Ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών Αριθμοδείκτες Ρευστότητας & Δραστηριότητας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών Αριθμοδείκτες Ρευστότητας & Δραστηριότητας"

Transcript

1 Ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών Αριθμοδείκτες Ρευστότητας & Δραστηριότητας Αλεξόπουλος Γιώργος Μάιος-Ιούνιος Στη διαστρωματική ή κάθετη ανάλυση περιλαμβάνονται η κατάρτιση της χρηματο-οικονομικής κατάστασης «κοινού μεγέθους» και ο υπολογισμός διαφόρων αριθμοδεικτών - Αριθμοδείκτης: Η απλή σχέση ενός κονδυλίου του ισολογισμού ή της καταστάσεως αποτελεσμάτων χρήσεως ως προς ένα άλλο, που εκφράζεται μέσα από μια απλή μαθηματική μορφή (π.χ. ίδια προς δάνεια κεφάλαια) - Για να έχει ένας αριθμοδείκτης αξία θα πρέπει να εκφράζει σχέσεις που παρουσιάζουν οικονομικό ενδιαφέρον και μέσα από αυτούς μπορούμε να οδηγηθούμε σε συγκεκριμένα αποτελέσματα 2 1

2 - Ο υπολογισμός και η παρουσίαση των διαφόρων αριθμοδεικτών, αποτελεί ένα είδος ανάλυσης το οποίο πολλές φορές ενδέχεται να παρέχει μόνο ενδείξεις - Γι αυτό το λόγο, ένας μεμονωμένος αριθμοδείκτης δεν μπορεί να μας δώσει από μόνος του μια πλήρη εικόνα της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης και θα πρέπει να συγκρίνεται ή να συνδυάζεται και με άλλους (π.χ. του κλάδου) ή πρότυπους αριθμοδείκτες (π.χ. έναν συγκεκριμένο αριθμό) 3 Πρότυπα συγκρίσεως μπορεί να αποτελέσουν τα παρακάτω: - αριθμοδείκτες που αφορούν παλαιότερα οικονομικά στοιχεία των λογιστικών καταστάσεων της συγκεκριμένης οικονομικής μονάδας - αριθμοδείκτες από ορισμένες ανταγωνίστριες οικονομικές μονάδες (οι οποίες έχουν επιλεγεί κατάλληλα) - αριθμοδείκτες που αναφέρονται σε οικονομικά στοιχεία του κλάδου στον οποίο ανήκει η οικονομική μονάδα - λογικά πρότυπα του εκάστοτε αναλυτή, τα οποία στηρίζονται στην προσωπική του πείρα 4 2

3 Κατηγορίες αριθμοδεικτών (Ι) Αριθμοδείκτες ρευστότητας (Liquidity ratios) προσδιορίζουν την βραχυχρόνια οικονομική θέση μιας οικονομικής μονάδας καθώς επίσης και την ικανότητά της να ανταποκρίνεται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της Αριθμοδείκτες δραστηριότητας (Activity ratios) μετρούν το βαθμό στον οποίο μια οικονομική μονάδα είναι αποτελεσματική στη διαχείριση των περιουσιακών της στοιχείων (δηλαδή πόσο ικανοποιητικά ή όχι τα χρησιμοποιούν) Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας (Profitability ratios) υπολογίζουν την αποδοτικότητα μιας οικονομικής μονάδας, την αποδοτικότητα των κερδών της καθώς και την ικανότητα της διοικήσεώς της Κατηγορίες αριθμοδεικτών (ΙΙ) Αριθμοδείκτες διαρθρώσεων κεφαλαίων & βιωσιμότητας (Financial structure & viability ratios) εκτιμούν την ικανότητα της οικονομικής μονάδας να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της μακροχρόνια + το βαθμό προστασίας που απολαμβάνουν οι πιστωτές της Αριθμοδείκτες επενδύσεως ή επενδυτικοί αριθμοδείκτες (Investment ratios) συσχετίζουν τον αριθμό των μετοχών και τη χρηματιστηριακή της τιμή με τα κέρδη, τα μερίσματα και τα λοιπά περιουσιακά της στοιχεία Αριθμοδείκτες δαπανών λειτουργίας (operating expense ratios). παρέχουν ένδειξη για την πολιτική της διοίκησης απέναντι στις διάφορες δαπάνες λειτουργίας + την αποτελεσματικότητά της έναντι των επιμέρους δαπάνών 3

4 Αριθμοδείκτες ρευστότητας (Liquidity ratios) προσδιορίζουν την βραχυχρόνια οικονομική θέση μιας οικονομικής μονάδας καθώς επίσης και την ικανότητά της να ανταποκρίνεται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της Για να μπορεί μια μονάδα να ανταποκρίνεται στις τρέχουσες υποχρεώσεις της θα πρέπει να έχει επαρκή ρευστότητα, δηλαδή θα πρέπει να διαθέτει επαρκή ρευστά στοιχεία τα οποία δημιουργούνται μέσα από την καθημερινή μετατροπή: Των αποθεμάτων της σε πωλήσεις Των πωλήσεων σε απαιτήσεις, και τέλος Των απαιτήσεων σε μετρητά Αριθμοδείκτες ρευστότητας (Liquidity ratios) προσδιορίζουν την βραχυχρόνια οικονομική θέση μιας οικονομικής μονάδας καθώς επίσης και την ικανότητά της να ανταποκρίνεται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της Κατά γενικό κανόνα για να θεωρηθεί μια οικονομική μονάδα ότι βρίσκεται σε καλή οικονομική κατάσταση από άποψης ρευστότητας θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις: Να μπορεί να ανταποκριθεί στις καθημερινές απαιτήσεις των βραχυπρόθεσμων δανειστών της καθώς επίσης να είναι σε θέση να εξοφλεί τις ληξιπρόθεσμές υποχρεώσεις της Να μπορεί να ανταποκρίνεται στην εξόφληση των απαιτούμενων τόκων και μερισμάτων των μετόχων της Να εκτελεί τις εργασίες και να μπορεί να εκμεταλλεύεται τις πιθανές ευκαιρίες που παρουσιάζονται 4

5 Άρα, οι λογαριασμοί με τους οποίους θα ασχοληθούμε στην κατηγορία των αριθμοδεικτών ρευστότητας αφορούν το κυκλοφορούν ενεργητικό και τις βραχυπρόθεσμές υποχρεώσεις Αριθμοδείκτες ρευστότητας (Liquidity ratios) Οι σημαντικότεροι αριθμοδείκτες ρευστότητας είναι οι εξής: - Αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας - Αριθμοδείκτης ειδικής ρευστότητας - Αριθμοδείκτης αμυντικού διαστήματος - Αριθμοδείκτης ταμιακής ρευστότητας 5

6 Αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας current ratio 1. Πώς υπολογίζεται Αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας Αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας Διαθέσιμα +Απαιτήσεις+Αποθέματα Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Ή Κυκλ. Ενεργ. + Χρεωστ. Μεταβ. Λογ/μοι Βραχ. Υποχρ. + Πιστ. Μεταβ. Λογ/μοι ΜΟ ΜΟ ΜΟ ΜΟ K.E (ταμειακά+ ισοδύναμα ταμειακά + απαιτ ησεις +αποθέματα + προπληρωθέντα Β.Υ. Γραμ/τια πληρωτέα + Ανοικτοί Λογ/σμοι προμηθευτών + τρέχοντα & ληγμένα τοκοχρεολύσια + έξοδα δεδουλευμένα Αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας current ratio 2. Τι δείχνει Το μέτρο ρευστότητας και το περιθώριο ασφαλείας που διατηρεί η διοίκηση μιας επιχείρησης, προκειμένου να αντιμετωπίσει μια τυχόν ανεπιθύμητη εξέλιξη στη ροή κεφαλαίων κίνησης Τη φαινομενική Ποσοτική σχέση των κυκλοφοριακών περιουσ. στοιχείων με τις βραχ. υποχρ. της μονάδας ΚΑΙ ΌΧΙ τόσο την ικανότητα της επιχείρησης να ανταποκριθεί στις Β.Υ χωρίς να καταφύγει σε πρόσθετο δανεισμό Το μέγεθος του δείκτη χαρακτηρίζει την επιχειρηματική προσωπικότητα της διοίκησης (επιθετική / συντηρητική) 6

7 Αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας current ratio 3. Όρια που κινείται : - Αρκετά μεγαλύτερος της μονάδας για να εξασφαλίζονται τα απαραίτητα όρια ασφαλείας - Λόγος 2:1 γενικά θεωρείται καλός - Υπερβολικά μεγάλος δείκτης μπορεί να σημαίνει επίσης και μη αποδοτική συσσώρευση ρευστών στοιχείων στις επιμέρους κατηγορίες Αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας current ratio 4. Εκτίμηση επάρκειας - Σε σύγκριση με τον κλάδο - Διαχρονική εξέλιξη - Τρέχουσα συγκυρία ευρύτερης οικονομίας - Ύφεση: ρευστοποίηση αποθεμάτων καθυστερεί, είσπραξη απαιτήσεων - Ανάκαμψη: η επιχείρηση «ανοίγεται» πίστωση σε περισσότερους πελάτες αντίστοιχη πίστωση από προμηθευτές + βραχ. Δανεισμό από τράπεζες - Πρόσβαση σε αναλυτικά στοιχεία (πραγματικές ανάγκες σε ρευστότητα, ρευστοποιησιμότητα στοιχείων, πιστοληπτική ικανότητα, κ.λπ. 7

8 Αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας current ratio 5. Μειονεκτήματα - Συνοπτικός/Συνολικός δείκτης - Απαιτείται ποιοτική ανάλυση των στοιχείων του Κ.Ε. - Διορθωτικές κινήσεις π.χ. αφαίρεση από το σύνολο των απαιτήσεων του λογαριασμού προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις ή Εκτίμηση για τη ρευστοποίηση αποθεμάτων ακόμη και σε τιμή κατώτερη του κόστους (εκθέσεις ορκωτών) για να καλύπτει και περιπτώσεις ζημιών (οι επιχειρήσεις το αποφεύγουν προφανώς ) Και. Αριθμοδείκτης Άμεσης Ρευστότητας quick ratio or acid ratio 1. Πώς υπολογίζεται Αριθμοδείκτης άμεσης ρευστότητας Διαθέσιμα +Απαιτήσεις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις ΜΟ ΜΟ Ή Αριθμοδείκτης άμεσης ρευστότητας Κυκλ. Ενεργ. (-αποθέματα+ προπληρωθέντα έξοδα) Βραχ. Υποχρ. + Πιστ. Μεταβ. Λογ/μοι Στον υπολογισμό δεν περιλαμβάνονται τα αποθέματα και οι προκαταβολές σε προμηθευτές ΜΟ ΜΟ 8

9 Αριθμοδείκτης Άμεσης Ρευστότητας quick ratio or acid ratio 2. Τι δείχνει Τη σχέση των πλέον ρευστοποιήσιμων κυκλοφοριακών στοιχείων προς τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Αποτελεί πιο αυστηρή μέτρηση της ικανότητας της ικανότητας της επιχείρησης να ανταποκριθεί στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της (και εκτιμά την πιθανή προσφυγή σε πρόσθετο δανεισμό) Αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας + απόδοσης τμήματος πωλήσεων (σε συνδυασμό με όρους πωλήσεων) Αριθμοδείκτης Άμεσης Ρευστότητας quick ratio or acid ratio 3. Όρια που κινείται : - - >1 θεωρείται καλός - Περίπου στη μονάδα θεωρείται ικανοποιητικός 9

10 Αριθμοδείκτης Άμεσης Ρευστότητας quick ratio or acid ratio 4. Εκτίμηση επάρκειας - Σε σύγκριση με τον κλάδο - Τρέχουσα συγκυρία ευρύτερης οικονομίας - Διαχρονική εξέλιξη - Πρόσβαση σε αναλυτικά στοιχεία Αριθμοδείκτης Άμεσης Ρευστότητας quick ratio or acid ratio 5. Μειονεκτήματα - Απαιτείται ποιοτική ανάλυση των στοιχείων του Κ.Ε. πχ Τιμή ~ 1 ικανοποιητική ΕΦΟΣΟΝ στις απαιτήσεις δεν συμπεριλαμβάνονται επισφαλείς ή ανεπίδεκτες εισπράξεων απαιτήσεις ΚΑΙ επιπλέον η περίοδος εισπράξεων των απαιτήσεων και εξοφλήσεων των υποχρεώσεων είναι περίπου ίσες - Διορθωτικές κινήσεις: αφαίρεση από το σύνολο των απαιτήσεων του λογαριασμού προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις 10

11 Παράδειγμα Στοιχείο Επιχείρηση Α Επιχείρηση Β Αποθέματα Απαιτήσεις Διαθέσιμα Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Ποια επιχείρηση είναι καλύτερη από πλευράς ρευστότητας? Παράδειγμα Στοιχείο Επιχείρηση Α Επιχείρηση Β Αποθέματα Απαιτήσεις Διαθέσιμα Κυκλοφορούν ενεργητικό Αποθέματα 16,67% 50,00% Απαιτήσεις 33,33% 33,33% Διαθέσιμα 50,00% 16,67% Κυκλοφορούν ενεργητικό 100% 100% 11

12 Παράδειγμα Στοιχείο Επιχείρηση Α Επιχείρηση Β Αποθέματα Απαιτήσεις Διαθέσιμα Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Α/Δ Γενικής ρευστότητας 2 2 Α/Δ Άμεσης ρευστότητας 1,67 1 ΠΡΟΣΟΧΗ - Οι Α/Δ γενικής και ειδικής ρευστότητας αποτελούν ένδειξη του βαθμού ασφάλειας της επιχείρησης. Ωστόσο, δεν αποκλείεται μία οικονομική μονάδα παρά το γεγονός ότι έχει υψηλό Α/Δ και άρα ικανοποιητικό κεφάλαιο κίνησης (δηλαδή κυκλοφορούν ενεργητικό) να μην μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της 12

13 ΠΡΟΣΟΧΗ - Η επάρκεια ή μη του Κ.Κ. εξαρτάται από ποικίλους παράγοντες, οι σημαντικότεροι εκ των οποίων είναι: - Ο χρόνος είσπραξης των απαιτήσεων και η ταχύτητα είσπραξής τους - Οι όροι παροχής πιστώσεων - Η ταχύτητα κυκλοφορίας των αποθεμάτων της οικονομικής μονάδας - Η ποιότητα της διοίκησης - Η εποχικότητα ή μη της οικονομικής μονάδας και η διάρκεια του επιχειρηματικού κύκλου - Τα χαρακτηριστικά του γενικού χρηματοδοτικού της προγράμματος - Αν η μονάδα βρίσκεται σε στάδιο επέκτασης ή όχι - Η κερδοφόρα δυναμικότητά της Αριθμοδείκτης Ταμιακής Ρευστότητας cash ratio 1. Πώς υπολογίζεται Αριθμοδείκτης ταμιακής ρευστότητας Διαθέσιμα Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις ΜΟ ΜΟ Ή Αριθμοδείκτης ταμιακής ρευστότητας Μετρητά + ισοδύναμα μετρητών Βραχ. Υποχρ. + Πιστ. Μεταβ. Λογ/μοι ΜΟ ΜΟ 13

14 Αριθμοδείκτης Ταμιακής Ρευστότητας cash ratio 2. Τι δείχνει Πόσες φορές τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία μιας οικονομικής μονάδας καλύπτουν τις τρέχουσες & ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της Ή αλλιώς Εκφράζει την ικανότητα της επιχείρησης να εξοφλεί τις τρέχουσες και ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της με τα μετρητά που έχει στη διάθεσή της Αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας + απόδοσης τμήματος εισπράξεων & πληρωμών Αριθμοδείκτης Ταμιακής Ρευστότητας cash ratio 3. Όρια που κινείται + εκτίμηση επάρκειας: - Συνήθως μικρότερος της μονάδος - Εξαρτάται από τον κλάδο (σημειώνεται ότι ακόμα και τράπεζες δεν εμφανίζουν τιμές > 1) - Αριθμητής: σύνολο λογαριασμών ταμείου, επιταγών με τρέχουσα ημερομηνία πληρωμής, καταθέσεις όψεως & προθεσμίας, ξένα νομίσματα, διαπραγματευόμενα χρεόγραφα ή ομόλογα - Συνιστάται η χρήση του μέσου ετήσιου ύψους των αντίστοιχων λογαριασμών (ελλείψη μηνιαίων προφανώς ) 14

15 Αριθμοδείκτης Ταμιακής Ρευστότητας cash ratio 3. Όρια που κινείται + εκτίμηση επάρκειας: - συνιστά τον πιο αυστηρό δείκτη ρευστότητας (και ακριβώς λόγω της αυστηρότητας έχει περιορισμένη χρήση) - Ειδικές περιπτώσεις: σε ενεργή επιχείρηση που το επίπεδο της κατηγορίας μεταβάλλεται συνεχώς και στις συναλλαγές και στην εξόφληση υποχρεώσεων χρησιμοποιούνται ευρέως τα γραμμάτια (ιδίων και τρίτων) και οι (μεταχρονολογημένες) επιταγές που συνεχώς εισέρχονται και εξέρχονται του επιχειρησιακού κύκλου - Οι επιχειρήσεις έχουν πολλούς λόγους να κρατούν το επίπεδο της κατηγορίας αυτής όσο το δυνατόν χαμηλά Αριθμοδείκτης Ταμιακής Ρευστότητας cash ratio 4. Μειονεκτήματα - Πολλές φορές μια επιχείρηση αυξάνει σκόπιμα και πλασματικά το υπόλοιπο του λογαριασμού Ταμείο κατά την ημερομηνία του ισολογισμού για να βελτιώσει το/τους δείκτη/ες) - Διορθωτικές κινήσεις: - Πρόσβαση σε αναλυτικά στοιχεία - Αφαίρεση πιθανών ποσών που χάνονται από κλείσιμο προθεσμιακών ή άλλων λογαριασμών πριν τη συμφωνημένη προθεσμία - Έλεγχος και ακριβή αποτίμηση στην τρέχουσα αξία των ισοδύναμων μετρητών 15

16 Αριθμοδείκτης αμυντικού διαστήματος defensive internal ratio 1. Πώς υπολογίζεται Αριθμοδείκτης αμυντικού διαστήματος Αριθμοδείκτης αμυντικού διαστήματος Διαθέσιμα +Απαιτήσεις Ημερήσιες λειτουργικές δαπάνες (πρόβλεψη) Ή Μετρητά + ισοδύναμα μετρητών + Απαιτήσεις Ημερήσιες λειτουργικές δαπάνες (πρόβλεψη) Προβλεπόμενες ημερήσιες λειτουργικές δαπάνες: διαιρούμε το σύνολο των λειτουργικών δαπανών (κόστος πωληθέντων + δαπάνες διοικήσεως + δαπάνες διαθέσεως + διάφορες καθημερινές πληρωμές) με τον αριθμό των ημερών του έτους Αριθμοδείκτης αμυντικού διαστήματος defensive internal ratio 2. Τι δείχνει Μετρά σε ημέρες το χρονικό διάστημα που μια οικονομική μονάδα μπορεί να λειτουργεί με τη χρησιμοποίηση των αμυντικών περιουσιακών στοιχείων που έχει στην κατοχή της χωρίς να προσφύγει στη χρησιμοποίηση των εσόδων που προέρχονται από τη δραστηριότητά της Ή αλλιώς Δείχνει για πόσες μέρες τα ρευστά και τα ρευστοποιήσιμα στοιχεία της επιχείρησης μπορούν να καλύψουν τα λειτουργικά της έξοδα Αξιολόγηση (σε συνδυασμό με άλλους Α/Δ) της βιωσιμότητας σε περίπτωση κρίσεως 16

17 Αριθμοδείκτης αμυντικού διαστήματος defensive internal ratio 3. Όρια που κινείται + εκτίμηση επάρκειας: - Εξαρτάται από τις καθημερινές ανάγκες και τον τρόπο λειτουργίας κάθε επιχείρησης και λιγότερο από τον κλάδο που δραστηριοποιείται - Εποχικότητα στις πωλήσεις επηρεάζει τον δείκτη Αριθμοδείκτης αμυντικού διαστήματος defensive internal ratio 3. Μειονεκτήματα: - είναι δύσκολο να υπολογιστεί στην περίπτωση του εξωτερικού αναλυτή για άλλες ημερομηνίες - Πολύ χρήσιμος για τον εσωτερικό έλεγχο της μονάδας - Ο υπολογισμός μόνο με τα στοιχεία του ισολογισμού δίνει έναν «στατικό» δείκτη, συχνά πεπαλαιωμένο/αναξιόπιστο που μπορεί να υποκρύπτει σκοπιμότητα 17

18 Αριθμοδείκτης αμυντικού διαστήματος defensive internal ratio 4. Για τον υπολογισμό: - Απαραίτητα έξοδα για να διατηρηθεί η επιχείρηση σε λειτουργία: Εργατικά + πρώτες & βοηθητικές ύλες + εργοδοτικές εισφορές + ιδιαίτερες κατά επιχείρηση δαπάνες οι οποίες είναι εκ των πραγμάτων απαραίτητες να πληρωθούν - Από τις λειτουργικές δαπάνες αφαιρούνται οι προκαταβολές που έχουν δοθεί, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται ούτε στον αριθμητή ως ρευστοποιήσιμα στοιχεία - Πρόβλεψη μελλοντικών δαπανών γίνεται με βάση τις δαπάνες όπως αναφέρονται στην Κ.Α.Χ της τελευταίας χρήσης και αφού αφαιρεθούν: Αριθμοδείκτης αμυντικού διαστήματος defensive internal ratio - Δαπάνες που δεν συνεπάγονται εκταμίευση στην τρέχουσα χρήση (αποσβέσεις, φορολογικές υποχρεώσεις που μεταφέρονται σε επόμενη χρήση) - Λειτουργικές δαπάνες που θεωρούνται ελαστικές ως προς την εξόφλησή τους ή δεν θα επαναληφθούν στην τρέχουσα χρήση (μειονέκτημα: δυσκολία διαχωρισμού απαραίτητων να πληρωθούν/ανελαστικών δαπανών για τον αναλυτή που δεν έχει πρόσβαση στα βιβλία ) - Προσαρμογή δαπανών πρέπει να γίνεται για δραστικές μεταβολές στον πληθωρισμό ή το κόστος λειτουργίας της επιχείρησης (μεταβολές εργατικών, αποθεμάτων και υπολοίπων πελατών λόγω μεταβολής πωλήσεων κ.λπ.). 18

19 Αριθμοδείκτες δραστηριότητας (Activity ratios) Προσδιορίζουν σε ποιο βαθμό τα περιουσιακά στοιχεία μιας επιχείρησης (αποθέματα, απαιτήσεις) μετατρέπονται σε ρευστά και τι είδους πολιτικές ακολουθεί η επιχείρηση Οι σημαντικότεροι Α/Δ δραστηριότητας είναι οι εξής: - Αριθμοδείκτης ταχύτητας εξοφλήσεως Βραχ. Υποχρ. - Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεμάτων - Αριθμοδείκτης ταχύτητας εισπράξεων απαιτήσεων - Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας καθαρού κεφαλαίου κίνησης Αριθμοδείκτης ταχύτητας εξοφλήσεως βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (1) 1. Πώς υπολογίζεται Α/Δ ταχύτητας εξοφλήσεως Β.Υ. Κόστος Πωληθέντων Μέσο ύψος Β.Υ. 19

20 Αριθμοδείκτης ταχύτητας εξοφλήσεως βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (1) 2. Τι δείχνει Πόσες φορές οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της επιχείρησης καλύπτονται από το κόστος πωληθέντων Ή αλλιώς Συνδέουμε το κόστος πωληθέντων με τις αγορές εμπορευμάτων και αποθεμάτων με πίστωση από τους προμηθευτές και γενικότερα τις Β.Υ. Όσο μεγαλύτερος είναι ο Α/Δ, τόσο γρηγορότερα πρέπει να ικανοποιεί τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της η επιχείρηση Αριθμοδείκτης ταχύτητας εξοφλήσεως βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (2) Το θέμα της πιστοληπτικής ικανότητας της επιχείρησης μπορούμε να το προσεγγίσουμε και με τον παράγωγο Α/Δ της μέσης διάρκειας παραμονής των υποχρεώσεων στην επιχείρηση 1. Πώς υπολογίζεται Μέση διάρκεια παραμονής των υποχρεώσεων 365 ημέρες Α/Δ ταχύτητας εξοφλήσεως Β.Υ. 20

21 Αριθμοδείκτης ταχύτητας εξοφλήσεως βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (2) 2. Τι δείχνει Π.χ. αν ο Α/Δ ταχύτητας εξοφλήσεων βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της επιχείρησης Α είναι 4 και της Β είναι 2 τότε οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της Α έχουν διάρκεια (360/4) 90 ημέρες και της Β (360/2) 180 ημέρες, άρα η Α πρέπει να έχει συντομότερα την απαιτούμενη ρευστότητα για να ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις της Αριθμοδείκτης ταχύτητας εισπράξεως απαιτήσεων (1) 1. Πώς υπολογίζεται Α/Δ ταχύτητας εισπράξεως απαιτήσεων Καθαρές Πωλήσεις Μέσο ύψος απαιτήσεων 21

22 Αριθμοδείκτης ταχύτητας εισπράξεως απαιτήσεων (1) 2. Τι δείχνει Πόσες φορές εισπράττονται, κατά μέσο όρο, οι απαιτήσεις της οικονομικής μονάδας μέσα στη διάρκεια της λογιστικής χρήσης Ή αλλιώς Συνδέουμε τις πωλήσεις με την πιστωτική πολιτική της επιχείρησης Όσο μεγαλύτερος είναι ο Α/Δ, τόσο γρηγορότερα εισπράττει τις απαιτήσεις η επιχείρηση Αριθμοδείκτης ταχύτητας εισπράξεως απαιτήσεων (2) Το θέμα της πιστωτικής πολιτικής της επιχείρησης μπορούμε να το προσεγγίσουμε και με τον παράγωγο Α/Δ της μέσης διάρκειας παραμονής των απαιτήσεων στην επιχείρηση 1. Πώς υπολογίζεται Μέση διάρκεια παραμονής των απαιτήσεων 365 ημέρες Α/Δ ταχύτητας εισπράξεως απαιτήσεων 22

23 Αριθμοδείκτης ταχύτητας εισπράξεως απαιτήσεων (2) 2. Τι δείχνει Π.χ. αν ο Α/Δ ταχύτητας εισπράξεως των απαιτήσεων της επιχείρησης Α είναι 6 και της Β είναι 9 τότε οι απαιτήσεις της Α εισπράττονται σε (360/6) 60 ημέρες και της Β (360/9) 40 ημέρες, άρα η Β θα εισπράξει συντομότερα τις απαιτήσεις της Αριθμοδείκτης ταχύτητας εισπράξεως απαιτήσεων (3) 3. Σχολιασμός - Ο Αριθμοδείκτης ταχύτητας εισπράξεως απαιτήσεων παρέχει ένδειξη της ποιότητας και του βαθμού ρευστότητας των απαιτήσεων της επιχείρησης - Εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα για την πιστωτική πολιτική της επιχείρησης - Θα πρέπει όμως να μην λαμβάνουμε υπόψη τις επισφαλείς απαιτήσεις - Όσο μεγαλύτερη είναι η δεσμεύονται τα κεφάλαιά μας ταχύτητα, τόσο λιγότερο - Όσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα, τόσο μικρότερη είναι η πιθανότητα ζημιών από επισφαλείς πελάτες - Υπάρχει όμως άριστη ταχύτητα???? 23

24 ΣΥΓΚΡΙΣΗ Μέση διάρκεια παραμονής των απαιτήσεων στην επιχείρηση Μέση διάρκεια παραμονής των υποχρεώσεων στην επιχείρηση Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεμάτων (1) 1. Πώς υπολογίζεται Α/Δ ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεμάτων Καθαρές Πωλήσεις Μέσο ύψος αποθεμάτων 24

25 Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεμάτων (1) 2. Τι δείχνει - Ένα μέτρο για το βαθμό που μία οικονομική μονάδα χρησιμοποιεί τα περιουσιακά της στοιχεία είναι η ικανότητά της να πωλεί τα αποθέματά της σε μικρό χρονικό διάστημα - Ο Α/Δ δείχνει: Πόσες φορές ανανεώθηκαν τα αποθέματα της οικονομικής μονάδας μέσα στη λογιστική χρήση Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεμάτων (2) Το θέμα της πολιτικής αποθεμάτων της επιχείρησης μπορούμε να το προσεγγίσουμε και με τον παράγωγο Α/Δ της μέσης διάρκειας παραμονής των αποθεμάτων στην επιχείρηση 1. Πώς υπολογίζεται Μέση διάρκεια παραμονής των αποθεμάτων 365 ημέρες Α/Δ ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεμάτων 25

26 Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεμάτων (2) 2. Τι δείχνει - Όσο μεγαλύτερος είναι ο Α/Δ ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεμάτων, τόσο μικρότερη είναι η μέση διάρκεια παραμονής των αποθεμάτων - Βελτίωση του δείκτη περισσότερες φορές ανανεώνονται τα αποθέματα στη Λ.Χ. - Η επιχείρηση, γενικότερα, θέλει να αποφεύγει την υπεραποθεματοποίηση Σύνδεση Αριθμοδεικτών Συνολικός χρόνος επιχειρησιακού κύκλου (operating cycle): Χρήμα-Αποθέματα-Απαιτήσεις-Χρήμα Μέση διάρκεια παραμονής αποθεμάτων Μέση διάρκεια παραμονής απαιτήσεων Χρόνος που το απόθεμα μπαίνει στην επιχείρηση μέχρι να εισπραχθεί το έσοδο από την πώλησή του 26

27 Αριθμοδείκτης κυκλοφορίας καθαρού κεφαλαίου κίνησης 1. Πώς υπολογίζεται Α/Δ κυκλοφορίας καθαρού κεφαλαίου κίνησης Καθαρές Πωλήσεις Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης Καθ. Κεφάλαιο Κίνησης Κυκλ. Ενεργητικό Βραχ. Υποχρεώσεις Αριθμοδείκτης κυκλοφορίας καθαρού κεφαλαίου κίνησης 2. Τι δείχνει - Ποιο είναι το ύψος των πωλήσεων που πέτυχε κάθε μονάδα καθαρού κεφαλαίου κίνησης, και - Αν η οικονομική μονάδα διατηρεί μεγάλα κεφάλαια κίνησης, πάντα σε σχέση με το ύψος των πωλήσεών της μέσα στη λογιστική χρήση - Ένας υψηλός αριθμοδείκτης μπορεί να αποτελεί ένδειξη: - Ανεπάρκειας κεφαλαίων κίνησης - Να συνοδεύεται από αυξημένες τρέχουσες υποχρεώσεις - Χαμηλή ταχύτητα ανανέωσης των αποθεμάτων ή - Χαμηλή ταχύτητα εισπράξεως των απαιτήσεων 27

28 Σχολιασμός Α/Δεικτών. Α/Δ κυκλοφοριακής ταχύτητας ή ανακύκλωσης απαιτήσεων Στόχος αρκετά > 1 (3, 4, 5 φορές), ανάλογα με τον κλάδο στον οποίο ανήκει η επιχείρηση Τις πραγματικές ανάγκες και δυνατότητές της Τις συνθήκες τις αγοράς και του ανταγωνισμού (!) Αν η αγορά «δουλεύει» με 3μηνα γραμμάτια μια επιχείρηση είναι δύσκολο να απαιτήσει καλύτερους όρους πληρωμής Προσοχή στην αξιολόγηση των απαιτήσεων (πχ γραμμάτια από μετατροπή ανοικτών λογαριασμών πελατών υποκρύπτει αφερεγγυότητα) Συνεκτίμηση με Α/Δ % επισφαλών απαιτήσεων Αριθμοδείκτης ποσοστού επισφαλών απαιτήσεων 1. Πώς υπολογίζεται Α/Δ ποσοστού επισφαλών απαιτήσεων Επισφαλείς + επίδικες απαιτήσεις Απαιτήσεις Παρονομαστής: Σύνολο απαιτήσεων πριν την αφαίρεση της πρόβλεψης για επισφαλείς 28

29 Αριθμοδείκτης ποσοστού επισφαλών απαιτήσεων 2. Τι δείχνει - Τι ποσοστό των απαιτήσεων χαρακτηρίστηκαν ως επισφαλείς και επίδικοι και μεταφέρθηκαν στον αντίστοιχο υπολογαριασμό στο τέλος της χρήσης - Χρησιμοποιείται στην καλύτερη αξιολόγηση της ρευστότητας σε συνδυασμό με άλλους Α/Δ αλλά και της ποιότητας των απαιτήσεων για factoring, βιωσιμότητα κ.λπ - Ουσιαστικά ο δείκτης είναι μια ένδειξη της αυστηρότητας με την οποία αξιολογήθηκε η εισπρακτικότητα των απαιτήσεων στο τέλος της χρήσης από την ίδια την επιχείρηση Αριθμοδείκτης ποσοστού επισφαλών απαιτήσεων 3. Όρια - Ανάλογα με τον αντίστοιχο δείκτη του κλάδου ή ομοειδών (και προς άλλα χαρακτηριστικά) επιχειρήσεων στην ίδια αγορά καθώς και την οικονομική συγκυρία - ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποκειμενική εκτίμηση απαραίτητη α) η σύγκριση και β) η γνώμη των ορκωτών ελεγκτών (σχετική έκθεση) - Διαχρονικά ανοδική τάση βαρόμετρο κακών προγνώσεων - Η εξέλιξή του ερμηνεύει και την εμπορική πολιτική της επιχείρησης (πχ ελεγχόμενη αύξηση μπορεί να συνδέεται με επέκταση ή αντίδραση σε ανταγωνιστές) 29

30 Σχολιασμός Α/Δεικτών. Α/Δ κυκλοφοριακής ταχύτητας ή ανακύκλωσης αποθεμάτων Στόχος αρκετά > 1 (3, 4, 5 φορές), ανάλογα με τον κλάδο στον οποίο ανήκει η επιχείρηση Τις πραγματικές ανάγκες και δυνατότητές της Τις συνθήκες τις αγοράς (!) π.χ. Ένα super market έχει μεγάλο δείκτη σε σχέση με ένα ναυπηγείο Κάθε επιχείρηση έχει το δικό της επιχειρησιακό κύκλο Σχολιασμός Α/Δεικτών. Α/Δ κυκλοφοριακής ταχύτητας ή ανακύκλωσης αποθεμάτων όσο πιο μεγάλος ο δείκτης (όπως και τον απαιτήσεων) τόσο μικρότερο και το κόστος τους στα αντίστοιχα μεγέθη επενδεδυμένων κεφαλαίων για τη στήριξη ενός δεδομένου ύψους πωλήσεων ΠΡΟΣΟΧΗ: Μικρά αποθέματα πιθανά να δημιουργήσουν αδυναμία εκμετάλλευσης έκτακτων ευκαιριών πωλήσεων οδηγήσουν την εταιρεία να διώχνει πελάτες που ζητούν μεγαλύτερη πίστωση (σε χρόνο ή/και χρήμα) 30

31 Σχολιασμός Α/Δεικτών. Α/Δ κυκλοφοριακής ταχύτητας ή ανακύκλωσης αποθεμάτων Εμφανή μειονεκτήματα στον υπολογισμό του (!) Εξωτερικός αναλυτής δεν έχει πρόσβαση σε στοιχεία: Για να αξιολογήσει την ποιότητα των αποθεμάτων Για τη μέθοδο αποτίμησης αποθεμάτων (LIFO, FIFO, κ.λπ) που μπορεί να αυξομειώνουν (πλασματικά) τα αποθέματα Ανάγκη για αναλυτικότερα στοιχεία Βιομηχανίες: θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη & η παρεμβολή του κύκλου μεταποίησης των αποθεμάτων πρώτων υλών & ημιέτοιμων σε έτοιμα προϊόντα (επιμέρους Α/Δ για Α ύλες, ημιέτοιμα και έτοιμα προϊόντα) Αριθμοδείκτης ημερών πληρωμής προμηθευτών 1. Πώς υπολογίζεται Ημέρες πληρωμής προμηθευτών 365 Χ Μέσο υπόλ (προμηθευτών + γραμ. πληρ. Καθαρές αγορές Α/Δ αντίστοιχος αυτού της είσπραξης απαιτήσεων αλλά για τους προμηθευτές της μονάδας 31

32 Αριθμοδείκτης ημερών πληρωμής προμηθευτών Δυσκολίες υπολογισμού: Όταν δεν εμφανίζεται το κόστος αγορών της χρήσης κόστος πωληθέντων αποσβέσεις χρήσης επιβαρύνσεις αγορών που δεν αποτελούν τρέχουσες εκταμιεύσεις Σε συνδυασμό με Α/Δ είσπραξης απαιτήσεων δίνει σημαντικές πληροφορίες για ρευστότητα + πιστοληπτική ικανότητα: σύγκριση πίστωσης που δίνει με πίστωση που επιτυγχάνει Χρήσιμος για τη διαμόρφωση της πιστωτικής της πολιτικής προς τους πελάτες της Εξωτερικός ελεγκτής: εκτιμά αν καθυστερεί να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις της (και επομένως έχει πιθανά προβλήματα ρευστότητας) συγκρίνοντας τον Α/Δ με τις ημέρες πίστωσης που δουλεύει η αγορά. Συνδυασμός αριθμοδεικτών Ημέρες είσπραξης απαιτήσεων 90 ημέρες Ημέρες ανακύκλωσης αποθεμάτων 40 Συνολικός επιχειρησιακός κύκλος 130 ημέρες μείον: Ημέρες πίστωσης προμηθευτών 100 Καθαρός επιχειρησιακός κύκλος (χρήμα-πράγμα-χρήμα) trading cycle 30 ημέρες 32

33 Σχολιασμός operating cycle trading cycle - Ο καθαρός επιχειρησιακός κύκλος (trading cycle) αντιστοιχεί στο χρόνο ανακύκλωσης των αποθεμάτων συν/πλην τη διαφορά μεταξύ του χρόνου πίστωσης που χορηγεί και αυτού που απολαμβάνει η επιχείρηση - Διακυμάνσεις στη συνολική διάρκεια επιχειρησιακού κύκλου (Operating cycle) μπορεί να μην είναι «πρωτοβουλίες» της επιχείρησης αλλά αντίδραση σε εξωτερικά γεγονότα ή επιπτώσεις εξωτερικών γεγονότων (π.χ. απεργίες στις μεταφορές, προβλήματα στην προμήθεια α υλών, άνοδος ή πτώση τιμών, ένταση ανταγωνισμού κ.λπ. 33

3 χρή η ρ μ. Εισαγωγή στην ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών. Στην διαστρωματική ή κάθετη ανάλυση περιλαμβάνονται η κατάρτιση της χρηματοοικονομικής

3 χρή η ρ μ. Εισαγωγή στην ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών. Στην διαστρωματική ή κάθετη ανάλυση περιλαμβάνονται η κατάρτιση της χρηματοοικονομικής Εισαγωγή στην ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών 3 χρή η ρ μ Στην διαστρωματική ή κάθετη ανάλυση περιλαμβάνονται η κατάρτιση της χρηματοοικονομικής κατάστασης «κοινού μεγέθους» και ο υπολογισμός διαφόρων

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση 1 Χρηματοοικονομική ανάλυση Χρηματοοικονομική Ανάλυση είναι η ανάλυση που σκοπός της είναι: ο προσδιορισμός των δυνατών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Ενότητα #3: Χρηματοοικονομικοί Αριθμοδείκτες (Εισαγωγή - Αριθμοδείκτες Ρευστότητας) Πέτρος Καλαντώνης

Διαβάστε περισσότερα

Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε:

Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε: Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ... 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ... 3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Μ.Ρ. Α.Ε.... 4 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης, Αρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την χρησιμότητα και εμφανίζει την φύση και τις τάσεις των τρεχουσών

Διαβάστε περισσότερα

1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού

1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ 1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού Αριθμοδείκτες δραστηριότητας Εισπράξεως απαιτήσεων μέσος όρος απαιτήσεων Αριθμοδείκτης προβλέψεως για Ζημίες προς απαιτήσεις 100χ προβλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Α) Κυκλοφοριακή ή Έμμεση Ρευστότητα - ΕΡ. ΚΕ (Κυκλοφορούν Ενεργητικό) ΒΥ (Βραχυπρ/σμες υποχρεώσεις

Α) Κυκλοφοριακή ή Έμμεση Ρευστότητα - ΕΡ. ΚΕ (Κυκλοφορούν Ενεργητικό) ΒΥ (Βραχυπρ/σμες υποχρεώσεις ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ Περιεχόμενο διάλεξης έννοια βραχυπρόθεσμης ρευστότητας δείκτες ςρευστότητας δείκτες κυκλοφοριακής ταχύτητας λογαριασμών Κεφ. Κίνησης (ΚΚ) αναμενόμενες λογιστικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Ακαδημαϊκό Έτος 2006 2007 Εξάμηνο 8 ο 3η Διάλεξη: Χρηματοοικονομική Ανάλυση & Αριθμοδείκτες Ιωάννης Ψαρράς Καθηγητής Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Ανάλυση και Αξιολόγηση Οικονοµικών Καταστάσεων. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών

Ενότητα 2. Ανάλυση και Αξιολόγηση Οικονοµικών Καταστάσεων. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών Ενότητα 2 Ανάλυση και Αξιολόγηση Οικονοµικών Καταστάσεων 1 Εισαγωγή ύο κύριες κατηγορίες ανάλυσης οικονοµικών καταστάσεων Συγκρίσεις µε βάση τα οικονοµικά στοιχεία των λογιστικών καταστάσεων δύο η περισσοτέρων

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ακαδημαϊκό Έτος 2014 2015 Εξάμηνο 8 ο 4 η Διάλεξη: Χρηματοοικονομική ανάλυση & αριθμοδείκτες

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Ενότητα #4: Χρηματοοικονομικοί Αριθμοδείκτες (Αριθμοδείκτες Βιωσιμότητας) Πέτρος Καλαντώνης Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περιεχόμενα

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περιεχόμενα Specisoft www.specisoft.gr ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Περιεχόμενα Η Ρευστότητα των Επιχειρήσεων Διακρίσεις Ρευστότητας Προβλήματα κατά τον Προσδιορισμό της Ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση

Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση Αλεξόπουλος Γιώργος Μάιος-Ιούνιος 2013 1 - Ορισμός - οικονομική θέση, - ενδιαφερόμενοι, - λήψη αποφάσεων 2 1 Τι είναι η Χρηματοοικονομική Ανάλυση; Τι Σχέση έχει

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις:

Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις: Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις: Ισολογισμό ή κατάσταση χρηματοικονομικής θέσης Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης ή κατάσταση εισοδήματος Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Εκτίμηση Διοικητικής Επίδοσης με Χρήση Αριθμοδεικτών

Κεφάλαιο 7. Εκτίμηση Διοικητικής Επίδοσης με Χρήση Αριθμοδεικτών Κεφάλαιο 7 Εκτίμηση Διοικητικής Επίδοσης με Χρήση Αριθμοδεικτών Η εκτίμηση της διοικητικής επίδοσης και γενικότερα της αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων μας πληροφορεί για τη χρήση των περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ (SOLVENCY)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ (SOLVENCY) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ (SOLVENCY) ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ (SHORT TERM SOLVENCY) ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ (Liquidity) Kυκλοφοριακό Ενεργητικό

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ

Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ Προκειμένου να εξετάσουμε την οικονομική κατάσταση μίας οικονομικής μονάδας σε μακροχρόνια κλίμακα θα πρέπει να αναλύσουμε την διάρθρωση των κεφαλαίων της. Λέγοντας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην. χρηματοοικονομική ανάλυση

Εισαγωγή στην. χρηματοοικονομική ανάλυση Εισαγωγή στην 1 χρηματοοικονομική ανάλυση Ορισμός, οικονομική θέση, ενδιαφερόμενοι, λήψη αποφάσεων Τι είναι η χρηματοοικονομική ανάλυση; Τι σχέση έχει με την λογιστική; Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ενότητα 2: Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (2/4)

Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ενότητα 2: Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (2/4) Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ενότητα 2: Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (2/4) Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Απαιτήσεις (ΔΛΠ 39) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Εισαγωγή Οι απαιτήσεις είναι βασικά αντικείμενο του: ΔΛΠ 39 «Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση» (Financial

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο

Επιχειρηματικό Σχέδιο ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Επιχειρηματικό Σχέδιο Β ΜΕΡΟΣ Δρ. Βασιλική Μπρίνια Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Αναλυτική περιγραφή της επιχείρησης 3. Αναλυτική

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΘΕΜΑ:

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΘΕΜΑ: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΘΕΜΑ: Ο κλάδος κοσμημάτων στην Ελλάδα. Ανάλυση περίπτωσης «Ροΐΐί Ρ οΐ^» με χρήση αριθμοδεικτών.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΑΣ Α.Ε. ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΑΣ Α.Ε. ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ 4/6/2009 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΑΣ Α.Ε. ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΝΤΟΥΣΓΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΑΛΥΦΙΑΝΑΚΗΣ Γ. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή στην ανάλυση οικονομικών καταστάσεων 1.1Έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ 2008 1 Το επιστημονικό περιεχόμενο του παρόντος βιβλίου έχει υποβληθεί σε κριτική ανάγνωση και εγκριθεί με το σύστημα των κριτών. Η κριτική ανάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

Οι λογιστικές καταστάσεις μιας επιχείρησης

Οι λογιστικές καταστάσεις μιας επιχείρησης ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Αλεξόπουλος Γιώργος Μάιος-Ιούνιος 2013 1 Οι λογιστικές καταστάσεις μιας επιχείρησης Ο ισολογισμός. Η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως. Η κατάσταση διανομής κερδών.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΚΛΑΔΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΕ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΚΛΑΔΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΕ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΚΛΑΔΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΕ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ C H E Q i. Μι ίδιλ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΠΑΛΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ;

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Ιdeal Standar

Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Ιdeal Standar Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Ιdeal Standar Φοιτήτριες: Σπέτσι Αλμπέρτα A.M.13519 Κιαζόλι Μαργαρίτα A.M.12531 Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Λεκαράκου Αικατερίνη ΑΘΗΝΑ, 2013 Περίληψη Η παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. 3 η ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι αυτές που κατά το κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ Ε.Γ.Λ.Σ. ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΟΙ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ Ε.Γ.Λ.Σ. ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΙ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ Ε.Γ.Λ.Σ. ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; ΚηΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΛΤΣΗΣ Οικονομολόγος - Καθηγητής λογιστικής Σ Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ. Ενότητα #3: Ειδικά Θέματα Λογιστικής και Αποτίμησης Απαιτήσεων

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ. Ενότητα #3: Ειδικά Θέματα Λογιστικής και Αποτίμησης Απαιτήσεων ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ Ενότητα #3: Ειδικά Θέματα Λογιστικής και Αποτίμησης Απαιτήσεων Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδες Λογιστικού Σχεδίου ΟΜΑΔΑ 1 (ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ) : Περιλαμβάνει όλο το πάγιο ενεργητικό. Με τον όρο πάγιο ενεργητικό εννοούμε τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτά η επιχείρηση με σκοπό να τα χρησιμοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ενότητα 2: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ» («RATIO ANALYSIS») ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικές καταστάσεις

Οικονοµικές καταστάσεις Οικονοµικές καταστάσεις Θ έ µ α τ α κ ε φ α λ α ί ο υ Σκοπός οικονοµικών καταστάσεων. Η κατάσταση του ισολογισµού τέλους χρήσης. Η κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης. Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ της ΝΤΙ-ΕΜ-ΕΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝ.ΕΤΑΙΡΙΑ 22/08/2016 Αρ. Γ.E.ΜΗ. : MAE 57774/62/B/04/0213

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ της ΝΤΙ-ΕΜ-ΕΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝ.ΕΤΑΙΡΙΑ 22/08/2016 Αρ. Γ.E.ΜΗ. : MAE 57774/62/B/04/0213 1 ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ της ΝΤΙ-ΕΜ-ΕΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝ.ΕΤΑΙΡΙΑ 22/08/2016 Αρ. Γ.E.ΜΗ. : 038794205000-MAE 57774/62/B/04/0213 Σήμερα την 22/07/2016 και ώρα 13:12 συνήλθε στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ Α.Ε.

AΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ Α.Ε. AΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ Α.Ε.» Σπουδαστές: Λαμπρινουδάκης Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (ΕΜΠΣ.ΔΕ-ΟΠ / MBA-TQM) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Χρηματοοικονομική ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία.

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία. Ενεργητικό Παθητικό Καθαρή Περιουσία Η Λογιστική ασχολείται με την περιουσία κάθε επιχείρησης. Αυτό σημαίνει ότι παρακολουθεί από την έναρξη μέχρι και τη λήξη της λειτουργίας της το σύνολο των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Λογιστική Ι Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης - Δημήτριος Μπάλιος - Ιωάννης Ντόκας - Κανέλλος Τούντας

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική & Χρηματοοικονομικά

Λογιστική & Χρηματοοικονομικά ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Λογιστική & Χρηματοοικονομικά Δημήτριος Αγγελόπουλος, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ Ιωάννης Ψαρράς, Καθηγητής ΕΜΠ Παίγνια Αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής:

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/02 Π. + Κ.Θ. Πάγιο Ενεργητικό Καθαρή θέση Έπιπλα 500,00 Κεφάλαιο 3.552,00 Αποσβ/να έπιπλα 200,00 300,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΑΡΓΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Βασική επιδίωξη κάθε επιχείρησης, μικρής ή μεγάλης, είναι όπως συμβαίνει με κάθε οργανισμό η καλή της υγεία και η ανάπτυξη της. Οι επιδιώξεις αυτές στην επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ «ΤΙΤΑΝ Α.Ε.» ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ «ΤΙΤΑΝ Α.Ε.» ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ «ΤΙΤΑΝ Α.Ε.» ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ Σπουδαστής: Σταύρου Μαρίνος Επιβλέπουσα Καθηγήτρια Καϊσοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 ΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 01/01/02 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «WEISS HELLAS Co»

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «WEISS HELLAS Co» ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «WEISS HELLAS Co» Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος Καβάλα, 2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Ο Ισολογισμός είναι η κύρια οικονομική κατάσταση που απεικονίζει, την περιουσίας μιας επιχείρησης σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή (συνήθως 31/12

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση των αριθμοδεικτών αποτελεί μια από τις πλέον διαδεδομένες μεθόδους χρηματοοικονομικής αναλύσεως. Συμβάλλουν στην ερμηνεία των οικονομικών

Η χρήση των αριθμοδεικτών αποτελεί μια από τις πλέον διαδεδομένες μεθόδους χρηματοοικονομικής αναλύσεως. Συμβάλλουν στην ερμηνεία των οικονομικών Αριθμοδείκτες Η χρήση των αριθμοδεικτών αποτελεί μια από τις πλέον διαδεδομένες μεθόδους χρηματοοικονομικής αναλύσεως. Συμβάλλουν στην ερμηνεία των οικονομικών στοιχείων των επιχειρήσεων. Αριθμοδείκτης

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική ΙΙ. Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα

Λογιστική ΙΙ. Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα Λογιστική ΙΙ Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ Ηρειώτης-Μπάλιος-Ναούμ 1 Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα Τι είναι οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα Πως αποτιμώνται νομισματικά και μη

Διαβάστε περισσότερα

11.2.2 Είδη δαπανών. Μιχάλης Δούμπος, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης mdoumpos@dpem.tuc.

11.2.2 Είδη δαπανών. Μιχάλης Δούμπος, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης mdoumpos@dpem.tuc. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΝΤΕ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΝΤΕ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 2013 Περιεχόμενα Δεν βρέθηκαν καταχωρήσεις πίνακα περιεχομένων. Δεν βρέθηκαν καταχωρήσεις ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ πίνακα περιεχομένων. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΝΤΕ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ -

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας Αλεξόπουλος Γιώργος

Ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας Αλεξόπουλος Γιώργος Ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας Αλεξόπουλος Γιώργος Μάιος-Ιούνιος 2013 1 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως Είναι λογιστική κατάσταση Δείχνει

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Απαιτήσεων

Λογιστική Απαιτήσεων Λογιστική Απαιτήσεων 112 ιάκριση Απαιτήσεων 113 Βραχυπρόθεσµες Απαιτήσεις Η προθεσµία εξοφλήσεως λήγει µέσα στην επόµενη χρήση Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις η προθεσµία εξοφλήσεως λήγει µετά το τέλος της επόµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ: ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης, Αρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δομή Γενικού Λογιστικού Σχεδίου www.onlineclassroom.gr ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο με τη σημερινή του μορφή χωρίζεται σε 10 ομάδες και κάθε ομάδα αποτελείται από 10 λογαριασμούς.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΙΙ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΙΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΙΙ ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ www.dap-papei.gr - 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΘΕΩΡΙΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής εργασίας. Διαχρονική Ανάλυση Ισολογισμών Όλων Των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων Της Μυτιλήνης. Εισηγήτρια: ΑΛΑΝΗ ΜΑΡΙΑ Α.Μ.

Θέμα πτυχιακής εργασίας. Διαχρονική Ανάλυση Ισολογισμών Όλων Των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων Της Μυτιλήνης. Εισηγήτρια: ΑΛΑΝΗ ΜΑΡΙΑ Α.Μ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας Διαχρονική Ανάλυση Ισολογισμών Όλων Των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων Της Μυτιλήνης Εισηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/07/ /06/2015

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/07/ /06/2015 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/07/2014-30/06/2015 ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/07/2014-30/06/15 Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ επί της οικονομικής διαχείρισης του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά

Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά στοιχεία χρηματο-οικονομικής οικονομικής ανάλυσης 1 ο θερινό σχολείο νεανικής επιχειρηματικότητας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μ. Μπεκιάρης Ποια ζητήματα θα μας απασχολήσουν; Πώς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έλεγχος και ανάλυση ισολογισμού και λοιπών οικονομικών καταστάσεων βιομηχανικής κα ι εμπορικής επιχείρησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 2 ΣΚΟΠΟΙ ΑΝΑΛΥΤΩΝ 1. Επενδυτές - Μέτοχοι Ενδιαφέρονται για όλη τη δραστηριότητα της επιχείρησης, την κερδοφόρα δυναμικότητα της, την οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Χρήσεως Ποσά Χρήσεως 2014 2013 Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Η Ανάλυση των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων αποτελεί ένα σύστηµα πληροφόρησης, το οποίο αντλεί τα δεδοµένα του, από τις δηµοσιευµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ Υπό των φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΠΙΠΛΩΝ (ΔΡΟΜΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Α.) ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2005-2009

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΠΙΠΛΩΝ (ΔΡΟΜΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Α.) ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2005-2009 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 2011 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΠΙΠΛΩΝ (ΔΡΟΜΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Α.) ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2005-2009

Διαβάστε περισσότερα

1. H επιχείρηση ΧΨΩ ΑΕ πούλησε στις 1 Νοεμβρίου σε πελάτη της εμπορεύματα κόστους 40.000 αντί 60.000. Από το ποσό της πώλησης, η επιχείρηση εισέπραξε αμέσως το ½ και για το υπόλοιπο ποσό αποδέχτηκε γραμμάτια

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Περιγραφή Λογαριασμού Υπόλοιπο χρεωστικό Υπόλοιπο πιστωτικό Αγορές εμπορευμάτων 170.000 Αμοιβές προσωπικού 13.500

Διαβάστε περισσότερα

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΟ 25 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 13-7-2008

Διαβάστε περισσότερα

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 2012 Καθαρές πωλήσεις 512.715.785 448.742.632 Έσοδα από μεταφορές 26.241.033 25.177.588 Σύνολο πωλήσεων 538.956.818 473.920.220

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής 1 Μάθημα: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα-Σχέδια 5 η εισήγηση Διδάσκων: Αθανάσιος Μανδήλας smand@teiemt.gr Χρηματοοικονομικά και Λοιπά Περιουσιακά Στοιχεία 2 Οι

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση ΤΡ(ΛΔ) στην ανάλυση

Χρήση ΤΡ(ΛΔ) στην ανάλυση ΑΝΑΛΥΣΗ & ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΡΟΩΝ ΤΡ(ΛΔ) ΤΡ(ΛΔ): πηγή υγιών διαθεσίμων έδ ένδειξη αποτελεσματικής διαχείρισης βασικό μέτρο επίδοσης συνήθως θετικές εξαιρέσεις: ταχεία ανάπτυξη ζημιογόνες λειτουργίες συρρίκνωση ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ-ΒΑΣΙΛΙΚΙΩΤΗΣ ΒΛΑΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή έχει σκοπό να γίνουν κατανοητές

Διαβάστε περισσότερα

Καταστάσεις Ταμειακών Ροών

Καταστάσεις Ταμειακών Ροών Σημειώσεις μαθήματος Καταστάσεις Ταμειακών Ροών ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΙΑΡΧΗΣ MA, ACMA 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κατάσταση ταμειακών ροών, η οποία καταρτίζεται με βάση τiς απαιτήσεις του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 7 παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών 34

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών 34 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος xiv ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 1.1 Αντικειμενικός σκοπός μιας επιχείρησης 2 1.2 Βασικές χρηματοοικονομικές αποφάσεις 3 Σύνοψη 4 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 2.1 Απλός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

7 Η ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

7 Η ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 7 Η ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Η σπουδαιότητα της κατάστασης ταμειακών ροών έγκειται στο γεγονός ότι παρέχει πληροφορίες για μία σειρά θεμελιωδών

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0,4 0,00. ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αγοράς (δις. ) 215, ,40 ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (% ΑΕΠ) 165,30 145,50

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0,4 0,00. ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αγοράς (δις. ) 215, ,40 ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (% ΑΕΠ) 165,30 145,50 EΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΣ ΣΙ ΕΪ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011 Κύριοι Μέτοχοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική ΙΙ. Υποχρεώσεις. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ

Λογιστική ΙΙ. Υποχρεώσεις. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ Λογιστική ΙΙ Υποχρεώσεις Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα Την έννοια της υποχρέωσης Πως διακρίνονται οι υποχρεώσεις Λογαριασμούς υποχρεώσεων Παραδείγματα βάσει Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Η έννοια της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ Βασικές Γνώσεις Διαχείρισης Μικρής Οικονομικής Μονάδας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ Βασικές Αρχές - Παραδοχές Οικονομικές Καταστάσεις Ταμιακή Διαχείριση Νεκρό Σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΦΟΙ Σ. ΧΟΝΤΟΥ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΑΒΕΕ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΦΟΙ Σ. ΧΟΝΤΟΥ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΑΒΕΕ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΟΜΙΚΗΣ & ΛΟΓΟΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΦΟΙ Σ. ΧΟΝΤΟΥ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΑΒΕΕ ΣΠΟΥΔΑΤΣΤΡΙΑ: ΑΛΙΑΓΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 5. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Απαιτήσεων και ιαθεσίµων

Ενότητα 5. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Απαιτήσεων και ιαθεσίµων Ενότητα 5 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Απαιτήσεων και ιαθεσίµων 3. Απαιτήσεις ιαθέσιµα (1) Απαιτήσεις και ιαθέσιµα είναι το σύνολο των βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων, αξιόγραφων και ιαθεσίµων της οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗ 2015 ΧΡΗΣΗ ,97 72,00%.= ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,48

Α. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗ 2015 ΧΡΗΣΗ ,97 72,00%.= ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,48 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΤΕΛΙΟΣ Κ. ΜΑΝΤΟΥΔΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΙ ΧΡΩΣΤΗΡΕΣ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 20ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2016. Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης

Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης Εργασίες Προετοιμασίας Τέλους Χρήσης Οι απαραίτητες εργασίες που απαιτούνται να γίνουν από το λογιστήριο της επιχείρησης για

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C.

Πτυχιακή εργασία. Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C. AΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C. Σπουδάστριες: ΚΡΙΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΤΕΡΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

500 προπληρωθέντα Ταμείο 7.000

500 προπληρωθέντα Ταμείο 7.000 Άσκηση 1 η Τα υπόλοιπα των λογαριασμών της εμπορικής επιχειρήσεως ΑΒΓ Α.Ε. στη 31/12/2005 είχαν ως ακολούθως (σε ): Κατάστημα 10.000 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 30.000 Αυτοκίνητα 5.000 Μακροπρόθεσμα Δάνεια 10.000 Έπιπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του Κατσά Γεώργιου ΘΕΜΑ: "ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ"

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του Κατσά Γεώργιου ΘΕΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του Κατσά Γεώργιου ΘΕΜΑ: "ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ MBA ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2011-2012. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΙΛΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ MBA ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2011-2012. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΙΛΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ MBA ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2011-2012 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΙΛΑΣ 1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Χρηµατοοικονοµική ανάλυση ονοµάζεται η διαδικασία άντλησης οικονοµικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7 I. ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ... 7 II. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα