Σξίπνιε Αξ. Πξση: 4631/νηθ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ"

Transcript

1 EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ Σαρ. Γηεύζπλζε : Οπιαξρεγνύ ερηώηε 1 Σαρ. Κώδηθαο : Σξίπνιε Πιεξνθνξίεο : Δ. ίδεξε Tειέθσλν : fax : ΠΡΟ: Σξίπνιε Αξ. Πξση: 4631/νηθ Χ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΧΝ ΘΔΜΑ: Γεκνζίεπζε πεξίιεςεο δηαθήξπμεο γηα ηε δεκνπξάηεζε ηεο κειέηεο: «ΑΡΗ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΑΛΔΠΟΥΧΡΙ ΠΡΟ ΥΙΝΟ», πξνϋπνινγηζκνύ : ,24 (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ). αο αλαζέηνπκε ηελ άκεζε δεκνζίεπζε ζηελ Δθεκεξίδα ζαο ηεο ζπλεκκέλεο ηαπηάξηζκεο Πεξίιεςεο Γηαθήξπμεο Γεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο. ε πεξίπησζε αδπλακίαο δεκνζίεπζεο, παξαθαινύκε λα ελεκεξώζεηε άκεζα ηελ Τπεξεζία ζην ηειέθσλν ή , επεηδή όπσο ζαο είλαη γλσζηό ε κε δεκνζίεπζε απνηειεί ιόγν αθπξόηεηαο ηεο Γεκνπξαζίαο. Δπηζπλάπηεηαη ε Πεξίιεςε Γηαθήξπμεο πξνο δεκνζίεπζε ζε ειεθηξνληθή κνξθή. Παξαθαιώ λα επηβεβαηώζεηε ηε ιήςε ηνπ παξόληνο κέζσ . αο γλσξίδνπκε όηη ε ζρεηηθή δαπάλε γηα ηελ δεκνζίεπζε ζα θαηαβιεζεί από ηνλ αλάδνρν ηεο κειέηεο θαηά ηελ είζπξαμε ηνπ 1νπ Λνγαξηαζκνύ θαη παξαθαινύκε λα καο απνζηείιεηε δύν αληίηππα ηωλ εθεκεξίδωλ πνπ ζα πεξηέρνπλ ηε δεκνζίεπζε, ηα νπνία λα πεξηέιζνπλ ζηα ρέξηα καο πξν ηεο εκεξνκελίαο δηεμαγωγήο ηεο Γεκνπξαζίαο. πλεκκέλα: Πεξίιεςε Γηαθήξπμεο Γεκνπξαζίαο Ο Πεξηθεξεηάξρεο Πεινπνλλήζνπ ΠΔΣΡΟ ΣΑΣΟΤΛΗ Κνηλνπνίεζε: Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ Γξαθείν Πεξηθεξεηάξρε Δ.Γ. / Υ.Α.

2 ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΧΝ (ζπλνδεύεη ην ππ αξ. πξωη. 4631/νηθ/ έγγξαθν) (Να απνζηαιεί κε ) ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΗΛΔΦΧΝΟ ΦΑΞ 1 Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο Καπνδηζηξίνπ 34, Αζήλα Γ/λζε Γηαθάλεηαο & Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 3 Γεκνπξαζηώλ & Πιεηζηεξηαζκώλ 4 Ηρώ ησλ Γεκνπξαζηώλ 5 Κνξηλζηαθή Ηκέξα Πιαηεία Δζλάξρνπ Μαθαξίνπ Σξίπνιε Δκκ. Μπελάθε 10 & Παλεπηζηεκίνπ Αζήλα Σδσξηδ 6, Πιαηεί Κάληγγνο Αζήλα Δζλ. Αληίζηαζεο 17 & Κνιηάηζνπ 30 Κόξηλζνο Φσλή ηεο Κνξηλζίαο Κνιηάηζνπ 36 Κόξηλζνο Θξηάζην Παηξηάξρνπ Γξεγνξίνπ Δ 4 Αζπξόππξγνο Αηηηθήο Δλεκέξσζε Μεγάξσλ & Γπηηθήο Αηηηθήο ηίιπσλνο & σηήξνο Μέγαξα ΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΟ Νίθεο ΑΘΗΝΑ

3 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΣΡΙΠΟΛΗ ΑΡ. ΠΡΩΣ / νηθ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΜΒΑΗ ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΛΔΣΧΝ ΚΑΣΑ ΣΟ Ν. 3316/05 ΣΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ I.1) ΔΠΧΝΤΜΙΑ, ΓΙΔΤΘΤΝΔΙ ΚΑΙ ΗΜΔΙΟ(-Α) ΔΠΑΦΗ Δπίζεκε επσλπκία: ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ Σαρπδξνκηθή δηεύζπλζε: Οπιαξρεγνύ ερηώηε 1 Πόιε: ΣΡΙΠΟΛΗ Σαρ. θώδηθαο: Υώξα: ΔΛΛΑΓΑ εκείν(-α) επαθήο: Γ.Σ.Δ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ Τπόςε: θ. ΑΝΣ. ΠΑΠΑΓΗΜΗΣΡΙΟΤ θαο ΔΤ. ΙΓΔΡΗ Σει.: Φαμ: Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο από : Γ.Σ.Δ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ, Οπιαξρεγνύ ερηώηε 1, , Σξίπνιε Σερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ζπκπιεξσκαηηθά έγγξαθα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εγγξάθσλ γηα ηνλ αληαγσληζηηθό δηάινγν θαη γηα ην δπλακηθό ζύζηεκα αγνξώλ) είλαη δηαζέζηκα από : Γ.Σ.Δ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ, Οπιαξρεγνύ ερηώηε 1, , Σξίπνιε Πξνζθνξέο ή αηηήζεηο ζπκκεηνρήο απνζηέιινληαη : Γ.Σ.Δ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ, Οπιαξρεγνύ ερηώηε 1, , Σξίπνιε ΣΜΗΜΑ II: ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ II.1) ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ: Ο ηίηινο ηεο Μειέηεο είλαη: «ΑΡΗ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΟΣΗΣΑΣΟΤ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΑΛΔΠΟΥΩΡΙ ΠΡΟ ΥΙΝΟ» θαη νη ηόπνη ηεο παξνρήο είλαη: Ν. Κνξηλζίαο & Ν. Αηηηθήο. II.1.1) ύληνκε πεξηγξαθή ηεο ζύκβαζεο Σν αληηθείκελν ηεο παξνύζαο πξνθήξπμεο αθνξά ζηελ εθπόλεζε θαη νινθιήξσζε ησλ απαηηνύκελσλ κειεηώλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο νδνύ Αιεπνρσξίνπ ρίλνπ πνπ βξίζθεηαη ζηα παξάιηα ηνπ Κνξηλζηαθνύ θόιπνπ, δηέξρεηαη κέζα από ηηο Πεξηθέξεηεο Αηηηθήο θαη Πεινπνλλήζνπ θαη ζπλδέεη ηνπο νηθηζκνύο Αιεπνρώξη θαη ρίλν. Σνλ πξνεγνύκελν ρεηκώλα, ζε δύν ζέζεηο ηνπ ηκήκαηνο ηεο νδνύ εληόο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη ζε δύν εληόο ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, έγηλαλ θαηνιηζζήζεηο θαη θαηαπηώζεηο κεγάισλ βξαρνηεκαρίσλ επί ηνπ νδνζηξώκαηνο, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζνύλ πξνβιήκαηα ζηελ νδό θαη λα επηδεηλσζεί ε νδηθή αζθάιεηα ησλ δηεξρνκέλσλ. Δπίζεο έρεη δηαπηζησζεί ππνρώξεζε ηνπ επηρώκαηνο ηεο νδνύ ιόγσ ηεο δηάβξσζεο ηνπ από ηε ζάιαζζα. Σν ππόςε ηκήκα ηεο νδνύ βξίζθεηαη κεηαμύ ησλ νηθηζκώλ Αηγεηξνύζεο θαη Μαπξνιίκλε. Έρεη ζπλνιηθό κήθνο πεξίπνπ 1,8ρικ εθ ησλ νπνίσλ 1,0ρικ αλήθεη ζηελ Π.Δ. Γπηηθήο Αηηηθήο θαη 0,8ρικ αλήθεη ζηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ. Γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ πξνβιεκάησλ απαηηνύληαη: κεηάζεζε ηκεκάησλ ηεο πθηζηάκελεο νδνύ πξνο ηελ ζάιαζζα κε ιηκεληθό έξγν, κειέηεο επζηάζεηαο ησλ πξαλώλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηεξρνκέλσλ, πεξηβαιινληηθή αδεηνδόηεζε ησλ έξγσλ.

4 Η παξνύζα Πξνθήξπμε αθνξά ζε δηαγσληζκό πνπ ζα αλαηεζεί ζύκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ Ν.3316/2005 θαη πεξηιακβάλεη: α) ηε ζύλαςε ηξηώλ ρσξηζηώλ ζπκβάζεσλ κε δηαθνξεηηθνύο αλαδόρνπο γηα ηελ εθπόλεζε αληίζηνηρσλ πξνθαηαξθηηθώλ κειεηώλ θαη β) ηε ζύλαςε κίαο ζύκβαζεο κε έλαλ από ηνπο άλσ αλαδόρνπο γηα ηελ εθπόλεζε όισλ ησλ ππόινηπσλ ζηαδίσλ ηεο κειέηεο ηνπ άλσ έξγνπ. Σα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπκβαηηθνύ αληηθεηκέλνπ αλαθέξνληαη ζηα ηεύρε πνπ κλεκνλεύνληαη ζην άξζξν 8 ηεο Πξνθήξπμεο θαη ηε ζπλνδεύνπλ. Η θαη απνθνπή ακνηβή θάζε κηαο από ηηο πξνθαηαξθηηθέο κειέηεο αλέξρεηαη ζε 8.130,08 (10.000,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 23%), πεξηιακβάλεη δε ηελ ακνηβή γηα ηελ εθπόλεζε ηόζν ηεο πξνθαηαξθηηθήο κειέηεο όζν θαη ησλ απαξαίηεησλ ζηε θάζε απηή ππνζηεξηθηώλ κειεηώλ. Η ακνηβή ηεο πξνθαηαξθηηθήο κειέηεο αλαιύεηαη θαηά θαηεγνξία κειέηεο σο αθνινύζσο: 1. Καηεγνξία κειέηεο 10 (πγθνηλσληαθή) 4.065,04 2. Καηεγνξία κειέηεο 11 (Ληκεληθή) 4.065,04 Η πξνεθηηκώκελε ακνηβή ησλ ππόινηπσλ ζηαδίσλ ηεο κειέηεο αλέξρεηαη ζε ,20 θαη επηκεξίδεηαη ζε πξνεθηηκώκελεο ακνηβέο: ,33 γηα κειέηε θαηεγνξίαο 16 (Σνπνγξαθηθή) ,31 γηα κειέηε θαηεγνξίαο 10 (πγθνηλσληαθή) ,00 γηα κειέηε θαηεγνξίαο 08 (ηαηηθή) ,00 γηα κειέηε θαηεγνξίαο 11 (Ληκεληθή) 8.454,11 γηα κειέηε θαηεγνξίαο 13 (Τδξαπιηθή) ,02 γηα κειέηε θαηεγνξίαο 27 (Πεξηβαιινληηθή) ,68 γηα κειέηε θαηεγνξίαο 20 (Γεσινγηθή) ,34 γηα κειέηε θαηεγνξίαο 21 (Γεσηερληθή) 2.828,26 γηα.α.τ. θαη Φ.Α.Τ ,15 γηα Σεύρε Γεκνπξάηεζεο βάζεη ησλ νπνίσλ νξηνζεηείηαη, ζηελ παξάγξαθν 19.1 ηεο Πξνθήξπμεο ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό. Η ζπλνιηθή πξνζεζκία γηα ηελ πεξαίσζε όισλ ησλ ππόινηπσλ ζηαδίσλ ηεο κειέηεο νξίδεηαη ζε 12 κήλεο από ηελ ππνγξαθή ηνπ ηδησηηθνύ ζπκθσλεηηθνύ. Σκήκα ΙΙΙ Α: Ννκηθέο, Οηθνλνκηθέο θαη Σερληθέο πιεξνθνξίεο: 1. Απαηηνύκελεο Δγγπήζεηο Δγγύεζε ζπκκεηνρήο : Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ησλ πξνθαηαξθηηθώλ κειεηώλ δελ απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγύεζεο ζπκκεηνρήο. Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο όισλ ησλ ππόινηπσλ ζηαδίσλ ηεο Μειέηεο απαηηείηαη ε εθ κέξνπο ησλ αλαδόρσλ ησλ πξνθαηαξθηηθώλ κειεηώλ θαηάζεζε εγγύεζεο ζπκκεηνρήο, πνζνύ 407,00 θαη είλαη ίζε πξνο ην 5% ηεο θαη απνθνπήλ ακνηβήο ηεο πξνθαηαξθηηθήο κειέηεο πνπ αλαηίζεληαη, πνπ ππνινγίδεηαη ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 7 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν.3316/2005. Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο : Ο Αλάδνρνο θαηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ηδησηηθνύ ζπκθσλεηηθνύ γηα ηελ εθπόλεζε ησλ ππόινηπσλ ζηαδίσλ ηεο κειέηεο γηα ηελ Άξζε επηθηλδπλόηεηαο ηνπ παξαιηαθνύ ηκήκαηνο Αιεπνρώξη πξνο ρίλν νθείιεη λα θαηαζέζεη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο, ζύκθσλα κε ην ππόδεηγκα ηνπ Πξνζαξηήκαηνο (VΙ) ηεο Πξνθήξπμεο, ε νπνία ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηνπο όξνπο ηεο πγγξαθήο Τπνρξεώζεσλ. Σν πνζό ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ζα αλέξρεηαη ζε πνζνζηό 5% ηεο ζύκβαζεο.

5 2. Κύξηνη όξνη ρξεκαηνδόηεζεο θαη πιεξσκήο. Η κειέηε ζα ρξεκαηνδνηεζεί από ηνλ Πξνϋπνινγηζκό Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο (ΚΑΔ ). 3. Αλ ε ζύκβαζε αλαηεζεί ζε ζύκπξαμε ή θνηλνπξαμία, δελ είλαη ππνρξεσηηθό λα ιάβεη ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή. Γηθαηνύληαη λα ζπκκεηέρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα απηνηειώο ή ζε ζύκπξαμε ή ζε θνηλνπξαμία ζύκθσλα κε ην Ν.3316/ Άιινη εηδηθνί όξνη ζηνπο νπνίνπο ππόθεηηαη ε εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο: Η εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο ππόθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3316/2005 "Αλάζεζε θαη εθηέιεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ εθπόλεζεο κειεηώλ θαη παξνρήο ζπλαθώλ ππεξεζηώλ". Οη απαηηήζεηο γηα ηελ πξνζσπηθή θαηάζηαζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 19 ηνπ ηεύρνπο ηεο αλαιπηηθήο Πξνθήξπμεο. Σα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά - απνδεηθηηθά έγγξαθα γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό αλαθέξνληαη ζην άξζξν 22 ηνπ ηεύρνπο ηεο αλαιπηηθήο Πξνθήξπμεο, ελώ ζην άξζξν 20 αλαθέξνληαη ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά πξνζσπηθήο θαηάζηαζεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ. Οη θαηεγνξίεο πηπρίσλ ζύκθσλα κε ην άξζξν 2 παξ. 2 ηνπ Ν.3316/2005, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ παξ. 2γ ηνπ άξζξνπ 6 πνπ απαηηνύληαη γηα θάζε επί κέξνπο κειέηε ηεο ζύκβαζεο πνπ ζα ζπλαθζεί θαη ε αληηζηνίρσο θαινύκελε ηάμε θάζε πηπρίνπ ζύκθσλα κε ηηο επηκέξνπο πξνεθηηκώκελεο ακνηβέο κειεηώλ ηεο παξ θαη 12.3 ηεο Πξνθήξπμεο, είλαη νη εμήο: 1. ζηελ θαηεγνξία κειέηεο 16 (Σνπνγξαθηθή), πηπρία ηάμεσο Α & άλσ 2. ζηελ θαηεγνξία κειέηεο 10 (πγθνηλσληαθή), πηπρία ηάμεσο Β & άλσ 3. ζηελ θαηεγνξία κειέηεο 08 (ηαηηθή), πηπρία ηάμεσο Β & άλσ 4. ζηελ θαηεγνξία κειέηεο 11 (Ληκεληθή), πηπρία ηάμεσο Β & άλσ 5. ζηελ θαηεγνξία κειέηεο 13 (Τδξαπιηθή), πηπρία ηάμεσο Α & άλσ 6. ζηελ θαηεγνξία κειέηεο 27 (Πεξηβαιινληηθή), πηπρία ηάμεσο Α & άλσ 7. ζηελ θαηεγνξία κειέηεο 20 (Γεσινγηθή), πηπρία ηάμεσο Α & άλσ 8. ζηελ θαηεγνξία κειέηεο 21 (Γεσηερληθή), πηπρία ηάμεσο Β & άλσ ησλ Διιεληθώλ Μεηξώσλ Μειεηεηώλ ή Γξαθείσλ Δηαηξεηώλ Μειεηεηώλ, ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Ν.3316/2005 θαη ηνπ Π.Γ/ηνο 138 / ην δηαγσληζκό δηθαηνύληαη λα ζπκκεηέρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα, απηνηειώο, ζε ζύκπξαμε ή ζε θνηλνπξαμία πνπ ζα ζπζηαζεί ή έρεη ζπζηαζεί, εθόζνλ ηα ίδηα ή ηα κέιε ηνπο (επί ζπκπξάμεσλ ή θνηλνπξαμηώλ): - είλαη εγγεγξακκέλα ζηα Διιεληθά Μεηξώα Μειεηεηώλ ή Γξαθείσλ Δηαηξηώλ Μειεηώλ θαη δηαζέηνπλ πηπρία ησλ θαηεγνξηώλ κειεηώλ θαη ηάμεσλ ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ 2, ή - πξνέξρνληαη από ρώξεο - κέιε ηεο Δ.Δ., ηνπ Δ.Ο.Υ., ή ρώξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηελ πκθσλία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Π.Ο.Δ. πνπ ηεξνύλ αληίζηνηρα κεηξώα, ζύκθσλα κε ην άξζξν 52 ηεο νδεγίαο 2004/18/ΔΚ θαη είλαη εγγεγξακκέλα ζε ηάμεηο θαη θαηεγνξίεο κειεηώλ αληίζηνηρεο κε εθείλεο ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ 2, ή - πξνέξρνληαη από ρώξεο - κέιε ηεο Δ.Δ. ή ηνπ Δ.Ο.Υ. πνπ δελ ηεξνύλ κεηξώα ησλ πξνεγνύκελσλ παξαγξάθσλ ή θξάηε, πνπ έρνπλ θπξώζεη ηελ ζπκθσλία γηα ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Δκπνξίνπ, είλαη εγγεγξακκέλα ζηα Δπαγγεικαηηθά/ Δκπνξηθά Μεηξώα ηνπ Παξαξηήκαηνο IX Γ ηεο νδεγίαο 2004/18 ΔΚ ή ζηα αληίζηνηρα κεηξώα ησλ ρσξώλ ηνπο, θαη δηαζέηνπλ γεληθή εκπεηξία αληίζηνηρε απηήο πνπ απνξξέεη από ηελ εγγξαθή ζην Μεηξών Μειεηεηώλ Δηαηξεηώλ / Γξαθείσλ Μειεηώλ, δειαδή ζηειερηθό δπλακηθό κε εκπεηξία ζε αληίζηνηρεο θαηεγνξίεο κειεηώλ, θαηά ην άξζξν 39 ηνπ Ν.3316/05, σο εμήο: 1. Γηα ηελ θαηεγνξία κειέηεο ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ (16) ηνπιάρηζηνλ έλαλ (1) κειεηεηή 4εηνύο εκπεηξίαο

6 2. Γηα ηελ θαηεγνξία κειέηεο ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ (10) ηνπιάρηζηνλ έλαλ (1) κειεηεηή 8εηνύο εκπεηξίαο 3. Γηα ηελ θαηεγνξία κειέηεο ΣΑΣΙΚΩΝ (08) ηνπιάρηζηνλ έλαλ (1) κειεηεηή 8εηνύο εκπεηξίαο 4. Γηα ηελ θαηεγνξία κειέηεο ΛΙΜΔΝΙΚΩΝ (11) ηνπιάρηζηνλ έλαλ (1) κειεηεηή 8εηνύο εκπεηξίαο 5. Γηα ηελ θαηεγνξία κειέηεο ΤΓΡΑΤΛΙΚΩΝ (13) ηνπιάρηζηνλ έλαλ (1) κειεηεηή 4εηνύο εκπεηξίαο 6. Γηα ηελ θαηεγνξία κειέηεο ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ (27) ηνπιάρηζηνλ έλαλ (1) κειεηεηή 4εηνύο εκπεηξίαο 7. Γηα ηελ θαηεγνξία κειέηεο ΓΔΩΛΟΓΙΚΩΝ (20) ηνπιάρηζηνλ έλαλ (1) κειεηεηή 4εηνύο εκπεηξίαο 8. Γηα ηελ θαηεγνξία κειέηεο ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ (21) ηνπιάρηζηνλ έλαλ (1) κειεηεηή 8εηνύο εκπεηξίαο Οη ζπκκεηέρνπζεο ζπκπξάμεηο ή θνηλνπξαμίεο πξέπεη λα πιεξνύλ ζσξεπηηθά ηηο πξνϋπνζέζεηο ηεο παξ 19.1, δειαδή λα θαιύπηνπλ ζπλνιηθά ηηο απαηηνύκελεο ηάμεηο αλά θαηεγνξία κειέηεο, ηα δε κέιε ηνπο λα εκπίπηνπλ ηνπιάρηζηνλ ζε κία από ηηο πεξηπηώζεηο ηεο παξ. 19.2, δηαθνξεηηθά ε ππνςήθηα ζύκπξαμε ή θνηλνπξαμία ζηεξείηαη ηνπ δηθαηώκαηνο ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό θαη απνθιείεηαη. Η ύπαξμε εγθύξνπ πηπρίνπ ησλ δηαγσληδνκέλσλ ειέγρεηαη ηόζν θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο όζν θαη θαηά ηε ζύλαςε ηεο ζύκβαζεο. Αλ πάζρεη έζησ θαη έλα από ηα πηπρία ηνπ δηαγσληδνκέλνπ, απνθιείεηαη. Η ζύκπξαμε ησλ θπζηθώλ ή λνκηθώλ πξνζώπσλ κπνξεί λα αθνξά ζηελ ίδηα ή ζε δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο κειεηώλ. ε πεξίπησζε ζύκπξαμεο ζηελ ίδηα θαηεγνξία, ν κέγηζηνο αξηζκόο ζπκπξαηηόλησλ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηνπο ηξεηο (3), επί πνηλή απνθιεηζκνύ ηεο δηαγσληδόκελεο ζύκπξαμεο. Γηα λα γίλνπλ δεθηνί ζην δηαγσληζκό νη ελδηαθεξόκελνη πξέπεη ε εγγξαθή ζηα κεηξώα θαη ζηνπο θαηαιόγνπο λα είλαη ζε ηζρύ θαηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο παξαιαβήο ησλ θαθέισλ ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό. Η δηαηήξεζε ζε ηζρύ ηεο εγγξαθήο κε ηηο λόκηκεο αλαζεσξήζεηο ηεο απνηειεί, όζνλ αθνξά ζηνπο εγγεγξακκέλνπο ζηα Μεηξώα Μειεηεηώλ θαη Γξαθείσλ / Δηαηξεηώλ ηεο Γ/λζεο ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ Γ15, αλαγθαία πξνϋπόζεζε γηα ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ή ηεο πξνζθνξάο όζν θαη θαηά ηελ ζύλαςε ηεο ζύκβαζεο. Απνηειεί ιόγν απνθιεηζκνύ ν ππνβηβαζκόο ηνπ πηπρίνπ ζε ηάμε πνπ δελ θαιείηαη ζην δηαγσληζκό θαη ε δηαγξαθή από ην Μεηξών Μειεηεηώλ. Κάζε θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν δηθαηνύηαη λα ζπκκεηέρεη ζε έλα θαη κόλν δηαγσληδόκελν ζρήκα είηε κεκνλσκέλα, είηε σο κέινο ζύκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο. ε αληίζεηε πεξίπησζε απνθιείνληαη από ηε δηαδηθαζία όινη νη Γηαγσληδόκελνη, ζηε ζύλζεζε ησλ νπνίσλ ζπκκεηέρεη ην πξόζσπν. εκεηώλεηαη όηη γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ησλ Δηαηξεηώλ / Γξαθείσλ Μειεηώλ, πξέπεη λα είλαη ζε ηζρύ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ δηαγσληζκνύ, εθηόο από ην εηαηξηθό πηπρίν θαη ηα αηνκηθά πηπρία ησλ κειεηεηώλ πνπ θαιύπηνπλ ηε βαζηθή ζηειέρσζε ηεο εηαηξείαο, ή ηνπιάρηζηνλ, αλ θάπνην ή θάπνηα από ηα αηνκηθά πηπρία ή θαη ην εηαηξηθό έρνπλ ιήμεη, λα έρεη ππνβιεζεί πξνγελέζηεξα ηεο εκέξαο ηνπ δηαγωληζκνύ θαη ζε πξνζεζκία ζύκθωλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, αίηεζε γηα ηελ αλαλέωζε ηνπο. ε αληίζεηε πεξίπησζε ε δηαγσληδόκελε Δηαηξεία / Γξαθείν Μειεηώλ απνθιείεηαη. ΣΜΗΜΑ IV Α. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. ύκθσλα κε ηελ παξαγ.4 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 3316/05 θαη κε βάζε ην άξζξν 1 ηεο Τ.Α. ΓΜΔΟ/α/ν/1161/ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο πξνζθνξάο πξνο αλάδεημε ησλ αλαδόρσλ ηεο πξνθαηαξθηηθήο κειέηεο, ζα αμηνινγεζνύλ νη Σερληθέο Πξνζθνξέο ησλ Γηαγσληδνκέλσλ πνπ δελ απνθιείζηεθαλ ζην ζηάδην ειέγρνπ ηεο θαηαιιειόηεηαο ησλ δηαγσληδνκέλσλ, κε βάζε ηα παξαθάησ ηέζζεξα θξηηήξηα θαη ηα αληίζηνηρα πνζνζηά βαξύηεηαο: Κξηηήξην 1: Η πιεξόηεηα θαη δηεμνδηθόηεηα ηεο εθηίκεζεο ηνπ γεληθνύ θαη εηδηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο κειέηεο όπσο πξνθύπηεη από ηελ Σερληθή Έθζεζε πνπ ππνβάιιεη ν δηαγσληδόκελνο. Η βαξύηεηα ηνπ θξηηεξίνπ 1 είλαη Β1=50% επί ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο. Κξηηήξην 2: Η απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο νκάδαο εθπόλεζεο ηεο κειέηεο όπσο πξνθύπηεη από ηε ζύλζεζε θαη ηα ζηνηρεία ηεο νκάδαο ιακβαλνκέλσλ θπξίσο ππόςε ησλ ζηειερώλ ηνπ ππνςήθηνπ θαη

7 ησλ απνδεδεηγκέλα κνλίκσλ ζπλεξγαηώλ ηνπ θαη ζε ζρέζε κε παιαηόηεξεο ζπλεξγαζίεο ζε αληίζηνηρεο ζπκβάζεηο κειεηώλ. Η βαξύηεηα ηνπ θξηηεξίνπ 2 είλαη Β2=20% επί ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο. Κξηηήξην 3: Η πιεξόηεηα θαη αμηνπηζηία ηεο κεζνδνινγίαο όπσο πξνθύπηεη από ηε ζρεηηθή πξόηαζε ηνπ ππνςεθίνπ. Η βαξύηεηα ηνπ θξηηεξίνπ 3 είλαη Β3=20% επί ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο. Κξηηήξην 4: Η απνηειεζκαηηθόηεηα θαη αμηνπηζηία ηνπ πξνηαζέληνο ρξνλνδηαγξάκκαηνο ζε ζπλδπαζκό κε ηε ζηειέρσζε ηεο νκάδαο κειέηεο. Η βαξύηεηα ηνπ θξηηεξίνπ 4 είλαη Β4=10% επί ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο. Κξηηήξηα αλάζεζεο ηωλ ππόινηπωλ ζηαδίωλ ηεο Μειέηεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο, ζα αμηνινγεζνύλ νη ηερληθέο πξνζθνξέο ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη ζα ζηαζκηζηεί ε βαζκνινγία ηνπο κε ηε βαζκνινγία ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. Η βαξύηεηα ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο νξίδεηαη ζε 85% θαη ηεο Οηθνλνκηθήο ζε 15%. Κξηηήξην 1 ν Σερληθή πξνζθνξά - Τπνθξηηήξηα γηα ηελ βαζκνιόγεζε ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο α) Η πιεξόηεηα ηεο δηεξεύλεζεο ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ γηα ηελ επηινγή ηεο πξνηεηλόκελεο κε ηελ πξνθαηαξθηηθή κειέηε ιύζεο. Η βαξύηεηα ηνπ θξηηεξίνπ είλαη: Β1 =25 %. β) Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνηεηλόκελεο κε ηελ πξνζθνξά ιύζεο. Σα ππνθξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο πξνηεηλόκελεο ιύζεο είλαη ηα αθόινπζα: 1. Σα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ιύζεο 2. Η επθνιία θαηαζθεπήο ηεο ιύζεο. 3. Η δαπάλε ηνπ έξγνπ, πνπ πεξηιακβάλεη ηε δαπάλε θαηαζθεπήο ηνπ θαη ηε δαπάλε ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο θαηά ηελ δηάξθεηα δσήο ηνπ έξγνπ. 4. Ο πξνβιεπόκελνο ρξόλνο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. 5. Οη πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο ηεο ιύζεο. Η βαξύηεηα ηνπ θαζελόο από ηα παξαπάλσ (1) έσο (5) ππνθξηηήξηα ζην ζύλνιν ηεο βαζκνινγίαο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο είλαη: Γηα ην (1) Β2.1 = 10 % γηα ην (2) Β2.2 = 10 %, γηα ην (3) Β2.3 = 25 % γηα ην (4) Β2.4 = 10% γηα ην (5) Β2.5 = 20% Κξηηήξην 2 ν Οηθνλνκηθή πξνζθνξά Β. Όξνη γηα ηελ παξαιαβή ηωλ ηεπρώλ ηνπ δηαγωληζκνύ: 1. Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα παξαιακβάλνπλ ηα ηεύρε από ηα γξαθεία ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκό κε ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνύ ησλ 25, κέρξη ηηο Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα παξαιάβνπλ θαη ηαρπδξνκηθώο ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνύ πνπ δηαηίζεληαη, θαηόπηλ ζπλελλόεζεο κε ηελ ππεξεζία ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν θαηαβνιήο ηεο δαπάλεο αλαπαξαγσγήο θαη απνζηνιήο. Η Τπεξεζία παξαδίδεη ηα ηεύρε δηαγσληζκνύ ζηα Γξαθεία ηεο, ζηελ ηαρπδξνκηθή ππεξεζία ηεο επηινγήο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, ρσξίο λα θέξεη επζύλε γηα ηελ έγθαηξε άθημή ηνπο. 2. Πξνζεζκία ππνβνιήο πξνζθνξώλ είλαη ε Γεπηέξα θαη ώξα 10:00π.κ., θαηά ηελ νπνία ζα αλνηρηνύλ νη πξνζθνξέο ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ. Σα έληππα ησλ πξνζθνξώλ πξέπεη λα είλαη ζπληαγκέλα ζηελ ειιεληθή γιώζζα. 3. Απαηηνύκελνο ρξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ ηνπιάρηζηνλ 9 κήλεο. ΣΜΗΜΑ V: ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Δλζηάζεηο θαη πξνζθπγέο (θαηά ηελ Οδεγία 89/665 θαη ην λ.2522/97), θαηαηίζεληαη ζηελ αξρή πνπ δηεμάγεη ην δηαγσληζκό, από ηελ νπνία κπνξνύλ επίζεο λα ιεθζνύλ ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο, ήηνη:

8 Φνξέαο αξκόδηνο γηα ηηο δηαδηθαζίεο πξνζθπγήο Δπίζεκε επσλπκία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ Σαρπδξνκηθή δηεύζπλζε: ΠΛΑΣΔΙΑ ΔΘΝΑΡΥΟΤ ΜΑΚΑΡΙΟΤ Πόιε: ΣΡΙΠΟΛΗ Σαρ. θώδηθαο: Υώξα: ΔΛΛΑΓΑ Σει.: Γηεύζπλζε δηαδηθηύνπ (URL): Φαμ: Γηθαίσκα ππνβνιήο ελζηάζεσλ θαηά ησλ Πξαθηηθώλ ηεο Δπηηξνπήο έρνπλ κόλν νη δηαγσληδόκελνη πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην αληίζηνηρν ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνύ ή νη απνθιεηζζέληεο απ απηό. Οη ελζηάζεηο απεπζύλνληαη ζηνλ Πξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο θαη αζθνύληαη κε θαηάζεζε ηνπο ζηελ Τπεξεζία Πξσηνθόιινπ ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηεμάγεη ην δηαγσληζκό. Δλζηάζεηο κπνξνύλ λα ππνβιεζνύλ: α) Καηά ηεο πξνθήξπμεο θαη ησλ ηεπρώλ ηνπ δηαγσληζκνύ κέρξη θαη επηά (7) εκέξεο πξηλ ην δηαγσληζκό, β) Καηά ησλ Πξαθηηθώλ ηεο Δπηηξνπήο δηαγσληζκνύ θαη ζπγθεθξηκέλα: β 1. θαηά ηνπ Πξαθηηθνύ Ι κέζα ζε πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο β 2. θαηά ηνπ Πξαθηηθνύ ΙΙ κέζα ζε δέθα (10) εκεξνινγηαθέο εκέξεο β 3. θαηά ηνπ Πξαθηηθνύ ΙΙΙ κέζα ζε πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο Οη πξνζεζκίεο αξρίδνπλ από ηελ επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο αλαθνίλσζεο ηεο γλσζηνπνίεζεο ηνηρνθόιιεζεο ησλ αληίζηνηρσλ Πξαθηηθώλ. Σν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί από ηελ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ ΣΡΙΠΟΛΗ, Ο ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΡΥΗ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΠΔΣΡΟ ΣΑΣΟΤΛΗ

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Ο Γήκνο Αιίκνπ δηνξγαλώλεη ςπραγσγηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΔΡΓΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΔΡΓΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΑΓΙΟ Ι: Φάζη 1: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΔΡΓΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ Ανάθεζη εκπόνηζηρ ηος Πεπιθεπειακού σεδίος Γιασείπιζηρ ηεπεών Αποβλήηυν (ΠΔΓΑ) ζε Μελεηηηέρ / Γπαθεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ,

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Αξ.πξ.: Φ333/Ε1-02/Γ1/1014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΛΔ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 15 Ινπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Δργο: ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΑ ΔΡΓΑ-ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΥΑΝΓΑΚΩΝ -ΜΙΚΡΑ ΣΔΥΝΙΚΑ 2015. Σετνική Περιγραθή

ΓΗΜΟ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Δργο: ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΑ ΔΡΓΑ-ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΥΑΝΓΑΚΩΝ -ΜΙΚΡΑ ΣΔΥΝΙΚΑ 2015. Σετνική Περιγραθή ΝΟΜΟ ΡΟΓΟΠΗ Γήμος Κομοηηνής ΓΗΜΟ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Δργο: ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΑ ΔΡΓΑ-ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΥΑΝΓΑΚΩΝ -ΜΙΚΡΑ ΣΔΥΝΙΚΑ 2015 0 Με ηελ Σετνική Περιγραθή κειέηε απηή πξνβιέπεηαη λα γίλεη: θαζαξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Κνηλνπνίεζε: Κ.Τ ΔΟΠΤΤ - Γξ. Πξνέδξνπ - Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ

Κνηλνπνίεζε: Κ.Τ ΔΟΠΤΤ - Γξ. Πξνέδξνπ - Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα 16/01/14 Γ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & ΥΗΜ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΟΟ/ΠΤ/1/409 ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ Σαρ.Γ/λζε : Αγ. Κσλ/λνπ 16 Πιεξνθνξίεο : M.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002837968 2015-06-10

15PROC002837968 2015-06-10 Λ.Συγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285124, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Ηικου Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr Αζήλα, 10/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο.

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο. 2011 Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Πξννίκην... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Ίδξπζε Δπσλπκία... 1 ΑΡΘΡΟ 2 Έδξα θνπόο... 1 ΑΡΘΡΟ 3 Δπηηξνπή Γηνίθεζεο Καηεγνξίεο ζρνιώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΧΝ

ΣΔΤΥΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΣΔΤΥΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΧΝ 1. Τθιζηάμενη καηάζηαζη Σν θάησ Κνπκ Καπί, απνηειεί ηελ πξώηε νηθηζηηθή εγθαηάζηαζε ηεο πόιεο εθηόο ησλ ηεηρώλ αλαηνιηθά ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηώλα ζηε ζέζε παιαηόηεξεο εγθαηάζηαζεο

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Health (A 6000)(κωδ.30207) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30207 / 02.2009 / I.3. / Ind. L. / E.O. Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά,

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηελ θαιύηεξε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απνγξαθή, ζα πξέπεη: λα έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Η Ειιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία αθνύ έιαβε ππόςε : α. Σν Καηαζηαηηθό ηεο. β. Σνπο Καλνληζκνύο ηεο γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 7 Γεθεκβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ)

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολστετνική Στολή Τμήμα Πολιτικών Μητανικών Υπεύθσνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ EΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αθήνα, 22 Ιουλίου 2009 Α. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1073215/353/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ. 1094 1. 15 η

Διαβάστε περισσότερα

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παραζκεσή 25/02/2014 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ Δ Π Η Σ Ρ Ο Π Ζ Π Ο Η Ο Σ Ζ Σ Α Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.: 1103 ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΠΟΛ.: 1103 ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Β, Α Αζήλα, 11 Μαΐνπ 2015 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά)

ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά) ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά) ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΑ ΙΓΡΤΗ & ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ (ύκθσλα κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΣΗ-ΠΨΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΔΑ: ΒΕΥΣΗ-ΠΨΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: ΒΕΥΣΗ-ΠΨΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 11 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΟΡΓΑΝΩΗ, ΣΔΛΔΥΩΗ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο,

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Οξγαληζκφο ΑΘΗΝΑ, 30/9/2010 Αζθάιηζεο Ο.Α.Δ.Δ. Διεπζέξσλ ΑΡ. ΠΡΩΣ.ΓΙΑΦ/Φ9/131/93046 Δπαγγεικαηηψλ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ:

Διαβάστε περισσότερα

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90).

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90). Π.Γ. 219 ηεο 18/30 Μαίνπ 1991 (ΦΔΚ Α 81 - Γηνξζ. θαικ. ζην ΦΔΚ Α 98/1 Ινπι. 1991 θαη ΦΔΚ Α 136 /11 επη. 1991) : Πεξί εκπνξηθψλ Αληηπξνζψπσλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 86/653/ΔΟΚ ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΓΥΛΑΠ ΑΙΗΒΔΟΗ 2015 ΝΓΖΓΗΔΠ ΞΙΝ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΓΥΛΑΠ ΑΙΗΒΔΟΗ 2015 ΝΓΖΓΗΔΠ ΞΙΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΓΥΛΑΠ ΑΙΗΒΔΟΗ 2015 ΝΓΖΓΗΔΠ ΞΙΝ 1. ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ Ο Αγώλαο ΑΛΙΒΔΡΙ 2015 ζα δηεμαρζεί ζύκθσλα µε: 1.1 Σνπο θαλνληζκνύο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο Πξνθήξπμεο ηνπ αγώλα, όπσο

Διαβάστε περισσότερα