Σξίπνιε Αξ. Πξση: 4631/νηθ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ"

Transcript

1 EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ Σαρ. Γηεύζπλζε : Οπιαξρεγνύ ερηώηε 1 Σαρ. Κώδηθαο : Σξίπνιε Πιεξνθνξίεο : Δ. ίδεξε Tειέθσλν : fax : ΠΡΟ: Σξίπνιε Αξ. Πξση: 4631/νηθ Χ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΧΝ ΘΔΜΑ: Γεκνζίεπζε πεξίιεςεο δηαθήξπμεο γηα ηε δεκνπξάηεζε ηεο κειέηεο: «ΑΡΗ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΑΛΔΠΟΥΧΡΙ ΠΡΟ ΥΙΝΟ», πξνϋπνινγηζκνύ : ,24 (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ). αο αλαζέηνπκε ηελ άκεζε δεκνζίεπζε ζηελ Δθεκεξίδα ζαο ηεο ζπλεκκέλεο ηαπηάξηζκεο Πεξίιεςεο Γηαθήξπμεο Γεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο. ε πεξίπησζε αδπλακίαο δεκνζίεπζεο, παξαθαινύκε λα ελεκεξώζεηε άκεζα ηελ Τπεξεζία ζην ηειέθσλν ή , επεηδή όπσο ζαο είλαη γλσζηό ε κε δεκνζίεπζε απνηειεί ιόγν αθπξόηεηαο ηεο Γεκνπξαζίαο. Δπηζπλάπηεηαη ε Πεξίιεςε Γηαθήξπμεο πξνο δεκνζίεπζε ζε ειεθηξνληθή κνξθή. Παξαθαιώ λα επηβεβαηώζεηε ηε ιήςε ηνπ παξόληνο κέζσ . αο γλσξίδνπκε όηη ε ζρεηηθή δαπάλε γηα ηελ δεκνζίεπζε ζα θαηαβιεζεί από ηνλ αλάδνρν ηεο κειέηεο θαηά ηελ είζπξαμε ηνπ 1νπ Λνγαξηαζκνύ θαη παξαθαινύκε λα καο απνζηείιεηε δύν αληίηππα ηωλ εθεκεξίδωλ πνπ ζα πεξηέρνπλ ηε δεκνζίεπζε, ηα νπνία λα πεξηέιζνπλ ζηα ρέξηα καο πξν ηεο εκεξνκελίαο δηεμαγωγήο ηεο Γεκνπξαζίαο. πλεκκέλα: Πεξίιεςε Γηαθήξπμεο Γεκνπξαζίαο Ο Πεξηθεξεηάξρεο Πεινπνλλήζνπ ΠΔΣΡΟ ΣΑΣΟΤΛΗ Κνηλνπνίεζε: Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ Γξαθείν Πεξηθεξεηάξρε Δ.Γ. / Υ.Α.

2 ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΧΝ (ζπλνδεύεη ην ππ αξ. πξωη. 4631/νηθ/ έγγξαθν) (Να απνζηαιεί κε ) ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΗΛΔΦΧΝΟ ΦΑΞ 1 Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο Καπνδηζηξίνπ 34, Αζήλα Γ/λζε Γηαθάλεηαο & Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 3 Γεκνπξαζηώλ & Πιεηζηεξηαζκώλ 4 Ηρώ ησλ Γεκνπξαζηώλ 5 Κνξηλζηαθή Ηκέξα Πιαηεία Δζλάξρνπ Μαθαξίνπ Σξίπνιε Δκκ. Μπελάθε 10 & Παλεπηζηεκίνπ Αζήλα Σδσξηδ 6, Πιαηεί Κάληγγνο Αζήλα Δζλ. Αληίζηαζεο 17 & Κνιηάηζνπ 30 Κόξηλζνο Φσλή ηεο Κνξηλζίαο Κνιηάηζνπ 36 Κόξηλζνο Θξηάζην Παηξηάξρνπ Γξεγνξίνπ Δ 4 Αζπξόππξγνο Αηηηθήο Δλεκέξσζε Μεγάξσλ & Γπηηθήο Αηηηθήο ηίιπσλνο & σηήξνο Μέγαξα ΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΟ Νίθεο ΑΘΗΝΑ

3 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΣΡΙΠΟΛΗ ΑΡ. ΠΡΩΣ / νηθ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΜΒΑΗ ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΛΔΣΧΝ ΚΑΣΑ ΣΟ Ν. 3316/05 ΣΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ I.1) ΔΠΧΝΤΜΙΑ, ΓΙΔΤΘΤΝΔΙ ΚΑΙ ΗΜΔΙΟ(-Α) ΔΠΑΦΗ Δπίζεκε επσλπκία: ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ Σαρπδξνκηθή δηεύζπλζε: Οπιαξρεγνύ ερηώηε 1 Πόιε: ΣΡΙΠΟΛΗ Σαρ. θώδηθαο: Υώξα: ΔΛΛΑΓΑ εκείν(-α) επαθήο: Γ.Σ.Δ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ Τπόςε: θ. ΑΝΣ. ΠΑΠΑΓΗΜΗΣΡΙΟΤ θαο ΔΤ. ΙΓΔΡΗ Σει.: Φαμ: Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο από : Γ.Σ.Δ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ, Οπιαξρεγνύ ερηώηε 1, , Σξίπνιε Σερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ζπκπιεξσκαηηθά έγγξαθα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εγγξάθσλ γηα ηνλ αληαγσληζηηθό δηάινγν θαη γηα ην δπλακηθό ζύζηεκα αγνξώλ) είλαη δηαζέζηκα από : Γ.Σ.Δ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ, Οπιαξρεγνύ ερηώηε 1, , Σξίπνιε Πξνζθνξέο ή αηηήζεηο ζπκκεηνρήο απνζηέιινληαη : Γ.Σ.Δ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ, Οπιαξρεγνύ ερηώηε 1, , Σξίπνιε ΣΜΗΜΑ II: ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ II.1) ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ: Ο ηίηινο ηεο Μειέηεο είλαη: «ΑΡΗ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΟΣΗΣΑΣΟΤ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΑΛΔΠΟΥΩΡΙ ΠΡΟ ΥΙΝΟ» θαη νη ηόπνη ηεο παξνρήο είλαη: Ν. Κνξηλζίαο & Ν. Αηηηθήο. II.1.1) ύληνκε πεξηγξαθή ηεο ζύκβαζεο Σν αληηθείκελν ηεο παξνύζαο πξνθήξπμεο αθνξά ζηελ εθπόλεζε θαη νινθιήξσζε ησλ απαηηνύκελσλ κειεηώλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο νδνύ Αιεπνρσξίνπ ρίλνπ πνπ βξίζθεηαη ζηα παξάιηα ηνπ Κνξηλζηαθνύ θόιπνπ, δηέξρεηαη κέζα από ηηο Πεξηθέξεηεο Αηηηθήο θαη Πεινπνλλήζνπ θαη ζπλδέεη ηνπο νηθηζκνύο Αιεπνρώξη θαη ρίλν. Σνλ πξνεγνύκελν ρεηκώλα, ζε δύν ζέζεηο ηνπ ηκήκαηνο ηεο νδνύ εληόο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη ζε δύν εληόο ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, έγηλαλ θαηνιηζζήζεηο θαη θαηαπηώζεηο κεγάισλ βξαρνηεκαρίσλ επί ηνπ νδνζηξώκαηνο, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζνύλ πξνβιήκαηα ζηελ νδό θαη λα επηδεηλσζεί ε νδηθή αζθάιεηα ησλ δηεξρνκέλσλ. Δπίζεο έρεη δηαπηζησζεί ππνρώξεζε ηνπ επηρώκαηνο ηεο νδνύ ιόγσ ηεο δηάβξσζεο ηνπ από ηε ζάιαζζα. Σν ππόςε ηκήκα ηεο νδνύ βξίζθεηαη κεηαμύ ησλ νηθηζκώλ Αηγεηξνύζεο θαη Μαπξνιίκλε. Έρεη ζπλνιηθό κήθνο πεξίπνπ 1,8ρικ εθ ησλ νπνίσλ 1,0ρικ αλήθεη ζηελ Π.Δ. Γπηηθήο Αηηηθήο θαη 0,8ρικ αλήθεη ζηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ. Γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ πξνβιεκάησλ απαηηνύληαη: κεηάζεζε ηκεκάησλ ηεο πθηζηάκελεο νδνύ πξνο ηελ ζάιαζζα κε ιηκεληθό έξγν, κειέηεο επζηάζεηαο ησλ πξαλώλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηεξρνκέλσλ, πεξηβαιινληηθή αδεηνδόηεζε ησλ έξγσλ.

4 Η παξνύζα Πξνθήξπμε αθνξά ζε δηαγσληζκό πνπ ζα αλαηεζεί ζύκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ Ν.3316/2005 θαη πεξηιακβάλεη: α) ηε ζύλαςε ηξηώλ ρσξηζηώλ ζπκβάζεσλ κε δηαθνξεηηθνύο αλαδόρνπο γηα ηελ εθπόλεζε αληίζηνηρσλ πξνθαηαξθηηθώλ κειεηώλ θαη β) ηε ζύλαςε κίαο ζύκβαζεο κε έλαλ από ηνπο άλσ αλαδόρνπο γηα ηελ εθπόλεζε όισλ ησλ ππόινηπσλ ζηαδίσλ ηεο κειέηεο ηνπ άλσ έξγνπ. Σα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπκβαηηθνύ αληηθεηκέλνπ αλαθέξνληαη ζηα ηεύρε πνπ κλεκνλεύνληαη ζην άξζξν 8 ηεο Πξνθήξπμεο θαη ηε ζπλνδεύνπλ. Η θαη απνθνπή ακνηβή θάζε κηαο από ηηο πξνθαηαξθηηθέο κειέηεο αλέξρεηαη ζε 8.130,08 (10.000,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 23%), πεξηιακβάλεη δε ηελ ακνηβή γηα ηελ εθπόλεζε ηόζν ηεο πξνθαηαξθηηθήο κειέηεο όζν θαη ησλ απαξαίηεησλ ζηε θάζε απηή ππνζηεξηθηώλ κειεηώλ. Η ακνηβή ηεο πξνθαηαξθηηθήο κειέηεο αλαιύεηαη θαηά θαηεγνξία κειέηεο σο αθνινύζσο: 1. Καηεγνξία κειέηεο 10 (πγθνηλσληαθή) 4.065,04 2. Καηεγνξία κειέηεο 11 (Ληκεληθή) 4.065,04 Η πξνεθηηκώκελε ακνηβή ησλ ππόινηπσλ ζηαδίσλ ηεο κειέηεο αλέξρεηαη ζε ,20 θαη επηκεξίδεηαη ζε πξνεθηηκώκελεο ακνηβέο: ,33 γηα κειέηε θαηεγνξίαο 16 (Σνπνγξαθηθή) ,31 γηα κειέηε θαηεγνξίαο 10 (πγθνηλσληαθή) ,00 γηα κειέηε θαηεγνξίαο 08 (ηαηηθή) ,00 γηα κειέηε θαηεγνξίαο 11 (Ληκεληθή) 8.454,11 γηα κειέηε θαηεγνξίαο 13 (Τδξαπιηθή) ,02 γηα κειέηε θαηεγνξίαο 27 (Πεξηβαιινληηθή) ,68 γηα κειέηε θαηεγνξίαο 20 (Γεσινγηθή) ,34 γηα κειέηε θαηεγνξίαο 21 (Γεσηερληθή) 2.828,26 γηα.α.τ. θαη Φ.Α.Τ ,15 γηα Σεύρε Γεκνπξάηεζεο βάζεη ησλ νπνίσλ νξηνζεηείηαη, ζηελ παξάγξαθν 19.1 ηεο Πξνθήξπμεο ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό. Η ζπλνιηθή πξνζεζκία γηα ηελ πεξαίσζε όισλ ησλ ππόινηπσλ ζηαδίσλ ηεο κειέηεο νξίδεηαη ζε 12 κήλεο από ηελ ππνγξαθή ηνπ ηδησηηθνύ ζπκθσλεηηθνύ. Σκήκα ΙΙΙ Α: Ννκηθέο, Οηθνλνκηθέο θαη Σερληθέο πιεξνθνξίεο: 1. Απαηηνύκελεο Δγγπήζεηο Δγγύεζε ζπκκεηνρήο : Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ησλ πξνθαηαξθηηθώλ κειεηώλ δελ απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγύεζεο ζπκκεηνρήο. Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο όισλ ησλ ππόινηπσλ ζηαδίσλ ηεο Μειέηεο απαηηείηαη ε εθ κέξνπο ησλ αλαδόρσλ ησλ πξνθαηαξθηηθώλ κειεηώλ θαηάζεζε εγγύεζεο ζπκκεηνρήο, πνζνύ 407,00 θαη είλαη ίζε πξνο ην 5% ηεο θαη απνθνπήλ ακνηβήο ηεο πξνθαηαξθηηθήο κειέηεο πνπ αλαηίζεληαη, πνπ ππνινγίδεηαη ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 7 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν.3316/2005. Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο : Ο Αλάδνρνο θαηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ηδησηηθνύ ζπκθσλεηηθνύ γηα ηελ εθπόλεζε ησλ ππόινηπσλ ζηαδίσλ ηεο κειέηεο γηα ηελ Άξζε επηθηλδπλόηεηαο ηνπ παξαιηαθνύ ηκήκαηνο Αιεπνρώξη πξνο ρίλν νθείιεη λα θαηαζέζεη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο, ζύκθσλα κε ην ππόδεηγκα ηνπ Πξνζαξηήκαηνο (VΙ) ηεο Πξνθήξπμεο, ε νπνία ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηνπο όξνπο ηεο πγγξαθήο Τπνρξεώζεσλ. Σν πνζό ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ζα αλέξρεηαη ζε πνζνζηό 5% ηεο ζύκβαζεο.

5 2. Κύξηνη όξνη ρξεκαηνδόηεζεο θαη πιεξσκήο. Η κειέηε ζα ρξεκαηνδνηεζεί από ηνλ Πξνϋπνινγηζκό Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο (ΚΑΔ ). 3. Αλ ε ζύκβαζε αλαηεζεί ζε ζύκπξαμε ή θνηλνπξαμία, δελ είλαη ππνρξεσηηθό λα ιάβεη ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή. Γηθαηνύληαη λα ζπκκεηέρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα απηνηειώο ή ζε ζύκπξαμε ή ζε θνηλνπξαμία ζύκθσλα κε ην Ν.3316/ Άιινη εηδηθνί όξνη ζηνπο νπνίνπο ππόθεηηαη ε εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο: Η εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο ππόθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3316/2005 "Αλάζεζε θαη εθηέιεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ εθπόλεζεο κειεηώλ θαη παξνρήο ζπλαθώλ ππεξεζηώλ". Οη απαηηήζεηο γηα ηελ πξνζσπηθή θαηάζηαζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 19 ηνπ ηεύρνπο ηεο αλαιπηηθήο Πξνθήξπμεο. Σα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά - απνδεηθηηθά έγγξαθα γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό αλαθέξνληαη ζην άξζξν 22 ηνπ ηεύρνπο ηεο αλαιπηηθήο Πξνθήξπμεο, ελώ ζην άξζξν 20 αλαθέξνληαη ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά πξνζσπηθήο θαηάζηαζεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ. Οη θαηεγνξίεο πηπρίσλ ζύκθσλα κε ην άξζξν 2 παξ. 2 ηνπ Ν.3316/2005, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ παξ. 2γ ηνπ άξζξνπ 6 πνπ απαηηνύληαη γηα θάζε επί κέξνπο κειέηε ηεο ζύκβαζεο πνπ ζα ζπλαθζεί θαη ε αληηζηνίρσο θαινύκελε ηάμε θάζε πηπρίνπ ζύκθσλα κε ηηο επηκέξνπο πξνεθηηκώκελεο ακνηβέο κειεηώλ ηεο παξ θαη 12.3 ηεο Πξνθήξπμεο, είλαη νη εμήο: 1. ζηελ θαηεγνξία κειέηεο 16 (Σνπνγξαθηθή), πηπρία ηάμεσο Α & άλσ 2. ζηελ θαηεγνξία κειέηεο 10 (πγθνηλσληαθή), πηπρία ηάμεσο Β & άλσ 3. ζηελ θαηεγνξία κειέηεο 08 (ηαηηθή), πηπρία ηάμεσο Β & άλσ 4. ζηελ θαηεγνξία κειέηεο 11 (Ληκεληθή), πηπρία ηάμεσο Β & άλσ 5. ζηελ θαηεγνξία κειέηεο 13 (Τδξαπιηθή), πηπρία ηάμεσο Α & άλσ 6. ζηελ θαηεγνξία κειέηεο 27 (Πεξηβαιινληηθή), πηπρία ηάμεσο Α & άλσ 7. ζηελ θαηεγνξία κειέηεο 20 (Γεσινγηθή), πηπρία ηάμεσο Α & άλσ 8. ζηελ θαηεγνξία κειέηεο 21 (Γεσηερληθή), πηπρία ηάμεσο Β & άλσ ησλ Διιεληθώλ Μεηξώσλ Μειεηεηώλ ή Γξαθείσλ Δηαηξεηώλ Μειεηεηώλ, ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Ν.3316/2005 θαη ηνπ Π.Γ/ηνο 138 / ην δηαγσληζκό δηθαηνύληαη λα ζπκκεηέρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα, απηνηειώο, ζε ζύκπξαμε ή ζε θνηλνπξαμία πνπ ζα ζπζηαζεί ή έρεη ζπζηαζεί, εθόζνλ ηα ίδηα ή ηα κέιε ηνπο (επί ζπκπξάμεσλ ή θνηλνπξαμηώλ): - είλαη εγγεγξακκέλα ζηα Διιεληθά Μεηξώα Μειεηεηώλ ή Γξαθείσλ Δηαηξηώλ Μειεηώλ θαη δηαζέηνπλ πηπρία ησλ θαηεγνξηώλ κειεηώλ θαη ηάμεσλ ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ 2, ή - πξνέξρνληαη από ρώξεο - κέιε ηεο Δ.Δ., ηνπ Δ.Ο.Υ., ή ρώξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηελ πκθσλία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Π.Ο.Δ. πνπ ηεξνύλ αληίζηνηρα κεηξώα, ζύκθσλα κε ην άξζξν 52 ηεο νδεγίαο 2004/18/ΔΚ θαη είλαη εγγεγξακκέλα ζε ηάμεηο θαη θαηεγνξίεο κειεηώλ αληίζηνηρεο κε εθείλεο ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ 2, ή - πξνέξρνληαη από ρώξεο - κέιε ηεο Δ.Δ. ή ηνπ Δ.Ο.Υ. πνπ δελ ηεξνύλ κεηξώα ησλ πξνεγνύκελσλ παξαγξάθσλ ή θξάηε, πνπ έρνπλ θπξώζεη ηελ ζπκθσλία γηα ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Δκπνξίνπ, είλαη εγγεγξακκέλα ζηα Δπαγγεικαηηθά/ Δκπνξηθά Μεηξώα ηνπ Παξαξηήκαηνο IX Γ ηεο νδεγίαο 2004/18 ΔΚ ή ζηα αληίζηνηρα κεηξώα ησλ ρσξώλ ηνπο, θαη δηαζέηνπλ γεληθή εκπεηξία αληίζηνηρε απηήο πνπ απνξξέεη από ηελ εγγξαθή ζην Μεηξών Μειεηεηώλ Δηαηξεηώλ / Γξαθείσλ Μειεηώλ, δειαδή ζηειερηθό δπλακηθό κε εκπεηξία ζε αληίζηνηρεο θαηεγνξίεο κειεηώλ, θαηά ην άξζξν 39 ηνπ Ν.3316/05, σο εμήο: 1. Γηα ηελ θαηεγνξία κειέηεο ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ (16) ηνπιάρηζηνλ έλαλ (1) κειεηεηή 4εηνύο εκπεηξίαο

6 2. Γηα ηελ θαηεγνξία κειέηεο ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ (10) ηνπιάρηζηνλ έλαλ (1) κειεηεηή 8εηνύο εκπεηξίαο 3. Γηα ηελ θαηεγνξία κειέηεο ΣΑΣΙΚΩΝ (08) ηνπιάρηζηνλ έλαλ (1) κειεηεηή 8εηνύο εκπεηξίαο 4. Γηα ηελ θαηεγνξία κειέηεο ΛΙΜΔΝΙΚΩΝ (11) ηνπιάρηζηνλ έλαλ (1) κειεηεηή 8εηνύο εκπεηξίαο 5. Γηα ηελ θαηεγνξία κειέηεο ΤΓΡΑΤΛΙΚΩΝ (13) ηνπιάρηζηνλ έλαλ (1) κειεηεηή 4εηνύο εκπεηξίαο 6. Γηα ηελ θαηεγνξία κειέηεο ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ (27) ηνπιάρηζηνλ έλαλ (1) κειεηεηή 4εηνύο εκπεηξίαο 7. Γηα ηελ θαηεγνξία κειέηεο ΓΔΩΛΟΓΙΚΩΝ (20) ηνπιάρηζηνλ έλαλ (1) κειεηεηή 4εηνύο εκπεηξίαο 8. Γηα ηελ θαηεγνξία κειέηεο ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ (21) ηνπιάρηζηνλ έλαλ (1) κειεηεηή 8εηνύο εκπεηξίαο Οη ζπκκεηέρνπζεο ζπκπξάμεηο ή θνηλνπξαμίεο πξέπεη λα πιεξνύλ ζσξεπηηθά ηηο πξνϋπνζέζεηο ηεο παξ 19.1, δειαδή λα θαιύπηνπλ ζπλνιηθά ηηο απαηηνύκελεο ηάμεηο αλά θαηεγνξία κειέηεο, ηα δε κέιε ηνπο λα εκπίπηνπλ ηνπιάρηζηνλ ζε κία από ηηο πεξηπηώζεηο ηεο παξ. 19.2, δηαθνξεηηθά ε ππνςήθηα ζύκπξαμε ή θνηλνπξαμία ζηεξείηαη ηνπ δηθαηώκαηνο ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό θαη απνθιείεηαη. Η ύπαξμε εγθύξνπ πηπρίνπ ησλ δηαγσληδνκέλσλ ειέγρεηαη ηόζν θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο όζν θαη θαηά ηε ζύλαςε ηεο ζύκβαζεο. Αλ πάζρεη έζησ θαη έλα από ηα πηπρία ηνπ δηαγσληδνκέλνπ, απνθιείεηαη. Η ζύκπξαμε ησλ θπζηθώλ ή λνκηθώλ πξνζώπσλ κπνξεί λα αθνξά ζηελ ίδηα ή ζε δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο κειεηώλ. ε πεξίπησζε ζύκπξαμεο ζηελ ίδηα θαηεγνξία, ν κέγηζηνο αξηζκόο ζπκπξαηηόλησλ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηνπο ηξεηο (3), επί πνηλή απνθιεηζκνύ ηεο δηαγσληδόκελεο ζύκπξαμεο. Γηα λα γίλνπλ δεθηνί ζην δηαγσληζκό νη ελδηαθεξόκελνη πξέπεη ε εγγξαθή ζηα κεηξώα θαη ζηνπο θαηαιόγνπο λα είλαη ζε ηζρύ θαηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο παξαιαβήο ησλ θαθέισλ ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό. Η δηαηήξεζε ζε ηζρύ ηεο εγγξαθήο κε ηηο λόκηκεο αλαζεσξήζεηο ηεο απνηειεί, όζνλ αθνξά ζηνπο εγγεγξακκέλνπο ζηα Μεηξώα Μειεηεηώλ θαη Γξαθείσλ / Δηαηξεηώλ ηεο Γ/λζεο ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ Γ15, αλαγθαία πξνϋπόζεζε γηα ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ή ηεο πξνζθνξάο όζν θαη θαηά ηελ ζύλαςε ηεο ζύκβαζεο. Απνηειεί ιόγν απνθιεηζκνύ ν ππνβηβαζκόο ηνπ πηπρίνπ ζε ηάμε πνπ δελ θαιείηαη ζην δηαγσληζκό θαη ε δηαγξαθή από ην Μεηξών Μειεηεηώλ. Κάζε θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν δηθαηνύηαη λα ζπκκεηέρεη ζε έλα θαη κόλν δηαγσληδόκελν ζρήκα είηε κεκνλσκέλα, είηε σο κέινο ζύκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο. ε αληίζεηε πεξίπησζε απνθιείνληαη από ηε δηαδηθαζία όινη νη Γηαγσληδόκελνη, ζηε ζύλζεζε ησλ νπνίσλ ζπκκεηέρεη ην πξόζσπν. εκεηώλεηαη όηη γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ησλ Δηαηξεηώλ / Γξαθείσλ Μειεηώλ, πξέπεη λα είλαη ζε ηζρύ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ δηαγσληζκνύ, εθηόο από ην εηαηξηθό πηπρίν θαη ηα αηνκηθά πηπρία ησλ κειεηεηώλ πνπ θαιύπηνπλ ηε βαζηθή ζηειέρσζε ηεο εηαηξείαο, ή ηνπιάρηζηνλ, αλ θάπνην ή θάπνηα από ηα αηνκηθά πηπρία ή θαη ην εηαηξηθό έρνπλ ιήμεη, λα έρεη ππνβιεζεί πξνγελέζηεξα ηεο εκέξαο ηνπ δηαγωληζκνύ θαη ζε πξνζεζκία ζύκθωλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, αίηεζε γηα ηελ αλαλέωζε ηνπο. ε αληίζεηε πεξίπησζε ε δηαγσληδόκελε Δηαηξεία / Γξαθείν Μειεηώλ απνθιείεηαη. ΣΜΗΜΑ IV Α. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. ύκθσλα κε ηελ παξαγ.4 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 3316/05 θαη κε βάζε ην άξζξν 1 ηεο Τ.Α. ΓΜΔΟ/α/ν/1161/ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο πξνζθνξάο πξνο αλάδεημε ησλ αλαδόρσλ ηεο πξνθαηαξθηηθήο κειέηεο, ζα αμηνινγεζνύλ νη Σερληθέο Πξνζθνξέο ησλ Γηαγσληδνκέλσλ πνπ δελ απνθιείζηεθαλ ζην ζηάδην ειέγρνπ ηεο θαηαιιειόηεηαο ησλ δηαγσληδνκέλσλ, κε βάζε ηα παξαθάησ ηέζζεξα θξηηήξηα θαη ηα αληίζηνηρα πνζνζηά βαξύηεηαο: Κξηηήξην 1: Η πιεξόηεηα θαη δηεμνδηθόηεηα ηεο εθηίκεζεο ηνπ γεληθνύ θαη εηδηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο κειέηεο όπσο πξνθύπηεη από ηελ Σερληθή Έθζεζε πνπ ππνβάιιεη ν δηαγσληδόκελνο. Η βαξύηεηα ηνπ θξηηεξίνπ 1 είλαη Β1=50% επί ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο. Κξηηήξην 2: Η απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο νκάδαο εθπόλεζεο ηεο κειέηεο όπσο πξνθύπηεη από ηε ζύλζεζε θαη ηα ζηνηρεία ηεο νκάδαο ιακβαλνκέλσλ θπξίσο ππόςε ησλ ζηειερώλ ηνπ ππνςήθηνπ θαη

7 ησλ απνδεδεηγκέλα κνλίκσλ ζπλεξγαηώλ ηνπ θαη ζε ζρέζε κε παιαηόηεξεο ζπλεξγαζίεο ζε αληίζηνηρεο ζπκβάζεηο κειεηώλ. Η βαξύηεηα ηνπ θξηηεξίνπ 2 είλαη Β2=20% επί ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο. Κξηηήξην 3: Η πιεξόηεηα θαη αμηνπηζηία ηεο κεζνδνινγίαο όπσο πξνθύπηεη από ηε ζρεηηθή πξόηαζε ηνπ ππνςεθίνπ. Η βαξύηεηα ηνπ θξηηεξίνπ 3 είλαη Β3=20% επί ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο. Κξηηήξην 4: Η απνηειεζκαηηθόηεηα θαη αμηνπηζηία ηνπ πξνηαζέληνο ρξνλνδηαγξάκκαηνο ζε ζπλδπαζκό κε ηε ζηειέρσζε ηεο νκάδαο κειέηεο. Η βαξύηεηα ηνπ θξηηεξίνπ 4 είλαη Β4=10% επί ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο. Κξηηήξηα αλάζεζεο ηωλ ππόινηπωλ ζηαδίωλ ηεο Μειέηεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο, ζα αμηνινγεζνύλ νη ηερληθέο πξνζθνξέο ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη ζα ζηαζκηζηεί ε βαζκνινγία ηνπο κε ηε βαζκνινγία ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. Η βαξύηεηα ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο νξίδεηαη ζε 85% θαη ηεο Οηθνλνκηθήο ζε 15%. Κξηηήξην 1 ν Σερληθή πξνζθνξά - Τπνθξηηήξηα γηα ηελ βαζκνιόγεζε ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο α) Η πιεξόηεηα ηεο δηεξεύλεζεο ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ γηα ηελ επηινγή ηεο πξνηεηλόκελεο κε ηελ πξνθαηαξθηηθή κειέηε ιύζεο. Η βαξύηεηα ηνπ θξηηεξίνπ είλαη: Β1 =25 %. β) Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνηεηλόκελεο κε ηελ πξνζθνξά ιύζεο. Σα ππνθξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο πξνηεηλόκελεο ιύζεο είλαη ηα αθόινπζα: 1. Σα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ιύζεο 2. Η επθνιία θαηαζθεπήο ηεο ιύζεο. 3. Η δαπάλε ηνπ έξγνπ, πνπ πεξηιακβάλεη ηε δαπάλε θαηαζθεπήο ηνπ θαη ηε δαπάλε ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο θαηά ηελ δηάξθεηα δσήο ηνπ έξγνπ. 4. Ο πξνβιεπόκελνο ρξόλνο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. 5. Οη πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο ηεο ιύζεο. Η βαξύηεηα ηνπ θαζελόο από ηα παξαπάλσ (1) έσο (5) ππνθξηηήξηα ζην ζύλνιν ηεο βαζκνινγίαο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο είλαη: Γηα ην (1) Β2.1 = 10 % γηα ην (2) Β2.2 = 10 %, γηα ην (3) Β2.3 = 25 % γηα ην (4) Β2.4 = 10% γηα ην (5) Β2.5 = 20% Κξηηήξην 2 ν Οηθνλνκηθή πξνζθνξά Β. Όξνη γηα ηελ παξαιαβή ηωλ ηεπρώλ ηνπ δηαγωληζκνύ: 1. Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα παξαιακβάλνπλ ηα ηεύρε από ηα γξαθεία ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκό κε ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνύ ησλ 25, κέρξη ηηο Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα παξαιάβνπλ θαη ηαρπδξνκηθώο ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνύ πνπ δηαηίζεληαη, θαηόπηλ ζπλελλόεζεο κε ηελ ππεξεζία ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν θαηαβνιήο ηεο δαπάλεο αλαπαξαγσγήο θαη απνζηνιήο. Η Τπεξεζία παξαδίδεη ηα ηεύρε δηαγσληζκνύ ζηα Γξαθεία ηεο, ζηελ ηαρπδξνκηθή ππεξεζία ηεο επηινγήο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, ρσξίο λα θέξεη επζύλε γηα ηελ έγθαηξε άθημή ηνπο. 2. Πξνζεζκία ππνβνιήο πξνζθνξώλ είλαη ε Γεπηέξα θαη ώξα 10:00π.κ., θαηά ηελ νπνία ζα αλνηρηνύλ νη πξνζθνξέο ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ. Σα έληππα ησλ πξνζθνξώλ πξέπεη λα είλαη ζπληαγκέλα ζηελ ειιεληθή γιώζζα. 3. Απαηηνύκελνο ρξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ ηνπιάρηζηνλ 9 κήλεο. ΣΜΗΜΑ V: ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Δλζηάζεηο θαη πξνζθπγέο (θαηά ηελ Οδεγία 89/665 θαη ην λ.2522/97), θαηαηίζεληαη ζηελ αξρή πνπ δηεμάγεη ην δηαγσληζκό, από ηελ νπνία κπνξνύλ επίζεο λα ιεθζνύλ ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο, ήηνη:

8 Φνξέαο αξκόδηνο γηα ηηο δηαδηθαζίεο πξνζθπγήο Δπίζεκε επσλπκία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ Σαρπδξνκηθή δηεύζπλζε: ΠΛΑΣΔΙΑ ΔΘΝΑΡΥΟΤ ΜΑΚΑΡΙΟΤ Πόιε: ΣΡΙΠΟΛΗ Σαρ. θώδηθαο: Υώξα: ΔΛΛΑΓΑ Σει.: Γηεύζπλζε δηαδηθηύνπ (URL): Φαμ: Γηθαίσκα ππνβνιήο ελζηάζεσλ θαηά ησλ Πξαθηηθώλ ηεο Δπηηξνπήο έρνπλ κόλν νη δηαγσληδόκελνη πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην αληίζηνηρν ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνύ ή νη απνθιεηζζέληεο απ απηό. Οη ελζηάζεηο απεπζύλνληαη ζηνλ Πξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο θαη αζθνύληαη κε θαηάζεζε ηνπο ζηελ Τπεξεζία Πξσηνθόιινπ ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηεμάγεη ην δηαγσληζκό. Δλζηάζεηο κπνξνύλ λα ππνβιεζνύλ: α) Καηά ηεο πξνθήξπμεο θαη ησλ ηεπρώλ ηνπ δηαγσληζκνύ κέρξη θαη επηά (7) εκέξεο πξηλ ην δηαγσληζκό, β) Καηά ησλ Πξαθηηθώλ ηεο Δπηηξνπήο δηαγσληζκνύ θαη ζπγθεθξηκέλα: β 1. θαηά ηνπ Πξαθηηθνύ Ι κέζα ζε πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο β 2. θαηά ηνπ Πξαθηηθνύ ΙΙ κέζα ζε δέθα (10) εκεξνινγηαθέο εκέξεο β 3. θαηά ηνπ Πξαθηηθνύ ΙΙΙ κέζα ζε πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο Οη πξνζεζκίεο αξρίδνπλ από ηελ επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο αλαθνίλσζεο ηεο γλσζηνπνίεζεο ηνηρνθόιιεζεο ησλ αληίζηνηρσλ Πξαθηηθώλ. Σν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί από ηελ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ ΣΡΙΠΟΛΗ, Ο ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΡΥΗ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΠΔΣΡΟ ΣΑΣΟΤΛΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΤΠΟ 11 ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

ΕΝΣΤΠΟ 11 ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΕΝΣΤΠΟ 11 ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ Προς: Θέκα: ΟΓΚΟΛΟΓΘΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ Αλαβάζκηζε σζηεκάηωλ Αερίωλ Θαηρηθής Υρήζες ζηο Ογθοιογηθό Κέληρο Σράπεδας Κύπροσ θαη ζηο Μαθάρεηο Νοζοθοκείο ζύκθωλα κε ηα πρόησπα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η ΑΙΣΗΗ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΙΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ: ΑΦΜ: ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Σ.Κ : ΣΗΛ.:. ΠΡΟ: Σεισλείν.. Με ηελ παξνύζα, παξαθαινύκε γηα ηελ έγθξηζε παξαιαβήο ηνπ ΔΙΥ.. κε αξηζκό πιαηζίνπ. ζύκθσλα κε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ. ΑΓΑ: Αθήνα, 30 Ιοςνίος 2017 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Β ΠΟΛ. 1095

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ. ΑΓΑ: Αθήνα, 30 Ιοςνίος 2017 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Β ΠΟΛ. 1095 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Β ΑΓΑ: Αθήνα, 30 Ιοςνίος 2017 ΠΟΛ. 1095 Σαρ. Γ/λζε : Καξ.εξβίαο 10 Σαρ. Κώδηθαο : 10184 Αζήλα Πιεξνθνξίεο : Σειέθωλν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ. Σύπνο Α. Γηα κειέηεο πνπ αλαηίζεληαη θαηά ην άξζξν 7 ηνπ Ν.3316/05 1

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ. Σύπνο Α. Γηα κειέηεο πνπ αλαηίζεληαη θαηά ην άξζξν 7 ηνπ Ν.3316/05 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ: ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ ΜΔΛΔΣΧΝ ΣΖ Δ.Ο. "ΣΡΗΠΟΛΖ-ΠΑΡΣΖ-

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ»

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο www.eopyy.gov.gr ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙ/ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΔΓΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα ηει.:213214 8314-313, Fax: 210 6777238 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 21-07-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΔΤΡΩΤΜΒΟΤΛΟΙ Α.Δ. Τπόςε: Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην. Θεζζαινλίθε, 10 Ινπλίνπ 2011

ΠΡΟ: ΔΤΡΩΤΜΒΟΤΛΟΙ Α.Δ. Τπόςε: Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην. Θεζζαινλίθε, 10 Ινπλίνπ 2011 ΠΡΟ: ΔΤΡΩΤΜΒΟΤΛΟΙ Α.Δ. Γηα ηεο παξνύζεο επηζηνιήο κνπ ζαο ελεκεξώλσ όηη πνύιεζα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Υ.Α. ηεο 9 εο Ινπλίνπ, νρηαθόζηεο πελήληα κεηνρέο (850) ηεο εηαηξίαο «ΔΤΡΩΤΜΒΟΤΛΟΙ Α.Δ.»

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, 08.06.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 Θέμα: Απόξξηςε αηηεκάησλ ζεξαπείαο από ηηο Γλσκνδνηηθέο Δπηηξνπέο Αμηνιόγεζεο ησλ Δλζηάζεσλ - Αηηεκάησλ Θεξαπείαο ησλ Πξνγξακκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΚΞΙΖΟΩΚΑΡΗΘΖ ΔΗΓΗΘΖ ΞΟΝΘΖΟΜΖ Α2 Δζληθήο Θαηεγνξίαο Γπλαηθώλ Αγσληζηηθήο Ξεξηόδνπ

ΠΚΞΙΖΟΩΚΑΡΗΘΖ ΔΗΓΗΘΖ ΞΟΝΘΖΟΜΖ Α2 Δζληθήο Θαηεγνξίαο Γπλαηθώλ Αγσληζηηθήο Ξεξηόδνπ OAKA, Ανοικτό Κολυμβητήριο, Σπφρου Λοφη, 151 23 Μαροφςι, AΘΗΝΑ Tel.: +30.210.6801952 Fax: +30.210.6801960 OAKA, Olympic Aquatic Center, Spyrou Loui, 151 23 Athens, GREECE Web: www.volleyball.gr mail: hellas@volleyball.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ*

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* ΠΙΝΑΚΑ Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ A3: ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* Η Γηαρεηξηζηηθή Αξρή πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηελ πξάμε, δεηά επί πιένλ από ηνλ Σειηθό Γηθαηνύρν λα ππνβάιεη για ηιρ ζςμβάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ) Μαξνύζη, 17-02-2011 ΑΠ.: 593/32 ΑΠΟΦΑΣΗ Τξνπνπνίεζε δηαδηθαζηώλ ηνπ Σπζηήκαηνο Δηαρεηξηζηηθήο Επάξθεηαο ηεο ΕΕΤΤ γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ,

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤΥΟ ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΩΝ ΣΙΣΛΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΑΡΟΦΗ YΠΗΡΕΙΩΝ ΣΑΘΕΡΗ & ΚΙΝΗΣΗ ΣΗΛΕΥΩΝΙΑ ΚΑΙ ΚΤΚΛΩΜΑΣΩΝ INTERNET ΣΗΝ ΑΣΣΙΚΟ ΜΕΣΡΟ Α.Ε.

ΣΕΤΥΟ ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΩΝ ΣΙΣΛΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΑΡΟΦΗ YΠΗΡΕΙΩΝ ΣΑΘΕΡΗ & ΚΙΝΗΣΗ ΣΗΛΕΥΩΝΙΑ ΚΑΙ ΚΤΚΛΩΜΑΣΩΝ INTERNET ΣΗΝ ΑΣΣΙΚΟ ΜΕΣΡΟ Α.Ε. ΣΙΣΛΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΑΡΟΦΗ YΠΗΡΕΙΩΝ ΣΑΘΕΡΗ & ΚΙΝΗΣΗ ΣΗΛΕΥΩΝΙΑ ΚΑΙ ΚΤΚΛΩΜΑΣΩΝ INTERNET ΣΗΝ ΑΣΣΙΚΟ ΜΕΣΡΟ Α.Ε. RFP - 282/16 Α.. 20657 Σν παξόλ Σεύρνο Δηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα