MANIFEST / ΔΗΛΩΤΙΚΟ Trilingual / Dreisprachig / Τρίγλωσσο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "MANIFEST / ΔΗΛΩΤΙΚΟ Trilingual / Dreisprachig / Τρίγλωσσο"

Transcript

1 MANIFEST / ΔΗΛΩΤΙΚΟ Trilingual / Dreisprachig / Τρίγλωσσο Hw t slve the financial crisis Page 1-1 Lösungsansätze zur glbalen Finanzkrise Seite 9-16 Προσεγγίσεις Λυσεις για την επίλυση της οικονομικής κρίσης Σελίδα Created / Erstellt / Δημιουργήθηκε: frm / vn / απ: Dr. Karls F. Duxen, PhD ecnmic sciences The wrk presented here makes n claim t scientific cmpleteness. T characterize it fr general use, t keep the wrk understandable even fr laymen and t let rm fr the cmplexity f the slutins, detailed cnsideratin has been waived. Die hier vrgelegte Arbeit erhebt keinen Anspruch auf wissenschaftliche Vllständigkeit. Um einen generellen Charakter herzustellen, das Werk auch für Laien verständlich zu halten und Raum zu lassen für die Kmplexität der Lösungsansätze, wurde auf Detailbetrachtungenverzichtet. Το έργο που παρουσιάζεται εδώ δεν κάνει καμία αξίωση για την επιστημονική πληρότητα. Για την γενική χρήση του έργου, για να κρατήσει το έργο κατανοητό ακόμη και για μη εμπειρογνώμονες και για να αφήσει χώρο ως προς την πολυπλοκότητα των λύσεων με κάθε λεπτομέρεια, λεπτομερή εξέταση της οποίας είχαν παραιτηθεί.

2 INTRODUCTION Standing in the middle f the largest glbal inslvency fraud in histry f all mankind, there remains ONLY ONE ptin t slve it. Just tw years ag Greece was yet the nly state that fficially brught itself, self-inflicted, at the edge f ttal ruin by delaying inslvency prceedings. Since then, this became rather an epidemic and a whle serial f ther states, such as Ireland, Prtugal, Spain, Italy Hungary, Slvenia and Cyprus jined the club f bankrupts. And these will nt remain as the end f the line. The prime example are the Spanish savings banks. The Spanish gvernment rdered a call t set up sme kind f a "bad bank" called BANKIA where simply several bankrupt savings banks were merged under the this cver. Via such legerdemain, the lsses culd becme cncealed fr a few years. But the prblem is that lsses just nt disappear by thrwing a cuple f smke grenades. What has been dne exactly is that, in hpe that smene else will take these debts sme time, the prblem was simply mved a few years int the future. And this ne came. His name is ESM (Eurpean Stability Mechanism). And he can shvel, the taxpayers mney straight t the bankrupt banks! The advantages fr bankrupt states are: The bankrupt banks can easily get fresh mney. The states themselves aren t liable, because these lans aren t cunted t their natinal debts. The ESM is basically nthing less than a Eurpean shadw gvernment: Fr ESM mre r less means, parallel t the EU (Eurpean Unin cuntries), a Eurpean Debts Unin. Fr if a State r a bank takes new debts, the EU Member States are cmmnly liable! And all f this WITHOUT any saying f natinal parliaments! And when it s easier t take new debts, withut even being liable fr, it s easy t imagine hw quick the debts will increase in the upcming mnths. But this s called Aid will quickly fall flat again, as it did already in the recent past. The traditinal debt mney system has reached its end f bearable debt generatin. This can end nly in a new glbal mney system. The prblem is always the same: Ecnmic grwth can nly be generated via new debt generatin which is nrmally equal with the grwth. Mney supply and ecnmic value keeps thus in balance. On the ther hand, grwth generated via investment banking represents nly virtual grwth; Virtual, because it has n real ecnmic grwth as cunterpart. The thus explded debts have n mre relatin t the real ecnmy's pwer. Hence its rati drps faster and faster. But the increase in new debts in the EU and USA grws in an average f 5%. The ecnmic grwth instead, increases abut 1% nly. Page 1 f 26

3 Faulty mney system frces a restart It is an errr which was always present in ur ecnmic system. An errr that insiders were always aware f, hwever, plays in the hands f a cartel f redistributin winners. The majrity f the ppulatin has n idea f the actin f a fractinal banking system and even pliticians that may understand this prblem simply accept it withut cmplaint. The prblem f natinal debts funds always n the same basic principles; brrwing by issuing "prmissry ntes". These are mstly held by banks, which dn t have t pay themselves fr these papers, but brrw the purchase mney at a central bank. During gd times, this is depsited with absurdly lw equity capital, in bad times even nt at all. And wrse, the times can hardly be, because appreciable equity, f all the wrld banks, held in relatin t debt risks, is lng gne. Fr they hld nt nly bligatins frm gvernmental bnds! It s als gigantic false speculatins in s-called "structured finance instruments" (e.g. assetbacked securities r mrtgage-backed securities) and even wrse, they hld futures and ptins n it. Securities held with these speculative risks blige by its applying leverage t tens, hundreds, r even thusand fld f the riginal invested capital. And wrse, the times can hardly be, because appreciable equity, f all the wrld banks, held in relatin t debt risks, is lng gne. Fr they hld nt nly frm gvernmental bligatins bnds! It's s gigantic false speculatins in s-called "structured finance instruments" (e.g. asset-backed securities r mrtgage-backed securities) and even wrse n the futures and ptins it held. Securities held with these speculative risks blige by applying its leverage t tens, hundreds dg, r even thusand fld f the riginal invested capital. Negative changes t the riginally speculated final value f the securities must be nt nly temprarily cvered by security payments (s-called margins). In wrst case it leads nt nly t the ttal lss f already invested capital but als bliges fr the cmplete settlement f the riginal bligatin nminal value. The mney fr it is cncerned again by new brrwing. But such speculatin practices aren t nly limited t cmmercial banks and - sme f which are theirs - shadw banks (investment funds). N! Since lng time, in gd times s lucrative speculatins, als the savings banks (whse real jb is purely t finance the lcal small-and medium-sized enterprises and as well managing the depsits f small savers), are strngly invlved. But that's nt enugh. The central banks play this game intense and thus invlve taxpayers directly in the risks. T ffset these risks, befre the ld rder cllapses cmpletely, federal central banks steadily increase the mney supply. The cnsequences: An ever-increasing inflatin up t the inflatinary cllapse - the hyper-inflatin. Until then, hwever, all gvernments try t mitigate these effects by skimming the private savings f citizens and get a hand n their assets. The ready-standing facilities are well apprved: Rental Taxes, Gvernmental Mrtgages n realestates - (fr the redemptin, the prperty wner has t pay) mst likely in cnnectin with ceiling the rents r an increase ban, ban n private gld wnership, prperty taxes, special emergency tax r subsidy taxes, frced lans, r exprpriatin. Fr sme, the necessary regulatins have been made already. They were and will ften be disguised by inncuus sunding titling. Imprtant is nly, that the errrs in the system will be brught t an end. With an ecnmic and plitical rerientatin in the mnetary system! Page 2 f 26

4 SOLUTION T keep a lng stry shrt and leave the even larger time and space needed, fr deeper details in different single measures, t give the necessary prudence fr prper planning, I ll tell yu here, upfrnt, just the cre! The Secessin f Investment- and Business- Banking The slutin is as simple as it is ingenius. A dual banking system! Investment-Banking wrks directly with high risk speculative investments f securities, especially Optins, Futures, Bnds and the s called structured Finance Instruments (Derivatives). Due t their leverage effect, they are exrbitantly uncupled frm their underlying real values. The thus created astrnmically high prfits are lsses with their cunterparts which largely can be financed nly by new debts, but thse prfits due t their virtuality, have n mre real values cuntered. It is therewith a cash value generated, whse required mney supply is NO MORE cvered by real ecnmy perfrmance. The value f mney must therefre necessarily fall (inflatin). By intrducing a "dual banking system" and thus a ban n cmmercial banks (the type f bank that funds the mney demand in the real ecnmy) and natinal banks, t perate such kind f investment banking r t participate in investment banks r even t invest in this kind assets, wuld prtect the real ecnmy frm the effects and risks f speculative investment banking. Thus in each case natinal ecnmies culd remain independently and functining. Because a state is nt any "annymus figure", it cnsists f its citizens. And nly states that can feed itself whse ecnmic systems functin can life, take actins and wn a viable survival capability! Banks and ther investrs, wh speculated wrng (e.g., Lehman Brs., Fannie Mae, Hyp Real Estate, Hyp Alpe Adria, Bankia and many thers) may safely g bankrupt withut affecting the actual real ecnmy, especially thse f ther states. And fr the states themselves, such bankrupts wuld nt have a "systemic imprtance" which wuld frce guarantees and/r financial aids. Thus neither an additinal increase f natinal debts, nr an increasing mney supply is required. Since its mney supply is backed by its real ecnmy value, remains mney-value stability. The Cnsequent Bttm Up Principle A best practiced and prven prcess in micr ecnmics which - inexplicably - is rarely r nt at all used in macr ecnmics, but wuld slve mst f the states budget prblems. Like already said under #1., nly states that can feed itself whse ecnmic systems functin can life, take actins and wn a viable survival capability! Each state budget cnsists f the rati f its spendings t its revenues. Its biggest prblem is always in the expenditure side and the largest item in it is in mst cases the budget fr welfare, unemplyment, scial security, etc. Page 3 f 26

5 In a healthy ecnmy this rati will take care f itself, fr the revenue side may dictate the spending side. As ecnmies, likely plitically mtivated, act with the "tp - dwn" principle, rather the ppsite applies. The prsperity f the individual citizen is, in favr f large- and megacaps, utside frnt. The cnsequences are just as detrimental as glbally cnfirmed. With increasing industrializatin happens f what in dictatrships, pure (n parliamentary) mnarchies and planned ecnmies is given by nature: the thinning f multi-level scieties twards tw class scieties, wherein the rich steadily and mre rapidly getting richer and the pr getting prer. As industrial scieties cannt and must nt affrd t take a brad and pen pverty, scial spending expldes. But citizens depending n scial services d nt cnsume. They als prvide little r zer ecnmic perfrmance, and therefre pay little r n tax r scial security cntributins (state revenue). By suctin effects such as reduced birth rates, pr parenting and educatin, which in turn means lw incme and unemplyment, nt t mentin. The slutin f the prblem is t find a brad supprt fr educatin and small- and minicaps. This results in jbs, thus tax and fee paying cnsumers wh live independent frm welfare. Gvernmental spending decrease and revenues will rise alng with ecnmic perfrmance. The initial funding takes place initially thrugh the use f the aid funds frm the ESM (instead f the bank bailut). Later n by the apprpriate additinal revenues in direct and indirect taxes by the increase in state incme and grwing cnsuming as well as state-supprted guarantees fr small and micr business start-ups, micr lans and incme and sales tax exemptins, adjusted t the current cst f living. e-gvernment t eliminate Crruptin At least fr the EU, the majrity f cuntries whse ecnmies are n lnger capable t finance itself, are mstly thse wh suffer frm crruptin. It shuld remain an pen questin whether there is a cnnectin r nt. What cunts is the debilitating effect n medium-sized and small existences and therefre n the brad shulders ANY ecnmy. Althugh large cmpanies cnsidered individually identify each very high jb numbers, still an average f abut ¾ f all jbs is put thrugh medi-, small- and mini-caps. And they will tax their incme and cnsume at hmeland. In cntrast t the large-scale industry which by their size, financial strength and glbality pssess pprtunities fr tax avidance and this will als be fully explited. Wh knws, what and hw? Cnsequent e-gvernment des: Infrm cmprehensive, fcused and qualified extremely cut shrt prcessing times eliminate Crruptin Intensive Family Supprt Children d supprt and strengthen a sciety sustainable! Τhey increase family cnsumptin, braden the dmestic ecnmy and frm the basis f later prductivity and subsequent state revenues. A brad-based family supprt increases the efficiency f the natinal ecnmy by: significant tax allwances fr each child additinal pensin entitlements fr each child childcare fr wrking parents, cuples and single parents Page 4 f 26

6 supprt f wrkplace child care Municipal day- and night time child care places pre-schls, all day schls, flexible wrking hurs (in sme cuntries it s by law nly limited permitted) variable part time emplyment shrt-term emplyment jb-sharing parent cunseling (psychlgical cunseling) simplified adptin regulatins (e.g. age limit) brad pssibilities f adult educatin free studying (during standard perids) Anyne wh wants r has children has inevitably increased csts. T bear this requires higher effrts t wrk (e.g., bth parents wrk). Hwever, this must als be practicable, i.e. the child's care must be ensured. The additinal state incme f duble incme parents and/r additinal jbs, as well as tax allwances will flw directly back int the dmestic cnsumptin and by its indirect taxes back t the state. Ban n Banks Underwriting Insurance T prevent financial cnglmerates frm amassing t much pwer, a ban fcused n banks invlved in the insurance sectr will prevent frm simply becming t big t fail. Banks bearing the high risks undertaken in underwriting insurance is nt gd banking practice. Underwriting means: An investment bank underwrites an IPO r a bnd issue, buys the shares r bnds and takes the risk f having t sell them t recver its investment. Underwriting invlves verifying the infrmatin that has been btained frm the brrwer and that served as the basis fr qualificatin, as well as assessing infrmatin n the applicant's credit wrthiness. Such ban shall separate the financial activities f Banks by creating a firewall between insurance and banking. Even thugh banks culd still sell insurance and insurance prducts, but underwriting insurance shall be frbidden. Right nw we let the wlf guard the sheep! What we have t d is, prevent banks' cntrl them self their wn prduct risks and use their depsits in the case f failed "underwriting". In fact, Greece is filthy rich! The Greek debt crisis is nthing mre than a bad jke! Nt a single Greek must suffer pverty. Why the Greek gvernment is nt taking prper actin? Greece culd easily be able t slve their financial prblems due t its large il reserves. Greece is sitting n at least 30 Billin barrels f il! The il depsits are already cnfirmed by varius independent appraisers. By nw the Greek public desn t knw much abut it, because it has always been dwntalked by the Greek gvernment. Allegedly already the Germans discvered the treasure Page 5 f 26

7 in Wrld War II and mapped it in detail. Thse maps have been fallen int the hands f the allied frces and thus the US and UK gvernments are lng time aware abut these facts. Petrleum is Greek-Latin, decent frm pétra = rck r stne and Latin leum = Oil. The antique Greek histrigrapher Herdt f Halikarnasss described already 500 BC methds t explit bitumen frm il-bearing wells n the Inian Island f Zakynths. It simply came up frm the sil t the surface, s the Greeks have lng time knwn abut petrleum. Oil can be fund everywhere, particularly where the tectnic plates mve and frm crevices. It is cntinuusly prduced in the mantle and rises abve the clumns t the surface. The presence f mud vlcanes in the Mediterranean, had signalled il reserves already fr ther cuntries. Greece has mud vlcanes, hence Greece must have il t. Hellenic Petrleum is perating a 143-mile pipeline frm the prt city f Thessalniki t HP's Okta refinery near Skpje in the Frmer Yugslav Republic f Macednia since When in May 2009 the Bilderberg-Grup held meeting near Athens, the main sharehlder f Ryal-Dutch Shell, H.H. Queen Beatrix f Netherlands and the Chairman f the Bard Mr. Jrma Ollila, Mr. Jeren van der Veer, CEO f RD-Shell, Nrsk Hydr CEO Eivind Reiten, Maersk Oil CEO Thmas Thune Andersn and Anders Eldrup Chief and President f DONG Energy Denmark have been present. One thing is fr sure: In these circles, nthing happens by chance! T date there is nly little il explitatin in Greece apprx. 6'400 b/d, mainly frm the Epsiln Fields at the Prins Basin, and the Kallirachi Field nearby the island f Thasss bth in the nrthern Aegean Sea! The American-Canadian-Greek il Cnsrtium Nrth Aegean Petrleum Cmpany (NAPC) perated the Prins Field since Since Feb. 2001, when the vlumes drpped, Kavala Oil tk ver and later sld it t state wned Helenic Petrleum (HP), the cuntry s largest refinery. Page 6 f 26 In Jan 2004 the British explrer Regal Petrleum, wh wns the majrity f Kavala Oil, fund there significant reserves f 227 millin barrels. Theref explitatin planning fr up t b/d has been develped. After that it became discvered that the Prins Epsiln field has apprximately 50 millin barrels. The large Kallirachi Oilfield and the areas east f Prins prvides rughly 1 billin barrels f crude. The nw defunct Greek natinal cuncil fr energy plicy, stated in an fficial reprt published n May 25 th 2008, that prductin frm the il fields in the nrthern Aegean culd reach 200,000 barrels per day.

8 Map f Greek Oil fields: May 16 th 2008, Ethns, Prfessr Antnis Fskls (University f Crete, Institute f Petrleum - sedimentary gelgy f the Canadian Gvernment and Scientific Research Gelgical Survey f Canada) referred t cnfirmed depsits that can yield 1-2 billin barrels f crude in layers at western Greece, particularly in the regin f Kalpaki/Arta (underwater area west f the island). Other ptential depsits, but deep and expensive t explit them, are in the sea area west f Kefalnia. Antnis Fskls stated: the regin has the ptential fr up t 2 billin barrels f il. 2010, accrding t Iannis Michalets (security and energy affairs analyst at the Institute fr Security and Defence Analysis <www.i-sda.eu> in Athens), apprx. 22 billin barrels f reserves in the Inian Sea became disclsed in scientific and ecnmic cnferences. Further il fields exist n the mainland e.g. arund Epirus (nrth-west f Greece) in surface wells, Epanmi (east f Thessalniki), Katakln (western Pelpnnese) and the Cretan Sea at Crete suth f Gavds and Ierapetra. Slidified gas frm Rhdes t Crete where the African and Greek plate meets, suth, f the Islands. Mst f the fresaid areas aren t anyhw related t a thinkable Turkish-Greek cnfrntatin, as they are nt subject t EEZ (EEZ = exclusive ecnmic zne, under law f the sea is a zne ver which a state has special rights ver the explratin and use f marine resurces). The ttal prductin culd lift up t 4.1 millin b/d (1.5bn. b/p.a.) fr the next 20 years. Based n an average price f (currently) $110/b it wuld reap annually $165 billin in revenues. Cnsidering drilling csts, envirnmental csts and greenhuse gas damages, the csts f lcal air pllutin, traffic cngestin, and traffic accidents the ttal csts f prducing 1.5 billin annually sums up t $75/b, the net benefits f prducing crude il wuld cme t $52.5 billin annually ( 40,7bn = 1:$1.29). T cmpare, the Greek public debt 2011 is 329 billin, the budget deficit is 24bn. Mre prbable reserve areas have been identified in the Nrtheastern Aegean, e.g. assciate Thasss, Baburis, Suth Baburis, Victria, Marneia, Sapes, and the area between Limns - Agis Efstratis - Lesvs and Chis and the cast f Asia Minr. Anther area is the prefecture f Grevena. Gethermal ptential is a perfect and secure alternative t atmic pwer. Nt yet taken even int cnsideratin are gethermal resurces, the energy f the future, which is a very imprtant factr in all equatins. The earth s heat existing in the brehles allws us t generate unlimited CO2-free electricity fr sme ten thusands f husehlds. Assuming husehlds cnsuming fr p.a., cmes t 1bn., in revenues. Deducting 45% fr pwer prductin and distributin remains 0,55bn in net sales annually r 11bn in 20 years f explitatin. Greece is ne f the least explred cuntries in Eurpe regarding its hydrcarbn ptentials and the nly spt where nly ne peratr is prducing at ne field. Cyprus had an pen tender in 2009, Albania is prducing since many years, Rmania is a majr n- and ffshre il prducer, Turkey has a majr activity, Libya, Tunisia and Egypt are Page 7 f 26

9 als very il rich, and Italy is very well explred. S lking all arund Greece, everywhere are substantial ptentials. It is hard t believe that, f all that Greece as centre pint f these regins shuld nt have such ptentials. I wnder why the Greek gvernment has hidden these facts that lng, maybe because f individual interests? Due t the lack f an agreement between Turkey and Greece, which defines the frntier f the cntinental plates, the explitatin hasn t started yet. A large dispute between bth cuntries is preset; maybe even lift up t a military cnflict culd appear. The almst n daily basis happening brder vilatins f Turkish warships are already prvcative and abusing the present weakness f Greece. The frmer US-Ambassadr in Greece, H.E. Nichlas Burns, revealed sme facts abut the Aegean il and his cncerns abut prbable tensins ver the petrl between Turkey and Greece. Anyway, this knwledge abut large il reserves in the Aegean Sea will be dynamite in the future, because fr sure the Turks will claim their prtin f the cake. The tw NATO cuntries, already at lggerheads fr decades, arguing abut the brderline alng the Turkish cast! And then there is the Cyprus cnflict, which is als still pen. The nw public knwledge abut the large il reserves will put a majr pressure n Greece and becme a blessing and a curse as well. US President Obama already demanded the Greek gvernment t slve the Cyprus-Theme. Sme may even cnsider the danger f War, triggered by the il, rather the Americans and Brit s pitting Greece and Turkey t anther in rder t stand with the last laugh. Greek Eur-Bnds, a Secret Treasure t invest! Surces: H Kathemerini Oct 8 th 2009, Epsiln Oilfield-Offshre Technlgy.cm, M.Bendi Infrmatin Service, Cst & Benefit ffshre drilling - reasns.cm, balkananalyses.cm Dec 8 th 2010, Ethns May 16 th 2008, Greek natinal cuncil fr energy plicy May 25th 2008, Institute fr Security and Defence Analysis security and energy affairs, hellenicdefencenews.blgspt.cm Jan 2010, Stratfr Reprt n Greece June 28th 2010, keeptalkingingreece.cm Aug. 1st 2010, The Ecnmist May 24th 2011, Page 8 f 26

10 EINFÜHRUNG Wir befinden uns in der Mitte des grössten Inslvenzbetruges der Geschichte und es verbleibt nur eine Lösung. Vr nur 2 Jahren war Griechenland nch das einzige Land welches sich selbst ffiziell und selbstverschuldet durch Inslvenzverschleppung an den Rand des ttalen Zusammenbruchs gebracht hat. Seither wurde daraus eine Eidemie bei der schn eine ganze Reihe anderer Staaten, wie z.b. Irland, Prtugal, Spanien, Italien, Ungarn, Slwenien und Zypern dem Klub der Bankrtteure beigetreten sind. Dch damit ist das Ende nch nicht erreicht. Ein Paradebeispiel dafür sind die Spanischen Sparkassen. Die Regierung rief einfach eine sg. "bad bank" namens BANKIA ins Leben. In ihr wurden einfache bankrtte Sparkassen zusammengefasst. Mit slchem Winkelzug wurden die Verlust einfach ein paar Jahre in die Zukunft verschben. Dch das Prblem ist, dass Verluste nicht einfach verschwinden, blss durch das werfen vn ein paar Nebelgranaten. Was man getan hat war nichts weiter als zu hffen, dass irgendwann etwas auftauchen wird, was das Prblem beseitigt. Und dieses etwas kam, mit Namen ESM (Eurpäischen Stabilitäts Mechanismus). Und der erlaubt es der EZB ganz einfach das Geld der Steuerzahler an bankrtte Banken in ganz Eurpa durchzureichen! Die Vrteile der bankrtten Staaten liegen auf der Hand: Die Bankrtteure können sich prblemls frisches Geld beschaffen. Deren Staathaushalte haften nicht dafür, den es sind direkte Bankschulden und die werden der Staatsverschuldung nicht zugerechnet. Der ESM ist praktisch nichts weiter als eine Eurpäische Schattenregierung: Denn ESM bedeutet mehr der weniger, parallel zur EU, eine Eurpäische Schuldenunin. Denn hierbei nimmt ein Staat für sich neue Schulden auf, aber alle Eurpäischen Staaten haften gemeinsam dafür! Und alles das OHNE Mitspracherechte der natinalen Parlamente. Ein Schelm der hierbei böses denkt. Dch wenn es s einfach ist, neue Schulden aufzunehmen hne dafür auch nch selbt gerade stehen zu müssen, kann man sich leicht vrstellen wie schnell die Schulden allein in den nächsten Mnaten ansteigen werden. Aber auch diese Hilfen werden schnell wieder verpuffen. S wie es bereits in den letzten 3 Jahren taten. Das Schuldgeldsystem ist am Ende tragfähiger Kreditgenerierung angekmmen. Es kann nur nch mit einem neuen glbalen Geldsystem enden. Das Prblem ist immer das gleiche: Reales Wirtschaftswachstum lässt sich nur über immer neue Kreditgewährung generieren. Geldmenge und Wirtschaftsleistung halten sich s die Balance. Dch das Verhältnis der steigenden Kredit- und damit Geldmengen besitzt keinen Bezug mehr zur realen Wirtschaftsleistung und das Verhältnis sinkt immer schneller. S erhöht sich in den USA und Westeurpa die Neuverschuldung durchschnittlich um 5 %. Das Wirtschaftswachstum erhöht sich im Durchschnitt aber gerade einmal um 1 %. Page 9 f 26

11 Fehlerhaftes Geldsystem erzwingt den Restart Es handelt sich um einen immer vrhanden gewesenen Systemfehler in unserem Wirtschaftssystem. Ein Fehler, der zudem immer bekannt war, der allerdings einem Kartell an Umverteilungsgewinnern in die Karten spielt. Der Grssteil der Bevölkerung hat keine Ahnung vn der Wirkungsweise eines fraktinellen Bankensystems und auch Plitiker begreifen dieses Prblem nicht der akzeptieren es einfach klagls. Das Prblem fußt auf dem immer gleichen Grundprinzip: Staatsverschuldung durch die Ausgabe vn Schuldscheinen. Diese werden überwiegend vn Banken gehalten, die diese Papiere aber nicht selbst bezahlen müssen, sndern sich das Geld für den Kauf bei einer Zentralbank leihen. In guten Zeiten wird das mit absurd niedrigem Eigenkapital hinterlegt, in schlechten Zeiten auch garnicht. Und schlechter können die Zeiten kaum werden. Denn nennenswertes Eigenkapital, im Verhältnis zu gehaltenen Schuldrisiken, halten alle Banken dieser Welt schn lange nicht mehr. Denn es sind nicht nur die Verpflichtungen aus gehaltenen Staatsschuldverschreibungen. Es sind auch die gigantischen Fehlspekulatinen in sgenannte strukturierte Finanzinstrumente (z.b. Asset Backed Securities der Mrtgage Backed Securities) und nch viel schlimmer die drauf gehaltenen Termingeschäfte (Optinen, Futures). Die mit diesen Spekulatinen gehaltenen Risiken verpflichen durch ihre Hebelwirkung zum zig-, hundert-, der gar tausendfachen des ursprünglich eigesetzten Kapitals. Negative Veränderungen zum ursprünglich spekulierten Endwert der Papiere müssen jedch nicht nur zwischenzeitlich durch Sicherheitszahlungen (sg. Margins) abgedeckt werden (das nötige Geld dafür besrgt man sich im Zweifel wiederum durch neue Kreditaufnahmen), sndern führen im ungünstigsten Fall nicht nur zum Ttalverlust des bereits investierten Kapitals sndern auch nch zur vllständigen Ausgleichspflicht des ursprünglichen Nminalwertes. Dch derlei Spekulatinen sind längst nicht mehr auf reine Geschäftsbanken und teilweise deren Schattenbanken (Investmentfnds) begrenzt. Nein! Längst sind an diesen, in guten Zeiten, s lukrativen Spekulatinen auch die Sparkassen, deren eigentliche Aufgabe rein die Finanzierung der örtlichen klein- und mittelständischen Wirtschaft swie die Verwaltung der Einlagen der Kleinsparer ist, allzukräftig beteiligt. Aber damit nch nicht genug. Auch die Zentralbanken mischen in diesem Spiel munter mit und beteiligen s die Steuerzahler ihrer Länder unmittelbar an den eingegangenen Risiken. Aufgefangen werden diese Risiken, bevr die alte Ordnung kmplett zusammenbricht, durch die ständige Erhöhung der in Umlauf gebrachten Geldmengen durch die Ntenbanken. Die Flgen, eine stetig zunehmende Inflatin bis hin zum inflatinären Kllaps der Hyperinflatin. Bis dahin werden allerdings alle Regierungen versuchen diese Flgen abzumildern indem sie die privaten Ersparnisse der Bürger abschöpfen und deren Vermögen anzapfen. Die dazu bereit stehenden Möglichkeiten sind altbewährt: Hauszinssteuer, staatliche Zwangshyptheken auf Immbilien (für deren Rückzahlung der Immbilieneigentümer aufzukmmen hat) gerne in Verbindung mit einer Mietpreisdeckelung der Mieterhöhungsverbt, Verbt auf privaten Gldbesitz, Vermögenssteuern, Ntstandssnderabgaben der Subventinsabgaben, Zwangsanleihen der Zwangsenteignungen. Die nötigen Weichenstellungen sind dafür teilweise bereits erflgt. Sie wurden und werden gerne durch harmls klingende Titulierungen verschleiert Wichtig ist immer nur, dass den Fehlern im System ein Ende gesetzt wird. Durch eine öknmische und plitische Neurientierung im Geldsystem! Page 10 f 26

12 LÖSUNGSANSÄTZE Um der langen Vrrede und den nch längeren Vertiefungen in die Details einzelner und verschiedener Einzel-Maßnahmen Zeit und Raum für die ntwendige Srfalt zur richtigen Planung und Gestaltung zu belassen, sei der Kern der Lösung vrweg zu nehmen. Die Abspaltung des Investment-Banking vm Geschäfts-Banking Dieser Lösungsweg ist eben s simpel wie genial. Das Trennbankensystem! Das Investment-Banking beschäftigt unmittelbar mit den hchriskanten Spekulatinsgeschaften mit Wertpapieren, insbesndere Optinen, Futures, Schuldverschreibungen und den sg. Strukturierten Finanzinstrumenten (Derivative). Diese sind durch ihre Hebel-Effekte exrbitant vn den realen Werten ihrer Zugrunde liegenden Basiswerte abgekppelt. Die dabei entstehenden astrnmisch hhen Gewinnsummen stellen an anderer Seite wiederung Verluste dar welche grösstenteils nur durch Schuldfinanzierung zu decken sind, denen aufgrund ihrer Virtualität jedch keinerlei reale Werte mehr gegenüber stehen. Es wird als ein Geldwert generiert, deren erfrderliche Geldmenge durch KEINE reale Wirtschaftsleistung mehr gedeckt ist. Der Wert des Geldes muss als zwangsläufig sinken (Geldentwertung = Inflatin). Durch Einführung eines Trennbankensystems und damit eines Verbtes für Geschäftsbanken (als die Art vn Bank die den Geldbedarf in der Realwirtschaft finanziert) und Landesbanken, slche Art Investment-Banking zu betreiben bzw., sich an Investment-Banken zu beteiligen der selbst in derlei Anlagen zu investieren, bliebe die Realwirtschaft vn den Auswirkungen und Risiken des spekulativen Investment-Banking geschützt. Die Wirtschaftssysteme der Natinen blieben als in jedem Falle autark und funktinsfähig. Denn ein Staat ist keine annyme Grösse sndern besteht aus seinen Bürgern. Und nur ein Staat der sich selbst ernähren kann als dessen Wirtschaftsystem funktiniert - ist auch Lebens-, Handlungs- und Überlebensfähig! Banken und andere Anleger die sich verspekulieren (z.b. Lehman Brs., Fanny Mae, Hyp-Real Estate, Hyp Alpe Adria, BANKIA u.v.a.) dürfen getrst Pleite gehen hne das die die eigentliche Wirtschaft nenneswert berührt und schn gar nicht die anderer Staaten. Und für die Staaten selbst bestünde auch keine Systemrelevanz mehr die diese zu Bürgschaften und Stützungszahlungen zwingen kann. Smit bestünde deshalb weder ein zusätzlicher Verschuldungsbedarf eines Staates nch ein Erhöhungsbedarf seiner Geldmenge. Da als die Geldmenge durch die Wirtschaftsleistung gedeckt bleibt, besteht deshalb wiederum Geldwertstabilität. Das Knsequente Bttm Up Prinzip Ein in der Betriebswirtschaft gängiges und bewährtes Verfahren welches in der Vlkswirtschaft unverständlicherweise jedch selten bis gar keine Anwendung findet, aber die meisten Haushaltsprbleme der Staaten lösen würde. Wie schn unter 1., erwähnt ist nur ein Staat der sich selbst ernähren kann als dessen Wirtschaftsystem funktiniert - ist auch Lebens-, Handlungs- und Überlebensfähig! Page 11 f 26

Krise und Migration Die neue griechische Migration nach Deutschland DOSSIER

Krise und Migration Die neue griechische Migration nach Deutschland DOSSIER Krise und Migration Die neue griechische Migration nach Deutschland DOSSIER Impressum Herausgeber Heinrich-Böll-Stiftung Schumannstraße 8 10117 Berlin www.boell.de Das Online-Dossier wurde veröffentlicht

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ Düsseldorf, 1 και 2 Νοεµβρίου 2002

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ Düsseldorf, 1 και 2 Νοεµβρίου 2002 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ Düsseldorf, 1 και 2 Νοεµβρίου 2002 BERICHT ÜBER DEN JAHRESKONGRESS DER DEUTSCH-HELLENISCHEN WIRTSCHAFTSVEREINIGUNG Düsseldorf, 1. und 2. November

Διαβάστε περισσότερα

Appell-Hellas Έκκληση-Ελλάς

Appell-Hellas Έκκληση-Ελλάς Appell-Hellas Έκκληση-Ελλάς Hattingen, den 3. Februar 2015 Prof. Dr. Jürgen Link Kampstraße 11 D-45529 Hattingen E-Mail: info@appell-hellas.de Pressemitteilung Der deutsch-griechische Appell gegen mediale

Διαβάστε περισσότερα

sleep on nature Pythagoras, Plato und Sokrates haben ihr Leben lang auf Naturmaterialien

sleep on nature Pythagoras, Plato und Sokrates haben ihr Leben lang auf Naturmaterialien 1 2 retail catalogue 2012 1 2 sleep on nature Ο Πυθαγόρας, ο Σωκράτης και ο Πλάτων αναπαύονταν σε αρωματικά φυτά, φύλλα, φύκια, μαλλί, βαμβάκι και απόλαυσαν τη ζωή μέχρι το βαθύ γήρας. Στην COCO-MAT ακολουθούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΥΡΗ ΒΙΒΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ SCHWARZBUCHES DER BESATZUNG

ΜΑΥΡΗ ΒΙΒΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ SCHWARZBUCHES DER BESATZUNG ΜΑΥΡΗ ΒΙΒΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ SCHWARZBUCHES DER BESATZUNG Β έκδοση συµπληρωµένη και διορθωµένη Zweite ergänzte und korrigierte Ausgabe ΑΘΗΝΑ ATHEN 2006 Επιτροπή α έκδοσης της «ΜΑΥΡΗΣ ΒΙΒΛΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ» Πέτρος

Διαβάστε περισσότερα

Π λούσια σε εντυπώσεις, ιδέες και εμπειρίες η φετινή 66η

Π λούσια σε εντυπώσεις, ιδέες και εμπειρίες η φετινή 66η ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ GRIECHISCH-DEUTSCHE MONATSZEITUNG DEUTSCHLAND UND EUROPA Gnomi Elliniki Η εφημερίδα που διαβάζεται! ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΕΤΟΣ 15ο ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 173 www.elliniki-gnomi.eu

Διαβάστε περισσότερα

ELECTRIC COOL BOX REK 230 C2

ELECTRIC COOL BOX REK 230 C2 ELECTRIC COOL BOX REK 230 C2 ELECTRIC COOL BOX Operation and Safety Notes ΦΟΡΗΤΌ ΨΥΓΕΊΟ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας ELEKTROKÜHLBOX Bedienungs- und Sicherheitshinweise IAN 46862 Before reading, unfold

Διαβάστε περισσότερα

ELECTRIC NAILER / STAPLER PHET 15 A1

ELECTRIC NAILER / STAPLER PHET 15 A1 ELECTRIC NAILER / STAPLER PHET 15 A1 ELECTRIC NAILER / STAPLER Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Μετάφραση των αυθεντικών

Διαβάστε περισσότερα

Bluetooth Handsfree Kit BT77P

Bluetooth Handsfree Kit BT77P - 1 - www.lutec.eu Bluetooth Handsfree Kit BT77P for Car, Office & Home User Manual Bedienungsanleitung Manual de Usuário Εγχειρίδιο χρηστών - 2 - Manual English. P.2 P.14 Deutsch......P.15 P.30 Espanol......P.31

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσία του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στο Ντίσελντορφ, κ. Ν. Πλεξίδα

Παρουσία του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στο Ντίσελντορφ, κ. Ν. Πλεξίδα Παρουσία του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στο Ντίσελντορφ, κ. Ν. Πλεξίδα Σε ία επιτυχηένη εκδήλωση που πραγατοποιήθηκε στις 21.02.11 οι Έλληνες του Βούπερταλ έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη Βασιλόπιτα για το

Διαβάστε περισσότερα

CONTENTS. 34 Pythagoras sleep system Σύστημα ύπνου Πυθαγόρας Pythagoras-Schlafsystem. 4 Introduction Εισαγωγή Vorwort

CONTENTS. 34 Pythagoras sleep system Σύστημα ύπνου Πυθαγόρας Pythagoras-Schlafsystem. 4 Introduction Εισαγωγή Vorwort HOTEL CATALOGUE 2015/2016 CONTENTS 4 Introduction Εισαγωγή Vorwort 34 Pythagoras sleep system Σύστημα ύπνου Πυθαγόρας Pythagoras-Schlafsystem 58 Top mattresses Ανωστρώματα Top-Matratzen 80 Furniture Έπιπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ MINISTRY OF EDUCATION LIFELONG LEARNING & RELIGIOUS AFFAIRS

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ MINISTRY OF EDUCATION LIFELONG LEARNING & RELIGIOUS AFFAIRS ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ MINISTRY OF EDUCATION LIFELONG LEARNING & RELIGIOUS AFFAIRS ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Σ.Ε.Τ.) NATIONAL COUNCIL FOR RESEARCH AND TECHNOLOGY

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΛΟN ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 2003/2004. Πολύτιµοι Καθοδηγητές: Οι γονείς. Θεµέλιο της επιτυχίας: Το σχολικό απολυτήριο

ΜΕΛΛΟN ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 2003/2004. Πολύτιµοι Καθοδηγητές: Οι γονείς. Θεµέλιο της επιτυχίας: Το σχολικό απολυτήριο ΜΕΛΛΟN ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΟΝΕΙΣ Zukunft durch Ausbildung Tipps zur Berufswahl für griechische Eltern 2003/2004 Πολύτιµοι Καθοδηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

ZENI SÙ EN ISE ETTÙ STI KALIMERA

ZENI SÙ EN ISE ETTÙ STI KALIMERA ZENI SÙ EN ISE ETTÙ STI KALIMERA Gassner Gehrer Rachbauer Du bist keine Fremde hier in Kalimera Auf den Spuren griechischer Kulur außerhalb Griechenlands Ξένη δεν είσαι εσύ εδώ στην Καλημέρα Επί τα ίχνη

Διαβάστε περισσότερα

Μισθολογικός «χάρτης» των 27 κρατών-μελών της ΕΕ

Μισθολογικός «χάρτης» των 27 κρατών-μελών της ΕΕ http://www.europarl.europa.eu istockphoto.com Jason_V Μισθολογικός «χάρτης» των 27 κρατών-μελών της ΕΕ Τεράστια διαφορά: Οι ευρωβουλευτές κερδίζουν κατά μέσο όρο 878 τοις εκατό περισσότερο από τους πολίτες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Qwertyuipasdfghjklzxcvbnmqwertyuip asd fghj klzxcvbnmqwertyuipasdfghjklzxcvbnmqwertyuipasdfghjklzxcvbnmqwertyuipas dfghjklzxcvbnmqwertyuipasdfghjklzxcvbnmqwertyuipasdfghjklzxcvbnmqwertyui pasdfghjklzxcv

Διαβάστε περισσότερα

Διαμονή και εργασία στη Γερμανία Leben und Arbeiten in Deutschland

Διαμονή και εργασία στη Γερμανία Leben und Arbeiten in Deutschland Rheinland Westfalen Lippe Διαμονή και εργασία στη Γερμανία Leben und Arbeiten in Deutschland Oδηγóς Wegweiser www.diakonie-rwl.de Διαμονή και εργασία στη Γερμανία Leben und Arbeiten in Deutschland 3 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS www.icib.eu 22-23 MAY 2010 PROCEEDINGS EDITED BY VASILEIOS A. VLACHOS INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS www.icib.eu Thessaloniki, 22-23

Διαβάστε περισσότερα

Διαμονή και εργασία στη Γερμανία Leben und Arbeiten in Deutschland

Διαμονή και εργασία στη Γερμανία Leben und Arbeiten in Deutschland Rheinland Westfalen Lippe Διαμονή και εργασία στη Γερμανία Leben und Arbeiten in Deutschland Oδηγóς Wegweiser www.diakonie-rwl.de Διαμονή και εργασία στη Γερμανία Leben und arbeiten in Deutschland 3 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

IAN 46883 HAMMER DRILL PBH 1050 A1 HAMMER DRILL ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ ΜΕ ΚΑΛΕΜΙ BOHR- UND MEISSELHAMMER

IAN 46883 HAMMER DRILL PBH 1050 A1 HAMMER DRILL ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ ΜΕ ΚΑΛΕΜΙ BOHR- UND MEISSELHAMMER HAMMER DRILL PBH 1050 A1 HAMMER DRILL Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ ΜΕ ΚΑΛΕΜΙ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

W.W. WAAGRECHT: waagrecht und senkrecht [Adverbien] οριζοντίως και καθέτως. WABE, die: s. Bienenwabe, die

W.W. WAAGRECHT: waagrecht und senkrecht [Adverbien] οριζοντίως και καθέτως. WABE, die: s. Bienenwabe, die W.W. WAAGE, die: 1) [Gerät zum Wiegen]: a) η ζυγαριά: ich stieg (ich stellte) mich [im Badezimmer] auf die Waage ανέβηκα στη ζυγαριά b) ο ζυγός: Die Energiebilanz des Organismus ist wie eine Waage, die

Διαβάστε περισσότερα

MULTI-PURPOSE TOOL PMFW 310 A1

MULTI-PURPOSE TOOL PMFW 310 A1 MULTI-PURPOSE TOOL PMFW 310 A1 MULTI-PURPOSE TOOL Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Pipeline. LNG plant. FinancialMirror. Winning the fight against killer diseases. SMEs are driving the Australian economy. By Oren Laurent - PAGE 18

Pipeline. LNG plant. FinancialMirror. Winning the fight against killer diseases. SMEs are driving the Australian economy. By Oren Laurent - PAGE 18 FinancialMirror Winning the fight against killer diseases By Jeffrey D. Sachs - PAGE 17 SMEs are driving the Australian economy By Oren Laurent - PAGE 18 Issue No. 1057 1.00 November 20-26, 2013 Pipeline

Διαβάστε περισσότερα

DIPLOMARBEIT. Titel der Diplomarbeit. Die Schulbücher von. Nikos und Galateia Kazantzaki. Verfasserin. Anika Hamacher. angestrebter akademischer Grad

DIPLOMARBEIT. Titel der Diplomarbeit. Die Schulbücher von. Nikos und Galateia Kazantzaki. Verfasserin. Anika Hamacher. angestrebter akademischer Grad DIPLOMARBEIT Titel der Diplomarbeit Die Schulbücher von Nikos und Galateia Kazantzaki Verfasserin Anika Hamacher angestrebter akademischer Grad Magistra der Philosophie (Mag. Phil.) Wien, 2010 Studienkennzahl

Διαβάστε περισσότερα

New World, New Capitalism Symposium in Paris Prime Minister s speech

New World, New Capitalism Symposium in Paris Prime Minister s speech PRIME MINISTER PRESS OFFICE January 6, 2011 New World, New Capitalism Symposium in Paris Prime Minister s speech Thank you, Minister Besson. Your Excellency, Mr. Prime Minister, Mr. Fillon, Madam Christine

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 22 10680 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ TΗΛ. (210)3665414-5 FAX: (210)3665420 e-mail : pressoffice1@pasok.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 22 10680 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ TΗΛ. (210)3665414-5 FAX: (210)3665420 e-mail : pressoffice1@pasok. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 22 10680 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ TΗΛ. (210)3665414-5 FAX: (210)3665420 e-mail : pressoffice1@pasok.gr Αθήνα, 28 Νοεµβρίου 2011 Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Α. Παπανδρέου,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΡΕΑΝ. Außerhalb der Kirche Heil? Seite 12. Die Handgranate ist entriegelt Das Demographische und die Arbeitslosigkeit bedrohen die Renten Seite 11

ΔΩΡΕΑΝ. Außerhalb der Kirche Heil? Seite 12. Die Handgranate ist entriegelt Das Demographische und die Arbeitslosigkeit bedrohen die Renten Seite 11 4. Jahr - Ausgabe 29 MAI - JUNI 2014 Außerhalb der Kirche Heil? Seite 12 Εκτός της Εκκλησίας δεν έχει σωτηρία; Σελίδα 12 Die Handgranate ist entriegelt Das Demographische und die Arbeitslosigkeit bedrohen

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter, June 2012 V. 13 28

Newsletter, June 2012 V. 13 28 Newsletter, June 2012 V. 13 28 Newsletter, June 2012 V.13 28 Editorial Antonios Stamos Faraklas President of the International Propeller Club of the United States, International Port of Piraeus As Greece

Διαβάστε περισσότερα

Ω ΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟ ΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑ Α ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Ω ΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟ ΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑ Α ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Ω ΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟ ΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑ Α ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1 ου ΙΕΘΝΟΥΣ ΦΟΡΟΥΜ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΡΟ ΟΥ: «Τάσεις και καινοτοµία στην Τουριστική Βιοµηχανία» - 1

Διαβάστε περισσότερα

A) Κατερίνη Η πόλη σχηματίστηκε από ένα συνοικισμό

A) Κατερίνη Η πόλη σχηματίστηκε από ένα συνοικισμό e-mail: village@mediterraneanhotels.gr http://village.mediterraneanh Tel: +3023510 64600 Fax: +30 23510 64601 Τα αξιοθέατα της Περιοχής : The area attractions Die Sehenswürdigkeiten der Umgebung : A) Κατερίνη

Διαβάστε περισσότερα