ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ή ΣΗ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΟΣΑΝ ΜΔΓΑΛΧΔΗ; (Πξνζσξηλόο ηίηινο)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ή ΣΗ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΟΣΑΝ ΜΔΓΑΛΧΔΗ; (Πξνζσξηλόο ηίηινο)"

Transcript

1 Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2014 ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ή ΣΗ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΟΣΑΝ ΜΔΓΑΛΧΔΗ; (Πξνζσξηλόο ηίηινο) Πξνηείλεηαη κία ζεηξά εηθνζηηεζζάξσλ (24) ζαξαληαπεληάιεπησλ επεηζνδίσλ παηδηθήο εθπνκπήο κε ζέκα ηελ παξνπζίαζε ησλ δηαθόξσλ επαγγεικάησλ. Ζ εθπνκπή απεπζύλεηαη ζε θνηλό παηδηώλ πξνζρνιηθήο θαη ζρνιηθήο ειηθίαο. ε θάζε επεηζόδην παξνπζηάδεηαη έλα επάγγεικα. Ο ζηόρνο είλαη λα αλαιπζεί ζηα παηδηά ε έλλνηα ηεο εξγαζίαο, ε αιιειεπίδξαζε ησλ επαγγεικάησλ, θαζώο θαη ε ρξεζηκόηεηα θάζε επαγγέικαηνο ζην θνηλσληθό ζύλνιν. Σελ εθπνκπή παξνπζηάδνπλ δύν λεαξήο ειηθίαο εζνπνηνί, ώζηε λα ζπκίδνπλ ειηθηαθά εθήβνπο. Οη δύν λένη παξνπζηαζηέο καζαίλνπλ καδί κε ηα παηδηά, ζηα νπνία απεπζύλνληαη, ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ θάζε επαγγέικαηνο θαη επηρεηξνύλ λα «παίμνπλ» ην επάγγεικα, ώζηε λα ην κάζνπλ ζηελ πξάμε. Ζ δνκή ηεο εθπνκπήο πεξηιακβάλεη εμσηεξηθά γπξίζκαηα θαη γπξίζκαηα ζε ηειενπηηθό studio. Σα εμσηεξηθά γπξίζκαηα αθνξνύλ ηελ καγλεηνζθόπεζε ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο ηνπ επαγγέικαηνο πνπ παξνπζηάδεηαη ζε θάζε επεηζόδην, θαζώο θαη ηελ ζπλέληεπμε από ηνλ επαγγεικαηία ζην ρώξν ηνπ, όπνπ μελαγεί ηνπο παξνπζηαζηέο θαη εμεγεί ην επάγγεικά ηνπ. Δπίζεο νξηζκέλεο δξαζηεξηόηεηεο παηδηώλ πνπ ζα νξγαλώλνληαη από ηελ εθπνκπή θαη ζα κεηαδίδνληαη ζε νξηζκέλα επεηζόδηα ζα πξαγκαηνπνηνύληαη κε εμσηεξηθά γπξίζκαηα ζε θπζηθνύο ρώξνπο. ην studio πξαγκαηνπνηείηαη ε καγλεηνζθόπεζε ηνπ θπξίνπ κέξνπο ηεο εθπνκπήο, όπνπ βξίζθνληαη νη δύν παξνπζηαζηέο, νη νπνίνη εθηόο ηεο παξνπζίαζεο ηεο εθπνκπήο δεκηνπξγνύλ παηρλίδη πξνζνκνίσζεο ηνπ επαγγέικαηνο, ην νπνίν παξνπζηάδεηαη ζε θάζε επεηζόδην. Ζ εθπνκπή ζα πεξηιακβάλεη δηαδξαζηηθά κέξε, κε ηε δηνξγάλσζε δξαζηεξηνηήησλ όπσο quiz, έθζεζε δσγξαθηθήο, ή αληηθεηκέλσλ κε πιαζηειίλε κε ζέκα ην επάγγεικα πνπ επηιέγνπλ σο κειινληηθό ηνπο επάγγεικα. Οη δξαζηεξηόηεηεο κπνξνύλ λα δηαξθνύλ αξθεηά επεηζόδηα, ώζηε λα ζπκκεηέρνπλ νη κηθξνί ηειεζεαηέο πνπ ζα ππνβάιινπλ αίηεζε ζπκκεηνρήο ζηελ εθπνκπή. ην studio παξεπξίζθνληαη πέληε έμη (5-6) κηθξά παηδηά, ηεο ειηθίαο ηνπ θνηλνύ ζην νπνίν απεπζύλεηαη ε εθπνκπή, ώζηε λα ζπκκεηέρνπλ ζην παηρλίδη πξνζνκνίσζεο θαη ξόισλ, θαζώο θαη ζηε δεκηνπξγία happenings παηγληδηώλ ζην studio. Σα παηγλίδηα ζην studio κπνξνύλ λα πεξηιακβάλνπλ θνπθινζέαηξν, ζέαηξν ζθηώλ, θιπ κε ζέκα ην επάγγεικα πνπ παξνπζηάδεηαη. Σα παηδηά πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε θάζε επεηζόδην επηιέγνληαη κε θιήξσζε κεηαμύ ησλ παηδηώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ νξγαλώλνληαη ζε πξνεγνύκελα επεηζόδηα ηεο εθπνκπήο. 1

2 Ζ εθπνκπή ζα νξγαλώλεη παηδηθά πάξηπ κε ζεκαηηθό άμνλα ην επάγγεικα πνπ παξνπζηάδεηαη ζην επεηζόδην, όπνπ ηα παηδηά πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πάξηπ «παίδνπλ» ηνπο επαγγεικαηίεο. Σα πάξηπ ζα απνηεινύλ καγλεηνζθνπεκέλν πιηθό πνπ ζα κεηαδίδεηαη ζηελ εθπνκπή. Σα πάξηπ κπνξνύλ λα δηνξγαλώλνληαη ζε ηδησηηθνύο θαη δεκόζηνπο ρώξνπο, παηδόηνπνπο, παηδηθέο ραξέο, παηδηθνύο ζηαζκνύο, λεπηαγσγεία θαη ζρνιεία. Ζ δηαδηθαζία νξγάλσζεο ησλ πάξηπ ζα πεξηιακβάλεη ηε ζπκκεηνρή ηάμεσλ ζρνιείσλ θαη λεπηαγσγείσλ κε παξάιιειε δηνξγάλσζε δηαγσληζκώλ κεηαμύ ησλ νκάδσλ ηάμεσλ. Οη δηαγσληζκνί ζα αθνξνύλ ηελ δεκηνπξγία δξαζηεξηνηήησλ κε ζέκα ην επάγγεικα πνπ παξνπζηάδεηαη θαη νη βξαβεπκέλεο νκάδεο παηδηώλ ζα παξνπζηάδνληαη θαη ζα ζπκκεηέρνπλ ζηα δξώκελα ηεο εθπνκπήο ζην studio. Σν ζέκα ηνπ επεηζνδίνπ ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ ζρνιηθέο ηάμεηο ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεηαη από ην ζρνιείν κε δξαζηεξηόηεηεο πξνεηνηκαζίαο ησλ καζεηώλ, ζην πιαίζην ηεο αλάπηπμεο ησλ δεμηνηήησλ ηνπο. Σν πεξηερόκελν ηεο εθπνκπήο, θαζώο θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε θάζε επεηζόδην (εθζέζεηο, παηγλίδηα, πάξηπ, δηαγσληζκνί, quiz θιπ), επηκειείηαη παηδαγσγόο- ζύκβνπινο, πνπ ζπκκεηέρεη ζηε ζπγγξαθή ησλ ζελαξίσλ θάζε επεηζνδίνπ θαη παξεπξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία ησλ γπξηζκάησλ ηεο εθπνκπήο. Δλδεηθηηθά ηα επαγγέικαηα πνπ ζα παξνπζηαζηνύλ ζηα 24 επεηζόδηα είλαη : Δπαγγέικαηα Τγείαο 1. Ννζνθόκνο 2. Γηαηξόο 3. Οδνληίαηξνο 4. Φαξκαθνπνηόο 5. Φπζηθνζεξαπεπηήο Δπαγγέικαηα Γηαηξνθήο Δζηίαζεο 6. Μειηζζνθόκνο 7. Μάγεηξαο - Εαραξνπιάζηεο 8. Κξενπώιεο 9. Αξηνπνηόο 10. Δζηηάηνξαο- εξβηηόξνο Δπαγγέικαηα Οκνξθηάο 11.Αηζζεηηθόο Μαθηγηέξ 12. Κνκκσηήο 13.ρεδηαζηήο Μόδαο -Stylist - Ράθηεο 2

3 Δπαγγέικαηα Γηνίθεζεο 14.Λνγηζηήο 15.Πσιεηήο 16.Σακίαο 17.Γξακκαηέαο 18.Σξαπεδηθόο Καιιηηερληθά Δπαγγέικαηα 19. Μνπζηθόο 20. Ζζνπνηόο -Υνξεπηήο 21. Φσηνγξάθνο Δηθνλνιήπηεο 22. Εσγξάθνο- Γιύπηεο Δπαγγέικαηα Δθπαίδεπζεο 23. Νεπηαγσγόο Γάζθαινο- Καζεγεηήο 24. Γπκλαζηήο ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΚΑΛΔΣΑ Σν θάζε επεηζόδην ηεο ζεηξάο αξρίδεη ζην studio κε ηνπο παξνπζηαζηέο θαη ηα κηθξά παηδηά, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην επεηζόδην. Σα παηδηά είλαη ρσξηζκέλα ζε δύν νκάδεο θαη ηνπο έρεη δεηεζεί πξηλ ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ εθπνκπή λα έρνπλ πξνεηνηκάζεη κηα ηζηνξία κε ζέκα ην επάγγεικα πνπ ζα παξνπζηαζηεί, ώζηε λα ηελ παξνπζηάζνπλ ζην θνπθινζέαηξν πνπ βξίζθεηαη ζην ρώξν. Δθηόο από θνπθινζέαηξν ηα παηδηά κπνξνύλ λα δκηνπξγήζνπλ κηα ηζηνξία γηα λα παξνπζηάζνπλ ην επάγγεικα όπσο ην έρνπλ αληηιεθζεί κε happenings, κε παηγλίδηα παληνκίκαο, κε ζέαηξν ζθηώλ. Σα παηδηά παίδνπλ ζην θνπθινζέαηξν ηελ ηζηνξία θαη ζηε ζπλέρεηα παξαθνινπζνύλ ζηε κεγάιε νζόλε, πνπ βξίζθεηαη ζην studio, ηελ παξνπζίαζε ηνπ επαγγέικαηνο από ηνλ επαγγεικαηία πνπ έρεη επηιεγεί λα ην παξνπζηάζεη. Οη παξνπζηαζηέο βξίζθνληαη ζηνλ ρώξν ηνπ επαγγέικαηνο πνπ παξνπζηάδεηαη, ν επαγγεικαηίαο εμεγεί ην επάγγεικά ηνπ ζηνπο παξνπζηαζηέο. Ζ παξνπζίαζε ηνπ επαγγέικαηνο πξαγκαηνπνηείηαη ζε ηξία κέξε. ηαλ νινθιεξώλεηαη ην πξώην κέξνο ηεο βηληενπαξνπζίαζεο ε δξάζε ηνπ επεηζνδίνπ ζπλερίδεηαη ζην studio. Σα παηδηά δηαπηζηώλνπλ πόζν ζρεηηθή κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ επαγγέικαηνο ήηαλ ε ηζηνξία πνπ δεκηνύξγεζαλ θαη παξνπζίαζαλ ζην θνπθινζέαηξν. Σα παηδηά θαη νη παξνπζηαζηέο απνθαζίδνπλ κε ςεθνθνξία πνηά νκάδα παηδηώλ έρεη παξνπζηάζεη θαιύηεξα ην επάγγεικα, ε νκάδα πνπ ζα θεξδίζεη ζα επηρεηξήζεη ζηε ζπλέρεηα λα «παίμεη» ην επάγγεικα πνπ παξνπζηάδεηαη. ε απηό ην ζεκείν νη παξνπζηαζηέο αλαθνηλώλνπλ ζην θνηλό ηελ εμέιημε ησλ δηαγσληζκώλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ όπσο πάξηπ, εθζέζεηο ρεηξνηερλίαο, παηγλίδηα, δηαγσληζκνη θαη αλαθέξνπλ ηνπο θαλνληζκνύο ζπκκεηνρήο παηδηώλ-ηειεζεαηώλ γηα 3

4 ηα επόκελα επεηζόδηα. Δπίζεο αλαθνηλώλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο θιήξσζεο γηα ηα παηδηά πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζην επόκελν επεηζόδην. πλερίδεηαη ε πξνβνιή κε ην δεύηεξν κέξνο ηεο βηληενπαξνπζίαζεο όπνπ ν επαγγεικαηίαο αλαιύεη δηεμνδηθά ηα κπζηηθά ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ. ηαλ ηειεηώζεη θη απηό ην κέξνο ε νκάδα πνπ θέξδηζε ζην πξώην κέξνο «παίδεη» ζηε ζθελή πνπ ππάξρεη κπξνζηά ζηελ κεγάιε νζόλε ην επάγγεικα, ελώ ε νκάδα πνπ έραζε απνηειεί ηελ θξηηηθή επηηξνπή. ηαλ ηειεηώζεη ε πξνζνκνίσζε αλαπαξάζηαζε ηνπ επαγγέικαηνο από ηα παηδηά πξνβάιιεηαη ην ηξίην κέξνο ηεο βηληενπαξνπζίαζεο, όπνπ ν επαγγεικαηίαο ζπλνςίδεη ηελ πεξηγξαθή ηνπ επαγγέικαηνο. ηε ζπλέρεηα ζην ζηνύληην ηα παηδηά επηβξαβεύνληαη γηα ηελ παξάζηαζε, θξίλνληαη θαη απηναμηνινγνύληαη γηα ηελ πξνζνκνίσζε ηνπο. Ζ εθπνκπή ηειεηώλεη κε ηελ αλαγγειία ηνπ επαγγέικαηνο πνπ ζα παξνπζηαζηεί ζην επόκελν επεηζόδην, κε ηελ αλαθνίλσζε δηαγσληζκώλ θαη δξάζεσλκ θαζώο θαη ηελ πξνβνιή ζηηγκηνηύπσλ από ηελ εμέιημε ησλ δξάζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζε ζπλεξγαζία κε ζρνιεία. ΚΖΝΟΘΔΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ Ζ ζεηξά έρεη σο ζθνπό λα παξνπζηάζεη ζηα παηδηά πξνζρνιηθήο θαη ζρνιηθήο ειηθίαο ηα δηάθνξα επαγγέικαηα, ηελ κεηαμύ ηνπο ζπλεξγαζία, θαζώο θαη ηε ρξεζηκόηεηά ηνπο ζηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ θνηλσληθνύ ζπλόινπ. Ο ζθνπόο ηεο εθπνκπήο είλαη λα δεκηνπξγήζεη έλα επράξηζην πεξηβάιινλ, όπνπ νη κηθξνί ηειεζεαηέο λα επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ γηα λα «παίμνπλ» ελώ ηαπηόρξνλα λα καζαίλνπλ ρσξίο ηελ αίζζεζε ηνπ εμαλαγθαζκνύ. Ζ νξγάλσζε δηαγσληζκώλ ρεηξνηερλίαο, δσγξαθηθήο, πάξηπ κε ζέκα ην επάγγεικα πνπ παξνπζηάδεηαη, ε ελζσκάησζε δξώκελσλ κε ηα ίδηα ηα παηδηά ηειεζεαηέο πξνζδίδεη δηαδξαζηηθό ραξαθηήξα ζηελ εθπνκπή, παξέρνληαο ηε δπλαηόηεηα αλάπηπμεο ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο ησλ παηδηώλ, απμάλνληαο παξάιιεια ηηο πηζαλόηεηεο πξνζέιθπζεο κεγάιεο κεξίδαο ηειενπηηθνύ θνηλνύ. Οη δηαδξαζηηθέο ζεκαηηθέο ελόηεηεο όπνπ νη κηθξνί ηειεζεαηέο κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ δεκηνπξγνύλ κεγαιύηεξν ελδηαθέξνλ ζην παηδηθό θνηλό,ώζηε λα επηηεπρζεί ν ζθνπόο ηεο εθπνκπήο. Ζ δνκή ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθπνκπήο απαηηεί πνιπθάκεξν γύξηζκα ζε ζηνύληην θαη γπξίζκαηα ζε εμσηεξηθνύο ρώξνπο, ηα νπνία ζα ελζσκαηώλνληαη ζηε δξάζε ηνπ πιαηώ. O ζθεληθόο ρώξνο ηεο εθπνκπήο ζα είλαη δηακνξθσκέλνο ζαλ παηδόηνπνο εζσηεξηθνύ ρώξνπ, όπνπ ηα παηδηά-θαιεζκέλνη ηεο εθπνκπήο ζα κπνξνύλ λα πξαγκαηνπνηνύλ δξάζεηο πξνζνκνίσζεο ηνπ επαγγέικαηνο, πνπ ζα παξνπζηάδεηαη ζε θάζε επεηζόδην. Δπίζεο ζα ππάξρεη δηακνξθσκέλνο ρώξνο πξνβνιήο κε κεγάιε νζόλε, όπνπ ηα παηδηά πνπ ζα βξίζθνληαη ζην ζηνύληην ζα παξαθνινπζνύλ ηα καγλεηνζθνπεκέλα γπξίζκαηα από ηνπο επαγγεικαηηθνύο ρώξνπο θαη ηνπο επαγγεικαηίεο πνπ εμεγνύλ ην επάγγεικά ηνπο, ώζηε ηα παηδηά λα κπνξέζνπλ λα ππνδπζνύλ-«παίμνπλ» ηνπο επαγγεικαηίεο ζηε ζπλέρεηα. 4

5 Οη παξνπζηαζηέο ηεο εθπνκπήο ζα είλαη δύν λεαξήο ειηθίαο εζνπνηνί έλα αγόξη έλα θνξίηζη, νη νπνίνη ζα κνηάδνπλ ειηθηαθά κε εθήβνπο. Ζ ζπγθεθξηκέλε ειηθία παξνπζηαζηώλ επηιέγεηαη επεηδή δεκηνπξγεί κεγαιύηεξε νηθεηόηεηα ζηα παηδηά πξνζρνιηθήο θαη ζρνιηθήο ειηθίαο θαη δίλεη ηε δπλαηόηεηα απνθπγήο ζηεξενηύπσλ ηεο απν θαζέδξαο δηδαζθαιίαο. Ζ αηζζεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζθεληθνύ ρώξνπ ζα αθνινπζεί ηελ αηζζεηηθή ησλ παηδόηνπσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη όρη ηελ αλαπαξάζηαζε παξακπζόηνπσλ, επεηδή νη ζπγθεθξηκέλνη είλαη δεζκεπηηθνί γηα ηηο πξνζνκνηώζεηο παηγλίδηα ξόισλ πνπ ππνδύνληαη ηα παηδηά. ην ζθεληθό ρώξν ζα ππάξρεη παλί κεγάιεο νζόλεο κε παηάξη ζθελή κπξνζηά, ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο πξνβνιέο ηεο βηληενπαξνπζίαζεο ηνπ επαγγέικαηνο, αιιά θαη γηα ηελ πξνζνκνίσζε- αλαπαξάζηαζε ηνπ επαγγέικαηνο από ηα παηδηά. Δπίζεο ζα ππάξρνπλ δηακνξθσέλνη ρώξνη γηα παηγλίδηα παληνκίκαο, δεκηνπξγία happenings, θνξεηό θνπθινζέαηξν, κπεξληέο γηα ζέαηξν ζθηώλ θαη άιιεο δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Άκεζεο ελέξγεηεο (Short Plan) ΥΔΓΗΑΜΟ ON LINE ΠΡΟΧΘΖΖ Γεκηνπξγία ζειίδαο ζην Facebook, όπνπ ζα αλαξηάηαη ζπλερώο αλαλενύκελν θσηνγξαθηθό πιηθό από ηα γπξίζκαηα ηεο εθπνκπήο, ζρεηηθά θείκελα θαη teasers. Γεκηνπξγία θαη πξνώζεζε trailer θαη κεγαιύηεξσλ βηληενζθνπεκέλσλ απνζπαζκάησλ ηεο εθπνκπήο ζε εηδηθό θαλάιη πνπ ζα δεκηνπξγεζεί ζην You Tube θαη ζην Vimeo. Απνζηνιή δειηίσλ ηύπνπ κε νπηηθναθνπζηηθό πιηθό ζε ζηνρεπόκελα media outputs, έληππα θαη ειεθηξνληθά. Μαθξνπξόζεζκνο ρεδηαζκόο Υξήζε ηεο ηζηνζειίδαο ηεο ζθελνζέηηδαο Μαγδαιελή Ρεκνύλδνπ γηα δεκηνπξγία ζπγθεθξηκέλνπ link αθηεξσκέλνπ ζηελ εθπνκπή, κε δπλαηόηεηεο πξνζαξκνγήο ζε mobile applications. Γηαθεκηζηηθή πξνώζεζε ηεο ηζηνζειίδαο αληηζηνίρσο ζε ζηνρεπόκελεο ηζηνζειίδεο. BΑΗΚΟΗ ΤΝΣΔΛΔΣΔ ελαξηαθή Ηδέα θελνζεζία -Σειεζθελνζεζία:Μαγδαιελή Ρεκνύλδνπ Δηδηθόο ύκβνπινο Παηδαγσγόο : Διπηλίθε Φξαγθνύιε Γηεύζπλζε Φσηνγξαθίαο : Αξγύξεο Θένο Πξσηόηππε Μνπζηθή : Έθε Ράηζνπ 5

6 Μνληάδ : Υάξεο Μαπξνθνξάθεο Μνλνθάκεξα Γπξίζκαηα :Γεκήηξεο Μαπξνθνξάθεο Βνεζόο θελνζέηεο: Θαλάζεο Αγγειόπνπινο Δθηέιεζε Παξαγσγήο : RGB Studios RGB STUDIOS PROFILE Ζ Δηαηξεία καο κε πνιπεηή πείξα ζηνλ ρώξν ησλ ηειενπηηθώλ θαη θσηνγξαθηθώλ παξαγσγώλ, έρεη κηα πνιύπιεπξε δξαζηεξηόηεηα ζε ηνκείο όπσο ηαηλίεο κηθξνύ κήθνπο, ληνθηκαληέξ, video clips, θαιύςεηο ζπλεδξίσλ, εθζέζεσλ, πνιπθάκεξσλ ζεαηξηθώλ παξαζηάζεσλ θαη κνπζηθώλ ζπλαπιηώλ. Πξόζθαηεο ζπλεξγαζίεο καο κε ηελ ΔΡΣ Α.Δ. ζε εμσηεξηθέο παξαγσγέο, κε ηηο εηαηξείεο Michelin, Staff Jeans & Co., Folli Follie θαη κε ηνπο θαιιηηέρλεο Υάξηο Αιεμίνπ, Γήκεηξα Γαιάλε, Διέλε Βηηάιε, Active Member θαζώο θαη ην Λύθεην Διιελίδσλ θαη ην Θέαηξν Διιεληθώλ Υνξώλ Γώξα ηξάηνπ, Δηαηξεία Διιήλσλ θελνζεηώλ θαη κε ηε Γεκόζηα Σειεόξαζε. Οη ιήςεηο γίλνληαη κε επαγγεικαηηθά κεραλήκαηα ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο High Definition (θάκεξεο, θσηνγξαθηθέο κεραλέο, κνληάδ θ.ι.π.) κε γλώκνλα πάληνηε ην άξηζην απνηέιεζκα. Σν πξνζσπηθό καο απνηειείηαη από επαγγεικαηίεο ζθελνζέηεο, εηθνλνιήπηεο, δηεπζπληέο θσηνγξαθίαο, θσηνγξάθνπο, δεκνζηνγξάθνπο θαη ερνιήπηεο κε πνιπεηή πείξα ζηνλ θηλεκαηνγξαθηθό, ζηνλ ηειενπηηθό θαη θσηνγξαθηθό ρώξν. Ο εμνπιηζκόο ηεο εηαηξίαο καο απνηειείηαη από θηλεκαηνγξαθηθέο θάκεξεο FullHD όπνπ ε εγγξαθή ηνπ πιηθνύ γίλεηαη ζε ζθιεξνύο δίζθνπο,ώζηε λα κελ ππάξρεη απώιεηα ζην πξσηνγελέο πιηθό. Φώηα γηα ηειενπηηθό θαη θηλεκαηνγξαθηθό απνηέιεζκα. Πέξα από ηα ηξίπνδα θαη ηνλ εμνπιηζκό γηα ηηο θνξεηέο θάκεξεο ε εηαηξία καο δηαζέηεη γεξαλό (crane) 5 κέηξσλ θαη steady cam. Ζρεηηθόο εμνπιηζκόο: κηθξόθσλα πέηνπ(ςείξεο), θαξδηαθά κηθξόθσλα θαη δπλακηθά κηθξόθσλα. Αλαιπηηθά: 3 Camcorder HD 1080i (1920x1080) κε ηξίπνδν. 2 Camcorder HDV 1080i (1440x1080) κε ηξίπνδν. 1 Camcorder HDV 720p (1280x720) κε ηξίπνδν. 3 Cameras ηύπνπ DSLR κε ζεη θαθώλ HD (από 14mm 300mm). 2 Cameras GoPro HD Αζύξκαηα κηθξόθσλα boom, ςείξεο. 2 Φνξεηνί εγγξαθείο Ήρνπ (ZOOM,TASCAM). 6

7 Φώηα ηύπνπ Quartz 5 εη. Γηάθνξα καθεληζηηθά: Steady Cam, Mini Steady cam, Slider, Skater, Γεξαλόο 5 κέηξα κε θεθαιή 360 ν ζε όιεο ηηο θαηεπζύλζεηο. Γηα ην post production (κνληάδ, κημάδ, γξαθηθά FX, color correction) ε εηαηξία καο παξέρεη 3 ζνπίηεο κνληάδ (Αvid 7, Final Cut, After Effects, Photoshop). Ζρεηηθό Booth. Μπνξνύκε λα ζαο παξαδώζνπκε ην πιηθό ζε νπνηνδήπνηε format ηεο επηινγήο ζαο: Avid DNxHD, Apple ProRes,MXF, AVI, MPEG θιπ. Καζώο θαη ζε DVCPro 25/50, Beta Digital, Beta SP. Δίκαζηε ζηε δηάζεζε ζαο γηα θάζε επηπιένλ δηεπθξίλεζε θαη πιεξνθνξία. Γηα ηα R.G.B. studios Μαπξνθνξάθεο Υάξεο Art Director 7

8 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΙ ΘΑ ΓΙΝΔΙ ΟΣΑΝ ΜΔΓΑΛΧΔΙ; Κσδ. ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΟΙ ΤΝΣΔΛΔΣΔ Καζαξά/Δπεηζ. θελνζέηεο -Σειεζθελνζέηεο 1500,00 Δηδηθόο ύκβνπινο- Παηδαγσγόο 800,00 θελνγξάθνο-δλδπκαηνιόγνο 400,00 Γηεύζπλζε Φσηoγξαθίαο 800,00 Πξσηόηππε Μνπζηθή 500,00 Οξγάλσζε Παξαγσγήο 800, ,00 ΒΟΗΘΟΙ ΚΑΛ.ΤΝΣΔΛΔΣΔ Βνεζόο θελνζέηε 700,00 Βνεζόο Παξαγσγήο 600,00 Γξακκαηεία Παξαγσγήο 300,00 Φξνληηζηήο 500, ,00 ΠΑΡΟΤΙΑΣΔ Αγόξη 1000,00 Κνξίηζη 1000, ,00 ΣΔΥΝΙΚΟΙ ΤΝΣΔΛΔΣΔ Καηαζθεπαζηήο ζθεληθώλ 500,00 Μαθηγηέδ- Κνκκώηξηα 100,00 Ζρνιήπηεο 150,00 Βνεζόο Ζρνιήπηε 50,00 Γεληθώλ θαζεθόλησλ 50,00 Δξγάηεο Σνπνζέηεζεο θεληθώλ (3 άηνκα ) 150,00 Ζιεθηξνιόγνο 150, ,00 ΔΝΟΙΚΙΟ ΠΛΑΣΧ Δλνίθην Studio 4 θάκεξεο (2000,00/βάξδ.) 2000, ,00 ΔΞΧΣΔΡΙΚΑ ΓΤΡΙΜΑΣΑ Δηθνλνιήπηεο 80,00 Δλνίθην Κάκεξαο 50,00 Ζρνιήπηεο 80,00 Δλνίθην Ζρνιεπηηθνύ εμνπιηζκνύ 50,00 260,00 ΤΛΙΚΑ Έμνδα Γξαθείνπ Παξαγσγήο 200,00 Τιηθά Μαθηγηάδ - Καιιπληηθά 50,00 Τιηθά Φσηηζκνύ- δειαηίλεο θ.ι.π 50,00 Αλαιώζηκα- Φξνληηζηήξην 100,00 Τιηθά θαηαζθεπήο ζθεληθώλ 125,00 525,00 ΓΙΑΜΟΝΗ- ΓΙΑΣΡΟΦΗ Γηαηξνθή ζπληειεζηώλ 250,00 250,00 ΚΙΝΗΗ Βελδίλε/νδεγόο 100,00 8

9 Σαμί- Έμνδα Μεηαθηλήζεσλ 150,00 250,00 ΔΝΟΙΚΙΟ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ Δλνηθίαζε Φσηηζηηθώλ ζσκάησλ 100,00 100,00 POST PRODUCTION Μνληάδ -Μημάδ 500,00 Δηδηθά Δθθέ- Γξαθηθά 350,00 Τιηθά 50,00 900,00 Απξόβιεπηα 200,00 200,00 ΤΠΟΤΝΟΛΟ ,00 Κέξδνο Γξαθείνπ Παξαγσγήο 14% 0, ,90 ΤΝΟΛΟ /ΔΠΔΙΟΓΙΟ ,90 9

10 10

11 11

12 Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Χ Μ Α ΟΝΟΜΑ : ΜΑΓΓΑΛΖΝΖ ΡΔΜΟΤΝΓΟΤ ΖΜ. ΓΔΝΝΖΖ : 26/12/1962 ΣΖΛ.& FAX : ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Πεξηθιένπο 149 Πεηξνύπνιε η.θ s : ΠΟ Τ Γ Δ Γίπισκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ Δπηθνηλσλίαο θαη ΜΜΔ θαηεύζπλζε Πολιηιζμικέρ ποςδέρ ηνπ Σκήκαηνο (ΔΜΜΔ) ηνπ Δζληθνύ Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ 2012 Πηπρίν Ννκηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Σκήκα Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ & Γεκόζηαο Γηνίθεζεο 1985 Γίπισκα Αλώηεξεο Γξακαηηθήο ρνιήο Χδείνπ Αζελώλ 1984 Γίπισκα θελνζεζίαο ρνιήο Κηλεκαηνγξάθνπ & Σειεόξαζεο Δ.Υαηδίθνπ 1988 Γίπισκα από E.S.F.S (European Summer Film School) 1990 ΞΔΝΔ ΓΛΧΔ : Αγγιηθά άπηαηζηα ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΔΜΙΝΑΡΙΑ εκηλάξηα Αλάπηπμεο θαη Βειηίσζεο Γεμηνηήησλ Γηδαζθαιίαο θαη Γηεύζπλζεο πνπδώλ από ηελ δηεπζύληξηα, Dr Veronica Bamber, ηνπ Center Academic Practice ηνπ Queen Margaret University πνπ εδξεύεη ζην Δδηκβνύξγν 2009,2010,2012 Πηζηνπνηεκέλν Πξόγξακκα από ην ΔΚΔΠΗ ( Δζληθό Κέληξν Πηζηνπνίεζεο πλερηδόκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο) «Πξόγξακκα Δθπαίδεπζεο Δθπαηδεπηώλ Δλειίθσλ» κε θνλδύιηα ηεο Δ.Δ εμάκελεο δηάξθεηαο. Aλαλέσζε ηνπ αξηζκνύ κεηξώνπ εθπαηδεύηξηαο ζηνλ ηνκέα ΜΜΔ θαηόπηλ επηηπρνύο παξαθνινύζεζεο θη αμηνιόγεζεο. Seminars and Consulting Ινύιηνο 2006 Ιαλνπάξηνο

13 Παξαθνινύζεζε θαη ελεξγή ζπκκεηνρή ζε εκηλάξηα Πσιήζεσλ Δπηινγή θαη ζπκκεηνρή ζην πξόγξακκα Media II Training Programme Corpus,πνπ ρξεκαηνδνηείηαη από ηελ Δ.Δ. κε αληηθείκελν «Μanagement and Legal Aspects of a Production Company 1998 Δπηινγή θαη ζπκκεηνρή ζην ESFS (EUROPEAN SUMMER FILM SCHOOL) πνπ νξγαλώλεηαη θάζε ρξόλν από ηε CILECT (CENTRE INTERNATIONAL DE LIAISON DES ECOLES DE CINEMA ET DE TELEVISION) Workshops: ελάξην θαη θελνζεζία ελόο ληνθπκαληαίξ. πγγξαθή, θελνζεζία, θαη Σειεζθελνζεζία ζεαηξηθνύ έξγνπ γηα ηελ ηειεόξαζε, κηθξήο δηάξθεηαο Δ Π Α Γ Γ Δ Λ Μ Α Σ Ι Κ Η Δ Μ Π Δ Ι Ρ Ι Α 1990 ζήκεξα Μέινο ηεο Δηαηξείαο Διιήλσλ θελνζεηώλ «STAGETRICK ENTERTAINMENTS» ρεδηαζκόο Οξγάλσζε Καιιηηερληθώλ Δθδειώζεσλ Αηνκηθή Δπηρείξεζε ΚΗΝΟΘΔΙΑ θελνζεζία επεηζνδίνπ κε ηίηιν Αθποδίηη μια Χαπιζμαηική πποζωπικόηηηα γηα ηε ζεηξά Δρ Αύπιον ηα ποςδαία γηα ηελ ΝΔΣ. ρεδηαζκόο θαη θελνζεζία ηνπ επεηζνδίνπ «Ξέλνη Μνπζηθνί πνπ δνπλ ζηελ Διιάδα David Lynch- Haig Yadjian» γηα ηελ εθπνκπή «Ννζηαιγία» ηεο Γνξπθνξηθήο Σειεόξαζεο ηεο ERT-WORLD ΘΔΑΣΡΟ ΟΡΓΑΝΧΗ ΠΑΡΑΓΧΓΗ 2007 Οξγάλσζε Παξαγσγήο ζηελ Δηαηξία ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΘΔΑΜΑΣΧΝ ζηα ζέαηξα ΑΛΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΟΝ ΑΠΟΘΖΚΖ θαη ΠΑΛΛΑ. ην ζέαηξν ΠΑΛΛΑ θηινμελνύληαη παξαγσγέο ζεαηξηθώλ, ρνξεπηηθώλ παξαζηάζεσλ θαη ζπλαπιηώλ πνπ θαινύληαη από ην εμσηεξηθό θαη άιιεο εθδειώζεηο όπσο δηεζελή ζπλέδξηα. Μάτνο Ηνύληνο 2007 Παξαζηάζεηο ηνπ Θεάηξνπ Πέξα από ηα ξηα. Φηινμελνύκελεο παξαγσγέο ζε ζθελνζεζία Πήηεξ Μπξνπθ, Μπνκ Οπίιζνλ, κε εζνπνηνύο Εεξάξ Νηεπαξληηέ, Φαλύ Αξληάλ, αξιόη Ράπιηλγθ, Μπξνπο Μάγηεξο θ.α. ΣΗΛΔΟΡΑΗ ΟΡΓΑΝΧΗ ΠΑΡΑΓΧΓΗ Δηαιπία Σηλεοπηικών Παπαγωγών FULLMOON ENTERTAINMENT A.E.

14 Oξγάλσζε Παξαγσγήο ηεο ελεκεξσηηθήο εθπνκπήο έξεπλαο FOCUS κε ηνλ δεκνζηνγξάθν Γηώξγν Κνπβαξά γηα ηελ ΝΔΣ 20 επεηζόδηα Studio KAΠΑ ΣΗΛΔΟΠΣΙΚΔ ΠΑΡΑΓΩΓΔ Οξγάλσζε Παξαγσγήο ζηα ήξηαι Δλλάρ Σο Μεγαλείο ζος ΑΝΣ-1 & Η Ώπα η καλή Mega 2004 Δηαηξία Σειενπηηθώλ Παξαγσγώλ «THEASIS S.A.» εθηέιεζε παξαγσγήο (executive producer) ζηηο παξαγσγέο ηεο εηαηξίαο: ζήξηαιο Χαμένη Άνοιξη γηα ηελ ΔΣ-1, Γικηγόποι ηηρ Αθήναρ γηα ην Star show Fantastico γηα ηνλ ΑΝΣ-1, talk show Ο Βαζιλιάρ είναι γςμνόρ γηα ηελ ΔΣ ΚΗΝΟΘΔΙΑ Σειενπηηθά Μαγλεηνζθνπεκέλα θαη Εσληαλά Σειενπηηθά πξνγξάκκαηα Σειενπηηθό θαλάιη TEMPO ύκβνπινο ζηε δνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο, Ηαλνπάξηνο 2001 Ηαλνπάξηνο 2002.πγγξαθή θαη θελνζεζία έλζεησλ ρηνπκνξηζηηθώλ 15ιεπησλ δξακαηνπνηεκέλσλ ζθεη. πγγξαθή ρηνπκνξηζηηθώλ happenings γηα ην Tempo Club κε ηνλ εζνπνηό πύξν Ησάλλνπ. Γεκηνπξγία ηειεπαηρληδηώλ γηα ην Σempo Club ήριαλς : Παπάλληλοι δπόμοι Mega θαζεκεξηλό εκίσξν ζήξηαι, Αζημίνα για πάνηα Ant-1 ζήξηαι 6 επεηζνδίσλ, Ο Πύπγορ ηων Μοζκώθ ET-1 ζήξηαι 12 επεηζνδίσλ, Γέκα Μικποί Μήηζοι Mega (1ν επεηζόδην). talk show Ο Βαζιλιάρ είναι γςμνόρ σξηαία εθπνκπή ιόγνπ 30 επεηζνδίσλ, ζηξνγγπιό ηξαπέδη κε 6 θαιεζκέλνπο θαη ζπληνληζηή ηνλ Γξεγόξε Βαιιηαλάην ΔΣ-1. Σηλεπαιγνίδια Ψεςηιέρ ρηνπκνξηζηηθό σξηαίν ηειεπαηγλίδη 12 επεηζνδίσλ κε παξνπζηάζηξηα ηε νθία Φηιηππίδνπ ET- 2. Shows Fantastico δσληαλό ηξίσξν show κε παξνπζηαζηέο ηνλ πύξν Παπαδόπνπιν θαη ηε Βίθπ Κνπιηαλνύ Ant-1. Γεκηνπξγία θαη ζθελνζεζία ησλ ηειεπαηγληδηώλ ηνπ show. Σηλεπεριοδικά Μία γςναίκα δίσωρ άνδπερ θαζεκεξηλό δίσξν δσληαλό πξόγξακκα ζην New Channel κε παξνπζηάζηξηα ηε Μαξία Αιηθέξε θαη ζηε ζπλέρεηα θαζεκεξηλό καγλεηνζθνπεκέλν ζην Alter 5 κε παξνπζηάζηξηα ηε Γαιήλε Σζεβά. Documentairs Οξζνδνμία θαη Διιεληζκόο ζεηξά 8 σξηαίσλ επεηζνδίσλ ΔΣ-1. Αθηέξσκα ζην πξόγξακκα δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Γήκνπ Εσγξάθνπ γηα Άηνκα κε Δηδηθέο Αλάγθεο γηα ηνλ Γήκν Εσγξάθνπ, 45ιεπηεο δηάξθεηαο. Video Clips Γύν ηξαγνύδηα κε ηνλ Λάθε Λαδόπνπιν από ηνλ δίζθν ηνπ 100 Χπόνια Δπιθεώπηζη Γιαθήμιζη Σειενπηηθό spot γηα ηνλ δηαγσληζκό Rock out ηνπ ΗΔΚ ΑΚΜΖ & ηεο Sony Music ΡΑΓΙΟΦΧΝΟ Ραδηνθσληθή Πξνζαξκνγή & θελνζεζία ηνπ ζεαηξηθνύ έξγνπ ηνπ Παληειή Υνξλ Σο ηίμιο πίηι ΔΡΑ1 CASTING DIRECTOR Σειεπαηγλίδη Πσο ηνλ ιελ ηνλ πνηακό; ΝΔΣ ήξηαιο : Οη δηθεγόξνη ηεο Αζήλαο Star - Ζ Υακέλε Άλνημε ΔΣ-1- Καιελύρηα Μακά Αnt -1 - σξηζκέλνη κε παηδηά Αnt-1. ΚΗΝΟΘΔΙΑ

15 πλεξγαζία κε ΔΡΣ Α.Δ ΣΗΛΔΟΡΑΗ ΔΣ-1 Δμσηεξηθόο ζπλεξγάηεο κε εηδηθόηεηα:βνεζόο ζθελνζέηεο θαη θελνζέηεο ζε δσληαλά θαη καγλεηνζθνπεκέλα ηειενπηηθά πξνγξάκκαηα όισλ ησλ εηδώλ: Φπραγσγηθά Πξνγξάκκαηα, Παηδηθά Πξνγξάκκαηα, Γειηία Δηδήζεσλ θελνζέηεο ζηελ ΔΣ-1 κε ππαιιειηθή ζρέζε ΡΑΓΙΟΦΧΝΟ ΔΡΑ 1ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έξεπλα, παξαγσγή, παξνπζίαζε ξαδηνθσληθώλ πξνγξακκάησλ έξεπλαο γηα ηε ζεαηξηθή παηδεία ζηελ Διιάδα κε ηίηιν «Ζζνπνηόο, λαη αιιά πώο;» ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΟ Παξαγσγή ελάξην θελνζεζία ηαηλίαο κηθξνύ κήθνπο κε ηίηιν Η ΔΠΔΣΔΙΟ ζπκκεηνρή ζηα θεζηηβάιο Γξάκαο, Θεζζαινλίθεο, Σνύξ, Κάξινβη Βάξη, Μνλάρνπ, Λνο Αληδειεο κε πνιύ θαιέο θξηηηθέο. Αγνξάζζεθε θαη κεηαδόζεθε από ηελ ΔΣ-1 Ο Ρ Γ Α Ν Χ Η Γ Η Μ Ο Ι Δ Υ Δ Δ Ι EΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΑΚΜΖ Programme Leader ηνπ Παλεπηζηεκηαθνύ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ ηνπ Bξεηαληθνύ Παλεπηζηεκίνπ Queen Margaret University BA MEDIA PRODUCTION κε δύν θαηεπζύλζεηο Γεκνζηνγξαθίαο & θελνζεζίαο Κηλεκαηνγξάθνπ πνπ πινπνηείηαη από ην ΑΚΜI METROPOLITAN COLLEGE (AMC). Head of International Office. Yπεύζπλε ησλ Γηαπξαγκαηεύζεσλ θαη ησλ πκθσληώλ πλεξγαζίαο ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Οξγαληζκνύ ΑΚΜI METROPOLITAN COLLEGE (AMC) κε Βξεηαληθά Παλεπηζηήκηα, θαζώο θαη ηεο επίβιεςεο ηεο εύξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο πινπνίεζεο ησλ Βξεηαληθώλ Πξνγξακκάησλ πνπδώλ από ην AMC. Programme Leader ηνπ Παλεπηζηεκηαθνύ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ ηνπ Bξεηαληθνύ Παλεπηζηεκίνπ Queen Margaret University BA MASS COMMUNICATION & MEDIA ARTS κε δύν θαηεπζύλζεηο Γεκνζηνγξαθίαο & θελνζεζίαο Κηλεκαηνγξάθνπ Σειεόξαζεο. Τπεύζπλε Γηεύζπλζεο πνπδώλ θαη Γηνίθεζεο ησλ Σκεκάησλ ΗΔΚ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΑΘΛΖΣΗΚΖ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ & ΠΡΟΠΟΝΖΣΗΚΖ ΣΗΛΔΟΠΣΙΚΟ ΣΑΘΜΟ TEMPO Πξόζιεςε κε ππαιιειηθή ζρέζε σο ύκβνπινο Σειενπηηθώλ Παξαγσγώλ ΙΔΚ ΑΚΜΗ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ

16 ΗΥΟΛΗΦΙΑ & ΜΟΤΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΑΚΣΟ (Δκπαιδεσηικός Όμιλος) ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΧΗ & ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΣΗΛΔΟΠΣΙΚΟΤ STUDIO AXIS VIDEO( Eηαιρεία ηηλεοπη. προγραμμάηων Ν. Μαζηοράκη) CASTING DIRECTOR THEASIS S.A (Eηαηξεία ηειενπηηθώλ παξαγσγώλ) ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΧΗ ΠΑΡΑΓΧΓΧΝ (EXECUTIVE PRODUCER) Γ Ι Γ Α Κ Σ Ι Κ Η Δ Μ Π Δ Ι Ρ Ι Α Πηζηνπνηεκέλε εθπαηδεύηξηα ελειίθσλ γηα ΗΔΚ & ΚΔΚ από ην Δζληθό Κέληξν Πηζηνπνίεζεο (ΔΚΔΠΗ) ζηνλ ηνκέα ΜΜΔ. Δγγεγξακκέλε ζην Μεηξών Καζεγεηώλ Κνιιεγίσλ ηνπ ΤΠΔΠΘ. AKMI METROPOLITAN COLLEGE (AMC) Γηδαζθαιία καζεκάησλ Media Production θαη Film Pre-Production & Production ζην Παλεπηζηεκηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ ΒΑ in Media Production. ΙΔΚ ΑΚΜΗ Γηδαζθαιία καζεκάησλ θελνζεζίαο, Παξαγσγήο, Θεσξία Δπηθνηλσλίαο ΚΔΚ ΟΑΔΓ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΑΝΔΡΓΧΝ 2005 ΚΔΚ ΠΔΙΡΑΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΑΝΔΡΓΧΝ ΔΞΔΣΑΔΙ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ Οξγαληζκνύ Δπαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο Καηάξηηζεο ( ΟΔΔΚ) πκκεηνρή σο Δμεηάζηξηα ζηελ Δπηηξνπή Πηζηνπνίεζεο ζηηο παλειιήληεο εμεηάζεηο ρνξήγεζεο Κξαηηθώλ Γηπισκάησλ ΗΔΚ, ζηα Σκήκαηα θελνζεζίαο Κηλεκαηνγξάθνπ Σειεόξαζεο θαη Γηεύζπλζεο Παξαγσγήο. ΓΗΜΟΙΑ ΙΔΚ ΥΑΛΑΝΓΡΙΟΤ ΣΟΜΔΑ ΜΜΔ Γηδαζθαιία καζεκάησλ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΑΣΑΡΣΙΗ Δ.Δ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ Γ.Γ.Λ.Δ Γηδαζθαιία Μαζεκάησλ Α.Κ.Σ.Ο Δθπαηδεπηηθόο κηινο ζε ζπλεξγαζία κε ην MIDDLESEX UNIVERSITY (Βξεηαληθό Παλεπηζηήκην) ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΚΛΑΓΟΤ ΠΟΤΓΧΝ ΚΗΝΟΘΔΙΑ TΗΛΔΟΡΑΗ ρνιή Κηλεκαηνγξάθνπ & ηειεόξαζεο Γηδαζθαιία ηνπ καζεκάησλ Αλώηεξε ρνιή Γξακαηηθήο Σέρλεο Γηδαζθαιία ηνπ καζεκάησλ 16

17 Αξγύξεο Θένο, GSC Βηνγξαθηθό εκείσκα Γεννήθηκε ζηην Αθήνα ηο 1963 πνπδέο: 1980 απνθνίηεζε από ηελ Βαξβάθεην Π Οηθνλνκηθό Σκήκα Ννκηθήο / Παλεπηζηήκην Αζελώλ Δηθνλνιήπηεο / ρνιή Κηλεκαηνγξάθνπ Λ. ηαπξάθνπ 1985 ζεκηλάξην L una citta in cinema, L'Acquila Ηηαιίαο 2011 ζηεπεογπαθία, ζρνιείν S3D Campus, κε ππνηξνθία από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (πξόγξακκα Media) Ξέλεο Γιώζζεο: Γαιιηθά θαη Αγγιηθά βνεζόο νπεξαηέξ: ησλ Αλδξέα Μπέιιε, Γηώξγνπ Αξβαλίηε θαη άιισλ ζε ηαηλίεο ησλ Θ. Αγγειόπνπινπ, Π. Βνύιγαξε, Α. Γνμηάδε, Ν. Βεξγίηζε, Ν. Μαζηνξάθε, Γ. Αβδειηώδε, Β. Κνθθόιε, P. Garofallo, Β. Αιεμάθε, Σ. Λπθνπξέζε, Γ. Κόξξα-Υ. Βνύπνπξα, Ν. Γηαλλόπνπινπ, Φ. Βηαλλέιε Μέινο ηνπ Γ.. ηεο Έλσζεο Διιήλσλ Κηλεκαηνγξαθηζηώλ (GSC Greek Society of Cinematographers) Δλεξγό κέινο ηνπ Γηεζλνύο Forum Γηεπζπληώλ Φσηνγξαθίαο CML (Cinematography Mailing List), κέινο ηνπ cml grand jury. Από ηνλ Μάξηην ηνπ 2011 έρεη θαηαηαγεί ζαλ Independent Certified Expert (ICE) από ηελ Sony ζε ζέκαηα ηεξενγξαθίαο θαη Camcorders, κε δπλαηόηεηα λα εθπαηδεύεη. Σελ πεξίνδν Μαξηίνπ 2011-Μαξηίνπ 2012 ΔΡΣ ΑΔ Γηεπζπληήο Φσηνγξαθίαο. πλεξγάζηεθε κε ην Διιεληθό Κέληξν Κηλεκαηνγξάθνπ ηερληθόο ζύκβνπινο ( ) Σνλ Μάην ηνπ 2011 παξνπζίαζε ηελ εκπεηξία ηνπ πάλσ ζηελ ζηεξενγξαθία ζηελ εκεξίδα ηεο Διιεληθήο Αθαδεκίαο Κηλεκαηνγξάθνπ Ακέζσο κεηά παξαθνινύζεζε ην ζρνιείν S3D Campus ζην Παξίζη, κε ππνηξνθία από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (πξόγξακκα Media) Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2013 δίδαμε masterclass κε ηίηιν «από ηην οθόνη ζηο παράθσρο μια αναθορά ζηοσς νέοσς κώδικες ηης οπηικής αθήγηζης», κειέηε ηνπ πσο κεηαζρεκαηίδεηαη ε θηλεκαηνγξαθηθή γιώζζα ηώξα πνπ ν ηξηζδηάζηαηνο θηλεκαηνγξάθνο είλαη πξαγκαηηθόηεηα. Online reel: https://vimeo.com/argyristheos Βράβεσζη: 2005 βξαβείν θσηνγξαθίαο γηα ηελ δνπιεηά ηνπ ζηελ ζεηξά ηνπ Κώζηα Κνπηζνκύηε: «ηα παηδηά ηεο Νηόβεο» κηνοθέηης 17

18 2010 «Citrulus Lanatus» ηεξενζθνπηθή Σαηλία κηθξνύ Μήθνπο ζε παξαγσγή ηνπ ηδίνπ 2013 «Μπξίζαη ην Άξηζηνλ» ληνθπκαληαίξ κε αληηθείκελν ηελ επαλίδξπζε ησλ Πξνηύπσλ ρνιείσλ Γιεσθσνηής Φωηογραθίας Σαινίες Μεγάλοσ Μήκοσς: 2010 «ν ηαμηδηώηεο» ηνπ Γηάλλε Καινγεξόπνπινπ 2004 «Breakfast in New York», θηλεκαηνγξάθεζε ηεο ελαξθηήξηαο ζθελήο (ζηελ Αζήλα), ζθελ. Louise Lamarre «Αιεζκόλεηε Παηξίδα», ηνπ Κ. Κνπηζνκύηε 2003 «Όηαλ Υνξέςνπκε Μαδί» ηνπ Αδξηαλνύ Γεσξγαληά 2001 «Δθάπαμ» ηνπ Νίθνπ Εαπαηίλα 1998 «πκθσλία Υαξαθηήξσλ» ηεο Λνπθίαο Ρηθάθε 1997 «θνπξηαζκέλεο Δηθόλεο» (ληνθπκαληαίξ) ηνπ Γηάλλε Καηζάκπνπια, βξαβείν θαιύηεξνπ ληνθπκαληαίξ Φεζηηβάι Θεζζαινλίθεο «the boys - η'αγόξηα» ηεο Καηεξίλαο Φηιίππνπ 1995 «Ο Σζαιαπεηεηλόο ηνπ Wyoming» ηνπ Γ. Ηλδαξέ, βξαβείν θαιύηεξεο ηαηλίαο Φεζηηβάι Θεζζαινλίθεο Σηλεοπηικά: 2012 «εο αύξηνλ ηα ζπνπδαία / Γεκήηξεο Καξαηδάο» (ληνθπκαληαίξ γηα ηελ ΔΡΣ) 1 επεηζόδην, ζθελ. Κιεώλε Φιέζζα 2012 «Γεώξγηνο Ξελνπδάθεο» (ληνθπκαληαίξ), ζθελ. Φ. Κσλζηαληηλίδεο 2012 «Γεκήηξεο γνύξνο» (ληνθπκαληαίξ γηα ηελ ΔΡΣ) 1 επεηζόδην, ζθελ. Αιέμαλδξνο Παπαειηνύ «ν πόιεκνο ησλ άζηξσλ» (ΑΝΣ1) 10 επεηζόδηα, ζθελ. πύξνο Ραζηδάθεο «Φίια ην Βάηξαρό ζνπ» Β ζαηδόλ (ΑΝΣ1) 28 επεηζόδηα, ζθελ. Π. Κνύηξαο2008 «Μαθεδνλία» ληνθπκαληαίξ, ζθελ. Φ. Κσλζηαληηλίδεο «Φίια ην Βάηξαρό ζνπ» (ΑΝΣ1) 30 επεηζόδηα, ζθελ. Π. Κνύηξαο «Μόλν Δζύ», (ΝΔΣ) 20 επεηζόδηα, ζθελ. Π.Κνύηξαο «Γε θαη Οπξαλόο», (ΜΔΓΑ) 30 επεηζόδηα, ζθελ. Γξ. Καξαληηλάθεο 2005 «Σν θξπθηό» ηειεηαηλία γηα ηνλ ΑΝΣ1 ζε ζθελ. Μαλνύζνπ Μαλνπζάθε «α γιπθό ηνπ θνπηαιηνύ», (ANT1) 17 επεηζόδηα, ζθελ. Ρ.Δζθελάδπ «Σα Παηδηά ηεο Νηόβεο», (ΔΣ1) 12 από 16 επεηζόδηα, ζθελ. Κώζηαο Κνπηζνκύηεο, βξαβείν Φσηνγξαθίαο 2002 «Αξγά» κε ηνλ Νίθν Μαζηνξάθε (Alter) 10 επεηζόδηα «Δθηόο Πνξείαο» (ΔΣ1) 21 επεηζόδηα, ζθελ. Αδ. Γεσξγαληάο 2000 «Αζώνο ή Έλνρνο» (ΑΝΣ1) 22 επεηζόδηα, ζθελ. Γξ. Καξαληηλάθεο 1999 «ν Ινύδαο θηινύζε ππέξνρα» (ALPHA) 15 επεηζόδηα, ζθελ. Θ. Αλησλίνπ «Άγγηγκα Φπρήο» (ANT1) 31 επεηζόδηα, ζθελ. Μ. Μαλνπζάθεο «Φίζπξνη Καξδηάο» (MEGA) 33 επεηζόδηα, ζθελ. Μ. Μαλνπζάθεο «Παιίξξνηα» (MEGA) 19 επεηζόδηα, ζθελ. Μ. Μαλνπζάθεο «Γξόκνη ηεο Πόιεο» (ANT1) 3 επεηζόδηα, ζθελ. Γξ. Καξαληηλάθεο «θνξπηόο» (MEGA) 8 επεηζόδηα, ζθελ. Α. Καθεηδόπνπινο1994 «Αλαηνκία ελόο εγθιήκαηνο»

19 (ANT1) 2 επεηζόδηα, ζθελ. Π. Κνθθηλόπνπινο θαη Μπ. παλόο 1993 «Κόκημ» (SKAI) 30 δεθάιεπηα επεηζόδηα, ζθελ. Γ. Καθιέαο1992 «Ππζαγόξα Οδνηπνξηθό», ηειεηαηλία, ζθελ. Φ. Κσλζηαληηλίδεο 1990 «Έκκνλεο Ιδέεο» (ET1) ζθελ. Θ. Μαξαγθόο (ζπκπιεξσκαηηθή Φσηνγξαθία) 1989 «Μέζα ζηνλ ήρν» (ET2) ληνθπκαληαίξ, ζθελ. Κ. ηξαηνπδάθεο 1988 «Πάζρα ζην λεζί ησλ ζθνπγγαξάδσλ» (ET2) ληνθπκαληαίξ, ζθελ. Α. Ίληαο Δκθέζεις: 2013 Ιούλιορ αηνκηθή έθζεζε θσηνγξαθίαο ζην: Comme il Faux 2013 Ιούνιορ νκαδηθή έθζεζε θσηνγξαθίαο ηνπ GSC ζην Πάξθν Διεπζεξίαο Light shows: 15 events Γιαθήμιζη & εηαιρικά:πάνω από 20 ηαινίες Σαινίες Μικρού Μήκοσς: Φωηιζμοί Θεάηροσ (L.D.)για πάνω από 50 παραζηάζεις από Γξ Διπηλίθε Φξαγθνύιε Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία 1999-ηώξα Λέθηνξαο-Δξεπλήηξηα ΜΑ (Ζνns) Education, University of Dundee Hellenic Association for Education (ΖΑΔd), Παιιήλε Γαζθάια Διιεληθήο Γιώζζαο (Μεξηθήο Απαζρόιεζεο) Byron College, Γέξαθαο Αηηηθήο, Διιάδα Λέθηνξαο (Μεξηθήο Απαζρόιεζεο) Σνκέαο Παηδαγσγηθήο, BA in Early Childhood Studies Athens Metropolitan College, Διιάδα University of Gloucestershire θαη East London, UK Γαζθάια Γεκνηηθό Ecole Jeanne D Arc (Διιελνγαιιηθή ρνιή) Πεηξαηάο, Διιάδα πλεξγάηξηα εξεπλήηξηα e-uptake project, Arts and Humanities e-science Support Centre Centre for e-research, King s College London,UK Λέθηνξαο (Μεξηθήο Απαζρόιεζεο) BA in Early Childhood Studies Institute of Education, University of Warwick, UK Βνεζόο εξεπλήηξηα Centre for New Technologies Research in Education, Institute of Education, University of Warwick, UK 19 Γηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο γιώζζαο St. Teresa Primary School Greek Orthodox Church Division Stoke-on-Trent, UK

20 Βνεζόο εξεπλήηξηα (εζειόληξηα) Centre for New Technologies Research in Education, Institute of Education, University of Warwick, UK πκβαζηνύρνο βνεζόο εξεπλήηξηα Open University, UK - SCHOME Project πκβαζηνύρνο βνεζόο εξεπλήηξηα British Educational Communications and Technology Agency (ΒΔCΣΑ) - Warwick Institute of Education, UK Άιιεο Τπεύζπλεο ζέζεηο Oct 2009 ηώξα πληνλίζηξηα ησλ Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο Byron College, GR Μέινο ηνπ Byron College Strategic Planning Committee Byron College, GR Μέινο ηνπ Teaching Committee CeRCH, Kings College London, UK ρεδηαζκόο ηνπ πξνγξάκκαηνο MA in Digital Asset Management Aθαδεκατθά πξνζόληα Γηδαθηνξηθό ζηα Παηδαγσγηθά Centre for New Technologies Research in Education (CeNTRE) Institute of Education, University of Warwick, UK Tίηινο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο: An Investigation of an Information and Communications Technology In-service Teacher Training Programme in Greece: A Case Study. Warwick Institute of Education Γηδαθηνξηθή Τπνηξνθία Μεηαπηπρηαθόο ηίηινο ζηα Παηδαγσγηθά Institute of Education, University of Warwick, UK Πηπρίν θιαζηθήο θηινινγίαο Φηινζνθηθή ρνιή ηνπ Δζληθνύ θαη Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζήλαο Δξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα 20 Eπαγγεικαηηθή εμέιημε (Professional Development) Eθπαηδεπηηθή αιιαγή θαη κεηαξξύζκηζε (Educational Change and Reform) Eηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηώλ (Special Educational Needs)

21 Xξήζε ηεο ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ επηθνηλσληώλ ζηελ εθπαίδεπζε e-δπηζηήκε γηα ηελ έξεπλα θαη ηε δηδαζθαιία (e-science for Research and Teaching) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ζ δηαηξηβή ηνπ Master [Σίηινο: Greek Teachers Perceptions of Dealing with pupils with emotional and behavioural difficulties in secondary schools - (Βαζκόο: 69/100)] αλαθέξεηαη ζηηο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηώλ, κε ηδηαίηεξε εζηίαζε ζηνπο καζεηέο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα θαη πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο. Γεκνζηεύζεηο Πνιιέο Γεκνζηεύζεηο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, ζπλεξγαζάη ζε βηβιία, ζπκκεηνρέο παξνπζηάζεηο ζε ζπλέδξηα 21

22 Βηνγξαθηθό εκείσκα Υάξεο Μαπξνθνξάθεο Επαγγελματική Εμπειρία Τπεύζπλνο Πξνώζεζεο, Γεκνζίσλ ρέζεσλ θαη Πσιήζεσλ ζε εηαηξία παξνρήο ππεξεζηώλ κε αληηθείκελν ηηο βηληενζθνπήζεηο θαη θσηνγξαθίζεηο Βνεζόο Μνληέξ θαη Video Assistant ζε γπξίζκαηα δηαθόξσλ δηαθεκηζηηθώλ θαη ζήξηαι Οπεξαηέξ θαη Μνληέξ ζε εηαηξεία βηληενζθνπήζεσλ θαη θσηνγξαθίζεσλ 2008 Μνληέξ ζηε ζεηξά Νηνθηκαληέξ Από Πέηπα και Χπόνο γηα ηελ ΔΣ1. Γηεπζπληήο Φσηνγξαθίαο ζηε κηθξνύ κήθνπο ηαηλία Σο Δπάγγελμα ηηρ Μηηπόρ μος Μνληέξ ζηελ ΔΡΣ Α.Δ. (κε ζύκβαζε έξγνπ) γηα εθπνκπέο, trailer, εηδήζεηο, ληνθηκαληέξ, αζιεηηθά ζηελ ΔΣ1 θαη ζηελ ERT Digital. θελνζεζία & Μνληάδ ζηεο κηθξνύ κήθνπο ηαηλία «Bluffed», ζπκκέηνρε ζην δηαγσληζηηθό ηκήκα ηνπ Φεζηηβάι Γξάκαο Digi. Μνληέξ ζην KONTRA Channel γηα εθπνκπέο, trailer θαη εηδήζεηο. Μνληέξ ζηε ζεηξά ληνθηκαληέξ «Διιήλσλ Γξώκελα» γηα ηελ ΔΣ Μνληέξ ζηε ζεηξά ληνθηκαληέξ «Κιηκαηηθέο Αιιαγέο» γηα ηελ ΔΣ1. θελνζεζία & Μνληάδ ζην επεηζόδην «Ζ Σέρλε Γελ Έρεη Παηξίδα» ηεο ζεηξάο «Δθηόο ησλ Σεηρώλ» ηεο Δηαηξίαο Διιήλσλ θελνζεηώλ γηα ηελ ΝΔΣ. Μνληέξ ζηo ληνθηκαληέξ «Παγσκέλνο Υξόλνο».Βξαβείν Καιύηεξεο ηαηλίαο ζην Φεζηηβάι Νηνθηκαληέξ Υαιθίδαο θελνζεζία θαη ηερληθή επηκέιεηα ζηελ δηαδηθηπαθή ζεηξά «Cin Cin», Μνληέξ ζηo ληνθηκαληέξ «ΣΡΑΝΣΔΛΛΔΝΟΗ» ηνπ Ζιία Ησζεθίδε. (Φεζηηβάι Νηνθηκαληέξ Θεζζαινλίθεο θαη ζην Φεζηηβάι Υαιθίδαο). 22

23 Επαγγελματική Εμπειρία Τπεύζπλνο Πξνώζεζεο, Γεκνζίσλ ρέζεσλ θαη Πσιήζεσλ ζε εηαηξία παξνρήο ππεξεζηώλ κε αληηθείκελν ηηο βηληενζθνπήζεηο θαη θσηνγξαθίζεηο Βνεζόο Μνληέξ θαη Video Assistant ζε γπξίζκαηα δηαθόξσλ δηαθεκηζηηθώλ θαη ζήξηαι Οπεξαηέξ θαη Μνληέξ ζε εηαηξεία βηληενζθνπήζεσλ θαη θσηνγξαθίζεσλ 2008 Μνληέξ ζηε ζεηξά Νηνθηκαληέξ Από Πέηπα και Χπόνο γηα ηελ ΔΣ1.- Γηεπζπληήο Φσηνγξαθίαο ζηε κηθξνύ κήθνπο ηαηλία Σο Δπάγγελμα ηηρ Μηηπόρ μος Μνληέξ ζηελ ΔΡΣ Α.Δ. (κε ζύκβαζε έξγνπ) γηα εθπνκπέο, trailer, εηδήζεηο, ληνθηκαληέξ, αζιεηηθά ζηελ ΔΣ1 θαη ζηελ ERT Digital θελνζεζία & Μνληάδ ζηελ κηθξνύ κήθνπο ηαηλία «Bluffed», ζπκκέηνρε ζην δηαγσληζηηθό ηκήκα ηνπ Φεζηηβάι Γξάκαο - Digi 2010 Μνληέξ ζην KONTRA Channel γηα εθπνκπέο, trailer θαη εηδήζεηο.-0 Μνληέξ ζηε ζεηξά ληνθηκαληέξ «Διιήλσλ Γξώκελα» γηα ηελ ΔΣ Μνληέξ ζηε ζεηξά ληνθηκαληέξ «Κιηκαηηθέο Αιιαγέο» γηα ηελ ΔΣ1. θελνζεζία & Μνληάδ ζην επεηζόδην «Ζ Σέρλε Γελ Έρεη Παηξίδα» ηεο ζεηξάο «Δθηόο ησλ Σεηρώλ» ηεο Δηαηξίαο Διιήλσλ θελνζεηώλ γηα ηελ ΝΔΣ. Μνληέξ ζηo ληνθηκαληέξ «Παγσκέλνο Υξόλνο». Βξαβείν Καιύηεξεο ηαηλίαο ζην Φεζηηβάι Νηνθηκαληέξ Υαιθίδαο θελνζεζία θαη ηερληθή επηκέιεηα ζηελ δηαδηθηπαθή ζεηξά «Cin Cin», Μνληέξ ζηo ληνθηκαληέξ «ΣΡΑΝΣΔΛΛΔΝΟΗ» ηνπ Ζιία Ησζεθίδε. (Φεζηηβάι Νηνθηκαληέξ Θεζζαινλίθεο θαη ζην Φεζηηβάι Υαιθίδαο). Σερληθόο Τπεύζπλνο Post Production ζηε ηαηλία Boy Story ηνπ Θαλάζε Αγγειόπνπινπ (Φεζηηβάι Νύρηεο Πξεκηέξαο, Φεζηηβάι Θεζζαινλίθεο). Τπεύζπλνο Μνληάδ θαη Μνληέξ ζηε ζεηξά ληνθηκαληέξ «ΣΑ ΑΓΔΛΦΗΑ ΜΑ ΟΗ ΑΝΘΡΧΠΟΗ» γηα ηελ ΔΣ Τπεύζπλνο Μνληάδ θαη Μνληέξ ζηε ζεηξά ληνθηκαληέξ «Δ ΑΤΡΗΟΝ ΣΑ ΠΟΤΓΑΗΑ» ηεο Δηαηξείαο Διιήλσλ θελνζεηώλ. Μνληέξ ηεο Σαηλίαο Μηθξνύ Μήθνπο «Wander Ball» ζε ζθελνζεζία Γεκήηξε Μαπξνθνξάθε. (Φεζηηβάι Διιάδαο θαη Δπξώπεο ). Μνληέξ ζηελ εηαηξεία παξαγσγήο XYZ Productions 23

24 Έθε Ράηζνπ- πλζέηεο Εεη ζηε Θεζζαινλίθε. Έθαλε κνπζηθέο ζπνπδέο ζηελ Θεζζαινλίθε θαη ην Λνλδίλν. Γξάθεη κνπζηθή γηα ην Θέαηξν από ην 1997 θαη ηα ηειεπηαία ρξόληα γηα ηoλ Κηλεκαηνγξάθν. Σν 2012 θπθινθόξεζε από ηε δηζθνγξαθηθή εηαηξία Polytropon ε δνπιεηά ηεο κε ηνλ ηίηιν Twins. Πξόθεηηαη γηα κηα ζπιινγή κνπζηθήο από ην Θέαηξν θαη δύν ηαηλίεο κηθξνύ κήθνπο. Έρεη ζπκκεηάζρεη ζε 4 δηεζλή θεζηηβάι θαη έρεη εθδώζεη 1 cd γηα ην παηδηθό ζέαηξν κε ηηο εθδόζεηο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, κε ηνλ ηίηιν Η σώπα ηων παγωηών (2003). Σν 2008 ε κνπζηθή ηεο γηα ην έξγν Μήδεια ηνπ Δπξηπίδε παξνπζηάζηεθε από ηελ Οξρήζηξα ηεο Βηβιηνζήθεο ηεο Αιεμάλδξηαο ζηε Αίγππην, ζηα πιαίζηα ησλ εγθαηλίσλ ηεο έδξαο Διιεληζηηθώλ πνπδώλ. Ζ κνπζηθή ηεο, γξακκέλε γηα νξρεζηξηθά ζύλνια, έρεη κνηηβηθό ραξαθηήξα, κίληκαι ζηνηρεία θαη αηκνζθαηξηθή δηάζεζε. Δπίζεο έρεη δνπιέςεη ζηελ δσληαλή αιιειεπίδξαζε ηεο κνπζηθήο κε ην ιόγν ζην Θέαηξν θαη έρεη παίμεη πηάλν δσληαλά ζε ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο. Γηδάζθεη κνπζηθή ζε ηκήκαηα Μνπζηθήο Σερλνινγίαο θαη Ζρνιεςίαο θαη ζην Θέαηξν. Από ην 2012 είλαη ππέπζπλε ζπνπδώλ ζηνλ ηνκέα Μνπζηθήο Σερλνινγίαο θαη Ζρνιεςίαο ηνπ Μεηξνπνιηηηθνύ Κνιιεγίνπ ζηελ Θεζζαινλίθε. Κπθινθνξίεο 1. TWINS (2012) - Γηζθνγξαθηθή εηαηξία Polytropon, Θεζζαινλίθε 2. Ζ Υώξα ησλ Παγσηώλ (2003) Δκδόζειρ Πανεπιζηημίος Μακεδονίαρ Μνπζηθή γηα Θέαηξν θαη Κηλεκαηνγξάθν Η Πάπηζζα Ισάλλα (2012) ηνπ Δκκαλνπήι ΡνΨδε. Οκάδα Νέκεζε- Θεζ/λίθε. Τζηεξόγξαθα (2011) γηα tape θαη 6 εζνπνηνύο. Βαζηζκέλν ζην έξγν ηνπ Μ. Αλαγλσζηάθε ΤΓ. Οκάδα Νέκεζε, Dipart festival. Φξπθησξία (2011) ηαηλία κηθξνύ κήθνπο ηνπ Βαζίιε Σζηθάξα. Κνληζέξην γηα έλα πηάλν, κηα εζνπνηό θαη δύν θόλνπο (2009) Οκάδα Νέμεζη- Θεζ/λίθε. Οηδίπνπο Σύξαλλνο (2008) ηνπ νθνθιή. Οκάδα Νέμεζη- Θεζ/λίθε.Απζππνβνιή (2008) ηαηλία κηθξνύ κήθνπο. ηα Πελήληα ηεο πλάληεζε ηε Θάιαζζα (2006) ηεο Denise Chalem. Θέαηξν Παπάθλαζη- Θεζ/λίθε, ζθελνζεζία Γηώξγνο Γθαζλάθεο. Μήδεηα (2004) ηνπ Δπξηπίδε. Oκάδα Απκαδία- 39 α Γεκήηξηα. Goldbloom (2004) ηνπ Γηώξγνπ Βνπδνπιίδε. Από Μεραλήο Θέαηξν- Αζήλα. Απόςε Απηνζρεδηάδνπκε κε ηνλ θ. Pirantello (2003) βαζηζκέλν ζηα έξγα ηνπ Luigi Pirantello. Οκάδα Νέμεζη- Θεζ/λίθε.Ο ιαγόο κε ηα νπξαλί απηηά (2002) Παηδηθή Οκάδα Θεάηξνπ Άλνημεο- Αζήλα. Λίδπ Μπόξληελ, ην πήξεο ην ηζεθνύξη; (2001) ηεο Sharon Pollock. Οκάδα Νέμεζη- Θεζ/λίθε. Αθξόαζε γηα έλα πγγξαθέα (1998) ηεο Doris M. Day. Οκάδα Νέμεζη- Θεζ/λίθε. Η Φεύηξα (1997) κνλόπξαθην ηνπ Jan Cocteau Δξγαζηήξη Πνιύηερλν, Οξγαληζκόο Πνιηηηζηηθή Πξσηεύνπζα Θεζζαινλίθε

25 Μνπζηθά Έξγα 3.5 (2013) γηα ζύλνιν θξνπζηώλ -Κνπαξηέην Δγρόξδσλ (2012)-A touch of sound (2011) γηα θηζάξα θαη κπαγηάλ -Desert (2010) γηα πηάλν, βηνιί θαη θιαξηλέην- Le petit piano (2010) γηα πηάλν -Whispers (2009) γηα θιάνπην θαη θιαξηλέην-paranoid 33 (2009) γηα βηνιί κε ελίζρπζε 25

26 26

27 27

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Ω Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 1 Τπέξηηηινο: ΟΡΘΟΓΡΑΦIΑ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ Αλάπηπμε νξζνγξαθηθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Γθαξώλε Παξαζθεπή (Α.Μ: 149) Παλεπηζηήκην Παηξώλ Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο)

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο) «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΣΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Γηθαηνύρνο Φνξέαο πκπξάηηνληεο Δπηζηεκνληθνί Φνξείο Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ Ζ ηζηνξία ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ ζηε ρώξα καο, κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, αθνινπζεί κηα πνξεία αλάινγε κε ηηο πνιηηηθέο κεηαβνιέο θαη ηα αλεβνθαηεβάζκαηα

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ»

«ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ» «ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ» Απμακόλαρ ηέθανορ Δ.Τ.Π (Δηδηθό Τερληθό Πξνζσπηθό) (M.Sc) Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα»

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ «Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε ελόο νινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος**

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος** Φξπζνζηόκνπ Μ., Φξηζηνθόξνπ Ε., & Λεκνλίδεο Φ., (2008). Σύγθξηζε δηαδηθαζηώλ κνληεινπνίεζεο καζεηώλ δεκνηηθνύ θαη γπκλαζίνπ. Ππακηικά 10 ος Παγκύππιος Σςνεδπίος Μαθημαηικήρ Παιδείαρ και Δπιζηήμηρ, Πάθορ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ,

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Αξ.πξ.: Φ333/Ε1-02/Γ1/1014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΛΔ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

- Κύξηε Γηώξγν Παληειίδε πλέηαηξε ζην Σκήκα πκβνπιεπηηθώλ Τπεξεζηώλ Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Deloitte Κύπξνπ.

- Κύξηε Γηώξγν Παληειίδε πλέηαηξε ζην Σκήκα πκβνπιεπηηθώλ Τπεξεζηώλ Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Deloitte Κύπξνπ. 1 ΣΔΛΔΣΖ ΒΡΑΒΔΤΖ 10εο ΠΑΓΚΤΠΡΗΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΟΛΤΜΠΗΑΓΑ άββαην 14 Ηνπλίνπ 2014 - Αίζνπζα ηειεηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ θηίξην Αλαζηάζηνο Γ Λεβέληεο αίζνπζα Β108 ζηελ Παλεπηζηεκηνύπνιε - Έληηκε Δθπξόζσπε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Οδηγός εκμάθησης Hot Potatoes 6... 3 Τι είναι τα Hot Potatoes... 4 Τύποι αρχείων... 5 Εισαγωγή στο JQuiz... 5 Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα Πεξηερόκελα Δηζαγσγηθό ζεκείσκα... 1. Ή άξραία Διιάδα, ζπέξκα θαη όρη πξόηππν... 2. Ή αξρή ηεο άκθηζβήηεζεο... 3. Ή

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο Έγκαιρος Eντοπισμός Aναγκών Aπασχόλησης και Kατάρτισης για Aποτελεσματική Διαχείριση του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο ΔΓΚΑΗΡΟ ΔΝΣΟΠΗΜΟ ΑΝΑΓΚΧΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΓΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΦΤΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ TtttTTtkk ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: «Τν Θεζκηθό

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O Oδεγφο πoπδψλ 2010 2011 Δπιμέλεια: Δπηηξνπή Νδεγνχ Ππνπδψλ Εψδε Εσγξαθίδνπ Λαηάζα Σξηζηνδνχινπ Θσλζηαληίλα Κπνπκπάξα Καξία Γνχλδε 1 2 ΚΔΟΝΠ ΞΟΥΡΝ... 7 Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Ίδξπκα θαη ην Ρκήκα... 7

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ:

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΝΑΤΣΘΛΘΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΕΜΠΟΡΘΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΘΟΤ (ΕΤΕΔ Εμπ.) ΠΛΑΣΕΘΑ ΚΑΝΘΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση

Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Σν ρξώκα νπζηαζηηθά δελ «ππάξρεη» Σν κάηη-εγθέθαιόο καο «αληηιακβάλεηαη» σο δηαθνξεηηθό ρξώκα ηε δηαθνξεηηθή ζπρλόηεηα ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο Σν κάηη δελ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ.

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. Άξζξν 1 ρνιηθή Πεξηθέξεηα 1. Κάζε δεκφζην λεπηαγσγείν έρεη δηθή ηνπ ζρνιηθή πεξηθέξεηα θαη ζ' απηφ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑΣΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Monitoring πξόζθαησλ εμειίμεσλ Αξ. 8 Οθηώβξηνο/Ννέκβξηνο 2010

ΘΔΜΑΣΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Monitoring πξόζθαησλ εμειίμεσλ Αξ. 8 Οθηώβξηνο/Ννέκβξηνο 2010 ΘΔΜΑΣΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Monitoring πξόζθαησλ εμειίμεσλ Αξ. 8 Οθηώβξηνο/Ννέκβξηνο 2010 ΑΓΩΓΟ ΜΠΟΤΡΓΚΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ Tν βνπιγαξηθό ππνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Τδάησλ θνηλνπνίεζε ζηηο 9.11 ηελ αξλεηηθή ζέζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης Διατμηματικό Εργαστήριο Πληροφορικής Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου

Πανεπιστήμιο Κρήτης Διατμηματικό Εργαστήριο Πληροφορικής Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου Πανεπιστήμιο Κρήτης Διατμηματικό Εργαστήριο Πληροφορικής Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου Μειέηε γηα ηελ Δεκηνπξγία κηαο (over the counter) Υξεκαηηζηεξηαθήο Πιαηθόξκαο γηα ηελ Δεκνπξάηεζε θαη Δηαπξαγκάηεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

+13-12-43 Γηώξγνπ Ισάλλνπ

+13-12-43 Γηώξγνπ Ισάλλνπ Γηδαθηηθή -εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε πεδνύ ινγνηερληθνύ θεηκέλνπ +13-12-43 Γηώξγνπ Ισάλλνπ Γηδαθηηθνί ζηόρνη Αλακέλεηαη από ηνπο καζεηέο λα είλαη ζε ζέζε: Να επηζεκαίλνπλ θαη λα ηεθκεξηώλνπλ κέζα από κηα

Διαβάστε περισσότερα