ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ή ΣΗ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΟΣΑΝ ΜΔΓΑΛΧΔΗ; (Πξνζσξηλόο ηίηινο)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ή ΣΗ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΟΣΑΝ ΜΔΓΑΛΧΔΗ; (Πξνζσξηλόο ηίηινο)"

Transcript

1 Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2014 ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ή ΣΗ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΟΣΑΝ ΜΔΓΑΛΧΔΗ; (Πξνζσξηλόο ηίηινο) Πξνηείλεηαη κία ζεηξά εηθνζηηεζζάξσλ (24) ζαξαληαπεληάιεπησλ επεηζνδίσλ παηδηθήο εθπνκπήο κε ζέκα ηελ παξνπζίαζε ησλ δηαθόξσλ επαγγεικάησλ. Ζ εθπνκπή απεπζύλεηαη ζε θνηλό παηδηώλ πξνζρνιηθήο θαη ζρνιηθήο ειηθίαο. ε θάζε επεηζόδην παξνπζηάδεηαη έλα επάγγεικα. Ο ζηόρνο είλαη λα αλαιπζεί ζηα παηδηά ε έλλνηα ηεο εξγαζίαο, ε αιιειεπίδξαζε ησλ επαγγεικάησλ, θαζώο θαη ε ρξεζηκόηεηα θάζε επαγγέικαηνο ζην θνηλσληθό ζύλνιν. Σελ εθπνκπή παξνπζηάδνπλ δύν λεαξήο ειηθίαο εζνπνηνί, ώζηε λα ζπκίδνπλ ειηθηαθά εθήβνπο. Οη δύν λένη παξνπζηαζηέο καζαίλνπλ καδί κε ηα παηδηά, ζηα νπνία απεπζύλνληαη, ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ θάζε επαγγέικαηνο θαη επηρεηξνύλ λα «παίμνπλ» ην επάγγεικα, ώζηε λα ην κάζνπλ ζηελ πξάμε. Ζ δνκή ηεο εθπνκπήο πεξηιακβάλεη εμσηεξηθά γπξίζκαηα θαη γπξίζκαηα ζε ηειενπηηθό studio. Σα εμσηεξηθά γπξίζκαηα αθνξνύλ ηελ καγλεηνζθόπεζε ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο ηνπ επαγγέικαηνο πνπ παξνπζηάδεηαη ζε θάζε επεηζόδην, θαζώο θαη ηελ ζπλέληεπμε από ηνλ επαγγεικαηία ζην ρώξν ηνπ, όπνπ μελαγεί ηνπο παξνπζηαζηέο θαη εμεγεί ην επάγγεικά ηνπ. Δπίζεο νξηζκέλεο δξαζηεξηόηεηεο παηδηώλ πνπ ζα νξγαλώλνληαη από ηελ εθπνκπή θαη ζα κεηαδίδνληαη ζε νξηζκέλα επεηζόδηα ζα πξαγκαηνπνηνύληαη κε εμσηεξηθά γπξίζκαηα ζε θπζηθνύο ρώξνπο. ην studio πξαγκαηνπνηείηαη ε καγλεηνζθόπεζε ηνπ θπξίνπ κέξνπο ηεο εθπνκπήο, όπνπ βξίζθνληαη νη δύν παξνπζηαζηέο, νη νπνίνη εθηόο ηεο παξνπζίαζεο ηεο εθπνκπήο δεκηνπξγνύλ παηρλίδη πξνζνκνίσζεο ηνπ επαγγέικαηνο, ην νπνίν παξνπζηάδεηαη ζε θάζε επεηζόδην. Ζ εθπνκπή ζα πεξηιακβάλεη δηαδξαζηηθά κέξε, κε ηε δηνξγάλσζε δξαζηεξηνηήησλ όπσο quiz, έθζεζε δσγξαθηθήο, ή αληηθεηκέλσλ κε πιαζηειίλε κε ζέκα ην επάγγεικα πνπ επηιέγνπλ σο κειινληηθό ηνπο επάγγεικα. Οη δξαζηεξηόηεηεο κπνξνύλ λα δηαξθνύλ αξθεηά επεηζόδηα, ώζηε λα ζπκκεηέρνπλ νη κηθξνί ηειεζεαηέο πνπ ζα ππνβάιινπλ αίηεζε ζπκκεηνρήο ζηελ εθπνκπή. ην studio παξεπξίζθνληαη πέληε έμη (5-6) κηθξά παηδηά, ηεο ειηθίαο ηνπ θνηλνύ ζην νπνίν απεπζύλεηαη ε εθπνκπή, ώζηε λα ζπκκεηέρνπλ ζην παηρλίδη πξνζνκνίσζεο θαη ξόισλ, θαζώο θαη ζηε δεκηνπξγία happenings παηγληδηώλ ζην studio. Σα παηγλίδηα ζην studio κπνξνύλ λα πεξηιακβάλνπλ θνπθινζέαηξν, ζέαηξν ζθηώλ, θιπ κε ζέκα ην επάγγεικα πνπ παξνπζηάδεηαη. Σα παηδηά πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε θάζε επεηζόδην επηιέγνληαη κε θιήξσζε κεηαμύ ησλ παηδηώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ νξγαλώλνληαη ζε πξνεγνύκελα επεηζόδηα ηεο εθπνκπήο. 1

2 Ζ εθπνκπή ζα νξγαλώλεη παηδηθά πάξηπ κε ζεκαηηθό άμνλα ην επάγγεικα πνπ παξνπζηάδεηαη ζην επεηζόδην, όπνπ ηα παηδηά πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πάξηπ «παίδνπλ» ηνπο επαγγεικαηίεο. Σα πάξηπ ζα απνηεινύλ καγλεηνζθνπεκέλν πιηθό πνπ ζα κεηαδίδεηαη ζηελ εθπνκπή. Σα πάξηπ κπνξνύλ λα δηνξγαλώλνληαη ζε ηδησηηθνύο θαη δεκόζηνπο ρώξνπο, παηδόηνπνπο, παηδηθέο ραξέο, παηδηθνύο ζηαζκνύο, λεπηαγσγεία θαη ζρνιεία. Ζ δηαδηθαζία νξγάλσζεο ησλ πάξηπ ζα πεξηιακβάλεη ηε ζπκκεηνρή ηάμεσλ ζρνιείσλ θαη λεπηαγσγείσλ κε παξάιιειε δηνξγάλσζε δηαγσληζκώλ κεηαμύ ησλ νκάδσλ ηάμεσλ. Οη δηαγσληζκνί ζα αθνξνύλ ηελ δεκηνπξγία δξαζηεξηνηήησλ κε ζέκα ην επάγγεικα πνπ παξνπζηάδεηαη θαη νη βξαβεπκέλεο νκάδεο παηδηώλ ζα παξνπζηάδνληαη θαη ζα ζπκκεηέρνπλ ζηα δξώκελα ηεο εθπνκπήο ζην studio. Σν ζέκα ηνπ επεηζνδίνπ ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ ζρνιηθέο ηάμεηο ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεηαη από ην ζρνιείν κε δξαζηεξηόηεηεο πξνεηνηκαζίαο ησλ καζεηώλ, ζην πιαίζην ηεο αλάπηπμεο ησλ δεμηνηήησλ ηνπο. Σν πεξηερόκελν ηεο εθπνκπήο, θαζώο θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε θάζε επεηζόδην (εθζέζεηο, παηγλίδηα, πάξηπ, δηαγσληζκνί, quiz θιπ), επηκειείηαη παηδαγσγόο- ζύκβνπινο, πνπ ζπκκεηέρεη ζηε ζπγγξαθή ησλ ζελαξίσλ θάζε επεηζνδίνπ θαη παξεπξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία ησλ γπξηζκάησλ ηεο εθπνκπήο. Δλδεηθηηθά ηα επαγγέικαηα πνπ ζα παξνπζηαζηνύλ ζηα 24 επεηζόδηα είλαη : Δπαγγέικαηα Τγείαο 1. Ννζνθόκνο 2. Γηαηξόο 3. Οδνληίαηξνο 4. Φαξκαθνπνηόο 5. Φπζηθνζεξαπεπηήο Δπαγγέικαηα Γηαηξνθήο Δζηίαζεο 6. Μειηζζνθόκνο 7. Μάγεηξαο - Εαραξνπιάζηεο 8. Κξενπώιεο 9. Αξηνπνηόο 10. Δζηηάηνξαο- εξβηηόξνο Δπαγγέικαηα Οκνξθηάο 11.Αηζζεηηθόο Μαθηγηέξ 12. Κνκκσηήο 13.ρεδηαζηήο Μόδαο -Stylist - Ράθηεο 2

3 Δπαγγέικαηα Γηνίθεζεο 14.Λνγηζηήο 15.Πσιεηήο 16.Σακίαο 17.Γξακκαηέαο 18.Σξαπεδηθόο Καιιηηερληθά Δπαγγέικαηα 19. Μνπζηθόο 20. Ζζνπνηόο -Υνξεπηήο 21. Φσηνγξάθνο Δηθνλνιήπηεο 22. Εσγξάθνο- Γιύπηεο Δπαγγέικαηα Δθπαίδεπζεο 23. Νεπηαγσγόο Γάζθαινο- Καζεγεηήο 24. Γπκλαζηήο ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΚΑΛΔΣΑ Σν θάζε επεηζόδην ηεο ζεηξάο αξρίδεη ζην studio κε ηνπο παξνπζηαζηέο θαη ηα κηθξά παηδηά, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην επεηζόδην. Σα παηδηά είλαη ρσξηζκέλα ζε δύν νκάδεο θαη ηνπο έρεη δεηεζεί πξηλ ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ εθπνκπή λα έρνπλ πξνεηνηκάζεη κηα ηζηνξία κε ζέκα ην επάγγεικα πνπ ζα παξνπζηαζηεί, ώζηε λα ηελ παξνπζηάζνπλ ζην θνπθινζέαηξν πνπ βξίζθεηαη ζην ρώξν. Δθηόο από θνπθινζέαηξν ηα παηδηά κπνξνύλ λα δκηνπξγήζνπλ κηα ηζηνξία γηα λα παξνπζηάζνπλ ην επάγγεικα όπσο ην έρνπλ αληηιεθζεί κε happenings, κε παηγλίδηα παληνκίκαο, κε ζέαηξν ζθηώλ. Σα παηδηά παίδνπλ ζην θνπθινζέαηξν ηελ ηζηνξία θαη ζηε ζπλέρεηα παξαθνινπζνύλ ζηε κεγάιε νζόλε, πνπ βξίζθεηαη ζην studio, ηελ παξνπζίαζε ηνπ επαγγέικαηνο από ηνλ επαγγεικαηία πνπ έρεη επηιεγεί λα ην παξνπζηάζεη. Οη παξνπζηαζηέο βξίζθνληαη ζηνλ ρώξν ηνπ επαγγέικαηνο πνπ παξνπζηάδεηαη, ν επαγγεικαηίαο εμεγεί ην επάγγεικά ηνπ ζηνπο παξνπζηαζηέο. Ζ παξνπζίαζε ηνπ επαγγέικαηνο πξαγκαηνπνηείηαη ζε ηξία κέξε. ηαλ νινθιεξώλεηαη ην πξώην κέξνο ηεο βηληενπαξνπζίαζεο ε δξάζε ηνπ επεηζνδίνπ ζπλερίδεηαη ζην studio. Σα παηδηά δηαπηζηώλνπλ πόζν ζρεηηθή κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ επαγγέικαηνο ήηαλ ε ηζηνξία πνπ δεκηνύξγεζαλ θαη παξνπζίαζαλ ζην θνπθινζέαηξν. Σα παηδηά θαη νη παξνπζηαζηέο απνθαζίδνπλ κε ςεθνθνξία πνηά νκάδα παηδηώλ έρεη παξνπζηάζεη θαιύηεξα ην επάγγεικα, ε νκάδα πνπ ζα θεξδίζεη ζα επηρεηξήζεη ζηε ζπλέρεηα λα «παίμεη» ην επάγγεικα πνπ παξνπζηάδεηαη. ε απηό ην ζεκείν νη παξνπζηαζηέο αλαθνηλώλνπλ ζην θνηλό ηελ εμέιημε ησλ δηαγσληζκώλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ όπσο πάξηπ, εθζέζεηο ρεηξνηερλίαο, παηγλίδηα, δηαγσληζκνη θαη αλαθέξνπλ ηνπο θαλνληζκνύο ζπκκεηνρήο παηδηώλ-ηειεζεαηώλ γηα 3

4 ηα επόκελα επεηζόδηα. Δπίζεο αλαθνηλώλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο θιήξσζεο γηα ηα παηδηά πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζην επόκελν επεηζόδην. πλερίδεηαη ε πξνβνιή κε ην δεύηεξν κέξνο ηεο βηληενπαξνπζίαζεο όπνπ ν επαγγεικαηίαο αλαιύεη δηεμνδηθά ηα κπζηηθά ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ. ηαλ ηειεηώζεη θη απηό ην κέξνο ε νκάδα πνπ θέξδηζε ζην πξώην κέξνο «παίδεη» ζηε ζθελή πνπ ππάξρεη κπξνζηά ζηελ κεγάιε νζόλε ην επάγγεικα, ελώ ε νκάδα πνπ έραζε απνηειεί ηελ θξηηηθή επηηξνπή. ηαλ ηειεηώζεη ε πξνζνκνίσζε αλαπαξάζηαζε ηνπ επαγγέικαηνο από ηα παηδηά πξνβάιιεηαη ην ηξίην κέξνο ηεο βηληενπαξνπζίαζεο, όπνπ ν επαγγεικαηίαο ζπλνςίδεη ηελ πεξηγξαθή ηνπ επαγγέικαηνο. ηε ζπλέρεηα ζην ζηνύληην ηα παηδηά επηβξαβεύνληαη γηα ηελ παξάζηαζε, θξίλνληαη θαη απηναμηνινγνύληαη γηα ηελ πξνζνκνίσζε ηνπο. Ζ εθπνκπή ηειεηώλεη κε ηελ αλαγγειία ηνπ επαγγέικαηνο πνπ ζα παξνπζηαζηεί ζην επόκελν επεηζόδην, κε ηελ αλαθνίλσζε δηαγσληζκώλ θαη δξάζεσλκ θαζώο θαη ηελ πξνβνιή ζηηγκηνηύπσλ από ηελ εμέιημε ησλ δξάζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζε ζπλεξγαζία κε ζρνιεία. ΚΖΝΟΘΔΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ Ζ ζεηξά έρεη σο ζθνπό λα παξνπζηάζεη ζηα παηδηά πξνζρνιηθήο θαη ζρνιηθήο ειηθίαο ηα δηάθνξα επαγγέικαηα, ηελ κεηαμύ ηνπο ζπλεξγαζία, θαζώο θαη ηε ρξεζηκόηεηά ηνπο ζηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ θνηλσληθνύ ζπλόινπ. Ο ζθνπόο ηεο εθπνκπήο είλαη λα δεκηνπξγήζεη έλα επράξηζην πεξηβάιινλ, όπνπ νη κηθξνί ηειεζεαηέο λα επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ γηα λα «παίμνπλ» ελώ ηαπηόρξνλα λα καζαίλνπλ ρσξίο ηελ αίζζεζε ηνπ εμαλαγθαζκνύ. Ζ νξγάλσζε δηαγσληζκώλ ρεηξνηερλίαο, δσγξαθηθήο, πάξηπ κε ζέκα ην επάγγεικα πνπ παξνπζηάδεηαη, ε ελζσκάησζε δξώκελσλ κε ηα ίδηα ηα παηδηά ηειεζεαηέο πξνζδίδεη δηαδξαζηηθό ραξαθηήξα ζηελ εθπνκπή, παξέρνληαο ηε δπλαηόηεηα αλάπηπμεο ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο ησλ παηδηώλ, απμάλνληαο παξάιιεια ηηο πηζαλόηεηεο πξνζέιθπζεο κεγάιεο κεξίδαο ηειενπηηθνύ θνηλνύ. Οη δηαδξαζηηθέο ζεκαηηθέο ελόηεηεο όπνπ νη κηθξνί ηειεζεαηέο κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ δεκηνπξγνύλ κεγαιύηεξν ελδηαθέξνλ ζην παηδηθό θνηλό,ώζηε λα επηηεπρζεί ν ζθνπόο ηεο εθπνκπήο. Ζ δνκή ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθπνκπήο απαηηεί πνιπθάκεξν γύξηζκα ζε ζηνύληην θαη γπξίζκαηα ζε εμσηεξηθνύο ρώξνπο, ηα νπνία ζα ελζσκαηώλνληαη ζηε δξάζε ηνπ πιαηώ. O ζθεληθόο ρώξνο ηεο εθπνκπήο ζα είλαη δηακνξθσκέλνο ζαλ παηδόηνπνο εζσηεξηθνύ ρώξνπ, όπνπ ηα παηδηά-θαιεζκέλνη ηεο εθπνκπήο ζα κπνξνύλ λα πξαγκαηνπνηνύλ δξάζεηο πξνζνκνίσζεο ηνπ επαγγέικαηνο, πνπ ζα παξνπζηάδεηαη ζε θάζε επεηζόδην. Δπίζεο ζα ππάξρεη δηακνξθσκέλνο ρώξνο πξνβνιήο κε κεγάιε νζόλε, όπνπ ηα παηδηά πνπ ζα βξίζθνληαη ζην ζηνύληην ζα παξαθνινπζνύλ ηα καγλεηνζθνπεκέλα γπξίζκαηα από ηνπο επαγγεικαηηθνύο ρώξνπο θαη ηνπο επαγγεικαηίεο πνπ εμεγνύλ ην επάγγεικά ηνπο, ώζηε ηα παηδηά λα κπνξέζνπλ λα ππνδπζνύλ-«παίμνπλ» ηνπο επαγγεικαηίεο ζηε ζπλέρεηα. 4

5 Οη παξνπζηαζηέο ηεο εθπνκπήο ζα είλαη δύν λεαξήο ειηθίαο εζνπνηνί έλα αγόξη έλα θνξίηζη, νη νπνίνη ζα κνηάδνπλ ειηθηαθά κε εθήβνπο. Ζ ζπγθεθξηκέλε ειηθία παξνπζηαζηώλ επηιέγεηαη επεηδή δεκηνπξγεί κεγαιύηεξε νηθεηόηεηα ζηα παηδηά πξνζρνιηθήο θαη ζρνιηθήο ειηθίαο θαη δίλεη ηε δπλαηόηεηα απνθπγήο ζηεξενηύπσλ ηεο απν θαζέδξαο δηδαζθαιίαο. Ζ αηζζεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζθεληθνύ ρώξνπ ζα αθνινπζεί ηελ αηζζεηηθή ησλ παηδόηνπσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη όρη ηελ αλαπαξάζηαζε παξακπζόηνπσλ, επεηδή νη ζπγθεθξηκέλνη είλαη δεζκεπηηθνί γηα ηηο πξνζνκνηώζεηο παηγλίδηα ξόισλ πνπ ππνδύνληαη ηα παηδηά. ην ζθεληθό ρώξν ζα ππάξρεη παλί κεγάιεο νζόλεο κε παηάξη ζθελή κπξνζηά, ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο πξνβνιέο ηεο βηληενπαξνπζίαζεο ηνπ επαγγέικαηνο, αιιά θαη γηα ηελ πξνζνκνίσζε- αλαπαξάζηαζε ηνπ επαγγέικαηνο από ηα παηδηά. Δπίζεο ζα ππάξρνπλ δηακνξθσέλνη ρώξνη γηα παηγλίδηα παληνκίκαο, δεκηνπξγία happenings, θνξεηό θνπθινζέαηξν, κπεξληέο γηα ζέαηξν ζθηώλ θαη άιιεο δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Άκεζεο ελέξγεηεο (Short Plan) ΥΔΓΗΑΜΟ ON LINE ΠΡΟΧΘΖΖ Γεκηνπξγία ζειίδαο ζην Facebook, όπνπ ζα αλαξηάηαη ζπλερώο αλαλενύκελν θσηνγξαθηθό πιηθό από ηα γπξίζκαηα ηεο εθπνκπήο, ζρεηηθά θείκελα θαη teasers. Γεκηνπξγία θαη πξνώζεζε trailer θαη κεγαιύηεξσλ βηληενζθνπεκέλσλ απνζπαζκάησλ ηεο εθπνκπήο ζε εηδηθό θαλάιη πνπ ζα δεκηνπξγεζεί ζην You Tube θαη ζην Vimeo. Απνζηνιή δειηίσλ ηύπνπ κε νπηηθναθνπζηηθό πιηθό ζε ζηνρεπόκελα media outputs, έληππα θαη ειεθηξνληθά. Μαθξνπξόζεζκνο ρεδηαζκόο Υξήζε ηεο ηζηνζειίδαο ηεο ζθελνζέηηδαο Μαγδαιελή Ρεκνύλδνπ γηα δεκηνπξγία ζπγθεθξηκέλνπ link αθηεξσκέλνπ ζηελ εθπνκπή, κε δπλαηόηεηεο πξνζαξκνγήο ζε mobile applications. Γηαθεκηζηηθή πξνώζεζε ηεο ηζηνζειίδαο αληηζηνίρσο ζε ζηνρεπόκελεο ηζηνζειίδεο. BΑΗΚΟΗ ΤΝΣΔΛΔΣΔ ελαξηαθή Ηδέα θελνζεζία -Σειεζθελνζεζία:Μαγδαιελή Ρεκνύλδνπ Δηδηθόο ύκβνπινο Παηδαγσγόο : Διπηλίθε Φξαγθνύιε Γηεύζπλζε Φσηνγξαθίαο : Αξγύξεο Θένο Πξσηόηππε Μνπζηθή : Έθε Ράηζνπ 5

6 Μνληάδ : Υάξεο Μαπξνθνξάθεο Μνλνθάκεξα Γπξίζκαηα :Γεκήηξεο Μαπξνθνξάθεο Βνεζόο θελνζέηεο: Θαλάζεο Αγγειόπνπινο Δθηέιεζε Παξαγσγήο : RGB Studios RGB STUDIOS PROFILE Ζ Δηαηξεία καο κε πνιπεηή πείξα ζηνλ ρώξν ησλ ηειενπηηθώλ θαη θσηνγξαθηθώλ παξαγσγώλ, έρεη κηα πνιύπιεπξε δξαζηεξηόηεηα ζε ηνκείο όπσο ηαηλίεο κηθξνύ κήθνπο, ληνθηκαληέξ, video clips, θαιύςεηο ζπλεδξίσλ, εθζέζεσλ, πνιπθάκεξσλ ζεαηξηθώλ παξαζηάζεσλ θαη κνπζηθώλ ζπλαπιηώλ. Πξόζθαηεο ζπλεξγαζίεο καο κε ηελ ΔΡΣ Α.Δ. ζε εμσηεξηθέο παξαγσγέο, κε ηηο εηαηξείεο Michelin, Staff Jeans & Co., Folli Follie θαη κε ηνπο θαιιηηέρλεο Υάξηο Αιεμίνπ, Γήκεηξα Γαιάλε, Διέλε Βηηάιε, Active Member θαζώο θαη ην Λύθεην Διιελίδσλ θαη ην Θέαηξν Διιεληθώλ Υνξώλ Γώξα ηξάηνπ, Δηαηξεία Διιήλσλ θελνζεηώλ θαη κε ηε Γεκόζηα Σειεόξαζε. Οη ιήςεηο γίλνληαη κε επαγγεικαηηθά κεραλήκαηα ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο High Definition (θάκεξεο, θσηνγξαθηθέο κεραλέο, κνληάδ θ.ι.π.) κε γλώκνλα πάληνηε ην άξηζην απνηέιεζκα. Σν πξνζσπηθό καο απνηειείηαη από επαγγεικαηίεο ζθελνζέηεο, εηθνλνιήπηεο, δηεπζπληέο θσηνγξαθίαο, θσηνγξάθνπο, δεκνζηνγξάθνπο θαη ερνιήπηεο κε πνιπεηή πείξα ζηνλ θηλεκαηνγξαθηθό, ζηνλ ηειενπηηθό θαη θσηνγξαθηθό ρώξν. Ο εμνπιηζκόο ηεο εηαηξίαο καο απνηειείηαη από θηλεκαηνγξαθηθέο θάκεξεο FullHD όπνπ ε εγγξαθή ηνπ πιηθνύ γίλεηαη ζε ζθιεξνύο δίζθνπο,ώζηε λα κελ ππάξρεη απώιεηα ζην πξσηνγελέο πιηθό. Φώηα γηα ηειενπηηθό θαη θηλεκαηνγξαθηθό απνηέιεζκα. Πέξα από ηα ηξίπνδα θαη ηνλ εμνπιηζκό γηα ηηο θνξεηέο θάκεξεο ε εηαηξία καο δηαζέηεη γεξαλό (crane) 5 κέηξσλ θαη steady cam. Ζρεηηθόο εμνπιηζκόο: κηθξόθσλα πέηνπ(ςείξεο), θαξδηαθά κηθξόθσλα θαη δπλακηθά κηθξόθσλα. Αλαιπηηθά: 3 Camcorder HD 1080i (1920x1080) κε ηξίπνδν. 2 Camcorder HDV 1080i (1440x1080) κε ηξίπνδν. 1 Camcorder HDV 720p (1280x720) κε ηξίπνδν. 3 Cameras ηύπνπ DSLR κε ζεη θαθώλ HD (από 14mm 300mm). 2 Cameras GoPro HD Αζύξκαηα κηθξόθσλα boom, ςείξεο. 2 Φνξεηνί εγγξαθείο Ήρνπ (ZOOM,TASCAM). 6

7 Φώηα ηύπνπ Quartz 5 εη. Γηάθνξα καθεληζηηθά: Steady Cam, Mini Steady cam, Slider, Skater, Γεξαλόο 5 κέηξα κε θεθαιή 360 ν ζε όιεο ηηο θαηεπζύλζεηο. Γηα ην post production (κνληάδ, κημάδ, γξαθηθά FX, color correction) ε εηαηξία καο παξέρεη 3 ζνπίηεο κνληάδ (Αvid 7, Final Cut, After Effects, Photoshop). Ζρεηηθό Booth. Μπνξνύκε λα ζαο παξαδώζνπκε ην πιηθό ζε νπνηνδήπνηε format ηεο επηινγήο ζαο: Avid DNxHD, Apple ProRes,MXF, AVI, MPEG θιπ. Καζώο θαη ζε DVCPro 25/50, Beta Digital, Beta SP. Δίκαζηε ζηε δηάζεζε ζαο γηα θάζε επηπιένλ δηεπθξίλεζε θαη πιεξνθνξία. Γηα ηα R.G.B. studios Μαπξνθνξάθεο Υάξεο Art Director 7

8 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΙ ΘΑ ΓΙΝΔΙ ΟΣΑΝ ΜΔΓΑΛΧΔΙ; Κσδ. ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΟΙ ΤΝΣΔΛΔΣΔ Καζαξά/Δπεηζ. θελνζέηεο -Σειεζθελνζέηεο 1500,00 Δηδηθόο ύκβνπινο- Παηδαγσγόο 800,00 θελνγξάθνο-δλδπκαηνιόγνο 400,00 Γηεύζπλζε Φσηoγξαθίαο 800,00 Πξσηόηππε Μνπζηθή 500,00 Οξγάλσζε Παξαγσγήο 800, ,00 ΒΟΗΘΟΙ ΚΑΛ.ΤΝΣΔΛΔΣΔ Βνεζόο θελνζέηε 700,00 Βνεζόο Παξαγσγήο 600,00 Γξακκαηεία Παξαγσγήο 300,00 Φξνληηζηήο 500, ,00 ΠΑΡΟΤΙΑΣΔ Αγόξη 1000,00 Κνξίηζη 1000, ,00 ΣΔΥΝΙΚΟΙ ΤΝΣΔΛΔΣΔ Καηαζθεπαζηήο ζθεληθώλ 500,00 Μαθηγηέδ- Κνκκώηξηα 100,00 Ζρνιήπηεο 150,00 Βνεζόο Ζρνιήπηε 50,00 Γεληθώλ θαζεθόλησλ 50,00 Δξγάηεο Σνπνζέηεζεο θεληθώλ (3 άηνκα ) 150,00 Ζιεθηξνιόγνο 150, ,00 ΔΝΟΙΚΙΟ ΠΛΑΣΧ Δλνίθην Studio 4 θάκεξεο (2000,00/βάξδ.) 2000, ,00 ΔΞΧΣΔΡΙΚΑ ΓΤΡΙΜΑΣΑ Δηθνλνιήπηεο 80,00 Δλνίθην Κάκεξαο 50,00 Ζρνιήπηεο 80,00 Δλνίθην Ζρνιεπηηθνύ εμνπιηζκνύ 50,00 260,00 ΤΛΙΚΑ Έμνδα Γξαθείνπ Παξαγσγήο 200,00 Τιηθά Μαθηγηάδ - Καιιπληηθά 50,00 Τιηθά Φσηηζκνύ- δειαηίλεο θ.ι.π 50,00 Αλαιώζηκα- Φξνληηζηήξην 100,00 Τιηθά θαηαζθεπήο ζθεληθώλ 125,00 525,00 ΓΙΑΜΟΝΗ- ΓΙΑΣΡΟΦΗ Γηαηξνθή ζπληειεζηώλ 250,00 250,00 ΚΙΝΗΗ Βελδίλε/νδεγόο 100,00 8

9 Σαμί- Έμνδα Μεηαθηλήζεσλ 150,00 250,00 ΔΝΟΙΚΙΟ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ Δλνηθίαζε Φσηηζηηθώλ ζσκάησλ 100,00 100,00 POST PRODUCTION Μνληάδ -Μημάδ 500,00 Δηδηθά Δθθέ- Γξαθηθά 350,00 Τιηθά 50,00 900,00 Απξόβιεπηα 200,00 200,00 ΤΠΟΤΝΟΛΟ ,00 Κέξδνο Γξαθείνπ Παξαγσγήο 14% 0, ,90 ΤΝΟΛΟ /ΔΠΔΙΟΓΙΟ ,90 9

10 10

11 11

12 Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Χ Μ Α ΟΝΟΜΑ : ΜΑΓΓΑΛΖΝΖ ΡΔΜΟΤΝΓΟΤ ΖΜ. ΓΔΝΝΖΖ : 26/12/1962 ΣΖΛ.& FAX : ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Πεξηθιένπο 149 Πεηξνύπνιε η.θ s : ΠΟ Τ Γ Δ Γίπισκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ Δπηθνηλσλίαο θαη ΜΜΔ θαηεύζπλζε Πολιηιζμικέρ ποςδέρ ηνπ Σκήκαηνο (ΔΜΜΔ) ηνπ Δζληθνύ Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ 2012 Πηπρίν Ννκηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Σκήκα Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ & Γεκόζηαο Γηνίθεζεο 1985 Γίπισκα Αλώηεξεο Γξακαηηθήο ρνιήο Χδείνπ Αζελώλ 1984 Γίπισκα θελνζεζίαο ρνιήο Κηλεκαηνγξάθνπ & Σειεόξαζεο Δ.Υαηδίθνπ 1988 Γίπισκα από E.S.F.S (European Summer Film School) 1990 ΞΔΝΔ ΓΛΧΔ : Αγγιηθά άπηαηζηα ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΔΜΙΝΑΡΙΑ εκηλάξηα Αλάπηπμεο θαη Βειηίσζεο Γεμηνηήησλ Γηδαζθαιίαο θαη Γηεύζπλζεο πνπδώλ από ηελ δηεπζύληξηα, Dr Veronica Bamber, ηνπ Center Academic Practice ηνπ Queen Margaret University πνπ εδξεύεη ζην Δδηκβνύξγν 2009,2010,2012 Πηζηνπνηεκέλν Πξόγξακκα από ην ΔΚΔΠΗ ( Δζληθό Κέληξν Πηζηνπνίεζεο πλερηδόκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο) «Πξόγξακκα Δθπαίδεπζεο Δθπαηδεπηώλ Δλειίθσλ» κε θνλδύιηα ηεο Δ.Δ εμάκελεο δηάξθεηαο. Aλαλέσζε ηνπ αξηζκνύ κεηξώνπ εθπαηδεύηξηαο ζηνλ ηνκέα ΜΜΔ θαηόπηλ επηηπρνύο παξαθνινύζεζεο θη αμηνιόγεζεο. Seminars and Consulting Ινύιηνο 2006 Ιαλνπάξηνο

13 Παξαθνινύζεζε θαη ελεξγή ζπκκεηνρή ζε εκηλάξηα Πσιήζεσλ Δπηινγή θαη ζπκκεηνρή ζην πξόγξακκα Media II Training Programme Corpus,πνπ ρξεκαηνδνηείηαη από ηελ Δ.Δ. κε αληηθείκελν «Μanagement and Legal Aspects of a Production Company 1998 Δπηινγή θαη ζπκκεηνρή ζην ESFS (EUROPEAN SUMMER FILM SCHOOL) πνπ νξγαλώλεηαη θάζε ρξόλν από ηε CILECT (CENTRE INTERNATIONAL DE LIAISON DES ECOLES DE CINEMA ET DE TELEVISION) Workshops: ελάξην θαη θελνζεζία ελόο ληνθπκαληαίξ. πγγξαθή, θελνζεζία, θαη Σειεζθελνζεζία ζεαηξηθνύ έξγνπ γηα ηελ ηειεόξαζε, κηθξήο δηάξθεηαο Δ Π Α Γ Γ Δ Λ Μ Α Σ Ι Κ Η Δ Μ Π Δ Ι Ρ Ι Α 1990 ζήκεξα Μέινο ηεο Δηαηξείαο Διιήλσλ θελνζεηώλ «STAGETRICK ENTERTAINMENTS» ρεδηαζκόο Οξγάλσζε Καιιηηερληθώλ Δθδειώζεσλ Αηνκηθή Δπηρείξεζε ΚΗΝΟΘΔΙΑ θελνζεζία επεηζνδίνπ κε ηίηιν Αθποδίηη μια Χαπιζμαηική πποζωπικόηηηα γηα ηε ζεηξά Δρ Αύπιον ηα ποςδαία γηα ηελ ΝΔΣ. ρεδηαζκόο θαη θελνζεζία ηνπ επεηζνδίνπ «Ξέλνη Μνπζηθνί πνπ δνπλ ζηελ Διιάδα David Lynch- Haig Yadjian» γηα ηελ εθπνκπή «Ννζηαιγία» ηεο Γνξπθνξηθήο Σειεόξαζεο ηεο ERT-WORLD ΘΔΑΣΡΟ ΟΡΓΑΝΧΗ ΠΑΡΑΓΧΓΗ 2007 Οξγάλσζε Παξαγσγήο ζηελ Δηαηξία ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΘΔΑΜΑΣΧΝ ζηα ζέαηξα ΑΛΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΟΝ ΑΠΟΘΖΚΖ θαη ΠΑΛΛΑ. ην ζέαηξν ΠΑΛΛΑ θηινμελνύληαη παξαγσγέο ζεαηξηθώλ, ρνξεπηηθώλ παξαζηάζεσλ θαη ζπλαπιηώλ πνπ θαινύληαη από ην εμσηεξηθό θαη άιιεο εθδειώζεηο όπσο δηεζελή ζπλέδξηα. Μάτνο Ηνύληνο 2007 Παξαζηάζεηο ηνπ Θεάηξνπ Πέξα από ηα ξηα. Φηινμελνύκελεο παξαγσγέο ζε ζθελνζεζία Πήηεξ Μπξνπθ, Μπνκ Οπίιζνλ, κε εζνπνηνύο Εεξάξ Νηεπαξληηέ, Φαλύ Αξληάλ, αξιόη Ράπιηλγθ, Μπξνπο Μάγηεξο θ.α. ΣΗΛΔΟΡΑΗ ΟΡΓΑΝΧΗ ΠΑΡΑΓΧΓΗ Δηαιπία Σηλεοπηικών Παπαγωγών FULLMOON ENTERTAINMENT A.E.

14 Oξγάλσζε Παξαγσγήο ηεο ελεκεξσηηθήο εθπνκπήο έξεπλαο FOCUS κε ηνλ δεκνζηνγξάθν Γηώξγν Κνπβαξά γηα ηελ ΝΔΣ 20 επεηζόδηα Studio KAΠΑ ΣΗΛΔΟΠΣΙΚΔ ΠΑΡΑΓΩΓΔ Οξγάλσζε Παξαγσγήο ζηα ήξηαι Δλλάρ Σο Μεγαλείο ζος ΑΝΣ-1 & Η Ώπα η καλή Mega 2004 Δηαηξία Σειενπηηθώλ Παξαγσγώλ «THEASIS S.A.» εθηέιεζε παξαγσγήο (executive producer) ζηηο παξαγσγέο ηεο εηαηξίαο: ζήξηαιο Χαμένη Άνοιξη γηα ηελ ΔΣ-1, Γικηγόποι ηηρ Αθήναρ γηα ην Star show Fantastico γηα ηνλ ΑΝΣ-1, talk show Ο Βαζιλιάρ είναι γςμνόρ γηα ηελ ΔΣ ΚΗΝΟΘΔΙΑ Σειενπηηθά Μαγλεηνζθνπεκέλα θαη Εσληαλά Σειενπηηθά πξνγξάκκαηα Σειενπηηθό θαλάιη TEMPO ύκβνπινο ζηε δνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο, Ηαλνπάξηνο 2001 Ηαλνπάξηνο 2002.πγγξαθή θαη θελνζεζία έλζεησλ ρηνπκνξηζηηθώλ 15ιεπησλ δξακαηνπνηεκέλσλ ζθεη. πγγξαθή ρηνπκνξηζηηθώλ happenings γηα ην Tempo Club κε ηνλ εζνπνηό πύξν Ησάλλνπ. Γεκηνπξγία ηειεπαηρληδηώλ γηα ην Σempo Club ήριαλς : Παπάλληλοι δπόμοι Mega θαζεκεξηλό εκίσξν ζήξηαι, Αζημίνα για πάνηα Ant-1 ζήξηαι 6 επεηζνδίσλ, Ο Πύπγορ ηων Μοζκώθ ET-1 ζήξηαι 12 επεηζνδίσλ, Γέκα Μικποί Μήηζοι Mega (1ν επεηζόδην). talk show Ο Βαζιλιάρ είναι γςμνόρ σξηαία εθπνκπή ιόγνπ 30 επεηζνδίσλ, ζηξνγγπιό ηξαπέδη κε 6 θαιεζκέλνπο θαη ζπληνληζηή ηνλ Γξεγόξε Βαιιηαλάην ΔΣ-1. Σηλεπαιγνίδια Ψεςηιέρ ρηνπκνξηζηηθό σξηαίν ηειεπαηγλίδη 12 επεηζνδίσλ κε παξνπζηάζηξηα ηε νθία Φηιηππίδνπ ET- 2. Shows Fantastico δσληαλό ηξίσξν show κε παξνπζηαζηέο ηνλ πύξν Παπαδόπνπιν θαη ηε Βίθπ Κνπιηαλνύ Ant-1. Γεκηνπξγία θαη ζθελνζεζία ησλ ηειεπαηγληδηώλ ηνπ show. Σηλεπεριοδικά Μία γςναίκα δίσωρ άνδπερ θαζεκεξηλό δίσξν δσληαλό πξόγξακκα ζην New Channel κε παξνπζηάζηξηα ηε Μαξία Αιηθέξε θαη ζηε ζπλέρεηα θαζεκεξηλό καγλεηνζθνπεκέλν ζην Alter 5 κε παξνπζηάζηξηα ηε Γαιήλε Σζεβά. Documentairs Οξζνδνμία θαη Διιεληζκόο ζεηξά 8 σξηαίσλ επεηζνδίσλ ΔΣ-1. Αθηέξσκα ζην πξόγξακκα δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Γήκνπ Εσγξάθνπ γηα Άηνκα κε Δηδηθέο Αλάγθεο γηα ηνλ Γήκν Εσγξάθνπ, 45ιεπηεο δηάξθεηαο. Video Clips Γύν ηξαγνύδηα κε ηνλ Λάθε Λαδόπνπιν από ηνλ δίζθν ηνπ 100 Χπόνια Δπιθεώπηζη Γιαθήμιζη Σειενπηηθό spot γηα ηνλ δηαγσληζκό Rock out ηνπ ΗΔΚ ΑΚΜΖ & ηεο Sony Music ΡΑΓΙΟΦΧΝΟ Ραδηνθσληθή Πξνζαξκνγή & θελνζεζία ηνπ ζεαηξηθνύ έξγνπ ηνπ Παληειή Υνξλ Σο ηίμιο πίηι ΔΡΑ1 CASTING DIRECTOR Σειεπαηγλίδη Πσο ηνλ ιελ ηνλ πνηακό; ΝΔΣ ήξηαιο : Οη δηθεγόξνη ηεο Αζήλαο Star - Ζ Υακέλε Άλνημε ΔΣ-1- Καιελύρηα Μακά Αnt -1 - σξηζκέλνη κε παηδηά Αnt-1. ΚΗΝΟΘΔΙΑ

15 πλεξγαζία κε ΔΡΣ Α.Δ ΣΗΛΔΟΡΑΗ ΔΣ-1 Δμσηεξηθόο ζπλεξγάηεο κε εηδηθόηεηα:βνεζόο ζθελνζέηεο θαη θελνζέηεο ζε δσληαλά θαη καγλεηνζθνπεκέλα ηειενπηηθά πξνγξάκκαηα όισλ ησλ εηδώλ: Φπραγσγηθά Πξνγξάκκαηα, Παηδηθά Πξνγξάκκαηα, Γειηία Δηδήζεσλ θελνζέηεο ζηελ ΔΣ-1 κε ππαιιειηθή ζρέζε ΡΑΓΙΟΦΧΝΟ ΔΡΑ 1ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έξεπλα, παξαγσγή, παξνπζίαζε ξαδηνθσληθώλ πξνγξακκάησλ έξεπλαο γηα ηε ζεαηξηθή παηδεία ζηελ Διιάδα κε ηίηιν «Ζζνπνηόο, λαη αιιά πώο;» ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΟ Παξαγσγή ελάξην θελνζεζία ηαηλίαο κηθξνύ κήθνπο κε ηίηιν Η ΔΠΔΣΔΙΟ ζπκκεηνρή ζηα θεζηηβάιο Γξάκαο, Θεζζαινλίθεο, Σνύξ, Κάξινβη Βάξη, Μνλάρνπ, Λνο Αληδειεο κε πνιύ θαιέο θξηηηθέο. Αγνξάζζεθε θαη κεηαδόζεθε από ηελ ΔΣ-1 Ο Ρ Γ Α Ν Χ Η Γ Η Μ Ο Ι Δ Υ Δ Δ Ι EΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΑΚΜΖ Programme Leader ηνπ Παλεπηζηεκηαθνύ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ ηνπ Bξεηαληθνύ Παλεπηζηεκίνπ Queen Margaret University BA MEDIA PRODUCTION κε δύν θαηεπζύλζεηο Γεκνζηνγξαθίαο & θελνζεζίαο Κηλεκαηνγξάθνπ πνπ πινπνηείηαη από ην ΑΚΜI METROPOLITAN COLLEGE (AMC). Head of International Office. Yπεύζπλε ησλ Γηαπξαγκαηεύζεσλ θαη ησλ πκθσληώλ πλεξγαζίαο ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Οξγαληζκνύ ΑΚΜI METROPOLITAN COLLEGE (AMC) κε Βξεηαληθά Παλεπηζηήκηα, θαζώο θαη ηεο επίβιεςεο ηεο εύξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο πινπνίεζεο ησλ Βξεηαληθώλ Πξνγξακκάησλ πνπδώλ από ην AMC. Programme Leader ηνπ Παλεπηζηεκηαθνύ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ ηνπ Bξεηαληθνύ Παλεπηζηεκίνπ Queen Margaret University BA MASS COMMUNICATION & MEDIA ARTS κε δύν θαηεπζύλζεηο Γεκνζηνγξαθίαο & θελνζεζίαο Κηλεκαηνγξάθνπ Σειεόξαζεο. Τπεύζπλε Γηεύζπλζεο πνπδώλ θαη Γηνίθεζεο ησλ Σκεκάησλ ΗΔΚ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΑΘΛΖΣΗΚΖ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ & ΠΡΟΠΟΝΖΣΗΚΖ ΣΗΛΔΟΠΣΙΚΟ ΣΑΘΜΟ TEMPO Πξόζιεςε κε ππαιιειηθή ζρέζε σο ύκβνπινο Σειενπηηθώλ Παξαγσγώλ ΙΔΚ ΑΚΜΗ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ

16 ΗΥΟΛΗΦΙΑ & ΜΟΤΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΑΚΣΟ (Δκπαιδεσηικός Όμιλος) ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΧΗ & ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΣΗΛΔΟΠΣΙΚΟΤ STUDIO AXIS VIDEO( Eηαιρεία ηηλεοπη. προγραμμάηων Ν. Μαζηοράκη) CASTING DIRECTOR THEASIS S.A (Eηαηξεία ηειενπηηθώλ παξαγσγώλ) ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΧΗ ΠΑΡΑΓΧΓΧΝ (EXECUTIVE PRODUCER) Γ Ι Γ Α Κ Σ Ι Κ Η Δ Μ Π Δ Ι Ρ Ι Α Πηζηνπνηεκέλε εθπαηδεύηξηα ελειίθσλ γηα ΗΔΚ & ΚΔΚ από ην Δζληθό Κέληξν Πηζηνπνίεζεο (ΔΚΔΠΗ) ζηνλ ηνκέα ΜΜΔ. Δγγεγξακκέλε ζην Μεηξών Καζεγεηώλ Κνιιεγίσλ ηνπ ΤΠΔΠΘ. AKMI METROPOLITAN COLLEGE (AMC) Γηδαζθαιία καζεκάησλ Media Production θαη Film Pre-Production & Production ζην Παλεπηζηεκηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ ΒΑ in Media Production. ΙΔΚ ΑΚΜΗ Γηδαζθαιία καζεκάησλ θελνζεζίαο, Παξαγσγήο, Θεσξία Δπηθνηλσλίαο ΚΔΚ ΟΑΔΓ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΑΝΔΡΓΧΝ 2005 ΚΔΚ ΠΔΙΡΑΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΑΝΔΡΓΧΝ ΔΞΔΣΑΔΙ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ Οξγαληζκνύ Δπαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο Καηάξηηζεο ( ΟΔΔΚ) πκκεηνρή σο Δμεηάζηξηα ζηελ Δπηηξνπή Πηζηνπνίεζεο ζηηο παλειιήληεο εμεηάζεηο ρνξήγεζεο Κξαηηθώλ Γηπισκάησλ ΗΔΚ, ζηα Σκήκαηα θελνζεζίαο Κηλεκαηνγξάθνπ Σειεόξαζεο θαη Γηεύζπλζεο Παξαγσγήο. ΓΗΜΟΙΑ ΙΔΚ ΥΑΛΑΝΓΡΙΟΤ ΣΟΜΔΑ ΜΜΔ Γηδαζθαιία καζεκάησλ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΑΣΑΡΣΙΗ Δ.Δ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ Γ.Γ.Λ.Δ Γηδαζθαιία Μαζεκάησλ Α.Κ.Σ.Ο Δθπαηδεπηηθόο κηινο ζε ζπλεξγαζία κε ην MIDDLESEX UNIVERSITY (Βξεηαληθό Παλεπηζηήκην) ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΚΛΑΓΟΤ ΠΟΤΓΧΝ ΚΗΝΟΘΔΙΑ TΗΛΔΟΡΑΗ ρνιή Κηλεκαηνγξάθνπ & ηειεόξαζεο Γηδαζθαιία ηνπ καζεκάησλ Αλώηεξε ρνιή Γξακαηηθήο Σέρλεο Γηδαζθαιία ηνπ καζεκάησλ 16

17 Αξγύξεο Θένο, GSC Βηνγξαθηθό εκείσκα Γεννήθηκε ζηην Αθήνα ηο 1963 πνπδέο: 1980 απνθνίηεζε από ηελ Βαξβάθεην Π Οηθνλνκηθό Σκήκα Ννκηθήο / Παλεπηζηήκην Αζελώλ Δηθνλνιήπηεο / ρνιή Κηλεκαηνγξάθνπ Λ. ηαπξάθνπ 1985 ζεκηλάξην L una citta in cinema, L'Acquila Ηηαιίαο 2011 ζηεπεογπαθία, ζρνιείν S3D Campus, κε ππνηξνθία από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (πξόγξακκα Media) Ξέλεο Γιώζζεο: Γαιιηθά θαη Αγγιηθά βνεζόο νπεξαηέξ: ησλ Αλδξέα Μπέιιε, Γηώξγνπ Αξβαλίηε θαη άιισλ ζε ηαηλίεο ησλ Θ. Αγγειόπνπινπ, Π. Βνύιγαξε, Α. Γνμηάδε, Ν. Βεξγίηζε, Ν. Μαζηνξάθε, Γ. Αβδειηώδε, Β. Κνθθόιε, P. Garofallo, Β. Αιεμάθε, Σ. Λπθνπξέζε, Γ. Κόξξα-Υ. Βνύπνπξα, Ν. Γηαλλόπνπινπ, Φ. Βηαλλέιε Μέινο ηνπ Γ.. ηεο Έλσζεο Διιήλσλ Κηλεκαηνγξαθηζηώλ (GSC Greek Society of Cinematographers) Δλεξγό κέινο ηνπ Γηεζλνύο Forum Γηεπζπληώλ Φσηνγξαθίαο CML (Cinematography Mailing List), κέινο ηνπ cml grand jury. Από ηνλ Μάξηην ηνπ 2011 έρεη θαηαηαγεί ζαλ Independent Certified Expert (ICE) από ηελ Sony ζε ζέκαηα ηεξενγξαθίαο θαη Camcorders, κε δπλαηόηεηα λα εθπαηδεύεη. Σελ πεξίνδν Μαξηίνπ 2011-Μαξηίνπ 2012 ΔΡΣ ΑΔ Γηεπζπληήο Φσηνγξαθίαο. πλεξγάζηεθε κε ην Διιεληθό Κέληξν Κηλεκαηνγξάθνπ ηερληθόο ζύκβνπινο ( ) Σνλ Μάην ηνπ 2011 παξνπζίαζε ηελ εκπεηξία ηνπ πάλσ ζηελ ζηεξενγξαθία ζηελ εκεξίδα ηεο Διιεληθήο Αθαδεκίαο Κηλεκαηνγξάθνπ Ακέζσο κεηά παξαθνινύζεζε ην ζρνιείν S3D Campus ζην Παξίζη, κε ππνηξνθία από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (πξόγξακκα Media) Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2013 δίδαμε masterclass κε ηίηιν «από ηην οθόνη ζηο παράθσρο μια αναθορά ζηοσς νέοσς κώδικες ηης οπηικής αθήγηζης», κειέηε ηνπ πσο κεηαζρεκαηίδεηαη ε θηλεκαηνγξαθηθή γιώζζα ηώξα πνπ ν ηξηζδηάζηαηνο θηλεκαηνγξάθνο είλαη πξαγκαηηθόηεηα. Online reel: https://vimeo.com/argyristheos Βράβεσζη: 2005 βξαβείν θσηνγξαθίαο γηα ηελ δνπιεηά ηνπ ζηελ ζεηξά ηνπ Κώζηα Κνπηζνκύηε: «ηα παηδηά ηεο Νηόβεο» κηνοθέηης 17

18 2010 «Citrulus Lanatus» ηεξενζθνπηθή Σαηλία κηθξνύ Μήθνπο ζε παξαγσγή ηνπ ηδίνπ 2013 «Μπξίζαη ην Άξηζηνλ» ληνθπκαληαίξ κε αληηθείκελν ηελ επαλίδξπζε ησλ Πξνηύπσλ ρνιείσλ Γιεσθσνηής Φωηογραθίας Σαινίες Μεγάλοσ Μήκοσς: 2010 «ν ηαμηδηώηεο» ηνπ Γηάλλε Καινγεξόπνπινπ 2004 «Breakfast in New York», θηλεκαηνγξάθεζε ηεο ελαξθηήξηαο ζθελήο (ζηελ Αζήλα), ζθελ. Louise Lamarre «Αιεζκόλεηε Παηξίδα», ηνπ Κ. Κνπηζνκύηε 2003 «Όηαλ Υνξέςνπκε Μαδί» ηνπ Αδξηαλνύ Γεσξγαληά 2001 «Δθάπαμ» ηνπ Νίθνπ Εαπαηίλα 1998 «πκθσλία Υαξαθηήξσλ» ηεο Λνπθίαο Ρηθάθε 1997 «θνπξηαζκέλεο Δηθόλεο» (ληνθπκαληαίξ) ηνπ Γηάλλε Καηζάκπνπια, βξαβείν θαιύηεξνπ ληνθπκαληαίξ Φεζηηβάι Θεζζαινλίθεο «the boys - η'αγόξηα» ηεο Καηεξίλαο Φηιίππνπ 1995 «Ο Σζαιαπεηεηλόο ηνπ Wyoming» ηνπ Γ. Ηλδαξέ, βξαβείν θαιύηεξεο ηαηλίαο Φεζηηβάι Θεζζαινλίθεο Σηλεοπηικά: 2012 «εο αύξηνλ ηα ζπνπδαία / Γεκήηξεο Καξαηδάο» (ληνθπκαληαίξ γηα ηελ ΔΡΣ) 1 επεηζόδην, ζθελ. Κιεώλε Φιέζζα 2012 «Γεώξγηνο Ξελνπδάθεο» (ληνθπκαληαίξ), ζθελ. Φ. Κσλζηαληηλίδεο 2012 «Γεκήηξεο γνύξνο» (ληνθπκαληαίξ γηα ηελ ΔΡΣ) 1 επεηζόδην, ζθελ. Αιέμαλδξνο Παπαειηνύ «ν πόιεκνο ησλ άζηξσλ» (ΑΝΣ1) 10 επεηζόδηα, ζθελ. πύξνο Ραζηδάθεο «Φίια ην Βάηξαρό ζνπ» Β ζαηδόλ (ΑΝΣ1) 28 επεηζόδηα, ζθελ. Π. Κνύηξαο2008 «Μαθεδνλία» ληνθπκαληαίξ, ζθελ. Φ. Κσλζηαληηλίδεο «Φίια ην Βάηξαρό ζνπ» (ΑΝΣ1) 30 επεηζόδηα, ζθελ. Π. Κνύηξαο «Μόλν Δζύ», (ΝΔΣ) 20 επεηζόδηα, ζθελ. Π.Κνύηξαο «Γε θαη Οπξαλόο», (ΜΔΓΑ) 30 επεηζόδηα, ζθελ. Γξ. Καξαληηλάθεο 2005 «Σν θξπθηό» ηειεηαηλία γηα ηνλ ΑΝΣ1 ζε ζθελ. Μαλνύζνπ Μαλνπζάθε «α γιπθό ηνπ θνπηαιηνύ», (ANT1) 17 επεηζόδηα, ζθελ. Ρ.Δζθελάδπ «Σα Παηδηά ηεο Νηόβεο», (ΔΣ1) 12 από 16 επεηζόδηα, ζθελ. Κώζηαο Κνπηζνκύηεο, βξαβείν Φσηνγξαθίαο 2002 «Αξγά» κε ηνλ Νίθν Μαζηνξάθε (Alter) 10 επεηζόδηα «Δθηόο Πνξείαο» (ΔΣ1) 21 επεηζόδηα, ζθελ. Αδ. Γεσξγαληάο 2000 «Αζώνο ή Έλνρνο» (ΑΝΣ1) 22 επεηζόδηα, ζθελ. Γξ. Καξαληηλάθεο 1999 «ν Ινύδαο θηινύζε ππέξνρα» (ALPHA) 15 επεηζόδηα, ζθελ. Θ. Αλησλίνπ «Άγγηγκα Φπρήο» (ANT1) 31 επεηζόδηα, ζθελ. Μ. Μαλνπζάθεο «Φίζπξνη Καξδηάο» (MEGA) 33 επεηζόδηα, ζθελ. Μ. Μαλνπζάθεο «Παιίξξνηα» (MEGA) 19 επεηζόδηα, ζθελ. Μ. Μαλνπζάθεο «Γξόκνη ηεο Πόιεο» (ANT1) 3 επεηζόδηα, ζθελ. Γξ. Καξαληηλάθεο «θνξπηόο» (MEGA) 8 επεηζόδηα, ζθελ. Α. Καθεηδόπνπινο1994 «Αλαηνκία ελόο εγθιήκαηνο»

19 (ANT1) 2 επεηζόδηα, ζθελ. Π. Κνθθηλόπνπινο θαη Μπ. παλόο 1993 «Κόκημ» (SKAI) 30 δεθάιεπηα επεηζόδηα, ζθελ. Γ. Καθιέαο1992 «Ππζαγόξα Οδνηπνξηθό», ηειεηαηλία, ζθελ. Φ. Κσλζηαληηλίδεο 1990 «Έκκνλεο Ιδέεο» (ET1) ζθελ. Θ. Μαξαγθόο (ζπκπιεξσκαηηθή Φσηνγξαθία) 1989 «Μέζα ζηνλ ήρν» (ET2) ληνθπκαληαίξ, ζθελ. Κ. ηξαηνπδάθεο 1988 «Πάζρα ζην λεζί ησλ ζθνπγγαξάδσλ» (ET2) ληνθπκαληαίξ, ζθελ. Α. Ίληαο Δκθέζεις: 2013 Ιούλιορ αηνκηθή έθζεζε θσηνγξαθίαο ζην: Comme il Faux 2013 Ιούνιορ νκαδηθή έθζεζε θσηνγξαθίαο ηνπ GSC ζην Πάξθν Διεπζεξίαο Light shows: 15 events Γιαθήμιζη & εηαιρικά:πάνω από 20 ηαινίες Σαινίες Μικρού Μήκοσς: Φωηιζμοί Θεάηροσ (L.D.)για πάνω από 50 παραζηάζεις από Γξ Διπηλίθε Φξαγθνύιε Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία 1999-ηώξα Λέθηνξαο-Δξεπλήηξηα ΜΑ (Ζνns) Education, University of Dundee Hellenic Association for Education (ΖΑΔd), Παιιήλε Γαζθάια Διιεληθήο Γιώζζαο (Μεξηθήο Απαζρόιεζεο) Byron College, Γέξαθαο Αηηηθήο, Διιάδα Λέθηνξαο (Μεξηθήο Απαζρόιεζεο) Σνκέαο Παηδαγσγηθήο, BA in Early Childhood Studies Athens Metropolitan College, Διιάδα University of Gloucestershire θαη East London, UK Γαζθάια Γεκνηηθό Ecole Jeanne D Arc (Διιελνγαιιηθή ρνιή) Πεηξαηάο, Διιάδα πλεξγάηξηα εξεπλήηξηα e-uptake project, Arts and Humanities e-science Support Centre Centre for e-research, King s College London,UK Λέθηνξαο (Μεξηθήο Απαζρόιεζεο) BA in Early Childhood Studies Institute of Education, University of Warwick, UK Βνεζόο εξεπλήηξηα Centre for New Technologies Research in Education, Institute of Education, University of Warwick, UK 19 Γηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο γιώζζαο St. Teresa Primary School Greek Orthodox Church Division Stoke-on-Trent, UK

20 Βνεζόο εξεπλήηξηα (εζειόληξηα) Centre for New Technologies Research in Education, Institute of Education, University of Warwick, UK πκβαζηνύρνο βνεζόο εξεπλήηξηα Open University, UK - SCHOME Project πκβαζηνύρνο βνεζόο εξεπλήηξηα British Educational Communications and Technology Agency (ΒΔCΣΑ) - Warwick Institute of Education, UK Άιιεο Τπεύζπλεο ζέζεηο Oct 2009 ηώξα πληνλίζηξηα ησλ Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο Byron College, GR Μέινο ηνπ Byron College Strategic Planning Committee Byron College, GR Μέινο ηνπ Teaching Committee CeRCH, Kings College London, UK ρεδηαζκόο ηνπ πξνγξάκκαηνο MA in Digital Asset Management Aθαδεκατθά πξνζόληα Γηδαθηνξηθό ζηα Παηδαγσγηθά Centre for New Technologies Research in Education (CeNTRE) Institute of Education, University of Warwick, UK Tίηινο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο: An Investigation of an Information and Communications Technology In-service Teacher Training Programme in Greece: A Case Study. Warwick Institute of Education Γηδαθηνξηθή Τπνηξνθία Μεηαπηπρηαθόο ηίηινο ζηα Παηδαγσγηθά Institute of Education, University of Warwick, UK Πηπρίν θιαζηθήο θηινινγίαο Φηινζνθηθή ρνιή ηνπ Δζληθνύ θαη Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζήλαο Δξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα 20 Eπαγγεικαηηθή εμέιημε (Professional Development) Eθπαηδεπηηθή αιιαγή θαη κεηαξξύζκηζε (Educational Change and Reform) Eηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηώλ (Special Educational Needs)

21 Xξήζε ηεο ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ επηθνηλσληώλ ζηελ εθπαίδεπζε e-δπηζηήκε γηα ηελ έξεπλα θαη ηε δηδαζθαιία (e-science for Research and Teaching) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ζ δηαηξηβή ηνπ Master [Σίηινο: Greek Teachers Perceptions of Dealing with pupils with emotional and behavioural difficulties in secondary schools - (Βαζκόο: 69/100)] αλαθέξεηαη ζηηο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηώλ, κε ηδηαίηεξε εζηίαζε ζηνπο καζεηέο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα θαη πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο. Γεκνζηεύζεηο Πνιιέο Γεκνζηεύζεηο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, ζπλεξγαζάη ζε βηβιία, ζπκκεηνρέο παξνπζηάζεηο ζε ζπλέδξηα 21

22 Βηνγξαθηθό εκείσκα Υάξεο Μαπξνθνξάθεο Επαγγελματική Εμπειρία Τπεύζπλνο Πξνώζεζεο, Γεκνζίσλ ρέζεσλ θαη Πσιήζεσλ ζε εηαηξία παξνρήο ππεξεζηώλ κε αληηθείκελν ηηο βηληενζθνπήζεηο θαη θσηνγξαθίζεηο Βνεζόο Μνληέξ θαη Video Assistant ζε γπξίζκαηα δηαθόξσλ δηαθεκηζηηθώλ θαη ζήξηαι Οπεξαηέξ θαη Μνληέξ ζε εηαηξεία βηληενζθνπήζεσλ θαη θσηνγξαθίζεσλ 2008 Μνληέξ ζηε ζεηξά Νηνθηκαληέξ Από Πέηπα και Χπόνο γηα ηελ ΔΣ1. Γηεπζπληήο Φσηνγξαθίαο ζηε κηθξνύ κήθνπο ηαηλία Σο Δπάγγελμα ηηρ Μηηπόρ μος Μνληέξ ζηελ ΔΡΣ Α.Δ. (κε ζύκβαζε έξγνπ) γηα εθπνκπέο, trailer, εηδήζεηο, ληνθηκαληέξ, αζιεηηθά ζηελ ΔΣ1 θαη ζηελ ERT Digital. θελνζεζία & Μνληάδ ζηεο κηθξνύ κήθνπο ηαηλία «Bluffed», ζπκκέηνρε ζην δηαγσληζηηθό ηκήκα ηνπ Φεζηηβάι Γξάκαο Digi. Μνληέξ ζην KONTRA Channel γηα εθπνκπέο, trailer θαη εηδήζεηο. Μνληέξ ζηε ζεηξά ληνθηκαληέξ «Διιήλσλ Γξώκελα» γηα ηελ ΔΣ Μνληέξ ζηε ζεηξά ληνθηκαληέξ «Κιηκαηηθέο Αιιαγέο» γηα ηελ ΔΣ1. θελνζεζία & Μνληάδ ζην επεηζόδην «Ζ Σέρλε Γελ Έρεη Παηξίδα» ηεο ζεηξάο «Δθηόο ησλ Σεηρώλ» ηεο Δηαηξίαο Διιήλσλ θελνζεηώλ γηα ηελ ΝΔΣ. Μνληέξ ζηo ληνθηκαληέξ «Παγσκέλνο Υξόλνο».Βξαβείν Καιύηεξεο ηαηλίαο ζην Φεζηηβάι Νηνθηκαληέξ Υαιθίδαο θελνζεζία θαη ηερληθή επηκέιεηα ζηελ δηαδηθηπαθή ζεηξά «Cin Cin», Μνληέξ ζηo ληνθηκαληέξ «ΣΡΑΝΣΔΛΛΔΝΟΗ» ηνπ Ζιία Ησζεθίδε. (Φεζηηβάι Νηνθηκαληέξ Θεζζαινλίθεο θαη ζην Φεζηηβάι Υαιθίδαο). 22

23 Επαγγελματική Εμπειρία Τπεύζπλνο Πξνώζεζεο, Γεκνζίσλ ρέζεσλ θαη Πσιήζεσλ ζε εηαηξία παξνρήο ππεξεζηώλ κε αληηθείκελν ηηο βηληενζθνπήζεηο θαη θσηνγξαθίζεηο Βνεζόο Μνληέξ θαη Video Assistant ζε γπξίζκαηα δηαθόξσλ δηαθεκηζηηθώλ θαη ζήξηαι Οπεξαηέξ θαη Μνληέξ ζε εηαηξεία βηληενζθνπήζεσλ θαη θσηνγξαθίζεσλ 2008 Μνληέξ ζηε ζεηξά Νηνθηκαληέξ Από Πέηπα και Χπόνο γηα ηελ ΔΣ1.- Γηεπζπληήο Φσηνγξαθίαο ζηε κηθξνύ κήθνπο ηαηλία Σο Δπάγγελμα ηηρ Μηηπόρ μος Μνληέξ ζηελ ΔΡΣ Α.Δ. (κε ζύκβαζε έξγνπ) γηα εθπνκπέο, trailer, εηδήζεηο, ληνθηκαληέξ, αζιεηηθά ζηελ ΔΣ1 θαη ζηελ ERT Digital θελνζεζία & Μνληάδ ζηελ κηθξνύ κήθνπο ηαηλία «Bluffed», ζπκκέηνρε ζην δηαγσληζηηθό ηκήκα ηνπ Φεζηηβάι Γξάκαο - Digi 2010 Μνληέξ ζην KONTRA Channel γηα εθπνκπέο, trailer θαη εηδήζεηο.-0 Μνληέξ ζηε ζεηξά ληνθηκαληέξ «Διιήλσλ Γξώκελα» γηα ηελ ΔΣ Μνληέξ ζηε ζεηξά ληνθηκαληέξ «Κιηκαηηθέο Αιιαγέο» γηα ηελ ΔΣ1. θελνζεζία & Μνληάδ ζην επεηζόδην «Ζ Σέρλε Γελ Έρεη Παηξίδα» ηεο ζεηξάο «Δθηόο ησλ Σεηρώλ» ηεο Δηαηξίαο Διιήλσλ θελνζεηώλ γηα ηελ ΝΔΣ. Μνληέξ ζηo ληνθηκαληέξ «Παγσκέλνο Υξόλνο». Βξαβείν Καιύηεξεο ηαηλίαο ζην Φεζηηβάι Νηνθηκαληέξ Υαιθίδαο θελνζεζία θαη ηερληθή επηκέιεηα ζηελ δηαδηθηπαθή ζεηξά «Cin Cin», Μνληέξ ζηo ληνθηκαληέξ «ΣΡΑΝΣΔΛΛΔΝΟΗ» ηνπ Ζιία Ησζεθίδε. (Φεζηηβάι Νηνθηκαληέξ Θεζζαινλίθεο θαη ζην Φεζηηβάι Υαιθίδαο). Σερληθόο Τπεύζπλνο Post Production ζηε ηαηλία Boy Story ηνπ Θαλάζε Αγγειόπνπινπ (Φεζηηβάι Νύρηεο Πξεκηέξαο, Φεζηηβάι Θεζζαινλίθεο). Τπεύζπλνο Μνληάδ θαη Μνληέξ ζηε ζεηξά ληνθηκαληέξ «ΣΑ ΑΓΔΛΦΗΑ ΜΑ ΟΗ ΑΝΘΡΧΠΟΗ» γηα ηελ ΔΣ Τπεύζπλνο Μνληάδ θαη Μνληέξ ζηε ζεηξά ληνθηκαληέξ «Δ ΑΤΡΗΟΝ ΣΑ ΠΟΤΓΑΗΑ» ηεο Δηαηξείαο Διιήλσλ θελνζεηώλ. Μνληέξ ηεο Σαηλίαο Μηθξνύ Μήθνπο «Wander Ball» ζε ζθελνζεζία Γεκήηξε Μαπξνθνξάθε. (Φεζηηβάι Διιάδαο θαη Δπξώπεο ). Μνληέξ ζηελ εηαηξεία παξαγσγήο XYZ Productions 23

24 Έθε Ράηζνπ- πλζέηεο Εεη ζηε Θεζζαινλίθε. Έθαλε κνπζηθέο ζπνπδέο ζηελ Θεζζαινλίθε θαη ην Λνλδίλν. Γξάθεη κνπζηθή γηα ην Θέαηξν από ην 1997 θαη ηα ηειεπηαία ρξόληα γηα ηoλ Κηλεκαηνγξάθν. Σν 2012 θπθινθόξεζε από ηε δηζθνγξαθηθή εηαηξία Polytropon ε δνπιεηά ηεο κε ηνλ ηίηιν Twins. Πξόθεηηαη γηα κηα ζπιινγή κνπζηθήο από ην Θέαηξν θαη δύν ηαηλίεο κηθξνύ κήθνπο. Έρεη ζπκκεηάζρεη ζε 4 δηεζλή θεζηηβάι θαη έρεη εθδώζεη 1 cd γηα ην παηδηθό ζέαηξν κε ηηο εθδόζεηο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, κε ηνλ ηίηιν Η σώπα ηων παγωηών (2003). Σν 2008 ε κνπζηθή ηεο γηα ην έξγν Μήδεια ηνπ Δπξηπίδε παξνπζηάζηεθε από ηελ Οξρήζηξα ηεο Βηβιηνζήθεο ηεο Αιεμάλδξηαο ζηε Αίγππην, ζηα πιαίζηα ησλ εγθαηλίσλ ηεο έδξαο Διιεληζηηθώλ πνπδώλ. Ζ κνπζηθή ηεο, γξακκέλε γηα νξρεζηξηθά ζύλνια, έρεη κνηηβηθό ραξαθηήξα, κίληκαι ζηνηρεία θαη αηκνζθαηξηθή δηάζεζε. Δπίζεο έρεη δνπιέςεη ζηελ δσληαλή αιιειεπίδξαζε ηεο κνπζηθήο κε ην ιόγν ζην Θέαηξν θαη έρεη παίμεη πηάλν δσληαλά ζε ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο. Γηδάζθεη κνπζηθή ζε ηκήκαηα Μνπζηθήο Σερλνινγίαο θαη Ζρνιεςίαο θαη ζην Θέαηξν. Από ην 2012 είλαη ππέπζπλε ζπνπδώλ ζηνλ ηνκέα Μνπζηθήο Σερλνινγίαο θαη Ζρνιεςίαο ηνπ Μεηξνπνιηηηθνύ Κνιιεγίνπ ζηελ Θεζζαινλίθε. Κπθινθνξίεο 1. TWINS (2012) - Γηζθνγξαθηθή εηαηξία Polytropon, Θεζζαινλίθε 2. Ζ Υώξα ησλ Παγσηώλ (2003) Δκδόζειρ Πανεπιζηημίος Μακεδονίαρ Μνπζηθή γηα Θέαηξν θαη Κηλεκαηνγξάθν Η Πάπηζζα Ισάλλα (2012) ηνπ Δκκαλνπήι ΡνΨδε. Οκάδα Νέκεζε- Θεζ/λίθε. Τζηεξόγξαθα (2011) γηα tape θαη 6 εζνπνηνύο. Βαζηζκέλν ζην έξγν ηνπ Μ. Αλαγλσζηάθε ΤΓ. Οκάδα Νέκεζε, Dipart festival. Φξπθησξία (2011) ηαηλία κηθξνύ κήθνπο ηνπ Βαζίιε Σζηθάξα. Κνληζέξην γηα έλα πηάλν, κηα εζνπνηό θαη δύν θόλνπο (2009) Οκάδα Νέμεζη- Θεζ/λίθε. Οηδίπνπο Σύξαλλνο (2008) ηνπ νθνθιή. Οκάδα Νέμεζη- Θεζ/λίθε.Απζππνβνιή (2008) ηαηλία κηθξνύ κήθνπο. ηα Πελήληα ηεο πλάληεζε ηε Θάιαζζα (2006) ηεο Denise Chalem. Θέαηξν Παπάθλαζη- Θεζ/λίθε, ζθελνζεζία Γηώξγνο Γθαζλάθεο. Μήδεηα (2004) ηνπ Δπξηπίδε. Oκάδα Απκαδία- 39 α Γεκήηξηα. Goldbloom (2004) ηνπ Γηώξγνπ Βνπδνπιίδε. Από Μεραλήο Θέαηξν- Αζήλα. Απόςε Απηνζρεδηάδνπκε κε ηνλ θ. Pirantello (2003) βαζηζκέλν ζηα έξγα ηνπ Luigi Pirantello. Οκάδα Νέμεζη- Θεζ/λίθε.Ο ιαγόο κε ηα νπξαλί απηηά (2002) Παηδηθή Οκάδα Θεάηξνπ Άλνημεο- Αζήλα. Λίδπ Μπόξληελ, ην πήξεο ην ηζεθνύξη; (2001) ηεο Sharon Pollock. Οκάδα Νέμεζη- Θεζ/λίθε. Αθξόαζε γηα έλα πγγξαθέα (1998) ηεο Doris M. Day. Οκάδα Νέμεζη- Θεζ/λίθε. Η Φεύηξα (1997) κνλόπξαθην ηνπ Jan Cocteau Δξγαζηήξη Πνιύηερλν, Οξγαληζκόο Πνιηηηζηηθή Πξσηεύνπζα Θεζζαινλίθε

25 Μνπζηθά Έξγα 3.5 (2013) γηα ζύλνιν θξνπζηώλ -Κνπαξηέην Δγρόξδσλ (2012)-A touch of sound (2011) γηα θηζάξα θαη κπαγηάλ -Desert (2010) γηα πηάλν, βηνιί θαη θιαξηλέην- Le petit piano (2010) γηα πηάλν -Whispers (2009) γηα θιάνπην θαη θιαξηλέην-paranoid 33 (2009) γηα βηνιί κε ελίζρπζε 25

26 26

27 27

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΜΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΥΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ------------------------- Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ ΓΗΜΟΤ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ Ζ Αληηδεκαξρία

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγάδεηαη ωο θαζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε

Δξγάδεηαη ωο θαζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε A.K. 0410 Δπώλπκν Γνκηδίδεο Όλνκα Απόζηνινο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα/όλνκα νκάδαο Θίαζνο θηώλ «Σα παξακύζηα ηνπ Καξαγθηόδε» Σόπνο γελλήζεωο Θεζζαινλίθε Ζκεξνκελία γελλήζεωο 10 Ινπιίνπ 1978 Ζκεξνκελία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

A.K. 0297. Πιέζζαο. Δπώλπκν. Αληώληνο. Όλνκα. Αληώλαξνο. Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα. Πάηξα. Σόπνο γελλήζεωο. Ζκεξνκελία γελλήζεωο 5/7/1999

A.K. 0297. Πιέζζαο. Δπώλπκν. Αληώληνο. Όλνκα. Αληώλαξνο. Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα. Πάηξα. Σόπνο γελλήζεωο. Ζκεξνκελία γελλήζεωο 5/7/1999 A.K. 0297 Δπώλπκν Πιέζζαο Όλνκα Αληώληνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Αληώλαξνο Σόπνο γελλήζεωο Πάηξα Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 5/7/1999 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ο Αληώλαξνο γελλήζεθε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ 6ο ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

CytaInfo+ έλα application γηα ηε Cyta.

CytaInfo+ έλα application γηα ηε Cyta. CytaInfo+ έλα application γηα ηε Cyta. 1 Απηή είλαη ε όςε ηνπ CytaInfo+ 2 3 Δπηιέγνληαο ην εηθνλίδην Find us κπνξείηε λα βξείηε ηα πην θνληηλά ζαο Cytashop, κε βάζε ηελ απόζηαζε ή αλά επαξρία. ηελ ζπλέρεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΤΜΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 E-MAIL logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.gr ΠΟΤΓΔ 9/2011 έσο ζήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011

Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011 Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011 ΑΜΦΙΘΔΑΣΡΟ Αθηέξωκα ζηνλ Οδπζζέα Διύηε: Μνπζηθή Λόγνο Δηθόλα «ηελ αξρή ην ΦΩ» Δθδήιωζε ζπλαπιία αθνξκή ηε ζπκπιήξωζε ηωλ 100 ρξόλωλ από ηε γέλλεζε ηνπ γάινπ καο λνκπειίζηα.

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε Κβαντικοί Υπολογισμοί Πέκπηε Γηάιεμε Kπθισκαηηθό Mνληέιν Έλαο θιαζηθόο ππνινγηζηήο απνηειείηαη από αγσγνύο θαη ινγηθέο πύιεο πνπ απνηεινύλ ηνπο επεμεξγαζηέο. Σηνπο θβαληηθνύο ε πιεξνθνξία βξίζθεηαη κέζα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Ζ εηαηξεία ΠΑΓΚΑΛΟΣ Α.Ε. αθνύ θαηάθεξε κε ην ζπαζί ηεο λα θαηαμησζεί ζην ρώξν ηνπ αινπκηλίνπ εδώ θαη 35 ρξόληα, κε πξνζθνξά ζην πνηνηηθό κεράλεκα αιιά θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηώλ ηεο, μεθηλά κηα λέα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ Παξνπζίαζε Απνηειεζκάησλ Μάηνο 2011 0311048prs(ek) Δηζαγσγή/ Σηόρνο Η έξεπλα ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Οπτική και Κύματα

Ασκήσεις Οπτική και Κύματα Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τκήκα Επηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο Υιηθώλ Ασκήσεις Οπτική και Κύματα Δηδάζθσλ: Δεκήηξεο Παπάδνγινπ Email: dpapa@materials.uc.gr Άλυτες Ασκήσεις: 1. Να πξνζδηνξίζεηε αλ νη αθόινπζεο ζπλαξηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 13: Μορφολογία Τα ρήματα. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 13: Μορφολογία Τα ρήματα. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 13: Μορφολογία Τα ρήματα Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Αλεξάνδπα Ιωαννίδου :Ειζαγωγή ζηην Παλαιά Εκκληζιαζηική Σλαβική Γ2. ΣΑ ΡΖΜΑΣΑ Γ2.1. Ζ ΣΤΠΟΛΟΓΗΑ ΣΧΝ ΡΖΜΑΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ 1. Παγθύπξηνο Γηαγσληζκόο Α 2007-2008 Υ Ησλά Βαζηιηθή Γνθηκίνπ Διιεληθήο Πξεζβείαο 2. 56 νο Γηαγσληζκόο ρνιείσλ ηεο Δπξώπεο (ΓΗ..ΔΤΡΩ) 3. 56 νο Γηαγσληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Ηδξπηήο ηεο νκάδαο ζεάηξνπ ζθηώλ: Ζιίαο Μπνπξγνπηδήο

Ηδξπηήο ηεο νκάδαο ζεάηξνπ ζθηώλ: Ζιίαο Μπνπξγνπηδήο A.K. 0603 Δπώλπκν Μπνπξγνπηδήο Όλνκα Ζιίαο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα/όλνκα νκάδαο Οκάδα ζεάηξνπ ζθηώλ: Koum Kou Art Ηδξπηήο ηεο νκάδαο ζεάηξνπ ζθηώλ: Ζιίαο Μπνπξγνπηδήο Παιαηόηεξν ζρήκα ηεο νκάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011

ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011 ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011 Τν Γξαθείν Ε.Ο.Τ. Μ. Βξεηαλίαο & Ιξιαλδίαο ζπκκεηείρε ζηε δηεζλή έθζεζε ηνπξηζκνύ WORLD TRAVEL MARKET, ε νπνία έιαβε ρώξα ζην Λνλδίλν θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

To 2 Ο Φεστιβάλ Φωμιού Γενική Παποςσίαση Θεζζαινλίθε 13, 14, 15, 16 θαη 17 Οθησβξίνπ

To 2 Ο Φεστιβάλ Φωμιού Γενική Παποςσίαση Θεζζαινλίθε 13, 14, 15, 16 θαη 17 Οθησβξίνπ To 2 Ο Φεστιβάλ Φωμιού Γενική Παποςσίαση Θεζζαινλίθε 13, 14, 15, 16 θαη 17 Οθησβξίνπ Ώρα για ζηάτσα και ζεζηό άρφμα Μοσζική και έθιμα, ζσνηαγές και ζπεζιαλιηέ ηοσ υφμιού από περιοτές και πόλεις ηης Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΣΑΡΣΗ. Μεζεκεξηαλό γεύκα-πγηεηλή καζεηώλ Πξνεηνηκαζία καζεηώλ γηα απνρώξεζε Απνρώξεζε καζεηώλ.

ΣΕΣΑΡΣΗ. Μεζεκεξηαλό γεύκα-πγηεηλή καζεηώλ Πξνεηνηκαζία καζεηώλ γηα απνρώξεζε Απνρώξεζε καζεηώλ. ΔΕΤΣΕΡΑ νξγαλωκέλεο γωληέο ηεο ηάμεο. Τν ειεύζεξν παηρλίδη είηε αηνκηθό,είηε νκαδηθό ζε ειθπζηηθά νξγαλωκέλεο γωληέο επηηξέπεη ζηα παηδηά λα ρξεζηκνπνηνύλ δεκηνπξγηθά πιηθά θαη κέζα, λα πεηξακαηίδνληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΔΣΔΚ: ΣΟΜΔΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Ο ηνκέαο ζηνρεύεη: ηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα