A.K Πιέζζαο. Δπώλπκν. Αληώληνο. Όλνκα. Αληώλαξνο. Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα. Πάηξα. Σόπνο γελλήζεωο. Ζκεξνκελία γελλήζεωο 5/7/1999

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "A.K. 0297. Πιέζζαο. Δπώλπκν. Αληώληνο. Όλνκα. Αληώλαξνο. Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα. Πάηξα. Σόπνο γελλήζεωο. Ζκεξνκελία γελλήζεωο 5/7/1999"

Transcript

1 A.K Δπώλπκν Πιέζζαο Όλνκα Αληώληνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Αληώλαξνο Σόπνο γελλήζεωο Πάηξα Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 5/7/1999 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ο Αληώλαξνο γελλήζεθε ζηελ Πάηξα ην Από κηθξόο αγάπεζε ην ζέαηξν ζθηώλ, θαη έηζη ζε ειηθία 9 εηώλ άξρηζε λα βνεζά ηνλ Νηίλν Θενδωξόπνπιν, ζηνλ νπνίν καζήηεπζε επί έμη ρξόληα (θείκελν γηα ηνλ Αληώλαξν ζηελ ηζηνζειίδα Ζ θαξηέξα ηνπ ωο θαξαγθηνδνπαίθηεο μεθίλεζε ην Έπαημε θπξίωο ζηελ Πάηξα, ζηελ Ζιεία θαη ζηελ Αηηωιναθαξλαλία ζε πνιιά κόληκα ζέαηξα. Από ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 άξρηζε λα ειαηηώλεη ηελ δξάζε ηνπ, πνπιώληαο κάιηζηα ην κεγαιύηεξν κέξνο ηωλ εξγαιείωλ ηνπ (πξνζωπηθή καξηπξία Φώηε Πιέζζα, επηέκβξηνο 2013). Πέζαλε ην 1999 ζηελ Ακαιηάδα. Παξόηη δελ θαηάθεξε λα πάξεη ηηκεηηθή ζύληαμε από ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ, ην Παλειιήλην ωκαηείν Θεάηξνπ θηώλ ηνλ ηίκεζε γηα ηελ πξνζθνξά ηνπ, ελώ ζεωξνύληαλ από ηνπο ηειεπηαίνπο γλήζηνπο εθθξαζηέο ηεο Παηξηλήο ζρνιήο. Δθηόο από ηα ηξαγνύδηα πνπ ερνγξάθεζε, ηα ηειεπηαία ρξόληα ηεο δωήο ηνπ ερνγξάθεζε θαη νξηζκέλεο παξαζηάζεηο, αθήλνληαο έηζη κηα παξαθαηαζήθε ζηνπο λεόηεξνπο θαξαγθηνδνπαίθηεο, αιιά θαη θίινπο ηνπ ζεάηξνπ ζθηώλ. Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε εγθαηάζηαζε Πάηξα, Ακαιηάδα Ζκεξνκελίεο ελαζρόιεζεο κε ην Θ. Άιιεο επαγγεικαηηθέο

2 αζρνιίεο Παξαζηάζεηο ζε κόληκε ζθελή Ο Αληώλαξνο έπαημε ζε πνιιά κόληκα ζέαηξα, ζε δηάθνξεο πόιεηο θπξίωο ηεο Γπηηθήο Πειινπνλλήζνπ. Αλαιπηηθά (όια ηα παξαθάηω είλαη ζεξηλά ζέαηξα, εθηόο θη αλ αλαθέξεηαη) , ζέαηξν «Οξθέα» ζηνλ Πύξγν , ζέαηξν ηνπ «Μπαθαηζνύια», ζηελ Ακαιηάδα , ζέαηξν «Αθαθίεο», ζηελ Αραγηά 1959 (ρεηκώλαο), ζέαηξν «Καϊκαθάθη», ζηνλ Αζηαθό (Αηηωιναθαξλαλία) , ζέαηξν ηνπ Αληωλάθνπ, ζηελ Μεζζήλε (ηόηε Νεζί ηωλ Καιακώλ) , ζέαηξν ''Απνιιωλ'', ζηελ Πάηξα (ζπλνηθία Εαβιάλη) 1969, ζέαηξν «Μαιηαγγα», ζην Αηηωιηθό 1970, ζέαηξν «Υξπζαιιίδα», ζην Μεζνιόγγη , ζέαηξν ηνπ «Μπαθαηζνύια», ζηελ Ακαιηάδα , ζέαηξν «Όαζηο» ζην Αίγην 1976, ζέαηξν «Κίληα» ζην Αηηωιηθό 1977 (θαη πεξηζηαζηαθά από ην 1950), ζέαηξν «Ρεθόξ», ζηελ Πάηξα (ζπλνηθία Μαξνύδα) (θαη πεξηζηαζηαθά από ην 1950), ζέαηξν «Απόιιωλ», ζηελ Πάηξα (ζπλνηθία Εαβιάλη) , «ηλέ Οιπκπία» ζηελ Ακαιηάδα (ε ηειεπηαία δνπιεηά ηνπ) (Όια ηα παξαπάλω πξνέξρνληαη από πξνζωπηθή καξηπξία Υξήζηνπ Πιέζζα, Φεβξνπάξηνο 2014) Παξαζηάζεηο ζηελ Διιάδα Παξαζηάζεηο ζην εμωηεξηθό - Αηάθεο- Αζηεία Γξακαηνπξγία- ελάξηα 1. Καηλνηνκίεο- Νέα ζηνηρεία Θεκαηνιόγην- Γξακαηνπξγία Παξαδνζηαθά ζελάξηα Πξνζωπηθή παξαγωγή έξγωλ Γξακαηνπξγία- ελάξηα 2. Παξαδνζηαθή δξακαηνπξγία Ο Αληώλαξνο έπαηδε ζπλνιηθά 99 παξαζηάζεηο. Γξακαηνπξγία- ελάξηα 3. Ζξωηθό δξάκα Γξακαηνπξγία- ελάξηα 4. Παξακπζόδξακα Γξακαηνπξγία- ελάξηα 5. Έξγα ηζηνξηθνύ πεξηερνκέλνπ Γξακαηνπξγία- ελάξηα 6. Αξραηόηεηα- Αξραίν δξάκα Γξακαηνπξγία- ελάξηα 7. Θξεζθεπηηθνύ ραξαθηήξα - Βίνη αγίωλ Οη παξαζηάζεηο ηνπ απεπζύλνληαλ ζε κεηθηό θνηλό. Κνηλό

3 Φηγνύξεο Ο Αληώλαξνο δελ δωγξάθηδε ν ίδηνο. Υξεζηκνπνηνύζε θηγνύξεο ηνπ γηνύ ηνπ, Φώηε Πιέζζα, θαζώο θαη ηωλ Υξήζηνπ Φαξηαλνύ, Νηίλνπ Θενδωξόπνπινπ, ωηήξε Αζπηώηε, Βαζίιε Φηιληηζαθνπ θαη Αβξαάκ. Οη αθόινπζεο θηγνύξεο πξνέξρνληαη από ηελ ζπιινγή ηνπ Φώηε Πιέζζα, εθηόο θη αλ αλαθέξεηαη. Κύξηα ραξαθηεξηζηηθά παξαζηάζεωλ Καξαγθηόδεο Φώηε Πιέζζα Μπαξκπαγηώξγνο ωηήξε Αζπηώηε Μπαξκπαγηώξγνο Φώηε Πιέζζα Γηνπζνύθ Αξάπεο Βαζίιαξνπ

4 Παιιεθάξη Βαζίιε Φηιληηζάθνπ Γεξν-θιέθηεο ηνπ Αβξαάκ Καπεηάληνο Βαζίιε Φηιληηζάθνπ (ην πξόζωπν θαη ηα ηζαξνύρηα έρνπλ πξνζηεζεί από ηνλ Φώηε Πιέζζα) Κιεθηόπνπιν Φώηε Πιέζζα, κεηέπεηηα εξγαιείν Γηάλλαξνπ, πξνέξρεηαη από ηελ ζπιινγή ηνπ Γηάλλαξνπ.

5 Μέγαο Αιέμαλδξνο Φώηε Πιέζζα, θαηαζθεπήο πεξ θεληθά Ο Αληώλαξνο ρξεζηκνπνηνύζε ζθεληθά δηάθνξωλ θαξαγθηνδνπαηθηώλ. Νέεο ηερληθέο/ θόξκνπιεο/ θαηλνηνκίεο Ρεθιάκεο/ Αθίζεο πκκεηνρή ζε θεζηηβάι Δζληθά Γηεζλή πκκεηνρή ζε ζπλέδξηα Δζληθά Γηεζλή Έξγα Καξαγθηόδε Δξγνγξαθία Άξζξα Γηαζθεπέο γηα ην ζπκβαηηθό ζέαηξν ρέζε κε ην ζέαηξν ρέζε κε ηνλ θηλεκαηνγξάθν πκκεηείρε ζηελ ηαηλία «Διεπζέξηνο Βεληδέινο », ζε ζθελνζεζία Παληειή Βνύιγαξε θαη κε πξωηαγωληζηέο ηνπο Γεκήηξε Μπξάη, Μάλν Καηξάθε θαη Άλλα Καινπηά. ηελ ζθελή πνπ ζπκκεηέρεη, ν Διεπζέξηνο Βεληδέινο έρεη πάεη λα δεη παξάζηαζε ηνπ Αληώλε Μόιια, θαη ν Αληώλαξνο εξκελεύεη έλα απόζπαζκα κνλόιεπηεο πεξίπνπ δηάξθεηαο. Σν απόζπαζκα ηεο ηαηλίαο ζην νπνίν ζπκκεηέρεη ν Αληώλαξνο παξαηίζεηαη παξαθάηω.

6 ρέζε κε ηελ ηειεόξαζε πκκεηείρε ζηελ ζεηξά ληνθπκαληαίξ ηεο ΔΡΣ «θηέο ηνπ Μπεξληέ», 1985, κε ζπλέληεπμε, ηξαγνύδηα θαη απόζπαζκα παξάζηαζεο. Δπίζεο ζπκκεηείρε ζηελ ζεηξά παξαζηάζεωλ ηεο ΔΣ2 «Καη κηιάεη... θαη ιαιάεη» κε ηελ παξάζηαζε «Ο καύξνο μηθνκάρνο». ρέζε κε ην ξαδηόθωλν ρέζε κε ηε κνπζηθή Ο Αληώλαξνο έπαηδε κπνπδνύθη θαη ηξαγνπδνύζε. Ζρνγξάθεζε θαζέηεο κε ηξαγνύδηα ηνπ ζεάηξνπ ζθηώλ, ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνύζε ν ίδηνο ζε παξαζηάζεηο ηνπ, αιιά θαη έδηλε θαη ζε άιινπο θαξαγθηνδνπαίθηεο, όπωο ζηνλ Γηνλύζε Λέληεξε θαη ηνλ Λεωλίδα Γεκόπνπιν. Εωγξαθηθή Δθπαηδεπηηθό Τιηθό Δθεκεξίδεο πλεληεύμεηο, Ρεπνξηάδ, Αθηεξώκαηα Πεξηνδηθά Ραδηόθωλν Σειεόξαζε Δηζηηήξην ηνπ Αληώλαξνπ Φωηνγξαθηθό πιηθό

7 Γύν δηαθεκηζηηθά θεϊγ-βνιάλ ηνπ Αληώλαξνπ. Αμηνπξόζεθηε ε έκθαζε ζηελ δωληαλή κνπζηθή. ηηγκηόηππν από ην ληνθπκαληαίξ «θηέο ηνπ Μπεξληέ». Δδώ ν Αληώλαξνο παξνπζηάδεη έλαλ ζύληνκν δηάινγν Καξαγθηόδε-Υαηδεαβάηε. Οη θηγνύξεο είλαη ηνπ Φώηε Πιέζζα, ελώ ζηα αξηζηεξά δηαθξίλεηαη ν Μέγαο Αιέμαλδξνο πνπ εηθνλίδεηαη παξαπάλω.

8 Δδώ ν Αληώλαξνο βξαβεύεηαη από ην Παλειιήλην ωκαηείν Θεάηξνπ θηώλ θαη από ηνλ Γήκν Ακαιηάδαο γηα ηελ πξνζθνξά ηνπ ζην ζέαηξν ζθηώλ. Ζ εθδήιωζε πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1995 ζην Λαδαξάθεην Γεκνηηθό Μέγαξν Ακαιηάδαο. Αθνινύζεζε παξάζηαζε ηελ νπνία μεθίλεζε ν Αληώλαξνο θαη ζπλέρηζε ν καζεηήο ηνπ Γηνλύζεο Λέληεξεο. Από αξηζηεξά δηαθξίλνληαη νη θαξαγθηνδνπαίθηεο Γηνλύζεο Λέληεξεο, Ηάζωλ Μειηζζελόο, ωηήξεο Σάγθαινο θαη Πάλνο Καπεηαλίδεο (πξόεδξνο ηνπ Παλειελίνπ ωκαηείνπ Θεάηξνπ θηώλ). ηηγκηόηππν από ηελ παξάζηαζε ηνπ Αληώλαξνπ ζηελ πξναλαθεξζείζα εθδήιωζε. Βνεζνί ηνπ νη Γηνλύζεο Λέληεξεο θαη Φώηεο Πιέζζαο. Από ηελ ίδηα εθδήιωζε

9 Από ηελ ίδηα εθδήιωζε. Φωηνγξαθία από θεζηηβάι ζην παιηό Ννζνθνκείν ηεο Πάηξαο κε ζθνπό λα ηηκεζνύλ νη ηειεπηαίνη ελαπνκείλαληεο βεηεξάλνη Παηξηλνί θαξαγθηνδνπαίθηεο. Έπαημαλ νη θαξαγθηνδνπαίθηεο Αληώλαξνο, Γηάλλαξνο, Κώζηαξνο θαη Μίκεο Αζπηώηεο. Από αξηζηεξά δηαθξίλνληαη νη θαξαγθηνδνπαίθηεο Φώηεο Πιέζζαο (2 νο ), Αληώλαξνο (4 νο ), Γηάλλαξνο (7 νο ), Κώζηαξνο, Μίκεο Αζπηώηεο θαη Κώζηαο Μαθξήο.Οη ππόινηπνη ηεο θωηνγξαθίαο είλαη νη κνπζηθνί πνπ είραλ παίμεη (αγλώζηωλ ζηνηρείωλ). Οη εθηεζεηκέλεο ξεθιάκεο είλαη ηνπ Μίκε Αζπηώηε. Γίζθνη βηλίιην VIDEO/ CD Οπηηθναθνπζηηθό πιηθό DVD

10 Κηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο Πιάλα από ηελ θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία «Διεπζέξηνο Βεληδέιόο ». Σηκεηηθέο δηαθξίζεηο Βηβιηνγξαθία (Άξζξα, κνλνγξαθίεο) Κύξηνο ρώξνο δξάζεο Γεωγξαθηθνί Ο Αληώλαξνο έπαηδε θπξίωο ζηελ Ακαιηάδα, ζηνλ Πύξγν θαη ζηελ Πάηξα, αιιά θαη ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο Γπηηθήο Πειινπνλήζνπ, Αηγηαιείαο θαη Αηηωιναθαξλαλίαο. ρνιηθνί Άιινη ρώξνη δξάζεο Ο Αληώλαξνο δελ έπαηδε ζε ζρνιεία. Σύνταξη δελτίος: Οπφέαρ Καλλιντζήρ

Δξγάδεηαη ωο θαζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε

Δξγάδεηαη ωο θαζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε A.K. 0410 Δπώλπκν Γνκηδίδεο Όλνκα Απόζηνινο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα/όλνκα νκάδαο Θίαζνο θηώλ «Σα παξακύζηα ηνπ Καξαγθηόδε» Σόπνο γελλήζεωο Θεζζαινλίθε Ζκεξνκελία γελλήζεωο 10 Ινπιίνπ 1978 Ζκεξνκελία

Διαβάστε περισσότερα

Ηδξπηήο ηεο νκάδαο ζεάηξνπ ζθηώλ: Ζιίαο Μπνπξγνπηδήο

Ηδξπηήο ηεο νκάδαο ζεάηξνπ ζθηώλ: Ζιίαο Μπνπξγνπηδήο A.K. 0603 Δπώλπκν Μπνπξγνπηδήο Όλνκα Ζιίαο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα/όλνκα νκάδαο Οκάδα ζεάηξνπ ζθηώλ: Koum Kou Art Ηδξπηήο ηεο νκάδαο ζεάηξνπ ζθηώλ: Ζιίαο Μπνπξγνπηδήο Παιαηόηεξν ζρήκα ηεο νκάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Η δσή θαη ην έξγν ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Διιεληθή Οπεξέηα

Η δσή θαη ην έξγν ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Διιεληθή Οπεξέηα ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ Η δσή θαη ην έξγν ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Διιεληθή Οπεξέηα Πηπρηαθή εξγαζία ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΓΔΒΡΗΑΓΟΤ-ΒΑΛΚΑΝΖ Α.Μ. 33/04 Δπηβιέπνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ Δπηβιέπωλ: Διεπζέξηνο Σζηθνπξίδεο πλεξγαδόκελν Μέινο: Γηάλλεο Εαξίαο ΗΟΤΛΗΟ 2011 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΗΓΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ «Ηζηορίες να ονειρεύεζαι παιγνίδια για να μεγαλώνεις!» ΤΝΣΟΜΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΖΜΔΗΩΜΑΣΑ

ΖΜΔΡΗΓΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ «Ηζηορίες να ονειρεύεζαι παιγνίδια για να μεγαλώνεις!» ΤΝΣΟΜΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΖΜΔΗΩΜΑΣΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ «Ηζηορίες να ονειρεύεζαι παιγνίδια για να μεγαλώνεις!» 31 η Οκηωβρίοσ 2015 ΤΝΣΟΜΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΖΜΔΗΩΜΑΣΑ ΛΖΓΑ ΒΑΡΒΑΡΟΤΖ Ζ Λήδα Βαξβαξνύζε γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ζηηο 9 Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ERKET e-journal. Τραγούδια και Χοροί από ηη Σιναζό ηης Καππαδοκίας

ERKET e-journal. Τραγούδια και Χοροί από ηη Σιναζό ηης Καππαδοκίας ERKET e-journal Εηήζιο Επιζηημονικό Ηλεκηρονικό Περιοδικό Εκδοηική Επιμέλεια: Ερεσνηηικό Κένηρο Ελληνικού Τραγοσδήμαηος An Annual Scholarly Electronic Journal Published by the Research Centre for Greek

Διαβάστε περισσότερα

- Πώο βιέπεηο ηελ θιαζηθή κνπζηθή λα αλαπηύζζεηαη θαη λα επηβηώλεη ζήκεξα ζηελ Κύπξν;

- Πώο βιέπεηο ηελ θιαζηθή κνπζηθή λα αλαπηύζζεηαη θαη λα επηβηώλεη ζήκεξα ζηελ Κύπξν; ΥΡΙΣΟΓΟΤΛΟ ΒΑΙΛΔΙΑΓΗ - Δίλαη ε κνπζηθή ηειηθά «κηα πόιε καγηθή»; Η κνπζηθή θαηαξρήλ είλαη κηα Γηεζλήο Παγθόζκηα γιώζζα. Γηα όζνπο κπνξνύλ λα δήζνπλ κέζα ζηε καγεία ηεο κνπζηθήο ηόηε λαη, ζα κπνξνύζακε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΜΟ 21-10 - 2009. ΘΕΜΑ: Σν ξεκπέηηθν. 1. Η εκθάληζε ηεο ξεκπέηηθεο κνπζηθήο. 1. 2 Σα κνπζηθά όξγαλα. α) Γεληθά (ιεμηιόγην) β) Σν κπνπδνύθη

ΠΟΛΙΣΙΜΟ 21-10 - 2009. ΘΕΜΑ: Σν ξεκπέηηθν. 1. Η εκθάληζε ηεο ξεκπέηηθεο κνπζηθήο. 1. 2 Σα κνπζηθά όξγαλα. α) Γεληθά (ιεμηιόγην) β) Σν κπνπδνύθη ΠΟΛΙΣΙΜΟ 21-10 - 2009 ΘΕΜΑ: Σν ξεκπέηηθν 1. Η εκθάληζε ηεο ξεκπέηηθεο κνπζηθήο 1. 2 Σα κνπζηθά όξγαλα α) Γεληθά (ιεμηιόγην) β) Σν κπνπδνύθη 1. Καηαγσγή 2. Πεξηγξαθή 3. ύγρξνλε ηζηνξία 4. Καηαζθεπαζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΚΑΒΑΛΙ ΣΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΡΩΜΤΛΙΩΣΩΝ ΠΡΟΥΤΓΩΝ, ΣΗ ΕΠΑΡΦΙΑ ΚΑΒΑΚΛΙ, ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΟ ΚΑΒΑΛΙ ΣΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΡΩΜΤΛΙΩΣΩΝ ΠΡΟΥΤΓΩΝ, ΣΗ ΕΠΑΡΦΙΑ ΚΑΒΑΚΛΙ, ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΜΟΤΙΚΉ ΕΠΙΣΉΜΗ & ΣΕΦΝΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ (ΔΗΜΟΣΙΚΗ) ΜΟΤΙΚΗ Πτυχιακό εργαςύα του φοιτητό Ευςτράτιου Παςόπουλου (Α.Μ. 9/04) με θϋμα: ΣΟ ΚΑΒΑΛΙ ΣΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΡΩΜΤΛΙΩΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

VOCAL PRODUCTION WORKSHOP

VOCAL PRODUCTION WORKSHOP VOCAL PRODUCTION WORKSHOP 16-21 ΟΚΣΩΒΡΗΟΤ 2013 Σα Black Rock Studios έρνληαο θαηαθέξεη λα είλαη ν πξώηνο θαη κνλαδηθόο πξννξηζκόο ερνγξαθήζεσλ ζηελ Διιάδα γηα θαιιηηέρλεο ηεο δηεζλνύο κνπζηθήο ζθελήο θαζώο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΧΣΔΗΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΓΟΤ-ΜΠΟΣΗΟΤ,

ΦΧΣΔΗΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΓΟΤ-ΜΠΟΣΗΟΤ, ΦΧΣΔΗΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΓΟΤ-ΜΠΟΣΗΟΤ, ΛΔΜΜΘ - Θ KAI ΛΔΜΜΘAKIA: ΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΟΤ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΚΑΗ ΔΘΝΟΛΟΓΗΚΟΤ ΜΟΤΔΗΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ Σν Λανγξαθηθό θαη Δζλνινγηθό Μνπζείν Μαθεδνλίαο Θξάθεο, ην Γεθέκβξην

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΠΑΡΝΑΟ. "Vespro per la Madonna del Carmelo"

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΠΑΡΝΑΟ. Vespro per la Madonna del Carmelo ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΠΑΡΝΑΟ "Vespro per la Madonna del Carmelo" Γεπηέξα 2 Ινπλίνπ 2014 Ώξα 20:30 Σελ Γεπηέξα 2 Ηνπλίνπ 2014 θαη ώξα 20:30, ε ηζηνξηθή αίζνπζα ηνπ Φηινινγηθνύ πιιόγνπ «Παξλαζζόο» ζα θηινμελήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Κάπολορ Τπικολίδερ Χπύζα Μελιζζάπε Απόζηολορ Αποζηολίδερ Γεμήηπερ Αλεξόποςλορ Εωή Τζιλίκε

Κάπολορ Τπικολίδερ Χπύζα Μελιζζάπε Απόζηολορ Αποζηολίδερ Γεμήηπερ Αλεξόποςλορ Εωή Τζιλίκε Κάπολορ Τπικολίδερ Μφληκνο Αξρηκνπζηθφο ηεο Κ.Ο.Θ. Γηαθξίζεθε κε πξψηα βξαβεία ζε δηεζλείο δηαγσληζκνχο. Πξψηνο Μαέζηξνο ζε δηάθνξε φπεξεο ζηε Γεξκαλία θαη Οπγγαξία. Μφληκνο Αξρηκνπζηθφο ηνπ γαιιηθνχ Δζληθνχ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...6 2.3. Μεζνδνινγία...14 3. ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΙ...15

Διαβάστε περισσότερα

Δλληνογαλλική σολή «Δςγένιορ Νηελακποςά» - Αθήνα. Σίηλορ ομιλίαρ: «Ο Ρόλορ ηος Βαζίλη Σζιηζάνη ζηην Δξέλιξη ηος Δλληνικού Αζηικού Σπαγοςδιού»

Δλληνογαλλική σολή «Δςγένιορ Νηελακποςά» - Αθήνα. Σίηλορ ομιλίαρ: «Ο Ρόλορ ηος Βαζίλη Σζιηζάνη ζηην Δξέλιξη ηος Δλληνικού Αζηικού Σπαγοςδιού» Δλληνογαλλική σολή «Δςγένιορ Νηελακποςά» - Αθήνα Γξ. Νίθνο Οξδνπιίδεο Λατθή Μνπζηθνινγία University of Leeds School of Music Σίηλορ ομιλίαρ: «Ο Ρόλορ ηος Βαζίλη Σζιηζάνη ζηην Δξέλιξη ηος Δλληνικού Αζηικού

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώζζα Α Λσκείοσ Διδικές γλώζζες: η γλώζζα ηοσ κινημαηογράθοσ Κείμενα

Νεοελληνική Γλώζζα Α Λσκείοσ Διδικές γλώζζες: η γλώζζα ηοσ κινημαηογράθοσ Κείμενα 1 Γημήηριος Βλάτος τολικός ύμβοσλος Φιλολόγων Ροδόπης Νεοελληνική Γλώζζα Α Λσκείοσ Διδικές γλώζζες: η γλώζζα ηοσ κινημαηογράθοσ Κείμενα [1] Ζ δνκή κηαο ηαηλίαο ζπκίδεη ηε δνκή ελόο ζπηηηνύ. Σα ζεκέιηα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΗ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΑΡΜΑΛΙΓΟΤ ΟΤΜΔΛΑ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2006 κ. ΘΔΟΓΟΙΟΤ ΘΔΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΜΟΝΟΠΑΣΙΑ ΣΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΑΠΟ ΣΙ ΑΡΥΔ ΣΟΤ 13 νπ ΑΙΩΝΑ.

ΣΑ ΜΟΝΟΠΑΣΙΑ ΣΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΑΠΟ ΣΙ ΑΡΥΔ ΣΟΤ 13 νπ ΑΙΩΝΑ. ΟΙ ΜΑΚΡΑΙΩΝΟΙ ΠΡΟΓΡΟΜΟΙ ΣΩΝ ΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΦΩΣΙΗ. ΣΑ ΜΟΝΟΠΑΣΙΑ ΣΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΑΠΟ ΣΙ ΑΡΥΔ ΣΟΤ 13 νπ ΑΙΩΝΑ. ηελ θξίζηκε κεηαβαηηθή πεξίνδν από ην Βπδάληην ζην λεόηεξν Διιεληζκό, ζηελ Ήπεηξν, έιαβε ηδηάδνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΤ ΓΜΠ. Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ.

ΑΓΤ ΓΜΠ. Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ. ΗΟΤΝΗΟ 2009 Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ. Η Υπεξεζία βξίζθεηαη ηόζν ζην πιεπξό ζαο, όζν θαη ηεο νηθνγέλεηαο ζαο θαη ζα

Διαβάστε περισσότερα

«Μηθξά Αγγιία: όηαλ ν θηλεκαηνγξάθνο δηαβάδεη ινγνηερλία»

«Μηθξά Αγγιία: όηαλ ν θηλεκαηνγξάθνο δηαβάδεη ινγνηερλία» Δθπαηδεσηηθή ποιηηηζηηθή επίζθευε ηοσ 1 οσ ΔΠΑ.Λ ζηελ Άλδρο «Μηθξά Αγγιία: όηαλ ν θηλεκαηνγξάθνο δηαβάδεη ινγνηερλία» Η Σηβηηαλίδεηνο Σρνιή ππνζηεξίδεη ηελ εθαξκνγή δξάζεσλ εθηόο ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο,

Διαβάστε περισσότερα

σέδιο Γιδαζκαλίαρ Μοςζική Μπαπόκ - Γεώπγιορ Φπειδεπίκορ Υαίνηελ

σέδιο Γιδαζκαλίαρ Μοςζική Μπαπόκ - Γεώπγιορ Φπειδεπίκορ Υαίνηελ σέδιο Γιδαζκαλίαρ Σίηλορ Γιδακηικήρ Ππακηικήρ Μοςζική Μπαπόκ - Γεώπγιορ Φπειδεπίκορ Υαίνηελ Γημιοςπγόρ: Εσή Τζηιίθε Δμπλεκόμενερ γνωζηικέρ πεπιοσέρ Ιδιαίηεπη Πεπιοσή ηος γνωζηικού ανηικειμένος: Ηζηνξία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Κέληξν Παξνρήο Κνηλσληθώλ Τπεξεζηώλ Αλδξέα νθνθιένπο «Κεπάθπ»

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Κέληξν Παξνρήο Κνηλσληθώλ Τπεξεζηώλ Αλδξέα νθνθιένπο «Κεπάθπ» ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Κέληξν Παξνρήο Κνηλσληθώλ Τπεξεζηώλ Αλδξέα νθνθιένπο «Κεπάθπ» ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ 1/2011 10 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2011 Ιζηνξηθό ηνπ Κεπάθπ Σν Κεπάθπ ηδξύζεθε κε πξσηνβνπιία ηνπ Οκίινπ Δηαηξηώλ Αλδξέαο

Διαβάστε περισσότερα

Απεβίωσε ο Μιχάλης Κακογιάννης

Απεβίωσε ο Μιχάλης Κακογιάννης Hμερομηνία : 25-07-11 Απεβίωσε ο Μιχάλης Κακογιάννης Σε ηλικία 89 εηών. Την Πέμπηη η κηδεία ηοσ, ζηον περίβολο ηοσ ομώνσμοσ ιδρύμαηός. ηνλ πεξίβνιν ηνπ Ηδξχκαηνο «Μηράιεο Καθνγηάλλεο», ζα ηαθεί δεκνζία

Διαβάστε περισσότερα

Γηδάζθνληεο θαζεγεηέο: Όιγα Βαγηαλνύ, Μαξηέηηα Καιακαξά

Γηδάζθνληεο θαζεγεηέο: Όιγα Βαγηαλνύ, Μαξηέηηα Καιακαξά H εξγαζία πξαγκαηνπνηήζεθε από ηνπο καζεηέο: Διέλε Μπίζηηθα Υξήζην Παππά νθία ππξνπνύινπ Οξέζηε πκεσλίδε Γηδάζθνληεο θαζεγεηέο: Όιγα Βαγηαλνύ, Μαξηέηηα Καιακαξά Η γλσξηκία καο κε ηα γλσζηά ζε όινπο καο

Διαβάστε περισσότερα

Η διαηήρηζη ηης εθνικής ηασηόηηηας ηων Ελλήνων πολιηικών προζθύγων. ηοσ εμθσλίοσ πολέμοσ (1946-1949), ζηις τώρες σποδοτής ηοσς.

Η διαηήρηζη ηης εθνικής ηασηόηηηας ηων Ελλήνων πολιηικών προζθύγων. ηοσ εμθσλίοσ πολέμοσ (1946-1949), ζηις τώρες σποδοτής ηοσς. Η διαηήρηζη ηης εθνικής ηασηόηηηας ηων Ελλήνων πολιηικών προζθύγων ηοσ εμθσλίοσ πολέμοσ (1946-1949), ζηις τώρες σποδοτής ηοσς Υξηζηίλα Βακβνύξε Σα δεηλά πνπ επέθεξε ν εκθύιηνο πόιεκνο ζηελ Διιάδα ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Ν. Παπάυης (1792-1886), ένας Θεσσαλονικιός μεγαλέμπορος της Μάλτας. Ταστότητες, εσεργετισμός και η παγίωση τοσ έθνοσς. Aξηάδλε Μνπηαθίδνπ

Ιωάννης Ν. Παπάυης (1792-1886), ένας Θεσσαλονικιός μεγαλέμπορος της Μάλτας. Ταστότητες, εσεργετισμός και η παγίωση τοσ έθνοσς. Aξηάδλε Μνπηαθίδνπ Ιωάννης Ν. Παπάυης (1792-1886), ένας Θεσσαλονικιός μεγαλέμπορος της Μάλτας. Ταστότητες, εσεργετισμός και η παγίωση τοσ έθνοσς Aξηάδλε Μνπηαθίδνπ Δίλαη γλσζηό όηη ηα ειιεληθά εκπνξηθά δίθηπα θαη νη ζπλεηζθνξέο

Διαβάστε περισσότερα

ÚKOL: VYTISKNOUT A VZÍT S SEBOU

ÚKOL: VYTISKNOUT A VZÍT S SEBOU ÚKOL: VYTISKNOUT A VZÍT S SEBOU MΙΑ ΑΝΑΓΡΟΜΗ ΣΙ ΔΛΛΗΝΟ ΣΔΧΙΚΔ ΧΔΔΙ Ζ πξώηε επίζεκε επαθή Διιήλσλ θαη Σζέρσλ αλάγεηαη ζην Μεζαίσλα θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ απνζηνιή ησλ αδειθώλ Κύξηιινπ (θαηά θόζκνλ Κσλζηαληίλνπ)

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γηψξγνο Ενγγνιφπνπινο. (Αζήλα, 1903 Αζήλα, 2004)

Ο Γηψξγνο Ενγγνιφπνπινο. (Αζήλα, 1903 Αζήλα, 2004) Ο Γηψξγνο Ενγγνιφπνπινο (Αζήλα, 1903 Αζήλα, 2004) Ο Γηψξγνο Ενγγνιφπνπινο γελλήζεθε ηελ 1 ε Μαξηίνπ 1903 ζηελ νδφ Γειεγηψξγε ζην θέληξν ηεο Αζήλαο. Αλ θαη ζε επίζεκα έγγξαθα θέξεηαη λα έρεη γελλεζεί ην

Διαβάστε περισσότερα

To κτίριο τοσ «Υποσργείοσ Ναστικών» στην πλατεία Κλασθμώνος

To κτίριο τοσ «Υποσργείοσ Ναστικών» στην πλατεία Κλασθμώνος To κτίριο τοσ «Υποσργείοσ Ναστικών» στην πλατεία Κλασθμώνος Τνπ Αληηλαπάξρνπ (ε.α.) Ξελνθώληνο Π. Μαπξνγηάλλε Π.Ν. Φση.: Γεκήηξεο Παλαγησηόπνπινο Τν ηζηνξηθό ηνπ θηηξίνπ όπνπ ζήκεξα ζηεγάδνληαη νη ππεξεζίεο

Διαβάστε περισσότερα

5ε πλάληεζε Νέσλ Διιήλσλ Κνπθινπαηθηώλ θαη λέσλ εζνπνηώλ/θαιιηηερλώλ ζσκαηηθνύ ζεάηξνπ www.kilkis-festival.gr

5ε πλάληεζε Νέσλ Διιήλσλ Κνπθινπαηθηώλ θαη λέσλ εζνπνηώλ/θαιιηηερλώλ ζσκαηηθνύ ζεάηξνπ www.kilkis-festival.gr 15 Γηεζλέο Φεζηηβάι Κνπθινζεάηξνπ θαη Παληνκίκαο ηνπ Κηιθίο. 5ε πλάληεζε Νέσλ ήλσλ Κνπθινπαηθηώλ θαη λέσλ εζνπνηώλ/θαιιηηερλώλ ζσκαηηθνύ ζεάηξνπ www.kilkis-festival.gr Juanjo Corrales Καιιηηερληθόο Γηεπζπληήο

Διαβάστε περισσότερα