Elucigene CF Poly-T Οδηγίες χρήσης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Elucigene CF Poly-T Οδηγίες χρήσης"

Transcript

1 Elucigene CF Poly-T Οδηγίες χρήσης Κωδικός καταλόγου: PT003B2 50 εξετάσεις Για in vitro διαγνωστική χρήση Κατασκευάζεται από την: Για πωλήσεις, εξυπηρέτηση πελατών και τεχνική υποστήριξη: Elucigene Diagnostics is the trading name of Delta Diagnostics (UK) Limited, a company registered in England and Wales, registration number PT003BYEL 001 Sep-2014 Σελίδα 1 από 14

2 Elucigene CF Poly-T Χρήση για την οποία προορίζεται Για την ταυτόχρονη ποιοτική ανίχνευση in vitro των αλληλόμορφων θέσης ματίσματος 5T, 7T και 9T της πολυθυμιδίνηςστο ιντρόνιο 8 του ανθρώπινου γονιδίου του ρυθμιστή διαμεμβρανικής αγωγιγόμητας της κυστικής ίνωσης (Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator, CFTR). Η εξέταση παρέχει γονοτυπική πληροφορία για τα αλληλόμορφα 5T, 7T και 9T σε DNA που εκχυλίζεται από δείγματα ανθρώπινου ολικού αίματος και στοματικού εκπλύματος. Σύνοψη και επεξήγηση Το τμήμα πολυθυμιδίνης (Poly-T) είναι μια αλληλουχία βάσεων θυμιδίνης που βρίσκονται στο ιντρόνιο 8 του γονιδίου της CFTR και σχετίζεται με ανωμαλίες που περιλαμβάνονται στην CFTR ανάλογα με το μέγεθός της. Τα τρία συνήθη παραλλάγματα του τμήματος poly T είναι τα 5T, 7T, και 9T. Τόσο το 7T όσο και το 9T θεωρούνται πολυμορφικά παραλλάγματα ενώ το 5T θεωρείται μετάλλαξη ποικίλης διεισδυτικότητας. Το παράλλαγμα 5T θεωρείται ότι μειώνει την αποτελεσματικότηταματίσματος του ιντρονίου 8. Η εξέταση της Poly-T είναι κατάλληλη ως αυτόματος έλεγχος (reflex test) στις περιπτώσεις που ανιχνεύεται μετάλλαξη R117H ή σε περιπτώσεις που άρρεν ενήλικας ελέγχεται για αμφοτερόπλευρη έλλειψη σπερματικού πόρου (Congenital Bilateral Absence of the Vas Deferens, CBAVD). Οι διάφοροι γονότυποι του γονιδίου CFTR (ρυθμιστή διαμεμβρανικής αγωγιγόμητας της κυστικής ίνωσης) είναι δυνατόν να οδηγήσουν στην ανάπτυξη κυστικής ίνωσης με διάφορους βαθμούς σοβαρότητας. Διακυμάνσεις που παρατηρήθηκαν στο μήκος του τμήματος πολυθυμιδίνης (Poly-T) στο ιντρόνιο 8 έχουν συνδεθεί με ποικίλη αποτελεσματικότητα ματίσματος του εξονίου και με τις επακόλουθες διαφορές στη φαινοτυπική έκφραση της νόσου (1). Ιδιαίτερης σημασίας θεωρείται ο ρόλος του τμήματος Poly-T στην ανδρική υπογονιμότητα λόγω αμφοτερόπλευρης έλλειψης σπερματικού πόρου (CBAVD). Συσχέτιση μεταξύ γονότυπων Poly- T και της CBAVD έχει καταδειχθεί σε φορείς CF αλλά ακόμη και επί απουσίας γνωστών μεταλλάξεων CF (2). Ως εκ τούτου, ο προσδιορισμός της κατάστασης της Poly-T είναι σημαντικός σε περιπτώσεις υπογονιμότητας όταν υπάρχει υποψία CBAVD. Αν ένα άτομο έχει τη μετάλλαξη R117H, συνιστάται αυτόματος έλεγχος (reflex testing) για ύπαρξη παραλλαγμάτων 5T/7T/9T. Αν το άτομο έχει το αλληλόμορφο 5T, συνιστάται η διεξαγωγή ελέγχου σε επίπεδο οικογένειας προκειμένου να προσδιοριστεί αν το αλληλόμορφο 5T είναι σε ομόπλευρη ή ετερόπλευρη διάταξη με το αλληλόμορφο R117H. Η σοβαρότητα της πνευμονικής νόσου σε άτομα με μία ή δύο μεταλλάξεις R117H εξαρτάται από την παρουσία παραλλαγής του τμήματος poly T στο ιντρόνιο 8 (3). Άτομα με μετάλλαξη που προκαλεί CFTR συν το παράλλαγμα 5T σε ομόπλευρη διάταξη με τη μετάλλαξη R117H συνήθως παρουσιάζουν την πνευμονική εκδήλωση της κυστικής ίνωσης, αλλά τα άτομα με R117H και το παράλλαγμα 7T ή το παράλλαγμα 9T παρουσιάζουν φαινότυπο που ποικίλει έντονα και μπορεί να κυμαίνεται από καθόλου συμπτώματα μέχρι ήπια πνευμονική νόσο (1)(4). PT003BYEL 001 Sep-2014 Σελίδα 2 από 14

3 Αρχές της διαδικασίας Η μέθοδος που χρησιμοποιείται από το κιτ δοκιμασίας Elucigene CF Poly-T βασίζεται στο σύστημα ανίχνευσης μεταλλάξεων ανθεκτικών στην ενίσχυση (AmplificationRefractory Mutation System, ARMS), μια τεχνολογία ενίσχυσης αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (Polymerase Chain Reaction, PCR) για συγκεκριμένα αλληλόμορφα, η οποία μπορεί να ανιχνεύει σημειακές μεταλλάξεις ή μικρές διαγραφές στο δεοξυριβονουκλεϊκό οξύ (DNA)(5). Η αρχή του συστήματοςarms είναι ότι τα ολιγονουκλεοτίδιαμε παράταιρο κατάλοιπο 3 δεν θα λειτουργήσουν ως εκκινητές αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR) υπό δεδομένες συνθήκες. Η προσεκτικήεπιλογή και σχεδιασμός κατάλληλων εκκινητών ολιγονουκλεοτιδίων επιτρέπει την ενίσχυση και ανίχνευση συγκεκριμένων μεταλλαγμένων ή φυσιολογικών αλληλουχιών DNA. Η εξέταση περιλαμβάνει ένα μίγμα αντίδρασης το οποίο περιλαμβάνει εκκινητές που ενισχύουν ειδικάαλληλουχίες DNA παραλλαγμάτων είτεπολυθυμιδίνης, είτε 5T είτε 7T ή9τ. Το μίγμα αντίδρασης περιλαμβάνει επίσης εκκινητές οι οποίοι ενισχύουν μη πολυθυμιδινικές αλληλουχίες DNA ως εσωτερικός έλεγχος ενίσχυσης για να επιβεβαιωθεί η επιτυχής ενίσχυση. Τα ενισχυμένα προϊόντα (amplicon) της PCR διαχωρίζονται με ηλεκτροφόρηση σε γέληαγαρόζης και η παρουσία ή απουσία ζωνών στη γέλη υποδεικνύει αν η CF Poly-Tείναι 5T, 7T ή 9T. Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις 1. Ο μάρτυρας DNA που παρέχεται σε αυτό το κιτ είναι ανθρώπινης προέλευσης και έχει εξεταστεί ξεχωριστά χρησιμοποιώντας μέθοδο που βασίζεται σε PCR και έχει διαπιστωθεί αρνητικός για τους ιούς της ηπατίτιδας Β (HBV), της ηπατίτιδας C (HBC) και για τον ιό της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας 1 (HlV 1). 2. Θα πρέπει να προσέχετε κατά τον χειρισμό υλικού ανθρώπινης προέλευσης. Όλα τα δείγματα θα πρέπει να θεωρούνται δυνητικά μολυσματικά. Καμία μέθοδος εξέτασης δεν μπορεί να διασφαλίσει απόλυτα ότι απουσιάζουν οι ιοί HBV, HCV, HIV 1 ή άλλοι μολυσματικοί παράγοντες. 3. Ο χειρισμός των δειγμάτων και των συστατικών της εξέτασης, η χρήση τους, η φύλαξη και η απόρριψή τους θα πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζει η ανάλογη εθνική κατευθυντήρια οδηγία ή κανονισμός ασφαλείας για βιολογικούς κινδύνους. 4. Σύμφωνα με την τρέχουσα ορθή εργαστηριακή πρακτική, τα εργαστήρια θα πρέπει να αναλύουν τα δικά τους δείγματα εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου γνωστού γονότυπου σε κάθε προσδιορισμό, ούτως ώστε να μπορεί αξιολογηθεί η εγκυρότητα της διαδικασίας. 5. Εάν το κουτί του κιτ έχει υποστεί ζημιά, ενδέχεται να έχει προκληθεί ζημιά στο περιεχόμενο. Μη χρησιμοποιήσετε το κιτ, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. PT003BYEL 001 Sep-2014 Σελίδα 3 από 14

4 Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στις ετικέτες Τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται σε όλες τις ετικέτες και τις συσκευασίες συμμορφώνονται με το εναρμονισμένο πρότυπο ISO15223 Παρασκευαστής Αριθμός εξετάσεων Δείτε τις οδηγίες χρήσης X C Φυλάσσετε σε θερμοκρασία χαμηλότερη από τηναναγραφόμενη Χρησιμοποιείτε πριν από την αναγραφόμενη ημερομηνία Κωδικός καταλόγου Αριθμός παρτίδας Ιατροτεχνολογικό προϊόν για in vitro διαγνωστική χρήση PT003BYEL 001 Sep-2014 Σελίδα 4 από 14

5 Υλικά που παρέχονται Τα αντιδραστήρια θα πρέπει να φυλάσσονται σε περιοχή που δεν περιέχει μολυσματικό DNA ή προϊόν PCR. Όλα τα αντιδραστήρια παρέχονται έτοιμα για χρήση. Φυλάσσετε τα μη ανοιγμένα και τα ανοιγμένα αντιδραστήρια σε θερμοκρασία -20 C. Τα ανοιγμένα αντιδραστήρια μπορούν να φυλαχθούν επί έως και 3 μήνες. Παρέχονται επαρκή υλικά για 50 εξετάσεις: 1. 2 φιαλίδια μίγματος εκκινητή A (TA) , που περιέχουν εκκινητές ειδικούς για ενίσχυση των αλληλόμορφων 5T, 7T και 9T στο ιντρόνιο 8 του γονιδίου CFTR, μάρτυρες εκκινητές και τριφοσφωρικό δεοξυνουκλεοτίδιο σε ρυθμιστικό διάλυμα (2 x 450 l) φιαλίδιο x 40 l AmpliTaq Gold (AG) φιαλίδιο x 200 l ρυθμιστικού διαλύματος (DB) φιαλίδιο x 600 l χρωστικής φόρτωσης (LD) φιαλίδιο x 50 l DNA μάρτυρα (DC) , που περιέχει ανθρώπινο DNA γονότυπου 7T/9T. Απαιτούμενα υλικά που δεν παρέχονται Εργαστηριακά αναλώσιμα - Γάντια, σωληνάρια μικροφυγοκέντρου με βιδωτό πώμα, ρύγχη πιπετών, φιαλίδια PCR 0,2 ml ή 0,5 ml με λεπτά τοιχώματα (η χρήση φιαλιδίων δύο διαφορετικών χρωμάτων θα διευκολύνει την ταυτοποίηση του μίγματος εκκινητή). Προετοιμασία του DNA - Αποστειρωμένο, απιονισμένο νερό καλής ποιότητας, χλωριούχο νάτριο (NaCl), δινάτριο άλας του αιθυλενοδιαμινοτετραοξικούοξέος (EDTA), κόκκοι υδροξειδίου του νατρίου (NaOH), 2-αμινο-2-(υδροξυμεθυλ)-1,3-προπανοδιόλη (Τρι-βασική) κρυσταλλική, υδροχλωρικό οξύ 36% ειδ. βάρους 1,18 (HCl), χλωριούχο αμμώνιο (NH 4Cl). Ενίσχυση PCR - Ελαφρύ, λευκό ορυκτέλαιο Sigma*, καλήςποιότητας αποστειρωμένο, αποσταγμένο νερό. Ηλεκτροφόρηση - Υλικά ηλεκτροφόρησης γέλης συμπεριλαμβανομένης αγαρόζης NuSieve 3:1 (Lonza), κλίμακα 50 ζευγών βάσεων, βρωμιούχο αιθίδιο. * Για ενίσχυση που πραγματοποιείται σε φιαλίδια PCR 0,5 ml ή θερμικούς κυκλοποιητές χωρίς θερμαινόμενα καπάκια Απαιτούμενος εξοπλισμός Εργαστηριακός εξοπλισμός - πιπέτες ακριβείας (2 σετ: 1 για τον χειρισμό πριν από την ενίσχυση και 1 για τον χειρισμό μετά την ενίσχυση:- κατά προτίμηση πιπέτες θερμικής μετατόπισης), γυαλιά, προστατευτικός ρουχισμός, αναμείκτης περιδίνησης (vortex), μικροφυγόκεντρος, ζυγαριά, φορέας σωληναρίων. Προετοιμασία του DNA - Φυγόκεντρος (για δείγματα στοματικού εκπλύματος), θερμαινόμενη πλάκα (θέρμανση στους 100 C). Ενίσχυση - Θερμικός κυκλοποιητής που δέχεται φιαλίδια 0,5 ml ή 0,2 ml (με ακρίβεια θερμοκρασίας +/-1 C μεταξύ 33 C και 100 C και ομοιομορφία στατικής θερμοκρασίας +/-1 C), θερμαινόμενο καπάκι προαιρετικό. PT003BYEL 001 Sep-2014 Σελίδα 5 από 14

6 Ηλεκτροφόρηση - Οριζόντιο εμβυθιζόμενο δοχείο γέλης, σύστημα τροφοδοσίας, φούρνος μικροκυμάτων, υδατόλουτρο για ψύξη της αγαρόζης, διαφανοσκόπιο UV, φωτογραφικό σύστημα. Συλλογή και φύλαξη δειγμάτων Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν δείγματα ολικού αίματος (EDTA) ή στοματικού εκπλύματος. Συνιστάται το άτομο που θα εξεταστεί να μην έχει φάει ή πιει λίγο πριν δώσει το δείγμα στοματικού εκπλύματος. Έχει αναφερθεί ότι οι συσκευές συλλογής δειγμάτων, κατά περιπτώσεις, είναι επιβλαβείς για την ακεραιότητα ορισμένων αναλυόμενων ουσιών και μπορεί να παρεμβληθούν σε ορισμένες τεχνολογίες μεθόδων(6). Συνιστάται να επιβεβαιώνει κάθε χρήστης ότι η επιλεγμένη συσκευή χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και ότι τόσο οι συσκευές συλλογής δειγμάτων όσο και οι εναλλακτικές μέθοδοι προετοιμασίας του DNA είναι συμβατές με αυτή τη δοκιμασία. Τα δείγματα αίματος θα πρέπει να φυλάσσονται σε θερμοκρασία -20 C πριν από την προετοιμασία του DNA. Να αποφεύγεται η επανειλημμένη κατάψυξη και απόψυξη. Τα δείγματα στοματικού εκπλύματος πρέπει να φυλάσσονται στους 4 C και το DNA να προετοιμάζεται εντός 7 ημερών. Προετοιμασία του DNA από δείγματα ολικού αίματος (EDTA) 1. Μεταφέρετε με πιπέτα 80 l από κάθε δείγμα αίματος μέσα σε ένα σωληνάριο μικροφυγοκέντρου με βιδωτό πώμα. 2. Μεταφέρετε με πιπέτα 320 l διαλύματος NH 4Cl 170 mm (9,09 g/l) σε κάθε σωληνάριο. 3. Αναμείξτε επί 20 λεπτά με ήπια περιδίνηση και αναστροφή. Αποφύγετε την έντονη ανατάραξη και τη δημιουργία αφρού. 4. Φυγοκεντρίστε κάθε σωληνάριο επί 2 λεπτά στα g έως ότου σχηματιστεί κυτταρικό ίζημα. 5. Χρησιμοποιώντας πιπέτα, αφαιρέστε και απορρίψτε το υπερκείμενο υγρό. 6. Μεταφέρετε με πιπέτα 300 l NaCl 10 mm (0,58 g/l) / EDTA 10 mm (3,72 g/l) σε κάθε σωληνάριο και επαναιωρήστε τα κύτταρα σε αναμείκτη περιδίνησης. 7. Φυγοκεντρίστε κάθε σωληνάριο επί 1 λεπτό στα g έως ότου σχηματιστεί κυτταρικό ίζημα. 8. Επαναλάβετε τα βήματα 5 έως 7 τουλάχιστον δύο φορές ακόμη έως ότου απομακρυνθεί όλη η ορατή κόκκινη χρώση στο υπερκείμενο υγρό. 9. Χρησιμοποιώντας πιπέτα, αφαιρέστε και απορρίψτε το υπερκείμενο υγρό. 10. Μεταφέρετε με πιπέτα 200 l διαλύματος NaOH 50 mm (2 g/l) σε κάθε σωληνάριο και επαναιωρήστε τα κύτταρα σε αναμείκτη περιδίνησης. 11. Επωάστε σε θερμαινόμενη πλάκα στους 100 C επί 10 λεπτά. 12. Μεταφέρετε με πιπέτα 40 l Τρι-βασικό 1M (121,1 g/l)/hcl (ph 7,5) σε κάθε σωληνάριο και αναμείξτε σε αναμείκτη περιδίνησης. 13. Προσθέστε 1 ml αποστειρωμένου απιονισμένου νερού σε κάθε σωληνάριομικροφυγοκέντρου ώστε να αποκτήσετε συνολικό όγκο δείγματος DNA 1,24 ml. 14. Φυγοκεντρίστε κάθε σωληνάριο επί 1 λεπτό στα g έως ότου σχηματιστεί ίζημα κυτταρικών υπολειμμάτων. Το DNA περιέχεται στο υπερκείμενο υγρό. PT003BYEL 001 Sep-2014 Σελίδα 6 από 14

7 Προετοιμασία του DNA από δείγματα στοματικού εκπλύματος 1. Αναταράξτε 10 ml φυσιολογικού ορού 0,9% στο στόμα επί 20 δευτερόλεπτα. Συλλέξτε το εναιώρημα σε στείρο πλαστικό σωληνάριο γενικής χρήσης. 2. Δημιουργήστε κυτταρικό ίζημα με φυγοκέντριση στα 800 g επί 10 λεπτά στους C. 3. Χρησιμοποιώντας πιπέτα, αφαιρέστε προσεκτικά και απορρίψτε το υπερκείμενο υγρό. 4. Μεταφέρετε με πιπέτα 500 l NaCl 10 mm (0,58 g/l) / EDTA 10 mm (3,72 g/l) σε κάθε σωληνάριο και επαναιωρήστε τα κύτταρα σε αναμείκτη περιδίνησης. 5. Μεταφέρετε κάθε δείγμα σε σωληνάριο μικροφυγοκέντρου με βιδωτό καπάκι. 6. Φυγοκεντρίστε κάθε σωληνάριο επί 1 λεπτό στα g έως ότου σχηματιστεί κυτταρικό ίζημα. 7. Χρησιμοποιώντας πιπέτα, αφαιρέστε και απορρίψτε το υπερκείμενο υγρό. 8. Μεταφέρετε με πιπέτα 500 l διαλύματος NaOH 50 mm (2 g/l) σε κάθε σωληνάριο και επαναιωρήστε τα κύτταρα σε αναμείκτη περιδίνησης. 9. Επωάστε σε θερμαινόμενη πλάκα στους 100 C επί 10 λεπτά. 10.Μεταφέρετε με πιπέτα 100 l Τρι-βασικό 1M (121,1 g/l) / HCl (ph 7,5) σε κάθε σωληνάριο και αναμείξτε σε αναμείκτη περιδίνησης. 11.Φυγοκεντρίστε κάθε σωληνάριο επί 1 λεπτό στα g έως ότου σχηματιστεί ίζημα κυτταρικών υπολειμμάτων. Το DNA περιέχεται στο υπερκείμενο υγρό. 12.Μεταφέρετε 100 l υπερκείμενου υγρού (δείγμα DNA) σε νέο σωληνάριο μικροφυγοκέντρου στο οποίο έχετε τοποθετήσει ετικέτα. 13.Προσθέστε 400 l αποστειρωμένου απιονισμένου νερού σε κάθε δείγμα DNA ώστε να έχετε συνολικό όγκο 500 l. Εναλλακτικές μέθοδοι προετοιμασίας του DNA Το κιτ DNA αίματος QIAamp (Qiagen) έχει χρησιμοποιηθεί επίσης για προετοιμασία του DNA από ολικό αίμα και έχει βρεθεί ότι δίνει αποτελέσματα που μπορούν να αναπαραχθούν και να ερμηνευτούν. Οι μέθοδοι προετοιμασίας του DNA που περιγράφονται παραπάνω συνιστώνται από την Elucigene Diagnostics και έχει αποδειχθεί ότι δίνουν επαναλήψιμα και αξιόπιστα αποτελέσματα. Το DNA που προετοιμάστηκε με χρήση άλλων μεθόδων ή από άλλους τύπους δειγμάτων ενδέχεται να μην είναι ιδανικό για την εξέταση Elucigene CF Poly-T και ενδέχεται να μη δώσει βέλτιστα αποτελέσματα. Τα σημαντικότερα κριτήρια για τη χρήση εναλλακτικών μεθόδων προετοιμασίας DNA είναι η συγκέντρωση DNA και η απουσία αναστολέων PCR. Συνιστάται η ενδελεχής αξιολόγηση της συμβατότητας εναλλακτικών μεθόδων και τύπων δειγμάτων με την εξέταση Elucigene CF Poly-T πριν από τη χρήση των αποτελεσμάτων για διαγνωστικούς σκοπούς. Η εξέταση δειγμάτων DNA σε συγκεντρώσεις <10 ng/5µl δεν συνιστάται. Υπό βέλτιστες συνθήκες PCR προκύπτει πάντα αποτέλεσμα σε συγκεντρώσεις DNA μεταξύ 10 και 100 ng/5 μl. PT003BYEL 001 Sep-2014 Σελίδα 7 από 14

8 Σημείωση: Εξαιτίας της κυμαινόμενης ποιότητας και ποσότητας του εκχυλιζόμενου DNA ενδέχεται κάποιες φορές να απαιτείται αραίωση του τελικού διαλύματος DNA ακόμη 5 φορές, ώστε να εξασφαλιστεί αποτελεσματική ενίσχυση. Πρωτόκολλο εξέτασης Διαδικασία ενίσχυσης Οι τιμές που αναγράφονται στους πίνακες 1 και 2 μπορούν να αυξηθούν αναλογικά για αριθμό εξετάσεων διαφορετικό από αυτούς που προσδιορίζονται. Ωστόσο, εξαιτίας των μικρών όγκων δειγμάτων, η Elucigene Diagnostics συνιστά να μην προετοιμάζονται λιγότερες από 5 εξετάσεις τη φορά. 1. Προγραμματίστε τον θερμικό κυκλοποιητή με αρχείο χρονορύθμισης ώστε να ενεργοποιείται το AmpliTaq Gold σε θερμοκρασία 94 C επί 20 λεπτά, σε συνδυασμό με ένα πρόγραμμα κύκλου ενίσχυσης 30 δευτερολέπτων σε θερμοκρασία 94 C (αποδιάταξη), 2 λεπτών σε θερμοκρασία 58 C (υβριδοποίηση) και 1 λεπτού σε θερμοκρασία 72 C (επιμήκυνση) για 35 κύκλους. Αυτό θα πρέπει να συνδυαστεί με αρχείο χρονορύθμισης διάρκειας 20 λεπτών σε θερμοκρασία 72 C (επιμήκυνση) στον τελικό κύκλο. Σημείωση: Επιλέξτε τη μέθοδο Block στο θερμικό κυκλοποιητή για PCR σε φιαλίδια 0,5 ml. 2. Αποψύξτε και φυγοκεντρίστε τα φιαλίδια μίγματος εκκινητή A (TA), AmpliTaq Gold (AG), χρωστικής φόρτωσης (LD) και ρυθμιστικού διαλύματος (DB) επί 10 δευτερόλεπτα στα g, αναμίξτε ήπια με αναμείκτη περιδίνησης και φυγοκεντρίστε ξανά τα φιαλίδια επί 10 δευτερόλεπτα. Σημείωση: Τα βήματα 3-5 πρέπει να εκτελεστούν σε χώρο που δεν υπάρχει καθόλου DNA 3. Με βάση τον πίνακα 1 προετοιμάστε επαρκή ποσότητα διαλύματος AmpliTaq Gold σε ρυθμιστικό διάλυμα και χρωστική φόρτωσης που παρέχονται και αποστειρωμένο απιονισμένο νερό για τον αριθμό των δειγμάτων και μαρτύρων που πρόκειται να εξεταστούν. Αναμείξτε σχολαστικά αναρροφώντας με πιπέτα πάνω-κάτω. Πίνακας 1. Διάλυμα AmpliTaq Gold Αριθμός απαιτούμενων εξετάσεων Όγκος αποστειρωμένου αποσταγμένου 10,2 20,4 40,8 102 νερού ( l) Όγκος χρωστικής φόρτωσης ( l) Όγκος ρυθμιστικού διαλύματος ( l) Όγκος AmpliTaq Gold ( l) 1,8 3,6 7,2 18 Συνολικός όγκος ( l) Βάσει των τιμών που αναγράφονται στον πίνακα 2, προετοιμάστε τα μίγματα αντίδρασης A. Μεταφέρετε το κατάλληλο κλάσμα του μίγματος εκκινητή Aσε σωληνάριο μικροφυγοκέντρου στο οποίο έχετε τοποθετήσει ετικέτα. Χρησιμοποιώντας ξεχωριστά ρύγχη πιπετών προσθέστε τον κατάλληλο όγκο διαλύματος AmpliTaq Gold (από το βήμα 3) σε κάθε σωληνάριο μικροφυγοκέντρου. Αναμείξτε ήπια με αναμείκτη περιδίνησης και φυγοκεντρίστε τα φιαλίδια επί 10 δευτερόλεπτα στα g. PT003BYEL 001 Sep-2014 Σελίδα 8 από 14

9 Πίνακας 2. Προετοιμασία μιγμάτων αντίδρασης A Αριθμός απαιτούμενων εξετάσεων A A A A Όγκος μίγματος εκκινητή A ( l) 82, Όγκος αραιωμένου ενζύμου ( l) 27, Συνολικός όγκος ( l) Μεταφέρετε με πιπέτα 20 l προετοιμασμένου μίγματος αντίδρασης A στον πυθμένα καθενός από τα προκαθορισμένου αριθμού φιαλίδια PCR. Τοποθετήστε ετικέτα σε ένα φιαλίδιο RCR για κάθε δείγμα και κάθε μάρτυρα. 6. Χρησιμοποιώντας ξεχωριστά ρύγχη πιπετών κάθε φορά, προσθέστε 5 l δείγματος του DNA προς εξέταση σε κάθε φιαλίδιο. Προσθέστε μία σταγόνα ελαφρύ λευκό ορυκτέλαιο Sigma για να καλύψετε την υδαρή φάση*. Επανατοποθετήστε τα πώματα καλά στη θέση τους. 7. Για τον αρνητικό μάρτυρα μην προσθέσετε DNA στο φιαλίδιο. Προσθέστε 1 σταγόνα ελαφρύ λευκό ορυκτέλαιο Sigma για να καλύψετε την υδαρή φάση*. Επανατοποθετήστε τα πώματα καλά στη θέση τους. 8. Φυγοκεντρίστε τα φιαλίδια επί 10 δευτερόλεπτα στα g. 9. Τοποθετήστε όλα τα φιαλίδια σταθερά στο θερμικό κυκλοποιητή. Ξεκινήστε το αρχείο χρονορύθμισης των 94 C, ακολουθούμενο από το πρόγραμμα κύκλου ενίσχυσης. 10. Απορρίψτε όλο το υπόλοιπο μη χρησιμοποιημένο διάλυμα AmpliTaq Gold και το προετοιμασμένο μίγμα αντίδρασης. 11. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος κύκλου ενίσχυσης, τα δείγματα μπορούν να φυλάσσονται σε θερμοκρασία δωματίου όλη τη νύχτα ή σε θερμοκρασία 2-8 C για έως και 7 ημέρες πριν από την ανάλυση με ηλεκτροφόρηση γέλης. * Για ενίσχυση που διεξάγεται με φιαλίδια PCR 0,5 ml ή θερμικούς κυκλοποιητές χωρίς θερμαινόμενα καπάκια. Ηλεκτροφόρηση γέλης Συνιστάταινα επιβεβαιώνει κάθε χρήστης ότι ο επιλεγμένος εξοπλισμός χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και ότι είναι συμβατός με αυτή την εξέταση. Υπό αυτή την έννοια οι καθοριστικές παράμετροι είναι το υπόστρωμα (matrix) της γέλης και οι διαστάσεις της μήτρας κυψελίδων. Τα αποτελέσματα ελήφθησαν με τη χρήση των ακόλουθων συνθηκών ηλεκροφόρησης: 1. Το προϊόν PCR ηλεκτροφορήθηκε σε γέλη αγαρόζης 3% NuSieve 3:1 χρησιμοποιώντας τρι-βορικό με βρωμιούχο αιθίδιο (TBE/EtBr) ως ρυθμιστικό διάλυμα ηλεκτροφόρησης. Το TBE/EtBr προετοιμάστηκε ως Τρι-βασικό 134 mm (16,2 g/l), βορικό οξύ 74,9 mm (4,63 g/l), ρυθμιστικό διάλυμα EDTA 2,55 mm (0,95 g/l) μεβρωμιούχο αιθίδιο 0,1 g/ml g NuSieve 3:1 αραιώθηκαν σε 100 ml TBE/EtBr και μεταφέρθηκαν σε οριζόντιο δίσκο 15 x 12 cm με μήτρες κυψελίδων 1,5 mm x 5 mm αιωρούμενες 1 mm πάνω από τη βάση l του προϊόντος PCR από κάθε φιαλίδιο PCR πρέπει να τοποθετηθούν σε παρακείμενες θέσεις κυψελίδων πάνω στην προετοιμασμένη γέλη αγαρόζης. PT003BYEL 001 Sep-2014 Σελίδα 9 από 14

10 4. Μία κλίμακα 50 ζευγών βάσεων χρησιμοποιήθηκε δίπλα στα δείγματα ως δείκτης μοριακού βάρους. 5. Η ηλεκτροφόρηση πραγματοποιήθηκε στα 5 έως 6 V/cm μεταξύ των ηλεκτροδίων έως ότου το μέτωπο της χρωστικής μετακινήθηκε κατά 4 cm από τις κυψελίδες φόρτωσης προς την άνοδο (1 με 1,5 ώρα). 6. Μετά την ηλεκτροφόρηση οι γέλες τοποθετήθηκαν σε διαφανοσκόπιο UV στα 260 nm όπου οπτικοποιήθηκαν και φωτογραφήθηκαν. Ερμηνεία αποτελεσμάτων Τα προϊόντα PCR θα παρατηρηθούν ως ζώνες στις στήλες των φιαλιδίων της γέλης. 1. Οι διαγνωστικές ζώνες πρέπει να είναι ευκρινώς ορατές σε όλα τα δείγματα και να έχουν παρόμοια ένταση στη ζώνη 250 ζευγών βάσεων (bp) στην κλίμακα 50 bp (όταν 1,5 μg της κλίμακας έχει φορτωθεί στη γέλη). Ο μάρτυρας DNA θα λειτουργήσει επίσης ως οδηγός για την ένταση των ζωνών. 2. Τουλάχιστον μία διαγνωστική ζώνη πρέπει να είναι ορατή σε κάθε στήλη που αντιστοιχεί σε δείγματα προς εξέταση ή μάρτυρα DNA. 3. Σε καμία στήλη δεν πρέπει να παρατηρούνται σκιές και φθορισμός υπόβαθρου. 4. Η θέση των διαγνωστικών ζωνών πρέπει να δείχνει το σωστό μοριακό μέγεθος (βλ. Εικόνα 1). 5. Ο αρνητικός μάρτυρας δεν πρέπει να εμφανίζει καμία ζώνη. Αν δεν παρατηρηθεί κάποιο από τα παραπάνω κριτήρια, τα αποτελέσματα δεν πρέπει να ερμηνευτούν και θα πρέπει να επαναληφθεί η εξέταση. 6. Ένα άτομο έχει δύο αντίγραφα του γονιδίου CFTR. Όπου αυτά τα αντίγραφα έχουν την ίδια αλληλουχία για μία συγκεκριμένη θέση, το άτομο περιγράφεται ως ομόζυγο για αυτή τη θέση. Όπου τα αντίγραφα έχουν διαφορετική αλληλουχία για μία συγκεκριμένη θέση, το άτομο περιγράφεται ως ετερόζυγο για αυτή τη θέση. 7. Η παρουσία προϊόντος PCR που προέκυψε από τον εκκινητή αλληλόμορφου 5T θα παρατηρηθεί στη στήλη της γέλης στα 105 bp και ταυτοποιείται συγκρίνοντας τη θέση και την ένταση της ζώνης με την παρακείμενη στήλη δείκτη και το μάρτυρα DNA. Μόνο ζώνες προϊόντων σωστού μεγέθους θα πρέπει να ερμηνευτούν. 8. Η παρουσία προϊόντος PCR που προέκυψε από τον εκκινητή αλληλόμορφου 7T θα παρατηρηθεί στη στήλη της γέλης στα 132 bp και ταυτοποιείται συγκρίνοντας τη θέση και την ένταση της ζώνης με την παρακείμενη στήλη δείκτη και το μάρτυρα DNA. Μόνο ζώνες προϊόντων σωστού μεγέθους θα πρέπει να ερμηνευτούν. 9. Η παρουσία προϊόντος PCR που προέκυψε από τον εκκινητή αλληλόμορφου 9T θα παρατηρηθεί στη στήλη της γέλης στα 169 bp και ταυτοποιείται συγκρίνοντας τη θέση και την ένταση της ζώνης με την παρακείμενη στήλη δείκτη και το μάρτυρα DNA. Μόνο ζώνες προϊόντων σωστού μεγέθους θα πρέπει να ερμηνευτούν. 10.Ως αποτέλεσμα της επέκτασης των αλληλόμορφων μέσα στην μικροδορυφορική περιοχή (TG) 8-13 από το έως το (παρακείμενη στην ενισχυμένη περιοχή της πολυθυμιδίνης), το μήκος των διαγνωστικών προϊόντων PCR ενδέχεται να ποικίλει. Ως αποτέλεσμα, ενδέχεται να παρατηρηθεί πολύ μικρή μεταβολή του μεγέθους της ζώνης προϊόντος κατά τη διάρκεια της ηλεκτροφόρησης. Αυτές οι μεταβολές δεν επηρεάζουν την ερμηνεία των αποτελεσμάτων της εξέτασης. 11.Λόγω της φύσης της αλληλουχίας γύρω από τη θέση poly-t, ενδέχεται να σχηματιστούν περιστασιακά ετερόδιπλα μόρια από τα προϊόντα PCR και συνεπώς ενδέχεται να είναι ορατά σε ορισμένες στήλες των προς εξέταση δειγμάτων. Η θέση αυτών των ετερόδιπλων PT003BYEL 001 Sep-2014 Σελίδα 10 από 14

11 μορίων, που δεν είναι τόσο έντονα όσο οι αντίστοιχες διαγνωστικές ζώνες, εικονίζεται σκιασμένη στην Εικόνα 1. Το αποτέλεσμα της εξέτασης δεν επηρεάζεται αρνητικά από την παρουσία ετερόδιπλων μορίων. 12.Κατά την επικύρωση της δοκιμασίας, μια σκιερή ή αμυδρή ζώνη ήταν ορατή περιστασιακά στα δείγματα 7T/7T κοντά στη θέση του αλληλόμορφου 9T. Το συγκεκριμένο τέχνημα ενίσχυσης PCR δεν είναι διαγνωστικό προϊόν PCR ή προϊόν σχηματισμούετερόδιπλων μορίων και δεν θα πρέπει να αξιολογηθεί ως διαγνωστική ζώνη. Εικόνα 1 Δείκτης μοριακού βάρους (Κλίμακα 50 ζευγών βάσεων) T/5T 5T/7T 5T/9T 7T/7T 7T/9T 9T/9T Δείκτης μοριακού βάρους (Κλίμακα 50 ζευγών βάσεων) T 169bp 9T 169bp 9T 169bp T 132bp 7T 132bp 7T 132bp 100 5T 105bp 5T 105bp 5T 105bp 100 Διαγνωστική ζώνη Παρατηρούμενα ετερόδιπλα μόρια Τα ετερόδιπλα μόρια που εικονίζονται στην Εικόνα 1 παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης της δοκιμασίας. Λόγω της ποικιλομορφίας της αλληλουχίας στην περιοχή των επαναλαμβανόμενων βάσεων Poly-T, ενδέχεται να παρατηρηθούν πρόσθετα (προηγουμένως ανύπαρκτα) ετερόδιπλα μόρια. PT003BYEL 001 Sep-2014 Σελίδα 11 από 14

12 Χαρακτηριστικά απόδοσης Εκατό δείγματα εξετάστηκαν με το κιτ Elucigene CF Poly-T σε ενδοεταιρική μελέτη. Όλα τα δείγματα ήταν ολικό αίμα (EDTA) και το DNA προετοιμάστηκε σύμφωνα με τη συνιστώμενη μέθοδο εκχύλισης DNA. Όλα τα αποτελέσματα που προέκυψαν επιβεβαιώθηκαν για τα αλληλόμορφα της θέσης ματίσματος της πολυθυμιδίνης στο ιντρόνιο 8 χρησιμοποιώντας εναλλακτική μέθοδο. Από τα 100 άτομα που εξετάστηκαν, 5 ήταν 5T/7T, 71 ήταν 7T/7T, 21 ήταν 7T/9T και 3 ήταν 9T/9T. Όλα τα δείγματα DNA ενισχύθηκανεπιτυχώς με τη χρήση του κιτ Elucigene CF Poly-T και κανένα δεν χρειάστηκε επανάληψη της εξέτασης. Δείγματα αίματος και στοματικού εκπλύματος ελήφθησαν από 100 άτομα και εξετάστηκαν με το κιτ Elucigene CF Poly-T. Το αποτέλεσμα που ελήφθη από κάθε δείγμα στοματικού εκπλύματος ήταν σύμφωνο με το αποτέλεσμα που ελήφθη με τη χρήση του δείγματος αίματος από το ίδιο άτομο. Παρεμβαλλόμενες παραλλαγές αλληλουχίας Έχουν ληφθεί μέτρα κατά την ανάπτυξη της δοκιμασίας για να αποφευχθεί η παρεμβολή στη λειτουργία της δοκιμασίας λόγω της παρουσίας άλλων αναφερόμενων πολυμορφισμών και μεταλλάξεων του γονιδίου CFTR (7). Υπάρχουν αρκετά παραλλάγματα αλληλουχίας στο γονίδιο CFTR άγνωστης συχνότητας τα οποία εντοπίζονται κοντά στα παραλλάγματα IVS8 5T, 7T και 9T. Η αξιολόγηση των αναφερόμενων παραλλαγμάτων αλληλουχίας ανέδειξε τις ακόλουθες επιδράσεις στα αποτελέσματα του κιτ Elucigene CF Poly-T: 1. Η μετάλλαξη TTT>G που οδηγεί σε άτομο (TG) 13(T) 3 με εμφανή κατάσταση νόσου 5T θα παράγει διαγνωστικό προϊόν PCR από τον εκκινητή 5T. 2. Ο πολυμορφισμός G/T που αλλοιώνει την τελευταία επανάληψη TG σε TT με υποκατάσταση της τελικής G, δεν επηρεάζει την απόδοση της εξέτασης, διότι αυτός ο πολυμορφισμός αλλάζει την κατάσταση των ατόμων όσον αφορά το μήκος του τμήματος της πολυθυμιδίνης. 3. Οι επιδράσεις των μεταλλάξεων G>C, A>C και delAG δεν εξετάστηκαν αλλά ενδέχεται να επηρεάζουν την εξέταση Elucigene CF Poly-T. Περιορισμοί της διαδικασίας 1. Τα αποτελέσματα που λαμβάνονται από τον παρόντα ή άλλους διαγνωστικούς προσδιορισμούς πρέπει να ερμηνευτούν σε συνδυασμό με άλλα εργαστηριακά και κλινικά δεδομένα που είναι διαθέσιμα στον ιατρό. 2. Η απουσία μεταλλάξεων που ανιχνεύονται με αυτό το κιτ δεν αποτελεί εγγύηση απουσίας άλλων μεταλλάξεων του γονιδίου CFTR. Είναι πιθανή η παρουσία άλλων μεταλλάξεων και αυτές δεν ανιχνεύονται από αυτό το κιτ. 3. Οι μεταλλάξεις διαφέρουν ως προς τη συχνότητά τους μεταξύ διαφορετικών πληθυσμών. Δεδομένα για τη συχνότητα μεταλλάξεων σε διαφόρους πληθυσμούς διατίθενται από την Κοινοπραξία Γενετικής Ανάλυσης της Κυστικής Ίνωσης (Cystic Fibrosis Genetic Analysis Consortium) (7). 4. Όπως συμβαίνει σε όλες τις γενετικές εξετάσεις, ενδέχεται να εξαχθούν εσφαλμένα αποτελέσματα από δείγματα αίματος που έχουν ληφθεί αμέσως μετά από πρόσφατη μετάγγιση αίματος. PT003BYEL 001 Sep-2014 Σελίδα 12 από 14

13 Ο χρήστης αυτού του κιτ θα πρέπει να τονίσει αυτά τα σημεία κατά την αναφορά αποτελεσμάτων στον κλινικό γιατρό που θα θέσει τη διάγνωση ή τον γενετικό σύμβουλο. Βιβλιογραφία 1. Kiesewetter S, Macek M, Davis C, Curristin SM, Chu CS, Graham C, Shrimpton AE, Cashman SM, Tsui LC, Mickle J. et al. A mutation in CFTR produces different phenotypes depending on chromosomal background. Nat Genet. 1993; 5: Dork T, Dworniczak B, Aulehla-Scholz C, Wieczorek D, Bohm I, Mayerova A, Seydewitz HH, Nieschlag E, Meschede D, Horst J, Pander HJ, Sperling H, Ratjen F, Passarge E, Schmidtke J, Stuhrmann M. Distinct spectrum of CFTR gene mutations in congenital absence of vas deferens. Hum Genet. 1997; 100: Massie RJ, Poplawski N, Wilcken B, Goldblatt J, Byrnes C, Robertson C. Intron-8 polythymidine sequence in Australasian individuals with CF mutations R117H and R117C. Eur Respir J. 2001; 17: Chmiel JF, Drumm ML, Konstan MW, Ferkol TW, Kercsmar CM. Pitfall in the use of genotype analysis as the sole diagnostic criterion for cystic fibrosis. Pediatrics. 1999;103: Newton CR et al. Analysis of any point mutation in DNA. The Amplification Refractory Mutation System (ARMS). Nucleic Acid Res 17: (1989). 6. Satsangi J et al. Effect of heparin on polymerase chain reaction. Lancet 343: (1994). 7. The Cystic Fibrosis Mutation Data base at Το ELUCIGENE είναι εμπορικό σήμα της Delta Diagnostics (UK) Ltd. Το ARMS είναι σήμα κατατεθέν της AstraZeneca UK Ltd. Το QIAAMP είναι σήμα κατατεθέν του ομίλου Qiagen. Το NUSIEVE είναι σήμα κατατεθέν της Lonza. Το AMPLITAQ GOLD είναι σήμα κατατεθέν της Roche Molecular Systems Inc. PT003BYEL 001 Sep-2014 Σελίδα 13 από 14

14 Copyright 2014 Delta Diagnostics (UK) Ltd PT003BYEL 001 Sep-2014 Σελίδα 14 από 14

Elucigene CF29v2. Οδηγίες χρήσης

Elucigene CF29v2. Οδηγίες χρήσης Elucigene CF29v2 Οδηγίες χρήσης Αρ. Καταλόγου - CF029B1 25 δοκιμασίες με AmpliTaq Gold CF029B2-50 δοκιμασίες με AmpliTaq Gold YF029B2 50 δοκιμασίες χωρίς AmpliTaq Gold Για in vitro διαγνωστική χρήση Κατασκευάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Elucigene TRP

Οδηγίες χρήσης Elucigene TRP Οδηγίες χρήσης Elucigene TRP Κωδικός καταλόγου: TH003B2 50 εξετάσεις Για in vitro διαγνωστική χρήση Κατασκευάζεται από την: Elucigene Diagnostics Greenheys House Pencroft Way Manchester Science Park Manchester

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Πρωτοκόλλου QIAsymphony SP

Φύλλο Πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Φύλλο Πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Πρωτόκολλο PC_AXpH_HC2_V1_DSP Προβλεπόμενη χρήση Για διαγνωστική χρήση in vitro. Αυτό το πρωτόκολλο αναπτύχθηκε για χρήση με τραχηλικά δείγματα αποθηκευμένα σε διάλυμα

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Αύγουστος 2015 Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Tissue_LC_200_V7_DSP και Tissue_HC_200_V7_DSP (επικυρωμένο από τον χρήστη για το κιτ QIAsymphony DSP DNA Mini) Το παρόν έγγραφο είναι το Φύλλο πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Πρωτοκόλλου QIAsymphony SP

Φύλλο Πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Φύλλο Πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Πρωτόκολλο DNA_Blood_400_V6_DSP Γενικές πληροφορίες Για διαγνωστική χρήση in vitro. Αυτό το πρωτόκολλο αφορά τον καθαρισμό ολικού γονιδιωματικού και μιτοχονδριακού DNA

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακό πρωτόκολλο για μη αυτόματο καθαρισμό DNA από δείγμα 0,5 ml

Εργαστηριακό πρωτόκολλο για μη αυτόματο καθαρισμό DNA από δείγμα 0,5 ml Εργαστηριακό πρωτόκολλο για μη αυτόματο καθαρισμό DNA από δείγμα 0,5 ml Για τον καθαρισμό γονιδιωματικού DNA από κιτ συλλογής των οικογενειών Oragene και ORAcollect. Για περισσότερες γλώσσες και πρωτόκολλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΥΣΙΔΩΤΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΑΣΗΣ POLYMERASE CHAIN REACTION (PCR)

ΑΛΥΣΙΔΩΤΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΑΣΗΣ POLYMERASE CHAIN REACTION (PCR) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΤΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΑΣΗΣ POLYMERASE CHAIN REACTION (PCR) Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Σταμάτης Κουσίσης, Δημοσθένης Κίζης, Δήμητρα Χούχουλα Βασική αρχή της Αλυσιδωτής Αντίδρασης της Πολυμεράσης

Διαβάστε περισσότερα

Τοξικολογία Τροφίμων. Έλεγχος υπολειμμάτων με τη μέθοδο ELISA

Τοξικολογία Τροφίμων. Έλεγχος υπολειμμάτων με τη μέθοδο ELISA Τοξικολογία Τροφίμων Έλεγχος υπολειμμάτων με τη μέθοδο ELISA Στόχοι ενότητας Εξοικείωση με το kit προσδιορισμού αφλατοξίνης Μ1 σε δείγμα γάλακτος Κατανόηση των κρίσιμων σημείων εφαρμογής της συγκεκριμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ PARASITE SUSPENSIONS. n Parasite suspensions σε φορμόλη ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ PARASITE SUSPENSIONS. n Parasite suspensions σε φορμόλη ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ n Parasite suspensions σε φορμόλη ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Τα Parasite Suspensions της Microbiologics χρησιμοποιούνται σε εργαστηριακά προγράμματα διασφάλισης ποιότητας ως μάρτυρες ποιοτικού ελέγχου,

Διαβάστε περισσότερα

Σωληνάρια Leucosep LTK.615 ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ. Για διαγνωστική χρήση in vitro PI-LT.615-GR-V3

Σωληνάρια Leucosep LTK.615 ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ. Για διαγνωστική χρήση in vitro PI-LT.615-GR-V3 Σωληνάρια Leucosep LTK.615 ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Για διαγνωστική χρήση in vitro PI-LT.615-GR-V3 Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης Χρήση για την οποία προορίζονται Τα σωληνάρια Leucosep προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Πρωτόκολλο Cellfree200 V5_DSP Γενικές πληροφορίες Για διαγνωστική χρήση in vitro. Κιτ Υλικό δείγματος Ονομασία πρωτοκόλλου Προκαθορισμένο σετ προτύπου ελέγχου μεθόδου QIAsymphony

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΟΡΟΥ SPE Beckman REF 655900 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση

ΚΙΤ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΟΡΟΥ SPE Beckman REF 655900 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση ΚΙΤ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΟΡΟΥ SPE Beckman REF 655900 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση 1 MΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Η ηλεκτροφόρηση σε gel αγαρόζης έχει χρησιμοποιηθεί για το διαχωρισμό των πρωτεϊνών του ανθρώπινου ορού,

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Αύγουστος 2015 Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Tissue_LC_200_V7_DSP και Tissue_HC_200_V7_DSP Το παρόν έγγραφο είναι το Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Tissue_LC_200_V7_DSP και Tissue_HC_200_V7_DSP, R2,

Διαβάστε περισσότερα

Για χρήση στην παρασκευή και απομόνωση λευκοκυττάρων απευθείας από ολικό αίμα ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ. Για In Vitro διαγνωστική χρήση PI-TT.

Για χρήση στην παρασκευή και απομόνωση λευκοκυττάρων απευθείας από ολικό αίμα ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ. Για In Vitro διαγνωστική χρήση PI-TT. Για χρήση στην παρασκευή και απομόνωση λευκοκυττάρων απευθείας από ολικό αίμα ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Για In Vitro διαγνωστική χρήση PI-TT.610-GR-V5 Εκπαιδευτικές πληροφορίες Ενδεικνυόμενη Χρήση Το αντιδραστήριο

Διαβάστε περισσότερα

7900003 24 εξετάσεις Circulating Tumor Cell Control Kit

7900003 24 εξετάσεις Circulating Tumor Cell Control Kit 7900003 24 εξετάσεις Circulating Tumor Cell Control Kit 1 ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Για in vitro διαγνωστική χρήση Το CELLSEARCH Circulating Tumor Cell Control Kit προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως μάρτυρας προσδιορισμού

Διαβάστε περισσότερα

Elucigene CF-EU2v1 Οδηγίες χρήσης

Elucigene CF-EU2v1 Οδηγίες χρήσης Elucigene CF-EU2v1 Οδηγίες χρήσης Κωδικός καταλόγου: CF2EUB2 50 εξετάσεις CF2EUBX 10 εξετάσεις Για in vitro διαγνωστική χρήση Κατασκευάζεται από την Elucigene Diagnostics Elucigene Diagnostics Greenheys

Διαβάστε περισσότερα

Reagent Β: n º 1 φιαλίδιο x 5 ml.υγρό αντιδραστήριο, έτοιμο προς χρήση.

Reagent Β: n º 1 φιαλίδιο x 5 ml.υγρό αντιδραστήριο, έτοιμο προς χρήση. -Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό Συμπληρώματος ( C3 ) σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα με το σύστημα EasyNeph.

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία - Εφαρμογές ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ - ΜΟΡΙΑΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 1

Θεωρία - Εφαρμογές ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ - ΜΟΡΙΑΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 1 ΜΟΡΙΑΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ Θεωρία - Εφαρμογές ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ - ΜΟΡΙΑΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΜΟΡΙΑΚΟΥΣ Έπιλογή με βάση: ΔΕΙΚΤΕΣ Φαινοτυπικοί δείκτες Γενετικοί δείκτες Μοριακοί δείκτες (Πρωτεϊνικοί &

Διαβάστε περισσότερα

Σφαιρίδια βαθµονόµησης για την καθηµερινή παρακολούθηση του κυτταρόµετρου ροής. Το κιτ περιέχει αντιδραστήρια για 40 βαθµονοµήσεις.

Σφαιρίδια βαθµονόµησης για την καθηµερινή παρακολούθηση του κυτταρόµετρου ροής. Το κιτ περιέχει αντιδραστήρια για 40 βαθµονοµήσεις. FluoroSpheres Αρ. κωδικού K0110 6η έκδοση Σφαιρίδια βαθµονόµησης για την καθηµερινή παρακολούθηση του κυτταρόµετρου ροής. Το κιτ περιέχει αντιδραστήρια για 40 βαθµονοµήσεις. (105799-004) SSK0110CE_02/GR/2015.12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΛΙΜΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΛΙΜΟΥ 1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΛΙΜΟΥ ΤΟΠΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ EUSO 2015 ΧΗΜΕΙΑ 6 - Δεκεμβρίου - 2014 Ερρίκος Γιακουμάκης Χημικός 2 1 η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ανίχνευση κατιόντων ή ανιόντων που υπάρχουν σε

Διαβάστε περισσότερα

Επισκεφτήκαμε το ινστιτούτο νευρολογίας και γενετικής όπου μας μίλησε ο κύριος Βάσος Νεοκλέους και η κ. Αλέξια Φαίδωνος για τη μηχανή Polymerase

Επισκεφτήκαμε το ινστιτούτο νευρολογίας και γενετικής όπου μας μίλησε ο κύριος Βάσος Νεοκλέους και η κ. Αλέξια Φαίδωνος για τη μηχανή Polymerase Επισκεφτήκαμε το ινστιτούτο νευρολογίας και γενετικής όπου μας μίλησε ο κύριος Βάσος Νεοκλέους και η κ. Αλέξια Φαίδωνος για τη μηχανή Polymerase Chain Reaction (pcr)- Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης.η

Διαβάστε περισσότερα

C V C. Οδηγίες χρήσης για την εξέταση Biofortuna SSPGo TM HLA Wipe Test BF-40-01. Αναθεώρηση 3. Ιούλιος 2014

C V C. Οδηγίες χρήσης για την εξέταση Biofortuna SSPGo TM HLA Wipe Test BF-40-01. Αναθεώρηση 3. Ιούλιος 2014 Dot150v1 Instructions for Use for Biofortuna SSPGo TM HLA Test BF-40-01 Σελίδα 1 από 8 Οδηγίες χρήσης για την εξέταση Biofortuna SSPGo TM HLA Test BF-40-01 Αναθεώρηση 3 Ιούλιος 2014 Dot150v1 Instructions

Διαβάστε περισσότερα

-Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

-Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ -Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό του Συμπληρώματος C4 ( C4 ) σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα με το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία Μοριακής Γενετικής

Εργαλεία Μοριακής Γενετικής Εργαλεία Μοριακής Γενετικής Αρχές Μοριακής κλωνοποίησης Τα περιοριστικά ένζυμα: αναγνωρίζουν αλληλουχίες (θέσεις περιορισμού). 2 τύποι ενζύμων: -Τύπος I = Κόβουν κοντά στη θέση περιορισμού -σπάνια χρησιμοποιούνται.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ. ΑΙΜΑ Αιμοληψία Φιαλίδια κενού και ειδικές βελόνες (σύστημα VACUTAINER). Σύριγγες συλλογής

Διαβάστε περισσότερα

Ένθετο συσκευασίας του σετ ορών ελέγχου

Ένθετο συσκευασίας του σετ ορών ελέγχου Ένθετο συσκευασίας του σετ ορών ελέγχου για το QuantiFERON 0594-0805 Cellestis, a QIAGEN Company Level 2, Office Tower 2, Chadstone Centre 1341 Dandenong Road Chadstone, Victoria, 3148 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ QIAGEN

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το CRC RAScan Combination Kit KRAS and NRAS Exons 2, 3 & 4 CE IVD για τα συστήματα DHPLC

Οδηγίες χρήσης για το CRC RAScan Combination Kit KRAS and NRAS Exons 2, 3 & 4 CE IVD για τα συστήματα DHPLC 1 Κατασκευαστής Οδηγίες χρήσης για το CRC RAScan Combination Kit KRAS and NRAS Exons 2, 3 & 4 CE IVD για τα συστήματα DHPLC ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν.

Διαβάστε περισσότερα

εξετάσεις Circulating Tumor Cell Control Kit

εξετάσεις Circulating Tumor Cell Control Kit 7900003 24 εξετάσεις Circulating Tumor Cell Control Kit 1 ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Για in vitro διαγνωστική χρήση Το CELLSEARCH Circulating Tumor Cell Control Kit προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως μάρτυρας προσδιορισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ για τη βέλτιστη χρήση των υλικών ελέγχου με τις τεχνικές ηλεκτροφόρησης σε τριχοειδή και γέλη αγαρόζης

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ για τη βέλτιστη χρήση των υλικών ελέγχου με τις τεχνικές ηλεκτροφόρησης σε τριχοειδή και γέλη αγαρόζης ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ για τη βέλτιστη χρήση των υλικών ελέγχου με τις τεχνικές ηλεκτροφόρησης σε τριχοειδή και γέλη αγαρόζης Σελίδα 1 από 40 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι τιμές ελέγχου καθορίζονται βάσει της διακύμανσης μεταξύ οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Πρωτοκόλλου QIAsymphony SP

Φύλλο Πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Φύλλο Πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Tissue_LC_200_V7_DSP και Tissue_HC_200_V7_DSP Γενικές πληροφορίες Για διαγνωστική χρήση in vitro. Αυτά τα πρωτόκολλα αφορούν τον καθαρισμό ολικού DNA από ιστούς μονιμοποιημένους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ν.Υ. ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»

ΚΑΤΣΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ν.Υ. ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» ΚΑΤΣΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ν.Υ. ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» 1 η ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΒΟ ΟΜΑΔΑΣ Επίτοκος 36 ετών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΔΙΑ: Πρωτόκολλο προκαταρκτικής απολύμανσης/χειρωνακτικού καθαρισμού και αποστείρωσης των κλειδιών SATELEC

ΚΛΕΙΔΙΑ: Πρωτόκολλο προκαταρκτικής απολύμανσης/χειρωνακτικού καθαρισμού και αποστείρωσης των κλειδιών SATELEC ΚΛΕΙΔΙΑ: Πρωτόκολλο προκαταρκτικής απολύμανσης/χειρωνακτικού καθαρισμού και αποστείρωσης των κλειδιών SATELEC Προειδοποιήσεις: Μην χρησιμοποιείτε σύρμα καθαρισμού ή λειαντικά προϊόντα καθαρισμού. Αποφύγετε

Διαβάστε περισσότερα

Reagent Β: n º 1 φιαλίδιο x 5 ml.υγρό αντιδραστήριο, έτοιμο προς χρήση.

Reagent Β: n º 1 φιαλίδιο x 5 ml.υγρό αντιδραστήριο, έτοιμο προς χρήση. -Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό των αντισωμάτων της Ανοσοσφαιρίνης G ( IGG ) σε ανθρώπινο ΕΝΥ με

Διαβάστε περισσότερα

1. Ταυτοποίηση μιας άγνωστης χημικής ένωσης

1. Ταυτοποίηση μιας άγνωστης χημικής ένωσης Σκοπός 1. Ταυτοποίηση μιας άγνωστης χημικής ένωσης Σκοπός αυτής της εργαστηριακής άσκησης είναι να μάθετε να δίνετε έμφαση στη σημασία της παρατήρησης κατά την εκτέλεση ενός πειράματος. Παρατήρηση, γενικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Θέμα: ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ (άσκηση 7 του εργαστηριακού οδηγού) Μέσος χρόνος πειράματος: 45 λεπτά Α. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

4. Πόσο οξικό οξύ περιέχει το ξίδι;

4. Πόσο οξικό οξύ περιέχει το ξίδι; 4. Πόσο οξικό οξύ περιέχει το ξίδι; Σκοπός Σκοπός αυτού του πειράματος είναι να προσδιορίσετε την ποσότητα (γραμμομοριακή συγκέντρωση) του οξικού οξέος που υπάρχει σε ένα λευκό ξίδι μέσω ογκομέτρησης με

Διαβάστε περισσότερα

-Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

-Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ -Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της σερουλοπλασμίνης ( CER ) σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα με το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΣ Ανοσονεφελομετρική υπερευαίσθητη μέθοδος ενισχυμένη με latex.

ΜΕΘΟΔΟΣ Ανοσονεφελομετρική υπερευαίσθητη μέθοδος ενισχυμένη με latex. - Ενισχυμένη με latex νεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική latex εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της C Αντιδρώσας Πρωτεΐνης ( ΗS CRP ) σε ανθρώπινο

Διαβάστε περισσότερα

C V C. Οδηγίες χρήσης για την εξέταση Biofortuna SSPGo TM HLA No Template Control Kit BF Αναθεώρηση 2. Ιούλιος 2014

C V C. Οδηγίες χρήσης για την εξέταση Biofortuna SSPGo TM HLA No Template Control Kit BF Αναθεώρηση 2. Ιούλιος 2014 DOT134v1 Instructions for Use Biofortuna SSPGo TM HLA No Template Control Kit BF-40-02 Σελίδα 1 από 7 Οδηγίες χρήσης για την εξέταση Biofortuna SSPGo TM HLA No Template Control Kit BF-40-02 Αναθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο προκαταρκτικής απολύμανσης/χειρωνακτικού καθαρισμού και αποστείρωσης των ενθέτων και λιμών SATELEC

Πρωτόκολλο προκαταρκτικής απολύμανσης/χειρωνακτικού καθαρισμού και αποστείρωσης των ενθέτων και λιμών SATELEC Πρωτόκολλο προκαταρκτικής απολύμανσης/χειρωνακτικού καθαρισμού και αποστείρωσης των ενθέτων και λιμών SATELEC Προειδοποιήσεις: Μην χρησιμοποιείτε σύρμα καθαρισμού ή λειαντικά προϊόντα καθαρισμού. Αποφύγετε

Διαβάστε περισσότερα

5 Η ΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ &ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν/ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ- Γ.Ν/ΚΥ ΚΥΜΗΣ

5 Η ΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ &ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν/ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ- Γ.Ν/ΚΥ ΚΥΜΗΣ 5 Η ΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ &ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν/ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ- Γ.Ν/ΚΥ ΚΥΜΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ ΠΡΩΤ. 2891/24-07-2015 & 3512/14-09-2015 ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Σ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1 Πρόχειρου Διαγωνισμού Εργαστηριακών Ειδών, Είδη Υγιεινής ή Φαρμακευτικά Είδη από Γυαλί ( Αναλώσιμο Υλικό Εργαστηρίων ), κωδικός CPV 33790000-4.1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Σ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΞΥΤΗΤΑΣ ΣΕ ΚΡΑΣΙ (ΛΕΥΚΟ)

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΞΥΤΗΤΑΣ ΣΕ ΚΡΑΣΙ (ΛΕΥΚΟ) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - «ΠΑΝΕΚΦE» email:panekfe@yahoo.gr www.ekfe.gr ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - EUSO 2010 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης

Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών 2013-2014 Τοπικός διαγωνισμός στη Χημεία Ονόματα των μαθητών της ομάδας: 1) 2) 3) Στόχοι της εργαστηριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - «ΠΑΝΕΚΦE»

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - «ΠΑΝΕΚΦE» ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - «ΠΑΝΕΚΦE» Αθήνα, email: panekfe@yahoo.gr www.ekfe.gr Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για την επιλογή ομάδων μαθητών που θα συμμετάσχουν

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοργανισμοί EZ-CFU

Μικροοργανισμοί EZ-CFU Μικροοργανισμοί EZ-CFU Τα παρασκευάσματα μικροοργανισμών EZ-CFU παρέχουν δοκιμασμένες προκλήσεις για ενταλμένες εφαρμογές της Φαρμακοποιίας των ΗΠΑ (USP). ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Οι μικροοργανισμοί EZ-CFU είναι

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Σιαφάκας Λέκτορας Διαγνωστικής Ιολογίας Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Νικόλαος Σιαφάκας Λέκτορας Διαγνωστικής Ιολογίας Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ» Νικόλαος Σιαφάκας Λέκτορας Διαγνωστικής Ιολογίας Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ» DNA RNA: ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ, ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ DNA RNA: Βασικά Χαρακτηριστικά Ρόλος Κεντικό Δόγμα της Βιολογίας:

Διαβάστε περισσότερα

Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ AS1155.

Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ AS1155. Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ AS1155. Προσοχή - κασέτες λαβή με ϖροσοχή, σφραγίδα άκρα μϖορεί να είναι οξύς. 2800 Woods Hollow Rd. Madison, WI USA In

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή του πειράματος

Σύντομη περιγραφή του πειράματος Σύντομη περιγραφή του πειράματος Παρασκευή νάυλον 6-10 από το διχλωρίδιο του δεκανοδιικού οξέος και την εξαμεθυλενοδιαμίνη. Σύγκριση του νάυλον με φυσικές υφάνσιμες ίνες όπως το μαλλί και το βαμβάκι. Διδακτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑ A: ΦΥΣΙΚΑ ΝΑΝΟ-ΥΛΙΚΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑ A: ΦΥΣΙΚΑ ΝΑΝΟ-ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑ A: ΦΥΣΙΚΑ ΝΑΝΟ-ΥΛΙΚΑ Όνομα του σπουδαστή: Ημερομηνία:.. ΣΤΟΧΟΣ: - Πληροφόρηση για την ύπαρξη των φυσικών νάνο-υλικών - Ελαφρά αλληλεπίδραση με κολλοειδή -

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6: Μεταλλάξεις

Κεφάλαιο 6: Μεταλλάξεις Κεφάλαιο 6: Μεταλλάξεις ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΝΩΣΕΩΝ 1. Τι ονομάζονται μεταλλάξεις και ποια τα κυριότερα είδη τους; 2. Ποιες οι διαφορές μεταξύ γονιδιακών και χρωμοσωμικών μεταλλάξεων; 3. Οι μεταλλάξεις στα σωματικά

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση Φαρμακευτικής Βιοτεχνολογίας

Άσκηση Φαρμακευτικής Βιοτεχνολογίας Άσκηση Φαρμακευτικής Βιοτεχνολογίας Χαρακτηρισμός Φαρμακογενετικών δεικτών με PCR-ARMS Θεωρητικό μέρος 1. Αλυσιδωτή αντίδραση Πολυμεράσης (PCR) Η αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (polymerase chain reaction,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΖΗΜΑΤΙΝΟΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

ΙΖΗΜΑΤΙΝΟΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΙΖΗΜΑΤΙΝΟΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Ιζηματινο-αντίδραση ονομάζουμε την ένωση ενός διαλυτού αντιγόνου με το ομόλογο αντίσωμα του και το σχηματισμό ιζήματος. Στην πρώτη φάση γίνεται η ταχεία ένωση του αντιγόνου με το αντίσωμα

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή του πειράματος. Διδακτικοί στόχοι του πειράματος

Σύντομη περιγραφή του πειράματος. Διδακτικοί στόχοι του πειράματος Σύντομη περιγραφή του πειράματος Μεταθετικές αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης οι οποίες οδηγούν σε σχηματισμό ιζήματος. Το ίζημα σε πολλές περιπτώσεις επιτρέπει την ταυτοποίηση ενός αντιδρώντος σώματος

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός: ΜΤΝ1 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7

Κωδικός: ΜΤΝ1 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7 Κωδικός: ΜΤΝ1 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο λαμβάνονται, μεταφέρονται και συντηρούνται τα δείγματα επεξεργασμένου

Διαβάστε περισσότερα

κα Χρυσαυγή Νικολαΐδου

κα Χρυσαυγή Νικολαΐδου ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΕ Υακίνθων 19 & Ανεμώνης 5, Λυκόβρυση Αττικής Τ.Κ.14123 Τηλ.: 210.2856330, Fax: 210.2856341 Ε-mail: magiras@magiras.gr Προς : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΝ-ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΚΥΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή του πειράματος

Σύντομη περιγραφή του πειράματος Σύντομη περιγραφή του πειράματος Παρασκευή διαλυμάτων ορισμένης περιεκτικότητας και συγκέντρωσης, καθώς επίσης και παρασκευή διαλυμάτων συγκεκριμένης συγκέντρωσης από διαλύματα μεγαλύτερης συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Κιτ δοκιμασίας πλευρικής ροής Synovasure PJI

Κιτ δοκιμασίας πλευρικής ροής Synovasure PJI Κιτ δοκιμασίας πλευρικής ροής Synovasure PJI Δοκιμασία α-ντεφενσίνης για περιπροθετική αρθρική λοίμωξη Διανέμεται από Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.cddiagnostics.com

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο. Εξοπλισμός. Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο. Εξοπλισμός. Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013 Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ IN VITRO ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο Εξοπλισμός Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013 ΧΩΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Κάθε εργαστήριο θα πρέπει να διαθέτει χώρους

Διαβάστε περισσότερα

αμινοξύ. Η αλλαγή αυτή έχει ελάχιστη επίδραση στη στερεοδιάταξη και τη λειτουργικότητα της πρωτεϊνης. Επιβλαβής

αμινοξύ. Η αλλαγή αυτή έχει ελάχιστη επίδραση στη στερεοδιάταξη και τη λειτουργικότητα της πρωτεϊνης. Επιβλαβής Κεφάλαιο 6: ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ -ΘΕΩΡΙΑ- Μεταλλάξεις είναι οι αλλαγές που συμβαίνουν στο γενετικό υλικό ενός οργανισμού, τόσο σε γονιδιακό επίπεδο (γονιδιακές μεταλλάξεις) όσο και σε χρωμοσωμικό επίπεδο (χρωμοσωμικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 24/10/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 24/10/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 24/10/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΠΡΟΣ: Το Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν. Λαμίας Θέμα: Σχετ.:

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Πρωτόκολλο Complex200_OBL_V4_DSP Γενικές πληροφορίες Για διαγνωστική χρήση in vitro. Κιτ QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Mini Kit Υλικό δείγματος Δείγματα αναπνευστικού

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός: ΛΕΓ2 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 8

Κωδικός: ΛΕΓ2 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 8 Κωδικός: ΛΕΓ2 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο λαμβάνονται, μεταφέρονται και συντηρούνται τα δείγματα που προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Εύρεση ph διαλυμάτων με χρήση δεικτών, πεχαμετρικού χάρτου, πεχαμέτρου και αισθητήρα ph Multilog, (όπου υπάρχει)

Εύρεση ph διαλυμάτων με χρήση δεικτών, πεχαμετρικού χάρτου, πεχαμέτρου και αισθητήρα ph Multilog, (όπου υπάρχει) 1 Εργαστηριακή Διδασκαλία των Φυσικών εργασιών στα Γενικά Λύκεια Περίοδος 2006 2007 Χημεία Α Λυκείου Ενδεικτική προσέγγιση της εργαστηριακή δραστηριότητας : Εύρεση ph διαλυμάτων με χρήση δεικτών, πεχαμετρικού

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 3η. Μέθοδοι Διαχωρισμού. Τμήμα ΔΕΑΠΤ - Εργαστήριο Γενικής Χημείας

Άσκηση 3η. Μέθοδοι Διαχωρισμού. Τμήμα ΔΕΑΠΤ - Εργαστήριο Γενικής Χημείας Άσκηση 3η Μέθοδοι Διαχωρισμού 1 2 Θεωρητικό μέρος Χρήση των μεταβολών των φάσεων στην ανάλυση Οι ουσίες λειώνουν και βράζουν σε ορισμένες θερμοκρασίες, αλλάζοντας έτσι μορφή από στερεή σε υγρή ή από υγρή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 ΚΩΔΙΚΟΣ & ΤΙΜΗ ΠΤ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ VACTRO SARSTEDT ΜΑΓΕΙΡΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 ΚΩΔΙΚΟΣ & ΤΙΜΗ ΠΤ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ VACTRO SARSTEDT ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 Α/Α ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΔΕΙΓΜΑ Ε+Ε ΔΕΡΚΑ ΕΠΙΜΕΝΤ ΕΛΛΕΝΚΟ ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΑΝΤΙΣΕΛ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ VACTRO SARSTEDT ΜΑΓΕΙΡΑΣ BIOSNA

Διαβάστε περισσότερα

cobas 4800 BRAF V600 Mutation Test BRAF

cobas 4800 BRAF V600 Mutation Test BRAF cobas 4800 BRAF V600 Mutation Test ΓΙΑ IN VITRO ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. cobas DNA Sample Preparation Kit DNA SP 24 Tests P/N: 05985536190 cobas 4800 BRAF V600 Mutation Test BRAF 24 Tests P/N: 05985595190 ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός: ΜΤΝ3 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 8

Κωδικός: ΜΤΝ3 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 8 Κωδικός: ΜΤΝ3 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο λαμβάνονται, μεταφέρονται και συντηρούνται τα δείγματα υγρού

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 3η. Μέθοδοι Διαχωρισμού. Τμήμα ΔΕΑΠΤ - Εργαστήριο Γενικής Χημείας

Άσκηση 3η. Μέθοδοι Διαχωρισμού. Τμήμα ΔΕΑΠΤ - Εργαστήριο Γενικής Χημείας Άσκηση 3η Μέθοδοι Διαχωρισμού 1 2 Θεωρητικό μέρος Χρήση των μεταβολών των φάσεων στην ανάλυση Οι ουσίες λειώνουν και βράζουν σε ορισμένες θερμοκρασίες, αλλάζοντας έτσι μορφή από στερεή σε υγρή ή από υγρή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Διαλύματα Παρασκευή Διαλυμάτων

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Διαλύματα Παρασκευή Διαλυμάτων ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Διαλύματα Παρασκευή Διαλυμάτων Ιωάννης Πούλιος Ιωάννης Ζιώγας Αθανάσιος Κούρας Ευαγγελία Μανώλη ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

150828-0. Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες:

150828-0. Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες: Ενέσιμος στόκος AlloMatrix, Οστικός στόκος AlloMatrix C, Ειδικός οστικός στόκος AlloMatrix, Οστικός στόκος ALLOMATRIX DR και Οστικός στόκος ALLOMATRIX RCS Οδηγίες ανάμειξης 150828-0 Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτική ανάλυση ιόντων 1 ο Πείραμα

Ποιοτική ανάλυση ιόντων 1 ο Πείραμα Εισαγωγή Ποιοτική ανάλυση ιόντων 1 ο Πείραμα Η ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα και των εδαφών από βιομηχανικά απόβλητα είναι ένα από τα καίρια περιβαλλοντικά προβλήματα της εποχής μας. Ειδικά η απόρριψη

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony RGQ

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony RGQ Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony RGQ Ρυθμίσεις για την εκτέλεση των κιτ artus QS- RGQ (λογισμικό Rotor-Gene Q 2.1 ή μεταγενέστερο) artus BK Virus QS-RGQ Kit Έκδοση 1, 4514363 artus CMV QS-RGQ Kit Έκδοση 1,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο κιτ therascreen BRAF RGQ PCR

Εγχειρίδιο κιτ therascreen BRAF RGQ PCR Ιούνιος 2016 Εγχειρίδιο κιτ therascreen BRAF RGQ PCR 24 Έκδοση 2 Για in vitro διαγνωστική χρήση Για χρήση με τα όργανα Rotor-Gene Q MDx 870211 ΓΕΡΜΑΝΊΑ QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, 40724 Hilden, R2 1072802EL

Διαβάστε περισσότερα

cobas KRAS Mutation Test KRAS

cobas KRAS Mutation Test KRAS cobas KRAS Mutation Test ΓΙΑ IN VITRO ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. cobas DNA Sample Preparation Kit DNA SP 24 Tests P/N: 05985536190 cobas KRAS Mutation Test KRAS 24 Tests P/N: 05852170190 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η αγορά του

Διαβάστε περισσότερα

COBAS TaqMan HCV Test, v2.0 HCV HPS V2

COBAS TaqMan HCV Test, v2.0 HCV HPS V2 COBAS TaqMan HCV Test, v2.0 For Use With The High Pure System ΓΙΑ IN VITRO ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. COBAS TaqMan HCV Test, v2.0 HCV HPS V2 48 Tests P/N: 04861817 190 High Pure System Viral Nucleic Acid Kit 48

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Σειρά SSP Dynal AllSet + και CombiSet +

Οδηγίες χρήσης. Σειρά SSP Dynal AllSet + και CombiSet + Οδηγίες χρήσης Σειρά SSP Dynal AllSet + και CombiSet + 0088 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ........ 3 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ...... 3 ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΑ........ 4 Περιλαµβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ 1. Ο Αναλυτής να είναι τυχαίας (random) και συνεχούς (continuous) προσπελάσεως και η αρχή λειτουργίας του να βασίζεται στη Χημειοφωταύγεια.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HYDRAGEL MINI PROTEIN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HYDRAGEL MINI PROTEIN ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HYDRAGEL MINI PROTEIN ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Το Hydragel-mini Protein(e) και το Hydragel Protein(e) kit προορίζονται για τον διαχωρισμό των ανθρώπινων πρωτεϊνών σε 5 κύρια μέρη με ηλεκτροφόρηση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΝΑ ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΝΑ ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ Σελίδα : 1/5 I - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι οδηγίες αυτές θεωρούνται ως συστάσεις: για όλες τις υπόλοιπες οδηγίες αποκλειστική ευθύνη φέρει ο τελικός χρήστης. Οι παρούσες συστάσεις αναφέρονται σε επιμολυσμένα μέρη και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ DNA ΑΠΟ ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΙΣΤΟ ΣΕ ΚΥΒΟ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ (QIAGEN KIT)

ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ DNA ΑΠΟ ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΙΣΤΟ ΣΕ ΚΥΒΟ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ (QIAGEN KIT) ΤΣΑΚΑΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ DNA ΑΠΟ ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΙΣΤΟ ΣΕ ΚΥΒΟ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ (QIAGEN KIT) GENEKOR MEDICAL SA ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ) Η διαδικασία απομόνωσης του DNA από καρκινικό ιστό σε κύβο παραφίνης περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα

Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα Μάθημα 6 6.1. SOS: Τι ονομάζεται διάλυμα, Διάλυμα είναι ένα ομογενές μίγμα δύο ή περισσοτέρων καθαρών ουσιών. Παράδειγμα: Ο ατμοσφαιρικός αέρας

Διαβάστε περισσότερα

Reagent Β: n º 1 φιαλίδιο x 5 ml.υγρό αντιδραστήριο, έτοιμο προς χρήση.

Reagent Β: n º 1 φιαλίδιο x 5 ml.υγρό αντιδραστήριο, έτοιμο προς χρήση. -Ανοσονεφελομετρική μέθοδος diabetes mellitus ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική latex εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της Αλβουμίνης ( ALB ) σε ανθρώπινο ΕΝΥ με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2012 Γ ΦΑΣΗ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ)

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2012 Γ ΦΑΣΗ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ) Ονοματεπώνυμο: Αριθμός Εργ. Θέσης:. Σχολείο: Ημερομ. Γέννησης: Αριθμός Ταυτότητας: Διεύθυνση:..τηλ.. ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2012 Γ ΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ: «Προμήθεια αναλωσίμων εργαστηρίου»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ: «Προμήθεια αναλωσίμων εργαστηρίου» ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΙΕΤΕΘ) Τομέας Κινησιολογίας Δημητριάδος 95& Π. Μελά 3ος όροφος Τ.Κ. 38333 Βόλος ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Θέμα: ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΝΟΥΚΛΕΪΚΩΝ ΟΞΕΩΝ (DNA ΚΑΙ RNA AΠΟ ΦΥΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ) Μέσος χρόνος πειράματος: 45 λεπτά Α. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Η επιτροπή τεχνικών προδιαγραφών μη χημικού ιατρικού αναλώσιμου υλικού και αιματολογικού συσκέφτηκε στις 03-06-2015 και συνέταξε τα παρακάτω για προμήθεια μη χημικού ιατρικού

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο κιτ therascreen EGFR RGQ PCR

Εγχειρίδιο κιτ therascreen EGFR RGQ PCR Αύγουστος 2016 Εγχειρίδιο κιτ therascreen EGFR RGQ PCR Έκδοση 2 24 Για in vitro διαγνωστική χρήση Προορίζεται για χρήση σε συνδυασμό με τα όργανα Rotor-Gene Q MDx 874111 QIAGEN Manchester Ltd, Skelton

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομείου Γρεβενών. Φορέας διενέργειας:.νοσοκομείο Γρεβενών. Έναρξη διαβούλευσης: 21/03/2016. Λήξη διαβούλευσης : 27/03/2016

Νοσοκομείου Γρεβενών. Φορέας διενέργειας:.νοσοκομείο Γρεβενών. Έναρξη διαβούλευσης: 21/03/2016. Λήξη διαβούλευσης : 27/03/2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γρεβενά,21 Μαρτίου 2016 Αριθμ. Πρωτ.2651 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΠΡΟΣ Κάθε ενδιαφερόμενο ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Πρωτόκολλο Complex200_V5_DSP Γενικές πληροφορίες Για διαγνωστική χρήση in vitro. Κιτ QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Mini Kit Υλικό δείγματος Δείγματα αναπνευστικού και

Διαβάστε περισσότερα

therascreen UGT1A1 Pyro Kit Εγχειρίδιο 24

therascreen UGT1A1 Pyro Kit Εγχειρίδιο 24 Μαρτιος 2015 therascreen UGT1A1 Pyro Kit Εγχειρίδιο 24 Έκδοση 1 Για διαγνωστική χρήση in vitro 971540 1061270EL QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, 40724 Hilden, ΓΕΡΜΑΝΙΑ R3 1061270EL Sample & Assay Technologies

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 17-3-2016 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

TheraScreen : Κιτ µετάλλαξης K-RAS Για την ανίχνευση 7 µεταλλάξεων στο γονίδιο K-RAS

TheraScreen : Κιτ µετάλλαξης K-RAS Για την ανίχνευση 7 µεταλλάξεων στο γονίδιο K-RAS TheraScreen : Κιτ µετάλλαξης K-RAS Για την ανίχνευση 7 µεταλλάξεων στο γονίδιο K-RAS Για χρήση µε το Roche LightCycler 480 Real-Time PCR System (Instrument II) (Αρ. καταλόγου: 05015278001) Και το Applied

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός: ΜΤΝ4 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 8

Κωδικός: ΜΤΝ4 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 8 Κωδικός: ΜΤΝ4 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο λαμβάνονται, μεταφέρονται και συντηρούνται τα δείγματα υγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ 1η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ «ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΞΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΛΑΜΙΑ 21 22 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2005 ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κιτ ελέγχου πλευρικής ροής άλφα ντεφενσινών Synovasure Διανέμεται από

Κιτ ελέγχου πλευρικής ροής άλφα ντεφενσινών Synovasure Διανέμεται από Κιτ ελέγχου πλευρικής ροής άλφα ντεφενσινών Synovasure Διανέμεται από Για διαγνωστική χρήση in vitro Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.cddiagnostics.com Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ Σχολική χρονιά

ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ Σχολική χρονιά ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ Σχολική χρονιά 008-009 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 009 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ (επιλογής) ΤΑΞΗ: Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Δευτέρα, 1/6/009 ΧΡΟΝΟΣ:,5 ώρες ΒΑΘΜΟΣ Αριθμητικώς: Ολογράφως: Υπογραφή: Ονοματεπώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

VES TEC VACU TEC VACU CODE

VES TEC VACU TEC VACU CODE EL 1/5 VES TEC VACU TEC VACU CODE Κατασκευάζεται από: DIESSE Diagnostica Senese Via delle Rose 10 53035 Monteriggioni (Siena) - Italy Κεφάλαιο Τροποποιήσεις που εισήχθησαν στην τρέχουσα διόρθωση 1 6 8

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Πρωτόκολλο Complex400_V4_DSP Γενικές πληροφορίες Για διαγνωστική χρήση in vitro. Κιτ QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Midi Kit Υλικό δείγματος Δείγματα αναπνευστικού και

Διαβάστε περισσότερα

3. Ιοντικές αντιδράσεις σε υδατικά διαλύματα

3. Ιοντικές αντιδράσεις σε υδατικά διαλύματα Σκοπός 3. Ιοντικές αντιδράσεις σε υδατικά διαλύματα Σκοπός των πειραμάτων της παρούσας εργαστηριακής άσκησης είναι να γνωρίσετε, πρώτον, ορισμένες αντιδράσεις καταβύθισης, βάσει των οποίων θα ελέγξετε

Διαβάστε περισσότερα