ISBN Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Eρευνητικό Κέντρο Αθηνά C 2008 Institute for Language and Speech Processing / Athena Research Centre

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ISBN. 2008 Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Eρευνητικό Κέντρο Αθηνά C 2008 Institute for Language and Speech Processing / Athena Research Centre"

Transcript

1 αρία ιάγκου ιλογλωσσία - έα λληνικά για αρχάριους λληνο-αγγλικό λωσσάριο Maria Giagkou Filoglossia - Modern Greek for beginners Greek-English Glossary ιορθώσεις: ωνσταντίνος αλημέρης, ίκυ άντζου, αριάννα ίνη, έπη ταμούλη, Αγγελική ωτοπούλου ιορθώσεις αγγλικών μεταφράσεων: Ian Robertson, ρίντα αραλαμποπούλου χεδιασμός: ημήτρης αρατζαφέρης / NIMaD Corrections of the Greek texts: Constandinos Kalimeris, Vicky Kantzou, Marianna Mini, Pepi Stamouli, ggeliki Fotopoulou Corrections of the English translations: Ian robertson, Frieda Charalabopoulou Design: Dimitris Karatzaferis / NIMaD C 2008 νστιτούτο πεξεργασίας του όγου / Eρευνητικό έντρο Αθηνά C 2008 Institute for Language and Speech Processing / thena Research Centre ISBN

2 ΑΑ Α φιλογλωσσία filoglossia έα λληνικά για αρχάριους (συνοδευτικό εγχειρίδιο της ομώνυμης σειράς CD-ROM/DVD-ROM) Modern Greek for beginners (accompanying book of the homonymous CD-ROM/DVD-ROM series) λληνο-αγγλικό λωσσάριο Greek-English Glossary νστιτούτο πεξεργασίας του όγου / Eρευνητικό έντρο Αθηνά Institute for Language & Speech Processing / thena Research Centre Αθήνα thens 2008

3 Design and implementation team of the electronic glossary Coordination Frieda Charalabopoulou Maria Giagkou Gregory Steinhaouer Editors/uthors Maria Giagkou Nikos Konstantakis thena Papatheodorou Quality control ggeliki Fotopoulou Vassilis Katsouros Marianna Mini Thanks to: Constandinos Kalimeris ggeliki Fotopoulou Marianna Mini

4 φιλογλωσσία filoglossia νστιτούτο πεξεργασίας του όγου / Eρευνητικό έντρο Αθηνά Institute for Language & Speech Processing / thena Research Centre Αθήνα thens 2008

5 PREFCE σειρά φιλογλωσσία αποσκοπεί στην εκμάθηση της Eλληνικής ως ξένης γλώσσας με γλώσσα υποστήριξης την αγγλική. Απευθύνεται σε ξένους ή/και Έλληνες ομογενείς (άνω των 14 ετών) που δεν ομιλούν καθόλου ή γνωρίζουν λίγα Eλληνικά και επιθυμούν να συστηματοποιήσουν τις γνώσεις τους. αλύπτει τις γλωσσικές ανάγκες των μαθητών του πρώτου επιπέδου ελληνομάθειας (αρχάριοι). ρόκειται για ένα εκπαιδευτικό λογισμικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί διττά: ως συνοδευτικό εργαλείο σε περιβάλλον καθοδηγούμενης διδασκαλίας (στην τάξη) ή/και ως εργαλείο αυτομάθησης. ο πρόγραμμα βασίζεται κατά κύριο λόγο στην επικοινωνιακή προσέγγιση στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας: στόχος είναι η απόκτηση επικοινωνιακής επάρκειας που θα επιτρέψει στον χρήστη να ανταποκριθεί σε καθημερινές απλές περιστάσεις επικοινωνίας. Έμφαση δίνεται και στην συστηματική διδασκαλία των γραμματικών δομών και των συντακτικών λειτουργιών της έας λληνικής, τα στοιχεία όμως αυτά εντάσσονται σε επικοινωνιακά πλαίσια και δίνονται με τρόπο απλό και λειτουργικό. άθε διδακτική ενότητα πλαισιώνεται από ασκήσεις ποικίλων εργονομιών για την ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων. ια σειρά γλωσσικών εργαλείων που έχουν ενσωματωθεί στο λογισμικό επιτρέπει στον χρήστη να ηχογραφεί την φωνή του και να την συγκρίνει με το μοντέλο του φυσικού ομιλητή, να βλέπει την φωνητική μεταγραφή και να ακούει με συνθετική φωνή την προφορά οποιασδήποτε ελληνικής λέξης, καθώς και να αναζητά στο ενσωματωμένο δίγλωσσο ελληνο-αγγλικό ηλεκτρονικό γλωσσάριο οποιαδήποτε ελληνική λέξη εμφανίζεται μέσα στο πρόγραμμα, προκειμένου να έχει πρόσβαση στην αγγλική μετάφρασή της και σε αντίστοιχα χρηστικά παραδείγματα. την φιλογλωσσία έχουν επιπλέον χρησιμοποιηθεί πρωτοποριακές τεχνικές διασύνδεσης των κειμένων των διαλόγων με τα αντίστοιχα στιγμιότυπα του βίντεο, ενώ στην διδασκαλία του λεξιλογίου παρέχεται στον χρήστη η δυνατότητα να διαπιστώσει πώς χρησιμοποιείται κάθε λέξη του κειμένου στο περικείμενό της με την υποστήριξη τεχνολογιών βίντεο. έρα από το καθαρά γλωσσικό υλικό, η σειρά περιλαμβάνει και αμιγώς πολιτιστικές ενότητες, οι οποίες πλαισιώνονται από πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό και αναφέρονται σε πτυχές του αρχαίου αλλά και του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού. φιλογλωσσία εκπονήθηκε από το νστιτούτο πεξεργασίας του όγου. ο παρόν αποτελεί συνοδευτικό εγχειρίδιο και εντάσσεται στο πλαίσιο της πολιτικής του για υποστήριξη των ηλεκτρονικών του εκδόσεων με έντυπο υλικό, ούτως ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στον μαθητή για άμεση και εύκολη πρόσβαση στο γλωσσικό υλικό, όταν δεν βρίσκεται κοντά στον / του. σειρά φιλογλωσσία περιλαμβάνει τις ακόλουθες εκδόσεις: τη φιλογλωσσία στην πρώτη έκδοσή της, με εισαγωγικό υλικό για το πρώτο επίπεδο και υποστήριξη σε 6 γλώσσες (Αγγλικά, αλλικά, ερμανικά, σπανικά, ανικά και ωσικά) το διαδικτυακό λογισμικό (διαθέσιμο στο τη φιλογλωσσία+ στην πλήρη μορφή της, η οποία περιλαμβάνει το σύνολο του υλικού του πρώτου επιπέδου και αποτελείται από τέσσερα CD-ROM με γλώσσα υποστήριξης την αγγλική τη νέα φιλογλωσσία σε DVD-ROM, η οποία περιλαμβάνει πλήθος επιπλέον εργαλείων γλωσσικής τεχνολογίας που βοηθούν τον χρήστη στην κατάκτηση των γλωσσικών επιπέδων της λληνικής (π.χ. κλίση λέξεων, διόρθωση λαθών σε κείμενα κ.λπ.) αναπτυξιακή προσπάθεια συνεχίζεται στο με την δημιουργία της ταχύρρυθμης έκδοσης της φιλογλωσσίας που αποτελεί σύγχρονη ανάγκη καθώς και με την δημιουργία υλικού για το δεύτερο και τρίτο επίπεδο ελληνομάθειας. αθ. εώργιος αραγιάννης ρόεδρος.. ρευνητικού έντρου Αθηνά, ιευθυντής

6 The filoglossia series aims at teaching/learning Modern Greek as a foreign language supported by English and addressed to foreigners and/or expatriate Greeks (aged over 14 years) with little or no previous knowledge of the language. It is tailored to the language needs of first-level learners (i.e. beginners) and may be used in a twofold manner: as a supplementary tool in the framework of guided instruction (in the classroom) or as a self-learning tool for autonomous learners. The program is mainly based on the communicative approach to foreign language learning and aspires to help learners acquire communicative competence, which will enable them to successfully carry out simple every-day life communication tasks. Emphasis is also placed on the systematic teaching of grammatical structures and syntactic functions of Modern Greek, these, however, are treated in a simple and functional way and within a communicative context. Each chapter is accompanied by exercises of various ergonomies for the development of the language skills. Furthermore, a number of language tools incorporated in the courseware enables the users to record their voice and compare it with the native speaker model, to automatically obtain the phonetic transcription and listen to the pronunciation of any Greek word by a synthetic voice, as well as to look up in the Greek-English electronic glossary any word appearing in the program, access its English equivalent and relevant examples of use. number of innovative techniques for linking the texts with the corresponding videos have also been employed, while vocabulary learning is fostered by allowing the user to explore how each word of the dialogue text is used in context also supported by video technologies. part from the language material, the program includes rich audio-visual material related to cultural aspects of both ancient and contemporary Greek culture and civilization. filoglossia was designed and developed by the Institute for Language and Speech Processing (ILSP). This book accompanies the homonymous courseware series and complies with ILSP s policy to enhance its electronic versions with printed material in order to enable easy and quick access to the language material when away from the PC. The filoglossia series includes the following versions: filoglossia: introductory language material for the first level, supported by six languages (English, French, German, Spanish, Dutch and Russian) filoglossia on the web ( filoglossia+: includes all language material of the first level and comprises four multimedia CD-ROMs with English language support new filoglossia: comprises a DVD-ROM enhanced with language technology tools, which further facilitate the users to acquire the Greek language system (e.g. conjugation of verbs, declension of nouns/adjectives, spelling checker etc.) The development effort is in progress at ILSP and involves the implementation of the accelerated version of the filoglossia courseware, as well as the development of the language material for the second and third level. Prof. George Carayannis President of the Board of the thena Research Center, ILSP Director

7

8 11 φιλογλωσσία Greek-English Glossary Entries This Greek-English glossary is a supplement to the φιλογλωσσία book comprising entries of Greek words, phrases, acronyms and proper names (cities, countries and nationalities). The lemmas of this glossary are words and phrases that appear in the language material (dialogues, examples and exercises) of the corresponding course book and only their specific meanings in the context of the φιλογλωσσία language material have been recorded here. The glossary aims to cover the basic functional vocabulary of level learners (i.e. beginners) and information on each entry (lemma) includes: grammatical characterisation (part-of-speech annotation) phonetic transcription the English translation example(s) of use, also translated in English expression(s), also translated in English Grammatical characterisation The grammatical characterisation involves a part-of-speech tag following the lemma: CRO cronym N Noun DJ djective NUM Numeral DV dverb PRT Participle RT rticle PRCL Particle CONJ Conjunction PREP Preposition EXCL Exclamation PRON Pronoun EXP Expression(s) VB Verb Example: άγαλμα (το) If the lemma is a noun, the genre is also indicated by the definite article in brackets, i.e. ο for masculine, η for feminine and το for neuter nouns. Example: άγαλμα (το) Phonetic transcription Each lemma is phonetically transcribed by employing the International Phonetic lphabet (IP). The phonetic transcription appears in square brackets. Example: άγαλμα (το) [ ] The following table includes the IP symbols used in this glossary and the corresponding Greek sounds: Vowel sounds αβγό (egg) similar to unless εξοχή (countryside) similar to bet ικανός (able) similar to bit όροφος (floor) similar to bought ουρανός (sky) similar to book

9 12 Consonant sounds μπαμπάς (daddy) similar to bed κερί (candle) similar to key νταλίκα (lorry) similar to dog δέμα (parcel) as in that φίλος (friend) as in fish γκαράζ (garage) as in garden γκέτο (ghetto) as in get γάλα (milk) similar to woman γέρος (old man) similar to yield διαφορά (difference) similar to yes θήκη (case) as in thin καφές (coffee) as in coat λόφος (hill) as in lamp λιακάδα (sunshine) similar to prelude μάτι (eye) as in my έμφαση (emphasis) fasi similar to comfort νερό (water) as in no ψώνια (shopping) similar to new συγκρίνω (compare) ( ) as in tank παιδί (child) similar to cap ρόδα (wheel) no English equivalent, as in Spanish pero σώμα (body) as in stop τιμή (price) similar to pit βιβλίο (book) as in vase χώρα (country) as in Scots loch χέρι (hand) similar to hew ζώνη (zone) as in zoo English translation and examples Each lemma is accompanied by its English equivalent and followed by examples of use, also translated in English. Example: άγαλμα (το) [ ] statue: την κεντρική αίθουσα του μουσείου εκτίθεται το άγαλμα του ία. The statue of Zeus is exhibited in the main hall of the museum. In case of polysemy (i.e. when a particular lemma has several meanings), the different meanings of the lemma are numbered and relevant examples of use are provided. Example: ανοίγω VB [ ] 1. open: Άνοιξα το παράθυρο, γιατί κάνει ζέστη. I opened the window because it s hot. 2. switch on: πορείς να ανοίξεις την τηλεόραση, σε παρακαλώ; Could you switch on the TV, please? In some cases, the lemma may have one meaning (and English equivalent) but it may involve two or more different syntactic structures. In such cases, two or more examples of use are provided and each example is separated by the symbol.

10 13 Sometimes two examples are also provided in order to demonstrate slight differences in meaning, which however correspond to the same English equivalent. Example: αλλάζω VB [ ] change: ο νούμερο του τηλεφώνου μου έχει αλλάξει. My phone number has changed. ετά την διάρρηξη αλλάξαμε τις κλειδαριές. fter the break-in we changed the locks. Expressions Examples of use are also provided for expressions and introduced by EXP. The following are considered as expressions: a) collocations and compounds b) idiomatic phrases c) every day communication phrases and d) phrases, in the context of which a lemma acquires a different meaning Example: αγγελία (η) N [ ] announcement, advertisement: EXP: άχνω για δουλειά στις μικρές αγγελίες. I am looking for a job in the classified ads.

11 14 Α, α αγωνία Α, α (άλφα) [ ]: the first letter of the Greek alphabet αβγό / αυγό (το) [ / ] egg: όσα αβγά χρειάζεσαι για μια ομελέτα; How many eggs do you need for an omelette? άγαλμα (το) [ ] statue: την κεντρική αίθουσα του μουσείου εκτίθεται το άγαλμα του ία. The statue of Zeus is exhibited in the main hall of the museum. αγαπάω / αγαπώ VB [ / ] love: αγαπάω πάρα πολύ, μαμά! I love you very much, mοm. αγάπη (η) N [ ] love: ο έκανε από αγάπη για τα παιδιά της. She did it out of love for her children. αγαπημένος, αγαπημένη, αγαπημένο PRT [,, ] 1. favourite: οιο είναι το αγαπημένο σου τραγούδι; Which is your favourite song? 2. dear: Αγαπημένη μου ιρήνη, σου γράφω αυτό το γράμμα... My dear Irene, I am writing this letter... αγαπητός, αγαπητή, αγαπητό DJ [,, ] dear: Αγαπητέ ιάννη, σου γράφω... Dear John, I am writing to you... αγαπώ αγαπάω αγγελία (η) N [ ] announcement, advertisement: άθαμε από την αγγελία στην εφημερίδα ότι παντρεύτηκε. We heard that he got married from the announcement in the newspaper. EXP: άχνω για δουλειά στις μικρές αγγελίες. I am looking for a job in the classified ads. Αγγλία (η) N [ [ ] England: ο ονδίνο είναι πρωτεύουσα της Αγγλίας. London is the capital of England. Αγγλίδα (η) [ [ ] English, British: κυρία μιθ είναι Αγγλίδα. Mrs Smith is English. Αγγλικά (τα) [ [ ] English: ρέπει να βελτιώσω τα Αγγλικά μου. I must improve my English. Άγγλος (o) [ [ ] English, British: κύριος μιθ είναι Άγγλος. Mr Smith is English. αγγούρι (το) [ ] cucumber: έλεις αγγούρι στην σαλάτα; Do you want cucumber in the salad?, α αγελάδα (η) [ ] cow: Ένα κοπάδι αγελάδες έβοσκε στο λιβάδι. flock of cows was grazing in the field. αγέρας (ο) [ ] wind: Από τα παράθυρα έμπαινε ο αγέρας του ωκεανού. The ocean wind was coming through the windows. αγέρι (το) [ ] mild wind: ταθήκαμε στην κορυφή του λόφου και το αγέρι μάς χάιδευε το πρόσωπο. We stood on top of the hill and a mild wind was caressing our faces. αγκαλιά (η) [ ] hug, in one s arms: Αισθάνομαι ασφάλεια στην αγκαλιά σου. I feel safe in your arms. αγκαλιάζω VB [ ] hug: ην αγκάλιασε και την φίλησε τρυφερά στο μάγουλο. He hugged her and kissed her gently on the cheek. άγκυρα (η) [ ] anchor: την ακτή υπήρχε μια παλιά άγκυρα. There was an old anchor on the beach. αγκώνας (ο) [ ] elbow: τες, ενώ έπαιζα μπάσκετ, χτύπησα τον αγκώνα μου. Yesterday, while I was playing basketball, I hurt my elbow. άγνωστος, άγνωστη, άγνωστο DJ [,, ] unknown, strange: ρέθηκε το χειρόγραφο ενός άγνωστου μέχρι σήμερα ποιήματος του εφέρη. The manuscript of a previously unknown poem of Seferis was found. αγορά (η) [ ] market: αγορά είναι κλειστή την υριακή. The market is closed on Sunday. αγοράζω VB [ ] buy: άω στο φαρμακείο για να αγοράσω τα φάρμακα της γιαγιάς μου. I am going to the chemist s to buy my grandmother s medicines. αγρότης (o) N [ ] farmer: παππούς μου είναι αγρότης. αλλιεργεί καλαμπόκι. My grandfather is a farmer. He grows corn. άγχος (το) [ ] stress: Όταν έχω άγχος, δεν μπορώ να δουλέψω. I can t work under stress. αγώνας (ο) [ ] match, game: αγώνας για τον τελικό του υπέλλου είναι την υριακή. The Cup final is on Sunday. EXP: αδερφός μου έλαβε μέρος σε αγώνα ταχύτητας. My brother took part in a car race. αγωνία (η) [ ] anxiety: ι συνέβη;, ρώτησε με αγωνία. What happened? he asked

12 αγωνίζομαι 15 αθλητικός anxiously. EXP: άντα έχω αγωνία πριν από τις εξετάσεις. I am always nervous before the exams. αγωνίζομαι VB [ ] struggle, fight: ε όλη του την ζωή αγωνιζόταν για την καταπολέμηση του ρατσισμού. He struggled against racism all his life. άδειος, άδεια, άδειο DJ [,, ] empty: Άνοιξα το κουτί, αλλά ήταν άδειο. I opened the box, but it was empty. αδελφή / αδερφή (η) [ / ] sister: αδελφή μου κι εγώ κοιμόμαστε στο ίδιο δωμάτιο. My sister and I sleep in the same room. αδέλφι / αδέρφι (το) [ / ] 1. brother / sister: Αυτό είναι το αδέλφι μου, ο ημήτρης. This is my brother, Dimitris. 2. sibling: αρία και ο ημήτρης είναι αδέλφια. Maria and Dimitris are siblings. αδελφός / αδερφός (ο) [ / ] brother: μεγάλος αδελφός μου σπουδάζει στο εξωτερικό. My older brother studies abroad. αδελφούλα / αδερφούλα (η) (diminutive) [ / ] sister: αδελφούλα μου είναι τέσσερα χρόνια μικρότερή μου. My little sister is four years younger than I am. αδέξιος, αδέξια, αδέξιο DJ [,, ] clumsy: Έσπασες κι άλλο ποτήρι; ίσαι τόσο αδέξια! Did you break another glass? You are so clumsy! αδερφή (η) αδελφή αδέρφι (το) αδέλφι αδερφός (ο) αδελφός αδερφούλα (η) αδελφούλα αδιαφορώ VB [ ] not care about, be indifferent to: ποστηρίζει ότι οι περισσότεροι νέοι αδιαφορούν για την πολιτική. He argues that most young people are indifferent to politics. αδιέξοδο (το) [ ] dead end: ι προσπάθειές μας κατέληξαν σε αδιέξοδο. Our efforts came to a dead end. άδικος, άδικη, άδικο DJ,, unfair: κριτική του ήταν άδικη. His criticism was unfair. αδυναμία (η) [ ] weakness: αδυναμία που αισθάνεσαι είναι λόγω της γρίπης, μου είπε ο γιατρός. The weakness you re feeling is due to the influenza, the doctor said to me. αδυνατίζω VB [ ] lose weight: άνω δίαιτα, γιατί θέλω να αδυνατίσω. I am on a diet, because I want to lose weight. αδυνάτισμα (το) [ ] slimming: υγενία πηγαίνει σε ένα ινστιτούτο αδυνατίσματος, για να χάσει κιλά. Eugenia goes to a slimming salon to lose weight. αδύνατος, αδύνατη, αδύνατο DJ,, thin: Όλα τα μοντέλα στα περιοδικά είναι πολύ αδύνατα. ll models in magazines are very thin. αέρας (ο) [ ] wind: Ένας κρύος αέρας φυσούσε χτες βράδυ. cold wind was blowing last night. EXP: Αυτές τις μέρες έχει πολύ αέρα. It is very windy these days. αεροδρόμιο (το) [ ] airport: ρέπει να είμαστε στο αεροδρόμιο τουλάχιστον μια ώρα πριν από την πτήση μας. We have to be at the airport at least an hour before our flight. αερολιμένας (ο) [ ] airport: αλώς ήρθατε στον διεθνή αερολιμένα Αθηνών λευθέριος ενιζέλος. Welcome to Eleftherios Venizelos thens international airport. αεροπλανάκι (το) N (diminutive) [ ] aeroplane: ήρα δώρο ένα αεροπλανάκι στον μικρό μου αδερφό. I bought a toy aeroplane as a present for my younger brother. αεροπλάνο (το) [ ] aeroplane: ο αεροπλάνο έφτασε στην ώρα του. The aeroplane arrived on time. αεροπορικός, αεροπορική, αεροπορικό DJ,, air, aeroplane: έλω ένα αεροπορικό εισιτήριο για αρίσι. I want an aeroplane ticket to Paris. αεροσυνοδός (ο/η) [ ] air steward / stewardess: ήτησα από την αεροσυνοδό ένα ποτήρι νερό. I asked the air stewardess for a glass of water. αετός (ο) [ ] eagle: ι αετοί ζουν ψηλά στα βουνά. The eagles live high in the mountains. αηδόνι (το) [ ] nightingale: α αηδόνια κελαηδούν όμορφα. Nightingales sing beautifully. Αθήνα (η) [ ] thens: Αθήνα είναι η πρωτεύουσα της λλάδας. thens is the capital of Greece. αθλητής (ο) [ ] athlete: τους λυμπιακούς Αγώνες παίρνουν μέρος όλοι οι μεγάλοι αθλητές του κόσμου. ll the great athletes in the world take part in the Olympic Games. αθλητικός, αθλητική, αθλητικό DJ,, athletic: ι λυμπιακοί Αγώνες είναι η μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση του κόσμου. The Olympic Games are the greatest athletic event in the world.

13 αθόρυβα 16 ακριβότερος αθόρυβα DV [ ] noiselessly, quietly: πήκε στο δωμάτιο αθόρυβα, για να μην ξυπνήσει τα παιδιά. He came into the room noiselessly in order not to wake the children. Αίγυπτος (η) [ ] Egypt: Όταν ήμασταν στην Αίγυπτο, επισκεφθήκαμε τις πυραμίδες. When we were in Egypt, we visited the pyramids. αίθουσα (η) [ ] room, hall: αίθουσα είναι γεμάτη κόσμο. The room is full of people. αίθριο (το) [ ] atrium: το αίθριο του μεγάρου υπάρχει ένα σιντριβάνι. There is a fountain in the atrium of the mansion. αίθριος, αίθρια, αίθριο DJ,, clear, cloudless: καιρός αύριο θα είναι αίθριος. There will be clear skies tomorrow. αίμα (το) [ ] blood: ίδα το αίμα στην πληγή μου και λιποθύμησα. I saw the blood on my wound and I fainted. αιμορραγώ VB [ ] bleed: πληγή σου αιμορραγεί. ρέπει να σε πάω στο νοσοκομείο. Your wound is bleeding. I must take you to hospital. αίνιγμα (το) [ ] 1. riddle, puzzle: Αγόρασα ένα περιοδικό με σταυρόλεξα και αινίγματα. I bought a magazine with crosswords and riddles. 2. mystery, riddle: εξαφάνιση του πλούσιου κληρονόμου παραμένει αίνιγμα. The disappearance of the rich heir remains a mystery. αιρετικός (ο) [ ] heretic: ατά τον εσαίωνα, έκαιγαν τους αιρετικούς στην πυρά. During the Middle ges, they used to burn heretics at the stake. αιρετικός, αιρετική, αιρετικό DJ [,, ] heretical: ολλές φορές στο παρελθόν έχει εκφράσει αιρετικές απόψεις. She has expressed heretical views many times in the past. αισθάνομαι VB [ ] 1. feel: Αισθάνομαι υπερήφανος για την επιτυχία του γιου μου. I feel proud of my son s success. 2. sense: Αισθάνθηκε κίνδυνο στην ατμόσφαιρα. He sensed danger in the air. αισθητά DV [ ] noticeably, significantly: θερμοκρασία πέφτει αισθητά αύριο. The temperature will drop significantly tomorrow. αισιόδοξος, αισιόδοξη, αισιόδοξο DJ [,, ] optimistic: ίναι αισιόδοξος άνθρωπος, αντιμετωπίζει τα πάντα με χαμόγελο. He is an optimistic person; he greets everything with a smile. αίτηση (η) N [ ] 1. application: άβαμε 25 αιτήσεις για την θέση. We ve received 25 applications for the post. 2. application form: υμπληρώστε αυτή την αίτηση, σας παρακαλώ. Fill in this application form, please. αιτία (η) [ ] cause, reason: υπερβολική ταχύτητα είναι η κύρια αιτία των αυτοκινητικών ατυχημάτων. Speeding is the main cause of car accidents. αιτών, αιτούσα PRT [, ] applicant: πάρχουν ήδη 40 αιτούντες για την θέση εργασίας. There are already 40 applicants for the job. αιώνας (o) N [ ] century: Όμηρος έζησε τον 8ο αιώνα π.. Homer lived in the 8th century BC. ακολουθώ VB [ ] follow: Ένας σκύλος με ακολουθούσε στον δρόμο για το σχολείο. dog followed me to school. ακόμα DV [ ] 1. yet, still: ίσαι ακόμα θυμωμένη μαζί μου; re you still angry with me? 2. more: ρειάζομαι ακόμα δύο μέρες για να τελειώσω την εργασία μου. I need two more days to finish my assignment. 3. even: Ακόμα και εσύ δεν με πιστεύεις. Even you don t believe me. ακουμπάω / ακουμπώ VB [ / ] 1. touch: ην ακουμπάς το σίδερο. α καείς. Don t touch the iron. You ll burn yourself. 2. put down, leave: Ακούμπησε τον φάκελο στο γραφείο. Leave the envelope on the desk. ακουμπώ ακουμπάω ακουστική (η) [ ] acoustic / acoustics: ακουστική στο θέατρο της πιδαύρου είναι καταπληκτική. The acoustics in the Epidavros theatre are amazing. ακουστικό (το) [ ] receiver: εν ακούω τίποτα. ο ακουστικό πρέπει να έχει χαλάσει. I can t hear anything. The receiver must be broken. ακούω VB [ ] listen, hear: ου αρέσει να ακούω μουσική. I like listening to music. 2. sound: ι συμβαίνει; Ακούγεσαι λυπημένος. What s wrong? You sound sad. ακριβός, ακριβή, ακριβό DJ [,, ] 1. expensive: Αγόρασα ένα πολύ ακριβό ρολόι. I bought a very expensive watch. 2. precious, dear: ιάννης και η οφία λάτρευαν την ακριβή τους κόρη. Giannis and Sofia adored their precious daughter. ακριβότερος, ακριβότερη, ακριβότερο DJ [,, ] 1. more expensive: ι μαύρες μπότες είναι ακριβότερες από τις καφέ. The black boots are more

14 ακριβώς 17 αμέ expensive than the browns ones. 2. most expensive (when preceded by article): Αυτά είναι τα ακριβότερα παπούτσια που έχω αγοράσει ποτέ. These are the most expensive shoes I have ever bought. ακριβώς DV [ ] 1. exactly, precisely: ι ακριβώς εννοείς; What exactly do you mean? 2. sharp, exactly: ο μάθημα αρχίζει στις 6 ακριβώς. Lesson starts at 6 sharp. ακροατήριο (το) [ ] audience: ο ακροατήριο χειροκρότησε μετά την διάλεξη. The audience applauded after the lecture. ακροατής (ο) [ ] listener: Αυτό το τραγούδι είναι αφιερωμένο στους ακροατές μας. This song is dedicated to our listeners. ακρογιαλιά (η) [ ] beach: ο βράδυ ανάψαμε φωτιά στην ακρογιαλιά και τραγουδήσαμε. In the evening we lit a fire on the beach and sang. Ακρόπολη (η) [ ] cropolis: αρθενώνας είναι ένα από τα μνημεία της Ακρόπολης. The Parthenon is one of the cropolis monuments. ακτή (η) [ ] seashore: λλάδα έχει όμορφες ακτές. There are beautiful seashores in Greece. ακτινογραφία (η) [ ] x-ray: ρέπει να κάνω κάποιες ακτινογραφίες, πριν με εξετάσει ο γιατρός. I have to do some x-rays before the doctor examines me. ακτινολόγος (ο/η) [ ] radiologist: ακτινολόγος είδε τις ακτινογραφίες σου; Has the radiologist seen your x-rays? αλάτι (το) [ ] salt: ο αλάτι κάνει νόστιμα τα φαγητά. Salt gives flavour to food. αλεύρι (το) [ ] flour: όσο αλεύρι χρειάζεσαι για να φτιάξεις ένα κέικ; How much flour do you need to make a cake? αλήθεια (1) (η) [ ] truth: ε παρακαλώ, πες μου την αλήθεια. Tell me the truth, please. αλήθεια (2) DV [ ] 1. really: - Άννα παντρεύεται. -Αλήθεια; -nna is getting married. -Really? 2. by the way: Αλήθεια, τι έκανες το σαββατοκύριακο; By the way, what did you do last weekend? αληθινός, αληθινή, αληθινό DJ [,, ] true: ο σενάριο της ταινίας βασίστηκε σε αληθινά περιστατικά. The script of the film was based on true incidents. αλλά CONJ [ ] but: έλω να πάω στο πάρτι, αλλά δυστυχώς έχω δουλειά. I want to go to the party, but unfortunately I ve got work to do. αλλαγή (η) N [ ] change: α κάνουμε μια μικρή αλλαγή στο πρόγραμμα. We are making a slight change in the programme. αλλάζω VB [ ] change: ο νούμερο του τηλεφώνου μου έχει αλλάξει. My phone number has changed. ετά την διάρρηξη αλλάξαμε τις κλειδαριές. fter the break-in we changed the locks. EXP: Άλλαξα σπίτι. Αυτή είναι η νέα μου διεύθυνση. I ve moved house. This is my new address. αλλαντικό (το) [ ] sausage, pork meat: α αλλαντικά έχουν πολλά λιπαρά. Sausages have many fats. αλλεργία (η) [ ] allergy: Έχω αλλεργία στην σκόνη. I have an allergy to dust. αλλεργικός, αλλεργική, αλλεργικό DJ [,, ] allergic: ίσαι αλλεργικός στα λουλούδια; re you allergic to flowers? αλληλογραφώ VB [ ] correspond: Ανταλλάξαμε διευθύνσεις για να αλληλογραφούμε και να μην χάσουμε επαφή. We exchanged addresses so that we can write to each other and not lose touch. αλλιώτικος, αλλιώτικη, αλλιώτικο DJ [,, ] different: σύ έχεις αλλιώτικο τρόπο σκέψης. You have a different way of thinking. άλλο DV [ ] any more: εν θα προσπαθήσω άλλο. I am not going to try any more. άλλος, άλλη, άλλο PRON [,, ] 1. else: έλετε κάτι άλλο; Do you need anything else? 2. other, another: Έχετε άλλες ερωτήσεις; Do you have any more questions? άλλοτε DV [ ] in the past: Αυτό το τραγούδι ήταν άλλοτε επιτυχία. This song was a hit once. άλμπουμ (το) [ ] (photo) album: Αγόρασα ένα καινούριο άλμπουμ για τις φωτογραφίες. I ve bought a new album for the photos. άλογο (το) [ ] horse: α άλογα είναι τα αγαπημένα μου ζώα. Horses are my favourite animals. άμαξα (η) [ ] carriage: αλιά οι άνθρωποι ταξίδευαν με άμαξες που τις έσερναν άλογα. In the old days people travelled on carriages pulled by horses. αμαρτάνω VB [ ] sin: υγχώρεσέ με, εέ μου, γιατί αμάρτησα. Forgive me, Lord, for I have sinned. αμέ EXCL [ ] sure: -έλεις να πάμε σινεμά

15 Αμερικανίδα 18 ανάμνηση απόψε; -Αμέ! - Would you like to go to the cinema tonight? -Sure! Αμερικανίδα (η) [ ] merican: αίρη είναι Αμερικανίδα, δεν είναι Αγγλίδα. Mary is merican, not English. Αμερικανός (o) N [ ] merican: ουίλιαμ είναι Αμερικανός. William is merican. Αμερική (η) [ ] US, merica: Tα ριστούγεννα θα πάω στην Αμερική. I m going to the US for Christmas. αμέσως DV [ ] immediately, instantly, right away: υτυχώς το ασθενοφόρο ήρθε αμέσως. Fortunately, the ambulance came immediately. αμοιβή (η) N [ ] reward, payment: ήρε 300 ευρώ αμοιβή γι αυτό το έργο. His payment for this project was 300 euros. αμύγδαλο (το) [ ] almond: Αυτά τα μπισκότα με γέμιση σοκολάτα και αμύγδαλο είναι πολύ νόστιμα. These biscuits with chocolate and almond filling are delicious. αμύνομαι VB [ ] defend: ι στρατιώτες ορκίστηκαν να αμυνθούν ενάντια σε κάθε εχθρική επίθεση. The soldiers swore to defend themselves against any enemy attack. αμφιθέατρο (το) [ ] amphitheatre: συνέλευση των φοιτητών θα γίνει στο αμφιθέατρο του πανεπιστημίου. The students meeting will take place in the university amphitheatre. αμφισβητώ VB [ ] doubt: ολλοί αμφισβήτησαν την θεωρία του. Many doubted his theory. αν CONJ [ ] if: Αν φτάσεις νωρίτερα, τηλεφώνησέ μου. If you arrive earlier, call me. αν και CONJ [ ] although, though, while: Αν και δεν συμφωνώ, θα σε βοηθήσω. lthough I don t agree, I will help you. ανάβω VB [ ] 1. light: ην ανάβετε τσιγάρο μέσα στην αίθουσα, παρακαλώ. Please, don t light a cigarette in the room. 2. turn on / switch on: α ανάψω το φως; Shall I turn on the light? 3. be/go on: α φώτα των δρόμων ανάβουν στις 6 το απόγευμα. The street lights go on at 6 o clock in the afternoon. αναγνώστρια (η) N [ ] reader: To Female είναι το μεγαλύτερο γυναικείο περιοδικό στην λλάδα με περισσότερες από αναγνώστριες τον μήνα. Female is the most popular women s magazine in Greece with more than readers per month. αναζητάω / αναζητώ VB [ / ] look for, search: κυβέρνηση αναζητά τρόπους επίλυσης του προβλήματος. The government is searching for ways to solve the problem. αναζητώ αναζητάω ανακαίνιση (η) N [ ] renovation: ρειάστηκαν δύο χρόνια, για να ολοκληρωθεί η ανακαίνιση του παλιού σπιτιού. It took two years to finish the renovation of the old house. ανακαλύπτω VB [ ] discover: οιος ανακάλυψε την Αμερική; Who discovered merica? ανακατεύω VB [ ] 1. mix: Ανακάτεψε τα μακαρόνια με την σάλτσα. Mix the spaghetti with the sauce. 2. involve: ιατί ανακατεύεσαι σε ξένες υποθέσεις; Why do you get involved in someone else s business? ανακοινώνω VB [ ] announce: Έλλη και ο οίβος ανακοίνωσαν τους αρραβώνες τους. Elli and Phevos announced their engagement. ανακρίνω VB [ ] interrogate: αστυνομία ανακρίνει τους ύποπτους για την ληστεία. The police are interrogating the robbery suspects. ανακύκλωση (η) N [ ] recycling: ε την ανακύκλωση του χαρτιού μπορούμε να σώσουμε τα δάση. By recycling paper we can save the forests. αναλαμβάνω VB [ ] undertake, take, take care of: ναλαμβάνω την ευθύνη των πράξεών μου. I take full responsibility for my actions. ανάληψη (η) N [ ] withdrawal: έλω να κάνω μια ανάληψη ευρώ. I d like to make a withdrawal of euros. αναλυτικά DV [ ] in detail, analytically: μάρτυρας περιέγραψε αναλυτικά στον αστυνομικό τι συνέβη. The witness described for the policeman what happened in detail. αναμένω VB [ ] expect: ι μετεωρολόγοι αναμένουν σημαντική πτώση της θερμοκρασίας. Meteorologists expect the temperature to drop significantly. ανάμεσα DV [ ] 1. between: ο τραπέζι είναι ανάμεσα στον καναπέ και την πολυθρόνα. The table is between the sofa and the armchair. 2. among: αθόταν στο έδαφος, ανάμεσα στα λουλούδια. She was sitting on the ground, among the flowers. ανάμνηση (η) N [ ] memory: τον παππού μου άρεσε να μιλάει για τις παιδικές του αναμνήσεις. My grandfather liked talking about

16 αναπνοή 19 άνοδος his childhood memories. αναπνοή (η) N [ ] breath: άρε μια βαθιά αναπνοή, πριν βουτήξεις. Take a deep breath before you dive. αναπτήρας (o) N [ ] lighter: εν έχω ούτε αναπτήρα ούτε σπίρτα. I have neither a lighter nor matches. αναρρώνω VB [ ] recover: ε αυτά τα χάπια θα έχεις αναρρώσει σε μια εβδομάδα. You will have recovered in a week with these pills. ανασταίνω VB [ ] resurrect, reanimate, raise: ριστιανισμός διδάσκει ότι ο ριστός αναστήθηκε τρεις μέρες μετά τον θάνατό του. Christianity teaches that Christ was resurrected three days after his death. αναστενάζω VB [ ] sigh: τίνα αναστέναξε με ανακούφιση. Dina sighed with relief. ανατολικός, ανατολική, ανατολικό DJ [,, ] eastern: ανατολική πλευρά του νησιού έχει αμμώδεις παραλίες. There are sandy beaches on the eastern side of the island. ανατομία (η) N [ ] anatomy: καλή γνώση της ανατομίας είναι απαραίτητη στην ιατρική. sound knowledge of anatomy is essential in medicine. αναφέρω VB [ ] report, say: ανακοίνωση αναφέρει ότι η συναυλία αναβάλλεται λόγω των καιρικών συνθηκών. The announcement says that the concert has been postponed due to weather conditions. αναχώρηση (η) N [ ] departure: αναχώρηση θα καθυστερήσει λόγω τεχνικού προβλήματος στο αεροσκάφος. Departure will be delayed due to a technical problem in the aircraft. ανεβάζω VB [ ] carry up, lift: α με βοηθήσεις να ανεβάσουμε αυτά τα βιβλία στην σοφίτα; Will you help me carry these books up to the attic? ανεβαίνω VB [ ] go up: έλεις να ανέβουμε αυτόν τον λόφο; Do you feel like going up that hill? άνεμος (o) N [ ] wind: την περιοχή πάντα φυσούν ισχυροί άνεμοι. Strong winds always blow in the area. ανεξαρτησία (η) [ ] independence: εν θέλω πια να ζητάω χρήματα από τους γονείς μου. έλω να έχω οικονομική ανεξαρτησία. I don t want to ask my parents for money any more. I want to be financially independent. ανεργία (η) [ ] unemployment: ανεργία αυξήθηκε σημαντικά το περασμένο έτος. Unemployment rose significantly last year. άνετος, άνετη, άνετο DJ [,, ] 1. comfortable: ορέστε άνετα παπούτσια, γιατί θα περπατήσουμε πέντε χιλιόμετρα. Wear comfortable shoes, as we are going to be walking five kilometres. 2. easy: νίκη του στον αγώνα ήταν άνετη. His victory in the race was easy. άνηθος (ο) [ ] dill: α ήθελα ένα ματσάκι άνηθο, παρακαλώ. I d like a bunch of dill, please. ανήκω VB [ ] belong: ε ποιον ανήκει αυτό το αυτοκίνητο; Who does this car belong to? ανησυχώ VB [ ] worry: ην ανησυχείς! Όλα θα πάνε καλά! Don t worry! Everything will turn out fine! ανηφόρι (το) N [ ] uphill road: Ανεβείτε το ανηφόρι που οδηγεί στην κορυφή του λόφου και θα δείτε ένα εκκλησάκι. Go up the road that leads to the top of the hill and you ll see a chapel. ανηψιά / ανιψιά (η) [ / ] niece: όσες ανηψιές έχεις; How many nieces do you have? ανηψιός / ανιψιός (ο) [ / ] nephew: αγαπημένος μου ανηψιός είναι ο ίκος. Nick is my favourite nephew. ανηψούλα / ανιψούλα (η) (diminutive) [ ] niece: Έχω δύο ανηψούλες. I have two little nieces. ανθότυρο (το) N [ ] cream cheese: πίτα αυτή γίνεται με ανθότυρο. This pie is made of cream cheese. ανθρώπινος, ανθρώπινη, ανθρώπινο DJ [,, ] human: ι φοιτητές της ιατρικής διδάσκονται την ανατομία του ανθρώπινου σώματος. Students of medicine are taught the anatomy of the human body. ανθρωπολογία (η) [ ] anthropology: ανθρωπολογία είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα επιστήμη. nthropology is a very interesting science. άνθρωπος (ο) [ ] man: άνθρωπος δεν σέβεται την φύση όσο πρέπει. Man does not respect nature as much as he should. ανιψιά (η) ανηψιά ανιψιός (ο) ανηψιός ανιψούλα (η) ανηψούλα άνοδος (η) N [ ] rise, increase: άνοδος

17 ανοίγω 20 αξία των τιμών επηρεάζει τον πληθωρισμό. Price increases affect inflation. ανοίγω VB [ ] 1. open: Άνοιξα το παράθυρο, γιατί κάνει ζέστη. I opened the window because it s hot. 2. switch on: πορείς να ανοίξεις την τηλεόραση, σε παρακαλώ; Could you switch the TV on please? 3. set up: ια νέα εταιρεία θα ανοίξει σε αυτό το κτήριο. new company is to be set up in this building. άνοιξη (η) N [ ] spring: ην άνοιξη η φύση ομορφαίνει. Nature becomes beautiful in spring. ανοιξιάτικος, ανοιξιάτικη, ανοιξιάτικο DJ [,, ] spring: ι παπαρούνες είναι ανοιξιάτικα λουλούδια. Poppies are spring flowers. ανοιχτός, ανοιχτή, ανοιχτό DJ [,, ] 1. open: Άκουγα τις φωνές τους από την ανοιχτή πόρτα. I could hear their voices through the open door. 2. light, bright: α βάψω τον τοίχο σε ανοιχτό πράσινο χρώμα. I will paint the wall in a light green colour. αντάμωση (η) N [ ] reunion, meeting: την αντάμωση των συμμαθητών είδα όλους τους παλιούς φίλους μου. I saw all of my old friends at the school reunion. EXP: οιπόν καλή αντάμωση! α βρεθούμε πάλι σε δύο βδομάδες. So, I ll be seeing you! We ll meet again in two weeks. άντε EXCL [ ] come on, let s: Άντε ξεκινήστε επιτέλους! Come on, start, for goodness sake! αντέχω VB [ ] stand, bear: εν αντέχω πια την προσβλητική συμπεριφορά σου. I can t stand your insulting behaviour any more. αντηλιακός, αντηλιακή, αντηλιακό DJ [,, ] against the sun, sunblock: ην κάνεις ηλιοθεραπεία, χωρίς να βάλεις κάποια αντηλιακή κρέμα. Don t sunbathe without putting on some sunblock. αντιβίωση (η) N [ ] antibiotic: Αν ο πυρετός επιμείνει, θα πρέπει να πάρεις αντιβίωση. If the fever persists, you ll have to take an antibiotic. αντιγράφω VB [ ] copy, cheat: δασκάλα μας κατάλαβε ότι είχαμε αντιγράψει. Our teacher realised that we had cheated. αντιδράω / αντιδρώ VB [ / ] oppose: ι εργαζόμενοι αντιδρούν έντονα στις περικοπές μισθού. The employees strongly oppose salary cuts. αντιδρώ αντιδράω αντίθετα DV [ ] on the contrary: εν μετάνιωσα για τίποτα. Αντίθετα, πιστεύω ότι έκανα το σωστό. I don t regret anything. On the contrary, I believe I did the right thing. αντίθετος, αντίθετη, αντίθετο DJ [,, ] opposite: αισιοδοξία και η απαισιοδοξία είναι αντίθετες έννοιες. Optimism and pessimism have opposite meanings. αντιμετωπίζω VB [ ] confront, face: Ό,τι και να συμβεί θα το αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί. No matter what happens, we will face it together. αντίστοιχος, αντίστοιχη, αντίστοιχο DJ [,, ] respective, corresponding: υμπλήρωσε τα κενά με το αντίστοιχο ρήμα. Fill in the gaps with the corresponding verb. αντίστροφα DV [ ] count down, inversely: Άρχισε να μετρά αντίστροφα μέχρι το μηδέν. He started counting down to zero. αντλώ VB [ ] draw: εταιρεία φέτος θα αντλήσει χρηματοδότηση από το εξωτερικό. The company will draw foreign funding this year. άντρας (ο) N [ ] 1. man: ι γυναίκες είναι περισσότερες από τους άντρες. Women outnumber men. 2. husband: άντρας μου είναι δικηγόρος. My husband is a lawyer. αντώνυμο (το) N [ ] antonym: ι λέξεις μέρα και νύχτα είναι αντώνυμα. The words day and night are antonyms. ανύπαντρος, ανύπαντρη, ανύπαντρο DJ [,, ] single: αδερφή μου είναι ανύπαντρη. My sister is single. ανυπομονώ VB [ ] look forward to, cannot wait, be impatient: ράψε μου σύντομα. Ανυπομονώ να μάθω νέα σου. Write soon. I am looking forward to hearing from you. άνω κάτω DV [ ] a mess: ετά το πάρτι, το δωμάτιο ήταν άνω κάτω! fter the party, the room was a mess! άνω τελεία (η) [ ] semi-colon: το τέλος μιας ημιπεριόδου βάζουμε άνω τελεία. We put a semi-colon at the end of a semi-period. ανώτερος, ανώτερη, ανώτερο DJ [,, ] superior, senior: ανώτερός μου στην εταιρεία είναι ο υπεύθυνος του τμήματος. My superior in the company is the head of the department. EXP: -ήρα το πτυχίο μου! -πράβο! αι σ ανώτερα! -I got my degree! -Bravo! Congratulations! αξία (η) N [ ] value: Αυτό είναι ένα διαμάντι

18 αξίζω 21 απλός αμύθητης αξίας. This is a diamond of fabulous value. αξίζω VB [ ] 1. cost: Αυτός ο πίνακας αξίζει ευρώ. This painting costs euros. 2. deserve: ου αξίζει ένα μεγάλο δώρο για την επιτυχία σου. You deserve a great gift because of your success. απαγορεύω VB [ ] forbid: αστυνομία απαγόρευσε την είσοδο στο κτήριο. The police have forbidden entrance to the building. απαισιόδοξος, απαισιόδοξη, απαισιόδοξο DJ [,, ] pessimistic: ην είσαι τόσο απαισιόδοξος για το μέλλον! Don t be so pessimistic about the future! απαίσιος, απαίσια, απαίσιο DJ [,, ] awful: συμπεριφορά σου προς τον αδερφό σου ήταν απαίσια. Your behaviour towards your brother was awful. απαιτώ VB [ ] demand: νέος διευθυντής απαιτεί να κάνουμε υπερωρίες. The new manager demands that we work overtime. απαλός, απαλή, απαλό DJ [,, ] soft, smooth: ε αυτή την κρέμα τα χέρια σου θα γίνουν πάλι απαλά. With this cream your hands will become smooth again. απαλότερος, απαλότερη, απαλότερο DJ [,, ] 1. softer: Αυτό το απορρυπαντικό κάνει τα ρούχα απαλότερα. This detergent makes clothes softer. 2. softest (when preceded by article): Έχεις το απαλότερο δέρμα του κόσμου. You have the softest skin in the world. απαντάω / απαντώ VB [ / ] answer: οιος μπορεί να απαντήσει σε αυτή την ερώτηση; Who can answer this question? απάντηση (η) [ ] answer: απάντηση στην ερώτησή σας είναι πολύ απλή. The answer to your question is very simple. απαντώ απαντάω απάνω πάνω απαραίτητος, απαραίτητη, απαραίτητο DJ [,, ] necessary, essential: ην αγοράζεις πράγματα που δεν είναι απαραίτητα. Don t buy things that are not necessary. απασχολημένος, απασχολημένη, απασχολημένο PRT [,, ] busy: α είσαι απασχολημένος αύριο το βράδυ; re you busy tomorrow evening? απασχόληση (η) [ ] work, job: Αυτή είναι η κύρια απασχόλησή μου, αλλά δουλεύω και κάποια βράδια ως σερβιτόρος. This is my main job but I also work as a waiter some nights. EXP: 1. ητείται υπάλληλος για μερική απασχόληση. ssistant wanted for part-time job. 2. ητείται υπάλληλος για πλήρη απασχόληση. ssistant wanted for full-time job. απασχολώ VB [ ] bother: ε βλέπω προβληματισμένο. ι σε απασχολεί; You seem troubled. What s bothering you? απατάω / απατώ VB [ / ] cheat: ώρισαν, γιατί ανακάλυψε ότι τον απατούσε. They broke up because he found out that she was cheating on him. απατώ απατάω απειλώ VB [ ] threaten: ε απείλησε ότι θα με εκδικηθεί. He threatened to take revenge on me. απελπισμένος, απελπισμένη, απελπισμένο PRT [,, ] desperate, in despair: Όταν επέστρεψε ήταν απελπισμένη, γιατί δεν μπόρεσε να βρει το γατάκι της. When she came back she was desperate because she couldn t find her cat. απέναντι DV [ ] opposite: λέπεις εκείνο το ψηλό σπίτι απέναντι; Do you see that tall house opposite? πάρχει μια τράπεζα απέναντι από το σπίτι μας. There is a bank opposite our house. απεργία (η) [ ] strike: Αυτή η απεργία μάς κόστισε πολλά χρήματα. This strike has cost us a lot of money. EXP: ι εργάτες απείλησαν ότι θα κάνουν απεργία. The workers threatened to go on strike. απεργός (ο/η) [ ] striker: ι απεργοί ζητούν καλύτερες συνθήκες εργασίας και αύξηση των αποδοχών τους. The strikers are asking for better working conditions and a pay rise. απεργώ VB [ ] be / go on strike: ι εργαζόμενοι απεργούν ζητώντας αύξηση του μισθού τους. The employees are on strike for a rise in salary. απεριόριστος, απεριόριστη, απεριόριστο DJ [,, ] unconstrained, unlimited: μονάρχης έχει απεριόριστη εξουσία. monarch has unlimited power. απέχω VB [ ] be far, be away: -όσο απέχει το ξενοδοχείο; -Απέχει 2 χιλιόμετρα. -How far is the hotel from here? -It s 2 kilometres away. απλά DV [ ] simply: α σου το εξηγήσω όσο πιο απλά μπορώ. I ll explain it to you as simply as I can. απλός, απλή, απλό DJ [,, ] 1. simple: α γιατί δεν το καταλαβαίνεις; ίναι πολύ

19 από 22 αποφεύγω απλό. Why don t you understand it? It is very simple. 2. one-way: έλετε απλό εισιτήριο ή με επιστροφή; Do you want a one-way or a return ticket? 3. not registered: έλετε το γράμμα σας να είναι συστημένο ή απλό; Do you want your letter to be registered or not? 4. casual: γώ θα φορέσω κάτι απλό στο πάρτι, ένα τζιν και ένα μπλουζάκι. I ll wear something casual at the party, jeans and a t-shirt. από PREP [ ] 1. from: όλις επέστρεψα από το αρίσι. I have just returned from Paris. 2. since: ρισκόμαστε στην λλάδα από τον ούνιο. We ve been in Greece since June. 3. of: Αυτό το τραπέζι είναι από ξύλο. This table is made of wood. 4. than: άνια είναι πιο όμορφη από την αφαέλα. Tania is more beautiful than Rafaela. αποβάθρα (η) [ ] pier: ο πλοίο φεύγει από την αποβάθρα 9. The ship departs from pier 9. απόγευμα (το) [ ] or [ ] afternoon: α είμαι στο σπίτι στις 5 το απόγευμα. I ll be home at 5 in the afternoon. απόδειξη (η) [ ] receipt: άντα ζητάω απόδειξη, όταν αγοράζω κάτι. I always ask for a receipt when I buy something. αποδοχές (οι) [ ] salary: ι ετήσιες αποδοχές της Όλγας είναι ευρώ. Olga s annual salary is euros. αποθήκη (η) [ ] 1. storeroom: ρατώ όλα τα παλιά μου ρούχα στην αποθήκη. I keep all my old clothes in the storeroom. 2. warehouse: πάρχει ακόμα η παλιά αποθήκη στο λιμάνι; Is the old warehouse in the port still there? αποκλείω VB [ ] exclude: ομολογία του αποκλείει κάθε αμφιβολία. His confession excludes all doubt. EXP: 1. -α μου δανείσεις το αυτοκίνητό σου; -Αποκλείεται! -Will you lend me your car? -No way! 2. εν αποκλείεται να πάρω την δουλειά. It is possible that I take the job. αποκορύφωμα (το) [ ] peak: Έφτασε στο αποκορύφωμα της καριέρας του. He reached the peak of his career. αποκτάω (αποχτάω) / αποκτώ VB [ / ] have, acquire, obtain: άντα ήθελα μια βίλα δίπλα στην θάλασσα, αλλά δεν θα μπορέσω ποτέ να την αποκτήσω. I ve always wanted a villa by the sea but I will never be able to have it. αποκτώ (αποχτώ) αποκτάω απολαμβάνω VB [ ] enjoy: Από την κορυφή του λόφου μπορείτε να απολαύσετε την θέα. From the top of the hill you can enjoy the view. απόλαυση (η) [ ] pleasure, delight: Αυτό το παγωτό είναι πραγματική απόλαυση. This icecream is pure delight. απόλυση (η) [ ] dismissal: Ανακοινώθηκε η απόλυση πολλών στελεχών της εταιρείας. The dismissal of many company executives was announced. απολύω VB [ ] fire, dismiss: διευθυντής απείλησε ότι θα απολύσει όποιον δεν συμμορφωθεί με τους νέους κανονισμούς. The boss threatened to fire anyone who wouldn t go along with the new regulations. απορρυπαντικό (το) N [ ] detergent, washing-up liquid: Αν πας στο σούπερ μάρκετ, πάρε ένα απορρυπαντικό για τα πιάτα. If you go to the super-market, buy a washing-up liquid for the dishes. απορώ VB [ ] wonder: Απορώ γιατί δεν ήρθε ο ίκος στο πάρτι. I wonder why Nick didn t come to the party. αποσκευή (η) [ ] luggage, baggage: α πάρουμε ένα καροτσάκι για τις αποσκευές; Shall we take a luggage trolley? αποστολέας (ο/η) N [ ] sender: πάρχει ένας φάκελος για σένα, αλλά δεν γράφει πάνω τον αποστολέα. There is an envelope for you but the sender s name is not on it. αποτέλεσμα (το) [ ] result: α αποτελέσματα των εξετάσεων θα ανακοινωθούν σε μια βδομάδα. The results of the exams will be announced in a week. αποτελώ VB [ ] be, constitute: ψήφος αποτελεί δικαίωμα κάθε πολίτη. Voting constitutes the right of every citizen. απότομα DV [ ] 1. abruptly: πόρτα έκλεισε απότομα πίσω μας. The door closed abruptly behind us. 2. rudely, roughly: ης μίλησε πολύ απότομα και προσβλήθηκε. He spoke very rudely to her and she was offended. αποτυχία (η) [ ] failure: ίχε πολλές αποτυχίες στην δουλειά του και απογοητεύτηκε. He had many failures in his job and was discouraged. απόφαση (η) [ ] decision: κέφτομαι πολύ, πριν πάρω μια σημαντική απόφαση. I think a lot before making an important decision. αποφασίζω VB [ ] decide: ουν μαζί εδώ και 10 χρόνια και τελικά αποφάσισαν να παντρευτούν! They ve been living together for 10 years and they have finally decided to get married! αποφεύγω VB [ ] avoid: Αποφεύγω να τον συναντήσω, γιατί δεν θέλω να του μιλήσω. I avoid meeting him, because I don t want to talk to him.

20 αποφοιτώ 23 αρχαιολογία αποφοιτώ VB [ ] graduate: Έχω αποφοιτήσει από το ανεπιστήμιο της Αθήνας. I have graduated from the University of thens. αποχαιρετισμός (ο) N [ ] farewell: σκηνή του αποχαιρετισμού ήταν συγκινητική. The farewell scene was touching. αποχέτευση (η) [ ] sewerage: δήμαρχος υποσχέθηκε την κατασκευή νέου δικτύου αποχέτευσης. The mayor promised the construction of a new sewerage system. αποχτάω αποκτάω αποχτώ αποκτώ αποχωρώ VB [ ] leave, walk out: καθηγητής αποχώρησε από την αίθουσα εκνευρισμένος. The teacher walked out of the room irritated. απόψε DV [ ] tonight: -ι κάνεις απόψε; - α πάω σινεμά με τους φίλους μου. -What are you doing tonight? -I m going to the cinema with my friends. άποψη (η) [ ] opinion, view: α ήθελα να ακούσω και την δική σου άποψη. I d like to hear your opinion too. Απρίλης / Απρίλιος (o) N [ / ] pril: Απρίλης είναι ο τέταρτος μήνας του χρόνου. pril is the fourth month of the year. Απρίλιος (ο) Απρίλης άρα CONJ [ ] then, therefore, so: ίναι άρρωστος, άρα δεν θα έρθει στην δουλειά σήμερα. He s sick, so he s not coming to work today. αραδιάζω VB [ ] enumerate, say one after another: ου αράδιασε δέκα ονόματα και τώρα δεν θυμάμαι κανένα. He said ten names one after another and now I don t remember any of them. αργά DV [ ] 1. late: τες το βράδυ γύρισα αργά στο σπίτι. I came home late last night. 2. slowly: ι νέοι οδηγοί πρέπει να οδηγούν αργά. New drivers should drive slowly. αργός, αργή, αργό DJ [,, ] slow: Αυτός ο μουσικός ρυθμός είναι πολύ αργός. This rhythm is very slow. αργότερα DV [ ] later: εν μπορώ να σου μιλήσω αυτή την στιγμή. α σου τηλεφωνήσω αργότερα. I can t talk to you right now. I ll call you later. αργώ VB [ ] be late: αρία δεν αργεί ποτέ στα ραντεβού. Maria is never late for a date. αρέσω VB [ ] like: ου αρέσει το παγωτό; Do you like ice-cream? άρθρο (το) [ ] article: εφημερίδα είχε χτες ένα ενδιαφέρον άρθρο για το εκπαιδευτικό σύστημα. There was an interesting article on the educational system in yesterday s newspaper. αριθμός (ο) [ ] 1. number: ο επτά είναι ο τυχερός μου αριθμός. Seven is my lucky number. 2. phone number: αριθμός μου είναι: My (phone) number is αριστερά DV [ ] left: το τέλος του δρόμου στρίψε αριστερά. t the end of the road turn left. καναπές είναι αριστερά από την πολυθρόνα. The sofa is on the left of the armchair. αριστερός, αριστερή, αριστερό DJ [,, ] left: αριστερός διακόπτης είναι για τα φώτα. The left switch is for the lights. αρκετά DV [ ] quite, enough: ο σπίτι μου είναι αρκετά μακριά από εδώ. My house is quite far from here. ίναι αρκετά ψηλός. He is quite tall. αρκετός, αρκετή, αρκετό DJ [,, ] many, enough: Έχω πάει στην Αγγλία αρκετές φορές. I ve been to England many times. αρκώ VB [ ] be enough: Αρκεί ένα κιλό μήλα για να φτιάξουμε μηλόπιτα. kilo of apples is enough to make an apple pie. αρμονικός, αρμονική, αρμονικό DJ [,, ] harmonious: σχέση τους ήταν αρμονική μόνο τους πρώτους μήνες του γάμου τους. Their relationship was harmonious only for the first months of their marriage. αρνούμαι VB [ ] deny, refuse: τέλιος αρνήθηκε να βοηθήσει. Stelios refused to help. άρπα (η) [ ] harp: άρπα είναι ένα μουσικό όργανο. The harp is a musical instrument. αρραβωνιασμένος, αρραβωνιασμένη, αρραβωνιασμένο PRT [,, ] engaged: έτρος είναι αρραβωνιασμένος με την λένη. Peter is engaged to Helen. αρρωσταίνω VB [ ] fall ill: ερπάτησα στην βροχή για δύο ώρες και αρρώστησα. I walked in the rain for two hours and I got ill. αρρώστια (η) [ ] illness: υτυχώς η αρρώστια του δεν κράτησε πολύ. Fortunately his illness didn t last long. άρρωστος, άρρωστη, άρρωστο DJ [,, ] ill, sick: όσο καιρό είσαι άρρωστος; How long have you been ill? αρχαϊκός, αρχαϊκή, αρχαϊκό DJ [,, ] archaic: ρισμένοι αρχαϊκοί τύποι σώζονται στην γλώσσα μας μέχρι σήμερα. Some archaic forms are in use in our language today. αρχαιολογία (η) [ ] archaeology: έλω

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013 LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV 10 December 2013 I get up/i stand up I wash myself I shave myself I comb myself I dress myself Once (one time) Twice (two times) Three times Salary/wage/pay Alone/only

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 Name: Surname: Date: Class: 1. Write these words in the correct order. /Γράψε αυτέσ τισ λέξεισ ςτη ςωςτή ςειρά. 1) playing / his / not /

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV 4 March 2014 Immediately/At once I arrive/reach αμέσως φτάνω I arrive I start/begin Present : φτάνω ξεκινάω (ξεκινώ) S.Past : έφτασα ξεκίνησα S.Future :

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV. 3 December 2013

LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV. 3 December 2013 LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV 3 December 2013 Place/seat η θέση (thesi) Right (noun) το δίκιο (dikio) I am right έχω δίκιο (eho dikio) Wrong (noun) άδικο (adiko) I am wrong έχω άδικο δεν

Διαβάστε περισσότερα

Writing for A class. Describe yourself Topic 1: Write your name, your nationality, your hobby, your pet. Write where you live.

Writing for A class. Describe yourself Topic 1: Write your name, your nationality, your hobby, your pet. Write where you live. Topic 1: Describe yourself Write your name, your nationality, your hobby, your pet. Write where you live. Χρησιμοποίησε το and. WRITE your paragraph in 40-60 words... 1 Topic 2: Describe your room Χρησιμοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG 14 January 2013 Up πάνω Down κάτω In μέσα Out/outside έξω (exo) In front μπροστά (brosta) Behind πίσω (piso) Put! Βάλε! (vale) From *** από Few λίγα (liga) Many

Διαβάστε περισσότερα

7 Present PERFECT Simple. 8 Present PERFECT Continuous. 9 Past PERFECT Simple. 10 Past PERFECT Continuous. 11 Future PERFECT Simple

7 Present PERFECT Simple. 8 Present PERFECT Continuous. 9 Past PERFECT Simple. 10 Past PERFECT Continuous. 11 Future PERFECT Simple A/ Ονόματα και ένα παράδειγμα 1 Present Simple 7 Present PERFECT Simple 2 Present Continuous 8 Present PERFECT Continuous 3 Past Simple (+ used to) 9 Past PERFECT Simple she eats she is eating she ate

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικές λειτουργίες

Συντακτικές λειτουργίες 2 Συντακτικές λειτουργίες (Syntactic functions) A. Πτώσεις και συντακτικές λειτουργίες (Cases and syntactic functions) The subject can be identified by asking ποιος (who) or τι (what) the sentence is about.

Διαβάστε περισσότερα

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can.

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can. BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN Name GRADE Science Teacher A. What do I think about School? bit I try hard to do well in school. I look forward to coming to school.

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV. 14 January 2014

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV. 14 January 2014 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV 14 January 2014 Nobody/No-one Κανένας/καμία/κανένα What s the matter?/what s happening? Τι συμβαίνει; (simvenee) All right/ok εντάξει Moment η στιγμή (stigmee)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

John Mavrikakis ENGLISH MULTIBOOK

John Mavrikakis ENGLISH MULTIBOOK units 201 John Mavrikakis ENGLISH MULTIBOOK e-learning for language students (grammar, vocabulary, reading) level 2 (Junior A) DEMO STUDENT S UNIT 10 The alphabet, a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, A,

Διαβάστε περισσότερα

Final Test Grammar. Term C'

Final Test Grammar. Term C' Final Test Grammar Term C' Book: Starting Steps 1 & Extra and Friends Vocabulary and Grammar Practice Class: Junior AB Name: /43 Date: E xercise 1 L ook at the example and do the same. ( Κξίηα ηξ παοάδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Centre No. Candidate No. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Materials required for examination Nil Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Ρηματική άποψη. (Aspect of the verb) Α. Θέματα και άποψη του ρήματος (Verb stems and aspect)

Ρηματική άποψη. (Aspect of the verb) Α. Θέματα και άποψη του ρήματος (Verb stems and aspect) 15 Ρηματική άποψη (Aspect of the verb) Α. Θέματα και άποψη του ρήματος (Verb stems and aspect) imperfective perfective Verb forms in Modern Greek are based either on the imperfective or the perfective

Διαβάστε περισσότερα

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014 1 Εκεί που η ποιότητα συναντά την επιτυχία Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 7, Αρεδιού Τηλ. 22874368/9 2 ENGLISH INSTITUTE A Place where quality meets success 7, Makarios Avenue, Arediou, Tel. 22874368/9 99606442 Anglia

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014 LESSON 19 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ) REF : 203/062/39-ADV 25 March 2014 Married Free/single Unfortunately Fortunately Strong Weak/thin/slim More than Older Younger Παντρεμένος-η Ελεύθερος-η Δυστυχώς Ευτυχώς Δυνατός-η-ο

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

2.21 here εδώ 2.22 talk μιλάω 2.23 town πόλη 2.24 have fun διασκεδάζω 2.25 dinosaur δεινόσαυρος 2.26 be quiet κάνω ησυχία

2.21 here εδώ 2.22 talk μιλάω 2.23 town πόλη 2.24 have fun διασκεδάζω 2.25 dinosaur δεινόσαυρος 2.26 be quiet κάνω ησυχία In town Στην πόλη pages 34 and 35 Lesson 1.1 bike ποδήλατο. bus λεωφορείο.3 car αυτοκίνητο.4 motorbike μηχανή.5 plane αεροπλάνο.6 taxi ταξί.7 train τρένο.8 these αυτά.9 those εκείνα pages 36 and 37 Lesson.10

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013 LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV 17 December 2013 Sometimes Other times I start/begin Never Always/every time Supper Μερικές φορές (merikes) Άλλες φορές Αρχίζω (arheezo) Ποτέ Πάντα (Panda) Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.  Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α 2 ειδήσεις από ελληνικές εφημερίδες: 1. Τα Νέα, 13-4-2010, Σε ανθρώπινο λάθος αποδίδουν τη συντριβή του αεροσκάφους, http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4569526&ct=2 2. Τα Νέα,

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Extension

Modern Greek Extension Centre Number 2017 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION Student Number Modern Greek Extension Written Examination General Instructions Reading time 10 minutes Working time 1 hour and 50 minutes Write

Διαβάστε περισσότερα

EXTRA LEARNING COMPONENT. for Junior B pupils

EXTRA LEARNING COMPONENT. for Junior B pupils 3 EXTRA LEARNING COMPONENT for Junior B pupils Welcome... 2 1 Nature...5 2 Me... 9 3 Pets... 13 4 Home...16 5 Clothes... 20 6 Sports... 23 7 Food...27 8 Things we do... 31 PLUS 1 Every day...35 PLUS 2

Διαβάστε περισσότερα

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Day one I. Word Study and Grammar 1. Most Greek verbs end in in the first person singular. 2. The present tense is formed by adding endings to the present stem.

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/04 Paper 4 Writing For Examination from 2015 SPECIMEN PAPER Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014 LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV 25 February 2014 Often/frequently Συχνά (sihna) Seldom Σπάνια (spania) Early Νωρίς (noris) Late (adv)/slowly Αργά (arga) I am having a bath When/whenever

Διαβάστε περισσότερα

Weekend with my family

Weekend with my family Name: 1 Ms. Mesimeri Homework # 6 Δευτέρα Parent initial Tρίτη Parent initial Τετάρτη Parent initial Section: Unit 16 Κlik book Weekend with my family Parent homework -Print this HW packet pg.(1-5)-prepare

Διαβάστε περισσότερα

Please be sure that your kid memorized the song. Students homework -Pg.2: Read the song and the translation 3 times.

Please be sure that your kid memorized the song. Students homework -Pg.2: Read the song and the translation 3 times. 1 Name: Ms. Mesimeri Homework Δευτέρα Section: Τράβα μπρος Trava embros Parents homework -Print this homework packet. During the next two weeks we will mainly deal with the song «Trava ebros. Students

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙΙ. Ενότητα 12b: The Little Prince. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙΙ. Ενότητα 12b: The Little Prince. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 12b: The Little Prince Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ενότητα 1β: Principles of PS Ιφιγένεια Μαχίλη Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

derivation of the Laplacian from rectangular to spherical coordinates

derivation of the Laplacian from rectangular to spherical coordinates derivation of the Laplacian from rectangular to spherical coordinates swapnizzle 03-03- :5:43 We begin by recognizing the familiar conversion from rectangular to spherical coordinates (note that φ is used

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *3148288373* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2016 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

HW 13 Due THURSDAY May 3, 2018

HW 13 Due THURSDAY May 3, 2018 Όνομα: Τάξη: Αριθμό# (Greek First and Last name) Name: HW 13 Due THURSDAY May 3, 2018 For My HW 13: - PRINT HW 13 packet and bring to class on THURSDAY May 3, 2018! - Write my name (Greek and English),

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *4358398658* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2015 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014 LESSON 8 (ΜΑΘΗΜΑ ΟΧΤΩ) REF : 202/047/28-ADV 7 January 2014 Εκατό (Εκατόν) (Ekato, Ekaton) 100 Διακόσια (Diakosia) 200 Τριακόσια (Triakosia) 300 Τετρακόσια (Tetrakosia) 400 Πεντακόσια (Pendakosia) 500 Εξακόσια

Διαβάστε περισσότερα

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014 -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» Dr Caroline Linse Queens University, Belfast, Northern Ireland Objectives-Στόχοι:

Διαβάστε περισσότερα

Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε.

Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε. THE PASSIVE VOICE ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε. Είναι επίσης πιθανό είτε κάποιος να αγνοεί το άτομο που έκανε κάτι (το ποιητικό αίτιο agent) είτε

Διαβάστε περισσότερα

Παρελθόν. (Past) Formation. past imperfective. past perfective. active forms Α / Β Α Β

Παρελθόν. (Past) Formation. past imperfective. past perfective. active forms Α / Β Α Β 12 Παρελθόν (Past) In Greek there are three different sets of forms (both active and medio-passive), which refer to the past: the past perfective (αόριστος), the past imperfective (παρατατικός) and the

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *1880009435* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2018 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Read each question carefully before you start to answer it. Try to answer every question. Check your answers if you have time at the end.

Read each question carefully before you start to answer it. Try to answer every question. Check your answers if you have time at the end. Write your name here Surname Other names Pearson Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Monday 22 June 2015 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper

Διαβάστε περισσότερα

Lesson 3. The definite article (singular) The indefinite article The nouns (singular)

Lesson 3. The definite article (singular) The indefinite article The nouns (singular) Lesson 3 The definite article (singular) The indefinite article The nouns (singular) Στην Καφετέρια 1 Γειά σας. Τι θα π άρετε π αρακαλώ; Θα ήθελα μία ζεστή σοκολάτα χωρίς ζάχαρη. Εγώ θέλω ένα χυμό π ορτοκάλι.

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Adjectives Describing the Qualities of Things A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Getting Started with Adjectives It's hard to say much using only nouns and pronouns Simon is a father.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. 7. How much money do you plan to spend on Kos per person? (Excluding tickets)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. 7. How much money do you plan to spend on Kos per person? (Excluding tickets) ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Στο συγκεκριμένο project μελετήσαμε τον τουρισμό και κυρίως αυτόν στο νησί μας. Πιο συγκεκριμένα, κατά πόσο αυτός είναι σωστά ανεπτυγμένος και οργανωμένος. Για την ουσιαστικότερη προσέγγιση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 4: English a Language of Economy Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

Phys460.nb Solution for the t-dependent Schrodinger s equation How did we find the solution? (not required)

Phys460.nb Solution for the t-dependent Schrodinger s equation How did we find the solution? (not required) Phys460.nb 81 ψ n (t) is still the (same) eigenstate of H But for tdependent H. The answer is NO. 5.5.5. Solution for the tdependent Schrodinger s equation If we assume that at time t 0, the electron starts

Διαβάστε περισσότερα

The Simply Typed Lambda Calculus

The Simply Typed Lambda Calculus Type Inference Instead of writing type annotations, can we use an algorithm to infer what the type annotations should be? That depends on the type system. For simple type systems the answer is yes, and

Διαβάστε περισσότερα

/ 10. 1. Γράψε και χρωμάτισε τα φρούτα. / 10. 2. Γράψε και χρωμάτισε τα ζώα.

/ 10. 1. Γράψε και χρωμάτισε τα φρούτα. / 10. 2. Γράψε και χρωμάτισε τα ζώα. 3 a aeroplane afternoon an and answer ant apple ask at bag banana battery be careful bee big bird boat boy brother bus butterfly cat CD player cherry children church cock coffee come come in come on computer

Διαβάστε περισσότερα

Table of Contents. Περιεχόμενα Γραμματικής - Grammar Contents

Table of Contents. Περιεχόμενα Γραμματικής - Grammar Contents Table of Contents Περιεχόμενα Γραμματικής - Grammar Contents 4 Επανάληψη - Review 5 Μάθημα πρώτο - 1 Μια ελληνική οικογένεια 11 Μάθημα δεύτερο - 2 Η Μαργαρίτα 14 Μάθημα τρίτο - 3 O Νίκος 17 Μάθημα τέταρτο

Διαβάστε περισσότερα

Every set of first-order formulas is equivalent to an independent set

Every set of first-order formulas is equivalent to an independent set Every set of first-order formulas is equivalent to an independent set May 6, 2008 Abstract A set of first-order formulas, whatever the cardinality of the set of symbols, is equivalent to an independent

Διαβάστε περισσότερα

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska Living and Nonliving Created by: Maria Okraska http://enchantingclassroom.blogspot.com Living Living things grow, change, and reproduce. They need air, water, food, and a place to live in order to survive.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 11: The Unreal Past Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

HOMEWORK 4 = G. In order to plot the stress versus the stretch we define a normalized stretch:

HOMEWORK 4 = G. In order to plot the stress versus the stretch we define a normalized stretch: HOMEWORK 4 Problem a For the fast loading case, we want to derive the relationship between P zz and λ z. We know that the nominal stress is expressed as: P zz = ψ λ z where λ z = λ λ z. Therefore, applying

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις, φράσεις και προτάσεις

Λέξεις, φράσεις και προτάσεις 1 Λέξεις, φράσεις και προτάσεις (Words, phrases and clauses) The Greek language, like all human languages, has a Lexicon and a Grammar that are used to create sentences. The Lexicon consists of the words

Διαβάστε περισσότερα

Κατανοώντας και στηρίζοντας τα παιδιά που πενθούν στο σχολικό πλαίσιο

Κατανοώντας και στηρίζοντας τα παιδιά που πενθούν στο σχολικό πλαίσιο Κατανοώντας και στηρίζοντας τα παιδιά που πενθούν στο σχολικό πλαίσιο Δρ. Παναγιώτης Πεντάρης - University of Greenwich - Association for the Study of Death and Society (ASDS) Περιεχόµενα Εννοιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

Section 8.3 Trigonometric Equations

Section 8.3 Trigonometric Equations 99 Section 8. Trigonometric Equations Objective 1: Solve Equations Involving One Trigonometric Function. In this section and the next, we will exple how to solving equations involving trigonometric functions.

Διαβάστε περισσότερα

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι She selects the option. Jenny starts with the al listing. This has employees listed within She drills down through the employee. The inferred ER sttricture relates this to the redcords in the databasee

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *8175930111* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2017 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Εφαρμογή του Προγράμματος Σπουδών Επιπέδου Α' στην Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας. Στέφανος Παπαζαχαρίας

Πρακτική Εφαρμογή του Προγράμματος Σπουδών Επιπέδου Α' στην Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας. Στέφανος Παπαζαχαρίας Πρακτική Εφαρμογή του Προγράμματος Σπουδών Επιπέδου Α' στην Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας Στέφανος Παπαζαχαρίας Παράδειγμα διδασκαλικής προσέγγισης και εφαρμογής μιάς Θεματικής Ενότητας του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 3: Phrases to use in business letters and e-mails Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get)

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Νόμος περί Αναπηριών 2006 (Disability Act 2006) Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Greek Νόμος περί Αναπηριών

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΧΑΜΕΝΟΙ ΗΡΩΕΣ THE LOST HEROES

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΧΑΜΕΝΟΙ ΗΡΩΕΣ THE LOST HEROES ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΧΑΜΕΝΟΙ ΗΡΩΕΣ THE LOST HEROES Μια φορά κι έναν καιρό σε τόπους μακρινούς συναντήθηκαν Once upon a time in far away places οι παλιοί φίλοι φίλοι ο Μπόλεκ, ο Λόλεκ, ο Αστερίξ, ο the

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 2: A Business Letter Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι Μυστηρίου: Η χαμένη βαλίτσα Mystery Game: The missing luggage (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 2, Αγγλικά ΣΤ Δημοτικού)

Παιχνίδι Μυστηρίου: Η χαμένη βαλίτσα Mystery Game: The missing luggage (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 2, Αγγλικά ΣΤ Δημοτικού) Παιχνίδι Μυστηρίου: Η χαμένη βαλίτσα Mystery Game: The missing luggage (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 2, Αγγλικά ΣΤ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ας θυμηθούμε τι μάθαμε φέτος!!! Όνομα: Τάξη: Α+

Ας θυμηθούμε τι μάθαμε φέτος!!! Όνομα: Τάξη: Α+ Ας θυμηθούμε τι μάθαμε φέτος!!! Όνομα: Τάξη: Α+ ΜΕΡΟΣ Α : ΑΚΡΟΑΣΗ (Listening) Άσκηση 1: Βάλε στα ζώα που ακούω. Εισήγηση: Να χρησιμοποιηθούν φωνές ζώων ή η δασκάλα/ο δάσκαλος να ετοιμάσει ένα μικρό διάλογο

Διαβάστε περισσότερα

Ms. Mesimeri. 4 th Grade Greek Language HW 10/14-10/21 Week 9 NOTES

Ms. Mesimeri. 4 th Grade Greek Language HW 10/14-10/21 Week 9 NOTES Name: 1 Ms. Mesimeri Homework # 8 Δευτέρα Tρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Section: Unit 16 Κlik book Weekend with my family Write your account in quiz let: User name: Password: Pg. 1: Read the grammar chart,

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level. Friday 14 May 2010 Afternoon Time: 3 hours

Paper Reference. Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level. Friday 14 May 2010 Afternoon Time: 3 hours Centre No. Candidate No. Paper Reference 7 6 1 5 0 1 Surname Signature Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level Friday 14 May 2010 Afternoon Time: 3 hours Initial(s)

Διαβάστε περισσότερα

Parent Homework: - Μake sure that your child has the homework in the blue folder every day.

Parent Homework: - Μake sure that your child has the homework in the blue folder every day. Νame: Ms. Mesimeri Every day Δευτέπα Study 10 minutes! Section: Ελληνικά/Greek: - Reading Chapter, 17: Weekend with my friends - Τake notes in your agenda for any extra HW. - Use Quizlet and dictionary

Διαβάστε περισσότερα

Door Hinge replacement (Rear Left Door)

Door Hinge replacement (Rear Left Door) Door Hinge replacement (Rear Left Door) We will continue the previous article by replacing the hinges of the rear left hand side door. I will use again the same procedure and means I employed during the

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ . ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2015-2016 ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ MUSIC GENERATION ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΝΕΖΕΡΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΤΟΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΠΟΡΕΤΣΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΚΟΥΡΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚA ΕΡΩΤHΜΑΤΑ 1. Τι ονομάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Φροντιστήριο 9: Transactions - part 1 Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Tutorial on Undo, Redo and Undo/Redo

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951)

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) 1 Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) Αναγνώσματα από το βιβλίο Η Απόλαυση της Μουσικής (Machlis, Forney), για τους μαθητές που θα μελετήσουν το έργο: «Ο Σαίνμπεργκ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 1: Elements of Syntactic Structure Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα; Asking if you need to provide the original documents or copies Ποια είναι τα κριτήρια

Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα; Asking if you need to provide the original documents or copies Ποια είναι τα κριτήρια - University Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο. Stating that you want to enroll Θα ήθελα να γραφτώ για. Stating that you want to apply for a course ένα προπτυχιακό ένα μεταπτυχιακό ένα διδακτορικό πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ñïý á, ðáðïýôóéá êáé öýãáìå

Ñïý á, ðáðïýôóéá êáé öýãáìå Eíüôçôá 4 Ñïý á, ðáðïýôóéá êáé öýãáìå ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΠΟΧΕΣ Γράψε τους μήνες και τις εποχές όπως στο παράδειγμα Write the months and the seasons following the example Εποχές και μήνες στην Αυστραλία MΗΝΕΣ Δεκέμβρης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 2015 ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ! Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να πηγαίνει στο σχολείο χωρίς να φοβάται ότι κάποιο άλλο παιδί μπορεί να το ταπεινώσει, να το εξευτελίσει και να του επιβληθεί

Διαβάστε περισσότερα

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα)

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) CAN-COULD To βοηθητικό ρήµα can δείχνει: α. δυνατότητα-ικανότητα β. πιθανότητα - άδεια Π.χ. I can lift this box (ικανότητα) can I go out? (άδεια) You

Διαβάστε περισσότερα