ΘΕΜΑΤΑ. Α. Να δείξετε ότι αν σε ένα ορθογώνιο τρίγωνο μια γωνία του ισούται με 30º, τότε η

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑΤΑ. Α. Να δείξετε ότι αν σε ένα ορθογώνιο τρίγωνο μια γωνία του ισούται με 30º, τότε η"

Transcript

1 ΕΛ ΕΩΜΕΤΡΙΑ Α

2 ΕΛ ΕΩΜΕΤΡΙΑ Α 19 Α. Να δείξετε ότι αν σε ένα ορθογώνιο τρίγωνο μια γωνία του ισούται με 30º, τότε η απέναντι πλευρά του είναι το μισό της υποτείνουσας Μονάδες 15 Β. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις με την ένδειξη σωστή (Σ) ή λάθος (Λ): α. Κάθε σημείο της μεσοκαθέτου ευθυγράμμου τμήματος ισαπέχει από τα άκρα του β. Εάν ένας ρόμβος έχει διαγώνιες ίσες τότε είναι τετράγωνο γ. Εάν το ύψος ενός τριγώνου είναι και διάμεσός του τότε αυτό είναι ισοσκελές δ. Οι διχοτόμοι δύο εφεξής και παραπληρωματικών γωνιών είναι κάθετες ε. Οι διαγώνιοι ενός ισοσκελούς τραπεζίου διχοτομούνται Μονάδες 10 Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒ( Α = 90º) και η διχοτόμος του ΒΔ. Από το σημείο Δ φέρουμε ΔΕ Β που τέμνει την ΑΒ στο Ζ. Να αποδείξετε ότι: Α. ΑΔ = ΔΕ Μονάδες 8 Β. ΖΔΒ = ΒΔ Μονάδες 8. Το τρίγωνο ΒΖ είναι ισοσκελές Μονάδες 9 Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΔ με ΑΒ = Α και Μ μέσο της Β. Η προέκταση της ΑΜ τέμνει την προέκταση της Δ στο Ε. Να δειχθεί ότι: Α. ΑΜ Β Μονάδες 6 Β. ΑΜ = ΜΕ Μονάδες 6. ΑΒΕ ρόμβος Μονάδες 7 Δ. το μέσο του ΔΕ Μονάδες 6 Δίνεται τραπέζιο ΑΒΔ ( Α = Δ = 90º) με Δ = ΑΒ και Β = 3. Α. Να δειχθεί ότι = 45º Μονάδες 5 Β. Από το Β φέρουμε ΒΕ Δ. Να αποδειχθεί ότι η Α διέρχεται από το μέσο Μ της ΒΕ. Μονάδες 6. Να αποδειχθεί ότι ΑΕ ΒΔ και ΑΕ = ΒΔ Μονάδες 7 Δ. Αν Ν το σημείο τομής των ΑΕ και ΒΔ, τότε να αποδειχθεί ότι ΜΝ // Δ και ΜΝ = Δ 4. Μονάδες 7

3 ΕΛ ΕΩΜΕΤΡΙΑ Α 0 Α. Αν σε ορθογώνιο τρίγωνο μία γωνία του ισούται με 30º, τότε η απέναντι πλευρά της είναι το μισό της υποτείνουσας και αντίστροφα. Μονάδες 15 Β. Να χαρακτηρίσετε με Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ) τις παρακάτω προτάσεις: α. Αν δύο τρίγωνα έχουν δύο πλευρές ίσες μία προς μία και μία γωνία ίση, τότε είναι ίσα. β. Η διάμεσος τραπεζίου διέρχεται από τα μέσα των διαγωνίων γ. Το άθροισμα των γωνιών κυρτού ν γώνου είναι (ν 4) δ. Οι διαγώνιοι του ορθογωνίου είναι κάθετες. 90º ε. Αν δύο παράλληλες ευθείες τέμνονται από μία τρίτη, τότε οι εντός και επί τα αυτά γωνίες είναι παραπληρωματικές. Μονάδες 10 Έστω ισοσκελές τρίγωνο ΑΒ (ΑΒ = Α) και σημεία Δ, Ε των πλευρών του ΑΒ και Α αντίστοιχα, τέτοια ώστε ΒΔ = Ε. Αν Μ είναι το μέσο της ΔΕ, να δείξετε ότι: Α. Το τρίγωνο ΑΔΕ είναι ισοσκελές Μονάδες 8 Β. Η ΑΜ είναι διχοτόμος της γωνίας Α Μονάδες 8. Τα τρίγωνα ΜΔΒ και ΜΕ είναι ίσα Μονάδες 9 Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒ (Α = 90º) και το ύψος του ΑΔ. Αν Ε, Ζ είναι τα μέσα των ΑΒ και Α αντίστοιχα: Α. Να δείξετε ότι ΕΔΖ = 90º Μονάδες 10 Β. Αν Μ είναι το μέσο της ΕΖ, να δείξετε ότι ΔΜ = Β 4 Μονάδες 10. Να δείξετε ότι οι γωνίες ΑΕΔ και ΑΖΔ είναι παραπληρωματικές Μονάδες 5 Σε τραπέζιο ΑΒΔ, οι διχοτόμοι των γωνιών Α και Δ τέμνονται στο Ε και οι διχοτόμοι των γωνιών Β και τέμνονται στο Ζ. Αν οι προεκτάσεις των ΑΕ και ΒΖ τέμνουν τη Δ στα Θ και Η αντίστοιχα, να δείξετε ότι: Z H Θ Α. Τα τρίγωνα ΑΔΘ και ΒΗ είναι ισοσκελή Μονάδες 10 Β. Τα Ε και Ζ είναι τα μέσα των ΑΘ και ΒΗ αντίστοιχα Μονάδες 5. ΕΖ // ΑΒ Μονάδες 10

4 ΕΛ ΕΩΜΕΤΡΙΑ Α 1 Α. Να αποδειχτεί ότι το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει τα μέσα των δύο πλευρών τριγώνου είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο με το μισό της Μονάδες 10 Β. Τι λέγεται διάμεσος τραπεζίου Μονάδες 5. Να χαρακτηριστούν με σωστό (Σ), λάθος(λ) οι πιο κάτω προτάσεις: α. Έγκεντρο τριγώνου είναι το σημείο τομής των υψών β. Αν δύο κύκλοι εφάπτονται εξωτερικά τότε δ = R + ρ όπου δ η διάκεντρος των δύο κύκλων με ακτίνες R, ρ γ. Η διάμεσος ορθογωνίου τριγώνου προς την υποτείνουσα χωρίζει το τρίγωνο σε δύο ισοσκελή τρίγωνα δ. Οι διαγώνιες παραλληλογράμμου διχοτομούν τις γωνίες του ε. Μια εγγεγραμμένη σε κύκλο γωνία είναι 35º, τότε το τόξο στο οποίο βαίνει είναι 17,5º Μονάδες 10 Δύο τρίγωνα ΑΒ και Α Β έχουν Α = Α, Α = Α και ΑΔ = Α Δ, όπου ΑΔ, Α Δ διχοτόμοι. Να αποδείξετε ότι: Α. = Β. Β = Β και. ΑΒ = Α Β Μονάδες 5 Σε τρίγωνο ΑΒ είναι Α >ΑΒ και ΑΗ το ύψος του. Αν Μ και Ρ είναι τα μέσα των Β και Α αντίστοιχα να δείξετε ότι: Α. ΡΜ // ΑΒ Μονάδες 8 Β. το τρίγωνο ΡΗ είναι ισοσκελές Μονάδες 8. ΗΡ Μ = Β H M Μονάδες 9 Δίνεται τρίγωνο ΑΒ με Α = 60º και Α = ΑΒ. Από το Β φέρνουμε κάθετη στη διχοτόμο ΑΔ που την τέμνει στο Ε και την Α στο Ζ. Να δείξετε ότι: Α. ΑΒΖ ισόπλευρο τρίγωνο M Μονάδες 5 Β. ΕΖ = ΑΒ Μονάδες 5 Α ΑΒ. αν Μ μέσο της Β τότε ΕΜ = και ΕΜ // Α Μονάδες 10 Δ. ΔΕΜ = 30º Μονάδες 5 P Ζ

5 ΕΛ ΕΩΜΕΤΡΙΑ Α Α. Να αποδείξετε ότι το άθροισμα των γωνιών ενός τριγώνου είναι 180º Μονάδες 10 Β. Στις παρακάτω προτάσεις να σημειώσετε στην κόλλα σας το γράμμα Σ αν είναι σωστές και το γράμμα Λ αν είναι λανθασμένες : α. Ένα τετράπλευρο με κάθετες διαγώνιες είναι πάντοτε ρόμβος. β. Δύο γωνίες με πλευρές κάθετες είναι πάντοτε ίσες. γ. Σε ένα ισόπλευρο τρίγωνο το ορθόκεντρο και το βαρύκεντρο ταυτίζονται. δ. Κάθε τετράγωνο είναι και ρόμβος. ε. Σε ένα ορθογώνιο τρίγωνο η διάμεσος ισούται πάντοτε με το μισό της υποτείνουσας. Δίνεται τρίγωνο ΑΒ στο οποίο ισχύει εξ = 10º και Α = 3 Β. Μονάδες 15 Α. Να υπολογίσετε τις γωνίες του τριγώνου. Μονάδες 1 Β. Αν ΑΜ διάμεσος του τριγώνου αυτού, να αποδείξετε ότι ΑΜ=Α. Μονάδες 13 Δίνεται τρίγωνο ΑΒ, το ύψος του ΑΔ και η διάμεσός του ΑΜ. Προεκτείνουμε το ύψος ΑΔ προς το μέρος του Δ και πάνω στην προέκταση παίρνουμε τμήμα ΔΚ = ΑΔ. Επίσης προεκτείνουμε τη διάμεσο ΑΜ προς το μέρος του Μ και πάνω στην προέκταση παίρνουμε τμήμα ΜΝ = ΑΜ. Α. Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΑΒΝ είναι παραλληλόγραμμο. Μονάδες 10 ΚΝ Β. Να αποδείξετε ότι ΔΜ =. Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΒΚΝ είναι ισοσκελές τραπέζιο. Μονάδες 5 Μονάδες 10 Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒ ( Α = 90º) με Β = 30º και έστω Μ το μέσο της υποτείνουσάς του Β. Φέρνουμε τη μεσοκάθετο της Β, η οποία τέμνει την ΑΒ στο σημείο Δ. Α. Να αποδείξετε ότι ΔΜ = ΑΔ. Μονάδες 1 Β. Να αποδείξετε ότι ΑΔ = ΑΒ 3 Μονάδες 13

6 ΕΛ ΕΩΜΕΤΡΙΑ Α 3. Αποδείξτε ότι αν δύο χορδές ενός κύκλου είναι ίσες, τότε και τα αποστήματά τους είναι ίσα Μονάδες 9. ράψτε τα κριτήρια του παραλληλόγραμμου Μονάδες 8. Χαρακτηρίστε Σωστό-Λάθος τις παρακάτω προτάσεις: α. Κάθε τετράγωνο είναι ρόμβος β. Το άθροισμα των εξωτερικών γωνιών ενός τριγώνου είναι 180º γ. Ένα τρίγωνο είναι οξυγώνιο όταν μια γωνία του είναι οξεία δ. Ο κύκλος (Λ, ρ) εφάπτεται εσωτερικά στον κύκλο (Κ, R) αν ΚΛ = R + ρ Μονάδες 8 Σε μία ευθεία (ε) θεωρούμε διαδοχικά τα σημεία Α, Β,. Προς το ίδιο μέρος της ευθείας (ίδιο ημιεπίπεδο) κατασκευάζουμε τα ισόπλευρα τρίγωνα ΑΒΔ, ΒΕ. Αποδείξτε ότι: ΑΕ = Δ Μονάδες 5 Έστω ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒ( Α = 90º) με Β >.Αν ΑΜ διάμεσος και ΑΔ ύψος του, δείξτε ότι ΜΑ Δ = Β. Μονάδες 5 Έστω τραπέζιο ΑΒΔ (ΑΒ // Δ) με Δ = ΑΒ + ΒΔ. Αν Μ το μέσο της διαγωνίου Α, αποδείξτε ότι το τρίγωνο ΒΔΜ είναι ορθογώνιο Μονάδες 5

7 ΕΛ ΕΩΜΕΤΡΙΑ Α 4 Α. Να αποδείξετε ότι : Αν σε ορθογώνιο τρίγωνο μια γωνία του ισούται με 30º, τότε η απέναντι πλευρά του είναι το μισό της υποτείνουσας και αντίστροφα. Μονάδες 15. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στην κόλλα σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση: α. Δύο ισόπλευρα τρίγωνα με ίσες περιμέτρους είναι ίσα. β. Αν οι διαγώνιες ενός παραλληλογράμμου είναι ίσες, τότε είναι ορθογώνιο. γ. Σε ορθογώνιο τρίγωνο το μέσο της υποτείνουσας ισαπέχει από τις κορυφές του. δ. Αν ένας ρόμβος έχει ίσες διαγωνίους, τότε είναι τετράγωνο. ε. Ένα τραπέζιο που έχει δύο οποιεσδήποτε γωνίες του ίσες έχει και τις διαγώνιες ίσες πάντα. Μονάδες 10 Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒ (ΑΒ=Α) και στις προεκτάσεις της Β τα σημεία Ε,Ζ, τέτοια ώστε ΒΕ=Ζ. Να αποδειχθεί ότι : α. το τρίγωνο ΑΕΖ είναι ισοσκελές. Α Ε Β β. τα τρίγωνα ΑΒΖ και ΑΕ είναι ίσα. Μονάδες Έστω ΑΒΔ παραλληλόγραμμο και Ε, Ζ οι προβολές αντίστοιχα των Α, Β στην διαγώνιο ΔΒ. α. Να αποδείξετε ότι =Ζ. β. Να αποδείξετε ότι το ΑΕΖ είναι παραλληλόγραμμο. Μονάδες Δίνεται τρίγωνο ΑΒ με < 90º και Δ, Ε, Ζ τα μέσα των πλευρών Β, Α, ΑΒ αντίστοιχα. Στο ε- ξωτερικό του τριγώνου φέρνουμε τα τμήματα ZH με Να αποδείξετε ότι : ΑΒ Α Ζ Η =, ΕΘ Α με ΕΘ = α. Το ΑΖΔΕ είναι παραλληλόγραμμο. Μονάδες 5 β. ΔΕ=ΖΗ και ΔΖ=ΕΘ. Μονάδες 5 γ. ΔΖΗ =ΔΕΘ. Μονάδες 8 δ. Το τρίγωνο ΗΔΘ είναι ισοσκελές. Μονάδες 7 Η Α Ε Β Ζ Α Ζ Ε Ζ Β Θ

8 ΕΛ ΕΩΜΕΤΡΙΑ Α 5 Α. Να αποδείξετε ότι η διάμεσος ορθογωνίου τριγώνου, που φέρνουμε από την κορυφή της ορθής γωνίας, είναι ίση με το μισό της υποτείνουσας. Μονάδες 15 Β. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στην κόλλα σας την ένδειξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση. α. Οι διχοτόμοι δύο εφεξής και παραπληρωματικών γωνιών είναι κάθετες. β. Δύο τρίγωνα, που έχουν όλες τις γωνίες τους μία προς μία ίσες, είναι πάντα ίσα. γ. Μια οποιαδήποτε διάμεσος ενός ισοσκελούς τριγώνου είναι και ύψος και διχοτόμος. δ. Δύο παράλληλες ευθείες (ε 1 ) και (ε ) που τέμνονται από μια τρίτη ευθεία (ε), σχηματίζουν τις εντός και επί τα αυτά μέρη γωνίες παραπληρωματικές. ε. Το παραλληλόγραμμο, του οποίου οι διαγώνιες τέμνονται κάθετα, είναι ρόμβος. Μονάδες 5 =10 Δίνονται τα τρίγωνα ΑΒ και ΔΕΖ τα οποία έχουν: ΑΒ = ΔΕ, Α=Δ και ΑΗ = ΔΘ όπου ΑΗ και ΔΘ διχοτόμοι των τριγώνων ΑΒ και ΔΕΖ αντίστοιχα.. Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα ΑΒ και ΔΕΖ είναι ίσα. Μονάδες 5 Δίνεται τρίγωνο ΑΒ και το ύψος του ΑΚ. Αν Δ, Ε, Ζ τα μέσα των πλευρών ΑΒ, Α και Β αντίστοιχα, να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΔΕΖΚ είναι ισοσκελές τραπέζιο. Μονάδες 5 Έστω τρίγωνο ΑΒ του οποίου οι διχοτόμοι των γωνιών Β και τέμνονται στο σημείο Κ. Από το Κ φέρνουμε ευθεία παράλληλη προς την πλευρά Β, η οποία τέμνει τις πλευρές ΑΒ και Α στα σημεία Δ και Ε αντίστοιχα. Α. Να αποδείξετε ότι ΔΕ = ΒΔ + Ε. Μονάδες 1 Β. Από το Κ φέρνουμε ΚΛ // ΑΒ, που τέμνει τη Β στο Λ και ΚΜ // Α, που τέμνει τη Β στο Μ. Να αποδείξετε ότι η περίμετρος του τριγώνου ΚΛΜ είναι ίση με τη πλευρά Β. Μονάδες 13

9 ΕΛ ΕΩΜΕΤΡΙΑ Α 6 α. Να αποδείξετε ότι το άθροισμα των γωνιών κάθε τριγώνου είναι ορθές δηλ. Α +Β + = β. Στο τρίγωνο του διπλανού σχήματος είναι Β = 60,. Να βρείτε τις και Α. εξ. =150 Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒ (ΑΒ = Α) σημεία Δ, Ε στις ΑΒ, Α αντίστοιχα ώστε ΒΔ = Ε και Μ μέσο της ΔΕ. Να δείξετε ότι: α. Το τρίγωνο ΑΔΕ είναι ισοσκελές β. Η ΑΜ διχοτόμος της Α M γ. Το τρίγωνο ΜΒ είναι ισοσκελές. Δίνεται το τραπέζιο ΑΒΔ όπου ΑΒ //Δ με ΑΒ = α, Δ = α, Κ μέσο της ΑΔ και Λ μέσο της Α. Να αποδείξετε ότι: 60º K Λ 150º α. ΚΛ = α β. ΑΒΛΚ είναι παραλληλόγραμμο γ. ΒΚ // = ΔΛ. Δίνεται το ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒ( Α= 90 ) και σημείο Δ μέσο της ΑΒ. Αν Ε σημείο της υποτείνουσας Β ώστε ΔΕ = ΑΔ και ΕΖ ΔΕ Z όπου Ζ σημείο της Α. Να δείξετε ότι: α. ΑΔΖ = ΕΔΖ β. ΔΖ // Β γ. ΔΖ μεσοκάθετη της ΑΕ δ. ΔΖ = Β και ε. ΕΖ = Α.

10 ΕΛ ΕΩΜΕΤΡΙΑ Α 7 Α. Αν σε ένα ορθογώνιο τρίγωνο μια γωνία του ισούται με 30º, τότε η απέναντι πλευρά του είναι το μισό της υποτείνουσας Μονάδες 10 Β. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις με (Σ) αν είναι αληθείς ή με (Λ) αν είναι ψευδείς: α. Το άθροισμα των εξωτερικών γωνιών τριγώνου είναι 180º β. Αν δύο τρίγωνα έχουν ίσες περιμέτρους, τότε είναι ίσα γ. Αν οι κύκλοι (Λ, ρ), (Κ, R) εφάπτονται εσωτερικά, τότε η διάκεντρος δ είναι ίση με R ρ (R > ρ) δ. Αν δύο απέναντι γωνίες τετραπλεύρου είναι ίσες, τότε είναι παραλληλόγραμμο ε. Η διάμεσος ενός τραπεζίου ισούται με το ημιάθροισμα των απέναντι πλευρών του Μονάδες 15 Έστω γωνία xαy. Από το σημείο Μ της Αy φέρνουμε ΜΝ // Αx ( Ν εσωτερικό της xαy) ώστε ΜΝ = ΑΜ. Από το Ν φέρνουμε παράλληλη στην Αy, που τέμνει την Αx στο Ρ. Να αποδείξετε ότι: α. Η ΑΝ είναι διχοτόμος της Α Μονάδες 10 β. ΜΡ ΑΝ Μονάδες 15 Δίνεται τρίγωνο ΑΒ με Α= 60, Α = ΑΒ. Φέρνουμε τη διχοτόμο ΑΔ και από το Β κάθετη στην ΑΔ που τέμνει την ΑΔ στο Ε και την Α στο Ζ α. Αποδείξτε ότι ΑΒΖ είναι ισόπλευρο Μονάδες 1 β. Αποδείξτε ότι ΑΒ = 90º Μονάδες 13 Δίνεται τραπέζιο ΑΒΔ (ΑΒ // Δ) με Α = Δ = 90º, Δ = ΑΒ και Β = 3. Φέρνουμε τη ΒΕ Δ. Να αποδείξετε ότι: α. = 45º Μονάδες 9 β. το ΑΒΕ είναι παραλληλόγραμμο Μονάδες 9 γ. ΑΕ ΒΔ Μονάδες 7

11 ΕΛ ΕΩΜΕΤΡΙΑ Α 8 Α. Να αποδείξετε ότι η διάμεσος ορθογωνίου τριγώνου που φέρουμε από την κορυφή της ορθής γωνίας είναι ίση με το μισό της υποτείνουσας. Μονάδες 15 Β. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο γραπτό σας, δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό ή Λάθος. α. Η διάμεσος ισοσκελούς τριγώνου που αντιστοιχεί στη βάση του, είναι διχοτόμος και ύ- ψος. β. Το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει τα μέσα δύο πλευρών τριγώνου είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο με το μισό της. γ. Οι οξείες γωνίες ενός ορθογωνίου τριγώνου είναι συμπληρωματικές. δ. Το άθροισμα δύο γωνιών τριγώνου είναι μικρότερο από 180º ε. Όλες οι γωνίες του ρόμβου είναι ίσες Μονάδες 10 Α. Να υπολογιστεί η γωνία ω σχήματα: 45º αν είναι: Α x // Β y ΑΒ // Δ, ΑΔ //Β Δικαιολογήστε την απάντησή σας 75º Μονάδες 16 Β. Το άθροισμα των εξωτερικών γωνιών ενός τριγώνου είναι: α: 180º β: 70º γ: 360º δ: 540º ε: κανένα από τα προηγούμενα Δικαιολογήστε την απάντησή σας. Μονάδες 9 Δίνεται ισοσκελές τραπέζιο ΑΒΔ με ΑΒ = 70cm, Δ = 30cm, ΑΔ = Β = cm. Να βρεθούν: α. Η περίμετρος Π του τραπεζίου β. η διάμεσος ΕΖ Μονάδες 5 Δίνεται τρίγωνο ΑΒ και προεκτείνουμε την ΒΑ κατά τμήμα ΑΔ = ΑΒ και τη Α κατά τμήμα ΑΕ = Α. Προεκτείνουμε τη διάμεσο ΜΑ του τριγώνου ΑΒ, η οποία τέμνει τη ΔΕ στο Κ. Να αποδείξετε ότι: α. ΔΕ = Β Μονάδες 8 β. τα τρίγωνα ΑΒΜ και ΑΔΚ είναι ίσα Μονάδες 8 γ. η ΑΚ είναι διάμεσος του τριγώνου ΑΔΕ. Μονάδες 9 ω x y

12 ΕΛ ΕΩΜΕΤΡΙΑ Α 9 Α. Να αποδείξετε ότι σε κάθε παραλληλόγραμμο οι διαγώνιοί του διχοτομούνται. Β. Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις: Μονάδες 15 α. Σε κάθε ισοσκελές τρίγωνο η διχοτόμος της γωνίας της κορυφής είναι και.. β. Το άθροισμα των γωνιών κάθε τριγώνου είναι ίσο με γ. Αν δύο παράλληλες ευθείες τέμνονται από τρίτη τότε σχηματίζουν τις. μέρη γωνίες παραπληρωματικές. δ. Σε κάθε τετράγωνο οι διαγώνιοί του: α) β).. γ).. και δ).. ε. Η διάμεσος του τραπεζίου είναι. προς τις βάσεις του και ίση με. Μονάδες 10 Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒ (ΑΒ = Α). Φέρουμε τα ύψη ΒΕ και Δ τα οποία τέμνονται στο Ο. Να αποδείξετε ότι: Α. Τα τρίγωνα ΑΒΕ και ΑΔ είναι ίσα. Μονάδες 15 Β. Το τρίγωνο ΒΟ είναι ισοσκελές. Μονάδες 10 Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΔ με ΑΒ = Β. Από την κορυφή Α φέρνουμε ΑΕ κάθετη στη Β. Έστω Η, Ζ μέσα των ΑΒ και Δ αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι: Α. Το ΗΒΖ είναι ρόμβος. Μονάδες 7 Β. Το ΕΗ = ΑΒ. Μονάδες 5. Το ΗΖΕ είναι ισοσκελές τρίγωνο. Μονάδες 5 Δ. Η ΕΖ είναι διχοτόμος της γωνίας ΗΕ. Μονάδες 8 Δίνεται το ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒ (Α = 90º) με β > γ και τα μέσα Δ, Ε, Ζ των πλευρών του ΑΒ, Α, Β αντίστοιχα. Φέρουμε το ύψος ΑΚ και έστω Θ το σημείο τομής της ΔΕ με την ΑΖ. Να αποδείξετε ότι: Α. Το τετράπλευρο ΔΕΖΚ είναι ισοσκελές τραπέζιο. Μονάδες 8 Β. Το τετράπλευρο ΑΔΖΕ είναι ορθογώνιο Μονάδες 4. ΑΘ = ΘΕ = Β. Μονάδες 7 4 Δ. Αν ΑΖΒ + = 90º τότε ισχύει ΒΚ = Β 4 Μονάδες 6

13 ΕΛ ΕΩΜΕΤΡΙΑ Α 30 Α. Να αποδείξετε ότι σε κάθε παραλληλόγραμμο οι απέναντι πλευρές του είναι ίσες. Μονάδες 15 Β. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στην κόλλα σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα από το γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση: α. Ένα τετράπλευρο που έχει μόνο δύο απέναντι πλευρές του παράλληλες είναι παραλληλόγραμμο. β. Ορθογώνιο λέγεται το παραλληλόγραμμο που έχει μια γωνία του ορθή. γ. Κάθε εξωτερική γωνία ενός τριγώνου είναι ίση με το άθροισμα των δύο απέναντι εσωτερικών του γωνιών. δ. Η διάμεσος που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα ορθογωνίου τριγώνου είναι ίση με το μισό της υποτείνουσάς του. ε. Οι διαγώνιοι ενός τραπεζίου είναι ίσες. Μονάδες 10 Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒ (ΑΒ = Α). Έστω Μ και Ν τα μέσα των ΑΒ και Α αντίστοιχα. Φέρουμε ΜΔ και ΝΕ κάθετες στη Β. Να αποδείξετε ότι: Α. Τα τρίγωνα ΜΒΔ και ΝΕ είναι ίσα. Μονάδες 15 Β. Το ΜΕ = ΝΔ. Μονάδες 10 Δίνεται ισοσκελές τραπέζιο ΑΒΔ με ΑΒ Δ και ΑΒ >Δ. Φέρουμε τα ύψη του ΔΕ και Ζ. Αν Α = 60º και ΑΒ = 10α, Δ = 6α. Α. Να αποδείξετε ότι: ΑΕ = ΒΖ = α. Μονάδες 10 Β. Να υπολογίσετε το ΑΔ συναρτήσει του α. Μονάδες 8. Να υπολογίσετε την περίμετρο του τραπεζίου συναρτήσει του α. Μονάδες 7 Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒ (ΑΒ = Α) και Δ, Μ τα μέσα των πλευρών Α και Β αντίστοιχα. Στην προέκταση της πλευράς ΑΒ προς το Β παίρνουμε σημείο Ε τέτοιο ώστε ΒΕ = Δ. Να αποδείξετε ότι: Α. Το τρίγωνο ΔΜ είναι ισοσκελές. Μονάδες 9 Β. ΒΕ = ΔΜ Μονάδες 6. Το ΒΔΜΕ είναι παραλληλόγραμμο Μονάδες 5 Δ. Η ΔΕ τέμνει τη ΒΜ στο μέσον της. Μονάδες 5

14 ΕΛ ΕΩΜΕΤΡΙΑ Α 31 Α. Να δείξετε ότι: Η διάμεσος του τραπεζίου είναι παράλληλη προς τις βάσεις του και ίση με το ημιάθροισμά τους Μονάδες 10 Β. Να χαρακτηρίσετε με Σ (σωστό) ή Λ (λάθος) τις ακόλουθες προτάσεις: α. Η διάμεσος ορθογωνίου τριγώνου που φέρουμε από την κορυφή της ορθής γωνίας είναι ίση με την υποτείνουσα. β. Αν σε ορθογώνιο τρίγωνο μια γωνία του ισούται με 30º, τότε η απέναντι πλευρά είναι το μισό της υποτείνουσας και αντίστροφα. γ. Τα εφαπτόμενα τμήματα κύκλου που άγονται από σημείο εκτός αυτού είναι ίσα μεταξύ τους. δ. Ένα τετράπλευρο είναι τετράγωνο αν μία γωνία του είναι ορθή και δύο διαδοχικές πλευρές του είναι ίσες. ε. Αν δύο πλευρές ενός ορθογωνίου τριγώνου είναι ίσες με δύο πλευρές ενός άλλου ορθογωνίου τριγώνου, τότε τα ορθογώνια τρίγωνα είναι ίσα Δίνονται τα τρίγωνα ΑΒ και ΔΕΖ και Μ, Κ τα μέσα των Β και ΕΖ αντίστοιχα, αν ΑΒ = ΔΕ, Β = ΕΖ και ΑΜ = ΔΚ. Να δείξετε ότι: Μονάδες 15 Α. Τα τρίγωνα ΑΜΒ και ΔΚΕ είναι ίσα Μονάδες 1 Β. Τα τρίγωνα ΑΒ και ΔΕΖ είναι ίσα Μονάδες 13 Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΔ με κέντρο Ο. Αν Ε και Ζ τα μέσα των ΟΑ και Ο αντίστοιχα, να δείξετε ότι: Α. Το ΒΕΔΖ είναι παραλληλόγραμμο Μονάδες 13 Β. Αν Α = ΒΔ το ΒΕΔΖ είναι ορθογώνιο Μονάδες 1 Δίνεται τρίγωνο ΑΒ (ΑΒ < Α), ΑΔ το ύψος του και Κ, Λ, Μ τα μέσα των ΑΒ, Α και Β αντίστοιχα, να δείξετε ότι: Α. Το ΚΛΜΔ είναι ισοσκελές τραπέζιο Μονάδες 13 Β. Αν ΑΒ = 8, Β = 10 και ΒΑ Δ = 30º, να υπολογίσετε τη διάμεσο του τραπεζίου Μονάδες 1

15 ΕΛ ΕΩΜΕΤΡΙΑ Α 3 Α. Να αποδείξετε ότι το άθροισμα των γωνιών κάθε τριγώνου είναι ίσο με ορθές γωνίες, Β. Να διατυπώσετε τον ορισμό του τραπεζίου.. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιο σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, «ν η πρόταση είναι λανθασμένη. α. Δύο τρίγωνα, που έχουν δύο πλευρές τους ίσες μία προς μία και μία γωνία του ενός είναι ίση με μία γωνία του άλλου είναι πάντοτε: ίσα. β. Το σημείο τομής των διαμέσων ενός τριγώνου λέγεται ορθόκεντρο. γ. Αν δύο ορθογώνια τρίγωνα έχουν ίσες υποτείνουσες και μία κάθετη πλευρά του ενός είναι ίση με μία κάθετη πλευρά του άλλου τότε είναι ίσα. δ. Δύο αμβλείες γωνίες που έχουν πλευρές τους παράλληλες μία προς μία είναι ίσες. ε. Κάθε εγγεγραμμένη γωνία που βαίνει σε ημικύκλιο είναι ίση με 180. Μονάδες Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒ (ΑΒ = Α). Στις προεκτάσεις των ίσων πλευρών ΑΒ, Α προς τα Β, παίρνουμε τα σημεία Δ, Ε αντίστοιχα ώστε ΒΔ = Έ. O α. Δείξτε ότι τα τρίγωνα ΒΔ και ΒΕ είναι ίσα β. Αν οι ΒΕ και Δ τέμνονται στο Ο δείξτε ότι τρίγωνο ΟΒ είναι ισοσκελές γ. Δείξτε ότι η ΑΟ διχοτομεί τη γωνία Α Μονάδες Έστω τρίγωνο ΑΒ και Κ, Λ τα μέσα των διαμέσων του ΒΔ, Ε αντίστοιχα. Αν τα Μ, Ν είναι τα μέσα των ΑΕ και ΑΔ αντίστοιχα.: α. Δείξτε ότι το ΒΕΔ είναι τραπέζιο. β. Δείξτε ότι ΚΛ = 4 γ. Δείξτε ότι το ΚΛΝΜ είναι παραλληλόγραμμο. Μονάδες Σε παραλληλόγραμμο ΑΒΔ με Α = 60 φέρνουμε την διχοτόμο ΑΚ της γωνίας Α όπου Κ σημείο της Β. Έστω Λ μέσον της ΑΚ και Μ το μέσον της ΑΒ. Φέρνουμε από το Λ την ΛΖ κάθετη στο ΑΒ και προεκτείνουμε το ΛΖ κατά ευθύγραμμο τμήμα ΖΗ =ΛΖ. α. Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΒΑΚ είναι ισοσκελές. Μονάδες 10 β. Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΒΛΜ είναι ισόπλευρο. Μονάδες 10 γ. Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΒΛΑΗ είναι εγγράψιμο σε κύκλο Μονάδες 5 M K H N M Λ Z Λ K

16 ΕΛ ΕΩΜΕΤΡΙΑ Α 33 Α. Να αποδείξετε ότι η διάμεσος ορθογωνίου τριγώνου που φέρουμε από την κορυφή της ορθής γωνίας, είναι ίση με το μισό της υποτείνουσας. Μονάδες 15 Β. Να σημειώσετε αν είναι Σωστή (Σ) ή Λάθος (Λ) καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις: α. Δυο τρίγωνα που έχουν τις τρεις γωνίες τους ίσες μια προς μια, είναι ίσα. β. Αν οι διαγώνιοι ενός παραλληλογράμμου είναι ίσες, τότε είναι ορθογώνιο. γ. Η διάμεσος ενός τραπεζίου είναι παράλληλη προς τις βάσεις του τραπεζίου και ίση με το ημιάθροισμά τους. δ. Αν σε τρίγωνο ΑΒ η διάμεσος ΑΔ είναι και ύψος, τότε το τρίγωνο είναι ισόπλευρο. ε. Κάθε εξωτερική γωνία τριγώνου είναι ίση με το άθροισμα των δυο απέναντι εσωτερικών γωνιών του τριγώνου. Μονάδες 5 Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒ (ΑΒ = Α). Προεκτείνουμε την βάση Β προς το μέρος του Β κατά τμήμα ΒΔ και προς το μέρος του κατά τμήμα Ε, ώστε να ισχύει ΒΔ=Ε. Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΑΔΕ είναι ισοσκελές. Μονάδες 5 Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΔ. Η διχοτόμος της γωνίας ˆΑ τέμνει την Δ στο Ε. Να αποδείξετε ότι: α. Το τρίγωνο ΑΔΕ είναι ισοσκελές. Μονάδες 13 β. ΔΕ = Β. Μονάδες 1 Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒ ( ˆΑ = 90º) με ˆ = 30º. Αν Ε και Ζ είναι τα μέσα των πλευρών ΑΒ και Α αντίστοιχα και ΑΗ το ύψος προς την υποτείνουσα, να αποδείξετε ότι : α. ΕΖ = Α. Μονάδες 13 β. Β Η =. Μονάδες 1 4

17 ΕΛ ΕΩΜΕΤΡΙΑ Α 34 Α. Να αποδείξετε ότι αν σε ένα ορθογώνιο τρίγωνο μία οξεία γωνία του ισούται με 30º, τότε η απέναντι πλευρά του είναι το μισό της υποτείνουσας. Μονάδες 13 Β. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις σωστές (Σ) ή λάθος (Λ) α. Δύο γωνίες που έχουν τις πλευρές τους παράλληλες είναι ίσες β. Οι διαγώνιοι παραλληλογράμμου διχοτομούν τις γωνίες του γ. Οι διαγώνιοι ισοσκελούς τραπεζίου είναι ίσες δ. Το σημείο τομής των διχοτόμων των γωνιών τριγώνου ισαπέχει από τις πλευρές του. Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒ (ΑΒ = Α) και Μ το μέσον της βάσης Β. Μονάδες 1 Α. Αν ΜΔ, ΜΕ είναι οι αποστάσεις του Μ από τις πλευρές ΑΒ, Α αντίστοιχα να δείξετε ότι: ΜΔ = ΜΕ Μονάδες 13 Β. Να δείξετε ότι η ΑΜ είναι διχοτόμος της γωνίας ΔΜΕ Μονάδες 1 Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒ ( Α = 90º) και το ύψος του ΑΔ. Α. Αν Ε, Ζ είναι τα μέσα των ΑΒ, Α αντίστοιχα να αποδείξετε ότι ΕΔΖ = Α = 90º Μονάδες 13 Β. Αν Β = 30º να αποδείξετε ότι: ΑΖ = ΕΖ Μονάδες 1 Σε παραλληλόγραμμο ΑΒΔ είναι ΑΒ = Β και Β >90º. Φέρνουμε Z την ΑΕ Β και έστω Ζ, Η τα μέσα H των Δ και ΑΒ αντίστοιχα όπως φαίνεται στο σχήμα. Να δείξετε ότι: Α. Το ΗΒΖ είναι ρόμβος Μονάδες 8 Β. ΗΖ = ΗΒ = ΗΕ Μονάδες 8. Η ΕΖ είναι διχοτόμος της ΗΕ Μονάδες 9

18 ΕΛ ΕΩΜΕΤΡΙΑ Α 35 Α. Να αποδείξετε ότι: Το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει τα μέσα των δύο πλευρών τριγώνου είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο με το μισό της. Μονάδες 15 Β. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας την ένδειξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση: α. Το ύψος ισοσκελούς τριγώνου που αντιστοιχεί στη βάση είναι διάμεσος και διχοτόμος της γωνίας της κορυφής. β. Σε κάθε παραλληλόγραμμο οι διαγώνιοί του διχοτομούνται και τέμνονται κάθετα. γ. Το άθροισμα των γωνιών κυρτού ν γώνου είναι ίσο με ν ορθές. δ. Τα εφαπτόμενα τμήματα κύκλου που άγονται από σημείο εκτός αυτού είναι ίσα μεταξύ τους ε. Αν σε ορθογώνιο τρίγωνο μια κάθετη πλευρά του είναι ίση με το μισό της υποτείνουσας τότε η απέναντι γωνία του είναι ίση με 30º. Μονάδες 10 Στο διπλανό σχήμα δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒ ( Α = 90º) και η διχοτόμος ΒΔ της γωνίας Β. Φέρνουμε ΔΕ Β και προεκτείνουμε τα ευθύγραμμα τμήματα ΕΔ, ΒΑ τα οποία τέμνονται στο σημείο Ζ. Να αποδείξετε ότι: Z Α. ΑΔ = ΔΕ Μονάδες 10 Β. ΒΖ = Β Μονάδες 15 Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΔ και έστω Μ, Κ τα μέσα των ΑΒ, Δ αντίστοιχα. Α. Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΑΜΚ είναι παραλληλόγραμμο Μονάδες 10 Β. Αν η ΒΔ τέμνει τις ΑΚ, Μ στα σημεία Λ, Ρ αντίστοιχα να δείξετε ότι: α. Τα ΑΚ και Μ τριχοτομούν τη διαγώνιο ΒΔ Μονάδες 5 β. ΑΛ = ΛΚ Μονάδες 10 Δίνεται τραπέζιο ΑΒΔ (ΑΒ // Δ) με Α = Δ = 90º 3 και ΑΒ = α, Δ = α. Αν Ε, Ζ, Η είναι τα μέσα των ΑΒ, Β, ΔΕ αντίστοιχα να αποδείξετε ότι: Z H Α. ΗΖ = α Μονάδες 10 Β. Το ΑΒΖΗ είναι παραλληλόγραμμο Μονάδες 5. Το ΕΒΖΗ είναι ισοσκελές τραπέζιο Μονάδες 10

19 ΕΛ ΕΩΜΕΤΡΙΑ Α 36. Να αποδειχθεί ότι το άθροισμα γωνιών τριγώνου είναι ορθές Μονάδες 11. Να δοθούν οι ορισμοί του ρόμβου και του τραπεζίου Μονάδες 6. Να συμπληρωθούν τα κενά ώστε να προκύψουν αληθείς προτάσεις: α. Δύο γωνίες που έχουν τις πλευρές τους κάθετες αλλά η μία είναι οξεία και η άλλη αμβλεία είναι.. Μονάδες β. Αν σε ορθογώνιο τρίγωνο μία γωνία του ισούται με 30º, τότε η απέναντι πλευρά του είναι ίση με. Μονάδες γ. Το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει τα μέσα των διαγωνίων ενός τραπεζίου είναι.... και ίσο με.. Μονάδες 4 Να αποδείξετε ότι τα μέσα των ίσων πλευρών ισοσκελούς τριγώνου ισαπέχουν: α. από τη βάση Μονάδες 1 β. από τις ίσες πλευρές Μονάδες 13 Σε ισοσκελές τρίγωνο ΑΒ (ΑΒ = Α) φέρνουμε το ύψος του ΑΔ και προεκτείνουμε τη Β κατά τμήμα Μ = Β. Αν Κ είναι το μέσο του ΑΜ και η ΔΚ τέμνει την προέκταση της ΑΒ στο Ε, να αποδείξετε ότι: α. Κ // ΑΒ Μονάδες 3 β. τα τρίγωνα ΕΒΔ και ΔΚ είναι ίσα Μονάδες 10 γ. το ΚΒΕ είναι παραλληλόγραμμο Μονάδες 5 δ. ΕΔ = ΑΜ Μονάδες 7 Σε ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒ ( Α = 90º) με Β = 30º η κάθετος στο μέσο Μ της υποτείνουσας Β τέμνει την πλευρά ΑΒ στο Δ. Να αποδείξετε ότι: α. ΜΔ = ΑΔ Μονάδες 1 β. ΜΔ = ΑΒ 3 Μονάδες 13

20 ΕΛ ΕΩΜΕΤΡΙΑ Α 37 Α. α. Ποιο τετράπλευρο ονομάζεται ορθογώνιο παραλληλόγραμμο; Μονάδες 5 β. Να αποδείξετε ότι οι διαγώνιοι ορθογωνίου παραλληλογράμμου είναι ίσες Μονάδες 1 Β. Να συμπληρώσετε τις ισότητες: α. Αν δύο παράλληλες ευθείες τέμνονται από τρίτη, οι εντός και επί ταυτά γωνίες που σχηματίζονται είναι β. Κάθε εξωτερική γωνία τριγώνου είναι ίση με.. γ. Η διάμεσος ορθογωνίου τριγώνου που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα είναι ίση με x + 10 δ. Η διάμεσος τραπεζίου είναι ίση με. Μονάδες 8 Α 110 3x Στο διπλανό σχήμα να υπολογισθούν 80 x Β οι γωνίες Α, Β, του τριγώνου ΑΒ Μονάδες 5 Στις πλευρές Οχ, Οy οξείας γωνίας χοy θεωρούμε αντίστοιχα τμήματα ΟΑ Ο και ΟΒ, ΟΔ ώστε ΟΑ = ΟΒ και Ο = ΟΔ. α. Δείξτε ότι τα τρίγωνα ΟΒ και ΟΑΔ είναι ίσα. Μονάδες 1 β. Αν ΑΔ και Β τέμνονται στο Κ, δείξτε ότι ΟΚ διχοτόμος της γωνίας xοy. Μονάδες 13 Δίνεται τυχαίο τρίγωνο ΑΒ το ύψος ΑΔ και τα μέσα Κ, Λ, Μ των πλευρών τ ου ΑΒ, Α και Β αντίστοιχα. α. Δείξτε ότι το ΚΛΜΒ είναι παραλληλόγραμμο. Μονάδες 1 β. Δείξτε ότι το ΚΛΜΔ είναι ισοσκελές τραπέζιο. Μονάδες 13

21 ΕΛ ΕΩΜΕΤΡΙΑ Α 38 Α. Να αποδείξετε ότι το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει τα μέσα δύο πλευρών τριγώνου είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο με το μισό της. Β. Να χαρακτηρίσετε με Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ) τις παρακάτω προτάσεις: α. Αν δύο τόξα ενός κύκλου είναι ίσα τότε οι αντίστοιχες χορδές τους είναι ίσες. β. Οι διαγώνιες κάθε παραλληλογράμμου διχοτομούν τις γωνίες του. γ. Δύο γωνίες που οι πλευρές της μιας είναι κάθετες ή παράλληλες με τις πλευρές της άλλης είναι ίσες δ. Κάθε εξωτερική γωνία τριγώνου ισούται με το άθροισμα των απέναντι εσωτερικών γωνιών δ. Σε κάθε ρόμβο οι διαγώνιοι είναι διχοτόμοι των γωνιών του. Δύο τρίγωνα ΑΒ και Α Β έχουν β = β, Μονάδες Α= Α και δ = δ. Να αποδείξετε ότι: α. = β. α = α και γ = γ Μονάδες Δίδεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒ (ΑΒ = Α ). Φέρνουμε την διάμεσο ΑΜ και την ημιευθεία Βχ κάθετη στην Β στο ημιεπίπεδο της Β που δεν ανήκει το Α. Στην Βx παίρνω σημείο Δ ώστε ΒΔ = ΑΜ. Αν Ν το μέσον της Α να αποδείξετε οτι: α. ΜΔ παράλληλη της ΑΒ β. ΜΝ παράλληλη της ΑΒ γ. Τα σημεία Δ, Μ, Ν είναι συνευθειακά x α α M N Δίνεται τρίγωνο ΑΒ με γωνία Α=60 και Α = ΑΒ. Αν ΑΔ η διχοτόμος της γωνίας Α και η κάθετη ΒΕ προς την ΑΔ τέμνει την Α στο Ζ και Μ το μέσον της Β να δείξετε ότι: α. Η ΒΖ είναι διάμεσος του τριγώνου ΑΒ β. γ. Ζ ΕΖ = Α ΕΜ = 4 α. Το τρίγωνο ΒΕΜ είναι ισοσκελές Μονάδες

22 ΕΛ ΕΩΜΕΤΡΙΑ Α 39 Α. Να δείξετε ότι αν σε τρίγωνο μία διάμεσος ισούται με το μισό της πλευράς στην οποία αντιστοιχεί, τότε αυτό είναι ορθογώνιο με υποτείνουσα την πλευρά αυτή. Μονάδες 13 Β. Να απαντήσετε αν είναι σωστές ή λάθος οι παρακάτω προτάσεις: α. Αν δύο ισοσκελή ορθογώνια τρίγωνα έχουν ίσες υποτείνουσες,είναι ίσα. β. Το παραλληλόγραμμο που έχει ίσες διαγώνιες είναι ρόμβος. γ. Αν οι εξωτερικές γωνίες δύο απέναντι κορυφών τετραπλεύρου είναι παραπληρωματικές, τότε αυτό είναι εγγράψιμο σε κύκλο. δ. Το τραπέζιο που έχει δύο διαδοχικές γωνίες ίσες είναι ισοσκελές. Μονάδες 1 Δίνονται οι κύκλοι (Κ,R) και (Λ,R) που εφάπτονται εξωτερικά στο Α. Αν είναι = 90º να δείξετε ότι: Α. Οι γωνίες ΑΚΒ και ΑΛ είναι παραπληρωματικές. Β. Το τετράπλευρο ΒΛΚ είναι παραλληλόγραμμο. K Λ Μονάδες Από σημείο Σ εκτός κύκλου (O,R) φέρνουμε τις εφαπτόμενες ΣΑ, ΣΒ αυτού και το ευθύγραμμο τμήμα ΣΟ που τέμνει τον κύκλο στο σημείο. Αν η εφαπτόμενη του κύκλου στο, τέμνει τις ΣΑ, ΣΒ στα σημεία Δ και Ε αντίστοιχα, να δείξετε ότι: α. Το τρίγωνο ΣΔΕ είναι ισοσκελές. Μονάδες 1 β. Το τετράπλευρο ΑΒΕΔ είναι ισοσκελές τραπέζιο. Μονάδες 13 Από την κορυφή Β τριγώνου ΑΒ με ΑΒ < Α φέρνουμε κάθετη ΒΔ στην διχοτόμο της γωνίας Α εξ που τέμνει την Α στο Ε.ν Μ είναι το μέσον της Β να δείξετε ότι: α. ΔM // Α. Μονάδες 10 β. ΔM = ΑΒ+Α. Μονάδες 10 γ. ΔΜ > ΔΒ. Μονάδες 5 M

23 ΕΛ ΕΩΜΕΤΡΙΑ Α 40 Α. Να αποδείξετε ότι σε κάθε τρίγωνο το άθροισμα των γωνιών του είναι ίσο με 180º Μονάδες 13 Β. Να δώσετε τον ορισμό: τι ονομάζεται παραλληλόγραμμο Μονάδες 6. Να απαντήσετε στο φύλλο αναφοράς βάζοντας Σ ή Λ δίπλα από κάθε αριθμό α. Σε δύο παράλληλες ευθείες που τέμνονται από τρίτη ευθεία, οι σχηματιζόμενες εντός εναλλάξ γωνίες είναι ίσες β. Η εξωτερική γωνία τριγώνου είναι μεγαλύτερη από κάθε μία από τις απέναντι εσωτερικές γ. Η διάκεντρος δύο κύκλων που εφάπτονται εσωτερικά είναι ίση με το άθροισμα των ακτίνων τους Μονάδες 6 Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒ με ΑΒ = Α. Πάνω στην πλευρά Β παίρνουμε σημεία Μ, Ν έτσι ώστε ΒΜ = Ν. Φέρουμε από τα Β και κάθετες προς τις ΑΜ και ΑΝ αντίστοιχα οι οποίες τις τέμνουν στα Δ και Ε αντίστοιχα. α. Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα ΑΒΜ και ΑΝ είναι ίσα Μονάδες 15 β. Να δείξετε ότι το τρίγωνο ΑΔΕ είναι ισοσκελές Μονάδες 10 Σε οξυγώνιο και σκαληνό τρίγωνο ΑΒ οι διχοτόμοι των γωνιών Β και εξ τέμνονται στο σημείο Δ Α. Να αποδείξετε ότι: Δ = Α Μονάδες 9 Αν η διχοτόμος ΒΔ τέμνει την πλευρά Α στο σημείο Ε και ισχύουν ότι εξ = 60º και = 5 Δ α. Να υπολογίσετε τις γωνίες του τριγώνου ΑΒ Μονάδες 8 β. Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΑΒΕ είναι ισοσκελές Μονάδες 8 Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΔ με ΔΕΖ // ΒΗΘ. Να αποδείξετε ότι: α. Το ΕΒΗΔ είναι παραλληλόγραμμο Μονάδες 10 β. ΖΒ = ΔΘ H Μονάδες 8 γ. Οι Α, ΕΗ, ΖΘ διέρχονται από το ίδιο σημείο Μονάδες 7 Θ Z

24 ΕΛ ΕΩΜΕΤΡΙΑ Α 41 Α. Να αποδείξετε ότι: Τα εφαπτόμενα τμήματα κύκλου που άγονται από σημείο εκτός αυτού είναι ίσα μεταξύ τους. Μονάδες 15 Β. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις: α. Κάθε σημείο της μεσοκαθέτου ενός ευθυγράμμου τμήματος. β. Κάθε σημείο της διχοτόμου μιας γωνίας.. γ. Οι διαγώνιοι ενός ρόμβου i.. ii... δ. Αν δύο παράλληλες ευθείες τέμνονται από μία τρίτη, οι εντός και επί τα αυτά μέρη γωνίες είναι ε. Η διάμεσος ορθογωνίου τριγώνου που φέρουμε από την κορυφή της ορθής γωνίας είναι ίση με Μονάδες 10 Δίνεται ισοσκελές τραπέζιο ΑΒΔ (ΑΒ Δ) με ΑΒ = ΑΔ = Β = α και είναι τα μέσα των Α, ΒΔ αντιστοίχως, να υπολογίσετε συναρτήσει του α: Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒ ( Α = 90º) και το ύψος του ΑΔ. = 60º. Αν Ν, Μ α. Το Δ Μονάδες 15 β. Το ΜΝ Μονάδες 10 Α. Αν Ε, Ζ είναι τα μέσα των ΑΒ και Α, να αποδείξετε ότι: ΕΔΖ = Α = 90º.Μονάδες 1 Β Β. Αν Μ είναι το μέσο της ΕΖ να αποδείξετε ότι: ΔΜ = Μονάδες 13 4 Δίνεται τετράγωνο ΑΒΔ. Στην προέ κταση της διαγωνίου ΒΔ παίρνουμε τμήμα ΔΕ = ΒΔ. Αν Θ είναι το μέσο της ΑΔ, τότε να αποδείξετε ότι: Α. Το Η είναι μέσο της ΑΕ Μονάδες 10 Β. ΑΗΔ = ΔΘ Μονάδες 8. Η ευθεία Ι είναι κάθετη στην ΑΕ Μονάδες 7 H Ι Θ

25 ΕΛ ΕΩΜΕΤΡΙΑ Α 4 Α. Να δείξετε ότι ένα τετράπλευρο είναι παραλληλόγραμμο αν και μόνο αν οι απέναντι γωνίες του ανά δύο είναι ίσες Μονάδες 1 Β. Τι λέγεται εγγεγραμμένος και τι περιγεγραμμένος κύκλος ενός τριγώνου και πώς λέγονται τα κέντρα αυτών; Μονάδες 5. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στην κόλλα σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε περίπτωση: α. Αν δύο παράλληλες ευθείες τέμνονται από τρίτη σχηματίζουν τις εντός και επί τ αυτά μέρη γωνίες συμπληρωματικές. β. Το άθροισμα των εξωτερικών γωνιών ενός κυρτού ν-γώνου είναι 4 ορθές. γ. Σε κάθε παραλληλόγραμμο οι διαγώνιοί του διχοτομούν τις γωνίες του. δ. Το μέτρο μιας εγγεγραμμένης γωνίας ισούται με το μισό του μέτρου του αντίστοιχου τόξου. Μονάδες 8 Σε τρίγωνο ΑΒ με ΑΒ <Α και Α = 60º φέρουμε τα ύψη ΒΔ και Ε. α. Αν Μ είναι το μέσο της Β, να δείξετε ότι: ΜΔ = ΜΕ Μονάδες 10 β. Αν Κ είναι το μέσο της Α, να δείξετε ότι: ΔΚ = Α ΑΒ. ΔΕ = ΜΔ Μονάδες 10 Μονάδες 15 Σε ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒ ( Α = 90º) με = 30º και Μ μέσο της Β φέρνουμε τη μεσοκάθετη της Β που τέμνει την Α στο Δ και την προέκταση της ΒΑ στο Ε. Να αποδείξετε ότι: Α. ΒΔ διχοτόμος της γωνίας Β Μονάδες 5 Β. Α μέσο της ΕΒ Μονάδες 10 Δίνεται τραπέζιο ΑΒΔ ( ΑΒ // Δ) με Δ = 3 ΑΒ. Αν Ε, Ζ, Η είναι τα μέσα των ΑΒ, Β και ΔΕ αντίστοιχα, να αποδείξετε ότι: Α. Το ΑΒΖΗ είναι παραλληλόγραμμο Μονάδες 15 Β. Αν η προέκταση της ΑΗ τέμνει τη Δ στο Θ, τότε ΘΔ = Δ ΑΒ. Μονάδες 10

26 ΕΛ ΕΩΜΕΤΡΙΑ Α 43 Α. Να αποδείξετε ότι η διάμεσος ορθογωνίου τριγώνου, που φέρεται από την κορυφή της Β. ορθής γωνίας, είναι ίση με το μισό της υποτείνουσας Μονάδες 11 α. Τι ονομάζουμε παραλληλόγραμμο; (ορισμός) Μονάδες 4 β. Τι ονομάζουμε τραπέζιο; (ορισμός) Μονάδες 4. Στον κάθε έναν από τους παρακάτω ισχυρισμούς να αντιστοιχίσετε το γράμμα Σ αν είναι σωστός ή το γράμμα Λ αν είναι λάθος και να μεταφέρετε την απάντησή σας στην κόλλα σας. α. Οι διαγώνιοι τραπεζίου διχοτομούνται β. Δύο χορδές ενός κύκλου είναι ίσες αν τα αποστήματα τους είναι ίσα γ. Από σημείο εκτός ευθείας άγονται τουλάχιστον δύο παράλληλες προς αυτήν Δίνεται γωνία Μονάδες 6 ΧΟΨ. Πάνω στην πλευρά ΟΧ παίρνουμε δύο σημεία Α, Β και πάνω στην πλευρά ΟΨ δύο σημεία, Δ τέτοια ώστε να ισχύει: Ο = ΟΑ και ΟΔ = ΟΒ. Αν Μ τυχόν σημείο της διχοτόμου του της γωνίας τρίγωνο ΑΒ, με Α = 90º, = 30º. ΧΟΨ, τότε να αποδείξετε ότι ισχύει: α. ΜΑ = Μ Μονάδες 8 β. ΜΒ = ΜΔ Μονάδες 8 γ. Τα τρίγωνα ΜΑΒ και ΜΔ είναι ίσα Μονάδες 9 Στο διπλανό σχήμα έχουμε ορθογώνιο Τα σημεία Δ, Ε είναι μέσα των πλευρών ΑΒ, Α αντιστοίχως και Μ είναι το μέσον της ΔΕ. Να αποδείξετε ότι: Α. ΔΕ = ΑΒ Μονάδες 8 Β. ΑΜ ΒΜ Μονάδες 8. η ΒΜ διχοτομεί τη γωνία Β Μονάδες 9 Στο διπλανό σχήμα έχουμε ένα τετράγωνο ΑΒΔ και με πλευρές ΑΒ και Δ έχουμε κατασκευάσει εντός αυτού ισόπλευρα τρίγωνα ΑΒΖ, ΔΕ αντιστοίχως. Α. Να δειχτεί ότι το τρίγωνο ΗΒ είναι ισοσκελές Μονάδες 5 Β. Να δειχτεί ότι τα τρίγωνα ΗΒ και ΔΘΑ είναι ίσα Μονάδες 5. Να δειχτεί ότι το τετράπλευρο ΕΗΖΘ είναι ρόμβος Μονάδες 10 Δ. Να δειχτεί ότι η ευθεία ΘΗ είναι μεσοκάθετος της Β Μονάδες 5 M Θ 30º H Z

27 ΕΛ ΕΩΜΕΤΡΙΑ Α 44 Α. Να αποδείξετε ότι αν οι διαγώνιοι ενός τετραπλεύρου διχοτομούνται τότε αυτό είναι παραλληλόγραμμο. Μονάδες 10 Β. Πότε ένα παραλληλόγραμμο ονομάζεται ορθογώνιο, πότε ρόμβος και πότε τετράγωνο; Μονάδες 5. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις γράφοντας στην κόλλα σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση: α. Δύο ίσες γωνίες με κοινή κορυφή λέγονται κατακορυφήν β. Η διχοτόμος μιας γωνίας είναι ο γεωμετρικός τόπος των σημείων που ισαπέχουν από τις πλευρές της. γ. Κάθε εξωτερική γωνία τριγώνου είναι ίση με το άθροισμα των δύο απέναντι εσωτερικών γωνιών του τριγώνου. δ. Το κέντρο βάρους ενός τριγώνου είναι το σημείο τομής των διαμέσων και η απόστασή του από κάθε κορυφή είναι το 1 του μήκους της αντίστοιχης διαμέσου. 3 ε. Αν ο διαγώνιοι ενός παραλληλογράμμου είναι ίσες τότε αυτό είναι τετράγωνο. Μονάδες 10 Δίνεται τρίγωνο ΑΒ και η διχοτόμος του ΑΔ. Η παράλληλη από το Δ προς την ΑΒ τέμνει την Α στο Ε. Αν η παράλληλη από το Ε προς τη Β τέμνει την ΑΒ στο Ζ, να αποδείξετε ότι ΑΕ = ΒΖ. Μονάδες 5 Δίνεται τρίγωνο ΑΒ, η διχοτόμος του ΑΔ και το ύψος του ΑΗ. Αν είναι ΑΔ = ΑΗ να αποδειχθεί ότι Β = 10º H Μονάδες 5 Δίνεται τετράγωνο ΑΒΔ, Ε τυχαίο σημείο της Δ και ΑΖ η διχοτόμος της γωνίας ΒΑΕ (Ζ σημείο της Β). Από το Δ φέρνουμε κάθετο στην ΑΖ που τέμνει την ΑΕ στο Η, την ΑΖ στο Θ και την ΑΒ στο Ι. Να δείξετε ότι: Α. ΕΔ = ΕΗ Μονάδες 10 Β. Τα τρίγωνα ΑΔΙ και ΒΑΖ είναι ίσα Μονάδες 8. ΑΕ = ΒΖ + ΔΕ Μονάδες 7

28 ΕΛ ΕΩΜΕΤΡΙΑ Α 45 α. Να αποδείξετε ότι, η διάμεσος ορθογωνίου τριγώνου που φέρνουμε από την κορυφή της ορθής γωνίας είναι ίση με το μισό της υποτείνουσας. M β. Στο διπλανό σχήμα τα σημεία Δ, Ε, Μ είναι μέσα των ΑΒ, Α, Β αντίστοι- χα. Να αποδείξετε ότι ΑΜ = ΔΕ. Δίνεται ισοσκελές τραπέζιο ΑΒΔ με ΑΒ//Δ. Από το σημείο Δ φέρνουμε ΔΖ Β και από τυχαίο σημείο Η της βάσης Δ το ΗΘ ΑΔ, το ΗΕ Β και το ΗΙ ΔΖ. α. Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΗΙΖΕ είναι ορθογώνιο. β. Να συγκρίνετε τα τρίγωνα ΗΘΔ και ΔΙΗ γ. Να αποδείξετε ότι ΔΘ + Ε = Ζ. Δίνεται ισοσκελές τραπέζιο ΑΒΔ με = Δ = 90º και Β = 10 º. Αν ΑΒ = α και Β = α να υπολογίσετε α 10º Z α την διάμεσο ΕΖ ως συνάρτηση του α. Δίνεται τρίγωνο ΑΒ με ΑΒ < Α, η διχοτόμος του ΑΔ και το σημείο Μ μέσο της Β. Αν το σημείο Ε είναι η προβολή του Β στην ΑΔ να δείξετε ότι: α. ΕΜ // Α Α ΑΒ β. ΕΜ = γ. ΔΕΜ = Α

29 ΕΛ ΕΩΜΕΤΡΙΑ Α 46. Να αποδείξετε ότι αν τρεις τουλάχιστον παράλληλες ευθείες ορίζουν σε μια ευθεία ίσα τμήματα, θα ορίζουν ίσα τμήματα και σε κάθε άλλη ευθεία που τις τέμνει Μονάδες 1 Β. Ποιος γεωμετρικός τόπος αντιπροσωπεύει το σύνολο των σημείων και μόνον αυτών που: α. Έχουν την ιδιότητα να ισαπέχουν από τα άκρα ενός ευθυγράμμου τμήματος. β. Έχουν την ιδιότητα να ισαπέχουν από τις πλευρές μιας γωνίας Μονάδες 3. Δίνεται τρίγωνο ΑΒ. Να συμπληρώσετε τις ισότητες: α. Α + Β + =.. β. εξ =..και Βεξ =.. γ. Α εξ + Β εξ + εξ = Μονάδες 4 Δ. Να αντιστοιχίσετε τις προτάσεις των στηλών Α και Β ΣΤΗΛΗ Α 1. Διάμεσος ορθογωνίου τριγώνου προς την υποτείνουσα. Ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒ( Α = 90º) με Β = 30º 3. Το τμήμα που ενώνει τα μέσα δύο πλευρών τριγώνου 4. Χωρίζει τη διάμεσο τριγώνου σε δύο τμήματα, από τα οποία το ένα(προς την κορυφή) είναι διπλάσιο από το άλλο ΣΤΗΛΗ Β α. είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ισούται με το μισό της β. ορθόκεντρο γ. βαρύκεντρο δ. Β = Α ε. είναι ίση με το μισό της υποτείνου σας Μονάδες 6 Σε κυρτό τετράπλευρο ΑΒΔ είναι ΑΒ = Δ και Β + = 10º. Εξωτερικά του ΑΒΔ κατασκευάζουμε το ισόπλευρο τρίγωνο ΕΑΔ. Να αποδείξετε ότι: α. Η γωνία ΕΔ ισούται με Α + 60º Μονάδες 1 β. Το τρίγωνο ΕΒ είναι ισοσκελές Μονάδες 13 Δίνεται τραπέζιο ΑΒΔ με βάσεις ΑΒ, Δ και Δ = 3 ΑΒ. Αν Ε, Ζ, Η είναι τα μέσα των ΑΒ, Β και ΔΕ αντίστοιχα, να αποδείξετε ότι: α. Το τετράπλευρο ΕΒΔ είναι τραπέζιο Μονάδες,5 β. Το τετράπλευρο ΑΒΖΗ είναι παραλληλόγραμμο Μονάδες 1,5 γ. Αν η προέκταση της ΑΗ τέμνει την Δ στο Θ, τότε η ΘΔ ισούται με τη διαφορά των βάσεων του τραπεζίου Μονάδες 10 Δίνεται τρίγωνο ΑΒ και ο περιγεγραμμένος κύκλος του με κέντρο Ο. Έστω Α το αντιδιαμετρικό σημείο της κορυφής Α και Η το ορθόκεντρο του τριγώνου ΑΒ. Να αποδείξετε ότι: α. Το τετράπλευρο ΗΒΑ είναι παραλληλόγραμμο Μονάδες 7,5 β. Το ευθύγραμμο τμήμα ΗΑ διχοτομεί την πλευρά Β στο σημείο Κ Μονάδες,5 γ. Το ευθύγραμμο τμήμα ΟΚ = ΑΗ Μονάδες 7,5 δ. Αν Θ το βαρύκεντρο του τριγώνου ΑΒ τότε το ΟΗ διέρχεται από το Θ. Μονάδες 7,5

30 ΕΛ ΕΩΜΕΤΡΙΑ Α 47 Α. Διατυπώστε και αποδείξτε το θεώρημα: Η διάμεσος ορθογωνίου τριγώνου που φέρουμε από την κορυφή της ορθής γωνίας είναι ίση με το μισό της υποτείνουσας. Μονάδες 15 Β. Να συμπληρώσετε σωστά τα κενά των προτάσεων: α. Ένα παραλληλόγραμμο που έχει τις διαγώνιες ίσες είναι. β. Δύο χορδές κύκλου είναι ίσες αν και μόνο αν.. γ. Κάθε σημείο της μιας γωνίας ισαπέχει από τις πλευρές της. δ. Το ευθύγραμμο τμήμα με άκρα τα μέσα δύο πλευρών τριγώνου είναι προς την τρίτη πλευρά και ίσο με ε. Όταν μια γωνία ορθογωνίου τριγώνου είναι 30º τότε η απέναντί της είναι ίση με. Μονάδες 10 Σε τρίγωνο ΑΒ γωνία Α είναι τριπλάσια της γωνίας Β. Αν εξωτ = 144º: Α. Να υπολογιστούν οι γωνίες του Μονάδες 15 Β. Να βρείτε το είδος του τριγώνου Μονάδες 10 Δίνεται τρίγωνο ΑΒ. Στις προεκτάσεις των διαμέσων ΒΔ και Ε παίρνουμε σημεία Η και Ζ αντίστοιχα τέτοια, ώστε ΔΗ = ΒΔ και ΕΖ = Ε. Να αποδείξετε ότι: Α. ΑΗ = ΑΖ Β. τα σημεία Ζ, Α και Η είναι συνευθειακά Μονάδες 5 Σε ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒ με Β = 30º η κάθετος στο μέσο Μ της υποτείνουσας Β τέμνει την πλευρά ΑΒ στο Δ. Να αποδείξετε ότι: Α. ΜΔ = ΑΔ Β. ΜΔ = ΑΒ Μονάδες 5 3

31 ΕΛ ΕΩΜΕΤΡΙΑ Α 48 Α. Να αποδείξετε το θεώρημα: «Η διάμεσος ορθογωνίου τριγώνου που φέρουμε από την κορυφή της ορθής γωνίας είναι ίση με το μισό της υποτείνουσας» Μονάδες 10 Β. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές ή λάθος ; α. Δύο ισόπλευρα τρίγωνα με ίσες περιμέτρους είναι ίσα β. Το άθροισμα των γωνιών κάθε τριγώνου είναι 3 ορθές γ. Το μέτρο μιας εγγεγραμμένης γωνίας ισούται με το μέτρο του αντίστοιχου τόξου της. δ. Η κάθετος που φέρεται από το κέντρο ενός κύκλου προς μια χορδή του, διχοτομεί τη χορδή και το αντίστοιχο τόξο της ε. Κάθε εξωτερική γωνία τριγώνου είναι ίση με το άθροισμα των δύο απέναντι εσωτερικών γωνιών του τριγώνου Μονάδες 15 Α. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση στην παρακάτω πρόταση: Σε ισοσκελές τρίγωνο ΑΒ(Β = ) είναι Β = 40º. Τότε η Αείναι ίση με: Α: 50º β: 40º γ: 10º δ: 100º ε: 150º Μονάδες 10 Β. Στις ίσες πλευρές ΑΒ και Α ισοσκελούς τριγώνου ΑΒ θεωρούμε τα σημεία Δ και Ε, έτσι ώστε: ΒΔ = Ε. Να αποδειχτεί ότι Δ = ΒΕ. Μονάδες 15 Σε ένα ισοσκελές τραπέζιο ΑΒΔ (ΑΒ // Δ) είναι Α = Β = 10º. Αν ΑΒ = 6cm, Β = 4cm και ΑΑ 1, ΒΒ 1 τα ύψη του από τις κορυφές Α και Β, να υπολογίσετε: α. την πλευρά Δ Μονάδες 10 β. τη διάμεσο ΚΛ του τραπεζίου Μονάδες 10 γ. το ευθύγραμμο τμήμα ΕΖ που ενώνει τα μέσα των διαγωνίων του Μονάδες 5 Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒ( Α = 90º) και το ύψος του ΑΔ. Αν Ε, Ζ τα μέσα των ΑΒ και Α τότε: α. Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα ΑΔΕ και ΑΔΖ είναι ισοσκελή με ΑΕ = ΔΕ και ΑΖ = ΔΖ αντίστοιχα. Μονάδες 5 β. Να γράψετε τις γωνίες του ισοσκελούς τριγώνου ΑΔΕ που είναι ίσες μεταξύ τους καθώς και τις γωνίες του ισοσκελούς τριγώνου ΑΔΖ που είναι ίσες μεταξύ τους. Στη συνέχεια να δείξετε ότι ΕΔΖ = 90º Μονάδες 10 K 1 Z Z λ γ. Αφού σχεδιάσετε το ευθύγραμμο τμήμα ΕΖ να αποδείξετε ότι: ΕΖ = Β Β δ. Αν Μ είναι το μέσο του τμήματος ΕΖ να δείξετε ότι: ΔΜ = 4 Μονάδες 5 Μονάδες 5

32 ΕΛ ΕΩΜΕΤΡΙΑ Α 49 Α. Να αποδείξετε ότι αν δύο τρίγωνα έχ ουν μια πλευρά και τις προσκείμενες σε αυτή γωνίες ίσες μια προς μια, τότε τα τρίγωνα είναι ίσα. Μονάδες 15 Β. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στην κόλλα σας (Σ) αν η πρόταση είναι σωστή και (Λ) αν η πρόταση είναι λάθος, δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση: α. Οι διάμεσοι ενός τριγώνου διέρχονται από το ίδιο σημείο του οποίου η απόσταση από κάθε κορυφή είναι το ένα τρίτο του μήκους της αντίστοιχης διαμέσου. β. Η διάμεσος ορθογωνίου τριγώνου, που φέρουμε από την κορυφή της ορθής γωνίας, είναι ίση με το μισό της μιας κάθετης πλευράς. γ. Το άθροισμα των γωνιών κυρτού ν-γώνου είναι ν-4 ορθές. δ. Αν δύο ευθείες τεμνόμενες από τρίτη σχηματίζουν δύο εντός εναλλάξ γωνίες ίσες, τότε είναι κάθετες. Μονάδες 4 = 8. Να συμπληρώσετε την πρόταση: Μονάδες Το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει τα μέσα των δύο πλευρών τριγώνου είναι.. προς την τρίτη πλευρά και ίσο με.. Σε ένα ισοσκελές τραπέζιο ΑΒΔ (ΑΒ Δ) η μεγάλη του βάση ΑΒ είναι διπλάσια της πλευράς ΑΔ και η γωνία Β= 60º. Αν δίνεται ότι το μήκος της πλευράς ΑΔ είναι α να υπολογίσετε συναρτήσει του α α. Το μήκος της βάσης Δ του τραπεζίου. Μονάδες 15 β. Το μήκος της διαμέσου του τραπεζίου ΕΖ. Μονάδες 10 Από την κορυφή Α ισόπλευρου τριγώνου ΑΒ φέρουμε την ημιευθεία Αχ κάθετη στην πλε- υρά Α (στο ημιεπίπεδο της Α που δεν ανήκει το τρίγωνο ) και πάνω σε αυτήν παίρνουμε τμήμα ΑΔ=Β. Αν ΒΚ είναι το ύψος του τριγώνου από την κορυφή Β να δείξετε ότι: α. Το τρίγωνο ΑΒΔ είναι ισοσκελές. Μονάδες 8 β. Η ΒΔ διχοτομεί τη γωνία ΚΒΑ. Μονάδες 1 γ. Η γωνία Δ είναι: Μονάδες 5 Α: 30 ο Β: 60 ο : 0 ο Δ: 15 ο Ε: 5 ο Β Σε τυχαίο τρίγωνο ΑΒ παίρνουμε σημείο Η της πλευράς Β έτσι ώστε ΒΗ = 4 και Ε το μέσο της διαμέσου ΒΔ. Αν από το Δ φέρω παράλληλη στην ΑΒ που τέμνει τη Β στο Ν τότε να αποδείξετε: α. ότι το Ν είναι μέσο της Β. Μονάδες 5 β. η ΔΝ είναι παράλληλη και ίση με το μισό της ΑΒ Μονάδες 5 γ. η ΕΗ είναι παράλληλη και ίση με ΑΒ Μονάδες 15 4

33 ΕΛ ΕΩΜΕΤΡΙΑ Α 50 Α. Να αποδείξετε ότι η διάμεσος ορθογω νίου τριγώνου που φέρουμε από την κορυφή της ορθής γωνίας είναι ίση με το μισό τ ης υποτείνουσας. Μονάδες 10 Β. Να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση για καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις. Α α. Αν στο διπλανό σχήμα τα σημεία Δ, Ε είναι x αντίστοιχα τα μέσα των πλευρών ΑΒ και Α του τριγώνου ΑΒ τότε το x ισούται με: Α: 1 Β:. :3 Δ: 4 Ε: 5 β. Στο διπλανό σχήμα η γωνία φ είναι ίση με: Α: 0º Β:. 30º : 40º Δ: 60º Ε: 70º γ. Στο διπλανό σχήμα η γωνία ω είναι ίση με : x+ Β Στην προέ κταση του ΑΒ προς το μέρος του Β παίρνω τμήμα ΒΔ Ε Μονάδες 5 Μονάδες 5 Α: 0º Β:. 30º : 40º Μονάδες 5 Δ: 60º Ε: 70º ο Θέμα Στο διπλανό σχήμα το τρίγωνο ΑΒ είναι ισοσκελές με ΑΒ = Α. και στην προέκταση του Α προς μέρος του παίρνω τμήμα Ε έτσι ώστε Α. Δείξτε ότι ΒΔ = Ε. Έστω επίσης Μ το μέσο της Β. ΔΒΜ=ΕΜ Μονάδες 8 Β. Δείξτε ότι ΜΔ = ΜΕ Μονάδες 10 φ 3 3 Μ 4 ω Μ Ε. Αν Α = 40º να υπολογί σετε τις γωνίες Β και του τριγώνου ΑΒ. Μονάδες 7 Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒ( Α = 90º) (ΑΒ < Α. Φέρνω τη διάμεσο ΑΜ και το ύψος ΑΔ. Δείξτε ότι: Α. ΔΑΜ = Β Μονάδες 15 Β. Αν Β Β = 60º τότε ΜΔ= 4 Μονάδες 10 Θέμ α 4 ο Δίνεται τραπέζιο ΑΒ Δ με ΑΒ // Δ και Δ = ΑΒ. 3 Α. Αν Ζ, Η είναι τα μέσα των ΑΔ και Β δείξτε ότι ZH= Β. Αν Ε είναι το μέσο της Δ δείξτε ότι το ΑΒΕ είναι παραλληλόγραμμο ΑΒ. Αν η ΖΗ τέμνει τις ΑΕ, Α στα σημεία Θ και Ι αντίστοιχα, δείξτε ότι ΘΙ = Μονάδες

34 ΕΛ ΕΩΜΕΤΡΙΑ Α 51 ο Θέμα 1 Α. Να αποδείξετε την πρόταση : «Αν σε ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒ ( Α = 90 º ) η μία οξεία γωνία του είναι 30 º τότε η απέναντι κάθετη πλευρά του είναι το μισό της υποτείνουσας και αντιστρόφως». Μονάδες 16 Β. Αν οι γωνίες ω =100º x και φ = 0º +x έχουν τις πλευρές τους κάθετες τότε το x. α. Ένα τετράπλευρο είναι τετράγωνο όταν οι διαγώνιοί του είναι ίσες και κάθετες. β. Το ορθόκεντρο ενός τριγώνου είναι πάντα εσωτερικό σημείο του Θέμα 3 ισούται με: α: 40º, β: 45º, γ: 50º, δ: 5 º, ε: 10º Μονάδες 3 Σ Λ Μονάδες 3 Σ Λ Μονάδες 3 Δύο τρίγωνα ΑΒ, Α Β έχουν β = β, Α = Α και δα = δ α. Να δείξετε ότι : α. =, Μονάδες 1 β. α = α και γ = γ. Μονάδες 13 ο Δίνεται ορθογώνιο παραλληλόγραμμο ΑΒΔ. Φέρνουμε ΑΕ κάθετη στην ΔΒ. Αν τα Κ, Λ ταμέσα των ΑΒ και ΑΔ αντίστοιχα δείξτε ότι : α. ΚΕΛ = 90º. Μονάδες 8 β. ΚΛ = Α Μονάδες 8 γ. Αν ΒΑ = 30º τότε ΚΛ = Β. Μονάδες 9 Δίνεται τετράγωνο ΑΒΔ και τυχαίο σημείο Ε της πλευράς Δ. Φέρνουμε τη διχοτόμο της γωνίας ΒΑΕ που τέμνει τη Β στο Ζ. Από το Ε φέρνουμε κάθετη στην ΑΖ που τέμνει την ΑΖ στο Κ (το Κ εσωτερικό της ΑΖ) και την προέκταση της ΑΒ στο Θ και την ΕΗ ΑΒ. Να δείξετε ότι : α. ΑΕ = ΑΘ Μονάδες 8 β. Τα τρίγωνα ΘΗΕ, ΑΒΖ είναι ίσα. Μονάδες 8 γ. ΑΕ = ΔΕ + ΒΖ. Μονάδες 9

35 ΕΛ ΕΩΜΕΤΡΙΑ Α 5 Α. Να δώσετε τον ορισμό του παραλληλογράμμου Μονάδες 5 Β. Να αποδείξετε ότι η διάμεσος ορθο γωνίου τριγώνου που φέρουμε από την κορυφή της ορθής γωνίας είναι ίση με το μισό της υποτείνουσας Μονάδες 10. Σε καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις να σημειώσετε με (Σ) τη σωστή και με (Λ) τη λανθασμένη. α. Δύο ισόπλευρα τρίγωνα με ίσες περιμέτρους είναι ίσα. β. Κάθε τετράπλευρο που έχει ίσες διαγώνιους είναι ορθογώνιο παραλληλόγραμμο. γ. Σε κάθε τραπέζιο η ευθεία που ενώνει τα μέσα των δύο βάσεων είναι κάθετη σε αυτές. δ. Όλες οι γωνίες του ρόμβου είναι ίσες. ε. To μέσο της υποτείνουσας ενός ορθογωνίου τριγώνου ισαπέχει από τις τρεις κορυφές του τριγώνου. Μονάδες 10 Δίνεται τετράπλευρο ΑΒΔ με ˆ = Δ ˆ = 90º και ΑΒ > Δ, Β = 4Δ και ˆΒ = 60º. Φέρνουμε την Η ΑΒ (Η κάθετη ΑΒ) και Ε μέσο ΑΔ, Ζ μέσο Β. Να δείξετε ότι: Z α. Το τετράπλευρο ΑΒΔ είναι τραπ έζιο Μονάδες 5 β. ΗΒ = ΕΖ = Δ Μονάδες 10 γ. Το τετράπλευρο ΕΗΒΖ είναι H παραλληλόγραμμο Μονάδες 10 Δίνεται τρίγωνο ΑΒ με Β ˆ = ˆ και Β ˆ < 90º. Αν είναι το Μ μέσο της Β, το Ν μέσο της Α, το Κ μέσο της ΑΒ και το ΑΔ ύψος από την κορυφή Α να απο δείξτε ότι: α. ΚΔΜΝ ισοσκελές τραπέζιο β. ΔΜ = ΜΝ γ. ΑΒ = ΔΜ Θέμα 4 ο Δίνεται τραπέζιο ΑΒΔ ( ΑΒ // Δ ) με ˆ = Δ ˆ = 90º, Δ = ΑΒ και Β ˆ = 3 ˆ. Φέρνουμε ΒΕ Δ που τέμνει την διαγώνιο Α στο Μ. Φέρνουμε την ΑΕ που τέμνει την ΒΔ στο Ν. Να αποδείξετε ότι: α. ˆ = 45º β. Το τετράπλευρο ΑΒΕ είναι παραλληλόγραμμο γ. ΑΕ κάθετη στη ΒΔ δ. K N M N Μονάδες 10 Μονάδες 10 Μονάδες 5 M Μονάδες 5 Μονάδες 5 Μονάδες 10 1 ΜΝ = Δ Μονάδες 5 4

36 ΕΛ ΕΩΜΕΤΡΙΑ Α 53 Α. Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις ώστε να είναι αληθείς: α. Σε κάθε τρίγωνο απέναντι από άνισ ες πλευρές βρίσκονται. γωνίες β. Το έκκεντρο ενός τριγώνου ισαπέχει από τις. του γ. Το σημείο τομής των διαμέσων ενός τριγώνου ονομάζεται.. δ. Ένα παραλληλόγραμμο του οποίου οι διαγώνιοι τέμνονται κάθετα είναι. ε. Αν ένα τετράπλευρο είναι εγγράψιμο σε κύκλο, τότε οι απέναντι γωνίες του είναι.. Μονάδες 10 Β. Να αποδείξετε ότι σε κάθε παραλληλόγραμμο οι απέναντι πλευρές του είναι ίσες Δίνεται ένα τραπέζιο ΑΒΔ (ΑΒ // Δ) με ΑΒ <Δ. Από το μέσο Ε της ΑΒ φέρνουμε πα- ράλληλες προς τις πλευρές του ΑΔ και Β που τέμνουν τη Δ στα σημεία Ζ και Η αντίστοι- χα. Να δείξετε ότι: Μονάδες 10 ράψτε τον τύπο που μας επιτρέπει να υπολογίσουμε το μήκος της διαμέσου ΜΝ τραπεζίου ΑΒΔ όταν ΑΒ // Δ Μονάδες Α. ΔΗ = Ζ Μονάδες 15 Β. ΖΕΗ = 180º ( + Δ ) Μονάδες 10 Δίνεται ένα ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒ ( Α = 90º) με Β = 30º. Στο μέσο Μ της Β φέρνουμε κάθετο στ η Β η οποία τέμνει την ΑΒ στο σημείο Δ. Να αποδείξετε ότι: Α. Η Δ είναι διχοτόμος της γωνίας. Μονάδες 10 Β. ΒΔ = ΑΔ Μονάδες 15 Η γωνία ΒΑΔ του διπλανού σχήματος είναι 1º, η xx είναι εφαπτομένη του κύκλου (Ο, ΟΑ) στο Ε και το κυρτό τόξο ΑΕ είναι 104º. Α. Να υπολογίσετε τα μέτρα των παρακάτω κυρτών α. ΒΔ β. ΔΕ τόξων και γωνιών αιτιολογώντας την απάντησή σας: γ. ΔΕx δ. ΑΒ Δ ε. ΑΟΒ Μονάδες 0 Β. Να υπολογίσετε το μέτρο της γωνίας ΑΔ Μονάδες 5 O x x 5

37 ΕΛ ΕΩΜΕΤΡΙΑ Α 54

ΘΕΜΑΤΑ. β. ΜΗΔ = 45 Μονάδες 5. Θέμα 4 ο Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ( Α = 90 ) με ΑΓ > ΑΒ, η διάμεσός του ΑΖ και έστω Δ και

ΘΕΜΑΤΑ. β. ΜΗΔ = 45 Μονάδες 5. Θέμα 4 ο Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ( Α = 90 ) με ΑΓ > ΑΒ, η διάμεσός του ΑΖ και έστω Δ και Α. Να χαρακτηρίσετε Σωστές (Σ) ή Λάθος (Λ) τις παρακάτω προτάσεις: α. Οι διχοτόμοι δύο διαδοχικών και παραπληρωματικών γωνιών σχηματίζουν ορθή γωνία. β. Οι διαγώνιες κάθε παραλληλογράμμου είναι ίσες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Τάξη A Μάθημα: Γεωμετρία

Τάξη A Μάθημα: Γεωμετρία Τάξη A Μάθημα: Γεωμετρία Η Θεωρία σε Ερωτήσεις Ερωτήσεις Κατανόησης Επαναληπτικά Θέματα Επαναληπτικά Διαγωνίσματα Περιεχόμενα Τρίγωνα Α. Θεωρία-Αποδείξεις Σελ.2 Β. Θεωρία-Ορισμοί..Σελ.9 Γ. Ερωτήσεις Σωστού

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Ενιαίο Λύκειο Γεωμετρία - Τάξη Α

Γενικό Ενιαίο Λύκειο Γεωμετρία - Τάξη Α ενικό νιαίο Λύκειο εωμετρία - Τάξη 61 Θέματα εξετάσεων περιόδου Μαΐου-Ιουνίου στην εωμετρία Τάξη! Λυκείου ενικό νιαίο Λύκειο εωμετρία - Τάξη 6. Να αποδείξετε ότι διάμεσος τραπεζίου είναι παράλληλη προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ( α μέρος )

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ( α μέρος ) Πυθαγόρειο ενικό Λύκειο Σάμου ΕΠΝΛΗΨΗ ΕΩΜΕΤΡΙΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ( α μέρος ) Να βρείτε στην αντίστοιχη σελίδα του σχολικού σας βιβλίου το ζητούμενο της κάθε ερώτησης που δίνεται παρακάτω και να το γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 Ο - Α ( απόδειξη θεωρήματος) 1 ) Να αποδειχθεί ότι : «Οι διαγώνιοι ορθογωνίου είναι ίσες». ( 5.3 σελ 100 ) 2 ) Να αποδειχθεί ότι τα εφαπτόμενα τμήματα κύκλου

Διαβάστε περισσότερα

A λ υ τ ε ς Α σ κ η σ ε ι ς ( Τ ρ ι γ ω ν α )

A λ υ τ ε ς Α σ κ η σ ε ι ς ( Τ ρ ι γ ω ν α ) A λ υ τ ε ς Α σ κ η σ ε ι ς ( Τ ρ ι γ ω ν α ) 1 Στις πλευρες ΑΒ, ΒΓ, ΓΑ ισοπλευρου τριγωνου ΑΒΓ, παιρνουμε 3 Να δειχτει οτι α + 110 0α Ποτε ισχυει Συγκρινετε το ισον; τα τριγωνα με σημεια Δ, Ε, Ζ αντιστοιχα,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΚΕΦΑΚΑΙΟ 3 ο -ΤΡΙΓΩΝΑ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΚΕΦΑΚΑΙΟ 3 ο -ΤΡΙΓΩΝΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ Α ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΘΕΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ) Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ - ΛΑΘΟΥΣ ΚΕΦΑΚΑΙΟ 3 ο -ΤΡΙΓΩΝΑ 1. Ένα τρίγωνο είναι οξυγώνιο όταν έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: A ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΘΕΜΑ Α Α1. Να αποδείξετε ότι σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο η διάμεσος που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα ισούται με το μισό της.

Διαβάστε περισσότερα

24 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο. ΘΕΜΑ 2 Ο : Δίνεται ΑΒΓ ισοσκελές (ΑΒ=ΑΓ) τρίγωνο.αν ΒΔ και ΓΕ οι διχοτόμοι των γωνιών Β και

24 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο. ΘΕΜΑ 2 Ο : Δίνεται ΑΒΓ ισοσκελές (ΑΒ=ΑΓ) τρίγωνο.αν ΒΔ και ΓΕ οι διχοτόμοι των γωνιών Β και ΔΙΩΝΙΣΜ 1 Ο ΘΕΜ 1 Ο : ) Να αποδείξετε ότι : Το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει τα μέσα τα των δύο πλευρών τριγώνου είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίση με το μισό της.(13 μονάδες) ) Να χαρακτηρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΕΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Τα αξιώματα είναι προτάσεις που δεχόμαστε ως αληθείς, χωρίς απόδειξη: Από δύο σημεία διέρχεται μοναδική ευθεία. Για κάθε ευθεία υπάρχει τουλάχιστον ένα σημείο

Διαβάστε περισσότερα

24 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

24 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 4 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ με ΑΒ=ΒΓ. Φέρνουμε το ΑΕ ΒΓ και έστω Ζ,Η τα μέσα των ΔΓ και ΑΒ αντίστοιχα. Ν.δ.ο. α) το ΖΓΒΗ είναι ρόμβος ( 9 μον.) β) ΗΖ=ΗΕ ( 8 μον.) γ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 3 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 3 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 3 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1) Από εξωτερικό σημείο Ρ ενός κύκλου (Ο,ρ) φέρνουμε τα εφαπτόμενα τμήματα ΡΑ και ΡΒ. Αν Μ είναι ένα τυχαίο εσωτερικό σημείο του ευθύγραμμου τμήματος ΟΡ, να αποδείξετε ότι: α) τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΟΡΙΣΜΟΙ Ευθύγραμμο τμήμα είναι το κομμάτι της ευθείας που έχει αρχή και τέλος. Ημιευθεια Είναι το κομμάτι της ευθείας που έχει αρχή αλλά όχι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΕΙΧΝΩ ΟΤΙ ΥΟ ΕΥΘΕΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ 1. είχνω ότι τέµνονται από τρίτη ευθεία και σχηµατίζονται γωνίες

ΠΩΣ ΕΙΧΝΩ ΟΤΙ ΥΟ ΕΥΘΕΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ 1. είχνω ότι τέµνονται από τρίτη ευθεία και σχηµατίζονται γωνίες ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ στη γεωµετρία της Α τάξης ΠΩΣ ΕΙΧΝΩ ΟΤΙ ΥΟ ΕΥΘΕΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΕΤΕΣ 1. είχνω ότι η γωνία τους είναι 90 ο 2. είχνω ότι είναι διχοτόµοι δύο εφεξής και παραπληρωµατικών γωνιών. 3. είχνω ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΤΡΙΓΩΝΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΘΕΩΡΗΜΑ Βασικά θεωρήματα Σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο, το τετράγωνο μιας κάθετης πλευράς του είναι ίσο με το γινόμενο της υποτείνουσας επί την προβολή της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ. ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Κεφάλαιο 9ο: Ερωτήσεις του τύπου «Σωστό-Λάθος»

ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ. ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Κεφάλαιο 9ο: Ερωτήσεις του τύπου «Σωστό-Λάθος» ΕΩΜΕΤΡΙΑ Β ΥΚΕΙΟΥ Κεφάλαιο 9ο: ΜΕΤΡΙΚΕ ΧΕΕΙ Ερωτήσεις του τύπου «ωστό-άθος» Να χαρακτηρίσετε με (σωστό) ή (λάθος) τις παρακάτω προτάσεις. 1. * Αν σε τρίγωνο ΑΒ ισχύει ΑΒ = Α + Β, τότε το τρίγωνο είναι:

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα ενδοσχολικών εξετάσεων Άλγεβρας Α Λυκείου Σχ. έτος , Ν. Δωδεκανήσου ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΑΞΗ: Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Θέματα ενδοσχολικών εξετάσεων Άλγεβρας Α Λυκείου Σχ. έτος , Ν. Δωδεκανήσου ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΑΞΗ: Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΑΞΗ: Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2013-2014 Επιμέλεια: Καραγιάννης Ιωάννης Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Μαθηματικός Περιηγητής 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η συλλογή των θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙA 5. Μονάδες 5x2=10 A2. Πότε ένα τετράπλευρο ονομάζεται τραπέζιο;

ΘΕΩΡΙA 5. Μονάδες 5x2=10 A2. Πότε ένα τετράπλευρο ονομάζεται τραπέζιο; 1 ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 14 ΘΕΩΡΙA 5 ΘΕΜΑ A 1. A1. Να μεταφέρετε στην κόλλα απαντήσεων το γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση και δίπλα να σημειώσετε το γράμμα Σ αν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο Το Θεώρημα του Θαλή και οι Συνέπειές του

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο Το Θεώρημα του Θαλή και οι Συνέπειές του ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο Το Θεώρημα του Θαλή και οι Συνέπειές του 198 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 1. Στο παρακάτω σχήμα το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ορθογώνιο στο Α. Αν ΑΔ ΒΓ, ΕΔ ΑΒ τότε το τρίγωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αμυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΑΞΗ... Β ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ...

ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αμυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΑΞΗ... Β ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ... Αμυραδάκη 0, Νίκαια (10-4903576) ΤΑΞΗ... Β ΛΥΚΕΙΟΥ... ΘΕΜΑ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 013 Α. Να αποδείξετε ότι σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο, το τετράγωνο του ύψους που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα του ισούται με το γινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις τύπου «Σωστό - Λάθος» Σωστό Λάθος

Ερωτήσεις τύπου «Σωστό - Λάθος» Σωστό Λάθος Εγγράψιμα και περιγράψιμα τετράπλευρα Ερωτήσεις τύπου «Σωστό - Λάθος» Σωστό Λάθος 1. Ένα τετράπλευρο είναι εγγράψιμο σε κύκλο αν είναι παραλληλόγραμμο.. Ένα τετράπλευρο είναι εγγράψιμο σε κύκλο αν είναι

Διαβάστε περισσότερα

5o ΚΕΦΑΛΑΙΟ : Παραλληλόγραμμα - Τραπέζια

5o ΚΕΦΑΛΑΙΟ : Παραλληλόγραμμα - Τραπέζια 5o ΚΕΦΑΛΑΙΟ : Παραλληλόγραμμα - Τραπέζια 7 η διδακτική ενότητα : Παραλληλόγραμμα-Είδη παραλληλογράμμων 1. Να εξετάσετε αν είναι σωστή ή λανθασμένη καθεμιά από τις επόμενες προτάσεις: α) Οι διαγώνιοι κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Γ γυμνασίου από Σχολικό Βιβλίο + Ασκήσεις Εξάσκησης

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Γ γυμνασίου από Σχολικό Βιβλίο + Ασκήσεις Εξάσκησης ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Γ γυμνασίου από Σχολικό Βιβλίο + Ασκήσεις Εξάσκησης ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΡΙΓΩΝΩΝ Γρήγορη Επανάληψη Θεωρίας Ένα τρίγωνο ανάλογα με το είδος των γωνιών του ονομάζεται: Σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο η πλευρά που

Διαβάστε περισσότερα

3 o ΓΕ.Λ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ. ΖΟΥΖΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μαθηματικός 2013 2014 EΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

3 o ΓΕ.Λ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ. ΖΟΥΖΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μαθηματικός 2013 2014 EΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3 o ΓΕ.Λ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Μαθηματικός 2013 2014 EΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) ΘΕΩΡΙΑ... 2 2) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ... 5 2.1. ΤΡΙΓΩΝΑ... 5 2.1.1. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Σωστού - Λάθους στα τρίγωνα... 5 2.1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 08/04/10

ΛΥΣΕΙΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 08/04/10 ΥΣΙΣ ΙΑΩΝΙΣΜΑ ΩΜΤΡΙΑ Α ΥΚΙΟΥ ΘΜΑ ο 08/04/0 Α. Να αποδείξετε ότι η διάµεσος ορθογωνίου τριγώνου που φέρουµε από την κορυφή της ορθής γωνίας είναι ίση µε το µισό της υποτείνουσας. Θεωρία σχολικό βιβλίο σελ.09

Διαβάστε περισσότερα

4 ΔΙΑΜΕΣΟΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ

4 ΔΙΑΜΕΣΟΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ 4 ΔΙΑΜΕΣΟΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ 1. Δίνεται ορθογώνιο και ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ( ˆ =90 ο ) και ΑΔ η διχοτόμος της γωνίας A. Από το σημείο Δ φέρουμε παράλληλη προς την ΑΒ που τέμνει την πλευρά ΑΓ στο σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο Παραλληλόγραµµα - Τραπέζια

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο Παραλληλόγραµµα - Τραπέζια ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο Παραλληλόγραµµα - Τραπέζια 184 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 1. Να αντιστοιχίσετε κάθε στοιχείο της στήλης (Α) µε ένα µόνο στοιχείο της στήλης (Β): στήλη (Α) τετράπλευρα

Διαβάστε περισσότερα

Β.1.8. Παραπληρωματικές και Συμπληρωματικές γωνίες Κατά κορυφήν γωνίες

Β.1.8. Παραπληρωματικές και Συμπληρωματικές γωνίες Κατά κορυφήν γωνίες Β.1.6. Είδη γωνιών Κάθετες ευθείες 1. Ορθή γωνία λέγεται η γωνία της οποίας το μέτρο είναι ίσο με 90 ο. 2. Οξεία γωνία λέγεται κάθε γωνία με μέτρο μικρότερο των 90 ο. 3. Αμβλεία γωνία λέγεται κάθε γωνία

Διαβάστε περισσότερα

24 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

24 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1ο Α. Nα αποδείξετε ότι το άθροισμα των γωνιών κάθε τριγώνου είναι 2 ορθές. Β. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Γεωμετρία Α Λυκείου

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Γεωμετρία Α Λυκείου Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων Μάθημα: Γεωμετρία Α Λυκείου Παρουσιάζουμε συνοπτικές λύσεις σε επιλεγμένα Θέματα («Θέμα 4 ο») από την Τράπεζα θεμάτων. Το αρχείο αυτό τις επόμενες ημέρες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 Παράλληλες Ευθείες και Τετράπλευρα Ορισμός. Δύο ευθείες ονομάζονται παράλληλες όταν ανήκουν στο ίδιο επίπεδο και δεν τέμνονται. Δύο παράλληλες ευθείες ε και ζ συμβολίζονται ε ζ. Γωνίες δύο ευθειών

Διαβάστε περισσότερα

Σωστό -λάθος. 2) Δύο τρίγωνα που έχουν τις γωνίες τους ίσες μία προς μία είναι ίσα

Σωστό -λάθος. 2) Δύο τρίγωνα που έχουν τις γωνίες τους ίσες μία προς μία είναι ίσα Σωστό -λάθος Α. Για καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της και, ακριβώς δίπλα, την ένδειξη (Σ), αν η πρόταση είναι σωστή, ή (Λ), αν αυτή είναι λανθασμένη. 1)Δύο ισόπλευρα

Διαβάστε περισσότερα

1 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο

1 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο 1 ΔΙΑΩΝΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΑΩΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΩΜΕΤΡΙΑ ΔΙΑΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ΘΕΜΑ 1 Ο : Α) Να αποδείξετε ότι : Το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει τα μέσα τα των δύο πλευρών τριγώνου είναι παράλληλο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ Ορισμός: Δύο ευθύγραμμα σχήματα ονομάζονται όμοια, αν έχουν τις πλευρές τους ανάλογες και τις γωνίες που σχηματίζονται από ομόλογες πλευρές τους ίσες μία προς μία. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΓΩΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ( α μέρος )

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ( α μέρος ) ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ( α μέρος ) Ερωτήσεις Θεωρίας Να βρείτε στην αντίστοιχη σελίδα του σχολικού σας βιβλίου το ζητούμενο της κάθε ερώτησης που δίνεται παρακάτω και να το γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

2 Β Βάσεις παραλληλογράµµου Βαρύκεντρο Γ Γεωµετρική κατασκευή Γεωµετρικός τόπος (ς) Γωνία Οι απέναντι πλευρές του. Κέντρο βάρους τριγώνου, δηλ. το σηµ

2 Β Βάσεις παραλληλογράµµου Βαρύκεντρο Γ Γεωµετρική κατασκευή Γεωµετρικός τόπος (ς) Γωνία Οι απέναντι πλευρές του. Κέντρο βάρους τριγώνου, δηλ. το σηµ 1 ΛΕΞΙΚΟ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Α Ακτίνιο Ακτίνα κύκλου Ακτίνα σφαίρας Άκρα ευθύγραµµου τµήµατος Αµβλεία γωνία Αµβλυγώνιο Ανάλογα ευθύγραµµα τµήµατα Αντιδιαµετρικό σηµείο Αντικείµενες ηµιευθείες Άξονας συµµετρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ. Ερωτήσεις του τύπου «Σωστό-Λάθος»

ΚΥΚΛΟΣ. Ερωτήσεις του τύπου «Σωστό-Λάθος» ΚΥΚΛΟΣ Ερωτήσεις του τύπου «Σωστό-Λάθος» Σωστό Λάθος 1. Αν α είναι η απόσταση ευθείας ε από το κέντρο του κύκλου (Ο, ρ) τότε: αν α > ρ η ε λέγεται εξωτερική του κύκλου αν α = ρ η ε λέγεται τέμνουσα του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΘΕΩΡΗΜΑ ΤΟΥ ΘΑΛΗ Βασικά θεωρήματα Αν τρεις τουλάχιστον παράλληλες ευθείες τέμνουν δύο άλλες ευθείες, ορίζουν σε αυτές τμήματα ανάλογα. (αντίστροφο Θεωρήματος Θαλή) Θεωρούμε δύο ευθείες δ και

Διαβάστε περισσότερα

1. ** Σε ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ µε κορυφή το Α, έχουµε ΒΓ = 4 cm και ΑΒ = 7 cm. Να υπολογίσετε: ii. Το ύψος ΒΚ

1. ** Σε ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ µε κορυφή το Α, έχουµε ΒΓ = 4 cm και ΑΒ = 7 cm. Να υπολογίσετε: ii. Το ύψος ΒΚ Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. ** Σε ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ µε κορυφή το Α, έχουµε ΒΓ = 4 cm και ΑΒ = 7 cm. Να υπολογίσετε: i. Το ύψος ΑΗ ii. Το ύψος ΒΚ. ** Σε ένα τετράγωνο ΑΒΓ ισχύει ΑΒ + ΑΓ = +. Να υπολογίσετε:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΜΕΡΟΣ ΚΕΦΛΙΟ 1 Ο ΕΩΜΕΤΡΙ 1.1 ΙΣΟΤΗΤ ΤΡΙΩΝΩΝ 1. Ποια ονομάζονται κύρια και ποια δευτερεύοντα στοιχεία τριγώνων; Κύρια στοιχεία ενός τριγώνου ονομάζουμε τις πλευρές και τις γωνίες του. Δευτερεύοντα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΓΕΝΙΚΕΥΣΗ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΓΕΝΙΚΕΥΣΗ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΕΥΣΗ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΜΑΤΟΣ Θεώρημα οξείας γωνίας Το τετράγωνο πλευράς τριγώνου, που βρίσκεται απέναντι από οξεία γωνία, είναι ίσο με το άθροισμα των τετραγώνων των δύο άλλων πλευρών του, ελαττωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Ο ΓΕΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 015-016 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΧΑΛΑΤΖΙΑΝ ΠΑΥΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΟΡΘΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ Το τμήμα ΒΔ λέγεται προβολή του.. πάνω στην Το τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια και δευτερεύοντα στοιχεία τριγώνου Είδη τριγώνων.

Κύρια και δευτερεύοντα στοιχεία τριγώνου Είδη τριγώνων. ΜΕΡΟΣ Β 1.1 ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΡΙΓΩΝΩΝ 397 1. 1 ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΡΙΓΩΝΩΝ Κύρια και δευτερεύοντα στοιχεία τριγώνου Είδη τριγώνων. Σε κάθε τρίγωνο οι πλευρές και οι γωνίες του ονομάζονται κύρια στοιχεία του τριγώνου. Οι πλευρές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΡΙΓΩΝΩΝ. 1. Καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις μπορεί να είναι σωστή ή λάθος Να γράψετε Σ στο

ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΡΙΓΩΝΩΝ. 1. Καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις μπορεί να είναι σωστή ή λάθος Να γράψετε Σ στο ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΡΙΓΩΝΩΝ. 1. Καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις μπορεί να είναι σωστή ή λάθος Να γράψετε Σ στο τέλος της πρότασης αν αυτή είναι Σωστή και Λ αν αυτή είναι Λάθος: ύο τρίγωνα είναι ίσα αν έχουν ίσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Τι είναι ένα ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ; Πώς ονομάζονται τα σημεία Α και Β; 1 ος ορισμός : Είναι η «ίσια» γραμμή που ενώνει τα δύο σημεία Α και Β. 2 ος ορισμός : Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ε. ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

Δ. Ε. ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Δ. Ε. ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 η Να αποδείξετε ότι στις ομόλογες πλευρές δύο ίσων τριγώνων αντιστοιχούν ίσες διάμεσοι. Α Α ΑΠΟΔΕΙΞΗ Β Γ Β Γ Θα δείξουμε ότι ΑΜ=Α

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ. Μονάδες 8. Δίνεται κύκλος (Ο, R) και σημείο Ρ εκτός αυτού. Φέρουμε την εφαπτομένη ΡΑ ώστε

ΘΕΜΑΤΑ. Μονάδες 8. Δίνεται κύκλος (Ο, R) και σημείο Ρ εκτός αυτού. Φέρουμε την εφαπτομένη ΡΑ ώστε ΕΛ ΕΩΜΕΤΡΙΑ Β 1 ΕΛ ΕΩΜΕΤΡΙΑ Β 93 Α. Να αποδείξετε ότι: Σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο, το τετράγωνο μιας κάθετης πλευράς του είναι ίσο με το γινόμενο της υποτείνουσας επί την προβολή της πλευράς αυτής στην

Διαβάστε περισσότερα

1 ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

1 ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ α). Να αποδείξετε ότι : Σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο το τετράγωνο του ύψους που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα ισούται με το γινόμενο των προβολών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΘΕΩΡΗΜΑΤΑ ΔΙΑΜΕΣΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΘΕΩΡΗΜΑΤΑ ΔΙΑΜΕΣΩΝ 1 ο Θεώρημα διαμέσου ΘΕΩΡΗΜΑΤΑ ΔΙΑΜΕΣΩΝ Σε κάθε τρίγωνο, το άθροισμα των τετραγώνων δύο πλευρών τριγώνου ισούται με το διπλάσιο του τετραγώνου της περιεχόμενης διαμέσου, αυξημένο κατά το μισό του τετραγώνου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α. ΓΩΝΙΕΣ - ΚΥΚΛΟΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α. ΓΩΝΙΕΣ - ΚΥΚΛΟΣ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α. ΓΩΝΙΕΣ - ΚΥΚΛΟΣ 1. Απόσταση δύο σηµείων Α και Β είναι το µήκος του ευθύγραµµου τµήµατος που τα ενώνει. 2. Γωνία είναι το µέρος του επιπέδου που βρίσκεται µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωμετρία Βˊ Λυκείου. Κεφάλαιο 9 ο. Μετρικές Σχέσεις

Γεωμετρία Βˊ Λυκείου. Κεφάλαιο 9 ο. Μετρικές Σχέσεις Γεωμετρία Β Λυκείου Κεφάλαιο 9 Γεωμετρία Βˊ Λυκείου Κεφάλαιο 9 ο Μετρικές Σχέσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΤΡΙΓΩΝΑ Μετρικές σχέσεις ονομάζουμε τις σχέσεις μεταξύ των μέτρων των στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΒΑΔΑ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ. Κεφάλαιο 10: Ερωτήσεις του τύπου «Σωστό-Λάθος»

ΕΜΒΑΔΑ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ. Κεφάλαιο 10: Ερωτήσεις του τύπου «Σωστό-Λάθος» Κεφάλαιο 10: ΕΜΒΑΔΑ ΠΟΛΥΩΝΩΝ Ερωτήσεις του τύπου «Σωστό-Λάθος» 1. * Αν δύο τρίγωνα έχουν ίσα εμβαδά, τότε τα τρίγωνα αυτά είναι ίσα. Σ Λ. * Αν ένα τρίγωνο χωρίζεται από μια διχοτόμο του σε δύο ισοδύναμα

Διαβάστε περισσότερα

Καλή Επιτυχία!!! ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 20, Νίκαια ( ) ΤΑΞΗ... Β ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ...

Καλή Επιτυχία!!! ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 20, Νίκαια ( ) ΤΑΞΗ... Β ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ... Αµυραδάκη 0, Νίκαια (10-4903576) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 011 ΘΕΜΑ 1 Ο Να αποδείξετε ότι, σε ένα ορθογώνιο τρίγωνο, το τετράγωνο µιας κάθετης πλευράς του ισούται µε το γινόµενο της υποτείνουσας επί την προβολή της στην

Διαβάστε περισσότερα

Διαίρεση ευθυγράμμου τμήματος σε ν ίσα τμήματα

Διαίρεση ευθυγράμμου τμήματος σε ν ίσα τμήματα ΜΕΡΟΣ Β. ΛΟΓΟΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 7. ΛΟΓΟΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ίσα τμήματα μεταξύ παραλλήλων ευθειών Αν παράλληλες ευθείες ορίζουν ίσα τμήματα σε μια ευθεία, τότε θα ορίζουν ίσα τμήματα και σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ της Α τάξης του ΕΠΑΛ με Φύλλα Μαθήματος & Εργασίας - ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 014 ΦΥΛΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΕΠΑΛ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3.1-3.6 Τρίγωνα ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Ονομασία Πλευρών ΑΒ ή ΒΑ ή γ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωμετρία. 63. Σε περίπτωση που η αρχή, το σημείο Ο, βρίσκεται πάνω σε μια ευθεία χχ τότε η

Γεωμετρία. 63. Σε περίπτωση που η αρχή, το σημείο Ο, βρίσκεται πάνω σε μια ευθεία χχ τότε η Γεωμετρία Κεφάλαιο 1: Βασικές γεωμετρικές έννοιες Β.1.1 61.Η ευθεία είναι βασική έννοια της γεωμετρίας που την αντιλαμβανόμαστε ως την γραμμή που αφήνει ο κανόνας (χάρακας).συμβολίζεται με μικρά γράμματα

Διαβάστε περισσότερα

2ηέκδοση 20Ιανουαρίου2015

2ηέκδοση 20Ιανουαρίου2015 ηέκδοση 0Ιανουαρίου015 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΘΗΣΗ (β-πακέτο ασκήσεων) 1 89 Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και Δ εσωτερικό σημείο του ΒΓ. Φέρουμε από το Δ παράλληλες στις πλευρές ΑΒ και ΑΓ. Η παράλληλη στην

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα ενδοσχολικών εξετάσεων Γεωμετρίας Β Λυκείου Σχ. έτος , Ν. Δωδεκανήσου ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΑΞΗ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Θέματα ενδοσχολικών εξετάσεων Γεωμετρίας Β Λυκείου Σχ. έτος , Ν. Δωδεκανήσου ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΑΞΗ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΑΞΗ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 013-014 Επιμέλεια: Καραγιάννης Ιωάννης Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Μαθηματικός Περιηγητής 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η συλλογή των θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κόλλιας Σταύρος 1 ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΕΡΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

Κόλλιας Σταύρος  1 ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΕΡΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: Κόλλιας Σταύρος http://users.sch.gr/stkollias 1 ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΕΡΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 7 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Θέμα 1 Α. Να αποδείξετε ότι κάθε σημείο της διχοτόμου

Διαβάστε περισσότερα

Όμοια τρίγωνα. Ορισμός : Δύο τρίγωνα είναι όμοια όταν έχουν τις γωνίες τους ίσες και τις αντίστοιχες πλευρές τους ανάλογες.

Όμοια τρίγωνα. Ορισμός : Δύο τρίγωνα είναι όμοια όταν έχουν τις γωνίες τους ίσες και τις αντίστοιχες πλευρές τους ανάλογες. Όμοια τρίγωνα Ορισμός : Δύο τρίγωνα είναι όμοια όταν έχουν τις γωνίες τους ίσες και τις αντίστοιχες πλευρές τους ανάλογες. Συμβολισμός : Αν τα τρίγωνα ΑΒΓ, ΔΕΖ είναι όμοια γράφουμε Κριτήριο 1 Όταν δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΝΛΗΨΗ ΕΩΜΕΤΡΙΣ ΛΥΚΕΙΟΥ 1 Σε τρίγωνο με > και ορθόκεντρο Η να δείξετε ότι: Δίνεται τρίγωνο στο οποίο ισχύει: α β γ βγ Να δείξετε ότι: A 10 Δίνεται τρίγωνο με πλευρές α, β, γ και διάμεσο μα ν ισχύει η

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Ε. ΛΥΚΕΙΟ 2008 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΑΞΗ Α

Γ. Ε. ΛΥΚΕΙΟ 2008 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΑΞΗ Α 37 38 Α. Να αποδείξετε ότι: «Η διάμεσος ορθογωνίου τριγώνου που φέρουμε από την κορυφή της ορθής γωνίας είναι ίση με το μισό της υποτείνουσας» Μονάδες 15 Β. Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Aν οι ευθείες ΚΒ και ΓΛ τέμνονται στο σημείο Μ, τότε η ΑΜ είναι μεσοκάθετος του ευθυγράμμου τμήματος ΚΛ

Aν οι ευθείες ΚΒ και ΓΛ τέμνονται στο σημείο Μ, τότε η ΑΜ είναι μεσοκάθετος του ευθυγράμμου τμήματος ΚΛ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 26/5/2017 ΘΕΜΑ 1 ο Α 1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας την ένδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9 Ο κύκλος Ορισμός. Ο κύκλος (Κ, r) με κέντρο Κ και ακτίνα r είναι το σχήμα που αποτελείται από όλα τα σημεία του επιπέδου που απέχουν απόσταση r από το σημείο Κ. Σχήμα 9.1: Στοιχεία ενός κύκλου.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 1. Εξωτερικά του παραλληλογράμμου ΑΒΓΔ κατασκευάζουμε τα τετράγωνα ΑΒΕΖ και ΔΓΘΗ. Να αποδείξετε ότι : α. ZH E, H

Εισαγωγή 1. Εξωτερικά του παραλληλογράμμου ΑΒΓΔ κατασκευάζουμε τα τετράγωνα ΑΒΕΖ και ΔΓΘΗ. Να αποδείξετε ότι : α. ZH E, H Εισαγωγή 1. Εξωτερικά του παραλληλογράμμου ΑΒΓΔ κατασκευάζουμε τα τετράγωνα ΑΒΕΖ και ΔΓΘΗ. Να αποδείξετε ότι : α. ZH E, H, Z,. Τα τμήματα ΑΓ και ΗΕ έχουν κοινό μέσο γ. Το κέντρο του παραλληλογράμμου είναι

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό Διαγώνισμα Γεωμετρίας Α Λυκείου

Επαναληπτικό Διαγώνισμα Γεωμετρίας Α Λυκείου Επαναληπτικό Διαγώνισμα Γεωμετρίας Α Λυκείου Θέμα Α. Να αποδείξετε ότι το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει τα μέσα των δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο με το μισό της (7 μονάδες)

Διαβάστε περισσότερα

1=45. β) Να υπολογίσετε τη γωνία φ.

1=45. β) Να υπολογίσετε τη γωνία φ. 1. Στο σχήµα που ακολουθεί, η Αx είναι εφαπτοµένη του κύκλου (Ο, ρ) σε σηµείο του Α και επιπλέον ισχύουν ΓΑ x =85 0 και BA =40 0. α) Να αποδείξετε ότι ˆΒ 1=45. β) Να υπολογίσετε τη γωνία φ. 2. Στο ακόλουθο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2 και 3

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2 και 3 ΡΩΤΗΣΙΣ ΘΩΡΙΣ Ι Τ ΚΦΛΙ και 3 1. Τι λέμε κυρτή γωνία, μη κυρτή γωνία, διχοτόμο γωνίας, κάθετες ευθείες. προβολή ή ίχνος σημείου σε ευθεία;. Πότε δύο σημεία λέγονται συμμετρικά ως προς ευθεία; 3. Τι λέμε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 05/01/10

ΛΥΣΕΙΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 05/01/10 ΥΕΙ ΙΑΩΝΙΜΑ ΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΥΚΕΙΟΥ 05/0/0 ΘΕΜΑ ο Α. Να αποδειχτεί ότι σε κάθε παραλληλόγραµµο οι απέναντι πλευρές είναι ίσες. Θεωρία σελίδα 97 B. Να χαρακτηρίσετε µε την ένδειξη σωστό () ή λάθος () καθεµιά

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Γεωμετρικές έννοιες

Βασικές Γεωμετρικές έννοιες Βασικές Γεωμετρικές έννοιες Σημείο Με την άκρη του μολυβιού μου ακουμπώντας την σε ένα κομμάτι χαρτί αφήνω ένα σημάδι το οποίο το λέω σημείο. Το σημείο το δίνω όνομα γράφοντας πάνω απ αυτό ένα κεφαλαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ. 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ. 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 ΩΜΤΡΙ ΛΥΚΙΟΥ ΩΜΤΡΙ ΘΜ o ΙΩΝΙΣΜ. Να αποδείξετε ότι : Ι) διάμεσος που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα ορθογωνίου τριγώνου είναι ίση με το μισό της υποτείνουσας. ΙΙ) ν μια διάμεσος τριγώνου είναι ίση με το μισό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΑΞΗ Γ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΑΞΗ Γ ΥΜΝΑΣΙΟ - 010 90 Α. Πότε μια αλγεβρική παράσταση λέγεται μονώνυμο και από ποια μέρη αποτελείται; Β. Πότε δύο μονώνυμα λέγονται όμοια;. Τι λέγεται πολυώνυμο; Θέμα ο Α. Να διατυπώσετε την πρόταση που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α ΤΑΞΗΣ ΓΕΛ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 9/6/2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α ΤΑΞΗΣ ΓΕΛ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 9/6/2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α ΤΑΞΗΣ ΓΕΛ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 9/6/016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α A1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στην κόλλα σας, τη λέξη Σωστό ή Λάθος,

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις - Πυθαγόρειο Θεώρηµα

Ασκήσεις - Πυθαγόρειο Θεώρηµα Ασκήσεις - Πυθαγόρειο Θεώρηµα. Έστω ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ( Â = 90 ο ) µε ΒΓ = 0 και ΑΓ =. Αν το µέσο της ΒΓ και Ε ΒΓ (Ε σηµείο της ΑΒ) τότε το µήκος της ΑΕ είναι: i) 3 3,5 i 4 iv) 4,5 v) 5. Έστω ορθογώνιο

Διαβάστε περισσότερα

Γεωμετρία Β Λυκείου Τράπεζα θεμάτων

Γεωμετρία Β Λυκείου Τράπεζα θεμάτων Γεωμετρία Β Λυκείου Τράπεζα θεμάτων www.askisopolis.gr η έκδοση - - 0 Μεταβολές από την προηγούμενη έκδοση Αφαιρέθηκαν οι ασκήσεις _90, _900 και _907 Αλλαγές: Στην άσκηση _909 άλλαξε το β ερώτημα, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Χρήστος Π. Μουρατίδης 2013 2014 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΤΑΞΗ Α ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ B Κ 1.1 ΕΝΟΤΗΤΑ : Βασικές Γεωμετρικές ένοιες Τάξη : A Γυμνασίου. Καθ. Χρήστος Μουρατίδης

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρούμε τρίγωνο ΑΒΓ και τα μέσα Δ, Ε των ΑΒ, ΑΓ αντίστοιχα.θα αποδείξουμε ότι:

Θεωρούμε τρίγωνο ΑΒΓ και τα μέσα Δ, Ε των ΑΒ, ΑΓ αντίστοιχα.θα αποδείξουμε ότι: 7o Γενικό Λύκειο Αθηνών Σχολικό Έτος 04-5 Τάξη: A' Λυκείου Αθήνα -6-05 ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Θέμα ο Α. Να αποδείξετε ότι: Το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΝΠΤΙΣ ΣΣΙΣ > 90. 1. ίνεται ισοσκελές τρίγωνο µε = και 0 πό την κορυφή φέρνουµε τις ηµιευθείες x κάθετη στην πλευρά και y κάθετη στην πλευρά που τέµνουν την στα σηµεία και αντίστοιχα. Να αποδείξετε α)

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις ανάπτυξης. 1. ** Έστω τρίγωνο ΑΒΓ και έστω, Ε, Ζ τα µέσα των πλευρών ΑΒ, ΒΓ και ΓΑ αντίστοιχα. Να δείξετε ότι: α) ( ΕΖ) = (ΖΓΕ)

Ερωτήσεις ανάπτυξης. 1. ** Έστω τρίγωνο ΑΒΓ και έστω, Ε, Ζ τα µέσα των πλευρών ΑΒ, ΒΓ και ΓΑ αντίστοιχα. Να δείξετε ότι: α) ( ΕΖ) = (ΖΓΕ) Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. ** Έστω τρίγωνο ΑΒ και έστω, Ε, Ζ τα µέσα των πλευρών ΑΒ, Β και Α αντίστοιχα. Να δείξετε ότι: α) ( ΕΖ) = (ΖΕ) 1 β) ( ΕΖ) = (ΑΒ). 4 2. ** Να δείξετε ότι το εµβαδόν τυχόντος τετραπλεύρου

Διαβάστε περισσότερα

Γεωμετρία Α' Λυκείου Κεφάλαιο 3 ο (Τρίγωνα) Γεωμετρία Αˊ Λυκείου. Κεφάλαιο 3 ο Τρίγωνα

Γεωμετρία Α' Λυκείου Κεφάλαιο 3 ο (Τρίγωνα) Γεωμετρία Αˊ Λυκείου. Κεφάλαιο 3 ο Τρίγωνα Γεωμετρία Αˊ Λυκείου Κεφάλαιο 3 ο Τρίγωνα Κεφάλαιο 3 ο :Τρίγωνα 1. Τι λέγονται κύρια στοιχεία ενός τριγώνου; Οι πλευρές και οι γωνίες ενός τριγώνου λέγονται κύρια στοιχεία του τριγώνου. Για ευκολία οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Θεωρία

ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Θεωρία Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Θεωρία 2014 2015 ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΣΤΑΘΗΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 2 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ιδακτέα εξεταστέα ύλη σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

Μ α θ η μ α τ ι κ α Γ Γ υ μ ν α σ ι ο υ

Μ α θ η μ α τ ι κ α Γ Γ υ μ ν α σ ι ο υ ε ω μ ε τ ρ ι α - Τ ρ ι γ ω ν ο μ ε τ ρ ι α Μ α θ η μ α τ ι κ α υ μ ν α σ ι ο υ Ε π ι μ ε λ ε ι α : Τ α κ η ς Τ σ α κ α λ α κ ο ς ε ω μ ε τ ρ ι α Τ ρ ι γ ω ν ο μ ε τ ρ ι α υ μ ν α σ ι ο υ Με πολυ μερακι

Διαβάστε περισσότερα

Οι γωνίες και που ονομάζονται «εντός εναλλάξ γωνίες» και είναι ίσες. «εντός-εκτός και επί τα αυτά μέρη γωνίες» και είναι ίσες.

Οι γωνίες και που ονομάζονται «εντός εναλλάξ γωνίες» και είναι ίσες. «εντός-εκτός και επί τα αυτά μέρη γωνίες» και είναι ίσες. ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΘΑΛΗΣ» ΤΑΞΗ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 1. Μεσοκάθετος ενός ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ ονομάζεται η ευθεία που είναι κάθετη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Α λυκείου (ΚΕΦ )

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Α λυκείου (ΚΕΦ ) ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Α λυκείου (ΚΕΦ.3-4-5-6.) 1. Δίνεται ισόπλευρο τρίγωνο ΑΒΓ. Στην προέκταση της ΑΓ προς το Γ παίρνουμε τμήμα ΓΔ=ΑΓ. Έστω Ε τυχαίο σημείο της πλευράς ΒΓ και Ζ σημείο της προέκτασης της ΓΒ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Επιμέλεια: ιώργος Ράπτης ΘΕΤ ΣΤΗΝ ΕΩΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕ 1 ο. Να αποδείξετε ότι το εμβαδό τραπεζίου με βάσεις 1, και ύψος υ δίνεται από τον τύπο: ( 1+ ) υ Ε= ονάδες 1 B. ν φν, λν και αν είναι: η γωνία, η πλευρά

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΘΕΜΑ. μ Σε ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ AB

2ο ΘΕΜΑ. μ Σε ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ AB 2ο ΘΕΜΑ 2845. Σε ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ AB A φέρουμε τη ΑΔ και μια ευθεία (ε) παράλληλη προς τη ΒΓ, που τέμνει τις πλευρές ΑΒ και ΑΓ στα σημεία Ε και Ζ αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι: α) Το τρίγωνο ΑΕΖ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ασκήσεις στην Γεωμετρία Α Λυκείου

Επαναληπτικές Ασκήσεις στην Γεωμετρία Α Λυκείου Έστω ένα τρίγωνο ΑΒΓ. Οι διχοτόμοι των 1. γωνιών του Β και Γ τέμνονται στο Ο. Η παράλληλη από το Ο προς την ΑΒ τέμνει την ΒΓ στο Δ και η παράλληλη από το Ο προς την ΑΓ τέμνει την ΒΓ στο Ε. α. Να δείξετε

Διαβάστε περισσότερα

Θεώρημα Θαλή. μ10. μ 10 γ) Δίνεται κυρτό τετράπλευρο ΑΒΓΔ και τα σημεία Ε,Ζ,Η και Θ των πλευρών του ΑΔ, ΑΒ, ΒΓ, ΓΔ αντίστοιχα τέτοια, ώστε

Θεώρημα Θαλή. μ10. μ 10 γ) Δίνεται κυρτό τετράπλευρο ΑΒΓΔ και τα σημεία Ε,Ζ,Η και Θ των πλευρών του ΑΔ, ΑΒ, ΒΓ, ΓΔ αντίστοιχα τέτοια, ώστε Θεώρημα Θαλή.8975. Θεωρούμε τρίγωνο ΑΒΓ με AB 9 και 5. Από το βαρύκεντρο Θ του τριγώνου, φέρουμε ευθεία ε παράλληλη στην πλευρά ΒΓ, που τέμνει τις ΑΒ και ΑΓ στα σημεία Δ και Ε αντίστοιχα. α) Να αποδείξετε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. 1 ο δείγμα

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. 1 ο δείγμα ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ο δείγμα ΘΕΜΑ Α Α. Να αποδείξετε ότι ισχύει α + β α + β, για κάθε α, β R. Α. Τι ονομάζουμε νιοστή ρίζα ενός μη αρνητικού αριθμού α; Α. Να χαρακτηρίσεις

Διαβάστε περισσότερα

66 Γεωμετρία Σχήμα 11.1: Το ΜΝ είναι κοινό μέτρο των και ΓΔ. τόσο ανατρεπτική που απαγόρευσαν να διαδοθεί αυτή η γνώση. Οταν μάλιστα ο *** παρέβει την

66 Γεωμετρία Σχήμα 11.1: Το ΜΝ είναι κοινό μέτρο των και ΓΔ. τόσο ανατρεπτική που απαγόρευσαν να διαδοθεί αυτή η γνώση. Οταν μάλιστα ο *** παρέβει την Κεφάλαιο 11 Αναλογίες, Ομοιότητα Η έννοια του λόγου ορίζεται στο πέμπτο βιβλίο των Στοιχείων του Ευκλείδη ως εξής: Λόγος εστί δύο μεγεθών ομογενών η κατά πηλικότητά ποια σχέσις Λόγον έχειν προς άλληλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 1)Τι ονομάζεται διχοτόμος μιας γωνίας ; Διχοτόμος γωνίας ονομάζεται η ημιευθεία που έχει αρχή την κορυφή της γωνίας και τη χωρίζει σε δύο ίσες γωνίες. 2)Να

Διαβάστε περισσότερα

A λ υ τ ε ς Α σ κ η σ ε ι ς ( Π α ρ α λ λ η λ ε ς Ε υ θ ε ι ε ς ) 2. Aν α, β θετικοι, να συγκρινεται τους αριθμους Α = α + β, Β = α β + αβ.

A λ υ τ ε ς Α σ κ η σ ε ι ς ( Π α ρ α λ λ η λ ε ς Ε υ θ ε ι ε ς ) 2. Aν α, β θετικοι, να συγκρινεται τους αριθμους Α = α + β, Β = α β + αβ. 1 Δινεται τριγωνο ΑΒΓ και η διχοτομος ΒΕ της γωνιας B του τριγωνου Απο το Α φερνουμε παράλληλη της ΒΕ, που τεμνει τη ΒΓ 3 Να δειχτει οτι α + 11 α Ποτε ισχυει ΑΔ ΒΕ το ισον; οποτε οι γωνιες 3 3 Aν α, β

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Να επιλέξετε μια απάντηση για κάθε ερώτηση και να δικαιολογήσετε σύντομα την απάντησή σας. i. Αν η εξωτερική γωνία ενός κανονικού ν-γώνου ισούται με 0 ο, τότε το ν ισούται

Διαβάστε περισσότερα

Γεωμετρία Β Λυκείου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ

Γεωμετρία Β Λυκείου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ 36 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 37 ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΥΧΑΙΟ ΤΡΙΓΩΝΟ 38 39 40 41 ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΕ ΚΥΚΛΟ 4 43 44 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10:ΕΜΒΑΔΑ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ 45 46 47 48 49 50 51 5 53

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 19/ 04/ 2012

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 19/ 04/ 2012 ΕΠΩΝΥΜΟ:... ΟΝΟΜΑ:... ΤΜΗΜΑ:... ΤΣΙΜΙΣΚΗ &ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ ΓΩΝΙΑ THΛ: 270727 222594 ΑΡΤΑΚΗΣ 12 - Κ. ΤΟΥΜΠΑ THΛ: 919113 949422 www.syghrono.gr ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 19/ 04/ 2012 ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό Διαγώνισµα Γεωµετρίας Β Λυκείου

Επαναληπτικό Διαγώνισµα Γεωµετρίας Β Λυκείου Επαναληπτικό Διαγώνισµα Γεωµετρίας Β Λυκείου Θέµα 1 Α. Να υπολογίσετε την πλευρά λ και το απόστηµα α τετραγώνου εγγεγραµµένου σε κύκλο (Ο, R) συναρτήσει της ακτίνας R (10 Μονάδες) Β. Να χαρακτηρίσετε τις

Διαβάστε περισσότερα

Γεωμετρία Β Λυκείου. Τράπεζα Θεμάτων 18-22/1/2015

Γεωμετρία Β Λυκείου. Τράπεζα Θεμάτων 18-22/1/2015 Τράπεζα Θεμάτων 8 -//0 ο Θέμα Δικαιοσυνόπουλος Νίκος Κολλινιάτη Γιωργία Μιχαήλογλου Στέλιος Πατσιμάς Δημήτρης Θεωρήματα διχοτόμων..8.δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΔ διχοτόμο της γωνίας και Φέρουμε τις διχοτόμους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 43. Ύλη: Όλη η ύλη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 43. Ύλη: Όλη η ύλη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 43 Ον/μο:.. Α Λυκείου Ύλη: Όλη η ύλη 08-05-16 Θέμα 1 ο : Α. Σε ποιες κατηγορίες ταξινομούνται τα τρίγωνα με βάση τις πλευρές τους και σε ποιες με βάση τις γωνίες τους; (αναλυτικά)

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Εξετάσεων ΕΠΑ.Λ. Ορισμένα από τα θέματα συντάχθηκαν πριν την αναδιάταξη της διδακτέας ύλης μεταξύ Α και Β Λυκείου

Θέματα Εξετάσεων ΕΠΑ.Λ. Ορισμένα από τα θέματα συντάχθηκαν πριν την αναδιάταξη της διδακτέας ύλης μεταξύ Α και Β Λυκείου Θέματα Εξετάσεων ΕΠΑ.Λ. Ορισμένα από τα θέματα συντάχθηκαν πριν την αναδιάταξη της διδακτέας ύλης μεταξύ Α και Β Λυκείου Συλλογή-Επιμέλεια: Γ. Κοντογιάννης, Μαθηματικός ΜPhil Α Λυκείου Άλγεβρα Θέματα Εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

1. Γενικά για τα τετράπλευρα

1. Γενικά για τα τετράπλευρα 1. ενικά για τα τετράπλευρα Ένα τετράπλευρο θα λέγεται κυρτό αν η προέκταση οποιασδήποτε πλευράς του αφήνει το σχήμα από το ίδιο μέρος (στο ίδιο ημιεπίπεδο, όπως λέμε καλύτερα). κορυφές γωνία εξωτερική

Διαβάστε περισσότερα