Απόθηεζε δεμηνηήηωλ αλάθηεζεο πιεξνθνξηώλ γηα ηνπο γεωιόγνπο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απόθηεζε δεμηνηήηωλ αλάθηεζεο πιεξνθνξηώλ γηα ηνπο γεωιόγνπο"

Transcript

1 Απόθηεζε δεμηνηήηωλ αλάθηεζεο πιεξνθνξηώλ γηα ηνπο γεωιόγνπο ζηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ θαη αλαθνξώλ - βηβιηνγξαθίαο Μεληδαξίδεο Σηέξγηνο, Βηβιηνζεθάξηνο Τκήκαηνο Γεσινγίαο, Α.Π.Θ.

2 Πεδίν εθαξκνγήο θαη Σηόρνο Πεδίν εθαξκνγήο / Σθνπόο Γλσξηκία κε ηε γεσινγηθή βηβιηνγξαθία Αλαδήηεζε θαη αλάθηεζε πιεξνθνξηώλ (information retrieval) Σηόρνο Οξγάλσζε ησλ πιεξνθνξηώλ (άξζξα, βηβιία, γθξίδα) # Γλώζε ζηξαηεγηθώλ έξεπλαο (ηερληθέο δηαδηθαζίαο αλαδήηεζεο) # Αλαγλώξηζε βαζηθώλ βάζεσλ δεδνκέλσλ κέζσ Α.Π.Θ. # Γεκηνπξγία, δηαρείξηζε θαη ρξήζε βηβιηνγξαθηθώλ αλαθνξώλ

3 Πιαίζην / κνληέιν ζπγγξαθήο εξγαζηώλ βήκα-βήκα Αλαγλώξηζε ή πξνζδηνξηζκόο [Δξσηήζεηο & Απνξίεο] Έξεπλα [Δύξεζε, ηαμηλόκεζε πεγώλ] Δπηινγή θαη ρξήζε [Καηαλάισζε] Αλάιπζε θαη εξκελεία [Κξηηηθή ζθέςε θαη δεκηνπξγία] Σύλζεζε θαη κεηαβίβαζε [Πεξηιήςεηο θαη ζπκπεξάζκαηα] Παξνπζίαζε [Δπηθνηλσλία] Αμηνιόγεζε [Σθέςεηο, ζπιινγηζκνί, αληηδξάζεηο, ακθηζβεηήζεηο]

4 3. Τππνπνίεζε ηεο εξώηεζεο Πξνεηνηκαζία γηα: Τηο έλλνηεο θαη θαη επέθηαζε ηνπο όξνπο / ιέμεηο θιεηδηά πνπ πεξηγξάθνπλ ην ζέκα ζαο Ύπαξμε δηαθνξεηηθώλ νξζνγξαθηώλ ζε όξνπο ή νξνινγίεο (π.ρ. ζπλώλπκα) γηα ηηο πξνεγνύκελεο έλλνηεο Γπλαηόηεηα ζπλδπάζκώλ ησλ ιέμεσλ-θιεηδηώλ κεηαμύ ηνπο γηα λα επηηύρεηε ην επηζπκεηό απνηέιεζκα Πεξηνξηζκό ηεο αλαδήηεζεο Χξήζε βάζεσλ δεδνκέλσλ (γλώζε ραξαθηεξηζηηθώλ)

5 3. Τππνπνίεζε ηεο εξώηεζεο πξνζνρή... ζηελ... Οξζνγξαθία, Οξνινγία, Απνθνπή Οξζνγξαθία Ακεξηθάληθε Paleontology Color index Aging Αγγιηθή Palaentology Colour index Ageing

6 3. Τππνπνίεζε ηεο εξώηεζεο Δπηηπρήο αλαδήηεζε ζε Β.Γ. Οξζνγξαθία, Οξνινγία, Απνθνπή Σπλώλπκα Industrial diamond Magnetic north Bort, ballas, cardonado, doart, doort, bortz, bowr Magnetic meridian

7 3. Τππνπνίεζε ηεο εξώηεζεο πξνζνρή... ζηελ ρξήζε... Χαξαθηήξεο κπαιαληέξ (Wildcards) Απνθνπή (δεμηά) Γηα παξάδεηγκα: Τν evol* ζα βξεη: Τν volcan* ζα βξεη: evolve volcanic evolving volcanism evolution volcanite evolutionary volcano evolved volcanology ή

8 3. Τππνπνίεζε ηεο εξώηεζεο Γηαδηθαζία... Σρεδηαζκόο ηεο αλαδήηεζεο αλαθνξώλ Σκέψοσ Σθέςνπ Βξεο ηα ζπλώλπκα Πεξηόξηζε Αμάλσζε Αλάιπζε Σπλδύαζε Βρες ζσμώμσμα Τη πιεξνθνξίεο Πσο ζεο κπνξνύλ λα αλαθηήζεηο; Σσμδύαζε όια απηά λα ζπλδπαζζνύλ; Πνηα Μπνξείο είλαη ηα λα βαζηθά ρξεζηκνπνηήζεηο Περιόριζε ζέκαηα θιεηδηά θάπνηνπο ηεο εξγαζίαο; πεξηνξηζκνύο Πσο γηα κπνξεί λα μεθαζαξίζεηο απηά λα πεξηγξαθνύλ ηελ αλαδήηεζε; κε δηαθνξεηηθό ηξόπν ελαιιαθηηθέο θξάζεηο, όξνη θιεηδηά, κε δηαθνξεηηθή νξζνγξαθία

9 4. Δθηέιεζε ηεο αλαδήηεζεο (Query) Γηα παξάδεηγκα: Δάλ ην πξνο αλαδήηεζε ζέκα ζαο είλαη: «Τα οπςκηά κοιηάζμαηα ηος Ηνωμένος Βαζιλείος ηα ηελεςηαία πένηε σπόνια» ζρεδηάζεηε ηελ αλαδήηεζή ζαο θάπσο έηζη:

10 4. Δθηέιεζε ηεο αλαδήηεζεο (Query) Λέμεηο-θιεηδηά Σπλώλπκα Απνθνπή Σπλδπαζκνί νκάδσλ Πεξηνξηζκνί Mineral deposits U.K. Mineral, Minerals, Ore, Orebody Deposit, Deposits, Deposition United Kingdom, Great Britain, Britain, British Isles Mineral* Ore* Deposit* (Mineral* OR Ore*) AND Deposit* AND (UK OR United Kingdom OR Great Britain OR Britain OR British Isles) Τα ηειεπηαία 5 ρξόληα, Αγγιηθή γιώζζα, πιήξεο θείκελν

11 Πνπ ζα αλαηξέμεηε γηα πιεξνθνξίεο...

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49 Δπραξηζηώ...

50

51 3. Τππνπνίεζε ηεο εξώηεζεο Δπηηπρήο αλαδήηεζε ζε Β.Γ. Τερληθέο ηππνπνίεζεο κηαο εξώηεζεο Χξήζε: Τειεζηώλ Boole Λνγηθώλ Τειεζηώλ Boole (Boolean logical operators) Αξηζκεηηθώλ ηειεζηώλ Boole (Boolean numerical operators) Τειεζηώλ κπαιαληέξ (Wildcards) Απνθνπήο (Truncation right, left, left and right) Μάζθαο ραξαθηήξσλ (characters mask) Τειεζηώλ εγγύηεηαο / γεηηλίαζεο (proximity operators) Δθθξάζεηο ηεο SQL Πεξηνξηζκώλ έξεπλαο Χξνληθώλ, Τύπσλ έθδνζεο, Γιώζζαο, θιπ.

52 3. Τππνπνίεζε ηεο εξώηεζεο Δπηηπρήο αλαδήηεζε ζε Β.Γ. Λνγηθνί ηειεζηέο έξεπλαο Σπλδπαζκόο ησλ ιέμεσλ θιεηδηώλ έηζη ώζηε λα : λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ή όρη νη δηάθνξνη όξνη. Να δηεπξύλεηαη ή λα πεξηνξίδεηαη ε αλαδήηεζε θαη ε αλάθηεζε δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ. Δπηηπγράλεηαη κε ηελ ρξήζε ηειεζηώλ Boole (ινγηθώλ θαη αξηζκεηηθώλ)

53 3. Τππνπνίεζε ηεο εξώηεζεο Δπηηπρήο αλαδήηεζε ζε Β.Γ. Βαζηθνί ινγηθνί ηειεζηέο έξεπλαο AND OR NOT Θα πξέπεη λα εκθαλίδνληαη ΟΛΔΣ νη ιέμεηο (πεξηνξηζκόο απνηειεζκάησλ) Θα πξέπεη λα εκθαλίδνληαη είηε ΟΛΔΣ νη ιέμεηο είηε ΜΙΑ εμ απηώλ (δηεύξπλζε απνηειεζκάησλ) Θα πξέπεη λα εκθαλίδεηαη ε πρώτη λέξη αιιά ΌΧΙ η δεύτερη λέξη εμαίξεζε - (πεξηνξηζκόο απνηειεζκάησλ)

54 3. Τππνπνίεζε ηεο εξώηεζεο Δπηηπρήο αλαδήηεζε ζε Β.Γ. AND ΚΑΙ ηιρ δύο λέξεις-κλειδιά 230 άπθπα 540 άπθπα <=230 μικπόηεπη ή ίζη από ηο μικπόηεπο ζύνολο Mineral Deposit

55 3. Τππνπνίεζε ηεο εξώηεζεο Δπηηπρήο αλαδήηεζε ζε Β.Γ. OR ΚΑΙ ηιρ δύο λέξειςκλειδιά ή ΜΙΑ εξ αστών 230 άπθπα 360 άπθπα <=590 Mineral Ore μικπόηεπη ή ίζη με ηο άθποιζμα ηων όλων ζςνόλων

56 3. Τππνπνίεζε ηεο εξώηεζεο Δπηηπρήο αλαδήηεζε ζε Β.Γ. ΝΟΤ Γεν πεπιλαμβάνοςν ηην ςπό εξαίπεζη λέξη 770 άπθπα 730 άπθπα <=770 <=590 Mineral Deposits Mining μικπόηεπη ή ίζη με ηο ζύνολο πος επιζηηείηαι η εξαίπεζη

57 3. Τππνπνίεζε ηεο εξώηεζεο Δπηηπρήο αλαδήηεζε ζε Β.Γ. Αξηζκεηηθνί ηειεζηέο έξεπλαο Χξήζε θπξίσο ζε αξηζκεηηθά πεδία Πεξηνξηζκόο απνηειεζκάησλ Παξάζεζε (καζεκαηηθά ζύκβνια): Ίζνο (=), κηθξόηεξνο(<), κεγαιύηεξνο(>), κηθξόηεξνο ή ίζνο(<=), κεγαιύηεξνο ή ίζνο(>=), δηάθνξνο(#, <>)

58 3. Τππνπνίεζε ηεο εξώηεζεο Δπηηπρήο αλαδήηεζε ζε Β.Γ. Χαξαθηήξεο κπαιαληέξ (Wildcards) Χξήζε ζε : ελαιιαθηηθέο νξζνγξαθηθέο απνδόζεηο γξακκαηηθνύο ρξόλνπο (πιεζπληηθόο) Γηεύξπλζε απνηειεζκάησλ Παξάζεζε: Απνθνπή (δεμηά, αξηζηεξή, δεμηά θαη αξηζηεξή) Μάζθα ραξαθηήξα

59 3. Τππνπνίεζε ηεο εξώηεζεο Δπηηπρήο αλαδήηεζε ζε Β.Γ. Χαξαθηήξεο κπαιαληέξ (Wildcards) κάζθα ραξαθηήξωλ Γηα παξάδεηγκα: Τν colo?r ζα βξεη: Τν pala?ntology ζα βξεη: color paleontology colour palaeontology ή

60 3. Τππνπνίεζε ηεο εξώηεζεο Δπηηπρήο αλαδήηεζε ζε Β.Γ. Τειεζηέο εγγύηεηαο / γεηηλίαζεο Χξήζε γηα: Δπίιπζε πξνβιεκάησλ από ηνπο ηειεζηέο Boole (απνθπγή ιαλζαζκέλσλ αλαθηήζεσλ) Σύληαμε: ιέμε1 n 1 ιέμε2, όπνπ n ηηκέο από ην 0 έσο ην άπεηξν

61 5. Αμηνιόγεζε ηεο αλαδήηεζεο Κξηηήξην ηθαλνπνίεζεο Βξήθε ην ζηόρν ηεο; πνζνζηό ζρεηηθώλ / κε ζρεηηθώλ απνηειεζκάησλ Αλαθηήζεθαλ πνιιά; Πεξηνξίζηε ηελ ζηξαηεγηθή αλαδήηεζεο Αλαθηήζεθαλ ιίγα; Γηεπξύλεηε ηελ ζηξαηεγηθή αλαδήηεζεο Μπνξεί όλησο λα είλαη ιίγα Γελ βξέζεθε ηίπνηα; Πηζαλόηεηα ιάζνπο ζηελ ζηξαηεγηθή αλαδήηεζεο Δπηζηξνθή θαη έιεγρνο ησλ πξνεγνπκέλσλ ζηαδίσλ-βεκάησλ

62 5. Αμηνιόγεζε ηεο αλαδήηεζεο Γηάγξακκα έξεπλαο

@ salmagio Webinar in Internet Marketing

@ salmagio Webinar in Internet Marketing @ salmagio Webinar in Internet Marketing Δηζεγεηήο: αικαηάο Γεώξγηνο Professional Internet Marketer salmagio@iqstudies.gr Ύιε εκηλαξίνπ 1 ε Ηκέξα Δηζαγσγή ζην Internet Marketing Ση πξέπεη λα γλσξίδεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός. Η γιώζζα XML

Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός. Η γιώζζα XML Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός Η γιώζζα XML Ειζαγωγή (1/2) XML Γιώζζα Σήκαλζεο - Markup Language extensible Markup Language Γεκηνπξγία ηνπ W3C Μεγάιε απόδνρή θαη ελζσκάησζε κεηά ηελ εκθάληζή ηεο ζηα ηέιε

Διαβάστε περισσότερα

Τερλνινγίεο θαη εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία επθπνύο πεξηβάιινληνο

Τερλνινγίεο θαη εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία επθπνύο πεξηβάιινληνο Χεθηαθό πεξηβάιινλ Χεθηαθέο πόιεηο Τερλνινγίεο θαη εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία επθπνύο πεξηβάιινληνο Λ ά μ π π ο ρ Μ α κ π ή ρ Δ π. Η λ ε κ τ π ο λ ό γ ο ρ Μ η σ α ν ι κ ό ρ Ε θ ν ι κ ό Κ έ ν τ π ο Έ π

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ Κεθάιαην 1 Βαζηθέο Αξρέο Αξρηηεθηνληθήο 1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ 1.1... 2 1.2 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Αξρηηεθηνληθώλ... 4 1.4 Βαζηθή Γνκή... 10 1.5 Γιώζζα Μεραλήο... 15 1.6 Κύθινο απόθηεζεο-εθηέιεζεο εληνιώλ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ: Πωσ να χρηςιμοποιήςετε αποδοτικά e-books/etextbooks ςτην διδαςκαλία και μάθηςη.

ΟΔΗΓΟΣ: Πωσ να χρηςιμοποιήςετε αποδοτικά e-books/etextbooks ςτην διδαςκαλία και μάθηςη. ΟΔΗΓΟΣ: Πωσ να χρηςιμοποιήςετε αποδοτικά e-books/etextbooks ςτην διδαςκαλία και μάθηςη. Πποϋποθέζειρ ηηρ μάθηζηρ (R. Gagne) Δπηζθόπεζε: Πποζαπμοζμένο από «Gagne's Nine Commandments of Instruction». Απηή

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΟΝΗΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ (ΠΡΟ 400) ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ, ΣΕΠΑΚ (Προπτυχιακό Πρόγραμμα πουδών) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ 2013-2014 Σν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΑΙΑ Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ INTERNET

ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΑΙΑ Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ INTERNET ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ (PROJECT) TAΞΗ Β ΣΜΗΜΑ 2 ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΑΙΑ Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ INTERNET - 1 - Περιετόμενα 1. Πξόινγνο 3 2. Δηαθήκηζε ζην facebook 4 2.1 Δηαθήκηζε κε πιεξσκή 4 2.2 Δηαθήκηζε δσξεάλ 5 2.3 Δηαρείξηζε

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Κωνζηανηούλαρ Κωνζηανηίνορ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 1 Τπέξηηηινο: ΟΡΘΟΓΡΑΦIΑ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ Αλάπηπμε νξζνγξαθηθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Γθαξώλε Παξαζθεπή (Α.Μ: 149) Παλεπηζηήκην Παηξώλ Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠ ΒΙΟΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Οκαδνπνίεζε θαη Γηαρσξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία οπηικοποίηζης ηων επιθέζεων ζε δίκησα Network attack visualization tools

Εργαλεία οπηικοποίηζης ηων επιθέζεων ζε δίκησα Network attack visualization tools Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο ΓΠΜΣ Πιεξνθνξηαθά Σπζηήκαηα Γίθηπα Υπνινγηζηώλ Καζεγεηήο: Α.Α. Οηθνλνκίδεο University of Macedonia Master Information Systems Computer Networks Professor: A.A. Economides Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

PHP Basic. Σημείωζη: Σν αξρείν ζα πξέπεη λα έρεη θαηάιεμε.php, εάλ ε θαηάιεμε ηνπ αξρείνπ είλαη.html, ν PHP θώδηθαο δε ζα εθηειεζηεί.

PHP Basic. Σημείωζη: Σν αξρείν ζα πξέπεη λα έρεη θαηάιεμε.php, εάλ ε θαηάιεμε ηνπ αξρείνπ είλαη.html, ν PHP θώδηθαο δε ζα εθηειεζηεί. Ειςαγωγό PHP Basic Τι είναι η PHP; Η PHP είλαη κηα γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ πνπ ζρεδηάζηεθε γηα ηε δεκηνπξγία δυναμικών ζελίδων ζην δπαδίθηπν θαη είλαη επηζήκσο γλσζηή σο: HyperText Preprocessor. Είλαη κηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ: ΜΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2003-2008

ΑΣΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ: ΜΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2003-2008 ΑΣΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ: ΜΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2003-2008 ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟΤ ΓΙΠΛΩΜΑΣΟ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ΗΛΙΟΠΟΤΛΟ Π. ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΒΕΝΕΣΗ A. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο)

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο) «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΣΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Γηθαηνύρνο Φνξέαο πκπξάηηνληεο Δπηζηεκνληθνί Φνξείο Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Σεπτζμβριοσ 2011. Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ

Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Σεπτζμβριοσ 2011. Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Γεληθέο πιεξνθνξίεο Ο όξνο «Δηδηθή Μαζεζηαθή Γπζθνιία» εηζήρζε ην 1963 Πξνηάζεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Οδηγός εκμάθησης Hot Potatoes 6... 3 Τι είναι τα Hot Potatoes... 4 Τύποι αρχείων... 5 Εισαγωγή στο JQuiz... 5 Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ

Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ Μαλόιεο κπξλάθεο Λέθηνξαο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο Δπηκειεηήο Β Γεληθήο Ιαηξηθήο Σηόρνη Μαζήκαηνο Δθηίκεζε Αλαγθώλ Υγείαο

Διαβάστε περισσότερα

DISASTER RECOVERY: ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ

DISASTER RECOVERY: ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ DISASTER RECOVERY: ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ METHODS &TECHNOLOGIES USED IN DISASTER RECOVERY PLANNING Όνομα: Δερμενηζή Ελένη ΑΜ:7/11 Ιανοσάριος 2012 Πανεπιζηήμιο Μακεδονίας University

Διαβάστε περισσότερα

(WASTE-C-CONTROL) LIFE09 ENV/GR/000294

(WASTE-C-CONTROL) LIFE09 ENV/GR/000294 Επιλογέρ διασείπιζηρ αποβλήηων για ηον έλεγσο ηων εκπομπών ηων αεπίων ηος θαινομένος ηος θεπμοκηπίος Περικλής Καθάζης (Προϊζηάμενος Δ/νζης Προμηθειών-Υπηρεζιών-Προγραμμάηων, ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.) (WASTE-C-CONTROL)

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα Ειζαγωγικά Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνινπζνύλ έρνπλ θαζαξά βησκαηηθό ραξαθηήξα θαη έρνπλ ζαλ ζηόρν ηελ πξνεηνηκαζία ησλ παηδηώλ γηα λα επηζθεθηνύλ έλα κνπζείν. Είλαη έμη δξαζηεξηόηεηεο κέζα από ηηο νπνίεο

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος**

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος** Φξπζνζηόκνπ Μ., Φξηζηνθόξνπ Ε., & Λεκνλίδεο Φ., (2008). Σύγθξηζε δηαδηθαζηώλ κνληεινπνίεζεο καζεηώλ δεκνηηθνύ θαη γπκλαζίνπ. Ππακηικά 10 ος Παγκύππιος Σςνεδπίος Μαθημαηικήρ Παιδείαρ και Δπιζηήμηρ, Πάθορ

Διαβάστε περισσότερα

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Γξακκή ηίηινπ Γξακκή κελνύ Γξακκή εξγαιείσλ Μνξθνπνίεζε Δηθόλα Δθέ DHTML Παξάζπξν εξγαζηώλ Όηαλ αλνίγνπκε ην FrontPage, αλνίγεη απηόκαηα κία λέα ζειίδα. (Σην FrontPage

Διαβάστε περισσότερα

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1079 Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε Ε. Ζωγόπνπινο 1, Κ. Μπαγνπιή 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΔΠΑ. Αηγάιεσ, ezogo@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα