Πρόζθαηες δράζεις μεηαρρύθμιζης ηοσ ΕΣΥ ως πσλώνες ηης ηλεκηρονικής σγείας: θέζεις και προηάζεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόζθαηες δράζεις μεηαρρύθμιζης ηοσ ΕΣΥ ως πσλώνες ηης ηλεκηρονικής σγείας: θέζεις και προηάζεις"

Transcript

1 Πρόζθαηες δράζεις μεηαρρύθμιζης ηοσ ΕΣΥ ως πσλώνες ηης ηλεκηρονικής σγείας: θέζεις και προηάζεις Ε. Θηραίος Γενικός Ιατρός WHO NCD/PHC Consultant Μέλος Εθνικού Σσμβοσλίοσ Δημόσιας Υγείας Γενικός Γραμματέας Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών

2 «Σύμφωνα με την τροποποίηση της εγκυκλίου του ΕΟΦ με αριθμ. πρωτ / άρθρο 3, όπως αυτή κοινοποιήθηκε από τον ΕΟΦ με αριθμ. πρωτ / , δηλώνω ότι δεν υφίσταται οιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων»

3

4 Η θαηάζηαζε ζην ρώξν ηεο πγείαο ην παξνπζίαδε ζπζζσξεπκέλα πξνβιήκαηα εηώλ: Αύμεζε δαπαλώλ ηνπ ΔΤ, κε έκθαζε ζηα ηαηξνηερλνινγηθά πξντόληα, αιιά θαη ζηα ηακεία θνηλσληθήο αζθάιηζεο πγείαο, Καηαθεξκαηηζκόο ησλ πνιηηηθώλ γηα ηελ πγεία, ηε δηαρείξηζε θαη ρξεκαηνδόηεζε ησλ ππεξεζηώλ πγείαο, Έιιεηςε κεραληζκώλ ειέγρνπ (ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο, νηθνλνκηθνύ ειέγρνπ, θ.ιπ.), Έιιεηςε ελόο απνηειεζκαηηθνύ ζπζηήκαηνο πξνκεζεηώλ θαη ηηκνιόγεζεο θαξκάθσλ, Απνπζία κηαο πνιηηηθήο δηαρείξηζεο ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ζην ΔΤ. (Τ.Τ.Κ.Α./Γεληθή Γξακκαηεία: Έθζεζε απνηειεζκάησλ ΤΤΚΑ θαη ησλ κνλάδσλ ηνπ ΔΤ 2011)

5 Μέηξα θαη πνιηηηθέο πνπ άξρηζαλ λα εθαξκόδνληαη από ην 2010 έθεξαλ κηα ζεηξά αιιαγώλ κέζα ζην 2011: Γεκηνπξγία κεραληζκώλ ειέγρνπ (ESY.net, εθαξκνγή δηπινγξαθηθνύ, νινθιεξσκέλα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, κεληαία αμηνιόγεζε, DRGs, θ.ιπ.), Δηδηθέο πνιηηηθέο θαη ζηόρνπο ζηελ παξνρή (ΔΤ, Πξνκήζεηεο, θ.ιπ.) θαη ηελ ελνπνίεζε ηεο ρξεκαηνδόηεζεο θαη ηεο ΠΦΤ (ΔΟΠΤΤ), Οινθιεξσκέλεο πνιηηηθέο θαξκάθσλ (ηηκνιόγεζε, ειεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε, ζεξαπεπηηθά πξσηόθνιια ζπληαγνγξάθεζεο, θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο, θιπ.) θαη κέηξα πξνκεζεηώλ (θεληξηθά, πεξηθεξεηαθά, ηνπηθά)

6

7 Tν ESY.net απνηέιεζε ηελ αηρκή ηνπ δόξαηνο γηα ηελ άζθεζε απνηειεζκαηηθήο θαη απνδνηηθήο δηνίθεζεο ηεο θεληξηθήο ππεξεζίαο ηνπ ΥΥΚΑ, ησλ ΥΠΔ θαη ησλ δηνηθήζεσλ ησλ κνλάδσλ πγείαο, σο εξγαιείν παξαθνινύζεζεο, ηεθκεξίσζεο θαη ειέγρνπ ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ παξεκβάζεσλ, κέηξσλ θαη πνιηηηθώλ. Η δηαδηθηπαθή απηή εθαξκνγή θαηαρώξεζεο νηθνλνκηθώλ θαη ιεηηνπξγηθώλ ζηνηρείσλ, πιεξνθόξεζεο θαη εμαγσγήο αλαθνξώλ θαη ζπγθξηηηθώλ ζηνηρείσλ, δηακόξθσζε έλα ζύγρξνλν εξγαιείν ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, ράξαμεο πνιηηηθώλ πγείαο θαη παξαγσγήο δεηθηώλ αμηνιόγεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ κνλάδσλ πγείαο ηνπ ΔΣΥ. Τν ESY.net ζπκπιεξώλεηαη ζε κεληαία βάζε, από όια ηα λνζνθνκεία ηεο ρώξαο, κέζσ δηαπηζηεπκέλσλ ρξεζηώλ επηρεηξεζηαθώλ ζηειερώλ ησλ λνζνθνκείσλ, κε απζηεξά θαζνξηζκέλε ηεξαξρία ζπκπιήξσζεο θαη ειέγρνπ ησλ ζηνηρείσλ, παξέρνληαο ηηο αλαγθαίεο δηθιείδεο αζθαιείαο πξνζέθεξε έγθπξε θαη έγθαηξε ελεκέξσζε. 7

8 Α. Οικονομικές Αναφορές 1. Μηνιαία Παρακολοφθηςη Ταμειακοφ Προχπολογιςμοφ 2. Μηνιαίεσ Αγορζσ (Συγκεντρωτικά) 3. Μηνιαίεσ Αγορζσ (Αναλυτικά) 4. Αναλώςεισ Υλικών και Φαρμάκων (ανά τμήμα) 5. Μηνιαίεσ λειτουργικζσ δαπάνεσ υποχρεώςεισ από λειτουργικζσ δαπάνεσ 6. Μηνιαία Κατάςταςη Παρακολοφθηςησ Νοςηλίων 7. Μηνιαία Κατάςταςη Λειτουργικών Εςόδων - Λειτουργικοφ Κόςτουσ 8. Παρακολοφθηςη KEN-DRGs Β. Αναφορές Νοσηλευτικής Κίνησης 10. Εξωτερικοί Αςθενείσ (ΤΕΙ, ΤΕΠ, Απογευματινά) 11. Καταγραφή Νοςηλευτικήσ Κίνηςησ 12. Εξετάςεισ - Χειρουργεία - Διακομιδζσ 13. Διάρθρωςη Υπηρεςιών ανα αςφαλιςτικό φορζα 14. Παρακολοφθηςη Ολοήμερησ (Απογευματινήσ Λειτουργίασ) 15. Καταςτάςεισ Προςωπικοφ Νοςοκομείου 16. Νοςηλευτική Κίνηςη από Ιδιωτικζσ Αςφαλιςτικζσ Εταιρείεσ Γ. Δεσμεφσεις Γενικοφ Λογιστηρίου του Κράτους 1. Μηνιαία Κατάςταςη Δαπανών Μιςθοδοςίασ και Αριθμοφ Υπαλλήλων 2. Μηνιαία Κατάςταςη Αριθμοφ Αμειβομζνων με Ειδικά Μιςθολόγια 3. Μηνιαίο Δελτίο 1 (ΝΠΔΔ) - Ζςοδα (Ειςπράξεισ), Ζξοδα (Πληρωμζσ), Απολογιςμόσ 4. Μηνιαίο Δελτίο 3 (ΝΠΙΔ) - Ζςοδα (Ειςπράξεισ), Ζξοδα (Πληρωμζσ), Απολογιςμόσ 5. Ανεξόφλητεσ Υποχρεώςεισ Νομικών Προςώπων

9 Υπήζη/παπακολούθηζη ππωηοηύπων, γενοζήμων/εκηόρ παηένηαρ Ιαν-Φεβ % 80% 60% 77% 72% 61% 79% 65% 63% 68% 72% 40% 20% 23% 28% 39% 21% 35% 37% 32% 28% 0% 1η Τ.Πε. 2η Τ.Πε. 3η Τ.Πε. 4η Τ.Πε. 5η Τ.Πε. 6η Τ.Πε. 7η Τ.Πε. ύνολο Ππωηόηςπα Γενόζημα

10 Σπλνιηθή εηθόλα γηα όια ηα Ννζνθνκεία ηεο ρώξαο αλά πεξηθέξεηα Γπλαηόηεηα δηαιεηηνπξγηθόηεηαο κε ηα ERP πξνγξάκκαηα ησλ λνζνθνκείσλ κε απηνκαηνπνηεκέλε δηαδηθαζία ζπιινγήο ησλ ζηνηρείσλ, κέζσ ηεο αλαβάζκηζεο θαη απηνκαηνπνίεζεο ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ κε ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ησλ λνζνθνκείσλ Υινπνίεζε ζπζηήκαηνο επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο (ΒΙ), πιήξσο παξακεηξνπνηήζηκνπ, κε δπλαηόηεηα εμαγσγήο αλαθνξώλ, ζπγθξηηηθώλ ζηνηρείσλ θαη δεηθηώλ ελδηαθέξνληνο ζρεηηθά κε όια ηα ζηνηρεία πνπ απνζεθεύνληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο εθαξκνγήο Πξνσζεί νπζηαζηηθή θαη ελδειερή ιεηηνπξγηθή ζπλεξγαζία ησλ ΜΥ, Υ.Πε. θαη ΚΥ Ιθαλνπνηεί ηελ απαίηεζε γηα νκνηνγέλεηα όισλ ησλ κεηξήζηκσλ κεγεζώλ ησλ ΜΥ Πξνζθέξεη κεραληζκνύο γηα ηελ άζθεζε νξζνινγηθήο επηρεηξεζηαθήο δηνίθεζεο Δξγαιείν αμηνιόγεζεο ιεηηνπξγίαο ησλ κνλάδσλ πγείαο ηνπ ΔΣΥ

11

12 πξώελ ΠεΣΥΠ ΟΠΣΥ παξαιακβάλνληαη - 11 πξώελ ΠεΣΥΠ - ΟΠΣΥ κε κηθξά θαη κεγάια πξνβιήκαηα (ζηόρνο λα ζσζνύλ) - 2 πξώελ ΠεΣΥΠ ΟΠΣΥ απεληάρζεθαλ από ην Γ ΚΠΣ (ζηόρνο λέα ΤΓΔ)

13 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ (ηέλος 2011) ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΜΕΡΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Διασείπιζη Φαπμακείος Διασείπιζη Υλικών Αποθήκερ Διασείπιζη Λογ. Αζθενών ΚΕΝ Διασείπιζη Γπαθείος Κίνηζηρ Διασείπιζη ΤΕΙ Διασ. Γεν. Λογιζηηπίος Διπλογπαθικό Διασείπιζη Πποζωπικού Διασ. Κλινικών Αηομ. Σςνηαγ. Φαπμάκων Διασ. Επγαζηηπίων (LIS) Ιαηπονοζηλεςηικόρ Φάκελορ 30 43

14 100% 80% 60% % ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΗΗ ΛΟΓΙΣΗΡΙΩΝ ΣΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ (ΑΝΑ Τ.Πε) 58% 59% 61,50% 80% 80% 63% 87,50% 40% 20% 0% 1η 2η 3η 4η 5η 6η 7η (ππώηο 4μηνο 2012) SLAs 2012 ERPs ζε Λειηοςπγία LIS ζε Λειηοςπγία KEN 1ε Υ.Πε ε Υ.Πε ε Υ.Πε ε Υ.Πε ε Υ.Πε ε Υ.Πε ε Υ.Πε ύνολα

15 Με ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο ζα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα λα πξνθύπηεη ζε κεληαία βάζε: ην θόζηνο ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ πγείαο ζε επίπεδν θέληξνπ θόζηνπο (ηνκέαο, θιηληθή), ην αληίζηνηρν έζνδν ηνπ θέληξνπ θόζηνπο, ην αληίζηνηρν ιεηηνπξγηθό απνηέιεζκα, ζύγθξηζε ηνπ θόζηνπο ζε ζρέζε κε ηηο ηηκέο ησλ ΚΔΝ/DRGs.

16 Αναγνώπιζη πποβλήμαηορ ςγείαρ Αναγνώπιζη ανάγκηρ για ανηιμεηώπιζη (επείγον ή ππογπαμμαηιζμένο) Αίηημα επαθήρ Επειζόδιο θπονηίδαρ Εξέηαζη, Διάγνωζη Ανηιμεηώπιζη, ποπεία αγωγήρ Επειζόδιο θρονηίδας Είναι ηο ππόβλημα ςγείαρ ή μια αζθένεια από ηην ππώηη εμθάνιζη ηηρ ζε λειηοςπγό ηηρ ςγείαρ μέσπι και ηην ηελεςηαία ζςνάνηηζη για ηο ζςγκεκπιμένο ππόβλημα ή αζθένεια. Αίηημα επαθήρ Εξέηαζη, Διάγνωζη Ανηιμεηώπιζη, ποπεία αγωγήρ Θεπαπεία Θάναηορ Νέο επειζόδιο Διάκπιζη από: Επειζόδιο νόζοσ: Ιαηπικό ππόβλημα από ηην έναπξη ηος μέσπι ηην θεπαπεία ή ηο θάναηο. Επειζόδιο αζθένειας: Φπονικό διάζηημα πος ο αζθενήρ ςποθέπει Γηακόξθσζε θνηλώλ εληύπσλ: Ιαηξηθά (θύιινπ ηζηνξηθνύ, ΤΔΙ, ΤΔΠ, ελεκεξσηηθό ζεκείσκα, ηαηξηθή γλσκάηεπζε) Ννζειεπηηθά (λνζειεπηηθό ηζηνξηθό, δειηίν παξαγγειίαο πγεηνλνκηθνύ/θαξκαθεπηηθνύ πιηθνύ Δξγαζηεξηαθώλ εμεηάζεσλ (βηνπαζνινγηθώλ, αθηηλνδηαγλσζηηθώλ) Φαξκαθείνπ (αηνκηθή ζπληαγή θαη ρξεσκέλν πγεηνλνκηθό πιηθό) Διάρηζηεο απαηηήζεηο: N1 521 Ηκεξήζην Φύιιν Ννζειείαο Ι1 401 Φύιιν Ιζηνξηθνύ Αζζελνύο Ι4 471 Δλεκεξσηηθό Σεκείσκα Ι4 472 Ιαηξηθή Βεβαίσζε Γλσκάηεπζε Φ1 701β Αηνκηθή Σπληαγή Φαξκάθσλ θαη Φξεσκέλνπ Υγεηνλνκηθνύ Υιηθνύ. N1 501 Ννζειεπηηθό Ιζηνξηθό

17

18 Γιαηί δημιοςπγήθηκαν ηα DRGs Μείσζε θόζηνπο λνζειείαο Δλζσκάησζε βαξύηεηαο αζζέλεηαο Βειηίσζε ηεο αθξίβεηαο ησλ απνδεκηώζεσλ Μέηξεζε θαηαλάισζεο πόξσλ Μείσζε θόζηνπο λνζνθνκείσλ κε πεξηζηαηηθά κηθξόηεξεο βαξύηεηαο Απνδεκίσζε αλά πεξηζηαηηθό (αλεμαξηήησο πξαγκαηηθνύ θόζηνπο)

19 Η ιεπαπσική δομή ηηρ ηαξινόμηζηρ ηων ΚΕΝ/DRGs 25 MDCs ύζηεκα νξγαληζκνύ DRGs Χειροσργικά, Παθολογικά, Άλλα DRG ηαηξηθή πξάμε, λόζεκα Σσνσπάρτοσζες παθήζειςεπιπλοκές Υσξίο Με Με κέηξηαο βαξύηεηαο Με ζνβαξέο Με θαηαζηξνθηθέο

20 Μεγάιεο Γηαγλσζηηθέο Καηεγνξίεο (25 MDCs) π.ρ. Ασθενείρ τος Οςποποιητικού ΣςστήματορM DC 11 Με Φεηξνπξγηθά (non-surgical) Παζνινγηθά (medical) Πεξηζηαηηθά, Αξρηθή Γηάγλσζε π.ρ. οςπολοίμωξη Φεηξνπξγηθά (surgical) Πεξηζηαηηθά, Φεηξνπξγηθή Δπέκβαζε: 1: όρη, 2: λαη π.ρ. επεμβάσειρ στην οςπήθπα Ηιηθία 1: όρη 2: λαη Ηιηθία Δπηπινθέο DRG λαη όρη DRG 314 Δπηπινθέο DRG 320 DRG 321 όρη λαη DRG 313 DRG 312

21

22 Σο ζύζηημα ηων ΚΕΝ/DRGs ΣΚΑ 04 Παθήζεις και διαηαρατές ηοσ αναπνεσζηικού ζσζηήμαηος ΚΕΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α01Μ Μείζονες επεμβάζεις θώρακος με καηαζηροθικές ζσνσπάρτοσζες παθήζεις- επιπλοκές ΚΩΔΙΚΟ ICD-10 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ICD-10 A15.2 Φσμαηίωζη ηοσ πνεύμονα, επιβεβαιωμένη ιζηολογικά A15.3 Φσμαηίωζη ηοσ πνεύμονα, επιβεβαιωμένη με μη καθοριζμένα μέζα A15.4 Φσμαηίωζη ηων ενδοθωρακικών λεμθαδένων, επιβεβαιωμένη βακηηριολογικά και ιζηολογικά A15.6 Φσμαηιώδης πλεσρίηιδα, επιβεβαιωμένη βακηηριολογικά και ιζηολογικά A15.8 Άλλες μορθές θσμαηίωζης ηοσ αναπνεσζηικού, επιβεβαιωμένες βακηηριολογικά και ιζηολογικά ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ I X X X X X X ΚΑΡΓΙΟΠΝΔΤΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΝΗΦΗ ΣΡΑΥΔΙΟΣΟΜΙΑ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΣΡΑΥΔΙΟΣΟΜΙΑ, ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΠΡΟΠΔΛΑΗ, ΚΡΙΚΟΘΤΡΔΟΔΙΓΗ ΜΔΜΒΡΑΝΗ ΣΡΑΥΔΙΟΠΛΑΣΙΚΗ, ΣΡΑΥΗΛΙΚΗ ΠΡΟΠΔΛΑΗ ΣΡΑΥΔΙΟΠΛΑΣΙΚΗ, ΣΡΑΥΔΙΟΦΑΡΤΓΓΙΚΟ ΤΡΙΓΓΙΟ, ΚΑΘΔ ΣΑΓΙΟ ΣΡΑΥΔΙΟΠΛΑΣΙΚΗ, ΔΝΓΟΘΧΡΑΚΙΚΗ ΠΡΟΠΔΛΑΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΡΟΠΙΓΑ

23

24 Κωδικοί Διαγνώζεων ICD-10 24

25 Κωδικοί Ιαηπικών Ππάξεων 25

26 ΟΜΑΓΑ ΔΣΓΥ: Κσδηθνπνίεζε Ιαηξηθώλ Πξάμεσλ κε βάζε ηα - International Classification of Procedures in Medicine-ICPM, - International Classification of Health Interventions-ICHI, - Current Procedural terminology-cpt (USA), - ICD-10 Procedure Coding System-ICD-10-PCS (USA), - Office of Population, Censuse and Surveys Classification of Surgical Operations and Procedures - OPCS-4 (UK), - Classification Communes des Actes Medicaux-CCAM (France) ΚΔΣΥ: Διιεληθή Ολνκαηνινγία & Κσδηθνπνίεζε Ιαηξηθώλ Πξάμεσλ (ΔΛΟΚΙΠ)

27 Υαπακηηπιζηικέρ Καηηγοπίερ ΚΕΝ 27

28 Ηλεκτρονικές δημοπρασίες φαρμάκων με βάση τη δραστική ουσία

29 Μείωζη ζε εςπώ: ,89. Ποζοζηό μείωζηρ: 77,99%. PO Number Time ID Supplier Product Name Category Quantity Absolute Quantity Unit Price Budget of Tender Final value of contract Current Amount of contract execution Ινπι 19, 2012 GENERICS PHARMA HELLAS Δ.Π.Δ. CLOPIDOGREL/MYLAN F.C. TAB 75MG/TAB BTx28 ζε BLISTERS (OPA/ALU/PVC/ALU) ΓΡΑΣΙΚΔ ΟΤΙΔ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ,76 255, Ινπι 19, 2012 GENERICS PHARMA HELLAS Δ.Π.Δ. OMEPRAZOLE/GENERICS PD.SOL.INF 40MG/VIAL BTx 5 GLASS VIALS ΓΡΑΣΙΚΔ ΟΤΙΔ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ , , Ινπι 19, 2012 ASTRAZENECA Α.Δ. LOSEC CAPS 20 MG - 1X14 ΓΡΑΣΙΚΔ ΟΤΙΔ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ,36 336, Ινπι 19, 2012 GENERICS PHARMA HELLAS Δ.Π.Δ. CIPROFLOXACIN/GENERICS SOL.INF 400MG/200ML BTx15 BAGSx200ML ΓΡΑΣΙΚΔ ΟΤΙΔ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ , , Ινπι 19, 2012 GENERICS PHARMA HELLAS Δ.Π.Δ. CIPROFLOXACIN/GENERICS SOL.INF 400MG/200ML BTx15 BAGSx200ML ΓΡΑΣΙΚΔ ΟΤΙΔ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ , , Απγ 6, 2012 ASTRAZENECA Α.Δ. LOSEC CAPS 20 MG - 1X14 ΓΡΑΣΙΚΔ ΟΤΙΔ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ , , Απγ 14, 2012 GENERICS PHARMA HELLAS Δ.Π.Δ. OMEPRAZOLE/GENERICS PD.SOL.INF 40MG/VIAL BTx 5 GLASS VIALS ΓΡΑΣΙΚΔ ΟΤΙΔ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ , , Απγ 14, 2012 GENERICS PHARMA HELLAS Δ.Π.Δ. CIPROFLOXACIN/GENERICS SOL.INF 400MG/200ML BTx15 BAGSx200ML ΓΡΑΣΙΚΔ ΟΤΙΔ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ , , Απγ 14, 2012 GENERICS PHARMA HELLAS Δ.Π.Δ. CLOPIDOGREL/MYLAN F.C. TAB 75MG/TAB BTx28 ζε BLISTERS (OPA/ALU/PVC/ALU) ΓΡΑΣΙΚΔ ΟΤΙΔ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ,76 127, Απγ 27, 2012 GENERICS PHARMA HELLAS Δ.Π.Δ. CIPROFLOXACIN/GENERICS SOL.INF 400MG/200ML BTx15 BAGSx200ML ΓΡΑΣΙΚΔ ΟΤΙΔ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ , , Απγ 27, 2012 GENERICS PHARMA HELLAS Δ.Π.Δ. CLOPIDOGREL/MYLAN F.C. TAB 75MG/TAB BTx28 ζε BLISTERS (OPA/ALU/PVC/ALU) ΓΡΑΣΙΚΔ ΟΤΙΔ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ,76 510,40 total cost , , ,56

30 Μείωζη ζε εςπώ: ,30. Ποζοζηό μείωζηρ: 80,40%. PO Number Time ID Supplier Product Name Category Quantity Absolute Quantity Unit Price Budget of Tender Final cost of contract Current Amount of contract execution Ινπι 20, 2012 BRISTOL - MYERS SQUIBB A.E. ISCOVER 75MG ΓΡΑΣΙΚΔ ΟΤΙΔ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ,61 146, Ινπι 20, 2012 BRISTOL - MYERS SQUIBB A.E. ISCOVER 75MG ΓΡΑΣΙΚΔ ΟΤΙΔ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ,61 730, Ινπι 20, 2012 GENERICS PHARMA HELLAS Δ.Π.Δ. OMEPRAZOLE/GENERICS PD.SOL.INF 40MG/VIAL BTx 5 GLASS VIALS ΓΡΑΣΙΚΔ ΟΤΙΔ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ,83 241, Ινπι 27, 2012 GENERICS PHARMA HELLAS Δ.Π.Δ. CIPROFLOXACIN/GENERICS ΓΡΑΣΙΚΔ ΟΤΙΔ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ SOL.INF 400MG/200ML BTx15 ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ BAGSx200ML , , Ινπι 27, 2012 GENERICS PHARMA HELLAS Δ.Π.Δ. CLOPIDOGREL/MYLAN F.C. TAB 75MG/TAB BTx28 ζε BLISTERS (OPA/ALU/PVC/ALU) ΓΡΑΣΙΚΔ ΟΤΙΔ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ , , Ινπι 30, 2012 GENERICS PHARMA HELLAS Δ.Π.Δ. CIPROFLOXACIN/GENERICS ΓΡΑΣΙΚΔ ΟΤΙΔ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ SOL.INF 400MG/200ML BTx15 ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ BAGSx200ML , ,00 total cost , , ,09

31 Η εφαρμογή των Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων Συνταγογράφησης (Υ4α/νηθ / Υ.Α.) «Απνδνρή ηεο απόθαζεο ηεο νινκέιεηαο ηνπ ΚΔ.Σ.Υ. ζρεηηθά κε ηα ζεξαπεπηηθά πξσηόθνιια ζπληαγνγξάθεζεο» (Κ.Υ.Α. Υ4α/νηθ.Γ.Υ.155/ ) «Καζνιηθή θαη Υπνρξεσηηθή Δθαξκνγή ησλ Θεξαπεπηηθώλ Πξσηνθόιισλ Σπληαγνγξάθεζεο»

32

33 Σθνπόο ήηαλ ε ζύληαμε πξσηνθόιισλ, κε ηελ έλλνηα ησλ ιεπηνκεξώλ (βήκα πξνο βήκα) νδεγηώλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο θαηάζηαζεο, ζε κηα ζπγθεθξηκέλε κνλάδα πγείαο, αλάινγα κε ηηο δπλαηόηεηεο ηεο κνλάδαο θαη όρη ε ζύληαμε θαηεπζπληεξίσλ νδεγηώλ, ζην πιαίζην ησλ γεληθώλ θαηεπζύλζεσλ πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνύλ από όιεο ηηο βαζκίδεο θαη πεξηέρνπλ κεζνδνινγηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζπληέζεθαλ (ζπιινγή βηβιηνγξαθίαο θιπ), θαζώο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ηξόπνπο εθαξκνγήο θαη δηάδνζεο (πρ NICE Guidelines) θαη γηα ηα πηζαλά εκπόδηα ζηελ εθαξκνγή ηνπο. 33

34 Βαζηθνί ζηόρνη ζύληαμεο ησλ, θαηά βάζε θαξκαθεπηηθώλ ζεξαπεπηηθώλ, απηώλ πξσηνθόιισλ ήηαλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ: από όινπο ηνπο ηαηξνύο σο βνήζεκα ζηε ζπληαγνγξάθεζε ώζηε λα νξηζηεί ην πιαίζην ηεο «θαιήο ηαηξηθήο πξαθηηθήο» ζηελ Ιβάζκηα, αιιά θαη ζηελ ΙΙβάζκηα / ΙΙΙβάζκηα πεξίζαιςε ηόζν ζε έληππε, όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (pdf vs html) Σε όια ηα πξσηόθνιια ζα πξέπεη λα πεξηέρνληαη ζπζηάζεηο γηα: ζπγθεθξηκέλεο δξαζηηθέο νπζίεο, ηελ αθξηβή δόζε ηνπο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε έλδεημε, ηε δηάξθεηα ζεξαπείαο, θξηηήξηα επηηπρίαο (ή παξαθνινύζεζεο) ζεξαπείαο θαη όπνπ απαηηείηαη ην είδνο θαη ε ζπρλόηεηα εξγαζηεξηαθήο παξαθνινύζεζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ή ησλ αλακελόκελσλ παξελεξγεηώλ. 34

35

36 Η εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης

37 Η βειηίσζε ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ πγείαο ζηνπο πνιίηεο Η επίηεπμε ζεκαληηθώλ νηθνλνκηώλ ζηνλ ηνκέα θξνληίδαο πγείαο Ο εμνξζνινγηζκόο ησλ δηαδηθαζηώλ ζπληαγνγξάθεζεο θαη ηνπ ειέγρνπ ηεο Η αλάπηπμε ελόο αλνηθηνύ ζπζηήκαηνο, κε ελζσκάησζε ησλ δηεζλώλ βέιηηζησλ πξνηύπσλ θαη πξαθηηθώλ, αιιά θαη ε παξνρή ζε ηξίηνπο δπλαηόηεηαο αλάπηπμεο θαηλνηόκσλ ππεξεζηώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνρή ππεξεζηώλ πγείαο. 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 2α Φαρμακείο 1 Εθηειεί ηε Σπληαγή 3 Ιατρός Ελεκεξώλεη γηα εθηέιεζε ΗΔΙΚΑ 4 Ταπηνπνηεί εμεηαδόκελν Ειέγρεη αζθαιηζηηθή ηθαλόηεηα Σπληαγνγξαθεί Παξαπέκπεη Καηαρωξεί 2β Εργαστήριο Εθηειεί Εμεηάζεηο Ελεκεξώλεη γηα εθηέιεζε Δηαρεηξίδεηαη ζηνηρεία Υπνζηεξίδεη ρξήζηεο θαη ΦΚΑ ΦΚΑ Ειέγρνπλ θαλνληθόηεηα Εθθαζαξίδνπλ ζπληαγέο Εκβάδνπλ πιεξωκέο 5 ΔΙΑΣ / Τράπεδες Πιεξώλνπλ δηθαηνύρνπο Θεώρεσε

43 Ηλεκηπονική ςνηαγογπάθηζη εξωηεπικών αζθενών ΕΤ ΤΠΕ ΤΝΟΛΟ ΙΑΣΡΩΝ ΣΕΙ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ ΣΑ ΜΗΣΡΩΑ ΣΗ ΗΔΙΚΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΜΗ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ % ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 1η % 2η % 3η % 4η % 5η % 6η % 7η % ΤΝΟΛΟ %

44 Σο ζύζηημα παπακολούθηζηρ

45 Ενέπγειερ πος έσοςν ςλοποιηθεί 1. Διαςφνδεςη των πληροφοριακών ςυςτημάτων των φαρμακείων με το ςφςτημα τησ ηλεκτρονικήσ ςυνταγογράφηςησ API 2. Ενςωμάτωςη ποςοςτοφ ςυμμετοχήσ αςφαλιςμζνων ςτη λίςτα φαρμάκων του ΕΟΦ 3. Διαςφνδεςη με την ΚΜΕΣ (ΕΟΠΥΥ) 4. Ειςαγωγή δραςτικήσ ουςίασ για το ςφνολο των φαρμάκων ςε ςυνεργαςία με Υπ. Υγείασ, ΕΟΦ, ΕΟΠΥΥ 5. Σφςτημα GIS

46 Τα επόμενα βήματα: θέσεις και προτάσεις

47 Υινπνίεζε από ην ΥΥΚΑ ηνπ εληαγκέλνπ έξγνπ ζηελ Χεθηαθή Σύγθιηζε «Σύζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Δπηρεηξεκαηηθήο Δπθπΐαο ΔΣΥ (MIS-BI)». Τν έξγν απηό ζα πξνζθέξεη κεραληζκνύο πνπ ζα επηηξέςνπλ ηελ άζθεζε επηρεηξεζηαθήο δηνίθεζεο επί ζεκάησλ Πξνζσπηθνύ, Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο θαη Πξνϋπνινγηζκώλ, Γηαθίλεζεο θαη Γηαρείξηζεο Αζζελώλ θαη ζα ηθαλνπνηήζνπλ ηελ απαίηεζε γηα νκνγελνπνίεζε όισλ ησλ κεηξήζηκσλ επηρεηξεζηαθώλ κεγεζώλ πνπ δηαρεηξίδνληαη νη κνλάδεο πγείαο θαη ηελ εληαία δηαρείξηζε ησλ αζζελώλ. Απηό ζα απνηειέζεη ηε θπζηθή ζπλέρεηα ηνπ ESYnet, κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ νπνίνπ ζε όιε ηε ρώξα ζα ππάξμεη νκνγελνπνίεζε ζηα ηέζζεξα αθόινπζα επίπεδα: ην θπζηθό (πιηθό θαη ινγηζκηθό), ηα δεδνκέλα (θσδηθνπνηήζεηο θαη πξόηππα), ηηο δηαδηθαζίεο (πξσηόθνιια, κεηξώα θαη πξόηππα) ην πξνζσπηθό (εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε).

48 First results Item Expectation Reached Diagnoses Classification Standardised classification system, suitable for DRG-mapping ICD System: ok Mapping: to be done Procedure Classification Coding Guidelines Cost Calculation DRG Definition (Def. Manual / Algorithm) DRG Catalog Standardised classification system, suitable for DRG-mapping Mandatory for all inpatients in Greece, Based on individual inpatient stays, based on real cost data collection, including all costs (incl. HR) Unique assignment of every inpatient to exactly one DRG, including all relevant items (e.g. secondary diagnoses, artificial ventilation,..) Including calculated data for cost weights, lengthes of stay, deduction, surcharges, additional fees not complete, not standardised Mapping: to be done not available, to be done incomplete, estimated, not aggregated possibility to choose KEN Catalog contains Data not calculated Dr. Nikolai von Schroeders DRG Implementation Assessment Greece Dr. med. Nikolai von Schroeders Dr. med. Sascha Baller 27 April 2012

49 Πποϋποθέζειρ εθαπμογήρ ΚΕΝ/DRGs Δπηρεηξεζηαθόο ζρεδηαζκόο (καθξνρξόληνο) Δθπαίδεπζε, εθπαίδεπζε, εθπαίδεπζε!!! Γηαδηθαζίεο Οινθιεξσκέλα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα λνζνθνκείσλ Δλζσκάησζε clinical pathways - Δηζαγσγή grouper Κσδηθνπνηήζεηο λόζσλ, ηαηξηθώλ πξάμεσλ, θ.α. Σεθκεξίσζε, ηεθκεξίσζε, ηεθκεξίσζε (Documentation)!!! (δηαδηθαζίεο, πξάμεηο, ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο (Present On Admission???), επηπινθέο) Φνξέαο παξαθνινύζεζεο θαη αλάιπζεο Δπεμεξγαζία πιεξσκώλ (+ ειεγθηηθόο κεραληζκόο)

50 Ο αιγόξηζκνο ηαμηλόκεζεο grouper (s/w) Σο ζύζηημα ηων DRGs

51

52

53

54

55

56

57 Ενζωμάηωζη Θεπαπεςηικών Ππωηοκόλλων ςνηαγογπάθηζηρ (ΕΟΦ/Ιαηπική Εηαιπεία Αθηνών) ΠΟΙΟ ΔΙΝΑΙ Ο ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: Η ελζσκάησζε νδεγηώλ ζπληαγνγξάθεζεο θαξκάθσλ θαη παξαθιηληθώλ εμεηάζεσλ θαη ε θνζηνιόγεζή ηνπο αλά ΚΔΝ. Γηαηύπσζε νδεγηώλ ζύληαμεο ζεξαπεπηηθώλ πξσηνθόιισλ ζπληαγνγξάθεζεο Παξαθνινύζεζε θαη ελζσκάησζε ησλ ζρεηηθώλ πξσηνθόιισλ ζηα ππό ζύληαμε θιηληθά πξσηόθνιια (clinical pathways)

58 - Να αθνινπζεζεί εληαία κεζνδνινγία αλάπηπμεο ησλ ζεξαπεπηηθώλ πξσηνθόιισλ κε ηε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ AGREE II, έηζη ώζηε λα δηαζθαιηζηεί ε νκνηνκνξθία θαη πνηόηεηα όισλ ησλ πξσηνθόιισλ - Να αλαπηπρζεί θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί από όιεο ηηο εηαηξίεο έλα θνηλό πξόηππν template, έηζη ώζηε λα δηαζθαιηζηεί νκνηόκνξθε ζρεκαηνπνίεζε ζε όια ηα πξσηόθνιια - Να ππάξρεη δηαβάζκηζε ησλ ζεξαπεπηηθώλ επηινγώλ (1 ν βήκα/1 ε γξακκή ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο, 2 ν, 3 ν θ.ν.θ., ρξήζε εθηόο ελδείμεσλ ζεξαπεπηηθώλ επηινγώλ), κε ηελ αλαγθαία θάζε θνξά ηεθκεξίσζε. - Να νξίδνληαη ζε θάζε πεξίπησζε ηα θξηηήξηα απνδνρήο κε εγθεθξηκέλσλ ζεξαπεηώλ. Κάζε ζύζηαζε γηα κε εγθεθξηκέλε ζεξαπεία ζα πξέπεη λα ηεθκεξηώλεηαη κε βάζε πξνθαζνξηζκέλα θξηηήξηα (π.ρ. θιηληθέο κειέηεο, θιηληθή εκπεηξία θιπ.) - Γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ ζεξαπεπηηθώλ πξσηνθόιισλ ζε πεξηπηώζεηο πνιπζπζηεκαηηθώλ λνζεκάησλ όπνπ εκπιέθνληαη δηαθνξεηηθέο εηδηθόηεηεο ζα πξέπεη λα επηηεπρζεί ζπκθσλία (consensus) κεηαμύ όισλ ησλ εκπιεθόκελσλ επηηξνπώλ - Να νξηζηνύλ ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα κε βάζε ηα νπνία ζα αμηνινγείηαη ε αλάγθε επηθαηξνπνίεζεο ησλ πξσηνθόιισλ (π.ρ. λέα θάξκαθα, λέεο ελδείμεηο, ζέκαηα αζθάιεηαο θιπ.), θαζώο επίζεο θαη ε δηαδηθαζία επηθαηξνπνίεζεο θαη κε ζπγθεθξηκέλα ρξνλνδηαγξάκκαηα

59 Ειζαγωγή Ππωηοκόλλων ςνηαγογπάθηζηρ

60 Επόμενα βήμαηα ζηο ζύζηημα ηλεκηπονικήρ ζςνηαγογπάθηζηρ Γηαζύλδεζε πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ ηαηξείσλ θαη ERP s λνζνθνκείσλ (πξσηόθνιια δηαιεηηνπξγηθόηεηαο HL7) Δλνπνίεζε e-syntagografisi θαη e-diagnosis δπλαηόηεηα ζπληαγνγξάθεζεο θαξκάθσλ θαη δηαγλσζηηθώλ εμεηάζεσλ κέζα από έλα ζύζηεκα Ηιεθηξνληθή Κάξηα Τγείαο μεθίλεζε πηινηηθά 26 επηεκβξίνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΟΠΑΓ Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Αζζελνύο

61 61

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Φαξσληηάθεο Γηώξγνο, 2213 Επηβιέπσλ θαζεγεηήο: Παπαδάθεο Νηθόιανο Ιαλνπάξηνο 2015 i

Διαβάστε περισσότερα

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Μαπούζι, 20/05/2014 Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Σκήκα Γξαθείν : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλόο Γ/λζε : Αγξάθσλ 3-5 Σαρ. Κώδηθαο : 15123 Μαξνύζη Σειέθσλν:

Διαβάστε περισσότερα

Ηιεθηξνληθή Τγεία: Μύζνο ή Πξαγκαηηθόηεηα. ΓΗΜΗΣΡΗ ΚΟΤΣΟΤΡΗ Καζεγεηήο ΔΜΠ Δξγαζηήξην Βηνταηξηθήο Σερλνινγίαο

Ηιεθηξνληθή Τγεία: Μύζνο ή Πξαγκαηηθόηεηα. ΓΗΜΗΣΡΗ ΚΟΤΣΟΤΡΗ Καζεγεηήο ΔΜΠ Δξγαζηήξην Βηνταηξηθήο Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθή Τγεία: Μύζνο ή Πξαγκαηηθόηεηα ΓΗΜΗΣΡΗ ΚΟΤΣΟΤΡΗ Καζεγεηήο ΔΜΠ Ηιεθηξνληθή Τγεία Η ειεθηξνληθή πγεία πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ πνπ επηηξέπνπλ ηελ δηεπθφιπλζε ηεο ηαηξηθήο πξάμεο κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγνπζα Ιαηξηθή: Αλαθνξά ζηελ ζεκεξηλή πξαγκαηηθόηεηα

Δπείγνπζα Ιαηξηθή: Αλαθνξά ζηελ ζεκεξηλή πξαγκαηηθόηεηα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ http://www.hesem.gr E-Mail: info@hesem.gr Δπείγνπζα Ιαηξηθή: Αλαθνξά ζηελ ζεκεξηλή πξαγκαηηθόηεηα Π. Αγγνπξηδάθεο Δπίθ. θαζεγεηήο Δπείγνπζαο Ιαηξηθήο Π. Κ., Γληήο ΣΔΠ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών : 210 82 59 313, : 210 82 17 486, : info@ctrust.gr, Url: www.ctrust.gr ειίδα 1 / 40 Πίνακας περιεχομένων Στοιχεία Επικοινωνίας Τοποθεσία... 3 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 4 Εταιρικό

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ

Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ-ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ K ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ K ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ K ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: ΑΡΦΕ ΚΑΙ ΕΥΑΡΜΟΓΕ ΔΙΑΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΓΕΙΑ Επιβλϋπων: Καπόπουλοσ Δημότριοσ Σπουδαςτόσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1079 Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε Ε. Ζωγόπνπινο 1, Κ. Μπαγνπιή 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΔΠΑ. Αηγάιεσ, ezogo@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Eθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειε-επηθνηλσλίσλ ζηελ Τγεία. Η εκπεηξία ησλ εθαξκνγώλ e-health ζηνλ Γήκνπ Σξηθθαίσλ.

Eθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειε-επηθνηλσλίσλ ζηελ Τγεία. Η εκπεηξία ησλ εθαξκνγώλ e-health ζηνλ Γήκνπ Σξηθθαίσλ. CiscoExpo 2010 Η Γύλακε ηεο πλεξγαζίαο 20-21 Απξηιίνπ 2010 Eθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειε-επηθνηλσλίσλ ζηελ Τγεία. Η εκπεηξία ησλ εθαξκνγώλ e-health ζηνλ Γήκνπ Σξηθθαίσλ. Γεώξγηνο E. Γαθνύιαο MD, MBAc,

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

(WASTE-C-CONTROL) LIFE09 ENV/GR/000294

(WASTE-C-CONTROL) LIFE09 ENV/GR/000294 Επιλογέρ διασείπιζηρ αποβλήηων για ηον έλεγσο ηων εκπομπών ηων αεπίων ηος θαινομένος ηος θεπμοκηπίος Περικλής Καθάζης (Προϊζηάμενος Δ/νζης Προμηθειών-Υπηρεζιών-Προγραμμάηων, ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.) (WASTE-C-CONTROL)

Διαβάστε περισσότερα

DISASTER RECOVERY: ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ

DISASTER RECOVERY: ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ DISASTER RECOVERY: ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ METHODS &TECHNOLOGIES USED IN DISASTER RECOVERY PLANNING Όνομα: Δερμενηζή Ελένη ΑΜ:7/11 Ιανοσάριος 2012 Πανεπιζηήμιο Μακεδονίας University

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ

Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ Μαλόιεο κπξλάθεο Λέθηνξαο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο Δπηκειεηήο Β Γεληθήο Ιαηξηθήο Σηόρνη Μαζήκαηνο Δθηίκεζε Αλαγθώλ Υγείαο

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη ζςνεπγαζιών: Σςμππάξειρ Γημοζίος και Ιδιωηικού Τομέα

Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη ζςνεπγαζιών: Σςμππάξειρ Γημοζίος και Ιδιωηικού Τομέα ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δπγαζηήπιο Βιομησανικήρ και Δνεπγειακήρ Οικονομίαρ Ομάδα για ηην Τεσνολογική, Οικονομική και Σηπαηηγική Ανάλςζη ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΦΑΤ)

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΦΑΤ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΥΩΡΟΤ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΑΦΗ ΤΠΟΛΔΙΜΜΑΣΩΝ (Υ.Τ.Σ.Τ.) ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ :

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υπηρεςία Ολοκληρωμένησ Διαχείριςησ Συγγραμμάτων www.eudoxus.gr

Ηλεκτρονική Υπηρεςία Ολοκληρωμένησ Διαχείριςησ Συγγραμμάτων www.eudoxus.gr Ηλεκτρονική Υπηρεςία Ολοκληρωμένησ Διαχείριςησ Συγγραμμάτων www.eudoxus.gr Παλαγηώηεο Τζαλάθαο Πξόεδξνο ΔΓΔΤ AE 1 Γεληθή Πεξηγξαθή Η δηαδηθαζία ζα είλαη πιήξωο απηνκαηνπνηεκέλε θαη ζα πξνζθέξεη: Γηαθάλεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: Β4ΒΒΗ-ΔΒΛ ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 28 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση.:ΓΔΦΚ Α 5014610 ΔΞ 2012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α. ΔΗΑΓΧΓΖ Έλαο από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο παξάγνληεο γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ εξγαζηεξίσλ αθηηλνβνιηώλ ηαηξηθώλ εθαξκνγώλ θαη ηε βειηηζηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ Πεξηερόκελα ειίδα ΔΙΑΓΩΓΗ 3 Ι. ΓΔΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙO 8 1. Γηαηί μεθηλάκε από ηελ Απηναμηνιόγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ ηεο ρ. Μνλάδαο; 8 2. θνπόο θαη ηόρνη 8 3. Δπηά θξίζηκα εξσηήκαηα 8 4. Αλαγθαηόηεηεο πνπ πξνθύπηνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Γηεξεύλεζε επηπηώζεσλ εθαξκνγήο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ηεο Πνηόηεηαο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9001:2000 ζηνλ ειιεληθό

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.20 09:04:19 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6428465ΦΥΟ-ΦΩ3 ΔΜ. ΔΞΔΗΓΝΛ ΑΛΑΟΡΖΡΔΝ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ζεθαπμογή ηηρ γενικήρ λογιζηικήρ με παπάλληλη λειηοςπγία ηος δημόζιος λογιζηικού για ηην διασειπιζηική σπήζη 2014 βάζει ηος πδ 146/2003

1. Ζεθαπμογή ηηρ γενικήρ λογιζηικήρ με παπάλληλη λειηοςπγία ηος δημόζιος λογιζηικού για ηην διασειπιζηική σπήζη 2014 βάζει ηος πδ 146/2003 1 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ Α.ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 1. Ζεθαπμογή ηηρ γενικήρ λογιζηικήρ με παπάλληλη λειηοςπγία ηος δημόζιος λογιζηικού για ηην διασειπιζηική σπήζη 2014 βάζει ηος πδ 146/2003 2. Ζ εθαπμογή ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Μ. ΛΑΕΟΓΛΟΤ, Ν. ΚΑΡΑΝΗΚΟΛΑ, Γ. ΒΑΓΗΩΝΑ Σκήκα Μεραληθώλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο, Πνιπηερληθή ρνιή, Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ISL Σημειώζεις Εργαζηηριακού Μέροσς ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΗΜΕΙΩΕΙ και ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΜΑΡΣΗΟ 2011 Γ. Δ. ΥΑΜΗΛΟΘΩΡΗ & M.Γ. ΠΑΠΟΤΣΙΓΑΚΗ ISL Σημειώζεις ηοσ εργαζηηριακού μέροσς

Διαβάστε περισσότερα

Τερλνινγίεο θαη εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία επθπνύο πεξηβάιινληνο

Τερλνινγίεο θαη εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία επθπνύο πεξηβάιινληνο Χεθηαθό πεξηβάιινλ Χεθηαθέο πόιεηο Τερλνινγίεο θαη εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία επθπνύο πεξηβάιινληνο Λ ά μ π π ο ρ Μ α κ π ή ρ Δ π. Η λ ε κ τ π ο λ ό γ ο ρ Μ η σ α ν ι κ ό ρ Ε θ ν ι κ ό Κ έ ν τ π ο Έ π

Διαβάστε περισσότερα