Πρόζθαηες δράζεις μεηαρρύθμιζης ηοσ ΕΣΥ ως πσλώνες ηης ηλεκηρονικής σγείας: θέζεις και προηάζεις

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόζθαηες δράζεις μεηαρρύθμιζης ηοσ ΕΣΥ ως πσλώνες ηης ηλεκηρονικής σγείας: θέζεις και προηάζεις"

Transcript

1 Πρόζθαηες δράζεις μεηαρρύθμιζης ηοσ ΕΣΥ ως πσλώνες ηης ηλεκηρονικής σγείας: θέζεις και προηάζεις Ε. Θηραίος Γενικός Ιατρός WHO NCD/PHC Consultant Μέλος Εθνικού Σσμβοσλίοσ Δημόσιας Υγείας Γενικός Γραμματέας Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών

2 «Σύμφωνα με την τροποποίηση της εγκυκλίου του ΕΟΦ με αριθμ. πρωτ / άρθρο 3, όπως αυτή κοινοποιήθηκε από τον ΕΟΦ με αριθμ. πρωτ / , δηλώνω ότι δεν υφίσταται οιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων»

3

4 Η θαηάζηαζε ζην ρώξν ηεο πγείαο ην παξνπζίαδε ζπζζσξεπκέλα πξνβιήκαηα εηώλ: Αύμεζε δαπαλώλ ηνπ ΔΤ, κε έκθαζε ζηα ηαηξνηερλνινγηθά πξντόληα, αιιά θαη ζηα ηακεία θνηλσληθήο αζθάιηζεο πγείαο, Καηαθεξκαηηζκόο ησλ πνιηηηθώλ γηα ηελ πγεία, ηε δηαρείξηζε θαη ρξεκαηνδόηεζε ησλ ππεξεζηώλ πγείαο, Έιιεηςε κεραληζκώλ ειέγρνπ (ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο, νηθνλνκηθνύ ειέγρνπ, θ.ιπ.), Έιιεηςε ελόο απνηειεζκαηηθνύ ζπζηήκαηνο πξνκεζεηώλ θαη ηηκνιόγεζεο θαξκάθσλ, Απνπζία κηαο πνιηηηθήο δηαρείξηζεο ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ζην ΔΤ. (Τ.Τ.Κ.Α./Γεληθή Γξακκαηεία: Έθζεζε απνηειεζκάησλ ΤΤΚΑ θαη ησλ κνλάδσλ ηνπ ΔΤ 2011)

5 Μέηξα θαη πνιηηηθέο πνπ άξρηζαλ λα εθαξκόδνληαη από ην 2010 έθεξαλ κηα ζεηξά αιιαγώλ κέζα ζην 2011: Γεκηνπξγία κεραληζκώλ ειέγρνπ (ESY.net, εθαξκνγή δηπινγξαθηθνύ, νινθιεξσκέλα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, κεληαία αμηνιόγεζε, DRGs, θ.ιπ.), Δηδηθέο πνιηηηθέο θαη ζηόρνπο ζηελ παξνρή (ΔΤ, Πξνκήζεηεο, θ.ιπ.) θαη ηελ ελνπνίεζε ηεο ρξεκαηνδόηεζεο θαη ηεο ΠΦΤ (ΔΟΠΤΤ), Οινθιεξσκέλεο πνιηηηθέο θαξκάθσλ (ηηκνιόγεζε, ειεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε, ζεξαπεπηηθά πξσηόθνιια ζπληαγνγξάθεζεο, θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο, θιπ.) θαη κέηξα πξνκεζεηώλ (θεληξηθά, πεξηθεξεηαθά, ηνπηθά)

6

7 Tν ESY.net απνηέιεζε ηελ αηρκή ηνπ δόξαηνο γηα ηελ άζθεζε απνηειεζκαηηθήο θαη απνδνηηθήο δηνίθεζεο ηεο θεληξηθήο ππεξεζίαο ηνπ ΥΥΚΑ, ησλ ΥΠΔ θαη ησλ δηνηθήζεσλ ησλ κνλάδσλ πγείαο, σο εξγαιείν παξαθνινύζεζεο, ηεθκεξίσζεο θαη ειέγρνπ ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ παξεκβάζεσλ, κέηξσλ θαη πνιηηηθώλ. Η δηαδηθηπαθή απηή εθαξκνγή θαηαρώξεζεο νηθνλνκηθώλ θαη ιεηηνπξγηθώλ ζηνηρείσλ, πιεξνθόξεζεο θαη εμαγσγήο αλαθνξώλ θαη ζπγθξηηηθώλ ζηνηρείσλ, δηακόξθσζε έλα ζύγρξνλν εξγαιείν ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, ράξαμεο πνιηηηθώλ πγείαο θαη παξαγσγήο δεηθηώλ αμηνιόγεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ κνλάδσλ πγείαο ηνπ ΔΣΥ. Τν ESY.net ζπκπιεξώλεηαη ζε κεληαία βάζε, από όια ηα λνζνθνκεία ηεο ρώξαο, κέζσ δηαπηζηεπκέλσλ ρξεζηώλ επηρεηξεζηαθώλ ζηειερώλ ησλ λνζνθνκείσλ, κε απζηεξά θαζνξηζκέλε ηεξαξρία ζπκπιήξσζεο θαη ειέγρνπ ησλ ζηνηρείσλ, παξέρνληαο ηηο αλαγθαίεο δηθιείδεο αζθαιείαο πξνζέθεξε έγθπξε θαη έγθαηξε ελεκέξσζε. 7

8 Α. Οικονομικές Αναφορές 1. Μηνιαία Παρακολοφθηςη Ταμειακοφ Προχπολογιςμοφ 2. Μηνιαίεσ Αγορζσ (Συγκεντρωτικά) 3. Μηνιαίεσ Αγορζσ (Αναλυτικά) 4. Αναλώςεισ Υλικών και Φαρμάκων (ανά τμήμα) 5. Μηνιαίεσ λειτουργικζσ δαπάνεσ υποχρεώςεισ από λειτουργικζσ δαπάνεσ 6. Μηνιαία Κατάςταςη Παρακολοφθηςησ Νοςηλίων 7. Μηνιαία Κατάςταςη Λειτουργικών Εςόδων - Λειτουργικοφ Κόςτουσ 8. Παρακολοφθηςη KEN-DRGs Β. Αναφορές Νοσηλευτικής Κίνησης 10. Εξωτερικοί Αςθενείσ (ΤΕΙ, ΤΕΠ, Απογευματινά) 11. Καταγραφή Νοςηλευτικήσ Κίνηςησ 12. Εξετάςεισ - Χειρουργεία - Διακομιδζσ 13. Διάρθρωςη Υπηρεςιών ανα αςφαλιςτικό φορζα 14. Παρακολοφθηςη Ολοήμερησ (Απογευματινήσ Λειτουργίασ) 15. Καταςτάςεισ Προςωπικοφ Νοςοκομείου 16. Νοςηλευτική Κίνηςη από Ιδιωτικζσ Αςφαλιςτικζσ Εταιρείεσ Γ. Δεσμεφσεις Γενικοφ Λογιστηρίου του Κράτους 1. Μηνιαία Κατάςταςη Δαπανών Μιςθοδοςίασ και Αριθμοφ Υπαλλήλων 2. Μηνιαία Κατάςταςη Αριθμοφ Αμειβομζνων με Ειδικά Μιςθολόγια 3. Μηνιαίο Δελτίο 1 (ΝΠΔΔ) - Ζςοδα (Ειςπράξεισ), Ζξοδα (Πληρωμζσ), Απολογιςμόσ 4. Μηνιαίο Δελτίο 3 (ΝΠΙΔ) - Ζςοδα (Ειςπράξεισ), Ζξοδα (Πληρωμζσ), Απολογιςμόσ 5. Ανεξόφλητεσ Υποχρεώςεισ Νομικών Προςώπων

9 Υπήζη/παπακολούθηζη ππωηοηύπων, γενοζήμων/εκηόρ παηένηαρ Ιαν-Φεβ % 80% 60% 77% 72% 61% 79% 65% 63% 68% 72% 40% 20% 23% 28% 39% 21% 35% 37% 32% 28% 0% 1η Τ.Πε. 2η Τ.Πε. 3η Τ.Πε. 4η Τ.Πε. 5η Τ.Πε. 6η Τ.Πε. 7η Τ.Πε. ύνολο Ππωηόηςπα Γενόζημα

10 Σπλνιηθή εηθόλα γηα όια ηα Ννζνθνκεία ηεο ρώξαο αλά πεξηθέξεηα Γπλαηόηεηα δηαιεηηνπξγηθόηεηαο κε ηα ERP πξνγξάκκαηα ησλ λνζνθνκείσλ κε απηνκαηνπνηεκέλε δηαδηθαζία ζπιινγήο ησλ ζηνηρείσλ, κέζσ ηεο αλαβάζκηζεο θαη απηνκαηνπνίεζεο ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ κε ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ησλ λνζνθνκείσλ Υινπνίεζε ζπζηήκαηνο επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο (ΒΙ), πιήξσο παξακεηξνπνηήζηκνπ, κε δπλαηόηεηα εμαγσγήο αλαθνξώλ, ζπγθξηηηθώλ ζηνηρείσλ θαη δεηθηώλ ελδηαθέξνληνο ζρεηηθά κε όια ηα ζηνηρεία πνπ απνζεθεύνληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο εθαξκνγήο Πξνσζεί νπζηαζηηθή θαη ελδειερή ιεηηνπξγηθή ζπλεξγαζία ησλ ΜΥ, Υ.Πε. θαη ΚΥ Ιθαλνπνηεί ηελ απαίηεζε γηα νκνηνγέλεηα όισλ ησλ κεηξήζηκσλ κεγεζώλ ησλ ΜΥ Πξνζθέξεη κεραληζκνύο γηα ηελ άζθεζε νξζνινγηθήο επηρεηξεζηαθήο δηνίθεζεο Δξγαιείν αμηνιόγεζεο ιεηηνπξγίαο ησλ κνλάδσλ πγείαο ηνπ ΔΣΥ

11

12 πξώελ ΠεΣΥΠ ΟΠΣΥ παξαιακβάλνληαη - 11 πξώελ ΠεΣΥΠ - ΟΠΣΥ κε κηθξά θαη κεγάια πξνβιήκαηα (ζηόρνο λα ζσζνύλ) - 2 πξώελ ΠεΣΥΠ ΟΠΣΥ απεληάρζεθαλ από ην Γ ΚΠΣ (ζηόρνο λέα ΤΓΔ)

13 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ (ηέλος 2011) ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΜΕΡΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Διασείπιζη Φαπμακείος Διασείπιζη Υλικών Αποθήκερ Διασείπιζη Λογ. Αζθενών ΚΕΝ Διασείπιζη Γπαθείος Κίνηζηρ Διασείπιζη ΤΕΙ Διασ. Γεν. Λογιζηηπίος Διπλογπαθικό Διασείπιζη Πποζωπικού Διασ. Κλινικών Αηομ. Σςνηαγ. Φαπμάκων Διασ. Επγαζηηπίων (LIS) Ιαηπονοζηλεςηικόρ Φάκελορ 30 43

14 100% 80% 60% % ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΗΗ ΛΟΓΙΣΗΡΙΩΝ ΣΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ (ΑΝΑ Τ.Πε) 58% 59% 61,50% 80% 80% 63% 87,50% 40% 20% 0% 1η 2η 3η 4η 5η 6η 7η (ππώηο 4μηνο 2012) SLAs 2012 ERPs ζε Λειηοςπγία LIS ζε Λειηοςπγία KEN 1ε Υ.Πε ε Υ.Πε ε Υ.Πε ε Υ.Πε ε Υ.Πε ε Υ.Πε ε Υ.Πε ύνολα

15 Με ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο ζα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα λα πξνθύπηεη ζε κεληαία βάζε: ην θόζηνο ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ πγείαο ζε επίπεδν θέληξνπ θόζηνπο (ηνκέαο, θιηληθή), ην αληίζηνηρν έζνδν ηνπ θέληξνπ θόζηνπο, ην αληίζηνηρν ιεηηνπξγηθό απνηέιεζκα, ζύγθξηζε ηνπ θόζηνπο ζε ζρέζε κε ηηο ηηκέο ησλ ΚΔΝ/DRGs.

16 Αναγνώπιζη πποβλήμαηορ ςγείαρ Αναγνώπιζη ανάγκηρ για ανηιμεηώπιζη (επείγον ή ππογπαμμαηιζμένο) Αίηημα επαθήρ Επειζόδιο θπονηίδαρ Εξέηαζη, Διάγνωζη Ανηιμεηώπιζη, ποπεία αγωγήρ Επειζόδιο θρονηίδας Είναι ηο ππόβλημα ςγείαρ ή μια αζθένεια από ηην ππώηη εμθάνιζη ηηρ ζε λειηοςπγό ηηρ ςγείαρ μέσπι και ηην ηελεςηαία ζςνάνηηζη για ηο ζςγκεκπιμένο ππόβλημα ή αζθένεια. Αίηημα επαθήρ Εξέηαζη, Διάγνωζη Ανηιμεηώπιζη, ποπεία αγωγήρ Θεπαπεία Θάναηορ Νέο επειζόδιο Διάκπιζη από: Επειζόδιο νόζοσ: Ιαηπικό ππόβλημα από ηην έναπξη ηος μέσπι ηην θεπαπεία ή ηο θάναηο. Επειζόδιο αζθένειας: Φπονικό διάζηημα πος ο αζθενήρ ςποθέπει Γηακόξθσζε θνηλώλ εληύπσλ: Ιαηξηθά (θύιινπ ηζηνξηθνύ, ΤΔΙ, ΤΔΠ, ελεκεξσηηθό ζεκείσκα, ηαηξηθή γλσκάηεπζε) Ννζειεπηηθά (λνζειεπηηθό ηζηνξηθό, δειηίν παξαγγειίαο πγεηνλνκηθνύ/θαξκαθεπηηθνύ πιηθνύ Δξγαζηεξηαθώλ εμεηάζεσλ (βηνπαζνινγηθώλ, αθηηλνδηαγλσζηηθώλ) Φαξκαθείνπ (αηνκηθή ζπληαγή θαη ρξεσκέλν πγεηνλνκηθό πιηθό) Διάρηζηεο απαηηήζεηο: N1 521 Ηκεξήζην Φύιιν Ννζειείαο Ι1 401 Φύιιν Ιζηνξηθνύ Αζζελνύο Ι4 471 Δλεκεξσηηθό Σεκείσκα Ι4 472 Ιαηξηθή Βεβαίσζε Γλσκάηεπζε Φ1 701β Αηνκηθή Σπληαγή Φαξκάθσλ θαη Φξεσκέλνπ Υγεηνλνκηθνύ Υιηθνύ. N1 501 Ννζειεπηηθό Ιζηνξηθό

17

18 Γιαηί δημιοςπγήθηκαν ηα DRGs Μείσζε θόζηνπο λνζειείαο Δλζσκάησζε βαξύηεηαο αζζέλεηαο Βειηίσζε ηεο αθξίβεηαο ησλ απνδεκηώζεσλ Μέηξεζε θαηαλάισζεο πόξσλ Μείσζε θόζηνπο λνζνθνκείσλ κε πεξηζηαηηθά κηθξόηεξεο βαξύηεηαο Απνδεκίσζε αλά πεξηζηαηηθό (αλεμαξηήησο πξαγκαηηθνύ θόζηνπο)

19 Η ιεπαπσική δομή ηηρ ηαξινόμηζηρ ηων ΚΕΝ/DRGs 25 MDCs ύζηεκα νξγαληζκνύ DRGs Χειροσργικά, Παθολογικά, Άλλα DRG ηαηξηθή πξάμε, λόζεκα Σσνσπάρτοσζες παθήζειςεπιπλοκές Υσξίο Με Με κέηξηαο βαξύηεηαο Με ζνβαξέο Με θαηαζηξνθηθέο

20 Μεγάιεο Γηαγλσζηηθέο Καηεγνξίεο (25 MDCs) π.ρ. Ασθενείρ τος Οςποποιητικού ΣςστήματορM DC 11 Με Φεηξνπξγηθά (non-surgical) Παζνινγηθά (medical) Πεξηζηαηηθά, Αξρηθή Γηάγλσζε π.ρ. οςπολοίμωξη Φεηξνπξγηθά (surgical) Πεξηζηαηηθά, Φεηξνπξγηθή Δπέκβαζε: 1: όρη, 2: λαη π.ρ. επεμβάσειρ στην οςπήθπα Ηιηθία 1: όρη 2: λαη Ηιηθία Δπηπινθέο DRG λαη όρη DRG 314 Δπηπινθέο DRG 320 DRG 321 όρη λαη DRG 313 DRG 312

21

22 Σο ζύζηημα ηων ΚΕΝ/DRGs ΣΚΑ 04 Παθήζεις και διαηαρατές ηοσ αναπνεσζηικού ζσζηήμαηος ΚΕΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α01Μ Μείζονες επεμβάζεις θώρακος με καηαζηροθικές ζσνσπάρτοσζες παθήζεις- επιπλοκές ΚΩΔΙΚΟ ICD-10 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ICD-10 A15.2 Φσμαηίωζη ηοσ πνεύμονα, επιβεβαιωμένη ιζηολογικά A15.3 Φσμαηίωζη ηοσ πνεύμονα, επιβεβαιωμένη με μη καθοριζμένα μέζα A15.4 Φσμαηίωζη ηων ενδοθωρακικών λεμθαδένων, επιβεβαιωμένη βακηηριολογικά και ιζηολογικά A15.6 Φσμαηιώδης πλεσρίηιδα, επιβεβαιωμένη βακηηριολογικά και ιζηολογικά A15.8 Άλλες μορθές θσμαηίωζης ηοσ αναπνεσζηικού, επιβεβαιωμένες βακηηριολογικά και ιζηολογικά ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ I X X X X X X ΚΑΡΓΙΟΠΝΔΤΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΝΗΦΗ ΣΡΑΥΔΙΟΣΟΜΙΑ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΣΡΑΥΔΙΟΣΟΜΙΑ, ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΠΡΟΠΔΛΑΗ, ΚΡΙΚΟΘΤΡΔΟΔΙΓΗ ΜΔΜΒΡΑΝΗ ΣΡΑΥΔΙΟΠΛΑΣΙΚΗ, ΣΡΑΥΗΛΙΚΗ ΠΡΟΠΔΛΑΗ ΣΡΑΥΔΙΟΠΛΑΣΙΚΗ, ΣΡΑΥΔΙΟΦΑΡΤΓΓΙΚΟ ΤΡΙΓΓΙΟ, ΚΑΘΔ ΣΑΓΙΟ ΣΡΑΥΔΙΟΠΛΑΣΙΚΗ, ΔΝΓΟΘΧΡΑΚΙΚΗ ΠΡΟΠΔΛΑΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΡΟΠΙΓΑ

23

24 Κωδικοί Διαγνώζεων ICD-10 24

25 Κωδικοί Ιαηπικών Ππάξεων 25

26 ΟΜΑΓΑ ΔΣΓΥ: Κσδηθνπνίεζε Ιαηξηθώλ Πξάμεσλ κε βάζε ηα - International Classification of Procedures in Medicine-ICPM, - International Classification of Health Interventions-ICHI, - Current Procedural terminology-cpt (USA), - ICD-10 Procedure Coding System-ICD-10-PCS (USA), - Office of Population, Censuse and Surveys Classification of Surgical Operations and Procedures - OPCS-4 (UK), - Classification Communes des Actes Medicaux-CCAM (France) ΚΔΣΥ: Διιεληθή Ολνκαηνινγία & Κσδηθνπνίεζε Ιαηξηθώλ Πξάμεσλ (ΔΛΟΚΙΠ)

27 Υαπακηηπιζηικέρ Καηηγοπίερ ΚΕΝ 27

28 Ηλεκτρονικές δημοπρασίες φαρμάκων με βάση τη δραστική ουσία

29 Μείωζη ζε εςπώ: ,89. Ποζοζηό μείωζηρ: 77,99%. PO Number Time ID Supplier Product Name Category Quantity Absolute Quantity Unit Price Budget of Tender Final value of contract Current Amount of contract execution Ινπι 19, 2012 GENERICS PHARMA HELLAS Δ.Π.Δ. CLOPIDOGREL/MYLAN F.C. TAB 75MG/TAB BTx28 ζε BLISTERS (OPA/ALU/PVC/ALU) ΓΡΑΣΙΚΔ ΟΤΙΔ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ,76 255, Ινπι 19, 2012 GENERICS PHARMA HELLAS Δ.Π.Δ. OMEPRAZOLE/GENERICS PD.SOL.INF 40MG/VIAL BTx 5 GLASS VIALS ΓΡΑΣΙΚΔ ΟΤΙΔ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ , , Ινπι 19, 2012 ASTRAZENECA Α.Δ. LOSEC CAPS 20 MG - 1X14 ΓΡΑΣΙΚΔ ΟΤΙΔ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ,36 336, Ινπι 19, 2012 GENERICS PHARMA HELLAS Δ.Π.Δ. CIPROFLOXACIN/GENERICS SOL.INF 400MG/200ML BTx15 BAGSx200ML ΓΡΑΣΙΚΔ ΟΤΙΔ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ , , Ινπι 19, 2012 GENERICS PHARMA HELLAS Δ.Π.Δ. CIPROFLOXACIN/GENERICS SOL.INF 400MG/200ML BTx15 BAGSx200ML ΓΡΑΣΙΚΔ ΟΤΙΔ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ , , Απγ 6, 2012 ASTRAZENECA Α.Δ. LOSEC CAPS 20 MG - 1X14 ΓΡΑΣΙΚΔ ΟΤΙΔ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ , , Απγ 14, 2012 GENERICS PHARMA HELLAS Δ.Π.Δ. OMEPRAZOLE/GENERICS PD.SOL.INF 40MG/VIAL BTx 5 GLASS VIALS ΓΡΑΣΙΚΔ ΟΤΙΔ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ , , Απγ 14, 2012 GENERICS PHARMA HELLAS Δ.Π.Δ. CIPROFLOXACIN/GENERICS SOL.INF 400MG/200ML BTx15 BAGSx200ML ΓΡΑΣΙΚΔ ΟΤΙΔ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ , , Απγ 14, 2012 GENERICS PHARMA HELLAS Δ.Π.Δ. CLOPIDOGREL/MYLAN F.C. TAB 75MG/TAB BTx28 ζε BLISTERS (OPA/ALU/PVC/ALU) ΓΡΑΣΙΚΔ ΟΤΙΔ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ,76 127, Απγ 27, 2012 GENERICS PHARMA HELLAS Δ.Π.Δ. CIPROFLOXACIN/GENERICS SOL.INF 400MG/200ML BTx15 BAGSx200ML ΓΡΑΣΙΚΔ ΟΤΙΔ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ , , Απγ 27, 2012 GENERICS PHARMA HELLAS Δ.Π.Δ. CLOPIDOGREL/MYLAN F.C. TAB 75MG/TAB BTx28 ζε BLISTERS (OPA/ALU/PVC/ALU) ΓΡΑΣΙΚΔ ΟΤΙΔ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ,76 510,40 total cost , , ,56

30 Μείωζη ζε εςπώ: ,30. Ποζοζηό μείωζηρ: 80,40%. PO Number Time ID Supplier Product Name Category Quantity Absolute Quantity Unit Price Budget of Tender Final cost of contract Current Amount of contract execution Ινπι 20, 2012 BRISTOL - MYERS SQUIBB A.E. ISCOVER 75MG ΓΡΑΣΙΚΔ ΟΤΙΔ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ,61 146, Ινπι 20, 2012 BRISTOL - MYERS SQUIBB A.E. ISCOVER 75MG ΓΡΑΣΙΚΔ ΟΤΙΔ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ,61 730, Ινπι 20, 2012 GENERICS PHARMA HELLAS Δ.Π.Δ. OMEPRAZOLE/GENERICS PD.SOL.INF 40MG/VIAL BTx 5 GLASS VIALS ΓΡΑΣΙΚΔ ΟΤΙΔ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ,83 241, Ινπι 27, 2012 GENERICS PHARMA HELLAS Δ.Π.Δ. CIPROFLOXACIN/GENERICS ΓΡΑΣΙΚΔ ΟΤΙΔ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ SOL.INF 400MG/200ML BTx15 ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ BAGSx200ML , , Ινπι 27, 2012 GENERICS PHARMA HELLAS Δ.Π.Δ. CLOPIDOGREL/MYLAN F.C. TAB 75MG/TAB BTx28 ζε BLISTERS (OPA/ALU/PVC/ALU) ΓΡΑΣΙΚΔ ΟΤΙΔ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ , , Ινπι 30, 2012 GENERICS PHARMA HELLAS Δ.Π.Δ. CIPROFLOXACIN/GENERICS ΓΡΑΣΙΚΔ ΟΤΙΔ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ SOL.INF 400MG/200ML BTx15 ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ BAGSx200ML , ,00 total cost , , ,09

31 Η εφαρμογή των Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων Συνταγογράφησης (Υ4α/νηθ / Υ.Α.) «Απνδνρή ηεο απόθαζεο ηεο νινκέιεηαο ηνπ ΚΔ.Σ.Υ. ζρεηηθά κε ηα ζεξαπεπηηθά πξσηόθνιια ζπληαγνγξάθεζεο» (Κ.Υ.Α. Υ4α/νηθ.Γ.Υ.155/ ) «Καζνιηθή θαη Υπνρξεσηηθή Δθαξκνγή ησλ Θεξαπεπηηθώλ Πξσηνθόιισλ Σπληαγνγξάθεζεο»

32

33 Σθνπόο ήηαλ ε ζύληαμε πξσηνθόιισλ, κε ηελ έλλνηα ησλ ιεπηνκεξώλ (βήκα πξνο βήκα) νδεγηώλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο θαηάζηαζεο, ζε κηα ζπγθεθξηκέλε κνλάδα πγείαο, αλάινγα κε ηηο δπλαηόηεηεο ηεο κνλάδαο θαη όρη ε ζύληαμε θαηεπζπληεξίσλ νδεγηώλ, ζην πιαίζην ησλ γεληθώλ θαηεπζύλζεσλ πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνύλ από όιεο ηηο βαζκίδεο θαη πεξηέρνπλ κεζνδνινγηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζπληέζεθαλ (ζπιινγή βηβιηνγξαθίαο θιπ), θαζώο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ηξόπνπο εθαξκνγήο θαη δηάδνζεο (πρ NICE Guidelines) θαη γηα ηα πηζαλά εκπόδηα ζηελ εθαξκνγή ηνπο. 33

34 Βαζηθνί ζηόρνη ζύληαμεο ησλ, θαηά βάζε θαξκαθεπηηθώλ ζεξαπεπηηθώλ, απηώλ πξσηνθόιισλ ήηαλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ: από όινπο ηνπο ηαηξνύο σο βνήζεκα ζηε ζπληαγνγξάθεζε ώζηε λα νξηζηεί ην πιαίζην ηεο «θαιήο ηαηξηθήο πξαθηηθήο» ζηελ Ιβάζκηα, αιιά θαη ζηελ ΙΙβάζκηα / ΙΙΙβάζκηα πεξίζαιςε ηόζν ζε έληππε, όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (pdf vs html) Σε όια ηα πξσηόθνιια ζα πξέπεη λα πεξηέρνληαη ζπζηάζεηο γηα: ζπγθεθξηκέλεο δξαζηηθέο νπζίεο, ηελ αθξηβή δόζε ηνπο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε έλδεημε, ηε δηάξθεηα ζεξαπείαο, θξηηήξηα επηηπρίαο (ή παξαθνινύζεζεο) ζεξαπείαο θαη όπνπ απαηηείηαη ην είδνο θαη ε ζπρλόηεηα εξγαζηεξηαθήο παξαθνινύζεζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ή ησλ αλακελόκελσλ παξελεξγεηώλ. 34

35

36 Η εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης

37 Η βειηίσζε ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ πγείαο ζηνπο πνιίηεο Η επίηεπμε ζεκαληηθώλ νηθνλνκηώλ ζηνλ ηνκέα θξνληίδαο πγείαο Ο εμνξζνινγηζκόο ησλ δηαδηθαζηώλ ζπληαγνγξάθεζεο θαη ηνπ ειέγρνπ ηεο Η αλάπηπμε ελόο αλνηθηνύ ζπζηήκαηνο, κε ελζσκάησζε ησλ δηεζλώλ βέιηηζησλ πξνηύπσλ θαη πξαθηηθώλ, αιιά θαη ε παξνρή ζε ηξίηνπο δπλαηόηεηαο αλάπηπμεο θαηλνηόκσλ ππεξεζηώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνρή ππεξεζηώλ πγείαο. 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 2α Φαρμακείο 1 Εθηειεί ηε Σπληαγή 3 Ιατρός Ελεκεξώλεη γηα εθηέιεζε ΗΔΙΚΑ 4 Ταπηνπνηεί εμεηαδόκελν Ειέγρεη αζθαιηζηηθή ηθαλόηεηα Σπληαγνγξαθεί Παξαπέκπεη Καηαρωξεί 2β Εργαστήριο Εθηειεί Εμεηάζεηο Ελεκεξώλεη γηα εθηέιεζε Δηαρεηξίδεηαη ζηνηρεία Υπνζηεξίδεη ρξήζηεο θαη ΦΚΑ ΦΚΑ Ειέγρνπλ θαλνληθόηεηα Εθθαζαξίδνπλ ζπληαγέο Εκβάδνπλ πιεξωκέο 5 ΔΙΑΣ / Τράπεδες Πιεξώλνπλ δηθαηνύρνπο Θεώρεσε

43 Ηλεκηπονική ςνηαγογπάθηζη εξωηεπικών αζθενών ΕΤ ΤΠΕ ΤΝΟΛΟ ΙΑΣΡΩΝ ΣΕΙ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ ΣΑ ΜΗΣΡΩΑ ΣΗ ΗΔΙΚΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΜΗ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ % ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 1η % 2η % 3η % 4η % 5η % 6η % 7η % ΤΝΟΛΟ %

44 Σο ζύζηημα παπακολούθηζηρ

45 Ενέπγειερ πος έσοςν ςλοποιηθεί 1. Διαςφνδεςη των πληροφοριακών ςυςτημάτων των φαρμακείων με το ςφςτημα τησ ηλεκτρονικήσ ςυνταγογράφηςησ API 2. Ενςωμάτωςη ποςοςτοφ ςυμμετοχήσ αςφαλιςμζνων ςτη λίςτα φαρμάκων του ΕΟΦ 3. Διαςφνδεςη με την ΚΜΕΣ (ΕΟΠΥΥ) 4. Ειςαγωγή δραςτικήσ ουςίασ για το ςφνολο των φαρμάκων ςε ςυνεργαςία με Υπ. Υγείασ, ΕΟΦ, ΕΟΠΥΥ 5. Σφςτημα GIS

46 Τα επόμενα βήματα: θέσεις και προτάσεις

47 Υινπνίεζε από ην ΥΥΚΑ ηνπ εληαγκέλνπ έξγνπ ζηελ Χεθηαθή Σύγθιηζε «Σύζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Δπηρεηξεκαηηθήο Δπθπΐαο ΔΣΥ (MIS-BI)». Τν έξγν απηό ζα πξνζθέξεη κεραληζκνύο πνπ ζα επηηξέςνπλ ηελ άζθεζε επηρεηξεζηαθήο δηνίθεζεο επί ζεκάησλ Πξνζσπηθνύ, Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο θαη Πξνϋπνινγηζκώλ, Γηαθίλεζεο θαη Γηαρείξηζεο Αζζελώλ θαη ζα ηθαλνπνηήζνπλ ηελ απαίηεζε γηα νκνγελνπνίεζε όισλ ησλ κεηξήζηκσλ επηρεηξεζηαθώλ κεγεζώλ πνπ δηαρεηξίδνληαη νη κνλάδεο πγείαο θαη ηελ εληαία δηαρείξηζε ησλ αζζελώλ. Απηό ζα απνηειέζεη ηε θπζηθή ζπλέρεηα ηνπ ESYnet, κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ νπνίνπ ζε όιε ηε ρώξα ζα ππάξμεη νκνγελνπνίεζε ζηα ηέζζεξα αθόινπζα επίπεδα: ην θπζηθό (πιηθό θαη ινγηζκηθό), ηα δεδνκέλα (θσδηθνπνηήζεηο θαη πξόηππα), ηηο δηαδηθαζίεο (πξσηόθνιια, κεηξώα θαη πξόηππα) ην πξνζσπηθό (εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε).

48 First results Item Expectation Reached Diagnoses Classification Standardised classification system, suitable for DRG-mapping ICD System: ok Mapping: to be done Procedure Classification Coding Guidelines Cost Calculation DRG Definition (Def. Manual / Algorithm) DRG Catalog Standardised classification system, suitable for DRG-mapping Mandatory for all inpatients in Greece, Based on individual inpatient stays, based on real cost data collection, including all costs (incl. HR) Unique assignment of every inpatient to exactly one DRG, including all relevant items (e.g. secondary diagnoses, artificial ventilation,..) Including calculated data for cost weights, lengthes of stay, deduction, surcharges, additional fees not complete, not standardised Mapping: to be done not available, to be done incomplete, estimated, not aggregated possibility to choose KEN Catalog contains Data not calculated Dr. Nikolai von Schroeders DRG Implementation Assessment Greece Dr. med. Nikolai von Schroeders Dr. med. Sascha Baller 27 April 2012

49 Πποϋποθέζειρ εθαπμογήρ ΚΕΝ/DRGs Δπηρεηξεζηαθόο ζρεδηαζκόο (καθξνρξόληνο) Δθπαίδεπζε, εθπαίδεπζε, εθπαίδεπζε!!! Γηαδηθαζίεο Οινθιεξσκέλα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα λνζνθνκείσλ Δλζσκάησζε clinical pathways - Δηζαγσγή grouper Κσδηθνπνηήζεηο λόζσλ, ηαηξηθώλ πξάμεσλ, θ.α. Σεθκεξίσζε, ηεθκεξίσζε, ηεθκεξίσζε (Documentation)!!! (δηαδηθαζίεο, πξάμεηο, ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο (Present On Admission???), επηπινθέο) Φνξέαο παξαθνινύζεζεο θαη αλάιπζεο Δπεμεξγαζία πιεξσκώλ (+ ειεγθηηθόο κεραληζκόο)

50 Ο αιγόξηζκνο ηαμηλόκεζεο grouper (s/w) Σο ζύζηημα ηων DRGs

51

52

53

54

55

56

57 Ενζωμάηωζη Θεπαπεςηικών Ππωηοκόλλων ςνηαγογπάθηζηρ (ΕΟΦ/Ιαηπική Εηαιπεία Αθηνών) ΠΟΙΟ ΔΙΝΑΙ Ο ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: Η ελζσκάησζε νδεγηώλ ζπληαγνγξάθεζεο θαξκάθσλ θαη παξαθιηληθώλ εμεηάζεσλ θαη ε θνζηνιόγεζή ηνπο αλά ΚΔΝ. Γηαηύπσζε νδεγηώλ ζύληαμεο ζεξαπεπηηθώλ πξσηνθόιισλ ζπληαγνγξάθεζεο Παξαθνινύζεζε θαη ελζσκάησζε ησλ ζρεηηθώλ πξσηνθόιισλ ζηα ππό ζύληαμε θιηληθά πξσηόθνιια (clinical pathways)

58 - Να αθνινπζεζεί εληαία κεζνδνινγία αλάπηπμεο ησλ ζεξαπεπηηθώλ πξσηνθόιισλ κε ηε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ AGREE II, έηζη ώζηε λα δηαζθαιηζηεί ε νκνηνκνξθία θαη πνηόηεηα όισλ ησλ πξσηνθόιισλ - Να αλαπηπρζεί θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί από όιεο ηηο εηαηξίεο έλα θνηλό πξόηππν template, έηζη ώζηε λα δηαζθαιηζηεί νκνηόκνξθε ζρεκαηνπνίεζε ζε όια ηα πξσηόθνιια - Να ππάξρεη δηαβάζκηζε ησλ ζεξαπεπηηθώλ επηινγώλ (1 ν βήκα/1 ε γξακκή ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο, 2 ν, 3 ν θ.ν.θ., ρξήζε εθηόο ελδείμεσλ ζεξαπεπηηθώλ επηινγώλ), κε ηελ αλαγθαία θάζε θνξά ηεθκεξίσζε. - Να νξίδνληαη ζε θάζε πεξίπησζε ηα θξηηήξηα απνδνρήο κε εγθεθξηκέλσλ ζεξαπεηώλ. Κάζε ζύζηαζε γηα κε εγθεθξηκέλε ζεξαπεία ζα πξέπεη λα ηεθκεξηώλεηαη κε βάζε πξνθαζνξηζκέλα θξηηήξηα (π.ρ. θιηληθέο κειέηεο, θιηληθή εκπεηξία θιπ.) - Γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ ζεξαπεπηηθώλ πξσηνθόιισλ ζε πεξηπηώζεηο πνιπζπζηεκαηηθώλ λνζεκάησλ όπνπ εκπιέθνληαη δηαθνξεηηθέο εηδηθόηεηεο ζα πξέπεη λα επηηεπρζεί ζπκθσλία (consensus) κεηαμύ όισλ ησλ εκπιεθόκελσλ επηηξνπώλ - Να νξηζηνύλ ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα κε βάζε ηα νπνία ζα αμηνινγείηαη ε αλάγθε επηθαηξνπνίεζεο ησλ πξσηνθόιισλ (π.ρ. λέα θάξκαθα, λέεο ελδείμεηο, ζέκαηα αζθάιεηαο θιπ.), θαζώο επίζεο θαη ε δηαδηθαζία επηθαηξνπνίεζεο θαη κε ζπγθεθξηκέλα ρξνλνδηαγξάκκαηα

59 Ειζαγωγή Ππωηοκόλλων ςνηαγογπάθηζηρ

60 Επόμενα βήμαηα ζηο ζύζηημα ηλεκηπονικήρ ζςνηαγογπάθηζηρ Γηαζύλδεζε πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ ηαηξείσλ θαη ERP s λνζνθνκείσλ (πξσηόθνιια δηαιεηηνπξγηθόηεηαο HL7) Δλνπνίεζε e-syntagografisi θαη e-diagnosis δπλαηόηεηα ζπληαγνγξάθεζεο θαξκάθσλ θαη δηαγλσζηηθώλ εμεηάζεσλ κέζα από έλα ζύζηεκα Ηιεθηξνληθή Κάξηα Τγείαο μεθίλεζε πηινηηθά 26 επηεκβξίνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΟΠΑΓ Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Αζζελνύο

61 61

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

... γελλεζήησ ειιεληθά DRGs, θαη εγέλεην ΚΔΝ

... γελλεζήησ ειιεληθά DRGs, θαη εγέλεην ΚΔΝ ... γελλεζήησ ειιεληθά DRGs, θαη εγέλεην ΚΔΝ Διπίδα Πάβε Οδνληίαηξνο PGDip MPH PhD Δπηκειήηξηα Forum, Ξπιόθαζηξν 2-4 Μαξηίνπ 2012 Ιζηνξηθή αλαδξνκή Σηότος Αμηνιόγεζε θαη δηαρείξηζε θόζηνπο Medicare Κριηήρια

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Εταομξγέπ GIS για ςημ Ανιξπξίηρη και Διαυείοιρη Ακίμηςηπ Πεοιξσρίαπ

Εταομξγέπ GIS για ςημ Ανιξπξίηρη και Διαυείοιρη Ακίμηςηπ Πεοιξσρίαπ Εταομξγέπ GIS για ςημ Ανιξπξίηρη και Διαυείοιρη Ακίμηςηπ Πεοιξσρίαπ Αθ. Δογάνης, Δρ. Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Χ. Σαουνάτσος, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός MSc 20η Πανελλαδική ζςνάνηηζη Χπηζηών ArcGIS 3 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Kυριάκος Σουλιώτης. Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο

Kυριάκος Σουλιώτης. Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο Σηξνγγπιό Τξαπέδη: Σηνρεύνληαο ζηελ εμάιεηςε ηεο Ηπαηίηηδαο C ζηελ Ειιάδα Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο Kυριάκος Σουλιώτης Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ Πολιτικήσ Υγείασ,

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Γενικού Γραμματέα Υ.Υ.Κ.Α. Τελικός Απολογισμός έτους 2011 ESY.net και στόχων MoU - Μεσοπρόθεσμου

Παρουσίαση Γενικού Γραμματέα Υ.Υ.Κ.Α. Τελικός Απολογισμός έτους 2011 ESY.net και στόχων MoU - Μεσοπρόθεσμου Παρουσίαση Γενικού Γραμματέα Υ.Υ.Κ.Α. Τελικός Απολογισμός έτους 2011 ESY.net και στόχων MoU - Μεσοπρόθεσμου 24/2/2012 1. Λειτουργικά Στοιχεία ESY.net 2011 2. Οικονομικά Στοιχεία ESY.net 2011 3. Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Όηαλ ζπιιάβακε ηελ ηδέα ηνπ MSMS βάιακε ηξεηο μεθάζαξνπο ζηόρνπο: Τελ απηνκαηνπνίεζε ησλ εηαηξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Γενικού Γραμματέα Υ.Υ.Κ.Α. Στοιχεία Ιαν-Φεβ 2012 19/3/2012

Παρουσίαση Γενικού Γραμματέα Υ.Υ.Κ.Α. Στοιχεία Ιαν-Φεβ 2012 19/3/2012 Παρουσίαση Γενικού Γραμματέα Υ.Υ.Κ.Α. Στοιχεία Ιαν-Φεβ 2012 19/3/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Οικονομικά στοιχεία ESY.net Ιαν Φεβρ. 2012 2. Λειτουργικά στοιχεία ESY.net Ιαν Φεβρ. 2012 3. Εσωτερικοί ελεγκτές Επιτροπές

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή ηαπξνύια Βνγηαηδή, Αθηηλνθπζηθόο Ιαηξηθήο, Σκήκα Αδεηώλ & Διέγρσλ, Δ.Δ.Α.Δ. Δπηζηεκνληθή Ηκεξίδα ΔΦΙΔ Γνζηκεηξία & Αθηηλνπξνζηαζία Ραδηντζνηνπηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Νοζηλεςηική Πληποθοπική: Πποκλήζειρ και Πποοπηικέρ. Καλογεποπούλος Δήμηηπα ΠΕ Νοζηλεύηπια, MSc Πληποθοπική Υγείαρ Γ.Λ.Α. Θ.Α.Σ.

Νοζηλεςηική Πληποθοπική: Πποκλήζειρ και Πποοπηικέρ. Καλογεποπούλος Δήμηηπα ΠΕ Νοζηλεύηπια, MSc Πληποθοπική Υγείαρ Γ.Λ.Α. Θ.Α.Σ. Νοζηλεςηική Πληποθοπική: Πποκλήζειρ και Πποοπηικέρ Καλογεποπούλος Δήμηηπα ΠΕ Νοζηλεύηπια, MSc Πληποθοπική Υγείαρ Γ.Λ.Α. Θ.Α.Σ. - Υεηξνπξγείν Περιετόμενα Ειζαγωγή - Οπολογία Σηόσοι και αναμενόμενα οθέλη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο

Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο Αλεξάνδπειο Τεσνολογικό Εκπαιδεςηικό Ίδπςμα Θεζζαλονίκηρ, Τ.Θ. 141 Τ.Κ.574 00 Σίνδορ, Θεζζαλονίκη Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Χημική

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΔΟΓΩΝ ΑΠΟ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΔΟΓΩΝ ΑΠΟ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΔΟΓΩΝ ΑΠΟ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 1 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΜΟΙ ΚΑΙ ΤΝΗΘΔΙ ΑΓΤΝΑΜΙΔ ΣΩΝ ΔΣΑΙΡΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΔ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΚΔΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΠΑΡΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ «Αληαιιαγή Καιώλ Πξαθηηθώλ Γήκνπ Τξηθθαίσλ κέζα από ηελ δηαβνύιεπζε ησλ εηαίξσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαπεξηθεξεηαθνύ Πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC Digital Cities 1 Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ DIGITAL

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Διασείπιζη καηαζηάζεων θοπολογικών ζηοισείων για ςποβολή ζηη ΓΓΠ

Διασείπιζη καηαζηάζεων θοπολογικών ζηοισείων για ςποβολή ζηη ΓΓΠ Διασείπιζη καηαζηάζεων θοπολογικών ζηοισείων για ςποβολή ζηη ΓΓΠ ύνηομη πεπιγπαθή Ροή επγαζιών Αναλςηική πεπιγπαθή 1 ύνηομη πεπιγπαθή Με ηξνπνπνίεζε ηνπ Κώδηθα Φνξνινγηθώλ Δηαδηθαζηώλ ζεζπίζηεθε από 01/01/2014

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΤΣΗΜΑ UNIX

ΣΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΤΣΗΜΑ UNIX ΣΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΤΣΗΜΑ UNIX ηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, ζα παξνπζηαζηεί ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Unix, θαζώο θαη δηάθνξεο βαζηθέο εληνιέο δηαρείξηζεο. 1. Οριζμός Λειηοσργικού

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΛΙΩΝ (ΚΕΝ/GR - DRGs) ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΟΥ ΕΣΥ. Γενικός Γραμματέας ΥΥΚΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΛΙΩΝ (ΚΕΝ/GR - DRGs) ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΟΥ ΕΣΥ. Γενικός Γραμματέας ΥΥΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΛΙΩΝ (ΚΕΝ/GR - DRGs) ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΟΥ ΕΣΥ Γενικός Γραμματέας ΥΥΚΑ Ορισμός: Diagnosis Related Groups (DRGs) Diagnosis Related Groups (DRGs): Ομοιογενείς Διαγνωστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

(NOT ONLY AS COST TO PUBLIC EXPENDITURE)

(NOT ONLY AS COST TO PUBLIC EXPENDITURE) MEDICINES AS ADDED VALUE FOR PATIENTS (NOT ONLY AS COST TO PUBLIC EXPENDITURE) Konstantinos Kofinas, PhD, MBA Managing Director for Merck Greece & Cyprus General Secretary of SFEE Αθνύκε ζπρλόηεξα γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Αγποτική Οικονομική X. Α.ΛΑΔΙΑΣ Εβδομάδα 9η. Σηόσοι κπαηικήρ παπέμβαζηρ

Αγποτική Οικονομική X. Α.ΛΑΔΙΑΣ Εβδομάδα 9η. Σηόσοι κπαηικήρ παπέμβαζηρ Αγποτική Οικονομική X. Α.ΛΑΔΙΑΣ Εβδομάδα 9η Σηόσοι κπαηικήρ παπέμβαζηρ Πανεπιζηήμιο Σηεπεάρ Ελλάδαρ Τμήμα Πεπιθεπειακήρ Οικονομικήρ Ανάπηςξηρ Μάθημα :Αγποηική Οικονομική Διδάζκων: Χ. Α. ΛΑΔΙΑΣ caladias@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΜΑΖΘΚΟ ΑΤΣΟΚΘΝΗΣΘΣΘΚΟ ΑΣΤΥΗΜΑ ΣΗ 7-1-2014 ΣΑ ΜΑΛΓΑΡΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ. Η ΕΜΠΕΘΡΘΑ ΣΗ Α ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΛΘΝΘΚΗ ΑΠΘ ΣΗΝ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΗ ΣΟΤ.

ΣΟ ΜΑΖΘΚΟ ΑΤΣΟΚΘΝΗΣΘΣΘΚΟ ΑΣΤΥΗΜΑ ΣΗ 7-1-2014 ΣΑ ΜΑΛΓΑΡΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ. Η ΕΜΠΕΘΡΘΑ ΣΗ Α ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΛΘΝΘΚΗ ΑΠΘ ΣΗΝ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΗ ΣΟΤ. ΣΟ ΜΑΖΘΚΟ ΑΤΣΟΚΘΝΗΣΘΣΘΚΟ ΑΣΤΥΗΜΑ ΣΗ 7-1-2014 ΣΑ ΜΑΛΓΑΡΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ. Η ΕΜΠΕΘΡΘΑ ΣΗ Α ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΛΘΝΘΚΗ ΑΠΘ ΣΗΝ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΗ ΣΟΤ. Δεγερκεηδόγιοσ Νηθόιαος¹²*, Καραδεκεηρίοσ Μαρία³, ηασρίδες Κσρηάθος¹, Σοοσιηάς

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα