ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 5109 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Φεβρουαρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. πράξης 2651/ Στοιχεία και πληροφορίες που οφείλουν να υποβάλ λουν σε περιοδική βάση στην Τράπεζα της Ελλά δος τα εποπτευόμενα ιδρύματα για σκοπούς άσκη σης εποπτείας Καθορισμός προσώπων που έχουν ειδική σχέση με το πιστωτικό ίδρυμα. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αφού έλαβε υπόψη: α) το άρθρο 55Α του καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, β) το άρθρο 1 του ν. 1266/1982 «Όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 81) σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του ν. 2548/1997 (ΦΕΚ Α 259), όπως ισχύει, γ) τις διατάξεις του ν. 3601/ «Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 178 Α ), όπως ισχύει, και ειδικότερα τα άρθρα 25, παρ. 4 και 7 και 26, παρ. 1 και 3 αυτού, δ) τις διατάξεις του ν. 3862/ «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες 2007/64/ΕΚ, 2007/44/ΕΚ και 2010/16/ΕΕ που αφορούν υπηρεσίες πλη ρωμών στην εσωτερική αγορά, προληπτική αξιολόγηση προτάσεων απόκτησης συμμετοχής σε επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 113/ ), όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 20 και το άρθρο 85, παρ. 17 αυτού, ε) τις διατάξεις του ν.3691/ «Πρόληψη και κα ταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομο κρατίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 166/ ), όπως ισχύει, και ειδικότερα το άρθρο 6 παρ.3 εδάφια α), θ) και παρα.4 αυτού, στ) την ΠΔ/ΤΕ 2640/ «Κωδικοποίηση των στοι χείων και πληροφοριών που οφείλουν να υποβάλλουν σε περιοδική βάση στην Τράπεζα της Ελλάδος τα πι στωτικά ιδρύματα για σκοπούς άσκησης εποπτείας Αντικατάσταση της ΠΔ/ΤΕ 2563/ Καθορισμός προσώπων που έχουν ειδική σχέση με το πιστωτικό ίδρυμα» (ΦΕΚ Β 526), και την τροποποιητική αυτής, απόφαση ΕΤΠΘ 297/7/ (ΦΕΚ Β 900), ζ) τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (European Banking Authority) της 28/4/2011 σχετικά με την αναθεώρηση του πλαισίου των Κοινών Υποδειγμά των Υποβολής Εποπτικών Στοιχείων (Common Reporting CoRep) για ενσωμάτωση του από τις εποπτικές αρχές των κρατών μελών στις εθνικές εποπτικές αναφορές για: α) τον υπολογισμό της κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυμάτων σύμφωνα με τις Οδηγίες 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ όπως έχουν τροποποιηθεί από την Οδηγία 2010/76/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου λίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 για την τροποποίηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ ΕΚ όσον αφορά τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών και για τις πράξεις επανα τιτλοποίησης και τον εποπτικό έλεγχο των πολιτικών αποδοχών (Ε.Ε. L 329/3), η) τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Επιτροπής Ευ ρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής Εποπτείας (Committee of European Banking Supervisors CEBS), της 10ης Δε κεμβρίου 2010 σχετικά με τις πολιτικές και πρακτικές αποδοχών, θ) την ανάγκη αναδιαμόρφωσης του ισχύοντος πλαι σίου υποβολής εποπτικών στοιχείων, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες βέλτιστες προτεινόμενες διεθνείς πρακτικές: (i) ως προς την αναθεώρηση του πλαισίου που αφορά τις τιτλοποιήσεις (περιλαμβανομένου των επανατιτλοποιήσεων) στο τραπεζικό χαρτοφυλάκιο και στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών, (ii) ως προς τις ανα θεωρημένες αναφορές σχετικά με τον κίνδυνο αγο ράς όπου συμπεριλαμβάνονται σχετικές προβλέψεις για τις θέσεις του χαρτοφυλακίου Διαπραγμάτευσης συσχετίσεων και για τη χρήση των εσωτερικών μοντέ λων (π.χ. Stressed VaR), (iii) την επέκταση του κινδύνου Διακανονισμού Παράδοσης και στις θέσεις εκτός του χαρτοφυλακίου συναλλαγών και (iν) τις προβλέψεις για τις εποπτικές αναφορές σχετικά με τις πολιτικές αμοιβών των στελεχών των πιστωτικών ιδρυμάτων και γενικά το «υψηλά αμειβόμενο προσωπικό», καθώς και τη σκοπιμότητα τεχνικής βελτίωσης του πλαισίου υπο βαλλομένων εποπτικών αναφορών λόγω σημαντικών αλλαγών του νομικού και κανονιστικού πλαισίου και για τη συστηματική και καλύτερη ποιότητα εποπτικής πληροφόρησης: (i) ως προς τις λογιστικές καταστάσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων που τηρούν ΚΛΣΤ και των υποκαταστημάτων στην Ελλάδα πιστωτικών ιδρυμάτων με έδρα στον Ε.Ο.Χ, (ii) ως προς τις ημερήσιες συναλλα

2 5110 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) γές στη διατραπεζική αγορά των πιστωτικών ιδρυμάτων, σε ατομική βάση και σε επίπεδο ομίλου, (iii) ως προς την εποπτεία του αριθμού και ύψους των μεταφορών κεφαλαίων από και προς το εξωτερικό, ανά χώρα προ ορισμού ή προέλευσης, των ιδρυμάτων πληρωμών και ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος, στο πλαίσιο αποτε λεσματικότερης παρακολούθησης της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηρι ότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και (iv) ως προς τα πληροφοριακά στοιχεία που αφορούν τα χαρτοφυλάκια χρεογράφων, μετοχών, αμοιβαίων κεφα λαίων, συμμετοχών των πιστωτικών ιδρυμάτων, ι) ότι από τις διατάξεις της παρούσας Πράξης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο λογισμού, αποφασίζει: Να αντικαταστήσει την ΠΔ/ΤΕ 2640/ και να επανακαθορίσει την περιοδική υποβολή στη Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος στοιχείων από τα εποπτευόμενα ιδρύματα για την άσκηση προληπτικής εποπτείας, ως εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Α. Μετοχική διάρθρωση Ειδικές συμμετοχές Πρό σωπα με «ειδική σχέση» με το υπόχρεο σε υποβολή στοιχείων ίδρυμα Χρηματοδοτικά ανοίγματα προς τα πρόσωπα που έχουν ειδική σχέση με το ίδρυμα 1. Αναλυτικά στοιχεία για τους μετόχους του ιδρύμα τος συμπληρώνονται στους πίνακες του Υποδείγματος Α01 «Μετοχική διάρθρωση και στοιχεία μετόχων», σύμ φωνα με τις αντίστοιχες οδηγίες συμπλήρωσης τους για τις πιο κάτω κατηγορίες μετόχων: α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα (δηλαδή μέσω τρίτων προσώπων) ποσοστό ίσο ή ανώτερο του 5% του Μετοχικού Κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου του υπόχρεου σε υποβολή στοιχεί ων ιδρύματος. Για τον υπολογισμό του ποσοστού αυτού λαμβάνονται επίσης υπόψη τα δικαιώματα που κατέχο νται από τρίτους και ρητά αναφέρονται στο άρθρο 10 του ν, 3556/2007, όπως ισχύει, β) τους δέκα μεγαλύτερους μετόχους, σε περίπτωση που οι μέτοχοι αυτοί δεν έχουν ήδη περιληφθεί στην προηγούμενη κατηγορία, γ) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία ασκούν τον έλεγχο του υπόχρεου ιδρύματος μέσω γραπτών ή άλλων συμφωνιών ή μέσω κοινής δράσης, δ) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ελέγχουν, κατά την έννοια της παραγράφου 12 του άρθρου 2 του ν. 3601/2007, όπως ισχύει, άμεσα ή έμμεσα, τα νομικά πρόσωπα που περιλαμβάνονται στις ανωτέρω κατηγο ρίες μετόχων (α) έως (γ). Υπογραμμίζεται ότι η αναλυτική υποβολή των στοι χείων των μετόχων του Υποδείγματος Α01 σε περιοδική βάση δεν υποκαθιστά την υποχρέωση των εποπτευόμε νων ιδρυμάτων να υποβάλλουν, στις περιπτώσεις που υπάρξει οποιαδήποτε μεταβολή, τις πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 5, 6, 7 και 14 του άρθρου 24 του ν. 3601/2007, όπως ισχύει. 2. Οι συμμετοχές του πιστωτικού ιδρύματος σε επιχει ρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα συμπληρώνονται στο Υπόδειγμα Α02 «Στοιχεία για τις ειδικές συμμετοχές και τα κατεχόμενα Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων σε επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα». Ειδικότε ρα, καταγράφονται σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες συμπλήρωσης, οι ειδικές συμμετοχές του ιδρύματος, κατά την έννοια της παραγράφου 13 του άρθρου 2 του ν. 3601/2007, όπως ισχύει σε επιχειρήσεις που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 23 του ν. 3601/2007, όπως ισχύει. 3. Στους πίνακες του Υποδείγματος Α03 «Ειδικές συμ μετοχές του ιδρύματος σε επιχειρήσεις εκτός του χρη ματοπιστωτικού τομέα» αναφέρονται οι ειδικές συμμε τοχές του ιδρύματος σε επιχειρήσεις που δεν ανήκουν στο χρηματοπιστωτικό τομέα. 4. Τα κατωτέρω πρόσωπα ορίζονται για εποπτικούς σκοπούς, δυνάμει της εξουσιοδοτικής διάταξης του εδαφίου (δ) της παραγράφου 12 του άρθρου 5 του ν. 3601/2007, όπως ισχύει, ως πρόσωπα που έχουν ειδι κή σχέση με το υπόχρεο ίδρυμα: α) Οι μέτοχοι του ιδρύματος όπως ορίζονται στα εδά φια (α) έως (δ) της παραγράφου 1 ανωτέρω. β) Τα νομικά πρόσωπα τα οποία, άμεσα ή έμμεσα, ελέγχονται από το ίδρυμα ή στα οποία αυτό κατέχει ειδική συμμετοχή, όπως περιγράφονται ανωτέρω στην παράγραφο 2. γ) Τα νομικά πρόσωπα με τα οποία το ίδρυμα βρίσκε ται υπό κοινό έλεγχο. δ) Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία το ίδρυμα έχει στενούς δεσμούς κατά την έννοια της παραγράφου 16 του άρθρου 2 του ν. 3601/2007, όπως ισχύει, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω κατηγορίες (α) και (β). ε) Τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν διοικητικά καθή κοντα στο ίδρυμα και ειδικότερα: i) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του ιδρύ ματος και της μητρικής του, τα υπεύθυνα πρόσωπα για τον προσανατολισμό της δραστηριότητας του ιδρύμα τος (που αναφέρονται στο εδάφιο (γ) της παραγράφου 10 του άρθρου 5 του ν. 3601/2007, όπως ισχύει), καθώς και τα μέλη επιτροπών του Δ.Σ. του ιδρύματος και της μητρικής του, όπως ορίζονται στο κεφάλαιο IV της ΠΔ/ ΤΕ 2577/ , όπως ισχύει, ii) τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη του ιδρύματος, τα οποία παρότι δεν είναι μέλη των οργάνων που προα ναφέρθηκαν, λαμβάνουν διαχειριστικές αποφάσεις που επηρεάζουν τη μελλοντική εξέλιξη και την επιχειρησι ακή στρατηγική του υπόχρεου ιδρύματος. Στα στελέ χη αυτά περιλαμβάνονται, οι Γενικοί Διευθυντές και οι υπεύθυνοι των μονάδων Διαχείρισης Διαθεσίμων και Επενδύσεων, Πιστοδοτήσεων, καθώς και Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου και Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Asset Management), iii) οι υπεύθυνοι των μονάδων Εσωτερικής Επιθεώ ρησης, Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων. στ) Οι σύζυγοι, τα τέκνα και οι λοιποί οικονομικά εξαρτώμενοι συγγενείς των προσώπων που ασκούν τα καθήκοντα των ανωτέρω περιπτώσεων ε(i) και ε(ii), ζ) Τα νομικά πρόσωπα: i) τα διοικητικά καθήκοντα των οποίων ασκούνται από φυσικό πρόσωπο αναφερόμενο στην περίπτωση (ε), ii) των οποίων τον έλεγχο ασκεί πρόσωπο αναφερό μενο στην περίπτωση (ε), iii) τα οποία έχουν συσταθεί προς όφελος προσώ που της περίπτωσης (ε) ή των οποίων τα οικονομικά συμφέροντα είναι ισοδύναμα με αυτά προσώπου της περίπτωσης (ε). Οι ανωτέρω σχέσεις, για σκοπούς ευχερέστερης πα

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5111 ρακολούθησής τους, κωδικοαριθμούνται στο συνημμένο Παράρτημα Ι. 5. Για τα ανωτέρω πρόσωπα με ειδική σχέση με το ίδρυμα υποβάλλονται οι πίνακες του Υποδείγματος Α04 «Απαιτήσεις από Νομικά ή Φυσικά Πρόσωπα που έχουν Ειδική Σχέση με το Πιστωτικό Ίδρυμα», σύμφωνα με τις αντίστοιχες οδηγίες. 6. Σε ετήσια βάση, υποβάλλονται τα ονόματα των μετόχων που κατέχουν συμμετοχή άνω του 1%, καθώς και τα ποσοστά των συμμετοχών αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο α) της παραγράφου 14 του άρ θρου 24 του ν. 3601/2007, όπως ισχύει (κωδικός Α05). Β. Ίδιο κεφάλαια και δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας 1. Για τον υπολογισμό των ιδίων κεφαλαίων του υπό χρεου ιδρύματος σύμφωνα με την ΠΔ/ΤΕ 2630/ «Ορισμός των Ιδίων Κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμά των που έχουν την έδρα τους την Ελλάδα», όπως ισχύει, συμπληρώνεται ο πίνακας εποπτικών ιδίων κεφαλαίων του Υποδείγματος Β01, σύμφωνα με τις σχετικές οδη γίες συμπλήρωσης. 2. Στο Υπόδειγμα Β02 μεταφέρονται από τα αντίστοιχα Υποδείγματα, οι «Κεφαλαιακές απαιτήσεις» του υπόχρε ου ιδρύματος που υπολογίσθηκαν ανά κατηγορία ανοίγ ματος και συγκεντρωτικά, σύμφωνα με την επιλεγείσα προσέγγιση, για την κάλυψη α) του πιστωτικού κινδύνου, περιλαμβανομένου του κινδύνου αντισυμβαλλομένου και απομείωσης αξίας εισπρακτέων (Υποδείγματα Γ01, Γ02Α, Γ02Β Γ03, Γ04), β) του κινδύνου διακανονισμού παρά δοσης του τραπεζικού χαρτοφυλακίου (Υπόδειγμα Γ01Α, Γ02Γ) και του χαρτοφυλακίου συναλλαγών (Υπόδειγμα Δ11) γ) των κινδύνων αγοράς (θέσης, συναλλάγματος και εμπορευμάτων, θέσεων σε τιτλοποιήσεις και επα νατιτλοποιήσεις του χαρτοφυλακίου συναλλαγών και του χαρτοφυλακίου Διαπραγμάτευσης συσχετίσεων Υποδείγματα Δ01 Δ10, Δ12 Δ20 & Δ29 Δ30) και δ) του λειτουργικού κινδύνου (Υποδείγματα Ε01, Ε02). 3. Στο Υπόδειγμα Β03 υπολογίζεται ο δείκτης κεφα λαιακής επάρκειας του υπόχρεου ιδρύματος, καθώς και το πλεόνασμα ή το τυχόν έλλειμμα εποπτικών κε φαλαίων που προκύπτει τόσο πριν από τη διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης του ιδρύματος όσο και μετά από αυτή. 4. Στο Υπόδειγμα Β04 αναλύονται τα ποσά που προ έρχονται από τη «Διπλή Μόχλευση» των διαθέσιμων κεφαλαίων του ιδρύματος, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες συμπλήρωσης. 5. Στο Υπόδειγμα Β05 συμπληρώνονται τα ποσά των ιδίων κεφαλαίων των υποκαταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους εκτός του Ενιαί ου Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και υπάγονται στη δι άταξη της παραγράφου 1 του Κεφαλαίου Ι της ΠΔ/ΤΕ 2461/ Στο Υπόδειγμα Β06 υπολογίζονται οι «Κεφαλαιακές Απαιτήσεις» των Ιδρυμάτων Πληρωμών (Κεφ. Ill & IV της ΠΔ/ΤΕ 2628/ , μέθοδος Β, του ν.3862/ ). 7. Στο Υπόδειγμα Β07 αναφέρονται τα «Πληροφο ριακά Στοιχεία για την Εναπομένουσα Διάρκεια του Ανεξόφλητου Υπολοίπου Πιστώσεων» των Ιδρυμάτων Πληρωμών, σύμφωνα με το εδάφιο ε της παραγράφου 1 του Κεφαλαίου IV της ΠΔ/ΤΕ 2628/ Στο Υπόδειγμα Β08, τα Ιδρύματα Πληρωμών, ανα φέρουν το υπόλοιπο των λογαριασμών καταθέσεων και το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο τηρούνται, σύμφωνα με το εδάφιο στ της παραγράφου 1 του Κεφαλαίου IV της ΠΔ/ΤΕ 2628/ Τα ίδια κεφαλαία των Ιδρυμάτων Πληρωμών καθώς και η επάρκεια τους ορίζονται από τις διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 2630/ , όπως ισχύει, και συμπληρώνεται ο πίνακας εποπτικών ιδίων κεφαλαίων του Υποδείγ ματος Β01. Γ. Πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος αντισυμβαλλομένου και κίνδυνος διακανονισμού παράδοσης 1. Τα στοιχεία για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του πιστωτικού κινδύνου που υπολο γίζονται, για το σύνολο ή ένα μέρος των ανοιγμάτων του επενδυτικού χαρτοφυλακίου, σύμφωνα με την τυποποιη μένη προσέγγιση βάσει της ΠΔ/ΤΕ 2588/ , όπως ισχύει, μετά την τροποποίηση και συμπλήρωση της με την, ενότητα Α, της ΠΔ/ΤΕ 2631/ , όπως ισχύει, συμπληρώνονται ανά κατηγορία ανοίγματος και συνο λικά στους πίνακες του Υποδείγματος Γ01. Τα στοιχεία για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον κίνδυνο διακανονισμού παράδοσης του τραπεζικού χαρτοφυλακίου σύμφωνα με Τμήμα Δ και Τμήμα Α του Παραρτήματος II της ΠΔ/ΤΕ 2646/ , όπως ισχύει, συμπληρώνονται στο Υπόδειγμα Γ01 Α. 2. Τα στοιχεία για τον υπολογισμό των κεφαλαια κών απαιτήσεων έναντι του πιστωτικού κινδύνου που υπολογίζονται, για το σύνολο ή μέρος των ανοιγμά των του επενδυτικού χαρτοφυλακίου με την προσέγ γιση των εσωτερικών διαβαθμίσεων βάσει της ΠΔ/ΤΕ 2589/ , όπως ισχύει μετά την τροποποίηση και συμπλήρωσή της με την ενότητα Β της ΠΔ/ΤΕ 2631/ , όπως ισχύει, συμπληρώνονται στους πί νακες των Υποδειγμάτων Γ02Α και Γ02Β. Τα στοιχεία για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για το κίνδυνο διακανονισμού παράδοσης του τραπεζικού χαρτοφυλακίου σύμφωνα με τη ΠΔ/ΤΕ 2646/ , όπως ισχύει, συμπληρώνονται στο Υπόδειγμα Γ02Γ. 3. Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις που προκύπτουν από τιτλοποιήσεις και επανατιτλοποιήσεις απαιτήσεων ή άλλων στοιχείων ενεργητικού του ιδρύματος κατά τα οριζόμενα στην ΠΔ/ΤΕ 2645/ , υπολογίζονται βά σει των πινάκων του Υποδείγματος Γ03 (αναλυτικοί πίνακες Γ03Α Γ03Γ) εάν ακολουθείται η τυποποιημένη προσέγγιση και βάσει των πινάκων του Υποδείγματος Γ04 (αναλυτικοί πίνακες Γ04Α Γ04Γ) εάν ακολουθεί ται η προσέγγιση των εσωτερικών διαβαθμίσεων. Στο Υπόδειγμα Γ05 υποβάλλονται πληροφοριακά στοιχεία που αφορούν τις τιτλοποιήσεις και επανατιτλοποιήσεις απαιτήσεων του τραπεζικού χαρτοφυλακίου. 4. Τα στοιχεία βάσει των οποίων υπολογίζονται οι ελάχιστες εποπτικές προβλέψεις σύμφωνα με την ΠΔ/ ΤΕ 2442/ , όπως ισχύει, καθώς και οι μεταβολές πιστοληπτικής διαβάθμισης των πιστούχων του υποβάλ λοντος ιδρύματος, συμπληρώνονται στα Υποδείγματα Γ06 και Γ07, αντίστοιχα. Δ.1. Κίνδυνοι αγοράς του χαρτοφυλακίου συναλλαγών Κίνδυνος συναλλάγματος 1. Τα στοιχεία για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, Τμήματα Π & Ε της ΠΔ/ΤΕ 2646/ , όπως ισχύει, έναντι του ειδικού κινδύνου θέσης σε χρεωστικούς τίτλους, καθώς και σε παράγωγα επί χρεωστικών τίτλων, επιτοκίων και συναλλάγματος, συμπληρώνονται στα Υποδείγμα τα Δ01 και Δ02, αντίστοιχα, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες. 2. Τα στοιχεία για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών

4 5112 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) απαιτήσεων σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, Τμήματα Γ2 & Ε της ΠΔ/ΤΕ 2646/ , όπως ισχύει, έναντι του γενικού κινδύνου θέσης σε χρεωστικούς τίτλους, καθώς και σε παράγωγα επί χρεωστικών τίτλων, επιτοκίων και συναλλάγματος με βάση τη ληκτότητα, συμπληρώνονται σύμφωνα με τις αντίστοιχες οδηγίες στα Υποδείγματα Δ03 και Δ Τα στοιχεία για τον υπολογισμό των κεφαλαια κών απαιτήσεων έναντι του γενικού κινδύνου θέσης σε χρεωστικούς τίτλους και σε παράγωγα επί χρεωστικών τίτλων, επιτοκίων και συναλλάγματος, με βάση το μέσο σταθμικό δείκτη διάρκειας που υπολογίζονται σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, Τμήμα Γ3 της ΠΔ/ΤΕ 2646/ , όπως ισχύει, συμπληρώνονται στα Υποδείγματα Δ05 και Δ06, αντίστοιχα. 4. Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του ειδικού και γενικού κινδύνου θέσης σε μετοχές και παράγωγα επί μετοχών και δεικτών μετοχών που υπολογίζονται σύμ φωνα με το Παράρτημα Ι, Τμήματα Δ & Ε της ΠΔ/ΤΕ 2646/ , όπως ισχύει, συμπληρώνονται στα Υπο δείγματα Δ07 και Δ08, αντίστοιχα. 5. Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του κινδύνου θέ σης σε μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων (ΟΣΕ), σε δομημένα προϊόντα ή σε επενδυτικά κεφάλαια υψηλής μόχλευσης (hedge funds), το ποσό των περι θωρίων εγγύησης σε παράγωγα καθώς και έναντι του κινδύνου Gamma και Vega σε παράγωγα, όπως υπολογί ζονται σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, Τμήματα Ε και Η, και Παράρτημα IV, Τμήμα Γ της ΠΔ/ΤΕ 2646/ , όπως ισχύει, συμπληρώνονται στο Υπόδειγμα Δ09, σύμφωνα με τις αντίστοιχες οδηγίες. 6. Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του κινδύνου διακανονισμού παράδοσης χρεωστικών τίτλων, μετο χών, ξένων νομισμάτων και βασικών εμπορευμάτων του χαρτοφυλακίου συναλλαγών καθώς και οι κεφαλαιακές απαιτήσεις για τις ατελείς συναλλαγές, όπως υπολογί ζονται σύμφωνα με το Παράρτημα II, Τμήματα Α και Β της ΠΔ/ΤΕ 2646/ , όπως ισχύει, συμπληρώνονται στα Υποδείγματα Δ11 και Δ10, αντίστοιχα. 7. Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του κινδύνου τιμών συναλλάγματος, όπως υπολογίζονται σύμφω να με το Παράρτημα III, Τμήματα Β και Γ της ΠΔ/ΤΕ 2646/ συμπληρώνονται στα Υποδείγματα Δ12, Δ13, Δ13Α, Δ14 και Δ14Α. 8. Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του κινδύνου θέσης σε βασικά εμπορεύματα και παράγωγα μέσα επί εμπορευμάτων που υπολογίζονται με βάση τη ληκτό τητα, σύμφωνα με το Παράρτημα IV, Τμήματα Β και Δ της ΠΔ/ΤΕ 2646/ , όπως ισχύει, συμπληρώνονται σύμφωνα με τις αντίστοιχες οδηγίες στα Υποδείγματα Δ15, Δ15Α, Δ16, Δ16Α και Δ Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του κινδύνου από υπερβάσεις ορίων μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμά των που υπολογίζονται σύμφωνα με το Παράρτημα VI της ΠΔ/ΤΕ 2646/ , όπως ισχύει, συμπληρώνονται στο Υπόδειγμα Δ Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του ειδικού και γενικού κινδύνου θέσης, του κινδύνου τιμών συναλλάγ ματος και του κινδύνου εμπορευμάτων, που υπολογίζο νται με εσωτερικό υπόδειγμα, βάσει του Παραρτήματος V, Τμήματα Γ και Δ, της ΠΔ/ΤΕ 2646/ , όπως ισχύει, συμπληρώνονται σύμφωνα με τις αντίστοιχες οδηγίες στο Υπόδειγμα Δ Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του ειδικού κινδύνου από θέσεις σε τιτλοποιήσεις του χαρτοφυ λακίου συναλλαγών, όπως υπολογίζονται σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, Τμήμα Γ1, παράγραφος 8 της ΠΔ/ΤΕ 2646/ , όπως ισχύει, συμπληρώνονται στο Υπό δειγμα Δ29 σύμφωνα με τις αντίστοιχες οδηγίες. 12. Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του ειδικού κινδύνου από θέσεις του Χαρτοφυλακίου διαπραγμά τευσης συσχετίσεων όπως υπολογίζονται σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, Τμήμα Γ1, παράγραφος 3 της ΠΔ/ΤΕ 2646/ , όπως ισχύει, συμπληρώνονται στο Υπό δειγμα Δ30 σύμφωνα με τις αντίστοιχες οδηγίες. 13. Τέλος στο Υπόδειγμα Δ20 εμφανίζονται συγκε ντρωτικά οι κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του κινδύ νου αγοράς. Δ.2. «Πληροφοριακά στοιχεία για τη σύνθεση των χαρ τοφυλακίων των ΠΙ» Οι θέσεις του υπόχρεου ιδρύματος σε χρηματοοικο νομικά προϊόντα (ομόλογα, χρεόγραφα, μετοχές, παρά γωγα, επενδυτικά κεφάλαια υψηλής μόχλευσης/hedge funds, ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια/private equity funds, δομημένα προϊόντα, δάνεια και έμμεσα ανοίγματα ένα ντι Κεντρικών Κυβερνήσεων κλπ) συμπληρώνονται σύμ φωνα με τις αντίστοιχες οδηγίες του Παραρτήματος II, στα Υποδείγματα Δ21 Δ28 και Δ31 Δ35 Ε. Λειτουργικός κίνδυνος Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του Λειτουρ γικού κινδύνου που υπολογίζονται βάσει της ΠΔ/ΤΕ 2590/ , όπως ισχύει, και της ενότητας Γ της ΠΔ/ΤΕ 2631/ , όπως ισχύει, συμπληρώνονται σύμφωνα με τις αντίστοιχες οδηγίες στα Υποδείγματα Ε01 και Ε02. ΣΤ. Μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα και κίνδυνος συγκέντρωσης 1. Υποβάλλονται στοιχεία για την εποπτεία και τον έλεγχο των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων, κατά τις διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 2635/ «Εποπτεία και έλεγχος των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων», στα Υποδείγματα ΣΤ01 έως ΣΤ Επίσης, τα πιστωτικά ιδρύματα που εφαρμόζουν την προσέγγιση των εσωτερικών διαβαθμίσεων υπο βάλλουν, σε ενοποιημένη βάση, στοιχεία για τα είκοσι μεγαλύτερα ανοίγματα, κατά τις διατάξεις του Τμήμα τος Β.ΙΙ, παράγραφος 4 της ΠΔ/ΤΕ 2635/ και σύμφωνα με τις αντίστοιχες οδηγίες στα Υποδείγματα ΣΤ10 έως ΣΤ Υποβάλλονται στοιχεία μεγάλων οφειλετών οφει λών σύμφωνα με τις αντίστοιχες οδηγίες στα Υποδείγ ματα ΣΤ04 ΣΤ05. Τα στοιχεία αυτά υποβάλλονται σε ενοποιημένη βάση, εφόσον το πιστωτικό ίδρυμα υπά γεται στις σχετικές διατάξεις και σε ατομική βάση σε αντίθετη περίπτωση. Καθορίζεται ενιαίο όριο αναφοράς των ανοιγμάτων και διακοπής της αναγγελίας τους στο ποσό του 1 εκατ. ευρώ. 4. Στοιχεία χρηματοδοτικών ανοιγμάτων των πιστω τικών ιδρυμάτων προς κατοίκους εξωτερικού ανά χώρα και ανά ευρύτερη οικονομική και γεωγραφική ζώνη σύμφωνα με την ΠΔ/ΤΕ 2520/ Για τα στοιχεία αυτά υποβάλλονται τα συνημμένα Υποδείγματα ΣΤ06 ως ΣΤ09. Ζ.1 Κίνδυνος ρευστότητας 1. Υποβάλλονται στοιχεία ανά τρίμηνο σε ατομική και ενοποιημένη βάση για τον έλεγχο της επάρκειας της

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5113 ρευστότητας βάσει της ΠΔ/ΤΕ 2614/ , όπως ισχύ ει, σύμφωνα με τα Υποδείγματα Ζ01 (πιν. Α1), Ζ02 (πιν. Α2) και Ζ03 (πιν. Β). Μαζί με τα υποδείγματα υποβάλλε ται συνοδευτικό σημείωμα διευκρινίσεων επεξηγήσεων (κωδικός Ζ04). 2. Επιπρόσθετα, τα πιστωτικά ιδρύματα, χρηματο δοτικά ιδρύματα και Ιδρύματα Πληρωμών υποβάλλουν πληροφοριακά στοιχεία ρευστότητας (κωδικός Ζ05), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα II της ΠΔ/ΤΕ 2614/ , όπως ισχύει. 3. Επισημαίνεται επίσης ότι, η Τράπεζα της Ελλά δος δύναται να απαιτήσει την υποβολή στοιχείων των Υποδειγμάτων Ζ01 (πιν. Α1), Ζ02 (πιν. Α2) και Ζ03 (πιν. Β) εντός εξαιρετικά περιορισμένου χρονικού περιθωρί ου (π.χ. εντός μίας εργάσιμης ημέρας), σε περιπτώσεις που κριθεί απαραίτητη η άμεση ενημέρωση της σχε τικά με τον κίνδυνο ρευστότητας του εποπτευόμενου ιδρύματος. Ζ.2 Στοιχεία Διατραπεζικής Αγοράς Υποβάλλονται από τα πιστωτικά ιδρύματα ημερήσια στοιχεία για τις συναλλαγές τους στη διατραπεζική αγορά σε ατομική βάση και σε επίπεδο ομίλου κατά τις διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 2644/ στο Υπόδειγμα Ζ06 και σύμφωνα με τις οδηγίες του παραρτήματος της εν λόγω πράξης. Η. Οικονομικές καταστάσεις και χρηματοοικονομική πληροφόρηση 1. Τα πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία εφαρμόζουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, υποβάλλουν: α) Ισολογισμό, σύμφωνα με τα Υποδείγ ματα Η01 έως Η03 και β) Κατάσταση αποτελεσμάτων, σύμφωνα με το Υπόδειγμα Η04. Τα ως άνω υποδείγματα υποβάλλονται κάθε μήνα, συμπληρωμένα με τα στοιχεία σε ατομική βάση και κάθε τρίμηνο, συμπληρωμένα με τα στοιχεία σε ενο ποιημένη βάση. 2. Κοινοποιούνται οι δημοσιευμένες οικονομικές κα ταστάσεις (ετήσιες και ενδιάμεσες), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (κωδικός Η05), ως κατωτέρω: i. Ισολογισμός, ii. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως, iii. Πίνακας Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων, iν. Καταστάσεις Ταμειακών Ροών, ν. Προσάρτημα ή λογιστικές αρχές και επεξηγηματικές σημειώσεις επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσε ων, vi. Έκθεση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων από τους ορκωτούς ελεγκτές, vii. Αναλυτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις (τριμηνιαίες στην περίπτωση των εισηγμένων στο Χ.Α. πιστωτικών ιδρυμάτων). 3. Κοινοποιούνται οι δημοσιευμένες ετήσιες οικο νομικές καταστάσεις των θυγατρικών εταιρειών στο εξωτερικό του υπόχρεου, σε υποβολή στοιχείων, ιδρύ ματος ή αντίστοιχα οικονομικά στοιχεία που αφορούν τη δραστηριότητά τους στη χώρα εγκατάστασης (κω δικός Η06). 4. Τα πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία τηρούν το ΚΛΣΤ σύμφωνα με τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα, υποβάλ λουν μηνιαία αναλυτικά ισοζύγια α, β και γ βάθμιων λογαριασμών της γενικής λογιστικής, σύμφωνα με τις σχετικές τεχνικές οδηγίες (κωδικός Η07), μηνιαίες λο γιστικές καταστάσεις καθώς και τριμηνιαίες αναλύσεις αποτελεσμάτων σύμφωνα με τα Υποδείγματα Η08 και Η09, αντίστοιχα. 5. Υποβάλλονται μηνιαίες λογιστικές καταστάσεις καθώς και τριμηνιαίες αναλύσεις αποτελεσμάτων των υποκαταστημάτων στην Ελλάδα, πιστωτικών ιδρυμάτων με έδρα στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.) σύμ φωνα με τα Υποδείγματα Η08Α και Η09, αντίστοιχα. Θ. Καλυμμένες Ομολογίες Βάσει του Κεφαλαίου IV της ΠΔ/ΤΕ 2620/ υποβάλλονται οι ακόλουθοι πίνακες, οι οποίοι συμπλη ρώνονται σύμφωνα με τις αντίστοιχες οδηγίες: 1. Πίνακας που αφορά τα στοιχεία ενεργητικού που συνιστούν άνοιγμα και των καλυμμένων ομολογιών (Υπό δειγμα Θ01). 2. Πίνακας ληκτότητας καλυμμένων ομολογιών και στοιχείων ενεργητικού που συνιστούν το κάλυμμα (Υπό δειγμα Θ02). 3. Πίνακας παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων για αντιστάθμιση των στοιχείων του καλύμματος (Υπό δειγμα Θ03). 4. Πίνακας με τα στοιχεία ενεργητικού που συνιστούν το κάλυμμα και παρουσιάζουν καθυστέρηση (Υπόδειγμα Θ04). 5. Υποβάλλεται η Ετήσια Έκθεση των αποτελεσμάτων των ελέγχων του ορκωτού ελεγκτή λογιστή το περιεχό μενο της οποίας προσδιορίζεται στο Κεφάλαιο Ι, παρά γραφος 8 της ΠΔ/ΤΕ 2620/ (κωδικός ΘΟ5). Ι1. Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου Η πληροφόρηση αναφορικά με τις περιπτώσεις 1αi, 1αii, και 1αiii της παραγράφου 2 του Κεφαλαίου IV της παρούσας Πράξης υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή με τους κωδικούς 1101 (περ. 1αi), 1102 (περ. 1αii) και 1103 (περ. 1αiii), αντίστοιχα, Ι2. Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας Ι. Υποβάλλεται η Ετήσια Έκθεση του Αρμόδιου Διευ θυντικού Στελέχους του άρθρου 44 του ν. 3691/2008, το περιεχόμενο της οποίας προσδιορίζεται στο Κεφά λαιο 3 της Απόφασης ΕΤΠΘ 281/5/ , όπως ισχύει, (κωδικός 1201), συνοδευόμενη από τα αποτελέσματα της ετήσιας αξιολόγησης της επάρκειας και αποτελε σματικότητας της πολιτικής καταπολέμησης της νο μιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, η οποία διενεργείται από την Επιτροπή Ελέγχου (ή το Δ.Σ. όπου αυτή δεν υπάρχει) (κωδικός 1202). II. Υποβάλλονται, ανά εξάμηνο, στοιχεία για το συνο λικό αριθμό και ύψος των διασυνοριακών μεταφορών χρηματικών ποσών από και προς το εξωτερικό (εισερχό μενων και εξερχόμενων χρηματικών ποσών), ανά χώρα εγκατάστασης πληρωτή (για τα εισερχόμενα χρηματικά ποσά) ή δικαιούχου (για τα εξερχόμενα χρηματικά ποσά) από τα ιδρύματα πληρωμών και τα ιδρύματα ηλεκτρο νικού χρήματος που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας στην Ελλάδα καθώς και από τα αλλοδαπά ιδρύματα πληρωμών και ιδρύματα ηλεκτρονικού χρή ματος που παρέχουν υπηρεσίες πληρωμών (διενεργούν μεταφορές χρηματικών ποσών), μέσω εγκατεστημένων στην Ελλάδα υποκαταστημάτων ή αντιπροσώπων (Υπό δειγμα 1203). ΙΑ. Συστήματα Πληροφορικής Υποβάλλονται τα ακόλουθα στοιχεία σχετικά με τον

6 5114 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) έλεγχο και τη λειτουργία των συστημάτων πληροφο ρικής του εποπτευόμενου ιδρύματος, σε επίπεδο επο πτευόμενου ιδρύματος ή Ομίλου (όπου υφίσταται): 1. Ενημερωτικά στοιχεία για τον έλεγχο των συστη μάτων πληροφορικής, ως εξής (κωδικός ΙΑ01): i. Οργανόγραμμα και στελέχωση υπηρεσιακών μο νάδων Εσωτερικού Ελέγχου του εποπτευόμενου ιδρύ ματος. ii. Ελεγκτικό πρόγραμμα συστημάτων πληροφορικής τρέχοντος έτους και απολογισμός προηγούμενου. iii. Περιοχές Συστήματα που χαρακτηρίζονται ως υψηλού κινδύνου. iν. Σημαντικές διαπιστώσεις ελέγχων του προηγούμε νου έτους, στα συστήματα πληροφορικής του εποπτευ όμενου ιδρύματος και των θυγατρικών του Ομίλου, από ελέγχους που διενεργήθηκαν τόσο από τον Εσωτερικό Έλεγχο όσο και από εξωτερικούς ελεγκτές. 2. Ενημερωτικά στοιχεία για τη λειτουργία των συστη μάτων πληροφορικής, ως εξής (κωδικός ΙΑ02): i. Οργανόγραμμα και στελέχωση υπηρεσιακών μονά δων πληροφορικής του εποπτευόμενου ιδρύματος και υπηρεσιακών μονάδων του εποπτευόμενου ιδρύματος ή εταιρειών του Ομίλου που υποστηρίζουν συστήματα ή διαχειρίζονται έργα πληροφορικής θυγατρικών του Ομίλου. ii. Διοικητική δομή της ασφάλειας των επιχειρησιακών πληροφοριών. iii. Σημαντικότερα έργα πληροφορικής προς υλοποίηση ή σε εξέλιξη (συμπεριλαμβανομένων των έργων που αφορούν την ασφάλεια), καθώς και απολογισμός των σημαντικότερων έργων του προηγούμενου έτους. iν. Περιπτώσεις σοβαρών προβλημάτων και έκτακτων περιστατικών στα συστήματα πληροφορικής (περιπτώ σεις απάτης, περιστατικά παραβίασης της ασφάλειας των συστημάτων, μη διαθεσιμότητας κρισίμων συστη μάτων, ενεργοποίησης Σχεδίων Ανάκαμψης από Κατα στροφή). Αιτίες και σύντομη περιγραφή των ενεργειών αντιμετώπισής τους. ν. Σημαντικότεροι κίνδυνοι που εντοπίστηκαν στην Ανάλυση των Κινδύνων για τα συστήματα πληροφορικής και προτεινόμενα σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση τους. vi. Ημερομηνίες διεξαγωγής και σημαντικότερες δια πιστώσεις του προηγούμενου έτους των: α) δοκιμών των Σχεδίων Συνέχειας Εργασιών και Ανά καμψης από Καταστροφή για το εποπτευόμενο ίδρυμα και τις θυγατρικές του Ομίλου, και β) ελέγχων αξιολόγησης της ασφάλειας των δικτύων για το εποπτευόμενο ίδρυμα και τις θυγατρικές του Ομίλου. Η πληροφόρηση της παρούσας παραγράφου υπο βάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή, από την υπηρεσια κή μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου των εποπτευόμενων ιδρυμάτων. IB. Λοιπά στοιχεία Τέλος, υποβάλλονται τα ακόλουθα στοιχεία: 1. α) Στοιχεία για την κατανομή των νέων στεγαστι κών δανείων με βάση την αναλογία εκταμιευμένου πο σού δανείου και εμπορικής αξίας υπεγγύου ακινήτου στο Υπόδειγμα ΙΒ01 Α και β) στοιχεία κατασχέσεων και πλειστηριασμών ακινήτων για οφειλές ιδιωτών και επιχειρήσεων στο Υπόδειγμα ΙΒ01 Β (ετησίως). 2. Στοιχεία για τη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυ μάτων στο εξωτερικό μέσω υποκαταστημάτων και θυγατρικών εταιρειών (Υποδείγματα ΙΒ02 και ΙΒ03). 3. Στοιχεία για τα χρηματοδοτικά ανοίγματα του πι στωτικού ιδρύματος προς άλλα πιστωτικά ιδρύματα (Υπόδειγμα ΙΒ04) 4. Στοιχεία για την εκτίμηση του περιθωρίου φερεγ γυότητας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, στις οποίες κατέχεται ποσοστό άνω του 20% (κωδικός ΙΒ05). 5. Πορίσματα ελέγχου των θυγατρικών εταιρειών στο εξωτερικό των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν έδρα στην Ελλάδα από: α) τις εποπτικές αρχές των χωρών υποδοχής, β) τους εξωτερικούς ελεγκτές και γ) τους εσωτερικούς ελεγκτές του μητρικού πιστωτικού ιδρύματος αναφορικά με τις θυγατρικές εταιρείες και τα υποκαταστήματα του ιδρύματος στο εξωτερικό (κωδικός ΙΒ06). 6. α) Στοιχεία, σύμφωνα με το Κεφ. Ζ παρ. 1, που αφο ρούν τον τρόπο εφαρμογής της ΠΔ/ΤΕ 2501/ , όπως ισχύει, για την ενημέρωση των συναλλασσόμενων με τα πιστωτικά ιδρύματα, με τον κωδικό ΙΒ08. Τα εν λόγω στοιχεία υποβάλλονται ετησίως και σε κάθε πε ρίπτωση, εφόσον υπάρχουν σημαντικές αλλαγές, όπως αυτές προσδιορίζονται στο διευκρινιστικό έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος 2035/ και αφορούν κυ ρίως τις διαδικασίες και τον τρόπο ή το περιεχόμενο ενημέρωσης των συναλλασσόμενων και β) στατιστικά στοιχεία παραπόνων, σύμφωνα με το Κεφ. Δ, παρ. 2 της ως άνω Πράξης, όπως εξειδικεύθηκε με το έγγραφο 315/ , για τα οποία συμπληρώνονται τα Υπο δείγματα ΙΒ16 (γραπτά παράπονα), ΙΒ16Α (προφορικά παράπονα) και υποβάλλονται ετησίως. 7. Πληροφοριακά στοιχεία που αφορούν το δίκτυο: υποκαταστημάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα (Υπόδειγμα ΙΒ09), υποκατα στημάτων στο εξωτερικό των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων (Υπόδειγμα ΙΒ10), υποκαταστημάτων στο εξωτερικό θυγατρικών πιστωτικών ιδρυμάτων των ελ ληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων (Υπόδειγμα ΙΒ11), λοιπών μονάδων τραπεζικών εργασιών πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα (Υπόδειγμα ΙΒ12) και Αυτομάτων Ταμειολογιστικών Μηχανών (ATM) των πι στωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα και βρίσκονται σε χώρους τρίτων (Υπόδειγμα ΙΒ13), σύμφω να με το εδάφιο γ της παραγράφου 5 της Ενότητας Α της ΠΔ/ΤΕ 2603/ Στοιχεία δανείων προς μικρομεσαίες επιχειρή σεις (MME) και Στεγαστικών δανείων σύμφωνα με το ν. 3723/2008, τα οποία υποβάλλονται μηνιαίως με το Υπόδειγμα ΙΒ Τα πιστωτικά ιδρύματα γνωστοποιούν ανά εξάμηνο όλους τους λογαριασμούς των κατά την έννοια του άρθρου 1 του α.ν. 1611/1950 Δημοσίων Οργανισμών, που τηρούνται σε αυτά σύμφωνα με την παράγραφο 2α της ΠΔ/ΤΕ 2616/ (Υπόδειγμα ΙΒ15). 10. Στοιχεία για τον αριθμό των επιταγών που έχουν χορηγηθεί συνολικά σε πελάτες και βρίσκονται σε κυ κλοφορία, των μεταχρονολογημένων επιταγών που έχουν ληφθεί συνολικά ως εξασφάλιση έναντι πιστο δοτήσεων και προς είσπραξη σχετικά με την εφαρμογή του από (Α.Π.1795) εγγράφου της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος, υποβάλλονται με το Υπόδειγμα ΙΒ Στοιχεία που αφορούν το απασχολούμενο προ σωπικό καθώς και στοίχεία για τα «υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα» σύμφωνα με τη ΠΔ/ΤΕ 2650/ υποβάλ λονται με τα (Υποδείγματα ΙΒ18 ΙΒ20).

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5115

8 5116 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5117

10 5118 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5119

12 5120 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5121

14 5122 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5123

16 5124 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

17 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5125

18 5126 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

19 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5127

20 5128 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5115

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5115 5116 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5117 5118 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ04 ΣΤ05: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ04 ΣΤ05: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ04 ΣΤ05: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ 1. Γενικά I. Τα Πιστωτικά Ιδρύματα υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος (με το υπόδειγμα ΣΤ04), ανά εξάμηνο, στοιχεία οφειλετών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5115

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5115 5116 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5117 5118 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1.1.1*** Κεφ. I, Α, Α.1., 1 Αναγράφεται το ποσό των μερίδων των συνεταιριστικών (πληροφοριακό στοιχείο) τραπεζών που συμπεριλαμβάνεται στον κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά αναγνωριζόμενα) 1.1.1*** εκ των οποίων:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Δ01 - Δ20, Δ29, Δ30: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΓΟΡΑΣ - ΠΔ/ΤΕ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Δ01 - Δ20, Δ29, Δ30: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΓΟΡΑΣ - ΠΔ/ΤΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Δ01 - Δ20, Δ29, Δ30: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΓΟΡΑΣ - ΠΔ/ΤΕ 2646/9.9.2011, όπως ισχύει 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ - Μόνο τα λευκά πεδία κάθε

Διαβάστε περισσότερα

(ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΤΗΣ ΠΔ/ΤΕ 2651/ )

(ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΤΗΣ ΠΔ/ΤΕ 2651/ ) (ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΤΗΣ ΠΔ/ΤΕ 2651/20.1.2012) ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 - ΙΒ 19 - ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1. Γενικά Τα υποδείγματα ΙΒ18, ΙΒ19

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22/12.7.2013

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22/12.7.2013 ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22/12.7.2013 Θέμα: Διαδικασία α) για την παροχή άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα και β) για την απόκτηση συμμετοχής σε λειτουργούν πιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2596/

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2596/ ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2596/20.8.2007 ΘΕΜΑ: Εποπτεία και έλεγχος των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) τις διατάξεις του Καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 17.2.2011 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2604/

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2604/ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2604/4.2.2008 Θέµα: Απόκτηση από τα πιστωτικά ιδρύµατα «ειδικών συµµετοχών» στο µετοχικό κεφάλαιο επιχειρήσεων του χρηµατοπιστωτικού τοµέα. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΔ/ΤΕ 2588/ , όπως ισχύει (ΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ)

Α. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΔ/ΤΕ 2588/ , όπως ισχύει (ΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Γ01: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΤΕΛΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Α. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΔ/ΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Η01: Στοιχεία Ενεργητικού Κωδικός A. Στοιχεία Ενεργητικού Αναφορές σε ΔΛΠ - ΔΠΧΠ 1 Ταμείο και διαθέσιμα σε κεντρικές τράπεζες (1) 2 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για εμπορική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1. Γενικά Τα υποδείγματα ΙΒ18-ΙΒ20 συμπληρώνονται από τα όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που εποπτεύονται από τη ΤτΕ. Τα υποδείγματα περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1083 30 Απριλίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 108/1/4.4.2014 Τροποποίηση της πράξης Διοικητή υπ αριθμ. 2651/20.1.2012 «Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Η σκίαση αφορά τις γραμμές οι οποίες δεν θα συμπληρώνονται από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA-BoS-14/170 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 31/12/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ν.3601/1.8.2007 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Εποπτεία και έλεγχος των Μεγάλων Χρηµατοδοτικών Ανοιγµάτων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΛΕΣ Α.Α. ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

ΣΤΗΛΕΣ Α.Α. ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Γ05: ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΑΔΟΧΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Οι πίνακες αυτοί συμπληρώνονται από τα

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του ευρωσυστήματος και την

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικές αρχές διαχείρισης των παραπάνω κινδύνων είναι οι ακόλουθες :

Οι βασικές αρχές διαχείρισης των παραπάνω κινδύνων είναι οι ακόλουθες : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ν. ΚΟΜΝΗΝΟΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 9/459/27.12.2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ,ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.3.2015 EL L 84/67 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/530 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες καθορισμού και συλλογής δεδομένων όσον αφορά τους συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 6.9.2014 L 267/9 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Ιουνίου 2014 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/23 σχετικά με τη στατιστική δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 114/4.8.2014

Συνεδρίαση 114/4.8.2014 Συνεδρίαση 114/4.8.2014 ΘΕΜΑ: 1 Μεταβατικές διατάξεις για τον υπολογισμό των Ιδίων Κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΕΣ. ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ εκ των οποίων: Θέσεις σε επανατιτλοποιήσεις. Ορισμοί, της ΠΔ/ΤΕ 2645/9.9.2011.

ΓΡΑΜΜΕΣ. ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ εκ των οποίων: Θέσεις σε επανατιτλοποιήσεις. Ορισμοί, της ΠΔ/ΤΕ 2645/9.9.2011. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Γ03: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Τα πιστωτικά ιδρύματα που εφαρμόζουν για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 93/

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 93/ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 93/05.08.2014 ΘΕΜΑ: Tροποποίηση της Πράξης ΣΝΠ 87/28.2.2013 σχετικά με συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εγκύκλιος αρ. 34 Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με τις αποφάσεις 6/448/11.10.2007 και 7/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην παρούσα εγκύκλιο (εφεξής «Εγκύκλιος»), παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την ομαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρμογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την ομαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρμογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέμα: Διευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συμπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Α Ι Τ Η Σ Η ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Η παρούσα συμπληρώνεται από:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Α Ι Τ Η Σ Η ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Η παρούσα συμπληρώνεται από: Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Α Ι Τ Η Σ Η ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Η παρούσα συμπληρώνεται από α. Ανώνυμες εταιρείες ή αμιγείς πιστωτικούς συνεταιρισμούς του ν. 1667/1986

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνει η Εταιρεία και τη διαχείρισή τους με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2015.

Διαβάστε περισσότερα

1 Γενικές οδηγίες και για τα δύο υποδείγματα. Συμβάσεις χρήσης προσήμου

1 Γενικές οδηγίες και για τα δύο υποδείγματα. Συμβάσεις χρήσης προσήμου Οδηγίες για τη συμπλήρωση των υποδειγμάτων σχετικά με το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και τη συνολική έκθεση σε κίνδυνο για τον σκοπό της συλλογής των συντελεστών βάσει των οποίων υπολογίζονται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (Ζ01/Α1, Ζ02/Α2, Ζ03/Β)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (Ζ01/Α1, Ζ02/Α2, Ζ03/Β) ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (Ζ01/Α1, Ζ02/Α2, Ζ03/Β) Οι ακόλουθες διευκρινήσεις τροποποιήσεις προέκυψαν μετά από διαβούλευση με τα πιστωτικά ιδρύματα αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 33/19.12.2013

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 33/19.12.2013 ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 33/19.12.2013 ΘΕΜΑ: Όροι και προϋποθέσεις για την χορήγηση άδειας λειτουργίας και κανόνες εποπτείας των Ιδρυμάτων Ηλεκτρονικού Χρήματος Τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 2628/30.9.2010

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.9.2015 L 244/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1555 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Μαΐου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) Εποπτεύον Υπουργείο:.... Επωνυμία Φορέα: Έτος Μήνας Αναφοράς:..... ΠΙΝΑΚΑΣ Α Α.Φ.Μ.:..... ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0100 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ Ilcus Investments ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνει η Εταιρεία και τη διαχείρισή τους με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2013.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ. Ισολογισμός (Β.1.

ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ. Ισολογισμός (Β.1. ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ 0-37002 - ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ 094180111 - ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ Ισολογισμός (Β.1.1) Ενεργητικό Παθητικό 2015 2014 2015 2014 Αξία Κτήσης Αποσβέσεις Αναπόσβεστη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ Β1.Διάρθρωση Ιδίων Κεφαλαίων 1 2 3 4 5 Β2. Κεφαλαιακή επάρκεια 1 Συνοπτικές πληροφορίες για το είδος και τα κυριότερα χαρακτηριστικά όλων των κατηγοριών ιδίων κεφαλαίων καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 26.2.2009 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ (στο εξής η Εταιρία)

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 27 Ιουνίου 2014 EBA/GL/2014/03 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιοποίηση βεβαρημένων και

Διαβάστε περισσότερα

ORANGE PARTNERS Α. Ε. Π. Ε. Υ.

ORANGE PARTNERS Α. Ε. Π. Ε. Υ. ORANGE PARTNERS Α. Ε. Π. Ε. Υ. ORANGE PARTNERS Α.Ε.Π.Ε.Υ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.. 2. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 44921 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4446 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 2675/19.12.2016 Υποβολή στην Τράπεζα της Ελλάδος περιοδικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΜΕΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Αρ. Αδείας ΕΚ 1/13/28-6-1994 =========================================================== Δραγατσ αν ίου 6 Α θήνα 10559 Τηλ: 210.33.67.700 - Fax:21033.12.324 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2001-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ Δρχ.) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ. 77/

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ. 77/ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ. 77/17.12.2010 ΘΕΜΑ: Έλεγχοι γνησιότητας και καταλληλότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία.

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.1.2016 COM(2016) 25 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

TRIPLE A EXPERTS ΑΕΠΕΥ

TRIPLE A EXPERTS ΑΕΠΕΥ TRIPLE A EXPERTS ΑΕΠΕΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31/12/2011 1.Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Οι στόχοι και οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Π.Δ. 80/97.

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Π.Δ. 80/97. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Τ.Ε.Α.Ε.Ε.Κ.Ε.) 2014 ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Β Αθήνα 23-4 - 2007 Αριθμ. πρωτ. : Κ2-6132 ΑΠΟΦΑΣΗ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 117 Υπόδειγμα Β.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης Μη κυκλοφορούντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Λονδίνο, 27.07.2012 1 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών (EBA/GL/2012/4)

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Ε01: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Ε01: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Ε01: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΙΤΛΟΙ Σύνολο επιχειρηματικών δραστηριοτήτων για τη μέθοδο του Βασικού Δείκτη ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Υποδείγματα Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Υποδείγματα Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Υποδείγματα Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) Σύμφωνα με τον Νόμο 4308/ΦΕΚ Τ.Α.251/24.11.2014) «Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Εποπτεύον Υπουργείο:... Επωνυμία Φορέα: Α.Φ.Μ.:... Έτος. Μήνας Αναφοράς:..... ΠΙΝΑΚΑΣ Α ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/07 16/07/2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα 1 Πλαίσιο αναφοράς των κατευθυντήριων γραμμών Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 9/459/ απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 9/459/ απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 9/459/27.12.2007 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31/12/2015 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5 Λονδίνο, 27.07.2012 Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών 1. Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

α) τις διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος και ειδικότερα το άρθρο 55Α αυτού, όπως ισχύει,

α) τις διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος και ειδικότερα το άρθρο 55Α αυτού, όπως ισχύει, ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2587/20.8.2007 ΘΕΜΑ: Ορισμός των Ιδίων Κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1)

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1) Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: 2-5 Μαρτίου 2015 Γραπτή εξέταση: 14 Μαρτίου 2015 Με Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας μας, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους. ( δημοσιοποιούμενες

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Διαδικασίας Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας (ΕΔΑΚΕ)

Έκθεση Εσωτερικής Διαδικασίας Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας (ΕΔΑΚΕ) 25 Φεβρουαρίου 2011 Έκθεση Εσωτερικής Διαδικασίας Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας (ΕΔΑΚΕ) Ι. Νομοθετικό Πλαίσιο 1. Νόμος 3601/2007 (ΦΕΚ Α 178/18.2.2007) «Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 1 Μηνιαίως Υποβάλλεται έως από τους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης στην εποπτεύουσα αρχή τους, έως την 12 η ημέρα του επόμενου μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 247/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.9.2013 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Ιουλίου 2013 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση Κεφαλαιακής Επάρκειας της Εταιρείας σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π Ημερομηνία αναφοράς 31/12/2008. Εποπτικά Ιδια Κεφάλαια

Συνοπτική Παρουσίαση Κεφαλαιακής Επάρκειας της Εταιρείας σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π Ημερομηνία αναφοράς 31/12/2008. Εποπτικά Ιδια Κεφάλαια Δημοσιοποίηση πληροφοριών Εποπτικής φύσεως Της Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ» σε εφαρμογή της απόφασης 9/459/27.12.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα