ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 5109 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Φεβρουαρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. πράξης 2651/ Στοιχεία και πληροφορίες που οφείλουν να υποβάλ λουν σε περιοδική βάση στην Τράπεζα της Ελλά δος τα εποπτευόμενα ιδρύματα για σκοπούς άσκη σης εποπτείας Καθορισμός προσώπων που έχουν ειδική σχέση με το πιστωτικό ίδρυμα. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αφού έλαβε υπόψη: α) το άρθρο 55Α του καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, β) το άρθρο 1 του ν. 1266/1982 «Όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 81) σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του ν. 2548/1997 (ΦΕΚ Α 259), όπως ισχύει, γ) τις διατάξεις του ν. 3601/ «Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 178 Α ), όπως ισχύει, και ειδικότερα τα άρθρα 25, παρ. 4 και 7 και 26, παρ. 1 και 3 αυτού, δ) τις διατάξεις του ν. 3862/ «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες 2007/64/ΕΚ, 2007/44/ΕΚ και 2010/16/ΕΕ που αφορούν υπηρεσίες πλη ρωμών στην εσωτερική αγορά, προληπτική αξιολόγηση προτάσεων απόκτησης συμμετοχής σε επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 113/ ), όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 20 και το άρθρο 85, παρ. 17 αυτού, ε) τις διατάξεις του ν.3691/ «Πρόληψη και κα ταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομο κρατίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 166/ ), όπως ισχύει, και ειδικότερα το άρθρο 6 παρ.3 εδάφια α), θ) και παρα.4 αυτού, στ) την ΠΔ/ΤΕ 2640/ «Κωδικοποίηση των στοι χείων και πληροφοριών που οφείλουν να υποβάλλουν σε περιοδική βάση στην Τράπεζα της Ελλάδος τα πι στωτικά ιδρύματα για σκοπούς άσκησης εποπτείας Αντικατάσταση της ΠΔ/ΤΕ 2563/ Καθορισμός προσώπων που έχουν ειδική σχέση με το πιστωτικό ίδρυμα» (ΦΕΚ Β 526), και την τροποποιητική αυτής, απόφαση ΕΤΠΘ 297/7/ (ΦΕΚ Β 900), ζ) τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (European Banking Authority) της 28/4/2011 σχετικά με την αναθεώρηση του πλαισίου των Κοινών Υποδειγμά των Υποβολής Εποπτικών Στοιχείων (Common Reporting CoRep) για ενσωμάτωση του από τις εποπτικές αρχές των κρατών μελών στις εθνικές εποπτικές αναφορές για: α) τον υπολογισμό της κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυμάτων σύμφωνα με τις Οδηγίες 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ όπως έχουν τροποποιηθεί από την Οδηγία 2010/76/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου λίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 για την τροποποίηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ ΕΚ όσον αφορά τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών και για τις πράξεις επανα τιτλοποίησης και τον εποπτικό έλεγχο των πολιτικών αποδοχών (Ε.Ε. L 329/3), η) τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Επιτροπής Ευ ρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής Εποπτείας (Committee of European Banking Supervisors CEBS), της 10ης Δε κεμβρίου 2010 σχετικά με τις πολιτικές και πρακτικές αποδοχών, θ) την ανάγκη αναδιαμόρφωσης του ισχύοντος πλαι σίου υποβολής εποπτικών στοιχείων, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες βέλτιστες προτεινόμενες διεθνείς πρακτικές: (i) ως προς την αναθεώρηση του πλαισίου που αφορά τις τιτλοποιήσεις (περιλαμβανομένου των επανατιτλοποιήσεων) στο τραπεζικό χαρτοφυλάκιο και στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών, (ii) ως προς τις ανα θεωρημένες αναφορές σχετικά με τον κίνδυνο αγο ράς όπου συμπεριλαμβάνονται σχετικές προβλέψεις για τις θέσεις του χαρτοφυλακίου Διαπραγμάτευσης συσχετίσεων και για τη χρήση των εσωτερικών μοντέ λων (π.χ. Stressed VaR), (iii) την επέκταση του κινδύνου Διακανονισμού Παράδοσης και στις θέσεις εκτός του χαρτοφυλακίου συναλλαγών και (iν) τις προβλέψεις για τις εποπτικές αναφορές σχετικά με τις πολιτικές αμοιβών των στελεχών των πιστωτικών ιδρυμάτων και γενικά το «υψηλά αμειβόμενο προσωπικό», καθώς και τη σκοπιμότητα τεχνικής βελτίωσης του πλαισίου υπο βαλλομένων εποπτικών αναφορών λόγω σημαντικών αλλαγών του νομικού και κανονιστικού πλαισίου και για τη συστηματική και καλύτερη ποιότητα εποπτικής πληροφόρησης: (i) ως προς τις λογιστικές καταστάσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων που τηρούν ΚΛΣΤ και των υποκαταστημάτων στην Ελλάδα πιστωτικών ιδρυμάτων με έδρα στον Ε.Ο.Χ, (ii) ως προς τις ημερήσιες συναλλα

2 5110 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) γές στη διατραπεζική αγορά των πιστωτικών ιδρυμάτων, σε ατομική βάση και σε επίπεδο ομίλου, (iii) ως προς την εποπτεία του αριθμού και ύψους των μεταφορών κεφαλαίων από και προς το εξωτερικό, ανά χώρα προ ορισμού ή προέλευσης, των ιδρυμάτων πληρωμών και ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος, στο πλαίσιο αποτε λεσματικότερης παρακολούθησης της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηρι ότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και (iv) ως προς τα πληροφοριακά στοιχεία που αφορούν τα χαρτοφυλάκια χρεογράφων, μετοχών, αμοιβαίων κεφα λαίων, συμμετοχών των πιστωτικών ιδρυμάτων, ι) ότι από τις διατάξεις της παρούσας Πράξης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο λογισμού, αποφασίζει: Να αντικαταστήσει την ΠΔ/ΤΕ 2640/ και να επανακαθορίσει την περιοδική υποβολή στη Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος στοιχείων από τα εποπτευόμενα ιδρύματα για την άσκηση προληπτικής εποπτείας, ως εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Α. Μετοχική διάρθρωση Ειδικές συμμετοχές Πρό σωπα με «ειδική σχέση» με το υπόχρεο σε υποβολή στοιχείων ίδρυμα Χρηματοδοτικά ανοίγματα προς τα πρόσωπα που έχουν ειδική σχέση με το ίδρυμα 1. Αναλυτικά στοιχεία για τους μετόχους του ιδρύμα τος συμπληρώνονται στους πίνακες του Υποδείγματος Α01 «Μετοχική διάρθρωση και στοιχεία μετόχων», σύμ φωνα με τις αντίστοιχες οδηγίες συμπλήρωσης τους για τις πιο κάτω κατηγορίες μετόχων: α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα (δηλαδή μέσω τρίτων προσώπων) ποσοστό ίσο ή ανώτερο του 5% του Μετοχικού Κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου του υπόχρεου σε υποβολή στοιχεί ων ιδρύματος. Για τον υπολογισμό του ποσοστού αυτού λαμβάνονται επίσης υπόψη τα δικαιώματα που κατέχο νται από τρίτους και ρητά αναφέρονται στο άρθρο 10 του ν, 3556/2007, όπως ισχύει, β) τους δέκα μεγαλύτερους μετόχους, σε περίπτωση που οι μέτοχοι αυτοί δεν έχουν ήδη περιληφθεί στην προηγούμενη κατηγορία, γ) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία ασκούν τον έλεγχο του υπόχρεου ιδρύματος μέσω γραπτών ή άλλων συμφωνιών ή μέσω κοινής δράσης, δ) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ελέγχουν, κατά την έννοια της παραγράφου 12 του άρθρου 2 του ν. 3601/2007, όπως ισχύει, άμεσα ή έμμεσα, τα νομικά πρόσωπα που περιλαμβάνονται στις ανωτέρω κατηγο ρίες μετόχων (α) έως (γ). Υπογραμμίζεται ότι η αναλυτική υποβολή των στοι χείων των μετόχων του Υποδείγματος Α01 σε περιοδική βάση δεν υποκαθιστά την υποχρέωση των εποπτευόμε νων ιδρυμάτων να υποβάλλουν, στις περιπτώσεις που υπάρξει οποιαδήποτε μεταβολή, τις πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 5, 6, 7 και 14 του άρθρου 24 του ν. 3601/2007, όπως ισχύει. 2. Οι συμμετοχές του πιστωτικού ιδρύματος σε επιχει ρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα συμπληρώνονται στο Υπόδειγμα Α02 «Στοιχεία για τις ειδικές συμμετοχές και τα κατεχόμενα Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων σε επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα». Ειδικότε ρα, καταγράφονται σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες συμπλήρωσης, οι ειδικές συμμετοχές του ιδρύματος, κατά την έννοια της παραγράφου 13 του άρθρου 2 του ν. 3601/2007, όπως ισχύει σε επιχειρήσεις που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 23 του ν. 3601/2007, όπως ισχύει. 3. Στους πίνακες του Υποδείγματος Α03 «Ειδικές συμ μετοχές του ιδρύματος σε επιχειρήσεις εκτός του χρη ματοπιστωτικού τομέα» αναφέρονται οι ειδικές συμμε τοχές του ιδρύματος σε επιχειρήσεις που δεν ανήκουν στο χρηματοπιστωτικό τομέα. 4. Τα κατωτέρω πρόσωπα ορίζονται για εποπτικούς σκοπούς, δυνάμει της εξουσιοδοτικής διάταξης του εδαφίου (δ) της παραγράφου 12 του άρθρου 5 του ν. 3601/2007, όπως ισχύει, ως πρόσωπα που έχουν ειδι κή σχέση με το υπόχρεο ίδρυμα: α) Οι μέτοχοι του ιδρύματος όπως ορίζονται στα εδά φια (α) έως (δ) της παραγράφου 1 ανωτέρω. β) Τα νομικά πρόσωπα τα οποία, άμεσα ή έμμεσα, ελέγχονται από το ίδρυμα ή στα οποία αυτό κατέχει ειδική συμμετοχή, όπως περιγράφονται ανωτέρω στην παράγραφο 2. γ) Τα νομικά πρόσωπα με τα οποία το ίδρυμα βρίσκε ται υπό κοινό έλεγχο. δ) Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία το ίδρυμα έχει στενούς δεσμούς κατά την έννοια της παραγράφου 16 του άρθρου 2 του ν. 3601/2007, όπως ισχύει, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω κατηγορίες (α) και (β). ε) Τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν διοικητικά καθή κοντα στο ίδρυμα και ειδικότερα: i) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του ιδρύ ματος και της μητρικής του, τα υπεύθυνα πρόσωπα για τον προσανατολισμό της δραστηριότητας του ιδρύμα τος (που αναφέρονται στο εδάφιο (γ) της παραγράφου 10 του άρθρου 5 του ν. 3601/2007, όπως ισχύει), καθώς και τα μέλη επιτροπών του Δ.Σ. του ιδρύματος και της μητρικής του, όπως ορίζονται στο κεφάλαιο IV της ΠΔ/ ΤΕ 2577/ , όπως ισχύει, ii) τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη του ιδρύματος, τα οποία παρότι δεν είναι μέλη των οργάνων που προα ναφέρθηκαν, λαμβάνουν διαχειριστικές αποφάσεις που επηρεάζουν τη μελλοντική εξέλιξη και την επιχειρησι ακή στρατηγική του υπόχρεου ιδρύματος. Στα στελέ χη αυτά περιλαμβάνονται, οι Γενικοί Διευθυντές και οι υπεύθυνοι των μονάδων Διαχείρισης Διαθεσίμων και Επενδύσεων, Πιστοδοτήσεων, καθώς και Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου και Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Asset Management), iii) οι υπεύθυνοι των μονάδων Εσωτερικής Επιθεώ ρησης, Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων. στ) Οι σύζυγοι, τα τέκνα και οι λοιποί οικονομικά εξαρτώμενοι συγγενείς των προσώπων που ασκούν τα καθήκοντα των ανωτέρω περιπτώσεων ε(i) και ε(ii), ζ) Τα νομικά πρόσωπα: i) τα διοικητικά καθήκοντα των οποίων ασκούνται από φυσικό πρόσωπο αναφερόμενο στην περίπτωση (ε), ii) των οποίων τον έλεγχο ασκεί πρόσωπο αναφερό μενο στην περίπτωση (ε), iii) τα οποία έχουν συσταθεί προς όφελος προσώ που της περίπτωσης (ε) ή των οποίων τα οικονομικά συμφέροντα είναι ισοδύναμα με αυτά προσώπου της περίπτωσης (ε). Οι ανωτέρω σχέσεις, για σκοπούς ευχερέστερης πα

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5111 ρακολούθησής τους, κωδικοαριθμούνται στο συνημμένο Παράρτημα Ι. 5. Για τα ανωτέρω πρόσωπα με ειδική σχέση με το ίδρυμα υποβάλλονται οι πίνακες του Υποδείγματος Α04 «Απαιτήσεις από Νομικά ή Φυσικά Πρόσωπα που έχουν Ειδική Σχέση με το Πιστωτικό Ίδρυμα», σύμφωνα με τις αντίστοιχες οδηγίες. 6. Σε ετήσια βάση, υποβάλλονται τα ονόματα των μετόχων που κατέχουν συμμετοχή άνω του 1%, καθώς και τα ποσοστά των συμμετοχών αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο α) της παραγράφου 14 του άρ θρου 24 του ν. 3601/2007, όπως ισχύει (κωδικός Α05). Β. Ίδιο κεφάλαια και δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας 1. Για τον υπολογισμό των ιδίων κεφαλαίων του υπό χρεου ιδρύματος σύμφωνα με την ΠΔ/ΤΕ 2630/ «Ορισμός των Ιδίων Κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμά των που έχουν την έδρα τους την Ελλάδα», όπως ισχύει, συμπληρώνεται ο πίνακας εποπτικών ιδίων κεφαλαίων του Υποδείγματος Β01, σύμφωνα με τις σχετικές οδη γίες συμπλήρωσης. 2. Στο Υπόδειγμα Β02 μεταφέρονται από τα αντίστοιχα Υποδείγματα, οι «Κεφαλαιακές απαιτήσεις» του υπόχρε ου ιδρύματος που υπολογίσθηκαν ανά κατηγορία ανοίγ ματος και συγκεντρωτικά, σύμφωνα με την επιλεγείσα προσέγγιση, για την κάλυψη α) του πιστωτικού κινδύνου, περιλαμβανομένου του κινδύνου αντισυμβαλλομένου και απομείωσης αξίας εισπρακτέων (Υποδείγματα Γ01, Γ02Α, Γ02Β Γ03, Γ04), β) του κινδύνου διακανονισμού παρά δοσης του τραπεζικού χαρτοφυλακίου (Υπόδειγμα Γ01Α, Γ02Γ) και του χαρτοφυλακίου συναλλαγών (Υπόδειγμα Δ11) γ) των κινδύνων αγοράς (θέσης, συναλλάγματος και εμπορευμάτων, θέσεων σε τιτλοποιήσεις και επα νατιτλοποιήσεις του χαρτοφυλακίου συναλλαγών και του χαρτοφυλακίου Διαπραγμάτευσης συσχετίσεων Υποδείγματα Δ01 Δ10, Δ12 Δ20 & Δ29 Δ30) και δ) του λειτουργικού κινδύνου (Υποδείγματα Ε01, Ε02). 3. Στο Υπόδειγμα Β03 υπολογίζεται ο δείκτης κεφα λαιακής επάρκειας του υπόχρεου ιδρύματος, καθώς και το πλεόνασμα ή το τυχόν έλλειμμα εποπτικών κε φαλαίων που προκύπτει τόσο πριν από τη διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης του ιδρύματος όσο και μετά από αυτή. 4. Στο Υπόδειγμα Β04 αναλύονται τα ποσά που προ έρχονται από τη «Διπλή Μόχλευση» των διαθέσιμων κεφαλαίων του ιδρύματος, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες συμπλήρωσης. 5. Στο Υπόδειγμα Β05 συμπληρώνονται τα ποσά των ιδίων κεφαλαίων των υποκαταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους εκτός του Ενιαί ου Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και υπάγονται στη δι άταξη της παραγράφου 1 του Κεφαλαίου Ι της ΠΔ/ΤΕ 2461/ Στο Υπόδειγμα Β06 υπολογίζονται οι «Κεφαλαιακές Απαιτήσεις» των Ιδρυμάτων Πληρωμών (Κεφ. Ill & IV της ΠΔ/ΤΕ 2628/ , μέθοδος Β, του ν.3862/ ). 7. Στο Υπόδειγμα Β07 αναφέρονται τα «Πληροφο ριακά Στοιχεία για την Εναπομένουσα Διάρκεια του Ανεξόφλητου Υπολοίπου Πιστώσεων» των Ιδρυμάτων Πληρωμών, σύμφωνα με το εδάφιο ε της παραγράφου 1 του Κεφαλαίου IV της ΠΔ/ΤΕ 2628/ Στο Υπόδειγμα Β08, τα Ιδρύματα Πληρωμών, ανα φέρουν το υπόλοιπο των λογαριασμών καταθέσεων και το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο τηρούνται, σύμφωνα με το εδάφιο στ της παραγράφου 1 του Κεφαλαίου IV της ΠΔ/ΤΕ 2628/ Τα ίδια κεφαλαία των Ιδρυμάτων Πληρωμών καθώς και η επάρκεια τους ορίζονται από τις διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 2630/ , όπως ισχύει, και συμπληρώνεται ο πίνακας εποπτικών ιδίων κεφαλαίων του Υποδείγ ματος Β01. Γ. Πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος αντισυμβαλλομένου και κίνδυνος διακανονισμού παράδοσης 1. Τα στοιχεία για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του πιστωτικού κινδύνου που υπολο γίζονται, για το σύνολο ή ένα μέρος των ανοιγμάτων του επενδυτικού χαρτοφυλακίου, σύμφωνα με την τυποποιη μένη προσέγγιση βάσει της ΠΔ/ΤΕ 2588/ , όπως ισχύει, μετά την τροποποίηση και συμπλήρωση της με την, ενότητα Α, της ΠΔ/ΤΕ 2631/ , όπως ισχύει, συμπληρώνονται ανά κατηγορία ανοίγματος και συνο λικά στους πίνακες του Υποδείγματος Γ01. Τα στοιχεία για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον κίνδυνο διακανονισμού παράδοσης του τραπεζικού χαρτοφυλακίου σύμφωνα με Τμήμα Δ και Τμήμα Α του Παραρτήματος II της ΠΔ/ΤΕ 2646/ , όπως ισχύει, συμπληρώνονται στο Υπόδειγμα Γ01 Α. 2. Τα στοιχεία για τον υπολογισμό των κεφαλαια κών απαιτήσεων έναντι του πιστωτικού κινδύνου που υπολογίζονται, για το σύνολο ή μέρος των ανοιγμά των του επενδυτικού χαρτοφυλακίου με την προσέγ γιση των εσωτερικών διαβαθμίσεων βάσει της ΠΔ/ΤΕ 2589/ , όπως ισχύει μετά την τροποποίηση και συμπλήρωσή της με την ενότητα Β της ΠΔ/ΤΕ 2631/ , όπως ισχύει, συμπληρώνονται στους πί νακες των Υποδειγμάτων Γ02Α και Γ02Β. Τα στοιχεία για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για το κίνδυνο διακανονισμού παράδοσης του τραπεζικού χαρτοφυλακίου σύμφωνα με τη ΠΔ/ΤΕ 2646/ , όπως ισχύει, συμπληρώνονται στο Υπόδειγμα Γ02Γ. 3. Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις που προκύπτουν από τιτλοποιήσεις και επανατιτλοποιήσεις απαιτήσεων ή άλλων στοιχείων ενεργητικού του ιδρύματος κατά τα οριζόμενα στην ΠΔ/ΤΕ 2645/ , υπολογίζονται βά σει των πινάκων του Υποδείγματος Γ03 (αναλυτικοί πίνακες Γ03Α Γ03Γ) εάν ακολουθείται η τυποποιημένη προσέγγιση και βάσει των πινάκων του Υποδείγματος Γ04 (αναλυτικοί πίνακες Γ04Α Γ04Γ) εάν ακολουθεί ται η προσέγγιση των εσωτερικών διαβαθμίσεων. Στο Υπόδειγμα Γ05 υποβάλλονται πληροφοριακά στοιχεία που αφορούν τις τιτλοποιήσεις και επανατιτλοποιήσεις απαιτήσεων του τραπεζικού χαρτοφυλακίου. 4. Τα στοιχεία βάσει των οποίων υπολογίζονται οι ελάχιστες εποπτικές προβλέψεις σύμφωνα με την ΠΔ/ ΤΕ 2442/ , όπως ισχύει, καθώς και οι μεταβολές πιστοληπτικής διαβάθμισης των πιστούχων του υποβάλ λοντος ιδρύματος, συμπληρώνονται στα Υποδείγματα Γ06 και Γ07, αντίστοιχα. Δ.1. Κίνδυνοι αγοράς του χαρτοφυλακίου συναλλαγών Κίνδυνος συναλλάγματος 1. Τα στοιχεία για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, Τμήματα Π & Ε της ΠΔ/ΤΕ 2646/ , όπως ισχύει, έναντι του ειδικού κινδύνου θέσης σε χρεωστικούς τίτλους, καθώς και σε παράγωγα επί χρεωστικών τίτλων, επιτοκίων και συναλλάγματος, συμπληρώνονται στα Υποδείγμα τα Δ01 και Δ02, αντίστοιχα, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες. 2. Τα στοιχεία για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών

4 5112 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) απαιτήσεων σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, Τμήματα Γ2 & Ε της ΠΔ/ΤΕ 2646/ , όπως ισχύει, έναντι του γενικού κινδύνου θέσης σε χρεωστικούς τίτλους, καθώς και σε παράγωγα επί χρεωστικών τίτλων, επιτοκίων και συναλλάγματος με βάση τη ληκτότητα, συμπληρώνονται σύμφωνα με τις αντίστοιχες οδηγίες στα Υποδείγματα Δ03 και Δ Τα στοιχεία για τον υπολογισμό των κεφαλαια κών απαιτήσεων έναντι του γενικού κινδύνου θέσης σε χρεωστικούς τίτλους και σε παράγωγα επί χρεωστικών τίτλων, επιτοκίων και συναλλάγματος, με βάση το μέσο σταθμικό δείκτη διάρκειας που υπολογίζονται σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, Τμήμα Γ3 της ΠΔ/ΤΕ 2646/ , όπως ισχύει, συμπληρώνονται στα Υποδείγματα Δ05 και Δ06, αντίστοιχα. 4. Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του ειδικού και γενικού κινδύνου θέσης σε μετοχές και παράγωγα επί μετοχών και δεικτών μετοχών που υπολογίζονται σύμ φωνα με το Παράρτημα Ι, Τμήματα Δ & Ε της ΠΔ/ΤΕ 2646/ , όπως ισχύει, συμπληρώνονται στα Υπο δείγματα Δ07 και Δ08, αντίστοιχα. 5. Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του κινδύνου θέ σης σε μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων (ΟΣΕ), σε δομημένα προϊόντα ή σε επενδυτικά κεφάλαια υψηλής μόχλευσης (hedge funds), το ποσό των περι θωρίων εγγύησης σε παράγωγα καθώς και έναντι του κινδύνου Gamma και Vega σε παράγωγα, όπως υπολογί ζονται σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, Τμήματα Ε και Η, και Παράρτημα IV, Τμήμα Γ της ΠΔ/ΤΕ 2646/ , όπως ισχύει, συμπληρώνονται στο Υπόδειγμα Δ09, σύμφωνα με τις αντίστοιχες οδηγίες. 6. Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του κινδύνου διακανονισμού παράδοσης χρεωστικών τίτλων, μετο χών, ξένων νομισμάτων και βασικών εμπορευμάτων του χαρτοφυλακίου συναλλαγών καθώς και οι κεφαλαιακές απαιτήσεις για τις ατελείς συναλλαγές, όπως υπολογί ζονται σύμφωνα με το Παράρτημα II, Τμήματα Α και Β της ΠΔ/ΤΕ 2646/ , όπως ισχύει, συμπληρώνονται στα Υποδείγματα Δ11 και Δ10, αντίστοιχα. 7. Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του κινδύνου τιμών συναλλάγματος, όπως υπολογίζονται σύμφω να με το Παράρτημα III, Τμήματα Β και Γ της ΠΔ/ΤΕ 2646/ συμπληρώνονται στα Υποδείγματα Δ12, Δ13, Δ13Α, Δ14 και Δ14Α. 8. Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του κινδύνου θέσης σε βασικά εμπορεύματα και παράγωγα μέσα επί εμπορευμάτων που υπολογίζονται με βάση τη ληκτό τητα, σύμφωνα με το Παράρτημα IV, Τμήματα Β και Δ της ΠΔ/ΤΕ 2646/ , όπως ισχύει, συμπληρώνονται σύμφωνα με τις αντίστοιχες οδηγίες στα Υποδείγματα Δ15, Δ15Α, Δ16, Δ16Α και Δ Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του κινδύνου από υπερβάσεις ορίων μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμά των που υπολογίζονται σύμφωνα με το Παράρτημα VI της ΠΔ/ΤΕ 2646/ , όπως ισχύει, συμπληρώνονται στο Υπόδειγμα Δ Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του ειδικού και γενικού κινδύνου θέσης, του κινδύνου τιμών συναλλάγ ματος και του κινδύνου εμπορευμάτων, που υπολογίζο νται με εσωτερικό υπόδειγμα, βάσει του Παραρτήματος V, Τμήματα Γ και Δ, της ΠΔ/ΤΕ 2646/ , όπως ισχύει, συμπληρώνονται σύμφωνα με τις αντίστοιχες οδηγίες στο Υπόδειγμα Δ Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του ειδικού κινδύνου από θέσεις σε τιτλοποιήσεις του χαρτοφυ λακίου συναλλαγών, όπως υπολογίζονται σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, Τμήμα Γ1, παράγραφος 8 της ΠΔ/ΤΕ 2646/ , όπως ισχύει, συμπληρώνονται στο Υπό δειγμα Δ29 σύμφωνα με τις αντίστοιχες οδηγίες. 12. Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του ειδικού κινδύνου από θέσεις του Χαρτοφυλακίου διαπραγμά τευσης συσχετίσεων όπως υπολογίζονται σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, Τμήμα Γ1, παράγραφος 3 της ΠΔ/ΤΕ 2646/ , όπως ισχύει, συμπληρώνονται στο Υπό δειγμα Δ30 σύμφωνα με τις αντίστοιχες οδηγίες. 13. Τέλος στο Υπόδειγμα Δ20 εμφανίζονται συγκε ντρωτικά οι κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του κινδύ νου αγοράς. Δ.2. «Πληροφοριακά στοιχεία για τη σύνθεση των χαρ τοφυλακίων των ΠΙ» Οι θέσεις του υπόχρεου ιδρύματος σε χρηματοοικο νομικά προϊόντα (ομόλογα, χρεόγραφα, μετοχές, παρά γωγα, επενδυτικά κεφάλαια υψηλής μόχλευσης/hedge funds, ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια/private equity funds, δομημένα προϊόντα, δάνεια και έμμεσα ανοίγματα ένα ντι Κεντρικών Κυβερνήσεων κλπ) συμπληρώνονται σύμ φωνα με τις αντίστοιχες οδηγίες του Παραρτήματος II, στα Υποδείγματα Δ21 Δ28 και Δ31 Δ35 Ε. Λειτουργικός κίνδυνος Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του Λειτουρ γικού κινδύνου που υπολογίζονται βάσει της ΠΔ/ΤΕ 2590/ , όπως ισχύει, και της ενότητας Γ της ΠΔ/ΤΕ 2631/ , όπως ισχύει, συμπληρώνονται σύμφωνα με τις αντίστοιχες οδηγίες στα Υποδείγματα Ε01 και Ε02. ΣΤ. Μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα και κίνδυνος συγκέντρωσης 1. Υποβάλλονται στοιχεία για την εποπτεία και τον έλεγχο των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων, κατά τις διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 2635/ «Εποπτεία και έλεγχος των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων», στα Υποδείγματα ΣΤ01 έως ΣΤ Επίσης, τα πιστωτικά ιδρύματα που εφαρμόζουν την προσέγγιση των εσωτερικών διαβαθμίσεων υπο βάλλουν, σε ενοποιημένη βάση, στοιχεία για τα είκοσι μεγαλύτερα ανοίγματα, κατά τις διατάξεις του Τμήμα τος Β.ΙΙ, παράγραφος 4 της ΠΔ/ΤΕ 2635/ και σύμφωνα με τις αντίστοιχες οδηγίες στα Υποδείγματα ΣΤ10 έως ΣΤ Υποβάλλονται στοιχεία μεγάλων οφειλετών οφει λών σύμφωνα με τις αντίστοιχες οδηγίες στα Υποδείγ ματα ΣΤ04 ΣΤ05. Τα στοιχεία αυτά υποβάλλονται σε ενοποιημένη βάση, εφόσον το πιστωτικό ίδρυμα υπά γεται στις σχετικές διατάξεις και σε ατομική βάση σε αντίθετη περίπτωση. Καθορίζεται ενιαίο όριο αναφοράς των ανοιγμάτων και διακοπής της αναγγελίας τους στο ποσό του 1 εκατ. ευρώ. 4. Στοιχεία χρηματοδοτικών ανοιγμάτων των πιστω τικών ιδρυμάτων προς κατοίκους εξωτερικού ανά χώρα και ανά ευρύτερη οικονομική και γεωγραφική ζώνη σύμφωνα με την ΠΔ/ΤΕ 2520/ Για τα στοιχεία αυτά υποβάλλονται τα συνημμένα Υποδείγματα ΣΤ06 ως ΣΤ09. Ζ.1 Κίνδυνος ρευστότητας 1. Υποβάλλονται στοιχεία ανά τρίμηνο σε ατομική και ενοποιημένη βάση για τον έλεγχο της επάρκειας της

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5113 ρευστότητας βάσει της ΠΔ/ΤΕ 2614/ , όπως ισχύ ει, σύμφωνα με τα Υποδείγματα Ζ01 (πιν. Α1), Ζ02 (πιν. Α2) και Ζ03 (πιν. Β). Μαζί με τα υποδείγματα υποβάλλε ται συνοδευτικό σημείωμα διευκρινίσεων επεξηγήσεων (κωδικός Ζ04). 2. Επιπρόσθετα, τα πιστωτικά ιδρύματα, χρηματο δοτικά ιδρύματα και Ιδρύματα Πληρωμών υποβάλλουν πληροφοριακά στοιχεία ρευστότητας (κωδικός Ζ05), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα II της ΠΔ/ΤΕ 2614/ , όπως ισχύει. 3. Επισημαίνεται επίσης ότι, η Τράπεζα της Ελλά δος δύναται να απαιτήσει την υποβολή στοιχείων των Υποδειγμάτων Ζ01 (πιν. Α1), Ζ02 (πιν. Α2) και Ζ03 (πιν. Β) εντός εξαιρετικά περιορισμένου χρονικού περιθωρί ου (π.χ. εντός μίας εργάσιμης ημέρας), σε περιπτώσεις που κριθεί απαραίτητη η άμεση ενημέρωση της σχε τικά με τον κίνδυνο ρευστότητας του εποπτευόμενου ιδρύματος. Ζ.2 Στοιχεία Διατραπεζικής Αγοράς Υποβάλλονται από τα πιστωτικά ιδρύματα ημερήσια στοιχεία για τις συναλλαγές τους στη διατραπεζική αγορά σε ατομική βάση και σε επίπεδο ομίλου κατά τις διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 2644/ στο Υπόδειγμα Ζ06 και σύμφωνα με τις οδηγίες του παραρτήματος της εν λόγω πράξης. Η. Οικονομικές καταστάσεις και χρηματοοικονομική πληροφόρηση 1. Τα πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία εφαρμόζουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, υποβάλλουν: α) Ισολογισμό, σύμφωνα με τα Υποδείγ ματα Η01 έως Η03 και β) Κατάσταση αποτελεσμάτων, σύμφωνα με το Υπόδειγμα Η04. Τα ως άνω υποδείγματα υποβάλλονται κάθε μήνα, συμπληρωμένα με τα στοιχεία σε ατομική βάση και κάθε τρίμηνο, συμπληρωμένα με τα στοιχεία σε ενο ποιημένη βάση. 2. Κοινοποιούνται οι δημοσιευμένες οικονομικές κα ταστάσεις (ετήσιες και ενδιάμεσες), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (κωδικός Η05), ως κατωτέρω: i. Ισολογισμός, ii. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως, iii. Πίνακας Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων, iν. Καταστάσεις Ταμειακών Ροών, ν. Προσάρτημα ή λογιστικές αρχές και επεξηγηματικές σημειώσεις επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσε ων, vi. Έκθεση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων από τους ορκωτούς ελεγκτές, vii. Αναλυτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις (τριμηνιαίες στην περίπτωση των εισηγμένων στο Χ.Α. πιστωτικών ιδρυμάτων). 3. Κοινοποιούνται οι δημοσιευμένες ετήσιες οικο νομικές καταστάσεις των θυγατρικών εταιρειών στο εξωτερικό του υπόχρεου, σε υποβολή στοιχείων, ιδρύ ματος ή αντίστοιχα οικονομικά στοιχεία που αφορούν τη δραστηριότητά τους στη χώρα εγκατάστασης (κω δικός Η06). 4. Τα πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία τηρούν το ΚΛΣΤ σύμφωνα με τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα, υποβάλ λουν μηνιαία αναλυτικά ισοζύγια α, β και γ βάθμιων λογαριασμών της γενικής λογιστικής, σύμφωνα με τις σχετικές τεχνικές οδηγίες (κωδικός Η07), μηνιαίες λο γιστικές καταστάσεις καθώς και τριμηνιαίες αναλύσεις αποτελεσμάτων σύμφωνα με τα Υποδείγματα Η08 και Η09, αντίστοιχα. 5. Υποβάλλονται μηνιαίες λογιστικές καταστάσεις καθώς και τριμηνιαίες αναλύσεις αποτελεσμάτων των υποκαταστημάτων στην Ελλάδα, πιστωτικών ιδρυμάτων με έδρα στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.) σύμ φωνα με τα Υποδείγματα Η08Α και Η09, αντίστοιχα. Θ. Καλυμμένες Ομολογίες Βάσει του Κεφαλαίου IV της ΠΔ/ΤΕ 2620/ υποβάλλονται οι ακόλουθοι πίνακες, οι οποίοι συμπλη ρώνονται σύμφωνα με τις αντίστοιχες οδηγίες: 1. Πίνακας που αφορά τα στοιχεία ενεργητικού που συνιστούν άνοιγμα και των καλυμμένων ομολογιών (Υπό δειγμα Θ01). 2. Πίνακας ληκτότητας καλυμμένων ομολογιών και στοιχείων ενεργητικού που συνιστούν το κάλυμμα (Υπό δειγμα Θ02). 3. Πίνακας παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων για αντιστάθμιση των στοιχείων του καλύμματος (Υπό δειγμα Θ03). 4. Πίνακας με τα στοιχεία ενεργητικού που συνιστούν το κάλυμμα και παρουσιάζουν καθυστέρηση (Υπόδειγμα Θ04). 5. Υποβάλλεται η Ετήσια Έκθεση των αποτελεσμάτων των ελέγχων του ορκωτού ελεγκτή λογιστή το περιεχό μενο της οποίας προσδιορίζεται στο Κεφάλαιο Ι, παρά γραφος 8 της ΠΔ/ΤΕ 2620/ (κωδικός ΘΟ5). Ι1. Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου Η πληροφόρηση αναφορικά με τις περιπτώσεις 1αi, 1αii, και 1αiii της παραγράφου 2 του Κεφαλαίου IV της παρούσας Πράξης υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή με τους κωδικούς 1101 (περ. 1αi), 1102 (περ. 1αii) και 1103 (περ. 1αiii), αντίστοιχα, Ι2. Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας Ι. Υποβάλλεται η Ετήσια Έκθεση του Αρμόδιου Διευ θυντικού Στελέχους του άρθρου 44 του ν. 3691/2008, το περιεχόμενο της οποίας προσδιορίζεται στο Κεφά λαιο 3 της Απόφασης ΕΤΠΘ 281/5/ , όπως ισχύει, (κωδικός 1201), συνοδευόμενη από τα αποτελέσματα της ετήσιας αξιολόγησης της επάρκειας και αποτελε σματικότητας της πολιτικής καταπολέμησης της νο μιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, η οποία διενεργείται από την Επιτροπή Ελέγχου (ή το Δ.Σ. όπου αυτή δεν υπάρχει) (κωδικός 1202). II. Υποβάλλονται, ανά εξάμηνο, στοιχεία για το συνο λικό αριθμό και ύψος των διασυνοριακών μεταφορών χρηματικών ποσών από και προς το εξωτερικό (εισερχό μενων και εξερχόμενων χρηματικών ποσών), ανά χώρα εγκατάστασης πληρωτή (για τα εισερχόμενα χρηματικά ποσά) ή δικαιούχου (για τα εξερχόμενα χρηματικά ποσά) από τα ιδρύματα πληρωμών και τα ιδρύματα ηλεκτρο νικού χρήματος που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας στην Ελλάδα καθώς και από τα αλλοδαπά ιδρύματα πληρωμών και ιδρύματα ηλεκτρονικού χρή ματος που παρέχουν υπηρεσίες πληρωμών (διενεργούν μεταφορές χρηματικών ποσών), μέσω εγκατεστημένων στην Ελλάδα υποκαταστημάτων ή αντιπροσώπων (Υπό δειγμα 1203). ΙΑ. Συστήματα Πληροφορικής Υποβάλλονται τα ακόλουθα στοιχεία σχετικά με τον

6 5114 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) έλεγχο και τη λειτουργία των συστημάτων πληροφο ρικής του εποπτευόμενου ιδρύματος, σε επίπεδο επο πτευόμενου ιδρύματος ή Ομίλου (όπου υφίσταται): 1. Ενημερωτικά στοιχεία για τον έλεγχο των συστη μάτων πληροφορικής, ως εξής (κωδικός ΙΑ01): i. Οργανόγραμμα και στελέχωση υπηρεσιακών μο νάδων Εσωτερικού Ελέγχου του εποπτευόμενου ιδρύ ματος. ii. Ελεγκτικό πρόγραμμα συστημάτων πληροφορικής τρέχοντος έτους και απολογισμός προηγούμενου. iii. Περιοχές Συστήματα που χαρακτηρίζονται ως υψηλού κινδύνου. iν. Σημαντικές διαπιστώσεις ελέγχων του προηγούμε νου έτους, στα συστήματα πληροφορικής του εποπτευ όμενου ιδρύματος και των θυγατρικών του Ομίλου, από ελέγχους που διενεργήθηκαν τόσο από τον Εσωτερικό Έλεγχο όσο και από εξωτερικούς ελεγκτές. 2. Ενημερωτικά στοιχεία για τη λειτουργία των συστη μάτων πληροφορικής, ως εξής (κωδικός ΙΑ02): i. Οργανόγραμμα και στελέχωση υπηρεσιακών μονά δων πληροφορικής του εποπτευόμενου ιδρύματος και υπηρεσιακών μονάδων του εποπτευόμενου ιδρύματος ή εταιρειών του Ομίλου που υποστηρίζουν συστήματα ή διαχειρίζονται έργα πληροφορικής θυγατρικών του Ομίλου. ii. Διοικητική δομή της ασφάλειας των επιχειρησιακών πληροφοριών. iii. Σημαντικότερα έργα πληροφορικής προς υλοποίηση ή σε εξέλιξη (συμπεριλαμβανομένων των έργων που αφορούν την ασφάλεια), καθώς και απολογισμός των σημαντικότερων έργων του προηγούμενου έτους. iν. Περιπτώσεις σοβαρών προβλημάτων και έκτακτων περιστατικών στα συστήματα πληροφορικής (περιπτώ σεις απάτης, περιστατικά παραβίασης της ασφάλειας των συστημάτων, μη διαθεσιμότητας κρισίμων συστη μάτων, ενεργοποίησης Σχεδίων Ανάκαμψης από Κατα στροφή). Αιτίες και σύντομη περιγραφή των ενεργειών αντιμετώπισής τους. ν. Σημαντικότεροι κίνδυνοι που εντοπίστηκαν στην Ανάλυση των Κινδύνων για τα συστήματα πληροφορικής και προτεινόμενα σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση τους. vi. Ημερομηνίες διεξαγωγής και σημαντικότερες δια πιστώσεις του προηγούμενου έτους των: α) δοκιμών των Σχεδίων Συνέχειας Εργασιών και Ανά καμψης από Καταστροφή για το εποπτευόμενο ίδρυμα και τις θυγατρικές του Ομίλου, και β) ελέγχων αξιολόγησης της ασφάλειας των δικτύων για το εποπτευόμενο ίδρυμα και τις θυγατρικές του Ομίλου. Η πληροφόρηση της παρούσας παραγράφου υπο βάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή, από την υπηρεσια κή μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου των εποπτευόμενων ιδρυμάτων. IB. Λοιπά στοιχεία Τέλος, υποβάλλονται τα ακόλουθα στοιχεία: 1. α) Στοιχεία για την κατανομή των νέων στεγαστι κών δανείων με βάση την αναλογία εκταμιευμένου πο σού δανείου και εμπορικής αξίας υπεγγύου ακινήτου στο Υπόδειγμα ΙΒ01 Α και β) στοιχεία κατασχέσεων και πλειστηριασμών ακινήτων για οφειλές ιδιωτών και επιχειρήσεων στο Υπόδειγμα ΙΒ01 Β (ετησίως). 2. Στοιχεία για τη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυ μάτων στο εξωτερικό μέσω υποκαταστημάτων και θυγατρικών εταιρειών (Υποδείγματα ΙΒ02 και ΙΒ03). 3. Στοιχεία για τα χρηματοδοτικά ανοίγματα του πι στωτικού ιδρύματος προς άλλα πιστωτικά ιδρύματα (Υπόδειγμα ΙΒ04) 4. Στοιχεία για την εκτίμηση του περιθωρίου φερεγ γυότητας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, στις οποίες κατέχεται ποσοστό άνω του 20% (κωδικός ΙΒ05). 5. Πορίσματα ελέγχου των θυγατρικών εταιρειών στο εξωτερικό των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν έδρα στην Ελλάδα από: α) τις εποπτικές αρχές των χωρών υποδοχής, β) τους εξωτερικούς ελεγκτές και γ) τους εσωτερικούς ελεγκτές του μητρικού πιστωτικού ιδρύματος αναφορικά με τις θυγατρικές εταιρείες και τα υποκαταστήματα του ιδρύματος στο εξωτερικό (κωδικός ΙΒ06). 6. α) Στοιχεία, σύμφωνα με το Κεφ. Ζ παρ. 1, που αφο ρούν τον τρόπο εφαρμογής της ΠΔ/ΤΕ 2501/ , όπως ισχύει, για την ενημέρωση των συναλλασσόμενων με τα πιστωτικά ιδρύματα, με τον κωδικό ΙΒ08. Τα εν λόγω στοιχεία υποβάλλονται ετησίως και σε κάθε πε ρίπτωση, εφόσον υπάρχουν σημαντικές αλλαγές, όπως αυτές προσδιορίζονται στο διευκρινιστικό έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος 2035/ και αφορούν κυ ρίως τις διαδικασίες και τον τρόπο ή το περιεχόμενο ενημέρωσης των συναλλασσόμενων και β) στατιστικά στοιχεία παραπόνων, σύμφωνα με το Κεφ. Δ, παρ. 2 της ως άνω Πράξης, όπως εξειδικεύθηκε με το έγγραφο 315/ , για τα οποία συμπληρώνονται τα Υπο δείγματα ΙΒ16 (γραπτά παράπονα), ΙΒ16Α (προφορικά παράπονα) και υποβάλλονται ετησίως. 7. Πληροφοριακά στοιχεία που αφορούν το δίκτυο: υποκαταστημάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα (Υπόδειγμα ΙΒ09), υποκατα στημάτων στο εξωτερικό των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων (Υπόδειγμα ΙΒ10), υποκαταστημάτων στο εξωτερικό θυγατρικών πιστωτικών ιδρυμάτων των ελ ληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων (Υπόδειγμα ΙΒ11), λοιπών μονάδων τραπεζικών εργασιών πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα (Υπόδειγμα ΙΒ12) και Αυτομάτων Ταμειολογιστικών Μηχανών (ATM) των πι στωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα και βρίσκονται σε χώρους τρίτων (Υπόδειγμα ΙΒ13), σύμφω να με το εδάφιο γ της παραγράφου 5 της Ενότητας Α της ΠΔ/ΤΕ 2603/ Στοιχεία δανείων προς μικρομεσαίες επιχειρή σεις (MME) και Στεγαστικών δανείων σύμφωνα με το ν. 3723/2008, τα οποία υποβάλλονται μηνιαίως με το Υπόδειγμα ΙΒ Τα πιστωτικά ιδρύματα γνωστοποιούν ανά εξάμηνο όλους τους λογαριασμούς των κατά την έννοια του άρθρου 1 του α.ν. 1611/1950 Δημοσίων Οργανισμών, που τηρούνται σε αυτά σύμφωνα με την παράγραφο 2α της ΠΔ/ΤΕ 2616/ (Υπόδειγμα ΙΒ15). 10. Στοιχεία για τον αριθμό των επιταγών που έχουν χορηγηθεί συνολικά σε πελάτες και βρίσκονται σε κυ κλοφορία, των μεταχρονολογημένων επιταγών που έχουν ληφθεί συνολικά ως εξασφάλιση έναντι πιστο δοτήσεων και προς είσπραξη σχετικά με την εφαρμογή του από (Α.Π.1795) εγγράφου της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος, υποβάλλονται με το Υπόδειγμα ΙΒ Στοιχεία που αφορούν το απασχολούμενο προ σωπικό καθώς και στοίχεία για τα «υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα» σύμφωνα με τη ΠΔ/ΤΕ 2650/ υποβάλ λονται με τα (Υποδείγματα ΙΒ18 ΙΒ20).

ε) την Οδηγία 2010/76/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της

ε) την Οδηγία 2010/76/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2655/19.3.2012 Θέμα: Τεχνικά κριτήρια σχετικά με τη διαφάνεια και τις δημοσιοποιήσεις από τα πιστωτικά ιδρύματα εποπτικής φύσεως πληροφοριών Αντικατάσταση της ΠΔ/ΤΕ 2592/20.8.2007,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3753 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 178 1 Αυγούστου 2007 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 3601 Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

δ) την Οδηγία 2006/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά

δ) την Οδηγία 2006/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2588/20.8.2007 ΘΕΜΑ: Υπολογισμός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου σύμφωνα με την Τυποποιημένη Προσέγγιση Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 10.000.000 ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 152.987 ΝΕΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότερα, οι βασικές αρχές διαχείρισης κινδύνων ως προς κάθε επιμέρους κίνδυνο, είναι οι εξής:

Ειδικότερα, οι βασικές αρχές διαχείρισης κινδύνων ως προς κάθε επιμέρους κίνδυνο, είναι οι εξής: Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δημοσιοποιούμενες σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σελίδα 1 από 32 Περιεχόμενα ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΟΥ 4 ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22/12.7.2013

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22/12.7.2013 ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22/12.7.2013 Θέμα: Διαδικασία α) για την παροχή άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα και β) για την απόκτηση συμμετοχής σε λειτουργούν πιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 281/17.3.2009

Συνεδρίαση 281/17.3.2009 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Συνεδρίαση 281/17.3.2009 Θέμα: 5 Πρόληψη της χρησιμοποίησης των εποπτευομένων από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου με Δημόσια προσφορά έως 5.850.000 ευρώ, με διάθεση έως 90.000 νέων μερίδων, σύμφωνα με την απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.257 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 18,34 ΕΥΡΩ, ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ 18,50

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις

Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις 9/459/27.12.2007, 9/572/23.12.2010, 26/606/22.12.2011 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στα πλαίσια του νόμου με αριθμό 4261/2014 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας)

Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας) Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας) Αποφάσεις 9/459/27.12.2007, 9/572/23.12.2010 & 26/606/22.12.2011 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 19.10.2009 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

PRELIUM INVESTMENT SERVICES S.A. MEMBER OF ATHENS EXCHANGE Supervised by the Capital Market Commission

PRELIUM INVESTMENT SERVICES S.A. MEMBER OF ATHENS EXCHANGE Supervised by the Capital Market Commission PRELIUM Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.Αριθ.Αδείας 8/507/28.04.2009. Α.Φ.Μ. 099552993,.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46697/06/Β/00/76 Σ. ΑΒΑΚΗ 1 & ΚΗΦΙΣΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση. Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Ετήσια Οικονομική Έκθεση. Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΑΘΗΝΑ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 251 24 Νοεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4308 Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ... 6 2. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ... 19 3. ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ... 34

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ... 6 2. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ... 19 3. ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ... 34 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 19.10.2009 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 954.666.667 ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΧΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 28.3.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεµβρίου 2011 σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Διεύθυνση έδρας: Παραδείσου 29, 151

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΤΗΣΕΩΣ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (WARRANTS)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΤΗΣΕΩΣ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (WARRANTS) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 16.04.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡ. 1(Β) ΚΑΙ 2(Γ) ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3401/2005 ΓΙΑ TH ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΥΠΕΡ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 29.04.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2011. (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Δ.Π.Χ.Α. )

Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2011. (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Δ.Π.Χ.Α. ) Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2011 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Δ.Π.Χ.Α. ) Αθήνα, Ιούνιος 2012 Πίνακας Περιεχομένων Έκθεση Διαχείρισης... 3 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 10:Ταμείο και ταμειακά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συναφείς ρυθμίσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συναφείς ρυθμίσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συναφείς ρυθμίσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ 1. Για την εφαρμογή των ρυθμίσεων αυτού του νόμου λαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 4403/06/Β/86/7 ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 353601000

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 4403/06/Β/86/7 ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 353601000 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 4403/06/Β/86/7 ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 353601000 Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης 2013 για τον Όµιλο και την Εταιρεία Σύµφωνα µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5749 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 127 28 Ιουλίου 2009 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3777 Διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εται ρειών και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα