ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ MΑΡΚΕΣΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. Project - Facebook page for. p.a.m.p theatre

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ MΑΡΚΕΣΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. Project - Facebook page for. p.a.m.p theatre"

Transcript

1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ MΑΡΚΕΣΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ e- marketing Project - Facebook page for p.a.m.p theatre company Εκπόνθςθ εργαςίασ: Δθμιτρθσ Αλιμπζρτθσ τζφανοσ Ραπτογιάννθσ ωτιρθσ ουςάνθσ Δζςποινα Χατηθακαναςίου Τπεφκυνοσ Κακθγθτισ:. Δθμθτριάδθσ το πλαίςιο μακιματοσ «Ηλεκτρονικοφ Μάρκετινγκ»

2 Περιεχόμενα Λίγα Λόγια για τθν Π.Α.Μ.Π... 3 τόχοι Π.Α.Μ.Π τόχοι Εργαςίασ... 4 Ενδιαφερόμενα Κοινά... 4 Αποτελζςματα - Facebook insights:... 5 Δθμογραφικά Δεδομζνα:... 5 Πϊσ επιτεφχκθκε θ απιχθςθ:... 6 Ποιo περιεχόμενο τθσ ςελίδασ είχε τθν καλφτερθ δυναμικι:... 7 Από ποιό μζςο προιλκαν τα likes; υγκεκριμζνα ςτοιχεία και αρικμοί για τθν εκδιλωςθ «..γυναίκεσ»: Προτάςεισ για βελτίωςθ DO s and DON Ts DOs DON Ts Παράρτθμα:

3 Λίγα Λόγια για τθν Π.Α.Μ.Π Η κεατρικι ομάδα π.α.μ.π (Πάηλ Από Μικρζσ Πολυφωνίεσ) δθμιουργικθκε με ςκοπό να παρουςιάςει κεατρικζσ παραςτάςεισ και projects ςτο κοινό τθσ Ακινασ που ςυντελοφνται από νζουσ θκοποιοφσ και νζουσ ςκθνοκζτεσ. Εφόδιά τθσ είναι θ διαρκισ ζρευνα και μελζτθ πάνω ςε νζα αλλά και κλαςςικά καλλιτεχνικά ζργα. Οι ςυντελεςτζσ τθσ διακρίνονται από όρεξθ για δθμιουργία, ενϊ θ φανταςία τουσ ενϊνει ωσ κάτι κοινό. Όραμα τθσ π.α.μ.π είναι να καταφζρνει να παρουςιάηει κεατρικά ζργα με χαμθλό λειτουργικό κόςτοσ και άρα με χαμθλι τιμι ειςιτθρίου, χωρίσ κάτι τζτοιο, όμωσ, να ςτερείται ποιότθτασ καλλιτεχνικοφ αποτελζςματοσ. Η αρτιότθτα και θ αιςκθτικι κεωρείται μείηονοσ ςθμαςίασ. κοπόσ δικόσ μασ ιταν να βοθκιςουμε ςτθν προϊκθςθ τθσ παράςταςθσ «Γυναίκεσ» μζςω του εργαλείου του Facebook. Ζτςι, χρθςιμοποιϊντασ τισ γνϊςεισ μασ ςτο θλεκτρονικό μάρκετινγκ αναλάβαμε τθν προωκθτικι καμπάνια τθσ παράςταςθσ, ςε ςυνεργαςία με τουσ ανκρϊπουσ που ιδθ τθν επικοινωνοφςαν. Σελίδα ςτο Facebook: https://www.facebook.com/theatrikiomadapazlapomikrespolyphonies τόχοι Π.Α.Μ.Π. Η κεατρικι ομάδα, πζρα από τθν προςωπικι διάκεςθ που είχε να ανεβάςει μια παράςταςθ και να τθν ευχαριςτθκεί, είχε κζςει εξ αρχισ κάποιουσ ςυγκεκριμζνουσ ςτόχουσ τουσ οποίουσ ικελε να πετφχει. Ήκελε αρχικά οι παραςτάςεισ να είναι προςιτζσ οικονομικά για το κοινό αλλά ταυτόχρονα το αποτζλεςμα που κα ζβγαινε να άξιηε ποιοτικά παραπάνω, ικελε δθλαδι να δϊςει αυτό το added value ςτο κοινό τθσ. Για το πρϊτο ςκζλοσ, το οποίο δεν εξαρτιόταν τόςο από τα δικά τουσ χζρια, φρόντιςαν ϊςτε να κρατιςουν ςε όςο το δυνατόν χαμθλότερο επίπεδο τα λειτουργικά τουσ κόςτθ. Με ζνα minimum πλαφόν τθσ τάξεωσ των 130 για τθν παροχι του χϊρου από κζατρο όμωσ ανεξαρτιτωσ αν το 50% των εςόδων το ζφτανε -κακϊσ θ ςυμφωνία αφοροφςε 50% για τθν π.α.μ.π και 50% για το κζατρο, ιταν αρκετά δφςκολο. Ωςτόςο με τθν υπεραξία που ζδωςαν ςτο κοινό, και τισ προωκθτικζσ ενζργειεσ, κατάφεραν να ιςορροπιςουν κόςτοσ και ζςοδα ςε κετικά επίπεδα. Επιπλζον, γενικότεροι ςτόχοι ιταν για παράδειγμα να αναδειχτοφν νζοι άνκρωποι με ταλζντο, άνκρωποι με κοινζσ αξίεσ με τθν ομάδα όπωσ είναι θ επιμονι, θ δθμιουργία, το αίςκθμα ευκφνθσ αλλά και διαςκζδαςθσ. Σζτοιοι άνκρωποι κα μποροφςαν να ενταχκοφν ςτο δυναμικό τθσ ομάδασ και να τθν 3

4 εμπλουτίςουν με νζεσ ιδζεσ και ταλζντο. Σζλοσ, επειδι θ ομάδα αςχολείται επαγγελματικά με το κζατρο και όχι εραςιτεχνικά, ςτόχοσ τθσ είναι να ανεβάςει περιςςότερεσ παραςτάςεισ ςτο μζλλον και να καταξιωκεί αν αυτό είναι δυνατόν. τόχοι Εργαςίασ το πλαίςιο τθσ εργαςίασ αλλά και του μακιματοσ για το οποίο γίνεται, ςτόχοσ των φοιτθτϊν ιταν πάρουμε μζςα από ζνα πραγματικό project, γνϊςεισ πάνω ςτο αντικείμενο του θλεκτρονικοφ Μάρκετινγκ που κα μασ χρθςιμεφςουν ςτο μζλλον. Ζτςι, κελιςαμε να βροφμε ποια είναι εκείνα τα χριςιμα metrics τα οποία ανάλογα βζβαια με το κζμα που πραγματεφεται το project, ζχουν μεγαλφτερθ επιρροι ςτο κοινό και μασ δίνουν τισ πλζον απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ. Όπωσ κα αναφερκοφμε και ςτθν ςυνζχεια ςτθν ενότθτα αποτελζςματα, τα βαςικότερα metrics για τθν ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ φαίνεται ότι είναι το engaged users και το total reach. Επιπλζον, ςτθν ςυνζχεια τθσ προθγοφμενθσ ιδζασ και από άποψθ ςτοχευμζνου μάρκετινγκ, κζλαμε να βροφμε ποιο ιταν το ιδανικότερο περιεχόμενο το οποίο κα προςζλκυε τουσ περιςςότερουσ μοναδικοφσ χριςτεσ που επιςκζπτονταν τθ ςελίδα. Ζνασ ακόμθ τομζασ που κζλαμε να διερευνιςουμε, ιταν αν και κατά πόςο υπάρχει ανάγκθ για ςυνδυαςμό παραδοςιακοφ και θλεκτρονικοφ Μάρκετινγκ. Ωσ τελευταίο κομμάτι τθσ ζρευνασ, αλλά εξίςου ςθμαντικό, ιταν το τι γίνεται ςτθν ςυνζχεια μετά το τζλοσ των παραςτάςεων. Πωσ δθλαδι κα πρζπει να χειριςτεί κάποιοσ τα θλεκτρονικά μζςα ϊςτε να κρατιςει τουσ επιςκζπτεσ ευχαριςτθμζνουσ και ενεργοφσ για μια κετικι αντίδραςθ ςε κάποιο μελλοντικό project. Ενδιαφερόμενα Κοινά Σο κοινό ςτο οποίο ςτόχευε θ ςυγκεκριμζνθ παράςταςθ ιταν κατά κφριο λόγο γυναικείου φφλου. Φαίνεται άλλωςτε και από τον τίτλο τθσ παράςταςθσ ο οποίοσ ιταν «Γυναίκεσ» και μάλιςτα επιλζχκθκε να ανζβει τθν ςυγκεκριμζνθ περίοδο κακϊσ ςυνζπιπτε με τθν γιορτι τθσ γυναίκασ και ιταν ζνασ ωραίοσ τρόποσ προϊκθςθσ. Ωσ δευτερεφον κοινό-ςτόχο κα μποροφςαμε να ποφμε ότι ιταν το κοινό εκείνο που είναι διατεκειμζνο να πειραματιςτεί, να ψάξει να δει μια πιο εναλλακτικι παράςταςθ χωρίσ φανταχτεροφσ ςυντελεςτζσ και γνωςτοφσ από τθν τθλεόραςθ θκοποιοφσ. Ύςτερα από ζρευνα και από ότι φάνθκε και από το αποτζλεςμα, το ςυγκεκριμζνο είδοσ κοινοφ απαρτίηεται ωσ επί το πλείςτον επίςθσ από γυναίκεσ οπότε θ επιτυχία ζμοιαηε κοντά. Η παράςταςθ λοιπόν 4

5 ζπαιξε από τισ 7 Μαρτίου και για εφτά παραςτάςεισ, κάκε Πζμπτθ και Παραςκευι. Αποτελζςματα - Facebook insights: Δημογραφικά Δεδομζνα: Όςον αφορά ςτα δθμογραφικά χαρακτθριςτικά των χρθςτϊν που ζκαναν like ςτθν ςελίδα, και ςτα δθμογραφικά χαρακτθριςτικά τθσ ςυνολικισ απιχθςθσ τθσ ςελίδασ, όπωσ βλζπουμε και ςτα παρακάτω δφο γραφιματα, το κοινό τθσ ςελίδασ το αποτελοφν κατά κφριο λόγο γυναίκεσ θλικίασ ετϊν που κατοικοφν ςτθν Ακινα. αν αποτζλεςμα το ςυγκεκριμζνο μασ αφορά άμεςα κακϊσ θ δεφτερθ παράςταςθ για τθν οποία χρθςιμοποιικθκε κυρίωσ το facebook ονομαηόταν «..γυναίκεσ» όπωσ προαναφζραμε, και το κοινό τθσ επικυμοφςαμε εξ αρχισ να αποτελείται κυρίωσ από γυναίκεσ, όπωσ και ζγινε: 5

6 Πώσ επιτεφχθηκε η απήχηςη: το παρακάτω γράφθμα παρατθροφμε ότι θ ςελίδα δυνθτικά μποροφςε να ζχει ςυνολικι απιχθςθ - ςυμπεριλαμβανομζνου ωςτόςο και του viral ςε αυτι τθν περίπτωςθ- ςε άτομα, με μεγαλφτερεσ τιμζσ να ςυγκεντρϊνονται κοντά ςτισ 7/3/2013, θμερομθνία ςτθν οποία ιταν προγραμματιςμζνθ θ πρεμιζρα τθσ παράςταςθσ και για αυτό το social monitoring ιταν πιο εντατικό. το διπλανό ραβδόγραμμα, παρατθριςαμε ότι μεγαλφτερθ ςθμαςία είχε για εμάσ ο αρικμόσ των unique users και ασ είχαν μόνο ζνα page view, παρά τα 21+ views ανά user. ε αυτό καταλιξαμε διότι δεδομζνου του μικροφ μεγζκουσ τόςο τθσ ςελίδασ, όςο και των fan, θ επανάλθψθ ςτισ επιςκζψεισ τθσ ςελίδασ είναι κάτι που ενδεχομζνωσ να ζκαναν ςε τόςο μεγάλο βακμό -τθσ τάξεωσ δθλαδι του 21+μόνο οι ίδιοι οι administrators. Ωςτόςο, ςτθν ςυγκεκριμζνθ ςελίδα, δεν μασ αφοροφςε ςαν ςτόχοσ τόςο θ επαναλθπτικι επιςκεψιμότθτα τθσ, όςο το να επικοινωνθκοφν οι πλθροφορίεσ που αφοροφςαν τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσπαραςτάςεισ τθσ εταιρείασ κεάτρου π.α.μ.π. 6

7 Παρακάτω ακολουκοφν γραφιματα με υποςθμειωμζνο τον μζγιςτο αρικμό ανά θμζρα για τα likes, αλλά και τον μζγιςτο αρικμό χρθςτϊν που ζκαναν κάποια διαδραςτικι ενζργεια με τθν ςελίδα ι το περιεχόμενό τθσ -όπωσ ςχόλιο ι κοινοποίθςθ- και δθμιοφργθςαν κάποια «νζα ιςτορία» οι ίδιοι, θ οποία αφοροφςε τθν ςελίδα. Οι μζγιςτεσ τιμζσ ανά θμζρα -για τθν περίοδο του μινα Μαρτίου που ζλαβε χϊρα και θ παράςταςθ «..γυναίκεσ»- ιταν 9 likes και 30 stories αντίςτοιχα: Ποιo περιεχόμενο τησ ςελίδασ είχε την καλφτερη δυναμική: Παρακάτω ακολουκεί ζνασ πίνακασ με τα τζςςερα πρϊτα post τθσ ςελίδασ ανά κατθγορία. H ταξινόμθςθ ςε κατθγορίεσ ζχει γίνει με βάςθ τα εξισ metrics: 7

8 το reach, τουσ engaged users, το talking about this και το virality. Παρατθριςαμε ότι το φωτογραφικό υλικό από πρόβεσ και θ επίςθμθ αφίςα τθσ παράςταςθσ τείνουν να ζχουν μεγαλφτερθ αποδοχι και διάδραςθ από το κοινό, κακϊσ ιςχφει το «μία εικόνα ιςοφται με χίλιεσ λζξεισ». Δθλαδι, οι χριςτεσ-fans δείχνουν να προτιμοφν τισ εικόνεσ από τα κείμενα ι τα βίντεο, γιατί περιζχουν πιο ςυμπυκνωμζνθ πλθροφορία προφανϊσ απαιτοφν λιγότερο χρόνο από τα άλλα είδθ περιεχομζνου τθσ ςελίδασ, και επιπλζον μποροφν αρκετοί χριςτεσ να γίνουν tag. Ακολουκοφν print screens με προεπιςκοπιςεισ των post με το μεγαλφτερο virality, τουσ περιςςότερουσ engaged users και το μεγαλφτερο reach αντίςτοιχα: 8

9 Aν και το virality αποτελεί metric που ςυνδυάηει δφο metrics, ακριβϊσ επειδι είναι ποςοςτιαίο δεν μποροφμε να ποφμε ότι μασ δίνει αντικειμενικι εικόνα για το πιο περιεχόμενο είναι ιδανικότερο. Ζτςι ενϊ θ ςυγκεκριμζνθ φωτογραφία ζχει virality 133,33%, είχε total reach 3 και talking about this 4. Tα δφο επόμενα post που είναι πρϊτα ςτθν κατθγορία τουσ ςφμφωνα με τον πίνακα που αναφερκικαμε πριν, ζχουν μικρότερο virality αλλά ςκοράρουν υψθλότερα ςε όλα τα άλλα metrics. 9

10 Επομζνωσ αν και καταλιξαμε ςτο ποιο είναι το καταλλθλότερο περιεχόμενο για μία ςελίδα ςτο facebook -οι φωτογραφίεσ- δεν μποροφμε να καταλιξουμε ςτο πιο είναι το ςθμαντικότερο metric ςε γενικό πλαίςιο, κακϊσ εξαρτάται από το είδοσ του προϊόντοσ ι τθσ υπθρεςίασ που αφορά θ ςελίδα, από το τί κζλουμε να κάνουμε ι να επιτφχουμε ςαν ςτόχο και τζλοσ, από το τί κζλουμε να μετριςουμε. Από ποιό μζςο προήλθαν τα likes; 10

11 Bαςικό insight αποτελεί και το γεγονόσ που μαρτυροφν τα παραπάνω ιςτογράμματα, ότι το κοινό ζρχεται ςε επαφι με τθν ςελίδα κυρίωσ μζςω του timeline, ςτθν ιςτοςελίδα του Facebook ι μζςω των Facebook mobile applications, και όχι μζςω μθχανϊν αναηιτθςθσ ι λόγω τθσ δθμιουργίασ κάποιου event. Πράγμα που υποδεικνφει τθν επιτακτικότατα τθσ ανάγκθσ να είναι γενικά ενεργι θ ςελίδα ςτο Facebook, να υπάρχουν ςυχνά νζεσ αναρτιςεισ και δραςτθριότθτεσ ϊςτε να κινείται ςτο timeline και να φαίνεται ςτουσ χριςτεσ του Facebook κακϊσ και να αναρτάται περιεχόμενο που να είναι mobile friendly για τουσ χριςτεσ που προτιμοφν τα κινθτά τουσ τθλζφωνα. Ειδικότερα ωςτόςο για αυτό κα αναφερκοφμε ςτθν ενότθτα των DO s και DON Ts. Συγκεκριμζνα ςτοιχεία και αριθμοί για την εκδήλωςη «..γυναίκεσ»: Προςκλικθκαν μζςω facebook 2413 άτομα i. Attending: 181 άτομα εκ των οποίων παρευρζκθκαν περίπου οι 35 ii. Maybe: 140 εκ των οποίων δεν παρευρζκθκε κανείσ iii. Not answered: παρευρζκθκαν περίπου 15 άτομα που δεν είχαν κάνει attend 4 administrators ςτο group και ςτθν εκδιλωςθ εκ των οποίων 2 ιταν οι hardworkers. περίπου 2-3 posts ανά εβδομάδα είτε ςτθν ςελίδα, είτε ςτθν εκδιλωςθ τθν περίοδο που ζτρεχε θ παράςταςθ Ακθνόραμα: 6 άτομα ενθμερϊκθκαν για τθν εκδιλωςθ από αυτό (χωρίσ προςκλιςεισ) υμπλθρωματικά μζςα διαφιμιςθσ: radio-spot ςτον pepper fm (χορθγόσ επικοινωνίασ), elculture.gr (χορθγόσ επικοινωνίασ), εκτφπωςθ και τοιχοκόλλθςθ 11

12 ςε καφετζριεσ και bar (50 αφίςεσ) Ζλαβαν χϊρα 7 παραςτάςεισ, παρακολοφκθςαν περίπου 250 κεατζσ (κόπθκαν 274 ειςιτιρια ωςτόςο κάποιοι είδαν τθν παράςταςθ πάνω από μία φορά, ενϊ κάποιοι είχαν πρόςκλθςθ με δωρεάν είςοδο) Περίπου 35,7 κεατζσ/παράςταςθ, ςε κζατρο 36 ςτακερϊν κζςεων με δυνατότθτα επζκταςθσ κζςεων Σο 20% των κεατϊν είχε ενθμερωκεί για τθν παράςταςθ από το facebook, αλλά όχι μόνο από αυτό. Προτάςεισ για βελτίωςθ Πριν τθ περάτωςθ τθσ παράςταςθσ, διατζκθκε δελτίο τφπου ςε διάφορα sites ςχετικά με το κζατρο, και ςε εφθμερίδεσ με ςχετικι ςτιλθ, για τθν προβολι του γεγονότοσ. Πλοφςιο υλικό από τισ πρόβεσ αλλά και από τθν αφίςα ιταν διακζςιμο ςτθ ςελίδα τθσ παράςταςθσ ςτο Facebook. Μζςω του κοινωνικοφ δικτφου FourSquare, γίνονταν ςυχνζσ δθλϊςεισ τοποκεςίασ από τα μζλθ τθσ ομάδασ που βρίςκονταν ςτισ πρόβεσ. Σζλοσ, δθμιουργικθκε trailer τθσ παράςταςθσ που ζπαιηε πριν αυτι ξεκινιςει και διατζκθκε μζςω youtube (http://www.youtube.com/watch?v=rzpazzhprze). Η παράςταςθ κα μποροφςε να λάβει μία άλλθ μορφι για να υπάρχει πιο πολλι αλλθλεπίδραςθ με το κοινό. Ο διαδραςτικόσ αυτόσ χαρακτιρασ κα αφξανε τθ ςυμμετοχι του κοινοφ και ςυνεπϊσ τθν ευχαρίςτθςθ του. Επίςθσ θ προςζγγιςθ παραπάνω χορθγϊν επικοινωνίασ, που κα ιταν φυςικά ςχετικοί με τθ φφςθ τθσ παράςταςθσ και το μινυμα που κα ικελε να περάςει, κα ιταν ζνα χριςιμο εργαλείο για τθν αφξθςθ του κοινοφ που κα προςελκυόταν ςτισ παραςτάςεισ. Επίςθσ, κα μποροφςαν να λάβουν χϊρα διάφορεσ ενζργειεσ για τθν προςζλκυςθ νζου κοινοφ-ςτόχου, όπωσ για παράδειγμα του αντρικοφ, που παρουςίαηε και χαμθλότερο reach από αυτό του γυναικείου. DO s and DON Ts Σρζχοντασ τισ παραπάνω ενζργειεσ ςε πραγματικό χρόνο και γεγονόσ, μποροφςαμε να καταλιξουμε ςε κάποια ςυμπεράςματα και ςυμβουλζσ, ωσ προσ το τι πρζπει και τι δεν πρζπει να γίνεται όταν ζνα γεγονόσ (κεατρικι παράςταςθ, φεςτιβάλ, ςυναυλία κλπ) προωκείται μζςω ενόσ κοινωνικοφ δικτφου. Παρακάτω παρουςιάηονται μερικά από τα ςυμπεράςματα τθσ εργαςίασ μασ. 12

13 DOs Ζνα δυνατό όπλο που πρζπει να ζχει όποιοσ κζλει να προωκιςει μία εκδιλωςθ, είναι το word of mouth. Σα προςωπικά μθνφματα και θ δια ςτόματοσ προϊκθςθ, όχι μόνο από τουσ διοργανωτζσ αλλά και από τουσ ικανοποιθμζνουσ κεατζσ, αποδείχκθκαν πιο αποτελεςματικά από ςυνεχείσ δθμοςιεφςεισ ςτον τοίχο του event ςτο Facebook. Παρά τθ ςυχνι χριςθ αφιςϊν ςτθν προβολι εκδθλϊςεων, ςτθ δικι μασ περίπτωςθ ιταν ζνα παραπάνω κόςτοσ που δεν ζφερε κάποιο ςθμαντικό αποτζλεςμα ςτθν προςζγγιςθ νζου κοινοφ. Ωσ προσ ποιο υλικό κα χρθςιμοποιθκεί πιο πολφ, ανακαλφψαμε ότι θ εφκολθ φφςθ τθσ φωτογραφίασ τθσ επιτρζπει να γίνει πιο viral ςε πολφ μικρότερο χρονικό διάςτθμα, από κάποιο βίντεο ι status, που απαιτοφν πιο πολφ χρόνο για τθν επεξεργαςία τουσ. Όςον αφορά ςτα status, δεν πρζπει να αναρτϊνται μόνο τθν κρίςιμθ περίοδο πριν τθν εκδιλωςθ. Θα ιταν ςυνετό να αρχίςουν πολφ πριν αυτι, αλλά ακόμα και μετά. Η ςυχνότθτα τουσ κα πρζπει να είναι προςεκτικι, για να μθν υπάρχει κορεςμόσ, αλλά και θ ϊρα που κα αναρτϊνται να είναι τζτοια, ϊςτε να αγγίηουν όςο μεγαλφτερο κοινό γίνεται. Επίςθσ θ επζκταςθ ςε άλλα δίκτυα (Twitter, Instagram) προτείνεται για τθν αφξθςθ του κοινοφ που προςεγγίηεται. Η χριςθ ερωτιςεων μζςω πολλαπλϊν social media, αυξάνει κατά ςυνζπεια το involvement των χρθςτϊν/κεατϊν. DON Ts τθ δικι μασ εκδιλωςθ, ο τοίχοσ του facebook event παρζμενε κλειςτόσ ςε άλλουσ χριςτεσ. Αυτό μειϊνει τθ διαδραςτικότθτα και τθν επικοινωνία. Βζβαια υπάρχει και θ αντιπαράκεςθ πωσ αν ο τοίχοσ μείνει ανοιχτόσ ςε απόψεισ του κοινοφ, μπορεί να δθμοςιοποιθκεί υλικό το οποίο οφτε με τθν παράςταςθ είναι ςχετικό, ι ακόμα χειρότερα, να φζρει κάποιο εξωτερικό αμφιλεγόμενο μινυμα (πχ πολιτικό) το οποίο να βλάψει τθν εικόνα τθσ παράςταςθσ, χωρίσ αυτι να ζχει κάποια ςχζςθ με το μινυμα αυτό. Από τθ μεριά μασ προτείνεται ο τοίχοσ να παραμζνει ανοιχτόσ ςτο κοινό, αλλά να υπάρχει ςυνεχισ επίβλεψθ αυτοφ για τθν απομάκρυνςθ τυχόντων επιβλαβϊν μθνυμάτων. Επίςθσ, θ ςελίδα δε κα πρζπει να βρίςκεται ενεργι μόνο το διάςτθμα τθσ παράςταςθσ. Η ενθμζρωςθ είναι το κλειδί για τθν αφξθςθ του κοινοφ, και θ ζλλειψθ ενεργθτικότθτασ πρόκειται να βλάψει τθν προςζλκυςθ του κοινοφ. Σζλοσ, πρζπει να υπάρχει προςοχι ςτο τι δθμοςιεφεται από τουσ ίδιουσ τουσ διοργανωτζσ, διότι πολλοί ςφνδεςμοι είναι ικανοί να παραπζμψουν το χριςτθ ςε κάποια άλλθ ςελίδα, και να χάςει επαφι με αυτιν τθσ εκδιλωςθσ. 13

14 Παράρτθμα: 14

15 Reach. The number of unique people who have seen your post Engaged users. The number of unique people who have clicked on your post Talking about this. The number of unique people who have created a story from youy page post, answers a question you posted or responds to your event. Virality. The percentage of people who have created a story from your page out of the total number of unique people who have seen it. Like Sourses. (The number of times your page was liked, broken down by where the like happened) On page. People who followed your page on the page itself Mobile. People who liked your page from a mobile device Search Results. People who liked your page from their search results On Hover. People who liked your page from the popup window they get when they hover over a link that leads to your page, from anywhere on the site Facebook Recommendations. People who liked your page from a Recommended Pages unit on the right column of Facebook or the Similar Page Suggestions on Pages are similar to yours. How You Reached People (Reach and Frequency) Organic. The number of unique people who saw your content in News Feed, in ticker, or on your Page. This includes people who have liked your page and people who haven t. Viral. The number of unique people who saw a story about this page published by a friend. These stories include liking your page, posting to your Page s wall, liking, commenting on or sharing one of your page that their friend could see. Total. The number of unique people who saw any content associated with your page(including any adverts or sponsored stories pointing to your page) Page posts Reach Organic. The number of unique people who have seen your post in their news feed or on your page. This includes people who have liked your page and people who haven t. Viral. The number of unique people who have seen your post because one of their friend interacting with it by liking, commenting or sharing your post, answering a question you asked or responding to your event. Engaged users Other Clicks. The number of clicks on your post that are not counted in other metrics this includes clicks on people s names, the timestamp or the number of likes. These clicks are also a strong indicator of attention to your post. Video Plays. The number of clicks on the play button of your video. Clics on links to the video are not included, but are instead included in Link Clicks. Stories Generated. The number of stories that have been created from your Page post. A story is created when someone likes, comments on or shares your post; Answers a question you asked; Or responds to your event. 15

16 Link Clicks. The number of clicks on the link included in your post. If your post is a video post, clicks on the hyperlink to the video will be included in Link Clicks Photo views. The number of times any of the photos in your post have been viewed at their full size Virality. The percentage of people who have created a story from your page post out of the total number of unique people have seen it. 16

Social Media Marketing

Social Media Marketing ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΧΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ Social Media Marketing Ανάλυςθ τθσ μεκόδου και μελζτθ τθσ εφαρμογισ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργίου Πολίνα Καρμίρη Δέςποινα Μπιλάλη ταματία. Ντζίφα Ιωάννα ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑRKETING ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ

Γεωργίου Πολίνα Καρμίρη Δέςποινα Μπιλάλη ταματία. Ντζίφα Ιωάννα ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑRKETING ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ Γεωργίου Πολίνα Καρμίρη Δέςποινα Μπιλάλη ταματία ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑRKETING ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ Ντζίφα Ιωάννα 1 ΣΥΝΟΨΗ Σο κυρίωσ κζμα τθσ εργαςίασ μασ αποτελεί θ επιχείρθςθ art

Διαβάστε περισσότερα

Σλοκλθρωμζνθ Πεκοδολογία & Υλθροφοριακό Χφςτθμα Υαραγωγισ Υρoβλζψεων για τισ Δράςεισ τθσ Ψθφιακισ Χτρατθγικισ ςτθν Ελλάδα

Σλοκλθρωμζνθ Πεκοδολογία & Υλθροφοριακό Χφςτθμα Υαραγωγισ Υρoβλζψεων για τισ Δράςεισ τθσ Ψθφιακισ Χτρατθγικισ ςτθν Ελλάδα ΕΚΡΛΞΣ ΠΕΨΧΣΒΛΣ ΥΣΟΩΨΕΧΡΕΛΣ ΧΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΨΣΠΕΑΧ ΘΟΕΞΨΦΛΞΩΡ ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΞΩΡ ΔΛΑΨΑΕΩΡ & ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ ΑΥΣΦΑΧΕΩΡ Σλοκλθρωμζνθ Πεκοδολογία & Υλθροφοριακό Χφςτθμα Υαραγωγισ Υρoβλζψεων

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτική Έρευνα Σουριςμού για την Κρήτη

Ποιοτική Έρευνα Σουριςμού για την Κρήτη Ποιοτική Έρευνα Σουριςμού για την Κρήτη Πολυτεχνείο Κρήτης Σμήμα Μηχανικών Παραγωγήσ & Διοίκηςησ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΠΟΥΑΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΛΟΓΟ...- 1-2 ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ...-

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα

Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα Εφαρμογι ςτθν Επαυξθμζνθ Πραγματικότθτα Τηιϊνασ Δθμιτριοσ Τμιμα Ηλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Υπολογιςτϊν, ΑΠΘ 9//9 I The most profound technologies

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google 1 Διπλωματικι εργαςία Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google Βαβουράκθσ Ευτφχιοσ Εξεταςτικι επιτροπι Επ. Κακ. Αντϊνιοσ Δελθγιαννάκθσ (επιβλζπων) Κακ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Page 1 of 32 ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Το επιχειρθματικό ςχζδιο αποτελείται από το κείμενο και διάφορουσ οικονομικοφσ πίνακεσ. Το κείμενο αποτελεί το κφριο ςϊμα του επιχειρθματικοφ

Διαβάστε περισσότερα

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012 2012 ReBRANDing GREECE ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. τροφμπα Νικολζτα 25/10/2012 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ

Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ Διπλωματική Εργαςία τησ Κομνηνοφ Μυρςίνησ ΔΔ114 υπό την επίβλεψη του: Ανδρζα Λ. Συμεωνίδη Λζκτορα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών ΤΕΠΑΚ Νοζμβριοσ 2014 H παρούςα μελϋτη εκπονόθηκε ςτο πλαύςιο του ϋργου ΕΡΜΗ: Βελτύωςη Προςβαςιμότητασ Ατόμων με Προβλόματα Κινητικότητασ», το οπούο εντϊςςεται

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων

Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων Νικόλαοσ Βαςιλάκθσ Τμιμα Μθχανικϊν Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν και Ρλθροφορικισ, Ρανεπιςτιμιο Ρατρϊν Beware

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ του Ζργου (Υ3) Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: ςτο πλαίςιο τησ Πράξησ «Ρολυμεςικι και Ρολυτροπικι Ρροβολι του Ρολιτιςμοφ και Τουριςμοφ τθσ Χϊρασ» Ανακζτουςα

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο

Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο Χατηθγιάννθσ: Ραρακαλϊ να πάρουμε τισ κζςεισ μασ. Ραρακαλοφμε τον γραμματζα του Ρολλαπλοφ κζματοσ, τον φίλο Άγγελο

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ 2014 Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ Για τθν Cineμάκεια Χίου Ζλενα Καλογρίδου, ςκθνοκζτθσ Ηκοποιόσ Αϋ: Ζτοιμθ. Ηκοποιόσ Βϋ: Ζτοιμοσ. Οπερατζρ: Ζτοιμοσ. κθνοκζτθσ: Να φφγει

Διαβάστε περισσότερα

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 ΑΦΜ 998479074, ΚΑΑΝΔΡΟΤ 18, 65403 ΚΑΒΑΛΑ ΣΗΛ. 2510 242632, ΦΑΞ 2510 600128, info@vertitech.gr, www.vertitech.gr VERTISCHOOL MANUAL ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 Καςςάνδρου 18, 65403 Καβάλα, Τθλ: 2510 242632, info@vertitech.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ ` Ε.Σ.Δ.Δ.Α ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα #opendata #opengov Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ Εργαςία με Ανοιχτι Άδεια Αυτι θ εργαςία χορθγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δθμιουργοφ

Διαβάστε περισσότερα

"ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE"

ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE ΤΙΤΛΟΣ: "ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE" Σσγγραφέας: Jeff Jarvis Εκδόζεις: Μεταίχμιο www.dimitrazervaki.com Ρεριεχόμενα Η Google ςτο τιμόνι... 2 Εάν θ Google Κυβερνοφςε τον Κόςμο... 10 Η Γενιά G... 16 Άδεια Χριςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ.

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ. Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΑΡΤΑ 2010 Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου Πτυχιακι εργαςία Ψωμόπουλοσ Αλζξανδροσ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Ράπτθσ Θεοχάρθσ

Διαβάστε περισσότερα

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ Σελίδα1 υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ EΡΩΣΗΗ Ρϊσ να οργανϊςω τθ μελζτθ μου από τϊρα και μζχρι τισ εξετάςεισ του Μαΐου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ασ ταξινομιςουμε τουσ μακθτζσ ςε τρεισ κατθγορίεσ: Πρώτη κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Η χρήςη του Διαδικτφου: Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Μαθηςιακζσ Ειςηγήςεισ για την Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο http://www.pi.ac.cy/internetsafety/pestalozzi.html Εργαςτιριο με κζμα «Η χριςθ του διαδικτφου: Ευκαιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Παρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΗΧΗΣΙΚΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΣΑ ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΗΧΗΣΙΚΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΣΑ ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΕΝΤΡΜΑΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΗΧΗΣΙΚΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΣΑ ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΡΑΜΗΣΑ ΚΩΝ/ΝΟ του ΑΘΑΝΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ»

Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ» Α Ν Α Ρ Γ Τ Ρ Ο Δ Ε Ν Α Ξ Α Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ» Εν μζςω πολιτικισ και οικονομικισ κρίςθσ, με τθν κεντρικι διοίκθςθ να προςπακεί να απαλλαγεί

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Πτυχιακή Εργασία

Πτυχιακή Εργασία. Πτυχιακή Εργασία ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

2011 Βαςίλησ Δ. Παππάσ

2011 Βαςίλησ Δ. Παππάσ 2011 Βαςίλησ Δ. Παππάσ Το παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του ελληνικού νόμου (ν. 2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και τις διεθνείς συμβάσεις περί

Διαβάστε περισσότερα

Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια

Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια Ανδρονίδη Χαρά Χαρά Ανδρονίδη, «Έκφραση Έκθεση Γενικής Παιδείας Β Λυκείου, Θεωρία & Διαγράμματα Θεμάτων» ISBN: 978-618-80632-4-2 Σεπτέμβριος 2013 Επιμέλεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.)

Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) Ζτοσ, 2015 Ειδικόσ Διαβακμιδικόσ φνδεςμοσ Νομοφ Αττικισ Ειςαγωγικό θμείωμα O παρϊν οδθγόσ ζχει ςκοπό να υποδείξει μια διαδικαςία

Διαβάστε περισσότερα