Γηπισκαηηθή εξγαζία ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γηπισκαηηθή εξγαζία ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γηπισκαηηθή εξγαζία «Γξάζεηο ησλ Τπεξεζηψλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζε Ννκαξρηαθφ επίπεδν δηνίθεζεο αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε αηπρεκάησλ ζε εγθαηαζηάζεηο κε επηθίλδπλεο νπζίεο.» Σεο ζπνπδάζηξηαο : Κνξηέδε Πελειφπεο Δπηβιέπνπζα : θα. Γθφιηα Δπζηαζία, Πξντζηακέλε Σκήκαηνο ρεδηαζκνχ, Πξφιεςεο & Αληηκεηψπηζεο Σερλνινγηθψλ & Λνηπψλ Καηαζηξνθψλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. A ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΑΘΗΝΑ 2007

2 Δςσαπιζηίερ Ζ παξνχζα εξγαζία έρεη σο ζθνπφ ηελ παξάζεζε θαη ηελ αλάιπζε ησλ δξάζεσλ ησλ Τπεξεζηψλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ αηπρεκάησλ ζε εγθαηαζηάζεηο κε επηθίλδπλεο νπζίεο, ψζηε λα πξνθχςεη κηα ζχλνςε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο θαζψο θαη λα επηζεκαλζνχλ ηνκείο πνπ ρξεηάδνληαη ηπρφλ βειηηψζεηο. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ σο άλσ ζθνπνχ έγηλε πξνζπάζεηα γηα κηα θαηά ην δπλαηφλ πιεξέζηεξε αλαζθφπεζε ηεο λνκνζεζίαο πνπ δηέπεη ηε δηαρείξηζε ησλ αηπρεκάησλ ζε εγθαηαζηάζεηο κε επηθίλδπλεο νπζίεο, ηελ εχξεζε ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο, αξζξνγξαθίαο, νδεγψλ παγθφζκησλ νξγαληζκψλ. ε απηήλ ηελ πξνζπάζεηα ήηαλ θαζνξηζηηθή ε ζπκβνιή ηεο θαο. Γθφιηα Δπζηαζίαο, ε νπνία θαζνδήγεζε ηελ έξεπλα γηα ηε ζπιινγή πιηθνχ αιιά θαη νιφθιεξε ηελ πξνζπάζεηα ζπγγξαθήο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Θα ήζεια λα ηελ επραξηζηήζσ γηα ηε βνήζεηά ηεο θαζψο θαη γηα ηελ πξνζπκία ηεο λα αλαιάβεη ηελ επνπηεία ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο. εκαληηθή ππήξμε ε βνήζεηα ησλ ππεπζχλσλ ηεο ππεξεζίαο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο ηνπ Πεηξαηά, πνπ ήηαλ πξφζπκνη λα ζπλεξγαζηνχλ θαη λα παξέρνπλ ηα ζηνηρεία πνπ ηνπο δεηήζεθαλ γηα ηελ κειέηε πεξίπησζεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Θα ήζεια αθφκε λα επραξηζηήζσ ηνλ εθπξφζσπν ηεο Διιάδαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο νδεγίαο ΔΒΔΕΟ (πνπ απνηειεί κεγάιν κέξνο ηεο εξγαζίαο), θν. Μνπδάθε Γεψξγην γηα ηελ πξνζπκία ηνπ λα δψζεη ηε γλψκε ηνπ επί ηνπ ζέκαηνο. Σέινο, ζεκαληηθή ππήξμε ε βνήζεηα ηνπ θνπ. Ππιαξηλνχ Γηνγέλε, πνπ ππήξμε θνληά καο γηα ηελ παξνρή ζπκβνχιψλ θαη νδεγηψλ θαζ φιε ηελ πεξίνδν ζπγγξαθήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Αζήλα, επηέκβξηνο Γηπισκαηηθή Δξγαζία -2- Κνξηέδε Πελειφπε

3 Πεξίιεςε ηελ παξνχζα εξγαζία επηρεηξείηαη ε παξάζεζε ηεο λνκνζεζίαο πνπ δηέπεη ηε δηαρείξηζε αηπρεκάησλ ζε εγθαηαζηάζεηο κε επηθίλδπλεο νπζίεο κε έκθαζε ζηηο αξκνδηφηεηεο πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηηο ππεξεζίεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ζε λνκαξρηαθφ επίπεδν δηνίθεζεο. Μέζσ ηεο κειέηεο ηεο πεξίπησζεο ηεο ππεξεζίαο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο ηνπ Πεηξαηά εμεηάδεηαη πξαθηηθά ε δπλαηφηεηα άζθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ απηψλ θαζψο θαη επηρεηξείηαη λα εληνπηζηνχλ ηα θελά θαη νη αδπλακίεο, πνπ ηπρφλ ππάξρνπλ ζηελ ίδηα ηελ ππεξεζία, αιιά θαη ζηε ζπλεξγαζία ηεο κε άιινπο θνξείο. Δπηδηψθεηαη, ηέινο, λα δηεμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηνπο πξναλαθεξζέληεο ηνκείο πνπ ζα εμεηαζηνχλ, θαη ζε ζχγθξηζε κε ηα δηεζλψο θαζηεξσκέλα πξφηππα ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνζίσλ αξρψλ, κε ηειηθφ ζηφρν ηελ νινθιεξσκέλε θαη θαηά ην δπλαηφλ αζθαιή δηαρείξηζε ησλ αηπρεκάησλ ζε εγθαηαζηάζεηο κε επηθίλδπλεο νπζίεο. Abstract In this paper it is attempted to refer to the legislative framework that conditions the management of accidents in installations with dangerous substances, emphasising on the competences that result for the authorities of civil protection of the Prefectures. By examining the case study of the civil protection department of the Prefecture of Piraeus, we examine in practice the ability of these authorities to fulfil their responsibilities. Moreover, it is attempted to mention the weaknesses and inadequacies that may exist in managing the accidents in installations with dangerous substances. Finally, we are lead to conclusions about the complete management procedure by public authorities, which is being compared to the internationally established standards, aiming an inclusive and safest possible management of installations with dangerous substances. Γηπισκαηηθή Δξγαζία -3- Κνξηέδε Πελειφπε

4 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ 1. Δηζαγσγή θνπφο ηφρνο Μέζα Μεζνδνινγία Τπφζεζε εξγαζίαο Γηάξζξσζε θεθαιαίσλ Tν λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ Πνιηηηθή Πξνζηαζία ζηελ Διιάδα θνπφο, Γπλακηθφ θαη Μέζα Γηνηθεηηθή δηάξζξσζε ησλ Τπεξεζηψλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Όξγαλα ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Κεληξηθά φξγαλα Απνθεληξσκέλα φξγαλα Γεληθφ ρέδην Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο «Ξελνθξάηεο» Απφθαζε 1299 Φ.Δ.Κ. 423/ Αξκνδηφηεηεο ησλ Τπεξεζηψλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ Σερλνινγηθά αηπρήκαηα Ζ ηερλνινγηθή πξφνδνο σο παξάγνληαο θηλδχλνπ γηα ηερλνινγηθά αηπρήκαηα Σερλνινγηθά αηπρήκαηα κεγάιεο έθηαζεο ζηελ Διιάδα θαη ηνλ Κφζκν Οη θίλδπλνη πνπ ζπλεπάγεηαη έλα ηερλνινγηθφ αηχρεκα θαη νη επηθίλδπλεο νπζίεο πνπ κπνξεί λα ην πξνθαιέζνπλ Δπηπηψζεηο ησλ επηθίλδπλσλ νπζηψλ, πνπ παξάγνληαη ζπλεπεία ηερλνινγηθψλ αηπρεκάησλ ζε εγθαηαζηάζεηο κε επηθίλδπλεο νπζίεο ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ Υψξνη θαη δξαζηεξηφηεηεο φπνπ απαληψληαη νη επηθίλδπλεο νπζίεο πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ηερλνινγηθά αηπρήκαηα (Μνπδάθεο, 2007) Δγθαηαζηάζεηο κε επηθίλδπλεο νπζίεο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν Ζ δηαρείξηζε ησλ αηπρεκάησλ ζε εγθαηαζηάζεηο κε επηθίλδπλεο νπζίεο ρεδηαζκφο εθηάθησλ αλαγθψλ Πξνζδηνξηζκφο ηνπ θηλδχλνπ Δθηίκεζε επηπηψζεσλ Οξηζκφο Εσλψλ Δπηθηλδπλφηεηαο Ζ Πξνζηαζία ησλ πνιηηψλ Δπηινγή θαη νξγάλσζε ρψξσλ θαηαθπγήο Ζ λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηε δηαρείξηζε ησλ αηπρεκάησλ ζηηο ζεκαληηθφηεξεο εγθαηαζηάζεηο κε επηθίλδπλεο νπζίεο ζηε ρψξα καο- Κ.Τ.Α /613/ Δπξσπατθή λνκνζεζία γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ ζε εγθαηαζηάζεηο κε επηθίλδπλεο νπζίεο θαη ε ελζσκάησζή ηεο ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία Βαζηθά ζεκεία ηεο Κ.Τ.Α /613/ Οξηζκνί Πεδίν εθαξκνγήο Τπνρξεψζεηο ησλ αζθνχλησλ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ Κνηλνπνίεζε Πνιηηηθή πξφιεςεο κεγάισλ αηπρεκάησλ Μειέηε αζθαιείαο ρέδηα έθηαθηεο αλάγθεο Πιεξνθνξίεο γηα ηα κέηξα αζθαιείαο- Δλεκέξσζε ηνπ θνηλνχ Πεξίπησζε αηπρήκαηνο κεγάιεο έθηαζεο Γηπισκαηηθή Δξγαζία -4- Κνξηέδε Πελειφπε

5 Δπηζεσξήζεηο θαη έιεγρνη Γξάζεηο φισλ ησλ ππεξεζηψλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ πινπνίεζε ηεο Κ.Τ.Α /613/ Ζ γλψκε ηνπ Έιιελα εθπξνζψπνπ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε γηα ηελ πινπνίεζεο ηεο νδεγίαο ΔΒΔΕΟ ζηε ρψξα καο Ζ αληηκεηψπηζε ηεο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο ζπλεπεία ηερλνινγηθνχ αηπρήκαηνο Ζ λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο Οξηζκνί Οη πιεξνθνξίεο ησλ Σνπηθψλ Ληκεληθψλ ρεδίσλ πνπ αθνξνχλ ηηο ππεξεζίεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο Γηαδηθαζία ιήςεο απφθαζεο γηα ησλ αληηκεηψπηζε πεξηζηαηηθψλ ζαιάζζηαο ξχπαλζεο Μέζνδνη απνθαηάζηαζεο κνιπζκέλσλ απφ πεηξειαηνεηδή αθηψλ Υεκηθέο δηαζθνξπηζηηθέο νπζίεο Οη αξκνδηφηεηεο ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ αλαθνξηθά κε ηε ζαιάζζηα ξχπαλζε Ζ δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ ζπλεπεία ηερλνινγηθνχ αηπρήκαηνο Ζ Καηάξηηζε Γεληθνχ ρεδίνπ Αληηκεηψπηζεο Αηπρεκάησλ Μεγάιεο Έθηαζεο (.Α.Σ.Α.Μ.Δ.) Μειέηε πεξίπησζεο: Γξάζεηο ηεο ππεξεζίαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Πεηξαηά αλαθνξηθά κε ηελ αληηκεηψπηζε ηερλνινγηθψλ αηπρεκάησλ κεγάιεο έθηαζεο Γεληθέο Πιεξνθνξίεο γηα ηελ Τπεξεζία Οη εγθαηαζηάζεηο κε επηθίλδπλεο νπζίεο ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηεο ππεξεζίαο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ηεο Ν.Α. Πεηξαηά Γξάζεηο ηεο ππεξεζίαο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ηεο Ν.Α. Πεηξαηά γηα ηελ πινπνίεζε ηεο νδεγίαο ΔΒΔΕΟ- Κ.Τ.Α /613/2007, Φ.Δ.Κ. 376, η. Β Σερλνινγηθά αηπρήκαηα πνπ δηαρεηξίζηεθε ε ππεξεζία πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ηεο Ν.Α. Πεηξαηά «ΥΡΤΟΗ ΚΑΝΟΝΔ» Απαξαίηεηεο δξάζεηο ησλ δεκνζίσλ αξρψλ ζχκθσλα κε ηνλ Οξγαληζκφ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (Ο.Ο..Α.) γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ηερλνινγηθψλ αηπρεκάησλ ( O.E.C.D. Guiding principals for chemical accident prevention, preparedness and response) Οη επηκέξνπο πξαθηηθέο ησλ δεκνζίσλ αξρψλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ (O.E.C.D., Guidance on safety performance indicators, 2005 revised) Ο ξφινο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ (θνηλνηήησλ) θαη ησλ πνιηηψλ ζηελ επηηπρή δηαρείξηζε ησλ ηερλνινγηθψλ αηπρεκάησλ πκπεξάζκαηα- Πξνηάζεηο χλνςε πκπεξάζκαηα Πξνηάζεηο Βειηίσζεο Δπίινγνο Βηβιηνγξαθία Πίλαθαο πληκήζεσλ θαη πληνκνγξαθηψλ Πίλαθαο εηθνλνγξάθεζεο Παξάξηεκα Γηπισκαηηθή Δξγαζία -5- Κνξηέδε Πελειφπε

6 1. Δηζαγσγή 1.1 θνπφο Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα πεξηγξαθνχλ θαη λα αλαιπζνχλ νη δξάζεηο ησλ Τπεξεζηψλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζε Ννκαξρηαθφ επίπεδν δηνίθεζεο, αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ αηπρεκάησλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζε εγθαηαζηάζεηο κε επηθίλδπλεο νπζίεο. Με ηνλ φξν «δηαρείξηζε» λννχληαη νη δξάζεηο ηεο πξνεηνηκαζίαο, ηεο αληηκεηψπηζεο θαη κείσζεο επηπηψζεσλ ελφο ηερλνινγηθνχ αηπρήκαηνο. Καηά ζπλέπεηα, ζθνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ αλαθνξηθά κε ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηηο Τπεξεζίεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ γηα κηα νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ηερλνινγηθνχ αηπρήκαηνο ζε εγθαηάζηαζε κε επηθίλδπλεο νπζίεο. Ζ κειέηε ηεο πεξίπησζεο ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο ηνπ Πεηξαηά ζα εμππεξεηήζεη ηελ ελ ηνηο πξάγκαζη εμέηαζε ηεο επάξθεηαο ησλ Τπεξεζηψλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ ζηε δηαρείξηζε αηπρεκάησλ ζε εγθαηαζηάζεηο κε επηθίλδπλεο νπζίεο. 1.2 ηφρνο Ο ζηφρνο πνπ επηδηψθεηαη λα επηηεπρζεί ζηελ παξνχζα εξγαζία είλαη ε παξάζεζε θαη ε αλάιπζε ηεο ππάξρνπζαο λνκνζεζίαο αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε αηπρεκάησλ, ε επηζήκαλζε ησλ «γθξίδσλ δσλψλ» αξκνδηφηεηαο ησλ ζπλαξκνδίσλ ππεξεζηψλ ζηνλ ηνκέα απηφ, αιιά θαη ησλ ηπρφλ αδπλακηψλ ησλ δηαθφξσλ ππεξεζηψλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ ζέηεη ν λφκνο. Αθφκε, επηδηψθεηαη λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα γηα ηε ζπλνιηθή δηαδηθαζία ηεο δηαρείξηζεο αηπρεκάησλ ζε εγθαηαζηάζεηο κε επηθίλδπλεο νπζίεο, ψζηε λα θαηαιήμνπκε ζε πξνηάζεηο βειηίσζεο. 1.3 Μέζα Σα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζπγγξαθή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ θαη αξράο ε θείκελε λνκνζεζία. Αθφκε, ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη εθδφζεηο νδεγψλ θαη εγρεηξηδίσλ απφ παγθφζκηνπο νξγαληζκνχο, πνπ απνηχπσλαλ ηηο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχληαη ζε παγθφζκην επίπεδν ζηε δηαρείξηζε ησλ ηερλνινγηθψλ αηπρεκάησλ. Δπίζεο, ρξεζηκνπνηήζεθε ε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία θαη αξζξνγξαθία επί ηνπ ζέκαηνο Γηπισκαηηθή Δξγαζία -6- Κνξηέδε Πελειφπε

7 θαη ηέινο, πιηθφ απφ ην δηαδίθηπν, φπσο εηθφλεο αιιά θαη ρξήζηκνη ζχλδεζκνη θαη παξαπνκπέο. Σέινο, ρξεζηκνπνηήζεθε πιηθφ απφ ζπλεληεχμεηο θαη πξνζσπηθέο ζπλαληήζεηο. 1.4 Μεζνδνινγία Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε ζηελ παξνχζα εξγαζία ήηαλ πξσηαξρηθά ε αλαζθφπεζε θαη θαηαγξαθή ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο γηα ηελ πνιηηηθή πξνζηαζία, ηε δηαρείξηζε ησλ ηερλνινγηθψλ αηπρεκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο θαη ηεο δηαρείξηζεο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ ζπλεπεία ηερλνινγηθψλ αηπρεκάησλ, θαζψο θαη άιια λνκνζεηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζπγθξηηηθά ή/ θαη ζπκπιεξσκαηηθά. Παξάιιεια, έγηλε βηβιηνγξαθηθή θαη αξζξνγξαθηθή αλαζθφπεζε ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ ηερλνινγηθψλ αηπρεκάησλ ζε εγθαηαζηάζεηο κε επηθίλδπλεο νπζίεο, θαη επηινγή πιηθνχ πνπ ζα ηεθκεξίσλε επηζηεκνληθά ηελ παξνχζα εξγαζία. Αλάκεζα ζην παξαπάλσ πιηθφ ήηαλ εθδφζεηο θαη νδεγνί παγθφζκησλ νξγαληζκψλ, φπσο ν Ο.Ο..Α., ε Τπεξεζία Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο ησλ Ζ.Π.Α., ε Οκνζπνλδηαθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ ησλ Ζ.Π.Α. (F.E.M.A.). Αθφκε, έγηλε έξεπλα ζην δηαδίθηπν γηα δηαζηαχξσζε ζηνηρείσλ θαη εμαζθάιηζε επηπιένλ ρξήζηκνπ πιηθνχ, αιιά θαη βνεζεηηθνχ πιηθνχ, εηθφλεο, παξνπζίαζε πηλάθσλ θαη δηαγξακκάησλ. Σέινο, ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο ζπλέληεπμεο κε ππεπζχλνπο ηεο ππεξεζίαο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Πεηξαηά, πνπ απνηέιεζε θαη ηε κειέηε πεξίπησζεο ηεο εξγαζίαο καο, φπνπ καο δφζεθε ε επθαηξία γηα επηηφπνπ παξαθνινχζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο θαη αλαζθφπεζε ηνπ αξρεηαθνχ πιηθνχ ηεο ππεξεζίαο. Αθφκε, είρακε ζπλάληεζε θαη ζπδήηεζε κε ηνλ εθπξφζσπν ηεο Διιάδαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο νδεγίαο ΔΒΔΕΟ, φπνπ εθηφο ηεο δηαηχπσζεο ηεο γλψκεο ηνπ ηδίνπ, είρακε ηελ επθαηξία λα κάζνπκε ηε ζπλνιηθή εηθφλα ηεο ρψξαο καο σο πξνο ην ζέκα απηφ ζε έλα δηεζλή νξγαληζκφ. 1.5 Τπφζεζε εξγαζίαο Ζ παξνχζα εξγαζία έγθεηηαη ζηελ ππφζεζε φηη νη ππεξεζίεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ έρνπλ ζαθείο αξκνδηφηεηεο αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε αηπρεκάησλ ζε εγθαηαζηάζεηο κε επηθίλδπλεο νπζίεο. Τπνζέηνπκε φηη νη ππεξεζίεο απηέο κπνξνχλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο ππνρξεψζεηο θαη Γηπισκαηηθή Δξγαζία -7- Κνξηέδε Πελειφπε

8 ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ ηνπο ζέηεη ν λφκνο, ψζηε λα θέξνπλ εηο πέξαο κε επηηπρία ηε δηαρείξηζε ησλ αηπρεκάησλ, είηε ζε επίπεδν αληηκεηψπηζεο είηε κεηξηαζκνχ ησλ επηπηψζεψλ ηνπο. Ζ παξαπάλσ ππφζεζε ζα εμεηαζζεί πξαθηηθά κέζα απφ ηε κειέηε ηεο πεξίπησζεο ηεο ππεξεζίαο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο ηνπ Πεηξαηά, αιιά θαη κέζσ ηεο θσδηθνπνίεζεο ηεο λνκνζεζίαο θαη ηεο εμέηαζεο ησλ πξαθηηθψλ δπλαηνηήησλ ησλ ππεξεζηψλ πνπ επσκίδνληαη ηε δηαρείξηζε ησλ αηπρεκάησλ ζε εγθαηαζηάζεηο κε επηθίλδπλεο νπζίεο. 1.6 Γηάξζξσζε θεθαιαίσλ Ζ δηάξζξσζε ησλ θεθαιαίσλ ζηελ παξνχζα εξγαζία ζα έρεη σο εμήο: Κεθάιαην 1. Δηζαγσγή. ην θεθάιαην απηφ γίλεηαη αλαθνξά ζε εηζαγσγηθά ζηνηρεία ηεο εξγαζίαο, φπσο ν ζθνπφο, νη επηκέξνπο ζηφρνη, ηα κέζα, ε κεζνδνινγία θαη ε ππφζεζε εξγαζίαο ζηελ νπνία ζηεξίρηεθε ε κειέηε απηή. Κεθάιαην 2. Σν λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ Πνιηηηθή Πξνζηαζία ζηελ Διιάδα. ην θεθάιαην απηφ ζα γίλεη κηα γεληθή αλαθνξά ζηα βαζηθφηεξα λνκνζεηηθά θείκελα πνπ δηέπνπλ ηελ πνιηηηθή πξνζηαζία ζηε ρψξα καο θαη πξνθχπηνπλ έηζη νη αξκνδηφηεηεο ησλ ππεξεζηψλ ζε φια ηα επίπεδα δηνίθεζεο κε έκθαζε ζηηο Ν.Α. Κεθάιαην 3. Σερλνινγηθά αηπρήκαηα. ην θεθάιαην απηφ ζα γίλεη αλαθνξά ζηηο επηπηψζεηο ελφο ηερλνινγηθνχ αηπρήκαηνο, ηηο επηθίλδπλεο νπζίεο πνπ κπνξνχλ λα ην πξνθαιέζνπλ, ηνπο θηλδχλνπο γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία, ηνπο ρψξνπο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαληψληαη νη επηθίλδπλεο νπζίεο θαη ηέινο ηηο εγθαηαζηάζεηο κε επηθίλδπλεο νπζίεο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν. Κεθάιαην 4. Ζ δηαρείξηζε ησλ αηπρεκάησλ ζε εγθαηαζηάζεηο κε επηθίλδπλεο νπζίεο. ην θεθάιαην απηφ ζα γίλεη αλαθνξά ζηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ ηερλνινγηθψλ αηπρεκάησλ, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θηλδχλνπ, ζηελ εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ, ηνλ νξηζκφ δσλψλ επηθηλδπλφηεηαο θαη ζηε ζπλέρεηα ηηο δξάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πνιηηψλ θαη ηελ επηινγή ρψξσλ θαηαθπγήο ηνπ πιεζπζκνχ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία -8- Κνξηέδε Πελειφπε

9 Κεθάιαην 5. Ζ λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηε δηαρείξηζε ησλ αηπρεκάησλ ζε εγθαηαζηάζεηο κε επηθίλδπλεο νπζίεο ζηε ρψξα καο- Κ.Τ.Α /613/2007. ε απηφ ην θεθάιαην ζα αλαιπζεί ε επξσπατθή νδεγία ΔΒΔΕΟ ΗΗ (φπσο ελζσκαηψζεθε ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία κε ηελ Κ.Τ.Α /613/2007, Φ.Δ.Κ. 376, η. Β ), πνπ απνηειεί ηε βαζηθή λνκνζεζία ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηε δηαρείξηζε κεγάισλ αηπρεκάησλ ζε εγθαηαζηάζεηο κε επηθίλδπλεο νπζίεο. Κεθάιαην 6. Ζ αληηκεηψπηζε ηεο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο ζπλεπεία ηερλνινγηθνχ αηπρήκαηνο. ε απηφ ην θεθάιαην ζα αλαθεξζνχκε ζηε ζαιάζζηα ξχπαλζε πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη έλα ηερλνινγηθφ αηχρεκα θαη ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηηο ππεξεζίεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ησλ Ν.Α. Κεθάιαην 7. Ζ δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ ζπλεπεία ηερλνινγηθνχ αηπρήκαηνο ην θεθάιαην απηφ ζα γίλεη αλαθνξά ζηε δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη ζπλεπεία ελφο ηερλνινγηθνχ αηπρήκαηνο, κε έκθαζε ζηηο αξκνδηφηεηεο πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηηο Ν.Α. Κεθάιαην 8. Ζ θαηάξηηζε ηνπ Γεληθνχ ρεδίνπ Αληηκεηψπηζεο Σερλνινγηθψλ Αηπρεκάησλ Μεγάιεο Έθηαζεο (.Α.Σ.Α.Μ.Δ.) ην θεθάιαην απηφ γίλεηαη αλαθνξά ζην Γεληθφ.Α.Σ.Α.Μ.Δ., ην νπνίν θαηαξηίδεηαη απφ ηηο θεληξηθέο ππεξεζίεο θαη θαζνξίδεη ηηο γεληθέο ηνπο αξκνδηφηεηεο αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε αηπρεκάησλ ζε εγθαηαζηάζεηο κε επηθίλδπλεο νπζίεο. Παξάιιεια, απνηειεί ην βαζηθφ πιαίζην αλαθνξάο γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ εμσηεξηθψλ.α.σ.α.μ.δ. απφ ηηο Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο. Κεθάιαην 9. Μειέηε πεξίπησζεο: Γξάζεηο ηεο ππεξεζίαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Πεηξαηά αλαθνξηθά κε ηελ αληηκεηψπηζε ηερλνινγηθψλ αηπρεκάησλ κεγάιεο έθηαζεο. ην θεθάιαην απηφ ζα αλαθεξζνχκε ζηε κειέηε πεξίπησζεο ηεο ππεξεζίαο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο ηνπ Πεηξαηά, ζην πιαίζην ησλ δξάζεψλ ηεο γηα ηε δηαρείξηζε αηπρεκάησλ ζε εγθαηαζηάζεηο κε επηθίλδπλεο νπζίεο. Γηπισκαηηθή Δξγαζία -9- Κνξηέδε Πελειφπε

10 Κεθάιαην 10. Απαξαίηεηεο δξάζεηο ησλ δεκνζίσλ αξρψλ ζχκθσλα κε ηνλ Οξγαληζκφ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (Ο.Ο..Α.) γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ηερλνινγηθψλ αηπρεκάησλ ην θεθάιαην απηφ ζα αλαθεξζνχλ νη «Υξπζνί Καλφλεο» ζχκθσλα κε ηνλ Ο.Ο..Α. ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ ηερλνινγηθψλ αηπρεκάησλ απφ ηελ πιεπξά ησλ δεκνζίσλ αξρψλ. Κεθάιαην 11. Ο ξφινο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ (θνηλνηήησλ) θαη ησλ πνιηηψλ ζηελ επηηπρή δηαρείξηζε ησλ ηερλνινγηθψλ αηπρεκάησλ ην θεθάιαην απηφ ζα αλαθεξζεί ν ξφινο πνπ πξέπεη λα αλαιάβνπλ νη ίδηνη νη πνιίηεο σο ζχλνιν, πξνθεηκέλνπ λα είλαη πην νινθιεξσκέλε ε δηαρείξηζε ησλ αηπρεκάησλ ζε εγθαηαζηάζεηο κε επηθίλδπλεο νπζίεο. Κεθάιαην 12. πκπεξάζκαηα ην θεθάιαην απηφ ζα γίλεη αλαθνξά ζηα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμήρζεζαλ ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ αηπρεκάησλ ζε εγθαηαζηάζεηο κε επηθίλδπλεο νπζίεο. 2. Tν λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ Πνιηηηθή Πξνζηαζία ζηελ Διιάδα 2.1 θνπφο, Γπλακηθφ θαη Μέζα Ο ζθνπφο ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, φπσο νξίδεηαη ζηνλ Ν. 3013/2002, είλαη ε πξνζηαζία ηεο δσήο, πγείαο θαη πεξηνπζίαο ησλ πνιηηψλ απφ θπζηθέο, ηερλνινγηθέο θαη ινηπέο θαηαζηξνθέο. Ο ζθνπφο απηφο επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηελ εθπφλεζε ζρεδίσλ θαη πξνγξακκάησλ πξφιεςεο θαη ηελ αληίζηνηρε δξάζε πξνθεηκέλνπ απηά λα πινπνηεζνχλ ζε θαηαζηάζεηο εθηάθησλ αλαγθψλ κέζα απφ ηε αμηνπνίεζε ηνπ δηαηηζέκελνπ δπλακηθνχ θαη κέζσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, ηα νπνία, ζχκθσλα πάληα κε ηνλ Ν. 3013/2002 είλαη ηα αθφινπζα: Δηδηθεπκέλα ζηειέρε πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ζε φια ηα επίπεδα δηνίθεζεο, ζηα νπνία αλαηίζεληαη νη επηβιέςεηο εθπφλεζεο θαη εθαξκνγήο ησλ ζρεδίσλ, πξνγξακκάησλ θαη κέηξσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, θαζψο θαη ν ζπληνληζκφο ησλ αλαγθαίσλ ελεξγεηψλ. Σν ζχλνιν ησλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ, νη ππεξεζίεο ησλ Ο.Σ.Α. θαη ησλ νξγαληζκψλ θνηλήο σθέιεηαο, πνπ είλαη ππεχζπλεο ζε επηρεηξεζηαθφ επίπεδν Γηπισκαηηθή Δξγαζία -10- Κνξηέδε Πελειφπε

11 γηα ηηο επηκέξνπο δξάζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαη θπξίσο γηα ηελ εηνηκφηεηα θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θαηαζηξνθψλ (φπσο Ππξνζβεζηηθφ ψκα, Ληκεληθφ ψκα, ΔΛ.Α., Δ.Κ.Α.Β., Έλνπιεο Γπλάκεηο, Ο.Α..Π., ππεξεζίεο ηεο Πεξηθέξεηαο, ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ησλ πξσηνβάζκησλ Ο.Σ.Α., Γ.Δ.Ζ., Ο.Σ.Δ., Δ.Τ.Γ.Α.Π., Γ.ΔΠ.Α., Δ.Μ.Τ.). Οη εζεινληηθέο νξγαλψζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ζε φια ηα επίπεδα πνπ εληάζζνληαη ζην ζρεδηαζκφ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη αλαιακβάλνπλ ηελ ππνζηήξημε ζρεδίσλ θαη δξάζεσλ πξφιεςεο θαη απνθαηάζηαζεο θαζψο θαη δξάζεηο εηνηκφηεηαο θαη αληηκεηψπηζεο θαηαζηξνθψλ. Όζνλ αθνξά ζηηο πεξηπηψζεηο γεληθψλ θαηαζηξνθψλ, πεξηθεξεηαθψλ θαη ηνπηθψλ κεγάιεο έληαζεο ή θαηαζηξνθψλ εμεηδηθεπκέλνπ ραξαθηήξα, θαζψο θαη ζε πεξίπησζε θαηάζηαζεο έθηαθηεο αλάγθεο, εληάζζνληαη ζηηο δπλάκεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ή ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο, πνιίηεο κε εηδηθή γλψζε θαη εκπεηξία, θαζψο θαη πάζεο θχζεσο κέζα πνπ αλήθνπλ ζε θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα κε ηνπο αληίζηνηρνπο ρεηξηζηέο ηνπο, εθφζνλ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θαηαζηξνθψλ. 2.2 Γηνηθεηηθή δηάξζξσζε ησλ Τπεξεζηψλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Οη ππεξεζίεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ζηε ρψξα καο δηαξζξψλνληαη δηνηθεηηθά σο εμήο: Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ζε θεληξηθφ επίπεδν δηνίθεζεο, ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο. ηε Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο αλήθεη ν ζπληνληζκφο φισλ ησλ ππεξεζηψλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο αλά ηελ επηθξάηεηα. Τπεξεζίεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Πεξηθεξεηψλ, ησλ νπνίσλ επζχλε είλαη ε νξγάλσζε, πξφιεςε, ελεκέξσζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ θαηαζηξνθψλ ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπο. Τπεξεζίεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ, κε επζχλε ηελ νξγάλσζε, πξφιεςε, ελεκέξσζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ θαηαζηξνθψλ ζε επίπεδν λνκνχ. Τπεξεζίεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Γήκσλ, κε επζχλε ηελ νξγάλσζε, πξφιεςε, ελεκέξσζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ θαηαζηξνθψλ ζε επίπεδν δήκνπ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία -11- Κνξηέδε Πελειφπε

12 Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Γηεπζχλζεηο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Πεξηθεξεηψλ Μορφοποιήθηκε: Γραμματοσειρά: 14,5 pt Μορφοποιήθηκε: Γραμματοσειρά: 12 pt Γξαθεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ Μορφοποιήθηκε: Γραμματοσειρά: 12 pt Γξαθεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Ο.Σ.Α. α βαζκνχ ρεδηάγξακκα 1. Γηνηθεηηθή Γηάξζξσζε Τπεξεζηψλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Αλαθνξηθά κε ην ζρεδηάγξακκα, πξέπεη λα επηζεκαλζεί πσο αλάινγα κε ηελ έληαζε θαη ηελ έθηαζε ηεο θαηαζηξνθήο θαη ηελ επάξθεηα ηνπ θάζε επηπέδνπ λα ηε δηαρεηξηζηεί, θηλεηνπνηείηαη ην ακέζσο αλψηεξν επίπεδν. Γηα παξάδεηγκα, ζε πεξίπησζε θαηαζηξνθήο ζε δήκν, αλ απηή μεπεξλά ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηα κέζα πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηεο, θηλεηνπνηείηαη ην γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Ν.Α.. Αληίζηνηρα, γίλεηαη ε θηλεηνπνίεζε ηεο Γηεχζπλζεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ζηε ζπλέρεηα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο. Ωζηφζν, ε Γεληθή Γξακκαηεία ελεκεξψλεηαη θαη ζπληνλίδεη ηηο δξάζεηο γηα φια ηα επίπεδα δηνίθεζεο. Μορφοποιήθηκε: Γραμματοσειρά: 12 pt 2.3 Όξγαλα ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Κεληξηθά φξγαλα Γηυπνπξγηθή Δπηηξνπή Δζληθνχ ρεδηαζκνχ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Κεληξηθφ πληνληζηηθφ Όξγαλν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (Κ..Ο.Π.Π.) Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (Γ.Γ.Π.Π.) Δπηζηεκνληθφ θαη Δξεπλεηηθφ Κέληξν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Τπνζηεξηθηηθή Οκάδα Γηαρείξηζεο Υεκηθψλ, Βηνινγηθψλ, Ραδηνινγηθψλ θαη Ππξεληθψλ Απεηιψλ θαη πκβάλησλ. Γεκφζηεο Τπεξεζίεο θαη θνξείο Γηπισκαηηθή Δξγαζία -12- Κνξηέδε Πελειφπε

13 2.3.2 Απνθεληξσκέλα φξγαλα Γεληθνί Γξακκαηείο Πεξηθεξεηψλ Ννκάξρεο πληνληζηηθφ Ννκαξρηαθφ Όξγαλν (.Ν.Ο) Γήκαξρνη θαη Πξφεδξνη Κνηλνηήησλ πληνληζηηθφ Σνπηθφ Όξγαλν (.Σ.Ο.) 2.4 Γεληθφ ρέδην Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο «Ξελνθξάηεο» Απφθαζε 1299 Φ.Δ.Κ. 423/2003 Με ην Γεληθφ ρέδην Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο «Ξελνθξάηεο» επηδηψθεηαη ε ζεζκνζέηεζε ηνπ ηξφπνπ δξάζεο ησλ εκπιεθφκελσλ ζε δξάζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαζψο θαη ε απνζαθήληζε θαη νξηνζέηεζε ησλ αξκνδηνηήησλ φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ ζε φια ηα επίπεδα δηνίθεζεο. Δπηρεηξείηαη δειαδή, ε θαζηέξσζε ελφο ζπζηήκαηνο δηάδξαζεο ησλ θνξέσλ κε απψηεξν θαη ζπλνιηθφ ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ θαηαζηξνθηθψλ θαηλνκέλσλ θαη ηειηθά ηελ πξνζηαζία ηεο δσήο θαη πεξηνπζίαο ησλ πνιηηψλ θαζψο θαη ηνπ θπζηθνχ θαη αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηελ Απφθαζε ππ αξηζκ. 1299/2003, κε ην Γεληθφ ρέδην Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο: 1. Πξνζδηνξίδνληαη νη εκπιεθφκελεο ππεξεζίεο θαη θνξείο πνπ δηεπζχλνπλ θαη ζπληνλίδνπλ ηηο επηρεηξεζηαθέο δπλάκεηο ζε φια ηα επίπεδα δηνίθεζεο. 2. Παξέρνληαη ζηνηρεία ζηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο πξνο αμηνιφγεζε θαη εθηίκεζε θαηαζηάζεσλ θαη θηλδχλσλ. 3. Γίδνληαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε ράξαμε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαζψο θαη επηρεηξεζηαθήο θηινζνθίαο θάζε θνξέα. 4. Πξνβιέπνληαη ζέκαηα δηνηθεηηθήο κέξηκλαο ηφζν ησλ επηρεηξεζηαθψλ δπλάκεσλ φζν θαη ησλ πιεγέλησλ. 5. Πξνβιέπεηαη ην ζρεδηάγξακκα ξνήο ηεο πιεξνθνξίαο κεηαμχ ησλ θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαρείξηζε θξίζεσλ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία -13- Κνξηέδε Πελειφπε

14 2.5 Αξκνδηφηεηεο ησλ Τπεξεζηψλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ. ηελ παξνχζα εξγαζία ζα αζρνιεζνχκε κε ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ Ν.Α. αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε αηπρεκάησλ ζε εγθαηαζηάζεηο κε επηθίλδπλεο νπζίεο θαη γηα ην ιφγν απηφ ζην παξφλ θεθάιαην ζα γίλεη εθηελέζηεξε αλαθνξά ζηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο. χκθσλα ινηπφλ, κε ηνλ Ν. 3013/2002 θαη κε ην Γεληθφ ρέδην Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο «Ξελνθξάηεο» Φ.Δ.Κ. 423/2003, νη αξκνδηφηεηεο ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ, κε ζπληνληζκφ απφ ηα γξαθεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, είλαη νη παξαθάησ: 1. πληάζζνπλ γηα ηελ Ννκαξρηαθή ηνπο Απηνδηνίθεζε ζρέδηα αληηκεηψπηζεο θηλδχλσλ απφ θπζηθέο, ηερλνινγηθέο θαη ινηπέο θαηαζηξνθέο, 2. Μειεηνχλ, αλαιχνπλ θαη εμεηδηθεχνπλ ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο θαη ηηο νδεγίεο ζρεδίαζεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα Γεληθά ρέδηα ησλ Τπνπξγείσλ θαη ηεο Πεξηθέξεηαο θαηά ην κέξνο πνπ ηνπο αθνξνχλ θαη δίλνπλ ηηο αλαγθαίεο νδεγίεο ζηνπο Πξσηνβάζκηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο γηα ηελ θαιχηεξε εθπιήξσζε ησλ ζρεηηθψλ ππνρξεψζεψλ ηνπο. 3. Απνζηέιινπλ ηα εθ κέξνπο ησλ ζπληαζζφκελα ζρέδηα ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο γηα έγθξηζε. 4. Δπζχλνληαη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ εηήζηνπ εζληθνχ ζρεδηαζκνχ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, θαηά ην ζθέινο πνπ ηνπο αθνξά, ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπο. 5. πληνλίδνπλ θαη επηβιέπνπλ ην έξγν ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, γηα ηελ πξφιεςε, εηνηκφηεηα, αληηκεηψπηζε θαη απνθαηάζηαζε ησλ θαηαζηξνθψλ ζηελ δψλε επζχλεο ηνπο θαη δηαζέηνπλ γηα ην ζθνπφ απηφ ην απαξαίηεην δπλακηθφ θαη ηα κέζα. 6. Δηζεγνχληαη ζην Γεληθφ Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο γηα ηελ θήξπμε θαηάζηαζεο έθηαθηεο αλάγθεο ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπηθψλ θαηαζηξνθψλ. 7. πγθξνηνχλ πληνληζηηθφ Ννκαξρηαθφ Όξγαλν. 8. Μεξηκλνχλ γηα ηελ νξγάλσζε ζηε Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Κέληξνπ Δπηρεηξήζεσλ, εμνπιηζκέλν κε ηα απαξαίηεηα κέζα. Γηπισκαηηθή Δξγαζία -14- Κνξηέδε Πελειφπε

15 9. πλεξγάδνληαη κε ηηο πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, ησλ σκάησλ Αζθαιείαο θαη ινηπψλ θνξέσλ γηα ηελ ελαξκφληζε ησλ ζρεδίσλ ηνπο θαη ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ θαηαζηξνθψλ. 10. Μεξηκλνχλ γηα ηε θαηάξηηζε εμσηεξηθνχ ζρεδίνπ έθηαθηεο αλάγθεο εγθαηαζηάζεσλ ή κνλάδσλ πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο θαη ιεηηνπξγνχλ ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπο. 11. Δμαζθαιίδνπλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ηνπηθή Ππξνζβεζηηθή ππεξεζία ηε ιήςε κέηξσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ζρέδηα έθηαθηεο αλάγθεο ζε εγθαηαζηάζεηο ή κνλάδεο, ζηηο νπνίεο ππάξρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο θαη ιεηηνπξγνχλ ζηελ πεξηνρή ηνπο, ζπλεθηηκψληαο θαη ην ελδερφκελν ησλ πνιιαπιαζηαζηηθψλ θαηλνκέλσλ (ληφκηλν). Λακβάλνπλ αθφκε βξαρππξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα κέηξα πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ ή ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ επηπηψζεψλ ηνπο. 12. Μεξηκλνχλ ζε πεξίπησζε εθδειψζεσο θαηαζηξνθηθψλ θαηλνκέλσλ γηα ηε δηαηήξεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ηδξπκάησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ θνηλσθειείο ππεξεζίεο. 13. Κνηλνπνηνχλ ηα επί κέξνπο ζρέδηα αληηκεηψπηζεο θαηαζηξνθψλ ζε φιεο ηηο αξκφδηεο γηα ζρεδίαζε θαη αληηκεηψπηζε θαηαζηξνθψλ ππεξεζίεο θαη Πξσηνβάζκηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, πξνθεηκέλνπ λα ελαξκνλίζνπλ ηα δηθά ηνπο ζρέδηα ελεξγεηψλ. 14. Σεξνχλ ζηνηρεία ηνπ ππάξρνληνο ζηελ πεξηνρή ηνπο δπλακηθνχ θαη κέζσλ. 15. Υαξηνγξαθνχλ ζηε δψλε επζχλεο ηνπο ηηο πεξηνρέο πςεινχ θηλδχλνπ, απφ θπζηθέο, ηερλνινγηθέο θαη ινηπέο θαηαζηξνθέο, κε ζθνπφ ηελ ππνβνήζεζε ζηε ζρεδίαζε, ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ πξνιεπηηθψλ κέηξσλ θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζε ησλ θαηαζηάζεσλ. 16. Δπηβιέπνπλ γηα ηελ νξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπο ψζηε λα είλαη ηθαλέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θαηαζηξνθηθψλ θαηλνκέλσλ θαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ επηπηψζεσλ κηαο θαηαζηξνθήο. 17. Μεξηκλνχλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο ζε εθπαηδεχζεηο θαη αζθήζεηο ζε ζέκαηα πνιηηηθήο πξνζηαζίαο. 18. Κηλεηνπνηνχλ ηηο θξαηηθέο ππεξεζίεο θαη δηαζέηνπλ ηα αλαγθαία κέζα ζε πεξηπηψζεηο ηνπηθψλ θαηαζηξνθψλ. Δλεκεξψλνπλ ζρεηηθά ηελ πεξηθέξεηα θαη δεηνχλ ζε πεξίπησζε αλάγθεο εληζρχζεηο. Γηπισκαηηθή Δξγαζία -15- Κνξηέδε Πελειφπε

16 19. Δπηιέγνπλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Οξγαληζκφο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ρψξνπο θαη κεξηκλνχλ γηα ηελ αλάπηπμε ππνδνκψλ ζε απηνχο, ηθαλψλ γηα ηελ ππνδνρή θαη δηαβίσζε ησλ πιεγέλησλ. 20. Δλεκεξψλνπλ ηελ πεξηθέξεηα θαη ηε Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζε πεξηπηψζεηο θαηαζηξνθηθψλ θαηλνκέλσλ ή εθηάθησλ αλαγθψλ γηα ηελ έθηαζε, έληαζε θαη εμέιημε απηψλ θαζψο θαη γηα ηα ιακβαλφκελα κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο. 21. Δίλαη απηνλφεην φηη ελεξγνχλ θαη νηηδήπνηε άιιν ζρεηηθφ πνπ ππαγνξεχεηαη απφ ην ξφιν ηνπο θαη ηελ απνζηνιή ηνπο. 22. πγθξνηνχλ επηηξνπή θαηαγξαθήο δεκηψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ θαηαζηξνθηθά θαηλφκελα. 3. Σερλνινγηθά αηπρήκαηα ην παξφλ θεθάιαην ζα αλαθεξζνχκε ζηα ηερλνινγηθά αηπρήκαηα, ησλ νπνίσλ ε δηαρείξηζε απνηειεί ην ζέκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Θα γίλεη αξρηθά κηα γεληθή αλαθνξά ζηνλ θίλδπλν πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ηερλνινγηθή πξφνδν θαη ζα αλαθεξζνχλ κεγάια ηερλνινγηθά αηπρήκαηα ζε παγθφζκην επίπεδν, αιιά θαη ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν. ηε ζπλέρεηα ζα γίλεη αλαθνξά ζηηο επηπηψζεηο ελφο ηερλνινγηθνχ αηπρήκαηνο, ηηο επηθίλδπλεο νπζίεο πνπ κπνξνχλ λα ην πξνθαιέζνπλ, ηνπο θηλδχλνπο γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία, ηνπο ρψξνπο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαληψληαη νη επηθίλδπλεο νπζίεο θαη ηέινο ηηο εγθαηαζηάζεηο κε επηθίλδπλεο νπζίεο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν. 3.1 Ζ ηερλνινγηθή πξφνδνο σο παξάγνληαο θηλδχλνπ γηα ηερλνινγηθά αηπρήκαηα Καηά ηνλ εηθνζηφ (20ν) αηψλα ε ηερλνινγηθή πξφνδνο απνηέιεζε έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθφηεξα αλζξψπηλα επηζηεκνληθά επηηεχγκαηα, πνπ έθεξε πνιιαπιέο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν δσήο, φπσο ηε ζπγθέληξσζε ζε αζηηθά θέληξα, ηελ απηνκαηνπνίεζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, ηελ ελζσκάησζε ζην ζχγρξνλν ηξφπν δσήο ησλ ηερλνινγηθψλ επηηεπγκάησλ, ηελ εθκεδέληζε ζρεδφλ ησλ απνζηάζεσλ κέζσ ησλ εθηεηακέλσλ κεηαθνξψλ θαη θπξίσο αεξνκεηαθνξψλ. Παξάιιεια, απνηέιεζε κία λέα πεγή θηλδχλνπ γηα ην ζχγρξνλν άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ, αθνχ εηζήρζεζαλ θαηλνηνκίεο φπσο νη εθηεηακέλεο βηνκεραληθέο κνλάδεο θαη θαη επέθηαζε νη βηνκεραληθέο πεξηνρέο, πνπ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο Γηπισκαηηθή Δξγαζία -16- Κνξηέδε Πελειφπε

17 βξίζθνληαη πνιχ θνληά ζε αζηηθά θέληξα, νη θαηαζθεπέο θξαγκάησλ θαη γεθπξψλ, νη αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο, νη πνιπψξνθεο θαηαζθεπέο, ηα δηπιηζηήξηα πεηξειαίνπ θαη νη κεηαθνξέο πεηξειαηνεηδψλ, ε ππξεληθή βηνκεραλία θαη ε αληίζηνηρε παξαγσγή ξαδηελεξγψλ απνβιήησλ. Δηθφλα 1. σιήλεο απνζήθεπζεο νπξαλίνπ Πξέπεη λα επηζεκαλζεί πσο εθηφο απφ ηνπο θηλδχλνπο έρνπλ αληίζηνηρα απμεζεί ζε κεγάιν βαζκφ θαη ηα κέηξα αζθαιείαο γηα ηελ απνθπγή ηνπο. Οη θαηαζθεπέο είλαη πην αζθαιείο απφ φ,ηη ζην παξειζφλ κε πιεζψξα θαλνληζκψλ πνπ ηηο δηέπνπλ φπσο ν αληηζεηζκηθφο, ηα κέηξα ππξαζθάιεηαο, αιιά θαη νη απμεκέλεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη ζρεδηαζηηθέο βειηηψζεηο, φπσο νη έμνδνη δηαθπγήο πνπ ππάξρνπλ πηα ζε φια ηα θηίξηα. Αιιά θαη ζηε βηνκεραλία, έρεη ζεκεησζεί κεγάιε πξφνδνο αλαθνξηθά κε ηελ αζθάιεηα ηφζν ησλ εξγαδνκέλσλ φζν θαη ηνπ θνηλνχ, αθνχ ε ζχγρξνλε ρεκηθή, αιιά θαη πεηξνρεκηθή έρνπλ δεκηνπξγήζεη κία ζεηξά εληειψο λέσλ, πην αθίλδπλσλ απφ φ,ηη ζην παξειζφλ, ηερλνινγηψλ. Παξφια απηά, νη θίλδπλνη παξακέλνπλ θαζψο, αθφκε θη αλ ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πηα ηφζν εθηεηακέλα ζηηο πεξηζζφηεξεο βηνκεραλίεο είλαη πην αθίλδπλα απφ φ,ηη ήηαλ ζην παξειζφλ, νη βηνκεραληθέο κνλάδεο βξίζθνληαη πνιιέο θνξέο πνιχ θνληά ζε κεγάιεο πφιεηο θαη θαηά ζπλέπεηα ζε ζεκαληηθέο ζπγθεληξψζεηο πιεζπζκνχ. Ωο παξάδεηγκα, αλαθέξεηαη ην Canvey Island, φπνπ βξίζθεηαη ζηε βφξεηα φρζε ηνπ Σάκεζε, ζε απφζηαζε κφιηο ζαξάληα (40) ρηιηνκέηξσλ απφ ην Λνλδίλν, ελψ ν πιεζπζκφο ηνπ μεπεξλά ηνπο ηξηάληα ρηιηάδεο (30.000) θαηνίθνπο. Παξάιιεια, ε πεξηνρή απηή θηινμελεί κηα κεγάιε ρεκηθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία -17- Κνξηέδε Πελειφπε

18 κνλάδα, θαζψο θαη δηπιηζηήξηα πεηξειαίνπ. Μειέηε πνπ έγηλε, έδεημε πσο νη πνζφηεηεο εχθιεθησλ θαη ηνμηθψλ νπζηψλ ζα κπνξνχζαλ ελ δπλάκεη λα απνηειέζνπλ ζεκαληηθφ θίλδπλν γηα ηνλ πιεζπζκφ, αιιά θαη ην πεξηβάιινλ ζε πεξίπησζε έθξεμεο, δηαξξνήο ηνμηθψλ νπζηψλ ή ππξθαγηά ζε θάπνηα απφ ηηο κνλάδεο, κε πηζαλφηεηα ζαλάηνπ κέρξη θαη δεθανρηψ ρηιηάδσλ (18.000) θαηνίθσλ! Δηθφλα 2. Σερλνινγηθφ Πάξθν ηα παξαπάλσ πξέπεη λα πξνζηεζνχλ νη αθφκα ζνβαξφηεξνη θίλδπλνη πνπ ζπλεπάγεηαη ε παξαγσγή ππξεληθήο ελέξγεηαο, θαζψο νη κεγάινη ζηαζκνί ππξεληθήο ελέξγεηαο, νη νπνίνη ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο εθηφο απφ ηελ άκεζε αλππνιφγηζηε θαηαζηξνθή, κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ζάλαην, ηεξαηνγελέζεηο θαη ρξσκνζσκηθέο αλσκαιίεο θιεξνλνκήζηκεο γηα πνιιέο γεληέο. Γηα ην ιφγν απηφ βέβαηα, νη κνλάδεο παξαγσγήο ππξεληθήο ελέξγεηαο δε ρσξνζεηνχληαη θνληά ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο. Κάηη ηέηνην φκσο δε βνεζά ζηελ απνηξνπή ηνπ θηλδχλνπ, θαζψο ηα απφβιεηά ησλ κνλάδσλ απηψλ κεηαθέξνληαη νδηθά ή ζηδεξνδξνκηθά θπξίσο. Αλαθνξηθά κε ηηο κεηαθνξέο, απηέο παξνπζηάδνληαη απμεκέλεο φζν πνηέ άιινηε ζηελ ηζηνξία, αθνχ κεγάιν κέξνο ησλ αλζξψπσλ έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο κεηαθνξηθφ κέζν, ελψ νη αεξνκεηαθνξέο απνηεινχλ θαζεκεξηλφηεηα κεηαθέξνληαο εθαηνκκχξηα αλζξψπνπο. Γηπισκαηηθή Δξγαζία -18- Κνξηέδε Πελειφπε

19 Βιέπνπκε ινηπφλ, πσο ν θίλδπλνο λα ζπκβεί ηερλνινγηθφ αηχρεκα είλαη απμεκέλνο, ηε ζηηγκή πνπ ε ζχγρξνλε ηερλνινγία θαιχπηεη ηηο πεξηζζφηεξεο πηπρέο ηεο δσήο καο. 3.2 Σερλνινγηθά αηπρήκαηα κεγάιεο έθηαζεο ζηελ Διιάδα θαη ηνλ Κφζκν Άκεζε θαη θπζηθή ζπλέπεηα ηεο ηερλνινγηθήο πξνφδνπ είλαη, φπσο πξναλαθέξζεθε, ε πηζαλφηεηα ηερλνινγηθνχ αηπρήκαηνο, είηε πξφθεηηαη γηα κεηαθνξηθφ αηχρεκα, είηε βηνκεραληθφ, είηε ππξεληθφ, είηε θαηάξξεπζε θαηαζθεπψλ. ηνλ αηψλα πνπ πέξαζε, θαη ραξαθηεξίζηεθε απφ ηελ ηερλνινγηθή έμαξζε, ζπλέβεζαλ ηερλνινγηθά αηπρήκαηα, πνιιά απφ ηα νπνία ήηαλ ηδηαίηεξα ζνβαξά κε εθηαιηηθέο ζπλέπεηεο, ηα απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ είλαη αηζζεηά αθφκε θαη ζήκεξα. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη πσο ην έηνο 1984 ζπλέβεζαλ ηξία (3) κεγάια ηερλνινγηθά αηπρήκαηα, ηα νπνία κέζα ζε έλα ρξφλν πξνθάιεζαλ πάλσ απφ ηξεηζήκηζη ρηιηάδεο (3.500) ζαλάηνπο, αξηζκφο κεγαιχηεξνο απφ ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ζαλάησλ απφ φιεο καδί ηηο ηερλνινγηθέο θαηαζηξνθέο απφ ηνλ δεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν θαη κεηά (Λέθθαο 2000): 1. Σν αηχρεκα ζην Cubatao ηεο Βξαδηιίαο, ην Φεβξνπάξην ηνπ 1984, κε πεληαθφζηνπο (500) λεθξνχο απφ δηαξξνή θαη αλάθιεμή πεηξειαίνπ. 2. Σν αηχρεκα ζην Μεμηθφ, ην Ννέκβξην ηνπ 1984, κε ηεηξαθφζηνπο πελήληα δχν (452) λεθξνχο θαη ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα κία ρηιηάδεο (31.000) άζηεγνπο, απφ έθξεμε θαη δηαξξνή αεξίσλ πεηξειαίνπ. 3. Σν αηχρεκα ζην Bhopal ηεο Ηλδίαο, ην Γεθέκβξην ηνπ 1984, κε δχν ρηιηάδεο (2.000) λεθξνχο, θαη εθθέλσζε ηεο πφιεο απφ δηαθφζηεο ρηιηάδεο ( ) θαηνίθνπο, ιφγσ δηαξξνήο ηνμηθνχ αεξίνπ απφ βηνκεραληθή κνλάδα. Άιια αηπρήκαηα πνπ ζπλέβεζαλ ζε παγθφζκην επίπεδν θαη είραλ ζνβαξφηαηεο ζπλέπεηεο είλαη ηα εμήο: Σν αηχρεκα ζην Seveso ηεο Ηηαιίαο ην 1976, φπνπ ππήξμε δηαξξνή ζεκαληηθψλ πνζνηήησλ δηνμίλεο, πξνθαιψληαο δεξκαηίηηδεο θαη κφιπλζε θαζψο θαη εθθέλσζε κεγάιεο πεξηνρήο. Σν Three Mile Island ησλ Ζ.Π.Α. ην 1979, φπνπ ππήξμε δηαξξνή κηθξήο πνζφηεηαο ξαδηελέξγεηαο ζην πεξηβάιινλ, ρσξίο λα πξνθιεζνχλ ζάλαηνη, θιφληζαλ σζηφζν ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ θνηλνχ Γηπισκαηηθή Δξγαζία -19- Κνξηέδε Πελειφπε

20 ζηελ αζθάιεηα ησλ εξγνζηαζίσλ παξαγσγήο ζεξκνππξεληθήο ελέξγεηαο. Δηθφλα 3. Οη βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο ζην Three Mile Island ησλ Ζ.Π.Α. Σν αηχρεκα ηνπ Chernobyl ηεο Οπθξαλίαο ην 1986 ππήξμε ην ζεκαληηθφηεξν κε δηαξξνή ξαδηελέξγεηαο θαη ζάλαην ηξηάληα (30) αηφκσλ, εθθέλσζε πεξηνρψλ ζε αθηίλα ηξηάληα ρηιηνκέηξσλ, ελψ ππνινγίδεηαη φηη κεξηθέο ρηιηάδεο άηνκα ζα ράζνπλ ηε δσή ηνπο απφ θαξθίλν κέζα ζε 30 ρξφληα απφ ην αηχρεκα. ε παλεπξσπατθφ επίπεδν ππήξμε πξσηφγλσξε αλαζηάησζε θαη δηαηάξαμε ηεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο δσήο γηα αξθεηέο εβδνκάδεο. Καη ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν ππάξρεη ηζηνξηθφ ηερλνινγηθψλ αηπρεκάησλ κεγάιεο έθηαζεο: Ζ ππξθαγηά ηεο Jet Oil ηεο Θεζζαινλίθεο, ζηηο 24 Φεβξνπαξίνπ Σν αηχρεκα ζπλέβε ιφγσ ζεξκψλ εξγαζηψλ (θνπή ζσιήλσλ) δίπια ζε δεμακελή απνζήθεπζεο καδνχη, ζηελ νπνία κεηαδφζεθε ε θσηηά. ηε ζπλέρεηα, ε θσηηά κεηαδφζεθε ζε έμη παξαθείκελεο δεμακελέο. Υαξαθηεξηζηηθά ήηαλ ηα γεγνλφηα αθελφο ηεο ηαρχηαηεο δηάδνζεο ηεο θσηηάο απφ δεμακελή ζε δεμακελή, κε ζπλεπαγφκελε Γηπισκαηηθή Δξγαζία -20- Κνξηέδε Πελειφπε

21 δηαζπνξά κεγάισλ πνζνηήησλ θαπζαεξίσλ, θαη αθεηέξνπ ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηνπ αηπρήκαηνο, ε νπνία ήηαλ αξθεηέο εκέξεο, θάηη πνπ πξνθάιεζε ζνβαξέο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο. Δηθφλα 4. Ππξθαγηά ζηα δηπιηζηήξηα ηεο Jet Oil ζηε Θεζζαινλίθε ην Ζ ππξθαγηά ζηελ πξνβιήηα θνξηνεθθφξησζεο πγξψλ θαπζίκσλ ηεο ΔΛ.Γ.Α., ζηηο 6 Ηνπιίνπ Σν αηχρεκα ζπλέβε θαηά ηε θφξησζε κε βελδίλε ελφο δεμακελφπινηνπ ζηελ πξνβιήηα ησλ δηπιηζηεξίσλ πεηξειαίνπ ζηνλ Αζπξφππξγν Αηηηθήο, φηαλ δηαθφπεθε ε ηξνθνδνζία απφ ην δηπιηζηήξην. Δίθνζη (20) ιεπηά αξγφηεξα ζπλέβε έθξεμε θαη εθδειψζεθε θσηηά ζην πινίν, ελψ επαθνινχζεζαλ δηαδνρηθέο εθξήμεηο γηα δηάζηεκα ζαξάληα νρηψ (48) σξψλ, κε ζπλέπεηα ηε βχζηζε ηνπ πινίνπ. Ζ ππξθαγηά ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΠΔΣΡΟΛΑ ΔΛΛΑ Α.Δ. ζηελ Διεπζίλα, ηελ 1 επηεκβξίνπ Σν αηχρεκα ζπλέβε φηαλ θαηά ηε δηάξθεηα μεθηλήκαηνο ηεο κνλάδαο απφζηαμεο ειαθξά θιάζκαηα πδξνγνλαλζξάθσλ δηέξξεπζαλ ζηε γχξσ πεξηνρή, πξνθαιψληαο ιίγα ιεπηά αξγφηεξα έθξεμε. Σελ έθξεμε επαθνινχζεζε θσηηά ζην ζεκείν ηεο δηαξξνήο. Γεθαηέζζεξηο (14) εξγαδφκελνη έραζαλ ηε δσή ηνπο, ελψ άιινη είθνζη (20) ηξαπκαηίζηεθαλ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία -21- Κνξηέδε Πελειφπε

22 Δηθφλα 5. Έθξεμε ζηελ ΠΔΣΡΟΛΑ ην Ζ ππξθαγηά ζηε Υ.Τ.Μ.Α. Α.Δ. ζην Λαχξην, ην Σν αηχρεκα ζπλέβε ζε εξγνζηάζην ρεκηθψλ, φπνπ εθδειψζεθε θσηηά κε ζπλεπαγφκελε δηαζπνξά ρεκηθψλ ζηελ αηκφζθαηξα. Δμεηάζηεθαλ ζελάξηα εθθέλσζεο ηεο πφιεο απφ ηηο αξρέο, θαζψο ν θίλδπλνο απφ ηα ρεκηθά ήηαλ απμεκέλνο γηα ηνλ πιεζπζκφ. Σειηθά ε δηεχζπλζε ησλ αλέκσλ βνήζεζε λα απνκαθξπλζνχλ πξνο ηελ αληίζεηε απφ ηηο πφιεηο θαηεχζπλζε. 3.3 Οη θίλδπλνη πνπ ζπλεπάγεηαη έλα ηερλνινγηθφ αηχρεκα θαη νη επηθίλδπλεο νπζίεο πνπ κπνξεί λα ην πξνθαιέζνπλ. ην Γεληθφ ρέδην Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο «Ξελνθξάηεο» ηα ηερλνινγηθά αηπρήκαηα νξίδνληαη σο ζπκβάληα πνπ πξνθχπηνπλ απφ αλεμέιεγθηεο εμειίμεηο θαηά ηε ιεηηνπξγία θάπνηαο βηνκεραληθήο εγθαηάζηαζεο ή θαηά ηε κεηαθνξά επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ. Απηά ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ άκεζνπο ή απψηεξνπο θηλδχλνπο γηα ηελ αλζξψπηλε δσή θαη πγεία θαζψο θαη γηα ην πεξηβάιινλ είηε ζε πεξηνξηζκέλε έθηαζε, εληφο ηεο εγθαηάζηαζεο, είηε θαη εθηφο απηήο. Οη επηπηψζεηο ζηελ αλζξψπηλε δσή θαη πγεία κπνξεί λα νθείινληαη ζηελ έθζεζε ζηε ζεξκηθή αθηηλνβνιία, ζηα ζξαχζκαηα ιφγσ εθξήμεσλ ή ζηελ έθζεζε (εηζπλνή, επαθή κε ην δέξκα, θαηάπνζε ξππαζκέλεο ηξνθήο) ζε ηνμηθέο νπζίεο. Ωο επηθίλδπλε νπζία νξίδεηαη κηα νπζία ή έλα κίγκα νπζηψλ ζε ζηεξεά, πγξή ή αέξηα θαηάζηαζε, πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη βιάβε ζηνλ άλζξσπν θαζψο θαη ζην θπζηθφ ή αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ. Οη νπζίεο απηέο θαηεγνξηνπνηνχληαη σο εμήο: Δθξεθηηθέο χιεο θαη είδε Αέξηα Γηπισκαηηθή Δξγαζία -22- Κνξηέδε Πελειφπε

23 Δχθιεθηα πγξά Δχθιεθηα ζηεξεά-χιεο πνπ ππφθεηληαη ζε απηφκαην ή απηνγελή αλάθιεμε-χιεο πνπ ειθχνπλ εχθιεθηα αέξηα ζε επαθή κε ην λεξφ Ομεηδσηηθέο χιεο Σνμηθέο χιεο- κνιπζκαηηθέο χιεο Ραδηελεξγέο χιεο Γηαβξσηηθέο χιεο Γηάθνξεο επηθίλδπλεο χιεο θαη είδε. Οη αλσηέξσ επηθίλδπλεο νπζίεο κπνξνχλ λα έρνπλ δπζκελέζηαηεο επηπηψζεηο ζηνλ άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ κέζσ: Γηαξξνήο ηνμηθψλ πιηθψλ Ζ εθπνκπή κεγάιεο πνζφηεηαο ηνμηθήο νπζίαο κπνξεί λα ζρεκαηίζεη ηνμηθφ λέθνο εάλ απηή είλαη ζε αέξηα κνξθή- πνπ κεηαθεξφκελν ζα επεξεάζεη ηελ επξχηεξε πεξηνρή θαη ηνπο θαηνίθνπο ηεο. Μηα ηνμηθή νπζία ζε πγξή κνξθή είηε ξέεη είηε ζρεκαηίδεη ιίκλε ζην έδαθνο. Ππξθαγηάο Οη ππξθαγηέο δηαθξίλνληαη ζε: 1. ππξθαγηέο θαχζεο λέθνπο αεξίσλ 2. πχξηλεο ζθαίξεο 3. ππξθαγηέο ιίκλεο 4. ππξθαγηέο ππξζνχ. Έθξεμεο Οη εθξήμεηο δηαθξίλνληαη ζε: 1. θπζηθέο εθξήμεηο 2. εθξήμεηο ζπκππθλσκέλεο θάζεο 3. εθξήμεηο λέθνπο αεξίνπ 4. δηαζηειιφκελεο εθξήμεηο αλαβξάδνληνο πγξνχ Γεδνκέλεο ηεο έθηαζεο ησλ βηνκεραληθψλ δξαζηεξηνηήησλ ιακβάλνληαη παγθνζκίσο απφ ηα θξάηε κέηξα πξφιεςεο βηνκεραληθψλ αηπρεκάησλ, νχησο ψζηε απηά λα πξνιεθζνχλ θαηά ην δπλαηφλ ή λα κεηξηαζηνχλ νη επηπηψζεηο ηνπο ζηνπο αλζξψπνπο αιιά θαη ην πεξηβάιινλ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία -23- Κνξηέδε Πελειφπε

24 3.4 Δπηπηψζεηο ησλ επηθίλδπλσλ νπζηψλ, πνπ παξάγνληαη ζπλεπεία ηερλνινγηθψλ αηπρεκάησλ ζε εγθαηαζηάζεηο κε επηθίλδπλεο νπζίεο ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ. Έλα ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ αηπρεκάησλ, πνπ ζπκβαίλνπλ ζε εγθαηαζηάζεηο κε επηθίλδπλεο νπζίεο, είλαη πσο νη ζπλέπεηέο ηνπο είλαη πην καθξνπξφζεζκεο απφ φ,ηη ησλ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη δηάθνξεο ηνμηθέο νπζίεο, ε αθηηλνβνιία, ε ξαδηελέξγεηα πξνθαινχλ γελεηηθέο δπζκνξθίεο πνπ είλαη δπλαηφλ λα θιεξνλνκεζνχλ ζηηο επφκελεο γεληέο. Αθφκε, ε εμάξηεζε ηνπ αλζξψπνπ απφ ηνπο πεξηβαιινληηθνχο πφξνπο γηα ηελ επηβίσζή ηνπ, θαζηζηά ηνλ ηξφπν πνπ απηφο επεξεάδεηαη απφ ηηο επηπηψζεηο ησλ ηερλνινγηθψλ αηπρεκάησλ πνιχ πην πνιχπινθν, εθφζνλ ηα χδαηα θαη νη εδαθηθνί πφξνη ρξεηάδνληαη καθξέο πεξηφδνπο γηα λα απνξξππαλζνχλ θαη λα απνθαηαζηαζνχλ απφ ηε κφιπλζή ηνπο κε ππξεληθά ή θαη ηνμηθά απφβιεηα. Δθηφο φκσο απφ ηνπο πξναλαθεξζέληεο ιηγφηεξν άκεζνπο ηξφπνπο πνπ επεξεάδεηαη ν αλζξψπηλνο νξγαληζκφο απφ ηηο επηθίλδπλεο νπζίεο, ππάξρνπλ θαη πην άκεζνη, φπσο: 1. Σξαπκαηηζκφο απφ ζξαχζκαηα κέζσ ηνπ σζηηθνχ θχκαηνο πνπ πξνθαιείηαη απφ έθξεμε. 2. Γειεηεξίαζε, κέζσ ηεο εηζπλνήο, θαηάπνζεο ή επαθήο κέζσ ηνπ δέξκαηνο ησλ ηνμηθψλ νπζηψλ. 3. Αζθπμία, ιφγσ ηεο απνπζίαο νμπγφλνπ πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ χπαξμε θαπλαεξίσλ. 4. Δγθαχκαηα, ιφγσ ηεο χπαξμεο ζεξκφηεηαο θαη θιφγαο. 5. Υεκηθά εγθαχκαηα, ιφγσ ηεο επαθήο κε φμηλα ή αιθαιηθά δηαιχκαηα. 6. Κξπνπαγήκαηα θαη ππνζεξκία, ιφγσ ηεο δηαξξνήο θξπνγεληθψλ νπζηψλ ή πγξνπνηεκέλσλ αεξίσλ. 7. Μνιχλζεηο, κέζσ ηεο δηείζδπζεο παζνγφλσλ ζην αλζξψπηλν ζψκα. Πνιιέο επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο γίλνληαη αληηιεπηέο είηε απφ ην ρξψκα ή ηελ νζκή ηνπο είηε απφ ηα ζπκπηψκαηα πνπ πξνθαινχλ (πρ. εξεζηζκφ καηηψλ/δέξκαηνο/ιαηκνχ, δπζθνιία ζηελ αλαπλνή, αίζζεκα λαπηίαο, πνλνθέθαιν, δαιάδα, θιπ). Πνιιέο δελ είλαη νξαηέο, δελ έρνπλ νζκή ή ρξψκα θαη ηα ζπκπηψκαηα απφ ηελ έθζεζε ζε απηέο δελ είλαη πάληνηε άκεζα αληηιεπηά. εκεηψλεηαη, επίζεο φηη δελ παξνπζηάδνπλ φια ηα άηνκα ηνλ ίδην βαζκφ εππάζεηαο φηαλ εθηεζνχλ ζηελ ίδηα πνζφηεηα κίαο ρεκηθήο νπζίαο. ηηο πην εππαζείο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ αλήθνπλ ηα Γηπισκαηηθή Δξγαζία -24- Κνξηέδε Πελειφπε

25 άηνκα κηθξήο ειηθίαο (βξέθε, λήπηα, παηδηά), νη ειηθησκέλνη, νη έγθπνη θαη ηα άηνκα πνπ έρνπλ ήδε θάπνην πξφβιεκα πγείαο (π.ρ. άζζκα, θιπ). 3.5 Υψξνη θαη δξαζηεξηφηεηεο φπνπ απαληψληαη νη επηθίλδπλεο νπζίεο πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ηερλνινγηθά αηπρήκαηα (Μνπδάθεο, 2007). Οη επηθίλδπλεο νπζίεο πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ηερλνινγηθά αηπρήκαηα είηε κέζσ δηαξξνήο, είηε έθξεμεο είηε ππξθαγηάο απαληψληαη ζε πιήζνο δξαζηεξηνηήησλ ησλ ζπγρξφλσλ θνηλσληψλ, φπσο νη αθφινπζεο: 1. Βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο ηηο βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο κπνξνχλ λα ζπκβνχλ βηνκεραληθά αηπρήκαηα κεγάιεο έθηαζεο θαηά ηελ παξαγσγή, ρξήζε, απνζήθεπζε θαζψο θαη θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά επηθίλδπλσλ νπζηψλ κε θχξηεο επηπηψζεηο ηε δηαξξνή ηνμηθψλ πιψλ, ηελ ππξθαγηά θαη ηελ έθξεμε. 2. Μεηαθνξέο Οη ζπλήζεηεο ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ θαη ην δηεζλέο εκπφξην επηηάζζνπλ ηελ θαζεκεξηλή κεηαθνξά θαη δηαθίλεζε πξντφλησλ, θαπζίκσλ θαη θαηά ζπλέπεηα επηθίλδπλσλ νπζηψλ, νη νπνίεο κεηαθέξνληαη κε πξννξηζκφ θαη απνδέθηεο ηηο βηνκεραλίεο, ηηο εηαηξίεο απνζήθεπζεο θαη εκπνξίαο θαζψο θαη ηνπο δηάθνξνπο ζπλεηαηξηζκνχο θαη νξγαληζκνχο. 3. Υψξνη πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ηηο δηάθνξεο βηνκεραληθέο πεξηνρέο θαη δψλεο, αιιά θαη ζηνπο νξγαληζκνχο ησλ δηαθφξσλ ιηκέλσλ ή θαη ζηδεξνδξνκηθψλ ζηαζκψλ ππάξρνπλ ρψξνη πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο επηθίλδπλσλ νπζηψλ, φπνπ απνζεθεχνληαη κέρξη ηελ παξαιαβή ηνπο απφ ηνλ ηειηθφ απνδέθηε ηνπο. 4. Αγσγνί Οη αγσγνί ζπλδένπλ ηα δηπιηζηήξηα πεηξειαίνπ κε εηαηξίεο απνζήθεπζεο, εκπνξίαο θαη θαηαλάισζεο θαπζίκσλ, δηαθηλψληαο θαηεμνρήλ επηθίλδπλεο νπζίεο. 5. Γεσξγηθά θάξκαθα θαη ιηπάζκαηα ηελ θαηεγνξία ησλ επηθίλδπλσλ νπζηψλ πεξηιακβάλνληαη ηα γεσξγηθά θάξκαθα θαη ιηπάζκαηα πνπ απνζεθεχνληαη ζε κεγάιεο πνζφηεηεο ζε απνζήθεο θαη ζπλεηαηξηζκνχο. Ζ εθηεηακέλε ρξήζε ηνπο θάλεη ηελ αλάγθε δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ πνπ εκπεξηθιείνπλ επηηαθηηθή. Γηπισκαηηθή Δξγαζία -25- Κνξηέδε Πελειφπε

26 6. πζηήκαηα ςχμεο θαη ρισξίσζεο Οη ςπθηηθνί ζάιακνη ιεηηνπξγνχλ κε ηε ρξήζε ακκσλίαο πνπ έρεη έληνλα ηνμηθά θαη δηαβξσηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Απηφ θαζηζηά αλαγθαία ηε ιήςε κέηξσλ ζε ρψξνπο πνπ έρνπλ ζπζηήκαηα ςχμεο. Σέινο, ην πφζηκν λεξφ ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο πεξλά απφ ηε δηαδηθαζία ηεο ρισξίσζεο γηα λα είλαη αζθαιέο γηα θαηαλάισζε. Σν ριψξην, φπσο θαη ε πξναλαθεξζείζα ακκσλία, έρεη έληνλα ηνμηθά θαη δηαβξσηηθά ραξαθηεξηζηηθά. 3.6 Δγθαηαζηάζεηο κε επηθίλδπλεο νπζίεο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν ηνλ ειιαδηθφ ρψξν ππάξρνπλ βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο κε επηθίλδπλεο νπζίεο θαη αλήθνπλ θπξίσο ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο (Μνπδάθεο, 2007): 1. Γηπιηζηήξηα πεηξειαίνπ Σα δηπιηζηήξηα πεηξειαίνπ δηαρεηξίδνληαη πνιιέο επηθίλδπλεο νπζίεο, φπσο αξγφ πεηξέιαην, πγξά θαη αέξηα θαχζηκα, ελψζεηο κνιχβδνπ, πδξφζεην, πδξνγφλν, θπθιηθνχο θαη πνιπθπθιηθνχο πδξνγνλάλζξαθεο, θαπζηηθέο θαη νμεηδσηηθέο ελψζεηο. Κάηη ηέηνην θαζηζηά ηελ πηζαλφηεηα ηερλνινγηθνχ αηπρήκαηνο αθφκε πην επηθίλδπλε θαη απεηιεηηθή γηα ηελ πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη, αιιά θαη επξχηεξα, εηδηθά γηα ηε δεκηνπξγία πνιιαπιαζηαζηηθψλ θαηλνκέλσλ (domino) ιφγσ ηεο ζπγθέληξσζεο πνιιψλ κνλάδσλ κεηαηξνπήο θαη απνζήθεπζεο. Απφ ηελ ελδερφκελε δηαξξνή αεξίσλ πδξνγνλαλζξάθσλ θαη εχθιεθησλ νπζηψλ, ππάξρεη θίλδπλνο εθξήμεσλ κε εθηεηακέλεο επηπηψζεηο, ελψ απφ ελδερφκελε ππξθαγηά δεκηνπξγείηαη απνπληθηηθή αηκφζθαηξα εμαηηίαο ησλ ππθλψλ καχξσλ θαπλψλ. Δπίζεο, ζεκαληηθά πξνβιήκαηα θαη ζνβαξνχο θηλδχλνπο δεκηνπξγεί θαη ην παξαγφκελν πδξφζεην. 2. Δγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο θαη εκπνξίαο πγξψλ θαπζίκσλ Οη εγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο θαη εκπνξίαο πγξψλ θαπζίκσλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απνζήθεπζε βελδίλεο, πεηξειαίνπ diesel, θαπζίκσλ αεξνπιάλσλ θαη καδνχη γηα ηηο εμήο δηαδηθαζίεο: Γέκηζκα δεμακελψλ κε θαχζηκα κέζσ αγσγψλ, πινίσλ κεηαθνξάο πγξψλ θαπζίκσλ ή θαη βπηηνθφξσλ νρεκάησλ Γέκηζκα βπηηνθφξσλ νρεκάησλ κε θαχζηκα ζηα γεκηζηήξηα ηεο εγθαηάζηαζεο Γηπισκαηηθή Δξγαζία -26- Κνξηέδε Πελειφπε

27 Γέκηζκα πινίσλ κεηαθνξάο πγξψλ θαπζίκσλ ζηελ πξνβιήηα ηεο εγθαηάζηαζεο. 3. Δγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο θαη εκπνξίαο αεξίσλ θαπζίκσλ. Οη εγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο θαη εκπνξίαο αεξίσλ θαπζίκσλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απνζήθεπζε πξνπαλίνπ, βνπηαλίνπ ή κίγκαηνο πγξαεξίσλ (LPG) γηα ηηο εμήο δηαδηθαζίεο: Γέκηζκα δεμακελψλ κε θαχζηκα κέζσ αγσγψλ, πινίσλ κεηαθνξάο πγξψλ θαπζίκσλ ή θαη βπηηνθφξσλ νρεκάησλ Γέκηζκα βπηηνθφξσλ νρεκάησλ κε θαχζηκα ζηα γεκηζηήξηα ηεο εγθαηάζηαζεο Δκθηάισζε θηαιψλ θαη θηαιηδίσλ κε πξνπάλην ή κίγκα πγξαεξίσλ (LPG). 4. Δγθαηαζηάζεηο ηππνπνίεζεο θαη εκπνξίαο θπηνθαξκάθσλ. ηε ρψξα καο δελ παξάγεηαη ε δξαζηηθή νπζία ησλ θπηνθαξκάθσλ, αιιά γίλεηαη εηζαγσγή ηεο θαη ζηε ζπλέρεηα ιακβάλνπλ ρψξα νη δηεξγαζίεο ηεο αξαίσζεο ηεο δξαζηηθήο νπζίαο κε ρξήζε δηαιπηψλ, ηεο δηαβξνρήο αδξαλψλ πιηθψλ κε ηε δξαζηηθή νπζία θαη ηεο ππνζπζθεπαζίαο έηνηκσλ πξντφλησλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ παξάγνληαη θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα πνπ πξνσζνχληαη ζηελ θαηαλάισζε. 5. Δγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ιηπαζκάησλ ηηο εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ιηπαζκάησλ παξάγνληαη ληηξηθά, θσζθνξηθά θαη ζεηηθά ιηπάζκαηα, πνπ ζηε ζπλέρεηα απνζεθεχνληαη ζε κεγάιεο πνζφηεηεο ζε γεσξγηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο. Ο θίλδπλνο ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο είλαη κεγάινο θαη νη επηπηψζεηο ζηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηνπ πιεζπζκνχ, αιιά θαη ζην πεξηβάιινλ, θαζψο παξάγνληαη ηδηαίηεξα ηνμηθνί θαπλνί. 4. Ζ δηαρείξηζε ησλ αηπρεκάησλ ζε εγθαηαζηάζεηο κε επηθίλδπλεο νπζίεο ην παξφλ θεθάιαην ζα γίλεη αλαθνξά ζηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ ηερλνινγηθψλ αηπρεκάησλ ζε εγθαηαζηάζεηο κε επηθίλδπλεο νπζίεο, φπνπ είλαη θαη ην ζέκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Ζ δηαρείξηζε ησλ αηπρεκάησλ απηψλ πεξηιακβάλεη δξάζεηο κεηξηαζκνχ επηπηψζεσλ θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο. Οη δξάζεηο απηέο πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε κηα νινθιεξσκέλε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ Γηπισκαηηθή Δξγαζία -27- Κνξηέδε Πελειφπε

28 εθηάθησλ αλαγθψλ. πλεπψο, αξρηθά ζα αλαθεξζνχκε γεληθά ζην ζρεδηαζκφ εθηάθησλ αλαγθψλ, ελψ ζηε ζπλέρεηα ζα γίλεη αλαθνξά ζε δξάζεηο κεηξηαζκνχ επηπηψζεσλ, φπσο ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ θηλδχλνπ, ε εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ, ν νξηζκφο δσλψλ επηθηλδπλφηεηαο θαη νη δξάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πνιηηψλ θαη ηελ επηινγή ρψξσλ θαηαθπγήο, θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο, φπσο ε αληηκεηψπηζε ηεο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο θαη ε δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ ζπλεπεία αηπρήκαηνο, πνπ ζα αλαθεξζνχλ ζηα θεθάιαηα 6 θαη 7 αληίζηνηρα. 4.1 ρεδηαζκφο εθηάθησλ αλαγθψλ. Ο ζρεδηαζκφο είλαη ε «ηέρλε ηνπ εληνπηζκνχ, νξγάλσζεο θαη δφκεζεο ζθέςεσλ θαη ηδεψλ ζε ρξνληθή αθνινπζία πνπ επηθεληξψλεηαη ζηελ επίηεπμε ελφο επηζπκεηνχ απνηειέζκαηνο.» (Καηζηθφπνπινο, 2007) Ο ζρεδηαζκφο εθηάθησλ αλαγθψλ ιακβάλεη ππφςε ηηο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο γηα δξάζε ζε κηα έθξπζκε θαηάζηαζε πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςεη, νχησο ψζηε λα επηηεπρζεί ε βέιηηζηε δπλαηή δηαρείξηζή ηεο. Σα αηπρήκαηα ζε εγθαηαζηάζεηο κε επηθίλδπλεο νπζίεο εμαηηίαο ησλ εθηεηακέλσλ θαη ζνβαξφηαησλ ζπλεπεηψλ ηνπο είλαη απφ ηνπο θαηεμνρήλ ηνκείο πνπ απαηηνχλ ηελ χπαξμε ζρεδηαζκνχ θαη ζρεδίσλ έθηαθηεο αλάγθεο. Σα ζρέδηα εθηάθησλ αλαγθψλ γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο κε επηθίλδπλεο νπζίεο, φπσο θαη φια ηα ζρέδηα εθηάθησλ αλαγθψλ, ζηνρεχνπλ ζηελ απνηξνπή ή/ θαη ηνλ κεηξηαζκφ ησλ επηπηψζεσλ ησλ αηπρεκάησλ, κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηεο δσήο θαη ηεο πεξηνπζίαο ησλ πνιηηψλ, αιιά θαη ηνπ θπζηθνχ θαη αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο. Απηφ επηδηψθεηαη κέζα απφ ηελ αλάπηπμε «εθαξκφζηκσλ ζρεδίσλ, δειαδή, ζεζκηθά ζηεξηδφκελσλ, ζπκπεθσλεκέλσλ θαη δηαξθψο ελεκεξσκέλσλ θεηκέλσλ» (Καηζηθφπνπινο, 2007). πλεπψο, απαηηείηαη ζσζηφο ζρεδηαζκφο θαη θαηάξηηζε ζρεδίσλ, ψζηε λα ιεθζνχλ ππφςε φιεο νη παξάκεηξνη γηα ηε δηαρείξηζε ησλ αηπρεκάησλ ζε εγθαηαζηάζεηο κε επηθίλδπλεο νπζίεο. Όπσο ζα αλαθεξζεί θαη ζηε ζπλέρεηα, νη δεκφζηεο αξρέο ζε θεληξηθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν θαινχληαη λα ζπληάμνπλ ρέδηα Αληηκεηψπηζεο Σερλνινγηθψλ Αηπρεκάησλ Μεγάιεο Έθηαζεο (.Α.Σ.Α.Μ.Δ.). 4.2 Πξνζδηνξηζκφο ηνπ θηλδχλνπ Ζ δηαδηθαζία ηεο δηαρείξηζεο ελφο αηπρήκαηνο μεθηλά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θηλδχλνπ πνπ ζπλεπάγεηαη ε ιεηηνπξγία κηαο εγθαηάζηαζεο κε επηθίλδπλεο Γηπισκαηηθή Δξγαζία -28- Κνξηέδε Πελειφπε

29 νπζίεο. Γηα λα πξνζδηνξηζηεί ν θίλδπλνο απαηηείηαη επαξθήο γλψζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ησλ θπζηθνρεκηθψλ δηεξγαζηψλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο, θαζψο επίζεο θαη ησλ αληηδξάζεσλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε κία δηεξγαζία εθηφο ειέγρνπ θαη ησλ πξντφλησλ πνπ παξάγνληαη. Γεληθφηεξα, ιακβάλνληαη ππφςε νη δηαδηθαζίεο πνπ ζπκβαίλνπλ ή κπνξεί λα ζπκβνχλ, θαζψο θαη νη επηθίλδπλεο νπζίεο πνπ ππάξρνπλ ή πνπ κπνξεί λα ππάξμνπλ θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν πξνζδηνξίδεηαη ν θίλδπλνο ζηελ εγθαηάζηαζε. Τπάξρνπλ δηάθνξα ππνινγηζηηθά κνληέια, φπσο ε «Μειέηε Κηλδχλνπ θαη Λεηηνπξγηθφηεηαο», HAZ.OP. (hazard and operability analysis), ε αλάιπζε «ηη ζα ζπκβεί εάλ» (what if analysis) θαη ν «Καηάινγνο Διέγρνπ» (check list). (Μνπδάθεο, 2007). Με ηηο παξαπάλσ κεζφδνπο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θηλδχλνπ εληνπίδνληαη ηα επαίζζεηα θαη πιένλ επηθίλδπλα ζεκεία θαη πξνηείλνληαη ηξνπνπνηήζεηο θαη βειηηψζεηο ζηνλ κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία γεληθφηεξα, αιιά θαη ζπζηήκαηα ζπλαγεξκνχ θαη δηάθνξνη απηνκαηηζκνί, γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ρψξνπ εληφο θαη εθηφο ηεο εγθαηάζηαζεο, ησλ εξγαδνκέλσλ αιιά θαη ηνπ θνηλνχ. 4.2 Δθηίκεζε επηπηψζεσλ Λακβάλνληαο ππφςε ηα επηθξαηέζηεξα ζελάξηα αηπρήκαηνο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θηλδχλνπ θαη ηελ εθηίκεζε πνιιαπιαζηαζηηθψλ θαηλνκέλσλ, ηα κεηεσξνινγηθά δεδνκέλα ηεο πεξηνρήο, ηνπο επηθξαηέζηεξνπο αλέκνπο ηεο πεξηνρήο κε δηάθνξεο αληηπξνζσπεπηηθέο θιάζεηο επζηάζεηαο ηεο αηκφζθαηξαο, γίλεηαη ε εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ ελφο ηερλνινγηθνχ αηπρήκαηνο ζηνλ άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ. Ζ εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ ελφο ηερλνινγηθνχ αηπρήκαηνο κεγάιεο έθηαζεο δηεμάγεηαη ζε δχν θάζεηο, θαζεκία απφ ηηο νπνίεο πεξηιακβάλεη ηηο θάησζη ελέξγεηεο: Α Φάζε: αλαγλψξηζε θαη αλάιπζε ησλ πηζαλψλ ζελαξίσλ δηαθπγήο επηθίλδπλσλ νπζηψλ. Β Φάζε: εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ ππνινγηζηηθψλ κνληέισλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ξνήο ηεο ζεξκηθήο αθηηλνβνιίαο, ηεο ππεξπίεζεο θαη ηεο ζπγθέληξσζεο ηνμηθψλ νπζηψλ γηα δηάθνξεο απνζηάζεηο απφ ην ζεκείν ηνπ αηπρήκαηνο. Γηπισκαηηθή Δξγαζία -29- Κνξηέδε Πελειφπε

30 Ο ππνινγηζκφο ησλ επηπηψζεσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ρσξνζέηεζε ηεο εγθαηάζηαζεο (απνζηάζεηο απφ νηθηζκνχο, δξφκνπο κεγάιεο θπθινθνξίαο, ζηδεξνδξνκηθέο εγθαηαζηάζεηο, πεξηνρέο ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάιινπο, άιιεο βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο) δίλνπλ ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο πεξηνρέο πνπ ζα πξνζβιεζνχλ ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο, ψζηε λα ιεθζνχλ αλάινγα κέηξα πξνζηαζίαο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ, ηνπ πιεζπζκνχ, θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. Απφ ηελ εθαξκνγή ησλ ππνινγηζηηθψλ κνληέισλ εθηηκψληαη νη δψλεο επηθηλδπλφηεηαο γχξσ απφ κηα εγθαηάζηαζε κε βάζε ηηο νξηαθέο ηηκέο ζεξκηθήο αθηηλνβνιίαο, ππεξπίεζεο θαη ηνμηθφηεηαο, πνπ ζα αλαιπζνχλ παξαθάησ. 4.3 Οξηζκφο Εσλψλ Δπηθηλδπλφηεηαο Ωο δψλε επηθηλδπλφηεηαο νξίδεηαη κηα ζπγθεθξηκέλεο έθηαζεο γεσγξαθηθή πεξηνρή γχξσ απφ ην ζπκβάλ, πνπ είλαη δπλαηφλ λα ππνζηεί ηηο ζπλέπεηεο ελφο ηερλνινγηθνχ αηπρήκαηνο κεγάιεο έθηαζεο ζε επίπεδα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηε δεκφζηα πγεία (ζάλαηνο, ζνβαξνί ηξαπκαηηζκνί ή ελνριήζεηο) (Οινθιεξσκέλεο ελέξγεηεο ελεκέξσζεο- επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνχ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηερλνινγηθψλ αηπρεκάησλ κεγάιεο έθηαζεο, Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. 2005) Οη κέγηζηεο δψλεο επηθηλδπλφηεηαο κηαο εγθαηάζηαζεο αλαθέξνληαη ζηελ αθηίλα ησλ επηπηψζεσλ ηνπ δπζκελέζηεξνπ πηζαλνχ αηπρήκαηνο. Ζ πιεξνθνξία απηή είλαη απαξαίηεηε ζην ζρεδηαζκφ γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ πεξηνρψλ πνπ κπνξεί λα πιεγνχλ απφ ην αηχρεκα θαη ην ζρεδηαζκφ ησλ δξάζεσλ πξνζηαζίαο θαη ππνζηήξημεο ησλ πεξηνρψλ απηψλ. Αλάινγα κε ηα επίπεδα ησλ ηξηψλ θαηεγνξηψλ επηπηψζεσλ [ζεξκηθή δφζε (ζεξκηθή αθηηλνβνιία), ππεξπίεζε (σζηηθφ θχκα), ζπγθέληξσζε (ηνμηθή νπζία)] νξίδνληαη ζπλήζσο ηξεηο δψλεο πξνζηαζίαο (επηπηψζεσλ). Εψλε Η : Εψλε Πξνζηαζίαο Γπλάκεσλ Καηαζηνιήο (αθηίλα πηζαλήο πξφθιεζεο ζαλάησλ απφ δεθάδεο έσο κεξηθέο εθαηνληάδεο κέηξα) 1. Εψλε πξφθιεζεο πηζαλψλ ζαλάησλ απφ εηζπλνή ηνμηθήο νπζίαο ζην 50% ηνπ πιεζπζκνχ. 2. Δγθαχκαηα γ βαζκνχ απφ αθηηλνβνιία ζε πνζνζηφ πάλσ απφ ην 50% ηνπ πιεζπζκνχ. 3. νβαξέο δεκηέο ζηνπο εμσηεξηθνχο ηνίρνπο απφ σζηηθφ θχκα ζε πνζνζηφ 50%. Γηπισκαηηθή Δξγαζία -30- Κνξηέδε Πελειφπε

31 ηε Εψλε Η, νη πξνζηαηεπηηθέο δξάζεηο πνπ πξέπεη λα ζρεδηαζηνχλ είλαη: i. Δγθιεηζκφο ζε εζσηεξηθνχο ρψξνπο παξέρνληαο ζην θνηλφ ηηο απαξαίηεηεο νδεγίεο απηνπξνζηαζίαο. ii. Δθθέλσζε, ππνβνεζνχκελε ή κε, φηαλ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε αζθάιεηα γηα ηε δεκφζηα πγεία. ηε δψλε απηή ε δπλαηφηεηα πξνζηαζίαο ηνπ θνηλνχ εμαξηάηαη ζε θαζνξηζηηθφ βαζκφ απφ ηελ έληαζε ηνπ πεξηζηαηηθνχ θαη ζηεξίδεηαη ζεκαληηθά ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ πνπ πθίζηαληαη ηνλ θίλδπλν- ηελ απεηιή. πλεπψο, ε έγθαηξε θαη ζπλερήο ελεκέξσζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο δψλεο απηήο είλαη ζεκαληηθήο πξνηεξαηφηεηαο, σο θξίζηκε πξνυπφζεζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ηνπ θνηλνχ απφ ηηο ζπλέπεηεο ελφο ηερλνινγηθνχ αηπρήκαηνο κεγάιεο έθηαζεο. Εψλε ΗΗ : Εψλε Πξνζηαζίαο Πιεζπζκνχ απφ ζνβαξέο επηπηψζεηο (αθηίλα πξφθιεζεο ζνβαξψλ ηξαπκαηηζκψλ) : 1) Εψλε πξφθιεζεο ζαλάηνπ απφ εηζπλνή ηνμηθήο νπζίαο ζην 1% ηνπ πιεζπζκνχ 2) Δγθαχκαηα γ βαζκνχ απφ αθηηλνβνιία ζην 1% ηνπ πιεζπζκνχ 3) Καηαξξεχζεηο ζηεγψλ θαη δεκηέο ζε ηνίρνπο θαη πφξηεο απφ σζηηθφ θχκα. ηε Εψλε ΗΗ νη πξνζηαηεπηηθέο δξάζεηο πνπ πξέπεη λα ζρεδηαζηνχλ είλαη: i. πλεζέζηεξα εγθιεηζκφο ζε εζσηεξηθνχο ρψξνπο, παξέρνληαο ζην θνηλφ ηηο απαξαίηεηεο νδεγίεο απηνπξνζηαζίαο ii. Δλδερνκέλσο εθθέλσζε, ππνβνεζνχκελε ή κε, φηαλ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε αζθάιεηα γηα ηε δεκφζηα πγεία. Εψλε ΗΗΗ : Εψλε Πξνζηαζίαο Πιεζπζκνχ απφ κέηξηεο επηπηψζεηο (αθηίλα πξφθιεζεο κηθξψλ ηξαπκαηηζκψλ) : 1. Πηζαλέο αλαηάμηκεο βιάβεο ζηελ πγεία απφ εηζπλνή ηνμηθήο νπζίαο 2. Δγθαχκαηα α βαζκνχ απφ ζεξκηθή αθηηλνβνιία ζε ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ 3. Μηθξέο δεκηέο ζε θηίξηα απφ σζηηθφ θχκα ηε Εψλε ΗΗΗ νη πξνζηαηεπηηθέο δξάζεηο πνπ πξέπεη λα ζρεδηαζηνχλ είλαη: Γηπισκαηηθή Δξγαζία -31- Κνξηέδε Πελειφπε

32 i. Πξνηείλεηαη ν εγθιεηζκφο ζε εζσηεξηθνχο ρψξνπο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πιεζπζκνχ, αιιά θπξίσο σο ζχζηαζε θαη φρη σο δηαηαγή. ii. iii. Σνλίδεηαη φηη ην εμσηεξηθφ φξην ηεο Εψλεο ΗΗΗ πξέπεη λα ειέγρεηαη απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο φζνλ αθνξά ζηελ είζνδν/ έμνδν θαη ηε δηαρείξηζε ηεο θπθινθνξίαο. Πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή γηα ηελ απνθπγή θαηαζηάζεσλ παληθνχ, πνπ κπνξεί λα πξνθιεζνχλ ζε ζεκεία πςειήο ζπγθέληξσζεο πιεζπζκνχ (π.ρ. ζηάδηα, ηφπνη ζεακάησλ θιπ.) iv. Ζ ζρεηηθή ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ ζεσξείηαη ην απνηειεζκαηηθφηεξν κέηξν πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. 4.4 Ζ Πξνζηαζία ησλ πνιηηψλ. Οη δξάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πνιηηψλ αλαιακβάλνληαη απφ φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο δηνίθεζεο, θεληξηθέο, πεξηθεξεηαθέο αιιά θαη θνξείο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο Αθφκε, πξέπεη λα ηνληζηεί πσο σο δξάζεηο πξνζηαζίαο ησλ πνιηηψλ δελ πξέπεη λα λννχληαη νη ελέξγεηεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα αθνχ ζπκβεί έλα ηερλνινγηθφ αηχρεκα, αιιά φιεο νη ελέξγεηεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ γχξσ απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο κε επηθίλδπλεο νπζίεο πνπ ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή ηνπο. Ζ πιεξνθφξεζε γηα ηηο επηθίλδπλεο νπζίεο, ηε θχζε ηνπ θηλδχλνπ πνπ ζπλεπάγεηαη ε ιεηηνπξγία κηαο εγθαηάζηαζεο ζε θαλνληθέο ή/ θαη κε θαλνληθέο ζπλζήθεο, ηα κέηξα πνπ έρνπλ ιεθζεί απφ ηελ ίδηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηηο ηνπηθέο αξρέο ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο, ηηο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα πξνβνχλ νη ίδηνη νη πνιίηεο, είλαη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ θαηάιιειε ζπκπεξηθνξά θαη δξάζε φηαλ ζπκβεί ην αηχρεκα θαη ηε βέιηηζηε πξνζηαζία ηνπο. ε απηήλ ηελ παξάκεηξν ηεο πξφιεςεο αλαθέξνληαη φιεο νη νδεγίεο θαη ηα εγρεηξίδηα πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ απφ ηα ηερλνινγηθά αηπρήκαηα, φπσο ζα αλαθεξζεί θαη παξαθάησ ζε αλαθνξά ησλ νδεγηψλ- πξνδηαγξαθψλ πνπ ζπζηήλεη ν Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (Ο.Ο..Α.) Αλαθνξηθά ηψξα κε ηε δξάζε ησλ δεκφζησλ αξρψλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πνιηηψλ, απηή αθνξά ζηελ πξνζηαζία ηνπο απφ ζεξκηθή αθηηλνβνιία, ππεξπίεζε θαη απφ ηνμηθέο νπζίεο. Γηπισκαηηθή Δξγαζία -32- Κνξηέδε Πελειφπε

33 Πξνζηαζία πνιηηψλ απφ δηαζπνξά ηνμηθψλ νπζηψλ (Technical Guidance for Hazard Analysis, U.S. Environmental Protection Agency, 1987): Οη δξάζεηο πξνζηαζίαο πνιηηψλ απφ δηαζπνξά ηνμηθψλ νπζηψλ δηαθξίλεηαη ζε παξακνλή θαη πξνζηαζία ζε θιεηζηφ ρψξν θαη απνκάθξπλζε απφ ηελ πεξηνρή ηνπ ζπκβάληνο. Ζ ιήςε απφθαζεο γηα ηελ θαηαιιειφηεξε δξάζε πξνζηαζίαο ησλ πνιηηψλ αλαγθαζηηθά ιακβάλεηαη θαηά ηε ζηηγκή εθδήισζεο ηνπ πεξηζηαηηθνχ δεδνκέλνπ φηη ζπλαξηάηαη απφ παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη απφ ην ίδην ην πεξηζηαηηθφ θαη ζπγθεθξηκέλα: κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο (ηαρχηεηα θαη δηεχζπλζε αλέκνπ, ζεξκνθξαζία, πγξαζία, ψξα ηεο εκέξαο) εθηηκψκελε δηάξθεηα πεξηζηαηηθνχ (π.ρ θαηά πφζν εθηηκάηαη φηη ε ππξθαγηά πνπ εθδειψζεθε κπνξεί λα ηεζεί γξήγνξα ππφ έιεγρν ή φρη) εππαζείο νκάδεο πνιηηψλ (ειηθησκέλνη, αζζελείο) πνπ κπνξεί λα βξίζθνληαη εληφο ηεο πεξηνρήο δηέιεπζεο ηνπ λέθνπο ησλ ηνμηθψλ νπζηψλ νη νπνίνη κπνξεί λα θηλδπλεχζνπλ πεξηζζφηεξν απφ ελδερφκελε απνκάθξπλζήο ηνπο αληί ηεο παξακνλήο θαη πξνζηαζίαο ζε θιεηζηνχο ρψξνπο. ε ηνπηθφ επίπεδν πξέπεη λα ιακβάλεηαη κέξηκλα γηα ηα παξαθάησ ζέκαηα ζε πεξίπησζε πνπ ιεθζεί απφθαζε γηα παξακνλή θαη πξνζηαζία ησλ πνιηηψλ ζε θιεηζηνχο ρψξνπο: Έθδνζε νδεγηψλ γηα ηα κέηξα πξνζηαζίαο πνπ πξέπεη λα ιάβνπλ νη πνιίηεο ζηελ πεξίπησζε πνπ πξέπεη λα παξακείλνπλ ζην ρψξν πνπ βξίζθνληαη Τπελζχκηζε νδεγηψλ κέζσ Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αηπρήκαηνο Μέξηκλα κε επζχλε ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ θαη νξγαληζκψλ ζρεηηθά κε ηελ ππνζηήξημε επαίζζεησλ νκάδσλ πνιηηψλ [ειηθησκέλνη, Άηνκα κε Αλαπεξίεο (Α.ΜΔ.Α.), ζρνιηθή θνηλφηεηα] πνπ ζα πξέπεη λα παξακείλνπλ ζε θιεηζηφ ρψξν. Ζ κέξηκλα πεξηιακβάλεη ηελ θαηαγξαθή ησλ νκάδσλ απηψλ, ηελ εμαζθάιηζε επηθνηλσλίαο ηνπο κε ηηο ππεξεζίεο ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ θαη ηε δπλαηφηεηα παξνρήο βνήζεηαο απφ ηηο ππεξεζίεο απηέο. ε πεξίπησζε πνπ απνθαζηζζεί ε απνκάθξπλζε ησλ πνιηηψλ, πξέπεη λα ιεθζεί κέξηκλα γηα ηα εμήο: Γηπισκαηηθή Δξγαζία -33- Κνξηέδε Πελειφπε

34 Πξνζδηνξηζκφο νκάδσλ πνιηηψλ πνπ πξέπεη λα απνκαθξπλζνχλ (θαηνηθίεο, εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, λνζνθνκεηαθά ηδξχκαηα, ζσθξνληζηηθά ηδξχκαηα, επηρεηξήζεηο- ππεξεζίεο, δεκφζηνη ρψξνη, αζιεηηθά θέληξα, ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο) Πξνζδηνξηζκφο πνιηηψλ πνπ δελ κπνξνχλ λα κεηαθηλεζνχλ (άηνκα ρσξίο ηδησηηθφ κέζν κεηαθνξάο, ειηθησκέλνη, Α.Μ.Δ.Α., παηδηά, αζζελείο, θπιαθηζκέλνη, αιινδαπνί ηνπξίζηεο πνπ δελ γλσξίδνπλ ηε γιψζζα) θαη εμαζθάιηζε ηεο επηθνηλσλίαο ζηελ πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο θαη ησλ κέζσλ κεηαθνξάο. Δμαζθάιηζε κέζσλ πξνζηαζίαο ησλ πνιηηψλ ζηελ πεξίπησζε πνπ ε απνκάθξπλζε ηνπο γίλεηαη απφ πεξηνρή κε πςειή ζπγθέληξσζε ηνμηθψλ νπζηψλ (αλαπλεπζηηθή πξνζηαζία, πξνζηαζία δέξκαηνο). Γηα ηα κέζα πξνζηαζίαο (πεηζέηεο, ξνπρηζκφο) είλαη ζθφπηκν κε κέξηκλα ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ, λα ελεκεξσζνχλ πξνιεπηηθά νη πνιίηεο ψζηε λα ηα δηαζέηνπλ νη ίδηνη ζε πεξίπησζε πνπ απαηηεζεί θαη νη ηνπηθνί θνξείο λα αλαιάβνπλ ππνζηεξηθηηθή δξάζε κε ηελ παξνρή πξφζζεησλ κέζσλ. Δμαζθάιηζε ηνπ απαηηνχκελνπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο απνκάθξπλζεο Δπηινγή ρψξσλ θαηαθπγήο πνιηηψλ, εμαζθάιηζε ηεο θαηάιιειεο ππνδνκήο ησλ ρψξσλ απηψλ Μέξηκλα γηα ηε εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ησλ ρψξσλ θαηαθπγήο Πξνζδηνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ ελεκέξσζεο ησλ πνιηηψλ ζρεηηθά κε ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνκάθξπλζεο ηνπο (πφξηα-πφξηα, δεκφζηα ελεκέξσζε κε δηεξρφκελν φρεκα πνπ παξέρεη ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ απνκάθξπλζε, ζπλδπαζκφο ησλ δχν κεζφδσλ) Πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο επηζηξνθήο ησλ πνιηηψλ 4.5 Δπηινγή θαη νξγάλσζε ρψξσλ θαηαθπγήο ηελ πεξίπησζε ηερλνινγηθνχ αηπρήκαηνο πνπ έρεη σο ζπλέπεηα ηε δηαζπνξά ηνμηθψλ νπζηψλ, νη δεκφζηνη θνξείο, θπξίσο ζε ηνπηθφ επίπεδν πξέπεη λα έρνπλ κεξηκλήζεη γηα ηελ επηινγή θαη ηελ νξγάλσζε ρψξσλ θαηαθπγήο. Γηπισκαηηθή Δξγαζία -34- Κνξηέδε Πελειφπε

35 Δηθφλα 6. Υψξνο θαηαθπγήο (νδεγφο Are you ready? F.E.M.A.) Λφγσ ηεο δπζθνιίαο πνπ ππάξρεη ζηελ εθ ησλ πξνηέξσλ εθηίκεζε ηεο θαηεχζπλζεο θαη ηνπ εχξνπο ηνπ λέθνπο θαη ηεο δηάξθεηαο ηνπ θαηλνκέλνπ, είλαη ζθφπηκν λα αλαδεηεζνχλ ρψξνη θαηαθπγήο ζε δηάθνξα ζεκεία ψζηε λα κπνξεί λα γίλεη επηινγή αλάινγα κε ηηο επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεξηζηαηηθνχ. Οη ρψξνη θαηαθπγήο ζε πεξίπησζε ηερλνινγηθνχ αηπρήκαηνο είλαη θιεηζηνί θαη ζα πξέπεη λα έρνπλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά (Technical Guidance for Hazard Analysis, U.S. Environmental Protection Agency, 1987): Να δηαζθαιίδεηαη επαξθήο ρψξνο γηα ηελ απνθπγή ζπλσζηηζκνχ Να ππάξρνπλ εγθαηαζηάζεηο πγηεηλήο θαη ληνπο Να ππάξρνπλ θαξέθιεο, ηξαπέδηα θαη άιια έπηπια Να ππάξρεη επαξθήο θσηηζκφο Να ππάξρεη ππξαζθάιεηα Να παξέρεηαη ηαηξηθή θξνληίδα Να δηαζθαιίδεηαη ηδηαίηεξε κέξηκλα γηα ειηθησκέλνπο, παηδηά θαη ΑΜΔΑ Να ππάξρνπλ ζπζηήκαηα ηειεπηθνηλσλίαο Να δηαζθαιίδνληαη νη αλάγθεο ζε πφζηκν λεξφ, ηξφθηκα, ξνπρηζκφ, θνπβέξηεο Να ππάξρεη επαξθήο ρψξνο ζηάζκεπζεο θνληά ζην ρψξν θαηαθπγήο. Δθηφο απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρψξνπ είλαη απαξαίηεην λα νξηζηεί ην πξνζσπηθφ πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ρψξνπ θαη ζπληνληζηήο ηνπ ρψξνπ θαηαθπγήο. Δπηπιένλ είλαη απαξαίηεην λα ιεθζεί κέξηκλα γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ζπγθεληξψζεσλ ησλ επηθίλδπλσλ νπζηψλ εθηφο ηνπ ρψξνπ θαηαθπγήο. Γηπισκαηηθή Δξγαζία -35- Κνξηέδε Πελειφπε

36 5. Ζ λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηε δηαρείξηζε ησλ αηπρεκάησλ ζηηο ζεκαληηθφηεξεο εγθαηαζηάζεηο κε επηθίλδπλεο νπζίεο ζηε ρψξα καο- Κ.Τ.Α /613/2007. ε απηφ ην θεθάιαην ζα αλαιπζεί ε επξσπατθή νδεγία ΔΒΔΕΟ (φπσο ελζσκαηψζεθε ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία ζηελ Κ.Τ.Α /613/2007, Φ.Δ.Κ. 376, η. Β ), πνπ απνηειεί ηε βαζηθή λνκνζεζία ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πην επηθίλδπλσλ εγθαηαζηάζεσλ κε επηθίλδπλεο νπζίεο, ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ απφ ηνπο δεκφζηνπο θνξείο ζε θάζε δηνηθεηηθφ επίπεδν θαη αιιά θαη ηελ εγθαηάζηαζε, πξνθεηκέλνπ λα πξνιεθζνχλ θαηά ην δπλαηφλ ηα ηερλνινγηθά αηπρήκαηα ή/ θαη λα κεηξηαζηνχλ νη επηπηψζεηο ηνπο. Ο ηξφπνο δηαρείξηζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ κε επηθίλδπλεο νπζίεο πνπ ππάγνληαη ζηελ νδεγία ΔΒΔΕΟ, κπνξεί λα απνηειέζεη ηνλ νδεγφ ζηε δηαρείξηζε αηπρεκάησλ ζε εγθαηαζηάζεηο πνπ, αλ θαη δελ ππάγνληαη ζε απηή, κπνξνχλ σζηφζν λα πξνθιεζνχλ ηερλνινγηθά αηπρήκαηα. Αξρηθά, ινηπφλ, ζα γίλεη αλαθνξά ζηα λνκνζεηήκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε αηπρεκάησλ ζε εγθαηαζηάζεηο κε επηθίλδπλεο νπζίεο, ζηε ζπλέρεηα ζα αλαιπζνχλ ηα άξζξα ηεο Κ.Τ.Α /613/2007, Φ.Δ.Κ. 376, η. Β θαη ζα αθνινπζήζεη κηα θαηεγνξηνπνίεζε ησλ δξάζεσλ αλά εκπιεθφκελν θνξέα. ην ηέινο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε γλψκε ηνπ Έιιελα εθπξνζψπνπ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε γηα ηελ νδεγία ΔΒΔΕΟ, θνπ Μνπδάθε Γ., αλαθνξηθά κε ηελ πινπνίεζε ηεο νδεγίαο ζηε ρψξα καο. 5.1 Δπξσπατθή λνκνζεζία γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ ζε εγθαηαζηάζεηο κε επηθίλδπλεο νπζίεο θαη ε ελζσκάησζή ηεο ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία. ε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο έρνπλ εθδνζεί νδεγίεο γηα ηελ πξφιεςε θαη ηνλ έιεγρν κεγάισλ αηπρεκάησλ ζε βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο κε επηθίλδπλεο νπζίεο. Ζ πξψηε εθδφζεθε ην 1982 (82/501/CC) θαη έγηλε γλσζηή σο «Οδεγία ΔΒΔΕΟ» απφ ην αηχρεκα ζηελ πφιε εβέδν ηεο Ηηαιίαο. Ζ νδεγία ηξνπνπνηήζεθε ην 1987 θαη ην 1988 ψζηε λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηεο θαη ε απνζήθεπζε επηθίλδπλσλ νπζηψλ. Σν 1996 εθδφζεθε ε λέα επξσπατθή νδεγία «ΔΒΔΕΟ ΗΗ», ε νπνία ζέηεη πην ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο φπσο δηαρεηξηζηηθά ζπζηήκαηα αζθαιείαο, ζρεδηαζκφο ρξήζεσλ γεο, ζρεδηαζκφο έθηαθηεο αλάγθεο θαη Γηπισκαηηθή Δξγαζία -36- Κνξηέδε Πελειφπε

37 εληζρχνληαη νη απαηηήζεηο επηζεσξήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηα Κξάηε- Μέιε. Ζ επξσπατθή νδεγία «ΔΒΔΕΟ ΗΗ» ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κέζσ ηεο Κ.Τ.Α. 5697/590/2000 «Καζνξηζκφο κέηξσλ θαη φξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ απφ αηπρήκαηα κεγάιεο έθηαζεο ζε εγθαηαζηάζεηο ή κνλάδεο ιφγσ ηεο χπαξμεο επηθίλδπλσλ νπζηψλ" ΦΔΚ 405, η.β. Σν 2003 ε νδεγία «ΔΒΔΕΟ ΗΗ», ηξνπνπνηήζεθε θαη πεξηιακβάλεη πηα ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηεο εμνξπθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ιφγσ ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ εθξεθηηθψλ θαη κε ηελ απνζήθεπζε ληηξηθνχ ακκσλίνπ θαζψο θαη ιηπαζκάησλ κε βάζε ην ληηξηθφ ακκψλην. Ζ ηξνπνπνίεζε ελζσκαηψζεθε ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία κέζσ ηεο Κ.Τ.Α /613/2007, Φ.Δ.Κ. 376, η. Β. 5.2 Βαζηθά ζεκεία ηεο Κ.Τ.Α /613/2007 Ζ Κ.Τ.Α /613/2007 πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ δξάζεσλ ησλ θξαηηθψλ θνξέσλ, αιιά θαη ησλ βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ αλαθνξηθά κε ηηο δξάζεηο πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο αηπρεκάησλ κεγάιεο έθηαζεο ζε εγθαηαζηάζεηο κε επηθίλδπλεο νπζίεο Οξηζκνί Πην ζπγθεθξηκέλα, παξαηίζεληαη νη παξαθάησ νξηζκνί ησλ ελλνηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ Κ.Τ.Α /613/2007, πξνθεηκέλνπ απηνί λα γίλνληαη θαηαλνεηνί ζηελ εθεμήο ρξήζε ηνπο: 1. «εγθαηάζηαζε»: ε ππφ έιεγρν ζπλνιηθή δψλε ηνπ αζθνχληνο ηελ εθκεηάιιεπζε, ζηελ νπνία ππάξρνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο επηθίλδπλεο κνλάδεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θνηλψλ ή ζπλαθψλ ππνδνκψλ ή δξαζηεξηνηήησλ 2. «κνλάδα»: έλα ηερληθφ ππνζχλνιν κηαο εγθαηάζηαζεο φπνπ γίλεηαη παξαγσγή, ρξεζηκνπνίεζε, ρεηξηζκφο ή απνζήθεπζε επηθίλδπλσλ νπζηψλ. Πεξηιακβάλεηαη φινο ν εμνπιηζκφο, νη θαηαζθεπέο, νη αγσγνί, νη κεραλέο, ηα εξγαιεία, νη ηδησηηθέο ζηδεξνδξνκηθέο δηαθιαδψζεηο θαη νη απνβάζξεο θνξηνεθθφξησζεο πνπ εμππεξεηνχλ ηελ κνλάδα, νη πξνβιήηεο, νη απνζήθεο ή παξφκνηεο θαηαζθεπέο, πισηέο ή κε, αλαγθαίεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο. Γηπισκαηηθή Δξγαζία -37- Κνξηέδε Πελειφπε

38 3. «αζθψλ ηελ εθκεηάιιεπζε»: θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ εθκεηαιιεχεηαη ή θαηέρεη ηελ εγθαηάζηαζε ή ηε κνλάδα, ή, είλαη θαηά λφκν, ππεχζπλν γηα ηε δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο. 4. «επηθίλδπλεο νπζίεο»: νη νπζίεο, κίγκαηα ή παξαζθεπάζκαηα ηνπ παξαξηήκαηνο Η κέξνο 1, ή ηα νπνία πιεξνχλ ηα θαζνξηδφκελα ζην παξάξηεκα Η (κέξνο 2) ηνπ άξζξνπ 20 θξηηήξηα, ππφ κνξθή πξψηεο χιεο πξντφλησλ, παξαπξντφλησλ, θαηαινίπσλ ή ελδηακέζσλ πξντφλησλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη εθείλσλ πνπ επιφγσο αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο. 5. «κεγάιν αηχρεκα»: ζπκβάλ, φπσο κεγάιε δηαξξνή, ππξθαγηά ή έθξεμε πνπ πξνθχπηεη απφ αλεμέιεγθηεο εμειίμεηο θαηά ηε ιεηηνπξγία νπνηαζδήπνηε εγθαηάζηαζεο θαιππηφκελεο απφ ηελ παξνχζα απφθαζε, ην νπνίν πξνθαιεί κεγάινπο θηλδχλνπο, άκεζνπο ή απψηεξνπο, γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία, εληφο ή εθηφο ηεο εγθαηάζηαζεο, ή/θαη γηα ην πεξηβάιινλ, θαη ζρεηίδεηαη κε κία ή πεξηζζφηεξεο επηθίλδπλεο νπζίεο 6. «θίλδπλνο»: ε εγγελήο ηδηφηεηα κηαο επηθίλδπλεο νπζίαο ή θπζηθήο θαηάζηαζεο πνπ ελδέρεηαη λα βιάςεη ηελ αλζξψπηλε πγεία ή/θαη ην πεξηβάιινλ. 7. «επηθηλδπλφηεηα»: ε πηζαλφηεηα κηαο ζπγθεθξηκέλεο επίπησζεο εληφο δεδνκέλεο ρξνληθήο πεξηφδνπ ή ππφ ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο. 8. «απνζήθεπζε", ε παξνπζία κηαο πνζφηεηαο επηθίλδπλσλ νπζηψλ κε ζθνπφ ηελ ελαπνζήθεπζε, ηελ παξάδνζε πξνο αζθαιή θχιαμε ή ηελ απνζεκαηνπνίεζε. 9. «χπαξμε επηθίλδπλσλ νπζηψλ»: λνείηαη ε πξαγκαηηθή ή πξνβιεπφκελε παξνπζία ηνπο ζηελ εγθαηάζηαζε ή ε παξνπζία νπζηψλ πνπ ηεθκαίξεηαη φηη κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ απφ κηα ρεκηθή βηνκεραληθή δηαδηθαζία εθηφο ειέγρνπ, ζε πνζφηεηεο ίζεο ή αλψηεξεο απφ ηα φξηα πνπ αλαθέξνληαη ζηα κέξε 1 θαη 2 ηνπ παξαξηήκαηνο Η ηνπ άξζξνπ 20 ηεο παξνχζαο απφθαζεο. 10. «αδεηνδνηνχζα αξρή»: είλαη ε αξκφδηα γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο εγθαηάζηαζεο ή θαη ιεηηνπξγίαο θεληξηθή Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο ή ε ππεξεζία Βηνκεραλίαο ηεο νηθείαο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο ζηελ νπνία ππάγεηαη ε εγθαηάζηαζε ή ε κνλάδα. Γηπισκαηηθή Δξγαζία -38- Κνξηέδε Πελειφπε

39 5.2.2 Πεδίν εθαξκνγήο ηηο δηαηάμεηο ηεο Κ.Τ.Α /613/2007 εκπίπηνπλ εγθαηαζηάζεηο κε επηθίλδπλεο νπζίεο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα Η ζηήιε 1. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη: ληηξηθφ ακκψλην, ληηξηθφ θάιην, βξψκην, ριψξην, ελψζεηο ηνπ ληθειίνπ θ.ά. Αλάινγα κε ηελ πνζφηεηα ησλ πξναλαθεξζεηζψλ νπζηψλ ζε θάπνηα εγθαηάζηαζε, απηή θαηαηάζζεηαη ζε άλσ ή θάησ νξίνπ κε αληίζηνηρεο ππνρξεψζεηο ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ θαη ιήςεο κέηξσλ αζθαιείαο. Οη εγθαηαζηάζεηο κε επηθίλδπλεο νπζίεο ζε πνζφηεηεο ίζεο ή αλψηεξεο απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζην Παξάξηεκα Η (κέξε 1 θαη 2, ζηήιε 2) (εγθαηαζηάζεηο θάησ νξίνπ) Οη εγθαηαζηάζεηο κε επηθίλδπλεο νπζίεο ζε πνζφηεηεο ίζεο ή αλψηεξεο απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζην Παξάξηεκα Η (κέξε 1 θαη 2, ζηήιε 3) (εγθαηαζηάζεηο άλσ νξίνπ) Απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο Κ.Τ.Α /613/2007 εμαηξνχληαη: 1. ζηξαηησηηθέο εγθαηαζηάζεηο 2. θίλδπλνη απφ ηελ ηνληίδνπζα αθηηλνβνιία 3. ε νδηθή, ζηδεξνδξνκηθή, εζσηεξηθή πισηή, ζαιάζζηα ή αεξνπνξηθή κεηαθνξά θαη ελδηάκεζε πξνζσξηλή απνζήθεπζε επηθίλδπλσλ νπζηψλ. 4. ε κεηαθνξά επηθίλδπλσλ νπζηψλ κέζσ αγσγψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζηαζκψλ άληιεζεο. 5. ε εθκεηάιιεπζε νξπθηψλ ζε νξπρεία, ιαηνκεία ή κέζσ γεσηξήζεσλ. 6. ε αλαδήηεζε θαη εθκεηάιιεπζε νξπθηψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πδξνγνλαλζξάθσλ ζηε ζάιαζζα. 7. νη ρψξνη πγεηνλνκηθήο ηαθήο απνβιήησλ, πιελ ησλ ελ ελεξγεία εγθαηαζηάζεσλ δηάζεζεο απνβιήησλ, νη νπνίνη πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο Τπνρξεψζεηο ησλ αζθνχλησλ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ Γηα ηελ πξφιεςε ησλ αηπρεκάησλ κεγάιεο έθηαζεο νη αζθνχληεο ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ κε επηθίλδπλεο νπζίεο, ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ ζηελ αδεηνδνηνχζα αξρή- Γηεπζχλζεηο αλάπηπμεο ησλ Ννκαξρηαθψλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία -39- Κνξηέδε Πελειφπε

40 Απηνδηνηθήζεσλ θαη νη αληίζηνηρεο θαηά πεξίπησζε Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο- εληφο νξηζκέλσλ πξνζεζκηψλ ηα εμήο: πξνθεηκέλνπ γηα εγθαηαζηάζεηο θάησ νξίνπ: 1. θνηλνπνίεζε 2. πνιηηηθή πξφιεςεο κεγάισλ αηπρεκάησλ πξνθεηκέλνπ γηα εγθαηαζηάζεηο άλσ νξίνπ: 1. θνηλνπνίεζε 2. κειέηε αζθαιείαο 3. ζρέδηα έθηαθηεο αλάγθεο Κνηλνπνίεζε Κνηλνπνίεζε νθείινπλ λα ππνβάινπλ φιεο νη εγθαηαζηάζεηο κε επηθίλδπλεο νπζίεο πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο Κ.Τ.Α /613/2007. Ζ θνηλνπνίεζε πεξηέρεη ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ηεο κνλάδαο θαη ησλ επηθίλδπλσλ νπζηψλ πνπ πεξηέρεη, εγθαηαζηάζεηο κε ηηο νπνίεο γεηηληάδεη, πηζαλφηεηα πξφθιεζεο πνιιαπιαζηαζηηθψλ θαηλνκέλσλ (domino), θαζψο θαη ζχλδεζκν γηα 24σξε επηθνηλσλία. Ζ θνηλνπνίεζε ππνβάιιεηαη ζε νθηψ (8) αληίγξαθα ελλέα (9) εάλ ε εγθαηάζηαζε πεξηέρεη ιηπάζκαηα, θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα ή βηνθηφλα- ζηελ αδεηνδνηνχζα αξρή πξνο έιεγρν: o γηα ηηο λέεο εγθαηαζηάζεηο, κε ηελ αίηεζε γηα ρνξήγεζε άδεηαο εγθαηάζηαζεο, o γηα ηηο ππάξρνπζεο εγθαηαζηάζεηο, εληφο ελφο έηνπο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο απφθαζεο o Γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ εκπίπηνπλ κεηαγελέζηεξα ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο Κ.Τ.Α /613/2007, εληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία απηή εθαξκφδεηαη ζηε ζρεηηθή εγθαηάζηαζε. ηε ζπλέρεηα ε αδεηνδνηνχζα αξρή απνζηέιιεη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο κήλα απφ έλα αληίγξαθν ηεο θνηλνπνίεζεο γηα ελεκέξσζε ζηνπο εμήο θνξείο: 1. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο 2. Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ (Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ.) 3. Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 4. Τπνπξγείν Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 5. Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Γηπισκαηηθή Δξγαζία -40- Κνξηέδε Πελειφπε

41 6. Σνπηθή Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία 7. Γεληθφ Υεκείν Κξάηνπο 8. Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο Έσο ηηο 31 Ηαλνπαξίνπ θάζε έηνπο ε αδεηνδνηνχζα αξρή, απνζηέιιεη ζπγθεληξσηηθφ θαηάινγν ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ έρνπλ ππνβάιεη θνηλνπνίεζε ζηνπο εμήο θνξείο: 1. αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο 2. αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. 3. Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Πνιηηηθή πξφιεςεο κεγάισλ αηπρεκάησλ Ζ έθζεζε πνιηηηθήο πξφιεςεο κεγάισλ αηπρεκάησλ ππνβάιιεηαη ζηελ αδεηνδνηνχζα αξρή απφ ηνπο αζθνχληεο ηελ εθκεηάιιεπζε εγθαηαζηάζεσλ κε επηθίλδπλεο νπζίεο ζε επίπεδα ίζα ή αλψηεξα ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην Παξάξηεκα Η (ζηήιεο 1 θαη 2), ησλ εγθαηαζηάζεσλ δειαδή θάησ νξίνπ, ζε νθηψ (8) ή ελλέα (9) αληίηππα (ηζρχεη φ,ηη θαη γηα ηελ θνηλνπνίεζε αλαθνξηθά κε ηνπο θνξείο ζηνπο νπνίνπο απνζηέιιεηαη). Τπνβάιιεηαη καδί κε ηελ θνηλνπνίεζε ή ηελ εθάζηνηε ηξνπνπνίεζή ηεο θαη ζε θάζε πεξίπησζε θάζε πέληε ρξφληα. ηελ έθζεζε απηή αλαθέξνληαη νη γεληθνί ζηφρνη θαη αξρέο δξάζεο πνπ θαζνξίδνπλ νη αζθνχληεο ηελ εθκεηάιιεπζε γηα ηνλ έιεγρν θηλδχλσλ κεγάισλ αηπρεκάησλ. Αλαθέξεηαη ν ζρεηηθφο εμνπιηζκφο, αιιά θαη ην πξνζσπηθφ πνπ είλαη αξκφδην γηα ην δηαρεηξηζηηθφ ζχζηεκα αζθαιείαο κε πξνζδηνξηζζέληεο ξφινπο θαη αξκνδηφηεηεο. Αθφκε, πξνζδηνξίδνληαη νη θίλδπλνη απφ ηελ θαλνληθή θαη κε θαλνληθή ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο θαη αμηνινγείηαη ην κέγεζνο θαη ε πηζαλφηεηα λα ζπκβνχλ. Δπίζεο, ζεζπίδνληαη έιεγρνη θαη ζπλερήο παξαθνινχζεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο θαη ησλ ζηφρσλ ηεο πνιηηηθήο πξφιεςεο κεγάισλ αηπρεκάησλ. Ζ πνιηηηθή απηή απνβιέπεη νπζηαζηηθά ζε πςειφ επίπεδν πξνζηαζίαο ηνπ αλζξψπνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο κε ηα θαηάιιεια κέζα, δνκέο θαη ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο Μειέηε αζθαιείαο Πεδίν εθαξκνγήο Ζ κειέηε αζθαιείαο ππνβάιιεηαη ζηελ αδεηνδνηνχζα αξρή απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο κε επηθίλδπλεο νπζίεο ζε επίπεδα ίζα ή αλψηεξα ησλ αλαθεξνκέλσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία -41- Κνξηέδε Πελειφπε

42 ζην Παξάξηεκα Η (ζηήιεο 1θαη 3), δειαδή ηηο εγθαηαζηάζεηο άλσ νξίνπ, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο ρνξεγεζεί άδεηα εγθαηάζηαζεο ή/ θαη ιεηηνπξγίαο γηα ίδξπζε, επέθηαζε ή εθζπγρξνληζκφ ηεο εγθαηάζηαζεο. Πεξηερφκελν Ζ κειέηε αζθαιείαο πεξηιακβάλεη: 1. παξνπζίαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο εγθαηάζηαζεο, ηεο γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεο, ησλ κεηεσξνινγηθψλ, γεσινγηθψλ θαη πδξνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ. 2. πξνζδηνξηζκφ ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ εγθιείνπλ θίλδπλν κεγάινπ αηπρήκαηνο, θαζψο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο. 3. πεξηγξαθή ησλ επηθίλδπλσλ νπζηψλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ εγθαηάζηαζε: ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο, ηεο κέγηζηεο πνζφηεηάο ηνπο, ησλ θπζηθψλ, ρεκηθψλ θαη ηνμηθνινγηθψλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθψλ. 4. αλαγλψξηζε θαη αλάιπζε θηλδχλσλ αηπρήκαηνο θαζψο θαη πξνιεπηηθά κέηξα. 5. κέηξα πξνζηαζίαο θαη επέκβαζεο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ζπλεπεηψλ αηπρήκαηνο, κε πεξηγξαθή ηνπ εμνπιηζκνχ πξνο κεηξηαζκφ ησλ ζπλεπεηψλ ησλ κεγάισλ αηπρεκάησλ, ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνχ. Γηαδηθαζία ππνβνιήο Ζ κειέηε αζθαιείαο ππνβάιιεηαη ζηελ αδεηνδνηνχζα αξρή ζε ελλέα (9) αληίηππα θαη έλα επηπιένλ αληίγξαθν ζε ειεθηξνληθή κνξθή γηα ην Γεληθφ Υεκείν ηνπ Κξάηνπο, ελψ νη εγθαηαζηάζεηο κε θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα, ιηπάζκαηα, βηνθηφλα ππνβάιινπλ έλα επηπιένλ αληίγξαθν γηα ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο. Ζ αδεηνδνηνχζα αξρή απνζηέιιεη αληίγξαθα ηεο κειέηεο κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηελ παξαιαβή ηεο ζηηο αθφινπζεο αξκφδηεο αξρέο: 1. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο 2. Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ (Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ.) 3. Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 4. Τπνπξγείν Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (2 αληίγξαθα) 5. Σνπηθή Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία 6. Γεληθφ Υεκείν Κξάηνπο 7. Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 8. Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ε νπνία ην ιακβάλεη θαη ηίζεηαη ζηε δηάζεζε ηεο Τ.Ο.Γ.Κ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία -42- Κνξηέδε Πελειφπε

43 Οη θνξείο απηνί (απφ 1 έσο 7) γλσκνδνηνχλ γηα ηα ζηνηρεία ηεο κειέηεο αζθαιείαο πνπ αλαθέξνληαη ζε ζέκαηα αξκνδηφηεηάο ηνπο. Δλ ζπλερεία, ζε πεξίπησζε πνπ νη γλσκνδνηήζεηο θξίλνπλ ηε κειέηε επαξθή, ε αδεηνδνηνχζα αξρή ηελ θαηαρσξεί κε θνηλνπνίεζε ζηηο αξκφδηεο αξρέο. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε θαηαρψξεζε ηεο κειέηεο αζθαιείαο δε ζπληζηά έγθξηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο, δεδνκέλνπ φηη ηα ζηνηρεία ηεο ηεινχλ ππφ δηαξθή έιεγρν, ζπκπιήξσζε θαη βειηίσζε. Γξάζεηο θνξέσλ Δθηφο ησλ γλσκνδνηήζεσλ πνπ ππνβάιινπλ ζηελ αδεηνδνηνχζα αξρή νη πξναλαθεξζέληεο θνξείο, κεηά ηελ νξηζηηθή θαηαρψξεζε ηεο κειέηεο αλαιακβάλνληαη πιήζνο δξάζεσλ απφ ηηο Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ πινπνίεζε ηεο κειέηεο αζθαιείαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ νξηζηηθή θαηαρψξεζε ηεο κειέηεο αζθαιείαο, ε αδεηνδνηνχζα αξρή απνζηέιιεη έλα (1) αληίγξαθν ηεο κειέηεο αζθαιείαο ζηελ ππεξεζία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο νηθείαο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, πξνθεηκέλνπ λα κεξηκλήζεη: 1. Γηα ηελ ελεκέξσζε θαη πιεξνθφξεζε ηνπ θνηλνχ. 2. Γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ εμσηεξηθνχ ζρεδίνπ έθηαθηεο αλάγθεο ρέδηα έθηαθηεο αλάγθεο Σα ζρέδηα έθηαθηεο αλάγθεο ππνβάιινληαη απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο κε επηθίλδπλεο νπζίεο ζε επίπεδα ίζα ή αλψηεξα ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην Παξάξηεκα Η (ζηήιεο 1 θαη 3), δειαδή ηηο εγθαηαζηάζεηο άλσ νξίνπ. Με απηά επηδηψθεηαη ν κεηξηαζκφο ησλ επηπηψζεσλ ησλ αηπρεκάησλ κεγάιεο έθηαζεο, θαζψο θαη ν πξνζδηνξηζκφο ελφο ελδεδεηγκέλνπ ηξφπνπ δξάζεο εληφο ηεο εγθαηάζηαζεο πνπ ζπλέβε ην αηχρεκα αιιά θαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή πνπ επεξεάδεηαη απφ απηφ, κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία ηνπ αλζξψπνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ. Αθφκε, ζηνρεχνπλ ζηελ αλαθνίλσζε ησλ αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ ζην θνηλφ, αιιά θαη ηηο Αξρέο ηεο πεξηνρήο. Σα ζρέδηα έθηαθηεο αλάγθεο δηαθξίλνληαη ζε: A. εζσηεξηθά ζρέδηα B. εμσηεξηθά ζρέδηα αληηκεηψπηζεο ηερλνινγηθψλ αηπρεκάησλ κεγάιεο έθηαζεο (εμσηεξηθά.α.σ.α.μ.δ.) Γηπισκαηηθή Δξγαζία -43- Κνξηέδε Πελειφπε

44 A. Δζσηεξηθά ζρέδηα Σα εζσηεξηθά ζρέδηα έθηαθηεο αλάγθεο θαηαξηίδνληαη απφ ππεχζπλνπο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ππνβάιινληαη ζηελ αδεηνδνηνχζα αξρή καδί κε ηε κειέηε αζθαιείαο. Αλαθέξνληαη ζηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη ζην ρψξν ηεο εγθαηάζηαζεο ζε πεξίπησζε κεγάινπ αηπρήκαηνο ή αλεμέιεγθηνπ ζπκβάληνο πνπ κπνξεί λα θαηαιήμεη ζε ηέηνην θαη νθείινπλ λα δνθηκάδνληαη θαη λα επαλεμεηάδνληαη ζε πεξίπησζε αιιαγψλ ζηελ εγθαηάζηαζε. B. Δμσηεξηθά ρέδηα Αληηκεηψπηζεο Σερλνινγηθψλ Αηπρεκάησλ Μεγάιεο Έθηαζεο (.Α.Σ.Α.Μ.Δ.) Πεδίν εθαξκνγήο Σα εμσηεξηθά.α.σ.α.μ.δ. θαηαξηίδνληαη απφ ηηο ππεξεζίεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο κε επηθίλδπλεο νπζίεο ζε επίπεδα ίζα ή αλψηεξα ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην Παξάξηεκα Η (ζηήιεο 1 θαη 3), δειαδή ηηο εγθαηαζηάζεηο άλσ νξίνπ. Πεξηερφκελν Δμσηεξηθψλ.Α.Σ.Α.Μ.Δ. Σα εμσηεξηθά.α.σ.α.μ.δ. πεξηιακβάλνπλ ζηνηρεία φπσο: νλνκαηεπψλπκν θαη ηδηφηεηα ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ λα ζέζνπλ ζε θίλεζε ηηο δηαδηθαζίεο έθηαθηεο αλάγθεο, θαζψο θαη λα αλαιάβνπλ ην ζπληνληζκφ ησλ εμσηεξηθψλ δξάζεσλ. Ρπζκίζεηο ζρεηηθά κε ηε ιήςε ζεκάησλ έγθαηξεο εηδνπνίεζεο γηα δηαδηθαζίεο ζπλαγεξκνχ θαη θιήζεο εληζρχζεσλ. Ρπζκίζεηο γηα ην ζπληνληζκφ ησλ απαηηνχκελσλ κέζσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ εμσηεξηθνχ.α.σ.α.μ.δ. Ρπζκίζεηο γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ζην θνηλφ ζρεηηθά κε ην ζπκβάλ θαη ηελ ελδεδεηγκέλε απηνχ ζπκπεξηθνξά. Ρπζκίζεηο γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ζηηο ππεξεζίεο έθηαθηεο αλάγθεο άιισλ θξαηψλ- κειψλ, φηαλ ππάξρεη ελδερφκελν δηαζπλνξηαθψλ ζπλεπεηψλ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία -44- Κνξηέδε Πελειφπε

45 5.2.8 Πιεξνθνξίεο γηα ηα κέηξα αζθαιείαο- Δλεκέξσζε ηνπ θνηλνχ χκθσλα κε ηελ Κ.Τ.Α /613/2007, ε ππεξεζία Πεξηβάιινληνο ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο θάζε θνξά πνπ παξαιακβάλεη κειέηε αζθαιείαο θαζψο θαη εηδηθφ.α.σ.α.μ.δ., απνζηέιιεη ζην νηθείν Ννκαξρηαθφ πκβνχιην ηηο παξαθάησ πιεξνθνξίεο, νχησο ψζηε απηφ λα κεξηκλήζεη γηα ηε δεκνζίεπζή ηνπο πξνο ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ ζρεηηθά κε ηηο εγθαηαζηάζεηο κε επηθίλδπλεο νπζίεο πνπ ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή ηνπο. Οη πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα εμήο: ηνηρεία ηνπ αζθνχληνο ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο ελ ιφγσ εγθαηάζηαζεο, θαζψο θαη απηνχ πνπ παξέρεη ηηο πιεξνθνξίεο. Δπηβεβαίσζε γηα ηελ ιήςε απφ ηελ εγθαηάζηαζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ ελεξγεηψλ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. Δπεμήγεζε κε απιή νξνινγία ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εγθαηάζηαζεο, θαζψο θαη ησλ θηλδχλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε, εθκεηάιιεπζε θαη επεμεξγαζία επηθίλδπλσλ νπζηψλ. Πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηα δηάθνξα ζελάξηα αηπρεκάησλ, θαζψο θαη ησλ ελδερφκελσλ επηπηψζεσλ ζηνλ πιεζπζκφ θαη ζην θπζηθφ θαη αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ. Πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηελ ελδεδεηγκέλε ζπκπεξηθνξά ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο. Πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ην εμσηεξηθφ.α.σ.α.μ.δ. ζπλνδεπφκελν απφ ζπκβνπιέο ζπλεξγαζίαο κε ηηο ππεξεζίεο πνπ ζα αλαιάβνπλ ην ρεηξηζκφ ηεο θξίζεο ζπλεπεία ηνπ αηπρήκαηνο. Σν Ννκαξρηαθφ πκβνχιην, φπσο ήδε αλαθέξζεθε, θξνληίδεη γηα ηε δεκνζηνπνίεζε ησλ σο άλσ πιεξνθνξηψλ, θαζψο θαη γηα ηε δηελέξγεηα αζθήζεσλ εηνηκφηεηαο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ππεξεζία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο. Αθφκε, ελεκεξψλεη γηα ηηο ιεπηέεο θαη ιεθζείζεο ελέξγεηεο γηα ηελ πεξηνρή επζχλεο ηεο, ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη ηε Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Πεξίπησζε αηπρήκαηνο κεγάιεο έθηαζεο ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο κεγάιεο έθηαζεο ν αζθψλ ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο εγθαηάζηαζεο ελεκεξψλεη άκεζα ηελ ππεξεζία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Γηπισκαηηθή Δξγαζία -45- Κνξηέδε Πελειφπε

46 Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ηε Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, νχησο ψζηε λα πξνβνχλ ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο, ελψ παξάιιεια ηνπο παξέρεη κέζα ζε δηάζηεκα ελφο κήλα φια ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία γηα ηηο πεξηζηάζεηο θαη ηηο ελδερφκελεο καθξνπξφζεζκεο επηπηψζεηο ηνπ αηπρήκαηνο. Ζ ππεξεζία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ππεξεζίεο Πεξηβάιινληνο, Αλάπηπμεο, Τγείαο θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ πξνβαίλεη ζηε ιήςε φισλ ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ επεηγφλησλ αιιά θαη καθξνπξφζεζκσλ. Παξάιιεια, ελεκεξψλεη θαη φινπο ηνπο Ο.Σ.Α. ηεο πεξηνρήο φπνπ ζπλέβε ην αηχρεκα. Ζ θιηκάθσζε ησλ επηρεηξήζεσλ αθνινπζεί ην Γεληθφ ρέδην Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο «Ξελνθξάηεο». ηε ζπλέρεηα, κεηά ηελ θαηαζηνιή ηνπ αηπρήκαηνο νη παξαπάλσ θνξείο γλσκνδνηνχλ ζηελ αδεηνδνηνχζα αξρή γηα ηελ επαλαιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο Δπηζεσξήζεηο θαη έιεγρνη Ζ αδεηνδνηνχζα αξρή, δειαδή είηε ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο είηε ε ππεξεζία Αλάπηπμεο ηεο νηθείαο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, νξγαλψλεη ζχζηεκα επηζεσξήζεσλ ή άιισλ κέηξσλ ειέγρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο κε επηθίλδπλεο νπζίεο πνπ ππφθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο SEVESO, κε ζθνπφ ηελ επηβεβαίσζε ιήςεο φισλ ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ γηα πεξηνξηζκφ ησλ ζπλεπεηψλ ελφο ελδερφκελνπ αηπρήκαηνο. Οη επηζεσξήζεηο δηελεξγνχληαη απφ ηελ αδεηνδνηνχζα αξρή ζε ζπλεξγαζία κε φιεο ηηο ζπλαξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, εθπξφζσπν ηεο Σνπηθήο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο, αιιά θαη κε εθπξνζψπνπο ησλ αξκφδησλ Τπνπξγείσλ θαη ηνπ Αξρεγείνπ ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο, φηαλ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην, ελψ είλαη δπλαηή ζπλεξγαζία κε εκπεηξνγλψκνλεο κε εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ζε ζέκαηα αζθάιεηαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ απφ ηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. Δπηζεσξήζεηο θαη ειέγρνπο ζε ηαθηηθή αιιά θαη κε ηαθηηθή βάζε κπνξνχλ λα δηελεξγήζνπλ νη αξρέο ζηηο νπνίεο ππνβάιιεηαη ε θνηλνπνίεζε απφ ηελ αδεηνδνηνχζα αξρή, θαη φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, είλαη νη αθφινπζεο: Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ (Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ.), Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, Τπνπξγείν Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, Σνπηθή Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία, Γεληθφ Υεκείν Κξάηνπο, Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Γηπισκαηηθή Δξγαζία -46- Κνξηέδε Πελειφπε

47 Αλάπηπμεο. Οη θνξείο απηνί κπνξνχλ λα δηελεξγήζνπλ ηαθηηθνχο θαη έθηαθηνπο ειέγρνπο ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο. 5.3 Γξάζεηο φισλ ησλ ππεξεζηψλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ πινπνίεζε ηεο Κ.Τ.Α /613/2007. Καηά ηελ αλάιπζε ηεο νδεγίαο SEVESO, φπσο απηή εληάζζεηαη ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία κέζα απφ ηελ Κ.Τ.Α /613/2007, πνπ πξνεγήζεθε αλαθέξζεθαλ νη αξκνδηφηεηεο ησλ εκπιεθφκελσλ ππεξεζηψλ αλά ηνκέα δξάζεο πνπ πξνβιέπεη ε Κ.Τ.Α. ην παξφλ θεθάιαην ζα επηρεηξεζεί ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ δξάζεσλ αλά ππεξεζία, γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνβιέπεη δξάζε ε ελ ιφγσ Κ.Τ.Α., ζε θεληξηθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν Ζ αδεηνδνηνχζα αξρή έρεη ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: Διέγρεη ηηο θνηλνπνηήζεηο ησλ εγθαηαζηάζεσλ σο πξνο ηελ πιεξφηεηά ηνπο Γηαβηβάδεη αληίγξαθν ησλ θνηλνπνηήζεσλ θαζψο θαη ησλ εθζέζεσλ πνιηηηθήο πξφιεςεο κεγάισλ αηπρεκάησλ ζηηο ππεξεζίεο ηνπ άξζξνπ 6 ηεο Κ.Τ.Α. Κ.Τ.Α /613/2007 γηα ελεκέξσζε, ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο κήλα απφ ηελ παξαιαβή ηνπο Γηαβηβάδεη αληίγξαθν ηεο Μειέηεο Αζθαιείαο ζηηο ππεξεζίεο ηνπ άξζξνπ 8 ηεο Κ.Τ.Α /613/2007 ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο κήλα απφ ηελ παξαιαβή ηεο Γηαβηβάδεη ζην Γεληθφ Υεκείν ηνπ Κξάηνπο πνζνηηθά ζηνηρεία ησλ νπζηψλ ηεο εγθαηάζηαζεο (άξζξν 20, παξάξηεκα ΗΗ, παξάγξαθνο ΗΗΗ.Γ Κ.Τ.Α /613/2007), ηα νπνία έρεη πξνεγνπκέλσο ππνβάιεη ζε απηήλ ειεθηξνληθά ν αζθψλ ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο εγθαηάζηαζεο θαη εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ ιακβάλεη ηε γλσκνδφηεζε ηνπ γηα ην εάλ ε εγθαηάζηαζε ππάγεηαη ή φρη ζηηο δηαηάμεηο ηεο ελ ιφγσ Κ.Τ.Α., πξνθεηκέλνπ λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο κειέηεο αζθαιείαο. ηε ζπλέρεηα δηαβηβάδεη ηε γλσζηνπνίεζε απηή ζηα Τπνπξγεία Αλάπηπμεο θαη ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. Έσο ηελ 31 ε Ηαλνπαξίνπ θάζε έηνπο απνζηέιιεη ζπγθεληξσηηθφ θαηάινγν ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ έρνπλ ππνβάιεη θνηλνπνίεζε θαη Μειέηε Αζθαιείαο ζην Γηπισκαηηθή Δξγαζία -47- Κνξηέδε Πελειφπε

48 Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. θαη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. Έσο ηελ 31 ε Ηαλνπαξίνπ θάζε έηνπο θνηλνπνηεί ζην Τπνπξγείν ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. θαηάινγν εγθαηαζηάζεσλ γηα ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα πεξηνξηζηνχλ νη πιεξνθνξίεο ησλ ππνβαιφκελσλ Μειεηψλ Αζθαιείαο (άξζξν 8, παξ.4.1 ηεο Κ.Τ.Α /613/2007). Αλαθνηλψλεη ζηνλ αζθνχληα ηελ εθκεηάιιεπζε ηα ζπκπεξάζκαηά ηεο κε βάζε ηηο γλσκνδνηήζεηο απφ ηελ εμέηαζε ηεο Μειέηεο Αζθαιείαο θαη δεηά ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία, φπνπ ην ζεσξεί ζθφπηκν. Μπνξεί λα απαγνξεχζεη, φπνπ απαηηείηαη, ηελ έλαξμε ή ηε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ή ηελ επέθηαζε κίαο εγθαηάζηαζεο. Πξνβαίλεη ζε θαηαρψξεζε ηεο Μειέηεο Αζθαιείαο κεηά ην πέξαο ησλ γλσκνδνηήζεσλ ζε ρξνληθφ δηάζηεκα 1 κήλα απφ ηελ παξαιαβή ηεο ηειεπηαίαο γλσκνδφηεζεο Απνζηέιιεη αληίγξαθν ηεο Μειέηεο Αζθαιείαο ζην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο νηθείαο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο κέζα ζε 1 κήλα απφ ηελ νξηζηηθή θαηαρψξεζε ηεο κειέηεο Πξνζδηνξίδεη ηηο εγθαηαζηάζεηο φπνπ ππάξρεη πηζαλφηεηα πνιιαπιαζηαζηηθψλ θαηλνκέλσλ θαη κεξηκλά: 1. γηα ηελ θαηάιιειε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ γεηηνληθψλ εγθαηαζηάζεσλ 2. γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ζην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο νηθείαο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, πξνθεηκέλνπ λα εθπνλήζεη ηα εμσηεξηθά ζρέδηα έθηαθηεο αλάγθεο 3. γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Γηεπζχλζεηο Πεξηβάιινληνο ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ 4. γηα ηελ ελεκέξσζε φισλ ησλ ππεξεζηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 6 ηεο Κ.Τ.Α /613/2007. ε πεξίπησζε πνπ κία εγθαηάζηαζε, πνπ βξίζθεηαη θνληά ζην έδαθνο άιινπ Κξάηνπο-Μέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, δε δχλαηαη λα πξνθαιέζεη Γηπισκαηηθή Δξγαζία -48- Κνξηέδε Πελειφπε

49 δηαζπλνξηαθέο επηπηψζεηο θαη δελ απαηηείηαη γηα απηήλ εμσηεξηθφ.α.σ.α.μ.δ., ελεκεξψλεη ην άιιν Κξάηνο-Μέινο. Μεξηκλά γηα ηε δεκνζηνπνίεζε ηεο Μειέηεο Αζθαιείαο Μεξηκλά ψζηε νη πνιίηεο λα δίδνπλ ηε γλψκε ηνπο θαηά ην ζρεδηαζκφ εγθαηαζηάζεσλ άλσ νξίνπ, γηα ηε κεηαηξνπή πθηζηάκελσλ εγθαηαζηάζεσλ θαη γηα ηε δηαξξχζκηζε ησλ ρψξσλ γχξσ απφ ηηο πθηζηάκελεο εγθαηαζηάζεηο. ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο: 1. πλεξγάδεηαη κε ηηο ππεξεζίεο ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο γηα ηε ιήςε ησλ κέηξσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ζρέδηα έθηαθηεο αλάγθεο 2. Παξαθνινπζεί ηελ θαηαζηνιή ηνπ αηπρήκαηνο θαη ελεκεξψλεη ηε Γ.Γ.Π.Π. κέζσ ηνπ Γξαθείνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο νηθείαο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο 3. πιιέγεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ αλάιπζε ηνπ αηπρήκαηνο θαη ηηο δηαβηβάδεη ζην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Ν.Α.θαη ζηε Γ.Γ.Π.Π. 4. Μεηά ηελ θαηαζηνιή ηνπ αηπρήκαηνο, κπνξεί λα απαγνξεχζεη ηελ επαλαιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο Οξγαλψλεη θαη δηελεξγεί επηζεσξήζεηο θαη ειέγρνπο ζηηο εγθαηαζηάζεηο θάησ θαη άλσ νξίνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ππεξεζίεο ησλ άξζξσλ 6 θαη 8 ηεο Κ.Τ.Α /613/2007. πληάζζεη έθζεζε ε νπνία πεξηιακβάλεη ηα πνξίζκαηα ηεο επηζεψξεζεο θαη ηελ θνηλνπνηεί ζε φιεο ηηο ζπλαξκφδηεο αξρέο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 6 ηεο Κ.Τ.Α /613/2007. Πξαγκαηνπνηεί έιεγρν ζηελ εγθαηάζηαζε πξηλ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο. Δπηβάιιεη θπξψζεηο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ην άξζξν 19 ηεο Κ.Τ.Α /613/ Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο έρεη ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: Αλαιακβάλεη ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο αδεηνδνηνχζαο αξρήο θαηά πεξίπησζε Γηπισκαηηθή Δξγαζία -49- Κνξηέδε Πελειφπε

50 πλεξγάδεηαη κε ηηο ππφινηπεο ππεξεζίεο ηεο Ν.Α. γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ απφ ηηο Μειέηεο Αζθαιείαο ζην νηθείν Ννκαξρηαθφ πκβνχιην γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ. πλεξγάδεηαη κε ηηο ππφινηπεο ππεξεζίεο ηεο Ν.Α. γηα ηε ιήςε ησλ αλαγθαίσλ ζεξαπεπηηθψλ αιιά θαη πξνιεπηηθψλ κέηξσλ ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο Ζ Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο έρεη ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: Γηαβηβάδεη ζηνηρεία απφ ηε Μειέηε Αζθαιείαο (ηνπιάρηζηνλ απηά ηνπ παξαξηήκαηνο V ηνπ άξζξνπ 20 ηεο Κ.Τ.Α /613/2007) ζην Ννκαξρηαθφ πκβνχιην γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ, ζε δηάζηεκα ελφο (1) κήλα απφ ηελ παξαιαβή ηεο Μειέηεο Αζθαιείαο θαη επαλεμεηάδεη ηηο παξερφκελεο πιεξνθνξίεο αλά ηξηεηία Γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο άλσ νξίνπ ζέηεη ζηε δηάζεζε ησλ πνιηηψλ θαηάινγν ησλ επηθίλδπλσλ νπζηψλ ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο, ζπλεξγάδεηαη κε ηηο ππφινηπεο ππεξεζίεο ηεο ΝΑ γηα ηε ιήςε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ, επεηγφλησλ, κεηξηαζκνχ επηπηψζεσλ θαη απνθπγήο επαλάιεςεο Μεηά ηελ θαηαζηνιή ηνπ αηπρήκαηνο, εθθξάδεη γλψκε ζηελ αδεηνδνηνχζα αξρή γηα ηελ επαλαιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο Μπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ζε επηζεσξήζεηο ζηηο εγθαηαζηάζεηο Ζ Γηεχζπλζε Τγείαο ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο έρεη ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο, ζπλεξγάδεηαη κε ηηο ππφινηπεο ππεξεζίεο ηεο ΝΑ γηα ηε ιήςε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ, επεηγφλησλ, κεηξηαζκνχ επηπηψζεσλ θαη απνθπγήο επαλάιεςεο Μεηά ηελ θαηαζηνιή ηνπ αηπρήκαηνο, εθθξάδεη γλψκε ζηελ αδεηνδνηνχζα αξρή γηα ηελ επαλαιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο Μπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ζε επηζεσξήζεηο ζηηο εγθαηαζηάζεηο Γηπισκαηηθή Δξγαζία -50- Κνξηέδε Πελειφπε

51 5.3.5 Ζ Γηεχζπλζε Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο έρεη ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο, ζπλεξγάδεηαη κε ηηο ππφινηπεο ππεξεζίεο ηεο Ν.Α. γηα ηε ιήςε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ, επεηγφλησλ, κεηξηαζκνχ επηπηψζεσλ θαη απνθπγήο επαλάιεςεο Μεηά ηελ θαηαζηνιή ηνπ αηπρήκαηνο, εθθξάδεη γλψκε ζηελ αδεηνδνηνχζα αξρή γηα ηελ επαλαιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο Μπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ζε επηζεσξήζεηο ζηηο εγθαηαζηάζεηο Σν Ννκαξρηαθφ πκβνχιην έρεη ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: Αλαιακβάλεη ηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ παξέρνληαη απφ ηε Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο ηεο Ν.Α. θαη ζπγθεθξηκέλα: Γεκνζηεχεη πεξίιεςε ησλ ζηνηρείσλ ζηνλ ηχπν. Αλαξηά ηε δεκνζίεπζε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο Ννκαξρίαο. Παξέρεη πιήξε ελεκέξσζε ζην θνηλφ ζρεηηθά κε ηα κέηξα αζθαιείαο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη θαη ηε ζηάζε πνπ πξέπεη λα ηεξείηαη ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο. Δλεκεξψλεη ηε Γ.Γ.Π.Π. ζρεηηθά κε ηηο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο πξφθεηηαη λα πξνβεί. Απνζηέιιεη ζηε Γ.Γ.Π.Π. θαη ζηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. έθζεζε γηα ηηο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο έρεη πξνβεί ζρεηηθά κε ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ. Γηελεξγεί αζθήζεηο εηνηκφηεηαο ησλ πνιηηψλ ζε ζπλεξγαζία κε ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Ν.Α. θαη ηνπο νηθείνπο δήκνπο ησλ νπνίσλ νη θάηνηθνη κπνξεί λα πξνζβιεζνχλ απφ αηχρεκα κεγάιεο έθηαζεο. Απνζηέιιεη ζηε Γ.Γ.Π.Π. έθζεζε ζρεηηθά κε ηηο αζθήζεηο εηνηκφηεηαο ζηηο νπνίεο έρεη πξνβεί. Γηπισκαηηθή Δξγαζία -51- Κνξηέδε Πελειφπε

52 5.3.7 Σν Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο έρεη ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: Λακβάλεη απφ ηελ αδεηνδνηνχζα αξρή αληίγξαθν ηεο Μειέηεο Αζθαιείαο έλα (1) κήλα κεηά ηελ νξηζηηθή θαηαρψξεζή ηεο, πξνθεηκέλνπ λα κεξηκλήζεη γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ εμσηεξηθνχ ζρεδίνπ έθηαθηεο αλάγθεο (.Α.Σ.Α.Μ.Δ.) Αλαιακβάλεη ηε δεκνζηνπνίεζε ηνπ.α.σ.α.μ.δ. ηεο Ν.Α. ψζηε νη πνιίηεο λα κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ ηε γλψκε ηνπο Μεξηκλά γηα ηε δηελέξγεηα αζθήζεσλ εηνηκφηεηαο Μπνξεί, κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηεο Γ.Γ.Π.Π. λα απνθαζίζεη κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο Μειέηεο Αζθαιείαο γηα ην εάλ απαηηείηαη ή φρη ε θαηάξηηζε εμσηεξηθνχ ζρεδίνπ έθηαθηεο αλάγθεο Αλαιακβάλεη ηελ εθαξκνγή ηνπ.α.σ.α.μ.δ. ηεο Ν.Α. ζηελ πεξίπησζε αηπρήκαηνο Δλεκεξψλεηαη κεηά ην αηχρεκα απφ ηνλ αζθνχληα ηελ εθκεηάιιεπζε κε ηα ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 14 ηεο Κ.Τ.Α /613/2007 Δμαζθαιίδεη ζε ζπλεξγαζία κε ηηο άιιεο Γηεπζχλζεηο ηεο Ν.Α. ηε ιήςε ησλ απαηηνχκελσλ κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ αηπρήκαηνο, ηε κείσζε ησλ επηπηψζεσλ θαη ηελ απνθπγή επαλάιεςήο ηνπ Δλεκεξψλεη ηνπο Ο.Σ.Α. ηεο πεξηνρήο φπνπ ζπλέβε ην αηχρεκα Δλεκεξψλεηαη ζπλερψο απφ ηελ αδεηνδνηνχζα αξρή γηα ηηο ελέξγεηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ αηπρήκαηνο θαη αλαιακβάλεη ηελ ελεκέξσζε ηεο Γ.Γ.Π.Π. Λακβάλεη απφ ηελ αδεηνδνηνχζα αξρή φιεο ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηα ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξψζεθαλ ζρεηηθά κε ην αηχρεκα Δθθξάδεη γλψκε ζηελ αδεηνδνηνχζα αξρή γηα ηελ επαλαιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο, κεηά ηελ θαηαζηνιή ηνπ αηπρήκαηνο Οη αξκνδηφηεηεο ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο α βαζκνχ (Γήκνη- θνηλφηεηεο) είλαη νη εμήο: πλεξγάδνληαη κε ην νηθείν Ννκαξρηαθφ πκβνχιην θαη ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο νηθείαο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο ζηε δηελέξγεηα αζθήζεσλ εηνηκφηεηαο Γηπισκαηηθή Δξγαζία -52- Κνξηέδε Πελειφπε

53 ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο, ελεκεξψλνληαη γηα απηφ απφ ην Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαζψο θαη ηηο Γηεπζχλζεηο Πεξηβάιινληνο, Αλάπηπμεο, Τγείαο θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ ηεο νηθείαο Ν.Α. 5.4 Τπνζηεξηθηηθή Οκάδα Γηαρείξηζεο Υεκηθψλ, Βηνινγηθψλ, Ραδηνινγηθψλ θαη Ππξεληθψλ Απεηιψλ θαη πκβάλησλ. ηε Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζπληζηάηαη θαη ιεηηνπξγεί νκάδα κε δηαθξηηηθφ ηίηιν «Τπνζηεξηθηηθή Οκάδα Γηαρείξηζεο Υεκηθψλ, Βηνινγηθψλ, Ραδηνινγηθψλ θαη Ππξεληθψλ (Υ.Β.Ρ.Π.) Απεηιψλ θαη πκβάλησλ», ε νπνία ππάγεηαη απεπζείαο ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. Ζ Τπνζηεξηθηηθή Οκάδα Γηαρείξηζεο Υεκηθψλ, Βηνινγηθψλ, Ραδηνινγηθψλ θαη Ππξεληθψλ Απεηιψλ θαη πκβάλησλ απνηειεί Δπηηειηθφ πκβνπιεπηηθφ Όξγαλν, ην νπνίν ππνζηεξίδεη ζε επίπεδν ηαθηηθφ, επηρεηξεζηαθφ θαη πνιηηηθφ ηηο αξκφδηεο δπλάκεηο θαη φξγαλα πνιηηηθήο πξνζηαζίαο κε ηελ παξνρή εμεηδηθεπκέλεο ηερλνγλσζίαο θαη επηζηεκνληθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηε δηαρείξηζε ρεκηθψλ, βηνινγηθψλ, ξαδηνινγηθψλ θαη ππξεληθψλ απεηιψλ θαη ζπκβάλησλ. Ζ Τπνζηεξηθηηθή Οκάδα ζηειερψλεηαη απφ επηζηεκνληθφ θαη εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ησλ Τπνπξγείσλ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, ηνπ Γεληθνχ Δπηηειείνπ Δζληθήο Άκπλαο, ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο, ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο, ηνπ Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο, ηεο Διιεληθήο Δπηηξνπήο Αηνκηθήο Δλέξγεηαο θαη ηεο Δζληθήο Μεηεσξνινγηθήο Τπεξεζίαο. Ζ Τπνζηεξηθηηθή Οκάδα Γηαρείξηζεο Υεκηθψλ, Βηνινγηθψλ, Ραδηνινγηθψλ θαη Ππξεληθψλ Απεηιψλ θαη πκβάλησλ έρεη ζπζηαζεί θαη ζηειερσζεί κε πξνζσπηθφ απφ ηνπο αλσηέξσ αλαθεξζέληεο θνξείο. Σα ηερλνινγηθά αηπρήκαηα κεγάιεο έθηαζεο απνηεινχλ έλα απφ ηα θαηεμνρήλ αληηθείκελα ζηα νπνία απηή ζπγθαιείηαη θαη θαιείηαη λα παξάζρεη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη ηερλνγλσζία, νχησο ψζηε λα ιεθζνχλ νη νξζφηεξεο θαη απνηειεζκαηηθφηεξεο απνθάζεηο θαηά ηε δηαρείξηζε ησλ πεξηζηαηηθψλ απηψλ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία -53- Κνξηέδε Πελειφπε

54 5.5 Ζ γλψκε ηνπ Έιιελα εθπξνζψπνπ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε γηα ηελ πινπνίεζεο ηεο νδεγίαο ΔΒΔΕΟ ζηε ρψξα καο. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ηεο νπνίαο βαζηθφ ζέκα είλαη ε δηαρείξηζε ησλ ηερλνινγηθψλ αηπρεκάησλ βάζεη ηεο επξσπατθήο νδεγίαο ΔΒΔΕΟ - Κ.Τ.Α / 613/2007, ζειήζακε λα θαηαγξαθεί θαη ε άπνςε ηνπ Έιιελα αληηπξνζψπνπ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, θνπ Μνπδάθε Γεψξγηνπ. Ο θνο Μνπδάθεο είλαη ν εθπξφζσπνο ηεο Διιάδαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο νδεγίαο ΔΒΔΕΟ απφ ην 1990 θαη νη εξσηήζεηο πνπ ηνπ έγηλαλ αθνξνχζαλ ζηε ζπλνιηθή εηθφλα ηεο ρψξαο καο αλαθνξηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο πνπ ζέηεη ε νδεγία. Δίναι εςσαπιζηεμένοι ζηεν Δςπωπαϊκή Ένωζε από ηεν ςλοποίεζε ηερ ΣΔΒΔΕΟ ζηεν Δλλάδα; Ζ απάληεζε ζηελ εξψηεζε απηή ήηαλ πσο ηψξα πηα ε ρψξα καο σο επί ην πιείζηνλ αληαπνθξίλεηαη ζηνπο φξνπο ηεο νδεγίαο ΔΒΔΕΟ, παξφιν πνπ ζην παξειζφλ ππήξραλ θαηαγγειίεο γηα κε ζπκκφξθσζε κε ηνπο φξνπο ηεο. Δίκαζηε ζπκβαηνί κε ηελ θαηάξηηζε.α.σ.α.μ.δ. θαη ελ κέξεη κε ηηο δξάζεηο ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ, αιιά ην πξφβιεκα είλαη πσο νη δξάζεηο απηέο δελ πινπνηνχληαη απφ ηηο ππεξεζίεο ησλ Ν.Α., φπσο πξνβιέπεηαη. Ζ αδπλακία ησλ Ν.Α. λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ ζέηεη ε νδεγία είλαη απφ ηα ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζπλερψο, φπσο ζα θαλεί θαη παξαθάησ. Υλοποιείηαι από ηοςρ απμόδιοςρ θοπείρ ηερ σώπαρ μαρ ε οδεγία ΣΔΒΔΕΟ; Σε ποιοςρ θοπείρ και για ποιοςρ λόγοςρ ενηοπίδονηαι οι πεπιζζόηεπερ αδςναμίερ; Ζ απάληεζε ζηελ εξψηεζε απηή ήηαλ πσο νη πεξηζζφηεξνη θνξείο αληαπνθξίλνληαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο θαη αλαιακβάλνπλ δξάζεηο ζηνπο ηνκείο αξκνδηφηεηάο ηνπο θαηά ην δπλαηφλ. Απηφ φκσο αθνξά θπξίσο ην θεληξηθφ επίπεδν δηνίθεζεο, δειαδή ηα Τπνπξγεία, ελψ νη δξάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηηο Ν.Α. σο επί ην πιείζηνλ δελ πινπνηνχληαη. Οη ππεξεζίεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ησλ Ν.Α., γηα ηηο νπνίεο πξνβιέπνληαη δξάζεηο ζε φινπο ηνπο ηνκείο, πξφιεςεο, εηνηκφηεηαο θαη αληηκεηψπηζεο, δελ αληαπνθξίλνληαη ζηα θαζήθνληά ηνπο. Δλψ έρνπλ κεγάιν κεξίδην επζχλεο ζε δξάζεηο πνιχ ζεκαληηθέο, φπσο ε ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ, ε θαηάξηηζε εμσηεξηθψλ.α.σ.α.μ.δ. θαη ε δηελέξγεηα αζθήζεσλ εηνηκφηεηαο, δελ θηλεηνπνηνχληαη. Απηφ Γηπισκαηηθή Δξγαζία -54- Κνξηέδε Πελειφπε

55 ζπκβαίλεη, θαηά ηελ άπνςε ηνπ Κνπ Μνπδάθε, δηφηη είηε είλαη ππνζηειερσκέλεο, είηε δελ είλαη, σο επί ην πιείζηνλ, ζηειερσκέλεο κε ην θαηάιιειν πξνζσπηθφ, έρνπλ έιιεηςε ηερλνγλσζίαο, αιιά θαη πφξσλ θαη κέζσλ γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζην ξφιν ηνπο. Δλδεηθηηθφ παξάδεηγκα ηεο αδπλακίαο ησλ ππεξεζηψλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ησλ Ν.Α. λα αλαιάβνπλ ηε δξάζε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ Κ.Τ.Α / 613/2007, αιιά θαη ηελ πξνεγνχκελή ηεο Κ.Τ.Α. 5697/590/2000, είλαη πσο ην Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. θαη πην ζπγθεθξηκέλα ε Γηεχζπλζε Πεξηβαιινληηθνχ ρεδηαζκνχ είρε αλαιάβεη λα πξαγκαηνπνηήζεη κηα ζεηξά έξγσλ πνπ πεξηειάκβαλε κεηαμχ άιισλ ηελ θαηάξηηζε ησλ εμσηεξηθψλ.α.σ.α.μ.δ. γηα θάζε εγθαηάζηαζε κε επηθίλδπλεο νπζίεο θαζψο θαη δξάζεηο ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ γηα ηα ηερλνινγηθά αηπρήκαηα. Οη δξάζεηο απηέο απνηεινχλ αξκνδηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ησλ Ν.Α., επεηδή φκσο δελ είραλ αλαιάβεη δξάζε θαη ε ρψξα παξέκελε εθηεζεηκέλε ζηελ Δ.Δ., ην Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. ζπγρξεκαηνδφηεζε κε ηελ Δ.Δ. αλάδνρεο εηαηξίεο, πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζνχλ νη εθθξεκνχζεο απηέο ππνρξεψζεηο ηεο ρψξαο καο. Οη εηαηξίεο απηέο αλέιαβαλ ηελ θαηάξηηζε ησλ εμσηεξηθψλ.α.σ.α.μ.δ. θαη ηαπηφρξνλα πινπνηήζεθαλ δξάζεηο ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ ζε ηέζζεξηο πεξηνρέο (Διεπζίλα- Θξηάζην Πεδίν, Πέξακα, Αγ. Θεφδσξνη, Θεζζαινλίθε ) πνπ ζεσξνχληαλ νη πην επηβαξπκέλεο απφ ηε ζπγθέληξσζε βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ κε επηθίλδπλεο νπζίεο. Υπάπσοςν πποβλήμαηα σπεμαηοδόηεζερ; Ζ απάληεζε ζηελ εξψηεζε απηή ήηαλ πσο ε ρξεκαηνδφηεζε δελ είλαη ην βαζηθφ πξφβιεκα, αθνχ θαη ζην Γ Κ.Π.. (Δ..Π.Α.) πξνβιέπεηαη ρξεκαηνδφηεζε, ηδηαίηεξα γηα δξάζεηο ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ. Σν βαζηθφ πξφβιεκα είλαη νη ειιείςεηο ησλ Ν.Α. Σε εςπωπαϊκό επίπεδο είναι διαθοπεηικόρ ο πόλορ ηων αποκενηπωμένων θοπέων ζηεν ςλοποίεζε ηερ οδεγίαρ; Ζ απάληεζε ζηελ εξψηεζε απηή ήηαλ πσο θαη ζε επξσπατθφ επίπεδν κεγάιν κέξνο ησλ δξάζεσλ πνπ ζέηεη ε νδεγία ΔΒΔΕΟ ην αλαιακβάλνπλ απνθεληξσκέλνη θνξείο θαη φρη θεληξηθνί, φπσο αληίζηνηρα ζπκβαίλεη ζηε ρψξα καο κε ηηο ππεξεζίεο ησλ Ν.Α. Δπηζεκάλζεθε πσο γεληθφηεξα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ππάξρεη ε ηάζε απνθέληξσζεο ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ε αλάιεςε δξάζεσλ θαη πξσηνβνπιηψλ απφ Γηπισκαηηθή Δξγαζία -55- Κνξηέδε Πελειφπε

56 απνθεληξσκέλνπο θνξείο. Απηφ θαζηζηά ηελ αδπλακία ησλ απνθεληξσκέλσλ θαη απηνδηνηθνχκελσλ θνξέσλ ηεο ρψξαο καο αθφκε πην έληνλε θαη ζε αληίζεζε κε ην ξεχκα απνθέληξσζεο πνπ πξνσζεί ε Δπξσπατθή Έλσζε. 6. Ζ αληηκεηψπηζε ηεο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο ζπλεπεία ηερλνινγηθνχ αηπρήκαηνο. ε απηφ ην θεθάιαην ζα αλαθεξζνχκε ζηε ζαιάζζηα ξχπαλζε πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη έλα ηερλνινγηθφ αηχρεκα θαη ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηηο ππεξεζίεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ησλ Ν.Α. Αξρηθά, ζα αλαθεξζεί ε λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο θαη νη αξκνδηφηεηεο πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηηο Ν.Α. θαη ζηε ζπλέρεηα ζα αλαθεξζεί ε δηαδηθαζία ιήςεο απφθαζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο, ζχκθσλα κε ην εγρεηξίδην ηεο Η.Μ.Ο., νη κέζνδνη απνθαηάζηαζεο ησλ αθηψλ απφ πεηξειαηνεηδή, αιιά θαη νη ρεκηθέο δηαζθνξπηζηηθέο νπζίεο πνπ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε ρψξα καο, ζχκθσλα κε ηελ Κ.Τ.Α. 5219/ Φ. 11/4/2000 γηα ηε δηάζπαζε ησλ πεηξειαηνεηδψλ. 6.1 Ζ λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο Ζ αξκνδηφηεηα αληηκεηψπηζεο ξχπαλζεο ζε ζαιάζζηνπο θαη παξάθηηνπο ρψξνπο αλήθεη ζηε Γηεχζπλζε Πξνζηαζίαο Θαιαζζίνπ Πεξηβάιινληνο ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο θαζψο θαη ζηα θαηά ηφπνπο αξκφδηα Ληκελαξρεία. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 11/2002 πνπ απνηειεί ην «Δζληθφ ρέδην Έθηαθηεο Αλάγθεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε πεξηζηαηηθψλ ξχπαλζεο απφ πεηξέιαην θαη άιιεο επηβιαβείο νπζίεο.», «Αξκφδηνο θνξέαο γηα ηελ θαηάξηηζε θαη παξαθνινχζεζε εθαξκνγήο ηνπ εζληθνχ ζρεδηαζκνχ έθηαθηεο αλάγθεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ξχπαλζεο ηεο ζάιαζζαο θαη ησλ αθηψλ απφ πεηξέιαην θαη άιιεο επηβιαβείο νπζίεο είλαη ην Τπνπξγείν Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο (Τ.Δ.Ν.). Ο ζρεδηαζκφο πινπνηείηαη κέζσ ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο θαη ησλ Ληκεληθψλ Αξρψλ. ηελ σο άλσ απνζηνιή ην Τ.Δ.Ν. εληζρχεηαη θαη απφ άιινπο θνξείο ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο, ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο απηνδηνίθεζεο...» Γηπισκαηηθή Δξγαζία -56- Κνξηέδε Πελειφπε

57 6.1.2 Οξηζκνί ην ρέδην απηφ ε ξχπαλζε απφ πεηξέιαην νξίδνληαη σο εμήο: «Πεξηζηαηηθφ ξχπαλζεο: Υαξαθηεξίδεηαη ην πεξηζηαηηθφ ή κηα ζεηξά πεξηζηαηηθψλ πνπ έρνπλ θνηλή πξνέιεπζε θαη πξνθαινχλ ή ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ δηαθπγή ή απφξξηςε πεηξειαίνπ, γεγνλφο ην νπνίν απνηειεί πξαγκαηηθή ή ελδερφκελε απεηιή γηα ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ ή ηηο αθηέο, κε ζπλέπεηα λα απαηηνχληαη επείγνπζεο ελέξγεηεο αληηκεηψπηζήο ηνπ. Πεηξέιαην: Καιείηαη θάζε είδνο ή κίγκα αξγνχ ή θαπζίκνπ πεηξειαίνπ ή πξντφλησλ δηχιηζεο απηνχ, ή πεηξειαηνεηδή θαηάινηπα πξνεξρφκελα απφ ρψξνπο κεραλνζηαζίσλ πινίσλ ή ρψξνπο θνξηίσλ δεμακελνπινίσλ, ή εγθαηαζηάζεηο, ή νπνηαδήπνηε κίγκαηα πδξνγνλαλζξάθσλ/ χδαηνο πνπ πξνζνκνηάδνπλ κε πεηξειαηνεηδή.» Οη πιεξνθνξίεο ησλ Σνπηθψλ Ληκεληθψλ ρεδίσλ πνπ αθνξνχλ ηηο ππεξεζίεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο Σα ηνπηθά ζρέδηα αληηκεηψπηζεο ηεο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο, πνπ ζπληάζζνπλ ηα θαηά ηφπνπο ιηκελαξρεία, πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο νη νπνίεο πξέπεη λα απνηεινχλ κέξνο ησλ ζρεδίσλ αληηκεηψπηζεο ησλ αηπρεκάησλ ζε παξαζαιάζζηεο εγθαηαζηάζεηο κε επηθίλδπλεο νπζίεο. ηα πιαίζηα ελφο νινθιεξσκέλνπ ζρεδηαζκνχ γηα έλα αηχρεκα ζε κηα παξαζαιάζζηα εγθαηάζηαζε κε επηθίλδπλεο νπζίεο, ε ππεξεζία πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ηεο Ν.Α. πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνπλ ηα ηνπηθά ιηκεληθά ζρέδηα, εθφζνλ ζα θιεζεί λα ζπλδξάκεη ηηο αξκφδηεο ιηκεληθέο αξρέο ζηε δηαρείξηζή ηνπ. πλεπψο, ζα ήηαλ ζθφπηκν ηα ηνπηθά ιηκεληθά ζρέδηα λα ιακβάλνληαη ππφςε ζηε ζχληαμε ησλ εμσηεξηθψλ.α.σ.α.μ.δ. γηα ηηο παξαζαιάζζηεο εγθαηαζηάζεηο κε επηθίλδπλεο νπζίεο. Οη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηα Σνπηθά Ληκεληθά ρέδηα θαη παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηηο ππεξεζίεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο αλαθνξηθά κε ηε ζχληαμε ησλ εμσηεξηθψλ.α.σ.α.μ.δ. γηα ηηο παξαζαιάζζηεο εγθαηαζηάζεηο ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηνπο είλαη νη εμήο: Πηζαλέο εζηίεο ξχπαλζεο (εγθαηαζηάζεηο θαη παξάθηηεο δξαζηεξηφηεηεο απφ ηηο νπνίεο είλαη δπλαηφ λα ζεκεησζεί πεξηζηαηηθφ ξχπαλζεο θαζψο θαη ηζηνξηθά ζηνηρεία) Δίδε, ηδηφηεηεο, θαηεγνξίεο θαη ζπκπεξηθνξά ηνπ πεηξειαίνπ Γηπισκαηηθή Δξγαζία -57- Κνξηέδε Πελειφπε

58 Υαξαθηεξηζηηθά πξνγελέζηεξσλ πεξηζηαηηθψλ ξχπαλζεο Μνξθνινγία ησλ αθηψλ (ζηνηρεία γηα ην είδνο ηεο ρξήζεο, ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο θαη ηε κνξθνινγία ησλ αθηψλ πνπ επεξεάδνπλ ηε κεζνδνινγία θαηαπνιέκεζεο ηεο ξχπαλζεο) Πεξηνρέο πςειήο πξνηεξαηφηεηαο θαη αλάγθεο πξνζηαζίαο (αθηέο θνιχκβεζεο, νξγαλσκέλεο ινπηξηθέο εγθαηαζηάζεηο, κνλάδεο αθαιάησζεο, ζεκεία πδξνιεςίαο ή πεηξέιεπζεο παξάθηησλ εγθαηαζηάζεσλ, νζηξαθνθαιιηέξγεηεο θαη ηρζπνθαιιηέξγεηεο, ιηκλνζάιαζζεο, εθβνιέο πνηακψλ, ζαιάζζηα πάξθα θαη νη βηφηνπνη πξνζηαηεπφκελσλ εηδψλ) Πεξηβαιινληηθά ζηνηρεία ηεο πεξηνρήο (κεηεσξνινγηθά θαη σθεαλνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο) Πεξηνρέο απαγφξεπζεο ηεο ρξήζεο Υεκηθψλ Γηαζθνξπηζηηθψλ Οπζηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ξχπαλζεο Δμνπιηζκφο θαη κέζα αληηκεηψπηζεο ξχπαλζεο Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο ε Γηεχζπλζε ρεδηαζκνχ & Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ ηεο Γ.Γ.Π.Π. κε ζρεηηθφ έγγξαθν δήηεζε απφ ηα Γξαθεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ λα ζπγθεληξψζνπλ ηα Σνπηθά Ληκεληθά ρέδηα ζε 3 αληίγξαθα θαη λα δηαβηβάζνπλ έλα αληίγξαθν ζηηο Γηεπζχλζεηο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη έλα αληίγξαθν ζηε Γ.Γ.Π.Π. Δηθφλα 7. Γηαξξνή πεηξειαίνπ ζηε ζάιαζζα απφ δεμακελφπινην πεηξειαίνπ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία -58- Κνξηέδε Πελειφπε

59 6.2 Γηαδηθαζία ιήςεο απφθαζεο γηα ησλ αληηκεηψπηζε πεξηζηαηηθψλ ζαιάζζηαο ξχπαλζεο. χκθσλα κε ην πηνζεηεκέλν ήδε απφ ηελ ειιεληθή λνκνζεζία εγρεηξίδην ηεο I.M.O. REGIONAL INFORMATION SYSTEM PART D, section 1, Operational Guides and Technical Documents, ζε πεξίπησζε αλαθνξάο ζαιαζζίνπ αηπρήκαηνο κε ελδερφκελε πξφθιεζε ξχπαλζεο, νη απνθάζεηο θαη νη ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ απφ ηηο ζπλαξκφδηεο ππεξεζίεο θαη θνξείο ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ ηελ θάησζη ξνή, ζχκθσλα κε ην Pollution Combating Decision Tree: 1. Αλαθνξά ηνπ αηπρήκαηνο 2. πιινγή θαη δηαθξίβσζε πιεξνθνξηψλ 3. Δμέηαζε δηαθηλδχλεπζεο αλζξψπηλσλ δσψλ Δάλ ππάξρεη ηέηνην ελδερφκελν, θηλεηνπνίεζε δπλάκεσλ δηάζσζεο. Δάλ φρη, εμεηάδεηαη ε δηαξξνή ηνπ πεηξειαίνππεηξειαηνεηδνχο. 4. ε πεξίπησζε δηαξξνήο, ζε πξψην ζηάδην ζα επηρεηξεζεί ε δηαθνπή ηεο θαη ζα εμεηαζηνχλ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεηξειαηνεηδνχο. ε πεξίπησζε πνπ ε δηαθνπή ηεο δηαξξνήο θαζίζηαηαη αδχλαηε, ζα επηρεηξεζεί ε δηάζσζε ηνπ πινίνπ, ελψ θαη απηφ θαζίζηαηαη αδχλαην ζα δνζεί πξνηεξαηφηεηα ζηε δηαθνπή ηεο πεγήο δηαξξνήο αθφκε θαη κε ξπκνχιθεζε ή θαη θαηαζηξνθή ηνπ πινίνπ. 5. Δάλ επηηεπρζεί ε δηαθνπή ηεο πεγήο δηαξξνήο, εμεηάδεηαη ε δπλαηφηεηα ζπγθξάηεζεο ή απνθαηάζηαζεο. Δάλ ππάξρεη ην θαηάιιειν πξνζσπηθφ θαη ηα κέζα γηα θάηη ηέηνην, πξαγκαηνπνηείηαη ε επηρείξεζε θαη ζηε ζπλέρεηα εμεηάδεηαη αλ έρνπλ παξακείλεη πεηξειαηνεηδή. 6. ε πεξίπησζε πνπ είηε ιφγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνχ θαη εμνπιηζκνχ είηε ιφγσ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, δελ είλαη δπλαηή ε ζπγθξάηεζε ή απνθαηάζηαζε, εμεηάδεηαη ε δπλαηφηεηα ρεκηθήο δηαζπνξάο θαη παξάιιεια ε χπαξμε πξνζσπηθνχ θαη εμνπιηζκνχ, θαζψο θαη νη Γηπισκαηηθή Δξγαζία -59- Κνξηέδε Πελειφπε

60 θαηξηθέο ζπλζήθεο, αιιά θπξίσο αλ θάηη ηέηνην ζα ήηαλ πεξηβαιινληηθά αζθαιέο. 7. Δάλ φιεο νη παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο πιεξνχληαη, επηρεηξείηαη ε δηαζπνξά, ελψ δηελεξγείηαη δηαξθήο έιεγρνο θαη παξαθνινχζεζε ηεο δηαζπνξάο ησλ ελαπνκείλαλησλ πεηξειαηνεηδψλ. 8. ε πεξίπησζε ηψξα πνπ είηε ιφγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνχ θαη εμνπιηζκνχ, είηε ιφγσ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ είηε πεξηβαιινληηθήονηθνινγηθήο αζπκβαηφηεηαο, ε ρεκηθή δηαζπνξά δελ απνηειεί εθηθηή ιχζε, πξέπεη λα παξαθνινπζείηαη δηαξθψο θαη λα πξνβιέπεηαη ε πνξεία ησλ δηαξξεπζάλησλ πεηξειαηνεηδψλ. Δάλ απηά θηλνχληαη πξνο ηελ αθηή, εμεηάδεηαη ε δπλαηφηεηα πξνζηαζίαο ηεο, θη αλ απηή είλαη εθηθηή, πξνβαίλνπκε ζηελ πξνζηαζία θαη απνθαηάζηαζή ηεο, ελψ παξαθνινπζνχκε δηαξθψο γηα ηπρφλ ελαπνκείλαληα πεηξειαηνεηδή. Δάλ ηψξα δελ είλαη δπλαηή ε πξνζηαζία ηεο αθηνγξακκήο, πξνβαίλνπκε ζε εθ ησλ πζηέξσλ θαζαξηζκφ ησλ αθηψλ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία -60- Κνξηέδε Πελειφπε

61 Δηθφλα 8. Γνξπθνξηθή εηθφλα ηνπ Αηγαίνπ Πειάγνπο κεηά απφ κφιπλζε απφ πεηξειαηνθφξν πινίν. Πεγή: Δπξσπατθή Τπεξεζία Γηαζηήκαηνο. ε θάζε πεξίπησζε νη αξκφδηνη θνξείο πξέπεη λα παξαθνινπζνχλ ζηελά θαη δηαξθψο ηελ πνξεία ησλ δηαξξεπζάλησλ πεηξειαηνεηδψλ θαη λα είλαη ζε επηθπιαθή γηα θάζε απαηηνχκελε απφθαζε ή δξάζε. 6.3 Μέζνδνη απνθαηάζηαζεο κνιπζκέλσλ απφ πεηξειαηνεηδή αθηψλ χκθσλα κε ην πηνζεηεκέλν ήδε απφ ηελ ειιεληθή λνκνζεζία εγρεηξίδην ηεο I.M.O. REGIONAL INFORMATION SYSTEM PART D, section 1, Operational Guides and Technical Documents, ππάξρνπλ νη αθφινπζεο κέζνδνη απνξξχπαλζεο ησλ αθηψλ θαη ησλ κνιπζκέλσλ απφ πεηξειαηνεηδή πεξηνρψλ: 1. Υεηξσλαθηηθή απνθαηάζηαζε ηνπ ξππαζκέλνπ πιηθνχ Ζ ηερληθή απηή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε νπνηνδήπνηε ηχπν αθηήο γηα ηε ζπιινγή ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ ιαδσκέλνπ πιηθνχ, ηδηαίηεξα εάλ ε κφιπλζε δελ είλαη πάξα πνιχ βαξηά. Δίλαη ε κφλε εθαξκφζηκε κέζνδνο γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ απξφζηησλ παξαιηψλ ή νηθνινγηθά πνιχ επαίζζεησλ πεξηνρψλ. Ζ ρεηξσλαθηηθή αθαίξεζε είλαη κηα πνιχ εθιεθηηθή κέζνδνο θαζαξηζκνχ αιιά ζπγρξφλσο έληαζεο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη σο εθ ηνχηνπ δαπαλεξή. Γηπισκαηηθή Δξγαζία -61- Κνξηέδε Πελειφπε

62 Τπφ φξνπο, απηή ε κέζνδνο πεξηιακβάλεη επίζεο: πιινγή ηνπ πεηξειαίνπ κε απνξξνθεηηθά πιηθά (ρεηξσλαθηηθή απνκάθξπλζε ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ- θνξεζκέλσλ απνξξνθεηηθψλ πιηθψλ) ρεηξσλαθηηθφ μχζηκν ηνπ πεηξειαίνπ απφ, παξαδείγκαηνο ράξηλ, ηνπο βξάρνπο θαη ηηο πέηξεο. ρεηξσλαθηηθή θνπή ηεο κνιπζκέλεο κε πεηξέιαην βιάζηεζεο, ψζηε λα απνηξαπεί ε εθ λένπ κφιπλζε. 2. Μεραληθή αθαίξεζε ησλ ιαδσκέλσλ πιηθψλ Σα δηάθνξα κεραλήκαηα, παξαδείγκαηνο ράξηλ γθξέηληεξ, εθζθαθείο, κεηαιινπξγηθέο μχζηξεο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ επηηπρψο γηα ην πεηξέιαην θαη ηελ αθαίξεζε πεηξειαηνεηδψλ απφ ηηο παξαιίεο (άκκνο, ακκνράιηθν, ραιίθηα, βφηζαιν). Απηή ε κέζνδνο κπνξεί λα εθαξκνζηεί κφλν ζηηο παξαιίεο πνπ είλαη πξνζβάζηκεο απφ ηε ζηεξηά θαη κάιηζηα γηα ξνπιεκάλ θνξηία. Απηή ε κέζνδνο είλαη ιηγφηεξν εθιεθηηθή απφ ηε ρεηξσλαθηηθή αθαίξεζε (1 κε 2% ηνπ πεηξειαίνπ ζην πιηθφ πνπ ζπιιέγεηαη κε ηα κεραληθά κέζα ζε ζχγθξηζε κε 5 έσο 10% ζην ρεηξσλαθηηθά ζπιιερζέλ πιηθφ). Αλ θαη είλαη γξεγνξφηεξν απφ ηε ρεηξσλαθηηθή κέζνδν, νη πνζφηεηεο αθαηξνχκελσλ θαζαξψλ ππνζηξσκάησλ είλαη θαλνληθά 3 έσο 4 θνξέο κεγαιχηεξν. Ζ κεραληθή αθαίξεζε κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε ηε ρεηξσλαθηηθή ζπιινγή ηνπ κνιπζκέλνπ πιηθνχ. Ο εμνπιηζκφο θαη ην πιηθφ πνπ απαηηνχληαη είλαη: - κεραληθά γθξέηληεξ - αλπςσηηθέο κεηαιινπξγηθέο μχζηξεο - εθζθαθείο 3. Υξήζε θελψλ θνξηεγψλ Απηή ε κέζνδνο, πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζηηο πην ζεκαληηθέο δηαξξνέο πεηξειαίνπ, έγθεηηαη ζηε ζπιινγή ηνπ πεηξειαίνπ απφ ηηο «ιίκλεο» πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηηο αθηέο ή πνπ επηπιέεη ζηελ άθξε ηνπ χδαηνο κε ηε βνήζεηα ησλ θελψλ θνξηεγψλ. 4. Υξήζε ησλ θαζαξηζηηθψλ παξαιηψλ Σα θαζαξηζηηθά παξαιηψλ είλαη κεραλέο πνπ θαηαζθεπάδνληαη εηδηθά γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ παξαιηψλ άκκνπ θαη ακκνράιηθνπ απφ ηηο ζθαίξεο πίζζαο θαη ηα Γηπισκαηηθή Δξγαζία -62- Κνξηέδε Πελειφπε

63 ζθιεξά θνκκάηηα πεηξειαίνπ. Ζ πην θνηλή αξρή εξγαζίαο είλαη απηή ζηελ νπνία έλα ζηξψκα ηεο κνιπζκέλεο άκκνπ θνζθηλίδεηαη θαη επηζηξέθεηαη ζηελ παξαιία, ελψ νη ζθαίξεο θαη ηα ζπληξίκκηα πίζζαο πεηηνχληαη ζε έλα ελζσκαησκέλν ή ξπκνπιθεκέλν εκπνξεπκαηνθηβψηην απνξξηκκάησλ. 5. Ζ ακκνβνιή Απηή ε κέζνδνο ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο κεζφδνπο «αθαίξεζεο» αλ θαη δελ αλήθεη απζηεξά ζε απηέο. Ζ ακκνβνιή πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζηηο αλζξψπηλεο θαηαζθεπέο θαη ππνδνκέο ή αθφκε ζε ιίζνπο ή βξάρνπο πνπ δελ είλαη νηθνινγηθά επαίζζεηνη. Σν πεηξέιαην αθαηξείηαη κε άκκν πνπ ξίπηεηαη κε έληαζε απφ ηα κεραλήκαηα ακκνβνιήο. Σν απνκαθξπλζέλ πεηξέιαην, ε άκκνο θαη ηα επηθαλεηαθά ζηξψκαηα πξέπεη λα ζπιιερζνχλ θαη λα κεηαθεξζνχλ ζε πεξηνρή δηάζεζεο. 6. Σν ρακειήο πηέζεσο μέπιπκα Με ην ρακειήο πηέζεσο μέπιπκα, λεξφ ηεο ζάιαζζαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα αθαηξέζεη ην ειαθξχ, φρη πάξα πνιχ ημψδεο πεηξέιαην απφ ζρεδφλ νπνηνδήπνηε ηχπν αθηήο. 7. Σν πςειήο πηέζεσο μέπιπκα Σν πεηξέιαην πνπ έρεη απνκείλεη ζηηο ζθιεξέο επηθάλεηεο κπνξεί αθαηξεζεί απνηειεζκαηηθά κε θξχν ή θαπηφ λεξφ ζε πίεζε. Απηή ε κέζνδνο ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο δχζθνιεο αθηέο, βξάρηα θαη αλζξσπνγελείο θαηαζθεπέο. 8. Καζαξηζκφο κε αηκφ Ο αηκφο κπνξεί λα θαζαξίζεη ην πνιχ ημψδεο, ελαπνκείλαλ πεηξειαηνεηδέο. Με ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ πεηξειαίνπ, ν αηκφο ζα ρακειψζεη ην ημψδεο ηνπ θαη ζα ην θάλεη ξεπζηφ. Οπζηαζηηθά πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί κφλν ζε θαηαζθεπέο. 9. Καχζε Απηή ε κέζνδνο εθαξκφδεηαη πνιχ ζπάληα, δηφηη εθηφο ηνπ φηη είλαη θαηαζηξεπηηθή γηα ηε ρισξίδα θαη ηελ παλίδα ηεο κνιπζκέλεο πεξηνρήο, δελ είλαη δπλαηφ λα θαεί ην πεηξέιαην εληειψο ιφγσ ηεο επίδξαζεο ηεο ςχμεο ησλ ππνζηξσκάησλ ησλ παξαιηψλ. Σν ειιηπέο θάςηκν νδεγεί ζηε βαξηά αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε θαη ε ειαηνχρνο αηζάιε είλαη πιένλ πηζαλή λα κνιχλεη ην πεξηβάιινλ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία -63- Κνξηέδε Πελειφπε

64 10. Ώζεζε ηνπ κνιπζκέλνπ απφ πεηξειαηνεηδή ζηξψκαηνο ζηελ θπκαηαγσγή Απηή ε ηερληθή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ φρη πάξα πνιχ βαξηά κνιπζκέλσλ παξαιηψλ. Μπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα απνδνηηθφ εάλ εθαξκφδεηαη πξηλ απφ ή θαηά ηε δηάξθεηα ηε ρεηκεξηλή επνρή φηαλ αλακέλνληαη νη ζχειιεο θαη νη ζαιαζζνηαξαρέο. Σν κνιπζκέλν ζηξψκα ησλ παξαιηψλ σζείηαη ζηελ θπκαηαγσγή φπνπ ε δξάζε θπκάησλ θαη ε κεηαθίλεζή ηνπ ζα θαζαξίζνπλ ην πεηξέιαην. 11. Μίμε ηνπ κνιπζκέλνπ ζηξψκαηνο κε ην θαζαξφ ππφζηξσκα ησλ παξαιηψλ. Δάλ κηα παξαιία ακκψδεο ή ακκνράιηθνπ είλαη ειαθξηά κνιπζκέλε θαη δελ έρεη ηνπξηζηηθή θίλεζε, ην πεηξέιαην κπνξεί λα αθεζεί λα ππνβαζκηζηεί θπζηθά. Απηή ε κέζνδνο δελ αθαηξεί ην πεηξέιαην απφ ηελ παξαιία αιιά κφλν απμάλεη ην πνζνζηφ θπζηθήο ππνβάζκηζεο. Έλα δίζθνο-άξνηξν, πνπ ξπκνπιθείηαη κε έλα ηξαθηέξ, ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα επηηχρεη κηα νκαιή κίμε ηνπ κνιπζκέλνπ θνξπθαίνπ ζηξψκαηνο ηεο άκκνπ ή ηνπ ακκνράιηθνπ κε ηα θαζαξά ππνζηξψκαηα παξαιηψλ θάησ απφ απηφ. 12. Κακία παξέκβαζε ε πεξηπηψζεηο πνπ είηε ε νηθνινγηθή επαηζζεζία κηαο πεξηνρήο ππνδεηθλχεη πσο ε εθαξκνγή νπνηαζδήπνηε κεζφδνπ ζα πξνθαινχζε κεγαιχηεξε δεκηά απφ ην πεηξέιαην είηε ε κνιπζκέλε πεξηνρή είλαη κεδακηλήο εκπνξηθήο ζεκαζίαο, ε πην θαηάιιειε κέζνδνο είλαη λα κε γίλεη θακηά παξέκβαζε θαη λα αθεζνχλ νη παξαιίεο ζε θπζηθή ππνβάζκηζε ηεο ξχπαλζεο. 6.4 Υεκηθέο δηαζθνξπηζηηθέο νπζίεο Υεκηθέο δηαζθνξπηζηηθέο νπζίεο, είλαη νη πγξέο ρεκηθέο νπζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ δηάζπαζε πεηξειαηνθειίδσλ θαη νη νπνίεο δξνπλ κεηψλνληαο ηελ επηθαλεηαθή ηάζε ηνπ ζπζηήκαηνο πεηξειαίνπ-λεξνχ. Τπάξρνπλ ρεκηθέο δηαζθνξπηζηηθέο νπζίεο 1 εο γεληάο, 2 εο θαη 3 εο, αλάινγα κε ηελ πεξηεθηηθφηεηα ηνπ δηαιχηε ή φρη ζε αξσκαηηθνχο πδξνγνλάλζξαθεο ή/ θαη ζε πνιηθέο νξγαληθέο ελψζεηο. Αθφκε νη ρεκηθέο δηαζθνξπηζηηθέο νπζίεο δηαθξίλνληαη ζε Σχπνπο Η, ΗΗ θαη ΗΗΗ αλάινγα κε ηνλ εάλ ρξεζηκνπνηνχληαη κε αξαίσζε ή φρη κε ζαιαζζηλφ λεξφ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία -64- Κνξηέδε Πελειφπε

65 χκθσλα κε ηελ Κ.Τ.Α. 5219/ Φ. 11/4/2000 ζηνλ ειιεληθφ ζαιάζζην ρψξν επηηξεπηέο ρεκηθέο δηαζθνξπηζηηθέο νπζίεο είλαη κφλν απηέο ηεο 3 εο γεληάο, εθφζνλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηεη ε Κ.Τ.Α. 6.5 Οη αξκνδηφηεηεο ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ αλαθνξηθά κε ηε ζαιάζζηα ξχπαλζε Όπσο αλαθέξζεθε, ην Π.Γ. 11/2002 νξίδεη πσο ην Τ.Δ.Ν. ππνβνεζείηαη ζηελ αληηκεηψπηζε πεξηζηαηηθψλ ζαιάζζηαο ξχπαλζεο απφ πιήζνο θνξέσλ κεηαμχ ησλ νπνίσλ νη Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο, νη Ο.Σ.Α. Α. βαζκνχ θαη άιινη θνξείο πνπ ππάγνληαη ζην ΤΠ.Δ..Γ.Γ.Α. «ε πεξηπηψζεηο πεξηζηαηηθνχ ξχπαλζεο εμαηξεηηθά κεγάιεο έθηαζεο ν Δζληθφο πληνληζηήο (ε Γηεχζπλζε Πξνζηαζίαο Θαιαζζίνπ Πεξηβάιινληνο ηνπ Τ.Δ.Ν.) ελεκεξψλεη ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ελψ ε νηθεία Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε θαη νη ΟΣΑ δηαζέηνπλ ην δηαζέζηκν εμνπιηζκφ θαη πξνζσπηθφ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ πεξηζηαηηθνχ ζχκθσλα κε ηα ηνπηθά ζρέδηα έθηαθηεο αλάγθεο. Μαδί κε ηηο θαηά ηφπνπο αξκφδηεο Τπεξεζίεο ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη ησλ επνπηεπφκελσλ Ννκαξρηαθψλ, Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Αξρψλ «κεξηκλνχλ ζην πιαίζην ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ησλ πθηζηάκελσλ πγεηνλνκηθψλ θαλνληζκψλ γηα ηελ απνθπγή δηάζεζεο, απφξξηςεο ή εθβνιήο πεηξειαηνεηδψλ νπζηψλ απφ ρεξζαίεο πεγέο ξχπαλζεο.» Απφ ηα πξναλαθεξζέληα γίλεηαη εκθαλέο πσο νη Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο έρνπλ αξκνδηφηεηα ζπλδξνκήο ησλ ηνπηθψλ ιηκελαξρείσλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο ξχπαλζεο κε πιηθά κέζα θαη ελδερνκέλσο θαη κε αλάιεςε δξάζεσλ πξνζηαζίαο ησλ πνιηηψλ. 7. Ζ δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ ζπλεπεία ηερλνινγηθνχ αηπρήκαηνο Ζ δηαρείξηζε ησλ ηερλνινγηθψλ αηπρεκάησλ πεξηιακβάλεη ηε δξάζε ηεο δηαρείξηζεο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ εθηφο ησλ πξναλαθεξζεηζψλ δξάζεσλ ηεο θαζεαπηνχ αληηκεηψπηζεο ηνπ ζπκβάληνο, αιιά θαη ηεο αληηκεηψπηζεο ηεο ελδερφκελεο παξειθφκελεο ηνπ αηπρήκαηνο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο. Ζ δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ δηέπεηαη απφ ηελ εμήο λνκνζεζία: Γηπισκαηηθή Δξγαζία -65- Κνξηέδε Πελειφπε

66 ΚΤΑ 13588/725/2006: «Μέηξα φξνη θαη πεξηνξηζκνί γηα ηε δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ», ΦΔΚ 383, η. Β ΚΤΑ 24944/1159/2006: «Έγθξηζε Γεληθψλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ γηα ηε δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ», ΦΔΚ 791, η.β Κ.Τ.Α. 8668/2007 : «Έγθξηζε Δζληθνχ ρεδηαζκνχ Γηαρείξηζεο Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ (Δ..Γ.Δ.Α.)» Φ.Δ.Κ. 287, η.β Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαηαξηίδνληαη απφ ην ΤΠΔΥΩΓΔ θαη ηίζεληαη πξνδηαγξαθέο γηα ηε ζπιινγή, κεηαθνξά, γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο, κεηαθφξησζεο, δηάζεζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ θαζψο θαη γηα ηηο κειέηεο νξγάλσζεο ησλ δηθηχσλ ζπιινγήο- κεηαθνξάο θαη ησλ πξναλαθεξφκελσλ εγθαηαζηάζεσλ. ηελ ΚΤΑ 13588/725/2006 θαζνξίδνληαη νη φξνη θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ φιε ηε δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, φπσο νη άδεηεο δηαρείξηζεο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ (εξγαζίεο επεμεξγαζίαο, αμηνπνίεζεο, δηάζεζεο, ζπιινγήο, κεηαθνξάο, απνζήθεπζεο, δηαζπλνξηαθή κεηαθνξά), αιιά θαη ηηο δηαδηθαζίεο εμπγίαλζεο θαη απνθαηάζηαζεο ρψξσλ πνπ έρνπλ ξππαλζεί απφ επηθίλδπλα απφβιεηα. ην Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. ηεξείηαη ην Μεηξψν Φνξέσλ Γηαρείξηζεο Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ησλ θνξέσλ πνπ δηαρεηξίδνληαη επηθίλδπλα απφβιεηα. Σν Μεηξψν θνηλνπνηείηαη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη αλαζεσξείηαη θάζε 2 ρξφληα γηα ηηο εξγαζίεο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο θαη θάζε 5 ρξφληα γηα ηηο εξγαζίεο αμηνπνίεζεο θαη δηάζεζεο. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο καο ελδηαθέξεη ε δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ πνπ έρεη γίλεη ζπλεπεία αηπρήκαηνο, αιιά θαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ ππεξεζηψλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο πνπ πξνθχπηεη απφ επηθίλδπλα απφβιεηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ ΚΤΑ 13588/725/2006 αλαθέξεηαη πσο ζε πεξίπησζε ξχπαλζεο ελφο ρψξνπ κε επηθίλδπλα απφβιεηα ζπλεπεία αηπρήκαηνο, ιακβάλνληαη φια ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ αηπρήκαηνο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ θαη αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο κε απφθαζε ή εληνιή ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο, ν νπνίνο θαη ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηε Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. Με βάζε ην Μεηξψν Φνξέσλ Γηαρείξηζεο Γηπισκαηηθή Δξγαζία -66- Κνξηέδε Πελειφπε

67 Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ, επηιέγεηαη ν θνξέαο πνπ ζα αλαιάβεη ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ ξππαζκέλνπ ρψξνπ. Οη αζηπλνκηθέο αξρέο θαη θάζε άιιε δεκφζηα αξρή ή αξρή ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ππνρξενχληαη λα παξάζρνπλ θάζε αλαγθαία ζπλδξνκή. ε πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο θαη κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο ιακβάλνληαη απφ ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπο θνξείο, φια ηα αλαγθαία κέηξα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, πξνθεηκέλνπ ηα ζπγθεθξηκέλα επηθίλδπλα απφβιεηα λα κελ απνηειέζνπλ απεηιή θαηά ηνπ πιεζπζκνχ ή ηνπ πεξηβάιινληνο. 8. Ζ Καηάξηηζε Γεληθνχ ρεδίνπ Αληηκεηψπηζεο Αηπρεκάησλ Μεγάιεο Έθηαζεο (.Α.Σ.Α.Μ.Δ.) Οη θεληξηθέο ππεξεζίεο πνπ είλαη αξκφδηεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ηερλνινγηθψλ αηπρεκάησλ κεγάιεο έθηαζεο νθείινπλ, ζχκθσλα κε ην Γεληθφ ρέδην Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, λα θαηαξηίδνπλ ην Γεληθφ ρέδην Αληηκεηψπηζεο Σερλνινγηθψλ Αηπρεκάησλ Μεγάιεο Έθηαζεο ππφ ηηο θαηεπζχλζεηο θαη ην ζπληνληζκφ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. θνπφο ηνπ Γεληθνχ.Α.Σ.Α.Μ.Δ. είλαη λα πξνζδηνξίζεη ην πιαίζην ζπλεξγαζίαο ησλ ππεξεζηψλ ζε Κεληξηθφ Δπίπεδν γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ζηελ αληηκεηψπηζε Σερλνινγηθψλ Αηπρεκάησλ Μεγάιεο Έθηαζεο θαη λα παξάζρεη ζπληνληζηηθέο νδεγίεο πξνο ηηο Πεξηθέξεηεο θαη ηηο Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ επηκέξνπο ζρεδίσλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ έρεη ζπζηαζεί ζηε Γεληθή Γξακκαηεία δηππνπξγηθή επηηξνπή κε ζθνπφ ηε ζχληαμε ηνπ Γεληθνχ.Α.Σ.Α.Μ.Δ., ην νπνίν είλαη ζε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο. Γηα ηελ θαηάξηηζή ηνπ ιήθζεθε ππφςε ην «Δγρεηξίδην ζχληαμεο θαη ελαξκφληζεο Δηδηθψλ ρεδίσλ αλά θαηαζηξνθή ζε επίπεδν Τπνπξγείνπ ή άιινπ θεληξηθνχ θνξέα», ην νπνίν έρεη ζπληαρζεί απφ ηε Γηεχζπλζε ρεδηαζκνχ θαη Αληηκεηψπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ ηεο Γ.Γ.Π.Π. Σν εγρεηξίδην απηφ είλαη έλα ζχγρξνλν θείκελν, ην νπνίν ζηνρεχεη ζην ζσζηφ ζρεδηαζκφ έθηαθηεο αλάγθεο θαη δίλεη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ζηνπο θνξείο πνπ είλαη επηθνξηηζκέλνη κε ην ζρεδηαζκφ, δίλνληαο πξνηεξαηφηεηα ζηελ πξνζηαζία ηνπ πιεζπζκνχ, ησλ ππνδνκψλ αιιά θαη ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Γηπισκαηηθή Δξγαζία -67- Κνξηέδε Πελειφπε

68 Μέρξη ηελ θαηάξηηζε ηνπ Γεληθνχ.Α.Σ.Α.Μ.Δ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο πξνο ηελ ηερληθή πιεξνθνξία πνπ παξέρνπλ ηα εηδηθά.α.σ.α.μ.δ. ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο κε επηθίλδπλεο νπζίεο ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηνπο. Απηά είραλ θαηαξηηζζεί κε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη ηνπ Γ Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ηήξημεο θαη είραλ αλαηεζεί ζε αλάδνρεο εηαηξίεο, πνπ είραλ ηελ ηερλνγλσζία θαη κεζνδνινγία λα ηα θαηαζηίζνπλ. Ζ ρξήζε ησλ ηδησηηθψλ πξνηχπσλ θαη θξηηεξίσλ ζηελ θαηάξηηζε ησλ ζρεδίσλ έρεη πξνβιήκαηα ζηελ εθαξκνγή, θαζψο ηα ζρέδηα απηά πεξηγξάθνπλ θαη ζηεξίδνπλ ηε δηαρείξηζε ησλ έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ ζε ζπληνληζηηθά φξγαλα πνπ δελ πξνβιέπνληαη ζεζκηθά. Παξαδείγκαηνο ράξηλ ζηελ αληηκεηψπηζε ελφο αηπρήκαηνο κεγάιεο έθηαζεο, πξνβιέπνληαη επηηξνπέο δηεχζπλζεο ησλ θξίζεσλ, θάηη πνπ δελ είλαη ζεζκνζεηεκέλν θαη δελ κπνξεί λα πινπνηεζεί ζε ηέηνηα πεξίπησζε. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο ηα ζρέδηα έθηαθηεο αλάγθεο (εμσηεξηθά.α.σ.α.μ.δ.) γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο κε επηθίλδπλεο νπζίεο, πνπ είλαη ζηε δηάζεζε ησλ ππεξεζηψλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ, ηζρχνπλ κέρξη ηελ έθδνζε ηνπ Γεληθνχ.Α.Σ.Α.Μ.Δ. απφ ηε δηππνπξγηθή επηηξνπή. Μεηά ηελ έθδνζή ηνπ, νη ππεξεζίεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ησλ Ν.Α., νθείινπλ λα ζπληάμνπλ λέα.α.σ.α.μ.δ. πνπ ζα εγθξηζνχλ ζηε ζπλέρεηα απφ ηε Γ.Γ.Π.Π., ψζηε λα είλαη ζχκθσλα κε ην λέν Γ..Π.Π. «Ξελνθξάηεο» Τ.Α. 1299/ Μειέηε πεξίπησζεο: Γξάζεηο ηεο ππεξεζίαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Πεηξαηά αλαθνξηθά κε ηελ αληηκεηψπηζε ηερλνινγηθψλ αηπρεκάησλ κεγάιεο έθηαζεο. ην θεθάιαην απηφ, ζα αλαθεξζνχκε ζηε κειέηε πεξίπησζεο ηεο ππεξεζίαο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο ηνπ Πεηξαηά. Ζ ππεξεζία απηή επηιέρηεθε, αθελφο δηφηη ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηεο ππάξρνπλ ζπγθεληξσκέλεο πνιιέο εγθαηαζηάζεηο κε επηθίλδπλεο νπζίεο, πνιιέο απφ ηηο νπνίεο κάιηζηα είλαη παξαζαιάζζηεο, θη έηζη ζα κπνξνχζακε λα εμεηάζνπκε θαη ην ελδερφκελν ηεο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο ζπλεπεία αηπρήκαηνο, θαη αθεηέξνπ είλαη απφ ηηο ππεξεζίεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ζε λνκαξρηαθφ επίπεδν πνπ είλαη, θαηά ην δπλαηφλ θαη ελ ζπγθξίζεη κε άιιεο, επαξθψο ζηειερσκέλεο θαη έδεημαλ ηελ πξνζπκία λα καο ελεκεξψζνπλ γηα ηα ζέκαηα πνπ ελδηέθεξαλ γηα ηελ παξνχζα εξγαζία. Γηπισκαηηθή Δξγαζία -68- Κνξηέδε Πελειφπε

69 9.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο γηα ηελ Τπεξεζία Ζ ππεξεζία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Πεηξαηά ζηεγάδεηαη ζε θηίξην ηεο νδνχ Γεκνζζέλνπο 1-3 ζην θέληξν ηνπ Πεηξαηά. ηειερψλεηαη απφ πέληε (5) κφληκνπο ππαιιήινπο θαη έλαλ (1) ζπκβαζηνχρν, νη νπνίνη αλήθνπλ ζηηο εμήο εηδηθφηεηεο: έλαο (1) απφθνηηνο ηεο Ννκηθήο ρνιήο, έλαο (1) απφθνηηνο ηεο Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ, έλαο (1) ηνπνγξάθνο, έλαο (1) πνιηηηθφο κεραληθφο απφθνηηνο Σ.Δ.Η., έλαο (1) πνιηηηθφο κεραληθφο απφθνηηνο ηνπ Πνιπηερλείνπ θαη έλαο (1) απφθνηηνο ιπθείνπ. Σν σξάξην ηεο ππεξεζίαο είλαη απφ Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή απφ ηηο νθηψ (8) ην πξσί έσο ηηο ηέζζεξηο (4) ην κεζεκέξη, φπνπ βξίζθνληαη θαλνληθά ζηελ ππεξεζία φινη νη ππάιιεινη, ελψ απφ ηηο ηέζζεξηο (4) θαη κέρξη ηηο νθηψ (8) ην βξάδπ νη ππάιιεινη παξακέλνπλ ζηελ ππεξεζία ζε βάξδηεο. Σα ζαββαηνθχξηαθα βξίζθνληαη ζπλήζσο ζε επηθπιαθή, νχησο ψζηε αλ ζπκβεί θάηη λα θηλεηνπνηεζεί ε ππεξεζία πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, ελψ ζε πεξηφδνπο θξίζεσλ ε ππεξεζία ιεηηνπξγεί θαλνληθά ή ζε βάξδηεο θαη ην ζαββαηνθχξηαθν. 9.2 Οη εγθαηαζηάζεηο κε επηθίλδπλεο νπζίεο ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηεο ππεξεζίαο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ηεο Ν.Α. Πεηξαηά Αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε ηερλνινγηθψλ αηπρεκάησλ, ε ππεξεζία πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ελεξγνπνηεί ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην Γεληθφ ρέδην Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο «Ξελνθξάηεο» θαζψο θαη ηα εμσηεξηθά.α.σ.α.μ.δ. πνπ έρνπλ θαηαξηηζζεί γηα θάζε εγθαηάζηαζε. ηελ πεξηνρή επζχλεο ηεο ππεξεζίαο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ηεο Ν.Α. Πεηξαηά ππάξρνπλ νη παξαθάησ εγθαηαζηάζεηο κε επηθίλδπλεο νπζίεο, πνπ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο Κ.Τ.Α. 5697/590/2000, ελψ εθθξεκεί ε επηθαηξνπνίεζε ηνπ θαηαιφγνπ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηελ Κ.Τ.Α /613/2007: Γηπισκαηηθή Δξγαζία -69- Κνξηέδε Πελειφπε

70 ΠΔΗΡΑΗΑ/ΛΣ ΠΔΡΑΜΑΣΟ 1 ΠΔΗΡΑΗΑ/ΛΣ ΠΔΡΑΜΑΣΟ 1 ΠΔΗΡΑΗΑ/ΛΣ ΠΔΡΑΜΑΣΟ 1 ΠΔΗΡΑΗΑ/ΛΣ ΠΔΡΑΜΑΣΟ 1 ΠΔΗΡΑΗΑ/ΛΣ ΠΔΡΑΜΑΣΟ 1 ΠΔΗΡΑΗΑ/ΛΣ ΚΔΡΑΣΗΝΗΟΤ 1 ΔΒΔΕΟ ΑΝΩ ΔΒΔΕΟ ΚΑΣΩ ΠΑΡΑΘΑ ΛΑΗΑ ΛΗΜΔΝΗΚ Ζ ΑΡΥΖ ΣΟΠΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚ Ο ΧΕΔΙΟ Γηαρείξηζε αηπρεκάησλ ζε εγθαηαζηάζεηο κε επηθίλδπλεο νπζίεο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟ ΔΗΜΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΗΓΟ ΘΔΖ ΑΣΣΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΩ ΔΡΑΠΕΣΩΝΑ BP HELLAS Α.Δ. - ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΓΡΑΠΔΣΩΝΑ 1 1 ΤΓΡΑ ΚΑΤΗΜΑ ΟΡΜΟ ΓΡΑΠΔΣΩΝΑ ΑΣΣΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΩ ΠΕΡΑΜΑΣΟ BP HELLAS Α.Δ. - ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΠΔΡΑΜΑΣΟ 1 1 ΤΓΡΑ ΚΑΤΗΜΑ ΠΔΡΑΜΑ ΑΣΣΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΩ ΠΕΡΑΜΑΣΟ CYCLON HELLAS Α.Δ. (ΠΡΩΖΝ ΣΟΣ ΔΛΛΑ) 1 1 ΤΓΡΑ ΚΑΤΗΜΑ ΠΔΡΑΜΑ ΑΣΣΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΩ ΠΕΡΑΜΑΣΟ SHELL HELLAS A.E. - ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΠΔΡΑΜΑΣΟ 1 1 ΤΓΡΑ ΚΑΤΗΜΑ ΠΔΡΑΜΑ ΑΣΣΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΩ ΠΕΡΑΜΑΣΟ ΔΛ ΠΔΣΡΟΛ Α.Δ. 1 1 ΤΓΡΑ ΚΑΤΗΜΑ ΠΔΡΑΜΑ, Λεσθ. Γεκνθξαηίαο 194 ΑΣΣΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΩ ΠΕΡΑΜΑΣΟ ΔΣΔΚΑ Α.Δ. 1 1 ΤΓΡΑ ΚΑΤΗΜΑ ΠΔΡΑΜΑ, Λεσθ. Γεκνθξαηίαο 142 Πίλαθαο 1. Δγθαηαζηάζεηο κε επηθίλδπλεο νπζίεο ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηεο Ν.Α. Πεηξαηά, πνπ ππάγνληαη ζηελ Κ.Τ.Α 5697/ 590/ Όπσο βιέπνπκε, ζηα φξηα επζχλεο ηεο ππεξεζίαο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ηεο Ν.Α. Πεηξαηά ππάξρνπλ πέληε (5) εγθαηαζηάζεηο κε επηθίλδπλεο νπζίεο, ηέζζεξηο (4) ζηελ πεξηνρή ηνπ Πεξάκαηνο θαη κία (1) ζηελ πεξηνρή ηεο Γξαπεηζψλαο. Όιεο είλαη εγθαηαζηάζεηο κε πγξά θαχζηκα ζε πνζφηεηεο πνπ ηηο θαηαηάζζνπλ ζην άλσ φξην ηεο νδεγίαο ΔΒΔΕΟ, θάηη πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ ππνρξέσζε ζχληαμεο εμσηεξηθνχ.α.σ.α.μ.δ. απφ ηελ ππεξεζία πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, δξάζεηο γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ, θαζψο θαη φιεο ηηο δξάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ νδεγία. Οη εγθαηαζηάζεηο, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηνλ πίλαθα, βξίζθνληαη ζε παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο, θάηη πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ πηζαλφηεηα ζαιάζζηαο ξχπαλζεο ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο. πλεπψο, ηα ζρέδηα έθηαθηεο αλάγθεο νθείινπλ λα Γηπισκαηηθή Δξγαζία -70- Κνξηέδε Πελειφπε

71 ιακβάλνπλ ππφςε απηφλ ηνλ παξάγνληα, αιιά θαη ε ππεξεζία λα ζπλεξγάδεηαη κε ηηο ιηκεληθέο αξρέο πνπ ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ζα αλαιάβνπλ λα δηαρεηξηζηνχλ ηε ζαιάζζηα ξχπαλζε πνπ ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη έλα αηχρεκα ζε θάπνηα απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο. 9.3 Γξάζεηο ηεο ππεξεζίαο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ηεο Ν.Α. Πεηξαηά γηα ηελ πινπνίεζε ηεο νδεγίαο ΔΒΔΕΟ- Κ.Τ.Α /613/2007, Φ.Δ.Κ. 376, η. Β Ζ νδεγία ΔΒΔΕΟ, φπσο απηή ελζσκαηψλεηαη ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία κέζα απφ ηελ Κ.Τ.Α /613/2007, Φ.Δ.Κ. 376, η. Β, νξίδεη φπσο έρεη πξναλαθεξζεί δξάζεηο γηα ηηο ππεξεζίεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ. Οη ζεκαληηθφηεξεο απφ ηηο δξάζεηο απηέο είλαη: Η) ε θαηάξηηζε εμσηεξηθψλ.α.σ.α.μ.δ. γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο κε επηθίλδπλεο νπζίεο ζε πνζφηεηεο πνπ ηηο θαηαηάζζνπλ ζην άλσ φξην, φπσο πξναλαθέξζεθε ζην θεθάιαην 5. ΗΗ) ε ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο κε επηθίλδπλεο νπζίεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ πεξηνρή ηνπο, ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλεπάγεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπο, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν ζπκπεξηθνξάο ηνπο ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο θαη ΗΗΗ) ε δηελέξγεηα αζθήζεσλ εηνηκφηεηαο. Οη ππφινηπεο δξάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ Κ.Τ.Α /613/2007 γηα ηα γξαθεία πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ησλ Ν.Α. αθνξνχλ θπξίσο ζηελ αληηκεηψπηζε ελφο αηπρήκαηνο, θαη φπσο ζα αλαθεξζεί θαη παξαθάησ ε ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία δελ έρεη αληηκεησπίζεη κέρξη ζηηγκήο θάπνην ηερλνινγηθφ αηχρεκα ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηεο, νπφηε ε αλάιπζε ησλ δξάζεψλ ηεο ζα ηδσζνχλ κφλν απφ ηελ ζθνπηά ηεο πξφιεςεο, δειαδή θαηάξηηζε ησλ εμσηεξηθψλ.α.σ.α.μ..δ, ελεκέξσζε θνηλνχ θαη δηελέξγεηα αζθήζεσλ εηνηκφηεηαο. ηελ επηθνηλσλία πνπ είρακε γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο κε ηελ ππεξεζία πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ηεο Ν.Α. Πεηξαηά, νη δξάζεηο ηεο ζηνπο ηνκείο πνπ αλαθεξζήθακε παξαπάλσ έρνπλ σο εμήο: χληαμε εμσηεξηθψλ.α.σ.α.μ.δ. Αλαθνξηθά κε ηε ζχληαμε ησλ εμσηεξηθψλ.α.σ.α.μ.δ. γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πίλαθα 1., έρνπλ ζπληαρζεί ηα.α.σ.α.μ.δ. Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζην θεθάιαην γηα ην Γεληθφ.Α.Σ.Α.Μ.Δ., ηα εμσηεξηθά.α.σ.α.μ.δ. γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηεο Ν.Α. Πεηξαηά έρνπλ θαηαξηηζζεί απφ αλάδνρεο εηαηξίεο κε ρξεκαηνδφηεζε απφ επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. Σα.Α.Σ.Α.Μ.Δ. αλ θαη δελ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηνλ αξκφδην θνξέα, πνπ είλαη ε Γεληθή Γξακκαηεία Γηπισκαηηθή Δξγαζία -71- Κνξηέδε Πελειφπε

72 Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, είλαη ην βαζηθφ κέζν δηαρείξηζεο ελφο ελδερφκελνπ ηερλνινγηθνχ αηπρήκαηνο γηα ηελ ππεξεζία πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ηεο Ν.Α. Πεηξαηά. Οη ππεχζπλνη ηνπ γξαθείνπ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ηφληζαλ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ θαηάξηηζε ησλ εμσηεξηθψλ.α.σ.α.μ.δ. ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπο θαη ηελ εθηεηακέλε- επί ελάκηζη (1,5) ρξφλν- ζπλεξγαζία ηνπο κε ηελ αλάδνρν εηαηξία. Ζ δξάζε ηνπο αθνξνχζε ηελ παξνρή ζηνηρείσλ ζηελ αλάδνρν εηαηξία αλαθνξηθά κε ηνπο ρψξνπο ζπλάζξνηζεο θνηλνχ, ηελ χπαξμε -θαη ζε πνηα απφζηαζε απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο- παηδηθψλ ζηαζκψλ, Κέληξσλ Αλνηρηήο Πξνζηαζίαο Ζιηθησκέλσλ (Κ.Α.Π.Ζ.), ζρνιείσλ, γεπέδσλ, αιιά γεληθφηεξα είραλ κηα ελεξγφ θαη ηαθηηθή ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξία θαη πξνζπαζνχζαλ λα παξέρνπλ θάζε δπλαηή πιεξνθνξία, ψζηε λα δηεπθνιχλνπλ ηελ θαηάξηηζε ησλ.α.σ.α.μ.δ Δλεκέξσζε πνιηηψλ Αλαθνξηθά κε ηε δξάζε ελεκέξσζεο ησλ πνιηηψλ, ε ππεξεζία πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ηεο Ν.Α. Πεηξαηά ζπκκεηείρε ζηηο δξάζεηο ελεκέξσζεο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε Γηεχζπλζε Πεξηβαιινληηθνχ ρεδηαζκνχ ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. κε ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Απηή πξαγκαηνπνίεζε ην έξγν «Οινθιεξσκέλεο Δλέξγεηεο Δλεκέξσζεο θαη Δπαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνχ γηα ηελ αληηκεηψπηζε Βηνκεραληθψλ Αηπρεκάησλ Μεγάιεο Έθηαζεο». ηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ απηνχ πξαγκαηνπνηήζεθε ην πξφγξακκα: «Βιέπσ, Αθνχσ, Μαζαίλσ, Δλεξγψ», πνπ πεξηειάκβαλε ελεκεξσηηθέο εκεξίδεο, επηζθέςεηο ζε ζρνιεία θαη ελεκέξσζε ησλ καζεηψλ πάλσ ζηε ζσζηή ζπκπεξηθνξά ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο, νξγάλσζε πεξηπηέξσλ δηαλνκήο ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ θαη θπιιαδίσλ ζε πνιπζχρλαζηα ζεκεία ηεο Ν.Α. Πεηξαηά. Ζ ππεξεζία πνιηηηθήο πξνζηαζίαο παξεπξηζθφηαλ ζηηο ελεκεξψζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαλ. Ζ ππεξεζία πνιηηηθήο πξνζηαζίαο κεηά ηε ιήμε ηνπ έξγνπ ηνπ Τ.ΠΔ.XΩ.Γ.Δ. δελ έρεη αλαιάβεη δξάζε ζηνλ ηνκέα ηεο ελεκέξσζεο ησλ πνιηηψλ γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο κε επηθίλδπλεο νπζίεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ πεξηνρή ηνπο. Κάηη ηέηνην απνηειεί αλακθίβνια έιιεηςε γηα ηνπο πνιίηεο ζηελ πεξηνρή, ε νπνία είλαη απφ ηηο πην επηβαξπκέλεο, εθφζνλ εθεί ιεηηνπξγνχλ ζεκαληηθέο βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο. Σαπηφρξνλα, απνηειεί παξάιεηςε απφ πιεπξάο ηεο ππεξεζίαο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, αθνχ εθ λφκνπ (άξζξν 13, Κ.Τ.Α /613/2007, Φ.Δ.Κ. 376, η. Β ) ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη ηνπο πνιίηεο γηα ηηο κειέηεο αζθαιείαο θαη ηα εμσηεξηθά.α.σ.α.μ.δ. ζε ζπλεξγαζία κε ην Ννκαξρηαθφ πκβνχιην, αιιά θαη γηα κέηξα Γηπισκαηηθή Δξγαζία -72- Κνξηέδε Πελειφπε

73 απηνπξνζηαζίαο ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ζε θάπνηα εγθαηάζηαζε ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηνπο Γηελέξγεηα αζθήζεσλ εηνηκφηεηαο χκθσλα κε ηελ νδεγία ΔΒΔΕΟ/ Κ.Τ.Α /613/2007, Φ.Δ.Κ. 376, η. Β, πξνβιέπεηαη ε δηελέξγεηα αζθήζεσλ εηνηκφηεηαο. Γηα ηε δηελέξγεηά ηνπο κεξηκλά ην Ννκαξρηαθφ πκβνχιην ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ππεξεζία πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαη ηνπο δήκνπο ησλ νπνίσλ νη θάηνηθνη ελδέρεηαη λα επεξεαζηνχλ απφ έλα ηερλνινγηθφ αηχρεκα (άξζξν 13, παξ. 2). Με ηνλ ηξφπν απηφ επηδηψθεηαη λα γλσξίδνπλ νη πνιίηεο ηνλ ελδεδεηγκέλν ηξφπν δξάζεο θαη ηα θαηάιιεια κέηξα απηνπξνζηαζίαο ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο, ψζηε νη επηπηψζεηο ηνπ λα είλαη φζν ην δπλαηφλ ακβιπκκέλεο. ηελ επηθνηλσλία πνπ είρακε κε ηελ ππεξεζία πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ηεο Ν.Α. Πεηξαηά, καο ελεκέξσζαλ φηη δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί θακηά άζθεζε εηνηκφηεηαο ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηεο. Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ ζρεηηθά κε ηελ ελεκέξσζε ηνπ πιεζπζκνχ, ε παξάιεηςε απηή ηεο δηνίθεζεο αθελφο ζπληζηά παξάβαζε ηνπ λφκνπ θαη, ίζσο ην πην ζεκαληηθφ, αθήλεη αλνρχξσην θαη εθηεζεηκέλν ζε θίλδπλν ηνλ πιεζπζκφ. Κάηη ηέηνην δπζηπρψο, δελ απνηειεί εμαίξεζε, αθνχ γεληθά νη ππεξεζίεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ, είηε ιφγσ ειιηπνχο ζηειέρσζεο είηε ιφγσ ειιηπνχο εμνπιηζκνχ, κέζσλ θαη ζρεδηαζκνχ, δελ πξαγκαηνπνηνχλ αζθήζεηο εηνηκφηεηαο. Απνηειεί πξαγκαηηθφηεηα ε πςειή απαίηεζε ζε πξνζσπηθφ, κέζα θαη ζρεδηαζκφ γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα άζθεζε εηνηκφηεηαο θαη θαηά θαλφλα νη Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο δελ κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απμεκέλεο απηέο απαηηήζεηο. Παξφια απηά, νη αζθήζεηο εηνηκφηεηαο απνηεινχλ ίζσο ην βαζηθφηεξν κέζν εμνηθείσζεο ηνπ πιεζπζκνχ κε ηελ ελδεδεηγκέλε ζπκπεξηθνξά ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο θαη ε δπλαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο απνηειεί έλα ζέκα πξνο επίιπζε γηα ηε δηνίθεζε θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηηο Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο. 9.4 Σερλνινγηθά αηπρήκαηα πνπ δηαρεηξίζηεθε ε ππεξεζία πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ηεο Ν.Α. Πεηξαηά Ζ ππεξεζία πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ηεο Ν.Α. Πεηξαηά ηα ηειεπηαία πέληε (5) ρξφληα δελ έρεη αληηκεησπίζεη θάπνην ηερλνινγηθφ αηχρεκα κεγάιεο έθηαζεο ζε εγθαηάζηαζε κε επηθίλδπλεο νπζίεο. Κάηη ηέηνην ζπλεπάγεηαη πσο δελ έρνπλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία -73- Κνξηέδε Πελειφπε

74 δνθηκαζηεί ηα εμσηεξηθά.α.σ.α.μ.δ. ζηελ πξάμε, φπσο επίζεο θαη ηα δπλαηά θαη αδχλακα ζεκεία ηεο ππεξεζίαο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ζηε δηαρείξηζε ελφο ηέηνηνπ πεξηζηαηηθνχ, επνκέλσο δελ είλαη δπλαηή ε δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζηνλ ηνκέα απηφ. Παξφια απηά, νη ειιείςεηο θαη νη παξαιείςεηο πνπ αλαθέξζεθαλ αλαθνξηθά κε ηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ θαη ηε δηελέξγεηα αζθήζεσλ εηνηκφηεηαο, ζίγνπξα ζα επεξέαδαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαρείξηζεο ελφο ελδερφκελνπ ζπκβάληνο. 10. «ΥΡΤΟΗ ΚΑΝΟΝΔ» 10.1 Απαξαίηεηεο δξάζεηο ησλ δεκνζίσλ αξρψλ ζχκθσλα κε ηνλ Οξγαληζκφ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (Ο.Ο..Α.) γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ηερλνινγηθψλ αηπρεκάησλ ( O.E.C.D. Guiding principals for chemical accident prevention, preparedness and response) Ο Ο.Ο..Α. έρεη αζρνιεζεί κε ην ζέκα ησλ ηερλνινγηθψλ αηπρεκάησλ θη έρεη εθδψζεη νδεγνχο αλαθνξηθά κε ηηο δξάζεηο φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ, δει. ηηο εγθαηαζηάζεηο κε επηθίλδπλεο νπζίεο, ηηο δεκφζηεο αξρέο, θαζψο θαη ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη ηνπο πνιίηεο. Αλαθνξηθά κε ηηο δξάζεηο ησλ δεκνζίσλ αξρψλ, πνπ είλαη θαη ην δεηνχκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, απηέο νθείινπλ λα πξνβνχλ ζηηο θάησζη ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λε εμαζθαιηζηεί ε θαιχηεξε δπλαηή αληαπφθξηζε ζηα ηερλνινγηθά αηπρήκαηα, ζηνπο ηνκείο πξφιεςεο, εηνηκφηεηαο θαη αληηκεηψπηζεο: Οη δεκφζηεο αξρέο νθείινπλ λα επηδηψμνπλ λα αλαπηχζζνπλ, λα επηβάινπλ θαη λα βειηηψλνπλ ζπλερψο ηηο πνιηηηθέο, ηνπο θαλνληζκνχο, θαη ηηο πξαθηηθέο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα θαζηεξσζνχλ νη πνιηηηθέο, νη θαλνληζκνί θαη νη πξαθηηθέο, θαη λα ππάξμνπλ νη ηζρπξνί κεραληζκνί πνπ ζα εμαζθαιίζνπλ ηελ επηβνιή ηνπο. Οη δεκφζηεο αξρέο πξέπεη επίζεο ηαθηηθά λα αλαζεσξνχλ θαη λα ελεκεξψλνπλ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ηηο πνιηηηθέο, ηνπο θαλνληζκνχο, θαη ηηο πξαθηηθέο. Δλ πξνθεηκέλσ, πξέπεη λα είλαη δηαξθψο ελήκεξεο, θαζψο θαη λα ιακβάλνπλ ππφςε, ηηο ζρεηηθέο εμειίμεηο, φπσο ηηο αιιαγέο ζηελ ηερλνινγία, ηηο επηρεηξεζηαθέο πξαθηηθέο, θαη ηα επίπεδα θηλδχλσλ ζηηο θνηλφηεηέο ηνπο, θαζψο επίζεο θαη εκπεηξίαο ζηελ εθαξκνγή ησλ ππαξρφλησλ λφκσλ θαη ησλ ηζηνξηθψλ αηπρήκαηνο. Γηπισκαηηθή Δξγαζία -74- Κνξηέδε Πελειφπε

75 Οη δεκφζηεο αξρέο πξέπεη λα πεξηιάβνπλ θαη άιινπο ζπλαξκνδίνπο ζηε δηαδηθαζία αλαζεψξεζεο θαη ελεκέξσζεο, παξέρνληαο ηελ εγεζία ζηελ παξαθίλεζή ηνπο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ξφισλ θαη ησλ επζπλψλ ηνπο. Μέζα ζηε ζθαίξα επζχλεο θαη επηξξνή ηνπο, φιεο νη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο πξέπεη λα επηδηψμνπλ λα παξαθηλήζνπλ άιινπο ζπλαξκνδίνπο γηα λα αλαγλσξίζνπλ ηε ζεκαζία ηεο πξφιεςεο αηπρήκαηνο, ηεο πξνπαξαζθεπήο θαη ηεο αληαπφθξηζεο, θαη γηα λα ιάβνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ηνπο θηλδχλνπο αηπρεκάησλ θαη γηα λα κεηξηάζνπλ ηα απνηειέζκαηα νπνησλδήπνηε αηπρεκάησλ εκθαλίδνληαη. Δλ πξνθεηκέλσ, νη αξρέο πξέπεη λα θαζηεξψζνπλ θαη λα επηβάινπλ ηα θαηάιιεια ξπζκηζηηθά κέηξα, λα πξνσζήζνπλ ηηο εζεινληηθέο πξσηνβνπιίεο, θαη λα θαζηεξψζνπλ ηνπο κεραληζκνχο γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηελ αληαιιαγή εθπαίδεπζεο θαη πιεξνθνξηψλ. Οη δεκφζηεο αξρέο πξέπεη λα πξνβαίλνπλ ζε ειέγρνπο ησλ βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ψζηε λα βνεζνχλ λα εμαζθαιηζηεί φηη νη θίλδπλνη εμεηάδνληαη θαη εθηηκψληαη θαηάιιεια. Οθείινπλ αθφκε λα θαζηεξψζνπλ ηνπο θαηάιιεινπο κεραληζκνχο γηα ηηο επηθίλδπλεο εγθαηαζηάζεηο πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ φηη φινη νη ζρεηηθνί λφκνη θαη νη θαλνληζκνί αθνινπζνχληαη, θαη φηη ηα ζηνηρεία ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αζθάιεηαο είλαη ζε ηζρχ θαη ιεηηνπξγνχλ θαηάιιεια, ιακβάλνληαο ππφςε ηε θχζε ησλ θηλδχλσλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο. Οη δεκφζηεο αξρέο κπνξνχλ επίζεο λα εθκεηαιιεπζνχλ απηέο ηηο επθαηξίεο γηα λα κνηξαζηνχλ ηελ εκπεηξία θαη ηελ ηερλνγλσζία ησλ εηδηθεπκέλσλ ππαιιήισλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Οη δεκφζηεο αξρέο νθείινπλ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ χπαξμε απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ζπλαξκνδίσλ. Οη πιεξνθνξίεο είλαη έλα θξίζηκν ζπζηαηηθφ ησλ πξνγξακκάησλ αζθάιεηαο. Οη δεκφζηεο αξρέο έρνπλ έλαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εμαζθάιηζε φηη νη ζσζηέο πιεξνθνξίεο παξέρνληαη, θαη ελεκεξψλνληαη ζσζηά θαη άκεζα φινη νη ζρεηηθνί ζπλαξκφδηνη. Παξάιιεια, έρνπλ έλαλ πξφζζεην ξφιν ζηε δηεπθφιπλζε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ δεκφζησλ θνξέσλ θαη ησλ ιεηηνπξγψλ ηνπο ζρεηηθά κε ηνπο ρεκηθνχο θηλδχλνπο ζηελ θνηλφηεηά ηνπο, νχησο ψζηε ηα κέιε ηνπ θνηλνχ λα είλαη θαζεζπραζκέλα φηη ηα κέηξα αζθάιεηαο είλαη ζε ηζρχ, φηη θαηαιαβαίλνπλ ηη πξέπεη λα θάλνπλ ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο, θαη Γηπισκαηηθή Δξγαζία -75- Κνξηέδε Πελειφπε

76 φηη κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ απνηειεζκαηηθά ζηηο ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ. Οη δεκφζηεο αξρέο είλαη επίζεο ζε ζέζε λα δηεπθνιχλνπλ ηε δηάδνζε ηεο ηερλνγλσζίαο πνπ απνθηήζεθε κέζσ ηεο εκπεηξίαο εληφο θαη εθηφο ζπλφξσλ. Οη δεκφζηεο αξρέο πξέπεη λα πξνσζνχλ ην ζπληνληζκφ ησλ νξγαληζκψλ δηακεζνιάβεζεο. Ζ πξφιεςε ρεκηθνχ αηπρήκαηνο, ε πξνπαξαζθεπή θαη ε αληηκεηψπηζή ηνπ είλαη εθ θχζεσο κηα δηεπηζηεκνληθή δξαζηεξηφηεηα πνπ πεξηιακβάλεη αξρέο απφ δηαθνξεηηθά γλσζηηθά αληηθείκελα θαζψο θαη δηαθνξεηηθά επίπεδα δηνίθεζεο αιιά θαη δξάζεο. Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο απνηειεζκαηηθήο πξφιεςεο, ηελ πξνπαξαζθεπή θαη ηελ αληηκεηψπηζε, θαζψο θαη ηελ απνδνηηθή ρξήζε ησλ πφξσλ, είλαη ζεκαληηθφ φινη νη ζπλαξκφδηνη θνξείο λα ζπληνλίδνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. Οη δεκφζηεο αξρέο νθείινπλ λα γλσξίδνπλ ηνπο δηάθνξνπο θηλδχλνπο κέζα ζηε ζθαίξα επζχλεο ηνπο παξάιιεια κε ην αλάινγν ζρέδην δξάζεο γηα θάζε ελδερφκελν θίλδπλν. Παξάιιεια, είλαη αξκφδηεο γηα ηνλ off-site πξνγξακκαηηζκφ έθηαθηεο αλάγθεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηα ζρεηηθά on-site ζρέδηα. Απηφ πξέπεη λα γίλεη ζε ζπλεξγαζία κε φινπο ηνπο ζπλαξκφδηνπο. Δπηπιένλ, νη δεκφζηεο αξρέο πξέπεη λα εμαζθαιίζνπλ φηη νη απαξαίηεηνη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ αηπρήκαηνο πφξνη είλαη δηαζέζηκνη. (π.ρ., πείξα, πιεξνθνξίεο, εμνπιηζκφο, ηαηξηθέο εγθαηαζηάζεηο, πφξνη ρξεκαηνδφηεζεο). Οη δεκφζηεο αξρέο νθείινπλ λα κεηξηάδνπλ ηηο επηπηψζεηο θαη ηα καθξνπξφζεζκα απνηειέζκαηα ησλ αηπρεκάησλ κέζσ ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ αληηκεηψπηζεο. Δηδηθά ζε ηνπηθφ επίπεδν νη δεκφζηεο αξρέο έρνπλ ηελ άκεζε επζχλε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αηπρεκάησλ πνπ έρνπλ off-site ζπλέπεηεο, γηα λα βνεζήζνπλ λα κεησζνχλ θαηά ην δπλαηφλ νη αλζξψπηλεο απψιεηεο θαη νη ηξαπκαηηζκνί θαζψο θαη γηα λα πξνζηαηεχζνπλ ην πεξηβάιινλ θαη ηελ πεξηνπζία ησλ πνιηηψλ Οη δεκφζηεο αξρέο νθείινπλ λα θαζηεξψζνπλ ηηο θαηάιιειεο θαη ζπλεπείο πνιηηηθέο θαη ηηο ξπζκίζεηο πξνγξακκαηηζκνχ ρξήζεο γεο. Ζ νξζνινγηθά πξνγξακκαηηζκέλε πνιηηηθή ρξήζεσλ γεο κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ εμαζθάιηζε ηεο πγείαο, ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο ηδηνθηεζίαο, ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο. Οη πνιηηηθέο θαη νη ξπζκίζεηο πξνγξακκαηηζκνχ ρξήζεσλ γεο κπνξνχλ επίζεο λα απνηξέςνπλ ηελ αθαηάιιειε ηνπνζέηεζε ησλ λέσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία -76- Κνξηέδε Πελειφπε

77 ππνδνκψλ θνληά ζηηο επηθίλδπλεο εγθαηαζηάζεηο (π.ρ., λα απνθχγεη ηελ νηθνδφκεζε ησλ λέσλ θαηνηθεκέλσλ, εκπνξηθψλ ή δεκφζησλ θηηξίσλ ζε νξηζκέλε απφζηαζε απφ ηηο επηθίλδπλεο εγθαηαζηάζεηο). Πξέπεη επίζεο λα ζηνρεχζνπλ ζηηο θαηάιιειεο αιιαγέο ζηηο ππάξρνπζεο εγθαηαζηάζεηο γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηα ηξέρνληα πξφηππα αζθάιεηαο (π.ρ., λέεο εγθαηαζηάζεηο ή βειηησηηθέο δηαδηθαζίεο κέζα ζηελ εγθαηάζηαζε) Οη επηκέξνπο πξαθηηθέο ησλ δεκνζίσλ αξρψλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ (O.E.C.D., Guidance on safety performance indicators, 2005 revised) Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην ν Ο.Ο..Α. έρεη εθδψζεη νδεγίεο αλαθνξηθά κε ηε δξάζε φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηε δηαρείξηζε ελφο ηερλνινγηθνχ αηπρήκαηνο, ζε φιεο ηηο θάζεηο ηνπ, απφ ηελ πξφιεςε (prevention), ηελ εηνηκφηεηα (preparedness), κέρξη θαη ηελ θαζεαπηφ αληηκεηψπηζή ηνπ (response). Πην ζπγθεθξηκέλα, σο «πξφιεςε» λνείηαη ε πξνζπάζεηα γηα απνθπγή ησλ αηπρεκάησλ, γηα κεηξηαζκφ ησλ επηπηψζεσλ, ηεο εθκάζεζεο απφ πξνεγνχκελα πεξηζηαηηθά, ψζηε λα κεησζεί ε ηξσηφηεηα απφ πηζαλφ αηχρεκα. Ωο «εηνηκφηεηα» λνείηαη ε επηθπιαθή, εθπαίδεπζε θαη πξνεηνηκαζία πνπ ζέηεη ηνπο θνξείο ηθαλνχο λα δξάζνπλ πξνηνχ ζπκβεί έλα αηχρεκα, ελψ σο «αληηκεηψπηζε» λνείηαη ε δηαρείξηζε ησλ επηπηψζεσλ ελφο αηπρήκαηνο, ψζηε λα αλαθνπθίδνληαη φζν ην δπλαηφλ ακεζφηεξα νη πιεγέληεο, θαζψο θαη λα επηζηξέθεη ε πεξηνρή ηνπ αηπρήκαηνο, ζηελ πξνεγνχκελε ιεηηνπξγηθφηεηά ηεο. Σν παξαθάησ ζρήκα δείρλεη ηνλ ζπλερή θχθιν ηεο αζθάιεηαο, σο έλα θχθιν απνηεινχκελν απφ δξάζεηο ζηνπο ηνκείο ηεο πξφιεςεο, εηνηκφηεηαο θαη αληηκεηψπηζεο αηπρεκάησλ. Οη δξάζεηο ζηνπο ηνκείο απηνχο αιιεινζπκπιεξψλνληαη θαη αλαηξνθνδνηνχληαη δηαξθψο, εμαζθαιίδνληαο κηα ζπλερή ξνή πνπ εμαζθαιίδεη ηειηθά ηελ θαηά ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε αζθάιεηα. Γηπισκαηηθή Δξγαζία -77- Κνξηέδε Πελειφπε

78 ετοιμότητα πρόληψη ρεδηάγξακκα 2. Ο ζπλερήο θχθινο ηεο αζθάιεηαο αντιμετώπιση Δθηφο ησλ γεληθψλ πξαθηηθψλ, ή αιιηψο «Υξπζψλ Καλφλσλ» πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, ν Ο.Ο..Α. έρεη θαζηεξψζεη ζπγθεθξηκέλνπο δείθηεο πνπ κεηξνχλ θαη αμηνινγνχλ ηηο δξάζεηο φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ, δει. ηεο ίδηαο ηεο βηνκεραληθήο εγθαηάζηαζεο, ησλ δεκνζίσλ αξρψλ, αιιά θαη ησλ θνηλνηήησλπνιηηψλ, αλαθνξηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηελ θαηάιιειε ζπκπεξηθνξά θαη δξάζε ηνπο ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο. ην παξφλ κέξνο ηεο εξγαζίαο ζα αλαθεξζνχλ νη επηκέξνπο δξάζεηο ησλ δεκνζίσλ αξρψλ πνπ ζα πξέπεη λα κεηξψληαη θαη λα αμηνινγνχληαη, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο ζηε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ απφ ηερλνινγηθά αηπρήκαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ζσζηή δξάζε ησλ δεκνζίσλ αξρψλ κπνξεί λα εμαζθαιηζηεί κέζσ ξπζκίζεσλ ζηνπο εμήο ηνκείο: 1. Δζσηεξηθέο νξγαλσζηαθέο πνιηηηθέο: i. Καζνξηζκφο νξγαλσζηαθψλ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ ii. Οξζή δηαρείξηζε αλζξσπίλσλ πφξσλ (επηινγή πξνζσπηθνχ, κφξθσζε εθπαίδεπζε) iii. Δζσηεξηθή επηθνηλσλία θαη ξνή ηεο πιεξνθνξίαο 2. Θεζκηθφ πιαίζην i. Θέζπηζε λφκσλ, θαλνληζκψλ θαη πξνδηαγξαθψλ ii. Οξζφο πξνγξακκαηηζκφο ρξήζεσλ γεο iii. Δθζέζεηο αζθάιεηαο iv. Καλνληζκφο αδεηνδνηήζεσλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ v. Δπηζεσξήζεηο θαη έιεγρνη vi. Γχλακε επηβνιήο ζηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ δελ ηεξνχλ ηε λνκνζεζία (πξφζηηκα, πνηληθέο ξήηξεο) Γηπισκαηηθή Δξγαζία -78- Κνξηέδε Πελειφπε

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΣΗ ΚΔΙΜΔΝΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΠΔΡΙ ΤΓΑΣΟΡΔΜΑΣΩΝ. ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΔ ΓΙΟΡΘΩΔΙ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΔΙ ΑΤΣΗ ΚΑΙ ΤΠΟ ΣΟ ΠΡΙΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ-ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΠΡΟΧΘΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΟΤ ΓΟΜΖΜΔΝΟΤ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ-Ζ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις Πσρόσβεσης Κτιρίων ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εγκαταστάσεις Πσρόσβεσης Κτιρίων ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑΣΑΞΔΩΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΔΩΝ Εγκαταστάσεις Πσρόσβεσης Κτιρίων ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Ισάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Δ EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΠΟΓΟΥΖ & ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ: Ζ περίπηωζε ηες Νόηηας Δύβοηας Σειηθή εξγαζία ηνπ ζπνπδαζηή: Μαραϊδώλε Θεόδωροσ Δπηβιέπνπζα: θ. Εαρθαδούια

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ αξηζκνχ δηάζπαξησλ νηθηζκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ

Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ-ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Παξάγνληεο πνπ επηδξνύλ θαη επεξεάδνπλ ηελ δηακόξθωζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ ρεδίνπ ζην Γ.Ν. Πεηξαηά

Διαβάστε περισσότερα

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 2012» Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Γεκηνπξγία Σνπηθνύ πκπιέγκαηνο Βηώζηκνπ Σνπξηζκνύ: Μειέηε ππάξρνπζαο ηνπξηζηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙ ΑΓΩΓΗ. 4 1.1. ΓΔΝΙΚΑ. 4 1.2. ΣΑΣΙ ΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ. 6 1.3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙ ΙΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ. 10 1.4

1. ΔΙ ΑΓΩΓΗ. 4 1.1. ΓΔΝΙΚΑ. 4 1.2. ΣΑΣΙ ΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ. 6 1.3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙ ΙΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ. 10 1.4 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΔΙΑΓΩΓΗ... 4 1.1. ΓΔΝΙΚΑ... 4 1.2. ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 6 1.3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ... 10 1.4. ΔΘΝΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ15 2.ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Γηεξεύλεζε επηπηώζεσλ εθαξκνγήο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ηεο Πνηόηεηαο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9001:2000 ζηνλ ειιεληθό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΜΔΣΑΓΟΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΛΗΚΩΝ Αλάπηπμε Αζύξκαηνπ Γηθηύνπ Πξνζσπηθήο Δκβέιεηαο γηα Δθαξκνγέο Σειεταηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Δπηβιέπσλ: Γεκ. Μπισλφπνπινο. πνπδάζηξηα: Γησηακίλα Αιεμάλδξνπ

ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Δπηβιέπσλ: Γεκ. Μπισλφπνπινο. πνπδάζηξηα: Γησηακίλα Αιεμάλδξνπ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Η Σνπξηζηηθή Κηβσηόο ζε θίλδπλν Η αλαγθαηόηεηα ηεο Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ ζηελ Σνπξηζηηθή Ναπηηιία-ε ππόζεζε ηνπ Sea Diamond

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια Περίοδος B Οκτώβριος 2013 Ιανουάριος 2014 Διδάσκων: Σταύρος Γανωτής Αρχιτέκτων Μηχανικός - Φυσικός Πεξηερφκελα ΚΔΦ.Α: Πξνζέγγηζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 25 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 2.1. Διζαγυγή ζηα Logistics Οη εμειίμεηο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζην επηρεηξεκαηηθφ ηνπίν έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο θνζκνγνληθέο, θηι., δηφηη έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο.

Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο. Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο Πηπρηαθή εξγαζία ΕΡΕΤΝΑ ΠΕΔΙΟΤ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η δηεξεύλεζε πιεπξώλ ηεο εζηθήο ζπλεηδεηνπνίεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «Παξάγνληεο θαηαλάισζεο βηνινγηθψλ πξντφλησλ» Δπνπηεχσλ θαζεγεηήο: ΛΑΕΑΡΟ ΑΡΖΓΗΑΝΝΗΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

1 o ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΜΔ ΓΗΔΘΝΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΓΗΑ ΣΗ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΖ ΖΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΖΣΗΚΖ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

1 o ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΜΔ ΓΗΔΘΝΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΓΗΑ ΣΗ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΖ ΖΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΖΣΗΚΖ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 o ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΜΔ ΓΗΔΘΝΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΓΗΑ ΣΗ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΖ ΖΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΖΣΗΚΖ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ K;apoia θθ 24-25 Mαίνπ 2008 Θεζζαινλίθε Πξαθηηθά Τπό ηελ Aηγίδα: Σνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Γιοίκηζη βάζει ομάδων ζηις Δλληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: μια πρώηη

Διαβάστε περισσότερα

«ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΔΣΙΑΗ : ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ»

«ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΔΣΙΑΗ : ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ» ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΔΣΙΑΗ : ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ» Ρίδνο Γεκήηξεο ηνπ Κωλζηαληίλνπ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γεψξγηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα : Σα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα IDA θαη IDABC γηα ηε δηαιεηηνπξγηθόηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ηερλνινγίαο πιεξνθνξηώλ θαη επηθνηλσληώλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα : Καηαζθεπή πεηξακαηηθήο δηάηαμεο γηα ηελ κέηξεζε βηναεξίνπ παξαγφκελνπ απφ αλαεξφβηα απνηθνδφκεζε

Διαβάστε περισσότερα

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Σο δίκηςο «ύδεςξιρ» ωρ επγαλείο βεληίωζερ ηερ λειηοςπγίαρ ηερ Γιοίκεζερ. Η πποζαπμογή ηων Γεμοζίων Τπεπεζιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Θέμα πτστιακής εργασίας: Ο ζηπαηηγικόρ ζσεδιαζμόρ ζηην Ελληνική ππαγμαηικόηηηα. Η δςζκολία δημιοςπγίαρ ζηπαηηγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ

ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Δπιβλέπυν: Γπ. Ππόδπομορ Σζιαβόρ ποςδαζηήρ:

Διαβάστε περισσότερα

Καθνπιίδνπ Δπαγγειία-Αξακπέιια

Καθνπιίδνπ Δπαγγειία-Αξακπέιια Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΤΓΥΡΟΝΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δπηβιέπσλ: Κξηεκάδεο Αζαλάζηνο πνπδάζηξηα: Καθνπιίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα