ΑΠΟΠΑΜΑ. Παξηζηακέλνπ θαη ηνπ Γεκάξρνπ θ. Καξαζηέξγηνπ Θ. Γεκεηξίνπ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΠΑΜΑ. Παξηζηακέλνπ θαη ηνπ Γεκάξρνπ θ. Καξαζηέξγηνπ Θ. Γεκεηξίνπ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΠΟΠΑΜΑ Απφ ην Πξαθηηθφ ηεο αξηζκ. 23/2015 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γεζθάηεο. Απιθμ. Απόθαζηρ: 270/2015 Θ Δ Μ Α Φήθηζε Καλνληζκνχ θαζαξηφηεηαο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ Γεζθάηεο ηε Γεζθάηε θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα, ζήκεξα ηελ 16 ελ Οθησβξίνπ 2015 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Παξαζθεπή θαη ψξα 20:00 κ.κ. ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γ.. Γεζθάηεο κεηά απφ ηελ αξηζκ. 8375/ έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ πνπ δφζεθε ζε θάζε Γεκνηηθφ χκβνπιν ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/2010. Αθνχ δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία, θαζφζνλ ζε ζχλνιν 20 κειψλ βξέζεθαλ παξφληα 13 δειαδή : ΠΑΡΟΝΣΔ ΑΠΟΝΣΔ Λάκαξεο Διεπζέξηνο Πξφεδξνο Γθνχκα ηάζε νθία Αλαγλψζηνπ Ησάλλεο Καθνχζηνο Γεψξγηνο Αλδξψλεο Γεκήηξηνο Καξαγθνχλε ηακαηία Κνξδίιαο Γεκήηξηνο Μπγηάιαο Υξήζηνο Μίγθνο Νηθφιανο Νηνχκαο Λάκπξνο Μσυζηάδεο Γεψξγηνο Οξθαλίδνπ Γθαξαιηάθνπ νθία Παππάο Νηθφιανο Σδηψιαο Ησάλλεο παλνχ Φαθή Διέλε Σξηθαιίδεο Αξηζηείδεο Σζηγάξαο Γεκήηξηνο Σδηψιαο Νηθφιανο Υαηδεδήζεο Λάκπξνο Υξπζάθεο ηέθαλνο Αλ θαη λφκηκα θιήζεθαλ Πξφεδξνο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Γεζθάηεο : ηακνχιε Σζηιηλίθνπ Βαζηιηθή (παξνχζα ) Πξφεδξνο Σνπηθήο Κνηλφηεηαο Καξπεξνχ : Γνχκαο Γεψξγηνο (απψλ) Πξφεδξνο Σνπηθήο Κνηλφηεηαο Παιηνπξηάο: Κφληνο Γεψξγηνο ( παξψλ ) Πξφεδξνο Σνπηθήο Κνηλφηεηαο Σξηθνθθηάο: Παππάο Βαζίιεηνο ( απψλ ) Δθπξφζσπνο Σνπηθήο Κνηλ. Γαζνρσξίνπ : Μαιιηψξαο Υξήζηνο (παξψλ) Δθπξφζσπνο Σνπηθήο Κνηλ. Καηάθαιεο : Ληφιηνο Υξήζηνο απψλ) Δθπξφζσπνο Σνπηθήο Κνηλ. Παλαγηάο : Σζηνχγθνο ηέξγηνο ( παξψλ ) Δθπξφζσπνο Σνπηθήο Κνηλ. Παξαζθεπήο: Βειιήο Υξήζηνο ( απψλ ) Παξηζηακέλνπ θαη ηνπ Γεκάξρνπ θ. Καξαζηέξγηνπ Θ. Γεκεηξίνπ ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε θ. Σζηθλνγηάλλε Ησάλλα γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ Ο Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη εηζεγνχκελνο ην 19 νλ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη έζεζε ππφςε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ:

2 Με ηελ παξνχζα απφθαζε ζαο θαιψ λα ςεθίζνπκε ηνλ θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ Γεζθάηεο ζαο. θαλνληζκφ Καζαξηφηεηαο ηνλ νπνίν ζέησ ππφςε Ο Καλνληζκφο θαζαξηφηεηαο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ Γεζθάηεο έρεη σο θάησζη: ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΓΔΚΑΣΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΚΑΗ ΔΝΝΟΗΔ Άπθπο 1 ο : Ανηικείμενο ηος παπόνηορ κανονιζμού Οη δηαηάμεηο πνπ ζεζπίδνληαη κε ηνλ θαλνληζκφ απηφ είλαη ελαξκνληζκέλεο κε ηηο αθφινπζεο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη ηηο νδεγίεο ηεο Δπξσπατθέο Έλσζεο:49541/1424/9-7-86, ΚΤΑ 72751/3054/ , ΚΤΑ άξζξν 30 ηνπ Π.Γ. 323/89, Ν.1650/86, Ν.1080/80, Ν.1144/81, Τ.Α.193/97, ΚΤΑ 69728/824/96,75/422 νδεγία ηεο Δπξσπατθέο Έλσζεο Ν.2946/2001 Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν: Σελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ αηζζεηηθή ησλ θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ ηνπ Γήκνπ θαη γεληθά ηελ ιήςε φισλ ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα ην ζθνπφ απηφ Σελ επαηζζεηνπνίεζε θαη ελεξγνπνίεζε ησλ πνιηηψλ θαηνίθσλ ζε ζέκαηα θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο κέζα απφ ηε ζσζηή πιεξνθφξεζε θαη εθπαίδεπζε Σελ ηήξεζε ηεο θαζαξηφηεηαο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο πγείαο Σε ζσζηή δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ (ζπιινγή,απνθνκηδή, αλαθχθισζε θ.ι.π.) Άπθπο 2 ο : Ζ απμοδιόηηηα για ηην εθαπμογή ηυν διαηάξευν ηος κανονιζμού Ζ αξκνδηφηεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ αλήθεη ζηε Γεκνηηθή Αξρή, ην Σκήκα Καζαξηφηεηαο θαη Πνηφηεηαο Εσήο θαη ηελ Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ θαη Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ. Άπθπο 3 ο : Πποζδιοπιζμόρ αποππιμμάηυν Χο απνξξίκκαηα λννχληαη φιεο νη νπζίεο ή αληηθείκελα, θπξίσο ζηεξεάο κνξθήο, πνπ πξνέξρνληαη απφ αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο θαη παξάγνληαη ζε ρψξνπο δηαβίσζεο, εξγαζίαο, παξαγσγήο θαη ςπραγσγίαο, πνπ είλαη εγθαηαιειεηκκέλα ή πξφθεηηαη λα εγθαηαιεηθζνχλ. Απηά ηαμηλνκνχληαη ζε ΑΣΗΚΑ, ΔΗΓΗΚΑ θαη ΣΟΞΗΚΑ ΒΛΑΒΔΡΑ. Σα ΑΣΗΚΑ απνξξίκκαηα πεξηιακβάλνπλ: Δζσηεξηθά απνξξίκκαηα νγθψδε ή κε πνπ πξνέξρνληαη απφ νηθίεο, θαηαζηήκαηα, γξαθεία, επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο, εθθιεζίεο, ζρνιεία θαη φπνπ εθδειψλνληαη αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο Δμσηεξηθά απνξξίκκαηα νπνηαζδήπνηε πξνέιεπζεο πνπ βξίζθνληαη ζε νδνχο, θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, αθάιππηα νηθφπεδα θ.ι.π. Φπηηθά απνξξίκκαηα δειαδή θιαξηά, ρφξηα, θχιια θ.ι.π. Δπηθίλδπλα απνξξίκκαηα φπσο κπαηαξίεο, θάξκαθα, ζχξηγγεο, θ.ι.π. Σα ΔΗΓΗΚΑ απνξξίκκαηα πεξηιακβάλνπλ: Μπάδα, ρψκαηα θ.ι.π. Τπφινηπα λνζνθνκείσλ θ.ι.π ΣΟΞΗΚΑ- ΒΛΑΒΔΡΑ ζεσξνχληαη: Δθξεθηηθά ξαδηελεξγά, γεσξγηθά θάξκαθα θ.ι.π. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β

3 ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ Άπθπο 4 ο : Τποσπεώζειρ ηος Γήμος Με βάζε ηνλ παξφληα θαλνληζκφ νη ππνρξεψζεηο ηνπ Γήκνπ θαζνξίδνληαη σο εμήο: Ζ πεξηζπιινγή, ε απνθνκηδή, ε κεηαθνξά θαη ε δηάζεζε ησλ απνξξηκκάησλ Ζ κεηαθνξά ησλ νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ η ζε εηδηθφ κέξνο πνπ θαζνξίδεη ε ππεξεζία. Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην κπνξεί κε απφθαζε ηνπ λα θαζνξίζεη εηδηθφ ηέινο απνθνκηδήο ησλ νγθσδψλ αζηηθψλ απνξξηκκάησλ Ζ θαζαξηφηεηα ησλ δεκνζίσλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ δειαδή φιεο νη εξγαζίεο πεξηζπιινγήο ζε νδνχο, πιαηείεο θαη θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο γεληθψο Ζ ηνπνζέηεζε ησλ θάδσλ απνξξηκκάησλ ζε εηδηθά ζεκεία πνπ νξίδεη ε Σερληθή Τπεξεζία Ζ εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο αλαθχθισζεο Ζ γλσζηνπνίεζε ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 37 ηνπ Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθα Άπθπο 5 ο : Δξαίπεζη από ηον παπόνηα Κανονιζμό Ο Γήκνο δελ ππνρξενχηαη ζηε ζπιινγή θαη απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη ηνμηθά-επηθίλδπλα(εθξεθηηθά, ξαδηελεξγά θιπ). ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΣΩΝ ΠΟΛΗΣΩΝ Άπθπο 6 ο :Τποσπεώζειρ για εζυηεπικά ογκώδη αποππίμμαηα και πποφόνηα κηπεςηικών επγαζιών Σα απνξξίκκαηα απηά (ληνπιάπεο, ειεθηξηθέο ζπζθεπέο θ.α.) δελ εγθαηαιείπνληαη νπνπδήπνηε αιιά παξαιακβάλνληαη απφ ην Γήκν θαηφπηλ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο κε ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ ζην ηει ε απηφ ην ηειέθσλν πξέπεη λα θαινχλ θαη φζνη απνξξίςνπλ θιαδηά, ρφξηα, ρψκαηα, δέληξα, θ.ι.π. Σα κπάδα θαη άιια αδξαλή πιηθά πνπ πξνέξρνληαη απφ εθζθαθέο, αλαθαηλίζεηο θ.ι.π. κεηαθέξνληαη κε επζχλε ηνπ ηδηνθηήηε ή ηνπ εξγνιάβνπ ζηνπο εηδηθνχο ρψξνπο, πνπ νξίδνληαη απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην. Ο Γήκνο κπνξεί λα αλαιάβεη ηε κεηαθνξά ησλ απνξξηκκάησλ απηψλ φηαλ ππάξρεη πξαγκαηηθή αδπλακία απφ ηνλ ηδηνθηήηε λα ηα κεηαθέξεη. ηελ πεξίπησζε πνπ παξακείλνπλ ζην πεδνδξφκην γηα νπνηνδήπνηε ρξνληθφ δηάζηεκα, Θεσξνχληαη φηη θαηαιακβάλνπλ δεκνηηθφ ρψξν θαη νη ππεχζπλνη ππνρξενχληαη ζηελ θαηαβνιή πξνζηίκνπ. Απαγνξεχεηαη ε απφξξηςε ηνπο ζε αθάιππηνπο ρψξνπο φπσο νηθφπεδα, ξέκαηα, πάξθα,θ.α..οη παξαβάηεο ζα ηηκσξνχληαη κε ηελ πνηλή πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 119 ηνπ Νφκνπ 1892/90. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ Άλλερ διαηάξειρ ζσεηικά με ηην καθαπιόηηηα εξυηεπικών σώπυν Άπθπο 7 ο : Τποσπεώζειρ πεζών Απαγνξεχεηαη ε ξίςε απνξξηκκάησλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο(δξφκνπο, πεδνδξφκηα, πιαηείεο,παηδηθέο ραξέο, αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θιπ.). ηνπο παξαβάηεο ζα επηβάιιεηαη πξφζηηκν. Άπθπο 8 ο :Καηαζηημαηαπσών Καηαζηήκαηα πνπ παξάγνπλ απνξξίκκαηα απφ ηελ θαηαλάισζε ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ (αλαςπθηηθά, πξφρεηξν θαγεηφ,θιπ) νθείινπλ λα

4 ηνπνζεηνχλ δνρεία απνξξηκκάησλ θαη λα δηαηεξνχλ δηαξθψο θαζαξφ ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν. Σα ζπλεξγεία απηνθηλήησλ απαγνξεχεηαη λα θαηαιακβάλνπλ ηα πεδνδξφκηα κε ζηαζκεπκέλα απηνθίλεηα θαη λα δηαηεξνχλ φινπο ηνπο γχξσ ρψξνπο θαζαξνχο. ηνπο παξαβάηεο ζα επηβάιιεηαη πξφζηηκν. Άπθπο 9 ο :Καθαπιόηηηα δημοηικών σώπυν σπηζιμοποιούμενυν από επισειπήζειρ Δπηρεηξήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαηφπηλ άδεηαο δεκνηηθνχο θαη θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο φπσο πεξίπηεξα, θαθελεία, θαθεηέξηεο, εζηηαηφξηα θαη ζπλαθή, νθείινπλ λα δηαηεξνχλ ηνπο ρψξνπο θαζαξνχο κε δηθά ηνπο κέζα. ηνπο παξαβάηεο ζα επηβάιιεηαη πξφζηηκν. Άπθπο 10 ο :Λειηοςπγία και καθαπιόηηηα λαφκήρ αγοπάρ Σν σξάξην ιεηηνπξγίαο ηεο ιατθήο αγνξάο νξίδεηαη απφ 7.00 π.κ. έσο θαη κ.κ..οη πσιεηέο θαη έκπνξνη ηεο ιατθήο αγνξάο θαζψο θαη νη πιαλφδηνη κηθξνπσιεηέο νθείινπλ λα δηαηεξνχλ ην ρψξν θαζαξφ θαη λα ζπιιέγνπλ ηα απνξξίκκαηα ζε ζάθνπο ηνπο νπνίνπο ζα καδεχεη ην απνξξηκκαηνθφξν κε ην πέξαο ηνπ σξαξίνπ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ιατθήο αγνξάο. ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ν Γήκνο πξνβαίλεη ζηνλ θαζαξηζκφ ηνπ ρψξνπ θαηαινγίδνληαο ηα έμνδα ζηνπο ππεπζχλνπο. Δπίζεο επηβάιιεη πξφζηηκν ζηνπο ππεπζχλνπο θαη αλ δηαπηζησζεί θαη πάιη παξάβαζε ν Γήκνο πξνβαίλεη ζηελ πξνζσξηλή-ηνπιάρηζηνλ-εμακεληαία αλαζηνιή ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο. Ζ επφκελε παξάβαζε επηθέξεη ηελ νξηζηηθή αλάθιεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο. Δπίζεο νη ππεχζπλνη είλαη ππνρξεσκέλνη θαη γηα ηελ ζπιινγή ησλ πάγθσλ θαη ηεληψλ ηνπο απφ ην ρψξν ηεο ιατθήο αγνξάο. Αλ κεηά ην πέξαο ηνπ σξαξίνπ παξακέλνπλ πάγθνη ζην ρψξν, ζα απνκαθξχλνληαη απφ ζπλεξγείν ηνπ Γήκνπ. ηνπο παξαβάηεο ζα επηβάιιεηαη πξφζηηκν. Άπθπο 11 ο : Καθαπιόηηηα οικοπέδυν Οη ηδηνθηήηεο, νη λνκείο θαη νη ρξήζηεο νηθνπέδσλ νθείινπλ λα ηα δηαηεξνχλ ειεχζεξα απφ απνξξίκκαηα αθφκα θαη φηαλ πξνέξρνληαη απφ ηξίηνπο. Οθείινπλ ινηπφλ λα πξνβαίλνπλ ζε πεξηνδηθή θαζαξηφηεηα απηψλ θαη απνςίισζε ηδηαίηεξα ηνπο ζεξηλνχο κήλεο πνπ ν θίλδπλνο ππξθαγηάο είλαη απμεκέλνο.(ππξνζβεζηηθή Γηάηαμε Αξ.4/2012/ Άξζξν 1 Πεδίν Δθαξκνγήο-Τπνρξεψζεηο) ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο, θαηφπηλ θαη ζπζηάζεσλ,ν Γήκνο έρεη ην δηθαίσκα λα ην θαζαξίδεη θαη λα θαηαινγίδεη ηα έμνδα θαζψο θαη πξφζηηκν ζηνπο ππεπζχλνπο αλάινγα κε ηελ επηθάλεηα ηνπ νηθνπέδνπ: 0,50 αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν(ν.3852/2010, άξζξν 94 παξ.26) Άπθπο 12 ο : Τπαίθπια αποθήκεςζη ςλικών Ζ θαηάιεςε πεδνδξνκίσλ, δξφκσλ ή δεκνηηθψλ ρψξσλ ιφγσ απνζήθεπζεο ή ζηνίβαμεο νηθνδνκηθψλ πιηθψλ, θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ θιπ.πξνυπνζέηεη θαη ηελ ρνξήγεζε ζρεηηθήο άδεηαο θαηάιεςεο ρψξνπ θαη πξνβιέπεηαη θαηαβνιή εηδηθνχ ηέινπο. Οη ππεχζπλνη επίζεο είλαη ππνρξεσκέλνη λα ιακβάλνπλ ηα απαξαίηεηα πξνζηαηεπηηθά κέηξα (θάιπςε κε ιακαξίλεο, λάηινλ θιπ) πξνθεηκέλνπ λα απνηξέπεηαη ν θίλδπλνο δηαζθνξπηζκνχ ηνπο. Αλ απφ απηφ πξνθιεζεί ξχπαλζε ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, ν Γήκνο επηβάιιεη πξφζηηκν ζηνπο ππεπζχλνπο αλάινγα κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ην κέγεζνο ηεο ξχπαλζεο. Άπθπο 13 ο : Μεηαθοπά και θοπηοεκθόπηυζη ανηικειμένυν Όια ηα κεηαθνξηθά κέζα νηθνδνκηθψλ πιηθψλ θαη δσηθψλ απνβιήησλ πξέπεη λα έρνπλ ην θνξηίν ηνπο θαιπκκέλν, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε θαζνδφλ απφξξηςε ησλ κεηαθεξφκελσλ πιηθψλ θαη λα κε ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηε δεκφζηα πγεία θαη αζθάιεηα.

5 ε φζνπο δελ ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο δηαηάμεηο απηνχ ηνπ άξζξνπ ν Γήκνο επηβάιιεη πξφζηηκν. Άπθπο 14 ο : Δγκαηαλελειμμένα οσήμαηα Απαγνξεχεηαη ε ζηάζκεπζε ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο αρξήζησλ ή φρη νρεκάησλ κε ζθνπφ ηελ εγθαηάιεηςε ηνπο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ 15 εκεξψλ. Οη ηδηνθηήηεο ησλ νρεκάησλ είλαη ππνρξεσκέλνη λα ηα απνκαθξχλνπλ κεηά ην πέξαο απηψλ ησλ εκεξψλ. ε αληίζεηε πεξίπησζε ν Γήκνο εθαξκφδεη ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 18 ηεο Τ.Α /824/ πεξί εγθαηαιειεηκκέλσλ νρεκάησλ. Ο Γήκνο έρεη δηθαίσκα λα πξνβεί ζηελ απνκάθξπλζε ησλ νρεκάησλ θαη απφ ηδησηηθνχο ρψξνπο εθφζνλ απνηεινχλ θίλδπλν γηα ηε δεκφζηα πγεία, ηελ αζθάιεηα ησλ θαηνίθσλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, εθαξκφδνληαο ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 παξ.7 ηνπ Νφκνπ 1650/86. Άπθπο 15 ο : Ρύπανζη ελεςθέπυν επιθανειών κοινοσπήζηυν σώπυν Απαγνξεχεηαη ε ξχπαλζε φπσο π.ρ. ε αλαγξαθή κε ζπξέη ζε ηνίρνπο, κλεκεία, θνιφλεο, θνπηηά ηεο ΓΔΖ ή ηνπ ΟΣΔ, ζηέγαζηξα ζηάζεσλ,θιπ. ηνπο παξαβάηεο επηβάιιεηαη πξφζηηκν. Άπθπο 16 ο : Γιαθημίζειρ Απαγνξεχεηαη ε αθηζνθφιιεζε γεληθά ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο εθηφο αλ απνζθνπεί ζηε δεκηνπξγία απνδεδεηγκέλνπ νθέινπο γηα ην Γήκν. Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην δχλαηαη λα νξίδεη ρψξνπο. Δπίζεο απαγνξεχεηαη ε ξίςε δηαθεκηζηηθψλ εληχπσλ. ηνπο παξαβάηεο επηβάιιεηαη πξφζηηκν. Άπθπο 17 ο : Καηοικίδια ζώα Οη ζπλνδνί ησλ θαηνηθίδησλ είλαη ππνρξεσκέλνη λα θξνληίδνπλ ψζηε ηα δψα ηνπο λα κε ξππαίλνπλ ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο θαη λα θαζαξίδνπλ ηηο αθαζαξζίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα θαηνηθίδηα ηνπο. ( Νφκνο 4235/2014 Πεξί θαηνηθίδησλ ) ηνπο παξαβάηεο επηβάιιεηαη πξφζηηκν Άπθπο 18 ο : Ανακύκλυζη ην Γήκν ζα εθαξκφδνληαη πξνγξάκκαηα αλαθχθισζεο γηα : ραξηί, πιαζηηθφ, αινπκίλην, γπαιί θαη ππάξρνπλ νη αληίζηνηρνη θάδνη ειεθηξηθέο θαη ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ν Γήκν ζην ηει ειαζηηθά νρεκάησλ, νξπθηέιαηα, κπαηαξίεο θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ν Γήκν ζην ηει Δπίζεο ζην Γήκν ζα εθαξκφδνληαη θαη ηα αθφινπζα πξνγξάκκαηα: εηδηθά πεξίπηεξα αληακνηβήο GREEN POINT πξνγξάκκαηα αλαθχθισζεο κε ηνπο θνξείο Άπθπο 19 ο : ςλλογή ηάσηηρ Καηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο ν Γήκνο Γεζθάηεο ηνπνζεηεί θνληά ζηνπο θάδνπο απνξξηκκάησλ, βαξέιηα γηα ηελ ζπιινγή ζηάρηεο. Απαγνξεχεηαη ε απφξξηςε ζηάρηεο ζηνπο θάδνπο απνξξηκκάησλ. ηνπο παξαβάηεο επηβάιιεηαη πξφζηηκν Άπθπο 20 ο : Πποζηαζία ππαζίνος Σν πξάζηλν ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηνπ Γήκνπ ζπληεξείηαη θαη πξνζηαηεχεηαη απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ.

6 ε πεξίπησζε θζνξάο ή βιάβεο ζηνπο ρψξνπο πξαζίλνπ θαη θαηφπηλ δηαπίζησζεο απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία, επηβάιιεηαη πξφζηηκν ζηνλ ππεχζπλν. Δπηβάιιεηαη πξφζηηκν θαη γηα θνπή δέληξνπ πνπ αλήθεη ζην Γήκν. Άπθπο 21 ο : Τποσπεώζειρ αγποηών Οη αγξφηεο νθείινπλ θαηά ηηο αγξνηηθέο εξγαζίεο: Να δηαηεξνχλ ηνπο αγξνηηθνχο δξφκνπο θαζαξνχο θαη λα κελ πξνθαινχλ θζνξέο Να κελ πξνθαινχλ θαηαζηξνθή ζηηο ηξηγσληθέο ηάθξνπο ( Υαληάθηα ) θαηά ηελ άξνζε ησλ αγξψλ. Ζ άξνζε πξέπεη λα γίλεηαη ζε απφζηαζε ελφο ( 1 ) κέηξνπ απφ ηελ ηξηγσληθή ηάθξν Σηο θελέο ζπζθεπαζίεο ησλ θπηνθαξκάθσλ κεηά ηε ρξήζε νθείινπλ λα ηηο πιέλνπλ, λα ηηο ηνπνζεηνχλ ζε ζαθνχιεο θαη θαηφπηλ λα ηηο απνξξίπηνπλ ζηνπο εηδηθνχο θάδνπο πνπ βξίζθνληαη έμσ απφ ην ακαμνζηάζην Απαγνξεχεηαη ηα γεσξγηθά κεραλήκαηα θαη ησλ βνεζεηηθψλ απηψλ ( άξνηξα, θαιιηεξγεηέο θ.ι.π. ) λα ηα παξθάξνπλ ζε δξφκνπο, αιιά λα ηα έρνπλ ζε ηδησηηθνχο ρψξνπο. Ο θαζαξηζκφο ησλ γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ απαγνξεχεηαη λα γίλεηαη ζε δξφκνπο θαη πιαηείεο. Δπηβάιιεηαη ην πιχζηκν απηψλ λα γίλεηαη ζε ηδησηηθνχο ρψξνπο, απαγνξεχεηαη δε θαη ε δηαξξνή πδάησλ ζην δξφκν. Άπθπο 22 ο : Ππόγπαμμα εςαιζθηηοποίηζηρ πολιηών ην πιαίζην ηεο Πεξηβαιινληηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο πξνηείλνληαη δξαζηεξηφηεηεο επαηζζεηνπνίεζεο ζε φηη αθνξά ην πεξηβάιινλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ, αιιά θαη εξγαζίεο απφθηεζεο γλψζεσλ θαη εμνηθείσζεο κε ην χπαηζξν, ηελ πφιε, ην ρσξηφ, ηε γεηηνληά καο, ην ζρνιείν καο. Δπηδηψθεηαη απφ ην Γήκν καο φπσο πξνσζεζεί : Ζ ενημέπυζη και εςαιζθηηοποίηζη όλυν, γηα ην πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν δνχκε, αλαπλένπκε, δξαζηεξηνπνηνχκαζηε, δεκηνπξγνχκε η ενεπγόρ ζςμμεηοσή ηυν παιδιών, κέζα απφ πξνζηηέο θαη εχθνιεο πεξηβαιινληηθέο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κέζα θαη γχξσ απφ ην ζρνιείν ηνπο η δημιοςπγία κινήηπυν, μέζυν και μησανιζμών γηα ηε ζηαδηαθή βειηίσζε ηνπ ηνπηθνχ πεξηβάιινληνο -ηνπ πεξίγπξνχ καο-, κε ηε ζπλδξνκή θαη ζπκκεηνρή ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ησλ θνξέσλ ηεο πεξηνρήο, αιιά θαη ηεο εζεινληηθήο εξγαζίαο φισλ καο, η ζηαδιακή αλλαγή ηυν παπαδοζιακών ζηάζευν και ανηιλήτευν ζηνλ επξχηεξν θνηλσληθφ ηζηφ, σο πξνο ην πεξηβάιινλ, ηελ πξνζηαζία, ηελ αλάδεημε θαη ηε βηψζηκε αλάπηπμε. η αποηελεζμαηικόηεπη ανάδειξη ηεο ηνπηθήο πεξηβαιινληηθήο πξνβιεκαηηθήο η διακοπή ηηρ αλόγιζηηρ ζςλλογήρ θαη εθξίδσζεο βνηάλσλ θαη ηζαγηνχ κε ζθνπφ ηελ εκπνξία θαη ηελ κεηαθχηεπζε η εςαιζθηηοποίηζη και ενημέπυζη ηυν Οη πην πάλσ ζηφρνη δελ νινθιεξψλνληαη απφ ηε κηα κέξα ζηελ άιιε. Γελ είλαη κία ή πνιιαπιέο δξάζεηο. Δίλαη έλα πιαίζην δξαζηεξηνηήησλ συπίρ ημεπομηνία λήξηρ. Δίλαη ηπόπορ ζυήρ θαη ζπλνιηθφηεξεο ζπκπεξηθνξάο πξνο ηνλ πεξηβάιινληα - γεηηνληθφ ρψξν ζηνλ νπνίν δνπλ νη καζεηέο, νη εθπαηδεπηηθνί, νη γνλείο, φινη καο. Γελ αθνξά κφλν ζην ηψξα, αιιά θαη ζην αχξην ζηα πιαίζηα ηεο βηψζηκεο θαη αεηθφξνπ δηαρείξηζεο.

7 Οη παξαβάζεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ ζα δηαπηζηψλνληαη θαη ζα βεβαηψλνληαη απφ ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ θαη απφ αηξεηνχο. ε πεξίπησζε θαηαγγειίαο ηξίησλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη επηηφπηα έξεπλα. Δπειπηζηνχκε ζηελ θαηαλφεζε θαη ζπλεξγαζία φισλ θαη επραξηζηνχκε εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηελ ζπλεξγαζία θαη βνήζεηα ζην έξγν καο. Ο Γήκαξρνο Καξαζηέξγηνο Γεκήηξηνο Ο Αληηδήκαξρνο Καζαξηφηεηαο & Πνηφηεηαο Εσήο Υαηδεδήζεο Λάκπξνο Ζ Γ/ηξηα Οηθνλνκηθψλ & Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ Μπαγθξάηζα Υξπζνχια ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΠΡΟΣΗΜΩΝ ΠΗΝΑΚΑ ΥΡΖΜΑΣΗΚΩΝ ΠΡΟΣΗΜΩΝ ΠΟΤ ΔΠΗΒΑΛΛΟΝΣΑΗ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΒΑΖ ΑΡΘΡΩΝ ΣΖ ΚΑΝΟΝΗΣΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΓΔΚΑΣΖ ( Σν χςνο ησλ πξνζηίκσλ ζα θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηα παξφληα ηζρχνπλ κέρξη ηξνπνπνηήζεσο ηνπο ) Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΑΡΑΒΑΖ ( Παπαπομπή άπθπος ηος Κανονιζμού ) ΥΡΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΣΗΜΟ Γηα θαηάιεςε δεκνηηθνχ ρψξνπ απφ εζσηεξηθά νγθψδε απνξξίκκαηα θαη πξντφληα θεπεπηηθψλ εξγαζηψλ ( άπθπο 6 ον ) 50,00 Απαγνξεχεηαη ε απφξξηςε εζσηεξηθψλ νγθσδψλ απνξξηκκάησλ θαη πξντφλησλ θεπεπηηθψλ εξγαζηψλ ζε αθάιππηνπο ρψξνπο ( άξζξν 119 ηνπ Ν. 1892/90 ) ( άπθπο 6 ον ) 600,00 Απαγνξεχεηαη ε ξίςε απνξξηκκάησλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο(δξφκνπο, πεδνδξφκηα, πιαηείεο,παηδηθέο ραξέο, αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θιπ.). ( άπθπο 7 ον ) 20,00 Καηαζηήκαηα πνπ παξάγνπλ απνξξίκκαηα απφ ηελ θαηαλάισζε ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ (αλαςπθηηθά, πξφρεηξν θαγεηφ,θιπ) νθείινπλ λα ηνπνζεηνχλ δνρεία απνξξηκκάησλ θαη λα δηαηεξνχλ δηαξθψο θαζαξφ ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν. ηε κε ηήξεζε ησλ αλσηέξσ πξνβιέπεηαη επηβνιή πξνζηίκνπ ( άπθπο 8 ον ) 100,00 Σα ζπλεξγεία απηνθηλήησλ απαγνξεχεηαη λα θαηαιακβάλνπλ ηα πεδνδξφκηα κε ζηαζκεπκέλα απηνθίλεηα θαη λα δηαηεξνχλ φινπο ηνπο γχξσ ρψξνπο θαζαξνχο. ( άπθπο 8 ον ) 100,00 Δπηρεηξήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαηφπηλ άδεηαο

8 δεκνηηθνχο θαη θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο φπσο πεξίπηεξα, θαθελεία, θαθεηέξηεο, εζηηαηφξηα θαη ζπλαθή, νθείινπλ λα δηαηεξνχλ ηνπο ρψξνπο θαζαξνχο κε δηθά ηνπο κέζα.( άπθπο 9 ον ) 200,00 Σν σξάξην ιεηηνπξγίαο ηεο ιατθήο αγνξάο νξίδεηαη απφ 7.00 π.κ. έσο θαη κ.κ Οη πσιεηέο, έκπνξνη θαη νη πιαλφδηνη κηθξνπσιεηέο νθείινπλ λα δηαηεξνχλ ην ρψξν θαζαξφ θαη λα ζπιιέγνπλ ηα απνξξίκκαηα ζε ζάθνπο ηνπο νπνίνπο ζα καδεχεη ην απνξξηκκαηνθφξν ε κε ηήξεζε ησλ αλσηέξσ πξνβιέπεη επηβνιή πξνζηίκνπ ζηνπο ππεπζχλνπο θαη αλ δηαπηζησζεί θαη πάιη παξάβαζε ν Γήκνο πξνβαίλεη ζηελ πξνζσξηλή-ηνπιάρηζηνλ-εμακεληαία αλαζηνιή ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο. Ζ επφκελε παξάβαζε επηθέξεη ηελ νξηζηηθή αλάθιεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο. ( άπθπο 10 ον ) 50,00 Οη πσιεηέο, έκπνξνη θαη νη πιαλφδηνη κηθξνπσιεηέο είλαη ππνρξεσκέλνη θαη γηα ηελ ζπιινγή ησλ πάγθσλ θαη ηεληψλ ηνπο απφ ην ρψξν ηεο ιατθήο αγνξάο. Αλ κεηά ην πέξαο ηνπ σξαξίνπ παξακέλνπλ πάγθνη ζην ρψξν, ζα απνκαθξχλνληαη απφ ζπλεξγείν ηνπ Γήκνπ ( άπθπο 10 ον ) 50,00 Καζαξηφηεηα νηθνπέδσλ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3852/2010 άξζξν 94 πεξ. 26 ( άπθπο 11 ον ) 0,50 / η.κ. Καηάιεςε πεδνδξνκίσλ, δξφκσλ ή δεκνηηθψλ ρψξσλ ιφγσ απνζήθεπζεο ή ζηνίβαμεο νηθνδνκηθψλ πιηθψλ, θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ θιπ ( άπθπο 12 ον ) Με απφθαζε Γ Όια ηα κεηαθνξηθά κέζα νηθνδνκηθψλ πιηθψλ θαη δσηθψλ απνβιήησλ πξέπεη λα έρνπλ ην θνξηίν ηνπο θαιπκκέλν, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε θαζνδφλ απφξξηςε ησλ κεηαθεξφκελσλ πιηθψλ θαη λα κε ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηε δεκφζηα πγεία θαη αζθάιεηα. ε φζνπο δελ ζπκκνξθψλνληαη πξνβιέπεηε πξφζηηκν ( άπθπο 13 ον ) 100,00 Δγθαηαιειεηκκέλα νρήκαηα ( άπθπο 14 ον ) Δθαξκνγή ηεο Απαγνξεχεηαη ε ξχπαλζε φπσο π.ρ. ε αλαγξαθή κε ζπξέη ζε ηνίρνπο, κλεκεία, θνιφλεο, θνπηηά ηεο ΓΔΖ ή ηνπ ΟΣΔ, ζηέγαζηξα ζηάζεσλ,θιπ ( άπθπο 15 ον ) 200,00 Απαγνξεχεηαη ε αθηζνθφιιεζε ζηνπο θάδνπο απνξξηκκάησλ θαη γεληθά ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο εθηφο αλ απνζθνπεί ζηε δεκηνπξγία νθέινπο γηα ην Γήκν. ( άπθπο 16 ον ) 200,00 Απαγνξεχεηαη ε ξίςε δηαθεκηζηηθψλ εληχπσλ ( άπθπο 16 ον ) 200,00 Οη ζπλνδνί ησλ θαηνηθίδησλ είλαη ππνρξεσκέλνη λα θξνληίδνπλ ψζηε ηα δψα ηνπο λα κε ξππαίλνπλ δηαδηθαζίαο ηεο Τ.Α /824/ πεξί εγθαηαιειεηκκέλσλ νρεκάησλ

9 ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο θαη λα θαζαξίδνπλ ηηο αθαζαξζίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα θαηνηθίδηα ηνπο. ( άπθπο 17 ον ) 50,00 Απαγνξεχεηαη ε απφξξηςε ζηάρηεο ζηνπο θάδνπο απνξξηκκάησλ. ( άπθπο 19 ον ) 100,00 Σν πξάζηλν ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηνπ Γήκνπ ζπληεξείηαη θαη πξνζηαηεχεηαη απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ. ε πεξίπησζε θζνξάο ή βιάβεο ζηνπο ρψξνπο πξαζίλνπ θαη θαηφπηλ δηαπίζησζεο απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία, επηβάιιεηαη πξφζηηκν ζηνλ ππεχζπλν. ( άπθπο 20 ον ) 200,00 Σν πξφζηηκν γηα θνπή δέληξνπ πνπ αλήθεη ζην Γήκν θαη θαηφπηλ δηαπίζησζεο απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία, επηβάιιεηαη πξφζηηκν ζηνλ ππεχζπλν. ( άπθπο 20 ον ) 400,00 Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηα αλσηέξσ, κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε Α Π Ο Φ Α Η Ε Δ Η Ομόθυνα Καηαξηίδεη ηνλ Καλνληζκφ Καζαξηφηεηαο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ Γεζθάηεο φπσο νιφθιεξν ην θείκελν ηνπ θαη ην παξάξηεκα απηνχ εκθαλίδεηαη ζηελ εηζήγεζε ηεο παξνχζαο. Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 270/2015 Έηζη έρεη ζπληαρζεί θαη ππνγξάθεηαη Ο Πξφεδξνο Αθξηβέο Απφζπαζκα Γεζθάηε, 16 Οθησβξίνπ 2015 Ο Γήκαξρνο Σα Μέιε Καξαζηέξγηνο Θ. Γεκήηξηνο

Θ Ε Μ Α: Σξνπνπνίεζε ηεο ππ. αξηζκ, 270/2015 απφθαζε ηνπ Γ κε ζέκα: Φήθηζε Καλνληζκνχ θαζαξηφηεηαο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ Γεζθάηεο

Θ Ε Μ Α: Σξνπνπνίεζε ηεο ππ. αξηζκ, 270/2015 απφθαζε ηνπ Γ κε ζέκα: Φήθηζε Καλνληζκνχ θαζαξηφηεηαο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ Γεζθάηεο ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΠΟΠΑΜΑ Απφ ην Πξαθηηθφ ηεο αξηζκ. 7/2016 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γεζθάηεο. Απιθμ. Απόθαζηρ: 88/2016 Θ Ε Μ Α: Σξνπνπνίεζε ηεο ππ. αξηζκ, 270/2015 απφθαζε ηνπ Γ κε ζέκα:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Απόθαζε γηα ηξνπνπνίεζε ηωλ ππ αξ. 354/30-9-1997 & 280/14-9-2000 θαλνληζηηθώλ απνθάζεωλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πεξί «Καλνληζκνύ θαζαξηόηεηαο θαη πξνζηαζίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο» ΤΟ ΓΖΜΟΤΗΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΗΟ ΑΠΟΦΑΣΗΕΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΟ ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ Σ Ο Τ Π Ε Ρ Ι Β Α ΛΛΟΝΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' - ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ & ΔΝΝΟΗΔ

ΓΖΜΟ ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ Σ Ο Τ Π Ε Ρ Ι Β Α ΛΛΟΝΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' - ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ & ΔΝΝΟΗΔ ΓΖΜΟ ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ Σ Ο Τ Π Ε Ρ Ι Β Α ΛΛΟΝΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' - ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ & ΔΝΝΟΗΔ ΑΡΘΡΟ 1 Αληηθείκελν ηνπ Καλνληζκνχ Η θαζαξηφηεηα ζην Γήκν θαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Αιγιαλείας 2014

Δήμος Αιγιαλείας 2014 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ > Δηζαγσγηθφ ζεκείσκα > ΑΡΥΔ > ΣΟΥΟΗ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΚΑΗ ΔΝΝΟΗΔ/ΟΡΗΜΟΗ Άξζξν 1: Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ Άξζξν 2: Αξκνδηφηεηα γηα ηε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θαλνληζκνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΒΩ12-ΜΙΠ ΑΡΗΘΜΟ 6

ΑΔΑ: 4ΑΣΒΩ12-ΜΙΠ ΑΡΗΘΜΟ 6 ΑΡΗΘΜΟ 6 ΑΔΑ: 4ΑΣΒΩ12-ΜΙΠ Α Π Ο Π Α Μ Α ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΚΤΓΡΑ ΣΗ 30 ΜΑΡΣΗΟΤ 2011 ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ: 115/2011 ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ Έγθξηζε θαλνληζκνχ Καζαξηφηεηαο. ήκεξα Σεηάξηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο κε αξηζκ.9/8-6-15 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Νάνπζαο

ΑΠΟΠΑΜΑ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο κε αξηζκ.9/8-6-15 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Νάνπζαο Απιθμόρ απόθαζηρ 209/2015 ΑΠΟΠΑΜΑ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο κε αξηζκ.9/8-6-15 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Νάνπζαο Πεπίληψη: Έγκπιζη ή μη ηος κανονιζμού λειηοςπγίαρ Δμποποπανήγςπηρ Κοπανού 2015 ηε Νάνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ. ΓΡΑΦ. ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΖΩΗ ςνεδπίαζη 21 η ηηρ 12/12/2012 Α Π Ο Π Α Μ Α

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ. ΓΡΑΦ. ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΖΩΗ ςνεδπίαζη 21 η ηηρ 12/12/2012 Α Π Ο Π Α Μ Α ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ANAΡΣΗΣΕΑ ΓΡΑΦ. ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΖΩΗ ςνεδπίαζη 21 η ηηρ 12/12/2012 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθφ απφ ηελ 21 ε πλεδξίαζε ηεο 12-12-2012 ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο. Αξ. Απφθαζεο : 108/2012

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

EΗΓΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΛΑΥΑΝΑΓΟΡΑ ΚΡΔΑΣΑΓΟΡΑ Κ.Α.Θ. Α.Δ.

EΗΓΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΛΑΥΑΝΑΓΟΡΑ ΚΡΔΑΣΑΓΟΡΑ Κ.Α.Θ. Α.Δ. EΗΓΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΛΑΥΑΝΑΓΟΡΑ ΚΡΔΑΣΑΓΟΡΑ Κ.Α.Θ. Α.Δ. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 2012 Πίνακαρ πεπιεσομένων ελ. Αξζξν 1. ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ Κ.Α.Θ. Α.Δ. ΚΑΗ ΛΟΗΠΟΗ ΒΟΖΘΖΣΗΚΟΗ ΥΩΡΟΗ.... 3 Αξζξν 2. ΗΥΤ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

aαθλζσημοτ ΓΖΜΟΤ ΝΔΣΟΡΗΟΤ

aαθλζσημοτ ΓΖΜΟΤ ΝΔΣΟΡΗΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΧΦΔΛΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΖΜΟΤ ΝΔΣΟΡΗΟΤ (ΓΖ.Κ.Δ.Π.Α) aαθλζσημοτ ΓΖΜΟΤ ΝΔΣΟΡΗΟΤ. Αξηζ. Απνθ.:31/2015 ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην Πξαθηηθό ηεο 17εο/2015 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΩΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ Ππακηικό ηηρ με απιθμό 10 ηρ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 4. Δήκαο Υαξάιακπνο Πξόεδξνο Υξηζηάθεο Δεκήηξηνο Κνπηζνπκπνύ ηακαηηθή

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 4. Δήκαο Υαξάιακπνο Πξόεδξνο Υξηζηάθεο Δεκήηξηνο Κνπηζνπκπνύ ηακαηηθή ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 4 ήκεξα ηελ 23 ε επηεκβξίνπ 2012, εκέξα Κπξηαθή θαη ώξα 19:30 κ.κ. ζπλήιζε ην Σνπηθό πκβνύιην ηεο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο Απηδεαο ηεο Δεκνηηθήο Ελόηεηαο Νηάησλ ηνπ Δήκνπ Επξώηα ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ Πξαθηηθό ηεο κε αξηζκό 14 εο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ Πξαθηηθφ ηεο κε αξηζκφ 8 εο

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ

ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ Ο παξώλ θαλνληζκόο θαζαξηόηεηαο απνηειεί θσδηθνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θαλνληζκνύ πνπ ςεθίζζεθε κε ηελ ππ αξηζ. 229/1999 απόθαζε ηνπ Γ.. θαη εθείλσλ πνπ ηνλ ζπκπιήξσζαλ κε ηηο ππ

Διαβάστε περισσότερα