ΓΖΜΟ ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ Σ Ο Τ Π Ε Ρ Ι Β Α ΛΛΟΝΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' - ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ & ΔΝΝΟΗΔ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΖΜΟ ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ Σ Ο Τ Π Ε Ρ Ι Β Α ΛΛΟΝΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' - ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ & ΔΝΝΟΗΔ"

Transcript

1 ΓΖΜΟ ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ Σ Ο Τ Π Ε Ρ Ι Β Α ΛΛΟΝΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' - ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ & ΔΝΝΟΗΔ ΑΡΘΡΟ 1 Αληηθείκελν ηνπ Καλνληζκνχ Η θαζαξηφηεηα ζην Γήκν θαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη θνηλσληθά αγαζά πνπ απνθηνχληαη κε ηε ζπλερή ζπλεξγαζία ησλ πνιηηψλ - θαηνίθσλ θαη ηνπ Γήκνπ θαη πξνζηαηεχνληαη απφ δηαηάμεηο, ππνρξεψζεηο θαη δηθαηψκαηα. Ο παξψλ Καλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν: Σελ ηήξεζε ηεο θαζαξηφηεηαο ζην Γήκν θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο πγείαο. Σε ζσζηή δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ - ζηεξεψλ απνβιήησλ (ζπζθεπαζία, ζπιινγή, απνθνκηδή, αλαθχθισζε, δηάζεζε). Σε γλσζηνπνίεζε θαη ζπκκφξθσζε ζηηο ζρεηηθέο δεκνηηθέο δηαηάμεηο. Με βάζε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην, νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ ππεξηζρχνπλ φηαλ δελ είλαη αληίζεηεο κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο, ηηο δηαηάμεηο ηνπ πγεηνλνκηθνχ θαλνληζκνχ, ηηο αζηπλνκηθέο θαη άιιεο εηδηθέο δηαηάμεηο. ΑΡΘΡΟ 2 Τπφρξενη γηα ηελ ηήξεζε θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνχ είλαη: Οη ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο & πξαζίλνπ, ε Γεκνηηθή Αζηπλνκία θαη νη αξκφδηεο Αζηπλνκηθέο Αξρέο. Δπίζεο νη θάηνηθνη θαη νη θνηλσληθνί θνξείο ηνπ Γήκνπ καο, νθείινπλ λα αθνινπζνχλ ηνπο θαλφλεο γηα ηελ πην απνηειεζκαηηθή επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο απνζηνιήο. ΑΡΘΡΟ 3 Πξνζδηνξηζκφο θαη ηαμηλφκεζε απνξξηκκάησλ Ωο απνξξίκκαηα - ζηεξεά απφβιεηα λννχληαη φιεο νη νπζίεο ή αληηθείκελα, θπξίσο ζηεξεάο κνξθήο, πνπ πξνέξρνληαη απφ αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο ή θπζηθνχο θχθινπο θαη παξάγνληαη ζε ρψξνπο δηαβίσζεο, εξγαζίαο, παξαγσγήο, ςπραγσγίαο θαη ρψξνπο αζηηθνχ πεξηβάιινληνο, απφ ηα νπνία ν θάηνρφο ηνπο ζέιεη ή ππνρξενχηαη λα απαιιαγεί. Σα απνξξίκκαηα ηαμηλνκνχληαη ζε: ΑΣΗΚΑ, ΔΗΓΗΚΑ θαη ΣΟΞΗΚΑ - ΒΛΑΒΔΡΑ.

2 Σα αζηηθά απνξξίκκαηα πεξηιακβάλνπλ: α) εζσηεξηθά απνξξίκκαηα κε νγθψδε (φπσο πρ ππνιείκκαηα ηξνθψλ θαη άρξεζηα είδε, δειαδή πιηθά ζπζθεπαζίαο, άδεηεο θνλζέξβεο, ζαθνχιεο, θνπξέιηα ζε κηθξή πνζφηεηα, άρξεζηα ραξηηά, θ.ιπ.) πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ζπλήζε θαζαξηφηεηα ή απφ ηα ππνιείκκαηα θνπδίλαο (θαη φρη απφ ηελ θχξηα ζπλήζε παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα) νηθηψλ, θαηαζηεκάησλ, γξαθείσλ θαη γεληθά φισλ ησλ ρψξσλ φπνπ εθδειψλνληαη αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο. β) εζσηεξηθά απνξξίκκαηα νγθψδε είλαη ηα απνξξίκκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνπο παξαπάλσ ρψξνπο αιιά είλαη νγθψδε (φπσο π.ρ άρξεζηεο νηθηαθέο ζπζθεπέο-αλαθπθιψζηκεο, παιηά έπηπια, ζηξψκαηα, θ.ι.π). γ) εμσηεξηθά απνξξίκκαηα νπνηαζδήπνηε θχζεο θαη πξνέιεπζεο πνπ εγθαηαιείπνληαη ζε νδνχο, θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, αθάιππηα νηθφπεδα θαζψο θαη απηά πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα ηκήκαηα εθείλα ησλ επαξρηαθψλ νδψλ πνπ εθηείλνληαη κφλν κέζα ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο. δ) πξντφληα θεπνπξηθψλ εξγαζηψλ (θιαξηά, θχιια, ρφξηα θ.ι.π). ε) επηθίλδπλα απνξξίκκαηα φπσο κπαηαξίεο, θάξκαθα, ζχξηγγεο, ζπζθεπαζίεο εληνκνθηφλσλ θ.ι.π. Σα εηδηθά απνξξίκκαηα πεξηιακβάλνπλ: α) ζηεξεά απφβιεηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ θχξηα παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα βηνκεραληψλ, βηνηερληψλ, εξγαζηεξίσλ, ζπλεξγείσλ θαη άιισλ κνλάδσλ παξαγσγήο (κέηαιια, μχιν, ραξηί, πιαζηηθά, θνπξέιηα, ζάπηα θξνχηα, ππνιείκκαηα ηξνθψλ θ.ι.π) θαη δελ κνηάδνπλ κε ηα αζηηθά ιφγσ φγθνπ, πνζφηεηαο, πνηφηεηαο, δπλαηφηεηαο κεηαθνξάο θαη ηειηθήο επεμεξγαζίαο. β) ζηεξεά απφβιεηα θέληξσλ πγείαο, λνζνθνκείσλ θαη ζεξαπεπηεξίσλ γεληθά εθηφο εθείλσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ αίζνπζεο ρεηξνπξγείνπ θαη ηνθεηψλ, απφ παζνινγναλαηνκία, κηθξνβηνινγηθά, αηκαηνινγηθά εξγαζηήξηα, απφ ηκήκαηα ινηκσδψλ λφζσλ θ.ι.π, ηα νπνία νδεγνχληαη ππνρξεσηηθά ζε θαχζε απφ εηδηθνχο θιηβάλνπο. γ) απνξξίκκαηα θαη ππφινηπα θαζαξηζκνχ ησλ ρψξσλ ησλ λεθξνηαθείσλ. δ) πξντφληα θαη πιηθά πξνεξρφκελα απφ εθζθαθέο, θαηεδαθίζεηο θαη γεληθά νηθνδνκηθέο εξγαζίεο. ε) απνξξίκκαηα θαη απφβιεηα ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ κε ηηο ζπλήζεηο κεζφδνπο απνθνκηδήο θαη νρήκαηα. ζη) απηνθίλεηα, νρήκαηα, ζθάθε θαη κεραλήκαηα αλαθπθιψζηκα γεληθψο θαζψο θαη κέξε ηνπο, άρξεζηα ή εγθαηαιεηκκέλα. Ωο ηνμηθά - επηθίλδπλα απνξξίκκαηα ζεσξνχληαη φια φζα πεξηέρνπλ νπζίεο πνπ εγθπκνλνχλ θηλδχλνπο γηα ηελ πγεία θαη ην πεξηβάιινλ θαη ησλ νπνίσλ ε ζπιινγή, απνθνκηδή θαη δηάζεζε γίλεηαη κε ηξφπνπο, κεζφδνπο θαη κεηαθνξηθά κέζα δηαθνξεηηθά απφ ηα ζπλεζηζκέλα. πγθεθξηκέλα: α) γεσξγηθά θάξκαθα, εθξεθηηθά, ξαδηελεξγά θ.ι.π.

3 β) απνξξίκκαηα θέληξσλ πγείαο, λνζνθνκείσλ, θιηληθψλ θαη ζεξαπεπηεξίσλ γεληθά, πνπ πξνέξρνληαη απφ αίζνπζεο ρεηξνπξγείσλ θαη ηνθεηψλ, απφ παζνινγναλαηνκηθά, κηθξνβηνινγηθά, αηκαηνινγηθά εξγαζηήξηα, απφ ηκήκαηα ινηκσδψλ λφζσλ θ.ι.π. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β' - ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΑΡΘΡΟ 4 Τπνρξεψζεηο ηνπ Γήκνπ Τπνρξεψζεηο ηνπ Γήκνπ είλαη: α) Ζ πεξηζπιινγή, απνθνκηδή, κεηαθνξά θαη δηάζεζε ησλ κε νγθσδψλ αζηηθψλ απνξξηκκάησλ. Η πεξηζπιινγή γίλεηαη κε ηξφπν ψζηε λα απνθεχγεηαη ε δηαζπνξά απνξξηκκάησλ θαηά ηε θφξησζε θαη θαηά ηε κεηαθνξά ζηνλ ηφπν ηαθήο. Η απνθνκηδή γίλεηαη βάζε πξνγξάκκαηνο ηεο Τπεξεζίαο Καζαξηφηεηαο ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο θάζε πεξηνρήο. Σα απνξξίκκαηα κεηαθέξνληαη ζε ρψξνπο ηαθήο ησλ απνξξηκκάησλ, ζε θέληξα δηαινγήο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ ή φπνπ αιινχ νξίδεη ε Γεκνηηθή Αξρή. β) Ζ απνθνκηδή, ε κεηαθνξά θαη δηάζεζε ησλ νγθσδψλ απνξξηκκάησλ (παιηά έπηπια, ζηξψκαηα, πξντφληα θεπνπξηθψλ εξγαζηψλ θ.ι.π), ε νπνία ζα γίλεηαη κεηά απφ ηειεθσληθή ζπλελλφεζε κε ηελ Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο, θαηά ηελ νπνία ζα νξίδνληαη ε κέξα θαη ε ψξα πνπ ζα πεξάζεη εηδηθφ απηνθίλεην ηνπ Γήκνπ γηα ηελ πεξηζπιινγή ηνπο. γ) Ζ απνθνκηδή, ε κεηαθνξά θαη δηάζεζε ησλ εηδηθψλ απνξξηκκάησλ φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 3 γίλεηαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ππεπζχλνπο κε δηθά ηνπο κέζα θαη επζχλε, παξνπζία ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ, εθφζνλ έρνπλ θαηαβάιιεη ην πξνβιεπφκελν ηέινο απνθνκηδήο αλά ηφλν. δ) Ζ θαζαξηφηεηα ησλ εμσηεξηθψλ ρψξσλ, φιεο νη εξγαζίεο πεξηζπιινγήο θαη απνκάθξπλζεο ζθνππηδηψλ θαη απνξξηκκάησλ πνπ βξίζθνληαη ζε νδνχο, πιαηείεο, θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο θ.ι.π. Οη κέζνδνη θαζαξηζκνχ νξίδνληαη απφ ην Γήκν αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο, ηηο αλάγθεο θαη ηα δηαζέζηκα κέζα. Ο Γήκνο ηνπνζεηεί εηδηθά δνρεία κηθξναπνξξηκκάησλ, ηα νπνία πξέπεη λα ηα δηαηεξεί θαζαξά αδεηάδνληαο ην πεξηερφκελν θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. ε) Ζ ελεκέξσζε ησλ δεκνηψλ γηα ηα πξνγξάκκαηα αλαθχθισζεο απνξξηκκάησλ, π.ρ ησλ ζπζθεπαζηψλ (ραξηί, γπαιί, αινπκίλην, πιαζηηθφ), κπαηαξηψλ, ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ, παιαηψλ ειαζηηθψλ, νξπθηειαίσλ θαη καγεηξηθψλ ιαδηψλ, θαζψο θαη γηα ηα δξνκνιφγηα ησλ νρεκάησλ απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ, ηηο ηπρφλ αιιαγέο, ηα πξνγξάκκαηα θαη ηα δξνκνιφγηα ησλ κεραληθψλ ζαξψζξσλ. ζη) Η εθαξκνγή ηνπ Ν. 2939/2001 ζην Γήκν καο γηα ηελ «ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ» θαζψο θαη άιισλ Πξνεδξηθψλ Γηαηαγκάησλ γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε μερσξηζηά φισλ ησλ πιηθψλ. δ) Ζ ιήςε εθηάθησλ κέηξσλ γηα ηελ θαζαξηφηεηα ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ, φηαλ απηφ απαηηείηαη ιφγσ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ ή ηνπηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ.

4 ε) Η ιήςε κέηξσλ γηα ηελ απνηξνπή παξαγσγήο, δηαθίλεζεο θαη απνζήθεπζεο ηνμηθψλ - επηθίλδπλσλ απνξξηκκάησλ. ζ) Ζ γλσζηνπνίεζε ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ φπσο απηφ πξνβιέπεη ην άξζξν 79 παξ. 4 ηνπ Ν (ΦΔΚ 114 Α ) «Γεκνηηθφο & Κνηλνηηθφο Κψδηθαο» φπσο ηζρχεη. η) Ζ πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ. θ) Ζ δηαηήξεζε ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. ΑΡΘΡΟ 5 Δμαίξεζε απφ ηνλ παξφληα Καλνληζκφ Ο Γήκνο δελ ππνρξενχηαη ζηελ ζπιινγή θαη απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ: ξαδηελεξγά απφβιεηα. εθξεθηηθέο, εχθιεθηεο θαη δηαβξσηηθέο νπζίεο. απφβιεηα πξνεξρφκελα απφ εμαγσγή, επεμεξγαζία θαη απνζήθεπζε κεηαιιεπηηθψλ πφξσλ γεσξγηθά απφβιεηα πξνεξρφκελα απφ πεξηηηψκαηα δψσλ ή κεηά απφ ρξήζε γεσξγηθψλ θαξκάθσλ, εληνκνθηφλσλ θ.ι.π. ηδησηηθνχο θνξείο (εγθαίληα, εθδειψζεηο, θ.η.ι.) ζε δεκφζηνπο θαη δεκνηηθνχο ρψξνπο. βηνηερληθά θαη βηνκεραληθά απνξξίκκαηα. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ - ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΣΩΝ ΠΟΛΗΣΩΝ ΑΡΘΡΟ 6 Τπνρξεψζεηο ησλ θαηνίθσλ Οξηζκφο θαη ηαμηλφκεζε ρψξσλ παξαγσγήο απνξξηκκάησλ θαη ππεχζπλνη ηήξεζεο δηαηάμεσλ. α) «θαηνηθία» ζεσξείηαη ν απηνηειήο ρψξνο κφληκεο ή πξφζθαηξεο δηαβίσζεο αηφκσλ ή νηθνγελεηψλ, δειαδή ε κνλνθαηνηθία, ην δηακέξηζκα ζε πνιπθαηνηθία ή άιινπ ηχπνπ αθίλεηα φπσο π.ρ ε ηξνρνβίια ή ην ηξνρφζπηην. Τπεχζπλνη ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ είλαη γηα ηηο νηθνγέλεηεο νη δχν ζχδπγνη θαη γηα ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ησλ πνιπθαηνηθηψλ, ν δηαρεηξηζηήο. Γηα ηηο αθαηνίθεηεο θαηνηθίεο ππεχζπλνη είλαη νη ηδηνθηήηεο. β) «θαηάζηεκα» ζεσξείηαη ν απηνηειήο ρψξνο φπνπ αζθείηαη εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα απφ πάζεο θχζεσο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο, κφληκα ή πξφζθαηξα, είηε ν ρψξνο απηφο είλαη ηζφγεηνο ή ππφγεηνο, είηε βξίζθεηαη ζε φξνθν ή ζηνά ή ζην βάζνο νηθνπέδσλ. ηελ έλλνηα ησλ θαηαζηεκάησλ ππάγνληαη ηα θάζε είδνπο εξγαζηήξηα, βηνηερλίεο, βηνκεραλίεο, εξγνζηάζηα, ζηεγαζκέλεο ή ππαίζξηεο απνζήθεο, ζέαηξα, θηλεκαηνγξάθνη, αίζνπζεο ζπλαπιηψλ, θέληξα ςπραγσγίαο θαη δηαζθέδαζεο, μελνδνρεία, ρψξνη εθηξνθήο -αλαπαξαγσγήο δψσλ, βνπζηάζηα,

5 πηελνηξνθία, λνζνθνκεία, θιηληθέο, ζρνιεία (ηδησηηθά - δεκφζηα), βξεθνλεπηαθνί ζηαζκνί θαη γεληθά φινη νη ρψξνη πνπ δελ κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ ζαλ θαηνηθίεο ή γξαθεία. Τπεχζπλνη ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ είλαη ην πξφζσπν ή ηα πξφζσπα ζην φλνκα ησλ νπνίσλ αζθείηαη ε επηρείξεζε ή ν δηεπζπληήο ηεο επηρείξεζεο πνπ ραξαθηεξίδεηαη ζαλ θαηάζηεκα. Δηδηθφηεξα γηα δηάθνξα Ννζνθνκεία, ηδξχκαηα θ.ι.π ππεχζπλνο είλαη ν Πξφεδξνο ηνπ Γ. ή ειιείςεη απηνχ, ν αληίζηνηρνο Γηεπζπληήο. γ) «γξαθείν» ζεσξείηαη ν απηνηειήο ρψξνο πνπ είλαη έδξα θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ γηα ηελ άζθεζε, κφληκα ή πξφζθαηξα νπνηνπδήπνηε επαγγέικαηνο πνπ έρεη ζρέζε θπξίσο κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ. ηελ έλλνηα ησλ γξαθείσλ ππάγνληαη θαη αθίλεηα ή ρψξνη φπνπ ιεηηνπξγνχλ δεκφζηεο ππεξεζίεο ή ππεξεζίεο Ν.Π.Γ.Γ, νξγαληζκψλ θνηλήο σθειείαο θαη Ν.Π.Ι.Γ ή Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη επηρεηξήζεηο απηψλ. Γηα ηα γξαθεία ππεχζπλνη είλαη ηα πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, γηα ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, Ν.Π.Γ.Γ, Ν.Π.Ι.Γ θ.ι.π ππεχζπλνο είλαη ν Γηεπζπληήο Γηνηθεηηθνχ ή ν Πξντζηάκελνο Γηνηθεηηθνχ εθεί φπνπ δελ ππάξρεη Γηεπζπληήο. δ) «νηθφπεδν» ζεσξείηαη ν αθάιππηνο ρψξνο πεξηθξαγκέλνο ή κε, εληφο ή εθηφο ζρεδίνπ πφιεσο (αγξνηεκάρην). Γηα ηα «νηθφπεδα» ππεχζπλνο είλαη ν ηδηνθηήηεο ή ν λνκέαο ηνπ. ε) γηα ηηο «βηνκεραληθέο» ελ γέλεη κνλάδεο ππεχζπλνο είλαη ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν, νξηδφκελν εθάζηνηε απφ ηε δηεχζπλζε ηεο κνλάδαο θαη γλσζηνπνηνχκελν ζην Γήκν. ΑΡΘΡΟ 7 Τπνρξεψζεηο ππεπζχλσλ γηα κλεκεία, αγάικαηα, αζηηθφ εμνπιηζκφ α) Η ξχπαλζε κλεκείσλ, αγαικάησλ, αξραηνινγηθψλ ρψξσλ ή ινηπψλ δεκνηηθψλ ή δεκνζίσλ ρψξσλ θαη θηηξίσλ, απνηειεί παξάβαζε θαη επηβάιιεη πξφζηηκα αλάινγα κε ηελ έθηαζε ηεο παξάβαζεο θαη ηηο δαπάλεο απνθαηάζηαζεο. Πξνηεηλφκελν Πξφζηηκν απφ β) Η ξχπαλζε θαη ε θαηαζηξνθή ηνπ αζηηθνχ εμνπιηζκνχ (παγθάθηα, θάγθεια, ζηάζεηο ιεσθνξείσλ, θάδνη απνξξηκκάησλ, θαιάζηα γηα κηθξναπνξξίκκαηα, πηλαθίδεο, θνιψλεο ειεθηξνθσηηζκνχ θ.η.ι) πξνζβάιεη ηελ αηζζεηηθή εηθφλα ηνπ Γήκνπ θαη απνηειεί παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ θαη επηζχξεη πνηλέο αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. Πξνηεηλφκελν Πξφζηηκν απφ ΑΡΘΡΟ 8 Τπνρξεψζεηο ππεπζχλσλ γηα ηα εζσηεξηθά κε νγθψδε αζηηθά απνξξίκκαηα Σα εζσηεξηθά κε νγθψδε απνξξίκκαηα πξέπεη λα ζπζθεπάδνληαη θαη λα ηνπνζεηνχληαη πξνο απνθνκηδή απφ ηνπο θαηνίθνπο, κε απζηεξή ηήξεζε ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. πγθεθξηκέλα:

6 α) Οη θάηνηθνη νθείινπλ λα έρνπλ ζπζθεπαζκέλα ηα απνξξίκκαηά ηνπο ζε πιαζηηθνχο αλζεθηηθνχο ζάθνπο (θαηά πξνηίκεζε καχξνπ ρξψκαηνο απφ αδηαθαλέο πιηθφ), ηνπο νπνίνπο πξέπεη απφ ην πξσί, πξηλ ηελ ψξα δηέιεπζεο ηνπ απνξξηκκαηνθφξνπ, λα έρνπλ απνζέζεη ζηα θαιάζηα ή ζηνπο θάδνπο πνπ έρεη ηνπνζεηήζεη ν Γήκνο ζην δξφκν ηνπο. Αλ δελ ππάξρνπλ θάδνη απνξξηκκάησλ, νη δεκφηεο νθείινπλ λα ηνπνζεηήζνπλ ηνπο πιαζηηθνχο ζάθνπο κε ηα απνξξίκκαηα κπξνζηά ζην ζπίηη ηνπο θαη πνπζελά αιινχ, ρξεζηκνπνηψληαο φκσο εηδηθά πιαζηηθά δνρεία πνπ ζα θιείλνπλ εξκεηηθά κε αλάινγν θαπάθη θαη ηα νπνία ζα δηαηεξνχληαη θαζαξά εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά κε επζχλε ησλ ηδηνθηεηψλ ηνπο, ζα είλαη δε ιεηηνπξγηθά θαη εχρξεζηα γηα ηνπο εξγάηεο απνθνκηδήο. β) Σα απνξξίκκαηα πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλα απφ πγξά απφβιεηα γηα λα κελ δεκηνπξγνχλ ξχπαλζε, δπζνζκία θαη κφιπλζε. γ) Απνξξίκκαηα πνπ δελ είλαη δπλαηή ε παξαιαβή ηνπο ιφγσ δπζθνιίαο πξνζέγγηζεο ηνπ απνξξηκκαηνθφξνπ (ζηελφο δξφκνο, αδηέμνδν), κε επζχλε ησλ θαηφρσλ ηνπο, κεηαθέξνληαη θαη ηνπνζεηνχληαη ζηνλ πιεζηέζηεξν απφ ην Γήκν ζεκείν πξνζηηφ ζηα απνξξηκκαηνθφξα. ε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αηηία δελ είλαη δπλαηή ε απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ, κεηά απφ πξνθνξηθή ή γξαπηή ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ, ηα απνξξίκκαηα παξακέλνπλ κέζα ζηελ ηδηνθηεζία ηνπο κε επζχλε ησλ θαηφρσλ ηνπο. δ) Απαγνξεχεηαη απζηεξά ε ηνπνζέηεζε απνξξηκκάησλ ζε λεζίδεο, πιαηείεο, πάξθα, πεδνδξφκνπο, νηθφπεδα, άιζε, έμσ απφ μέλε ηδηνθηεζία, ζηηο θνιφλεο ή νπνπδήπνηε αιινχ, θαζψο θαη ε ξίςε ηνπο ζην δξφκν ή ζην πεδνδξφκην απφ νπνηνδήπνηε χςνο. ηνπο παξαβάηεο επηβάιιεηαη ην αληίζηνηρν πξφζηηκν. Πξνηεηλφκελν Πξφζηηκν γηα θάζε ζαθνχια 50. ε) Σνπνζέηεζε θάδσλ απνξξηκκάησλ. 1. ε θάζε θαηλνχξγηα άδεηα θαηνηθίαο πνπ εθδίδεηαη, ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη επαθξηβψο ν ρψξνο ζηνλ νπνίν ζα ηνπνζεηείηαη ν θάδνο κεραληθήο απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ θαη νπσζδήπνηε πξηλ ηελ ζχλδεζε ηνπ θηηξίνπ κε ηα δίθηπα ΓΔΗ & Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο λα πηζηνπνηείηαη κε απηνςία απφ ηηο ππεξεζίεο, ε χπαξμε απηνχ ηνπ ρψξνπ. ηε ζπλέρεηα ε Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ ζα ηνπνζεηεί ζην ζεκείν απηφ θάδν κεραληθήο απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ, εθηφο θαη αλ νη θάηνηθνη ηνπ θηηξίνπ επηζπκνχλ λα ηνπνζεηήζνπλ νη ίδηνη δηθφ ηνπο θάδν κεραληθήο απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ. ε θάζε πεξίπησζε φκσο ζα είλαη θαηάιιεινο γηα απνθνκηδή απφ ηα εηδηθά απνξξηκκαηνθφξα νρήκαηα ηνπ Γήκνπ. 2. Γηα ηηο ήδε ππάξρνπζεο θαηνηθίεο, ζα ηνπνζεηεζνχλ, φπνπ δελ ππάξρνπλ, θάδνη απνξξηκκάησλ ζε ζεκεία ηεο πφιεο θαη ησλ νηθηζκψλ, θαηφπηλ εηζεγήζεσο ηεο Τπεξεζίαο Καζαξηφηεηαο, κε γλψκνλα πάληα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ. 3. Οη ζέζεηο ηνπνζέηεζεο θάδσλ απνξξηκκάησλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο( πιαηείεο, νδνχο, θ.η.ι) ζα θαζνξίδνληαη κε εηζήγεζε ηεο Τπεξεζίαο Καζαξηφηεηαο

7 4. Η παξεκπφδηζε ηνπνζέηεζεο, θαηαζθεπήο εζνρψλ, ηνπνζέηεζεο πξνζηαηεπηηθψλ κέζσλ θαη ε εζθεκκέλε θζνξά, απνηειεί παξάβαζε θαη επηβάιιεηαη πξφζηηκν. Πξνηεηλφκελν Πξφζηηκν ) Η κεηαθίλεζε ή αιιαγή ζέζεσο (κφληκεο ή πξνζσξηλήο) θάδσλ απνξξηκκάησλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κφλν απφ ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο, εηδάιισο επηβάιιεηαη πξφζηηκν. Πξνηεηλφκελν Πξφζηηκν ) Η κεξηθή ή νιηθή θαηαζηξνθή θάδσλ ή άιισλ κέζσλ πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο απνξξηκκάησλ απφ βαλδαιηζκνχο, αλακκέλα ηζηγάξα θ.η.ι επηζχξεη πξφζηηκν. Πξνηεηλφκελν Πξφζηηκν ) Η επηθφιιεζε απηνθφιιεησλ, δηαθεκηζηηθψλ αθηζψλ θαη ε αλαγξαθή ζπλζεκάησλ ζε θάδνπο, επηζχξεη πξφζηηκν. Πξνηεηλφκελν Πξφζηηκν ) Η ζηάζε θαη ζηάζκεπζε Ι.Υ. απηνθηλήησλ κπξνζηά ζε θάδνπο απνξξηκκάησλ πνπ πξνθαιεί θπθινθνξηαθφ πξφβιεκα θαη παξεκπφδηζε ηεο ππεξεζίαο θαζαξηφηεηαο γηα ηελ απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ, επηβάιιεη πξφζηηκν. Πξνηεηλφκελν Πξφζηηκν δ) Γελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε ζθνππηδηψλ έμσ απφ ηνπο θάδνπο απνξξηκκάησλ, γηαηί εγθπκνλεί θηλδχλνπο γηα ηελ δεκφζηα πγεία, ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ αηζζεηηθή ηνπ Γήκνπ. ηνπο παξαβάηεο ν Γήκνο επηβάιιεη θάζε θνξά γηα θάζε ζαθνχια ή αληηθείκελν θαζψο θαη γηα ζθνππίδηα κε ζπζθεπαζκέλα θαηαιιήισο, αληίζηνηρα πξφζηηκα. Πξνηεηλφκελν Πξφζηηκν γηα θάζε ζαθνχια θαη γηα ζθνππίδηα κε ζπζθεπαζκέλα θαηαιιήισο 50. ΑΡΘΡΟ 9 Τπνρξεψζεηο ππεπζχλσλ γηα ηα εζσηεξηθά νγθψδε αζηηθά απνξξίκκαηα πζθεπαζία - ελαπφζεζε αζηηθψλ απνξξηκκάησλ. Σα απνξξίκκαηα απηά δελ εγθαηαιείπνληαη νπνπδήπνηε αιιά παξαιακβάλνληαη απφ ην Γήκν κεηά απφ ηειεθσληθή επηθνηλσλία ησλ ππεπζχλσλ κε ηελ ππεξεζία θαζαξηφηεηαο. ηελ πεξίπησζε απηή νη ππεχζπλνη ππνρξενχληαη λα κε βγάδνπλ ηα νγθψδε απνξξίκκαηα ζην πεδνδξφκην απφ πξηλ, αιιά κφλν ην πξσί ηεο εκέξαο πνπ ηνπο αλαθνηλψζεθε φηη ζα πεξάζεη ην εηδηθφ απνξξηκκαηνθφξν ή ην πνιχ απφ ηελ πξνεγνχκελε ηεο θαζνξηζκέλεο εκέξαο δηέιεπζεο ησλ νρεκάησλ. ε θάζε άιιε πεξίπησζε ζεσξείηαη φηη θαηαιακβάλνπλ δεκνηηθφ ρψξν θαη πξνβιέπεηαη θαηαβνιή ζρεηηθνχ ηέινπο. Σα απνξξίκκαηα δελ πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζε ζεκείν πνπ εκπνδίδνπλ ηελ θπθινθνξία πεδψλ ή νρεκάησλ. Δηδηθφηεξα: α) Μηθξέο πνζφηεηεο απφ θχιια, μεξά άλζε, ππφινηπα θαζαξηζκνχ θήπσλ, γθαδφλ θαη ινηπά ζπζθεπάδνληαη ζε αλζεθηηθνχο πιαζηηθνχο ζάθνπο φπσο ηα απνξξίκκαηα. Τπφινηπα θνπήο δέλδξσλ, ζάκλσλ, θιαδηά θαη ινηπά ζπζθεπάδνληαη ζε ειαθξά δέκαηα. Αλ απνξξηθζνχλ ρχκα

8 ζεσξείηαη φηη θαηαιακβάλνπλ δεκνηηθφ ρψξν νπφηε θαηαβάιιεηαη ην ζρεηηθφ ηέινο. Τπφινηπα ρψκαηνο απνκαθξχλνληαη ππνρξεσηηθψο απφ ηνπο ππεχζπλνπο κε δηθά ηνπο κέζα. β) Γηα κεγάιεο πνζφηεηεο απφ θιαδηά, ππφινηπα θνπήο δέληξσλ θ.η.ι θαηαβάιιεηαη παξάβνιν 20 αλά ηφλν γηα ηελ πεξηζπιινγήο ηνπο. γ) Σα πάζεο θχζεσο πιηθά ζπζθεπαζίαο (ραξηνθηβψηηα, μχιηλα θηβψηηα θ.ι.π) ησλ γξαθείσλ θαη θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ηνπνζεηνχληαη πξνο απνθνκηδή, αθνχ πξνεγνπκέλσο έρεη ειαρηζηνπνηεζεί ν φγθνο κε πίεζε, πεξίδεζε θ.ι.π. δ) Σα νγθψδε απνξξίκκαηα ηνπνζεηνχληαη ζε ζεκεία πνπ δελ εκπνδίδεηαη ε θπθινθνξία πεδψλ θαη νρεκάησλ θαη νπσζδήπνηε φρη εληφο ησλ νηθηαθψλ θαη δεκνηηθψλ θάδσλ. ε) Γηα φζνπο παξαβαίλνπλ ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο επηβάιιεηαη πξφζηηκν. ε πεξίπησζε ππνηξνπήο ή ζε πεξηπηψζεηο κεγάιεο θαηάιεςεο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ, παξεκπφδηζεο ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ ή νρεκάησλ ην πξφζηηκν δηπιαζηάδεηαη Πξνηεηλφκελν Πξφζηηκν απφ ΑΡΘΡΟ 10 Τπνρξεψζεηο ππεπζχλσλ εηδηθψλ απνξξηκκάησλ α) Δηδηθά γηα ηα απφβιεηα απφ βηνκεραληθέο θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο φπσο απηέο θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 3 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, ελφηεηα εηδηθψλ απνξξηκκάησλ, παξάγξαθνο α, ν Γήκνο δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα πεξηζπιινγήο. Οη ππεχζπλνη βηνκεραληψλ, βηνηερληψλ, εξγαζηεξίσλ, ζπλεξγείσλ θ.ι.π, πξέπεη λα ηα απνκαθξχλνπλ κε δηθά ηνπο κέζα. Τπνρξενχληαη φκσο κέρξη ηελ εκέξα ηεο απνθνκηδήο, λα θξαηνχλ ηα απνξξίκκαηά ηνπο εηδηθά ζπζθεπαζκέλα ζηα πξναχιηα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη λα κε ηα βγάδνπλ ζην νδφζηξσκα ή ζε άιινπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο. Ο Γήκνο Ωξαηνθάζηξνπ ζπιιέγεη κφλν ηα αζηηθά απφβιεηα ησλ βηνκεραληψλ εθηφο ηεο παξαγσγηθήο ηνπο δηαδηθαζίαο θαη έσο δχν ζαθνχιεο ηε θνξά. ηνπο παξαβάηεο ζα επηβάιιεηαη ην πξνβιεπφκελν πξφζηηκν.πξνηεηλφκελν Πξφζηηκν απφ β) Δηδηθά γηα ηα απφβιεηα ησλ λνζνθνκείσλ θαη ζεξαπεπηεξίσλ, κε εμαίξεζε φζσλ πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 3 ελφηεηα εηδηθψλ απνξξηκκάησλ παξάγξαθνο β, νη ππεχζπλνη είλαη ππνρξεσκέλνη λα θξνληίζνπλ: Γηα ηελ αζθαιή ζπζθεπαζία θαη ελαπφζεζε ζε εηδηθνχο θάδνπο Γηα ην ραξαθηεξηζκφ ηνπο σο «λνζνθνκεηαθά απνξξίκκαηα, κε επηθίλδπλα, κε ηνμηθά» κε απηνθφιιεηε εηηθέηα, ζθξαγίδα ή θαξηέια πάλσ ζηνπο θάδνπο θαη ηηο, κε απηφκαηε πίεζε, πξέζεο. γ) Σα απνξξίκκαηα ησλ ρψξσλ ησλ θνηκεηεξίσλ, ηα πξνεξρφκελα απφ εξγαζίεο θαζαξηζκνχ ησλ δηαθφξσλ ρψξσλ, επεηδή κνηάδνπλ κε ηα εζσηεξηθά αζηηθά νγθψδε θαη κε νγθψδε, θπιάζζνληαη πξνζσξηλά ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο. δ1) Σα κπάδα θαη άιια αδξαλή πιηθά πνπ πξνέξρνληαη απφ εθζθαθέο, θαηεδαθίζεηο, αλαθαηλίζεηο νηθνδνκψλ θ.ι.π, κεηαθέξνληαη κε επζχλε ηνπ ηδηνθηήηε ή ηνπ ππεπζχλνπ εξγαζηψλ, ζε εηδηθφ ρψξν ππνδνρήο κπαδψλ.

9 ε θάζε πεξίπησζε απαγνξεχεηαη ε ελαπφζεζε πιηθψλ ρσξίο θαηάιιειε ζπζθεπαζία (ρχκα) θαη ρσξίο ηε ιήςε ησλ απαξαίηεησλ πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ αζθάιεηα πεδψλ θαη νρεκάησλ θαη ηελ απνθπγή ξχπαλζεο απφ ηε δηαξξνή ησλ πιηθψλ. ηελ πεξίπησζε πνπ παξακέλνπλ ζην πεδνδξφκην, νδφζηξσκα ή άιιν θνηλφρξεζην ρψξν, ζεσξνχληαη φηη θαηαιακβάλνπλ θνηλφρξεζην Γεκνηηθφ ρψξν. Οη παξαβάηεο ζα ηηκσξνχληαη θάζε θνξά κε πξφζηηκν θαη ζεσξείηαη φηη θαηαιακβάλνπλ θνηλφρξεζην ρψξν ρσξίο άδεηα. Σα πξφζηηκα δηπιαζηάδνληαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο ή αλ απφ ηελ έθηαζε ηεο θαηάιεςεο θαη ηνλ θίλδπλν δηαζπνξάο ησλ πιηθψλ, πξνθαινχληαη πξνβιήκαηα ζηελ δεκφζηα πγεία, ηελ αζθάιεηα θαη ηελ επηαμία ηνπ Γήκνπ. Πξνηεηλφκελν Πξφζηηκν απφ δ2) Απαγνξεχεηαη ε απφξξηςε κπαδψλ ζε αθάιππηνπο ρψξνπο φπσο νηθφπεδα, ξέκαηα, πάξθα, άιζε θ.ι.π εληφο ή εθηφο ζρεδίνπ πφιεσο, γηαηί νη ελέξγεηεο απηέο πξνθαινχλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ζην πεξηβάιινλ, δεκηνπξγψληαο εζηίεο ξχπαλζεο. ηνπο παξαβάηεο ηεο δηάηαμεο απηήο εθηφο απφ ηηο πνηλέο πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 119 ηνπ λφκνπ 1892/90 θαη ηηο πξνβιεπφκελεο άιιεο θπξψζεηο, ν Γήκνο επηβάιιεη θάζε θνξά πξφζηηκν. ε πεξίπησζε ππνηξνπήο επηβάιιεηαη πξφζηηκν έσο θαη πεληαπιάζην ηνπ αξρηθά επηβιεζέληνο πξνζηίκνπ αλάινγα κε ην κέγεζνο θαη ηελ ζνβαξφηεηα ηεο ξχπαλζεο. Πξνηεηλφκελν Πξφζηηκν απφ δ3) Γελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε εηδηθψλ θάδσλ (ζθάθεο, containers) ρσξίο ηελ άδεηα θαηάιεςεο θνηλφρξεζησλ (δεκνηηθψλ ή δεκνζίσλ ρψξσλ). Η άδεηα απηή ρνξεγείηαη απφ ην ηκήκα πξνζφδσλ ηνπ Γήκνπ θαη πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζε εκθαλέο ζεκείν. ε αληίζεηε πεξίπησζε επηβάιιεηαη πξφζηηκν γηα θάζε εκέξα παξακνλήο ηνπ εηδηθνχ θάδνπ ζε θνηλφρξεζην ρψξν. ε πεξίπησζε παξακνλήο ηνπ εηδηθνχ θάδνπ ρσξίο άδεηα πέξα ησλ ηξηψλ εκεξψλ, ν εηδηθφο θάδνο απνκαθξχλεηαη απφ ηελ ππεξεζία ρξεψλνληαο ηνπο ππεπζχλνπο ηα έμνδα απνκάθξπλζεο. Πξνηεηλφκελν Πξφζηηκν 200 ηελ εκέξα. δ4) Γελ επηηξέπεηαη ε εζθεκκέλε εγθαηάιεηςε αληηθεηκέλσλ ή κπαδψλ απφ επαγγεικαηηθά απηνθίλεηα εξγνιάβσλ ή κεηαθνξηθψλ εηαηξηψλ ζε δξφκνπο ή άιινπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο. ηνπο παξαβάηεο επηβάιιεηαη πξφζηηκν. Πξνηεηλφκελν Πξφζηηκν απφ δ5) Οη ππεχζπλνη νθείινπλ λα ηεξνχλ φια ηα κέηξα αζθαιείαο γηα ηνπο πεδνχο θαη ηα νρήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο. ΑΡΘΡΟ 11 Τπνρξεψζεηο ππεπζχλσλ ηνμηθψλ - επηθίλδπλσλ απνξξηκκάησλ. α) Σα απνξξίκκαηα πνπ πεξηγξάθνληαη σο γεσξγηθά θάξκαθα, εθξεθηηθά, ξαδηελεξγά θ.ι.π, θπιάζζνληαη, απνθνκίδνληαη θαη δηαηίζεληαη κε απνθιεηζηηθή επζχλε ησλ ππφρξεσλ. Οη ππεχζπλνη ππνρξενχληαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο απνθνκηδήο λα ηα θξαηνχλ ζπζθεπαζκέλα ζηα πξναχιηα ησλ επηρεηξήζεσλ, λα κελ ηα βγάδνπλ ζην πεδνδξφκην θαη ε απνκάθξπλζε ηνπο λα γίλεη κε δηθά ηνπο κέζα.

10 ηνπο παξαβάηεο ηεο δηάηαμεο απηήο ν Γήκνο επηβάιιεη θάζε θνξά πξφζηηκν. Πξνηεηλφκελν Πξφζηηκν απφ β) Σα απνξξίκκαηα ησλ θέληξσλ πγείαο, λνζνθνκείσλ, θιηληθψλ θαη ζεξαπεπηεξίσλ γεληθά, πνπ πξνέξρνληαη απφ αίζνπζεο ρεηξνπξγείσλ θαη ηνθεηψλ, απφ παζνινγναλαηνκηθά -κηθξνβηνινγηθά - αηκαηνινγηθά εξγαζηήξηα, απφ ηκήκαηα ινηκσδψλ λφζσλ θ.ι.π., θαζψο θαη θάξκαθα, γάδεο, ζχξηγγεο: Σνπνζεηνχληαη ζε θφθθηλνπ ρξψκαηνο πιαζηηθέο αλζεθηηθέο ζηεγαλέο ζαθνχιεο κε ηελ εκθαλή επηγξαθή «Ννζνθνκεηαθά απνξξίκκαηα επηθίλδπλα - κνιπζκαηηθά» νη νπνίεο ζα θιείλνληαη θαιά θαη κφληκα ζην πάλσ κέξνο ηνπο. Σα απνξξίκκαηα απηά ζα ηνπνζεηνχληαη ζε θάδνπο, εηδηθνχ ρξψκαηνο, δηαθνξεηηθνχ απφ απηφ ησλ θάδσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα ηα αζηηθά απνξξίκκαηα ν Γήκνο Ωξαηνθάζηξνπ, κε αλάινγεο επηγξαθέο, πνπ ζα θιεηδψλνπλ κε επζχλε ησλ ππφρξεσλ ή ελαιιαθηηθά ζα θπιάζζνληαη πξνζσξηλά ζε εηδηθνχο ρψξνπο κέζα ζηα πξναλαθεξζέληα ηδξχκαηα (ζχκθσλα κε φινπο ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο), κέρξη ηελ εηδηθή απνθνκηδή ηνπο. Η απνθνκηδή ηνπο ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε επζχλε ησλ ππφρξεσλ, νη νπνίνη ζχκθσλα κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε Ζ.Π.37591/2031/ ΦΔΚ 1419 Β/ πξέπεη λα θξνληίδνπλ γηα ηελ ζπιινγή, κεηαθνξά, απνζήθεπζε, αμηνπνίεζε, επεμεξγαζία ή δηάζεζε. ηνπο παξαβάηεο ηεο δηάηαμεο απηήο ν Γήκνο επηβάιιεη θάζε θνξά πξφζηηκν. Πξνηεηλφκελν Πξφζηηκν απφ

11 ΑΡΘΡΟ 12 Τπνρξεψζεηο ππεπζχλσλ ζρεηηθά κε ηελ αλαθχθισζε Σα ζηεξεά απφβιεηα απνηεινχλ ζεκαληηθή πεγή ξχπαλζεο κε ζπλερψο απμαλφκελεο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ, δεκηνπξγψληαο κία αδηθαηνιφγεηε ζπαηάιε ησλ θπζηθψλ πφξσλ. ηελ Διιάδα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ ηζρχεη ν Νφκνο 2939/2001 (ΦΔΚ 179 Α) «πζθεπαζίεο θαη ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ - ίδξπζε Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο πζθεπαζηψλ θαη Άιισλ Πξντφλησλ ( ΔΟΔΓΑΠ)», ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν νη Ο.Σ.Α ππνρξενχληαη κφλνη ή ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο θνξείο λα θαηαξηίδνπλ θαη λα πινπνηνχλ πξνγξάκκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ. Μεηέπεηηα εθδφζεθαλ Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε φισλ ησλ εηδψλ απνβιήησλ. Ο Γήκνο Ωξαηνθάζηξνπ εθηειεί νινθιεξσκέλν πξφγξακκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ ζε ζπλεξγαζία κε φια ηα εγθεθξηκέλα ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο. Γηα ηελ πινπνίεζε απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ, ν Γήκνο επηδηψθεη ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο κε ηνπο επαγγεικαηηθνχο θαη θνηλσληθνχο θνξείο ηεο πεξηνρήο, ηηο δηάθνξεο θνηλσληθέο νκάδεο, ηηο νηθνινγηθέο θηλήζεηο, ηηο καζεηηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο θνηλφηεηεο θαη άιινπο θνξείο. Δηδηθφηεξα ν Γήκνο Ωξαηνθάζηξνπ έρεη επηιέμεη ηα εμήο: ηνπο κεηαιιηθνχο θαη πξάζηλνπο θάδνπο ζπιιέγνληαη ηα νηθηαθά νξγαληθά απφβιεηα (απνθάγηα, θχιια, κηθξά θιαδηά, θ.η.ι.) ηνπο κπιε θάδνπο ζπιιέγνληαη νη ζπζθεπαζίεο απφ ραξηί, γπαιί, πιαζηηθφ, αινπκίλην, ζίδεξν, ρσξίο ππνιείκκαηα. ε εηδηθνχο θάδνπο (containers) πνπ βξίζθνληαη ζηα δεκνηηθά ακαμνζηάζηα ζπιιέγνληαη ηα απφβιεηα ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ (ςπγεία, πιπληήξηα πηάησλ, ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο, ξαδηφθσλα, ηειενξάζεηο, θσηηζηηθά, ιακπηήξεο, ζεξκνζηάηεο θ.η.ι) ηνπο εηδηθνχο θάδνπο αλαθχθισζεο κπαηαξηψλ (ζηήιεο) πνπ βξίζθνληαη ζηα δεκνηηθά θηίξηα θαη ζρνιεία ζπιιέγνληαη νη κεηαρεηξηζκέλεο κπαηαξίεο. Σα κεηαρεηξηζκέλα καγεηξηθά έιαηα ζα ζπγθεληξψλνληαη ζε εηδηθνχο θάδνπο θαη απφ εθεί ζα νδεγνχληαη ζε Δγθεθξηκέλν χζηεκα Γηαρείξηζεο. Σα ειαζηηθά θαη ηα ιάδηα κεραλψλ ζα ζπγθεληξψλνληαη ζηα ζπλεξγεία επηζθεπήο ειαζηηθψλ θαη νρεκάησλ απφ εθεί ζα νδεγνχληαη ζην εγθεθξηκέλν ζχζηεκα. Σα παιαηά απηνθίλεηα ηα νπνία είλαη άρξεζηα πξνο θπθινθνξία νδεγνχληαη απφ ηνπο ηδηνθηήηεο ζην εγθεθξηκέλν ζχζηεκα θαη παίξλνπλ πηζηνπνηεηηθφ θαηαζηξνθήο. Γηα κεγάιεο πνζφηεηεο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ νη δεκφηεο κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηελ ππεξεζία θαζαξηφηεηαο. Όινη είλαη ππνρξεσκέλνη λα αθνινπζνχλ ηνλ αλσηέξσ ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ, εηδάιισο επηβάιιεηαη ην πξνβιεπφκελν πξφζηηκν αλάινγα κε ηελ παξάβαζε. Πξνηεηλφκελν Πξφζηηκν απφ

12 α) ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΤΚΔΤΑΗΩΝ. Σν Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ., κε ηελ ππ' αξηζκφλ 10645/ ππνπξγηθή ηνπ απφθαζε (ΦΔΚ 391/2003), εγθξίλεη ην χζηεκα πιινγηθήο Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο πζθεπαζηψλ (ΔΓ- ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ), πνπ νξγαλψλεη ε Δ.Δ.Α.Α. (Διιεληθή Δηαηξία Αμηνπνίεζεο Αλαθχθισζεο) θαη αθνξά ηε ζπιινγή, ηε κεηαθνξά, ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ απνβιήησλ ησλ ζπζθεπαζηψλ. Οη ζπζθεπαζίεο απφ ραξηί, γπαιί, πιαζηηθφ, αινπκίλην, ζίδεξν, ρσξίο ππνιείκκαηα, θαζψο θαη έληππα (εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, βηβιία) πξέπεη λα ξίρλνληαη ζηνλ εηδηθφ κπιε θάδν αλαθχθισζεο ζπζθεπαζηψλ. Δηδηθφηεξα νη επηρεηξήζεηο πνπ ν φγθνο ησλ αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ είλαη κεγάινο, πξέπεη λα ειαρηζηνπνηνχλ ηνλ φγθν ηνπο, πξηλ νδεγεζνχλ πξνο αλαθχθισζε. Σα ραξηνθηβψηηα πξέπεη λα δεκαηνπνηνχληαη, κεγάιεο πνζφηεηεο απφ πιαζηηθά θαη γπάιηλα κπνπθάιηα λα ζπζθεπάδνληαη καδί θαη λα ηνπνζεηνχληαη ζην κπιε θάδν αλαθχθισζεο ή θαηφπηλ ζπλελλνήζεσο ζε εηδηθφ ρψξν ηνπ θαηαζηήκαηφο ηνπο. Γηα κεγάιεο πνζφηεηεο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζπλελλφεζε κε ηελ ππεξεζία θαζαξηφηεηαο β) ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΟΤ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ. χκθσλα κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα Π.Γ.117 ΦΔΚ 82 Α/ «Μέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ εηδψλ ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ» θαη κε ηελ ππ' αξηζκφλ / ΦΔΚ905/ Τπνπξγηθή Απφθαζε ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ, εγθξίζεθε ην χζηεκα πιινγηθήο Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ «ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΚΔΤΩΝ Α.Δ». Σα απφβιεηα ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ δελ πξέπεη λα απνξξίπηνληαη ζηνπο θνηλνχο θάδνπο απνξξηκκάησλ ηνπ Γήκνπ, νχηε λα απνξξίπηνληαη αλεμέιεγθηα ζε νηθφπεδα θαη θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο. Σν ζεκείν φπνπ ζπιιέγεηαη ν απνζπξφκελνο ειεθηξηθφο θαη ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο είλαη ζην δεκνηηθφ ακαμνζηάζην (θάζε κέξα). γ) ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΜΠΑΣΑΡΗΩΝ. χκθσλα κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα Π.Γ.115 ΦΔΚ 80Α/ «Γηαρείξηζε ησλ ειεθηξηθψλ ζηειψλ θαη ζπζζσξεπηψλ πνπ πεξηέρνπλ νξηζκέλεο επηθίλδπλεο νπζίεο. Μέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ Ηιεθηξηθψλ ηειψλ θαη πζζσξεπηψλ» θαη κε ηελ ππ' αξηζκφλ / ΦΔΚ 1056/ Τπνπξγηθή Απφθαζε ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ, εγθξίζεθε ην χζηεκα πιινγηθήο Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο Φνξεηψλ Ηιεθηξηθψλ ζηειψλ θαη πζζσξεπηψλ (..Δ.Γ.Φ.Η...) θαη ελ ζπληνκία «Α.Φ.Η..» Οη θνξεηέο ειεθηξηθέο ζηήιεο (κπαηαξίεο) ζπιιέγνληαη ζε εηδηθνχο θάδνπο αλαθχθισζεο κπαηαξηψλ, πνπ ππάξρνπλ ζηα δεκνηηθά θηίξηα θαη ηα ζρνιεία ηνπ Γήκνπ καο.

13 Όπνηνο δεκφηεο - θαηαζηεκαηάξρεο επηζπκεί ζηήιε γηα ηε ζπιινγή κπαηαξηψλ κπνξεί λα απεπζχλεηαη ζηελ ππεξεζία θαζαξηφηεηαο. δ) ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΔΛΑΣΗΚΩΝ. χκθσλα κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα Π.Γ.109 ΦΔΚ 75Α/ «Μέηξα θαη φξνη γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ ειαζηηθψλ ησλ νρεκάησλ. Πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζή ηνπο.» θαη κε ηελ ππ' αξηζκφλ / ΦΔΚ 1145/ Τπνπξγηθή Απφθαζε ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ, εγθξίζεθε ην χζηεκα πιινγηθήο Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο Παιαηψλ Διαζηηθψλ ECO - ELASTIKA». Οη ηδηνθηήηεο ησλ βνπιθαληδαηέξ, φπνπ γίλεηαη θαη ε αιιαγή ησλ παιαηψλ ειαζηηθψλ ζηα νρήκαηα, θαζψο θαη ηα θαηαζηήκαηα εκπνξίαο moto, πξέπεη λα κεξηκλνχλ ψζηε λα νδεγνχληαη ηα παιαηά ηνπο ειαζηηθά ζε θάπνην πηζηνπνηεκέλν χζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο. Οη δηαθηλεηέο θαη νη ηειηθνί πσιεηέο ειαζηηθψλ ππνρξεψλνληαη λα δηαθηλνχλ ειαζηηθά, ηα νπνία αλήθνπλ ζε θάπνην πηζηνπνηεκέλν «ζχζηεκα». ε) ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΩΝ. χκθσλα κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα Π.Γ.116 ΦΔΚ 81Α/ «Μέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ νρεκάησλ ζην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο, ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ αληαιιαθηηθψλ ηνπο θαη ησλ απελεξγνπνηεκέλσλ θαηαιπηηθψλ κεηαηξνπέσλ» θαη κε ηελ ππ' αξηζκφλ / ΦΔΚ 907 Β/ Τπνπξγηθή Απφθαζε ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ., εγθξίζεθε ην χζηεκα πιινγηθήο Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο Ορεκάησλ Διιάδνο «ΔΓΟΔ» Οη ηδηνθηήηεο παιαηψλ απηνθηλήησλ πνπ έρνπλ απνθαζίζεη λα κελ ηα μαλαρξεζηκνπνηήζνπλ θαη επηζπκνχλ λα θαηαζέζνπλ κφληκα ηηο πηλαθίδεο ηνπο, ψζηε λα κελ επηβαξχλνληαη άιιν πιένλ κε ηα δηάθνξα θφζηε (ηέιε θπθινθνξίαο, αζθάιεηα θ.η.ι) είλαη ππνρξεσκέλνη κφλνη ηνπο λα παξαδίδνπλ ηα νρήκαηά ηνπο ζε θάπνην πηζηνπνηεκέλν χζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο θαη λα ιακβάλνπλ βεβαίσζε παξαιαβήο. Η παξάδνζε ησλ παιαηψλ απηνθηλήησλ νινθιεξψλεηαη κε ηελ έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαηαζηξνθήο, ην νπνίν απνηειεί ην κφλν λφκηκν έγγξαθν γηα ηελ απνηαμηλφκεζε ηνπ νρήκαηνο. ζη) ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΟΡΤΚΣΔΛΑΗΩΝ - ΔΛΑΗΩΝ. χκθσλα κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα Π.Γ.82 ΦΔΚ64 Α/ «Καζνξηζκφο κέηξσλ θαη φξσλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ νξπθηειαίσλ - Μέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ιηπαληηθψλ ειαίσλ» Οη ηδηνθηήηεο ησλ βνπιθαληδαηέξ, πξαηεξίσλ θαπζίκσλ θ.η.ι. φπνπ γίλεηαη θαη ε αιιαγή ησλ παιαηψλ ιαδηψλ ζηα νρήκαηα, θαζψο θαη απηψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα βηνκεραληθή ρξήζε, πξέπεη λα κεξηκλνχλ ψζηε λα νδεγνχληαη ηα ιηπαληηθά έιαηα ζε θάπνην πηζηνπνηεκέλν χζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο. Οη δηαθηλεηέο θαη νη ηειηθνί πσιεηέο ιηπαληηθψλ ιαδηψλ ππνρξεψλνληαη λα δηαθηλνχλ ιηπαληηθά έιαηα, ηα νπνία είλαη εληαγκέλα ζε χζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο.

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Άξζξν 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Βάζεη ηεο 626/11 απνθάζεσο ηνπ Γ.Σ. Γήκνπ Βόιβεο ΑΓΑ: 4Α86Ω9Ω-Ω6Ε όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξίζκ. 105/12 απόθαζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Μάηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Απξίιηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν ηελ ζέζπηζε πξνδηαγξαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ 27/02/2015 ΑΠΟ ΠΑ ΜΑ 03 / 2015 Αξηζκ. Απνθ. 29 / 2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ 19-02-2015 Πέκπηε 8.30 κ.κ. Σαθηηθή πλεδξίαζε

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ  27/02/2015 ΑΠΟ ΠΑ ΜΑ 03 / 2015 Αξηζκ. Απνθ. 29 / 2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ 19-02-2015 Πέκπηε 8.30 κ.κ. Σαθηηθή πλεδξίαζε ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παξαζθεπή, 27/02/2015 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Αξ. Πξση.: 5683 ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Πληροθορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ»

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ» ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ» Έρνληαο ππφςε 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ

Διαβάστε περισσότερα

1. Γνκηθό έξγν. Δίλαη θάζε θαηαζθεπή πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηαζεξά

1. Γνκηθό έξγν. Δίλαη θάζε θαηαζθεπή πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηαζεξά ΑΡΘΡΟΝ-1 ΔΓΚΡΗΖ ΚΑΗ ΚΟΠΟ. 1. Δγθξίλεηαη ν θηηξηνδνκηθφο θαλνληζκφο, φπσο ζηα επφκελα άξζξα. 2. θνπφο. θνπφο ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ είλαη ε ξχζκηζε ηεο θαηαζθεπήο ησλ δνκηθψλ έξγσλ ζην ζχλνιφ ηνπο θαη ζηα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙ ΑΓΩΓΗ. 4 1.1. ΓΔΝΙΚΑ. 4 1.2. ΣΑΣΙ ΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ. 6 1.3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙ ΙΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ. 10 1.4

1. ΔΙ ΑΓΩΓΗ. 4 1.1. ΓΔΝΙΚΑ. 4 1.2. ΣΑΣΙ ΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ. 6 1.3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙ ΙΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ. 10 1.4 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΔΙΑΓΩΓΗ... 4 1.1. ΓΔΝΙΚΑ... 4 1.2. ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 6 1.3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ... 10 1.4. ΔΘΝΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ15 2.ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2. Ζ αλαθχθισζε πξνυπφζεζε απνηειεζκαηηθφηεξεο εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2. Ζ αλαθχθισζε πξνυπφζεζε απνηειεζκαηηθφηεξεο εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 Ζ αλαθχθισζε πξνυπφζεζε απνηειεζκαηηθφηεξεο εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ Ζ εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ ζε έλα ΟΤΑ ζεκαίλεη φηη ηα δεκνηηθά ηέιε ζπλδένληαη κε ηελ πνζφηεηα απνξξηκκάησλ, πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ Σμήμα Πεπιβαλλονηικού

Διαβάστε περισσότερα

Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Εμπορίας- διάθεζης χρήζης Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων

Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Εμπορίας- διάθεζης χρήζης Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων 1 Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Εμπορίας- διάθεζης χρήζης Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΥΔΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ. 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΟΡΗΜΟΗ... 4 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 I. ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ Λάξηζα: 17-12 - 2008 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 Πιεξνθνξίεο : Αζ. Μπξάρνο, Ζι. Κσηζήο Σειέθσλν : 2410-613720, 616189 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ. Ν-1337/83 ( ΦΔΚ-33/Α/4-3-83). ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ. ΑΡΘΡΟΝ-1: ΠΔΡΗΟΥΔ ΔΠΔΚΣΑΔΩΝ - ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ. [Γελ εθαξκφδεηαη πιένλ κεηά ηελ έθδνζε ηνπ Ν-2508/97 βιέπε θαη Δγθ-41/97 Αξζ-25] 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ

ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ «Α ΔΡΓΟ : Βηνθιηκαηηθέο Αλαβαζκίζεηο Αλνηθηώλ Γεκνζίσλ Υώξσλ Γ. Ρεζύκλεο (Γπηηθό Παξαιηαθό Μέησπν) ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΚΧΓ. Α. Δ0618 ΚΧΓ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002679946 2015-04-01

15PROC002679946 2015-04-01 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 2 εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΜΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΩΝ» Σαρ. Γ/λζε : πλη/ρνπ Κεθαινπνχινπ 17,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ & ΤΓΔΙΑ (ΑΤ) ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ :

ΥΔΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ & ΤΓΔΙΑ (ΑΤ) ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : ΥΔΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ ελίδα 1 από 49 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΡΗΣΗ ΓΗΜΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΥΔΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ & ΤΓΔΙΑ (ΑΤ) ΦΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : ΟΡΓΑΝΧΗ ΓΙΑ ΓΑΙΚΗ ΑΝΑΦΤΥΗ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG)

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG) ΑΡΙΘ.: 595/84 Βλέπεηε ηο πλήπερ κείμενο Δίδορ Δγγπάθος: ΠΡΟΔΓΡΙΚΑ ΓΙΑΣΑΓΜΑΣΑ ΦΔΚ: 218Α Μέγεθορ κειμένος: 377 KB Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ

Διαβάστε περισσότερα

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ:

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ: Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ Αηπρήκαηνο: Ζ Δζληθή Αζθαιηζηηθή θξνληίδεη πξαγκαηηθά γηα εζάο θαη ην απηνθίλεηφ ζαο. Με ζηφρν πάληα ηελ πςειή πνηφηεηα ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζή ζαο, ζαο πξνζθέξνπκε εληειψο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Καηαζηήμαηα Τγειονομικού Δνδιαθέπονηορ - Νέα Τγειονομική Γιάηαξη / 26 Οκηωβπίος 2012

Καηαζηήμαηα Τγειονομικού Δνδιαθέπονηορ - Νέα Τγειονομική Γιάηαξη / 26 Οκηωβπίος 2012 Καηαζηήμαηα Τγειονομικού Δνδιαθέπονηορ - Νέα Τγειονομική Γιάηαξη / 26 Οκηωβπίος 2012 Ζ Νέα Τγεηνλνκηθή Γηάηαμε πνπ θαζνξίδεη ηελ ιεηηνπξγία ησλ θαηαζηεκάησλ Τγεηνλνκηθνχ Δλδηαθέξνληνο είλαη ε Αξηζκ.Τ1Τ/ΓΠ/νηθ.96967

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛ.ΣΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ

ΥΑΡΣΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛ.ΣΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1 ΥΑΡΣΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛ.ΣΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 0. ΔΙΑΓΩΓΗ... 6 0.1 Όκηινο ΔΛΤΑ...6 0.2 Φάξηεο Υπνρξεώζεωλ Καηαλαιωηή...6 0.3 Πεξηπηώζεηο πνπ δελ ηζρύεη ν Φάξηεο Υπνρξεώζεωλ Καηαλαιωηή...8 0.4

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ Άξζξν 1 θνπόο & πεξηερόκελα Σθνπφο ηνπ Νφκνπ είλαη ε θαζνξηζκφο ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηεο ελζάξξπλζεο ηεο βηψζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΩΓΗΚΑ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑΣΑ: Α - Β - Γ

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΩΓΗΚΑ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑΣΑ: Α - Β - Γ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΩΓΗΚΑ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑΣΑ: Α - Β - Γ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΛΤΔΗ ΔΣΩΝ 2006 & 2007 ζε θνξνινγηθά ζέκαηα: - Κ.Β.. (π.δ. 186/1992 ΦΔΚ Α 84) - Ν. 2523/1997 (ΦΔΚ Α 179) - Ν. 1809/1988 (ΦΔΚ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΤΝΔΕΜΟ ΔΗΜΩΝ ΔΤΣΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ******* ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΓΑΛΟΝΙΚΗ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2001 (10/2001 ΑΠΟΦΑΗ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΖΑΡΕΛΑ ΙΩΑΝΝΗ ΠΟΛΤΜΑΣΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 2010 Περιεχόμενα ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 7 ΟΙ ΟΓΙΚΔ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ.... 7 ΔΗΑΓΩΓΖ... 7 1.1 ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΙΟΓΟΤ ΣΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ....

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006)

N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006) N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006) Θέκα : «Γηα ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε πιεξνθνξηώλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα θαη ηε ξύζκηζε ζεκάησλ αξκνδηόηεηαο πνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο.» Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΩΝ ΥΔΓΗΟ ΚΤΑ MAΡΣΗΟ 2011 1 ΔΓΚΡΗΖ ΔΗΓΗΚΟΤ ΠΛΑΗΗΟΤ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ πνπδαζηήο: Γνγόπνπινο ΠαλαγηώηεοΑΔΜ: 853/1042 Δπηβιέπωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ Καλνληζκόο Δζωηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο H Δζληθή Αξρή Σπληνληζκoχ Πηήζεσλ (Δ.Α.Σ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα