ΓΖΜΟ ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ Σ Ο Τ Π Ε Ρ Ι Β Α ΛΛΟΝΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' - ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ & ΔΝΝΟΗΔ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΖΜΟ ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ Σ Ο Τ Π Ε Ρ Ι Β Α ΛΛΟΝΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' - ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ & ΔΝΝΟΗΔ"

Transcript

1 ΓΖΜΟ ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ Σ Ο Τ Π Ε Ρ Ι Β Α ΛΛΟΝΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' - ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ & ΔΝΝΟΗΔ ΑΡΘΡΟ 1 Αληηθείκελν ηνπ Καλνληζκνχ Η θαζαξηφηεηα ζην Γήκν θαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη θνηλσληθά αγαζά πνπ απνθηνχληαη κε ηε ζπλερή ζπλεξγαζία ησλ πνιηηψλ - θαηνίθσλ θαη ηνπ Γήκνπ θαη πξνζηαηεχνληαη απφ δηαηάμεηο, ππνρξεψζεηο θαη δηθαηψκαηα. Ο παξψλ Καλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν: Σελ ηήξεζε ηεο θαζαξηφηεηαο ζην Γήκν θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο πγείαο. Σε ζσζηή δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ - ζηεξεψλ απνβιήησλ (ζπζθεπαζία, ζπιινγή, απνθνκηδή, αλαθχθισζε, δηάζεζε). Σε γλσζηνπνίεζε θαη ζπκκφξθσζε ζηηο ζρεηηθέο δεκνηηθέο δηαηάμεηο. Με βάζε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην, νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ ππεξηζρχνπλ φηαλ δελ είλαη αληίζεηεο κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο, ηηο δηαηάμεηο ηνπ πγεηνλνκηθνχ θαλνληζκνχ, ηηο αζηπλνκηθέο θαη άιιεο εηδηθέο δηαηάμεηο. ΑΡΘΡΟ 2 Τπφρξενη γηα ηελ ηήξεζε θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνχ είλαη: Οη ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο & πξαζίλνπ, ε Γεκνηηθή Αζηπλνκία θαη νη αξκφδηεο Αζηπλνκηθέο Αξρέο. Δπίζεο νη θάηνηθνη θαη νη θνηλσληθνί θνξείο ηνπ Γήκνπ καο, νθείινπλ λα αθνινπζνχλ ηνπο θαλφλεο γηα ηελ πην απνηειεζκαηηθή επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο απνζηνιήο. ΑΡΘΡΟ 3 Πξνζδηνξηζκφο θαη ηαμηλφκεζε απνξξηκκάησλ Ωο απνξξίκκαηα - ζηεξεά απφβιεηα λννχληαη φιεο νη νπζίεο ή αληηθείκελα, θπξίσο ζηεξεάο κνξθήο, πνπ πξνέξρνληαη απφ αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο ή θπζηθνχο θχθινπο θαη παξάγνληαη ζε ρψξνπο δηαβίσζεο, εξγαζίαο, παξαγσγήο, ςπραγσγίαο θαη ρψξνπο αζηηθνχ πεξηβάιινληνο, απφ ηα νπνία ν θάηνρφο ηνπο ζέιεη ή ππνρξενχηαη λα απαιιαγεί. Σα απνξξίκκαηα ηαμηλνκνχληαη ζε: ΑΣΗΚΑ, ΔΗΓΗΚΑ θαη ΣΟΞΗΚΑ - ΒΛΑΒΔΡΑ.

2 Σα αζηηθά απνξξίκκαηα πεξηιακβάλνπλ: α) εζσηεξηθά απνξξίκκαηα κε νγθψδε (φπσο πρ ππνιείκκαηα ηξνθψλ θαη άρξεζηα είδε, δειαδή πιηθά ζπζθεπαζίαο, άδεηεο θνλζέξβεο, ζαθνχιεο, θνπξέιηα ζε κηθξή πνζφηεηα, άρξεζηα ραξηηά, θ.ιπ.) πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ζπλήζε θαζαξηφηεηα ή απφ ηα ππνιείκκαηα θνπδίλαο (θαη φρη απφ ηελ θχξηα ζπλήζε παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα) νηθηψλ, θαηαζηεκάησλ, γξαθείσλ θαη γεληθά φισλ ησλ ρψξσλ φπνπ εθδειψλνληαη αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο. β) εζσηεξηθά απνξξίκκαηα νγθψδε είλαη ηα απνξξίκκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνπο παξαπάλσ ρψξνπο αιιά είλαη νγθψδε (φπσο π.ρ άρξεζηεο νηθηαθέο ζπζθεπέο-αλαθπθιψζηκεο, παιηά έπηπια, ζηξψκαηα, θ.ι.π). γ) εμσηεξηθά απνξξίκκαηα νπνηαζδήπνηε θχζεο θαη πξνέιεπζεο πνπ εγθαηαιείπνληαη ζε νδνχο, θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, αθάιππηα νηθφπεδα θαζψο θαη απηά πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα ηκήκαηα εθείλα ησλ επαξρηαθψλ νδψλ πνπ εθηείλνληαη κφλν κέζα ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο. δ) πξντφληα θεπνπξηθψλ εξγαζηψλ (θιαξηά, θχιια, ρφξηα θ.ι.π). ε) επηθίλδπλα απνξξίκκαηα φπσο κπαηαξίεο, θάξκαθα, ζχξηγγεο, ζπζθεπαζίεο εληνκνθηφλσλ θ.ι.π. Σα εηδηθά απνξξίκκαηα πεξηιακβάλνπλ: α) ζηεξεά απφβιεηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ θχξηα παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα βηνκεραληψλ, βηνηερληψλ, εξγαζηεξίσλ, ζπλεξγείσλ θαη άιισλ κνλάδσλ παξαγσγήο (κέηαιια, μχιν, ραξηί, πιαζηηθά, θνπξέιηα, ζάπηα θξνχηα, ππνιείκκαηα ηξνθψλ θ.ι.π) θαη δελ κνηάδνπλ κε ηα αζηηθά ιφγσ φγθνπ, πνζφηεηαο, πνηφηεηαο, δπλαηφηεηαο κεηαθνξάο θαη ηειηθήο επεμεξγαζίαο. β) ζηεξεά απφβιεηα θέληξσλ πγείαο, λνζνθνκείσλ θαη ζεξαπεπηεξίσλ γεληθά εθηφο εθείλσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ αίζνπζεο ρεηξνπξγείνπ θαη ηνθεηψλ, απφ παζνινγναλαηνκία, κηθξνβηνινγηθά, αηκαηνινγηθά εξγαζηήξηα, απφ ηκήκαηα ινηκσδψλ λφζσλ θ.ι.π, ηα νπνία νδεγνχληαη ππνρξεσηηθά ζε θαχζε απφ εηδηθνχο θιηβάλνπο. γ) απνξξίκκαηα θαη ππφινηπα θαζαξηζκνχ ησλ ρψξσλ ησλ λεθξνηαθείσλ. δ) πξντφληα θαη πιηθά πξνεξρφκελα απφ εθζθαθέο, θαηεδαθίζεηο θαη γεληθά νηθνδνκηθέο εξγαζίεο. ε) απνξξίκκαηα θαη απφβιεηα ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ κε ηηο ζπλήζεηο κεζφδνπο απνθνκηδήο θαη νρήκαηα. ζη) απηνθίλεηα, νρήκαηα, ζθάθε θαη κεραλήκαηα αλαθπθιψζηκα γεληθψο θαζψο θαη κέξε ηνπο, άρξεζηα ή εγθαηαιεηκκέλα. Ωο ηνμηθά - επηθίλδπλα απνξξίκκαηα ζεσξνχληαη φια φζα πεξηέρνπλ νπζίεο πνπ εγθπκνλνχλ θηλδχλνπο γηα ηελ πγεία θαη ην πεξηβάιινλ θαη ησλ νπνίσλ ε ζπιινγή, απνθνκηδή θαη δηάζεζε γίλεηαη κε ηξφπνπο, κεζφδνπο θαη κεηαθνξηθά κέζα δηαθνξεηηθά απφ ηα ζπλεζηζκέλα. πγθεθξηκέλα: α) γεσξγηθά θάξκαθα, εθξεθηηθά, ξαδηελεξγά θ.ι.π.

3 β) απνξξίκκαηα θέληξσλ πγείαο, λνζνθνκείσλ, θιηληθψλ θαη ζεξαπεπηεξίσλ γεληθά, πνπ πξνέξρνληαη απφ αίζνπζεο ρεηξνπξγείσλ θαη ηνθεηψλ, απφ παζνινγναλαηνκηθά, κηθξνβηνινγηθά, αηκαηνινγηθά εξγαζηήξηα, απφ ηκήκαηα ινηκσδψλ λφζσλ θ.ι.π. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β' - ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΑΡΘΡΟ 4 Τπνρξεψζεηο ηνπ Γήκνπ Τπνρξεψζεηο ηνπ Γήκνπ είλαη: α) Ζ πεξηζπιινγή, απνθνκηδή, κεηαθνξά θαη δηάζεζε ησλ κε νγθσδψλ αζηηθψλ απνξξηκκάησλ. Η πεξηζπιινγή γίλεηαη κε ηξφπν ψζηε λα απνθεχγεηαη ε δηαζπνξά απνξξηκκάησλ θαηά ηε θφξησζε θαη θαηά ηε κεηαθνξά ζηνλ ηφπν ηαθήο. Η απνθνκηδή γίλεηαη βάζε πξνγξάκκαηνο ηεο Τπεξεζίαο Καζαξηφηεηαο ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο θάζε πεξηνρήο. Σα απνξξίκκαηα κεηαθέξνληαη ζε ρψξνπο ηαθήο ησλ απνξξηκκάησλ, ζε θέληξα δηαινγήο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ ή φπνπ αιινχ νξίδεη ε Γεκνηηθή Αξρή. β) Ζ απνθνκηδή, ε κεηαθνξά θαη δηάζεζε ησλ νγθσδψλ απνξξηκκάησλ (παιηά έπηπια, ζηξψκαηα, πξντφληα θεπνπξηθψλ εξγαζηψλ θ.ι.π), ε νπνία ζα γίλεηαη κεηά απφ ηειεθσληθή ζπλελλφεζε κε ηελ Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο, θαηά ηελ νπνία ζα νξίδνληαη ε κέξα θαη ε ψξα πνπ ζα πεξάζεη εηδηθφ απηνθίλεην ηνπ Γήκνπ γηα ηελ πεξηζπιινγή ηνπο. γ) Ζ απνθνκηδή, ε κεηαθνξά θαη δηάζεζε ησλ εηδηθψλ απνξξηκκάησλ φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 3 γίλεηαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ππεπζχλνπο κε δηθά ηνπο κέζα θαη επζχλε, παξνπζία ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ, εθφζνλ έρνπλ θαηαβάιιεη ην πξνβιεπφκελν ηέινο απνθνκηδήο αλά ηφλν. δ) Ζ θαζαξηφηεηα ησλ εμσηεξηθψλ ρψξσλ, φιεο νη εξγαζίεο πεξηζπιινγήο θαη απνκάθξπλζεο ζθνππηδηψλ θαη απνξξηκκάησλ πνπ βξίζθνληαη ζε νδνχο, πιαηείεο, θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο θ.ι.π. Οη κέζνδνη θαζαξηζκνχ νξίδνληαη απφ ην Γήκν αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο, ηηο αλάγθεο θαη ηα δηαζέζηκα κέζα. Ο Γήκνο ηνπνζεηεί εηδηθά δνρεία κηθξναπνξξηκκάησλ, ηα νπνία πξέπεη λα ηα δηαηεξεί θαζαξά αδεηάδνληαο ην πεξηερφκελν θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. ε) Ζ ελεκέξσζε ησλ δεκνηψλ γηα ηα πξνγξάκκαηα αλαθχθισζεο απνξξηκκάησλ, π.ρ ησλ ζπζθεπαζηψλ (ραξηί, γπαιί, αινπκίλην, πιαζηηθφ), κπαηαξηψλ, ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ, παιαηψλ ειαζηηθψλ, νξπθηειαίσλ θαη καγεηξηθψλ ιαδηψλ, θαζψο θαη γηα ηα δξνκνιφγηα ησλ νρεκάησλ απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ, ηηο ηπρφλ αιιαγέο, ηα πξνγξάκκαηα θαη ηα δξνκνιφγηα ησλ κεραληθψλ ζαξψζξσλ. ζη) Η εθαξκνγή ηνπ Ν. 2939/2001 ζην Γήκν καο γηα ηελ «ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ» θαζψο θαη άιισλ Πξνεδξηθψλ Γηαηαγκάησλ γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε μερσξηζηά φισλ ησλ πιηθψλ. δ) Ζ ιήςε εθηάθησλ κέηξσλ γηα ηελ θαζαξηφηεηα ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ, φηαλ απηφ απαηηείηαη ιφγσ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ ή ηνπηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ.

4 ε) Η ιήςε κέηξσλ γηα ηελ απνηξνπή παξαγσγήο, δηαθίλεζεο θαη απνζήθεπζεο ηνμηθψλ - επηθίλδπλσλ απνξξηκκάησλ. ζ) Ζ γλσζηνπνίεζε ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ φπσο απηφ πξνβιέπεη ην άξζξν 79 παξ. 4 ηνπ Ν (ΦΔΚ 114 Α ) «Γεκνηηθφο & Κνηλνηηθφο Κψδηθαο» φπσο ηζρχεη. η) Ζ πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ. θ) Ζ δηαηήξεζε ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. ΑΡΘΡΟ 5 Δμαίξεζε απφ ηνλ παξφληα Καλνληζκφ Ο Γήκνο δελ ππνρξενχηαη ζηελ ζπιινγή θαη απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ: ξαδηελεξγά απφβιεηα. εθξεθηηθέο, εχθιεθηεο θαη δηαβξσηηθέο νπζίεο. απφβιεηα πξνεξρφκελα απφ εμαγσγή, επεμεξγαζία θαη απνζήθεπζε κεηαιιεπηηθψλ πφξσλ γεσξγηθά απφβιεηα πξνεξρφκελα απφ πεξηηηψκαηα δψσλ ή κεηά απφ ρξήζε γεσξγηθψλ θαξκάθσλ, εληνκνθηφλσλ θ.ι.π. ηδησηηθνχο θνξείο (εγθαίληα, εθδειψζεηο, θ.η.ι.) ζε δεκφζηνπο θαη δεκνηηθνχο ρψξνπο. βηνηερληθά θαη βηνκεραληθά απνξξίκκαηα. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ - ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΣΩΝ ΠΟΛΗΣΩΝ ΑΡΘΡΟ 6 Τπνρξεψζεηο ησλ θαηνίθσλ Οξηζκφο θαη ηαμηλφκεζε ρψξσλ παξαγσγήο απνξξηκκάησλ θαη ππεχζπλνη ηήξεζεο δηαηάμεσλ. α) «θαηνηθία» ζεσξείηαη ν απηνηειήο ρψξνο κφληκεο ή πξφζθαηξεο δηαβίσζεο αηφκσλ ή νηθνγελεηψλ, δειαδή ε κνλνθαηνηθία, ην δηακέξηζκα ζε πνιπθαηνηθία ή άιινπ ηχπνπ αθίλεηα φπσο π.ρ ε ηξνρνβίια ή ην ηξνρφζπηην. Τπεχζπλνη ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ είλαη γηα ηηο νηθνγέλεηεο νη δχν ζχδπγνη θαη γηα ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ησλ πνιπθαηνηθηψλ, ν δηαρεηξηζηήο. Γηα ηηο αθαηνίθεηεο θαηνηθίεο ππεχζπλνη είλαη νη ηδηνθηήηεο. β) «θαηάζηεκα» ζεσξείηαη ν απηνηειήο ρψξνο φπνπ αζθείηαη εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα απφ πάζεο θχζεσο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο, κφληκα ή πξφζθαηξα, είηε ν ρψξνο απηφο είλαη ηζφγεηνο ή ππφγεηνο, είηε βξίζθεηαη ζε φξνθν ή ζηνά ή ζην βάζνο νηθνπέδσλ. ηελ έλλνηα ησλ θαηαζηεκάησλ ππάγνληαη ηα θάζε είδνπο εξγαζηήξηα, βηνηερλίεο, βηνκεραλίεο, εξγνζηάζηα, ζηεγαζκέλεο ή ππαίζξηεο απνζήθεο, ζέαηξα, θηλεκαηνγξάθνη, αίζνπζεο ζπλαπιηψλ, θέληξα ςπραγσγίαο θαη δηαζθέδαζεο, μελνδνρεία, ρψξνη εθηξνθήο -αλαπαξαγσγήο δψσλ, βνπζηάζηα,

5 πηελνηξνθία, λνζνθνκεία, θιηληθέο, ζρνιεία (ηδησηηθά - δεκφζηα), βξεθνλεπηαθνί ζηαζκνί θαη γεληθά φινη νη ρψξνη πνπ δελ κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ ζαλ θαηνηθίεο ή γξαθεία. Τπεχζπλνη ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ είλαη ην πξφζσπν ή ηα πξφζσπα ζην φλνκα ησλ νπνίσλ αζθείηαη ε επηρείξεζε ή ν δηεπζπληήο ηεο επηρείξεζεο πνπ ραξαθηεξίδεηαη ζαλ θαηάζηεκα. Δηδηθφηεξα γηα δηάθνξα Ννζνθνκεία, ηδξχκαηα θ.ι.π ππεχζπλνο είλαη ν Πξφεδξνο ηνπ Γ. ή ειιείςεη απηνχ, ν αληίζηνηρνο Γηεπζπληήο. γ) «γξαθείν» ζεσξείηαη ν απηνηειήο ρψξνο πνπ είλαη έδξα θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ γηα ηελ άζθεζε, κφληκα ή πξφζθαηξα νπνηνπδήπνηε επαγγέικαηνο πνπ έρεη ζρέζε θπξίσο κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ. ηελ έλλνηα ησλ γξαθείσλ ππάγνληαη θαη αθίλεηα ή ρψξνη φπνπ ιεηηνπξγνχλ δεκφζηεο ππεξεζίεο ή ππεξεζίεο Ν.Π.Γ.Γ, νξγαληζκψλ θνηλήο σθειείαο θαη Ν.Π.Ι.Γ ή Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη επηρεηξήζεηο απηψλ. Γηα ηα γξαθεία ππεχζπλνη είλαη ηα πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, γηα ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, Ν.Π.Γ.Γ, Ν.Π.Ι.Γ θ.ι.π ππεχζπλνο είλαη ν Γηεπζπληήο Γηνηθεηηθνχ ή ν Πξντζηάκελνο Γηνηθεηηθνχ εθεί φπνπ δελ ππάξρεη Γηεπζπληήο. δ) «νηθφπεδν» ζεσξείηαη ν αθάιππηνο ρψξνο πεξηθξαγκέλνο ή κε, εληφο ή εθηφο ζρεδίνπ πφιεσο (αγξνηεκάρην). Γηα ηα «νηθφπεδα» ππεχζπλνο είλαη ν ηδηνθηήηεο ή ν λνκέαο ηνπ. ε) γηα ηηο «βηνκεραληθέο» ελ γέλεη κνλάδεο ππεχζπλνο είλαη ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν, νξηδφκελν εθάζηνηε απφ ηε δηεχζπλζε ηεο κνλάδαο θαη γλσζηνπνηνχκελν ζην Γήκν. ΑΡΘΡΟ 7 Τπνρξεψζεηο ππεπζχλσλ γηα κλεκεία, αγάικαηα, αζηηθφ εμνπιηζκφ α) Η ξχπαλζε κλεκείσλ, αγαικάησλ, αξραηνινγηθψλ ρψξσλ ή ινηπψλ δεκνηηθψλ ή δεκνζίσλ ρψξσλ θαη θηηξίσλ, απνηειεί παξάβαζε θαη επηβάιιεη πξφζηηκα αλάινγα κε ηελ έθηαζε ηεο παξάβαζεο θαη ηηο δαπάλεο απνθαηάζηαζεο. Πξνηεηλφκελν Πξφζηηκν απφ β) Η ξχπαλζε θαη ε θαηαζηξνθή ηνπ αζηηθνχ εμνπιηζκνχ (παγθάθηα, θάγθεια, ζηάζεηο ιεσθνξείσλ, θάδνη απνξξηκκάησλ, θαιάζηα γηα κηθξναπνξξίκκαηα, πηλαθίδεο, θνιψλεο ειεθηξνθσηηζκνχ θ.η.ι) πξνζβάιεη ηελ αηζζεηηθή εηθφλα ηνπ Γήκνπ θαη απνηειεί παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ θαη επηζχξεη πνηλέο αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. Πξνηεηλφκελν Πξφζηηκν απφ ΑΡΘΡΟ 8 Τπνρξεψζεηο ππεπζχλσλ γηα ηα εζσηεξηθά κε νγθψδε αζηηθά απνξξίκκαηα Σα εζσηεξηθά κε νγθψδε απνξξίκκαηα πξέπεη λα ζπζθεπάδνληαη θαη λα ηνπνζεηνχληαη πξνο απνθνκηδή απφ ηνπο θαηνίθνπο, κε απζηεξή ηήξεζε ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. πγθεθξηκέλα:

6 α) Οη θάηνηθνη νθείινπλ λα έρνπλ ζπζθεπαζκέλα ηα απνξξίκκαηά ηνπο ζε πιαζηηθνχο αλζεθηηθνχο ζάθνπο (θαηά πξνηίκεζε καχξνπ ρξψκαηνο απφ αδηαθαλέο πιηθφ), ηνπο νπνίνπο πξέπεη απφ ην πξσί, πξηλ ηελ ψξα δηέιεπζεο ηνπ απνξξηκκαηνθφξνπ, λα έρνπλ απνζέζεη ζηα θαιάζηα ή ζηνπο θάδνπο πνπ έρεη ηνπνζεηήζεη ν Γήκνο ζην δξφκν ηνπο. Αλ δελ ππάξρνπλ θάδνη απνξξηκκάησλ, νη δεκφηεο νθείινπλ λα ηνπνζεηήζνπλ ηνπο πιαζηηθνχο ζάθνπο κε ηα απνξξίκκαηα κπξνζηά ζην ζπίηη ηνπο θαη πνπζελά αιινχ, ρξεζηκνπνηψληαο φκσο εηδηθά πιαζηηθά δνρεία πνπ ζα θιείλνπλ εξκεηηθά κε αλάινγν θαπάθη θαη ηα νπνία ζα δηαηεξνχληαη θαζαξά εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά κε επζχλε ησλ ηδηνθηεηψλ ηνπο, ζα είλαη δε ιεηηνπξγηθά θαη εχρξεζηα γηα ηνπο εξγάηεο απνθνκηδήο. β) Σα απνξξίκκαηα πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλα απφ πγξά απφβιεηα γηα λα κελ δεκηνπξγνχλ ξχπαλζε, δπζνζκία θαη κφιπλζε. γ) Απνξξίκκαηα πνπ δελ είλαη δπλαηή ε παξαιαβή ηνπο ιφγσ δπζθνιίαο πξνζέγγηζεο ηνπ απνξξηκκαηνθφξνπ (ζηελφο δξφκνο, αδηέμνδν), κε επζχλε ησλ θαηφρσλ ηνπο, κεηαθέξνληαη θαη ηνπνζεηνχληαη ζηνλ πιεζηέζηεξν απφ ην Γήκν ζεκείν πξνζηηφ ζηα απνξξηκκαηνθφξα. ε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αηηία δελ είλαη δπλαηή ε απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ, κεηά απφ πξνθνξηθή ή γξαπηή ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ, ηα απνξξίκκαηα παξακέλνπλ κέζα ζηελ ηδηνθηεζία ηνπο κε επζχλε ησλ θαηφρσλ ηνπο. δ) Απαγνξεχεηαη απζηεξά ε ηνπνζέηεζε απνξξηκκάησλ ζε λεζίδεο, πιαηείεο, πάξθα, πεδνδξφκνπο, νηθφπεδα, άιζε, έμσ απφ μέλε ηδηνθηεζία, ζηηο θνιφλεο ή νπνπδήπνηε αιινχ, θαζψο θαη ε ξίςε ηνπο ζην δξφκν ή ζην πεδνδξφκην απφ νπνηνδήπνηε χςνο. ηνπο παξαβάηεο επηβάιιεηαη ην αληίζηνηρν πξφζηηκν. Πξνηεηλφκελν Πξφζηηκν γηα θάζε ζαθνχια 50. ε) Σνπνζέηεζε θάδσλ απνξξηκκάησλ. 1. ε θάζε θαηλνχξγηα άδεηα θαηνηθίαο πνπ εθδίδεηαη, ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη επαθξηβψο ν ρψξνο ζηνλ νπνίν ζα ηνπνζεηείηαη ν θάδνο κεραληθήο απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ θαη νπσζδήπνηε πξηλ ηελ ζχλδεζε ηνπ θηηξίνπ κε ηα δίθηπα ΓΔΗ & Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο λα πηζηνπνηείηαη κε απηνςία απφ ηηο ππεξεζίεο, ε χπαξμε απηνχ ηνπ ρψξνπ. ηε ζπλέρεηα ε Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ ζα ηνπνζεηεί ζην ζεκείν απηφ θάδν κεραληθήο απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ, εθηφο θαη αλ νη θάηνηθνη ηνπ θηηξίνπ επηζπκνχλ λα ηνπνζεηήζνπλ νη ίδηνη δηθφ ηνπο θάδν κεραληθήο απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ. ε θάζε πεξίπησζε φκσο ζα είλαη θαηάιιεινο γηα απνθνκηδή απφ ηα εηδηθά απνξξηκκαηνθφξα νρήκαηα ηνπ Γήκνπ. 2. Γηα ηηο ήδε ππάξρνπζεο θαηνηθίεο, ζα ηνπνζεηεζνχλ, φπνπ δελ ππάξρνπλ, θάδνη απνξξηκκάησλ ζε ζεκεία ηεο πφιεο θαη ησλ νηθηζκψλ, θαηφπηλ εηζεγήζεσο ηεο Τπεξεζίαο Καζαξηφηεηαο, κε γλψκνλα πάληα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ. 3. Οη ζέζεηο ηνπνζέηεζεο θάδσλ απνξξηκκάησλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο( πιαηείεο, νδνχο, θ.η.ι) ζα θαζνξίδνληαη κε εηζήγεζε ηεο Τπεξεζίαο Καζαξηφηεηαο

7 4. Η παξεκπφδηζε ηνπνζέηεζεο, θαηαζθεπήο εζνρψλ, ηνπνζέηεζεο πξνζηαηεπηηθψλ κέζσλ θαη ε εζθεκκέλε θζνξά, απνηειεί παξάβαζε θαη επηβάιιεηαη πξφζηηκν. Πξνηεηλφκελν Πξφζηηκν ) Η κεηαθίλεζε ή αιιαγή ζέζεσο (κφληκεο ή πξνζσξηλήο) θάδσλ απνξξηκκάησλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κφλν απφ ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο, εηδάιισο επηβάιιεηαη πξφζηηκν. Πξνηεηλφκελν Πξφζηηκν ) Η κεξηθή ή νιηθή θαηαζηξνθή θάδσλ ή άιισλ κέζσλ πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο απνξξηκκάησλ απφ βαλδαιηζκνχο, αλακκέλα ηζηγάξα θ.η.ι επηζχξεη πξφζηηκν. Πξνηεηλφκελν Πξφζηηκν ) Η επηθφιιεζε απηνθφιιεησλ, δηαθεκηζηηθψλ αθηζψλ θαη ε αλαγξαθή ζπλζεκάησλ ζε θάδνπο, επηζχξεη πξφζηηκν. Πξνηεηλφκελν Πξφζηηκν ) Η ζηάζε θαη ζηάζκεπζε Ι.Υ. απηνθηλήησλ κπξνζηά ζε θάδνπο απνξξηκκάησλ πνπ πξνθαιεί θπθινθνξηαθφ πξφβιεκα θαη παξεκπφδηζε ηεο ππεξεζίαο θαζαξηφηεηαο γηα ηελ απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ, επηβάιιεη πξφζηηκν. Πξνηεηλφκελν Πξφζηηκν δ) Γελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε ζθνππηδηψλ έμσ απφ ηνπο θάδνπο απνξξηκκάησλ, γηαηί εγθπκνλεί θηλδχλνπο γηα ηελ δεκφζηα πγεία, ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ αηζζεηηθή ηνπ Γήκνπ. ηνπο παξαβάηεο ν Γήκνο επηβάιιεη θάζε θνξά γηα θάζε ζαθνχια ή αληηθείκελν θαζψο θαη γηα ζθνππίδηα κε ζπζθεπαζκέλα θαηαιιήισο, αληίζηνηρα πξφζηηκα. Πξνηεηλφκελν Πξφζηηκν γηα θάζε ζαθνχια θαη γηα ζθνππίδηα κε ζπζθεπαζκέλα θαηαιιήισο 50. ΑΡΘΡΟ 9 Τπνρξεψζεηο ππεπζχλσλ γηα ηα εζσηεξηθά νγθψδε αζηηθά απνξξίκκαηα πζθεπαζία - ελαπφζεζε αζηηθψλ απνξξηκκάησλ. Σα απνξξίκκαηα απηά δελ εγθαηαιείπνληαη νπνπδήπνηε αιιά παξαιακβάλνληαη απφ ην Γήκν κεηά απφ ηειεθσληθή επηθνηλσλία ησλ ππεπζχλσλ κε ηελ ππεξεζία θαζαξηφηεηαο. ηελ πεξίπησζε απηή νη ππεχζπλνη ππνρξενχληαη λα κε βγάδνπλ ηα νγθψδε απνξξίκκαηα ζην πεδνδξφκην απφ πξηλ, αιιά κφλν ην πξσί ηεο εκέξαο πνπ ηνπο αλαθνηλψζεθε φηη ζα πεξάζεη ην εηδηθφ απνξξηκκαηνθφξν ή ην πνιχ απφ ηελ πξνεγνχκελε ηεο θαζνξηζκέλεο εκέξαο δηέιεπζεο ησλ νρεκάησλ. ε θάζε άιιε πεξίπησζε ζεσξείηαη φηη θαηαιακβάλνπλ δεκνηηθφ ρψξν θαη πξνβιέπεηαη θαηαβνιή ζρεηηθνχ ηέινπο. Σα απνξξίκκαηα δελ πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζε ζεκείν πνπ εκπνδίδνπλ ηελ θπθινθνξία πεδψλ ή νρεκάησλ. Δηδηθφηεξα: α) Μηθξέο πνζφηεηεο απφ θχιια, μεξά άλζε, ππφινηπα θαζαξηζκνχ θήπσλ, γθαδφλ θαη ινηπά ζπζθεπάδνληαη ζε αλζεθηηθνχο πιαζηηθνχο ζάθνπο φπσο ηα απνξξίκκαηα. Τπφινηπα θνπήο δέλδξσλ, ζάκλσλ, θιαδηά θαη ινηπά ζπζθεπάδνληαη ζε ειαθξά δέκαηα. Αλ απνξξηθζνχλ ρχκα

8 ζεσξείηαη φηη θαηαιακβάλνπλ δεκνηηθφ ρψξν νπφηε θαηαβάιιεηαη ην ζρεηηθφ ηέινο. Τπφινηπα ρψκαηνο απνκαθξχλνληαη ππνρξεσηηθψο απφ ηνπο ππεχζπλνπο κε δηθά ηνπο κέζα. β) Γηα κεγάιεο πνζφηεηεο απφ θιαδηά, ππφινηπα θνπήο δέληξσλ θ.η.ι θαηαβάιιεηαη παξάβνιν 20 αλά ηφλν γηα ηελ πεξηζπιινγήο ηνπο. γ) Σα πάζεο θχζεσο πιηθά ζπζθεπαζίαο (ραξηνθηβψηηα, μχιηλα θηβψηηα θ.ι.π) ησλ γξαθείσλ θαη θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ηνπνζεηνχληαη πξνο απνθνκηδή, αθνχ πξνεγνπκέλσο έρεη ειαρηζηνπνηεζεί ν φγθνο κε πίεζε, πεξίδεζε θ.ι.π. δ) Σα νγθψδε απνξξίκκαηα ηνπνζεηνχληαη ζε ζεκεία πνπ δελ εκπνδίδεηαη ε θπθινθνξία πεδψλ θαη νρεκάησλ θαη νπσζδήπνηε φρη εληφο ησλ νηθηαθψλ θαη δεκνηηθψλ θάδσλ. ε) Γηα φζνπο παξαβαίλνπλ ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο επηβάιιεηαη πξφζηηκν. ε πεξίπησζε ππνηξνπήο ή ζε πεξηπηψζεηο κεγάιεο θαηάιεςεο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ, παξεκπφδηζεο ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ ή νρεκάησλ ην πξφζηηκν δηπιαζηάδεηαη Πξνηεηλφκελν Πξφζηηκν απφ ΑΡΘΡΟ 10 Τπνρξεψζεηο ππεπζχλσλ εηδηθψλ απνξξηκκάησλ α) Δηδηθά γηα ηα απφβιεηα απφ βηνκεραληθέο θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο φπσο απηέο θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 3 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, ελφηεηα εηδηθψλ απνξξηκκάησλ, παξάγξαθνο α, ν Γήκνο δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα πεξηζπιινγήο. Οη ππεχζπλνη βηνκεραληψλ, βηνηερληψλ, εξγαζηεξίσλ, ζπλεξγείσλ θ.ι.π, πξέπεη λα ηα απνκαθξχλνπλ κε δηθά ηνπο κέζα. Τπνρξενχληαη φκσο κέρξη ηελ εκέξα ηεο απνθνκηδήο, λα θξαηνχλ ηα απνξξίκκαηά ηνπο εηδηθά ζπζθεπαζκέλα ζηα πξναχιηα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη λα κε ηα βγάδνπλ ζην νδφζηξσκα ή ζε άιινπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο. Ο Γήκνο Ωξαηνθάζηξνπ ζπιιέγεη κφλν ηα αζηηθά απφβιεηα ησλ βηνκεραληψλ εθηφο ηεο παξαγσγηθήο ηνπο δηαδηθαζίαο θαη έσο δχν ζαθνχιεο ηε θνξά. ηνπο παξαβάηεο ζα επηβάιιεηαη ην πξνβιεπφκελν πξφζηηκν.πξνηεηλφκελν Πξφζηηκν απφ β) Δηδηθά γηα ηα απφβιεηα ησλ λνζνθνκείσλ θαη ζεξαπεπηεξίσλ, κε εμαίξεζε φζσλ πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 3 ελφηεηα εηδηθψλ απνξξηκκάησλ παξάγξαθνο β, νη ππεχζπλνη είλαη ππνρξεσκέλνη λα θξνληίζνπλ: Γηα ηελ αζθαιή ζπζθεπαζία θαη ελαπφζεζε ζε εηδηθνχο θάδνπο Γηα ην ραξαθηεξηζκφ ηνπο σο «λνζνθνκεηαθά απνξξίκκαηα, κε επηθίλδπλα, κε ηνμηθά» κε απηνθφιιεηε εηηθέηα, ζθξαγίδα ή θαξηέια πάλσ ζηνπο θάδνπο θαη ηηο, κε απηφκαηε πίεζε, πξέζεο. γ) Σα απνξξίκκαηα ησλ ρψξσλ ησλ θνηκεηεξίσλ, ηα πξνεξρφκελα απφ εξγαζίεο θαζαξηζκνχ ησλ δηαθφξσλ ρψξσλ, επεηδή κνηάδνπλ κε ηα εζσηεξηθά αζηηθά νγθψδε θαη κε νγθψδε, θπιάζζνληαη πξνζσξηλά ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο. δ1) Σα κπάδα θαη άιια αδξαλή πιηθά πνπ πξνέξρνληαη απφ εθζθαθέο, θαηεδαθίζεηο, αλαθαηλίζεηο νηθνδνκψλ θ.ι.π, κεηαθέξνληαη κε επζχλε ηνπ ηδηνθηήηε ή ηνπ ππεπζχλνπ εξγαζηψλ, ζε εηδηθφ ρψξν ππνδνρήο κπαδψλ.

9 ε θάζε πεξίπησζε απαγνξεχεηαη ε ελαπφζεζε πιηθψλ ρσξίο θαηάιιειε ζπζθεπαζία (ρχκα) θαη ρσξίο ηε ιήςε ησλ απαξαίηεησλ πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ αζθάιεηα πεδψλ θαη νρεκάησλ θαη ηελ απνθπγή ξχπαλζεο απφ ηε δηαξξνή ησλ πιηθψλ. ηελ πεξίπησζε πνπ παξακέλνπλ ζην πεδνδξφκην, νδφζηξσκα ή άιιν θνηλφρξεζην ρψξν, ζεσξνχληαη φηη θαηαιακβάλνπλ θνηλφρξεζην Γεκνηηθφ ρψξν. Οη παξαβάηεο ζα ηηκσξνχληαη θάζε θνξά κε πξφζηηκν θαη ζεσξείηαη φηη θαηαιακβάλνπλ θνηλφρξεζην ρψξν ρσξίο άδεηα. Σα πξφζηηκα δηπιαζηάδνληαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο ή αλ απφ ηελ έθηαζε ηεο θαηάιεςεο θαη ηνλ θίλδπλν δηαζπνξάο ησλ πιηθψλ, πξνθαινχληαη πξνβιήκαηα ζηελ δεκφζηα πγεία, ηελ αζθάιεηα θαη ηελ επηαμία ηνπ Γήκνπ. Πξνηεηλφκελν Πξφζηηκν απφ δ2) Απαγνξεχεηαη ε απφξξηςε κπαδψλ ζε αθάιππηνπο ρψξνπο φπσο νηθφπεδα, ξέκαηα, πάξθα, άιζε θ.ι.π εληφο ή εθηφο ζρεδίνπ πφιεσο, γηαηί νη ελέξγεηεο απηέο πξνθαινχλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ζην πεξηβάιινλ, δεκηνπξγψληαο εζηίεο ξχπαλζεο. ηνπο παξαβάηεο ηεο δηάηαμεο απηήο εθηφο απφ ηηο πνηλέο πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 119 ηνπ λφκνπ 1892/90 θαη ηηο πξνβιεπφκελεο άιιεο θπξψζεηο, ν Γήκνο επηβάιιεη θάζε θνξά πξφζηηκν. ε πεξίπησζε ππνηξνπήο επηβάιιεηαη πξφζηηκν έσο θαη πεληαπιάζην ηνπ αξρηθά επηβιεζέληνο πξνζηίκνπ αλάινγα κε ην κέγεζνο θαη ηελ ζνβαξφηεηα ηεο ξχπαλζεο. Πξνηεηλφκελν Πξφζηηκν απφ δ3) Γελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε εηδηθψλ θάδσλ (ζθάθεο, containers) ρσξίο ηελ άδεηα θαηάιεςεο θνηλφρξεζησλ (δεκνηηθψλ ή δεκνζίσλ ρψξσλ). Η άδεηα απηή ρνξεγείηαη απφ ην ηκήκα πξνζφδσλ ηνπ Γήκνπ θαη πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζε εκθαλέο ζεκείν. ε αληίζεηε πεξίπησζε επηβάιιεηαη πξφζηηκν γηα θάζε εκέξα παξακνλήο ηνπ εηδηθνχ θάδνπ ζε θνηλφρξεζην ρψξν. ε πεξίπησζε παξακνλήο ηνπ εηδηθνχ θάδνπ ρσξίο άδεηα πέξα ησλ ηξηψλ εκεξψλ, ν εηδηθφο θάδνο απνκαθξχλεηαη απφ ηελ ππεξεζία ρξεψλνληαο ηνπο ππεπζχλνπο ηα έμνδα απνκάθξπλζεο. Πξνηεηλφκελν Πξφζηηκν 200 ηελ εκέξα. δ4) Γελ επηηξέπεηαη ε εζθεκκέλε εγθαηάιεηςε αληηθεηκέλσλ ή κπαδψλ απφ επαγγεικαηηθά απηνθίλεηα εξγνιάβσλ ή κεηαθνξηθψλ εηαηξηψλ ζε δξφκνπο ή άιινπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο. ηνπο παξαβάηεο επηβάιιεηαη πξφζηηκν. Πξνηεηλφκελν Πξφζηηκν απφ δ5) Οη ππεχζπλνη νθείινπλ λα ηεξνχλ φια ηα κέηξα αζθαιείαο γηα ηνπο πεδνχο θαη ηα νρήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο. ΑΡΘΡΟ 11 Τπνρξεψζεηο ππεπζχλσλ ηνμηθψλ - επηθίλδπλσλ απνξξηκκάησλ. α) Σα απνξξίκκαηα πνπ πεξηγξάθνληαη σο γεσξγηθά θάξκαθα, εθξεθηηθά, ξαδηελεξγά θ.ι.π, θπιάζζνληαη, απνθνκίδνληαη θαη δηαηίζεληαη κε απνθιεηζηηθή επζχλε ησλ ππφρξεσλ. Οη ππεχζπλνη ππνρξενχληαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο απνθνκηδήο λα ηα θξαηνχλ ζπζθεπαζκέλα ζηα πξναχιηα ησλ επηρεηξήζεσλ, λα κελ ηα βγάδνπλ ζην πεδνδξφκην θαη ε απνκάθξπλζε ηνπο λα γίλεη κε δηθά ηνπο κέζα.

10 ηνπο παξαβάηεο ηεο δηάηαμεο απηήο ν Γήκνο επηβάιιεη θάζε θνξά πξφζηηκν. Πξνηεηλφκελν Πξφζηηκν απφ β) Σα απνξξίκκαηα ησλ θέληξσλ πγείαο, λνζνθνκείσλ, θιηληθψλ θαη ζεξαπεπηεξίσλ γεληθά, πνπ πξνέξρνληαη απφ αίζνπζεο ρεηξνπξγείσλ θαη ηνθεηψλ, απφ παζνινγναλαηνκηθά -κηθξνβηνινγηθά - αηκαηνινγηθά εξγαζηήξηα, απφ ηκήκαηα ινηκσδψλ λφζσλ θ.ι.π., θαζψο θαη θάξκαθα, γάδεο, ζχξηγγεο: Σνπνζεηνχληαη ζε θφθθηλνπ ρξψκαηνο πιαζηηθέο αλζεθηηθέο ζηεγαλέο ζαθνχιεο κε ηελ εκθαλή επηγξαθή «Ννζνθνκεηαθά απνξξίκκαηα επηθίλδπλα - κνιπζκαηηθά» νη νπνίεο ζα θιείλνληαη θαιά θαη κφληκα ζην πάλσ κέξνο ηνπο. Σα απνξξίκκαηα απηά ζα ηνπνζεηνχληαη ζε θάδνπο, εηδηθνχ ρξψκαηνο, δηαθνξεηηθνχ απφ απηφ ησλ θάδσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα ηα αζηηθά απνξξίκκαηα ν Γήκνο Ωξαηνθάζηξνπ, κε αλάινγεο επηγξαθέο, πνπ ζα θιεηδψλνπλ κε επζχλε ησλ ππφρξεσλ ή ελαιιαθηηθά ζα θπιάζζνληαη πξνζσξηλά ζε εηδηθνχο ρψξνπο κέζα ζηα πξναλαθεξζέληα ηδξχκαηα (ζχκθσλα κε φινπο ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο), κέρξη ηελ εηδηθή απνθνκηδή ηνπο. Η απνθνκηδή ηνπο ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε επζχλε ησλ ππφρξεσλ, νη νπνίνη ζχκθσλα κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε Ζ.Π.37591/2031/ ΦΔΚ 1419 Β/ πξέπεη λα θξνληίδνπλ γηα ηελ ζπιινγή, κεηαθνξά, απνζήθεπζε, αμηνπνίεζε, επεμεξγαζία ή δηάζεζε. ηνπο παξαβάηεο ηεο δηάηαμεο απηήο ν Γήκνο επηβάιιεη θάζε θνξά πξφζηηκν. Πξνηεηλφκελν Πξφζηηκν απφ

11 ΑΡΘΡΟ 12 Τπνρξεψζεηο ππεπζχλσλ ζρεηηθά κε ηελ αλαθχθισζε Σα ζηεξεά απφβιεηα απνηεινχλ ζεκαληηθή πεγή ξχπαλζεο κε ζπλερψο απμαλφκελεο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ, δεκηνπξγψληαο κία αδηθαηνιφγεηε ζπαηάιε ησλ θπζηθψλ πφξσλ. ηελ Διιάδα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ ηζρχεη ν Νφκνο 2939/2001 (ΦΔΚ 179 Α) «πζθεπαζίεο θαη ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ - ίδξπζε Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο πζθεπαζηψλ θαη Άιισλ Πξντφλησλ ( ΔΟΔΓΑΠ)», ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν νη Ο.Σ.Α ππνρξενχληαη κφλνη ή ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο θνξείο λα θαηαξηίδνπλ θαη λα πινπνηνχλ πξνγξάκκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ. Μεηέπεηηα εθδφζεθαλ Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε φισλ ησλ εηδψλ απνβιήησλ. Ο Γήκνο Ωξαηνθάζηξνπ εθηειεί νινθιεξσκέλν πξφγξακκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ ζε ζπλεξγαζία κε φια ηα εγθεθξηκέλα ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο. Γηα ηελ πινπνίεζε απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ, ν Γήκνο επηδηψθεη ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο κε ηνπο επαγγεικαηηθνχο θαη θνηλσληθνχο θνξείο ηεο πεξηνρήο, ηηο δηάθνξεο θνηλσληθέο νκάδεο, ηηο νηθνινγηθέο θηλήζεηο, ηηο καζεηηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο θνηλφηεηεο θαη άιινπο θνξείο. Δηδηθφηεξα ν Γήκνο Ωξαηνθάζηξνπ έρεη επηιέμεη ηα εμήο: ηνπο κεηαιιηθνχο θαη πξάζηλνπο θάδνπο ζπιιέγνληαη ηα νηθηαθά νξγαληθά απφβιεηα (απνθάγηα, θχιια, κηθξά θιαδηά, θ.η.ι.) ηνπο κπιε θάδνπο ζπιιέγνληαη νη ζπζθεπαζίεο απφ ραξηί, γπαιί, πιαζηηθφ, αινπκίλην, ζίδεξν, ρσξίο ππνιείκκαηα. ε εηδηθνχο θάδνπο (containers) πνπ βξίζθνληαη ζηα δεκνηηθά ακαμνζηάζηα ζπιιέγνληαη ηα απφβιεηα ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ (ςπγεία, πιπληήξηα πηάησλ, ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο, ξαδηφθσλα, ηειενξάζεηο, θσηηζηηθά, ιακπηήξεο, ζεξκνζηάηεο θ.η.ι) ηνπο εηδηθνχο θάδνπο αλαθχθισζεο κπαηαξηψλ (ζηήιεο) πνπ βξίζθνληαη ζηα δεκνηηθά θηίξηα θαη ζρνιεία ζπιιέγνληαη νη κεηαρεηξηζκέλεο κπαηαξίεο. Σα κεηαρεηξηζκέλα καγεηξηθά έιαηα ζα ζπγθεληξψλνληαη ζε εηδηθνχο θάδνπο θαη απφ εθεί ζα νδεγνχληαη ζε Δγθεθξηκέλν χζηεκα Γηαρείξηζεο. Σα ειαζηηθά θαη ηα ιάδηα κεραλψλ ζα ζπγθεληξψλνληαη ζηα ζπλεξγεία επηζθεπήο ειαζηηθψλ θαη νρεκάησλ απφ εθεί ζα νδεγνχληαη ζην εγθεθξηκέλν ζχζηεκα. Σα παιαηά απηνθίλεηα ηα νπνία είλαη άρξεζηα πξνο θπθινθνξία νδεγνχληαη απφ ηνπο ηδηνθηήηεο ζην εγθεθξηκέλν ζχζηεκα θαη παίξλνπλ πηζηνπνηεηηθφ θαηαζηξνθήο. Γηα κεγάιεο πνζφηεηεο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ νη δεκφηεο κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηελ ππεξεζία θαζαξηφηεηαο. Όινη είλαη ππνρξεσκέλνη λα αθνινπζνχλ ηνλ αλσηέξσ ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ, εηδάιισο επηβάιιεηαη ην πξνβιεπφκελν πξφζηηκν αλάινγα κε ηελ παξάβαζε. Πξνηεηλφκελν Πξφζηηκν απφ

12 α) ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΤΚΔΤΑΗΩΝ. Σν Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ., κε ηελ ππ' αξηζκφλ 10645/ ππνπξγηθή ηνπ απφθαζε (ΦΔΚ 391/2003), εγθξίλεη ην χζηεκα πιινγηθήο Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο πζθεπαζηψλ (ΔΓ- ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ), πνπ νξγαλψλεη ε Δ.Δ.Α.Α. (Διιεληθή Δηαηξία Αμηνπνίεζεο Αλαθχθισζεο) θαη αθνξά ηε ζπιινγή, ηε κεηαθνξά, ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ απνβιήησλ ησλ ζπζθεπαζηψλ. Οη ζπζθεπαζίεο απφ ραξηί, γπαιί, πιαζηηθφ, αινπκίλην, ζίδεξν, ρσξίο ππνιείκκαηα, θαζψο θαη έληππα (εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, βηβιία) πξέπεη λα ξίρλνληαη ζηνλ εηδηθφ κπιε θάδν αλαθχθισζεο ζπζθεπαζηψλ. Δηδηθφηεξα νη επηρεηξήζεηο πνπ ν φγθνο ησλ αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ είλαη κεγάινο, πξέπεη λα ειαρηζηνπνηνχλ ηνλ φγθν ηνπο, πξηλ νδεγεζνχλ πξνο αλαθχθισζε. Σα ραξηνθηβψηηα πξέπεη λα δεκαηνπνηνχληαη, κεγάιεο πνζφηεηεο απφ πιαζηηθά θαη γπάιηλα κπνπθάιηα λα ζπζθεπάδνληαη καδί θαη λα ηνπνζεηνχληαη ζην κπιε θάδν αλαθχθισζεο ή θαηφπηλ ζπλελλνήζεσο ζε εηδηθφ ρψξν ηνπ θαηαζηήκαηφο ηνπο. Γηα κεγάιεο πνζφηεηεο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζπλελλφεζε κε ηελ ππεξεζία θαζαξηφηεηαο β) ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΟΤ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ. χκθσλα κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα Π.Γ.117 ΦΔΚ 82 Α/ «Μέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ εηδψλ ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ» θαη κε ηελ ππ' αξηζκφλ / ΦΔΚ905/ Τπνπξγηθή Απφθαζε ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ, εγθξίζεθε ην χζηεκα πιινγηθήο Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ «ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΚΔΤΩΝ Α.Δ». Σα απφβιεηα ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ δελ πξέπεη λα απνξξίπηνληαη ζηνπο θνηλνχο θάδνπο απνξξηκκάησλ ηνπ Γήκνπ, νχηε λα απνξξίπηνληαη αλεμέιεγθηα ζε νηθφπεδα θαη θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο. Σν ζεκείν φπνπ ζπιιέγεηαη ν απνζπξφκελνο ειεθηξηθφο θαη ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο είλαη ζην δεκνηηθφ ακαμνζηάζην (θάζε κέξα). γ) ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΜΠΑΣΑΡΗΩΝ. χκθσλα κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα Π.Γ.115 ΦΔΚ 80Α/ «Γηαρείξηζε ησλ ειεθηξηθψλ ζηειψλ θαη ζπζζσξεπηψλ πνπ πεξηέρνπλ νξηζκέλεο επηθίλδπλεο νπζίεο. Μέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ Ηιεθηξηθψλ ηειψλ θαη πζζσξεπηψλ» θαη κε ηελ ππ' αξηζκφλ / ΦΔΚ 1056/ Τπνπξγηθή Απφθαζε ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ, εγθξίζεθε ην χζηεκα πιινγηθήο Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο Φνξεηψλ Ηιεθηξηθψλ ζηειψλ θαη πζζσξεπηψλ (..Δ.Γ.Φ.Η...) θαη ελ ζπληνκία «Α.Φ.Η..» Οη θνξεηέο ειεθηξηθέο ζηήιεο (κπαηαξίεο) ζπιιέγνληαη ζε εηδηθνχο θάδνπο αλαθχθισζεο κπαηαξηψλ, πνπ ππάξρνπλ ζηα δεκνηηθά θηίξηα θαη ηα ζρνιεία ηνπ Γήκνπ καο.

13 Όπνηνο δεκφηεο - θαηαζηεκαηάξρεο επηζπκεί ζηήιε γηα ηε ζπιινγή κπαηαξηψλ κπνξεί λα απεπζχλεηαη ζηελ ππεξεζία θαζαξηφηεηαο. δ) ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΔΛΑΣΗΚΩΝ. χκθσλα κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα Π.Γ.109 ΦΔΚ 75Α/ «Μέηξα θαη φξνη γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ ειαζηηθψλ ησλ νρεκάησλ. Πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζή ηνπο.» θαη κε ηελ ππ' αξηζκφλ / ΦΔΚ 1145/ Τπνπξγηθή Απφθαζε ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ, εγθξίζεθε ην χζηεκα πιινγηθήο Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο Παιαηψλ Διαζηηθψλ ECO - ELASTIKA». Οη ηδηνθηήηεο ησλ βνπιθαληδαηέξ, φπνπ γίλεηαη θαη ε αιιαγή ησλ παιαηψλ ειαζηηθψλ ζηα νρήκαηα, θαζψο θαη ηα θαηαζηήκαηα εκπνξίαο moto, πξέπεη λα κεξηκλνχλ ψζηε λα νδεγνχληαη ηα παιαηά ηνπο ειαζηηθά ζε θάπνην πηζηνπνηεκέλν χζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο. Οη δηαθηλεηέο θαη νη ηειηθνί πσιεηέο ειαζηηθψλ ππνρξεψλνληαη λα δηαθηλνχλ ειαζηηθά, ηα νπνία αλήθνπλ ζε θάπνην πηζηνπνηεκέλν «ζχζηεκα». ε) ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΩΝ. χκθσλα κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα Π.Γ.116 ΦΔΚ 81Α/ «Μέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ νρεκάησλ ζην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο, ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ αληαιιαθηηθψλ ηνπο θαη ησλ απελεξγνπνηεκέλσλ θαηαιπηηθψλ κεηαηξνπέσλ» θαη κε ηελ ππ' αξηζκφλ / ΦΔΚ 907 Β/ Τπνπξγηθή Απφθαζε ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ., εγθξίζεθε ην χζηεκα πιινγηθήο Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο Ορεκάησλ Διιάδνο «ΔΓΟΔ» Οη ηδηνθηήηεο παιαηψλ απηνθηλήησλ πνπ έρνπλ απνθαζίζεη λα κελ ηα μαλαρξεζηκνπνηήζνπλ θαη επηζπκνχλ λα θαηαζέζνπλ κφληκα ηηο πηλαθίδεο ηνπο, ψζηε λα κελ επηβαξχλνληαη άιιν πιένλ κε ηα δηάθνξα θφζηε (ηέιε θπθινθνξίαο, αζθάιεηα θ.η.ι) είλαη ππνρξεσκέλνη κφλνη ηνπο λα παξαδίδνπλ ηα νρήκαηά ηνπο ζε θάπνην πηζηνπνηεκέλν χζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο θαη λα ιακβάλνπλ βεβαίσζε παξαιαβήο. Η παξάδνζε ησλ παιαηψλ απηνθηλήησλ νινθιεξψλεηαη κε ηελ έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαηαζηξνθήο, ην νπνίν απνηειεί ην κφλν λφκηκν έγγξαθν γηα ηελ απνηαμηλφκεζε ηνπ νρήκαηνο. ζη) ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΟΡΤΚΣΔΛΑΗΩΝ - ΔΛΑΗΩΝ. χκθσλα κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα Π.Γ.82 ΦΔΚ64 Α/ «Καζνξηζκφο κέηξσλ θαη φξσλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ νξπθηειαίσλ - Μέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ιηπαληηθψλ ειαίσλ» Οη ηδηνθηήηεο ησλ βνπιθαληδαηέξ, πξαηεξίσλ θαπζίκσλ θ.η.ι. φπνπ γίλεηαη θαη ε αιιαγή ησλ παιαηψλ ιαδηψλ ζηα νρήκαηα, θαζψο θαη απηψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα βηνκεραληθή ρξήζε, πξέπεη λα κεξηκλνχλ ψζηε λα νδεγνχληαη ηα ιηπαληηθά έιαηα ζε θάπνην πηζηνπνηεκέλν χζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο. Οη δηαθηλεηέο θαη νη ηειηθνί πσιεηέο ιηπαληηθψλ ιαδηψλ ππνρξεψλνληαη λα δηαθηλνχλ ιηπαληηθά έιαηα, ηα νπνία είλαη εληαγκέλα ζε χζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο.

14 Σα ρξεζηκνπνηεκέλα καγεηξηθά έιαηα απαγνξεχεηαη λα απνξξίπηνληαη ζην απνρεηεπηηθφ ζχζηεκα σο πγξά απφβιεηα, δηφηη δεκηνπξγείηαη ηεξάζηην πξφβιεκα ζηηο ζσιελψζεηο. Οη ηδηνθηήηεο ησλ εζηηαηνξίσλ, fast food, ηαβεξλψλ θ.η.ι ζα πξέπεη λα ελαπνζέηνπλ ηα ρξεζηκνπνηεκέλα καγεηξηθά έιαηα ζε εηδηθά δνρεία κεξηκλψληαο ψζηε λα νδεγνχληαη ηα καγεηξηθά έιαηα ζε πηζηνπνηεκέλν χζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο. Ο Γήκνο Ωξαηνθάζηξνπ ζπλεξγάδεηαη κε εγθεθξηκέλα πζηήκαηα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο, κε γλψκνλα πάληα ην ζπκθέξνλ θαη ην φθεινο ηεο πεξηνρήο καο. ΑΡΘΡΟ 13 Πξνγξάκκαηα πεξηβαιινληηθήο επηκφξθσζεο θαη ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ Ο Γήκνο δηνξγαλψλεη δηάθνξεο εθδειψζεηο θαη εθδίδεη θπιιάδηα κε ζηφρν ηε δηακφξθσζε νηθνινγηθήο ζπλείδεζεο ζηνπο πνιίηεο θαη ζηνπο καζεηέο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζπλεξγάδεηαη κε θνξείο ηνπ δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα, ηα παλεπηζηήκηα, ηα επηζηεκνληθά ηλζηηηνχηα, ηηο νηθνινγηθέο θηλήζεηο, ηνπο θνξείο ηεο Απηνδηνίθεζεο, ηα ζρνιεία Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη άιινπο θνηλσληθνχο θνξείο. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ' - ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΔΞΩΣΔΡΗΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 14 Τπνρξεψζεηο πεδψλ, νδεγψλ, ηδηνθηεηψλ ή ζπλνδψλ θαηνηθίδησλ δψσλ. Απαγνξεχεηαη ε απφξξηςε κηθξναληηθεηκέλσλ (άρξεζησλ ραξηηψλ, παθέησλ, ή άιισλ εηδψλ κηθξνζπζθεπαζίαο, κηθξναληηθεηκέλσλ θαη εηδψλ αηνκηθήο ρξήζεο) ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο (πιαηείεο, πάξθα, παηδηθέο ραξέο, αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο), απφ πεξηπαηεηέο, επηζθέπηεο, θ.η.ι.. Σα παξαπάλσ αληηθείκελα πξέπεη λα ξίπηνληαη ζηα ππάξρνληα θαιάζηα απνξξηκκάησλ. ηνπο παξαβάηεο ηεο αλσηέξσ δηάηαμεο επηβάιιεηαη πξφζηηκν. Πξνηεηλφκελν Πξφζηηκν 30. ηα θαιάζηα απνξξηκκάησλ ηνπ Γήκνπ απαγνξεχεηαη ε ξίςε απνβιήησλ πνπ κπνξνχλ λα ηα θαηαζηξέςνπλ, φπσο π.ρ. ρεκηθά, εχθιεθηα, εζηίεο θσηηάο, κπάδα θ.ι.π. ηνπο παξαβάηεο ηεο αλσηέξσ δηάηαμεο επηβάιιεηαη πξφζηηκν. Πξνηεηλφκελν Πξφζηηκν 30. Οη θάηνρνη ή ηδηνθηήηεο θαηνηθίδησλ δψσλ είλαη ππνρξεσκέλνη λα θαζαξίδνπλ άκεζα ηα πεξηηηψκαηα θαη ηηο αθαζαξζίεο ησλ δψσλ ηνπο φηαλ απφ απηά ξππαίλνληαη θνηλφρξεζηνη θαη κε ρψξνη. ηνπο παξαβάηεο ηεο αλσηέξσ δηάηαμεο επηβάιιεηαη πξφζηηκν. Σν πξφζηηκν δηπιαζηάδεηαη αλ ε παξάβαζε γίλεη ζε παηδηθή ραξά ή άιιν θνηλφρξεζην ρψξν πνπ θηινμελεί παηδηά, ζε απιέο ή εηζφδνπο ζρνιείσλ, ζε πξναχιηα εθθιεζηψλ. Πξνηεηλφκελν Πξφζηηκν 50. Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε απνξξππαληηθψλ, ιαδηψλ θ.ιπ. νπζηψλ πνπ δεκηνπξγνχλ αθξφ θαηά ηελ πιχζε απιψλ, κπαιθνληψλ, νρεκάησλ θ.ιπ. φηαλ ηα απφλεξα ηεο πιχζεο ρχλνληαη ζε

15 θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο. ηνπο παξαβάηεο ηεο αλσηέξσ δηάηαμεο επηβάιιεηαη πξφζηηκν. Πξνηεηλφκελν Πξφζηηκν 30. ΑΡΘΡΟ 15 Καζαξηζκφο θαη πιχζε δεκνηηθψλ νδψλ Οη ππεχζπλνη ησλ νρεκάησλ ηδησηηθήο ή δεκφζηαο ρξήζεο ππνρξενχληαη λα απνκαθξχλνπλ ηα νρήκαηά ηνπο, ηελ εκέξα θαη ηηο ψξεο πνπ ζα ελεκεξψλεη ε ππεξεζία θαζαξηφηεηαο φηη πξφθεηηαη λα θάλεη θαζαξηφηεηα ηεο νδνχ (πιχζηκν, ζάξσζε θ.ιπ.). Η ελεκέξσζε απηή ζα γίλεηαη κε ηνπο εμήο πηζαλνχο ηξφπνπο: α. Δλεκεξσηηθά ζεκεηψκαηα ζηα παξκπξίδ ησλ απηνθηλήησλ απφ ηελ πξνεγνχκελε εκέξα. β. Δλεκέξσζε απφ ηα ηνπηθά Μέζα Δλεκέξσζεο απφ ηελ πξνεγνχκελε γ. Δλεκεξσηηθέο ηακπέιεο ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο ηεο νδνχ πνπ ζα θαζαξηζηεί (ηνπνζέηεζε απφ ηελ πξνεγνχκελε εκέξα). ηνπο παξαβάηεο ηεο αλσηέξσ δηάηαμεο επηβάιιεηαη πξφζηηκν. Πξνηεηλφκελν Πξφζηηκν 30. ΑΡΘΡΟ 16 Τπνρξεψζεηο ππεπζχλσλ θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, εκπνξηθά θαηαζηήκαηα θαη πεξίπηεξα Οη ππεχζπλνη ησλ θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ζηα νπνία παξαηεξείηαη κεγάιε παξαγσγή θάζε κνξθήο απνξξηκκάησλ (νξγαληθψλ νπζηψλ, ζπζθεπαζηψλ θ.η.ι.) νθείινπλ λα ζπζθεπάδνπλ ζε πιαζηηθέο αλζεθηηθέο ζαθνχιεο θαιά θιεηζκέλεο ηα εππαζή θαη δχζνζκα απφβιεηα (θξέαηα, θφθαια, ςάξηα, ππνιείκκαηα ηξνθψλ θ.η.ι.) θαη λα ηα ηνπνζεηνχλ κέζα ζηνπο κεηαιιηθνχο θάδνπο απνξξηκκάησλ ην πνιχ κία ψξα πξηλ ηελ δηέιεπζε ηνπ απνξξηκκαηνθφξνπ. ε θακηά πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ε ελαπφζεζε απνξξηκκάησλ ή ζπζθεπαζηψλ έμσ απφ ηνπο θάδνπο. ηνπο παξαβάηεο ηεο αλσηέξσ δηάηαμεο επηβάιιεηαη θάζε θνξά πξφζηηκν γηα θάζε αληηθείκελν, ζαθνχια ή ζπζθεπαζία. Πξνηεηλφκελν Πξφζηηκν 100 γηα θάζε ζαθνχια. Οη ηδηνθηήηεο ησλ εζηηαηνξίσλ, fast food, super market, ηαβεξλψλ θ.η.ι. πξέπεη λα ελαπνζέηνπλ ηα ρξεζηκνπνηεκέλα καγεηξηθά έιαηα ζε κεηαιιηθά ή πιαζηηθά δνρεία θαη λα νδεγνχληαη : ή ζε θάπνην πηζηνπνηεκέλν ζχζηεκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο, ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 82 ΦΔΚ 64 Α / ε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα αλαθαηεχνληαη κε ηα αζηηθά απφβιεηα θαη λα ηνπνζεηνχληαη ζηνπο κεηαιιηθνχο θάδνπο απνξξηκκάησλ. Πξνηεηλφκελν Πξφζηηκν απφ Οη ππεχζπλνη φισλ ησλ θαηαζηεκάησλ πνπ έρνπλ σο ζθνπφ ηελ πψιεζε, κεηαμχ άιισλ, αλαςπθηηθψλ, νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ, θαγεηψλ θ.ι.π (φπσο snack bar, fast food, εζηηαηφξηα, θαθεηέξηεο, θαθελεία, δαραξνπιαζηεία, νπδεξί), πξέπεη λα θξνληίδνπλ γηα ηελ θαζαξηφηεηα ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ πνπ βξίζθεηαη κπξνζηά απφ απηά θαη ελφο επξχηεξνπ πεξηγξάκκαηνο πνπ ζα απέρεη ηνπιάρηζηνλ 10 κέηξα απφ ην πεξίγξακκα ηνπ ρψξνπ πνπ έρνπλ λνηθηάζεη γηα ηνπνζέηεζε

16 ηξαπεδνθαζηζκάησλ. ηνπο παξαβάηεο ηεο αλσηέξσ δηάηαμεο επηβάιιεηαη πξφζηηκν. Πξνηεηλφκελν Πξφζηηκν 100. Απαγνξεχεηαη γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ε απνζήθεπζε θαη ε απζαίξεηε θαηάιεςε απφ ηνπο θαηαζηεκαηάξρεο ζην πεδνδξφκην, πεδφδξνκν, πιαηεία, ή ζηνλ θνηλφρξεζην ρψξν έμσ απφ ην θαηάζηεκά ηνπο, νπνηνλδήπνηε αληηθεηκέλσλ ή πιηθψλ αθφκε θαη ζρεηηθψλ κε ηελ εκπνξηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα (π.ρ θαθάζηα θξνχησλ, θηβψηηα πνηψλ, κηθξνπξντφληα, ηξαπεδνθαζίζκαηα, επαγγεικαηηθέο νκπξέιεο, θηάιεο πγξαεξίνπ, θ.η.ι). ηνπο παξαβάηεο ηεο αλσηέξσ δηάηαμεο επηβάιιεηαη πξφζηηκν. Πξνηεηλφκελν Πξφζηηκν απφ Οη ππεχζπλνη ησλ εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ πξέπεη ηα αλαθπθιψζηκα πιηθά (ραξηί, γπαιί, αινπκίλην, πιαζηηθφ) λα ηα ηνπνζεηνχλ ζηνλ εηδηθφ κπιε θάδν αλαθχθισζεο ζπζθεπαζηψλ, αθνχ πξψηα ειαρηζηνπνηήζνπλ ηνλ φγθν ηνπο θαη ηα κε αλαθπθιψζηκα πιηθά λα ηα ηνπνζεηνχλ ζε ζαθνχιεο απνξξηκκάησλ θαιά δεκέλεο θαη λα ηηο ελαπνζέηνπλ ζηνλ κεηαιιηθφ θάδν απνξξηκκάησλ κία ψξα πξηλ ηε δηέιεπζε ηνπ απνξξηκκαηνθφξνπ. ηα πεξίπηεξα, θαληίλεο ζηα νπνία παξάγνληαη θάζε κνξθήο απνξξίκκαηα απφ ηελ άκεζε θαηαλάισζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ, νθείινπλ νη ππεχζπλνη λα ηνπνζεηνχλ δνρεία απνξξηκκάησλ αιιά θαη λα δηαηεξνχλ δηαξθψο ηνλ ρψξν πεξηκεηξηθά θαζαξφ. ηνπο παξαβάηεο ηεο αλσηέξσ δηάηαμεο επηβάιιεηαη πξφζηηκν. Πξνηεηλφκελν Πξφζηηκν 30. ΑΡΘΡΟ 17 Καζαξηφηεηα Λατθψλ - Γεκνηηθψλ αγνξψλ 1. Τπνρξεψζεηο ηνπ Γήκνπ. Η Τπεξεζία θαζαξηφηεηαο έρεη ηελ ππνρξέσζε έλαληη ησλ δεκνηψλ λα θξνληίδεη θαη λα δηαηεξεί θαζαξνχο ηνπο ρψξνπο φπνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ιατθέο αγνξέο, λα πξνζηαηεχεη ηε δεκφζηα πγεία θαη λα αλαιακβάλεη ηνλ θαζαξηζκφ ησλ ιατθψλ αγνξψλ κεηά ην πέξαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. 2. Τπνρξεψζεηο αδεηνχρσλ-παξαγσγψλ - πσιεηψλ θαη εξγαδνκέλσλ ησλ ιατθψλ - δεκνηηθψλ αγνξψλ. Οη αδεηνχρνη πσιεηέο, παξαγσγνί θαη εξγαδφκελνη ζηε ιατθή αγνξά απφ ηελ έλαξμε θαη κέρξη ηελ ιήμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο, νθείινπλ: α) Να ηεξνχλ ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ επηαμία ησλ ρψξσλ πνπ θαηαιακβάλνπλ νη πάγθνη πψιεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπο. β) Να κελ θαηαιακβάλνπλ θνηλφρξεζηνπο ή ηδησηηθνχο ρψξνπο, εθηφο ησλ νξίσλ ηεο έθηαζεο πνπ ηνπο αλαινγεί, ζχκθσλα κε ηελ άδεηά ηνπο. γ) Να ηεξνχλ ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη λα δηαηεξνχλ ζε θαιά θιεηζκέλεο ζαθνχιεο ηα απνξξίκκαηα πνπ παξάγνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο ιατθήο αγνξάο. δ) Να κε ξππαίλνπλ κε ηελ ξίςε θάζε είδνπο απνξξηκκάησλ θαη ηδηαηηέξσλ εππαζψλ εηδψλ πνπ αιινηψλνληαη εχθνια ( ιέπηα ςαξηψλ, εληφζζηα, θφθαια, θχιια ιαραληθψλ, ζάπηα θξνχηα, ρχκα ππνινίπσλ πξντφλησλ θ.η.ι) θαζψο θαη εηδψλ ζπζθεπαζίαο (ραξηνθηβψηηα, ηειάξα, θ.η.ι)

17 ε) Μεηά ηε ιήμε ιεηηνπξγίαο ηεο ιατθήο αγνξάο ππνρξενχληαη λα ζπιιέγνπλ ηα απνξξίκκαηα ζε πιαζηηθέο αλζεθηηθέο ζαθνχιεο θαιά θιεηζκέλεο θαη λα ηηο ελαπνζέηνπλ ζηνλ πιεζηέζηεξν θάδν απνξξηκκάησλ θαη φρη εθηφο ησλ θάδσλ. Δπίζεο λα απνζχξνπλ ηνπο πάγθνπο πψιεζεο ησλ πξντφλησλ ζε δηθφ ηνπο απνζεθεπηηθφ ρψξν εθηφο ηεο ιατθήο αγνξάο. ζη) Η παξακνλή πάγθσλ πψιεζεο ιατθήο αγνξάο κεηά ην πέξαο ηνπ λνκίκνπ σξαξίνπ ζεσξείηαη απζαίξεηε θαηάιεςε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ θαη επηζχξεη ηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο ηνπ Καλνληζκνχ Υξήζεο Κνηλνρξήζησλ Υψξσλ. δ) Να κελ εκπνδίδνπλ ην έξγν ηεο ππεξεζίαο θαζαξηφηεηαο θαη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο ππνδείμεηο ησλ ππαιιήισλ ηεο ππεξεζίαο. ε) Σα παξαπάλσ ηζρχνπλ θαη γηα νπνηνλδήπνηε ζηάζηκν ή πιαλφδην κηθξνπσιεηή, παξαγσγφ θαη θαληίλεο (κφληκεο ή απηνθηλνχκελεο), ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ζην Γήκν θαη αλ βξίζθνληαη θαη ηνπο έρεη παξαρσξεζεί απφ ην Γήκν ρψξνο εγθαηάζηαζήο ηνπο. Πξνηεηλφκελν Πξφζηηκν απφ ΑΡΘΡΟ 18 Ρχπαλζε ρεηκάξξσλ θαη ξεκάησλ Απαγνξεχεηαη ε απφξξηςε παληφο είδνπο απνξξηκκάησλ, θαζψο θαη ε απφξξηςε ιπκάησλ απφ εξγνζηάζηα, εξγαζηήξηα, βηνηερλίεο, θαηαζηήκαηα θαη θαηνηθίεο ζε ρείκαξξνπο θαη ξέκαηα δηεξρφκελα απφ ην Γήκν καο. Δπίζεο απαγνξεχεηαη ε ξχπαλζε ησλ ρεηκάξξσλ θαη ησλ ξεκάησλ ηνπ Γήκνπ απφ ηε βνζθή δψσλ. Πξνηεηλφκελν Πξφζηηκν γηα ζηεξεά απφβιεηα. Δηδηθφηεξα γηα πγξά θαη αέξηα απφβιεηα ζα ελεκεξψλνληαη νη αξκφδηεο θξαηηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ επηβνιή φισλ ησλ πεξαηηέξσ λνκηθψλ θπξψζεσλ. ΑΡΘΡΟ 19 Ρχπαλζε δεκνζίσλ θηηξίσλ, αθάιππησλ ρψξσλ, θνηλνρξήζησλ ρψξσλ, δαζψλ θαη πξνζηαζία ηνπο Η κε νπνηνδήπνηε ηξφπν απφξξηςε ζε αθάιππηνπο ρψξνπο δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο, ξέκαηα, δάζε θαη αιινχ εληφο ή εθηφο ζρεδίνπ πφιεο, άρξεζησλ πιηθψλ (αδξαλή πιηθά, ζηεξεά απφβιεηα, θεπεπηηθά πξντφληα θ.ι.π), κε ζπλέπεηα ηε ζνβαξή ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ηε δεκηνπξγία εζηηψλ κφιπλζεο θαη ηελ πξνζβνιή ηεο αηζζεηηθήο ηνπ ηνπίνπ θαη ηνπ νηθηζηηθνχ πεξηβάιινληνο, απαγνξεχεηαη απζηεξά θαη δηψθεηαη. Πξνηεηλφκελν Πξφζηηκν απφ Σα παξαπάλσ άρξεζηα πιηθά πξέπεη λα κεηαθέξνληαη θαη λα απνξξίπηνληαη κε επζχλε ησλ θαηφρσλ ηνπο, κφλν ζε θαηάιιεινπο θαη εγθεθξηκέλνπο ρψξνπο ππνδνκήο (ρσκαηεξέο θαη αιινχ). Ρεηά απαγνξεχεηαη ε απφζεζε απηψλ ησλ άρξεζησλ πιηθψλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο θαη πεδνδξφκηα.

18 Απαγνξεχεηαη απζηεξά ε θνπή δέλδξσλ θαη ε θαηαζηξνθή ηνπ δεκνηηθνχ πξαζίλνπ κε νπνηνδήπνηε κέζν απφ δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο. ηνπο παξαβάηεο επηβάιιεηαη πξφζηηκν. Πξνηεηλφκελν Πξφζηηκν απφ Απαγνξεχεηαη ε ξίςε κέζα ζηνπο ππνλφκνπο θαη ζηα δίθηπα απνξξνήο φκβξησλ πδάησλ ησλ πεδνδξφκσλ, ιαδηψλ ζπλεξγείσλ απηνθηλήησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ζπληεξήζεηο θαη επηζθεπέο κεραλψλ, ιηπψλ ςεηνπσιείσλ, πγξψλ κπαηαξηψλ θαη γεληθά απνβιήησλ πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ηνμηθή επηβάξπλζε ησλ απνρεηεπνκέλσλ ιπκάησλ. Πξνηεηλφκελν Πξφζηηκν απφ Απαγνξεχεηαη ε ξχπαλζε ησλ ηνίρσλ ησλ δεκνζίσλ θηηξίσλ, κλεκείσλ θ.ι.π ηζηνξηθψλ ρψξσλ, δεκνηηθψλ θαη ηδησηηθψλ ρψξσλ θαη νηθνπέδσλ. Σα δεκνηηθά ή δεκφζηα θαηαζηήκαηα κε επζχλε ησλ πξντζηακέλσλ ηνπο, ησλ αξκνδίσλ ππαιιήισλ ή ησλ ηδηνθηεηψλ ηνπο πξέπεη λα είλαη πάληα θαζαξά εμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά, φπσο επίζεο θαη ν πεξηβάιινλ ρψξνο. ΑΡΘΡΟ 20 Ρχπαλζε απφ ηελ ππαίζξηα απνζήθεπζε πιηθψλ Απαγνξεχεηαη ε απφξξηςε, ηνπνζέηεζε ή θαηάιεςε πεδνδξνκίσλ ή άιισλ ειεχζεξσλ δεκνηηθψλ θαη θνηλφρξεζησλ ρψξσλ (πιαηείεο, πεδφδξνκνη θαη άιινη ρψξνη) κε εκπνξεχκαηα θαη ππνπξντφληα παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, ζηεξεά ή πγξά, φπσο πξψηεο χιεο θη έηνηκα πξντφληα ή ππνπξντφληα, νηθνδνκηθά, αηνκηθά, κεηαιιεπηηθά θαη ρεκηθά πιηθά, παιαηά είδε ζηδήξνπ, μπιείαο, ειαζηηθνχ ράξηνπ, θαχζηκα, ιηπαληηθά, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε άδεηα ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο, ηελ θαηαβνιή ηνπ θαζνξηζκέλνπ ηέινπο θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα πιηθά απηά δελ ξππαίλνπλ ην πεξηβάιινλ. Η ππαίζξηα ελαπφζεζε, απνζήθεπζε θαη ζπγθέληξσζε ησλ πιηθψλ απηψλ, πξέπεη λα γίλεηαη θαηά ηξφπν πνπ λα απνθιείεη ηε δηαξξνή ή ην δηαζθνξπηζκφ ηνπο ζην πεξηβάιινλ. ηε ρνξεγνχκελε απφ ην Γήκν άδεηα θαηάιεςεο ηνπ πεδνδξνκίνπ ή ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, γηα ηελ ελαπφζεζε ή ζπγθέληξσζε ησλ παξαπάλσ πιηθψλ, πξέπεη ππνρξεσηηθά λ' αλαγξάθνληαη ηα αλαγθαία πξνζηαηεπηηθά κέηξα (πεξίθξαμε πιηθψλ, θάιπςε κε πιαζηηθφ λάηινλ θαη ινηπά) πνπ πξέπεη λα ιάβεη ν αηηψλ. Ο Γήκνο ζε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ηνπ θαηφρνπ ηεο άδεηαο κε ηα παξαπάλσ ή άιια πξνζηαηεπηηθά κέηξα πνπ ηνπ ππνδεηθλχνληαη, αλαθαιεί ηελ άδεηα θαη εηδνπνηεί ηελ Αζηπλνκηθή Αξρή γηα ηελ παξάβαζε. ε πεξίπησζε πνπ ν ππφρξενο δελ πξνβαίλεη ζηελ απνκάθξπλζή ηνπο, απηφ γίλεηαη απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ κε δαπάλε ηνπ παξαβάηε θαη ηνπ επηβάιιεηαη, πέξαλ ησλ πξνβιεπφκελσλ άιισλ θπξψζεσλ, ην ζρεηηθφ ηέινο απζαίξεηεο ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ θαη ην πξφζηηκν ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ Νφκνπ 1900/1990. Αλ απφ ηελ πιεκκειή εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ κέηξσλ πξνθιεζεί ξχπαλζε επηβάιιεηαη πέξαλ ησλ πξνβιεπφκελσλ άιισλ θπξψζεσλ απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία πξφζηηκν αλάινγα κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ην κέγεζνο ηεο ξχπαλζεο. Πξνηεηλφκελν Πξφζηηκν απφ

19 Γεληθά απαγνξεχεηαη ε αλεμέιεγθηε (ρσξίο δειαδή ηε ρνξήγεζε ηεο απαηηνχκελεο απφ ην Νφκν ζρεηηθήο άδεηαο) θαχζε απνξξηκκάησλ νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο, θχζεο θαη κνξθήο. ηνπο παξαβάηεο επηβάιιεηαη πξφζηηκν. Πξνηεηλφκελν Πξφζηηκν ΑΡΘΡΟ 21 Μεηαθνξά θαη θνξηνεθθφξησζε αληηθεηκέλσλ Σα κεηαθνξηθά κέζα μεξνχ ή πγξνχ θνξηίνπ (κπεηνληέξεο, θ.η.ι) πξέπεη λα έρνπλ ην θνξηίν ηνπο πιήξσο πξνζηαηεπκέλν απφ θηλδχλνπο δηαξξνήο ή δηαζπνξάο θαη λα κελ ξππαίλνπλ ην νδφζηξσκα ή άιινπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, γηαηί κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ αηπρήκαηα ζε πεδνχο θαη ηξνρνθφξα. ε πεξίπησζε ακέιεηαο ε θαζαξηφηεηα γίλεηαη απφ ηελ ππεξεζία θαζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ θαη ηα έμνδα θαζαξηζκνχ, φπσο απηά ζα πξνθχπηνπλ θάζε θνξά, θαηαινγίδνληαη ζηνλ ππεχζπλν. Πξνηεηλφκελν Πξφζηηκν Όια ηα θνξηεγά απηνθίλεηα θαη γεληθά ηα κεηαθνξηθά κέζα πνπ κεηαθέξνπλ ρψκα, άκκν, αζβέζηε, πξέπεη λα έρνπλ ην θνξηίν ηνπο πιήξσο θαιπκκέλν κε κνπζακά θαη λα κεξηκλνχλ ψζηε λα κελ ππάξρεη ππεξθφξησζή ηνπο πνπ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε ππεξρείιηζε θαη ξχπαλζε ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ. Πξνηεηλφκελν Πξφζηηκν Σα νηαζδήπνηε κνξθήο απνξξίκκαηα πνπ παξάγνληαη θαηά ηε θνξηνεθθφξησζε εκπνξεπκάησλ πξέπεη λα ζπιιέγνληαη ακέζσο απφ ηνπο ππεπζχλνπο κεηά ην ηέινο θάζε εξγαζίαο, αθφκε θαη αλ ε θχζε ησλ εξγαζηψλ απηψλ δελ είλαη ζπλερήο. Πξνηεηλφκελν Πξφζηηκν Απαγνξεχεηαη ε δηέιεπζε αγξνηηθψλ νρεκάησλ πνπ κεηαθέξνπλ πξντφληα απφ φινπο ηνπο δξφκνπο ηεο πφιεο θαζ φιν ην 24σξν, ρσξίο λα ιακβάλνληαη απφ ηνπο ππεπζχλνπο ηα θαηάιιεια κέηξα πξνζηαζίαο γηα ηελ απνηξνπή ξχπαλζεο ηνπ νδνζηξψκαηνο απφ ή κε αηηία ηα κεηαθεξφκελα πξντφληα ηνπο ή απφ ρψκαηα θαη ιάζπεο πνπ κεηαθέξνληαη απφ ηνπο ηξνρνχο ηνπο. Πξνηεηλφκελν Πξφζηηκν ηνπο παξαβάηεο ηεο αλσηέξσ δηάηαμεο, ην πξφζηηκν δηπιαζηάδεηαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο ή αλάινγα κε ηελ έθηαζε θαη ηελ ζνβαξφηεηα ηεο ξχπαλζεο. ΑΡΘΡΟ 22 Δγθαηαιειεηκκέλα απηνθίλεηα, κεραλήκαηα θ.α. Σα απηνθίλεηα, κνηνπνδήιαηα, κνηνζηθιέηεο, ζθάθε αλαςπρήο, ηξέηιεξ, γεσξγηθά κεραλήκαηα, ή εμαξηήκαηα ηνπο ηα νπνία βξίζθνληαη ζηαζκεπκέλα γηα πεξηζζφηεξν απφ έλα κήλα ζην ίδην ζεκείν ζεσξνχληαη ζηεξεά απφβιεηα θαη ν ηδηνθηήηεο ηνπο νθείιεη λα ηα απνκαθξχλεη ακέζσο. ε θάζε πεξίπησζε απαγνξεχεηαη ε εγθαηάιεηςε νρήκαηνο ή κεραλήκαηνο επί ηνπ νδνζηξψκαηνο

20 ή ζε άιιν δεκφζην ή δεκνηηθφ θνηλφρξεζην ρψξν ή ζε αθάιππηε μέλε ηδηνθηεζία. Πξνηεηλφκελν Πξφζηηκν απφ Δθφζνλ δηαπηζησζεί ε παξάβαζε απφ φξγαλν ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο ή ηεο Αζηπλνκηθήο Αξρήο εηδνπνηείηαη ν ηδηνθηήηεο θαη αλ εμαθνινπζεί ηε ζηάζκεπζε ζεσξείηαη θαηάιεςε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ θαη ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 1080/1980. Δάλ δελ βξίζθεηαη ν ηδηνθηήηεο γηα λα ηνπ επηδνζεί ε εηδνπνίεζε ν Γήκνο επηθνιιά εηδηθφ ζήκα επί ηνπ νρήκαηνο ή ηνπ κεραλήκαηνο θαη ζπληάζζεη πξσηφθνιιν θαηαγξαθήο εγθαηαιειεηκκέλνπ νρήκαηνο. ε πεξίπησζε πνπ ν ηδηνθηήηεο δελ ζπκκνξθσζεί θαη έρεη εμαληιήζεη ην ρξνληθφ πεξηζψξην, ην απηνθίλεην ή ην κεράλεκα ζεσξείηαη εγθαηαιειεηκκέλν θαη κε επζχλε ηνπ εγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο Ορεκάησλ Διιάδνο «ΔΓΟΔ» (Τπνπξγηθή Απφθαζε /ΦΔΚ 907Β/ ), απνζχξεηαη, φπνπ γίλεηαη πξσηφθνιιν παξαιαβήο θαη παξάδνζεο, ζην νπνίν αλαθέξνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ε ζέζε απφ ηελ νπνία απνζχξζεθε. Η θαηαζηξνθή ή ε απνθφιιεζε ηνπ εηδηθνχ ζήκαηνο απνηειεί παξάβαζε θαη επηζχξεη πξφζηηκν. Πξνηεηλφκελν Πξφζηηκν 200. ΑΡΘΡΟ 23 Υσξνζέηεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ Γήκνπ Με εηδηθέο απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη κε ηήξεζε ηεο Πνιενδνκηθήο Ννκνζεζίαο πνπ εθδίδνληαη κεηά απφ εθπφλεζε ζρεηηθήο κειέηεο ρσξνζέηεζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ ζην Γήκν θαη ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ, κπνξεί λα απαγνξεχεηαη ε άζθεζε νξηζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ ζε θνηλφρξεζηνπο ή ειεχζεξνπο ρψξνπο ζην Γήκν, κε γλψκνλα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ πγεία ησλ πνιηηψλ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Σ - ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΗΓΗΩΣΗΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 24 Καζαξηφηεηα ηδησηηθψλ ρψξσλ (ζηεγαζκέλσλ ή κε) Όιεο νη ηδηνθηεζίεο, θαηνηθεκέλεο ή κε, νθείινπλ λα δηαηεξνχληαη θαζαξέο κε επζχλε ησλ θαηά πεξίπησζε ππεπζχλσλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ νη ππεχζπλνη πξέπεη λα κεξηκλνχλ γηα ηελ αζθαιή θχιαμε ησλ ηδηνθηεζηψλ ηνπο (πεξίθξαμε αθαιχπησλ ρψξσλ, επαξθή αζθάιεηα εηζφδσλ, παξαζχξσλ, θεγγηηψλ, θσηαγσγψλ θ.η.ι). ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη ν ηδησηηθφο ρψξνο είλαη αθάζαξηνο απνηειεί εζηία κφιπλζεο ή πξνθαιεί δπζνζκία θαη θηλδχλνπο γηα ηελ δεκφζηα πγεία, ν Γήκνο, κεηά απφ ζρεηηθή πξνεηδνπνίεζε, απηνςία, ηεο αξκφδηαο πγεηνλνκηθήο ππεξεζίαο θαη εληνιή εηζαγγειέα κπνξεί λα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Απόθαζε γηα ηξνπνπνίεζε ηωλ ππ αξ. 354/30-9-1997 & 280/14-9-2000 θαλνληζηηθώλ απνθάζεωλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πεξί «Καλνληζκνύ θαζαξηόηεηαο θαη πξνζηαζίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο» ΤΟ ΓΖΜΟΤΗΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΗΟ ΑΠΟΦΑΣΗΕΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Παξηζηακέλνπ θαη ηνπ Γεκάξρνπ θ. Καξαζηέξγηνπ Θ. Γεκεηξίνπ

ΑΠΟΠΑΜΑ. Παξηζηακέλνπ θαη ηνπ Γεκάξρνπ θ. Καξαζηέξγηνπ Θ. Γεκεηξίνπ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΠΟΠΑΜΑ Απφ ην Πξαθηηθφ ηεο αξηζκ. 23/2015 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γεζθάηεο. Απιθμ. Απόθαζηρ: 270/2015 Θ Δ Μ Α Φήθηζε Καλνληζκνχ θαζαξηφηεηαο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΒΩ12-ΜΙΠ ΑΡΗΘΜΟ 6

ΑΔΑ: 4ΑΣΒΩ12-ΜΙΠ ΑΡΗΘΜΟ 6 ΑΡΗΘΜΟ 6 ΑΔΑ: 4ΑΣΒΩ12-ΜΙΠ Α Π Ο Π Α Μ Α ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΚΤΓΡΑ ΣΗ 30 ΜΑΡΣΗΟΤ 2011 ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ: 115/2011 ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ Έγθξηζε θαλνληζκνχ Καζαξηφηεηαο. ήκεξα Σεηάξηε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Αιγιαλείας 2014

Δήμος Αιγιαλείας 2014 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ > Δηζαγσγηθφ ζεκείσκα > ΑΡΥΔ > ΣΟΥΟΗ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΚΑΗ ΔΝΝΟΗΔ/ΟΡΗΜΟΗ Άξζξν 1: Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ Άξζξν 2: Αξκνδηφηεηα γηα ηε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θαλνληζκνχ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 8 Πσο δηαζθαιίδεηαη ε είζπξαμε ζηα ζπζηήκαηα ΠΟΠ κε Ζύγιζε Σακούλα Κάδο θαη Κάπηα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 8 Πσο δηαζθαιίδεηαη ε είζπξαμε ζηα ζπζηήκαηα ΠΟΠ κε Ζύγιζε Σακούλα Κάδο θαη Κάπηα ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 8 Πσο δηαζθαιίδεηαη ε είζπξαμε ζηα ζπζηήκαηα ΠΟΠ κε Ζύγιζε Σακούλα Κάδο θαη Κάπηα Γηαζθάιηζε ηεο είζπξαμεο ζην ζχζηεκα ΠΟΠ κε Ζύγιζε Ζ πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία, πξνυπνζέηεη φηη ζε θάζε θηίξην

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ζεκαζία ηεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ν ξφινο ηεο Διιεληθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Ζ ζεκαζία ηεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ν ξφινο ηεο Διιεληθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 3 SUMMARY... 3 ΛΔΞΔΗ-ΚΛΔΗΓΗΑ... 4 Δηζαγσγή... 5 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ν... 8 1.1. Ση είλαη ε ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ... 8 1.2. Οξηζκφο ηεο Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5.1 Βαζηθά δεδνκέλα πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο Διεπζίλαο ην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο LIFE Environment, κε ηίηιν «Ζ Αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Απξίιηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν ηελ ζέζπηζε πξνδηαγξαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη είλαη νη αλαθεξφκελεο ζην ζπλεκκέλν παξάξηεκα ην νπνίν έρεη επηά (7) ζειίδεο.

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη είλαη νη αλαθεξφκελεο ζην ζπλεκκέλν παξάξηεκα ην νπνίν έρεη επηά (7) ζειίδεο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 196 11521 ΑΘΗΝΑ Δ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟ: Θ.ΠΑΝΑΓΟΤΛΙΑ ΣΗΛ. 2132010130 ΑΠΟΦΑΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Αξηζκ. A8/48012/5053/12 (ΦΔΚ 3052 Β/18-11-2012) : Φνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο βπηηνθφξσλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο ζε θαηφρνπο άδεηαο Ληαληθήο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ. ΓΡΑΦ. ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΖΩΗ ςνεδπίαζη 21 η ηηρ 12/12/2012 Α Π Ο Π Α Μ Α

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ. ΓΡΑΦ. ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΖΩΗ ςνεδπίαζη 21 η ηηρ 12/12/2012 Α Π Ο Π Α Μ Α ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ANAΡΣΗΣΕΑ ΓΡΑΦ. ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΖΩΗ ςνεδπίαζη 21 η ηηρ 12/12/2012 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθφ απφ ηελ 21 ε πλεδξίαζε ηεο 12-12-2012 ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο. Αξ. Απφθαζεο : 108/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΟ ΘΔΡΜΟΥ ΥΕΔΘΟ ΚΑΝΟΝΘΜΟΤ ΚΟΘΝΟΥΡΗΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΟΤ

ΓΖΜΟ ΘΔΡΜΟΥ ΥΕΔΘΟ ΚΑΝΟΝΘΜΟΤ ΚΟΘΝΟΥΡΗΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΟΤ ΓΖΜΟ ΘΔΡΜΟΥ ΥΕΔΘΟ ΚΑΝΟΝΘΜΟΤ ΚΟΘΝΟΥΡΗΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΟΤ Γεθέκβξηνο 2012 ΔΗΑΓΩΓΖ ηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ λ. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πξφγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟ ΚΤΘΗΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ. Άξζξν 79 ηνπ Γεκνηηθνύ θαη Κνηλνηηθνύ Κώδηθα (N.3463/2006) ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΚΑΙ ΔΝΝΟΙΔ

ΓΗΜΟ ΚΤΘΗΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ. Άξζξν 79 ηνπ Γεκνηηθνύ θαη Κνηλνηηθνύ Κώδηθα (N.3463/2006) ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΚΑΙ ΔΝΝΟΙΔ ΓΗΜΟ ΚΤΘΗΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ Άξζξν 79 ηνπ Γεκνηηθνύ θαη Κνηλνηηθνύ Κώδηθα (N.3463/2006) ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΚΑΙ ΔΝΝΟΙΔ Η θαζαξηόηεηα ηνπ λεζηνύ θαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη θνηλσληθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

EΗΓΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΛΑΥΑΝΑΓΟΡΑ ΚΡΔΑΣΑΓΟΡΑ Κ.Α.Θ. Α.Δ.

EΗΓΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΛΑΥΑΝΑΓΟΡΑ ΚΡΔΑΣΑΓΟΡΑ Κ.Α.Θ. Α.Δ. EΗΓΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΛΑΥΑΝΑΓΟΡΑ ΚΡΔΑΣΑΓΟΡΑ Κ.Α.Θ. Α.Δ. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 2012 Πίνακαρ πεπιεσομένων ελ. Αξζξν 1. ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ Κ.Α.Θ. Α.Δ. ΚΑΗ ΛΟΗΠΟΗ ΒΟΖΘΖΣΗΚΟΗ ΥΩΡΟΗ.... 3 Αξζξν 2. ΗΥΤ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ....

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΟ ΣΟΠΙΚΟ ΥΔΓΙΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΑ ΣΟΝ ΓΗΜΟ ΑΙΓΙΝΑ

ΝΔΟ ΣΟΠΙΚΟ ΥΔΓΙΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΑ ΣΟΝ ΓΗΜΟ ΑΙΓΙΝΑ ΓΗΜΟ ΑΙΓΙΝΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩ ΣΜΖΜΑ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ Αίγηλα 10/9/2015 ΝΔΟ ΣΟΠΙΚΟ ΥΔΓΙΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΑ ΣΟΝ ΓΗΜΟ ΑΙΓΙΝΑ Α. ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ Ο Γήκνο Αίγηλαο δηαζέηεη 'Σνπηθό ηαζκό

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο Διιεληθή 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΑΠΟΠΑΜΑ Αξηζ.Απνθ.23/2013 Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΥΤΣΩΝ & ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΦΟΤ ΚΑΒΑΛΑ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΥΤΣΩΝ & ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΦΟΤ ΚΑΒΑΛΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΥΤΣΩΝ & ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΦΟΤ ΚΑΒΑΛΑ Ν.4036 & ΆΛΛΕς ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2013 ΑΔΑΜΙΔΟΤ ΖΩΗ ΝΟΜΟΣ 4036/2012 Με ην λ. 4036/2012 ξπζκίδνληαη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

χλνςε Γεκνηηθνχ ρεδίνπ Απνθεληξσκέλεο Γηαρείξηζεο Αζηηθψλ ηεξεψλ Απνβιήησλ & Δηδηθψλ Ρεπκάησλ Απνβιήησλ Πξνηάζεηο Γηαβνχιεπζεο

χλνςε Γεκνηηθνχ ρεδίνπ Απνθεληξσκέλεο Γηαρείξηζεο Αζηηθψλ ηεξεψλ Απνβιήησλ & Δηδηθψλ Ρεπκάησλ Απνβιήησλ Πξνηάζεηο Γηαβνχιεπζεο χλνςε Γεκνηηθνχ ρεδίνπ Απνθεληξσκέλεο Γηαρείξηζεο Αζηηθψλ ηεξεψλ Απνβιήησλ & Δηδηθψλ Ρεπκάησλ Απνβιήησλ Πξνηάζεηο Γηαβνχιεπζεο Αθνινχζσο, ζα δηαηππσζνχλ σο ζχλνςε, νη θπξηφηεξεο πξνθαηαξθηηθέο εηζεγήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ζει 1/37

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ζει 1/37 ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ζει 1/37 ΓΔΝΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ (Γ) Γ1. ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ Γ1.1. Οδεγία 85/337/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Ηνπλίνπ 1985 Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ νξηζκέλσλ ζρεδίσλ δεκνζίσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Άξζξν 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Βάζεη ηεο 626/11 απνθάζεσο ηνπ Γ.Σ. Γήκνπ Βόιβεο ΑΓΑ: 4Α86Ω9Ω-Ω6Ε όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξίζκ. 105/12 απόθαζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ

ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ Ο παξώλ θαλνληζκόο θαζαξηόηεηαο απνηειεί θσδηθνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θαλνληζκνύ πνπ ςεθίζζεθε κε ηελ ππ αξηζ. 229/1999 απόθαζε ηνπ Γ.. θαη εθείλσλ πνπ ηνλ ζπκπιήξσζαλ κε ηηο ππ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟ ΣΡΙΠΟΛΗ ΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΔΗΜΟ ΣΡΙΠΟΛΗ ΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΩΝ ΧΩΡΩΝ 2015 ΔΗΜΟ ΣΡΙΠΟΛΗ ΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΩΝ ΧΩΡΩΝ Σο παρόν αποτελεί ςχζδιο κανονιςτικισ διάταξθσ, προσ δθμόςια διαβοφλευςθ όπου ρυκμίηει τθν διάκεςθ και χριςθ των κοινόχρθςτων χώρων ςυνολικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α: Σξνπνπνίεζε ηεο ππ. αξηζκ, 270/2015 απφθαζε ηνπ Γ κε ζέκα: Φήθηζε Καλνληζκνχ θαζαξηφηεηαο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ Γεζθάηεο

Θ Ε Μ Α: Σξνπνπνίεζε ηεο ππ. αξηζκ, 270/2015 απφθαζε ηνπ Γ κε ζέκα: Φήθηζε Καλνληζκνχ θαζαξηφηεηαο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ Γεζθάηεο ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΠΟΠΑΜΑ Απφ ην Πξαθηηθφ ηεο αξηζκ. 7/2016 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γεζθάηεο. Απιθμ. Απόθαζηρ: 88/2016 Θ Ε Μ Α: Σξνπνπνίεζε ηεο ππ. αξηζκ, 270/2015 απφθαζε ηνπ Γ κε ζέκα:

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα