Δήμος Αιγιαλείας 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δήμος Αιγιαλείας 2014"

Transcript

1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ > Δηζαγσγηθφ ζεκείσκα > ΑΡΥΔ > ΣΟΥΟΗ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΚΑΗ ΔΝΝΟΗΔ/ΟΡΗΜΟΗ Άξζξν 1: Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ Άξζξν 2: Αξκνδηφηεηα γηα ηε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θαλνληζκνχ Άξζξν 3: Πξνζδηνξηζκφο θαη ηαμηλφκεζε ησλ απνξξηκκάησλ Άξζξν 4: Οξηζκφο θαη ηαμηλφκεζε ρψξσλ παξαγσγήο απνξξηκκάησλ θαη ππεχζπλνη ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ Άξζξν 5: Γεληθνί Οξηζκνί θαη ηαμηλφκεζε ελεξγεηψλ δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β: ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΓΖΜΟΤ Άξζξν 6: Καζνξηζκφο ππνρξεψζεσλ Γήκνπ Άξζξν 7: Δμαηξέζεηο απφ ηνλ παξφληα Καλνληζκφ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ: ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΚΑΣΟΗΚΧΝ Άξζξν 8: Τπνρξεψζεηο θαηνίθσλ γηα ηα εζσηεξηθά κε νγθψδε δεκνηηθά (αζηηθά) απνξξίκκαηα Άξζξν 9: Τπνρξεψζεηο θαηνίθσλ γηα ηα εζσηεξηθά νγθψδε δεκνηηθά (αζηηθά) απνξξίκκαηα Άξζξν 10: Πξντφληα θεπεπηηθψλ εξγαζηψλ Άξζξν 11: Τπνρξεψζεηο ππεπζχλσλ εηδηθψλ απνξξηκκάησλ Άξζξν 12: Ηαηξηθά απφβιεηα Άξζξν 13: Τπνρξεψζεηο θαηνίθσλ ζρεηηθά κε ηελ Αλαθχθισζε 1

2 ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ: ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΖΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΔΞΧΣΔΡΗΚΧΝ ΥΧΡΧΝ ΚΑΗ ΣΖΝ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Άξζξν 14: Αζηηθφο Δμνπιηζκφο-Γεκφζηα θηίξηα-αγάικαηα-μλεκεία θαη ινηπέο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ θαζαξηφηεηα ησλ εμσηεξηθψλ Υψξσλ Άξζξν 15: Υψξνη εθδειψζεσλ Άξζξν 16: Τπαίζξηα Γηαθήκηζε Άξζξν 17: Δγθαηαιειεηκκέλα νρήκαηα Άξζξν 18: Τπνρξεψζεηο θαηφρσλ νρεκάησλ Άξζξν 19: Καηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο Άξζξν 20: Καζαξηφηεηα αγνξψλ θαη ιατθψλ αγνξψλ Άξζξν 21: Τπαίζξην θαη ζηάζηκν εκπφξην Άξζξν 22: Μεηαθνξά θαη θνξηνεθθφξησζε αληηθεηκέλσλ Άξζξν 23: Εψα πληξνθηάο θαη Λνηπά νηθφζηηα Άξζξν 24: Βνζθή Εψσλ Άξζξν 25: Καζαξηφηεηα Οηθνπεδηθψλ θαη ινηπψλ Αθαιχπησλ Υψξσλ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ: ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΔΚΣΔΛΔΖ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΖ ΧΦΔΛΔΗΑ Άξζξν 26: Καζαξηφηεηα θαηά ηε εθηέιεζε νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ θνηλσθειψλ νξγαληζκψλ Άξζξν 27: Γηαρείξηζε θαη ηειηθή δηάζεζε ακηάληνπ Άξζξν 28: Γηθαίωκα πξνζθπγήο Άξζξν 29: Άζθεζε πξνζθπγήο Άξζξν 30: Γηάζεζε πξνζηίκωλ Άξζξν 31: Ηζρύο ηνπ Καλνληζκνύ Παξάξηεκα Η: Πίλαθαο Δπηβαιιφκελσλ Πξνζηίκσλ αλά Δίδνο Παξάβαζεο Παξάξηεκα ΗΗ: ΒΑΗΚΟ ΝΟΜΗΚΟ ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 2

3 ΔΗΑΓΩΓΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ: Αληηδεκάξρνπ Καζαξηφηεηαο Γήκνπ Αηγηαιείαο θ. Φηιηππάηνπ Γεκήηξηνπ Πξνηεξαηόηεηα ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο απνηειεί ν θαζαξόο Γήκνο. Έλα Αίγην αληάμην ηεο ηζηνξίαο ηνπ θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπ θαη έλα πεξηβάιινλ φκνξθν, πγηέο θαη ειθπζηηθφ γηα ηνπο επηζθέπηεο, Έιιελεο θαη Αιινδαπνχο θαη απνιαπζηηθφ γηα ηνπο θαηνίθνπο ηνπ. Ζ ππεξεζία θαζαξηφηεηαο σο ζχλνιν, αιιά θαη ν θαζέλαο καο μερσξηζηά, πξέπεη λα ζπκβάιιεη κε φιεο ηνπ ηηο δπλάκεηο γηα λα δηαηεξήζνπκε ηελ πφιε καο θαζαξή, γηα λα δψζνπκε ζην Αίγην ηελ εηθφλα πνπ δηθαηνχηαη θαη πνπ φινη επηζπκνχκε. Σν ζεκαληηθφηεξν βήκα γηα ηε θαηεχζπλζε απηή είλαη βεβαίσο κηα θαιά νξγαλσκέλε θαη πιήξσο εμνπιηζκέλε ππεξεζία θαζαξηφηεηαο. Απηφ φκσο δελ είλαη αξθεηφ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε ζπλεξγαζία θαη ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ δεκνηψλ θαη ησλ θαηνίθσλ γεληθά ζηελ πξνζπάζεηα, ζηε βάζε ελφο πιαηζίνπ αξρψλ θαη θαλφλσλ πνπ ζα θαζνξίδεη ηνπο φξνπο απηήο ηεο ζπλεξγαζίαο. Ζ ξαγδαία θαθνπνίεζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ επνρή καο θαζηζηά επηηαθηηθή ηελ αλάγθε λα ην πξνζηαηεχζνπκε θαη καο επηβάιιεη λα ην δηαρεηξηζηνχκε ζσζηά, γηαηί κφλνλ έηζη κπνξνχκε λα εμαζθαιίζνπκε κηα ηθαλνπνηεηηθή πνηφηεηα δσήο γηα καο θαη ηα παηδηά καο. Απηφ ην θαζαξό πεξηβάιινλ πνπ ζε φιν πιένλ ηνλ θφζκν θαη ηηο πνιηηηζκέλεο θνηλσλίεο ζεσξείηαη θνηλσληθφ αγαζφ, εκπίπηεη άκεζα ζηηο αξκνδηφηεηεο θαη επζχλεο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο γηα ηε δεκφζηα πγεία, ηε ζέζπηζε ζρεηηθψλ θαλφλσλ, ηε δηαρείξηζε ησλ κέζσλ θαζαξηφηεηαο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ πνιηηψλ. Γηαηί ε αλεμέιεγθηε ξχπαλζε απνηειεί ζήκεξα ην ζεκαληηθφηεξν παξάγνληα πνπ απεηιεί ηελ δεκφζηα πγεία, ππνβαζκίδεη ην πεξηβάιινλ θαη ηελ πνηφηεηα δσήο θαη δπζθεκεί ηνλ ηφπν καο. Ζ θαζεκεξηλή δξάζε θαηά ηεο ξχπαλζεο ρξεηάδεηαη απμεκέλε νηθνινγηθή ζπλείδεζε απφ ηε ηνπηθή θνηλσλία, θαζψο ελεξγεί ζπκπιεξωκαηηθά θαη εληζρπηηθά κε ηνλ εθζπγρξνληζκό ηωλ ππνδνκώλ θαη ησλ κέζσλ θαζαξηφηεηαο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε δηαξθή βάζε απφ ηε Γεκνηηθή Αξρή κε ηελ εθαξκνγή ζχγρξνλσλ ηερληθψλ θαη ηε βέιηηζηε αμηνπνίεζε ησλ αληαπνδνηηθψλ εζφδσλ ηνπ Γήκνπ. ' απηή ηε ζπλερή πξνζπάζεηα, ζεκαληηθφο είλαη ν ξφινο πνπ κπνξεί λα έρεη ε ζέζπηζε θαη ε απζηεξή εθαξκνγή ελφο ζχγρξνλνπ θαλνληζκνχ θαζαξηφηεηαο, πνπ ζα ξπζκίδεη ηελ θαζεκεξηλφηεηά καο ζηα ζέκαηα απηά θαη ζα θαιχπηεη φιν ην πιέγκα ησλ ζρέζεσλ πνιηηψλ θαη ππεξεζίαο, κε δηαθαλείο φξνπο πεξί ηωλ δηθαηωκάηωλ θαη ηωλ ππνρξεώζεωλ ακθνηέξωλ ηωλ κεξώλ. Ο θαλνληζκφο κε ηηο δεζκεχζεηο ηνπ Γήκνπ νπζηαζηηθά απνηειεί έλα είδνο γξαπηήο πκθσλίαο θαη Κψδηθα πκπεξηθνξάο απφ ην Γήκν πξνο ηνπο ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ - πνπ ζα παξέρνληαη ζε απηνχο - θαη αληίζηξνθα.με θεληξηθφ ζηφρν ηε δηαηήξεζε ηνπ Γήκνπ θαζαξνχ θαη ηαθηηθνχ θαη ηε δηακφξθσζε ελφο ηνπηθνχ πνιηηηζκνχ ζπλεπζχλεο γηα θαζαξφ θαη 3

4 ηαθηηθφ Γήκν, θαζηεξψλεηαη έλα εληαίν πιαίζην επηβνιήο πξνζηίκσλ γηα θάζε απνθιίλνπζα θαη παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά. Ο θαλνληζκφο ηεο θαζαξηφηεηαο πξψηε θνξά επηρεηξείηαη ζηνλ θαιιηθξαηηθφ Γήκν Αηγηαιείαο. Δίλαη ζρεδηαζκέλνο αλ αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο θαη λα ππεξεηεί αξρέο θαη ζηφρνπο πνπ αθνξνχλ ηελ ηήξεζε ηεο θαζαξηφηεηαο, ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ηε δηαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο πγείαο, ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο πφιεο θαη ησλ θνηλνηήησλ, ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ θαηνίθσλ ηνπο θαη ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ (ζηεξεά απφβιεηα). Δθηφο ησλ παξαπάλσ, βαζηθφ ηνπ κέιεκα είλαη ε ελεκέξωζε ηωλ πνιηηώλ θαη ε ελίζρπζε ηεο ελεξγνύ ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ πξνζπάζεηα πνπ φπσο πξνειέρζε, απνηειεί πξνυπφζεζε επηηπρίαο. ΑΡΥΔ Ο θαλνληζκφο θαη ε πνιηηηθή ζπλεξγαζίαο ηνπ Γήκνπ κε ηνπο δεκφηεο, ηνπο θαηνίθνπο ηνπ Γήκνπ θαη ηνπο ελ γέλεη ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο δηέπεηαη απφ ηηο εμήο βαζηθέο αξρέο : 1) Σν θπζηθό πεξηβάιινλ είλαη ην κέγηζην αγαζό πνπ ρξήδεη ζπλερνχο θξνληίδαο θαη πξνζηαηεχεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηνλ παξφληα θαλνληζκφ. 2) Ζ πνηόηεηα δωήο, ε δεκόζηα πγεία, ε αζθαιήο δηαβίωζε ησλ θαηνίθσλ ηνπ Γήκνπ, ε πξνζηαζία ηωλ πνιηηώλ απφ ηηο ζπλέπεηεο θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ, απνηεινχλ δηθαίωκα ησλ πνιηηψλ θαη ππνρξέωζε ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο θαη ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 3) Ζ θάζε είδνπο ξχπαλζε ηεο αηκφζθαηξαο απνηειεί παξάγνληα πνπ απεηιεί ηε δεκφζηα πγεία, ππνβαζκίδεη ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ δεκνηψλ, ηε δηαηήξεζε ησλ κλεκείσλ θαη ηνπ θπζηθνχ θάιινπο. 4) Ζ παξαγσγή απνβιήησλ απνηειεί κνξθή ξχπαλζεο θαη ηαπηφρξνλα πξαγκαηηθή ή ελ δπλάκεη ζπαηάιε θπζηθψλ πφξσλ, πνπ πξέπεη κε θάζε κέζν λα πεξηνξίδεηαη ζην ειάρηζην δπλαηφλ. 5) Ζ αμηνπνίεζε (κε ηελ πξνψζεζε ηεο αλαθχθισζεο ή ηεο αλάθηεζεο ελέξγεηαο ή εδαθνβειηησηηθνχ πιηθνχ) ησλ πιηθψλ απφ ηα απφβιεηα πεξηνξίδεη ηε ζπαηάιε ελεξγεηαθψλ πφξσλ. 6) Οη ελαιιαθηηθέο θαη πεξηβαιινληηθά νξζνινγηθέο κέζνδνη δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ ίδηνπ ηνπ πεξηβάιινληνο. 7) Οη ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο είλαη αληαπνδνηηθέο. Οη δεκφηεο θαη νη θάζε είδνπο ρξήζηεο 4

5 ησλ ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο ζπκκεηέρνπλ κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα, αλάινγα κε ηηο δπλάκεηο ηνπο θαη ηε ζπκβνιή ηνπο ζηε δηακφξθσζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο θαζαξηφηεηαο. 8) Ζ ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ δεκνηψλ θαη ελ γέλεη ησλ θαηνίθσλ ηνπ Γήκνπ ζηα πξνγξάκκαηα αλαθχθισζεο θαη εζεινληηζκνχ θαη ε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 9) Ο ξππαίλσλ πθίζηαηαη δηνηθεηηθέο θαη νηθνλνκηθέο θπξψζεηο. ΣΟΥΟΗ 1) Ζ κεγηζηνπνίεζε ηεο νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο ηωλ ζηεξεώλ απνβιήηωλ. 2) Ζ ελίζρπζε ηεο πξνζπάζεηαο βειηίωζεο ηωλ πξνζθεξόκελωλ ππεξεζηώλ ζηνπο δεκόηεο θαη ε αλαβάζκηζε ησλ εξγαζηαθψλ ζπλζεθψλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ θαζαξηφηεηα. 3) Ζ δηαζθάιηζε ηεο θαιύηεξεο δπλαηήο θαζαξηόηεηαο ηνπ Γήκνπ. 4) Ζ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο δεκόζηα πγείαο θαη ε απνηξνπή θηλδχλσλ απφ ηελ έθζεζε απνξξηκκάησλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο. 5) Ζ κείωζε ηεο νηθνλνκηθήο επηβάξπλζεο ηωλ πνιηηώλ κε ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ δαπαλψλ απνθνκηδήο νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ, εηδηθψλ απνξξηκκάησλ θαη άιισλ θαηεγνξηψλ απνβιήησλ ηα νπνία δελ εληάζζνληαη ζηα νηθηαθά απνξξίκκαηα θαη δελ εκπίπηνπλ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Γήκνπ. 6) Ζ ελζάξξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ηωλ δεκνηώλ κε ηελ παξνρή θηλήηξσλ, ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ θαηάξηηζε. 7) Ζ ελεκέξωζε ηωλ πνιηηώλ θαη ε ζπλεηδεηή ζπκβνιή ηνπο ζηε δηαδηθαζία πξφιεςεο, ειαρηζηνπνίεζεο, επαλαρξεζηκνπνίεζεο θαη αλαθχθισζεο ησλ απνξξηκκάησλ δηακνξθψλνληαο έηζη νηθνινγηθή ζπλείδεζε. 8) Ζ δηα ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηα ζρνιεία Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο (εθαξκφδνληαο εηδηθεπκέλα πξνγξάκκαηα ελεκέξσζεο ησλ καζεηψλ - ζπγθνκηδή π.ρ. ραξηηνχ ζε επίπεδν ηάμεο ζρνιείνπ θαη παξαθνινχζεζε ηεο αλαθχθισζεο κέρξη ην εξγνζηάζην) βηωκαηηθή αιιαγή ζηάζεωλ θαη ζπκπεξηθνξώλ ηωλ λέωλ θαη απξηαλώλ δεκνηώλ. 5

6 ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΚΑΗ ΔΝΝΟΗΔ / ΟΡΗΜΟΗ Άξζξν 1: Αληηθείκελν ηνπ παξόληνο Καλνληζκνύ Ζ θαζαξηφηεηα ζην Γήκν Αηγηαιείαο, θαζψο θαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη θνηλσληθά αγαζά θαη επηηπγράλνληαη κε ηε ζπλερή ζπλεξγαζία ησλ δεκνηψλ-θαηνίθσλ θαη ηνπ Γήκνπ θαη δηέπνληαη απφ δηαηάμεηο, ππνρξεψζεηο θαη δηθαηψκαηα. Με ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ επηδηψθεηαη: Ζ ξχζκηζε ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ησλ δεκνηψλ θαη ηνπ Γήκνπ, πνπ αθνξνχλ ηελ ηήξεζε ηεο θαζαξηφηεηαο. Ζ δηαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο πγείαο. Ζ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ - ζηεξεψλ απνβιήησλ (ζπζθεπαζία, απνθνκηδή, αλαθχθισζε, δηάζεζε θ.α) Ζ γλσζηνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ δεκνηηθψλ δηαηάμεσλ θαη ε ζπκκφξθσζε ηνπ θνηλνχ, ζχκθσλα κε απηέο. Με ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ επηδηψθεηαη : α) Ζ ξχζκηζε ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ησλ δεκνηψλ θαη ηνπ Γήκνπ, πνπ αθνξνχλ ηελ ηήξεζε ηεο θαζαξηφηεηαο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο δεκφζηα πγείαο. β) Ζ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. γ) Ζ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ. δ) Ζ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ- ζηεξεψλ απνβιήησλ, κε δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε ζπιινγή, κεηαθνξά, αμηνπνίεζε, ηειηθή δηάζεζε θαη ε) Ζ ελεκέξσζε θαη ζπκκφξθσζε ηνπ θνηλνχ (δεκνηψλ θαη ινηπψλ θαηνίθσλ) κε ηηο ζρεηηθέο δεκνηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο. ζη) Ζ επαηζζεηνπνίεζε ησλ λέσλ θαη απξηαλψλ δεκνηψλ. Με βάζε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, ππεξηζρχνπλ φηαλ δελ είλαη αληίζεηεο κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο, ηηο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο, ηηο αζηπλνκηθέο θαη άιιεο εηδηθέο δηαηάμεηο. Άξζξν 2: Αξκνδηόηεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ Καλνληζκνύ Ζ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ είλαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Γεκάξρνπ θαη ηνπ εθάζηνηε Αληηδεκάξρνπ Καζαξηφηεηαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 75 1β4 ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (N. 3463/06). Ζ αξκνδηφηεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνχ αλήθεη ζηηο αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο, ζχκθσλα κε ηνλ εθάζηνηε ηζρχνληα νξγαληζκφ εζσηεξηθήο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ. Ο Γήκαξρνο κπνξεί, κε απνθάζεηο ηνπ, λα αλαζέηεη ζε δεκνηηθνχο ππαιιήινπο ηελ εθαξκνγή κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ θαη ηε βεβαίσζε ησλ ζρεηηθψλ παξαβάζεσλ. 6

7 Γηα ηε βεβαίσζε ησλ παξαβάζεσλ ζπληάζζεηαη κε πιεξφηεηα θαη ζαθήλεηα, αλαθνξά, ζε αξηζκεκέλν εηδηθφ έληππν, ζηελ νπνία πεξηέρνληαη φια ηα ζηνηρεία πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ ζσζηή αμηνιφγεζε ησλ παξαβάζεσλ θαη ε νπνία θαηαηίζεηαη ζηελ ππεξεζία ην αξγφηεξν ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα. Ζ ππεξεζία ειέγρεη ηε λνκηκφηεηα θαη πιεξφηεηα ηεο αλαθνξάο θαη ηε δηαβηβάδεη ζηελ αξκφδηα αξρή, γηα ηελ άζθεζε πνηληθήο δίσμεο ή ηελ επηβνιή ηεο δηνηθεηηθήο πνηλήο θαηά πεξίπησζε. Αληίηππν δηαηεξείηαη ζην αξρείν ηεο. Οη θνξείο θαη νη θάηνηθνη ηεο πφιεο νθείινπλ λα ζπλδξάκνπλ ηηο πην πάλσ ππεξεζίεο, ψζηε λα επηηεπρζεί ε φζν ην δπλαηφλ απνηειεζκαηηθφηεξε πξαγκαηνπνίεζε ηεο απνζηνιήο ηνπο. Ζ επηθνηλσλία ηνπ θνηλνχ γηα νπνηνδήπνηε ζέκα ζρεηηθφ κε ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο ππεξεζίαο γίλεηαη κέζσ δηαδηθηχνπ απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο, είηε κε ηελ απηνπξφζσπε παξνπζία ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ζην γξαθείν ηεο ππεξεζίαο πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδφ Νηθνιάνπ Πιαζηήξα αξηζ. 11, Αίγην, είηε ηειεθσληθψο είηε κε αίηεζε ή ηειενκνηνηππία. Άξζξν 3: Πξνζδηνξηζκόο θαη ηαμηλόκεζε ηωλ απνξξηκκάηωλ Ωο απνξξίκκαηα-ζηεξεά απφβιεηα λννχληαη φιεο νη νπζίεο ή αληηθείκελα, πνπ πξνέξρνληαη απφ αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο ή θπζηθνχο θχθινπο, παξάγνληαη ζε ρψξνπο δηαβίσζεο, εξγαζίαο, παξαγσγήο, ςπραγσγίαο γεληθψο ρψξνπο αζηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηα νπνία ν θάηνρνο ηνπο απνξξίπηεη ή πξνηίζεηαη ή ππνρξενχηαη λα απνξξίςεη. Σα ζηεξεά απφβιεηα πεξηιακβάλνληαη αλαιπηηθά ζην παξάξηεκα ΗΑ θαη ΗΒ ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ΚΤΑ ΖΠ/50910/2727/ (ΦΔΚ 1909 Β' / ) «Μέηξα θαη Όξνη γηα ηε Γηαρείξηζε ηεξεώλ Απνβιήηωλ. Δζληθόο θαη Πεξηθεξεηαθόο ρεδηαζκόο Γηαρείξηζεο.» Ωο νηθηαθά απφβιεηα λννχληαη φζα παξάγνληαη απφ ηηο ρξήζεηο ησλ θαηνηθηψλ, ηνλ νδνθαζαξηζκφ ή άιια απφβιεηα πνπ κπνξνχλ απφ ηε θχζε ή ηελ ζχλζεζε ηνπο λα εμνκνησζνχλ κε ηα νηθηαθά. Γεκνηηθά απφβιεηα είλαη φζα πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην παξάξηεκα ΗΒ' ηνπ άξζξνπ 20 ηεο ίδηαο σο άλσ ΚΤΑ κε νλνκαηνινγία αλαθνξάο Απφ απηά εμαηξνχληαη ηα απφβιεηα πνπ πεξηέρνληαη ζηελ ίδηα νλνκαηνινγία θαη ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θαηάινγν επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, πνπ έρεη πηνζεηεζεί κε ηελ απφθαζε 94/904 Δ. Κ. Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ ηα απφβιεηα ηαμηλνκνχληαη ζε ΓΖΜΟΣΗΚΑ (ΑΣΗΚΑ) ΔΗΓΗΚΑ ΣΟΞΗΚΑ - ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ θαη ΗΑΣΡΗΚΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ 3.1 Σα δεκνηηθά (αζηηθά) απνξξίκκαηα πεξηιακβάλνπλ: Α) Δζσηεξηθά απνξξίκκαηα πξνεξρφκελα απφ νηθίεο, θαηαζηήκαηα, γξαθεία, βηνκεραληθνχο, βηνηερληθνχο θαη επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο, λνζνθνκεία, ηδξχκαηα, εθθιεζίεο, 7

8 ζρνιεία θαη γεληθά απφ θάζε ρψξν φπνπ εθδειψλνληαη αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο, πιελ ησλ ακέζσο παξαθάησ πεξηπηψζεσλ κε ζηνηρεία (Β) θαη (Γ). Β) Δμσηεξηθά απνξξίκκαηα, νπνηαζδήπνηε θχζεο θαη πξνέιεπζεο, ηα νπνία θείληαη ζε νδνχο, θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, αθάιππηα νηθφπεδα θηι. Γ) Πξντφληα θεπνπξηθψλ εξγαζηψλ, φπσο θιαδηά, θχιια, ρφξηα θηι. Γ) Δπηθίλδπλα νηθηαθά απνξξίκκαηα (ζε κηθξέο πνζφηεηεο) φπσο κπαηαξίεο, θάξκαθα, ζχξηγγεο θηι. Δ) Ογθψδε αζηηθά απνξξίκκαηα φπσο παιαηά έπηπια, άρξεζηεο νηθηαθέο ζπζθεπέο, ζηξψκαηα θηι. 3.2 Σα εηδηθά απνξξίκκαηα πεξηιακβάλνπλ: Α) Τπφινηπα πξνεξρφκελα απφ ηε δξαζηεξηφηεηα βηνκεραληψλ, βηνηερληψλ, εξγαζηεξίσλ, ζπλεξγείσλ θαη άιισλ κνλάδσλ παξαγσγήο ή θαηεξγαζίαο ηνπ πξσηνγελνχο, δεπηεξνγελνχο ή ηξηηνγελνχο ηνκέα (π.ρ. εξγνζηαζίσλ, εξγαζηεξίσλ, ζπλεξγείσλ, επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ θαη εζηίαζεο, ιατθψλ αγνξψλ, ηρζπαγνξψλ) θαη δελ πξνζνκνηάδνπλ κε ηα αζηηθά απνξξίκκαηα, ιφγσ φγθνπ, πνζφηεηαο, δπλαηφηεηαο κεηαθνξάο θαη ηειηθήο επεμεξγαζίαο. Β) Πξντφληα θαη πιηθά πξνεξρφκελα απφ εθζθαθέο, θαηεδαθίζεηο θαη γεληθά νηθνδνκηθέο εξγαζίεο. Γ) Απνξξίκκαηα θαη ππφινηπα θαζαξηζκνχ λεθξνηαθεηαθψλ ρψξσλ Γ) Απφβιεηα ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ κε ηηο ζπλήζεηο κεζφδνπο απνθνκηδήο θαη νρήκαηα. Δ) Απηνθίλεηα, νρήκαηα, ζθάθε θαη κεραλήκαηα γεληθψο θαζψο θαη κέξε ηνπο άρξεζηα ή εγθαηαιειεηκκέλα θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 3.3 Σα ηνμηθά - επηθίλδπλα απνξξίκκαηα πεξηιακβάλνπλ: Όια ηα απνξξίκκαηα πνπ πεξηέρνπλ νπζίεο πνπ εγθπκνλνχλ θηλδχλνπο γηα ηελ πγεία, ηελ αζθάιεηα θαη ην πεξηβάιινλ (γεσξγηθά θάξκαθα, ξαδηελεξγά, εθξεθηηθά, ηνμηθά θηι) ηα νπνία πεξηέρνληαη ζηελ ΚΤΑ Ζ.Π /725/2006(ΦΔΚ 383 η.β / ) <<Μέηξα φξνη θαη πεξηνξηζκνί γηα ηελ δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ» θαη ησλ νπνίσλ ε ζπιινγή, απνθνκηδή θαη ηειηθή δηάζεζε γίλεηαη κε ηξφπνπο, κεζφδνπο θαη κεηαθνξηθά κέζα δηαθνξεηηθά απφ ηα ζπλεζηζκέλα. 3.4 Σα Ηαηξηθά Απόβιεηα πεξηιακβάλνπλ: Σα απφβιεηα πνπ παξάγνληαη απφ Τγεηνλνκηθέο κνλάδεο θαη αλαθέξνληαη ζηνλ θαηάινγν απνβιήησλ ηνπ Παξαξηήκαηνο ηεο Απφθαζεο 2001/118/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16 εο Ηαλνπαξίνπ 2001 ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔΛ 47/01) 8

9 Άξζξν 4: Οξηζκόο θαη ηαμηλόκεζε ρώξωλ παξαγωγήο απνξξηκκάηωλ θαη ππεύζπλνη ηήξεζεο ηωλ δηαηάμεωλ: Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, νη ρξεζηκνπνηνχκελνη φξνη έρνπλ ηηο εμήο έλλνηεο: 4.1 «θαηνηθία»: Θεσξείηαη ν απηνηειήο ρψξνο κφληκεο ή πξφζθαηξεο δηαβίσζεο κεκνλσκέλσλ αηφκσλ ή νηθνγελεηψλ, δειαδή ε κνλνθαηνηθία, ην δηακέξηζκα ζε πνιπθαηνηθία, ή άιινπ ηχπνπ αθίλεηα αιιά θαη κεξηθά θηλεηά φπσο π. ρ. ε ηξνρνβίια ή ην ηξνρφζπηην. Τπεχζπλνη είλαη νη ηδηνθηήηεο ηνπο ή νη ελνηθηαζηέο ηνπο (γεληθφηεξα ηα νπνηαδήπνηε ελήιηθα άηνκα δηαβηνχλ ζε απηέο), γηα δε ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ησλ πνιπθαηνηθηψλ θαη ζπγθξνηεκάησλ είλαη ν δηαρεηξηζηήο. Αλ δελ ππάξρεη δηαρεηξηζηήο, φινη νη ηδηνθηήηεο ησλ δηακεξηζκάησλ θαη θαηαζηεκάησλ ηνπ θηηξίνπ, ή ε εηαηξεία πνπ έρεη αλαιάβεη ηε δηαρείξηζε. Γηα ηηο αθαηνίθεηεο θαηνηθίεο ππεχζπλνη είλαη νη ηδηνθηήηεο ηνπο. 4.2 «θαηάζηεκα ή επηρείξεζε»: Θεσξείηαη ν απηνηειήο ρψξνο, φπνπ αζθείηαη εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα απφ πάζεο θχζεσο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο, κφληκα ή πξφζθαηξα, είηε ν ρψξνο απηφο είλαη ηζφγεηνο ή ππφγεηνο, είηε βξίζθεηαη ζε φξνθν ή ζηνά ή ζην βάζνο νηθνπέδσλ. ηελ έλλνηα ησλ επηρεηξήζεσλ ππάγνληαη θαη ηα ζέαηξα, θηλεκαηνγξάθνη, αίζνπζεο ζπλαπιηψλ, θέληξα ςπραγσγίαο θαη δηαζθέδαζεο, μελνδνρεία, ρψξνη εθηξνθήο - αλαπαξαγσγήο δψσλ, βνπζηάζηα, πηελνηξνθία, λνζνθνκεία, θιηληθέο, ζρνιεία (ηδησηηθά - δεκφζηα), βξεθνλεπηαθνί ζηαζκνί θαη γεληθά φινη νη ρψξνη πνπ δελ κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζζνχλ ζαλ θαηνηθίεο ή γξαθεία. Τπεύζπλνη ηήξεζεο ηωλ δηαηάμεωλ είλαη: α. Γηα πξνζσπηθέο επηρεηξήζεηο, ν Ηδηνθηήηεο ή ν Γηεπζπληήο ηνπο. β. Γηα Αλψλπκεο Δηαηξείεο, ν Πξφεδξνο, Αληηπξφεδξνο, Γηεπζχλσλ χκβνπινο θαη Γεληθφο Γηεπζπληήο. γ. Γηα εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, ν Γηαρεηξηζηήο ηνπο. δ. Γηα Οκφξξπζκεο θαη εηεξφξξπζκεο εηαηξίεο, ν Γηαρεηξηζηήο. ε. Γηα πλεηαηξηζκνχο, ν Πξφεδξνο θαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ πλεηαηξηζκνχ. ζη. Γηα σκαηεία, ν Πξφεδξνο θαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. δ. Γηα θνηλνπξαμίεο απνηεινχκελεο απφ θπζηθά πξφζσπα, ηα πξφζσπα πνπ ηηο απνηεινχλ. ε. Γηα θνηλνπξαμίεο απνηεινχκελεο απφ λνκηθά πξφζσπα, νη λφκηκνη εθπξφζσπνη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ ηηο απνηεινχλ. ζ. Γηα ηα λνζνθνκεία, ηδξχκαηα θηι ππεχζπλνο είλαη ν Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ελ ειιείςεη, ν αληίζηνηρνο Γηεπζπληήο. 9

10 4.3 «γξαθείν»: Θεσξείηαη ν απηνηειήο ρψξνο πνπ είλαη ε έδξα θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ γηα ηελ άζθεζε, κφληκα ή πξφζθαηξα, νπνηνπδήπνηε επαγγέικαηνο πνπ έρεη ζρέζε θπξίσο κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ. ηελ έλλνηα ησλ γξαθείσλ ππάγνληαη θαη αθίλεηα ή ρψξνη φπνπ ιεηηνπξγνχλ δεκφζηεο ππεξεζίεο ή ππεξεζίεο Ν.Π.Γ.Γ. νξγαληζκψλ θνηλήο σθέιεηαο θαη Ν.Π.Η.Γ. ή Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη επηρεηξήζεηο απηψλ. Τπεύζπλνη ηήξεζεο ηωλ δηαηάμεωλ είλαη: Ο ηδηνθηήηεο ηνπο, λνκέαο ή θάηνρνο ηνπ γηα δε ηηο αλαθεξφκελεο ππεξεζίεο ππεχζπλνο είλαη ν Γηεπζπληήο Γηνηθεηηθνχ ή ν Πξντζηάκελνο Γηνηθεηηθνχ, εθεί φπνπ δελ ππάξρεη Γηεπζπληήο, ππεχζπλνο είλαη. ν εθάζηνηε πξνβιεπφκελνο απφ ηνλ Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπο ή απφ νπνηαδήπνηε άιιε δηάηαμε ησλ αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ. 4.4 «νηθόπεδν»: Θεσξείηαη ν αθάιππηνο ρψξνο πεξηθξαγκέλνο ή κε, εληφο ή εθηφο ζρεδίνπ πφιεο ζηνλ νπνίν ππεχζπλνο είλαη ν λνκέαο ή θάηνρνο απηψλ θαη ζε πεξίπησζε πνπ έρεη εθκηζζσζεί ν θάηνρνο κηζζσηήο. Ο ηδηνθηήηεο νηθνπέδνπ πνπ βξίζθεηαη γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα εθηφο ηνπ ηφπνπ ηδηνθηεζίαο ηνπ αθηλήηνπ ηνπ ή απνπζηάδεη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ηνπ έηνπο απφ ηνλ ηφπν ηνπ αθηλήηνπ ηνπ, ππνρξενχηαη λα αλαζέζεη ζε ηξίην πξφζσπν ηελ επζχλε γηα ηελ ηήξεζε θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 4.5 «Βηνκεραληθέο θαη βηνηερληθέο κνλάδεο θαη εξγαζηήξηα»: Θεσξνχληαη νη ζηεγαζκέλνη ή ππαίζξηνη ρψξνη, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο γηα ηηο παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπο. ηηο κνλάδεο απηέο ππεχζπλνο γηα ηελ θαζαξηφηεηα, είλαη ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν, νξηδφκελν εθάζηνηε απφ ηε δηεχζπλζε ηεο κνλάδαο. Αλ ηέηνην πξφζσπν δελ έρεη νξηζζεί, ππεχζπλνη ζεσξνχληαη ν ηδηνθηήηεο θαη ν δηεπζπληήο ηεο κνλάδαο. 4.6 «Τπεύζπλνη κεηαθνξάο θαη κεηαθόξηωζεο»: Θεσξνχληαη νη εθηεινχληεο ηηο εξγαζίεο απηέο, θαζψο θαη νη νδεγνί, ρεηξηζηέο κεραλεκάησλ θαη γεληθά φινη νη εκπιεθφκελνη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ελ ιφγσ εξγαζηψλ. 4.7 «Τπεύζπλνη γηα ηηο ππό αλέγεξζε νηθνδνκέο θαηνηθηώλ, γξαθείωλ, θαηαζηεκάηωλ θηι»: είλαη ην πξφζσπν ζην φλνκα ηνπ νπνίνπ ή ν ππεχζπλνο ηεο εηαηξείαο ζην φλνκα ηεο νπνίαο έρεη εθδνζεί ε νηθνδνκηθή άδεηα. 4.8 «Τπεύζπλνο γηα ηα θάζε είδνπο νρήκαηα»: είλαη ην πξφζσπν ζην φλνκα ηνπ νπνίνπ ή ν ππεχζπλνο ηεο εηαηξείαο ζην φλνκα ηεο νπνίαο έρεη εθδνζεί ε άδεηα θπθινθνξίαο ηνπ αληίζηνηρνπ νρήκαηνο. Πξνθεηκέλνπ γηα νρήκαηα θηι ηνπ Γεκνζίνπ, ππεχζπλνο είλαη ν Πξντζηάκελνο ηνπ Γξαθείνπ Κίλεζεο ή κε ππάξρνληνο, ν Πξντζηάκελνο ηεο αληίζηνηρεο ππεξεζίαο ζηελ νπνία αλήθεη ην φρεκα θαη απφ ηελ νπνία παίξλεη εληνιέο θίλεζεο. 4.9 «Κνηλόρξεζηνη ρώξνη»: είλαη νη θάζε είδνπο δξφκνη, πιαηείεο, άιζε, ηα πεδνδξφκηα, νη πιαηείεο, νη γέθπξεο θαη γεληθά πξννξηζκνί γηα θνηλή ρξήζε ειεχζεξνη ρψξνη, πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην εγθεθξηκέλν ξπκνηνκηθφ ζρέδην ή έρνπλ ηεζεί ζε θνηλή ρξήζε κε νπνηνδήπνηε άιιν λφκηκν ηξφπν. Τπεχζπλνο ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ είλαη ε εθάζηνηε 10

11 Γεκνηηθή ή Κνηλνηηθή αξρή εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηεο θαη ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο ή φπνηα άιιε ππεξεζία ζηηο αξκνδηφηεηεο ηεο νπνίαο αλήθεη ν θνηλφρξεζηνο ρψξνο Οη πξναλαθεξφκελνη ππεχζπλνη κπνξνχλ κε Τ.Γ πξνο ηε Γ/λζε Καζαξηφηεηαο λα νξίζνπλ ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν, πνπ ζπκβηψλεη ή ζπλεξγάδεηαη ζηνλ ίδην ρψξν, ην νπνίν ζα αλαιάβεη ηελ επζχλε γηα ηελ ηήξεζε θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. Σν έγγξαθν απηφ γηα λα είλαη ζε ηζρχ, πξέπεη εθείλνο πνπ εμνπζηνδνηεί θαη απηφο πνπ εμνπζηνδνηείηαη λα ην ππνγξάθνπλ θαη λα επηθπξψλεηαη ε γλεζηφηεηα ηεο ππνγξαθήο. Αληίγξαθν ηνπ εγγξάθνπ απηνχ ζα παξαδίδεηαη ππνρξεσηηθά ζε Δηδηθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ. Άξζξν 5: Γεληθνί Οξηζκνί θαη ηαμηλόκεζε ελεξγεηώλ δηαρείξηζεο απνξξηκκάηωλ «Παξαγωγόο»: Κάζε πξφζσπν θπζηθφ ή λνκηθφ ηνπ νπνίνπ ε δξαζηεξηφηεηα παξήγαγε απφβιεηα («αξρηθφο παξαγσγφο»)'ή θαη θάζε πξφζσπν πνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη εξγαζίεο πξνεπεμεξγαζίαο, αλάκεημεο ή άιιεο εξγαζίεο νη νπνίεο νδεγνχλ ζε κεηαβνιή ηεο θχζεο ή ηεο ζχλζεζεο ησλ απνβιήησλ. «Κάηνρνο»: Ο παξαγσγφο ησλ απνβιήησλ ή ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ ηα απφβιεηα. «Γηαρείξηζε»: Ζ ζπιινγή, ε κεηαθνξά, κεηαθφξησζε, ε πξνζσξηλή απνζήθεπζε, ε αμηνπνίεζε θαη ε δηάζεζε ησλ. απνβιήησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο επνπηείαο ησλ εξγαζηψλ απηψλ, θαζψο θαη ηεο κεηέπεηηα θξνληίδαο ησλ ρψξσλ δηάζεζεο. «Πξνζωξηλή απνζήθεπζε απνξξηκκάηωλ»: Ο φξνο «πξνζσξηλή απνζήθεπζε» απνξξηκκάησλ, πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ελέξγεηεο, πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζσξηλή θχιαμε ησλ απνξξηκκάησλ ζε ηδησηηθφ ρψξν (πποζωπινή 1 ιδιωηική θύλαξη) θαη ζηελ έθζεζή ηνπο ζε θάπνην. ζεκείν, γηα νξηζκέλν ρξόλν, κέρξη λα πξαγκαηνπνηεζεί ε κεηαθνξά ηνπο ζε εγθεθξηκέλε εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο ή ηειηθήο δηάζεζεο (πποζωπινή κοινόσπηζηη έκθεζη). «πιινγή»: Ζ ζπγθέληξσζε, ν δηαρσξηζκφο ζε θαηεγνξίεο πιηθψλ, ζχκθσλα κε ηηο θπζηθέο ή θαη ρεκηθέο ηδηφηεηεο ηνπο ή θαη ε αλάκεημε ησλ απνβιήησλ γηα ηε κεηαθνξά ηνπο. ηελ έλλνηα ηεο ζπιινγήο πεξηιακβάλεηαη θαη ε ζπγθέληξσζε/ηνπνζέηεζε ησλ απνβιήησλ ζε θάδνπο κέρξη λα πξαγκαηνπνηεζεί ε κεηαθνξά ηνπο. «Γηάζεζε απνξξηκκάηωλ»: Κάζε εξγαζία πνπ αλαθέξεηαη ζην παξάξηεκα IV.A ηεο ππ'αξηζ.ζπ/50910/2727/03 (ΦΔΚ 1909 Β ). Ζ δηάζεζε ησλ απνβιήησλ πξέπεη λα γίλεηαη ρσξίο λα πξνθαιείηαη θίλδπλνο γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία θαη ρσξίο λα ρξεζηκνπνηνχληαη δηαδηθαζίεο ή κέζνδνη πνπ ζα κπνξνχζαλ λα βιάςνπλ ην πεξηβάιινλ. «Δπεμεξγαζία»: Ζ εθαξκνγή ή ν ζπλδπαζκφο θπζηθψλ, ρεκηθψλ, ζεξκηθψλ θαη βηνινγηθψλ δηεξγαζηψλ πνπ κεηαβάιινπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ απνβιήησλ, έηζη ψζηε λα πεξηνξίδεηαη ν φγθνο ή νη επηθίλδπλεο ηδηφηεηέο ηνπο, λα δηεπθνιχλεηαη ν ρεηξηζκφο ηνπο ή θαη λα επηηπγράλεηαη ε αλάθηεζε πιηθψλ ή ελέξγεηαο. «Μεηαθνξά»: Σν ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ κεηαθίλεζεο ησλ απνβιήησλ απφ αη κέζα ή 11

12 ηνπο ρψξνπο πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο - ζπιινγήο, ζηνπο ρψξνπο δηάζεζεο, αμηνπνίεζεο ή κεηαθφξησζεο. «Απνθνκηδή απνξξηκκάηωλ»: Ο φξνο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ ζηελ πεξηζπιινγή ησλ απνξξηκκάησλ απφ ηα πξνθαζνξηζκέλα ζεκεία πξνζθφκηζεο, ηε κεηαθνξά ηνπο θαη ηελ ελαπφζεζή ηνπο ζηνπο ηφπνπο ηειηθήο δηάζεζεο ησλ απνξξηκκάησλ. «Αλάθηεζε πιηθώλ ή / θαη ελέξγεηαο από απνξξίκκαηα»: ηνλ φξν πεξηιακβάλνληαη νη ελέξγεηεο εθείλεο πνπ έρνπλ ζθνπφ ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε πιηθψλ ρξήζηκσλ πνπ πεξηέρνληαη ζηα απνξξίκκαηα ή ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο απφ απηά. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β: ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΓΖΜΟΤ Άξζξν 6: Καζνξηζκόο Υπνρξεώζεωλ Γήκνπ Ο Γήκνο Αηγηαιείαο είλαη ππεχζπλνο θνξέαο γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ ηνπ νξίσλ. Αλαιπηηθφηεξα κε βάζε ηνλ παξφληα θαλνληζκφ νη ππνρξεψζεηο ηνπ Γήκνπ θαζνξίδνληαη σο εμήο: α) Ζ νξγάλσζε θαη επίβιεςε ηεο πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο, ζπιινγήο, απνθνκηδήο, κεηαθνξάο θαη δηάζεζεο ησλ νηθηαθψλ κε νγθσδψλ δεκνηηθψλ απνξξηκκάησλ φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 3.1 πεξίπησζε Α θαη Β ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. Ζ απνθνκηδή γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο θάζε πεξηνρήο, βάζεη πξνγξάκκαηνο πνπ θαηαξηίδεη ε Γηεχζπλζε Απνθνκηδήο & Αλαθχθισζεο. Σα απνξξίκκαηα κεηαθέξνληαη κε εηδηθά απηνθίλεηα ζηνλ Υψξν Τγεηνλνκηθήο Σαθήο (ΥΤΣΑ) ή ζην ηαζκφ Μεηαθφξησζεο Απνξξηκκάησλ (ΜΑ) θαη απφ εθεί ζηνλ Υψξν Τγεηνλνκηθήο Σαθήο (ΥΤΣΑ) ή ζε εξγνζηάζηα δηαινγήο ή αλαθχθισζεο ή θαη φπνπ αιινχ νξίζεη ε Γεκνηηθή Αξρή. β) Ζ απνθνκηδή, κεηαθνξά θαη δηάζεζε ησλ νγθσδψλ δεκνηηθψλ (αζηηθψλ) απνξξηκκάησλ φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 3.1 πεξίπησζε Γ θαη Δ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ (παιηά έπηπια, ζηξψκαηα, θιαδηά, θχιια θηι) πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζε 5-10 εκέξεο απφ ηελ εκέξα πνπ ζα εηδνπνηεζεί ε Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ (ηει εζ. 2) ή βάζεη άιινπ εηδηθνχ πξνγξάκκαηνο απνθνκηδήο πνπ θαηαξηίδεηαη απφ ηελ Τπεξεζία. Βαζηθή πξνυπφζεζε ηεο απνθνκηδήο απηήο νξίδεηαη φηη ην βάξνο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ απνξξηκκάησλ θάζε ηδηνθηεζίαο αλά δεθαπελζήκεξν λα κελ είλαη κεγαιχηεξνο απφ kg. (εηδηθφηεξα γηα ηα θιαδηά θαη ηα θχιια, ν φγθνο ηνπο λα θαηαιακβάλεη ρψξν κέρξη ην ήκηζπ ηεο ρσξεηηθφηεηαο ηεο θαξφηζαο αλνηρηνχ εκηθνξηεγνχ θαη ζε θακηά πεξίπησζε δελ ζπιιέγνληαη θιαδηά απφ δελδξνπεξίβνιν). ε αληίζεηε πεξίπησζε (δειαδή πνζφηεηεο νγθσδψλ απνξξηκκάησλ κεγαιχηεξεο ησλ αλσηέξσ νξίσλ) θαη κεηά απφ δήισζε ηεο Τπεξεζίαο φηη αδπλαηεί, ηα παξαπάλσ απνξξίκκαηα κεηαθέξνληαη γηα δηάζεζε ζε ρψξνπο πνπ ππνδεηθλχνληαη απφ ηελ ππεξεζία κε κέζα θαη έμνδα ηνπ εθάζηνηε ππφρξενπ. ε πεξίπησζε αδπλακίαο ηνπ παξαγσγνχ ησλ αλσηέξσ απνξξηκκάησλ λα κεηαθέξεη κε ίδηα 12

13 κέζα ηα ελ ιφγσ απνξξίκκαηα, ν ελδηαθεξφκελνο νθείιεη λα ελεκεξψζεη ηελ Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο θαη πξηλ απφ ηελ απνθνκηδή ησλ νγθσδψλ δεκνηηθψλ απνξξηκκάησλ, λα πξνθαηαβάιιεη ην πξνβιεπφκελν ηέινο απνθνκηδήο θαζψο θαη ην ηέινο δηάζεζεο αλά νγθψδεο αληηθείκελν (αλάινγα κε ην βάξνο ηνπ, θηι) φπσο απηφ ζα θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζηελ αξρή θάζε έηνπο. γ) Σελ απνθνκηδή ησλ εηδηθψλ απνξξηκκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 3.2 πεξίπησζε Α θαη Γ ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ (ππφινηπα πξνεξρφκελα απφ ηελ θχξηα παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα βηνκεραληψλ, κπάδα θιπ.) ππνρξενχληαη λα πξαγκαηνπνηνχλ, κε δηθά ηνπο κέζα θαη δηθή ηνπο επζχλε νη ηδηψηεο ή νη θνξείο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ νπνίσλ πξνέξρνληαη ηα εηδηθά απνξξίκκαηα. Ο Γήκνο κπνξεί θαηά πεξίπησζε λα αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε απνθνκηδήο ησλ εηδηθψλ απνξξηκκάησλ εθφζνλ έρεη ηε δπλαηφηεηα θαη ηελ ππνδνκή λα εθηειέζεη ζρεηηθφ πξφγξακκα. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε νη ελδηαθεξφκελνη νθείινπλ πξηλ απφ ηελ απνθνκηδή λα έρνπλ θαηαβάιεη ην πξνβιεπφκελν ηέινο απνθνκηδήο αλά ηφλν ή - αλά θπβηθφ κέηξν, θαζψο επίζεο θαη ην ηέινο δηάζεζεο, φπσο απηά θαζνξίδνληαη θάζε θνξά κε απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. δ) Ζ θαζαξηφηεηα ησλ εμσηεξηθψλ ρψξσλ. Όιεο νη εξγαζίεο πεξηζπιινγήο θαη απνκάθξπλζεο κηθξναπνξξηκκάησλ απφ ηα κέζα πξνζσξηλήο ελαπνζέζεσο ή ησλ κηθξναπνξξηκκάησλ πνπ βξίζθνληαη ζε νδνχο, πιαηείεο, άιζε θαη θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο γεληθψο. Οη πεξηνρέο, ε ζπρλφηεηα θαη νη κέζνδνη θαζαξηζκνχ νξίδνληαη απφ ηνλ Γήκν, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο, ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηα δηαζέζηκα κέζα. Γηα λα δηαηεξνχληαη νη εμσηεξηθνί ρψξνη θαζαξνί, ν Γήκνο αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ππνρξενχηαη λα ηνπνζεηεί (επηζθεπάδεη θαη αληηθαζηζηά) ζε θαηάιιειεο απνζηάζεηο εχρξεζηα δνρεία κηθξναπνξξηκκάησλ ή άιινπο εηδηθνχο θάδνπο ππνδνρήο απνξξηκκάησλ θαη κηθξναπνξξηκκάησλ ηα νπνία νθείιεη λα δηαηεξεί θαζαξά, απνθνκίδνληαο ην πεξηερφκελν ηνπο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. ε) Ζ πξνψζεζε πξνγξακκάησλ αλαθχθισζεο κε δηαινγή ζηελ πεγή ή άιιεο θαηάιιειεο κεζφδνπο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην Νφκν 2939/2001 γηα ηελ «ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ». ζη) Ζ ελεκέξσζε ησλ δεκνηψλ γηα ηα πξνγξάκκαηα θαη ηα δξνκνιφγηα νρεκάησλ απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ, (εκέξεο δηέιεπζεο απνξξηκκαηνθφξσλ), γηα ηα νρήκαηα ζπιινγήο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ, ηηο ηπρφλ αιιαγέο, ηα πξνγξάκκαηα θαη δξνκνιφγηα ησλ κεραληθψλ ζαξψζξσλ, ηηο εκέξεο πιχζεο ησλ νδψλ θαη θνηλφρξεζησλ ρψξσλ. Σα παξαπάλσ πξνγξάκκαηα κπνξνχλ λα κε ηεξνχληαη, κφλν ζε πεξηπηψζεηο ππεξεζηαθψλ δπζρεξεηψλ ή αλσηέξαο βίαο. δ) Ο Γήκνο νθείιεη λα δηαηεξεί ηα κέζα πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ζε θαιή θαηάζηαζε θαη λα πξνβαίλεη ζε ζπρλφ πιχζηκν, απνιχκαλζε θαη ζπληήξεζε ηνπο. ε) Ζ ιήςε έθηαθησλ κέηξσλ γηα ηελ θαζαξηφηεηα ηεο πφιεο φηαλ απηφ απαηηείηαη ιφγσ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, ηνπηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ ή άιισλ έθηαθησλ θαη απξφβιεπησλ 13

14 θαηαζηάζεσλ. ζ) Ζ γλσζηνπνίεζε ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ φπσο πξνβιέπεη ην άξζξν 79 ηνπ Ν. 3463/06 (ΦΔΚ Ά 114/2006) ηνπ Νένπ Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ θψδηθα. η) Δπί πιένλ ν Γήκνο θξνληίδεη: Να ζπκκεηέρεη ζε πξσηνβνπιίεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ Να πξνκεζεχεηαη θαη λα ρξεζηκνπνηεί ζχγρξνλν εμνπιηζκφ Να ζπκβάιεη ζηελ ζπλερή θαη επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλε πιεξνθφξεζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ σο αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ Να εληζρχεη ηελ πεξηβαιινληηθή αγσγή, κε έκθαζε ζηε λενιαία, θαη λα ζπλεξγάδεηαη κε εζεινληηθέο νκάδεο θαη κε θεξδνζθνπηθνχο θνξείο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Να αλαπηχζζεη νινθιεξσκέλε επηθνηλσληαθή πνιηηηθή, ζην πιαίζην ηεο θνηλήο πξνζπάζεηαο αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ. Να ειέγρεη ηελ αζθαιή δηαθίλεζε θαη δηάζεζε ησλ επηθηλδχλσλ απνβιήησλ Άξζξν 7: Δμαηξέζεηο από ηνλ παξόληα Καλνληζκό Όπσο πξνβιέπεηαη ζηελ ΚΤΑ ΖΠ/50910/2727/ (ΦΔΚ 1909 Β' / ) «Μέηξα θαη Όξνη γηα ηε Γηαρείξηζε ηεξεώλ Απνβιήηωλ. Δζληθόο θαη Πεξηθεξεηαθόο ρεδηαζκόο Γηαρείξηζεο.», «Οι παπαπάνω θοπείρ μποπούν να μη δέσονηαι ζηεπεά απόβληηα, εξαιποςμένων ηων οικιακών, ηα οποία λόγω ηηρ ζύνθεζηρ, ηος είδοςρ ή ηηρ ποιόηηηαρ και ηηρ ποζόηηηάρ ηοςρ ή επειδή παπάγονηαι ζε σώποςρ αππόζιηοςρ και απομακπςζμένοςρ, δεν καθιζηούν με ηιρ ςπάπσοςζερ δςναηόηηηερ εθικηή ηην ππαγμαηοποίηζη ηων επγαζιών ζςλλογήρ και μεηαθοπάρ. Σηιρ πεπιπηώζειρ αςηέρ, η ζςλλογή και μεηαθοπά ηων αποβλήηων, γίνεηαι με εςθύνη και δαπάνερ ηος κςπίος, νομέα ή καηόσος ηος σώπος απ' όπος πποέπσονηαι ηα απόβληηα, ζύμθωνα με ηο άπθπο 8 ηηρ παπούζαρ απόθαζηρ και με βάζη ηιρ εκάζηοηε ιζσύοςζερ ςγειονομικέρ διαηάξειρ και ηοςρ κανονιζμούρ καθαπιόηηηαρ ηων Οπγανιζμών Τοπικήρ Αςηοδιοίκηζηρ ππώηος βαθμού.» Ο Γήκνο δελ ππνρξενύηαη: 1. ηελ ζπιινγή θαη απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ - απνβιήησλ ηνπ άξζξνπ 3.3 θαη φζσλ ραξαθηεξίδνληαη σο "επηθίλδπλα" ή δηέπνληαη απφ εηδηθέο δηαηάμεηο φπσο: Α. ξαδηελεξγά απφβιεηα Β. εθξεθηηθέο, εχθιεθηεο θαη δηαβξσηηθέο νπζίεο Γ. απφβιεηα πξνεξρφκελα απφ εμαγσγή, επεμεξγαζία θαη απνζήθεπζε κεηαιιεπηηθψλ πφξσλ Γ. γεσξγηθά ή θηελνηξνθηθά απφβιεηα ή ππνιείκκαηα γεσξγηθψλ θαξκάθσλ, εληνκνθηφλσλ ή πξντφληα απνθιάδσζεο δελδξνπεξηβφισλ, θηεκάησλ θαη γεληθφηεξα αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θηι 14

15 Δ. απφβιεηα εθκεηάιιεπζεο ιαηνκείσλ 2. ηελ ζπιινγή θαη απνθνκηδή ησλ επηθίλδπλσλ ηαηξηθψλ απνβιήησλ 3. ηελ άξζε θαη κεηαθνξά νγθσδψλ θαη βαξέσλ νρεκάησλ ή κεραλεκάησλ εξγνζηαζίσλ θαη βηνηερληψλ, πνπ εγθαηαιείπνληαη ζε ηδησηηθνχο ή θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο. 4. ηελ ζπληήξεζε θαη ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ θαη ηνπ δηθηχνπ φκβξησλ ηεο ΓΔΤΑ γηα ην νπνίν είλαη αξκφδηα ε ίδηα ε επηρείξεζε 5. ηνλ θαζαξηζκφ αιζψλ, πάξθσλ, πξναπιίσλ θαη πξαζηψλ πνπ αλήθνπλ ζε ηδησηηθνχο ή δεκφζηνπο θνξείο. 6. ηνλ θαζαξηζκφ ζηαζκψλ θαη γξακκψλ πνπ βξίζθνληαη ζε ζηεγαζκέλνπο ή πεξηθξαγκέλνπο ρψξνπο, νη νπνίνη αλήθνπλ θαηά θπξηφηεηα, λνκή ή θαηνρή ζε θνξείο κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο (Τπεξαζηηθά θαη Αζηηθά ιεσθνξεία, ΟΔ, θηι) 7. ηελ απνθνκηδή απνξξηκκάησλ πνπ παξάγνπλ ηδησηηθνί θνξείο, νη νπνίνη πξαγκαηνπνηνχλ εθδειψζεηο ή κηζζψλνπλ ρψξνπο απφ θνξείο νη νπνίνη απαιιάζζνληαη ηεο θαηαβνιήο αληαπνδνηηθψλ ηειψλ. Ο Γήκνο κπνξεί εθφζνλ δηαπηζησζεί φηη νη θνξείο απηνί παξέρνπλ πξνο ρξήζε ηα αθίλεηά ηνπο ζε ηδηψηεο -ππφρξενπο θαηαβνιήο ηειψλ- λα βεβαηψλεη ηα αληαπνδνηηθά ηέιε ζηνπο ελνηθηαζηέο ή ρξήζηεο ηνπ ρψξνπ. ε πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο, ιήςεο εθηάθησλ κέηξσλ γηα ιφγνπο δεκφζηαο ηάμεο ή δηαθνπήο ρξήζεο ησλ ρψξσλ δηάζεζεο απνξξηκκάησλ (Υ.Τ.Σ.Α., ΜΑ θηι) ν Γήκνο, κεηά απφ ελεκέξσζε ησλ δεκνηψλ κε δεκνζίεπζε ζηνλ ηχπν, κπνξεί ηνπηθά ή ζπλνιηθά λα ηξνπνπνηεί ή θαη λα δηαθφπηεη ηα πξνγξάκκαηα απνθνκηδήο κέρξη λα αξζνχλ ηα έθηαθηα ή επαλαιεηηνπξγήζνπλ νη ρψξνη δηάζεζεο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ν Γήκνο ιακβάλεη θάζε πξφζθνξν κέηξν γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο επηβάξπλζεο ηεο πγείαο ησλ πνιηηψλ. ε πεξίπησζε πνπ απεξγνχλ νη εξγαδφκελνη ηεο Γηεχζπλζεο Καζαξηφηεηαο & Αλαθχθισζεο, ή φηαλ γεληθά δελ εθηειείηαη ε πξνγξακκαηηζκέλε απνθνκηδή απνξξηκκάησλ ιφγσ πρ έληνλα θαηξηθά θαηλφκελα, βιάβεο κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ν Γήκνο ζα ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηνπο δεκφηεο κε αλαθνίλσζε απφ ηα ΜΜΔ. 15

16 ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ: ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΚΑΣΟΗΚΧΝ Άξζξν 8: Υπνρξεώζεηο ππεπζύλωλ γηα ηα εζωηεξηθά κε νγθώδε δεκνηηθά (αζηηθά) απνξξίκκαηα 8.1. Οη ππεχζπλνη γηα ηα απνξξίκκαηα απηά, ππνρξενχληαη λα γλσξίδνπλ ην εθάζηνηε πξφγξακκα απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ πνπ ν Γήκνο έρεη θαηαξηίζεη γηα ηελ πεξηνρή ηνπο. Σηο κέξεο θαη ψξεο δηέιεπζεο ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ, νθείινπλ λα έρνπλ ζπζθεπαζκέλα ηα απνξξίκκαηα ηνπο ζε γεξνχο θαη αλζεθηηθνχο πιαζηηθνχο ζάθνπο, νη νπνίνη ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ αδηαπφηηζην θαη αδηαθαλέο (θαηά πξνηίκεζε καχξνπ ρξψκαηνο) πιηθφ, κε ηξφπν πνπ ζα εγγπάηαη ηελ ζηεγαλφηεηα ηνπ ζάθνπ, ελδεηθηηθψλ δηαζηάζεσλ 50 ρ 100 εθαηνζηψλ. Ο Γήκνο Αηγηαιείαο δηθαηνχηαη, ρσξίο πξνεγνχκελε εηδνπνίεζε ηνπ αληίζηνηρνπ ηδηνθηήηε, λα απνκαθξχλεη θαη λα θαηαζηξέςεη δνρεία ή παξεκθεξή πιηθά πνπ δελ είλαη ζχκθσλα κε φζα πεξηγξάθεθαλ ζηελ παξνχζα παξάγξαθν. Οη ζάθνη απηνί ζα θιείλνληαη θαιά θαη κφληκα ζην επάλσ κέξνο ηνπο, ψζηε λα απνθεχγεηαη δηαζπνξά ή δηαξξνή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο θαη ε εθπνκπή δπζνζκίαο. 8.2 ηηο πεξηνρέο φπνπ δελ ππάξρνπλ θάδνη Μεραληθήο Απνθνκηδήο Απνξξηκκάησλ (Μ.Α.Α.) νη ππεχζπλνη ππνρξενχληαη ή λα ηα πάλε ζηνλ πιεζηέζηεξν θάδν ή λα θπιάζζνπλ ηα πξνο απνθνκηδή απνξξίκκαηα θαιά ζπζθεπαζκέλα, ζε θαηάιιεινπο κε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, πνπ δελ δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζε γεηηνληθέο θαηνηθίεο θαη είλαη απξφζηηνη ζε θαηνηθίδηα δψα (π.ρ. βεξάληεο, απιέο, ππφγεηα, εηδηθνί απνζεθεπηηθνί ρψξνη) ησλ αληηζηνίρσλ ηδηνθηεζηψλ ηνπο. Όπνπ δελ ππάξρνπλ ηέηνηνη ρψξνη νη ππεχζπλνη ελαπνζέηνπλ ηα πξνο απνθνκηδή απνξξίκκαηα, θαιά ζπζθεπαζκέλα, ζε πξνθαζνξηζκέλε ζέζε, πνπ ηνπο έρεη ππνδεηρηεί απφ ηελ ππεξεζία θαζαξηφηεηαο. Απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε ησλ απνξξηκκάησλ ζε κάληξεο ή έμσ απφ νηθίεο πξνθεηκέλνπ λα ζπιιερζνχλ απφ ηνπο εξγάηεο θαζαξηφηεηαο. 8.3 Οη ππεχζπλνη εθζέηνπλ ηα πξνο απνθνκηδή απνξξίκκαηα ζε θάδν κεραληθήο απνθνκηδήο ή άιιν κέζν πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο πνπ δηαζέηεη ν Γήκνο, πνπ βξίζθεηαη πιεζηέζηεξα ζηελ νηθία ή ηελ επαγγεικαηηθή ζηέγε ηνπο, ΛΗΓΟ ΠΡΗΝ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΔΝΖ ΧΡΑ ΓΗΔΛΔΤΖ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟΤ (θαηά πξνηίκεζε βξαδηλέο ψξεο κεηά ηηο 22:00) θαη φρη εκέξεο πνπ δελ πξαγκαηνπνηείηαη (κε βάζε ην πξφγξακκα) απνθνκηδή, ή αθφκα ρεηξφηεξα, ακέζσο κεηά ηελ δηέιεπζε ηνπ απνξξηκκαηνθφξνπ. Δθφζνλ ν φγθνο ησλ απνξξηκκάησλ ππεξβαίλεη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ πξνζσξηλψλ κέζσλ, νη ππεχζπλνη ππνρξενχληαη ζε ζπλελλφεζε κε ηελ ππεξεζία Καζαξηφηεηαο λα ηα ελαπνζέηνπλ ζε πξνθαζνξηζκέλε ζέζε, κέξα θαη ψξα πνπ ηνπο έρεη ππνδεηρζεί απφ ηελ δηεχζπλζε. 8.4 ε πεξίπησζε πνπ εθαξκφδεηαη ζε θάπνηεο πεξηνρέο π.ρ. εκπνξηθφ θέληξν, ε λπρηεξηλή απνθνκηδή απνξξηκκάησλ, ηα απνξξίκκαηα ζε απηέο δελ ζα εθηίζεληαη γηα απνθνκηδή λσξίηεξα απφ ην επίζεκν βξαδηλφ θιείζηκν ηεο αγνξάο. 16

17 8.5 Σα ελ ιφγσ εζσηεξηθά κε νγθψδε απνξξίκκαηα (πιελ εθείλσλ γηα ηα νπνία εθαξκφδεηαη πξφγξακκα αλαθχθισζεο) κε ηελ ζπζθεπαζία πνπ πεξηγξάςακε πξνεγνπκέλσο (παξάγξαθνο 8.1) ζα πξέπεη λα ηα ηνπνζεηνχλ απνθιεηζηηθά κέζα ζε θάδν κεραληθήο απνθνκηδήο ή άιιν κέζν πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο πνπ βξίζθεηαη πιεζηέζηεξα ζηελ νηθία ηνπο ή ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ζηέγε, ηνλ νπνίν νθείινπλ λα μαλαθιείλνπλ θαιά, ππφ ηελ πξνυπφζεζε βέβαηα, φηη ν θάδνο κπνξεί λα ρσξέζεη ηα απνξξίκκαηα θαη ζπγρξφλσο λα θιείζεη νκαιά ην θαπάθη ηνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ ν θάδνο απηφο δελ κπνξεί λα ρσξέζεη άιιν ζάθν θαη ζπγρξφλσο λα θιείζεη νκαιά, ηα απνξξίκκαηα απηά κεηαθέξνληαη ζηνλ πιεζηέζηεξν θάδν πνπ κπνξεί λα ηα δερηεί. 8.6 Οη θάδνη απνξξηκκάησλ ζα πξέπεη λα θαιχπηνληαη κε ην θαπάθη ηνπο θαη λα παξακέλνπλ θιεηζηνί κεηαμχ ηεο πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ησλ απνξξηκκάησλ θαη ηεο απνθνκηδήο απηψλ απφ ηα ζπλεξγεία θαζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ, ψζηε λα απνθιείεηαη ε είζνδνο ζ' απηά εληφκσλ θαη πνληηθψλ θαζψο θαη ε παξαβίαζε ηνπο απφ ηα αλαδεηνχληα ηξνθή δψα (ζθχινη, γάηεο). 8.7 Απαγνξεχεηαη ε απφζεζε ζάθσλ απνξξηκκάησλ ή απνξξηκκάησλ κεγάισλ δηαζηάζεσλ κέζα ζηα θαιαζάθηα κηθξναπνξξηκκάησλ, δεδνκέλνπ φηη ε ρξήζε απηψλ είλαη απνθιεηζηηθά γηα ηνπνζέηεζε κηθξναπνξξίκκαησλ. 8.8 ηελ ηειεπηαία παξάγξαθν ηνπ άξζξνπ 7, (απεξγίεο θ.α.) νη ππεχζπλνη ππνρξενχληαη λα θπιάζζνπλ ηα πξνο απνθνκηδή απνξξίκκαηα θαιά ζπζθεπαζκέλα ζε θαηάιιεινπο ρψξνπο πνπ δελ δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζε γεηηνληθέο θαηνηθίεο θαη είλαη απξφζηηνη ζε θαηνηθίδηα δψα (πρ βεξάληεο, απιέο, ππφγεηα ησλ αληηζηνίρσλ ηδηνθηεζηψλ ηνπο). Άξζξν 9: Υπνρξεώζεηο ππεπζύλωλ γηα ηα εζωηεξηθά νγθώδε δεκνηηθά (αζηηθά) απνξξίκκαηα 9.1 Σα απνξξίκκαηα απηά δελ εγθαηαιείπνληαη νπνπδήπνηε αιιά παξαιακβάλνληαη απφ ηνλ Γήκν Αηγηαιείαο κε ηηο επηθπιάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 παξ. β (δει. εθ' φζνλ απηά δελ είλαη ζε κεγάιεο πνζφηεηεο) θαηφπηλ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο ησλ ππεπζχλσλ κε ηελ Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο. 9.2 ηελ πεξίπησζε απηή νη εθάζηνηε ππεχζπλνη ππνρξενχληαη λα κελ εθζέηνπλ ηα νγθψδε απνξξίκκαηα νπνηεδήπνηε παξά κφλνλ ηελ εκέξα θαη ιίγν πξηλ ηελ ψξα πνπ ηνπο αλαθνηλψζεθε φηη ζα πεξάζεη ην εηδηθφ απνξξηκκαηνθφξν, θαη λα ηα ηνπνζεηεζνχλ έηζη ψζηε λα κελ εκπνδίδεηαη ε θπθινθνξία ησλ πεδψλ ή νρεκάησλ θαη λα είλαη επρεξήο ε απνθνκηδή ηνπο. Σν ζεκείν ηνπνζέηεζεο ηνπο ζα βξίζθεηαη ζην πεδνδξφκην κπξνζηά απφ ηελ ηδηνθηεζία ηνπο (ή γηα πεξίπησζε πεδνδξφκνπ ζην φξην ηεο νηθνδνκηθήο ηνπο γξακκήο) ή ζηνλ πιεζηέζηεξν θάδν απνξξηκκάησλ. 9.3 Απαγνξεχεηαη ε απφξξηςε, ελαπφζεζε ή εγθαηάιεηςε αληηθεηκέλσλ ζε δεκφζηνπο ρψξνπο, εθηφο ησλ ρψξσλ εθείλσλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή 17

18 Άξζξν 10: Πξνϊόληα θεπεπηηθώλ εξγαζηώλ 10.1 Σα θχιια, μεξά άλζε, ππφινηπα θαζαξηζκνχ θήπσλ, γθαδφλ θιπ., εάλ κελ έρνπλ κηθξφ φγθν θαη βάξνο ζπζθεπάδνληαη ζε αλζεθηηθνχο πιαζηηθνχο ζάθνπο θαη ηνπνζεηνχληαη εληφο ησλ θάδσλ φπσο ηα νηθηαθά απνξξίκκαηα, εάλ δε, έρνπλ κεγάιν φγθν, αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία απνθνκηδήο νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ έπεηηα απφ ηειεθσληθή επηθνηλσλία ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κε ηελ αξκφδηα Τπεξεζία (ηει. Δπηθνηλσλίαο εζ. 2) θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν Σα ππφινηπα θνπήο δέληξσλ, ζάκλσλ, θιαξηά θιπ ζπζθεπάδνληαη ζε ειαθξά δεκάηηα, δεκέλα κε αλζεθηηθφ ζρνηλί ή ζχξκα, γηα ηελ εχθνιε θφξησζε ηνπο. Γηα ηνλ ρξφλν πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο πξνο απνθνκηδή εθαξκφδνληαη ηα νξηδφκελα ζην άξζξν Τπφινηπα ρψκαηνο θαη θνπξνρψκαηνο απνκαθξχλνληαη ππνρξεσηηθψο απφ ηνπο ππεπζχλνπο κε ηα δηθά ηνπο κέζα. Απαγνξεχεηαη ε αλάκεημε ηνπο κε νηθηαθά απνξξίκκαηα ή ε αλεμέιεγθηε δηάζεζε ηνπο. Άξζξν 11: Υπνρξεώζεηο ππεπζύλωλ εηδηθώλ απνξξηκκάηωλ 11.1 Ο Γήκνο Αηγηαιείαο δελ ππνρξενχηαη ζηε ζπιινγή ησλ εηδηθψλ απνξξηκκάησλ ηεο παξαγξάθνπ 3.2. (δει. απνξξίκκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ θχξηα παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα βηνηερληψλ θιπ). Γηα ην ιφγν απηφ νη ππεχζπλνη ππνρξενχληαη (κε ηελ εμαίξεζε ηεο παξ.6 γ.) λα απνκαθξχλνπλ ηα παξαγφκελα εηδηθά απηά απνξξίκκαηα κε δηθά ηνπο κέζα θαη λα ηα δηαζέζνπλ ζε λφκηκα αδεηνδνηεκέλνπο γηα ην ζθνπφ απηφ ρψξνπο. Δπίζεο ππνρξενχληαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο απνθνκηδήο λα θπιάζζνπλ ηα απνξξίκκαηα απηά εηδηθά ζπζθεπαζκέλα, ζηα πξναχιηα ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπο θαη λα κελ ηα εθζέηνπλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο Δηδηθά, ηα απνξξίκκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ εθζθαθέο, θαηεδαθίζεηο θαη γεληθά νηθνδνκηθέο εξγαζίεο (κπάδα θαη άιια άρξεζηα αδξαλή πιηθά) κεηαθέξνληαη, κε επζχλε ηνπ ππφρξενπ, ζηνπο εηδηθνχο ρψξνπο πνπ επίζεκα έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο ρψξνη ππνδνρήο κπαδψλ. Απηά απαγνξεύεηαη: Α. Να απνηίζεληαη, έζησ θαη πξνζσξηλά, ζην πεδνδξφκην αιιά λα απνκαθξχλνληαη άκεζα Β. Να εθηίζεληαη ή εγθαηαιείπνληαη ζε δεκφζηνπο ρψξνπο, ζε αθάιππηνπο ρψξνπο εληφο ή εθηφο ζρεδίνπ, φπσο παξπθέο νδψλ, νηθφπεδα, πάξθα, άιζε, δάζε, ρείκαξξνπο, ξέκαηα, θιπ νπφηε δεκηνπξγνχλ ζνβαξέο εζηίεο ξχπαλζεο θαη πξνθαινχλ ηδηαίηεξε ππνβάζκηζε ζην πεξηβάιινλ. ε ηδησηηθνχο ρψξνπο επηηξέπεηαη, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηεξνχληαη νη πνιενδνκηθέο θαη πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο. ηνπο παξαβάηεο ηεο δηάηαμεο απηήο επηβάιινληαη νη πνηλέο πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 119 ηνπ Ν.1892/90 θαη νη πξνβιεπφκελεο άιιεο θπξψζεηο πέξα απφ ην θάησζη πξφζηηκν Σα απνξξίκκαηα πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξ.3.3 (δει γεσξγηθά θάξκαθα, εθξεθηηθά, ξαδηελεξγά θ.ι.π), θπιάζζνληαη απνθνκίδνληαη θαη δηαηίζεληαη κε απνθιεηζηηθή 18

19 επζχλε ησλ ππφρξεσλ. ρέδην θαλνληζκνχ θαζαξηφηεηαο θαη δηαρείξηζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ Γήκνπ Αηγηαιείαο Άξζξν 12: Απόβιεηα πγεηνλνκηθώλ κνλάδωλ (ΑΤΜ) 12.1 Κάζε παξαγσγφο ή θάηνρνο ΑΤΜ ππνρξενχηαη λα αθνινπζεί ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 24 ηνπ Ν. 4042/12 ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππ αξηζκ /12 (ΦΔΚ 1537 Β/ ) απφθαζεο Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ Πεξηβάιινληνο, ελέξγεηαο θαη θιηκαηηθήο αιιαγήο- πγείαο θαη θνηλσληθήο αιιειεγγχεο. Κάζε Τγεηνλνκηθή Μνλάδα (ΤΜ) πνπ ππφθεηηαη ζε πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε θαηαξηίδεη «Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ» ζχκθσλα κε ηνλ νδεγφ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ ηεο παξνχζεο απφθαζεο (ππ αξηζκ /12 -ΦΔΚ 1537 Β/ ). Ο Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ θάζε ΤΜ ζεσξείηαη απφ ηελ αξκφδηα πγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα (ΤΠΔ) Απφ ηα απφβιεηα πγεηνλνκηθψλ κνλάδσλ πνπ παξάγνληαη απφ έθαζηε πγεηνλνκηθή κνλάδα, ζχκθσλα κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ Απνβιήησλ Τγεηνλνκηθψλ κνλάδσλ, φπσο απηή αλαθέξεηαη ζην άξζξν 2 ηεο ζρεηηθήο ππνπξγηθήο απφθαζεο, ν Γήκνο Αηγηαιείαο ζπιιέγεη ηα Αζηηθά ηεξεά Απφβιεηα (ΑΑ) πνπ πξνζνκνηάδνπλ κε ηα νηθηαθά απφβιεηα φπσο απηά αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα 1 ηνπ Παξαξηήκαηνο 1 ηεο εγθπθιίνπ 29960/3800/ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο, Γηεχζπλζεο Πεξηβαιινληηθνχ ρεδηαζκνχ, Σκήκα Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ. Ηαηξηθά Απφβιεηα Αζηηθνχ Υαξαθηήξα (ΗΑ-ΑΥ) πνπ πξνζνκνηάδνπλ κε ηα νηθηαθά απφβιεηα (φπσο απηά αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα 1 ηνπ Παξαξηήκαηνο 1 ηεο ζρεηηθήο ΚΤΑ). Ζ δηάζεζε ηνπο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 9 ηνπ παξφληνο 12.4 Απαγνξεχεηαη ε απφξξηςε ζε θάδνπο απνξξηκκάησλ Δπηθίλδπλσλ Ηαηξηθψλ Απνβιήησλ ζπζθεπαζκέλσλ ζε θίηξηλεο, θφθθηλεο ή πξάζηλεο ζαθνχιεο ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε ζπζθεπαζία ή ζε ρχδελ κνξθή Απαγνξεχεηαη ε αλάκεημε Δπηθίλδπλσλ Ηαηξηθψλ Απνβιήησλ (επεμεξγαζκέλα ζε κε αλαγλσξίζηκε κνξθή ή κε επεμεξγαζκέλα) κε ηα Ηαηξηθά Απφβιεηα Αζηηθνχ Υαξαθηήξα ζε θνηλή ζπζθεπαζία ή ζε ρχδελ κνξθή ζηνπο θάδνπο απνξξηκκάησλ. Άξζξν 13: Υπνρξεώζεηο ππεπζύλωλ ζρεηηθά κε ηελ Αλαθύθιωζε 13.1 Ζ νξζνινγηθή δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε ησλ απνβιήησλ, ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ ζηνρεχεη : α) ηελ πξφιεςε ηεο δεκηνπξγίαο απνβιήησλ θαη ηε κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ φγθνπ ηνπο, πξηλ ηε ηειηθή ηνπο δηάζεζε, β) ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ ζπζθεπαζηψλ θαη ηελ ελζάξξπλζε ζπζηεκάησλ αλαθχθισζεο - αμηνπνίεζεο, γ) ηελ αλάδεημε ηνπ ξφινπ ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ θαηαλαισηψλ, σο βαζηθψλ παξαγφλησλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ. 19

20 δ) ηελ εμνηθνλφκεζε θπζηθψλ πφξσλ θαη ελέξγεηαο πνπ δαπαλάηαη γηα ηελ παξαγσγή πξντφλησλ απφ πξσηνγελή πιηθά Ο Γήκνο Αηγηαιείαο ν νπνίνο εθαξκφδεη πξνγξάκκαηα αλαθχθισζεο, ππνρξενχηαη ζηελ: 1. γλσζηνπνίεζε ζηνπο θαηνίθνπο κε εηδηθά θπιιάδηα, ηαθηέο αλαθνηλψζεηο θαη δηαθεκηζηηθά κελχκαηα γηα ηελ χπαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο αλαθχθισζεο. 2. επαηζζεηνπνίεζε ησλ παηδηψλ θαη ησλ λέσλ ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ αλαθχθισζε 3. ελίζρπζε θαη ζπλεξγαζία κε εζεινληηθέο νκάδεο θαη κε θεξδνζθνπηθνχο θνξείο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Δμαίξεζε από ηνλ παξόληα Καλνληζκό: Ο Γήκνο Αηγηαιείαο δελ ππνρξενχηαη ζηελ Α. άκεζε απνθνκηδή Αλαθπθιψζηκσλ Τιηθψλ ηα νπνία είλαη ζε κεγάιεο πνζφηεηεο. Ζ απνθνκηδή ηνπο πξαγκαηνπνηείηαη θαηφπηλ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο θαη ζπλελλφεζεο κε ην αξκφδην ηκήκα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα φρη κεγαιχηεξν ησλ ηξηάληα εκεξψλ. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, θη αλ ν ππεχζπλνο επηζπκεί, κπνξεί λα ηα κεηαθέξεη κφλνο ηνπ γηα δηάζεζε ζην ηαζκφ Μεηαθφξησζεο Απνξξηκκάησλ. Β. ζπιινγή Αλαθπθιψζηκσλ Τιηθψλ ηα νπνία είλαη αλακηγκέλα κε ζθνππίδηα θαη δηάθνξα άιια πιηθά φπσο λάηινλ, θειηδφι θ.α. Οη ππεχζπλνη πξέπεη λα θξνληίδνπλ λα είλαη θαζαξά θαη ρσξίο άιιεο πξνζκίμεηο Τπνρξεψζεηο ππεπζχλσλ-πνιηηψλ ζρεηηθά κε ηελ αλαθχθισζε Ο Γήκνο Αηγηαιείαο πξνσζεί πξνγξάκκαηα αλαθχθισζεο θαη δηαινγήο ζηελ πεγή γηα ηελ αλαθχθισζε θαη ηελ αλάθηεζε πξψησλ πιψλ, ελεκέξσζεο, επαηζζεηνπνίεζεο θαη ελεξγνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ. Οη ππεχζπλνη θαζαξηφηεηαο, φπσο απηνί νξίδνληαη ζην άξζξν 4 θαη γεληθά φινη νη θάηνηθνη έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ζπκβάινπλ ζηελ θαιχηεξε πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ. Οη ππεχζπλνη, κεηά ηελ ελεκέξσζε ηνπο θαη ηελ έλαξμε ησλ πξνγξακκάησλ ζηε πεξηνρή ηνπο, νθείινπλ λα ηεξνχλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ θαη λα αθνινπζνχλ ηηο νδεγίεο ησλ ππεξεζηψλ γηα ηνλ ηξφπν ζπιινγήο ησλ πξνο αλαθχθισζε απνξξηκκάησλ Κάζε λέν πξφγξακκα ζα πεξηιακβάλεη νιηγφκελε δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία, κε παξάιιειε ελεκέξσζε, επαηζζεηνπνίεζε θαη παξνρή νδεγηψλ ζηνπο πνιίηεο πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηεο, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε επηηπρία ηνπ πξνγξάκκαηνο. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο δνθηκαζηηθήο πεξηφδνπ, ζε θάζε πεξηνρή πνπ εθαξκφδεηαη ην πξφγξακκα, νη ππεχζπλνη θαζαξηφηεηαο φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 4 θαη γεληθά φινη νη θάηνηθνη, επαγγεικαηίεο θαη επηζθέπηεο, ππνρξενχληαη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο ηνπ θαλνληζκνχ θαη ηηο νδεγίεο ησλ ππεξεζηψλ. ε φζνπο δε ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο δηαινγήο θαη ζπιινγήο ησλ πιηθψλ θαη πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη απνδνηηθή 20

21 ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ν Γήκνο ζα επηβάιεη ηηο αληίζηνηρεο θπξψζεηο Δηδηθφηεξα γηα ηελ αλαθχθισζε ραξηνθηβσηίνπ πνπ εθαξκφδεηαη ζην Γήκν Αηγηαιείαο: ηηο επηρεηξήζεηο, φπνπ νη παξαγφκελεο πνζφηεηεο είλαη ζρεηηθά κεγάιεο (άλσ ησλ 300 θηιψλ αλά εβδνκάδα), νη ππεχζπλνη νθείινπλ λα ηα ζπιιέγνπλ μερσξηζηά απφ ηα άιια απνξξίκκαηα θαη λα ηα κεηαθέξνπλ ζην ζεκείν ζπιινγήο πνπ έρεη νξίζεη ν Γήκνο ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ηα ραξηνθηβψηηα θαη παξεκθεξή πιηθά ζπζθεπαζίαο εκπνξεπκάησλ, ζα πξέπεη λα ζπάδνληαη θαη λα ζπζθεπάδνληαη ζε ζηεξεά δεκέλα παθέηα έηζη ψζηε λα θαηαιακβάλνπλ ην κηθξφηεξν δπλαηφ φγθν θαη λα πξνθαινχλ ηε κηθξφηεξε δπλαηή αηζζεηηθή ελφριεζε φηαλ εθηεζνχλ πξνο απνθνκηδή. Να είλαη απαιιαγκέλα απφ ζθνππίδηα, λάηινλ, θειηδφι ή άιια πιηθά. Να θπιάζζνληαη ζε θαηάιιεινπο (κε δεκηνπξγνχληεο πξνβιήκαηα ζε γεηηνληθέο θαηνηθίεο-θαηαζηήκαηα) κε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο (ππφγεηα, εηδηθνί απνζεθεπηηθνί ρψξνη, θηι). Σν ίδην πξέπεη λα γίλεηαη ζε πεξίπησζε πνπ απεξγνχλ νη εξγαδφκελνη ή φηαλ δελ πξαγκαηνπνηείηαη πξνγξακκαηηζκέλε απνθνκηδή. Να βγαίλνπλ πξνο απνθνκηδή κφλν κεηά ην επίζεκν θιείζηκν ηεο αγνξάο θαη λα ηνπνζεηνχληαη κέζα ζηνλ πιεζηέζηεξν θάδν κεραληθήο απνθνκηδήο αλαθπθινχκελσλ πιηθψλ ή άιιν κέζν πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο πνπ δηαζέηεη ν Γήκνο. ε πεξίπησζε πνπ ην θαηάζηεκα βξίζθεηαη ζε πεξηνρή φπνπ δελ πξαγκαηνπνηείηαη θαζεκεξηλή απνθνκηδή, νη ππφρξενη ζα πξέπεη λα ελεκεξψλνπλ ηειεθσληθά ην Σκήκα Αλαθχθισζεο θαη θαηφπηλ ζπλελλνήζεσο λα γίλεηαη ε απφζεζε ησλ ραξηνθηβσηίσλ ηνπο ρεηηθά κε ηνπο θάδνπο αλαθχθισζεο: Οη ππεχζπλνη εθζέηνπλ ηα πξνο ζπιινγή αλαθπθιψζηκα πιηθά ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 8.3 ηνπ παξφληνο. Απαγνξεχεηαη ε ξίςε κέζα ζηνπο θάδνπο αλαθχθισζεο δηαθνξεηηθνχ πιηθνχ απφ απηφ πνπ αλαγξάθεηαη εμσηεξηθά κε εηδηθφ απηνθφιιεην θαζψο θαη ε ξίςε αζηηθψλ απνξξηκκάησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε δξαζηεξηφηεηα νηθηψλ, θαηαζηεκάησλ θ.η.ι.. Δπίζεο απαγνξεχεηαη ε ξίςε αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ κέζα ζηνπο θάδνπο απνξξηκκάησλ Ο Γήκνο πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζεη πξνγξάκκαηα αλαθχθισζεο, κπνξεί κε απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, λα ζεζπίδεη θίλεηξα θαη επηβξαβεχζεηο ζε φζνπο ζπκβάιινπλ κε νηνλδήπνηε ηξφπν ζηελ επηηπρία ησλ πξνγξακκάησλ (ζρνιεία, νξγαλψζεηο, πνιίηεο, γεηηνληέο, ηνπηθέο θνηλφηεηεο, εηαηξίεο, θνξείο θιπ) 13.8 Σα δεκνηηθά απφβιεηα πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Ν. 2939/2001 σο "άιια πξντφληα" δειαδή ηα πξντφληα φπσο νρήκαηα, ιάζηηρα, θαηαιχηεο νρεκάησλ, νξπθηέιαηα, κπαηαξίεο θαη ζπζζσξεπηέο, ειεθηξηθά είδε, ειεθηξηθέο θαη ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο, πιηθά ηειεπηθνηλσληψλ, πιηθά εθζθαθψλ θαη θαηεδαθίζεσλ, είδε επίπισζεο θ.α. ππφθεηληαη ζε επαλαρξεζηκνπνίεζε ή αμηνπνίεζε. Γηα φζα απφ ηα πξναλαθεξφκελα πιηθά ππάξρνπλ εγθεθξηκέλα ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο απαγνξεχεηαη λα ξίπηνληαη ζε θάδνπο 21

22 απνξξηκκάησλ θαη θαζηεξψλεηαη ε ππνρξέσζε ησλ θνξέσλ λα κεξηκλνχλ γηα ηε ζπιινγή, κεηαθνξά θαη αλαθχθισζε ηνπο, φπσο αλαιπηηθά θαζνξίδεηαη απφ εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο εηο εθαξκνγή ηνπ λφκνπ 2939/ Δηδηθά γηα ηελ αλαθχθισζε Ζιεθηξηθψλ θαη Ζιεθηξνληθψλ πζθεπψλ ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: Κάζε θάηνρνο άρξεζησλ ειεθηξηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζην Π.Γ. 117/2004, Παξάξηεκα ΗΑ θαη ΗΒ, νθείιεη λα ζπλδξάκεη ζηελ αλαθχθισζή ηνπο. Απηνί κπνξνχλ είηε λα ηα κεηαθέξνπλ νη ίδηνη γηα απφξξηςε ζηα ζεκεία ζπιινγήο, είηε λα ελεκεξψζνπλ ηειεθσληθά ( ) ηελ Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο. Ζ απνκάθξπλζε ησλ πιηθψλ απηψλ ζα γίλεη ζε δηάζηεκα φρη κεγαιχηεξν ησλ 30 εκεξψλ. ηελ πεξίπησζε απηή νη ππεχζπλνη ππνρξενχληαη λα εθζέηνπλ ηα ΑΖΖΑ ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 9 ηνπ παξφληνο. 22

23 ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ: ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΖΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΔΞΧΣΔΡΗΚΧΝ ΥΧΡΧΝ ΚΑΗ ΣΖΝ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Άξζξν 14: Αζηηθόο Δμνπιηζκόο - Γεκόζηα Κηίξηα - Αγάικαηα - Μλεκεία θαη ινηπέο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ θαζαξηόηεηα ηωλ εμωηεξηθώλ ρώξωλ 14.1 ε θνηλφρξεζηνπο θαη ειεχζεξνπο ρψξνπο ηνπ Γήκνπ (νδνί, ξείζξα, πιαηείεο, πάξθα, παηδηθέο ραξέο, αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θιπ) απαγνξεχεηαη ε ξίςε θαηαγήο άρξεζησλ ραξηηψλ, παθέησλ, θελψλ αλαςπθηηθψλ ή άιισλ εηδψλ αηνκηθήο ρξήζεο. Σα παξαπάλσ αληηθείκελα ή πξντφληα πξέπεη λα θπιάγνληαη θαη λα ξίρλνληαη κέζα ζην θνληηλφηεξν (κε ππεξπιήξεο) θαιαζάθη κηθξναπνξξηκκάησλ ή θάδν Μεραληθήο Απνθνκηδήο Απνξξηκκάησλ Απαγνξεχεηαη ε ξίςε αλακκέλσλ ηζηγάξσλ θαη γεληθά απνηζίγαξσλ, αθφκα θαη ζβεζηψλ, ζηα θαιαζάθηα κηθξναπνξξηκκάησλ θαη απνβιήησλ φπσο π.ρ εχθιεθηα πιηθά, ρεκηθά, κπάδα, θιπ πνπ κπνξνχλ λα ηα θαηαζηξέςνπλ Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε απνξξππαληηθψλ θιπ νπζηψλ πνπ δεκηνπξγνχλ αθξφ θαηά ηελ πιχζε απιψλ, βεξαληψλ, νρεκάησλ, θιπ φηαλ ηα απφλεξα ηεο πιχζεο ρχλνληαη ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο Απαγνξεχεηαη ε ξίςε, ζην δίθηπν απνξξνήο φκβξησλ πδάησλ ηεο πφιεο, ιαδηψλ ζπλεξγείσλ απηνθηλήησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ζπληεξήζεηο θαη επηζθεπέο ησλ κεραλψλ, ιηπψλ ςεηνπσιείσλ, πγξψλ κπαηαξηψλ θαη γεληθά πγξψλ απνβιήησλ πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ηνμηθή επηβάξπλζε ησλ απνρεηεκέλσλ ιπκάησλ Ζ ηζηνξία θαη ε πνιηηηζηηθή ηαπηφηεηα ηεο πφιεο, ηα αγάικαηα, κλεκεία θαη θάζε ρψξνο ή αξρηηεθηνληθφ ζηνηρείν, πνπ πξνζηαηεχεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία γηα ην θπζηθφ θάινο ή ηελ ηζηνξηθή ηνπ αμία, πξέπεη λα δηαηεξνχληαη θαζαξά. Απαγνξεχεηαη ε ξχπαλζε κε ηελ αλαγξαθή ιέμεσλ ή θξάζεσλ, απεηθφληζε παξαζηάζεσλ ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν ησλ κλεκείσλ, αγαικάησλ, αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη θάζε επηθαλείαο ζε δεκφζην ρψξν θαζψο θαη θάζε ρψξνπ ή αξρηηεθηνληθνχ ζηνηρείνπ πνπ πξνζηαηεχεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία γηα ην θπζηθφ θάινο (π.ρ. ρψξνη πξαζίλνπ) ή ηελ ηζηνξηθή ηνπ αμία Ο Αζηηθφο εμνπιηζκφο (παγθάθηα, θάγθεια, θνιψλεο ειεθηξνθσηηζκνχ, ζηάζεηο ιεσθνξείσλ, θάδνη, θαιάζηα θαη ινηπά κέζα πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο απνξξηκκάησλ, πηλαθίδεο, ζηληξηβάληα, παξηέξηα ινπινπδηψλ, δελδξνζηνηρίεο, θιπ) πξέπεη λα δηαηεξείηαη θαζαξφο, ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη πξνο ηνλ ζθνπφ ηνπ, πνπ είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο θαη λα κελ απνηειεί εζηία κφιπλζεο ή αηζζεηηθήο ππνβάζκηζεο ηεο πφιεο. Απαγνξεύεηαη ε πξόθιεζε θαηαζηξνθώλ ζε θνηλόρξεζηε Γεκνηηθή πεξηνπζία Απαγνξεχεηαη λα ξίρλνληαη κέζα ζηνπο θάδνπο απνξξηκκάησλ πγξά απφβιεηα ή απφβιεηα πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ξχπαλζε ζηνλ θάδν ή δεκηά ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ή κεραληζκφ ηνπ θάδνπ (π.ρ θνιιψδεηο ή ηνμηθέο νπζίεο, κέηαιια, πέηξεο, πιίλζνη), πιηθά, 23

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Απόθαζε γηα ηξνπνπνίεζε ηωλ ππ αξ. 354/30-9-1997 & 280/14-9-2000 θαλνληζηηθώλ απνθάζεωλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πεξί «Καλνληζκνύ θαζαξηόηεηαο θαη πξνζηαζίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο» ΤΟ ΓΖΜΟΤΗΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΗΟ ΑΠΟΦΑΣΗΕΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΟ ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ Σ Ο Τ Π Ε Ρ Ι Β Α ΛΛΟΝΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' - ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ & ΔΝΝΟΗΔ

ΓΖΜΟ ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ Σ Ο Τ Π Ε Ρ Ι Β Α ΛΛΟΝΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' - ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ & ΔΝΝΟΗΔ ΓΖΜΟ ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ Σ Ο Τ Π Ε Ρ Ι Β Α ΛΛΟΝΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' - ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ & ΔΝΝΟΗΔ ΑΡΘΡΟ 1 Αληηθείκελν ηνπ Καλνληζκνχ Η θαζαξηφηεηα ζην Γήκν θαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Παξηζηακέλνπ θαη ηνπ Γεκάξρνπ θ. Καξαζηέξγηνπ Θ. Γεκεηξίνπ

ΑΠΟΠΑΜΑ. Παξηζηακέλνπ θαη ηνπ Γεκάξρνπ θ. Καξαζηέξγηνπ Θ. Γεκεηξίνπ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΠΟΠΑΜΑ Απφ ην Πξαθηηθφ ηεο αξηζκ. 23/2015 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γεζθάηεο. Απιθμ. Απόθαζηρ: 270/2015 Θ Δ Μ Α Φήθηζε Καλνληζκνχ θαζαξηφηεηαο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΒΩ12-ΜΙΠ ΑΡΗΘΜΟ 6

ΑΔΑ: 4ΑΣΒΩ12-ΜΙΠ ΑΡΗΘΜΟ 6 ΑΡΗΘΜΟ 6 ΑΔΑ: 4ΑΣΒΩ12-ΜΙΠ Α Π Ο Π Α Μ Α ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΚΤΓΡΑ ΣΗ 30 ΜΑΡΣΗΟΤ 2011 ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ: 115/2011 ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ Έγθξηζε θαλνληζκνχ Καζαξηφηεηαο. ήκεξα Σεηάξηε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 8 Πσο δηαζθαιίδεηαη ε είζπξαμε ζηα ζπζηήκαηα ΠΟΠ κε Ζύγιζε Σακούλα Κάδο θαη Κάπηα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 8 Πσο δηαζθαιίδεηαη ε είζπξαμε ζηα ζπζηήκαηα ΠΟΠ κε Ζύγιζε Σακούλα Κάδο θαη Κάπηα ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 8 Πσο δηαζθαιίδεηαη ε είζπξαμε ζηα ζπζηήκαηα ΠΟΠ κε Ζύγιζε Σακούλα Κάδο θαη Κάπηα Γηαζθάιηζε ηεο είζπξαμεο ζην ζχζηεκα ΠΟΠ κε Ζύγιζε Ζ πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία, πξνυπνζέηεη φηη ζε θάζε θηίξην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

χλνςε Γεκνηηθνχ ρεδίνπ Απνθεληξσκέλεο Γηαρείξηζεο Αζηηθψλ ηεξεψλ Απνβιήησλ & Δηδηθψλ Ρεπκάησλ Απνβιήησλ Πξνηάζεηο Γηαβνχιεπζεο

χλνςε Γεκνηηθνχ ρεδίνπ Απνθεληξσκέλεο Γηαρείξηζεο Αζηηθψλ ηεξεψλ Απνβιήησλ & Δηδηθψλ Ρεπκάησλ Απνβιήησλ Πξνηάζεηο Γηαβνχιεπζεο χλνςε Γεκνηηθνχ ρεδίνπ Απνθεληξσκέλεο Γηαρείξηζεο Αζηηθψλ ηεξεψλ Απνβιήησλ & Δηδηθψλ Ρεπκάησλ Απνβιήησλ Πξνηάζεηο Γηαβνχιεπζεο Αθνινχζσο, ζα δηαηππσζνχλ σο ζχλνςε, νη θπξηφηεξεο πξνθαηαξθηηθέο εηζεγήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ... 4 ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 6 ABSTRACT... 7 ΔΗΑΓΧΓΖ... 8

ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ... 4 ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 6 ABSTRACT... 7 ΔΗΑΓΧΓΖ... 8 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ: ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ... 4 ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 6 ABSTRACT... 7 ΔΗΑΓΧΓΖ... 8 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΡΔΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ - ΔΝΝΟΗΔ ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ...10 1.1 ΟΡΗΜΟΗ...10 1.2 ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ...13 1.2.1 Κνηλνηηθό ζεζκηθό

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5.1 Βαζηθά δεδνκέλα πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο Διεπζίλαο ην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο LIFE Environment, κε ηίηιν «Ζ Αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ζεκαζία ηεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ν ξφινο ηεο Διιεληθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Ζ ζεκαζία ηεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ν ξφινο ηεο Διιεληθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 3 SUMMARY... 3 ΛΔΞΔΗ-ΚΛΔΗΓΗΑ... 4 Δηζαγσγή... 5 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ν... 8 1.1. Ση είλαη ε ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ... 8 1.2. Οξηζκφο ηεο Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ζει 1/37

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ζει 1/37 ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ζει 1/37 ΓΔΝΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ (Γ) Γ1. ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ Γ1.1. Οδεγία 85/337/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Ηνπλίνπ 1985 Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ νξηζκέλσλ ζρεδίσλ δεκνζίσλ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Γιασείπιζη Ππο-Γιαλεγμένυν Αζηικών ηεπεών Αποβλήηυν. Αναλςηική Έκθεζη Τπηπεζίαρ. - Γήμορ Δπμιονίδαρ -

Γιασείπιζη Ππο-Γιαλεγμένυν Αζηικών ηεπεών Αποβλήηυν. Αναλςηική Έκθεζη Τπηπεζίαρ. - Γήμορ Δπμιονίδαρ - Γιασείπιζη Ππο-Γιαλεγμένυν Αζηικών ηεπεών Αποβλήηυν Αναλςηική Έκθεζη Τπηπεζίαρ - - Κπανίδι Ιανοςάπιορ 2015 1 Πίνακαρ Πεπιεσομένυν Δςπεηήπιο Πινάκυν...3 ςνηομογπαθίερ...3 Γενικά κοπόρ...4 Ππο-Γιαλογή Ρεςμάηυν

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟ ΚΤΘΗΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ. Άξζξν 79 ηνπ Γεκνηηθνύ θαη Κνηλνηηθνύ Κώδηθα (N.3463/2006) ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΚΑΙ ΔΝΝΟΙΔ

ΓΗΜΟ ΚΤΘΗΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ. Άξζξν 79 ηνπ Γεκνηηθνύ θαη Κνηλνηηθνύ Κώδηθα (N.3463/2006) ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΚΑΙ ΔΝΝΟΙΔ ΓΗΜΟ ΚΤΘΗΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ Άξζξν 79 ηνπ Γεκνηηθνύ θαη Κνηλνηηθνύ Κώδηθα (N.3463/2006) ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΚΑΙ ΔΝΝΟΙΔ Η θαζαξηόηεηα ηνπ λεζηνύ θαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη θνηλσληθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα