ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ"

Transcript

1 Απόθαζε γηα ηξνπνπνίεζε ηωλ ππ αξ. 354/ & 280/ θαλνληζηηθώλ απνθάζεωλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πεξί «Καλνληζκνύ θαζαξηόηεηαο θαη πξνζηαζίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο» ΤΟ ΓΖΜΟΤΗΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΗΟ ΑΠΟΦΑΣΗΕΔΗ Σελ ηξνπνπνίεζε ησλ πξνεγνχκελσλ ππ αξ. 354/ θαη 280/ Καλνληζηηθψλ Απνθάζεσλ ηνπ πεξί «Καλνληζκνχ Καζαξηφηεηαο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο». Σελ έθδνζε λένπ ηξνπνπνηεκέλνπ «Καλνληζκνχ Καζαξηφηεηαο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο» (ζηνλ νπνίν δελ ζα εκπεξηέρνληαη ηα πνζά ησλ πξνζηίκσλ γηα ηελ κε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ σο άλσ Καλνληζκνχ γηα ηα νπνία ζα γίλεη ζπδήηεζε θαη ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο ζε επφκελε ζπλεδξίαζε ηνπ Δεκνηηθνχ πκβνπιίνπ), ν νπνίνο έρεη σο θάησζη: ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 1. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΚΑΙ ΔΝΝΟΙΔ ΑΡΘΡΟ 1 - Αληηθείκελν θαλνληζκνχ ΑΡΘΡΟ 2 - Σαμηλφκεζε ησλ απνξξηκκάησλ ΑΡΘΡΟ 3 - Πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ ΑΡΘΡΟ 4 - Υψξνη παξαγσγήο απνξξηκκάησλ θαη ππεχζπλνη ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ 2. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ ΚΑΣΟΙΚΩΝ - ΓΗΜΟΣΩΝ ΑΡΘΡΟ 5 - Τπνρξεψζεηο ηνπ Δήκνπ ΑΡΘΡΟ 6 - Πεξηπηψζεηο εμαίξεζεο ηνπ Δήκνπ ΑΡΘΡΟ 7 - Τπνρξεψζεηο ππεπζχλσλ γηα ηα εζσηεξηθά κε νγθψδε αζηηθά απνξξίκκαηα ΑΡΘΡΟ 8 - Τπνρξεψζεηο ππεπζχλσλ γηα ηα εζσηεξηθά νγθψδε αζηηθά απνξξίκκαηα ΑΡΘΡΟ 9 - Τπνρξεψζεηο ππεπζχλσλ εηδηθψλ απνξξηκκάησλ ΑΡΘΡΟ 10 - Τπνρξεψζεηο ππεπζχλσλ ηνμηθψλ βιαβεξψλ απνξξηκκάησλ πνπ δελ κεηαθέξνληαη απφ ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Δήκνπ ΑΡΘΡΟ 11 - Τπνρξεψζεηο ππεπζχλσλ ζρεηηθά κε ηελ Αλαθχθισζε 3. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 12 - Τπνρξεψζεηο πεδψλ ΑΡΘΡΟ 13 - Τπνρξεψζεηο θαηαζηεκάησλ επηρεηξήζεσλ ΑΡΘΡΟ 14 - Καζαξηφηεηα δεκνηηθψλ ε δεκνζίσλ ρψξσλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο ΑΡΘΡΟ 15 - Καζαξηφηεηα αγνξψλ θαη ιατθψλ αγνξψλ ΑΡΘΡΟ 16 - Τπαίζξηα απνζήθεπζε πιηθψλ ΑΡΘΡΟ 17 - Καζαξηφηεηα ηδησηηθψλ ρψξσλ (ζηεγαζκέλσλ ή κε) ΑΡΘΡΟ 18 - Καζαξηφηεηα νηθνπέδσλ ΑΡΘΡΟ 19 - Μεηαθνξά θαη θνξηνεθθφξησζε αληηθεηκέλσλ ΑΡΘΡΟ 20 - Εγθαηαιειεηκκέλα Ορήκαηα Μεραλήκαηα ζε θνηλφρξεζηνπο ή ηδησηηθνχο ρψξνπο (νηθφπεδα) ΑΡΘΡΟ 21 - Πξνζηαζία Πεξηβάιινληνο θαη πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Δήκνπ

2 4. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ ΔΚΣΔΛΔΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΘΡΟ 22 - Τπνρξεψζεηο ππεπζχλσλ εθηέιεζεο νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ ΑΡΘΡΟ 23 - Άιιεο ππνρξεψζεηο ππεπζχλσλ ΑΡΘΡΟ 24 - Έιεγρνο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ Δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνχ ΑΡΘΡΟ 25 - Επηβνιή θπξψζεσλ ΑΡΘΡΟ 26 - Έλαξμε ηζρχνο ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΚΑΙ ΔΝΝΟΙΔ ΑΡΘΡΟ 1 Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ είλαη: Η ηήξεζε ηεο θαζαξηφηεηαο ηεο πφιεο θαη ε δηαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο πγείαο. Η ζσζηή δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ, ζηεξεψλ απνβιήησλ (ζπζθεπαζία, ζπιινγή, απνθνκηδή, αλαθχθισζε, δηάζεζε) κε κεζφδνπο πνπ δελ επηβαξχλνπλ ην πεξηβάιινλ. Η πξνζηαζία ηεο θχζεο, ηεο αηκφζθαηξαο, ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ππνγείσλ λεξψλ, ηεο αηζζεηηθήο ηεο πφιεο θαη γεληθά ε ιήςε φισλ ησλ πξνιεπηηθψλ κέηξσλ γη απηνχο ηνπο ζθνπνχο. Η επαηζζεηνπνίεζε θαη ελεξγνπνίεζε ησλ πνιηηψλ - θαηνίθσλ ζε ζέκαηα θαζαξηφηεηαο θαη πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο κέζα απφ ηε ζσζηή πιεξνθφξεζε θαη εθπαίδεπζε Σέινο, ε γλωζηνπνίεζε θαη ζπκκφξθσζε ησλ θαηνίθσλ ζηηο ζρεηηθέο δεκνηηθέο δηαηάμεηο. ΑΡΘΡΟ 2 Σαμηλόκεζε ηωλ απνξξηκκάηωλ Ωο απνξξίκκαηα - ζηεξεά απφβιεηα λννχληαη φιεο νη νπζίεο ή αληηθείκελα, θπξίσο ζηεξεάο κνξθήο, πνπ πξνέξρνληαη απφ αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο ή θπζηθνχο θχθινπο θαη παξάγνληαη ζε ρψξνπο δηαβίσζεο εξγαζίαο, παξαγσγήο, ςπραγσγίαο θαη γεληθψο αζηηθνχ πεξηβάιινληνο, πνπ είλαη εγθαηαιειεηκκέλα ή πξφθεηηαη λα εγθαηαιεηθζνχλ. Απηά ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία θαη ηηο νδεγίεο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο ηαμηλνκνχληαη ζε: 1) ΑΣΙΚΑ: Σα αζηηθά απνξξίκκαηα πεξηιακβάλνπλ: α) Εζσηεξηθά απνξξίκκαηα, πνπ πξνέξρνληαη απφ νηθίεο, θαηαζηήκαηα, γξαθεία, βηνκεραληθνχο, βηνηερληθνχο θαη επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο, λνζνθνκεία, ηδξχκαηα, εθθιεζίεο, ζρνιεία θαη γεληθά απφ φινπο ηνπο ρψξνπο φπνπ εθδειψλνληαη αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο. β) Εμσηεξηθά απνξξίκκαηα, νπνηαζδήπνηε θχζεσο θαη πξνέιεπζεο πνπ βξίζθνληαη ζε νδνχο, θνηλνρξήζηνπο ρψξνπο, αθάιππηα νηθφπεδα θ.ιπ. γ) Πξντφληα θεπνπξηθψλ εξγαζηψλ (θιαδηά, θχιια, ρφξηα, ρψκα, θνπξφρσκα θ.ιπ.). δ) Επηθίλδπλα νηθηαθά απνξξίκκαηα (ζε κηθξέο πνζφηεηεο) φπσο κπαηαξίεο, θάξκαθα, ζχξηγγεο θ.ιπ. ε) Ογθψδε αζηηθά απνξξίκκαηα (παιαηά έπηπια, άρξεζηεο νηθηαθέο ζπζθεπέο, ζηξψκαηα θ.ιπ.).

3 2) ΔΙΓΙΚΑ: Σα εηδηθά απνξξίκκαηα πεξηιακβάλνπλ: α) Τπφινηπα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε δξαζηεξηφηεηα βηνκεραληψλ, βηνηερληψλ, εξγαζηεξίσλ, ζπλεξγείσλ, θαζψο θαη άιισλ κνλάδσλ παξαγσγήο (κέηαιια, μχιν, ραξηί, πιαζηηθά, έιαηα θαη ιίπε ξνχρα, πθάζκαηα, ξεηίλεο, ρξεζηκνπνηεκέλα νξπθηέιαηα θ.ιπ.) θαη δελ κνηάδνπλ κε ηα αζηηθά, ιφγσ φγθνπ, πνζφηεηαο, πνηφηεηαο, δπλαηφηεηαο κεηαθνξάο θαη ηειηθήο επεμεξγαζίαο. β) Τπφινηπα ζεξαπεπηεξίσλ γεληθψο εθηφο ησλ κνιπζκαηηθψλ απνβιήησλ, παζνινγναλαηνκηθά, κηθξνβηνινγηθά, αηκαηνινγηθά εξγαζηήξηα, θ.ιπ., ηα νπνία νδεγνχληαη ππνρξεσηηθά πξνο θαχζε ζε εηδηθνχο θιίβαλνπο. γ) Απνξξίκκαηα θαη ππφινηπα θαζαξηζκνχ λεθηξνηαθεηαθψλ ρψξσλ. δ) Πξντφληα θαη πιηθά πξνεξρφκελα απφ εθζθαθέο θαηεδαθίζεηο θαη γεληθά νηθνδνκηθέο εξγαζίεο. ε) Απφβιεηα κε δπλάκελα λα κεηαθεξζνχλ δηα ησλ ζπλεζηζκέλσλ κεζφδσλ, ηξφπσλ θαη νρεκάησλ. ζη) Απηνθίλεηα, νρήκαηα, ζθάθε θαη κεραλήκαηα γεληθψο, θαζψο θαη κέξε απηψλ, άρξεζηα ή εγθαηαιειεηκκέλα ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 3. ΣΟΞΙΚΑ - ΒΛΑΒΔΡΑ Ωο ηνμηθά - βιαβεξά απνξξίκκαηα ζεσξνχληαη φια ηα απνξξίκκαηα πνπ πεξηέρνπλ νπζίεο πνπ εγθπκνλνχλ θηλδχλνπο γηα ηελ πγεία θαη ην πεξηβάιινλ (γεσξγηθά ρεκηθά απφβιεηα, ξαδηελεξγά εθξεθηηθά, ηνμηθά, ηππνγξαθείνπ θ.ιπ.), ησλ νπνίσλ ε ζπιινγή, ε απνθνκηδή θαη ε ηειηθή δηάζεζε γίλεηαη κε εηδηθνχο θαη αζθαιείο ηξφπνπο δηαθνξεηηθνχο απφ ηνπο ζπλήζεηο. ΑΡΘΡΟ 3 Πξνζδηνξηζκόο ηεο δηαρείξηζεο ηωλ απνξξηκκάηωλ Δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ είλαη ε ζπιινγή, ε κεηαθνξά, ε δηαινγή, ε απνζήθεπζε θαη ε ελαπφζεζε ηνπο, θαζψο θαη νη αλαγθαίεο εξγαζίεο επεμεξγαζίαο ηνπο γηα ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε, αλάθηεζε ή αλαθχθισζε πξψησλ πιψλ θαη πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο παξαθάησ έλλνηεο: α) πιινγή: Ο ηξφπνο ζπζθεπαζίαο θαη πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ησλ απνξξηκκάησλ κέρξη λα πξαγκαηνπνηεζεί ε παξαιαβή ηνπο απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Δήκνπ. β) Γηαινγή ζηελ πεγή: Όινη νη ηξφπνη θαη κέζνδνη αξρηθήο ζπιινγήο πιηθψλ κε ζθνπφ ηελ αλαθχθισζε, επαλαρξεζηκνπνίεζε ή αλάθηεζή ηνπο. γ) Απνθνκηδή: Όιεο νη εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ ζηελ παξαιαβή θαη θφξησζε ησλ απνξξηκκάησλ απφ ηνπο ρψξνπο πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ζηα κέζα κεηαθνξάο θαη ζηνπο ηφπνπο δηάζεζεο. δ) Γηάζεζε: Όιεο νη εξγαζίεο πνπ γίλνληαη ζην ρψξν ηειηθήο απνθνκηδήο θαη ελαπφζεζεο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ δηαθχιαμε ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο, θαζψο θαη νη εξγαζίεο αλαθχθισζεο, επαλαρξεζηκνπνίεζεο, αλάθηεζεο θαη παξαγσγήο ελέξγεηαο. ε) Καζαξηόηεηα εμωηεξηθώλ ρώξωλ: Όιεο νη εξγαζίεο ζπιινγήο θαη απνκάθξπλζεο απνξξηκκάησλ πνπ βξίζθνληαη ζε νδνχο, πιαηείεο, θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο θαη γεληθψο εθηάζεηο, αζιεηηθνχο ρψξνπο θ.ιπ. ζη) ηαζκόο κεηαθόξηωζεο απνξξηκκάηωλ (.Μ.Α ): Υψξνο εγθαηαζηάζεσλ πνπ κεηαθέξνληαη απνξξίκκαηα απφ ηνπο Δήκνπο ηνπ ιεθαλνπεδίνπ κε πξννξηζκφ ηελ ηειηθή επεμεξγαζία ή ηελ απφξξηςή ηνπο ζηηο ρσκαηεξέο.

4 ΑΡΘΡΟ 4 Υώξνη παξαγωγήο απνξξηκκάηωλ θαη ππεύζπλνη ηήξεζεο ηωλ δηαηάμεωλ Οη ρψξνη παξαγσγήο απνξξηκκάησλ θαη νη ππεχζπλνη ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, πξνζδηνξίδνληαη σο αθνινχζσο: 1) Καηνηθίεο. Θεσξνχληαη νη απηνηειείο ρψξνη φπνπ θαηνηθνχλ κφληκα ή πξφζθαηξα, κεκνλσκέλα άηνκα νηθνγέλεηεο θαη ηα ζπγθξνηήκαηα θαηνηθηψλ (πνιπθαηνηθίεο). Τπεχζπλνη είλαη, γηα κελ ηηο νηθνγέλεηεο (κε ή ρσξίο ηέθλα) νη δχν ζχδπγνη, γηα δε ηνπο θνηλνρξήζηνπο ρψξνπο ησλ πνιπθαηνηθηψλ θαη ζπγθξνηεκάησλ ν δηαρεηξηζηήο. Αλ δελ ππάξρεη δηαρεηξηζηήο, φινη νη ηδηνθηήηεο ησλ δηακεξηζκάησλ θαη θαηαζηεκάησλ ηνπ θηεξίνπ. 2) Καηαζηήκαηα Δπηρεηξήζεηο. Θεσξνχληαη νη απηνηειείο ρψξνη φπνπ ιεηηνπξγνχλ θάζε θχζεσο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο, θάζε είδνπο εξγαζηήξηα θαη βηνηερλίεο. Τπεχζπλνη ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ είλαη: Γηα ηηο πξνζσπηθέο επηρεηξήζεηο, ν ηδηνθηήηεο ή ν δηεπζπληήο Γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξίεο, ν Πξφεδξνο, Αληηπξφεδξνο, Δηεπζχλσλ χκβνπινο θαη Γεληθφο Δηεπζπληήο ή ν εθπξφζσπνο θαηά ην θαηαζηαηηθφ. Γηα εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, ν δηαρεηξηζηήο ηνπο Γηα νκφξξπζκεο θαη εηεξφξξπζκεο εηαηξείεο, ν δηαρεηξηζηήο Γηα ζπλεηαηξηζκνχο, ν Πξφεδξνο θαη ην Δηνηθεηηθφ πκβνχιην Γηα σκαηεία, ν Πξφεδξνο θαη ην Δηνηθεηηθφ πκβνχιην Γηα θνηλνπξαμίεο απνηεινχκελεο απφ θπζηθά πξφζσπα, ηα πξφζσπα πνπ ηηο απνηεινχλ Γηα θνηλνπξαμίεο απνηεινχκελεο απφ λνκηθά πξφζσπα, νη λνκηθνί εθπξφζσπνη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ ηηο απνηεινχλ 3) Γξαθεία. Θεσξνχληαη νη απηνηειείο ρψξνη φπνπ αζθνχληαη νπνηαδήπνηε επαγγέικαηα κφληκα ή πξφζθαηξα, ζηνπο νπνίνπο ππεχζπλνο είλαη ν θχξηνο, ν λνκέαο ή ν θάηνρνο απηνχ. 4) Οηθόπεδα. Θεσξνχληαη νη αθάιππηνη ρψξνη, πεξηθξαγκέλνη ή κε εληφο ή εθηφο ζρεδίνπ. Τπεχζπλνο είλαη ν ηδηνθηήηεο ή ν λνκέαο ή ν θάηνρνο απηψλ. 5) Βηνκεραληθέο ε Βηνηερληθέο κνλάδεο θαη εξγαζηήξηα ζεσξνχληαη νη ζηεγαζκέλνη ή ππαίζξηνη ρψξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο γηα ηηο παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπο. ηηο κνλάδεο απηέο, ππεχζπλνο είλαη ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν, νξηδφκελν εθάζηνηε απφ ηε δηεχζπλζε ηεο κνλάδαο θαη γλσζηνπνηνχκελν ζην Δήκν. Αλ δελ έρεη νξηζηεί ηέηνην πξφζσπν, ππεχζπλνη ζεσξνχληαη ν ηδηνθηήηεο θαη ν δηεπζπληήο ηεο κνλάδαο. 6) Οηθνδνκηθέο εξγαζίεο. Ωο ππεχζπλνη γεληθψο νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ, πξνζδηνξίδνληαη νη ηδηνθηήηεο ή νη λνκείο ησλ αθηλήησλ θαη νη επηβιέπνληεο κεραληθνί θαη νη εξγνιάβνη (ζπλππεχζπλνη). Ωο ππεχζπλνη έξγσλ δεκνζίσλ νξγαληζκψλ, πξνζδηνξίδνληαη νη αληίζηνηρνη εξγνιάβνη ηνπ έξγνπ θαη νη επηβιέπνληεο κεραληθνί. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β' ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ & ΣΩΝ ΚΑΣΟΙΚΩΝ ΓΗΜΟΣΩΝ ΑΡΘΡΟ 5 Τπνρξεώζεηο ηνπ Γήκνπ Οη ππνρξεψζεηο ηνπ Δήκνπ είλαη: 1) Η ζπιινγή, απνθνκηδή, κεηαθνξά θαη δηάζεζε ησλ κε νγθσδψλ αζηηθψλ απνξξηκκάησλ, έηζη φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 2 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. Η απνθνκηδή γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ πέληε θνξέο ηελ εβδνκάδα κε βάζε ην πξφγξακκα

5 πνπ θαηαξηίδεη ν αξκφδηνο Αληηδήκαξρνο κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ. Σα απνξξίκκαηα κεηαθέξνληαη κε εηδηθά απηνθίλεηα ηνπ Δήκνπ ζε ζηαζκφ κεηαθφξησζεο, ην ΥΤΣΑ ή φπνπ αιινχ νξίζεη ν Εληαίνο χλδεζκνο Δήκσλ θαη Κνηλνηήησλ Αηηηθήο (Δ..Γ.Κ.Ν.Α ), ηα δε αλαθπθιψζηκα πιηθά, ζε ρψξνπο δηαρείξηζεο απηψλ. Ο Δήκνο νθείιεη λα δηαηεξεί ηα κέζα πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ζε θαιή θαηάζηαζε θαη λα πξνβαίλεη ζε ζπρλφ πιχζηκν, απνιχκαλζε θαη ζπληήξεζή ηνπο. 2) Η απνθνκηδή, κεηαθνξά θαη δηάζεζε ησλ νγθσδψλ αζηηθψλ απνξξηκκάησλ, έηζη φπσο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 2 παξ.1 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ (παιηά έπηπια, άρξεζηεο νηθηαθέο ζπζθεπέο, ζηξψκαηα, θ.ιπ.) γίλεηαη ηα αξγφηεξν κέζα ζε 10 εκέξεο απφ ηελ εηδνπνίεζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο θαζαξηφηεηαο ηνπ Δήκνπ (ηει & ) ή βάζεη θάπνηνπ άιινπ εηδηθνχ πξνγξάκκαηνο απνθνκηδήο πνπ θαηαξηίδεη ε ππεξεζία θαζαξηφηεηαο ηνπ Δήκνπ. Οη ελδηαθεξφκελνη νθείινπλ, πξηλ απφ ηελ απνθνκηδή νγθσδψλ δεκνηηθψλ απνξξηκκάησλ, λα πξνθαηαβάινπλ ην πξνβιεπφκελν ηέινο απνθνκηδήο αλά νγθψδεο αληηθείκελν (αλάινγα κε ην βάξνο, ηνλ φγθν θ.ιπ.), φπσο απηφ θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Δεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 3) Η απνθνκηδή, κεηαθνξά θαη δηάζεζε ησλ εηδηθψλ απνξξηκκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν, 2 παξ. 2γ, εθφζνλ ν Δήκνο έρεη ηε δπλαηφηεηα θαη ηε ζρεηηθή ππνδνκή. Η απνθνκηδή γίλεηαη βάζεη ηδηαίηεξνπ πξνγξάκκαηνο απνθνκηδήο θαη αθνχ πξνεγνπκέλσο νη ελδηαθεξφκελνη έρνπλ θαηαβάιιεη, ην εηδηθφ ηέινο απνθνκηδήο εηδηθψλ απνξξηκκάησλ, ην νπνίν θαζνξίδεηαη κε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Δεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 4) Η θαζαξηφηεηα ησλ εμσηεξηθψλ ρψξσλ, δειαδή φιεο νη εξγαζίεο ζπιινγήο θαη απνκάθξπλζεο ζθνππηδηψλ θαη κηθξναπνξξηκκάησλ πνπ βξίζθνληαη ζε νδνχο, πιαηείεο, άιζε, θνηλνρξήζηνπο ρψξνπο γεληθψο θαη εθηάζεηο. Η ζπρλφηεηα θαη νη κέζνδνη θαζαξηζκνχ νξίδνληαη απφ ην Δήκν, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ αλαγθψλ, ησλ δπλαηνηήησλ θαη ησλ δηαζεζίκσλ κέζσλ. ε πνιπζχρλαζηεο πεξηνρέο θαη νδνχο, ν θαζαξηζκφο γίλεηαη αλά εκέξα ή ην αξγφηεξν αλά ηξηήκεξν (ΜΕΣΡΟ, αγνξά, θ.ιπ.). ηνλ ππφινηπφ Δήκν ν νδνθαζαξηζκφο γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην κήλα. Γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ εμσηεξηθψλ ρψξσλ θαζαξψλ, ν Δήκνο ππνρξενχηαη λα ηνπνζεηεί θαηά ππθλά δηαζηήκαηα θαιαίζζεηα θαη εχρξεζηα δνρεία απνξξηκκάησλ ή άιινπο εηδηθνχο θάδνπο ππνδνρήο ππνινίπσλ θαηαλάισζεο, κηθξναληηθεηκέλσλ θ.ιπ., ηα νπνία νθείιεη λα δηαηεξεί θαζαξά, απνθνκίδνληαο ην πεξηερφκελφ ηνπο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. 5) Η ελεκέξσζε ησλ θαηνίθσλ - δεκνηψλ γηα ηα πξνγξάκκαηα θαη δξνκνιφγηα νρεκάησλ απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ, ηηο ηπρφλ αιιαγέο, ηα πξνγξάκκαηα θαη δξνκνιφγηα ησλ κεραληθψλ ζαξψζξσλ θαη ηηο ψξεο θαη εκέξεο πιπζίκαηνο ησλ νδψλ, θνηλνρξήζησλ ρψξσλ θαη θάδσλ. 6) Η ιήςε εθηάθησλ κέηξσλ γηα ηελ θαζαξηφηεηα ηεο πφιεο, φηαλ απηφ απαηηείηαη, ιφγσ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ ή ηνπηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ. 7) Η πξνψζεζε πξνγξακκάησλ αλαθχθισζεο, γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ. 8) Η γλσζηνπνίεζε ζηνπο θαηνίθνπο, ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ φπσο πξνβιέπεη ην άξζξν 79 ηνπ Δεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθα. ΑΡΘΡΟ 6 Πεξηπηώζεηο εμαίξεζεο ηνπ Γήκνπ Ο Δήκνο δελ ππνρξενχληαη: α) ηε ζπιινγή θαη απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ απνβιήησλ ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 3 φζσλ ραξαθηεξίδνληαη σο ηνμηθά - επηθίλδπλα ε δηέπνληαη απφ εηδηθέο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο φπσο: Ραδηελεξγά απφβιεηα Εθξεθηηθέο, εχθιεθηεο θαη δηαβξσηηθέο νπζίεο Πηψκαηα κεγάισλ δψσλ

6 Γεσξγηθά απφβιεηα πξνεξρφκελα απφ πεξηηηψκαηα δψσλ ή απφ ρξήζε γεσξγηθψλ θαξκάθσλ, εληνκνθηφλσλ θ.ιπ. Τγξά απφβιεηα ζε δίθηπα απνρεηεχζεσλ Τγξά θαηαιπηηθψλ απηνθηλήησλ β) ηελ άξζε θαη κεηαθνξά νγθσδψλ θαη βαξέσλ νρεκάησλ ή κεραλεκάησλ εξγνζηαζίσλ θαη βηνηερληψλ, πνπ εγθαηαιείπνληαη ζε ηδησηηθνχο ή θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο. γ) ην θαζαξηζκφ αιζψλ, πάξθσλ, πξναπιίσλ θαη πξαζηψλ, πνπ αλήθνπλ ζε ηδησηηθνχο ή δεκφζηνπο θνξείο. δ) ε πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο, ιήςεο εθηάθησλ κέηξσλ γηα ιφγνπο δεκφζηαο ηάμεο ή δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο ησλ ρψξσλ δηάζεζεο απνξξηκκάησλ (Υ.Τ.Σ.Α -.Μ.Α θ.ιπ. ), ν Δήκνο κεηά απφ ελεκέξσζε ησλ δεκνηψλ, κπνξεί ηνπηθά ή ζπλνιηθά λα ηξνπνπνηεί ή θαη λα δηαθφπηεη ηα πξνγξάκκαηα απνθνκηδήο, κέρξη λα γίλεη άξζε ησλ έθηαθησλ κέηξσλ ή λα επαλαιεηηνπξγήζνπλ νη ρψξνη δηάζεζεο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ν Δήκνο ιακβάλεη θάζε πξφζθνξν κέηξν γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο επηβάξπλζεο ηεο πγείαο ησλ πνιηηψλ. Καζαξηόηεηα δεκνζίωλ θαη δεκνηηθώλ ρώξωλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηδηωηηθέο εθδειώζεηο α) Η θαζαξηφηεηα ησλ δεκνζίσλ θαη δεκνηηθψλ ρψξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ δηάθνξνπο θνξείο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εθδειψζεσλ, αλήθεη ζηνπο δηνξγαλσηέο, νη νπνίνη νθείινπλ λα δηαηεξνχλ ηνπο ρψξνπο πνπ δηαηίζεληαη θαζαξνχο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εθδειψζεσλ θαη λα ηνπο απνδίδνπλ ζηε θνηλή ρξήζε κεηά ην πέξαο ησλ εθδειψζεσλ ζηελ θαηάζηαζε πνπ ηνπο παξέιαβαλ. β) Ο Δήκνο αλαιακβάλεη ηελ απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ κεηά ην πέξαο ησλ εθδειψζεσλ κφλν θαηφπηλ ζπλελλνήζεσο κε ηνπο δηνξγαλσηέο κε ην αξκφδην Σκήκα Καζαξηφηεηαο θαη θαηαβνιήο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ηέινπο, φπσο ζα θαζνξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Δεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. ε θάζε πεξίπησζε ηα απνξξίκκαηα πξέπεη λα απνζεθεχνληαη πξνζσξηλά ζε κέζα κεραληθήο απνθνκηδήο θαηά ππφδεημε ηνπ αξκνδίνπ ηκήκαηνο. ηνπο παξαβάηεο ηεο δηάηαμεο απηήο ν Δήκνο επηβάιιεη πξφζηηκν, αλάινγα κε ηελ έθηαζε ηεο ξχπαλζεο. ΑΡΘΡΟ 7 Τπνρξεώζεηο ππεπζύλωλ γηα ηα εζωηεξηθά κε νγθώδε αζηηθά απνξξίκκαηα. 1) Οη ππεχζπλνη γηα ηα απνξξίκκαηα απηά, έηζη φπσο ραξαθηεξίδνληαη ζην άξζξν 4 παξ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, είλαη ππνρξεσκέλνη λα γλσξίδνπλ ην πξφγξακκα απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ πνπ ν Δήκνο έρεη θαηαξηίζεη γηα ηελ γεηηνληά ηνπο. Σελ εκέξα δηέιεπζεο ηνπ απνξξηκκαηνθφξνπ νθείινπλ λα έρνπλ ζπζθεπαζκέλα ηα απνξξίκκαηά ηνπο ζε πιαζηηθνχο αλζεθηηθνχο ζάθνπο ηνπο νπνίνπο λα έρνπλ ηνπνζεηήζεη κέζα ζηνλ θάδν κεραληθήο απνθνκηδήο ή ζε ζπκπηεζηή πνπ βξίζθεηαη πιεζηέζηεξα ζηελ νηθία ή ηελ επαγγεικαηηθή ζηέγε ηνπο, πξηλ ηελ ψξα δηέιεπζεο ηνπ απνξξηκκαηνθφξνπ. 2) Η πξνκήζεηα θαη ε ηνπνζέηεζε ησλ θάδσλ απνθνκηδήο θαη αλαθχθισζεο είλαη ππνρξέσζε ησλ αξκνδίσλ Τπεξεζηψλ ηνπ Δήκνπ. Οη θάδνη απνξξηκκάησλ, αλαθχθισζεο, ζπκπηεζηέο θαη θάζε άιιν κέζν πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο απνξξηκκάησλ, ηνπνζεηνχληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο, θαηφπηλ εηζήγεζεο ηνπ ηκήκαηνο θαζαξηφηεηαο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Δήκνπ. Οη θάδνη απνξξηκκάησλ θαη αλαθχθισζεο ηνπνζεηνχληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο, βάζεη ηνπ θαλνληζκνχ θαζαξηφηεηαο, θαηφπηλ κειέηεο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Καζαξηφηεηαο. Η Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο ηνπ Δήκνπ είλαη ε κφλε αξκφδηα ππεξεζία γηα ηε κεηαθίλεζε ή αιιαγή ζέζεο (κφληκεο ή πξνζσξηλήο) ησλ θάδσλ. Η κεηαθίλεζε θαη αιιαγή ηεο ζέζεο ησλ θάδσλ απφ ηξίηνπο (θαηνίθνπο - δεκφηεο) δελ επηηξέπεηαη. ηνπο παξαβάηεο επηβάιιεηαη πξφζηηκν. ε ππνηξνπή ην πνζφ ηξηπιαζηάδεηαη.

7 Η ηνπνζέηεζε ηωλ θάδωλ ζε εζνρέο ζα γίλεηαη βάζεη ηωλ παξαθάηω: α) Ο αξηζκφο ησλ θάδσλ ππνινγίδεηαη αλάινγα κε ησλ φγθν ησλ απνξξηκκάησλ ηνπ θάζε θηηξίνπ. i) Κάδνο 240 lt εμππεξεηεί κέρξη 3 νηθνγέλεηεο θαη ηνπνζεηείηαη κφλν ζε δξφκνπο κε κηθξφ πιάηνο νδνζηξψκαηνο θαη ζε δξφκνπο κε αλσθέξεηα. ii) Κάδνο 660 lt εμππεξεηεί πάλσ απφ 8 θαη φρη πεξηζζφηεξεο απφ 12 νηθνγέλεηεο. iii) Κάδνο lt εμππεξεηεί πάλσ απφ 10 θαη φρη πεξηζζφηεξεο απφ 18 νηθνγέλεηεο. Η Επηινγή ηνπ φγθνπ ηνπ θάδνπ ζα γίλεηαη, αλάινγα κε ηνλ φγθν απνξξηκκάησλ θάζε νηθνγέλεηαο, κε πξφηαζε θαηφπηλ δηεξεχλεζεο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο (ηκήκα θαζαξηφηεηαο). β) Η ηνπνζέηεζε ησλ θάδσλ πξαγκαηνπνηείηαη βάζεη ησλ θαησηέξσ: i. Όηαλ ν θάδνο πξφθεηηαη λα εμππεξεηήζεη έλα θηίξην, ηφηε ηνπνζεηείηαη κπξνζηά απφ ηελ είζνδν ηνπ ή ζηελ πξφζνςε ηνπ νηθνπέδνπ ηνπ (φρη κεζνηνηρία κε ηα παξαθείκελα νηθήκαηα). ii. Όηαλ ν θάδνο πξφθεηηαη λα εμππεξεηήζεη δχν θηίξηα, ηφηε ηνπνζεηείηαη ζηε κεζνηνηρία ησλ δχν θηηξίσλ. Όηαλ ππάξρνπλ είζνδνη ή βηηξίλεο θαηαζηεκάησλ θαη ππάξρεη κηθξφ πεδνδξφκην, ηφηε ε ηνπνζέηεζε γίλεηαη ζηελ είζνδν ηεο νηθνδνκήο κε ηα πεξηζζφηεξα δηακεξίζκαηα. iii. Όηαλ ν θάδνο πξφθεηηαη λα εμππεξεηήζεη πεξηζζφηεξα ησλ δχν θηηξίσλ, ηφηε ηνπνζεηείηαη κπξνζηά ζηελ είζνδν ηνπ θηηξίνπ κε ην κεγαιχηεξν αξηζκφ θαηνηθηψλ. ε θάζε πεξίπησζε ιακβάλεηαη ππφςε θαη ην είδνο ηνπ θαηαζηήκαηνο ηεο πεξηνρήο. ε θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο (εζηηαηφξηα θαη θαηαζηήκαηα πξνεηνηκαζίαο θαη παξνρήο εηδψλ δηαηξνθήο) πνπ παξάγνπλ κεγάιεο πνζφηεηεο ζθνππηδηψλ, ν θάδνο απνθνκηδήο ηνπνζεηείηαη ζηελ είζνδν ηεο νηθνδνκήο θνληά ζηα θαηαζηήκαηα. iv. ηα Super Market, ν θάδνο ηνπνζεηείηαη ζηε πξφζνςε ηνπ θαηαζηήκαηνο ζε ζπλελλφεζε κε ηε δηεχζπλζε ηεο επηρείξεζεο. v. Όηαλ έλαο πεδφδξνκνο απαηηεί κέρξη 4 θάδνπο, απηνί ηνπνζεηνχληαη ζηελ αξρή θαη ην ηέινο ηνπ πεδφδξνκνπ. Αλ ν απαηηνχκελνο αξηζκφο ησλ θάδσλ είλαη κεγαιχηεξνο απφ 4, ηφηε νη θάδνη ηνπνζεηνχληαη κπξνζηά ζηελ είζνδν ησλ πνιπθαηνηθηψλ ηνπ πεδφδξνκνπ. vi. Δελ ηνπνζεηνχληαη θάδνη απνθνκηδήο: - ζε γσλίεο δξφκσλ - ζε ζεκαηνδφηεο - ζε δηαβάζεηο πεδψλ - ζε ξάκπεο αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο - ζε ζηάζεηο ιεσθνξείσλ - ζε ξάκπεο αζζελνθφξσλ - κπξνζηά ζε εθθιεζίεο - ζε ρψξνπο φπνπ ελδέρεηαη λα δεκηνπξγήζνπλ πξνβιήκαηα αζθάιεηαο. γ) Οη θάδνη ηνπνζεηνχληαη ζε εζνρέο πνπ νθείινπλ λα έρνπλ θαηαζθεπαζηεί πξηλ ηελ ρξήζε ησλ λεναλεξγεζείζσλ νηθνδνκψλ (ππνρξεσηηθή ηνπνζέηεζε θάδσλ απνξξηκκάησλ) ή θαηφπηλ κειέηεο ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο απφ ην Δήκν γηα θαηαζθεπή εζνρήο ζε παιαηέο νηθνδνκέο. Απαγνξεχεηαη ε παξεκπφδηζε θαηαζθεπήο εζνρήο γηα ηνπνζέηεζε κέζσλ κεραληθήο απνθνκηδήο (θάδσλ) θαη ε απζαίξεηε αθαίξεζε απηψλ ή ε απνκάθξπλζε ηνπο.

8 ε πεξίπησζε θιεηζίκαηνο εζνρήο ηνπνζέηεζεο θάδσλ, νη ηδηνθηήηεο ηνπ αθηλήηνπ ή νη δηαρεηξηζηέο ησλ πνιπψξνθσλ θηηξίσλ, ρξεψλνληαη ηα έμνδα ησλ εξγαζηψλ απνθαηάζηαζεο ηεο εζνρήο θαη επηβάιιεηαη πξφζηηκν. ε ππνηξνπή δηπιαζηάδεηαη ην πξφζηηκν. 3) Η δηαηήξεζε ησλ θάδσλ ( 660lt-1100lt) θαζαξψλ θαη ρσξίο ππφινηπα απνξξηκκάησλ είλαη ππνρξέσζε ησλ ππεπζχλσλ ηνπ άξζξνπ 5. 4) Ιδηψηεο ή επηρεηξήζεηο πνπ δηαηεξνχλ δηθά ηνπο κέζα πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο απνξξηκκάησλ (θάδνπο, ζπκπηεζηέο, θαιάζηα θ.ιπ.) ηα νπνία βξίζθνληαη ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ή ζε αθάιππηνπο ηδησηηθνχο ρψξνπο, νθείινπλ λα ηα δηαηεξνχλ θαζαξά θαη λα πξνζηαηεχνπλ ην πεξηβάιινλ απφ θηλδχλνπο δηαξξνήο ή δηαζπνξάο απνβιήησλ. ε άιιε πεξίπησζε ν Δήκνο επηβάιιεη πξφζηηκν ζε ηδηψηεο θαη ζε επηρεηξήζεηο. 5) Γηα ιφγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αηζζεηηθή ηεο πφιεο θαη ηε δεκφζηα πγεία δελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε ζθνππηδηψλ έμσ απφ ηνπο θαζνξηζκέλνπο θάδνπο κεραληθήο απνθνκηδήο ε ζπκπηεζηή. Γηα φζνπο παξαβαίλνπλ ηελ δηάηαμε απηή, ν Δήκνο επηβάιιεη πξφζηηκν θαη παξάιιεια δηαπηζηνπκέλεο ηεο παξαβάζεσο ππνβάιιεηαη έγθιεζε απφ ηνλ Δήκν θαηά ηνπ ππεπζχλνπ. 6) ε πεξίπησζε απφξξηςεο ζάθσλ απνξξηκκάησλ απφ εμψζηε, επηβάιιεηαη πξφζηηκν, ην νπνίν ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο δηπιαζηάδεηαη. 7) ε πεξίπησζε πνπ δελ πξνβιέπεηαη θάδνο απνξξηκκάησλ, θαζψο επίζεο θαη ζε πεξηπηψζεηο, φπνπ νη ζπλζήθεο δελ επηηξέπνπλ ηελ απνθνκηδή (ελδερφκελε δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ΥΤΣΑ), ν πιαζηηθφο ζάθνο κε ηα απνξξίκκαηα είλαη θαιά θιεηζκέλνο, έηζη ψζηε λα απνθιείεηαη ε δηαξξνή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ επί ηεο νδνχ, ηνπνζεηείηαη κπξνζηά απφ ηελ ηδηνθηεζία θάζε θαηνίθνπ ην πνιχ κία ψξα πξηλ απφ ηελ δηέιεπζε ηνπ απνξξηκκαηνθφξνπ θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε απνθνκηδή γίλεηαη λχρηα φρη πξηλ ηηο 10 κ.κ. ε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζή ηνπ έμσ απφ μέλε ηδηνθηεζία ή ην θξέκαζκά ηνπ ζηα δέλδξα, ζηηο θνιψλεο ή νπνπδήπνηε αιινχ. Γηα ηνπο παξαβάηεο ησλ δηαηάμεσλ απηψλ ν Δήκνο επηβάιιεη πξφζηηκν. 8) ε πεξίπησζε κεξηθήο ή νιηθήο θαηαζηξνθήο θάδσλ ή άιισλ κέζσλ απνζήθεπζεο απνξξηκκάησλ, ζα γίλεηαη άκεζε αληηθαηάζηαζε απηψλ θαη ζα επηβάιιεηαη πξφζηηκν. 9) ε πεξίπησζε ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ ή άιινπ είδνπο νρεκάησλ κπξνζηά απφ ηνπο θάδνπο απνξξηκκάησλ, αλαθχθισζεο θαη Containers, κε απνηέιεζκα λα δπζθνιεχεηαη ην έξγν ηεο απνθνκηδήο απηψλ, επηβάιιεηαη πξφζηηκν. ε ππνηξνπή δηπιαζηάδεηαη. 10) Η επηθφιιεζε απηνθφιιεησλ, δηαθεκηζηηθψλ αθηζψλ θαη ε αλαγξαθή ζπλζεκάησλ ζε θάδνπο ή άιια κέζα πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο απνξξηκκάησλ επηζχξεη πξφζηηκν. ε πεξίπησζε ππνηξνπήο δηπιαζηάδεηαη. ΑΡΘΡΟ 8 Τπνρξεώζεηο ππεπζύλωλ γηα ηα εζωηεξηθά νγθώδε αζηηθά απνξξίκκαηα 1) Σα απνξξίκκαηα απηά δελ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ «νηθηαθψλ απνξξηκκάησλ». Παξαιακβάλνληαη απφ ην Δήκν, κφλν θαη εθ' φζνλ δηαζέηεη ηα κέζα θαη έρεη ηε δπλαηφηεηα απνθνκηδήο νγθσδψλ αζηηθψλ απνξξηκκάησλ. Σα απνξξίκκαηα απηά δελ εγθαηαιείπνληαη νπνπδήπνηε, αιιά παξαιακβάλνληαη απφ ην Δήκν θαηφπηλ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο ησλ ππεπζχλσλ κε ηελ Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 5 παξ. 2. ηελ πεξίπησζε πνπ ν Δήκνο δχλαηαη λα απνθνκίζεη ηα απνξξίκκαηα απηά, νη ππεχζπλνη ππνρξενχληαη: Να θαηαβάιινπλ ππέξ ηνπ Δήκνπ ην πξνβιεπφκελν εηδηθφ ηέινο απνθνκηδήο αλά ζαθνχια ή αλά νγθψδεο αληηθείκελν ή αλά θπβηθφ κέηξν ζε πεξίπησζε πνιιψλ νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ.

9 Να κελ βγάδνπλ ηα νγθψδε απνξξίκκαηα ζην πεδνδξφκην απφ πξηλ, αιιά κφλν ηελ εκέξα, ηελ ψξα θαη ζε ζεκείν πνπ ζα θαζνξίζεη ν Δήκνο (θαηφπηλ ζρεηηθήο έγγξαθεο ή ηειεθσληθήο εηδνπνίεζεο). Απαγνξεχεηαη ε ελαπφζεζε νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ ζε πεδνδξφκηα, ζην νδφζηξσκα, ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, κέζα ή έμσ απφ ηνπο θάδνπο απνξξηκκάησλ θαη γεληθά ζε ζεκείν πνπ εκπνδίδεηαη ε θπθινθνξία πεδψλ ή νρεκάησλ πλήζσο ε ελαπφζεζε γίλεηαη κπξνζηά ζηε πφξηα ηνπο. ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα επηβάιιεηαη ε θαηαβνιή πξνζηίκνπ χςνπο αλάινγνπ ηνπ φγθνπ ησλ απνξξηκκάησλ θαη ηεο έθηαζεο ηεο θαηάιεςεο. 2) Εηδηθφηεξα γηα ηα νγθψδε απνξξίκκαηα νηθηαθνχ ηχπνπ ζε πεξηνξηζκέλεο πνζφηεηεο πνπ πξνέξρνληαη απφ θαηαζηήκαηα, γξαθεία θ.ιπ., νη ππεχζπλνη ππνρξενχληαη ζηα πάζεο θχζεσο απνξξίκκαηα ζπζθεπαζίαο πνπ ηνπνζεηνχλ πξνο απνθνκηδή (ραξηνθηβψηηα, μπινθηβψηηα θ.ιπ.) λα έρνπλ πξνεγνπκέλσο ειαρηζηνπνηήζεη ηνλ φγθν ηνπο δηα πηέζεσο, πεξηδέζεσο θ.ιπ. ηνπο κε ζπκκνξθσκέλνπο κε ηελ δηάηαμε απηή ν Δήκνο επηβάιιεη πξφζηηκν. ε πεξίπησζε ππνηξνπήο ή κεγάιεο θαηάιεςεο, δηπιαζηάδεηαη. 3) Εηδηθά γηα ηα πξντφληα θεπεπηηθψλ εξγαζηψλ: Φχιια, μεξά άλζε, ππφινηπα θαζαξηζκνχ θήπσλ, γθαδφλ θ.ιπ., ζπζθεπάδνληαη ζε αλζεθηηθνχο ζάθνπο φπσο ηα νηθηαθά απνξξίκκαηα. ε πεξίπησζε απνξξίςεψο ησλ επί ηνπ πεδνδξνκίνπ αζπζθεχαζηα (ρχκα), επηβάιιεηαη ζηνλ ππεχζπλν πξφζηηκν. ε ππνηξνπή ή κεγάιε θαηάιεςε δηπιαζηάδεηαη. Τπφινηπα θνξκψλ δέλδξσλ, ζάκλσλ, θιαξηψλ θ.ιπ., ζπζθεπάδνληαη ζε ειαθξά δεκάηηα, δεκέλα κε αλζεθηηθφ ζρνηλί ή ζχξκα, γηα ηελ εχθνιε θφξησζή ηνπο. Δελ βγαίλνπλ απφ πξηλ ζην πεδνδξφκην θαη ηζρχνπλ ηα φζα αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Απαγνξεχεηαη ε αλάκεημή ηνπο κε νηθηαθά απνξξίκκαηα. ηνπο παξαβάηεο ν Δήκνο επηβάιιεη πξφζηηκν θαη ζε ππνηξνπή δηπιαζηάδεηαη. ΑΡΘΡΟ 9 Τπνρξεώζεηο ππεπζύλωλ εηδηθώλ απνξξηκκάηωλ 1. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν Δήκνο δηαζέηεη ηελ ππνδνκή θαη έρεη ηε δπλαηφηεηα ηεο ζπιινγήο: α) Εηδηθψλ απνξξηκκάησλ απφ βηνκεραληθέο, βηνηερληθέο θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 2 παξ. 2 εδαθ. α ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, πεξηζπιιέγεη ηα απνξξίκκαηα απηά βάζεη εηδηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ αλαθνηλψλεη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο, νη νπνίνη κε ηελ ζεηξά ηνπο έρνπλ ππνρξέσζε: Να θαηαβάιινπλ ππέξ ηνπ Δήκνπ εηδηθφ ηέινο απνθνκηδήο αλά ζαθνχια ή αλά θπβηθφ κέηξν ή αλά ηφλν, φπσο θαζνξίδνπλ νη εθάζηνηε απνθάζεηο ηνπ Δεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. Επηπιένλ, έρνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ησλ ππεπζχλσλ γηα ηα εζσηεξηθά κε νγθψδε αζηηθά απνξξίκκαηα, έηζη φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 8 παξ. 1. Οη ππεχζπλνη ππνρξενχληαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο απνθνκηδήο λα ηα θξαηνχλ πζθεπαζκέλα ζηα πξναχιηα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη λα κελ ηα βγάδνπλ στο πεδνδξφκην. β) Απαγνξεχεηαη ε ξίςε πξντφλησλ θαη πιηθψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ νηθνδνκηθέο εξγαζίεο, άξζξν 2 παξαγξ.2 εδάθ.δ, κέζα ζε θάδνπο απνθνκηδήο θαη αλαθχθισζεο. Γηα φζνπο παξαβαίλνπλ ηε δηάηαμε απηή, ν Δήκνο επηβάιιεη πξφζηηκν. γ) Εηδηθά γηα ηα απφβιεηα ζεξαπεπηεξίσλ, εθηφο εθείλσλ πνπ εμαηξνχληαη ζην άξζξν 2 παξ. 2 εδαθ. β, νη ππεχζπλνη είλαη ππνρξεσκέλνη: Γηα ηελ αζθαιή ζπζθεπαζία θαη ελαπφζεζε ζε εηδηθνχο θάδνπο. Γηα ηνλ εκθαλή ραξαθηεξηζκφ ηνπο σο «απνξξίκκαηα κε επηθίλδπλα κε Σνμηθά», κε απηνθφιιεηε εηηθέηα ζθξαγίδα θ.ιπ., πάλσ ζηνπο θάδνπο -

10 ζάθνπο, πνπ ζα ππνδεηρζεί ζηνπο ππεπζχλνπο απφ ηηο ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο. Απαγνξεχεηαη ε αλάκεημε εηδηθψλ απνξξηκκάησλ (λνζνθνκεηαθά κηθξνβηνινγηθά) κε νηθηαθά απνξξίκκαηα. Γηα φζνπο παξαβαίλνπλ ηε δηάηαμε απηή, ν Δήκνο επηβάιιεη πξφζηηκν. 2. ηελ πεξίπησζε πνπ ν Δήκνο δελ έρεη ηελ δπλαηφηεηα απνθνκηδήο, κεηαθνξάο θαη Δηάζεζεο: α) ησλ εηδηθψλ απνξξηκκάησλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 2 παξ. 2 εδάθ. α νθείιεη, πξνθεηκέλνπ πεξί νιηθήο αδπλακίαο λα ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηνπο ππεχζπλνπο εληφο ηνπ ηξίηνπ δεθαεκέξνπ ηνπ Δεθεκβξίνπ εθάζηνπ έηνπο, πξνθεηκέλνπ δε πεξί κεξηθήο αδπλακίαο, ην ιηγφηεξν δχν εκέξεο πξηλ. Μεηά ηελ έγγξαθε απηή εηδνπνίεζε θαη κφλν, νη ππεχζπλνη βηνκεραληψλ, βηνηερληψλ, εξγαζηεξίσλ ζπλεξγείσλ θ.ιπ. ππνρξενχληαη λα απνκαθξχλνπλ ηα απνξξίκκαηα κε δηθά ηνπο κέζα. Επίζεο ππνρξενχληαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο απνθνκηδήο λα ηα θξαηνχλ ζπζθεπαζκέλα ζηα πξναχιηα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη λα κελ ηα βγάδνπλ ζην πεδνδξφκην. ηνπο παξαβάηεο ζα επηβάιινληαη νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 8 παξ. 1 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. β) Εηδηθά γηα ηα απνξξίκκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 2 παξαγξ.2 εδάθ. δ ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ (κπάδα θαη άιια άρξεζηα αδξαλή πιηθά πνπ πξνέξρνληαη απφ εθζθαθέο, αλαθαηλίζεηο νηθνδνκψλ θ.ιπ.): Μεηαθέξνληαη κε επζχλε ηνπ ηδηνθηήηε ή ηνπ ππεχζπλνπ εξγαζηψλ ζηνπο εηδηθνχο ρψξνπο ππνδνρήο κπαδψλ (θνληέηλεξ) ή ζηηο ρσκαηεξέο. ηελ πεξίπησζε πνπ παξακείλνπλ επί ηνπ πεδνδξνκίνπ γηα δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ ηεζζάξσλ εκεξψλ, νη ππεχζπλνη ππνρξενχληαη ζηελ θαηαβνιή εηδηθνχ ηέινπο, φπσο θαζνξίδνπλ νη εθάζηνηε απνθάζεηο ηνπ Δεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, θαζψο επίζεο θαη ζρεηηθνχ πξφζηηκνπ. Σα πξφζηηκα δηπιαζηάδνληαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο ή αλ απφ ηελ έθηαζε ηεο θαηάιεςεο θαη ηνλ θίλδπλν δηαζπνξάο ησλ πιηθψλ, πξνθαινχληαη πξνβιήκαηα ζηε δεκφζηα πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ πνιηηψλ. ηελ πεξίπησζε πνπ απηά απνξξίπηνληαη ζε αθάιππηνπο ρψξνπο φπσο νηθφπεδα ( εληφο ή εθηφο ζρεδίνπ), ρείκαξξνπο, ξέκαηα, πάξθα θ.ιπ., γίλνληαη ζνβαξέο εζηίεο ξχπαλζεο θαη πξνθαινχλ ηδηαίηεξε ππνβάζκηζε ζην πεξηβάιινλ. Σέηνηεο ελέξγεηεο απαγνξεχνληαη απζηεξά θαη ζηνπο παξαβάηεο ηεο δηάηαμεο απηήο, ν Δήκνο επηβάιιεη πξφζηηκν πνπ θπκαίλεηαη αλάινγα κε ηνλ φγθν ησλ επηξξηπηνκέλσλ αδξαλψλ θαη ηε ζνβαξφηεηα ηεο ξχπαλζεο, ζε πεξίπησζε δε επαλάιεςεο επηβάιιεηαη πξφζηηκν κέρξη ην δεθαπιάζην ηνπ επηβιεζέληνο πξνεγνχκελα. Αλαιπηηθά ηα πξφζηηκα πνπ επηβάιινληαη είλαη γηα: απφξξηςε ζε νηθφπεδα απφξξηςε ζε πάξθα παηδηθέο ραξέο απφξξηςε ζε ξέκαηα 3. Απαγνξεχεηαη ε εζθεκκέλε εγθαηάιεηςε αληηθεηκέλσλ ή κπαδψλ απφ επαγγεικαηηθά απηνθίλεηα εξγνιάβσλ ή κεηαθνξηθψλ εηαηξεηψλ ζε δξφκνπο ε άιινπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο. Η παξάβαζε ηεο δηάηαμεο απηήο επηζχξεη πξφζηηκν. Οη ππεχζπλνη ησλ παξαγξάθσλ 2 & 3 ππνρξενχληαη, αλ ηνπο δεηεζεί απφ ηα φξγαλα ησλ ππεξεζηψλ ηνπ δήκνπ, λα παξνπζηάδνπλ θαηά ηνπο ειέγρνπο απνδεηθηηθά ηεο απνθνκηδήο θαη ηειηθήο δηάζεζεο ησλ εηδηθψλ απνξξηκκάησλ.

11 ΑΡΘΡΟ 10 Τπνρξεώζεηο ππεπζύλωλ ηνμηθώλ - βιαβεξώλ απνξξηκκάηωλ πνπ δελ κεηαθέξνληαη από ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ. α) Σα απφβιεηα ή απνξξίκκαηα πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ηνμηθά - βιαβεξά θαη πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 2 παξάγξ. 3, ζπζθεπάδνληαη θαη κεηαθέξνληαη απνθιεηζηηθά απφ ηνπο ππεπζχλνπο, φπσο πξνζδηνξίδνληαη ζην άξζξν 4 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ θαη ηε ζρεηηθή λνκνζεζία. β) Οη ππεχζπλνη ππνρξενχληαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο απνθνκηδήο λα ηα θξαηνχλ ζπζθεπαζκέλα ζηα πξναχιηα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη λα κελ ηα βγάδνπλ στο πεδνδξφκην. Γηα φζνπο παξαβαίλνπλ ηε δηάηαμε απηή θαη εγθαηαιείπνπλ ηνμηθά απνξξίκκαηα ιχκαηα, ν Δήκνο επηβάιιεη πξφζηηκν γηα ηα εηδηθά θαη γηα ηα επηθίλδπλα. γ) Απαγνξεχεηαη ε αλάκεημε εηδηθψλ θαη επηθίλδπλσλ απνξξηκκάησλ κε ηα νηθηαθά απνξξίκκαηα θαη ε ηνπνζέηεζή ηνπο ζε θάδνπο θαη άιια κέζα απνθνκηδήο. Η παξάβαζε ηεο δηάηαμεο επηζχξεη πξφζηηκν γηα ηα κε επηθίλδπλα, γηα ηα επηθίλδπλα θαη γηα ηα κνιπζκέλα. Οη ππεχζπλνη ηνμηθψλ βιαβεξψλ απνξξηκκάησλ ππνρξενχληαη, αλ ηνπο δεηεζεί απφ ηα φξγαλα ησλ ππεξεζηψλ ηνπ δήκνπ, λα παξνπζηάδνπλ θαηά ηνπο ειέγρνπο απνδεηθηηθά ηεο απνθνκηδήο θαη ηειηθήο δηάζεζεο ησλ ηνμηθψλ θαη βιαβεξψλ απνξξηκκάησλ. ΑΡΘΡΟ 11 Τπνρξεώζεηο ππεπζύλωλ ζρεηηθά κε ηελ Αλαθύθιωζε Εθφζνλ στο Δήκν ιεηηνπξγεί πξφγξακκα απνθνκηδήο αλαθπθινχκελσλ πιηθψλ, νη ππεχζπλνη θαη γεληθά φινη νη θάηνηθνη νθείινπλ λα ζπκβάινπλ θαη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο δηαηάμεηο θαη ηνλ ηξφπν ζπιινγήο θαη απφξξηςεο, ησλ πξνο αλαθχθισζε απνξξηκκάησλ. 1) Οη δεκφηεο νθείινπλ λα κελ αλακεηγλχνπλ κε ηα ζπλήζε απνξξίκκαηα εθείλα ηα νπνία είλαη θαηαζθεπαζκέλα εμ νινθιήξνπ απφ γπαιί, ραξηί, πιαζηηθφ θαη αινπκίλην, αιιά λα ηα δηαρσξίδνπλ θαη λα ηα απνδίδνπλ ζηνλ Δήκν ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ζπιινγήο πνπ ν ηειεπηαίνο έρεη θαζηεξψζεη γηα ηελ γεηηνληά ηνπο. Γηα φζνπο παξαβαίλνπλ ηε δηάηαμε απηή, ν Δήκνο επηβάιιεη πξφζηηκν, γηα θάζε νξγαληθφ απφξξηκκα πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ζε θάδν αλαθχθισζεο. 2) ε επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο νη παξαγφκελεο πνζφηεηεο αλαθπθισκέλσλ απνξξηκκάησλ είλαη ζρεηηθά κεγάιεο, νη ππεχζπλνη νθείινπλ λα ηα ζπιιέγνπλ μερσξηζηά απφ ηα άιια απνξξίκκαηα θαη λα ηα απνδίδνπλ ζην Δήκν ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ πξφγξακκα ζπιινγήο. 3) Δεκνηηθά απφβιεηα πνπ πξνέξρνληαη απφ νρήκαηα ειαζηηθά, θαηαιχηεο απηνθηλήησλ, ρξεζηκνπνηνχκελα νξπθηέιαηα, ειεθηξηθέο ζηήιεο θαη ζπζζσξεπηέο, ειεθηξηθέο θαη ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο, πιηθά εθζθαθψλ, απαγνξεχεηαη λα ξίπηνληαη ζε δεκνηηθνχο θάδνπο θαη θαζηεξψλεηαη ε ππνρξέσζε ησλ ππεπζχλσλ λα κεξηκλνχλ γηα ηε ζπιινγή, κεηαθνξά θαη αλαθχθισζή ηνπο, φπσο θαζνξίδεηαη απφ εηδηθέο δηαηάμεηο ζε εθαξκνγή ηνπ Νφκνπ 2939/2001. Η παξάβαζε ηεο δηάηαμεο απηήο επηζχξεη πξφζηηκν αλάινγα κε ηελ έθηαζε θαη ηε ζνβαξφηεηα ηεο ξχπαλζεο.

12 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 12 Τπνρξεώζεηο πεδώλ 1) Η απφξξηςε απφ πεδνχο ή επνρνχκελνπο θαζ' νδφλ άρξεζησλ ραξηηψλ, παθέησλ ή άιισλ εηδψλ κηθξνζπζθεπαζίαο, κηθξναληηθεηκέλσλ θαη εηδψλ αηνκηθήο ρξήζεο δελ επηηξέπεηαη. Σν ίδην θαη ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο θαη ειεχζεξνπο ρψξνπο ηνπ Δήκνπ (πιαηείεο, πάξθα, παηδηθέο ραξέο, αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θ.ιπ.) απφ πεξηπαηεηέο, ζακψλεο θ.ιπ. Σα παξαπάλσ αληηθείκελα πξέπεη λα ξίπηνληαη ζηα ππάξρνληα θαιάζηα κηθξναπνξξηκκάησλ ή ζηνπο θάδνπο απνξξηκκάησλ. Γηα φζνπο παξαβαίλνπλ ηε δηάηαμε απηή, ν Δήκνο επηβάιιεη πξφζηηκν. 2) Οη ηδηνθηήηεο ή ζπλνδνί θαηνηθίδησλ δψσλ είλαη ππνρξεσκέλνη λα θξνληίδνπλ γηα ηνλ άκεζν θαζαξηζκφ ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηα πεξηηηψκαηα ησλ δψσλ ηνπο θαη λα κε ξππαίλνπλ θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο (δξφκνπο, πιαηείεο, παηδηθέο ραξέο θ.ιπ.). Γηα φζνπο παξαβαίλνπλ ηε δηάηαμε απηή, ν Δήκνο επηβάιιεη πξφζηηκν γηα παηδηθέο ραξέο, πξναχιηα εθθιεζηψλ, δεκφζηα θηήξηα θ.ιπ. θαη γηα εηζφδνπο ζρνιείσλ. ΑΡΘΡΟ 13 Τπνρξεώζεηο θαηαζηεκάηωλ- επηρεηξήζεωλ 1) ε θαηαζηήκαηα, πεξίπηεξα, θαληίλεο ζηα νπνία παξαηεξείηαη παξαγσγή θάζε κνξθήο απνξξηκκάησλ απφ ηελ θαηαλάισζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ (αλαςπθηηθά, πξφρεηξν θαγεηφ θ.ιπ.) νθείινπλ νη ππεχζπλνη λα ηνπνζεηνχλ επίζεο δνρεία απνξξηκκάησλ, αιιά θαη λα δηαηεξνχλ δηαξθψο θαζαξφ ηνλ έκπξνζζελ θαη πεξηβάιινληα ρψξν. Επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε κηθξψλ θαιαίζζεησλ θάδσλ θαη θαιαζηψλ γηα κηθξναπνξξίκκαηα, ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ρσξίο θαηαβνιή ηέινπο θαηάιεςεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα κέζα πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο απνξξηκκάησλ δελ ζα θέξνπλ δηαθήκηζε, ν αξηζκφο θαη ε ζέζε ηνπο ζα πεξηιακβάλεηαη ζηελ ρνξεγνχκελε άδεηα θνηλνρξήζησλ ρψξσλ θαη ζα είλαη κέζα ζηα πιαίζηα ησλ πξνδηαγξαθψλ αζηηθνχ εμνπιηζκνχ θαζαξηφηεηαο, πνπ έρεη ζεζπίζεη ν Δήκνο. Οη ππεχζπλνη ζα ιάβνπλ γλψζε επηθνηλσλψληαο γηα απηφ κε ηα αξκφδηα ηκήκαηα. ηνπο κε ζπκκνξθνχκελνπο κε ηε δηάηαμε απηή, ν Δήκνο επηβάιιεη πξφζηηκν. Σν πξφζηηκν δηπιαζηάδεηαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο ή εθφζνλ ην θαηάζηεκα δελ δηαζέηεη εηδηθφ απνξξηκκαηνδνρείν ή ζε πεξίπησζε πνπ ηα δηαηηζέκελα απνξξηκκαηνδνρεία είλαη πιήξε ή αθάζαξηα. Αθφκε ππνρξενχληαη λα ηνπνζεηνχλ μερσξηζηά κέζα γηα θάζε είδνο. ηνπο κε ζπκκνξθνχκελνπο, ηζρχνπλ φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 11 παξ.1. 2) Σα θαηαζηήκαηα «πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο» ζηα νπνία παξαηεξείηαη κεγάιε παξαγσγή θάζε κνξθήο απνξξηκκάησλ (νξγαληθψλ νπζηψλ, ζπζθεπαζηψλ θ.ιπ.), νθείινπλ λα απνκαθξχλνπλ ηα απνξξίκκαηα απηά κε ηνλ ηξφπν θαη ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηε απφ ηελ ηζρχνπζα δηαδηθαζία. ε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ε ελαπφζεζή ηνπο (απνξξίκκαηα ε ζπζθεπαζίεο) ζηνπο θάδνπο απνξξηκκάησλ, ζπκπηεζηέο ή άιια κέζα πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο. ηνπο κε ζπκκνξθνχκελνπο κε ηε δηάηαμε απηή, ν Δήκνο επηβάιιεη πξφζηηκν αλά ζαθνχια, αληηθείκελν ή ζπζθεπαζία 3) Απαγνξεχεηαη νη επηρεηξήζεηο λα ξππαίλνπλ κε νηνλδήπνηε ηξφπν ην πεξηβάιινλ. ηνπο κε ζπκκνξθνχκελνπο κε ηε δηάηαμε απηή, ν Δήκνο επηβάιιεη πξφζηηκν θαη κεηά ηελ ηξίηε επηζήκαλζε, ζα παξαπέκπνληαη γηα δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ. 4) Απαγνξεχεηαη ε ξίςε βηνηερληθψλ απνβιήησλ πάζεο κνξθήο θαη ιπκάησλ ζην δίθηπν ησλ φκβξησλ πδάησλ. ηνπο κε ζπκκνξθνχκελνπο κε ηε δηάηαμε απηή, ν Δήκνο επηβάιιεη πξφζηηκν.

13 5) Απαγνξεχεηαη ε εγθαηάιεηςε ζε νδνχο, πεδνδξφκηα θαη ινηπνχο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πξντφλησλ θαζαξηζκνχ θαηαζηήκαηνο ή ηδησηηθνχ ρψξνπ. Γηα ηελ εγθαηάιεηςε δηαθφξσλ απνξξηκκάησλ ή ινηπψλ αληηθεηκέλσλ, ν Δήκνο επηβάιιεη πξφζηηκν. ΑΡΘΡΟ 14 Καζαξηόηεηα δεκνηηθώλ ή δεκνζίωλ ρώξωλ ρξεζηκνπνηνύκελωλ από ηηο επηρεηξήζεηο 1. Επηρεηξήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, θαηφπηλ αδείαο δεκνηηθνχο θαη θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο φπσο θαθελεία, θαθεηεξίεο δαραξνπιαζηεία, εζηηαηφξηα θαη ζπλαθή, νθείινπλ: α) Να δηαηεξνχλ δηαξθψο ηνπο ρψξνπο θαζαξνχο δη ηδίσλ κέζσλ θαη κε ηελ ηνπνζέηεζε θαιαίζζεησλ δνρείσλ αλεμάξηεηα απφ ηνλ ρξφλν θαζαξηζκνχ απφ ηα ζπλεξγεία ηνπ Δήκνπ. β) Να κεξηκλνχλ γηα ηελ ηήξεζε ησλ πγεηνλνκηθψλ δηαηάμεσλ. γ) Να δηαζέηνπλ κηθξά θαιαίζζεηα κέζα πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο κηθξναπνξξηκκάησλ εληφο ησλ νξίσλ ηνπ ρψξνπ πνπ έρεη δηαηεζεί κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 13 παξ. 1. Η ακέιεηα θαζαξηζκνχ θνηλνρξήζησλ ή ειεπζέξσλ ηδησηηθψλ ρψξσλ (πάξθηλγθ, ρψξνη ηνπνζέηεζεο ηξαπεδνθαζηζκάησλ, αχιηνη ρψξνη ζπλεξγείσλ, απνζεθψλ, εξγαζηεξίσλ, ζηαζκψλ θαπζίκσλ θ.ιπ.) πνπ γεηηληάδνπλ κε θαηνηθίεο, ζρνιεία, θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, επηζχξεη πξφζηηκν. 2. Εάλ ην θαηάζηεκα παξακέλεη αλνηθηφ κεηά ηε πξνγξακκαηηζκέλε ψξα απνθνκηδήο, νη ππεχζπλνη νθείινπλ λα απνθνκίδνπλ κε ηα δηθά ηνπο κέζα ηπρφλ απνξξίκκαηα θαη λα ηα κεηαθέξνπλ ζε ρψξν πνπ ζα ηνπο ππνδεηρζεί απφ ηελ αξκφδηα Δηεχζπλζε ή λα θπιάζζνληαη ζε εηδηθνχο ρψξνπο, ηεξψληαο ηηο πξνβιεπφκελεο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο. ηνπο κε ζπκκνξθνχκελνπο κε ηε δηάηαμε απηή, ν Δήκνο επηβάιιεη πξφζηηκν θαη ζε ππνηξνπή ή αλάινγα κε ηνλ φγθν θαη ηελ έθηαζε ηεο ξχπαλζεο δηπιαζηάδεηαη. Αλ ε παξάβαζε απηή δηαπηζησζεί γηα ηξίηε θνξά κέζα ζηνλ ίδην ρξφλν, ν Δήκνο κπνξεί λα αλαθαιέζεη ηελ άδεηα ρξήζεο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ. ΑΡΘΡΟ 15 Καζαξηόηεηα αγνξώλ θαη ιαϊθώλ αγνξώλ 1. ΛΑΙΚΔ ΑΓΟΡΔ Γηα ηε ηήξεζε ηεο θαζαξηφηεηαο θαηά ηε ψξα πνπ ιεηηνπξγνχλ νη ιατθέο αγνξέο (απφ ηελ έλαξμε κέρξη ηε ιήμε), ππεχζπλνη είλαη νη αδεηνχρνη πσιεηέο (επαγγεικαηίεο θαη παξαγσγνί, θπζηθά πξφζσπα ή ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο) έζησ θαη αλ αλαπιεξψλνληαη, ππνβνεζνχληαη ή πξνζιακβάλνπλ ππαιιήινπο ή δελ παξνπζηάδνληαη απηνπξνζψπσο ζηηο ιατθέο αγνξέο θαη ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνινχλ. Οη αδεηνχρνη πσιεηέο νθείινπλ: α) Να ηεξνχλ ηελ θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ πνπ θαηαιακβάλνπλ νη πάγθνη πψιεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπο. β) Να κε θαηαιακβάλνπλ θνηλφρξεζηνπο ή ηδησηηθνχο ρψξνπο, εθηφο ησλ νξίσλ ηεο έθηαζεο πνπ ηνπο αλαινγεί, ζχκθσλα κε ηελ άδεηά ηνπο. γ) Να ηεξνχλ ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη λα δηαηεξνχλ ζε θαιά θιεηζκέλεο ζαθνχιεο ηα απνξξίκκαηα πνπ παξάγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ιατθήο αγνξάο. δ) Να κε ξππαίλνπλ κε ηε ξίςε θάζε είδνπο απνξξηκκάησλ θαη ηδηαίηεξα εππαζψλ εηδψλ πνπ αιινηψλνληαη εχθνια (ιέπηα ςαξηψλ, εληφζζηα, θχιια ιαραληθψλ θ.ιπ.), θαζψο θαη θάζε είδνπο ζπζθεπαζία. ε) Να κελ εγθαηαιείπνπλ ππνιείκκαηα πξντφλησλ ή ζπζθεπαζηψλ ζηνπο ρψξνπο γχξσ απφ ηνπο πάγθνπο ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν ρψξν ηεο ιατθήο αγνξάο εθηφο θάδσλ ή ζάθσλ.

14 ζη) Να δηεπθνιχλνπλ ηηο ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο ζηελ απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ θαη ην γεληθφ θαζαξηζκφ ησλ ιατθψλ αγνξψλ, ζπκκνξθνχκελνη κε ηηο ππνδείμεηο ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ νξγάλσλ ηεο ππεξεζίαο θαζαξηφηεηαο θαη λα κε παξαθσιχνπλ ην έξγν ηνπο. δ) Να απνκαθξχλνπλ ηνπο πάγθνπο πψιεζεο ησλ εηδψλ ηνπο θαη ηα πξντφληα πνπ δελ έρνπλ πσιεζεί κέζα ζην πξνθαζνξηζκέλν λφκηκν σξάξην ιεηηνπξγίαο ηεο ιατθήο αγνξάο. ε) Η παξακνλή ησλ πσιεηψλ ηεο ιατθήο αγνξάο ή ησλ ππαιιήισλ ηνπο κεηά ην πέξαο ηνπ λφκηκνπ σξαξίνπ, ζεσξείηαη απζαίξεηε θαηάιεςε θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ θαη επηζχξεη ηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. Η ξχπαλζε ησλ ρψξσλ ησλ ιατθψλ αγνξψλ κε ζπζθεπαζίεο, ρχκα ππφινηπα πξντφλησλ, ιάδηα, ζαθνχιεο θνχηεο κε απνξξίκκαηα θ.ιπ., επηζχξεη πξφζηηκν γηα κηθξναληηθείκελα, γηα εγθαηαιεηκκέλεο ζπζθεπαζίεο θαη γηα ινηπά πξντφληα ρχκα θαη ιάδηα. 2. ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΣΔ ΚΑΝΣΙΝΔ ΠΔΡΙΠΣΔΡΑ Οη κηθξνπσιεηέο, νη ηδηνθηήηεο θαη εθκεηαιιεπηέο πεξηπηέξσλ θαη νη ηδηνθηήηεο θαληηλψλ (κφληκεο ε απηνθηλνχκελεο) πνπ αζθνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο εληφο ησλ νξίσλ επζχλεο ηνπ Δήκνπ, νθείινπλ: α) Να ηεξνχλ ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο. β) Να δηαηεξνχλ ηνλ γχξσ απφ απηνχο ρψξν πάληνηε θαζαξφ. γ) Να απνζχξνπλ ηνπο πάγθνπο, ηηο θαληίλεο θαη θάζε πξφζζεηε θαηαζθεπή απφ ην ρψξν εξγαζίαο, κεηά ηε ιήμε ηνπ σξαξίνπ, ψζηε λα είλαη δπλαηφο ν γεληθφο θαζαξηζκφο ηεο πεξηνρήο. δ) Να ζπιιέγνπλ ηα θάζε είδνπο απνξξίκκαηα ζε αλζεθηηθνχο ζάθνπο θαη λα ηνπο κεηαθέξνπλ ζε εηδηθνχο ππνδνρείο πνπ έρεη εγθαηαζηήζεη ν Δήκνο ή ζε εηδηθή ζέζε πνπ απφ ηνλ Δήκν ηνπο έρεη ππνδεηρζεί. Οη παξαβάηεο ησλ πξνεγνπκέλσλ παξαγξάθσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ηηκσξνχληαη θάζε θνξά κε πξφζηηκν. ε ππνηξνπή ή αλάινγα κε ηελ έθηαζε θαη ηε ζνβαξφηεηα ηεο ξχπαλζεο, δηπιαζηάδεηαη. ε θαη' εμαθνινχζεζε παξαβάηεο ν Δήκνο, κεηά ηελ ηξίηε βεβαίσζε παξάβαζεο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, κπνξεί λα αθαηξέζεη ηελ άδεηα θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ 3. ΝΩΠΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΔΤΣΙΚΑ α) Οη αδεηνχρνη κηθξνπσιεηέο λσπψλ νπσξνθεπεπηηθψλ, πνπ αζθνχλ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, θαηφπηλ αδείαο απφ ην Δήκν, νθείινπλ λα ηεξνχλ φια φζα αλαγξάθνληαη ζηε παξ. 2 ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ. β) Απαγνξεχεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ησλ πάγθσλ λα πεηνχλ ζην νδφζηξσκα, ην πεδνδξφκην ή ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, ππνιείκκαηα ησλ πξντφλησλ ηνπο, άδεηεο ζπζθεπαζίεο, πεξηηπιίγκαηα θ.ιπ. γ) Μεηά ηε ιήμε ηεο εξγαζίαο ηνπο νθείινπλ λα θαζαξίδνπλ επηκειψο ην ρψξν θαη λα απνζχξνπλ θάζε θηλεηή θαηαζθεπή, ψζηε λα είλαη επρεξήο ν θαζαξηζκφο απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Δήκνπ. ηνπο παξαβάηεο ησλ αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ, επηβάιιεηαη πξφζηηκν, ην νπνίν δηπιαζηάδεηαη ζε ππνηξνπή ε αλάινγα ηεο κε ηελ έθηαζε θαη ηε ζνβαξφηεηα ηεο ξχπαλζεο. 4. ΠΑΓΚΟΙ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ α) ηα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα πνπ δηαηεξνχλ θαηφπηλ αδείαο έθζεζεο ή πψιεζεο εκπνξεπκάησλ ζηνλ θνηλφρξεζην ρψξν κπξνζηά απφ ηα θαηαζηήκαηά ηνπο, επηβάιιεηαη ε ηήξεζε φισλ ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο θαη θαζαξηφηεηαο. Μεηά ην πέξαο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ, ηα εκπνξεχκαηα θαη θάζε θαηαζθεπή πνπ παξεκπνδίδεη ηνλ θαζαξηζκφ ησλ πεδνδξνκίσλ ηνπ νδνζηξψκαηνο θαη ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ, πξέπεη λα απνζχξνληαη κε ηε θξνληίδα ησλ ππεπζχλσλ θαζαξηφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ.

15 β) Μεηά ηε ιήμε ηεο εξγαζίαο ηνπο νθείινπλ λα θαζαξίδνπλ επηκειψο ην ρψξν θαη λα απνζχξνπλ θάζε θηλεηή θαηαζθεπή, ψζηε λα είλαη επρεξήο ν θαζαξηζκφο απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Δήκνπ. ηνπο παξαβάηεο ησλ αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 4 επηβάιιεηαη πξφζηηκν, ην νπνίν δηπιαζηάδεηαη ζε ππνηξνπή ή αλάινγα κε ηελ έθηαζε θαη ηε ζνβαξφηεηα ηεο ξχπαλζεο. Αλ δηαπηζησζνχλ παξαβάζεηο ηνπ άξζξνπ 15 παξ. 1,2,3,4 γηα Σξίηε ζπλερφκελε θνξά, ν Δήκνο πξνβαίλεη ζηελ αλάθιεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ή νξηζηηθά. ΑΡΘΡΟ 16 Τπαίζξηα απνζήθεπζε πιηθώλ Η πιεκκειήο ελαπφζεζε απνζήθεπζε θαη ζηνίβαγκα ησλ πάζεο θχζεσο πιηθψλ, εκπνξεπκάησλ, νηθνδνκηθψλ πιηθψλ, πιηθψλ βηνκεραληψλ, βηνηερληψλ, καξκαξάδηθσλ θαη ινηπψλ δξαζηεξηνηήησλ, κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζνβαξή ξχπαλζε ζην πεξηβάιινλ απφ ηνλ δηαζθνξπηζκφ ησλ πιηθψλ απηψλ θαη λα ππνβαζκίζεη ηελ αηζζεηηθή ηεο πφιεο θαη λα δηαηαξάμεη ηε δεκφζηα πγεία. Εηδηθφηεξα νη ππεχζπλνη ησλ επηρεηξήζεσλ νηθνδνκηθψλ πιηθψλ (κάλδξεο), νθείινπλ λα δηαηεξνχλ ηα πιηθά ηνπο απηά ζπζθεπαζκέλα, λα δηαηεξνχλ ην εξγνηάμην θαη γεληθά ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο θαη ηνπο γχξσ ρψξνπο θαζαξνχο, λα απνθαζηζηνχλ θάζε θζνξά ζε πεδνδξφκηα θαη λα ιακβάλνπλ φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Όηαλ δελ ηεξνχληαη ηα απαξαίηεηα κέηξα, επηβάιιεηαη πξφζηηκν θαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο, δηπιαζηάδεηαη. Απαγνξεχεηαη ε ελαπφζεζε εκπνξεπκάησλ, αληηθεηκέλσλ θαη εγθαηαιειεηκκέλσλ νρεκάησλ ζηνπο εκπξφζζηνπο (πξνο ηηο νδνχο) αθάιππηνπο ρψξνπο ησλ νηθνδνκψλ, έζησ θαη αλ δελ ξππαίλεηαη ην πεξηβάιινλ, γηαηί κε ηελ ελαπφζεζε ππνβαζκίδεηαη ε αηζζεηηθή θαη δεκηνπξγνχληαη νριεξέο θαη αληηαηζζεηηθέο θαηαζηάζεηο. ηνπο παξαβάηεο ηεο δηάηαμεο απηήο ν Δήκνο επηβάιιεη πξφζηηκν. ηε ρνξεγνχκελε απφ ην Δήκν άδεηα θαηάιεςεο ηνπ πεδνδξνκίνπ ή ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γηα ηελ ελαπφζεζε ή ζηνίβαγκα ησλ παξαπάλσ πιηθψλ, πξέπεη ππνρξεσηηθά λα αλαγξάθνληαη ηα αλαγθαία πξνζηαηεπηηθά κέηξα (θάιπςε κε ιακαξίλεο, λάηινλ θ.ιπ.), πνπ πξέπεη λα ιάβεη ν ελδηαθεξφκελνο, ψζηε λα απνηξέπεηαη θάζε θίλδπλνο δηαζθνξπηζκνχ ηνπο θαη λα πεξηνξίδεηαη ε ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Αλ απφ ηελ πιεκκειή εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ πξνθιεζεί ξχπαλζε ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, πέξαλ ησλ πξνβιεπφκελσλ άιισλ θπξψζεσλ απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία, επηβάιιεηαη θαηά ησλ ππεπζχλσλ πξφζηηκν, αλάινγα κε ηελ ζνβαξφηεηα θαη ην κέγεζνο ηεο ξχπαλζεο. ΑΡΘΡΟ 17 Καζαξηόηεηα ηδηωηηθώλ ρώξωλ (ζηεγαζκέλωλ ή κε) 1) Οη θνηλφρξεζηνη ρψξνη πνιπθαηνηθηψλ, εξγνζηάζησλ θαη επηρεηξήζεσλ (ζηνέο, πξαζηέο, αχιηνη ρψξνη) ζηεγαζκέλνη ή κε, θαζψο θαη νη θαηνηθίεο είηε ρξεζηκνπνηνχληαη είηε είλαη εγθαηαιεηκκέλεο, πξέπεη λα θαζαξίδνληαη κε θξνληίδα ησλ ππεπζχλσλ θαη κε θάζε πξφζθνξν κέζν, αθφκε θαη αλ ηα ξππνγφλα ζηνηρεία πξνέξρνληαη απφ ηξίηνπο. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία νη ππεχζπλνη θαη ππφρξενη δελ θαζαξίδνπλ ηνπο πην πάλσ ρψξνπο εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηεο αξκνδίαο ππεξεζίαο, ν Δήκνο πξνβαίλεη ζε θαζαξηζκφ ησλ ρψξσλ απηψλ. Η δαπάλε θαηαινγίδεηαη ζηνπο ππεπζχλνπο ησλ ρψξσλ, θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο. 2) Όιεο νη ηδηνθηεζίεο, θαηνηθεκέλεο ή κε, νθείινπλ λα δηαηεξνχληαη θαζαξέο θαη κε επζχλε ησλ θαηά πεξίπησζε ππεπζχλσλ, φπσο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 4. Γηα ην

16 ζθνπφ απηφ, νη ππεχζπλνη πξέπεη λα κεξηκλνχλ γηα ηελ αζθαιή θχιαμε ησλ ηδηνθηεζηψλ ηνπο (πεξίθξαμε αθαιχπησλ, επαξθήο αζθάιεηα εηζφδσλ, παξαζχξσλ, θεγγηηψλ, θσηαγσγψλ θ.ιπ.). Οη παξαβάηεο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηηκσξνχληαη κε πξφζηηκν, ην νπνίν ζε ππνηξνπή Δηπιαζηάδεηαη. 3) ε πεξίπησζε πνπ ην θαζάξηζκα ηδηφθηεησλ ρψξσλ εθηειείηαη απφ ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Δήκνπ, θαηφπηλ Εηζαγγειηθήο εληνιήο, ν Δήκνο θαηαινγίδεη ην θφζηνο θαζαξηζκνχ ζηνλ ηδηνθηήηε ηνπ αθηλήηνπ κε επί πιένλ θαηαβνιή πξνζηίκνπ. Η εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο. ΑΡΘΡΟ 18 Καζαξηόηεηα νηθνπέδωλ 1) Οη ηδηνθηήηεο, λνκείο ή θάηνρνη νηθνπέδσλ, νθείινπλ λα ηα δηαηεξνχλ πάληνηε ειεχζεξα απφ απνξξίκκαηα αθφκε θαη φηαλ πξνέξρνληαη απφ ηξίηνπο. Πξνο ηνχην νθείινπλ λα ηα πεξηθξάμνπλ (ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΓΟΚ) θαη λα πξνβαίλνπλ ζε πεξηνδηθή θαζαξηφηεηα θαη απνςίισζε. Ο Δήκνο, εθφζνλ δηαπηζησζεί παξάβαζε ηεο παξνχζαο δηάηαμεο, εηδνπνηεί ηνπο ηδηνθηήηεο θαη ππεπζχλνπο ηνπ νηθνπέδνπ κε ηνηρνθφιιεζε ζην ρψξν θαη παξέρεη 15κεξε πξνζεζκία ζπκκφξθσζεο. Αλ νη ππεχζπλνη εμαθνινπζνχλ λα αδηαθνξνχλ θαη κεηά ηηο ζρεηηθέο ζπζηάζεηο, ν Δήκνο έρεη ην δηθαίσκα λα θαζαξίζεη, απνιπκάλεη θ.ιπ. ην νηθφπεδν θαη λα ηνπο θαηαινγίζεη ηηο ζρεηηθέο δαπάλεο, βεβαηψλνληαο ην πνζφ ζηελ Σακεηαθή Τπεξεζία. Παξάιιεια επηβάιιεηαη πξφζηηκν ζηνπο ηδηνθηήηεο, λνκείο θαη θαηφρνπο ηνπ νηθνπέδνπ. 2) Απαγνξεχεηαη ε ελαπφζεζε, έζησ θαη πξνζσξηλά μπιείαο, νηθνδνκηθψλ πιηθψλ, κεραλεκάησλ, νρεκάησλ θ.ιπ., ζε αθάιππηνπο ρψξνπο. ε πεξίπησζε παξάβαζεο επηβάιιεηαη πξφζηηκν ζηνπο ηδηνθηήηεο θαη ζηνπο ρξήζηεο ησλ αθάιππησλ ρψξσλ ζσξεπηηθά. Σν πξφζηηκν είλαη ηνπ αθάιππηνπ ρψξνπ. ΑΡΘΡΟ 19 Μεηαθνξά θαη θνξηνεθθόξηωζε αληηθεηκέλωλ 1) Όια ηα θνξηεγά απηνθίλεηα θαη γεληθά ηα κεηαθνξηθά κέζα μεξνχ ή πγξνχ θνξηίνπ πξέπεη λα έρνπλ ην θνξηίν ηνπο πιήξσο πξνζηαηεπκέλν απφ θηλδχλνπο δηαξξνήο ή δηαζπνξάο. Σα αλνηθηά θνξηεγά πξέπεη λα κεηαθέξνπλ ην θνξηίν θαιπκκέλν κε κνπζακά ή άιιν θαηάιιειν κέζν πξνζηαζίαο. ε φζνπο δελ ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, ν Δήκνο επηβάιιεη πξφζηηκν θάζε θνξά. 2) Σα απνξξίκκαηα νηαζδήπνηε κνξθήο πνπ παξάγνληαη θαηά ηελ θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ πξέπεη λα πεξηζπιιέγνληαη ακέζσο κεηά ην πέξαο θάζε εξγαζίαο. ηελ πεξίπησζε ακέιεηαο, ε θαζαξηφηεηα δηεμάγεηαη απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Δήκνπ θαη ηα έμνδα θαηαινγίδνληαη ζηνλ ππεχζπλν. ε φζνπο παξαβηάδνπλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, ν Δήκνο επηβάιιεη πξφζηηκν θάζε θνξά θαη ζε ππνηξνπή δηπιαζηάδεηαη. ΑΡΘΡΟ 20 Δγθαηαιειεηκκέλα Ορήκαηα Μεραλήκαηα ζε θνηλόρξεζηνπο ή ηδηωηηθνύο ρώξνπο (νηθόπεδα) 1) Όια ηα νρήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 2 παξ. 2 εδαθ. ζη ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ κεηαθέξνληαη απφ ηνπο ηδηνθηήηεο ή ρξήζηεο θαη παξαδίδνληαη ζε ζχζηεκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο γηα δηάιπζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Π.Δ. 116/ ε αληίζεηε πεξίπησζε εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Π.Δ. 116/ θαη απνκαθξχλνληαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Δήκνπ.

17 2) Σξνρφζπηηα, ζθάθε αλαςπρήο, ηξέηιεξ, κεραλήκαηα πάζεο κνξθήο θαη γεληθά ξπκνπιθνχκελα, απαγνξεχεηαη λα παξακέλνπλ αθηλεηνπνηεκέλα πέξα απφ 24 ζπλερείο ψξεο ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο. ε φζνπο παξαβαίλνπλ ηε δηάηαμε απηή, επηβάιινληαη πξφζηηκα σο εμήο: Σξνρφζπηηα θαη ζθάθε αλαςπρήο. Σξέηιεξ, άιια κεραλήκαηα θαη ξπκνπιθνχκελα. ε πεξίπησζε ππνηξνπήο, ηα πξφζηηκα δηπιαζηάδνληαη. 3) Γηα νρήκαηα πνπ θέξνπλ πηλαθίδεο θπθινθνξίαο θαη ζήκα ηειψλ θπθινθνξίαο θαη ηα νπνία είλαη αθηλεηνπνηεκέλα ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, κε απνηέιεζκα λα ζπζζσξεχνληαη απνξξίκκαηα θάησ θαη πέξημ απηψλ, επηβάιιεηαη ζηνπο ηδηνθηήηεο πξφζηηκν. ΑΡΘΡΟ 21 Πξνζηαζία Πεξηβάιινληνο θαη πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείωλ ηνπ Γήκνπ 1) Απαγνξεχνληαη νη βαλδαιηζκνί ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Δήκνπ (θσηηζηηθά, παγθάθηα, φξγαλα παηδηθψλ ραξψλ, ζηάζεηο ιεσθνξείσλ, θάδνη, θαιαζάθηα, πηλαθίδεο θ.ιπ.). ηνπο κε ζπκκνξθνχκελνπο κε ηε δηάηαμε απηή, ν Δήκνο θαηαινγίδεη ηηο δαπάλεο απνθαηάζηαζεο θαη πξφζηηκν. 2) Απαγνξεχεηαη λα ρχλνληαη ζην νδφζηξσκα νπζίεο ή πιηθά ηα νπνία κπνξνχλ λα θαηαζηήζνπλ ην νδφζηξσκα νιηζζεξφ (ιάδηα, λεξφ, αζβέζηεο, πεηξέιαην, θ.ιπ.), κε απνηέιεζκα ε θπθινθνξία πεδψλ θαη νρεκάησλ λα κελ είλαη αζθαιήο. ηνπο κε ζπκκνξθνχκελνπο κε ηε δηάηαμε απηή, ν Δήκνο επηβάιιεη πξφζηηκν. 3) Απαγνξεχεηαη ε παξάλνκε ρξήζε λεξνχ θαη ξεχκαηνο απφ δεκνηηθέο παξνρέο. ηνπο κε ζπκκνξθνχκελνπο κε ηε δηάηαμε απηή, ν Δήκνο επηβάιιεη πξφζηηκν θαη ζε ππνηξνπή επηβάιιεηαη κέρξη ην 10πιάζην πξφζηηκν. 4) Απαγνξεχεηαη ε απνξξνή πδάησλ απφ ηδησηηθνχο ρψξνπο ή απφ πιχζηκν απηνθηλήησλ θ.ιπ. ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο. ηνπο κε ζπκκνξθνχκελνπο κε ηε δηάηαμε απηή, ν Δήκνο επηβάιιεη πξφζηηκν. 5) Απαγνξεχεηαη ε ξχπαλζε ηνίρσλ, κλεκείσλ, πάξθσλ θ.ιπ. ηνπο κε ζπκκνξθνχκελνπο κε ηε δηάηαμε απηή, ν Δήκνο επηβάιιεη πξφζηηκν. 6) Απαγνξεχεηαη ε θχηεπζε δέληξσλ ή νηαδήπνηε άιιε παξέκβαζε ζε ρψξν πεδνδξνκίνπ, ρσξίο λα πξνεγεζεί ελεκέξσζε θαη έγθξηζε απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Δήκνπ. ηνπο κε ζπκκνξθνχκελνπο κε ηε δηάηαμε απηή, ν Δήκνο επηβάιιεη πξφζηηκν. 7) Απαγνξεχεηαη ε θνπή δέληξνπ ή ζάκλνπ ζε θνηλφρξεζην ρψξν (πεδνδξφκηα, πιαηείεο, θ.ιπ.) ρσξίο ηε γξαπηή άδεηα απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Δήκνπ. ηνπο κε ζπκκνξθνχκελνπο κε ηε δηάηαμε απηή, ν Δήκνο επηβάιιεη πξφζηηκν γηα: δέληξν 0-5 εηψλ, δέληξν 5-10 εηψλ δέληξν άλσ ησλ 10 εηψλ ζάκλν 8) Δελ επηηξέπεηαη ε εκπνξηθή δηαθήκηζε εθηφο πιαηζίσλ θαη εηδηθψλ ζέζεσλ. ηνπο κε ζπκκνξθνχκελνπο κε ηε δηάηαμε απηή, ν Δήκνο επηβάιιεη πξφζηηκν: γηα ξχπαλζε κε εκπνξηθέο αθίζεο, θετγβνιάλ, ζπλζήκαηα θ.ιπ. (κε εμαίξεζε ηελ πνιηηηθή δηαθήκηζε) γηα απζαίξεηε αλάξηεζε αεξνπαλφ γηα ξχπαλζε κε βαθή θαη άιια αλεμίηεια πιηθά γηα επηθάιπςε πηλαθίδσλ Κ.Ο.Κ. θαη πηλαθίδσλ νδνζήκαλζεο γηα εγθαηάιεηςε δηαθεκηζηηθψλ πηλαθίδσλ (ππνιείκκαηα) ή γηγαληναθηζψλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο (θφιιεο, ζρηζκέλεο αθίζεο θ.ιπ.), θαζψο θαη απαξάδεθηε εκθάληζε δηαθεκηζηηθψλ ηακπιφ γηα δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο αλαξηεκέλεο ζε ζηχινπο, ππνζηαζκνχο θνηλήο σθέιεηαο, ζεκαηνδφηεο θ.ιπ. θαη γηα ηηο δχν φςεηο /πηλαθίδα

18 γηα πιαίζηα θαη δηαθεκίζεηο πνπ ηνπνζεηνχληαη ζε δεκνηηθνχο, θνηλνηηθνχο ή θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, πνπ δελ θαζνξίζηεθαλ γηα ηελ πξνβνιή ππαίζξηαο δηαθήκηζεο, ζχκθσλα κε ηηο παξ. 1 & 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν2946/2001 πεξί «ππαίζξηαο δηαθήκηζεο», ζεσξνχληαη ξχπνη θαη απνκαθξχλνληαη άκεζα απφ ην Δήκν. ε βάξνο ησλ δηαθεκηζηψλ πνπ ηνπνζέηεζαλ ηα πιαίζηα απηά θαη ηηο δηαθεκίζεηο, θαη ησλ δηαθεκηδνκέλσλ, επηβάιιεηαη πξφζηηκν. 9) Απαγνξεχεηαη λα παξθάξνπλ απηνθίλεηα ζε ψξεο θαη εκέξεο, πνπ ν Δήκνο έρεη ελεκεξψζεη φηη ζα εθηειέζεη εξγαζίεο (θαζαξηζκφ νδψλ, λεζίδσλ, θιαδέκαηα θ.ιπ.). ε φζνπο δελ πξνζαξκφδνληαη κε ηε δηάηαμε, ν Δήκνο επηβάιιεη πξφζηηκν. 10) Απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο ρσξίο λφκηκεο άδεηεο θαη εγθξίζεηο. ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο κε ηε δηάηαμε απηή, ν ηδηνθηήηεο ή ν δηαρεηξηζηήο ηνπ αθηλήηνπ ππνρξενχηαη γηα ηελ άκεζε απνκάθξπλζε ηεο θαη ηελ εμφθιεζε ηνπ πξνζηίκνπ. ε αληίζεηε πεξίπησζε ν Δήκνο πξνβαίλεη ζηελ απνκάθξπλζε ηεο θεξαίαο κε ίδηα κέζα θαη θαηαινγίδεη ζηνπο ππεπζχλνπο ηα έμνδα απνκάθξπλζεο θα ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ππ' αξ. 386/2005 Καλνληζηηθή Απφθαζε Δηάηαμε ηνπ Δεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Δήκνπ καο «πεξί νξηζκνχ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ζηαζκψλ βάζεο θαη θεξαηψλ». ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ ΔΚΣΔΛΔΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΘΡΟ 22 Τπνρξεώζεηο ππεπζύλωλ εθηέιεζεο νηθνδνκηθώλ εξγαζηώλ 1) Οη ππεχζπλνη γεληθά νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ πνπ εθηεινχληαη κέζα ζηα Δηνηθεηηθά φξηα ηνπ Δήκνπ, νθείινπλ λα δηαηεξνχλ ην εξγνηάμην θαη γεληθά ηνπο ρψξνπο εξγαζηψλ, θαζψο θαη ηνπο γχξσ ρψξνπο θαζαξνχο θαη λα απνθαζηζηνχλ ηελ θαζαξηφηεηα θάζε θνξά. Γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη αηζζεηηθήο ηεο Πφιεο, αιιά θαη γηα ιφγνπο δεκφζηαο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο, νη θχξηνη παληφο είδνπο νηθνδφκσλ είλαη ππνρξεσκέλνη λα ηηο δηαηεξνχλ ζε εππξεπή θαη θαιαίζζεηε εκθάληζε (επηρξίζκαηα, ρξσκαηηζκνχο θ.ιπ.), απαγνξεπκέλεο ηεο θαηαζθεπήο παξαπεγκάησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ απφ ιακαξίλεο, ειιελίη ή παξφκνηα πιηθά, πνπ θαηεδαθίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Δεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. ηνπο παξαβηάδνληεο ηελ δηάηαμε απηή επηβάιιεηαη πξφζηηκν. 2) Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ, νη ηδηνθηήηεο ή νη θαηαζθεπαζηέο θαη νη ππεχζπλνη γηα έξγα Οξγαληζκψλ Κνηλήο Ωθέιεηαο πξέπεη: α) Να ζεσξνχλ ηελ νηθνδνκηθή άδεηα απφ ην Αζηπλνκηθφ Σκήκα. β) Να εθνδηάδνληαη απφ ηνλ Δήκν κε άδεηα θαηάιεςεο πεδνδξνκίνπ νδνζηξψκαηνο, θαηαβάιινληαο ην αληίζηνηρν ηέινο. ε πεξίπησζε πνπ δελ πξφθεηηαη λα γίλεη θαηάιεςε ηνπ πεδνδξνκίνπ, λα ππνβάινπλ αλάινγε ππεχζπλε δήισζε. γ) Να πξνζθνκίδνπλ ζην Δήκν εγγπεηηθή επηζηνιή, φπσο ην ππφδεηγκα πνπ ζα ρνξεγεί ν Δήκνο, αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο ή ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Δαλείσλ, πνζνχ αλά κέηξν κήθνπο πξνζφςεσο, ε νπνία ζα επηζηξέθεηαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν κεηά ηελ πιήξε πεξάησζε ησλ εξγαζηψλ θαη εθφζνλ δελ πξνεγήζεθαλ δεκηέο ζηνπο δεκνηηθνχο ρψξνπο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ (π.ρ. κπάδα, ηζηκέληα ζην νδφζηξσκα, δεκηέο ζηα πεδνδξφκηα, παξαιείςεηο πιαθφζηξσζεο πεδνδξνκίνπ θ.ιπ.) θαη χζηεξα απφ ζρεηηθή πηζηνπνίεζε Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Δήκνπ. Σν άλσ πνζφ ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλά κέηξν κήθνπο πξνζφςεσο, κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδεηαη κε απφθαζε ηνπ Δεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. ηνπο παξαβηάδνληεο ηελ δηάηαμε απηή επηβάιιεηαη πξφζηηκν. 3) Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ ζα πξέπεη ζην ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ λα ππάξρεη:

19 α ) Αληίγξαθν ηεο ζεσξεκέλεο, απφ ηελ Αζηπλνκία νηθνδνκηθήο αδείαο. β) Πηλαθίδα κε ηνλ αξηζκφ ηεο άδεηαο θαη ηελ εκεξνκελία εθδφζεψο ηεο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Νφκν. γ) Άδεηα θαηάιεςεο πεδνδξνκίνπ - νδνζηξψκαηνο, ε νπνία ρνξεγείηαη απφ ην Δήκν. δ) Πεξίθξαγκα ηνπ ρψξνπ πνπ εθηεινχληαη νη νηθνδνκηθέο εξγαζίεο κε πηλαθίδα φηη απαγνξεχεηαη ε είζνδνο ζηνπο κε έρνληεο εξγαζία. ηνπο παξαβηάδνληεο ηε δηάηαμε απηή επηβάιιεηαη πξφζηηκν 4) ε πεξίπησζε πνπ δεηεζνχλ απφ ηελ ππεξεζία ηνπ Δήκνπ ηα εγθεθξηκέλα απφ ηελ πνιενδνκία ζρέδηα, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη απφ ηνλ ηδηνθηήηε θαηαζθεπαζηή γηα λα κπνξεί λα γίλεη έιεγρνο ησλ θαηαζθεπψλ πνπ εθηεινχληαη. ηνπο παξαβηάδνληεο ηε δηάηαμε απηή επηβάιιεηαη πξφζηηκν. Σα παξαπάλσ πξφζηηκα επηβάιινληαη εμ' νινθιήξνπ, ηφζν ζηνλ θχξην ηνπ έξγνπ, φζν θαη ζηνλ εξγνιάβν ν νπνίνο ην εθηειεί. Η κε ηήξεζε ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηηο παξαγξάθνπο 1, 2, 3 θαη 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ζπλεπάγεηαη πέξα απφ ηελ επηβνιή πξνζηίκσλ, ηελ θίλεζε δηαδηθαζίαο δηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ, απφ ην Δήκν. ΑΡΘΡΟ 23 Άιιεο ππνρξεώζεηο ππεύζπλωλ 1) Σα ζηεξεά θηλεηά πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ εθηέιεζε νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη ηα πεξηθξάγκαηά ηνπο, πξέπεη λα είλαη ζηεξεσκέλα θαηά ηξφπν αζθαιή γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ. 2) ε πεξίπησζε θαηαιήςεσο πεδνδξνκίνπ ή νδνζηξψκαηνο, πξέπεη λα ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία πεδψλ θαη νρεκάησλ. Σα αδξαλή πιηθά πνπ βξίζθνληαη επί ηνπ πεδνδξνκίνπ πξέπεη λα εγθηβσηίδνληαη κε κέζα πξνζηαζίαο (καδέξηα, ηζηκεληφιηζνπο θ.ιπ.) γηα ηελ απνθπγή ηεο δηαζπνξάο ηνπο απφ λεξά ή απφ νπνηαδήπνηε άιιε αηηία. Ειαθξά πιηθά πνπ παξαζχξνληαη απφ ηνλ αέξα (άκκνο, καξκαξφζθνλε, κπάδα θ.ιπ.) ζα πξέπεη λα θαηαβξέρνληαη ζπρλά, ψζηε λα κελ παξαζχξνληαη απφ ηνλ αέξα. Σν ίδην ηζρχεη θαη θαηά ηελ δηάξθεηα θαηεδαθίζεσλ ή εθζθαθψλ. Γηα κπάδα θαη άρξεζηα πιηθά πνπ παξακέλνπλ πιένλ ηνπ πελζεκέξνπ ζε θνηλφρξεζην ρψξν, επηβάιιεηαη ην ζρεηηθφ ηέινο θαηάιεςεο. Αλ παξέιζεη δεθαπελζήκεξν απφ ηελ εκεξνκελία θαηαβνιήο ηνπ ηέινπο θαηάιεςεο θαη απηά ηα κπάδα θαη άρξεζηα πιηθά, παξά ηηο ζπζηάζεηο, δελ έρνπλ απνκαθξπλζεί επηβάιιεηαη πξφζηηκν. ηελ πεξίπησζε απηή ηα κπάδα απνκαθξχλνληαη απφ ην Δήκν θαη θαηαινγίδνληαη ηα ζρεηηθά έμνδα ζηνπο ππεπζχλνπο. 3) ε πεξηπηψζεηο εθηέιεζεο εξγαζηψλ απφ Κνηλσθειείο Οξγαληζκνχο (Ο.Σ.Ε., Δ.Ε.Η., Ε.ΤΔ.Α.Π., θ.ιπ.) ή απφ εξγνιάβνπο γηα ινγαξηαζκφ απηψλ, γηα ζπληήξεζε, επηζθεπή δηθηχσλ θαη λέα έξγα, επηβάιιεηαη ε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο λφκνπο πεξί εθηειέζεσο δεκνζίσλ έξγσλ. Οκνίσο επηβάιιεηαη ε ζήκαλζε κε ζρεηηθέο αληαλαθιαζηηθέο πηλαθίδεο, ε ηνπνζέηεζε ελδεηθηηθήο ηαηλίαο θαη ε θσηεηλή ζήκαλζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο. ηνπο κε ζπκκνξθνχκελνπο ζηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο επηβάιιεηαη πξφζηηκν, εθφζνλ δελ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθή ξχζκηζε (εγγπεηηθή επηζηνιή). Οη ππεχζπλνη ησλ Οξγαληζκψλ απηψλ ππνρξενχληαη εληφο πελζεκέξνπ απφ ηελ εθηέιεζε ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ λα απνκαθξχλνπλ ηα πξντφληα εθζθαθήο, ηα άρξεζηα πιηθά θ.ιπ. θαη λα επαλαθέξνπλ ηνλ ρψξν εξγαζίαο ζηελ πξφηεξή ηνπ θαηάζηαζε. ε αληίζεηε πεξίπησζε ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. ΑΡΘΡΟ 24 Έιεγρνο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ θαλνληζκνύ Ο έιεγρνο γηα ηελ εθαξκνγή θαη ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ γίλεηαη απφ ηε Δεκνηηθή Αζηπλνκία ζε ζπλεξγαζία κε ππαιιήινπο ηεο Τπεξεζίαο Καζαξηφηεηαο θαη ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο, πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ/ηελ Δήκαξρν, θαζψο θαη απφ Κξαηηθέο

20 ή Ννκαξρηαθέο Τπεξεζίεο, φηαλ θξίλεηαη απαξαίηεην. Οη θνξείο θαη νη θάηνηθνη ηεο πφιεο καο, νθείινπλ λα ζπλδξάκνπλ ηηο πην πάλσ Αξρέο γηα ηελ φζν δπλαηφλ, απνηειεζκαηηθή εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηνπο. Γηα πεξηπηψζεηο πνπ δελ πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ ή ζε πεξηπηψζεηο αζάθεηαο θάπνηαο δηάηαμεο, ζα επηιακβάλεηαη ην Δεκνηηθφ πκβνχιην. ΑΡΘΡΟ 25 Δπηβνιή θπξώζεωλ 1. Οη παξαβάζεηο ηνπ θαλνληζκνχ λα βεβαηψλνληαη κε εθηειεζηέο πξάμεηο βεβαίσζεο ησλ έλζηνισλ νξγάλσλ ηεο Δεκνηηθήο Αζηπλνκίαο θαη ησλ Δεκνηηθψλ Τπαιιήισλ, ζηνπο νπνίνπο ζα αλαηίζεηαη ε αξκνδηφηεηα απηή κε απνθάζεηο Δεκάξρνπ. Με ηηο ίδηεο σο άλσ πξάμεηο - βεβαηψζεηο παξαβάζεσλ ζα επηβάιινληαη ζηνπο παξαβάηεο θαη ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ Καλνληζκφ πξφζηηκα. 2. Σα έζνδα απφ ηα πξφζηηκα πνπ αθνξνχλ παξαβάζεηο ηνπ Καλνληζκνχ λα πηζηψλνληαη ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ εθηάθησλ εζφδσλ ηνπ Δήκνπ. Η θαηαλνκή ησλ θνλδπιίσλ απηψλ ζα γίλεηαη κε απνθάζεηο ηνπ Δεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ ιακβάλνληαη θάζε ρξφλν. 3. Ο παξαβάηεο εθφζνλ επηζπκεί, κπνξεί λα αζθήζεη έγγξαθεο αληηξξήζεηο θαηά ηεο απφθαζεο βεβαίσζεο επηβνιήο πξνζηίκνπ εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ απφ ηε ζχληαμε ηεο έθζεζεο βεβαίσζεο ηεο παξάβαζεο θαη επηβνιήο ηνπ πξνζηίκνπ ζην Δηεπζπληή ηεο Δηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο ηνπ Δήκνπ, ν νπνίνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα απνθαζίζεη επί ησλ αληηξξήζεσλ εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο. 4. Αλ ν παξαβάηεο δελ αζθήζεη αληηξξήζεηο ή αλ νη αζθεζείζεο αληηξξήζεηο απνξξηθζνχλ, είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιεη ην επηβιεζέλ πξφζηηκν ζην Σακείν ηνπ Δήκνπ Αγίνπ Δεκεηξίνπ, εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηε βεβαίσζε - επηβνιή ηνπ. 5. Καηά ηεο απφθαζεο επηβνιήο πξνζηίκνπ κπνξεί λα αζθεζεί πξνζθπγή ελψπηνλ ηνπ Δηνηθεηηθνχ Δηθαζηεξίνπ, εληφο εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ έθδνζή ηεο. ΑΡΘΡΟ 26 Έλαξμε ηζρύνο Η ηζρχο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ άξρεηαη κεηά παξέιεπζε δχν (2) κελψλ απφ ηελ δεκνζίεπζή ηνπ θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ δεκνηψλ απφ ηνλ Δήκν Αγίνπ Δεκεηξίνπ. Άγηνο Γεκήηξηνο ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2008

ΑΠΟΠΑΜΑ. Παξηζηακέλνπ θαη ηνπ Γεκάξρνπ θ. Καξαζηέξγηνπ Θ. Γεκεηξίνπ

ΑΠΟΠΑΜΑ. Παξηζηακέλνπ θαη ηνπ Γεκάξρνπ θ. Καξαζηέξγηνπ Θ. Γεκεηξίνπ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΠΟΠΑΜΑ Απφ ην Πξαθηηθφ ηεο αξηζκ. 23/2015 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γεζθάηεο. Απιθμ. Απόθαζηρ: 270/2015 Θ Δ Μ Α Φήθηζε Καλνληζκνχ θαζαξηφηεηαο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΟ ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ Σ Ο Τ Π Ε Ρ Ι Β Α ΛΛΟΝΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' - ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ & ΔΝΝΟΗΔ

ΓΖΜΟ ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ Σ Ο Τ Π Ε Ρ Ι Β Α ΛΛΟΝΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' - ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ & ΔΝΝΟΗΔ ΓΖΜΟ ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ Σ Ο Τ Π Ε Ρ Ι Β Α ΛΛΟΝΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' - ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ & ΔΝΝΟΗΔ ΑΡΘΡΟ 1 Αληηθείκελν ηνπ Καλνληζκνχ Η θαζαξηφηεηα ζην Γήκν θαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΒΩ12-ΜΙΠ ΑΡΗΘΜΟ 6

ΑΔΑ: 4ΑΣΒΩ12-ΜΙΠ ΑΡΗΘΜΟ 6 ΑΡΗΘΜΟ 6 ΑΔΑ: 4ΑΣΒΩ12-ΜΙΠ Α Π Ο Π Α Μ Α ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΚΤΓΡΑ ΣΗ 30 ΜΑΡΣΗΟΤ 2011 ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ: 115/2011 ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ Έγθξηζε θαλνληζκνχ Καζαξηφηεηαο. ήκεξα Σεηάξηε

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Αιγιαλείας 2014

Δήμος Αιγιαλείας 2014 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ > Δηζαγσγηθφ ζεκείσκα > ΑΡΥΔ > ΣΟΥΟΗ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΚΑΗ ΔΝΝΟΗΔ/ΟΡΗΜΟΗ Άξζξν 1: Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ Άξζξν 2: Αξκνδηφηεηα γηα ηε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θαλνληζκνχ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟ ΚΤΘΗΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ. Άξζξν 79 ηνπ Γεκνηηθνύ θαη Κνηλνηηθνύ Κώδηθα (N.3463/2006) ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΚΑΙ ΔΝΝΟΙΔ

ΓΗΜΟ ΚΤΘΗΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ. Άξζξν 79 ηνπ Γεκνηηθνύ θαη Κνηλνηηθνύ Κώδηθα (N.3463/2006) ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΚΑΙ ΔΝΝΟΙΔ ΓΗΜΟ ΚΤΘΗΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ Άξζξν 79 ηνπ Γεκνηηθνύ θαη Κνηλνηηθνύ Κώδηθα (N.3463/2006) ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΚΑΙ ΔΝΝΟΙΔ Η θαζαξηόηεηα ηνπ λεζηνύ θαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη θνηλσληθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 8 Πσο δηαζθαιίδεηαη ε είζπξαμε ζηα ζπζηήκαηα ΠΟΠ κε Ζύγιζε Σακούλα Κάδο θαη Κάπηα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 8 Πσο δηαζθαιίδεηαη ε είζπξαμε ζηα ζπζηήκαηα ΠΟΠ κε Ζύγιζε Σακούλα Κάδο θαη Κάπηα ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 8 Πσο δηαζθαιίδεηαη ε είζπξαμε ζηα ζπζηήκαηα ΠΟΠ κε Ζύγιζε Σακούλα Κάδο θαη Κάπηα Γηαζθάιηζε ηεο είζπξαμεο ζην ζχζηεκα ΠΟΠ κε Ζύγιζε Ζ πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία, πξνυπνζέηεη φηη ζε θάζε θηίξην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Άξζξν 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Βάζεη ηεο 626/11 απνθάζεσο ηνπ Γ.Σ. Γήκνπ Βόιβεο ΑΓΑ: 4Α86Ω9Ω-Ω6Ε όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξίζκ. 105/12 απόθαζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ΓΡΑΦ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ σλεδρίαζε 21 ε ηες 28-11-2011 Α Π Ο Π Α Μ Α

ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ΓΡΑΦ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ σλεδρίαζε 21 ε ηες 28-11-2011 Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ΓΡΑΦ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ σλεδρίαζε 21 ε ηες 28-11-2011 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 21 ε πλεδξίαζε ηεο 28-11-2011 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Αξ. Απόθαζεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ

ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ Ο παξώλ θαλνληζκόο θαζαξηόηεηαο απνηειεί θσδηθνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θαλνληζκνύ πνπ ςεθίζζεθε κε ηελ ππ αξηζ. 229/1999 απόθαζε ηνπ Γ.. θαη εθείλσλ πνπ ηνλ ζπκπιήξσζαλ κε ηηο ππ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

EΗΓΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΛΑΥΑΝΑΓΟΡΑ ΚΡΔΑΣΑΓΟΡΑ Κ.Α.Θ. Α.Δ.

EΗΓΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΛΑΥΑΝΑΓΟΡΑ ΚΡΔΑΣΑΓΟΡΑ Κ.Α.Θ. Α.Δ. EΗΓΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΛΑΥΑΝΑΓΟΡΑ ΚΡΔΑΣΑΓΟΡΑ Κ.Α.Θ. Α.Δ. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 2012 Πίνακαρ πεπιεσομένων ελ. Αξζξν 1. ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ Κ.Α.Θ. Α.Δ. ΚΑΗ ΛΟΗΠΟΗ ΒΟΖΘΖΣΗΚΟΗ ΥΩΡΟΗ.... 3 Αξζξν 2. ΗΥΤ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ....

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5.1 Βαζηθά δεδνκέλα πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο Διεπζίλαο ην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο LIFE Environment, κε ηίηιν «Ζ Αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΥΤΣΩΝ & ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΦΟΤ ΚΑΒΑΛΑ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΥΤΣΩΝ & ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΦΟΤ ΚΑΒΑΛΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΥΤΣΩΝ & ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΦΟΤ ΚΑΒΑΛΑ Ν.4036 & ΆΛΛΕς ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2013 ΑΔΑΜΙΔΟΤ ΖΩΗ ΝΟΜΟΣ 4036/2012 Με ην λ. 4036/2012 ξπζκίδνληαη:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΟ ΘΔΡΜΟΥ ΥΕΔΘΟ ΚΑΝΟΝΘΜΟΤ ΚΟΘΝΟΥΡΗΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΟΤ

ΓΖΜΟ ΘΔΡΜΟΥ ΥΕΔΘΟ ΚΑΝΟΝΘΜΟΤ ΚΟΘΝΟΥΡΗΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΟΤ ΓΖΜΟ ΘΔΡΜΟΥ ΥΕΔΘΟ ΚΑΝΟΝΘΜΟΤ ΚΟΘΝΟΥΡΗΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΟΤ Γεθέκβξηνο 2012 ΔΗΑΓΩΓΖ ηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ λ. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πξφγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ. ΓΡΑΦ. ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΖΩΗ ςνεδπίαζη 21 η ηηρ 12/12/2012 Α Π Ο Π Α Μ Α

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ. ΓΡΑΦ. ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΖΩΗ ςνεδπίαζη 21 η ηηρ 12/12/2012 Α Π Ο Π Α Μ Α ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ANAΡΣΗΣΕΑ ΓΡΑΦ. ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΖΩΗ ςνεδπίαζη 21 η ηηρ 12/12/2012 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθφ απφ ηελ 21 ε πλεδξίαζε ηεο 12-12-2012 ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο. Αξ. Απφθαζεο : 108/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη είλαη νη αλαθεξφκελεο ζην ζπλεκκέλν παξάξηεκα ην νπνίν έρεη επηά (7) ζειίδεο.

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη είλαη νη αλαθεξφκελεο ζην ζπλεκκέλν παξάξηεκα ην νπνίν έρεη επηά (7) ζειίδεο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 196 11521 ΑΘΗΝΑ Δ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟ: Θ.ΠΑΝΑΓΟΤΛΙΑ ΣΗΛ. 2132010130 ΑΠΟΦΑΖ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟ ΣΡΙΠΟΛΗ ΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΔΗΜΟ ΣΡΙΠΟΛΗ ΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΩΝ ΧΩΡΩΝ 2015 ΔΗΜΟ ΣΡΙΠΟΛΗ ΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΩΝ ΧΩΡΩΝ Σο παρόν αποτελεί ςχζδιο κανονιςτικισ διάταξθσ, προσ δθμόςια διαβοφλευςθ όπου ρυκμίηει τθν διάκεςθ και χριςθ των κοινόχρθςτων χώρων ςυνολικά

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο Διιεληθή 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΑΠΟΠΑΜΑ Αξηζ.Απνθ.23/2013 Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΑΠΔΓΟΤ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΚΛΔΙΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ & ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΑ ΠΔΝΣΔΛΗ Α.Μ.: 75/2012 Σ.Τ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 154.000,00 (ζπκπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΣΟΖΠΖΠ ΞΑΟΑΣΥΟΝΚΔΛΥΛ ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΥΛ ΣΥΟΥΛ Γ. ΘΑΙΑΚΞΑΘΑΠ

ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΣΟΖΠΖΠ ΞΑΟΑΣΥΟΝΚΔΛΥΛ ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΥΛ ΣΥΟΥΛ Γ. ΘΑΙΑΚΞΑΘΑΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΣΟΖΠΖΠ ΞΑΟΑΣΥΟΝΚΔΛΥΛ ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΥΛ ΣΥΟΥΛ Γ. ΘΑΙΑΚΞΑΘΑΠ Άξζξν 1ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνχ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν: 1. Σελ ζέζπηζε πξνδηαγξαθψλ θαη θαλφλσλ γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα