ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ"

Transcript

1 Απόθαζε γηα ηξνπνπνίεζε ηωλ ππ αξ. 354/ & 280/ θαλνληζηηθώλ απνθάζεωλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πεξί «Καλνληζκνύ θαζαξηόηεηαο θαη πξνζηαζίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο» ΤΟ ΓΖΜΟΤΗΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΗΟ ΑΠΟΦΑΣΗΕΔΗ Σελ ηξνπνπνίεζε ησλ πξνεγνχκελσλ ππ αξ. 354/ θαη 280/ Καλνληζηηθψλ Απνθάζεσλ ηνπ πεξί «Καλνληζκνχ Καζαξηφηεηαο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο». Σελ έθδνζε λένπ ηξνπνπνηεκέλνπ «Καλνληζκνχ Καζαξηφηεηαο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο» (ζηνλ νπνίν δελ ζα εκπεξηέρνληαη ηα πνζά ησλ πξνζηίκσλ γηα ηελ κε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ σο άλσ Καλνληζκνχ γηα ηα νπνία ζα γίλεη ζπδήηεζε θαη ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο ζε επφκελε ζπλεδξίαζε ηνπ Δεκνηηθνχ πκβνπιίνπ), ν νπνίνο έρεη σο θάησζη: ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 1. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΚΑΙ ΔΝΝΟΙΔ ΑΡΘΡΟ 1 - Αληηθείκελν θαλνληζκνχ ΑΡΘΡΟ 2 - Σαμηλφκεζε ησλ απνξξηκκάησλ ΑΡΘΡΟ 3 - Πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ ΑΡΘΡΟ 4 - Υψξνη παξαγσγήο απνξξηκκάησλ θαη ππεχζπλνη ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ 2. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ ΚΑΣΟΙΚΩΝ - ΓΗΜΟΣΩΝ ΑΡΘΡΟ 5 - Τπνρξεψζεηο ηνπ Δήκνπ ΑΡΘΡΟ 6 - Πεξηπηψζεηο εμαίξεζεο ηνπ Δήκνπ ΑΡΘΡΟ 7 - Τπνρξεψζεηο ππεπζχλσλ γηα ηα εζσηεξηθά κε νγθψδε αζηηθά απνξξίκκαηα ΑΡΘΡΟ 8 - Τπνρξεψζεηο ππεπζχλσλ γηα ηα εζσηεξηθά νγθψδε αζηηθά απνξξίκκαηα ΑΡΘΡΟ 9 - Τπνρξεψζεηο ππεπζχλσλ εηδηθψλ απνξξηκκάησλ ΑΡΘΡΟ 10 - Τπνρξεψζεηο ππεπζχλσλ ηνμηθψλ βιαβεξψλ απνξξηκκάησλ πνπ δελ κεηαθέξνληαη απφ ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Δήκνπ ΑΡΘΡΟ 11 - Τπνρξεψζεηο ππεπζχλσλ ζρεηηθά κε ηελ Αλαθχθισζε 3. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 12 - Τπνρξεψζεηο πεδψλ ΑΡΘΡΟ 13 - Τπνρξεψζεηο θαηαζηεκάησλ επηρεηξήζεσλ ΑΡΘΡΟ 14 - Καζαξηφηεηα δεκνηηθψλ ε δεκνζίσλ ρψξσλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο ΑΡΘΡΟ 15 - Καζαξηφηεηα αγνξψλ θαη ιατθψλ αγνξψλ ΑΡΘΡΟ 16 - Τπαίζξηα απνζήθεπζε πιηθψλ ΑΡΘΡΟ 17 - Καζαξηφηεηα ηδησηηθψλ ρψξσλ (ζηεγαζκέλσλ ή κε) ΑΡΘΡΟ 18 - Καζαξηφηεηα νηθνπέδσλ ΑΡΘΡΟ 19 - Μεηαθνξά θαη θνξηνεθθφξησζε αληηθεηκέλσλ ΑΡΘΡΟ 20 - Εγθαηαιειεηκκέλα Ορήκαηα Μεραλήκαηα ζε θνηλφρξεζηνπο ή ηδησηηθνχο ρψξνπο (νηθφπεδα) ΑΡΘΡΟ 21 - Πξνζηαζία Πεξηβάιινληνο θαη πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Δήκνπ

2 4. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ ΔΚΣΔΛΔΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΘΡΟ 22 - Τπνρξεψζεηο ππεπζχλσλ εθηέιεζεο νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ ΑΡΘΡΟ 23 - Άιιεο ππνρξεψζεηο ππεπζχλσλ ΑΡΘΡΟ 24 - Έιεγρνο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ Δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνχ ΑΡΘΡΟ 25 - Επηβνιή θπξψζεσλ ΑΡΘΡΟ 26 - Έλαξμε ηζρχνο ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΚΑΙ ΔΝΝΟΙΔ ΑΡΘΡΟ 1 Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ είλαη: Η ηήξεζε ηεο θαζαξηφηεηαο ηεο πφιεο θαη ε δηαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο πγείαο. Η ζσζηή δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ, ζηεξεψλ απνβιήησλ (ζπζθεπαζία, ζπιινγή, απνθνκηδή, αλαθχθισζε, δηάζεζε) κε κεζφδνπο πνπ δελ επηβαξχλνπλ ην πεξηβάιινλ. Η πξνζηαζία ηεο θχζεο, ηεο αηκφζθαηξαο, ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ππνγείσλ λεξψλ, ηεο αηζζεηηθήο ηεο πφιεο θαη γεληθά ε ιήςε φισλ ησλ πξνιεπηηθψλ κέηξσλ γη απηνχο ηνπο ζθνπνχο. Η επαηζζεηνπνίεζε θαη ελεξγνπνίεζε ησλ πνιηηψλ - θαηνίθσλ ζε ζέκαηα θαζαξηφηεηαο θαη πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο κέζα απφ ηε ζσζηή πιεξνθφξεζε θαη εθπαίδεπζε Σέινο, ε γλωζηνπνίεζε θαη ζπκκφξθσζε ησλ θαηνίθσλ ζηηο ζρεηηθέο δεκνηηθέο δηαηάμεηο. ΑΡΘΡΟ 2 Σαμηλόκεζε ηωλ απνξξηκκάηωλ Ωο απνξξίκκαηα - ζηεξεά απφβιεηα λννχληαη φιεο νη νπζίεο ή αληηθείκελα, θπξίσο ζηεξεάο κνξθήο, πνπ πξνέξρνληαη απφ αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο ή θπζηθνχο θχθινπο θαη παξάγνληαη ζε ρψξνπο δηαβίσζεο εξγαζίαο, παξαγσγήο, ςπραγσγίαο θαη γεληθψο αζηηθνχ πεξηβάιινληνο, πνπ είλαη εγθαηαιειεηκκέλα ή πξφθεηηαη λα εγθαηαιεηθζνχλ. Απηά ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία θαη ηηο νδεγίεο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο ηαμηλνκνχληαη ζε: 1) ΑΣΙΚΑ: Σα αζηηθά απνξξίκκαηα πεξηιακβάλνπλ: α) Εζσηεξηθά απνξξίκκαηα, πνπ πξνέξρνληαη απφ νηθίεο, θαηαζηήκαηα, γξαθεία, βηνκεραληθνχο, βηνηερληθνχο θαη επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο, λνζνθνκεία, ηδξχκαηα, εθθιεζίεο, ζρνιεία θαη γεληθά απφ φινπο ηνπο ρψξνπο φπνπ εθδειψλνληαη αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο. β) Εμσηεξηθά απνξξίκκαηα, νπνηαζδήπνηε θχζεσο θαη πξνέιεπζεο πνπ βξίζθνληαη ζε νδνχο, θνηλνρξήζηνπο ρψξνπο, αθάιππηα νηθφπεδα θ.ιπ. γ) Πξντφληα θεπνπξηθψλ εξγαζηψλ (θιαδηά, θχιια, ρφξηα, ρψκα, θνπξφρσκα θ.ιπ.). δ) Επηθίλδπλα νηθηαθά απνξξίκκαηα (ζε κηθξέο πνζφηεηεο) φπσο κπαηαξίεο, θάξκαθα, ζχξηγγεο θ.ιπ. ε) Ογθψδε αζηηθά απνξξίκκαηα (παιαηά έπηπια, άρξεζηεο νηθηαθέο ζπζθεπέο, ζηξψκαηα θ.ιπ.).

3 2) ΔΙΓΙΚΑ: Σα εηδηθά απνξξίκκαηα πεξηιακβάλνπλ: α) Τπφινηπα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε δξαζηεξηφηεηα βηνκεραληψλ, βηνηερληψλ, εξγαζηεξίσλ, ζπλεξγείσλ, θαζψο θαη άιισλ κνλάδσλ παξαγσγήο (κέηαιια, μχιν, ραξηί, πιαζηηθά, έιαηα θαη ιίπε ξνχρα, πθάζκαηα, ξεηίλεο, ρξεζηκνπνηεκέλα νξπθηέιαηα θ.ιπ.) θαη δελ κνηάδνπλ κε ηα αζηηθά, ιφγσ φγθνπ, πνζφηεηαο, πνηφηεηαο, δπλαηφηεηαο κεηαθνξάο θαη ηειηθήο επεμεξγαζίαο. β) Τπφινηπα ζεξαπεπηεξίσλ γεληθψο εθηφο ησλ κνιπζκαηηθψλ απνβιήησλ, παζνινγναλαηνκηθά, κηθξνβηνινγηθά, αηκαηνινγηθά εξγαζηήξηα, θ.ιπ., ηα νπνία νδεγνχληαη ππνρξεσηηθά πξνο θαχζε ζε εηδηθνχο θιίβαλνπο. γ) Απνξξίκκαηα θαη ππφινηπα θαζαξηζκνχ λεθηξνηαθεηαθψλ ρψξσλ. δ) Πξντφληα θαη πιηθά πξνεξρφκελα απφ εθζθαθέο θαηεδαθίζεηο θαη γεληθά νηθνδνκηθέο εξγαζίεο. ε) Απφβιεηα κε δπλάκελα λα κεηαθεξζνχλ δηα ησλ ζπλεζηζκέλσλ κεζφδσλ, ηξφπσλ θαη νρεκάησλ. ζη) Απηνθίλεηα, νρήκαηα, ζθάθε θαη κεραλήκαηα γεληθψο, θαζψο θαη κέξε απηψλ, άρξεζηα ή εγθαηαιειεηκκέλα ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 3. ΣΟΞΙΚΑ - ΒΛΑΒΔΡΑ Ωο ηνμηθά - βιαβεξά απνξξίκκαηα ζεσξνχληαη φια ηα απνξξίκκαηα πνπ πεξηέρνπλ νπζίεο πνπ εγθπκνλνχλ θηλδχλνπο γηα ηελ πγεία θαη ην πεξηβάιινλ (γεσξγηθά ρεκηθά απφβιεηα, ξαδηελεξγά εθξεθηηθά, ηνμηθά, ηππνγξαθείνπ θ.ιπ.), ησλ νπνίσλ ε ζπιινγή, ε απνθνκηδή θαη ε ηειηθή δηάζεζε γίλεηαη κε εηδηθνχο θαη αζθαιείο ηξφπνπο δηαθνξεηηθνχο απφ ηνπο ζπλήζεηο. ΑΡΘΡΟ 3 Πξνζδηνξηζκόο ηεο δηαρείξηζεο ηωλ απνξξηκκάηωλ Δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ είλαη ε ζπιινγή, ε κεηαθνξά, ε δηαινγή, ε απνζήθεπζε θαη ε ελαπφζεζε ηνπο, θαζψο θαη νη αλαγθαίεο εξγαζίεο επεμεξγαζίαο ηνπο γηα ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε, αλάθηεζε ή αλαθχθισζε πξψησλ πιψλ θαη πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο παξαθάησ έλλνηεο: α) πιινγή: Ο ηξφπνο ζπζθεπαζίαο θαη πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ησλ απνξξηκκάησλ κέρξη λα πξαγκαηνπνηεζεί ε παξαιαβή ηνπο απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Δήκνπ. β) Γηαινγή ζηελ πεγή: Όινη νη ηξφπνη θαη κέζνδνη αξρηθήο ζπιινγήο πιηθψλ κε ζθνπφ ηελ αλαθχθισζε, επαλαρξεζηκνπνίεζε ή αλάθηεζή ηνπο. γ) Απνθνκηδή: Όιεο νη εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ ζηελ παξαιαβή θαη θφξησζε ησλ απνξξηκκάησλ απφ ηνπο ρψξνπο πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ζηα κέζα κεηαθνξάο θαη ζηνπο ηφπνπο δηάζεζεο. δ) Γηάζεζε: Όιεο νη εξγαζίεο πνπ γίλνληαη ζην ρψξν ηειηθήο απνθνκηδήο θαη ελαπφζεζεο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ δηαθχιαμε ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο, θαζψο θαη νη εξγαζίεο αλαθχθισζεο, επαλαρξεζηκνπνίεζεο, αλάθηεζεο θαη παξαγσγήο ελέξγεηαο. ε) Καζαξηόηεηα εμωηεξηθώλ ρώξωλ: Όιεο νη εξγαζίεο ζπιινγήο θαη απνκάθξπλζεο απνξξηκκάησλ πνπ βξίζθνληαη ζε νδνχο, πιαηείεο, θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο θαη γεληθψο εθηάζεηο, αζιεηηθνχο ρψξνπο θ.ιπ. ζη) ηαζκόο κεηαθόξηωζεο απνξξηκκάηωλ (.Μ.Α ): Υψξνο εγθαηαζηάζεσλ πνπ κεηαθέξνληαη απνξξίκκαηα απφ ηνπο Δήκνπο ηνπ ιεθαλνπεδίνπ κε πξννξηζκφ ηελ ηειηθή επεμεξγαζία ή ηελ απφξξηςή ηνπο ζηηο ρσκαηεξέο.

4 ΑΡΘΡΟ 4 Υώξνη παξαγωγήο απνξξηκκάηωλ θαη ππεύζπλνη ηήξεζεο ηωλ δηαηάμεωλ Οη ρψξνη παξαγσγήο απνξξηκκάησλ θαη νη ππεχζπλνη ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, πξνζδηνξίδνληαη σο αθνινχζσο: 1) Καηνηθίεο. Θεσξνχληαη νη απηνηειείο ρψξνη φπνπ θαηνηθνχλ κφληκα ή πξφζθαηξα, κεκνλσκέλα άηνκα νηθνγέλεηεο θαη ηα ζπγθξνηήκαηα θαηνηθηψλ (πνιπθαηνηθίεο). Τπεχζπλνη είλαη, γηα κελ ηηο νηθνγέλεηεο (κε ή ρσξίο ηέθλα) νη δχν ζχδπγνη, γηα δε ηνπο θνηλνρξήζηνπο ρψξνπο ησλ πνιπθαηνηθηψλ θαη ζπγθξνηεκάησλ ν δηαρεηξηζηήο. Αλ δελ ππάξρεη δηαρεηξηζηήο, φινη νη ηδηνθηήηεο ησλ δηακεξηζκάησλ θαη θαηαζηεκάησλ ηνπ θηεξίνπ. 2) Καηαζηήκαηα Δπηρεηξήζεηο. Θεσξνχληαη νη απηνηειείο ρψξνη φπνπ ιεηηνπξγνχλ θάζε θχζεσο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο, θάζε είδνπο εξγαζηήξηα θαη βηνηερλίεο. Τπεχζπλνη ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ είλαη: Γηα ηηο πξνζσπηθέο επηρεηξήζεηο, ν ηδηνθηήηεο ή ν δηεπζπληήο Γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξίεο, ν Πξφεδξνο, Αληηπξφεδξνο, Δηεπζχλσλ χκβνπινο θαη Γεληθφο Δηεπζπληήο ή ν εθπξφζσπνο θαηά ην θαηαζηαηηθφ. Γηα εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, ν δηαρεηξηζηήο ηνπο Γηα νκφξξπζκεο θαη εηεξφξξπζκεο εηαηξείεο, ν δηαρεηξηζηήο Γηα ζπλεηαηξηζκνχο, ν Πξφεδξνο θαη ην Δηνηθεηηθφ πκβνχιην Γηα σκαηεία, ν Πξφεδξνο θαη ην Δηνηθεηηθφ πκβνχιην Γηα θνηλνπξαμίεο απνηεινχκελεο απφ θπζηθά πξφζσπα, ηα πξφζσπα πνπ ηηο απνηεινχλ Γηα θνηλνπξαμίεο απνηεινχκελεο απφ λνκηθά πξφζσπα, νη λνκηθνί εθπξφζσπνη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ ηηο απνηεινχλ 3) Γξαθεία. Θεσξνχληαη νη απηνηειείο ρψξνη φπνπ αζθνχληαη νπνηαδήπνηε επαγγέικαηα κφληκα ή πξφζθαηξα, ζηνπο νπνίνπο ππεχζπλνο είλαη ν θχξηνο, ν λνκέαο ή ν θάηνρνο απηνχ. 4) Οηθόπεδα. Θεσξνχληαη νη αθάιππηνη ρψξνη, πεξηθξαγκέλνη ή κε εληφο ή εθηφο ζρεδίνπ. Τπεχζπλνο είλαη ν ηδηνθηήηεο ή ν λνκέαο ή ν θάηνρνο απηψλ. 5) Βηνκεραληθέο ε Βηνηερληθέο κνλάδεο θαη εξγαζηήξηα ζεσξνχληαη νη ζηεγαζκέλνη ή ππαίζξηνη ρψξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο γηα ηηο παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπο. ηηο κνλάδεο απηέο, ππεχζπλνο είλαη ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν, νξηδφκελν εθάζηνηε απφ ηε δηεχζπλζε ηεο κνλάδαο θαη γλσζηνπνηνχκελν ζην Δήκν. Αλ δελ έρεη νξηζηεί ηέηνην πξφζσπν, ππεχζπλνη ζεσξνχληαη ν ηδηνθηήηεο θαη ν δηεπζπληήο ηεο κνλάδαο. 6) Οηθνδνκηθέο εξγαζίεο. Ωο ππεχζπλνη γεληθψο νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ, πξνζδηνξίδνληαη νη ηδηνθηήηεο ή νη λνκείο ησλ αθηλήησλ θαη νη επηβιέπνληεο κεραληθνί θαη νη εξγνιάβνη (ζπλππεχζπλνη). Ωο ππεχζπλνη έξγσλ δεκνζίσλ νξγαληζκψλ, πξνζδηνξίδνληαη νη αληίζηνηρνη εξγνιάβνη ηνπ έξγνπ θαη νη επηβιέπνληεο κεραληθνί. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β' ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ & ΣΩΝ ΚΑΣΟΙΚΩΝ ΓΗΜΟΣΩΝ ΑΡΘΡΟ 5 Τπνρξεώζεηο ηνπ Γήκνπ Οη ππνρξεψζεηο ηνπ Δήκνπ είλαη: 1) Η ζπιινγή, απνθνκηδή, κεηαθνξά θαη δηάζεζε ησλ κε νγθσδψλ αζηηθψλ απνξξηκκάησλ, έηζη φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 2 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. Η απνθνκηδή γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ πέληε θνξέο ηελ εβδνκάδα κε βάζε ην πξφγξακκα

5 πνπ θαηαξηίδεη ν αξκφδηνο Αληηδήκαξρνο κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ. Σα απνξξίκκαηα κεηαθέξνληαη κε εηδηθά απηνθίλεηα ηνπ Δήκνπ ζε ζηαζκφ κεηαθφξησζεο, ην ΥΤΣΑ ή φπνπ αιινχ νξίζεη ν Εληαίνο χλδεζκνο Δήκσλ θαη Κνηλνηήησλ Αηηηθήο (Δ..Γ.Κ.Ν.Α ), ηα δε αλαθπθιψζηκα πιηθά, ζε ρψξνπο δηαρείξηζεο απηψλ. Ο Δήκνο νθείιεη λα δηαηεξεί ηα κέζα πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ζε θαιή θαηάζηαζε θαη λα πξνβαίλεη ζε ζπρλφ πιχζηκν, απνιχκαλζε θαη ζπληήξεζή ηνπο. 2) Η απνθνκηδή, κεηαθνξά θαη δηάζεζε ησλ νγθσδψλ αζηηθψλ απνξξηκκάησλ, έηζη φπσο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 2 παξ.1 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ (παιηά έπηπια, άρξεζηεο νηθηαθέο ζπζθεπέο, ζηξψκαηα, θ.ιπ.) γίλεηαη ηα αξγφηεξν κέζα ζε 10 εκέξεο απφ ηελ εηδνπνίεζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο θαζαξηφηεηαο ηνπ Δήκνπ (ηει & ) ή βάζεη θάπνηνπ άιινπ εηδηθνχ πξνγξάκκαηνο απνθνκηδήο πνπ θαηαξηίδεη ε ππεξεζία θαζαξηφηεηαο ηνπ Δήκνπ. Οη ελδηαθεξφκελνη νθείινπλ, πξηλ απφ ηελ απνθνκηδή νγθσδψλ δεκνηηθψλ απνξξηκκάησλ, λα πξνθαηαβάινπλ ην πξνβιεπφκελν ηέινο απνθνκηδήο αλά νγθψδεο αληηθείκελν (αλάινγα κε ην βάξνο, ηνλ φγθν θ.ιπ.), φπσο απηφ θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Δεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 3) Η απνθνκηδή, κεηαθνξά θαη δηάζεζε ησλ εηδηθψλ απνξξηκκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν, 2 παξ. 2γ, εθφζνλ ν Δήκνο έρεη ηε δπλαηφηεηα θαη ηε ζρεηηθή ππνδνκή. Η απνθνκηδή γίλεηαη βάζεη ηδηαίηεξνπ πξνγξάκκαηνο απνθνκηδήο θαη αθνχ πξνεγνπκέλσο νη ελδηαθεξφκελνη έρνπλ θαηαβάιιεη, ην εηδηθφ ηέινο απνθνκηδήο εηδηθψλ απνξξηκκάησλ, ην νπνίν θαζνξίδεηαη κε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Δεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 4) Η θαζαξηφηεηα ησλ εμσηεξηθψλ ρψξσλ, δειαδή φιεο νη εξγαζίεο ζπιινγήο θαη απνκάθξπλζεο ζθνππηδηψλ θαη κηθξναπνξξηκκάησλ πνπ βξίζθνληαη ζε νδνχο, πιαηείεο, άιζε, θνηλνρξήζηνπο ρψξνπο γεληθψο θαη εθηάζεηο. Η ζπρλφηεηα θαη νη κέζνδνη θαζαξηζκνχ νξίδνληαη απφ ην Δήκν, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ αλαγθψλ, ησλ δπλαηνηήησλ θαη ησλ δηαζεζίκσλ κέζσλ. ε πνιπζχρλαζηεο πεξηνρέο θαη νδνχο, ν θαζαξηζκφο γίλεηαη αλά εκέξα ή ην αξγφηεξν αλά ηξηήκεξν (ΜΕΣΡΟ, αγνξά, θ.ιπ.). ηνλ ππφινηπφ Δήκν ν νδνθαζαξηζκφο γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην κήλα. Γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ εμσηεξηθψλ ρψξσλ θαζαξψλ, ν Δήκνο ππνρξενχηαη λα ηνπνζεηεί θαηά ππθλά δηαζηήκαηα θαιαίζζεηα θαη εχρξεζηα δνρεία απνξξηκκάησλ ή άιινπο εηδηθνχο θάδνπο ππνδνρήο ππνινίπσλ θαηαλάισζεο, κηθξναληηθεηκέλσλ θ.ιπ., ηα νπνία νθείιεη λα δηαηεξεί θαζαξά, απνθνκίδνληαο ην πεξηερφκελφ ηνπο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. 5) Η ελεκέξσζε ησλ θαηνίθσλ - δεκνηψλ γηα ηα πξνγξάκκαηα θαη δξνκνιφγηα νρεκάησλ απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ, ηηο ηπρφλ αιιαγέο, ηα πξνγξάκκαηα θαη δξνκνιφγηα ησλ κεραληθψλ ζαξψζξσλ θαη ηηο ψξεο θαη εκέξεο πιπζίκαηνο ησλ νδψλ, θνηλνρξήζησλ ρψξσλ θαη θάδσλ. 6) Η ιήςε εθηάθησλ κέηξσλ γηα ηελ θαζαξηφηεηα ηεο πφιεο, φηαλ απηφ απαηηείηαη, ιφγσ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ ή ηνπηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ. 7) Η πξνψζεζε πξνγξακκάησλ αλαθχθισζεο, γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ. 8) Η γλσζηνπνίεζε ζηνπο θαηνίθνπο, ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ φπσο πξνβιέπεη ην άξζξν 79 ηνπ Δεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθα. ΑΡΘΡΟ 6 Πεξηπηώζεηο εμαίξεζεο ηνπ Γήκνπ Ο Δήκνο δελ ππνρξενχληαη: α) ηε ζπιινγή θαη απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ απνβιήησλ ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 3 φζσλ ραξαθηεξίδνληαη σο ηνμηθά - επηθίλδπλα ε δηέπνληαη απφ εηδηθέο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο φπσο: Ραδηελεξγά απφβιεηα Εθξεθηηθέο, εχθιεθηεο θαη δηαβξσηηθέο νπζίεο Πηψκαηα κεγάισλ δψσλ

6 Γεσξγηθά απφβιεηα πξνεξρφκελα απφ πεξηηηψκαηα δψσλ ή απφ ρξήζε γεσξγηθψλ θαξκάθσλ, εληνκνθηφλσλ θ.ιπ. Τγξά απφβιεηα ζε δίθηπα απνρεηεχζεσλ Τγξά θαηαιπηηθψλ απηνθηλήησλ β) ηελ άξζε θαη κεηαθνξά νγθσδψλ θαη βαξέσλ νρεκάησλ ή κεραλεκάησλ εξγνζηαζίσλ θαη βηνηερληψλ, πνπ εγθαηαιείπνληαη ζε ηδησηηθνχο ή θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο. γ) ην θαζαξηζκφ αιζψλ, πάξθσλ, πξναπιίσλ θαη πξαζηψλ, πνπ αλήθνπλ ζε ηδησηηθνχο ή δεκφζηνπο θνξείο. δ) ε πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο, ιήςεο εθηάθησλ κέηξσλ γηα ιφγνπο δεκφζηαο ηάμεο ή δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο ησλ ρψξσλ δηάζεζεο απνξξηκκάησλ (Υ.Τ.Σ.Α -.Μ.Α θ.ιπ. ), ν Δήκνο κεηά απφ ελεκέξσζε ησλ δεκνηψλ, κπνξεί ηνπηθά ή ζπλνιηθά λα ηξνπνπνηεί ή θαη λα δηαθφπηεη ηα πξνγξάκκαηα απνθνκηδήο, κέρξη λα γίλεη άξζε ησλ έθηαθησλ κέηξσλ ή λα επαλαιεηηνπξγήζνπλ νη ρψξνη δηάζεζεο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ν Δήκνο ιακβάλεη θάζε πξφζθνξν κέηξν γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο επηβάξπλζεο ηεο πγείαο ησλ πνιηηψλ. Καζαξηόηεηα δεκνζίωλ θαη δεκνηηθώλ ρώξωλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηδηωηηθέο εθδειώζεηο α) Η θαζαξηφηεηα ησλ δεκνζίσλ θαη δεκνηηθψλ ρψξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ δηάθνξνπο θνξείο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εθδειψζεσλ, αλήθεη ζηνπο δηνξγαλσηέο, νη νπνίνη νθείινπλ λα δηαηεξνχλ ηνπο ρψξνπο πνπ δηαηίζεληαη θαζαξνχο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εθδειψζεσλ θαη λα ηνπο απνδίδνπλ ζηε θνηλή ρξήζε κεηά ην πέξαο ησλ εθδειψζεσλ ζηελ θαηάζηαζε πνπ ηνπο παξέιαβαλ. β) Ο Δήκνο αλαιακβάλεη ηελ απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ κεηά ην πέξαο ησλ εθδειψζεσλ κφλν θαηφπηλ ζπλελλνήζεσο κε ηνπο δηνξγαλσηέο κε ην αξκφδην Σκήκα Καζαξηφηεηαο θαη θαηαβνιήο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ηέινπο, φπσο ζα θαζνξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Δεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. ε θάζε πεξίπησζε ηα απνξξίκκαηα πξέπεη λα απνζεθεχνληαη πξνζσξηλά ζε κέζα κεραληθήο απνθνκηδήο θαηά ππφδεημε ηνπ αξκνδίνπ ηκήκαηνο. ηνπο παξαβάηεο ηεο δηάηαμεο απηήο ν Δήκνο επηβάιιεη πξφζηηκν, αλάινγα κε ηελ έθηαζε ηεο ξχπαλζεο. ΑΡΘΡΟ 7 Τπνρξεώζεηο ππεπζύλωλ γηα ηα εζωηεξηθά κε νγθώδε αζηηθά απνξξίκκαηα. 1) Οη ππεχζπλνη γηα ηα απνξξίκκαηα απηά, έηζη φπσο ραξαθηεξίδνληαη ζην άξζξν 4 παξ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, είλαη ππνρξεσκέλνη λα γλσξίδνπλ ην πξφγξακκα απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ πνπ ν Δήκνο έρεη θαηαξηίζεη γηα ηελ γεηηνληά ηνπο. Σελ εκέξα δηέιεπζεο ηνπ απνξξηκκαηνθφξνπ νθείινπλ λα έρνπλ ζπζθεπαζκέλα ηα απνξξίκκαηά ηνπο ζε πιαζηηθνχο αλζεθηηθνχο ζάθνπο ηνπο νπνίνπο λα έρνπλ ηνπνζεηήζεη κέζα ζηνλ θάδν κεραληθήο απνθνκηδήο ή ζε ζπκπηεζηή πνπ βξίζθεηαη πιεζηέζηεξα ζηελ νηθία ή ηελ επαγγεικαηηθή ζηέγε ηνπο, πξηλ ηελ ψξα δηέιεπζεο ηνπ απνξξηκκαηνθφξνπ. 2) Η πξνκήζεηα θαη ε ηνπνζέηεζε ησλ θάδσλ απνθνκηδήο θαη αλαθχθισζεο είλαη ππνρξέσζε ησλ αξκνδίσλ Τπεξεζηψλ ηνπ Δήκνπ. Οη θάδνη απνξξηκκάησλ, αλαθχθισζεο, ζπκπηεζηέο θαη θάζε άιιν κέζν πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο απνξξηκκάησλ, ηνπνζεηνχληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο, θαηφπηλ εηζήγεζεο ηνπ ηκήκαηνο θαζαξηφηεηαο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Δήκνπ. Οη θάδνη απνξξηκκάησλ θαη αλαθχθισζεο ηνπνζεηνχληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο, βάζεη ηνπ θαλνληζκνχ θαζαξηφηεηαο, θαηφπηλ κειέηεο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Καζαξηφηεηαο. Η Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο ηνπ Δήκνπ είλαη ε κφλε αξκφδηα ππεξεζία γηα ηε κεηαθίλεζε ή αιιαγή ζέζεο (κφληκεο ή πξνζσξηλήο) ησλ θάδσλ. Η κεηαθίλεζε θαη αιιαγή ηεο ζέζεο ησλ θάδσλ απφ ηξίηνπο (θαηνίθνπο - δεκφηεο) δελ επηηξέπεηαη. ηνπο παξαβάηεο επηβάιιεηαη πξφζηηκν. ε ππνηξνπή ην πνζφ ηξηπιαζηάδεηαη.

7 Η ηνπνζέηεζε ηωλ θάδωλ ζε εζνρέο ζα γίλεηαη βάζεη ηωλ παξαθάηω: α) Ο αξηζκφο ησλ θάδσλ ππνινγίδεηαη αλάινγα κε ησλ φγθν ησλ απνξξηκκάησλ ηνπ θάζε θηηξίνπ. i) Κάδνο 240 lt εμππεξεηεί κέρξη 3 νηθνγέλεηεο θαη ηνπνζεηείηαη κφλν ζε δξφκνπο κε κηθξφ πιάηνο νδνζηξψκαηνο θαη ζε δξφκνπο κε αλσθέξεηα. ii) Κάδνο 660 lt εμππεξεηεί πάλσ απφ 8 θαη φρη πεξηζζφηεξεο απφ 12 νηθνγέλεηεο. iii) Κάδνο lt εμππεξεηεί πάλσ απφ 10 θαη φρη πεξηζζφηεξεο απφ 18 νηθνγέλεηεο. Η Επηινγή ηνπ φγθνπ ηνπ θάδνπ ζα γίλεηαη, αλάινγα κε ηνλ φγθν απνξξηκκάησλ θάζε νηθνγέλεηαο, κε πξφηαζε θαηφπηλ δηεξεχλεζεο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο (ηκήκα θαζαξηφηεηαο). β) Η ηνπνζέηεζε ησλ θάδσλ πξαγκαηνπνηείηαη βάζεη ησλ θαησηέξσ: i. Όηαλ ν θάδνο πξφθεηηαη λα εμππεξεηήζεη έλα θηίξην, ηφηε ηνπνζεηείηαη κπξνζηά απφ ηελ είζνδν ηνπ ή ζηελ πξφζνςε ηνπ νηθνπέδνπ ηνπ (φρη κεζνηνηρία κε ηα παξαθείκελα νηθήκαηα). ii. Όηαλ ν θάδνο πξφθεηηαη λα εμππεξεηήζεη δχν θηίξηα, ηφηε ηνπνζεηείηαη ζηε κεζνηνηρία ησλ δχν θηηξίσλ. Όηαλ ππάξρνπλ είζνδνη ή βηηξίλεο θαηαζηεκάησλ θαη ππάξρεη κηθξφ πεδνδξφκην, ηφηε ε ηνπνζέηεζε γίλεηαη ζηελ είζνδν ηεο νηθνδνκήο κε ηα πεξηζζφηεξα δηακεξίζκαηα. iii. Όηαλ ν θάδνο πξφθεηηαη λα εμππεξεηήζεη πεξηζζφηεξα ησλ δχν θηηξίσλ, ηφηε ηνπνζεηείηαη κπξνζηά ζηελ είζνδν ηνπ θηηξίνπ κε ην κεγαιχηεξν αξηζκφ θαηνηθηψλ. ε θάζε πεξίπησζε ιακβάλεηαη ππφςε θαη ην είδνο ηνπ θαηαζηήκαηνο ηεο πεξηνρήο. ε θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο (εζηηαηφξηα θαη θαηαζηήκαηα πξνεηνηκαζίαο θαη παξνρήο εηδψλ δηαηξνθήο) πνπ παξάγνπλ κεγάιεο πνζφηεηεο ζθνππηδηψλ, ν θάδνο απνθνκηδήο ηνπνζεηείηαη ζηελ είζνδν ηεο νηθνδνκήο θνληά ζηα θαηαζηήκαηα. iv. ηα Super Market, ν θάδνο ηνπνζεηείηαη ζηε πξφζνςε ηνπ θαηαζηήκαηνο ζε ζπλελλφεζε κε ηε δηεχζπλζε ηεο επηρείξεζεο. v. Όηαλ έλαο πεδφδξνκνο απαηηεί κέρξη 4 θάδνπο, απηνί ηνπνζεηνχληαη ζηελ αξρή θαη ην ηέινο ηνπ πεδφδξνκνπ. Αλ ν απαηηνχκελνο αξηζκφο ησλ θάδσλ είλαη κεγαιχηεξνο απφ 4, ηφηε νη θάδνη ηνπνζεηνχληαη κπξνζηά ζηελ είζνδν ησλ πνιπθαηνηθηψλ ηνπ πεδφδξνκνπ. vi. Δελ ηνπνζεηνχληαη θάδνη απνθνκηδήο: - ζε γσλίεο δξφκσλ - ζε ζεκαηνδφηεο - ζε δηαβάζεηο πεδψλ - ζε ξάκπεο αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο - ζε ζηάζεηο ιεσθνξείσλ - ζε ξάκπεο αζζελνθφξσλ - κπξνζηά ζε εθθιεζίεο - ζε ρψξνπο φπνπ ελδέρεηαη λα δεκηνπξγήζνπλ πξνβιήκαηα αζθάιεηαο. γ) Οη θάδνη ηνπνζεηνχληαη ζε εζνρέο πνπ νθείινπλ λα έρνπλ θαηαζθεπαζηεί πξηλ ηελ ρξήζε ησλ λεναλεξγεζείζσλ νηθνδνκψλ (ππνρξεσηηθή ηνπνζέηεζε θάδσλ απνξξηκκάησλ) ή θαηφπηλ κειέηεο ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο απφ ην Δήκν γηα θαηαζθεπή εζνρήο ζε παιαηέο νηθνδνκέο. Απαγνξεχεηαη ε παξεκπφδηζε θαηαζθεπήο εζνρήο γηα ηνπνζέηεζε κέζσλ κεραληθήο απνθνκηδήο (θάδσλ) θαη ε απζαίξεηε αθαίξεζε απηψλ ή ε απνκάθξπλζε ηνπο.

8 ε πεξίπησζε θιεηζίκαηνο εζνρήο ηνπνζέηεζεο θάδσλ, νη ηδηνθηήηεο ηνπ αθηλήηνπ ή νη δηαρεηξηζηέο ησλ πνιπψξνθσλ θηηξίσλ, ρξεψλνληαη ηα έμνδα ησλ εξγαζηψλ απνθαηάζηαζεο ηεο εζνρήο θαη επηβάιιεηαη πξφζηηκν. ε ππνηξνπή δηπιαζηάδεηαη ην πξφζηηκν. 3) Η δηαηήξεζε ησλ θάδσλ ( 660lt-1100lt) θαζαξψλ θαη ρσξίο ππφινηπα απνξξηκκάησλ είλαη ππνρξέσζε ησλ ππεπζχλσλ ηνπ άξζξνπ 5. 4) Ιδηψηεο ή επηρεηξήζεηο πνπ δηαηεξνχλ δηθά ηνπο κέζα πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο απνξξηκκάησλ (θάδνπο, ζπκπηεζηέο, θαιάζηα θ.ιπ.) ηα νπνία βξίζθνληαη ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ή ζε αθάιππηνπο ηδησηηθνχο ρψξνπο, νθείινπλ λα ηα δηαηεξνχλ θαζαξά θαη λα πξνζηαηεχνπλ ην πεξηβάιινλ απφ θηλδχλνπο δηαξξνήο ή δηαζπνξάο απνβιήησλ. ε άιιε πεξίπησζε ν Δήκνο επηβάιιεη πξφζηηκν ζε ηδηψηεο θαη ζε επηρεηξήζεηο. 5) Γηα ιφγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αηζζεηηθή ηεο πφιεο θαη ηε δεκφζηα πγεία δελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε ζθνππηδηψλ έμσ απφ ηνπο θαζνξηζκέλνπο θάδνπο κεραληθήο απνθνκηδήο ε ζπκπηεζηή. Γηα φζνπο παξαβαίλνπλ ηελ δηάηαμε απηή, ν Δήκνο επηβάιιεη πξφζηηκν θαη παξάιιεια δηαπηζηνπκέλεο ηεο παξαβάζεσο ππνβάιιεηαη έγθιεζε απφ ηνλ Δήκν θαηά ηνπ ππεπζχλνπ. 6) ε πεξίπησζε απφξξηςεο ζάθσλ απνξξηκκάησλ απφ εμψζηε, επηβάιιεηαη πξφζηηκν, ην νπνίν ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο δηπιαζηάδεηαη. 7) ε πεξίπησζε πνπ δελ πξνβιέπεηαη θάδνο απνξξηκκάησλ, θαζψο επίζεο θαη ζε πεξηπηψζεηο, φπνπ νη ζπλζήθεο δελ επηηξέπνπλ ηελ απνθνκηδή (ελδερφκελε δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ΥΤΣΑ), ν πιαζηηθφο ζάθνο κε ηα απνξξίκκαηα είλαη θαιά θιεηζκέλνο, έηζη ψζηε λα απνθιείεηαη ε δηαξξνή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ επί ηεο νδνχ, ηνπνζεηείηαη κπξνζηά απφ ηελ ηδηνθηεζία θάζε θαηνίθνπ ην πνιχ κία ψξα πξηλ απφ ηελ δηέιεπζε ηνπ απνξξηκκαηνθφξνπ θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε απνθνκηδή γίλεηαη λχρηα φρη πξηλ ηηο 10 κ.κ. ε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζή ηνπ έμσ απφ μέλε ηδηνθηεζία ή ην θξέκαζκά ηνπ ζηα δέλδξα, ζηηο θνιψλεο ή νπνπδήπνηε αιινχ. Γηα ηνπο παξαβάηεο ησλ δηαηάμεσλ απηψλ ν Δήκνο επηβάιιεη πξφζηηκν. 8) ε πεξίπησζε κεξηθήο ή νιηθήο θαηαζηξνθήο θάδσλ ή άιισλ κέζσλ απνζήθεπζεο απνξξηκκάησλ, ζα γίλεηαη άκεζε αληηθαηάζηαζε απηψλ θαη ζα επηβάιιεηαη πξφζηηκν. 9) ε πεξίπησζε ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ ή άιινπ είδνπο νρεκάησλ κπξνζηά απφ ηνπο θάδνπο απνξξηκκάησλ, αλαθχθισζεο θαη Containers, κε απνηέιεζκα λα δπζθνιεχεηαη ην έξγν ηεο απνθνκηδήο απηψλ, επηβάιιεηαη πξφζηηκν. ε ππνηξνπή δηπιαζηάδεηαη. 10) Η επηθφιιεζε απηνθφιιεησλ, δηαθεκηζηηθψλ αθηζψλ θαη ε αλαγξαθή ζπλζεκάησλ ζε θάδνπο ή άιια κέζα πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο απνξξηκκάησλ επηζχξεη πξφζηηκν. ε πεξίπησζε ππνηξνπήο δηπιαζηάδεηαη. ΑΡΘΡΟ 8 Τπνρξεώζεηο ππεπζύλωλ γηα ηα εζωηεξηθά νγθώδε αζηηθά απνξξίκκαηα 1) Σα απνξξίκκαηα απηά δελ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ «νηθηαθψλ απνξξηκκάησλ». Παξαιακβάλνληαη απφ ην Δήκν, κφλν θαη εθ' φζνλ δηαζέηεη ηα κέζα θαη έρεη ηε δπλαηφηεηα απνθνκηδήο νγθσδψλ αζηηθψλ απνξξηκκάησλ. Σα απνξξίκκαηα απηά δελ εγθαηαιείπνληαη νπνπδήπνηε, αιιά παξαιακβάλνληαη απφ ην Δήκν θαηφπηλ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο ησλ ππεπζχλσλ κε ηελ Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 5 παξ. 2. ηελ πεξίπησζε πνπ ν Δήκνο δχλαηαη λα απνθνκίζεη ηα απνξξίκκαηα απηά, νη ππεχζπλνη ππνρξενχληαη: Να θαηαβάιινπλ ππέξ ηνπ Δήκνπ ην πξνβιεπφκελν εηδηθφ ηέινο απνθνκηδήο αλά ζαθνχια ή αλά νγθψδεο αληηθείκελν ή αλά θπβηθφ κέηξν ζε πεξίπησζε πνιιψλ νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ.

9 Να κελ βγάδνπλ ηα νγθψδε απνξξίκκαηα ζην πεδνδξφκην απφ πξηλ, αιιά κφλν ηελ εκέξα, ηελ ψξα θαη ζε ζεκείν πνπ ζα θαζνξίζεη ν Δήκνο (θαηφπηλ ζρεηηθήο έγγξαθεο ή ηειεθσληθήο εηδνπνίεζεο). Απαγνξεχεηαη ε ελαπφζεζε νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ ζε πεδνδξφκηα, ζην νδφζηξσκα, ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, κέζα ή έμσ απφ ηνπο θάδνπο απνξξηκκάησλ θαη γεληθά ζε ζεκείν πνπ εκπνδίδεηαη ε θπθινθνξία πεδψλ ή νρεκάησλ πλήζσο ε ελαπφζεζε γίλεηαη κπξνζηά ζηε πφξηα ηνπο. ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα επηβάιιεηαη ε θαηαβνιή πξνζηίκνπ χςνπο αλάινγνπ ηνπ φγθνπ ησλ απνξξηκκάησλ θαη ηεο έθηαζεο ηεο θαηάιεςεο. 2) Εηδηθφηεξα γηα ηα νγθψδε απνξξίκκαηα νηθηαθνχ ηχπνπ ζε πεξηνξηζκέλεο πνζφηεηεο πνπ πξνέξρνληαη απφ θαηαζηήκαηα, γξαθεία θ.ιπ., νη ππεχζπλνη ππνρξενχληαη ζηα πάζεο θχζεσο απνξξίκκαηα ζπζθεπαζίαο πνπ ηνπνζεηνχλ πξνο απνθνκηδή (ραξηνθηβψηηα, μπινθηβψηηα θ.ιπ.) λα έρνπλ πξνεγνπκέλσο ειαρηζηνπνηήζεη ηνλ φγθν ηνπο δηα πηέζεσο, πεξηδέζεσο θ.ιπ. ηνπο κε ζπκκνξθσκέλνπο κε ηελ δηάηαμε απηή ν Δήκνο επηβάιιεη πξφζηηκν. ε πεξίπησζε ππνηξνπήο ή κεγάιεο θαηάιεςεο, δηπιαζηάδεηαη. 3) Εηδηθά γηα ηα πξντφληα θεπεπηηθψλ εξγαζηψλ: Φχιια, μεξά άλζε, ππφινηπα θαζαξηζκνχ θήπσλ, γθαδφλ θ.ιπ., ζπζθεπάδνληαη ζε αλζεθηηθνχο ζάθνπο φπσο ηα νηθηαθά απνξξίκκαηα. ε πεξίπησζε απνξξίςεψο ησλ επί ηνπ πεδνδξνκίνπ αζπζθεχαζηα (ρχκα), επηβάιιεηαη ζηνλ ππεχζπλν πξφζηηκν. ε ππνηξνπή ή κεγάιε θαηάιεςε δηπιαζηάδεηαη. Τπφινηπα θνξκψλ δέλδξσλ, ζάκλσλ, θιαξηψλ θ.ιπ., ζπζθεπάδνληαη ζε ειαθξά δεκάηηα, δεκέλα κε αλζεθηηθφ ζρνηλί ή ζχξκα, γηα ηελ εχθνιε θφξησζή ηνπο. Δελ βγαίλνπλ απφ πξηλ ζην πεδνδξφκην θαη ηζρχνπλ ηα φζα αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Απαγνξεχεηαη ε αλάκεημή ηνπο κε νηθηαθά απνξξίκκαηα. ηνπο παξαβάηεο ν Δήκνο επηβάιιεη πξφζηηκν θαη ζε ππνηξνπή δηπιαζηάδεηαη. ΑΡΘΡΟ 9 Τπνρξεώζεηο ππεπζύλωλ εηδηθώλ απνξξηκκάηωλ 1. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν Δήκνο δηαζέηεη ηελ ππνδνκή θαη έρεη ηε δπλαηφηεηα ηεο ζπιινγήο: α) Εηδηθψλ απνξξηκκάησλ απφ βηνκεραληθέο, βηνηερληθέο θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 2 παξ. 2 εδαθ. α ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, πεξηζπιιέγεη ηα απνξξίκκαηα απηά βάζεη εηδηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ αλαθνηλψλεη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο, νη νπνίνη κε ηελ ζεηξά ηνπο έρνπλ ππνρξέσζε: Να θαηαβάιινπλ ππέξ ηνπ Δήκνπ εηδηθφ ηέινο απνθνκηδήο αλά ζαθνχια ή αλά θπβηθφ κέηξν ή αλά ηφλν, φπσο θαζνξίδνπλ νη εθάζηνηε απνθάζεηο ηνπ Δεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. Επηπιένλ, έρνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ησλ ππεπζχλσλ γηα ηα εζσηεξηθά κε νγθψδε αζηηθά απνξξίκκαηα, έηζη φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 8 παξ. 1. Οη ππεχζπλνη ππνρξενχληαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο απνθνκηδήο λα ηα θξαηνχλ πζθεπαζκέλα ζηα πξναχιηα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη λα κελ ηα βγάδνπλ στο πεδνδξφκην. β) Απαγνξεχεηαη ε ξίςε πξντφλησλ θαη πιηθψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ νηθνδνκηθέο εξγαζίεο, άξζξν 2 παξαγξ.2 εδάθ.δ, κέζα ζε θάδνπο απνθνκηδήο θαη αλαθχθισζεο. Γηα φζνπο παξαβαίλνπλ ηε δηάηαμε απηή, ν Δήκνο επηβάιιεη πξφζηηκν. γ) Εηδηθά γηα ηα απφβιεηα ζεξαπεπηεξίσλ, εθηφο εθείλσλ πνπ εμαηξνχληαη ζην άξζξν 2 παξ. 2 εδαθ. β, νη ππεχζπλνη είλαη ππνρξεσκέλνη: Γηα ηελ αζθαιή ζπζθεπαζία θαη ελαπφζεζε ζε εηδηθνχο θάδνπο. Γηα ηνλ εκθαλή ραξαθηεξηζκφ ηνπο σο «απνξξίκκαηα κε επηθίλδπλα κε Σνμηθά», κε απηνθφιιεηε εηηθέηα ζθξαγίδα θ.ιπ., πάλσ ζηνπο θάδνπο -

10 ζάθνπο, πνπ ζα ππνδεηρζεί ζηνπο ππεπζχλνπο απφ ηηο ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο. Απαγνξεχεηαη ε αλάκεημε εηδηθψλ απνξξηκκάησλ (λνζνθνκεηαθά κηθξνβηνινγηθά) κε νηθηαθά απνξξίκκαηα. Γηα φζνπο παξαβαίλνπλ ηε δηάηαμε απηή, ν Δήκνο επηβάιιεη πξφζηηκν. 2. ηελ πεξίπησζε πνπ ν Δήκνο δελ έρεη ηελ δπλαηφηεηα απνθνκηδήο, κεηαθνξάο θαη Δηάζεζεο: α) ησλ εηδηθψλ απνξξηκκάησλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 2 παξ. 2 εδάθ. α νθείιεη, πξνθεηκέλνπ πεξί νιηθήο αδπλακίαο λα ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηνπο ππεχζπλνπο εληφο ηνπ ηξίηνπ δεθαεκέξνπ ηνπ Δεθεκβξίνπ εθάζηνπ έηνπο, πξνθεηκέλνπ δε πεξί κεξηθήο αδπλακίαο, ην ιηγφηεξν δχν εκέξεο πξηλ. Μεηά ηελ έγγξαθε απηή εηδνπνίεζε θαη κφλν, νη ππεχζπλνη βηνκεραληψλ, βηνηερληψλ, εξγαζηεξίσλ ζπλεξγείσλ θ.ιπ. ππνρξενχληαη λα απνκαθξχλνπλ ηα απνξξίκκαηα κε δηθά ηνπο κέζα. Επίζεο ππνρξενχληαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο απνθνκηδήο λα ηα θξαηνχλ ζπζθεπαζκέλα ζηα πξναχιηα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη λα κελ ηα βγάδνπλ ζην πεδνδξφκην. ηνπο παξαβάηεο ζα επηβάιινληαη νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 8 παξ. 1 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. β) Εηδηθά γηα ηα απνξξίκκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 2 παξαγξ.2 εδάθ. δ ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ (κπάδα θαη άιια άρξεζηα αδξαλή πιηθά πνπ πξνέξρνληαη απφ εθζθαθέο, αλαθαηλίζεηο νηθνδνκψλ θ.ιπ.): Μεηαθέξνληαη κε επζχλε ηνπ ηδηνθηήηε ή ηνπ ππεχζπλνπ εξγαζηψλ ζηνπο εηδηθνχο ρψξνπο ππνδνρήο κπαδψλ (θνληέηλεξ) ή ζηηο ρσκαηεξέο. ηελ πεξίπησζε πνπ παξακείλνπλ επί ηνπ πεδνδξνκίνπ γηα δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ ηεζζάξσλ εκεξψλ, νη ππεχζπλνη ππνρξενχληαη ζηελ θαηαβνιή εηδηθνχ ηέινπο, φπσο θαζνξίδνπλ νη εθάζηνηε απνθάζεηο ηνπ Δεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, θαζψο επίζεο θαη ζρεηηθνχ πξφζηηκνπ. Σα πξφζηηκα δηπιαζηάδνληαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο ή αλ απφ ηελ έθηαζε ηεο θαηάιεςεο θαη ηνλ θίλδπλν δηαζπνξάο ησλ πιηθψλ, πξνθαινχληαη πξνβιήκαηα ζηε δεκφζηα πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ πνιηηψλ. ηελ πεξίπησζε πνπ απηά απνξξίπηνληαη ζε αθάιππηνπο ρψξνπο φπσο νηθφπεδα ( εληφο ή εθηφο ζρεδίνπ), ρείκαξξνπο, ξέκαηα, πάξθα θ.ιπ., γίλνληαη ζνβαξέο εζηίεο ξχπαλζεο θαη πξνθαινχλ ηδηαίηεξε ππνβάζκηζε ζην πεξηβάιινλ. Σέηνηεο ελέξγεηεο απαγνξεχνληαη απζηεξά θαη ζηνπο παξαβάηεο ηεο δηάηαμεο απηήο, ν Δήκνο επηβάιιεη πξφζηηκν πνπ θπκαίλεηαη αλάινγα κε ηνλ φγθν ησλ επηξξηπηνκέλσλ αδξαλψλ θαη ηε ζνβαξφηεηα ηεο ξχπαλζεο, ζε πεξίπησζε δε επαλάιεςεο επηβάιιεηαη πξφζηηκν κέρξη ην δεθαπιάζην ηνπ επηβιεζέληνο πξνεγνχκελα. Αλαιπηηθά ηα πξφζηηκα πνπ επηβάιινληαη είλαη γηα: απφξξηςε ζε νηθφπεδα απφξξηςε ζε πάξθα παηδηθέο ραξέο απφξξηςε ζε ξέκαηα 3. Απαγνξεχεηαη ε εζθεκκέλε εγθαηάιεηςε αληηθεηκέλσλ ή κπαδψλ απφ επαγγεικαηηθά απηνθίλεηα εξγνιάβσλ ή κεηαθνξηθψλ εηαηξεηψλ ζε δξφκνπο ε άιινπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο. Η παξάβαζε ηεο δηάηαμεο απηήο επηζχξεη πξφζηηκν. Οη ππεχζπλνη ησλ παξαγξάθσλ 2 & 3 ππνρξενχληαη, αλ ηνπο δεηεζεί απφ ηα φξγαλα ησλ ππεξεζηψλ ηνπ δήκνπ, λα παξνπζηάδνπλ θαηά ηνπο ειέγρνπο απνδεηθηηθά ηεο απνθνκηδήο θαη ηειηθήο δηάζεζεο ησλ εηδηθψλ απνξξηκκάησλ.

11 ΑΡΘΡΟ 10 Τπνρξεώζεηο ππεπζύλωλ ηνμηθώλ - βιαβεξώλ απνξξηκκάηωλ πνπ δελ κεηαθέξνληαη από ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ. α) Σα απφβιεηα ή απνξξίκκαηα πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ηνμηθά - βιαβεξά θαη πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 2 παξάγξ. 3, ζπζθεπάδνληαη θαη κεηαθέξνληαη απνθιεηζηηθά απφ ηνπο ππεπζχλνπο, φπσο πξνζδηνξίδνληαη ζην άξζξν 4 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ θαη ηε ζρεηηθή λνκνζεζία. β) Οη ππεχζπλνη ππνρξενχληαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο απνθνκηδήο λα ηα θξαηνχλ ζπζθεπαζκέλα ζηα πξναχιηα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη λα κελ ηα βγάδνπλ στο πεδνδξφκην. Γηα φζνπο παξαβαίλνπλ ηε δηάηαμε απηή θαη εγθαηαιείπνπλ ηνμηθά απνξξίκκαηα ιχκαηα, ν Δήκνο επηβάιιεη πξφζηηκν γηα ηα εηδηθά θαη γηα ηα επηθίλδπλα. γ) Απαγνξεχεηαη ε αλάκεημε εηδηθψλ θαη επηθίλδπλσλ απνξξηκκάησλ κε ηα νηθηαθά απνξξίκκαηα θαη ε ηνπνζέηεζή ηνπο ζε θάδνπο θαη άιια κέζα απνθνκηδήο. Η παξάβαζε ηεο δηάηαμεο επηζχξεη πξφζηηκν γηα ηα κε επηθίλδπλα, γηα ηα επηθίλδπλα θαη γηα ηα κνιπζκέλα. Οη ππεχζπλνη ηνμηθψλ βιαβεξψλ απνξξηκκάησλ ππνρξενχληαη, αλ ηνπο δεηεζεί απφ ηα φξγαλα ησλ ππεξεζηψλ ηνπ δήκνπ, λα παξνπζηάδνπλ θαηά ηνπο ειέγρνπο απνδεηθηηθά ηεο απνθνκηδήο θαη ηειηθήο δηάζεζεο ησλ ηνμηθψλ θαη βιαβεξψλ απνξξηκκάησλ. ΑΡΘΡΟ 11 Τπνρξεώζεηο ππεπζύλωλ ζρεηηθά κε ηελ Αλαθύθιωζε Εθφζνλ στο Δήκν ιεηηνπξγεί πξφγξακκα απνθνκηδήο αλαθπθινχκελσλ πιηθψλ, νη ππεχζπλνη θαη γεληθά φινη νη θάηνηθνη νθείινπλ λα ζπκβάινπλ θαη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο δηαηάμεηο θαη ηνλ ηξφπν ζπιινγήο θαη απφξξηςεο, ησλ πξνο αλαθχθισζε απνξξηκκάησλ. 1) Οη δεκφηεο νθείινπλ λα κελ αλακεηγλχνπλ κε ηα ζπλήζε απνξξίκκαηα εθείλα ηα νπνία είλαη θαηαζθεπαζκέλα εμ νινθιήξνπ απφ γπαιί, ραξηί, πιαζηηθφ θαη αινπκίλην, αιιά λα ηα δηαρσξίδνπλ θαη λα ηα απνδίδνπλ ζηνλ Δήκν ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ζπιινγήο πνπ ν ηειεπηαίνο έρεη θαζηεξψζεη γηα ηελ γεηηνληά ηνπο. Γηα φζνπο παξαβαίλνπλ ηε δηάηαμε απηή, ν Δήκνο επηβάιιεη πξφζηηκν, γηα θάζε νξγαληθφ απφξξηκκα πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ζε θάδν αλαθχθισζεο. 2) ε επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο νη παξαγφκελεο πνζφηεηεο αλαθπθισκέλσλ απνξξηκκάησλ είλαη ζρεηηθά κεγάιεο, νη ππεχζπλνη νθείινπλ λα ηα ζπιιέγνπλ μερσξηζηά απφ ηα άιια απνξξίκκαηα θαη λα ηα απνδίδνπλ ζην Δήκν ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ πξφγξακκα ζπιινγήο. 3) Δεκνηηθά απφβιεηα πνπ πξνέξρνληαη απφ νρήκαηα ειαζηηθά, θαηαιχηεο απηνθηλήησλ, ρξεζηκνπνηνχκελα νξπθηέιαηα, ειεθηξηθέο ζηήιεο θαη ζπζζσξεπηέο, ειεθηξηθέο θαη ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο, πιηθά εθζθαθψλ, απαγνξεχεηαη λα ξίπηνληαη ζε δεκνηηθνχο θάδνπο θαη θαζηεξψλεηαη ε ππνρξέσζε ησλ ππεπζχλσλ λα κεξηκλνχλ γηα ηε ζπιινγή, κεηαθνξά θαη αλαθχθισζή ηνπο, φπσο θαζνξίδεηαη απφ εηδηθέο δηαηάμεηο ζε εθαξκνγή ηνπ Νφκνπ 2939/2001. Η παξάβαζε ηεο δηάηαμεο απηήο επηζχξεη πξφζηηκν αλάινγα κε ηελ έθηαζε θαη ηε ζνβαξφηεηα ηεο ξχπαλζεο.

12 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 12 Τπνρξεώζεηο πεδώλ 1) Η απφξξηςε απφ πεδνχο ή επνρνχκελνπο θαζ' νδφλ άρξεζησλ ραξηηψλ, παθέησλ ή άιισλ εηδψλ κηθξνζπζθεπαζίαο, κηθξναληηθεηκέλσλ θαη εηδψλ αηνκηθήο ρξήζεο δελ επηηξέπεηαη. Σν ίδην θαη ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο θαη ειεχζεξνπο ρψξνπο ηνπ Δήκνπ (πιαηείεο, πάξθα, παηδηθέο ραξέο, αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θ.ιπ.) απφ πεξηπαηεηέο, ζακψλεο θ.ιπ. Σα παξαπάλσ αληηθείκελα πξέπεη λα ξίπηνληαη ζηα ππάξρνληα θαιάζηα κηθξναπνξξηκκάησλ ή ζηνπο θάδνπο απνξξηκκάησλ. Γηα φζνπο παξαβαίλνπλ ηε δηάηαμε απηή, ν Δήκνο επηβάιιεη πξφζηηκν. 2) Οη ηδηνθηήηεο ή ζπλνδνί θαηνηθίδησλ δψσλ είλαη ππνρξεσκέλνη λα θξνληίδνπλ γηα ηνλ άκεζν θαζαξηζκφ ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηα πεξηηηψκαηα ησλ δψσλ ηνπο θαη λα κε ξππαίλνπλ θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο (δξφκνπο, πιαηείεο, παηδηθέο ραξέο θ.ιπ.). Γηα φζνπο παξαβαίλνπλ ηε δηάηαμε απηή, ν Δήκνο επηβάιιεη πξφζηηκν γηα παηδηθέο ραξέο, πξναχιηα εθθιεζηψλ, δεκφζηα θηήξηα θ.ιπ. θαη γηα εηζφδνπο ζρνιείσλ. ΑΡΘΡΟ 13 Τπνρξεώζεηο θαηαζηεκάηωλ- επηρεηξήζεωλ 1) ε θαηαζηήκαηα, πεξίπηεξα, θαληίλεο ζηα νπνία παξαηεξείηαη παξαγσγή θάζε κνξθήο απνξξηκκάησλ απφ ηελ θαηαλάισζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ (αλαςπθηηθά, πξφρεηξν θαγεηφ θ.ιπ.) νθείινπλ νη ππεχζπλνη λα ηνπνζεηνχλ επίζεο δνρεία απνξξηκκάησλ, αιιά θαη λα δηαηεξνχλ δηαξθψο θαζαξφ ηνλ έκπξνζζελ θαη πεξηβάιινληα ρψξν. Επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε κηθξψλ θαιαίζζεησλ θάδσλ θαη θαιαζηψλ γηα κηθξναπνξξίκκαηα, ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ρσξίο θαηαβνιή ηέινπο θαηάιεςεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα κέζα πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο απνξξηκκάησλ δελ ζα θέξνπλ δηαθήκηζε, ν αξηζκφο θαη ε ζέζε ηνπο ζα πεξηιακβάλεηαη ζηελ ρνξεγνχκελε άδεηα θνηλνρξήζησλ ρψξσλ θαη ζα είλαη κέζα ζηα πιαίζηα ησλ πξνδηαγξαθψλ αζηηθνχ εμνπιηζκνχ θαζαξηφηεηαο, πνπ έρεη ζεζπίζεη ν Δήκνο. Οη ππεχζπλνη ζα ιάβνπλ γλψζε επηθνηλσλψληαο γηα απηφ κε ηα αξκφδηα ηκήκαηα. ηνπο κε ζπκκνξθνχκελνπο κε ηε δηάηαμε απηή, ν Δήκνο επηβάιιεη πξφζηηκν. Σν πξφζηηκν δηπιαζηάδεηαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο ή εθφζνλ ην θαηάζηεκα δελ δηαζέηεη εηδηθφ απνξξηκκαηνδνρείν ή ζε πεξίπησζε πνπ ηα δηαηηζέκελα απνξξηκκαηνδνρεία είλαη πιήξε ή αθάζαξηα. Αθφκε ππνρξενχληαη λα ηνπνζεηνχλ μερσξηζηά κέζα γηα θάζε είδνο. ηνπο κε ζπκκνξθνχκελνπο, ηζρχνπλ φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 11 παξ.1. 2) Σα θαηαζηήκαηα «πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο» ζηα νπνία παξαηεξείηαη κεγάιε παξαγσγή θάζε κνξθήο απνξξηκκάησλ (νξγαληθψλ νπζηψλ, ζπζθεπαζηψλ θ.ιπ.), νθείινπλ λα απνκαθξχλνπλ ηα απνξξίκκαηα απηά κε ηνλ ηξφπν θαη ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηε απφ ηελ ηζρχνπζα δηαδηθαζία. ε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ε ελαπφζεζή ηνπο (απνξξίκκαηα ε ζπζθεπαζίεο) ζηνπο θάδνπο απνξξηκκάησλ, ζπκπηεζηέο ή άιια κέζα πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο. ηνπο κε ζπκκνξθνχκελνπο κε ηε δηάηαμε απηή, ν Δήκνο επηβάιιεη πξφζηηκν αλά ζαθνχια, αληηθείκελν ή ζπζθεπαζία 3) Απαγνξεχεηαη νη επηρεηξήζεηο λα ξππαίλνπλ κε νηνλδήπνηε ηξφπν ην πεξηβάιινλ. ηνπο κε ζπκκνξθνχκελνπο κε ηε δηάηαμε απηή, ν Δήκνο επηβάιιεη πξφζηηκν θαη κεηά ηελ ηξίηε επηζήκαλζε, ζα παξαπέκπνληαη γηα δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ. 4) Απαγνξεχεηαη ε ξίςε βηνηερληθψλ απνβιήησλ πάζεο κνξθήο θαη ιπκάησλ ζην δίθηπν ησλ φκβξησλ πδάησλ. ηνπο κε ζπκκνξθνχκελνπο κε ηε δηάηαμε απηή, ν Δήκνο επηβάιιεη πξφζηηκν.

13 5) Απαγνξεχεηαη ε εγθαηάιεηςε ζε νδνχο, πεδνδξφκηα θαη ινηπνχο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πξντφλησλ θαζαξηζκνχ θαηαζηήκαηνο ή ηδησηηθνχ ρψξνπ. Γηα ηελ εγθαηάιεηςε δηαθφξσλ απνξξηκκάησλ ή ινηπψλ αληηθεηκέλσλ, ν Δήκνο επηβάιιεη πξφζηηκν. ΑΡΘΡΟ 14 Καζαξηόηεηα δεκνηηθώλ ή δεκνζίωλ ρώξωλ ρξεζηκνπνηνύκελωλ από ηηο επηρεηξήζεηο 1. Επηρεηξήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, θαηφπηλ αδείαο δεκνηηθνχο θαη θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο φπσο θαθελεία, θαθεηεξίεο δαραξνπιαζηεία, εζηηαηφξηα θαη ζπλαθή, νθείινπλ: α) Να δηαηεξνχλ δηαξθψο ηνπο ρψξνπο θαζαξνχο δη ηδίσλ κέζσλ θαη κε ηελ ηνπνζέηεζε θαιαίζζεησλ δνρείσλ αλεμάξηεηα απφ ηνλ ρξφλν θαζαξηζκνχ απφ ηα ζπλεξγεία ηνπ Δήκνπ. β) Να κεξηκλνχλ γηα ηελ ηήξεζε ησλ πγεηνλνκηθψλ δηαηάμεσλ. γ) Να δηαζέηνπλ κηθξά θαιαίζζεηα κέζα πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο κηθξναπνξξηκκάησλ εληφο ησλ νξίσλ ηνπ ρψξνπ πνπ έρεη δηαηεζεί κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 13 παξ. 1. Η ακέιεηα θαζαξηζκνχ θνηλνρξήζησλ ή ειεπζέξσλ ηδησηηθψλ ρψξσλ (πάξθηλγθ, ρψξνη ηνπνζέηεζεο ηξαπεδνθαζηζκάησλ, αχιηνη ρψξνη ζπλεξγείσλ, απνζεθψλ, εξγαζηεξίσλ, ζηαζκψλ θαπζίκσλ θ.ιπ.) πνπ γεηηληάδνπλ κε θαηνηθίεο, ζρνιεία, θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, επηζχξεη πξφζηηκν. 2. Εάλ ην θαηάζηεκα παξακέλεη αλνηθηφ κεηά ηε πξνγξακκαηηζκέλε ψξα απνθνκηδήο, νη ππεχζπλνη νθείινπλ λα απνθνκίδνπλ κε ηα δηθά ηνπο κέζα ηπρφλ απνξξίκκαηα θαη λα ηα κεηαθέξνπλ ζε ρψξν πνπ ζα ηνπο ππνδεηρζεί απφ ηελ αξκφδηα Δηεχζπλζε ή λα θπιάζζνληαη ζε εηδηθνχο ρψξνπο, ηεξψληαο ηηο πξνβιεπφκελεο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο. ηνπο κε ζπκκνξθνχκελνπο κε ηε δηάηαμε απηή, ν Δήκνο επηβάιιεη πξφζηηκν θαη ζε ππνηξνπή ή αλάινγα κε ηνλ φγθν θαη ηελ έθηαζε ηεο ξχπαλζεο δηπιαζηάδεηαη. Αλ ε παξάβαζε απηή δηαπηζησζεί γηα ηξίηε θνξά κέζα ζηνλ ίδην ρξφλν, ν Δήκνο κπνξεί λα αλαθαιέζεη ηελ άδεηα ρξήζεο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ. ΑΡΘΡΟ 15 Καζαξηόηεηα αγνξώλ θαη ιαϊθώλ αγνξώλ 1. ΛΑΙΚΔ ΑΓΟΡΔ Γηα ηε ηήξεζε ηεο θαζαξηφηεηαο θαηά ηε ψξα πνπ ιεηηνπξγνχλ νη ιατθέο αγνξέο (απφ ηελ έλαξμε κέρξη ηε ιήμε), ππεχζπλνη είλαη νη αδεηνχρνη πσιεηέο (επαγγεικαηίεο θαη παξαγσγνί, θπζηθά πξφζσπα ή ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο) έζησ θαη αλ αλαπιεξψλνληαη, ππνβνεζνχληαη ή πξνζιακβάλνπλ ππαιιήινπο ή δελ παξνπζηάδνληαη απηνπξνζψπσο ζηηο ιατθέο αγνξέο θαη ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνινχλ. Οη αδεηνχρνη πσιεηέο νθείινπλ: α) Να ηεξνχλ ηελ θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ πνπ θαηαιακβάλνπλ νη πάγθνη πψιεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπο. β) Να κε θαηαιακβάλνπλ θνηλφρξεζηνπο ή ηδησηηθνχο ρψξνπο, εθηφο ησλ νξίσλ ηεο έθηαζεο πνπ ηνπο αλαινγεί, ζχκθσλα κε ηελ άδεηά ηνπο. γ) Να ηεξνχλ ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη λα δηαηεξνχλ ζε θαιά θιεηζκέλεο ζαθνχιεο ηα απνξξίκκαηα πνπ παξάγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ιατθήο αγνξάο. δ) Να κε ξππαίλνπλ κε ηε ξίςε θάζε είδνπο απνξξηκκάησλ θαη ηδηαίηεξα εππαζψλ εηδψλ πνπ αιινηψλνληαη εχθνια (ιέπηα ςαξηψλ, εληφζζηα, θχιια ιαραληθψλ θ.ιπ.), θαζψο θαη θάζε είδνπο ζπζθεπαζία. ε) Να κελ εγθαηαιείπνπλ ππνιείκκαηα πξντφλησλ ή ζπζθεπαζηψλ ζηνπο ρψξνπο γχξσ απφ ηνπο πάγθνπο ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν ρψξν ηεο ιατθήο αγνξάο εθηφο θάδσλ ή ζάθσλ.

14 ζη) Να δηεπθνιχλνπλ ηηο ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο ζηελ απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ θαη ην γεληθφ θαζαξηζκφ ησλ ιατθψλ αγνξψλ, ζπκκνξθνχκελνη κε ηηο ππνδείμεηο ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ νξγάλσλ ηεο ππεξεζίαο θαζαξηφηεηαο θαη λα κε παξαθσιχνπλ ην έξγν ηνπο. δ) Να απνκαθξχλνπλ ηνπο πάγθνπο πψιεζεο ησλ εηδψλ ηνπο θαη ηα πξντφληα πνπ δελ έρνπλ πσιεζεί κέζα ζην πξνθαζνξηζκέλν λφκηκν σξάξην ιεηηνπξγίαο ηεο ιατθήο αγνξάο. ε) Η παξακνλή ησλ πσιεηψλ ηεο ιατθήο αγνξάο ή ησλ ππαιιήισλ ηνπο κεηά ην πέξαο ηνπ λφκηκνπ σξαξίνπ, ζεσξείηαη απζαίξεηε θαηάιεςε θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ θαη επηζχξεη ηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. Η ξχπαλζε ησλ ρψξσλ ησλ ιατθψλ αγνξψλ κε ζπζθεπαζίεο, ρχκα ππφινηπα πξντφλησλ, ιάδηα, ζαθνχιεο θνχηεο κε απνξξίκκαηα θ.ιπ., επηζχξεη πξφζηηκν γηα κηθξναληηθείκελα, γηα εγθαηαιεηκκέλεο ζπζθεπαζίεο θαη γηα ινηπά πξντφληα ρχκα θαη ιάδηα. 2. ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΣΔ ΚΑΝΣΙΝΔ ΠΔΡΙΠΣΔΡΑ Οη κηθξνπσιεηέο, νη ηδηνθηήηεο θαη εθκεηαιιεπηέο πεξηπηέξσλ θαη νη ηδηνθηήηεο θαληηλψλ (κφληκεο ε απηνθηλνχκελεο) πνπ αζθνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο εληφο ησλ νξίσλ επζχλεο ηνπ Δήκνπ, νθείινπλ: α) Να ηεξνχλ ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο. β) Να δηαηεξνχλ ηνλ γχξσ απφ απηνχο ρψξν πάληνηε θαζαξφ. γ) Να απνζχξνπλ ηνπο πάγθνπο, ηηο θαληίλεο θαη θάζε πξφζζεηε θαηαζθεπή απφ ην ρψξν εξγαζίαο, κεηά ηε ιήμε ηνπ σξαξίνπ, ψζηε λα είλαη δπλαηφο ν γεληθφο θαζαξηζκφο ηεο πεξηνρήο. δ) Να ζπιιέγνπλ ηα θάζε είδνπο απνξξίκκαηα ζε αλζεθηηθνχο ζάθνπο θαη λα ηνπο κεηαθέξνπλ ζε εηδηθνχο ππνδνρείο πνπ έρεη εγθαηαζηήζεη ν Δήκνο ή ζε εηδηθή ζέζε πνπ απφ ηνλ Δήκν ηνπο έρεη ππνδεηρζεί. Οη παξαβάηεο ησλ πξνεγνπκέλσλ παξαγξάθσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ηηκσξνχληαη θάζε θνξά κε πξφζηηκν. ε ππνηξνπή ή αλάινγα κε ηελ έθηαζε θαη ηε ζνβαξφηεηα ηεο ξχπαλζεο, δηπιαζηάδεηαη. ε θαη' εμαθνινχζεζε παξαβάηεο ν Δήκνο, κεηά ηελ ηξίηε βεβαίσζε παξάβαζεο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, κπνξεί λα αθαηξέζεη ηελ άδεηα θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ 3. ΝΩΠΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΔΤΣΙΚΑ α) Οη αδεηνχρνη κηθξνπσιεηέο λσπψλ νπσξνθεπεπηηθψλ, πνπ αζθνχλ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, θαηφπηλ αδείαο απφ ην Δήκν, νθείινπλ λα ηεξνχλ φια φζα αλαγξάθνληαη ζηε παξ. 2 ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ. β) Απαγνξεχεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ησλ πάγθσλ λα πεηνχλ ζην νδφζηξσκα, ην πεδνδξφκην ή ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, ππνιείκκαηα ησλ πξντφλησλ ηνπο, άδεηεο ζπζθεπαζίεο, πεξηηπιίγκαηα θ.ιπ. γ) Μεηά ηε ιήμε ηεο εξγαζίαο ηνπο νθείινπλ λα θαζαξίδνπλ επηκειψο ην ρψξν θαη λα απνζχξνπλ θάζε θηλεηή θαηαζθεπή, ψζηε λα είλαη επρεξήο ν θαζαξηζκφο απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Δήκνπ. ηνπο παξαβάηεο ησλ αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ, επηβάιιεηαη πξφζηηκν, ην νπνίν δηπιαζηάδεηαη ζε ππνηξνπή ε αλάινγα ηεο κε ηελ έθηαζε θαη ηε ζνβαξφηεηα ηεο ξχπαλζεο. 4. ΠΑΓΚΟΙ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ α) ηα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα πνπ δηαηεξνχλ θαηφπηλ αδείαο έθζεζεο ή πψιεζεο εκπνξεπκάησλ ζηνλ θνηλφρξεζην ρψξν κπξνζηά απφ ηα θαηαζηήκαηά ηνπο, επηβάιιεηαη ε ηήξεζε φισλ ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο θαη θαζαξηφηεηαο. Μεηά ην πέξαο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ, ηα εκπνξεχκαηα θαη θάζε θαηαζθεπή πνπ παξεκπνδίδεη ηνλ θαζαξηζκφ ησλ πεδνδξνκίσλ ηνπ νδνζηξψκαηνο θαη ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ, πξέπεη λα απνζχξνληαη κε ηε θξνληίδα ησλ ππεπζχλσλ θαζαξηφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ.

15 β) Μεηά ηε ιήμε ηεο εξγαζίαο ηνπο νθείινπλ λα θαζαξίδνπλ επηκειψο ην ρψξν θαη λα απνζχξνπλ θάζε θηλεηή θαηαζθεπή, ψζηε λα είλαη επρεξήο ν θαζαξηζκφο απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Δήκνπ. ηνπο παξαβάηεο ησλ αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 4 επηβάιιεηαη πξφζηηκν, ην νπνίν δηπιαζηάδεηαη ζε ππνηξνπή ή αλάινγα κε ηελ έθηαζε θαη ηε ζνβαξφηεηα ηεο ξχπαλζεο. Αλ δηαπηζησζνχλ παξαβάζεηο ηνπ άξζξνπ 15 παξ. 1,2,3,4 γηα Σξίηε ζπλερφκελε θνξά, ν Δήκνο πξνβαίλεη ζηελ αλάθιεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ή νξηζηηθά. ΑΡΘΡΟ 16 Τπαίζξηα απνζήθεπζε πιηθώλ Η πιεκκειήο ελαπφζεζε απνζήθεπζε θαη ζηνίβαγκα ησλ πάζεο θχζεσο πιηθψλ, εκπνξεπκάησλ, νηθνδνκηθψλ πιηθψλ, πιηθψλ βηνκεραληψλ, βηνηερληψλ, καξκαξάδηθσλ θαη ινηπψλ δξαζηεξηνηήησλ, κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζνβαξή ξχπαλζε ζην πεξηβάιινλ απφ ηνλ δηαζθνξπηζκφ ησλ πιηθψλ απηψλ θαη λα ππνβαζκίζεη ηελ αηζζεηηθή ηεο πφιεο θαη λα δηαηαξάμεη ηε δεκφζηα πγεία. Εηδηθφηεξα νη ππεχζπλνη ησλ επηρεηξήζεσλ νηθνδνκηθψλ πιηθψλ (κάλδξεο), νθείινπλ λα δηαηεξνχλ ηα πιηθά ηνπο απηά ζπζθεπαζκέλα, λα δηαηεξνχλ ην εξγνηάμην θαη γεληθά ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο θαη ηνπο γχξσ ρψξνπο θαζαξνχο, λα απνθαζηζηνχλ θάζε θζνξά ζε πεδνδξφκηα θαη λα ιακβάλνπλ φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Όηαλ δελ ηεξνχληαη ηα απαξαίηεηα κέηξα, επηβάιιεηαη πξφζηηκν θαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο, δηπιαζηάδεηαη. Απαγνξεχεηαη ε ελαπφζεζε εκπνξεπκάησλ, αληηθεηκέλσλ θαη εγθαηαιειεηκκέλσλ νρεκάησλ ζηνπο εκπξφζζηνπο (πξνο ηηο νδνχο) αθάιππηνπο ρψξνπο ησλ νηθνδνκψλ, έζησ θαη αλ δελ ξππαίλεηαη ην πεξηβάιινλ, γηαηί κε ηελ ελαπφζεζε ππνβαζκίδεηαη ε αηζζεηηθή θαη δεκηνπξγνχληαη νριεξέο θαη αληηαηζζεηηθέο θαηαζηάζεηο. ηνπο παξαβάηεο ηεο δηάηαμεο απηήο ν Δήκνο επηβάιιεη πξφζηηκν. ηε ρνξεγνχκελε απφ ην Δήκν άδεηα θαηάιεςεο ηνπ πεδνδξνκίνπ ή ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γηα ηελ ελαπφζεζε ή ζηνίβαγκα ησλ παξαπάλσ πιηθψλ, πξέπεη ππνρξεσηηθά λα αλαγξάθνληαη ηα αλαγθαία πξνζηαηεπηηθά κέηξα (θάιπςε κε ιακαξίλεο, λάηινλ θ.ιπ.), πνπ πξέπεη λα ιάβεη ν ελδηαθεξφκελνο, ψζηε λα απνηξέπεηαη θάζε θίλδπλνο δηαζθνξπηζκνχ ηνπο θαη λα πεξηνξίδεηαη ε ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Αλ απφ ηελ πιεκκειή εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ πξνθιεζεί ξχπαλζε ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, πέξαλ ησλ πξνβιεπφκελσλ άιισλ θπξψζεσλ απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία, επηβάιιεηαη θαηά ησλ ππεπζχλσλ πξφζηηκν, αλάινγα κε ηελ ζνβαξφηεηα θαη ην κέγεζνο ηεο ξχπαλζεο. ΑΡΘΡΟ 17 Καζαξηόηεηα ηδηωηηθώλ ρώξωλ (ζηεγαζκέλωλ ή κε) 1) Οη θνηλφρξεζηνη ρψξνη πνιπθαηνηθηψλ, εξγνζηάζησλ θαη επηρεηξήζεσλ (ζηνέο, πξαζηέο, αχιηνη ρψξνη) ζηεγαζκέλνη ή κε, θαζψο θαη νη θαηνηθίεο είηε ρξεζηκνπνηνχληαη είηε είλαη εγθαηαιεηκκέλεο, πξέπεη λα θαζαξίδνληαη κε θξνληίδα ησλ ππεπζχλσλ θαη κε θάζε πξφζθνξν κέζν, αθφκε θαη αλ ηα ξππνγφλα ζηνηρεία πξνέξρνληαη απφ ηξίηνπο. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία νη ππεχζπλνη θαη ππφρξενη δελ θαζαξίδνπλ ηνπο πην πάλσ ρψξνπο εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηεο αξκνδίαο ππεξεζίαο, ν Δήκνο πξνβαίλεη ζε θαζαξηζκφ ησλ ρψξσλ απηψλ. Η δαπάλε θαηαινγίδεηαη ζηνπο ππεπζχλνπο ησλ ρψξσλ, θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο. 2) Όιεο νη ηδηνθηεζίεο, θαηνηθεκέλεο ή κε, νθείινπλ λα δηαηεξνχληαη θαζαξέο θαη κε επζχλε ησλ θαηά πεξίπησζε ππεπζχλσλ, φπσο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 4. Γηα ην

16 ζθνπφ απηφ, νη ππεχζπλνη πξέπεη λα κεξηκλνχλ γηα ηελ αζθαιή θχιαμε ησλ ηδηνθηεζηψλ ηνπο (πεξίθξαμε αθαιχπησλ, επαξθήο αζθάιεηα εηζφδσλ, παξαζχξσλ, θεγγηηψλ, θσηαγσγψλ θ.ιπ.). Οη παξαβάηεο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηηκσξνχληαη κε πξφζηηκν, ην νπνίν ζε ππνηξνπή Δηπιαζηάδεηαη. 3) ε πεξίπησζε πνπ ην θαζάξηζκα ηδηφθηεησλ ρψξσλ εθηειείηαη απφ ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Δήκνπ, θαηφπηλ Εηζαγγειηθήο εληνιήο, ν Δήκνο θαηαινγίδεη ην θφζηνο θαζαξηζκνχ ζηνλ ηδηνθηήηε ηνπ αθηλήηνπ κε επί πιένλ θαηαβνιή πξνζηίκνπ. Η εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο. ΑΡΘΡΟ 18 Καζαξηόηεηα νηθνπέδωλ 1) Οη ηδηνθηήηεο, λνκείο ή θάηνρνη νηθνπέδσλ, νθείινπλ λα ηα δηαηεξνχλ πάληνηε ειεχζεξα απφ απνξξίκκαηα αθφκε θαη φηαλ πξνέξρνληαη απφ ηξίηνπο. Πξνο ηνχην νθείινπλ λα ηα πεξηθξάμνπλ (ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΓΟΚ) θαη λα πξνβαίλνπλ ζε πεξηνδηθή θαζαξηφηεηα θαη απνςίισζε. Ο Δήκνο, εθφζνλ δηαπηζησζεί παξάβαζε ηεο παξνχζαο δηάηαμεο, εηδνπνηεί ηνπο ηδηνθηήηεο θαη ππεπζχλνπο ηνπ νηθνπέδνπ κε ηνηρνθφιιεζε ζην ρψξν θαη παξέρεη 15κεξε πξνζεζκία ζπκκφξθσζεο. Αλ νη ππεχζπλνη εμαθνινπζνχλ λα αδηαθνξνχλ θαη κεηά ηηο ζρεηηθέο ζπζηάζεηο, ν Δήκνο έρεη ην δηθαίσκα λα θαζαξίζεη, απνιπκάλεη θ.ιπ. ην νηθφπεδν θαη λα ηνπο θαηαινγίζεη ηηο ζρεηηθέο δαπάλεο, βεβαηψλνληαο ην πνζφ ζηελ Σακεηαθή Τπεξεζία. Παξάιιεια επηβάιιεηαη πξφζηηκν ζηνπο ηδηνθηήηεο, λνκείο θαη θαηφρνπο ηνπ νηθνπέδνπ. 2) Απαγνξεχεηαη ε ελαπφζεζε, έζησ θαη πξνζσξηλά μπιείαο, νηθνδνκηθψλ πιηθψλ, κεραλεκάησλ, νρεκάησλ θ.ιπ., ζε αθάιππηνπο ρψξνπο. ε πεξίπησζε παξάβαζεο επηβάιιεηαη πξφζηηκν ζηνπο ηδηνθηήηεο θαη ζηνπο ρξήζηεο ησλ αθάιππησλ ρψξσλ ζσξεπηηθά. Σν πξφζηηκν είλαη ηνπ αθάιππηνπ ρψξνπ. ΑΡΘΡΟ 19 Μεηαθνξά θαη θνξηνεθθόξηωζε αληηθεηκέλωλ 1) Όια ηα θνξηεγά απηνθίλεηα θαη γεληθά ηα κεηαθνξηθά κέζα μεξνχ ή πγξνχ θνξηίνπ πξέπεη λα έρνπλ ην θνξηίν ηνπο πιήξσο πξνζηαηεπκέλν απφ θηλδχλνπο δηαξξνήο ή δηαζπνξάο. Σα αλνηθηά θνξηεγά πξέπεη λα κεηαθέξνπλ ην θνξηίν θαιπκκέλν κε κνπζακά ή άιιν θαηάιιειν κέζν πξνζηαζίαο. ε φζνπο δελ ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, ν Δήκνο επηβάιιεη πξφζηηκν θάζε θνξά. 2) Σα απνξξίκκαηα νηαζδήπνηε κνξθήο πνπ παξάγνληαη θαηά ηελ θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ πξέπεη λα πεξηζπιιέγνληαη ακέζσο κεηά ην πέξαο θάζε εξγαζίαο. ηελ πεξίπησζε ακέιεηαο, ε θαζαξηφηεηα δηεμάγεηαη απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Δήκνπ θαη ηα έμνδα θαηαινγίδνληαη ζηνλ ππεχζπλν. ε φζνπο παξαβηάδνπλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, ν Δήκνο επηβάιιεη πξφζηηκν θάζε θνξά θαη ζε ππνηξνπή δηπιαζηάδεηαη. ΑΡΘΡΟ 20 Δγθαηαιειεηκκέλα Ορήκαηα Μεραλήκαηα ζε θνηλόρξεζηνπο ή ηδηωηηθνύο ρώξνπο (νηθόπεδα) 1) Όια ηα νρήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 2 παξ. 2 εδαθ. ζη ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ κεηαθέξνληαη απφ ηνπο ηδηνθηήηεο ή ρξήζηεο θαη παξαδίδνληαη ζε ζχζηεκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο γηα δηάιπζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Π.Δ. 116/ ε αληίζεηε πεξίπησζε εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Π.Δ. 116/ θαη απνκαθξχλνληαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Δήκνπ.

17 2) Σξνρφζπηηα, ζθάθε αλαςπρήο, ηξέηιεξ, κεραλήκαηα πάζεο κνξθήο θαη γεληθά ξπκνπιθνχκελα, απαγνξεχεηαη λα παξακέλνπλ αθηλεηνπνηεκέλα πέξα απφ 24 ζπλερείο ψξεο ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο. ε φζνπο παξαβαίλνπλ ηε δηάηαμε απηή, επηβάιινληαη πξφζηηκα σο εμήο: Σξνρφζπηηα θαη ζθάθε αλαςπρήο. Σξέηιεξ, άιια κεραλήκαηα θαη ξπκνπιθνχκελα. ε πεξίπησζε ππνηξνπήο, ηα πξφζηηκα δηπιαζηάδνληαη. 3) Γηα νρήκαηα πνπ θέξνπλ πηλαθίδεο θπθινθνξίαο θαη ζήκα ηειψλ θπθινθνξίαο θαη ηα νπνία είλαη αθηλεηνπνηεκέλα ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, κε απνηέιεζκα λα ζπζζσξεχνληαη απνξξίκκαηα θάησ θαη πέξημ απηψλ, επηβάιιεηαη ζηνπο ηδηνθηήηεο πξφζηηκν. ΑΡΘΡΟ 21 Πξνζηαζία Πεξηβάιινληνο θαη πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείωλ ηνπ Γήκνπ 1) Απαγνξεχνληαη νη βαλδαιηζκνί ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Δήκνπ (θσηηζηηθά, παγθάθηα, φξγαλα παηδηθψλ ραξψλ, ζηάζεηο ιεσθνξείσλ, θάδνη, θαιαζάθηα, πηλαθίδεο θ.ιπ.). ηνπο κε ζπκκνξθνχκελνπο κε ηε δηάηαμε απηή, ν Δήκνο θαηαινγίδεη ηηο δαπάλεο απνθαηάζηαζεο θαη πξφζηηκν. 2) Απαγνξεχεηαη λα ρχλνληαη ζην νδφζηξσκα νπζίεο ή πιηθά ηα νπνία κπνξνχλ λα θαηαζηήζνπλ ην νδφζηξσκα νιηζζεξφ (ιάδηα, λεξφ, αζβέζηεο, πεηξέιαην, θ.ιπ.), κε απνηέιεζκα ε θπθινθνξία πεδψλ θαη νρεκάησλ λα κελ είλαη αζθαιήο. ηνπο κε ζπκκνξθνχκελνπο κε ηε δηάηαμε απηή, ν Δήκνο επηβάιιεη πξφζηηκν. 3) Απαγνξεχεηαη ε παξάλνκε ρξήζε λεξνχ θαη ξεχκαηνο απφ δεκνηηθέο παξνρέο. ηνπο κε ζπκκνξθνχκελνπο κε ηε δηάηαμε απηή, ν Δήκνο επηβάιιεη πξφζηηκν θαη ζε ππνηξνπή επηβάιιεηαη κέρξη ην 10πιάζην πξφζηηκν. 4) Απαγνξεχεηαη ε απνξξνή πδάησλ απφ ηδησηηθνχο ρψξνπο ή απφ πιχζηκν απηνθηλήησλ θ.ιπ. ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο. ηνπο κε ζπκκνξθνχκελνπο κε ηε δηάηαμε απηή, ν Δήκνο επηβάιιεη πξφζηηκν. 5) Απαγνξεχεηαη ε ξχπαλζε ηνίρσλ, κλεκείσλ, πάξθσλ θ.ιπ. ηνπο κε ζπκκνξθνχκελνπο κε ηε δηάηαμε απηή, ν Δήκνο επηβάιιεη πξφζηηκν. 6) Απαγνξεχεηαη ε θχηεπζε δέληξσλ ή νηαδήπνηε άιιε παξέκβαζε ζε ρψξν πεδνδξνκίνπ, ρσξίο λα πξνεγεζεί ελεκέξσζε θαη έγθξηζε απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Δήκνπ. ηνπο κε ζπκκνξθνχκελνπο κε ηε δηάηαμε απηή, ν Δήκνο επηβάιιεη πξφζηηκν. 7) Απαγνξεχεηαη ε θνπή δέληξνπ ή ζάκλνπ ζε θνηλφρξεζην ρψξν (πεδνδξφκηα, πιαηείεο, θ.ιπ.) ρσξίο ηε γξαπηή άδεηα απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Δήκνπ. ηνπο κε ζπκκνξθνχκελνπο κε ηε δηάηαμε απηή, ν Δήκνο επηβάιιεη πξφζηηκν γηα: δέληξν 0-5 εηψλ, δέληξν 5-10 εηψλ δέληξν άλσ ησλ 10 εηψλ ζάκλν 8) Δελ επηηξέπεηαη ε εκπνξηθή δηαθήκηζε εθηφο πιαηζίσλ θαη εηδηθψλ ζέζεσλ. ηνπο κε ζπκκνξθνχκελνπο κε ηε δηάηαμε απηή, ν Δήκνο επηβάιιεη πξφζηηκν: γηα ξχπαλζε κε εκπνξηθέο αθίζεο, θετγβνιάλ, ζπλζήκαηα θ.ιπ. (κε εμαίξεζε ηελ πνιηηηθή δηαθήκηζε) γηα απζαίξεηε αλάξηεζε αεξνπαλφ γηα ξχπαλζε κε βαθή θαη άιια αλεμίηεια πιηθά γηα επηθάιπςε πηλαθίδσλ Κ.Ο.Κ. θαη πηλαθίδσλ νδνζήκαλζεο γηα εγθαηάιεηςε δηαθεκηζηηθψλ πηλαθίδσλ (ππνιείκκαηα) ή γηγαληναθηζψλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο (θφιιεο, ζρηζκέλεο αθίζεο θ.ιπ.), θαζψο θαη απαξάδεθηε εκθάληζε δηαθεκηζηηθψλ ηακπιφ γηα δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο αλαξηεκέλεο ζε ζηχινπο, ππνζηαζκνχο θνηλήο σθέιεηαο, ζεκαηνδφηεο θ.ιπ. θαη γηα ηηο δχν φςεηο /πηλαθίδα

18 γηα πιαίζηα θαη δηαθεκίζεηο πνπ ηνπνζεηνχληαη ζε δεκνηηθνχο, θνηλνηηθνχο ή θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, πνπ δελ θαζνξίζηεθαλ γηα ηελ πξνβνιή ππαίζξηαο δηαθήκηζεο, ζχκθσλα κε ηηο παξ. 1 & 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν2946/2001 πεξί «ππαίζξηαο δηαθήκηζεο», ζεσξνχληαη ξχπνη θαη απνκαθξχλνληαη άκεζα απφ ην Δήκν. ε βάξνο ησλ δηαθεκηζηψλ πνπ ηνπνζέηεζαλ ηα πιαίζηα απηά θαη ηηο δηαθεκίζεηο, θαη ησλ δηαθεκηδνκέλσλ, επηβάιιεηαη πξφζηηκν. 9) Απαγνξεχεηαη λα παξθάξνπλ απηνθίλεηα ζε ψξεο θαη εκέξεο, πνπ ν Δήκνο έρεη ελεκεξψζεη φηη ζα εθηειέζεη εξγαζίεο (θαζαξηζκφ νδψλ, λεζίδσλ, θιαδέκαηα θ.ιπ.). ε φζνπο δελ πξνζαξκφδνληαη κε ηε δηάηαμε, ν Δήκνο επηβάιιεη πξφζηηκν. 10) Απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο ρσξίο λφκηκεο άδεηεο θαη εγθξίζεηο. ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο κε ηε δηάηαμε απηή, ν ηδηνθηήηεο ή ν δηαρεηξηζηήο ηνπ αθηλήηνπ ππνρξενχηαη γηα ηελ άκεζε απνκάθξπλζε ηεο θαη ηελ εμφθιεζε ηνπ πξνζηίκνπ. ε αληίζεηε πεξίπησζε ν Δήκνο πξνβαίλεη ζηελ απνκάθξπλζε ηεο θεξαίαο κε ίδηα κέζα θαη θαηαινγίδεη ζηνπο ππεπζχλνπο ηα έμνδα απνκάθξπλζεο θα ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ππ' αξ. 386/2005 Καλνληζηηθή Απφθαζε Δηάηαμε ηνπ Δεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Δήκνπ καο «πεξί νξηζκνχ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ζηαζκψλ βάζεο θαη θεξαηψλ». ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ ΔΚΣΔΛΔΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΘΡΟ 22 Τπνρξεώζεηο ππεπζύλωλ εθηέιεζεο νηθνδνκηθώλ εξγαζηώλ 1) Οη ππεχζπλνη γεληθά νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ πνπ εθηεινχληαη κέζα ζηα Δηνηθεηηθά φξηα ηνπ Δήκνπ, νθείινπλ λα δηαηεξνχλ ην εξγνηάμην θαη γεληθά ηνπο ρψξνπο εξγαζηψλ, θαζψο θαη ηνπο γχξσ ρψξνπο θαζαξνχο θαη λα απνθαζηζηνχλ ηελ θαζαξηφηεηα θάζε θνξά. Γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη αηζζεηηθήο ηεο Πφιεο, αιιά θαη γηα ιφγνπο δεκφζηαο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο, νη θχξηνη παληφο είδνπο νηθνδφκσλ είλαη ππνρξεσκέλνη λα ηηο δηαηεξνχλ ζε εππξεπή θαη θαιαίζζεηε εκθάληζε (επηρξίζκαηα, ρξσκαηηζκνχο θ.ιπ.), απαγνξεπκέλεο ηεο θαηαζθεπήο παξαπεγκάησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ απφ ιακαξίλεο, ειιελίη ή παξφκνηα πιηθά, πνπ θαηεδαθίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Δεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. ηνπο παξαβηάδνληεο ηελ δηάηαμε απηή επηβάιιεηαη πξφζηηκν. 2) Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ, νη ηδηνθηήηεο ή νη θαηαζθεπαζηέο θαη νη ππεχζπλνη γηα έξγα Οξγαληζκψλ Κνηλήο Ωθέιεηαο πξέπεη: α) Να ζεσξνχλ ηελ νηθνδνκηθή άδεηα απφ ην Αζηπλνκηθφ Σκήκα. β) Να εθνδηάδνληαη απφ ηνλ Δήκν κε άδεηα θαηάιεςεο πεδνδξνκίνπ νδνζηξψκαηνο, θαηαβάιινληαο ην αληίζηνηρν ηέινο. ε πεξίπησζε πνπ δελ πξφθεηηαη λα γίλεη θαηάιεςε ηνπ πεδνδξνκίνπ, λα ππνβάινπλ αλάινγε ππεχζπλε δήισζε. γ) Να πξνζθνκίδνπλ ζην Δήκν εγγπεηηθή επηζηνιή, φπσο ην ππφδεηγκα πνπ ζα ρνξεγεί ν Δήκνο, αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο ή ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Δαλείσλ, πνζνχ αλά κέηξν κήθνπο πξνζφςεσο, ε νπνία ζα επηζηξέθεηαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν κεηά ηελ πιήξε πεξάησζε ησλ εξγαζηψλ θαη εθφζνλ δελ πξνεγήζεθαλ δεκηέο ζηνπο δεκνηηθνχο ρψξνπο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ (π.ρ. κπάδα, ηζηκέληα ζην νδφζηξσκα, δεκηέο ζηα πεδνδξφκηα, παξαιείςεηο πιαθφζηξσζεο πεδνδξνκίνπ θ.ιπ.) θαη χζηεξα απφ ζρεηηθή πηζηνπνίεζε Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Δήκνπ. Σν άλσ πνζφ ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλά κέηξν κήθνπο πξνζφςεσο, κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδεηαη κε απφθαζε ηνπ Δεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. ηνπο παξαβηάδνληεο ηελ δηάηαμε απηή επηβάιιεηαη πξφζηηκν. 3) Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ ζα πξέπεη ζην ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ λα ππάξρεη:

19 α ) Αληίγξαθν ηεο ζεσξεκέλεο, απφ ηελ Αζηπλνκία νηθνδνκηθήο αδείαο. β) Πηλαθίδα κε ηνλ αξηζκφ ηεο άδεηαο θαη ηελ εκεξνκελία εθδφζεψο ηεο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Νφκν. γ) Άδεηα θαηάιεςεο πεδνδξνκίνπ - νδνζηξψκαηνο, ε νπνία ρνξεγείηαη απφ ην Δήκν. δ) Πεξίθξαγκα ηνπ ρψξνπ πνπ εθηεινχληαη νη νηθνδνκηθέο εξγαζίεο κε πηλαθίδα φηη απαγνξεχεηαη ε είζνδνο ζηνπο κε έρνληεο εξγαζία. ηνπο παξαβηάδνληεο ηε δηάηαμε απηή επηβάιιεηαη πξφζηηκν 4) ε πεξίπησζε πνπ δεηεζνχλ απφ ηελ ππεξεζία ηνπ Δήκνπ ηα εγθεθξηκέλα απφ ηελ πνιενδνκία ζρέδηα, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη απφ ηνλ ηδηνθηήηε θαηαζθεπαζηή γηα λα κπνξεί λα γίλεη έιεγρνο ησλ θαηαζθεπψλ πνπ εθηεινχληαη. ηνπο παξαβηάδνληεο ηε δηάηαμε απηή επηβάιιεηαη πξφζηηκν. Σα παξαπάλσ πξφζηηκα επηβάιινληαη εμ' νινθιήξνπ, ηφζν ζηνλ θχξην ηνπ έξγνπ, φζν θαη ζηνλ εξγνιάβν ν νπνίνο ην εθηειεί. Η κε ηήξεζε ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηηο παξαγξάθνπο 1, 2, 3 θαη 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ζπλεπάγεηαη πέξα απφ ηελ επηβνιή πξνζηίκσλ, ηελ θίλεζε δηαδηθαζίαο δηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ, απφ ην Δήκν. ΑΡΘΡΟ 23 Άιιεο ππνρξεώζεηο ππεύζπλωλ 1) Σα ζηεξεά θηλεηά πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ εθηέιεζε νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη ηα πεξηθξάγκαηά ηνπο, πξέπεη λα είλαη ζηεξεσκέλα θαηά ηξφπν αζθαιή γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ. 2) ε πεξίπησζε θαηαιήςεσο πεδνδξνκίνπ ή νδνζηξψκαηνο, πξέπεη λα ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία πεδψλ θαη νρεκάησλ. Σα αδξαλή πιηθά πνπ βξίζθνληαη επί ηνπ πεδνδξνκίνπ πξέπεη λα εγθηβσηίδνληαη κε κέζα πξνζηαζίαο (καδέξηα, ηζηκεληφιηζνπο θ.ιπ.) γηα ηελ απνθπγή ηεο δηαζπνξάο ηνπο απφ λεξά ή απφ νπνηαδήπνηε άιιε αηηία. Ειαθξά πιηθά πνπ παξαζχξνληαη απφ ηνλ αέξα (άκκνο, καξκαξφζθνλε, κπάδα θ.ιπ.) ζα πξέπεη λα θαηαβξέρνληαη ζπρλά, ψζηε λα κελ παξαζχξνληαη απφ ηνλ αέξα. Σν ίδην ηζρχεη θαη θαηά ηελ δηάξθεηα θαηεδαθίζεσλ ή εθζθαθψλ. Γηα κπάδα θαη άρξεζηα πιηθά πνπ παξακέλνπλ πιένλ ηνπ πελζεκέξνπ ζε θνηλφρξεζην ρψξν, επηβάιιεηαη ην ζρεηηθφ ηέινο θαηάιεςεο. Αλ παξέιζεη δεθαπελζήκεξν απφ ηελ εκεξνκελία θαηαβνιήο ηνπ ηέινπο θαηάιεςεο θαη απηά ηα κπάδα θαη άρξεζηα πιηθά, παξά ηηο ζπζηάζεηο, δελ έρνπλ απνκαθξπλζεί επηβάιιεηαη πξφζηηκν. ηελ πεξίπησζε απηή ηα κπάδα απνκαθξχλνληαη απφ ην Δήκν θαη θαηαινγίδνληαη ηα ζρεηηθά έμνδα ζηνπο ππεπζχλνπο. 3) ε πεξηπηψζεηο εθηέιεζεο εξγαζηψλ απφ Κνηλσθειείο Οξγαληζκνχο (Ο.Σ.Ε., Δ.Ε.Η., Ε.ΤΔ.Α.Π., θ.ιπ.) ή απφ εξγνιάβνπο γηα ινγαξηαζκφ απηψλ, γηα ζπληήξεζε, επηζθεπή δηθηχσλ θαη λέα έξγα, επηβάιιεηαη ε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο λφκνπο πεξί εθηειέζεσο δεκνζίσλ έξγσλ. Οκνίσο επηβάιιεηαη ε ζήκαλζε κε ζρεηηθέο αληαλαθιαζηηθέο πηλαθίδεο, ε ηνπνζέηεζε ελδεηθηηθήο ηαηλίαο θαη ε θσηεηλή ζήκαλζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο. ηνπο κε ζπκκνξθνχκελνπο ζηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο επηβάιιεηαη πξφζηηκν, εθφζνλ δελ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθή ξχζκηζε (εγγπεηηθή επηζηνιή). Οη ππεχζπλνη ησλ Οξγαληζκψλ απηψλ ππνρξενχληαη εληφο πελζεκέξνπ απφ ηελ εθηέιεζε ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ λα απνκαθξχλνπλ ηα πξντφληα εθζθαθήο, ηα άρξεζηα πιηθά θ.ιπ. θαη λα επαλαθέξνπλ ηνλ ρψξν εξγαζίαο ζηελ πξφηεξή ηνπ θαηάζηαζε. ε αληίζεηε πεξίπησζε ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. ΑΡΘΡΟ 24 Έιεγρνο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ θαλνληζκνύ Ο έιεγρνο γηα ηελ εθαξκνγή θαη ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ γίλεηαη απφ ηε Δεκνηηθή Αζηπλνκία ζε ζπλεξγαζία κε ππαιιήινπο ηεο Τπεξεζίαο Καζαξηφηεηαο θαη ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο, πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ/ηελ Δήκαξρν, θαζψο θαη απφ Κξαηηθέο

20 ή Ννκαξρηαθέο Τπεξεζίεο, φηαλ θξίλεηαη απαξαίηεην. Οη θνξείο θαη νη θάηνηθνη ηεο πφιεο καο, νθείινπλ λα ζπλδξάκνπλ ηηο πην πάλσ Αξρέο γηα ηελ φζν δπλαηφλ, απνηειεζκαηηθή εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηνπο. Γηα πεξηπηψζεηο πνπ δελ πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ ή ζε πεξηπηψζεηο αζάθεηαο θάπνηαο δηάηαμεο, ζα επηιακβάλεηαη ην Δεκνηηθφ πκβνχιην. ΑΡΘΡΟ 25 Δπηβνιή θπξώζεωλ 1. Οη παξαβάζεηο ηνπ θαλνληζκνχ λα βεβαηψλνληαη κε εθηειεζηέο πξάμεηο βεβαίσζεο ησλ έλζηνισλ νξγάλσλ ηεο Δεκνηηθήο Αζηπλνκίαο θαη ησλ Δεκνηηθψλ Τπαιιήισλ, ζηνπο νπνίνπο ζα αλαηίζεηαη ε αξκνδηφηεηα απηή κε απνθάζεηο Δεκάξρνπ. Με ηηο ίδηεο σο άλσ πξάμεηο - βεβαηψζεηο παξαβάζεσλ ζα επηβάιινληαη ζηνπο παξαβάηεο θαη ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ Καλνληζκφ πξφζηηκα. 2. Σα έζνδα απφ ηα πξφζηηκα πνπ αθνξνχλ παξαβάζεηο ηνπ Καλνληζκνχ λα πηζηψλνληαη ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ εθηάθησλ εζφδσλ ηνπ Δήκνπ. Η θαηαλνκή ησλ θνλδπιίσλ απηψλ ζα γίλεηαη κε απνθάζεηο ηνπ Δεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ ιακβάλνληαη θάζε ρξφλν. 3. Ο παξαβάηεο εθφζνλ επηζπκεί, κπνξεί λα αζθήζεη έγγξαθεο αληηξξήζεηο θαηά ηεο απφθαζεο βεβαίσζεο επηβνιήο πξνζηίκνπ εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ απφ ηε ζχληαμε ηεο έθζεζεο βεβαίσζεο ηεο παξάβαζεο θαη επηβνιήο ηνπ πξνζηίκνπ ζην Δηεπζπληή ηεο Δηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο ηνπ Δήκνπ, ν νπνίνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα απνθαζίζεη επί ησλ αληηξξήζεσλ εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο. 4. Αλ ν παξαβάηεο δελ αζθήζεη αληηξξήζεηο ή αλ νη αζθεζείζεο αληηξξήζεηο απνξξηθζνχλ, είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιεη ην επηβιεζέλ πξφζηηκν ζην Σακείν ηνπ Δήκνπ Αγίνπ Δεκεηξίνπ, εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηε βεβαίσζε - επηβνιή ηνπ. 5. Καηά ηεο απφθαζεο επηβνιήο πξνζηίκνπ κπνξεί λα αζθεζεί πξνζθπγή ελψπηνλ ηνπ Δηνηθεηηθνχ Δηθαζηεξίνπ, εληφο εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ έθδνζή ηεο. ΑΡΘΡΟ 26 Έλαξμε ηζρύνο Η ηζρχο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ άξρεηαη κεηά παξέιεπζε δχν (2) κελψλ απφ ηελ δεκνζίεπζή ηνπ θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ δεκνηψλ απφ ηνλ Δήκν Αγίνπ Δεκεηξίνπ. Άγηνο Γεκήηξηνο ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2008

ΓΖΜΟ ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ Σ Ο Τ Π Ε Ρ Ι Β Α ΛΛΟΝΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' - ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ & ΔΝΝΟΗΔ

ΓΖΜΟ ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ Σ Ο Τ Π Ε Ρ Ι Β Α ΛΛΟΝΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' - ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ & ΔΝΝΟΗΔ ΓΖΜΟ ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ Σ Ο Τ Π Ε Ρ Ι Β Α ΛΛΟΝΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' - ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ & ΔΝΝΟΗΔ ΑΡΘΡΟ 1 Αληηθείκελν ηνπ Καλνληζκνχ Η θαζαξηφηεηα ζην Γήκν θαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Αιγιαλείας 2014

Δήμος Αιγιαλείας 2014 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ > Δηζαγσγηθφ ζεκείσκα > ΑΡΥΔ > ΣΟΥΟΗ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΚΑΗ ΔΝΝΟΗΔ/ΟΡΗΜΟΗ Άξζξν 1: Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ Άξζξν 2: Αξκνδηφηεηα γηα ηε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θαλνληζκνχ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Άξζξν 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Βάζεη ηεο 626/11 απνθάζεσο ηνπ Γ.Σ. Γήκνπ Βόιβεο ΑΓΑ: 4Α86Ω9Ω-Ω6Ε όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξίζκ. 105/12 απόθαζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΟ ΘΔΡΜΟΥ ΥΕΔΘΟ ΚΑΝΟΝΘΜΟΤ ΚΟΘΝΟΥΡΗΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΟΤ

ΓΖΜΟ ΘΔΡΜΟΥ ΥΕΔΘΟ ΚΑΝΟΝΘΜΟΤ ΚΟΘΝΟΥΡΗΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΟΤ ΓΖΜΟ ΘΔΡΜΟΥ ΥΕΔΘΟ ΚΑΝΟΝΘΜΟΤ ΚΟΘΝΟΥΡΗΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΟΤ Γεθέκβξηνο 2012 ΔΗΑΓΩΓΖ ηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ λ. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πξφγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΥΤΣΩΝ & ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΦΟΤ ΚΑΒΑΛΑ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΥΤΣΩΝ & ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΦΟΤ ΚΑΒΑΛΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΥΤΣΩΝ & ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΦΟΤ ΚΑΒΑΛΑ Ν.4036 & ΆΛΛΕς ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2013 ΑΔΑΜΙΔΟΤ ΖΩΗ ΝΟΜΟΣ 4036/2012 Με ην λ. 4036/2012 ξπζκίδνληαη:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5.1 Βαζηθά δεδνκέλα πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο Διεπζίλαο ην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο LIFE Environment, κε ηίηιν «Ζ Αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη είλαη νη αλαθεξφκελεο ζην ζπλεκκέλν παξάξηεκα ην νπνίν έρεη επηά (7) ζειίδεο.

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη είλαη νη αλαθεξφκελεο ζην ζπλεκκέλν παξάξηεκα ην νπνίν έρεη επηά (7) ζειίδεο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 196 11521 ΑΘΗΝΑ Δ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟ: Θ.ΠΑΝΑΓΟΤΛΙΑ ΣΗΛ. 2132010130 ΑΠΟΦΑΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΑΠΔΓΟΤ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΚΛΔΙΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ & ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΑ ΠΔΝΣΔΛΗ Α.Μ.: 75/2012 Σ.Τ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 154.000,00 (ζπκπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο Διιεληθή 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΑΠΟΠΑΜΑ Αξηζ.Απνθ.23/2013 Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΣΟΖΠΖΠ ΞΑΟΑΣΥΟΝΚΔΛΥΛ ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΥΛ ΣΥΟΥΛ Γ. ΘΑΙΑΚΞΑΘΑΠ

ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΣΟΖΠΖΠ ΞΑΟΑΣΥΟΝΚΔΛΥΛ ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΥΛ ΣΥΟΥΛ Γ. ΘΑΙΑΚΞΑΘΑΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΣΟΖΠΖΠ ΞΑΟΑΣΥΟΝΚΔΛΥΛ ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΥΛ ΣΥΟΥΛ Γ. ΘΑΙΑΚΞΑΘΑΠ Άξζξν 1ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνχ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν: 1. Σελ ζέζπηζε πξνδηαγξαθψλ θαη θαλφλσλ γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ζεκαζία ηεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ν ξφινο ηεο Διιεληθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Ζ ζεκαζία ηεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ν ξφινο ηεο Διιεληθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 3 SUMMARY... 3 ΛΔΞΔΗ-ΚΛΔΗΓΗΑ... 4 Δηζαγσγή... 5 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ν... 8 1.1. Ση είλαη ε ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ... 8 1.2. Οξηζκφο ηεο Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ 27/02/2015 ΑΠΟ ΠΑ ΜΑ 03 / 2015 Αξηζκ. Απνθ. 29 / 2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ 19-02-2015 Πέκπηε 8.30 κ.κ. Σαθηηθή πλεδξίαζε

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ  27/02/2015 ΑΠΟ ΠΑ ΜΑ 03 / 2015 Αξηζκ. Απνθ. 29 / 2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ 19-02-2015 Πέκπηε 8.30 κ.κ. Σαθηηθή πλεδξίαζε ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παξαζθεπή, 27/02/2015 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Αξ. Πξση.: 5683 ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Πληροθορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Απξίιηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν ηελ ζέζπηζε πξνδηαγξαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αγοπανομική Διάταξη Απ.6

Αγοπανομική Διάταξη Απ.6 Αγοπανομική Διάταξη Απ.6 Αντικατάσταση των κευαλαίων 6 και 7 τος Άπθπος 71 τηρ Α.Δ. 7/09 Αζήλα, 06-07 -2010 Αξ. Πξση. : Α2-1382 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘ. ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ ΣΙΜΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ KAΘΑΡΙΟΣΗΣΑ. Άρθρο 1. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΟΤΑΝΑΓΟΥΟΤ

ΓΔΝΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ KAΘΑΡΙΟΣΗΣΑ. Άρθρο 1. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΟΤΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΔΝΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ KAΘΑΡΙΟΣΗΣΑ Άρθρο 1. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΟΤΑΝΑΓΟΥΟΤ 1. Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ απνιχκαλζε ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ελ γέλεη ρψξσλ ηνπ Γ.Ν.IOΤ«ΚΤΛΙΣΔΙΟ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.)

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.) Μαξνύζη, 27.06.2013 Αξηζ. Πξωη.: 695-91/Φ600 ΑΠΟΦΑΗ ΘΕΜΑ: «Δηεμαγωγή Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο, αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε απόθαζεο γηα ηνλ θαζνξηζκό ηωλ πξνϋπνζέζεωλ δηαλνκήο ηωλ ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλωλ, ηωλ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

Σειεπηαία ελεκέξσζε:26/6/2014 Σει. Δπηθνηλσλίαο γηα παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ζε ζέκαηα Φνξνινγίαο Κεθαιαίνπ: 210-3375827

Σειεπηαία ελεκέξσζε:26/6/2014 Σει. Δπηθνηλσλίαο γηα παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ζε ζέκαηα Φνξνινγίαο Κεθαιαίνπ: 210-3375827 26 β) Αλψλπκεο εηαηξείεο θαη εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο νη νπνίεο έρνπλ σο ζθνπφ, ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηνπο, ηελ αγνξά, δηαρείξηζε, επέλδπζε θαη εθκεηάιιεπζε αθηλήησλ. γ) Οη λνκηθέο νληφηεηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2. Ζ αλαθχθισζε πξνυπφζεζε απνηειεζκαηηθφηεξεο εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2. Ζ αλαθχθισζε πξνυπφζεζε απνηειεζκαηηθφηεξεο εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 Ζ αλαθχθισζε πξνυπφζεζε απνηειεζκαηηθφηεξεο εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ Ζ εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ ζε έλα ΟΤΑ ζεκαίλεη φηη ηα δεκνηηθά ηέιε ζπλδένληαη κε ηελ πνζφηεηα απνξξηκκάησλ, πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

1. Γνκηθό έξγν. Δίλαη θάζε θαηαζθεπή πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηαζεξά

1. Γνκηθό έξγν. Δίλαη θάζε θαηαζθεπή πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηαζεξά ΑΡΘΡΟΝ-1 ΔΓΚΡΗΖ ΚΑΗ ΚΟΠΟ. 1. Δγθξίλεηαη ν θηηξηνδνκηθφο θαλνληζκφο, φπσο ζηα επφκελα άξζξα. 2. θνπφο. θνπφο ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ είλαη ε ξχζκηζε ηεο θαηαζθεπήο ησλ δνκηθψλ έξγσλ ζην ζχλνιφ ηνπο θαη ζηα

Διαβάστε περισσότερα

Σετνικοί Αζθαλείας. Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013

Σετνικοί Αζθαλείας. Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013 Σετνικοί Αζθαλείας Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013 Δγθχθιηνο εθαξκνγήο ππνπξγηθήο απφθαζεο 29331/1135/2012 (Β' 3445) "Δπηκφξθσζε εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ γηα ζέκαηα άζθεζεο θαζεθφλησλ ηερληθνχ αζθάιεηαο ζε

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ. Άρθρο 2 ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ. Άρθρο 3 ΓΔΝΗΚΑ

Άρθρο 1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ. Άρθρο 2 ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ. Άρθρο 3 ΓΔΝΗΚΑ «ΥΔΓΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΧΗ & ΣΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΧΝ ΟΡΧΝ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΘΔΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΥΧΡΧΝ ΣΗ ΔΣΗΙΑ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΔΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΤΡΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΟΤ» Άρθρο 1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Αξηζκ. A8/48012/5053/12 (ΦΔΚ 3052 Β/18-11-2012) : Φνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο βπηηνθφξσλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο ζε θαηφρνπο άδεηαο Ληαληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Καηαζηήμαηα Τγειονομικού Δνδιαθέπονηορ - Νέα Τγειονομική Γιάηαξη / 26 Οκηωβπίος 2012

Καηαζηήμαηα Τγειονομικού Δνδιαθέπονηορ - Νέα Τγειονομική Γιάηαξη / 26 Οκηωβπίος 2012 Καηαζηήμαηα Τγειονομικού Δνδιαθέπονηορ - Νέα Τγειονομική Γιάηαξη / 26 Οκηωβπίος 2012 Ζ Νέα Τγεηνλνκηθή Γηάηαμε πνπ θαζνξίδεη ηελ ιεηηνπξγία ησλ θαηαζηεκάησλ Τγεηνλνκηθνχ Δλδηαθέξνληνο είλαη ε Αξηζκ.Τ1Τ/ΓΠ/νηθ.96967

Διαβάστε περισσότερα

12. Σελ ππ αξηζ. 2877/7-10-2009 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο ζεηξάο ηάμεο ησλ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Β 2234/07.10.2009).

12. Σελ ππ αξηζ. 2877/7-10-2009 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο ζεηξάο ηάμεο ησλ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Β 2234/07.10.2009). Αξηζ. 54/2012 «Ειδικοί όροι λειηοσργίας εμθιαλωηηρίων οίνων και αρωμαηιζμένων οίνων» Έρνληαο ππφςε: ΑΠΟΦΑΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Σo ππ αξηζ. νηθ.30/077/439/14.02.2012 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Αξηζκ. Πξση. ΣΜΗΜΑ Α ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΤΠΠΟ: ΓΗΟΗΚ 31503 ΠΡΟ: 1)- Όια ηα Γξαθεία Πεξηθεξεηαξρψλ ηεο Υψξαο Σαρ. Γηεχζπλζε: Αξηζηείδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Εςπυπαφκή ζςμθυνία-πλαίζιο για ηην πποζηαζία ηηρ ςγείαρ και ηηρ αζθάλειαρ ζηην επγαζία ζηον κλάδο ηηρ κομμυηικήρ

Εςπυπαφκή ζςμθυνία-πλαίζιο για ηην πποζηαζία ηηρ ςγείαρ και ηηρ αζθάλειαρ ζηην επγαζία ζηον κλάδο ηηρ κομμυηικήρ Εςπυπαφκή ζςμθυνία-πλαίζιο για ηην πποζηαζία ηηρ ςγείαρ και ηηρ αζθάλειαρ ζηην επγαζία ζηον κλάδο ηηρ κομμυηικήρ Πποοίμιο (1) H πγεία θαη ε αζθάιεηα ζηελ εξγαζία είλαη έλα δήηεκα πνπ ζα πξέπεη λα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

OROI TOY CHAT. Όξνη ρξήζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ

OROI TOY CHAT. Όξνη ρξήζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ Όξνη ρξήζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ OROI TOY CHAT 1. ΔΓΓΡΑΦΖ Ζ εγγξαθή ζηηο ππεξεζίεο ηνπ site επηηξέπεηαη κφλν ζηνποελήιηθνπο, άλσ ησλ 18 εηψλ. Καηά ηελ εγγξαθή ηνπ ην κέινοππνρξενχηαη λα δειψλεη εάλ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λάξηζα 11-12 - 2014 Αξηζ. πξση.: νηθ. 4011/255431 ΑΠΟΦΑΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λάξηζα 11-12 - 2014 Αξηζ. πξση.: νηθ. 4011/255431 ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λάξηζα 11-12 - 2014 ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ Αξηζ. πξση.: νηθ. 4011/255431 ΘΔΑΛΗΑ - ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Μάηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΑΔΑ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015 Τπεξεζία: Σερληθή Τπεξεζία Αξ. Πξωη : 1229 Πιεξνθ. Νηθνιάνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 1 απφ 16 1. Ννκηθφ Πιαίζην... 3 2. Αληηθείκελν Δηαπηζηεχζεηο... 5 3. Ακεξνιεςία, Αλεμαξηεζία θαη Αθεξαηφηεηα... 6 4. Εηδηθνί Καλνληζκνί Πηζηνπνίεζεο... 6 5. Καηάινγνο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ Λάξηζα: 17-12 - 2008 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 Πιεξνθνξίεο : Αζ. Μπξάρνο, Ζι. Κσηζήο Σειέθσλν : 2410-613720, 616189 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ. Άξζξν 1 - Εθαξκνγή

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ. Άξζξν 1 - Εθαξκνγή ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ Άξζξν 1 - Εθαξκνγή 1.1 Oη γεληθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο πνπ δειψλνληαη παξαθάησ ( Όξνη & Πξνυπνζέζεηο ) ηζρχνπλ θαη ζρεκαηίδνπλ κέξνο φισλ ησλ πξνζθνξψλ θαη ζπλαιιαγψλ ησλ (πνιπκεζηθψλ)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 561 ης σνεδρίαζης (15-4-2010) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 1. Υνξήγεζε, ζηελ Δηαηξεία «COSMOTE - Κηλεηέο Σειεπηθνηλσλίεο Α.Δ», Άδεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ AEGEAN BALTIC BANK Α.Ε. 0,20% ειαρ. 20-κεγ. 150 3 3 πιένλ 5-15 1 ATTICA BANK ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΣΑΘΡΕΘΑ ΜΕΩ ΑΝΣΑΠΟΚΡΘΣΩΝ 0,30% κε ειαρ. 15 + έμνδα SWIFT 10 0 0 3 15/10/2010 page 1 of 19 BANK SADERAT IRAN

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Β Εγθαηαζηάζεηο επξπεθπνκπήο θαη επηθνηλσληώλ Β.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο, πνπ αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε θαισδηαθψλ νκναμνληθψλ δηθηχσλ γηα ηε δηαλνκή ζεκάησλ ηειεφξαζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γιασείπιζη Ππο-Γιαλεγμένυν Αζηικών ηεπεών Αποβλήηυν. Αναλςηική Έκθεζη Τπηπεζίαρ. - Γήμορ Δπμιονίδαρ -

Γιασείπιζη Ππο-Γιαλεγμένυν Αζηικών ηεπεών Αποβλήηυν. Αναλςηική Έκθεζη Τπηπεζίαρ. - Γήμορ Δπμιονίδαρ - Γιασείπιζη Ππο-Γιαλεγμένυν Αζηικών ηεπεών Αποβλήηυν Αναλςηική Έκθεζη Τπηπεζίαρ - - Κπανίδι Ιανοςάπιορ 2015 1 Πίνακαρ Πεπιεσομένυν Δςπεηήπιο Πινάκυν...3 ςνηομογπαθίερ...3 Γενικά κοπόρ...4 Ππο-Γιαλογή Ρεςμάηυν

Διαβάστε περισσότερα