ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΥΡΖΖ MODULES: ecommerce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΥΡΖΖ MODULES: ecommerce"

Transcript

1 ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΥΡΖΖ MODULES: ecommerce VERSION CMS 4.0 ΔΘΓΟΖ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟΤ ΣΔΙΔΤΣΑΗΑ ΔΛΖΚΔΡΧΖ ΗΑΛΟΤΑΡΗΟ 2009 Σν παξόλ εγρεηξίδην δηαηίζεηαη καδί κε ηελ πιαηθόξκα ειεθηξνληθνύ επηρεηξείλ altab2x θαη ε ρξήζε ηνπ πξννξίδεηαη γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο. Σν ζύζηεκα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ απνηειεί ηνλ ππξήλα ηεο πιαηθόξκαο altab2x. Σν παξόλ εγρεηξίδην δηαηίζεηαη κόλο γηα ηελ έθδνζε ηνπ altab2x πνπ εκθαλίδεηαη ζηε ζειίδα ηνπ παξόληνο.

2 ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΑ ΔΗΑΓΧΓΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΗΚΟΘΑΣΑΙΟΓΧΛ ΠΡΟΘΖΘΖ ΔΛΖΚΔΡΩΖ ΓΗΑΓΡΑΦΖ ΤΛΓΔΖ ΚΔ ΠΡΟΪΟΛΣΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΗΚΟΙΟΓΗΑΘΖ ΠΟΙΗΣΗΘΖ ΔΗΓΖ ΠΡΟΪΟΛΣΩΛ ΠΡΟΘΖΘΖ ΔΛΖΚΔΡΩΖ ΓΗΑΓΡΑΦΖ ΤΛΓΔΖ ΚΔ ΠΡΟΪΟΛΣΑ ΟΚΑΓΔ ΣΗΚΟΙΟΓΗΑΘΖ ΠΟΙΗΣΗΘΖ ΠΡΟΘΖΘΖ ΔΛΖΚΔΡΩΖ ΓΗΑΓΡΑΦΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΑΡΑΚΔΣΡΟΠΟΗΖΖ ΓΔΛΗΘΔ ΡΤΘΚΗΔΗ ΓΔΩΓΡΑΦΗΘΖ ΘΑΣΑΛΟΚΖ ΠΡΟΘΖΘΖ ΔΛΖΚΔΡΩΖ ΓΗΑΓΡΑΦΖ ΥΖΚΑ ΤΥΔΣΗΕΟΚΔΛΟΗ ΘΟΚΒΟΗ ΘΑΣΑΣΑΔΗ ΠΑΡΑΓΓΔΙΗΩΛ ΠΡΟΘΖΘΖ ΔΛΖΚΔΡΩΖ ΓΗΑΓΡΑΦΖ ΦΟΡΟΙΟΓΖΖ ΠΡΟΪΟΛΣΩΛ ΠΡΟΘΖΘΖ ΔΛΖΚΔΡΩΖ ΓΗΑΓΡΑΦΖ ΣΡΟΠΟΗ ΑΠΟΣΟΙΖ (module Σξόπνη & Θόζηνο Κεηαθνξηθώλ) ΠΡΟΘΖΘΖ ΔΛΖΚΔΡΩΖ ΓΗΑΓΡΑΦΖ ΠΑΡΑΚΔΣΡΟΠΟΗΖΖ ΥΡΔΩΔΗ MODULE ΣΡΟΠΟΗ ΠΙΖΡΩΚΖ ΠΡΟΘΖΘΖ ΔΛΖΚΔΡΩΖ ΓΗΑΓΡΑΦΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΔΙΑΣΧΛ ALTANET Α.Δ. Ιαγθαδά , Θεζζαινλίθε ηει: fax

3 4.1. ΔΛΖΚΔΡΩΖ ΓΔΛΗΘΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΗΓΗΘΔ ΣΗΚΔ ΠΡΟΪΟΛΣΩΛ ΤΛΓΔΖ ΚΔ ΟΚΑΓΔ ΥΡΖΣΔ ΓΗΔΤΘΤΛΔΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΑΡΑΓΓΔΙΗΧΛ - ΠΑΡΑΓΓΔΙΗΟΙΖΦΗΑ ΔΛΖΚΔΡΩΖ ΓΗΑΓΡΑΦΖ ΗΣΟΡΗΘΟ ΘΑΣΑΣΑΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ONLINE ΔΘΘΑΘΑΡΗΖ ΓΖΚΟΗΔΤΖ ΣΧΛ MODULES ΣΟ PORTAL ΘΑΙΑΘΗ ΑΓΟΡΩΛ ΟΙΟΘΙΖΡΩΖ ΠΑΡΑΓΓΔΙΗΑ ΠΡΟΔΠΗΘΟΠΖΖ ΠΑΡΑΓΓΔΙΗΑ ΑΠΟΘΖΘΔΤΖ ΠΑΡΑΓΓΔΙΗΩΛ ΠΑΡΑΓΓΔΙΗΔ ΠΡΟ ΔΓΘΡΗΖ ΔΡΓΑΙΔΗΟΘΖΘΖ ΠΡΟΦΗΙ ΤΛΔΡΓΑΣΖ...58 ALTANET Α.Δ. Ιαγθαδά , Θεζζαινλίθε ηει: fax

4 ΔΗΑΓΧΓΖ Σν παξόλ εγρεηξίδην δηαηίζεηαη καδί κε ηελ πιαηθόξκα ειεθηξνληθνύ επηρεηξείλ altab2x θαη ε ρξήζε ηνπ πξννξίδεηαη γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο. Σν ζπγθεθξηκέλν εγρεηξίδην αθνξά ζηα modules «Σηκοθαηάιογοη», «Σηκοιογηαθή Ποιηηηθή», «Πειάηες», «Παραγγειίες - Παραγγειηοιευία», «Online εθθαζάρηζε» ηεο ελόηεηαο ecommerce θαζώο θαη «Παρακεηροποίεζε» όπνπ πεξηιακβάλνληαη νη ξπζκίζεηο γηα ηα modules «Σρόποη θαη Θόζηος Κεηαθορηθώλ» θαη «Σρόποη Πιερφκής» ηεο ελόηεηαο ecommerce. Οξηζκέλεο νζόλεο ελδέρεηαη λα δηαθνξνπνηνύληαη από απηέο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην παξόλ έγγξαθν, αλάινγα κε ηηο άδεηεο ρξήζεο πνπ έρνπλ αγνξαζηεί θαη θαηά ζπλέπεηα ηα αληίζηνηρα modules πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί. ALTANET Α.Δ. Ιαγθαδά , Θεζζαινλίθε ηει: fax

5 1. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΗΚΟΘΑΣΑΙΟΓΧΛ Γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ εγγξαθώλ ζην module Σηκνθαηάινγνη, ν δηαρεηξηζηήο επηιέγεη από ην κελνύ Modules, ην module ecommerce Σηκοθαηάιογοη, όπσο θαίλεηαη ζην τήκα 1-1. τήκα 1-1 Κε ηελ επηινγή Σηκοθαηάιογοη, ν δηαρεηξηζηήο νδεγείηαη ζηελ νζόλε ηνπ τήκαηος 1-2. τήκα 1-2 Από ηελ γξακκή εξγαιείσλ κπνξεί λα εθηειέζεη κηα από ηηο αθόινπζεο ελέξγεηεο: Προζζήθε Δλεκέρφζε Γηαγραθή ύλδεζε κε προχόληα ALTANET Α.Δ. Ιαγθαδά , Θεζζαινλίθε ηει: fax

6 1.1. ΠΡΟΘΖΘΖ ΔΗΑΓΧΓΖ - ΔΛΖΚΔΡΧΖ Ζ επηινγή πξνζζήθεο ελόο ηηκνθαηαιόγνπ, νδεγεί ηνλ δηαρεηξηζηή ζηελ νζόλε ηνπ ζρήκαηνο πνπ αθνινπζεί όπνπ ν δηαρεηξηζηήο θαιείηαη λα δώζεη έλα όλνκα ζηνλ ηηκνθαηάινγν θαη λα επηιέμεη κε πνην site / δώλε ζα ηνλ ζπλδέζεη. τήκα 1-3 Αλ έλαο ηηκνθαηάινγνο δελ «ζπλδεζεί» κε θάπνην site / δώλε, ηόηε δελ ζα θαίλεηαη ζηε ιίζηα ησλ ηηκνθαηαιόγσλ εθηόο εάλ δελ επηιεγεί θακηά δώλε ζηελ αλαδήηεζε όπσο θαίλεηαη ζην τήκα 1-4. τήκα ΔΛΖΚΔΡΧΖ Γηα ηελ ελεκέξσζε ελόο ηηκνθαηαιόγνπ, είλαη απαξαίηεην ην «καξθάξηζκα» ηνπ ηηκνθαηαιόγνπ, ν νπνίνο πξόθεηηαη λα ελεκεξσζεί. Σν καξθάξηζκα επηηπγράλεηαη κε ηελ επηινγή ηνπ radio button πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλν αξηζηεξά από θάζε εγγξαθή. ε πεξίπησζε πνπ δελ γίλεη ην καξθάξηζκα, ην ζύζηεκα πξνεηδνπνηεί ηνλ δηαρεηξηζηή κε ην πιαίζην δηαιόγνπ ηνπ τήκα 1-5. Σχήμα 1-5 ALTANET Α.Δ. Ιαγθαδά , Θεζζαινλίθε ηει: fax

7 1.3. ΓΗΑΓΡΑΦΖ Ζ επηινγή δηαγξαθήο ελόο ήδε θαηαρσξεκέλνπ ηηκνθαηαιόγνπ νδεγεί ζην πιαίζην δηαιόγνπ επηβεβαίσζεο ηεο δηαγξαθήο ηνπ τήκαηος 1-6. Κε ηελ επηβεβαίσζε από ηνλ ρξήζηε νινθιεξώλεηαη ε δηαγξαθή ηνπ επηιεγκέλνπ ηηκνθαηαιόγνπ. Σχήμα ΤΛΓΔΖ ΚΔ ΠΡΟΨΟΛΣΑ Γηα ηε ζύλδεζε ελόο ηηκνθαηαιόγνπ κε πξντόληα, ν δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ηνλ ηηκνθαηάινγν θαη ζηε ζπλέρεηα από ηε γξακκή εξγαιεηώλ επηιέγεη «ύλδεζε κε πξντόληα». Ζ επηινγή νδεγεί ηνλ δηαρεηξηζηή ζηελ νζόλε ηνπ τήκαηος 1-6. τήκα 1-6 Γηα λα ζπλδέζεη ν δηαρεηξηζηήο θάπνην πξντόλ ζηνλ ηηκνθαηάινγν αξθεί λα δώζεη κηα ηηκή ζην πξντόλ πνπ ζέιεη θαη ζηε ζπλέρεηα λα παηήζεη Απνζήθεπζε. ALTANET Α.Δ. Ιαγθαδά , Θεζζαινλίθε ηει: fax

8 2. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΗΚΟΙΟΓΗΑΘΖ ΠΟΙΗΣΗΘΖ ΔΗΓΖ ΠΡΟΨΟΛΣΧΛ Γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ εγγξαθώλ ζηα Δίδε Πξντόλησλ ζηελ Σηκνινγηαθή Πνιηηηθή, ν δηαρεηξηζηήο επηιέγεη από ην κελνύ Modules, ηελ ελόηεηα ecommerce Σηκοιογηαθή Ποιηηηθή Δίδε Προχόληφλ, όπσο θαίλεηαη ζην τήκα 2-1. τήκα 2-1 Κε ηελ επηινγή Δίδε Προχόληφλ, ν δηαρεηξηζηήο νδεγείηαη ζηελ νζόλε ηνπ τήκαηος 2-2. τήκα 2-2 Από ηελ γξακκή εξγαιείσλ κπνξεί λα εθηειέζεη κηα από ηηο αθόινπζεο ελέξγεηεο: Προζζήθε Δλεκέρφζε Γηαγραθή ύλδεζε κε προχόληα ALTANET Α.Δ. Ιαγθαδά , Θεζζαινλίθε ηει: fax

9 ΠΡΟΘΖΘΖ ΓΔΛΗΘΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Ζ επηινγή πξνζζήθεο ελόο είδνπο πξντόλησλ, νδεγεί ηνλ δηαρεηξηζηή ζηελ νζόλε ηνπ ζρήκαηνο πνπ αθνινπζεί όπνπ θαιείηαη λα δώζεη έλα όλνκα ζην είδνο. τήκα 2-3 ΕΧΛΔ ην tab Εώλεο εκθαλίδνληαη νη δώλεο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζηα αληίζηνηρα sites. O δηαρεηξηζηήο ζα πξέπεη λα επηιέμεη κηα ή πεξηζζόηεξεο δώλεο δεκνζίεπζεο ηνπ είδνπο. τήκα 2-4. Αλ έλα είδνο δελ «ζπλδεζεί» κε κηα δώλε, ηόηε ην είδνο δελ ζα θαίλεηαη ζηε ιίζηα ησλ εηδώλ εθηόο εάλ δελ επηιεγεί θακηά δώλε ζηελ αλαδήηεζε όπσο θαίλεηαη ζην τήκα 2-5. τήκα 2-5 ALTANET Α.Δ. Ιαγθαδά , Θεζζαινλίθε ηει: fax

10 Δθόζνλ θαηαρσξήζεη ηα ζηνηρεία γηα ην είδνο, ν δηαρεηξηζηήο επηιέγεη Απνζήθεπζε, από ηε γξακκή εξγαιείσλ ώζηε λα νινθιεξσζεί ε θαηαρώξεζε ηνπ είδνπο κε επηηπρία θαη λα επηζηξέςεη ζηελ νζόλε κε ηε ιίζηα ησλ εηδώλ όπσο παξνπζηάδεη ελδεηθηηθά ην τήκα 2-6. τήκα ΔΛΖΚΔΡΧΖ Γηα ηελ ελεκέξσζε, είλαη απαξαίηεην ην «καξθάξηζκα» ηνπ είδνπο, ην νπνίν πξόθεηηαη λα ελεκεξσζεί. Σν καξθάξηζκα επηηπγράλεηαη κε ηελ επηινγή ηνπ radio button πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλν αξηζηεξά από θάζε εγγξαθή. ε πεξίπησζε πνπ δελ γίλεη ην καξθάξηζκα, ην ζύζηεκα πξνεηδνπνηεί ηνλ δηαρεηξηζηή κε ην πιαίζην δηαιόγνπ ηνπ τήκαηος 2-7. Σχήμα ΓΗΑΓΡΑΦΖ Ζ επηινγή δηαγξαθήο ελόο ήδε θαηαρσξεκέλνπ είδνπο νδεγεί ζε πιαίζην δηαιόγνπ επηβεβαίσζεο ηεο δηαγξαθήο. Κε ηελ επηβεβαίσζε από ηνλ ρξήζηε νινθιεξώλεηαη ε δηαγξαθή ηνπ επηιεγκέλνπ είδνπο ΤΛΓΔΖ ΚΔ ΠΡΟΨΟΛΣΑ Γηα ηε ζύλδεζε ελόο είδνπο κε πξντόληα, ν δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ην είδνο θαη ζηε ζπλέρεηα από ηε γξακκή εξγαιείσλ επηιέγεη «ύλδεζε κε πξντόληα». Ζ επηινγή νδεγεί ηνλ δηαρεηξηζηή ζηελ νζόλε ηνπ τήκαηος 2-8. τήκα 2-8 ALTANET Α.Δ. Ιαγθαδά , Θεζζαινλίθε ηει: fax

11 ηε ζπλέρεηα, ν δηαρεηξηζηήο επηιέγεη από ηε γξακκή εξγαιεηώλ «Λέα Πξντόληα» θαη νδεγείηαη ζηελ νζόλε ηνπ τήκαηος 2-9. Δδώ αλαδεηάεη ηα πξντόληα πνπ ζέιεη λα ζπλδέζεη, δηαιέγνληαο ην site / δώλε όπνπ είλαη δεκνζηεπκέλα θαη παηώληαο ην θνπκπί «Αλαδήηεζε». τήκα 2-9 Παηώληαο ζην θνπκπί Αλαδήηεζε εκθαλίδνληαη ηα πξντόληα πνπ είλαη δεκνζηεπκέλα ζην ζπγθεθξηκέλν site / δώλε (τήκα 2-10). Γηα λα ζπλδέζεη ν δηαρεηξηζηήο θάπνην πξντόλ ζην είδνο αξθεί λα ηζεθάξεη ζην θνπηί ηεο επηινγήο δίπια από θάπνην πξντόλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα παηήζεη Απνζήθεπζε. τήκα 2-10 Αθνύ ζπλδέζεη ν δηαρεηξηζηήο ηα πξντόληα πνπ ζέιεη, κε ην θνπκπί «Δπηζηξνθή», επηζηξέθεη ζηελ νζόλε ηνπ τήκαηος 2-11 όπνπ θαίλεηαη ε ιίζηα κε ηα ζπλδεδεκέλα πξντόληα γηα ην ζπγθεθξηκέλν είδνο. τήκα 2-11 ALTANET Α.Δ. Ιαγθαδά , Θεζζαινλίθε ηει: fax

12 ε πεξίπησζε πνπ ν δηαρεηξηζηήο ζέιεη λα ζηακαηήζεη έλα πξντόλ λα είλαη ζπλδεδεκέλν κε ην είδνο, επηιέγνληαο ην θνπκπί «Γηαγξαθή» δίπια από ην πξντόλ, ακέζσο ην πξντόλ παύεη λα είλαη ζπλδεδεκέλν κε ην είδνο. Σν πξντόλ δελ δηαγξάθεηαη από ην CMS απιώο δηαγξάθεηαη ε ζύλδεζή ηνπ κε ην είδνο ΟΚΑΓΔ ΣΗΚΟΙΟΓΗΑΘΖ ΠΟΙΗΣΗΘΖ Γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ εγγξαθώλ ζηηο Οκάδεο Σηκνινγηαθήο Πνιηηηθήο, ν δηαρεηξηζηήο επηιέγεη από ην κελνύ Modules, ηελ ελόηεηα ecommerce Σηκοιογηαθή Ποιηηηθή Οκάδες Σηκοιογηαθής Ποιηηηθή, όπσο θαίλεηαη ζην τήκα τήκα 2-12 Κε ηελ επηινγή Οκάδες Σηκοιογηαθής Ποιηηηθής, ν δηαρεηξηζηήο νδεγείηαη ζηελ νζόλε ηνπ τήκαηος τήκα 2-13 Από ηελ γξακκή εξγαιείσλ κπνξεί λα εθηειέζεη κηα από ηηο αθόινπζεο ελέξγεηεο: Προζζήθε ALTANET Α.Δ. Ιαγθαδά , Θεζζαινλίθε ηει: fax

13 Δλεκέρφζε Γηαγραθή ΠΡΟΘΖΘΖ ΔΗΑΓΧΓΖ ΔΛΖΚΔΡΧΖ Ζ επηινγή πξνζζήθεο κηαο νκάδαο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο, νδεγεί ηνλ δηαρεηξηζηή ζηελ νζόλε ηνπ ζρήκαηνο πνπ αθνινπζεί. τήκα 2-14 ηελ νζόλε ηνπ τήκαηος 2-14 ν δηαρεηξηζηήο θαιείηαη λα ζπκπιεξώζεη ηα ζηνηρεία ηεο νκάδαο. Απηά είλαη: Όλοκα Οκάδας (απιό θείκελν) Sites / Εώλε: ν δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ζε πνην site / δώλε ζα αλήθεη ε νκάδα. Σηκοθαηάιογοη: αθνύ επηιερζεί ην site / δώλε ζην νπνίν ζα αλήθεη ε νκάδα, θνξηώλνληαη νη ηηκνθαηάινγνη πνπ ππάξρνπλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε δώλε. Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ηνλ ηηκνθαηάινγν θαη ζπκπιεξώλεη ην πνζνζηό έθπησζεο ηεο νκάδαο επί ηνπ ηηκνθαηαιόγνπ. Δίδε: αθνύ επηιερζεί ην site / δώλε ζην νπνίν ζα αλήθεη ε νκάδα, θνξηώλνληαη ηα είδε πνπ ππάξρνπλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε δώλε. Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη έλα είδνο πξντόλησλ εάλ ζέιεη ην πνζνζηό ηεο έθπησζεο λα εθαξκνζηεί ζε ζπγθεθξηκέλν είδνο θαη όρη ζην ζύλνιν ηνπ ηηκνθαηαιόγνπ ALTANET Α.Δ. Ιαγθαδά , Θεζζαινλίθε ηει: fax

14 ΔΛΖΚΔΡΧΖ Γηα ηελ ελεκέξσζε κηαο νκάδαο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο, είλαη απαξαίηεην ην «καξθάξηζκα» ηεο νκάδαο, πνπ πξόθεηηαη λα ελεκεξσζεί. Σν καξθάξηζκα επηηπγράλεηαη κε ηελ επηινγή ηνπ radio button πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλν αξηζηεξά από θάζε νκάδα. ε πεξίπησζε πνπ δελ γίλεη ην καξθάξηζκα, ην ζύζηεκα πξνεηδνπνηεί ηνλ δηαρεηξηζηή κε ην πιαίζην δηαιόγνπ ηνπ τήκαηος Σχήμα ΓΗΑΓΡΑΦΖ Ζ επηινγή δηαγξαθήο κηαο ήδε θαηαρσξεκέλεο νκάδαο νδεγεί ζην πιαίζην δηαιόγνπ επηβεβαίσζεο ηεο δηαγξαθήο ηνπ τήκα Κε ηελ επηβεβαίσζε από ηνλ ρξήζηε νινθιεξώλεηαη ε δηαγξαθή ηεο επηιεγκέλεο νκάδαο. Σχήμα 2-16 ALTANET Α.Δ. Ιαγθαδά , Θεζζαινλίθε ηει: fax

15 3. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΑΡΑΚΔΣΡΟΠΟΗΖΖ Γηα λα ξπζκίζεη ηηο παξακέηξνπο ηνπ ecommerce, ν δηαρεηξηζηήο επηιέγεη από ην κελνύ Modules ην module ecommerce->παρακεηροποίεζε όπσο θαίλεηαη ζην τήκα 3-1. τήκα 3-1 Κε ηελ επηινγή Παρακεηροποίεζε ν δηαρεηξηζηήο νδεγείηαη ζηελ θαξηέια ησλ «Γεληθώλ Ρπζκίζεσλ» ηεο Παξακεηξνπνίεζεο, ρσξίο λα έρεη επηιεγεί θάπνην site / δώλε όπσο θαίλεηαη ζην τήκα 3-2. τήκα 3-2 ALTANET Α.Δ. Ιαγθαδά , Θεζζαινλίθε ηει: fax

16 3.1. ΓΔΛΗΘΔ ΡΤΘΚΗΔΗ Κε ηελ επηινγή ηνπ site / δώλε ζηελ θαξηέια ησλ Γεληθώλ Ρπζκίζεσλ, ν δηαρεηξηζηήο νδεγείηαη ζηελ νζόλε ηνπ τήκαηος 3-3 όπνπ δηαρεηξίδεηαη ηηο «Γεληθέο Ρπζκίζεηο» πνπ είλαη: τήκα 3-3 Γηατεηρηζηή: ζπκπιεξώλεηαη κε ην ηνπ δηαρεηξηζηή Γηαθοκηζηής Αιιειογραθίας: ζπκπιεξώλεηαη κε ηνλ δηαθνκηζηή αιιεινγξαθίαο Πόρηα Γηαθοκηζηή Αιιειογραθίας Αποζηοιή λέας παραγγειίας ζηολ δηατεηρηζηή: ηζεθάξεηαη εάλ ν δηαρεηξηζηήο ζέιεη λα ιακβάλεη ηε λέα παξαγγειία Αποζηοιή λέας παραγγειίας ζηολ πειάηε: ηζεθάξεηαη εάλ ν δηαρεηξηζηήο ζέιεη λα ζηέιλεηαη ε λέα παξαγγειία ζηνλ πειάηε Προεπηιεγκέλε Υώρα : επηιέγεηαη κηα ρώξα σο πξνεπηιεγκέλε. Πξόθεηηαη γηα κηα ιίζηα ζηελ νπνία εκθαλίδνληαη νη ρώξεο πνπ έρεη δεκνζηεύζεη ν δηαρεηξηζηήο ζην site/ δώλε γηα ην module ηνπ ecommerce. Απηό γίλεηαη ζην module ecommerce->παρακεηροποίεζε ζηε Γεφγραθηθή Θαηαλοκή (ην νπνίν πεξηγξάθεηαη ζηε ζπλέρεηα). Βαζηθός Σηκοθαηάιογος : επηιέγεηαη έλαο ηηκνθαηάινγνο από ηνπο ήδε ππάξρνληεο σο βαζηθόο ύκβοιο Λοκίζκαηος : ζπκπιεξώλεηαη κε ην ζύκβνιν ηνπ λνκίζκαηνο (ζπλήζσο είλαη ην ) ALTANET Α.Δ. Ιαγθαδά , Θεζζαινλίθε ηει: fax

17 3.2. ΓΔΧΓΡΑΦΗΘΖ ΘΑΣΑΛΟΚΖ ηελ θαξηέια Γεφγραθηθή Θαηαλοκή ν δηαρεηξηζηήο ξπζκίδεη ηηο παξακέηξνπο ηνπ ecommerce ζε ζρέζε κε ηε ρώξα, πεξηνρή, πόιε θιπ. Κε ηελ επηινγή Γεφγραθηθή Θαηαλοκή, ν δηαρεηξηζηήο νδεγείηαη ζηελ νζόλε ηνπ τήκαηος 3-4. τήκα 3-4 Από ηελ γξακκή εξγαιείσλ κπνξεί λα εθηειέζεη κηα από ηηο αθόινπζεο ελέξγεηεο: Προζζήθε Δλεκέρφζε Γηαγραθή τήκα σζτεηηδόκελοη Θόκβοη ΠΡΟΘΖΘΖ ΔΗΑΓΧΓΖ ΔΛΖΚΔΡΧΖ Ζ επηινγή ηεο πξνζζήθεο, νδεγεί ηνλ δηαρεηξηζηή ζηελ νζόλε ηνπ ζρήκαηνο πνπ αθνινπζεί όπνπ ν δηαρεηξηζηήο θαιείηαη λα δώζεη έλα όλνκα ζηελ ρώξα πνπ ζα πξνζζέζεη θαη λα επηιέμεη κε πνην site / δώλε ζα ηελ ζπλδέζεη. ALTANET Α.Δ. Ιαγθαδά , Θεζζαινλίθε ηει: fax

18 τήκα 3-5 Αλ κηα ρώξα δελ «ζπλδεζεί» κε θάπνην site / δώλε, ηόηε ζα θαίλεηαη ζηε ιίζηα ησλ ρσξώλ εθόζνλ δελ επηιεγεί θακηά δώλε ζηελ αλαδήηεζε όπσο θαίλεηαη ζην τήκα 3-6. τήκα 3-6 ALTANET Α.Δ. Ιαγθαδά , Θεζζαινλίθε ηει: fax

19 * Θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ CMS, ζην module e-commerce ππάξρνπλ ζρεδόλ όιεο νη ρώξεο ηνπ θόζκνπ αιιά δελ είλαη δεκνζηεπκέλεο ζε θαλέλα site / δώλε ΔΛΖΚΔΡΧΖ Γηα ηελ ελεκέξσζε κηαο ρώξαο, είλαη απαξαίηεην ην «καξθάξηζκα» ηεο ρώξαο, πνπ πξόθεηηαη λα ελεκεξσζεί. Σν καξθάξηζκα επηηπγράλεηαη κε ηελ επηινγή ηνπ radio button πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλν αξηζηεξά από θάζε ρώξα. ε πεξίπησζε πνπ δελ γίλεη ην καξθάξηζκα, ην ζύζηεκα πξνεηδνπνηεί ηνλ δηαρεηξηζηή κε ην πιαίζην δηαιόγνπ ηνπ τήκα 3-7. Σχήμα ΓΗΑΓΡΑΦΖ Ζ επηινγή δηαγξαθήο κηαο ήδε θαηαρσξεκέλεο ρώξαο νδεγεί ζην πιαίζην δηαιόγνπ επηβεβαίσζεο ηεο δηαγξαθήο ηνπ τήκαηος 3-8. Κε ηελ επηβεβαίσζε από ηνλ ρξήζηε νινθιεξώλεηαη ε δηαγξαθή ηεο επηιεγκέλεο ρώξαο. Σχήμα ΥΖΚΑ Γηα ηε δεκηνπξγία ζρήκαηνο ζε κηα ρώξα, ν δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ηε ρώξα θαη ζηε ζπλέρεηα από ηε γξακκή εξγαιείσλ επηιέγεη «ρήκα». Ζ επηινγή νδεγεί ηνλ δηαρεηξηζηή ζηελ νζόλε ηνπ τήκαηος 3-9. τήκα 3-9 ALTANET Α.Δ. Ιαγθαδά , Θεζζαινλίθε ηει: fax

20 Δδώ ν δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα θαζνξίζεη ην επηζπκεηό αξηζκό επηπέδσλ πνπ ζέιεη λα έρεη ην ρήκα (Πεξηθέξεηα, Λνκόο, Πόιε, Πξνάζηην θιπ) θαη λα ηα νλνκάζεη αληίζηνηρα. Κε ηελ επηινγή Απνζήθεπζε από ηε γξακκή εξγαιείσλ, απνζεθεύνληαη νη αιιαγέο ζην ζρήκα κε επηηπρία θαη ν δηαρεηξηζηήο επηζηξέθεη ζηελ νζόλε κε ηε ιίζηα ησλ ρσξώλ ΤΥΔΣΗΕΟΚΔΛΟΗ ΘΟΚΒΟΗ ηελ ελόηεηα «πζρεηηδόκελνη Θόκβνη» ν δηαρεηξηζηήο πξνζζέηεη/ ελεκεξώλεη/ δηαγξάθεη θόκβνπο δεκηνπξγώληαο κηα ηεξαξρία. Απηό κπνξεί λα γίλεη είηε έρεη ήδε δεκηνπξγήζεη ν δηαρεηξηζηήο ζρήκα ζηε ρώξα είηε όρη. Γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ εγγξαθώλ ζηνπο ζπζρεηηδόκελνπο θόκβνπο, ν δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ηε ρώξα θαη ζηε ζπλέρεηα από ηε γξακκή εξγαιείσλ επηιέγεη «πζρεηηδόκελνη Θόκβνη». Ζ επηινγή νδεγεί ηνλ δηαρεηξηζηή ζηελ νζόλε ηνπ τήκαηος Δάλ ν δηαρεηξηζηήο έρεη ήδε δεκηνπξγήζεη ζρήκα γηα ηελ Υώξα γηα ηελ νπνία ελδηαθέξεηαη, ηόηε ην όλνκα πνπ έρεη δώζεη ζην 1 ν επίπεδν όηαλ έθαλε ην ρήκα ηεο ρώξαο εκθαλίδεηαη ζηε γξακκή ηεο Αλαδήηεζεο όπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαθάησ ζρήκα. τήκα 3-10 Από ηελ γξακκή εξγαιείσλ κπνξεί λα εθηειέζεη κηα από ηηο αθόινπζεο ελέξγεηεο: Προζζήθε Δλεκέρφζε Γηαγραθή σζτεηηδόκελοη Θόκβοη ALTANET Α.Δ. Ιαγθαδά , Θεζζαινλίθε ηει: fax

21 α) ΠΡΟΘΖΘΖ ΔΗΑΓΧΓΖ - ΔΛΖΚΔΡΧΖ Ζ επηινγή ηεο πξνζζήθεο, νδεγεί ηνλ δηαρεηξηζηή ζηελ νζόλε ηνπ ζρήκαηνο πνπ αθνινπζεί όπνπ ν δηαρεηξηζηήο θαιείηαη λα δώζεη έλα όλνκα ζηνλ θόκβν πνπ ζα πξνζζέζεη θαη λα επηιέμεη κε πνην site / δώλε ζα ηνλ ζπλδέζεη. τήκα 3-11 Αθνύ θαηαρσξήζεη ηα ζηνηρεία γηα ηνλ θόκβν, ν δηαρεηξηζηήο επηιέγεη Απνζήθεπζε από ηε γξακκή εξγαιείσλ ώζηε λα νινθιεξσζεί ε θαηαρώξεζε ηνπ θόκβνπ κε επηηπρία θαη λα επηζηξέςεη ζηελ νζόλε κε ηε ιίζηα ησλ θόκβσλ όπσο παξνπζηάδεη ελδεηθηηθά ην τήκα τήκα 3-12 Αλ έλαο θόκβνο δελ «ζπλδεζεί» κε θάπνην site / δώλε, ηόηε ζα θαίλεηαη ζηε ιίζηα ησλ θόκβσλ κόλν όηαλ δελ επηιεγεί θακηά δώλε ζηελ αλαδήηεζε όπσο θαίλεηαη ζην τήκα ALTANET Α.Δ. Ιαγθαδά , Θεζζαινλίθε ηει: fax

22 τήκα 3-13 β) ΔΛΖΚΔΡΧΖ Γηα ηελ ελεκέξσζε ελόο θόκβνπ, είλαη απαξαίηεην ην «καξθάξηζκα» ηνπ θόκβνπ, πνπ πξόθεηηαη λα ελεκεξσζεί. Σν καξθάξηζκα επηηπγράλεηαη κε ηελ επηινγή ηνπ radio button πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλν αξηζηεξά από θάζε θόκβν. ε πεξίπησζε πνπ δελ γίλεη ην καξθάξηζκα, ην ζύζηεκα πξνεηδνπνηεί ηνλ δηαρεηξηζηή κε ην πιαίζην δηαιόγνπ ηνπ τήκα Σχήμα 3-14 γ) ΓΗΑΓΡΑΦΖ Ζ επηινγή δηαγξαθήο ελόο ήδε θαηαρσξεκέλνπ θόκβνπ νδεγεί ζην πιαίζην δηαιόγνπ επηβεβαίσζεο ηεο δηαγξαθήο ηνπ τήκα Κε ηελ επηβεβαίσζε από ηνλ ρξήζηε νινθιεξώλεηαη ε δηαγξαθή ηνπ επηιεγκέλνπ θόκβνπ. Σχήμα 3-15 δ) ΤΥΔΣΗΕΟΚΔΛΟΗ ΘΟΚΒΟΗ Κέζα ζε έλαλ θόκβν, ν δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα ζπζρεηίζεη θαη άιινπο θόκβνπο θαη λα «γεκίζεη» όια ηα επίπεδα πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ζην «ρήκα». Ζ δηαδηθαζία είλαη ε ίδηα πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ γηα ην 1 ν επίπεδν. ALTANET Α.Δ. Ιαγθαδά , Θεζζαινλίθε ηει: fax

23 3.3. ΘΑΣΑΣΑΔΗ ΠΑΡΑΓΓΔΙΗΧΛ ηελ ελόηεηα Θαηαζηάζεης Παραγγειηώλ ν δηαρεηξηζηήο παξακεηξνπνηεί ηηο θαηαζηάζεηο από ηηο νπνίεο κπνξεί λα πεξάζεη κηα παξαγγειία. Κε ηελ επηινγή Θαηαζηάζεης Παραγγειηώλ, ν δηαρεηξηζηήο νδεγείηαη ζηελ νζόλε ηνπ τήκαηος 3-8. τήκα 3-8 Από ηελ γξακκή εξγαιείσλ κπνξεί λα εθηειέζεη κηα από ηηο αθόινπζεο ελέξγεηεο: Προζζήθε Δλεκέρφζε Γηαγραθή ΠΡΟΘΖΘΖ ΔΗΑΓΧΓΖ ΔΛΖΚΔΡΧΖ Ζ επηινγή ηεο πξνζζήθεο, νδεγεί ηνλ δηαρεηξηζηή ζηελ νζόλε ηνπ τήκαηος 3-9 πνπ αθνινπζεί. τήκα 3-9 ALTANET Α.Δ. Ιαγθαδά , Θεζζαινλίθε ηει: fax

24 Δδώ ν δηαρεηξηζηήο θαιείηαη λα δώζεη έλα όλνκα ζηελ θαηάζηαζε παξαγγειίαο θαη λα ηζεθάξεη θάπνηεο επηπιένλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηάζηαζε νη νπνίεο είλαη: Γεκοζίεσζε: ηζεθάξεηαη εάλ ν δηαρεηξηζηήο ζέιεη λα δεκνζηεπζεί ε θαηάζηαζε παξαγγειίαο ζε θάπνην site / δώλε. Δάλ ε θαηάζηαζε δελ «ζπλδεζεί» κε θάπνην site / δώλε, ηόηε δελ ζα θαίλεηαη ζηε ιίζηα ησλ θαηαζηάζεσλ παξαγγειηώλ παξά κόλν εάλ δελ επηιεγεί θακηά δώλε ζηελ γξακκή αλαδήηεζεο. Κπορεί λα Αθσρφζεί: ηζεθάξεηαη εάλ ν δηαρεηξηζηήο ζέιεη λα έρεη ηε δπλαηόηεηα ε παξαγγειία λα κπνξεί λα αθπξσζεί όηαλ βξίζθεηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε. Απηό ζπλήζσο γίλεηαη εάλ ε θαηάζηαζε πεξηγξάθεη έλα αξρηθό ζηάδην ηεο παξαγγειίαο (γηα παξάδεηγκα λέα παξαγγειία ή ζε επεμεξγαζία). Δάλ αλαθέξεηαη ζε ηειηθό ζηάδην όπσο είλαη απηό ηεο νινθιήξσζεο ζπλήζσο δελ ηζεθάξεηαη. Θαηάζηαζε Δηζαγφγής: ηζεθάξεηαη όηαλ ε θαηάζηαζε αλαθέξεηαη ζε ζηάδην εηζαγσγήο ζηνηρείσλ όπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε θαηάζηαζε ηεο λέαο παξαγγειίαο θαηά ηελ νπνία εηζάγνληαη ηα δεδνκέλα ηεο παξαγγειίαο. Δάλ κηα θαηάζηαζε είλαη εηζαγσγήο ηόηε δελ κπνξεί λα είλαη αθύξσζεο νύηε θαη νινθιήξσζεο. Θαηά ζπλέπεηα εάλ ηζεθαξηζηεί ην θνπκπί ηεο θαηάζηαζεο εηζαγσγήο ηόηε δελ κπνξεί λα επηιεγεί ε θαηάζηαζε αθύξσζεο νύηε ε θαηάζηαζε νινθιήξσζεο. Θαηάζηαζε Αθύρφζες: ηζεθάξεηαη εάλ ε θαηάζηαζε αλαθέξεηαη ζε ζηάδην αθύξσζεο ηεο παξαγγειίαο. Δάλ ηζεθαξηζηεί ε θαηάζηαζε αθύξσζεο ηόηε δελ κπνξεί λα επηιεγεί ε θαηάζηαζε εηζαγσγήο νύηε ε θαηάζηαζε νινθιήξσζεο. Θαηάζηαζε Οιοθιήρφζες: ηζεθάξεηαη εάλ ε θαηάζηαζε αλαθέξεηαη ζε ζηάδην νινθιήξσζεο (νιηθήο/ κεξηθήο) ηεο παξαγγειίαο. Δάλ ηζεθαξηζηεί ε θαηάζηαζε νινθιήξσζεο ηόηε δελ κπνξεί λα επηιεγεί ε θαηάζηαζε εηζαγσγήο νύηε ε θαηάζηαζε αθύξσζεο. Κηα θαηάζηαζε παξαγγειίαο δελ είλαη ππνρξεσηηθό λα ζπλδεζεί κε θάπνηα από ηηο παξαπάλσ επηινγέο. Κπνξεί κόλν λα δεκνζηεπζεί ζην site/ δώλε ΔΛΖΚΔΡΧΖ Γηα ηελ ελεκέξσζε κηαο θαηάζηαζεο παξαγγειίαο, είλαη απαξαίηεην ην «καξθάξηζκα» ηεο θαηάζηαζεο, ε νπνία πξόθεηηαη λα ελεκεξσζεί. Σν καξθάξηζκα επηηπγράλεηαη κε ηελ επηινγή ηνπ radio button πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλν αξηζηεξά από θάζε εγγξαθή. ε πεξίπησζε πνπ δελ γίλεη ην καξθάξηζκα, ην ζύζηεκα πξνεηδνπνηεί ηνλ δηαρεηξηζηή κε ην πιαίζην δηαιόγνπ ηνπ τήκαηος Σχήμα 3-10 ALTANET Α.Δ. Ιαγθαδά , Θεζζαινλίθε ηει: fax

25 ΓΗΑΓΡΑΦΖ Ζ επηινγή δηαγξαθήο κηαο ήδε θαηαρσξεκέλεο θαηάζηαζεο παξαγγειίαο νδεγεί ζην πιαίζην δηαιόγνπ επηβεβαίσζεο ηεο δηαγξαθήο ηνπ τήκαηος Κε ηελ επηβεβαίσζε από ηνλ ρξήζηε νινθιεξώλεηαη ε δηαγξαθή ηεο επηιεγκέλεο θαηάζηαζεο. Σχήμα ΦΟΡΟΙΟΓΖΖ ΠΡΟΨΟΛΣΧΛ ηελ ελόηεηα Φοροιόγεζε Προχόληφλ ν δηαρεηξηζηήο ξπζκίδεη ηηο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηνπο θόξνπο (ΦΠΑ) πνπ ζέιεη λα έρνπλ ηα πξντόληα. Κε ηελ επηινγή Φοροιόγεζε Προχόληφλ, ν δηαρεηξηζηήο νδεγείηαη ζηελ νζόλε ηνπ τήκαηος τήκα 3-12 Από ηελ γξακκή εξγαιείσλ κπνξεί λα εθηειέζεη κηα από ηηο αθόινπζεο ελέξγεηεο: Προζζήθε Δλεκέρφζε Γηαγραθή ALTANET Α.Δ. Ιαγθαδά , Θεζζαινλίθε ηει: fax

26 ΠΡΟΘΖΘΖ ΔΗΑΓΧΓΖ ΔΛΖΚΔΡΧΖ Ζ επηινγή ηεο πξνζζήθεο, νδεγεί ηνλ δηαρεηξηζηή ζηελ νζόλε ηνπ τήκαηος 3-13 πνπ αθνινπζεί. τήκα 3-13 ηελ νζόλε ηνπ τήκαηος 3-13 ν δηαρεηξηζηήο θαιείηαη λα ζπκπιεξώζεη ηα ζηνηρεία ηεο θνξνιόγεζεο. Απηά είλαη: Όλοκα (απιό θείκελν) Θαλοληθή (αξηζκόο: αθέξαηνο ή δεθαδηθόο πνπ ζεσξείηαη από ην ζύζηεκα όηη είλαη επί ηνηο 100) Κεηφκέλε (αξηζκόο: αθέξαηνο ή δεθαδηθόο πνπ ζεσξείηαη από ην ζύζηεκα όηη είλαη επί ηνηο 100) Άιιε 1 (αξηζκόο: αθέξαηνο ή δεθαδηθόο πνπ ζεσξείηαη από ην ζύζηεκα όηη είλαη επί ηνηο 100) Άιιε 2 (αξηζκόο: αθέξαηνο ή δεθαδηθόο πνπ ζεσξείηαη από ην ζύζηεκα όηη είλαη επί ηνηο 100) Άιιε 3 (αξηζκόο: αθέξαηνο ή δεθαδηθόο πνπ ζεσξείηαη από ην ζύζηεκα όηη είλαη επί ηνηο 100) θαη ηζεθάξεη ζε πνην site / δώλε ζέιεη λα δεκνζηεπζεί ε ζπγθεθξηκέλε Φνξνιόγεζε Πξντόλησλ. Δάλ ε θνξνιόγεζε δελ «ζπλδεζεί» κε θάπνην site / δώλε, ηόηε δελ ζα θαίλεηαη ζηε ιίζηα ησλ θνξνινγήζεσλ παξά κόλν εάλ δελ επηιεγεί θακηά δώλε ζηελ γξακκή αλαδήηεζεο όπσο θαίλεηαη ζην τήκα ALTANET Α.Δ. Ιαγθαδά , Θεζζαινλίθε ηει: fax

27 τήκα 3-14 * Θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ CMS, ζην module e-commerce ππάξρνπλ ζηελ ελόηεηα Φνξνιόγεζε Πξντόλησλ νη παξαθάησ: 19%, 9%, 4,50% θνξνινγήζεηο αιιά δελ είλαη δεκνζηεπκέλεο ζε site / δώλε ΔΛΖΚΔΡΧΖ Γηα ηελ ελεκέξσζε κηαο θνξνιόγεζεο, είλαη απαξαίηεην ην «καξθάξηζκα» ηεο θνξνιόγεζεο, ε νπνία πξόθεηηαη λα ελεκεξσζεί. Σν καξθάξηζκα επηηπγράλεηαη κε ηελ επηινγή ηνπ radio button πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλν αξηζηεξά από θάζε εγγξαθή. ε πεξίπησζε πνπ δελ γίλεη ην καξθάξηζκα, ην ζύζηεκα πξνεηδνπνηεί ηνλ δηαρεηξηζηή κε ην πιαίζην δηαιόγνπ ηνπ τήκαηος Σχήμα ΓΗΑΓΡΑΦΖ Ζ επηινγή δηαγξαθήο κηαο ήδε θαηαρσξεκέλεο θνξνιόγεζεο νδεγεί ζην πιαίζην δηαιόγνπ επηβεβαίσζεο ηεο δηαγξαθήο ηνπ τήκαηος Κε ηελ επηβεβαίσζε από ηνλ ρξήζηε νινθιεξώλεηαη ε δηαγξαθή ηεο επηιεγκέλεο θνξνιόγεζεο. Σχήμα 3-16 ALTANET Α.Δ. Ιαγθαδά , Θεζζαινλίθε ηει: fax

28 3.5. ΣΡΟΠΟΗ ΑΠΟΣΟΙΖ (module Σρόποη & Θόζηος Κεηαθορηθώλ) ηνπο Σρόποσς Αποζηοιής ν δηαρεηξηζηήο ξπζκίδεη ηηο παξακέηξνπο ησλ ηξόπσλ ζύκθσλα κε ηνπο νπνίνπο ζηέιλνληαη ηα πξντόληα ζηνπο πειάηεο. Κε ηελ επηινγή Σρόποη Αποζηοιής, ν δηαρεηξηζηήο νδεγείηαη ζηελ νζόλε ηνπ τήκαηος τήκα 3-17 Από ηελ γξακκή εξγαιείσλ κπνξεί λα εθηειέζεη κηα από ηηο αθόινπζεο ελέξγεηεο: Προζζήθε Δλεκέρφζε Γηαγραθή Παρακεηροποίεζε Υρεώζεης ΠΡΟΘΖΘΖ ΔΗΑΓΧΓΖ ΔΛΖΚΔΡΧΖ Ζ επηινγή ηεο πξνζζήθεο, νδεγεί ηνλ δηαρεηξηζηή ζηελ νζόλε ηνπ τήκαηος 3-18 πνπ αθνινπζεί. ALTANET Α.Δ. Ιαγθαδά , Θεζζαινλίθε ηει: fax

29 τήκα 3-18 ηελ νζόλε ηνπ τήκαηος 3-18 ν δηαρεηξηζηήο θαιείηαη λα ζπκπιεξώζεη ηα ζηνηρεία ηνπ Σξόπνπ Απνζηνιήο. Απηά είλαη: Σίηιος (απιό θείκελν) Περηγραθή (δηακνξθσκέλν θείκελν HTML κε ρξήζε ηνπ ACE, βιέπε «ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΥΡΖΖ ΔΦΑΡΚΟΓΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΟΤ (CMS)» ηεο πιαηθόξκαο altab2x) ΕΧΛΔ ην tab Εώλεο γίλεηαη εκθάληζε ησλ δσλώλ πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζηα αληίζηνηρα sites. O δηαρεηξηζηήο ζα πξέπεη λα επηιέμεη κηα ή πεξηζζόηεξεο δώλεο δεκνζίεπζεο ηνπ ηξόπνπ Απνζηνιήο. τήκα 3-19 ALTANET Α.Δ. Ιαγθαδά , Θεζζαινλίθε ηει: fax

30 Αλ έλαο ηξόπνο απνζηνιήο δελ «ζπλδεζεί» κε κηα δώλε, ηόηε ε εγγξαθή δελ ζα θαίλεηαη ζηε ιίζηα ησλ εγγξαθώλ παξά κόλν εθόζνλ δελ επηιεγεί θακηά δώλε ζηελ αλαδήηεζε (όπσο θαίλεηαη θαη ζην τήκα 3-17). * Θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ CMS, ζην module e-commerce ππάξρνπλ ζηελ ελόηεηα Σξόπνη Απνζηνιήο νη παξαθάησ ηξόπνη: Παξαιαβή από ην Θαηάζηεκα, Παξάδνζε ζηνλ ρώξν ζαο θαη δελ είλαη δεκνζηεπκέλνη ζε θαλέλα site / δώλε ΔΛΖΚΔΡΧΖ Γηα ηελ ελεκέξσζε ελόο ηξόπνπ απνζηνιήο, είλαη απαξαίηεην ην «καξθάξηζκα» ηνπ ηξόπνπ, πνπ πξόθεηηαη λα ελεκεξσζεί. Σν καξθάξηζκα επηηπγράλεηαη κε ηελ επηινγή ηνπ radio button πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλν αξηζηεξά από θάζε εγγξαθή. ε πεξίπησζε πνπ δελ γίλεη ην καξθάξηζκα, ην ζύζηεκα πξνεηδνπνηεί ηνλ δηαρεηξηζηή κε ην πιαίζην δηαιόγνπ ηνπ τήκα Σχήμα ΓΗΑΓΡΑΦΖ Ζ επηινγή δηαγξαθήο ελόο ήδε θαηαρσξεκέλνπ ηξόπνπ απνζηνιήο νδεγεί ζην πιαίζην δηαιόγνπ επηβεβαίσζεο ηεο δηαγξαθήο ηνπ τήκαηος Κε ηελ επηβεβαίσζε από ηνλ ρξήζηε νινθιεξώλεηαη ε δηαγξαθή ηνπ επηιεγκέλνπ ηξόπνπ. Σχήμα ΠΑΡΑΚΔΣΡΟΠΟΗΖΖ Ζ παξακεηξνπνίεζε ελόο ηξόπνπ απνζηνιήο εμαξηάηαη από ηνλ ίδην ηνλ ηξόπν απνζηνιήο θαη ελδέρεηαη λα δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ην είδνο θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ εθάζηνηε ηξόπνπ. Οη επηινγέο γηα ηελ παξακεηξνπνίεζε ηνπ εθάζηνηε ηξόπνπ θαζνξίδνληαη αλάινγα κε ηηο επηζπκίεο ηεο θάζε εηαηξείαο γηα ην πσο ζέιεη λα ζηέιλεη ηα πξντόληα ηεο ζηνπο πειάηεο ηεο θαη ηεο Altanet. Ωο ελδεηθηηθό παξάδεηγκα παξαηίζεηαη ν πην ζπλεζηζκέλνο πνπ είλαη «Παξαιαβή από ην Θαηάζηεκα». Γηα ηελ παξακεηξνπνίεζε, ν δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ηνλ ηξόπν απνζηνιήο θαη ζηε ζπλέρεηα από ηε γξακκή εξγαιείσλ επηιέγεη «Παξακεηξνπνίεζε». Ζ επηινγή νδεγεί ηνλ δηαρεηξηζηή ζηελ νζόλε ηνπ τήκαηος 3-22 πνπ απεηθνλίδεη ηηο επηινγέο πνπ έρεη ν δηαρεηξηζηήο γηα παξακεηξνπνίεζε γηα ηελ «Παξαιαβή από ην ALTANET Α.Δ. Ιαγθαδά , Θεζζαινλίθε ηει: fax

31 Θαηάζηεκα». Οπζηαζηηθά ζε απηόλ ηνλ ηξόπν απνζηνιήο ν δηαρεηξηζηήο πξνζζέηεη/ ελεκεξώλεη/ δηαγξάθεη ηηο δηεπζύλζεηο ησλ θαηαζηεκάησλ πνπ έρεη ε εηαηξεία θαη κπνξεί λα γίλεη παξαιαβή ησλ πξντόλησλ ηεο από ηνπο πειάηεο ηεο. τήκα 3-22 Από ηελ γξακκή εξγαιείσλ κπνξεί λα εθηειέζεη κηα από ηηο αθόινπζεο ελέξγεηεο: Προζζήθε Δλεκέρφζε Γηαγραθή α) ΠΡΟΘΖΘΖ ΓΔΛΗΘΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Ζ επηινγή ηεο πξνζζήθεο, νδεγεί ηνλ δηαρεηξηζηή ζηελ νζόλε ηνπ τήκαηος 3-23 πνπ αθνινπζεί. τήκα 3-23 ηελ νζόλε ηνπ τήκαηος 3-23 ν δηαρεηξηζηήο θαιείηαη λα ζπκπιεξώζεη ηα ζηνηρεία ηνπ θαηαζηήκαηνο. Απηά είλαη: Γηεύζσλζε (απιό θείκελν) ALTANET Α.Δ. Ιαγθαδά , Θεζζαινλίθε ηει: fax

32 Σειέθφλο (απιό θείκελν) ΕΧΛΔ ην tab Εώλεο γίλεηαη εκθάληζε ησλ δσλώλ πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζηα αληίζηνηρα sites. O δηαρεηξηζηήο ζα πξέπεη λα επηιέμεη κηα ή πεξηζζόηεξεο δώλεο δεκνζίεπζεο. τήκα 3-24 Αλ δελ «ζπλδεζεί» κε κηα δώλε, ηόηε ε εγγξαθή δελ ζα θαίλεηαη ζηε ιίζηα ησλ εγγξαθώλ παξά κόλν εθόζνλ δελ επηιεγεί θακηά δώλε ζηελ αλαδήηεζε. β) ΔΛΖΚΔΡΧΖ Γηα ηελ ελεκέξσζε, είλαη απαξαίηεην ην «καξθάξηζκα» ηεο εγγξαθήο, ε νπνία πξόθεηηαη λα ελεκεξσζεί. Σν καξθάξηζκα επηηπγράλεηαη κε ηελ επηινγή ηνπ radio button πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλν αξηζηεξά από θάζε εγγξαθή. ε πεξίπησζε πνπ δελ γίλεη ην καξθάξηζκα, ην ζύζηεκα πξνεηδνπνηεί ηνλ δηαρεηξηζηή κε έλα πιαίζην δηαιόγνπ. γ) ΓΗΑΓΡΑΦΖ Ζ επηινγή δηαγξαθήο κηαο ήδε θαηαρσξεκέλεο εγγξαθήο νδεγεί ζε έλα πιαίζην δηαιόγνπ επηβεβαίσζεο ηεο δηαγξαθήο. Κε ηελ επηβεβαίσζε από ηνλ ρξήζηε νινθιεξώλεηαη ε δηαγξαθή ηεο επηιεγκέλεο εγγξαθήο. ALTANET Α.Δ. Ιαγθαδά , Θεζζαινλίθε ηει: fax

33 ΥΡΔΧΔΗ Γηα λα ηξνπνπνηήζεη ηηο ρξεώζεηο ζηνπο ηξόπνπο απνζηνιήο, ν δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ηνλ ηξόπν απνζηνιήο θαη ζηε ζπλέρεηα από ηε γξακκή εξγαιείσλ επηιέγεη «Υξεώζεηο». Ζ επηινγή νδεγεί ηνλ δηαρεηξηζηή ζηελ νζόλε ηνπ τήκαηος τήκα 3-25 Από ηελ γξακκή εξγαιείσλ κπνξεί λα εθηειέζεη κηα από ηηο αθόινπζεο ελέξγεηεο: Προζζήθε Δλεκέρφζε Γηαγραθή α) ΠΡΟΘΖΘΖ ΔΗΑΓΧΓΖ ΔΛΖΚΔΡΧΖ Ζ επηινγή ηεο πξνζζήθεο, νδεγεί ηνλ δηαρεηξηζηή ζηελ νζόλε ηνπ τήκαηος 3-26 πνπ αθνινπζεί. τήκα 3-26 ALTANET Α.Δ. Ιαγθαδά , Θεζζαινλίθε ηει: fax

34 ηελ νζόλε ηνπ τήκαηος 3-26 ν δηαρεηξηζηήο θαζνξίδεη πόζν είλαη ε ρξέσζε γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηξόπν απνζηνιήο αλάινγα κε ην ζπλνιηθό πνζό ηεο παξαγγειίαο. Αλαιπηηθόηεξα ηα ζηνηρεία πνπ θαιείηαη λα ζπκπιεξώζεη ν δηαρεηξηζηήο είλαη: From Order Total / Από πλνιηθή Σηκή: αξηζκόο To Order Total / Έσο πλνιηθή Σηκή: αξηζκόο ChargePrice / Υξέσζε: αξηζκόο ChargeTaxPercent / Φ.Π.Α. Υξέσζεο: ην πνζνζηό ΦΠΑ γηα ηελ ρξέσζε (αξηζκόο) Κε ηελ επηινγή Απνζήθεπζε από ηε γξακκή εξγαιείσλ, απνζεθεύεηαη ε ρξέσζε κε επηηπρία θαη ν δηαρεηξηζηήο επηζηξέθεη ζηελ νζόλε κε ηε ιίζηα ησλ ρξεώζεσλ όπσο ελδεηθηηθά απεηθνλίδεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα. τήκα 3-27 β) ΔΛΖΚΔΡΧΖ Γηα ηελ ελεκέξσζε, είλαη απαξαίηεην ην «καξθάξηζκα» ηεο εγγξαθήο, ε νπνία πξόθεηηαη λα ελεκεξσζεί. Σν καξθάξηζκα επηηπγράλεηαη κε ηελ επηινγή ηνπ radio button πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλν αξηζηεξά από θάζε εγγξαθή. ε πεξίπησζε πνπ δελ γίλεη ην καξθάξηζκα, ην ζύζηεκα πξνεηδνπνηεί ηνλ δηαρεηξηζηή κε έλα πιαίζην δηαιόγνπ. γ) ΓΗΑΓΡΑΦΖ Ζ επηινγή δηαγξαθήο κηαο ήδε θαηαρσξεκέλεο εγγξαθήο νδεγεί ζε έλα πιαίζην δηαιόγνπ επηβεβαίσζεο ηεο δηαγξαθήο. Κε ηελ επηβεβαίσζε από ηνλ ρξήζηε νινθιεξώλεηαη ε δηαγξαθή ηεο επηιεγκέλεο εγγξαθήο. ALTANET Α.Δ. Ιαγθαδά , Θεζζαινλίθε ηει: fax

35 3.6. MODULE ΣΡΟΠΟΗ ΠΙΖΡΧΚΖ ην module Σρόποη Πιερφκής ν δηαρεηξηζηήο ξπζκίδεη ηηο παξακέηξνπο ησλ ηξόπσλ κε ηνπο νπνίνπο κπνξνύλ νη πειάηεο λα πιεξώζνπλ ηα πξντόληα πνπ αγνξάδνπλ. Κε ηελ επηινγή Σρόποη Πιερφκής, ν δηαρεηξηζηήο νδεγείηαη ζηελ νζόλε ηνπ τήκαηος τήκα 3-28 Από ηελ γξακκή εξγαιείσλ κπνξεί λα εθηειέζεη κηα από ηηο αθόινπζεο ελέξγεηεο: Προζζήθε Δλεκέρφζε Γηαγραθή ΠΡΟΘΖΘΖ ΓΔΛΗΘΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Ζ επηινγή ηεο πξνζζήθεο, νδεγεί ηνλ δηαρεηξηζηή ζηελ νζόλε ηνπ τήκαηος 3-29 πνπ αθνινπζεί. ALTANET Α.Δ. Ιαγθαδά , Θεζζαινλίθε ηει: fax

36 τήκα 3-29 ηελ νζόλε ηνπ τήκαηος 3-29 ν δηαρεηξηζηήο θαιείηαη λα ζπκπιεξώζεη ηα ζηνηρεία ηνπ Σξόπνπ Πιεξσκήο. Απηά είλαη: Σρόπος Πιερφκής: όλνκα (απιό θείκελν) Περηγραθή (δηακνξθσκέλν θείκελν HTML κε ρξήζε ηνπ ACE, βιέπε «ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΥΡΖΖ ΔΦΑΡΚΟΓΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΟΤ (CMS)» ηεο πιαηθόξκαο altab2x) ΕΧΛΔ ην tab Εώλεο γίλεηαη εκθάληζε ησλ δσλώλ πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζηα αληίζηνηρα sites. O δηαρεηξηζηήο ζα πξέπεη λα επηιέμεη κηα ή πεξηζζόηεξεο δώλεο δεκνζίεπζεο ηνπ ηξόπνπ Πιεξσκήο. τήκα 3-30 ALTANET Α.Δ. Ιαγθαδά , Θεζζαινλίθε ηει: fax

37 Αλ έλαο ηξόπνο πιεξσκήο δελ «ζπλδεζεί» κε κηα δώλε, ηόηε ε εγγξαθή δελ ζα θαίλεηαη ζηε ιίζηα ησλ εγγξαθώλ παξά κόλν εθόζνλ δελ επηιεγεί θακηά δώλε ζηελ αλαδήηεζε (δεο τήκα 3-28) ΔΛΖΚΔΡΧΖ Γηα ηελ ελεκέξσζε, είλαη απαξαίηεην ην «καξθάξηζκα» ηεο εγγξαθήο, ε νπνία πξόθεηηαη λα ελεκεξσζεί. Σν καξθάξηζκα επηηπγράλεηαη κε ηελ επηινγή ηνπ radio button πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλν αξηζηεξά από θάζε εγγξαθή. ε πεξίπησζε πνπ δελ γίλεη ην καξθάξηζκα, ην ζύζηεκα πξνεηδνπνηεί ηνλ δηαρεηξηζηή κε πιαίζην δηαιόγνπ ΓΗΑΓΡΑΦΖ Ζ επηινγή δηαγξαθήο κηαο ήδε θαηαρσξεκέλεο εγγξαθήο νδεγεί ζε έλα πιαίζην δηαιόγνπ επηβεβαίσζεο ηεο δηαγξαθήο. Κε ηελ επηβεβαίσζε από ηνλ ρξήζηε νινθιεξώλεηαη ε δηαγξαθή ηεο επηιεγκέλεο εγγξαθήο. ALTANET Α.Δ. Ιαγθαδά , Θεζζαινλίθε ηει: fax

38 4. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΔΙΑΣΧΛ ηελ ελόηεηα πειάηεο, ν δηαρεηξηζηήο νδεγείηαη ζε κία ζεηξά από επηινγέο, όπνπ έρεη ηε δπλαηόηεηα λα επεμεξγαζηεί ηηο εγγξαθέο ησλ πειαηώλ, λα ελεκεξώζεη ηα γεληθά ζηνηρεία ηνπο, λα παξαρσξήζεη εηδηθέο ηηκέο ζηα πξντόληα, λα ηνπο ζπλδέζεη κε νκάδεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο, λα δεκηνπξγήζεη ρξήζηεο θαη λα θαηαρσξήζεη ηηο δηεπζύλζεηο επηθνηλσλίαο. Γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ εγγξαθώλ ζηελ ελόηεηα Πειάηεο, ν δηαρεηξηζηήο επηιέγεη από ην κελνύ Modules, ηελ ελόηεηα ecommerce Πειάηες, όπσο θαίλεηαη ζην τήκα 4-1. τήκα 4-1 Κε ηελ επηινγή Πειάηες, ν δηαρεηξηζηήο νδεγείηαη ζηελ νζόλε ηνπ παξαθάησ τήκαηος 4-2. τήκα 4-2 ALTANET Α.Δ. Ιαγθαδά , Θεζζαινλίθε ηει: fax

39 Από ηε ιίζηα ησλ Sites / Εώλε, ν δηαρεηξηζηήο εθόζνλ επηιέμεη ηε δώλε ζηελ νπνία έρνπλ θαηαρσξεζεί νη πειάηεο θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέμεη Αλαδήηεζε, νδεγείηαη ζηελ νζόλε ηνπ τήκαηος 4-3 όπνπ θαίλεηαη ε ιίζηα ησλ πειαηώλ θαζώο θαη ηα πεδία κε βάζε ηα νπνία κπνξεί ν δηαρεηξηζηήο λα αλαδεηήζεη ηνπο πειάηεο. τήκα 4-3 Οη εγγξαθέο παξνπζηάδνληαη αλάινγα κε ηε δώλε, ηηο νκάδεο αζθαιείαο, ηηο νκάδεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο, ην όλνκα, ηνλ θσδηθό ζπλεξγάηε ή ην ΑΦΚ, αλάινγα κε ην ηη έρεη επηιέμεη ν δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο θαηά ηελ αλαδήηεζε. Ζ θαηαρώξεζε ησλ πειαηώλ γίλεηαη από ηελ ελόηεηα Κέιε Portal (βιέπε «ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΥΡΖΖ» ηεο πιαηθόξκαο altab2x). Κπνξεί λα γίλεη θαη από ηνπο ίδηνπο ηνπο πειάηεο όηαλ δεκηνπξγνύλ ηνλ ινγαξηαζκό ηνπο ζην CMS. Απηό εμαξηάηαη από ηηο επηζπκίεο ηνπ δηαρεηξηζηή θαηά ηελ γεληθή παξακεηξνπνίεζε ηεο πιαηθόξκαο altab2x θαη από ην εάλ ζέιεη λα δίλεηαη απηή ε δπλαηόηεηα ζηνπο πειάηεο ΔΛΖΚΔΡΧΖ Γηα ηελ ελεκέξσζε ελόο πειάηε, ν δηαρεηξηζηήο ηνλ επηιέγεη θαη ζηε ζπλέρεηα από ηε γξακκή εξγαιείσλ επηιέγεη «Δλεκέξσζε». Ζ επηινγή νδεγεί ηνλ δηαρεηξηζηή ζηελ θαξηέια ησλ «Γεληθώλ ηνηρείσλ» ηεο Γηαρείξηζεο Πειάηε όπσο θαίλεηαη ζην τήκα 4-4. τήκα 4-4 ALTANET Α.Δ. Ιαγθαδά , Θεζζαινλίθε ηει: fax

40 ΓΔΛΗΘΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ηα Γεληθά ηνηρεία (τήκα 4-4) ν δηαρεηξηζηήο ελεκεξώλεη ηα Γεληθά ηνηρεία ηνπ πειάηε ηα νπνία έρνπλ δεισζεί θαηά ηελ θαηαρώξεζή ηνπ ζην ζύζηεκα πνπ είλαη: Δλεξγόο: ηζεθάξεηαη εάλ ν πειάηεο είλαη ελεξγόο Θσδηθόο: ν θσδηθόο πνπ έρεη ν πειάηεο Όλνκα / Δπσλπκία Δπάγγεικα ΑΦΚ ΓΟΤ Έθπησζε: ζπκπιεξώλεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ν πειάηεο έρεη έθπησζε ζηα πξντόληα Δθόζνλ νινθιεξώζεη ηηο αιιαγέο, ν δηαρεηξηζηήο επηιέγεη από ηε γξακκή εξγαιείσλ Αποζήθεσζε γηα ηελ επηηπρή θαηαρώξεζε ησλ λέσλ ζηνηρείσλ. Ζ επηινγή Δπηζηροθή νδεγεί ηνλ δηαρεηξηζηή ζηελ ιίζηα κε ηηο εγγξαθέο. (τήκα 4-3) ΔΗΓΗΘΔ ΣΗΚΔ ΠΡΟΨΟΛΣΧΛ ηελ ελόηεηα Δηδηθές Σηκές Προχόληφλ ν δηαρεηξηζηήο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα εηζάγεη εηδηθέο ηηκέο απνθιεηζηηθά γηα απηόλ ηνλ πειάηε ζηε ιίζηα ησλ πξντόλησλ πνπ έρνπλ ήδε θαηαρσξεζεί ζην ζύζηεκα. Κε ηελ επηινγή Δηδηθές Σηκές Προχόληφλ, ν δηαρεηξηζηήο νδεγείηαη ζηελ νζόλε ηνπ τήκαηος 4-5. τήκα 4-5 Δθόζνλ νινθιεξώζεη ηελ θαηαρώξεζε εηδηθώλ ηηκώλ, ν δηαρεηξηζηήο επηιέγεη από ηε γξακκή εξγαιείσλ Αποζήθεσζε γηα ηελ επηηπρή θαηαρώξεζε ησλ ζηνηρείσλ. Ζ επηινγή Δπηζηροθή νδεγεί ηνλ δηαρεηξηζηή ζηελ ιίζηα κε ηηο εγγξαθέο. (τήκα 4-3) ALTANET Α.Δ. Ιαγθαδά , Θεζζαινλίθε ηει: fax

41 ΤΛΓΔΖ ΚΔ ΟΚΑΓΔ ηελ ελόηεηα ύλδεζε κε Οκάδες ν δηαρεηξηζηήο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ζπλδέζεη ηνλ πειάηε κε ηηο νκάδεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο. Κε ηελ επηινγή ύλδεζε Κε Οκάδες, ν δηαρεηξηζηήο νδεγείηαη ζηελ νζόλε ηνπ τήκαηος 4-6. τήκα 4-6 ηελ νζόλε ηνπ τήκαηος 4-6 ζηελ αξηζηεξή ζηήιε θαίλνληαη νη νκάδεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο πνπ έρνπλ ήδε θαηαρσξεζεί ζην site/ δώλε θαη ζηηο νπνίεο δελ αλήθεη ν πειάηεο θαη ζηελ δεμηά ζηήιε θαίλνληαη νη νκάδεο ζηηο νπνίεο αλήθεη ν πειάηεο. Γηα λα βάιεη ν δηαρεηξηζηήο έλαλ πειάηε λα αλήθεη ζε κηα νκάδα ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο, αξθεί λα επηιέμεη ηελ νκάδα από ηελ αξηζηεξή ζηήιε θαη λα παηήζεη ην βειάθη κε θαηεύζπλζε πξνο ηα δεμηά. Αληίζηνηρα γηα λα κελ αλήθεη πιένλ ν πειάηεο ζε κηα νκάδα ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο, ν δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ηελ νκάδα από ηελ δεμηά ζηήιε θαη παηάεη ην βειάθη κε θαηεύζπλζε πξνο ηα αξηζηεξά. Κε απηόλ ηνλ ηξόπν ε νκάδα κεηαθέξεηαη ζηελ αξηζηεξή ζηήιε θαη πιένλ ν πειάηεο δελ αλήθεη ζε απηήλ. Ζ επηινγή Δπηζηροθή νδεγεί ηνλ δηαρεηξηζηή ζηελ ιίζηα κε ηηο εγγξαθέο. (τήκα 4-3) ΥΡΖΣΔ ηελ ελόηεηα Υρήζηες ν δηαρεηξηζηήο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα εηζάγεη ρξήζηεο θαη λα ηνπο ζπλδέζεη κε ηνλ πειάηε. Κε ηελ επηινγή Υρήζηες, ν δηαρεηξηζηήο νδεγείηαη ζηελ νζόλε ηνπ τήκαηος 4-7. ALTANET Α.Δ. Ιαγθαδά , Θεζζαινλίθε ηει: fax

42 τήκα 4-7 ηελ νζόλε ηνπ τήκαηος 4-7 εκθαλίδνληαη όινη νη ρξήζηεο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνη κε ηνλ πειάηε. (Πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ρξήζηεο ν δηαρεηξηζηήο κπνξεί επίζεο λα πξνζζέζεη/ ελεκεξώζεη/ δηαγξάςεη θαη από ην module Κέιε Portal πνπ ππάξρεη ζην Πίλαθας Διέγτοσ Αζθάιεηα Κέιε Portal (βιέπε «ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΥΡΖΖ ΔΦΑΡΚΟΓΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΟΤ (CMS)» ηεο πιαηθόξκαο altab2x)) Από ηελ γξακκή εξγαιείσλ κπνξεί λα εθηειέζεη κηα από ηηο αθόινπζεο ελέξγεηεο: Προζζήθε Δλεκέρφζε Γηαγραθή α) ΠΡΟΘΖΘΖ ΔΗΑΓΧΓΖ ΔΛΖΚΔΡΧΖ Ζ επηινγή ηεο πξνζζήθεο, νδεγεί ηνλ δηαρεηξηζηή ζηελ νζόλε ηνπ τήκαηος 4-8 πνπ αθνινπζεί. τήκα 4-8 ALTANET Α.Δ. Ιαγθαδά , Θεζζαινλίθε ηει: fax

43 ηελ νζόλε ηνπ τήκαηος 4-8 ν δηαρεηξηζηήο θαιείηαη λα ζπκπιεξώζεη ηα ζηνηρεία ηνπ Υξήζηε. Απηά είλαη: Υρήζηες (username) : Πξόθεηηαη γηα ην όλνκα ρξήζηε ην νπνίν ν ρξήζηεο ζα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ απζεληηθνπνίεζή ηνπ ζην ζύζηεκα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ. Θφδηθός (password) : Πξόθεηηαη γηα ηνλ θσδηθό πξόζβαζεο ηνλ νπνίν ν ρξήζηεο ζα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ απζεληηθνπνίεζή ηνπ ζην ζύζηεκα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ. Δπηβεβαίφζε θφδηθού : Πξόθεηηαη γηα ηελ επηβεβαίσζε ζηελ πιεθηξνιόγεζε ηνπ θσδηθνύ πξόζβαζεο Όλοκα, Δπώλσκο, , Σειέθφλο : Πξόθεηηαη γηα γεληθά ζηνηρεία ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ ρξήζηε. Δθόζνλ νινθιεξώζεη ηελ εηζαγσγή ησλ ζηνηρείσλ, επηιέγεη Αποζήθεσζε από ηε γξακκή εξγαιείσλ, ώζηε λα απνζεθεπηεί ε θαηαρώξεζε κε επηηπρία. β) ΔΛΖΚΔΡΧΖ Γηα ηελ ελεκέξσζε, είλαη απαξαίηεην ην «καξθάξηζκα» ηεο εγγξαθήο, ε νπνία πξόθεηηαη λα ελεκεξσζεί. Σν καξθάξηζκα επηηπγράλεηαη κε ηελ επηινγή ηνπ radio button πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλν αξηζηεξά από θάζε εγγξαθή. ε πεξίπησζε πνπ δελ γίλεη ην καξθάξηζκα, ην ζύζηεκα πξνεηδνπνηεί ηνλ δηαρεηξηζηή κε πιαίζην δηαιόγνπ. γ) ΓΗΑΓΡΑΦΖ Ζ επηινγή δηαγξαθήο κηαο ήδε θαηαρσξεκέλεο εγγξαθήο νδεγεί ζε έλα πιαίζην δηαιόγνπ επηβεβαίσζεο ηεο δηαγξαθήο. Κε ηελ επηβεβαίσζε νινθιεξώλεηαη ε δηαγξαθή ηεο επηιεγκέλεο εγγξαθήο ΓΗΔΤΘΤΛΔΗ ηελ ελόηεηα Γηεπζύλζεηο ν δηαρεηξηζηήο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα εηζάγεη/ ελεκεξώλεη ηηο δηεπζύλζεηο ηνπ πειάηε. Ζ θαηαρώξεζε ησλ δηεπζύλζεσλ κπνξεί λα γίλεη θαη από ηνπο ίδηνπο ηνπο πειάηεο όηαλ δεκηνπξγνύλ ηνλ ινγαξηαζκό ηνπο ζην CMS. Απηό εμαξηάηαη από ηηο επηζπκίεο ηνπ δηαρεηξηζηή θαηά ηελ γεληθή παξακεηξνπνίεζε ηεο πιαηθόξκαο altab2x θαη από ην εάλ ζέιεη λα δίλεηαη απηή ε δπλαηόηεηα ζηνπο πειάηεο. Κε ηελ επηινγή Γηεσζύλζεης, ν δηαρεηξηζηήο νδεγείηαη ζηελ νζόλε ηνπ τήκαηος 4-9. ALTANET Α.Δ. Ιαγθαδά , Θεζζαινλίθε ηει: fax

44 τήκα 4-9 Από ηελ γξακκή εξγαιείσλ, ν δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα εθηειέζεη κηα από ηηο αθόινπζεο ελέξγεηεο: Προζζήθε Δλεκέρφζε Γηαγραθή α) ΠΡΟΘΖΘΖ ΔΗΑΓΧΓΖ ΔΛΖΚΔΡΧΖ Ζ επηινγή ηεο πξνζζήθεο, νδεγεί ηνλ δηαρεηξηζηή ζηελ νζόλε ηνπ τήκαηος 4-10 πνπ αθνινπζεί. τήκα 4-10 ηελ νζόλε ηνπ τήκαηος 4-10 ν δηαρεηξηζηήο θαιείηαη λα ζπκπιεξώζεη ηα ζηνηρεία ηεο δηεύζπλζεο ηνπ πειάηε. Απηά είλαη: Γηεύζσλζε (θείκελν) Πόιε/ Γήκος (θείκελν) ALTANET Α.Δ. Ιαγθαδά , Θεζζαινλίθε ηει: fax

45 Υώρα : πξόθεηηαη γηα κηα ιίζηα ζηελ νπνία εκθαλίδνληαη νη ρώξεο πνπ έρεη δεκνζηεύζεη ν δηαρεηξηζηήο ζην site/ δώλε. Απηό γίλεηαη ζην module ecommerce->παρακεηροποίεζε ζηε Γεφγραθηθή Θαηαλοκή Σ.Θ., Περηοτή, Πρόζζεηα ηοητεία (θείκελν), πξόθεηηαη γηα γεληθά ζηνηρεία ηεο δηεύζπλζεο Δθόζνλ νινθιεξώζεη ηελ εηζαγσγή ησλ ζηνηρείσλ, επηιέγεη Αποζήθεσζε από ηε γξακκή εξγαιείσλ, ώζηε λα απνζεθεπηεί ε θαηαρώξεζε κε επηηπρία. β) ΔΛΖΚΔΡΧΖ Γηα ηελ ελεκέξσζε, είλαη απαξαίηεην ην «καξθάξηζκα» ηεο εγγξαθήο, ε νπνία πξόθεηηαη λα ελεκεξσζεί. Σν καξθάξηζκα επηηπγράλεηαη κε ηελ επηινγή ηνπ radio button πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλν αξηζηεξά από θάζε εγγξαθή. ε πεξίπησζε πνπ δελ γίλεη ην καξθάξηζκα, ην ζύζηεκα πξνεηδνπνηεί ηνλ δηαρεηξηζηή κε ην αληίζηνηρν πιαίζην δηαιόγνπ. γ) ΓΗΑΓΡΑΦΖ Ζ επηινγή δηαγξαθήο κηαο ήδε θαηαρσξεκέλεο εγγξαθήο νδεγεί ζε έλα πιαίζην δηαιόγνπ επηβεβαίσζεο ηεο δηαγξαθήο. Κε ηελ επηβεβαίσζε νινθιεξώλεηαη ε δηαγξαθή ηεο επηιεγκέλεο εγγξαθήο. ALTANET Α.Δ. Ιαγθαδά , Θεζζαινλίθε ηει: fax

46 5. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΑΡΑΓΓΔΙΗΧΛ - ΠΑΡΑΓΓΔΙΗΟΙΖΦΗΑ ηελ ελόηεηα Παραγγειίες, ν δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα δεη θαη λα ελεκεξώζεη ηηο παξαγγειίεο πνπ θάλνπλ νη πειάηεο ζην frond-end θνκκάηη ηνπ altab2x. Γηα ηε δηαρείξηζε ησλ παξαγγειηώλ, ν δηαρεηξηζηήο επηιέγεη από ην κελνύ Modules ηελ ελόηεηα ecommerce Παραγγειίες όπσο θαίλεηαη ζην τήκα 5-1. τήκα 5-1 Κε ηελ επηινγή Παραγγειίες, ν δηαρεηξηζηήο νδεγείηαη ζηελ νζόλε όπσο παξνπζηάδεη ελδεηθηηθά ην τήκα 5-2 όπνπ κπνξεί λα αλαδεηήζεη παξαγγειίεο κε βάζε ηνλ Θσδηθό ηεο παξαγγειίαο, ην Site / Εώλε όπνπ θαηαρσξήζεθε, ηελ Θαηάζηαζε Παξαγγειίαο θαη ηνλ Θσδηθό ζπλεξγάηε. ALTANET Α.Δ. Ιαγθαδά , Θεζζαινλίθε ηει: fax

47 τήκα 5-2 ηελ νζόλε ηνπ τήκαηος 5-2 θαίλνληαη νη παξαγγειίεο πνπ έρνπλ γίλεη από ηνπο πειάηεο, ηαμηλνκεκέλεο κε ρξνλνινγηθή ζεηξά. Γηα θάζε παξαγγειία ππάξρεη ν θσδηθόο ηεο (TransactionID), ε Δπσλπκία ηνπ πειάηε θαη ν Υξήζηεο πνπ ηελ έθαλε, ε Ζκεξνκελίαο Θαηαρώξηζεο ηεο ζην ζύζηεκα θαη ην πλνιηθό Πνζό ηεο Παξαγγειίαο. Από ηελ γξακκή εξγαιείσλ, ν δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα εθηειέζεη κηα από ηηο αθόινπζεο ελέξγεηεο: Δλεκέρφζε Γηαγραθή Ηζηορηθό Θαηάζηαζες 5.1. ΔΛΖΚΔΡΧΖ Γηα ηελ ελεκέξσζε κηαο παξαγγειίαο, είλαη απαξαίηεην ην «καξθάξηζκα» ηεο παξαγγειίαο, ε νπνία πξόθεηηαη λα ελεκεξσζεί. Σν καξθάξηζκα επηηπγράλεηαη κε ηελ επηινγή ηνπ radio button πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλν ALTANET Α.Δ. Ιαγθαδά , Θεζζαινλίθε ηει: fax

48 αξηζηεξά από θάζε παξαγγειία. Αθνύ επηιερζεί, κε ην πάηεκα εξγαιείσλ, ν δηαρεηξηζηήο νδεγείηαη ζηελ νζόλε ηνπ τήκαηος 5-3. ηεο «Δλεκέξσζεο» από ηε γξακκή τήκα 5-3 ηελ νζόλε ηνπ τήκαηος 5-3 θαίλνληαη νη ιεπηνκέξεηεο ηεο παξαγγειίαο πνπ είλαη: Ο θσδηθόο θαη ην όλνκα θάζε πξντόληνο πνπ παξήγγεηιε ν πειάηεο Ζ πνζόηεηα πνπ παξήγγεηιε γηα θάζε πξντόλ Ζ ηηκή ηνπ θάζε πξντόληνο Σν ζύλνιν γηα θάζε πξντόλ μερσξηζηά, ην Κεξηθό ύλνιν, ην ΦΠΑ θαη ην ύλνιν γηα όιε ηελ παξαγγειία Ζ παξνύζα Θαηάζηαζε ηεο Παξαγγειίαο Οη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηξόπν απνζηνιήο Οη πιεξνθνξίεο γηα ηξόπν πιεξσκήο ALTANET Α.Δ. Ιαγθαδά , Θεζζαινλίθε ηει: fax

49 Δδώ ν δηαρεηξηζηήο θαιείηαη λα ελεκεξώζεη ηελ Θαηάζηαζε ηες Παραγγειίας θαη λα γξάςεη εάλ ππάξρνπλ θάπνηα ζρόιηα πξνο ηνλ Υξήζηε ή ζρόιηα πζηήκαηνο. Δθόζνλ νινθιεξώζεη ηελ εηζαγσγή ησλ ζηνηρείσλ, επηιέγεη Αποζήθεσζε, ώζηε λα απνζεθεπζνύλ νη αιιαγέο κε επηηπρία. **Οη θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο κπνξεί λα είλαη κηα παξαγγειία παξακεηξνπνηνύληαη ζην module ecommerce Παρακεηροποίεζε ζηελ θαξηέια Θαηαζηάζεης Παραγγειηώλ 5.2. ΓΗΑΓΡΑΦΖ Ζ επηινγή δηαγξαθήο κηαο παξαγγειίαο νδεγεί ζε έλα πιαίζην δηαιόγνπ επηβεβαίσζεο ηεο δηαγξαθήο. Κε ηελ επηβεβαίσζε νινθιεξώλεηαη ε δηαγξαθή ηεο επηιεγκέλεο παξαγγειίαο ΗΣΟΡΗΘΟ ΘΑΣΑΣΑΖ Γηα λα δεη ην ηζηνξηθό ηεο Θαηάζηαζεο κηαο παξαγγειίαο, ν δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ηελ παξαγγειία θαη ζηε ζπλέρεηα από ηε γξακκή εξγαιείσλ επηιέγεη «Ηζηνξηθό Θαηάζηαζεο». Ζ επηινγή νδεγεί ηνλ δηαρεηξηζηή ζηελ νζόλε ηνπ τήκαηος 5-4. τήκα 5-4 ηελ νζόλε ηνπ τήκαηος 5-4 ν δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα δεη όιεο ηηο θαηαζηάζεηο από ηηο νπνίεο έρεη πεξάζεη κηα παξαγγειία θαζώο θαη λα κεηαβάιεη ηελ θαηάζηαζή ηεο. Αξθεί λα επηιέμεη ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία ζα είλαη από εδώ θαη πέξα ε παξαγγειία, ηελ εκεξνκελία θαη θάπνηα ζρόιηα εάλ ππάξρνπλ. Δθόζνλ νινθιεξώζεη ηελ εηζαγσγή ησλ ζηνηρείσλ, επηιέγεη Αποζήθεσζε, ώζηε λα απνζεθεπζνύλ νη αιιαγέο κε επηηπρία. Δπίζεο ν δηαρεηξηζηήο ζηελ ελόηεηα απηή κπνξεί λα δηαγξάςεη κηα θαηάζηαζε. Ζ επηινγή ηνπ θνπκπηνύ ηεο Γηαγξαθήο πνπ βξίζθεηαη ζηελ ηειεπηαία ζηήιε ηεο ιίζηαο νδεγεί ζε έλα πιαίζην δηαιόγνπ επηβεβαίσζεο ηεο δηαγξαθήο. Κε ηελ επηβεβαίσζε νινθιεξώλεηαη ε δηαγξαθή ηεο επηιεγκέλεο θαηάζηαζεο. ALTANET Α.Δ. Ιαγθαδά , Θεζζαινλίθε ηει: fax

50 6. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ONLINE ΔΘΘΑΘΑΡΗΖ ην module ηεο Online Δθθαζάξηζεο, ν δηαρεηξηζηήο παξακεηξνπνηεί ηηο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ εθθαζάξηζε ησλ πιεξσκώλ ησλ παξαγγειηώλ πνπ θάλνπλ νη πειάηεο, κέζσ ηξαπεδώλ online. Γηα ηε δηαρείξηζε ηεο online εθθαζάξηζεο, ν δηαρεηξηζηήο επηιέγεη από ην κελνύ Modules ηελ ελόηεηα ecommerce Online Δθθαζάρηζε όπσο θαίλεηαη ζην τήκα 6-1. τήκα 6-1 Κε ηελ επηινγή Online Δθθαζάρηζε, ν δηαρεηξηζηήο νδεγείηαη ζηελ νζόλε πνπ παξνπζηάδεηαη ελδεηθηηθά ζην παξαθάησ ζρήκα. τήκα 6-2 Θάζε site/ δώλε κπνξεί λα ζπλδεζεί κε κηα ηξάπεδα κε ηελ νπνία ζα γίλεηαη online εθθαζάξηζε. Γηα ηελ ελεκέξσζε ηεο online εθθαζάξηζεο ελόο site/ δώλε, είλαη απαξαίηεην ην «καξθάξηζκα» ηνπ site/ δώλεο ην νπνίν πξόθεηηαη λα ελεκεξσζεί. Σν καξθάξηζκα επηηπγράλεηαη κε ηελ επηινγή ηνπ radio button πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλν αξηζηεξά από θάζε site / δώλε. Αθνύ επηιερζεί, κε ην πάηεκα ηεο «Δλεκέξσζεο» από ηε γξακκή εξγαιείσλ, ν δηαρεηξηζηήο νδεγείηαη ζηελ νζόλε ηνπ τήκαηος 6-3. ALTANET Α.Δ. Ιαγθαδά , Θεζζαινλίθε ηει: fax

51 τήκα 6-3 ηελ νζόλε ηνπ τήκαηος 6-3 ν δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα επηιέμεη ηε κέζνδν ηεο Online Δθθαζάξηζεο. Γεληθά ζην ζύζηεκα altab2x ππάξρνπλ 3 επηινγέο. Ζ online εθθαζάξηζε κπνξεί λα γίλεη: Κέζσ ηεο ηξάπεδαο Alpha Κέζσ ηεο ηξάπεδαο Eurobank Κέζσ ηεο ηξάπεδαο Πεηξαηώο (Winbank) Αθνύ απνθαζηζηεί κέζσ πνηαο κεζόδνπ ζα γίλεηαη ε online εθθαζάξηζε θαη ζηαιζνύλ ζηελ αληίζηνηρε ηξάπεδα ηα urls ησλ ηζηνζειίδσλ ηεο πιεξσκήο, επηηπρίαο, απνηπρίαο θαη αθύξσζεο ηεο ζπλαιιαγήο (Payment Page, Success Page, Failure Page & Cancel Page), ν δηαρεηξηζηήο ζπκπιεξώλεη ην πεδίν «MerchantCode» κε ηνλ θσδηθό πνπ ζα ηνπ ζηείιεη ε αληίζηνηρε ηξάπεδα. Δλδέρεηαη ε εθάζηνηε ηξάπεδα λα ζηείιεη πεξηζζόηεξα ζηνηρεία από ην MerchantCode (γηα παξάδεηγκα ε ηξάπεδα Πεηξαηώο ζηέιλεη επηπιένλ PosID θαη User). Ο δηαρεηξηζηήο ζπκπιεξώλεη όια ηα ζηνηρεία ηεο Online εθθαζάξηζεο πνπ ζηέιλεη ε ηξάπεδα, ζηα αληίζηνηρα πεδία πνπ ππάξρνπλ ζηελ θόξκα ηεο «Δηζαγσγήο Δλεκέξσζεο» γηα θάζε ηξάπεδα. Κε ηελ επηινγή Απνζήθεπζε από ηε γξακκή εξγαιείσλ, απνζεθεύεηαη νη αιιαγέο ζηελ online εθθαζάξηζε κε επηηπρία θαη ν δηαρεηξηζηήο επηζηξέθεη ζηελ νζόλε ηνπ τήκαηος 6-2. ALTANET Α.Δ. Ιαγθαδά , Θεζζαινλίθε ηει: fax

52 7. ΓΖΚΟΗΔΤΖ ΣΧΛ MODULES ΣΟ PORTAL Γηα λα δεκνζηεπζνύλ ηα modules ζην portal πξέπεη λα ηνπνζεηεζνύλ ηα αληίζηνηρα controls κέζα ζε κηα ζειίδα. Αθνύ δεκηνπξγήζεη ν δηαρεηξηζηήο κηα λέα ζειίδα όπσο πεξηγξάθεηαη ζην βαζηθό εγρεηξίδην ρξήζεο δηαρείξηζεο ηνπ altab2x, επηιέγεη ην γηα λα εκθαληζηεί ην παξάζπξν Controls θαη ζηε ζπλέρεηα ςάρλεη ζηελ αξηζηεξή ζηήιε ηνπ παξαζύξνπ Controls, ηελ ελόηεηα ecommerce όπσο θαίλεηαη ζην τήκα 7-1. Σα modules πνπ ππάξρνπλ ζηελ ελόηεηα ecommerce ζην παξάζπξν Controls ελδέρεηαη λα δηαθνξνπνηνύληαη από απηά πνπ παξνπζηάδνληαη ζην παξόλ έγγξαθν, αλάινγα κε ηηο άδεηεο ρξήζεο πνπ έρνπλ αγνξαζηεί θαη θαηά ζπλέπεηα ηα αληίζηνηρα modules πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί. τήκα ΘΑΙΑΘΗ ΑΓΟΡΧΛ Κε ηελ εηζαγσγή ηνπ θαιαζηνύ αγνξώλ ζε κηα ηζηνζειίδα, νη πειάηεο ηνπ ειεθηξνληθνύ θαηαζηήκαηνο κπνξνύλ λα βιέπνπλ ζηελ ηζηνζειίδα απηή ηα πξντόληα έρνπλ βάιεη ζην θαιάζη ηνπο & κπνξνύλ λα ηα δηαγξάςνπλ, λα ελεκεξώζνπλ ηελ πνζόηεηα θα. Ο δηαρεηξηζηήο αθνύ επηιέμεη από ηελ αξηζηεξή ζηήιε ηνπ παξαζύξνπ Controls ην Θαιάζη Αγνξώλ, θαιείηαη λα επηιέμεη ζηελ δεμηά ζηήιε ηνπ παξαζύξνπ ηηο παξαθάησ ξπζκίζεηο: Πρόησπο Δπηιέγεη ην πξόηππν παξνπζίαζεο ησλ πξντόλησλ ζην θαιάζη πνπ κπνξεί λα είλαη: ALTANET Α.Δ. Ιαγθαδά , Θεζζαινλίθε ηει: fax

53 α) Template Θαιαζηνύ: Πξόθεηηαη γηα ηελ θιαζζηθή παξνπζίαζε ιίζηαο ησλ πξντόλησλ πνπ έρεη βάιεη ν πειάηεο ζην θαιάζη αγνξώλ κε Όλνκα Πξντόληνο, Πνζόηεηα, Σηκή, ΦΠΑ, ύλνιν θα. θαη κε επηινγέο ελεκέξσζεο ηνπ θαιαζηνύ όπσο είλαη ε δηαγξαθή ελόο πξντόληνο, ε ελεκέξσζε ηεο πνζόηεηαο θιπ. β) Template Οινθιήξσζεο Παξαγγειίαο: Πξόθεηηαη γηα αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηεο παξαγγειίαο κε όιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο όπσο ε δηεύζπλζε απνζηνιήο, ν ηξόπνο απνζηνιήο θιπ. ειίδα Οιοθιήρφζες Παραγγειίας Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ηε ζειίδα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο παξαγγειίαο όπνπ δειώλνληαη όια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ηεο παξαγγειίαο. Δπηιέγνληαο ην εηθνλίδην, νδεγείηαη ζε λέν παξάζπξν ζην νπνίν αλαδεηεί ηελ ζειίδα πνπ ηνλ ελδηαθέξεη όπσο ελδεηθηηθά παξνπζηάδεηαη ζην επόκελν ζρήκα. τήκα 7-2 Παηώληαο επάλσ ζηνλ ηίηιν ηεο ζειίδαο, ε ζειίδα επηιέγεηαη θαη ν δηαρεηξηζηήο επηζηξέθεη ζην παξάζπξν ησλ Controls. ηε ζπλέρεηα επηιέγεη ην εηθνλίδην. ην επόκελν βήκα, επηιέγεη ζε πην section ηεο ζειίδαο ζέιεη λα εκθαληζηεί ην απνηέιεζκα, όπσο θαίλεηαη ζην τήκα 7-3 θαη παηάεη Αdd Control. Σέινο απνζεθεύεη ηε ζειίδα θαη ηελ ζπλδέεη ζε έλα κελνύ/ θνπκπί θιπ. Σχήμα 7-3 ALTANET Α.Δ. Ιαγθαδά , Θεζζαινλίθε ηει: fax

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΥΡΖΖ MODULE: ΔΘΠΣΩΣΗΘΔ ΘΑΚΠΑΛΗΔ

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΥΡΖΖ MODULE: ΔΘΠΣΩΣΗΘΔ ΘΑΚΠΑΛΗΔ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΥΡΖΖ MODULE: ΔΘΠΣΩΣΗΘΔ ΘΑΚΠΑΛΗΔ VERSION CMS 4.0 ΔΘΓΟΖ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟΤ 4.0.1-2009 ΣΔΙΔΤΣΑΗΑ ΔΛΖΚΔΡΩΖ ΓΔΘΔΚΒΡΗΟ 2009 Σν παξόλ εγρεηξίδην δηαηίζεηαη καδί κε ηελ πιαηθόξκα ειεθηξνληθνύ επηρεηξείλ altab2x

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

CT_back office. Internet Business Hellas

CT_back office. Internet Business Hellas CT_back office Internet Business Hellas To CT_call center, είλαη έλα πξωηνπνξηαθό πξνϊόλ δηαρείξηζεο θαη νξγάλωζεο επαθώλ πειαηνινγίνπ. έρεη αλαπηπρζεί από ηελ εηαηξεία καο ζην ζύλνιό ηνπ, είλαη πιήξωο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Σηελ αξρηθή ζειίδα ελεκεξώλεζηε γηα ηηο εμεηαζηηθέο πεξηόδνπο θαη ηηο θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο ηεο θάζε κηαο, πξνθεηκέλνπ γηα online ή έληππε εγγξαθή, θαζώο θαη γηα ηα 4

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε θιείλεη ην παξάζπξν πνπ κόιηο είρε αλνίμεη. Παηώληαο Παξνπζίαζε (βειάθη Νν 3) παξνπζηάδνληαη

Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε θιείλεη ην παξάζπξν πνπ κόιηο είρε αλνίμεη. Παηώληαο Παξνπζίαζε (βειάθη Νν 3) παξνπζηάδνληαη MENU ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Λογαπιαζμοί Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηνπο Λνγαξηαζκνύο ηνπ ινγηζηηθνύ ζρεδίνπ. Σην θνπηάθη πνπ καο δείρλεη ην βειάθη κε ην Νν 1 γξάθνπκε ηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! Administrator syllabus v2.0

Joomla! Administrator syllabus v2.0 Joomla! Administrator syllabus v2.0 ζειίδα2 Joomla! 1. Διζαγωγή ζηο Joomla! 1. Ση είλαη θαη ζε ηη καο ρξεζηκεύεη 2. Πνύ δηαηίζεηαη; 2. Δγκαηάζηαζη ηος Joomla! 3. Ανηίγπαθα αζθαλείαρ και αποκαηάζηαζη αςηών

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία για ηην ηλεκηρονική καηατώρηζη προϊόνηων ζηο ΕΜΧΠ

Διαδικαζία για ηην ηλεκηρονική καηατώρηζη προϊόνηων ζηο ΕΜΧΠ Διαδικαζία για ηην ηλεκηρονική καηατώρηζη προϊόνηων ζηο ΕΜΧΠ Γηα ηελ ειεθηξνληθή θαηαρώξεζε ησλ πξντόλησλ ρξεζηκνπνηείηαη έλα πξόγξακκα ινγηζκηθνύ, ώζηε λα είλαη δπλαηή ε παξαιαβή αηηήζεσλ ζε ειεθηξνληθή

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΖΠ. Έθδνζε 1.0

ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΖΠ. Έθδνζε 1.0 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 1. ΔΗΠΑΓΥΓΖ... 4 2. ΑΘΔΛΡΗΘΝΞΝΗΖΠΖ... 4 3. ΚΔΛΝ ΞΙΝΖΓΖΠΖΠ... 6 4. ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖ... 8 4.1 ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΑ... 8 4.1.1 ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ ΘΑΗ ΑΛΑΘΡΖΠΖ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΥΛ... 9 4.1.2 ΙΗΠΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ... 14 4.1.3 ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com Σην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο Γηδαζθαιία Γιωζζώλ κε Νέεο Σερλνινγίεο κε δηδάζθνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Content. Management. System

Content. Management. System Content Management System / Corporate / B2B / B2C 1 Atlantis CMS - Corporate/ B2B / B2C ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 3 Γενική δομή τησ οντότητασ 3 Απλή ςχηματική απεικόνιςη τησ αρχιτεκτονικήσ 5 ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

Internet Business Hellas

Internet Business Hellas Internet Business Hellas Περιεχόμενα Ειζαγωγή email marketing CT_e_newsletter Χαρακηηριζηικά Πλεονεκηήμαηα Επικοινωνία Ειζαγωγή email marketing «Τν κάξθεηηλγθ κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ζπλίζηαηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΜΘΙΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΚΚΑΔΟ ΔΘΕΤΘΤΜΗ ΗΚΕΙΣΡΟΜΘΙΩΜ ΕΡΓΑΘΩΜ & ΕΜΑΚΚΑΙΣΘΙΩΜ ΔΘΙΣΤΩΜ. Οδηγίες τρήζης Λεηατρονολογημένων σναλλαγών. Περιετόμενα ΕΘΑΓΩΓΗ...

ΕΘΜΘΙΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΚΚΑΔΟ ΔΘΕΤΘΤΜΗ ΗΚΕΙΣΡΟΜΘΙΩΜ ΕΡΓΑΘΩΜ & ΕΜΑΚΚΑΙΣΘΙΩΜ ΔΘΙΣΤΩΜ. Οδηγίες τρήζης Λεηατρονολογημένων σναλλαγών. Περιετόμενα ΕΘΑΓΩΓΗ... ΕΘΜΘΙΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΚΚΑΔΟ ΔΘΕΤΘΤΜΗ ΗΚΕΙΣΡΟΜΘΙΩΜ ΕΡΓΑΘΩΜ & ΕΜΑΚΚΑΙΣΘΙΩΜ ΔΘΙΣΤΩΜ Οδηγίες τρήζης Λεηατρονολογημένων σναλλαγών Περιετόμενα ΕΘΑΓΩΓΗ... 2 ΕΜΕΡΓΟΠΟΘΗΗ ΛΕΣΑΥΡΟΜΟΚΟΓΗΛΕΜΗ ΤΜΑΚΚΑΓΗ... 2 ΕΜΕΡΓΕ ΛΕΣΑΥΡΟΜΟΚΟΓΗΛΕΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Lexicon Software ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ HotelPlan. Εγτειρίδιο Χρήζης

Lexicon Software ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ HotelPlan. Εγτειρίδιο Χρήζης Lexicon Software ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ HotelPlan Εγτειρίδιο Χρήζης ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΩΝ Κεληξηθή Οζόλε... 3 Δσκάηηα... 4 Πειάηεο... 5 Είδε-Τπεξεζίεο.... 6 Ελνηθίαζε... 8 Πξνβνιή...10 Πιάλν Ελνηθηάζεσλ...11

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΡΖ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ ΘΚ20 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 3. ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ 4. ΠΛΡΝΚΔΠΔΗΠ 5. ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΠΛΡΝΚΔΠΔΥΛ 6. ΝΞΙΗΠΖ - ΑΦΝΞΙΗΠΖ 7. ΑΙΙΑΓΖ ΘΥΓΗΘΝ 7. ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεμα Online Gaming με modem Thomson και Speedtouch

Πρόβλεμα Online Gaming με modem Thomson και Speedtouch Πρόβλεμα Online Gaming με modem Thomson και Speedtouch Περιγραθή προβλήμαηος Εάλ πξνζπαζείηε λα παίμεηε online παηρλίδηα αιιά εκθαλίδεηαη error ζηνλ ππνινγηζηή ζαο γηα NAT/DMZ/Port forwarding δνθηκάζηε

Διαβάστε περισσότερα

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω.

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω. Τι είναι το Hotpotatoes; Τν παθέην HotPotatoes 6 πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηωλ αζθήζεωλ, είλαη έλα πξόγξακκα αλνηρηνύ ινγηζκηθνύ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ειεύζεξα από Παλεπηζηεκηαθά Ιδξύκαηα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ HairDresser's ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ Σν HairDresser s (πιήξεο έθδνζε) είλαη κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο απνζήθεο, ηνπ πειαηνινγίνπ,

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Σα ππνδείγκαηα απηά ππνβάιινληαη ζε ελνπνηεκέλε βάζε, κε εμαίξεζε ην ΗΒ23 πνπ ππνβάιιεηαη ζε αηνκηθή βάζε.

Σα ππνδείγκαηα απηά ππνβάιινληαη ζε ελνπνηεκέλε βάζε, κε εμαίξεζε ην ΗΒ23 πνπ ππνβάιιεηαη ζε αηνκηθή βάζε. ΟΓΗΓΙΔ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΩΝ ΙΒ09-ΙΒ10-ΙΒ11, ΙΒ12, ΙΒ13, ΙΒ21, ΙΒ22, IB23: ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΚΣΤΟΤ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ, ATM ΚΑΙ ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ζηα ζηνηρεία απαζρνινύκελνπ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικείωση με τοςρ σάπτερ τος Bing

Εξοικείωση με τοςρ σάπτερ τος Bing Εξοικείωση με τοςρ σάπτερ τος Bing Η εηαηξεία Microsoft δηαζέηεη απηή έλα θαηαηνπηζηηθό ηζηνρώξν ζρεηηθά κε ην πξνγξακκαηηζηηθό ηεο πεξηβάιινλ (API) ηόζν γηα ράξηεο όζν θαη άιιεο δξαζηεξηόηεηεο ζην δηαδίθηπν.

Διαβάστε περισσότερα