ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΖΠ. Έθδνζε 1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΖΠ. Έθδνζε 1.0"

Transcript

1

2 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 1. ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΑΘΔΛΡΗΘΝΞΝΗΖΠΖ ΚΔΛΝ ΞΙΝΖΓΖΠΖΠ ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΑ ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ ΘΑΗ ΑΛΑΘΡΖΠΖ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΥΛ ΙΗΠΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΥΛ ΒΝΖΘΖΡΗΘΝΗ ΞΗΛΑΘΔΠ ΘΖΠΑΟΝΗ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΘΖΠΑΟΥΛ ΔΗΠΑΓΥΓΖ / ΔΛΖΚΔΟΥΠΖ ΘΖΠΑΟΝ ΓΗΑΓΟΑΦΖ ΘΖΠΑΟΝ ΞΟΝΔΞΗΠΘΝΞΖΠΖ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ ΘΖΠΑΟΝ ΔΜΑΓΥΓΖ ΘΖΠΑΟΝ ΠΔ XML ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΝΟΥΛ / ΔΛΛΝΗΥΛ ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ ΝΟΥΛ / ΔΛΛΝΗΥΛ ΡΞΝΗ ΠΖΚΑΠΗΝΙΝΓΗΘΥΛ ΠΣΔΠΔΥΛ ΡΞΝΗ ΘΖΠΑΟΗΘΥΛ ΠΣΔΠΔΥΛ ΞΑΟΑΚΔΡΟΝΞΝΗΖΠΖ ΠΙΙΝΓΔΠ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΥΛ ΔΗΠΑΓΥΓΖ / ΔΛΖΚΔΟΥΠΖ ΠΙΙΝΓΖΠ ΓΗΑΓΟΑΦΖ ΠΙΙΝΓΖΠ ΓΔΙΡΗΑ ΓΔΓΝΚΔΛΥΛ ΔΗΠΑΓΥΓΖ / ΔΛΖΚΔΟΥΠΖ ΓΔΙΡΗΝ ΓΔΓΝΚΔΛΥΛ ΓΗΑΓΟΑΦΖ ΓΔΙΡΗΝ ΓΔΓΝΚΔΛΥΛ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΞΔΓΗΥΛ ΓΝΚΖ XML ΡΞΝΗ MEDIA ΔΗΠΑΓΥΓΖ / ΔΛΖΚΔΟΥΠΖ ΡΞΝ MEDIA ΓΗΑΓΟΑΦΖ ΡΞΝ MEDIA ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΥΛ ΑΛΑΞΑΟΑΓΥΓΖΠ MEDIA ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΔΘΓΝΠΔΥΛ MEDIA ΓΙΥΠΠΔΠ ΔΗΠΑΓΥΓΖ / ΔΛΖΚΔΟΥΠΖ ΓΙΥΠΠΑΠ ΓΗΑΓΟΑΦΖ ΓΙΥΠΠΑΠ ALTANET Α.Δ. Ληθ. Νπξαλνύ Θεζζαινλίθε ηει: fax

3 6.4.3 ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΚΔΡΑΦΟΑΠΚΔΛΥΛ ΝΟΥΛ ΑΠΦΑΙΔΗΑ ΟΝΙΝΗ ΝΚΑΓΔΠ ΣΟΖΠΡΥΛ ΔΗΠΑΓΥΓΖ / ΔΛΖΚΔΟΥΠΖ ΝΚΑΓΑΠ ΣΟΖΠΡΥΛ ΓΗΑΓΟΑΦΖ ΝΚΑΓΑΠ ΣΟΖΠΡΥΛ ΣΟΖΠΡΔΠ ΔΗΠΑΓΥΓΖ / ΔΛΖΚΔΟΥΠΖ ΣΟΖΠΡΖ ΓΗΑΓΟΑΦΖ ΣΟΖΠΡΖ ΔΟΓΑΙΔΗΑ ΟΘΚΗΠΔΗΠ ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΟΘΚΗΠΔΗΠ ΓΗΑ ΞΟΝΣΥΟΖΚΔΛΝΠ ΞΟΝΦΗΙ ΔΜΑΓΥΓΖΠ PORTAL ΓΔΛΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΔΞΗΙΝΓΖ ΞΔΓΗΥΛ ΔΞΗΙΝΓΖ ΞΖΓΖΠ ΔΜΝΓΝΠ ALTANET Α.Δ. Ληθ. Νπξαλνύ Θεζζαινλίθε ηει: fax

4 1. ΔΗΠΑΓΥΓΖ Ρν παξόλ ηεύρνο αθνξά ζηελ πξώηε έθδνζε ηνπ εγρεηξηδίνπ ρξήζεο γηα ην ζύζηεκα Γηαρείξηζεο Τεθηαθώλ Ξόξσλ altadam έθδνζε ΑΘΔΛΡΗΘΝΞΝΗΖΠΖ Γηα ηελ επηηπρή ζύλδεζε ησλ ρξεζηώλ ζην ζύζηεκα δηαρείξηζεο ςεθηαθώλ πόξσλ απαηηείηαη ε εηζαγσγή ησλ θαηάιιεισλ αλαγλσξηζηηθώλ πξόζβαζεο (credentials). Όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα πνπ αθνινπζεί είλαη ππνρξεσηηθή ε ζπκπιήξσζε ηνπ Νλόκαηνο Σξήζηε (username) θαη ηνπ Θσδηθνύ (Password) γηα ηελ απζεληηθνπνίεζε ελόο ρξήζηε ζην ζύζηεκα. τήμα 2-1 Δπηπξόζζεηα ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα επηιέμεη ηελ γιώζζα ηνπ πεξηβάιινληνο δηεπαθήο. Ζ επηινγή γιώζζαο δελ κπνξεί λα αιιαρζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζύλδεζεο ηνπ ρξήζηε ζην ζύζηεκα. Γηα ηελ αιιαγή ηεο ALTANET Α.Δ. Ληθ. Νπξαλνύ Θεζζαινλίθε ηει: fax

5 γιώζζαο είλαη ππνρξεσηηθή ε απνζύλδεζε ηνπ ρξήζηε θαη ε απζεληηθνπνίεζε εθ λένπ κε δηαθνξεηηθή επηινγή γιώζζαο. Πε πεξίπησζε όπνπ θάπνην από ηα αλαγλσξηζηηθά πξόζβαζεο δνζεί ιαλζαζκέλα, ηόηε ην ζύζηεκα πξνεηδνπνηεί ην ρξήζηε κε ην ζρεηηθό κήλπκα πνπ εκθαλίδεηαη ζην Πρήκα 2-2. τήμα 2-2 Δπηζεκαίλεηαη όηη ε πξόζβαζε ζην ζύζηεκα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ είλαη δηαβαζκηζκέλε, αλάινγα κε ηα δηθαηώκαηα πξόζβαζεο θαη ρξήζεο ηνπ θάζε ρξήζηε (βι.7 «Αζθάιεηα»). Πε θάζε πεξίπησζε πξνβιήκαηνο ζύλδεζεο ζην Πύζηεκα Γηαρείξηζεο Τεθηαθώλ Ξόξσλ επηθνηλσλήζηε κε ην δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο. Αθνινπζεί αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ επηινγώλ ηνπ κελνύ πινήγεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. ALTANET Α.Δ. Ληθ. Νπξαλνύ Θεζζαινλίθε ηει: fax

6 3. ΚΔΛΝ ΞΙΝΖΓΖΠΖΠ Ρν κελνύ πινήγεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο απνηειείηαη από πέληε (5) βαζηθέο επηινγέο πξώηνπ επηπέδνπ (root menu) κε αληίζηνηρεο ππνεπηινγέο, σο εμήο: Ρεθκεξίωζε Απνηειεί ηελ θύξηα ελόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, θαζώο παξέρεη ζηνπο ρξήζηεο ηα εξγαιεία γηα λα εθηειέζνπλ ηηο δηεξγαζίεο αλαδήηεζεο θαη αλάθηεζεο αληηθεηκέλσλ, επηζηεκνληθήο ηεθκεξίσζεο θαη δηαρείξηζεο ςεθηαθώλ κέζσλ (θσηνγξαθίεο, βίληεν, ερεηηθά ληνθνπκέληα θηι). Νη ππνεπηινγέο είλαη νη αθόινπζεο: o Αληηθείκελα. o Βνεζεηηθνί Ξίλαθεο. Θεζαπξνί Απνηειεί ηελ ελόηεηα δηαρείξηζεο ησλ ζεζαπξώλ πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζην ζύζηεκα. Νη ζεζαπξνί ελδέρεηαη λα είλαη είηε απινί ζεζαπξνί όξσλ, είηε ελλνηνινγηθνί ζεζαπξνί. Νη ππνεπηινγέο είλαη νη αθόινπζεο: o Γηαρείξηζε Θεζαπξώλ o Ρύπνη Πεκαζηνινγηθώλ Πρέζεσλ o Ρύπνη Θεζαπξηθώλ Πρέζεσλ Ξαξακεηξνπνίεζε Ξξόθεηηαη γηα ηελ ελόηεηα πνπ πξννξίδεηαη γηα ρξήζε από ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο. Πηελ ελόηεηα απηή θαζίζηαηαη εθηθηή ε δηαρείξηζε ησλ ζπιινγώλ θαη ησλ δειηίσλ δεδνκέλσλ, ε δηαρείξηζε ησλ ηύπσλ media (θσηνγξαθίεο, βίληεν, ήρνο θηι) θαζώο θαη ησλ επεθηάζεσλ ησλ αξρείσλ πνπ ππνζηεξίδνληαη από ην ζύζηεκα. Δπηπξόζζεηα παξέρνληαη εξγαιεία δηαρείξηζεο ησλ γισζζώλ θαζώο θαη ησλ κεηαθξάζεσλ ησλ ζπζηεκηθώλ όξσλ (resources). Νη ππνεπηινγέο είλαη νη αθόινπζεο: o Ππιινγέο Αληηθεηκέλσλ o Γειηία Γεδνκέλσλ o Ρύπνη Media o Γιώζζεο Αζθάιεηα Ξξόθεηηαη γηα ηελ ελόηεηα ζηελ νπνία θαζίζηαηαη εθηθηή ε ξύζκηζε ηεο πνιηηηθήο αζθαιείαο ηνπ ζπζηήκαηνο. Ξξννξίδεηαη γηα ρξήζε από ηνπο δηαρεηξηζηέο. Πηε ελόηεηα απηή παξέρνληαη ηα εξγαιεία γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεζηώλ θαη ησλ νκάδσλ εξγαζίαο θαζώο θαη ηελ απόδνζε δηθαησκάησλ ρξήζεο θαη πξόζβαζεο ζηηο επηκέξνπο ελόηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Νη ππνεπηινγέο είλαη νη αθόινπζεο: o Σξήζηεο ALTANET Α.Δ. Ληθ. Νπξαλνύ Θεζζαινλίθε ηει: fax

7 o Νκάδεο Σξεζηώλ Δξγαιεία Ζ ελόηεηα απηή πξννξίδεηαη γηα ρξήζε από ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο. Ξαξέρεη εξγαιεία γηα ηελ ξύζκηζε εηδηθώλ παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαζώο θαη ηε δπλαηόηεηα δηαρείξηζεο πξνθίι δηεπαθήο κε πθηζηάκελν δηαδηθηπαθό θόκβν. Νη ππνεπηινγέο είλαη νη αθόινπζεο: o Οπζκίζεηο o Ξξνθίι Δμαγσγήο Portal Ρν κελνύ πινήγεζεο δηακνξθώλεηαη αλά ρξήζηε θαη εμαξηάηαη από ηηο νκάδεο εξγαζίαο ζηηο νπνίεο απηόο έρεη εληαρζεί από ηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο. Κόλν νη γεληθνί δηαρεηξηζηέο βιέπνπλ ην κελνύ πινήγεζεο ζε πιήξε αλάπηπμε. Νη ππόινηπνη ρξήζηεο βιέπνπλ ππνζύλνιν ηνπ κελνύ αλάινγα κε ηηο ξπζκίζεηο ηεο πνιηηηθήο αζθαιείαο. Αθνινπζεί εθηελήο αλάιπζε ησλ επηκέξνπο επηινγώλ ηνπ κελνύ πινήγεζεο. ALTANET Α.Δ. Ληθ. Νπξαλνύ Θεζζαινλίθε ηει: fax

8 4. ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖ 4.1 ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΑ Ξξόθεηηαη γηα ηελ θεληξηθή ελόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ηεθκεξίσζεο ςεθηαθώλ πόξσλ. τήμα Πηελ παξνύζα ελόηεηα παξέρεηαη ην ζύλνιν ησλ ππνζηεξηθηηθώλ εξγαιείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο αλαθνξηθά κε ηελ αλαδήηεζε, ηελ αλάθηεζε, ηε κνξθνπνίεζε πεξηερνκέλνπ θαη ηελ ηεθκεξίσζε ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ησλ ςεθηαθώλ ηνπο πόξσλ (θσηνγξαθίεο, αξρεία θεηκέλνπ - βίληεν ήρνπ θηι). Ζ επηινγή ηνπ κελνύ ηνπ Πρήκα νδεγεί ην ρξήζηε ζηελ θεληξηθή νζόλε αλαδήηεζεο αληηθεηκέλσλ πνπ θαίλεηαη ζην ζρήκα πνπ αθνινπζεί: τήμα Ζ νζόλε ηνπ παξαπάλσ ζρήκαηνο ρσξίδεηαη ζε δπν (2) επηκέξνπο πιαίζηα (frames) κεηαμύ ησλ νπνίσλ ππάξρεη δηαρσξηζηηθή κπάξα κε ηελ νπνία κπνξεί λα γίλεη ε κεγέζπλζε θαη ζκίθξπλζε ησλ επηκέξνπο πιαηζίσλ θαηά βνύιεζε. Ρα πιαίζηα θαη ε δηαρσξηζηηθή κπάξα θαίλνληαη ζηα ζρήκαηα πνπ αθνινπζνύλ. ALTANET Α.Δ. Ληθ. Νπξαλνύ Θεζζαινλίθε ηει: fax

9 Ξιαίζην Αλαδήηεζεο θαη Αλάθηεζεο Αληηθεηκέλωλ Γηαρωξηζηηθή Κπάξα Ξιαίζην Απνηειεζκάηωλ Αλαδήηεζεο Αθνινπζεί αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηώλ πνπ κπνξεί λα εθηειέζεη ν ρξήζηεο από ηελ παξαπάλσ νζόλε ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ ΘΑΗ ΑΛΑΘΡΖΠΖ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΥΛ Ρν ζύζηεκα ηεθκεξίσζεο ςεθηαθώλ πόξσλ παξέρεη ζηνπο ρξήζηεο ηε δπλαηόηεηα αλάθηεζεο ησλ αληηθεηκέλσλ κε ηνπο εμήο ηξόπνπο: Απιή Αλαδήηεζε Πύλζεηε Αλαδήηεζε Ιέμε Θιεηδί Απνζήθε ΑΞΙΖ ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ Ζ απιή αλαδήηεζε επηηξέπεη ηελ αλαδήηεζε ζε βαζηθά πεδία ησλ αληηθεηκέλσλ, κε ζθνπό ηελ γξήγνξε αλάθηεζε ησλ απνηειεζκάησλ. Ζ νζόλε Απιήο Αλαδήηεζεο θαίλεηαη ζην ζρήκα πνπ αθνινπζεί. τήμα ALTANET Α.Δ. Ληθ. Νπξαλνύ Θεζζαινλίθε ηει: fax

10 Ρα θξηηήξηα ηεο απιήο αλαδήηεζεο είλαη θνηλά γηα όια ηα αληηθείκελα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη έρνπλ σο εμήο: Όλνκα Αληηθεηκέλνπ. Ππκπιεξώλεηαη κε ην πιήξεο ή κέξνο ηνπ νλόκαηνο ηνπ αληηθεηκέλνπ. Γηα ηε ζπκπιήξσζε κέξνπο ηνπ νλόκαηνο πξέπεη λα γίλεη ρξήζε ησλ εηδηθώλ ραξαθηήξσλ (wildcards) πνπ είλαη νη ραξαθηήξεο * θαη %. Γηα παξάδεηγκα, αλ θάπνηνο επηρεηξεί ηελ αλάθηεζε αληηθεηκέλνπ κε όλνκα «ΣΥΟΗΝ», ηόηε κπνξεί ζην ζρεηηθό θξηηήξην λα ζπκπιεξώζεη ηηο αθόινπζεο ηηκέο: o «ΣΥΟΗΝ». Ρα απνηειέζκαηα ζα πεξηιακβάλνπλ ηα αληηθείκελα κε αθξηβέο όλνκα «ΣΥΟΗΝ» o «ΣΥΟΗΝ%». Ρα απνηειέζκαηα ζα πεξηιακβάλνπλ ηα αληηθείκελα κε όλνκα πνπ μεθηλάεη κε ηε ιέμε «ΣΥΟΗΝ». Ππλεπώο πηζαλά απνηειέζκαηα είλαη αληηθείκελα κε όλνκα ΣΥΟΗΝ, ΣΥΟΗΝ ΑΠΘΖΡΥΛ, ΣΥΟΗΝ ΠΡΖΛ ΝΑΙΗΑ θηι o «%ΣΥΟΗΝ». Ρα απνηειέζκαηα ζα πεξηιακβάλνπλ ηα αληηθείκελα κε όλνκα πνπ ηειεηώλεη κε ηε ιέμε «ΣΥΟΗΝ». Ππλεπώο πηζαλά απνηειέζκαηα είλαη αληηθείκελα κε όλνκα ΣΥΟΗΝ, ΑΘΟΗΡΗΘΝ ΣΥΟΗΝ, ΚΗΘΟΝ ΣΥΟΗΝ θηι o «%ΣΥΟΗΝ%». Ρα απνηειέζκαηα ζα πεξηιακβάλνπλ ηα αληηθείκελα κε όλνκα ζην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ε ιέμε «ΣΥΟΗΝ». Ππλεπώο πηζαλά απνηειέζκαηα είλαη αληηθείκελα κε όλνκα ΣΥΟΗΝ, ΣΥΟΗΝ ΑΠΘΖΡΥΛ, ΣΥΟΗΝ ΠΡΖΛ ΝΑΙΗΑ, ΑΞΝΤΖ ΣΥΟΗΝ, ΓΟΝΚΝΠ ΣΥΟΗΝ θηι Αξ. Θαηαγξαθήο. Ππκπιεξώλεηαη κε ην πιήξεο ή κέξνο ηνπ αξηζκνύ θαηαγξαθήο ηνπ αληηθεηκέλνπ. Γηα ηε ζπκπιήξσζε κέξνπο ηνπ αξηζκνύ θαηαγξαθήο πξέπεη λα γίλεη ρξήζε ησλ εηδηθώλ ραξαθηήξσλ (wildcards) πνπ είλαη νη ραξαθηήξεο * θαη %. Θαηάζηαζε. Δπηιέγεηαη ε ηηκή από ηε ζρεηηθή ιίζηα επηινγώλ. Νη δηαθξηηέο θαηαζηάζεηο ησλ αληηθεηκέλσλ θαηαρσξνύληαη θαηά ηελ παξακεηξνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Ρύπνο. Δπηιέγεηαη ε ηηκή από ηε ζρεηηθή ιίζηα επηινγώλ. Νη δηαθξηηνί ηύπνη ησλ αληηθεηκέλσλ είλαη νη δηαθνξεηηθέο ζπιινγέο (π.ρ. Έξγα Ρέρλεο, Βηβιία, Φάθεινη θηι) θαη θαηαρσξνύληαη θαηά ηελ παξακεηξνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Πε θάζε ρξήζηε εκθαλίδνληαη νη ζπιινγέο ζηηο νπνίεο έρεη δηθαίσκα πξόζβαζεο. Δκθάληζε Αληηθεηκέλωλ 1 νπ Δπηπέδνπ. Ρζεθάξεηε όηαλ είλαη επηζπκεηή ε εκθάληζε ησλ αληηθεηκέλσλ πξώηνπ επηπέδνπ. Αμίδεη λα επηζεκαλζεί όηη ηα αληηθείκελα κπνξνύλ λα ηεξαξρεζνύλ ζε πνιιαπιά επίπεδα. Γηα παξάδεηγκα αλ ππνζέζνπκε όηη ηα αληηθείκελα ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ζηνιέο, ηόηε θάζε ζηνιή έρεη ππν-αληηθείκελα όπσο ην πειίθην, ην ρηηώλην, ε δώλε θηι. Πε απηή ηελ πεξίπησζε ηα αληηθείκελα πξώηνπ επηπέδνπ είλαη νη ζηνιέο ΠΛΘΔΡΖ ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ Ζ Πύλζεηε Αλαδήηεζε επηηξέπεη ηελ αλαδήηεζε ζην ζύλνιν ησλ πεδίσλ ηεθκεξίσζεο ησλ αληηθεηκέλσλ. Ρα πεδία ηεθκεξίσζεο είλαη νξγαλσκέλα ζε Γειηία Γεδνκέλσλ αλά ζπιινγή. Ζ νζόλε ηεο Πύλζεηεο Αλαδήηεζεο θαίλεηαη ζην ζρήκα πνπ αθνινπζεί. ALTANET Α.Δ. Ληθ. Νπξαλνύ Θεζζαινλίθε ηει: fax

11 τήμα Κέζσ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πεξηβάιινληνο δηεπαθήο ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα «θηίζεη» δπλακηθά ην εξώηεκά ηνπ πξνο ηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο, κέζα από ηε δηαδνρηθή επηινγή θίιηξσλ ζηα επηκέξνπο πεδία θαη ηε ινγηθή ηνπο ζπζρέηηζε. Ρν ζύζηεκα ππνζηεξίδεη ελ γέλεη γηα ην θηίζηκν ησλ επηκέξνπο θίιηξσλ ηνπο εμήο ηειεζηέο: = (ίζνλ). Ινγηθόο ηειεζηήο πνπ επηηξέπεη ηελ αλαδήηεζε αιθαξηζκεηηθώλ, αξηζκεηηθώλ, εκεξνκεληώλ θαη δπαδηθώλ (ΛΑΗ/ΝΣΗ) πεδίσλ.!= (δηάθνξν). Ινγηθόο ηειεζηήο πνπ επηηξέπεη ηελ αλαδήηεζε αιθαξηζκεηηθώλ, αξηζκεηηθώλ, εκεξνκεληώλ θαη δπαδηθώλ (ΛΑΗ/ΝΣΗ) πεδίσλ. > (κεγαιύηεξν), < (κηθξόηεξν), >= (κεγαιύηεξν ή ίζν), <= (κηθξόηεξν ή ίζν). Ρειεζηέο ζύγθξηζεο γηα ρξήζε ζε θίιηξα κε αξηζκεηηθέο ηηκέο. ΘΑΗ (AND), Ή (OR). Γπαδηθνί ηειεζηέο γηα ηε ζπζρέηηζε ησλ επηκέξνπο θίιηξσλ Κε ηελ επηινγή ινγηθνύ ηειεζηή (ΘΑΗ / Ή) ζε θάζε ζεηξά εκθαλίδεηαη απηόκαηα κηα λέα γξακκή γηα ηε ζύληαμε λένπ θίιηξνπ. Αληίζηνηρα κε ηελ επηινγή ηνπ θελνύ ζηε ζρεηηθή ιίζηα ησλ δπαδηθώλ ηειεζηώλ, δηαγξάθεηαη ην θίιηξν πνπ έπεηαη. Γηα ηελ ζύληαμε ζύλζεησλ αλαδεηήζεσλ ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα έρεη πιήξε γλώζε ηεο παξακεηξνπνίεζεο ησλ ζπιινγώλ ζηηο νπνίεο έρεη πξόζβαζε. Απηό ζεκαίλεη όηη ζα πξέπεη λα γλσξίδεη αλαιπηηθά ηόζν ηα δειηία δεδνκέλσλ πνπ δηαηίζεληαη αλά ζπιινγή, όζν θαη ηα πεδία γηα θάζε δειηίν δεδνκέλσλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη όηη ζην παξάδεηγκα ηνπ Πρήκα ε πνιπθξηηεξηαθή αλαδήηεζε επηζηξέθεη όια ηα αληηθείκελα πνπ είλαη Έξγα Ρέρλεο, ηνπ θαιιηηέρλε Θνγεβίλα θαη ε ζέζε ηνπο είλαη ζηνλ Α Όξνθν ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ ΚΔ ΙΔΜΖ-ΘΙΔΗΓΗ Πηελ πεξίπησζε όπνπ ν ρξήζηεο επηζπκεί λα αλαδεηήζεη αληηθείκελα κε ιέμε θιεηδί, ηόηε ζα πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη ηε ιέμε θιεηδί θαη λα επηιέμεη ηα πεδία ζηα νπνία επηζπκεί λα γίλεη ε αλαδήηεζε. Ζ νζόλε ηεο αλαδήηεζεο κε ιέμε θιεηδί θαίλεηαη ζην ζρήκα πνπ αθνινπζεί. ALTANET Α.Δ. Ληθ. Νπξαλνύ Θεζζαινλίθε ηει: fax

12 τήμα Αμίδεη λα επηζεκαλζεί όηη ε αύμεζε ηεο επηινγήο πεδίσλ γηα αλαδήηεζε κε ιέμε θιεηδί επηβαξύλεη αλαινγηθά ηνλ ρξόλν απόθξηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Γη απηό ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κε πξνζνρή θαη ζε θακηά πεξίπησζε δελ πξέπεη λα επηιέγνληαη γηα αλαδήηεζε όια ηα πεδία ηεθκεξίσζεο ΑΞΝΘΖΘΖ Πηελ ελόηεηα απηή ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα απνζεθεύζεη ηελ αλαδήηεζε πνπ έρεη εθηειέζεη, ώζηε λα αλαθηήζεη απηόκαηα ηα απνηειέζκαηα ζε κεηαγελέζηεξν ρξόλν. Ρν ζύζηεκα επηηξέπεη ηελ απνζήθεπζε απιώλ αλαδεηήζεσλ, ζύλζεησλ αλαδεηήζεσλ θαη αλαδεηήζεσλ κε ιέμε θιεηδί. Ζ νζόλε απνζήθεπζεο θαη αλάθηεζεο ησλ απνηειεζκάησλ θαίλεηαη ζην ζρήκα πνπ αθνινπζεί. τήμα ALTANET Α.Δ. Ληθ. Νπξαλνύ Θεζζαινλίθε ηει: fax

13 Γηα ηελ θαηαρώξεζε ηεο αλαδήηεζεο ν ρξήζηεο πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη ηα εμήο ζηνηρεία: 1. Ρελ θαξηέια από όπνπ έρεη γίλεη ε αλαδήηεζε πνπ πξόθεηηαη λα απνζεθεύζεη (Απιή Αλαδήηεζε, Πύλζεηε Αλαδήηεζε, Ιέμε-Θιεηδί) 2. Ρν όλνκα ηεο αλαδήηεζεο. Απηό ζπκπιεξώλεηαη θαηά βνύιεζε θαη ζα πξέπεη λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθό ησλ απνηειεζκάησλ, γηα ιόγνπο επθνιίαο ζηε ρξήζε 3. Ρελ επηινγή θνηλήο ρξήζεο ηεο αλαδήηεζεο ή όρη. Όηαλ κηα αλαδήηεζε θαηαρσξεζεί σο θνηλόρξεζηε ηόηε είλαη νξαηή ζε όινπο ηνπο ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Θαηά ζπλέπεηα, κηα αλαδήηεζε πξέπεη λα θαηαρσξείηαη σο Θνηλόρξεζηε, κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ελδηαθέξεη ην ζύλνιν ησλ ρξεζηώλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Θάζε απνζεθεπκέλε αλαδήηεζε εκθαλίδεηαη ζηελ αξηζηεξή ιίζηα «Αλάθηεζεο Αλαδήηεζεο. Από ηελ ιίζηα απηή ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη είηε ηε δηαγξαθή ηεο αλαδήηεζεο είηε ηελ αλάθηεζε ησλ απνηειεζκάησλ. τήμα Πηε παξαπάλσ νζόλε ε επηινγή ηεο αλαδήηεζεο από ηε ιίζηα θαη ην πάηεκα ηνπ θνπκπηνύ «Αλάθηεζε», νδεγεί ηνλ ρξήζηε ζηελ αληίζηνηρε θαξηέια αλαδήηεζεο, όπνπ γίλεηαη ε αλάθηεζε ησλ απνηειεζκάησλ. ALTANET Α.Δ. Ληθ. Νπξαλνύ Θεζζαινλίθε ηει: fax

14 4.1.2 ΙΗΠΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ Ζ αλάθηεζε αληηθεηκέλσλ νδεγεί πάληνηε ην ρξήζηε ζηελ νζόλε κε ηε ιίζηα ησλ απνηειεζκάησλ, όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα πνπ αθνινπζεί: τήμα Από ηελ νζόλε ηνπ παξαπάλσ ζρήκαηνο ν ρξήζηεο κπνξεί λα εθηειέζεη ζπλνπηηθά ελέξγεηεο από δπν (2) δηαθξηηέο δέζκεο, σο εμήο: Δλέξγεηεο πνπ αθνξνύλ ζηε Ιίζηα Απνηειεζκάησλ o Γηακόξθσζε Ιίζηαο & Απνζήθεπζε Γηακνξθώζεσλ o Δθηύπσζε Ιίζηαο o Δμαγσγή Ιίζηαο Δλέξγεηεο πνπ αθνξνύλ ζηα Αληηθείκελα o Ρεθκεξίσζε Αληηθεηκέλνπ (Δηζαγσγή θαη Δλεκέξσζε) o Ξξνεπηζθόπεζε Θαξηέιαο Αληηθεηκέλνπ (Δθηύπσζε θαη Δμαγσγή) o Γηαγξαθή Αληηθεηκέλνπ o Δκθάληζε πν-αληηθεηκέλσλ o Δλεκέξσζε Γέζκεπζεο Αληηθεηκέλσλ Πηελ νζόλε ηεο ιίζηαο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Πρήκα , δίπια από θάζε αληηθείκελν ππάξρεη κηα γξακκή εξγαιείσλ (toolbar) πνπ ζε πιήξε αλάπηπμε απνηειείηαη από ηα εμήο εηθνλίδηα: Ξξνεπηζθόπεζε Θαξηέιαο Αληηθεηκέλνπ Δλεκέξσζε Ρεθκεξίσζεο Αληηθεηκέλνπ ALTANET Α.Δ. Ληθ. Νπξαλνύ Θεζζαινλίθε ηει: fax

15 Δκθάληζε πν-αληηθεηκέλσλ. Δκθαλίδεηαη κόλν ζηελ πεξίπησζε όπνπ θάπνην αληηθείκελν έρεη ππν-αληηθείκελα. Γέζκεπζε Αληηθεηκέλνπ. Δκθαλίδεηαη κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ην αληηθείκελν έρεη δεζκεπηεί γηα επεμεξγαζία από άιιν ρξήζηε. Πε πεξίπησζε δέζκεπζεο αληηθεηκέλνπ από άιιν ρξήζηε, δελ εκθαλίδεηαη ζηε γξακκή εξγαιείσλ ηνπ αληηθεηκέλνπ ην εηθνλίδην ελεκέξσζεο. Γηαγξαθή Αληηθεηκέλνπ Αθνινπζεί αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηώλ ΓΗΑΚΝΟΦΥΠΖ ΙΗΠΡΑΠ Ζ δηακόξθσζε ηεο ιίζηαο ησλ απνηειεζκάησλ πξαγκαηνπνηείηαη κε ην πάηεκα ηνπ θνπκπηνύ αθνινπζεί. πνπ νδεγεί ζηελ αλαδίπισζε ηνπ πιαηζίνπ εξγαζίαο πνπ θαίλεηαη ζην ζρήκα πνπ τήμα Από ηελ νζόλε ηνπ παξαπάλσ ζρήκαηνο ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη ηα εμήο: Ρα πεδία πνπ επηζπκεί λα εκθαλίδνληαη ζηε ιίζηα ησλ απνηειεζκάησλ. Ρα πεδία είλαη νξγαλσκέλα ζε Γειηία Γεδνκέλσλ αλά ζπιινγή. Θαηά ζπλέπεηα, ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα είλαη γλώζηεο ηεο ALTANET Α.Δ. Ληθ. Νπξαλνύ Θεζζαινλίθε ηει: fax

16 παξακεηξνπνίεζεο ησλ ζπιινγώλ, ώζηε λα είλαη ζε ζέζε λα επηιέμεη ζπγθεθξηκέλα πεδία. Νη ζπιινγέο θαη ηα πεδία εκθαλίδνληαη ζην θάζε ρξήζηε αλάινγα κε ηα δηθαηώκαηα πξόζβαζεο πνπ ηνπ έρνπλ απνδνζεί. Ρε γιώζζα ησλ δεδνκέλσλ ηεθκεξίσζεο ησλ αληηθεηκέλσλ θαζώο θαη ηνλ αξηζκό αληηθεηκέλσλ αλά ζειίδα, ζηε ζρεηηθή ιίζηα απνηειεζκάησλ. Αμίδεη λα επηζεκαλζεί όηη ε γιώζζα ησλ δεδνκέλσλ ηεθκεξίσζεο δελ ηαπηίδεηαη κε ηε γιώζζα ηνπ πεξηβάιινληνο δηεπαθήο πνπ επηιέγεηαη ζηελ νζόλε απζεληηθνπνίεζεο ηνπ ρξήζηε. Θαηά ζπλέπεηα, κπνξεί θάπνηνο ρξήζηεο λα έρεη επηιέμεη Διιεληθά γηα ην πεξηβάιινλ δηεπαθήο θαη λα επηιέμεη Αγγιηθά ζηε γιώζζα δεδνκέλσλ ηεο Γηακόξθσζεο. Νη επηινγέο ησλ γισζζώλ δεδνκέλσλ θηιηξάξνληαη από ηελ πνιηηηθή αζθαιείαο ηνπ εθάζηνηε ρξήζηε. Θαηά ζπλέπεηα, ζε θάπνην ρξήζηε κπνξεί λα εκθαλίδνληαη επηινγέο γηα ηξεηο γιώζζεο (Διιεληθά, Αγγιηθά θαη Γεξκαληθά) θαη γηα θάπνηνλ άιιν ρξήζηε κόλν ηα Διιεληθά. Ρελ εκθάληζε Media ζηε ιίζηα απνηειεζκάησλ. Αξρηθά ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα επηιέμεη Ρύπν Media, δειαδή αλ επηζπκεί ηελ εκθάληζε Φσηνγξαθηώλ, Βίληεν ή 3D γηα ηα αληηθείκελα ηεο ιίζηαο, όπσο θαίλεηαη ζην αθόινπζν ζρήκα. Πηε ζπλέρεηα θαη αλάινγα κε ηνλ ηύπν πνπ ζα επηιεγεί, ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα επηιέμεη ηελ έθδνζε πνπ επηζπκεί λα εκθαλίδεηαη ζηε ιίζηα ησλ απνηειεζκάησλ θαζώο θαη ηνλ αξηζκό ησλ media αλά γξακκή θαη ηελ ζρεηηθή κεγέζπλζε. Πην παξαπάλσ παξάδεηγκα ε ιίζηα ησλ απνηειεζκάησλ ζα κπνξνύζε λα δηακνξθσζεί, όπσο ζην ζρήκα πνπ αθνινπζεί. Νη επηινγέο ηύπνπ Media θαη αληίζηνηρεο έθδνζεο θηιηξάξνληαη από δηθαηώκαηα ρξήζεο θαη πξόζβαζεο πνπ έρνπλ απνδνζεί ζηνλ ρξήζηε. Θαηά ζπλέπεηα, ελδέρεηαη ζε θάπνηνλ ρξήζηε λα έρνπλ ALTANET Α.Δ. Ληθ. Νπξαλνύ Θεζζαινλίθε ηει: fax

17 απνδνζεί δηθαηώκαηα πξόζβαζεο ζηνλ ηύπν Φσηνγξαθίεο θαη ζηηο εθδόζεηο Σακειήο θαη Κέζεο Αλάιπζεο, νπόηε απνηξέπεηαη ε πξόζβαζή ηνπ ζηηο πξσηόηππεο (master) θσηνγξαθίεο ςειήο Αλάιπζεο. Δπηπξόζζεηα ν ρξήζηεο ζηελ ζπγθεθξηκέλε ελόηεηα κπνξεί λα απνζεθεύζεη ηε δηακόξθσζε πνπ έρεη επηιέμεη γηα ρξήζε ζε κεηαγελέζηεξν ρξόλν. Πηελ νζόλε ηνπ ζρήκαηνο Πρήκα ην πάηεκα ηνπ θνπκπηνύ νδεγεί ζηελ εκθάληζε ηνπ πιαηζίνπ Απνζήθεπζεο θαη Αλάθηεζεο Γηακνξθώζεσλ. τήμα Πηελ νζόλε ηνπ παξαπάλσ ζρήκαηνο αξθεί ν ρξήζηεο λα εηζάγεη ην όλνκα ηεο επηιεγκέλεο δηακόξθσζεο, λα επηιέμεη αλ πξόθεηηαη γηα Γηακόξθσζε νξαηή από όινπο ηνπο ρξήζηεο (θνηλόρξεζηε) θαη λα παηήζεη ην θνπκπί Απνζήθεπζε. Γηα ηελ αλάθηεζε ηεο Γηακόξθσζεο, αξθεί ε επηινγή ηεο απνζεθεπκέλεο δηακόξθσζεο θαη ην πάηεκα ηνπ θνπκπηνύ Αλάθηεζε. Αληηζηνίρσο ε δηαγξαθή γίλεηαη κε επηινγή ηεο απνζεθεπκέλεο δηακόξθσζεο θαη ην πάηεκα ηνπ θνπκπηνύ Γηαγξαθή ΔΘΡΞΥΠΖ ΙΗΠΡΑΠ Ζ εθηύπσζε ηεο ιίζηαο ησλ απνηειεζκάησλ πξαγκαηνπνηείηαη κε ην πάηεκα ηνπ θνπκπηνύ. Ζ ιίζηα απνηειεζκάησλ «αλνίγεη» ζε λέν παξάζπξν πξνεπηζθόπεζεο, όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα πνπ αθνινπζεί. ALTANET Α.Δ. Ληθ. Νπξαλνύ Θεζζαινλίθε ηει: fax

18 τήμα Από ηελ παξαπάλσ νζόλε πξνεπηζθόπεζεο ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη ηελ εθηύπσζε, νπόηε εκθαλίδεηαη ην πιαίζην δηαιόγνπ εθηύπσζεο. τήμα Δπηπξόζζεηα ν ρξήζηεο από ηελ ίδηα νζόλε έρεη ηε δπλαηόηεηα Γηακόξθσζεο ηεο ιίζηαο ησλ απνηειεζκάησλ (βι. Δλόηεηα ΓΗΑΚΝΟΦΥΠΖ ΙΗΠΡΑΠ). ALTANET Α.Δ. Ληθ. Νπξαλνύ Θεζζαινλίθε ηει: fax

19 ΔΜΑΓΥΓΖ ΙΗΠΡΑΠ Ρν ζύζηεκα επηηξέπεη ηελ Δμαγσγή ηεο Ιίζηαο ησλ απνηειεζκάησλ ζε: Microsoft Office Word Microsoft Office Excel HTML Ζ εμαγσγή απνηειεζκάησλ πξαγκαηνπνηείηαη κε ην πάηεκα ηνπ θνπκπηνύ αθόινπζν πιαίζην δηαιόγνπ. πνπ νδεγεί ζην τήμα Γηα ηελ εμαγσγή ηεο ιίζηαο ησλ απνηειεζκάησλ ζε Word θαη Excel είλαη απαξαίηεηε ε εγθαηάζηαζε ησλ αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ ζην ηεξκαηηθό ηνπ ρξήζηε. Γηα παξάδεηγκα ε εμαγσγή ιίζηαο απνηειεζκάησλ ζε excel νδεγεί ζην «άλνηγκα» ηνπ πξνγξάκκαηνο Microsoft Excel, όπσο θαίλεηαη ζηελ νζόλε πνπ αθνινπζεί. τήμα ALTANET Α.Δ. Ληθ. Νπξαλνύ Θεζζαινλίθε ηει: fax

20 Ζ εμαγσγή ζε HTML «αλνίγεη» ζε λέν παξάζπξν ηελ επηιεγκέλε ιίζηα ησλ απνηειεζκάησλ, ρσξίο όκσο θακηά κνξθνπνίεζε HTML (ρξώκαηα, ζηπι γξακκαηνζεηξάο θηι) ΞΟΝΔΞΗΠΘΝΞΖΠΖ ΘΑΟΡΔΙΑΠ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ Ζ πξνεπηζθόπεζε ηεο αλαιπηηθήο θαξηέιαο ησλ αληηθεηκέλσλ γίλεηαη κε ην πάηεκα ηνπ εηθνληδίνπ πνπ εκθαλίδεηαη ζηε γξακκή εξγαιείσλ ηεο ιίζηαο απνηειεζκάησλ (Πρήκα ). Ρν πάηεκα ηνπ εηθνληδίνπ νδεγεί ζην άλνηγκα ηεο αλαιπηηθήο θαξηέιαο ζε λέν παξάζπξν, όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα πνπ αθνινπζεί. τήμα Πηελ παξαπάλσ νζόλε εκθαλίδνληαη ζπγθεληξσηηθά όια ηα δειηία δεδνκέλσλ θαζώο θαη ηα αληίζηνηρα πεδία ηεθκεξίσζεο. Ν ρξήζηεο κπνξεί λα εθηειέζεη κηα από ηηο αθόινπζεο ελέξγεηεο: Γηακόξθωζε. Νδεγεί ζε αλαδίπισζε όισλ ησλ δειηίσλ δεδνκέλσλ, ώζηε λα κπνξεί ν ρξήζηεο λα επηιέμεη ηελ απόθξπςε ζπγθεθξηκέλσλ δειηίσλ. Δθηύπωζε. Δθηππώλνληαη κόλν νη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ζε δειηία δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ επηιεγεί από ηε Γηακόξθσζε ALTANET Α.Δ. Ληθ. Νπξαλνύ Θεζζαινλίθε ηει: fax

21 Δμαγωγή. Ξαξέρεηαη ε δπλαηόηεηα εμαγσγήο ησλ ζηνηρείσλ ηεο νζόλεο πξνεπηζθόπεζεο ζε Word θαη Excel. Θιείζηκν Ξαξαζύξνπ. Νδεγεί ζην θιείζηκν ηεο νζόλεο πξνεπηζθόπεζεο θαη ηελ επηζηξνθή ζηε ιίζηα ησλ απνηειεζκάησλ ΓΗΑΓΟΑΦΖ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ Ζ δηαγξαθή αληηθεηκέλνπ γίλεηαη κε ην πάηεκα ηνπ εηθνληδίνπ πνπ εκθαλίδεηαη ζηε γξακκή εξγαιείσλ ηεο ιίζηαο απνηειεζκάησλ (Πρήκα ). Ρν πάηεκα ηνπ εηθνληδίνπ νδεγεί ζην άλνηγκα ηνπ πιαηζίνπ δηαιόγνπ επηβεβαίσζεο ηεο δηαγξαθήο. τήμα Ζ ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία εθηειεί ηελ νξηζηηθή δηαγξαθή όισλ ησλ ζπζρεηηδόκελσλ πιεξνθνξηώλ γηα ην αληηθείκελν ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Γηα ην ιόγν απηό ε δηαγξαθή αληηθεηκέλσλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ΔΚΦΑΛΗΠΖ ΞΝ-ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΥΛ Πηελ πεξίπησζε πνπ έλα αληηθείκελν απαξηίδεηαη από επηκέξνπο ππν-αληηθείκελα, ηόηε εκθαλίδεηαη ην εηθνλίδην ζηε γξακκή εξγαιείσλ. Ρν πάηεκα ηνπ εηθνληδίνπ νδεγεί ζηε ιίζηα ησλ ππν-αληηθεηκέλσλ, όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα πνπ αθνινπζεί. ALTANET Α.Δ. Ληθ. Νπξαλνύ Θεζζαινλίθε ηει: fax

22 τήμα Ζ δνκή ησλ αληηθεηκέλσλ κπνξεί λα ηεξαξρεζεί ζε πνιιαπιά επίπεδα ρσξίο πεξηνξηζκνύο, αλάινγα κε ηελ πνιππινθόηεηά ηνπο ΔΛΖΚΔΟΥΠΖ ΓΔΠΚΔΠΖΠ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΥΛ Πε πεξίπησζε πνπ θάπνην αληηθείκελν είλαη ζε επεμεξγαζία από άιιν ρξήζηε, εκθαλίδεηαη ην εηθνλίδην ζηε γξακκή εξγαιείσλ δίπια από ην δεζκεπκέλν αληηθείκελν. Ζ εκθάληζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εηθνληδίνπ, ζπλεπάγεηαη ηελ «εμαθάληζε» ηνπ εηθνληδίνπ ελεκέξσζεο δεζκεπκέλν από ηνλ άιιν ρξήζηε. γηα όζν δηάζηεκα ην αληηθείκελν παξακέλεη Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη κεηά ην θιείζηκν ηεο θαξηέιαο ηεθκεξίσζεο από ηνλ άιινλ ρξήζηε, απαηηείηαη έλα ρξνληθό δηάζηεκα ελόο (1) ιεπηνύ, γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζρεηηθά κε ηελ απνδέζκεπζε ηνπ αληηθεηκέλνπ. ALTANET Α.Δ. Ληθ. Νπξαλνύ Θεζζαινλίθε ηει: fax

23 4.1.3 ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΥΛ Ζ Ρεθκεξίσζε ησλ Αληηθεηκέλσλ αθνξά ζε δπν δηαθξηηέο δηεξγαζίεο: 1. Πηελ θαηαρώξηζε δεδνκέλσλ Δπηζηεκνληθήο Ρεθκεξίσζεο ησλ αληηθεηκέλσλ (π.ρ. Φπζηθή Ξεξηγξαθή, Ρερληθά Σαξαθηεξηζηηθά) 2. Πηε ζύλδεζε Media (Φσηνγξαθηώλ, Βίληεν, Ζρεηηθώλ Ληνθνπκέλησλ) ζε θάζε αληηθείκελν ζε κηα ή πεξηζζόηεξεο εθδόζεηο (Σακειήο Αλάιπζεο, Κέζεο Αλάιπζεο, δαηνγξαθεκέλεο έθδνζεο θηι). Ζ νζόλε ηεθκεξίσζεο εκθαλίδεηαη είηε θαηά ηελ εηζαγσγή λένπ αληηθεηκέλνπ, είηε θαηά ηελ ελεκέξσζε πθηζηάκελνπ αληηθεηκέλνπ. τήμα Πηελ νζόλε ηνπ παξαπάλσ ζρήκαηνο, ην πάηεκα ηνπ θνπκπηνύ αλνίγεη λέν παξάζπξν, όπνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε αξρηθή εηζαγσγή ηνπ αληηθεηκέλνπ, όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα πνπ αθνινπζεί: τήμα ALTANET Α.Δ. Ληθ. Νπξαλνύ Θεζζαινλίθε ηει: fax

24 Πηελ νζόλε απηή ηα πεδία πνπ πξέπεη λα ζπκπιεξσζνύλ ππνρξεσηηθά εκθαλίδνληαη κε αζηεξίζθν ζηα αξηζηεξά (*). Ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη ηα πεδία Αξ. Θαηαγξαθήο. Γελ ιακβάλεηαη απηόκαηα θαη πξέπεη λα ζπκπιεξώλεηαη από ην ρξήζηε θάζε θνξά Όλνκα Αληηθεηκέλνπ. Θαηάζηαζε. Νη επηινγέο ηεο ζρεηηθήο ιίζηαο πξνθύπηνπλ από ηελ αξρηθή παξακεηξνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Ππιινγή. Ξξόθεηηαη γηα ηηο δηαθξηηέο ζπιινγέο, όπσο απηέο έρνπλ πξνζδηνξηζζεί θαηά ηελ αξρηθή παξακεηξνπνίεζε. Πε θάζε ρξήζηε εκθαλίδνληαη νη ζπιινγέο ζηηο νπνίεο ηνπ έρεη απνδνζεί δηθαίσκα πξόζβαζεο. Αλήθεη ζην Αληηθείκελν. Δπηιέγεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ην αληηθείκελν πνπ πξόθεηηαη λα θαηαρσξεζεί απνηειεί ππν-αληηθείκελν θάπνηνπ άιινπ. Ρν πάηεκα ηνπ θνπκπηνύ εθηειεί ηελ αξρηθή θαηαρώξεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη αλάινγα κε ηελ ζπιινγή ζηελ νπνία αλήθεη ην αληηθείκελν, ην ζύζηεκα νδεγεί ζηελ νζόλε ελεκέξσζεο ησλ ζηνηρείσλ ηεθκεξίσζεο πνπ ζα αλαιπζεί ζηε ζπλέρεηα. Ρν πάηεκα ηνπ εηθνληδίνπ από ηε γξακκή εξγαιείσλ, νδεγεί ζηελ νζόλε ηεθκεξίσζεο. Ζ νζόλε ηεθκεξίσζεο δηαθνξνπνηείηαη σο πξνο ηα δειηία δεδνκέλσλ (θαξηέιεο) ηεθκεξίσζεο αλάινγα κε ηελ ζπιινγή ζηελ νπνία αλήθεη ην αληηθείκελν, όπσο θαίλνληαη ζηα ζρήκαηα πνπ αθνινπζνύλ γηα αληηθείκελα ησλ ζπιινγώλ «Έξγσλ Ρέρλεο» θαη «Βηβιηνζήθεο» αληίζηνηρα. τήμα «Οθόνη Σεκμηρίωσης Έργων Σέτνης» ALTANET Α.Δ. Ληθ. Νπξαλνύ Θεζζαινλίθε ηει: fax

25 τήμα «Οθόνη Σεκμηρίωσης Βιβλίων» Ζ νζόλε ηεθκεξίσζεο ρσξίδεηαη ζε δπν (2) επηκέξνπο πιαίζηα (frames) κεηαμύ ησλ νπνίσλ ππάξρεη δηαρσξηζηηθή κπάξα κε ηελ νπνία κπνξεί λα γίλεη ε κεγέζπλζε θαη ζκίθξπλζε ησλ επηκέξνπο πιαηζίσλ θαηά βνύιεζε. Ρα πιαίζηα θαη ε δηαρσξηζηηθή κπάξα θαίλνληαη ζηα ζρήκαηα πνπ αθνινπζνύλ. ALTANET Α.Δ. Ληθ. Νπξαλνύ Θεζζαινλίθε ηει: fax

26 Αξηζηεξό Ξιαίζην Γεμί Ξιαίζην ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΖ ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖ Πην αξηζηεξό πιαίζην ηεο νζόλεο ηεθκεξίσζεο εκθαλίδνληαη ζην ρξήζηε ηα δειηία δεδνκέλσλ ηεο ζπιινγήο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη κόλν ηα δειηία δεδνκέλσλ γηα ηα νπνία ηνπ έρνπλ απνδνζεί δηθαηώκαηα πξόζβαζεο. Ν ρξήζηεο κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηελ θαηαρώξεζε ζηνηρείσλ γηα θάζε θαξηέια ρσξηζηά, παηώληαο ζην ζρεηηθό ππεξζύλδεζκν αλαθνξάο (link). Ρν πάηεκα ελόο ππεξζπλδέζκνπ (Γειηίνπ Γεδνκέλσλ), νδεγεί ζηελ ελεκέξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ δεμηνύ πιαηζίνπ εξγαζίαο. Ππλεπώο, αλ γηα παξάδεηγκα παηεζεί ην δειηίν δεδνκέλσλ «Γεληθή Θαξηέια» ηα πεξηερόκελα ηνπ δεμηνύ πιαηζίνπ ζα δηακνξθσζνύλ, όπσο ζην ζρήκα πνπ αθνινπζεί. ALTANET Α.Δ. Ληθ. Νπξαλνύ Θεζζαινλίθε ηει: fax

27 τήμα Πηελ αλαιπηηθή νζόλε ηνπ παξαπάλσ ζρήκαηνο κε ηα πεδία ηεθκεξίσζεο ηνπ επηιεγκέλνπ Γειηίνπ Γεδνκέλσλ, ν ρξήζηεο θαιείηαη λα ζπκπιεξώζεη ηνπο εμήο ηύπνπο πεδίσλ: Απιά Ξεδία, ζηα νπνία ν ρξήζηεο πιεθηξνινγεί ηελ ηηκή Ξεδία ζε Βνεζεηηθνύο Ξίλαθεο ή Θεζαπξνύο, όπνπ δίπια από ηα πεδία εκθαλίδνληαη ηα εηθνλίδηα. Ξαηώληαο ην εηθνλίδην (+) αλνίγνπλ ζε λέν παξάζπξν νη επηινγέο ηνπ βνεζεηηθνύ πίλαθα, νπόηε ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη κηα ή πεξηζζόηεξεο ηηκέο, αλάινγα κε ηελ παξακεηξνπνίεζε ηνπ πεδίνπ. Ξαηώληαο ην εηθνλίδην (Σ) δηαγξάθνληαη νη επηινγέο. Πηα πεδία απηά ν ρξήζηεο δελ κπνξεί λα πιεθηξνινγήζεη ηηκή. Ξεδία HTML, όπνπ ν ρξήζηεο κπνξεί λα δηακνξθώζεη ην θείκελν πνπ γξάθεη κε ηε ρξήζε ησλ εηθνληδίσλ επεμεξγαζίαο. Ζ ρξήζε ηνπ επεμεξγαζηή HTML, εμεγείηαη αλαιπηηθά ζηελ παξάγξαθν «Δπεμεξγαζηήο HTML». Ινγηθά Ξεδία, όπνπ ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη κεηαμύ ησλ ηηκώλ ΛΑΗ θαη ΝΣΗ. ALTANET Α.Δ. Ληθ. Νπξαλνύ Θεζζαινλίθε ηει: fax

28 Ξεδία Ζκεξνκελίαο, όπνπ ν ρξήζηεο κπνξεί λα ζπκπιεξώζεη ηελ επηζπκεηή εκεξνκελία ζηελ κνξθή ΔΡΝΠ / ΚΖΛΑΠ /ΖΚΔΟΑ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ζηελ πεξίπησζε πεδίνπ κε πνιπγισζζηθή πιεξνθνξία εκθαλίδεηαη δίπια από ην πεδίν ην εηθνλίδην ππόινηπεο γιώζζεο., όπνπ παηώληαο ην ν ρξήζηεο κπνξεί λα δεη ηηο κεηαθξάζεηο πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηηο Γηα ηελ ελεκέξωζε θάζε δειηίνπ δεδνκέλωλ ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα παηήζεη ην θνπκπί ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΡΖΠ HTML Δπηηξέπεη ηελ θαηαρώξεζε θαη δηακόξθσζε πεξηερνκέλνπ ζε HTML. Ππλνπηηθά νη επηινγέο κνξθνπνίεζεο ηνπ Δπεμεξγαζηή HTML είλαη νη εμήο: Κεγηζηνπνίεζε παξάζπξνπ επεμεξγαζηή Δκθάληζε HTML θώδηθα γηα κνξθνπνίεζε πεξηερνκέλνπ από πξνρσξεκέλνπο ρξήζηεο κε γλώζεηο HTML Δθηύπσζε πεξηερνκέλνπ (Print) Δηζαγσγή / Κεηαβνιή πίλαθα (Insert Table) Απνθνπή πεξηερνκέλνπ (Cut) Αληηγξαθή πεξηερνκέλνπ (Copy) Δπηθόιιεζε πεξηερνκέλνπ (Paste) Δπηθόιιεζε (Απιό Θείκελν) ρσξίο κνξθνπνίεζε (Paste Unformatted Text) ALTANET Α.Δ. Ληθ. Νπξαλνύ Θεζζαινλίθε ηει: fax

29 Δπηθόιιεζε από αξρείν Microsoft Word (Paste Word Document) Αλαίξεζε θίλεζεο κνξθνπνίεζεο (Undo) Δπαλάιεςε θίλεζεο κνξθνπνίεζεο (Redo) Αλαδήηεζε ζε πεξηερόκελν (Find) Αληηθαηάζηαζε ζε πεξηερόκελν (Replace) Δπηινγή Όισλ (Select All) Αθαίξεζε κνξθνπνίεζεο ζε πεξηερόκελν (Clear Formatting) Έληνλα γξάκκαηα (bold) Ξιάγηα γξάκκαηα (italics) πνγξακκηζκέλα γξάκκαηα (underline) Γηαγξάκκηζε γξακκάησλ (strikethrough) Γείθηεο (subscript) Δθζέηεο (superscript) Δηζαγσγή / Γηαγξαθή ιίζηαο κε αξηζκνύο (numbered list) Δηζαγσγή / Γηαγξαθή ιίζηαο κε bullets (bulleted list) Κείσζε εζνρήο (outdent) Αύμεζε εζνρήο (indent) Πηνίρηζε αξηζηεξά (justify left) Πηνίρηζε ζην θέληξν (justify center) Πηνίρηζε δεμηά (justify right) Ξιήξεο ζηνίρηζε (justify full) Δηζαγσγή / Κεηαβνιή ζπλδέζκνπ (Link) Αθαίξεζε Ππλδέζκνπ (Unlink) Δηζαγσγή / Δλεκέξσζε αλαθνξάο (Anchor) Σξώκα γξακκάησλ (font style) Σξώκα ππόβαζξνπ (background color) Δηζαγσγή / Κεηαβνιή Δηθόλαο (Insert Image) ALTANET Α.Δ. Ληθ. Νπξαλνύ Θεζζαινλίθε ηει: fax

30 Από ηηο παξαπάλσ δπλαηόηεηεο θξίλεηαη ζθόπηκε ε πεξαηηέξσ αλάιπζε ησλ εμήο: Δηζαγωγή / Κεηαβνιή Δηθόλαο Ρν πάηεκα ηνπ θνπκπηνύ Δηζαγσγή / Κεηαβνιή Δηθόλαο αθνινπζεί: αλνίγεη ην πιαίζην δηαιόγνπ ηνπ ζρήκαηνο πνπ Από ηελ ζπγθεθξηκέλε νζόλε ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα επηιέμεη ηελ εηθόλα από ηελ «Δμεξεύλεζε Γηαθνκηζηή» θαη λα ξπζκίζεη ηηο επηκέξνπο παξακέηξνπο. Ζ επηινγή Δμεξεύλεζε Γηαθνκηζηή αλνίγεη ζε λέν παξάζπξν ην πεξηβάιινλ Γηαρείξηζεο Αξρείσλ Γηαθνκηζηή πνπ θαίλεηαη ζην ζρήκα πνπ αθνινπζεί. Πηελ παξαπάλσ νζόλε ν ρξήζηεο κπνξεί λα έρεη πξόζβαζε ηόζν ζηνπο επηκέξνπο θαθέινπο ησλ ςεθηαθώλ αξρείσλ (Photos, Video, Sound θηι), αλάινγα πάληνηε κε ηηο ξπζκίζεηο ηεο Ξνιηηηθήο Αζθαιείαο, όζν θαη ζηνλ θνηλόρξεζην θάθειν κε ηελ νλνκαζία Public. Πηνλ θάθειν Public όινη νη ρξήζηεο έρνπλ πιήξε δηθαηώκαηα ζε όηη αθνξά ηελ πινήγεζε, εηζαγσγή θαη ελεκέξσζε ςεθηαθώλ αξρείσλ. ALTANET Α.Δ. Ληθ. Νπξαλνύ Θεζζαινλίθε ηει: fax

31 Δπηθόιιεζε από αξρείν Microsoft Word Ρν πάηεκα ηνπ θνπκπηνύ Δπηθόιιεζεο Θεηκέλνπ από Word πνπ αθνινπζεί: αλνίγεη ην πιαίζην δηαιόγνπ ηνπ ζρήκαηνο Πην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην δηαιόγνπ ν ρξήζηεο θαιείηαη λα θάλεη επηθόιιεζε ηνπ θεηκέλνπ πνπ έρεη αληηγξάςεη από θάπνην αξρείν word κε ηε ρξήζε ηεο ζπληόκεπζεο πιεθηξνινγίνπ (Ctrl+V). Γηα ηε ζσζηή επηθόιιεζε ζα πξέπεη λα είλαη ηζεθαξηζκέλε ε επηινγή αθαίξεζεο ησλ νξηζκώλ γξακκαηνζεηξάο (font face definitions) θαζώο θαη ε επηινγή αθαίξεζεο νξηζκώλ ζηπι (Style Definitions). Γηα ηελ επηθόιιεζε θεηκέλνπ από αξρείν Word ζα πξέπεη λα αθνινπζείηαη πάληνηε ε δηαδηθαζία «Δπηθόιιεζεο από Word». Ν ιόγνο είλαη όηη ην θείκελν ελόο αξρείνπ word ελζσκαηώλεη πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηε κνξθνπνίεζε ηνπ θεηκέλνπ (style definitions) νη νπνίεο δελ γίλνληαη θαηαλνεηέο από ηνπο θπιινκεηξεηέο ηζηνζειίδσλ (browsers). Δπηπξόζζεηα, ην θείκελν ζε θάπνηνλ έγθπξν δηαδηθηπαθό θόκβν ζα πξέπεη λα είλαη νκνηόκνξθν θαη λα αθνινπζεί θνηλή κνξθνπνίεζε ΓΗΑΠΛΓΔΠΖ ΤΖΦΗΑΘΥΛ ΚΔΠΥΛ (MEDIA) Δάλ ν ρξήζηεο παηήζεη ζηελ επηινγή «MEDIA» ηνπ αξηζηεξνύ πιαηζίνπ εξγαζίαο, εκθαλίδεηαη ε νζόλε ηνπ ζρήκαηνο πνπ αθνινπζεί. ALTANET Α.Δ. Ληθ. Νπξαλνύ Θεζζαινλίθε ηει: fax

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΥΡΖΖ MODULES: ecommerce

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΥΡΖΖ MODULES: ecommerce ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΥΡΖΖ MODULES: ecommerce VERSION CMS 4.0 ΔΘΓΟΖ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟΤ 4.0.1-2009 ΣΔΙΔΤΣΑΗΑ ΔΛΖΚΔΡΧΖ ΗΑΛΟΤΑΡΗΟ 2009 Σν παξόλ εγρεηξίδην δηαηίζεηαη καδί κε ηελ πιαηθόξκα ειεθηξνληθνύ επηρεηξείλ altab2x θαη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

CT_back office. Internet Business Hellas

CT_back office. Internet Business Hellas CT_back office Internet Business Hellas To CT_call center, είλαη έλα πξωηνπνξηαθό πξνϊόλ δηαρείξηζεο θαη νξγάλωζεο επαθώλ πειαηνινγίνπ. έρεη αλαπηπρζεί από ηελ εηαηξεία καο ζην ζύλνιό ηνπ, είλαη πιήξωο

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΥΡΖΖ MODULE: ΔΘΠΣΩΣΗΘΔ ΘΑΚΠΑΛΗΔ

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΥΡΖΖ MODULE: ΔΘΠΣΩΣΗΘΔ ΘΑΚΠΑΛΗΔ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΥΡΖΖ MODULE: ΔΘΠΣΩΣΗΘΔ ΘΑΚΠΑΛΗΔ VERSION CMS 4.0 ΔΘΓΟΖ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟΤ 4.0.1-2009 ΣΔΙΔΤΣΑΗΑ ΔΛΖΚΔΡΩΖ ΓΔΘΔΚΒΡΗΟ 2009 Σν παξόλ εγρεηξίδην δηαηίζεηαη καδί κε ηελ πιαηθόξκα ειεθηξνληθνύ επηρεηξείλ altab2x

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ HairDresser's ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ Σν HairDresser s (πιήξεο έθδνζε) είλαη κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο απνζήθεο, ηνπ πειαηνινγίνπ,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Σηελ αξρηθή ζειίδα ελεκεξώλεζηε γηα ηηο εμεηαζηηθέο πεξηόδνπο θαη ηηο θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο ηεο θάζε κηαο, πξνθεηκέλνπ γηα online ή έληππε εγγξαθή, θαζώο θαη γηα ηα 4

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω.

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω. Τι είναι το Hotpotatoes; Τν παθέην HotPotatoes 6 πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηωλ αζθήζεωλ, είλαη έλα πξόγξακκα αλνηρηνύ ινγηζκηθνύ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ειεύζεξα από Παλεπηζηεκηαθά Ιδξύκαηα,

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός. Η γιώζζα XML

Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός. Η γιώζζα XML Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός Η γιώζζα XML Ειζαγωγή (1/2) XML Γιώζζα Σήκαλζεο - Markup Language extensible Markup Language Γεκηνπξγία ηνπ W3C Μεγάιε απόδνρή θαη ελζσκάησζε κεηά ηελ εκθάληζή ηεο ζηα ηέιε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

UML (Unified Modeling Language )

UML (Unified Modeling Language ) UML (Unified Modeling Language ) Μεγάια Έξγα Λνγηζκηθνύ = επηθνηλσλία Πνιινί πξνγξακκαηηζηέο, πνιινί πειάηεο-ρξήζηεο, νη επόκελεο γεληέο, επηβάιινπλ ηε ρξήζε θνηλήο νξνινγίαο ε άιια ηερληθά έξγα ε ρξήζε

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικείωση με τοςρ σάπτερ τος Bing

Εξοικείωση με τοςρ σάπτερ τος Bing Εξοικείωση με τοςρ σάπτερ τος Bing Η εηαηξεία Microsoft δηαζέηεη απηή έλα θαηαηνπηζηηθό ηζηνρώξν ζρεηηθά κε ην πξνγξακκαηηζηηθό ηεο πεξηβάιινλ (API) ηόζν γηα ράξηεο όζν θαη άιιεο δξαζηεξηόηεηεο ζην δηαδίθηπν.

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα

ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ 2011-12 Ρέππα Μαξγαξίηα ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΣΑΛΟΓΩΝ Εντολή md Με ηελ εληνιή απηή κπνξνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε έλαλ θαηλνύξγην ππνθαηάινγν.

Διαβάστε περισσότερα

Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε θιείλεη ην παξάζπξν πνπ κόιηο είρε αλνίμεη. Παηώληαο Παξνπζίαζε (βειάθη Νν 3) παξνπζηάδνληαη

Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε θιείλεη ην παξάζπξν πνπ κόιηο είρε αλνίμεη. Παηώληαο Παξνπζίαζε (βειάθη Νν 3) παξνπζηάδνληαη MENU ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Λογαπιαζμοί Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηνπο Λνγαξηαζκνύο ηνπ ινγηζηηθνύ ζρεδίνπ. Σην θνπηάθη πνπ καο δείρλεη ην βειάθη κε ην Νν 1 γξάθνπκε ηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Εηζαγσγή ζηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηώλ. Λνγηζκηθό Υπνινγηζηώλ Κεθάιαην 7ν Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα

Εηζαγσγή ζηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηώλ. Λνγηζκηθό Υπνινγηζηώλ Κεθάιαην 7ν Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα Εηζαγσγή ζηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηώλ Λνγηζκηθό Υπνινγηζηώλ Κεθάιαην 7ν Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα 1 Υπνινγηζηηθό Σύζηεκα 2 Λεηηνπξγηθό Σύζηεκα Απνηειεί ηε δηαζύλδεζε κεηαμύ ηνπ πιηθνύ ελόο ππνινγηζηή θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Ειζαγωγή. Σσεδιαζμόρ. Οη browser απνηεινύληαη από ηα εμήο ηκήκαηα: Τκήκα ζηειώλ Τκήκα θαζνξηζκνύ θίιηξσλ αλαδήηεζεο Τκήκα νκαδνπνίεζεο απνηειεζκάησλ

Ειζαγωγή. Σσεδιαζμόρ. Οη browser απνηεινύληαη από ηα εμήο ηκήκαηα: Τκήκα ζηειώλ Τκήκα θαζνξηζκνύ θίιηξσλ αλαδήηεζεο Τκήκα νκαδνπνίεζεο απνηειεζκάησλ ATLANTIS II BROWSERS Ειζαγωγή Σηνπο browser παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα παξακεηξνπνίεζεο θαη ρξήζεο κε ηέηνην ηξόπν ώζηε νη νζόλεο απηέο λα γίλνληαη πεξηζζόηεξν πξαθηηθέο θαη εύρξεζηεο. Ο ζρεδηαζκόο browser

Διαβάστε περισσότερα

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Database Design Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Στότοι Σν κάζεκα απηό θαιύπηεη ηνπο αθόινπζνπο ζηόρνπο: Οξίδεη ηνλ ζθνπό ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα

ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-12 Ρέππα Μαξγαξίηα ΔΙΑΔΙΕΡΓΑΣΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Η αλαθαηεύζπλζε εμόδνπ> ρεηξηζηή ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζηείιεη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα