ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΖΠ. Έθδνζε 1.0

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΖΠ. Έθδνζε 1.0"

Transcript

1

2 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 1. ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΑΘΔΛΡΗΘΝΞΝΗΖΠΖ ΚΔΛΝ ΞΙΝΖΓΖΠΖΠ ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΑ ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ ΘΑΗ ΑΛΑΘΡΖΠΖ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΥΛ ΙΗΠΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΥΛ ΒΝΖΘΖΡΗΘΝΗ ΞΗΛΑΘΔΠ ΘΖΠΑΟΝΗ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΘΖΠΑΟΥΛ ΔΗΠΑΓΥΓΖ / ΔΛΖΚΔΟΥΠΖ ΘΖΠΑΟΝ ΓΗΑΓΟΑΦΖ ΘΖΠΑΟΝ ΞΟΝΔΞΗΠΘΝΞΖΠΖ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ ΘΖΠΑΟΝ ΔΜΑΓΥΓΖ ΘΖΠΑΟΝ ΠΔ XML ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΝΟΥΛ / ΔΛΛΝΗΥΛ ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ ΝΟΥΛ / ΔΛΛΝΗΥΛ ΡΞΝΗ ΠΖΚΑΠΗΝΙΝΓΗΘΥΛ ΠΣΔΠΔΥΛ ΡΞΝΗ ΘΖΠΑΟΗΘΥΛ ΠΣΔΠΔΥΛ ΞΑΟΑΚΔΡΟΝΞΝΗΖΠΖ ΠΙΙΝΓΔΠ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΥΛ ΔΗΠΑΓΥΓΖ / ΔΛΖΚΔΟΥΠΖ ΠΙΙΝΓΖΠ ΓΗΑΓΟΑΦΖ ΠΙΙΝΓΖΠ ΓΔΙΡΗΑ ΓΔΓΝΚΔΛΥΛ ΔΗΠΑΓΥΓΖ / ΔΛΖΚΔΟΥΠΖ ΓΔΙΡΗΝ ΓΔΓΝΚΔΛΥΛ ΓΗΑΓΟΑΦΖ ΓΔΙΡΗΝ ΓΔΓΝΚΔΛΥΛ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΞΔΓΗΥΛ ΓΝΚΖ XML ΡΞΝΗ MEDIA ΔΗΠΑΓΥΓΖ / ΔΛΖΚΔΟΥΠΖ ΡΞΝ MEDIA ΓΗΑΓΟΑΦΖ ΡΞΝ MEDIA ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΥΛ ΑΛΑΞΑΟΑΓΥΓΖΠ MEDIA ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΔΘΓΝΠΔΥΛ MEDIA ΓΙΥΠΠΔΠ ΔΗΠΑΓΥΓΖ / ΔΛΖΚΔΟΥΠΖ ΓΙΥΠΠΑΠ ΓΗΑΓΟΑΦΖ ΓΙΥΠΠΑΠ ALTANET Α.Δ. Ληθ. Νπξαλνύ Θεζζαινλίθε ηει: fax

3 6.4.3 ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΚΔΡΑΦΟΑΠΚΔΛΥΛ ΝΟΥΛ ΑΠΦΑΙΔΗΑ ΟΝΙΝΗ ΝΚΑΓΔΠ ΣΟΖΠΡΥΛ ΔΗΠΑΓΥΓΖ / ΔΛΖΚΔΟΥΠΖ ΝΚΑΓΑΠ ΣΟΖΠΡΥΛ ΓΗΑΓΟΑΦΖ ΝΚΑΓΑΠ ΣΟΖΠΡΥΛ ΣΟΖΠΡΔΠ ΔΗΠΑΓΥΓΖ / ΔΛΖΚΔΟΥΠΖ ΣΟΖΠΡΖ ΓΗΑΓΟΑΦΖ ΣΟΖΠΡΖ ΔΟΓΑΙΔΗΑ ΟΘΚΗΠΔΗΠ ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΟΘΚΗΠΔΗΠ ΓΗΑ ΞΟΝΣΥΟΖΚΔΛΝΠ ΞΟΝΦΗΙ ΔΜΑΓΥΓΖΠ PORTAL ΓΔΛΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΔΞΗΙΝΓΖ ΞΔΓΗΥΛ ΔΞΗΙΝΓΖ ΞΖΓΖΠ ΔΜΝΓΝΠ ALTANET Α.Δ. Ληθ. Νπξαλνύ Θεζζαινλίθε ηει: fax

4 1. ΔΗΠΑΓΥΓΖ Ρν παξόλ ηεύρνο αθνξά ζηελ πξώηε έθδνζε ηνπ εγρεηξηδίνπ ρξήζεο γηα ην ζύζηεκα Γηαρείξηζεο Τεθηαθώλ Ξόξσλ altadam έθδνζε ΑΘΔΛΡΗΘΝΞΝΗΖΠΖ Γηα ηελ επηηπρή ζύλδεζε ησλ ρξεζηώλ ζην ζύζηεκα δηαρείξηζεο ςεθηαθώλ πόξσλ απαηηείηαη ε εηζαγσγή ησλ θαηάιιεισλ αλαγλσξηζηηθώλ πξόζβαζεο (credentials). Όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα πνπ αθνινπζεί είλαη ππνρξεσηηθή ε ζπκπιήξσζε ηνπ Νλόκαηνο Σξήζηε (username) θαη ηνπ Θσδηθνύ (Password) γηα ηελ απζεληηθνπνίεζε ελόο ρξήζηε ζην ζύζηεκα. τήμα 2-1 Δπηπξόζζεηα ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα επηιέμεη ηελ γιώζζα ηνπ πεξηβάιινληνο δηεπαθήο. Ζ επηινγή γιώζζαο δελ κπνξεί λα αιιαρζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζύλδεζεο ηνπ ρξήζηε ζην ζύζηεκα. Γηα ηελ αιιαγή ηεο ALTANET Α.Δ. Ληθ. Νπξαλνύ Θεζζαινλίθε ηει: fax

5 γιώζζαο είλαη ππνρξεσηηθή ε απνζύλδεζε ηνπ ρξήζηε θαη ε απζεληηθνπνίεζε εθ λένπ κε δηαθνξεηηθή επηινγή γιώζζαο. Πε πεξίπησζε όπνπ θάπνην από ηα αλαγλσξηζηηθά πξόζβαζεο δνζεί ιαλζαζκέλα, ηόηε ην ζύζηεκα πξνεηδνπνηεί ην ρξήζηε κε ην ζρεηηθό κήλπκα πνπ εκθαλίδεηαη ζην Πρήκα 2-2. τήμα 2-2 Δπηζεκαίλεηαη όηη ε πξόζβαζε ζην ζύζηεκα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ είλαη δηαβαζκηζκέλε, αλάινγα κε ηα δηθαηώκαηα πξόζβαζεο θαη ρξήζεο ηνπ θάζε ρξήζηε (βι.7 «Αζθάιεηα»). Πε θάζε πεξίπησζε πξνβιήκαηνο ζύλδεζεο ζην Πύζηεκα Γηαρείξηζεο Τεθηαθώλ Ξόξσλ επηθνηλσλήζηε κε ην δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο. Αθνινπζεί αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ επηινγώλ ηνπ κελνύ πινήγεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. ALTANET Α.Δ. Ληθ. Νπξαλνύ Θεζζαινλίθε ηει: fax

6 3. ΚΔΛΝ ΞΙΝΖΓΖΠΖΠ Ρν κελνύ πινήγεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο απνηειείηαη από πέληε (5) βαζηθέο επηινγέο πξώηνπ επηπέδνπ (root menu) κε αληίζηνηρεο ππνεπηινγέο, σο εμήο: Ρεθκεξίωζε Απνηειεί ηελ θύξηα ελόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, θαζώο παξέρεη ζηνπο ρξήζηεο ηα εξγαιεία γηα λα εθηειέζνπλ ηηο δηεξγαζίεο αλαδήηεζεο θαη αλάθηεζεο αληηθεηκέλσλ, επηζηεκνληθήο ηεθκεξίσζεο θαη δηαρείξηζεο ςεθηαθώλ κέζσλ (θσηνγξαθίεο, βίληεν, ερεηηθά ληνθνπκέληα θηι). Νη ππνεπηινγέο είλαη νη αθόινπζεο: o Αληηθείκελα. o Βνεζεηηθνί Ξίλαθεο. Θεζαπξνί Απνηειεί ηελ ελόηεηα δηαρείξηζεο ησλ ζεζαπξώλ πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζην ζύζηεκα. Νη ζεζαπξνί ελδέρεηαη λα είλαη είηε απινί ζεζαπξνί όξσλ, είηε ελλνηνινγηθνί ζεζαπξνί. Νη ππνεπηινγέο είλαη νη αθόινπζεο: o Γηαρείξηζε Θεζαπξώλ o Ρύπνη Πεκαζηνινγηθώλ Πρέζεσλ o Ρύπνη Θεζαπξηθώλ Πρέζεσλ Ξαξακεηξνπνίεζε Ξξόθεηηαη γηα ηελ ελόηεηα πνπ πξννξίδεηαη γηα ρξήζε από ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο. Πηελ ελόηεηα απηή θαζίζηαηαη εθηθηή ε δηαρείξηζε ησλ ζπιινγώλ θαη ησλ δειηίσλ δεδνκέλσλ, ε δηαρείξηζε ησλ ηύπσλ media (θσηνγξαθίεο, βίληεν, ήρνο θηι) θαζώο θαη ησλ επεθηάζεσλ ησλ αξρείσλ πνπ ππνζηεξίδνληαη από ην ζύζηεκα. Δπηπξόζζεηα παξέρνληαη εξγαιεία δηαρείξηζεο ησλ γισζζώλ θαζώο θαη ησλ κεηαθξάζεσλ ησλ ζπζηεκηθώλ όξσλ (resources). Νη ππνεπηινγέο είλαη νη αθόινπζεο: o Ππιινγέο Αληηθεηκέλσλ o Γειηία Γεδνκέλσλ o Ρύπνη Media o Γιώζζεο Αζθάιεηα Ξξόθεηηαη γηα ηελ ελόηεηα ζηελ νπνία θαζίζηαηαη εθηθηή ε ξύζκηζε ηεο πνιηηηθήο αζθαιείαο ηνπ ζπζηήκαηνο. Ξξννξίδεηαη γηα ρξήζε από ηνπο δηαρεηξηζηέο. Πηε ελόηεηα απηή παξέρνληαη ηα εξγαιεία γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεζηώλ θαη ησλ νκάδσλ εξγαζίαο θαζώο θαη ηελ απόδνζε δηθαησκάησλ ρξήζεο θαη πξόζβαζεο ζηηο επηκέξνπο ελόηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Νη ππνεπηινγέο είλαη νη αθόινπζεο: o Σξήζηεο ALTANET Α.Δ. Ληθ. Νπξαλνύ Θεζζαινλίθε ηει: fax

7 o Νκάδεο Σξεζηώλ Δξγαιεία Ζ ελόηεηα απηή πξννξίδεηαη γηα ρξήζε από ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο. Ξαξέρεη εξγαιεία γηα ηελ ξύζκηζε εηδηθώλ παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαζώο θαη ηε δπλαηόηεηα δηαρείξηζεο πξνθίι δηεπαθήο κε πθηζηάκελν δηαδηθηπαθό θόκβν. Νη ππνεπηινγέο είλαη νη αθόινπζεο: o Οπζκίζεηο o Ξξνθίι Δμαγσγήο Portal Ρν κελνύ πινήγεζεο δηακνξθώλεηαη αλά ρξήζηε θαη εμαξηάηαη από ηηο νκάδεο εξγαζίαο ζηηο νπνίεο απηόο έρεη εληαρζεί από ηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο. Κόλν νη γεληθνί δηαρεηξηζηέο βιέπνπλ ην κελνύ πινήγεζεο ζε πιήξε αλάπηπμε. Νη ππόινηπνη ρξήζηεο βιέπνπλ ππνζύλνιν ηνπ κελνύ αλάινγα κε ηηο ξπζκίζεηο ηεο πνιηηηθήο αζθαιείαο. Αθνινπζεί εθηελήο αλάιπζε ησλ επηκέξνπο επηινγώλ ηνπ κελνύ πινήγεζεο. ALTANET Α.Δ. Ληθ. Νπξαλνύ Θεζζαινλίθε ηει: fax

8 4. ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖ 4.1 ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΑ Ξξόθεηηαη γηα ηελ θεληξηθή ελόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ηεθκεξίσζεο ςεθηαθώλ πόξσλ. τήμα Πηελ παξνύζα ελόηεηα παξέρεηαη ην ζύλνιν ησλ ππνζηεξηθηηθώλ εξγαιείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο αλαθνξηθά κε ηελ αλαδήηεζε, ηελ αλάθηεζε, ηε κνξθνπνίεζε πεξηερνκέλνπ θαη ηελ ηεθκεξίσζε ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ησλ ςεθηαθώλ ηνπο πόξσλ (θσηνγξαθίεο, αξρεία θεηκέλνπ - βίληεν ήρνπ θηι). Ζ επηινγή ηνπ κελνύ ηνπ Πρήκα νδεγεί ην ρξήζηε ζηελ θεληξηθή νζόλε αλαδήηεζεο αληηθεηκέλσλ πνπ θαίλεηαη ζην ζρήκα πνπ αθνινπζεί: τήμα Ζ νζόλε ηνπ παξαπάλσ ζρήκαηνο ρσξίδεηαη ζε δπν (2) επηκέξνπο πιαίζηα (frames) κεηαμύ ησλ νπνίσλ ππάξρεη δηαρσξηζηηθή κπάξα κε ηελ νπνία κπνξεί λα γίλεη ε κεγέζπλζε θαη ζκίθξπλζε ησλ επηκέξνπο πιαηζίσλ θαηά βνύιεζε. Ρα πιαίζηα θαη ε δηαρσξηζηηθή κπάξα θαίλνληαη ζηα ζρήκαηα πνπ αθνινπζνύλ. ALTANET Α.Δ. Ληθ. Νπξαλνύ Θεζζαινλίθε ηει: fax

9 Ξιαίζην Αλαδήηεζεο θαη Αλάθηεζεο Αληηθεηκέλωλ Γηαρωξηζηηθή Κπάξα Ξιαίζην Απνηειεζκάηωλ Αλαδήηεζεο Αθνινπζεί αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηώλ πνπ κπνξεί λα εθηειέζεη ν ρξήζηεο από ηελ παξαπάλσ νζόλε ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ ΘΑΗ ΑΛΑΘΡΖΠΖ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΥΛ Ρν ζύζηεκα ηεθκεξίσζεο ςεθηαθώλ πόξσλ παξέρεη ζηνπο ρξήζηεο ηε δπλαηόηεηα αλάθηεζεο ησλ αληηθεηκέλσλ κε ηνπο εμήο ηξόπνπο: Απιή Αλαδήηεζε Πύλζεηε Αλαδήηεζε Ιέμε Θιεηδί Απνζήθε ΑΞΙΖ ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ Ζ απιή αλαδήηεζε επηηξέπεη ηελ αλαδήηεζε ζε βαζηθά πεδία ησλ αληηθεηκέλσλ, κε ζθνπό ηελ γξήγνξε αλάθηεζε ησλ απνηειεζκάησλ. Ζ νζόλε Απιήο Αλαδήηεζεο θαίλεηαη ζην ζρήκα πνπ αθνινπζεί. τήμα ALTANET Α.Δ. Ληθ. Νπξαλνύ Θεζζαινλίθε ηει: fax

10 Ρα θξηηήξηα ηεο απιήο αλαδήηεζεο είλαη θνηλά γηα όια ηα αληηθείκελα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη έρνπλ σο εμήο: Όλνκα Αληηθεηκέλνπ. Ππκπιεξώλεηαη κε ην πιήξεο ή κέξνο ηνπ νλόκαηνο ηνπ αληηθεηκέλνπ. Γηα ηε ζπκπιήξσζε κέξνπο ηνπ νλόκαηνο πξέπεη λα γίλεη ρξήζε ησλ εηδηθώλ ραξαθηήξσλ (wildcards) πνπ είλαη νη ραξαθηήξεο * θαη %. Γηα παξάδεηγκα, αλ θάπνηνο επηρεηξεί ηελ αλάθηεζε αληηθεηκέλνπ κε όλνκα «ΣΥΟΗΝ», ηόηε κπνξεί ζην ζρεηηθό θξηηήξην λα ζπκπιεξώζεη ηηο αθόινπζεο ηηκέο: o «ΣΥΟΗΝ». Ρα απνηειέζκαηα ζα πεξηιακβάλνπλ ηα αληηθείκελα κε αθξηβέο όλνκα «ΣΥΟΗΝ» o «ΣΥΟΗΝ%». Ρα απνηειέζκαηα ζα πεξηιακβάλνπλ ηα αληηθείκελα κε όλνκα πνπ μεθηλάεη κε ηε ιέμε «ΣΥΟΗΝ». Ππλεπώο πηζαλά απνηειέζκαηα είλαη αληηθείκελα κε όλνκα ΣΥΟΗΝ, ΣΥΟΗΝ ΑΠΘΖΡΥΛ, ΣΥΟΗΝ ΠΡΖΛ ΝΑΙΗΑ θηι o «%ΣΥΟΗΝ». Ρα απνηειέζκαηα ζα πεξηιακβάλνπλ ηα αληηθείκελα κε όλνκα πνπ ηειεηώλεη κε ηε ιέμε «ΣΥΟΗΝ». Ππλεπώο πηζαλά απνηειέζκαηα είλαη αληηθείκελα κε όλνκα ΣΥΟΗΝ, ΑΘΟΗΡΗΘΝ ΣΥΟΗΝ, ΚΗΘΟΝ ΣΥΟΗΝ θηι o «%ΣΥΟΗΝ%». Ρα απνηειέζκαηα ζα πεξηιακβάλνπλ ηα αληηθείκελα κε όλνκα ζην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ε ιέμε «ΣΥΟΗΝ». Ππλεπώο πηζαλά απνηειέζκαηα είλαη αληηθείκελα κε όλνκα ΣΥΟΗΝ, ΣΥΟΗΝ ΑΠΘΖΡΥΛ, ΣΥΟΗΝ ΠΡΖΛ ΝΑΙΗΑ, ΑΞΝΤΖ ΣΥΟΗΝ, ΓΟΝΚΝΠ ΣΥΟΗΝ θηι Αξ. Θαηαγξαθήο. Ππκπιεξώλεηαη κε ην πιήξεο ή κέξνο ηνπ αξηζκνύ θαηαγξαθήο ηνπ αληηθεηκέλνπ. Γηα ηε ζπκπιήξσζε κέξνπο ηνπ αξηζκνύ θαηαγξαθήο πξέπεη λα γίλεη ρξήζε ησλ εηδηθώλ ραξαθηήξσλ (wildcards) πνπ είλαη νη ραξαθηήξεο * θαη %. Θαηάζηαζε. Δπηιέγεηαη ε ηηκή από ηε ζρεηηθή ιίζηα επηινγώλ. Νη δηαθξηηέο θαηαζηάζεηο ησλ αληηθεηκέλσλ θαηαρσξνύληαη θαηά ηελ παξακεηξνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Ρύπνο. Δπηιέγεηαη ε ηηκή από ηε ζρεηηθή ιίζηα επηινγώλ. Νη δηαθξηηνί ηύπνη ησλ αληηθεηκέλσλ είλαη νη δηαθνξεηηθέο ζπιινγέο (π.ρ. Έξγα Ρέρλεο, Βηβιία, Φάθεινη θηι) θαη θαηαρσξνύληαη θαηά ηελ παξακεηξνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Πε θάζε ρξήζηε εκθαλίδνληαη νη ζπιινγέο ζηηο νπνίεο έρεη δηθαίσκα πξόζβαζεο. Δκθάληζε Αληηθεηκέλωλ 1 νπ Δπηπέδνπ. Ρζεθάξεηε όηαλ είλαη επηζπκεηή ε εκθάληζε ησλ αληηθεηκέλσλ πξώηνπ επηπέδνπ. Αμίδεη λα επηζεκαλζεί όηη ηα αληηθείκελα κπνξνύλ λα ηεξαξρεζνύλ ζε πνιιαπιά επίπεδα. Γηα παξάδεηγκα αλ ππνζέζνπκε όηη ηα αληηθείκελα ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ζηνιέο, ηόηε θάζε ζηνιή έρεη ππν-αληηθείκελα όπσο ην πειίθην, ην ρηηώλην, ε δώλε θηι. Πε απηή ηελ πεξίπησζε ηα αληηθείκελα πξώηνπ επηπέδνπ είλαη νη ζηνιέο ΠΛΘΔΡΖ ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ Ζ Πύλζεηε Αλαδήηεζε επηηξέπεη ηελ αλαδήηεζε ζην ζύλνιν ησλ πεδίσλ ηεθκεξίσζεο ησλ αληηθεηκέλσλ. Ρα πεδία ηεθκεξίσζεο είλαη νξγαλσκέλα ζε Γειηία Γεδνκέλσλ αλά ζπιινγή. Ζ νζόλε ηεο Πύλζεηεο Αλαδήηεζεο θαίλεηαη ζην ζρήκα πνπ αθνινπζεί. ALTANET Α.Δ. Ληθ. Νπξαλνύ Θεζζαινλίθε ηει: fax

11 τήμα Κέζσ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πεξηβάιινληνο δηεπαθήο ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα «θηίζεη» δπλακηθά ην εξώηεκά ηνπ πξνο ηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο, κέζα από ηε δηαδνρηθή επηινγή θίιηξσλ ζηα επηκέξνπο πεδία θαη ηε ινγηθή ηνπο ζπζρέηηζε. Ρν ζύζηεκα ππνζηεξίδεη ελ γέλεη γηα ην θηίζηκν ησλ επηκέξνπο θίιηξσλ ηνπο εμήο ηειεζηέο: = (ίζνλ). Ινγηθόο ηειεζηήο πνπ επηηξέπεη ηελ αλαδήηεζε αιθαξηζκεηηθώλ, αξηζκεηηθώλ, εκεξνκεληώλ θαη δπαδηθώλ (ΛΑΗ/ΝΣΗ) πεδίσλ.!= (δηάθνξν). Ινγηθόο ηειεζηήο πνπ επηηξέπεη ηελ αλαδήηεζε αιθαξηζκεηηθώλ, αξηζκεηηθώλ, εκεξνκεληώλ θαη δπαδηθώλ (ΛΑΗ/ΝΣΗ) πεδίσλ. > (κεγαιύηεξν), < (κηθξόηεξν), >= (κεγαιύηεξν ή ίζν), <= (κηθξόηεξν ή ίζν). Ρειεζηέο ζύγθξηζεο γηα ρξήζε ζε θίιηξα κε αξηζκεηηθέο ηηκέο. ΘΑΗ (AND), Ή (OR). Γπαδηθνί ηειεζηέο γηα ηε ζπζρέηηζε ησλ επηκέξνπο θίιηξσλ Κε ηελ επηινγή ινγηθνύ ηειεζηή (ΘΑΗ / Ή) ζε θάζε ζεηξά εκθαλίδεηαη απηόκαηα κηα λέα γξακκή γηα ηε ζύληαμε λένπ θίιηξνπ. Αληίζηνηρα κε ηελ επηινγή ηνπ θελνύ ζηε ζρεηηθή ιίζηα ησλ δπαδηθώλ ηειεζηώλ, δηαγξάθεηαη ην θίιηξν πνπ έπεηαη. Γηα ηελ ζύληαμε ζύλζεησλ αλαδεηήζεσλ ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα έρεη πιήξε γλώζε ηεο παξακεηξνπνίεζεο ησλ ζπιινγώλ ζηηο νπνίεο έρεη πξόζβαζε. Απηό ζεκαίλεη όηη ζα πξέπεη λα γλσξίδεη αλαιπηηθά ηόζν ηα δειηία δεδνκέλσλ πνπ δηαηίζεληαη αλά ζπιινγή, όζν θαη ηα πεδία γηα θάζε δειηίν δεδνκέλσλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη όηη ζην παξάδεηγκα ηνπ Πρήκα ε πνιπθξηηεξηαθή αλαδήηεζε επηζηξέθεη όια ηα αληηθείκελα πνπ είλαη Έξγα Ρέρλεο, ηνπ θαιιηηέρλε Θνγεβίλα θαη ε ζέζε ηνπο είλαη ζηνλ Α Όξνθν ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ ΚΔ ΙΔΜΖ-ΘΙΔΗΓΗ Πηελ πεξίπησζε όπνπ ν ρξήζηεο επηζπκεί λα αλαδεηήζεη αληηθείκελα κε ιέμε θιεηδί, ηόηε ζα πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη ηε ιέμε θιεηδί θαη λα επηιέμεη ηα πεδία ζηα νπνία επηζπκεί λα γίλεη ε αλαδήηεζε. Ζ νζόλε ηεο αλαδήηεζεο κε ιέμε θιεηδί θαίλεηαη ζην ζρήκα πνπ αθνινπζεί. ALTANET Α.Δ. Ληθ. Νπξαλνύ Θεζζαινλίθε ηει: fax

12 τήμα Αμίδεη λα επηζεκαλζεί όηη ε αύμεζε ηεο επηινγήο πεδίσλ γηα αλαδήηεζε κε ιέμε θιεηδί επηβαξύλεη αλαινγηθά ηνλ ρξόλν απόθξηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Γη απηό ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κε πξνζνρή θαη ζε θακηά πεξίπησζε δελ πξέπεη λα επηιέγνληαη γηα αλαδήηεζε όια ηα πεδία ηεθκεξίσζεο ΑΞΝΘΖΘΖ Πηελ ελόηεηα απηή ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα απνζεθεύζεη ηελ αλαδήηεζε πνπ έρεη εθηειέζεη, ώζηε λα αλαθηήζεη απηόκαηα ηα απνηειέζκαηα ζε κεηαγελέζηεξν ρξόλν. Ρν ζύζηεκα επηηξέπεη ηελ απνζήθεπζε απιώλ αλαδεηήζεσλ, ζύλζεησλ αλαδεηήζεσλ θαη αλαδεηήζεσλ κε ιέμε θιεηδί. Ζ νζόλε απνζήθεπζεο θαη αλάθηεζεο ησλ απνηειεζκάησλ θαίλεηαη ζην ζρήκα πνπ αθνινπζεί. τήμα ALTANET Α.Δ. Ληθ. Νπξαλνύ Θεζζαινλίθε ηει: fax

13 Γηα ηελ θαηαρώξεζε ηεο αλαδήηεζεο ν ρξήζηεο πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη ηα εμήο ζηνηρεία: 1. Ρελ θαξηέια από όπνπ έρεη γίλεη ε αλαδήηεζε πνπ πξόθεηηαη λα απνζεθεύζεη (Απιή Αλαδήηεζε, Πύλζεηε Αλαδήηεζε, Ιέμε-Θιεηδί) 2. Ρν όλνκα ηεο αλαδήηεζεο. Απηό ζπκπιεξώλεηαη θαηά βνύιεζε θαη ζα πξέπεη λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθό ησλ απνηειεζκάησλ, γηα ιόγνπο επθνιίαο ζηε ρξήζε 3. Ρελ επηινγή θνηλήο ρξήζεο ηεο αλαδήηεζεο ή όρη. Όηαλ κηα αλαδήηεζε θαηαρσξεζεί σο θνηλόρξεζηε ηόηε είλαη νξαηή ζε όινπο ηνπο ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Θαηά ζπλέπεηα, κηα αλαδήηεζε πξέπεη λα θαηαρσξείηαη σο Θνηλόρξεζηε, κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ελδηαθέξεη ην ζύλνιν ησλ ρξεζηώλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Θάζε απνζεθεπκέλε αλαδήηεζε εκθαλίδεηαη ζηελ αξηζηεξή ιίζηα «Αλάθηεζεο Αλαδήηεζεο. Από ηελ ιίζηα απηή ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη είηε ηε δηαγξαθή ηεο αλαδήηεζεο είηε ηελ αλάθηεζε ησλ απνηειεζκάησλ. τήμα Πηε παξαπάλσ νζόλε ε επηινγή ηεο αλαδήηεζεο από ηε ιίζηα θαη ην πάηεκα ηνπ θνπκπηνύ «Αλάθηεζε», νδεγεί ηνλ ρξήζηε ζηελ αληίζηνηρε θαξηέια αλαδήηεζεο, όπνπ γίλεηαη ε αλάθηεζε ησλ απνηειεζκάησλ. ALTANET Α.Δ. Ληθ. Νπξαλνύ Θεζζαινλίθε ηει: fax

14 4.1.2 ΙΗΠΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ Ζ αλάθηεζε αληηθεηκέλσλ νδεγεί πάληνηε ην ρξήζηε ζηελ νζόλε κε ηε ιίζηα ησλ απνηειεζκάησλ, όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα πνπ αθνινπζεί: τήμα Από ηελ νζόλε ηνπ παξαπάλσ ζρήκαηνο ν ρξήζηεο κπνξεί λα εθηειέζεη ζπλνπηηθά ελέξγεηεο από δπν (2) δηαθξηηέο δέζκεο, σο εμήο: Δλέξγεηεο πνπ αθνξνύλ ζηε Ιίζηα Απνηειεζκάησλ o Γηακόξθσζε Ιίζηαο & Απνζήθεπζε Γηακνξθώζεσλ o Δθηύπσζε Ιίζηαο o Δμαγσγή Ιίζηαο Δλέξγεηεο πνπ αθνξνύλ ζηα Αληηθείκελα o Ρεθκεξίσζε Αληηθεηκέλνπ (Δηζαγσγή θαη Δλεκέξσζε) o Ξξνεπηζθόπεζε Θαξηέιαο Αληηθεηκέλνπ (Δθηύπσζε θαη Δμαγσγή) o Γηαγξαθή Αληηθεηκέλνπ o Δκθάληζε πν-αληηθεηκέλσλ o Δλεκέξσζε Γέζκεπζεο Αληηθεηκέλσλ Πηελ νζόλε ηεο ιίζηαο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Πρήκα , δίπια από θάζε αληηθείκελν ππάξρεη κηα γξακκή εξγαιείσλ (toolbar) πνπ ζε πιήξε αλάπηπμε απνηειείηαη από ηα εμήο εηθνλίδηα: Ξξνεπηζθόπεζε Θαξηέιαο Αληηθεηκέλνπ Δλεκέξσζε Ρεθκεξίσζεο Αληηθεηκέλνπ ALTANET Α.Δ. Ληθ. Νπξαλνύ Θεζζαινλίθε ηει: fax

15 Δκθάληζε πν-αληηθεηκέλσλ. Δκθαλίδεηαη κόλν ζηελ πεξίπησζε όπνπ θάπνην αληηθείκελν έρεη ππν-αληηθείκελα. Γέζκεπζε Αληηθεηκέλνπ. Δκθαλίδεηαη κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ην αληηθείκελν έρεη δεζκεπηεί γηα επεμεξγαζία από άιιν ρξήζηε. Πε πεξίπησζε δέζκεπζεο αληηθεηκέλνπ από άιιν ρξήζηε, δελ εκθαλίδεηαη ζηε γξακκή εξγαιείσλ ηνπ αληηθεηκέλνπ ην εηθνλίδην ελεκέξσζεο. Γηαγξαθή Αληηθεηκέλνπ Αθνινπζεί αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηώλ ΓΗΑΚΝΟΦΥΠΖ ΙΗΠΡΑΠ Ζ δηακόξθσζε ηεο ιίζηαο ησλ απνηειεζκάησλ πξαγκαηνπνηείηαη κε ην πάηεκα ηνπ θνπκπηνύ αθνινπζεί. πνπ νδεγεί ζηελ αλαδίπισζε ηνπ πιαηζίνπ εξγαζίαο πνπ θαίλεηαη ζην ζρήκα πνπ τήμα Από ηελ νζόλε ηνπ παξαπάλσ ζρήκαηνο ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη ηα εμήο: Ρα πεδία πνπ επηζπκεί λα εκθαλίδνληαη ζηε ιίζηα ησλ απνηειεζκάησλ. Ρα πεδία είλαη νξγαλσκέλα ζε Γειηία Γεδνκέλσλ αλά ζπιινγή. Θαηά ζπλέπεηα, ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα είλαη γλώζηεο ηεο ALTANET Α.Δ. Ληθ. Νπξαλνύ Θεζζαινλίθε ηει: fax

16 παξακεηξνπνίεζεο ησλ ζπιινγώλ, ώζηε λα είλαη ζε ζέζε λα επηιέμεη ζπγθεθξηκέλα πεδία. Νη ζπιινγέο θαη ηα πεδία εκθαλίδνληαη ζην θάζε ρξήζηε αλάινγα κε ηα δηθαηώκαηα πξόζβαζεο πνπ ηνπ έρνπλ απνδνζεί. Ρε γιώζζα ησλ δεδνκέλσλ ηεθκεξίσζεο ησλ αληηθεηκέλσλ θαζώο θαη ηνλ αξηζκό αληηθεηκέλσλ αλά ζειίδα, ζηε ζρεηηθή ιίζηα απνηειεζκάησλ. Αμίδεη λα επηζεκαλζεί όηη ε γιώζζα ησλ δεδνκέλσλ ηεθκεξίσζεο δελ ηαπηίδεηαη κε ηε γιώζζα ηνπ πεξηβάιινληνο δηεπαθήο πνπ επηιέγεηαη ζηελ νζόλε απζεληηθνπνίεζεο ηνπ ρξήζηε. Θαηά ζπλέπεηα, κπνξεί θάπνηνο ρξήζηεο λα έρεη επηιέμεη Διιεληθά γηα ην πεξηβάιινλ δηεπαθήο θαη λα επηιέμεη Αγγιηθά ζηε γιώζζα δεδνκέλσλ ηεο Γηακόξθσζεο. Νη επηινγέο ησλ γισζζώλ δεδνκέλσλ θηιηξάξνληαη από ηελ πνιηηηθή αζθαιείαο ηνπ εθάζηνηε ρξήζηε. Θαηά ζπλέπεηα, ζε θάπνην ρξήζηε κπνξεί λα εκθαλίδνληαη επηινγέο γηα ηξεηο γιώζζεο (Διιεληθά, Αγγιηθά θαη Γεξκαληθά) θαη γηα θάπνηνλ άιιν ρξήζηε κόλν ηα Διιεληθά. Ρελ εκθάληζε Media ζηε ιίζηα απνηειεζκάησλ. Αξρηθά ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα επηιέμεη Ρύπν Media, δειαδή αλ επηζπκεί ηελ εκθάληζε Φσηνγξαθηώλ, Βίληεν ή 3D γηα ηα αληηθείκελα ηεο ιίζηαο, όπσο θαίλεηαη ζην αθόινπζν ζρήκα. Πηε ζπλέρεηα θαη αλάινγα κε ηνλ ηύπν πνπ ζα επηιεγεί, ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα επηιέμεη ηελ έθδνζε πνπ επηζπκεί λα εκθαλίδεηαη ζηε ιίζηα ησλ απνηειεζκάησλ θαζώο θαη ηνλ αξηζκό ησλ media αλά γξακκή θαη ηελ ζρεηηθή κεγέζπλζε. Πην παξαπάλσ παξάδεηγκα ε ιίζηα ησλ απνηειεζκάησλ ζα κπνξνύζε λα δηακνξθσζεί, όπσο ζην ζρήκα πνπ αθνινπζεί. Νη επηινγέο ηύπνπ Media θαη αληίζηνηρεο έθδνζεο θηιηξάξνληαη από δηθαηώκαηα ρξήζεο θαη πξόζβαζεο πνπ έρνπλ απνδνζεί ζηνλ ρξήζηε. Θαηά ζπλέπεηα, ελδέρεηαη ζε θάπνηνλ ρξήζηε λα έρνπλ ALTANET Α.Δ. Ληθ. Νπξαλνύ Θεζζαινλίθε ηει: fax

17 απνδνζεί δηθαηώκαηα πξόζβαζεο ζηνλ ηύπν Φσηνγξαθίεο θαη ζηηο εθδόζεηο Σακειήο θαη Κέζεο Αλάιπζεο, νπόηε απνηξέπεηαη ε πξόζβαζή ηνπ ζηηο πξσηόηππεο (master) θσηνγξαθίεο ςειήο Αλάιπζεο. Δπηπξόζζεηα ν ρξήζηεο ζηελ ζπγθεθξηκέλε ελόηεηα κπνξεί λα απνζεθεύζεη ηε δηακόξθσζε πνπ έρεη επηιέμεη γηα ρξήζε ζε κεηαγελέζηεξν ρξόλν. Πηελ νζόλε ηνπ ζρήκαηνο Πρήκα ην πάηεκα ηνπ θνπκπηνύ νδεγεί ζηελ εκθάληζε ηνπ πιαηζίνπ Απνζήθεπζεο θαη Αλάθηεζεο Γηακνξθώζεσλ. τήμα Πηελ νζόλε ηνπ παξαπάλσ ζρήκαηνο αξθεί ν ρξήζηεο λα εηζάγεη ην όλνκα ηεο επηιεγκέλεο δηακόξθσζεο, λα επηιέμεη αλ πξόθεηηαη γηα Γηακόξθσζε νξαηή από όινπο ηνπο ρξήζηεο (θνηλόρξεζηε) θαη λα παηήζεη ην θνπκπί Απνζήθεπζε. Γηα ηελ αλάθηεζε ηεο Γηακόξθσζεο, αξθεί ε επηινγή ηεο απνζεθεπκέλεο δηακόξθσζεο θαη ην πάηεκα ηνπ θνπκπηνύ Αλάθηεζε. Αληηζηνίρσο ε δηαγξαθή γίλεηαη κε επηινγή ηεο απνζεθεπκέλεο δηακόξθσζεο θαη ην πάηεκα ηνπ θνπκπηνύ Γηαγξαθή ΔΘΡΞΥΠΖ ΙΗΠΡΑΠ Ζ εθηύπσζε ηεο ιίζηαο ησλ απνηειεζκάησλ πξαγκαηνπνηείηαη κε ην πάηεκα ηνπ θνπκπηνύ. Ζ ιίζηα απνηειεζκάησλ «αλνίγεη» ζε λέν παξάζπξν πξνεπηζθόπεζεο, όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα πνπ αθνινπζεί. ALTANET Α.Δ. Ληθ. Νπξαλνύ Θεζζαινλίθε ηει: fax

18 τήμα Από ηελ παξαπάλσ νζόλε πξνεπηζθόπεζεο ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη ηελ εθηύπσζε, νπόηε εκθαλίδεηαη ην πιαίζην δηαιόγνπ εθηύπσζεο. τήμα Δπηπξόζζεηα ν ρξήζηεο από ηελ ίδηα νζόλε έρεη ηε δπλαηόηεηα Γηακόξθσζεο ηεο ιίζηαο ησλ απνηειεζκάησλ (βι. Δλόηεηα ΓΗΑΚΝΟΦΥΠΖ ΙΗΠΡΑΠ). ALTANET Α.Δ. Ληθ. Νπξαλνύ Θεζζαινλίθε ηει: fax

19 ΔΜΑΓΥΓΖ ΙΗΠΡΑΠ Ρν ζύζηεκα επηηξέπεη ηελ Δμαγσγή ηεο Ιίζηαο ησλ απνηειεζκάησλ ζε: Microsoft Office Word Microsoft Office Excel HTML Ζ εμαγσγή απνηειεζκάησλ πξαγκαηνπνηείηαη κε ην πάηεκα ηνπ θνπκπηνύ αθόινπζν πιαίζην δηαιόγνπ. πνπ νδεγεί ζην τήμα Γηα ηελ εμαγσγή ηεο ιίζηαο ησλ απνηειεζκάησλ ζε Word θαη Excel είλαη απαξαίηεηε ε εγθαηάζηαζε ησλ αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ ζην ηεξκαηηθό ηνπ ρξήζηε. Γηα παξάδεηγκα ε εμαγσγή ιίζηαο απνηειεζκάησλ ζε excel νδεγεί ζην «άλνηγκα» ηνπ πξνγξάκκαηνο Microsoft Excel, όπσο θαίλεηαη ζηελ νζόλε πνπ αθνινπζεί. τήμα ALTANET Α.Δ. Ληθ. Νπξαλνύ Θεζζαινλίθε ηει: fax

20 Ζ εμαγσγή ζε HTML «αλνίγεη» ζε λέν παξάζπξν ηελ επηιεγκέλε ιίζηα ησλ απνηειεζκάησλ, ρσξίο όκσο θακηά κνξθνπνίεζε HTML (ρξώκαηα, ζηπι γξακκαηνζεηξάο θηι) ΞΟΝΔΞΗΠΘΝΞΖΠΖ ΘΑΟΡΔΙΑΠ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ Ζ πξνεπηζθόπεζε ηεο αλαιπηηθήο θαξηέιαο ησλ αληηθεηκέλσλ γίλεηαη κε ην πάηεκα ηνπ εηθνληδίνπ πνπ εκθαλίδεηαη ζηε γξακκή εξγαιείσλ ηεο ιίζηαο απνηειεζκάησλ (Πρήκα ). Ρν πάηεκα ηνπ εηθνληδίνπ νδεγεί ζην άλνηγκα ηεο αλαιπηηθήο θαξηέιαο ζε λέν παξάζπξν, όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα πνπ αθνινπζεί. τήμα Πηελ παξαπάλσ νζόλε εκθαλίδνληαη ζπγθεληξσηηθά όια ηα δειηία δεδνκέλσλ θαζώο θαη ηα αληίζηνηρα πεδία ηεθκεξίσζεο. Ν ρξήζηεο κπνξεί λα εθηειέζεη κηα από ηηο αθόινπζεο ελέξγεηεο: Γηακόξθωζε. Νδεγεί ζε αλαδίπισζε όισλ ησλ δειηίσλ δεδνκέλσλ, ώζηε λα κπνξεί ν ρξήζηεο λα επηιέμεη ηελ απόθξπςε ζπγθεθξηκέλσλ δειηίσλ. Δθηύπωζε. Δθηππώλνληαη κόλν νη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ζε δειηία δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ επηιεγεί από ηε Γηακόξθσζε ALTANET Α.Δ. Ληθ. Νπξαλνύ Θεζζαινλίθε ηει: fax

21 Δμαγωγή. Ξαξέρεηαη ε δπλαηόηεηα εμαγσγήο ησλ ζηνηρείσλ ηεο νζόλεο πξνεπηζθόπεζεο ζε Word θαη Excel. Θιείζηκν Ξαξαζύξνπ. Νδεγεί ζην θιείζηκν ηεο νζόλεο πξνεπηζθόπεζεο θαη ηελ επηζηξνθή ζηε ιίζηα ησλ απνηειεζκάησλ ΓΗΑΓΟΑΦΖ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ Ζ δηαγξαθή αληηθεηκέλνπ γίλεηαη κε ην πάηεκα ηνπ εηθνληδίνπ πνπ εκθαλίδεηαη ζηε γξακκή εξγαιείσλ ηεο ιίζηαο απνηειεζκάησλ (Πρήκα ). Ρν πάηεκα ηνπ εηθνληδίνπ νδεγεί ζην άλνηγκα ηνπ πιαηζίνπ δηαιόγνπ επηβεβαίσζεο ηεο δηαγξαθήο. τήμα Ζ ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία εθηειεί ηελ νξηζηηθή δηαγξαθή όισλ ησλ ζπζρεηηδόκελσλ πιεξνθνξηώλ γηα ην αληηθείκελν ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Γηα ην ιόγν απηό ε δηαγξαθή αληηθεηκέλσλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ΔΚΦΑΛΗΠΖ ΞΝ-ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΥΛ Πηελ πεξίπησζε πνπ έλα αληηθείκελν απαξηίδεηαη από επηκέξνπο ππν-αληηθείκελα, ηόηε εκθαλίδεηαη ην εηθνλίδην ζηε γξακκή εξγαιείσλ. Ρν πάηεκα ηνπ εηθνληδίνπ νδεγεί ζηε ιίζηα ησλ ππν-αληηθεηκέλσλ, όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα πνπ αθνινπζεί. ALTANET Α.Δ. Ληθ. Νπξαλνύ Θεζζαινλίθε ηει: fax

22 τήμα Ζ δνκή ησλ αληηθεηκέλσλ κπνξεί λα ηεξαξρεζεί ζε πνιιαπιά επίπεδα ρσξίο πεξηνξηζκνύο, αλάινγα κε ηελ πνιππινθόηεηά ηνπο ΔΛΖΚΔΟΥΠΖ ΓΔΠΚΔΠΖΠ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΥΛ Πε πεξίπησζε πνπ θάπνην αληηθείκελν είλαη ζε επεμεξγαζία από άιιν ρξήζηε, εκθαλίδεηαη ην εηθνλίδην ζηε γξακκή εξγαιείσλ δίπια από ην δεζκεπκέλν αληηθείκελν. Ζ εκθάληζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εηθνληδίνπ, ζπλεπάγεηαη ηελ «εμαθάληζε» ηνπ εηθνληδίνπ ελεκέξσζεο δεζκεπκέλν από ηνλ άιιν ρξήζηε. γηα όζν δηάζηεκα ην αληηθείκελν παξακέλεη Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη κεηά ην θιείζηκν ηεο θαξηέιαο ηεθκεξίσζεο από ηνλ άιινλ ρξήζηε, απαηηείηαη έλα ρξνληθό δηάζηεκα ελόο (1) ιεπηνύ, γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζρεηηθά κε ηελ απνδέζκεπζε ηνπ αληηθεηκέλνπ. ALTANET Α.Δ. Ληθ. Νπξαλνύ Θεζζαινλίθε ηει: fax

23 4.1.3 ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΥΛ Ζ Ρεθκεξίσζε ησλ Αληηθεηκέλσλ αθνξά ζε δπν δηαθξηηέο δηεξγαζίεο: 1. Πηελ θαηαρώξηζε δεδνκέλσλ Δπηζηεκνληθήο Ρεθκεξίσζεο ησλ αληηθεηκέλσλ (π.ρ. Φπζηθή Ξεξηγξαθή, Ρερληθά Σαξαθηεξηζηηθά) 2. Πηε ζύλδεζε Media (Φσηνγξαθηώλ, Βίληεν, Ζρεηηθώλ Ληνθνπκέλησλ) ζε θάζε αληηθείκελν ζε κηα ή πεξηζζόηεξεο εθδόζεηο (Σακειήο Αλάιπζεο, Κέζεο Αλάιπζεο, δαηνγξαθεκέλεο έθδνζεο θηι). Ζ νζόλε ηεθκεξίσζεο εκθαλίδεηαη είηε θαηά ηελ εηζαγσγή λένπ αληηθεηκέλνπ, είηε θαηά ηελ ελεκέξσζε πθηζηάκελνπ αληηθεηκέλνπ. τήμα Πηελ νζόλε ηνπ παξαπάλσ ζρήκαηνο, ην πάηεκα ηνπ θνπκπηνύ αλνίγεη λέν παξάζπξν, όπνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε αξρηθή εηζαγσγή ηνπ αληηθεηκέλνπ, όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα πνπ αθνινπζεί: τήμα ALTANET Α.Δ. Ληθ. Νπξαλνύ Θεζζαινλίθε ηει: fax

24 Πηελ νζόλε απηή ηα πεδία πνπ πξέπεη λα ζπκπιεξσζνύλ ππνρξεσηηθά εκθαλίδνληαη κε αζηεξίζθν ζηα αξηζηεξά (*). Ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη ηα πεδία Αξ. Θαηαγξαθήο. Γελ ιακβάλεηαη απηόκαηα θαη πξέπεη λα ζπκπιεξώλεηαη από ην ρξήζηε θάζε θνξά Όλνκα Αληηθεηκέλνπ. Θαηάζηαζε. Νη επηινγέο ηεο ζρεηηθήο ιίζηαο πξνθύπηνπλ από ηελ αξρηθή παξακεηξνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Ππιινγή. Ξξόθεηηαη γηα ηηο δηαθξηηέο ζπιινγέο, όπσο απηέο έρνπλ πξνζδηνξηζζεί θαηά ηελ αξρηθή παξακεηξνπνίεζε. Πε θάζε ρξήζηε εκθαλίδνληαη νη ζπιινγέο ζηηο νπνίεο ηνπ έρεη απνδνζεί δηθαίσκα πξόζβαζεο. Αλήθεη ζην Αληηθείκελν. Δπηιέγεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ην αληηθείκελν πνπ πξόθεηηαη λα θαηαρσξεζεί απνηειεί ππν-αληηθείκελν θάπνηνπ άιινπ. Ρν πάηεκα ηνπ θνπκπηνύ εθηειεί ηελ αξρηθή θαηαρώξεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη αλάινγα κε ηελ ζπιινγή ζηελ νπνία αλήθεη ην αληηθείκελν, ην ζύζηεκα νδεγεί ζηελ νζόλε ελεκέξσζεο ησλ ζηνηρείσλ ηεθκεξίσζεο πνπ ζα αλαιπζεί ζηε ζπλέρεηα. Ρν πάηεκα ηνπ εηθνληδίνπ από ηε γξακκή εξγαιείσλ, νδεγεί ζηελ νζόλε ηεθκεξίσζεο. Ζ νζόλε ηεθκεξίσζεο δηαθνξνπνηείηαη σο πξνο ηα δειηία δεδνκέλσλ (θαξηέιεο) ηεθκεξίσζεο αλάινγα κε ηελ ζπιινγή ζηελ νπνία αλήθεη ην αληηθείκελν, όπσο θαίλνληαη ζηα ζρήκαηα πνπ αθνινπζνύλ γηα αληηθείκελα ησλ ζπιινγώλ «Έξγσλ Ρέρλεο» θαη «Βηβιηνζήθεο» αληίζηνηρα. τήμα «Οθόνη Σεκμηρίωσης Έργων Σέτνης» ALTANET Α.Δ. Ληθ. Νπξαλνύ Θεζζαινλίθε ηει: fax

25 τήμα «Οθόνη Σεκμηρίωσης Βιβλίων» Ζ νζόλε ηεθκεξίσζεο ρσξίδεηαη ζε δπν (2) επηκέξνπο πιαίζηα (frames) κεηαμύ ησλ νπνίσλ ππάξρεη δηαρσξηζηηθή κπάξα κε ηελ νπνία κπνξεί λα γίλεη ε κεγέζπλζε θαη ζκίθξπλζε ησλ επηκέξνπο πιαηζίσλ θαηά βνύιεζε. Ρα πιαίζηα θαη ε δηαρσξηζηηθή κπάξα θαίλνληαη ζηα ζρήκαηα πνπ αθνινπζνύλ. ALTANET Α.Δ. Ληθ. Νπξαλνύ Θεζζαινλίθε ηει: fax

26 Αξηζηεξό Ξιαίζην Γεμί Ξιαίζην ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΖ ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖ Πην αξηζηεξό πιαίζην ηεο νζόλεο ηεθκεξίσζεο εκθαλίδνληαη ζην ρξήζηε ηα δειηία δεδνκέλσλ ηεο ζπιινγήο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη κόλν ηα δειηία δεδνκέλσλ γηα ηα νπνία ηνπ έρνπλ απνδνζεί δηθαηώκαηα πξόζβαζεο. Ν ρξήζηεο κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηελ θαηαρώξεζε ζηνηρείσλ γηα θάζε θαξηέια ρσξηζηά, παηώληαο ζην ζρεηηθό ππεξζύλδεζκν αλαθνξάο (link). Ρν πάηεκα ελόο ππεξζπλδέζκνπ (Γειηίνπ Γεδνκέλσλ), νδεγεί ζηελ ελεκέξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ δεμηνύ πιαηζίνπ εξγαζίαο. Ππλεπώο, αλ γηα παξάδεηγκα παηεζεί ην δειηίν δεδνκέλσλ «Γεληθή Θαξηέια» ηα πεξηερόκελα ηνπ δεμηνύ πιαηζίνπ ζα δηακνξθσζνύλ, όπσο ζην ζρήκα πνπ αθνινπζεί. ALTANET Α.Δ. Ληθ. Νπξαλνύ Θεζζαινλίθε ηει: fax

27 τήμα Πηελ αλαιπηηθή νζόλε ηνπ παξαπάλσ ζρήκαηνο κε ηα πεδία ηεθκεξίσζεο ηνπ επηιεγκέλνπ Γειηίνπ Γεδνκέλσλ, ν ρξήζηεο θαιείηαη λα ζπκπιεξώζεη ηνπο εμήο ηύπνπο πεδίσλ: Απιά Ξεδία, ζηα νπνία ν ρξήζηεο πιεθηξνινγεί ηελ ηηκή Ξεδία ζε Βνεζεηηθνύο Ξίλαθεο ή Θεζαπξνύο, όπνπ δίπια από ηα πεδία εκθαλίδνληαη ηα εηθνλίδηα. Ξαηώληαο ην εηθνλίδην (+) αλνίγνπλ ζε λέν παξάζπξν νη επηινγέο ηνπ βνεζεηηθνύ πίλαθα, νπόηε ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη κηα ή πεξηζζόηεξεο ηηκέο, αλάινγα κε ηελ παξακεηξνπνίεζε ηνπ πεδίνπ. Ξαηώληαο ην εηθνλίδην (Σ) δηαγξάθνληαη νη επηινγέο. Πηα πεδία απηά ν ρξήζηεο δελ κπνξεί λα πιεθηξνινγήζεη ηηκή. Ξεδία HTML, όπνπ ν ρξήζηεο κπνξεί λα δηακνξθώζεη ην θείκελν πνπ γξάθεη κε ηε ρξήζε ησλ εηθνληδίσλ επεμεξγαζίαο. Ζ ρξήζε ηνπ επεμεξγαζηή HTML, εμεγείηαη αλαιπηηθά ζηελ παξάγξαθν «Δπεμεξγαζηήο HTML». Ινγηθά Ξεδία, όπνπ ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη κεηαμύ ησλ ηηκώλ ΛΑΗ θαη ΝΣΗ. ALTANET Α.Δ. Ληθ. Νπξαλνύ Θεζζαινλίθε ηει: fax

28 Ξεδία Ζκεξνκελίαο, όπνπ ν ρξήζηεο κπνξεί λα ζπκπιεξώζεη ηελ επηζπκεηή εκεξνκελία ζηελ κνξθή ΔΡΝΠ / ΚΖΛΑΠ /ΖΚΔΟΑ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ζηελ πεξίπησζε πεδίνπ κε πνιπγισζζηθή πιεξνθνξία εκθαλίδεηαη δίπια από ην πεδίν ην εηθνλίδην ππόινηπεο γιώζζεο., όπνπ παηώληαο ην ν ρξήζηεο κπνξεί λα δεη ηηο κεηαθξάζεηο πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηηο Γηα ηελ ελεκέξωζε θάζε δειηίνπ δεδνκέλωλ ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα παηήζεη ην θνπκπί ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΡΖΠ HTML Δπηηξέπεη ηελ θαηαρώξεζε θαη δηακόξθσζε πεξηερνκέλνπ ζε HTML. Ππλνπηηθά νη επηινγέο κνξθνπνίεζεο ηνπ Δπεμεξγαζηή HTML είλαη νη εμήο: Κεγηζηνπνίεζε παξάζπξνπ επεμεξγαζηή Δκθάληζε HTML θώδηθα γηα κνξθνπνίεζε πεξηερνκέλνπ από πξνρσξεκέλνπο ρξήζηεο κε γλώζεηο HTML Δθηύπσζε πεξηερνκέλνπ (Print) Δηζαγσγή / Κεηαβνιή πίλαθα (Insert Table) Απνθνπή πεξηερνκέλνπ (Cut) Αληηγξαθή πεξηερνκέλνπ (Copy) Δπηθόιιεζε πεξηερνκέλνπ (Paste) Δπηθόιιεζε (Απιό Θείκελν) ρσξίο κνξθνπνίεζε (Paste Unformatted Text) ALTANET Α.Δ. Ληθ. Νπξαλνύ Θεζζαινλίθε ηει: fax

29 Δπηθόιιεζε από αξρείν Microsoft Word (Paste Word Document) Αλαίξεζε θίλεζεο κνξθνπνίεζεο (Undo) Δπαλάιεςε θίλεζεο κνξθνπνίεζεο (Redo) Αλαδήηεζε ζε πεξηερόκελν (Find) Αληηθαηάζηαζε ζε πεξηερόκελν (Replace) Δπηινγή Όισλ (Select All) Αθαίξεζε κνξθνπνίεζεο ζε πεξηερόκελν (Clear Formatting) Έληνλα γξάκκαηα (bold) Ξιάγηα γξάκκαηα (italics) πνγξακκηζκέλα γξάκκαηα (underline) Γηαγξάκκηζε γξακκάησλ (strikethrough) Γείθηεο (subscript) Δθζέηεο (superscript) Δηζαγσγή / Γηαγξαθή ιίζηαο κε αξηζκνύο (numbered list) Δηζαγσγή / Γηαγξαθή ιίζηαο κε bullets (bulleted list) Κείσζε εζνρήο (outdent) Αύμεζε εζνρήο (indent) Πηνίρηζε αξηζηεξά (justify left) Πηνίρηζε ζην θέληξν (justify center) Πηνίρηζε δεμηά (justify right) Ξιήξεο ζηνίρηζε (justify full) Δηζαγσγή / Κεηαβνιή ζπλδέζκνπ (Link) Αθαίξεζε Ππλδέζκνπ (Unlink) Δηζαγσγή / Δλεκέξσζε αλαθνξάο (Anchor) Σξώκα γξακκάησλ (font style) Σξώκα ππόβαζξνπ (background color) Δηζαγσγή / Κεηαβνιή Δηθόλαο (Insert Image) ALTANET Α.Δ. Ληθ. Νπξαλνύ Θεζζαινλίθε ηει: fax

30 Από ηηο παξαπάλσ δπλαηόηεηεο θξίλεηαη ζθόπηκε ε πεξαηηέξσ αλάιπζε ησλ εμήο: Δηζαγωγή / Κεηαβνιή Δηθόλαο Ρν πάηεκα ηνπ θνπκπηνύ Δηζαγσγή / Κεηαβνιή Δηθόλαο αθνινπζεί: αλνίγεη ην πιαίζην δηαιόγνπ ηνπ ζρήκαηνο πνπ Από ηελ ζπγθεθξηκέλε νζόλε ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα επηιέμεη ηελ εηθόλα από ηελ «Δμεξεύλεζε Γηαθνκηζηή» θαη λα ξπζκίζεη ηηο επηκέξνπο παξακέηξνπο. Ζ επηινγή Δμεξεύλεζε Γηαθνκηζηή αλνίγεη ζε λέν παξάζπξν ην πεξηβάιινλ Γηαρείξηζεο Αξρείσλ Γηαθνκηζηή πνπ θαίλεηαη ζην ζρήκα πνπ αθνινπζεί. Πηελ παξαπάλσ νζόλε ν ρξήζηεο κπνξεί λα έρεη πξόζβαζε ηόζν ζηνπο επηκέξνπο θαθέινπο ησλ ςεθηαθώλ αξρείσλ (Photos, Video, Sound θηι), αλάινγα πάληνηε κε ηηο ξπζκίζεηο ηεο Ξνιηηηθήο Αζθαιείαο, όζν θαη ζηνλ θνηλόρξεζην θάθειν κε ηελ νλνκαζία Public. Πηνλ θάθειν Public όινη νη ρξήζηεο έρνπλ πιήξε δηθαηώκαηα ζε όηη αθνξά ηελ πινήγεζε, εηζαγσγή θαη ελεκέξσζε ςεθηαθώλ αξρείσλ. ALTANET Α.Δ. Ληθ. Νπξαλνύ Θεζζαινλίθε ηει: fax

31 Δπηθόιιεζε από αξρείν Microsoft Word Ρν πάηεκα ηνπ θνπκπηνύ Δπηθόιιεζεο Θεηκέλνπ από Word πνπ αθνινπζεί: αλνίγεη ην πιαίζην δηαιόγνπ ηνπ ζρήκαηνο Πην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην δηαιόγνπ ν ρξήζηεο θαιείηαη λα θάλεη επηθόιιεζε ηνπ θεηκέλνπ πνπ έρεη αληηγξάςεη από θάπνην αξρείν word κε ηε ρξήζε ηεο ζπληόκεπζεο πιεθηξνινγίνπ (Ctrl+V). Γηα ηε ζσζηή επηθόιιεζε ζα πξέπεη λα είλαη ηζεθαξηζκέλε ε επηινγή αθαίξεζεο ησλ νξηζκώλ γξακκαηνζεηξάο (font face definitions) θαζώο θαη ε επηινγή αθαίξεζεο νξηζκώλ ζηπι (Style Definitions). Γηα ηελ επηθόιιεζε θεηκέλνπ από αξρείν Word ζα πξέπεη λα αθνινπζείηαη πάληνηε ε δηαδηθαζία «Δπηθόιιεζεο από Word». Ν ιόγνο είλαη όηη ην θείκελν ελόο αξρείνπ word ελζσκαηώλεη πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηε κνξθνπνίεζε ηνπ θεηκέλνπ (style definitions) νη νπνίεο δελ γίλνληαη θαηαλνεηέο από ηνπο θπιινκεηξεηέο ηζηνζειίδσλ (browsers). Δπηπξόζζεηα, ην θείκελν ζε θάπνηνλ έγθπξν δηαδηθηπαθό θόκβν ζα πξέπεη λα είλαη νκνηόκνξθν θαη λα αθνινπζεί θνηλή κνξθνπνίεζε ΓΗΑΠΛΓΔΠΖ ΤΖΦΗΑΘΥΛ ΚΔΠΥΛ (MEDIA) Δάλ ν ρξήζηεο παηήζεη ζηελ επηινγή «MEDIA» ηνπ αξηζηεξνύ πιαηζίνπ εξγαζίαο, εκθαλίδεηαη ε νζόλε ηνπ ζρήκαηνο πνπ αθνινπζεί. ALTANET Α.Δ. Ληθ. Νπξαλνύ Θεζζαινλίθε ηει: fax

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε θαη ελεκέξσζε... 6 2.1 Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο... 6 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Κωνζηανηούλαρ Κωνζηανηίνορ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Γξακκή ηίηινπ Γξακκή κελνύ Γξακκή εξγαιείσλ Μνξθνπνίεζε Δηθόλα Δθέ DHTML Παξάζπξν εξγαζηώλ Όηαλ αλνίγνπκε ην FrontPage, αλνίγεη απηόκαηα κία λέα ζειίδα. (Σην FrontPage

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Ε ΔΗΜΟΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ Επιβλέπων: Κούλας Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Φαξσληηάθεο Γηώξγνο, 2213 Επηβιέπσλ θαζεγεηήο: Παπαδάθεο Νηθόιανο Ιαλνπάξηνο 2015 i

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos Περιεχόμενα ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 2 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ρεηηθά κε ηελ ππεξεζία ibisologismos.... 3 Υαξαθηεξηζηηθά... 3 Πιενλεθηήκαηα... 3 Όλνκα Υώξνπ...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Οδηγός εκμάθησης Hot Potatoes 6... 3 Τι είναι τα Hot Potatoes... 4 Τύποι αρχείων... 5 Εισαγωγή στο JQuiz... 5 Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο)

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο) «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΣΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Γηθαηνύρνο Φνξέαο πκπξάηηνληεο Δπηζηεκνληθνί Φνξείο Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο.

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εηδηθεπκέλνη Ιαηξνί Κπηηαξνιόγνη Έθδνζε 0.3 Εξγαζηήξην Δηαγλσζηηθήο Κπηηαξνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών : 210 82 59 313, : 210 82 17 486, : info@ctrust.gr, Url: www.ctrust.gr ειίδα 1 / 40 Πίνακας περιεχομένων Στοιχεία Επικοινωνίας Τοποθεσία... 3 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 4 Εταιρικό

Διαβάστε περισσότερα

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα»

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ «Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε ελόο νινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ Κεθάιαην 1 Βαζηθέο Αξρέο Αξρηηεθηνληθήο 1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ 1.1... 2 1.2 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Αξρηηεθηνληθώλ... 4 1.4 Βαζηθή Γνκή... 10 1.5 Γιώζζα Μεραλήο... 15 1.6 Κύθινο απόθηεζεο-εθηέιεζεο εληνιώλ...

Διαβάστε περισσότερα

EOS 9004,9008. Οδεγίεο Χξήζεο. SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010

EOS 9004,9008. Οδεγίεο Χξήζεο. SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010 2010 EOS 9004,9008 Οδεγίεο Χξήζεο SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010 Πεξηερόκελα Πίνακας περιεχομένων Οδεγίεο αζθαιείαο...3 Κεθάιαην 1: Χαξαθηεξηζηηθά DVR...4 Κεθάιαην 2: Γηάηαμε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Monitoring using Nagios System

Monitoring using Nagios System Διασείπηζη Δικηύων Monitoring using Nagios System Ομάδα Επγαζίαρ Ονομαηεπώνςμο Α.Μ. Ονομαηεπώνςμο Α.Μ. Μάθημα Ανηικείμενο Επγαζίαρ Καθηγηηήρ Χαιιίδαο Φώηεο 1115200600170 Παζζηάο Φαίδσλ 1115200600223 Δηαρείξεζε

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ. On-line Σύζηημα για ηην διατείριζη μίας νασηιλιακής εηαιρίας.

ΘΔΜΑ. On-line Σύζηημα για ηην διατείριζη μίας νασηιλιακής εηαιρίας. Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Βηνκεραληθήο Πιεξνθνξηθήο ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ On-line Σύζηημα για ηην διατείριζη μίας νασηιλιακής εηαιρίας. Κνζκίδεο Θεόδσξνο

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr Cytech Ltd. Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr www.prosms.gr Cytech Ltd 26/05/2010 Πεξηερφκελα Πεξηερφκελα... 2 Παξνπζίαζε ηεο ππεξεζίαο ProSMS.gr... 3 Δίζνδνο ζηελ ππεξεζία... 4 Νέν Password... 4 Γεκηνπξγία λένπ

Διαβάστε περισσότερα

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1079 Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε Ε. Ζωγόπνπινο 1, Κ. Μπαγνπιή 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΔΠΑ. Αηγάιεσ, ezogo@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τερλνινγίεο θαη εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία επθπνύο πεξηβάιινληνο

Τερλνινγίεο θαη εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία επθπνύο πεξηβάιινληνο Χεθηαθό πεξηβάιινλ Χεθηαθέο πόιεηο Τερλνινγίεο θαη εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία επθπνύο πεξηβάιινληνο Λ ά μ π π ο ρ Μ α κ π ή ρ Δ π. Η λ ε κ τ π ο λ ό γ ο ρ Μ η σ α ν ι κ ό ρ Ε θ ν ι κ ό Κ έ ν τ π ο Έ π

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, θαη ζπγθεθξηκέλα:

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, θαη ζπγθεθξηκέλα: ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηελ θαιύηεξε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απνγξαθή, ζα πξέπεη: λα έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

Simplifying Complexity. Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο

Simplifying Complexity. Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο Simplifying Complexity Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο Πεξηερόκελα 1 Δηζαγσγή... 2 2 Οδεγίεο Υξήζεο... 2 2.1 Πξώηε Δγγξαθή ζηελ Πιαηθόξκα... 2 2.2 Δίζνδνο ζηελ Πιαηθόξκα...4 2.3 Γεκηνπξγία Καξηέιαο

Διαβάστε περισσότερα

Αποδελτίωςη Πολιτιςτικών Γεγονότων και Εφαρμογή Android για την Προβολή τουσ

Αποδελτίωςη Πολιτιςτικών Γεγονότων και Εφαρμογή Android για την Προβολή τουσ ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Αποδελτίωςη Πολιτιςτικών Γεγονότων και Εφαρμογή Android για την Προβολή τουσ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Κωνςταντίνοσ Γουςόπουλοσ ΑΜ: Σ02298

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠ ΒΙΟΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Οκαδνπνίεζε θαη Γηαρσξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Εαραξίαο Γ. Μπξαγνπδάθεο

Εαραξίαο Γ. Μπξαγνπδάθεο ΟΓΖΓΟ ΥΡΖΖ ΣΟΤ EViews Μεηάθξαζε - Δπηκέιεηα: AΘΖΝΑ 2011 Πεξηερόκελα 1 Πξόινγνο... 2 Γεληθή Παξνπζίαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο (Overview of Product)... 3 Ζ Οζόλε ηνπ EViews (The EViews Screen)... 3.1 Σν Βαζηθφ

Διαβάστε περισσότερα

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ Δπηζθεθηείηε ηελ ειεθηξνληθή καο δηεύζπλζε: www.alfalamda.gr ΔΗΠΑΓΥΓΖ Η IP θάκεξα ζπλδπάδεη κία ςεθηαθή βίληεν-θάκεξα πςειήο πνηόηεηαο κε ζύλδεζε ζε δίθηπν θαη έλα ηζρπξό

Διαβάστε περισσότερα

Δγρεηξίδην ρξήζεο Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ

Δγρεηξίδην ρξήζεο Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Δγρεηξίδην ρξήζεο Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 1/49 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ Δηζαγσγή... 3 Δίζνδνο ζην ζχζηεκα... 3 Κεθάιαην 1. «Αηηήκαηα»... 5 Δηζαγσγή... 5 Αλαδήηεζε Αηηεκάησλ Καηαρψξεζε

Διαβάστε περισσότερα

Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός. Η γιώζζα XML

Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός. Η γιώζζα XML Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός Η γιώζζα XML Ειζαγωγή (1/2) XML Γιώζζα Σήκαλζεο - Markup Language extensible Markup Language Γεκηνπξγία ηνπ W3C Μεγάιε απόδνρή θαη ελζσκάησζε κεηά ηελ εκθάληζή ηεο ζηα ηέιε

Διαβάστε περισσότερα