Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ"

Transcript

1 Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ Β. Μπελεζιώηηρ, Δ. Κανίδηρ, Τ. Καπάκιζα, Α. Λαδιάρ, Θ. Ναλμπάνηη Σρνιηθνί Σύκβνπινη θιάδνπ ΠΔ19-Πιεξνθνξηθήο ΓΔ Πεπίλητη Σην άξζξν απηό παξνπζηάδνληαη απνηειέζκαηα παλειιαδηθήο έξεπλαο από ηελ νκάδα ππνζηήξημεο ηνπ καζήκαηνο ΤΠΔ ησλ νινήκεξσλ δεκνηηθώλ ζρνιείσλ κε Δληαίν Αλακνξθσκέλν Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα. H έξεπλα ζρεηίδεηαη κε ηελ απνηύπσζε αδπλακηώλ θαη πξνηάζεσλ δηδαζθόλησλ Πιεξνθνξηθώλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε ππνζηήξημε ηνπ καζήκαηνο ΤΠΔ ζηα Οινήκεξα Γεκνηηθά Σρνιεία κε ΔΑΔΠ. Έλα ζέκα πνπ κε ηελ κεηάηαμε Πιεξνθνξηθώλ από ηε Γεπηεξνβάζκηα ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία. Λέξειρ κλειδιά: Έξεπλα, νινήκεξα Γεκνηηθά κε ΔΑΔΠ, κάζεκα ΤΠΔ, Πιεξνθνξηθή 1. Εισαγωγή Οη πξνζπάζεηεο γηα εηζαγσγή ηνπ ππνινγηζηή ζηε δηδαζθαιία ζηα Γεκνηηθά έρεη αξρίζεη ζην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, κέζσ πηινηηθώλ επξσπατθώλ πξνγξακκάησλ. Σπλερίζηεθαλ ην 2001 κε ην Γηαζεκαηηθό Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ Σπνπδώλ (ΓΔΠΠΣ, 2001) πνπ όξηδε ηελ νξηδόληηα δηάρπζε ησλ Τερλνινγηώλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληώλ (ΤΠΔ) ζηα καζήκαηα ηνπ Γεκνηηθνύ ζρνιείνπ. Τελ ηειεπηαία δεθαεηία, ππήξμε δηδαζθαιία ηνπ αληηθεηκέλνπ Νέεο Τερλνινγίεο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζε νινήκεξα ζρνιεία (ΠΣ Νέεο Τερλνινγίεο νινήκεξσλ ΓΣ, 2003). Η νπζηαζηηθή καδηθή εηζαγσγή ηεο Πιεξνθνξηθήο ζηα Γεκνηηθά ζρνιεία σο αλεμάξηεην δηδαθηηθό αληηθείκελν έγηλε ην 2010 κε ην κάζεκα ΤΠΔ ζηα Γεκνηηθά ζρνιεία κε Δληαίν Αλακνξθσκέλν Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα (ΔΑΔΠ) (ΠΣ καζεκάησλ ΓΣ κε ΔΑΔΠ, 2010). Σηα Σρνιεία απηά δεκηνπξγήζεθαλ / ζεζκνζεηήζεθαλ εξγαζηήξηα Πιεξνθνξηθήο θαη δίδαμαλ κέρξη θαη ην δηδαθηηθό έηνο , θαζεγεηέο Πιεξνθνξηθήο θιάδσλ ΠΔ19 & ΠΔ20: α) κόληκνη απνζπαζκέλνη από ηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε (ΓΔ), β) αλαπιεξσηέο θαη γ) αλαπιεξσηέο κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΣΠΑ. Γηα ην ζπληνληζκό θαη ηε δηδαθηηθή ππνζηήξημε ησλ θαζεγεηώλ απηώλ, έγηλαλ θαηά ηε δηάξθεηα απηώλ ησλ ηξηώλ δηδαθηηθώλ εηώλ δηάθνξεο επηκνξθώζεηο ή εκεξίδεο από ηνλ ΟΔΠΔΚ, ηελ Οκάδα ζηήξημεο καζήκαηνο ΤΠΔ (2011) όζν θαη από ηηο άιιεο

2 2 Conferrence on Informatics in Education 2013 δνκέο ηεο ΠΔ ή ηεο ΓΔ, όπσο είλαη νη Πεξηθέξεηεο Δθπαίδεπζεο ή νη Σρνιηθνί Σύκβνπινη. Σηηο δξάζεηο απηέο ζπρλά έγηλαλ κεηξήζεηο ζρεηηθά κε ηηο αλάγθεο επηκόξθσζεο, αιιά θαη άιισλ ζεκάησλ, ησλ δηδαζθόλησλ θαζεγεηώλ Πιεξνθνξηθήο. Οη κεηξήζεηο απηέο έρνπλ ην ραξαθηεξηζηηθό όηη βαζίζηεθαλ ζε πεξηνξηζκέλν, κε δηαζπαξκέλν πιεζπζκό, πνπ ζε ζπλδπαζκό κε ην όηη θάζε ρξόλν άιιαδαλ νη απνζπαζκέλνη θαζεγεηέο, πηζηεύνπκε όηη ηηο θαζηζηνύλ ελδείμεηο πεξηνξηζκέλνπ βειελεθνύο. Η νκάδα ππνζηήξημεο ηνπ καζήκαηνο ΤΠΔ ζηα νινήκεξα Γεκνηηθά ζρνιεία κε ΔΑΔΠ, βιέπνληαο ηελ αλάγθε ύπαξμεο παλειιαδηθνύ επηπέδνπ δεδνκέλσλ θαη άξα πνηνηηθά ζσζηόηεξσλ ζπκπεξαζκάησλ, δηελήξγεζε επίζεκε έξεπλα ζε όια ηα ζρνιεία (Δξσηεκαηνιόγην καζήκαηνο ΤΠΔ, 2012), απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο παξνπζηάδνληαη ζην άξζξν απηό. Αλ θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθύπηνπλ δελ είλαη απόιπηα αζθαιή ζηαηηζηηθά, γηαηί ν πιεζπζκόο δελ είλαη ν ίδηνο ηηο ρξνληέο απηέο (σο πξνο ηελ ειηθία, ηα έηε ππεξεζίαο, ηε ζρέζε κε ηελ ΠΔ, ηηο ζπνπδέο, ηελ παηδαγσγηθή θαηάξηηζε θιπ), ελ ηνύηνηο πηζηεύνπκε όηη απνηεινύλ ηελ αζθαιέζηεξε ππάξρνπζα κέηξεζε. Η κέηξεζε απηή είλαη ηδηαίηεξα αλαγθαία ζήκεξα, ιόγσ θαη ησλ κεηαηάμεσλ από ηε ΓΔ πξνο ηελ ΠΔ, αιιά θαη ιόγσ ηνπ όηη κπνξεί λα νδεγήζεη πξνο κηα νξγαλσκέλε επηκόξθσζε θαη ζπληνληζκό ησλ κόληκσλ πιένλ θαζεγεηώλ από ηελ πνιηηεία. Τν άξζξν δηαξζξώλεηαη σο εμήο. Σηελ ελόηεηα 2 πεξηγξάθεηαη ε ηαπηόηεηα ηνπ καζήκαηνο ΤΠΔ, ελώ ζηελ ηξίηε ελόηεηα αλαιύεηαη ε ζρεηηθή έξεπλα, παξνπζηάδνληαη κεξηθά από ηα απνηειέζκαηά ηεο, θαζώο θαη θαηαηίζεληαη πξνηάζεηο. Αθνινπζνύλ ηα Σπκπεξάζκαηα θαη νη ζρεηηθέο Αλαθνξέο. Τέινο ην άξζξν θιείλεη κε Παξάξηεκα κε ην εξσηεκαηνιόγην ηεο έξεπλαο. 2. Το μάθημα ΤΠΕ στο ολοήμερο Δημοτικό με ΕΑΕΠ Τν κάζεκα ΤΠΔ ζηα νινήκεξα Γεκνηηθά ζρνιεία κε ΔΑΔΠ δηδάζθεηαη ζύκθσλα κε ην ηξoπνπνηεκέλν σξνιόγην πξόγξακκα (Ωξνιόγην πξόγξακκα καζήκαηνο ΤΠΔ, 2011) 2 ώξεο εβδνκαδηαία ζε όιεο ηηο ηάμεηο, εθηόο ησλ Α θαη Β πνπ δηδάζθεηαη κία ώξα. Από ην έηνο ζα ην δηδάμνπλ κεηαηαρζέληεο Πιεξνθνξηθνί ΠΔ19-20 από ηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Ο εθπαηδεπηηθόο Πιεξνθνξηθήο θαη ε παξαθνινύζεζε ηνπ καζήκαηνο ΤΠΔ, επνπηεύεηαη κέρξη θαη ζήκεξα από ην Σρνιηθό Σύκβνπιν ηεο ΠΔ πνπ έρεη ηελ παηδαγσγηθή επζύλε ηνπ ζρνιείνπ, κε ηνπο Σρνιηθνύο Σπκβνύινπο Πιεξνθνξηθήο ηεο ΓΔ λα έρνπλ έκκεζε κόλν ζρέζε. Γηα ηελ θαιιίηεξε ππνζηήξημε ηνπ καζήκαηνο, ην Υπνπξγείν Παηδείαο ζπγθξόηεζε «Οκάδα Υπνζηήξημεο ηνπ Μαζήκαηνο ΤΠΔ ζηα δεκνηηθά κε ΔΑΔΠ», από πέληε Σρνιηθνύο Σπκβνύινπο Πιεξνθνξηθήο ηεο ΓΔ, ηνπο ζπγγξαθείο απηνύ ηνπ άξζξνπ (Οκάδα ζηήξημεο καζήκαηνο ΤΠΔ, 2011), κε έξγν ηεο «ηελ ππνζηήξημε ηνπ καζήκαηνο ΤΠΔ γηα ηα νινήκεξα δεκνηηθά ζρνιεία κε ΔΑΔΠ». Πξντόληα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο νκάδαο ήηαλ ε δεκηνπξγία δηθηπαθνύ ηόπνπ γηα

3 Πξαθηηθά 5 th CIE ην κάζεκα (http://primedu-tpe.sch.gr), ε δεκηνπξγία Καλνληζκνύ γηα ην εξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο ησλ Γεκνηηθώλ ζρνιείσλ κε ΔΑΔΠ (Καλνληζκόο Δξγαζηεξίσλ, 2011), ε απάληεζε ζε εξσηήκαηα εθπαηδεπηηθώλ Πιεξνθνξηθήο ζε παλειιαδηθό επίπεδν θαη ε δηελέξγεηα κηαο ζεηξάο επηκνξθσηηθώλ εκεξίδσλ. Από ηηο δηάθνξεο επηκνξθώζεηο θάλεθε ε αλάγθε επηκόξθσζεο ησλ θαζεγεηώλ Πιεξνθνξηθήο ζε ηξεηο θαηεπζύλζεηο: α) ζε παηδαγσγηθά ζέκαηα θαη ζέκαηα δηαρείξηζεο ηάμεο, β) ζε ζέκαηα ηνπ δηδαθηηθνύ αληηθεηκέλνπ θαη ηεο θαηάιιειεο δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο, ιόγσ ησλ κηθξώλ ειηθηαθά καζεηώλ θαη γ) ζε ζέκαηα δηνηθεηηθά θ.ά. ζην λέν γηα απηνύο πεξηβάιινλ ηεο ΠΔ. Τα παξαπάλσ ζέκαηα θαιύθζεθαλ, κε ηηο επηκνξθώζεηο πνπ έγηλαλ, άιινηε ζε επαξθή θαη άιινηε ζε ειιηπή βαζκό. 3. Η έρεσνα 3.1 Ταστότητα της έρεσνας Η έξεπλα δηεμήρζε από ηελ Οκάδα ππνζηήξημεο ηνπ καζήκαηνο ΤΠΔ, ζε παλειιαδηθό επίπεδν θαη ζην δηάζηεκα 7 έσο 18 Μαΐνπ 2012, ελώ βαζίζηεθε ζε απόθαζε ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο (Δξσηεκαηνιόγην καζήκαηνο ΤΠΔ, 2012) πνπ πξνέθπςε κεηά από ζρεηηθό αίηεκα ηεο νκάδαο. Έγηλε κέζσ ζπκπιήξσζεο εξσηεκαηνινγίσλ πνπ απεζηάιεζαλ επίζεκα ζηα πεξίπνπ 960 Γεκνηηθά ζρνιεία κε ΔΑΔΠ, δηαδηθαζία από ηελ νπνία ζπιιέρζεθαλ πεξηζζόηεξεο από 500 απαληήζεηο εθπαηδεπηηθώλ Πιεξνθνξηθήο. Τν άξζξν απηό παξνπζηάδεη απνηειέζκαηα πνπ βαζίδνληαη ζε ηζνθαηαλεκεκέλν γεσγξαθηθά δείγκα 250 απαληήζεσλ, ελώ από ηηο πνιιέο κεηαβιεηέο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (δεο Παξάξηεκα ζην ηέινο ηεο εξγαζίαο), πεξηνξηδόκαζηε ζε απηέο από ηηο νπνίεο ζεσξήζακε όηη κπνξνύλ λα αληιεζνύλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο Εσρήματα Δίζηε ππεύζπλνο εξγαζηεξίνπ Κιάδνο

4 4 Conferrence on Informatics in Education 2013 Ηιηθία Με πνηα ππεξεζηαθή ζρέζε ππεξεηείηε ζηελ ΠΔ Έρεη εθαξκνζηεί (γεληθά) ν θαλνληζκόο εξγαζηεξίνπ κε νξηζκό ππεπζύλνπ εξγαζηεξίνπ Κιάδνο ππεπζύλνπ εξγαζηεξίνπ (αλ έρεη νξηζηεί)

5 Πξαθηηθά 5 th CIE Γηαζέηεηε παηδαγσγηθή επάξθεηα ΣΔΛΔΤΔ / ΑΣΠΑΙΤΔ Οη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζρνιείνπ (εθηόο ησλ ΠΔ19/20) πόζν ρξεζηκνπνίεζαλ ην εξγαζηήξην Οη Γάζθαινη πόζν ρξεζηκνπνίεζαλ ην εξγαζηήξην Τκήκα ηνπ θηλεηνύ εξγαζηεξίνπ (σο κεκνλσκέλνη ππνινγηζηέο) ρξεζηκνπνηήζεθε (εθηόο από ηνπο ΠΔ19-20) γηα δηδαζθαιία;

6 6 Conferrence on Informatics in Education 2013 Τκήκα ηνπ θηλεηνύ εξγαζηεξίνπ (σο κεκνλσκέλνη ππνινγηζηέο) ρξεζηκνπνηήζεθε γηα δηνηθεηηθέο εξγαζίεο; Σε πνην βαζκό παξνπζηάζηεθαλ πξνβιήκαηα ζηε ρξήζε ηνπ θηλεηνύ εξγαζηεξίνπ όζνλ αθνξά ηε δπζθνιία / αδπλακία κεηαθνξάο ζε όξνθν ρσξίο αλειθπζηήξα ή άιιν θηίξην Σε πνην βαζκό παξνπζηάζηεθαλ πξνβιήκαηα ζηε ρξήζε ηνπ θηλεηνύ εξγαζηεξίνπ όζνλ αθνξά ηελ αλεπάξθεηα ρξόλνπ γηα εγθαηάζηαζεαπεγθαηάζηαζε ζηελ αίζνπζα

7 Πξαθηηθά 5 th CIE Σε πνην βαζκό παξνπζηάζηεθαλ πξνβιήκαηα ζηε ρξήζε ηνπ θηλεηνύ εξγαζηεξίνπ όζνλ αθνξά ην κεγάιν πιήζνο καζεηώλ αλά δηδάζθνληα Σε πνην βαζκό παξνπζηάζηεθαλ πξνβιήκαηα ζηε ρξήζε ηνπ θηλεηνύ εξγαζηεξίνπ όζνλ αθνξά ηνπο πνιινύο καζεηέο αλά ππνινγηζηή Σπλεξγάδνκαη κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ησλ άιισλ εηδηθνηήησλ γηα ην ζρεδηαζκό θνηλώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ εκπίπηνπλ ζην Πξόγξακκα Σπνπδώλ ηνπ καζήκαηνο κνπ

8 8 Conferrence on Informatics in Education 2013 Αληηκεησπίδσ δπζθνιίεο ζε έιιεηςε εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ (βηβιίνπ, ζεκεηώζεσλ, ινγηζκηθνύ θιπ) Πνηεο νη επηκνξθσηηθέο ζαο αλάγθεο ζηα Παηδαγσγηθά θαη ηε Γηαρείξηζε ηάμεο Πνηεο νη επηκνξθσηηθέο ζαο αλάγθεο ζηε Γηδαθηηθή ηεο Πιεξνθνξηθήο ζην Γεκνηηθό Πνηεο νη Δπηκνξθσηηθέο ζαο αλάγθεο ζε ηερληθά ζέκαηα (ζπληήξεζε εξγαζηεξίνπ) Σε ηη βαζκό ζεσξείηε αλαγθαία ηελ ύπαξμε βηβιίνπ καζεηή, εληαίν βηβιίν γηα όιν ην δεκνηηθό

9 Πξαθηηθά 5 th CIE Σε ηη βαζκό ζεσξείηε αλαγθαία ηελ ύπαξμε βηβιίνπ καζεηή, εληαίν γηα νκάδα ηάμεσλ Σε ηη βαζκό ζεσξείηε αλαγθαία ηελ ύπαξμε βηβιίνπ θαζεγεηή (αλαιπηηθόο νδεγόο εθπαηδεπηηθνύ ζε ςεθηαθή κνξθή γηα λα ελεκεξώλεηαη ηαθηηθά) 3.3. Αποηελέζμαηα - πποηάζειρ Τν πξνθίι ηνπ εθπαηδεπηηθνύ Πιεξνθνξηθήο πνπ εξγαδόηαλ ζηα δεκνηηθά ζρνιεία κε ΔΑΔΠ είλαη ειηθηαθά θάησ ησλ 40 εηώλ (83%), είρε δηαηεζεί από ηε ΓΔ (81%), δελ δηέζεηε πηζηνπνίεζε παηδαγσγηθήο επάξθεηαο από ΑΣΠΑΙΤΔ (74%), κε πηπρίν από αλώηαην εθπαηδεπηηθό ίδξπκα (66%) θαη ήηαλ ππεύζπλνο εξγαζηεξίνπ (68%). Τν πςειό πνζνζηό (32%) πνπ δελ είραλ νξηζηεί σο ππεύζπλνη εξγαζηεξίνπ εξκελεύεηαη από ην γεγνλόο όηη κόλν ζην 73% ησλ ζρνιείσλ εθαξκνδόηαλ ν θαλνληζκόο εξγαζηεξίνπ θαη από ην γεγνλόο όηη ππήξρε έλα 5% ππεπζύλσλ εξγαζηεξίνπ πνπ δελ ήηαλ ηνπ θιάδνπ ηεο Πιεξνθνξηθήο. Τν εξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά θύξην ιόγν από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο Πιεξνθνξηθήο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ καζήκαηνο ησλ ΤΠΔ γηαηί ην 89% ησλ άιισλ εηδηθνηήησλ ην ρξεζηκνπνίεζαλ από θαζόινπ έσο κέηξηα. Σπγθεθξηκέλα, ην 38% ησλ δαζθάισλ δελ ην ρξεζηκνπνίεζαλ θαζόινπ θαη ην 39% κόλν γηα έσο 5 καζήκαηα ζε νιόθιεξν ην δηδαθηηθό έηνο. Δπίζεο θαηά παξάβαζε ηνπ θαλνληζκνύ εξγαζηεξίνπ ζε πνζνζηό 67% κεκνλσκέλνη θνξεηνί ππνινγηζηέο ηνπ θηλεηνύ εξγαζηεξίνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ (εθηόο από ηνπο

10 10 Conferrence on Informatics in Education 2013 ΠΔ19-20) γηα δηδαζθαιία, ελώ ζε πνζνζηό 14% ηκήκα ηνπ θηλεηνύ εξγαζηεξίνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα δηνηθεηηθέο εξγαζίεο. Πξνβιήκαηα θαηά ηε ρξήζε ηνπ θηλεηνύ εξγαζηεξίνπ εληνπίζηεθαλ θπξίσο όζνλ αθνξά ηε δπζθνιία ή αδπλακία κεηαθνξάο ζε όξνθν ρσξίο αλειθπζηήξα ή άιιν θηίξην (87%), ηελ αλεπάξθεηα ρξόλνπ γηα εγθαηάζηαζε θαη απεγθαηάζηαζε ζηελ αίζνπζα (82%), ηνπο πνιινύο καζεηέο αλά ππνινγηζηή (80%), ελώ δπζθνιίεο θαηαγξάθνληαη από ην κεγάιν πιήζνο καζεηώλ αλά δηδάζθνληα (84%) θαη ηελ έιιεηςε εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ (βηβιίνπ, ζεκεηώζεσλ, ινγηζκηθνύ θιπ). Σπγθεθξηκέλα ζεσξνύλ ζε πνζνζηό 89% αλαγθαία ηελ ύπαξμε βηβιίνπ θαζεγεηή (αλαιπηηθόο νδεγόο εθπαηδεπηηθνύ ζε ςεθηαθή κνξθή γηα λα ελεκεξώλεηαη ηαθηηθά). Τέινο νη επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ Πιεξνθνξηθήο όπσο ηηο πξνζδηνξίδνπλ νη ίδηνη είλαη θπξίσο ζηα Παηδαγσγηθά θαη ηε Γηαρείξηζε ηάμεο, ιηγόηεξν ζηε δηδαθηηθή ηεο πιεξνθνξηθήο ζην Γεκνηηθό θαη ιίγν ζε ηερληθά ζέκαηα όπσο ε ζπληήξεζε ηνπ εξγαζηεξίνπ. 4. Σσμπεράσματα Από ην πξνθίι ηνπ εθπαηδεπηηθνύ Πιεξνθνξηθήο ζηα Γεκνηηθά ζρνιεία κε ΔΑΔΠ θαη πην ζπγθεθξηκέλα από ην γεγνλόο: α) ηνπ λεαξνύ ηεο ειηθίαο ηνπ, β) ηνπ όηη δελ έρεη παηδαγσγηθή θαηάξηηζε θαη γ) ηνπ όηη κεηαθέξεηαη, κε ην θαηλόκελν λα κεηώλεηαη κέζσ ηεο κεηάηαμεο ελόο αξηζκνύ θαζεγεηώλ, από ηε ΓΔ ζηελ ΠΔ νπόηε αιιάδεη ην παηδαγσγηθό θαη ην επξύηεξν πιαίζην. Έηζη, πξνθύπηεη επηηαθηηθή ε αλάγθε ηεο επηκνξθσηηθήο ππνζηήξημεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ Πιεξνθνξηθήο ησλ Γεκνηηθώλ ζρνιείσλ κε ΔΑΔΠ. Απηό αλαδεηθλύεηαη θαη από ηα ζρεηηθά εξσηήκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, όπνπ πιένλ επζέσο ηίζεληαη ε παηδαγσγηθή θαη εηδηθά ε δηαρείξηζε ηεο ηάμεο, ζε πξνηεξαηόηεηα σο πξνο ηα αληηθείκελα ηεο επηκόξθσζεο. Τν ζπκπέξαζκα απηό κπνξεί λα απνηειέζεη θαη ηε βάζε ηνπ ζρεδηαζκνύ ηεο επηκνξθσηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ πξέπεη λα νξγαλσζεί γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο Πιεξνθνξηθήο ησλ ΔΑΔΠ. Φνξείο ηεο πινπνίεζεο απηήο ηεο δξάζεο κπνξνύλ λα είλαη νη Σρνιηθνί Σύκβνπινη ΠΔ19, κέζσ ηεο νκάδαο πνπ ζπγθξνηήζεθε γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο θαη ε νπνία κπνξεί λα αλαιάβεη ηελ νξγάλσζε θαη ηελ πινπνίεζε ελόο ηέηνηνπ εγρεηξήκαηνο. Η επηκόξθσζε απηή, πξνθεηκέλνπ λα είλαη πιήξεο θαη λα ζπκβαδίδεη κε ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα, νθείιεη λα ζπκπεξηιάβεη θαη ηνπο άμνλεο ηεο Γηδαθηηθήο ηεο Πιεξνθνξηθήο, ηεο επηθαηξνπνίεζεο ησλ ηερληθώλ δεηεκάησλ, θαζώο θαη Παηδαγσγηθώλ ζεκάησλ. Η ρξήζε θαη ε αμηνπνίεζε ηνπ εξγαζηεξίνπ Πιεξνθνξηθήο ζην κέγηζην βαζκό από ηε ζρνιηθή θνηλόηεηα ζπλνιηθά εμαθνινπζεί λα απνηειεί δεηνύκελν. Από ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα πξνθύπηεη όηη ελώ ρξεζηκνπνηείηαη από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηεο Πιεξνθνξηθήο, νη νπνίνη δελ κπνξνύλ παξά λα δηδάμνπλ κέζα ζην εξγαζηήξην, δελ ρξεζηκνπνηείηαη από ηνπο ππόινηπνπο δάζθαινπο. Αλαδεηνύκε ηελ πηζαλή αηηία ζην γεγνλόο όηη πνιινί Γάζθαινη αθελόο δελ έρνπλ πεηζζεί γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ λέσλ κέζσλ, αθεηέξνπ αληηζηέθνληαη κπξνζηά ζηελ

11 Πξαθηηθά 5 th CIE αιιαγή. Ωζηόζν εκπόδην ζηελ όιε δηαδηθαζία απνηεινύλ θαη νη ηερληθνύ ραξαθηήξα ειιείςεηο πνπ έρεη ην θνξεηό εξγαζηήξην, όπσο έρνπλ ήδε αλαθεξζεί θαη νη νπνίεο ραξαθηεξίδνπλ ην ζρνιηθό θιίκα. Δίλαη ε αλάγθε λα «ζηεζεί» πνιιέο θνξέο ην ίδην εξγαζηήξην ζε δηαθνξεηηθέο ηάμεηο, λα κεηαθεξζεί από όξνθν ζε όξνθν ρσξίο αζαλζέξ, λα ηκεκαηνπνηεζεί θαη λα απνδπλακσζεί θαιύπηνληαο άιιεο αλάγθεο ηνπ ζρνιείνπ θιπ. Μηα παξέκβαζε από κεξηάο ηεο επηηξνπήο ζε ζπλεξγαζία θαη κε ηελ επνπηεία ηνπ ΥΠΑΙΘ ζα έιπλε ην δήηεκα. Τέινο, ζηαζεξά ραξαθηεξίδνληαη θαη είλαη πξάγκαηη- σο πξνβιήκαηα: α) ν κεγάινο αξηζκόο αηόκσλ ζηελ ηάμε κηθξήο ειηθίαο, πνπ δελ επηηξέπεη ζηα παηδηά λα θάζνληαη πάληα αλά 2άδεο, β) ε έιιεηςε δηδαθηηθνύ εγρεηξηδίνπ. Μία από ηηο ιύζεηο ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ κεγάινπ αξηζκνύ ησλ καζεηώλ ζην εξγαζηήξην ππαγνξεύεη ηελ παξνπζία δύν Πιεξνθνξηθώλ, από έλαλ αξηζκό καζεηώλ (π.ρ 17) θαη άλσ. Τν ηειεπηαίν ζέκα, απηό ησλ βηβιίσλ, βέβαηα κπνξεί λα ηδσζεί θαη σο επθαηξία λα αλαπηύμεη ν εθπαηδεπηηθόο θαη επηπιένλ ηθαλόηεηεο ζρεδηαζκνύ θαη νξγάλσζεο ηνπ καζήκαηνο, ζπλήζσο όκσο παξακέλεη απιώο σο εκπόδην θαη δηαηππώλεηαη σο αίηεκα πξνο ηνλ Σρνιηθό Σύκβνπιν ή/θαη πξνο ηελ θνηλόηεηα ζπλνιηθά γηα ζπγθέληξσζε θαη δηακνηξαζκό πιηθνύ πνπ ζα απνηειέζεη αθνξκή γηα κηα δεκηνπξγηθή δηδαζθαιία. Με βάζε ηα παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηα, ζηα Γεκνηηθά ζρνιεία κε ΔΑΔΠ βξίζθνληαη λένη θαζεγεηέο πνπ έρνπλ αλάγθε παηδαγσγηθήο επηκόξθσζεο θαη όρη κόλν, θαη πνπ ζην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο δελ έρνπλ πιήξσο ελζσκαησζεί. Οη Σρνιηθνί Σύκβνπινη Πιεξνθνξηθήο, ηόζν ζε επίπεδν Δπηηξνπήο όζν θαη αηνκηθά ν θαζέλαο, έρνπλ κεγάιν δξόκν λα δηαλύζνπλ ζηηο παξαπάλσ θαηεπζύλζεηο, εηδηθά ηώξα πνπ κέξνο απηνύ ηνπ πξνζσπηθνύ έγηλε κόληκν ζηελ ΠΔ κέζσ κεηαηάμεσλ. Αναυορές ΓΔΠΠΣ (2001). Γιαθεμαηικό Δνιαίο Πλαίζιο Προγραμμάηων Σποσδών και Αναλσηικά Προγράμμαηα Σποσδών Γημοηικού Πληροθορικής, ΦΔΚ η. Β 1366, 1373, 1374, 1375, 1376/ Δξσηεκαηνιόγην καζήκαηνο ΤΠΔ (2012). Σπκπιήξσζε Δξσηεκαηνινγίνπ ηεο Δπηηξνπήο γηα ηε ζηήξημε ηνπ καζήκαηνο ησλ ΤΠΔ, από ηνπο Δθπαηδεπηηθνύο ΠΔ 19-20, ησλ Οινήκεξσλ Γεκνηηθώλ Σρνιείσλ κε ΔΑΔΠ, Υποσργείο Παιδείας δια Βίοσ Μάθηζης και Θρηζκεσμάηων, απόθ /Γ1, Καλνληζκόο Δξγαζηεξίσλ (2011). Δπηηξνπή ζηήξημεο ηνπ καζήκαηνο ΤΠΔ θαη Καλνληζκόο Λεηηνπξγίαο ησλ εξγαζηεξίσλ Πιεξνθνξηθήο - Τ.Π.Δ. ησλ Οινήκεξσλ Γεκνηηθώλ Σρνιείσλ κε Δληαίν Αλακνξθσκέλν Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα (ΔΑΔΠ), Υποσργείο Παιδείας δια Βίοσ Μάθηζης και Θρηζκεσμάηων, απ /Γ , ΑΓΑ: ΝΤ2. Οκάδα ζηήξημεο καζήκαηνο ΤΠΔ (2011). Σπγθξόηεζε Δπηηξνπήο, γηα ηε ζηήξημε ηνπ καζήκαηνο Τ.Π.Δ γηα ηα Οινήκεξα Γεκνηηθά Σρνιεία κε Δληαίν Αλακνξθσκέλν

12 12 Conferrence on Informatics in Education 2013 Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα, Υποσργείο Παιδείας Για Βίοσ Μάθηζης και Θρηζκεσμάηων, Φ.12/668/74560/Γ1. ΠΣ Νέεο Τερλνινγίεο νινήκεξσλ ΓΣ (2003). Πξόγξακκα Σπνπδώλ ηνπ αληηθεηκέλνπ «Νέεο Τερλνινγίεο ζηελ Δθπαίδεπζε» ζην Οινήκεξν δεκνηηθό ζρνιείν, Υπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Δθνικό Τσπογραθείο, ΦΔΚ 1325, 16/9/2003. ΠΣ καζεκάησλ ΓΣ κε ΔΑΔΠ (2010). Γηδαζθαιία πξόγξακκα ζπνπδώλ ησλ λέσλ δηδαθηηθώλ αληηθεηκέλσλ πνπ ζα εηζαρζνύλ ζηα νινήκεξα δεκνηηθά ζρνιεία πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ κε Δληαίν Αλακνξθσκέλν Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα (ΔΑΔΠ) επαλεμέηαζε & επηθαηξνπνίεζε ησλ Αλαιπηηθώλ Πξνγξακκάησλ θαη νδεγηώλ γηα ηα δηδαθηηθά αληηθείκελα ηνπ νινήκεξνπ πξνγξάκκαηνο, Υποσργείο Παιδείας δια Βίοσ Μάθηζης και Θρηζκεσμάηων, απ. Φ. 12/879/88413 /Γ1, ΦΔΚ Ωξνιόγην πξόγξακκα καζήκαηνο ΤΠΔ (2011). Τξνπνπνίεζε ζπκπιήξσζε ηεο κε αξηζκ. Φ.12/773/77094/Γ1/ (ΦΔΚ 1139, η. Β ) θαη ηεο κε αξηζκ. Φ.12/620/61531/Γ1/ (ΦΔΚ 804,η.Β ). Ωξνιόγηα Πξνγξάκκαηα Γεκνηηθώλ Σρνιείσλ κε Δληαίν Αλακνξθσκέλν Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα - ΔΑΔΠ, Υποσργείο Παιδείας δια Βίοσ Μάθηζης και Θρηζκεσμάηων, απ. Φ.12/520/61575/Γ1, Abstract This article presents the results of a nationwide survey conducted by the team that has been supporting the implementation of ICT courses of the all-day primary schools, following the Unified Reformed Curriculum. The research aims to both, capture the deficiencies and consider the ICT teachers proposals towards the direction of providing a more effective support of ICT courses in day-long schools with Unified Reformed Curriculum. This is an issue that, after the recent transfer of ICT teachers from Secondary to Primary Education, needs special attention. Keywords: Survey, all-day primary schools wirh Unified Reformed Curriculum, ICT course, Informatics.

13 Πξαθηηθά 5 th CIE Παράρτημα

14 14 Conferrence on Informatics in Education 2013

15 Πξαθηηθά 5 th CIE

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Λόγοι επιλογήρ και μεηαβολήρ ηηρ ζςναιζθημαηικήρ ζηάζηρ ζηη μάθηζη ηηρ Γεπμανικήρ ζηην Γημόζια Γεςηεποβάθμια Δκπαίδεςζη - Πιλοηική Δθαπμογή Ανώνςμος Δπυηημαηολογίος Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Email:

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Δξάζε Ελεκέξσζεο Saferinternet.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Δξάζε Ελεκέξσζεο Saferinternet.gr ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Δξάζε Ελεκέξσζεο Saferinternet.gr Έξεπλα: Πξνψζεζε ηεο αζθαινχο ρξήζε ηνπ Δηαδηθηχνπ ζην ζρνιείν - ε άπνςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ Η Γξάζε Δλεκέξσζεο Saferinternet.gr ηνπ Διιεληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος

Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος Διηζάβεη Βιαδίθα Νεπηαγσγόο, 3 ν Νεπηαγσγείν Έδεζζαο, απόθνηηνο Γηδαζθαιείνπ ΤΔΠΑΔ, vladeli@yahoo.gr, ΠΔΡΗΛΖΦΖ Η θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπαιδεςηική έπεςνα. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σσολικέρ αςλέρ, θςζικό ηοπίο, ςπαίθπιερ δπαζηηπιόηηηερ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπαιδεςηική έπεςνα. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σσολικέρ αςλέρ, θςζικό ηοπίο, ςπαίθπιερ δπαζηηπιόηηηερ Γηεξεύλεζε αληηιήςεσλ εθπαηδεπηηθώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηε ζρέζε κεηαμύ δηακόξθσζεο ζρνιηθώλ απιώλ θαη πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο, κάζεζεο θαη θνηλσληθήο πγείαο καζεηώλ/ηξηώλ Ιυάννηρ Γαπίηζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Αληώλεο Ληνλαξάθεο Η παηδηθή νινθιήξσζε σξηκάδεη όηαλ ζηακαηάκε λα βιέπνπκε ηα πξάγκαηα κνλνδηάζηαηα Η εθεβηθή

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ Πεξηερόκελα ειίδα ΔΙΑΓΩΓΗ 3 Ι. ΓΔΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙO 8 1. Γηαηί μεθηλάκε από ηελ Απηναμηνιόγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ ηεο ρ. Μνλάδαο; 8 2. θνπόο θαη ηόρνη 8 3. Δπηά θξίζηκα εξσηήκαηα 8 4. Αλαγθαηόηεηεο πνπ πξνθύπηνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΤΠΟ ΗΩΑΝΝΟΤ Α. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Πξηλ από επηά ρξόληα ζην Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο θαη ζηνπο ρώξνπο δηδαζθαιίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, εηειεύηεζαλ θαηά θνβεξό θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1079 Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε Ε. Ζωγόπνπινο 1, Κ. Μπαγνπιή 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΔΠΑ. Αηγάιεσ, ezogo@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Ξανθή Γ. Αλμπανάκη- Δκπαιδεςηικόρ Θεολόγορ, MSc Νομικήρ Σσολήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 2009 Πεξηερόκελα Πξόινγνο... ζει. 3 1. ρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία Δζωηεξηθήο Αμηνιόγεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Σ.Γ.Μ.Ε.) Βερανζέροσ 22, 6ος όροφος, ΤΗΛ ΦΑΞ : 2105242386, 210 3845434, 210 3835093 gt.asgme@gmail.gr, www.goneis.org. Αζήλα 30-06-2014 ΣΑ ΠΡΩΣΑ ΤΜΠΔΠΡΑΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011)

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ρνιή Παηδαγσγηθή Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Αθαδεκατθφ έηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ Κεθάιαην 1 Βαζηθέο Αξρέο Αξρηηεθηνληθήο 1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ 1.1... 2 1.2 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Αξρηηεθηνληθώλ... 4 1.4 Βαζηθή Γνκή... 10 1.5 Γιώζζα Μεραλήο... 15 1.6 Κύθινο απόθηεζεο-εθηέιεζεο εληνιώλ...

Διαβάστε περισσότερα

Σεύσορ 1: Γενικό Μέπορ

Σεύσορ 1: Γενικό Μέπορ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΗΗ ΛΟΓΙΜΙΚΧΝ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΧΝ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

Η ΥΡΗΗ ΛΟΓΙΜΙΚΧΝ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΧΝ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Η ΥΡΗΗ ΛΟΓΙΜΙΚΧΝ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΧΝ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ MΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΟΡΙΟ ΤΝΑΡΣΗΗ ΣΗ Β ΛΤΚΔΙΟΤ. Αζαλαζίνπ Αλδξέαο, Μπιωλάο Γηώξγνο, Σηκνζένπ άββαο ath.andreas@cytanet.com.cy,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

Τα θωνολογικά λάθη ζηη διαγλώζζα ηων ρωζόθωνων μαθηηών ηης ελληνικής ως δεύηερης γλώζζας 1

Τα θωνολογικά λάθη ζηη διαγλώζζα ηων ρωζόθωνων μαθηηών ηης ελληνικής ως δεύηερης γλώζζας 1 Τα θωνολογικά λάθη ζηη διαγλώζζα ηων ρωζόθωνων μαθηηών ηης ελληνικής ως δεύηερης γλώζζας 1 Άννα Αναζηαζιάδη-Σσμεωνίδη*, Αικαηερίνη Εοσραβλιόβα**, Μαρία Μηηζιάκη* και Γεωργία Φωηιάδοσ* Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ»

«ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ» «ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ» Απμακόλαρ ηέθανορ Δ.Τ.Π (Δηδηθό Τερληθό Πξνζσπηθό) (M.Sc) Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ - ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ -

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ - ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ - ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ - ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ - ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ: ΜΕΥΟΤ ΏΕΚΏΣΒΡΕΝΏ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΚΟΜΔ ΐΏΕΛΔ ΠΏΣΡΏ 2010 -ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ- ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Φαξσληηάθεο Γηώξγνο, 2213 Επηβιέπσλ θαζεγεηήο: Παπαδάθεο Νηθόιανο Ιαλνπάξηνο 2015 i

Διαβάστε περισσότερα