ΥΔΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ & ΤΓΔΙΑ (ΑΤ) ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΔΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ & ΤΓΔΙΑ (ΑΤ) ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ :"

Transcript

1 ΥΔΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ ελίδα 1 από 49 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΡΗΣΗ ΓΗΜΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΥΔΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ & ΤΓΔΙΑ (ΑΤ) ΦΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : ΟΡΓΑΝΧΗ ΓΙΑ ΓΑΙΚΗ ΑΝΑΦΤΥΗ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΦΑΡΑΓΓΙΟΤ ΜΤΛΧΝ ΓΗΜΟΤ ΡΔΘΤΜΝΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: Δ. Π. ΚΡΗΣΗ ΚΑΙ ΝΗΧΝ ΑΙΓΑΙΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΔΣΠΑ)

2 ΥΔΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ ελίδα 2 από 49 ΔΗΓΟ ΔΓΓΡΑΦΟΤ : ΚΧΓΗΚΟ ΔΓΓΡΑΦΟΤ : ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ & ΤΓΔΗΑ.Α.Τ. ΣΗΣΛΟ ΔΓΓΡΑΦΟΤ: ΥΔΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ ΔΡΓΟΤ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΔΚΓΟΖ : 24/04/2013 ΑΝΑΘΔΧΡΖΖ: ΔΛIΓΑ 2 ΑΠΟ 54 ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΔΚΠΟΝΗΗ.Α.Τ. ΚΛΑΓΟ ΑΝΓΡΔΑ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΑ ΜΗΥΑΝΙΚΟ

3 ΥΔΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ ελίδα 3 από 49 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1.0 ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 2.0 ΓΔΝΙΚΑ 3.0 ΟΡΓΑΝΧΗ 3.1 ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ - ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ ΓΙΔΤΘΤΝΣΔ ΔΡΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΜΒΟΤΛΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΡΓΟΤ ΓΙΑΣΡΟ ΔΡΓΑΙΑ 4.0 ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΑ ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΙΑ 4.1 ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 4.2 ΜΔΑ ΑΦΑΛΔΙΑ 4.3 ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΔ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ - ΔΤΘΔΣΙΜΟ - ΤΓΙΔΙΝΗ ΑΓΔΙΔ ΔΡΓΑΙΑ ΠΤΡΚΑΨΑ 4.4 ΛΙΣΔ ΑΦΑΛΔΙΑ ΛΙΣΑ ΔΠΙΘΔΧΡΗΔΧ ΑΦΑΛΔΙΑ ΤΝΣΟΜΔΤΜΔΝΗ ΛΙΣΑ ΔΠΙΘΔΧΡΗΔΧ ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΗΛΔΦΧΝΑ ΑΝΑΓΚΗ 4.6 ΓΙΑΥΧΡΙΜΟ ΦΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΧΝ 4.6 ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΔΡΓΑΙΧΝ ΚΤΡΟΓΔΣΗΔΙ - ΞΤΛΟΣΤΠΟΙ - ΤΠΟΣΤΛΧΔΙ ΙΚΡΙΧΜΑΣΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΔ ΘΔΡΜΔ ΔΡΓΑΙΔ - ΤΓΚΟΛΛΗΔΙ ΑΝΔΓΔΡΗ ΜΔΣΑΛΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΞΤΛΙΝΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΑΝΑΡΣΗΗ - ΚΡΔΜΑΗ ΒΑΡΧΝ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΥΔΙΡΟ ΚΑΙ ΙΥΤΟ

4 ΥΔΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ ελίδα 4 από ΑΝΤΦΧΣΙΚΑ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΑ - ΓΔΡΑΝΟΙ ΥΔΙΡΙΜΟ ΤΛΙΚΧΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΟ ΚΙΝΗΣΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΗΛΔΚΣΡΙΜΟ ΥΡΧΜΑΣΙΜΟΙ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Δ ΝΔΡΟ ΣΗΝ ΣΔΥΝΗΣΗ ΛΙΜΝΗ 4.6 ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΧΝ 5.0 ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΑΣΤΥΗΜΑΣΧΝ 6.0 ΔΧΣΔΡΙΚΔ ΔΠΙΘΔΧΡΗΔΙ ΚΑΙ ΓΙΟΡΘΧΣΙΚΑ ΜΔΣΡΑ 7.0 ΑΝΑΦΟΡΔ ΠΡΟΑΡΣΗΜΑΣΑ ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ

5 ΥΔΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ ελίδα 5 από ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Κύπιορ ηος Έπγος : ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Ανάδοσορ : Ονομαζία Έπγος : ΟΡΓΑΝΧΗ ΓΙΑ ΓΑΙΚΗ ΑΝΑΦΤΥΗ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΦΑΡΑΓΓΙΟΤ ΜΤΛΧΝ ΓΗΜΟΤ ΡΔΘΤΜΝΗ Θέζη Δπγοηαξίος : ΦΑΡΑΓΓΙ ΜΤΛΧΝ ΓΗΜΟΤ ΡΔΘΤΜΝΗ Δίδορ έπγος : ΓΑΟΣΔΥΝΙΚΟ Πεπιγπαθή έπγος : Σν έξγν απηφ αθνξά αθνξά ηελ αλάπιαζε ζην θαξάγγη ησλ Μχισλ Αλαιπηηθά νη εξγαζίεο πνπ ζα γίλνπλ είλαη: Δθζθαθέο απνμειψζεηο Καηαζθεπή δαπέδσλ (πιαθνζηξψζεηο) εκάλζεηο Γηα ην έξγν δελ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κεραληθά κέζα. Γελ πξνγξακκαηίδεηαη ε θαηαζθεπή θακηάο κφληκεο εγθαηάζηαζεο, νχηε πξνγξακκαηίδεηαη απνζήθεπζε θαλελφο είδνπο πιηθνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζην έξγν. Γελ ππάξρνπλ δίθηπα θνηλήο σθέιεηαο εληφο ηνπ εξγνηαμίνπ.

6 ΥΔΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ ελίδα 6 από ΓΔΝΙΚΑ Ζ ΑΝΑΓΟΥΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ, ζηα πιαίζηα ηνπ ζπλνιηθνχ ζπζηήκαηνο Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο ηεο εηαηξείαο, έρεη εληάμεη ηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο ησλ εξγαδνκέλσλ θαζψο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ζηνπο βαζηθνχο άμνλεο ηεο πνιηηηθήο ηεο. Ζ Πνιηηηθή απηή ηεο εηαηξείαο εθθξάδεηαη κέζα απφ ην «ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ - ΤΓΙΔΙΝΗ & ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ». Κχξηνο ζθνπφο ηνπ είλαη λα επηζεκάλεη θαη λα ππνδείμεη φια εθείλα ηα δεηήκαηα αζθάιεηαο φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ηελ ζπλνιηθή εκπεηξία ηεο Δηαηξείαο ζην ηνκέα ησλ θαηαζθεπψλ θαζψο θαη ηα εζληθά θαη επξσπατθά ζηαηηζηηθά δεδνκέλα θαη ζηνηρεία. Οη ζηφρνη ηεο Πνιηηηθήο απηήο είλαη : Ζ πςειή πξνηεξαηφηεηα ηεο Αζθάιεηαο θαηά ηε ζρεδίαζε, θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ησλ Έξγσλ, γηα ην πξνζσπηθφ, ην πιηθφ, ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηνλ εμνπιηζκφ. Ζ ηήξεζε φισλ ησλ ελ ηζρχ Δζληθψλ θαλνληζκψλ, ησλ πξνδηαγξαθψλ ησλ ηδηνθηεηψλ ησλ δηάθνξσλ Έξγσλ, θαζψο θαη φισλ ησλ αλαγλσξηζκέλσλ αζθαιψλ ηερληθψλ εξγαζίαο. Ζ εθαξκνγή ελφο δσηηθνχ ζπζηήκαηνο αζθάιεηαο ην νπνίν ζα εθπαηδεχεη, θηλεηνπνηεί θαη ζα αληακείβεη φιν ην πξνζσπηθφ θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο, γηα ηελ ηήξεζε θσδηθνπνηεκέλσλ ζπλζεθψλ αζθάιείαο θαη πγηεηλήο θαζψο θαη αζθαιψλ ηερληθψλ εξγαζίαο. Ζ αλάιεςε ππεχζπλεο ζηάζεο απέλαληη ζηελ Αζθάλεια κέζσ ηνπνζέηεζεο ζηφρσλ θαη επηδηψμεσλ, επηζήκαλζεο θαη αλαγλψξηζεο θηλδχλσλ, ζσζηνχ πξνγξακκαηηζκνχ εξγαζηψλ, ηαθηηθψλ ζπζθέςεσλ αζθάιεηαο θαζψο θαη αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ηνπ πξνζσπηθνχ. Ο ζεβαζκφο ζην Πεξηβάιινλ έηζη ψζηε, Να απνηξέπνληαη ζαλαηεθφξα αηπρήκαηα ή κφληκεο αλαπεξίεο Να πεξηνξίδνληαη ηα αηπρήκαηα θάησ ηνπ 25% ηνπ ζηαηηζηηθνχ αξηζκνχ αηπρεκάησλ ζηνλ ηνκέα ησλ θαηαζθεπψλ Να κεδεληζζνχλ ππξθαγηέο θαη εθξήμεηο Να ειαρηζηνπνηεζνχλ βιάβεο ή απψιεηεο πιηθψλ θαη ηδηνθηεζίαο. Να κελ πξνθχςνπλ δπζκελείο πεξηβαιινληνινγηθέο επηπηψζεηο. Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο ζα πξέπεη λα θαζηζηά ππεχζπλν θάζε εξγαδφκελν μερσξηζηά πάλσ ζηηο βαζηθέο ππεπζπλφηεηεο αζθάιεηαο θαη ηηο αζθαιείο δηαδηθαζίεο εξγαζίαο, θαζηζηψληαο ζαθέο φηη ε ηθαλνπνηεηηθή Απφδνζε Αζθάιεηαο απνηειεί βαζηθφ θξηηήξην εμαθνινχζεζεο απαζρφιεζεο θαη ζπλεξγαζίαο κε απηήλ. Έηζη εθθξάδεηαη κε ηνλ θαιιίηεξν ηξφπν ε πεπνίζεζε φηη ε αζθάιεηα πξνυπνζέηεη θαη απαηηεί εθπαίδεπζε θαη απζηεξή θαη ζπλερή εθαξκνγή κέηξσλ θαη δηαδηθαζηψλ ζε φια ηα θιηκάθηα ηεο εηαηξείαο θαη δελ επαθίεηαη ζηελ «ηύση». Οπζηαζηηθέο κέζνδνη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ αζθάιεηαο είλαη νη αθφινπζεο: α. Έιεγρνο θαη γεληθά ε επίβιεςε ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ηνπ εμνπιηζκνχ, ησλ ζπλζεθψλ

7 ΥΔΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ ελίδα 7 από 49 θαη κεζφδσλ εξγαζίαο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη έρνπλ ιεθζεί ηα θαηάιιεια κέηξα θαη έρνπλ γίλεη νη θαηάιιειεο ελέξγεηεο γηα ηελ εμάιεηςε ή ηελ δηφξζσζε επηθηλδχλσλ ζπλζεθψλ. β. Ζ πξφβιεςε γηα ηελ θαζνδήγεζε θαη επηηήξεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ αζθαιή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπο. γ. Ο ζαθήο θαζνξηζκφο ησλ θαζεθφλησλ θαη ησλ ππεπζπλνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ επηηεξεηψλ αζθάιεηαο. δ. Ζ δηελέξγεηα πεξηνδηθψλ δηεπζπληηθψλ ζπλαληήζεσλ κε ζθνπφ ηελ αλαζθφπεζε ησλ ελεξγεηψλ ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ θαζψο θαη ηελ επηζθφπεζε/αλάιπζε ηεο αζθάιεηαο ησλ έξγσλ γηα ηπρφλ ιήςε ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ.α.τ. ε. Ζ ππνβνιή αλαθνξψλ αηπρεκάησλ ψζηε κέζα απφ ηελ αλάιπζε ησλ αηηηψλ λα πξνθχπηεη ηπρφλ αλάγθε δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ γηα ηελ απνθπγή επαλάιεςήο ησλ. ζη. Ζ δηαηήξεζε φισλ ησλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ θαη Αλαθνξψλ Αηπρεκάησλ κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ψζηε λα παξαθνινπζείηαη ε «Αζθάιεηα» ηεο εηαηξείαο ζπλνιηθά. ηε ζχληαμε ηνπ Δγρεηξηδίνπ Αζθάιεηαο έρνπλ ιεθζεί ππφςε φιεο νη ζρεηηθέο κε ηε κνξθή ηεο εηαηξείαο θαη ησλ έξγσλ ηεο λνκηθέο δηαηάμεηο θαη θαλνληζκνί, νη νπνίνη αθνξνχλ ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο ηεο εξγαζίαο. Απηφ ην Ννκνζεηηθφ πιαίζην ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο νη ππεχζπλνη ηεο Δηαηξείαο, ψζηε ζε ζπλδπαζκφ κε ην παξφλ Δγρεηξίδην λα θαιχπηεηαη ε νπζία θαη ην γξάκκα ηνπ Νφκνπ θαηά ηε εθηέιεζε ησλ Έξγσλ. Οη ζρεηηθέο δηαηάμεηο θαη θαλνληζκνί είλαη: 1. Π.Γ 778/80 Πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε Οηθνδνκηθψλ Δξγαζηψλ. 2. Π.Γ 1073/81 Πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε εξγνηάμηα νηθνδνκψλ θαη πάζεο θχζεσο έξγσλ αξκνδηφηεηαο Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ. 3. Ν. 1396/83 Τπνρξεψζεηο ιήςεο θαη ηήξεζεο ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο ζηηο νηθνδνκέο θαη ινηπά ηδησηηθά ηερληθά έξγα. 4. Ν. 1568/85 Αζθάιεηα θαη Τγηεηλή ησλ Δξγαδνκέλσλ 5. Π.Γ 225/89 Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ζηα ππφγεηα ηερληθά έξγα. 6. Π.Γ 31/90 Δπίβιεςε ηεο ιεηηνπξγίαο, ρεηξηζκφο θαη ζπληήξεζε κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθψλ έξγσλ. 7. Π.Γ 85/91 Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ δηαηξέρνπλ ιφγσ ηεο έθζεζήο ηνπο ζην ζφξπβν θαηά ηελ εξγαζία ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 86/188/ΔΟΚ. 8. ΤΑ 12479/Φ17/414/91 Απιά δνρεία πίεζεο. 9. ΤΑΒ./15233/ ρεηηθά κε ζπζθεπέο αεξίνπ. 10. ΤΑ 14632/1416/91 Έγθξηζε θαλνληζκψλ αθηηλνπξνζηαζίαο. 11. YA 1872/92

8 ΥΔΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ ελίδα 8 από 49 Ρχζκηζε ζεκάησλ ζρεηηθά κε ηελ ηήξεζε βηβιίνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ζηα νηθνδνκηθά θαη ηερληθά έξγα. 12. Π.Γ 77/93 Γηα ηε πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ θπζηθνχο, ρεκηθνχο θαη βηνινγηθνχο παξάγνληεο θαη ηξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ ΠΓ 307/86 (135/Α) ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 88/642/ΔΟΚ. 13. Π.Γ 377/93 Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο ζηηο νδεγίεο 89/392 ΔΟΚ θαη 91/368 ΔΟΚ ζρεηηθά κε ηηο κεραλέο. 14. ΤΑ Β 4373/1205/93 Γηα ηε πξνζέγγηζε ησλ λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ-κειψλ, ζρεηηθά κε ηα κέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ Οδεγία 89/686 ΔΟΚ. 15. ΚΤΑ 77119/4607/93 Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηεο ΚΤΑ /88 γηα ηα αηπρήκαηα κεγάιεο έθηαζεο (88/610 ΔΟΚ). 16. ΤΑ 15177/Φ17.4/404/93 Αλαγλψξηζε δπλαηφηεηαο αλάιεςεο εξγαζηψλ ειέγρνπ δνρείσλ πίεζεο θαη ζπζθεπψλ αεξίνπ. 17. Π.Γ 395/94 Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε εμνπιηζκνχ εξγαζίαο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο θαηά ηελ εξγαζία ηνπο ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ Οδεγία 89/655/ΔΟΚ. 18. Π.Γ 396/94 Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο γηα ηε ρξήζε απφ ηνπο εξγαδφκελνπο εμνπιηζκψλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ Οδεγία 89/656/ΔΟΚ. 19. Π.Γ 397/94 Διάρηζηεο απαηηήζεηο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο γηα ην ρεηξσλαθηηθφ ρεηξηζκφ θνξηίσλ φπνπ ππάξρεη ηδηαίηεξνο θίλδπλνο βιάβεο ηεο ξάρεο θαη νζθπτθήο ρψξαο ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ Οδεγία 90/269/ΔΟΚ. 20. Π.Γ 399/94 Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ έθζεζε ζε θαξθηλνγφλνπο παξάγνληεο θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ Οδεγία 90/394/ΔΟΚ. 21. ΤΑ 8881/94 Σξνπνπνίεζε ηεο 4373/1205/ (187Β) θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο νηθνλνκίαο, Δξγαζίαο θαη Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο θαη Σερλνινγίαο γηα ηα κέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο Οδεγίεο ηνπ πκβνπιίνπ 93/95/ΔΟΚ θαη 93/68/ΔΟΚ. 22. ΤΑ 378/94 Δπηθίλδπλεο νπζίεο, ηαμηλφκεζε, ζπζθεπαζία θαη επηζήκαλζε απηψλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ 67/548/ΔΟΚ φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 23. Π.Γ 105/95 Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηε ζήκαλζε Αζθάιεηαο ή/θαη Τγείαο ζηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ Οδεγία 92/58/ΔΟΚ. 24. Π.Γ 186/95 Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ δηαηξέρνπλ ιφγσ έθζεζεο ζε βηνινγηθνχο παξάγνληεο θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο Κνηλνηηθέο Οδεγίεο 90/679/ΔΟΚ θαη 93/88/ΔΟΚ. 25. Π.Γ 16/96 Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ Οδεγία 89/654/ΔΟΚ.

9 ΥΔΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ ελίδα 9 από Π.Γ 17/96 Μέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο Αζθάιεηαο θαη ηεο Τγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο Οδεγίεο 89/391/ΔΟΚ θαη 91/383/ΔΟΚ. 27. Π.Γ 305/96 Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζηα πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ Οδεγία 92/57/ΔΟΚ. Σν Δγρεηξίδην Αζθάιεηαο απνηειεί ην θχξην θαη επίζεκν έγγξαθν ηεο ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ζηα ζέκαηα Αζθάιεηαο, Τγηεηλήο ησλ Δξγαδνκέλσλ θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο. Βάζεη απηνχ, θαη γηα θάζε έξγν ηεο εηαηξείαο μερσξηζηά, ζα εθδίδεηαη ηδηαίηεξν Δγρεηξίδην, ην σέδιο Αζθάλειαρ και Τγείαρ Έπγος πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηηο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ηνπ Ηδηνθηήηε θαη ηνπ Έξγνπ, νη νπνίεο δπλαηφλ λα ζπκπιεξψλνπλ, δηαθνξνπνηνχλ, πξνζζέηνπλ ή θαη λα εμαηξνχλ δηαηάμεηο θαη ζπλζήθεο αζθάιεηαο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξφλ.

10 ΥΔΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ ελίδα 10 από ΟΡΓΑΝΧΗ Ζ Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο έρεη εμνπζηνδνηήζεη ηνπο Γηεπζπληέο Έξγσλ γηα ηελ ιήςε φισλ ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζχλζεηο θαη ζηα πιαίζηα ηνπ.α.τ. ψζηε λα απνηξέπνληαη εξγαηηθά αηπρήκαηα ή δπζκελείο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο. Σν χζηεκα Αζθάιεηαο ηεο Δηαηξείαο επνπηεχεηαη απφ ην Σκήκα Αζθάιεηαο πνπ δηεπζχλεηαη απφ ηνλ ύμβοςλο Αζθάλειαρ ηεο ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Υξέε χκβνπινπ Αζθάιεηαο αζθεί ν Τπεύθςνορ Γιαζθάλιζηρ Ποιόηηηαρ ηεο Δηαηξείαο. εκεηψλεηαη φηη ηα θαζήθνληα απηά κπνξεί λα αλαηεζνχλ ζε εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε ή ππεξεζία πνπ θαιχπηεη ηηο ηππηθέο θαη νπζηαζηηθέο απαηηήζεηο. Γηα θάζε Έξγν νξίδεηαη Μησανικόρ Αζθάλειαρ Έπγος, κε βνεζνχο αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ. 3.1 ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ - ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ ΓΙΔΤΘΤΝΣΔ ΔΡΓΧΝ Δίλαη ππεχζπλνη γηα ηε ζχληαμε ηνπ Δγρεηξηδίνπ Αζθάιεηαο ησλ Έξγσλ ηνπο. Παξαθνινπζνχλ θαη δέρνληαη ηηο εηζεγήζεηο ηνπ Μεραληθνχ Αζθάιεηαο ηνπ Έξγνπ αλαιακβάλνληαο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο. Δμαζθαιίδνπλ ηελ ηήξεζε ησλ γεληθψλ θαλφλσλ αζθάιεηαο θαη δηαδηθαζηψλ εξγαζίαο απφ φιν ην πξνζσπηθφ ηνπ έξγνπ ΣΜΗΜΑ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Σν Σκήκα Αζθάιεηαο ηεο εηαηξείαο επηβιέπεη, ζπκβνπιεχεη θαη αλαθέξεη ζηε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο ζχκθσλα κε ηελ νδεγία ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ , πάλσ ζηα ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ. Δηδηθφηεξα ην ηκήκα αζθάιεηαο: πληάζζεη θαη ηεξεί αξρείν ησλ δηαδηθαζηψλ αζθάιεηαο Αλαζεσξεί ηηο ηζρχνπζεο ή εθδίδεη λέεο δηαδηθαζίεο αζθάιεηαο σο απαηηείηαη. πκπιεξψλεη θαη αλαιχεη φιεο ηηο ζρεηηθέο κε αηπρήκαηα ή άιια ζέκαηα αζθάιεηαο αλαθνξέο θαη αιιεινγξαθία. Πξνγξακκαηίδεη θαη ζπληνλίδεη ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο απαζρφιεζεο ηπρφλ εμσηεξηθψλ εθπαηδεπηψλ. Σεξεί αξρείν αηπρεκάησλ. Μεξηκλά γηα ηελ επάξθεηα θαη ηνλ έιεγρν ησλ κέζσλ αζθάιεηαο ησλ θεληξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο ΤΜΒΟΤΛΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Δίλαη ππεχζπλνο απέλαληη ζηελ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Σκήκαηνο Αζθάιεηαο ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ θαζνξηδφκελα. Δπηπξφζζεηα: Απνηειεί ηνλ ζχκβνπιν ησλ Γηεπζπληψλ Έξγσλ ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο ησλ

11 ΥΔΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ ελίδα 11 από 49 εξγαδνκέλσλ. Πξνγξακκαηίδεη θαη εθηειεί ζπζθέςεηο κε ηνπο Μεραληθνχο Αζθάιεηαο έξγσλ γηα ακνηβαία ελεκέξσζε επί ζεκάησλ Αζθάιεηαο. Παξαθνινπζεί ηελ ζρεηηθή λνκνζεζία θαη κεξηκλά γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ Δ.Α θαη Μεραληθψλ Αζθάιεηαο γηα ηνπο λένπο λφκνπο ή ηξνπνπνηεηηθέο δηαηάμεηο. Παξαθνινπζεί κέζσ ησλ αλαθνξψλ ησλ έξγσλ θαη ησλ εζσηεξηθψλ ειέγρσλ θαη αλαθέξεη άκεζα ζηε Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο ηηο ηπρφλ παξεθθιίζεηο ή παξαιείςεηο καδί κε ηηο πξνηεηλφκελεο ελέξγεηεο δηφξζσζεο. Πξνγξακκαηίδεη θαη εθηειεί ηαθηηθνχο εζσηεξηθνχο ειέγρνπο αζθάιεηαο θαη ζπληάζζεη αλαθνξά επηζεσξήζεσο πνπ ππνβάιιεη ζηε Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο. Δθδίδεη θαη ππνβάιιεη ζηε Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο εηήζηα αλαθνξά αζθάιεηαο ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΡΓΟΤ Ο Γηεπζπληή Έξγνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Δξγνηαμηάξρε, κε ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο θάζε Έξγνπ, νξίδνπλ ηνλ Μεραληθφ Αζθάιεηαο Έξγνπ. Δίλαη δε ππεχζπλνο απέλαληη ηνπο γηα ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ απαξαίηεησλ δηαδηθαζηψλ θαη κέηξσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ αζθάιεηα θαη πγηεηλή ησλ εξγαδνκέλσλ, ζχκθσλα κε ην εγρεηξίδην αζθάιεηαο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Έξγνπ. Δηδηθφηεξα είλαη ππεχζπλνο γηα: Σνλ εκεξήζην έιεγρν ησλ κέζσλ αζθάιεηαο ηνπ εξγνηαμίνπ σο πξνο ηελ επάξθεηα θαη ηελ ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζή ηνπο. Σελ εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ αζθάιεηαο απφ φιν ην πξνζσπηθφ ηνπ εξγνηαμίνπ. Σελ θαηάξηηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ αλάινγα κε ηελ εηδηθφηεηα θαη ηα θαζήθνληά ηνπ, θαζψο θαη ηνλ ζπληνληζκφ ηεο. Σελ εθηέιεζε θαη επνπηεία ησλ αζθήζεσλ ππξαζθάιεηαο θαη ζπλαγεξκνχ. Σελ άκεζε δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ ζε πεξηπηψζεηο κε ηήξεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ αζθάιεηαο θαη ηελ άκεζε ελεκέξσζε ηνπ Δξγνηαμηάξρε. Σνλ θαζνξηζκφ θαη ηε ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε ησλ πξνζσπηθψλ εηδψλ πξνζηαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ (θξάλε, κπφηεο θιπ.) Σε ηήξεζε αξρείνπ αηπρεκάησλ Σε ηήξεζε θαη ζπκπιήξσζε εηδηθνχ ζειηδνκεηξεκέλνπ Βηβιίνπ Αζθάιεηαο Έξγνπ ζην νπνίν θαηαρσξεί ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ θαζψο θαη ηηο ππνδείμεηο ηνπ, ην νπνίν ζεσξείηαη απφ ηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο. Σελ νξγάλσζε ζπζθέςεσλ κε ηελ ζπκκεηνρή ησλ Μεραληθψλ θαη ησλ Δξγνδεγψλ ηνπ Έξγνπ ζηελ νπνία ζα ζπδεηνχληαη: Σπρφλ πξφζζεηα κέηξα πξφιεςεο αηπρεκάησλ Δμέηαζε ηπρφλ αηπρεκάησλ Έιεγρνο ηήξεζεο αζθάιεηαο απφ Τπεξγνιάβνπο Σε ιήςε απφ ηνλ ηδηνθηήηε ησλ θαηά πεξίπησζε αδεηψλ εξγαζίαο Σηο απαξαίηεηεο επαθέο κε ηελ/ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο πνπ θαιχπηνπλ κέξνο ή ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ ΓΙΑΣΡΟ ΔΡΓΑΙΑ

12 ΥΔΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ ελίδα 12 από 49 Οξίδεηαη κε ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο θάζε έξγνπ, εθφζνλ ζε απηφ απαζρνιείηαη πξνζσπηθφ άλσ ησλ 100 εξγαδνκέλσλ. Απνηειεί ηνλ ζχκβνπιν ηνπ Γηεπζπληή έξγνπ θαη ηνπ Δξγνηαμηάξρε ζε ζέκαηα ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ. Δηδηθφηεξα ζπκβνπιεχεη ζηα αθφινπζα ζέκαηα: Πξνγξακκαηηζκνχ εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο. Λήςεο κέηξσλ πξνζηαζίαο θαηά ηελ εηζαγσγή θαη ρξήζε πιψλ. Φπζηνινγίαο θαη ςπρνινγίαο ηεο εξγαζίαο, θαζψο θαη εξγνλνκίαο θαη πγηεηλήο ηεο εξγαζίαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. Οξγάλσζεο ππεξεζίαο παξνρήο Α Βνεζεηψλ. Καηαιιειφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ζέζε εξγαζίαο. Δπηπξφζζεηα είλαη ππεχζπλνο γηα: Έθδνζε ηαηξηθήο βεβαίσζεο θαηαιιειφηεηαο εξγαδνκέλσλ, βάζεη ηνπ ηαηξηθνχ ηνπο ηζηνξηθνχ, ε νπνία θνηλνπνηείηαη ζηνλ Γηεπζπληή Έξγνπ, θαη κπνξεί λα ειεγρζεί απφ επηζεσξεηέο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο. Γηα ηελ επίβιεςε ηεο εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ. Δμέηαζε θαη αλάιπζε ησλ αηηίσλ ησλ αζζελεηψλ πνπ νθείινληαη ζηελ εξγαζία θαη εηζήγεζε γηα ιήςε κέηξσλ πξφιεςεο ησλ αζζελεηψλ απηψλ. Παξέρεη επείγνπζα ζεξαπεία ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή λφζνπ. Δλεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ εξγαζία ηνπο, θαζψο θαη γηα ηνπο ηξφπνπο πξφιεςήο ηνπο. Σήξεζε θαη ελεκέξσζε εηδηθνχ Βηβιίνπ Τγείαο Έξγνπ ζην νπνίν θαηαρσξνχληαη νη ππνδείμεηο ηνπ επί ζεκάησλ πγείαο, ηνπ νπνίνπ ιακβάλεη γλψζε ελππνγξάθσο ν Δξγνηαμηάξρεο. εκεηψλεηαη φηη ηα θαζήθνληα απηά κπνξεί λα αλαηεζνχλ ζε εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε ή ππεξεζία πνπ θαιχπηεη ηηο ηππηθέο θαη νπζηαζηηθέο απαηηήζεηο.

13 ΥΔΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ ελίδα 13 από ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΑ ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΙΑ 4.1 ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Κάζε εξγαδφκελνο πξηλ ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ζα παίξλεη έλα απφζπαζκα ηνπ.α.τ. ζην νπνίν ζα πεξηιακβάλνληαη νη βαζηθνί άμνλεο ηεο πνιηηηθήο ηεο εηαηξείαο ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαζψο θαη νη βαζηθνί θαλφλεο αζθάιεηαο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο. ηε ζπλέρεηα θαη αλάινγα κε ηελ εηδηθφηεηα θαη ηα θαζήθνληα ηνπο ζα πθίζηαληαη πεξαηηέξσ εθπαίδεπζε απφ ηνλ Μεραληθφ Αζθάιεηαο. Ζ εθπαίδεπζε αθνξά θαη ηνπο εξγνδεγνχο ησλ Έξγσλ, ζηνπο νπνίνπο ζα πξέπεη λα επηζεκαίλεηαη ζε ηδηαίηεξε ελεκέξσζε, ν θξίζηκνο θαη θαζνδεγεηηθφο ξφινο ηνπο ζηελ εμαζθάιηζε θαη δηαηήξεζε ησλ αζθαιψλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο ζην Έξγν. Αλεμάξηεηα απφ ηελ αξρηθή εθπαίδεπζε ν Μεραληθφο Αζθάιεηαο ζα εμαζθαιίδεη κέζα απφ ειέγρνπο θαη ζπρλέο ζπλαληήζεηο φηη νη εξγαδφκελνη γλσξίδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα κέηξα αζθάιεηαο θαη ηα ηεξνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ηνπο. ηελ εθπαίδεπζε ζπκκεηέρεη θαη ν γηαηξφο εξγαζίαο ζε ζέκαηα πγηεηλήο ησλ εξγαδνκέλσλ. ην Πποζάπηημα Α αλαθέξνληαη ηα ζέκαηα αζθάιεηαο πνπ ζα πξέπεη λα θαιχπηεη θαη ειάρηζην ε βαζηθή εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ. 4.2 ΜΔΑ ΑΦΑΛΔΙΑ Όινη νη ρψξνη εξγαζίαο ηεο ΑΝΑΓΟΥΟY ΔΣΑΗΡΔΗΑ (εξγνηάμηα, γξαθεία, εγθαηαζηάζεηο, απνζήθεο θ.ι.π.) πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλνη κε φια ηα απαξαίηεηα κέζα θαη εγθαηαζηάζεηο Αζθάιεηαο θαη Τγηεηλήο, φπσο απηά θαζνξίδνληαη απφ ηε λνκνζεζία θαζψο θαη απφ ηε θχζε θαη ηε ρξήζε ηνπ θάζε ρψξνπ. Σα αηνκηθά κέζα πξνζηαζίαο πνπ επίζεο πεξηγξάθνληαη παξαθάησ παξέρνληαη ζηνπο εξγαδφκελνπο δσξεάλ, (κε έμνδα ηεο εηαηξείαο ή ησλ ππεξγνιάβσλ), νη νπνίνη ελ ζπλερεία είλαη ππεχζπλνη γηα ηε δηαηήξεζή ηνπ ζε θαιή θαη ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε. Α. ΖΜΑΝΖ Καηάιιειεο πηλαθίδεο πνπ ζα επηζεκαίλνπλ ηελ χπαξμε θηλδχλσλ, ηελ ππνρξέσζε ρξήζεο ζπγθεθξηκέλσλ αηνκηθψλ κέζσλ πξνζηαζίαο, ηειεθψλσλ αλάγθεο θαζψο θαη ηπρφλ θπθινθνξηαθψλ ξπζκίζεσλ, ζα ηνπνζεηνχληαη αλάινγα, ζε φιν ην Δξγνηάμην. Β. ΑΣΟΜΗΚΑ ΜΔΑ ΠΡΟΣΑΗΑ Ζ ρξήζε ησλ Αηνκηθψλ Μέζσλ Πξνζηαζίαο απνηειεί ηε ηειεπηαία γξακκή άκπλαο απέλαληη ζηε πηζαλφηεηα ηξαπκαηηζκνχ. Ζ ρξήζε ηνπο πξέπεη λα γίλεη ζπλείδεζε θαη φρη ηππηθή ππνρξέσζε ζε φινπο ηνπο Δξγαδφκελνπο. Σαπηφρξνλα πξέπεη λα επηζεκαίλεηαη ζε φιν ην πξνζσπηθφ φηη ε ρξήζε ησλ κέζσλ απηψλ, ειαηηψλεη ή πεξηνξίδεη θάπνηεο απφ ηηο αηζζήζεηο καο, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε πξνζσπηθή επαγξχπλεζε ηεο αζθάιεηαο καο. πγθεθξηκέλα: ε ρξήζε πξνζηαηεπηηθψλ γπαιηψλ, καζθψλ θ.ι.π. πεξηνξίδεη ηε θπζηνινγηθή φξαζε. νη σηναζπίδεο ειαηηψλνπλ ηελ ηθαλφηεηα αθνήο ε ρξήζε αλαπλεπζηηθψλ ζπζθεπψλ κπνξεί επίζεο λα πεξηνξίδεη ηελ φξαζε

14 ΥΔΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ ελίδα 14 από 49 Σα γάληηα πεξηνξίδνπλ ηελ αίζζεζε ηεο αθήο. Ζ θπζηνινγηθή δπζαξέζθεηα πνπ πξνθαιεί ε ρξήζε πνιιψλ πξνζηαηεπηηθψλ κέζσλ κπνξεί λα απνζπά ηε πξνζνρή ηνπ ρξήζηε. Έηζη θαη φηαλ απηφ είλαη δπλαηφ, ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη νη ζπλζήθεο πνπ επηβάιινπλ ηε ρξήζε πξνζηαηεπηηθψλ κέζσλ, φπσο π.ρ. ζθφλε ή ζφξπβνο, ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ άιινη ηξφπνη πξνζηαζίαο, ηδίσο φηαλ εκπιέθεηαη κεγάινο αξηζκφο εξγαδνκέλσλ. ηηο επφκελεο παξαγξάθνπο πεξηγξάθνληαη ελ ζπληνκία νη απαηηήζεηο θαη νη ρξήζεηο ηνπ αηνκηθνχ πξνζηαηεπηηθνχ εμνπιηζκνχ ζε εξγνηάμηα. Κάζε είδνο εξγαζίαο δεκηνπξγεί ηηο δηθέο ηνπ ζπλζήθεο νη νπνίεο θαη θαζνξίδνπλ ηα πξνζηαηεπηηθά κέζα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Πξνζηαζία Κεθαιήο Ζ ρξήζε θξάλνπο κέζα ζηα εξγνηάμηα, εθηφο ησλ ρψξσλ γξαθείσλ ή άιισλ εζσηεξηθψλ κε βηνκεραληθψλ ρψξσλ, είλαη ππνρξεσηηθή ιφγσ ηνπ θηλδχλνπ απφ πηψζε αληηθεηκέλσλ, ή απφ πξφζθξνπζε ζε ζηαζεξά ή θηλνχκελα αληηθείκελα. Καηάιιεια δηειεθηξηθά θξάλε απαηηνχληαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ είλαη πηζαλή ε επαθή κε ειεθηξηθέο πεγέο πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ειεθηξνπιεμία. 2. Πξνζηαζία Πξνζψπνπ θαη Οθζαικψλ Ζ έθζεζε ζε πεξηερφκελεο ζηελ αηκφζθαηξα θπζηθέο, ρεκηθέο θαη ξαδηελεξγέο νπζίεο πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ηξαπκαηηζκνχο ζηα κάηηα ή ην πξφζσπν, απαηηεί αλάινγε πξνζηαζία. Σν ζπγθεθξηκέλν είδνο πξνζηαζίαο, γπαιηά ή κάζθεο, θαζνξίδεηαη απφ ηελ ξππνγφλν ή επηθίλδπλε νπζία. ε θάζε εξγνηάμην πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή, γηα ηπρφλ ππνρξεσηηθή πξνζηαζία νθζαικψλ ζε θάπνηεο πεξηνρέο ή αθφκε θαη ζε φιν ην εξγνηάμην, αλ νη επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο είλαη δπλαηφλ λα πξνθαιέζνπλ ηξαπκαηηζκφ ζηα κάηηα. Οη θαθνί επαθήο ΓΔΝ απνηεινχλ πξνζηαζία. Αληίζεηα είλαη δπλαηφ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο λα απνηεινχλ επηπξφζζεην θίλδπλν ζηνλ ρξήζηε. 3. Αλαπλεπζηηθή Πξνζηαζία Φπζηθνί ή ρεκηθνί ξχπνη πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ εθηέιεζε θάπνησλ εξγαζηψλ θαη πεξηέρνληαη ζηελ αηκφζθαηξα θαη κπνξεί λα είλαη βιαπηηθνί αλ εηζπλεπζζνχλ, θαη/ή αλεπάξθεηα νμπγφλνπ επηβάιινπλ ηε ρξήζε Αλαπλεπζηηθψλ πζθεπψλ. Απηνχ ηνπ είδνπο ν εμνπιηζκφο ν νπνίνο εθαξκφδεη πάλσ ζηε κχηε - ζηε κχηε θαη ην ζηφκα - ή ζε φιν ην πξφζσπν κπνξεί γεληθά λα ηαμηλνκεζεί αλάινγα κε ηελ επηδησθφκελε απνζηνιή. α. Απνκφλσζε ζπγθεθξηκέλνπ ξχπνπ απφ ηνλ εηζπλεφκελν αέξα. β. Αθαίξεζε ή εμνπδεηέξσζε ηνμηθψλ ή ρεκηθψλ αεξίσλ ηεο αηκφζθαηξαο. γ. Παξνρή θαζαξνχ αέξα κε επάξθεηα νμπγφλνπ γηα δηαηήξεζε ηεο δσήο. Σα κέζα γηα ηελ επίηεπμε ησλ απνζηνιψλ (α) θαη (β) είλαη νη Αλαπλεπζηηθέο ζπζθεπέο θαλίζηξσλ θαη ηα θίιηξα. Οη θαηαζθεπαζηέο ηνπο θαζνξίδνπλ ην είδνο ηνπ πεξηβάιινληνο γηα ην νπνίν απηά είλαη θαηάιιεια θαη δξαζηηθά, θαζψο θαη ηνπο ηπρφλ πεξηνξηζκνχο ζηε ρξήζε ηνπο. Απηέο νη νδεγίεο πξέπεη λα αθνινπζνχληαη ζρνιαζηηθά, γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπο. Σα κέζα γηα ηελ επίηεπμε ηεο απνζηνιήο (γ) είλαη νη Αλαπλεπζηηθέο πζθεπέο Ομπγφλνπ. Ζ

15 ΥΔΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ ελίδα 15 από 49 ρξήζε ησλ ζπζθεπψλ απηψλ πξνυπνζέηεη πιεξέζηεξε ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε ζην ρεηξηζηή ηνπο. Οπνηνζδήπνηε πξνβιέπεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη Αλαπλεπζηηθέο ζπζθεπέο ζηελ εξγαζία ηνπ, ζα έρεη πξνεγνχκελα εθπαηδεπηεί θαη εμαζθεζεί ζηνλ νξζφ ηξφπν ρξήζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο. 4. Πξνζηαζία αθνήο Τςειέο ζηάζκεο ζνξχβσλ πξνθαινχλ καθξνπξφζεζκα θηλδχλνπο ειάηησζεο ή θαη απψιεηαο ηεο αθνήο, ζε εξγαδφκελνπο πνπ εθηίζεληαη ζε απηνχο. Λφγσ ησλ ζπλερψο κεηαβαιιφκελσλ ζπλζεθψλ ζηα εξγνηάμηα, απαηηείηαη πεξηνδηθή κέηξεζε ηεο ζηάζκεο ησλ ζνξχβσλ. Όηαλ κεηξψληαη ζφξπβνη άλσ ησλ επηηξεπνκέλσλ νξίσλ, ε πξνηηκψκελε αληηκεηψπηζε ζα πξέπεη λα είλαη ν έιεγρνο ή ε απνκφλσζε ηεο πεγήο ηνπ ζνξχβνπ έηζη ψζηε νη ηηκέο ηνπ λα είλαη εληφο ησλ πξνβιεπνκέλσλ νξίσλ γηα ηνπο εθηηζέκελνπο εξγαδφκελνπο. Αλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ, ηφηε ζα παξέρνληαη ζε φινπο ηνπο εθηηζέκελνπο ζηνλ ζφξπβν εξγαδφκελνπο κέζα πξνζηαζίαο, ήηνη Χηναζπίδεο. σκαηηθή πξνζηαζία Γηα ηηο πεξηζζφηεξεο εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη ζε έλα εξγνηάμην, είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε ελδπκάησλ πνπ θαιχπηνπλ ην ζψκα, ηα πφδηα θαη ηα ρέξηα. Δξγαδφκελνη εθηεζεηκέλνη ζε ζεξκφηεηα, ζπηλζήξεο ή ιεησκέλα κέηαιια πξέπεη λα γλσξίδνπλ φηη θάπνηα πθάζκαηα είλαη πην εχθιεθηα απφ άιια, π.ρ. θάπνηα ζπλζεηηθά αλαθιέγνληαη θαη θαίγνληαη πηφ άκεζα απφ ηα θπζηθά πθάζκαηα. Δηδηθέο θφξκεο ή πνδηέο θαηάιιειεο γηα πςειέο ζεξκνθξαζίεο, ηνμηθά ρεκηθά ή νμέα ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη φηαλ νη ζπλζήθεο εξγαζίαο ην επηβάιινπλ. 6. Πξνζηαζία πνδηψλ πληζηάηαη γηα φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο ζε εξγνηάμηα ε ρξήζε ππνδεκάησλ αζθαιείαο, ιφγσ ησλ πνιιψλ θηλδχλσλ ηξαπκαηηζκνχ ζηνπο νπνίνπο απηά είλαη εθηεζεηκέλα. Δπηπξφζζεηα είλαη πηζαλή θαη ε απαίηεζε ρξήζεο εηδηθψλ γαινηζψλ φηαλ ε εξγαζία εθηειείηαη ζε λεξφ ή ζε πεξηβάιινλ ρεκηθψλ θαη νμέσλ. 7. Πξνζηαζία ρεξηψλ Αλάινγα κε ηελ επηδησθφκελε πξνζηαζία, ππάξρνπλ δηάθνξνη ηχπνη γαληηψλ (ηξαπκαηηζκνί, ζπηλζήξεο, ζεξκφηεηα, θξχν, ηνμηθά θ. ι. π.). 8. Εψλεο θαη δίρηπα αζθαιείαο Εψλεο αζθαιείαο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο ζε ζέζεηο εξγαζίαο πάλσ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, φπνπ δελ δηαηίζεληαη ζθαισζηέο, θιίκαθεο, πιαηθφξκεο θ.ι.π. Οη δψλεο ζα πξνζδέλνληαη ζε ζηαζεξά ζεκεία θαη ζε απηέο ζα είλαη πξνζαξηεκέλν θαηάιιειν ζθνηλί πνπ ζα πεξηνξίδεη ηελ πηψζε ζηα 1,80κ. Γηα ζέζεηο εξγαζίαο ζε χςνο κεγαιχηεξν ησλ 7,50κ. πάλσ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο ή ηνπ λεξνχ, φπνπ ε ρξήζε δψλεο αζθαιείαο είλαη πξαθηηθά αδχλαηε, ζα ηνπνζεηνχληαη δίρηπα αζθαιείαο. 9. σζίβηα

16 ΥΔΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ ελίδα 16 από 49 Γηα εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη πάλσ απφ λεξφ ή ζάιαζζα φπνπ ππάξρεη ν θίλδπλνο πληγκνχ, νη εξγαδφκελνη ζα θέξνπλ ζσζίβηα ή επηπιένληα ζαθάθηα. Γηα ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο πξνζηαζίαο, ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα αθφινπζα αηνκηθά είδε πξνζηαζίαο: Κξάλνο Γάληηα (θαηάιιεια γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία) Παπνχηζηα αζθαιείαο Φφξκα Εψλε αζθαιείαο Πξνζηαηεπηηθά γπαιηά Μάζθεο ζπγθνιιεηψλ Γπαιηά νμπγνλνθνιιεηή Αλαπλεπζηηθέο κάζθεο κηαο ρξήζεσο Αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή Πξνζηαηεπηηθή πνδηά Χηναζπίδεο Ππξάληνρα δηαθξάγκαηα - πεηάζκαηα πξνζηαζίαο ζπγθνιιήζεσλ Λνηπά κέζα θαηά πεξίπησζε εξγαζίαο Γ. ΓΔΝΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ Φνξεηνί ππξνζβεζηήξεο CO2 ή μεξάο θφλεσο Κνπηί Α Βνεζεηψλ Καηάιιεινο ρψξν γηα παξνρή Α Βνεζεηψλ Θέξκαλζε θαη θαηάιιεινο αεξηζκφο / εμαεξηζκφο σο απαηηείηαη Σνπαιέηεο θαη ρψξνη πγηεηλήο Γίθηπν λεξνχ ππξφζβεζεο (θαηά πεξίπησζε) Μεγαθσληθφ ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ - αλαγγειηψλ Λνηπφο εμνπιηζκφο αλαιφγσο θχζεσο έξγνπ θαη απαηηήζεσλ ηδηνθηήηε 4.3 ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΔ ΑΦΑΛΔΙΑ ην θεθάιαην απηφ πεξηγξάθνληαη νη γεληθνί θαλφλεο αζθάιεηαο πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη απφ

17 ΥΔΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ ελίδα 17 από 49 φιν ην πξνζσπηθφ ηεο εηαηξείαο θαη ησλ ππεξγνιάβσλ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ α. Γηπιψκαηα νδήγεζεο Όια ηα κεραλνθίλεηα νρήκαηα ζα ρεηξίδνληαη κφλν απφ πξνζσπηθφ πνπ θαηέρεη ην πξνβιεπφκελν ελ ηζρχ δίπισκα νδήγεζεο. β. Όξηα ηαρχηεηαο θαη νδηθή ζήκαλζε Όινη νη νδεγνί ζα ηεξνχλ ηα φξηα ηαρχηεηαο θαη ηα νδηθά ζήκαηα. Τιηθά πνπ ηπρφλ πξνεμέρνπλ απφ ηα νρήκαηα θαηά κήθνο ή θαηά πιάηνο ζα επηζεκαίλνληαη κε θφθθηλε πξνεηδνπνηεηηθή ζεκαία/ηαηλία. γ. Πξφζβαζε ζην εξγνηάμην Ζ πξνζέγγηζε θαη είζνδνο ζην εξγνηάμην ζα γίλεηαη κφλν απφ θαζνξηζκέλνπο δξφκνπο πξνζπέιαζεο θαη εηζφδνπο ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ - ΔΤΘΔΣΙΜΟ - ΤΓΙΔΙΝΗ Ζ επηκειήο επηαμία ηνπ εξγνηαμίνπ απνηειεί νπζηαζηηθφ παξάγνληα πξφιεςεο αηπρεκάησλ θαη εμάιεηςεο θηλδχλσλ. Δπί πιένλ απνηειεί κία νξαηή δηαθήκηζε ελψ ηαπηφρξνλα πξνάγεη ην ζπλαίζζεκα ηεο ηήξεζεο ζπλζεθψλ αζθαιείαο. Γνρεία απνξξηκκάησλ θαη εηδηθά container ζθνππηδηψλ ζα είλαη ηνπνζεηεκέλα ζε φιν ην εξγνηάμην, σο απαηηείηαη. Ζ εθθέλσζε ηνπο ζα είλαη ηαθηηθή ή έηζη πξνγξακκαηηζκέλε ψζηε λα κελ παξαηεξείηαη ππεξρείιηζε ή ζπζζψξεπζε ζθνππηδηψλ ζε νπνηαδήπνηε ζέζε. Οη δξφκνη δελ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα απνζήθεπζε πιηθψλ. Οη ρψξνη εξγαζίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είηε απφ ηελ εηαηξεία είηε απφ ππεξγνιάβνπο πξέπεη λα ηεξνχληαη θαζαξνί θαη ειεχζεξνη απφ άρξεζηα αληηθείκελα, κπάδα θαη ζθνππίδηα. Τιηθά, εξγαιεία, εμνπιηζκφο θαη ζπζθεπέο λα απνζεθεχνληαη κε ηάμε θαη ζε θαζνξηζκέλνπο ρψξνπο. Ζ θαζαξηφηεηα ζα πξέπεη λα απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ησλ εξγαζηψλ ηνπ Έξγνπ γηα φιν ην πξνζσπηθφ. Δγθαηεζηεκέλα ηθξηψκαηα θαη ζθαισζηέο γηα κεγάια δηαζηήκαηα πξέπεη λα θαζαξίδνληαη πεξηνδηθά απφ ζθνππίδηα θαη γεληθά άρξεζηα πιηθά. Δπαξθείο ρψξνη πγηεηλήο θαη απνδπηεξίσλ πξέπεη λα πξνβιέπνληαη γηα φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο. Γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο απηέο ζα πξέπεη επίζεο λα πξνβιέπεηαη θαζεκεξηλφο θαζαξηζκφο. Ζ πνηφηεηα ηνπ παξερφκελνπ ζην εξγνηάμην πφζηκνπ λεξνχ πξέπεη λα ειέγρεηαη απφ αλαγλσξηζκέλε ππεξεζία. Αλ ρξεζηκνπνηνχληαη δνρεία γηα πφζηκν λεξφ, απηά ζα ζεκαίλνληαη κε θαηάιιειε έλδεημε θαη ζα ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα απηή ηε ρξήζε. Δπίζεο ζα είλαη εθνδηαζκέλα κε θαηάιιειν θάιπκκα γηα απνθπγή εμσηεξηθήο ξχπαλζεο. Αλ ζην εξγνηάμην πξνβιέπνληαη ππεξεζίεο θαη εγθαηαζηάζεηο θαγεηνχ, απηέο ζα ειέγρνληαη πεξηνδηθά απφ ηθαλφ θαη εμνπζηνδνηεκέλν ηαηξηθφ πξνζσπηθφ. Ζ πξνζσπηθή πγεία ησλ αζρνινχκελσλ κε ηε παξνρή/δηαλνκή ηξνθήο ζα ειέγρεηαη πξηλ ηε πξφζιεςή ηνπο. Σα απνξξίκκαηα ζα ηνπνζεηνχληαη ζε θιεηζηά δνρεία θαη ζα απνκαθξχλνληαη ηνπιάρηζηνλ εκεξεζίσο. Ο ζπζηεκαηηθφο έιεγρνο χπαξμεο ηξσθηηθψλ, εληφκσλ θ. ι.π. είλαη απαξαίηεηνο αλ απηά απνηεινχλ θίλδπλν ζηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ.

18 ΥΔΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ ελίδα 18 από ΑΓΔΙΔ ΔΡΓΑΙΑ Πξηλ ηελ έλαξμε θάπνηαο εξγαζίαο ζα εθδίδεηαη ε απαηηνχκελε Άδεηα Δξγαζίαο, φπσο απηφ θαζνξίδεηαη απφ ηηο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο ηνπ Ηδηνθηήηε, ή απφ ηε θχζε ηεο εξγαζίαο θαη ηνπ Έξγνπ, φπσο απηφ ζα απνθαζίδεηαη απφ ηνλ Μεραληθφ αζθάιεηαο ΠΤΡΚΑΨΑ 1.Ζ έλαξμε θαη δηαηήξεζε κηαο ππξθατάο πξνυπνζέηεη ηα αθφινπζα: θαχζηκν πιηθφ νμπγφλν πεγή αλάθιεμεο Ο έιεγρνο ελφο εθ ησλ ηξηψλ απηψλ ζηνηρείσλ απνηειεί ην θιεηδί γηα ηε πξφιεςε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ππξθαγηψλ. 2. Πξφιεςε ππξθαγηάο α. Ζ επηαμία ηνπ εξγνηαμίνπ απνηειεί ην πξψην βήκα ζην πξφγξακκα πξφιεςεο ππξθαγηάο. πζζσξεπκέλα ζθνππίδηα πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ή λα ζπκκεηάζρνπλ ζε ππξθαγηά πξέπεη λα απνκαθξχλνληαη. Υαξηηά, θνπξέιηα, πξηνλίδηα θαη ππφινηπα μπιείαο, πνπ είλαη ζπλήζε πιηθά εξγνηαμίσλ πξέπεη λα ζπγθεληξψλνληαη ζε θαηάιιεια container. Απηά ζα πξέπεη λα αδεηάδνληαη πεξηνδηθά ψζηε λα απνθεχγεηαη ππεξβνιηθή ζπζζψξεπζε ή ππεξρείιηζε. β. Δχθιεθηα ή θαχζηκα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην Έξγν πξέπεη λα απνζεθεχνληαη ζε απνκνλσκέλν/ηδηαίηεξν ρψξν κέρξη ηε ρξήζε ηνπο. απηά ηα πιηθά πεξηιακβάλνληαη δηαιπηηθά ρξσκάησλ, θαχζηκα κεραλψλ ή κεραλνθίλεησλ εξγαιείσλ, ζαλίδεο ηθξησκάησλ, μπιφηππνη θαη πεπηεζκέλα αέξηα. Αλ κέζα ζε θηίξηα θπιάζζνληαη πηεηηθά πιηθά, ζα πξέπεη λα ππάξρεη θαηάιιεινο εμαεξηζκφο γηα ηελ απνθπγή δεκηνπξγίαο εθξεθηηθνχ πεξηβάιινληνο. Ζ πξφζβαζε ζε ρψξνπο απνζήθεπζεο εχθιεθησλ θαη θαχζηκσλ πιηθψλ λα είλαη πεξηνξηζκέλε θαη ειεγρνκέλε, θαη λα έρνπλ απνκαθξπλζεί νη πηζαλέο πεγέο αλάθιεμεο. Καηά ηελ κεηαθνξά ησλ πιηθψλ απηψλ απφ ηνλ απνζεθεπηηθφ ηνπο ρψξν γηα ρξήζε, λα ηεξνχληαη νη ελδεηθλπφκελεο πξνθπιάμεηο κε αλάθιεμεο, γηα θάζε είδνο απφ απηά. γ. Δζηίεο αλάθιεμεο ππάξρνπλ πνιιέο κέζα ζε έλα εξγνηάμην, ιφγσ ηεο ιεηηνπξγίαο ζπζθεπψλ ζπγθνιιήζεσλ, θνπήο, εμαηκίζεσλ θαη ειεθηξηθψλ εξγαιείσλ. Ο ζσζηφο πξνγξακκαηηζκφο εξγαζηψλ ζηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη θαχζηκα πιηθά, έηζη ψζηε απηέο λα εθηεινχληαη καθξάλ πεγψλ αλάθιεμεο, ειαρηζηνπνηεί ηνπο θηλδχλνπο εθδήισζεο ππξθατάο. Όηαλ απηφ δελ είλαη δπλαηφ, ζα πξνβιέπεηαη ε χπαξμε εμνπιηζκνχ ππξφζβεζεο ζηε πεξηνρή, ελψ ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη θαη ε πεξίπησζε ηνπνζέηεζεο ζπγθεθξηκέλνπ αηφκνπ πνπ ζα παξαθνινπζεί θαη ζα κπνξεί λα μεθηλήζεη ηε δηαδηθαζία ππξφζβεζεο ζε πεξίπησζε ππξθαταο, αλ ε πηζαλφηεηα εθδήισζεο θαη εμάπισζεο ηεο είλαη κεγάινο. 3. Ππξνπξνζηαζία

19 ΥΔΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ ελίδα 19 από 49 α. Ζ θηινζνθία θαη νη κέζνδνη ππξνπξνζηαζίαο πξέπεη λα απνθαζίδνληαη θαηά ηελ νξγάλσζε/ζρεδίαζε ηνπ Έξγνπ. Ζ δπλαηφηεηα ηνπ ηδηνθηήηε ή ηεο ηνπηθήο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο γηα παξνρή ππνζηήξημεο ζηελ αληηκεηψπηζε ππξθατσλ, θαζνξίδεη ηε ζπλνιηθή δπλαηφηεηα ππξνπξνζηαζίαο ζην Έξγν. Αλ π. ρ. ππάξρεη δπλαηφηεηα ππνζηήξημεο απφ κηα ηθαλή νξγάλσζε ππξφζβεζεο (κέζα ζε 30 ιεπηά), ηφηε ζην έξγν απαηηνχληαη ππξνζβεζηηθά κέζα θαη νξγάλσζε πξψηεο αλάγθεο κφλν. Αλ κηα ηέηνηα ππνζηήξημε δελ δηαηίζεηαη, ηφηε είλαη απαξαίηεηε ε νξγάλσζε θαη θαηάιιειε εθπαίδεπζε ελφο αγήκαηνο ππξθαταο, θαζψο θαη ε πξνκήζεηα ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ γηα ηελ αληηκεηψπηζε θάζε είδνπο ππξθαταο. Απηφ θπζηθά είλαη δπλαηφ λα απαηηείηαη αλεμάξηεηα απφ ηελ χπαξμε Ππξνζβεζηηθήο, αλάινγα κε ηε κνξθή ηνπ Έξγνπ ή ηηο απαηηήζεηο ηνπ Ηδηνθηήηε. β. ηελ πεξίπησζε πνπ δηαηίζεηαη ηνπηθή ππνζηήξημε ζηελ αληηκεηψπηζε ππξθατψλ, απφ θάπνηα νξγάλσζε, ζα πξέπεη λα γίλνπλ επαθέο κε ηελ νξγάλσζε απηή, ζηηο νπνίεο ζα θαζνξηζηνχλ νη δηαδηθαζίεο γηα ηε παξνρή ηεο ππνζηήξημεο. Οη δηαδηθαζίεο πνπ ζα ζπκθσλεζνχλ ζα αλαξηεζνχλ ππφ ηελ κνξθή θαηάιιεισλ πηλαθίδσλ ζην Δξγνηάμην. γ. Ο ππξνζβεζηηθφο εμνπιηζκφο πξψηεο αλάγθεο απνηειείηαη θπξίσο απφ θνξεηνχο ππξνζβεζηήξεο. Φνξεηνί ππξνζβεζηήξεο πνπ ηνπνζεηνχληαη ζε κφληκεο ζέζεηο, ζα είλαη πάληα πξνζπειάζηκνη θαη ε ζέζε ηνπο ζα θέξεη ζπγθεθξηκέλε ζήκαλζε. Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηνπο ππξνζβεζηήξεο φηαλ απαηηεζεί, ζα έρεη εθπαηδεπηεί ζηε ρξήζε ηνπο. 4.4 ΛΙΣΔ ΑΦΑΛΔΙΑ Γηα ηελ επρεξέζηεξε παξαθνινχζεζε βαζηθψλ ζεκάησλ αζθάιεηαο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη νη επφκελεο ιίζηεο, πνπ ζα ζπκπιεξψλνληαη αλειιηπψο κε κέξηκλα ηνπ Μεραληθνχ Αζθάιεηαο Έξγνπ. Ζ ζπρλφηεηα ζπκπιήξσζήο ησλ ζα θαζνξίδεηαη απφ ηνλ Γηεπζπληή Έξγνπ κε εηζήγεζε ηνπ Μεραληθνχ Αζθάιεηαο. Αλαιπηηθά ζα γίλεη αλαθνξά ζε απηέο ζην θεθάιαην εζσηεξηθψλ επηζεσξήζεσλ ηνπ παξφληνο. 4.1 ΛΙΣΑ ΔΠΙΘΔΧΡΗΗ ΑΦΑΛΔΙΑ

20 ΥΔΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ ελίδα 20 από 49 ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΓΗΜΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΑΝΑΓΟΥΟ:.. ΔΡΓΟ: ΟΡΓΑΝΧΗ ΓΙΑ ΓΑΙΚΗ ΑΝΑΦΤΥΗ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΦΑΡΑΓΓΙΟΤ ΜΤΛΧΝ ΓΗΜΟΤ ΡΔΘΤΜΝΗ ΣΟΠΟΘΔΙΑ: ΦΑΡΑΓΓΙ ΜΤΛΧΝ ΓΗΜΟΤ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΙΓΟ ΔΡΓΑΙΧΝ: ΓΑΟΣΔΥΝΙΚΟ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 24/04/2013 ΔΛΔΓΥΟ ΑΠΟ: ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΔΡΓΔΙΔ 1.0 ΓΔΝΙΚΑ 1.1 ΤΠΑΡΞΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΠΟΤ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟ ΣΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟΤ 1.2 ΔΚΣΔΛΔΖ ΤΚΔΦΔΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ 1.3 ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΤΚΔΦΔΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ Δ ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ 1.4 ΠΑΡΟΥΖ ΒΑΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΦΑΛΔΗΑ Δ ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΝΔΟ-ΓΗΟΡΗΕΟΜΔΝΟΤ 1.5 ΠΑΡΟΥΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΔΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ ΣΗ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΔ ΔΡΓΑΗΔ ΑΠΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΓΖΓΟΤ 1.6 ΠΡΟΒΛΔΦΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΑΝΑΓΚΖ ΑΝ ΑΠΑΗΣΖΘΔΗ 1.7 ΔΚΠΑΗΓΔΤΜΔΝΟ ΑΣΟΜΟ ΓΗΑ ΠΑΡΟΥΖ Α ΒΟΖΘΔΗΧΝ 1.8 ΚΟΤΣΗ Α ΒΟΖΘΔΗΧΝ 1.9 ΔΠΑΡΚΖ ΖΜΑΝΖ 1.10 ΑΝΑΡΣΖΖ ΠΗΝΑΚΗΓΑ ΜΔ ΣΖΛΔΦΧΝΑ ΠΡΧΣΖ ΑΝΑΓΚΖ 1.11 ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΤΠΑΡΞΖ ΑΡΥΔΗΟΤ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ 2.0 ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ - ΤΓΙΔΙΝΗ 2.1 ΓΔΝΗΚΖ ΔΤΣΑΞΗΑ ΚΑΗ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΥΧΡΧΝ ΔΡΓΑΗΑ 2.2 ΤΠΑΡΞΖ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΚΟΤΠΗΓΟΣΔΝΔΚΔΓΧΝ ΚΑΗ CONTAINER 2.3 ΣΑΚΣΗΚΖ ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΖ ΚΟΤΠΗΓΗΧΝ ΚΑΗ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ 2.4 ΓΗΑΒΑΔΗ ΚΑΗ ΓΡΟΜΟΗ ΔΛΔΤΘΔΡΟΗ 2.5 ΔΠΑΡΚΖ ΦΧΣΗΜΟ 2.6 ΑΦΑΗΡΔΖ ΠΡΟΔΞΔΥΟΝΣΧΝ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΧΝ (ΚΑΡΦΗΑ,ΟΠΛΗΜΟΗ) 2.7 ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΥΤΜΔΝΧΝ ΛΑΓΗΧΝ ΚΑΗ ΓΡΑΧΝ

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Α Φ Α Λ Δ Η Α Κ Α Η Τ Γ Δ Η Α

Α Φ Α Λ Δ Η Α Κ Α Η Τ Γ Δ Η Α ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΡΓΟ : «ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΟΗΥΗΟΤ ΑΝΣΗΣΖΡΗΞΖ ΣΖΝ ΠΑΡΑΛΗΑΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΑΠΟΛΛΧΝΗΑΓΑ» ΘΔΖ : ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ Μ Δ Λ Δ Σ Ζ Α Φ Α Λ Δ Η Α Κ Α Η Τ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Φ ΑΚΔΛ Ο Α Φ ΑΛ ΔΗ Α Κ ΑΗ ΤΓΔ Η Α

Φ ΑΚΔΛ Ο Α Φ ΑΛ ΔΗ Α Κ ΑΗ ΤΓΔ Η Α Μειεηεηέο: ΑΡΗΣΟ Γ. ΠΑΠΑΕΑΥΑΡΗΑ, ΓΗΠΛ. ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΡΔΔΣΝΗΚΗΩΣΖ ΑΘΑΝΑΗΟ, ΓΗΠΛ. ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟ ΜΖΥ/ΚΟ πληνληζηήο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο θαηά ηε Μειέηε: ΑΡΗΣΟ Γ. ΠΑΠΑΕΑΥΑΡΗΑ, ΓΗΠΛ. ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΡΔΔΣΝΗΚΗΩΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΠΟΛΥΤΔΦΝΙΚΗ ΣΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΥΗΜΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ SCHOOL OF ENGINEERING DEPARTMENT OF CHEMICAL ENGINEERING ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ Τμήμαηορ Χημικών Μησανικών Πανεπιζηημίος Παηπών Δπηηξνπή Υγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000. «ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.000,00 Σο έπγο ανήκει ςσην κασηγοπία σψν έπγψν οδοποιΐαρ & πεπιελάμβανε

Διαβάστε περισσότερα

Εςπυπαφκή ζςμθυνία-πλαίζιο για ηην πποζηαζία ηηρ ςγείαρ και ηηρ αζθάλειαρ ζηην επγαζία ζηον κλάδο ηηρ κομμυηικήρ

Εςπυπαφκή ζςμθυνία-πλαίζιο για ηην πποζηαζία ηηρ ςγείαρ και ηηρ αζθάλειαρ ζηην επγαζία ζηον κλάδο ηηρ κομμυηικήρ Εςπυπαφκή ζςμθυνία-πλαίζιο για ηην πποζηαζία ηηρ ςγείαρ και ηηρ αζθάλειαρ ζηην επγαζία ζηον κλάδο ηηρ κομμυηικήρ Πποοίμιο (1) H πγεία θαη ε αζθάιεηα ζηελ εξγαζία είλαη έλα δήηεκα πνπ ζα πξέπεη λα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΑΠΔΓΟΤ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΚΛΔΙΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ & ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΑ ΠΔΝΣΔΛΗ Α.Μ.: 75/2012 Σ.Τ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 154.000,00 (ζπκπ.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΖΜΔΗΟ Α Τν νκνίσκα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαζίζκαηνο ζπκκεηξηθά ζην ελδηάκεζν επίπεδν κε ηέηνην ηξόπν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 170/2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 170/2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΒΟΡΔΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ ΓΗΜΟ ΛΔΒΟΤ ΓΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΦΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΩΘΕΝ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Κ. ΤΑΞΙΑΡΦΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 170/2015 ΥΔΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Αζθάιεηα θαη Τγηεηλή Δξγαζίαο ζε Γεκφζηα Έξγα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Αζθάιεηα θαη Τγηεηλή Δξγαζίαο ζε Γεκφζηα Έξγα Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: Αζθάιεηα θαη Τγηεηλή Δξγαζίαο ζε Γεκφζηα Έξγα ΠΟΤΓΑΣΖ: ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ: ΓΑΚΑΛΟΠΟΤΛΟ Α.Δ.Μ. 3949 ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΜΑΡΗΑ ΑΝΔΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα