ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι"

Transcript

1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λάθος καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα. 1. Η περιγραφή της διαδικασίας της έρευνας που ακολούθησε ο ερευνητής δεν χρειάζεται να απεικονίζεται και σε διάγραµµα ροής. Σ Λ 2. Η παρουσίαση της διαδικασίας της έρευνας αποκλείει τη δυνατότητα επανάληψής της. Σ Λ 3. Οι ορισµοί των διαφόρων µεταβλητών δίνονται για αποφυγή παρερµηνειών. Σ Λ 4. Συνήθως στην έρευνα χρησιµοποιούνται οι δύσκολοι ορισµοί για µεταβλητές και µεγέθη. Σ Λ 5. Ο όρος πειραµατική έρευνα θα χρησιµοποιείται όταν αναφερόµαστε σε περιπτώσεις που µελετάται η ποιοτική σχέση µεταξύ των µεταβλητών και η ανεξάρτητη µεταβλητή επηρεάζεται από τον ερευνητή. Σ Λ 6. Ο όρος περιγραφική έρευνα θα χρησιµοποιείται όταν αναφερόµαστε σε περιπτώσεις που µελετάται η ποιοτική σχέση µεταξύ των µεταβλητών και η ανεξάρτητη µεταβλητή επηρεάζεται από τον ερευνητή. Σ Λ 7. Η δεσπόζουσα τιµή είναι η ένδειξη που παρατηρείται µε τη µικρότερη συχνότητα. Σ Λ 8. Ο µέσος όρος είναι το άθροισµα των ενδείξεων σε µια σειρά µετρήσεων. Σ Λ 9. Η διάµεσος είναι η τιµή κάτω από την οποία βρίσκεται το 50% των ενδείξεων µιας έρευνας. Σ Λ 26

2 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα. 1. Κατά το στάδιο των συζητήσεων και της παρουσίασης της ερευνητικής µεθόδου οι µαθητές α) απαντούν σε ερωτήσεις του καθηγητή. β) συµµετέχουν ολοένα και περισσότερο ενεργά στις σχετικές αναλύσεις. γ) δεν εξοικειώνονται µε τις ερευνητικές διαδικασίες. δ) πολύ λίγο ασχολούνται µε τη συγκέντρωση πληροφοριών από το τεχνολογικό τους περιβάλλον. 2. Κατά το στάδιο των συζητήσεων και της παρουσίασης της ερευνητικής µεθόδου α) η διδασκαλία δεν αναφέρεται µόνο στην ερευνητική διαδικασία. β) οι µαθητές µαθαίνουν να συλλέγουν στοιχεία. γ) οι µαθητές δεν είναι απαραίτητο να θέτουν υψηλής στάθµης προδιαγραφές για την εργασία τους. δ) οι µαθητές δεν χρειάζεται να χρησιµοποιήσουν στην πράξη τους όρους και τη γλώσσα του ερευνητή. 3. Το κεφάλαιο της παρουσίασης του προβλήµατος της έρευνας θα πρέπει α) να περιγράφει τα θέµατα που διαπραγµατεύεται η µελέτη. β) να περιγράφει τους στόχους που επιδιώκει να ικανοποιήσει µε την επίλυση του προβλήµατος γενικά γ) να απεικονίζει τις γνώσεις του µελετητή δ) να αναφέρεται στη χρονική διάρκεια της έρευνας. 4. Κατά την διατύπωση των συµπερασµάτων της έρευνας πρέπει α) να χρησιµοποιούνται κατά το δυνατόν τεχνικοί όροι β) να γίνονται συσχετίσεις µεταξύ των συµπερασµάτων και της υπόθεσης ή των υποθέσεων που έγιναν στην αρχή της έρευνας. γ) να µην αναφέρονται σηµεία που δεν υπήρξε η δυνατότητα να διερευνηθούν µε την πραγµατοποίηση της έρευνας. δ) να λαµβάνεται υπόψη ότι απευθύνεται σε ερευνητές. 27

3 5. Σε µια πειραµατική έρευνα α) η εξαρτηµένη µεταβλητή επηρεάζεται από τον ερευνητή β) η εξαρτηµένη µεταβλητή επηρεάζεται από την ανεξάρτητη µεταβλητή. γ) η εξαρτηµένη και η ανεξάρτητη µεταβλητή επηρεάζονται από τον ερευνητή. δ) η εξαρτηµένη και η ανεξάρτητη µεταβλητή δεν έχουν καµιά σχέση µεταξύ τους. 6. Ένας από τους κινδύνους αξιοπιστίας της έρευνας οφείλεται α) στο φαινόµενο της οπισθοδρόµησης β) στο αµετάβλητο των αντικειµένων της έρευνας γ) στη χρήση των οργάνων µέτρησης δ) στις επόµενες µετρήσεις. 7. Η ωριµότητα ελέγχεται συνήθως έχοντας τις διάφορες οµάδες αντικειµένων που χρησιµοποιούνται σε µια έρευνα εκτεθειµένες α) στις κοινωνικές επιδράσεις β) στις ιδιαιτερότητες των αποτελεσµάτων γ) στην προβλεπόµενη µεταχείριση την ίδια χρονική στιγµή. δ) στη συµφωνία των ερευνητικών παραγόντων. 8. Για να έχει µια έρευνα πρακτική αξία ή επιστηµονικό ενδιαφέρον θα πρέπει να είναι δυνατόν α) να διεξάγεται µέσα σε µικρό αριθµό ηµερών. β) να αφορά σ ένα πρόβληµα που έχει ξαναερευνηθεί. γ) να µη λαµβάνει υπόψη τα χρησιµοποιούµενα µέσα για τη διεξαγωγή της. δ) να γενικευθούν τα αποτελέσµατα της. 9. Όταν αναφερόµαστε σε δείγµατα σε µια ερευνητική διαδικασία α) τα χαρακτηριστικά ενός δείγµατος αντιστοιχούν απαραίτητα µε τα χαρακτηριστικά του πληθυσµού. β) εννοούµε τυχαία δείγµατα του πληθυσµού γ) όσο περισσότερα στοιχεία έχει ένα δείγµα, τόσο λιγότερο τείνει να έχει τα ίδια χαρακτηριστικά µε τον πληθυσµό. δ) ανεξάρτητα από τις οικονοµικές δυνατότητες τα µικρά δείγµατα προτιµούνται από τους ερευνητές. 28

4 10. Η διαφορά της κλίµακας διαστηµάτων από την αναλογική κλίµακα µέτρησης είναι ότι α) µόνο στην πρώτη η αφετηρία της κλίµακας αντιστοιχεί στο απόλυτο µηδέν και οι αριθµοί ορίζουν ίσα διαστήµατα. β) µόνο στην δεύτερη η αφετηρία της κλίµακας αντιστοιχεί στο απόλυτο µηδέν, αλλά οι αριθµοί ορίζουν άνισα διαστήµατα. γ) µόνο στην πρώτη η αφετηρία της κλίµακας αντιστοιχεί στο απόλυτο µηδέν, αλλά οι αριθµοί ορίζουν άνισα διαστήµατα. δ) µόνο στη δεύτερη αφετηρία της κλίµακας αντιστοιχεί στο απόλυτο µηδέν και οι αριθµοί ορίζουν ίσα διαστήµατα. 11. Τα θέµατα έρευνας που θα προτείνουν οι µαθητές και θα εγκρίνει ο καθηγητής θα πρέπει να ικανοποιήσουν τα παρακάτω κριτήρια α) να µπορούν να µελετηθούν στο εργαστήριο χωρίς εργαλεία και υλικά β) να απαιτούν τη χρήση ενός µικρού αριθµού πηγών πληροφόρησης από το τεχνολογικό περιβάλλον. γ) να απαιτούν τη σχεδίαση και κατασκευή δοκιµίων για την πραγµατοποίηση των πειραµάτων και τη χρήση µιας ποικιλίας εργαλείων και υλικών. δ) να απαιτούν την κατασκευή ενός µικρού αριθµού δοκιµίων για να εξασφαλισθεί η ποιότητα και αξιοπιστία στα ερευνητικά αποτελέσµατα. Ερωτήσεις αντιστοίχισης Να σηµειώσετε σε κάθε κενό αριστερά των προτάσεων της στήλης Α τον αριθµό της αντίστοιχης πρότασης από τη στήλη Β: 1. Α Β 1. αναφέρεται στα πιθανά αίτια των αποτελεσµάτων της έρευνας 2. προσδιορίζει και περιγράφει τις µεταβλητές Ένας τίτλος έρευνας της έρευνας Η παρουσίαση του σκοπού 3. αναφέρεται στην πιθανή σχέση των µεταβλητών που της έρευνας µελετώνται 29

5 Η παρουσίαση της ανάγκης για την έρευνα Η υπόθεση της έρευνας 4. αναφέρεται στη χρησιµότητα της έρευνας για το κοινωνικό σύνολο 5. αναφέρεται στα αποτελέσµατα παρόµοιων ερευνών που έχουν γίνει 6. εξηγεί τους λόγους για την πραγµατοποίηση της έρευνας 7. απεικονίζει τα όρια της έρευνας 2. Α Ο πληθυσµός στόχου Ο διαθέσιµος πληθυσµός της έρευνας Το δείγµα του πληθυσµού της έρευνας Β 1. µπορεί να αποτελείται από ανοµοιογενή άτο- µα 2. είναι ένα κατάλληλο για τους σκοπούς της έρευνας υποσύνολο του πληθυσµού 3. δεν υπόκειται σε περιορισµούς από πλευράς χρόνου 4. είναι το σύνολο των ατόµων που έχουν ένα ή περισσότερα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά 5. αποτελείται από άτοµα τα οποία ο ερευνητής µπορεί να χρησιµοποιήσει για τους σκοπούς της έρευνας 3. Α Η ονοµαστική µέτρηση Η ιεραρχική µέτρηση Β 1. σηµαίνει ότι οι άνισες κατηγορίες ατόµων έ- χουν ως αφετηρία το απόλυτο µηδέν 2. ορίζει ίσα διαστήµατα, όµως η αφετηρία της κλίµακας αντιστοιχεί στο απόλυτο µηδέν 3. αποτελείται από καταχώριση αριθµητικών τι- µών σε απόλυτα διακεκριµένες κατηγορίες ατόµων, αντικειµένων ή παρατηρήσεων 4. σηµαίνει ότι ίσες διαφορές µεταξύ αριθµών 30

6 Η µέτρηση διαστηµάτων Η αναλογική µέτρηση που αποδίδονται σε διάφορες κατηγορίες α- ντιπροσωπεύουν και ίσες διαφορές ως προς ένα χαρακτηριστικό µεταξύ των κατηγοριών αυτών 5. καταχωρεί διαδοχικούς κατά σειρά προτίµησης χαρακτηρισµούς σε ισοδύναµες κατηγορίες ατόµων, αντικειµένων ή παρατηρήσεων 6. ορίζει ότι τα χαρακτηριστικά των ατόµων διαφέρουν ανάλογα µε τις µεταξύ τους αποστάσεις 4. Α Η περιγραφική στατιστική Η επαγωγική στατιστική Η µέτρηση Β 1. έχει σχέση µε το τελικό αποτέλεσµα µιας έ- ρευνας 2. είναι µία συστηµατική διαδικασία καταχώρισης αριθµητικών τιµών σύµφωνα µε ένα σύνολο κανόνων 3. είναι η µέθοδος οργάνωσης και αθροιστικής απεικόνισης δεδοµένων 4. αποβλέπει στην απεικόνιση των χαρακτηριστικών που έχουν τα άτοµα που συµµετέχουν σε µια έρευνα 5. βοηθάει στη διαδικασία της γενίκευσης 31

7 Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού Σε καθεµιά από τις παρακάτω ασκήσεις, να επιλέξετε τις κατάλληλες από τις λέξεις που δίνονται κάθε φορά και να συµπληρώσετε τα κενά του κειµένου που ακολουθούν. Να τις προσαρµόσετε στην κατάλληλη πτώση. 1. θέσπιση, διεξαγωγή, ανταλλαγή, διοίκηση, επικοινωνία, οµιλία Τα σεµινάρια που οργανώνουν οι µαθητές για την παρουσίαση των εργασιών τους έχουν ως αποτέλεσµα τη ιδεών, τη ενός σεµιναρίου κυκλικά από κάθε µαθητή, την ανάπτυξη ικανοτήτων 2. γεγονός, σχέδιο, εργαλείο, µηχάνηµα, χαρακτηριστικό. Για να ερευνήσουν τα θέµατα τους για τεχνολογική έρευνα οι µαθητές χρησιµοποιούν έναν αριθµό, υλικών και που επιλέγουν κατά λογικό και οικονοµικό τρόπο. 3. πρόβλεψη, απαρίθµηση, θεωρία, ισχύς, µεταβολή, πραγµατοποίηση, επανάληψη. Η πληροφόρηση που προσφέρεται από την περιγραφική έρευνα µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην πράξη κατά τη λήψη αποφάσεων για την γεγονότων, για τη διαµόρφωση, καθώς επίσης και για τον έλεγχο της θεωριών. 4. ελέγχω, συµπεριλαµβάνω, περιγράφω, εξαιρώ, δηµιουργώ, απεικονίζω. Κατά τις περιγραφικές έρευνες που αναφέρονται σε θέµατα της µορφής αιτίας-αποτελέσµατος, γίνεται προσπάθεια να και να άλλα αίτια που πιθανόν το ίδιο αποτέλεσµα και περιορίζουν συνεπώς την αξία των ερευνητικών αποτελεσµάτων. 5. περιγραφικές, πειραµατικές, λιγότερες, περισσότερες, αρκετές. Οι έρευνες προσφέρουν στον ερευνητή δυνατότητες για έλεγχο σε σύγκριση µε τις έρευνες. 32

8 6. ερευνητική, ανεξάρτητη, ανεξέλεγκτη, ελεγχόµενη, θεωρούµενη, γνωστή. Για να είναι µια έρευνα αξιόπιστη θα πρέπει να επινοηθούν διαδικασίες που θα αποκλείουν την επίδραση στα ερευνητικά αποτελέσµατα άλλων µεταβλητών πλην της µεταβλητής. Στην περίπτωση αυτή θεωρούµε ότι οποιαδήποτε µεταβλητή που θα µπορούσε να έχει επίδραση στην εξαρτηµένη µεταβλητή είναι 7. ενδιάµεση, ανεξάρτητη, εξαρτηµένη, πρώτη, δεύτερη. Αν µια µεταβλητή σε µια έρευνα είναι ελεγχόµενη, κάθε µεταβολή που δηµιουργεί στην µεταβλητή, δεν δηµιουργεί σύγχυση ως προς τις µεταβολές που οφείλονται στην µεταβλητή. 8. µεταβολή, εφαρµογή, επίδραση, διενέργεια, παραλλαγή, επέµβαση Ο κίνδυνος της ιστορίας αναφέρεται στα γεγονότα που συµβαίνουν κατά την διάρκεια της µιας ερευνητικής διαδικασίας και που δηµιουργούν διάφορες στην εξαρτηµένη µεταβλητή επιπλέον αυτών που δηµιουργούνται από τις της ανεξάρτητης µεταβλητής. 9. αντικείµενο, επίπεδο, ενδεχόµενο, περιβάλλον, αίτιο. Ο κίνδυνος από την ιστορία της ερευνητικής διαδικασίας µπορεί να αντιµετωπισθεί περισσότερο αποτελεσµατικά έχοντας εκτεθειµένα στις ίδιες συνθήκες όλα τα της έρευνας που αποτελούν τις διάφορες οµάδες που διαµορφώνονται και εξετάζονται για τους σκοπούς της έρευνας. 10. πώληση, αγορά, διαφορά, προώθηση, προτίµηση, επιδίωξη. Αν ερευνάται µια στρατηγική Α για την ενός προϊόντος στη αγορά σε σύγκριση µε µια στρατηγική Β και οι δύο στρατηγικές εφαρµόζονται σε διαφορετικές αγορές, µπορεί τα διαφορετικά αποτελέσµατα να µην οφείλονται στη διαφορά αποτελεσµατικότητας των µεθόδων, αλλά στις των καταναλωτών που αποτελούν τις διαφορετικές αγορές. 33

9 11. αντίδραση, άγνοια, µεταβολή, αύξηση, εµπειρία, µείωση, απόδοση. Η αξιοπιστία µιας έρευνας που έχει σχέση µε τα όργανα µέτρησης µπορεί να κινδυνεύει από ή λάθη στις διαδικασίες µετρήσεων, από τη της απόδοσης του ερευνητή και από τον τρόπο αξιολόγησης των ατόµων που χρησιµοποιούνται σε µια έρευνα. 12. πιθανότητα, επιλογή, οµαδοποίηση, ευκαιρία, συνθήκη, µέθοδος. Η διαµόρφωση οµάδων σύγκρισης κατά τρόπο τυχαίο είναι ο καλύτερος τρόπος για να αντιµετωπίζεται ο κίνδυνος της σχετικά µε την αξιοπιστία των ερευνητικών αποτελεσµάτων και είναι τυχαίος ο τρόπος συγκρότησης των οµάδων σύγκρισης σε µια έρευνα, όταν υπάρχουν οι ίδιες να συµβεί ο οποιοσδήποτε συνδυασµός κατά τη διαίρεση του αρχικού δείγµατος πληθυσµού που θα χρησιµοποιηθεί. 13. απόφαση, παρατήρηση, επινόηση, πολιτεία, έρευνα, συµπεριφορά, παρουσία. Οι βαθµολογίες είναι διαφόρων προσώπων ή ειδικών στους οποίους έχει ανατεθεί από την ο ρόλος του παρατηρητή για µέτρηση της ενός πληθυσµού ή δείγµατος πληθυσµού. Ερωτήσεις διάταξης Να τοποθετηθούν στη φυσική τους σειρά οι παρακάτω προτάσεις: 1. Για την οργάνωση σεµιναρίων ο υπεύθυνος µαθητής καθορίζει α) το χρόνο κάθε παρουσίασης β) την ηµερησία διάταξη της παρουσίασης γ) τα σχόλια που θα ακολουθήσουν κάθε παρουσίαση δ) το χρόνο που θα διατεθεί για ερωτήσεις Κατά τη διάρκεια των πειραµάτων οι µαθητές α) παρατηρούν φαινόµενα β) διαβάζουν ενδείξεις οργάνων γ) ελέγχουν τις µεταβλητές του προβλήµατός τους. δ) ερµηνεύουν µε λογικό τρόπο τα πειραµατικά τους αποτελέσµατα

10 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης 1. Ποιος είναι ο ρόλος της έρευνας στη σύγχρονη τεχνολογική κοινωνία; 2. Πώς γίνεται η βιβλιογραφική τυποποιηµένη παρουσίαση ενός βιβλίου ή µιας δηµοσίευσης; 3. Πώς ενεργεί η µέθοδος των τυχαίων δειγµάτων για τον ποιοτικό έλεγχο των παραγόµενων προϊόντων στη βιοµηχανία; 4. Πώς λειτουργεί ο µηχανισµός της υπόθεσης σε µια έρευνα; 5. Αναφέρετε πέντε από τα στοιχεία εργασίας και απόδοσης του κάθε µαθητή για τα οποία αξιολογείται κατά τη µέθοδο έρευνα και πειραµατισµός. 6. Τι περιλαµβάνει η έκθεση των µαθητών στο τέλος της σχολικής χρονιάς, που αφορά στο µάθηµα έρευνα και πειραµατισµός ; Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 1. Αναφέρετε δύο παραδείγµατα κατασκευών που µπορούν να επιλεγούν κατά το στάδιο των συζητήσεων για την έρευνα. 2. Ποιος είναι ο ρόλος του µαθητή κατά την οργάνωση σεµιναρίων; 3. Ποιος είναι ο ρόλος του καθηγητή κατά την πραγµατοποίηση των σεµιναρίων; 4. Αναφέρετε ένα παράδειγµα τεχνολογικής έρευνας που έγινε σε σχολεία της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στην Αγγλία. 5. Ποια είναι τα τέσσερα κύρια βήµατα της επιστηµονικής µεθόδου έρευνας; 6. Αναφέρετε γενικά τέσσερα από τα τελευταία στοιχεία που περιέχει η γραπτή εργασία για την έρευνα σε τελική µορφή. 7. Σε τι αναφέρεται η αξιοπιστία µιας έρευνας; 8. Τι αφορούν οι προτάσεις του ερευνητή για συµπληρωµατική έρευνα; 9. Πώς ορίζεται µία µεταβλητή; 10. Πώς ορίζεται µία σταθερά και ποια η σχέση της µε τη µεταβλητή; 11. Τι είναι οι κατασκευασµένες µεταβλητές και πώς µπορούν να µετρηθούν; 12. Ποια είναι η πιο σηµαντική διαφορά µεταξύ επιστηµονικών θεωριών και των άλλων συστηµάτων γνώσης; 13. Πότε µια συγκεκριµένη επιστηµονική θεωρία θεωρείται ότι είναι ανεπαρκής; 35

11 14. Τι ονοµάζουµε επιστηµονική µέθοδο έρευνας; 15. Πώς µπορεί να ελεγχθεί µια θεωρία ώστε να είναι χρήσιµη; 16. Ποιος είναι ο σκοπός της έρευνας δηµοσκόπησης και τι περιλαµβάνει; 17. Ποιο είναι το βασικό πρόβληµα της επιστηµονικής έρευνας όσον αφορά στις δύο γενικές της κατηγορίες; ώστε ένα παράδειγµα. 18. Αναφέρετε απλά τους κινδύνους που περιλαµβάνει η αξιοπιστία µιας έρευνας. 19. Πώς επιδρούν οι προγενέστερες µετρήσεις στην αξιοπιστία των ερευνητικών αποτελεσµάτων; Ένα παράδειγµα. 20. Ποιος είναι ο γενικός κίνδυνος για την αξιοπιστία των ερευνητικών αποτελεσµάτων στις διαδικασίες µετρήσεων; 21. Τι είναι η παλινδρόµηση στην έρευνα; 22. Πότε µια έρευνα είναι πειραµατική; 23. Ποιες είναι οι τρεις κατευθύνσεις προς τις οποίες πρέπει να γενικευθούν τα ερευνητικά αποτελέσµατα; 24. Ποιες είναι οι τέσσερις διακεκριµένες σηµασίες που έχει σήµερα η λέξη στατιστική; 25. Τα στοιχεία µιας έρευνας συγκεντρώνονται µε τη βοήθεια ερευνητικών µέσων που µπορεί να είναι τα εξής τέσσερα: α)... β)... γ)... δ) Τι είναι η κεντρική τάση; 27. Οι µαθητικές εκθέσεις στα πλαίσια του µαθήµατος έρευνα και πειραµατισµός τι βοηθούν να αντιληφθούν οι φορείς της παραγωγής; ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΡΙΣΗΣ 1. Πότε µια µεταβλητή λέγεται ανεξάρτητη και πότε εξαρτηµένη; Στο παράδειγµα: οι µαθητές µαθαίνουν περισσότερο µε την εφαρµογή προγραµµατισµένης διδασκαλίας µε τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών παρά µε το διάβασµα, ποια είναι η ανεξάρτητη και ποια η εξαρτηµένη µεταβλητή; 36

12 2. Να βρεθεί ποια είναι η ανεξάρτητη και ποια η εξαρτηµένη µεταβλητή στις παρακάτω δύο προτάσεις: α) Οι παραγωγικές µονάδες αποδίδουν περισσότερο µε την εφαρµογή συστήµατος διοίκησης µε στόχους, παρά µε την εφαρµογή ενός άκαµπτου γραµµικού συστήµατος διοίκησης β) Το ph του εδάφους επιδρά θετικά µέχρις ενός σηµείου στην ανάπτυξη των φυτών. 3. Ποια είναι η διαφορά της πειραµατικής έρευνας από την περιγραφική έρευνα; 4. Ποια είναι η διαφορά µεταξύ των δύο γενικών κατηγοριών της περιγραφικής έρευνας; 5. Ένα παράδειγµα περιγραφικής έρευνας είναι η σχέση µεταξύ του καπνίσµατος και του καρκίνου των πνευµόνων. Υποστηρίζεται ότι οµάδες ανθρώπων που διαφέρουν ως προς την εκδήλωση ή µη της ασθένειας, διαφέρουν επίσης και ως προς τη συνήθεια να καπνίζουν ή όχι. Ποια µεταβλητή είναι η εξαρτηµένη και ποια η ανεξάρτητη και γιατί; 6. Εξηγήστε µε ένα παράδειγµα γιατί ο κίνδυνος για την αξιοπιστία ερευνητικών αποτελεσµάτων που προέρχεται από το στατιστικό φαινόµενο της παλινδρόµησης είναι φανερός, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις ερευνών που αναφέρονται σε µελέτες εκτίµησης της αποτελεσµατικότητας εκπαιδευτικών προγραµµάτων ανύψωσης του χαµηλού επιπέδου κάποιου µαθητικού πληθυσµού ή κάποιας οµάδας εργαζοµένων χαµηλής απόδοσης. 7. Αν µια έρευνα προσπαθούσε να προσδιορίσει τη διαφορά ως προς την απόδοση στην εκπαιδευτική διαδικασία µεταξύ των µεθόδων της προγραµµατισµένης διδασκαλίας µε υπολογιστές και της παραδοσιακής διάλεξης στην τάξη και αν η οµάδα των µαθητών στην οποία θα εφαρµοζόταν προγραµµατισµένη διδασκαλία την αποτελούσαν εθελοντές, ενώ την οµάδα των µαθητών που θα παρακολουθούσε την παραδοσιακή διδασκαλία την αποτελούσαν οι υπόλοιποι µαθητές της τάξης, ποιος θα ήταν ο κίνδυνος που θα προέκυπτε αυτόµατα για την έρευνα αυτή; 37

13 ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 1. Α. Σηµειώστε τη σωστή απάντηση από τις παρακάτω φράσεις, θέτοντας σε κύκλο το αντίστοιχο γράµµα. Στο στάδιο των ορίων-περιορισµών της έρευνας αναλύεται α) ο χώρος διεξαγωγής της έρευνας β) ο αριθµός επαναλήψεων και πειραµάτων γ) ο αριθµός των συµµετεχόντων δ) ο τρόπος παρουσίασης των συµπερασµάτων Β. Επεξηγήστε τη σωστή απάντηση. 2. Α. Σηµειώστε τη σωστή απάντηση από τις παρακάτω φράσεις, θέτοντας σε κύκλο το αντίστοιχο γράµµα. Η αξιοπιστία µιας έρευνας εξαρτάται από α) τον αριθµό των επαναλήψεων του πειράµατος β) τη σύντοµη χρονική διάρκεια της έρευνας γ) το είδος των πειραµατικών αποτελεσµάτων δ) την απουσία περιορισµών για την πραγµατοποίηση της έρευνας Β. Επεξηγήστε την απάντηση σας. 3. Α. Σηµειώστε τη σωστή απάντηση από τις παρακάτω φράσεις, θέτοντας σε κύκλο το αντίστοιχο γράµµα. Μία µεταβλητή α) αποτελείται από έναν αριθµό οµοίων επιπέδων β) µπορεί να περιλάβει σε κάθε επίπεδο της περισσότερα από ένα στοιχεία του συνόλου. γ) µπορεί πάντοτε να µετρηθεί εύκολα δ) έχει ως βασικό της χαρακτηριστικό το εάν ή όχι µπορεί να επηρεασθεί από το φυσικό περιβάλλον. Β. Σε τι ιδιαίτερα αναφέρεται η σωστή απάντηση; 38

14 4. Α. Σηµειώστε τη σωστή απάντηση από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντας σε κύκλο το αντίστοιχο γράµµα. Σχετικά µε τη σχέση µεταξύ δύο µεταβλητών α) η ύπαρξη της σχέσης αυτής κάνει πιθανό τον προσδιορισµό της κατάστασης ενός στοιχείου ή ατόµου ή συνόλου ως προς τη δεύτερη µεταβλητή, αν είναι γνωστή η κατάσταση ως προς την πρώτη µεταβλητή. β) η ύπαρξη της σχέσης αυτής µεταξύ τους σηµαίνει οπωσδήποτε ότι η µία µεταβλητή έχει σαν αποτέλεσµα την ύπαρξη της άλλης. γ) στην επιστηµονική πράξη δεν ενδιαφέρει να αποδειχθεί ότι οι µεταβολές στην πρώτη µεταβλητή δηµιουργούν µεταβολές στη δεύτερη µεταβλητή. δ) για διάφορες τιµές της εξαρτηµένης µεταβλητής προσπαθούµε να προσδιορίσουµε πειραµατικά τιµές της ανεξάρτητης µεταβλητής. Β. Προσθέστε ένα παράδειγµα στη σωστή απάντηση. 5. Α. Σηµειώστε τη σωστή απάντηση από τις παρακάτω προτάσεις θέτοντας σε κύκλο το αντίστοιχο γράµµα. Ο έλεγχος του κινδύνου που δηµιουργείται στην αξιοπιστία των αποτελεσµάτων από την ιστορία της ερευνητικής διαδικασίας α) είναι κάτι το υποθετικό β) δεν είναι απόλυτος γ) είναι λογικός δ) είναι επίπονος Β. Τι πρέπει να εξασφαλίζει η σωστή απάντηση; 6. Α. Σηµειώστε τη σωστή απάντηση από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντας σε κύκλο το αντίστοιχο γράµµα. Ο κίνδυνος της ωριµότητας ως προς την αξιοπιστία των ερευνητικών αποτελεσµάτων οφείλεται α) στην οµοιότητα των αντικειµένων µιας έρευνας κατά τη διεξαγωγή της. β) στην διαφοροποίηση των αντικειµένων της έρευνας. γ) στην αυτόµατη µείωση των αντικειµένων της έρευνας. δ) στην αύξηση των αντικειµένων της έρευνας. Β. ώστε ένα παράδειγµα για τη σωστή απάντηση. 39

15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή απάντηση από τις παρακάτω προτάσεις θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα. 1. Σε ένα γενικό εργαστήριο ο εργαστηριακός εξοπλισµός θα πρέπει να είναι ταξινοµηµένος: α) σε ενιαία σύνολα β) σε ενιαία σύνολα κατά τεχνολογική ενότητα γ) κατά τεχνολογική ενότητα δ) σε τεχνολογικά κέντρα. Ερωτήσεις αντιστοίχισης Να σηµειώσετε σε κάθε κενό αριστερά των προτάσεων της στήλης Α τον αριθµό της αντίστοχης πρότασης από τη στήλη Β. 1. Τα κύρια είδη εργαστηριακού εξοπλισµού για τη µέθοδο έρευνα και πειραµατισµός αναφέρονται σε: Α Β 1. που περιλαµβάνει τα άχρηστα τεχνολογικά υλικά 2. για υλικά, πάγκους, κατασκευές κ.ά. µία τεχνολογική ενότητα 3. για µηχανική κατεργασία ξύλου, για έναν πρόσθετο εξοπλισµό σχεδίαση, για βιοµηχανική παραγωγή µία αποθήκη 4. για συγκεκριµένες λειτουργίες που απαιτεί η ένα χώρο έρευνα 5. για πραγµατοποίηση σεµιναρίων 6. για πωλήσεις των παραγοµένων κατασκευών και προϊόντων 40

16 Ερωτήσεις διάταξης Να τοποθετηθούν στη φυσική τους σειρά οι παρακάτω προτάσεις. 1. Στο γενικό εργαστήριο κατά την εφαρµογή του προγράµµατος έρευνας και πειραµατισµός οι µαθητές α) κατασκευάζουν έναν αριθµό δοκιµίων β) αναλύουν τα πειραµατικά αποτελέσµατα γ) συγκρίνουν και κάνουν γενικεύσεις. δ) πειραµατίζονται µε τα δοκίµια Το κεντρικό πρόβληµα σχετικά µε τη χρήση του συνολικού εκπαιδευτικού και παραγωγικού περιβάλλοντος είναι οι δυνατότητες που προσφέρονται για α) ταξινόµηση πληροφοριών β) άντληση πληροφοριών γ) αξιοποίηση πληροφοριών δ) επικοινωνία πληροφοριών ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης 1. Αναφέρετε γενικά τα τέσσερα είδη εξοπλισµού και χώρων που πρέπει να περιλαµβάνει το εργαστήριο για την εφαρµογή της µεθόδου έρευνα και πειραµατισµός. 2. Από πλευράς χώρου εγκατάστασης ποιες προδιαγραφές απαιτούνται για ένα αποδοτικό εργαστήριο για το πρόγραµµα έρευνα και πειραµατισµός ; Αναφερθείτε στην επιφάνεια του χώρου, στους κανονισµούς ασφαλείας, στο χρωµατισµό κτλ. 3. Με ποιο τρόπο τα σύγχρονα εργαστήρια µπορούν να προσφέρουν στους µαθητές κατασκευαστικές δραστηριότητες και µελέτες µε αναζήτηση πληροφοριών µέσω των ηλεκτρονικών υπολογιστών; 41

17 Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 1. Αναφέρετε τέσσερα από τα σύγχρονα τεχνολογικά κέντρα σε γενικά εργαστήρια. 2. Αναφέρετε τέσσερις από τις περισσότερες σύγχρονες τεχνολογικές ενότητες (modules) σε γενικά τεχνολογικά εργαστήρια. 3. Αναφέρετε τέσσερις λόγους για τους οποίους οι µαθητές µπορούν να χρησιµοποιήσουν τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΡΙΣΗΣ 1. Ανεξάρτητα από τη µορφή του ερευνητικού προβλήµατος η εκτέλεση πειραµάτων σε ένα εργαστήριο έρευνας και πειραµατισµού απαιτεί ιδιαίτερη φροντίδα και ακρίβεια προκειµένου να συγκεντρωθούν τα απαιτούµενα αποτελέσµατα. ικαιολογήστε την άποψη αυτή. 42

Α. Ερωτήσεις Σωστού - Λάθους

Α. Ερωτήσεις Σωστού - Λάθους 2 Ο ΓΕΛ ΣΥΚΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΤΡΑΣΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ διπλ. Ηλ/γος Μηχ/κός ΠΕ 12 ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ- ΕΙΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφική και πειραματική έρευνα

Περιγραφική και πειραματική έρευνα 1 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΥΚΩΝ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ : Τρασανίδης Γεώργιος, διπλ. Ηλεκ/γος Μηχανικός Μsc ΠΕ12 05 Περιγραφική και πειραματική έρευνα Σε μια έρευνα που περιλαμβάνει δύο μεταβλητές

Διαβάστε περισσότερα

Γ Γυμνασίου: Οδηγίες Γραπτής Εργασίας και Σεμιναρίων. Επιμέλεια Καραβλίδης Αλέξανδρος. Πίνακας περιεχομένων

Γ Γυμνασίου: Οδηγίες Γραπτής Εργασίας και Σεμιναρίων. Επιμέλεια Καραβλίδης Αλέξανδρος. Πίνακας περιεχομένων Γ Γυμνασίου: Οδηγίες Γραπτής Εργασίας και Σεμιναρίων. Πίνακας περιεχομένων Τίτλος της έρευνας (title)... 2 Περιγραφή του προβλήματος (Statement of the problem)... 2 Περιγραφή του σκοπού της έρευνας (statement

Διαβάστε περισσότερα

2. Έρευνα και πειραματισμός. Εκπαιδευτικός: Ρετσινάς Σωτήριος

2. Έρευνα και πειραματισμός. Εκπαιδευτικός: Ρετσινάς Σωτήριος 2. Έρευνα και πειραματισμός Εκπαιδευτικός: Ρετσινάς Σωτήριος Με τον όρο έρευνα εννοούμε το σύνολο των οργανωμένων ενεργειών που γίνονται με σκοπό να ανακαλυφθεί κάτι νέο ή να ερμηνευθεί κάτι που μας ενδιαφέρει.

Διαβάστε περισσότερα

συναντήσεις εργασίας εκτέλεση ρόλου διευθυντή σεμινάρια σύνταξη γραπτής εργασίας τελικό σεμινάριο έκθεση αξιολόγηση

συναντήσεις εργασίας εκτέλεση ρόλου διευθυντή σεμινάρια σύνταξη γραπτής εργασίας τελικό σεμινάριο έκθεση αξιολόγηση 1.ΟΜΑ ΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στη οµαδική µέθοδο οι µαθητές θα γνωρίσουν την οργάνωση και τον τεχνολογικό εξοπλισµό των βιοµηχανικών µονάδων, τις πρώτες ύλες που χρησιµοποιούν, τις διαδικασίες παραγωγής των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Βασικές έννοιες

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Βασικές έννοιες ΕΙΣΑΓΩΓΗ Βασικές έννοιες Σε ένα ερωτηματολόγιο έχουμε ένα σύνολο ερωτήσεων. Μπορούμε να πούμε ότι σε κάθε ερώτηση αντιστοιχεί μία μεταβλητή. Αν θεωρήσουμε μια ερώτηση, τα άτομα δίνουν κάποιες απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Εισαγωγή. ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. Τμήμα Φυσικοθεραπείας. Προπτυχιακό Πρόγραμμα. Μάθημα: Βιοστατιστική-Οικονομία της υγείας Εξάμηνο: Ε (5 ο )

Ενότητα 1: Εισαγωγή. ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. Τμήμα Φυσικοθεραπείας. Προπτυχιακό Πρόγραμμα. Μάθημα: Βιοστατιστική-Οικονομία της υγείας Εξάμηνο: Ε (5 ο ) ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμήμα Φυσικοθεραπείας Προπτυχιακό Πρόγραμμα Μάθημα: Βιοστατιστική-Οικονομία της υγείας Εξάμηνο: Ε (5 ο ) Ενότητα 1: Εισαγωγή Δρ. Χρήστος Γενιτσαρόπουλος Λαμία, 2017 1.1. Σκοπός και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Περιεχόμενα Επιστημονική έρευνα Σε τι μας βοηθάει η έρευνα Χαρακτηριστικά της επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Η γραπτή εργασία θα περιλαμβάνει τα παρακάτω μέρη:

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Η γραπτή εργασία θα περιλαμβάνει τα παρακάτω μέρη: ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η γραπτή εργασία θα περιλαμβάνει τα παρακάτω μέρη: 1.ΕΞΩΦΥΛΛΟ Θα περιέχει τις εξής πληροφορίες: - Σχολείο - Μάθημα - Τάξη - Τμήμα -Τίτλο της έρευνας - Ονοματεπώνυμο Ο τίτλος της

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας A. Montgomery Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας Καρολίνα Δουλουγέρη, ΜSc Υποψ. Διαδάκτωρ Σήμερα Αναζήτηση βιβλιογραφίας Επιλογή μεθοδολογίας Ερευνητικός σχεδιασμός Εγκυρότητα και αξιοπιστία

Διαβάστε περισσότερα

4.4 Ερωτήσεις διάταξης. Στις ερωτήσεις διάταξης δίνονται:

4.4 Ερωτήσεις διάταξης. Στις ερωτήσεις διάταξης δίνονται: 4.4 Ερωτήσεις διάταξης Στις ερωτήσεις διάταξης δίνονται:! µία σειρά από διάφορα στοιχεία και! µία πρόταση / κανόνας ή οδηγία και ζητείται να διαταχθούν τα στοιχεία µε βάση την πρόταση αυτή. Οι ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τα διάφορα πολιτιστικά στοιχεία που συνδέονται με τον πολιτισμό μιας κοινωνίας έχουν διαφορετική μορφή από κοινωνία σε κοινωνία.

Τα διάφορα πολιτιστικά στοιχεία που συνδέονται με τον πολιτισμό μιας κοινωνίας έχουν διαφορετική μορφή από κοινωνία σε κοινωνία. 1 Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Η Τεχνολογία αναφέρεται στο τεχνητό τεχνολογικό περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί γύρω μας. Η Τεχνολογία δημιουργεί ένα τεχνητό περιβάλλον σύμφωνα με τις επιλογές,τις ικανότητες και τις

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις καθηγητή ΗΛΙΑΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ για το μάθημα της Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Σημειώσεις καθηγητή ΗΛΙΑΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ για το μάθημα της Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 1 Σημειώσεις καθηγητή ΗΛΙΑΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ για το μάθημα της Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ *Ευχαριστούμε τον δάσκαλό μας κ. Ηλιάδη Νικόλαο, για την αποστολή των σημειώσεων. Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Η Τεχνολογία αναφέρεται στο τεχνητό

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Τούρλος, ΠΕ 17 Ηλεκτρολόγος, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Τεχνολογίας (ΠΕΚΑΤΕ)

Γιάννης Τούρλος, ΠΕ 17 Ηλεκτρολόγος, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Τεχνολογίας (ΠΕΚΑΤΕ) Γιάννης Τούρλος, ΠΕ 17 Ηλεκτρολόγος, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Τεχνολογίας (ΠΕΚΑΤΕ) 1 1.Τα χαρακτηριστικά και το πεδίο εφαρμογής της τεχνολογίας 2. Οι βασικές έννοιες «πυρήνα» της τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή.

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή. Σενάριο 6. Συµµεταβολές στο ισοσκελές τρίγωνο Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος : έρευνα και πειραματισμός

Μέθοδος : έρευνα και πειραματισμός 1 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΥΚΩΝ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ : Τρασανίδης Γεώργιος, διπλ. Ηλεκ/γος Μηχανικός Μsc ΠΕ12 05 Μέθοδος : έρευνα και πειραματισμός Στόχος της Τεχνολογίας στην Γ Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΙΝΙΩΤΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ «ΕΡΕΥΝΑ & ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ» «ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΙΝΙΩΤΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ «ΕΡΕΥΝΑ & ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ» «ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» 2016 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΙΝΙΩΤΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ «ΕΡΕΥΝΑ & ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ» «ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατά την εμπλοκή σας στις δραστηριότητες του μαθήματος της Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Β06Σ03 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Β06Σ03 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β06Σ03 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Ενότητα 2: Επαγωγική-περιγραφική στατιστική, παραµετρικές

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρικτικό υλικό για το μάθημα της τεχνολογίας της Γ Γυμνασίου. Επιλογή θέματος και Πραγματοποίηση Ερευνητικής Εργασίας από τους μαθητές

Υποστηρικτικό υλικό για το μάθημα της τεχνολογίας της Γ Γυμνασίου. Επιλογή θέματος και Πραγματοποίηση Ερευνητικής Εργασίας από τους μαθητές Υποστηρικτικό υλικό για το μάθημα της τεχνολογίας της Γ Γυμνασίου Επιλογή θέματος και Πραγματοποίηση Ερευνητικής Εργασίας από τους μαθητές Οι μαθητές θα εξοικειωθούν με την τεχνολογική έρευνα και θα εφαρμόσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α ΓΕΛ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α ΓΕΛ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α ΓΕΛ ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!! α) ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟΝ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ β) ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΝ ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ ΓΡΑΠΤΩΣ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ γ) Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στο παρόν είναι συγκεντρωµένες όλες σχεδόν οι ερωτήσεις κλειστού τύπου που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Περιγραφική Στατιστική Με τις στατιστικές μεθόδους επιδιώκεται: - η συνοπτική αλλά πλήρης και κατατοπιστική παρουσίαση των ευρημάτων μιας

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Υ.Α /Γ2/ Εξισώσεις 2 ου Βαθµού. 3.2 Η Εξίσωση x = α. Κεφ.4 ο : Ανισώσεις 4.2 Ανισώσεις 2 ου Βαθµού

Σύµφωνα µε την Υ.Α /Γ2/ Εξισώσεις 2 ου Βαθµού. 3.2 Η Εξίσωση x = α. Κεφ.4 ο : Ανισώσεις 4.2 Ανισώσεις 2 ου Βαθµού Σύµφωνα µε την Υ.Α. 139606/Γ2/01-10-2013 Άλγεβρα Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΛ Ι. ιδακτέα ύλη Από το βιβλίο «Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων Α Γενικού Λυκείου» (έκδοση 2013) Εισαγωγικό κεφάλαιο E.2. Σύνολα Κεφ.1

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία των Επιστημών του Ανθρώπου: Στατιστική

Μεθοδολογία των Επιστημών του Ανθρώπου: Στατιστική Μεθοδολογία των Επιστημών του Ανθρώπου: Στατιστική Ενότητα 1: Βασίλης Γιαλαμάς Σχολή Επιστημών της Αγωγής Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Περιεχόμενα ενότητας Παρουσιάζονται βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Έρευνας. Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων

Τεχνικές Έρευνας. Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων Τεχνικές Έρευνας Ε. Ζέτου Ε εξάμηνο 2010-2011 Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων ΣΚΟΠΟΣ Η συγκεκριμένη εισήγηση έχει σαν σκοπό να δώσει τις απαραίτητες γνώσεις στο/στη φοιτητή/τρια για τον τρόπο διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Η παραγωγή της επιχείρησης και το κόστος

Η παραγωγή της επιχείρησης και το κόστος ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η παραγωγή της επιχείρησης και το ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις, περιβάλλοντας µε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 5. Μετασχηµατισµοί στο επίπεδο. Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Α' Λυκείου. Συµµετρία ως προς άξονα. Σύστηµα συντεταγµένων.

Σενάριο 5. Μετασχηµατισµοί στο επίπεδο. Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Α' Λυκείου. Συµµετρία ως προς άξονα. Σύστηµα συντεταγµένων. Σενάριο 5. Μετασχηµατισµοί στο επίπεδο Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Α' Λυκείου. Συµµετρία ως προς άξονα. Σύστηµα συντεταγµένων. Απόλυτη τιµή πραγµατικών αριθµών. Συµµεταβολή σηµείων. Θέµα: Στο περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες. Παραδείγµατα: Το σύνολο των φοιτητών που είναι εγγεγραµµένοι

Βασικές έννοιες. Παραδείγµατα: Το σύνολο των φοιτητών που είναι εγγεγραµµένοι Τι είναι η Στατιστική? Η ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ορίζεται σήµερα ως η επιστήµη που σχετίζεται µε τις επιστηµονικές µεθόδους συλλογής, παρουσίασης, αξιολόγησης και γενίκευσης (: εξαγωγής συµπερασµάτων) της πληροφορίας.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος A Τάξη 2 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 2 ώρες /εβδοµάδα (Θεωρία) Αθήνα, Απρίλιος 2001 ΜΑΘΗΜΑ: «Ποιοτικός Έλεγχος Υφάσµατος» Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Είδη Μεταβλητών. κλίµακα µέτρησης

Είδη Μεταβλητών. κλίµακα µέτρησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 Εισαγωγικές Έννοιες 19 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Η Μεταβλητότητα Η Στατιστική Ανάλυση Η Στατιστική και οι Εφαρµοσµένες Επιστήµες Στατιστικός Πληθυσµός και Δείγµα Το στατιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική Ι (ΨΥΧ-1202) ιάλεξη 3

Στατιστική Ι (ΨΥΧ-1202) ιάλεξη 3 (ΨΥΧ-1202) Λεωνίδας Α. Ζαμπετάκης Β.Sc., M.Env.Eng., M.Ind.Eng., D.Eng. Εmail: statisticsuoc@gmail.com ιαλέξεις: ftp://ftp.soc.uoc.gr/psycho/zampetakis/ ιάλεξη 3 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Ρέθυμνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 11 περίοδος

ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 11 περίοδος ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 11 περίοδος Παραδείγματα 30/10/2009 12:58 (01) Παραδείγματα 30/10/2009 12:59 (02) Η έρευνα είναι μια πρωτότυπη διαδικασία η οποία γίνεται με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος

ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος Στο μάθημα μας θα ασχοληθούμε, με τις πιο κάτω τεχνολογικές έρευνες. Έρευνες που διερευνούν: 1. Τις στάσεις των ανθρώπων έναντι τεχνολογικών έργων, συσκευών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Χαράλαμπος Χαραλάμπους Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Η γραφική απεικόνιση µιας κατανοµής συχνότητας µπορεί να γίνει µε δύο τρόπους, µε ιστόγραµµα και µε πολυγωνική γραµµή.

Η γραφική απεικόνιση µιας κατανοµής συχνότητας µπορεί να γίνει µε δύο τρόπους, µε ιστόγραµµα και µε πολυγωνική γραµµή. ΠΕΜΠΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ Χρησιµότητα των διαγραµµάτων Η παρουσίαση των στατιστικών στοιχείων µπορεί να γίνει όχι µόνο µε πίνακες, αλλά και µε διαγράµµατα ή γραφικές απεικονίσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας:

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Συστηματική περιγραφή και κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων. Η ψυχολογική έρευνα χρησιμοποιεί μεθόδους συστηματικής διερεύνησης για τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

Διερευνητική μάθηση We are researchers, let us do research! (Elbers and Streefland, 2000)

Διερευνητική μάθηση We are researchers, let us do research! (Elbers and Streefland, 2000) Διερευνητική μάθηση We are researchers, let us do research! (Elbers and Streefland, 2000) Πρόκειται για την έρευνα που διεξάγουν οι επιστήμονες. Είναι μια πολύπλοκη δραστηριότητα που απαιτεί ειδικό ακριβό

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήµατα σχεδίασης και παρατήρησης (για εστίαση σε συγκεκριµένες πτυχές των αλλαγών στο σχήµα).

Ερωτήµατα σχεδίασης και παρατήρησης (για εστίαση σε συγκεκριµένες πτυχές των αλλαγών στο σχήµα). τάξης είναι ένα από τα στοιχεία που το καθιστούν σηµαντικό. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη του αυτές τις παραµέτρους και να προσαρµόσει το σενάριο ανάλογα. Ιδιαίτερα όταν εφαρµόσει το σενάριο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Γιατί Ένας Manager Πρέπει να Ξέρει Στατιστική. Περιεχόμενα. Η Ανάπτυξη και Εξέλιξη της Σύγχρονης Στατιστικής

Περιεχόμενα. Γιατί Ένας Manager Πρέπει να Ξέρει Στατιστική. Περιεχόμενα. Η Ανάπτυξη και Εξέλιξη της Σύγχρονης Στατιστικής Chapter 1 Student Lecture Notes 1-1 Ανάλυση Δεδομένων και Στατιστική για Διοικήση Επιχειρήσεων [Basic Business Statistics (8 th Edition)] Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή και Συλλογή Δεδομένων Περιεχόμενα Γιατί ένας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ A ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ A ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ A ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ 1999 Σύνταξη του παρόντος: Γεώργιος Κιούσης, Σχολικός Σύµβουλος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Προφίλ του Σχολείου Αριθμός Μαθητών: 397 Αριθμός Εκπαιδευτικών: 68 Αριθμός Τμημάτων: 20 Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της σχολικής μονάδας: 1. Αστικό σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ σ. 2 Α. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ 2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ σ. 2 Α. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ 2 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ σ. 2 Α. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ 2 Β. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ 1. Γενικά Έννοιες.. 2 2. Πρακτικός Οδηγός Ανάλυσης εδοµένων.. 4 α. Οδηγός Λύσεων στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015 ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στο παρόν είναι συγκεντρωµένες όλες σχεδόν οι ερωτήσεις κλειστού τύπου που

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Κατευθύνσεις στην έρευνα των επιστημών υγείας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Έρευνα και θεωρία

Περιεχόμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Κατευθύνσεις στην έρευνα των επιστημών υγείας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Έρευνα και θεωρία Περιεχόμενα Σχετικά με τους συγγραφείς... ΧΙΙΙ Πρόλογος... XV Eισαγωγή...XVΙΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Κατευθύνσεις στην έρευνα των επιστημών υγείας Εισαγωγή... 1 Τι είναι η έρευνα;... 2 Τι είναι η έρευνα των επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηγξαθή ηνπ πξνβιήκαηνο ( Statement of the problem )

Πεξηγξαθή ηνπ πξνβιήκαηνο ( Statement of the problem ) ΔΟΜΗ -ΚΕΥΑΛΑΙΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Η ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ Τα πορίσματα και τη διαδικασία της έρευνας που εκτελούν οι μαθητές, παρουσιάζονται στο τέλος σε μορφή γραπτής εργασίας, που είναι διαρθρωμένη στα

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι χρειαζόµαστε µίνιµουµ 30 περιπτώσεις για να προβούµε σε κάποιας µορφής ανάλυσης των δεδοµένων.

Ορισµένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι χρειαζόµαστε µίνιµουµ 30 περιπτώσεις για να προβούµε σε κάποιας µορφής ανάλυσης των δεδοµένων. ειγµατοληψία Καθώς δεν είναι εφικτό να παίρνουµε δεδοµένα από ολόκληρο τον πληθυσµό που µας ενδιαφέρει, διαλέγουµε µια µικρότερη οµάδα που θεωρούµε ότι είναι αντιπροσωπευτική ολόκληρου του πληθυσµού. Τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ. Δειγματοληψία & Μετρήσεις

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ. Δειγματοληψία & Μετρήσεις ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Δειγματοληψία & Μετρήσεις Μέρη της Έρευνας Ποιο είναι το πρόβλημα? Εισαγωγή Πώς ερευνήθηκε το πρόβλημα? Μέθοδος Τι βρέθηκε? Αποτελέσματα Τι σημαίνει αυτό που βρέθηκε? -

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος της τεχνολογίας είναι η απαραίτητη για το σύγχρονο µαθητή εξοικείωση

Διαβάστε περισσότερα

3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών 3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Παρουσίαση βασισμένη στο κείμενο: «Προδιαγραφές ψηφιακής διαμόρφωσης των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Στόχοι Ο κύριος στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να αναπτύξουν πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης)

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Πανεπιστήµιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Μιχάλης Σκουµιός Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Παρατήρηση ιδασκαλίας και Μοντέλο Συγγραφής Έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις θεμάτων επαναληπτικών πανελληνίων εξετάσεων 2014 Στο μάθημα: «Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής» Γενικής Παιδείας ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΓΕ.Λ.

Λύσεις θεμάτων επαναληπτικών πανελληνίων εξετάσεων 2014 Στο μάθημα: «Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής» Γενικής Παιδείας ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΓΕ.Λ. Λύσεις των θεμάτων επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων 04, Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Ημερησίων ΓΕ.Λ. Λύσεις θεμάτων επαναληπτικών πανελληνίων εξετάσεων 04 Στο μάθημα: «Μαθηματικά και Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλευτική Σεμινάρια

Νοσηλευτική Σεμινάρια Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Νοσηλευτική Σεμινάρια Ενότητα 6: Τρόποι Συγγραφής της Μεθόδου και των Αποτελεσμάτων μιας επιστημονικής εργασίας Μαίρη Γκούβα 1 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Γ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Γ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Γ ΓΕΝΙΚΗΣ 1 ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ 1. Ένα σηµείο Α(χ, ψ) ανήκει στη γραφική παράσταση της f αν f(ψ)=χ. 2. Αν µια συνάρτηση είναι γνησίως αύξουσα σε ένα διάστηµα A,

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Ερευνας στη ΜΕ

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Ερευνας στη ΜΕ Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Ερευνας στη ΜΕ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΚΟΝΙΔΗΣ, ΔΠΘ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΤΖΕΚΑΚΗ, ΑΠΘ Α ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 201 6-2017 2 ο παραδοτέο Περιεχόμενο 1. Εισαγωγή: το θέμα και η σημασία του, η σημασία διερεύνησης του

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και Διεξαγωγή Πειραμάτων

Σχεδιασμός και Διεξαγωγή Πειραμάτων Σχεδιασμός και Διεξαγωγή Πειραμάτων Πρώτο στάδιο: λειτουργικοί ορισμοί της ανεξάρτητης και της εξαρτημένης μεταβλητής Επιλογή της ανεξάρτητης μεταβλητής Επιλέγουμε μια ανεξάρτητη μεταβλητή (ΑΜ), την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια: Χρυσάνθη Παπαθανασοπούλου

Επιµέλεια: Χρυσάνθη Παπαθανασοπούλου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Πάτρας) Διεύθυνση: Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, 263 34 ΠΑΤΡΑ Τηλ.: 2610 369051, Φαξ: 2610 396184, email: mitro@teipat.gr Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ. Τεστ 1 ο Κατανοµή Συχνοτήτων (50 βαθµοί)

ΤΕΣΤ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ. Τεστ 1 ο Κατανοµή Συχνοτήτων (50 βαθµοί) ΤΕΣΤ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ Τεστ 1 ο Κατανοµή Συχνοτήτων (50 βαθµοί) Α. Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών.(11 βαθµοί) (1:3 βαθµοί, 2-9:8 βαθµοί) 1. ίνεται ο πίνακας: Χ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία. Χριστίνα Καραμανίδου, PhD

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία. Χριστίνα Καραμανίδου, PhD Εγκυρότητα και Αξιοπιστία Χριστίνα Καραμανίδου, PhD Η έννοια της εγκυρότητας Η εγκυρότητα της έρευνας είναι το βασικό κριτήριο με βάση το οποίο θα ληφθεί η απόφαση για αξιοποίηση ή όχι των ευρημάτων. Η

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή,, αποθήκευση, ανανέωση και παρουσίαση στατιστικών δεδοµένων

Συλλογή,, αποθήκευση, ανανέωση και παρουσίαση στατιστικών δεδοµένων Συλλογή,, αποθήκευση, ανανέωση και παρουσίαση στατιστικών δεδοµένων 1. Αναζήτηση των κατάλληλων δεδοµένων. 2. Έλεγχος µεταβλητών και κωδικών για συµβατότητα. 3. Αποθήκευση σε ηλεκτρονική µορφή (αρχεία

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Γ Γυμνασίου Σημειώσεις

Τεχνολογία Γ Γυμνασίου Σημειώσεις Τεχνολογία Γ Γυμνασίου Σημειώσεις Σχολικό Έτος 2016-2017 4ο Γυμνάσιο «Γιάννης Ρίτσος» Ρετσινάς Σωτήριος ΠΕ 1703 Ηλεκτρολόγος ΑΣΕΤΕΜ Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 Εισαγωγή... 3 1 Η μέθοδος «έρευνα και πειραματισμός»...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ»

ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6: «ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ» Ανδρέας Κυθραιώτης, ΕΔΕ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΚΕ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Σάββατο, 25

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί Η επιτυχία των επιχειρήσεων βασίζεται στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών για: - Ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα - Ποιοτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Εισαγωγή Στο Κεφάλαιο 8 υπολογίζονται και συγκρίνονται τα ποσοστά επιλογής του µαθήµατος στους ετήσιους πληθυσµούς, ανά φύλο και κατεύθυνση. Υπολογίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. 1) Παράδειγµα κριτηρίου ερωτήσεων κλειστού τύπου - ανοικτού τύπου (εξέταση στο µάθηµα της ηµέρας)

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. 1) Παράδειγµα κριτηρίου ερωτήσεων κλειστού τύπου - ανοικτού τύπου (εξέταση στο µάθηµα της ηµέρας) ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1) Παράδειγµα κριτηρίου ερωτήσεων κλειστού τύπου - ανοικτού τύπου (εξέταση στο µάθηµα της ηµέρας) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΑΞΗ:... ΤΜΗΜΑ:... ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πολύγωνο αθροιστικών σχετικών συχνοτήτων και διάµεσος µιας τυχαίας µεταβλητής ρ. Παναγιώτης Λ. Θεοδωρόπουλος πρώην Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ03 e-mail@p-theodoropoulos.gr Πρόλογος Στην εργασία αυτή αναλύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Έρευνα αγοράς θεωρείται κάθε οργανωμένη προσπάθεια συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης πληροφοριών σχετικών με την αγορά που δραστηριοποιείται μια επιχείρηση. Αυτές οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

12/11/16. Τι είναι «ερευνητικό πρόβλημα» 1/2. Τι είναι «ερευνητικό πρόβλημα» 2/2

12/11/16. Τι είναι «ερευνητικό πρόβλημα» 1/2. Τι είναι «ερευνητικό πρόβλημα» 2/2 Τι είναι «ερευνητικό πρόβλημα» 1/2... είναι ένα εκπαιδευτικό θέμα ή ζήτημα που ένας ερευνητής παρουσιάζει και αιτιολογεί σε μία έρευνητική μελέτη θέμα πρόβλημα σκοπός - ερωτήματα Τι είναι «ερευνητικό πρόβλημα»

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Β Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 6 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 ΜΑΘΗΜΑ: «Τεχνολογία Παραγωγής Ενδυµάτων» Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Σύνδεση της εμπειρίας των μαθητών με το διδακτικό αντικείμενο

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Σύνδεση της εμπειρίας των μαθητών με το διδακτικό αντικείμενο 1 ΠΕΚ ΠΑΤΡΩΝ Α' ΦΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 2010-2011 ΕΚΠ/ΚΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ ΔΙΠΛ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π., Msc Υ/ΝΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποίηση στρατηγικών διδασκαλίας ανάλογα με το περιεχόμενο στα μαθήματα των φυσικών επιστημών

Διαφοροποίηση στρατηγικών διδασκαλίας ανάλογα με το περιεχόμενο στα μαθήματα των φυσικών επιστημών Διαφοροποίηση στρατηγικών διδασκαλίας ανάλογα με το περιεχόμενο στα μαθήματα των φυσικών επιστημών Κων/νος Στεφανίδης Σχολικός Σύμβουλος Πειραιά kstef2001@yahoo.gr Νικόλαος Στεφανίδης Φοιτητής ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΆΣΚΗΣΗ 1 Η διάμεσος τιμή της ηλικίας των Ελλήνων το 1990 ήταν 30 έτη. Το 2001, η διάμεσος τιμή ήταν 33,1 (Πηγή:Ε.Σ.Υ.Ε.).

ΆΣΚΗΣΗ 1 Η διάμεσος τιμή της ηλικίας των Ελλήνων το 1990 ήταν 30 έτη. Το 2001, η διάμεσος τιμή ήταν 33,1 (Πηγή:Ε.Σ.Υ.Ε.). ΛΥΜΕΝΕΣ ΣΚΗΣΕΙΣ ΆΣΚΗΣΗ 1 Η διάμεσος τιμή της ηλικίας των Ελλήνων το 1990 ήταν 30 έτη. Το 2001, η διάμεσος τιμή ήταν 33,1 (Πηγή:Ε.Σ.Υ.Ε.). a. Τι μπορεί να συνέβη όταν η διάμεσος αυξήθηκε; Το γεγονός ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ. Διάλεξη 8 Εφαρμογές της στατιστικής στην έρευνα - Ι. Υπεύθυνος Καθηγητής Χατζηγεωργιάδης Αντώνης

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ. Διάλεξη 8 Εφαρμογές της στατιστικής στην έρευνα - Ι. Υπεύθυνος Καθηγητής Χατζηγεωργιάδης Αντώνης ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Διάλεξη 8 Εφαρμογές της στατιστικής στην έρευνα - Ι Υπεύθυνος Καθηγητής Χατζηγεωργιάδης Αντώνης 1 Μέρη της Έρευνας Περιγραφική στατιστική Πολυδιάστατη στατιστική Σχέσεις μεταξύ μεταβλητών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Η συλλογή των στατιστικών δεδοµένων αποτελεί σηµαντικό στάδιο κάθε Στατιστικής έρευνας. Απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, διότι,

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Τούρλος, ΠΕ 17 Ηλεκτρολόγος, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Τεχνολογίας (ΠΕΚΑΤΕ)

Γιάννης Τούρλος, ΠΕ 17 Ηλεκτρολόγος, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Τεχνολογίας (ΠΕΚΑΤΕ) Γιάννης Τούρλος, ΠΕ 17 Ηλεκτρολόγος, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Τεχνολογίας (ΠΕΚΑΤΕ) 1 Να μπορεί ο μαθητής να εφαρμόζει τον επιστημονικό τρόπο έρευνας. Να κατακτήσει αυτή την ικανότητα συμμετέχοντας

Διαβάστε περισσότερα

1= <2 Ώρες, 2=2-4 Ώρες, 3=4-6 Ώρες, 4=6-8 Ώρες, 5= >8 Ώρες

1= <2 Ώρες, 2=2-4 Ώρες, 3=4-6 Ώρες, 4=6-8 Ώρες, 5= >8 Ώρες ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ X2011-2012 Ονοµασία Μαθήµατος: Υπεύθυνος ιδάσκων (ονοµατεπώνυµο): Ηµεροµηνία και Ώρα: Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό: Βαθµολογική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9. Έλεγχοι υποθέσεων

Κεφάλαιο 9. Έλεγχοι υποθέσεων Κεφάλαιο 9 Έλεγχοι υποθέσεων 9.1 Εισαγωγή Όταν παίρνουμε ένα ή περισσότερα τυχαία δείγμα από κανονικούς πληθυσμούς έχουμε τη δυνατότητα να υπολογίζουμε στατιστικά, όπως μέσους όρους, δειγματικές διασπορές

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού

Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού 3 ο Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014 ΟΔ 034 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Διδασκαλία: κάθε Δευτέρα 10:00-13:00 Ώρες διδασκαλίας (3)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Υ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 2o ΜΑΘΗΜΑ Ι ΑΣΚΩΝ: ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Email: gvasil@math.auth.gr Ιστοσελίδες Μαθήματος: users.auth.gr/gvasil

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική υπόθεση. Η ερευνητική υπόθεση αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη πρόβλεψη σχετικά με τη σχέση ανάμεσα σε δύο ή περισσότερες μεταβλητές.

Ερευνητική υπόθεση. Η ερευνητική υπόθεση αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη πρόβλεψη σχετικά με τη σχέση ανάμεσα σε δύο ή περισσότερες μεταβλητές. Ερευνητική υπόθεση Η ερευνητική υπόθεση αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη πρόβλεψη σχετικά με τη σχέση ανάμεσα σε δύο ή περισσότερες μεταβλητές. Στα πειραματικά ερευνητικά σχέδια, η ερευνητική υπόθεση αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Α. Έστω δύο σύνολα Α και Β. Ποιά διαδικασία ονομάζεται συνάρτηση με πεδίο ορισμού το Α και πεδίο τιμών το Β;

Α. Έστω δύο σύνολα Α και Β. Ποιά διαδικασία ονομάζεται συνάρτηση με πεδίο ορισμού το Α και πεδίο τιμών το Β; σελ 1 από 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο Α. Έστω δύο σύνολα Α και Β. Ποιά διαδικασία ονομάζεται συνάρτηση με πεδίο ορισμού το Α και πεδίο τιμών το Β; 1. Σ-Λ Η σχέση με:, είναι συνάρτηση. 2. Σ-Λ Η σχέση είναι συνάρτηση.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος A Τάξη 2 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 2 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 ΜΑΘΗΜΑ: «Ποιοτικός Έλεγχος Υφάσµατος» Εργαστήριο Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλευτική Σεμινάρια

Νοσηλευτική Σεμινάρια Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Νοσηλευτική Σεμινάρια Ενότητα 5: Τρόποι συγγραφής των Λέξεων ευρετηριασμού και του Εισαγωγικού μέρους μιας επιστημονικής εργασίας Μαίρη Γκούβα

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

1 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 1 ο Κ Ε Φ Α Α Ι Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΟΙ Α. ΕΡΩΤΗΕΙ ΚΕΙΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε (σωστό) ή µε (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις. 1. Κάθε σύνολο ανθρώπων

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: Βάρος και Όγκος: δύο ασύνδετες έννοιες; Θέματα: Βάρος και Όγκος. Ηλικία: μαθητές 7-9 χρονών. Χρόνος:6-7 μαθήματα των 45 λεπτών.

Τίτλος: Βάρος και Όγκος: δύο ασύνδετες έννοιες; Θέματα: Βάρος και Όγκος. Ηλικία: μαθητές 7-9 χρονών. Χρόνος:6-7 μαθήματα των 45 λεπτών. Τίτλος: Βάρος και Όγκος: δύο ασύνδετες έννοιες; Θέματα: Βάρος και Όγκος Χρόνος:6-7 μαθήματα των 45 λεπτών Ηλικία: μαθητές 7-9 χρονών Διαφοροποίηση: Χαρισματικοί μαθητές: Θέματα που προωθούν τη δημιουργικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφική Ανάλυση ποσοτικών μεταβλητών

Περιγραφική Ανάλυση ποσοτικών μεταβλητών Περιγραφική Ανάλυση ποσοτικών μεταβλητών Στο data file Worldsales.sav (αρχείο υποθετικών πωλήσεων ανά ήπειρο και προϊόν) Analyze Descriptive Statistics Frequencies Επιλογή μεταβλητής Revenue Πατάμε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Ενότητα 2: Παλινδρόμηση. Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Ενότητα 2: Παλινδρόμηση. Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ενότητα 2: Παλινδρόμηση. Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-6 και

Διαβάστε περισσότερα

Το σενάριο προτείνεται να διεξαχθεί με τη χρήση του Cabri Geometry II.

Το σενάριο προτείνεται να διεξαχθεί με τη χρήση του Cabri Geometry II. 9.2.3 Σενάριο 6. Συμμεταβολές στο ισοσκελές τρίγωνο Γνωστική περιοχή: Γεωμετρία Β Λυκείου. Συμμεταβολή μεγεθών. Εμβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστημα συντεταγμένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

Βιοστατιστική ΒΙΟ-309

Βιοστατιστική ΒΙΟ-309 Βιοστατιστική ΒΙΟ-309 Χειμερινό Εξάμηνο Ακαδ. Έτος 2015-2016 Ντίνα Λύκα lika@biology.uoc.gr 1. Εισαγωγή Εισαγωγικές έννοιες Μεταβλητότητα : ύπαρξη διαφορών μεταξύ ομοειδών μετρήσεων Μεταβλητή: ένα χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ- ρ. Σ.Πατσιοµίτου

ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ- ρ. Σ.Πατσιοµίτου ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ- ρ. Σ.Πατσιοµίτου Στατιστική είναι ο κλάδος των Μαθηµατικών που εµβαθύνει σε µεθόδους συλλογής δεδοµένων, οργάνωσης, παρουσίασης των δεδοµένων και εξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ETY 705 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΛΙΚΩΝ VI

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συµπληρώνεται µε ευθύνη του κάθε διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαµηνιαία προ-ή και µετά-πτυχιακά µαθήµατα Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Η δειγματοληψία Ι. (Από Saunders, Lewis & Thornhill 2009)

Η δειγματοληψία Ι. (Από Saunders, Lewis & Thornhill 2009) Η δειγματοληψία Ι (Από Saunders, Lewis & Thornhill 2009) Η δειγματοληψία ΙΙ Η δειγματοληψία ΙΙΙ (Από Saunders, Lewis & Thornhill 2009) Ο πειραματισμός Εισαγωγή - Θέματα κατάλληλα για πειράματα Τα πειράματα

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Γ' Γυµνασίου: Παραλληλία πλευρών, αναλογίες γεωµετρικών µεγεθών, οµοιότητα

Γεωµετρία Γ' Γυµνασίου: Παραλληλία πλευρών, αναλογίες γεωµετρικών µεγεθών, οµοιότητα Σενάριο 3. Τα µέσα των πλευρών τριγώνου Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Γ' Γυµνασίου: Παραλληλία πλευρών, αναλογίες γεωµετρικών µεγεθών, οµοιότητα τριγώνων, τριγωνοµετρικοί αριθµοί περίµετρος και εµβαδόν.

Διαβάστε περισσότερα