Συναθροιστική Ζήτηση, Συναθροιστική Προσφορά και η Λειτουργία του Κλασικού Υποδείγματος - Βασικές Υποθέσεις Κεϋνσιανού Υποδείγματος: (1) Οι τιμές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συναθροιστική Ζήτηση, Συναθροιστική Προσφορά και η Λειτουργία του Κλασικού Υποδείγματος - Βασικές Υποθέσεις Κεϋνσιανού Υποδείγματος: (1) Οι τιμές"

Transcript

1 Συναθροιστική Ζήτηση, Συναθροιστική Προσφορά και η Λειτουργία του Κλασικού Υποδείγματος - Βασικές Υποθέσεις Κεϋνσιανού Υποδείγματος: (1) Οι τιμές παραμένουν σταθερές. (2) Η οικονομία έχει πλεονάζοντες πόρους (υπάρχει ακούσια ανεργία και ακούσια πλεονάζουσα παραγωγική δυναμικότητα) => Οι επιχειρήσεις προσφέρουν οποιαδήποτε ποσότητα αγαθών ζητηθεί (η προσφορά προσδιορίζεται από τη ζήτηση). - Αλλά: Οι τιμές δε μένουν για πάντα σταθερές και η οικονομία έχει περιορισμένους πόρους => Απαιτείται: (i) Ανάλυση των μεταβολών των τιμών και (ii) Ανάλυση της συνολικής προσφοράς (εξέταση συμπεριφοράς της επιχείρησης). - Βασική Υπόθεση Κλασικού Υποδείγματος: Πλήρης ευκαμψία τιμών και μισθών => Οι επιχειρήσεις παράγουν πάντα το προϊόν πλήρους απασχόλησης (δυνητικό προϊόν). 1

2 - Στο κλασικό υπόδειγμα, η χαλαρή δημοσιονομική και νομισματική πολιτική αυξάνουν το επίπεδο των τιμών, ενώ το εισόδημα και η απασχόληση παραμένουν αμετάβλητα στο επίπεδο της πλήρους απασχόλησης. - Κεϋνσιανό υπόδειγμα: Καλύτερη περιγραφή βραχυχρόνιας περιόδου (οι τιμές είναι σταθερές, δηλαδή δεν έχουν προσαρμοστεί ακόμα στις διαταραχές της ζήτησης και της προσφοράς). - Κλασικό Υπόδειγμα: Καλύτερη περιγραφή μακροχρόνιας περιόδου (οι τιμές είναι εύκαμπτες, δηλαδή έχουν προσαρμοστεί πλήρως στις διαταραχές της ζήτησης και της προσφοράς). - Υπόδειγμα Συναθροιστικής Ζήτησης και Προσφοράς: Αλληλεπίδραση τριών αγορών (αγαθών, χρήματος και εργασίας). Συναθροιστική Ζήτηση: Αλληλεπίδραση αγοράς αγαθών και χρήματος. Συναθροιστική Προσφορά: Αλληλεπίδραση αγοράς αγαθών και εργασίας. 2

3 Η Καμπύλη Συναθροιστικής Ζήτησης και το Επίπεδο των Τιμών - Γενικό Επίπεδο Τιμών (P): Η μέση τιμή των αγαθών στην οικονομία (συνήθως προσεγγίζεται από τον CPI). -H πραγματική προσφορά χρήματος (Μ/P) δείχνει την ποσότητα αγαθών που μπορούν να αγοραστούν με την ονομαστική προσφορά χρήματος. - Η καμπύλη συναθροιστικής ζήτησης (MDS) δείχνει τη σχέση ανάμεσα στη συνολική ζητούμενη ποσότητα αγαθών και το επίπεδο των τιμών. - Η MDS παριστάνει τους διάφορους συνδυασμούς τιμών (P) και εισοδήματος (Υ) για τους οποίους η σχεδιασμένη δαπάνη ισούται με το παραγόμενο προϊόν και το επιτόκιο διαμορφώνεται στο επίπεδο που απαιτείται ώστε η αγορά χρήματος να βρίσκεται σε ισορροπία. - Η MDS ενσωματώνει δύο συνθήκες: Ισορροπία στην αγορά αγαθών 3 και ισορροπία στην αγορά χρήματος.

4 Εξαγωγή Καμπύλης Συναθροιστικής Ζήτησης (i) Διαγραμματική Εξαγωγή Καμπύλης Συναθροιστικής Ζήτησης r LM 0 (M/P 0 ) r 0 r 1 E 0 E 1 LM 1 (M/P 1 ) 0 P Y 0 Y 1 IS Y P 0 P1 E 0 E 1 0 Y 0 Y 1 MDS MDS Y 4

5 - Για P=P0 => Πραγματική προσφορά χρήματος: (M/P0) => η LM βρίσκεται στη θέση LM0 => Ισορροπία (Σημείο τομής IS, LM0): Υ=Υ0 (Σημείο Ε0). Το σημείο Ε0 (Υ0,P0) ανήκει στην καμπύλη MDS. - Για P=P1<P0 => Πραγματική προσφορά χρήματος: (M/P1)>(M/P0) => η LM0 μετατοπίζεται δεξιά στη θέση LM1 => Ισορροπία: Υ=Υ1 (Σημείο Ε1) Το σημείο Ε1 (Υ1,P1) ανήκει επίσης στην καμπύλη MDS. - Επαναλαμβάνουμε αυτή τη διαδικασία για όλα τα δυνατά επίπεδα τιμών => Ενώνουμε όλα τα σημεία-συνδυασμούς ισορροπίας (Ε0, Ε1, ) για τα οποία οι αγορές αγαθών και χρήματος βρίσκονται ταυτόχρονα σε ισορροπία => Λαμβάνουμε την καμπύλη MDS στο κάτω διάγραμμα. 5

6 (ii) Αλγεβρική Εξαγωγή Καμπύλης Συναθροιστικής Ζήτησης 1. Εξάγουμε τη συνάρτηση IS: C = a+ βy d I = I dr, 0 _ G = G, T = T, B= B _ a+ β ( B T) + I + G 1 β Y d d (Ισορροπία στην αγορά αγαθών) 0 r = (IS) 2. Εξάγουμε τη συνάρτηση LM (για απροσδιόριστο επίπεδο τιμών P): k 1 M ( M / P) d = ky qr r = Y (LM) q q P M, P (Ισορροπία στην αγορά χρήματος) 3. Συνδυάζουμε τις (IS), (LM) και υπολογίζουμε τη ζητούμενη ποσότητα (Y) ως συνάρτηση του επιπέδου των τιμών (P): _ 1 dm Y = a+ β ( B T) + I0 + G+ (MDS) 1 β + ( kd / q) q P 6

7 P 0 _ a+ β ( B T) + I0 + G 1 β + kd / q MDS MDS Y - Η κλίση της καμπύλης MDS είναι αρνητική, διότι: P => (M/P) => r => I, C => AD => Y - Η πραγματική προσφορά χρήματος είναι η μεταβλητή που συνδέει τη συνολική ζήτηση αγαθών με το επίπεδο των τιμών. 7

8 Μετατοπίσεις της Καμπύλης Συναθροιστικής Ζήτησης - Η μεταβολή του επιπέδου των τιμών προκαλεί μετακίνηση κατά μήκος της ίδιας καμπύλης MDS. - Κάθε παράγοντας (εξωγενής διαταραχή) που μετατοπίζει προς τα δεξιά την καμπύλη IS μετατοπίζει επίσης προς τα δεξιά (πάνω) την καμπύλη MDS. (π.χ.: Αύξηση των δημόσιων δαπανών, μείωση της φορολογίας, αύξηση των (αυτόνομων) μεταβιβαστικών πληρωμών, αύξηση του αναμενόμενου μελλοντικού εισοδήματος ή του πλούτου των νοικοκυριών, αύξηση των αναμενόμενων μελλοντικών κερδών από επενδύσεις κ.λπ. => Αύξηση της ζήτησης αγαθών για κάθε επίπεδο τιμών => Μετατόπιση MDS προς τα δεξιά σε MDS.) - Η αύξηση της ονομαστικής προσφοράς χρήματος (ηοποία μετατοπίζει την καμπύλη LM προς τα δεξιά) μετατοπίζει επίσης προς τα δεξιά την MDS (διότι: αυξάνει τη ζήτηση αγαθών για κάθε 8 επίπεδο τιμών).

9 - Ερώτηση: Ποιος από τους συνδυασμούς τιμών-εισοδήματος επί της MDS θα ισχύει σε ισορροπία; - Απάντηση: Το επίπεδο ισορροπίας τιμών και εισοδήματος προσδιορίζεται από το σημείο τομής μεταξύ των καμπυλών συναθροιστικής ζήτησης και συναθροιστικής προσφοράς (δηλαδή η συνολική ζήτηση πρέπει να είναι ίση με τη συνολική προσφορά σε ισορροπία). => Άρα, πρέπει να εξετάσουμε την πλευρά της συνολικής προσφοράς (τη συμπεριφορά των επιχειρήσεων, δηλαδή την ποσότητα προϊόντος που επιθυμούν να προσφέρουν οι επιχειρήσεις σε κάθε επίπεδο τιμών ώστε να μεγιστοποιούν τα κέρδη τους). 9

10 Συναθροιστική Προσφορά - Η καμπύλη συναθροιστικής προσφοράς δείχνει το προϊόν που επιθυμούν να προσφέρουν οι επιχειρήσεις σε κάθε επίπεδο τιμών. (1) Η Καμπύλη Συναθροιστικής Προσφοράς και η Ισορροπία στο Κεϋνσιανό Υπόδειγμα - Στο κεϋνσιανό υπόδειγμα (δηλ. στη βραχυχρόνια περίοδο), οι τιμές παραμένουν σταθερές ( P = P ) και η οικονομία έχει πλεονάζοντες πόρους. => Οι επιχειρήσεις παράγουν και προσφέρουν οποιαδήποτε ποσότητα αγαθών ζητηθεί στο σταθερό επίπεδο τιμών. => Η κεϋνσιανή (βραχυχρόνια) καμπύλη συναθροιστικής προσφοράς είναι μια οριζόντια γραμμή στο ύψος του σταθερού επιπέδου τιμών: P = P (SRAS) 10

11 (i) Διαγραμματική Απεικόνιση Ισορροπίας στο Κεϋνσιανό Υπόδειγμα - Η ισορροπία στο κεϋνσιανό υπόδειγμα (βραχυχρόνια ισορροπία) προσδιορίζεται από το σημείο τομής μεταξύ της καμπύλης συναθροιστικής ζήτησης MDS και της κεϋνσιανής (βραχυχρόνιας) καμπύλης συναθροιστικής προσφοράς SRAS. P P E SRAS P Ισορροπία: Σημείο Ε (Υ*, ) r Y* MDS Y P = P LM ( ) r* E IS Y 11

12 - Παρατηρήστε ότι η ίδια ισορροπία μπορεί να υπολογιστεί χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα IS-LM. => To υπόδειγμα Συναθροιστικής Ζήτησης Συναθροιστικής Προσφοράς είναι ισοδύναμο με το υπόδειγμα IS-LM. - Το υπόδειγμα IS-LM είναι πιο χρήσιμο όταν εξετάζονται οι επιπτώσεις διάφορων διαταραχών στο επιτόκιο και στις μεταβλητές (π.χ. Ι, C, S) που εξαρτώνται από το επιτόκιο. - Το υπόδειγμα συναθροιστικής ζήτησης-προσφοράς είναι πιο χρήσιμο όταν εξετάζονται ζητήματα που συνδέονται με το επίπεδο των τιμών και τον πληθωρισμό (π.χ. σχέση μεταξύ πληθωρισμού και ανεργίας). 12

13 (ii) Αλγεβρικός Υπολογισμός Ισορροπίας στο Κεϋνσιανό Υπόδειγμα 1 ος Τρόπος: Χρησιμοποιούμε το υπόδειγμα IS-LM. 1. Εξάγουμε τις συναρτήσεις IS και LM (με δεδομένο το επίπεδο τιμών P ). 2. Συνδυάζουμε τις συναρτήσεις ΙS, LM και υπολογίζουμε το εισόδημα ισορροπίας Υ*. 3. Αντικαθιστούμε το Y* είτε στην IS είτε στην LM και υπολογίζουμε το επιτόκιο ισορροπίας r*. Στη συνέχεια, υπολογίζουμε τις υπόλοιπες μεταβλητές του υποδείγματος (C, S, I ). => Ισορροπία: Σημείο Ε (Υ*, P, r*). 13

14 2 ος Τρόπος: Χρησιμοποιούμε το υπόδειγμα Συναθροιστικής Ζήτησης Προσφοράς. 1. Εξάγουμε τη συνάρτηση Συναθροιστικής Ζήτησης MDS (με απροσδιόριστο επίπεδο τιμών P βλέπε σελ. 6). _ 1 dm Y = a+ β ( B T) + I0 + G+ (MDS) 1 β + ( kd / q) q P 2. Γράφουμε την κεϋνσιανή (βραχυχρόνια) συνάρτηση συναθροιστικής προσφοράς SRAS: P= P (SRAS) 3. Συνδυάζουμε τις MDS, SRAS και υπολογίζουμε το εισόδημα ισορροπίας Υ*: _ 1 dm Y* = a+ β ( B T) + I0 + G+ 1 β + ( kd / q) q P 4. Αντικαθιστούμε τα Y*, P είτε στην IS είτε στην LM και υπολογίζουμε το επιτόκιο ισορροπίας r*. Στη συνέχεια, υπολογίζουμε τις υπόλοιπες μεταβλητές του υποδείγματος (C, S, I ). 14

15 (2) Η Καμπύλη Συναθροιστικής Προσφοράς και η Ισορροπία στο Κλασικό Υπόδειγμα - Βασικές Υποθέσεις Κλασικού Υποδείγματος: (i) Πλήρης Ευκαμψία Τιμών και Μισθών (ii) Η οικονομία δεν έχει απεριόριστους πόρους Η συνολική προσφορά δεν προσαρμόζεται παθητικά στη ζήτηση, δηλαδή οι επιχειρήσεις δεν παράγουν παθητικά οποιαδήποτε ποσότητα αγαθών ζητηθεί. Εξέταση συμπεριφοράς των επιχειρήσεων: Κάθε επιχείρηση παράγει και προσφέρει εκείνη την ποσότητα προϊόντος που μεγιστοποιεί τα κέρδη της. - Η παραγόμενη ποσότητα προϊόντος εξαρτάται από την ποσότητα εισροών (εργασίας, κεφαλαίου) που χρησιμοποιεί η επιχείρηση. Η ανάλυση της συνολικής προσφοράς προϋποθέτει την εξέταση (i) της συνάρτησης παραγωγής και (ii) της αγοράς εργασίας. 15

16 Η Συνάρτηση Παραγωγής - Η συνάρτηση παραγωγής δείχνει τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην παραγόμενη ποσότητα προϊόντος (Υ) και τη χρησιμοποιούμενη ποσότητα παραγωγικών συντελεστών: Υ = F(K,L), όπου Κ: η ποσότητα κεφαλαίου (μηχανήματα, κτίρια, έκταση γης) που χρησιμοποιείται στην παραγωγή. L: η χρησιμοποιούμενη ποσότητα εργασίας. - Υποθέτουμε ένα σταθερό απόθεμα κεφαλαίου ( ), οπότε η συνάρτηση παραγωγής γράφεται: Y = F( K, L) = f( L) -To οριακό προϊόν της εργασίας (MPL) είναι η πρόσθετη ποσότητα προϊόντος που παράγεται όταν η χρησιμοποιούμενη ποσότητα εργασίας αυξάνεται κατά μία μονάδα: ΔY dy MPL = = = f ( L) 16 ΔL dl K = K

17 Βασικές Υποθέσεις (1) Το οριακό προϊόν της εργασίας είναι θετικό: dy = MPL = f ( L) > 0 dl (2) Το οριακό προϊόν της εργασίας είναι φθίνον: 2 dy dmpl ( ) = = f ( L) < 0 2 dl dl - Όσο αυξάνεται ο αριθμός των απασχολούμενων εργατών, η παραγόμενη ποσότητα προϊόντος αυξάνεται αλλά με φθίνοντα ρυθμό. - Η κλίση της συνάρτησης παραγωγής είναι θετική αλλά φθίνουσα. Y Y = f (L) L1 > L0 => MPL1 < MPL0 0 L 0 L 1 L 17

18 Η Αγορά Εργασίας (Καθορισμός του Επιπέδου Απασχόλησης και του Πραγματικού Μισθού) - Ο πραγματικός μισθός (w/p) είναι ο λόγος του ονομαστικού μισθού (w) προς το επίπεδο των τιμών. (I) H Ζήτηση Εργασίας - Η επιχείρηση ζητάει εκείνη την ποσότητα εργασίας που μεγιστοποιεί τα κέρδη της. Το κόστος από την απασχόληση ενός επιπλέον εργάτη (οριακό κόστος) είναι ο ονομαστικός μισθός: w. To όφελος από την απασχόληση ενός επιπλέον εργάτη (οριακό όφελος) είναι η αξία του πρόσθετου παραγόμενου προϊόντος: P MPL (Marginal Revenue Product of Labor ή MRPL). 18

19 MPL (w/p) w/p A (w/p) w/p L 1 L 0 L 2 MPL L - ΑνηαπασχόλησηείναιL1 < L0, τότε: w/p < MPL, δηλ. w < P MPL To οριακό όφελος από την απασχόληση ενός επιπλέον εργάτη είναι μεγαλύτερο από το οριακό κόστος. Η επιχείρηση αυξάνει την απασχόληση (γιανααυξήσειτακέρδη της). 19

20 - ΑνηαπασχόλησηείναιL2>L0, τότε: w/p > MPL, δηλ. w > P MPL To οριακό όφελος από την απασχόληση ενός επιπλέον εργάτη είναι μικρότερο από το οριακό κόστος. Η επιχείρηση μειώνει την απασχόληση (για να αποφύγει τη ζημιά από την πρόσληψη ενός επιπλέον εργάτη). - Άρα: Η επιχείρηση μεγιστοποιεί τα κέρδη της επιλέγοντας εκείνο το επίπεδο απασχόλησης (L0) όπου το οριακό προϊόν της εργασίας είναι ίσο με τον πραγματικό μισθό: MPL = w / P (Συνθήκη Μεγιστοποίησης των Κερδών) - Αν ο πραγματικός μισθός αυξηθεί από (w/p) σε (w/p), τότε η ποσότητα εργασίας που μεγιστοποιεί τα κέρδη της επιχείρησης μειώνεται σε L0. => Ηαύξηση(μείωση) τουπραγματικούμισθούμειώνει(αυξάνει) τη ζητούμενη ποσότητα εργασίας εκ μέρους της επιχείρησης. 20

21 - Η συνάρτηση ζήτησης εργασίας δείχνει την ποσότητα εργασίας που ζητάνε οι επιχειρήσεις σε κάθε επίπεδο πραγματικού μισθού: dld LD = LD( w/ p), με < 0 dw ( / p) w/p 0 LD(w/p) L -H καμπύλη ζήτησης εργασίας έχει αρνητική κλίση. 21

22 Μετατοπίσεις της Καμπύλης Ζήτησης Εργασίας - Η μεταβολή του πραγματικού μισθού προκαλεί μετακίνηση κατά μήκοςτηςίδιαςκαμπύληςζήτησηςεργασίας. - Η βελτίωση της τεχνολογίας παραγωγής (θετική διαταραχή της προσφοράς beneficial supply shock) μετατοπίζει την καμπύλη ζήτησης εργασίας LD προς τα δεξιά. Εξήγηση: Βελτίωση Τεχνολογίας => Αύξηση MPL σε κάθε επίπεδο απασχόλησης => Μετατόπιση καμπύλης MPL προς τα δεξιά (στο διάγραμμα της σελ. 19) => Αύξηση ζητούμενης ποσότητας εργασίας σε κάθε επίπεδο πραγματικού μισθού => Μετατόπιση καμπύλης LD προς τα δεξιά. - Η αύξηση του αποθέματος κεφαλαίου ( K ) μετατοπίζει την καμπύλη ζήτησης εργασίας LD προς τα δεξιά. Εξήγηση: K => Αύξηση MPL σε κάθε επίπεδο απασχόλησης. 22

23 (II) H Προσφορά Εργασίας -Τα άτομα προσφέρουν εκείνη την ποσότητα εργασίας που μεγιστοποιεί τη χρησιμότητά τους. Το κόστος από την προσφορά μιας επιπλέον μονάδας εργασίας (οριακό κόστος) είναι η απώλεια ελεύθερου χρόνου (ανάπαυσης). To όφελος από την προσφορά μιας επιπλέον μονάδας εργασίας (οριακό όφελος) είναι ο πραγματικός μισθός που εισπράττει. - Όσο αυξάνεται ο πραγματικός μισθός, τόσο μεγαλύτερο είναι το οριακό όφελος από την προσφορά επιπλέον εργασίας (μεγαλύτερο κόστος ευκαιρίας του ελεύθερου χρόνου) => τα άτομα τείνουν να υποκαταστήσουν ελεύθερο χρόνο με εργασία (αποτέλεσμα υποκατάστασης) => η προσφορά εργασίας αυξάνεται. Ηαύξηση(μείωση) τουπραγματικούμισθούμειώνει(αυξάνει) την προσφορά εργασίας εκ μέρους των ατόμων. 23

24 - Η συνάρτηση προσφοράς εργασίας δείχνει την ποσότητα εργασίας που είναι διατεθειμένα να προσφέρουν τα άτομα (ή: τον αριθμό των ατόμων που είναι διατεθειμένα να αποδεχτούν μια θέση εργασίας) σε κάθε επίπεδο πραγματικού μισθού: dls LS = LS( w/ p), με > 0 dw ( / p) LS(w/p) LF 0 L 24

25 Αποτέλεσμα Υποκατάστασης και Αποτέλεσμα Εισοδήματος (i) Αποτέλεσμα υποκατάστασης: Η αύξηση του πραγματικού μισθού αυξάνει το όφελος των ατόμων (σε όρους πρόσθετου εισοδήματος) από την προσφορά επιπλέον εργασίας => Τα άτομα τείνουν να προσφέρουν περισσότερη εργασία (υποκαθιστούν ελεύθερο χρόνο με εργασία). (ii) Αποτέλεσμα Εισοδήματος: Η αύξηση του πραγματικού μισθού αυξάνει την αγοραστική δύναμη των ατόμων. => Τα άτομα μπορούν να αγοράσουν την ίδια ποσότητα αγαθών με λιγότερες ώρες εργασίας. => Τα άτομα τείνουν να προσφέρουν λιγότερη εργασία (αυξάνουν τον ελεύθερο χρόνο ανάπαυσης). - Τα δύο αποτελέσματα λειτουργούν προς αντίθετες κατευθύνσεις. - Εδώ, υποθέτουμε ότι υπερισχύει το αποτέλεσμα υποκατάστασης => Η καμπύλη προσφοράς εργασίας LS έχει θετική κλίση. 25

26 -Hκαμπύλη εργατικού δυναμικού LF δείχνει τον αριθμό των ατόμων που είναι ενταγμένα στο εργατικό δυναμικό σε κάθε επίπεδο πραγματικού μισθού. - Το εργατικό δυναμικό περιλαμβάνει τους απασχολούμενους και τους εγγεγραμμένους ανέργους. - ΗκαμπύληLF έχει θετική κλίση (όσο αυξάνεται ο πραγματικός μισθός, τόσο περισσότερα άτομα εισέρχονται στο εργατικό δυναμικό για αναζήτηση εργασίας). - Η οριζόντια απόσταση μεταξύ της καμπύλης προσφοράς εργασίας LS και της καμπύλης εργατικού δυναμικού LF δείχνει τον αριθμό των ατόμων που αρνούνται να αποδεχτούν μια προσφερόμενη θέση εργασίας σε κάθε επίπεδο πραγματικού μισθού. - Όσο αυξάνεται ο πραγματικός μισθός, ηκαμπύληls πλησιάζει περισσότερο την LF (λιγότεροι εργάτες αρνούνται να αποδεχτούν μια προσφερόμενη θέση εργασίας). 26

27 Μετατοπίσεις της Καμπύλης Προσφοράς Εργασίας - Η αύξηση του πληθυσμού (π.χ. λόγω αυξημένης μετανάστευσης) μετατοπίζει την καμπύλη προσφοράς εργασίας LS (και την καμπύλη LF) προς τα δεξιά. - Η μείωση του επιδόματος ανεργίας (ή ημείωσητουφορολογικού συντελεστή) μετατοπίζει την καμπύλη προσφοράς εργασίας LS προς τα δεξιά (η προσφορά εργασίας αυξάνεται σε κάθε επίπεδο πραγματικού μισθού). - Μια αλλαγή στο κοινωνικό ή νομικό περιβάλλον που αυξάνει το ποσοστό συμμετοχής του πληθυσμού στο εργατικό δυναμικό μετατοπίζει τις καμπύλες LS και LF προς τα δεξιά. Παράδειγμα: Αλλαγή της κοινωνικής στάσης σχετικά με το ρόλο των γυναικών => Αυξημένη συμμετοχή γυναικών στο εργατικό δυναμικό => Μετατόπιση LS, LF δεξιά. Παράδειγμα: Νέος νόμος που αυξάνει τα ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης => Αυξημένη συμμετοχή ηλικιωμένων στο εργατικό 27 δυναμικό => μετατόπιση LS, LF δεξιά.

28 - Η αύξηση του πλούτου των νοικοκυριών μετατοπίζει την καμπύλη προσφοράς εργασίας προς τα αριστερά (η προσφορά εργασίας μειώνεται σε κάθε επίπεδο πραγματικού μισθού: καθαρό αποτέλεσμα εισοδήματος). Η Αυταπάτη του Χρήματος -Οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς εργασίας εξαρτώνται από τον πραγματικό μισθό (w/p) και όχι από τον ονομαστικό μισθό (w). - Αν διπλασιαστούν οι ονομαστικοί μισθοί και διπλασιαστεί ταυτόχρονα το επίπεδο των τιμών, τότε οι πραγματικοί μισθοί παραμένουν σταθεροί => Ηζήτησηκαιηπροσφοράεργασίαςδε μεταβάλλονται. - Όταν οι αποφάσεις των ατόμων (επιχειρήσεων, νοικοκυριών) εξαρτώνται από τις πραγματικές μεταβλητές και όχι από τις ονομαστικές μεταβλητές, τότε τα άτομα είναι απαλλαγμένα από την αυταπάτη του χρήματος. 28

29 w/p (ΙΙΙ) Ισορροπία στην Αγορά Εργασίας LS A B Γ (w/p)1 (w/p)* Ε F LF LD 0 L2 L* L3 L1 L4 L -H αγορά εργασίας βρίσκεται σε ισορροπία όταν η ζήτηση εργασίας είναι ίση με την προσφορά εργασίας. Ισορροπία: Σημείο Ε ((w/p)*, L*) - Το επίπεδο απασχόλησης L* που αντιστοιχεί στο σημείο ισορροπίας ονομάζεται επίπεδο πλήρους απασχόλησης. 29

30 Προσαρμογή στην Ισορροπία - Έστω ότι το επίπεδο των τιμών διπλασιάζεται (P σε2p) => Με δεδομένο τον ονομαστικό μισθό, ο πραγματικός μισθός μειώνεται σε (w/2p) < (w/p)* => Υπερβάλλουσα Ζήτηση Εργασίας => Οι επιχειρήσεις ανταγωνίζονται για να προσελκύσουν τον περιορισμένο αριθμό εργατών, οπότε ο ονομαστικός μισθός αρχίζει να αυξάνεται => Όταν ο ονομαστικός μισθός διπλασιαστεί, η υπερβάλλουσα ζήτηση εργασίας εξαλείφεται => η ισορροπία πλήρους απασχόλησης (L*) αποκαθίσταται αμέσως και ο πραγματικός μισθός παραμένει αμετάβλητος: (2w/2p)=(w/p)*. Συμπέρασμα: Στο κλασικό υπόδειγμα, οι μεταβολές των τιμών δεν επηρεάζουν καθόλου τον πραγματικό μισθό και το επίπεδο απασχόλησης. 30

31 Ανεργία - Ένα άτομο είναι ακούσια άνεργο όταν επιθυμεί να εργαστεί με τον πραγματικό μισθό που επικρατεί στην αγορά αλλά δε βρίσκει θέση απασχόλησης. Το επίπεδο της ακούσιας ανεργίας σε κάθε ύψος πραγματικού μισθού ισούται με την οριζόντια απόσταση μεταξύ των καμπυλών LS και LD (= LS LD). - Ένα άτομο είναι εκούσια άνεργο όταν αρνείται να αποδεχτεί μια προσφερόμενη θέση απασχόλησης με τον πραγματικό μισθό που επικρατεί στην αγορά. Το επίπεδο της εκούσιας ανεργίας σε κάθε ύψος πραγματικού μισθού ισούται με την οριζόντια απόσταση μεταξύ των καμπυλών LF και LS (= LF LS). - Το συνολικό επίπεδο ανεργίας σε κάθε ύψος πραγματικού μισθού είναι το άθροισμα της ακούσιας και της ακούσιας ανεργίας, δηλαδή ισούται με την οριζόντια απόσταση μεταξύ των καμπυλών LF και LD (= LF LD).

32 - Όταν η αγορά εργασίας βρίσκεται σε ισορροπία (πλήρους απασχόλησης), το επίπεδο της ακούσιας ανεργίας είναι μηδέν (διότι LS = LD), οπότε το συνολικό επίπεδο ανεργίας ισούται με το επίπεδο τηςεκούσιαςανεργίας. - Το φυσικό επίπεδο ανεργίας είναι το επίπεδο της (εκούσιας) ανεργίας που υπάρχει στην οικονομία όταν η αγορά εργασίας βρίσκεται σε ισορροπία. Το φυσικό επίπεδο ανεργίας ισούται με την οριζόντια απόσταση EF μεταξύ των καμπυλών LS και LF στο ύψος του πραγματικού μισθού ισορροπίας (= LF LS =L1 L*). Παράδειγμα: - Για (w/p)=(w/p)1: Επίπεδο Ακούσιας Ανεργίας: ΑΒ = LS -LD = L3 -L2 Επίπεδο Εκούσιας Ανεργίας: ΒΓ =LF -LS = L4 -L3 Συνολικό Επίπεδο Ανεργίας: ΑΓ = LF - LD = L4 -L2 32

33 Επίπεδο Ακούσιας Ανεργίας Ποσοστό Ακούσιας Ανεργίας = = Εργατικό Δυναμικό Επίπεδο Εκούσιας Ανεργίας Ποσοστό Εκούσιας Ανεργίας = = Εργατικό Δυναμικό L L L L L L Επίπεδο Συνολικής Ανεργίας Ποσοστό Συνολικής Ανεργίας = = Εργατικό Δυναμικό L L L Για (w/p)=(w/p)* (δηλαδή όταν η αγορά εργασίας βρίσκεται σε ισορροπία): Επίπεδο Ακούσιας Ανεργίας = 0 Επίπεδο Eκούσιας Ανεργίας = Φυσικό Επίπεδο Ανεργίας = EF = L1 L* 1 Φυσικό Ποσοστό Ανεργίας = L L* L 1 33

34 Η Καμπύλη Συναθροιστικής Προσφοράς στο Κλασικό Υπόδειγμα - Στο κλασικό υπόδειγμα, η πλήρης ευκαμψία τιμών και μισθών διασφαλίζει ότι η οικονομία βρίσκεται πάντα στο επίπεδο πλήρους απασχόλησης. => Το επίπεδο πλήρους απασχόλησης L* προσδιορίζει την ποσότητα προϊόντος που παράγουν και προσφέρουν οι επιχειρήσεις: Y* = f( L*) = Y f : Δυνητικό προϊόν ή προϊόν πλήρους απασχόλησης - Αφού το επίπεδο πλήρους απασχόλησης L* δεν επηρεάζεται από τις μεταβολές των τιμών, η παραγόμενη ποσότητα προϊόντος είναι επίσης ανεξάρτητη από τις μεταβολές των τιμών. => Οι επιχειρήσεις παράγουν και προσφέρουν πάντα το δυνητικό προϊόν Yf, ανεξάρτητα από το επίπεδο των τιμών. => Ηκλασική(μακροχρόνια) καμπύλη συναθροιστικής προσφοράς είναι μια κατακόρυφη ευθεία στο επίπεδο του δυνητικού προϊόντος Υf: 34 Y = Y f (LRAS)

35 w/p (w/p)* (α) 0 Y Yf (β) Yf Γενική Ισορροπία στο Κλασικό Υπόδειγμα (i) Διαγραμματική Απεικόνιση Ισορροπίας στο Κλασικό Υπόδειγμα A L* B L** LS LF LD LD L Y=f(L) P 0 Yf LRAS P1 Γ Δ P Y Yf Yf Yf LRAS P* E Ε 45 o (δ) MDS Y (γ) 0 L* L** L 0 Yf Yf Y

36 (α) Ισορροπία στην αγορά εργασίας => Προσδιορισμός (w/p)*, L* (β) Συνάρτηση Παραγωγής => Προσδιορισμός Υf (γ) Βοηθητικό Διάγραμμα (δ) Συνδυασμός MDS, LRAS => Προσδιορισμός P* -H πλήρης ισορροπία στο κλασικό υπόδειγμα προσδιορίζεται από το σημείο τομής των καμπυλών MDS και LRAS. Ισορροπία: Σημείο Ε (Yf, P*) - Το επίπεδο ισορροπίας των τιμών P* εξισορροπεί ταυτόχρονα τις αγορές εργασίας, αγαθών και χρήματος (γενική ισορροπία). Προσαρμογή στην Ισορροπία - Έστω ότι το επίπεδο των τιμών αυξάνεται από P* σε P1. Τότε: P => (M/P) => r => I, C => AD => Υπερβάλλουσα προσφορά αγαθών (= ΓΔ) => Οι επιχειρήσεις μειώνουν τις τιμές για να μπορέσουν να πουλήσουν την παραγόμενη ποσότητα Yf => Οι τιμές μειώνονται ξανά σε P*, οπότε η υπερβάλλουσα προσφορά αγαθών 36 εξαλείφεται και η ισορροπία αποκαθίσταται ξανά στο σημείο Ε.

37 (ii) Αλγεβρικός Υπολογισμός Ισορροπίας στο Κλασικό Υπόδειγμα 1 2 y = f( L) = A( L L ), 0 L< 1 (Συνάρτηση Παραγωγής) 2 όπου A > 0: Μέτρο της Παραγωγικότητας (Total Factor Productivity) w LS = γ, γ > 0 (Συνάρτηση Προσφοράς Εργασίας) P C = a+βy d I = I dr 0 _ G = G _ T = T _ B = B ( M / P) = ky qr M, P d 37

38 1. Εξάγουμε τη συνάρτηση Συναθροιστικής Ζήτησης MDS: (βλ. τη σχετική μεθοδολογία στη σελ. 6) _ 1 dm Y = a+ β ( B T) + I0 + G+ (MDS) (1) 1 β + ( kd / q) q P 2. Εξάγουμε την κλασική (μακροχρόνια) καμπύλη Συναθροιστικής Προσφοράς LRAS, ακολουθώντας τα εξής βήματα: (2α) Υπολογίζουμε την ισορροπία στην αγορά εργασίας, ως εξής: (i) Συνάρτηση Ζήτησης Εργασίας LD - Για να εξάγουμε την LD, χρησιμοποιούμε τη συνθήκη μεγιστοποίησης των κερδών (MPL = w/p) και λύνουμε ως προς L: 1 w MPL = w / p A(1 L) = w / p LD = 1 (2) A P (ii) Συνάρτηση Προσφοράς Εργασίας LS: L S = γ w P (3)

39 (iii) Γράφουμε τη συνθήκη ισορροπίας στην αγορά εργασίας και υπολογίζουμε τον πραγματικό μισθό σε ισορροπία: (2),(3) w A LD = LS ( )* = (Πραγματικός μισθός ισορροπίας) (4) p Aγ Στη συνέχεια, αντικαθιστούμε την (4) στην (2) ή στην (3) και βρίσκουμε το επίπεδο απασχόλησης σε ισορροπία (δηλαδή το επίπεδο πλήρους απασχόλησης): (3) Aγ (3) L* = (Επίπεδο Πλήρους Απασχόλησης) (5) Aγ + 1 (2β) Αντικαθιστούμε το L* στη συνάρτηση παραγωγής και υπολογίζουμε το δυνητικό προϊόν Υf : (5) A γ( Aγ + 2) Yf = A L* ( L*) = (Δυνητικό Προϊόν) (6) 2 2 2( Aγ + 1) Η κλασική (μακροχρόνια) καμπύλη συναθροιστικής προσφοράς είναι: Y = Y = f 2 A γ( Aγ + 2) 2 2( Aγ + 1) (LRAS) (7) 39

40 3. Συνδυάζουμε τις συναρτήσεις MDS (σχέση 1), LRAS (σχέση 7) και υπολογίζουμε το επίπεδο ισορροπίας των τιμών P*: _ 1 dm Y = a+ β ( B T) + I0 + G+ (MDS) (1) 1 β + ( kd / q) q P Y = Y = f 2 A γ( Aγ + 2) (LRAS) (7) 2 2( Aγ + 1) 1 dm Yf = a+ β ( B T) + I0 + G+ 1 β + ( kd / q) q P _ λύνουμε ως προς P Md / q P* = (8) _ kd Yf (1 β + ) [ a+ β( B T) + I0 + G] q (Επίπεδο Ισορροπίας των τιμών) 40

41 4. Υπολογίζουμε τις υπόλοιπες μεταβλητές του υποδείγματος: (i) Αφού γνωρίζουμε το επίπεδο ισορροπίας των τιμών P* (σχέση 8) και τον πραγματικό μισθό ισορροπίας (w/p)* (σχέση 4), μπορούμε να υπολογίσουμε τον ονομαστικό μισθό: w w* = ( )* P* (9) P (ii) Αντικαθιστούμε τα Yf, P* είτε στην IS είτε στην LM και υπολογίζουμε το επιτόκιο ισορροπίας r*. Τέλος, υπολογίζουμε τις τιμές των υπόλοιπων μεταβλητών (C, S, I, ) σε ισορροπία. 41

42 Παράγοντες που προσδιορίζουν το Επίπεδο Ισορροπίας των Τιμών (1) Η Θέση της Καμπύλης Συναθροιστικής Προσφοράς LRAS - ΗθέσητηςLRAS εξαρτάται από τη θέση των καμπυλών LD και LS: (1α) Μετατοπίσεις της LD (βλ. διάγραμμα σελ. 35) - Αν η LD μετατοπιστεί προς τα δεξιά σε LD (λόγω αύξησης της παραγωγικότητας) => Το επίπεδο πλήρους απασχόλησης αυξάνεται από L* σε L** => Το δυνητικό προϊόν αυξάνεται από Υf σε Υf => η LRAS μετατοπίζεται δεξιά σε LRAS => Νέα Ισορροπία: Σημείο Ε (Υf,P1), δηλαδή το προϊόν ισορροπίας (δυνητικό προϊόν) αυξάνεται και το επίπεδο ισορροπίας των τιμών μειώνεται. 42

43 (1β) Μετατοπίσεις της LS - Αν η LS μετατοπιστεί προς τα δεξιά (π.χ. λόγω μείωσης του φορολογικού συντελεστή) => Το επίπεδο πλήρους απασχόλησης αυξάνεται => Το δυνητικό προϊόν αυξάνεται => η LRAS μετατοπίζεται προς τα δεξιά => Στη νέα ισορροπία, το προϊόν ισορροπίας (δυνητικό προϊόν) αυξάνεται και το επίπεδο ισορροπίας των τιμών μειώνεται. (2) H ΘέσητηςΚαμπύληςΣυναθροιστικήςΖήτησηςMDS -H θέση της MDS εξαρτάται από πολλούς παράγοντες (G, M, T, B, t, f, Io, α, β, k, q, d). - Εδώ, εξετάζουμε τις επιπτώσεις από μια αύξηση: (i) της ονομαστικής προσφοράς χρήματος (χαλαρή νομισματική πολιτική) (ii) των δημόσιων δαπανών (χαλαρή δημοσιονομική πολιτική) 43

44 Επιπτώσεις Νομισματικής και Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Κλασικό Υπόδειγμα (1) Νομισματική Πολιτική: Η Ουδετερότητα του Χρήματος P LRAS P1 Ε1 Po Εο MDS 0 Υf Υ1 MDS Υ - Αρχική Ισορροπία: Σημείο Εο (Υf, Po) 44

45 - Έστω ότι η κυβέρνηση αυξάνει την ονομαστική προσφορά χρήματος από Mo σε Μ1. Η MDS μετατοπίζεται δεξιά σε MDS Νέα Ισορροπία: Σημείο Ε1 (Υf, P1). - Στο κλασικό υπόδειγμα, η αύξηση της ονομαστικής προσφοράς χρήματος (χαλαρή νομισματική πολιτική) αυξάνει το επίπεδο των τιμών αλλά δεν επηρεάζει καθόλου το εισόδημα. - Εξήγηση: Μ => (Μ/P) => r => I, C => AD (MDS δεξιά σε MDS ) => Υπερβάλλουσα Ζήτηση Αγαθών (= Υf Y1)=>Οι τιμές αυξάνονται μέχρι το επίπεδο P1, όπου η υπερβάλλουσα ζήτηση εξαλείφεται και η ισορροπία αποκαθίσταται στο σημείο Ε1). - Πρόταση: Η ποσοστιαία αύξηση του επιπέδου των τιμών είναι ίση με την ποσοστιαία αύξηση της ονομαστικής προσφοράς χρήματος, δηλαδή: ( M1/ P1) = ( M0/ P0). 45

46 Απόδειξη: - Γνωρίζουμε ότι η ζητούμενη ποσότητα αγαθών εξαρτάται από την πραγματική προσφορά χρήματος. - Η συνολική ζητούμενη ποσότητα στο τελικό σημείο ισορροπίας Ε είναι ίση με τη συνολική ζητούμενη ποσότητα στο αρχικό σημείο ισορροπίας Ε. => Αυτό μπορεί να συμβαίνει μόνο αν η πραγματική προσφορά χρήματος στο τελικό σημείο ισορροπίας (Μ1/P1) είναι ίση με την πραγματική προσφορά χρήματος στο αρχικό σημείο ισορροπίας (Μο/Pο), δηλαδή: ( M / P) = ( M / P) Αφού η πραγματική προσφορά χρήματος δε μεταβάλλεται, τα πραγματικά επιτόκια (r) παραμένουν επίσης αμετάβλητα. - Στην αγορά εργασίας, η αύξηση του επιπέδου των τιμών οδηγεί σε μια αναλογική αύξηση των ονομαστικών μισθών, οπότε ο πραγματικός μισθός παραμένει αμετάβλητος. 46

47 - Συμπέρασμα: Στο κλασικό υπόδειγμα (δηλαδή στη μακροχρόνια περίοδο), η αύξηση της ονομαστικής προσφοράς χρήματος οδηγεί σε μια ισοποσοστιαία αύξηση του επιπέδου των τιμών και των ονομαστικών μισθών, ενώ ηπραγματικήπροσφοράχρήματος, τα πραγματικά επιτόκια, οι πραγματικοί μισθοί, η απασχόληση και το πραγματικό εισόδημα δε μεταβάλλονται. - Κεντρική θέση Μονεταριστών: Οι μεταβολές της ονομαστικής προσφοράς χρήματος μεταβάλλουν αναλογικά τις ονομαστικές μεταβλητές αλλά δεν επηρεάζουν τις πραγματικές μεταβλητές της οικονομίας (Ουδετερότητα Χρήματος στη Μακροχρόνια περίοδο: Monetary Neutrality in the long-run). 47

48 (2) Δημοσιονομική Πολιτική στο Κλασικό Υπόδειγμα: Πλήρης Εκτοπισμός του Ιδιωτικού Τομέα P LRAS P1 Ε1 Po Εο MDS 0 Υf Υ1 MDS Υ - Αρχική Ισορροπία: Σημείο Εο (Υf, Po) 48

49 - Έστω ότι η κυβέρνηση αυξάνει τις δημόσιες δαπάνες. Η MDS μετατοπίζεται δεξιά σε MDS Νέα Ισορροπία: Σημείο Ε1 (Υf, P1) - Άρα: Στο κλασικό υπόδειγμα, ηαύξησητωνδημόσιωνδαπανών (χαλαρή δημοσιονομική πολιτική) αυξάνει το επίπεδο των τιμών αλλά δεν επηρεάζει καθόλου το εισόδημα. ( ) - Εξήγηση: G => AD = C+I+G (MDS δεξιά σε MDS ) => Υπερβάλλουσα Ζήτηση Αγαθών (= Υf Y1) => P => (M/P) => r => I, C => AD = C+I+G ( ) ( ) - Οι τιμές αυξάνονται μέχρι το επίπεδο P1, όπου η συνολική ζήτηση γίνεται πάλι ίση με Yf, δηλαδή η υπερβάλλουσα ζήτηση εξαλείφεται και η ισορροπία αποκαθίσταται στο σημείο Ε1. 49

50 - Η συνολική ζητούμενη ποσότητα είναι η ίδια στο αρχικό και στο τελικό σημείο ισορροπίας. => H αύξηση των δημόσιων δαπανών αντισταθμίζεται πλήρως από τη μείωση της ιδιωτικής καταναλωτικής και επενδυτικής ζήτησης, οπότε η συνολική ζητούμενη ποσότητα παραμένει αμετάβλητη στο επίπεδο του δυνητικού προϊόντος (Πλήρης Εκτοπισμός Ιδιωτικού Τομέα στη Μακροχρόνια Περίοδο). Μηχανισμός Εκτοπισμού Ιδιωτικού Τομέα στο Κλασικό και στο Κεϋνσιανό Υπόδειγμα (Ποιοτική και Ποσοτική Διαφοροποίηση) - Κεϋνσιανό Υπόδειγμα (Μερικός Εκτοπισμός): G=> AD => Υ => (Μ/P)d => r => I, C - Κλασικό Υπόδειγμα (Πλήρης Εκτοπισμός): G => AD => Υπερβάλλουσα Ζήτηση Αγαθών => P => (M/P)S => r => I, C

51 Βραχυχρόνια και Μακροχρόνια Ισορροπία Συγκριτική Ανάλυση Επιπτώσεων από μια Διαταραχή της Ζήτησης στο Κεϋνσιανό και στο Κλασικό Υπόδειγμα. P LRAS P0 Ε1 Ε0 SRAS P2 0 Υ1 Ε2 Υf MDS MDS SRAS: Κεϋνσιανή (Βραχυχρόνια) Καμπύλη Συναθροιστικής Προσφοράς LRAS: Κλασική (Μακροχρόνια) Καμπύλη Συναθροιστικής Προσφοράς Υ 51

52 - Αρχική Ισορροπία: Σημείο Εο (Υf, Po) - Έστω ότι μειώνεται η αυτόνομη επενδυτική ζήτηση (π.χ. λόγω απαισιόδοξων προβλέψεων των επιχειρήσεων για τα μελλοντικά κέρδη τους) => Η MDS μετατοπίζεται αριστερά σε MDS. (i) Οι βραχυχρόνιες επιπτώσεις της διαταραχής περιγράφονται από το Κεϋνσιανό υπόδειγμα (οι τιμές δεν έχουν προσαρμοστεί ακόμα παραμένουν σταθερές). Βραχυχρόνια Ισορροπία: Σημείο Ε1 (Υ1, P0) (Σημείο τομής μεταξύ της MDS και της κεϋνσιανής καμπύλης προσφοράς SRAS) - Δηλαδή: Βραχυχρόνια, οι τιμές παραμένουν στο επίπεδο P0 => Η ζητούμενη ποσότητα σε αυτό το επίπεδο τιμών είναι Y1<Yf => To προϊόν προσδιορίζεται από τη ζήτηση, δηλαδή οι επιχειρήσεις παράγουν Y1. - Η βραχυχρόνια ισορροπία δεν είναι πλήρης (υπάρχει ακούσια ανεργία στην αγορά εργασίας). 52

53 (ii) Οι μακροχρόνιες επιπτώσεις της διαταραχής περιγράφονται από το κλασικό υπόδειγμα (οι τιμές έχουν προσαρμοστεί πλήρως, λόγω πλήρους ευκαμψίας). Μακροχρόνια Ισορροπία: Σημείο Ε2 (Υf, P2) (Σημείο τομής μεταξύ της καμπύλης MDS και της κλασικής καμπύλης προσφοράς LRAS) - Δηλαδή: Μακροχρόνια, οι επιχειρήσεις θέλουν να παράγουν το δυνητικό προϊόν Yf - Αλλά: Όταν το επίπεδο των τιμών είναι P0, η ζήτηση είναι Y1<Yf, δηλαδή υπάρχει υπερβάλλουσα προσφορά αγαθών => Οι επιχειρήσεις μειώνουν τις τιμές μέχρι το επίπεδο P2, όπου η υπερβάλλουσα προσφορά εξαλείφεται και η νέα ισορροπία αποκαθίσταται στο σημείο Ε2. - Η μακροχρόνια ισορροπία είναι πλήρης (γενική): Όλες οι αγορές (αγαθών, χρήματος και εργασίας) βρίσκονται σε ισορροπία. 53

54 - Στην αγορά εργασίας, η μείωση των τιμών αντισταθμίζεται από μια αναλογική μείωση των ονομαστικών μισθών, οπότε ο πραγματικός μισθός παραμένει στο επίπεδο ισορροπίας. - Αφού οι επιχειρήσεις παράγουν το δυνητικό προϊόν, υπάρχει πλήρης απασχόληση στην αγορά εργασίας. Το Κλασικό έναντι του Κεϋνσιανού Υποδείγματος: Τελικές Παρατηρήσεις - Στο κεϋνσιανό υπόδειγμα, η αύξηση του προϊόντος και της απασχόλησης μπορεί να επιτευχθεί με μια πολιτική τόνωσης της ζήτησης (χαλαρή δημοσιονομική ή νομισματική πολιτική). - Στο κλασικό υπόδειγμα, η αύξηση του προϊόντος και της απασχόλησης μπορεί να επιτευχθεί με μια πολιτική τόνωσης της προσφοράς (που αποσκοπεί στην αύξηση του δυνητικού προϊόντος). => Τα οικονομικά της προσφοράς περιλαμβάνουν την εφαρμογή μέτρων πολιτικής που αποσκοπούν στην αύξηση της συνολικής προσφοράς (π.χ. μείωση φορολογικών συντελεστών). 54

Συναθροιστική Ζήτηση, Συναθροιστική Προσφορά και η Λειτουργία του Κλασικού Υποδείγματος - Βασικές Υποθέσεις Κεϋνσιανού Υποδείγματος: (1) Οι τιμές

Συναθροιστική Ζήτηση, Συναθροιστική Προσφορά και η Λειτουργία του Κλασικού Υποδείγματος - Βασικές Υποθέσεις Κεϋνσιανού Υποδείγματος: (1) Οι τιμές Συναθροιστική Ζήτηση, Συναθροιστική Προσφορά και η Λειτουργία του Κλασικού Υποδείγματος - Βασικές Υποθέσεις Κεϋνσιανού Υποδείγματος: (1) Οι τιμές παραμένουν σταθερές. (2) Η οικονομία έχει πλεονάζοντες

Διαβάστε περισσότερα

Το Υπόδειγμα IS-LM. (1) ΗΚαμπύληIS (Ισορροπία στην Αγορά Αγαθών)

Το Υπόδειγμα IS-LM. (1) ΗΚαμπύληIS (Ισορροπία στην Αγορά Αγαθών) Το Υπόδειγμα IS-LM Νομισματική και Δημοσιονομική Πολιτική σε Κλειστή Οικονομία - Ταυτόχρονη Ανάλυση Μεταβολών της Ισορροπίας στην Αγορά Αγαθών και στην Αγορά Χρήματος => Υπόδειγμα IS-LM (1) ΗΚαμπύληIS

Διαβάστε περισσότερα

H Βραχυχρόνια Καμπύλη Συναθροιστικής Προσφοράς - Μακροχρόνια περίοδος: Κατακόρυφη καμπύλη Συναθροιστικής Προσφοράς (Υ=Υ f ), δηλαδή σταθερή παραγωγή

H Βραχυχρόνια Καμπύλη Συναθροιστικής Προσφοράς - Μακροχρόνια περίοδος: Κατακόρυφη καμπύλη Συναθροιστικής Προσφοράς (Υ=Υ f ), δηλαδή σταθερή παραγωγή H Βραχυχρόνια Καμπύλη Συναθροιστικής Προσφοράς - Μακροχρόνια περίοδος: Κατακόρυφη καμπύλη Συναθροιστικής Προσφοράς (Υ=Υ f ), δηλαδή σταθερή παραγωγή στο επίπεδο του δυνητικού προϊόντος. - Αλλά: Στις σύγχρονες

Διαβάστε περισσότερα

51. Στο σημείο Α του παρακάτω διαγράμματος IS-LM υπάρχει: r LM Α IS α. ισορροπία στις αγορές αγαθών και χρήματος. β. ισορροπία στην αγορά αγαθών και υπερβάλλουσα προσφορά στην αγορά χρήματος. γ. ισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ Μακροοικονομική Θεωρία Υπόδειγμα IS/LM Στο υπόδειγμα IS/LM εξετάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Κατανάλωση, Αποταμίευση και Προσδιορισμός του Εθνικού Εισοδήματος σε Κλειστή οικονομία χωρίς Δημόσιο Τομέα

Κατανάλωση, Αποταμίευση και Προσδιορισμός του Εθνικού Εισοδήματος σε Κλειστή οικονομία χωρίς Δημόσιο Τομέα Κατανάλωση, Αποταμίευση και Προσδιορισμός του Εθνικού Εισοδήματος σε Κλειστή οικονομία χωρίς Δημόσιο Τομέα -Σκοπός: Εξήγηση Διακυμάνσεων του Πραγματικού ΑΕΠ - Δυνητικό Προϊόν: Το προϊόν που θα μπορούσε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΝΟΤΗΤΑ Νο. 1 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ : ΣΤΟΧΟΙ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

www.onlineclassroom.gr ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Β.1 Διαπράττουμε το σφάλμα της σύνθεσης όταν θεωρούμε ότι: α. αυτό που ισχύει για ένα άτομο ισχύει μερικές φορές και για το σύνολο β. αυτό που ισχύει για ένα άτομο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜAΚΡΟ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜAΚΡΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΚΡΟ 1. Όταν η συνάρτηση κατανάλωσης είναι ευθεία γραµµή και υπάρχει αυτόνοµη κατανάλωση, τότε η οριακή ροπή προς κατανάλωση είναι: α. πάντοτε σταθερή, όπως και η µέση ροπή προς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ Μακροοικονομική Θεωρία Υπόδειγμα IS/LM Στο υπόδειγμα IS/LM εξετάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Συναθροιστική ζήτηση και προσφορά

Συναθροιστική ζήτηση και προσφορά Συναθροιστική ζήτηση και Κεφάλαιο 31 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Βραχυχρόνιες οικονομικές διακυμάνσεις Η οικονομική δραστηριότητα παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ34. Απάντηση 2ης ΓΕ Επιμέλεια: Γιάννης Σαραντής. ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 17 Περιστέρι ,

ΔΕΟ34. Απάντηση 2ης ΓΕ Επιμέλεια: Γιάννης Σαραντής. ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 17 Περιστέρι , ΔΕΟ34 Απάντηση 2ης ΓΕ 2016-2017 Επιμέλεια: Γιάννης Σαραντής 1 Ερώτηση Α.1 α) Εάν στα πλαίσια του Κεϋνσιανού υποδείγματος ασκηθεί συσταλτική δημοσιονομική πολιτική με μείωση δημοσίων δαπανών και αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΝΟΤΗΤΑ Νο. 1 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ : ΣΤΟΧΟΙ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 1. Οι επενδύσεις σε μια κλειστή οικονομία χρηματοδοτούνται από: α. το σύνολο των αποταμιεύσεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. β. μόνο τις ιδιωτικές αποταμιεύσεις.

Διαβάστε περισσότερα

26. Υποθέστε ότι μια οικονομία περιγράφεται από τις ακόλουθες συναρτήσεις κατανάλωσης, επενδύσεων, φορολογίας και δημοσίων δαπανών αντίστοιχα: C = 2000 +0,8d, I = 500 14r, T = 0,1, και G = 300. Επιπρόσθετα,

Διαβάστε περισσότερα

4.1 Ζήτηση εργασίας στο βραχυχρόνιο διάστημα - Ανταγωνιστικές αγορές

4.1 Ζήτηση εργασίας στο βραχυχρόνιο διάστημα - Ανταγωνιστικές αγορές 4. ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ). ΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ζήτηση εργασίας στο σύνολο της οικονομίας ορίζεται ως ο αριθμός εργαζομένων που οι επιχειρήσεις επιθυμούν να απασχολούν

Διαβάστε περισσότερα

13 Το απλό κλασικό υπόδειγμα

13 Το απλό κλασικό υπόδειγμα 13 Το απλό κλασικό υπόδειγμα Σκοπός Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να συνδυάσει τα δύο προηγούμενα κεάλαια και να δώσει μια συνολική εικόνα του απλού μακροοικονομικού υποδείγματος. Θα εξετάσει, επίσης,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9. Το υπόδειγµα IS-LM/AD-AS : Ένα γενικό πλαίσιο µακροοικονοµικής ανάλυσης

Κεφάλαιο 9. Το υπόδειγµα IS-LM/AD-AS : Ένα γενικό πλαίσιο µακροοικονοµικής ανάλυσης Κεφάλαιο 9 Το υπόδειγµα IS-LM/AD-AS : Ένα γενικό πλαίσιο µακροοικονοµικής ανάλυσης Περίγραµµα κεφαλαίου ΗευθείαFE : Ισορροπία στην αγορά εργασίας Ηκαµπύλη IS : Ισορροπία στην αγορά αγαθών Ηκαµπύλη LM :

Διαβάστε περισσότερα

Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγμα και η Σταδιακή Προσαρμογή του Επιπέδου Τιμών. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης

Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγμα και η Σταδιακή Προσαρμογή του Επιπέδου Τιμών. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγμα και η Σταδιακή Προσαρμογή του Επιπέδου Τιμών Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, 2014 Η Κεϋνσιανή Προσέγγιση Η πιο διαδεδομένη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ενότητα 7 : Συνολική Προσφορά - Συνολική Ζήτηση και η μακροοικονομική ισορροπία

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ενότητα 7 : Συνολική Προσφορά - Συνολική Ζήτηση και η μακροοικονομική ισορροπία Ενότητα 7 : Συνολική Προσφορά - Συνολική Ζήτηση και η μακροοικονομική ισορροπία Τμήμα Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr Ερώτηση Α.1 Σε μια κλειστή οικονομία οι αγορές αγαθών και χρήματος βρίσκονται σε ταυτόχρονη ισορροπία (υπόδειγμα IS-LM). Να περιγράψετε και να δείξετε διαγραμματικά το πώς θα επηρεάσει την ισορροπία των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. και το Κόστος

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. και το Κόστος ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 3 ο : Η Παραγωγή της Επιχείρησης και το Κόστος ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Το συνολικό προϊόν παίρνει την μέγιστη τιμή

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά - Ορισμός: Η αγορά ενός αγαθού είναι η διαδικασία (θεσμικό πλαίσιο) μέσω της οποίας έρχονται σε επικοινωνία οι αγοραστές και οι πωλητές του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ Μακροοικονομική Θεωρία Διαφορές μεταξύ βραχυχρόνιας και μακροχρόνιας

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

2.10. Τιμή και ποσότητα ισορροπίας

2.10. Τιμή και ποσότητα ισορροπίας .. Τιμή και ποσότητα ισορροπίας ίδαμε ότι η βασική επιδίωξη των επιχειρήσεων είναι η επίτευξη του μέγιστου κέρδους με την πώληση όσο το δυνατόν μεγαλύτερων ποσοτήτων ενός αγαθού στη μεγαλύτερη δυνατή τιμή

Διαβάστε περισσότερα

To Έλλειμμα του Προϋπολογισμού ως Δείκτης της Ασκούμενης Δημοσιονομικής Πολιτικής

To Έλλειμμα του Προϋπολογισμού ως Δείκτης της Ασκούμενης Δημοσιονομικής Πολιτικής To Έλλειμμα του Προϋπολογισμού ως Δείκτης της Ασκούμενης Δημοσιονομικής Πολιτικής (1) Το Έλλειμμα του Προϋπολογισμού (=G NT = G T + B) δεν αποτελεί απόμόνοτουκαλό δείκτη της ασκούμενης Δημοσιονομικής Πολιτικής,

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική Θεωρία Ι

Μακροοικονομική Θεωρία Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μακροοικονομική Θεωρία Ι Διάλεξη 3: Το Υπόδειγμα IS-LM (Μέρος Α) Διδάσκων: Γιαννέλλης Νικόλαος ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ι Ενότητα: Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης Γιαννέλλης Νικόλαος Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ερώτηση 1: Όταν οι μεταβολές της ποσότητας του χρήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ Τα συστατικά της ζήτησης: δημόσια κατανάλωση Η δημόσια κατανάλωση,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μηχανισμός Μετάδοσης της Νομισματικής Πολιτικής - Ο Μηχανισμός Μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής είναι ο δίαυλος μέσω του οποίου οι μεταβολές

Ο Μηχανισμός Μετάδοσης της Νομισματικής Πολιτικής - Ο Μηχανισμός Μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής είναι ο δίαυλος μέσω του οποίου οι μεταβολές Ο Μηχανισμός Μετάδοσης της Νομισματικής Πολιτικής - Ο Μηχανισμός Μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής είναι ο δίαυλος μέσω του οποίου οι μεταβολές στον χρηματοπιστωτικό τομέα (στην αγορά χρήματος) επηρεάζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ιοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΕΟ 34 - Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ακαδ. Έτος: 2010-11 ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΥΜΟ:.

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών B1. Ποια από τις παρακάτω πολιτικές θα αυξήσει το επιτόκιο ισορροπίας και θα μειώσει το εισόδημα ισορροπίας; A. Η Κεντρική τράπεζα πωλεί κρατικά ομόλογα, μέσω πράξεων ανοικτής

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική Οικονομία στο Διεθνές Οικονομικό σύστημα Σημειώσεις

Η Ελληνική Οικονομία στο Διεθνές Οικονομικό σύστημα Σημειώσεις Η Ελληνική Οικονομία στο Διεθνές Οικονομικό σύστημα Σημειώσεις Ακαδημαϊκό Έτος: 2018-2019 [Γ' εξάμηνο - Χειμερινό] Διδάσκων: Δημήτριος Σιδέρης Α. Το υπόδειγμα Συναθροιστικής Ζήτησης και Συναθροιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Προσοχή!! Εάν αυξηθεί το C, I, G η γραμμή της δαπάνης μετατοπίζεται προς τα πάνω και αυξάνεται το εισόδημα ισορροπίας από Y 1 σε Υ 2.

Προσοχή!! Εάν αυξηθεί το C, I, G η γραμμή της δαπάνης μετατοπίζεται προς τα πάνω και αυξάνεται το εισόδημα ισορροπίας από Y 1 σε Υ 2. ΔΕΟ34 - Σχήματα Μάκρο : Mέρος 1 Σχήματα Ισορροπίας Αγοράς Προϊόντος Συνθήκη ισορροπίας Y= C+I+G+X-M Σχήμα 1:Κεϋνσιανός Σταυρός C+I+G (Δαπάνη) C, I B C+I+G C+I+G A 45 o Γ Y1 Y2 Y (Εισόδημα) Α: Ισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου

Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου Κεφάλαιο 6 Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου 6.1 Σύνοψη Στο έκτο κεφάλαιο του συγγράμματος ξεκινάει η ανάλυση της μακροοικονομικής πολιτικής. Περιγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Η Μεγάλη Μεγάλη Ύφεση Ύφεση

Η Μεγάλη Μεγάλη Ύφεση Ύφεση Η Μεγάλη Ύφεση παρακίνησε πολλούς οικονοµολόγους να να αναρωτηθούν σχετικά µε µε την την εγκυρότητα της της Κλασικής Οικονοµικής Θεωρίας. Τότε Τότε δηµιουργήθηκε η πεποίθηση ότι ότι ένα ένα καινούριο υπόδειγµα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ Μακροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ O Υπουργός Οικονομικών ανακοίνωσε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Στις παρακάτω 10 ερωτήσεις, να γράψετε τον αριθμό της κάθε ερώτησης στην εργασία σας και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Η κάθε σωστή απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική. Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική. Αναπτύχθηκε ως ξεχωριστός κλάδος: Γιατί μελετάμε ακόμη την. Μακροοικονομική Θεωρία και

Μακροοικονομική. Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική. Αναπτύχθηκε ως ξεχωριστός κλάδος: Γιατί μελετάμε ακόμη την. Μακροοικονομική Θεωρία και Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική Εισαγωγή: με τι ασχολείται Ποια είναι η θέση της μακροοικονομικής σήμερα; Χρησιμότητα - γιατί μελετάμε την μακροοικονομική θεωρία; Εξέλιξη θεωρίας και σχέση με την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ43. Απάντηση 2ης ΓΕ Επιμέλεια: Γιάννης Σαραντής. ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 17 Περιστέρι ,

ΔΕΟ43. Απάντηση 2ης ΓΕ Επιμέλεια: Γιάννης Σαραντής. ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 17 Περιστέρι , ΔΕΟ43 Απάντηση 2ης ΓΕ 2016-2017 Επιμέλεια: Γιάννης Σαραντής 1 ΑΣΚΗΣΗ Νο 1 (20%) ΟΔΗΓΙΑ: Σε κάθε ερώτηση πολλαπλής επιλογής επιλέγετε μία απάντηση, και η επιλογή σας σημειώνεται με 1 στο αντίστοιχο πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

3. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ HECKSCHER-OHLIN

3. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ HECKSCHER-OHLIN 3. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ HESHER-OHIN Υπάρχουν δύο συντελεστές παραγωγής, το κεφάλαιο και η εργασία τους οποίους χρησιμοποιεί η επιχείρηση για να παράγει προϊόν Y μέσω μιας συνάρτησης παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΔΥΝΑΤΟΥΣ ΛΥΤΕΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΔΥΝΑΤΟΥΣ ΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΔΥΝΑΤΟΥΣ ΛΥΤΕΣ 1. Σε γραμμική ΚΠΔ της μορφής Y a X : α. Η μέγιστη ποσότητα για το αγαθό Υ παράγεται όταν Y β. Η μέγιστη ποσότητα για το αγαθό Χ παράγεται όταν Y a γ. Η μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ Σταθεροποιητική πολιτική Πολιτική για τη σταθεροποίηση του προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Η αρχική γραμμή του εισοδηματικού περιορισμού είναι: Η νέα γραμμή του εισοδηματικού περιορισμού είναι: wt + V w

Η αρχική γραμμή του εισοδηματικού περιορισμού είναι: Η νέα γραμμή του εισοδηματικού περιορισμού είναι: wt + V w Επιπτώσεις μιας Μεταβολής του Εισοδήματος (V) που δεν προέρχεται από Εργασία - Κανονικά και Κατώτερα Αγαθά (i) Αν η ζήτηση ενός αγαθού αυξάνεται καθώς αυξάνεται το εισόδημα του ατόμου, τότε το αγαθό ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγμα και η Σχέση Μεταξύ Ανεργίας και Πληθωρισμού. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης

Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγμα και η Σχέση Μεταξύ Ανεργίας και Πληθωρισμού. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγμα και η Σχέση Μεταξύ Ανεργίας και Πληθωρισμού Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, 2014 Η Κεϋνσιανή Προσέγγιση Η πιο διαδεδομένη

Διαβάστε περισσότερα

Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις οδηγίες των εκφωνήσεων. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 (τρεις) ώρες.

Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις οδηγίες των εκφωνήσεων. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 (τρεις) ώρες. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΜΠΣ Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής για Στελέχη Μάθημα: Οικονομική για Στελέχη Επιχειρήσεων Εξέταση Δεκεμβρίου 2007 Ονοματεπώνυμο: Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Πρόκειται, κυρίως, για θέματα κλειστού τύπου από τις εξετάσεις των προηγούμενων ετών). Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΣ 1. Σε ένα κανονικό αγαθό, όταν αυξάνεται το

Διαβάστε περισσότερα

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 1. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της συνολικής ζήτησης 2. H βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά προϊόντος 3. Η βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ερωτήσεις - ΟΣΣ5. Τόμος Α - Μικροοικονομική

Επαναληπτικές Ερωτήσεις - ΟΣΣ5. Τόμος Α - Μικροοικονομική ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ34 Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική Ακαδ. έτος: 2013-2014 Επαναληπτικές Ερωτήσεις - ΟΣΣ5 Τόμος Α -

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ: ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ: ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ: ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνολογία και Συναρτήσεις Παραγωγής -H πλευρά της προσφοράς στην οικονομία μελετάει τη διαδικασία παραγωγής των αγαθών και υπηρεσιών που καταναλώνονται από τα

Διαβάστε περισσότερα

(1β) Μη Χωροθετικά Υποδείγματα Διαφοροποιημένου Προϊόντος με Ενδογενές Πλήθος Επιχειρήσεων

(1β) Μη Χωροθετικά Υποδείγματα Διαφοροποιημένου Προϊόντος με Ενδογενές Πλήθος Επιχειρήσεων (β) Μη Χωροθετικά Υποδείγματα Διαφοροποιημένου Προϊόντος με Ενδογενές Πλήθος Επιχειρήσεων Ελεύθερη Είσοδος και Ισορροπία Μηδενικών Κερδών - Η δυνατότητα νέων επιχειρήσεων να εισέρχονται ελεύθερα στην αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ Ενότητα 3: Συναθροιστική Ζήτηση- Εφαρμόζοντας το Υπόδειγμα IS-LM Κουτεντάκης Φραγκίσκος Γαληνού Αργυρώ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική Θεωρία Ι

Μακροοικονομική Θεωρία Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μακροοικονομική Θεωρία Ι Διάλεξη 6: Συνολική Ζήτηση και Συνολική Προσφορά (Μέρος Β) Διδάσκων: Γιαννέλλης Νικόλαος ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

2. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 2. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΒΡΑΧΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Η διάκριση μακροχρόνιας και βραχυχρόνιας περιόδου Στη μακροχρόνια περίοδο που εξετάσαμε το επίπεδο παραγωγής είναι σταθερό στο φυσικό του επίπεδο, εκείνο δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

9 Η αγορά εργασίας στο κεϋνσιανό υπόδειγμα

9 Η αγορά εργασίας στο κεϋνσιανό υπόδειγμα 9 Η αγορά εργασίας στο κεϋνσιανό υπόδειγμα Σκοπός Σκοπός του κεφαλαίου είναι να συνδέσει την αγορά προϊόντος και χρήματος με την αγορά εργασίας. Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουμε τους παράγοντες που προσδιορίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Έννοιες των Οικονομικών της Εργασίας οικονομικά της εργασίας αγορά αγορά εργασίας μισθός

Βασικές Έννοιες των Οικονομικών της Εργασίας οικονομικά της εργασίας αγορά αγορά εργασίας μισθός Βασικές Έννοιες των Οικονομικών της Εργασίας - Τα οικονομικά της εργασίας μελετούν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η αγορά εργασίας. - Ορισμός: Η αγορά ενός αγαθού είναι η διαδικασία (θεσμικό πλαίσιο)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ Ενότητα 1: Οικονομικοί Κύκλοι Κουτεντάκης Φραγκίσκος Γαληνού Αργυρώ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ AD-AS ΑΣΚΗΣΕΙΣ Υποθέστε ότι καταγράφεται ένα κραχ στο χρηματιστήριο. Ξεκινώντας από κατάσταση μακροχρόνιας ισορροπίας μιας οικονομίας: (α) τι θα συμβεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 34 Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική Γραπτή Εργασία # 3 (Μακροοικονομική) Ακαδ. Έτος: 2007-8 Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (Μακροοικονομική) Mankiw Gregory N., Taylor Mark P. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (Μακροοικονομική) Mankiw Gregory N., Taylor Mark P. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (Μακροοικονομική) Mankiw Gregory N., Taylor Mark P. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 34 Η ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ) ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Η ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ)

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική Θεωρία Ι

Μακροοικονομική Θεωρία Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μακροοικονομική Θεωρία Ι Διάλεξη 5: Συνολική Ζήτηση και Συνολική Προσφορά (Μέρος Α) Διδάσκων: Γιαννέλλης Νικόλαος ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Προσφορά και ζήτηση χρήματος 2. Προσφορά χρήματος και συναλλαγματική ισοτιμία (βραχυχρόνια περίοδος) 3. Χρήμα, τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία (μακροχρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Συναθροιστική Προσφορά

Συναθροιστική Προσφορά Κεφάλαιο 10 Συναθροιστική Προσφορά 10.1 Σύνοψη Στο δέκατο κεφάλαιο του συγγράμματος παρουσιάζεται αρχικά η διαδικασία από την οποία προκύπτει η συναθροιστική προσφορά (AS). Η ανάλυση επικεντρώνεται (α)

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Ειδικοί συντελεστές παραγωγής και διανομή εισοδήματος

Κεφάλαιο 4 Ειδικοί συντελεστές παραγωγής και διανομή εισοδήματος Κεφάλαιο 4 Ειδικοί συντελεστές παραγωγής και διανομή εισοδήματος Copyright 2015 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 4-1 Εισαγωγή Περίγραμμα Το υπόδειγμα των ειδικών συντελεστών παραγωγής Διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Συναθροιστική Zήτηση στην Aνοικτή Οικονομία

Συναθροιστική Zήτηση στην Aνοικτή Οικονομία Κεφάλαιο 9 Συναθροιστική Zήτηση στην Aνοικτή Οικονομία 9.1 Σύνοψη Στο ένατο κεφάλαιο του συγγράμματος παρουσιάζεται η διαδικασία από την οποία προκύπτει η συναθροιστική ζήτηση (AD) σε μια ανοικτή οικονομία.

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία παραγωγού. Μικροοικονομική Θεωρία Ι / Διάλεξη 10 / Φ. Κουραντή

Θεωρία παραγωγού. Μικροοικονομική Θεωρία Ι / Διάλεξη 10 / Φ. Κουραντή Θεωρία παραγωγού Σκοπεύουμε να εξάγουμε από το πρόβλημα του παραγωγού τις συναρτήσεις ζήτησης παραγωγικών συντελεστών, την συνάρτηση προσφοράς της επιχείρησης και τις συναρτήσεις κόστους και κερδών. 1

Διαβάστε περισσότερα

Μεγιστοποίηση του Κέρδους

Μεγιστοποίηση του Κέρδους Μεγιστοποίηση του Κέρδους - Έστω η συνάρτηση παραγωγής: f( K, L). - Η τιμή του παραγόμενου προϊόντος είναι p, ητιμήτηςεργασίας είναι w και η τιμή του κεφαλαίου είναι r. - Υπόθεση: Η επιχείρηση είναι αποδέκτης

Διαβάστε περισσότερα

Συνολική Ζήτηση, Δημοσιονομική Πολιτική και Εξωτερικός Τομέας

Συνολική Ζήτηση, Δημοσιονομική Πολιτική και Εξωτερικός Τομέας Συνολική Ζήτηση, Δημοσιονομική Πολιτική και Εξωτερικός Τομέας - Βασικά Ζητήματα Δημοσιονομικής Πολιτικής (1) Σταθεροποιητική Πολιτική (2) Σημασία Δημοσιονομικού Ελλείμματος (3) Επιπτώσεις Δημόσιου Χρέους

Διαβάστε περισσότερα

Ενα Νέο Κλασσικό Υπόδειγμα Χωρίς Κεφάλαιο. Μακροοικονομικές Διακυμάνσεις και Νομισματικοί Παράγοντες

Ενα Νέο Κλασσικό Υπόδειγμα Χωρίς Κεφάλαιο. Μακροοικονομικές Διακυμάνσεις και Νομισματικοί Παράγοντες Ενα Νέο Κλασσικό Υπόδειγμα Χωρίς Κεφάλαιο Μακροοικονομικές Διακυμάνσεις και Νομισματικοί Παράγοντες Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, Αθήνα, 2016 Ενα Νέο Κλασσικό Υπόδειγμα Χωρίς Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Η Καμπύλη Προσφοράς της Επιχείρησης

Η Καμπύλη Προσφοράς της Επιχείρησης Η Καμπύλη Προσφοράς της Επιχείρησης - Μπορούμε να διατυπώσουμε το πρόβλημα μεγιστοποίησης των κερδών και να βρούμε τις συναρτήσεις ζήτησης εισροών, τη συνάρτηση προσφοράς και τη συνάρτηση κερδών της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Τσελεκούνης Μάρκος Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης mtselek@unipi.gr http://www.unipi.gr/unipi/en/mtselek.html Γραφείο 516 Ώρες Γραφείου: Τετάρτη 12:00-14:00 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής: Κεφάλαιο 1 ο

Επαναληπτικές ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής: Κεφάλαιο 1 ο Επαναληπτικές ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής: Κεφάλαιο 1 ο 1. Σε γραµµική ΚΠ της µορφής Y = a+ β X : α. Η µέγιστη ποσότητα για το αγαθό Υ παράγεται όταν Y = β β. Η µέγιστη ποσότητα για το αγαθό Χ παράγεται

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ο.Θ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Α.Ο.Θ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.Ο.Θ ΕΡΩΣΗΕΙ ΚΛΕΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΑΝΑ ΚΕΥΑΛΑΙΟ Γ τάξης Γενικοφ Λυκείου ΝΙΚΟ ΠΕΡΟΤΛΑΚΗ Οικονομολόγος, ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ Σηλ. 6977246129 ΑΟΘ ΝΙΚΟ ΠΕΡΟΥΛΑΚΗ Οικονομολόγος ελίδα 1 Γ τάξης Γενικοφ Λυκείου ΕΡΩΣΗΕΙ ΚΛΕΙΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH»

Διαβάστε περισσότερα

Philip McCann Αστική και περιφερειακή οικονομική. 2 η έκδοση. Chapter 1

Philip McCann Αστική και περιφερειακή οικονομική. 2 η έκδοση. Chapter 1 Philip McCann Αστική και περιφερειακή οικονομική 2 η έκδοση Chapter 1 Κεφάλαιο 6 Περιφερειακή και διαπεριφερειακή Modern ανάλυση Urban της and αγοράς Regional εργασίας Economics Περιεχόμενα Ανεργία Θεωρία:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΣΥΝΘΕΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Α. Με ολοκληρωμένη λύση ΘΕΜΑ 1 ο Επιχείρηση χρησιμοποιεί την εργασία ως μοναδικό μεταβλητό παραγωγικό συντελεστή. Τα στοιχεία κόστους της επιχείρησης δίνονται στον επόμενο πίνακα:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ TΩN ΤΙΜΩΝ

Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ TΩN ΤΙΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜ Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ TΩN ΤΙΜΩΝ 1. Έννοια και λειτουργία της αγοράς Σε μια πρωτόγονη οικονομία, όπως του Ροβινσώνα Κρούσου, όπου δεν υπάρχει καταμερισμός της εργασίας ο άνθρωπος παράγει μόνος του

Διαβάστε περισσότερα

Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγμα και η Σχέση Μεταξύ Ανεργίας και Πληθωρισμού

Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγμα και η Σχέση Μεταξύ Ανεργίας και Πληθωρισμού Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγμα και η Σχέση Μεταξύ Ανεργίας και Πληθωρισμού Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, 2014 Η Κεϋνσιανή Προσέγγιση Η πιο διαδεδομένη προσέγγιση στην ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια

4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια 4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια 1. Ο νόμος της μιας τιμής και η ισοδυναμία των αγοραστικών δυνάμεων (ΡΡΡ) 2. Η νομισματική προσέγγιση της συναλλαγματικής ισοτιμίας 3. Ερμηνεύοντας τα εμπειρικά

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομική. Ελαστικότητες

Μικροοικονομική. Ελαστικότητες Μικροοικονομική Ελαστικότητες Σημασία ελαστικοτήτων Είδαμε πως οι δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης αλληλεπιδρούν και σχηματίζουν σημεία ισορροπίας στα οποία σε μία δεδομένη τιμή ισορροπίας η προσφερόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ενότητα 6: Συναθροισμένη Προσφορά & Ζήτηση και μακροοικονομική ισορροπία Τμήμα Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΟΙΚ Ι Ο Κ ΝΟΜΙΚ Ι ΕΣ Ε Σ Δ Ι Δ Α Ι Κ Α ΥΜΑΝ Α ΣΕ Σ Ι Ε Σ Ι

ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΟΙΚ Ι Ο Κ ΝΟΜΙΚ Ι ΕΣ Ε Σ Δ Ι Δ Α Ι Κ Α ΥΜΑΝ Α ΣΕ Σ Ι Ε Σ Ι ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ Τα περισσότερα χρόνια η παραγωγή σε μια χώρα αυξάνεται και επομένως οι περισσότεροι κάτοικοι απολαμβάνουν ένα υψηλότερο βιοτικό επίπεδο. Ποιοι παράγοντες οδηγούν αυτή

Διαβάστε περισσότερα

8 Το εισόδημα και το επιτόκιο

8 Το εισόδημα και το επιτόκιο 8 Το εισόδημα και το επιτόκιο Σκοπός Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να συνδέσει τις αγορές προϊόντος και χρήματος, τις οποίες εξετάσαμε σε προηγούμενα κεφάλαια. Η ταυτόχρονη ανάλυση αυτών των δύο αγορών

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης. Νίκος Κουτσιαράς. σε συνεργασία με τον Ζήση Μανούζα

Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης. Νίκος Κουτσιαράς. σε συνεργασία με τον Ζήση Μανούζα Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης Νίκος Κουτσιαράς σε συνεργασία με τον Ζήση Μανούζα ΠΗΓΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Mankiw, N.G. και M. Taylor,(2017) Οικονομική,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η τουριστική παραγωγή στο βραχυχρόνιο διάστημα. Η τουριστική παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εργοδοτικές Εισφορές και Φορολογία στους Εργάτες

Εργοδοτικές Εισφορές και Φορολογία στους Εργάτες Εργοδοτικές Εισφορές και Φορολογία στους Εργάτες Έστω μια οικονομία που αποτελείται από: Δύο καταναλωτές: 1 και. Μία επιχείρηση. Δύο αγαθά: τον ελεύθερο χρόνο Χ (ή: την εργασία ) και το καταναλωτικό αγαθό

Διαβάστε περισσότερα

25. Μία τυπική επιχείρηση που λειτουργεί σε καθεστώς τέλειου ανταγωνισμού, στη μακροχρόνια θέση ισορροπίας της: α. πραγματοποιεί θετικά οικονομικά κέρδη. β. πραγματοποιεί μηδενικά οικονομικά κέρδη. γ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψωνιακή Ισορροπία

Μονοψωνιακή Ισορροπία Μονοψωνιακή Ισορροπία - Αν η αγορά εργασίας είναι πλήρως ανταγωνιστική, τότε η ατομική επιχείρηση θεωρεί δεδομένο το μισθό και, επομένως, αντιμετωπίζει μια πλήρως ελαστική (οριζόντια) καμπύλη προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τεχνολογία και Συναρτήσεις Παραγωγής παραγωγή εισροές εκροές επιχείρηση παραγωγικοί συντελεστές

ΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τεχνολογία και Συναρτήσεις Παραγωγής παραγωγή εισροές εκροές επιχείρηση παραγωγικοί συντελεστές ΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τεχνολογία και Συναρτήσεις Παραγωγής - Η παραγωγή είναι η δραστηριότητα μέσω της οποίας κάποια αγαθά και υπηρεσίες (εισροές) μετατρέπονται σε άλλα αγαθά και υπηρεσίες (εκροές ή προϊόντα).

Διαβάστε περισσότερα

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι χρήμα; 2. Προσφορά και ζήτηση χρήματος 3. Προσφορά χρήματος και συναλλαγματική ισοτιμία (βραχυχρόνια περίοδος) 1 Εισαγωγή Στην 2 η ενότητα διαλέξεων

Διαβάστε περισσότερα

Νομισματική και Συναλλαγματική Πολιτική σε μια Μικρή Ανοικτή Οικονομία. Σταθερές ή Κυμαινόμενες Ισοτιμίες;

Νομισματική και Συναλλαγματική Πολιτική σε μια Μικρή Ανοικτή Οικονομία. Σταθερές ή Κυμαινόμενες Ισοτιμίες; Νομισματική και Συναλλαγματική Πολιτική σε μια Μικρή Ανοικτή Οικονομία Σταθερές ή Κυμαινόμενες Ισοτιμίες; Καθ. Γ. Αλογοσκούφης, Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία, 2014 Ένα Βραχυχρόνιο Υπόδειγµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Αρ. Απάντηση Αρ. Απάντηση Ερώτησης 1. A 6. C 2. C 7. A 3. A 8. E 4. B 9. A 5. E 10. C

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Αρ. Απάντηση Αρ. Απάντηση Ερώτησης 1. A 6. C 2. C 7. A 3. A 8. E 4. B 9. A 5. E 10. C Διάρκεια Εξέτασης: 10 Παρακαλώ να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα. Απαντήστε με σαφήνεια και σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε διαγράμματα φροντίστε να είναι ευανάγνωστα και πλήρη. Κατανείμετε ανάλογα το

Διαβάστε περισσότερα

14 Συνολική ζήτηση, συνολική προσφορά, και επίπεδο

14 Συνολική ζήτηση, συνολική προσφορά, και επίπεδο 14 Συνολική ζήτηση, συνολική προσφορά, και επίπεδο τιμών Σκοπός Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να αναλύσει τον μηχανισμό με τον οποίον προσδιορίζεται το γενικό επίπεδο των τιμών. Για τον σκοπό αυτό,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ιοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισµών Θεµατική Ενότητα: ΕΟ 34 - Οικονοµική Ανάλυση & Πολιτική Ακαδ. Έτος: 2009-10 ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΥΜΟ:.

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική. Διάλεξη 4 Η Καμπύλη IS

Μακροοικονομική. Διάλεξη 4 Η Καμπύλη IS Μακροοικονομική Διάλεξη 4 Η Καμπύλη IS 1 Η Νεοκλασική Σύνθεση Σε αυτή την διάλεξη θα αναπτύξουμε το πρώτο μέρος του IS-LM υποδείγματος To IS-LM υπόδειγμα προσπαθεί να εξηγήσει πως λειτουργεί η οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Οι τιμές των αγαθών προσδιορίζονται στην αγορά από την αλληλεπίδραση των δυνάμεων της ζήτησης και της προσφοράς.

Οι τιμές των αγαθών προσδιορίζονται στην αγορά από την αλληλεπίδραση των δυνάμεων της ζήτησης και της προσφοράς. ΤΙΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΖΗΤΗΣΗ Οι τιμές των αγαθών προσδιορίζονται στην αγορά από την αλληλεπίδραση των δυνάμεων της ζήτησης και της προσφοράς. Χρησιμότητα ενός αγαθού, για τον καταναλωτή, είναι η ικανοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 4 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ. 1 η Ομάδα: Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 4 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ. 1 η Ομάδα: Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ΕΡΓΑΣΙΕΣ 4 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 η Ομάδα: Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Σύμφωνα με το νόμο της προσφοράς: α) Η προσφερόμενη ποσότητα ενός αγαθού αυξάνεται όταν μειώνεται η τιμή του στην αγορά β) Η προσφερόμενη

Διαβάστε περισσότερα