Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 -

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 -"

Transcript

1 Ακινα, 08/06/2015 Προτάςεισ τθσ Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για άμεςεσ βελτιώςεισ των υφιςτάμενων ρυκμίςεων τθσ φορολογίασ, των φορολογικών διαδικαςιών και του τρόπου λειτουργίασ τθσ φορολογικισ διοίκθςθσ.

2 Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ Γενικά Η Διοίκθςθ και τα Μζλθ τθσ Ρ.Ο.Φ.Ε.Ε. αντιλαμβανόμενοι τθν ευκφνθ τουσ απζναντι ςτθν Ελλθνικι Οικονομία και με μόνο γνϊμονα τθν παροφςα χρονικι ςτιγμι τόςο τθν αφξθςθ των Δθμοςίων Εςόδων μζςα από τθν ανάπτυξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ αλλά και με τθν προςζλκυςθ και νζων επενδφςεων μζςω τθσ δθμιουργία ενόσ ςτακεροφ και δίκαιου φορολογικοφ ςυςτιματοσ κατακζτει το παρόν ζγγραφο με καταγραφι όχι μόνον ςκζψεων αλλά και ςυγκεκριμζνων προτάςεων που μποροφν ακόμθ και να ςυμπεριλθφκοφν ςαν προτάςεισ ςτο πλαίςιο τθσ διαπραγμάτευςθσ με τουσ Θεςμοφσ κακϊσ κα προςδϊςουν τθν αναγκαία ϊκθςθ ςτθν ανάπτυξθ που πρζπει μετά από 5 χρόνια φφεςθσ να ειςζλκει επιτζλουσ θ Ελλάδα που ςτθρίηεται ςτθν Μικρομεςαία Επιχείρθςθ που κατάφερε να επιβιϊςει και ςιμερα αναμζνει από τθν Κυβζρνθςθ να τθσ δϊςει τα απαραίτθτα εργαλεία για ανάπτυξθ και εξωςτρζφεια. Γνωρίηουμε ότι πολλά από αυτά που ςιμερα προτείνουμε είναι και ςτο δικό ςασ ςχεδιαςμό και επομζνωσ κα είμαςτε ςυμπαραςτάτεσ ςασ ςτο δφςκολο ζργο να πείςετε μζςω τθσ ςυςςωρευμζνθσ γνϊςθσ και εμπειρίασ τθσ ομάδασ εργαςίασ που διακζτουμε - όποιον αμφιςβθτεί τθν δυνατότθτα ςυμβολισ τουσ ςτθν ανάπτυξθ αλλά και ςτθν αφξθςθ των εςόδων. Πιςτεφουμε ότι πρζπει να επανζλκει το ενιαίο αφορολόγθτο όριο για όλα τα φυςικά πρόςωπα και να γίνει μείωςθ του φορολογικοφ ςυντελεςτι για τα κζρδθ από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα του 26% ι 33% (ι 33,4% όταν διανζμονται κζρδθ). Το φψοσ των αποτελεί μια ρεαλιςτικι και δίκαιθ πρόταςθ τθσ παροφςασ Κυβζρνθςθσ θ οποία ςυμπίπτει με τθν εδϊ και χρόνια δικι μασ κζςθ. Είναι άδικο και πζρα από κάκε λογικι να επιβάλλεται φόροσ ςε πολφ χαμθλά ειςοδιματα ι ακόμα και μθδενικά μζςω των υπερβολικϊν τεκμθρίων ι «δαπανϊν διαβίωςθσ». Επιπλζον ο φορολογικόσ ςυντελεςτισ 26% από το πρώτο ευρώ δεν αφινει κανζνα περικώριο ανάπτυξθσ τθσ επιχειρθματικότθτασ και επομζνωσ τόνωςθσ τθσ απαςχόλθςθσ, ενϊ αποτελεί το κίνθτρο για μεταφορά τθσ επιχειρθματικισ ζδρασ για λόγουσ ανταγωνιςτικότθτασ αλλά και επιβίωςθσ ςε γειτονικζσ μασ χϊρεσ που μάλιςτα ανικουν και ςτθν Ε.Ε.. Κατάργθςθ ι ςθμαντικι μείωςθ του τζλουσ επιτθδεφματοσ. Σιμερα κερδοφόρεσ και μθ επιχειριςεισ, επαγγελματίεσ με ελάχιςτουσ τηίρουσ ι με υψθλά ειςοδιματα επιβαρφνονται με ιςόποςο αντίςτροφα προοδευτικό τζλοσ επιτθδεφματοσ. Ουςιαςτικά «τιμωρείται» θ προςπάκεια τόνωςθσ τθσ τοπικισ οικονομίασ με τθν δθμιουργία ενόσ υποκαταςτιματοσ

3 Αναπροςαρμογι υπολογιςμοφ του ΕΝΦΙΑ, λαμβάνοντασ υπόψθ τθ νζα κατάςταςθ που ζχει διαμορφωκεί ςτθν αγορά των ακινιτων (νζεσ χαμθλότερεσ αξίεσ) αλλά και τθν φπαρξθ δανειακισ επιβάρυνςθσ ι και προςθμείωςθσ. Στθν τελευταία περίπτωςθ κα μποροφςε να εκπίπτει ζνα ποςοςτό των τόκων από το ποςό του ΕΝΦΙΑ (ιςοδφναμο μζτρο: τζλοσ επί του επιτοκίου ςε όλα τα ςτεγαςτικά πλθν τθσ πρϊτθσ κατοικίασ). Θα πρζπει να αναπροςαρμοςκοφν οι αντικειμενικζσ ι να υπάρξει νζο ςφςτθμα υπολογιςμοφ ςε ςυνδυαςμό με τθν απόφαςθ του ΣτΕ. Μεςοπρόκεςμα, κα πρζπει να υπάρξει κακολικι ςταδιακι μείωςθ των ςυντελεςτών ΦΠΑ (ζςτω και 1%). Το παράδειγμα τθσ μείωςθσ ςτο ΦΡΑ εςτίαςθσ απζδειξε ότι χαμθλότεροι ςυντελεςτζσ μποροφν να προκαλζςουν καλφτερα οικονομικά αποτελζςματα (ςε αντίκεςθ με τθν εξίςωςθ ςτον φόρο πετρελαίου που μείωςε δραματικά τα δθμόςια ζςοδα). Επαναφορά του αφορολόγθτου αποκεματικοφ για τισ παραγωγικζσ ΜΜΕ, με τθν προχπόκεςθ επανεπζνδυςθσ μζρουσ των κερδϊν και αφξθςθσ κζςεων απαςχόλθςθσ. Αλλαγι πολιτικισ για τα πρόςτιμα του Ν.4174/2013 Σε αντιδιαςτολι με τθν αυςτθρι διαδικαςία επιβολισ ποινϊν, ζχουμε προτείνει τθ δθμιουργία μιασ πρωτοβάκμιασ Συμβουλευτικισ Υπθρεςίασ που κα αςκεί προλθπτικό ζλεγχο παρζχοντασ προτάςεισ, διεξόδουσ, λφςεισ ςτισ επιχειριςεισ και όχι ποινζσ για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ (αυτόσ ο ρόλοσ μπορεί να αποδοκεί ςε νζεσ δομζσ ςυμβουλευτικισ, κοινωνικοφσ εταίρουσ μζςω προγραμμάτων ΕΣΡΑ). Προτείνουμε: 1. Πρόςτιμα ευρώ που αφοροφν λάκθ με κοινό ποςό προςτίμου, τόςο για απλογραφικά όςο και για διπλογραφικά, κυριολεκτικά «για ψιλου πιδθμα» πρζπει να αναπροςαρμοςκοφν και να μειωκοφν δραςτικά. 2. Οι μθδενικζσ δθλώςεισ για Φ.Μ.Υ. και όποιεσ άλλεσ «πλθροφοριακζσ δθλώςεισ» χωρίσ ποςά φόρου προσ απόδοςθ να μθν ζχουν καμία κφρωςθ ι και να καταργθκοφν κακώσ δεν ζχουν καμία ειςπρακτικι χρθςιμότθτα. Η πλθροφόρθςθ για το φψοσ των αποδοχϊν που καταβάλουν οι επιχειριςεισ προκφπτει και από τισ καταςτάςεισ (ΑΡΔ) του ΙΚΑ αλλά και τθν ετιςια υποβολι των βεβαιϊςεων 3. Το ιςόποςο πρόςτιμο του άρκρου 59 και το 60 (για τουσ παρακρατοφμενουσ φόρουσ και για όςουσ εμπλζκονται ςτθ διαδικαςία υποβολισ διλωςθσ) πρζπει οπωςδιποτε να καταργθκοφν ι τουλάχιςτον να γίνει δικαιότερο διότι είναι υπερβολικά υψθλά. Να υπάρχει δυνατότθτα επαναφοράσ ςυμβιβαςμοφ και καταβολισ ενόσ μειωμζνου ποςοφ όπωσ παλαιά κακϊσ αυτό είναι και δίκαιο μζτρο αλλά δθμιουργεί και άμεςθ αφξθςθ εςόδων

4 4. Το πρόςτιμο του άρκρου 54 παρ 1 των 100,00, για δθλϊςεισ πλθροφοριακοφ χαρακτιρα κλπ, πρζπει να μθδενιςκεί ι να γίνει το πολφ Για τισ περιπτϊςεισ υποβολισ εκπρόκεςμων τροποποιθτικών δθλϊςεων φορολογίασ ειςοδιματοσ ενώ ζχει προθγθκεί εμπρόκεςμθ αρχικι, να ιςχφςει ότι και για το ΦΡΑ και τουσ παρακρατοφμενουσ (να μθν υπάρχει πρόςτιμο εάν ζχει γίνει εμπρόκεςμθ αρχικι). Φορολογικζσ διαδικαςίεσ Διόρκωςθ αδικιών Προκεςμίεσ για το φορολογικό ζτοσ 2014 και επόμενα Προτείνουμε - Επιςθμαίνουμε: 6. εαλιςτικι καταλθκτικι θμερομθνία για τισ δθλϊςεισ φυςικϊν προςϊπων για το ζτοσ 2014 είναι θ 30/9/2015 και των νομικϊν θ 31/7/2015 (εφόςον ανοίξει το ςφςτθμα) με ενοποίθςθ των δόςεων πλθρωμισ. i. Συμπεραςματικά θ καταβολι του φόρου ςτα Φυςικά Πρόςωπα να γίνει ςε 2 δόςεισ (από τισ οποίεσ ςτθν 1 θ ςτισ 30/9 τα 2/3 του ποςοφ) και ςτα νομικά πρόςωπα και νομικζσ οντότθτεσ οι δόςεισ να είναι ζξθ (6) με τθν 1 θ ζωσ 31/07/ Να προςδιοριςτοφν αντικειμενικοί και ςαφείσ κανόνεσ για τισ ζμμεςεσ τεχνικζσ ελζγχου που κα δθμοςιοποιθκοφν. Σιμερα ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ ωσ μζτρο τεκμθρίωςθσ ακροίηονται απλά οι κατακζςεισ των φορολογοφμενων χωρίσ να λαμβάνονται υπ όψιν ακόμθ οφτε και θ μεταφορά ποςϊν ςε άλλο λογαριαςμό. 8. Άμεςθ διόρκωςθ των ΠΟΛ.1056/ & ΠΟΛ.1113/ για τθν νζα μζκοδο υπολογιςμοφ επιςφάλειασ απαιτιςεων που ζμμεςα νομοκετεί κακϊσ εξαιρεί τον μθ ειςπραχκζντα ΦΠΑ που όμωσ αποδόκθκε ςτο Δθμόςιο από τθν δυνατότθτα ςυνυπολογιςμοφ ςτθν επιςφάλεια που κεωρείται δαπάνθ. Το Δθμόςιο ζχει απαίτθςθ να τιμολογθκοφν ποςά, να αποδοκεί μθ ειςπραχκζντα ΦΡΑ και δεν το αναγνωρίηει οφτε ςαν δαπάνθ. Ροιο είναι το αίςκθμα που δθμιουργεί το μζτρο μπορείτε εφκολα να το αντιλθφκείτε. 9. Για τθν περίπτωςθ δικαιϊματοσ κατάκεςθσ ενδικοφανοφσ προςφυγισ να επανζλκειτο ποςοςτό προκαταβολισ των βεβαιωμζνων προςτίμων ςτο 10% από 50% που είναι ςιμερα και αποτελεί ςτοιχείου ζμμεςου εκβιαςμοφ τθσ φορολογικισ αρχισ. 10. Νομοκετικι τροποποίθςθ επίςθσ χρειάηεται και θ προκεςμία υποβολισ των φορολογικϊν δθλϊςεων για τθ χριςθ 2015 (δθλϊςεισ που κα υποβλθκοφν εντόσ του 2016)από 30/4 ςε 30/6. Δεν γίνεται πρϊτα να υποβάλλουν τα φυςικά πρόςωπα και μετά τα νομικά αλλά και δεν υπάρχει ο αναγκαίοσ χρόνοσ για ολοκλιρωςθ τθσ υποβολισ ακόμθ και αν το ςφςτθμα ανοίγει ακριβϊσ ςτισ 01/ Θα πρζπει να δοκεί θ δυνατότθτα για τθν εξυγίανςθ ιςολογιςμών επιχειριςεων (μζτρο που κα φζρει άμεςθ ειςροι χρθμάτων ςτα δθμόςια ταμεία). Θζλουμε οι επιχειριςεισ να κάνουν μια νζα - 3 -

5 αρχι αλλά όλεσ λίγο ι πολφ «ςζρνουν» βαρίδια του παρελκόντοσ. Αυτό που αναφζρει ςαν δυνατότθτα ο ν.4308/2014 για τα Ε.Λ.Ρ. μπορεί να αποτελζςει εργαλείο εςόδων για το Δθμόςιο 12. Η αφαίρεςθ των δαπανϊν του κωδ. 049 (ςιμερα μόνον για μιςκωτοφσ και ςυνταξιοφχουσ) πρζπει να αναγνωρίηεται και ςε εκπρόκεςμεσ αρχικζσ ι τροποποιθτικζσ δθλϊςεισ φόρου ειςοδιματοσ. 13. Επαναφορά τθσ ιςχφοσ του μζτρου τθσ ςυλλογισ αποδείξεων για όλα τα φυςικά πρόςωπα. Προτείνεται, να εκπίπτει το ςφνολο των αποδείξεων όλων των επαγγελματικών κλάδων και όλων των φορολογουμζνων κατά ζνα ποςοςτό από το ειςόδθμα, και το υπόλοιπο αυτοφ να φορολογείται με βάςθ τθν υφιςτάμενθ φορολογικι κλίμακα και να «κτίηεται» ζτςι το όποιο ποςό αφορολόγθτου. Η εφαρμογι ενόσ τζτοιου ςυςτιματοσ κα «ενεργοποιοφςε» τθν φορολογικι ςυνείδθςθ των υπόχρεων, παρζχοντάσ τουσ ζνα ιςχυρό κίνθτρο κακολικισ και ενςυνείδθτθσ ςυλλογισ αποδείξεων. Το ποςό φόρου που κα χακεί από το αφορολόγθτο κα υπερκαλυφκεί με τον ΦΡΑ τον αποδείξεων που δεν ηθτοφνται ςιμερα, αλλά και με τον φόρο των επιχειριςεων λόγω αφξθςθσ κερδϊν. 14. Το μζτρο τθσ ωφζλειασ φόρου με ςυγκζντρωςθ αποδείξεων να ιςχφςει για όλα τα ειςοδιματα. Τα οφζλθ ςτα Δθμόςια Ζςοδα κα είναι πολλαπλάςια του εκπιπτόμενου φόρου. 15. Η ιδιόχρθςθ ακινιτων από Επιχειρθματίεσ (των χωραφιϊν και των βιομθχανοςταςίων, ξενοδοχείων κλπ) όπωσ και με τον Ν. 2238/94, πρζπει να μθν χρειάηεται εγγραφι ςτα βιβλία (να αρκεί θ αναγραφι ςτθν διλωςθ). i. να καταργθκεί, διότι δεν υπάρχει και φορολογικό ενδιαφζρον θ ζκπτωςθ αποφζρει όφελοσ ςτθν επιχείρθςθ 26%-33% ενϊ το ειςόδθμα από ενοίκια φορολογείται χαμθλότερα ii. Εναλλακτικά να λειτουργιςει για τα αγροτεμάχια μόνο με το τεκμαρτό ενοίκιο του ν. 2238/94 που ίςχυαν μζχρι και το Ο υπολογιςμόσ τθσ αντικειμενικισ αξίασ των χωραφιϊν κα δθμιουργιςει γραφειοκρατικό μπλοκάριςμα χωρίσ όφελοσ για τα Δθμόςια Οικονομικά. Η ςχετικι εγκφκλιοσ πρζπει να βγει άμεςα διότι δεν μποροφν να υποβλθκοφν δθλώςεισ με αντίςτοιχα ειςοδιματα. 16. Ρρζπει να ξεκακαρίςει (με πολιτικι απόφαςθ) πωσ κα φορολογθκοφν τα ειςοδιματα από φωτοβολταϊκά ςυςτιματα των αγροτϊν. Λόγω τθσ νομοκετικισ ρφκμιςθσ του Δεκεμβρίου ζχουν δθμιουργθκεί ηθτιματα ερμθνείασ. 17. Με τθν ΡΟΛ 1113/2015 δθμιουργικθκε «πανικόσ» με το κζμα ζκπτωςθσ των δικαιοφμενων αμοιβϊν για υπθρεςίεσ Διοίκθςθσ των Ομορρφκμων Εταίρων ςε Ο.Ε. και Ο.Ε. κατϋ αντιςτοιχία με τθν ζκπτωςθ των αντίςτοιχων αμοιβϊν ςε Μζλθ του Δ.Σ. ι ςε διαχειριςτι Ε.Ρ.Ε. και Ι.Κ.Ε. όπωσ ορίηει και ο ν.4172/2013 άρκρο 12 παρ.2 περ.δϋ Η ΡΟΛ.1072/ ορίηει ότι οι αμοιβζσ διοίκθςθσ είναι δαπάνθ και αντίςτοιχα ειςόδθμα από μιςκωτζσ υπθρεςίεσ των ομόρρυκμων εταίρων διαχειριςτϊν ορκά κακϊσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ περ.δ' παρ.2 άρκρου 12 του ν.4172/2013 αυτό ιςχφει για κάκε φυςικό πρόςωπο που παρζχει υπθρεςίεσ ωσ διευκυντισ ςε κάκε νομικό πρόςωπο ι νομικι οντότθτα

6 17.2. Η απάντθςθ με αρ. πρωτ.: ΔΕΑΦΑ ΕΞ 2015/ τθσ Διεφκυνςθσ Άμεςθσ Φορολογίασ με κζμα «Φορολογικι μεταχείριςθ των αμοιβϊν που λαμβάνουν εταίροι και διαχειριςτζσ ΕΡΕ, ΟΕ, και ΕΕ» επιβεβαιϊνει το περιεχόμενο τθσ ΡΟΛ.1072/ Απρίλιο και Μάιο οι Συνάδελφοι και οι Επιχειριςεισ προχωροφν ςτθν απόδοςθ χαρτοςιμου και παρακρατοφμενου φόρου για τισ αμοιβζσ που εγγράφουν ςτα βιβλία τουσ ωσ ζξοδα και φυςικά υπολογίηουν το φορολογικό αποτζλεςμα κακϊσ οι δθλϊςεισ για τα νομικά πρόςωπα κα ξεκινοφςαν εντόσ του Μαΐου. Πμωσ θ ΡΟΛ.1113/ που κυκλοφορεί ςτισ 3/6/15 δθμιουργεί αναπάντθτα ερωτιματα. H «ερμθνεία» του νόμου που επιχειρείται ζρχεται ςε αντίκεςθ τόςο με το κείμενο του νόμου αλλά και με τισ προαναφερκείςεσ αποφάςεισ και ερμθνείεσ τθσ Διοίκθςθσ. Τι ιςχφει τελικά; Η αναφορά τθσ ΡΟΛ.1113/ ςτο άρκρο 23 που αναλφει τισ μθ εκπιπτόμενεσ δαπάνεσ καλφπτει εφλογα - τισ υπόλοιπεσ αμοιβζσ πλθν αυτϊν για τθν διοίκθςθ διαχείριςθ Ο.Ε. και Ε.Ε. και αν ναι γιατί δεν κάνει καμία ςαφι αναφορά όπωσ κάνει για ανάλογεσ αμοιβζσ ςε Διαχειριςτζσ ΑΕ, ΕΡΕ και ΙΚE ; Όταν ο νόμοσ ορίηει για κάκε νομικό πρόςωπο ι νομικι οντότθτα πωσ o ςυντάκτθσ τθσ ΠΟΛ.1113/15 ΟΕ και τισ ΕΕ ; Ή οι Συνάδελφοι αντιλιφκθκαν λάκοσ το κείμενο και το πνεφμα τθσ παρ.1γ περ.ii του άρκρου 23 τθσ ΡΟΛ.1113/15 ι θ «ερμθνεία» που δόκθκε μποροφμε να ποφμε ότι είναι επιεικώσ αντίκετθ με τον νόμο. 18. Στθν ίδια ΡΟΛ.1113/ γίνεται αναφορά ςτθν ζκπτωςθ αςφαλιςτικών ειςφορών από τθν Ομόρρυκμθ εταιρεία μόνο αν ζχει τεκεί ςε αδράνεια υπάρχουςα τυχόν ατομικι επιχείρθςθ (ςτθν περίπτωςθ που ςυμμετζχει ο Ομόρρ. Εταίροσ ςε ΟΕ και ςε ατομικι επιχείρθςθ). Ο τρόποσ που αναγράφεται ςτθν εγκφκλιο αφινει να εννοθκεί ότι ζπρεπε να είχε τεκεί ςε αδράνεια ςτο μθτρϊο. Επειδι πολλά επαγγζλματα όπωσ και το δικό μασ προχποκζτουν τθν φπαρξθ ατομικισ ζςτω και χωρίσ ζςοδα παρακαλοφμε για άμεςθ διόρκωςθ τθσ αναφοράσ «ςε αδράνεια» με αναφορά ςτθν φπαρξθ εςόδων που καλφπτουν το ποςό των αςφαλιςτικών ειςφορών. i. Οι επιχειρθματίεσ κα πρζπει να μποροφν να επιλζγουν από ποφ κα γίνεται θ αφαίρεςθ των αςφαλιςτικών ειςφορών (Ο.Α.Ε.Ε.) ςε περίπτωςθ ςυμμετοχισ τουσ ςε προςωπικζσ εταιρίεσ πζραν τθσ ατομικισ τουσ ιδιαίτερα όταν αυτι δεν ζχει κζρδθ για να καλυφκοφν οι ειςφορζσ. 19. Άμεςθ διόρκωςθ τθσ αδικίασ που γίνεται ςτον τρόπο υπολογιςμοφ των τεκμθρίων τόςο ςε κάτοικουσ εξωτερικοφ με μερικά ΛΕΡΤΑ του ευρϊ τόκων που προκφπτουν από τουσ τραπεηικοφσ λογαριαςμοφσ τουσ ςτθν Ελλάδα ι τεκμαρτό ζςοδο από τθν παραχϊρθςθ τθσ πατρικισ γθσ ςτουσ ςυγγενείσ που ζμειναν πίςω. Φυςικά το ίδιο ιςχφει με τουσ κάτοικουσ εςωτερικοφ που δεν ζχουν άλλα ειςοδιματα. Υπάρχει μεγάλθ φορολόγθςθ χωρίσ λόγο ςε φτωχό κόςμο τόςο με μικροποςά τόκων όςο και με τεκμιρια φορολόγθςθσ που «ενεργοποιοφνται» με ειςόδθμα ακόμθ και ενόσ λεπτοφ. Ρρζπει να τεκεί ζνα όριο αςφαλείασ για ζςοδα τόκων από αδρανείσ λογαριαςμοφσ ι από ενοίκια των 50, 80 ι Ραραμζνει θ κζςθ μασ για υποβολι φακζλων τεκμθρίωςθσ ενδοοµιλικϊν ςυναλλαγϊν 20 θμζρεσ μετά το πζρασ τθσ προκεςμίασ για υποβολι των δθλϊςεων φορολογίασ νομικϊν προςϊπων ι κατ - 5 -

7 ελάχιςτο μζχρι τθν υποβολι τθσ Φορολογικισ διλωςθσ. Για τα απλογραφικά βιβλία πρζπει να υπάρχει απαλλαγι τθσ διαδικαςίασ. 21. Μζριμνα για ςυνεννόθςθ με το ΥΡΑΝ για τθν νομοκετικι μετάκεςθ των Γενικϊν Συνελεφςεων 30 θμζρεσ μετά τθν υποβολι των δθλϊςεων Νομικϊν προςϊπων. Υπάρχει ςφγκρουςθ προκεςμιϊν. 22. Θα βρεκοφμε μπροςτά ςτθν ανάγκθ και νζασ παράταςθσ του πολφ καλοφ μζτρου τθσ ρφκμιςθσ των 100 δόςεων πολφ ςφντομα, οπότε πρζπει να λθφκεί μζριμνα για νομοκετικι παρζμβαςθ θ ρφκμιςθ αυτι να είναι ςυνεχείσ π.χ. ζωσ το τζλοσ του ζτουσ Είναι άμεςθ θ ανάγκθ για τθν ζκδοςθ τθσ Κ.Υ.Α. για ςυναλλαγζσ με τα προνομιακά κράτθ του Ν.4321/2015 διότι αυτι τθν ςτιγμι υπάρχει νομοκετικό κενό. Τα προβλιματα πολλά και ςίγουρα κα εντακοφν με το λάκοσ ςκεπτικό που φαίνεται ςε πρϊτθ ανάγνωςθ να περιζχει ο νόμοσ που επιχειρεί να διορκϊςει εν μζρει θ αναμενόμενθ Υ.Α.. Ελπίηουμε θ ορκϊσ αποφαςιςκείςα δθμόςια διαβοφλευςθ αλλά και τα υπομνιματα των φορζων που κάλυψαν και τθν άποψι μασ να βοθκιςουν προσ τθν μείωςθ τθσ γραφειοκρατίασ ςε επιχειριςεισ που πραγματοποιοφν ςυνικεισ ςυναλλαγζσ κακθμερινά με Βουλγαρία ι Κφπρο. Άλλωςτε θ διακίνθςθ εντόσ τθσ Ε.Ε. ελζγχεται πολφπλευρα. 24. Είναι απαραίτθτθ θ ζκδοςθ τθσ τροπολογίασ για τα πρατιρια καυςίμων που είχαν παραγγείλει ςυςτιματα ειςροϊν - εκροϊν (φπαρξθ δελτίου παραγγελίασ) και κακυςτζρθςαν οι προμθκευτζσ τθν εγκατάςταςι τουσ με αποτζλεςμα να αντιμετωπίηουν φοβερά άδικα πρόςτιμα. Ρρζπει να υπάρχουν μεταβατικζσ διατάξεισ. 25. Για λόγουσ δικαιοςφνθσ και ίςθσ μεταχείριςθσ μεταξφ ατομικϊν επιχειριςεων και νομικϊν προςϊπων (ιδιαίτερα ςε περίοδο φφεςθσ και κρίςθσ)πρζπει να καταςτεί εφικτόσ ςτθν περίπτωςθ των ατομικών επιχειριςεων θ δυνατότθτα μεταφοράσ τθσ ηθμίασ ςτισ επόμενεσ 5 χριςεισ. Σιμερα οι ατομικζσ επιχειριςεισ «χάνουν» τθ ηθμιά όταν φορολογοφνται με τεκμαρτό τρόπο ςε μια ηθμιογόνο χριςθ. 26. Σε περίπτωςθ που υπάρξει πολιτικι απόφαςθ με νομοκετικι παρζμβαςθ, όπωσ ανακοινϊκθκε, για περαίωςθ ειςοδθμάτων ι νομιμοποίθςθ κατακζςεων ςτο εξωτερικό ι ςτο εςωτερικό αυτι να ζχει ενιαίο κοινό ςυντελεςτι, να λαμβάνει υπόψθ τθσ το ςφνολο τθσ προςαφξθςθσ περιουςίασ και όχι μόνο μετρθτϊν. Φυςικά ςε τζτοια περίπτωςθ πρζπει να γίνει με μικρό ςυντελεςτι για να υπάρχει ανταπόκριςθ και να ςυνδεκεί με περαίωςθ επιχειρθματικϊν ειςοδθμάτων ανζλεγκτων χριςεων μζχρι 31/12/

8 Αναγκαίεσ μεταβολζσ ςε κζματα: Διακοπισ ι μεταβίβαςθσ επιχείρθςθσ Λοιπά 27. Οι εκπρόκεςμεσ διακοπζσ επιχειριςεων (προ του 2010) να ζχουν κακολικι διάρκεια χωρίσ θμερομθνία λιξθσ. Σιμερα θ προκεςμία είναι 31/12/2015 μετά από παρατάςεισ. 28. Η μεταβίβαςθ επιχείρθςθσ (οικογενειακισ) για λόγουσ υγείασ ι ςυνταξιοδότθςθσ ςε ςυγγενι Α βακμοφ κα πρζπει να γίνεται με τθν μθ καταβολι οπουδιποτε φόρου και διαδικαςία με απλι διαδικαςία. 29. Δθμιουργία μόνιμθσ ομάδασ εργαςίασ για παρακολοφκθςθ τρεχόντων κεμάτων τόςο των επιχειριςεων όςο και των φορολογουμζνων με τθν ςυμμετοχι τθσ Ρ.Ο.Φ.Ε.Ε.. Θα βοθκιςει ςθμαντικά ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων και ςτθν πρόλθψθ κακισ νομοκζτθςθσ. 30. Αναγκαία είναι θ επαναςφςταςθ τθσ Επιτροπισ ςτα πλαίςια του παλαιοφ αρ. 70Α ανά Ρεριφζρεια με προεδρεφοντα Δικαςτικό και ςυμμετοχι των κοινωνικϊν φορζων. 31. Στθν διαδικαςία θλεκτρονικισ υποβολισ των ςυμφωνθτικών να ενςωματωκοφν όλα τα ςυμφωνθτικά και να μθν χρειάηεται διπλι υποβολι καταςτάςεων και από τουσ δφο ςυμβαλλομζνουσ. Να αρκεί θ κατάκεςθ από τον λιπτθ των υπθρεςιϊν (πελάτθ) και μόνο θ αποδοχι από τον πάροχο των υπθρεςιϊν. 32. Περαιτζρω απλοποίθςθ διαδικαςιών για μόνιμουσ (αυξανόμενουσ ταχφτατα δυςτυχϊσ) κατοίκουσ εξωτερικοφ. Το νζο μεταναςτευτικό ρεφμα προσ όλθ τθν υφιλιο δθμιουργεί επιπλζον προβλιματα ςε ανκρϊπουσ που παλεφουν για να ηιςουν εαυτοφσ και οικογζνεια που τθν αφινουν ςτθν Ελλάδα. Και είναι κετικό που τθν αφινουν ςτθν Ελλάδα κακϊσ εδϊ καταλιγει το μεγαλφτερο κομμάτι του μιςκοφ τουσ. Αυτοφσ κεωροφμε ότι κανείσ δεν κζλει να τουσ «τιμωριςει». 33. Μετατροπι του επιδόματοσ ανεργίασ ςε επίδομα εργαςίασ: Είναι προτιμότερο να δίνονται χριματα από το κράτοσ ςτον άνεργο μζςω του εργοδότθ, ζτςι ϊςτε κάκε άνεργοσ να προςφζρει εργαςία. Θεςμικά αιτιματα του Κλάδου 34. Είναι απαραίτθτθ θ άμεςθ κακιζρωςθ τθσ θλεκτρονικισ υπογραφισ, θ οποία κα ςυμβάλλει ςθμαντικά ςτθν αςφάλεια των θλεκτρονικϊν ςυναλλαγϊν και ςτθν εμπζδωςθ τθσ κεςμικισ εμπιςτοςφνθσ μεταξφ επιχειριςεων, Λογιςτικϊν γραφείων και φορολογικϊν αρχϊν. Να γίνει με τον ίδιο τρόπο που δόκθκε ςτουσ Συμβολαιογράφουσ και τουσ Εκτελωνιςτζσ 35. Η πιςτοποίθςθ πρζπει να προχωριςει και να ολοκλθρωκεί άμεςα χωρίσ διαδικαςία εξετάςεων από τουσ ιδθ αςκοφντεσ ΝΟΜΙΜΑ το επάγγελμα και χωρίσ εξαιρζςεισ ςφμφωνα με τον Ν.3842/2010 που παραμζνει ςε ιςχφ. 36. Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. μπορεί και πρζπει να είναι κεςμικόσ ομιλθτισ τόςο του Υπουργείου όςο και τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. ωσ θ μοναδικι Ομοιοεπαγγελματικι Ομοςπονδία ςτον χϊρο των Λογιςτϊν Φοροτεχνικϊν Ελεφκερων Επαγγελματιϊν

9 37. Ο εξουςιοδοτθμζνοσ Λογιςτισ που εμφανίηεται ςτο ςφςτθμα του Taxisnet-και οι υπάλλθλοί του να μθν χρειάηονται επιπλζον εξουςιοδοτιςεισ για ενζργειεσ ςτισ Δ.Ο.Υ ςτο όνομα των πελατών τουσ. Αυτό ςθμαίνει ότι οι Δ.Ο.Υ. πρζπει να ζχουν πρόςβαςθ ςτθν πλθροφόρθςθ που αφορά τθν παροχι εξουςιοδότθςθσ ςε κάποιο Λογιςτικό Γραφείο. Ζτςι κα ελζγχεται θ ευκφνθ του προςερχόμενου ςτθν Δ.Ο.Υ. Σιμερα ηθτοφν χειρόγραφεσ εξουςιοδοτιςεισ. Οι Επαγγελματικζσ Ταυτότθτεσ που χοριγθςε το Ο.Ε.Ε. κινδυνεφουν να πεταχτοφν ςτα άχρθςτα. 38. Ζγκριςθ τθσ δυνατότθτασ για κακοριςμό φπαρξθσ επαγγελματικοφ λογαριαςμοφ για ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ χριςθ πλθρωμών πελατών μασ (ςαν Λογιςτικά Γραφεία) ο οποίοσ κα γνωςτοποιείται και ςτο Μθτρϊο και θ διακίνθςθ δεν κα αποτελεί αντικείμενο ελζγχου εάν φυςικά οι χρεϊςεισ ιςοφνται με τισ πιςτϊςεισ για πλθρωμζσ προσ το Δθμόςιο και τα Αςφαλιςτικά Ταμεία. Επίςθσ να υπάρξει μζριμνα και οδθγία προσ τουσ ελεγκτικοφσ μθχανιςμοφσ για τθν ιδιαιτερότθτά μασ αυτι - για τουσ ελζγχουσ αυτοφ του είδουσ ςε Συναδζλφουσ. Συγκεντρωτικζσ τιμολογίων αγορών πωλιςεων 39. Οι ςυγκεντρωτικζσ καταςτάςεισ τιμολογίων (ι Μ.Υ.Φ.) να υποβάλλονται ετιςιεσ με όριο απαλλαγισ υποβολισ τα 300,00 και ςτο ςφςτθμα υποβολισ να οριςκεί όριο διαςταφρωςθσ ςε επίπεδο 1 ευρϊ και όχι λεπτοφ. Εναλλακτικά, το όριο απαλλαγισ υποβολισ να γίνει 100 (με απλοποιθμζνο τιμολόγιο ι απόδειξθ) με υποβολι ςε τρίμθνθ θ εξάμθνθ βάςθ, με δυνατότθτα υποβολισ εντόσ διμινου και τελικισ τροποποίθςθσ πριν τθν υποβολι τθσ φορολογικισ διλωςθσ κατά τουσ πρϊτουσ μινεσ του επόμενου ζτουσ χωρίσ τθν υποβολι προςτίμων

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία, Κολοβοφ Νικολζττα Email:e.giannakopoulou@firstreception.gov.gr Λ. Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ 2109285132,21092385103 Fax2109233119, initialreception@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ

ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ Ειςαγωγι Ο παρϊν οδθγόσ για άςκθςθ ενδικοφανοφσ προςφυγισ απευκφνεται ςε πρόςωπα, τα οποία λόγω οικονομικισ αδυναμίασ ςτεροφνται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ.1026/26.1.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α' 2. Δ/ΝΣΗ KBΣ Ταχ. Δ/νςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014.

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014. ΕΙΣΑΓΩΓΘ Οι Δικαιοφχοι κα υποβάλουν Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης ςτον ΕΦΔ ΕΙΕΑΔ, προκειμζνου να προβεί ςε ζλεγχο και πιςτοποίθςθ τόςο του Φυςικοφ όςο και του Οικονομικοφ Αντικειμζνου. Το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ωσ Ενδιάμεςοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ

ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΣΕΡΤΕΜΒΙΟΣ 2013 ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ανάπηςξη αλλά και ο μαπαζμόρ, είναι πποφόνηα ανθπώπινηρ ζκέτηρ ζελ. 2 Η Ελλάδα μεγαλούπγηζε όποηε αγκάλιαζε ηην θάλαζζα ζελ. 3 Ελληνόκηηηη

Διαβάστε περισσότερα

Μια Προσεκτική Ανάγνωση

Μια Προσεκτική Ανάγνωση Νζοσ Νόμοσ για τθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ: Μια Προσεκτική Ανάγνωση Το παρόν κείμενο αποτελεί μια παρουσίαση και σύντομη ανάλυση των προεκτάσεων μιας σειράς άρθρων του νέου Νόμου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ ` Ε.Σ.Δ.Δ.Α ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα #opendata #opengov Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ Εργαςία με Ανοιχτι Άδεια Αυτι θ εργαςία χορθγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δθμιουργοφ

Διαβάστε περισσότερα

"ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE"

ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE ΤΙΤΛΟΣ: "ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE" Σσγγραφέας: Jeff Jarvis Εκδόζεις: Μεταίχμιο www.dimitrazervaki.com Ρεριεχόμενα Η Google ςτο τιμόνι... 2 Εάν θ Google Κυβερνοφςε τον Κόςμο... 10 Η Γενιά G... 16 Άδεια Χριςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Θεματολογικζσ και κεωρθτικζσ τάςεισ ςτθν αρκρογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ.

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ. Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΑΡΤΑ 2010 Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου Πτυχιακι εργαςία Ψωμόπουλοσ Αλζξανδροσ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Ράπτθσ Θεοχάρθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition]

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] Τ.Ε.Λ. ΘΡΕΛΟΥ ΣΧΟΛΘ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΛΑΣ & ΡΟΝΟΛΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΟΚΕΑΡΕΛΑΣ ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Παρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ ΧΟΛΙΟ 1 Φωτίου Βακάκη Δροσ Γεωπόνου, Γεωργοοικονομολόγου

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ ΧΟΛΙΟ 1 Φωτίου Βακάκη Δροσ Γεωπόνου, Γεωργοοικονομολόγου ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ ΧΟΛΙΟ 1 Φωτίου Βακάκη Δροσ Γεωπόνου, Γεωργοοικονομολόγου Ο ςχολιαςμόσ μου εντάςςεται ςτα πλαίςια τθσ δθμόςιασ ςυηιτθςθσ που διεξάγεται και αφορά ςτθν φορολογία των «αγροτεμαχίων»,

Διαβάστε περισσότερα

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ Σελίδα1 υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ EΡΩΣΗΗ Ρϊσ να οργανϊςω τθ μελζτθ μου από τϊρα και μζχρι τισ εξετάςεισ του Μαΐου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ασ ταξινομιςουμε τουσ μακθτζσ ςε τρεισ κατθγορίεσ: Πρώτη κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014 ΑΔΛΡ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ, ΛΟΛΡΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΚΑΛ Α.Δ.Α.Μ. Α.Δ.Α. ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΣ 2211/α/2014 ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΟΡΛΚΘ ΣΥΜΡΑΞΘ ΓΛΑ ΤΘΝ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘ ΚΑΛ ΤΘΝ ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑ ΝΕΩΝ ΑΓΟΤΩΝ ΑΝΕΓΩΝ ΚΑΛ ΝΕΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΟΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΟΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΛΚΟ ΚΑΛ ΑΓΟΔΛΑΤΟΦΛΚΟ ΤΟΜΕΑ Α.Σ. «ΑΝΑ.Σ.Α. Αγροτικοφ Χϊρου Ξάνκθσ» ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB Περονικολισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΟΦΑΣΘ. Θζμα: «Ρροκιρυξθ Διαγωνιςμοφ Κατάταξθσ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρϊν - γυναικϊν) ζτουσ 2014».

ΑΡΟΦΑΣΘ. Θζμα: «Ρροκιρυξθ Διαγωνιςμοφ Κατάταξθσ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρϊν - γυναικϊν) ζτουσ 2014». ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑΡΥΗΓΔΙΟ ΛΙΜΔΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ- ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΗ ΚΛΑΓΟ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β

ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β Για να ζχετε πικανότθτεσ να εγγραφείτε ςτο Ρρόγραμμα Σπουδϊν το οποίο ζχετε επιλζξει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Β ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΣΤΟΙΚΟ ΕΤΑΙΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Β ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΣΤΟΙΚΟ ΕΤΑΙΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΣΤΟΙΚΟ ΕΤΑΙΙΑΣ A. AKINHTA A.1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΘ ΑΡΕΙΚΟΝΙΣΘ ΤΩΝ ΛΟΓΑΙΑΣΜΩΝ. 10 & 11 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Α.1.α ΓΘΡΕΔΑ - ΟΙΚΟΡΕΔΑ (ΛΟΓ.10) Α.1.β ΚΤΙΙΑ-

Διαβάστε περισσότερα

N. 1080/20-22.10.80 (ΦΕΚ-246 Α')

N. 1080/20-22.10.80 (ΦΕΚ-246 Α') N. 1080/20-22.10.80 (ΦΕΚ-246 Α') Ρερί τροποποιιςεωσ και ςυμπλθρϊςεωσ διατάξεων τινϊν τθσ περί των προςόδων των Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοικιςεωσ Νομοκεςίασ και άλλων τινϊν ςυναφϊν διατάξεων Άρθρον 1 Δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

Ζκθεςη για τισ Θρηςκευτικέσ Ελευθερίεσ του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α. για το Ζτοσ 2009

Ζκθεςη για τισ Θρηςκευτικέσ Ελευθερίεσ του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α. για το Ζτοσ 2009 Ζκθεςη για τισ Θρηςκευτικέσ Ελευθερίεσ του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α. για το Ζτοσ 2009 Το Σφνταγμα προβλζπει τθν ελευκερία τθσ κρθςκείασ, και νόμοι και πολιτικζσ τθσ χϊρασ ςυμβάλλουν ςτθν εν γζνει

Διαβάστε περισσότερα

Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια

Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια Ανδρονίδη Χαρά Χαρά Ανδρονίδη, «Έκφραση Έκθεση Γενικής Παιδείας Β Λυκείου, Θεωρία & Διαγράμματα Θεμάτων» ISBN: 978-618-80632-4-2 Σεπτέμβριος 2013 Επιμέλεια,

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Διπλωματική Επγασία Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ Η ΣΗΜΕΙΝΗ ΘΛΙΒΕΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΚΑΙ Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΧΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ

ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ Η ΣΗΜΕΙΝΗ ΘΛΙΒΕΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΚΑΙ Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΧΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ ΕΛΛΑΔΑ 2012 «Η οικονομικι κρίςθ είναι μόνον θ κορυφι του παγόβουνου Ενάντια ςτθν παρακμι, για τθν αναγζννθςθ του Ζκνουσ μασ, για μία νζα ΧΡΤΗ ΑΤΓΗ του Ελλθνιςμοφ δίνουν τθν μάχθ οι αγωνιςτζσ και οι αγωνίςτριεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 Δ.Π. Δκπαίδεσζη και Για Βίοσ Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Κέληξα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Π.Δ. 235/14-9-00 (ΦΕΚ 199 Αϋ) Ειδικζσ ρυκμίςεισ για τον εκςυγχρονιςμό και τθν λειτουργία των Ιδιωτικϊν Κλινικϊν, που υπάγονται ςτισ διατάξεισ τθσ παραγρ. 2 του άρκρου 8 του Ν. 2345/95 "Οργανωμζνεσ υπθρεςίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ (όπωσ ζχει ψθφιςτεί ςτθ Βουλι)

ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ (όπωσ ζχει ψθφιςτεί ςτθ Βουλι) ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ (όπωσ ζχει ψθφιςτεί ςτθ Βουλι) Οι Θζςεισ όλων των κατθγοριϊν εκπαίδευςθσ (ΡΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) κατατάςςονται ςε 6 ςυνολικά βακμοφσ. Σ Ε Δ Γ Β Α Οι προαγωγζσ

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα