Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 -

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 -"

Transcript

1 Ακινα, 08/06/2015 Προτάςεισ τθσ Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για άμεςεσ βελτιώςεισ των υφιςτάμενων ρυκμίςεων τθσ φορολογίασ, των φορολογικών διαδικαςιών και του τρόπου λειτουργίασ τθσ φορολογικισ διοίκθςθσ.

2 Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ Γενικά Η Διοίκθςθ και τα Μζλθ τθσ Ρ.Ο.Φ.Ε.Ε. αντιλαμβανόμενοι τθν ευκφνθ τουσ απζναντι ςτθν Ελλθνικι Οικονομία και με μόνο γνϊμονα τθν παροφςα χρονικι ςτιγμι τόςο τθν αφξθςθ των Δθμοςίων Εςόδων μζςα από τθν ανάπτυξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ αλλά και με τθν προςζλκυςθ και νζων επενδφςεων μζςω τθσ δθμιουργία ενόσ ςτακεροφ και δίκαιου φορολογικοφ ςυςτιματοσ κατακζτει το παρόν ζγγραφο με καταγραφι όχι μόνον ςκζψεων αλλά και ςυγκεκριμζνων προτάςεων που μποροφν ακόμθ και να ςυμπεριλθφκοφν ςαν προτάςεισ ςτο πλαίςιο τθσ διαπραγμάτευςθσ με τουσ Θεςμοφσ κακϊσ κα προςδϊςουν τθν αναγκαία ϊκθςθ ςτθν ανάπτυξθ που πρζπει μετά από 5 χρόνια φφεςθσ να ειςζλκει επιτζλουσ θ Ελλάδα που ςτθρίηεται ςτθν Μικρομεςαία Επιχείρθςθ που κατάφερε να επιβιϊςει και ςιμερα αναμζνει από τθν Κυβζρνθςθ να τθσ δϊςει τα απαραίτθτα εργαλεία για ανάπτυξθ και εξωςτρζφεια. Γνωρίηουμε ότι πολλά από αυτά που ςιμερα προτείνουμε είναι και ςτο δικό ςασ ςχεδιαςμό και επομζνωσ κα είμαςτε ςυμπαραςτάτεσ ςασ ςτο δφςκολο ζργο να πείςετε μζςω τθσ ςυςςωρευμζνθσ γνϊςθσ και εμπειρίασ τθσ ομάδασ εργαςίασ που διακζτουμε - όποιον αμφιςβθτεί τθν δυνατότθτα ςυμβολισ τουσ ςτθν ανάπτυξθ αλλά και ςτθν αφξθςθ των εςόδων. Πιςτεφουμε ότι πρζπει να επανζλκει το ενιαίο αφορολόγθτο όριο για όλα τα φυςικά πρόςωπα και να γίνει μείωςθ του φορολογικοφ ςυντελεςτι για τα κζρδθ από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα του 26% ι 33% (ι 33,4% όταν διανζμονται κζρδθ). Το φψοσ των αποτελεί μια ρεαλιςτικι και δίκαιθ πρόταςθ τθσ παροφςασ Κυβζρνθςθσ θ οποία ςυμπίπτει με τθν εδϊ και χρόνια δικι μασ κζςθ. Είναι άδικο και πζρα από κάκε λογικι να επιβάλλεται φόροσ ςε πολφ χαμθλά ειςοδιματα ι ακόμα και μθδενικά μζςω των υπερβολικϊν τεκμθρίων ι «δαπανϊν διαβίωςθσ». Επιπλζον ο φορολογικόσ ςυντελεςτισ 26% από το πρώτο ευρώ δεν αφινει κανζνα περικώριο ανάπτυξθσ τθσ επιχειρθματικότθτασ και επομζνωσ τόνωςθσ τθσ απαςχόλθςθσ, ενϊ αποτελεί το κίνθτρο για μεταφορά τθσ επιχειρθματικισ ζδρασ για λόγουσ ανταγωνιςτικότθτασ αλλά και επιβίωςθσ ςε γειτονικζσ μασ χϊρεσ που μάλιςτα ανικουν και ςτθν Ε.Ε.. Κατάργθςθ ι ςθμαντικι μείωςθ του τζλουσ επιτθδεφματοσ. Σιμερα κερδοφόρεσ και μθ επιχειριςεισ, επαγγελματίεσ με ελάχιςτουσ τηίρουσ ι με υψθλά ειςοδιματα επιβαρφνονται με ιςόποςο αντίςτροφα προοδευτικό τζλοσ επιτθδεφματοσ. Ουςιαςτικά «τιμωρείται» θ προςπάκεια τόνωςθσ τθσ τοπικισ οικονομίασ με τθν δθμιουργία ενόσ υποκαταςτιματοσ

3 Αναπροςαρμογι υπολογιςμοφ του ΕΝΦΙΑ, λαμβάνοντασ υπόψθ τθ νζα κατάςταςθ που ζχει διαμορφωκεί ςτθν αγορά των ακινιτων (νζεσ χαμθλότερεσ αξίεσ) αλλά και τθν φπαρξθ δανειακισ επιβάρυνςθσ ι και προςθμείωςθσ. Στθν τελευταία περίπτωςθ κα μποροφςε να εκπίπτει ζνα ποςοςτό των τόκων από το ποςό του ΕΝΦΙΑ (ιςοδφναμο μζτρο: τζλοσ επί του επιτοκίου ςε όλα τα ςτεγαςτικά πλθν τθσ πρϊτθσ κατοικίασ). Θα πρζπει να αναπροςαρμοςκοφν οι αντικειμενικζσ ι να υπάρξει νζο ςφςτθμα υπολογιςμοφ ςε ςυνδυαςμό με τθν απόφαςθ του ΣτΕ. Μεςοπρόκεςμα, κα πρζπει να υπάρξει κακολικι ςταδιακι μείωςθ των ςυντελεςτών ΦΠΑ (ζςτω και 1%). Το παράδειγμα τθσ μείωςθσ ςτο ΦΡΑ εςτίαςθσ απζδειξε ότι χαμθλότεροι ςυντελεςτζσ μποροφν να προκαλζςουν καλφτερα οικονομικά αποτελζςματα (ςε αντίκεςθ με τθν εξίςωςθ ςτον φόρο πετρελαίου που μείωςε δραματικά τα δθμόςια ζςοδα). Επαναφορά του αφορολόγθτου αποκεματικοφ για τισ παραγωγικζσ ΜΜΕ, με τθν προχπόκεςθ επανεπζνδυςθσ μζρουσ των κερδϊν και αφξθςθσ κζςεων απαςχόλθςθσ. Αλλαγι πολιτικισ για τα πρόςτιμα του Ν.4174/2013 Σε αντιδιαςτολι με τθν αυςτθρι διαδικαςία επιβολισ ποινϊν, ζχουμε προτείνει τθ δθμιουργία μιασ πρωτοβάκμιασ Συμβουλευτικισ Υπθρεςίασ που κα αςκεί προλθπτικό ζλεγχο παρζχοντασ προτάςεισ, διεξόδουσ, λφςεισ ςτισ επιχειριςεισ και όχι ποινζσ για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ (αυτόσ ο ρόλοσ μπορεί να αποδοκεί ςε νζεσ δομζσ ςυμβουλευτικισ, κοινωνικοφσ εταίρουσ μζςω προγραμμάτων ΕΣΡΑ). Προτείνουμε: 1. Πρόςτιμα ευρώ που αφοροφν λάκθ με κοινό ποςό προςτίμου, τόςο για απλογραφικά όςο και για διπλογραφικά, κυριολεκτικά «για ψιλου πιδθμα» πρζπει να αναπροςαρμοςκοφν και να μειωκοφν δραςτικά. 2. Οι μθδενικζσ δθλώςεισ για Φ.Μ.Υ. και όποιεσ άλλεσ «πλθροφοριακζσ δθλώςεισ» χωρίσ ποςά φόρου προσ απόδοςθ να μθν ζχουν καμία κφρωςθ ι και να καταργθκοφν κακώσ δεν ζχουν καμία ειςπρακτικι χρθςιμότθτα. Η πλθροφόρθςθ για το φψοσ των αποδοχϊν που καταβάλουν οι επιχειριςεισ προκφπτει και από τισ καταςτάςεισ (ΑΡΔ) του ΙΚΑ αλλά και τθν ετιςια υποβολι των βεβαιϊςεων 3. Το ιςόποςο πρόςτιμο του άρκρου 59 και το 60 (για τουσ παρακρατοφμενουσ φόρουσ και για όςουσ εμπλζκονται ςτθ διαδικαςία υποβολισ διλωςθσ) πρζπει οπωςδιποτε να καταργθκοφν ι τουλάχιςτον να γίνει δικαιότερο διότι είναι υπερβολικά υψθλά. Να υπάρχει δυνατότθτα επαναφοράσ ςυμβιβαςμοφ και καταβολισ ενόσ μειωμζνου ποςοφ όπωσ παλαιά κακϊσ αυτό είναι και δίκαιο μζτρο αλλά δθμιουργεί και άμεςθ αφξθςθ εςόδων

4 4. Το πρόςτιμο του άρκρου 54 παρ 1 των 100,00, για δθλϊςεισ πλθροφοριακοφ χαρακτιρα κλπ, πρζπει να μθδενιςκεί ι να γίνει το πολφ Για τισ περιπτϊςεισ υποβολισ εκπρόκεςμων τροποποιθτικών δθλϊςεων φορολογίασ ειςοδιματοσ ενώ ζχει προθγθκεί εμπρόκεςμθ αρχικι, να ιςχφςει ότι και για το ΦΡΑ και τουσ παρακρατοφμενουσ (να μθν υπάρχει πρόςτιμο εάν ζχει γίνει εμπρόκεςμθ αρχικι). Φορολογικζσ διαδικαςίεσ Διόρκωςθ αδικιών Προκεςμίεσ για το φορολογικό ζτοσ 2014 και επόμενα Προτείνουμε - Επιςθμαίνουμε: 6. εαλιςτικι καταλθκτικι θμερομθνία για τισ δθλϊςεισ φυςικϊν προςϊπων για το ζτοσ 2014 είναι θ 30/9/2015 και των νομικϊν θ 31/7/2015 (εφόςον ανοίξει το ςφςτθμα) με ενοποίθςθ των δόςεων πλθρωμισ. i. Συμπεραςματικά θ καταβολι του φόρου ςτα Φυςικά Πρόςωπα να γίνει ςε 2 δόςεισ (από τισ οποίεσ ςτθν 1 θ ςτισ 30/9 τα 2/3 του ποςοφ) και ςτα νομικά πρόςωπα και νομικζσ οντότθτεσ οι δόςεισ να είναι ζξθ (6) με τθν 1 θ ζωσ 31/07/ Να προςδιοριςτοφν αντικειμενικοί και ςαφείσ κανόνεσ για τισ ζμμεςεσ τεχνικζσ ελζγχου που κα δθμοςιοποιθκοφν. Σιμερα ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ ωσ μζτρο τεκμθρίωςθσ ακροίηονται απλά οι κατακζςεισ των φορολογοφμενων χωρίσ να λαμβάνονται υπ όψιν ακόμθ οφτε και θ μεταφορά ποςϊν ςε άλλο λογαριαςμό. 8. Άμεςθ διόρκωςθ των ΠΟΛ.1056/ & ΠΟΛ.1113/ για τθν νζα μζκοδο υπολογιςμοφ επιςφάλειασ απαιτιςεων που ζμμεςα νομοκετεί κακϊσ εξαιρεί τον μθ ειςπραχκζντα ΦΠΑ που όμωσ αποδόκθκε ςτο Δθμόςιο από τθν δυνατότθτα ςυνυπολογιςμοφ ςτθν επιςφάλεια που κεωρείται δαπάνθ. Το Δθμόςιο ζχει απαίτθςθ να τιμολογθκοφν ποςά, να αποδοκεί μθ ειςπραχκζντα ΦΡΑ και δεν το αναγνωρίηει οφτε ςαν δαπάνθ. Ροιο είναι το αίςκθμα που δθμιουργεί το μζτρο μπορείτε εφκολα να το αντιλθφκείτε. 9. Για τθν περίπτωςθ δικαιϊματοσ κατάκεςθσ ενδικοφανοφσ προςφυγισ να επανζλκειτο ποςοςτό προκαταβολισ των βεβαιωμζνων προςτίμων ςτο 10% από 50% που είναι ςιμερα και αποτελεί ςτοιχείου ζμμεςου εκβιαςμοφ τθσ φορολογικισ αρχισ. 10. Νομοκετικι τροποποίθςθ επίςθσ χρειάηεται και θ προκεςμία υποβολισ των φορολογικϊν δθλϊςεων για τθ χριςθ 2015 (δθλϊςεισ που κα υποβλθκοφν εντόσ του 2016)από 30/4 ςε 30/6. Δεν γίνεται πρϊτα να υποβάλλουν τα φυςικά πρόςωπα και μετά τα νομικά αλλά και δεν υπάρχει ο αναγκαίοσ χρόνοσ για ολοκλιρωςθ τθσ υποβολισ ακόμθ και αν το ςφςτθμα ανοίγει ακριβϊσ ςτισ 01/ Θα πρζπει να δοκεί θ δυνατότθτα για τθν εξυγίανςθ ιςολογιςμών επιχειριςεων (μζτρο που κα φζρει άμεςθ ειςροι χρθμάτων ςτα δθμόςια ταμεία). Θζλουμε οι επιχειριςεισ να κάνουν μια νζα - 3 -

5 αρχι αλλά όλεσ λίγο ι πολφ «ςζρνουν» βαρίδια του παρελκόντοσ. Αυτό που αναφζρει ςαν δυνατότθτα ο ν.4308/2014 για τα Ε.Λ.Ρ. μπορεί να αποτελζςει εργαλείο εςόδων για το Δθμόςιο 12. Η αφαίρεςθ των δαπανϊν του κωδ. 049 (ςιμερα μόνον για μιςκωτοφσ και ςυνταξιοφχουσ) πρζπει να αναγνωρίηεται και ςε εκπρόκεςμεσ αρχικζσ ι τροποποιθτικζσ δθλϊςεισ φόρου ειςοδιματοσ. 13. Επαναφορά τθσ ιςχφοσ του μζτρου τθσ ςυλλογισ αποδείξεων για όλα τα φυςικά πρόςωπα. Προτείνεται, να εκπίπτει το ςφνολο των αποδείξεων όλων των επαγγελματικών κλάδων και όλων των φορολογουμζνων κατά ζνα ποςοςτό από το ειςόδθμα, και το υπόλοιπο αυτοφ να φορολογείται με βάςθ τθν υφιςτάμενθ φορολογικι κλίμακα και να «κτίηεται» ζτςι το όποιο ποςό αφορολόγθτου. Η εφαρμογι ενόσ τζτοιου ςυςτιματοσ κα «ενεργοποιοφςε» τθν φορολογικι ςυνείδθςθ των υπόχρεων, παρζχοντάσ τουσ ζνα ιςχυρό κίνθτρο κακολικισ και ενςυνείδθτθσ ςυλλογισ αποδείξεων. Το ποςό φόρου που κα χακεί από το αφορολόγθτο κα υπερκαλυφκεί με τον ΦΡΑ τον αποδείξεων που δεν ηθτοφνται ςιμερα, αλλά και με τον φόρο των επιχειριςεων λόγω αφξθςθσ κερδϊν. 14. Το μζτρο τθσ ωφζλειασ φόρου με ςυγκζντρωςθ αποδείξεων να ιςχφςει για όλα τα ειςοδιματα. Τα οφζλθ ςτα Δθμόςια Ζςοδα κα είναι πολλαπλάςια του εκπιπτόμενου φόρου. 15. Η ιδιόχρθςθ ακινιτων από Επιχειρθματίεσ (των χωραφιϊν και των βιομθχανοςταςίων, ξενοδοχείων κλπ) όπωσ και με τον Ν. 2238/94, πρζπει να μθν χρειάηεται εγγραφι ςτα βιβλία (να αρκεί θ αναγραφι ςτθν διλωςθ). i. να καταργθκεί, διότι δεν υπάρχει και φορολογικό ενδιαφζρον θ ζκπτωςθ αποφζρει όφελοσ ςτθν επιχείρθςθ 26%-33% ενϊ το ειςόδθμα από ενοίκια φορολογείται χαμθλότερα ii. Εναλλακτικά να λειτουργιςει για τα αγροτεμάχια μόνο με το τεκμαρτό ενοίκιο του ν. 2238/94 που ίςχυαν μζχρι και το Ο υπολογιςμόσ τθσ αντικειμενικισ αξίασ των χωραφιϊν κα δθμιουργιςει γραφειοκρατικό μπλοκάριςμα χωρίσ όφελοσ για τα Δθμόςια Οικονομικά. Η ςχετικι εγκφκλιοσ πρζπει να βγει άμεςα διότι δεν μποροφν να υποβλθκοφν δθλώςεισ με αντίςτοιχα ειςοδιματα. 16. Ρρζπει να ξεκακαρίςει (με πολιτικι απόφαςθ) πωσ κα φορολογθκοφν τα ειςοδιματα από φωτοβολταϊκά ςυςτιματα των αγροτϊν. Λόγω τθσ νομοκετικισ ρφκμιςθσ του Δεκεμβρίου ζχουν δθμιουργθκεί ηθτιματα ερμθνείασ. 17. Με τθν ΡΟΛ 1113/2015 δθμιουργικθκε «πανικόσ» με το κζμα ζκπτωςθσ των δικαιοφμενων αμοιβϊν για υπθρεςίεσ Διοίκθςθσ των Ομορρφκμων Εταίρων ςε Ο.Ε. και Ο.Ε. κατϋ αντιςτοιχία με τθν ζκπτωςθ των αντίςτοιχων αμοιβϊν ςε Μζλθ του Δ.Σ. ι ςε διαχειριςτι Ε.Ρ.Ε. και Ι.Κ.Ε. όπωσ ορίηει και ο ν.4172/2013 άρκρο 12 παρ.2 περ.δϋ Η ΡΟΛ.1072/ ορίηει ότι οι αμοιβζσ διοίκθςθσ είναι δαπάνθ και αντίςτοιχα ειςόδθμα από μιςκωτζσ υπθρεςίεσ των ομόρρυκμων εταίρων διαχειριςτϊν ορκά κακϊσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ περ.δ' παρ.2 άρκρου 12 του ν.4172/2013 αυτό ιςχφει για κάκε φυςικό πρόςωπο που παρζχει υπθρεςίεσ ωσ διευκυντισ ςε κάκε νομικό πρόςωπο ι νομικι οντότθτα

6 17.2. Η απάντθςθ με αρ. πρωτ.: ΔΕΑΦΑ ΕΞ 2015/ τθσ Διεφκυνςθσ Άμεςθσ Φορολογίασ με κζμα «Φορολογικι μεταχείριςθ των αμοιβϊν που λαμβάνουν εταίροι και διαχειριςτζσ ΕΡΕ, ΟΕ, και ΕΕ» επιβεβαιϊνει το περιεχόμενο τθσ ΡΟΛ.1072/ Απρίλιο και Μάιο οι Συνάδελφοι και οι Επιχειριςεισ προχωροφν ςτθν απόδοςθ χαρτοςιμου και παρακρατοφμενου φόρου για τισ αμοιβζσ που εγγράφουν ςτα βιβλία τουσ ωσ ζξοδα και φυςικά υπολογίηουν το φορολογικό αποτζλεςμα κακϊσ οι δθλϊςεισ για τα νομικά πρόςωπα κα ξεκινοφςαν εντόσ του Μαΐου. Πμωσ θ ΡΟΛ.1113/ που κυκλοφορεί ςτισ 3/6/15 δθμιουργεί αναπάντθτα ερωτιματα. H «ερμθνεία» του νόμου που επιχειρείται ζρχεται ςε αντίκεςθ τόςο με το κείμενο του νόμου αλλά και με τισ προαναφερκείςεσ αποφάςεισ και ερμθνείεσ τθσ Διοίκθςθσ. Τι ιςχφει τελικά; Η αναφορά τθσ ΡΟΛ.1113/ ςτο άρκρο 23 που αναλφει τισ μθ εκπιπτόμενεσ δαπάνεσ καλφπτει εφλογα - τισ υπόλοιπεσ αμοιβζσ πλθν αυτϊν για τθν διοίκθςθ διαχείριςθ Ο.Ε. και Ε.Ε. και αν ναι γιατί δεν κάνει καμία ςαφι αναφορά όπωσ κάνει για ανάλογεσ αμοιβζσ ςε Διαχειριςτζσ ΑΕ, ΕΡΕ και ΙΚE ; Όταν ο νόμοσ ορίηει για κάκε νομικό πρόςωπο ι νομικι οντότθτα πωσ o ςυντάκτθσ τθσ ΠΟΛ.1113/15 ΟΕ και τισ ΕΕ ; Ή οι Συνάδελφοι αντιλιφκθκαν λάκοσ το κείμενο και το πνεφμα τθσ παρ.1γ περ.ii του άρκρου 23 τθσ ΡΟΛ.1113/15 ι θ «ερμθνεία» που δόκθκε μποροφμε να ποφμε ότι είναι επιεικώσ αντίκετθ με τον νόμο. 18. Στθν ίδια ΡΟΛ.1113/ γίνεται αναφορά ςτθν ζκπτωςθ αςφαλιςτικών ειςφορών από τθν Ομόρρυκμθ εταιρεία μόνο αν ζχει τεκεί ςε αδράνεια υπάρχουςα τυχόν ατομικι επιχείρθςθ (ςτθν περίπτωςθ που ςυμμετζχει ο Ομόρρ. Εταίροσ ςε ΟΕ και ςε ατομικι επιχείρθςθ). Ο τρόποσ που αναγράφεται ςτθν εγκφκλιο αφινει να εννοθκεί ότι ζπρεπε να είχε τεκεί ςε αδράνεια ςτο μθτρϊο. Επειδι πολλά επαγγζλματα όπωσ και το δικό μασ προχποκζτουν τθν φπαρξθ ατομικισ ζςτω και χωρίσ ζςοδα παρακαλοφμε για άμεςθ διόρκωςθ τθσ αναφοράσ «ςε αδράνεια» με αναφορά ςτθν φπαρξθ εςόδων που καλφπτουν το ποςό των αςφαλιςτικών ειςφορών. i. Οι επιχειρθματίεσ κα πρζπει να μποροφν να επιλζγουν από ποφ κα γίνεται θ αφαίρεςθ των αςφαλιςτικών ειςφορών (Ο.Α.Ε.Ε.) ςε περίπτωςθ ςυμμετοχισ τουσ ςε προςωπικζσ εταιρίεσ πζραν τθσ ατομικισ τουσ ιδιαίτερα όταν αυτι δεν ζχει κζρδθ για να καλυφκοφν οι ειςφορζσ. 19. Άμεςθ διόρκωςθ τθσ αδικίασ που γίνεται ςτον τρόπο υπολογιςμοφ των τεκμθρίων τόςο ςε κάτοικουσ εξωτερικοφ με μερικά ΛΕΡΤΑ του ευρϊ τόκων που προκφπτουν από τουσ τραπεηικοφσ λογαριαςμοφσ τουσ ςτθν Ελλάδα ι τεκμαρτό ζςοδο από τθν παραχϊρθςθ τθσ πατρικισ γθσ ςτουσ ςυγγενείσ που ζμειναν πίςω. Φυςικά το ίδιο ιςχφει με τουσ κάτοικουσ εςωτερικοφ που δεν ζχουν άλλα ειςοδιματα. Υπάρχει μεγάλθ φορολόγθςθ χωρίσ λόγο ςε φτωχό κόςμο τόςο με μικροποςά τόκων όςο και με τεκμιρια φορολόγθςθσ που «ενεργοποιοφνται» με ειςόδθμα ακόμθ και ενόσ λεπτοφ. Ρρζπει να τεκεί ζνα όριο αςφαλείασ για ζςοδα τόκων από αδρανείσ λογαριαςμοφσ ι από ενοίκια των 50, 80 ι Ραραμζνει θ κζςθ μασ για υποβολι φακζλων τεκμθρίωςθσ ενδοοµιλικϊν ςυναλλαγϊν 20 θμζρεσ μετά το πζρασ τθσ προκεςμίασ για υποβολι των δθλϊςεων φορολογίασ νομικϊν προςϊπων ι κατ - 5 -

7 ελάχιςτο μζχρι τθν υποβολι τθσ Φορολογικισ διλωςθσ. Για τα απλογραφικά βιβλία πρζπει να υπάρχει απαλλαγι τθσ διαδικαςίασ. 21. Μζριμνα για ςυνεννόθςθ με το ΥΡΑΝ για τθν νομοκετικι μετάκεςθ των Γενικϊν Συνελεφςεων 30 θμζρεσ μετά τθν υποβολι των δθλϊςεων Νομικϊν προςϊπων. Υπάρχει ςφγκρουςθ προκεςμιϊν. 22. Θα βρεκοφμε μπροςτά ςτθν ανάγκθ και νζασ παράταςθσ του πολφ καλοφ μζτρου τθσ ρφκμιςθσ των 100 δόςεων πολφ ςφντομα, οπότε πρζπει να λθφκεί μζριμνα για νομοκετικι παρζμβαςθ θ ρφκμιςθ αυτι να είναι ςυνεχείσ π.χ. ζωσ το τζλοσ του ζτουσ Είναι άμεςθ θ ανάγκθ για τθν ζκδοςθ τθσ Κ.Υ.Α. για ςυναλλαγζσ με τα προνομιακά κράτθ του Ν.4321/2015 διότι αυτι τθν ςτιγμι υπάρχει νομοκετικό κενό. Τα προβλιματα πολλά και ςίγουρα κα εντακοφν με το λάκοσ ςκεπτικό που φαίνεται ςε πρϊτθ ανάγνωςθ να περιζχει ο νόμοσ που επιχειρεί να διορκϊςει εν μζρει θ αναμενόμενθ Υ.Α.. Ελπίηουμε θ ορκϊσ αποφαςιςκείςα δθμόςια διαβοφλευςθ αλλά και τα υπομνιματα των φορζων που κάλυψαν και τθν άποψι μασ να βοθκιςουν προσ τθν μείωςθ τθσ γραφειοκρατίασ ςε επιχειριςεισ που πραγματοποιοφν ςυνικεισ ςυναλλαγζσ κακθμερινά με Βουλγαρία ι Κφπρο. Άλλωςτε θ διακίνθςθ εντόσ τθσ Ε.Ε. ελζγχεται πολφπλευρα. 24. Είναι απαραίτθτθ θ ζκδοςθ τθσ τροπολογίασ για τα πρατιρια καυςίμων που είχαν παραγγείλει ςυςτιματα ειςροϊν - εκροϊν (φπαρξθ δελτίου παραγγελίασ) και κακυςτζρθςαν οι προμθκευτζσ τθν εγκατάςταςι τουσ με αποτζλεςμα να αντιμετωπίηουν φοβερά άδικα πρόςτιμα. Ρρζπει να υπάρχουν μεταβατικζσ διατάξεισ. 25. Για λόγουσ δικαιοςφνθσ και ίςθσ μεταχείριςθσ μεταξφ ατομικϊν επιχειριςεων και νομικϊν προςϊπων (ιδιαίτερα ςε περίοδο φφεςθσ και κρίςθσ)πρζπει να καταςτεί εφικτόσ ςτθν περίπτωςθ των ατομικών επιχειριςεων θ δυνατότθτα μεταφοράσ τθσ ηθμίασ ςτισ επόμενεσ 5 χριςεισ. Σιμερα οι ατομικζσ επιχειριςεισ «χάνουν» τθ ηθμιά όταν φορολογοφνται με τεκμαρτό τρόπο ςε μια ηθμιογόνο χριςθ. 26. Σε περίπτωςθ που υπάρξει πολιτικι απόφαςθ με νομοκετικι παρζμβαςθ, όπωσ ανακοινϊκθκε, για περαίωςθ ειςοδθμάτων ι νομιμοποίθςθ κατακζςεων ςτο εξωτερικό ι ςτο εςωτερικό αυτι να ζχει ενιαίο κοινό ςυντελεςτι, να λαμβάνει υπόψθ τθσ το ςφνολο τθσ προςαφξθςθσ περιουςίασ και όχι μόνο μετρθτϊν. Φυςικά ςε τζτοια περίπτωςθ πρζπει να γίνει με μικρό ςυντελεςτι για να υπάρχει ανταπόκριςθ και να ςυνδεκεί με περαίωςθ επιχειρθματικϊν ειςοδθμάτων ανζλεγκτων χριςεων μζχρι 31/12/

8 Αναγκαίεσ μεταβολζσ ςε κζματα: Διακοπισ ι μεταβίβαςθσ επιχείρθςθσ Λοιπά 27. Οι εκπρόκεςμεσ διακοπζσ επιχειριςεων (προ του 2010) να ζχουν κακολικι διάρκεια χωρίσ θμερομθνία λιξθσ. Σιμερα θ προκεςμία είναι 31/12/2015 μετά από παρατάςεισ. 28. Η μεταβίβαςθ επιχείρθςθσ (οικογενειακισ) για λόγουσ υγείασ ι ςυνταξιοδότθςθσ ςε ςυγγενι Α βακμοφ κα πρζπει να γίνεται με τθν μθ καταβολι οπουδιποτε φόρου και διαδικαςία με απλι διαδικαςία. 29. Δθμιουργία μόνιμθσ ομάδασ εργαςίασ για παρακολοφκθςθ τρεχόντων κεμάτων τόςο των επιχειριςεων όςο και των φορολογουμζνων με τθν ςυμμετοχι τθσ Ρ.Ο.Φ.Ε.Ε.. Θα βοθκιςει ςθμαντικά ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων και ςτθν πρόλθψθ κακισ νομοκζτθςθσ. 30. Αναγκαία είναι θ επαναςφςταςθ τθσ Επιτροπισ ςτα πλαίςια του παλαιοφ αρ. 70Α ανά Ρεριφζρεια με προεδρεφοντα Δικαςτικό και ςυμμετοχι των κοινωνικϊν φορζων. 31. Στθν διαδικαςία θλεκτρονικισ υποβολισ των ςυμφωνθτικών να ενςωματωκοφν όλα τα ςυμφωνθτικά και να μθν χρειάηεται διπλι υποβολι καταςτάςεων και από τουσ δφο ςυμβαλλομζνουσ. Να αρκεί θ κατάκεςθ από τον λιπτθ των υπθρεςιϊν (πελάτθ) και μόνο θ αποδοχι από τον πάροχο των υπθρεςιϊν. 32. Περαιτζρω απλοποίθςθ διαδικαςιών για μόνιμουσ (αυξανόμενουσ ταχφτατα δυςτυχϊσ) κατοίκουσ εξωτερικοφ. Το νζο μεταναςτευτικό ρεφμα προσ όλθ τθν υφιλιο δθμιουργεί επιπλζον προβλιματα ςε ανκρϊπουσ που παλεφουν για να ηιςουν εαυτοφσ και οικογζνεια που τθν αφινουν ςτθν Ελλάδα. Και είναι κετικό που τθν αφινουν ςτθν Ελλάδα κακϊσ εδϊ καταλιγει το μεγαλφτερο κομμάτι του μιςκοφ τουσ. Αυτοφσ κεωροφμε ότι κανείσ δεν κζλει να τουσ «τιμωριςει». 33. Μετατροπι του επιδόματοσ ανεργίασ ςε επίδομα εργαςίασ: Είναι προτιμότερο να δίνονται χριματα από το κράτοσ ςτον άνεργο μζςω του εργοδότθ, ζτςι ϊςτε κάκε άνεργοσ να προςφζρει εργαςία. Θεςμικά αιτιματα του Κλάδου 34. Είναι απαραίτθτθ θ άμεςθ κακιζρωςθ τθσ θλεκτρονικισ υπογραφισ, θ οποία κα ςυμβάλλει ςθμαντικά ςτθν αςφάλεια των θλεκτρονικϊν ςυναλλαγϊν και ςτθν εμπζδωςθ τθσ κεςμικισ εμπιςτοςφνθσ μεταξφ επιχειριςεων, Λογιςτικϊν γραφείων και φορολογικϊν αρχϊν. Να γίνει με τον ίδιο τρόπο που δόκθκε ςτουσ Συμβολαιογράφουσ και τουσ Εκτελωνιςτζσ 35. Η πιςτοποίθςθ πρζπει να προχωριςει και να ολοκλθρωκεί άμεςα χωρίσ διαδικαςία εξετάςεων από τουσ ιδθ αςκοφντεσ ΝΟΜΙΜΑ το επάγγελμα και χωρίσ εξαιρζςεισ ςφμφωνα με τον Ν.3842/2010 που παραμζνει ςε ιςχφ. 36. Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. μπορεί και πρζπει να είναι κεςμικόσ ομιλθτισ τόςο του Υπουργείου όςο και τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. ωσ θ μοναδικι Ομοιοεπαγγελματικι Ομοςπονδία ςτον χϊρο των Λογιςτϊν Φοροτεχνικϊν Ελεφκερων Επαγγελματιϊν

9 37. Ο εξουςιοδοτθμζνοσ Λογιςτισ που εμφανίηεται ςτο ςφςτθμα του Taxisnet-και οι υπάλλθλοί του να μθν χρειάηονται επιπλζον εξουςιοδοτιςεισ για ενζργειεσ ςτισ Δ.Ο.Υ ςτο όνομα των πελατών τουσ. Αυτό ςθμαίνει ότι οι Δ.Ο.Υ. πρζπει να ζχουν πρόςβαςθ ςτθν πλθροφόρθςθ που αφορά τθν παροχι εξουςιοδότθςθσ ςε κάποιο Λογιςτικό Γραφείο. Ζτςι κα ελζγχεται θ ευκφνθ του προςερχόμενου ςτθν Δ.Ο.Υ. Σιμερα ηθτοφν χειρόγραφεσ εξουςιοδοτιςεισ. Οι Επαγγελματικζσ Ταυτότθτεσ που χοριγθςε το Ο.Ε.Ε. κινδυνεφουν να πεταχτοφν ςτα άχρθςτα. 38. Ζγκριςθ τθσ δυνατότθτασ για κακοριςμό φπαρξθσ επαγγελματικοφ λογαριαςμοφ για ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ χριςθ πλθρωμών πελατών μασ (ςαν Λογιςτικά Γραφεία) ο οποίοσ κα γνωςτοποιείται και ςτο Μθτρϊο και θ διακίνθςθ δεν κα αποτελεί αντικείμενο ελζγχου εάν φυςικά οι χρεϊςεισ ιςοφνται με τισ πιςτϊςεισ για πλθρωμζσ προσ το Δθμόςιο και τα Αςφαλιςτικά Ταμεία. Επίςθσ να υπάρξει μζριμνα και οδθγία προσ τουσ ελεγκτικοφσ μθχανιςμοφσ για τθν ιδιαιτερότθτά μασ αυτι - για τουσ ελζγχουσ αυτοφ του είδουσ ςε Συναδζλφουσ. Συγκεντρωτικζσ τιμολογίων αγορών πωλιςεων 39. Οι ςυγκεντρωτικζσ καταςτάςεισ τιμολογίων (ι Μ.Υ.Φ.) να υποβάλλονται ετιςιεσ με όριο απαλλαγισ υποβολισ τα 300,00 και ςτο ςφςτθμα υποβολισ να οριςκεί όριο διαςταφρωςθσ ςε επίπεδο 1 ευρϊ και όχι λεπτοφ. Εναλλακτικά, το όριο απαλλαγισ υποβολισ να γίνει 100 (με απλοποιθμζνο τιμολόγιο ι απόδειξθ) με υποβολι ςε τρίμθνθ θ εξάμθνθ βάςθ, με δυνατότθτα υποβολισ εντόσ διμινου και τελικισ τροποποίθςθσ πριν τθν υποβολι τθσ φορολογικισ διλωςθσ κατά τουσ πρϊτουσ μινεσ του επόμενου ζτουσ χωρίσ τθν υποβολι προςτίμων

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Φ.Α.Σ. Τι αλλάζει Τι σας αυορά. Σεμινάριο, Ακινα 24/1/2014 Ιωάννθσ Τριανταφφλλου Φοροτεχνικόσ Σφμβουλοσ

Κ.Φ.Α.Σ. Τι αλλάζει Τι σας αυορά. Σεμινάριο, Ακινα 24/1/2014 Ιωάννθσ Τριανταφφλλου Φοροτεχνικόσ Σφμβουλοσ Κ.Φ.Α.Σ. Τι αλλάζει Τι σας αυορά Σεμινάριο, Ακινα 24/1/2014 Ιωάννθσ Τριανταφφλλου Φοροτεχνικόσ Σφμβουλοσ Καταςτάςεισ πελατών και προμθκευτών 2 Καταςτάςεισ πελατών και προμθκευτών Υπόχρεοι Υποβολισ Όλοι

Διαβάστε περισσότερα

«Αςφάλεια Δικαίου ωσ μοχλόσ ανάπτυξησ: Φορολογική δικαιοςφνη και διοικητική πρακτική» Παναγιϊτθσ Ι. Πόκοσ, Εταίροσ

«Αςφάλεια Δικαίου ωσ μοχλόσ ανάπτυξησ: Φορολογική δικαιοςφνη και διοικητική πρακτική» Παναγιϊτθσ Ι. Πόκοσ, Εταίροσ «Αςφάλεια Δικαίου ωσ μοχλόσ ανάπτυξησ: Φορολογική δικαιοςφνη και διοικητική πρακτική» Παναγιϊτθσ Ι. Πόκοσ, Εταίροσ ΣτΕ 675/2017 : «Η αρχι τθσ αςφάλειασ του δικαίου επιβάλλει, ιδίωσ, τθ ςαφήνεια και τθν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίεσ για την πρόςβαςη των δικαιοφχων ςτο ΟΠΣΑΑ

Οδηγίεσ για την πρόςβαςη των δικαιοφχων ςτο ΟΠΣΑΑ Οδηγίεσ για την πρόςβαςη των δικαιοφχων ςτο ΟΠΣΑΑ 1. Ειςαγωγή Για κάκε Δικαιοφχο που κα πρζπει να ζχει πρόςβαςθ ςτο ΟΠΣΑΑ τθσ περιόδου 2014-2020, απαιτείται η εγγραφή του Φορζα ςτο Σφςτημα Διαχείριςησ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Α Ε Α Ε Α Ε Α. Προςωρινι Διλωςθ απόδοςθσ φόρου & τελών χαρτοςιμου (προςωρινι ΦΜΤ) ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ - ΑΠΑΝΣΗΕΙ.

Ε Α Ε Α Ε Α Ε Α. Προςωρινι Διλωςθ απόδοςθσ φόρου & τελών χαρτοςιμου (προςωρινι ΦΜΤ) ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ - ΑΠΑΝΣΗΕΙ. 1. 2. 3. 4. Προςωρινι Διλωςθ απόδοςθσ φόρου & τελών χαρτοςιμου (προςωρινι ΦΜΤ) ίμαι ιδθ εγγεγραμμζνοσ χριςτθσ του TAXISnet. Σι πρζπει να κάνω για να υποβάλω Προςωρινι Διλωςθ Φ.Μ.Τ.; Για τουσ ιδθ εγγεγραμμζνουσ

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ Νοζμβριοσ 2012 Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ 0 1 Σφνοψθ ζρευνασ ςυγκυρίασ για ΜΜΕ από ΕΤΕ 2 Τα 5 Ε και 1 Α για

Διαβάστε περισσότερα

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ.

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Σφγχρονο, απλό, λειτουργικό και εφχρθςτο περιβάλλον εργαςίασ, με ταχφτατθ ειςαγωγι δεδομζνων και παραγωγι αποτελεςμάτων. Το Const

Διαβάστε περισσότερα

ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων

ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων κεφάλαιο 7 Α ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων αςικζσ ζννοιεσ Γραμμικά, λζγονται τα ςυςτιματα εξιςϊςεων ςτα οποία οι άγνωςτοι εμφανίηονται ςτθν πρϊτθ δφναμθ. Σα γραμμικά ςυςτιματα με δφο εξιςϊςεισ και δφο

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Γ.Δ.Ε. ΔΙΕ.ΠΑ.Φ.Υ. Τμήμα Β - Ομάδα Ειςοδήματοσ

Γ.Γ.Δ.Ε. ΔΙΕ.ΠΑ.Φ.Υ. Τμήμα Β - Ομάδα Ειςοδήματοσ Κωδικόσ 650 Τποχρεωτικό πεδίο Για να χρθςιμοποιθκοφν οι κωδικοί 116,117,118 και 119 κα πρζπει να ζχει ενεργοποιθκεί ο κωδικόσ 650, προκειμζνου να δθλωκεί ότι θ εταιρεία εφαρμόηει τα Δ.Λ.Π. (κωδικόσ ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Ευκφνεσ μελϊν διοίκθςθσ από εταιρικζσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ

Ευκφνεσ μελϊν διοίκθςθσ από εταιρικζσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ Ευκφνεσ μελϊν διοίκθςθσ από εταιρικζσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ Κϊςτασ Καλλιντζρθσ Εταίροσ 14 th Athens Tax Forum 19.04.18 Θζματα προσ ςυηιτθςθ Υποκειμενικι Ευκφνθ Ποινικι Ευκφνθ [3-9] Αλλθλζγγυα Ευκφνθ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟΤ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟΤ Η διαχείριςθ Λογιςτικοφ Γραφείου καλφπτει το ςφνολο των απαιτιςεων του ςφγχρονου λογιςτικοφ γραφείου για τθν ζκδοςθ μθχανογραφθμζνων παραςτατικϊν παροχισ υπθρεςιϊν προσ τουσ

Διαβάστε περισσότερα

Συνταξιοδοτικά προγράμματα

Συνταξιοδοτικά προγράμματα Συνταξιοδοτικά προγράμματα Πρόγραμμα Σφνταξθσ Easy (κωδ:10536) Πρόγραμμα ςφνταξθσ με προςιτζσ και τακτικζσ καταβολζσ, με 0% ι 5% αναπροςαρμογι που εξαςφαλίηουν τον αςφαλιςμζνο, δθμιουργϊντασ ςταδιακά και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011.

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΟΜΑΔΑ 5η: «Θέςπιςη υςτηματικοφ Προγράμματοσ Επιβολήσ υμμόρφωςησ με τισ Τποχρεώςεισ Τποβολήσ Δηλώςεων ΑΠΑΦ» ΕΚΘΕΗ ΠΡΟΟΔΟΤ ΣΑΔΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Μπαλάγκασ Γιάννθσ Ειδικόσ ςυνεργάτθσ Δ.Ο.Ε. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Με αφορμι απορίεσ και ερωτιματα ςυναδζλφων, που προζκυψαν από τα εκκακαριςτικά ςθμειϊματα που ζλαβαν, ςχετικά με τθ διαμόρφωςθ των

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7) Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων (v.1.0.7) 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ ςτθλών βιβλίου Εςόδων - Εξόδων.

Διαβάστε περισσότερα

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ Ρεριφερειακόσ Μθχανιςμόσ Κοινωνικών Συνεταιριςτικών Επιχειριςεων Αττικισ Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Νόμοσ 4019/2011 Λεπτομζρειεσ για κατανόθςθ του νόμου άρκρο 2 Νόμοσ 4019/2011 Μφκοι

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Ιοφνιοσ 2011 : οδηγίες ζσμπλήρωζης αιηήμαηος εκηαμίεσζης Περιεχόμενα 1 Στοιχεία Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ... 3 2 Επεξεργαςία αιτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Θ διαδικαςία κοςτολόγθςθσ εφρεςθσ του κόςτουσ παραγωγισ των προϊόντων χωρίηεται ςε διαφορετικζσ τεχνικζσ μεκόδουσ: Α) Την απορροφητική ή πλήρη κοςτολόγηςη Β) Την οριακή ή άμεςη κοςτολόγηςη Απορροφητική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) Το καταςτατικό που ακολουκεί αποτελεί γενικό υπόδειγμα. Τα καταςτατικά πρζπει να εξειδικευκοφν ανάλογα με τα εξισ: 1. Αν ιδρφονται μόνον από

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΩΝ. 3. φςταςη Ομόρρυθμησ Εταιρίασ. Δρ. Ιωάννησ Ντόκασ

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΩΝ. 3. φςταςη Ομόρρυθμησ Εταιρίασ. Δρ. Ιωάννησ Ντόκασ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΩΝ 3. φςταςη Ομόρρυθμησ Εταιρίασ Δρ. Ιωάννησ Ντόκασ 1 Διαδικαςία και ζξοδα φςταςησ Ο.Ε 1.Υπογραφι Καταςτατικοφ 2. Υποβολι Καταςτατικοφ ςτθν αρμόδια ΔΟΥ και πλθρωμι του φόρου ςυγκζντρωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Οι φόροι και τα τζλθ ανιλκαν ςτο ποςό των 14.398,56 ευρϊ και αφοροφν τζλθ κυκλοφορίασ του αυτοκινιτου τθσ εταιρίασ,φπα μθ εκπιπτόμενο ςτθ φορολογία

Οι φόροι και τα τζλθ ανιλκαν ςτο ποςό των 14.398,56 ευρϊ και αφοροφν τζλθ κυκλοφορίασ του αυτοκινιτου τθσ εταιρίασ,φπα μθ εκπιπτόμενο ςτθ φορολογία ΔΚΘΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ «Κε.Γι.Βι.Μ.2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΔΡΡΩΝ Α.Δ» Μ.Α.Δ 34822/59/Β/95/18 ΑΡ.Γ.Δ.ΜΗ 113267752000 ΠΡΟ ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςθ του φακζλου "public_html" ςτο ΠΣΔ

Διαχείριςθ του φακζλου public_html ςτο ΠΣΔ Διαχείριςθ του φακζλου "public_html" ςτο ΠΣΔ Οι παρακάτω οδθγίεσ αφοροφν το χριςτθ webdipe. Για διαφορετικό λογαριαςμό χρθςιμοποιιςτε κάκε φορά το αντίςτοιχο όνομα χριςτθ. = πατάμε αριςτερό κλικ ςτο Επιςκεφκείτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ ςυμπλήρωςησ δήλωςησ Ν

Οδηγόσ ςυμπλήρωςησ δήλωςησ Ν Οδηγόσ ςυμπλήρωςησ δήλωςησ Ν Κωδικόσ 650 Υποχρεωτικό πεδίο Για να χρθςιμοποιθκοφν οι κωδικοί 116,117,118 και 119 κα πρζπει να ζχει ενεργοποιθκεί ο κωδικόσ 650, προκειμζνου να δθλωκεί ότι θ εταιρεία εφαρμόηει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΟΣΟ ΕΝΙΧΤΗ. -Κανονιςμόσ (ΕΕ) 1407/2013- Κανονιςμόσ (ΕΕ) 1305/2013 άρκρο 17 50% 1407/ %

ΠΟΟΣΟ ΕΝΙΧΤΗ. -Κανονιςμόσ (ΕΕ) 1407/2013- Κανονιςμόσ (ΕΕ) 1305/2013 άρκρο 17 50% 1407/ % ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV ΣΙΣΛΟ ΤΠΟ 19.2.2 Ανάπτυξθ / βελτίωςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και ανταγωνιςτικότθτασ τθσ περιοχι εφαρμογισ ςε εξειδικευμζνουσ τομείσ, περιοχζσ ι δικαιοφχουσ 19.2.2.2 19.2.2.3 Ενίςχυςθ επενδφςεων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφζροντος για την Σελ.1 / 5

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφζροντος για την Σελ.1 / 5 πλζον ςυμφζρουςα προςφορά μόνο βάςει τιμισ Το Ν. 4412/2016 Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), Το υπ αρ. 19REQ004437713 εγκεκριμζνο αίτθμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

Rivensco Consulting Ltd 1B Georgiou Gemistou street Strovolos Nicosia Cyprus tel tel

Rivensco Consulting Ltd 1B Georgiou Gemistou street Strovolos Nicosia Cyprus tel tel Erasmus+ Programme Strategic Partnership Project Title: One Minute May Save A Life No. project: 2015-1-RO01-KA202-014982 Rivensco Consulting Ltd 1B Georgiou Gemistou street Strovolos Nicosia Cyprus tel

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΕΚΔΟΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ (version )

ΕΠΑΝΕΚΔΟΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ (version ) ΕΠΑΝΕΚΔΟΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ (version 2.14.13) Σχετικά με το κζμα που προζκυψε με τθν επιςτροφι των τιμολογίων του ΕΟΠΥΥ, που υποβλικθκαν με το λογαριαςμό Ιανουαρίου 2014, και τθν απαίτθςθ ορκισ επανζκδοςθσ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

Ακινα, 10 Νοεμβρίου Ειςαγωγικά Σχόλια. Νικιτασ Κωνςταντζλλοσ. Πρόεδροσ & Διευκφνων Σφμβουλοσ Ομίλου ICAP

Ακινα, 10 Νοεμβρίου Ειςαγωγικά Σχόλια. Νικιτασ Κωνςταντζλλοσ. Πρόεδροσ & Διευκφνων Σφμβουλοσ Ομίλου ICAP Ακινα, 10 Νοεμβρίου 2017 Ειςαγωγικά Σχόλια Νικιτασ Κωνςταντζλλοσ Πρόεδροσ & Διευκφνων Σφμβουλοσ Ομίλου ICAP ICAP Group Your Business Partner Το Όραμά μασ είναι να είμαςτε ο πιο πετυχθμζνοσ Όμιλοσ Υπθρεςιϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ε Α Ε Α Ε Α. Σςσνέρ επωηήζειρ απανηήζειρ βεβαιώζεων αποδοσών ή ζςνηάξεων θοπολογικού έηοςρ 2014 ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ - ΑΠΑΝΣΗΕΙ.

Ε Α Ε Α Ε Α. Σςσνέρ επωηήζειρ απανηήζειρ βεβαιώζεων αποδοσών ή ζςνηάξεων θοπολογικού έηοςρ 2014 ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ - ΑΠΑΝΣΗΕΙ. ΤΧΝ ΡΩΣΗΙ - ΠΝΣΗΙ Σςσνέρ επωηήζειρ απανηήζειρ βεβαιώζεων αποδοσών ή ζςνηάξεων θοπολογικού έηοςρ 2014 1. 2. 3. ίμαι ιδθ εγγεγραμμζνοσ χριςτθσ του TAXISnet. Σι πρζπει να κάνω για να υποβάλω θλεκτρονικά τισ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. Τπόδειγμα 1: Μθνιαία ςυνοπτικι ζκκεςθ απλιρωτων και λθξιπροκζςμων υποχρεϊςεων Φορζα Κεντρικισ Διοίκθςθσ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. Τπόδειγμα 1: Μθνιαία ςυνοπτικι ζκκεςθ απλιρωτων και λθξιπροκζςμων υποχρεϊςεων Φορζα Κεντρικισ Διοίκθςθσ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Τπόδειγμα 1: Μθνιαία ςυνοπτικι ζκκεςθ απλιρωτων και λθξιπροκζςμων υποχρεϊςεων Φορζα Κεντρικισ Διοίκθςθσ 3 ΤΠΟΔΕΚΓΜΑ 1 ΜΗΝΚΑΚΑ ΤΝΟΠΣΚΚΗ ΕΚΙΕΗ ΑΠΛΗΡΩΣΩΝ ΚΑΚ ΛΗΞΚΠΡΟΙΕΜΩΝ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ ΦΟΡΕΑ ΚΕΝΣΡΚΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι λειτουργίασ φαρμακείων: ευρωπαϊκά πρότυπα και εθνικζσ ιδιαιτερότητεσ. Σεραφείμ Ζικασ Μζλοσ Δ.Σ. ΠΦΣ 3/4/2016

Όροι λειτουργίασ φαρμακείων: ευρωπαϊκά πρότυπα και εθνικζσ ιδιαιτερότητεσ. Σεραφείμ Ζικασ Μζλοσ Δ.Σ. ΠΦΣ 3/4/2016 Όροι λειτουργίασ φαρμακείων: ευρωπαϊκά πρότυπα και εθνικζσ ιδιαιτερότητεσ Σεραφείμ Ζικασ Μζλοσ Δ.Σ. ΠΦΣ 3/4/2016 3/4/2016 HELLAS PHARM 2016 1 Περιεχόμενα: PGEU και φαρμακεία, Πλαίςιο λειτουργίασ φαρμακείων,

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του υποβλθκζντοσ από τθ Δ.Ε.Υ.Α. προσ τθν Ε.Δ.Ε.Υ.Α., με αρ. πρωτ. εις: 3649/14.05.

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του υποβλθκζντοσ από τθ Δ.Ε.Υ.Α. προσ τθν Ε.Δ.Ε.Υ.Α., με αρ. πρωτ. εις: 3649/14.05. ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ Επί

Διαβάστε περισσότερα

Κοινι (Ενοποιθμζνθ) Βάςθ Φορολογίασ Εταιρειών Common (Consolidated) Corporate Tax Base

Κοινι (Ενοποιθμζνθ) Βάςθ Φορολογίασ Εταιρειών Common (Consolidated) Corporate Tax Base Κοινι (Ενοποιθμζνθ) Βάςθ Φορολογίασ Εταιρειών Common (Consolidated) Corporate Tax Base Θεόδωροσ Ι. Σκουηόσ Διαχειριςτισ Εταίροσ Ιάςων Σκουηόσ & Συνεργάτεσ κεφάλαια παρουςίαςθσ 1. Ειςαγωγι 2. Θ πρόταςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΚΑΤΗΓΟΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΟΙΟΔΟΤΗΣΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πόςο εκτατό μπορεί να είναι ζνα μη εκτατό νήμα και πόςο φυςικό. μπορεί να είναι ζνα μηχανικό ςτερεό. Συνιςταμζνη δφναμη versus «κατανεμημζνησ» δφναμησ

Πόςο εκτατό μπορεί να είναι ζνα μη εκτατό νήμα και πόςο φυςικό. μπορεί να είναι ζνα μηχανικό ςτερεό. Συνιςταμζνη δφναμη versus «κατανεμημζνησ» δφναμησ Πόςο εκτατό μπορεί να είναι ζνα μη εκτατό νήμα και πόςο φυςικό μπορεί να είναι ζνα μηχανικό ςτερεό. Συνιςταμζνη δφναμη versus «κατανεμημζνησ» δφναμησ Για τθν ανάδειξθ του κζματοσ κα λφνουμε κάποια προβλιματα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του με αρικμ. πρωτ. εις. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 2178/

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του με αρικμ. πρωτ. εις. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 2178/ ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ Επί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Tα ζντυπα που αναφζρονται πιο κάτω κακϊσ και άλλεσ ςχετικζσ πλθροφορίεσ είναι διακζςιμα ςτο Portal ςτθν προςωπικι ςελίδα του κακενόσ «My Portal».

Tα ζντυπα που αναφζρονται πιο κάτω κακϊσ και άλλεσ ςχετικζσ πλθροφορίεσ είναι διακζςιμα ςτο Portal ςτθν προςωπικι ςελίδα του κακενόσ «My Portal». Λευκωςία, 8 Φεβρουαρίου 2016 ΕΓΚΤΚΛΙΟΙ ΔΑΔ Φ.311.12/5/2016 Προσ όλο το Προςωπικό Συγκροτιματοσ Τράπεηασ Κφπρου Αγαπθτοί ςυνάδελφοι ΘΕΜΑ: ΧΕΔΙΟ ΕΘΕΛΟΤΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΗ Σε ςυνζχεια τθσ ανακοίνωςθσ του Διευκφνοντα

Διαβάστε περισσότερα

Η τροπολογία για τθν ζκπτωςθ 2% ςτθν εφάπαξ πλθρωμι φόρου, τα ανείςπρακτα ενοίκια, τισ επιδοτιςεισ των αγροτϊν και τισ λοιπζσ αλλαγζσ ςτον ΚΦΕ

Η τροπολογία για τθν ζκπτωςθ 2% ςτθν εφάπαξ πλθρωμι φόρου, τα ανείςπρακτα ενοίκια, τισ επιδοτιςεισ των αγροτϊν και τισ λοιπζσ αλλαγζσ ςτον ΚΦΕ Η τροπολογία για τθν ζκπτωςθ 2% ςτθν εφάπαξ πλθρωμι φόρου, τα ανείςπρακτα ενοίκια, τισ επιδοτιςεισ των αγροτϊν και τισ λοιπζσ αλλαγζσ ςτον ΚΦΕ ΤΟΡΟΛΟΓΙΑ-ΡΟΣΘΗΚΗ Στο ςχζδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Πόςεσ φορζσ επιςκζπτεςαι το Μeteo;

Πόςεσ φορζσ επιςκζπτεςαι το Μeteo; Το ερωτθματολόγιο του Meteo Ανάλυςθ των αποτελεςμάτων Πριν από λίγο καιρό το Μeteo ηιτθςε για πρϊτθ φορά τθ γνϊμθ ςασ, με ςτόχο οι υπθρεςίεσ που κακθμερινά εςείσ χρθςιμοποιείτε να γίνουν ακόμθ καλφτερεσ.

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Credit Risk Management & Liquidity

Credit Risk Management & Liquidity ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Managing Partner Νοζμβριοσ 2012 Credit Risk Management & Liquidity Old Problem New Tools Economist Conferences 1 Η Hellastat δραςτθριοποιείται ςτον τομζα τθσ Διαχείριςησ Πιςτωτικοφ Κινδφνου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟY ΦΟΡΕΑ. για τθ διαςφάλιςθ τθσ αςφάλειασ των εφοδιαςτικών αλυςίδων και για τθ διευκόλυνςθ του νόμιμου εμπορίου

ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟY ΦΟΡΕΑ. για τθ διαςφάλιςθ τθσ αςφάλειασ των εφοδιαςτικών αλυςίδων και για τθ διευκόλυνςθ του νόμιμου εμπορίου ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟY ΦΟΡΕΑ για τθ διαςφάλιςθ τθσ αςφάλειασ των εφοδιαςτικών αλυςίδων και για τθ διευκόλυνςθ του νόμιμου εμπορίου Γενικά Εγκεκριμζνοσ Οικονομικόσ Φορζασ (ΑΕΟ*) *Authorised

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14. Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14

Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14. Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14 Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14 Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14 Δθμοςιοποίθςθ μθ χρθματοοικονομικών πλθροφοριών Ημερομθνία Εφαρμογισ τθσ Ευρωπαϊκισ

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντεσ υμμετοχήσ Ενηλίκων ςτην Εκπαίδευςη: Ζητήματα Κινητοποίηςησ και Πρόςβαςησ ςε Οργανωμζνεσ Εκπαιδευτικζσ Δραςτηριότητεσ

Παράγοντεσ υμμετοχήσ Ενηλίκων ςτην Εκπαίδευςη: Ζητήματα Κινητοποίηςησ και Πρόςβαςησ ςε Οργανωμζνεσ Εκπαιδευτικζσ Δραςτηριότητεσ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Παράγοντεσ υμμετοχήσ Ενηλίκων ςτην Εκπαίδευςη: Ζητήματα Κινητοποίηςησ και Πρόςβαςησ ςε Οργανωμζνεσ Εκπαιδευτικζσ Δραςτηριότητεσ Ενότητα 7:

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματη δημιουργία στηλών Αντιστοίχηση νέων λογαριασμών ΦΠΑ

Αυτόματη δημιουργία στηλών Αντιστοίχηση νέων λογαριασμών ΦΠΑ Αυτόματη δημιουργία στηλών Αντιστοίχηση νέων λογαριασμών ΦΠΑ 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ αυτόματησ δημιουργίασ ςτηλών και αντιςτοίχιςησ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίεσ υποβολήσ Ηλεκτρονικήσ Αίτηςησ για υμμετοχή ςτην Προςκοπική Εκπαίδευςη

Οδηγίεσ υποβολήσ Ηλεκτρονικήσ Αίτηςησ για υμμετοχή ςτην Προςκοπική Εκπαίδευςη Οδηγίεσ υποβολήσ Ηλεκτρονικήσ Αίτηςησ για υμμετοχή ςτην Προςκοπική Εκπαίδευςη Ειςαγωγή Σο παρόν κείμενο ζχει ςκοπό να εξθγιςει με απλό τρόπο, τθ χριςθ του προγράμματοσ e-εκπαίδευςθ, από τον Αρχθγό υςτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Building e-greece. Δρ. Τ. Σταμάτθ

Building e-greece. Δρ. Τ. Σταμάτθ Building e-greece Δρ. Τ. Σταμάτθ Η Ψθφιακι Βιομθχανία δείχνει τθν ζξοδο από τθν φφεςθ? Γ. Χαλαβαζθσ, Δημοςιογράφοσ 2 Τί εςτί ψθφιακι κοινωνία? 3 Υπθρεςίεσ Προςτικζμενθσ Αξίασ ςτον Πολίτθ 4 Αποτελεςματικότθτα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

TA EΠΑΓΓΕΛΜΑΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ. Γυμνάςιο Αμυνταίου Β1

TA EΠΑΓΓΕΛΜΑΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ. Γυμνάςιο Αμυνταίου Β1 TA EΠΑΓΓΕΛΜΑΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ Γυμνάςιο Αμυνταίου Β1 Ποια είναι τα ιδανικά επαγγζλματα για να μπορζςω να είμαι ευτυχιςμζνοσ και επιτυχθμζνοσ ςτο μζλλον; Σι ζχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια ςτο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Η επαγγελματική επιτυχία στην πόρτα σας τώρα! Μέσα από το άρτια διαμορφωμένο επαγγελματικό πακέτο που προσφέρει το deliverit,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 28-01-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόυασης: 213 Σαχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19 Σαχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Πορεία Εκτζλεςθσ Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ Ιανουαρίου Νοεμβρίου 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Πορεία Εκτζλεςθσ Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ Ιανουαρίου Νοεμβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πορεία Εκτζλεςθσ Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ Ιανουαρίου Νοεμβρίου 2010 20 Δεκεμβρίου 2010 Εκτζλεςθ Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ 2009 2010 11/μηνο 11/μηνο Μεηαβολή % 11/μήνοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ Φιλιοποφλου Ειρινθ Προςθήκη νζων πεδίων Ασ υποκζςουμε ότι μετά τθ δθμιουργία του πίνακα αντιλαμβανόμαςτε ότι ζχουμε ξεχάςει κάποια πεδία. Είναι ζνα πρόβλθμα το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ. Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8

Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ. Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8 Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8 Δείκτεσ Κάκε μεταβλθτι ςχετίηεται με μία κζςθ ςτθν κφρια μνιμθ του υπολογιςτι. Κάκε κζςθ ςτθ μνιμθ ζχει τθ δικι τθσ ξεχωριςτι διεφκυνςθ. Με άμεςθ

Διαβάστε περισσότερα

Σφςτημα Κεντρικήσ Υποςτήριξησ τησ Πρακτικήσ Άςκηςησ Φοιτητών ΑΕΙ

Σφςτημα Κεντρικήσ Υποςτήριξησ τησ Πρακτικήσ Άςκηςησ Φοιτητών ΑΕΙ Σφςτημα Κεντρικήσ Υποςτήριξησ τησ Πρακτικήσ Άςκηςησ Φοιτητών ΑΕΙ Οδηγόσ Χρήςησ Εφαρμογήσ Φορζων Υποδοχήσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα «Άτλασ» ωσ Φορζασ

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ω ΠΡΟ ΣΟ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΙΣΗΜΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ω ΠΡΟ ΣΟ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΙΣΗΜΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ω ΠΡΟ ΣΟ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΙΣΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Καλλικζα 18.4.17 Αρικμόσ απόφαςθσ: 2503 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΠΟΔΙΕΘΤΝΗ ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ ΣΜΗΜΑ Α1 Σαχ. Δ/νςθ : Αριςτογείτονοσ 19 Σαχ. Κϊδικασ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Ησαΐας Σύμβουλος INNOVADE LI LTD

Γιώργος Ησαΐας Σύμβουλος INNOVADE LI LTD Γιώργος Ησαΐας Σύμβουλος INNOVADE LI LTD Ζνταξη Ευρωπαϊκι Ζνωςθ: Αναγνωρίηει τθσ δυνατότθτασ τθσ μετανάςτευςθσ ςτθν ανάπτυξθ μιασ ανταγωνιςτικισ και βιϊςιμθσ ευρωπαϊκισ οικονομίασ (Strategy 2020, Stockholm

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Πορεία Εκτζλεςθσ Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ Ιανουαρίου Δεκεμβρίου 2010 Προςωρινά ςτοιχεία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Πορεία Εκτζλεςθσ Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ Ιανουαρίου Δεκεμβρίου 2010 Προςωρινά ςτοιχεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πορεία Εκτζλεςθσ Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ Ιανουαρίου Δεκεμβρίου 2010 Προςωρινά ςτοιχεία 10 Ιανουαρίου 2011 Εκτζλεςθ Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ 2009 2010 12/μθνο 12/μθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΦΤΠOΤΡΓΟΤ 2. ΑΑΔΕ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΠΟΦΑΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΦΤΠOΤΡΓΟΤ 2. ΑΑΔΕ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΦΤΠOΤΡΓΟΤ 2. ΑΑΔΕ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡ/ΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 1. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΘΜΑ Αϋ Σθλ: 210 3635963 2. ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων

Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων Σο πρόγραμμα «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1 Δρ. Χρήστος Ηλιούδης Θζματα διάλεξησ ΣΤ1 Προςθεςη αφαίρεςη ςτο ΣΤ1 2 ή ΣΤ1 Ονομάηουμε ςυμπλιρωμα ωσ προσ μειωμζνθ βάςθ R ενόσ μθ προςθμαςμζνου αρικμοφ Χ = ( Χ θ-1 Χ θ-2... Χ 0 ) R ζναν άλλον αρικμό Χ'

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Ζτςι μάηεψα τισ 7 ποιο ςυχνζσ ερωτιςεισ που δζχομαι και τισ απαντϊ ζτςι ϊςτε να λυκοφν οι απορίεσ που μπορεί να ζχεισ.

Ζτςι μάηεψα τισ 7 ποιο ςυχνζσ ερωτιςεισ που δζχομαι και τισ απαντϊ ζτςι ϊςτε να λυκοφν οι απορίεσ που μπορεί να ζχεισ. Γεια, για όςουσ δεν με γνωρίηουν ονομάηομαι Γιάννθσ Χριςτοδοφλου. Αποφάςιςα να δθμιουργιςω αυτό το ebook προκειμζνου να δϊςω μια πιο κακαρι εικόνα για το τι είναι και πωσ δουλεφει το DS Domination. Ζτςι

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια και σιγουριά για όλουσ τουσ πολίτεσ

Ασφάλεια και σιγουριά για όλουσ τουσ πολίτεσ Ασφάλεια και σιγουριά για όλουσ τουσ πολίτεσ 1. Πλιρθσ και μόνιμθ κατάργθςθ οποιουδιποτε επεμβατικοφ ι εγγυθτικοφ δικαιϊματοσ τρίτθσ χϊρασ που κα αφορά είτε το ςφνολο είτε τμιμα τθσ Κυπριακισ επικράτειασ.

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ κοπόσ ίδρυςθσ: Σφντομθ Αναφορά Για τον Πμιλο μασ Ο Εκπαιδευτικόσ Πμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB ιδρφκθκε το 1996 ϊςτε

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτιςεισ -Ναρκωτικά

Εξαρτιςεισ -Ναρκωτικά Εξαρτιςεισ -Ναρκωτικά Η ομάδα μασ φζτοσ κα αςχολθκεί με το κζμα των εξαρτιςεων το οποίο είναι πολφ διευρυμζνο ςτισ μζρεσ μασ. Θα ςασ αναφζρουμε πολλζσ πλθροφορίεσ για τισ εξαρτιςεισ. Επίςθσ κα κζλαμε να

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

Δεν χρειάηεται να πλθρώνεισ τουσ Οργανιςμοφσ Δικαιωμάτων για μουςικι ςτον χϊρο ςου

Δεν χρειάηεται να πλθρώνεισ τουσ Οργανιςμοφσ Δικαιωμάτων για μουςικι ςτον χϊρο ςου Δεν χρειάηεται να πλθρώνεισ τουσ Οργανιςμοφσ Δικαιωμάτων για μουςικι ςτον χϊρο ςου Η λφςθ είμαςτε εμείσ γιατί ςασ παρζχουμε και τθν μουςικι και τα δικαιώματα! WWW.RFM-CY.COM Η RFM NETWORK CY ζχει δθμιουργιςει

Διαβάστε περισσότερα