Γ.Γ.Δ.Ε. ΔΙΕ.ΠΑ.Φ.Υ. Τμήμα Β - Ομάδα Ειςοδήματοσ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γ.Γ.Δ.Ε. ΔΙΕ.ΠΑ.Φ.Υ. Τμήμα Β - Ομάδα Ειςοδήματοσ"

Transcript

1 Κωδικόσ 650 Τποχρεωτικό πεδίο Για να χρθςιμοποιθκοφν οι κωδικοί 116,117,118 και 119 κα πρζπει να ζχει ενεργοποιθκεί ο κωδικόσ 650, προκειμζνου να δθλωκεί ότι θ εταιρεία εφαρμόηει τα Δ.Λ.Π. (κωδικόσ ςτθν κορυφι τθσ διλωςθσ αναφορικά με το εάν εφαρμόηει τα ΔΛΠ). Επιλζξτε ναι ι όχι, εάν θ επιχείρθςθ εφαρμόηει τα διεκνι λογιςτικά πρότυπα. Κωδικόσ 649 Υποχρεωτικό πεδίο Ο κωδικόσ αρικμόσ 649 ςυμπλθρϊνεται από τισ επιχειριςεισ, οι οποίεσ δθλϊνουν αν υπόκεινται ςε ζλεγχο υποχρεωτικό από νόμιμο ελεγκτι ι ελεγκτικό γραφείο. Κωδικοί 001 και 003 Στον κωδικό 003 μεταφζρεται το ποςό του κωδικοφ 448 και ςτον κωδικό 001 μεταφζρεται το ποςό του κωδικοφ 048 και τυχόν ποςό που υφίςταται ςτον κωδικό 100. Επιςθμαίνεται ότι ςτθν περίπτωςθ που υπάρχει μεταφερόμενθ ηθμία ςτον κωδικό 448 και ταυτόχρονα είναι ςυμπλθρωμζνο ποςό ςτον κωδικό 100 τότε ςτον 001 μεταφζρεται το ποςό του κωδικοφ 100 και ςτον 003 το ποςό του 448. Τπάγεςτε α) ςτην παρ.4 άρθρου 58 ν.4172/2013 Αφορά όλα τα νομικά πρόςωπα εκτόσ από τα μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα. Η εν λόγω διάταξθ ιςχφει μζχρι τθν 31θ Δεκεμβρίου Τπάγεςτε β) ςτο άρθρο 73 ν.3842/2010 Αφορά όλα τα νομικά πρόςωπα εκτόσ από τα μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα. Διαγραμμίηετε τθν αντίςτοιχθ επιλογι (Ναι ι Όχι ) εφόςον υπάγεςτε ςτο άρκρο 73 του ν.3842/2010. Οδηγόσ ςυμπλήρωςησ δήλωςησ Φ.Ε.Ν.Π. Σελίδα 1

2 Κωδικοί Αναγράφετε τα φορολογθτζα κζρδθ που αναλογοφν ςτον ςυντελεςτι κατά περίπτωςθ (26% ι 13%). Με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 58 ορίηεται ότι τα κζρδθ από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα που αποκτοφν τα νομικά πρόςωπα και οι νομικζσ οντότθτεσ που τθροφν διπλογραφικά βιβλία, κακϊσ και τα νομικά πρόςωπα τθσ περίπτωςθσ γ' του άρκρου 45 (μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. που ςυςτικθκαν ςτθν θμεδαπι ι τθν αλλοδαπι, τα κάκε είδουσ ςωματεία και ιδρφματα) που τθροφν απλογραφικά βιβλία, φορολογοφνται με ςυντελεςτι είκοςι ζξι τοισ εκατό (26%). Όταν οι υπόχρεοι των περιπτϊςεων β' (προςωπικζσ εταιρείεσ που ςυςτικθκαν ςτθν θμεδαπι ι τθν αλλοδαπι), δ' (ςυνεταιριςμοί και ενϊςεισ αυτϊν), ε' (κοινωνίεσ αςτικοφ δικαίου, αςτικζσ κερδοςκοπικζσ ι μθ κερδοςκοπικζσ εταιρείεσ, ςυμμετοχικζσ ι αφανείσ που αςκοφν επιχείρθςθ ι επάγγελμα), ςτ' (κοινοπραξίεσ) και η' (νομικζσ οντότθτεσ του άρκρου 2 που δεν περιλαμβάνονται ςτισ περιπτϊςεισ γ' ζωσ ςτ' του άρκρου 45) του άρκρου 45 τθροφν απλογραφικά βιβλία, τα κζρδθ που αποκτοφν από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα φορολογοφνται ςφμφωνα με τθν κλίμακα τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 29, δθλαδι με τθν ακόλουκθ κλίμακα: Φορολογθτζο ειςόδθμα (ευρϊ) Συντελεςτισ (%) < % > % Για παράδειγμα, ομόρρυκμθ εταιρεία με απλογραφικά βιβλία απζκτθςε μζςα ςτο φορολογικό ζτοσ 2014 κζρδθ ,00. Ο φόροσ που οφείλεται ανζρχεται ςτο ποςό των , το οποίο προκφπτει ωσ εξισ: (26% x ) + (33% x ). Με τθν παράγραφο 2 του άρκρου 58 του ΚΦΕ ορίηεται ότι τα κζρδθ από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, από κάκε πθγι και αιτία, που αποκτοφν οι αγροτικοί ςυνεταιριςμοί και οι ομάδεσ παραγωγϊν φορολογοφνται με ςυντελεςτι δεκατρία τοισ εκατό (13%). Οδηγόσ ςυμπλήρωςησ δήλωςησ Φ.Ε.Ν.Π. Σελίδα 2

3 Κωδικόσ 004 Στον κωδικό 004, υπολογίηεται ο φόροσ για το ποςό των κερδϊν που φορολογείται με ςυντελεςτι 26% (για τουσ τθροφντεσ διπλογραφικά βιβλία ι κζρδθ < για τουσ τθροφντεσ απλογραφικά βιβλία),κακϊσ επίςθσ και το ποςό των κερδϊν που αποκτοφν οι αγροτικοί ςυνεταιριςμοί και οι ομάδεσ παραγωγϊν το οποίο φορολογείται με ςυντελεςτι 13% (ςχετ.πολ.1059/ ). Κωδικόσ 523 Στον κωδικό 523 υπολογίηεται το ποςό του φόρου για κζρδθ > τα οποία φορολογοφνται με ςυντελεςτι 33% (για τουσ τθροφντεσ απλογραφικά βιβλία). (ςχετ.πολ.1059/ ). Κωδικόσ 579 Ο κωδικόσ 579 ςυμπλθρϊνεται από τισ επιχειριςεισ που ζχουν κάνει χριςθ των εν λόγω κινιτρων προκειμζνου να αφαιρεκεί το ποςό τθσ απαλλαγισ από τθν καταβολι φόρου κατά το τρζχον φορολογικό ζτοσ λόγω πραγματοποίθςθσ παραγωγικϊν επενδφςεων, ςτα πλαίςια των διατάξεων του ν.3908/2011 (φορολογικι απαλλαγι ν.3908/2011). Ο κωδικόσ 579 πρζπει να ιςοφται με τον κωδικό 577 Κωδικόσ 575 Ο κωδικόσ 575 ςυμπλθρϊνεται από τισ επιχειριςεισ που ζχουν κάνει χριςθ των εν λόγω κινιτρων προκειμζνου να αφαιρεκεί το διπλάςιο ποςό του μιςκϊματοσ που καταβάλλεται για τθ χριςθ ακινιτου ςτθν περιοχι Γεράνι - Μεταξουργείο, με βάςθ τισ διατάξεισ τθσ παρ. Β2 των άρκρων 43 και 44 του ν. 4030/2011(φορολογικά κίνθτρα αποκατάςταςθσ κτιρίων ςτο ιςτορικό κζντρο τθσ Ακινασ). Κωδικόσ 700 Συμπλθρϊνετε το άκροιςμα των κωδικϊν * [ ] Κωδικόσ 009 Στον κωδικό 009 αναγράφεται το ποςό του φόρου που παρακρατικθκε τόςο ςε ειςοδιματα του τρζχοντοσ φορολογικοφ ζτουσ, όςο και ςε ειςοδιματα προθγοφμενων φορολογικϊν ετϊν (ςχετικι ΠΟΛ 1060/2015). Κωδικόσ 008 Στον κωδικό 008 εμφανίηεται ςτθ φόρμα τθσ υποβολισ τθσ διλωςθσ, το ποςό του φόρου που προκαταβλικθκε από το νομικό πρόςωπο ι νομικι οντότθτα το προθγοφμενο ζτοσ. Προςοχι: εάν διαφοροποιείται τότε είτε ο φορολογοφμενοσ πρζπει να απευκυνκεί ςτθν αρμόδια ΔΟΥ προκειμζνου να διευκετθκεί θ διαφορά και ςτθ ςυνζχεια υποβάλει τθ διλωςθ. Κωδικόσ 052 Στον κωδικό 052 αναγράφεται το ποςό του φόρου ειςοδιματοσ που καταβλικθκε από το νομικό πρόςωπο (που κάνει τθ διανομι) για τα μερίςματα που ειςπράττει θμεδαπι μθτρικι εταιρεία από θμεδαπι κυγατρικι τθσ, όταν δεν εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 48 του ν. 4172/2013,δθλαδι τα ποςά των φόρων Ν.Π. που εμφανίηονται ςτουσ πίνακεσ 3Α1α και 3Α1δ. Κωδικόσ 111 Στον κωδικό 111αναγράφεται ο φόροσ που ζχει ιδθ καταβλθκεί με βάςθ τισ προθγοφμενεσ δθλϊςεισ φορολογίασ ειςοδιματοσ και ο οποίοσ αντιςτοιχεί ςτα τεκμαρτά κζρδθ τθσ Οδηγόσ ςυμπλήρωςησ δήλωςησ Φ.Ε.Ν.Π. Σελίδα 3

4 οικοδομισ τθσ οποίασ ολοκλθρϊκθκε θ ανζγερςθ, ανεξάρτθτα από το αν θ οικοδομικι άδεια εκδόκθκε πριν ι μετά τθν Ειδικά, τα πρϊθν νομικά πρόςωπα τθσ παρ. 4 του άρκρου 2 του ν.2238/1994,ςυμψθφίηουν φόρο που προζρχεται μόνο από πωλιςεισ θμιτελϊν οικοδομϊν που πραγματοποιικθκαν μζχρι , θ καταςκευι των οικοδομϊν αυτϊν ολοκλθρϊκθκε το φορολογικό ζτοσ 2014 και των οποίων θ οικοδομικι άδεια εκδόκθκε μετά τθν (ςχετικι ΠΟΛ 1060/2015). Κωδικόσ 751 Ο κωδικόσ 751 ςυμπλθρϊνεται από τισ τραπεηικζσ επιχειριςεισ και αναγράφεται το μζροσ του πιςτωτικοφ υπολοίπου προθγοφμενων χριςεων (οικονομικϊν ετϊν 2011, 2012, 2013 και 2014) που ςυμψθφίηεται με το φόρο ειςοδιματοσ του φορολογικοφ ζτουσ 2014, κατ εφαρμογι των διατάξεων τθσ παραγράφου 6 του άρκρου 3 του ν.4046/2012. Περαιτζρω, ςτον κωδικό 749 αναγράφεται το μζροσ του πιςτωτικοφ υπολοίπου που προκφπτει ςτο φορολογικό ζτοσ 2014 και μεταφζρεται για ςυμψθφιςμό με το φόρο ειςοδιματοσ των πζντε (5) επόμενων φορολογικϊν ετϊν, προκειμζνου να διαχωριςτεί από το πιςτωτικό υπόλοιπο προσ επιςτροφι (κωδικόσ 750). Κωδικόσ 600 Στον κωδικό 600 αναγράφεται το ποςό του φόρου που καταβλικθκε ςτθν αλλοδαπι. Ο κωδικόσ αρικμόσ 610 ςυμπλθρϊνεται από τισ επιχειριςεισ που αποκτοφν ειςόδθμα για το οποίο καταβλικθκε φόροσ ςτθν αλλοδαπι, ο οποίοσ δθλϊνεται ςτον κωδικό αρικμό 620 και με βάςθ αυτό υπολογίηεται το ποςό του κωδικοφ 600 (Σχετ. : Άρκρο 9 παραγρ. 1 του ν. 4172/2013 και ΠΟΛ 1060/2015). Κωδικόσ 701 Ειςάγετε το άκροιςμα των κωδικϊν (009)+(008)+(052)+(111)+(751)+(600) Κωδικόσ 012 Υπολογίηεται από το αυτόματα ςφςτθμα Κωδικόσ 011 Εάν το ποςό του κωδικοφ 700 είναι μεγαλφτερο από το ποςό 701, ειςάγετε ςτον κωδικό αυτό τθν διαφορά. ( ) Κωδικόσ 014 Υπολογίηεται αυτόματα από το ςφςτθμα ανάλογα με τθν εμπρόκεςμθ ι εκπρόκεςμθ υποβολι τθσ διλωςθσ. Κωδικόσ 006 Υπολογίηεται το ποςό των τελϊν χαρτοςιμου (3%) που επιβάλλεται ςτο ακακάριςτο ειςόδθμα από μίςκωςθ και υπεκμίςκωςθ ακινιτων. Κωδικόσ 007 Υπολογίηεται θ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ που επιβάλλεται ςτο ποςό του Χαρτοςιμου ςε ποςοςτό 20% Οδηγόσ ςυμπλήρωςησ δήλωςησ Φ.Ε.Ν.Π. Σελίδα 4

5 Κωδικόσ 910 Υπολογίηεται ειδικι ειςφορά υπζρ ΕΛΓΑ ςφμφωνα με το άρκρο 13 του νόμου 3877/2010 ςε ποςοςτό 2% επί του κακαροφ γεωργικοφ ειςοδιματοσ που δθλϊκθκε ςτον κωδικό 909. Κωδικόσ 911 Ο κωδικόσ αρικμόσ 911 αφορά τουσ υπόχρεουσ καταβολισ του τζλουσ επιτθδεφματοσ ςφμφωνα με το άρκρο 31 του ν.3986/2011. Κωδικόσ 702 Ιςοφται με το άκροιςμα των κωδικϊν [011]+[014]+[006]+[007]+[910]+[911] Κωδικόσ 704 Χρεωςτικό ποςό για βεβαίωςθ Κωδικόσ 703 Πιςτωτικό ποςό. Κωδικόσ 749 Στον κωδικό 749 αναγράφεται το μζροσ του πιςτωτικοφ υπολοίπου που προκφπτει ςτο φορολογικό ζτοσ 2014 και μεταφζρεται για ςυμψθφιςμό με το φόρο ειςοδιματοσ των πζντε (5) επόμενων φορολογικϊν ετϊν, ςφμφωνα με τα οριηόμενα τθσ παραγρ. 6 του άρ. 3 του ν. 4046/2012, προκειμζνου να διαχωριςτεί από το πιςτωτικό υπόλοιπο προσ επιςτροφι (κωδικόσ 750). Κωδικόσ 750 Στον κωδικό 750 αναγράφεται πιςτωτικό υπόλοιπο φόρου προσ επιςτροφι. Οδηγόσ ςυμπλήρωςησ δήλωςησ Φ.Ε.Ν.Π. Σελίδα 5

6 Κωδικόσ 015 Στον κωδικό 015 καταχωροφνται τα ακακάριςτα ζςοδα από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα τθσ κάκε νομικοφ προςϊπου ι νομικισ οντότθτασ όπωσ αυτά προκφπτουν από το ζντυπο Ε3. Κωδικοί Οι κωδικοί 116, 117, 118 και 119 κα ςυμπλθρϊνονται μόνο από τα νομικά πρόςωπα και νομικζσ οντότθτεσ που ςυντάςςουν τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τουσ με βάςθ τα Δ.Λ.Π. Επιςθμαίνεται, ότι οι κωδικοί 118 και 119 κα ςυμπλθρϊνονται μόνο από αυτοφσ που τθροφν και τα βιβλία τουσ με βάςθ τα Δ.Λ.Π, κακόςον αν τθροφν τα βιβλία τουσ βάςει του Κ.Φ.Α.Σ κα ςυμπλθρϊνονται μόνο οι κωδικοί 116 και 117 αντίςτοιχα. Για να δφναται να καταχωρθκοφν ποςά ςτουσ ωσ άνω κωδικοφσ κα πρζπει να ζχει δθλωκεί ςτον κωδικό 650, ότι θ εταιρεία εφαρμόηει τα Δ.Λ.Π. Κωδικοί 016 Ο κωδικόσ 016 κα ςυμπλθρϊνεται εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ από τα όλα τα νομικά πρόςωπα ι νομικζσ οντότθτεσ είτε τθροφν απλογραφικά ι διπλογραφικά βιβλία. Κωδικόσ 017 Ο κωδικόσ 016 κα ςυμπλθρϊνεται εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ από τα όλα τα νομικά πρόςωπα ι νομικζσ οντότθτεσ είτε τθροφν απλογραφικά ι διπλογραφικά βιβλία. Κωδικόσ 455 Στον κωδικό 455 κα καταχωρείται το ςφνολο των μθ εκπιπτόμενων δαπανϊν από τθν κατάςταςθ φορολογικισ αναμόρφωςθσ. Κωδικόσ 456 Στον κωδικό 456 αναγράφονται τα πιςτωτικά υπόλοιπα των αποκεματικϊν τα οποία μεταφζρονται ςτα φορολογθτζα αποτελζςματα του φορολογικοφ ζτουσ 2014 κατ' εφαρμογι των διατάξεων των παραγράφων 12 και 13 του άρκρου 72 του ν.4172/2013 και για τα οποία δεν επιλζχκθκε θ αυτοτελισ φορολόγθςθ με ςυντελεςτι 19% (ΠΟΛ.1143/ εγκφκλιοσ). Κωδικόσ 457 Ο κωδικόσ 457 ςυμπλθρϊνεται από τισ επιχειριςεισ για τισ οποίεσ προκφπτει χρεωςτικι διαφορά λόγω πιςτωτικοφ κινδφνου από τθ διαγραφι χρεϊν οφειλετϊν τουσ, κατ' εφαρμογι των διατάξεων τθσ παρ. 3 του άρκρου 27 του ν. 4172/2013. Στον ςχετικό κωδικό κα δθλωκοφν το τρζχον φορολογικό ζτοσ τα 14/15 τθσ προκφπτουςασ διαφοράσ, προκειμζνου να μπορζςει να εκπζςει το 1/15. Επίςθσ, από τισ ίδιεσ επιχειριςεισ ςυμπλθρϊνονται πρϊτα οι κωδικοί αρικμοί 811, 812 και 813 προκειμζνου να δθλϊςουν το ςυνολικό ποςό τθσ χρεωςτικισ διαφοράσ, το ποςό απόςβεςθσ τθσ χρεωςτικισ διαφοράσ του τρζχοντοσ φορολογικοφ ζτουσ και το υπολειπόμενο ποςό τθσ χρεωςτικισ διαφοράσ προσ απόςβεςθ, αντίςτοιχα. [457]= [813] Κωδικόσ 495 Στον κωδικό 495 αναγράφονται τα ζςοδα που με βάςθ τισ αναφερόμενεσ ςτουσ οικείουσ κωδικοφσ διατάξεισ του ν.4172/2013 απαλλάςςονται του φόρου ειςοδιματοσ. Ειδικότερα: Στον κωδικό 495 αναγράφεται το ποςό των ειςπραττόμενων μεριςμάτων που απαλλάςςεται τθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ με βάςθ τισ προχποκζςεισ των διατάξεων του Οδηγόσ ςυμπλήρωςησ δήλωςησ Φ.Ε.Ν.Π. Σελίδα 6

7 άρκρου 48 του ν.4172/2013. Για τθν τεκμθρίωςθ τθσ πλιρωςθσ των προχποκζςεων το νομικό πρόςωπο κα ςυμπλθρϊνει υποχρεωτικά τον πίνακα 4. Ο κωδικόσ αυτόσ ςυμπλθρϊνεται ανεξάρτθτα από τθν κατθγορία των βιβλίων (απλογραφικά ι διπλογραφικά) που τθροφν τα νομικά πρόςωπα ι νομικζσ οντότθτεσ, προκειμζνου για τον προςδιοριςμό των φορολογθτζων αποτελεςμάτων τουσ, χωρίσ να ελζγχεται θ επάρκεια κερδϊν με βάςθ το ποςό του κωδικοφ 016. Επίςθσ, ςε περίπτωςθ που ο λιπτθσ νομικό πρόςωπο ηθτιςει προςωρινά απαλλαγι από το φόρο ειςοδιματοσ με κατάκεςθ αντίςτοιχθσ εγγυθτικισ επιςτολισ, κατ' εφαρμογι των διατάξεων τθσ παρ. 3 του άρκρο 48, κα πρζπει να αναγράψει ςτο ίδιο πίνακα τα ςτοιχεία τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ (ΠΟΛ.1039/ εγκφκλιοσ). Κωδικόσ 458 Στον κωδικό 458 αναγράφονται τα ζςοδα που με βάςθ τισ αναφερόμενεσ ςτουσ οικείουσ κωδικοφσ διατάξεισ του ν.4172/2013 απαλλάςςονται του φόρου ειςοδιματοσ. Ειδικότερα: Στον κωδικό 458 αναγράφεται θ υπερτίμθςθ που προκφπτει από τυχόν αναγκαςτικι απαλλοτρίωςθ ακινιτου θ οποία δεν υπόκειται ςε φόρο ειςοδιματοσ, όπωσ διευκρινίςκθκε ςτθν ΠΟΛ.1059/ εγκφκλιό μασ. Κωδικόσ 465 Στον κωδικό 465 αναγράφεται θ υπεραξία που προκφπτει από μεταβίβαςθ εταιρικϊν ομολόγων που ζχουν εκδοκεί κατ' εφαρμογι του ν.3156/2003, κακϊσ και εταιρικϊν ομολόγων που ζχουν εκδοκεί από εταιρείεσ με ζδρα ςε χϊρεσ τθσ Ε.Ε και του ΕΟΧ/ΕΖΕΣ, όπωσ ζχει διευκρινιςκεί με τθν ΠΟΛ.1032/ εγκφκλιό μασ. Κωδικόσ 466 Στον κωδικό 466 αναγράφεται θ υπεραξία που προκφπτει από εκποίθςθ μεριδίων ΟΣΕΚΑ (θμεδαπϊν, Ε.Ε., ΕΟΧ/ΕΖΕΣ), όπωσ ζχει διευκρινιςκεί με τθν ΠΟΛ.1032/ εγκφκλιό μασ, κακϊσ και τα διανεμόμενα κζρδθ από μερίδια ΟΣΕΚΑ (θμεδαπϊν, Ε.Ε., ΕΟΧ/ΕΖΕΣ) με βάςθ τα αναφερόμενα ςτθν ΠΟΛ.1042/ εγκφκλιό μασ. Για τα ωσ άνω ποςά, ςε περίπτωςθ διανομισ τουσ από τουσ δικαιοφχουσ, δεν οφείλεται φόροσ νομικοφ προςϊπου, κατ' εφαρμογι των διατάξεων τθσ παρ.1 του άρκρου 47 του ν. 4172/2013, κακόςον κατιςχφουν οι ειδικότερεσ διατάξεισ τθσ παρ.5 του άρκρου 103 του ν.4099/2012, από τισ οποίεσ προκφπτει ότι οι μεριδιοφχοι ι μζτοχοι, κατά περίπτωςθ, των ΟΣΕΚΑ απαλλάςςονται από κάκε φόρο, δεδομζνου ότι με τθν καταβολι του φόρου ςτο επίπεδο του ΟΣΕΚΑ (ειδικόσ φόροσ επί του ενεργθτικοφ του), εξαντλείται θ φορολογικι υποχρζωςθ των ΟΣΕΚΑ και των μεριδιοφχων ι μετόχων του. Οδηγόσ ςυμπλήρωςησ δήλωςησ Φ.Ε.Ν.Π. Σελίδα 7

8 Επιςθμαίνεται, ότι θ τυχόν ηθμία από εκποίθςθ μεριδίων ΟΣΕΚΑ, κα πρζπει να καταχωρθκεί ςτθν κατάςταςθ φορολογικισ αναμόρφωςθσ ωσ μθ εκπιπτόμενθ δαπάνθ. Κωδικόσ 467 Στον κωδικό 467 αναγράφεται το ποςό των τόκων που προκφπτουν από ομόλογα που εκδόκθκαν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρθματοοικονομικισ Στακερότθτασ (ΕΤΧΣ), κατ' εφαρμογι του προγράμματοσ ςυμμετοχισ ςτθν αναδιάταξθ του ελλθνικοφ χρζουσ, οι οποίοι απαλλάςςονται του φόρου ειςοδιματοσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ.5 του άρκρου 47 του ν.4172/2013. Κωδικόσ 463 Στον κωδικό 463 αναγράφεται θ υπεραξία που προζκυψε από τθν αποτίμθςθ των περιουςιακϊν ςτοιχείων των επιχειριςεων με βάςθ τισ διατάξεισ των άρκρων του ν. 4172/2013 και θ οποία για φορολογικοφσ ςκοποφσ δεν αναγνωρίηεται. Κωδικόσ 459 Ο κωδικόσ 459 ςυμπλθρϊνεται από τισ επιχειριςεισ που αποκτοφν κζρδθ από τθ διάκεςθ παραγόμενθσ θλεκτρικισ ενζργειασ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 5 του άρκρου 58 του ν.4172/2013. Κωδικόσ 468 Στον κωδικό 468 αναγράφονται τα απαλλαςςόμενα ζςοδα των φορζων γενικισ κυβζρνθςθσ που είναι κεφαλαιουχικζσ εταιρείεσ και ςτισ οποίεσ ςυμμετζχει το κράτοσ ι νομικό πρόςωπο δθμοςίου δικαίου με ποςοςτό 100%, προκειμζνου τα υπόψθ νομικά πρόςωπα να φορολογθκοφν για το ειςόδθμά τουσ από κεφάλαιο και υπεραξία μεταβίβαςθσ κεφαλαίου κατ' εφαρμογι των διατάξεων τθσ περ. α' του άρκρου 46 του ν.4172/2013. Ταυτόχρονα, όμωσ κα πρζπει υποχρεωτικά να ςυμπλθρωκεί και ο κωδικόσ 2017 τθσ «Κατάςταςθσ Φορολογικισ Αναμόρφωςθσ» με βάςθ τισ αντίςτοιχεσ δαπάνεσ που αφοροφν ςτα απαλλαςςόμενα ζςοδα, προκειμζνου να υπαχκεί τελικά ςε φορολόγθςθ, κατά τθν εκκακάριςθ τθσ διλωςθσ, το οριηόμενο από το νόμο αντίςτοιχο ειςόδθμα (κεφάλαιο και υπεραξία κεφαλαίου). Οδηγόσ ςυμπλήρωςησ δήλωςησ Φ.Ε.Ν.Π. Σελίδα 8

9 Κωδικόσ 469 Στον κωδικό 469 αναγράφονται τα ζςοδα των νομικϊν προςϊπων και νομικϊν οντοτιτων που απαλλάςςονται τθσ φορολογίασ κατ' εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 46 του ν.4172/2013 (π.χ. Τράπεηα Ελλάδοσ). Ταυτόχρονα, όμωσ κα πρζπει υποχρεωτικά να ςυμπλθρωκεί και ο κωδικόσ 2019 τθσ «Κατάςταςθσ Φορολογικισ Αναμόρφωςθσ» με βάςθ τισ αντίςτοιχεσ δαπάνεσ των υπόψθ προςϊπων και οντοτιτων προκειμζνου να είναι εφικτι θ εκκακάριςθ των ειςοδθμάτων των υπόψθ νομικϊν προςϊπων ςτθ διλωςθ φορολογίασ ειςοδιματόσ τουσ. Κωδικόσ 559 Στον κωδικό 559 αναγράφονται τα κζρδθ (ζςοδα) των ναυτιλιακϊν επιχειριςεων θ φορολόγθςθ των οποίων διζπεται από τισ διατάξεισ του ν.27/1975, κατ' εφαρμογι των διατάξεων των παρ.14 και 15 του άρκρου 72 του ν.4172/2013. Ταυτόχρονα, όμωσ κα πρζπει υποχρεωτικά να ςυμπλθρωκεί και ο κωδικόσ 2018 τθσ «Κατάςταςθσ Φορολογικισ Αναμόρφωςθσ» με βάςθ τισ αντίςτοιχεσ δαπάνεσ που αφοροφν τα απαλλαςςόμενα ζςοδα για λόγουσ εκκακάριςθσ τθσ διλωςθσ. Επιςθμαίνεται, ότι τα ανωτζρω εφαρμόηονται ςτθν περίπτωςθ που οι ωσ άνω επιχειριςεισ ζχουν ειςόδθμα και από άλλεσ πθγζσ, κακόςον όπωσ ζχει γίνει δεκτό από τθ Διοίκθςθ δεν υποχρεοφνται ςε υποβολι διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ τα γραφεία ι υποκαταςτιματα αλλοδαπϊν ναυτιλιακϊν επιχειριςεων που εγκακίςτανται ςτθν Ελλάδα με βάςθ τισ διατάξεισ του άρκρου 25 του ν.27/1975, για το απαλλαςςόμενο κατά τισ διατάξεισ αυτζσ ειςόδθμα (ΠΟΛ.1060/ εγκφκλιοσ). Κωδικόσ 462 Στον κωδικό 462 αναγράφεται το αχρθςιμοποίθτο ποςό των προβλζψεων το οποίο επιβαρφνει τα αποτελζςματα του τρζχοντοσ φορολογικοφ ζτουσ το οποίο όμωσ ζχει ιδθ φορολογθκεί τα προθγοφμενα ζτθ (λόγω αναμόρφωςθσ). Οδηγόσ ςυμπλήρωςησ δήλωςησ Φ.Ε.Ν.Π. Σελίδα 9

10 Κωδικόσ 752 Ο κωδικόσ 752 ςυμπλθρϊνεται από τισ επιχειριςεισ για τισ οποίεσ θ χρεωςτικι διαφορά που προκφπτει ςε βάροσ τουσ από τθν ανταλλαγι ομολόγων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου ι εταιρικϊν ομολόγων με εγγφθςθ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, κατ' εφαρμογι του προγράμματοσ ςυμμετοχισ ςτθν αναδιάταξθ του ελλθνικοφ χρζουσ, εκπίπτει ιςόποςα ςε τριάντα (30) ιςόποςεσ ετιςιεσ δόςεισ, αρχισ γενομζνθσ από τθ χριςθ μζςα ςτθν οποία πραγματοποιείται θ ανταλλαγι των τίτλων και ανεξάρτθτα από το χρόνο διακράτθςθσ των ομολόγων. Επίςθσ, από τισ ίδιεσ επιχειριςεισ ςυμπλθρϊνονται οι κωδικοί 746, 747, 753 και 748, προκειμζνου να δθλϊςουν το ςυνολικό ποςό τθσ χρεωςτικισ διαφοράσ, το ςυνολικό ποςό τθσ χρεωςτικισ διαφοράσ που αποςβζςκθκε ςτισ προθγοφμενεσ χριςεισ, το ποςό απόςβεςθσ τθσ χρεωςτικισ διαφοράσ του τρζχοντοσ φορολογικοφ ζτουσ και το υπολειπόμενο ποςό τθσ χρεωςτικισ διαφοράσ προσ απόςβεςθ, αντίςτοιχα. Κωδικόσ 464 Στουσ κωδικοφσ 456 και 464 αναγράφονται τα πιςτωτικά και χρεωςτικά υπόλοιπα αντίςτοιχα, των αποκεματικϊν τα οποία μεταφζρονται ςτα φορολογθτζα αποτελζςματα του φορολογικοφ ζτουσ 2014 κατ εφαρμογι των διατάξεων των παραγράφων 12 και 13 του άρκρου 72 του ν.4172/2013 και για τα οποία δεν επιλζχκθκε θ αυτοτελισ φορολόγθςθ με ςυντελεςτι 19% (ΠΟΛ.1142/2014 εγκφκλιοσ). Τα ποςά των αποκεματικϊν αυτϊν εφόςον ζχουν επιβαρφνει τα αποτελζςματα των επιχειριςεων ςτθ χριςθ ςχθματιςμοφ τουσ, κα καταχωρθκοφν ςτθ διλωςθ του φορολογικοφ ζτουσ 2014 εξωλογιςτικά, προκειμζνου να ςυμψθφιςκοφν με τα φορολογικά αποτελζςματα (κζρδθ ι ηθμίεσ) του ζτουσ αυτοφ. Κωδικοί 550 και 097 Στον κωδικό 550 αναγράφεται το ποςό των αποςβζςεων των αδειϊν Φ.Δ.Χ που εκπίπτει με βάςθ τισ διατάξεισ του ν.3888/2010 και με βάςθ τισ διευκρινίςεισ που ζχουν δοκεί με τθν ΠΟΛ.1106/ Αν ο *097+ είναι ςυμπλθρωμζνοσ τότε είναι υποχρεωτικι θ ςυμπλιρωςι του *550+. Οι κωδικοί *550+ και *097+ κα ιςχφουν για τα φορολογικά ζτθ και Οι αποδεκτζσ τιμζσ του κωδικοφ 097 είναι 3 ζωσ 7 χρόνια. Κωδικόσ 029 Στο κωδικό αυτό αναγράφονται τα φορολογθτζα κζρδθ που προκφπτουν από τθν φορολογικι αναμόρφωςθ. Κωδικόσ 030 Στον κωδικό αυτό αναγράφονται οι φορολογικζσ ηθμιζσ που προκφπτουν από τθν φορολογικι αναμόρφωςθ. Οδηγόσ ςυμπλήρωςησ δήλωςησ Φ.Ε.Ν.Π. Σελίδα 10

11 Κωδικόσ 379 Στον κωδικό 379 αναγράφονται τα διανεμόμενα κζρδθ του τρζχοντοσ φορολογικοφ ζτουσ που προκφπτουν από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα του νομικοφ προςϊπου ι τθσ νομικισ οντότθτασ, δθλαδι κζρδθ που ζχουν προκφψει από αντίςτοιχα ζςοδα που υπάγονται ςε φορολόγθςθ με τισ διατάξεισ του ν.4172/2013 Επιςθμαίνεται, ότι ο κωδικόσ δεν επθρεάηει τθν εκκακάριςθ φόρου, αλλά ςε κάκε περίπτωςθ θ ςυμπλιρωςι του είναι υποχρεωτικι από τουσ υπόχρεουσ εφόςον υφίςτανται αντίςτοιχα ποςά. Κωδικόσ 380 Στον κωδικό 380 αναγράφονται τα διανεμόμενα κζρδθ του τρζχοντοσ φορολογικοφ ζτουσ που προκφπτουν από ζςοδα για τα οποία δεν ζχει καταβλθκεί φόροσ ειςοδιματοσ, δθλαδι κζρδθ που ζχουν προκφψει από αντίςτοιχα ζςοδα που δεν υπάγονται ςε φορολόγθςθ με βάςθ διατάξεισ του ν. 4172/2013 (π.χ. τόκοι που προκφπτουν από ομόλογα που εκδίδονται από Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρθματοοικονομικισ Στακερότθτασ κατ' εφαρμογι των διατάξεων τθσ παρ.3 του άρκρου 37 του ν.4172/2013) ι ειδικότερεσ διατάξεισ νόμων (π.χ. υπεραξία από μεταβίβαςθ εταιρικϊν ομολόγων ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν.3156/2013, υπεραξία από εκποίθςθ μεριδίων ΟΣΕΚΑ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν.4099/2012) κακϊσ επίςθσ και διανεμόμενα κζρδθ νομικϊν προςϊπων που προκφπτουν βάςει Δ.Λ.Π., κατά το μζροσ που υπερβαίνουν τα φορολογθτζα κζρδθ. Επιςθμαίνεται, ότι ο κωδικόσ δεν επθρεάηει τθν εκκακάριςθ φόρου, αλλά ςε κάκε περίπτωςθ θ ςυμπλιρωςι του είναι υποχρεωτικι από τουσ υπόχρεουσ εφόςον υφίςτανται αντίςτοιχα ποςά. Κωδικόσ 381 Στον κωδικό 381 καταχωροφνται τα διανεμόμενα κζρδθ του τρζχοντοσ φορολογικοφ ζτουσ, όπωσ περιγράφονται ςτουσ αντίςτοιχουσ κωδικοφσ. Ειδικότερα: Στον κωδικό 381 αναγράφονται τα διανεμόμενα κζρδθ του τρζχοντοσ φορολογικοφ ζτουσ των Φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ για τα οποία δεν ζχει καταβλθκεί φόροσ ειςοδιματοσ, δθλαδι τα κζρδθ που ζχουν προκφψει από ζςοδα πζραν αυτϊν που αφοροφν ςτα ζςοδα από κεφάλαιο και υπεραξία μεταβίβαςθσ κεφαλαίου. Επιςθμαίνεται, ότι ο κωδικόσ δεν επθρεάηει τθν εκκακάριςθ φόρου, αλλά ςε κάκε περίπτωςθ θ ςυμπλιρωςι του είναι υποχρεωτικι από τουσ υπόχρεουσ εφόςον υφίςτανται αντίςτοιχα ποςά. Οδηγόσ ςυμπλήρωςησ δήλωςησ Φ.Ε.Ν.Π. Σελίδα 11

12 Κωδικόσ 430 Στον κωδικό αυτό αναγράφεται το άκροιςμα των κωδικϊν Νομική Μορφή Χρόνοσ Απόδοςησ Φόρου Μεριςμάτων (άρθρο 36 και 64 1α ν. 4172/2013) Ανϊνυμεσ Εταιρείεσ Στο τζλοσ του τρίτου μινα από τθν θμερομθνία τθσ ςυνζλευςθσ ζγκριςθσ του ιςολογιςμοφ. Για ομαλζσ διαχειριςτικζσ περιόδουσ 30/9 Εταιρείεσ Περιοριςμζνθσ Ευκφνθσ Στο τζλοσ του τρίτου μινα από τθν θμερομθνία τθσ ςυνζλευςθσ ζγκριςθσ του ιςολογιςμοφ. Για ομαλζσ διαχειριςτικζσ περιόδουσ 30/6 Ιδιωτικζσ Κεφαλαιουχικζσ Εταιρείεσ Στο τζλοσ του τρίτου μινα από τθν θμερομθνία τθσ ςυνζλευςθσ ζγκριςθσ του ιςολογιςμοφ. Για ομαλζσ διαχειριςτικζσ περιόδουσ 31/7 Συνεταιριςμοί (Αγροτικοί, ν. Στο τζλοσ του τρίτου μινα από τθν θμερομθνία τθσ 2870/2000, άρκρο 11, αςτικοί ν. ςυνζλευςθσ ζγκριςθσ του ιςολογιςμοφ. Για ομαλζσ 1667/1986) διαχειριςτικζσ περιόδουσ 30/9 Προςωπικζσ εταιρείεσ (διπλογραφικά) Εδϊ εντάςςονται και κοινοπραξίεσ και αςτικζσ Ειδικζσ περιπτϊςεισ (μακθματικά αποκζματα, προμερίςματα, κζρδθ παρελκουςϊν χριςεων) 3 μινεσ από καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ διλωςθσ (30/9) Τζλοσ δεφτερου μινα από καταβολι ι πίςτωςθ Για προμερίςματα, κζρδθ παρελκουςϊν χριςεων με ζκτακτθ ςυνζλευςθ: τζλοσ τρίτου μινα από λιψθ απόφαςθσ Άρκρο Διανομι κερδϊν και ηθμιϊν Σε περίπτωςθ εταιρίασ με διάρκεια μακρότερθ από ζνα ζτοσ ο λογαριαςμόσ κλείνεται και τα κζρδθ μοιράηονται ςτο τζλοσ κάκε ζτουσ, εφόςον δεν προκφπτει κάτι άλλο από τθν εταιρικι ςφμβαςθ. Ειδικά για το φορολογικό ζτοσ από 01/01/2015 ζωσ 31/12/2014 ιςχφουν τα ακόλουκα: Ημ/νία Χρόνοσ Απόδοςη Φορολογικό ζγκριςησ οικ. ζτοσ Μερίςματα μετοχϊν Α.Ε. από κζρδθ κλειόμενθσ χριςθσ (2014) Διανομι κερδϊν Ε.Π.Ε. Διανομι κερδϊν Ι.Κ.Ε. Διανομι κερδϊν Ο.Ε.-Ε.Ε. που τθροφν διπλογραφικά βιβλία από 01/01/14-31/12/14 01/01/14-31/12/14 01/01/14-31/12/14 01/01/14-31/12/14 καταςτάςεων Το αργότερο ζωσ παρακράτηςησ φόρου το αργότερο μζχρι τον παρακρατοφμενου φόρου το αργότερο 30/06/15 7ο /03/15 4ο /04/15 5ο ο 2015* * Ανάλογα με την καταληκτική προθεςμία υποβολήσ τησ δήλωςησ (ς.ς. η διανομή θεωρείται ότι ζχει γίνει μζςα ςε ζνα μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολήσ τησ δήλωςησ φόρου ειςοδήματοσ). Σφμφωνα με τα μζχρι τώρα δεδομζνα - με την επιφφλαξη τυχόν ενδεχόμενησ παράταςησ-, η καταληκτική ημερομηνία λήξησ των δηλώςεων φορολογίασ ειςοδήματοσ των νομικών προςώπων είναι η 30η Ιουνίου 2015, ςφμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 68 του Κ.Φ.Ε. Οδηγόσ ςυμπλήρωςησ δήλωςησ Φ.Ε.Ν.Π. Σελίδα 12

13 Επιςθμαίνεται ότι, ςε περίπτωςθ που για τα κζρδθ των προςωπικϊν εταιρειϊν του φορολογικοφ ζτουσ 2014 δεν υπάρχει ςχετικι πρόβλεψθ ςτο καταςτατικό τουσ, ο φόροσ ζχει ιδθ παρακρατθκεί ςτο ςφνολο των κερδϊν, κακόςον αυτά κεωροφντο ωσ διανεμόμενα. Κλείνοντασ, να κυμίςουμε ότι το ειδικό ζντυπο απόδοςθσ του παρακρατοφμενου φόρου μεριςμάτων κα το βρείτε ςυνθμμζνο ςτθν απόφαςθ ΠΟΛ 1011/2014. Κωδικόσ 382 Στον κωδικό 382 καταχωρείται το ποςό των διανεμθκζντων κερδϊν του τρζχοντοσ φορολογικοφ ζτουσ για τα οποία δεν ζχει καταβλθκεί φόροσ ειςοδιματοσ, δθλαδι τα ποςά που ζχουν αναγραφεί ςτουσ κωδικοφσ 380 και 381 και περαιτζρω, ςτον κωδικό 383 το ίδιο ποςό ανάγεται ςε μικτό με τθν προςκικθ του αναλογοφντοσ φόρου ειςοδιματοσ. Κωδικόσ 383 Στον κωδικό 383 το ποςό των διανεμθκζντων κερδϊν του τρζχοντοσ φορολογικοφ ζτουσ για τα οποία δεν ζχει καταβλθκεί φόροσ ειςοδιματοσ, δθλαδι τα ποςά που ζχουν αναγραφεί ςτουσ κωδικοφσ 380 και 381, ανάγεται ςε μικτό με τθν προςκικθ του αναλογοφντοσ φόρου ειςοδιματοσ. Κωδικόσ 384 Στον κωδικό 384 καταχωρείται το ποςό των διανεμθκζντων κερδϊν που αφορά ειςπραττόμενα μερίςματα που απαλλάςςονται τθσ φορολογίασ με βάςθ τισ διατάξεισ του άρκρου 48 του ν.4172/2013. Επίςθσ, ςτον πιο πάνω κωδικό καταχωρείται και το ποςό των διανεμθκζντων κερδϊν που αφορά ςτθν υπεραξία από αναγκαςτικι απαλλοτρίωςθ ακινιτου (κωδικόσ 458), κακϊσ και το ποςό του κωδικοφ 466.Τα ποςά που αναγράφονται ςτον κωδικό αυτό δεν προςτίκενται ςτα κζρδθ τθσ επιχείρθςθσ ςυνακροιηόμενα με τα λοιπά κζρδθ από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, κακόςον δεν ζχουν εφαρμογι οι διατάξεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 47 του ν. 4172/2013. Κωδικόσ 385 Στον κωδικό 385 καταχωρείται το ποςό των διανεμθκζντων ι κεφαλαιοποιθκζντων αποκεματικϊν που δεν ζχουν υπαχκεί ςτθν αυτοτελι φορολόγθςθ τθσ παρ. 12 του άρκρου 72 του ν. 4172/2013, κακϊσ επίςθσ και το ποςό των διανεμθκζντων ι κεφαλαιοποιθκζντων αποκεματικϊν που ςχθματίηονται με βάςθ τισ διατάξεισ του ν.4172/2013 και απαλλάςςονται από το φόρο ειςοδιματοσ και τα οποία φορολογοφνται κατά ζτοσ διανομισ τουσ, κατ' εφαρμογι των διατάξεων τθσ παρ. 1 του άρκρου 47 του ιδίου νόμου και περαιτζρω ςτον κωδικό 386 το ίδιο ποςό ανάγεται ςε μικτό ποςό με τθν προςκικθ του αναλογοφντοσ φόρου ειςοδιματοσ. Τα ωσ άνω ποςά διανεμθκζντων ι κεφαλαιοποιθκζντων κερδϊν (πλθν του κωδικοφ 384),κεωροφνται φορολογικά κζρδθ του φορολογικοφ ζτουσ εντόσ του οποίου γίνεται θ διανομι ι κεφαλαιοποίθςθ και φορολογοφνται, ςυνακροιηόμενα με τα λοιπά αποτελζςματα (κζρδθ ι ηθμίεσ) από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα.(ςχετικι ΠΟΛ 1059/2015). Κωδικόσ 386 Στον κωδικό αυτό αναγράφεται ο αναλογοφν φόροσ των παραπάνω κερδϊν. Κωδικόσ 038 Στον κωδικό αυτό αναγράφονται τα ςυνολικά κζρδθ μετά τθν αναμόρφωςι τουσ από τον πίνακα αφορολόγθτων αποκεματικϊν. Το άκροιςμα δθλαδι των ποςϊν από τουσ κωδικοφσ (029)+(387) Οδηγόσ ςυμπλήρωςησ δήλωςησ Φ.Ε.Ν.Π. Σελίδα 13

14 Κωδικόσ 338 Στον κωδικό αυτό αναγράφονται οι ςυνολικζσ ηθμιζσ μετά τθν αναμόρφωςι τουσ από τον πίνακα αφορολόγθτων αποκεματικϊν. Το υπόλοιπο δθλαδι των ποςϊν από τουσ κωδικοφσ (030)-(387).Εάν το ποςό του κωδικοφ 387>030 τότε το υπόλοιπο μεταφζρεται ςτον κωδικό 038. Κωδικόσ 039 Σσμπληρώνεηαι εδώ ηο ποζό ηης ζημιάς παρελθοσζών τρήζεφν προς ζσμυηθιζμό. Κωδικόσ 040 Στον κωδικό αυτό ςυμπλθρϊνεται τα κζρδθ που προκφπτουν από τθν αφαίρεςθ των φορολογικϊν ηθμιϊν: Αναλυτικά: Συμπλθρϊνετε εδϊ το υπόλοιπο των κωδικϊν (038)-(039). Εάν προκφπτει ηθμιά μεταφζρεται ςτον κωδικό 400. Κωδικόσ 400 Σε περίπτωςθ ηθμιά ςυμπλθρϊνετε το κωδικό αυτό με το άκροιςμα των κωδικϊν (038)+(039). Κωδικοί Στουσ κωδικοφσ 046, 045, 041 και 099 καταχωροφνται ποςά κινιτρων, είτε βάςει αναπτυξιακϊν νόμων, είτε βάςει ειδικϊν διατάξεων νόμων προκειμζνου τα νομικά πρόςωπα ι νομικζσ οντότθτεσ να τφχουν των ευεργετθμάτων των ςχετικϊν διατάξεων. Προχπόκεςθ καταχϊρθςθσ ποςϊν ςτουσ ωσ άνω κωδικοφσ είναι να εμφανίηονται αντίςτοιχα ποςά ςτον κωδικό 016 «Φορολογικά κζρδθ χριςθσ». Σε περίπτωςθ που μετά τθν αφαίρεςθ των ωσ άνω κωδικϊν από τον κωδικό 040 προκφψει ηθμία, θ ηθμία αυτι δεν αναγνωρίηεται φορολογικά. Τα ίδια ιςχφουν και ςτθν περίπτωςθ που προςαυξάνονται οι ηθμίεσ του κωδικοφ 400 λόγω τθσ αφαίρεςθσ των πιο πάνω κωδικϊν. Κωδικόσ 060 Ο κωδικόσ 060 ςυμπλθρϊνεται από τα νομικά πρόςωπα και νομικζσ οντότθτεσ τα οποία ζχουν πραγματοποιιςει δαπάνεσ επιςτθμονικισ και τεχνολογικισ ζρευνασ προκειμζνου, πζραν τθσ ζκπτωςθσ από τα ακακάριςτα ζςοδά τουσ, να αφαιροφν (εξωλογιςτικά) και ποςοςτό των δαπανϊν αυτϊν από τα κακαρά κζρδθ τουσ. Από τα ποςά που καταχωροφνται ςτουσ κωδικοφσ 060, 076 και 071 μόνο το ποςό του κωδικοφ 060, ςυνακροιηόμενο με τα αποτελζςματα (κζρδθ ι ηθμίεσ) από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα του ίδιου φορολογικοφ ζτουσ δθμιουργεί αναγνωρίςιμθ φορολογικά ηθμία. Κωδικόσ 076 Ο κωδικόσ 076 ςυμπλθρϊνεται από τα νομικά πρόςωπα και νομικζσ οντότθτεσ που πραγματοποιοφν επζνδυςθ ςτθν παραγωγι κινθματογραφικοφ ζργου προκειμζνου να Οδηγόσ ςυμπλήρωςησ δήλωςησ Φ.Ε.Ν.Π. Σελίδα 14

15 αφαιρείται(εξωλογιςτικά) από τα κακαρά τουσ κζρδθ το ποςό που επζνδυςαν, κατ' εφαρμογι των διατάξεων των παρ του άρκρου 73 του ν.3842/2010. Ο κωδικόσ 076 ςυμπλθρϊνεται από το χριςτθ μόνο εφόςον θ διλωςθ ζχει υποβλθκεί εμπρόκεςμα και δεν αυξάνει τθ μεταφερόμενθ ηθμιά. Κωδικόσ 071 Ο κωδικόσ 071 ςυμπλθρϊνεται από τα νομικά πρόςωπα και νομικζσ οντότθτεσ προκειμζνου να αφαιρείται (εξωλογιςτικά) από τα κακαρά τουσ κζρδθ το ποςό των ευρϊ, για κάκε άτομο που απαςχολοφν μζςα ςτο φορολογικό ζτοσ με ποςοςτό αναπθρίασ 67% και άνω. Για τθ ςυμπλιρωςθ του κωδικοφ 071 δεν απαιτοφνται κζρδθ ιςολογιςμοφ. Τα ποςά του κωδικοφ δεν αυξάνουν τθ μεταφερόμενθ ηθμιά. Κωδικόσ 059 Ο κωδικόσ 059 ςυμπλθρϊνεται ΜΟΝΟ από οριςμζνεσ κατθγορίεσ Ν.Π. που δικαιοφνται αυτιν τθ μείωςθ. Για παράδειγμα αφορά τισ μονάδεσ εκμετάλλευςθσ Ανανεϊςιμων Πθγϊν Ενζργειασ (ΑΠΕ) και Συμπαραγωγισ Ηλεκτρικισ Ενζργειασ και Θερμότθτασ Υψθλισ Απόδοςθσ (ΣΗΘΥΑ) του Ν.4093/2012 (ΠΟΛ 1113/2015),τον Ευρωπαικό Όμιλο Οικονομικοφ Σκοποφ, κακϊσ επίςθσ και όςεσ ναυτικζσ εταιρίεσ δικαιοφνται τθ μείωςθ. Κωδικόσ 048 Στον κωδικό 048 μεταφζρονται τα φορολογθτζα κζρδθ όπωσ προκφπτουν από τον κωδικό 040 μετά τθν αφαίρεςθ των αφορολογιτων αποκεματικϊν αναπτυξιακϊν νόμων ( ). Κωδικόσ 448 Στον κωδικό 448 μεταφζρεται θ φορολογικι ηθμιά όπωσ προκφπτει από τον κωδικό 040 ι τον κωδικό 400 μετά τθν αφαίρεςθ των αφορολογιτων αποκεματικϊν αναπτυξιακϊν νόμων ( ). Κωδικόσ 900 Στον κωδικό 900 καταχωροφνται τα φορολογθτζα κζρδθ που προκφπτουν από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα που αςκείται ςε νθςιά με πλθκυςμό κάτω από κατοίκουσ, προκειμζνου να φορολογθκοφν με μειωμζνο ςυντελεςτι κατ' εφαρμογι των διατάξεων τθσ παρ. 4 του άρκρου 58 του ν.4172/2013. Οδηγόσ ςυμπλήρωςησ δήλωςησ Φ.Ε.Ν.Π. Σελίδα 15

16 Κωδικόσ 100 Ο κωδικόσ 100 ςυμπλθρϊνεται από τισ οικοδομικζσ επιχειριςεισ, προκειμζνου να προςδιοριςκοφν τα κζρδθ τουσ τεκμαρτά, για τα ακίνθτα των οποίων θ άδεια καταςκευισ ζχει εκδοκεί πριν από τθν και τα οποία πωλικθκαν πριν τθν αποπεράτωςι τουσ (από πρϊθν νομικά πρόςωπα του άρκρου 101 του ν.2238/1994)ι πωλικθκαν ανεξάρτθτα τθσ αποπεράτωςθσ ι μθ (από πρϊθν νομικά πρόςωπα τθσ παρ. 4 του άρκρου 2 του ν.2238/1994)μζςα ςτο φορολογικό ζτοσ 2014, κατ' εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 72 του ν.4172/2013 (ςχετ.πολ.1060/ εγκφκλιοσ). Το ποςό του κωδικοφ αυτοφ ςυνακροίηεται μόνο με αντίςτοιχα κζρδθ του κωδικοφ 048 και όχι με τυχόν ηθμίεσ του κωδικοφ 448, για τισ οικοδομικζσ επιχειριςεισ που ζχουν και άλλα κζρδθ πλθν αυτϊν που προςδιορίηονται τεκμαρτά, όπωσ αναφζρεται και ςτθν παράγραφο 11 του Κεφαλαίου III τθσ παροφςασ «Εκκακάριςθ Φόρου». Ειδικά, για τισ οικοδομικζσ επιχειριςεισ νομικά πρόςωπα τθσ παρ. 4 του άρκρου 2 του ν.2238/1994(οε, ΕΕ κ.λπ.) ςτα οποία δεν ςυμμετζχει ΑΕ, ΕΠΕ και λοιπά νομικά πρόςωπα τθσπαρ.1 του άρκρου 101 του ν.2238/1994,όπου μζχρι ίςχυαν οι διατάξεισ του άρκρου 34 του ν.2238/1994,επιςθμαίνονται τα εξισ: Με τθ μεταβατικι διάταξθ τθσ παρ. 23 του άρκρου 72 του ν.4172/2013ορίηεται ότι, οι διατάξεισ του Κϊδικα για τον προςδιοριςμό του φορολογθτζου ειςοδιματοσ από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα των οικοδομικϊν επιχειριςεων εφαρμόηονται για ακίνθτα για τα οποία θ άδεια καταςκευισ ζχει εκδοκεί από τθν και μετά. Δθλαδι, για πωλιςεισ οικοδομϊν από και μετά οι επιχειριςεισ ανζγερςθσ και πϊλθςθσ οικοδομϊν, εξάγουν λογιςτικό αποτζλεςμα όταν θ οικοδομικι άδεια ζχει εκδοκεί από και μετά, ενϊ για πωλθκζντα ακίνθτα με θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ άδειασ πριν τθν εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 34 του ν.2238/1994. Ειδικότερα: α) Για πωλιςεισ ακινιτων από και μετά, των οποίων θ άδεια οικοδομισ εκδόκθκε από και μετά, και θ ανζγερςθ των οποίων ζχει ιδθ ολοκλθρωκεί ςε προθγοφμενα ζτθ, για να εξαχκεί ορκό λογιςτικό αποτζλεςμα, λαμβάνονται υπόψθ οι καταχωρθκείςεσ δαπάνεσ που αφοροφν τα πωλθκζντα ακίνθτα, ζςτω και αν αυτζσ πραγματοποιικθκαν και καταχωρικθκαν ςε προθγοφμενο φορολογικό ζτοσ, δθλαδι ςτο ζτοσ ι ςτα ζτθ καταςκευισ. Επιςθμαίνεται, ότι οι οικοδομικζσ επιχειριςεισ που ανεγείρουν οικοδομζσ προσ πϊλθςθ όταν μετά τθν ανζγερςθ τουσ, επακολουκιςει εκμετάλλευςθ τθσ οικοδομισ με οποιοδιποτε τρόπο, όπωσ εκμίςκωςθ, ιδιοχρθςιμοποίθςθ κλπ., τότε τα εν λόγω ακίνθτα αποκτοφν τθν ιδιότθτα του ενςϊματου πάγιου ςτοιχείου τθσ επιχείρθςθσ, ςε αντιδιαςτολι με τα εμπορεφςιμα ςτοιχεία αυτισ, οπότε κατά τθν πϊλθςθ αυτϊν θ επιχείρθςθ αποκτά ειςόδθμα που προςδιορίηεται ςε κάκε περίπτωςθ λογιςτικά και φορολογείται ωσ ειςόδθμα από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, ανεξάρτθτα του χρόνου ζκδοςθσ τθσ οικοδομικισ άδειασ. β) Για οικοδομικζσ επιχειριςεισ και για τα πωλθκζντα ακίνθτα των οποίων θ οικοδομικι άδεια ζχει εκδοκεί πριν τθν , ανεξάρτθτα εάν αυτι ςτθ ςυνζχεια ανακεωρικθκε για οποιονδιποτε λόγο, το κζρδοσ από τθν πϊλθςι τουσ κα υπολογιςτεί με τισ προϊςχφουςεσ διατάξεισ του άρκρου 34 του ν.2238/1994,δθλαδι με ςυντελεςτι 20% επί των πωλιςεων. Η ρφκμιςθ αυτι ζχει εφαρμογι για οικοδομζσ με άδεια πριν τθν , ανεξάρτθτα του εφρουσ τθσ παλαιότθτασ τθσ οικοδομισ, υπό τθν προχπόκεςθ το ακίνθτο να μθν αποτελεί πάγιο ςτοιχείο τθσ επιχείρθςθσ (προθγοφμενθ παράγραφοσ του παρόντοσ). γ) Τζλοσ, για οικοδομζσ που ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2 τθσ / 1717/389/Α0014/ΠΟΛ.1038/ Απόφαςθσ, εξαιρζκθκαν από τθν εφαρμογι των διατάξεων τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 6 του Κϊδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000), εφόςον είχαν κατακζςει πλιρθ φάκελο ςτθν πολεοδομία για τθν ζκδοςθ ι τθν ανακεϊρθςθ τθσ άδειασ και είχε υπογραφεί προςφμφωνο και εργολαβικό ςυμβόλαιο καταςκευισ μζχρι τθν , γίνεται δεκτό ότι, ζςτω και αν θ άδεια οικοδομισ εκδόκθκε μετά τθν Οδηγόσ ςυμπλήρωςησ δήλωςησ Φ.Ε.Ν.Π. Σελίδα 16

17 φορολογοφνται με τον τεκμαρτό προςδιοριςμό του άρκρου 34 του ν.2238/1994,κακόςον για τισ οικοδομζσ αυτζσ δεν υπιρχε υποχρζωςθ προςδιοριςμοφ του κόςτουσ ανζγερςθσ κατά οικοδομι και δεν υπάρχει δυνατότθτα ςυλλογισ των ςτοιχείων κόςτουσ (δαπάνεσ ανζγερςθσ για κάκε οικοδομι). Κωδικόσ 909 Ειςάγεται εδϊ το κακαρό Γεωργικό ειςόδθμα για τθν επιβολι τθσ ειςφοράσ ΕΛΓΑ του άρκρου 13 του νόμου 3877/2010. Κωδικοί Στον κωδικό 051 υπολογίηεται θ προκαταβολι του τρζχοντοσ φορολογικοφ ζτουσ, αφαιρουμζνων τυχόν παρακρατθκζντων φόρων. Κωδικοί Ο κωδικόσ 610 ςυμπλθρϊνεται από τισ επιχειριςεισ που αποκτοφν ειςόδθμα για το οποίο καταβλικθκε φόροσ ςτθν αλλοδαπι, ο οποίοσ δθλϊνεται ςτον κωδικό 620. Κωδικοί Οι κωδικοί 576 ςυμπλθρϊνονται από τισ επιχειριςεισ, προκειμζνου να δθλϊςουν το ςυνολικό ποςό τθσ εγκρικείςασ ςυνολικισ απαλλαγισ από τθν καταβολι φόρου βάςει του αναπτυξιακοφ νομοφ ν.3908/2011, το ποςό απαλλαγισ από τθν καταβολι φόρου του τρζχοντοσ φορολογικοφ ζτουσ και το υπολειπόμενο ποςό τθσ απαλλαγισ καταβολισ φόρου, αντίςτοιχα. (ςχετικι ΠΟΛ 1102/2015). Κωδικόσ 746 Συμπλθρϊνεται εδϊ το ςυνολικό ποςό τθσ διαφοράσ μεταξφ τθσ ονομαςτικισ αξίασ των τίτλων που εκδόκθκαν ςε ανταλλαγι και του κόςτουσ απόκτθςθσ των αρχικϊν τίτλων από τθν ςυμμετοχι τθσ επιχείρθςθσ ςτο πρόγραμμα ανταλλαγισ ομολόγων (p.s.i) του νόμου 4046/2012. Κωδικόσ 747 Συμπλθρϊνετε εδϊ το ποςό που ιδθ ζχετε αποςβζςει (εκπζςει) τισ προθγοφμενεσ χριςεισ από τθν ςυμμετοχι τθσ επιχείρθςθσ ςτο πρόγραμμα ανταλλαγισ ομολόγων (p.s.i) του νόμου 4046/2012.Σφμφωνα με τθν παράγραφο 2 του άρκρου 27 του ΚΦΕ. Κωδικόσ 753 Συμπλθρϊνετε εδϊ το ποςό (1/30) που κα αποςβεςκεί τθν φετινι χριςθ από τθν ςυμμετοχι τθσ επιχείρθςθσ ςτο πρόγραμμα ανταλλαγισ ομολόγων (p.s.i) του νόμου 4046/2012. Το ποςό του κωδικοφ αυτοφ μεταφζρεται ςτον κωδικό 752 του πίνακα Ι (φορολογικι αναμόρφωςθ λογαριαςμοφ αποτελζςματα χριςθσ). Κωδικόσ 748 Συμπλθρϊνετε εδϊ το υπολειπόμενο ποςό προσ απόςβεςθ από τθν ςυμμετοχι τθσ επιχείρθςθσ ςτο πρόγραμμα ανταλλαγισ ομολόγων (p.s.i) του νόμου 4046/2012. Κωδικοί Οδηγόσ ςυμπλήρωςησ δήλωςησ Φ.Ε.Ν.Π. Σελίδα 17

18 Οι επιχειριςεισ ςυμπλθρϊνουν τουσ κωδικοφσ αρικμοφσ 811, 812 και 813 προκειμζνου να δθλϊςουν το ςυνολικό ποςό τθσ χρεωςτικισ διαφοράσ, το ποςό απόςβεςθσ τθσ χρεωςτικισ διαφοράσ του τρζχοντοσ φορολογικοφ ζτουσ και το υπολειπόμενο ποςό τθσ χρεωςτικισ διαφοράσ προσ απόςβεςθ, αντίςτοιχα. Το ποςό του κωδικοφ 813 κα μεταφζρεται ςτον κωδικό 457. Ο κωδικόσ 457 ςυμπλθρϊνεται από τισ επιχειριςεισ που τθροφν διπλογραφικά βιβλία και για τισ οποίεσ προκφπτει χρεωςτικι διαφορά λόγω πιςτωτικοφ κινδφνου από τθ διαγραφι χρεϊν οφειλετϊν τουσ, κατ εφαρμογι των διατάξεων τθσ παρ. 3 του άρκρου 27 του ν. 4172/2013. Στον ςχετικό κωδικό κα δθλωκοφν το τρζχον φορολογικό ζτοσ τα 14/15 τθσ προκφπτουςασ διαφοράσ, προκειμζνου να μπορζςει να εκπεςκεί το 1/15. Πίνακασ 1 Ο πίνακασ 1 εμφανίηεται προςυμπλθρωμζνοσ με τα μζλθ του νομικοφ προςϊπου τθσ περ. β' του άρκρου 45 του ν.4172/2013που ςυμμετζχουν κατά τθ λιξθ του φορολογικοφ ζτουσ. Για όςεσ επιχειριςεισ τθροφν απλογραφικά βιβλία υπολογίηεται θ κατανομι των κερδϊν ςτουσ εταίρουσ/μζλθ. Για όςεσ επιχειριςεισ τθροφν βιβλία Γ κατθγορίασ, οι ςτιλεσ ςυμπλθρϊνονται μζχρι και τθν ιδιότθτα. Πίνακασ 2 Πίνακασ 2Α Οδηγόσ ςυμπλήρωςησ δήλωςησ Φ.Ε.Ν.Π. Σελίδα 18

19 Στον πίνακα 2Α αναγράφεται το ςυνολικό ειςόδθμα από ακίνθτθ περιουςία όπωσ μεταφζρεται από τον κωδικό 198 του πίνακα 3Α4, από το οποίο εκπίπτουν οι αντίςτοιχεσ δαπάνεσ που αφοροφν τα ακίνθτα (75% ι 100%) κατά περίπτωςθ, με βάςθ τισ διευκρινίςεισ που ζχουν δοκεί ςτθν ΠΟΛ.1060/ εγκφκλιό μασ, κακϊσ και θ αντίςτοιχθ τεκμαρτι δαπάνθ ιδιοχρθςιμοποίθςθσ ςτο ςφνολό τθσ. Πίνακασ 2Β Στον πίνακα 2Β αναγράφονται τα λοιπά ζςοδα από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα που αποτελοφν αντικείμενο φόρου (πλθν του ειςοδιματοσ από ακίνθτθ περιουςία), όπωσ και οι ςυνολικζσ αντίςτοιχεσ δαπάνεσ προκειμζνου να προςδιοριςτεί το κακαρό ειςόδθμα του ςχετικοφ πίνακα. Το ειςόδθμα αυτό ςυνακροιηόμενο με το αντίςτοιχο ειςόδθμα του πίνακα 2Α κακϊσ και με τθν τυχόν ηθμία από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα παρελκουςϊν χριςεων, κα διαμορφϊςει το φορολογθτζο ειςόδθμα ςτον πίνακα 2Γ. Ειδικά, οι Φορείσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ που είναι είτε Νομικά Πρόςωπα Δθμοςίου Δικαίου, είτε Νομικά Πρόςωπα Ιδιωτικοφ Δικαίου δεν κα ςυμπλθρϊνουν το πεδίο που αφορά ςτο ειςόδθμα από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, κακόςον τα υπόψθ νομικά πρόςωπα φορολογοφνται μόνο για ειςόδθμα από κεφάλαιο και υπεραξία μεταβίβαςθσ κεφαλαίου. Πίνακασ 2Γ Στον πίνακα 2Β αναγράφονται τα λοιπά ζςοδα από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα που αποτελοφν αντικείμενο φόρου (πλθν του ειςοδιματοσ από ακίνθτθ περιουςία), όπωσ και οι ςυνολικζσ αντίςτοιχεσ δαπάνεσ προκειμζνου να προςδιοριςτεί το κακαρό ειςόδθμα του ςχετικοφ πίνακα. Το ειςόδθμα αυτό ςυνακροιηόμενο με το αντίςτοιχο ειςόδθμα του πίνακα 2Α κακϊσ και με τθν τυχόν ηθμία από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα παρελκουςϊν χριςεων, κα διαμορφϊςει το φορολογθτζο ειςόδθμα ςτον πίνακα 2Γ. Πίνακασ 2Δ Στον πίνακα 2Δ ζχει ενςωματωκεί θ κατάςταςθ Εςόδων-Εξόδων, προκειμζνου να αναγράφονται τα ςυνολικά ζςοδα και ζξοδα των υπόψθ νομικϊν προςϊπων για πλθροφοριακοφσ λόγουσ. ΠΙΝΑΚΑ 3 ΠΙΝΑΚΑ 3Α: ΕΙΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΙΝΑΚΑ 3Α1: ΜΕΡΙΜΑΣΑ (άρθρο 36, Ν.4172/2013) ΠΙΝΑΚΑ 3Α1α Στον πίνακα αυτό ςυμπλθρϊνονται τα μερίςματα θμεδαπισ πλθν αυτϊν που αφοροφν το άρκρο 48. του ΚΦΕ. Μερίςματα λοιπόν που θ επιχείρθςθ ζλαβε από τθν ςυμμετοχι τθσ ςε άλλθ επιχείρθςθ που εδρεφει εντόσ τθσ Ελλθνικισ επικράτειασ και για τα οποία δεν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ για τθν απαλλαγι τουσ από φόρο ςφμφωνα με το άρκρο 48 του ΚΦΕ. Οδηγόσ ςυμπλήρωςησ δήλωςησ Φ.Ε.Ν.Π. Σελίδα 19

20 ΠΙΝΑΚΑ 3Α1β Στον πίνακα αυτό ςυμπλθρϊνονται τα μερίςματα αλλοδαπισ κυγατρικισ Κράτουσ μζλουσ εντόσ τθσ ΕΕ πλθν αυτϊν που αφοροφν το άρκρο 48. του ΚΦΕ. Μερίςματα λοιπόν που θ επιχείρθςθ ζλαβε από τθν ςυμμετοχι τθσ ςε άλλθ επιχείρθςθ που εδρεφει ςτθν αλλοδαπι και εντόσ τθσ Ε.Ε. και για τα οποία δεν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ για τθν απαλλαγι τουσ από φόρο ςφμφωνα με το άρκρο 48 του ΚΦΕ. Για τα μερίςματα που ειςπράττει θμεδαπι μθτρικι εταιρεία από θμεδαπι ι αλλοδαπι κυγατρικι τθσ με ζδρα ςε άλλο κράτοσ-μζλοσ τθσ E.E. όταν δεν εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 48, κακιερϊνεται θ μζκοδοσ τθσ πίςτωςθσ του φόρου ωσ τρόποσ φορολογικισ μεταχείριςθσ των ειςπραττόμενων μεριςμάτων. Ειδικότερα, με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 68 προβλζπεται ότι από το ποςό του φόρου εκπίπτει το ποςό του φόρου που καταβλικθκε ωσ φόροσ ειςοδιματοσ νομικϊν προςϊπων και νομικϊν οντοτιτων, κακϊσ και το ποςό του φόρου που παρακρατικθκε ωσ φόροσ επί του μερίςματοσ. ΠΙΝΑΚΑ 3Α1γ Στον πίνακα αυτό ςυμπλθρϊνονται τα μερίςματα αλλοδαπισ κυγατρικισ τρίτθσ χϊρασ πλθν αυτϊν που αφοροφν το άρκρο 48. του ΚΦΕ. Μερίςματα λοιπόν που θ επιχείρθςθ ζλαβε από τθν ςυμμετοχι τθσ ςε άλλθ επιχείρθςθ που εδρεφει ςτθν εκτόσ Ε.Ε. και για τα οποία δεν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ για τθν απαλλαγι τουσ από φόρο ςφμφωνα με το άρκρο 48 του ΚΦΕ. Επιςθμαίνεται ότι για τα μερίςματα ι κζρδθ που ειςπράττει θμεδαπι μθτρικι εταιρία από αλλοδαπι κυγατρικι τθσ, με ζδρα ςε τρίτθ χϊρα (εκτόσ E.E.), από τον αναλογοφντα φόρο του νομικοφ προςϊπου εκπίπτει μόνο το ποςό του φόρου που παρακρατικθκε ωσ φόροσ επί του μερίςματοσ. ΠΙΝΑΚΑ 3Α1δ Στον πίνακα αυτό ςυμπλθρϊνονται τα μερίςματα θμεδαπισ από κζρδθ παρελκουςϊν χριςεων πλθν αυτϊν που αφοροφν το άρκρο 48 του ΚΦΕ. Μερίςματα λοιπόν που θ Οδηγόσ ςυμπλήρωςησ δήλωςησ Φ.Ε.Ν.Π. Σελίδα 20

21 επιχείρθςθ ζλαβε από τθν ςυμμετοχι τθσ ςε άλλθ επιχείρθςθ από κζρδθ παρελκουςϊν χριςεων και που εδρεφει εντόσ τθσ Ελλθνικισ επικράτειασ και για τα οποία δεν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ για τθν απαλλαγι τουσ από φόρο ςφμφωνα με το άρκρο 48 του ΚΦΕ. (ςχετικι ΠΟΛ 1042/2015). ΠΙΝΑΚΑ 3Α1ε Στον πίνακα αυτό ςυμπλθρϊνονται τα μερίςματα αλλοδαπισ κυγατρικισ Κράτουσ μζλουσ εντόσ τθσ ΕΕ που προζρχονται από διανομι κερδϊν παρελκουςϊν χριςεων, πλθν αυτϊν που αφοροφν το άρκρο 48. του ΚΦΕ. Μερίςματα λοιπόν που θ επιχείρθςθ ζλαβε από τθν ςυμμετοχι τθσ ςε άλλθ επιχείρθςθ που εδρεφει ςτθν αλλοδαπι και εντόσ τθσ Ε.Ε. και τα οποία προζρχονται από κζρδθ παρελκουςϊν χριςεων ενϊ ταυτόχρονα για τα μερίςματα αυτά δεν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ για τθν απαλλαγι τουσ από φόρο ςφμφωνα με το άρκρο 48 του ΚΦΕ. ΠΙΝΑΚΑ 3Α2: ΣΟΚΟΙ (άρθρο 37, Ν.4172/2013) Στον πίνακα αυτό ςυμπλθρϊνονται οι τόκοι (απαλλαςςόμενοι θ μθ ) που ειςζπραξε θ επιχείρθςθ και αφοροφν τθν ςυγκεκριμζνθ χριςθ. ΠΙΝΑΚΑ 3Α3: ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ (άρθρο 38, Ν.4172/2013) Στον πίνακα αυτό ςυμπλθρϊνεται το ειςόδθμα από δικαιϊματα ςφμφωνα με το άρκρο 38 του ΚΦΕ. Αναλυτικά αναγράφεται θ χϊρα, το ΑΦΜ και το ακακάριςτο ποςό δικαιϊματοσ που ειςπράχκθκε, κακϊσ και ο παρακρατθκείσ φόροσ. (ςχετικι ΠΟΛ 1042/2015) ΠΙΝΑΚΑ 3Α4: ΕΙΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ (άρθρο 38, Ν.4172/2013) Οδηγόσ ςυμπλήρωςησ δήλωςησ Φ.Ε.Ν.Π. Σελίδα 21

22 ΚΩΔ 200 Στον κωδικό 200 ειςάγεται το ακακάριςτο ειςόδθμα που προκφπτει από τθν εκμίςκωςθ ι υπεκμίςκωςθ, εκτόσ του ειςοδιματοσ από εκμίςκωςθ κατοικιϊν (ςχετικι ΠΟΛ 1069/2015). ΚΩΔ 210 Στον κωδικό 210 ειςάγεται το ακακάριςτο ειςόδθμα που προκφπτει από ιδιοχρθςιμοποίθςθ ι δωρεάν παραχϊρθςθ. ΚΩΔ 211 Στον κωδικό αυτό ςυμπλθρϊνεται το ακακάριςτο ειςόδθμα από τθν εκμίςκωςθ ακινιτου το οποίο κατ' επιλογι του μιςκωτι, υπάγεται ςτο ΦΠΑ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2 του άρκρου 8 του ΦΠΑ (2859/2000). ΚΩΔ 215 Στον κωδικό αυτό ςυμπλθρϊνεται το ακακάριςτο ειςόδθμα που προκφπτει από τθν εκμίςκωςθ ι υπεκμίςκωςθ κατοικιϊν. ΚΩΔ 199 Στον κωδικό αυτό ςυμπλθρϊνεται το ακακάριςτο ειςόδθμα από εκμίςκωςθ και υπεκμίςκωςθ ακινιτων που αποκτά το Δθμόςιο, οι Διμοι και οι Ιερζσ μονζσ του Αγίου όρουσ και το οποίο απαλλάςςεται από το τζλοσ χαρτοςιμου. Σχετικι διάταξθ παραγράφου 3 άρκρου 22 ν.4283/2014: Στα πρόςωπα τθσ παρ. 2 του άρκρου 2 του π.δ. 28/ 1931 «Περί Κϊδικοσ των νόμων περί Τελϊν Χαρτοςιμου» (Α' 239) προςτίκενται οι Ιερζσ Μονζσ του Αγίου Όρουσ. Στισ περιπτϊςεισ τθσ εκμίςκωςθσ ακινιτων ςτισ οποίεσ εκμιςκωτζσ είναι οι Ιερζσ Μονζσ του Αγίου Όρουσ το τζλοσ χαρτοςιμου των μιςκωμάτων αποδίδεται από τον μιςκωτι. Ωσ ζναρξθ ιςχφοσ των υποπαραγράφων α' και β' του παρόντοσ ορίηεται θ 1θ Ιανουαρίου ΚΩΔ 198 Στον κωδικό αυτό αναγράφεται το ςφνολο των κωδικϊν (199)+(215)+(211)+(210)+(200) 2. ΠΙΝΑΚΑ 3Β: ΕΙΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΤΠΕΡΑΞΙΑ ΜΕΣΑΒΙΒΑΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 3Β1: METABIBΑΗ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ (άρθρο 41, Ν.4172 /2013) Στο πίνακα αυτό ςυμπλθρϊνεται το ειςόδθμα που προκφπτει από τθν υπεραξία μεταβίβαςθσ ακίνθτθσ περιουςίασ όπωσ ορίηουν οι ςχετικζσ διατάξεισ του άρκρου 41 του ΚΦΕ. ΠΙΝΑΚΑ 3Β2: METABIBΑΗ ΣΙΣΛΩΝ (άρθρο 42, Ν.4172 /2013) Οδηγόσ ςυμπλήρωςησ δήλωςησ Φ.Ε.Ν.Π. Σελίδα 22

23 Στον πίνακα αυτό αναγράφεται θ υπεραξία ι θ ηθμιά που προκφπτει από τθν μεταβίβαςθ τίτλων ςφμφωνα με το άρκρο 42 του ΚΦΕ. ΠΙΝΑΚΑ 4 : ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘ. 48 Ν.4172/2013 ΠΙΝΑΚΑ 4A : ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΤΜΜΔΣΟΥΔ ΣΟΤ ΑΡΘ. 48 Ν.4172/2013 ΠΟΤ ΚΑΣΔΥΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟ ΣΟΤ ΔΙΟΓ/ΣΟ Ο πίνακασ 4 αφορά μόνο τα νομικά πρόςωπα που ειςπράττουν ενδοομιλικά μερίςματα και ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ του άρκρου 48 του ν.4172/2013. Τα ποςά του πίνακα 4Α διαμορφϊνουν το ποςό του κωδικοφ 495 (ςχετικι ΠΟΛ 1039/2015). Πίνακας 4Β: ΤΝΓΡΟΜΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΑΡΘ. 48 Ν.4172/2013 Πίνακας 4Γ: ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΤΠΔΡ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ Οδηγόσ ςυμπλήρωςησ δήλωςησ Φ.Ε.Ν.Π. Σελίδα 23

24 Οδηγόσ ςυμπλήρωςησ δήλωςησ Φ.Ε.Ν.Π. Σελίδα 24

Αλαθνξηθά κε ην παξαπάλω ζέκα, ζαο πιεξνθνξνύκε ηα εμήο: Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΣΟ ΕΙΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΘΟΤ ΚΑΙ ΤΝΣΑΞΕΙ

Αλαθνξηθά κε ην παξαπάλω ζέκα, ζαο πιεξνθνξνύκε ηα εμήο: Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΣΟ ΕΙΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΘΟΤ ΚΑΙ ΤΝΣΑΞΕΙ ΠΟΛ 1072/2015 ΘΕΜΑ: Οδεγίεο πεξί ηεο εθαξκνγήο ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ άξζξνπ 60 ηνπ λ.4172/2013 αλαθνξηθά κε ηελ παξαθξάηεζε θόξνπ ζην εηζόδεκα από κηζζωηή εξγαζία θαη ζπληάμεηο. Αλαθνξηθά κε ην παξαπάλω ζέκα,

Διαβάστε περισσότερα

Με φόντο τθν αρχικι οκόνθ τθσ εφαρμογισ ο υπόχρεοσ ενθμερϊνεται με κατάλλθλο μινυμα, που αφορά ςτον τρόπο προςυμπλιρωςθσ του Ε2.

Με φόντο τθν αρχικι οκόνθ τθσ εφαρμογισ ο υπόχρεοσ ενθμερϊνεται με κατάλλθλο μινυμα, που αφορά ςτον τρόπο προςυμπλιρωςθσ του Ε2. Έντυπο Ε2 Λύγα λόγια για το ϋντυπο Ε2 Σ φμφωνα με τισ οδθγίεσ του εντφπου «Στο ζντυπο αυτό καταχωροφνται τα οικοδομθμζνα ακίνθτα, κάκε υπόχρεου, φυςικοφ ι νομικοφ προςώπου, ανεξάρτθτα εάν αποκτά από αυτά

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Γ.Δ.Ε. ΔΙΕ.ΠΑ.Φ.Υ. Τμήμα Β - Ομάδα Εισοδήματος

Γ.Γ.Δ.Ε. ΔΙΕ.ΠΑ.Φ.Υ. Τμήμα Β - Ομάδα Εισοδήματος Κωδικός 650 Υποχρεωτικό πεδίο Για να χρησιμοποιηθούν οι κωδικοί 116,117,118 και 119 θα πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί ο κωδικός 650, προκειμένου να δηλωθεί ότι η εταιρεία εφαρμόζει τα Δ.Λ.Π. (κωδικός στην

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας 1.Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Αϋ), αντικακίςταται ωσ εξισ: 1. Τα ετιςια τζλθ κυκλοφορίασ που επιβάλλονται ςτα αυτοκίνθτα οχιματα, με τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΕΙ Ιονίων Νήςων ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Ενότητα 1:Ειςαγωγι ςτθν Χρθματοοικονομικι Λογιςτικι Ειςαγωγικζσ Ζννοιεσ Βαςικζσ λογιςτικζσ Καταςτάςεισ και Λογιςτικι Ιςότθτα. Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) Το καταςτατικό που ακολουκεί αποτελεί γενικό υπόδειγμα. Τα καταςτατικά πρζπει να εξειδικευκοφν ανάλογα με τα εξισ: 1. Αν ιδρφονται μόνον από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΝΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΙΚΕ

ΑΑΝΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΙΚΕ ΑΑΝΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΙΚΕ ΑΦΜ: 800559092 Γ.Ε.Μ.Η.: 129314022000 ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΗ 31 θσ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2014 1Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΗ (4 ΜΑΡΣΙΟΤ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2014) φμφωνα με τισ διατάξεισ των κωδ. Νόμων

Διαβάστε περισσότερα

Οι φόροι και τα τζλθ ανιλκαν ςτο ποςό των 14.398,56 ευρϊ και αφοροφν τζλθ κυκλοφορίασ του αυτοκινιτου τθσ εταιρίασ,φπα μθ εκπιπτόμενο ςτθ φορολογία

Οι φόροι και τα τζλθ ανιλκαν ςτο ποςό των 14.398,56 ευρϊ και αφοροφν τζλθ κυκλοφορίασ του αυτοκινιτου τθσ εταιρίασ,φπα μθ εκπιπτόμενο ςτθ φορολογία ΔΚΘΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ «Κε.Γι.Βι.Μ.2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΔΡΡΩΝ Α.Δ» Μ.Α.Δ 34822/59/Β/95/18 ΑΡ.Γ.Δ.ΜΗ 113267752000 ΠΡΟ ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: 7Ε9ΩΗ-ΛΓΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Ενημερωτικό ζντυπο αναφορικά με το πρόγραμμα Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Με τη ςυγχρηματοδότηςη από το ταμείο Επιχειρηματικότητασ ( ΤΕΠΙΧ) Το 50% τησ χρηματοδότηςησ προζρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακήσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος ΠΟΛ.1070/2016 για την συμπλήρωση και εκκαθάριση των δηλώσεων νομικών προσώπων και οντοτήτων φορολογικού έτους 2015

Εγκύκλιος ΠΟΛ.1070/2016 για την συμπλήρωση και εκκαθάριση των δηλώσεων νομικών προσώπων και οντοτήτων φορολογικού έτους 2015 Εγκύκλιος ΠΟΛ.1070/2016 για την συμπλήρωση και εκκαθάριση των δηλώσεων νομικών προσώπων και οντοτήτων φορολογικού έτους 2015 Το έντυπο φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2015 είναι ενιαίο για

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ.1026/26.1.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α' 2. Δ/ΝΣΗ KBΣ Ταχ. Δ/νςθ

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ χζδιο προτεινομζνων αποφάςεων επί των κεμάτων τθσ θμερθςίασ διατάξεωσ τθσ ετιςιασ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων τθσ 17 θσ Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011.

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΟΜΑΔΑ 5η: «Θέςπιςη υςτηματικοφ Προγράμματοσ Επιβολήσ υμμόρφωςησ με τισ Τποχρεώςεισ Τποβολήσ Δηλώςεων ΑΠΑΦ» ΕΚΘΕΗ ΠΡΟΟΔΟΤ ΣΑΔΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτφςοντασ μια κοινωνικι επιχείρθςθ Θεςςαλονίκθ, 8, 9, 10 Δεκεμβρίου 2014 Διοργάνωςθ: Οικολογικι Κίνθςθ Θεςςαλονίκθσ, Κδρυμα Χαίνριχ Μπελ Ελλάδασ

Αναπτφςοντασ μια κοινωνικι επιχείρθςθ Θεςςαλονίκθ, 8, 9, 10 Δεκεμβρίου 2014 Διοργάνωςθ: Οικολογικι Κίνθςθ Θεςςαλονίκθσ, Κδρυμα Χαίνριχ Μπελ Ελλάδασ Αναπτφςοντασ μια κοινωνικι επιχείρθςθ Θεςςαλονίκθ, 8, 9, 10 Δεκεμβρίου 2014 Διοργάνωςθ: Οικολογικι Κίνθςθ Θεςςαλονίκθσ, Κδρυμα Χαίνριχ Μπελ Ελλάδασ Ράνια ωτθρίου «Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ» είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η τροπολογία για τθν ζκπτωςθ 2% ςτθν εφάπαξ πλθρωμι φόρου, τα ανείςπρακτα ενοίκια, τισ επιδοτιςεισ των αγροτϊν και τισ λοιπζσ αλλαγζσ ςτον ΚΦΕ

Η τροπολογία για τθν ζκπτωςθ 2% ςτθν εφάπαξ πλθρωμι φόρου, τα ανείςπρακτα ενοίκια, τισ επιδοτιςεισ των αγροτϊν και τισ λοιπζσ αλλαγζσ ςτον ΚΦΕ Η τροπολογία για τθν ζκπτωςθ 2% ςτθν εφάπαξ πλθρωμι φόρου, τα ανείςπρακτα ενοίκια, τισ επιδοτιςεισ των αγροτϊν και τισ λοιπζσ αλλαγζσ ςτον ΚΦΕ ΤΟΡΟΛΟΓΙΑ-ΡΟΣΘΗΚΗ Στο ςχζδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Π.Σ. Περιουςιολογύου Συχνϋσ Ερωτόςεισ

Ο.Π.Σ. Περιουςιολογύου Συχνϋσ Ερωτόςεισ Ο.Π.Σ. Περιουςιολογύου Συχνϋσ Ερωτόςεισ Ποιεσ υπηρεςύεσ παρϋχονται ςτα Φυςικϊ πρόςωπα (ΦΠ) μϋςω τησ εφαρμογόσ του Ολοκληρωμϋνου Πληροφοριακού Συςτόματοσ Περιουςιολογύου; Από τθν υπθρεςία αυτι τα Φυςικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ (Δ.ΘΛΕ.Δ.) Γ.Γ.Δ.Ε. ΟΔΘΓΙΕ ΧΡΘΘ ΓΙΑ ΣΘΝ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΤΠΟΒΟΛΘ ΔΘΛΩΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2716/1999 Τίτλοσ:Ανάπτυξη και εκςυγχρονιςμόσ των υπηρεςιϊν ψυχικήσ υγείασ και άλλεσ διατάξεισ.

Ν. 2716/1999 Τίτλοσ:Ανάπτυξη και εκςυγχρονιςμόσ των υπηρεςιϊν ψυχικήσ υγείασ και άλλεσ διατάξεισ. Ν. 2716/1999 Τίτλοσ:Ανάπτυξη και εκςυγχρονιςμόσ των υπηρεςιϊν ψυχικήσ υγείασ και άλλεσ διατάξεισ. Αρθρο: 12 Τίτλοσ Αρθρου: Κοινωνικοί Συνεταιριςμοί Περιοριςμζνθσ Ευκφνθσ (Κοι.Σ.Π.Ε.) Κείμενο Αρθρου 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Π.Σ. Περιουςιολογύου Συχνϋσ Ερωτόςεισ

Ο.Π.Σ. Περιουςιολογύου Συχνϋσ Ερωτόςεισ Ο.Π.Σ. Περιουςιολογύου Συχνϋσ Ερωτόςεισ 2015 2016 1. Ποιεσ υπηρεςύεσ παρϋχονται ςτα Φυςικϊ πρόςωπα (ΦΠ) μϋςω τησ εφαρμογόσ του Ολοκληρωμϋνου Πληροφοριακού Συςτόματοσ Περιουςιολογύου; Από τθν υπθρεςία αυτι

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: 74ΧΧΗ-ΚΥ7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: 74ΧΧΗ-ΚΥ7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: 74ΧΧΗ-ΚΥ7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Ιουνίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος Μεταβολές στην Φορολογία Νομικών Προσώπων Έντυπα Φορολογίας (Κατάσταση Φορ.Αναμόρφωσης Ε2, Ε3, ΦΕΝΠ) Τι αλλάζει το 2015

Διαβάστε περισσότερα

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ.

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Σφγχρονο, απλό, λειτουργικό και εφχρθςτο περιβάλλον εργαςίασ, με ταχφτατθ ειςαγωγι δεδομζνων και παραγωγι αποτελεςμάτων. Το Const

Διαβάστε περισσότερα

Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων

Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων Σο πρόγραμμα «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ Εγχειρίδιο χρήσης Εφαρμογι Pegasus Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ 1 ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ 1. Στθν Αρχικι ςελίδα τθσ Εφαρμογισ υπάρχουν τρεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΚΑΤΗΓΟΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΟΙΟΔΟΤΗΣΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS Α.Ε.

APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS Α.Ε. APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS Α.Ε. ΕΜΡΟΙΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΤΘΛΕΦΩΝΙΑΣ ΕΤΘΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΘΣ 31 θσ ΔΕΚΕΜΒΙΟΥ 2010 (περιόδου 1 θ Ιανουαρίου 31 θ Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΒΗ-Η3Ω ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΕΒΗ-Η3Ω ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 17. 2. 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΣΗΜΑ Δ Η Λ Ω ΣΗ Φ Ο Ρ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Σ ΕΙΣΟ Δ Η Μ Α ΤΟ Σ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΣΗΜΑ Δ Η Λ Ω ΣΗ Φ Ο Ρ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Σ ΕΙΣΟ Δ Η Μ Α ΤΟ Σ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 15509 ΠΑΡΑΣΗΜΑ Δ Η Λ Ω ΣΗ Φ Ο Ρ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Σ ΕΙΣΟ Δ Η Μ Α ΤΟ Σ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ άρθρου 45 ν,4172/2013 Φορολογικό Έτος: Αριθμός Δήλωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ Πνομα Ραιγνίου: Λαϊκό Λαχείο Φορζασ Εκμετάλλευςησ του παρόντοσ παιγνίου είναι θ ΕΛΛΘΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ Προι Συμμετοχήσ Θ ςυμμετοχι ςτο Παίγνιο του Λαϊκοφ Λαχείου από οποιοδιποτε ενιλικο

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα «Φορολογική Δήλωση για Νομικά Πρόσωπα 2015»

Συμπλήρωμα «Φορολογική Δήλωση για Νομικά Πρόσωπα 2015» 2 Χρήστος Παύλου Ιωάννης Γκούρλιας Συμπλήρωμα «Φορολογική Δήλωση για Νομικά Πρόσωπα 2015» Πρακτικός οδηγός συμπλήρωσης για Νομικά Πρόσωπα και Νομικές Οντότητες Θεσσαλονίκη, Μάιος 2015 3 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

DELTA HOTELIA S.A. ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΕΜΡΟΙΑΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΙΩΝ ΕΤΘΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

DELTA HOTELIA S.A. ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΕΜΡΟΙΑΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΙΩΝ ΕΤΘΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΕΜΡΟΙΑΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΙΩΝ ΕΤΘΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΘΣ 31 θσ ΔΕΚΕΜΒΙΟΥ 2010 (περιόδου 1 θ Ιανουαρίου 31 θ Δεκεμβρίου 2010) Βάςει των Διεθνών Προτφπων Χρηματοοικονομικήσ

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ

Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ Πίνακασ περιεχομζνων Κεφάλαιο 1 Άρκρο 1 Άρκρο 2 Άρκρο 3 Άρκρο 4 Άρκρο 5 Άρκρο 6 Άρκρο 7 Άρκρο 8 Άρκρο 9 Άρκρο 10 Άρκρο 11 Κεφάλαιο 2 Άρκρο 12 Άρκρο 13 Κεφάλαιο 3 Άρκρο 14

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 02-02-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόυασης: 399 Σαχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19 Σαχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 13-10-2015 ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013 Η Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνει

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Η εφαρμογι κοςτολόγθςθσ δίνει ςτουσ διακζτεσ ςυγγραμμάτων τθ δυνατότθτα υποβολισ αίτθςθσ κοςτολόγθςθσ για βιβλία τα οποία ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςε μία τουλάχιςτον

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Δήλωση 2014 - Noμικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα

Φορολογική Δήλωση 2014 - Noμικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα Φορολογική Δήλωση - Noμικά Πρόσωπα 1. ΕΝΤΥΠΟ Ε2 - Αναλυτική κατάσταση για μισθώματα ακινήτων οικ. έτους 2013 9 1.1. Γενικά 9 1.2. Συμπλήρωση 1ης Σελίδας Εντύπου Ε2 11 1.3. Συμπλήρωση 2ης Σελίδας Εντύπου

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα.

Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα. 2013 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε.. Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα. Γεώργιος Σαρδέλης Φοροτεχνικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ Νοζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα Κείμενα οκονών θλεκτρονικισ επεξεργαςίασ και υποβολισ Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ... 3 Επιςκόπθςθ Αιτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ERASMUS + KEY ACTION 1 / MOBILITY ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ Project Manager VET Sector/KA1 Airotel Stratos Vassilikos Hotel Παρασκευή, 26 επτεμβρίου 2014 1 ΠΡΟΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Χριςθσ. Ζκδοςθ v.01

Οδθγίεσ Χριςθσ. Ζκδοςθ v.01 Αιτήςεισ για τη χορήγηςη πετρελαίου θέρμανςησ περιόδου 2015-2016 Οδθγίεσ Χριςθσ Ζκδοςθ v.01 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Ιονίων Νιςων ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. Ενότθτα 12: Ελλθνικά Λογιςτικά Πρότυπα Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ

ΣΕΙ Ιονίων Νιςων ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. Ενότθτα 12: Ελλθνικά Λογιςτικά Πρότυπα Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ ΣΕΙ Ιονίων Νιςων ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Ενότθτα 12: Ελλθνικά Λογιςτικά Πρότυπα Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1- ΑΡΘΡΟ 1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Τα νομικά πρόςωπα που ζχουν τθ μορφι τθσ Α.Ε., Ε.Π.Ε.,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αποδεικτικό Ενθμερότθτασ άρκρου 12 ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α ), όπωσ ιςχφει». ΑΠΟΦΑΗ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΘΕΜΑ: «Αποδεικτικό Ενθμερότθτασ άρκρου 12 ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α ), όπωσ ιςχφει». ΑΠΟΦΑΗ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ - ΣΜΗΜΑ Α Σαχ. Δ/νςθ : Καρ. ερβίασ 10

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωροφμε τον Α.Φ.Μ του μιςκωτι ι ςε περίπτωςθ περιςςοτζρων, τον ΑΦΜ ενόσ εκάςτου. Για να καταχωριςουμε επόμενο ΑΦΜ μιςκωτι,

Καταχωροφμε τον Α.Φ.Μ του μιςκωτι ι ςε περίπτωςθ περιςςοτζρων, τον ΑΦΜ ενόσ εκάςτου. Για να καταχωριςουμε επόμενο ΑΦΜ μιςκωτι, Α.Φ.Μ ΠΟΟΣΟ πεδία ΙΔΙΟΣΗΣΑ ΔΗΛΟΤΝΣΟ Α.Φ.Μ ΑΛΛΟΔΑΠΟ ΧΩΡΙ ΑΦΜ ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΒΑΣΗΡΙΟΤ ΕΘΝΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ (Ν.Π) ΤΠΟ ΤΣΑΗ ΑΦΜ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΟΤ (Ν.Π) ΑΦΜ ΝΟΜΙΜΟΤ ΕΚΠΡΟΩΠΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΑΗ ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤΧΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ) φμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4072/2012

ΤΣΑΗ ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤΧΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ) φμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4072/2012 ΤΣΑΗ ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤΧΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ) φμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4072/2012 Στθν Ακινα ςιμερα ςτισ είκοςι δφο (22) του μθνόσ Οκτωβρίου του ζτουσ δφο χιλιάδεσ δζκα τρία (2013), θμζρα Τρίτθ οι κάτωκι

Διαβάστε περισσότερα

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 Profile του δικθγόρου που αςχολείται με τα προςωπικά δεδομζνα Ο δικθγόροσ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ ΧΟΛΙΟ 1 Φωτίου Βακάκη Δροσ Γεωπόνου, Γεωργοοικονομολόγου

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ ΧΟΛΙΟ 1 Φωτίου Βακάκη Δροσ Γεωπόνου, Γεωργοοικονομολόγου ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ ΧΟΛΙΟ 1 Φωτίου Βακάκη Δροσ Γεωπόνου, Γεωργοοικονομολόγου Ο ςχολιαςμόσ μου εντάςςεται ςτα πλαίςια τθσ δθμόςιασ ςυηιτθςθσ που διεξάγεται και αφορά ςτθν φορολογία των «αγροτεμαχίων»,

Διαβάστε περισσότερα

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛ : 1117 ΦΟΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Αριςταγόρα 5, Πάτημα Χαλανδρίου, 15238 Σηλ: 2106397150, Fax:2106016459 info@alexinsure.gr www.alexinsure.gr ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα 3o: Σφνταξθ ζκκεςθσ υλοποίθςθσ προχπολογιςμοφ για το Βϋ τρίμθνο του 2014. (Αρ. απόφαςθσ 218/2014)

Θζμα 3o: Σφνταξθ ζκκεςθσ υλοποίθςθσ προχπολογιςμοφ για το Βϋ τρίμθνο του 2014. (Αρ. απόφαςθσ 218/2014) ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΑΡΟΣΡΑΣΜΑ ΑΡΟ ΤΟ ΑΙΘ. 29/2014 ΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΙΤΟΡΗΣ τθν μίνκθ και ςτο Δθμοτικό κατάςτθμα ςιμερα τθν (16 θ ) του μθνόσ Ιουλίου του ζτουσ 2014 θμζρα τθσ εβδομάδοσ Σετάρτθ

Διαβάστε περισσότερα

Έρεσνα για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας

Έρεσνα για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας Έρεσνα για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας Ιανοσάριος 2016 2 ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΕΡΕΤΝΑ Η ζρευνα πραγματοποιικθκε ςτο ςφνολο τθσ επικράτειασ. Σο δείγμα ανιλκε ςε 930 άτομα, άνδρεσ και γυναίκεσ, 18

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ Δημιουργώντασ μια Κοινωνική υνεταιριςτική Επιχείρηςη «Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ» είναι αςτικόσ ςυνεταιριςμόσ με κοινωνικό ςκοπό και διακζτει εκ του νόμου τθν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 28-08-2015 ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 2 ο Τρίμθνο 2015 (Προςωρινά ςτοιχεία) Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 3 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 3 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 27-11-2015 ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 3 ο Τρίμθνο 2015 (Προςωρινά ςτοιχεία) Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευκφνων Σφμβουλοσ. Ιωάννθσ Ι. Βαρδινογιάννθσ

Ο Διευκφνων Σφμβουλοσ. Ιωάννθσ Ι. Βαρδινογιάννθσ Βεβαιϊνεται ότι οι ςυνθμμζνεσ ενδιάμεςεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ περιόδου από 1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Μαρτίου 2011 είναι εκείνεσ που εγκρίκθκαν από το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ ΑΝΕΚ Α.Ε. τθν 16 θ Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών Παρουσίαση στο πλαίσιο του Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Θεσσαλονίκη, 11/3/2015 Γνωστοποίηση Αποποίηση ευθύνης Η HellasFin ΑΕΠΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ιωάμμης Χαλδέζος Διπλ. Μηχαμικός Ορυκτώμ Πόρωμ Τμήμα Γεωθερμικής Εμέργειας Διεύθυμση Α.Π.Ε Σημεία Εςτίαςησ Ο νόμοσ υπ αριθ. 3175 τθσ 29 Αυγοφςτου 2003 Υπ. απ. αρ. τθσ 24

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

MARKS AND SPENCER-ΜΑΙΝΟΡΟΥΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ανϊνυμοσ Βιομθχανικι Εμπορικι και Τεχνικι Εταιρεία

MARKS AND SPENCER-ΜΑΙΝΟΡΟΥΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ανϊνυμοσ Βιομθχανικι Εμπορικι και Τεχνικι Εταιρεία MARKS AND SPENCER-ΜΑΙΝΟΡΟΥΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ανϊνυμοσ Βιομθχανικι Εμπορικι και Τεχνικι Εταιρεία Οικονομικζσ Καταςτάςεισ για το ζτοσ που ζλθξε ςτισ 29 Μαρτίου 2014 ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Οικονομικά

Φορολογικά Οικονομικά Επιλογή θεμάτων: Αντώνης Μουζάκης - Μέλος του Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Περιοδική Ενημερωτική Έκδοση σε Λογιστικά & Φοροτεχνικά θέματα Αριθμός Φύλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΡΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΘΜΕΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΤΑΡΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΘΜΕΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΡΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΘΜΕΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΛΑ ΨΘΡ ΕΛΧΑΓΩΓΘ ΥΦΣΧ ΔΛΑΥΦΑΓΠΑΨΕΩΧΘ ΧΨΣ ΧΦΘΠΑΨΛΧΨΘΦΛΣ ΑΚΘΡΩΡ 3.789.317.358 ΡΕΩΡ ΞΣΛΡΩΡ ΠΕΨΣΧΩΡ ΨΘΧ «Ψράπεηα EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» ΣΛ ΣΥΣΛΕΧ ΥΦΣΘΟΚΑΡ ΑΥΣ ΑΩΘΧΘ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΕΔΡΑΣ (ΠΟΛΗ, ΟΔΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ, ΤΑΧ. ΚΩΔ.) ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (ΠΟΛΗ, ΟΔΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ, ΤΑΧ. ΚΩΔ.) Επώνυμο: Όνομα: Δ/νση: Α.Φ.Μ.

Δ/ΝΣΗ ΕΔΡΑΣ (ΠΟΛΗ, ΟΔΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ, ΤΑΧ. ΚΩΔ.) ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (ΠΟΛΗ, ΟΔΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ, ΤΑΧ. ΚΩΔ.) Επώνυμο: Όνομα: Δ/νση: Α.Φ.Μ. ΔΗΛΩΣΗ ΦΡΛΓΙΣ ΕΙΣΔΗΜΤΣ ΝΜΙΚΩΝ ΠΡΣΩΠΩΝ ΚΙ ΝΜΙΚΩΝ ΝΤΤΗΤΩΝ άρθρου 45 ν.4172/2013 Φορολογικό Έτος: ριθμός Δήλωσης: ΣΕ ΕΚΚΘΡΙΣΗ: ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΞΗ: Προς την Δ..Υ.: Δ..Υ. προηγούμενης δήλωσης: Εφαρμογή Δ.Λ.Π.: Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

υχνζσ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

υχνζσ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ: «Επείγουςεσ ρυκμίςεισ για τθ κζςπιςθ περιοριςμϊν ςτθν ανάλθψθ μετρθτϊν και τθ μεταφορά κεφαλαίων» (ΦΕΚ Αϋ84, 18.7.2015), όπωσ ιςχφει (ΦΕΚ Βϋ 1561/24.7.2015) υχνζσ Ερωτιςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 11-10-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόυασης: 3414 ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ Α6 Σαχ. Δ/νση: Αριστογείτονος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web Το EndNote Web είναι εργαλείο διαχείριςθσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν, ενςωματωμζνο ςτθ βάςθ Web of Science. Απαιτείται εγγραφι και δθμιουργία password (Sign in / Register)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του Ν4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1 Δρ. Χρήστος Ηλιούδης Θζματα διάλεξησ ΣΤ1 Προςθεςη αφαίρεςη ςτο ΣΤ1 2 ή ΣΤ1 Ονομάηουμε ςυμπλιρωμα ωσ προσ μειωμζνθ βάςθ R ενόσ μθ προςθμαςμζνου αρικμοφ Χ = ( Χ θ-1 Χ θ-2... Χ 0 ) R ζναν άλλον αρικμό Χ'

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΤΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΣΟΛΟΤ: ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2016 (Προςωρινά ςτοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΤΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΣΟΛΟΤ: ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2016 (Προςωρινά ςτοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ιαν Δεκ Ιαν Δεκ Ιαν Αριθμόσ πλοίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 16 Ιανουαρίου 217 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΤΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΣΟΛΟΤ: ΝΟΕΜΒΡΙΟ 216 (Προςωρινά ςτοιχεία) Η Ελλθνικι Στατιςτικι

Διαβάστε περισσότερα