ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λακία, 22 Γεθεκβξίνπ 2005 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αξ. Πξση.: 6972 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λακία, 22 Γεθεκβξίνπ 2005 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αξ. Πξση.: 6972 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λακία, 22 Γεθεκβξίνπ 2005 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αξ. Πξση.: 6972 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒ. & ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Μ. Μπόηζαξε 3 Σαρ. Κώδηθαο : Πιεξνθνξίεο : Κ. Λάππαο Σειέθσλν : Fax : KΟΙΝ.: Ω ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ ΑΠΟΦΑΗ ΘΔΜΑ: Έγκριζε Περιθερειακού τεδίοσ Γιατείριζες ηερεών Αποβλήηφν (ΠΔ..Γ.Α.) Περιθέρειας ηερεάς Δλλάδας. Ο Γενικός Γραμμαηέας Περιθέρειας ηερεάς Δλλάδας Έτονηας σπόυε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1650/86 (ΦΔΚ 160/Α/ ) «Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο», όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3010/02 (ΦΔΚ 91/Α/ ). 2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2939/01 (ΦΔΚ 179/Α/ ) «πζθεπαζίεο θαη ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ζπζθεπαζηώλ θαη άιισλ πξντόλησλ...» θαη ησλ εθηειεζηηθώλ απηνύ Π.Γ.: - Π.Γ. 109/2004 (ΦΔΚ 75/Α/ ) - Π.Γ. 82/2004 (ΦΔΚ 64/Α/ ) - Π.Γ. 115/2004 (ΦΔΚ 80/Α/ ) - Π.Γ. 116/2004 (ΦΔΚ 81/Α/ ) - Π.Γ. 117/2004 (ΦΔΚ 82/Α/ ) 3. Σελ ΚΤΑ 50910/2727/03 (ΦΔΚ 1909/Β/ ) «Μέηξα θαη Όξνη γηα ηε Γηαρείξηζε ηεξεώλ Απνβιήησλ. Δζληθόο θαη Πεξηθεξεηαθόο ρεδηαζκόο Γηαρείξηζεο». 4. Σελ ΚΤΑ 29407/3508/02 (ΦΔΚ 1572/Β/ ) «Μέηξα θαη όξνη γηα ηελ πγεηνλνκηθή ηαθή ησλ απνβιήησλ». 5. Σελ ΚΤΑ /97 (ΦΔΚ 1016/Β/ ) «Καηάξηηζε πιαηζίνπ πξνδηαγξαθώλ θαη γεληθώλ πξνγξακκάησλ δηαρείξηζεο ζηεξεώλ απνβιήησλ». 6. Σελ αξηζ / Δγθύθιην ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. γηα ηελ πεξηβαιινληηθή αδεηνδόηεζε ησλ εξγαζηώλ ζπιινγήο, κεηαθνξάο, απνζήθεπζεο απνβιήησλ θαη απνθαηάζηαζεο ρώξσλ αλεμέιεγθηεο δηάζεζεο απνξξηκκάησλ. 7. Σελ αξηζ /1278/ Δγθύθιην ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ., Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο ηεξεώλ Απνβιήησλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο δηαρείξηζεο κε επηθίλδπλσλ ζηεξεώλ απνβιήησλ (νξζή επαλάιεςε ζηηο ). 1

2 8. Σν αξηζ. 5111/ έγγξαθό καο, κε ην νπνίν ε ζπληαρζείζα από ηελ εηαηξεία ENVIROPLAN A.E. κειέηε ηνπ ΠΔ..Γ.Α. ζηάιζεθε γηα γλσκνδόηεζε ζηνπο πξνβιεπόκελνπο από ηελ (3) ζρεη. ΚΤΑ θνξείο. 9. Σελ αξ. 100/2005 απόθαζε ηνπ Ννκαξρηαθνύ πκβνπιίνπ Δπξπηαλίαο (Πξαθηηθό 13/2005), κε ηελ νπνία γλσκνδόηεζε ζεηηθά επί ηεο κειέηεο. 10. Σελ αξ. 64/2005 απόθαζε ηεο 5εο Ννκαξρηαθήο Δπηηξνπήο Ν.Α. Δύβνηαο, κε ηελ νπνία γλσκνδόηεζε ζεηηθά επί ηεο κειέηεο. 11. Σηο γλσκνδνηήζεηο ησλ πην θάησ Σ.Δ.Γ.Κ.: αξηζ. 7-71/2005 απόθαζε ηεο Σ.Δ.Γ.Κ. Δπξπηαλίαο, κε ηελ νπνία γλσκνδόηεζε ζεηηθά επί ηεο κειέηεο. αξηζ. 55/2005 απόθαζε Σ.Δ.Γ.Κ. Ν. Φζηώηηδνο, κε ηηο απόςεηο ηεο επί ηεο κειέηεο. αξηζ. 323/ απόθαζε Σ.Δ.Γ.Κ. Ν. Φσθίδαο, κε ηελ νπνία γλσκνδόηεζε ζεηηθά επί ηεο κειέηεο. 12. Σελ ππ αξηζ /3872/ γλσκνδόηεζε ηνπ ηκήκαηνο Γηαρείξηζεο ηεξεώλ Απνβιήησλ ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. 13. Σελ ππ αξηζ / γλσκνδόηεζε ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α. 14. Σελ από γλσκνδόηεζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο (Πξαθηηθό 3 εο πλεδξίαζεο έηνπο 2005). 15. Σν γεγνλόο όηη ηα Ννκαξρηαθά πκβνύιηα Φζηώηηδαο, Δύβνηαο, Βνησηίαο θαη Φσθίδαο, θαζώο θαη νη ΣΔΓΚ Ννκώλ Δύβνηαο θαη Βνησηίαο δελ καο γλσζηνπνίεζαλ ηηο απόςεηο ηνπο ζε πξνζεζκία 45 εκεξώλ [(άξζξν (6) ηεο (3) ζρεηηθήο ΚΤΑ]. Αποθαζίδοσμε Σελ έγθξηζε ηνπ Περιθερειακού τεδίοσ Γιατείριζες ηερεών Αποβλήηφν (ΠΔ..Γ.Α.), ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ ΚΤΑ 50910/2727/03 (ΦΔΚ 1909/Β/ ) θαη κε βάζε ηε ζρεηηθή κειέηε πνπ εθπνλήζεθε. ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ (ΠΔ..Γ.Α.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 1. ΑΣΙΚΑ ΣΔΡΔΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ (Α..Α.) Α. ύκθσλα κε ην εδάθην 9 ηνπ Παξαξηήκαηνο III ηεο KYA 50910/2727/2003, νη Γηαρεηξηζηηθέο Δλόηεηεο (Γ.Δ.) κπνξεί λα δηαθνξνπνηνύληαη αλάινγα κε ηελ πξνέιεπζε θαη ηελ θαηεγνξία ησλ απνβιήησλ. Β. Ωο πνζνηηθνί ζηόρνη γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ βηναπνδνκήζηκνπ θιάζκαηνο θαη γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ θιάζκαηνο απνβιήησλ ζπζθεπαζηώλ ησλ Α..Α., πηνζεηνύληαη νη αλαθεξόκελνη 2

3 ζην Κεθάιαην 6 ηεο κειέηεο, όπσο απηνί πξνθύπηνπλ από ηε ζπλεηζθνξά ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζηνπο αληίζηνηρνπο εζληθνύο ζηόρνπο. Δηδηθόηεξα γηα ηα Βηνπνδνκήζηκα Αζηηθά Απόβιεηα (Β.Α.Α.) πνπ νδεγνύληαη πξνο ηειηθή δηάζεζε ζε Υώξνπο Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Απνβιήησλ (Υ.Τ.Σ.Α.) πξνβιέπεηαη ζηαδηαθή κείσζή ηνπο, κε βάζε ην αθόινπζν ρξνλνδηάγξακκα: έηνο 2010: κείσζε ζην 75% ησλ ΒΑΑ πνπ παξάγνληαλ ην 1995 έηνο 2013: κείσζε ζην 50% ησλ ΒΑΑ πνπ παξάγνληαλ ην 1995 έηνο 2020: κείσζε ζην 35% ησλ ΒΑΑ πνπ παξάγνληαλ ην 1995 Έηζη, ζύκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο θαη ηνπο ππνινγηζκνύο ηεο κειέηεο, νη ζηόρνη ηνπ ΠΔΓΑ ηεξεάο Διιάδαο γηα ηελ κείσζε ησλ Β.Α.Α. πνπ νδεγνύληαη πξνο ηειηθή δηάζεζε ζε Υ.Τ.Σ.Α., έρνπλ σο εμήο: Σν έηνο 2010, ηα Β.Α.Α. πνπ ζα νδεγνύληαη ζε ΥΤΣΑ δελ ζα μεπεξλνύλ ηνπο ηόλνπο. Σν έηνο 2013, ηα Β.Α.Α. πνπ ζα νδεγνύληαη ζε ΥΤΣΑ δελ ζα μεπεξλνύλ ηνπο ηόλνπο. Σν έηνο 2020, ηα Β.Α.Α. πνπ ζα νδεγνύληαη ζε ΥΤΣΑ δελ ζα μεπεξλνύλ ηνπο ηόλνπο. Δπίζεο όζνλ αθνξά ηα απόβιεηα ζπζθεπαζίαο, πξνβιέπεηαη ζηαδηαθή αύμεζε ηνπ πνζνζηνύ αλαθύθισζεο / αμηνπνίεζήο ηνπο, ζύκθσλα κε ην αθόινπζν ρξνλνδηάγξακκα: Μέρξη 31/12/2005: Αμηνπνίεζε ηνπιάρηζηνλ 50% θ.β. ηνπ ζπλόινπ, ήηνη πεξίπνπ ηόλσλ Αλαθύθισζε ηνπιάρηζηνλ 25% θ.β. ηνπ ζπλόινπ, ήηνη πεξίπνπ ηόλσλ Αλαθύθισζε ηνπιάρηζηνλ 15% θ.β. θάζε πιηθνύ ζπζθεπαζίαο Μέρξη 31/12/2011: Αμηνπνίεζε ηνπιάρηζηνλ 60% θ.β. ηνπ ζπλόινπ, ήηνη πεξίπνπ ηόλσλ Αλαθύθισζε ηνπιάρηζηνλ 55% θ.β. ηνπ ζπλόινπ, ήηνη πεξίπνπ ηόλσλ Αλαθύθισζε: - ηνπιάρηζηνλ 60% θ.β. γπαιί - ηνπιάρηζηνλ 60% θ.β. ραξηί θαη ραξηόλη - ηνπιάρηζηνλ 50% θ.β. κέηαιια - ηνπιάρηζηνλ 22,5% θ.β. πιαζηηθά - ηνπιάρηζηνλ 15% θ.β. μύιν Οη αλσηέξσ πνζόηεηεο θαη ν ρξνληθόο πξνγξακκαηηζκόο ησλ ζηόρσλ, πξνέθπςαλ από ηηο εθηηκήζεηο θαη ππνινγηζκνύο ηεο κειέηεο ΠΔΓΑ. ε πεξίπησζε πνπ θαηόπηλ πξνγξακκάησλ 3

4 πξνζδηνξηζκνύ ησλ πνηνηηθώλ θαη πνζνηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ.α., δηαθνξνπνηεζνύλ νη αλσηέξσ πνζόηεηεο, πηνζεηνύληαη ηα λέα δεδνκέλα θαη πξνζαξκόδεηαη αλάινγα ν ΠΔΓΑ. Οη ζηόρνη πνπ αθνξνύλ ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο κπνξεί λα δηαθνξνπνηεζνύλ εάλ απηό θξηζεί ζθόπηκν, αλάινγα θαη κε ην ζρεδηαζκό ησλ εγθεθξηκέλσλ πζηεκάησλ Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ Τιηθώλ πζθεπαζίαο ζε Δζληθό Δπίπεδν. ην ζρεδηαζκό γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ απνβιήησλ ιακβάλνληαη ππόςε νη πνζόηεηεο πνπ πξόθεηηαη λα αλαθπθιώλνληαη κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ Γηαινγήο ζηελ Πεγή (ΓζΠ) πνπ πξνβιέπεη ην ύζηεκα πιινγηθήο Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο πζθεπαζηώλ ΔΓ-Αλαθύθισζε γηα ηελ Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο. Δπίζεο γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ πνζνηήησλ ΒΑΑ, ζα πξέπεη λα ζπλππνινγίδνληαη θαη νη πνζόηεηεο εθηξνπήο απνβιήησλ ραξηηνύ, δεδνκέλνπ όηη ην ραξηί είλαη ηόζν βηναπνδνκήζηκν απόβιεην όζν θαη απόβιεην πξνο αμηνπνίεζε. Β.1. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηεο Πεξηθέξεηαο, όζνλ αθνξά ηελ Δπεμεξγαζία θαη Αμηνπνίεζε ησλ Α..Α., κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ηελ εθηξνπή βηναπνδνκήζηκνπ θιάζκαηνο από ηελ ηειηθή δηάζεζε ζε ΥΤΣΑ, όπσο επίζεο θαη ηα έξγα αμηνπνίεζεο πιηθώλ ζπζθεπαζίαο, πξνβιέπνληαη ηα αθόινπζα: α) Θα πξνσζεζεί ε εθαξκνγή ησλ «πξάζηλσλ ζεκείσλ» (Green Points), ηα νπνία είλαη θέληξα ζηα νπνία νη πνιίηεο ή άιινη «παξαγσγνί» απνβιήησλ ζα κπνξνύλ λα πεγαίλνπλ δηάθνξεο θαηεγνξίεο επηιεγκέλσλ πιηθώλ. Σα «πξάζηλα ζεκεία» ζθνπό έρνπλ ηελ ππνβνήζεζε ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηώλ ζηα πξνγξάκκαηα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ. Ζ εθαξκνγή ησλ «πξάζηλσλ ζεκείσλ» ζα γίλεη ζπκπιεξσκαηηθά ησλ πθηζηάκελσλ ζπζηεκάησλ ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ησλ απνβιήησλ ησλ νπνίσλ ηελ επζύλε έρνπλ νη ΟΣΑ. ηα «πξάζηλα ζεκεία» ζα απαγνξεύεηαη ε ζπιινγή ησλ θαηαινίπσλ δηαηξνθήο θαη πξνζσπηθήο πγηεηλήο ησλ εμππεξεηνύκελσλ θαηνίθσλ/ρξεζηώλ. β) ε εθαξκνγή ηνπ Ν. 2939/01 θαη ησλ εθηειεζηηθώλ ηνπ Πξ. Γηαηαγκάησλ γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ζπζθεπαζηώλ θαη άιισλ πξντόλησλ, ζα πξέπεη νη ΟΣΑ Α θαη Β βαζκνύ, λα ζπλεξγαζηνύλ κε ηα εγθεθξηκέλα ζπζηήκαηα. Αλαιπηηθόηεξα, όζνλ αθνξά ηα απόβιεηα ζπζθεπαζηώλ θαη ηα Απόβιεηα Ζιεθηξηθνύ θαη Ζιεθηξνληθνύ Δμνπιηζκνύ (Α.Ζ.Ζ.Δ.), νη Γήκνη ζα πξέπεη λα νξγαλώζνπλ, ζε ζπλεξγαζία πάληα κε ηα εγθεθξηκέλα ζπζηήκαηα, δεκνηηθά ζεκεία ζπιινγήο θαη λα θξνληίδνπλ γηα ηελ αζθαιή θαη ζύλλνκε δηαρείξηζή ηνπο ζε μερσξηζηά ξεύκαηα απνβιήησλ. 4

5 Γηα ηα ρξεζηκνπνηεκέλα νξπθηέιαηα, ηηο ζπζθεπαζίεο νξπθηειαίσλ, ηα ρξεζηκνπνηεκέλα ειαζηηθά θαη ηα Ορήκαηα Σέινπο Κύθινπ Εσήο (Ο.Σ.Κ.Ε.) ζα πξέπεη λα δηεπθνιπλζνύλ ηα ζπζηήκαηα λα εθαξκόζνπλ ηα εγθεθξηκέλα από ην ΤΠΔΥΩΓΔ επηρεηξεζηαθά ζρέδηα. Σέινο, γηα ηα απόβιεηα εθζθαθώλ θαη θαηεδαθίζεσλ, ζα πξέπεη λα ιεθζεί κέξηκλα, ώζηε ε δηαρείξηζή ηνπο λα γίλεηαη ζύκθσλα κε ην ππό έθδνζε Πξ. Γηάηαγκα. γ) Θα εθαξκνζζεί ε δηαινγή ζηελ πεγή νξγαληθνύ (βηναπνδνκήζηκνπ) θιάζκαηνο ησλ απνβιήησλ θαη ζα θαηαζθεπαζζνύλ κνλάδεο επεμεξγαζίαο ηνπ πξνδηαιεγκέλνπ νξγαληθνύ πιηθνύ, κε ζθνπό ηελ παξαγσγή θνκπόζη θαιήο πνηόηεηαο, κε πηζαλή ηαπηόρξνλε ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε. Ζ θιηκάθσζε εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο, ζα απνθαζηζζεί από ηνπο Φνξείο Γηαρείξηζεο ηεξεώλ Απνβιήησλ (ΦνΓΑ). δ) Πξνηείλνληαη πέληε θεληξηθέο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο θαη αμηνπνίεζεο ύκκεηθησλ Α..Α. (όζσλ έρνπλ κείλεη κεηά ηα πξνγξάκκαηα εθηξνπήο επηιεγκέλσλ θιαζκάησλ), κία γηα θάζε λνκό. Όπσο πξνθύπηεη από ηα πνζνηηθά δεδνκέλα παξαγσγήο Α..Α., όιεο νη ηερλνινγίεο επεμεξγαζίαο αμηνπνίεζεο Α..Α., είλαη απνδεθηέο θαη κπνξνύλ λα εθαξκνζζνύλ από πιεπξάο ηερληθννηθνλνκηθήο βησζηκόηεηαο γηα ηνπο Ννκνύο Φζηώηηδαο, Δπβνίαο θαη Βνησηίαο, ελώ γηα ηνπο Ννκνύο Δπξπηαλίαο θαη Φσθίδαο θαίλεηαη λα κελ ελδείθλπηαη ε κέζνδνο ηεο απνηέθξσζεο - «θαύζεο» ιόγσ κηθξνύ πιεζπζκνύ. Ζ ηειηθή επηινγή ησλ ηερλνινγηώλ ζα γίλεη από ηνπο ΦνΓΑ, κεηά από ζρεηηθέο κειέηεο. Β.2. Καηά ηα ινηπά, όια ηα έξγα πνπ ζα κπνξνύλ λα ζπκβάινπλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηνπ ΠΔ..Γ.Α. ή θαη ζηελ βειηηζηνπνίεζε απηώλ, θαη ηα νπνία θξηζνύλ βηώζηκα από ηνπο Φνξείο Γηαρείξηζεο ηεξεώλ Απνβιήησλ (ΦνΓΑ), είλαη απνδεθηά, ζην πιαίζην ηνπ ΠΔΓΑ, εθόζνλ ελαξκνλίδνληαη κε ηνπο ζηόρνπο ηνπ. Ζ δηαπίζησζε ηεο ελαξκόληζεο ζα γίλεηαη κε Απόθαζε ηνπ Γελ. Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ύζηεξα από γλώκε ηεο Γ/λζεο ΠΔΥΩ. Σα πξνγξακκαηηδόκελα ή πινπνηνύκελα κέζσ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο έξγα, ζα πεξηιακβάλνληαη νπσζδήπνηε ζηελ επόκελε αλαζεώξεζε ηνπ ΠΔΓΑ. Δίλαη δπλαηόλ αλάινγα κε ηηο απνθάζεηο ηνπ/ησλ ΦνΓΑ, λα δεκηνπξγεζνύλ πεξηζζόηεξεο ηεο κίαο κνλάδεο αλά Γ.Δ. ή θαη κία κνλάδα πνπ ζα εμππεξεηεί πεξηζζόηεξεο Γ.Δ. (π.ρ. Κεληξηθή κνλάδα ζύκκεηθησλ ΑΑ, ρσξηζηή κνλάδα πξνδηαιεγκέλσλ βηνπνδνκήζηκσλ απνβιήησλ, ΚΓΑΤ θ.ιπ.). Μεηαμύ άιισλ, κεηά από πξσηνβνπιία ησλ ΦνΓΑ ή άιισλ εκπιεθόκελσλ θνξέσλ, κπνξεί λα εμεηαζζεί ε θαηαζθεπή εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο πνπ ζα θαιύπηνπλ επξύηεξεο πεξηνρέο, π.ρ. εληαία εγθαηάζηαζε Δύβνηαο θαη Βνησηίαο θ.ιπ. Γ. Ωο έξγα ηειηθήο δηάζεζεο κε αμηνπνηνύκελσλ Α..Α. θαη ησλ ππνιεηκκάησλ ηεο επεμεξγαζίαο ηνπο, ζε ζρέζε θαη κε ηηο Γηαρεηξηζηηθέο Δλόηεηεο (Γ.Δ.), πξνβιέπνληαη ηα αθόινπζα: 5

6 α) Ννκόο Βνησηίαο: Γηαηξείηαη ζε δύν (2) Γηαρεηξηζηηθέο Δλόηεηεο. Δηδηθόηεξα: α1) 1 ε Γ.Δ. Πεξηθέξεηαο (ή 1 ε Γ.Δ. Ν. Βνησηίαο): Καηαζθεπάδεηαη ν Υ.Τ.Σ.Α. Ληβαδεηάο ζηελ εγθεθξηκέλε κε ρξεκαηνδόηεζε ζέζε γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ Γήκσλ Λεβαδέσλ, Αξάρνβαο, Γαύιεηαο, Γηζηόκνπ, Κνξώλεηαο, Οξρνκελνύ θαη Υαηξώλεηαο θαη ησλ Κνηλνηήησλ Αληίθπξαο θαη Κπξηαθίνπ. Μεηά ην θνξεζκό ηνπ Υ.Τ.Σ.Α. ηεο 1 εο Γ.Δ. Ν. Βνησηίαο, ζα εμεηαζζεί ην ελδερόκελν εμππεξέηεζεο ησλ σο άλσ ΟΣΑ από Υ.Τ.Σ.Α. όκνξεο Γ.Δ. ή λέα επέθηαζε ηνπ ηδίνπ Υ.Τ.Σ.Α., εθόζνλ είλαη εθηθηή, ή ε εμεύξεζε ρώξνπ γηα θαηαζθεπή λένπ Υ.Τ.Σ.Α.. α2) 2 ε Γ.Δ. Πεξηθέξεηαο (ή 2 ε Γ.Δ. Ν. Βνησηίαο): Καηαζθεπάδεηαη ν Υ.Τ.Σ.Α. Θήβαο, ζηελ εγθεθξηκέλε κε ρξεκαηνδόηεζε ζέζε, γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ Γήκσλ Αιηάξηνπ, Αθξαηθλίαο, Βαγίσλ, Γεξβελνρσξίσλ, Θίζβεο, Θεζπηέσλ, Θήβαο, Οηλνθύησλ, Πιαηαηώλ, ρεκαηαξίνπ, θαη Σαλάγξαο. Μεηά ηνλ θνξεζκό ηνπ Υ.Τ.Σ.Α. 2 εο Γ.Δ. Ν. Βνησηίαο ζα εμεηαζζεί ην ελδερόκελν εμππεξέηεζεο ησλ σο άλσ ΟΣΑ από Υ.Τ.Σ.Α. όκνξεο Γ.Δ. ή λέα επέθηαζε ηνπ ηδίνπ Υ.Τ.Σ.Α., εθόζνλ είλαη εθηθηή, ή ε εμεύξεζε ρώξνπ γηα θαηαζθεπή λένπ Υ.Τ.Σ.Α.. Γηα ηηο Γ.Δ. ηνπ Ν. Βνησηίαο δελ θαίλεηαη θαη αξρήλ λα απαηηείηαη ε θαηαζθεπή ΜΑ, ρσξίο όκσο θαη λα απνθιείεηαη. β) Ννκόο Δύβνηαο: Γηαηξείηαη ζε ηέζζεξηο (4) Γηαρεηξηζηηθέο Δλόηεηεο. Δηδηθόηεξα: β1) 3 ε Γ.Δ. Πεξηθέξεηαο (ή 1 ε Γ.Δ. Ν. Δύβνηαο): Καηαζθεπάδεηαη ν Υ.Τ.Σ.Α. Βόξεηαο Γ.Δ. Ν. Δύβνηαο (Υ.Τ.Σ.Α. Ηζηηαίαο), ζηελ εγθεθξηκέλε κε ρξεκαηνδόηεζε ζέζε, γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ Γήκσλ Αηδεςνύ, Αξηεκηζίνπ, Διπκλίσλ, Ηζηηαίαο, Κπξέσο, Νειέσο, Ωξεώλ, θαη ηεο Κνηλόηεηαο Ληράδνο. β2) 4 ε Γ.Δ. Πεξηθέξεηαο (ή 2 ε Γ.Δ. Ν. Δύβνηαο): Δμαθνινπζεί ε ιεηηνπξγία ηνπ Υ.Τ.Σ.Α. Υαιθίδαο, γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ Γήκσλ Υαιθηδέσλ, Ακαξπλζίσλ, Αλζεδώλνο, Απιίδνο, Γηξθύσλ, Δξέηξηαο, Λειαληίσλ, Νέαο Αξηάθεο θαη Μεζζαπίσλ. Λόγσ ηνπ όηη ε δηάξθεηα δσήο ηνπ αλακέλεηαη λα είλαη 8-10 έηε, πξέπεη λα αξρίζνπλ άκεζα νη δηαδηθαζίεο είηε γηα ηελ επέθηαζή ηνπ, είηε γηα εμεύξεζε λέαο ζέζεο γηα Υ.Τ.Σ.Α. ηεο ζπγθεθξηκέλεο Γ.Δ. β3) 5 ε Γ.Δ. Πεξηθέξεηαο (ή 3 ε Γ.Δ. Ν. Δύβνηαο) : Καηαζθεπή Υ.Τ.Σ.Α. γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ Γήκσλ Απιώλνο, Γηζηύσλ, Καξύζηνπ, Κνλίζηξσλ, Κύκεο, Μαξκαξίνπ, ηπξαίσλ, Σακηλαίσλ θαη ηεο Κνηλόηεηαο Καθεξέσο. β4) 6 ε Γ.Δ. Πεξηθέξεηαο (ή 4 ε Γ.Δ. Ν. Δύβνηαο): Καηαζθεπή Υ.Τ.Σ.Α. Νήζνπ θύξνπ, ν νπνίνο δύλαηαη λα θαηαζθεπαζζεί κε πξνδηαγξαθέο «κηθξώλ» Υ.Τ.Σ.Α., δειαδή Υ.Τ.Σ.Α. κηθξώλ λεζηώλ θαη απνκνλσκέλσλ νηθηζκώλ. Πηζαλώο ζα επηιεγνύλ θαη κέηξα ήπηαο επεμεξγαζίαο, όπσο Γηαινγή ζηελ πεγή Βηναπνδνκήζηκσλ Αζηηθώλ Απνβιήησλ, πξνο κείσζε ησλ πνζνηήησλ πνπ ζα νδεγνύληαη ζε Υ.Τ.Σ.Α.. Γηα ηηο σο άλσ Γ.Δ. ηνπ Ννκνύ Δύβνηαο, πξνηείλεηαη θαη αξρήλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ηνπιάρηζηνλ έλαο κε δύν ηαζκνί Μεηαθόξησζεο Απνξξηκκάησλ (ΜΑ) αλά Γ.Δ. Ο αξηζκόο 6

7 ησλ ΜΑ κπνξεί λα δηαθνξνπνηεζεί, αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπ Υ.Τ.Σ.Α. ή ηεο Δγθαηάζηαζεο Δπεμεξγαζίαο, θαη βάζεη ζρεηηθώλ κειεηώλ ηνπ /ησλ ΦνΓΑ. γ) Ννκόο Δπξπηαλίαο: Αληηκεησπίδεηαη σο Δληαία Γηαρεηξηζηηθή Δλόηεηα (7 ε Γ.Δ. Πεξηθέξεηαο). Δηδηθόηεξα, ζηελ 7ε Γ.Δ. ηεο Πεξηθέξεηαο, δειαδή γηα ην ζύλνιν ηνπ λνκνύ ζα ιεηηνπξγήζεη ζπλνιηθά έλαο (1) Υ.Τ.Σ.Α. θαη αλακέλεηαη λα ιεηηνπξγήζεη θαη έλαο (1) ηαζκόο Μεηαθόξησζεο Απνξξηκκάησλ (ΜΑ). Ο αξηζκόο ησλ ΜΑ κπνξεί λα δηαθνξνπνηεζεί, αλάινγα κε ηελ ζέζε ηνπ Υ.Τ.Σ.Α. ή ηεο Δγθαηάζηαζεο Δπεμεξγαζίαο, θαη βάζεη ζρεηηθώλ κειεηώλ ηνπ ΦνΓΑ. δ) Ννκόο Φζηώηηδαο: Γηαηξείηαη ζε ηξεηο (3) Γηαρεηξηζηηθέο Δλόηεηεο. Δηδηθόηεξα: δ1) 8 ε Γ.Δ. Πεξηθέξεηαο (ή 1 ε Γ.Δ. Ν. Φζηώηηδαο): Δμαθνινπζεί ε ιεηηνπξγία ηνπ Υ.Τ.Σ.Α. Γνκνθνύ, γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ Γήκσλ Γνκνθνύ, Θεζζαιηώηηδνο θαη Ξπληάδνο. Μεηά ηνλ θνξεζκό ηνπ ζα εμεηαζζεί ην ελδερόκελν εμππεξέηεζεο ησλ σο άλσ ΟΣΑ από Υ.Τ.Σ.Α. όκνξεο Γ.Δ. ή ε επέθηαζε ηνπ ηδίνπ Υ.Τ.Σ.Α. ή ε εμεύξεζε λένπ Υ.Τ.Σ.Α. δ2) 9 ε Γ.Δ. Πεξηθέξεηαο (ή 2 ε Γ.Δ. Ν. Φζηώηηδαο): Θα ιεηηνπξγεί έλαο (1) Υ.Τ.Σ.Α., γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ Γήκσλ Λακηέσλ, Αγ. Γεσξγίνπ Σπκθξεζηνύ, πεξρεηάδνο, Γνξγνπνηάκνπ, Δρηλαίσλ, Λεηαλνθιαδίνπ, Μαθξαθώκεο, Μώινπ, Πειαζγίαο, ηπιίδνο, θαη Τπάηεο θαη ησλ Κνηλόηεησλ Παύιηαλεο θαη Σπκθξεζηνύ. Γηα ηελ εμππεξέηεζε απηώλ ησλ ΟΣΑ αλακέλεηαη θαη αξρήλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζπλνιηθά έλαο κε δύν ηαζκνί Μεηαθόξησζεο Απνξξηκάησλ (ΜΑ). δ3) 10 ε Γ.Δ. Πεξηθέξεηαο (ή 3 ε Γ.Δ. Ν. Φζηώηηδαο): Θα θαηαζθεπαζηεί Υ.Τ.Σ.Α. γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ Γήκσλ Αγ. Κσλ/λνπ, Αηαιάληεο, Ακθίθιεηαο, Γαθλνπζίσλ, Διάηεηαο, Κακκέλσλ Βνύξισλ, Μαιεζίλαο, Οπνπληίσλ θαη Σηζνξέαο. Αλακέλεηαη θαη αξρήλ λα ιεηηνπξγήζεη θαη έλαο (1) ηαζκόο Μεηαθόξησζεο Απνξξηκκάησλ. Ο αξηζκόο ησλ ΜΑ κπνξεί λα δηαθνξνπνηεζεί, αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπ Υ.Τ.Σ.Α. ή ηεο Δγθαηάζηαζεο Δπεμεξγαζίαο, θαη βάζεη ζρεηηθώλ κειεηώλ ηνπ ΦνΓΑ. ε) Ννκόο Φσθίδαο: Αληηκεησπίδεηαη σο Δληαία Γηαρεηξηζηηθή Δλόηεηα (11 ε Γ.Δ. Πεξηθέξεηαο). Δηδηθόηεξα, ζηελ 11ε Γ.Δ. ηεο Πεξηθέξεηαο, δειαδή ζην λνκό Φσθίδαο, ζα θαηαζθεπαζηεί έλαο Υ.Τ.Σ.Α., θαη γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ΟΣΑ ηνπ λνκνύ θαη αξρήλ αλακέλεηαη λα ιεηηνπξγήζνπλ έλαο κε δύν ηαζκνί Μεηαθόξησζεο Απνξξηκκάησλ (ΜΑ). Γεληθόηεξα, είλαη δπλαηή θαη ε ίδξπζε ηπρόλ επηπιένλ απαηηνύκελνπ/σλ ηαζκνύ/ώλ Μεηαθόξησζεο Απνξξηκκάησλ, θαη γεληθόηεξα ν αξηζκόο ησλ ΜΑ κπνξεί λα δηαθνξνπνηεζεί κεηά από απόθαζε ηνπ ΦνΓΑ. 2. ΛΟΙΠΔ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ (.Α.) ΠΛΗΝ ΣΩΝ ΑΣΙΚΩΝ Γηα ηηο ππόινηπεο θαηεγνξίεο ηεξεώλ Απνβιήησλ πιελ ησλ Αζηηθώλ θαη εηδηθόηεξα γηα ηα: Μεηαρεηξηζκέλα Διαζηηθά Δπίζσηξα Ορήκαηα Σέινπο Κύθινπ Εσήο (ΟΣΚΕ) 7

8 Απόβιεηα εηδώλ Ζιεθηξηθνύ θαη Ζιεθηξνληθνύ Δμνπιηζκνύ (ΑΖΖΔ) Απόβιεηα από θαηαζθεπέο, εθζθαθέο θαη θαηεδαθίζεηο, πηνζεηνύληαη νη Δζληθνί ζηόρνη αλεγκέλνη ζηε ζπλεηζθνξά ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, νη νπνίνη όκσο κπνξεί λα ηξνπνπνηεζνύλ εάλ θξηζεί ζθόπηκν, αλάινγα θαη κε ην ζρεδηαζκό ησλ εγθεθξηκέλσλ ή εγθξηζεζνκέλσλ πζηεκάησλ Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ (ΔΓΑ), ζε Δζληθό Δπίπεδν. Δηδηθόηεξα ηζρύνπλ νη αθόινπζνη ζηόρνη κε ηα αληίζηνηρα ρξνλνδηαγξάκκαηά ηνπο: Μεηαρεηξηζκέλα Διαζηηθά επίζσηξα: Μέρξη 31/07/2006: - Αμηνπνίεζε ηνπιάρηζηνλ 65% θ.β. - Αλαθύθισζε ηνπιάρηζηνλ 10% θ.β. Ορήκαηα Σέινπο Κύθινπ Εσήο (Ο.Σ.Κ.Ε.): Μέρξη 01/01/ Αμηνπνίεζε ηνπιάρηζηνλ 85% θ.β. (γηα νρήκαηα πξν ηνπ 1890, ηνπιάρηζηνλ 75%) - Δπαλαρξεζηκνπνίεζε αλαθύθισζε ηνπιάρηζηνλ 80% θ.β. (νρήκαηα πξν ηνπ 1980, ηνπιάρηζηνλ 70%). Μέρξη 01/01/20015: - Αμηνπνίεζε ηνπιάρηζηνλ 95% θ.β. - Δπαλαρξεζηκνπνίεζε αλαθύθισζε ηνπιάρηζηνλ 85% θ.β. Απόβιεηα Ζιεθηξηθνύ θαη Ζιεθηξνληθνύ Δμνπιηζκνύ: Μέρξη 31/12/2006: α) πιινγή ηνπιάρηζηνλ 4kg AHHE/θάηνηθν έηνο β) Γηα ηηο κεγάιεο νηθηαθέο ζπζθεπέο θαη ζπζθεπέο απηόκαηεο δηαλνκήο - Βαζκόο αλάθηεζεο: 80% θ.β. αλά ζπζθεπή - Δπαλαρξεζηκνπνίεζε αλαθύθισζε: 75% θ.β. αλά ζπζθεπή γ) Γηα ηνλ εμνπιηζκό πιεξνθνξηθήο & ηειεπηθνηλσληώλ θαη θαηαλαισηηθά είδε - Βαζκόο αλάθηεζεο: 75% θ.β. αλά ζπζθεπή - Δπαλαρξεζηκνπνίεζε αλαθύθισζε: 65% θ.β. αλά ζπζθεπή δ) Γηα ηηο κηθξέο νηθηαθέο ζπζθεπέο, θσηηζηηθά είδε θ.ιπ. - Βαζκόο αλάθηεζεο: 70% θ.β. αλά ζπζθεπή - Δπαλαρξεζηκνπνίεζε αλαθύθισζε: 50% θ.β. αλά ζπζθεπή ε) Γηα ιακπηήξεο εθθέλσζεο αεξίνπ - Δπαλαρξεζηκνπνίεζε αλαθύθισζε: 80% θ.β. αλά ζπζθεπή 8

9 Απόβιεηα από Καηαζθεπέο, Δθζθαθέο, Καηεδαθίζεηο: - Μέρξη 01/01/2006: αμηνπνίεζε ηνπιάρηζηνλ 30% θ.β. ηνπ ζπλόινπ - Μέρξη 01/01/2008: αμηνπνίεζε ηνπιάρηζηνλ 50% θ.β. ηνπ ζπλόινπ - Μέρξη 01/01/2015: αμηνπνίεζε ηνπιάρηζηνλ 80% θ.β. ηνπ ζπλόινπ - Μέρξη 01/01/2006, 01/01/2008, 01/01/2015, αλαθύθισζε ηνπιάρηζηνλ 50% θ.β. ηεο αμηνπνίεζεο. Ζ πινπνίεζε ησλ ζηόρσλ ζα γίλεη κέζσ ησλ ΔΓΑ, ζύκθσλα κε ην Νόκν 2939/2001 θαη ησλ εθηειεζηηθώλ ηνπ Π.Γ. Δηδηθόηεξα όζνλ αθνξά ηα απόβιεηα από θαηαζθεπέο, εθζθαθέο θαη θαηεδαθίζεηο, γηα ηε δηάζεζε όζσλ απνβιήησλ δελ επαλαρξεζηκνπνηνύληαη, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2939/2001, ζα δεκηνπξγεζνύλ ΥΤΣΑ Αδξαλώλ Απνβιήησλ, κε επζύλε ηνπ/ησλ ΦνΓΑ, κε απνθιεηνκέλσλ άιισλ πξνηάζεσλ ηδησηώλ. Θα θαηαζθεπαζζεί ηνπιάρηζηνλ έλαο (1) Υ.Τ.Σ.Α. Αδξαλώλ Απνβιήησλ ζε θάζε λνκό. Γηα ηα απόβιεηα άιισλ θαηεγνξηώλ ζηεξεώλ κή επηθίλδπλσλ απνβιήησλ π.ρ. γεσξγηθά απόβιεηα, θηελνηξνθηθά απόβιεηα, ηιύεο από εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο πγξώλ απνβιήησλ, βηνηερληθά ή βηνκεραληθά κή επηθίλδπλα απόβιεηα θ.ι.π., ε επζύλε γηα ηε δηαρείξηζή ηνπο αλήθεη ζηνλ παξαγσγό θαη θάηνρν. Μπνξεί λα ππάξμεη ζπλδηαρείξηζε κε ΑΑ, εθόζνλ ζπκθσλήζεη ν ΦνΓΑ ζηα γεσγξαθηθά όξηα ηνπ νπνίνπ παξάγνληαη ή ηνπ νπνίνπ επηζπκνύλ ή κπνξνύλ λα δηαηεζνύλ θαη εθόζνλ ε δηαζηαζηνιόγεζε ησλ έξγσλ επεμεξγαζίαο ηεο Γ.Δ. ην επηηξέπεη. απηήλ ηελ πεξίπησζε έρνπλ επίζεο εθαξκνγή ηα αλαθεξόκελα ζηελ παξ. Β2 ηεο παξνύζεο. Δηδηθά ζε ό,ηη αθνξά ηε ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο ησλ απνζπξόκελσλ γεσξγηθώλ πξντόλησλ - αλ θαη ε πνζόηεηά ηνπο ζα κεηώλεηαη ζπλερώο, θαζώο ζύκθσλα κε ηελ Κνηλή Αγξνηηθή Πνιηηηθή (ΚΑΠ) δελ ζα κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 10% ηεο δηαηηζέκελεο ζην εκπόξην πνζόηεηαοπξνηείλεηαη ζε πξώην βαζκό, ε πξόιεςε γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ πνζνηήησλ ηνπο θαη ζε δεύηεξν βαζκό ε αεξόβηα (θνκπνζηνπνίεζε) ή αλαεξόβηα επεμεξγαζία ή ε ζπλεπεμεξγαζία ηνπο κε βηναπνδνκήζηκα αζηηθά (ζηεξεά) απόβιεηα, ΒΑΑ, πνπ πξνέξρνληαη θαηά πξνηίκεζε από δηαινγή ζηελ πεγή (ΓζΠ) ή/θαη κε νξγαληθέο ηιύεο από εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο πγξώλ απνβιήησλ θαη, ηέινο, ε ζπλεπεμεξγαζία ηνπο κε θηελνηξνθηθά απόβιεηα γηα ηελ παξαγσγή θνκπόζη πςειήο αμίαο (ζε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε νηθνλνκηθά θαη ηερληθά θξηηήξηα ζρεδηαζκνύ ηέηνησλ δξάζεσλ). 9

10 Δλδηαθέξνλ θαη αξρήλ παξνπζηάδεη ε δηεξεύλεζε κεηαμύ ησλ ππόρξεσλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο γηα ζπλεπεμεξγαζία θηελνηξνθηθώλ απνβιήησλ θαη ΑΑ ζηελ πεξηνρή ηεο Κεληξηθήο Δύβνηαο, όπσο επίζεο ζηηο πεξηνρέο Φζηώηηδαο θαη Βνησηίαο, ζε ζπλδπαζκό πηζαλώο θαη κε γεσξγηθά απόβιεηα ή/θαη νξγαληθέο ηιύεο. 3. ΦΟΡΔΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ (ΦοΓΑ) Όζνλ αθνξά ηελ πξνζσξηλή απνζήθεπζε ζπιινγή κεηαθνξά Α..Α., ε αξκνδηόηεηα κπνξεί λα παξακείλεη ζηνπο πξσηνβάζκηνπο ΟΣΑ, ρσξίο όκσο λα απνθιείεηαη νη ζπλέλσζε θαη δηεύξπλζε θνξέσλ ή ε αλάιεςε ηεο αξκνδηόηεηαο από ηνπο ΦνΓΑ πνπ ζα δηαρεηξίδνληαη ηα έξγα Δπεμεξγαζίαο θαη Γηάζεζεο. Όζνλ αθνξά ηε ιεηηνπξγία ησλ ΜΑ, πξνηείλεηαη ε αξκνδηόηεηα λα πεξάζεη ζηνπο ΦνΓΑ πνπ ζα δηαρεηξίδνληαη ηα έξγα επεμεξγαζίαο θαη Γηάζεζεο, πξνο δίθαην επηκεξηζκό ηνπ θόζηνπο Γηαρείξηζεο. Όζνλ αθνξά ηνπο ΦνΓΑ ησλ έξγσλ επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο (Υ.Τ.Σ.Α. ή ΥΤΣΤ θαη ΔΔΑ ή Ο.Δ.Γ.Α.), ηζρύνπλ ηα αθόινπζα: α) Καη αξρήλ, θαη γηα όζν δηάζηεκα ε Γ..Α. ζα πεξηνξίδεηαη ζε ζπλδπαζκό ΥΤΣΑ θαη ΜΑ, ηα γεσγξαθηθά όξηα ησλ ΦνΓΑ λα ηαπηίδνληαη θαη ειάρηζηνλ κε ηα όξηα ηεο Γ.Δ. Δίλαη όκσο δπλαηό κεηά από απνθάζεηο ησλ αξκνδίσλ θνξέσλ, λα δεκηνπξγεζνύλ λσξίηεξα δηεπξύλζεηο ή ζπλελώζεηο, θαη λα δεκηνπξγεζνύλ ΦνΓΑ, νη νπνίνη ζα θαιύπηνπλ πεξηζζόηεξεο από κία Γ.Δ. β) Μεηά ηε δεκηνπξγία ΔΔΑ, ζηαδηαθά λα γίλεηαη δηεύξπλζε ησλ ΦνΓΑ (ή ζπλέλσζε ΦνΓΑ), ώζηε ηειηθά ν ΦνΓΑ λα πεξηιακβάλεη όινπο όζνπο εμππεξεηνύληαη απ ην ζύλνιν ησλ εγθαηαζηάζεσλ (ΥΤΣΑ, ΜΑ, ΔΔΑ θ.ιπ.), ησλ εθάζηνηε Γ.Δ.. Δηζη πξνβιέπεηαη ηειηθά θαηά κέγηζην έλαο ΦνΓΑ αλά Ννκό. γ) ηαδηαθά, κε ζπλελλνήζεηο κεηαμύ ησλ ΦνΓΑ θαη κε πηζαλό ζπληνληζηηθό ξόιν ηεο Πεξηθέξεηαο, κπνξεί λα δηεξεπλεζεί ε πεξαηηέξσ δηεύξπλζε ησλ γεσγξαθηθώλ νξίσλ ησλ ΦνΓΑ, κε ζπλέλσζή ηνπο ζε αθόκα κεγαιύηεξνπο θνξείο. ην Φνξέα ζα ζπκκεηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ (ππνρξεσηηθά) όινη νη ΟΣΑ Α Βαζκνύ πνπ απνηεινύλ ηε Γ.Δ. Ωο λνκηθή κνξθή ηνπ ΦνΓΑ, είλαη δπλαηή θαη απνδεθηή νπνηαδήπνηε επηινγή ζηελ νπνία ζα θαηαιήμνπλ νη αξκόδηνη επηκέξνπο θνξείο. Όζνλ αθνξά ηα ινηπά απόβιεηα (πιελ Α..Α.), θάζε λνκηθή κνξθή θαη ζύλζεζε ΦνΓΑ είλαη απνδεθηή, από ηνπο ππόρξενπο θνξείο δηαρείξηζεο. 10

11 Να μεθηλήζνπλ άκεζα νη δηαδηθαζίεο γηα ηε ζύζηαζε ησλ ΦνΓΑ ζε όιεο ηηο Γ.Δ., όπνπ απηνί δελ έρνπλ ζπζηαζεί, θαη λα πξνρσξήζεη ε ζύζηαζε ησλ ΦνΓΑ ην ηαρύηεξν δπλαηόλ, κε ζηόρν, πξηλ από ην ηέινο ηνπ ΠΑΤΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΥΩΡΩΝ ΑΝΔΞΔΛΔΓΚΣΗ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ (Υ.Α.Γ.Α.) Όζνλ αθνξά Υ.Α.Γ.Α. πνπ ιεηηνπξγνύλ, ζα πξέπεη άκεζα ν θάζε ΟΣΑ Α Βαζκνύ λα πάξεη απόθαζε γηα ιεηηνπξγία εληόο ησλ νξίσλ ηνπ ην πνιύ ελόο (1) ΥΑΓΑ, ελώ ζε δεύηεξε θάζε πξέπεη λα επηδησρζεί κείσζε ηνπ αξηζκνύ ηνπο, κέζσ παύζεο ιεηηνπξγίαο νξηζκέλσλ εμ απηώλ θαη ιεηηνπξγίαο ρώξσλ πνπ ζα εμππεξεηνύλ πεξηζζόηεξνπο ΟΣΑ. Δπίζεο ζα πξέπεη ζηνπο ιεηηνπξγνύληεο ΥΑΓΑ, κεηαβαηηθά θαη γηα όζν δηάζηεκα ζα ιεηηνπξγνύλ, λα ιεθζνύλ κέηξα ειαρηζηνπνίεζεο ησλ πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεώλ ηνπο. Με ηελ ίδξπζε ησλ πξνβιεπόκελσλ Υ.Τ.Σ.Α., ζα παύζεη πιήξσο ε ιεηηνπξγία ηνπ ζπλόινπ ησλ αληίζηνηρσλ Υ.Α.Γ.Α., θαη ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ηα έξγα απνθαηάζηαζήο ηνπο, ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. Με βάζε ηελ έσο ηώξα θαηαγξαθή, ζηελ Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο, ππάξρνπλ ζπλνιηθά 307 ΥΑΓΑ εθ ησλ νπνίσλ νη 191 είλαη ελεξγνί θαη νη 116 είλαη αλελεξγνί. Έηζη: α) Πξέπεη λα πξνσζεζνύλ ακεζόηαηα νη ζρεηηθέο κειέηεο θαη δηαδηθαζίεο απνθαηάζηαζεο ή/θαη εμπγίαλζεο όισλ ησλ αλελεξγώλ ΥΑΓΑ θαη λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ. β) Με βάζε ην πξόγξακκα έλαο (1) ΥΑΓΑ αλά ΟΣΑ, πξέπεη άκεζα λα παύζεη ε ιεηηνπξγία 94 ελεξγώλ ΥΑΓΑ, από απηνύο πνπ θαίλνληαη ζην ζρεηηθό θεθάιαην ηεο κειέηεο. γ) Με βάζε ην πξόγξακκα παύζεο ιεηηνπξγίαο ΥΑΓΑ πεξηνρώλ πνπ εμππεξεηνύληαη από Υ.Τ.Σ.Α. λα παύζεη άκεζα ε ιεηηνπξγία 38 ελεξγώλ ΥΑΓΑ, πνπ θαηαγξάθνληαη ζην ζρεηηθό θεθάιαην ηεο κειέηεο. δ) Γηα όινπο ηνπο ππόινηπνπο ελεξγνύο ΥΑΓΑ, λα παύζεη ε ιεηηνπξγία ηνπο, ην αξγόηεξν έσο 31/12/2008. Σν ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ζα εθαξκόδεηαη ζηαδηαθά αλάινγα κε ηελ εμέιημε ησλ έξγσλ Υ.Τ.Σ.Α. θαη ΜΑ. ε) Οη κειέηεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ή/θαη εμπγίαλζε ησλ ελεξγώλ ΥΑΓΑ λα πξνσζεζνύλ άκεζα. Ο πξνγξακκαηηζκόο θαη ε επζύλε ηεο παύζεο ιεηηνπξγίαο ησλ Υ.Α.Γ.Α. θαη ηεο εμππεξέηεζεο πεξηζζόηεξσλ ΟΣΑ, όπσο θαη ηεο ιήςεο κέηξσλ ειαρηζηνπνίεζεο ησλ 11

12 επηπηώζεσλ από ηε ιεηηνπξγία ηνπο αλήθεη ζηνπο ΦνΓΑ ή ζηνπο ΟΣΑ, ζηα γεσγξαθηθά όξηα ησλ νπνίσλ νη Υ.Α.Γ.Α. ιεηηνπξγνύλ. 5. ΜΔΛΔΣΔ ΩΡΙΜΑΝΗ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΩΝ ΔΡΓΩΝ Οη Πξνκειέηεο Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ (ΠΠΔ) ή θαη νη ΜΠΔ θαη νη ινηπέο κειέηεο σξίκαλζεο, ησλ απαηηνύκελσλ έξγσλ κπνξεί λα πξνρσξήζνπλ κε επζύλε ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, ζην βαζκό πνπ νη ΦνΓΑ αλά δηαρεηξηζηηθή ελόηεηα δελ έρνπλ αθόκε ζπζηαζεί ή αδπλαηνύλ λα πξνρσξήζνπλ ή δελ πξνρσξνύλ νη ίδηνη ζηηο κειέηεο απηέο. Δπίζεο ε σξίκαλζε ησλ έξγσλ κπνξεί λα γίλεη κε επζύλε άιισλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ, όπσο νη Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο ή νη ΣΔΓΚ. Οη κειέηεο σξίκαλζεο ησλ έξγσλ δηαρείξηζεο, επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο, γηα όιεο ηηο Γηαρεηξηζηηθέο Δλόηεηεο ζα πξέπεη λα εγθξηζνύλ, επίζεο, ην ζπληνκόηεξν δπλαηό, κε ζηόρν, πξηλ από ην ηέινο ηνπ έηνπο ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ.Α. Οη ππόρξενη ΦνΓΑ ή άιινη εκπιεθόκελνη θνξείο λα πξνρσξήζνπλ ζε πξνγξάκκαηα πξνζδηνξηζκνύ ησλ πνηνηηθώλ θαη πνζνηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ.α., θάηη πνπ θξίλεηαη πνιύ ζεκαληηθό, γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζηόρσλ ηνπ ΠΔΓΑ. Δθόζνλ ηα δεδνκέλα πνπ ζα πξνθύςνπλ δηαθνξνπνηεζνύλ ζεκαληηθά από απηά ηνπ παξόληνο ΠΔΓΑ, πξέπεη λα γίλεη πξνζαξκνγή ηνπ ΠΔΓΑ ζηα λέα δεδνκέλα. 7. ΑΝΑΘΔΩΡΗΗ-ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΔΓΑ ύκθσλα κε ην άξζξν 6, παξ. 6 ηεο ΚΤΑ 50910/2727/2003, ην ΠΔΓΑ κπνξεί λα αλαζεσξείηαη αλά πεληαεηία, εθόζνλ, από ηελ αμηνιόγεζε πνπ δηελεξγείηαη θαηά ην άξζξν 13, παξ. 2 ηεο ηδίαο ΚΤΑ, πξνθύςεη δηαπηζησκέλε πξνο ηνύην αλάγθε. Καη εμαίξεζε, είλαη δπλαηή ε ηξνπνπνίεζή ηνπ θαη πξηλ ηελ πάξνδν πεληαεηίαο, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζνύλ δεηήκαηα πνπ αλαθύπηνπλ: α) από ηελ πξνώζεζε ή εθαξκνγή πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ δηαρείξηζεο απνβιήησλ κε επξσπατθό, δηαζπλνξηαθό, δηαθξαηηθό ή εζληθό ραξαθηήξα πνπ δελ πξνβιέπνληαλ θαηά ην ρξόλν θαηάξηηζεο ηνπ ΠΔΓΑ, β) εμαηξεηηθέο αλάγθεο από θπζηθέο ή ηερλνινγηθέο θαηαζηξνθέο ή θηλδύλνπο, γ) ηελ αλάγθε ελαξκόληζεο κε λέεο θαηεπζύλζεηο θαη κέηξα, πνπ πξνβιέπνληαη ζην ΔΓΑ ή ζηηο εθάζηνηε αλαζεσξήζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ή δ) ηελ αλάγθε πξνζαξκνγήο ζε παξαηεξήζεηο θαη ππνδείμεηο ηεο εηήζηαο έθζεζεο πνπ ππνβάιιεηαη από ην Γεληθό Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο, ζύκθσλα κε όζα νξίδνληαη εηδηθόηεξα ζην άξζξν 13, παξ. 1 ηεο ελ ιόγσ ΚΤΑ. 12

13 8. ΔΙΓΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ Γηα ηελ παξαθνινύζεζε ησλ έξγσλ θαη ησλ ζηόρσλ ηνπ ΠΔ..Γ.Α., ζα επηδησρζεί ε ίδξπζε Γξαθείνπ Γηαρείξηζεο ηεξεώλ Απνβιήησλ πνπ ζα ππάγεηαη ζην Γεληθό Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. Ε.Δ. 1. Υρον. Αρτείο Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 2. Φ. Α.(Π..) ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 3. ΣΠ + Υ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΔΞΑΡΥΟ 13

14 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: 1. ΤΠΔΓΓΑ/Γεν. Γνζη Σοπικής Ασηοδιοίκηζης Γιεύθσνζη Σετνικών Τπηρεζιών ηαδίοσ 27,10 183, Αθήνα 2. ΤΠΔΥΩΓΔ/Γνζη Περ. τεδιαζμού Σμήμα Γιατείριζης ηερεών Αποβλήηων Παηηζίων 147, Αθήνα 3. Περιθέρεια ηερεάς Δλλάδας α. Γραθείο Γενικού Γραμμαηέα β. ΔΤ.Γ.Δ.Π. γ. ΣΤΓΚ Νομών Περιθέρειας ηερεάς Δλλάδας έδρες ηοσς 4. Νομαρτιακή Αση/ζη Φθιώηιδας α.γραθείο Νομάρτη β. Γ/νζη ΥΩ.ΠΔ. 5. Νομαρτιακή Αση/ζη Βοιωηίας α.γραθείο Νομάρτη β. Γ/νζη ΥΟ.Π. 6. Νομαρτιακή Αση/ζη Δύβοιας α.γραθείο Νομάρτη β.γ/νζη Περιβάλλονηος 7. Νομαρτιακή Αση/ζη Φωκίδας α.γραθείο Νομάρτη β.γ/νζη Πολ/μίας & Περιβάλλονηος 8. Νομαρτιακή Αση/ζη Δσρσηανίας α.γραθείο Νομάρτη β.γ/νζη Πολ/μίας & Περιβάλλονηος 9. ΣΔΓΚ Νομών Περιθέρειας ηερεάς Δλλάδας έδρες ηοσς (με σποτρέωζη ενημέρωζης ηων ΟΣΑ ηοσ Νομού) 10. ENVIRONPLAN Αγ. Κωνζηανηίνοσ 40 Δμπορικό Κένηρο «Αίθριο» Μαρούζι 14

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENV/GR/000950 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΔΚΓΖΛΧΔΗ: ΓΗΑΥΔΡΗΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΠΗΓΔΗΞΖ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟΤ & ΚΑΗΝΟΣΟΜΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΣΟ ΠΗΣΗ

LIFE ENV/GR/000950 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΔΚΓΖΛΧΔΗ: ΓΗΑΥΔΡΗΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΠΗΓΔΗΞΖ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟΤ & ΚΑΗΝΟΣΟΜΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΣΟ ΠΗΣΗ 9 Μαΐος 2014 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΔΚΓΖΛΧΔΗ: ΓΗΑΥΔΡΗΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΠΗΓΔΗΞΖ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟΤ & ΚΑΗΝΟΣΟΜΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΣΟ ΠΗΣΗ ΜΑΡΗΑ. ΚΑΗΓΧΝΖ Τν πξόγξακκα LIFE είλαη ην ρξεκαηνδνηηθό κέζν ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ) Μαξνύζη, 17-02-2011 ΑΠ.: 593/32 ΑΠΟΦΑΣΗ Τξνπνπνίεζε δηαδηθαζηώλ ηνπ Σπζηήκαηνο Δηαρεηξηζηηθήο Επάξθεηαο ηεο ΕΕΤΤ γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ ΣΜΖΜΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ Δηζεγεηήο: Αλδξέαο Υαζηώηεο Υεκηθόο Μεραληθόο ΘΔΜΑΣΟΛΟΓΙΑ Θεζκηθό πιαίζην δηαρείξηζεο ζηεξεώλ απνβιήησλ Ννκνζεζία Τπνρξεώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΘΘ. Ενιζτσόμενοι ηομείς ζηο πλαίζιο ηης δράζης L123α "Αύξηση τηρ αξίαρ των γεωπγικών πποϊόντων"

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΘΘ. Ενιζτσόμενοι ηομείς ζηο πλαίζιο ηης δράζης L123α Αύξηση τηρ αξίαρ των γεωπγικών πποϊόντων ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΘΘ 1. ΣΟΜΕΑ : ΚΡΕΑ Ενιζτσόμενοι ηομείς ζηο πλαίζιο ηης δράζης L123α "Αύξηση τηρ αξίαρ των γεωπγικών πποϊόντων" Γξάζε 1.3.: Δθζπγρξνληζκόο επέθηαζε κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ, κνλάδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Οξηζηηθνπνηήζεθαλ νη εληάμεηο ζην πξόγξακκα «Ελίζρπζε Μηθξνκεζαίσλ Επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο ηνκείο Μεηαπνίεζεο, Σνπξηζκνύ, Εκπνξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Έπγα Σσεδίος Γπάζερ για ηεν Αειθόπο Δνέπγεια ηος Γήμος Λαγκαδά : Δπιηςσίερ & Γςζκολίερ

Έπγα Σσεδίος Γπάζερ για ηεν Αειθόπο Δνέπγεια ηος Γήμος Λαγκαδά : Δπιηςσίερ & Γςζκολίερ Έπγα Σσεδίος Γπάζερ για ηεν Αειθόπο Δνέπγεια ηος Γήμος Λαγκαδά : Δπιηςσίερ & Γςζκολίερ Αγαπητοί ηηο αξρέο ηνπ 2011, εμνπζηνδνηήζεθα, κεηά από ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λαγθαδά, γηα ηελ ππνγξαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα