ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λακία, 22 Γεθεκβξίνπ 2005 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αξ. Πξση.: 6972 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λακία, 22 Γεθεκβξίνπ 2005 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αξ. Πξση.: 6972 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λακία, 22 Γεθεκβξίνπ 2005 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αξ. Πξση.: 6972 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒ. & ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Μ. Μπόηζαξε 3 Σαρ. Κώδηθαο : Πιεξνθνξίεο : Κ. Λάππαο Σειέθσλν : Fax : KΟΙΝ.: Ω ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ ΑΠΟΦΑΗ ΘΔΜΑ: Έγκριζε Περιθερειακού τεδίοσ Γιατείριζες ηερεών Αποβλήηφν (ΠΔ..Γ.Α.) Περιθέρειας ηερεάς Δλλάδας. Ο Γενικός Γραμμαηέας Περιθέρειας ηερεάς Δλλάδας Έτονηας σπόυε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1650/86 (ΦΔΚ 160/Α/ ) «Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο», όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3010/02 (ΦΔΚ 91/Α/ ). 2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2939/01 (ΦΔΚ 179/Α/ ) «πζθεπαζίεο θαη ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ζπζθεπαζηώλ θαη άιισλ πξντόλησλ...» θαη ησλ εθηειεζηηθώλ απηνύ Π.Γ.: - Π.Γ. 109/2004 (ΦΔΚ 75/Α/ ) - Π.Γ. 82/2004 (ΦΔΚ 64/Α/ ) - Π.Γ. 115/2004 (ΦΔΚ 80/Α/ ) - Π.Γ. 116/2004 (ΦΔΚ 81/Α/ ) - Π.Γ. 117/2004 (ΦΔΚ 82/Α/ ) 3. Σελ ΚΤΑ 50910/2727/03 (ΦΔΚ 1909/Β/ ) «Μέηξα θαη Όξνη γηα ηε Γηαρείξηζε ηεξεώλ Απνβιήησλ. Δζληθόο θαη Πεξηθεξεηαθόο ρεδηαζκόο Γηαρείξηζεο». 4. Σελ ΚΤΑ 29407/3508/02 (ΦΔΚ 1572/Β/ ) «Μέηξα θαη όξνη γηα ηελ πγεηνλνκηθή ηαθή ησλ απνβιήησλ». 5. Σελ ΚΤΑ /97 (ΦΔΚ 1016/Β/ ) «Καηάξηηζε πιαηζίνπ πξνδηαγξαθώλ θαη γεληθώλ πξνγξακκάησλ δηαρείξηζεο ζηεξεώλ απνβιήησλ». 6. Σελ αξηζ / Δγθύθιην ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. γηα ηελ πεξηβαιινληηθή αδεηνδόηεζε ησλ εξγαζηώλ ζπιινγήο, κεηαθνξάο, απνζήθεπζεο απνβιήησλ θαη απνθαηάζηαζεο ρώξσλ αλεμέιεγθηεο δηάζεζεο απνξξηκκάησλ. 7. Σελ αξηζ /1278/ Δγθύθιην ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ., Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο ηεξεώλ Απνβιήησλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο δηαρείξηζεο κε επηθίλδπλσλ ζηεξεώλ απνβιήησλ (νξζή επαλάιεςε ζηηο ). 1

2 8. Σν αξηζ. 5111/ έγγξαθό καο, κε ην νπνίν ε ζπληαρζείζα από ηελ εηαηξεία ENVIROPLAN A.E. κειέηε ηνπ ΠΔ..Γ.Α. ζηάιζεθε γηα γλσκνδόηεζε ζηνπο πξνβιεπόκελνπο από ηελ (3) ζρεη. ΚΤΑ θνξείο. 9. Σελ αξ. 100/2005 απόθαζε ηνπ Ννκαξρηαθνύ πκβνπιίνπ Δπξπηαλίαο (Πξαθηηθό 13/2005), κε ηελ νπνία γλσκνδόηεζε ζεηηθά επί ηεο κειέηεο. 10. Σελ αξ. 64/2005 απόθαζε ηεο 5εο Ννκαξρηαθήο Δπηηξνπήο Ν.Α. Δύβνηαο, κε ηελ νπνία γλσκνδόηεζε ζεηηθά επί ηεο κειέηεο. 11. Σηο γλσκνδνηήζεηο ησλ πην θάησ Σ.Δ.Γ.Κ.: αξηζ. 7-71/2005 απόθαζε ηεο Σ.Δ.Γ.Κ. Δπξπηαλίαο, κε ηελ νπνία γλσκνδόηεζε ζεηηθά επί ηεο κειέηεο. αξηζ. 55/2005 απόθαζε Σ.Δ.Γ.Κ. Ν. Φζηώηηδνο, κε ηηο απόςεηο ηεο επί ηεο κειέηεο. αξηζ. 323/ απόθαζε Σ.Δ.Γ.Κ. Ν. Φσθίδαο, κε ηελ νπνία γλσκνδόηεζε ζεηηθά επί ηεο κειέηεο. 12. Σελ ππ αξηζ /3872/ γλσκνδόηεζε ηνπ ηκήκαηνο Γηαρείξηζεο ηεξεώλ Απνβιήησλ ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. 13. Σελ ππ αξηζ / γλσκνδόηεζε ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α. 14. Σελ από γλσκνδόηεζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο (Πξαθηηθό 3 εο πλεδξίαζεο έηνπο 2005). 15. Σν γεγνλόο όηη ηα Ννκαξρηαθά πκβνύιηα Φζηώηηδαο, Δύβνηαο, Βνησηίαο θαη Φσθίδαο, θαζώο θαη νη ΣΔΓΚ Ννκώλ Δύβνηαο θαη Βνησηίαο δελ καο γλσζηνπνίεζαλ ηηο απόςεηο ηνπο ζε πξνζεζκία 45 εκεξώλ [(άξζξν (6) ηεο (3) ζρεηηθήο ΚΤΑ]. Αποθαζίδοσμε Σελ έγθξηζε ηνπ Περιθερειακού τεδίοσ Γιατείριζες ηερεών Αποβλήηφν (ΠΔ..Γ.Α.), ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ ΚΤΑ 50910/2727/03 (ΦΔΚ 1909/Β/ ) θαη κε βάζε ηε ζρεηηθή κειέηε πνπ εθπνλήζεθε. ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ (ΠΔ..Γ.Α.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 1. ΑΣΙΚΑ ΣΔΡΔΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ (Α..Α.) Α. ύκθσλα κε ην εδάθην 9 ηνπ Παξαξηήκαηνο III ηεο KYA 50910/2727/2003, νη Γηαρεηξηζηηθέο Δλόηεηεο (Γ.Δ.) κπνξεί λα δηαθνξνπνηνύληαη αλάινγα κε ηελ πξνέιεπζε θαη ηελ θαηεγνξία ησλ απνβιήησλ. Β. Ωο πνζνηηθνί ζηόρνη γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ βηναπνδνκήζηκνπ θιάζκαηνο θαη γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ θιάζκαηνο απνβιήησλ ζπζθεπαζηώλ ησλ Α..Α., πηνζεηνύληαη νη αλαθεξόκελνη 2

3 ζην Κεθάιαην 6 ηεο κειέηεο, όπσο απηνί πξνθύπηνπλ από ηε ζπλεηζθνξά ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ζηνπο αληίζηνηρνπο εζληθνύο ζηόρνπο. Δηδηθόηεξα γηα ηα Βηνπνδνκήζηκα Αζηηθά Απόβιεηα (Β.Α.Α.) πνπ νδεγνύληαη πξνο ηειηθή δηάζεζε ζε Υώξνπο Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Απνβιήησλ (Υ.Τ.Σ.Α.) πξνβιέπεηαη ζηαδηαθή κείσζή ηνπο, κε βάζε ην αθόινπζν ρξνλνδηάγξακκα: έηνο 2010: κείσζε ζην 75% ησλ ΒΑΑ πνπ παξάγνληαλ ην 1995 έηνο 2013: κείσζε ζην 50% ησλ ΒΑΑ πνπ παξάγνληαλ ην 1995 έηνο 2020: κείσζε ζην 35% ησλ ΒΑΑ πνπ παξάγνληαλ ην 1995 Έηζη, ζύκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο θαη ηνπο ππνινγηζκνύο ηεο κειέηεο, νη ζηόρνη ηνπ ΠΔΓΑ ηεξεάο Διιάδαο γηα ηελ κείσζε ησλ Β.Α.Α. πνπ νδεγνύληαη πξνο ηειηθή δηάζεζε ζε Υ.Τ.Σ.Α., έρνπλ σο εμήο: Σν έηνο 2010, ηα Β.Α.Α. πνπ ζα νδεγνύληαη ζε ΥΤΣΑ δελ ζα μεπεξλνύλ ηνπο ηόλνπο. Σν έηνο 2013, ηα Β.Α.Α. πνπ ζα νδεγνύληαη ζε ΥΤΣΑ δελ ζα μεπεξλνύλ ηνπο ηόλνπο. Σν έηνο 2020, ηα Β.Α.Α. πνπ ζα νδεγνύληαη ζε ΥΤΣΑ δελ ζα μεπεξλνύλ ηνπο ηόλνπο. Δπίζεο όζνλ αθνξά ηα απόβιεηα ζπζθεπαζίαο, πξνβιέπεηαη ζηαδηαθή αύμεζε ηνπ πνζνζηνύ αλαθύθισζεο / αμηνπνίεζήο ηνπο, ζύκθσλα κε ην αθόινπζν ρξνλνδηάγξακκα: Μέρξη 31/12/2005: Αμηνπνίεζε ηνπιάρηζηνλ 50% θ.β. ηνπ ζπλόινπ, ήηνη πεξίπνπ ηόλσλ Αλαθύθισζε ηνπιάρηζηνλ 25% θ.β. ηνπ ζπλόινπ, ήηνη πεξίπνπ ηόλσλ Αλαθύθισζε ηνπιάρηζηνλ 15% θ.β. θάζε πιηθνύ ζπζθεπαζίαο Μέρξη 31/12/2011: Αμηνπνίεζε ηνπιάρηζηνλ 60% θ.β. ηνπ ζπλόινπ, ήηνη πεξίπνπ ηόλσλ Αλαθύθισζε ηνπιάρηζηνλ 55% θ.β. ηνπ ζπλόινπ, ήηνη πεξίπνπ ηόλσλ Αλαθύθισζε: - ηνπιάρηζηνλ 60% θ.β. γπαιί - ηνπιάρηζηνλ 60% θ.β. ραξηί θαη ραξηόλη - ηνπιάρηζηνλ 50% θ.β. κέηαιια - ηνπιάρηζηνλ 22,5% θ.β. πιαζηηθά - ηνπιάρηζηνλ 15% θ.β. μύιν Οη αλσηέξσ πνζόηεηεο θαη ν ρξνληθόο πξνγξακκαηηζκόο ησλ ζηόρσλ, πξνέθπςαλ από ηηο εθηηκήζεηο θαη ππνινγηζκνύο ηεο κειέηεο ΠΔΓΑ. ε πεξίπησζε πνπ θαηόπηλ πξνγξακκάησλ 3

4 πξνζδηνξηζκνύ ησλ πνηνηηθώλ θαη πνζνηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ.α., δηαθνξνπνηεζνύλ νη αλσηέξσ πνζόηεηεο, πηνζεηνύληαη ηα λέα δεδνκέλα θαη πξνζαξκόδεηαη αλάινγα ν ΠΔΓΑ. Οη ζηόρνη πνπ αθνξνύλ ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο κπνξεί λα δηαθνξνπνηεζνύλ εάλ απηό θξηζεί ζθόπηκν, αλάινγα θαη κε ην ζρεδηαζκό ησλ εγθεθξηκέλσλ πζηεκάησλ Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ Τιηθώλ πζθεπαζίαο ζε Δζληθό Δπίπεδν. ην ζρεδηαζκό γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ απνβιήησλ ιακβάλνληαη ππόςε νη πνζόηεηεο πνπ πξόθεηηαη λα αλαθπθιώλνληαη κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ Γηαινγήο ζηελ Πεγή (ΓζΠ) πνπ πξνβιέπεη ην ύζηεκα πιινγηθήο Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο πζθεπαζηώλ ΔΓ-Αλαθύθισζε γηα ηελ Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο. Δπίζεο γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ πνζνηήησλ ΒΑΑ, ζα πξέπεη λα ζπλππνινγίδνληαη θαη νη πνζόηεηεο εθηξνπήο απνβιήησλ ραξηηνύ, δεδνκέλνπ όηη ην ραξηί είλαη ηόζν βηναπνδνκήζηκν απόβιεην όζν θαη απόβιεην πξνο αμηνπνίεζε. Β.1. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηεο Πεξηθέξεηαο, όζνλ αθνξά ηελ Δπεμεξγαζία θαη Αμηνπνίεζε ησλ Α..Α., κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ηελ εθηξνπή βηναπνδνκήζηκνπ θιάζκαηνο από ηελ ηειηθή δηάζεζε ζε ΥΤΣΑ, όπσο επίζεο θαη ηα έξγα αμηνπνίεζεο πιηθώλ ζπζθεπαζίαο, πξνβιέπνληαη ηα αθόινπζα: α) Θα πξνσζεζεί ε εθαξκνγή ησλ «πξάζηλσλ ζεκείσλ» (Green Points), ηα νπνία είλαη θέληξα ζηα νπνία νη πνιίηεο ή άιινη «παξαγσγνί» απνβιήησλ ζα κπνξνύλ λα πεγαίλνπλ δηάθνξεο θαηεγνξίεο επηιεγκέλσλ πιηθώλ. Σα «πξάζηλα ζεκεία» ζθνπό έρνπλ ηελ ππνβνήζεζε ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηώλ ζηα πξνγξάκκαηα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ. Ζ εθαξκνγή ησλ «πξάζηλσλ ζεκείσλ» ζα γίλεη ζπκπιεξσκαηηθά ησλ πθηζηάκελσλ ζπζηεκάησλ ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ησλ απνβιήησλ ησλ νπνίσλ ηελ επζύλε έρνπλ νη ΟΣΑ. ηα «πξάζηλα ζεκεία» ζα απαγνξεύεηαη ε ζπιινγή ησλ θαηαινίπσλ δηαηξνθήο θαη πξνζσπηθήο πγηεηλήο ησλ εμππεξεηνύκελσλ θαηνίθσλ/ρξεζηώλ. β) ε εθαξκνγή ηνπ Ν. 2939/01 θαη ησλ εθηειεζηηθώλ ηνπ Πξ. Γηαηαγκάησλ γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ζπζθεπαζηώλ θαη άιισλ πξντόλησλ, ζα πξέπεη νη ΟΣΑ Α θαη Β βαζκνύ, λα ζπλεξγαζηνύλ κε ηα εγθεθξηκέλα ζπζηήκαηα. Αλαιπηηθόηεξα, όζνλ αθνξά ηα απόβιεηα ζπζθεπαζηώλ θαη ηα Απόβιεηα Ζιεθηξηθνύ θαη Ζιεθηξνληθνύ Δμνπιηζκνύ (Α.Ζ.Ζ.Δ.), νη Γήκνη ζα πξέπεη λα νξγαλώζνπλ, ζε ζπλεξγαζία πάληα κε ηα εγθεθξηκέλα ζπζηήκαηα, δεκνηηθά ζεκεία ζπιινγήο θαη λα θξνληίδνπλ γηα ηελ αζθαιή θαη ζύλλνκε δηαρείξηζή ηνπο ζε μερσξηζηά ξεύκαηα απνβιήησλ. 4

5 Γηα ηα ρξεζηκνπνηεκέλα νξπθηέιαηα, ηηο ζπζθεπαζίεο νξπθηειαίσλ, ηα ρξεζηκνπνηεκέλα ειαζηηθά θαη ηα Ορήκαηα Σέινπο Κύθινπ Εσήο (Ο.Σ.Κ.Ε.) ζα πξέπεη λα δηεπθνιπλζνύλ ηα ζπζηήκαηα λα εθαξκόζνπλ ηα εγθεθξηκέλα από ην ΤΠΔΥΩΓΔ επηρεηξεζηαθά ζρέδηα. Σέινο, γηα ηα απόβιεηα εθζθαθώλ θαη θαηεδαθίζεσλ, ζα πξέπεη λα ιεθζεί κέξηκλα, ώζηε ε δηαρείξηζή ηνπο λα γίλεηαη ζύκθσλα κε ην ππό έθδνζε Πξ. Γηάηαγκα. γ) Θα εθαξκνζζεί ε δηαινγή ζηελ πεγή νξγαληθνύ (βηναπνδνκήζηκνπ) θιάζκαηνο ησλ απνβιήησλ θαη ζα θαηαζθεπαζζνύλ κνλάδεο επεμεξγαζίαο ηνπ πξνδηαιεγκέλνπ νξγαληθνύ πιηθνύ, κε ζθνπό ηελ παξαγσγή θνκπόζη θαιήο πνηόηεηαο, κε πηζαλή ηαπηόρξνλε ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε. Ζ θιηκάθσζε εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο, ζα απνθαζηζζεί από ηνπο Φνξείο Γηαρείξηζεο ηεξεώλ Απνβιήησλ (ΦνΓΑ). δ) Πξνηείλνληαη πέληε θεληξηθέο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο θαη αμηνπνίεζεο ύκκεηθησλ Α..Α. (όζσλ έρνπλ κείλεη κεηά ηα πξνγξάκκαηα εθηξνπήο επηιεγκέλσλ θιαζκάησλ), κία γηα θάζε λνκό. Όπσο πξνθύπηεη από ηα πνζνηηθά δεδνκέλα παξαγσγήο Α..Α., όιεο νη ηερλνινγίεο επεμεξγαζίαο αμηνπνίεζεο Α..Α., είλαη απνδεθηέο θαη κπνξνύλ λα εθαξκνζζνύλ από πιεπξάο ηερληθννηθνλνκηθήο βησζηκόηεηαο γηα ηνπο Ννκνύο Φζηώηηδαο, Δπβνίαο θαη Βνησηίαο, ελώ γηα ηνπο Ννκνύο Δπξπηαλίαο θαη Φσθίδαο θαίλεηαη λα κελ ελδείθλπηαη ε κέζνδνο ηεο απνηέθξσζεο - «θαύζεο» ιόγσ κηθξνύ πιεζπζκνύ. Ζ ηειηθή επηινγή ησλ ηερλνινγηώλ ζα γίλεη από ηνπο ΦνΓΑ, κεηά από ζρεηηθέο κειέηεο. Β.2. Καηά ηα ινηπά, όια ηα έξγα πνπ ζα κπνξνύλ λα ζπκβάινπλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηνπ ΠΔ..Γ.Α. ή θαη ζηελ βειηηζηνπνίεζε απηώλ, θαη ηα νπνία θξηζνύλ βηώζηκα από ηνπο Φνξείο Γηαρείξηζεο ηεξεώλ Απνβιήησλ (ΦνΓΑ), είλαη απνδεθηά, ζην πιαίζην ηνπ ΠΔΓΑ, εθόζνλ ελαξκνλίδνληαη κε ηνπο ζηόρνπο ηνπ. Ζ δηαπίζησζε ηεο ελαξκόληζεο ζα γίλεηαη κε Απόθαζε ηνπ Γελ. Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ύζηεξα από γλώκε ηεο Γ/λζεο ΠΔΥΩ. Σα πξνγξακκαηηδόκελα ή πινπνηνύκελα κέζσ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο έξγα, ζα πεξηιακβάλνληαη νπσζδήπνηε ζηελ επόκελε αλαζεώξεζε ηνπ ΠΔΓΑ. Δίλαη δπλαηόλ αλάινγα κε ηηο απνθάζεηο ηνπ/ησλ ΦνΓΑ, λα δεκηνπξγεζνύλ πεξηζζόηεξεο ηεο κίαο κνλάδεο αλά Γ.Δ. ή θαη κία κνλάδα πνπ ζα εμππεξεηεί πεξηζζόηεξεο Γ.Δ. (π.ρ. Κεληξηθή κνλάδα ζύκκεηθησλ ΑΑ, ρσξηζηή κνλάδα πξνδηαιεγκέλσλ βηνπνδνκήζηκσλ απνβιήησλ, ΚΓΑΤ θ.ιπ.). Μεηαμύ άιισλ, κεηά από πξσηνβνπιία ησλ ΦνΓΑ ή άιισλ εκπιεθόκελσλ θνξέσλ, κπνξεί λα εμεηαζζεί ε θαηαζθεπή εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο πνπ ζα θαιύπηνπλ επξύηεξεο πεξηνρέο, π.ρ. εληαία εγθαηάζηαζε Δύβνηαο θαη Βνησηίαο θ.ιπ. Γ. Ωο έξγα ηειηθήο δηάζεζεο κε αμηνπνηνύκελσλ Α..Α. θαη ησλ ππνιεηκκάησλ ηεο επεμεξγαζίαο ηνπο, ζε ζρέζε θαη κε ηηο Γηαρεηξηζηηθέο Δλόηεηεο (Γ.Δ.), πξνβιέπνληαη ηα αθόινπζα: 5

6 α) Ννκόο Βνησηίαο: Γηαηξείηαη ζε δύν (2) Γηαρεηξηζηηθέο Δλόηεηεο. Δηδηθόηεξα: α1) 1 ε Γ.Δ. Πεξηθέξεηαο (ή 1 ε Γ.Δ. Ν. Βνησηίαο): Καηαζθεπάδεηαη ν Υ.Τ.Σ.Α. Ληβαδεηάο ζηελ εγθεθξηκέλε κε ρξεκαηνδόηεζε ζέζε γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ Γήκσλ Λεβαδέσλ, Αξάρνβαο, Γαύιεηαο, Γηζηόκνπ, Κνξώλεηαο, Οξρνκελνύ θαη Υαηξώλεηαο θαη ησλ Κνηλνηήησλ Αληίθπξαο θαη Κπξηαθίνπ. Μεηά ην θνξεζκό ηνπ Υ.Τ.Σ.Α. ηεο 1 εο Γ.Δ. Ν. Βνησηίαο, ζα εμεηαζζεί ην ελδερόκελν εμππεξέηεζεο ησλ σο άλσ ΟΣΑ από Υ.Τ.Σ.Α. όκνξεο Γ.Δ. ή λέα επέθηαζε ηνπ ηδίνπ Υ.Τ.Σ.Α., εθόζνλ είλαη εθηθηή, ή ε εμεύξεζε ρώξνπ γηα θαηαζθεπή λένπ Υ.Τ.Σ.Α.. α2) 2 ε Γ.Δ. Πεξηθέξεηαο (ή 2 ε Γ.Δ. Ν. Βνησηίαο): Καηαζθεπάδεηαη ν Υ.Τ.Σ.Α. Θήβαο, ζηελ εγθεθξηκέλε κε ρξεκαηνδόηεζε ζέζε, γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ Γήκσλ Αιηάξηνπ, Αθξαηθλίαο, Βαγίσλ, Γεξβελνρσξίσλ, Θίζβεο, Θεζπηέσλ, Θήβαο, Οηλνθύησλ, Πιαηαηώλ, ρεκαηαξίνπ, θαη Σαλάγξαο. Μεηά ηνλ θνξεζκό ηνπ Υ.Τ.Σ.Α. 2 εο Γ.Δ. Ν. Βνησηίαο ζα εμεηαζζεί ην ελδερόκελν εμππεξέηεζεο ησλ σο άλσ ΟΣΑ από Υ.Τ.Σ.Α. όκνξεο Γ.Δ. ή λέα επέθηαζε ηνπ ηδίνπ Υ.Τ.Σ.Α., εθόζνλ είλαη εθηθηή, ή ε εμεύξεζε ρώξνπ γηα θαηαζθεπή λένπ Υ.Τ.Σ.Α.. Γηα ηηο Γ.Δ. ηνπ Ν. Βνησηίαο δελ θαίλεηαη θαη αξρήλ λα απαηηείηαη ε θαηαζθεπή ΜΑ, ρσξίο όκσο θαη λα απνθιείεηαη. β) Ννκόο Δύβνηαο: Γηαηξείηαη ζε ηέζζεξηο (4) Γηαρεηξηζηηθέο Δλόηεηεο. Δηδηθόηεξα: β1) 3 ε Γ.Δ. Πεξηθέξεηαο (ή 1 ε Γ.Δ. Ν. Δύβνηαο): Καηαζθεπάδεηαη ν Υ.Τ.Σ.Α. Βόξεηαο Γ.Δ. Ν. Δύβνηαο (Υ.Τ.Σ.Α. Ηζηηαίαο), ζηελ εγθεθξηκέλε κε ρξεκαηνδόηεζε ζέζε, γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ Γήκσλ Αηδεςνύ, Αξηεκηζίνπ, Διπκλίσλ, Ηζηηαίαο, Κπξέσο, Νειέσο, Ωξεώλ, θαη ηεο Κνηλόηεηαο Ληράδνο. β2) 4 ε Γ.Δ. Πεξηθέξεηαο (ή 2 ε Γ.Δ. Ν. Δύβνηαο): Δμαθνινπζεί ε ιεηηνπξγία ηνπ Υ.Τ.Σ.Α. Υαιθίδαο, γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ Γήκσλ Υαιθηδέσλ, Ακαξπλζίσλ, Αλζεδώλνο, Απιίδνο, Γηξθύσλ, Δξέηξηαο, Λειαληίσλ, Νέαο Αξηάθεο θαη Μεζζαπίσλ. Λόγσ ηνπ όηη ε δηάξθεηα δσήο ηνπ αλακέλεηαη λα είλαη 8-10 έηε, πξέπεη λα αξρίζνπλ άκεζα νη δηαδηθαζίεο είηε γηα ηελ επέθηαζή ηνπ, είηε γηα εμεύξεζε λέαο ζέζεο γηα Υ.Τ.Σ.Α. ηεο ζπγθεθξηκέλεο Γ.Δ. β3) 5 ε Γ.Δ. Πεξηθέξεηαο (ή 3 ε Γ.Δ. Ν. Δύβνηαο) : Καηαζθεπή Υ.Τ.Σ.Α. γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ Γήκσλ Απιώλνο, Γηζηύσλ, Καξύζηνπ, Κνλίζηξσλ, Κύκεο, Μαξκαξίνπ, ηπξαίσλ, Σακηλαίσλ θαη ηεο Κνηλόηεηαο Καθεξέσο. β4) 6 ε Γ.Δ. Πεξηθέξεηαο (ή 4 ε Γ.Δ. Ν. Δύβνηαο): Καηαζθεπή Υ.Τ.Σ.Α. Νήζνπ θύξνπ, ν νπνίνο δύλαηαη λα θαηαζθεπαζζεί κε πξνδηαγξαθέο «κηθξώλ» Υ.Τ.Σ.Α., δειαδή Υ.Τ.Σ.Α. κηθξώλ λεζηώλ θαη απνκνλσκέλσλ νηθηζκώλ. Πηζαλώο ζα επηιεγνύλ θαη κέηξα ήπηαο επεμεξγαζίαο, όπσο Γηαινγή ζηελ πεγή Βηναπνδνκήζηκσλ Αζηηθώλ Απνβιήησλ, πξνο κείσζε ησλ πνζνηήησλ πνπ ζα νδεγνύληαη ζε Υ.Τ.Σ.Α.. Γηα ηηο σο άλσ Γ.Δ. ηνπ Ννκνύ Δύβνηαο, πξνηείλεηαη θαη αξρήλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ηνπιάρηζηνλ έλαο κε δύν ηαζκνί Μεηαθόξησζεο Απνξξηκκάησλ (ΜΑ) αλά Γ.Δ. Ο αξηζκόο 6

7 ησλ ΜΑ κπνξεί λα δηαθνξνπνηεζεί, αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπ Υ.Τ.Σ.Α. ή ηεο Δγθαηάζηαζεο Δπεμεξγαζίαο, θαη βάζεη ζρεηηθώλ κειεηώλ ηνπ /ησλ ΦνΓΑ. γ) Ννκόο Δπξπηαλίαο: Αληηκεησπίδεηαη σο Δληαία Γηαρεηξηζηηθή Δλόηεηα (7 ε Γ.Δ. Πεξηθέξεηαο). Δηδηθόηεξα, ζηελ 7ε Γ.Δ. ηεο Πεξηθέξεηαο, δειαδή γηα ην ζύλνιν ηνπ λνκνύ ζα ιεηηνπξγήζεη ζπλνιηθά έλαο (1) Υ.Τ.Σ.Α. θαη αλακέλεηαη λα ιεηηνπξγήζεη θαη έλαο (1) ηαζκόο Μεηαθόξησζεο Απνξξηκκάησλ (ΜΑ). Ο αξηζκόο ησλ ΜΑ κπνξεί λα δηαθνξνπνηεζεί, αλάινγα κε ηελ ζέζε ηνπ Υ.Τ.Σ.Α. ή ηεο Δγθαηάζηαζεο Δπεμεξγαζίαο, θαη βάζεη ζρεηηθώλ κειεηώλ ηνπ ΦνΓΑ. δ) Ννκόο Φζηώηηδαο: Γηαηξείηαη ζε ηξεηο (3) Γηαρεηξηζηηθέο Δλόηεηεο. Δηδηθόηεξα: δ1) 8 ε Γ.Δ. Πεξηθέξεηαο (ή 1 ε Γ.Δ. Ν. Φζηώηηδαο): Δμαθνινπζεί ε ιεηηνπξγία ηνπ Υ.Τ.Σ.Α. Γνκνθνύ, γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ Γήκσλ Γνκνθνύ, Θεζζαιηώηηδνο θαη Ξπληάδνο. Μεηά ηνλ θνξεζκό ηνπ ζα εμεηαζζεί ην ελδερόκελν εμππεξέηεζεο ησλ σο άλσ ΟΣΑ από Υ.Τ.Σ.Α. όκνξεο Γ.Δ. ή ε επέθηαζε ηνπ ηδίνπ Υ.Τ.Σ.Α. ή ε εμεύξεζε λένπ Υ.Τ.Σ.Α. δ2) 9 ε Γ.Δ. Πεξηθέξεηαο (ή 2 ε Γ.Δ. Ν. Φζηώηηδαο): Θα ιεηηνπξγεί έλαο (1) Υ.Τ.Σ.Α., γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ Γήκσλ Λακηέσλ, Αγ. Γεσξγίνπ Σπκθξεζηνύ, πεξρεηάδνο, Γνξγνπνηάκνπ, Δρηλαίσλ, Λεηαλνθιαδίνπ, Μαθξαθώκεο, Μώινπ, Πειαζγίαο, ηπιίδνο, θαη Τπάηεο θαη ησλ Κνηλόηεησλ Παύιηαλεο θαη Σπκθξεζηνύ. Γηα ηελ εμππεξέηεζε απηώλ ησλ ΟΣΑ αλακέλεηαη θαη αξρήλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζπλνιηθά έλαο κε δύν ηαζκνί Μεηαθόξησζεο Απνξξηκάησλ (ΜΑ). δ3) 10 ε Γ.Δ. Πεξηθέξεηαο (ή 3 ε Γ.Δ. Ν. Φζηώηηδαο): Θα θαηαζθεπαζηεί Υ.Τ.Σ.Α. γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ Γήκσλ Αγ. Κσλ/λνπ, Αηαιάληεο, Ακθίθιεηαο, Γαθλνπζίσλ, Διάηεηαο, Κακκέλσλ Βνύξισλ, Μαιεζίλαο, Οπνπληίσλ θαη Σηζνξέαο. Αλακέλεηαη θαη αξρήλ λα ιεηηνπξγήζεη θαη έλαο (1) ηαζκόο Μεηαθόξησζεο Απνξξηκκάησλ. Ο αξηζκόο ησλ ΜΑ κπνξεί λα δηαθνξνπνηεζεί, αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπ Υ.Τ.Σ.Α. ή ηεο Δγθαηάζηαζεο Δπεμεξγαζίαο, θαη βάζεη ζρεηηθώλ κειεηώλ ηνπ ΦνΓΑ. ε) Ννκόο Φσθίδαο: Αληηκεησπίδεηαη σο Δληαία Γηαρεηξηζηηθή Δλόηεηα (11 ε Γ.Δ. Πεξηθέξεηαο). Δηδηθόηεξα, ζηελ 11ε Γ.Δ. ηεο Πεξηθέξεηαο, δειαδή ζην λνκό Φσθίδαο, ζα θαηαζθεπαζηεί έλαο Υ.Τ.Σ.Α., θαη γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ΟΣΑ ηνπ λνκνύ θαη αξρήλ αλακέλεηαη λα ιεηηνπξγήζνπλ έλαο κε δύν ηαζκνί Μεηαθόξησζεο Απνξξηκκάησλ (ΜΑ). Γεληθόηεξα, είλαη δπλαηή θαη ε ίδξπζε ηπρόλ επηπιένλ απαηηνύκελνπ/σλ ηαζκνύ/ώλ Μεηαθόξησζεο Απνξξηκκάησλ, θαη γεληθόηεξα ν αξηζκόο ησλ ΜΑ κπνξεί λα δηαθνξνπνηεζεί κεηά από απόθαζε ηνπ ΦνΓΑ. 2. ΛΟΙΠΔ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ (.Α.) ΠΛΗΝ ΣΩΝ ΑΣΙΚΩΝ Γηα ηηο ππόινηπεο θαηεγνξίεο ηεξεώλ Απνβιήησλ πιελ ησλ Αζηηθώλ θαη εηδηθόηεξα γηα ηα: Μεηαρεηξηζκέλα Διαζηηθά Δπίζσηξα Ορήκαηα Σέινπο Κύθινπ Εσήο (ΟΣΚΕ) 7

8 Απόβιεηα εηδώλ Ζιεθηξηθνύ θαη Ζιεθηξνληθνύ Δμνπιηζκνύ (ΑΖΖΔ) Απόβιεηα από θαηαζθεπέο, εθζθαθέο θαη θαηεδαθίζεηο, πηνζεηνύληαη νη Δζληθνί ζηόρνη αλεγκέλνη ζηε ζπλεηζθνξά ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, νη νπνίνη όκσο κπνξεί λα ηξνπνπνηεζνύλ εάλ θξηζεί ζθόπηκν, αλάινγα θαη κε ην ζρεδηαζκό ησλ εγθεθξηκέλσλ ή εγθξηζεζνκέλσλ πζηεκάησλ Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ (ΔΓΑ), ζε Δζληθό Δπίπεδν. Δηδηθόηεξα ηζρύνπλ νη αθόινπζνη ζηόρνη κε ηα αληίζηνηρα ρξνλνδηαγξάκκαηά ηνπο: Μεηαρεηξηζκέλα Διαζηηθά επίζσηξα: Μέρξη 31/07/2006: - Αμηνπνίεζε ηνπιάρηζηνλ 65% θ.β. - Αλαθύθισζε ηνπιάρηζηνλ 10% θ.β. Ορήκαηα Σέινπο Κύθινπ Εσήο (Ο.Σ.Κ.Ε.): Μέρξη 01/01/ Αμηνπνίεζε ηνπιάρηζηνλ 85% θ.β. (γηα νρήκαηα πξν ηνπ 1890, ηνπιάρηζηνλ 75%) - Δπαλαρξεζηκνπνίεζε αλαθύθισζε ηνπιάρηζηνλ 80% θ.β. (νρήκαηα πξν ηνπ 1980, ηνπιάρηζηνλ 70%). Μέρξη 01/01/20015: - Αμηνπνίεζε ηνπιάρηζηνλ 95% θ.β. - Δπαλαρξεζηκνπνίεζε αλαθύθισζε ηνπιάρηζηνλ 85% θ.β. Απόβιεηα Ζιεθηξηθνύ θαη Ζιεθηξνληθνύ Δμνπιηζκνύ: Μέρξη 31/12/2006: α) πιινγή ηνπιάρηζηνλ 4kg AHHE/θάηνηθν έηνο β) Γηα ηηο κεγάιεο νηθηαθέο ζπζθεπέο θαη ζπζθεπέο απηόκαηεο δηαλνκήο - Βαζκόο αλάθηεζεο: 80% θ.β. αλά ζπζθεπή - Δπαλαρξεζηκνπνίεζε αλαθύθισζε: 75% θ.β. αλά ζπζθεπή γ) Γηα ηνλ εμνπιηζκό πιεξνθνξηθήο & ηειεπηθνηλσληώλ θαη θαηαλαισηηθά είδε - Βαζκόο αλάθηεζεο: 75% θ.β. αλά ζπζθεπή - Δπαλαρξεζηκνπνίεζε αλαθύθισζε: 65% θ.β. αλά ζπζθεπή δ) Γηα ηηο κηθξέο νηθηαθέο ζπζθεπέο, θσηηζηηθά είδε θ.ιπ. - Βαζκόο αλάθηεζεο: 70% θ.β. αλά ζπζθεπή - Δπαλαρξεζηκνπνίεζε αλαθύθισζε: 50% θ.β. αλά ζπζθεπή ε) Γηα ιακπηήξεο εθθέλσζεο αεξίνπ - Δπαλαρξεζηκνπνίεζε αλαθύθισζε: 80% θ.β. αλά ζπζθεπή 8

9 Απόβιεηα από Καηαζθεπέο, Δθζθαθέο, Καηεδαθίζεηο: - Μέρξη 01/01/2006: αμηνπνίεζε ηνπιάρηζηνλ 30% θ.β. ηνπ ζπλόινπ - Μέρξη 01/01/2008: αμηνπνίεζε ηνπιάρηζηνλ 50% θ.β. ηνπ ζπλόινπ - Μέρξη 01/01/2015: αμηνπνίεζε ηνπιάρηζηνλ 80% θ.β. ηνπ ζπλόινπ - Μέρξη 01/01/2006, 01/01/2008, 01/01/2015, αλαθύθισζε ηνπιάρηζηνλ 50% θ.β. ηεο αμηνπνίεζεο. Ζ πινπνίεζε ησλ ζηόρσλ ζα γίλεη κέζσ ησλ ΔΓΑ, ζύκθσλα κε ην Νόκν 2939/2001 θαη ησλ εθηειεζηηθώλ ηνπ Π.Γ. Δηδηθόηεξα όζνλ αθνξά ηα απόβιεηα από θαηαζθεπέο, εθζθαθέο θαη θαηεδαθίζεηο, γηα ηε δηάζεζε όζσλ απνβιήησλ δελ επαλαρξεζηκνπνηνύληαη, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2939/2001, ζα δεκηνπξγεζνύλ ΥΤΣΑ Αδξαλώλ Απνβιήησλ, κε επζύλε ηνπ/ησλ ΦνΓΑ, κε απνθιεηνκέλσλ άιισλ πξνηάζεσλ ηδησηώλ. Θα θαηαζθεπαζζεί ηνπιάρηζηνλ έλαο (1) Υ.Τ.Σ.Α. Αδξαλώλ Απνβιήησλ ζε θάζε λνκό. Γηα ηα απόβιεηα άιισλ θαηεγνξηώλ ζηεξεώλ κή επηθίλδπλσλ απνβιήησλ π.ρ. γεσξγηθά απόβιεηα, θηελνηξνθηθά απόβιεηα, ηιύεο από εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο πγξώλ απνβιήησλ, βηνηερληθά ή βηνκεραληθά κή επηθίλδπλα απόβιεηα θ.ι.π., ε επζύλε γηα ηε δηαρείξηζή ηνπο αλήθεη ζηνλ παξαγσγό θαη θάηνρν. Μπνξεί λα ππάξμεη ζπλδηαρείξηζε κε ΑΑ, εθόζνλ ζπκθσλήζεη ν ΦνΓΑ ζηα γεσγξαθηθά όξηα ηνπ νπνίνπ παξάγνληαη ή ηνπ νπνίνπ επηζπκνύλ ή κπνξνύλ λα δηαηεζνύλ θαη εθόζνλ ε δηαζηαζηνιόγεζε ησλ έξγσλ επεμεξγαζίαο ηεο Γ.Δ. ην επηηξέπεη. απηήλ ηελ πεξίπησζε έρνπλ επίζεο εθαξκνγή ηα αλαθεξόκελα ζηελ παξ. Β2 ηεο παξνύζεο. Δηδηθά ζε ό,ηη αθνξά ηε ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο ησλ απνζπξόκελσλ γεσξγηθώλ πξντόλησλ - αλ θαη ε πνζόηεηά ηνπο ζα κεηώλεηαη ζπλερώο, θαζώο ζύκθσλα κε ηελ Κνηλή Αγξνηηθή Πνιηηηθή (ΚΑΠ) δελ ζα κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 10% ηεο δηαηηζέκελεο ζην εκπόξην πνζόηεηαοπξνηείλεηαη ζε πξώην βαζκό, ε πξόιεςε γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ πνζνηήησλ ηνπο θαη ζε δεύηεξν βαζκό ε αεξόβηα (θνκπνζηνπνίεζε) ή αλαεξόβηα επεμεξγαζία ή ε ζπλεπεμεξγαζία ηνπο κε βηναπνδνκήζηκα αζηηθά (ζηεξεά) απόβιεηα, ΒΑΑ, πνπ πξνέξρνληαη θαηά πξνηίκεζε από δηαινγή ζηελ πεγή (ΓζΠ) ή/θαη κε νξγαληθέο ηιύεο από εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο πγξώλ απνβιήησλ θαη, ηέινο, ε ζπλεπεμεξγαζία ηνπο κε θηελνηξνθηθά απόβιεηα γηα ηελ παξαγσγή θνκπόζη πςειήο αμίαο (ζε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε νηθνλνκηθά θαη ηερληθά θξηηήξηα ζρεδηαζκνύ ηέηνησλ δξάζεσλ). 9

10 Δλδηαθέξνλ θαη αξρήλ παξνπζηάδεη ε δηεξεύλεζε κεηαμύ ησλ ππόρξεσλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο γηα ζπλεπεμεξγαζία θηελνηξνθηθώλ απνβιήησλ θαη ΑΑ ζηελ πεξηνρή ηεο Κεληξηθήο Δύβνηαο, όπσο επίζεο ζηηο πεξηνρέο Φζηώηηδαο θαη Βνησηίαο, ζε ζπλδπαζκό πηζαλώο θαη κε γεσξγηθά απόβιεηα ή/θαη νξγαληθέο ηιύεο. 3. ΦΟΡΔΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ (ΦοΓΑ) Όζνλ αθνξά ηελ πξνζσξηλή απνζήθεπζε ζπιινγή κεηαθνξά Α..Α., ε αξκνδηόηεηα κπνξεί λα παξακείλεη ζηνπο πξσηνβάζκηνπο ΟΣΑ, ρσξίο όκσο λα απνθιείεηαη νη ζπλέλσζε θαη δηεύξπλζε θνξέσλ ή ε αλάιεςε ηεο αξκνδηόηεηαο από ηνπο ΦνΓΑ πνπ ζα δηαρεηξίδνληαη ηα έξγα Δπεμεξγαζίαο θαη Γηάζεζεο. Όζνλ αθνξά ηε ιεηηνπξγία ησλ ΜΑ, πξνηείλεηαη ε αξκνδηόηεηα λα πεξάζεη ζηνπο ΦνΓΑ πνπ ζα δηαρεηξίδνληαη ηα έξγα επεμεξγαζίαο θαη Γηάζεζεο, πξνο δίθαην επηκεξηζκό ηνπ θόζηνπο Γηαρείξηζεο. Όζνλ αθνξά ηνπο ΦνΓΑ ησλ έξγσλ επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο (Υ.Τ.Σ.Α. ή ΥΤΣΤ θαη ΔΔΑ ή Ο.Δ.Γ.Α.), ηζρύνπλ ηα αθόινπζα: α) Καη αξρήλ, θαη γηα όζν δηάζηεκα ε Γ..Α. ζα πεξηνξίδεηαη ζε ζπλδπαζκό ΥΤΣΑ θαη ΜΑ, ηα γεσγξαθηθά όξηα ησλ ΦνΓΑ λα ηαπηίδνληαη θαη ειάρηζηνλ κε ηα όξηα ηεο Γ.Δ. Δίλαη όκσο δπλαηό κεηά από απνθάζεηο ησλ αξκνδίσλ θνξέσλ, λα δεκηνπξγεζνύλ λσξίηεξα δηεπξύλζεηο ή ζπλελώζεηο, θαη λα δεκηνπξγεζνύλ ΦνΓΑ, νη νπνίνη ζα θαιύπηνπλ πεξηζζόηεξεο από κία Γ.Δ. β) Μεηά ηε δεκηνπξγία ΔΔΑ, ζηαδηαθά λα γίλεηαη δηεύξπλζε ησλ ΦνΓΑ (ή ζπλέλσζε ΦνΓΑ), ώζηε ηειηθά ν ΦνΓΑ λα πεξηιακβάλεη όινπο όζνπο εμππεξεηνύληαη απ ην ζύλνιν ησλ εγθαηαζηάζεσλ (ΥΤΣΑ, ΜΑ, ΔΔΑ θ.ιπ.), ησλ εθάζηνηε Γ.Δ.. Δηζη πξνβιέπεηαη ηειηθά θαηά κέγηζην έλαο ΦνΓΑ αλά Ννκό. γ) ηαδηαθά, κε ζπλελλνήζεηο κεηαμύ ησλ ΦνΓΑ θαη κε πηζαλό ζπληνληζηηθό ξόιν ηεο Πεξηθέξεηαο, κπνξεί λα δηεξεπλεζεί ε πεξαηηέξσ δηεύξπλζε ησλ γεσγξαθηθώλ νξίσλ ησλ ΦνΓΑ, κε ζπλέλσζή ηνπο ζε αθόκα κεγαιύηεξνπο θνξείο. ην Φνξέα ζα ζπκκεηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ (ππνρξεσηηθά) όινη νη ΟΣΑ Α Βαζκνύ πνπ απνηεινύλ ηε Γ.Δ. Ωο λνκηθή κνξθή ηνπ ΦνΓΑ, είλαη δπλαηή θαη απνδεθηή νπνηαδήπνηε επηινγή ζηελ νπνία ζα θαηαιήμνπλ νη αξκόδηνη επηκέξνπο θνξείο. Όζνλ αθνξά ηα ινηπά απόβιεηα (πιελ Α..Α.), θάζε λνκηθή κνξθή θαη ζύλζεζε ΦνΓΑ είλαη απνδεθηή, από ηνπο ππόρξενπο θνξείο δηαρείξηζεο. 10

11 Να μεθηλήζνπλ άκεζα νη δηαδηθαζίεο γηα ηε ζύζηαζε ησλ ΦνΓΑ ζε όιεο ηηο Γ.Δ., όπνπ απηνί δελ έρνπλ ζπζηαζεί, θαη λα πξνρσξήζεη ε ζύζηαζε ησλ ΦνΓΑ ην ηαρύηεξν δπλαηόλ, κε ζηόρν, πξηλ από ην ηέινο ηνπ ΠΑΤΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΥΩΡΩΝ ΑΝΔΞΔΛΔΓΚΣΗ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ (Υ.Α.Γ.Α.) Όζνλ αθνξά Υ.Α.Γ.Α. πνπ ιεηηνπξγνύλ, ζα πξέπεη άκεζα ν θάζε ΟΣΑ Α Βαζκνύ λα πάξεη απόθαζε γηα ιεηηνπξγία εληόο ησλ νξίσλ ηνπ ην πνιύ ελόο (1) ΥΑΓΑ, ελώ ζε δεύηεξε θάζε πξέπεη λα επηδησρζεί κείσζε ηνπ αξηζκνύ ηνπο, κέζσ παύζεο ιεηηνπξγίαο νξηζκέλσλ εμ απηώλ θαη ιεηηνπξγίαο ρώξσλ πνπ ζα εμππεξεηνύλ πεξηζζόηεξνπο ΟΣΑ. Δπίζεο ζα πξέπεη ζηνπο ιεηηνπξγνύληεο ΥΑΓΑ, κεηαβαηηθά θαη γηα όζν δηάζηεκα ζα ιεηηνπξγνύλ, λα ιεθζνύλ κέηξα ειαρηζηνπνίεζεο ησλ πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεώλ ηνπο. Με ηελ ίδξπζε ησλ πξνβιεπόκελσλ Υ.Τ.Σ.Α., ζα παύζεη πιήξσο ε ιεηηνπξγία ηνπ ζπλόινπ ησλ αληίζηνηρσλ Υ.Α.Γ.Α., θαη ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ηα έξγα απνθαηάζηαζήο ηνπο, ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. Με βάζε ηελ έσο ηώξα θαηαγξαθή, ζηελ Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο, ππάξρνπλ ζπλνιηθά 307 ΥΑΓΑ εθ ησλ νπνίσλ νη 191 είλαη ελεξγνί θαη νη 116 είλαη αλελεξγνί. Έηζη: α) Πξέπεη λα πξνσζεζνύλ ακεζόηαηα νη ζρεηηθέο κειέηεο θαη δηαδηθαζίεο απνθαηάζηαζεο ή/θαη εμπγίαλζεο όισλ ησλ αλελεξγώλ ΥΑΓΑ θαη λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ. β) Με βάζε ην πξόγξακκα έλαο (1) ΥΑΓΑ αλά ΟΣΑ, πξέπεη άκεζα λα παύζεη ε ιεηηνπξγία 94 ελεξγώλ ΥΑΓΑ, από απηνύο πνπ θαίλνληαη ζην ζρεηηθό θεθάιαην ηεο κειέηεο. γ) Με βάζε ην πξόγξακκα παύζεο ιεηηνπξγίαο ΥΑΓΑ πεξηνρώλ πνπ εμππεξεηνύληαη από Υ.Τ.Σ.Α. λα παύζεη άκεζα ε ιεηηνπξγία 38 ελεξγώλ ΥΑΓΑ, πνπ θαηαγξάθνληαη ζην ζρεηηθό θεθάιαην ηεο κειέηεο. δ) Γηα όινπο ηνπο ππόινηπνπο ελεξγνύο ΥΑΓΑ, λα παύζεη ε ιεηηνπξγία ηνπο, ην αξγόηεξν έσο 31/12/2008. Σν ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ζα εθαξκόδεηαη ζηαδηαθά αλάινγα κε ηελ εμέιημε ησλ έξγσλ Υ.Τ.Σ.Α. θαη ΜΑ. ε) Οη κειέηεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ή/θαη εμπγίαλζε ησλ ελεξγώλ ΥΑΓΑ λα πξνσζεζνύλ άκεζα. Ο πξνγξακκαηηζκόο θαη ε επζύλε ηεο παύζεο ιεηηνπξγίαο ησλ Υ.Α.Γ.Α. θαη ηεο εμππεξέηεζεο πεξηζζόηεξσλ ΟΣΑ, όπσο θαη ηεο ιήςεο κέηξσλ ειαρηζηνπνίεζεο ησλ 11

12 επηπηώζεσλ από ηε ιεηηνπξγία ηνπο αλήθεη ζηνπο ΦνΓΑ ή ζηνπο ΟΣΑ, ζηα γεσγξαθηθά όξηα ησλ νπνίσλ νη Υ.Α.Γ.Α. ιεηηνπξγνύλ. 5. ΜΔΛΔΣΔ ΩΡΙΜΑΝΗ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΩΝ ΔΡΓΩΝ Οη Πξνκειέηεο Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ (ΠΠΔ) ή θαη νη ΜΠΔ θαη νη ινηπέο κειέηεο σξίκαλζεο, ησλ απαηηνύκελσλ έξγσλ κπνξεί λα πξνρσξήζνπλ κε επζύλε ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, ζην βαζκό πνπ νη ΦνΓΑ αλά δηαρεηξηζηηθή ελόηεηα δελ έρνπλ αθόκε ζπζηαζεί ή αδπλαηνύλ λα πξνρσξήζνπλ ή δελ πξνρσξνύλ νη ίδηνη ζηηο κειέηεο απηέο. Δπίζεο ε σξίκαλζε ησλ έξγσλ κπνξεί λα γίλεη κε επζύλε άιισλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ, όπσο νη Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο ή νη ΣΔΓΚ. Οη κειέηεο σξίκαλζεο ησλ έξγσλ δηαρείξηζεο, επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο, γηα όιεο ηηο Γηαρεηξηζηηθέο Δλόηεηεο ζα πξέπεη λα εγθξηζνύλ, επίζεο, ην ζπληνκόηεξν δπλαηό, κε ζηόρν, πξηλ από ην ηέινο ηνπ έηνπο ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ.Α. Οη ππόρξενη ΦνΓΑ ή άιινη εκπιεθόκελνη θνξείο λα πξνρσξήζνπλ ζε πξνγξάκκαηα πξνζδηνξηζκνύ ησλ πνηνηηθώλ θαη πνζνηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ.α., θάηη πνπ θξίλεηαη πνιύ ζεκαληηθό, γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζηόρσλ ηνπ ΠΔΓΑ. Δθόζνλ ηα δεδνκέλα πνπ ζα πξνθύςνπλ δηαθνξνπνηεζνύλ ζεκαληηθά από απηά ηνπ παξόληνο ΠΔΓΑ, πξέπεη λα γίλεη πξνζαξκνγή ηνπ ΠΔΓΑ ζηα λέα δεδνκέλα. 7. ΑΝΑΘΔΩΡΗΗ-ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΔΓΑ ύκθσλα κε ην άξζξν 6, παξ. 6 ηεο ΚΤΑ 50910/2727/2003, ην ΠΔΓΑ κπνξεί λα αλαζεσξείηαη αλά πεληαεηία, εθόζνλ, από ηελ αμηνιόγεζε πνπ δηελεξγείηαη θαηά ην άξζξν 13, παξ. 2 ηεο ηδίαο ΚΤΑ, πξνθύςεη δηαπηζησκέλε πξνο ηνύην αλάγθε. Καη εμαίξεζε, είλαη δπλαηή ε ηξνπνπνίεζή ηνπ θαη πξηλ ηελ πάξνδν πεληαεηίαο, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζνύλ δεηήκαηα πνπ αλαθύπηνπλ: α) από ηελ πξνώζεζε ή εθαξκνγή πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ δηαρείξηζεο απνβιήησλ κε επξσπατθό, δηαζπλνξηαθό, δηαθξαηηθό ή εζληθό ραξαθηήξα πνπ δελ πξνβιέπνληαλ θαηά ην ρξόλν θαηάξηηζεο ηνπ ΠΔΓΑ, β) εμαηξεηηθέο αλάγθεο από θπζηθέο ή ηερλνινγηθέο θαηαζηξνθέο ή θηλδύλνπο, γ) ηελ αλάγθε ελαξκόληζεο κε λέεο θαηεπζύλζεηο θαη κέηξα, πνπ πξνβιέπνληαη ζην ΔΓΑ ή ζηηο εθάζηνηε αλαζεσξήζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ή δ) ηελ αλάγθε πξνζαξκνγήο ζε παξαηεξήζεηο θαη ππνδείμεηο ηεο εηήζηαο έθζεζεο πνπ ππνβάιιεηαη από ην Γεληθό Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο, ζύκθσλα κε όζα νξίδνληαη εηδηθόηεξα ζην άξζξν 13, παξ. 1 ηεο ελ ιόγσ ΚΤΑ. 12

13 8. ΔΙΓΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ Γηα ηελ παξαθνινύζεζε ησλ έξγσλ θαη ησλ ζηόρσλ ηνπ ΠΔ..Γ.Α., ζα επηδησρζεί ε ίδξπζε Γξαθείνπ Γηαρείξηζεο ηεξεώλ Απνβιήησλ πνπ ζα ππάγεηαη ζην Γεληθό Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. Ε.Δ. 1. Υρον. Αρτείο Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 2. Φ. Α.(Π..) ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 3. ΣΠ + Υ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΔΞΑΡΥΟ 13

14 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: 1. ΤΠΔΓΓΑ/Γεν. Γνζη Σοπικής Ασηοδιοίκηζης Γιεύθσνζη Σετνικών Τπηρεζιών ηαδίοσ 27,10 183, Αθήνα 2. ΤΠΔΥΩΓΔ/Γνζη Περ. τεδιαζμού Σμήμα Γιατείριζης ηερεών Αποβλήηων Παηηζίων 147, Αθήνα 3. Περιθέρεια ηερεάς Δλλάδας α. Γραθείο Γενικού Γραμμαηέα β. ΔΤ.Γ.Δ.Π. γ. ΣΤΓΚ Νομών Περιθέρειας ηερεάς Δλλάδας έδρες ηοσς 4. Νομαρτιακή Αση/ζη Φθιώηιδας α.γραθείο Νομάρτη β. Γ/νζη ΥΩ.ΠΔ. 5. Νομαρτιακή Αση/ζη Βοιωηίας α.γραθείο Νομάρτη β. Γ/νζη ΥΟ.Π. 6. Νομαρτιακή Αση/ζη Δύβοιας α.γραθείο Νομάρτη β.γ/νζη Περιβάλλονηος 7. Νομαρτιακή Αση/ζη Φωκίδας α.γραθείο Νομάρτη β.γ/νζη Πολ/μίας & Περιβάλλονηος 8. Νομαρτιακή Αση/ζη Δσρσηανίας α.γραθείο Νομάρτη β.γ/νζη Πολ/μίας & Περιβάλλονηος 9. ΣΔΓΚ Νομών Περιθέρειας ηερεάς Δλλάδας έδρες ηοσς (με σποτρέωζη ενημέρωζης ηων ΟΣΑ ηοσ Νομού) 10. ENVIRONPLAN Αγ. Κωνζηανηίνοσ 40 Δμπορικό Κένηρο «Αίθριο» Μαρούζι 14

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΩΝ

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΩΝ ΓΗΥΔΗΡΗΖ ΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΘΖΝΗΩΝ ΠΟΛΟΓΗΜΟ 212 Γήκνο ζελαίσλ Γ/λζε Καζαξηόηεηαο - λαθύθισζεο & πληήξεζεο Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ Ηεξά Οδόο 151, 122 41 ηγάιεσ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝ ΓΗΥΔΗΡΗΖ ΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΘΖΝΗΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΦΑΤ)

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΦΑΤ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΥΩΡΟΤ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΑΦΗ ΤΠΟΛΔΙΜΜΑΣΩΝ (Υ.Τ.Σ.Τ.) ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ :

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Μ. ΛΑΕΟΓΛΟΤ, Ν. ΚΑΡΑΝΗΚΟΛΑ, Γ. ΒΑΓΗΩΝΑ Σκήκα Μεραληθώλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο, Πνιπηερληθή ρνιή, Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

ηαδίνπ 27 101 83. ύξθνπ - Αζπξνύδα 210-3744703 210-3744701 prosvasiamea.dty@ypes.gr

ηαδίνπ 27 101 83. ύξθνπ - Αζπξνύδα 210-3744703 210-3744701 prosvasiamea.dty@ypes.gr ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ ΓΔΛ. Γ/ΛΖ ΣΟΠΗΘΖ ΑΤΣ/Ζ ΓΗΔΤΘΤΛΖ ΣΔΥΛ. ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΣΚΖΚΑ ΑκεΑ Σαρ. Γ/λζε Σαρ. Θώδηθαο Πιεξνθνξίεο Σειέθσλν Fax. e-mail ηαδίνπ 27 101 83. ύξθνπ - Αζπξνύδα 210-3744703

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ.

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΣ.: 503037 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Μειεηώλ & Δπελδύζεσλ ΣΜΗΜΑ : Αλάπηπμεο Νέσλ Μνξθώλ Σνπξηζκνύ ΣΑΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: Β4ΒΒΗ-ΔΒΛ ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 28 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση.:ΓΔΦΚ Α 5014610 ΔΞ 2012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ

ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΑΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΔΝΗΥΤΖ ΣΟΤ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ ΟΓΟ ΚΛΔΗΟΒΖ ΑΡ. 18 ΠΔΗΡΑΗΑ Γξ. ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ Κ. ΚΑΚΑΛΗΑΓΚΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

(WASTE-C-CONTROL) LIFE09 ENV/GR/000294

(WASTE-C-CONTROL) LIFE09 ENV/GR/000294 Επιλογέρ διασείπιζηρ αποβλήηων για ηον έλεγσο ηων εκπομπών ηων αεπίων ηος θαινομένος ηος θεπμοκηπίος Περικλής Καθάζης (Προϊζηάμενος Δ/νζης Προμηθειών-Υπηρεζιών-Προγραμμάηων, ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.) (WASTE-C-CONTROL)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ Λάξηζα: 17-12 - 2008 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 Πιεξνθνξίεο : Αζ. Μπξάρνο, Ζι. Κσηζήο Σειέθσλν : 2410-613720, 616189 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2. Ζ αλαθχθισζε πξνυπφζεζε απνηειεζκαηηθφηεξεο εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2. Ζ αλαθχθισζε πξνυπφζεζε απνηειεζκαηηθφηεξεο εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 Ζ αλαθχθισζε πξνυπφζεζε απνηειεζκαηηθφηεξεο εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ Ζ εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ ζε έλα ΟΤΑ ζεκαίλεη φηη ηα δεκνηηθά ηέιε ζπλδένληαη κε ηελ πνζφηεηα απνξξηκκάησλ, πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙ ΑΓΩΓΗ. 4 1.1. ΓΔΝΙΚΑ. 4 1.2. ΣΑΣΙ ΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ. 6 1.3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙ ΙΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ. 10 1.4

1. ΔΙ ΑΓΩΓΗ. 4 1.1. ΓΔΝΙΚΑ. 4 1.2. ΣΑΣΙ ΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ. 6 1.3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙ ΙΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ. 10 1.4 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΔΙΑΓΩΓΗ... 4 1.1. ΓΔΝΙΚΑ... 4 1.2. ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 6 1.3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ... 10 1.4. ΔΘΝΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ15 2.ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ»

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΥΟΛΗ: ΥΗΜΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΜΔ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡ: 2108707894, 2108707838,2108707828, 210870756,2108707778,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. Γεληθή Γηεύζπλζε Ιεηηνπξγίαο & Αλάπηπμεο Γηεύζπλζε Δμνπιηζκνύ Πρνιείσλ Σκήκα Πξνδηαγξαθώλ, Σππνπνίεζεο & Έξεπλαο Αγνξάο Δμνπιηζηηθώλ Μέζσλ ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ είθνζη επηά (27) κειώλ βξέζεθαλ δέθα επηά (17), ήηνη:

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ είθνζη επηά (27) κειώλ βξέζεθαλ δέθα επηά (17), ήηνη: A Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ. 9/2015 πλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Δήκοσ Θήρας. ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΔΧ : 110/2015 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΓΗΜΑΡΥΟ ΘΗΡΑ : ΑΝΑΣΤΑΣΘΟΣ-ΝΘΚΟΛΑΟΣ ΖΩΡΖΟΣ. ΠΡΟΔΓΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Καξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΔΡΓΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΔΡΓΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΑΓΙΟ Ι: Φάζη 1: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΔΡΓΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ Ανάθεζη εκπόνηζηρ ηος Πεπιθεπειακού σεδίος Γιασείπιζηρ ηεπεών Αποβλήηυν (ΠΔΓΑ) ζε Μελεηηηέρ / Γπαθεία

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΚΔΝΑΚ - ΣΟΣΔΔ - Π.Γ. - Τπ.Απ. Δλεξγεηαθέο Δπηζεσξήζεηο & Δπηζεσξεηέο

ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΚΔΝΑΚ - ΣΟΣΔΔ - Π.Γ. - Τπ.Απ. Δλεξγεηαθέο Δπηζεσξήζεηο & Δπηζεσξεηέο Δλεκεξσηηθή Ζκεξίδα κε ζέκα: «ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΔΝΑΚ» ΠΓΜΖ-ΜΖΒΔ-ΠΓΜΖ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Καβάια 25.1.2011 ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΚΔΝΑΚ - ΣΟΣΔΔ - Π.Γ. - Τπ.Απ. Δλεξγεηαθέο Δπηζεσξήζεηο & Δπηζεσξεηέο ΣΑΤΡΗΓΟΤ ΜΑΡΗΑ Μεραλνιόγνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΑΓΑΜ:15PROC002864560 ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΓΑ: 7Υ4691ΩΓ-ΝΛ3 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & Αξ.Πξωη. Γ99/ΠΤ62/2332 ΥΗΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η ΠΡΟΟΥΖ! Ζ δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο κεηώλεη αηζζεηά ηε ρξεζηκόηεηα πνπ αληιείηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2012-2013

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2012-2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : Π. Γθφιθε ΣΖΛΔΦΩΝΟ: 210-8707894

Διαβάστε περισσότερα

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3).

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Σελίδα 1 Α. ΠΟΙΟΙ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΣΟ ΕΝΣΤΠΟ Ε3 Β. ΠΩ ΚΑΙ ΠΟΣΕ ΤΠΟΒΑΛΛΕΣΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Απόςεηο θαη πξνηάζεηο ηνπ Παξαξηήκαηόο καο ζρεηηθά κε ηε: «Γηεξεύλεζε θαη Τπνβνιή Πξνηάζεσλ γηα ηελ Αμηνπνίεζε ηεο Πεξηνρήο ΔΚΗ ΚΑΠΟΤ ηνπ Γήκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009

ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 Θέκα : «Απεπζείαο παξαρώξεζε, κε αληάιιαγκα, ηνπ δηθαηώκαηνο απιήο ρξήζεο αηγηαινύ, παξαιίαο, όρζεο θαη παξόρζηαο δώλεο κεγάισλ ιηκλώλ θαη πιεύζηκσλ πνηακώλ, ζηνπο Οξγαληζκνύο

Διαβάστε περισσότερα