«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα ΧΙI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα ΧΙI"

Transcript

1 «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα ΧΙI Βέλτιστες ιαθέσιµες Τεχνικές ENVECO A.E.

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ιαχείριση εξορυκτικών αποβλήτων (παράγραφος 5.1 και 5.3 της ΚΥΑ 15393/2332/2002) Μεταλλουργική κατεργασία (παράγραφος 2.1 της ΚΥΑ 15393/2332/2002) Παραγωγή θειικού οξέος (παράγραφος 4.2 (β) της ΚΥΑ 15393/2332/2002) ENVECO A.E. 1 / 18

3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Κατά το σχεδιασµό του έργου ελήφθησαν υπόψη τα όσα αναφέρονται στο Παράρτηµα II της ΚΥΑ 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022Β/ ) σχετικά µε την υιοθέτηση των βέλτιστων διαθέσιµων τεχνικών στις ακόλουθες παραγωγικές και µη διαδικασίες ή εγκαταστάσεις: 1. ιαχείριση εξορυκτικών αποβλήτων 2. Μεταλλουργική κατεργασία 3. Παραγωγή θειικού οξέος Στη συνέχεια της παρούσας ενότητας δίνεται µια πινακοποίηση των βέλτιστων διαθέσιµων τεχνικών που υιοθετήθηκαν στις προαναφερόµενες παραγωγικές και µη διαδικασίες ή εγκαταστάσεις. Επισηµαίνεται ότι παρά το ότι η εκµετάλλευση των µεταλλείων καθώς ο εµπλουτισµός των µεταλλευµάτων δεν περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα ΙΙ της ως άνω ΚΥΑ, οι µέθοδοι εκµετάλλευσης καθώς και οι µέθοδοι εµπλουτισµού που έχουν υιοθετηθεί στο παρόν έργο περιλαµβάνονται στο Κεφάλαιο 2 του Reference Document on Best Available Techniques for Management of Tailings and Waste-Rock in Mining Activities, January 2009 των ευρέως διαδεδοµένων µεθόδων και τεχνολογιών. 1. ιαχείριση εξορυκτικών αποβλήτων (παράγραφος 5.1 και 5.3 της ΚΥΑ 15393/2332/2002) Σύµφωνα, µε το Κεφάλαιο 5.2 του Reference Document on Best Available Techniques for Management of Tailings and Waste-Rock in Mining Activities, January 2009, Βέλτιστες ιαθέσιµες Τεχνικές είναι: 1. Να εφαρµόζονται οι γενικές αρχές που περιγράφονται στο Κεφάλαιο 4.1: Ελαχιστοποίηση του παραγόµενου όγκου των τελµάτων και των στείρων εξόρυξης όπως π.χ. µε την επιλογή κατάλληλης µεθόδου εκµετάλλευσης (επιφανειακή/υπόγεια µέθοδος, αξιολόγηση των εναλλακτικών διαθέσιµων υπόγειων µεθόδων εκµετάλλευσης) Μεγιστοποίηση της αξιοποίησης των τελµάτων και στείρων, όπως: - Χρήση ως αδρανές οδοποιίας (3Α) - Χρήση στην αποκατάσταση άλλων µεταλλείων - Χρήση στη λιθογόµωση Πρόσθετη κατεργασία για την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού κινδύνου, όπως: - ιαχωρισµός του πυρίτη - Προσθήκη αλκαλικότητας 2. Να εφαρµόζεται µία προσέγγιση του τύπου «ιαχείριση κύκλου ζωής» που περιγράφεται στο Κεφάλαιο 4.2 και περιλαµβάνει: Στη φάση σχεδιασµού - Περιβαλλοντική µελέτη βάσης - Χαρακτηρισµός των τελµάτων και των στείρων εξόρυξης - Μελέτες και σχέδια που θα αφορούν: Εκτίµηση επικινδυνότητας Σχέδιο έκτακτης ανάγκης Σχέδιο απόθεσης ENVECO A.E. 2 / 18

4 Σχέδιο διαχείρισης νερού και ισοζύγιο Σχέδιο κλεισίµατος - Σχεδιασµός υποστηρικτικών εγκαταστάσεων - Πρόγραµµα ελέγχου - παρακολούθησης Στη φάση κατασκευής Στη φάση λειτουργίας - Εγχειρίδιο ασφαλούς λειτουργίας - Επιθεωρήσεις Στη φάση κλεισίµατος και µετά το κλείσιµο, να υπάρχει πρόβλεψη για - Τα θέµατα που πρέπει να αντιµετωπιστούν σε µακροχρόνια βάση - Ειδικές προβλέψεις για Σωρούς Λίµνες, όπως o Λίµνες καλυµµένες µε νερό o Αφυγρασµένες λίµνες o Εγκαταστάσεις για τη διαχείριση των νερών 3. Μείωση της κατανάλωσης των αντιδραστηρίων (Κεφ ) 4. Προστασία διάβρωσης από το νερό (Κεφ ) 5. Πρόληψη εκποµπής σκόνης (Κεφ ) 6. Παρακολούθηση του ισοζυγίου του νερού (Κεφ ) 7. Μέτρα για την διαχείριση της υδατικής φάσης (Κεφ ) 8. Παρακολούθηση υπόγειων νερών γύρω από τους χώρους απόθεσης (Κεφ ) 9. ιαχείριση όξινης απορροής Ο χαρακτηρισµός των τελµάτων και των στείρων εξόρυξης περιλαµβάνει κατ αρχήν τον προσδιορισµό του δυναµικού γένεσης όξινης απορροής. Εάν το υλικό χαρακτηρίζεται από δυναµικό γένεσης όξινης απορροής, είναι Β Τ να ληφθούν µέτρα για την πρόληψη της γένεσης. Εάν δεν µπορεί να προληφθεί το φαινόµενο, είναι Β Τ να αντιµετωπίζεται µε την εφαρµογή µεθόδων κατεργασίας. Συνήθως εφαρµόζεται συνδυασµός των δύο τεχνικών, δηλ. πρόληψη και αντιµετώπιση. Όλες οι προσεγγίσεις πρόβλεψης, πρόληψης και αντιµετώπισης, µπορούν να εφαρµόζονται τόσο σε νέες εγκαταστάσεις όσο και σε υφιστάµενες. Ωστόσο, η συµπεριφορά ενός χώρου απόθεσης στο περιβάλλον στη φάση µετά το κλείσιµο είναι περιβαλλοντικά πιο ασφαλής όταν οι προσεγγίσεις αυτές γίνουν από τη φάση σχεδιασµού του χώρου. Και βέβαια, η απόδοση της τεχνικής κλεισίµατος που θα εφαρµοστεί εξαρτάται από τις επί τόπου συνθήκες του έργου. Τέλος, υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που επηρεάζουν τις τεχνικές κλεισίµατος που µπορούν να εφαρµοστούν όπως το ισοζύγιο νερού, η διαθεσιµότητα υλικού για το τελικό σκέπασµα και η στάθµη του υδροφόρου ορίζοντα. 10. ιαχείριση στραγγισµάτων Κατά προτίµηση, η χωροθέτηση ενός χώρου απόθεσης τελµάτων ή στείρων εξόρυξης επιλέγεται µε γνώµονα να µη απαιτείται στεγανοποίηση (π.χ. να υπάρχει φυσικός φραγµός ο οποίος να είναι πρακτικά αδιαπέρατος, δηλ. µε διαπερατότητα του ENVECO A.E. 3 / 18

5 υπεδάφους <10-8 m/s). Ωστόσο, εάν αυτό είναι αδύνατο, και η ποιότητα των στραγγισµάτων είναι επιβλαβής ή/και µεγάλης παροχής, τότε απαιτούνται µέτρα για την πρόληψη των στραγγισµάτων που σηµαίνει είτε για την µείωση (π.χ. µε αργιλικό ή µε µεµβράνη ή µε συνδυασµό / δευτερογενώς, προστασία εξασφαλίζεται και από τα ίδια τα τέλµατα που αποτίθενται λόγω της λεπτοµερής τους φύσης / Κεφ ) ή για την αντιµετώπιση (π.χ. µε συλλογή και κατεργασία/ Κεφ ). Συνήθως εφαρµόζεται συνδυασµός των µέτρων µείωσης και αντιµετώπισης. 11. Εκποµπές στα νερά Β Τ είναι: Η ανακύκλωση του βιοµηχανικού νερού (Κεφ ) Η ανάµιξη του βιοµηχανικού νερού µε άλλα υγρά απόβλητα που περιέχουν διαλελυµένα µέταλλα (Κεφ ) Η ύπαρξη λιµνών καθίζησης για την συγκράτηση των λεπτοµερών (αιωρούµενων σωµατιδίων) που προκύπτουν από τη διάβρωση των τελµάτων Η αποµάκρυνση των αιωρούµενων σωµατιδίων και των διαλελυµένων µετάλλων από τα στραγγίσµατα πριν αυτά διατεθούν στους φυσικούς υδάτινους αποδέκτες Η ρύθµιση του ph των αλκαλικών υγρών αποβλήτων µε χρήση H2SO4 ή SO2 Η αποµάκρυνση του As από τα υγρά απόβλητα µε προσθήκη αλάτων του σιδήρου Οι Β Τ για την κατεργασία όξινων απορροών είναι: Ενεργητικά συστήµατα: - Με προσθήκη ασβεστόλιθου ή υδρασβέστου - Με προσθήκη καυστικής σόδας όταν υπάρχει υψηλή συγκέντρωση Mn Παθητικά συστήµατα (σαν τελικό µόνο στάδιο κατεργασίας µετά από άλλο σύστηµα και κυρίως για την περίοδο µετά το κλείσιµο): - Τεχνητοί υδροβιότοποι - Ανοξικές ασβεστολιθικές τάφροι 12. Εκποµπές θορύβου Είναι Β Τ: Η χρήση τεχνικών συνεχούς λειτουργίας (π.χ. άντληση, µεταφορικές ταινίες) Η ηχοµόνωση των οδηγών/κινητήρων/τυµπάνων των ταινιών όταν ο θόρυβος είναι τοπικό θέµα 13. Σχεδιασµός φράγµατος Επιπλέον των όσων αναφέρονται στα 1 &2, κατά τον σχεδιασµό του φράγµατος ενός χώρου απόθεσης τελµάτων, είναι Β Τ: Για φράγµατα µικρής επικινδυνότητας, η δυναµικότητα των συστηµάτων αποµάκρυνση του νερού σε πληµµυρικές καταστάσεις να σχεδιάζεται για φαινόµενα µε περίοδο επαναφοράς 1/100 χρόνια Για φράγµατα µεγάλης επικινδυνότητας, η δυναµικότητα των συστηµάτων αποµάκρυνσης του νερού σε πληµµυρικές καταστάσεις να σχεδιάζεται για φαινόµενα µε περίοδο επαναφοράς 1/5.000 έως 1/ χρόνια 14. Κατασκευή φράγµατος Επιπλέον των όσων αναφέρονται στα 1 &2, κατά την κατασκευή του φράγµατος ενός χώρου απόθεσης τελµάτων, είναι Β Τ: Ο καθαρισµός του εδάφους όπου θα εδραστεί το φράγµα και η πλήρη αποµάκρυνση τυχόν χλωρίδας και χουµικού εδάφους ENVECO A.E. 4 / 18

6 Το υλικό κατασκευής του φράγµατος να επιλεχθεί έτσι ώστε να µην διαβρώνεται από τις λειτουργικές ή κλιµατικές συνθήκες 15. Ανύψωση φραγµάτων Επιπλέον των όσων αναφέρονται στα 1 &2, κατά τις φάσεις κατασκευής και λειτουργίας του φράγµατος ενός χώρου απόθεσης τελµάτων, είναι Β Τ: Η αξιολόγηση της επικινδυνότητας της υψηλής πίεσης του νερού των πόρων και παρακολούθηση της πίεσης αυτής πριν και κατά τη διάρκεια κάθε ανύψωσης Η χρήση συµβατικών τύπων φραγµάτων (Κεφ / φτιάχνονται εξ ολοκλήρου πριν την έναρξη απόθεσης των τελµάτων) υπό τις ακόλουθες συνθήκες: - Τα τέλµατα δεν είναι κατάλληλα για υλικό κατασκευής του φράγµατος - Ο χώρος απόθεσης προορίζεται για αποθήκευση νερού - Η περιοχή του χώρου απόθεσης είναι σε αποµακρυσµένη και µη προσβάσιµη τοποθεσία - Είναι αναγκαία η διατήρηση της υδατικής φάσης στα τέλµατα για µεγάλη χρονική περίοδο για την διάσπαση ενός τοξικού στοιχείου (π.χ. κυάνιο) - Η εισροή επιφανειακών νερών στον χώρο απόθεσης είναι µεγάλη ή παρουσιάζει µεγάλες διακυµάνσεις οπότε απαιτείται να γίνεται αποθήκευση του νερού για την αντιµετώπισή του Η χρήση της µεθόδου κατασκευής προς τα ανάντη (Κεφ / upstream method), όταν επικρατούν οι ακόλουθες συνθήκες: - Η σεισµική επικινδυνότητα είναι πολύ µικρή - Χρησιµοποιούνται τέλµατα για την κατασκευή του φράγµατος: όταν τουλάχιστον 40-60% των τελµάτων έχει µέγεθος κόκκου µεταξύ 0,075 και 4 mm Η χρήση της µεθόδου κατασκευής προς τα κατάντη (Κεφ / downstream method), όταν επικρατούν οι ακόλουθες συνθήκες: - Υπάρχει επαρκής ποσότητα υλικού που θα χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή του φράγµατος (τέλµατα ή στείρα) Η χρήση της καθ ύψος µεθόδου κατασκευής (Κεφ / centreline method), όταν επικρατούν οι ακόλουθες συνθήκες: - Η σεισµική επικινδυνότητα είναι µικρή 16. Λειτουργία φραγµάτων Επιπλέον των όσων αναφέρονται στα 1 &2, κατά τη φάση λειτουργίας του χώρου απόθεσης τελµάτων, είναι Β Τ: Η παρακολούθηση της ευστάθειας Σε περίπτωση δύσκολων καταστάσεων, να υπάρχει δυνατότητα το ρεύµα που αποτίθεται εντός του χώρου να µπορεί να εκτραπεί Να υπάρχουν εγκαταστάσεις για εναλλακτική απόθεση, όπως απόθεση σε άλλο χώρο Να υπάρχουν εφεδρικές εγκαταστάσεις για την αποστράγγιση του νερού (π.χ. υπερχειλιστήρας έκτακτης ανάγκης, Κεφ ) και/ή εφεδρικές αντλίες για την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών, σε περίπτωση που η στάθµη της υδατικής φάσης υπερβεί το freeboard Παρακολούθηση τυχόν µετακινήσεων του εδάφους µε βαθιά κλισιόµετρα και της πίεσης (στάθµης) του νερού των πόρων Να υπάρχει ικανοποιητική αποστράγγιση ENVECO A.E. 5 / 18

7 Να κρατούνται αρχεία από τον σχεδιασµό και την κατασκευή και των αναβαθµίσεων / τροποποιήσεων που έχουν γίνει σε σχέση µε την αρχική µελέτη σχεδιασµού και µελέτη κατασκευής Να τηρείται εγχειρίδιο ασφαλούς λειτουργίας του χώρου απόθεσης και να γίνονται επιθεωρήσεις Να γίνεται εκπαίδευση του προσωπικού λειτουργίας του χώρου απόθεσης 17. Αποµάκρυνση της υδατικής φάσης από τις λίµνες απόθεσης τελµάτων (Κεφ ) Β Τ είναι: Η χρήση υπερχειλιστήρα Η χρήση πύργου αποστράγγισης - Σε κρύο κλίµα, µε θετικό ισοζύγιο νερού - Σε λίµνες τύπου paddock Η χρήση φρεατίου αποστράγγισης - Σε θερµό κλίµα, µε αρνητικό ισοζύγιο νερού - Σε λίµνες τύπου paddock - Όταν πρέπει να διατηρείται µεγάλο freeboard 18. Αφύγρανση τελµάτων Η επιλογή της τεχνικής απόθεσης των τελµάτων (υπό µορφή πολφού ή υπό µορφή µετά από πύκνωση ή υπό σχεδόν ξηρή µορφή µετά από διήθηση) είναι συνάρτηση των ακόλουθων παραµέτρων: Κόστος Περιβαλλοντική απόδοση Κίνδυνος αστοχίας Ορυκτολογική σύσταση Αξία του µεταλλεύµατος Κοκκοµετρική ανάλυση ιαθεσιµότητα βιοµηχανικού νερού Κλιµατικές συνθήκες ιαθεσιµότητα γης για την κατασκευή του χώρου απόθεσης Για τη διαχείριση των τελµάτων, είναι Β Τ: Η διαχείριση των τελµάτων µετά από διήθηση (ξηρή µορφή / Κεφ ) Η διαχείριση των τελµάτων µετά πύκνωση (Κεφ ) Η διαχείριση των τελµάτων υπό µορφή πολφού (Κεφ ) 19. Λειτουργία χώρων απόθεσης τελµάτων και στείρων εξόρυξης Επιπλέον των όσων αναφέρονται στα 1 &2, κατά τη φάση λειτουργίας του οιουδήποτε χώρου απόθεσης τελµάτων και στείρων εξόρυξης, είναι Β Τ: Η εκτροπή των επιφανειακών νερών ώστε να µην εισέρχονται στον χώρο Η απόθεση τελµάτων ή στείρων εξόρυξης εντός εξοφληµένων επιφανειακών µεταλλείων. Σε αυτήν την περίπτωση δεν τίθενται θέµατα ευστάθειας του πρανούς Η εφαρµογή ενός συντελεστή ασφαλείας 1,3 σε κάθε κατασκευή φράγµατος Η εφαρµογή σταδιακής αποκατάστασης του χώρου ENVECO A.E. 6 / 18

8 20. Παρακολούθηση ευστάθειας Β Τ είναι: Να παρακολουθείται σε ένα χώρο απόθεσης τελµάτων: - Η στάθµη του νερού - Η ποιότητα και η ποσότητα των στραγγισµάτων του φράγµατος - Η θέση της φρεατικής επιφάνειας - Η πίεση του νερού των πόρων - Η µετακίνηση της στέψης του φράγµατος και των στάθµης των τελµάτων - Η σεισµικότητα της περιοχής για τη διασφάλιση της ευστάθειας του φράγµατος και των γεωλογικών σχηµατισµών της περιοχής - Η δυναµική πίεση των πόρων και η ρευστοποίηση των τελµάτων - Οι µηχανικές ιδιότητες των εδαφών - Οι διαδικασίες απόθεσης των τελµάτων Να παρακολουθείται σε έναν σωρό απόθεσης (π.χ. σωρός στείρων εξόρυξης): - Η γεωµετρία της βαθµίδας και η κλίση των πρανών - Η απορροή - Η πίεση του νερού των πόρων Επίσης να γίνονται τα ακόλουθα: - Για τους χώρους απόθεσης τελµάτων: o Οπτικός έλεγχος o Ετήσιος έλεγχος o Επιθεωρήσεις από εξωτερικούς φορείς o Αξιολόγηση της ευστάθειας υφιστάµενων φραγµάτων - Για τους σωρούς απόθεσης: o Οπτικός έλεγχος o Γεωτεχνική αξιολόγηση o Γεωτεχνικές επιθεωρήσεις από εξωτερικούς φορείς 21. Μείωση των ατυχηµάτων Β Τ είναι: Να υπάρχει σχέδιο αντιµετώπισης έκτακτων αναγκών Να γίνεται αξιολόγηση των συµβάντων και λήψη µέτρων πρόληψης επανάληψης αυτών Να ελέγχεται η λειτουργία των σωληνοδρόµων µεταφοράς 22. Μείωση της επιφάνειας κατάληψης Β Τ είναι: Εάν είναι δυνατόν, η πρόληψη και/ή ο περιορισµός των παραγόµενων τελµάτων και στείρων εξόρυξης (Κεφ. 4.1) Η χρήση των τελµάτων ως υλικό λιθογόµωσης (Κεφ ), εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες συνθήκες: - Απαιτείται η λιθογόµωση ως τµήµα της επιλεχθείσας µεθόδου εκµετάλλευσης (Κεφ ) - Το πρόσθετο κόστος που προκύπτει για τη λιθογόµωση ισοσταθµίζεται από την υψηλότερη ανάκτηση του µεταλλεύµατος - Στην περίπτωση της επιφανειακής εκµετάλλευσης, εάν τα τέλµατα αφυγραίνονται εύκολα (π.χ. µε εξάτµιση και αποστράγγιση, διήθηση) και εποµένως µπορεί να αποφευχθεί η κατασκευή ενός νέου χώρου απόθεσης τελµάτων ή να µειωθεί το µέγεθός του (Κεφ , , , 4.4.1) ENVECO A.E. 7 / 18

9 - Η χρήση εξοφληµένων επιφανειακών µεταλλείων που βρίσκονται στην περιοχή και µπορούν να διατεθούν για λιθογόµωση (Κεφ ) - Η λιθογόµωση µεγάλων µετώπων (large stopes) στα υπόγεια µεταλλεία (Κεφ ). Η χρήση των τελµάτων ως υλικό λιθογόµωσης, µε τη µορφή πάστας (Κεφ ), εφόσον συντρέχουν επιπλέον των συνθηκών που αναφέρθηκαν παραπάνω για τη λιθογόµωση γενικά, και οι ακόλουθες συνθήκες: - Υφίσταται ανάγκη για αποδοτική λιθογόµωση - Τα τέλµατα είναι πολύ µικρής κοκκοµετρίας, µε αποτέλεσµα µόνο µικρό ποσοστό τελµάτων θα µπορούσε να αξιοποιηθεί στην υδραυλική λιθογόµωση. Στην περίπτωση αυτή, η µεγάλη ποσότητα των λεπτοµερών τελµάτων που θα στέλνονταν στη λίµνη θα καθιζάναν µε πολύ αργούς ρυθµούς - Είναι επιθυµητό να µη προστίθεται νερό στο µεταλλείο (µε την υδραυλική λιθογόµωση) ή είναι δαπανηρή η άντληση του νερού που αποστραγγίζει από το υλικό της υδραυλικής λιθογόµωσης (π.χ. λόγω των µεγάλων αποστάσεων άντλησης) Γόµωση µε στείρα εξόρυξης (Κεφ ), όταν συντρέχουν οι ακόλουθες συνθήκες: - Μπορούν τα κενά του υπόγειου µεταλλείου να λιθογοµωθούν µε στείρα εξόρυξης - Υπάρχουν ένα ή περισσότερα εξοφληµένα επιφανειακά µεταλλεία κοντά - Η λειτουργία του επιφανειακού µεταλλείου γίνεται µε τρόπο που µπορούν να αποτεθούν τα στείρα εξόρυξης εντός του ορύγµατος χωρίς να επηρεάζουν τη λειτουργία του µεταλλείου ιερεύνηση πιθανών χρήσεων των τελµάτων και των στείρων εξόρυξης (Κεφ ): - Εντός του µεταλείου: διάστρωση δρόµων, συστατικό υλικού λιθογόµωσης, συστατικό εκτοξευόµενου σκυροδέµατος προς αντικατάσταση της άµµου, κλπ. - Εκτός του µεταλλείου: ως εδαφοβελτιωτικό για την έδραση κατασκευών, ως δοµικό υλικό σε έργα οδοποιίας, ως πρώτη ύλη στην τσιµεντοβιοµηχανία, σε υδραυλικά έργα, σε έργα κατασκευής ΧΥΤΑ, κλπ. 23. Κατά τη περίοδο του κλεισίµατος και την περίοδο µετά το κλείσιµο Επιπλέον των όσων αναφέρονται στα 1 &2, κατά τη περίοδο του κλεισίµατος και την περίοδο µετά το κλείσιµο του οιουδήποτε χώρου απόθεσης τελµάτων και στείρων εξόρυξης, είναι Β Τ: Η ανάπτυξη σχεδίων κλεισίµατος και φροντίδας µετά το κλείσιµο από το στάδιο του σχεδιασµού της λειτουργίας του χώρου απόθεσης, περιλαµβανοµένων της εκτίµησης του κόστους, και ακολούθως επικαιροποίηση σε τακτά χρονικά διαστήµατα (Κεφ ). Ωστόσο, οι απαιτήσεις της αποκατάστασης διαφοροποιούνται / εξελίσσονται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας και µπορούν να αποτυπωθούν µε ικανοποιητική ακρίβεια µόνο στη φάση κλεισίµατος του χώρου απόθεσης Η εφαρµογή ενός συντελεστή ασφαλείας τουλάχιστον 1,3 για τα φράγµατα και τους σωρούς απόθεσης µετά το κλείσιµο (Κεφ και ) ENVECO A.E. 8 / 18

10 24. Περιβαλλοντική διαχείριση Ως Β Τ έχουν χαρακτηριστεί µία πληθώρα τεχνικών περιβαλλοντικής διαχείρισης. Ο σκοπός και η φύση των Συστηµάτων Περιβαλλοντικής ιαχείρισης (πρωτυποποιηµένου ή όχι) εξαρτάται από την φύση, το µέγεθος και την πολυπλοκότητα µιας εγκατάστασης καθώς και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που δύναται να έχει. Β Τ είναι η υλοποίηση και υιοθέτηση ενός Συστήµατος Περιβαλλοντικής ιαχείρισης για το σύνολο της µεταλλευτικής εγκατάστασης που θα περιλαµβάνει και τη διαχείριση των χώρων απόθεσης τελµάτων και στείρων εξόρυξης και θα αναφέρεται στη λειτουργία, την επίβλεψη και τη συντήρηση των εγκαταστάσεων. Στη συνέχεια δίνονται οι Β Τ που υιοθετήθηκαν στο υπό µελέτη έργο για τη διαχείριση των εξορυκτικών αποβλήτων αλλά και των αποβλήτων της µεταλλουργίας. Προς διευκόλυνση του αναγνώστη, αναφέρονται τα ακόλουθα: Στην στήλη 1 δίνεται ο αύξων αριθµός των Β Τ όπως αυτός εµφανίζεται και αναλύεται παραπάνω (Κεφάλαιο 5.2 του Reference Document on Best Available Techniques for Management of Tailings and Waste-Rock in Mining Activities, January 2009) Στην στήλη 2 δίνεται µία σύντοµη περιγραφή της αντίστοιχης Β Τ Στην στήλη 3 δίνεται το εάν η Β Τ έχει εφαρµογή στο υπό µελέτη έργο και Στις στήλες 4 και 5 παρατίθενται αναλυτικά τα στοιχεία του συστήµατος διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων που συνιστούν Β Τ. α/α Β Τ Πίνακας 1. Β Τ των εξορυκτικών αποβλήτων του υπό µελέτη έργου Περιγραφή Β Τ Εφαρµογή στο έργο Εγκατάσταση απόθεσης Κοκκινόλακκα Εγκαταστάσεις απόθεσης Καρατζά Λάκκο και Λοτσάνικο Γενικές αρχές (Κεφ. 4.1) Υπόγεια εκµετάλλευση µε λιθογόµωση (ελαχιστοποίηση στείρων εξόρυξης & τελµάτων) Αξιοποίηση στείρων, σκωρίας µεταλλουργίας κλπ ως δοµικό ή άλλο υλικό εντός & εκτός µεταλλείου Χρήση των αδροµερών τελµάτων ως συστατικό λιθογόµωσης των κενών εκµετάλλευσης Χρήση της περίσσειας των αδροµερών τελµάτων για τη λιθογόµωση παλαιών εκµεταλλεύσεων Όλες οι αποθέσεις υπό σχεδόν ξηρή µορφή Κατά βάση υπόγεια εκµετάλλευση µε λιθογόµωση / Επαναπλήρωση του επιφανειακού ορύγµατος µε τέλµατα / αξιοποίηση στείρων για κατασκευή φραγµάτων (ελαχιστοποίηση στείρων εξόρυξης & τελµάτων) Αξιοποίηση στείρων στα έργα αποκατάστασης Χρήση των τελµάτων ως συστατικό λιθογόµωσης των κενών της εκµετάλλευσης (υπόγειας και επιφανειακής) Απόθεση υπό σχεδόν ENVECO A.E. 9 / 18

11 2 Ανάλυση κύκλου ζωής (Κεφ. 4.2) Φάση Σχεδιασµού 3 Μείωση κατανάλωσης αντιδραστηρίων (Κεφ ) 4 Προστασία διάβρωσης από το νερό (Κεφ Πρόληψη εκποµπής σκόνης 4.3.4) (Κεφ. Έχουν εκπονηθεί - Περιβαλλοντική µελέτη βάσης - Χαρακτηρισµός των αποθέσεων Μελέτες και σχέδια για: - Εκτίµηση επικινδυνότητας - Σχέδιο έκτακτης ανάγκης - Σχέδιο απόθεσης - Σχέδιο διαχείρισης νερού και ισοζύγιου - Σχέδιο κλεισίµατος Σχεδιασµός υποστηρικτικών εγκαταστάσεων Πρόγραµµα ελέγχου - παρακολούθησης Επιπλέον, ο σχεδιασµός προβλέπει και την πλήρη αποµάκρυνση και απόθεση εντός της εν λόγω εγκατάστασης και όλων των παλιών αποθέσεων Πλήρη ανακύκλωση του βιοµηχανικού νερού στο εργοστάσιο εµπλουτισµού Εκτροπή επιφανειακών νερών εκτός των χώρων απόθεσης µέσω συστήµατος σήραγγας και περιµετρικών καναλιών Σταδιακή αποκατάσταση παράλληλα µε την απόθεση Για τις εγκαταστάσεις απόθεσης: - εν δηµιουργείται πρόβληµα λόγω της κοκκοµετρίας και της υγρασίας του υλικού - Σταδιακή αποκατάσταση παράλληλα µε την ξηρή µορφή Έχουν εκπονηθεί - Περιβαλλοντική µελέτη βάσης - Χαρακτηρισµός των αποθέσεων Μελέτες και σχέδια για: - Εκτίµηση επικινδυνότητας - Σχέδιο έκτακτης ανάγκης - Σχέδιο απόθεσης - Σχέδιο διαχείρισης νερού και ισοζυγίου - Σχέδιο κλεισίµατος Σχεδιασµός υποστηρικτικών εγκαταστάσεων Πρόγραµµα ελέγχου - παρακολούθησης Πλήρη ανακύκλωση του βιοµηχανικού νερού στο εργοστάσιο εµπλουτισµού Εκτροπή επιφανειακών νερών εκτός των χώρων απόθεσης µε περιµετρικά κανάλια Σταδιακή αποκατάσταση παράλληλα µε την απόθεση Για τις εγκαταστάσεις απόθεσης: - εν δηµιουργείται πρόβληµα λόγω της κοκκοµετρίας και της υγρασίας του υλικού - Σταδιακή αποκατάσταση παράλληλα µε την ENVECO A.E. 10 / 18

12 6 Παρακολούθηση του ισοζυγίου του νερού (Κεφ ) 7 Μέτρα για τη διαχείριση της υδατικής φάσης (Κεφ ) 8 Παρακολούθηση υπόγειων νερών γύρω από τους χώρους απόθεσης (Κεφ ) ΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ απόθεση - Άµεση αποκατάσταση των τελικών επιφανειών (φραγµάτων & αποθέσεων) Κατά τη µεταφορά των αποβλήτων στους χώρους απόθεσης: - εν δηµιουργείται σκόνη λόγω της υγρασίας των υλικών (20%) και της χρήσης φορτηγών στεγανής και σκεπαστή καρότσας - Ελαχιστοποίηση των αποστάσεων µεταφοράς Η απόθεση γίνεται υπό σχεδόν ξηρή µορφή και ως εκ τούτου δεν υφίσταται η συνιστώσα της διαχείρισης των νερών κατεργασίας (περιλαµβανοµένων των συνοδών παραµέτρων ανακύκλωσης, εξάτµισης, κλπ.) Η όποια παρακολούθηση νερών θα αφορά τα νερά βροχής του ίδιου του χώρου απόθεσης και µόνο. Βλέπε Β Τ Νο.6 Εκτεταµένο πρόγραµµα παρακολούθησης των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών των υπογείων υδάτων στην άµεση περιοχή των εγκαταστάσεων µέσω κατάλληλων πιεζοµέτρων (βλέπε απόθεση - Άµεση αποκατάσταση των τελικών επιφανειών (φραγµάτων & αποθέσεων) Κατά τη µεταφορά των αποβλήτων στους χώρους απόθεσης: - εν δηµιουργείται σκόνη λόγω της υγρασίας των υλικών (28%) και µεταφοράς µε σωληνώσεις - Ελαχιστοποίηση των αποστάσεων µεταφοράς Η απόθεση γίνεται υπό σχεδόν ξηρή µορφή και ως εκ τούτου δεν υφίσταται η συνιστώσα της διαχείρισης των νερών κατεργασίας (περιλαµβανοµένων των συνοδών παραµέτρων ανακύκλωσης, εξάτµισης, κλπ.) Η όποια παρακολούθηση νερών θα αφορά τα νερά βροχής του ίδιου του χώρου απόθεσης και µόνο. Βλέπε Β Τ Νο.6 Εκτεταµένο πρόγραµµα παρακολούθησης των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών των υπογείων υδάτων στην άµεση περιοχή των εγκαταστάσεων µέσω κατάλληλων πιεζοµέτρων (βλέπε ENVECO A.E. 11 / 18

13 9 ιαχείριση όξινης απορροής 10 ιαχείριση στραγγισµάτων 11 Εκποµπές στα νερά Κεφάλαιο 9 και Παράρτηµα V) οκιµές περιβαλλοντικού χαρακτηρισµού σε αντιπροσωπευτικά δείγµατα Απόθεση υπό σχεδόν ξηρή µορφή Μέτρα εκτροπής επιφανειακών νερών εκτός των χώρων απόθεσης Συστήµατα συλλογής και κατεργασίας επιφανειακών απορροών Σχεδιασµός της εγκατάστασης σε συµφωνία µε την ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791Β/06) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων» Για την πρόληψη των στραγγισµάτων: ξηρή απόθεση διαπερατότητα αποθέσεων <10-9 υποδοµές εκτροπής των επιφανειακών νερών εκτός των χώρων απόθεσης σύστηµα στεγάνωσης της εγκατάστασης απόθεσης και συλλογής των στραγγισµάτων (ξεχωριστά συστήµατα διαχείρισης των απορροών κάτω από τη σταγάνωση, εντός του στεγανοποιηµένου χώρου και δεξαµενές διαχείρισης απορροών) Ανακύκλωση του βιοµηχανικού νερού εντός του εργοστασίου Αποθέσεις υπό σχεδόν Κεφάλαιο 9 και Παράρτηµα V) οκιµές περιβαλλοντικού χαρακτηρισµού σε αντιπροσωπευτικά δείγµατα Απόθεση υπό σχεδόν ξηρή µορφή Μέτρα εκτροπής επιφανειακών νερών εκτός των χώρων απόθεσης Συστήµατα συλλογής και ανακύκλωσης στο εργοστάσιο εµπλουτισµού ως βιοµηχανικό νερό Για την πρόληψη των στραγγισµάτων: ξηρή απόθεση διαπερατότητα αποθέσεων <10-9 υποδοµές εκτροπής των επιφανειακών νερών εκτός των χώρων απόθεσης εσωτερική διαχείριση των νερών της βροχής µε ανακύκλωση στο εργοστάσιο εµπλουτισµού Ανακύκλωση του βιοµηχανικού νερού εντός του εργοστασίου Απόθεση υπό σχεδόν ENVECO A.E. 12 / 18

14 12 Εκποµπές θορύβου 13 Σχεδιασµός φράγµατος 14 Κατασκευή φράγµατος 15 Ανύψωση φραγµάτων 16 Λειτουργία φραγµάτων ξηρή µορφή Στεγανή δεξαµενή συλλογής επιφανειακών απορροών και ελεγχόµενη άντληση για κατεργασία µε υδράσβεστο Η µεταφορά γίνεται µε φορτηγά µέσω ιδιωτικής µεταλλευτικής οδού, εκτός κατοικηµένων περιοχών Ελαχιστοποίηση των αποστάσεων µεταφοράς Επιπλέον των Β Τ 1 και 2, τα φράγµατα έχουν σχεδιαστεί µε συστήµατα διαχείρισης νερών σε µέγιστη πιθανή πληµµύρα Επιπλέον των Β Τ 1 και 2, προβλέπεται: Καθαρισµός του εδάφους όπου θα εδρασθεί το φράγµα και πλήρη αποµάκρυνση χλωρίδας και χουµικού εδάφους Για την κατασκευή του φράγµατος χρησιµοποιούνται τα στείρα εξόρυξης των µεταλλείων, τα οποία παρουσιάζουν πολύ καλά γεωτεχνικά χαρακτηριστικά Επιπλέον των Β Τ 1 και 2, προβλέπεται: Εκτεταµένο πρόγραµµα παρακολούθησης των γεωτεχνικών χαρακτηριστικών του φράγµατος (φρεατική επιφάνεια, µετακινήσεις, σεισµικότητα, κλπ) Χρήση της καθ ύψος µεθόδου κατασκευής Ξηρή απόθεση Παρακολούθηση ξηρή µορφή Εσωτερική διαχείριση των νερών της βροχής µε ανακύκλωση στο εργοστάσιο εµπλουτισµού Μεταφορά µέσω σωληνώσεων συνεχούς λειτουργίας Ελαχιστοποίηση των αποστάσεων µεταφοράς Επιπλέον των Β Τ 1 και 2, τα φράγµατα έχουν σχεδιαστεί µε συστήµατα διαχείρισης νερών σε µέγιστη πιθανή πληµµύρα Επιπλέον των Β Τ 1 και 2, προβλέπεται: Καθαρισµός του εδάφους όπου θα εδρασθεί το φράγµα και πλήρη αποµάκρυνση χλωρίδας και χουµικού εδάφους Για την κατασκευή του φράγµατος χρησιµοποιούνται τα στείρα εξόρυξης µεταλλείου, τα οποία παρουσιάζουν πολύ καλά γεωτεχνικά χαρακτηριστικά Επιπλέον των Β Τ 1 και 2, προβλέπεται: Εκτεταµένο πρόγραµµα παρακολούθησης των γεωτεχνικών χαρακτηριστικών του φράγµατος (φρεατική επιφάνεια, µετακινήσεις, σεισµικότητα, κλπ) Χρήση της µεθόδου κατασκευής προς τα κατάντη Ξηρή απόθεση Παρακολούθηση ENVECO A.E. 13 / 18

15 γεωτεχνικών χαρακτηριστικών του φράγµατος Εφεδρικές εγκαταστάσεις για την αποστράγγιση νερού σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης Έλεγχος σε καθηµερινή βάση & επιθεωρήσεις Αρχείο κατασκευής & λειτουργίας Εκπαίδευση προσωπικού γεωτεχνικών χαρακτηριστικών του φράγµατος Εφεδρικές εγκαταστάσεις για την αποστράγγιση νερού σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης Έλεγχος σε καθηµερινή βάση & επιθεωρήσεις Αρχείο κατασκευής & λειτουργίας Εκπαίδευση προσωπικού 17 Αποµάκρυνση της υδατικής φάσης από τις λίµνες απόθεσης τελµάτων (Κεφ ) 18 Αφύγρανση τελµάτων (Κεφ , 2 &3) 19 Λειτουργία χώρων απόθεσης 20 Παρακολούθηση ευστάθειας ΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ξηρή απόθεση Απόθεση υπό σχεδόν ξηρή µορφή µετά από διήθηση Επιπλέον των Β Τ 1 και 2: Υποδοµές εκτροπής των επιφανειακών νερών ώστε να µην εισέρχονται στους χώρους απόθεσης Συντελεστής ασφάλειας >1,3 Σταδιακή αποκατάσταση παράλληλα µε την απόθεση Εκτεταµένο πρόγραµµα παρακολούθησης των γεωτεχνικών χαρακτηριστικών της εγκατάστασης Καθηµερινό οπτικό έλεγχο και επιθεωρήσεις και αξιολογήσεις από εξωτερικούς φορείς Ξηρή απόθεση Απόθεση υπό σχεδόν ξηρή µορφή µετά από πύκνωσης µε χρήση πυκνωτών τύπου βαθέως κώνου Επιπλέον των Β Τ 1 και 2: Υποδοµές εκτροπής των επιφανειακών νερών ώστε να µην εισέρχονται στους χώρους απόθεσης Συντελεστής ασφάλειας >1,3 Σταδιακή αποκατάσταση παράλληλα µε την απόθεση Εκτεταµένο πρόγραµµα παρακολούθησης των γεωτεχνικών χαρακτηριστικών της εγκατάστασης Καθηµερινό οπτικό έλεγχο και επιθεωρήσεις και αξιολογήσεις από εξωτερικούς φορείς 21 Μείωση των Σχέδιο αντιµετώπισης Σχέδιο αντιµετώπισης ENVECO A.E. 14 / 18

16 ατυχηµάτων έκτακτων αναγκών έκτακτων αναγκών Πρόγραµµα ελέγχου των σωληνώσεων µεταφοράς Υπόγεια εκµετάλλευση Κατά βάση υπόγεια µε λιθογόµωση εκµετάλλευση µε (ελαχιστοποίηση λιθογόµωση / στείρων εξόρυξης & Επαναπλήρωση του τελµάτων) 22 Μείωση της επιφάνειας κατάληψης 23 Περίοδος κλεισίµατος και µετά το κλείσιµο 24 Περιβαλλοντική διαχείριση Αξιοποίηση στείρων, σκωρίας µεταλλουργίας κλπ ως δοµικό ή άλλο υλικό εντός & εκτός µεταλλείου Χρήση των αδροµερών τελµάτων ως συστατικό λιθογόµωσης των κενών της εκµετάλλευσης Χρήση της περίσσειας των αδροµερών τελµάτων για τη λιθογόµωση των παλαιών εκµεταλλεύσεων Όλες οι αποθέσεις υπό σχεδόν ξηρή µορφή Εφαρµογή καλύµµατος που τοποθετείται πάνω από τις αποθέσεις µετά την παύση των εργασιών απόθεσης εξορυκτικών αποβλήτων λαµβάνοντας υπόψη τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην KYA 29407/3508/2002 και την ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791Β/06) επιφανειακού ορύγµατος µε τέλµατα / αξιοποίηση στείρων για κατασκευή φραγµάτων (ελαχιστοποίηση στείρων εξόρυξης & τελµάτων) Αξιοποίηση στείρων στα έργα αποκατάστασης Χρήση των τελµάτων για την επαναπλήρωση των κενών της εκµετάλλευσης (υπόγειας και επιφανειακής) Όλες οι αποθέσεις υπό σχεδόν ξηρή µορφή Ξηρά κάλυψη αποτελούµενη από στρώµατα διαφορετικών εδαφολογικών τύπων, λαµβάνοντας υπόψη τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην KYA 29407/3508/2002 και ΚΥΑ (ΦΕΚ 1016Β/1997) Βλέπε Παράρτηµα V Βλέπε Παράρτηµα V ENVECO A.E. 15 / 18

17 2. Μεταλλουργική κατεργασία (παράγραφος 2.1 της ΚΥΑ 15393/2332/2002) Σύµφωνα µε τα Κεφάλαια 3.4 και του Draft Reference Document on Best Available Techniques for the Non Ferrous Metals Industries, July 2009, Βέλτιστες ιαθέσιµες Τεχνικές είναι: 1. Η παρεµπόδιση και η µείωση / ελάττωση των αέριων εκποµπών από την παραγωγή χαλκού από ακατέργαστες πρώτες ύλες, χρησιµοποιώντας µία από τις τεχνικές τήξης και ανάκτησης µετάλλων που δίνονται στον Πίνακα Η παρεµπόδιση και η µείωση / ελάττωση της σκόνης, των µετάλλων και του SO 2 από την τήξη και την ανάκτηση των αέριων που παράγονται από την παραγωγή χαλκού 3. Η παρεµπόδιση και η µείωση / ελάττωση των αέριων εκποµπών από την επεξεργασία της σκωρίας 4. Η παρεµπόδιση και η µείωση / ελάττωση των αέριων εκποµπών από την καµίνευση 5. Η παρεµπόδιση και η µείωση / ελάττωση των αέριων εκποµπών από την ανοδική χύτευση 6. Η παρεµπόδιση και η µείωση / ελάττωση της σκόνης, των µετάλλων, του SO 2 και του NOx από την καµίνευση και τον καθαρισµό της σκωρίας 7. Η παρεµπόδιση εξάπλωσης των αέριων εκποµπών 8. Η επαναχρησιµοποίηση εάν είναι δυνατόν όλων των υγρών αποβλήτων 9. Η παρεµπόδιση και η µείωση / ελάττωση των εκποµπών µετάλλων και SO 2 από τα αέρια τήξης που εκλύονται από την παραγωγή πολύτιµων µετάλλων που περιέχουν θειούχα συµπυκνώµατα Στη συνέχεια δίνονται οι Β Τ που υιοθετήθηκαν στο υπό µελέτη έργο για την µεταλλουργική κατεργασία µίγµατος συµπυκνώµατος χαλκού-χρυσού Σκουριών και χρυσοφόρων πυριτών Ολυµπιάδας. Προς διευκόλυνση του αναγνώστη, αναφέρονται τα ακόλουθα: Στην στήλη 1 δίνεται ο αύξων αριθµός των Β Τ όπως αυτός εµφανίζεται και αναλύεται παραπάνω (Κεφάλαια 3.4 και του Draft Reference Document on Best Available Techniques for the Non Ferrous Metals Industries, July 2009) Στην στήλη 2 δίνεται µία σύντοµη περιγραφή της αντίστοιχης Β Τ Στην στήλη 3 δίνεται το εάν η Β Τ έχει εφαρµογή στο υπό µελέτη έργο και Στη στήλες 4 παρατίθενται συνοπτικά τα στοιχεία της µεταλλουργικής κατεργασίας που συνιστούν Β Τ. Πίνακας 2. Β Τ µεταλλουργικής κατεργασίας του υπό µελέτη έργου α/α Εφαρµογή Περιγραφή Β Τ Μεταλλουργική κατεργασία Β Τ στο έργο Outotec ακαριαία τήξη / συµπύκνωµα Μείωση των αέριων 1 ως πρώτη ύλη / τροφοδοσία εκποµπών εργοστασίου < t/y 2 3 Μείωση της σκόνης, των µετάλλων και του SO 2 από την τήξη και την ανάκτηση των αέριων Μείωση των αέριων εκποµπών από την επεξεργασία της ΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ιπλή επαφή / ιπλή απορρόφηση 4 φάσεις Είσοδος SO 2 >5% - Έξοδος SO 2 < mg/νm 3 Ποσοστό µετατροπής > 99,8% (βλ. Πίνακα 2.40) Η σκωρία από την κάµινο ακαριαίας τήξης είναι αδρανής Η σκωρία από µεταλλάκτη επανακυκλώνεται στο ENVECO A.E. 16 / 18

18 4 σκωρίας Μείωση των αέριων εκποµπών από την καµίνευση ΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ µεταλλάκτη Η παραγωγική διαδικασία δεν περιλαµβάνει καµίνευση 5 Μείωση των αέριων εκποµπών από την ανοδική χύτευση Αφορά την ποιότητα του προϊόντος 6 Μείωση της σκόνης, των µετάλλων, του SO 2, του NOx, του Οργανικού άνθρακα και του PCDD/F από την καµίνευση και τον καθαρισµό της σκωρίας ΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Η παραγωγική διαδικασία δεν περιλαµβάνει καµίνευση καθαρισµό της σκωρίας αλλά κοκκοποίηση της σκωρίας Παρεµπόδιση εξάπλωσης των αέριων εκποµπών επαναχρησιµοποίηση εάν είναι δυνατόν όλων των υγρών αποβλήτων Μείωση των εκποµπών µετάλλων και SO 2 από τα αέρια τήξης που εκλύονται από την παραγωγή πολύτιµων µετάλλων Αεροστεγείς κάµινοι που διατηρούνται συνεχώς σε ελαφρά υποπίεση για την πρόληψη εκποµπής αερίων και σκόνης. ιακίνηση των τηγµένων υλικών µέσω κλειστών συστηµάτων µεταφοράς τα οποία είναι εξοπλισµένα µε συστήµατα συλλογής αερίων εκποµπών και σκόνης προς κατεργασία. Το σύνολο των αερίων και της σκόνης οδηγείται µέσω πάντα κλειστών συστηµάτων µεταφοράς σε σύστηµα καθαρισµού που συνίσταται από πύργους ψύξης και έκπλυσης µε καταιονισµό νερού, ηλεκτροστατικά φίλτρα και υγρές πλυντρήδες για την ανάκτηση των προσµίξεων. Τα απαέρια της µεταλλουργικής διεργασίας, µετά τη διέλευση τους από τη µονάδα ψύξης και έπλυσης, οδηγούνται στη µονάδα παραγωγής θειϊκού οξέος. Πλήρης ανακύκλωση του νερού κατεργασίας (και για λόγους οικονοµίας των υδάτινων πόρων) Κλειστά συστήµατα συλλογής, µεταφοράς και καθαρισµού των αερίων Ανάκτηση SO 2 µε ψύξη / ιπλή επαφή, διπλή απορρόφηση ENVECO A.E. 17 / 18

19 3. Παραγωγή θειικού οξέος (παράγραφος 4.2 (β) της ΚΥΑ 15393/2332/2002) Η µονάδα παραγωγής θειικού οξέος αποτελεί συνοδό έργο της µεταλλουργίας του υπό µελέτη έργου καθώς τα απαέρια που οδηγούνται στη µονάδα προέρχονται από τη µεταλλουργική διεργασία. Ως εκ τούτου, λαµβάνονται υπόψη οι Βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές του Draft Reference Document on Best Available Techniques for the Non Ferrous Metals Industries, July 2009 (Κεφάλαιο 2.11). Λαµβάνοντας υπόψη την τεχνολογία Flash Smelting που έχει υιοθετηθεί για την µεταλλουργική κατεργασία, το είδος της τροφοδοσίας που είναι συµπύκνωµα χαλκού εµπλουτισµένο µε συµπύκνωµα χρυσοφόρων πυριτών και την ονοµαστική δυναµικότητα της µεταλλουργίας που είναι τ/έτος, η µεταλλουργία και η συναφής µονάδα παραγωγής θειικού οξέος ταυτίζεται (λειτουργικά και περιβαλλοντικά) µε την ακόλουθη µονάδα του Πίνακα 2.17 του Draft Reference Document on Best Available Techniques for the Non Ferrous Metals Industries, July 2009: Μονάδα Πηγή SO 2 υναµικότητα (t/d) Τύπος διαδικασίας Είσοδος SO 2 Όγκος - % Ποσοστό µετατροπής % Ετήσιο SO 2 mg/m 3 SO 2 max 1/2h mg/m 3 KGHM Glogow 2 Flash furnace (για Cu) 900 ιπλή επαφή / ιπλή απρρόφηση 6 έως 8 99, Περαιτέρω, στις γενικές αρχές καθορισµού των Β Τ, η υπό µελέτη διαδικασία ανήκει στην κατηγορία b Αέρια από υψηλές συγκεντρώσεις SO 2, της παραγράφου του εν λόγω BREF. Συγκεκριµένα, η παραγωγή θειικoύ οξέος, µέσω οξείδωσης του θείου για παραγωγή SO 2, είναι µια εγκαθιδρυµένη χηµική διεργασία. Οι εγκαταστάσεις παραγωγής θειικού οξέος είναι περισσότερο αποτελεσµατικές όταν λειτουργούν µε υψηλές και σταθερές συγκεντρώσεις SO 2. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η πιο συνηθισµένη µέθοδος για την αποτελεσµατική µετατροπή του SO 2 είναι αυτή της διπλής επαφής µε το ποσοστό µετατροπής (και άρα και αποτελεσµατικότητας) κυµαίνεται από 98 % έως 99,7 %, χαρακτηριστικά που έχουν υιοθετηθεί και στη µονάδα παραγωγής θειικού οξέος του υπό µελέτη έργου. Τέλος, για την παραγωγή του θειικού οξέος του υπό µελέτη έργου ελήφθησαν υπόψη και τα όσα αναφέρονται στο Κεφάλαιο 4.5 του Reference Document on Best Available Techniques for the Manufacture of Large Volume Inorganic Chemicals Ammonia, Acids and Fertilisers, August Συγκεκριµένα, η µονάδα παραγωγής θειικού οξέος του υπό µελέτη έργου χρησιµοποιεί τη µέθοδο της διπλής επαφής / διπλής απορρόφησης και κατατάσσεται στην ακόλουθη κατηγορία του Πίνακα 4.24 του εν λόγω BREF: Μέθοδος µετατροπής Ηµερήσιο ποσοστό µετατροπής Ηµερήσιο SO 2 mg/m 3 Οξείδωση θείου, διπλή Νέες 99,9 99,92 % επαφή / διπλή απορρόφηση εγκαταστάσεις Να σηµειωθεί ότι οι προαναφερόµενες Β Τ στοχεύουν στη συνεχή παρακολούθηση των επιπέδων SO 2 που απαιτούνται προκειµένου να καθορίζεται το ποσοστό µετατροπής του SO 2 όπως επίσης και το επίπεδο εκποµπών του, το οποίο επίσης προβλέπεται από το υπό µελέτη έργο. ENVECO A.E. 18 / 18

ΧΡΥΣΩΡYΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Μ.Β.Ε.

ΧΡΥΣΩΡYΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Μ.Β.Ε. ΧΡΥΣΩΡYΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Μ.Β.Ε. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΑΜΑ, Ν. ΕΒΡΟΥ ΧΡΥΣΩΡYΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Μ.Β.Ε. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εντός δύο ετών υποβολή πλήρους και άρτιου Επενδυτικού Σχεδίου αξιοποίησης του μεταλλευτικού δυναμικού της περιοχής και με Μεταλλουργία Χρυσού

Εντός δύο ετών υποβολή πλήρους και άρτιου Επενδυτικού Σχεδίου αξιοποίησης του μεταλλευτικού δυναμικού της περιοχής και με Μεταλλουργία Χρυσού ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ 1 1. Η Σύμβαση του 2004 Επαναλειτουργία Μεταλλείου (Μαύρων Πετρών, κάτω από την Στρατονίκη) Εντός δύο ετών υποβολή πλήρους και άρτιου Επενδυτικού Σχεδίου αξιοποίησης του μεταλλευτικού

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα Ι

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα Ι «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα Ι Φωτογραφική τεκµηρίωση ENVECO A.E Φ1 Stockpile µεταλλεύµατος µεταλλείου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΗΜΑΡ ΣΥΖΗΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΧΡΥΣΟΥ. Κατερίνα Αδάμ, MSc, PhD Επίκουρος Καθηγήτρια ΕΜΠ. Μέλος της Ομάδας Μελέτης ΜΠΕ Περάματος

Η ΔΗΜΑΡ ΣΥΖΗΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΧΡΥΣΟΥ. Κατερίνα Αδάμ, MSc, PhD Επίκουρος Καθηγήτρια ΕΜΠ. Μέλος της Ομάδας Μελέτης ΜΠΕ Περάματος Η ΔΗΜΑΡ ΣΥΖΗΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΧΡΥΣΟΥ Επίκουρος Καθηγήτρια ΕΜΠ Μέλος της Ομάδας Μελέτης ΜΠΕ Περάματος Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2012 ΚΟΙΤAΣΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟY ΣΤΗΝ ΕΛΛAΔΑ& ΕΥΡΩΠΗ Η Ελλάδα παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα VΙΙΙ

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα VΙΙΙ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα VΙΙΙ Εκτίµηση οπτικής όχλησης εγκαταστάσεων ENVECO A.E ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή... 2 2. Οπτικές επιπτώσεις µεταλλευτικής δραστηριότητας... 2 3. Αξιολόγηση της οπτικής

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα V

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα V «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα V Σχέδιο διαχείρισης στερεών αποβλήτων ENVECO A.E ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλευτικό Έργο Απόθεση Καταλοίπων Επεξεργασίας Βωξίτη Νομός Βοιωτίας, Κεντρική Ελλάδα

Μεταλλευτικό Έργο Απόθεση Καταλοίπων Επεξεργασίας Βωξίτη Νομός Βοιωτίας, Κεντρική Ελλάδα TOMH 7-7 1:1000 Αύλακα αποστράγγισης αναβαθμού Δυτική τάφρος αποστράγγισης Αύλακα αποστράγγισης αναβαθμού Ανοικτή επενδεδυμένη τάφρος, με έγχυτο σκυρόδεμα C16/20 και ένα πλέγμα Τ131, τραπεζοειδούς διατομής

Διαβάστε περισσότερα

Μια δεύτερη ζωή για πρώην βιομηχανικούς χώρους (brownfields)

Μια δεύτερη ζωή για πρώην βιομηχανικούς χώρους (brownfields) Μια δεύτερη ζωή για πρώην βιομηχανικούς χώρους (brownfields) Πρώην βιομηχανικός χώρος: έχει πάψει να λειτουργεί αλλά η ρύπανση που προκάλεσε μπορεί να έχει πάψει να υπάρχει στην ατμόσφαιρα και στα επιφανειακά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ ΧΡΥΣΟΥ. Ανάπτυξη ή καταστροφή της Χαλκιδικής; Συντονιστικό συλλόγων & φορέων Σταγείρων-Ακάνθου

ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ ΧΡΥΣΟΥ. Ανάπτυξη ή καταστροφή της Χαλκιδικής; Συντονιστικό συλλόγων & φορέων Σταγείρων-Ακάνθου Εισήγηση Ζουμπά Γιώργου ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ ΧΡΥΣΟΥ Ανάπτυξη ή καταστροφή της Χαλκιδικής; Συντονιστικό συλλόγων & φορέων Σταγείρων-Ακάνθου 2 Η εικόνα της Ολυμπιάδας σήμερα 3 Η εικόνα του Στρατωνίου και του Μαδέμ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά Ε ΑΦΟΣ Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Έδαφος Το έδαφος σχηµατίζεται από τα προϊόντα της αποσάθρωσης των πετρωµάτων του υποβάθρου (µητρικό πέτρωµα) ή των πετρωµάτων τω γειτονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΤΙΚΉΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΕ-Τ Μ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΤΙΚΉΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΕ-Τ Μ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΤΙΚΉΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΕ-Τ Μ Εισήγηση για την ειδική εκδήλωση της Μόνιµης Επιτροπής Οικολογίας - Περιβάλλοντος Τ.Ε.Ε. και των αντίστοιχων Μόνιµων

Διαβάστε περισσότερα

200. ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ 200. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

200. ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ 200. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ 200.1 Πεδίο Εφαρµογής Ορισµοί 200. ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ 200. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ (1) Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος άρθρου περιλαµβάνει τις πάσης φύσης εργασίες κατασκευής εγκαταστάσεων αποστράγγισης

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός Προϋπολογισμός: Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ελλάδα Ισπανία. Ιταλία

Συνολικός Προϋπολογισμός: Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ελλάδα Ισπανία. Ιταλία 2009 2012 Συνολικός Προϋπολογισμός: 1.664.986 Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης: 802.936 Ελλάδα Ισπανία Ιταλία Η παρουσίαση Η κατάσταση στην Ελλάδα Τι κάνουν στην Ισπανία Τι κάνουν στην Ιταλία Τι θα μπορούσαμε

Διαβάστε περισσότερα

4.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ

4.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ 4.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Οι γενικοί κανόνες που περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα [βλ. και βιβλιογραφία 7, 8, 10, 11, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Προγράμματος: Quarry Resource Efficiency Demonstration Project Ακρωνύμιο: QuaResE (LIFE 11 ENV/CY/859 )

Τίτλος Προγράμματος: Quarry Resource Efficiency Demonstration Project Ακρωνύμιο: QuaResE (LIFE 11 ENV/CY/859 ) LIFE+ Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση Τίτλος Προγράμματος: Quarry Resource Efficiency Demonstration Project Ακρωνύμιο: QuaResE (LIFE 11 ENV/CY/859 ) Η ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) Τα υγρά απόβλητα µονάδων επεξεργασίας τυροκοµικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Έχοντας υπόψη: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Μ.Π..Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Ε.Μ.Π..Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Μ.Π..Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Μάθηµα :... 1 Φράγµατα Ταµιευτήρες Φυσικό φαινόµενο : κατολισθήσεις, εκλύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Ημέρα Νερού

Παγκόσμια Ημέρα Νερού ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ Παγκόσμια Ημέρα Νερού Ενημερωτική Εκδήλωση «Οι ευεργετικές ιδιότητες του νερού στη διατήρηση της καλής υγείας και ενυδάτωσης» HILTON ATHENS

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι χωμάτινων φραγμάτων (α) Με διάφραγμα (β) Ομογενή (γ) Ετερογενή ή κατά ζώνες

Τύποι χωμάτινων φραγμάτων (α) Με διάφραγμα (β) Ομογενή (γ) Ετερογενή ή κατά ζώνες Χωμάτινα Φράγματα Κατασκευάζονται με γαιώδη υλικά που διατηρούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους Αντλούν την αντοχή τους από την τοποθέτηση, το συντελεστή εσωτερικής τριβής και τη συνάφειά τους. Παρά τη

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας

Διαχείριση αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας Διαχείριση αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας Καθ. Κ. Κομνίτσας Τμήμα Μηχ. Ορυκτών Πόρων Πολ. Κρήτης Ημερίδα Βιώσιμη Διαχείριση Αδρανών» ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης 16 Μαΐου 2011 Οδηγία 2006/21/EC 15 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ Εισαγωγή Όπως είναι γνωστό στις ανοικτές µεταλλευτικές εκµεταλλεύσεις εκτός από την

Διαβάστε περισσότερα

«ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη γιαµια

«ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη γιαµια «ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη τηχρήσηηλιακώνσυστηµάτων γιαµια µιααειφόροπροοπτική» Ν. Φραντζεσκάκη 1, Β. Γκέκας 1 και Θ. Τσούτσος 2 1. Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά 2. Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΥΡΟΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΥΡΟΓΑΛΑΚΤΟΣ ΒΡΥΛΛΑΚΗΣ ΜΑΝ. & ΣΙΑ Ο.Τ.Ε.Ε. ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΥΡΟΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΕ ΣΕΛΛΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΡΕΘΥΜΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 4,8 tn τυρόγαλα / ημέρα στην αιχμή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ. ΗΜΕΡΙ Α Πρόληψη της ρύπανσης στη βιοµηχανία 23/10/2002

ΤΕΕ. ΗΜΕΡΙ Α Πρόληψη της ρύπανσης στη βιοµηχανία 23/10/2002 ΤΕΕ ΗΜΕΡΙ Α Πρόληψη της ρύπανσης στη βιοµηχανία 23/10/2002 Ο ΚΛΑ ΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 96/61/ΕΚ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Γρύλλια Άρτεµις

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 7η Άσκηση

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 7η Άσκηση Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 7η Άσκηση Στεγανότητα θέσης φράγµατος. Αξιολόγηση επιτόπου δοκιµών περατότητας Lugeon. Κατασκευή κουρτίνας τσιµεντενέσων. Β.Χρηστάρας Β. Μαρίνος, Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη νέας γενιάς σταθµών Ηλεκτροπαραγωγής

Ανάπτυξη νέας γενιάς σταθµών Ηλεκτροπαραγωγής ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ανάπτυξη νέας γενιάς σταθµών Ηλεκτροπαραγωγής υνατότητες προσαρµογής υφιστάµενων Μονάδων ΕΗ I. ΚΟΠΑΝΑΚΗΣ Α. ΚΑΣΤΑΝΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ.

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας ΑΡΓΥΡΩ ΛΑΓΟΥΔΗ Δρ. Χημικός TERRA NOVA ΕΠΕ περιβαλλοντική τεχνική συμβουλευτική ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΕΕ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Εργαστήριο Μεταλλευτικής Τεχνολογίας & Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Εργαστήριο Μεταλλευτικής Τεχνολογίας & Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Εργαστήριο Μεταλλευτικής Τεχνολογίας & Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής Εξυγίανση εδαφών στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Εξάτμιση και Διαπνοή

Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση, Διαπνοή Πραγματική και δυνητική εξατμισοδιαπνοή Μέθοδοι εκτίμησης της εξάτμισης από υδάτινες επιφάνειες Μέθοδοι εκτίμησης της δυνητικής και πραγματικής εξατμισοδιαπνοής (ΕΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Βιο-αέριο? Το αέριο που παράγεται από την ζύµωση των οργανικών, ζωικών και φυτικών υπολειµµάτων και το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών» Υδατικό Περιβάλλον και Ανάπτυξη

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών» Υδατικό Περιβάλλον και Ανάπτυξη http://www.circleofblue.org/waternews/2010/world/water-scarcity-prompts-different-plans-to-reckon-with-energy-choke-point-in-the-u-s/ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΥΡΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΥΡΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΥΡΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ Η χρήση του όζοντος για την κατεργασία νερού σε πύργους ψύξης αυξάνει σηµαντικά τα τελευταία χρόνια και αρκετές έρευνες και εφαρµογές που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΙ ΗΡΟΝΙΚΕΛΙΟΥ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΙ ΗΡΟΝΙΚΕΛΙΟΥ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΙ ΗΡΟΝΙΚΕΛΙΟΥ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ρ Ιωάννης Κοντός Μηχανικός Μεταλλείων - Μεταλλουργός ΛΑΡΚΟ ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ ΓΕΝΙΚΑ 1963: Ίδρυση της εταιρίας από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 Σελίδα 2 από 12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ...3 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ...5 ΕΙΚΤΕΣ...8 i) ενεργειακή απόδοση...8

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ? ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Υδροαπορρόφηση ονομάζουμε την αποθήκευση μορίων νερού μέσα σε ένα υλικό. Η ικανότητα ενός υλικού να αποθηκεύει νερό καθορίζεται κύρια από τη γεωμετρία των πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα & Εγκαταστάσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης Προτεινόμενες Νέες Δράσεις

Δίκτυα & Εγκαταστάσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης Προτεινόμενες Νέες Δράσεις Δίκτυα & Εγκαταστάσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης Προτεινόμενες Νέες Δράσεις Γεώργιος Αγγέλου Διευθυντής Εγκαταστάσεων της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχ. Υπολογιστών, MSc, MBA Κύρια Εταιρική Δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλης Στοϊλόπουλος

Βασίλης Στοϊλόπουλος Εφαρμογή της νέας πολιτικής διαχείρισης αποβλήτων στο ΕΣΠΑ 2014-2020. Αποκατάσταση ρυπασμένων χώρων από βιομηχανικά και επικίνδυνα απόβλητα. Βασίλης Στοϊλόπουλος ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ Υποδιεύθυνση Τομέας Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΘΗΝΑ, 2010 ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΠΕΛΜΑ. ΑΓΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΠΕΛΜΑ. ΑΓΙΑΣ 1. Προτεινόµενο έργο Το έργο αφορά την κατασκευή τριών ταµιευτήρων στην τοποθεσία Μπελµά του Όρους Όσσα. Ο συνολικός όγκος αποθήκευσης νερού θα είναι 7.200.000 µ3. Η συνολική υδάτινη επιφάνεια των ταµιευτήρων

Διαβάστε περισσότερα

Επιπτώσεις στα υδατικά συστήματα από τη διάθεση υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων. Απλές μέθοδοι προεπεξεργασίας

Επιπτώσεις στα υδατικά συστήματα από τη διάθεση υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων. Απλές μέθοδοι προεπεξεργασίας LIFE + Environment Policy and Governance Project Number: LIFE07 ENV/GR/000280 PROSODOL Duration: 1/1/09 31/12/12 Επιπτώσεις στα υδατικά συστήματα από τη διάθεση υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων. Απλές μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑ Β. Α) Ομάδα Α: Θεματικά αντικείμενα για ανέργους Τεχνίτες του τομέα Β της οικονομίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑ Β. Α) Ομάδα Α: Θεματικά αντικείμενα για ανέργους Τεχνίτες του τομέα Β της οικονομίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑ Β Α) Ομάδα Α: Θεματικά αντικείμενα για ανέργους Τεχνίτες του τομέα Β της οικονομίας i. Παραγωγική διαδικασία στη βιομηχανική επεξεργασία των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΤΗΣ Μ.Ι.ΜΑΙΛΛΗΣ ΑΕΒΕ ΥΨΟΥΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ ΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΗ «ΠΡΑΣΙΝΗ» ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α H εταιρεία Μ.Ι.ΜΑΙΛΛΗΣ, ως ηγέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ συνθετικά υλικά που χρησιμοποιούνται στις εφαρμογές της γεωτεχνικής μηχανικής και σε συναφείς κατασκευές, σε συνδυασμό συνήθως με κατάλληλα εδαφικά υλικά (γεωϋλικά). σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Λεκάνη τελμάτων Κοκκινόλακα (όψη ανάντη προς κατάντη) Σύστημα στεγανοποίησης κατασκευαστικές εργασίες

Λεκάνη τελμάτων Κοκκινόλακα (όψη ανάντη προς κατάντη) Σύστημα στεγανοποίησης κατασκευαστικές εργασίες Μεταλλευτικό Υδραυλικό Διαχείριση Αποβλήτων Οριστική Μελέτη Εγκατάστασης Διαχείρισης Τελμάτων Λεκάνης Κοκκινόλακα στα Μεταλλεία Χρυσού Κασσάνδρας στη Χαλκιδική Χαλκιδική, Εκπόνηση οριστικής μελέτης εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

THE GREEN RECYCLE RIGHT. Αποστολή µας: ο σωστός τρόπος. ανακύκλωσης µπαταριών µολύβδου - οξέως.

THE GREEN RECYCLE RIGHT. Αποστολή µας: ο σωστός τρόπος. ανακύκλωσης µπαταριών µολύβδου - οξέως. THE Αποστολή µας: ο σωστός τρόπος ανακύκλωσης µπαταριών µολύβδου - οξέως. powered by To Green Mission...αποτελεί µία «πράσινη αποστολή» δεκάδων επιχειρήσεων από διάφορους επιχειρηµατικούς κλάδους, που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ !Unexpected End of Formula l ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Παραδεισανός Αδάμ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η εργασία αυτή εκπονήθηκε το ακαδημαϊκό έτος 2003 2004 στο μάθημα «Το πείραμα στη

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνητός εμπλουτισμός ως καλή πρακτική για την αύξηση της διαθεσιμότητας του υπόγειου νερού

Τεχνητός εμπλουτισμός ως καλή πρακτική για την αύξηση της διαθεσιμότητας του υπόγειου νερού Τεχνητός εμπλουτισμός ως καλή πρακτική για την αύξηση της διαθεσιμότητας του υπόγειου νερού Διαμαντής Ιωάννης Καθηγητής ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΣΤΙς ΘΕΣΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ, ΣΤΡΑΤΩΝΙ, ΣΚΟΥΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΣΤΙς ΘΕΣΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ, ΣΤΡΑΤΩΝΙ, ΣΚΟΥΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΣΤΙς ΘΕΣΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ, ΣΤΡΑΤΩΝΙ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ενότητα 12: Βιομηχανική ρύπανση- Υγρά βιομηχανικά απόβλητα και διάθεση αυτών (Μέρος 1 ο ) Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση μέθοδων υπόγειας εκμετάλλευσης

Σύγκριση μέθοδων υπόγειας εκμετάλλευσης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Σύγκριση μέθοδων υπόγειας εκμετάλλευσης Ανδρέας Μπενάρδος Δρ. Μηχανικός Μεταλλείων Μεταλλουργός Ε.Μ.Π. Μέθοδοι Υπόγειας Εκμετάλλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙ Α ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Τα προτεινόµενα έργα εξασφαλίζουν την ισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ενότητα 8: Κριτήρια επιλογής του χώρου για την κατασκευή ΧΥΤΑ Ζαγγανά Ελένη Σχολή :

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ενότητα 8: Κριτήρια επιλογής του χώρου για την κατασκευή ΧΥΤΑ Ζαγγανά Ελένη Σχολή : ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ενότητα 8: Κριτήρια επιλογής του χώρου για την κατασκευή ΧΥΤΑ Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας Σκοποί ενότητας Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.. ΠΑΤΡΩΝΑΣ AQUACHEM ΕΠΕ, Αµαζόνων 1, Καλαµαριά 55133, E-mail: info@aquachem.gr ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ Το νερό

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Δέσμευση. Διάταξη Έργου

Περιβαλλοντική Δέσμευση. Διάταξη Έργου Αρχαιολογικοί χώροι και πολιτιστική κληρονομιά Για το σχεδιασμό του Έργου, ζητήθηκε επίσημα η άποψη της αρμόδιας εφορείας αρχαιοτήτων ώστε να προσδιοριστεί εάν υπάρχουν χώροι πολιτιστικής ή αρχαιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Κ.Ε. σε Περιόδους Κρίσης. Μιχάλης Θεοδωρακόπουλος Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.

Ε.Κ.Ε. σε Περιόδους Κρίσης. Μιχάλης Θεοδωρακόπουλος Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. Ε.Κ.Ε. σε Περιόδους Κρίσης Μιχάλης Θεοδωρακόπουλος Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Περιοχή Δραστηριότητας Ελληνικός Χρυσός A.E. Συστήθηκε τον Δεκέμβριο του 2003

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 7 η Άσκηση

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 7 η Άσκηση Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 7 η Άσκηση Στεγανότητα θέσης φράγματος. Αξιολόγηση επιτόπου δοκιμών περατότητας Lugeon. Κατασκευή κουρτίνας τσιμεντενέσων. Β.Χρηστάρας Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας

Διαβάστε περισσότερα

τεκμηρίωση και συνειδητοποίηση επικινδυνότητας λυμάτων αυστηρή νομοθεσία διαχείρισης αποβλήτων Καθαρισμός αποβλήτων

τεκμηρίωση και συνειδητοποίηση επικινδυνότητας λυμάτων αυστηρή νομοθεσία διαχείρισης αποβλήτων Καθαρισμός αποβλήτων ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ τεκμηρίωση και συνειδητοποίηση επικινδυνότητας λυμάτων αυστηρή νομοθεσία διαχείρισης αποβλήτων Καθαρισμός αποβλήτων επαναχρησιμοποίηση πολύτιμων, εξαντλούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΥΞΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ Ι Εξόρυξη με Εκρηκτικές Ύλες Κωδικός Μαθήματος:

ΕΞΟΡΥΞΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ Ι Εξόρυξη με Εκρηκτικές Ύλες Κωδικός Μαθήματος: Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Εργαστήριο Εξόρυξης Πετρωμάτων ΕΞΟΡΥΞΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ Ι Εξόρυξη με Εκρηκτικές Ύλες Κωδικός Μαθήματος: 7.1.06.7 Καθηγητής Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΘΕΜΑ 1 : Επέμβαση στο Φυσικό Περιβάλλον : Το έργο λόγω του είδους και του μεγέθους του θα έχει εξαιρετικά σοβαρές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Πηγή: Mr.Matteo Villa HAR srl. Επιµέλεια: Κων/νος I. Νάκος SHIELCO Ltd Σελίδα 1/5 O οίκος HAR srl, Ιταλίας εξειδικεύεται στον σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

50056, 149893, 150246 152365) TELEFAX : 210 6430625. e-mail: v.diamanti@prv.ypeka.gr 213185/8.10.12 ΑΕΠΟ»

50056, 149893, 150246 152365) TELEFAX : 210 6430625. e-mail: v.diamanti@prv.ypeka.gr 213185/8.10.12 ΑΕΠΟ» Υπαγωγή στην οδηγία 2010/75/ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΥΠΕΝ) ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ( ΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 26 Νοεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (γιατί υπάρχουν οι γεωτεχνικοί µελετητές;)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (γιατί υπάρχουν οι γεωτεχνικοί µελετητές;) Απρίλιος 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (γιατί υπάρχουν οι γεωτεχνικοί µελετητές;) Τι είναι η Εδαφοµηχανική και τι είναι Γεωτεχνική Μελέτη; Ετοιµολογία: Γεωτεχνική: Επιθετικός προσδιορισµός που χαρακτηρίζει

Διαβάστε περισσότερα

«ΘΑΛΗΣ» Λάρισα, TEI/Θ, Π. ΒΥΡΛΑΣ. Π. Βύρλας

«ΘΑΛΗΣ» Λάρισα, TEI/Θ, Π. ΒΥΡΛΑΣ. Π. Βύρλας «ΘΑΛΗΣ» Λάρισα, TEI/Θ, 17.03.15 Π. ΒΥΡΛΑΣ Π. Βύρλας Αντικείμενο έργου Η διερεύνηση της δυνατότητας παραγωγής βιομάζας στη Ελλάδα για παραγωγή ενέργειας με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτόμες τεχνολογίες στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων από τυροκομεία

Καινοτόμες τεχνολογίες στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων από τυροκομεία Dialynas S.A. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ελ. Βενιζέλου 15, 73100, Χανιά Τηλ. 28210-51250, fax. 28210-51260 www.dialynas.com, dk@dialynas.com Καινοτόμες τεχνολογίες στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων από τυροκομεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua.

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua. ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua.gr) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ? ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Υδροαπορρόφηση ονομάζουμε την αποθήκευση μορίων νερού μέσα σε ένα υλικό. Η ικανότητα ενός υλικού να αποθηκεύει νερό καθορίζεται κύρια από τη γεωμετρία των πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόβλημα της ιλύς. Η λύση GACS

Το πρόβλημα της ιλύς. Η λύση GACS Το πρόβλημα της ιλύς Κατά την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων παράγονται ταυτόχρονα και ορισμένα παραπροϊόντα, όπως τα εσχαρίσματα, η άμμος, τα ξαφρίσματα και η περίσσεια ιλύς από τις δεξαμενές καθίζησης

Διαβάστε περισσότερα

Από τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην υπό εξέταση Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Μεταλλευτικών Μεταλλουργικών Εγκαταστάσεων της εταιρείας

Από τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην υπό εξέταση Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Μεταλλευτικών Μεταλλουργικών Εγκαταστάσεων της εταιρείας Παρατηρήσεις που αφορούν στις επιπτώσεις της προτεινόμενης δραστηριότητας «Εκμετάλλευση κοιτασμάτων μεταλλείων Κασσάνδρας» στα υδατικά συστήματα της περιοχής 1. Γενικά Η διαχείριση των υδατικών πόρων στις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων 10. Μελέτη Περίπτωσης: Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Βιομηχανία Προϊόντων Αλουμινίου Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς e-mail: john@epu.ntua.gr Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. "Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00)" 70.000 (µε ΦΠΑ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00) 70.000 (µε ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ "Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00)" 70.000 (µε ΦΠΑ) Φεβρουάριος 2012 K:\N2500\cons\tefxi\MAPS.doc N2500/5136/B02 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. EΡΓΟ: "Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00)"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 09/07/2012 Εισήγηση : ρ. Στυλιανός Παπαδόπουλος Γενικός ιευθυντής INTERGEO Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Ενθαλπία, Ειδική Θερµότητα και Ειδικός Όγκος Υγρού Αέρα

Ειδική Ενθαλπία, Ειδική Θερµότητα και Ειδικός Όγκος Υγρού Αέρα θερµοκρασία που αντιπροσωπεύει την θερµοκρασία υγρού βολβού. Το ποσοστό κορεσµού υπολογίζεται από την καµπύλη του σταθερού ποσοστού κορεσµού που διέρχεται από το συγκεκριµένο σηµείο. Η απόλυτη υγρασία

Διαβάστε περισσότερα

. Υπολογίστε το συντελεστή διαπερατότητας κατά Darcy, την ταχύτητα ροής και την ταχύτητα διηθήσεως.

. Υπολογίστε το συντελεστή διαπερατότητας κατά Darcy, την ταχύτητα ροής και την ταχύτητα διηθήσεως. Μάθημα: Εδαφομηχανική Ι, 7 ο εξάμηνο. Διδάσκων: Ιωάννης Ορέστης Σ. Γεωργόπουλος, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Πολιτικών Έργων Υποδομής, Δρ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Θεματική περιοχή: Υδατική ροή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείµενο της παρούσας µεταπτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης των σηράγγων του Μετρό επί του υδρογεωλογικού καθεστώτος πριν και µετά την κατασκευή τους. Στα πλαίσια της, παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ Παρούσα κατάσταση Προοπτικές Απασχόλησης Εμπειρίες Αποφοίτων ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ Παρούσα κατάσταση Προοπτικές Απασχόλησης Εμπειρίες Αποφοίτων ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τρέχουσες εξελίξεις που σχετίζονται με την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της Ελλάδας Σχέδιο Π που περιγράφει τις επαγγελματικές δραστηριότητες των ιπλωματούχων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΛΥΟΣ ΑΠΌ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ

ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΛΥΟΣ ΑΠΌ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΛΥΟΣ ΑΠΌ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ Υποψήφιος ιδάκτορας: Α. Στεφανάκης Επιβλέπων Καθηγητής: Β. Τσιχριντζής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Μελέτη, Κατασκευή, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση του Έργου : «Αυτοκινητόδροµος Κόρινθος Τρίπολη Καλαµάτα και Κλάδος Λεύκτρο Σπάρτη» ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ (σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ 2 Ανάλυση της ευστάθειας γεωφραγμάτων

ΔΙΑΛΕΞΗ 2 Ανάλυση της ευστάθειας γεωφραγμάτων ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΕΙΔΙΚΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - Γεωτεχνική Φραγμάτων» 9ο Εξ. ΠΟΛ. ΜΗΧ. - Ακαδ. Ετος 2006-07 ΔΙΑΛΕΞΗ 2 Ανάλυση της ευστάθειας γεωφραγμάτων 20.10.2006 Μέθοδος λωρίδων για

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014 Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014 1. Υφιστάμενη Κατάσταση Οι υδάτινοι πόροι συνδέονται άμεσα με το κλίμα καθώς ο υδρολογικός κύκλος εξαρτάται σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: Yr host 4 today: Νικόλαος Ψαρράς

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: Yr host 4 today: Νικόλαος Ψαρράς ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: Γιατί να επιλέξει κανείς τη γεωθερµία ; Ποιος ο ρόλος των γεωθερµικών αντλιών θερµότητας ; Yr host 4 today: Νικόλαος Ψαρράς ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ( Με στόχο την ενηµέρωση περί γεωθερµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΠΡΟΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΡΟΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Φωτ.: Κατά FLSmidth 1 ΠΡΟ-ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗ - Εισαγωγή Είναι γνωστό ότι στην παραγωγική διαδικασία του κλίνκερ τσιμέντου, εκτός των άλλων, σημαντικότατη επίδραση έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική και Ανάπτυξη Διεργασιών

Μηχανική και Ανάπτυξη Διεργασιών Μηχανική και Ανάπτυξη Διεργασιών Κωστής Μαγουλάς, Καθηγητής Επαμεινώνδας Βουτσάς, Επ. Καθηγητής 7ο Εξάμηνο, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ . ΟΡΙΣΜΟΣ Οι διαχωρισμοί είναι οι πιο συχνά παρατηρούμενες διεργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΗΣ

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΗΣ Κεφάλαιο 5 ο : Οικοσυστήµατα ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΗΣ Η µελέτη των αλληλεπιδράσεων µεταξύ των µορφών ζωής και του περιβάλλοντός τους είναι η επιστήµη της οικολογίας. Το οικολογικό σύστηµα των οργανισµών και

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 6. Τεχνολογίες Βιολογικής Απορρύπανσης

Διάλεξη 6. Τεχνολογίες Βιολογικής Απορρύπανσης Διάλεξη 6 Τεχνολογίες Βιολογικής Απορρύπανσης Τεχνολογίες Βιολογικής Απορρύπανσης Δύο είναι οι κύριες κατηγορίες μεθόδων - τεχνικών της βιολογικής απορρύπανσης αλλά και γενικότερα των μεθόδων απορρύπανσης

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης

Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης λυµάτων µικρής & µεσαίας κλίµακας Προβλήµατα στα οποία δίνεται λύση Οι λύσεις που προτείνει η Agrologistics, έρχονται να δώσουν απάντηση σε πολλά προβλήµατα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Δδά Διδάσκοντες: Δημήτριος Ρόζος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Τομέας Γεωλογικών Επιστημών, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

Δδά Διδάσκοντες: Δημήτριος Ρόζος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Τομέας Γεωλογικών Επιστημών, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ Δδά Διδάσκοντες: Δημήτριος Ρόζος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Τομέας Γεωλογικών

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Υπαίθριων Εκμεταλλεύσεων

Σχεδιασμός Υπαίθριων Εκμεταλλεύσεων Σχεδιασμός Υπαίθριων Εκμεταλλεύσεων Ενότητα 2: Βασική μεταλλευτική ορολογία και τύποι εκμετάλλευσης Μ. Μενεγάκη Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση ατμού είναι ευρέως διαδεδομένη σχεδόν σε όλη την βιομηχανία. Ο ατμός

Η χρήση ατμού είναι ευρέως διαδεδομένη σχεδόν σε όλη την βιομηχανία. Ο ατμός Η χρήση ατμού είναι ευρέως διαδεδομένη σχεδόν σε όλη την βιομηχανία. Ο ατμός μεταφέρει μεγάλη ποσότητα ενέργειας με την μορφή θερμότητας και χρησιμοποιείται στην παραγωγική διαδικασία για την επιτάχυνση

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ?

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ? ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ? Ο βιολογικος καθαρισμος αφορα την επεξεργασια λυματων, δηλαδη τη διαδικασια μεσω της οποιας διαχωριζονται οι μολυσματικες ουσιες από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) Τα υγρά απόβλητα μονάδων επεξεργασίας τυροκομικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ISO Εµβαλωµατής Αντώνης ΑΕ

ΕΝ ISO Εµβαλωµατής Αντώνης ΑΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ HACCP ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ EΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Εµβαλωµατής Αντώνης Υπεύθυνος ιαχείρισης Ποιότητας-ΣΟΥΡΩΤΗ ΑΕ Μήτρακας Μανασσής Επίκουρος καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγµα ελέγχου αδρανών σκωρίας σύµφωνα µε ταευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 12620 και ΕΝ 13242

Παράδειγµα ελέγχου αδρανών σκωρίας σύµφωνα µε ταευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 12620 και ΕΝ 13242 Παράδειγµα ελέγχου αδρανών σκωρίας σύµφωνα µε ταευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 12620 και ΕΝ 13242 Ελ. Αναστασίου Πολιτικός Μηχανικός MSc ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΙ ΡΟΜΟΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΜΑΛΙΩΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ Βασίλειος Μαλιώκας, Δρ. Πολ. Μηχανικός

Β. ΜΑΛΙΩΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ Βασίλειος Μαλιώκας, Δρ. Πολ. Μηχανικός Β. ΜΑΛΙΩΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ Βασίλειος Μαλιώκας, Δρ. Πολ. Μηχανικός Γεωργία σημαντική παράμετρος οικονομικής προόδου. Κρίσιμα σημεία: Σύγχρονα και αποδοτικά εγγειοβελτιωτικά αρδευτικά έργα Ορθολογική

Διαβάστε περισσότερα