Λεσθόξνο Αιεμάλδξαο 62, Αζήλα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λεσθόξνο Αιεμάλδξαο 62, 11473 Αζήλα"

Transcript

1 Value Delivery A D V A N C E D M A N A G E M E N T S E R V I C E S E Π Ε ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΝΙΥΤΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΧΝ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΧΝ ΣΟΠΧΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΚΡΑΣΗΔΧΝ Λεσθόξνο Αιεμάλδξαο 62, Αζήλα Website: Σει. : , Fax:

2 ΔΝΙΥΤΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΧΝ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΧΝ ΣΟΠΧΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΚΡΑΣΗΔΧΝ DIGI LODGE Σν πξόγξακκα έρεη ζηόρν: ΔΙΑΓΧΓΗ Σα ηειεπηαία ρξφληα απμάλνληαη κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο νη θξαηήζεηο μελνδνρείσλ κέζσ δηαδηθηχνπ εηδηθφηεξα απφ ηνπξίζηεο πνπ πξνέξρνληαη αηφ ηελ Αγγιία, ηελ Γεξκαλία θαη ηηο θαλδηλαβηθέο Υψξεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΠΑ , πξνθεξχρζεθε ε Γξάζε Δλίζρπζεο Ξελνδνρεηαθψλ θαη Σνπξηζηηθψλ Καηαιπκάησλ γηα ηελ Γεκηνπξγία Γηαδηθηπαθψλ Σφπσλ Πξνβνιήο θαη πζηεκάησλ Ηιεθηξνληθψλ Κξαηήζεσλ (Digi Lodge). Σελ αμηνπνίεζε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ απφ ηηο ηνπξηζηηθέο κνλάδεο. Σελ κείσζε ηεο επνρηθφηεηαο θαη ηελ επηκήθπλζε ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ. Σελ δηεζλή πξνβνιή ηεο Διιάδαο, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πξνβνιήο ησλ ηνπξηζηηθψλ κνλάδσλ. ηελ θαηεχζπλζε απηή, νη ηνπξηζηηθέο κνλάδεο ζα εληζρπζνχλ κέζσ ηεο Γξάζεο γηα: 1. ηελ αλάπηπμε λέσλ εθαξκνγψλ δηαδηθηπαθήο πξνβνιήο θαη επηθνηλσλίαο ηνπο κε δπλαηφηεηεο ειεθηξνληθψλ θξαηήζεσλ, φζν θαη γηα 2. ηελ νινθιήξσζε απηψλ ησλ εθαξκνγψλ κε πθηζηάκελα ή λέα ζπζηήκαηα βέιηηζησλ πξαθηηθψλ κεραλνξγάλσζεο ηνπξηζηηθψλ κνλάδσλ. Δηδηθνί ζηόρνη ηεο δξάζεο κε ηελ επηρνξήγεζε ησλ δχν παξαπάλσ ελεξγεηψλ είλαη: Η πξαγκαηνπνίεζε θξαηήζεσλ κέζσ δηαδηθηχνπ γηα φιν ην εχξνο ησλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ ησλ ηνπξηζηηθψλ κνλάδσλ (ππνρξεσηηθά γηα ππεξεζίεο δηακνλήο θαη επηζπκεηά γηα ηπρφλ ινηπέο παξερφκελεο ππεξεζίεο) Η πνηνηηθή θαη νινθιεξσκέλε παξνπζίαζε ησλ ηνπξηζηηθψλ κνλάδσλ θαζψο θαη ηεο ηνπνζεζίαο ζηελ νπνία βξίζθνληαη. Η πξνζέιθπζε λέσλ επηζθεπηψλ θαη ε δηαηήξεζε πειαηψλ κέζσ ηεο παξνρήο νινθιεξσκέλσλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ απφ ηηο ηνπξηζηηθέο κνλάδεο, ηφζν πξηλ φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα δηακνλήο. ΠΟΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ ΑΦΟΡΑ: Ξελνδνρεηαθά ή ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα πνπ έθαλαλ έλαξμε δξαζηεξηφηεηαο πξηλ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2009 θαη ιεηηνπξγνχλ πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν άδεηεο ιεηηνπξγίαο. λφκηκα, δηαηεξψληαο ζε ηζρχ φιεο ηηο 1

3 ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΔΡΓΟΤ: ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ: ΔΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΔΡΓΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΗ: ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΗ Το πρόγραμμα επιχορηγεί μια ςειρά από ενζργειεσ που μποροφν να περιληφθοφν ή όχι, αλλά υποχρεωτικά θα πρζπει να περιλαμβάνει Πολυγλωςςικό Site με δυνατότητα on line κρατήςεων. Η ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ μεθηλά /9/09, ηζρχζεη ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο γηα ηελ έγθξηζε ησλ αηηήζεσλ. αλάινγα κε ηελ πεξηθέξεηα θαη ζα Η έλαξμε πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ πξέπεη λα γίλεη κεηά απφ ηηο 3 Ινπιίνπ 2009 θαη απηφ λα νινθιεξσζεί ην αξγφηεξν 12 κήλεο κεηά ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ηνπο. Ο κέγηζηνο επηρνξεγνχκελνο πξνυπνινγηζκφο αλέξρεηαη ζε επξψ, αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ησλ θαηαιπκάησλ θαη ν ειάρηζηνο ζε επξψ. Σν πνζνζηφ επηρνξήγεζεο αλέξρεηαη ζην 60% ηνπ επηιέμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο επέλδπζεο. Ήηνη κέγηζην πνζφ θαη ειάρηζην επξψ. Μεηά ηελ έγθξηζε ηεο αίηεζεο, πξνθαηαβνιή (πξναηξεηηθά) 50% ηεο επηρνξήγεζεο κε ηζφπνζε εγγπεηηθή. Δμφθιεζε κεηά ηελ έθδνζε ηεο βεβαίσζεο νινθιήξσζεο ηεο Δπέλδπζεο. ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΓΙΑ ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΔ Δ1: Πνιπγισζζηθόο δηαδηθηπαθόο ηόπνο πξνβνιήο ηνπξηζηηθήο κνλάδαο κε δπλαηόηεηεο on line θξαηήζεσλ (Τπνρξεσηηθή Δλέξγεηα) Πνζνζηφ ελεξγείαο επί ζπλφινπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ: αλώηαην 80%, θαηώηαην: 50% Η ελέξγεηα ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: Καηαζθεπή δηαδηθηπαθνύ ηόπνπ ρεδίαζε & ιεηηνπξγίεο (γξαθηθά % αλάπηπμε) χζηεκα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ (CMS) Δλέξγεηεο βειηηζηνπνίεζεο γηα κεραλέο αλαδήηεζεο (Search Engine Optimized) Δξγαιείν αλαδήηεζεο πεξηερνκέλνπ ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν Δγγξαθή ρξεζηψλ (πξναηξεηηθά) Newsletter (πξναηξεηηθά) Βηβιίν Δπηζθεπηψλ (πξναηξεηηθά) Πεξηερόκελν Φσηνγξαθίεο θαηαιχκαηνο θαη επξχηεξεο πεξηνρήο Κείκελα πεξηγξαθήο Παξνρέο & ππεξεζίεο θαηαιχκαηνο Μεηαθξάζεηο πεξηερνκέλνπ (ηνπιάρηζηνλ 2 αθφκε γιψζζεο πιελ ηεο ειιεληθήο) Παξνπζηάζεηο 3D 360 κνηξψλ (πξναηξεηηθά) Multimedia πεξηερφκελν (πξναηξεηηθά) Δθαξκνγή on line θξαηήζεσλ Λεηηνπξγία Γηαδηθηπαθήο Μεραλήο Κξαηήζεσλ (Web Booking Engine) Γηαρείξηζε ζηνηρείσλ on line θξαηήζεσλ Παξνπζίαζε ζηνηρείσλ δηαζεζηκφηεηαο ηεο ηνπξηζηηθήο κνλάδαο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν Δλεκέξσζε πειαηψλ γηα ηελ νινθιήξσζε on line θξάηεζεο κέζσ On line θξαηήζεηο κέζσ mobile ή voice interactive θιπ. (πξναηξεηηθά) On line δηαιεηηνπξγηθφηεηα κε ινηπέο front/ back office εθαξκνγέο (πξναηξεηηθά) Δλεκέξσζε επηζθέπηε γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ booking κέζσ mobile (πξναηξεηηθά) On line θξαηήζεηο ινηπψλ παξνρψλ θαη ππεξεζηψλ (πξναηξεηηθά) Τπνδνκή γηα αζθαιείο online πιεξσκέο Λεηηνπξγία αζθαινχο θαηαρψξεζεο ζηνηρείσλ θαη ειέγρνπ εγθπξφηεηαο αξηζκνχ πηζησηηθήο θάξηαο. Λεηηνπξγία αζθαινχο ειεθηξνληθήο πιεξσκήο / δέζκεπζεο πνζνχ κέζσ on line ρξέσζεο πηζησηηθήο θάξηαο (πξναηξεηηθά) 2

4 Δ2: Μεραλνξγάλσζε ηνπξηζηηθώλ κνλάδσλ (ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ) Πνζνζηφ ελεξγείαο επί ζπλφινπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ: αλώηαην 40%, θαηώηαην: 0% πζηήκαηα Front office & Back office Δθαξκνγέο Απηνκαηηζκνχ Γξαθείνπ Property Management Systems πζηήκαηα Οινθιεξσκέλεο Φεθηαθήο Φπραγσγίαο CRM (sales & Marketing, δηαρείξηζε απφδνζεο Τπνδνκή Φεθηαθήο Φπραγσγίαο θηινμελίαο, reward schemes, θιπ) πζηήκαηα Γηαρείξηζεο ηεο Φεθηαθήο Φπραγσγίαο Inventory Systems πλδξνκέο γηα παξνρή πεξηερνκέλνπ Φεθηαθήο Yield Management Systems Φπραγσγίαο F&B Management Systems E3: Αζύξκαηε επηθνηλσλία (ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ) Πνζνζηφ ελεξγείαο επί ζπλφινπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ: αλώηαην 25%, θαηώηαην: 0% Τπνδνκή αζχξκαηνπ δηθηχνπ πζηήκαηα Δθαξκνγέο Γηαρείξηζε αζχξκαηνπ δηθηχνπ Γηαρείξηζε πξφζβαζεο & ρξεψζεσλ Τπεξεζίεο πξνζηηζέκελεο αμίαο Τπεξεζίεο πεξηερνκέλνπ Δθαξκνγέο παξαγγειηνιεςίαο Δ4: Ηιεθηξνληθή πξνώζεζε θαη πξνβνιή(προαιρδσικη ΔΝΔΡΓΔΙΑ) Πνζνζηφ ελεξγείαο επί ζπλφινπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ: αλώηαην 30%, θαηώηαην: 0% ηξαηεγηθή ειεθηξνληθήο πξνώζεζεο & πξνβνιήο Πεξηερφκελν πξνβνιήο / ςεθηαθέο δηαθεκίζεηο πλδξνκέο γηα δηαθήκηζε / πξνβνιή ζην δηαδίθηπν Ηιεθηξνληθέο θαηαρσξίζεηο Δλεκέξσζε πξνψζεζε κέζσ ελαιιαθηηθψλ θαλαιηψλ (voice, mobile, θιπ) Δλεκέξσζε πειαηώλ γηα δξαζηεξηόηεηεο εληόο ηνπξηζηηθήο κνλάδαο ή/θαη ηεο εγγύο πεξηνρήο Τπνδνκή ελεκέξσζεο Πεξηερφκελν θαη δηαρείξηζε ηνπ πλδξνκέο ζε ππεξεζίεο πεξηερνκέλνπ ελεκέξσζεο Δ5: Δλέξγεηεο νινθιήξσζεο ηεο επέλδπζεο (ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ) Πνζνζηφ ελεξγείαο επί ζπλφινπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ: αλώηαην 30%, θαηώηαην: 0% Παξακεηξνπνίεζε / ζπληήξεζε εθαξκνγψλ θαη εθπαίδεπζε ρξεζηψλ Τπεξεζίεο Τινπνίεζεο έξγνπ πλδξνκέο ζην δηαδίθηπν Γηαδηθηπαθή θηινμελία 3

5 ΓΑΠΑΝΔ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΓΑΠΑΝΗ 1 «Γαπάλεο Πξνκήζεηαο Δμνπιηζκνύ» Πξνκήζεηα βαζηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ θξίλεηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο αλαγθαίνο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξνηεηλφκελεο ιχζεο. Ο εμνπιηζκφο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη: 1. Κεληξηθφ Τπνινγηζηή (server) 2. Δμνπιηζκφ Δλζχξκαηνπ ή/ θαη Αζχξκαηνπ Γηθηχνπ & θαισδίσζε 3. Φεθηαθά Σειεθσληθά Κέληξα (Web/ VoIP call centers) 4. Δμνπιηζκφ ςεθηαθήο ςπραγσγίαο & ελεκέξσζεο (Φεθηαθή ηειεφξαζε, infokiosks θιπ.) 5. Τπνινγηζηέο (PCs Laptops) θαη PDAs 6. Δθηππσηέο πνιπκεραλήκαηα 7. Δμνπιηζκφ θσηνγξάθεζεο, web cameras θιπ. ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΓΑΠΑΝΗ 2 «Πξνκήζεηα Λνγηζκηθνύ ή/ θαη ππεξεζηώλ κε ηε κνξθή Application Service Provider (ASP)» Πεξηιακβάλνληαη δαπάλεο πνπ θξίλνληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο αλαγθαίεο γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο πξνηεηλφκελεο ιχζεο θαη αθνξνχλ ζε αλάπηπμε ή/ θαη πξνκήζεηα γηα: 1. Δθαξκνγέο δηαδηθηπαθήο πξνβνιήο (web site) 2. πζηήκαηα δηαρείξηζεο δηαδηθηπαθνχ πεξηερνκέλνπ (Content Management System) 3. Βειηηζηνπνίεζε ηζηνζειίδσλ (Search Engine Optimization θιπ.) 4. Μεραλέο δηαδηθηπαθψλ θξαηήζεσλ (Web booking engine) 5. Δθαξκνγέο απηνκαηνπνίεζεο γξαθείνπ 6. Front & back office ζπζηήκαηα κεραλνξγάλσζεο ηνπξηζηηθψλ κνλάδσλ 7. Παξακεηξνπνίεζε/ ζπληήξεζε/ εθπαίδεπζε ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΓΑΠΑΝΗ 3 «Γαπάλεο Τπεξεζηώλ Τινπνίεζεο - Δγθαηάζηαζεο» 1. χληαμε ζπλνδεπηηθψλ θεηκέλσλ (γηα ην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο ηνπξηζηηθήο κνλάδαο) 2. Μεηάθξαζε θεηκέλσλ ζε δχν ηνπιάρηζηνλ γιψζζεο 3. Φεθηαθφ/ πνιπκεζηθφ πιηθφ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ (θσηνγξαθίεο, video, εηθνληθή πεξηήγεζε 360ν θιπ.) 4. Μεηάπησζε δεδνκέλσλ 5. Γηαιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ εθαξκνγψλ 6. Φηινμελία (hosting, collocation θηι.) 7. πλδξνκέο ζε online ππεξεζίεο πεξηερνκέλνπ 8. πλδξνκέο ζην δηαδίθηπν 9. Γηαζχλδεζε κε ηξίηα ζπζηήκαηα θξαηήζεσλ 10. Τπεξεζίεο πινπνίεζεο έξγνπ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΓΑΠΑΝΗ 4 «Γαπάλεο Τπεξεζηώλ Ηιεθηξνληθήο Πξνώζεζεο - Πξνβνιήο» 1. Δθπφλεζε κειέηεο επηθνηλσληαθήο πνιηηηθήο γηα ειεθηξνληθή - δηαδηθηπαθή πξνβνιή 2. Παξαγσγή πνιπκεζηθνχ πιηθνχ/ ςεθηαθέο παξαγσγέο γηα ζθνπνχο ειεθηξνληθήο - δηαδηθηπαθήο πξνβνιήο ηεο επηρείξεζεο 3. Γηελέξγεηα δηαδηθηπαθήο ειεθηξνληθήο πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο 4

6 ΟΡΙΑ ΓΑΠΑΝΧΝ 1. Ο Δμνπιηζκφο είλαη πξναηξεηηθφο, χςνο δαπάλεο < 40% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ν Δμνπιηζκφο ςεθηαθήο εηθφλαο <5% ηεο δαπάλεο πξνκήζεηαο εμνπιηζκνχ. 2. Οη πλδξνκέο ζην δηαδίθηπν δε κπνξεί λα μεπεξλνχλ ηα Ηιεθηξνληθή Πξνψζεζε < 30% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 4. Πξνκήζεηα Λνγηζκηθνχ ή/ θαη ππεξεζηψλ κε ηε κνξθή Application Service Provider (ASP) >50% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο επέλδπζεο θαη <90% απηνχ. 5. Τπεξεζίεο Τινπνίεζεο Δγθαηάζηαζεο >10% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη <40% απηνχ. 6. Παξακεηξνπνίεζε+ ζπληήξεζε +εθπαίδεπζε<15% πξνυπνινγηζκνχ. 7. Τπεξεζίεο πινπνίεζεο έξγνπ< 5% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Αλώηαην ύςνο πξνηεηλόκελνπ πξνϋπνινγηζκνύ αλά θαηεγνξία θαηαιύκαηνο Καηεγνξίεο Καηαιπκάησλ ΑΝΧ ΟΡΙΟ Π/Τ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Καηεγνξία 1: Ξελνδνρεηαθά Καηαιύκαηα (φινη νη ηχπνη Ξελνδνρείνπ θαη φιεο νη θαηεγνξίεο αζηέξσλ) Μεγάια (από 301 θιίλεο θαη άλσ) Μεζαία (από 101 έσο 300 θιίλεο) Μηθξά (έσο θαη 100 θιίλεο) Δλνηθηαδόκελα Γσκάηηα & Δπηπισκέλα Γηακεξίζκαηα 3-4 Κιεηδηά Κιεηδηά Καηεγηξία2: Σνπξηζηηθά Καηαιύκαηα Παξαδνζηαθά Καηαιύκαηα (όισλ ησλ ηάμεσλ) Λνηπέο θαηεγνξίεο Σνπξηζηηθέο Δπηπισκέλεο Καηνηθίεο - Δπαύιεηο Οξγαλσκέλεο Σνπξηζηηθέο Καηαζθελώζεηο (θάκπηλγθ)

7 Γηθαηνινγεηηθά 1 Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Ννκίκνπ Δθπξνζψπνπ ηεο Δπηρείξεζεο πνπ αλαθέξεηαη ζην γεγνλφο φηη ε πξνηεηλφκελε επέλδπζε δελ έρεη ρξεκαηνδνηεζεί απφ άιιν πξφγξακκα θαη φηη ε αηηνχκελε ελίζρπζε είλαη ήζζνλνο ζεκαζίαο (De minimis) 2 Βεβαίσζε Έλαξμεο Γξαζηεξηόηεηαο απφ ηελ νηθεία Γ.Ο.Τ., απφ ηελ νπνία κπνξεί λα εμαρζεί ε εκεξνκελία έλαξμεο επηηεδεχκαηνο θαη νη Κσδηθνί Αξηζκνί Γξαζηεξηφηεηαο (Κ.Α.Γ.) 3 Έγγξαθα ζύζηαζεο & εθπξνζώπεζεο ζε αληίγξαθα ζθξαγηζκέλα κε ηε ζθξαγίδα ηεο Δπηρείξεζεο (Καηαζηαηηθφ κε ηηο ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ή/θαη ΦΔΚ δεκνζίεπζεο ή ηδησηηθφ πκθσλεηηθφ χζηαζεο λφκηκα δεκνζηεπκέλν θαζψο θαη λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα γηα ηνλ νξηζκφ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ή πξφζθαην πξαθηηθφ Γ.. απ' φπνπ λα πξνθχπηεη ε Μεηνρηθή χλζεζε, αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηεο Δπηρείξεζεο). ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία, πξηλ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο έιαβαλ ρψξα ελέξγεηεο φπσο: κεηαηξνπή, ζπγρψλεπζε, απνξξφθεζε, κεηαβίβαζε Δπηρείξεζεο, ηφηε θαηαηίζεηαη επηπιένλ θαη νπνηνδήπνηε ζηνηρεία ηεθκεξηψλεη ηε ζπλέρηζε ηνπ θνξέα ηεο επέλδπζεο. 4 Έληππν Δ3 (ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΣΗΓΔΤΜΑΣΙΧΝ) ή ηζνδύλακν έγγξαθν ζε αληίγξαθν ζθξαγηζκέλν κε ηε ζθξαγίδα ηεο επηρείξεζεο), απφ ην νπνίν κπνξνχλ λα εμαρζνχλ νη Κσδηθνί Αξηζκνί Γξαζηεξηφηεηαο (Κ.Α.Γ) Κχξηαο Γξαζηεξηφηεηαο Έδξαο θαη απηνχ πνπ αληηζηνηρεί ζηα κεγαιχηεξα αθαζάξηζηα έζνδα. 5 Άδεηα (Δηδηθό ήκα) Λεηηνπξγίαο ηεο ηνπξηζηηθήο κνλάδαο. 6 Λνηπέο άδεηεο ιεηηνπξγίαο πξφζζεησλ παξνρψλ θαηαιχκαηνο (π.ρ. Δζηηαηνξίνπ θιπ), εθφζνλ πθίζηαληαη θαη εθφζνλ πινπνηνχληαη γηα απηέο ειεθηξνληθέο θξαηήζεηο / ππεξεζίεο ζην πιαίζην ηνπ Δπελδπηηθνχ ρεδίνπ. 7 Πξνζθνξέο Πξνκεζεπηώλ γηα ηνλ εμνπιηζκφ, ην ινγηζκηθφ θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ ζπληζηνχλ ηελ πξνηεηλφκελε Δπέλδπζε. (εκεηψλεηαη φηη νη πξνζθνξέο πνπ ζπληζηνχλ ηελ πξνηεηλφκελε επέλδπζε ζα πξέπεη λα θέξνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ πξνκεζεπηή (ζθξαγίδα θαη ππνγξαθή, ή εθηχπσζε ζειίδαο παξαγγειίαο εάλ πξφθεηηαη γηα αγνξά κέζσ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο) θαη λα έρνπλ εκεξνκελία κεηαγελέζηεξε από ηηο 3 Ινπιίνπ Δπίζεο, ζα πξέπεη λα είλαη ζε ηζρχ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξφηαζεο θαζψο θαη γηα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε πινπνίεζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ Δπελδπηηθνχ ρεδίνπ.) 6

Α/Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΥΤΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΧΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΕΠΕΝΔΤΕΧΝ «DIGI-RETAIL» ΣΟΙΥΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Α/Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΥΤΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΧΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΕΠΕΝΔΤΕΧΝ «DIGI-RETAIL» ΣΟΙΥΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Α/Α 1. 2. 3. 4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΥΤΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΧΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΕΠΕΝΔΤΕΧΝ «DIGI-RETAIL» ΣΟΙΥΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ηόρνο πξνγξάκκαηνο Δηθαηνύρνη πξνγξάκκαηνο Πξνϋπνζέζεηο Επηιέμηκεο Ελέξγεηεο

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΟΙΗΗ ΣΟΤΡΙΜΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΤΠΗΡΔΙΔ

ΜΔΣΑΠΟΙΗΗ ΣΟΤΡΙΜΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΤΠΗΡΔΙΔ ΜΔΣΑΠΟΙΗΗ ΣΟΤΡΙΜΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΤΠΗΡΔΙΔ Aλαθνηλψζεθε απφ ην ππνπξγείν Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ ην πξνγξάκκα ελίζρπζεο κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ζηνπο ηνκείο Μεηαπνίεζεο,

Διαβάστε περισσότερα

Α1.1 Δπσλπκία Αλαθέξεηαη ε πιήξεο επσλπκία ηεο επηρείξεζεο.

Α1.1 Δπσλπκία Αλαθέξεηαη ε πιήξεο επσλπκία ηεο επηρείξεζεο. Α. Γενικά ηοισεία Α1. ηοισεία Δπισείπηζηρ Α1.1 Δπσλπκία Αλαθέξεηαη ε πιήξεο επσλπκία ηεο επηρείξεζεο. ε πεξίπησζε πνπ απηή δηαθέξεη απφ ηελ Δπσλπκία ηεο Δπηρείξεζεο γηα ηελ νπνία έρεηε πηζηνπνηεζεί, ζα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ)

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ) ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ) 1. Μηα επηρείξεζε πνπ δηαζέηεη επηιέμηκν ΚΑΓ ζηηο ππεξεζίεο εθκάζεζεο ζαιάζζησλ

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ "ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ" ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 1 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ "ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ" ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ «ΔΘΠΓΣΟΝΛΗΠΚΝΠ ΣΔΟΠΑΗΥΛ ΔΚΞΝΟΔΚΑΡΗΘΥΛ ΝΓΗΘΥΛ ΚΔΡΑΦΝΟΥΛ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο»

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» Πξαθηηθόο Οδεγόο πινπνίεζεο (3 ε έθδνζε) ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΗΓΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS» Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS» ΚΑΘΗΓΗΣΗ: κ.παυαλιγη ΠΑΠΔΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΘΝΙΚΟ ΔΠΗΥΔ ΣΡΑΣΗ ΡΖΗΑΚΟ ΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 «ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΙ ΔΗΜΟΙΕ ΠΡΟΣΑΕΙ» ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ «HELLAS ONLINE ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε»

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΡΡΔ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Φνηηεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ

ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Δπιβλέπυν: Γπ. Ππόδπομορ Σζιαβόρ ποςδαζηήρ:

Διαβάστε περισσότερα

Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας

Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας Οδηγός διάτσζης και Επέκηαζης ηοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ»

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο: «Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές» ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Σεύσορ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ)

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Σηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Δ.Σ.Α.Α.) Α.Δ. Αζήλα, 16/7/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΣΟΠΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΟΤ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΟΤ ΠΑΑ «ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER» ΣΖ «ΖΠΔΗΡΟ Α.Δ.»

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΣΟΠΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΟΤ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΟΤ ΠΑΑ «ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER» ΣΖ «ΖΠΔΗΡΟ Α.Δ.» ΑΞΟΝΑ 4: ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ 2007-2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΓΔΩΡΓΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Σο δίκηςο «ύδεςξιρ» ωρ επγαλείο βεληίωζερ ηερ λειηοςπγίαρ ηερ Γιοίκεζερ. Η πποζαπμογή ηων Γεμοζίων Τπεπεζιών.

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ.

Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ. Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έρνληαο ππφςε: Σηο δηαηάμεηο: 1. ησλ άξζξσλ 14 παξ. 4 θαη 15 παξ. 4 θαη παξ. 5 ηνπ Ν. 3979/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 ΖΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤΠΟΛΖ ΕΩΓΡΑΦΟΤ, 157 80, ΑΘΖΝΑ. ΔΠΗΔΤ, (ΝΠΗΓ : ΠΓ 271/89 Ν2083/92 ΠΓ 13/98) 210-7723847, 210-772 2456 _ e-mail: iccs@iccs.gr ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 Δγκπίθηκε από ηο Γ.. ηος

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη ζςνεπγαζιών: Σςμππάξειρ Γημοζίος και Ιδιωηικού Τομέα

Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη ζςνεπγαζιών: Σςμππάξειρ Γημοζίος και Ιδιωηικού Τομέα ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δπγαζηήπιο Βιομησανικήρ και Δνεπγειακήρ Οικονομίαρ Ομάδα για ηην Τεσνολογική, Οικονομική και Σηπαηηγική Ανάλςζη ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο,

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002 ΘΔΜΑ: Καζνξηζκφο πιαηζίνπ επίβιεςεο ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, αθνχ έιαβε ππφςε: α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή.

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 2010 1 Κάζε γλήζην αληίηππν θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνκειέηε θνπηκφηεηαο Ίδξπζεο Δηαηξείαο Κηλεηήο Σειεθσλίαο

Πξνκειέηε θνπηκφηεηαο Ίδξπζεο Δηαηξείαο Κηλεηήο Σειεθσλίαο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθφ Σκήκα MBA TQM Πξνκειέηε θνπηκφηεηαο Ίδξπζεο Δηαηξείαο Κηλεηήο Σειεθσλίαο Διπλωματική Εργαςία του Γεωργίου Ζευγολάτη Αθηεξώλεηαη ζηνπο γνλείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Σερλνινγίαο ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Πηπρηαθή εξγαζία ηωλ θνηηεηώλ: απλάξα Γεκεηξίνπ Υξηζηνθνξίδνπ Υξπζνύιαο Δηζεγεηήο Καζεγεηήο: Σδήκαο Γεκήηξηνο Καζηνξηά

Διαβάστε περισσότερα