ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΜΜΔ» (Αληηθαηάζηαζε Αξρείνπ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΜΜΔ» (Αληηθαηάζηαζε Αξρείνπ)"

Transcript

1 Ηκεξνκελία: 7/3/13 ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΜΜΔ» (Αληηθαηάζηαζε Αξρείνπ) 1. Δκπνξηθή επηρείξεζε πνπ έρεη δξαζηεξηφηεηα ιηαληθφ εκπφξην, πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο ζα απνθηήζεη επηιέμηκν ΚΑΓ ρνλδξηθνχ εκπνξίνπ θαη ζέιεη λα ζπκκεηάζρεη ζην πξφγξακκα εληζρχνληαο ηεο δξαζηεξηφηεηα ηνπ ρνλδξηθνχ εκπνξίνπ. Δίλαη επηιέμηκε; Αλ λαη πψο γίλεηαη ν δηαρσξηζκφο ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ πνπ αθνξνχλ ζην ρνλδξηθφ εκπφξην; Aπάληεζε: Γηα ηε παξαπάλσ πεξίπησζε αιιά θαη γεληθά γηα αλάινγεο πεξηπηψζεηο επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ ή απνθηήζνπλ κεηθηή δξαζηεξηφηεηα (κε επηιέμηκνπο θαη κε επηιέμηκνπο θσδηθνχο) ζα πξέπεη ην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ λα αθνξά απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηηο πξνηεηλφκελεο επηιέμηκεο δξαζηεξηφηεηεο. πλεπψο δαπάλεο πνπ δελ κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ή ζα δηαπηζησζεί είηε θαηά ηελ αμηνινγηθή δηαδηθαζία, είηε θαηά ηνλ έιεγρν ηεο επέλδπζεο φηη εμππεξεηνχλ ή δχλαηαη λα εμππεξεηήζνπλ θαη κε επηιέμηκε δξαζηεξηφηεηα ζεσξνχληαη κε επηιέμηκεο θαη πεξηθφπηνληαη. 2. ηελ θαηεγνξία δαπαλψλ 1. Κηίξηα, Δγθαηαζηάζεηο θαη Πεξηβάιισλ Υψξνο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε αλέγεξζε θηηξίσλ; Aπάληεζε: ηελ θαηεγνξία δαπαλψλ 1 ζπκπεξηιακβάλεηαη ε αλέγεξζε / επέθηαζε θηηξίσλ, εθφζνλ πιεξνχληαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ηνπ νδεγνχ θαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη γηα ηελ επηιεμηκφηεηα ησλ δαπαλψλ ζην Παξάξηεκα VII. 3. Δίλαη επηιέμηκε ε δαπάλε αγνξάο θαη εγθαηάζηαζεο ςπθηηθνχ ζαιάκνπ ζε θνξηεγφ ζηελ θαηεγνξία Γαπάλεο Μεραλήκαηα θαη εμνπιηζκφο; Δπηζεκαίλεηαη φηη ε αγνξά θαη εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ (ςπθηηθφο ζάιακνο), γίλεηαη απφ μερσξηζηφ πξνκεζεπηή θαη δελ απνηειεί αγνξά νρήκαηνο πνπ πεξηιακβάλεη ςπθηηθφ ζάιακν. Aπάληεζε: Ναη είλαη επηιέμηκε δαπάλε ε αγνξά θαη ε εγθαηάζηαζε ςπθηηθνχ ζαιάκνπ ζε φρεκα ζηελ θαηεγνξία Γαπάλεο Μεραλήκαηα θαη Δμνπιηζκφο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ην θνξηεγφ ζα πξέπεη λα αλήθεη ζηε θπξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο θαη ν ςπθηηθφο ζάιακνο λα είλαη θαηλνχξγηνο θαη ακεηαρείξηζηνο 4. Σα ηηκνιφγηα είλαη επηιέμηκα κεηά ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο πξφηαζεο. Σα δειηία απνζηνιήο εάλ είλαη πξνγελέζηεξα είλαη επηιέμηκα; Aπάληεζε: Η έθδνζε νπνηνπδήπνηε παξαζηαηηθνχ (π.ρ. πξνθαηαβνιή, Γειηίν Απνζηνιήο θιπ) πξηλ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ θαζηζηά 1

2 απηφκαηα ην ζπλδεδεκέλν παξαζηαηηθφ αγνξάο κε επηιέμηκν θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ηε δαπάλε κε ηελ νπνία ζπλδέεηαη, θαζψο θαη ην ζχλνιν ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ Καλνληζκψλ. 5. ηηο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο θαη παξνρήο ππεξεζηψλ ηη ζεσξείηαη βαζηθφο εμνπιηζκφο πξνθεηκέλνπ λα εμαρζεί ε βαζκνινγία ζην ππνθξηηήξην 1.2; Aπάληεζε: Βαζηθφο εμνπιηζκφο λνείηαη ν εμνπιηζκφο εθείλνο ν νπνίνο είλαη απαξαίηεηνο γηα ηελ άζθεζε ηεο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο (π.ρ. ξάθηα, ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο, κεηαθνξηθά κέζα) ή ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο (π.ρ. εξγαιεία, ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο, κεραλήκαηα έξγνπ). 6. ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δελ δηαζέηνπλ δηεπζπληηθφ πξνζσπηθφ γηα ηε βαζκνιφγεζε ησλ θξηηεξίσλ 1.3, 1.4 θαη 1.5 ζα ιεθζνχλ ππφςε ηα ζηνηρεία ησλ κεηφρσλ εηαίξσλ- ηδηνθηεηψλ; Aπάληεζε: χκθσλα κε ην Παξάξηεκα XIIΙ, φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα 1.3 θαη 1.4 βαζκνινγείηαη ην επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη ε εκπεηξία αληίζηνηρα ηνπ επηθεθαιήο δηεπζπληή ή αληίζηνηρνπ ζηειέρνπο. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη δηεπζπληηθφ πξνζσπηθφ, ζα ιεθζνχλ ππφςε ηα ζηνηρεία ελφο απφ ηνπο κεηφρνπο εηαίξνπο ή ηνπ ηδηνθηήηε. Σν θξηηήξην 1.5 αλαθέξεηαη ζην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηεο επηρείξεζεο. 7. ην ππνθξηηήξην 3.2, δχν απφ ηα πέληε ζηνηρεία βαζκνινγίαο κε ζπληειεζηή 0,2 έθαζην αλαθέξνληαη απνθιεηζηηθά ζε επηρεηξήζεηο ηνπ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο (Απιή εγθαηάζηαζε λέσλ πην ζχγρξνλσλ κεραλεκάησλ θαη Αχμεζε ηεο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο). Γηα ηνπο ινηπνχο θιάδνπο πσο ζα εμαρζεί ε βαζκνινγία ζε απηά; Θα πάξνπλ 0 ή επεηδή δελ κπνξνχλ λα βαζκνινγεζνχλ ζα πάξνπλ ην 0,2; Aπάληεζε: Η έλλνηα ησλ λέσλ πην ζχγρξνλσλ κεραλεκάησλ δελ εμαληιείηαη ζηα θαζαξά παξαγσγηθά κεηαπνηεηηθά κεραλήκαηα. Μπνξεί π.ρ. γηα κηα επηρείξεζε πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζην εκπφξην λα αλαθέξεηαη ζηελ εγθαηάζηαζε ελφο λένπ ζχγρξνλνπ ηειεθσληθνχ θέληξνπ, ινγηζκηθνχ θ.α. 8. Δμεηάδεηαη ην εθηφο ηεο επηρνξήγεζεο ζθέινο ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ ζρήκαηνο κηαο επελδπηηθήο πξφηαζεο; Aπάληεζε: Σν εθηφο ηεο επηρνξήγεζεο ζθέινο ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ ζρήκαηνο κηαο επελδπηηθήο πξφηαζεο, ήηνη ε θάιπςε ηεο ηδησηηθήο ζπκκεηνρήο, δελ εμεηάδεηαη θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο πξφηαζεο. Καηά ηνλ έιεγρν θαη ηελ πηζηνπνίεζε ησλ δαπαλψλ απνδεηθλχεηαη κε ηελ εμφθιεζε ησλ ζρεηηθψλ παξαζηαηηθψλ. 9. Δπηρείξεζε πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα θαη κε επηιέμηκν ΚΑΓ, κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη δαπάλεο ζε δχν (2) δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο πινπνίεζεο, νη νπνίνη ζα είλαη λφκηκα δεισκέλνη ζηελ επηρείξεζε (π.ρ. Έδξα, θαη ππνθαηάζηεκα); Aπάληεζε: Ναη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη δηαθνξεηηθνί ηφπνη πινπνίεζεο είλαη εληφο ηεο ίδηαο πεξηθέξεηαο θαη πιεξνχλ ην ζχλνιν ησλ πξνυπνζέζεσλ φξσλ ηνπ νδεγνχ. 10. χκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο γηα ηηο πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο, απηέο πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηνλ/ηνπο δεινχκελν/νπο Κ.Α.Γ. πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο επελδπηηθήο πξφηαζεο. Δπηρείξεζε πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζε κε επηιέμηκνχο Κ.Α.Γ. έρεη δηθαίσκα ππνβνιήο αλ 2

3 θάλεη πξνζζήθε επηιέμηκνπ Κ.Α.Γ. 01/02/2013; ε πνηα θαηεγνξία ζα κπεί; ηηο πθηζηάκελεο ή ζηηο λέεο; Aπάληεζε: Η επηρείξεζε είλαη επηιέμηκε, εθφζνλ δηαζέηεη ηνλ επηιέμηκν ΚΑΓ πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο. ζνλ αθνξά ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία εληάζζεηαη, ζχκθσλα κε ηνλ νδεγφ εθαξκνγήο πθηζηάκελεο είλαη νη επηρεηξήζεηο πνπ κέρξη ηηο , έρνπλ δχν ή πεξηζζφηεξεο θιεηζκέλεο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο ηνπιάρηζηνλ δσδεθάκελεο δηάξθεηαο. Άξα αλ κέρξη ηηο 31/12/2011 ε επηρείξεζε έρεη δχν ή πεξηζζφηεξεο θιεηζκέλεο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο ηνπιάρηζηνλ δσδεθάκελεο δηάξθεηαο (αλεμαξηήησο ΚΑΓ), ηφηε ζα ππνβάιεη σο πθηζηακέλε (θαηεγνξία 1). Δάλ δελ πιεξείηαη απηφ ην θξηηήξην ηφηε ζα ππνβάιεη ζηελ θαηεγνξία ησλ λέσλ - ππφ ζχζηαζε επηρεηξήζεσλ. 11. Η χπαξμε άδεηαο θαηαιιειφηεηαο θαη ζήκα ιεηηνπξγίαο ΔΟΣ (μελνδνρεία) απαηηείηαη θαη γηα ηηο ππφ ζχζηαζε εηαηξείεο, ή δελ εμεηάδεηαη ζηελ ππνβνιή αίηεζεο; Aπάληεζε: Καηά ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο δελ απαηηείηαη ε χπαξμε άδεηαο θαηαιιειφηεηαο θαη ζήκα ιεηηνπξγίαο ΔΟΣ γηα ηηο ππφ ζχζηαζε εηαηξίεο. ηνλ θάθειν ππνβνιήο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί ε Τπεχζπλε Γήισζε ησλ 21 ζεκείσλ, έλα εθ ησλ νπνίσλ δεζκεχεη ηνλ θνξέα φηη ε επηρείξεζε ζα ιεηηνπξγεί λφκηκα. χκθσλα κε ην Κεθ. 14 ηνπ Οδεγνχ θαη ην Παξάξηεκα ΥVΙ, θαηά ηελ νινθιήξσζε απαηηείηαη ε ππνβνιή ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ελ ηζρχ ή απαιιαγήο φπνπ απαηηείηαη πνπ λα πεξηιακβάλεη ηνλ εμνπιηζκφ πνπ πξνκεζεχηεθε ε επηρείξεζε ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ηεο. ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ δελ είλαη δηαζέζηκε ε ελ ηζρχ άδεηα ιεηηνπξγίαο, ζα πξέπεη θαη ειάρηζηνλ λα πξνζθνκηζζεί ε ππνβιεζείζα ζηνλ αξκφδην θνξέα αίηεζε έθδνζεο / αλαλέσζεο απηήο. Η λέα ή αλαλεσκέλε άδεηα είλαη ππνρξεσηηθφ λα πξνζθνκηζζεί ζηνλ ΔΦΔΠΑΔ ην αξγφηεξν κέρξη θαη έμη (6) κήλεο απφ ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ Δπηρείξεζε πνπ δηαζέηεη δχν επηιέμηκνπο ΚΑΓ (θχξηα δξαζηεξηφηεηα θαη δεπηεξεχνπζα) ζε δηαθνξεηηθέο ζεκαηηθέο ελφηεηεο, ζχκθσλα κε ηνλ νδεγφ πξέπεη λα επηιέμεη έλα ΚΑΓ γηα λα ππνβάιιεη αίηεζε ή κπνξεί λα ππνβάιεη θαη γηα ηνπο δχν ΚΑΓ; Aπάληεζε: χκθσλα κε ηνλ Οδεγφ ην επελδπηηθφ ζρέδην ζα πξέπεη λα αθνξά απνθιεηζηηθά ζε κία ζεκαηηθή ελφηεηα. Άξα ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα επηιέμεη ΚΑΓ γηα ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο. ε πεξίπησζε πξφζεζεο ελίζρπζεο δχν ή πεξηζζφηεξσλ ΚΑΓ, φινη νη δεινχκελνη πξνο ελίζρπζε ΚΑΓ πξέπεη λα αλήθνπλ ζηελ ίδηα Θεκαηηθή Δλφηεηα. 13. Σειενπηηθέο θαη ξαδηνθσληθέο παξαγσγέο πξνβνιήο (spot) είλαη επηιέμηκεο ζηηο δαπάλεο πξνβνιήο; Aπάληεζε: χκθσλα κε ην Παξάξηεκα VΙΙ ηνπ Οδεγνχ δελ απνηειεί επηιέμηµε δαπάλε ην θφζηνο γηα ηε ρξήζε Μέζσλ Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο 14. Σα κεραλήκαηα έξγνπ είλαη επηιέμηκα; Αλ λαη ινγίδνληαη σο εμνπιηζκφο ή σο κεηαθνξηθά κέζα; Aπάληεζε: Ναη είλαη επηιέμηκα εθφζνλ απαηηνχληαη θαη εμππεξεηνχλ ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο, γηα ηελ νπνία έρεη ππνβάιεη πξφηαζε. Πεξηιακβάλνληαη ζηελ θαηεγνξία «Μεραλήµαηα - Δμνπιηζµφο παξαγσγήο Λνηπφο Δμνπιηζκφο». 3

4 15. Σα θνξνινγηθά έληππα Δ1, Δ3, Δ7 θ.ι.π. πνπ δεηνχληαη σο δηθαηνινγεηηθά ππνβνιήο ζα πξέπεη λα είλαη αθξηβή αληίγξαθα ησλ ζεσξεκέλσλ ζηελ αξκφδηα ΓΟΤ; Απηά πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ειεθηξνληθά είλαη απνδεθηά; Aπάληεζε: ια ηα θνξνινγηθά έληππα πνπ πξνζθνκίδνληαη ζα πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη ηεθκεξησκέλα φηη είλαη απηά πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ αξκφδηα ΓΟΤ. ε πεξίπησζε πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ αξκφδηα ΓΟΤ ζε έληππε κνξθή ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί αληίγξαθν ην νπνίν λα θέξεη ην φλνκα θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ παξαιαβφληα ππαιιήινπ ηεο ΓΟΤ. ε πεξίπησζε πνπ ε ππνβνιή ησλ αλσηέξσ εληχπσλ έρεη γίλεη ειεθηξνληθά ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί ε αληίζηνηρε ειεθηξνληθά ππνβιεζείζα δήισζε καδί κε ην απνδεηθηηθφ επηηπρνχο θαηαρψξεζεο. ε πεξίπησζε πνπ ε ππνβνιή ζηελ αξκφδηα ΓΟΤ έγηλε ζε έληππε κνξθή αιιά φηαλ παξειήθζεζαλ ηα έληππα απηά δελ ππνγξάθεθε ε παξαιαβή ηνπο απφ ηνλ αξκφδην ππάιιειν, ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί σο δηθαηνινγεηηθφ ην αληίγξαθν ησλ εληχπσλ πνπ ππνβιήζεθαλ ζηελ ΓΟΤ θαζψο θαη αληίγξαθν ηνπ εθθαζαξηζηηθνχ. ε πεξίπησζε πνπ ε ππνβνιή ησλ θνξνινγηθψλ εληχπσλ ζηελ αξκφδηα ΓΟΤ έγηλε κέζσ ινγηζηή θαη ηα θνξνινγηθά έληππα δελ έρνπλ αληίζηνηρε ππνγξαθή παξαιαβήο ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί καδί κε ην αληίγξαθν απηψλ θαη αληίγξαθν ηεο ιίζηαο πνπ θαηέζεζε ν ινγηζηήο ζηελ αξκφδηα ΓΟΤ ε νπνία λα θέξεη ην φλνκα θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ παξαιαβφληα ππαιιήινπ ηεο ΓΤΟ ή αληίγξαθν ηνπ εθθαζαξηζηηθνχ. 16. ην παξάξηεκα ΙΙ Δπηιέμηκνη ΚΑΓ, ηη ζεκαίλεη ε θσδηθνπνίεζε Α, Β θαη Γ ζηνλ πίλαθα αλά Πεξηθέξεηα Aπάληεζε: Σα ηνηρεία Α,Β θαη Γ, πνπ ππάξρνπλ ζην Παξάξηεκα ΙΙ κε ηνπο ΚΑΓ θάησ απφ ηηο Πεξηθέξεηεο, αλαθέξνληαη ζην ππνθξηηήξην 3.4 ηεο Πεξηθεξεηαθφηεηαο δειαδή ηεο πλάθεηαο ηνπ θάζε ΚΑΓ κε ηηο αλαπηπμηαθέο πξνηεξαηφηεηεο ηεο εθάζηνηε Πεξηθέξεηαο. Αλάινγα κε ηε ζπλάθεηα ΚΑΓ κε ηηο αλαπηπμηαθέο πξνηεξαηφηεηεο ηεο πεξηθέξεηαο ε βαζκνινγία θαζνξίδεηαη σο εμήο: ΚΑΓ πεξηθεξεηαθήο πξνηεξαηφηεηαο Α, βαζκφο = 1 ΚΑΓ πεξηθεξεηαθήο πξνηεξαηφηεηαο Β, βαζκφο = 0,8 ΚΑΓ πεξηθεξεηαθήο πξνηεξαηφηεηαο Γ, βαζκφο = 0,2 εκεηψλεηαη φηη ε ζπλάθεηα ησλ ΚΑΓ κε ηηο Αλαπηπμηαθέο Πξνηεξαηφηεηεο ησλ Πεξηθεξεηψλ ηέζεθε απφ ηελ θάζε Πεξηθέξεηα. 17. Μπνξεί λα ππνβιεζεί επελδπηηθφ ζρέδην απφ πθηζηάκελε επηρείξεζε ζε δχν δηαθνξεηηθνχο επηιέμηκνπο KAΓ ηεο ίδηαο Θεκαηηθήο Δλφηεηαο; Δάλ λαη κπνξεί λα ζπκπεξηιάβεη δαπάλεο θαη γηα ηνπο δχν ΚΑΓ; Aπάληεζε: χκθσλα κε ηνλ νδεγφ, κπνξεί λα ππνβιεζεί επελδπηηθή πξφηαζε ζε έλα ή πεξηζζφηεξνπο επηιέμηκνπο ΚΑΓ ηεο ίδηαο Θεκαηηθήο Δλφηεηαο. Σν επελδπηηθφ ζρέδην κπνξεί λα πεξηιακβάλεη δαπάλεο γηα φινπο ηνπο πξνο ελίζρπζε επηιέμηκνπο ΚΑΓ. 18. Δηαηξεία ΑΔ παξνρήο ππεξεζηψλ έρεη κηα ρξήζε απφ 7/2/11 κέρξη 31/12/11 θαη κηα απφ 1/1/12 κέρξη 31/12/12. Μπνξεί λα ιάβεη κέξνο; Απάληεζε: χκθσλα κε ηνλ Οδεγφ πθηζηάκελεο είλαη νη επηρεηξήζεηο πνπ κέρξη ηηο , έρνπλ δχν ή πεξηζζφηεξεο θιεηζκέλεο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο ηνπιάρηζηνλ δσδεθάκελεο δηάξθεηαο. πλεπψο ε παξαπάλσ επηρείξεζε κπνξεί λα ππνβάιεη πξφηαζε ζηελ θαηεγνξία ησλ λέσλ επηρεηξήζεσλ. 4

5 19. Δίλαη επηιέμηκε ε αληηθαηάζηαζε ή αγνξά επαγγεικαηηθψλ απηνθίλεησλ θαη ζε πνηεο Θεκαηηθέο Δλφηεηεο; Απάληεζε: ην Παξάξηεκα VII πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη επηιέμηκεο δαπάλεο αλά ζεκαηηθή ελφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σα κεηαθνξηθά κέζα είλαη θαηεγνξία επηιέμηκσλ δαπαλψλ θαη ζηηο ηξεηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο. Πξφθεηηαη γηα πξνκήζεηα κεηαθνξηθψλ κέζσλ επαγγεικαηηθήο ρξήζεο, ζρεηηθήο κε ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο, ηα νπνία ζα πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγηα θαη ακεηαρείξηζηα. 20. Δίλαη επηιέμηκεο νη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζηελ αχμεζε θιηλψλ ζηα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα; Απάληεζε: Δίλαη επηιέμηκεο αξθεί λα πξνζθνκηζηεί, κεηαμχ άιισλ, θαηά ηνλ ηειηθφ έιεγρν αλαλεσκέλν ήκα Λεηηνπξγίαο ΔΟΣ. Δηδηθφηεξα ζηηο πεξηνρέο ΟΠΑΑΥ νη επελδχζεηο ζηνλ ηνπξηζκφ γηα ίδξπζε θαη εθζπγρξνληζκφ κε αχμεζε δπλακηθφηεηαο (κε πξνζζήθε θαζ χςνο θαη θαη επέθηαζε) ρξεκαηνδνηνχληαη απνθιεηζηηθά απφ ην ΔΓΣΑΑ θαη κέρξη χςνπο ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ Πνηα είλαη ε εκεξνκελία έλαξμεο επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ; Απάληεζε: Με βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κεθ. 10 ηνπ Οδεγνχ δηεπθξηλίδεηαη φηη: Γηα ηηο πεξηθέξεηεο Αλαηνιηθή Μαθεδνλία - Θξάθε, Κεληξηθή Μαθεδνλία, Γπηηθή Μαθεδνλία, Θεζζαιία, Ήπεηξνο, Ιφληνη Νήζνη, Γπηηθή Διιάδα, Πεινπφλλεζνο, Βφξεην Αηγαίν θαη Κξήηε, φπνπ νη εληζρχζεηο ζα δηαηεζνχλ ζην πιαίζην ηνπ Γεληθνχ Απαιιαθηηθνχ Καλνληζκνχ, ε εκεξνκελία έλαξμεο επηιεμηκφηεηαο Γαπαλψλ είλαη ε εκεξνκελία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ζην Πξφγξακκα. Γηα ηηο Πεξηθέξεηεο Αηηηθή, ηεξεά Διιάδα, Αηηηθή θαη Νφηην Αηγαίν, φπνπ νη εληζρχζεηο ζα δηαηεζνχλ ζην πιαίζην ηνπ Καλνληζκνχ de minimis, ε εκεξνκελία έλαξμεο επηιεμηκφηεηαο Γαπαλψλ είλαη ε εκεξνκελία Πξνθήξπμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο (11/01/2013). Γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο, νη νπνίεο ζα πινπνηεζνχλ ζην πιαίζην ηνπ Γεληθνχ Απαιιαθηηθνχ Καλνληζκνχ, σο εκεξνκελία έλαξμεο επηιεμηκφηεηαο νξίδεηαη ε εκεξνκελία ε ππνβνιήο ηεο επελδπηηθήο πξφηαζεο, γηα φιεο ηηο πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο. 22. ηελ θαηεγνξία δαπαλψλ 1. Κηίξηα, Δγθαηαζηάζεηο θαη Πεξηβάιισλ Υψξνο, ζε φιεο ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο, ζπκπεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο απνπεξάησζεο θηηξίσλ; Απάληεζε: Οη δαπάλεο απνπεξάησζεο πεξηιακβάλνληαη ζηελ θαηεγνξία δαπαλψλ 1 «Κηίξηα, Δγθαηαζηάζεηο θαη Πεξηβάιισλ Υψξνο», ζε φιεο ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο, κε ηελ πξνυπφζεζε ηήξεζεο ησλ ινηπψλ φξσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 23. ηε ζει. 14 ηνπ νδεγνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο (λέεο επηρεηξήζεηο) αλαθέξεηαη φηη απαηηείηαη αίηεζε έθδνζεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο, ελψ δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην παξάξηεκα κε ηα δηθαηνινγεηηθά. Ση ηζρχεη; Απάληεζε: χκθσλα κε ηνλ Οδεγφ (Κεθ. 6.3, ζει.14) ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα έρεη ηελ θαηά πεξίπησζε ελ ηζρχ άδεηα ιεηηνπξγίαο ή ηελ ππνβιεζείζα ζηνλ αξκφδην θνξέα αίηεζε έθδνζεο/αλαλέσζεο απηήο ή πηζηνπνηεηηθφ απφ ην αξκφδην Δπηκειεηήξην ζε πεξίπησζε πνπ βάζεη λφκνπ δελ απαηηείηαη άδεηα ιεηηνπξγίαο. πλεπψο κπνξεί θαηά ηελ ππνβνιή λα πξνζθνκηζζεί αίηεζε έθδνζεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο. Δπίζεο ζην Κεθ 14 ηνπ Οδεγνχ, ζει. 22, νξίδεηαη φηη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ νινθιήξσζε θαη παξαιαβή είλαη, κεηαμχ ησλ άιισλ χπαξμε άδεηαο ιεηηνπξγίαο ελ ηζρχ ή απαιιαγήο φπνπ απαηηείηαη πνπ λα πεξηιακβάλεη ηνλ εμνπιηζκφ πνπ πξνκεζεχηεθε ε επηρείξεζε ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ 5

6 ηεο. ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ δελ είλαη δηαζέζηκε ε ελ ηζρχ άδεηα ιεηηνπξγίαο, ζα πξέπεη θαη ειάρηζηνλ λα πξνζθνκηζζεί ε ππνβιεζείζα ζηνλ αξκφδην θνξέα αίηεζε. Η λέα ή αλαλεσκέλε άδεηα είλαη ππνρξεσηηθφ λα πξνζθνκηζζεί ζηνλ ΔΦΔΠΑΔ ην αξγφηεξν κέρξη θαη έμη (6) κήλεο απφ ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. 24. ε μελνδνρείν κε άδεηα θαθέ-κπαξ-πξστλνχ πνπ είλαη εληαίνο ρψξνο ζα είλαη επηιέμηκεο νη δαπάλεο γηα ηελ αλαθαίληζε ηνπ ρψξνπ πξσηλνχ πνπ είλαη ππνρξεσηηθφο κε βάζε ηελ άδεηα ηνπ ΔΟΣ σο μελνδνρείν ή ζα εμαηξεζνχλ επεηδή ζηνλ ίδην ρψξν ππάξρεη θαη άδεηα θαθέ πνπ δελ είλαη επηιέμηκε δξαζηεξηφηεηα απφ ην πξφγξακκα; Πξνηεηλφκελε απάληεζε: Θα είλαη επηιέμηκεο νη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηελ παξνρή πξσηλνχ ζηνπο πειάηεο ηνπ μελνδνρείνπ. Γαπάλεο πνπ δελ κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ή ζα δηαπηζησζεί είηε θαηά ηελ αμηνινγηθή δηαδηθαζία, είηε θαηά ηνλ έιεγρν ηεο επέλδπζεο φηη εμππεξεηνχλ ή δχλαηαη λα εμππεξεηήζνπλ θαη κε επηιέμηκε δξαζηεξηφηεηα ζεσξνχληαη κε επηιέμηκεο θαη πεξηθφπηνληαη. 25. Τθηζηάκελε επηρείξεζε, κε δξαζηεξηφηεηα ζηνλ θιάδν ηνπ Δκπνξίνπ ή ηεο Παξνρήο Τπεξεζηψλ ε νπνία ιεηηνπξγεί λφκηκα, αιιά ζα ζειήζεη λα μεθηλήζεη κεηαπνηεηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη πξνζζέζεη αλάινγν ΚΑΓ πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο, ζα πξέπεη λα θαηέρεη ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο κεηαπνηεηηθήο κνλάδαο πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο ή κπνξεί λα ηελ πξνζθνκίζεη αξγφηεξα; Απάληεζε: χκθσλα κε ην Κεθ. 14 ηνπ Οδεγνχ θαη ην Παξάξηεκα ΥVΙ, θαηά ηνλ έιεγρν νινθιήξσζεο ηεο επέλδπζεο απαηηείηαη ε ππνβνιή ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ελ ηζρχ, ή απαιιαγήο φπνπ απαηηείηαη, πνπ λα πεξηιακβάλεη ηνλ εμνπιηζκφ πνπ πξνκεζεχηεθε ε επηρείξεζε ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ηεο. ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ δελ είλαη δηαζέζηκε ε ελ ηζρχ άδεηα ιεηηνπξγίαο, ζα πξέπεη θαη ειάρηζηνλ λα πξνζθνκηζζεί ε ππνβιεζείζα ζηνλ αξκφδην θνξέα αίηεζε έθδνζεο / αλαλέσζεο απηήο. Η λέα ή αλαλεσκέλε άδεηα είλαη ππνρξεσηηθφ λα πξνζθνκηζζεί ζηνλ ΔΦΔΠΑΔ ην αξγφηεξν κέρξη θαη έμη (6) κήλεο απφ ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. 26. Δπηρείξεζε κε αληηθείκελν ΔΣΙΑΣΟΡΙΟ ε νπνία ιεηηνπξγεί λφκηκα κε άδεηα ιεηηνπξγίαο εζηηαηνξίνπ, ε νπνία ζέιεη λα επεθηαζεί θαη λα πξνζζέζεη πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο ηνλ ΚΑΓ «Γξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ ηξνθνδνζίαο γηα εθδειψζεηο», κπνξεί λα επηδνηεζεί: α) γηα δαπάλεο πξνκήζεηαο κεραλνινγηθνχ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ θνπδίλαο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ γεπκάησλ γηα ηελ ηξνθνδνζία; β) γηα δαπάλεο εμνπιηζκνχ θαη ζθεχε εζηίαζεο (ηξαπέδηα, θαξέθιεο, καραηξνπήξνπλα, πνηήξηα, πηάηα, ηξαπεδνκάληηια, θιπ) γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ εθδειψζεσλ; γ) θαζψο ελδέρεηαη θάπνηεο εθδειψζεηο λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηνλ ρψξν ηεο επηρείξεζεο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη θάπνηεο δαπάλεο γηα ηελ δηακφξθσζε/αλαβάζκηζε ηνπ ρψξνπ ηεο; Θα πξέπεη λα έρεη εθδψζεη ζρεηηθή άδεηα γηα «Γξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ ηξνθνδνζίαο γηα εθδειψζεηο» πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο ή κπνξεί λα ηελ πξνζθνκίζεη αξγφηεξα; Απάληεζε: Μπνξεί λα επηδνηεζεί γηα δαπάλεο πξνκήζεηαο κεραλνινγηθνχ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ θνπδίλαο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ γεπκάησλ γηα ηελ ηξνθνδνζία θαζψο θαη γηα δαπάλεο εμνπιηζκνχ θαη ζθεχε εζηίαζεο (ηξαπέδηα, θαξέθιεο, καραηξνπήξνπλα, πνηήξηα, πηάηα, ηξαπεδνκάληηια, θιπ) εθφζνλ κπνξεί 6

7 λα ηεθκεξησζεί φηη απηά εμππεξεηνχλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηξνθνδνζίαο γηα εθδειψζεηο. Γελ κπνξεί φκσο λα επηδνηεζεί γηα δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζηε δηακφξθσζε/αλαβάζκηζε ηνπ ρψξνπ ηνπ εζηηαηνξίνπ. ε φ,ηη αθνξά ηελ αδεηνδφηεζε ηεο λέαο δξαζηεξηφηεηαο, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξαπάλσ εξψηεζε Γηα κεηαπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο είλαη επηιέμηκε ελέξγεηα ε δεκηνπξγία ή / θαη ν εθζπγρξνληζκφο ζεκείσλ πψιεζεο; Π.ρ. ηα αξηνπνηεία / δαραξνπιαζηεία δηαζέηνπλ εξγαζηήξην παξαγσγήο πξντφλησλ θαη πξαηήξηα πψιεζεο, κέζσ ησλ νπνίσλ πξαγκαηνπνηνχλ πσιήζεηο ιηαληθήο ηφζν δηθψλ ηνπο πξντφλησλ (ινγηζηηθά θαίλεηαη σο ιηαληθή πψιεζε πξντφλησλ), φζν θαη ινηπψλ εηδψλ, δειαδή πξντφλησλ ηξίησλ (ινγηζηηθά θαίλεηαη σο ιηαληθή πψιεζε εκπνξεπκάησλ). ε απηή ηελ πεξίπησζε κπνξνχλ λα επηρνξεγεζνχλ γηα θηηξηαθέο εξγαζίεο θαη εμνπιηζκφ πξαηεξίνπ, είηε πξφθεηηαη γηα πθηζηάκελα πξαηήξηα είηε πξφθεηηαη γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ; Απάληεζε: Δίλαη επηιέμηκεο νη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζηε δηάζεζε ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ ηεο επηρείξεζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θηηξηαθψλ δαπαλψλ ησλ ρψξσλ δηάζεζεο) θαη κφλν. Γαπάλεο πνπ δελ κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ή ζα δηαπηζησζεί είηε θαηά ηελ αμηνινγηθή δηαδηθαζία, είηε θαηά ηνλ έιεγρν ηεο επέλδπζεο φηη εμππεξεηνχλ ή δχλαηαη λα εμππεξεηήζνπλ θαη κε επηιέμηκε δξαζηεξηφηεηα ζεσξνχληαη κε επηιέμηκεο θαη πεξηθφπηνληαη. 28. Μπνξεί λα ππνβιεζεί επελδπηηθφ ζρέδην γηα ηνλ ΚΑΓ δεπηεξεχνπζαο δξαζηεξηφηεηαο κίαο επηρείξεζεο; Πξνηεηλφκελε απάληεζε: Μπνξεί λα ππνβιεζεί επελδπηηθφ ζρέδην γηα ΚΑΓ δεπηεξεχνπζαο δξαζηεξηφηεηαο δεδνκέλνπ φηη ν νδεγφο δελ νξίδεη ππνβνιή πξφηαζεο γηα ΚΑΓ θχξηαο δξαζηεξηφηεηαο θαη δελ ζπζρεηίδεη ηελ ππνβνιή κε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηνπ επηιέμηκνπ ΚΑΓ. 29. Δίλαη επηιέμηκε ε αγνξά θσηνβνιηατθψλ πιαηζίσλ θαη ινηπνχ ζρεηηθνχ εμνπιηζκνχ γηα επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ΚΑΓ «Παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ θσηνβνιηαηθά ζπζηήκαηα»; Απάληεζε: Δπηρεηξήζεηο κε δξαζηεξηφηεηα παξαγσγνχ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κπνξνχλ λα επηρνξεγεζνχλ γηα φιεο ηηο δαπάλεο φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζην ζρεηηθφ Παξάξηεκα VII ηνπ Οδεγνχ. Οη δαπάλεο πξνκήζεηαο θαη εγθαηάζηαζεο θσηνβνιηατθψλ είλαη επηιέμηκεο ζην πιαίζην ηεο θαηεγνξίαο δαπαλψλ 4, εθφζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο VII ηνπ Οδεγνχ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά δελ δεηείηαη ηίηινο θηήζεο αθηλήηνπ ή κηζζσηήξην ζπκβφιαην ηνπ αθηλήηνπ φπνπ ζα γίλεη ε επέλδπζε; Πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί; Απάληεζε: ην Παξάξηεκα VII- «Δπηιέμηκεο Γαπάλεο», ζην κέξνο «Β» αλαθέξεηαη φηη νη δαπάλεο γηα θηηξηαθά είλαη επηιέμηκεο κφλν εθφζνλ ππάξρεη ηδηνθηεζία, παξαρψξεζε ρξήζεο, ή κίζζσζε ή λφκηκε ζχζηαζε επηθαξπίαο επί ηνπ αθηλήηνπ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ νρηψ εηψλ. ηελ Τπεχζπλε Γήισζε (Παξάξηεκα ΥΙΙ) αλαθέξεηαη φηη «ε επηρείξεζε ζα πξνζθνκίζεη, πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο επηρνξήγεζεο, (ελδηάκεζε θαηαβνιή, πξνθαηαβνιή επηρνξήγεζεο, ηειηθή θαηαβνιή), παξαρψξεζε ρξήζεο ή κηζζσηήξην ζπκβφιαην ή λφκηκε ζχζηαζε επηθαξπίαο επί ηνπ αθηλήηνπ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηζρχνο 7

8 ηνπιάρηζηνλ νθηψ (8) εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο Απφθαζεο Έληαμεο ηεο επέλδπζεο, ελψ ζε πεξίπησζε αλέγεξζεο θηηξίνπ ε δηάξθεηα ησλ σο άλσ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε (15) έηε απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο Απφθαζεο Έληαμεο. (ΔΠΙΗΜΑΝΗ ΠΡΟ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΤ: ΣΟ ΔΝ ΛΟΓΩ ΗΜΔΙΟ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΤΜΠΔΡΙΛΗΦΘΔΙ ΣΗΝ ΠΑΡΟΤΑ ΓΗΛΩΗ ΜΟΝΟ ΣΗΝ ΠΔΡΊΠΣΩΗ ΠΟΤ ΣΟ ΑΚΙΝΗΣΟ ΣΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΓΙΝΟΤΝ ΟΙ ΚΣΙΡΙΑΚΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ ΓΔΝ ΑΝΗΚΔΙ ΣΗΝ ΚΤΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΥΩΡΗΗ ΥΡΗΗ Ή ΜΙΘΩΣΗΡΙΟ ΤΜΒΟΛΑΙΟ Ή ΝΟΜΙΜΗ ΤΣΑΗ ΔΠΙΚΑΡΠΙΑ ΔΠΙ ΣΟΤ ΑΚΙΝΗΣΟΤ ΓΔΝ ΔΥΟΤΝ ΤΝΑΦΘΔΙ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΗ)» Δθφζνλ ππάξρνπλ ηα ζρεηηθά απνδεηθηηθά γηα ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ηνπ αθηλήηνπ κπνξεί λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηνλ θάθειν. ε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη κα πξνζθνκηζζνχλ θαηά ηελ πξψηε εθηακίεπζε. 31. ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ηεο επηρείξεζεο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο νη νπνίεο αθνξνχλ ην πξνζσπηθφ; Απάληεζε: χκθσλα κε ην Παξάξηεκα VΙΙ ηνπ Οδεγνχ νη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο (επηιέμηκεο κφλν γηα ηηο λέεο θαη ππφ ζχζηαζε κηθξέο θαη πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο) αθνξνχλ ζε Δλνίθηα. Πεξηιακβάλεη ην θφζηνο ελνηθίσλ ηνπ ηφπνπ πινπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ. Γαπάλεο Ηιεθηξηζκνχ, Όδξεπζεο, Θέξκαλζεο, ηαζεξήο ηειεθσλίαο, Κηλεηήο ηειεθσλίαο, Γηαδηθηχνπ εκείσζε: νη ινγαξηαζκνί ζα πξέπεη λα εθδίδνληαη ζηελ επσλπκία ηεο επηρείξεζεο. Γαπάλεο Ίδξπζεο ηεο επηρείξεζεο. Πεξηιακβάλεη δαπάλεο θαη παξαζηαηηθά ζηελ επσλπκία ηεο επηρείξεζεο γηα ακνηβέο γηα λνκηθέο ππεξεζίεο, ππεξεζίεο δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο θαη παξνρήο ζπκβνπιψλ πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηε δεκηνπξγία ηεο επηρείξεζεο Γαπάλεο παξνρήο ππεξεζηψλ. Πεξηιακβάλεη δαπάλεο λνκηθήο, ινγηζηηθήο θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο, κειέηεο ππξνπξνζηαζίαο θαη πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θ.ι.π. κειεηψλ γηα ηελ απφθηεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο ή λφκηκνπ απαιιαθηηθνχ απφ απηήλ θαζψο θαη νη κειέηεο επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ. Οη δαπάλεο κηζζνδνζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιείηαη κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο δελ είλαη επηιέμηκεο. 32. Δπηρείξεζε ηαρπκεηαθνξψλ κπνξεί λα επηρνξεγεζεί γηα ηελ αγνξά δίθπθινπ; Απάληεζε: ην πξφγξακκα επηρνξεγνχληαη κεηαθνξηθά κέζα, αλάινγα κε ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο, εθφζνλ είλαη απνθιεηζηηθά επαγγεικαηηθήο ρξήζεο. ην Παξάξηεκα XV ζηα παξαδνηέα γηα ηηο Γαπάλεο Μεηαθνξηθψλ Μέζσλ πεξηιακβάλεηαη Αληίγξαθν άδεηαο πξψηεο θπθινθνξίαο κε ηηο απαηηνχκελεο ζθξαγίδεο θαη ζεσξήζεηο φπνπ λα ηεθκαίξεηαη ε επαγγεικαηηθή ρξήζε ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ. 33. Μία επηρείξεζε πνπ ζθνπεχεη λα ππνβάιιεη πξφηαζε θαη δελ δηαζέηεη θακία ππνδνκή ΑκΔΑ, ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεη ζηηο δαπάλεο ηεο ηνπιάρηζηνλ κία δαπάλε γηα δεκηνπξγία ππνδνκήο ΑκΔΑ (π.ρ. ξάκπα ή web site κε πξνδηαγξαθέο Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), έθδνζε 2.0 ζε επίπεδν ΑΑ); Απάληεζε: χκθσλα κε ηνλ Οδεγφ ζηηο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο (Κεθ. 6.3) αλαθέξεηαη φηη νη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ή λα δεζκεπζνχλ φηη ζα κεξηκλήζνπλ γηα ηηο θαηάιιειεο ππνδνκέο κε ζθνπφ ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ εκπνδίσλ πξφζβαζεο αηφκσλ κε αλαπεξία, φπνπ απηφ είλαη απαξαίηεην θαη 8

9 αλαγθαίν. Ωο ππνδνκέο λννχληαη ηφζν νη θηηξηαθέο ππνδνκέο φζν θαη νη ειεθηξνληθέο εθαξκνγέο πνπ απεπζχλνληαη ζην πειαηεηαθφ θνηλφ (π.ρ. ηζηνζειίδεο θαη ινηπέο ειεθηξνληθέο εθαξκνγέο φπσο ειεθηξνληθά ζεκεία πιεξνθφξεζεο ή/θαη εμππεξέηεζεο θ.ι.π.). πλεπψο ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεη ζην επελδπηηθφ ηεο ζρέδην ή λα δεκηνπξγήζεη κε ίδηα θεθάιαηα ηηο απαηηνχκελεο ππνδνκέο. 34. Μεηαβίβαζε αηνκηθήο επηρείξεζεο δπλάκεη θιεξνλνκηθήο δηαδνρήο πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο ζεσξείηαη λέα επηρείξεζε ή ζπλέρεηα πθηζηάκελεο; Απάληεζε: Δάλ αηνκηθή επηρείξεζε, κεηαβηβαζηεί ζε άιιν πξφζσπν δπλάκεη θιεξνλνκηθήο δηαδνρήο, πξφθεηηαη γηα θαζνιηθή δηαδνρή, θαη, θαηαξρήλ, δελ ζπληζηάηαη λέα επηρείξεζε, παξά κφλνλ ζπλέρηζε ηεο παιαηάο. Απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ εθ ησλ νπνίσλ ζα ηεθκεξηψλεηαη ε θιεξνλνκηθή δηαδνρή. 35. Κνηλσλία Αζηηθνχ Γηθαίνπ πνπ κεηαηξέπεηαη ζε ΟΔ πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο ζεσξείηαη λέα επηρείξεζε ή ζπλέρεηα πθηζηάκελεο; Απάληεζε: Δάλ θνηλσλία δηθαίνπ, ε νπνία, θαηαξρήλ, δελ έρεη λνκηθή κνξθή, κεηαηξαπεί, ελ ηνηο πξάγκαζηλ, ζε ΟΔ ή άιιν επηιέμηκν ηχπν επηρείξεζεο, ηφηε, ηππηθά ππάξρεη εμ' αξρήο ζχζηαζε λέαο (εηαηξηθήο) κνξθήο. Ωο εθ ηνχηνπ, απηή ζεσξείηαη σο λέα επηρείξεζε. 36. Αλ κηα επηρείξεζε, κεηά ηελ έγθξηζε θαη πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, κπεη ππφ ηελ νκπξέια θάπνηνπ franchising ζα είλαη επηιέμηκε; Απάληεζε: χκθσλα κε ηνλ Οδεγφ ηνπ Πξνγξάκκαηνο, επηρεηξήζεηο νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ κε ην ζχζηεκα ηεο δηθαηφρξεζεο, είηε θαηά ηελ ππνβνιή είηε θαηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ δελ κπνξνχλ λα επηδνηεζνχλ ζηα πιαίζηα ηνπ παξφληνο Πξνγξάκκαηνο. 37. Αλ κηα εηαηξία παξέρεη ην δηθαίσκα δηθαηφρξεζεο γηα εκπνξηθφ ζήκα ζε άιιεο εηαηξίεο (π.ρ. θνχξλνπο) θαη ζέιεη ε ίδηα λα αλνίμεη λέν θαηάζηεκα (ελψ είλαη θάηνρνο εκπνξηθνχ ζήκαηνο) είλαη επηιέμηκν ην λέν απηφ θαηάζηεκα? Απάληεζε: ρη δηφηη ζχκθσλα κε ηνλ Οδεγφ ηνπ Πξνγξάκκαηνο απνθιείνληαη εμ νινθιήξνπ νη επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ην ζχζηεκα ηεο δηθαηφρξεζεο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ην παξέρνπλ νη ίδηεο. 38. Μηα κεηαπνηεηηθή εηαηξία κε ζχκβαζε απνθιεηζηηθήο πξνκήζεηαο πξψησλ πιψλ θαη κεραλεκάησλ είλαη επηιέμηκε; Απάληεζε: Δίλαη επηιέμηκε ππφ ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηνπ Οδεγνχ ηνπ Πξνγξάκκαηνο γηα ηηο Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο θαζψο θαη γηα ην franchising. ε θάζε πεξίπησζε ε ζχκβαζε απνθιεηζηηθήο πξνκήζεηαο πξψησλ πιψλ θαη κεραλεκάησλ (θαη θάζε άιιε ζχκβαζε κεηαμχ ησλ δχν) ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζεί θαηά ηελ αμηνινγηθή δηαδηθαζία πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνχλ ηα αλσηέξσ. 39. Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηηο επελδχζεηο απφ γεσξγνχο ζηηο πεξηνρέο εθαξκνγήο ηνπ Άμνλα 3 ηνπ ΠΑΑ (Παξάξηεκα ΙΙΙ Δλφηεηα Α) 9

10 Δπελδχζεηο απφ γεσξγνχο ειέγρνληαη γηα ηηο εηδηθφηεξεο απαηηήζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ, κφλν εθφζνλ πινπνηνχληαη ζηηο πεξηνρέο εθαξκνγήο ηνπ Άμνλα 3 ηνπ ΠΑΑ. Οη απαηηήζεηο γηα ηηο επελδχζεηο απφ γεσξγνχο αθνξνχλ κφλν ηηο πνιχ κηθξέο, θαηά ηνλ Οξηζκφ ΜΜΔ (Παξάξηεκα IV), επηρεηξήζεηο. Δπελδπηηθέο πξνηάζεηο ησλ Θεκαηηθψλ Δλνηήησλ «Μεηαπνίεζε» θαη «Δκπφξην & Τπεξεζίεο» δχλαηαη λα επηρνξεγεζνχλ κφλν εθφζνλ ν ζπλνιηθφο Π/Τ αιιά θαη ην ηειηθά πηζηνπνηεκέλν ζπλνιηθφ θφζηνο νινθιήξσζεο απηψλ ππεξβαίλεη ηηο ,00. Δπελδπηηθέο πξνηάζεηο ηεο Θεκαηηθήο Δλφηεηαο «ΣΟΤΡΙΜΟ» δχλαηαη λα επηρνξεγεζνχλ, κφλν εθφζνλ αθνξνχλ ζε ιεηηνπξγηθέο κνξθέο θαη θαηεγνξίεο ησλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ θαη ινηπψλ ηνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ δελ εληάζζνληαη ζε πξνγξάκκαηα αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. Οη εληαζζφκελεο ζε πξνγξάκκαηα ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ κνξθέο ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ, νξίδνληαη ζηελ ΚΤΑ κε Α.Π. 4424/721/ Καζεζηψηα Δληζρχζεσλ ηεο Πξνγξακκαηηθήο Πεξηφδνπ γηα ηνλ Άμνλα 3 ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Αγξνηηθή Αλάπηπμε ηεο Διιάδαο » (ΠΑΑ) θαη ηηο ζε απηή νξηδφκελεο δηαηάμεηο θαη απνθάζεηο, φπσο ηζρχεη θάζε θνξά. 40. Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηα θξηηήξηα δηαρσξηζκνχ πνπ δηέπνπλ ηηο επελδχζεηο απφ κε γεσξγνχο ζε πεξηνρέο ΟΠΑΑΥ (Παξάξηεκα ΙΙΙ Δλφηεηα Β) Δπελδχζεηο απφ κε γεσξγνχο ειέγρνληαη γηα ηηο εηδηθφηεξεο απαηηήζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ, κφλν εθφζνλ πινπνηνχληαη ζε Πεξηνρέο ΟΠΑΑΥ. Οη απαηηήζεηο γηα ηηο επελδχζεηο απφ κε γεσξγνχο αθνξνχλ κφλν ηηο πνιχ κηθξέο, θαηά ηνλ Οξηζκφ ΜΜΔ (Παξάξηεκα IV), επηρεηξήζεηο. Δπελδπηηθέο πξνηάζεηο ησλ Θεκαηηθψλ Δλνηήησλ «Μεηαπνίεζε» θαη «Δκπφξην & Τπεξεζίεο» ζηνπο θιάδνπο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα ΙΙΙ, Δλφηεηα Β (νξηδφκελα πεξί Κιαδηθνχ Κξηηεξίνπ) δχλαηαη λα επηρνξεγεζνχλ κφλν εθφζνλ ν ζπλνιηθφο Π/Τ αιιά θαη ην ηειηθά πηζηνπνηεκέλν ζπλνιηθφ θφζηνο νινθιήξσζεο απηψλ ππεξβαίλεη ηηο ,00. Δπελδπηηθέο πξνηάζεηο ηεο Θεκαηηθήο Δλφηεηαο «ΣΟΤΡΙΜΟ» (ΚΑΓ 55) δελ ειέγρνληαη σο πξνο ηα Κξηηήξηα Γηαρσξηζκνχ (Παξάξηεκα ΙΙΙ) ζηηο Πεξηθέξεηεο Αηηηθήο, Βνξείνπ Αηγαίνπ, Ηπείξνπ, Ινλίσλ Νήζσλ, Κξήηεο, Ννηίνπ Αηγαίνπ, Πεινπνλλήζνπ θαη ηεξεάο Διιάδαο ηεο ρψξαο. Δπελδπηηθέο πξνηάζεηο πθηζηάκελσλ θαη λέσλ επηρεηξήζεσλ ηεο Θεκαηηθήο Δλφηεηαο «ΣΟΤΡΙΜΟ» ζηηο Πεξηθέξεηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Θξάθεο, Θεζζαιίαο θαη Γπηηθήο Διιάδαο δχλαηαη λα επηρνξεγεζνχλ αλεμαξηήησο απαηηήζεσλ Π/Τ εθφζνλ αθνξνχλ ζε εθζπγρξνληζκφ ρσξίο αχμεζε δπλακηθφηεηαο (κε πξνζζήθε θαζ χςνο θαη θαη επέθηαζε). ε πεξηπηψζεηο αχμεζεο δπλακηθφηεηαο θαηά ηα αλσηέξσ, δχλαηαη λα επηρνξεγεζνχλ, κφλν εθφζνλ αθνξνχλ ζε ιεηηνπξγηθέο κνξθέο θαη θαηεγνξίεο ησλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ θαη ινηπψλ ηνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ δελ εληάζζνληαη ζε πξνγξάκκαηα αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. Οη εληαζζφκελεο ζε πξνγξάκκαηα ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ κνξθέο ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ, νξίδνληαη ζηελ ΚΤΑ κε Α.Π. 4424/721/ Καζεζηψηα Δληζρχζεσλ ηεο Πξνγξακκαηηθήο Πεξηφδνπ γηα ηνλ Άμνλα 3 ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Αγξνηηθή Αλάπηπμε ηεο Διιάδαο » (ΠΑΑ) θαη ηηο ζε απηή νξηδφκελεο δηαηάμεηο θαη απνθάζεηο, φπσο ηζρχεη θάζε θνξά. 10

11 Δπελδπηηθέο πξνηάζεηο ππφ ζχζηαζε επηρεηξήζεσλ ηεο Θεκαηηθήο Δλφηεηαο «ΣΟΤΡΙΜΟ» ζηηο Πεξηθέξεηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Θξάθεο, Θεζζαιίαο θαη Γπηηθήο Διιάδαο δχλαηαη λα επηρνξεγεζνχλ, κφλν εθφζνλ αθνξνχλ ζε ιεηηνπξγηθέο κνξθέο θαη θαηεγνξίεο ησλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ θαη ινηπψλ ηνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ δελ εληάζζνληαη ζε πξνγξάκκαηα αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. Οη εληαζζφκελεο ζε πξνγξάκκαηα ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ κνξθέο ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ, νξίδνληαη ζηελ ΚΤΑ κε Α.Π. 4424/721/ Καζεζηψηα Δληζρχζεσλ ηεο Πξνγξακκαηηθήο Πεξηφδνπ γηα ηνλ Άμνλα 3 ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Αγξνηηθή Αλάπηπμε ηεο Διιάδαο » (ΠΑΑ) θαη ηηο ζε απηή νξηδφκελεο δηαηάμεηο θαη απνθάζεηο, φπσο ηζρχεη θάζε θνξά. 41. Αγξφηεο, ν νπνίνο ζα δηαθφςεη ηελ αγξνηηθή δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα ππνβάιεη πξφηαζε ζην Πξφγξακκα; Απάληεζε: Γίλεηαη απνδεθηή ε ππνβνιή πξφηαζεο, εθφζνλ απνδεδεηγκέλα θαη ελ ηνηο πξάγκαζη δελ αζθείηαη αγξνηηθή δξαζηεξηφηεηα. 42. Δπηρεηξεκαηίεο ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ αζθαιηζκέλνη ζηνλ ΟΓΑ κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ πξφηαζε ζην Πξφγξακκα; Απάληεζε: Η αζθάιηζε Φπζηθνχ Πξνζψπνπ ζηνλ ΟΓΑ, δελ απνηειεί θαηαξρήλ ιφγν απνθιεηζκνχ γηα ηελ ππνβνιή επελδπηηθήο πξφηαζεο ζην Πξφγξακκα. Απαηηείηαη ην Φπζηθφ Πξφζσπν, λα δειψζεη ζηελ πξφηαζή ηνπ αλ είλαη ή φρη γεσξγφο θαη ε ηδφηεηα απηή λα ηεθκεξηψλεηαη κε βάζε ηα ζπκπιεξσκαηηθά ηεο πξφηαζεο, έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά. Tα αλσηέξσ ζα εμεηαζηνχλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο Αμηνιφγεζεο ησλ πξνηάζεσλ. 43. Πφηε ζεσξείηαη φηη μεθηλά ε παξαθνινχζεζε δηνίθεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ; Απάληεζε: Η παξαθνινχζεζε/δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ μεθηλά κε ηελ έλαξμε ηεο πινπνίεζεο ηνπ (δει απφ ηελ ζηηγκή πνπ μεθηλνχλ νη δαπάλεο γηα απηφ). Ωζηφζν ζα κπνξνχζε λα επηθαιεζηεί θάπνηνο φηη κέξνο ηεο δηαρείξηζεο απνηειεί θαη ε αληαπφθξηζε ζηηο ειιείςεηο πνπ πηζαλψο εληνπηζηνχλ ζην θάθειν ππνςεθηφηεηαο, δει. νπζηαζηηθά κεηά ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο. 44. Δπηρείξεζε ε νπνία δελ δηαζέηεη ηελ απαξαίηεηε άδεηα ιεηηνπξγίαο ζηελ έδξα ηεο, ζα ηδξχζεη ππνθαηάζηεκα γηα ην νπνίν ζα ιάβεη ηελ απαξαίηεηε άδεηα. Όιεο νη δαπάλεο ζα αθνξνχλ ην λέν ππνθαηάζηεκα ην νπνίν θαη ζα δηαζέηεη άδεηα ιεηηνπξγίαο. Έρεη δπλαηφηεηα λα ππνβάιεη πξφηαζε γηα ην ππνθαηάζηεκα ή ζα απνξξηθζεί δηφηη ζηελ έδξα ηεο δελ έρεη θαη δελ κπνξεί λα πάξεη ηελ απαξαίηεηε άδεηα; Απάληεζε: χκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηνπ νδεγνχ εθαξκνγήο ε πθηζηάκελε επηρείξεζε πξέπεη λα ιεηηνπξγεί λφκηκα, δειαδή ζα πξέπεη λα δηαζέηεη άδεηα ιεηηνπξγίαο ζε ηζρχ ή λα πξνζθνκίζεη αίηεζε γηα έθδνζε αλαλεσκέλεο άδεηαο εάλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν απηή πνπ δηαζέηεη δελ είλαη ζε ηζρχ, κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξφηαζεο. πλεπψο ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ δηαζέηεη άδεηα ιεηηνπξγίαο είλαη κε επηιέμηκε. 45. ηα θξηηήξηα επίπεδν εθπαίδεπζεο, ζα πξέπεη ην πηπρίν λα είλαη ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν ηεο επηρείξεζεο ή δελ καο απαζρνιεί; 11

12 επαγγεικαηηθή εκπεηξία, ζα πξέπεη ε εξγαζηαθή εκπεηξία λα είλαη ζπλαθήο κε ην αληηθείκελν ηεο επηρείξεζεο ή δελ έρεη ζεκαζία; Καη Καηάξηηζε. Σα πηπρία, εξγαζηαθή εκπεηξία θαη πηζηνπνηεηηθά θαηάξηηζεο αληίζηνηρα, ζα πξέπεη λα είλαη ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο επηρείξεζεο; Απάληεζε:, ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο φπσο απηά νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα ΥΙΙΙ ηνπ Οδεγνχ δελ πξνβιέπεηαη ππνρξέσζε ζπλάθεηαο ησλ αλσηέξσ κε ην αληηθείκελν ηεο επηρείξεζεο. 46. Σν βηνγξαθηθφ απφ κφλν ηνπ απνηειεί ηεθκεξίσζε επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο ή ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ έλζεκα, βεβαηψζεηο αζθαιηζηηθνχ θνξέα θηι; Απάληεζε: Σν βηνγξαθηθφ ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηα απαηηνχκελα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο δεισζείζαο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο έγγξαθα (έλζεκα, βεβαηψζεηο αζθαιηζηηθνχ θνξέα θιπ.). 47. Γηα ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο (ππφδεηγκα ΜΜΔ), ζα πξέπεη λα ειέγρνπκε ηα ηειεπηαία 2 ρξφληα φπσο ζε πξνεγνχκελα πξνγξάκκαηα (δειαδή νηθνλνκηθφ έηνο 2013 θαη 2012, ρξήζεηο 2012 θαη 2011) ή δηαθνξνπνηείηαη ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα θαη ειέγρνπκε κέγεζνο επηρείξεζεο γηα ηα νηθνλνκηθά έηε 2012 θαη 2011 ρξήζεηο 2011 θαη 2010; Απάληεζε: Δμαηηίαο ελδερφκελεο κε δηαζεζηκφηεηαο ησλ νξηζηηθψλ θνξνινγηθψλ δειψζεσλ ηεο ρξήζεο 2012 ησλ επηρεηξήζεσλ θαηά ην ζηάδην ππνβνιήο ησλ πξνηάζεσλ, ζα ειέγρνληαη νη ρξήζεηο 2010 θαη Γηα νξηαθέο πεξηπηψζεηο θαη πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε ζσζηή θαηάηαμε ηεο επηρείξεζεο αλαθνξηθά κε ην κέγεζφο ηεο, ελδέρεηαη λα δεηεζνχλ, κε ππνρξέσζε ππνβνιήο απφ κέξνπο ηεο επηρείξεζεο, θαηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία γηα ηελ ρξήζε ηνπ Γηα ηηο πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο πνπ δηαζέηνπλ ηνλ ΚΑΓ «Τπεξεζίεο ελνηθίαζεο έσο επηά (7) επηπισκέλσλ δσκαηίσλ γηα κηθξή δηάξθεηα» θαη νη νπνίεο έσο ηηο 30/6/2010 εληάζζνληαλ ζε θαζεζηψο απαιιαγήο απφ ηελ ππνρξέσζε ηήξεζεο ινγηζηηθψλ βηβιίσλ, πψο ππνινγίδνληαη ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηεο ηξηεηίαο 2009, 2010, 2011; Απάληεζε: Ο θχθινο εξγαζηψλ πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηηο ηζρχνπζεο θάζε θνξά θνξνινγηθέο δηαηάμεηο. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά είλαη απηά πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα ΥΙ ηνπ Οδεγνχ. ηελ πεξίπησζε πξνζδηνξηζκνχ κε ηεθκαξηά εηζνδήκαηα, απηά ζα ιεθζνχλ ππφςε. 49. Μία επηρείξεζε πνπ έρεη αξλεηηθά θέξδε (δεκίεο) είλαη επηιέμηκε γηα ην πξφγξακκα ή ζεσξείηαη πξνβιεκαηηθή; Απάληεζε: Η χπαξμε αξλεηηθψλ θεξδψλ (δεκηψλ) δελ θαζηζηά απφ κφλε ηεο κηα επηρείξεζε πξνβιεκαηηθή. Ο νξηζκφο ηεο πξνβιεκαηηθήο επηρείξεζεο παξαηίζεηαη αλαιπηηθά ζην παξάξηεκα V ηνπ Οδεγνχ Πξνγξάκκαηνο. Δθφζνλ ε επηρείξεζε δελ είλαη πξνβιεκαηηθή ηφηε δχλαηαη λα είλαη επηιέμηκε γηα λα εληαρζεί ζην πξφγξακκα εθφζνλ ηθαλνπνηεί φια ηα θξηηήξηα ζπκκεηνρήο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνλ Οδεγφ ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 50. ην παξάξηεκα VII «Δπηιέμηκεο Γαπάλεο ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ De minimis θαη ηνλ ΓΑΚ (ΔΚ)800/2008 θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνπο ηνκείο Δκπφξην-Τπεξεζίεο, Δμνπιηζκφο θαη Δγθαηαζηάζεηο Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο θαη εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο αλαγξάθεηαη Οηθνδνκηθέο θαη ειεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο θαη εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο ησλ 12

13 θηηξηαθψλ ππνδνκψλ ησλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ πνπ ζπλδένληαη άκεζα είηε κε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο είηε κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Έρεη γίλεη θάπνηα ιάζνο δηαηχπσζε; Απάληεζε: Η αλαθνξά ζηα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα έγηλε εμαηηίαο ηππνγξαθηθνχ ιάζνπο. Καη ζην εκπφξην ππεξεζίεο είλαη επηιέμηκεο νη δαπάλεο «Οηθνδνκηθέο θαη ειεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο θαη εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο ησλ θηηξηαθψλ ππνδνκψλ πνπ ζπλδένληαη άκεζα είηε κε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο είηε κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο». 51. Ο ΦΠΑ ζε εηαηξείεο πνπ απαιιάζζνληαη, είλαη επηιέμηκνο ζηνλ ζπλνιηθφ επηρνξεγνχκελν πξνυπνινγηζκφ; Απάληεζε: χκθσλα κε ην Άξζξν 28 ηεο κε Α.Π /ΔΤ1749/ Τπνπξγηθήο Απφθαζεο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ (ΦΔΚ 540Β/ ) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ν ΦΠΑ είλαη επηιέμηκε δαπάλε εθ φζνλ δελ κπνξεί λα αλαθηεζεί κε νπνηαλδήπνηε ηξφπν. πλεπψο ν ΦΠΑ είλαη επηιέμηκνο ζε επηρεηξήζεηο πνπ απαιιάζζνληαη. 52. Δπηρείξεζε πνπ κεηαβηβάζηεθε ζήκεξα απφ ηνλ παηέξα ζηνλ πηφ ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο, ζα αμηνινγεζεί σο πθηζηάκελε; Απάληεζε: Θα πξέπεη λα δηεπθξηληζζεί ν ηξφπνο κεηαβίβαζεο ηεο επηρείξεζεο. Η κεηαβίβαζε αηνκηθήο επηρείξεζεο είλαη δπλαηφλ λα δηελεξγεζεί θαηά δχν ηξφπνπο: α) είηε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο επηρείξεζεο πσιείηαη κέξνο ή ην ζχλνιν απηήο (ν εμνπιηζκφο, ην ζήκα, νη πειάηεο θαη ν αέξαο), θαη κεηά ν επηρεηξεκαηίαο ζπληαμηνδνηείηαη, β) είηε θιείλεη ηα βηβιία ηνπ, πξνρσξά ζε απηνπαξάδνζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο θαη κεηά σο θπζηθφ πξφζσπν πξνζσπηθά κεηαβηβάδεη ηα επηκέξνπο ή θαη φια ηα ζηνηρεία απηήο (εμνπιηζκφο θαη πειαηνιφγην). Αλαιφγσο ηνπ εάλ κεηαβηβάδεηαη ην ζχλνιν ή κέξνο απηήο θαη εάλ αλαιακβάλεηαη ε ζπλέρηζε ή ε ελζσκάησζε ηκήκαηνο ηεο ζε άιιε επηρείξεζε, ε επηρείξεζε ζα ζεσξεζεί ζπλέρεηα ηεο πθηζηάκελεο ή λέα. Θα έρνπκε ζπλέρηζε ηεο πθηζηάκελεο, εάλ κεηαβηβαζζεί ην ζχλνιν ηεο επηρείξεζεο, θαη αλαιεθζεί σο ηέηνηα απφ ηνλ άιιν επηρεηξεκαηία, ελ πξνθεηκέλσ ηνλ πηφ. Άιισο, έρνπκε επηρείξεζε, ε νπνία απνθηά κελ επηκέξνπο ζηνηρεία (εμνπιηζκφ, πειάηεο ή άιια ζηνηρεία) πξνυθηζηάκελεο αιιά παξακέλεη δηαθξηηή θαηά ηα ινηπά επηρείξεζε Σημείωζη: Οι παπούζερ απανηήζειρ ζςνιζηούν απλέρ διεςκπινίζειρ και δεν ζςνιζηούν ηποποποίηζη ηων όπων και πποϋποθέζεων ηηρ Πποκήπςξηρ, ηος Οδηγού ηηρ παπούζαρ Δπάζηρ και ηων Παπαπηημάηων ηούηων. 13

Ερωτήσεις και απαντήσεις για το ΕΣΠΑ

Ερωτήσεις και απαντήσεις για το ΕΣΠΑ Ερωτήσεις και απαντήσεις για το ΕΣΠΑ ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΜΜΔ» 1. Δκπνξηθή επηρείξεζε πνπ έρεη δξαζηεξηφηεηα ιηαληθφ εκπφξην, πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο ζα απνθηήζεη επηιέμηκν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ 1. Ξελνδνρεηαθή επηρείξεζε κε θσδηθφ δξαζηεξηφηεηαο 55.1 επηζπκεί λα επεθηείλεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ πνπ ζπγθαηαιέγεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Οξηζηηθνπνηήζεθαλ νη εληάμεηο ζην πξόγξακκα «Ελίζρπζε Μηθξνκεζαίσλ Επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο ηνκείο Μεηαπνίεζεο, Σνπξηζκνύ, Εκπνξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ: ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ (2η ΕΚΔΟΗ 08/02/2011)

ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ: ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ (2η ΕΚΔΟΗ 08/02/2011) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ, ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΔΙ Δ ΤΥΝΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ. 1. Ο ρξφλνο ηεο ηειηθήο Αμηνιφγεζεο ελφο θαθέινπ ππνςεθίνπ γηα ηελ έληαμε ζην πξφγξακκα πφηε αξρίδεη;

ΑΠΑΝΣΗΔΙ Δ ΤΥΝΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ. 1. Ο ρξφλνο ηεο ηειηθήο Αμηνιφγεζεο ελφο θαθέινπ ππνςεθίνπ γηα ηελ έληαμε ζην πξφγξακκα πφηε αξρίδεη; ΑΠΑΝΣΗΔΙ Δ ΤΥΝΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ 1. Ο ρξφλνο ηεο ηειηθήο Αμηνιφγεζεο ελφο θαθέινπ ππνςεθίνπ γηα ηελ έληαμε ζην πξφγξακκα πφηε αξρίδεη; Η αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ ζα γίλεη κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ: ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ (1η ΕΚΔΟΗ 14/1/2011)

ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ: ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ (1η ΕΚΔΟΗ 14/1/2011) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ, ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ)

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ) ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ) 1. Μηα επηρείξεζε πνπ δηαζέηεη επηιέμηκν ΚΑΓ ζηηο ππεξεζίεο εθκάζεζεο ζαιάζζησλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ» Μεηακινούμε ηην Ελλάδα με αζθάλεια και ζεβαζμό ζηο περιβάλλον ΔΡΩΣΗΔΙ-ΑΠΑΝΣΗΔΙ

«ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ» Μεηακινούμε ηην Ελλάδα με αζθάλεια και ζεβαζμό ζηο περιβάλλον ΔΡΩΣΗΔΙ-ΑΠΑΝΣΗΔΙ 3-4-2012 2 ε έθδνζε ζπρλώλ εξσηήζεσλ-απαληήζεσλ ζην πξόγξακκα ηνπ ΔΠΑΝ ΙΙ «ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ» Μεηακινούμε ηην Ελλάδα με αζθάλεια και ζεβαζμό ζηο περιβάλλον ΔΡΩΣΗΔΙ-ΑΠΑΝΣΗΔΙ 1. Μπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ)

ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ) ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ) 1. Μηα επηρείξεζε πνπ δηαζέηεη επηιέμηκν ΚΑΓ ζηηο ππεξεζίεο εθκάζεζεο ζαιάζζησλ ζπνξ, θαη ζέιεη λα πεξηιάβεη ζηηο δαπάλεο ηνπ πξνγξάκκαηνο έλα εηδηθφ ζθάθνο ην νπνίν ξπκνπιθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΔΛΗΠΣΠΖ ΚΗΘΟΝΚΔΠΑΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΞΝ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΞΝΗΝΛΡΑΗ ΠΡΝΠ ΡΝΚΔΗΠ ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖΠ-ΡΝΟΗΠΚΝ- ΔΚΞΝΟΗΝ-ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΔΠΞΑ 2007-2013»

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΔΛΗΠΣΠΖ ΚΗΘΟΝΚΔΠΑΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΞΝ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΞΝΗΝΛΡΑΗ ΠΡΝΠ ΡΝΚΔΗΠ ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖΠ-ΡΝΟΗΠΚΝ- ΔΚΞΝΟΗΝ-ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΔΠΞΑ 2007-2013» ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΔΛΗΠΣΠΖ ΚΗΘΟΝΚΔΠΑΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΞΝ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΞΝΗΝΛΡΑΗ ΠΡΝΠ ΡΝΚΔΗΠ ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖΠ-ΡΝΟΗΠΚΝ- ΔΚΞΝΟΗΝ-ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΔΠΞΑ 2007-2013» AΞΑΛΡΖΠΔΗΠ ΠΔ ΠΣΛΔΠ ΔΟΥΡΖΠΔΗΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΙΝΞΝΗΖΠΖ ΡΥΛ ΔΟΓΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Πποδημοζίεςζη ηος ππογπάμμαηορ «Ππάζινερ Τποδομέρ 2010» Όπια πποϋπολογιζμών και Ποζοζηό Υπημαηοδόηηζηρ

Πποδημοζίεςζη ηος ππογπάμμαηορ «Ππάζινερ Τποδομέρ 2010» Όπια πποϋπολογιζμών και Ποζοζηό Υπημαηοδόηηζηρ Πποδημοζίεςζη ηος ππογπάμμαηορ «Ππάζινερ Τποδομέρ 2010» Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Πξάζηλεο Υπνδνκέο 2010» αλέξρεηαη ζε 30 εκαη. εςπώ θαη απεπζχλεηαη ζε πθηζηάκελεο θαη λενζπζηαζείζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 ΑΘΖΛΑ 2010 Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ DIGI RETAIL «Δνίζσςζη λιανεμποπίος για ηην ςλοποίηζη τηθιακών επενδύζευν» ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΠΔΙ 3 ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΞΝΒΝΙΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 23-11-2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ Α. Π. : 16254 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΔΤΔ ΠΑΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΓΑ Β6 Σαρ. Γ/λζε Σαρ. Κσδ. Πιεξνθνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νδεγφο πινπνίεζεο έξγσλ Γηθαηνχρσλ

Νδεγφο πινπνίεζεο έξγσλ Γηθαηνχρσλ Ξ.Δ.Ξ. ΑΡΡΗΘΖΠ, Ξ.Δ.Ξ. ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΘΟΑΘΖΠ, Ξ.Δ.Ξ. ΘΟΖΡΖΠ ΘΑΗ ΛΖΠΥΛ ΑΗΓΑΗΝ, Ξ.Δ.Ξ. ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ - ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΘΑΗ ΖΞΔΗΟΝ, Ξ.Δ.Ξ. ΓΡΗΘΖΠ ΔΙΙΑΓΑΠ -ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝ - ΗΝΛΗΥΛ ΛΖΠΥΛ ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Αξηζκ. A8/48012/5053/12 (ΦΔΚ 3052 Β/18-11-2012) : Φνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο βπηηνθφξσλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο ζε θαηφρνπο άδεηαο Ληαληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Ππογπάμμαηα Επισειπημαηικόηηηαρ (ΣΕΣ 2014-2020)

Ππογπάμμαηα Επισειπημαηικόηηηαρ (ΣΕΣ 2014-2020) Ππογπάμμαηα Επισειπημαηικόηηηαρ (ΣΕΣ 2014-2020) 4obs Consulting ΜΑΝΩΛΑΚΗ 9-11Γ[3 ορ ] Σ.:2414000982\\Φ.:2410616003 info@4obs.gr Δπάζειρ ηων Σομεακών Ππογπαμμάηων ΕΠΑνΕΚ και ΤΜΕΠΕΡΑΑ για ηην πεπίοδο 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Πποκήπςξη Δπάζηρ: Κοςπόνια Καινοηομίαρ για Μικπομεζαίερ Επισειπήζειρ

Πποκήπςξη Δπάζηρ: Κοςπόνια Καινοηομίαρ για Μικπομεζαίερ Επισειπήζειρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ Πποκήπςξη Δπάζηρ: Κοςπόνια Καινοηομίαρ για Μικπομεζαίερ Επισειπήζειρ Η Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο (ΓΓΔΣ) ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ»

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ»2007-2013 (ΔΞΑΛ ΗΗ) Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» Νδεγφο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Κοινοποίηζη διαηάξεων ηηρ παπαγπάθος 12 ηος άπθπος 27 ηος ν. 3943/2011

Ι. Κοινοποίηζη διαηάξεων ηηρ παπαγπάθος 12 ηος άπθπος 27 ηος ν. 3943/2011 Αθήνα, 12.4.2011 ΠΟΛ:1077 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Β «Παποσή Τπηπεζιών & Διδικά Καθεζηώηα»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Γνκή παξνπζίαζεο Δμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Χαξηνγξάθεζε εμαγσγψλ πεξηθεξεηψλ αλά θιάδν Βαζηθνί εμαγσγηθνί πξννξηζκνί αλά πεξηθέξεηα θνπφο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4 - ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER Μέηξν L312 - ηήξημε ηεο δεκηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ

ΑΞΟΝΑ 4 - ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER Μέηξν L312 - ηήξημε ηεο δεκηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ΑΞΟΝΑ 4 - ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER Μέηξν L312 - ηήξημε ηεο δεκηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ Οη Δηδηθέο Τπεξεζίεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σνκέα Κνηλνηηθψλ Πφξσλ θαη Τπνδνκψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 2009»

«ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 2009» «ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 2009» Σν πξφγξακκα «ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 2009», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 80 εθ., έρεη σο ζθνπφ ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε θαη πςειή πξνζηηζέκελε αμία ζηα ειιεληθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο, ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ, Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» Νδεγφο πινπνίεζεο Γηθαηνχρσλ

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» Νδεγφο πινπνίεζεο Γηθαηνχρσλ ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ»2007-2013 (ΔΞΑΛ ΗΗ) «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» Νδεγφο πινπνίεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΓΗ 2 ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΔΝΙΥΤΔΩΝ ΘΔΜΑΣΙΚΔ ΔΝΟΣΗΣΔ 2 ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΔΝΙΥΤΟΜΔΝΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ 3 ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 3 ΟΡΙΑ ΔΠΙΥΟΡΗΓΟΤΜΔΝΟΤ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 4

ΔΙΑΓΩΓΗ 2 ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΔΝΙΥΤΔΩΝ ΘΔΜΑΣΙΚΔ ΔΝΟΣΗΣΔ 2 ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΔΝΙΥΤΟΜΔΝΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ 3 ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 3 ΟΡΙΑ ΔΠΙΥΟΡΗΓΟΤΜΔΝΟΤ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 4 ΠΡΟΓΗΜΟΙΔΤΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΝΙΥΤΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΠΟΤ ΓΡΑΣΗΡΙΟΠΟΙΟΤΝΣΑΙ ΣΟΤ ΣΟΜΔΙ ΜΔΣΑΠΟΙΗΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ (ΠΔΠ) ΣΟΤ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΗΞ4Ζ-8Ω. Αθήνα, 19/3/2014 ΠΟΛ. 1079

ΑΓΑ: ΒΗΞ4Ζ-8Ω. Αθήνα, 19/3/2014 ΠΟΛ. 1079 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΟΙΥΔΙΩΝ (15 η ) ΣΜΗΜΑΣΑ: Α -Β 2. 14 η Γ/ΝΗ Φ.Π.Α. ΣΜΗΜΑ Β 3. Γ/ΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΑ

ΔΙΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΑ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΗΜΔΡΙΓΑ ΑΠΟ ΣΟ ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΓΙΚΑΣΟ ΥΔΡΑΙΧΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ HELLENIC SYNDICATE OF LAND GOODS TRANSPORT ΠΔΙΡΑΙΧ 4, 10431 ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ: 2105231528, 2105234680 FAX: 2105234680 Email: grammateia@psxem.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα