1 The chart below is used for a first approach of the appropriate

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1 The chart below is used for a first approach of the appropriate"

Transcript

1 Βίντσια Άγκυρας Windlasses LEWMAR Η πιό πλήρης σειρά στα βίντσια άγκυρας The most complete windlass series Πώς γίνεται η επιλογή του κατάλληλου εργάτη? Όσα αναφέρονται σε αυτήν τη σελίδα αποτελούν μία ένδειξη μόνο γιά το πώς να κάνετε την επιλογή του κατάλληλου εργάτη γιά το σκάφος σας. Παρακαλούμε συμβουλευθείτε μας πριν την τελική σας επιλογή. 1 Ο παρακάτω πίνακας χρησιμεύει γιά μία πρώτη προσέγγιση του κατάλληλου μοντέλου. Σε αυτήν τη φάση το μήκος του σκάφους αποτελεί το βασικό κριτήριο επιλογής. Στις περισσότερες περιπτώσεις υπάρχουν περισσότερες της μιάς εναλλακτικής λύσης. Επιλέξτε το αμέσως ισχυρότερο μοντέλο εφ όσον εμπίπτετε στα ανώτερα όρια απόδοσης ενός εργάτη ή εφ όσον το σκάφος σας είναι μεγάλου εκτοπίσματος. Κατόπιν συνεχίστε στην διπλανή στήλη γιά να συνυπολογίσετε και τα υπόλοιπα κριτήρια. 2 Το κριτήριο του στρίτσου. Ποτέ μην αφήνεται την καδένα όταν μαζεύεται στο στρίτσο να μπουκώνει μέχρι την οροφή του. Γιά να δουλέψει καλά ο εργάτης πρέπει να λειτουργήσει ελεύθερα η βαρύτητα της καδένας. Αυτό απαιτεί ένα ελεύθερο ύψος πτώσης 30 εκ. (από τον άξονα της σκρόφας μέχρι την κορυφή της σωρού της καδένας μέσα στο στρίτσο). Αυτή η προδιαγραφή δίνει ένα προβάδισμα στούς εργάτες οριζόντιας περιέλιξης αφού ο άξονας της σκρόφας βρίσκεται ψηλότερα. Με αυτούς εκμεταλεύεστε καλύτερα την χωρητικότητα του στρίτσου. Από την άλλη οι εργάτες κάθετης περιέλιξης είναι ένα στολίδι γιά το κατάστρωμα και έχουν το πλεονέκτημα της στροφής 180ο γύρο από την σκρόφα πριν την πτώση στο στρίτσο. Η επιλογή είναι δική σας. 3 Ποιά ελκτική δύναμη είναι απαραίτητη? Έχοντας κάνει τη επιλογή σας αναφορικά με τον τύπο του εργάτη (οριζόντιας / κάθετης περιέλιξης) πρέπει τώρα να ορίσετε με ακρίβεια την ισχύ του εργάτη που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Η ισχύς αυτή ορίζεται από την δύναμη έλξης. Αυτή δίνεται με το βάρος του καθελκυόμενου υλικού (άγκυρα, καδένα και πιθανό πρόσθετο σχοινί αγκυροβολίας). Γιά παράδειγμα: Άγκυρα 16kg, καδένα 40m x 1.50kg/m = 60kg. Σύνολο 76kg. Το αποτέλεσμα πολλαπλασιάστε το επί του 4 γιά να συνυπολογίσετε παράγοντες όπως τη δύναμη τού αέρα και του ρεύματος, καθώς και απρόβλεπτους παράγοντες. Στο παράδειγμά μας η απαιτούμενη ισχύς έλξης είναι 76kg x 4 = 304kg. Ένας pro-series ή pro-fish 700 ή ένας V 700 θα ήταν ο κατάλληλος εργάτης γιά αυτήν την περίπτωση. PRO SPORT 550 PRO SERIES 700 PRO SERIES 1000 PRO FISH 700 PRO FISH 1000 H2 H3 V700 V1/V SPORT V2 V3 V4 V5 V6 V8 2500W V8 Hi-Power V9 V10 V12 ft How do we choose the right windlass? Everything that is mentioned in this page is only an indication of how to make the right choice of windlass for your boat. Please contact with our company so that we will consult you before your final choice. 1 The chart below is used for a first approach of the appropriate model. At this phase, the basic criterion is the length of the boat. In most of the cases, there is more than one solution. Select the immediate stronger model if your boat falls within the upper limits of performance of a windlass or as long as your boat is of large displacement. Then procced to the next column in order to take account of the rest criteria. 2 The locker criterion. Never leave the chain to fill up until the top when it falls in the locker. In order for the windlass to work properly, the gravity of the chain must be left to function by itself. This requires a free fall high of 30cm (from the shaft of the gipsy until the top of the chain stack inside the locker). This specification gives an advantage to the horizontal windlasses since the shaft of the gipsy is located higher. With this kind of windlasses you are able to take a better advantage of the lockers capacity. On the other hand, the vertical windlasses are a gem for the deck and also they have the advantage of 180o rotation around the gipsy before the fall in the locker. The choice is yours. 3 Which traction force is necessary? Having already made up your mind about the type of the windlass (horizontal/vertical reefing), you now have to accurately define the power of the capstan, that will correspond to your demands. This power is defined by the traction force. It is given by the weight of the launched material (anchor, chain and possible added anchoring rope).for example: Anchor 16kg, chain 40m x 1,5kg/m = 60kg. Total 76kg. Multiply the result by 4 to take in account forces like the wind and the current force, as well as unpredictable factors. In our example the demanded traction force is 76kg x4 = 304kg. A pro-fish 700 or a V 700 would be the appropriate capstan for the case. Φορτίο εργασίας Μία τυπική κατάσταση ανέλκυσης εργάτη περιλαμβάνει διάφορα στάδια. Το φορτίο και η ταχύτητα διαφέρει σε κάθε στάδιο. Σε κάθε ανέλκυση άγκυρας ο εργάτης λειτουργεί ώς επί το πλείστον σε κατάσταση «φορτίου εργασίας» και φθάνει το μέγιστο της φόρτισης κατά την εξαγωγή της άγκυρας από το βυθό. Προστασία φορτίου Κάθε εγκατάσταση εργάτη πρέπει να προστατεύεται από υπερφόρτιση. Η ασφάλεια που προσφέρουν οι ασφαλειοδιακόπτες ορίζεται από το φορτίο σε Amps κάτω από το οποίο προσφέρουν ροή ρεύματος γιά απεριόριστο διάστημα. Η στιγμιαία φόρτιση όμως μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερη. Σε κάθε περίπτωση είναι καλύτερα να χρησιμοποιείτε την μηχανή γιά να πλησιάσετε την άγκυρα και την δύναμη του σκάφους γιά να την ξεσκαλώσετε. Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει κίνδυνος να βλάψετε τον εργάτη σας. Προστασία κατά την αγκυροβολία Οι εργάτες δεν είναι σχεδιασμένοι γιά να αντέχουν σε μεγάλα φορτία εκτός χρήσης. Γιά αυτό φροντίζετε ενόσο είστε αγκυροβολημένοι η καδένα να είναι ασφαλισμένη με ένα chain stopper ή σε κάποιο σταθερό σημείο του σκάφους. Περιορισμοί Σκάφη επαγγελματικής χρήσης και σκάφη μεγάλου εκτοπίσματος εφ όσον εμπίπτουν στα ανώτερα όρια απόδοσης ενός εργάτη βάση του παραπάνω πίνακα συνιστάται να επιλέγουν το αμέσως ισχυρότερο μοντέλο. Working load. A typical windlass upload includes different stages. The load and the speed differ in each stage. At every anchor upload, the windlass is mainly functioning in a working load situation and reaches the maximum charge while the anchor is pooled of the bottom. Load protection. Every windlass installation must be protected from being overloaded. The security provided by fuses, is defined by the load in Amps, underneath of which they provide power flow for indefinite time. But instant charging can be larger. In any case, it is safer to use the engine to approach the anchor and the boats force to winkle it out. In opposite you might hurt your windlass. Protection during anchoring. Windlasses are not designed to undertake large loads when not in use. That is why you should take care to secure the chain with a chain stopper or at a stable spot of the boat while you are anchored. Detentions. You are advised to choose the right above in power scale model for boats of professional use and those of large displacement, if they fall within the higher performance levels of a windlass, according to the chart above. ft

2 Βίντσια Άγκυρας Windlasses 01 PRO Ο νέος εργάτης σχοινιού/αλυσσίδας της LEWMAR είναι σχεδιασμένος με σκοπό να αποτελέσει μία οικονομική πρόταση γιά εφαρμογές σε μικρά σκάφη από 6-9 μέτρα. Στον σχεδιασμό δεν έχει γίνει κανένας συμβιβασμός στην ποιότητα ή της απόδοση του προιόντος. Η σειρά έχει σχεδιασθεί στη βάση αποτελεσματικού κιβώτιου μετάδοσης με τη χρήση ενός μικρώτερου αλλά πολύ ισχυρού μαγνητικού κινητήρα. Διαθέτει μηχανισμό ελεύθερης πτώσης, δύο μεγέθη σκρόφας γιά αλυσίδα 6 και 7 mm και είναι πολύ εύκολο στην εγκατάσταση. Ο στιβαρός κεντρικός κορμός από αλουμίνιο και τα πλευρικά καλύματα από ανθεκτικό συνθετικό καθιστούν τη σειρά prosport τέλεια επιλογή. Lewmars Pro-Sport rope/chain windlass is designed as an economical package for rope and chain applications, without compromise to quality or performance. Pro-Sport is designed around a highly efficient spur gearbox, using smaller, more powerful permanent magnet motors. The unit has manual freefall and two gypsy sizes to choose from. It is DIYready and easy to install. Its rugged aluminum center case and durable composite side covers make Pro-Sport the perfect choice. Complete with push-button control, anchoring has never been easier. ΜΟΝΤΕΛΟ MODEL PROsport PRO sport η οικονομική πρόταση the economic solution Part number ΤΥΠΟΣ TYPE ΤΑΣΗ VOLTAGE series 100% ανοξείδωτο ατσάλι SS Μ Ο Τ Ε Ρ MOTOR POWER Η σειρά εργατών οριζόντιας περιστροφής pro series αποτελεί το τελευταίο αποτέλεσμα στην προσπάθεια της Lewmar να προσφέρει στην ναυτική αγορά καινοτόμα και αξιόπιστα προιόντα. Η νέα σειρά στοχεύει στα σκάφη από 6-12m (20-40 πόδια). Έχει σχεδιασθεί με κριτήριο την ευκολία στην εγκατάσταση. Το κέλυφος αποτελείται εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι 316 κάνοντάς το να ξεχωρίζει ως προς την αντοχή αλλά και την εμφάνιση. Ένα επιπλέον νέο στοιχείο είναι η ενσωμάτωση σαν στάνταρντ του μηχανισμού χειροκίνητης ανάκτησης. Ο εργάτης προσφέρεται είτε γυμνός είτε σαν πακέτο μαζί με τον εξοπλισμό γιά μία θέση εργασίας. Εντελώς νέα και καινοτομική εξέλιξη των pro-series είναι οι pro-fish. Πρόκειται γιά εργάτες free fall, δηλ ελεύθερης πτώσης. Πατώντας το κουμπί καθόδου αρχίζει αρχικά η ελεγχόμενη κάθοδος της άγκυρας. Μετά από ελάχιστα δευτερόλεπτα η κάθοδος γίνεται ελεύθερη. Μπορείτε να επανέλθετε στην ελεγχόμενη κάθοδο με το στιγμιαίο πάτημα του κουμπιού της ανόδου. ΕΛΞΗ Max PULL Max. SPEED WORKINGSPEED ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CURRENT DRAW νέo new G 12V 150W 250kg 30 m/min 19 m/min 20A 25A 8.0 ΑΣΦΑΛΕΙΑ CIRCUIT BREAKER ΒΑΡΟΣ WEIGHT Praised by professionals worldwide, the horizontal Pro-Series is a shining example of Lewmars commitment to provide quality products for boats from 6m-11.5m (20-38ft). Its DIY-ready, easy to install and housed in 100% 316 stainless steel, making it well protected and durable. And with push-button control and a built-in manual emergency recovery system, anchoring has never been easier. Our Pro-Fish model is the ultimate windlass for fishermen. The Pro-Fish has an automatic freefall that allows you to pull right up over a wreck or ledge, and drop anchor with speed and precision. No more running your motor or wasting fuel while you hover fish. And you can retrieve your anchor just as easily, with the push of a button. Plus, the Pro-Fish is DIYready and made of durable 100% 316 stainless steel. ΜΟΝΤΕΛΟ MODEL Part number ΤΥΠΟΣ TYPE ΤΑΣΗ VOLTAGE Μ Ο Τ Ε Ρ MOTOR POWER ΕΛΞΗ Max PULL Max. SPEED WORKINGSPEED ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CURRENT DRAW ΑΣΦΑΛΕΙΑ CIRCUIT BREAKER ΒΑΡΟΣ WEIGHT 700 pro series pro fish G 12V 500W 320kg 32m/min 27m/min 35A 50A G 12V 500W 320kg 32m/min 27m/min 35A 50A pro series pro fish G 12V 700W 454kg 32m/min 27m/min 35A 70A G 12V 700W 454kg 32m/min 27m/min 35A 70A κιτ αναβάθμισης των pro-series σε pro-fish Upgrade kit pro-series to pro-fish 7

3 Βίντσια Άγκυρας/Κάβων Windlasses, Capstans H -series περιστροφής ΜΟΝΤΕΛΟ MODEL Part number νέα σειρά εργατών οριζόντιας Τα πρώτα μέλη της νέας γενιάς εργατών οριζόντιας περιέλιξης της LEW- MAR, της H-Series, απευθύνονται σε σκάφη από 30 μέχρι 48 πόδια. Χρησιμοποιούν την, γνωστή γιά την αξιοπιστία της, τεχνολογία της «σκωληκοειδούς» διάταξης γιά τον συμπλέκτη που αναπτύχθηκε γιά τους εργάτες CONCEPT και OCEAN. Το ρελαί είναι ενσωματωμένο στο κύριο σώμα του εργάτη. Σχεδιασμός ιδιαίτερα χαμηλού προφίλ γιά να δεσμεύει ελάχιστο χώρο στο κατάστρωμα. Σύστημα μετάδοσης από ανοξείδωτο ηλεκτροστατικής εφυάλωσης εγγυάται τον απόλυτο έλεγχο τόσο του σχοινιού όσο και της καδένας. Δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας. The stylish, horizontal H-Series Windlasses use the reliable worm gearbox technology. The integral contactor simplifies wiring and is protected by a durable maincase. The unit's waterproof seal requires minimum maintenance, and since you can install it in one piece, getting started is quick and easy. H2 H3 ΤΥΠΟΣ TYPE ΣΚΡΟΦΑ GIPSY C series Capstans Φ ΚΑΔΕΝΑΣ mm CHAIN D mm Φ ΣΧΟΙΝΙΟΥ mm ROPE D mm ΤΑΣΗ VOLTAGE Μ Ο Τ Ε Ρ MOTOR POWER ΕΛΞΗ Max PULL Max. SPEED WORKINGSPEED G V 700W 650kg 21m/min 17m/min 80A 90A G V 700W 650kg 24m/min 19m/min 45A 70A GD V 700W 650kg 21m/min 17m/min 80A 90A GD V 700W 650kg 24m/min 19m/min 45A 70A G V 1000W 860kg 28m/min 18m/min 85A 110A GD V 1000W 970kg 30m/min 20m/min 60A 90A GD V 1000W 860kg 28m/min 18m/min 85A 110A GD V 1000W 970kg 30m/min 20m/min 60A 90A 25.5 Η νέα σειρά C στα βίντσια κάβων της Lewmar προσφέρει αβίαστο έλεγχο της απόδοσης με το πάτημα ενός κουμπιού. Το τελικό φινίρισμα του τύμπανου βελτιστοποιεί την απόδοση και μειώνει τις τριβές στο σχοινί κατά 30%.Τα ανοξείδωτα στοιχεία συνδιάζουν δύναμη, αντισκωριακή προστασία και αντοχή στον χρόνο με την ομορφιά του αστραφτερού φινιρίσματος. Η τοποθέτηση είναι απλή μιά και γίνεται ολικά από την πάνω μεριά του καταστρώματος. Τεχνικά χαρακτηριστικά Specifications Lewmars C Series Capstans provide almost effortless rope control at the press of a footswitch. The WARP (Wear and Abrasion Resistant Pattern) finished drum optimizes performance and reduces rope wear by up to 30%. Stainless steel components combine strength, anti-corrosion and durability with a beautiful, polished finish. Installation of the C3 is quick and simple, as it is fastened entirely from above deck. This innovation cuts installation time by 35%. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CURRENT DRAW ΑΣΦΑΛΕΙΑ CIRCUIT BREAKER ΒΑΡΟΣ WEIGHT ΜΟΝΤΕΛΟ MODEL C 3 C 4 C 5 Part number ΤΥΠΟΣ TYPE ΤΑΣΗ VOLTAGE Μ Ο Τ Ε Ρ MOTOR POWER ΕΛΞΗ Max PULL Max. SPEED ΦΟΡΤΙΟ WORKINGLOAD ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CURRENT DRAW ΑΣΦΑΛΕΙΑ CIRCUIT BREAKER Capstan Unit 12V 1000W 750kg 12m/min 45kg 12m/min 65A 70A 12.0kg Capstan Unit 24V 1000W 850kg 12m/min 45kg 12m/min 40A 50A 11.5kg Deck Unit 11.5kg Motor & Gear Box 12V 1600W 1360kg 25m/min 136kg 15m/min 125A 150A 13.5kg Motor & Gear Box 24V 2000W 1600kg 27m/min 136kg 16m/min 70A 110A 13.5kg Deck Unit 11.5kg Motor & Gear Box 12V 2000W 1860kg 27m/min 136kg 17m/min 120A 150A 15.5kg Motor & Gear Box 24V 2000W 2000kg 29m/min 136kg 18m/min 60A 110A 15.5kg ΒΑΡΟΣ WEIGHT ft C 3 C 4 C 5 C6 C8 C 10 * τα μοντέλα C6, C8, C10 θα κυκλοφορήσουν λίαν προσεχώς 8

4 V 700 ΜΟΝΤΕΛΟ MODEL V700 Part number ΤΥΠΟΣ TYPE ΣΚΡΟΦΑ GIPSY Βίντσια Άγκυρας Windlasses Ο μικρός και οικονομικά προσιτός της σειράς με πολλά πλεονεκτήματα σπ των μεγαλύτερων αδελφών του: Ανοξείδωτο περίβλημα AISI316 - Αδιάβροχο στο 1m (IP67) - Ταχύτατο - Χειροκίνητη ανέλκυση - Υποδομή γιά μετρητή καδένας With 100% 316 stainless steel housing and a sleek flush-mount design that hides the motor down below, the V700 is one of the most attractive and durable windlasses on the market. It works at the push of a button and has two builtin features that make it unique motor protection and anchor lock. Plus its affordable. Φ ΚΑΔΕΝΑΣ mm CHAIN D mm Φ ΣΧΟΙΝΙΟΥ mm ROPE D mm ΤΑΣΗ VOLTAGE Μ Ο Τ Ε Ρ MOTOR POWER ΕΛΞΗ Max PULL Max. SPEED WORKINGSPEED G Kit V 320W 320kg 25m/min 15m/min 45A 35A 6.5kg G Kit V 320W 320kg 25m/min 15m/min 45A 35A 6.5kg V1/V2/V3 & V sport Με σκρόφα μόνο (σχοινιού/καδένας) ή σκρόφα/τύμπανο. Τώρα και ο οικονομικότερος Vsport με συνθετικό περίβλημα. Μηχανισμός ελεύθερης πτώσης και χειροκίνητης ανέλκυσης. Κωνικός συμπλέκτης γιά ομαλή λειτουργία. Αδιάβροχη επιλογή IP68. Fast Fit γιά εύκολη εγκατάσταση και πολλά άλλα ξεχωριστά χαρακτηριστικά. Rope-chain gypsy - Manual chain release (Free Fall) - Cone clutch for smooth, easy control - Optional manual override motor gearbox - W.A.R.P Drum - Fall safe anchor lock - Robust/reliable worm gearbox - Optional FastFit equipped for quicker installation and less hassle - Emergency recovery kit available - IP68 kits available - For Boats up to 14m (48ft) V sport νέο μοντέλο ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CURRENT DRAW ΑΣΦΑΛΕΙΑ CIRCUIT BREAKER ΒΑΡΟΣ WEIGHT 01 ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΟΤΕΡ ΜΕΓ. ΕΛΞΗ ΕΛΞΗ ΜΕΓ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΒΑΡΟΣ G ΒΑΡΟΣ GD MODEL MOTOR MAX PULL WORKING LOAD MAX SPEED CONSUMPTION CIRCUIT BREAKER WEIGHT G WEIGHT GD V1 12V 700W 454 kg 113 kg 19 m/min 80A 90A 19 kg V2 12V 700W 650 kg 163 kg 21 m/min 80A 90A 19 kg 22 kg V2 24V 900W 760 kg 180 kg 24 m/min 45A 50A 19 kg 22 kg V3 12V 1000W 890 kg 215 kg 28 m/min 85A 110A 21.5 kg 24.5 kg V3 24V 1000W 1020 kg 243 kg 30 m/min 60A 90A 21.5 kg 24.5 kg ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ DECK UNIT ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ PART NUMBER TYPE ΜΟΤΕΡ & ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ MOTOR & GEARBOX ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ PART NUMBER TYPE ΑΛΥΣΕΛΙΚΤΡΟ GIPSY Νο ΚΑΔΕΝΑ ΣΧΟΙΝΙ* PART NUMBER CHAIN ROPE* LW LW LW LW LW V1 σκρόφα μόνο V1 gipsy only V1 SPORT σκρόφα μόνο V1 SPORT gipsy only V2/3 σκρόφα μόνο V2/3 gipsy only V2/3 SPORT σκρόφα μόνο V2/3 SPORT gipsy only V2/3 σκρόφα & τύμπανο V2/3 gipsy drum LW LW LW LW LW V1 12V V2 12V V2 24V V3 12V V3 24V LW mm 12-14mm LW mm 12-14mm LW mm 12-14mm LW mm DIN 12-14mm LW mm ISO 12-14mm *3-κλωνο ή 8-κλωνο *3-strand or 8-plait 9

5 V4/V5 Η LEWMAR παρουσιάζει τον πρώτο κόμπακτ εργάτη άγκυρας από ανοξείδωτο ατσάλι. Η όμορφα φινιρισμένη μονάδα καταστρώματος τον αναδεικνύει ενώ η ισχύς του δίνει στον γιώτσμαν την ασφάλεια που έχει ανάγκη. ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ DECK UNIT PART N ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ITEM LW LW V4/5 σκρόφα μόνο G V4/5 σκρόφα & τύμπανο GD Βίντσια Άγκυρας Windlasses Rope-chain gypsy - Cone clutch for smooth, easy control - Manual Free Fall - W.A.R.P Drum - Robust and reliable drive train - Reed switch and magnet fitted as standard - Manual override (optional) - The largest rope chain windlass in the range - For boats up to 22m (72ft) ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΟΤΕΡ ΜΕΓ. ΕΛΞΗ ΕΛΞΗ ΜΕΓ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΒΑΡΟΣ G ΒΑΡΟΣ GD MODEL MOTOR MAX PULL WORKING LOAD MAX SPEED CONSUMPTION CIRCUIT BREAKER WEIGHT G WEIGHT GD V4 12V 1600W 1250 kg 313 kg 25 m/min 125A 150A 29 kg 36 kg V4 24V 2000W 1500 kg 375 kg 27 m/min 70A 110A 29 kg 36 kg V5 12V 2000W 1450 kg 363 kg 27 m/min 120A 150A 31 kg 38 kg V5 24V 2000W 1600 kg 400 kg 29 m/min 60A 110A 31 kg 38 kg V4/5 Hyd ΠΙΕΣΗ NORMAN PRESSURE 175bar, ΡΟΗ FLOW RATE l/min V6 Πρόσφατη προσθήκη στη σειρά, συνδυάζει όλα τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά της σειράς V, με πρόσθετα χαρακτηριστικά που απαιτούνται σε μεγαλύτερα σκάφη, όπως η δεξιά και αριστερή λειτουργία κλπ. All stainless steel deck unit - Powered and manual chain release - W.A.R.P. Drum (Wear and Abrasion Resistant Pattern) - Cone Clutch for smooth, easy control - Left- and right-hand versions - Available in 24V and Hydraulic power options - Remote chain-pipe version - Lloyds Type Approval - For boat up to 24m (80ft) ΜΟΤΕΡ & ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ MOTOR &GEARBOX PART N ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ITEM LW LW LW LW LW V4 12V V4 24V V5 12V V5 12V V4/5 Hyd ΑΛΥΣΕΛΙΚΤΡΟ GIPSY PARTN Νο ΚΑΔΕΝΑ CHAIN ΣΧΟΙΝΙ ROPE* LW mm 12-14mm LW mm DIN 16mm LW mm ISO 16mm LW mm ISO 18-20mm *3-κλωνο ή 8-κλωνο *3-strand or 8-plait ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ DECK UNIT PART N ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ITEM LW LW LW LW V6 αριστερό σκρόφα & τύμπανο V6 port windlass GD V6 δεξί σκρόφα & τύμπανο V6 starboard windlass GD V6 αριστερό σκρόφα μόνο V6 port windlass G V6 δεξί σκρόφα μόνο V6 starboard windlass G ΜΟΤΕΡ & ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ MOTOR &GEARBOX PART N ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ITEM LW LW V6 24V V6 Hyd ΑΛΥΣΕΛΙΚΤΡΟ GIPSY PART N ΚΑΔΕΝΑ LW mm DIN766, 3/8 G4, 9.5 G40 LW mmSL, 12mmG30/40, 13mmDIN766 LW mmG30/40, 14mmDIN766, 7/16 G40 LW /2 G4, 12mmG30/40, 1/2 G30/40 ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΟΤΕΡ ΜΕΓ. ΕΛΞΗ ΕΛΞΗ ΜΕΓ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΒΑΡΟΣ G ΒΑΡΟΣ GD MODEL MOTOR MAX PULL WORKING LOAD MAX SPEED CONSUMPTION CIRCUIT BREAKER WEIGHT G WEIGHT GD V6 24V 2000W 1818 kg 606 kg 18 m/min 90A 150A 63 kg ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΙΕΣΗ ΡΟΗ ΜΕΓ. ΕΛΞΗ ΜΕΓ. NOM PRESSURE FLOW RATE MAX PULL MAX SPEED V6 HYD 60bar/882psi l/min 1450 kg /190bar 34 60l/min 63 kg 10

6 V8 Γιά σκάφη μέχρι 33 μέτρα, πλήρης σειρά κινητήρων AC, DC και υδραυλικών, ανεξάρτητη λειτουργία σαν βίντσι κάβων και πολλά άλλα ξεχωριστά χαρακτηριστικά The band brake can be operated with a winch handle or remotely via a special hand wheel. The V8 is available in many options including gypsy-drum and gypsy only in left-hand and righthand configurations together with a full range of power options including AC, DC and hydraulic. Βίντσια Άγκυρας Windlasses ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ DECK UNIT ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ITEM* ΔΕΞΙΣ RIGHT ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ LEFT V8 GD, CB LW LW V8 GD HI-P, CB LW LW V8 G, CB LW LW V8 G HI-P, CB LW LW V8 GD, RB LW LW V8 GD HI-P, RB LW LW V8 G, RB LW LW V8 G HI-P, RB LW LW *G=μόνο σκρόφα gipsy only, GD=σκρόφα και τύμπανο, gipsy & drum CB=ενσωματωμένο φρένο, brake included RB=απομακυσμένο φρένο, remote brake ΑΛΥΣΕΛΙΚΤΡΟ GIPSY PART N LW LW LW LW ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΟΤΕΡ ΜΕΓ. ΕΛΞΗ ΕΛΞΗ ΜΕΓ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΒΑΡΟΣ G ΒΑΡΟΣ GD MODEL MOTOR MAX PULL WORKING LOAD MAX SPEED CONSUMPTION CIRCUIT BREAKER WEIGHT G WEIGHT GD V8 2500W 24V 2500W 2273 kg 1137 kg 24 m/min 150A 200A 101 kg V8 3500W 24V 3500W 2727 kg 1364 kg 23 m/min 200A 250A 103 kg V8 208V AC 2200 kg 1109 kg 15.5 m/min 12A 16A 105 kg V8 400V AC 2500 kg 1259 kg 19 m/min 9A 10A 105 kg ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΙΕΣΗ ΡΟΗ ΜΕΓ. ΕΛΞΗ ΜΕΓ. NOM PRESSURE FLOW RATE MAX PULL MAX SPEED ΚΑΔΕΝΑ CHAIN V8-165cc/rev 50bar/735psi l/min 1818 kg 18 m/min 84 kg V8-230cc/rev 50bar/735psi l/min 2727 kg 14 m/min 84 kg V8-Hi-P 50bar/735psi l/min 2727 kg 21 m/min 95 kg V9 Νέος εργάτης που έρχεται να γεφυρώσει το κενό ανάμεσα στον V8 και τον V10. Μονάδα καταστρώματος εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι - Διατίθεται με σκρόφα μόνο ή με σκρόφα και τύμπανο, δεξίς, αριστερός και με απομακρυσμένη εισαγωγή καδένας - Όλοι οι τύποι ισχύος συμπεριλαμβανομένου και εναλλασόμενου ρεύματος και υδραυλικού - Ανεξάρτητη λειτουργία του τύμπανου σαν capstan - Απελευθέρωση καδένας με υποβοήθηση ή με το χέρι - Μεγάλη επιλογή αλυσέλικτρων. Γιά σκάφη από πόδια. The new Lewmar V9 vertical windlass complement the range by filling the gap between the V and V10. V10/12 Γιά σκάφη μέχρι 50 μέτρα, κινητήρες AC των 5500 και 7500 W καθώς και υδραυλικούς, ανεξάρτητη λειτουργία σαν βίντσι κάβων, δεξιά και αριστερή λειτουργία και σκρόφες μέχρι 22mm. All stainless steel deck unit - All sizes are available as gypsy only and gypsy drum in left hand, right hand and remote chain pipe configurations - Full range of power options including AC, DC and hydraulic - Independent capstan operation - Powered or manual chain release - W.A.R.P. Drum (Wear and Abrasion Resistant Pattern) - A wide range of metric and imperial chain gypsies are available including 22mm Studlink - For boats up to 50m (160ft) - Lloyds Register Type Approval - Bureau Veritas Approval (V10 only) νέo μοντέλo 11mm 13mm 14mm 16mm 01 ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΟΤΕΡ ΜΕΓ. ΕΛΞΗ ΕΛΞΗ ΜΕΓ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΒΑΡΟΣ G ΒΑΡΟΣ GD MODEL MOTOR MAX PULL WORKING LOAD MAX SPEED CONSUMPTION CIRCUIT BREAKER WEIGHT G WEIGHT GD V10 400V AC 5500W 4000 kg 2000 kg 18 m/min 12A 13A 301 kg V10 208V AC 5500W 4000 kg 2000 kg 18 m/min 16A 20A 301 kg V12 400V AC 7500W 5000 kg 2500 kg 20 m/min 15A 16A 357 kg V12 208V AC 7500W 5000 kg 2500 kg 20 m/min 24A 32A 357 kg ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΙΕΣΗ ΡΟΗ ΜΕΓ. ΕΛΞΗ ΜΕΓ. NOM PRESSURE FLOW RATE MAX PULL MAX SPEED V10-500cc/rev 155bar/2279psi l/min 4000 kg 8-16 m/min 187 kg V10-250cc/rev 155bar/2279psi l/min 5000 kg 6-17 m/min 204 kg 11

7 Χειριστήρια, Ρελαί Windlass Control 1. LW ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΗ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΗ ΚΑΔΕΝΑΣ WINDLASS CONTROL WITH CHAIN COUNTER Μοντέλο AA560R/C με μεγάλη οθόνη LCD και πολλές αυτοματοποιημένες λειτουργίες, όπως την αυτόματη ρίψη και ανέλκυση προκαθορισμένου μήκους καδένας. Model AA560R / C with large LC Display and many automated features like automatic dropping and hoisting of predetermined chain length. 2. LW ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΚΑΔΕΝΑΣ ΑΑ150 CHAIN COUNTER AA ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ WIRELESS CONTROLS LW Χειριστήριο τριών κουμπιών up/down γιά εργάτη. Πλήρες σετ χειριστήριου και δέκτη. Three button joystick up / down for windlass. Full set of control and receiver. LW Χειριστήριο πέντε κουμπιών up/down γιά εργάτη και port/starboard γιά bow thruster. Πλήρες σετ χειριστήριου και δύο δεκτών. Five button joystick up / down for windlass and port / starboard for bow thruster. Full set of control and two receivers. LW Πρόσθετο κιτ αντένας 10m γιά περιπτώσεις όπου η λήψη είναι ασθενής ή η απόσταση είναι μεγάλη. Additional kit of 10m antenna where reception is weak or distance is great. 4. LW Τηλεχειριστήριο up/down Remote control up / down 5. LW Τηλεχειριστήριο up/down Remote control up / down ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ CONTROL SWITCH 6. LW Toggle Switch up/down 7. LW Rocker Switch up/down προστατευμένος guarded 8. ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ FOOT SWITCH LW γκρι grey down LW γκρι grey up LW γκρι grey ανεπίγραφος blank LW λευκός white down LW λευκός white up LW λευκός white ανεπίγραφος blank LW ανοξείδωτος SS down LW ανοξείδωτος SS up LW ανοξείδωτος SS ανεπίγραφος blank 9. ΑΣΦΑΛΕΙΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ LW A γιά for Pro-Sport LW A γιά for V700/12V LW A γιά for C3/24V, PRO700/12V, H2/24V, V2/24V LW A γιά for C3/12V, PRO1000/12V LW A γιά for H2/12V, H3/24V, V1/12V, V2/12V, V3/24V LW A γιά for C4//24V, C5/24V, H3/12V, V3/12V, V4/24V, V5/24V LW A γιά for C4//12V, C5/12V, V4/12V, V5/12V, V6/24V LW A LW A γιά for V8/2500W LW A LW A γιά for V8/3500W ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΑ ΡΕΛΑΙ SEALED CONTACTORS LW Μονό 12V γιά όλα τα βίντσια κάβων Single 12V for all capstans LW Μονό 24V γιά όλα τα βίντσια κάβων Single 24V for all capstans LW Κομπάκτ διπλό 12V (SF) γιά Double compact 12V for V1/V2/V3 LW Κομπάκτ διπλό 24V (SF) γιά Double compact 24V for V2/V3 LW Διπλό 12V (SF) γιά Double 12V (SF) for V1/V2/V3/V5 LW Διπλό 24V (SF) γιά Double 24V (SF) for V2/V3/V5/V LW Κομπάκτ διπλό 12V (PM) γιά Double compact 12V (PM) for PRO/V700 LW Διπλό 12V (SW) γιά Double 12V (SW) for V4 LW Διπλό 24V (SW) γιά Double 24V (SW) for V4/V6/V8 11. ΡΕΛΑΙ ΣΕ ΚΥΤΙΑ 10 CONTACTORS IN BOXES LW Μονό 12V γιά όλα τα βίντσια κάβων Single 12V for all capstans LW Μονό 24V γιά όλα τα βίντσια κάβων Single 24V for all capstans LW Διπλό 12V (SF) γιά Double 12V (SF) for V1/V2/V3/V5 LW Διπλό 24V (SF) γιά Double 24V (SF) for V2/V3/V5/V LW Διπλό 12V (SW,PM) γιά Double 12V (SW,PM) for PRO/V700/V4 LW Διπλό 24V (SW,PM) γιά 11 Double 24V (SW,PM) for V4/V6/V8 12. ΠΡΟΚΑΛΩΔΙΩΜΕΝΑ ΡΕΛΑΙ Pre-wired contactors in boxes with fuse LW Διπλό 12V (SW,PM) γιά Double 12V (SW,PM) for PRO/V700/V4 LW Διπλό 24V (SW,PM) γιά Double 24V (SW,PM) for V4/V6/V

8 D E L T A fast set Η άγκυρα delta, περισσότερο από κάθε άλλη άγκυρα έχει γίνει αποδέκτης των εγκωμίων του παγκόσμιου ειδικού τύπου και ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης. Είναι μονοκόμματης κατασκευής γιά ευκολία στον χειρισμό και βολική ανάρτηση στην πλώρη. Το απαράμιλλο προφίλ της σε συνδυασμό με τον σχεδιασμό του έρματος επιτρέπει την καθέλκυσή της χωρίς την παρουσία χειριστή στην πλώρη. Το πολύ χαμηλό κέντρο βάρους συμβάλλει ώστε η άγκυρα να βρίσκει ΜΗΚΟΣ LENGTH ΒΑΡΟΣ WEIGHT 4kg 6kg 10kg 16kg 20kg 25kg 32kg 40kg 50kg 63kg 20ft 30ft 40ft C Q R original ΒΑΡΟΣ WEIGHT 15lb 20lb 25lb 35lb 45lb 60lb 75lb ΜΗΚΟΣ LENGTH 8m 26ft 10m 32.5ft 12m 39ft 14m 45.5ft 16m 52ft 18m 58ft 20m 65ft 22m 71.5ft 50ft Βασισθείτε στην αυθεντική CQR και την πολυετή εμπειρία της Simpson Lawrence. Οι ιδιαίτερες ιδιότητες του μπράτσου, του άρωτρου και της κλείδωσης επιτυγχάνονται με διπλή σφυρηλάτιση. Καμμία άλλη άγκυρα δεν επιτυγχάνει την δύναμη και την αξιοπιστία της. Πειράματα απέδειξαν ότι η ισχύς της μπορεί να υπερβαίνει μέχρι και S I M P S O N LAURENCE 60ft 70ft Άγκυρες Anchors τον βυθό στην φυσική θέση πιασίματος, πράγμα που σημαίνει γρήγορο πιάσιμο και γερό κράτημα. Its unique shank profile and ballasted tip make the Delta anchor self-launching. The low centre of gravity and self-righting geometry ensure that the Delta anchor will set immediately. Consistent and reliable in performance, the Delta anchor has Lloyd's Register Type Approval as a High Holding Power anchor and is specified as the primary anchor used by numerous National Lifeboat organisations. Also available in premium grade Duplex/High Tensile stainless steel. 80ft 90ft τέσσερεις φορές αυτήν μιάς απομίμησης. The C.Q.R. anchor has gained legendary status for its superior performance. The original drop-forged construction of the C.Q.R. anchor increases its strength and reliability under load a genuine C.Q.R. anchor will not break. Its hinged shank delivers consistent setting and holding even in the very worst conditions. The C.Q.R. anchor is guaranteed for life against breakage* and has Lloyd s Approval** as a High Holding Power anchor. 01 FORTRESS light weight power Η άγκυρες fortress, συνδυάζουν τον άνετο χειρισμό, που οφείλεται στο μικρό τους βάρος, με την δύναμη, που πηγάζει από την χρήση ειδικού κράματος αλουμινίου, και το γερό κράτημα, που οφείλεται στον σχεδιασμό των ονύχων. Διατίθενται σε δύο τύπους: Την αυθεντική fortress και την guardian. Τα πλεονεκτήματα της fortress ως προς την guardian είναι: 1. Η ρύθμιση της κλίσης των ονύχων (32 ο και 45 ο ) γιά προσαρμογή στις συνθήκες του βυθού. 2. Η ειδική επεξεργασία των ακμών γιά το καλύτερο πιάσιμο και 3. Η καλύτερη ποιότητα της ανοδίωσης. Το πλεονέκτημα της guardian είναι φυσικά η τιμή. The fortress anchors, combines easy handling due to their low weight, strength that comes from the use of special aluminum alloy and strong grip, due to the design of nails. Available in two versions: the original fortress and guardian. The advantages of the fortress to the guardian is: 1. Adjusting the angle of the fingers (32o and 45o) for adaptation to the sea bottom. 2. The special treatment of the edges for better grip and 3. Better quality of anodizing. The advantage of the guardian is of course the price. Fortress FX-7 FX-11 FX-16 FX-23 FX-37 FX-55 FX-85 FX-125 Μήκος Length m Βάρος Weight kg Κράτημα Holding power σκληρός βυθός tough bed (32 ο ) kg μαλακός βυθός soft bed (45 ο ) kg Guardian G-5 G-7 G-11 G-16 G-23 G-37 G-55 G-85 G-125 Μήκος Length m Βάρος Weight kg Κράτημα Holding power σκληρός βυθός tough bed kg μαλακός βυθός soft bed kg

9 Άγκυρες Anchors ROCNA CLAW Άγκυρα τύπου BRUCE. Παλιός και δοκιμασμένος τύπος άγκυρας για αμμουδερό και βουρκώδη βυθό. Γαλβανισμένη ή ανοξείδωτη. BRUCE type anchor. Old type but tested anchor in sandy and muddy sea beds. Galvanized or stainless steel. BRITTANY Μεγάλη αντοχή και ισχυρό κράτημα σε σχεδόν όλους τους βυθούς High strength and strong grip in almost all sea beds ΜΗΚΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ BOAT LENGTH ΒΑΡΟΣ ΑΓΚΥΡΑΣ ANCHOR WEIGHT 4kg 6kg 10kg 15kg 20kg 25kg 33kg 40kg 55kg ΜΗΚΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ BOAT LENGTH ΒΑΡΟΣ ΑΓΚΥΡΑΣ ANCHOR WEIGHT 2kg 5kg 7.5kg 10kg 15kg 20kg 30kg 50kg 80kg 20ft 5.0m ΜΗΚΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ BOAT LENGTH ΒΑΡΟΣ ΑΓΚΥΡΑΣ ANCHOR WEIGHT 2.0kg dinghies, tenders 3.5kg dinghies, tenders 6.0kg 8.0kg 10.0kg 12.0kg 14.0kg 16.0kg 20.0kg 25.0kg 35.0kg 45.0kg 65.0kg 90.0kg Ο θρυλικός σχεδιασμός Kiwi της Rocna, οδηγεί την αγκυροβολία στην επόμενη γενιά - Κατασκευή: από ανοξείδωτο χάλυβα ή γαλβανισμένο - Μεγέθη: 4kg - 275kg (9lb - 606lb) - Άμεσο πιάσιμο - Αυτοκαθελκούμενη Rocna s legendary Kiwi design, leading the way in next generation anchoring - Finish: Stainless Steel or Galvanized - Sizes: 4kg - 275kg (9lb - 606lb) - Instant set - Self-launching 4m 5m <2T <1T 6m 30ft 7m 10.0m 8m <5T <4T <2T <1T 40ft 9m 10m 50ft 15.0m 11m <7T <6T <5T <4T <3T 12m <10T <9T <8T <7T <6T 60ft 14m <16T <14T <12T <10T <7T 20.0m 16m <25T <20T <15T <12T <9T 70ft 18m 20m <30T <25T <20T <15T <12T <10T 80ft 25.0m 22m <40T <33T <25T <18T <12T 24m 90ft 25.0m+ 25.0m+ 26m <60T <50T <40T <30T <25T <22T AΓKYPEΣ PLATE PLATE ANCHORS AΓKYPEΣ OMΠPEΛΛA FOLDING ANCHORS SUM SUM SUM SUM SUM SUM kg 12.0kg 15.0kg 20.0kg 25.0kg 30.0kg ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ GALVANIZED SUM kg SUM kg SUM kg SUM kg SUM kg ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ SS SUM SUM kg 3.2kg 14

10 Στριφτάρια, Καδένες Swivels, Chain 01 ΣYNΔEΣMOΣ AΓKYPAΣ περιστρεφόμενος ανοξείδωτος 316 ANCHOR CONNECTOR swivei, SS 316 KONG γιά καδένα for chain 6/8mm SWL 850kg KONG γιά καδένα for chain 8/12mm SWL 2000kg KONG γιά καδένα for chain 12/14mm SWL 3000kg KONG γιά καδένα for chain 16/20mm SWL 5000kg ΚΛΕΙΔΙΑ ΩΜΕΓΑ BOW SHACKLES θερμογαλβανιζέ thermogalvanized VIG VIG VIG mm 12.0mm 14.0mm ΣΤΡΙΦΤΑΡΙΑ ΔΙΧΑΛΑ/ΜΑΤΙ SWIVEL FORK/EYE HR (ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ) WI-2464L L70mm ANTOXH ΘPAYΣHΣ BL 2800kg WI-2465 L105mm ANTOXH ΘPAYΣHΣ BL 6500kg ΣYNΔEΣMOΣ AΓKYPAΣ ανοξείδωτος ANCHOR CONNECTOR inox SUM γιά καδένα 6/8mm for 6/9mm chain SUM γιά καδένα 9/12mm for 9/12mm chain ΣΤΡΙΦΤΑΡΙΑ ΜΑΤΙ/ΜΑΤΙ SWIVEL EYE/EYE HR ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ WI-2467 L80mm ANTOXH ΘPAYΣHΣ BL 3000kg WI-2468 L115mm ANTOXH ΘPAYΣHΣ BL 6500kg WI-2466 L125mm ANTOXH ΘPAYΣHΣ BL 9000kg ΣYNΔEΣMOΣ AΓKYPAΣ περιστρεφόμενος ανοξείδωτος 316 ANCHOR CONNECTOR swivei, SS 316 SUM γιά καδένα 6/8mm for 6/8mm chain SUM γιά καδένα 8/10mm for 8/10mm chain SUM γιά καδένα 10/12mm for 6/8mm chain ΣΤΡΙΦΤΑΡΙΑ ΔΙΧΑΛΑ /ΔΙΧΑΛΑ SWIVEL FORK/FORK HR (ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ) WI-2463 L80mm ANTOXH ΘPAYΣHΣ BL 2800kg WI-2469 L120mm ΑΝΤΟΧΗ ΘPAYΣHΣ BL 5000kg ΣYNΔEΣMOΣ AΓKYPAΣ περιστρεφόμενος σπαστός ανοξείδωτος ANCHOR CONNECTOR double swivei, inox SUM γιά καδένα 6/8mm for 6/8mm chain SUM γιά καδένα 8/10mm for 8/10mm chain ΚΛΕΙΔΙΑ ΔΕΛΤΑ D SHACKLES θερμογαλβανιζέ thermogalvanized VIG VIG VIG mm 12.0mm 14.0mm ΑΝΑΤΡΟΠΕΑΣ AΓKYPAΣ ανοξείδωτος REVOLVING ANCHOR JOINT SS SUM γιά καδένα 6/8mm for 6/8mm chain SUM γιά καδένα 10/12mm for 10/12mm chain ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΔΕΝΑΣ ANCHOR CONNECTORS ανοξείδωτοι SS SC-01671XX 6-12mm SC-01080XX ΚΛΕΙΔΙ ΑΛΕΝ inox γιά Φ 6-14mm ALLEN KEY inox for 6-16mm chain ΚΑΔΕΝΕΣ ΑΓΚΥΡΑΣ ANCHOR CHAIN CHAIN RAINBOW ΣHMANΣH KAΔENAΣ MARKING ON CHAIN σε διάφορα χρώματα in various colors τεμ. γιά καδένα 6mm 14 pcs for 6mm chain τεμ. γιά καδένα 8mm 10 pcs for 8mm chain τεμ. γιά καδένα 10mm 8 pcs for 10mm chain τεμ. γιά καδένα 12mm 6 pcs for 12mm chain ΚΑΔΕΝΑ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑΣ ANCHOR CHAIN καλιμπραρισμένη DIN766 Θερμογαλβανιζέ ή ανοξείδωτη calibrated DIN766 thermogalvanized or SS ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ Φ (mm) KG/M VIG-DIN766/G/06K SUM VIG-DIN766/G/07K SUM VIG-DIN766/G/08K SUM VIG-DIN766/G/09K VIG-DIN766/G/10K SUM VIG-DIN766/G/12K

11 Αγκυροβολία Anchoring ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΡΥΜΝΙΑΣ AΓKYPAΣ STERN ANCHOR MOUNTING NOA Κάνει την αγκυροβολία από την πρύμνη παιχνιδάκι και προφυλάσει το σκάφος από χτυπήματα. Από ανοδιωμένο αλουμίνιο. Μήκος μπράτσου 580mm. Easy stern anchoring without hiting the boat. Anodized aluminum. L 580mm. NOA ΑΝΑΡΤΗΣΗ/ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ πρυμνιάς άγκυρας. Η άγκυρα είναι πάντα διαθέσιμη χωρίς να καταλαμβάνει πολύτιμο χώρο. Από ανοδιωμένο αλουμίνιο και ανοξείδωτο ατσάλι. MOUNTING / STORAGE ofstern anchor. The anchor is always available without occupying valuable space. Anodized aluminum and stainless steel. NOA ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΔΕΝΑΣ από ανοδιομένο αλουμίνιο. Διαστάσεις 550Χ80mm. Γιά 6 μέτρα καδένα των 6mm. CHAIN STORAGE from anodized aluminum. Dimensions 550x80mm. For 6 meters of 6mm chain. NOA ΓΑΤΖΟΣ ΑΓΚΥΡΑΣ Δύο γάτζοι μαζί δημιουργούν ασφαλή ανάρτηση γιά μία άγκυρα danforth. ANCHOR HOOK Two hooks together for secure mounting of an danforth anchor. ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΑΔΕΝΑΣ CHAIN STOPPER LW γιά καδένα 8mm for 8mm chain LW γιά καδένα 10mm for 10mm chain LW γιά καδένα 12/13mm for 12/13mm chain LW γιά καδένα 13/14mm for 13/14mm chain SC γιά καδένα 6/8mm for 6/8mm chain SC γιά καδένα 10/12mm for 10/12mm chain WI-2984 γιά καδένα 8mm for 8mm chain WI-2985 γιά καδένα 10mm for 10mm chain WI-2986 γιά καδένα 12mm for 12mm chain ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΔΕΝΑΣ AISI 316 CHAIN GRIP SS AISI 316 SU γιά καδένα 6/8mm for 6/8mm chain SU γιά καδένα 10/12mm for 10/12mm chain ΚΛΕΦΤΕΣ ΑΓΚΥΡΑΣ ANCHOR THIEF SC KΛEΦTΗΣ AΓKYPAΣ από μασίφ μπρούντζο ANCHOR THIEF solid brass SC KΛEΦTΗΣ AΓKYPAΣ Νάυλον ενισχυμένο με υαλονήματα <200 κιλά ANCHOR THIEF Nylon reinforced with fiberglass. Up to 200kg ΡΑΟΥΛΑ ΑΓΚΥΡΑΣ BOW ROLLERS LW ΡΑΟΥΛΟ ΑΓΚΥΡΑΣ ανοξείδωτο γιά άγκυρες άροτρο μέχρι 35lb/16κιλά ολικό μήκος 524mm διαστάσεις βάσης 103Χ99mm BOW ROLLER inox for fluke anchors 35lb/16kg L 524mm, base dimensions 103Χ99mm LW ΡΑΟΥΛΟ ΑΓΚΥΡΑΣ ανοξείδωτο γιά άγκυρες ΔΕΛΤΑ μέχρι 35lb/16κιλά ολικές διαστάσεις 597Χ80mm BOW ROLLER inox for delta anchors up to 35lb/16kg overall dimensions 597Χ80mm LW ΡΑΟΥΛΟ ΑΓΚΥΡΑΣ ανοξείδωτο γιά άγκυρες CQR μέχρι 44lb/20κιλά ολικές διαστάσεις 490Χ102mm BOW ROLLER inox for CQR anchors up to 44lb/20kg overall dimensions 490Χ102mm 16

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΤΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ DOORS FOR MODERNIZATION

ΠΟΡΤΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ DOORS FOR MODERNIZATION ΠΟΡΤΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ DOORS FOR MODERNIZATION ΠΟΡΤΑ ΟΡΟΦΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ 2ΦΥΛΛΗ 2 PANELS CENTRE PARTING LANDING DOOR.1. Πόρτα ορόφου χωρίς κάσωμα, για ανακαινίσεις Landing door without frames, for modernization

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors store electric charge. This ability to store electric charge is known as capacitance. A simple capacitor consists of 2 parallel metal

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Ελληνικά Ι English 1/7 Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Επιχειρηματικής Τηλεφωνίας μέσω της ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

Smaller. 6.3 to 100 After 1 minute's application of rated voltage at 20 C, leakage current is. not more than 0.03CV or 4 (µa), whichever is greater.

Smaller. 6.3 to 100 After 1 minute's application of rated voltage at 20 C, leakage current is. not more than 0.03CV or 4 (µa), whichever is greater. Low Impedance, For Switching Power Supplies Low impedance and high reliability withstanding 5000 hours load life at +05 C (3000 / 2000 hours for smaller case sizes as specified below). Capacitance ranges

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔ / CODE CT-100 ΚΩΔ / CODE CT-110 ΚΩΔ / CODE CT-111

ΚΩΔ / CODE CT-100 ΚΩΔ / CODE CT-110 ΚΩΔ / CODE CT-111 8 9 ΚΩΔ / CODE CT-100 ΛΟΥΚΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (οριζόντια) Ο ΤΥΠΟΣ ΑΥΤΟΣ ΛΕΓΕΤΑΙ 5 Κ-STYLE ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ 1.00μ 1.50μ 2.00μ2.50μ 3.00μ 3.50μ 4.00μ 4.50μ 5.00μ 5.50μ 6.00μ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΕΝΤΕΚΑ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

Thin Film Chip Resistors

Thin Film Chip Resistors FEATURES PRECISE TOLERANCE AND TEMPERATURE COEFFICIENT EIA STANDARD CASE SIZES (0201 ~ 2512) LOW NOISE, THIN FILM (NiCr) CONSTRUCTION REFLOW SOLDERABLE (Pb FREE TERMINATION FINISH) Type Size EIA PowerRating

Διαβάστε περισσότερα

Group 30. Contents.

Group 30. Contents. Group 30 Contents Pump type Page Pump type Page Pump type Page 30A(C)...X002H 4 30A(C)...X013H 5 30A(C)...X068H 6 30A(C)...X068HU 7 30A(C)...X136H 8 30A(C)...X136Y 9 30A(C)...X146H 10 30A(C)...X160H 11

Διαβάστε περισσότερα

p +30 2610 461010 e info@ansoltd.gr w www.ansoltd.com ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΕΣ

p +30 2610 461010 e info@ansoltd.gr w www.ansoltd.com ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΕΣ p +30 2610 461010 e info@ansoltd.gr w www.ansoltd.com ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΕΣ 2 TOOLS ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ. ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΥΣΤΗΡΟΤΕΡΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

H ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΤΟ MAXIMUM

H ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΤΟ MAXIMUM H ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΤΟ MAXIMUM ΝΕΟ Kλειδαριά γραναζωτή ΠΡΟΪΟΝ για όλες τις σειρές αλουμινίου Η κλειδαριά TOP GEAR μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε ανοιγόμενο προφίλ αλουμινίου. Αποτελείται από την κεντρική κλειδαριά

Διαβάστε περισσότερα

13111203 P.R.O. Tri Sprint Suit

13111203 P.R.O. Tri Sprint Suit 13111203 P.R.O. Tri Sprint Suit The P.R.O. Tri Sprint Suit features our Transfer Repel fabric which is hydrodynamic perfect for short distance races such as sprint or Olympic but can also be worn over

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3)

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3) Q1. (a) A fluorescent tube is filled with mercury vapour at low pressure. In order to emit electromagnetic radiation the mercury atoms must first be excited. (i) What is meant by an excited atom? (1) (ii)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΙΑ ΛΕΙΑΝΣΕΩΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΙΑ ΛΕΙΑΝΣΕΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ / ΥΝΑΜΙΚΗΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθηγητής Γ. ΧΡΥΣΟΛΟΥΡΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Technical Data for Profiles. α ( C) = 250 N/mm 2 (36,000 lb./in. 2 ) = 200 N/mm 2 (29,000 lb./in 2 ) A 5 = 10% A 10 = 8%

Technical Data for Profiles. α ( C) = 250 N/mm 2 (36,000 lb./in. 2 ) = 200 N/mm 2 (29,000 lb./in 2 ) A 5 = 10% A 10 = 8% 91 500 201 0/11 Aluminum raming Linear Motion and Assembly Technologies 1 Section : Engineering Data and Speciications Technical Data or Proiles Metric U.S. Equivalent Material designation according to

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ /CORDED PHONE WITH CALLER ID ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: TM09-448 DC48V Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Γιπλυμαηική Δπγαζία «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο Σπιμελήρ Δξεηαζηική

Διαβάστε περισσότερα

Precision Metal Film Fixed Resistor Axial Leaded

Precision Metal Film Fixed Resistor Axial Leaded Features EIA standard colour-coding Non-Flame type available Low noise and voltage coefficient Low temperature coefficient range Wide precision range in small package Too low or too high ohmic value can

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Calculating the propagation delay of coaxial cable

Calculating the propagation delay of coaxial cable Your source for quality GNSS Networking Solutions and Design Services! Page 1 of 5 Calculating the propagation delay of coaxial cable The delay of a cable or velocity factor is determined by the dielectric

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα.

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα. Τα συστήµατα EUROPA 500 σχεδιάστηκαν για να δηµιουργούν ανοιγόµενα κουφώµατα τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική και άψογο φινίρισµα. EUROPA 500 systems are designed in order to create opening

Διαβάστε περισσότερα

Surface Mount Aluminum Electrolytic Capacitors

Surface Mount Aluminum Electrolytic Capacitors FEATURES CYLINDRICAL V-CHIP CONSTRUCTION LOW COST, GENERAL PURPOSE, 2000 HOURS AT 85 O C NEW EXPANDED CV RANGE (up to 6800µF) ANTI-SOLVENT (2 MINUTES) DESIGNED FOR AUTOMATIC MOUNTING AND REFLOW SOLDERING

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ. ΑUTOMATIC Doors

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ. ΑUTOMATIC Doors ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΑUTOMATIC Doors αυτοματεσ ΠΟΡΤΕΣ / ΑUTOMATIC DOORS ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ / ΑUTOMATIC SLIDING DOOR με μπάζα / with profile Διαστάσεις σε mm / Dimensions mm ME ΜΠΑΖΑ MINI WITH MINI PROFILE

Διαβάστε περισσότερα

1. Πως μειώνεται η ταχύτητα των καυσαερίων από το σημείο εξόδου τους στο ακροφύσιο εξόδου του κινητήρα? 2. Με ποιους τρόπους γίνεται η σήμανση της

1. Πως μειώνεται η ταχύτητα των καυσαερίων από το σημείο εξόδου τους στο ακροφύσιο εξόδου του κινητήρα? 2. Με ποιους τρόπους γίνεται η σήμανση της 1. Πως μειώνεται η ταχύτητα των καυσαερίων από το σημείο εξόδου τους στο ακροφύσιο εξόδου του κινητήρα? 2. Με ποιους τρόπους γίνεται η σήμανση της επικίνδυνης περιοχής μπροστά από το κινητήρα? 3. Ποιοιείναιοικύκλοιασφαλείαςγύρωαπότοαεροσκάφοςκαιτιαντιπροσωπεύουν?

Διαβάστε περισσότερα

1000 VDC 1250 VDC 125 VAC 250 VAC J K 125 VAC, 250 VAC

1000 VDC 1250 VDC 125 VAC 250 VAC J K 125 VAC, 250 VAC Metallized Polyester Film Capacitor Type: ECQE(F) Non-inductive construction using metallized Polyester film with flame retardant epoxy resin coating Features Self-healing property Excellent electrical

Διαβάστε περισσότερα

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions.

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions. Luevorasirikul, Kanokrat (2007) Body image and weight management: young people, internet advertisements and pharmacists. PhD thesis, University of Nottingham. Access from the University of Nottingham repository:

Διαβάστε περισσότερα

Συρόμενeς Πόρτeς. Sliding Doors

Συρόμενeς Πόρτeς. Sliding Doors Συρόμενeς Πόρτeς Sliding Doors ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ / SLIDING DOORS ΜΕ ΜΠΑΖΑ / PROFILE TYPES με μπάζα mini πομπέ 70mm / with mini curved profile 70mm Μέγιστη διάσταση φύλλου (με δύο ράουλα) Max door dimension

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Όλοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι του 10000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά.

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Διαστημικό εστιατόριο του (Μ)ΑστροΈκτορα Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Μόλις μια παρέα πελατών κάτσει σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Homework 3 Solutions

Homework 3 Solutions Homework 3 Solutions Igor Yanovsky (Math 151A TA) Problem 1: Compute the absolute error and relative error in approximations of p by p. (Use calculator!) a) p π, p 22/7; b) p π, p 3.141. Solution: For

Διαβάστε περισσότερα

Volume of a Cuboid. Volume = length x breadth x height. V = l x b x h. The formula for the volume of a cuboid is

Volume of a Cuboid. Volume = length x breadth x height. V = l x b x h. The formula for the volume of a cuboid is Volume of a Cuboid The formula for the volume of a cuboid is Volume = length x breadth x height V = l x b x h Example Work out the volume of this cuboid 10 cm 15 cm V = l x b x h V = 15 x 6 x 10 V = 900cm³

Διαβάστε περισσότερα

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι She selects the option. Jenny starts with the al listing. This has employees listed within She drills down through the employee. The inferred ER sttricture relates this to the redcords in the databasee

Διαβάστε περισσότερα

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example:

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example: UDZ Swirl diffuser Swirl diffuser UDZ, which is intended for installation in a ventilation duct, can be used in premises with a large volume, for example factory premises, storage areas, superstores, halls,

Διαβάστε περισσότερα

σύστημα ανεξάρτητης στήριξης independent support system

σύστημα ανεξάρτητης στήριξης independent support system σύστημα ανεξάρτητης στήριξης independent support system 310104 310100 310103 310001 310013 310040 310006 310004 310003 310001 ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΠΑΡΑΣ (ΜΑΡΚΙΖΑΣ - ΤΟΙΧΟΥ) UNIVERSAL SUPPORT BRACKET 310002 ΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

TECNICAL BOOKLET ANTENNES amateur radio antennas

TECNICAL BOOKLET ANTENNES amateur radio antennas TECNICAL BOOKLET ANTENNES amateur radio antennas /51 MHz antenna 144/146 MHz antennas Pro XL 144/146 MHz antennas 4/4 MHz antennas Pro XL 4/4 MHz antennas Patch 4/4 MHz antenna 144/146 & 4/4 MHz antennas

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβια Φυσική Κατάσταση

Αναερόβια Φυσική Κατάσταση Αναερόβια Φυσική Κατάσταση Γιάννης Κουτεντάκης, BSc, MA. PhD Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Περιεχόµενο Μαθήµατος Ορισµός της αναερόβιας φυσικής κατάστασης Σχέσης µε µηχανισµούς παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

QUICKTRONIC PROFESSIONAL QTP5

QUICKTRONIC PROFESSIONAL QTP5 osram.com QUICKTRONIC PROFESSIONA QTP5 ECG for T5/ 16mm, T8/ 26mm, DUUX fluorescent lamps QTP5 i.e. UMIUX T5 HO ES 01 Product Features: Up to 100.000 hours lifetime 1 amp start with optimized filament

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΓΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΟΓΑΝΩΤΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ. ζεκηλαρηο 1 ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο.

ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΓΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΟΓΑΝΩΤΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ. ζεκηλαρηο 1 ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο. ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο.) ΚΛΑΣΘ 6/6/2009 1 ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΝΣΑΕΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΑΣΑΜΕΣΡΗΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συναρμολογούμενο σύστημα για εφαρμογές εξωτερικού χώρου και εσωτερικής διακόσμησης, φτιαγμένο 100% απόαλουμίνιο

Συναρμολογούμενο σύστημα για εφαρμογές εξωτερικού χώρου και εσωτερικής διακόσμησης, φτιαγμένο 100% απόαλουμίνιο 100% aluminium modular system for indoor and outdoor settings Συναρμολογούμενο σύστημα για εφαρμογές εξωτερικού χώρου και εσωτερικής διακόσμησης, φτιαγμένο 100% απόαλουμίνιο 06/2007 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τοπιο πλήρες

Διαβάστε περισσότερα

4 Way Reversing Valve

4 Way Reversing Valve STANDARD 4 Way Reversing Valve SHF series four-way reversing valves are applicable for heat pump systems such as central, unitary and room air conditioners to realize switching between cooling mode and

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2517291414* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2013 1 hour 30 minutes

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Ψηφιακή Οικονομία. Διάλεξη 6η: Basics of Industrial Organization Mαρίνα Μπιτσάκη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Ψηφιακή Οικονομία. Διάλεξη 6η: Basics of Industrial Organization Mαρίνα Μπιτσάκη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ψηφιακή Οικονομία Διάλεξη 6η: Basics of Industrial Organization Mαρίνα Μπιτσάκη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Course Outline Part II: Mathematical Tools Firms - Basics

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Προοπτικές Εναρμόνισης της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας με τις Προδιαγραφές του Μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

aluset sliding system for doors and windows

aluset sliding system for doors and windows aluset sliding system for doors and windows ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÔÉÊÁ - CERTIFICATES 4 aluset ÔÅ ÍÉÊÁ ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ ÓÕÓÔÇÌÁÔÏÓ - SYSTEM TECHNICAL FEATURES aluset 5 ÔÅ ÍÉÊH ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ - TECHNICAL DESCRIPTION TEXNIKH

Διαβάστε περισσότερα

Πόμολα Πόρτας Door Handles

Πόμολα Πόρτας Door Handles 2016 κατάλογοςcatalogue Πόμολα + Λαβές Επίπλων Furniture Handles + Knobs Κρεμάστρες Hangers Πόμολα Πόρτας Door Handles Κλειδαριές Locks Αξεσουάρ Accessories 2016 H CONSET ιδρύθηκε πριν από 15 χρόνια και

Διαβάστε περισσότερα

κάθε κατασκευή. ρολά για παράθυρα έως και μπαλκονόπορτες, με ίσια και οβάλ κουτιά. functionality. boxes.

κάθε κατασκευή. ρολά για παράθυρα έως και μπαλκονόπορτες, με ίσια και οβάλ κουτιά. functionality. boxes. Η σειρά EUROPA 990 σχεδιάστηκε για να συνδυάζεται τέλεια με όλα τα συστήματα EUROPA και να προσφέρει λειτουργικότητα και αξιοπιστία σε κάθε κατασκευή. Η σειρά δίνει τη δυνατότητα κατασκευής απλών ρολών,

Διαβάστε περισσότερα

Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. ------------------ ----------------------------- -----------------

Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. ------------------ ----------------------------- ----------------- Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. 1. Sin ( ) = a) b) c) d) Ans b. Solution : Method 1. Ans a: 17 > 1 a) is rejected. w.k.t Sin ( sin ) = d is rejected. If sin

Διαβάστε περισσότερα

ανοδιωμένα εξαρτήματα για συστήματα αλουμινίου anodized aluminium system components

ανοδιωμένα εξαρτήματα για συστήματα αλουμινίου anodized aluminium system components ανοδιωμένα εξαρτήματα για συστήματα αλουμινίου anodized aluminium system components 3 γνωρίστε τον κόσμο της ανοδίωσης discover the anodized world Η εταιρεία ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ-ΠΑΝΙΔΗΣ ΑΒΕΕ, με συνεχή παρουσία

Διαβάστε περισσότερα

Συρόμενeς Πόρτeς. Sliding Doors

Συρόμενeς Πόρτeς. Sliding Doors Συρόμενeς Πόρτeς Sliding Doors ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ / SLIDING DOORS ΜΕ ΜΠΑΖΑ / PROFILE TYPES με μπάζα mini πομπέ 70mm / with mini curved profile 70mm Μέγιστη διάσταση φύλλου (με δύο ράουλα) Max door dimension

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά Specifications

Χαρακτηριστικά Specifications Χαρακτηριστικά Specifications Η Metron επενδύει στο σχεδιασμό τεχνολογικό προϊόντων τολμά και σχεδιάζει έναν ανελκυστήρα, ο οποίος: - Δεν απαιτεί μηχανοστάσιο - Δεν απαιτεί αυξημένες διαστάσεις φρεατίου

Διαβάστε περισσότερα

Ventilated Distribution Transformers

Ventilated Distribution Transformers General Purpose Energy efficient dry-type transformers 600 Volt Class, isolation type, single and three phase, 1 through 00. Indoor and outdoor models available. Accessories and Optional Styles trostatic

Διαβάστε περισσότερα

Door Hinge replacement (Rear Left Door)

Door Hinge replacement (Rear Left Door) Door Hinge replacement (Rear Left Door) We will continue the previous article by replacing the hinges of the rear left hand side door. I will use again the same procedure and means I employed during the

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / INDEX Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ / THE COMPANY ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ / INFRARED HEATING ΥΠΕΡΥΘΡΟ ΠΑΝΕΛ DECORED / INFRARED HEATING PANEL DECORED

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / INDEX Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ / THE COMPANY ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ / INFRARED HEATING ΥΠΕΡΥΘΡΟ ΠΑΝΕΛ DECORED / INFRARED HEATING PANEL DECORED ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / INDEX Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ / THE COMPANY ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ / INFRARED HEATING ΥΠΕΡΥΘΡΟ ΠΑΝΕΛ DECORED / INFRARED HEATING PANEL DECORED ΜΟΝΤΕΛΟ / MODEL Ρ10 ΜΟΝΤΕΛΟ / MODEL Ρ25 ΜΟΝΤΕΛΟ / MODEL Ρ40 ΜΟΝΤΕΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΣ ΠΑΤΩΜΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΠΟΥΚΑΛΑ ΒΑΡΟΣ ΑΤΟΜΑ ΦΟΡΤΙΟ ΜΗΧΑΝΗ TYPE FLOOR DIMENSIONS TUBE WEIGHT PERSONS LOAD ENGINE

ΤΥΠΟΣ ΠΑΤΩΜΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΠΟΥΚΑΛΑ ΒΑΡΟΣ ΑΤΟΜΑ ΦΟΡΤΙΟ ΜΗΧΑΝΗ TYPE FLOOR DIMENSIONS TUBE WEIGHT PERSONS LOAD ENGINE NauTend - Φουσκωτά Inflatables 11 Νέα σειρά φουσκωτών που διατίθεται στην ελληνική αγορά με την εγγύηση του ΝΑΥΤΙΛΟΥ και τα παρακάτω γενικά χαρακτηριστικά: - Νέος τύπος υφάσματος πιό ελαφρύς από τα κοινά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΑ ΑΛΛΑ ΔΥΝΑΤΑ! H κατηγορία των 10,8 Volt από τη Würth / The Würth 10.8 Volt Range. Τροφοδοσία με

ΜΙΚΡΑ ΑΛΛΑ ΔΥΝΑΤΑ! H κατηγορία των 10,8 Volt από τη Würth / The Würth 10.8 Volt Range. Τροφοδοσία με ΜΙΚΡΑ ΑΛΛΑ ΔΥΝΑΤΑ! H κατηγορία των 10,8 Volt από τη Würth / The Würth 10.8 Volt Range Τροφοδοσία με Κατσαβίδι ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ s 10-a battery powered screwdriver s 10-a Κωδ. Αρ. 0700 662 x Μαγνητική βάση μύτης

Διαβάστε περισσότερα

PROFILCO UNIVERSAL SEPTEMBER

PROFILCO UNIVERSAL SEPTEMBER PROFILCO UNIVERSAL SEPTEMBER - 2007 PROFILCO UNIVERSAL ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΙΕΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ Η εταιρεία μας τηρώντας το σύστημα ISO 9001, διενεργεί έλεγχο στα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

sliding system for doors and windows

sliding system for doors and windows I n l I n l sliding system for doors and windows ISO 9001 ISO 9001 t e r n a T h e U t i o n a l t i m a C e r t t e i f l u e V a i c a 03017000029 ALFA PRESS S.A. t i o n B o d y t e r n a T h e U t

Διαβάστε περισσότερα

TaxiCounter Android App. Περδίκης Ανδρέας ME10069

TaxiCounter Android App. Περδίκης Ανδρέας ME10069 TaxiCounter Android App Περδίκης Ανδρέας ME10069 Content Android Operating System Development Tools Taxi Counter Algorithm Design Development Process Android Operating System Android is a Linux-based operating

Διαβάστε περισσότερα

Energy Meters Μετρητές Ενέργειας

Energy Meters Μετρητές Ενέργειας / Τιμοκατάλογος 203 Energy Meters Μετρητές Ενέργειας Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A. One stop one shop! Ένας προορισμός... όλος ο εξοπλισμός! TOTALINE with extensive presence in the Greek market

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΑΛΙ CHANNEL MTL. Κατάλογος - Catalogue. Eνδοδαπέδια Κανάλια & Κουτιά Παροχών - Διακλαδώσεων Underfloor Channels & Boxes and Juction Boxes

ΚΑΝΑΛΙ CHANNEL MTL. Κατάλογος - Catalogue. Eνδοδαπέδια Κανάλια & Κουτιά Παροχών - Διακλαδώσεων Underfloor Channels & Boxes and Juction Boxes ΚΑΝΑΛΙ CHANNEL MTL Μήκος 2,5 μέτρα, από λαμαρίνα γαλβανισμένη κατά ΕΝ 10142, 2 χωρισμάτων ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ και 3 χωρισμάτων. Πάχος ελάσματος καλύμματος και βάσης 1,5mm Standard length 2,5 m, sheet steel galvanized

Διαβάστε περισσότερα

Pantelos Group of Companies

Pantelos Group of Companies Pantelos Group of Companies Company Profile Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 µε αντικείµενο τις ηλεκτροστατικές βαφές µετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις

Διαβάστε περισσότερα

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ.

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ. Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο The time integral of a force is referred to as impulse, is determined by and is obtained from: Newton s 2 nd Law of motion states that the action

Διαβάστε περισσότερα

Linear diffuser. Dimensions. Description

Linear diffuser. Dimensions. Description Dimensions -- + D -- Description is a rectangular linear diffuser in aluminium. is suitable for both supply and exhaust air. is equipped with air guide baffles, making it possible to use for horizontal

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής (και των τακτικών ενεργειών) για την ενδυνάμωση της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔ / CODE CTC-100 ΚΩΔ / CODE CTC-110

ΚΩΔ / CODE CTC-100 ΚΩΔ / CODE CTC-110 22 23 ΚΩΔ / CODE CTC-100 ΛΟΥΚΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΗΜΙΚΥΚΛΙΚΑ (οριζόντια) Ο ΤΥΠΟΣ ΑΥΤΟΣ ΛΕΓΕΤΑΙ 6 HALF-ROUND ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ 3.00μ 3.50μ 4.00μ 4.50μ 5.00μ 5.50μ 6.00μ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΕΝΤΕΚΑ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ GLASS DOOR

ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ GLASS DOOR ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ GLASS DOOR ΠΟΡΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΥΑΛΙΝΗ FULL GLASS CENTRAL CABIN DOOR.1. C ΚΑΘΑΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑ / CLEAR OPENING CO ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ Μ / OPERATOR O 1/2 ΚΑ + 00 / 1/2 CO + 00 220 4 22 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

LUOYANG JINYUAN OUTSIZE BEARING CO.,LTD J Y C TAPER ROLLER BEARINGS

LUOYANG JINYUAN OUTSIZE BEARING CO.,LTD J Y C TAPER ROLLER BEARINGS J Y C TAPER ROLLER BEARINGS Taper roller bearings are separate bearings. the inner ring with roller and cage form the inner components, and can be mounted separately with outer ring. It has tapered raceway

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide A Installation 1 F H B E C D G 2 www.trust.com/17528/faq Quick Installation Guide C C D Freewave Wireless Audio Set 17528/ 17529 D Installation Configuration Windows XP 4 5 8 Windows 7/ Vista 6 7 9 10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

*2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009

*2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009 1 hour 30 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ WIRELESS MANAGEMENT LIGHTING OF BUILDING Επιβλέπων Καθηγητής: Μαλατέστας Παντελής Σπουδαστής: Ρόκος

Διαβάστε περισσότερα

A, B. Before installation of the foam parts (A,B,C,D) into the chambers we put silicone around. We insert the foam parts in depth shown on diagram.

A, B. Before installation of the foam parts (A,B,C,D) into the chambers we put silicone around. We insert the foam parts in depth shown on diagram. Corner Joints Machining, Frame edge sealing. Page ID: frame01 D D C A, B A C B C A 20 60 Before installation of the foam parts (A,B,C,D) into the chambers we put silicone around. We insert the foam parts

Διαβάστε περισσότερα

Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah

Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah WWW..GR ΕΤΑΙΡΙΑ: ΟΙ. ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah Specification Battery Type: Lithium-ion polymer battery; Battery capacity: 12000mAh/3.7V 3000mAh lithium polymer

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2 Εργαλεία για την αναζήτηση εργασίας: Το Βιογραφικό Σημείωμα

Ενότητα 2 Εργαλεία για την αναζήτηση εργασίας: Το Βιογραφικό Σημείωμα CURRICULUM VITAE Ενότητα 2 Εργαλεία για την αναζήτηση εργασίας: Το Βιογραφικό Σημείωμα 1.What is it? Τι είναι αυτό 2.Chronological example of a CV Χρονολογικό Παράδειγμα Βιογραφικού 3.Steps to send your

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

(C) 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved.

(C) 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved. Connectionless transmission with datagrams. Connection-oriented transmission is like the telephone system You dial and are given a connection to the telephone of fthe person with whom you wish to communicate.

Διαβάστε περισσότερα

Dimensional Data - All tolerances (± 0.01) inches. 5.33 x 6.60.21" x.26" (Typ. 2) 11.68 x 12.95.46" x.51" (Typ. 2)

Dimensional Data - All tolerances (± 0.01) inches. 5.33 x 6.60.21 x.26 (Typ. 2) 11.68 x 12.95.46 x.51 (Typ. 2) 0-700 Volts, 100 Amps Bussmann BH-0 Series Dimensional Data - All tolerances (± 0.25) mm (± 0.01) inches B 54.23 2.135" 71.42 2.812" Catalog Symbol: BH-0 Series Base: Light-weight, high temperature thermoplastic

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑΣ INTERNAL CORNER SIZES

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑΣ INTERNAL CORNER SIZES ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑΣ 90 90 INTERNAL CORNER SIZES ΟΠΤΙΚΗ PERSPECTIVE ΠΑΝΩ ΟΨΗ TOP VIEW ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΑΦΙΩΝ SHELF DIMENSIONS T1 ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΟ (1) MAXIMUM LOADING CAPACITIES (1) ΤΥΠΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τομέας ΙV: Τομέας Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών Διπλωματική Εργασία: Επίδραση της Προσθήκης Αιθανόλης στην Τάση Ατμών της Βενζίνης

Διαβάστε περισσότερα

CYTA Cloud Server Set Up Instructions

CYTA Cloud Server Set Up Instructions CYTA Cloud Server Set Up Instructions ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Initial Set-up Cloud Server To proceed with the initial setup of your Cloud Server first login to the Cyta CloudMarketPlace on https://cloudmarketplace.cyta.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ω ω ω ω ω ω+2 ω ω+2 + ω ω ω ω+2 + ω ω+1 ω ω+2 2 ω ω ω ω ω ω ω ω+1 ω ω2 ω ω2 + ω ω ω2 + ω ω ω ω2 + ω ω+1 ω ω2 + ω ω+1 + ω ω ω ω2 + ω

ω ω ω ω ω ω+2 ω ω+2 + ω ω ω ω+2 + ω ω+1 ω ω+2 2 ω ω ω ω ω ω ω ω+1 ω ω2 ω ω2 + ω ω ω2 + ω ω ω ω2 + ω ω+1 ω ω2 + ω ω+1 + ω ω ω ω2 + ω 0 1 2 3 4 5 6 ω ω + 1 ω + 2 ω + 3 ω + 4 ω2 ω2 + 1 ω2 + 2 ω2 + 3 ω3 ω3 + 1 ω3 + 2 ω4 ω4 + 1 ω5 ω 2 ω 2 + 1 ω 2 + 2 ω 2 + ω ω 2 + ω + 1 ω 2 + ω2 ω 2 2 ω 2 2 + 1 ω 2 2 + ω ω 2 3 ω 3 ω 3 + 1 ω 3 + ω ω 3 +

Διαβάστε περισσότερα

Chilisin Electronics Singapore Pte Ltd

Chilisin Electronics Singapore Pte Ltd hilisin Electronics ingapore Pte Ltd High urrent hip Beads, PBY eries Feature: Our MD High urrent hips Beads is specially designed to with tand large urrents while providing a means of EMI/RFI attenuation

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *4358398658* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2015 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

Accu-Guard II. SMD Thin-Film Fuse ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Accu-Guard II. SMD Thin-Film Fuse ELECTRICAL SPECIFICATIONS Accu-Guard II is a version of Accu-Guard fuses for a wider range of current and voltage ratings. Con struct ed on alumina substrates, Accu-Guard II fuses display superior electrical, mechanical and en

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΑΛΑΞΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙ Η ΤΗΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

Η ΜΑΛΑΞΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙ Η ΤΗΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΕΤΟΛΟΓΙΑΣ Η ΜΑΛΑΞΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙ Η ΤΗΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Σταµάτη Κωνσταντίνα Φεβρουάριος 2012 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τομέας: Ανανεώσιμων Ενεργειακών Πόρων Εργαστήριο: Σχεδιομελέτης και κατεργασιών

Τομέας: Ανανεώσιμων Ενεργειακών Πόρων Εργαστήριο: Σχεδιομελέτης και κατεργασιών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τομέας: Ανανεώσιμων Ενεργειακών Πόρων Εργαστήριο: Σχεδιομελέτης και κατεργασιών ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

VBA ΣΤΟ WORD. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!!

VBA ΣΤΟ WORD. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!! VBA ΣΤΟ WORD Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!! Μου παρουσιάστηκαν δύο θέματα. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Εγραφα σε ένα αρχείο του Word τις

Διαβάστε περισσότερα