1 The chart below is used for a first approach of the appropriate

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1 The chart below is used for a first approach of the appropriate"

Transcript

1 Βίντσια Άγκυρας Windlasses LEWMAR Η πιό πλήρης σειρά στα βίντσια άγκυρας The most complete windlass series Πώς γίνεται η επιλογή του κατάλληλου εργάτη? Όσα αναφέρονται σε αυτήν τη σελίδα αποτελούν μία ένδειξη μόνο γιά το πώς να κάνετε την επιλογή του κατάλληλου εργάτη γιά το σκάφος σας. Παρακαλούμε συμβουλευθείτε μας πριν την τελική σας επιλογή. 1 Ο παρακάτω πίνακας χρησιμεύει γιά μία πρώτη προσέγγιση του κατάλληλου μοντέλου. Σε αυτήν τη φάση το μήκος του σκάφους αποτελεί το βασικό κριτήριο επιλογής. Στις περισσότερες περιπτώσεις υπάρχουν περισσότερες της μιάς εναλλακτικής λύσης. Επιλέξτε το αμέσως ισχυρότερο μοντέλο εφ όσον εμπίπτετε στα ανώτερα όρια απόδοσης ενός εργάτη ή εφ όσον το σκάφος σας είναι μεγάλου εκτοπίσματος. Κατόπιν συνεχίστε στην διπλανή στήλη γιά να συνυπολογίσετε και τα υπόλοιπα κριτήρια. 2 Το κριτήριο του στρίτσου. Ποτέ μην αφήνεται την καδένα όταν μαζεύεται στο στρίτσο να μπουκώνει μέχρι την οροφή του. Γιά να δουλέψει καλά ο εργάτης πρέπει να λειτουργήσει ελεύθερα η βαρύτητα της καδένας. Αυτό απαιτεί ένα ελεύθερο ύψος πτώσης 30 εκ. (από τον άξονα της σκρόφας μέχρι την κορυφή της σωρού της καδένας μέσα στο στρίτσο). Αυτή η προδιαγραφή δίνει ένα προβάδισμα στούς εργάτες οριζόντιας περιέλιξης αφού ο άξονας της σκρόφας βρίσκεται ψηλότερα. Με αυτούς εκμεταλεύεστε καλύτερα την χωρητικότητα του στρίτσου. Από την άλλη οι εργάτες κάθετης περιέλιξης είναι ένα στολίδι γιά το κατάστρωμα και έχουν το πλεονέκτημα της στροφής 180ο γύρο από την σκρόφα πριν την πτώση στο στρίτσο. Η επιλογή είναι δική σας. 3 Ποιά ελκτική δύναμη είναι απαραίτητη? Έχοντας κάνει τη επιλογή σας αναφορικά με τον τύπο του εργάτη (οριζόντιας / κάθετης περιέλιξης) πρέπει τώρα να ορίσετε με ακρίβεια την ισχύ του εργάτη που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Η ισχύς αυτή ορίζεται από την δύναμη έλξης. Αυτή δίνεται με το βάρος του καθελκυόμενου υλικού (άγκυρα, καδένα και πιθανό πρόσθετο σχοινί αγκυροβολίας). Γιά παράδειγμα: Άγκυρα 16kg, καδένα 40m x 1.50kg/m = 60kg. Σύνολο 76kg. Το αποτέλεσμα πολλαπλασιάστε το επί του 4 γιά να συνυπολογίσετε παράγοντες όπως τη δύναμη τού αέρα και του ρεύματος, καθώς και απρόβλεπτους παράγοντες. Στο παράδειγμά μας η απαιτούμενη ισχύς έλξης είναι 76kg x 4 = 304kg. Ένας pro-series ή pro-fish 700 ή ένας V 700 θα ήταν ο κατάλληλος εργάτης γιά αυτήν την περίπτωση. PRO SPORT 550 PRO SERIES 700 PRO SERIES 1000 PRO FISH 700 PRO FISH 1000 H2 H3 V700 V1/V SPORT V2 V3 V4 V5 V6 V8 2500W V8 Hi-Power V9 V10 V12 ft How do we choose the right windlass? Everything that is mentioned in this page is only an indication of how to make the right choice of windlass for your boat. Please contact with our company so that we will consult you before your final choice. 1 The chart below is used for a first approach of the appropriate model. At this phase, the basic criterion is the length of the boat. In most of the cases, there is more than one solution. Select the immediate stronger model if your boat falls within the upper limits of performance of a windlass or as long as your boat is of large displacement. Then procced to the next column in order to take account of the rest criteria. 2 The locker criterion. Never leave the chain to fill up until the top when it falls in the locker. In order for the windlass to work properly, the gravity of the chain must be left to function by itself. This requires a free fall high of 30cm (from the shaft of the gipsy until the top of the chain stack inside the locker). This specification gives an advantage to the horizontal windlasses since the shaft of the gipsy is located higher. With this kind of windlasses you are able to take a better advantage of the lockers capacity. On the other hand, the vertical windlasses are a gem for the deck and also they have the advantage of 180o rotation around the gipsy before the fall in the locker. The choice is yours. 3 Which traction force is necessary? Having already made up your mind about the type of the windlass (horizontal/vertical reefing), you now have to accurately define the power of the capstan, that will correspond to your demands. This power is defined by the traction force. It is given by the weight of the launched material (anchor, chain and possible added anchoring rope).for example: Anchor 16kg, chain 40m x 1,5kg/m = 60kg. Total 76kg. Multiply the result by 4 to take in account forces like the wind and the current force, as well as unpredictable factors. In our example the demanded traction force is 76kg x4 = 304kg. A pro-fish 700 or a V 700 would be the appropriate capstan for the case. Φορτίο εργασίας Μία τυπική κατάσταση ανέλκυσης εργάτη περιλαμβάνει διάφορα στάδια. Το φορτίο και η ταχύτητα διαφέρει σε κάθε στάδιο. Σε κάθε ανέλκυση άγκυρας ο εργάτης λειτουργεί ώς επί το πλείστον σε κατάσταση «φορτίου εργασίας» και φθάνει το μέγιστο της φόρτισης κατά την εξαγωγή της άγκυρας από το βυθό. Προστασία φορτίου Κάθε εγκατάσταση εργάτη πρέπει να προστατεύεται από υπερφόρτιση. Η ασφάλεια που προσφέρουν οι ασφαλειοδιακόπτες ορίζεται από το φορτίο σε Amps κάτω από το οποίο προσφέρουν ροή ρεύματος γιά απεριόριστο διάστημα. Η στιγμιαία φόρτιση όμως μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερη. Σε κάθε περίπτωση είναι καλύτερα να χρησιμοποιείτε την μηχανή γιά να πλησιάσετε την άγκυρα και την δύναμη του σκάφους γιά να την ξεσκαλώσετε. Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει κίνδυνος να βλάψετε τον εργάτη σας. Προστασία κατά την αγκυροβολία Οι εργάτες δεν είναι σχεδιασμένοι γιά να αντέχουν σε μεγάλα φορτία εκτός χρήσης. Γιά αυτό φροντίζετε ενόσο είστε αγκυροβολημένοι η καδένα να είναι ασφαλισμένη με ένα chain stopper ή σε κάποιο σταθερό σημείο του σκάφους. Περιορισμοί Σκάφη επαγγελματικής χρήσης και σκάφη μεγάλου εκτοπίσματος εφ όσον εμπίπτουν στα ανώτερα όρια απόδοσης ενός εργάτη βάση του παραπάνω πίνακα συνιστάται να επιλέγουν το αμέσως ισχυρότερο μοντέλο. Working load. A typical windlass upload includes different stages. The load and the speed differ in each stage. At every anchor upload, the windlass is mainly functioning in a working load situation and reaches the maximum charge while the anchor is pooled of the bottom. Load protection. Every windlass installation must be protected from being overloaded. The security provided by fuses, is defined by the load in Amps, underneath of which they provide power flow for indefinite time. But instant charging can be larger. In any case, it is safer to use the engine to approach the anchor and the boats force to winkle it out. In opposite you might hurt your windlass. Protection during anchoring. Windlasses are not designed to undertake large loads when not in use. That is why you should take care to secure the chain with a chain stopper or at a stable spot of the boat while you are anchored. Detentions. You are advised to choose the right above in power scale model for boats of professional use and those of large displacement, if they fall within the higher performance levels of a windlass, according to the chart above. ft

2 Βίντσια Άγκυρας Windlasses 01 PRO Ο νέος εργάτης σχοινιού/αλυσσίδας της LEWMAR είναι σχεδιασμένος με σκοπό να αποτελέσει μία οικονομική πρόταση γιά εφαρμογές σε μικρά σκάφη από 6-9 μέτρα. Στον σχεδιασμό δεν έχει γίνει κανένας συμβιβασμός στην ποιότητα ή της απόδοση του προιόντος. Η σειρά έχει σχεδιασθεί στη βάση αποτελεσματικού κιβώτιου μετάδοσης με τη χρήση ενός μικρώτερου αλλά πολύ ισχυρού μαγνητικού κινητήρα. Διαθέτει μηχανισμό ελεύθερης πτώσης, δύο μεγέθη σκρόφας γιά αλυσίδα 6 και 7 mm και είναι πολύ εύκολο στην εγκατάσταση. Ο στιβαρός κεντρικός κορμός από αλουμίνιο και τα πλευρικά καλύματα από ανθεκτικό συνθετικό καθιστούν τη σειρά prosport τέλεια επιλογή. Lewmars Pro-Sport rope/chain windlass is designed as an economical package for rope and chain applications, without compromise to quality or performance. Pro-Sport is designed around a highly efficient spur gearbox, using smaller, more powerful permanent magnet motors. The unit has manual freefall and two gypsy sizes to choose from. It is DIYready and easy to install. Its rugged aluminum center case and durable composite side covers make Pro-Sport the perfect choice. Complete with push-button control, anchoring has never been easier. ΜΟΝΤΕΛΟ MODEL PROsport PRO sport η οικονομική πρόταση the economic solution Part number ΤΥΠΟΣ TYPE ΤΑΣΗ VOLTAGE series 100% ανοξείδωτο ατσάλι SS Μ Ο Τ Ε Ρ MOTOR POWER Η σειρά εργατών οριζόντιας περιστροφής pro series αποτελεί το τελευταίο αποτέλεσμα στην προσπάθεια της Lewmar να προσφέρει στην ναυτική αγορά καινοτόμα και αξιόπιστα προιόντα. Η νέα σειρά στοχεύει στα σκάφη από 6-12m (20-40 πόδια). Έχει σχεδιασθεί με κριτήριο την ευκολία στην εγκατάσταση. Το κέλυφος αποτελείται εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι 316 κάνοντάς το να ξεχωρίζει ως προς την αντοχή αλλά και την εμφάνιση. Ένα επιπλέον νέο στοιχείο είναι η ενσωμάτωση σαν στάνταρντ του μηχανισμού χειροκίνητης ανάκτησης. Ο εργάτης προσφέρεται είτε γυμνός είτε σαν πακέτο μαζί με τον εξοπλισμό γιά μία θέση εργασίας. Εντελώς νέα και καινοτομική εξέλιξη των pro-series είναι οι pro-fish. Πρόκειται γιά εργάτες free fall, δηλ ελεύθερης πτώσης. Πατώντας το κουμπί καθόδου αρχίζει αρχικά η ελεγχόμενη κάθοδος της άγκυρας. Μετά από ελάχιστα δευτερόλεπτα η κάθοδος γίνεται ελεύθερη. Μπορείτε να επανέλθετε στην ελεγχόμενη κάθοδο με το στιγμιαίο πάτημα του κουμπιού της ανόδου. ΕΛΞΗ Max PULL Max. SPEED WORKINGSPEED ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CURRENT DRAW νέo new G 12V 150W 250kg 30 m/min 19 m/min 20A 25A 8.0 ΑΣΦΑΛΕΙΑ CIRCUIT BREAKER ΒΑΡΟΣ WEIGHT Praised by professionals worldwide, the horizontal Pro-Series is a shining example of Lewmars commitment to provide quality products for boats from 6m-11.5m (20-38ft). Its DIY-ready, easy to install and housed in 100% 316 stainless steel, making it well protected and durable. And with push-button control and a built-in manual emergency recovery system, anchoring has never been easier. Our Pro-Fish model is the ultimate windlass for fishermen. The Pro-Fish has an automatic freefall that allows you to pull right up over a wreck or ledge, and drop anchor with speed and precision. No more running your motor or wasting fuel while you hover fish. And you can retrieve your anchor just as easily, with the push of a button. Plus, the Pro-Fish is DIYready and made of durable 100% 316 stainless steel. ΜΟΝΤΕΛΟ MODEL Part number ΤΥΠΟΣ TYPE ΤΑΣΗ VOLTAGE Μ Ο Τ Ε Ρ MOTOR POWER ΕΛΞΗ Max PULL Max. SPEED WORKINGSPEED ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CURRENT DRAW ΑΣΦΑΛΕΙΑ CIRCUIT BREAKER ΒΑΡΟΣ WEIGHT 700 pro series pro fish G 12V 500W 320kg 32m/min 27m/min 35A 50A G 12V 500W 320kg 32m/min 27m/min 35A 50A pro series pro fish G 12V 700W 454kg 32m/min 27m/min 35A 70A G 12V 700W 454kg 32m/min 27m/min 35A 70A κιτ αναβάθμισης των pro-series σε pro-fish Upgrade kit pro-series to pro-fish 7

3 Βίντσια Άγκυρας/Κάβων Windlasses, Capstans H -series περιστροφής ΜΟΝΤΕΛΟ MODEL Part number νέα σειρά εργατών οριζόντιας Τα πρώτα μέλη της νέας γενιάς εργατών οριζόντιας περιέλιξης της LEW- MAR, της H-Series, απευθύνονται σε σκάφη από 30 μέχρι 48 πόδια. Χρησιμοποιούν την, γνωστή γιά την αξιοπιστία της, τεχνολογία της «σκωληκοειδούς» διάταξης γιά τον συμπλέκτη που αναπτύχθηκε γιά τους εργάτες CONCEPT και OCEAN. Το ρελαί είναι ενσωματωμένο στο κύριο σώμα του εργάτη. Σχεδιασμός ιδιαίτερα χαμηλού προφίλ γιά να δεσμεύει ελάχιστο χώρο στο κατάστρωμα. Σύστημα μετάδοσης από ανοξείδωτο ηλεκτροστατικής εφυάλωσης εγγυάται τον απόλυτο έλεγχο τόσο του σχοινιού όσο και της καδένας. Δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας. The stylish, horizontal H-Series Windlasses use the reliable worm gearbox technology. The integral contactor simplifies wiring and is protected by a durable maincase. The unit's waterproof seal requires minimum maintenance, and since you can install it in one piece, getting started is quick and easy. H2 H3 ΤΥΠΟΣ TYPE ΣΚΡΟΦΑ GIPSY C series Capstans Φ ΚΑΔΕΝΑΣ mm CHAIN D mm Φ ΣΧΟΙΝΙΟΥ mm ROPE D mm ΤΑΣΗ VOLTAGE Μ Ο Τ Ε Ρ MOTOR POWER ΕΛΞΗ Max PULL Max. SPEED WORKINGSPEED G V 700W 650kg 21m/min 17m/min 80A 90A G V 700W 650kg 24m/min 19m/min 45A 70A GD V 700W 650kg 21m/min 17m/min 80A 90A GD V 700W 650kg 24m/min 19m/min 45A 70A G V 1000W 860kg 28m/min 18m/min 85A 110A GD V 1000W 970kg 30m/min 20m/min 60A 90A GD V 1000W 860kg 28m/min 18m/min 85A 110A GD V 1000W 970kg 30m/min 20m/min 60A 90A 25.5 Η νέα σειρά C στα βίντσια κάβων της Lewmar προσφέρει αβίαστο έλεγχο της απόδοσης με το πάτημα ενός κουμπιού. Το τελικό φινίρισμα του τύμπανου βελτιστοποιεί την απόδοση και μειώνει τις τριβές στο σχοινί κατά 30%.Τα ανοξείδωτα στοιχεία συνδιάζουν δύναμη, αντισκωριακή προστασία και αντοχή στον χρόνο με την ομορφιά του αστραφτερού φινιρίσματος. Η τοποθέτηση είναι απλή μιά και γίνεται ολικά από την πάνω μεριά του καταστρώματος. Τεχνικά χαρακτηριστικά Specifications Lewmars C Series Capstans provide almost effortless rope control at the press of a footswitch. The WARP (Wear and Abrasion Resistant Pattern) finished drum optimizes performance and reduces rope wear by up to 30%. Stainless steel components combine strength, anti-corrosion and durability with a beautiful, polished finish. Installation of the C3 is quick and simple, as it is fastened entirely from above deck. This innovation cuts installation time by 35%. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CURRENT DRAW ΑΣΦΑΛΕΙΑ CIRCUIT BREAKER ΒΑΡΟΣ WEIGHT ΜΟΝΤΕΛΟ MODEL C 3 C 4 C 5 Part number ΤΥΠΟΣ TYPE ΤΑΣΗ VOLTAGE Μ Ο Τ Ε Ρ MOTOR POWER ΕΛΞΗ Max PULL Max. SPEED ΦΟΡΤΙΟ WORKINGLOAD ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CURRENT DRAW ΑΣΦΑΛΕΙΑ CIRCUIT BREAKER Capstan Unit 12V 1000W 750kg 12m/min 45kg 12m/min 65A 70A 12.0kg Capstan Unit 24V 1000W 850kg 12m/min 45kg 12m/min 40A 50A 11.5kg Deck Unit 11.5kg Motor & Gear Box 12V 1600W 1360kg 25m/min 136kg 15m/min 125A 150A 13.5kg Motor & Gear Box 24V 2000W 1600kg 27m/min 136kg 16m/min 70A 110A 13.5kg Deck Unit 11.5kg Motor & Gear Box 12V 2000W 1860kg 27m/min 136kg 17m/min 120A 150A 15.5kg Motor & Gear Box 24V 2000W 2000kg 29m/min 136kg 18m/min 60A 110A 15.5kg ΒΑΡΟΣ WEIGHT ft C 3 C 4 C 5 C6 C8 C 10 * τα μοντέλα C6, C8, C10 θα κυκλοφορήσουν λίαν προσεχώς 8

4 V 700 ΜΟΝΤΕΛΟ MODEL V700 Part number ΤΥΠΟΣ TYPE ΣΚΡΟΦΑ GIPSY Βίντσια Άγκυρας Windlasses Ο μικρός και οικονομικά προσιτός της σειράς με πολλά πλεονεκτήματα σπ των μεγαλύτερων αδελφών του: Ανοξείδωτο περίβλημα AISI316 - Αδιάβροχο στο 1m (IP67) - Ταχύτατο - Χειροκίνητη ανέλκυση - Υποδομή γιά μετρητή καδένας With 100% 316 stainless steel housing and a sleek flush-mount design that hides the motor down below, the V700 is one of the most attractive and durable windlasses on the market. It works at the push of a button and has two builtin features that make it unique motor protection and anchor lock. Plus its affordable. Φ ΚΑΔΕΝΑΣ mm CHAIN D mm Φ ΣΧΟΙΝΙΟΥ mm ROPE D mm ΤΑΣΗ VOLTAGE Μ Ο Τ Ε Ρ MOTOR POWER ΕΛΞΗ Max PULL Max. SPEED WORKINGSPEED G Kit V 320W 320kg 25m/min 15m/min 45A 35A 6.5kg G Kit V 320W 320kg 25m/min 15m/min 45A 35A 6.5kg V1/V2/V3 & V sport Με σκρόφα μόνο (σχοινιού/καδένας) ή σκρόφα/τύμπανο. Τώρα και ο οικονομικότερος Vsport με συνθετικό περίβλημα. Μηχανισμός ελεύθερης πτώσης και χειροκίνητης ανέλκυσης. Κωνικός συμπλέκτης γιά ομαλή λειτουργία. Αδιάβροχη επιλογή IP68. Fast Fit γιά εύκολη εγκατάσταση και πολλά άλλα ξεχωριστά χαρακτηριστικά. Rope-chain gypsy - Manual chain release (Free Fall) - Cone clutch for smooth, easy control - Optional manual override motor gearbox - W.A.R.P Drum - Fall safe anchor lock - Robust/reliable worm gearbox - Optional FastFit equipped for quicker installation and less hassle - Emergency recovery kit available - IP68 kits available - For Boats up to 14m (48ft) V sport νέο μοντέλο ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CURRENT DRAW ΑΣΦΑΛΕΙΑ CIRCUIT BREAKER ΒΑΡΟΣ WEIGHT 01 ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΟΤΕΡ ΜΕΓ. ΕΛΞΗ ΕΛΞΗ ΜΕΓ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΒΑΡΟΣ G ΒΑΡΟΣ GD MODEL MOTOR MAX PULL WORKING LOAD MAX SPEED CONSUMPTION CIRCUIT BREAKER WEIGHT G WEIGHT GD V1 12V 700W 454 kg 113 kg 19 m/min 80A 90A 19 kg V2 12V 700W 650 kg 163 kg 21 m/min 80A 90A 19 kg 22 kg V2 24V 900W 760 kg 180 kg 24 m/min 45A 50A 19 kg 22 kg V3 12V 1000W 890 kg 215 kg 28 m/min 85A 110A 21.5 kg 24.5 kg V3 24V 1000W 1020 kg 243 kg 30 m/min 60A 90A 21.5 kg 24.5 kg ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ DECK UNIT ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ PART NUMBER TYPE ΜΟΤΕΡ & ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ MOTOR & GEARBOX ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ PART NUMBER TYPE ΑΛΥΣΕΛΙΚΤΡΟ GIPSY Νο ΚΑΔΕΝΑ ΣΧΟΙΝΙ* PART NUMBER CHAIN ROPE* LW LW LW LW LW V1 σκρόφα μόνο V1 gipsy only V1 SPORT σκρόφα μόνο V1 SPORT gipsy only V2/3 σκρόφα μόνο V2/3 gipsy only V2/3 SPORT σκρόφα μόνο V2/3 SPORT gipsy only V2/3 σκρόφα & τύμπανο V2/3 gipsy drum LW LW LW LW LW V1 12V V2 12V V2 24V V3 12V V3 24V LW mm 12-14mm LW mm 12-14mm LW mm 12-14mm LW mm DIN 12-14mm LW mm ISO 12-14mm *3-κλωνο ή 8-κλωνο *3-strand or 8-plait 9

5 V4/V5 Η LEWMAR παρουσιάζει τον πρώτο κόμπακτ εργάτη άγκυρας από ανοξείδωτο ατσάλι. Η όμορφα φινιρισμένη μονάδα καταστρώματος τον αναδεικνύει ενώ η ισχύς του δίνει στον γιώτσμαν την ασφάλεια που έχει ανάγκη. ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ DECK UNIT PART N ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ITEM LW LW V4/5 σκρόφα μόνο G V4/5 σκρόφα & τύμπανο GD Βίντσια Άγκυρας Windlasses Rope-chain gypsy - Cone clutch for smooth, easy control - Manual Free Fall - W.A.R.P Drum - Robust and reliable drive train - Reed switch and magnet fitted as standard - Manual override (optional) - The largest rope chain windlass in the range - For boats up to 22m (72ft) ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΟΤΕΡ ΜΕΓ. ΕΛΞΗ ΕΛΞΗ ΜΕΓ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΒΑΡΟΣ G ΒΑΡΟΣ GD MODEL MOTOR MAX PULL WORKING LOAD MAX SPEED CONSUMPTION CIRCUIT BREAKER WEIGHT G WEIGHT GD V4 12V 1600W 1250 kg 313 kg 25 m/min 125A 150A 29 kg 36 kg V4 24V 2000W 1500 kg 375 kg 27 m/min 70A 110A 29 kg 36 kg V5 12V 2000W 1450 kg 363 kg 27 m/min 120A 150A 31 kg 38 kg V5 24V 2000W 1600 kg 400 kg 29 m/min 60A 110A 31 kg 38 kg V4/5 Hyd ΠΙΕΣΗ NORMAN PRESSURE 175bar, ΡΟΗ FLOW RATE l/min V6 Πρόσφατη προσθήκη στη σειρά, συνδυάζει όλα τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά της σειράς V, με πρόσθετα χαρακτηριστικά που απαιτούνται σε μεγαλύτερα σκάφη, όπως η δεξιά και αριστερή λειτουργία κλπ. All stainless steel deck unit - Powered and manual chain release - W.A.R.P. Drum (Wear and Abrasion Resistant Pattern) - Cone Clutch for smooth, easy control - Left- and right-hand versions - Available in 24V and Hydraulic power options - Remote chain-pipe version - Lloyds Type Approval - For boat up to 24m (80ft) ΜΟΤΕΡ & ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ MOTOR &GEARBOX PART N ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ITEM LW LW LW LW LW V4 12V V4 24V V5 12V V5 12V V4/5 Hyd ΑΛΥΣΕΛΙΚΤΡΟ GIPSY PARTN Νο ΚΑΔΕΝΑ CHAIN ΣΧΟΙΝΙ ROPE* LW mm 12-14mm LW mm DIN 16mm LW mm ISO 16mm LW mm ISO 18-20mm *3-κλωνο ή 8-κλωνο *3-strand or 8-plait ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ DECK UNIT PART N ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ITEM LW LW LW LW V6 αριστερό σκρόφα & τύμπανο V6 port windlass GD V6 δεξί σκρόφα & τύμπανο V6 starboard windlass GD V6 αριστερό σκρόφα μόνο V6 port windlass G V6 δεξί σκρόφα μόνο V6 starboard windlass G ΜΟΤΕΡ & ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ MOTOR &GEARBOX PART N ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ITEM LW LW V6 24V V6 Hyd ΑΛΥΣΕΛΙΚΤΡΟ GIPSY PART N ΚΑΔΕΝΑ LW mm DIN766, 3/8 G4, 9.5 G40 LW mmSL, 12mmG30/40, 13mmDIN766 LW mmG30/40, 14mmDIN766, 7/16 G40 LW /2 G4, 12mmG30/40, 1/2 G30/40 ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΟΤΕΡ ΜΕΓ. ΕΛΞΗ ΕΛΞΗ ΜΕΓ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΒΑΡΟΣ G ΒΑΡΟΣ GD MODEL MOTOR MAX PULL WORKING LOAD MAX SPEED CONSUMPTION CIRCUIT BREAKER WEIGHT G WEIGHT GD V6 24V 2000W 1818 kg 606 kg 18 m/min 90A 150A 63 kg ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΙΕΣΗ ΡΟΗ ΜΕΓ. ΕΛΞΗ ΜΕΓ. NOM PRESSURE FLOW RATE MAX PULL MAX SPEED V6 HYD 60bar/882psi l/min 1450 kg /190bar 34 60l/min 63 kg 10

6 V8 Γιά σκάφη μέχρι 33 μέτρα, πλήρης σειρά κινητήρων AC, DC και υδραυλικών, ανεξάρτητη λειτουργία σαν βίντσι κάβων και πολλά άλλα ξεχωριστά χαρακτηριστικά The band brake can be operated with a winch handle or remotely via a special hand wheel. The V8 is available in many options including gypsy-drum and gypsy only in left-hand and righthand configurations together with a full range of power options including AC, DC and hydraulic. Βίντσια Άγκυρας Windlasses ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ DECK UNIT ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ITEM* ΔΕΞΙΣ RIGHT ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ LEFT V8 GD, CB LW LW V8 GD HI-P, CB LW LW V8 G, CB LW LW V8 G HI-P, CB LW LW V8 GD, RB LW LW V8 GD HI-P, RB LW LW V8 G, RB LW LW V8 G HI-P, RB LW LW *G=μόνο σκρόφα gipsy only, GD=σκρόφα και τύμπανο, gipsy & drum CB=ενσωματωμένο φρένο, brake included RB=απομακυσμένο φρένο, remote brake ΑΛΥΣΕΛΙΚΤΡΟ GIPSY PART N LW LW LW LW ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΟΤΕΡ ΜΕΓ. ΕΛΞΗ ΕΛΞΗ ΜΕΓ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΒΑΡΟΣ G ΒΑΡΟΣ GD MODEL MOTOR MAX PULL WORKING LOAD MAX SPEED CONSUMPTION CIRCUIT BREAKER WEIGHT G WEIGHT GD V8 2500W 24V 2500W 2273 kg 1137 kg 24 m/min 150A 200A 101 kg V8 3500W 24V 3500W 2727 kg 1364 kg 23 m/min 200A 250A 103 kg V8 208V AC 2200 kg 1109 kg 15.5 m/min 12A 16A 105 kg V8 400V AC 2500 kg 1259 kg 19 m/min 9A 10A 105 kg ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΙΕΣΗ ΡΟΗ ΜΕΓ. ΕΛΞΗ ΜΕΓ. NOM PRESSURE FLOW RATE MAX PULL MAX SPEED ΚΑΔΕΝΑ CHAIN V8-165cc/rev 50bar/735psi l/min 1818 kg 18 m/min 84 kg V8-230cc/rev 50bar/735psi l/min 2727 kg 14 m/min 84 kg V8-Hi-P 50bar/735psi l/min 2727 kg 21 m/min 95 kg V9 Νέος εργάτης που έρχεται να γεφυρώσει το κενό ανάμεσα στον V8 και τον V10. Μονάδα καταστρώματος εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι - Διατίθεται με σκρόφα μόνο ή με σκρόφα και τύμπανο, δεξίς, αριστερός και με απομακρυσμένη εισαγωγή καδένας - Όλοι οι τύποι ισχύος συμπεριλαμβανομένου και εναλλασόμενου ρεύματος και υδραυλικού - Ανεξάρτητη λειτουργία του τύμπανου σαν capstan - Απελευθέρωση καδένας με υποβοήθηση ή με το χέρι - Μεγάλη επιλογή αλυσέλικτρων. Γιά σκάφη από πόδια. The new Lewmar V9 vertical windlass complement the range by filling the gap between the V and V10. V10/12 Γιά σκάφη μέχρι 50 μέτρα, κινητήρες AC των 5500 και 7500 W καθώς και υδραυλικούς, ανεξάρτητη λειτουργία σαν βίντσι κάβων, δεξιά και αριστερή λειτουργία και σκρόφες μέχρι 22mm. All stainless steel deck unit - All sizes are available as gypsy only and gypsy drum in left hand, right hand and remote chain pipe configurations - Full range of power options including AC, DC and hydraulic - Independent capstan operation - Powered or manual chain release - W.A.R.P. Drum (Wear and Abrasion Resistant Pattern) - A wide range of metric and imperial chain gypsies are available including 22mm Studlink - For boats up to 50m (160ft) - Lloyds Register Type Approval - Bureau Veritas Approval (V10 only) νέo μοντέλo 11mm 13mm 14mm 16mm 01 ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΟΤΕΡ ΜΕΓ. ΕΛΞΗ ΕΛΞΗ ΜΕΓ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΒΑΡΟΣ G ΒΑΡΟΣ GD MODEL MOTOR MAX PULL WORKING LOAD MAX SPEED CONSUMPTION CIRCUIT BREAKER WEIGHT G WEIGHT GD V10 400V AC 5500W 4000 kg 2000 kg 18 m/min 12A 13A 301 kg V10 208V AC 5500W 4000 kg 2000 kg 18 m/min 16A 20A 301 kg V12 400V AC 7500W 5000 kg 2500 kg 20 m/min 15A 16A 357 kg V12 208V AC 7500W 5000 kg 2500 kg 20 m/min 24A 32A 357 kg ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΙΕΣΗ ΡΟΗ ΜΕΓ. ΕΛΞΗ ΜΕΓ. NOM PRESSURE FLOW RATE MAX PULL MAX SPEED V10-500cc/rev 155bar/2279psi l/min 4000 kg 8-16 m/min 187 kg V10-250cc/rev 155bar/2279psi l/min 5000 kg 6-17 m/min 204 kg 11

7 Χειριστήρια, Ρελαί Windlass Control 1. LW ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΗ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΗ ΚΑΔΕΝΑΣ WINDLASS CONTROL WITH CHAIN COUNTER Μοντέλο AA560R/C με μεγάλη οθόνη LCD και πολλές αυτοματοποιημένες λειτουργίες, όπως την αυτόματη ρίψη και ανέλκυση προκαθορισμένου μήκους καδένας. Model AA560R / C with large LC Display and many automated features like automatic dropping and hoisting of predetermined chain length. 2. LW ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΚΑΔΕΝΑΣ ΑΑ150 CHAIN COUNTER AA ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ WIRELESS CONTROLS LW Χειριστήριο τριών κουμπιών up/down γιά εργάτη. Πλήρες σετ χειριστήριου και δέκτη. Three button joystick up / down for windlass. Full set of control and receiver. LW Χειριστήριο πέντε κουμπιών up/down γιά εργάτη και port/starboard γιά bow thruster. Πλήρες σετ χειριστήριου και δύο δεκτών. Five button joystick up / down for windlass and port / starboard for bow thruster. Full set of control and two receivers. LW Πρόσθετο κιτ αντένας 10m γιά περιπτώσεις όπου η λήψη είναι ασθενής ή η απόσταση είναι μεγάλη. Additional kit of 10m antenna where reception is weak or distance is great. 4. LW Τηλεχειριστήριο up/down Remote control up / down 5. LW Τηλεχειριστήριο up/down Remote control up / down ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ CONTROL SWITCH 6. LW Toggle Switch up/down 7. LW Rocker Switch up/down προστατευμένος guarded 8. ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ FOOT SWITCH LW γκρι grey down LW γκρι grey up LW γκρι grey ανεπίγραφος blank LW λευκός white down LW λευκός white up LW λευκός white ανεπίγραφος blank LW ανοξείδωτος SS down LW ανοξείδωτος SS up LW ανοξείδωτος SS ανεπίγραφος blank 9. ΑΣΦΑΛΕΙΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ LW A γιά for Pro-Sport LW A γιά for V700/12V LW A γιά for C3/24V, PRO700/12V, H2/24V, V2/24V LW A γιά for C3/12V, PRO1000/12V LW A γιά for H2/12V, H3/24V, V1/12V, V2/12V, V3/24V LW A γιά for C4//24V, C5/24V, H3/12V, V3/12V, V4/24V, V5/24V LW A γιά for C4//12V, C5/12V, V4/12V, V5/12V, V6/24V LW A LW A γιά for V8/2500W LW A LW A γιά for V8/3500W ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΑ ΡΕΛΑΙ SEALED CONTACTORS LW Μονό 12V γιά όλα τα βίντσια κάβων Single 12V for all capstans LW Μονό 24V γιά όλα τα βίντσια κάβων Single 24V for all capstans LW Κομπάκτ διπλό 12V (SF) γιά Double compact 12V for V1/V2/V3 LW Κομπάκτ διπλό 24V (SF) γιά Double compact 24V for V2/V3 LW Διπλό 12V (SF) γιά Double 12V (SF) for V1/V2/V3/V5 LW Διπλό 24V (SF) γιά Double 24V (SF) for V2/V3/V5/V LW Κομπάκτ διπλό 12V (PM) γιά Double compact 12V (PM) for PRO/V700 LW Διπλό 12V (SW) γιά Double 12V (SW) for V4 LW Διπλό 24V (SW) γιά Double 24V (SW) for V4/V6/V8 11. ΡΕΛΑΙ ΣΕ ΚΥΤΙΑ 10 CONTACTORS IN BOXES LW Μονό 12V γιά όλα τα βίντσια κάβων Single 12V for all capstans LW Μονό 24V γιά όλα τα βίντσια κάβων Single 24V for all capstans LW Διπλό 12V (SF) γιά Double 12V (SF) for V1/V2/V3/V5 LW Διπλό 24V (SF) γιά Double 24V (SF) for V2/V3/V5/V LW Διπλό 12V (SW,PM) γιά Double 12V (SW,PM) for PRO/V700/V4 LW Διπλό 24V (SW,PM) γιά 11 Double 24V (SW,PM) for V4/V6/V8 12. ΠΡΟΚΑΛΩΔΙΩΜΕΝΑ ΡΕΛΑΙ Pre-wired contactors in boxes with fuse LW Διπλό 12V (SW,PM) γιά Double 12V (SW,PM) for PRO/V700/V4 LW Διπλό 24V (SW,PM) γιά Double 24V (SW,PM) for V4/V6/V

8 D E L T A fast set Η άγκυρα delta, περισσότερο από κάθε άλλη άγκυρα έχει γίνει αποδέκτης των εγκωμίων του παγκόσμιου ειδικού τύπου και ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης. Είναι μονοκόμματης κατασκευής γιά ευκολία στον χειρισμό και βολική ανάρτηση στην πλώρη. Το απαράμιλλο προφίλ της σε συνδυασμό με τον σχεδιασμό του έρματος επιτρέπει την καθέλκυσή της χωρίς την παρουσία χειριστή στην πλώρη. Το πολύ χαμηλό κέντρο βάρους συμβάλλει ώστε η άγκυρα να βρίσκει ΜΗΚΟΣ LENGTH ΒΑΡΟΣ WEIGHT 4kg 6kg 10kg 16kg 20kg 25kg 32kg 40kg 50kg 63kg 20ft 30ft 40ft C Q R original ΒΑΡΟΣ WEIGHT 15lb 20lb 25lb 35lb 45lb 60lb 75lb ΜΗΚΟΣ LENGTH 8m 26ft 10m 32.5ft 12m 39ft 14m 45.5ft 16m 52ft 18m 58ft 20m 65ft 22m 71.5ft 50ft Βασισθείτε στην αυθεντική CQR και την πολυετή εμπειρία της Simpson Lawrence. Οι ιδιαίτερες ιδιότητες του μπράτσου, του άρωτρου και της κλείδωσης επιτυγχάνονται με διπλή σφυρηλάτιση. Καμμία άλλη άγκυρα δεν επιτυγχάνει την δύναμη και την αξιοπιστία της. Πειράματα απέδειξαν ότι η ισχύς της μπορεί να υπερβαίνει μέχρι και S I M P S O N LAURENCE 60ft 70ft Άγκυρες Anchors τον βυθό στην φυσική θέση πιασίματος, πράγμα που σημαίνει γρήγορο πιάσιμο και γερό κράτημα. Its unique shank profile and ballasted tip make the Delta anchor self-launching. The low centre of gravity and self-righting geometry ensure that the Delta anchor will set immediately. Consistent and reliable in performance, the Delta anchor has Lloyd's Register Type Approval as a High Holding Power anchor and is specified as the primary anchor used by numerous National Lifeboat organisations. Also available in premium grade Duplex/High Tensile stainless steel. 80ft 90ft τέσσερεις φορές αυτήν μιάς απομίμησης. The C.Q.R. anchor has gained legendary status for its superior performance. The original drop-forged construction of the C.Q.R. anchor increases its strength and reliability under load a genuine C.Q.R. anchor will not break. Its hinged shank delivers consistent setting and holding even in the very worst conditions. The C.Q.R. anchor is guaranteed for life against breakage* and has Lloyd s Approval** as a High Holding Power anchor. 01 FORTRESS light weight power Η άγκυρες fortress, συνδυάζουν τον άνετο χειρισμό, που οφείλεται στο μικρό τους βάρος, με την δύναμη, που πηγάζει από την χρήση ειδικού κράματος αλουμινίου, και το γερό κράτημα, που οφείλεται στον σχεδιασμό των ονύχων. Διατίθενται σε δύο τύπους: Την αυθεντική fortress και την guardian. Τα πλεονεκτήματα της fortress ως προς την guardian είναι: 1. Η ρύθμιση της κλίσης των ονύχων (32 ο και 45 ο ) γιά προσαρμογή στις συνθήκες του βυθού. 2. Η ειδική επεξεργασία των ακμών γιά το καλύτερο πιάσιμο και 3. Η καλύτερη ποιότητα της ανοδίωσης. Το πλεονέκτημα της guardian είναι φυσικά η τιμή. The fortress anchors, combines easy handling due to their low weight, strength that comes from the use of special aluminum alloy and strong grip, due to the design of nails. Available in two versions: the original fortress and guardian. The advantages of the fortress to the guardian is: 1. Adjusting the angle of the fingers (32o and 45o) for adaptation to the sea bottom. 2. The special treatment of the edges for better grip and 3. Better quality of anodizing. The advantage of the guardian is of course the price. Fortress FX-7 FX-11 FX-16 FX-23 FX-37 FX-55 FX-85 FX-125 Μήκος Length m Βάρος Weight kg Κράτημα Holding power σκληρός βυθός tough bed (32 ο ) kg μαλακός βυθός soft bed (45 ο ) kg Guardian G-5 G-7 G-11 G-16 G-23 G-37 G-55 G-85 G-125 Μήκος Length m Βάρος Weight kg Κράτημα Holding power σκληρός βυθός tough bed kg μαλακός βυθός soft bed kg

9 Άγκυρες Anchors ROCNA CLAW Άγκυρα τύπου BRUCE. Παλιός και δοκιμασμένος τύπος άγκυρας για αμμουδερό και βουρκώδη βυθό. Γαλβανισμένη ή ανοξείδωτη. BRUCE type anchor. Old type but tested anchor in sandy and muddy sea beds. Galvanized or stainless steel. BRITTANY Μεγάλη αντοχή και ισχυρό κράτημα σε σχεδόν όλους τους βυθούς High strength and strong grip in almost all sea beds ΜΗΚΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ BOAT LENGTH ΒΑΡΟΣ ΑΓΚΥΡΑΣ ANCHOR WEIGHT 4kg 6kg 10kg 15kg 20kg 25kg 33kg 40kg 55kg ΜΗΚΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ BOAT LENGTH ΒΑΡΟΣ ΑΓΚΥΡΑΣ ANCHOR WEIGHT 2kg 5kg 7.5kg 10kg 15kg 20kg 30kg 50kg 80kg 20ft 5.0m ΜΗΚΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ BOAT LENGTH ΒΑΡΟΣ ΑΓΚΥΡΑΣ ANCHOR WEIGHT 2.0kg dinghies, tenders 3.5kg dinghies, tenders 6.0kg 8.0kg 10.0kg 12.0kg 14.0kg 16.0kg 20.0kg 25.0kg 35.0kg 45.0kg 65.0kg 90.0kg Ο θρυλικός σχεδιασμός Kiwi της Rocna, οδηγεί την αγκυροβολία στην επόμενη γενιά - Κατασκευή: από ανοξείδωτο χάλυβα ή γαλβανισμένο - Μεγέθη: 4kg - 275kg (9lb - 606lb) - Άμεσο πιάσιμο - Αυτοκαθελκούμενη Rocna s legendary Kiwi design, leading the way in next generation anchoring - Finish: Stainless Steel or Galvanized - Sizes: 4kg - 275kg (9lb - 606lb) - Instant set - Self-launching 4m 5m <2T <1T 6m 30ft 7m 10.0m 8m <5T <4T <2T <1T 40ft 9m 10m 50ft 15.0m 11m <7T <6T <5T <4T <3T 12m <10T <9T <8T <7T <6T 60ft 14m <16T <14T <12T <10T <7T 20.0m 16m <25T <20T <15T <12T <9T 70ft 18m 20m <30T <25T <20T <15T <12T <10T 80ft 25.0m 22m <40T <33T <25T <18T <12T 24m 90ft 25.0m+ 25.0m+ 26m <60T <50T <40T <30T <25T <22T AΓKYPEΣ PLATE PLATE ANCHORS AΓKYPEΣ OMΠPEΛΛA FOLDING ANCHORS SUM SUM SUM SUM SUM SUM kg 12.0kg 15.0kg 20.0kg 25.0kg 30.0kg ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ GALVANIZED SUM kg SUM kg SUM kg SUM kg SUM kg ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ SS SUM SUM kg 3.2kg 14

10 Στριφτάρια, Καδένες Swivels, Chain 01 ΣYNΔEΣMOΣ AΓKYPAΣ περιστρεφόμενος ανοξείδωτος 316 ANCHOR CONNECTOR swivei, SS 316 KONG γιά καδένα for chain 6/8mm SWL 850kg KONG γιά καδένα for chain 8/12mm SWL 2000kg KONG γιά καδένα for chain 12/14mm SWL 3000kg KONG γιά καδένα for chain 16/20mm SWL 5000kg ΚΛΕΙΔΙΑ ΩΜΕΓΑ BOW SHACKLES θερμογαλβανιζέ thermogalvanized VIG VIG VIG mm 12.0mm 14.0mm ΣΤΡΙΦΤΑΡΙΑ ΔΙΧΑΛΑ/ΜΑΤΙ SWIVEL FORK/EYE HR (ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ) WI-2464L L70mm ANTOXH ΘPAYΣHΣ BL 2800kg WI-2465 L105mm ANTOXH ΘPAYΣHΣ BL 6500kg ΣYNΔEΣMOΣ AΓKYPAΣ ανοξείδωτος ANCHOR CONNECTOR inox SUM γιά καδένα 6/8mm for 6/9mm chain SUM γιά καδένα 9/12mm for 9/12mm chain ΣΤΡΙΦΤΑΡΙΑ ΜΑΤΙ/ΜΑΤΙ SWIVEL EYE/EYE HR ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ WI-2467 L80mm ANTOXH ΘPAYΣHΣ BL 3000kg WI-2468 L115mm ANTOXH ΘPAYΣHΣ BL 6500kg WI-2466 L125mm ANTOXH ΘPAYΣHΣ BL 9000kg ΣYNΔEΣMOΣ AΓKYPAΣ περιστρεφόμενος ανοξείδωτος 316 ANCHOR CONNECTOR swivei, SS 316 SUM γιά καδένα 6/8mm for 6/8mm chain SUM γιά καδένα 8/10mm for 8/10mm chain SUM γιά καδένα 10/12mm for 6/8mm chain ΣΤΡΙΦΤΑΡΙΑ ΔΙΧΑΛΑ /ΔΙΧΑΛΑ SWIVEL FORK/FORK HR (ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ) WI-2463 L80mm ANTOXH ΘPAYΣHΣ BL 2800kg WI-2469 L120mm ΑΝΤΟΧΗ ΘPAYΣHΣ BL 5000kg ΣYNΔEΣMOΣ AΓKYPAΣ περιστρεφόμενος σπαστός ανοξείδωτος ANCHOR CONNECTOR double swivei, inox SUM γιά καδένα 6/8mm for 6/8mm chain SUM γιά καδένα 8/10mm for 8/10mm chain ΚΛΕΙΔΙΑ ΔΕΛΤΑ D SHACKLES θερμογαλβανιζέ thermogalvanized VIG VIG VIG mm 12.0mm 14.0mm ΑΝΑΤΡΟΠΕΑΣ AΓKYPAΣ ανοξείδωτος REVOLVING ANCHOR JOINT SS SUM γιά καδένα 6/8mm for 6/8mm chain SUM γιά καδένα 10/12mm for 10/12mm chain ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΔΕΝΑΣ ANCHOR CONNECTORS ανοξείδωτοι SS SC-01671XX 6-12mm SC-01080XX ΚΛΕΙΔΙ ΑΛΕΝ inox γιά Φ 6-14mm ALLEN KEY inox for 6-16mm chain ΚΑΔΕΝΕΣ ΑΓΚΥΡΑΣ ANCHOR CHAIN CHAIN RAINBOW ΣHMANΣH KAΔENAΣ MARKING ON CHAIN σε διάφορα χρώματα in various colors τεμ. γιά καδένα 6mm 14 pcs for 6mm chain τεμ. γιά καδένα 8mm 10 pcs for 8mm chain τεμ. γιά καδένα 10mm 8 pcs for 10mm chain τεμ. γιά καδένα 12mm 6 pcs for 12mm chain ΚΑΔΕΝΑ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑΣ ANCHOR CHAIN καλιμπραρισμένη DIN766 Θερμογαλβανιζέ ή ανοξείδωτη calibrated DIN766 thermogalvanized or SS ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ Φ (mm) KG/M VIG-DIN766/G/06K SUM VIG-DIN766/G/07K SUM VIG-DIN766/G/08K SUM VIG-DIN766/G/09K VIG-DIN766/G/10K SUM VIG-DIN766/G/12K

11 Αγκυροβολία Anchoring ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΡΥΜΝΙΑΣ AΓKYPAΣ STERN ANCHOR MOUNTING NOA Κάνει την αγκυροβολία από την πρύμνη παιχνιδάκι και προφυλάσει το σκάφος από χτυπήματα. Από ανοδιωμένο αλουμίνιο. Μήκος μπράτσου 580mm. Easy stern anchoring without hiting the boat. Anodized aluminum. L 580mm. NOA ΑΝΑΡΤΗΣΗ/ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ πρυμνιάς άγκυρας. Η άγκυρα είναι πάντα διαθέσιμη χωρίς να καταλαμβάνει πολύτιμο χώρο. Από ανοδιωμένο αλουμίνιο και ανοξείδωτο ατσάλι. MOUNTING / STORAGE ofstern anchor. The anchor is always available without occupying valuable space. Anodized aluminum and stainless steel. NOA ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΔΕΝΑΣ από ανοδιομένο αλουμίνιο. Διαστάσεις 550Χ80mm. Γιά 6 μέτρα καδένα των 6mm. CHAIN STORAGE from anodized aluminum. Dimensions 550x80mm. For 6 meters of 6mm chain. NOA ΓΑΤΖΟΣ ΑΓΚΥΡΑΣ Δύο γάτζοι μαζί δημιουργούν ασφαλή ανάρτηση γιά μία άγκυρα danforth. ANCHOR HOOK Two hooks together for secure mounting of an danforth anchor. ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΑΔΕΝΑΣ CHAIN STOPPER LW γιά καδένα 8mm for 8mm chain LW γιά καδένα 10mm for 10mm chain LW γιά καδένα 12/13mm for 12/13mm chain LW γιά καδένα 13/14mm for 13/14mm chain SC γιά καδένα 6/8mm for 6/8mm chain SC γιά καδένα 10/12mm for 10/12mm chain WI-2984 γιά καδένα 8mm for 8mm chain WI-2985 γιά καδένα 10mm for 10mm chain WI-2986 γιά καδένα 12mm for 12mm chain ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΔΕΝΑΣ AISI 316 CHAIN GRIP SS AISI 316 SU γιά καδένα 6/8mm for 6/8mm chain SU γιά καδένα 10/12mm for 10/12mm chain ΚΛΕΦΤΕΣ ΑΓΚΥΡΑΣ ANCHOR THIEF SC KΛEΦTΗΣ AΓKYPAΣ από μασίφ μπρούντζο ANCHOR THIEF solid brass SC KΛEΦTΗΣ AΓKYPAΣ Νάυλον ενισχυμένο με υαλονήματα <200 κιλά ANCHOR THIEF Nylon reinforced with fiberglass. Up to 200kg ΡΑΟΥΛΑ ΑΓΚΥΡΑΣ BOW ROLLERS LW ΡΑΟΥΛΟ ΑΓΚΥΡΑΣ ανοξείδωτο γιά άγκυρες άροτρο μέχρι 35lb/16κιλά ολικό μήκος 524mm διαστάσεις βάσης 103Χ99mm BOW ROLLER inox for fluke anchors 35lb/16kg L 524mm, base dimensions 103Χ99mm LW ΡΑΟΥΛΟ ΑΓΚΥΡΑΣ ανοξείδωτο γιά άγκυρες ΔΕΛΤΑ μέχρι 35lb/16κιλά ολικές διαστάσεις 597Χ80mm BOW ROLLER inox for delta anchors up to 35lb/16kg overall dimensions 597Χ80mm LW ΡΑΟΥΛΟ ΑΓΚΥΡΑΣ ανοξείδωτο γιά άγκυρες CQR μέχρι 44lb/20κιλά ολικές διαστάσεις 490Χ102mm BOW ROLLER inox for CQR anchors up to 44lb/20kg overall dimensions 490Χ102mm 16

Save. save Programme. Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο Machine room-less lifts

Save. save Programme. Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο Machine room-less lifts Save save Programme Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο Machine room-less lifts save Programme Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο 3 Εγκαταστάσεις IGV IGV Installations Οι ανελκυστήρες SAVE Programme είναι η νέα

Διαβάστε περισσότερα

Σκαθάρια. Ants Mύγες. Flies

Σκαθάρια. Ants Mύγες. Flies ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΗΤΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ INSECT SCREENS SHADING SYSTEMS Dragonflies Lizards Kάµπ Mosquitoes Mερµήγκ Butterflies Flies Hot Bees Insects Bees onflies Eλικοπτεράκια Eλικοπτεράκια Insects Heat Wave

Διαβάστε περισσότερα

SOLAR WATER HEATERS TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AND USE INSTRUCTIONS. συντηρησησ και χρησησ

SOLAR WATER HEATERS TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AND USE INSTRUCTIONS. συντηρησησ και χρησησ SOLAR WATER HEATERS ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AN USE INSTRUCTIONS οδηγιεσ τοποθετησησ, συντηρησησ και χρησησ What you should know about the solar

Διαβάστε περισσότερα

LAVATHERM 86580IH EN User manual 2 EL Οδηγίες Χρήσης 24

LAVATHERM 86580IH EN User manual 2 EL Οδηγίες Χρήσης 24 LAVATHERM 86580IH EN User manual 2 EL Οδηγίες Χρήσης 24 2 www.aeg.com CONTENTS 1. SAFETY INSTRUCTIONS...................................................... 3 2. PRODUCT DESCRIPTION.....................................................

Διαβάστε περισσότερα

LG-P720. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Quick start guide ΕΛΛΗΝΙΚΑ. www.lg.com

LG-P720. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Quick start guide ΕΛΛΗΝΙΚΑ. www.lg.com ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 801 11 200 900 ή από κινητό στο: 210 4800564 Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Quick start guide LG-P720 P/N : MBM00000000 (1.0) www.lg.com Wi-Fi

Διαβάστε περισσότερα

MODELLING AND ENGRAVING SET PMGS 12 B2

MODELLING AND ENGRAVING SET PMGS 12 B2 MODELLING AND ENGRAVING SET PMGS 12 B2 MODELLING AND ENGRAVING SET Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ΣΕΤ ΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΚΡΑΒΟΥΡΑΣ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργίας HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220. V 2012/03A-V01.

Οδηγίες Λειτουργίας HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220. V 2012/03A-V01. Οδηγίες Λειτουργίας HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220 V 2012/03A-V01.4 ελληνικά Περιεχόμενα 1 Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας...5 2 Σχεδιασμός Συστήματος...8

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ 1/24 ΕΣΥΔ ΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ Έκδοση:01 Αναθεώρηση: 01 Ημερομηνία αρχικής έκδοσης: 13-10-2011 Ημερομηνία αναθεώρησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Ε.Α.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ε.Α.Σ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Ε.Α.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ε.Α.Σ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α ΣΕΡ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Τ ΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. Ε.Α.Σ. ΠΙΕΡΙΑΣ Ε Ε.Α.Σ. ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ Ε.Α.Σ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ Ε.Α ΑΣ Ε.Α.Σ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΜΙΑΣ Ε.Α.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟ Α ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ε.Α.Σ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ε.Α.Σ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Α ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά

Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά Ελληνοαγγλικός οδηγός φράσεων, ορολογιών, παρουσιάσεων για τον κόσμο των επιχειρήσεων BLP BLP Business Linguistic Publication Ltd Το περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα

Η Δικαστηριακή Διερμηνεία σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο

Η Δικαστηριακή Διερμηνεία σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο Τει Hπειρου Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Η Δικαστηριακή Διερμηνεία σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο Εξελίξεις & Προοπτικές Επιστημονική Επιμέλεια: Ελευθερία Δογορίτη & Θεόδωρος Βυζάς Legal Interpreting

Διαβάστε περισσότερα

BIM Development for Cultural Heritage Management

BIM Development for Cultural Heritage Management National Technical University of Athens School of Rural & Surveying Engineering Lab of Photogrammetry Politecnico di Milano School of Architecture B.E.S.T Department BIM Development for Cultural Heritage

Διαβάστε περισσότερα

Installation, use and maintenance instructions. Oil burner. One stage operation 3742693 G3X 450 M1 2902604 (1)

Installation, use and maintenance instructions. Oil burner. One stage operation 3742693 G3X 450 M1 2902604 (1) Installation, use and maintenance instructions Oδηγίες εγκατάστασης, χρήσης και συντήρησης GB GR Oil burner Καυστήρες Πετρελαίου One stage operation Μονοβάθμιοι CODE - Κ ΙΚΟΣ MODEL - ΜΟΝΤΕΛΟ TYPE - ΤΥΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

SRMH-15 / SRMH-20. Compact Mica radiator heater Compact καλοριφέρ Mica INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

SRMH-15 / SRMH-20. Compact Mica radiator heater Compact καλοριφέρ Mica INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ SRMH-15 / SRMH-20 Compact Mica radiator heater Compact καλοριφέρ Mica GB GR INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ENGLISH Congratulations on your purchase of this Portable Electric Appliance. Please read the

Διαβάστε περισσότερα

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE Guide to the examination for the certificate of attainment in Greek Thessaloniki 1 This booklet was written

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧ-ΑΝΤΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΕΧ-ΑΝΤΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΔ ΠΚΠ Interreg III KYΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ REGIO ΕΧ-ΑΝΤΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΤΕΛΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της Ποιότητας του Πόσιµου Νερού της Αθήνας, µε Στόχο την Ολοκληρωµένη ιαχείρισή του, µέσω Στατιστικών Μεθόδων

Αξιολόγηση της Ποιότητας του Πόσιµου Νερού της Αθήνας, µε Στόχο την Ολοκληρωµένη ιαχείρισή του, µέσω Στατιστικών Μεθόδων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αξιολόγηση της Ποιότητας του Πόσιµου Νερού της Αθήνας, µε Στόχο την Ολοκληρωµένη ιαχείρισή του, µέσω Στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2011-12

Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2011-12 Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2011-12 Ε τ ή σ ι α Έ κ θ ε σ η A n n u a l R e p o r t Ο χρόνος αυτός ήταν ο πιο κρίσιμος σε εθνικό και διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΥΦΑΙA ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ TOP CLASS ALUMINIUM FRAME SYSTEMS NATIONAL CERTIFIED TESTING LABORATORIES

ΚΟΡΥΦΑΙA ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ TOP CLASS ALUMINIUM FRAME SYSTEMS NATIONAL CERTIFIED TESTING LABORATORIES ΚΟΡΥΦΑΙA ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ TOP CLASS ALUMINIUM FRAME SYSTEMS NATIONAL CERTIFIED TESTING LABORATORIES AL US TYL Β ι ο τ ε χ ν ί α κ ο υ φ ω μ ά τ ω ν EΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ AUTHORIZED

Διαβάστε περισσότερα

ISBN. 2008 Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Eρευνητικό Κέντρο Αθηνά C 2008 Institute for Language and Speech Processing / Athena Research Centre

ISBN. 2008 Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Eρευνητικό Κέντρο Αθηνά C 2008 Institute for Language and Speech Processing / Athena Research Centre αρία ιάγκου ιλογλωσσία - έα λληνικά για αρχάριους λληνο-αγγλικό λωσσάριο Maria Giagkou Filoglossia - Modern Greek for beginners Greek-English Glossary ιορθώσεις: ωνσταντίνος αλημέρης, ίκυ άντζου, αριάννα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Introduction

Εισαγωγή Introduction Doors by Όλα τα σχέδια και χρώματα σε αυτόν τον κατάλογο είναι προϊόν γραφιστικής απεικόνισης και ως εκ τούτου μπορεί να μην αναπαριστούν με ακρίβεια το φυσικό προϊόν. Για την ακριβή αντιστοιχία των χρωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Oil Radiator Καλοριφέρ Λαδιού

Oil Radiator Καλοριφέρ Λαδιού Oil Radiator Καλοριφέρ Λαδιού Model / Μοντέλο KOR-09 KOR-12 KOR-14 EN GR INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EN ENGLISH 3 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ 6 2 ENGLISH PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT INSTRUCTIONS Safety

Διαβάστε περισσότερα

Oris SA Ribigasse 1 CH-4434 Hölstein Phone +41 61 956 11 11 Fax +41 61 951 20 65 info@oris.ch www.oris.ch. Εγχειρίδιο λειτουργίας.

Oris SA Ribigasse 1 CH-4434 Hölstein Phone +41 61 956 11 11 Fax +41 61 951 20 65 info@oris.ch www.oris.ch. Εγχειρίδιο λειτουργίας. Oris SA Ribigasse CH- Hölstein Phone + Fax + 0 info@oris.ch www.oris.ch Εγχειρίδιο λειτουργίας. Περιεχόμενα. Παρουσίαση................................ Βασικές πληροφορίες για τα ρολόγια Oris....... Θέσεις

Διαβάστε περισσότερα

LS Pompes Lecomble & Schmitt

LS Pompes Lecomble & Schmitt Συστήματα Διεύθυνσης Steering Systems LS Pompes Lecomble & Schmitt 1 2 3 13 MΠOYKAΛEΣ LS ΜΟΝΤΕΛΟ Περιστροφές τιμονιού από τέρμα σε τέρμα σε σχέση με την αντλία(μοτέρ) ΜΠΟΥΚΑΛΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ kp*m / ft*lbs

Διαβάστε περισσότερα

PLEASE KEEP THIS INSTRUCTION LEAFLET IN A SAFE PLACE. Important recommendations

PLEASE KEEP THIS INSTRUCTION LEAFLET IN A SAFE PLACE. Important recommendations Important recommendations Safety instructions Please read these instructions carefully before first use. This product has been designed for domestic use only. Any commercial use, inappropriate use or failure

Διαβάστε περισσότερα

Οπτικά Εξαρτήματα. Optical compοnents

Οπτικά Εξαρτήματα. Optical compοnents Οπτικά Εξαρτήματα Τα οπτικά εξαρτήματα της POLYTRON συνδυάζουν την ανώτερη λειτουργική ποιότητα της POLYTRON με την τελευταία οπτική τεχνολογία. Οι δύο δρόμων οπτικοί κόμβοι μεταδίδουν σήματα RF (ψηφιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Energy. Intelligent. Παρουσιάζουμε τη Schneider Electric TV!

Energy. Intelligent. Παρουσιάζουμε τη Schneider Electric TV! Intelligent Ιούνιος 2011 Energy Έξυπνες και αποδοτικές λύσεις διαχείρισης ενέργειας από την παραγωγή έως την τελική διανομή Παρουσιάζουμε τη Schneider Electric TV! Το μέρος όπου μπορείτε να βρείτε τρέχοντα

Διαβάστε περισσότερα

Γυναίκες εν πλω. Πέντε γυναίκες διαφορετικές, δυναμικές και αποφασιστικές μιλούν για την επιλογή τους να αφιερώσουν τη ζωή τους στη θάλασσα.

Γυναίκες εν πλω. Πέντε γυναίκες διαφορετικές, δυναμικές και αποφασιστικές μιλούν για την επιλογή τους να αφιερώσουν τη ζωή τους στη θάλασσα. γυνή&θάλασσα Από τη Βάλια Νούσια Φωτογραφίες: Παναγιώτα Καραστεργίου By Valia Nousia Photos: Panagiota Karastergiou Γυναίκες εν πλω Πέντε γυναίκες διαφορετικές, δυναμικές και αποφασιστικές μιλούν για την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ COMPARATIVE STUDY OF TRANSPORT LAYER PROTOCOLS FOR MULTIMEDIA APPLICATIONS

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ COMPARATIVE STUDY OF TRANSPORT LAYER PROTOCOLS FOR MULTIMEDIA APPLICATIONS ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Π. Κασαπίδης *, Κ. Βασιλάκης *, Μ. Νικολαΐδου *, Π. Γεωργιάδης *, Γρ. Βότσης **, Ν. Πρόνιος ** ΠΕΡΙΛΗΨΗ * Πανεπιστήμιο Αθηνών **

Διαβάστε περισσότερα