ΘΕΩΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ. Κεφάλαιο 4ο. Πραγματική και σχεδιαζόμενη επένδυση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΩΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ. Κεφάλαιο 4ο. Πραγματική και σχεδιαζόμενη επένδυση"

Transcript

1 ΘΕΩΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Κεφάλαιο 4ο Πραγματική και σχεδιαζόμενη επένδυση! Ως πραγματοποιούμενη (ή απλώς) επένδυση ορίζουμε την επένδυση που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου! Η σχεδιαζόμενη, ή επιθυμητή επένδυση είναι αποτέλεσμα προγραμματισμένης δαπάνης για κεφαλαιουχικά αγαθά! Μη σχεδιαζόμενη είναι η επένδυση που προκύπτει παρά τις επιθυμίες των παραγωγών (αύξηση ή μείωση αποθεματικών) I " I! n p I u Μακροοικονομική Ε. Σ. Σαρτζετάκης 2

2 Τύποι επενδύσεων! Οι επενδύσεις αναλαμβάνονται τόσο από τον ιδιωτικό όσο και από τον δημόσιο τομέα.! Επενδύσεις Παγίου Κεφαλαίου # Εγκαταστάσεις και μηχανολογικός εξοπλισμός # Οχήματα, πλοία, αεροσκάφη # Κατοικίες # Άλλες κτιριακές εγκαταστάσεις και έργα! Κεφάλαιο Κινήσεως # Αποθέματα # Έργα υπό κατασκευή. Μακροοικονομική Ε. Σ. Σαρτζετάκης 3 Τύποι επενδύσεων b at 1990 prices Δις λίρες σε τιμές Inventory Μεταβολές αποθεμάτων changes Plant Μηχανές & machinery Vehicles, Οχήματα, πλοία, ships κλπ etc. Buildings Κτίρια και έργα & works Dwellings Κατοικία Σχηματισμός Ακαθάριστου Εγχωρίου Παγίου Κεφαλαίου στο Η.Β. (Πηγή: ETAS, MDS) Μακροοικονομική Ε. Σ. Σαρτζετάκης 4

3 Επένδυση και αποταμίευση! Αποταμιευτές και επενδυτές είναι διαφορετικά άτομα! Άλλοι είναι οι λόγοι για αποταμίευση και άλλοι για επένδυση! Επένδυση είναι η δημιουργία νέου κεφαλαιουχικού εξοπλισμού (και όχι προσωπικές επενδύσεις π.χ. αγοράζοντας ένα σπίτι 10 ετών) Μακροοικονομική Ε. Σ. Σαρτζετάκης 5 Πότε επενδύει μια επιχείρηση! Χρησιμοποιεί τα παρακάτω στοιχεία! Δαπάνη επενδύσεως! Επιτόκιο αγοράς! Απόδοση επενδύσεως [έσοδα-(έξοδααπόσβεση-τόκοι)] Προσδοκώμενη απόδοση είναι η απόδοση που αναμένεται κατά τη στιγμή της λήψης της επενδυτικής απόφασης Μακροοικονομική Ε. Σ. Σαρτζετάκης 6

4 Πότε επενδύει μια επιχείρηση! Με την επένδυση οι επιχειρήσεις αυξάνουν το κόστος τους βραχυπρόθεσμα, όμως δρέπουν καρπούς στη μακροχρόνια περίοδο! Για την ανάληψη ενός επενδυτικού έργου θα πρέπει η προσδοκώμενη απόδοση του να υπερβαίνει το ευκαιριακό κόστος των κεφαλαίων που θα δεσμευθούν Μακροοικονομική Ε. Σ. Σαρτζετάκης 7 Πότε επενδύει μια επιχείρηση! Παράδειγμα! Επενδυτική δαπάνη V=200δρχ! Επιτόκιο r=0.05! Συνολικά έσοδα TR=285δρχ! Μεταβλητό κόστος VC=65δρχ! Έσοδα R=285-65=220δρχ Μακροοικονομική Ε. Σ. Σαρτζετάκης 8

5 Πότε επενδύει μια επιχείρηση! Μελλοντικές αξίες! Έστω ότι έγινε δανεισμός για την απόκτηση του κεφαλαιακού εξοπλισμού! Άρα στο τέλος του χρόνου πρέπει να επιστραφεί: CC= (0.05)=200(1+0.05)=210δρχ Και επομένως το κέρδος είναι: NR=R-CC= =10δρχ Μακροοικονομική Ε. Σ. Σαρτζετάκης 9 Πότε επενδύει μια επιχείρηση! Παρούσες αξίες! Προσπαθούμε να βρούμε την παρούσα αξία της συνολικής αποδόσεως και να την συγκρίνουμε με την παρούσα αξία του δανείου PV (1+0.05)=220δρχ PV=220 / (1+0.05) = 209.5δρχ > 200δρχ! Γενικά R1 R2 PV"! (1! r) (1! r 2 R3! ) (1! r 3 Rn!...! ) (1! r n ) Μακροοικονομική Ε. Σ. Σαρτζετάκης 10

6 Πότε επενδύει μια επιχείρηση! Οριακή αποδοτικότητα επενδύσεων! Συγκρίνουμε την οριακή αποδοτικότητα της επένδυσης με το επιτόκιο αγοράς V=αξία της επένδυσης R=Αναμενόμενη απόδοση V " PV=Παρούσα αξία αναμενόμενης απόδοσης i=οριακή αποδοτικότητα επένδυσης PV r=επιτόκιο αγοράς V & PV % i $ r R 1! i R " 1! r Μακροοικονομική Ε. Σ. Σαρτζετάκης 11 Προσδιοριστικοί παράγοντες επενδύσεων! Επιτόκιο! Εισόδημα! Προσδοκώμενο μελλοντικό επίπεδο ζήτησης! Προσδοκώμενο ύψος μισθών και πρώτων υλών! Προσδοκώμενη φορολογική πολιτική! Δαπάνη ανάληψης της επένδυσης! Εξέλιξη τεχνολογίας! Απόθεμα κεφαλαιουχικού εξοπλισμού! Μελλοντικές επιθυμίες καταναλωτών! Πολιτικοκοινωνική ατμόσφαιρα! Ψυχολογία επενδυτών Μακροοικονομική Ε. Σ. Σαρτζετάκης 12

7 Eπενδύσεις και επιτόκιο! Δεχόμαστε ότι ο κύριος προσδιοριστικός παράγοντας του ύψους των επενδύσεων είναι το επιτόκιο! Η οριακή αποδοτικότητα είναι ίση με το επιτόκιο i " r και επομένως η συνάρτηση (κλίμακα) της οριακής αποδοτικότητας μας δίνει τις αλλαγές του Ι όταν αλλάζει το r Μακροοικονομική Ε. Σ. Σαρτζετάκης 13 Eπενδύσεις και επιτόκιο Επιτόκιο Συνάρτηση επενδυτικής ζήτησης Μακροοικονομική Ε. Σ. Σαρτζετάκης 14

8 Eπενδύσεις και επιτόκιο! Αλλαγές σε οποιονδήποτε άλλο προσδιοριστικό παράγοντα των επενδύσεων προκαλούν παράλληλες μετατοπίσεις της συνάρτησης επενδύσεων Μακροοικονομική Ε. Σ. Σαρτζετάκης 15 Επενδύσεις και εισόδημα! Ένας από τους προσδιοριστικούς παράγοντες επενδύσεων είναι το εισόδημα! Αυτόνομες δαπάνες Ι 0 (το μη εξαρτώμενο από το εισόδημα επίπεδο επενδύσεων)! Κατά προώθηση επενδύσεις (το εξαρτώμενο από το εισόδημα επίπεδο επενδύσεων) Ι P Ι 1 Ι P Ι 0 Y 1 Μακροοικονομική Ε. Σ. Σαρτζετάκης 16 Y

9 Αρχή του επιταχυντή! Αρχή του επιταχυντή! Σύμφωνα με την αρχή αυτή, οι επενδύσεις εξαρτώνται από τη μεταβολή του προϊόντος! Θεωρείται ότι υπάρχει μια σταθερή σχέση μεταξύ κεφαλαίου-προϊόντος Κ t /Υ t =c Όπου t είναι μια χρονική περίοδος και c μια σταθερά Μακροοικονομική Ε. Σ. Σαρτζετάκης 17 Αρχή του επιταχυντή Αρχή του επιταχυντή! Αφού η σχέση είναι σταθερή τότε και για την επόμενη περίοδο θα ισχύει Κ t+1 / Υ t+1 =c και επομένως Κ t+1 -Κ t =c(υ t+1 -Υ t ) και καθώς Κ t+1 -Κ t =Ι t+1 τότε Ι t+1 =c(υ t+1 -Υ t )= cδυ Μακροοικονομική Ε. Σ. Σαρτζετάκης 18

10 Αρχή του επιταχυντή! Επομένως, η καθαρή επένδυση (Ι=ΔΚ) που απαιτείται μια χρονική περίοδο είναι ίση με τον συντελεστή κεφαλαίου-προϊόντος επί τη μεταβολή του προϊόντος μεταξύ αυτής και της προηγούμενης περιόδου! Μια αύξηση προϊόντος δημιουργεί πολλαπλάσια αύξηση της καθαρής επένδυσης! Προκειμένου να μη μειωθεί η επενδυτική δραστηριότητα θα πρέπει να έχουμε συνεχή αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας Μακροοικονομική Ε. Σ. Σαρτζετάκης 19 Αρχή του επιταχυντή! Αν και οι μεταβολές εισοδήματος επηρεάζουν το μέγεθος της επένδυσης, η απλή σχέση κεφαλαίου προϊόντος δεν ισχύει γιατί:! Δεν εξηγεί τι γίνεται σε περιόδους υφέσεως ΔΥ<0! Ο λόγος κεφαλαίου-προϊόντος δεν είναι σταθερός και δεν είναι ίδιος για όλες τις επιχειρήσεις και επομένως ο λόγος για ολόκληρη την οικονομία αδύνατον να υπολογιστεί! Όταν αλλάζει το εισόδημα, η ζήτηση για τα προϊόντα δεν αλλάζει ομοιόμορφα! Πολλές επιχειρήσεις έχουν αχρησιμοποίητη δυναμικότητα Μακροοικονομική Ε. Σ. Σαρτζετάκης 20

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σημειώσεις Δρ. Ελευθέριος Γούλας Πάτρα, 2010 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) Είναι η αξία όλων των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μία οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 1 ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΕΠ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Y = C + I + G + ( X M) Y

Διαβάστε περισσότερα

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Οικονοµικά του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων Αξιολόγηση επενδύσεων Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη Πόσα χρήµατα θα επενδύσω; Πότε

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1.1 Επένδυση Η Επένδυση μπορεί να οριστεί ως μια δέσμευση κεφαλαίων για ένα χρονικό διάστημα, η οποία αναμένεται να αποφέρει πρόσθετα

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ Κ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ».

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ Κ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ». ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής Πτυχιακή Εργασία Καθηγητής: Κυρμίζογλου Παντελής ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Μάθημα 8 Προσδιορισμός τιμών και ποσοτική θεωρία Προσδιορισμός τιμών Προσδιορισμός τιμών! Ως τώρα δεν εξετάσαμε πως διαμορφώνεται το γενικό επίπεδο τιμών και πως μεταβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

σημαντικό όπως τυχόν προβλήματα σε επί μέρους τομείς δεν παρεμποδίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του χρηματοοικονομικού συστήματος.

σημαντικό όπως τυχόν προβλήματα σε επί μέρους τομείς δεν παρεμποδίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του χρηματοοικονομικού συστήματος. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα διέρχεται μια σημαντική κρίση, τη χειρότερη μετά το μεγάλο κραχ του 1929. Σύμφωνα με τους Kindleberger (1978) και Minsky (1972), οι κρίσεις περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. και το Κόστος

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. και το Κόστος ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 3 ο : Η Παραγωγή της Επιχείρησης και το Κόστος ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Παραγωγή: είναι η διαδικασία με την οποία οι διάφοροι παραγωγικοί συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας

Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας Το εκπαιδευτικό υλικό που ακολουθεί αναπτύχθηκε στα πλαίσια του Επιμορφωτικού Σεμιναρίου με θέμα: «Διοικητική Λογιστική» 1 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Εμπειρική Ανάλυση σε Αμοιβαία Κεφαλαία ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Εμπειρική Ανάλυση σε Αμοιβαία Κεφαλαία ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Διοίκησης Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Εμπειρική Ανάλυση σε Αμοιβαία Κεφαλαία ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 1 1. Ποιες είναι οι διαφορές που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται με βάση τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) από αυτές που καταρτίζονται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ 2008 1 Το επιστημονικό περιεχόμενο του παρόντος βιβλίου έχει υποβληθεί σε κριτική ανάγνωση και εγκριθεί με το σύστημα των κριτών. Η κριτική ανάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 1 ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες Επαναληπτική άσκηση στο Κεφάλαιο 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ειδικά Θέματα Διεθνούς Οικονομικής Ν. Κωστελέτου Μάιος 2013. Το Ισοζύγιο Πληρωμών

Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ειδικά Θέματα Διεθνούς Οικονομικής Ν. Κωστελέτου Μάιος 2013. Το Ισοζύγιο Πληρωμών Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ειδικά Θέματα Διεθνούς Οικονομικής Ν. Κωστελέτου Μάιος 2013 Το Ισοζύγιο Πληρωμών Περιεχόμενα: 1. Το ισοζύγιο πληρωμών και οι επί μέρους λογαριασμοί. 2. Το

Διαβάστε περισσότερα

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 1. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της συνολικής ζήτησης 2. H βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά προϊόντος 3. Η βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας : Α. Να σχεδιάσετε την καμπύλη ζήτησης Β. Να βρεθεί η εξίσωση ζήτησης Γ.

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας : Α. Να σχεδιάσετε την καμπύλη ζήτησης Β. Να βρεθεί η εξίσωση ζήτησης Γ. ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας : ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ P Α 24 80 Β 35 64 Γ 45 50 Δ 55 36 Ε 60 29 Ζ 70 14 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Α. Να σχεδιάσετε την καμπύλη

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ UNIVERSITY OF PIRAEUS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (A.M.: MTE/1031)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΒΙΟΤΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΤΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση

Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση Ετήσια Έκθεση 2013 ΑΘΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 15 Ε Κ Θ Ε Σ Ε Ι Σ Περιεχόμενα Σύνοψη συμπερασμάτων... 17 Πρόλογος... 33 Εισαγωγή... 37 ΜΕΡΟΣ 1:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 4 Εισαγωγή 5 ΜΕΡΟΣ Α ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Δραστηριότητες της λογιστικής κόστους 8 1.2 Παράγοντες που επηρεάζουν τα συστήματα κοστολόγησης 8 1.3 Έννοια του κόστους 1.4 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 112 12 Φεβρουαρίου 2015

Tεύχος 112 12 Φεβρουαρίου 2015 ISSN:2241 4878 Tεύχος 112 12 Φεβρουαρίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Εξασφάλιση και η Ασφάλιση Ζωής και Υγείας

Η Οικονομική Εξασφάλιση και η Ασφάλιση Ζωής και Υγείας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η Οικονομική Εξασφάλιση και η Ασφάλιση Ζωής και Υγείας 1 Οι άνθρωποι πάντοτε επιζητούσαν την ασφάλεια. Η διαρκής αυτή αναζήτηση ήταν η βασικότερη κινητήριος δύναμη για τη διαμόρφωση των πρώτων

Διαβάστε περισσότερα

2. Μία ανάλυση της τραπεζικής απασχόλησης

2. Μία ανάλυση της τραπεζικής απασχόλησης 2. Μία ανάλυση της τραπεζικής απασχόλησης 2.1. Οι καθοριστικοί παράγοντες της απασχόλησης στον κλάδο των τραπεζών 2.1.1 Μεθοδολογία Οι παράγοντες που καθορίζουν την απασχόληση ενός κλάδου, εποµένως και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙI

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙI ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙI ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Καθ. Νίκος Μυλωνάς Τμήμα Οικονομικών Επιστημών/ Πανεπιστημίου Αθηνών Ρήτρες βαθμολόγησης δεν γίνονται δεκτές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Η Εξάμηνο Καθηγητής Δημήτριος Παπαδόπουλος - - - 2 - Χρηματοοικονομικές επενδύσεις: Μετοχές, Ομόλογα,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Διεθνών Λογιστικών Προτύπων), ΤΙΤΛΟΣ σε ΜΕΛΕΤΗΣ Νοσηλευτικές Μονάδες

Μελέτη για την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Διεθνών Λογιστικών Προτύπων), ΤΙΤΛΟΣ σε ΜΕΛΕΤΗΣ Νοσηλευτικές Μονάδες ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006 Μελέτη για την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Διεθνών Λογιστικών Προτύπων), ΤΙΤΛΟΣ σε ΜΕΛΕΤΗΣ Νοσηλευτικές Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία :

Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία : ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Εισαγωγή Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία : Συνειδητή προσπάθεια για το

Διαβάστε περισσότερα