1990 Πηπρίν ηνπ ηκήκαηνο Φηινζνθηθώλ θαη Θνηλσληθώλ πνπδώλ κε θαηεύζπλζε Θνηλσληνινγία, Φηινζνθηθή ρνιή, Παλεπηζηήκην Θξήηεο, Ρέζπκλν.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1990 Πηπρίν ηνπ ηκήκαηνο Φηινζνθηθώλ θαη Θνηλσληθώλ πνπδώλ κε θαηεύζπλζε Θνηλσληνινγία, Φηινζνθηθή ρνιή, Παλεπηζηήκην Θξήηεο, Ρέζπκλν."

Transcript

1 Μπαμπανέλοσ Δέζποινα Γαπγακήισλ 8, Άλσ Ηιίζηα Εσγξάθνπ Σει. εξγαζίαο: Θηλεηό ηει: Ζκεξνκελία Γέλλεζεο: 02/09/68 Σόπνο Γέλλεζεο: Βέξνηα Ζκαζίαο Σποσδές 1990 Πηπρίν ηνπ ηκήκαηνο Φηινζνθηθώλ θαη Θνηλσληθώλ πνπδώλ κε θαηεύζπλζε Θνηλσληνινγία, Φηινζνθηθή ρνιή, Παλεπηζηήκην Θξήηεο, Ρέζπκλν Γίπισκα κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ (DEA, Diplome d` Etudes Approfondies) ηνπ ηκήκαηνο Βπδαληηλήο θαη Κεηαβπδαληηλήο Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Η ηεο νξβόλλεο ηνπ Παξηζηνύ. ε δηαδηθαζία εθπόλεζεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο ζε ζέκα ζρεηηθό κε ην ξόιν πνπ παίδνπλ ηα πξνγξάκκαηα Δπαγγεικαηηθήο Θαηάξηηζεο ζηελ θνηλσληθή έληαμε ησλ παιηλλνζηνύλησλ Πνληίσλ ζηελ Διιάδα θαη ηίηιν «Πόληηνη θαη Δπαγγεικαηηθή Θαηάξηηζε ζηελ Διιάδα: Πξνζέγγηζε κέζσ ηεο βηνγξαθηθήο κεζόδνπ» ζην ηκήκα Γηά Βίνπ Δθπαίδεπζεο Graduate School In Lifelong Learning ηνπ Roskilde University (Γαλία). Σσνέδρια Σεμινάρια - Ανακοινώζεις Πηζηνπνηεηηθά ζπκκεηνρήο θαη αλαθνηλώζεηο ζε 3 πλέδξηα - εκηλάξηα, ηα νπνία δηνξγαλώζεθαλ από ην Graduate School in Lifelong Learning (Roskilde University) θαη ηελ Danish Research Academy, ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Roskilde (Γαλία): o 1 ν Γηεζλέο Summerschool κε ζέκα Lifelong Learning and Experience: Comparative challenges and danish research (15-27 Απγνύζηνπ 1999) o 2 ν Γηεζλέο Summerschool κε ζέκα Lifelong Learning and Experience (3-12 Απγνύζηνπ 2001) o 3 ν Γηεζλέο Summerschool κε ζέκα Generational and Methodological Perspectives (6-16 Απγνύζηνπ 2002)

2 2003 εκηλάξην εμ απνζηάζεσο «Πξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζεο Δθπαηδεπηώλ» (Φεβξπάξηνο Ηνύληνο 2003) ην νπνίν πινπνηήζεθε από ζύκπξαμε κε leader ην ΔΑΠ θαη ην νπνίν πηζηνπνηήζεθε από ην ΔΘΔΠΗ. Πηζηνπνηεηηθό ζπκκεηνρήο θαη αλαθνίλσζε ζην πλέδξην εκηλάξην, ην νπνίν δηνξγξαλώζεθε από ην Σκήκα Θνηλσληνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξήηεο ζην Ρέζπκλν, κε ζέκα: «Εεηήκαηα Κεζνδνινγίαο ηεο Έξεπλαο ζηηο Θνηλσληθέο Δπηζηήκεο» (25-28 Οθησβξίνπ 2003) 2004 Παξαθνινύζεζε ηνπ ζπλεδξίνπ ηνπ CEDEFOP Vocational Education and Training Research in Europe to what end?, Agora, Θεζζαινλίθε, Φεβξνπαξίνπ πκκεηνρή θαη αλαθνίλσζε ζην πλέδξην ηνπ Life History and Biography Network, ηεο European Society for Research on the Education of Adults (ESREA) ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Biography and Society Section of the International Sociological Association, ην νπνίν δηελεξγήζεθε ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Roskilde (4-7 Καξηίνπ 2004), κε ζέκα Biographical Research, Challenging the Boundaries: between the Social and the Psychological, Self and Other, Immediacy and Memory, Language and the Body, the Personnal and Professional. πκκεηνρή θαη αλαθνίλσζε ζην 9 Ο ζπλέδξην ηεο ISSEI ην νπνίν πινπνηήζεθε ζε ζπλεξγαζία κε ην Θέληξν Δπξσπατθώλ πνπδώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Navarra, ζηελ Pamplona κε ηίηιν: The Narrative of Modernity: Co-Existence of Differences, Pamplona, 2-7 Απγνύζηνπ Αλαθνίλσζε κε ηίηιν: Training Policy, centralization and national(istic) ambiguities: the case(s) of the repatriated pontians and the foreign immigrants in Greece (Πνιηηηθέο θαηάξηηζεο, ζπγθεληξσηηζκόο θαη εζληθ(ηζηηθέο) ακθηζεκίεο: ε πεξίηπσζε ησλ παιηλλνζηνύλησλ πνληίσλ θαη ησλ αιινδαπώλ κεηαλαζηώλ ζηελ Διιάδα). πκκεηνρή θαη αλαθνίλσζε ζην 9 Ο ζπλέδξην ηνπ Δξγαζηεξίνπ Ηζηνξηθνύ Αξρείνπ Λενειιεληθήο θαη Γηεζλνύο Δθπαίδεπζεο, ηνπ Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, κε ηίηιν: Δπηζηεκνληθό πλέδξην κε Γηεζλή πκκεηνρή «Ηζηνξία Δθπαίδεπζεο», Πάηξα, 1-3 Οθησβξίνπ Από θνηλό αλαθνίλσζε κε ηνλ Λ. Λαγόπνπιν κε ηίηιν: Δθαξκνδόκελεο εξεπλεηηθέο κεζνδνινγίεο ζηελ αλώηαηε εθπαίδεπζε θαηάξηηζε: Ηζηνξηθή επηζθόπεζε θαη ζύγρξνλεο πξνζεγγίζεηο Πηζηνπνηεηηθό ζπκκεηνρήο θαη αλαθνηλώζε ζε πλέδξην - εκηλάξην, ην νπνίν δηνξγαλώζεθε από ην Graduate School in Lifelong Learning (Roskilde University) θαη ηελ Danish Research Academy, ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Roskilde (Γαλία): 6 ν Γηεζλέο Summerschool κε ζέκα Learning Democracy and Social Changes (1-11 Απγνύζηνπ 2006)

3 2007 πκκεηνρή ζε ζεκηλάξην κε ζέκα Social and cultural psychological research perspectives on the intersection between individualization identity ethnicity, Department of Psychology and Educational Studies (Roskilde University, Οθησβξίνπ 2007). Writing workshop, ζεκηλάξην ζρεηηθό κε ηε γξαθή ην νπνίν πινπνηήζεθε από ηε Andersen L., ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο ησλ θνηηεηώλ νη νπνίνη εθπνλνύλ δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο ζην Graduate School of Lifelong Learning, Department of Psychology and Educational Studies (Roskilde University, Λνέκβξηνο 2007) Βησκαηηθό εξγαζηήξην «Ζ πνιύπιεπξε ρξήζε ηεο θσηνγξαθίαο ζηελ εθπαίδεπζε», ην νπνίν εθπνλήζεθε από ηελ εθπαηδεύηξηα Γ. Παπαδνπνύινπ (Έλσζε Διιήλσλ Φπζηθώλ, Κάηνο 2008). Επαγγελμαηική Εμπειρία 1995 έσο ζήκεξα Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ηνπ Θέληξνπ Δπαγγεικαηηθήο Θαηάξηηζεο ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Δξγαζίαο ηεο Γ..Δ.Δ. (Θ.Δ.Θ.-ΗΛ.Δ./Γ...Δ.Δ), Σνκέαο Αλάπηπμεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ. πληνλίζηξηα Δλεξγεηώλ Θαηάξηηζεο ηνπ ΘΔΘ-ΗΛΔ/ΓΔΔ. Θύξηεο Γξαζηεξηόηεηεο ρεδηαζκόο, Τινπνίεζε, Αμηνιόγεζε Πξνγξακκάησλ Θαηάξηηζεο θαη εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ ζην πιαίζην α) ηνπ Δ.Π. «πλερηδόκελεο Δπαγγεικαηηθήο Θαηάξηηζεο θαη Πξνώζεζεο ηεο Απαζρόιεζεο» β) ηνπ Δ.Π. «Θαηαπνιέκεζεο ηνπ Απνθιεηζκνύ από ηελ Αγνξά Δξγαζίαο» γ) Οινθιεξσκέλσλ Πξνγξακκάησλ θαη Θνηλνηηθώλ Πξσηνβνπιηώλ (π.ρ. Θ.Π. Adapt, Θαηλνηνκηθό Πξόγξακκα ηνπ Άξζξνπ 6 ηνπ Θαλνληζκνύ Δ.Θ.Σ., Equal, Leonardo Da Vinci θ.ιπ.). Γηνίθεζε / Γηαρείξηζε αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ζε θεληξηθό θαη πεξηθεξεηαθό επίπεδν. πκκεηνρή ζε πνηθίιεο δξαζηεξηόηεηεο, ηόζν ζε εζληθό όζν θαη ζε δηαθξαηηθό επίπεδν, όπσο: - Δθπόλεζε εξεπλεηηθνύ έξγνπ, ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, ηηο εππαζείο θνηλσληθά νκάδεο / ηηο δηαδηθαζίεο θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ θ.ιπ. - πγγξαθή εγρεηξηδίσλ, νδεγώλ, ελεκεξσηηθνύ πιηθνύ θ.ιπ. θαζώο θαη αλάπηπμε εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ. - Γηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ, εκεξίδσλ, θύθισλ ζπδεηήζεσλ, workshops, εθπξνζώπεζε ηνπ θνξέα κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ζε επηηξνπέο θ.ιπ.

4 - Αλάπηπμε δξάζεσλ δηθηύσζεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ - Παξνρή εμαηνκηθεπκέλσλ ππεξεζηώλ ζηήξημεο αλέξγσλ, εξγαδνκέλσλ θαη εππαζώλ θνηλσληθά νκάδσλ (ππεξεζίεο πιεξνθόξεζεο, ζπκβνπιεπηηθήο, πξνώζεζεο ηεο απαζρόιεζεο θ.ιπ.). Πξόζθαηε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ( ): πληνληζκόο ελεξγεηώλ θαηάξηηζεο ζην πιαίζην δηαθόξσλ Δ.Π. όπσο «Θαηάξηηζεο θαη Πξνώζεζεο ηεο Απαζρόιεζεο», «Αληαγσληζηηθόηεηαο», «Θνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο», «Δθπαίδεπζεο θαη Αξρηθήο Δπαγγεικαηηθήο Θαηάξηηζεο». ρεδηαζκόο, πινπνίεζε, ζπληνληζκόο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Θαηάξηηζεο ζηειερώλ ζηελ παξνρή ππεξεζηώλ ππνζηήξημεο κεηαλαζηώλ πξνζθύγσλ» ην νπνίν εθπνλήζεθε ζην ζην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ EQUAL Equality (ΘΔΘ-ΗΛΔ/ΓΔΔ, ). ρεδηαζκόο, πινπνίεζε, ζπληνληζκόο ηνπ ζρεδίνπ Leonardo Da Vinci «Inter-Tie, Οινθιεξσκέλν ύζηεκα Θαηάξηηζεο Δθπαηδεπηώλ ζηε Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε» ( ). Εκπαιδεσηική Εμπειρία Από ην 1995 έσο ζήκεξα, παξνρή εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ ζε αλέξγνπο εξγαδνκέλνπο θνηλσληθά εππαζείο νκάδεο. Βαζηθά αληηθείκελα: Δθπαίδεπζε Δθπαηδεπηώλ, Ηδηαηηεξόηεηεο Δππαζώλ Θνηλσληθά Οκάδσλ, Θεζκηθό Πιαίζην Δπαγγεικαηηθήο Θαηάξηηζεο, Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε, Κεηαλάζηεπζε ζηελ Διιάδα. Πην ζπγθεθξηκέλα έρσ δηδάμεη ελόηεηεο όπσο: Ηδηαηηεξόηεηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, πκκεηνρηθή Φηινζνθία θαη Κεζνδνινγία ζηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ, ν ξόινο ηνπ Δθπαηδεπηή Δλειίθσλ, Δθαξκνγή εθπαηδεπηηθώλ κεζόδσλ, ύζηεκα Δπαγγεικαηηθήο Θαηάξηηζεο ζηελ Διιάδα, ρεδηαζκόο-τινπνίεζε- Αμηνιόγεζε πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο, ρεδηαζκόο Τινπνίεζε Αμηνιόγεζε εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ, ε Γηαπνιηηηζκηθή δηάζηαζε ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ, Εεηήκαηα πνιηηηζκηθήο εηεξόηεηαο, Θέκαηα ζρεηηθά κε ηε κεηαλάζηεπζε ζηελ Διιάδα θ.ιπ. Από ηηο 12/01/02, εληαγκέλε ζην κεηξών εθπαηδεπηώλ ηνπ Δζληθνύ Θέληξνπ Πηζηνπνίεζεο σο εθπαηδεύηξηα ελειίθσλ, πηζηνπνηεκέλε θαη γηα ηελ εθπαίδεπζε ζε επάισηεο θνηλσληθά νκάδεο, κε αξηζκό πηζηνπνίεζεο Σα αληηθείκελα πηζηνπνίεζεο είλαη ηα αθόινπζα: o ύκβνπινη επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ θαη αζθνύληεο ζπλαθή επαγγέικαηα o Αλαιπηέο έξεπλαο αγνξάο θαη ζηειέρε επηρεηξήζεσλ κ.α.θ. o Οηθνλνκνιόγνη, θνηλσληνιόγνη θαη αζθνύληεο ζπλαθή επαγγέικαηα o Φηιόζνθνη, ηζηνξηθνί θαη πνιηηηθνί επηζηήκνλεο o Ινγηζηέο θαη άιια ζηειέρε επηρεηξήζεσλ Από ην 2003, πηζηνπνηεκέλε από ην ΔΘΔΠΗ εθπαηδεύηξηα εθπαηδεπηώλ.

5 Πξόζθαηε εθπαηδεπηηθή εκπεηξία ( ): πληνλίζηξηα βαζηθή εθπαηδεύηξηα ηνπ πξνγξάκκαηνο «Θαηάξηηζεο ζηειερώλ ζηελ παξνρή ππεξεζηώλ ππνζηήξημεο κεηαλαζηώλ πξνζθύγσλ» ην νπνίν εθπνλήζεθε ζην ζην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ EQUAL Equality (ΘΔΘ-ΗΛΔ/ΓΔΔ, ). Δθπαηδεύηξηα ζε δύν ζεκηλάξηα κεηθηήο (δηα δώζεο θαη εμ απνζηάζεσο) εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηώλ, εμάκελεο δηάξθεηαο, ηα νπνία πινπνηήζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ Δζληθνύ Πξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζεο Δθπαηδεπηώλ ΔΘ (ΔΔΓΔ, ). Δθπαηδεύηξηα ζε ζεκηλάξηα επηκόξθσζεο ζπλδηθαιηζηώλ ζηηο ζεκαηηθέο ελόηεηεο «Κεηαλάζηεπζε θαη Απνθιεηζκόο από ηελ Αγνξά Δξγαζίαο» θαη «Πνιηηηζκηθή Δηεξόηεηα», ηα νπνία πινπνηνύληαη ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο «Γηα βίνπ εθπαίδεπζεο» (ΘΔΘ-ΗΛΔ/ΓΔΔ, 2008). Λοιπές Δημοζιεύζεις / Ερεσνηηική Δραζηηριόηηηα «Κύζνο θαη Ηζηνξία ζηε Ινγνηερλία: ε πεξίπησζε ελόο κπζηζηνξήκαηνο ηνπ Ηζ. Θαληαξέ», ζην Γνθηκέο, Αζήλα: Ηαλνπάξηνο 1994, η. 1, ζει «The Repatriated Pontians: Biographies of Greek Immigrants in Greece», in Kirsten Weber (eds), Lifelong Learning and Experience, Papers and Perspectives of the First International Summer School of the Graduate School in Lifelong Learing, Roskilde University & the Danish Research Academy, vol. 1, August 1999, p πκκεηνρή ζηε δεκνζίεπζε ηνπ βηβιίνπ Γηαζηάζεηο θαη Πξννπηηθέο ηεο πκκεηνρηθήο Κεζνδνινγίαο ζηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ, Θαηλνηνκηθό Πξόγξακκα ηνπ Άξζξνπ 6, Δπξσπατθό Θνηλσληθό Σακείν, Θ.Δ.Θ.-ΗΛ.Δ./Γ..Δ.Δ., Αζήλα πκκεηνρή ζηελ εθπόλεζε ηνπ Οδεγνύ ηνπ πξνγξάκκαηνο Γεκηνπξγία Θηλεηήο Κνλάδαο πκβνπιεπηηθήο Πιεξνθόξεζεο θαη Δπαγγεικαηηθήο Θαηάξηηζεο, Θαηλνηνκηθό Πξόγξακκα ηνπ Άξζξνπ 6, Δπξσπατθό Θνηλσληθό Σακείν, Θ.Δ.Θ.-ΗΛ.Δ./Γ..Δ.Δ., Αζήλα Παπαδνπνύινπ Γ. Γεκνπιάο Θ. Κπακπαλέινπ Γ. θαη Σζηώιεο Γ. 2002, Από ηελ θνηλσληθή εππάζεηα ζηνλ θνηλσληθό απνθιεηζκό, ΗΛΔ/ΓΔΔ-ΑΓΔΓΤ, Κειέηεο αξ. 16, Αζήλα Αλάπηπμε εμ απνζηάζεσο εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ζρεηηθνύ κε ηηο ηδηαηηεξόηεηεο εθπαίδεπζεο ηεο νκάδαο Κεηαλάζηεο, Παιηλλνζηνύληεο, Πξόζθπγεο ζην πιαίζην ηεο Δηαηξηθήο ύκπξαμεο πνπ αλέιαβε ην ζρεδηαζκό ηνπ έξγνπ «Δθπαίδεπζεο Δθπαηδεπηώλ» θαη ηνπ ζρεηηθνύ δηδαθηηθνύ πιηθνύ (2003). πκκεηνρή ζηελ επηζηεκνληθή νκάδα αλάπηπμεο ηνπ έξγνπ «Δθπαίδεπζε Αμηνινγεηώλ Πηζηνπνηεκέλσλ Φνξέσλ Δπαγγεικαηηθήο Θαηάξηηζεο Πξόγξακκα ΔΘΔΠΗ» (2003). Κπακπαλέινπ Γ. Λαγόπνπινο Λ. 2004, «Ζ έλλνηα ηεο ελεξγνύο ζπκκεηνρήο ζηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε», Δπηζεώξεζε Δξγαζηαθώλ ρέζεσλ, η. 36, ζο

6 Κάγνο Θ., Κπακπαλέινπ Γ., εθπόλεζε εμ απνζηάζεσο εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ γηα ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε εθπαηδεπηώλ ελειίθσλ, ζε κνξθή cd, βαζηζκέλνπ ζην πξόγξακκα παξαγσγήο πνιπκεζηθνύ πιηθνύ Mediator, κε ηίηιν «Δηζαγσγηθόο Οδεγόο: Ζ Γηαπνιηηηζκηθή Γηάζηαζε ζηε πλερηδόκελε Δπαγγεικαηηθή Θαηάξηηζε» (2008). Άλλες Δραζηηριόηηηες πκκεηνρή ζην Δπξσπατθό Γίθηπν Δθπαίδεπζεο Δθπαηδεπηώλ Δ.Σ.Σ.Λ.Α. (European Training of Trainers Network Actions) (1996-7). πκκεηνρή ζην «Θνηλνηηθό Πξόγξακκα Δθπαηδεπηηθώλ Δπηζθέςεσλ γηα Δηδηθνύο Δπαγγεικαηηθήο Θαηάξηηζεο Α Δμακήλνπ ηνπ έηνπο 1999», ην νπνίν δηνξγαλώζεθε από ην CEDEFOP (Δπξσπατθό Θέληξν γηα ηελ αλάπηπμε ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο). Πελζήκεξε επίζθεςε ζηε Limoges κε ζέκα ηελ παξνπζίαζε ηνπ πζηήκαηνο Δπαγγεικαηηθήο Θαηάξηηζεο ζηε Γαιιία. πκκεηνρή ζηελ Δζληθή Γλσκνδνηηθή Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο ησλ ζρεδίσλ ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Leonardo Da Vinci Β Φάζεο (Οξγάλσζε ΔΗΔ 2000). Κέινο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ηνπ πξνγξάκκαηνο Leonardo Da Vinci ( ). Από ην 2004, έθηαθην κέινο ηεο Δπηζηεκνληθήο Έλσζεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ (Δ.Δ.Δ.Δ.). Ξένες Γλώζζες Αγγιηθά First Certificate in English, University of Cambridge (1984) Γαιιηθά Δπάξθεηα ιόγσ απόθηεζεο κεηαπηπρηαθνύ δηπιώκαηνο ζε Γαιιηθό Παλεπηζηήκην. Certificat de langue française, Institut Français de Thessalonique (1982). Certificat semestriel de langue française, Niveau Supérieur A, Cours de Civilisation Française de la Sorbonne, Paris Γνώζη Η/Υ Πνιύ θαιόο ρεηξηζκόο Office θαη Windows.

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α (Δ Π Ι Κ Ο Π Η Η) ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ ΔΠΗΚΟΤΡΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΡΟΓΟ, 2010 α! ) Π Ρ Ο Ω Π Ι Κ Α Σ Ο Ι Υ Δ Ι Α Ολνκαηεπώλπκν: Μάλνο Νηθία Κόλζνιαο Σόπνο γέλλεζεο: Κάξπαζνο Γσδεθάλεζα

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2013 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε

Διαβάστε περισσότερα

Members of ActionAid Hellas General Assembly

Members of ActionAid Hellas General Assembly Members of ActionAid Hellas General Assembly 1. Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε Ζ Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε θνίηεζε ζηε Γεξκαληθή ρνιή όπνπ απέθηεζε ην γεξκαληθό Abitur θαη ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηεο ζηε Γαιιία. πνύδαζε Πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ

ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΔΠΧΝΤΜΟ : ΚΤΡΗΑΚΖ - ΜΠΗΣΕΑΡΟ ΟΝΟΜΑ : ΔΤΣΑΘΗΟ ΠΑΣΡΧΝΤΜΟ : ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΖΜ/ΝΗΑ ΓΔΝΝΖΖ : 30/3/1965 ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ: ΚΔΡΚΤΡΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΡΓΑΗΑ : Σκήκα Ζιεθηξνληθώλ Μεραληθώλ ΣΔ, ΣΔΗ Πεηξαηά Π. Ράιιε

Διαβάστε περισσότερα

- Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

- Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΓΡΖΓΟΡΖ ΚΑΡΑΦΤΛΛΖ Καζεγεηήο Φηινζνθίαο ηει: 26510-95692 θαμ: 26510-95838, 26510-95813 email: gkarafyl@cc.uoi.gr - Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο

Διαβάστε περισσότερα

Διονύζιος Χρ. Ταθιάδης

Διονύζιος Χρ. Ταθιάδης Διονύζιος Χρ. Ταθιάδης Βιογραθικό Σημείωμα Σποσδές Studies Σποσδές Studies Πανεπιζηημιακή Εκπαίδεσζη (Higher Education) 2003 Απόθνηηνο ηνπ Αλώηαηνπ Σερλνινγηθνύ Ιδξύκαηνο Πάηξαο, ζην ηκήκα Λνγνζεξαπείαο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΟ ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» - 1 -

ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΟ ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» - 1 - ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΟ ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» - 1 - ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΤΝΟΦΖ... 3 ΔΝΟΣΖΣΑ 1: TITΛΟ ΚΑΗ ΟΡΗΜΟ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ... 28 ΔΝΟΣΖΣΑ 2: ΑΝΑΛΤΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ - ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ... 69 ΔΝΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ Γηεύζπλζε: Αγακέκλνλνο 1, 2310 Λαθαηάκηα Σειέθσλα: 00357 22 382044/ 22 848171, 99333939 E-mail: εκείσζε: agatha1@cytanet.com.cy Έρσ εθπιεξώζεη ηηο ζηξαηησηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Ξανθή Γ. Αλμπανάκη- Δκπαιδεςηικόρ Θεολόγορ, MSc Νομικήρ Σσολήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. (Μάιος 2011)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. (Μάιος 2011) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ (Μάιος 2011) ΙΩΑΝΝΑ ΓΟΤΔΣΗ Κοινφνιολόγος, ΜΓΔ Δγκλημαηολογίας, Τπουήθια Γιδάκηφρ ζηο Σμήμα Κοινφνιολογίας ηοσ Πανηείοσ Πανεπιζηημίοσ Προζφπικές Πληροθορίες Γηεύζπλζε: Βνύιγαξε 75 Πεηξαηάο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Α Ν Α Π Λ Ζ Ρ Χ Σ Ζ Κ Α Θ Ζ Γ Ζ Σ Ζ Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Τ Α Η Γ Α Η Ο Τ Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Χ Μ Α Κ Α Η Α Ν Α Λ Τ Σ Η Κ Ο Τ Π Ο Μ Ν Ζ Μ Α ΓΗΑ ΣΑ ΤΠΟΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΓΖΜΟΗΔΤΜΑΣΑ ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑctionAid Δλλάρ

ΓΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑctionAid Δλλάρ ΓΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑctionAid Δλλάρ Ππόεδπορ Αλεξάνδπα Μηηζοηάκη Ζ Αιεμάλδξα Κεηζνηάθε θνίηεζε ζηε Γεξκαληθή Πρνιή όπνπ απέθηεζε ην γεξκαληθό Abitur θαη ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηεο ζηε Γαιιία. Ππνύδαζε Ξνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνγή ζηξαηεγηθνύ ζρεδίνπ γηα ην branding θαη marketing ηνπ Δπώλπκνπ Διιεληθνύ Κξαζηνύ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό

Δθαξκνγή ζηξαηεγηθνύ ζρεδίνπ γηα ην branding θαη marketing ηνπ Δπώλπκνπ Διιεληθνύ Κξαζηνύ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό Δθαξκνγή ζηξαηεγηθνύ ζρεδίνπ γηα ην branding θαη marketing ηνπ Δπώλπκνπ Διιεληθνύ Κξαζηνύ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό ΚΔΟΟΔ, 17 Μαξηίνπ 2011 Παξνπζίαζε: Κ. Αξθνπκάλεο a.ξακα θαη απνζηνιή 2 Σν ξακα γηα

Διαβάστε περισσότερα

«Μελ αθήλεηο ηελ έξεπλά ζνπ ζην ξάθη (ή ζηε γπάια) θαη ηηο ηδέεο ζνπ αλαμηνπνίεηεο»: Καηλνηνκία θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ζην ΔΜΠ

«Μελ αθήλεηο ηελ έξεπλά ζνπ ζην ξάθη (ή ζηε γπάια) θαη ηηο ηδέεο ζνπ αλαμηνπνίεηεο»: Καηλνηνκία θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ζην ΔΜΠ «Μελ αθήλεηο ηελ έξεπλά ζνπ ζην ξάθη (ή ζηε γπάια) θαη ηηο ηδέεο ζνπ αλαμηνπνίεηεο»: Καηλνηνκία θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ζην ΔΜΠ Γηάλλεο Καινγήξνπ εκηλάξην Δξκνύπνιεο (ύξνπ) Infostrag 2014, 12 Ηνπιίνπ, Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ή ΣΗ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΟΣΑΝ ΜΔΓΑΛΧΔΗ; (Πξνζσξηλόο ηίηινο)

ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ή ΣΗ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΟΣΑΝ ΜΔΓΑΛΧΔΗ; (Πξνζσξηλόο ηίηινο) Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2014 ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ή ΣΗ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΟΣΑΝ ΜΔΓΑΛΧΔΗ; (Πξνζσξηλόο ηίηινο) Πξνηείλεηαη κία ζεηξά εηθνζηηεζζάξσλ (24) ζαξαληαπεληάιεπησλ επεηζνδίσλ παηδηθήο εθπνκπήο κε ζέκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.2012 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2013 Σν Δπαγγεικαηηθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ απνηειείηαη

Διαβάστε περισσότερα

Η ηαπηόηεηα ηεο ΔΔΓΔ. Ιδξύζεθε ην 1962 Δίλαη ωκαηείν Με Κεξδνζθνπηθνύ Υαξαθηήξα Έδξα: Αζήλα Παξαξηήκαηα: Θεζζαινλίθε Λάξηζα Πάηξα Ηξάθιεην

Η ηαπηόηεηα ηεο ΔΔΓΔ. Ιδξύζεθε ην 1962 Δίλαη ωκαηείν Με Κεξδνζθνπηθνύ Υαξαθηήξα Έδξα: Αζήλα Παξαξηήκαηα: Θεζζαινλίθε Λάξηζα Πάηξα Ηξάθιεην Καιωζήξζαηε! Η ηαπηόηεηα ηεο ΔΔΓΔ Ιδξύζεθε ην 1962 Δίλαη ωκαηείν Με Κεξδνζθνπηθνύ Υαξαθηήξα Έδξα: Αζήλα Παξαξηήκαηα: Θεζζαινλίθε Λάξηζα Πάηξα Ηξάθιεην Απνζηνιή ηεο ΔΔΓΔ Δίλαη ε κειέηε, δηάδνζε θαη εμάπιωζε

Διαβάστε περισσότερα

Γξ. AΡΔΣΖ Κ. ΣΟΓΚΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

Γξ. AΡΔΣΖ Κ. ΣΟΓΚΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ Δξγαζηαθόο ρώξνο θαη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο-παξάγνληεο πγείαο, Γηαηξνθή θαη εθθπιηζηηθέο αζζέλεηεο, Γηαηξνθή θαη ρξόληα λνζήκαηα, Ο ξόινο ησλ ιεηηνπξγηθώλ θαη ησλ θαηλνθαλώλ ηξνθίκσλ

Διαβάστε περισσότερα

Γξ. Γεκήηξηνο Ι. Μπηιάιεο

Γξ. Γεκήηξηνο Ι. Μπηιάιεο Γεσπνληθό Παλ. Αζελώλ Δξγαζηήξην Γεσξγίαο Ηεξά Οδόο 75 Βνηαληθόο Αζήλα 11855 Σει- fax: 210529-4494 Κηλ.:6972 836692 Email: bilalis@aua.gr Γξ. Γεκήηξηνο Ι. Μπηιάιεο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 1 ΝΗΚΟΛΑΟ ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ-ΣΔΦΑΝΗΓΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΤ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 20 11 2 Τ ΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡ ΑΦ ΗΚΟ HMEI ΧMA ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης πνπδέο ζην Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο θαη κειινληηθέο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο Καζεγεηήο Νηθόιανο Μαηζαηζίλεο Πξόεδξνο Σκήκαηνο Ηζηνξηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ : ΣΟΤΚΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΗΑΣΡΔΗΟΤ : ΑΙΓΙΑΛΔΙΑ 30, 15125 ΠΑΡΑΓΔΙΟ ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ ΣΑΥ/ΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Ν.ΠΛΑΣΗΡΑ 6Α, 15234 ΥΑΛΑΝΓΡΙ Δ - ΜΑΗL

Διαβάστε περισσότερα

Μαλώιεο Αζαλαζηάδεο Γηεύζπλζε:

Μαλώιεο Αζαλαζηάδεο Γηεύζπλζε: Μαλώιεο Αζαλαζηάδεο Γηεύζπλζε: Φνίβεο 24, Γιπθάδα, Αζήλα, ΤΚ: 16674 Ηκεξ. Γέλλεζεο: 31/10/1980 Τειέθσλν: 210 9657870, 6998038625 e-mail: manolis_athanasiadis@yahoo.com Αθαδεκατθή εθπαίδεπζε 2003-2004 University

Διαβάστε περισσότερα

Βιογπαθικό Σημείωμα (Μάξηηνο 2010)

Βιογπαθικό Σημείωμα (Μάξηηνο 2010) Βιογπαθικό Σημείωμα (Μάξηηνο 2010) Αξηζηείδεο Μπαιηάο Καζεγεηήο ΔΜΠ, Φηινζνθία ησλ Δπηζηεκψλ Σνκέαο Αλζξσπηζηηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ θαη Γηθαίνπ (ΑΚΔΓ) ρνιή Δθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθψλ θαη Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ. Tει.: 00357 22800616/617 Fax:00357 22427560 E-mail: daae@moec.gov.cy

H ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ. Tει.: 00357 22800616/617 Fax:00357 22427560 E-mail: daae@moec.gov.cy H ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ Tει.: 00357 22800616/617 Fax:00357 22427560 E-mail: daae@moec.gov.cy 1 To ζύζηεκα ηεο Αλώηεξεο Δθπαίδεπζεο (ΑΔ) ηεο Κύπξνπ αθνινπζεί ηηο αξρέο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο Μπνιόληα

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α

Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α ειίδα ΠΡΟΛΟΓΟ....... 5 ΓΗΟΗΚΖΖ, ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ ΣΟΜΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΧΠΗΚΟ 2010...... 6 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ/ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ. 11 ΚΔΝΣΡΟ ΤΓΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ ΚΑΗΑΡΗΑΝΖ. 25 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ

Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ Β. Μπελεζιώηηρ, Δ. Κανίδηρ, Τ. Καπάκιζα, Α. Λαδιάρ, Θ. Ναλμπάνηη Σρνιηθνί Σύκβνπινη θιάδνπ ΠΔ19-Πιεξνθνξηθήο ΓΔ vbelesiotis@sch.gr,

Διαβάστε περισσότερα

www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 15 Αξραηνινγηθνί ρώξνη / Υώξνη ηζηνξηθήο αμίαο / Μλεκεία θιεξνλνκηάο

www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 15 Αξραηνινγηθνί ρώξνη / Υώξνη ηζηνξηθήο αμίαο / Μλεκεία θιεξνλνκηάο www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 15 Αξραηνινγηθνί ρώξνη / Υώξνη ηζηνξηθήο αμίαο / Μλεκεία θιεξνλνκηάο Τπεύζπλνο Έθδνζεο: Isotech Ltd, Δξεπλεηέο ύκβνπινη Πεξηβάιινληνο www.isotech.com.cy Σν έξγν

Διαβάστε περισσότερα