Κατευθυντήριες Οδηγίες για την καρδιακή βηµατοδότηση και τη θεραπεία καρδιακού επανασυγχρονισµού.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κατευθυντήριες Οδηγίες για την καρδιακή βηµατοδότηση και τη θεραπεία καρδιακού επανασυγχρονισµού."

Transcript

1 Μετάφραση Κειµένου : Αθανάσιος. Μανώλης και Κωνσταντίνος. Κούβελας Νοσοκοµείο Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Κατευθυντήριες Οδηγίες για την καρδιακή βηµατοδότηση και τη θεραπεία καρδιακού επανασυγχρονισµού. Σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Ένωση Καρδιακής Ρυθµολογίας (European Heart Rhythm Association). Μέλη Οµάδας Εργασίας: Παναγιώτης άρδας (Πρόεδρος) (Ελλάς), Angelo Auricchio (Ελβετία), Jean-Jacques Blanc (αλλία), Jean Claude Daubert (αλλία), Helmut Drexler (ερµανία), Hugo Ector (έλγιο), Maurizio Gasparini (ταλία), Cecilia Linde (Σουηδία), Francisco Bello Morgado (Πορτογαλία), Ali Oto (Τουρκία), Richard Sutton (Μεγ. ρετανία), Maria Trusz- Gluza (Πολωνία). Εισαγωγή Οι Κατευθυντήριες οδηγίες και τα κείµενα των Επιτροπών Ειδικών επιστηµόνων στοχεύουν στην παρουσίαση όλων των υπαρχόντων επιστηµονικών στοιχείων πάνω σε ένα συγκεκριµένο θέµα προκειµένου να βοηθήσουν τους ιατρούς στο να εκτιµήσουν τα οφέλη και τους κινδύνους που απορρέουν από µία ειδική διαγνωστική ή θεραπευτική παρέµβαση. Θα πρέπει να λειτουργούν επιβοηθητικά στην καθ ηµέρα λήψη των κλινικών αποφάσεων. Το κείµενο που ακολουθεί αποτελεί µία περιεκτική περίληψη των κατευθυντηρίων οδηγιών στο θέµα αυτό. Οι αναγνώστες θα βρούν το πλήρες και λεπτοµερές κείµενο στα επίσηµα περιοδικά της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας. Το πλήρες κείµενο σε ελληνική µετάφραση έχει δηµοσιευτεί στο περιοδικό «Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση» 2008;49: Κατηγορίες συστάσεων Κατηγορία. Απόδειξη και/ή γενική συµφωνία ότι µία διαγνωστική παρέµβαση/θεραπεία είναι ωφέλιµη, χρήσιµη και αποτελεσµατική. Κατηγορία. Αντικρουόµενα στοιχεία και/ή απόκλιση απόψεων σχετικά µε τη χρησιµότητα/αποτελεσµατικότητα της θεραπείας. Κατηγορία Iα. αρύνοντα στοιχεία/απόψεις υπέρ της χρησιµότητας/αποτελεσµατικότητας. Κατηγορία Iβ. Η χρησιµότητα/αποτελεσµατικότητα είναι λιγότερο τεκµηριωµένη µε βάση τα στοιχεία/απόψεις. Κατηγορία. Αποδείξεις ή γενική συµφωνία ότι η θεραπεία δεν είναι χρήσιµη/αποτελεσµατική και σε µερικές περιπτώσεις µπορεί να είναι επιζήµια.

2 Αποδεικτικό Επίπεδο Μαρτυρίας Επίπεδο µαρτυρίας Α. Στοιχεία από πολλαπλές τυχαιοποιηµένες κλινικές µελέτες ή µεταναλύσεις. Επίπεδο µαρτυρίας. Στοιχεία από µονήρεις τυχαιοποιηµένες κλινικές µελέτες ή µη-τυχαιοποιηµένες µελέτες. Επίπεδο µαρτυρίας. Συµφωνία απόψεων ειδικών και/ή µικρές µελέτες, αναδροµικές µελέτες, στοιχεία καταγραφών. 1)ηµατοδότηση επί καρδιακών αρρυθµιών Νόσος Φλεβόκοµβου. Συστάσεις για καρδιακή βηµατοδότηση σε ασθενείς µε σύνδροµο νοσούντος φλεβοκόµβου (ΣΝΦ). Κλινική ένδειξη Κατηγορία Επίπεδο Το ΣΝΦ εκδηλώνεται ως συµπτωµατική βραδυκαρδία, µε ή χωρίς ταχυκαρδία εξαρτώµενη από βραδυκαρδία. Η συσχέτιση µεταξύ ρυθµού και συµπτώµατος θα πρέπει: -να συµβαίνει αυτόµατα ή -να προκαλείται από τη χορηγούµενη φαρµακευτική αγωγή, όταν δεν υπάρχει εναλλακτική φαρµακευτική θεραπεία. Συγκοπτικό επεισόδιο λόγω ΣΝΦ, που να συµβαίνει αυτόµατα ή να προκαλείται κατά τη διάρκεια ηλεκτροφυσιολογικής µελέτης(ηφμ) To ΣΝΦ να εκδηλώνεται ως συµπτωµατική χρονότροπη ανεπάρκεια η οποία: -να συµβαίνει αυτόµατα ή -να προκαλείται από τη χορηγούµενη φαρµακευτική αγωγή, όταν δεν υπάρχει εναλλακτική φαρµακευτική θεραπεία. Συµπτωµατικό ΣΝΦ είτε αυτόµατο είτε α προκλητό από φάρµακο, για το οποίο δεν υπάρχει εναλλακτική επιλογή, χωρίς να έχει τεκµηριωθεί συσχέτιση µεταξύ συµπτώµατος και ρυθµού. Η καρδιακή συχνότητα στην ηρεµία πρέπει να είναι τουλάχιστον 40 σφ/min. Συγκοπή, χωρίς άλλη εµφανή αιτιολογία, µε α παθολογικά ευρήµατα από την ΗΦΜ (διορθωµένος χρόνος ανάνηψης φλεβοκόµου.csnrt>800msec). Ελάχιστα συµπτωµατικοί ασθενείς µε ΣΝΦ, Κ.Σ. στην ηρεµία και στην εγρήγορση <40 σφ/min, χωρίς ενδείξεις χρονότροπης ανεπάρκειας. Ασυµπτωµατική δυσλειτουργία του III φλεβοκόµβου, µε ή χωρίς τη λήψη βραδυκαρδιακών φαρµάκων. ΗΚ/φικά ευρήµατα ενδεικτικά δυσλειτουργίας

3 του φλεβοκόµβου και συµπτωµάτων που δεν σχετίζονται άµεσα ή έµµεσα µε βραδυκαρδία. Συµπτωµατική δυσλειτουργία του φλεβοκόµβου, στην οποία τα συµπτώµατα µπορούν να αποδοθούν µε ασφάλεια σε φάρµακα µη απαραίτητα. -Με τη διάγνωση του ΣΝΦ. η πιθανότητα εµφάνισης κολπικών ταχυαρρυθµιών (ακόµη και µη καταγεγραµµένων), θέτει το ερώτηµα για την αναγκαιότητα ή µη της χορήγησης αντιπηκτικής θεραπεία.ς Εικόνα 1. Επιλογή τύπου σε νόσο του φλεβοκόµβου. Νόσος φλεβοκόµβου Φλεβοκοµβική βραδυκαρδία Κολποκοιλιακός αποκλεισµός Όχι Ναι Όχι χρονότροπη ανεπάρκεια Χρονότροπη ανεπάρκεια Χρονότροπη ανεπάρκεια παρούσα ή απούσα παρούσα ή απούσα Κολπικές ταχυαρρυθµίες Κολπικές ταχυαρρυθµίες Κολπικές ταχυαρρυθµίες Ναι Όχι Όχι + Κατηγορία α, Επίπεδο µαρτυρίας + Αλγόριθµοι αντιταχυκαρδιακοί Κατηγορία β Επίπεδο µαρτυρίας ΑΑIR Κατηγορία Επίπεδο µαρτυρίας Κατηγορία α, Επίπεδο µαρτυρίας Κατηγορία, Επίπεδο µαρτυρίας

4 1.2. Κολποκοιλιακή και ενδοκοιλιακή διαταραχή της αγωγής του ερεθίσµατος. Συστάσεις για καρδιακή βηµατοδότηση σε ασθενείς µε επίκτητο κολποκοιλιακό αποκλεισµό (κκα). Επίπεδο Κλινική ένδειξη Κατηγορία Χρόνιος συµπτωµατικός κκα 3 ου βαθµού ή 2 ου I βαθµού (τύπου Mobitz και II) Νευροµυϊκά νοσήµατα (π.χ. µυοτονική µυϊκή δυστροφία, συνδρ.kearns-sayre κ.α) που συνδυάζονται µε κκα 3 ου βαθµού ή 2 ου βαθµού ΚΚΑ 3 ου βαθµού ή 2 ου βαθµού (τύπου Mobitz I και II) : -µετά από κατάλυση µε ηλεκτροκαθετήρα του κ-κ κόµβου -µετά από χειρουργική αποκατάσταση βαλβιδοπάθειας, όταν ο κκα δεν αναµένεται να παρέλθει. Ασυµπτωµατικός κκα 3 ου βαθµού ή 2 ου βαθµού α (τύπου Mobitz και II) Συµπτωµατικός κκα 1 ου βαθµού. α Νευροµυϊκά νοσήµατα (π.χ. µυοτονική µυϊκή β δυστροφία, συνδρ. Kearns-Sayre κ.α) που συνδυάζονται µε κκα 1 ου βαθµού Ασυµπτωµατικός κκα 1 ου βαθµού III Ασυµπτωµατικός κκα 2 ου βαθµού τύπου Mobitz I µε διαταραχή αγωγής άνωθεν του δεµατίου His. κka που αναµένεται να παρέλθει.

5 Συστάσεις για καρδιακή βηµατοδότηση σε χρόνιο διδεσµιδικό και τριδεσµιδικό αποκλεισµό. Κλινική ένδειξη Κατηγορία Επίπεδο Διαλείπων πλήρης κκα. κka 2 ου βαθµού τύπου Mobitz Εναλλασσόµενος σκελικός αποκλεισµός. Παρατεταµένο διάστηµα H-V ( 100 msec) ή βηµατοδοτικά επαγόµενος αποκλεισµός σε επίπεδο κάτωθεν του δεµατίου His, σε ασθενείς µε συµπτώµατα κατά την ΗΦΜ. Συγκοπτικό επεισόδιο που δεν οφείλεται σε κκα, όταν οι άλλες πιθανές αιτιολογίες ιδίως κοιλιακή α B ταχυκαρδία- έχουν αποκλεισθεί Νευροµυϊκά νοσήµατα (π.χ. µυοτονική µυϊκή δυστροφία, συνδρ. Kearns-Sayre κ.α) µε κάθε α βαθµού δεσµιδικό αποκλεισµό. Tυχαία ευρήµατα κατά την ΗΦΜ, όπως α παρατεταµένο διάστηµα HV ( 100 msec), ή βηµατοδοτικά επαγόµενος αποκλεισµός σε επίπεδο κάτωθεν του δεµατίου His, σε ασθενείς χωρίς συµπτώµατα. Ασυµπτωµατικός διδεσµικός ή τριδεσµιδικός β αποκλεισµός, χωρίς κλινική ένδειξη. Σκελικός αποκλεισµός χωρίς κκα ή συµπτώµατα Σκελικός αποκλεισµός µε κκα 1ου βαθµού χωρίς συµπτώµατα.

6 Εικόνα 2. Επιλογή τύπου βηµατοδότησηης σε επίκτητο κολποκοιλιακό αποκλεισµό και χρόνιο διδεσµιδικό ή τριδεσµιδικό αποκλεισµό. Νόσος Φλεβοκόµβου Φλεβοκοµβική βραδυκαρδία Κολποκοιλιακός αποκλεισµός Όχι Ναι Χρονότροπη ανεπάρκεια απούσα Χρονότροπη ανεπάρκεια παρούσα, ή απούσα Χρονότροπη ανεπάρκεια παρούσα, ή απούσα Κολπικές αρρυθµίες παρούσες Κολπικές αρρυθµίες απούσες Κολπικές αρρυθµίες απούσες Κατηγορία α, Επίπεδο µαρτυρίας + Αλγόριθµοι αντιταχυκαρδιακοί Κατηγορία β Επίπεδο µαρτυρίας ΑΑIR Κατηγορία Επίπεδο µαρτυρίας Κατηγορία α, Επίπεδο µαρτυρίας Κατηγορία, Επίπεδο µαρτυρίας Η βηµατοδότηση VVIR µπορεί να είναι µία εναλλακτική λύση σε ασθενείς µε χαµηλό επίπεδο φυσικών δραστηριοτήτων και µε χαµηλό προσδόκιµο επιβίωσης.

7 1.3. Πρόσφατο οξύ έµφραγµα µυοκαρδίου (ΟΕΜ). Συστάσεις για µόνιµη καρδιακή βηµατοδότηση σε διαταραχές αγωγής που σχετίζονται µε ΟΕΜ. Κλινική ένδειξη Κατηγορία Επίπεδο Επίµονος κκα 3 ου βαθµού που µπορεί να συνοδεύεται από ενδοκοιλιακές διαταραχές αγωγιµότητας. Επίµονος κκα 2 ου βαθµού τύπου Mobitz II, που συνοδεύεται από σκελικό αποκλεισµό, µε ή χωρίς παράταση του PR διαστήµατος. Παροδικός κκα 3 ου ή 2 ου βαθµού τύπου Mobitz II, που συνοδεύεται µε νεοεµφανιζόµενο σκελικό αποκλεισµό. Καµία κλινική ένδειξη. α ή β Παροδικός κκα 3 ου ή 2 ου βαθµού, που δεν συνοδεύεται µε σκελικό αποκλεισµό. Πρωτοεµφανιζόµενος πρόσθιος αριστερός ηµισκελικός αποκλεισµός. Επίµονος κκα 1 ου βαθµού Συγκοπή από αντανακλαστικά. Κυριότερες αιτίες συγκοπής από αντανακλαστικά: -Αγγειοβαγοτονική συγκοπή (κοινή λιποθυµία). -Σύνδροµο υπερευαίσθητου καρωτιδικού κόλπου. -Περιστασιακή συγκοπή. Οξεία αιµορραγία (ή απώλεια υγρών) ήχας ή επίµονο φτάρνισµα αστρεντερικός ερεθισµός (κατάποση, αφόδευση και σπλαγχνικό άλγος) Κατά τη διάρκεια ή µετά την ούρηση Μετά την άσκηση Μετά από γεύµα Διάφορα άλλα (π.χ. άρση βαρών ή ασκήσεις ισοµετρικές) -λωσσοφαρυγγική νευραλγία. Συστάσεις για καρδιακή βηµατοδότηση σε Σύνδροµο Υπερευαίσθητου Καρωτιδικού Κόλπου. Κλινική ένδειξη Επίπεδο Κατηγορία Υποτροπιάζοντα συγκοπτικά ή προσυγκοπτικά επεισόδια που προκαλούνται από ακούσια πίεση του καρωτιδικού κόλπου και αναπαράγονται από τη µάλαξη του, τα οποία σχετίζονται µε κοιλιακή ασυστολία διάρκειας µεγαλύτερης των 3 sec, ενώ δε λαµβάνει φάρµακο που να καταστέλλει τη φλεβοκοµβική δραστηριότητα. Υποτροπιάζοντα ανεξήγητα συγκοπτικά επεισόδια, χωρίς σαφή ακούσια πίεση του καρωτιδικού κόλπου, αλλά η συγκοπή να αναπαράγεται µε µάλαξη του, τα οποία σχετίζονται IIα B

8 µε κοιλιακή ασυστολία διάρκειας µεγαλύτερης των 3 sec (µε τον ασθενή να αναπαράγει συγκοπτικό ή προσυγκοπτικό επεισόδιο), ενώ δε λαµβάνει φάρµακο που να καταστέλλει τη φλεβοκοµβική δραστηριότητα. Πρώτο συγκοπτικό επεισόδιο χωρίς σαφή µαρτυρία για ακούσια πίεση του καρωτιδικού κόλπου, αλλά να αναπαράγεται µε τη µάλαξη του καρωτιδικού κόλπου και να σχετίζεται µε κοιλιακή ασυστολία διάρκειας µεγαλύτερης των 3 sec, ενώ δεν λαµβάνει φάρµακο που να καταστέλλει τη φλεβοκοµβική δραστηριότητα. Υπερευαισθησία του καρωτιδικού κόλπου χωρίς συµπτωµατολογία. Συστάσεις για καρδιακή βηµατοδότηση σε αγγειοβαγοτονική συγκοπή. Κλινική ένδειξη Επίπεδο Κατηγορία Καµία ένδειξη για µόνιµη βηµατοδότηση. Ασθενείς µεγαλύτεροι των 40 ετών µε υποτροπιάζοντα, σοβαρού βαθµού επεισόδια αγγειοβαγοτονικής συγκοπής, µε παρατεταµένες περιόδους ασυστολίας στην ΗΚ/φική καταγραφή ή/και κατά τη δοκιµασία ανάκλισης, µετά την α αποτυχία των άλλων θεραπευτικών παρεµβάσεων και αφού έχουν ενηµερωθεί για τα αντικρουόµενα αποτελέσµατα των µελετών. Ασθενείς µικρότεροι των 40 ετών µε υποτροπιάζοντα, σοβαρού βαθµού επεισόδια αγγειοβαγοτονικής συγκοπής, µε παρατεταµένες περιόδους ασυστολίας στην ΗΚ/φική καταγραφή ή/και κατά τη δοκιµασία ανάκλισης, µετά την αποτυχία των άλλων θεραπευτικών παρεµβάσεων και αφού έχουν ενηµερωθεί για τα αντικρουόµενα αποτελέσµατα των µελετών. Ασθενείς χωρίς καταγεγραµµένη βραδυκαρδία κατά τη διάρκεια αντανακλαστικής συγκοπής Συγγενείς καρδιοπάθειες και παιδιατρικοί ασθενείς. Συστάσεις για καρδιακή βηµατοδότηση σε παιδιά και σε συγγενείς καρδιοπάθειες. Κλινική ένδειξη Επίπεδο Κατηγορία Συγγενής πλήρης κκα που συνοδεύεται µε οποιοδήποτε από τα παρακάτω: -συµπτωµατολογία -κοιλιακή συχνότητα<50-55 σφ/min σε βρέφη -κοιλιακή συχνότητα<70 σφ/min σε συγγενείς καρδιοπάθειες -κοιλιακή δυσλειτουργία -ρυθµός εκ διαφυγής µε ευρύ σύµπλεγµα QRS

9 -σύµπλοκη κοιλιακή εκτοπία -απότοµες κοιλιακές παύσεις >2-3 φορές επί του βασικού κύκλου -παρατεταµένο διάστηµα QTc -παρουσία αποκλεισµού που σχετίζεται µε την ύπαρξη µητρικών αντισωµάτων. κκα 2 ου ή 3 ου βαθµού µε -συµπτωµατική βραδυκαρδία -κοιλιακή δυσλειτουργία Μετεγχειρητικός κκα 2 ου βαθµού Mobitz II, ή 3 ου βαθµού που παραµένει τουλάχιστον 7 ηµέρες µετά από χειρουργική επέµβαση. Δυσλειτουργία του φλεβοκόµβου που σχετίζεται µε συµπτωµατολογία. Ασυµπτωµατική φλεβοκοµβική βραδυκαρδία σε παιδιά µε σύµπλοκη συγγενή καρδιοπάθεια και -καρδιακή συχνότητα στην ηρεµία<40 σφ/min ή -παύσεις στην κοιλιακή συχνότητα>3 sec. Σύνδροµο βράδυ-τάχυ για το οποίο απαιτείται η χορήγηση αντιαρρυθµικών φαρµάκων, όταν άλλες θεραπευτικές επιλογές, όπως η κατάλυση του κόµβου µέσω ηλεκτροκαθετήρα δεν είναι εφικτές. Σύνδροµο παρατεταµένου QT µε: -2:1 ή 3 ου βαθµού κκα, -συµπτωµατική βραδυκαρδία (αυτόµατη ή οφειλόµενη στη χορήγηση β-αναστολέα) -κοιλιακή ταχυκαρδία που ευνοείται από τη βραδυκαρδία. Συγγενής καρδιοπάθεια και αιµοδυναµική αστάθεια α που οφείλεται είτε σε φλεβοκοµβική βραδυκαρδία είτε σε απώλεια του κολποκοιλιακού συγχρονισµού. Συγγενής πλήρης κκα, χωρίς να πληρούνται οι B προϋποθέσεις της τάξης για βηµατοδότηση. Παροδικός µετεγχειρητικός πλήρης κκα µε υπολειπόµενο διδεσµιδικό αποκλεισµό. Ασυµπτωµατική φλεβοκοµβική βραδυκαρδία στον έφηβο µε συγγενή καρδιοπάθεια και -καρδιακή συχνότητα ηρεµίας<40 σφ/min ή -παύσεις στην κοιλιακή συχνότητα>3 sec. Νευροµυϊκές παθήσεις µε κκα οποιουδήποτε βαθµού, χωρίς συµπτωµατολογία. Παροδικός µετεγχειρητικός κκα µε επιστροφή της κολπο αγωγής εντός 7 ηµερών. Ασυµπτωµατικός µετεγχειρητικός διδεσµιδικός αποκλεισµός µε ή χωρίς κκα 1 ου βαθµού. Ασυµπτωµατικός κκα 2 ου βαθµού Mobitz I. Ασυµπτωµατική φλεβοκοµβική βραδυκαρδία σε εφήβους, µε ελάχιστη καρδιακή συχνότητα>40 σφ/min και µεγίστη παύση στην κοιλιακή συχνότητα<3 sec]. Σηµ. Η κλινική σηµασία της βραδυκαρδίας εξαρτάται από την ηλικία. α α α

10 1.6. Μεταµόσχευση καρδιάς. Συστάσεις για καρδιακή βηµατοδότηση µετά από µεταµόσχευση καρδιάς. Κλινική ένδειξη Συµπτωµατικές βραδυαρρυθµίες που οφείλονται σε δυσλειτουργία του φλεβοκόµβου ή σε κκα, 3 εβδοµάδες µετά τη µεταµόσχευση. Χρονότροπη ανεπάρκεια που εµποδίζει την καλύτερη ποιότητα ζωής του ασθενούς αργότερα στη µετα-µεταµοσχευτική περίοδο. Συµπτωµατικές βραδυαρρυθµίες µεταξύ της πρώτης και της τρίτης εβδοµάδας µετά τη µεταµόσχευση. Ασυµπτωµατικές βραδυαρρυθµίες και ανεκτή χρονότροπη ανεπάρκεια. Παρακολούθηση της πιθανότητας απόρριψης του µοσχεύµατας και µόνο. ραδυαρρυθµίες την πρώτη µετά τη µεταµόσχευση εβδοµάδα. Κατηγορία IIα III Επίπεδο 2. ηµατοδότηση σε ειδικές καταστάσεις. 2.1 Υπερτροφική µυοκαρδιοπάθεια. Συστάσεις για καρδιακή βηµατοδότηση σε ασθενείς µε υπερτροφική µυοκαρδιοπάθεια. Κλινική ένδειξη Καµία ένδειξη για βηµατοδότηση. Συµπτωµατική βραδυκαρδία που οφείλεται στους β-αναστολείς, όταν εναλλακτικές θεραπείες δεν είναι αποδεκτές. Ασθενείς µε ανθεκτική στη φαρµακευτική αγωγή νόσο, µε σηµαντικού βαθµού κλίση πίεσης στο χώρο εξόδου της αριστερής κοιλίας, στην ηρεµία ή όχι, όταν αντενδείκνυται η κατάλυση του µεσοκοιλιακού διαφράγµατος ή η µυοτοµή. Ασυµπτωµατικοί ασθενείς. Συµπτωµατικοί ασθενείς, χωρίς απόφραξη στο χώρο εξόδου της αριστερής κοιλίας. Κατηγορία I IIα III Επίπεδο A

11 3. Θεραπεία καρδιακού επανασυγχρονισµού σε ασθενείς µε καρδιακή ανεπάρκεια. 3.1.Εισαγωγή. Θεραπεία καρδιακού επανασυγχρονισµού βασισµένη σε αποτελέσµατα κλινικών µελετών. Μεγάλος αριθµός πολυκεντρικών µελετών που αναφέρονται στην αποτελεσµατικότητα της θεραπευτικής αυτής µεθόδου σε ασθενείς µε σοβαρού βαθµού ΚΑ υπό φλεβοκοµβικό ρυθµό µε ή χωρίς ένδειξη για απινιδωτή, έχουν δηµοσιευθεί τα τελευταία χρόνια. Η επιλογή των ασθενών έγινε µε τα παρακάτω κριτήρια:1)κα σε λειτουργικό στάδιο κατά NYHA ή IV παρά τη βέλτιστη φαρµακευτική αγωγή, 2) κλάσµα εξώθησης αριστερής κοιλίας <35%, τελοδιαστολική διάµετρο αριστερής κοιλίας >55 mm και διάρκεια QRS>120 ή 150 msec Συστάσεις. Οι συστάσεις για θεραπεία καρδιακού επανασυγχρονισµού θα πρέπει να εξατοµικεύονται ανάλογα µε τα δεδοµένα του κάθε ασθενούς. Στους ασθενείς µε ΚΑ, η κυρίαρχη τάση είναι η απόδοση θεραπείας µε τη χρήση αµφικοιλιακού βηµατοδότη, χωρίς όµως να αποκλείεται και η µεµονωµένη βηµατοδότηση της αριστερής κοιλίας σε επιλεγµένη οµάδα ασθενών. Συζήτηση ακόµα γίνεται για το κατά πόσον η επιλογή των ασθενών πρέπει να γίνεται µε κριτήριο την ύπαρξη ηλεκτρικού ή µηχανικού δυσυγχρονισµού. Παρά το γεγονός ότι, από θεωρητικής άποψης ο επιθυµητός στόχος είναι η βελτίωση του µηχανικού παρά του ηλεκτρικού δυσυγχρονισµού, δεν υπάρχουν µεγάλες ελεγχόµενες προοπτικές µελέτες που να εκτιµούν την αξία της διόρθωσης της µηχανικής ασυνεργίας στους ασθενείς µε ΚΑ.

12 Συστάσεις θεραπείας καρδιακού επανασυγχρονισµού σε ασθενείς µε καρδιακή ανεπάρκεια, µε προσθήκη ή όχι απινιδωτή. Ασθενείς µε ΚΑ λειτουργικού σταδίου κατά NYHA III-IV παρά τη βέλτιστη φαρµακολογική αγωγή, κλάσµα εξώθησης αριστερής κοιλίας 35%, διάταση αριστερής κοιλίας (διαφορετικά κριτήρια έχουν χρησιµοποιηθεί στις διάφορες µελέτες όπως η τελοδιαστολική διάµετρος της αριστερής κοιλίας>55 mm, ή >30 mm/m 2, ή>30mm/m σωµατικού ύψους), φλεβοκοµβικός ρυθµός και ευρύ σύµπλεγµα QRS ( 120 msec) - Κατηγορία I, επίπεδο µαρτυρίας Α. Η αµφικοιλιακή βηµατοδότηση µειώνει τη θνητότητα και νοσηρότητα. - Κατηγορία I, επίπεδο µαρτυρίας. Η αµφικοιλιακή βηµατοδότηση µε την προσθήκη απινιδωτή είναι µία αποδεκτή επιλογή σε ασθενείς µε προσδόκιµο επιβίωσης πάνω από ένα χρόνο και καλό λειτουργικό στάδιο. Συστάσεις για εµφύτευση αµφικοιλιακού βηµατοδότη σε ασθενείς µε καρδιακή ανεπάρκεια και ένδειξη για µόνιµη βηµατοδότηση. Ασθενείς µε ΚΑ λειτουργικού σταδίου κατά NYHA III-IV, κλάσµα εξώθησης αριστερής κοιλίας 35%, διάταση αριστερής κοιλίας και συνυπάρχουσα ένδειξη για µόνιµη βηµατοδότηση (πρώτη εµφύτευση ή αναβάθµιση συµβατικού βηµατοδότη). Κατηγορία IIα, µε επίπεδο µαρτυρίας Συστάσεις για εµφύτευση απινιδωτή µε δυνατότητα αµφι, σε ασθενείς µε καρδιακή ανεπάρκεια και ένδειξη για εµφύτευση απινιδωτή. Ασθενείς µε ΚΑ και ένδειξη κατηγορίας I για εµφύτευση απινιδωτή (πρώτη εµφύτευση ή αναβάθµιση λόγω αλλαγής συσκευής), λειτουργικού σταδίου κατά NYHA III-IV παρά τη βέλτιστη φαρµακολογική αγωγή, κλάσµα εξώθησης αριστερής κοιλίας 35%, διάταση αριστερής κοιλίας και ευρύ σύµπλεγµα QRS ( 120msec). Κατηγορία I, µε επίπεδο µαρτυρίας. Συστάσεις για αµφικοιλιακή βηµατοδότηση σε ασθενείς µε καρδιακή ανεπάρκεια και χρόνια κολπική µαρµαρυγή. Ασθενείς µε ΚΑ λειτουργικού σταδίου κατά NYHA III-IV παρά τη βέλτιστη φαρµακολογική αγωγή, κλάσµα εξώθησης αριστερής κοιλίας 35%, διάταση αριστερής κοιλίας, χρόνια κολπική µαρµαρυγή και ένδειξη για κατάλυση κολπο σύνδεσης. Κατηγορία Iα, µε επίπεδο µαρτυρίας.

Διουρητικά (Πίνακας 21)

Διουρητικά (Πίνακας 21) Διουρητικά (Πίνακας 21) Τα διουρητικά συνιστώνται σε ασθενείς µε ΚΑ και κλινικά σηµεία ή συµπτώµατα συµφόρησης. Κλάση Ι, επίπεδο απόδειξης Β Κύρια σηµεία Τα διουρητικά ανακουφίζουν από τα συµπτώµατα και

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ. Παναγιώτης Ε. Βάρδας, Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής Καρδιολογικής κλινικής ΠαΓΝΗ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ. Παναγιώτης Ε. Βάρδας, Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής Καρδιολογικής κλινικής ΠαΓΝΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ Παναγιώτης Ε. Βάρδας, Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής Καρδιολογικής κλινικής ΠαΓΝΗ Βασίλειος Π. Βασιλικός, Αναπληρωτής καθηγητής Καρδιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας

Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος. Εισαγωγή Ορισµός και διάγνωση Διαγνωστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΚΗΣ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΗ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιακής Ανεπάρκειας

Καρδιακής Ανεπάρκειας ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 15 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Καρδιακής Ανεπάρκειας 31 Ιανουαρίου - 2 Φεβρουαρίου 2014 Ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL Θα χορηγηθούν µόρια Συνεχιζόµενης Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικά μηνύματα των κατευθυντηρίων οδηγιών της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρίας

Σημαντικά μηνύματα των κατευθυντηρίων οδηγιών της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρίας Σημαντικά μηνύματα των κατευθυντηρίων οδηγιών της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρίας Επιτροπή για την εφαρμογή των κατευθυντηρίων οδηγιών Προς βελτίωση της κλινικής πρακτικής και της φροντίδας των ασθενών

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΤΕΥΧΟΣ 13, ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΜΠΕΘΑΝΗΣ Συγκοπή - Συγκοπτικό Επεσόδιο... σελ. 3 ΕΣΠΟΙΝΑ ΛΥΤΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΜΥΡΝΙΟΥ ΗΣ Το Σύνδροµο Οικονοµικής Θέσης Σχέση θροµβοεµβολικών επεισοδίων

Διαβάστε περισσότερα

ÛÙ ÛÂÈ ÁÈ ÙË È ÁÓˆÛË Î È ÙË ÂÚ appleâ ÙË ÚÙËÚÈ Î Àapple ÚÙ ÛË applefi ÙÔÓ ÏÈÓÈÎfi È ÙÚfi

ÛÙ ÛÂÈ ÁÈ ÙË È ÁÓˆÛË Î È ÙË ÂÚ appleâ ÙË ÚÙËÚÈ Î Àapple ÚÙ ÛË applefi ÙÔÓ ÏÈÓÈÎfi È ÙÚfi Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ÛÙ ÛÂÈ ÁÈ ÙË È ÁÓˆÛË Î È ÙË ÂÚ appleâ ÙË ÚÙËÚÈ Î Àapple ÚÙ ÛË applefi ÙÔÓ ÏÈÓÈÎfi È ÙÚfi ΑΘΗΝΑ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001 ÛÙ ÛÂÈ ÁÈ ÙË È ÁÓˆÛË Î È ÙË ÂÚ appleâ ÙË ÚÙËÚÈ

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικά μηνύματα των κατευθυντηρίων οδηγιών της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρίας

Σημαντικά μηνύματα των κατευθυντηρίων οδηγιών της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρίας Σημαντικά μηνύματα των κατευθυντηρίων οδηγιών της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρίας Επιτροπή για την εφαρμογή των κατευθυντηρίων οδηγιών Προς βελτίωση της κλινικής πρακτικής και της φροντίδας των ασθενών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Η συνεχής ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών και εφαρµογών για την ιατρική

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Η συνεχής ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών και εφαρµογών για την ιατρική ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η συνεχής ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών και εφαρµογών για την ιατρική αποτελεί αδήριτη ανάγκη στη σύγχρονη εποχή που διάγουµε. Ένας σηµαντικός παράγοντας που περιορίζει σε ορισµένο βαθµό την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Avastin 25 mg/ml πυκνό διάλυµα για παρασκευή διαλύµατος προς έγχυση. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

καρδιοχειρουργική επέμβαση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΡ ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

καρδιοχειρουργική επέμβαση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΡ ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ καρδιοχειρουργική επέμβαση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΡ ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ καρδιοχειρουργική επέμβαση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Δρ. Aντώνης Πίτσης, MD, FETCS,FESC Διευθυντής Kαρδιοθωρακοχειρουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Νόσημα: Στεφανιαία Νόσος (σταθερή νόσος των στεφανιαίων αγγείων και οξύ στεφανιαίο σύνδρομο)

Νόσημα: Στεφανιαία Νόσος (σταθερή νόσος των στεφανιαίων αγγείων και οξύ στεφανιαίο σύνδρομο) «Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Κωδικός MIS: 464637 Νόσημα: Στεφανιαία Νόσος (σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΙΟ ΠΥΕΛΙΚΟ ΠΟΝΟ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΙΟ ΠΥΕΛΙΚΟ ΠΟΝΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΙΟ ΠΥΕΛΙΚΟ ΠΟΝΟ (Ενημέρωση κειμένου Απρίλιος 2010) M. Fall (chairman), A.P. Baranowski, D. Engeler, S. Elneil, J. Hughes, E. J. Messelink, F. Oberpenning, A.C. de C.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ MabThera 100 mg πυκνό διάλυµα για παρασκευή διαλύµατος προς έγχυση 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Το επίπεδο γνώσης του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του Βορείου Έβρου στη Βασική Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση

Το επίπεδο γνώσης του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του Βορείου Έβρου στη Βασική Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Το επίπεδο γνώσης του ιατρικού

Διαβάστε περισσότερα

Νόσημα: Οσφυαλγία. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Νόσημα: Οσφυαλγία. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ «Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Κωδικός MIS: 464637 Νόσημα: Οσφυαλγία Ομάδα εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Συννοσηρότητα και θεραπεία Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας. Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια και καρδιαγγειακή νόσος

Συννοσηρότητα και θεραπεία Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας. Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια και καρδιαγγειακή νόσος Συννοσηρότητα και θεραπεία Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας Σύσταση 24: Συστήνεται να γίνεται εκτίμηση της συννοσηρότητας ατόμων με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια και εξατομίκευση της θεραπείας

Διαβάστε περισσότερα

ESC POCKET GUIDELINES

ESC POCKET GUIDELINES Ελληνική Μετάφραση 2011 ES POKET GUIDELINES ommittee for Practice Guidelines To improve the quality of clinical practice and patient care in Europe αντιμετωπιση δυσλιπιδαιμιων Κατευθυντήριες οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

CARDIA CRT-D D384TRG. Εγχειρίδιο κλινικού ιατρού

CARDIA CRT-D D384TRG. Εγχειρίδιο κλινικού ιατρού Ψηφιακός εμφυτεύσιμος καρδιοανατάκτης απινιδωτής με θεραπεία καρδιακού επανασυγχρονισμού (VVE-DDDR) Δυνατότητα ATP During Charging, δυνατότητα προσαρμογής σε κοιλιακή αίσθηση, δυνατότητα προσαρμογής σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΟΦ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ

ΕΟΦ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΕΟΦ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ Επιτροπή Πρόεδρος : Γρηγόρης Θ. Γεροτζιάφας Μέλη : Κώστας Βέμμος, Αλεξανδρος Τσελέπης Εισαγωγικό σημείωμα Τα θεραπευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Avastin 25 mg/ml πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Αγαπητές/οί Συνάδελφοι

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Αγαπητές/οί Συνάδελφοι 1 2 3 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Αγαπητές/οί Συνάδελφοι Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στα Σεμινάρια των Ομάδων Εργασίας που πραγματοποιούνται όπως κάθε χρόνο στην ιστορική πόλη

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα 280. Μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος (NAFLD) Δημήτριος Τσαντούλας, Ελένη Χρυσανθοπούλου

Άρθρα 280. Μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος (NAFLD) Δημήτριος Τσαντούλας, Ελένη Χρυσανθοπούλου Τριμηνιαία έκδοση των ΥΓΕΙΑ, ΜΗΤΕΡΑ, ΛΗΤΩ του Ομίλου ΥΓΕΙΑ ISSN 1790-4045 Επιτροπή Σύνταξης Κωστής Γεωργιλής Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος, Διευθυντής Β Παθολογικής Κλινικής του «ΥΓΕΙΑ» Ελπιδοφόρος Δουράτσος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Dexdor 100 μικρογραμμάρια/ml πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 1 Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2015 ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Πρόεδρος Εξεταστικής Επιτροπής για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΤΑΣΗ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ Η υπέρταση είναι ένας από τους σημαντικότερους και τους συχνότερους παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο τόσο για εγκεφαλικό επεισόδιο όσο και για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Herceptin 150 mg κόνις για πυκνό διάλυµα για παρασκευή διαλύµατος προς έγχυση 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προσωρινός εξωτερικός βηματοδότης δύο κοιλοτήτων

Προσωρινός εξωτερικός βηματοδότης δύο κοιλοτήτων 5392 Προσωρινός εξωτερικός βηματοδότης δύο κοιλοτήτων Τεχνικό εγχειρίδιο 0123 2013 Ο ακόλουθος κατάλογος περιλαμβάνει εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Medtronic στις Ηνωμένες Πολιτείες και πιθανόν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) Livial

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) Livial ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) Livial 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Livial 2,5 mg δισκία. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά Κάθε δισκίο περιέχει: 2,5 mg Tibolone

Διαβάστε περισσότερα