ΚΡΙΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Λογιστική - Κοστολόγηση και Φορολογία Εργασιών Τέλους Χρήσεως. Β' έκδοση ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΡΙΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Λογιστική - Κοστολόγηση και Φορολογία Εργασιών Τέλους Χρήσεως. Β' έκδοση ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 ΚΡΙΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Λογιστική - Κοστολόγηση και Φορολογία Εργασιών Τέλους Χρήσεως. Β' έκδοση ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ -Η διαδοχική σειρά των εργασιών τέλους χρήσεως ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων -Έννοια και περιεχόµενο αποσβέσεων -Υποχρεωτικότητα αποσβέσεων Πρακτική Εφαρµογή -Έναρξη παύση αποσβέσεων χρήσεως 2013 Πρακτική Εφαρµογή -Έναρξη παύση αποσβέσεων από χρήση 2014 Πρακτική Εφαρµογή -Εκποίηση παγίου χρήσεως Πρακτική Εφαρµογή -Μέθοδοι αποσβέσεων -Σταθερή µέθοδος αποσβέσεων Πρακτική εφαρµογή -Φθίνουσα µέθοδος αποσβέσεων Πρακτική εφαρµογή -Αποσβέσεις παγίων στοιχείων εποχιακών επιχειρήσεων -Πάγια σε αδράνεια -Πάγια µικρής αξίας -Αποσβέσεις παγίων στοιχείων νέων επιχειρήσεων -Ποιες θεωρούνται νέες επιχειρήσεις από χρήση Νέες επιχειρήσεις µε Π 299/2003 Πρακτική Εφαρµογή -Νέες επιχειρήσεις µετά από µετατροπή ή συγχώνευση -Υπολογισµός αποσβέσεων χρήσεως Συντελεστές αποσβέσεως ενσώµατων παγίων χρήσεως Αποσβέσεις εκµισθούµενου κτιρίου κτισµένου από µισθωτή -Προϋποθέσειςφορολογικής αναγνώρισης αποσβέσεων χρήσεως Συντελεστές φορολογικών αποσβέσεων ενσώµατων παγίων από χρήση Προϋποθέσεις φορολογικής αναγνώρισης αποσβέσεων από χρήση Αποσβέσεις κτιρίων- εγκαταστάσεων κτιρίων σε ακίνητα τρίτων Πρακτική Εφαρµογή Αποσβέσεις υπεραξίας από αναπροσαρµογή -Αποσβέσεις Υπεραξίας από αναπροσαρµογή µε το Ν2065/92 -Αποσβέσεις Υπεραξίας από αναπροσαρµογή Ν 3229/2004 -Αποσβέσεις Ακινήτων αναπροσαρµοσµένων µε Ν 3091/2002 Αποσβέσεις µετασχηµατιζοµένων Επιχειρήσεων -Αποσβέσεις επί µετασχηµατισµού µε βάση το Ν2166/1993 -Αποσβέσεις επί µετασχηµατισµού επιχειρήσεων µε το N 1297/1972

2 Πρακτική εφαρµογή -Αποσβέσεις επί µετασχηµατισµού µε βάση το Ν 2190/1920 Αποσβέσεις Επιχορηγηθέντων παγίων - Αποσβέσεις Επιχορηγηθέντων παγίων Ν1892/1990 -Αποσβέσεις επιχορηγηθέντων παγίων Ν 2601/98 -Αποσβέσεις Επιχορηγηθέντων παγίων Ν 3299/04 -Αποσβέσεις Επιχορηγηθέντων παγίων Ν 3908/2011 Αποσβέσεις µε απλογραφική µέθοδο(έσοδα - Έξοδα) -Λογιστικός χειρισµός µε Β κατηγορίας βιβλία -Αποσβέσεις επί ακινήτων προσωπικών εταιρειών Κοστολόγηση αποσβέσεων ενσώµατων παγίων -Αποσβέσεις Ενσωµ/νες στο λειτουργικό κόστος Πρακτική εφαρµογή -Αποσβέσεις Μη ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος Άυλα ή Ασώµατα Πάγια -Αποσβέσειςάυλων παγίων Συντελεστές φορολογικών αποσβέσεων άυλων παγίων -Οµόλογα του Ελληνικού ηµοσίου - απάνες επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας -Έξοδα αγοράς ακινήτων από εταιρείες χρηµατοδοτικής µίσθωσης -Απόσβεση άδειας φορτηγού δηµοσίας χρήσεως- Πρακτική Εφαρµογή - ιαφορές απόσβεσης άυλων παγίων χρήσεων2013 και ιάσταση λογιστικών και φορολογικών αποσβέσεων άυλων παγίων- Πρακτική Εφαρµογή -Συντελεστές λογιστικών αποσβέσεων άυλων παγίων χρήσεως Αποσβέσεις Υπεραξίας επιχειρήσεως (Goodwill) (1600) - ικαιώµαταβιοµηχανικής ιδιοκτησίας (1601) - ικαιώµατα εκµεταλλεύσεως ορυχείων-µεταλλείων-λατοµείων(1602) -Λοιπέςπαραχωρήσεις (1603) - ικαίωµα χρήσεως ενσώµατων παγίων στοιχείων (1604) -Λοιπά δικαιώµατα (1605) -Εξόδων ιδρύσεων και πρώτης εγκαταστάσεως (1610) -Έξοδα ερευνών ορυχείων µεταλλείων λατοµείων (1611) -Εξόδων λοιπών ερευνών (1611) -Έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου και εκδόσεως οµολογιακών δανείων (1613) -Εξόδων κτήσεως ακινητοποιήσεων (1614) -Συναλλαγµατικές διαφορές από πιστώσεις και δάνεια για κτήσεις παγίων στοιχείων (1615) - ιαφορές εκδόσεως και εξοφλήσεως οµολογιών (1616) -Έξοδα αναδιοργάνωσης (1617) -Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου (1618) -Λοιπά έξοδα πολυετούς απόσβεσης (1619) -Έξοδα µετεγκαταστάσεως επιχειρήσεως (1690) -Συντελεστές λογιστικών αποσβέσεων άυλων παγίων χρήσεως 2014

3 Κοστολόγηση αποσβέσεων ενσώµατων παγίων -Αποσβέσεις Ενσωµ/νες στο λειτουργικό κόστος Πρακτική εφαρµογή -Αποσβέσεις Μη ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος Κοστολόγηση Αποσβέσεων Άυλων παγίων στοιχείων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ -Συναλλαγµατικές διαφορές από βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις και λοιπές υποχρεώσεις για µη κτήση παγίων -Πρακτικές εφαρµογές -Συναλλαγµατικές διαφορές από µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις και απαιτήσεις για µη κτήση παγίων -Πρακτικές Εφαρµογές -Συναλλαγµατικές διαφορές γραµµατίων εισπρακτέων πληρωτέων, καταθέσεων σε ΞΝ και δανείων σε ΞΝ για µη κτήση παγίων -Συναλλαγµατικές διαφορές από πιστώσεις και δάνεια για κτήσεις παγίων στοιχείων -Χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές (Λογαριασµός 1615) -Πιστωτικές συναλλαγµατικές διαφορές (Λογαριασµός 4415) -Πρακτική εφαρµογή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ -Σκοπός των προβλέψεων -Φορολογία εισοδήµατος -Κατηγορίες προβλέψεων Προβλέψεις εκµεταλλεύσεως -Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία -πρακτική εφαρµογή Προβλέψεις για Επισφαλείς πελάτες µέχρι χρήση Πρόβλεψη επισφαλών πελατών µε 0,5% - πρακτική εφαρµογή -Πρόβλεψη επισφαλών πελατών µε 1% -Πρόβλεψη επισφαλών πελατών µε 2% -Ανώτατο ύψος σωρευτικής πρόβλεψης -Απόσβεση (διαγραφή) επισφαλών πελατών-πρακτική εφαρµογή -Αποσβέσεις µετά από ένδικα µέσα-πρακτική εφαρµογή -Φορολογία εισοδήµατος-πρακτική εφαρµογή - ικαιούµενοι πρόβλεψης επισφαλών πελατών -Μη δικαιούµενοι πρόβλεψης -Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες από ελεύθερους επαγγελµατίες -Προαιρετική διενέργεια προβλέψεως Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες από χρήση Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων -Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων τραπεζών -Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων εταιρειών χρηµατοδοτικής µίσθωσης -Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων εταιρειών πρακτορείας

4 επιχειρηµατικών απαιτήσεων (factoring) -Απαγόρευση σχηµατισµού προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων -Ανάκτηση Πρόβλεψης - ιαγραφή επισφαλούς απαίτησης -Απόσβεση επισφαλούς απαιτήσεως από άποψη ΦΠΑ Προβλέψεις για υποτιµήσεις συµµετοχών και χρεογράφων -Αποτίµηση συµµετοχών και χρεογράφων εισηγµένων στο χρηµατιστήριο - πρακτική εφαρµογή -Φορολογία εισοδήµατος - πρακτική εφαρµογή -Αποτίµηση συµµετοχών και χρεογράφων µη εισηγµένων στο χρηµ/ριο -Αποτίµηση συµµετοχών σε ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ και Συνεταιρισµούς -πρακτική εφαρµογή -Αποτίµηση λοιπών χρεογράφων και τίτλων Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους -Φορολογία εισοδήµατος -Πρακτική εφαρµογή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Σκοπός Μεταβατικών Λογαριασµών Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού -Έξοδα επόµενων χρήσεων πρακτική εφαρµογή -Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα πρακτική εφαρµογή -Αγορές υπό παραλαβή πρακτική εφαρµογή -Εκπτώσεις επί αγορών χρήσεως υπό διακανονισµό - πρακτική εφαρµογή Μεταβατικοί Λογαριασµοί παθητικού -Έσοδα επόµενων χρήσεων πρακτική εφαρµογή -Φορολογία Εισοδήµατος -ΦΠΑ -Έξοδα χρήσεως δεδουλευµένα (πληρωτέα) πρακτική εφαρµογή -Αγορές υπό τακτοποίηση πρακτική εφαρµογή -Εκπτώσεις επί πωλήσεων υπό διακανονισµό πρακτική εφαρµογή -ΚΦΑΣ -ΦΠΑ -Φορολογία Εισοδήµατος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ιαµόρφωση κόστους παραγωγής -Άµεσα υλικά -Άµεση εργασία -ΓΒΕ - ιαδικασία κοστολογήσεως -Κόστος παραγωγής -Κόστος πωληθέντων -Μικτόαποτέλεσµα

5 -Φύρα παραγωγής Πρακτική Εφαρµογή -Φύρα εµπορική - Πρακτική Εφαρµογή -Κοστολόγηση παραγωγής σ εξέλιξη - Πρακτική Εφαρµογή ιαµόρφωση µη παραγωγικού κόστους -Κόστος διοικητικής λειτουργίας -Κόστος λειτουργίας διαθέσεως -Βασικές υποδιαιρέσεις λειτουργίας διαθέσεως - ιαχωρισµός του κόστους της λειτουργίας διαθέσεως -Άµεσο κόστος διαθέσεως -Έµµεσο κόστος διαθέσεως -Κόστος λειτουργίας ερευνών και αναπτύξεως -Κόστος χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας -Κοστολογική συµπεριφορά των τόκων - Πρακτική Εφαρµογή -Κοστολόγηση συµπαράγωγων - Πρακτική Εφαρµογή -Κοστολόγηση υποπροϊόντων-υποπαράγωγων - Πρακτική Εφαρµογή -Κοστολόγηση ελαττωµατικών προϊόντων -Κοστολόγηση υπολειµµάτων -Κοστολόγηση και εκπτώσεις -Εκπτώσεις Αγορών -Εκπτώσεις Επιστροφές Πωλήσεων -Εξατοµικευµένη κοστολόγηση Πρακτική εφαρµογή κοστολόγησης βιοµηχανίας Πρακτική εφαρµογή κοστολόγησης εταιρείας παροχής υπηρεσιών Πρακτική εφαρµογή κοστολόγησης εµπορικής εταιρείας Πρακτική εφαρµογή κοστολόγησης οικοδοµικής εταιρείας Πρακτική εφαρµογή κοστολόγησης τεχνικής εταιρείας Βιβλίο αποθήκης-λογαριασµός 94 -Υπόχρεοι τήρησης λογαριασµού 94-βιβλίου αποθήκης -Χρόνος έναρξης τήρησης του λογαριασµού 94- βιβλίου αποθήκης -Τρόπος τήρησης του λογαριασµού 94 -Χρόνος ενηµέρωσης του λογαριασµού 94-βιβλίου αποθήκης -Συνέχιση τήρησης του βιβλίου αποθήκης -Αποφάσεις ρύθµισης υποχρέωσης τήρησης βιβλίου αποθήκης -Τήρηση λογαριασµού 94- βιβλίου αποθήκης από νέους υπόχρεους -Τρόπος τήρησης του λογαριασµού 94- βιβλίου αποθήκης -Συµπέρασµα τήρησης λογαριασµού 94- βιβλίου αποθήκης -Πρακτική Εφαρµογή αποθήκης εµπορικής εταιρείας -Πρακτική Εφαρµογή αποθήκης βιοµηχανικής εταιρείας -Εκτύπωση Βιβλίου Αποθήκης Βιβλίο τεχνικών προδιαγραφών -Υπόχρεοι τήρησης -Τρόπος τήρησης Πρακτική Εφαρµογή -Επαλήθευση τεχνικών προδιαγραφών - Πρακτική Εφαρµογή -Σύγκριση βιβλίων τεχνικών προδιαγραφών και παραγωγής - κοστολογίου

6 -Τεχνικές προδιαγραφές εξατοµικευµένης παραγωγής -Ανακρίβεια και τεχνικές προδιαγραφές µέχρι 31/12/2012 Βιβλίο παραγωγής κοστολογίου -Υπόχρεοι τήρησης -Τρόπος τήρησης Πρακτική Εφαρµογή -Ανεπάρκεια και βιβλίο παραγωγής-κοστολογίου µέχρι 31/12/2012 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ Μέθοδοι αποτιµήσεως αποθεµάτων -Μέθοδοι αποτιµήσεως αποθεµάτων Πρακτική Εφαρµογή -Μέθοδος µέσου σταθµικού κόστους Πρακτική εφαρµογή -Μέθοδος του κυκλοφοριακού µέσου όρου ή διαδοχικών υπολοίπων -Μέθοδος πρώτη εισαγωγή-πρώτη εξαγωγή (FIFO) - Πρακτική εφαρµογή -Μέθοδος τελευταία εισαγωγή-πρώτη εξαγωγή (LIFO) - Πρακτική εφαρµογή -Μέθοδος του εξατοµικευµένου κόστους -Μέθοδος του πρότυπου κόστους -Έλεγχος αποτίµησης αποθεµάτων Πρακτική εφαρµογή -Τιµή κτήσεως -Τρέχουσα τιµή αγοράς -Καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία Πρακτική Εφαρµογή -Αποτίµηση αποθεµάτων έδρας-υποκαταστηµάτων Πρακτική εφαρµογή -Αλλαγή µεθόδου αποτιµήσεως -Αποτίµηση και ΠΧΠ - ιαφορές ΠΧΠ και ΕΛΠ στην αποτίµηση Απογραφή Αποθεµάτων -Βιβλίο απογραφής -Απογραφή αποθεµάτων - Πρακτική Εφαρµογή -Βιβλίο Απογραφών-Αποτίµηση αποθεµάτων -Τρόπος τήρησης βιβλίου απογραφών -Χρόνος ενηµέρωσης -Απογραφή αποθεµάτων που βρίσκονται σε τρίτους -Απογραφή αποθεµάτων τρίτων -Απογραφή παγίων -Απογραφή παθητικού και λοιπών στοιχείων Ενεργητικού -Απογραφή οικονοµικών καταστάσεων -Απογραφή αποθεµάτων και ΛΠ -Απογραφή έναρξης -Απογραφή αποθεµάτων όταν τηρείται απλογραφική µέθοδος -Απαλλασσόµενες επιχειρήσεις της απογραφής - ιαφορές απογραφής αποθεµάτων -Κατηγορίες διαφορών απογραφής - ιαφορές απογραφής και φορολογία εισοδήµατος - ιαφορές απογραφής και ΦΠΑ

7 -Ηλεκτρονικός Φάκελος ελέγχου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Φορολογική αναµόρφωση δαπανών από 1/1/ Εκπιπτόµενες επιχειρηµατικές δαπάνες - απάνες επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας - Μη εκπιπτόµενες επιχειρηµατικές δαπάνες - Πλεονάζοντες τόκοι καιebiτda Πρακτική Εφαρµογή - Φορολογική αναµόρφωση δαπανών µέχρι χρήση 2013 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού -Αµοιβές έµµισθου και ηµεροµίσθιου προσωπικού -Ποσοστά για πωλήσεις και αγορές -Έκτακτες αµοιβές προσωπικού -Είδη ενδύσεως προσωπικού -Έξοδα στεγάσεως -Επιχορηγήσεις και λοιπά έξοδα κυλικείου εστιατορίου -Έξοδα ψυχαγωγίας προσωπικού -Έξοδα επιµορφώσεως προσωπικού -Έξοδα ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης προσωπικού -Ασφάλιστρα προσωπικού -Αξία χορηγούµενων αποθεµάτων -Λοιπές παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού -Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις έµµισθου και ηµεροµίσθιου προσωπικού -Αποζηµιώσεις απολύσεως ή εξόδου από την υπηρεσία έµµισθου και ηµεροµίσθιου προσωπικού Αµοιβές και έξοδα τρίτων -Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών υποκείµενες σε παρακράτηση φόρου εισοδήµατος -Αµοιβές και Έξοδα δικηγόρων -Αµοιβές και Έξοδα συµβολαιογράφων -Αµοιβές και έξοδα τεχνικών -Αµοιβές και έξοδα οργανωτών µελετητών ερευνητών -Αµοιβές και έξοδα ελεγκτών -Αµοιβές και έξοδα ιατρών -Αµοιβές και έξοδα λογιστών φοροτεχνικών -Αµοιβές εκτιµητών -Αµοιβές και έξοδα λοιπών ελεύθερων επαγγελµατιών -Αµοιβές συνεδριάσεων µελών διοικητικού συµβουλίου -Αµοιβές και έξοδα διαφόρων τρίτων -Αµοιβές σε εταιρείες µελετών τεχνικών έργων εξωτερικού -Αµοιβές διαχειριστή εταίρου ΕΠΕ -Προµήθειες για αγορές πωλήσεις εισπράξεις -Μεσιτείες

8 -Επεξεργασίες (Facon) -Αµοιβές µηχανογραφικής επεξεργασίας (Service) -Αµοιβές σε εταιρείες µελετών τεχνικών έργων -Αµοιβές για έρευνα αγοράς -Αµοιβές γραφείων επιλογής προσωπικού -Πνευµατικά και καλλιτεχνικά δικαιώµατα -Αµοιβές υπεργολάβων εκτελέσεως εργασιών τεχνικών έργων -Εισφορές υπέρ ασφαλιστικών οργανισµών για κατασκευαζόµενα τεχνικά έργα -Χρήσεις δικαιωµάτων (Royalties) -Αποζηµιώσεις για φθορά ειδών συσκευασίας προµηθευτών Παροχές τρίτων -Ηλεκτρικό ρεύµα και φωταέριο παραγωγής -Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας -Τηλεφωνικά Τηλεγραφικά -Ταχυδροµικά -Ενοίκια εδαφικών εκτάσεων -Ενοίκια κτιρίων Τεχνικών έργων -Ενοίκια µηχανηµάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων Λοιπού µηχανολογικού εξοπλισµού -Ενοίκια µεταφορικών µέσων -Ενοίκια επίπλων - Η/Υ- Φωτοαντιγραφικών Επιγραφών -Ενοίκια χρονοµεριστικής µίσθωσης Ν1652/1986 -Ενοίκια µισθώσεως Leasing µηχανηµάτων -Ενοίκια µισθώσεως Leasing µεταφορικών µέσων -Ενοίκια µισθώσεως Leasing επίπλων και λοιπού εξοπλισµού -Ενοίκια λοιπών κινητών πραγµάτων -Ασφάλιστρα πυρός -Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων -Ασφάλιστρα µεταφορών -Ασφάλιστρα πιστώσεων -Ασφάλιστρα κλοπής -Ασφάλιστρα απώλειας εισοδήµατος της εταιρείας -Ασφάλιστρα αστικής ευθύνης -Λοιπά ασφάλιστρα -Αποθήκευτρα -Επισκευές και συντηρήσεις -Επισκευές και συντηρήσεις εδαφικών εκτάσεων -Επισκευές και συντηρήσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων -Επισκευές και συντηρήσεις µηχανηµάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων - λοιπού µηχανολογικού εξοπλισµού -Επισκευές και συντηρήσεις µεταφορικών µέσων -Φωτισµός - Φωταέριο (πλήν παραγωγής)

9 -Ύδρευση (πλην υδρεύσεως παραγωγής) -Έξοδα ξενοδοχείου για εξυπηρέτηση πελατών Φόροι- Τέλη -Φόρος εισοδήµατος µη συµψηφιζόµενος -Τέλη συναλλαγµατικών δανείων και λοιπών πράξεων -Φόροι - Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων - ηµοτικοί Φόροι - Τέλη -Χαρτόσηµο µισθωµάτων -Φόρος ακίνητης περιουσίας -Χαρτόσηµο κερδών -Χαρτόσηµο εσόδων από τόκους -Χαρτόσηµο αµοιβών τρίτων -Κρατήσεις υπέρ δηµοσίου και τρίτων από πωλήσεις προς το δηµόσιο και ΝΠ -ΦΠΑ εκπιπτόµενος στη φορολογία εισοδήµατος -ΦΠΑ µη εκπιπτόµενος στη φορολογία εισοδήµατος -Λοιποί φόροι - τέλη ιάφορα έξοδα -Έξοδα κινήσεως (καύσιµα - λιπαντικά - διόδια) ιδιόκτητων µεταφορικών µέσων -Έξοδα µεταφοράς προσωπικού µε µεταφορικά µέσα τρίτων -Έξοδα µεταφοράς υλικών αγαθών-αγορών µε µεταφορικά µέσα τρίτων -Έξοδα µεταφοράς υλικών αγαθών- πωλήσεων µε µεταφορικά µέσα τρίτων -Έξοδα διακινήσεως (εσωτερικών) υλικών - αγαθών µε µεταφορικά µέσα τρίτων -Έξοδα ταξειδίων -Έξοδα προβολής και διαφηµίσεως -Έξοδα συνεδρίων - δεξιώσεων και άλλων παρεµφερών εκδηλώσεων -Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας -Αξία χορηγουµένων δειγµάτων και έξοδα αποστολής -Έξοδα εκθέσεων - επιδείξεων -Συνδροµές - Εισφορές σε επαγγελµατικές οργανώσεις - ωρεές - επιχορηγήσεις - ωρεές για κοινωφελείς σκοπούς -Επιχορηγήσεις για κοινωφελείς σκοπούς -Αξία δωρεών αποθεµάτων για κοινωφελείς σκοπούς -Λοιπές δωρεές -Έντυπα και γραφική ύλη -Υλικά άµεσης αναλώσεως -Έξοδα δηµοσιεύσεων -Έξοδα συµµετοχών και χρεογράφων - ιαφορές αποτιµήσεως συµµετοχών και χρεογράφων - ιαφορές (ζηµίες) από πώληση συµµετοχών και χρεογράφων -Ζηµίες από συµµετοχή σε κοινοπραξία τεχνικών έργων

10 - ιαφορές (ζηµίες) από πράξεις hedging - ιάφορα έξοδα -Κοινόχρηστες δαπάνες - ικαστικά και έξοδα εξώδικων ενεργειών -Έξοδα διαφόρων τρίτων Τόκοι και συναφή έξοδα -Τόκοι και έξοδα χρηµατοδοτήσεων -Τόκοι και έξοδα λοιπών µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων -Προεξοφλητικοί τόκοι τραπεζών -Προµήθειες εγγυητικών επιστολών -Τόκοι και έξοδα εισπράξεως απαιτήσεων µε σύµβαση Factoring -Λοιπά συναφή µε τις χρηµατοδοτήσεις έξοδα Αποσβέσεις παγίων ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος -Ενδελεχής φορολογική, λογιστική και κοστολογική ανάλυση Προβλέψεις εκµεταλλεύσεως -Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού (ενδελεχής φορολογική και λογιστική ανάλυση) -Προβλέψεις για υποτιµήσεις συµµετοχών και χρεογράφων (ενδελεχής φορολογική και λογιστική ανάλυση) -Προβλέψεις για απόσβεση επισφαλών πελατών (ενδελεχής φορολογική και λογιστική ανάλυση) Έκτακτα και ανόργανα έξοδα -Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις -Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταµείων -Καταπτώσεις εγγυήσεων - ποινικών ρητρών -Κλοπές - Υπεξαιρέσεις -Χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές -Αξία σηµαντικών δωρεών αποθεµάτων για κοινωφελείς σκοπούς -Τόκοι υπερηµερίας οφειλόµενων δόσεων ή δανείων -Φόρος επί υπεραξίας αναπροσαρµογής ακινήτων -Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα -Έκτακτες ζηµιές -Ζηµιές από εκποίηση ακινήτων τεχνικών έργων -Ζηµίες από εκποίηση µηχανηµάτων µεταφορικών επίπλων και δικαιωµάτων -Ζηµίες από ανεπίδεκτες εισπράξεως απαιτήσεις -Ζηµιές από καταστροφή ανασφάλιστων αποθεµάτων -Ζηµίες από απώλεια ή κλοπή ανασφάλιστων αποθεµάτων -Ζηµίες από καταστροφή ακατάλληλων αποθεµάτων -Λοιπές έκτακτες ζηµιές -Έξοδα προηγούµενων χρήσεων -Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους -Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες -Αποσβέσεις παγίων µη ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος

11 Φορολογική αναµόρφωση αποθεµάτων -Προϋποθέσεις έκπτωσης αγοραζόµενων αποθεµάτων -Απαξίωση αποθεµάτων -Προγράµµατα Η/Υ -Εκπτώσεις λόγω τζίρου -Αγορές skrap -Αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών από εξωχώρια εταιρεία Φορολογική αναµόρφωση εσόδων -Προϋποθέσεις αναµόρφωσης εσόδων επιχειρήσεων που διενεργούν τριγωνικές συναλλαγές µε offshore εταιρείες -Έσοδα από συναλλαγές µεταξύ συνδεδεµένων επιχειρήσεων -Μείωση Εκπιπτόµενων δαπανών από αφορολόγητα έσοδα -Πρακτική εφαρµογή -Έσοδα χρήσεως καταχωρηµένα σε προηγούµενη χρήση -Έσοδα προηγούµενων χρήσεων -Έσοδα από προβλέψεις προηγούµενων χρήσεων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡ ΩΝ ΑΕ Φορολογία εισοδήµατος ΑΕ -Κύριος φόρος εισοδήµατος -Συµπληρωµατικός φόρος εισοδήµατος -Προκαταβολή φόρου εισοδήµατος -Πρακτική εφαρµογή προκαταβολής -Πρακτική εφαρµογή προκαταβολής υπερδωδεκάµηνης χρήσεως -Έκπτωση σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του φόρου εισοδήµατος - Πρακτική Εφαρµογή -Παρακράτηση φόρου στα κέρδη που διανέµουν ή κεφαλαιοποιούν τα νοµικά πρόσωπα -Συµψηφισµός παρακρατούµενου φόρου µερισµάτων -Πρακτική εφαρµογή συµψηφισµού παρακρατούµενου φόρου µερισµάτων -Απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου µερισµάτων που καταβάλλουνηµεδαπές ΑΕ και ΕΠΕ -Συµβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας µερισµάτων Πρακτική Εφαρµογή -Απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου µερισµάτων που εισπράττουν ηµεδαπές ΑΕ και ΕΠΕ ιανοµή κερδών ΑΕ -Η διαδοχική σειρά των λογαριασµών διανοµής ΑΕ -Φόροι-τέλη επηρεάζοντες την διάθεση κερδών Πρακτικές Εφαρµογές -Τακτικό αποθεµατικό -Πρακτική εφαρµογή τακτικού αποθεµατικού -Προσδιορισµός πρώτου µερίσµατος - Πρακτική Εφαρµογή -Προϋποθέσεις διανοµήςα µερίσµατος -Πρόσθετο µέρισµα

12 -Χρόνος καταβολής µερίσµατος -Παραγραφή δικαιώµατος λήψης µερισµάτων - ικαιούχος µερίσµατος -Μέρισµα σε µετοχές µε κεφαλαιοποίηση κερδών -Πρακτική εφαρµογή κεφαλαιοποιήσεως κερδών -Απαγόρευση διανοµής κερδών -Πρακτική εφαρµογή φορολογίας εισοδήµατος και διανοµής κερδών σε ΑΕ -Λογιστικές εγγραφές φόρου και διάθεσης κερδών Χαρακτηριστικές περιπτώσεις διανοµής κερδών - ιανοµή κερδών όταν τα αφορολόγητα έσοδα είναι µεγαλύτερα από τα κέρδη του ισολογισµού σε ΑΕ -Πρακτική Εφαρµογή -Προσδιορισµός φόρου εισοδήµατος όταν προκύπτει συµπληρωµατικός µεγαλύτερος από τον κύριο-πρακτική Εφαρµογή -Προσδιορισµός φόρου εισοδήµατος και συµψηφισµός του µε φόρο αλλοδαπής-πρακτική Εφαρµογή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΖΗΜΙΩΝ -Συµψηφισµός ζηµιών µε κέρδη επόµενων χρήσεωναπό Φορολογικό έτος Συµψηφισµός ζηµιών µε κέρδη επόµενων χρήσεων µέχρι Φορολογικό έτος 2013 Πρακτική Εφαρµογή -Απόσβεση ζηµιών ΑΕ και ΕΠΕ µε την υπεραξία από αναπροσαρµογή ακινήτων -Απόσβεση ζηµιάς ΑΕ µε φορολογηµένα αποθεµατικά (τακτικό ή έκτακτο) Πρακτική Εφαρµογή -Απόσβεση ζηµιάς ΑΕ µε µείωση του µετοχικού κεφαλαίου -Πρακτική εφαρµογή -Προϋποθέσεις µείωσης µετοχικού κεφαλαίου -Τρόποι µείωσης του µετοχικού κεφαλαίου - Πρακτική εφαρµογή -Μείωση ονοµαστικής αξίας µετοχών - Πρακτική εφαρµογή -Μείωση του αριθµού των µετοχών -Μείωση µετοχικού κεφαλαίου µε την απόκτηση ιδίων µετοχών - Πρακτική εφαρµογή -Υπόδειγµα πρακτικού Σ για σύγκλιση έκτακτης ΓΣ για µείωση µετοχικού κεφαλαίου -Υπόδειγµα πρόσκλησης των µετόχων σε έκτακτη ΓΣ για µείωση του µετοχικού κεφαλαίου -Υποδείγµατα πρακτικών ΓΣ µείωσης µετοχικού κεφαλαίου -Ανακοίνωση της µείωσης του µετοχικού κεφαλαίου και δηµοσίευση στο ΦΕΚ -Φορολογία µείωσης µετοχικού κεφαλαίου Περιορισµοί συµψηφισµού ζηµιών -Συµψηφισµός ζηµιών αλλοδαπής µόνο µε κέρδη αλλοδαπής -Πρακτική εφαρµογή

13 Απαγορεύσεις συµψηφισµού φορολογικής ζηµίας -Φορολογική ζηµία µετά την αφαίρεση κερδών από πώληση µετοχών -Πρακτική εφαρµογή -Αφορολόγητα έσοδα νοµικού προσώπου µεγαλύτερα από τα καθαρά κέρδη - Πρακτική εφαρµογή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αφορολόγητο αποθεµατικό Ν 3908/11 - ιαµόρφωση φορολογικής απαλλαγής -Ελάχιστο ύψος επένδυσης -Νοµική µορφή υπαγόµενων επιχειρήσεων -Προϋποθέσεις δηµιουργίας αφορολόγητου αποθεµατικού Ν3908/11 -Ενισχυόµενες δαπάνες Ν 3908/11 -Μη ενισχυόµενες δαπάνες -Κατανοµή επιχειρήσεων -Ποσοστά ενισχύσεων ανά νοµό -Απαγόρευση διανοµής ή κεφαλαιοποίησης αφορολόγητου αποθεµατικού Ν 3908/11 -Πρακτική εφαρµογή δηµιουργίας αφορολόγητου αποθεµατικού του Ν 3908/11 µέχρι και 17/4/2013 -Πρακτική εφαρµογή δηµιουργίας αφορολόγητου αποθεµατικού του Ν 3908/11 από18/4/2013 -Αποθεµατικά Ν4172/2013 ιανοµή ή κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεµατικών ιανοµή αφορολόγητων αποθεµατικών αναπτυξιακών νόµων -Πρακτική Εφαρµογή -Κεφαλαιοποίηση αφορολογήτων αποθεµατικών αναπτυξιακών νόµων -Κεφαλαιοποίηση αφορολογήτων αποθεµατικών αναπτυξιακών νόµων ΑΕ εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Πρακτική Εφαρµογή -Κεφαλαιοποίηση αφορολογήτων αποθεµατικών αναπτυξιακών νόµων -ΑΕ µη εισηγµένων και ΕΠΕ Πρακτική Εφαρµογή ιανοµή ή κεφαλαιοποίηση αφορολογήτων αποθεµατικών (Ν 2238/1994)µε αυτοτελή φορολόγηση - ιανοµή ή κεφαλαιοποίηση αποθεµατικού από απαλλασσόµενα της φορολογίας έσοδα µέχρι 22/7/13 Πρακτική Εφαρµογή - ιανοµή ή κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων κερδών τεχνικών εταιρειών µέχρι 22/7/ Πρακτική Εφαρµογή - ιανοµή ή κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεµατικών από 23/7/13 µέχρι 31/12/13 -Υπαγόµενα σε διανοµή ή κεφαλαιοποίηση αφορολόγητα αποθεµατικά Πρακτική Εφαρµογή -Αυτοτελής φορολόγηση αφορολόγητων αποθεµατικών Ν2238/ ιανοµή ή κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεµατικών Ν2238 στη

14 χρήση 2014 Πρακτική Εφαρµογή -Συµψηφισµός ζηµιών µε αφορολόγητα αποθεµατικά Ν2238/1994 Πρακτική εφαρµογή -Μη συµψηφισµός ζηµιών µε αφορολόγητα αποθεµατικά -Καταβολή φόρου διανοµής ή κεφαλαιοποίησης αφορολόγητων αποθεµατικώντου Ν2238/1994 ιανοµή ή κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών χωρίς αυτοτελή φορολόγηση -Αποθεµατικά που δεν εµπίπτουν στην αυτοτελή φορολόγηση - ιανοµή ή κεφαλαιοποίηση από έσοδα φορολογηθέντα κατ ειδικό τρόπο - Πρακτική Εφαρµογή -Απαλλαγή από το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου - ιανοµή ή κεφαλαιοποίηση φορολογηµένων αποθεµατικών- Πρακτική Εφαρµογή Επιχορηγήσεις επενδύσεων -Επιχορηγήσεις επενδύσεων Ν3299/ Πρακτική Εφαρµογή -Επιχορηγήσεις επενδύσεων Ν3908/2011 -Επιχορηγήσεις επενδύσεων ευρωπαϊκών προγραµµάτων - Πρακτική Εφαρµογή -Επιχορηγήσεις µε απλογραφικά βιβλία -Πρακτική εφαρµογή επιχορήγησης ευρωπαϊκών προγραµµάτων µε διπλογραφικά βιβλία -Αναπροσαρµογή επιχορηγήσεων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑ ΑΕ ΑΜΟΙΒΕΣ Σ Προµέρισµα ΑΕ -Προϋποθέσεις διανοµής προµερίσµατος - ιαδικασία σύνταξης προσωρινού ισολογισµού -Προσωρινός ισολογισµός τραπεζών -Προσωρινός ισολογισµός ασφαλιστικών εταιρειών -Προσωρινός ισολογισµός λοιπών ανώνυµων εταιρειών -Χαρακτηριστικά προµερίσµατος -Υπολογισµός προµερίσµατος -Φορολογία εισοδήµατος προµερίσµατος -Πρακτική εφαρµογή Αµοιβές Σ από φορολογική χρήση Αµοιβές Σ που επηρεάζουν τα αποτελέσµατα χρήσεως - Πρακτική Εφαρµογή - Αµοιβές Σπου επηρεάζουν την διανοµή κερδών- Πρακτική Εφαρµογή Αµοιβές Σ µέχρι φορολογική χρήση 2013 Αµοιβές Σ από τα κέρδη της επιχειρήσεως -Φορολογία εισοδήµατος -Χαρτόσηµο -Ασφαλιστικές εισφορές -Πρακτική εφαρµογή

15 Αµοιβές Σ που καθορίζονται από το καταστατικό της εταιρείας -Φορολογία εισοδήµατος - Χαρτόσηµο -Πρακτική Εφαρµογή Αµοιβές Σ που δεν ορίζονται από το καταστατικό της εταιρείας -Φορολογία εισοδήµατος - Χαρτόσηµο -Ασφαλιστικές εισφορές -Πρακτική εφαρµογή Αµοιβές Σ µε βάση ειδική σχέση µισθώσεως εργασίας ή εντολής -Εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις -Εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες -Εισόδηµα από ελευθέρια επαγγέλµατα -Προϋποθέσεις έκπτωσης των αµοιβών Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡ ΩΝ ΕΠΕ Φορολογία εισοδήµατος ΕΠΕ -Κύριος φόρος εισοδήµατος -Συµπληρωµατικός φόρος εισοδήµατος -Προκαταβολή φόρου εισοδήµατος -Πρακτική εφαρµογή προκαταβολής -Πρακτική εφαρµογή προκαταβολής υπερδωδεκάµηνης χρήσεως -Έκπτωση φόρου µε εφάπαξ καταβολή σε ΕΠΕ -Φορολογία διανεµόµενων κερδών ΕΠΕ -Συµψηφισµός παρακρατούµενων φόρων διανεµόµενων κερδών -Απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου µερισµάτων που καταβάλλουν ηµεδαπές ΑΕ και ΕΠΕ -Απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου µερισµάτων που εισπράττουν ηµεδαπές ΑΕ και ΕΠΕ -Αµοιβές εταίρου ή διαχειριστή εταίρου ΕΠΕ ΙΚΕ Πρακτική Εφαρµογή -Αµοιβές εταίρων-ελεύθερων επαγγελµατιών ΕΠΕ -Χρόνος κτήσεως εισοδήµατος εταίρων από ΕΠΕ ιανοµή κερδών ΕΠΕ -Η διαδοχική σειρά των λογαριασµών διανοµής -Φόροι - τέλη επηρεάζοντες την διάθεση των κερδών -Τακτικό αποθεµατικό - Πρακτική Εφαρµογή - ιανεµόµενα κέρδη σε εταίρους ΕΠΕ Χαρακτηριστικές περιπτώσεις διανοµής κερδών - ιανοµή κερδών όταν τα αφορολόγητα έσοδα είναι µεγαλύτερα από τα κέρδη του ισολογισµού σε ΕΠΕ - Πρακτική Εφαρµογή -Προσδιορισµός φόρου εισοδήµατος όταν προκύπτει συµπληρωµατικός φόρος µεγαλύτερος από τον κύριο σε ΕΠΕ - Πρακτική Εφαρµογή -Προσδιορισµός φόρου εισοδήµατος και συµψηφισµός του µε φόρο αλλοδαπής - Πρακτική Εφαρµογή Απαγόρευση διανοµής κερδών

16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡ ΩΝ ΟΕ ΕΕ Φορολογία Εισοδήµατος ΟΕ - ΕΕ -Προσδιορισµός φορολογητέων κερδών ΟΕ - ΕΕ -Φορολογία εισοδήµατος ΟΕ - ΕΕ -Πιστωτικοί Τόκοι ΟΕ και ΕΕ -Προκαταβολή φόρου εισοδήµατος ΟΕ - ΕΕ -Συµψηφισµός ζηµιών µε κέρδη επόµενων χρήσεων ΟΕ - ΕΕ -Καταβολή φόρου εισοδήµατος ΟΕ- ΕΕ ιανοµή κερδών ΟΕ - ΕΕ -Έλεγχος ΟΕ - ΕΕ -Πρακτική εφαρµογή φορολογίας ΟΕ µε απλογραφικά βιβλία -Πρακτική εφαρµογή φορολογίας ΕΕ µε απλογραφικά βιβλία -Σύνταξη ήλωσης φορολογίας εισοδήµατος Ε5 -Σύνταξη ήλωσης Ε3 -Πρακτική εφαρµογή εµπορικής-βιοµηχανικής ΟΕ µε διπλογραφικά βιβλία -Σύνταξη ήλωσης φορολογίας εισοδήµατος Ε5 -Αλλοδαπές οµόρρυθµες - ετερόρρυθµες εταιρείες Πρακτική εφαρµογή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡ ΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ Φορολογία εισοδήµατος συνεταιρισµού -Κύριος και Συµπληρωµατικός φόρος εισοδήµατος -Προκαταβολή φόρου εισοδήµατος Πρακτική Εφαρµογή -Πρακτική Εφαρµογή προκαταβολής υπερδωδεκάµηνης χρήσεως -Έκπτωση φόρου εισοδήµατος σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του ιανοµή κερδών συνεταιρισµών -Φορολογία διανεµόµενων κερδών -Συµψηφισµός παρακρατούµενων φόρων διανεµοµένων κερδών -Απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου µερισµάτων που καταβάλλουν οι συνεταιρισµοί -Απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου µερισµάτων που εισπράττουν οι συνεταιρισµοί -Βιβλία συνεταιρισµού ιοίκηση συνεταιρισµού -Γενική Συνέλευση συνεταιρισµού -Απαρτία Γενικής Συνέλευσης -Αρµοδιότητες Γενικής Συνέλευσης - ιοικητικό συµβούλιο -Εποπτικό συµβούλιο Οικονοµικές καταστάσεις συνεταιρισµού Πρακτική εφαρµογή φορολογίας διανοµής κερδών συνεταιρισµού - Λογιστικές εγγραφές φόρου εισοδήµατος και διάθεσης κερδών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15

17 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Νοµικά Πρόσωπα Μη κερδοσκοπικού Χαρακτήρα -Προϋποθέσεις χαρακτηρισµού Αστικής Εταιρείας ως µη κερδοσκοπική -Φορολογητέα έσοδα ηµεδαπών ΝΠ µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα -Φορολογητέα έσοδα αλλοδαπών ΝΠ µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα -Προσδιορισµός φόρου εισοδήµατος στα ΝΠ µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα -Φορολογία εισοδήµατος από ακίνητα -Φορολογική αναγνώριση δαπανών -Πιστωτικοί Τόκοι -Πρακτική Εφαρµογή ΝΠ µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα -Σύνταξη ήλωσης φορολογίας εισοδήµατος Φ Σύνταξη ήλωσης Ε3 Κοινωνίες Κληρονοµικού ικαίου -Προσδιορισµός φορολογητέων κερδών -Φορολογία εισοδήµατος Κοινωνίες Αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελµα -Προσδιορισµός φορολογητέων κερδών -Φορολογία εισοδήµατος Αστικές κερδοσκοπικές & µη κερδοσκοπικές εταιρείες - συµµετοχικές ή αφανείς -Προσδιορισµός φορολογητέων κερδών -Φορολογία εισοδήµατος ηµόσιες δηµοτικές επιχειρήσεις και εκµεταλλεύσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα Αλλοδαπές επιχειρήσεις Αλλοδαποί οργανισµοί ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 ΦΠΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ιακανονισµός ΦΠΑ παγίων -Παράδοση ή παύση χρησιµοποίησης των αγαθών επένδυσης στην πενταετή περίοδο διακανονισµού -Η έκπτωση του ΦΠΑ -Πρακτική εφαρµογή πώλησης παγίου -Συµπλήρωση πίνακα Η εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ για πώληση παγίου -Πρακτική εφαρµογή µη χρησιµοποίησης παγίου εντός πενταετίας -Συµπλήρωση πίνακα Ζ εκκαθαριστικής ΦΠΑ για µη χρησιµοποίηση παγίου εντός πενταετίας -Πρακτική εφαρµογή µεταβολής των εργασιών της επιχείρησης εντός της πενταετίας από την αγορά παγίου -Συµπλήρωση πίνακα Η εκκαθαριστικής ΦΠΑ για µεταβολή των εργασιών της επιχείρησης εντός της πενταετίας από την αγορά παγίου -Εξαιρέσεις από τον εφάπαξ διακανονισµό του ΦΠΑ των παγίων εντός πενταετίας - Πρακτική εφαρµογή

18 Συµψηφισµός πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ -Τριετής επιστροφή ΦΠΑ -Πρακτική εφαρµογή τριετούς επιστροφής ΦΠΑ -Φορολογία εισοδήµατος και πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ -PRORATA -Απαλλαγές από ΦΠΑ στο εσωτερικό της χώρας -Εφαρµογές PRORATA -Μεταβολή στο δικαίωµα έκπτωσης ΦΠΑ και Πάγια - Πρακτική Εφαρµογή -Λογιστικός χειρισµός του ΦΠΑ κοινών δαπανών σε PRORATA - Πρακτική Εφαρµογή -Συµπλήρωση πίνακα Ζ εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ -Σύνταξη εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΕ ΕΣΩΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡ ΩΝ ΦΠΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Προσωρινό ισοζύγιο βιοµηχανίας Μεταβατικοί λογαριασµοί -Χρονική τακτοποίηση εξόδων -Έξοδα επόµενων χρήσεων -Αγορές υπό παραλαβή -Έξοδα χρήσεως δεδουλευµένα -Χρονική τακτοποίηση εσόδων -Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα -Έσοδα επόµενων χρήσεων Αποσβέσεις παγίων -Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων -Αποσβέσεις άυλων παγίων -Μητρώο παγίων Αποτιµήσεις τέλους χρήσεως -Αποτίµηση προµηθευτών εξωτερικού -Αποτίµηση συµµετοχών-χρεογράφων Προβλέψεις εκµεταλλεύσεως -Πρόβλεψη για επισφαλείς πελάτες -Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Φόροι επηρεάζοντες την διάθεση των κερδών -Φόρος ακίνητης περιουσίας - ιαφορές φορολογικού ελέγχου Προσδιορισµός βραχυπρόθεσµου-µακροπρόθεσµου δανεισµού -Μακροπρόθεσµο δάνειο -Μετάβαση από το προσωρινό ισοζύγιο στο ισοζύγιο πριν κλείσιµο της βιοµηχανίας Ισοζύγιο πριν κλείσιµο της βιοµηχανίας

19 Εξωλογιστικός προσδιορισµός του αποτελέσµατος -Προσδιορισµός αποτελέσµατος µε βάση τους αποτελεσµατικούς λογαριασµούς -Προσδιορισµός αποτελέσµατος µε βάση το Ενεργητικό και Παθητικό Κοστολόγηση βιοµηχανίας -Βιβλίο τεχνικών προδιαγραφών -Βιβλίο αποθήκης -Καρτέλες Α υλών -Καρτέλες προϊόντων -Οργανικά έσοδα και έξοδα -Συγκεντρωτική κοστολογική απεικόνιση έµµεσων υλικών -Φύλλο µερισµού εξόδων και έµµεσων υλικών -Κόστος παραγωγής -Κόστος πωληθέντων -Βιβλίο απογραφής αποθεµάτων -Εσωλογιστικός προσδιορισµός του αποτελέσµατος βιοµηχανίας -Λογαριασµός γενικής εκµετάλλευσης -Λογαριασµός αποτελεσµάτων χρήσεως Φορολογία εισοδήµατος -Τακτικό αποθεµατικό -Πρώτο Μέρισµα -Φορολογική αναµόρφωση δαπανών -Φόρος εισοδήµατος κύριος και συµπληρωµατικός -Αφορολόγητα αποθεµατικά -Προκαταβολή φόρου εισοδήµατος -Εκκαθάριση φόρου εισοδήµατος -Παρακρατούµενος φόρος διανεµόµενων κερδών -Πίνακας διάθεσης κερδών -Λογιστικές εγγραφές φόρου εισοδήµατος και διάθεσης κερδών -Κλείσιµο αναλυτικών λογαριασµών ΦΠΑ Τελικό ισοζύγιο βιοµηχανίας µετά κλείσιµο -Εγγραφές επόµενης χρήσεως Σύνταξη εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ Σύνταξη δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος Σύνταξη δήλωσης Ε3 -Κατάσταση φορολογικής αναµόρφωσης -Κατάσταση αποδοθέντων και οφειλόµενων φόρων εισοδήµατος και έµµεσων φόρων Σύνταξη Ισολογισµού βιοµηχανίας Σύνταξη Κατάστασης λογαριασµού γενικής εκµετάλλευσης Προσάρτηµα βιοµηχανίας -Πίνακας µεταβολών παγίων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕ ΕΣΩΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ

20 ΕΞΩΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡ ΩΝ Προσωρινό ισοζύγιο εµπορικής εταιρείας Μεταβατικοί λογαριασµοί -Χρονική τακτοποίηση εξόδων -Έξοδα επόµενων χρήσεων -Αγορές υπό τακτοποίηση -Εκπτώσεις επί αγορών χρήσεως υπό διακανονισµό -Έξοδα χρήσεως δεδουλευµένα Αποσβέσεις παγίων -Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων -Αποσβέσεις άυλων παγίων -Μητρώο παγίων Προβλέψεις εκµεταλλεύσεως -Πρόβλεψη για έκτακτους κινδύνους -Πρόβλεψη για επισφαλείς πελάτες -Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία -Έσοδα από ρευστοποίηση προβλέψεων -Μετάβαση από το προσωρινό στο ισοζύγιο πριν κλείσιµο Ισοζύγιο πριν κλείσιµο εµπορικής εταιρίας Εξωλογιστικός προσδιορισµός αποτελέσµατος -Προσδιορισµός αποτελέσµατος µε βάση τους αποτελεσµατικούς λογαριασµούς -Προσδιορισµός αποτελέσµατος µε βάση το ενεργητικό-παθητικό Κοστολόγηση εµπορικής εταιρίας -Καρτέλες αποθήκης εµπορευµάτων -Βιβλίο απογραφής αποθεµάτων -Οργανικά έξοδα και έσοδα συγκεντρωτικά -Φύλλο µερισµού οργανικών εξόδων -Εσωλογιστικός προσδιορισµός αποτελέσµατος εµπορικής εταιρείας -Λογαριασµός γενικής εκµετάλλευσης -Λογαριασµός αποτελεσµάτων χρήσεως Φορολογία εισοδήµατος ΕΠΕ Προσδιορισµός του φόρου εισοδήµατος και της διανοµής των κερδών σε ΕΠΕ -Τακτικό αποθεµατικό -Φορολογική αναµόρφωση αποτελέσµατος -Κύριος και συµπληρωµατικός φόρος εισοδήµατος -Προκαταβολή φόρου εισοδήµατος -Εκκαθάριση φόρου εισοδήµατος -Πίνακας διάθεσης κερδών -Παρακρατούµενος φόρος διανεµόµενων κερδών -Χρόνος παρακράτησης και απόδοσης φόρου διανεµόµενων κερδών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ - Η διαδοχική σειρά των εργασιών τέλους χρήσεως... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ Αποσβέσεις ενσώματων παγίων - Έννοια αποσβέσεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΑΠΑΝΩΝ. ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΟΜΑ Α 1η: ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 10 Ε ΑΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΑΠΑΝΩΝ. ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΟΜΑ Α 1η: ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 10 Ε ΑΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΑΠΑΝΩΝ Παραθέτουµε δύο βασικές οµάδες λογαριασµών (παγίων και εξόδων) του Ελληνικού Λογιστικού Σχεδίου, το οποίο χρησιµοποιείται στην κατάρτιση προϋπολογισµών των προγραµµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ)

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 2006 2 ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) Τα υπόλοιπα των λογαριασµών της εµπορικής επιχείρησης «ΧΤ Α.Ε.» στις 30.10.2005, είχαν ως εξής (τα ποσά σε ): Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΟΜΑΔΑ 6η: ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΈΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 60.00 Αμοιβές έμμισθου προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ ΜΕΡΟΣ Α - ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Νομικό Πλαίσιο 3 2. Κατηγορίες οντοτήτων 4 3. Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 11 4. Υποχρεώσεις οντοτήτων ανά κατηγορία μεγέθους 17 5. Λογιστική φορολογική βάση 32 6.

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους Ενότητα 2: Θεωρία Λογιστικής Κόστους

Λογιστική Κόστους Ενότητα 2: Θεωρία Λογιστικής Κόστους Λογιστική Κόστους Ενότητα 2: Θεωρία Λογιστικής Κόστους Μαυρίδης Δημήτριος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Δήλωση 2014 - Noμικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα

Φορολογική Δήλωση 2014 - Noμικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα Φορολογική Δήλωση - Noμικά Πρόσωπα 1. ΕΝΤΥΠΟ Ε2 - Αναλυτική κατάσταση για μισθώματα ακινήτων οικ. έτους 2013 9 1.1. Γενικά 9 1.2. Συμπλήρωση 1ης Σελίδας Εντύπου Ε2 11 1.3. Συμπλήρωση 2ης Σελίδας Εντύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ Συγγραφείς Γιώργος Α. Κορομηλάς Μαρίνα Θ. Τσιαουσίδου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμοί Δομή και Πεδίο εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ Νομικό Πλαίσιο 1 3 Κατηγορίες οντοτήτων 2 4 Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 3 11 Λογιστική φορολογική βάση 4 17 Κανόνες επιμέτρησης 5 27 Σχέδιο λογαριασμών 6 28 ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (Ποσά σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός: Πλήρη Ανάλυση Ελληνικής Φορολογικής Νομοθεσίας και Χρηματοοικονομική Ανάλυση μέσω Πραγματικών Πρακτικών Εφαρμογών.

Σκοπός: Πλήρη Ανάλυση Ελληνικής Φορολογικής Νομοθεσίας και Χρηματοοικονομική Ανάλυση μέσω Πραγματικών Πρακτικών Εφαρμογών. Πρόγραμμα 100Β Φορολογικός Έλεγχος - Πλήρης Φορολογικές και Φοροτεχνικές Εφαρμογές Πανόραμα Ελληνικής Φορολογικής Νομοθεσίας Χρηματοοικονομική Ανάλυση Διάγνωση Βιωσιμότητας Επιχειρήσεων - ΚΕΛΕ Κέντρο Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 592 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΚΕΡΔΩΝ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 7 -Γενικά 7 -Σε ποιές περιπτώσεις επιβάλλεται ο φόρος συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση)

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα.

Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα. 2013 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε.. Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα. Γεώργιος Σαρδέλης Φοροτεχνικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10 1. Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης 16.18 3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 16.13-16.17 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΟ 25 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 13-7-2008

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

4.21 Τεκµήρια: Ρυθµίσεις για Εταιρικά Αυτοκίνητα (ΕΙΧ) (ΚΦΕ-20) (άρθρα: 31)

4.21 Τεκµήρια: Ρυθµίσεις για Εταιρικά Αυτοκίνητα (ΕΙΧ) (ΚΦΕ-20) (άρθρα: 31) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ. ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ 1.1 Το ερώτηµα 1.2 Ο κόσµος 1.3 Η Ευρώπη 1.4 Η Ελλάδα 1.5 Η απάντηση στο ερώτηµα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. 3 η ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι αυτές που κατά το κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7 458 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 7 -Ποιά φυσικά πρόσωπα φορολογούνται στην

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Ορίζεται η έννοια του φορολογικού έτους το οποίο ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Καταργούνται οι έννοιες διαχειριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α [1] Ν 1041/1980 «Περί καθιερώσεως του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου» (ΦΕΚ Α 75/2.4.1980) [Άρθρα 47-49]...1 VΙΙ. Γενικόν Λογιστικόν Σχέδιον... 1 Άρθρον 47. Καθιέρωσις του θεσµού του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007-35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης

Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης Εργασίες Προετοιμασίας Τέλους Χρήσης Οι απαραίτητες εργασίες που απαιτούνται να γίνουν από το λογιστήριο της επιχείρησης για

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Χρήσεως Ποσά Χρήσεως 2014 2013 Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος

Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος από Επιχειρηματική Δραστηριότητα ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 6 ώρες Πλήρης ανάλυση των διατάξεων του Ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.) που αφορούν τον προσδιορισμό και τη φορολογία εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2004-31.12.2004

Διαβάστε περισσότερα

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ α) Ι ΡΥΣΗ ΑΕ [1] Στοιχεία ΑΕ Σελ. 3 [2] Ιδρυτική πράξη και καταστατικό ΑΕ Σελ. 5 [3] Ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόµενο καταστατικού ΑΕ - Τροποποίηση αυτού Σελ. 6 [4] Eπωνυµία AE και

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων Τι είναι η οικονομική μονάδα? Οικονομική μονάδα αποτελεί κάθε οργανωμένη προσπάθεια για συγκρότηση περιουσίας για την παραγωγή και διάθεση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών με βάση τις βασικές αποδεκτές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓ. ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α.Μ.ΟΕΕ.366 ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ Ο.Ε. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.6413 Φοροτεχνικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ Αθήνα 23/10/2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: Τρόπος Φορολογίας Κοινοπραξιών

Διαβάστε περισσότερα

Γ Πρόλογος Ο Ρόλος της Λογιστικής μέσα από την Οικονομική Κρίση 7. Έννοια της Λογιστικής και των Οικονομικών Μονάδων Έννοια της λογιστικής 21

Γ Πρόλογος Ο Ρόλος της Λογιστικής μέσα από την Οικονομική Κρίση 7. Έννοια της Λογιστικής και των Οικονομικών Μονάδων Έννοια της λογιστικής 21 Γ Πρόλογος Ο Ρόλος της Λογιστικής μέσα από την Οικονομική Κρίση 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Έννοια της Λογιστικής και των Οικονομικών Μονάδων 21 1.1 Έννοια της λογιστικής 21 1.1.1 Γενικά 21 1.2 Οι σκοποί της λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2014

ΥΛΗ ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2014 ΥΛΗ ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2014 1 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ε1,Ε2,Ε9 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ Δ.Ο.Υ Ε1 Ε2 Ε9 ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 513 514 515 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 515 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 7 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 10 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

73,00 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,00 565.837,93 0,00 472.626,02 ΣΥΝΟΛΟ 565.887,82 472.631,13

73,00 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,00 565.837,93 0,00 472.626,02 ΣΥΝΟΛΟ 565.887,82 472.631,13 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΧΡΗΣΗΣ 2012 1.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης παρουσιάζει το οικονομικό αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημία) της επιχείρησης κατά τη διάρκεια μίας χρονικής περιόδου. Το αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1.1 Γενικά για τις εταιρικές επιχειρήσεις... 15 1.2 Διάκριση των οικονομικών μονάδων... 17 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων.

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων. Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων. Υποχρέωση για την υποβολή φορολογικής δήλωσης έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, που έχει: την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 7. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων)

Ενότητα 7. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων) Ενότητα 7 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων) Οργανικά Έξοδα κατ είδος Στην 6 η Οµάδα παρακολουθούνται κατά είδος τα έξοδα που αναφέρονται στην οµαλή εκµετάλλευση της χρήσης καθώς επίσης και οι

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος Μεταβολές στην Φορολογία Νομικών Προσώπων Έντυπα Φορολογίας (Κατάσταση Φορ.Αναμόρφωσης Ε2, Ε3, ΦΕΝΠ) Τι αλλάζει το 2015

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Ο Ισολογισμός είναι η κύρια οικονομική κατάσταση που απεικονίζει, την περιουσίας μιας επιχείρησης σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή (συνήθως 31/12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

5. 1. 3 Worldscale... 250. (bareboat)] 287

5. 1. 3 Worldscale... 250. (bareboat)] 287 Ελεγκτική ναυτιλιακών επιχειρήσεων Πρόλογος των συγγραφέων 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Γενική εισαγωγή στον Έλεγχο 1. 0 Έννοια και είδη του ελέγχου. 19 1. 0. 0 Σύντοµη εισαγωγή. 19 1. 0. 1 Έλεγχος και ελεγκτική 20 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων

1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων 1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων 1.1. Ισχύουσες διατάξεις α) Με τις διατάξεις των περιπτώσεων α, β και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΦορολόγησηΜερισµάτων & Υπεραξίας Οµιλήτρια: Μαίρη Καραγιάννη Μιχαλοπούλου Tax Partner 15 Σεπτεµβρίου 2008 Φορολόγηση µερισµάτων Σχέδιο νόµου Page 1 Μερίσµατα ηµεδαπής Α.Ε. σε ηµεδαπά φυσικά πρόσωπα Παρακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδες Λογιστικού Σχεδίου ΟΜΑΔΑ 1 (ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ) : Περιλαμβάνει όλο το πάγιο ενεργητικό. Με τον όρο πάγιο ενεργητικό εννοούμε τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτά η επιχείρηση με σκοπό να τα χρησιμοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε /56/Β/95/06

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε /56/Β/95/06 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34389/56/Β/95/06 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01. - 31.12. ( βάσει των διατάξεων του κωδικ. Ν 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2001-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ Δρχ.) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του Ν4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε.

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. Γενικά Ο φόρος στις ΕΠΕ υπολογίζεται πάνω στα καθαρά κέρδη του ισολογισμού μετά την αφαίρεση τυχόν μερισμάτων ή κερδών από συμμετοχή σε άλλες εταιρείες, με συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006

Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006 Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ της καθαρής θέσης και της αξίας εκάστης µετοχής της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Τόμου Α. 1. Σύγχρονη Επιχειρηματική ράση και ιοικητική Λογιστική (Management Accounting)...23

Περιεχόμενα Τόμου Α. 1. Σύγχρονη Επιχειρηματική ράση και ιοικητική Λογιστική (Management Accounting)...23 Περιεχόμενα Τόμου Α ενότητα 1 Βασικές Λογιστικές Έννοιες 1. Σύγχρονη Επιχειρηματική ράση και ιοικητική Λογιστική (Management Accounting)...23 1.1 Εισαγωγή...23 1.2 Οι βασικές λειτουργίες της ιοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.-31.12. (Βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

SERENERGY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ. Τ. «S E R E N E R G Y Ι. Κ. Ε.» ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.Μ.Η Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

SERENERGY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ. Τ. «S E R E N E R G Y Ι. Κ. Ε.» ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.Μ.Η Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α SERENERGY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ. Τ. «S E R E N E R G Y Ι. Κ. Ε.» ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.Μ.Η. 123117652000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2014 (Δεύτερη εταιρική χρήση) βάση των

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2002-31/12/2002 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190 / 1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) VETO ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ.Τ VETO ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΕ «ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΟΜΑ Α 1η: ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 10 Ε ΑΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΟΜΑ Α 1η: ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 10 Ε ΑΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 10 Ε ΑΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 10.00 Γήπεδα-Οικόπεδα 10.01 Ορυχεία 10.02 Μεταλλεία 10.03 Λατοµεία 10.04 Αγροί 10.05 Φυτείες 10.06 άση 10.10 Γήπεδα-Οίκόπεδα εκτός εκµετάλλευσης 10.11 Ορυχεία εκτός εκµετάλλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ "ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ" ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 140.000,00 182.834,28 15.305,20 13.344,49 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 38.600,00 45.900,00 297,00 297,00 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 38.600,00 45.900,00 297,00 297,00 02.00.60

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ επί της οικονομικής διαχείρισης του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.2006

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.2006 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: " ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΞΙΟΥ " ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΔΡΑ: ΧΑΛΑΣΤΡΑ Α.Μ.Α.Ε.: 15881/62/Β/87/161 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.2006 -βάσει των διατάξεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. Ε. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. ΑΦΜ: 094055139, ΓΕΜΗ:122055948000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015 2015 2014 Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΕCOMED ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε.» 27ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΕCOMED ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε.» 27ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΕCOMED ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε.» 27ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων-παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 1ο (µov. 0.1X10=1)

Θέµα 1ο (µov. 0.1X10=1) A ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜ/ΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ II ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ: ΑΝΝΙΤΑ ΦΛΩΡΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10.2.2004 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ: Α/Α ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ουδέν γραπτό θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «Ανάλυση Οικονοµικών Καταστάσεων και Αξιολόγηση Επενδύσεων»

ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «Ανάλυση Οικονοµικών Καταστάσεων και Αξιολόγηση Επενδύσεων» Τµήµα ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «Ανάλυση Οικονοµικών Καταστάσεων και Αξιολόγηση Επενδύσεων» (Έκδοση A) ιδάσκων Π. 407/80, Τµήµα ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων & Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

1.Σύντοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων- Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας

1.Σύντοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων- Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΙΑ Α ΡΙΑΝΗ Ν. ΡΑΜΑΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε.26064/06/Β/92/15 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Βάσει των διατάξεων του κωδικοποιηµένου Ν.2190/1920 όπως ισχύει) ιάταξη

Διαβάστε περισσότερα

Ε Σ Ο Δ Α 73.00.000 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -1 61.810,00 73.00.001 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -2 78.310,00 73.00.002 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΚΜ 85.970,00

Ε Σ Ο Δ Α 73.00.000 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -1 61.810,00 73.00.001 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -2 78.310,00 73.00.002 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΚΜ 85.970,00 Ε Σ Ο Δ Α 73 ΕΣΟΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 73.00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡ. ΑΠΟ ΔΝΦ 73.00.000 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -1 61.810,00 73.00.001 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -2 78.310,00 73.00.002 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΚΜ 85.970,00 73.00.003

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΑΙΜΟΝΤ ΠΕΠΕΡ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ

ΝΤΑΙΜΟΝΤ ΠΕΠΕΡ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας (α) Άρθρο 42α 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετησίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ 1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ ιάταξη και περίληψή της Παράγρ. 1 Σύννοµη κατάρτιση και δοµή

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως ------------------------------------------------------------------- Άρθρο 42 ε παρ.

Παρ. 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως ------------------------------------------------------------------- Άρθρο 42 ε παρ. ισχύει) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ----------------------------------------- ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ IDEAFON Α.Ε. ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡIΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως Παρ. 1. Σύννομη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. & 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των Οικονομικών Καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. & 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των Οικονομικών Καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2015 31/12/2015 ΤΗΣ MARINET ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν.3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα MBA Master in Business Administration Το εκπαιδευτικό υλικό που ακολουθεί αναπτύχθηκε στα πλαίσια του Μαθήµατος«ιοικητική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003-12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Λογ. Περιγραφή Συνολική Δαπάνη Εκπιπτόμενο ποσό Μη Εκπιπτόμενο 62-03 Τηλεπικοινωνίες (Κινητή τηλεφωνία ) 0,00 62-05 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (ΕΙΧ) 62-07

Διαβάστε περισσότερα

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Οι ανώνυµες εταιρείες, οι ΕΠΕ, οι συνεταιρισµοί, καθώς και οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες πρέπει µέχρι 31.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

AQUATIC CONSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΝΥΔΡΕΙΩΝ & ΛΙΜΝΩΝ ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ80) 01/01/2013 ΕΩΣ 31/12/2013 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

AQUATIC CONSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΝΥΔΡΕΙΩΝ & ΛΙΜΝΩΝ ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ80) 01/01/2013 ΕΩΣ 31/12/2013 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 AQUATIC CONSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΝΥΔΡΕΙΩΝ & ΛΙΜΝΩΝ ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ80) 01/01/2013 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 1. Αποθεματα εναρξης χρησης 1. Πωλησεις 20 Εμπορευματα

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Ε Κ Θ Ε Σ Η Του ιοικητικού Συµβουλίου για τα πεπραγµάνα και τον Ισολογισµό χρήσεως 1/1/2001-31/12/2001. Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7 I. ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ... 7 II. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΕΠΕ «GKK ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΕ» με διακριτικό τίτλο «GKK ΕΠΕ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 009118901000 ( βάση των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. Δεν έγινε.

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. Δεν έγινε. 1 η εταιρική χρήση (24.7.2013-31.12.2014) (α) Άρθρο 42α 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη

Διαβάστε περισσότερα