ΑΔΑ: ΒΕΝΝΒ-6ΗΘ Δ Γ Κ Τ Κ Λ Ι Ο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΕΝΝΒ-6ΗΘ Δ Γ Κ Τ Κ Λ Ι Ο"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Απιθμ. Ππυη.: 284/39147 Γ/ΝΗ ΝΟΜΟΠΑΡΑΚΔΤΑΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ ΣΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟ Κ.Ο.Α. Σασ. Γ/νζη: Ασαπνών 2 Ππορ: Χ ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ Σ.Κ.: Αθήνα Πληποθοπίερ: Φ. Κοςηζούμπα Α. Παπαδάκη Σηλέθυνα: ΘΔΜΑ:«Ανακοίνυζη παπαηςπιών/ςποτιών απάηηρ ζηην Δςπυπαφκή Δπιηποπή Ανάκηηζη ασπευζηήηυρ καηαβληθένηυν ποζών ζηα πλαίζια σπημαηοδόηηζηρ ηηρ κοινήρ γευπγικήρ πολιηικήρ» Δ Γ Κ Τ Κ Λ Ι Ο 1. Σηα πιαίζηα ηνπ θπβεξλεηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο ζηξαηεγηθήο επηινγήο ηνπ ΥΠΑΑΤ γηα απνηειεζκαηηθφηεξε αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ ηεο θνηλήο αγξνηηθήο πνιηηηθήο πινπνηψληαο ηνλ άμνλα πνιηηηθήο γηα ηε κείσζε ησλ θαηαινγηζκψλ απφ ηελ Ε.Ε., ππελζπκίδνπκε κε ηελ παξνχζα εγθχθιην βαζηθέο ξπζκίζεηο ηεο ελσζηαθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο πος ππέπει να ηηπούνηαι απαπέγκλιηα απφ φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο ζηε δηαδηθαζία αλαθνίλσζεο παξαηππηψλ / ππνςηψλ απάηεο αλάθηεζεο αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ θαη εθηζηνχκε ηελ πξνζνρή γηα απζηεξή ηεο ηήξεζε πξνθεηκέλνπ ε ρψξα καο λα κεηψζεη θαη λα εθκεδελίζεη ηνπο θαηαινγηζκνχο πνπ επηβαξχλνπλ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη ηειηθά ηνλ Έιιελα πνιίηε. 2. Σχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 1848/2006 ηεο Επηηξνπήο, πνπ εθαξκφδεηαη γηα ηηο δαπάλεο ηνπ ΕΓΤΕ θαη ηνπ ΕΓΤΑΑ, ηα θξάηε κέιε νθείινπλ λα θνηλνπνηνχλ ζηελ Επηηξνπή φιεο ηηο παξαηππίεο πνπ απνηέιεζαλ ην αληηθείκελν πξψηεο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο δηαπίζησζεο. Η Δ/λζε Ννκνπαξαζθεπαζηηθνχ Έξγνπ θαη Ννκηθψλ Υπνζέζεσλ είλαη αξκφδηα λα θνηλνπνηεί ζηελ Επξσπατθή Υπεξεζία Καηαπνιέκεζεο ηεο Απάηεο (OLAF) θάζε πεξίπησζε απάηεο - παξαηππίαο πνπ ζεκεηψλεηαη ζε βάξνο ησλ δχν Επξσπατθψλ Γεσξγηθψλ Τακείσλ θαη αθνξά πνζφ άλσ ησλ Γηα ην ιφγν απηφ έρεη απνζηείιεη ζηηο εκπιεθφκελεο ππεξεζίεο ηηο εγθπθιίνπο ηεο κε αξηζκ. πξση / θαη / ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν θαη ηε δηαδηθαζία ησλ αλαθνηλψζεσλ παξαηππηψλ ζηα πιαίζηα ηνπ Καλ. 1848/

2 Α. ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΑΡΑΣΤΠΙΧΝ ΤΠΟΦΙΧΝ ΑΠΑΣΗ ΣΗΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 3. Σχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ Καλνληζκνχ 1848/2006, ηα θξάηε κέιε θνηλνπνηνχλ άκεζα ζηελ Επηηξνπή ηηο παξαηππίεο ζηα πιαίζηα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο θνηλήο αγξνηηθήο πνιηηηθήο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηνπ Καλνληζκνχ (ΕΚ) 2988/1995, εθφζνλ απνηέιεζαλ αληηθείκελν μίαρ ππώηηρ διοικηηικήρ ή δικαζηικήρ διαπίζηυζηρ, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 35 ηνπ Καλ. 1290/2005. Σχκθσλα κε ηελ Επξσπατθή Επηηξνπή, θαη φπσο έρεη πηνζεηεζεί θαη απφ ηε ρψξα καο, ε ππώηη διοικηηική ή δικαζηική διαπίζηυζη ζπληειείηαη ζην πιαίζην ηνπ Καλνληζκνχ 885/2006 ηεο Επηηξνπήο, κε ηελ ηαπηφρξνλε ζπλδξνκή ηξηψλ ζηνηρείσλ: α) λα έρεη ππνινγηζηεί ην πξνο αλάθηεζε πνζφ, β) λα είλαη γλσζηή ε ηαπηφηεηα ηνπ νθεηιέηε θαη γ) λα έρεη δεφλησο ελεκεξσζεί ν νθεηιέηεο γηα ην ρξένο ηνπ. 4. Δελ αλαθνηλψλνληαη ζηελ OLAF νη παξαηππίεο πνπ αθνξνχλ πνζά θνηλνηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο θαηψηεξα ησλ επξψ, εθηφο αλ δεηεζνχλ ξεηά απφ ηελ Επηηξνπή, ελψ νη πεξηπηψζεηο παξαηππηψλ ησλ νπνίσλ ε θνηλνπνίεζε δελ είλαη ππνρξεσηηθή, αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Καλ. 1848/ Τν πεδίν εθαξκνγήο ηεο έλλνηαο ηεο παξαηππίαο θαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ πνζνχ πνπ επεξεάδεηαη απφ ηελ παξαηππία πξέπεη λα εμεηάδεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ην θνηλνηηθφ θαη εζληθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηνλ ππφ εμέηαζε ηνκέα. Σεκεηψλεηαη δε φηη αλαθνηλψλνληαη θαη παξαηππίεο κε ελδερφκελν απνηέιεζκα λα δεκησζεί ν θνηλνηηθφο πξνυπνινγηζκφο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ πεξ. λ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Καλ. 1848/ Τα θξάηε κέιε ππνρξενχληαη λα αλαθνηλψλνπλ ζηελ OLAF θαη ηηο ππνζέζεηο ππφλνηαο απάηεο, φπσο απηή νξίδεηαη ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Καλ. 1848/2006. Δεδνκέλνπ φηη ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε ε δηάγλσζε ηεο χπαξμεο εθ πξνζέζεσο πξάμεο γίλεηαη απφ ηα αξκφδηα πνηληθά δηθαζηήξηα, κία παξαηππία πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη σο ππφλνηα απάηεο, εθφζνλ ν θάθεινο ηεο ζρεηηθήο ππφζεζεο δηαβηβαζζεί ζηνλ αξκφδην εηζαγγειέα. Πξνο ηνχην, νη αξκφδηεο ππεξεζίεο, πξέπεη λα ελεκεξψλνπλ ηνπο αξκφδηνπο, γηα ηελ αλαθνίλσζε ησλ ππνζέζεσλ παξαηππηψλ ζηελ OLAF, ζρεηηθά κε ηελ θίλεζε ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο θαη ηελ εμέιημή ηεο σο θαη ην θιείζηκν απηήο. 7. Επηπιένλ, επηζεκαίλνπκε φηη ζχκθσλα κε ην άξζξν 37 ηνπ Κψδηθα Πνηληθήο Δηθνλνκίαο, νη δεκφζηνη ππάιιεινη νθείινπλ λα αλαθνηλψλνπλ ρσξίο ρξνλνηξηβή ζηνλ αξκφδην εηζαγγειέα νηηδήπνηε πιεξνθνξνχληαη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο γηα αμηφπνηλε πξάμε πνπ δηψθεηαη απηεπαγγέιησο. Επνκέλσο, εθφζνλ νη αξκφδηνη ππάιιεινη, ζεσξνχλ φηη νη ζρεηηθέο παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο ζπληζηνχλ αμηφπνηλεο πξάμεηο ζχκθσλα κε ην αλσηέξσ άξζξν, νθείινπλ λα απνζηείινπλ ην ζρεηηθφ θάθειν ζηνλ αξκφδην εηζαγγειέα, ελεκεξψλνληαο ζρεηηθά θαη ην αξκφδην ηκήκα ηνπ ΟΠΕΚΕΠΕ, γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηεο παξαηππίαο σο ππνςίαο απάηεο. 8. ςνεπώρ, όηαν εκδίδεηαι από ηιρ απμόδιερ ςπηπεζίερ και κοινοποιείηαι ζηο δικαιούσο ππόζκληζη επιζηποθήρ ασπευζηήηυρ καηαβληθένηυν ποζών, οι ςπηπεζίερ αςηέρ ςποσπεούνηαι να ανακοινώζοςν άμεζα ηην ζσεηική παπαηςπία ζηον ΟΠΔΚΔΠΔ, για ηην πεπαιηέπυ διαβίβαζή ηηρ μέζυ ηηρ ςπηπεζίαρ μαρ, υρ απμοδίαρ, ζηην OLAF. 2

3 Β. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΝΑΚΣΗΗ ΑΥΡΔΧΣΗΣΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΠΣΧΔΙ ΛΟΓΧ ΜΗ ΔΓΚΑΙΡΗ ΚΙΝΗΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΝΑΚΣΗΗ ΚΑΣΑΛΟΓΙΜΟΙ Δ ΒΑΡΟ ΣΧΝ ΚΡΑΣΧΝ ΜΔΛΧΝ. 9. Σχκθσλα κε ηα άξζξα: 32 παξ. 4α, 4β, 5, 8α, 8β, θαη 33 παξ. 5α, 5β, 8 ηνπ Καλνληζκνχ 1290/2005, ε Δπιηποπή δύναηαι: (i) να καηαλογίζει ηα ππορ ανάκηηζη ποζά ζηο κπάηορ-μέλορ, φηαλ, κεηαμχ άιισλ: α) Δελ θίλεζε φιεο ηηο δηνηθεηηθέο ή δηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ Εζληθή θαη ηελ Κνηλνηηθή Ννκνζεζία κε ζθνπφ ηελ αλάθηεζε ησλ πνζψλ ζηη διάπκεια ηος έηοςρ πος ακολοςθεί ηην ππώηη διοικηηική ή δικαζηική ππάξη διαπίζηυζηρ, ή β) ε πξψηε δηνηθεηηθή ή δηθαζηηθή πξάμε δηαπίζησζεο δελ ζπληάρζεθε ή ζπληάρζεθε κε θαζπζηέξεζε ηθαλή λα ππνλνκεχζεη ηελ αλάθηεζε, (ii) λα θαηαινγίζεη ην 50% ησλ ζπλεπεηψλ αλάθηεζεο ζε απηφ, εθφζνλ ε αλάθηεζε δελ πξαγκαηνπνηεζεί ενηόρ ηεζζάπυν εηών απφ ηελ εκεξνκελία ηεο πξψηεο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο πξάμεο δηαπίζησζεο ή, ε αλάθηεζε δελ πξαγκαηνπνηεζεί ενηόρ οκηώ εηών εάν αποηελεί ηο ανηικείμενο πποζθςγήρ ζηα εθνικά δικαζηήπια θαη (iii) λα απνθιείζεη απφ ηελ θνηλνηηθή ρξεκαηνδφηεζε ηα πνζά πνπ έρνπλ θαηαινγηζηεί ζηνλ θνηλνηηθφ πξνυπνινγηζκφ, εθφζνλ νη παξαηππίεο ή ε απνπζία αλάθηεζεο νθείινληαη ζε παξαηππίεο ή ακέιεηα πνπ κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζηηο δηνηθεηηθέο ή άιιεο ππεξεζίεο ή ζε νξγαληζκνχο ησλ θξαηψλ κειψλ ή εθφζνλ θξίλεη φηη νη ιφγνη πνπ επηθαιείηαη ην θξάηνο κέινο δελ αξθνχλ γηα λα δηθαηνινγήζνπλ ηελ απφθαζή ηνπ λα παχζεη ηε δηαδηθαζία αλάθηεζεο (ππέξβαζε εμφδσλ αλάθηεζεο ηνπ πξνο αλάθηεζε πνζνχ, δηαπηζησκέλε αθεξεγγπφηεηα ηνπ επελδπηή). 10. Σπλεπψο, νη αξκφδηεο ππεξεζίεο δελ πξέπεη λα επηδεηθλχνπλ ακέιεηα θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο αλάθηεζεο θαη εηδηθφηεξα: i. Mεηά ηον ενηοπιζμό ή ηην ςποτία διάππαξηρ παπαηςπίαρ από ηα ελεγκηικά όπγανα και ηην ςποτία διάππαξήρ ηηρ, ππέπει να κινείηαι όζο ηο δςναηόν ηασύηεπα η διαδικαζία ανάκηηζηρ. Δπιζημαίνεηαι, δε όηι η ςποσπέυζη ανάκηηζηρ ηυν ασπευζηήηυρ καηαβληθένηυν δεν επαθίεηαι ζηη διακπιηική εςσέπεια ηος κπάηοςρ μέλοςρ, αλλά αποηελεί ςποσπέυζή ηος. ii. Σε πεξηπηψζεηο πνπ δηαπηζηψλνληαη αρξεψζηεηεο θαηαβνιέο ζε βάξνο ηνπ Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π., πξέπεη λα εθαξκφδνληαη πηζηά θαηά ηε δηαδηθαζία αλάθηεζεο, νη δηαηάμεηο ηος άπθπος 28 ηος ν. 2520/1997, φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 2732/1999 (Α 154) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 23 ηνπ λ. 2945/2001 (Α 223), εκηόρ αν ζε ΚΤΑ και ΤΑ πος έσοςν εκδοθεί καη εθαπμογή ειδικών κανονιζμών και αθοπούν ειδικά κοινοηικά ππογπάμμαηα, ςθίζηαηαι ειδική πύθμιζη γηα ην ζέκα απηφ, νπφηε ζα εθαξκνζηεί ε εηδηθή απηή ξχζκηζε σο πξνο ηα δεηήκαηα πνπ απηή ξπζκίδεη δηαθνξεηηθά απφ ην λ. 2520/2997. Ιδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δίλεηαη ζην φξγαλν έθδνζεο ηεο απφθαζεο θαηαινγηζκνχ θαη λα εξεπλάηαη ε ηπρφλ χπαξμε απνθάζεσλ κεηαβίβαζεο ηεο ελ ιφγσ αξκνδηφηεηαο ζε άιια φξγαλα, θαζψο θαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 3852/2010 (Καιιηθξάηεο) ζε πεξίπησζε νξηζκνχ νξγάλνπ ησλ ΟΤΑ κε δνκή πνπ ίζρπε πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ. iii. Hαπόθαζη καηαλογιζμού ππέπει να εκδίδεηαι ενηόρ (1) έηοςρ από ηην ζσεηική ππόζκληζη ππορ ηο δικαιούσο για επιζηποθή 3

4 ηυν ασπευζηήηυρ καηαβληθένηυν ποζών. Σχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο κε ηε δηαδηθαζία αλάθηεζεο αρξεσζηήησλ δηαηάμεηο (ηδίσο άξζξν 28 παξ. 1β θαη παξ. 2γ ηνπ λ. 2520/1997, άξζξα 4 παξ. 2 θαη 6 παξ. 2 ηεο αξηζκ. 4941/2011 ΚΥΑ) αιιά θαη ηηο αξρέο ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ, ζηελ πξάμε θαηαινγηζκνχ πξέπεη λα αλαθέξεηαη κεηαμχ άιισλ, ε αιηία επιζηποθήρ ηος ποζού κε εηδηθφηεξε αλαθνξά ζηελ έθζεζε ειέγρνπ θαη ζηηο δηαηάμεηο πνπ παξαβηάζζεθαλ. iv. ε κάθε ζηάδιο ηηρ διαδικαζίαρ ανάκηηζηρ από ηην ππόζκληζη ζηο δικαιούσο υρ ηην ηελική ανάκηηζη ηος ασπευζηήηυρ καηαβληθένηορ ποζού (ππόζκληζη, εξέηαζη ηςσόν ανηιππήζευν, έκδοζη απόθαζηρ καηαλογιζμού, εκηέλεζη απόθαζηρ καηαλογιζμού, κίνηζη διαδικαζιών αναγκαζηικήρ εκηέλεζηρ κ.λπ.), η Γιοίκηζη ππέπει να κινείηαι με ηασύηηηα και αποηελεζμαηικόηηηα, ώζηε η ανάκηηζη να ππαγμαηοποιηθεί ενηόρ 4 εηών από ηην ημεπομηνία ηηρ ππώηηρ διοικηηικήρ ή δικαζηικήρ ππάξηρ διαπίζηυζηρ ή 8 εηών εάν η ανάκηηζη αποηελεί ηο ανηικείμενο πποζθςγήρ ζηα εθνικά δικαζηήπια. 11. Επηζεκαίλνπκε ηέινο φηη ζην άξζξν 28 παξ. 1 ηνπ λ. 2520/1997 νξίδεηαη πσο, αλ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θνηλνηηθή ή εζληθή λνκνζεζία θπξψζεηο πέξαλ ηεο αλαδήηεζεο ησλ αρξεσζηήησο θαηαβιεζεηζψλ εληζρχζεσλ, εθδίδεηαη αλεμάξηεηε ηεο θαηαινγηζηηθήο, δηνηθεηηθή πξάμε, γηα ηελ νπνία θαη πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη νη αξκφδηνη γηα ηελ αλαθνίλσζε ησλ ελ ιφγσ παξαηππηψλ ζηελ OLAF. Παξαθαινχκε γηα ηελ πηζηή ηήξεζε ησλ αλσηέξσ. Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΗΣΡΗ ΜΕΛΑ 4

5 ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1. ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΦΡΗΘΖΠ ΞΑΟΑΓΩΓΖΠ 2. ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΑΙΗΔΗΑΠ 3. ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΖΠ 4. ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΕΩΗΘΖΠ ΞΑΟΑΓΩΓΖΠ 5. ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΔΩΟΓΗΘΩΛ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΘΑΗ ΔΟΔΛΑΠ 6. ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ 7. ΓΗΔΘΛΠΖ ΔΙΔΓΣΝ ΓΑΞΑΛΩΛ ΔΓΡΞΔ-ΔΓΓΖΠΔΗΠ 8. ΓΗΔΘΛΠΖ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ ΘΑΗ ΡΔΘΚΖΟΗΩΠΖΠ 9. ΓΗΔΘΛΠΖ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝ ΘΑΗ ΓΔΩΟΓΗΘΩΛ ΓΗΑΟΘΟΩΠΔΩΛ 10. ΓΗΔΘΛΠΖ ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖΠ ΡΞΝΞΝΗΖΠΖΠ ΘΑΗ ΞΝΗΝΡΗΘΝ ΔΙΔΓΣΝ ΞΟΝΪΝΛΡΩΛ ΦΡΗΘΖΠ ΞΑΟΑΓΩΓΖΠ 11. ΓΗΔΘΛΠΖ ΒΗΝΙΝΓΗΘΖΠ ΓΔΩΟΓΗΑΠ 12. ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΚΖΡΟΩΩΛ 13. ΝΞΔΘΔΞΔ (ΝΙΔΠ ΝΗ ΓΗΔΘΛΠΔΗΠ) 14. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΘΝΗΛΝΡΗΘΩΛ ΞΝΟΩΛ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ (ΝΙΔΠ ΝΗ ΞΖΟΔΠΗΔΠ) 15. Γ/ΛΠΔΗΠ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ ΘΑΗ ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΖΠ ΝΙΩΛ ΡΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΩΛ ΔΛΝΡΖΡΩΛ. 16. ΡΗΠ (7) ΑΞΝΘΔΛΡΟΩΚΔΛΔΠ ΓΗΝΗΘΖΠΔΗΠ ΓΗΑ ΑΞΝΠΡΝΙΖ ΘΑΗ ΠΡΗΠ Γ/ΛΠΔΗΠ ΓΑΠΩΛ ΘΑΗ ΠΡΑ ΓΑΠΑΟΣΔΗΑ ΡΝΠ 17. ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ - ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖ ΡΔΙΩΛΔΗΩΛ ΘΑΗ ΔΗΓΗΘΩΛ ΦΝΟΩΛ ΘΑΡΑΛΑΙΩΠΖΠ - Γ/ΛΠΖ 33 η ΔΙΔΓΣΝ ΡΔΙΩΛΔΗΩΛ. Θαπ. Πεπβίαρ 10, Ρ.Θ , Αθήνα ΠΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΗ 1. ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΝΟΓΝ κ. ΑΘΑΛΑΠΗΝ ΡΠΑΡΑΟΖ 2. ΓΟΑΦΔΗΝ ΑΛΑΞΙΖΟΩΡΖ ΞΝΟΓΝ κ. ΚΑΜΗΚΝ ΣΑΟΑΘΝΞΝΙΝ 3. ΓΟΑΦΔΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΓΟΑΚΚΑΡΔΑ κ. ΓΖΚΖΡΟΖ ΚΔΙΑ 4. ΓΟΑΦΔΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΓΟΑΚΚΑΡΔΑ κ. ΚΝΠΣΝ ΘΝΟΑΠΗΓΖ 5

6 5. ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ - Γ/ΛΠΖ 52 Ζ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ ΘΑΗ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ ΔΙΔΓΣΩΛ ΡΖΠ ΓΔΛΗΘΖΠ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑΠ ΓΖΚΝΠΗΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ ΡΖΠ ΓΔΛΗΘΖΠ Γ/ΛΠΖρ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΔΙΔΓΣΩΛ ΠΓΣΟ/ΛΩΛ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΩΛ ΑΞΝ ΡΖΛ Δ.Δ., Ξανεπιζηημίος 57, Ρ.Θ , Αθήνα 6. ΠΩΚΑ ΓΗΩΜΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΔΓΘΙΖΚΑΡΝΠ, Ξειπαιώρ 207 & Αλκίθπονορ 92, Ρ.Θ , Αθήνα 7. ΓΔΛΗΘΖ ΔΗΠΑΓΓΔΙΗΑ ΑΟΔΗΝ ΞΑΓΝ, Ι. Αλεξάνδπαρ 121, Ρ.Θ , Αθήνα 8. ΓΔΛΗΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΔΗΑ ΔΞΗΘΟ. ΡΑΘΡΗΘΩΛ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΩΛ ΓΗΘΑΠΡΖΟΗΩΛ, Ι. Οιανκούπ απ. 85, Ρ.Θ , Αθήνα 6

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ Χ ΠΡΟ ΣΟΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΧΣ. ΣΗ ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΠΟΤ ΑΝΑΦΔΡΔΣΑΙ ΣΗ ΔΛΙΓΑ 7 (478 ανηί 479), ΓΙΟΡΘΧΗ ΣΟΤ ΓΔΤΣΔΡΟΤ ΔΓΑΦΙΟΤ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 62 ΚΑΙ Χ ΠΡΟ ΣΟ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΚΑΣΑΥ.ΗΜΔΙΧΜΑΣΧΝ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. Ππορ. ηο Υποςπγείο Οικονομικών -Γενική Γπαμμαηεία Δημοζίυν Εζόδυν. Σσεη. ηο ςπ απιθμ. ππυη. ΔΕΛΑ 110513 ΕΞ 2014 ΕΜΠ έγγπαθό ζαρ.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. Ππορ. ηο Υποςπγείο Οικονομικών -Γενική Γπαμμαηεία Δημοζίυν Εζόδυν. Σσεη. ηο ςπ απιθμ. ππυη. ΔΕΛΑ 110513 ΕΞ 2014 ΕΜΠ έγγπαθό ζαρ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΑΓΓΔΛΔΑ ΣΟΤ ΑΡΔΙΟΤ ΠΑΓΟΤ Σει. : 210-6411526 Fax:210-6411523 Αζήλα 14-10-2014 Αξηζ. Πξση.3244 Αξηζκ. Γλσκ. 6 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ππορ ηο Υποςπγείο Οικονομικών -Γενική Γπαμμαηεία Δημοζίυν Εζόδυν

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΘΔΜΑ : «Γιεςκπινίζειρ επί ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 51 ηος ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237 Α /31.10.2014), ψπυρ ιζσωει».

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΘΔΜΑ : «Γιεςκπινίζειρ επί ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 51 ηος ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237 Α /31.10.2014), ψπυρ ιζσωει». INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.03.23 12:56:55 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΘ81Η-ΙΧ9 ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Αζήλα, 23 Γεθεκβξίνπ 2014 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Αξ. πξση.:2/98002/γπγκ ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ηο ζσέδιο νόμος : Ίδπςζη Τπηπεζίαρ Αζύλος και Τπηπεζίαρ Ππώηηρ Τποδοσήρ, πποζαπμογή ηηρ ελληνικήρ νομοθεζίαρ ππορ ηιρ διαηάξειρ ηηρ Οδηγίαρ 2008/115/ΔΚ «ζσεηικά με ηοςρ

Διαβάστε περισσότερα

«Οδηγός για ηην ιζόηηηα ηων θύλων ζηον ηομέα ηης εργαζίας και ειδικόηερα ζηον ηομέα ηοσ ηοσριζμού»

«Οδηγός για ηην ιζόηηηα ηων θύλων ζηον ηομέα ηης εργαζίας και ειδικόηερα ζηον ηομέα ηοσ ηοσριζμού» ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1 Δηζαγσγή 4 I. Ζ αξρή ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ... 4 1. Δθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ... 5 2. Αίηηα ηεο δηαηήξεζεο ηεο αληζφηεηαο... 5 3. πλέπεηεο ηεο δηαηήξεζεο ηεο αληζφηεηαο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 2.12.2008 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κ.Α. 201 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 28 Ννεκβξίνπ 2013 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & Δ.Φ.Κ. Αξ. Πξση.:Γ19Α 5041356 ΔΞ 2013 Γ/ΝΗ 19 η ΣΔΛ. ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ Αθήνα, 31/03/2014 Απ. Ξπυη.: 6308 ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3 Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΠΝΓΩΛ Η. ΓΔΛIKH ΓΗΔΘΛΠΖ ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ - ΓΗΔΘΛΠΖ ΔΙΔΓΣΩΛ ΡΚΖΚΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αλαπιεξσηέο Υπνπξγνχο θαη Πιεξνθνξίεο: 213-1313-109 ή107 ή 133 ή 120 ή 129 ή 147 210-3393117

Αλαπιεξσηέο Υπνπξγνχο θαη Πιεξνθνξίεο: 213-1313-109 ή107 ή 133 ή 120 ή 129 ή 147 210-3393117 Αναπηηηέα ζηο διαδίκηςο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ

ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ Γεληθή Γξακκαηεία - Μεηαθνξέο ΟΚΣΧΒΡΗΟ 2009 ΑΠΡΗΛΗΟ 2011 ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ Γημιοςπγούμε μία Δλλάδα ηυν ζςνδςαζμένυν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ),

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Μαξνύζη, 3-2-2011 ΑΡΗΘ. ΑΠ: 592/012 ΑΠΟΦΑΖ Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Έρνληαο ππόςε : α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ Γ/ΝΗ ΔΛΔΓΥΟΤ/ΣΜΗΜΑ Α ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ/ΣΜΗΜΑ A Γ/ΝΗ Φ.Π.Α./ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ Λάξηζα: 17-12 - 2008 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 Πιεξνθνξίεο : Αζ. Μπξάρνο, Ζι. Κσηζήο Σειέθσλν : 2410-613720, 616189 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

Σαρ.Γ/λζε : Παλεπηζηεκίνπ 254, Κηίξην Β Σαρ.Κψδηθαο : 26110 Πιεξνθνξίεο : Π. Ράπηε Σειέθσλν : 2613 613135 Fax: 2610490163

Σαρ.Γ/λζε : Παλεπηζηεκίνπ 254, Κηίξην Β Σαρ.Κψδηθαο : 26110 Πιεξνθνξίεο : Π. Ράπηε Σειέθσλν : 2613 613135 Fax: 2610490163 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Πάηρα, 16-7 -2015 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝ. Γ/NΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Αρ. Πρωη.: 196391/4872 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Σαρ.Γ/λζε : Παλεπηζηεκίνπ 254, Κηίξην Β Σαρ.Κψδηθαο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Διδικό καθεζηώρ καηαβολήρ ΦΠΑ καηά ηον σπόνο ηηρ είζππαξηρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 39.β ηος Κώδικα ΦΠΑ» ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΘΔΜΑ: «Διδικό καθεζηώρ καηαβολήρ ΦΠΑ καηά ηον σπόνο ηηρ είζππαξηρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 39.β ηος Κώδικα ΦΠΑ» ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Αζήλα, 30.9.2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. 14 η Γ/ΝΖ ΦΠΑ ΣΜΖΜΑ Α 2. 15 η Γ/ΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ Α, Β ΗΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΘΝΙΚΟ ΔΠΗΥΔ ΣΡΑΣΗ ΡΖΗΑΚΟ ΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο,

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002 ΘΔΜΑ: Καζνξηζκφο πιαηζίνπ επίβιεςεο ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, αθνχ έιαβε ππφςε: α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015 ΔΡΜΔΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Α.Π. 7-8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΞΟΓΟΤ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277700) Α.Π. 9 2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35.

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Ληβαδεηά 24 02-2015 Αξηζ. Πξση.: 4645 ΑΠΟΠΑΜΑ Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35 Πεξίιεςε Έγκπιζη δαπάνηρ και διάθεζη

Διαβάστε περισσότερα