.Kai tnar'jo8f')oav anavtet; nveuj,lotos. AVlou, Kal "p~avto AaAEiv ETtPOII; vawaaoll;-, (npaeelijv 2:4)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ".Kai tnar'jo8f')oav anavtet; nveuj,lotos. AVlou, Kal "p~avto AaAEiv ETtPOII; vawaaoll;-, (npaeelijv 2:4)"

Transcript

1 lire, '4'24~.Kai tna'jo8f')oav anavtet; nveuj,lotos. AVlou, Kal "p~avto AaAEiv ETtPO; vawaaoll;-, (npaeeljv 2:4). L,VTOOOETO un6 ' EnHpon~~, npovojo TOU E!JoOj.JWTOTOU ' ApXfEmaltOnOu 242 Cleveland 51" Redlen, Tel OFFCAL PUBLCATON OF THE GREEK ORTHODOX ARCHOOCESE OF AUSTRALA. ETlJolo uv6pojj~ - Annual Subsiption $10.00 VOLUME 7 No., - 2 Rtgislaed by Ausl.'ia POS Publiation No NAA 3565 TEYXO 730v - 740v natpapxkh An06E: Enl TOil XPHOVENNO + LlHMHTPO: E\EO,0EOV APXEnlXOnOl KONlTANTNOVnO\EOl, NEAl POMH KA OKOVMENKOl natpapxhl ".:16(0 tv UfJJiOTO<; 0ftfj Koi Em' ylj<; fip]vf}' EV 6v8pwnoJ(; <(;ookio» 0uK. 2, 14). XOP-OOUVOC; Koi naalv 6VT'lXEi 6 6YYEAKOC; u~jvoc;, EuayveAt <O-lEVOC; eie; T'lv 6v9pwnOT'lTo ou~..maoav ;v nvvlolv TOO!\upwTQu UTfle;.. H <pov') Koi ndalv 0nooeXEToi T6v OPKW- 8evTo \oyov Koi 6. AaT~p T~e; B')8AEe~, napa T6 unopxova~~epov ev T4i KOo~4J nukvov OKOTOe;, aopoawe; 60l')YEi TO J3~~OTO TWV ~oywv npoe; TO Ln~AoOV. Lu~nooo.; XPOTOVK) 6v8pwnOT')e;, oipo~evl') o)jjepov unep nooov J3lonK'}V jjepl~ VOV, KOTEU8uVE, KOTO TlV jjeyoalv YEve8Alov.;~epo v T~e; AUTpWOEWe; OUT~C;, TO ana TWV nokawvu ~wv aaomwplwv Koi 60K~OOlWV KAoV<OjJEVOV J3~~o OUT~e; npoe; TO TonEVOV AiKVOV T~ e; B')8AEe)..l, Ev80, 6nEip4J T~e; BEioe;. Ayanl')e; OUYKO T0J300 E, avekai8joov Qi oupovoi Koi eakvio81') i «T7poaooKio wv f8vwv», 6.0 va akouo] TOV 6YYEAKOV U)..lVOV Kof )..leta TWV no)..levwv Kof TWV )..laylov KO)..llJ)1] TO yovu npo TOU BEiou Bpeq>oue;, TOU enlo)..l lo8evtoe; T)V eout~e; KOTapOV. T~ e; Ko8 oa K~e; TOUT')e; TOU avo nooov yloviovt~c; yiie; XploT OVKOU KOO)..lOU npoe; T'}V ev B'l8AEe~ Ci>OTV')V nveu)..lonkiie; npo Eio C; OU ~-ETexW V Koi a Ko8' il-loc;. AYWTOTOe;. AnOOToAKOe;, notpopx1koc; Koi OiKOU)..lEVKOe; 8povoe;, ~ETeXE enio'le; Koi Eie; TO 61E8vee;.. Eoe; Eip'}v')e;, O)..lOU )..leta Tau ' OpYOVlo)..lOU. Hvw)..levlOv. E8vwv, ou)..lna'lpwoovtoe; epetoe; TEoOOPOKOVTO ET'l <lo;e; Koi e<ptepwaovtoe; TO veov enepxo~evov owt~pov EToe; 1986 Eie; TlV Eip'}v'lv, Kof K'lPUTTE ano TOU TonElvoCi Cf>ovopiou n;v navto VOUV unepexouoov eip'}v')v TOCi XploToCi, aveu Tiie; anoioe; 6 KOo)..lOe; EupioKETO Kof 80 eupioketo novtote ev oywviq. Kof O)..lOU )..leta T;e; eiplv'le; TOCi XPloTOU K'lPuTTel Kof UnO)..l)..lVlOKel Koi TOUe; J3oOlKwTepOUe; outiie; nopoyovtoe;, TiV ooeaq>oouv')v, T) V OKOOoUV'lV Kof T)V eaeu8epiov, Kof jjaaoto TlV eaeu8epfov Tii e; ouve6)oew e;.. 0 6yyeAKoe; ujjvoe; «Llo(o fv Ll/piaTOU; GfiJ KO; f; vij~ E;pi}VfJ' fv av8plmo/~ EUOOK;O" (\OUK. 2, 14) ikouo8'l TO npw TOV jje TiV nopouoiov TOU XPloTOU eni Tiie; Yiie;. ToOTO o'l)..loive on xwpie; TOV XPOTOV, xwpie; TiV <WVTOVlV AUTOU nopouofov eie; TiV <WlV )..loe; Koi Eie; TOV KOO)..lOV, oev eivoouvotovvo eani<w)..lev eie; npoy)..lotk) V EiPivllv, ei)..li )..ldvov eie; 4Jeuoei; eip')vo)..loue; Kof eie; ekjjetoaaeuolv TOU u4j'laou ioewooue; T;e; Eipivlle;.. AVT8e TWe;, a XpOTOe;, a onoioe; etvo «j (wj KO; o w~ KO;" EipjvfJ TOU KOOf.JOU», 010 Tiie; novtote KOV~ e; evtoaiie; A(nou T;e; ayonlle; Koi nant TQ,nlHPDMAT TH EKKHA XAPN. EEO KA EPHNHN AnO TOY EN nhad, ENNH0ENTO DTHPO XPTOY 010 Tiie; jjeto-op<t>woewe; i)..lwv TWV 6v8pwnwv EV T4,; ploti AUTOU, OUVOTO va <pep!] TO TeAoe; TWV OUYKpouoewv KO! va EYKae,6pua~ T~V 6lapK~ Eip~v~v. ' H <ip"'vf/ ou emu ppapwtw tv mis Kop6ioiS "'lwv» Ko". 3, 15)) T6 )..llvujjo Koi TlV OWPEaV TOUT'lV TOU XPOTOU oev enouae K}PUTTOUOO, E'KOO oiwvoe; ni.tpo, i. Ayio AUTOO. EKKAllaio, xwpie; va KOUpa<ETO 1 va 6noYOl')TeuETO. Elvol oe i. EKKAllaio 'l -ov} KUPUTTOUoO EiAKpVWe; Koi xwpie; unoaoyo)..loue; Koi UOTEpoJ3ouAioe; TlV noykoa)..lov eiplvllv Koi a6eaq>oouv'lv Koi npooeuxo)..levl vux81l)..lepov «UT1fP ij~ EipJVfJ~ od auf.jt1ovo~ KOOf.J0U» Koi unep Tiie; eaeuoewe; Tiie; i)..lepoe; EKeiVle;, KoB' )V oi 6v8pwnol, KOHl T'}V piiolv TaU npoq>ltou, «KoaK0l10Ual ei~ pofj JO;a~ ouwv fi; apopo KO; ei oopoo ouwv E;~ opeovo, KO; OUKET f.j1j aveip] E8vo~ ft1' f8vo~ pof.j aiav Koi OUKE~ fj'j /JaewOl noafl<iv» MX. 4, 3). noaov ojjloc; OOq>OpOe; elvo.; 04l1e;, uno T'}V onoiov J3Aenel O;)..lepov TOV KOOJOV a ek oupovou npoe; T')V yflv KOTepx6)..levoe; ayyeakoe; xopoe; Koi TO ev Cf>OTV) ovokav6)..levov Beiov Bpe-poe;1 Ai nepav noo'le; npooookioe; eolt08eiooi evovtlot'ltel) nepl')yayov TOV KOO)..lOV eie; KOTOOToOlV JEyoA,e; OOK)..laoioe;, ~ 6noio TOV Oe<E o')ljepov, Koi )nawoov eni T;e; Yiie; T~V OVlloUXiov, T')V auyxuov, TiV oj3ej3olotlto Koi n;v oywviov, oi onoiol ouvexouv T;V wpav TOUT,V TOe; Kop6ioe; TWV ov8pwnwv.. H onojjokpuvoe; TOUTWV ana TWV evtoawv TaU Beau, ~ nepl4>povlole; autwv npoe; TO Beiov AUTOU 8eA,)..lo, i emxe1pouljev') ge)..leaiwoe; T;e; ejp~v,e;, Tfle; iauxfae; Koi euool)..lovioe; TaU KOO)..lOU eni J3aoewv ovnbewv npoe; T')V euayyeak)v OOOOKo Aiav, ouveteaeoov WOTe va evloxu8ij 6 Ov8pWOVOe; eyw1oj6e;, va ekaef4j!] ~ npoe; 6AA~Aoue; ayonll Koi a OEJ3oo)..lOe; Kof va OToviO] TO nveul-io Tfle; oljo1j3oioe; )..leto~u TWV 6v8pwnwv KOTovo')oewe;. Koi joou Ol~EPOV npounovtou v oi Qv8pwnol TOV "ApXOVTO Tfle; Eipiv') e; exovtee; eie; TOe; Kopoioe; OUTWV ovtf T;e; eip~v,e; TlV 6ywviav TaU noaeljou, QVTi Tfle; yaa'}v'le; T')V TOPOXlV, ovti Tfle; xapoe; Tl'lv ntkpiov Koi T'}V 8Ai4J1v. napa nooov OJWe; T'lV ouvexouoav TlV ov8pwnot,to O3E J3moT}To, ov')ouxiov Kai 6ywviav, a ayyeako) ujjvoe; 80 6VT'l X')O] Koi noalv we; Beia <pwv'), e~oyyeaaouoo eie; TOUe; ovbpwnoue; TO oyabov Tiis eip)v'le; Koi UnO)..lllJvioKouoa on eni TWV av9pwnivwv otao80alwv emj3aenel a "Y4J10TOe;.. H 8eio out') <plov~, enovaao)..lj3ovoljev, 010 Tiis evvloewe; TaU WTiipoe; we; 6oJ3e- 1

2 MHNYMA TOU l:e!3aoj'wtotou. ApX'EmOKonou AUOTpaAias K.K. l:tua,avou eni Tij npwt] TOU.. ETOUS Avan~TOi. A6EApoi. Me T~V 6AAaYl TOU xpovou K eq>eto) enl8ujjw v6 jjopoa8w jja~j aae; MYEC; onats OKE4JES nou vojji<w 011 a<popouv TO'll KoBe av8pwno, 6vE~apnlTw; wv npouno8eoewv TOU. KoBe 6w6EKO jj~ VEC; ;(1610 bta61koaia Koi 1'(1610 pout/va: '116 KAeiooujJE TOUe; Aoyaplo0l-loUC; JOS jj E TO'll Xp6vo nou nepaoe, Koi v6 nav1wupiaouje npokotoj3oako T6v Xp6vo nou apxi<el. LTiV au.jneplpopa JJO <; autil UnaPXE h6}an jjlg npokala Al'.jJq. 1<1 as Jiv Ttl'll oj.joaoyou-e: j.jtl Ownw'j6uoj,JEVEO via T6v xpovo n00 <PEUYE. Mid JE nokiaouc; Tp6nou; JOpuPOUJEVj Euvoo Via T6v XPOVQ n00 epxeto. Ate; K 6 naal6s 6 Xp6voC; be'll 6 UlOE TinDlE 6~16Aoyo nlow TOU yuj T6 anoia 86 npene '116 TO'll EUYVWJOVOUj,JE. /\ e; K 6 veoc; Xp6voS 6EV fjos EmpuAoaael KOjJfjlO 6uoopeoTl eknal~l. Via TiV 6noio 6anpene va {ljjoote Em q>uaoknkoi Koi OUVKPOTlljJEVO! AUT~ JJOS novtws i au fjnepl lopo. EKTOS TOO on eivol KaT' ouaiov a6k). jjoptupei Koi fjlo eaael4j1l peoalojjoo. Mas nopou Oo~e l vo avn6poojje oov TO KOKOfjo8'WEVQ n0l610. nou oaes TiS onotuxies TWV 8EAouv vo TiS loptwvouv novw O' EVO TpiTO. TOV Aevofjevo «lnoolonoljnaio TpaVO» ii TO «E~ AaOT1pO 9uJ0»! K oaes noa Tis EntTUxies TWV TiS nepljjevouv KOHl Tpono jjovko ana KonOlo «KoA; TlJX) >>. KOX1, onws9anpene. ana fjlo QUVTOV OjJEVl. uneu9uvl Koi la6tljjl) npoon0gelo. f3oiwos m 6 Se6s 6EV EVKoToAeinel TOV KOOjJOV eis TiV TUX)V outoo. jjetplo~el TiV auvexouaov TOV KOOjJOV aywviov Koi nal poi novto e; f309eioe; EAni60e;. KOTo T~V oyiov TOUTllv eopt~v TWV XplOTouyevvwv, T~V "JJf]Tp6noAlv TWV fopniiv>j, KOTO Tl'}v 6noiov TO n091) ayouv OVO KWXf'i1l Ko i oi KOXUn04Jiol Ko i oi KOKOTponiOi All90pyoOl, i eanis T;S ollolli4jews. i EAnis Tiis KoAAtTepos OUPO. 6e; entoke$8ii naaoll YWlliov T;S viie; Koi ae; otqpi~1) Till napanaiouaov 01l9pwnoT]To.. ApKei nmol 6 "1jJ6qJOf) apjjotwv Koi innfu6vwv>j (MX. 1, 13). ~ AS fjetovol'}owjjev eiakpllws Kai as ulvwowjjell TOS xeipoe; ~~wv «Oj Kupi", mjaf/~,~ y,~" (MX ). < ~TOQv TES TOV $WTOjJ611 Koi TlV EvioXUO AUTou np6e; OiK060l-llv evos K6ojJou jjollijjou eipill]s, eu60kios, ovon]s. EAeu8epias Koi 6 tkooau'ls. ME TO e; OKE4JEe; TaLlTos Kai Till npooeuxill Kai Till eani60 TOUT)V oona~6jje8a oaws 06eA$Kws, Eni Ti] jjeyoa] Eopnj TWV XptaTouyevvwv, Ti] KOT' E~OXiv EOPT~ Tiis SEioS oyonlls KO! EipnvllS, TOU e; MoKOPWTOTOUS Koi ' lepwtotoue; npoka8'ljjevoue; TWV. Aviwv TOO 0eotJ. Op8060~wv. EKKA)olwv Kai euaovoofjev TOUe; onolltoxoo. Op9060~oue; nlotoue;, npotpenofjevo octoue; vo vivouv un06eiyfjaa oujjf3oaiie; eie; T~V iepov un68eov Tiie; noykoajjiou EiPiv)S. Xa lpeti~ ofjev TOUe;. ApX'lyoue; nov piawv XplonovlKwl. EKKA'loWV Ko i ' OfjOAOVW Koi KoAoujJEV ouaue; eis EllepvoTepol ouj-lnpo~lv Eie; EntKPOTlOV Tii e; eni yiie; eipivqe;. ElvOi T6 xpeos ijjwv we; XP OTOVWV i}yetwv, xpeoe; unovopeu0j-le- 10V un6 Tfje; niatew; ifjwv eie; T6v ~wtfjpo XPOTOV we; "ApxovTa Tiis Eiplv~S AUTOU i XOple; Koi TO onelpov EAeoe;, ouv Ti] nap' ifjwv natplk~ Koi notplopxki] EuXi] KO! euaoviq. {f] jjeto noltwv.. A~lv. 2 XplOTOUYEVo ' 0 KWVOTOvTlvounoAEw; 610nupoe; np6e; SEOV euxet'le; novtwv UJ-lwv. ' Ell TOUTOe;, nep ' an' mitee; Te; n0l6kotf]tee; KO! buoe60-1-0viee;. un6pxouv aopoawe; Koi noaaoi nou TOil Xp6vo TOV KOVOUV 6~io on6aut" Koi TOil jjetpoov uaopvupo Koi n0810- OjJEVO. alle~aptitwe; all npoketo Via nopea96v, nopov i'j j.jea Aov, AUTO ETvO oi EjJnoplKo OKemOjJEvol 6v9pwnol, nou bev boto~ouv va 610KlPLlTTOUV bopkwe; on «6 xp6voe; etvol Xpiil'o.1. AVa~EaO 0' OUTee; Tie; bu6 okpoiee; KOTlVOpiEe; nou avo lepojje m6 navw. 6"Aobl'} TOUe; oveu9uvous nou TOV XPOVO 8EWPOU 0PVOVO 010 XEPO T~e; TUXl). KO! TOU) ovxw6e1e; nou T6v XPOVO 9EWPOUV lux8)jjep611 Epvo~6J-lelO vojjoj-lotokoneio. unopxe navto Kof jjlo TpiTq T6~] 6v9pujnwv. Eivol i TO~1l TWV motwvl AUTOi ovoyvwpi~ou jje 6EOl) Koi EUVVW jjoouv'l OT 6 Xp6vOS elvo jjlo np08eojjio. jjlo EUKOlpio, npoopopo. 'AE~OPT'}TW) 6v np6keto VC TOV Xp6110 TOV noalo ii T611 KOtVOUPYO, 6 molo; YVWpi~E on nlow 6no T6v Xpovo Koi novw ana TOil XpOVO OVpunVEi 6 ~16 10 e; 6 axpovoe; SEOe;, _6 KOlpOUe; Koi xp6voue; EV Tij i6i9 E~oua;,;, 9E'EVOS' (nppa. npa~. 1: 7). - ETa' 6 Xp6voS ViVETO XPEOS. MiiS 669~KE v,a va T6v ~ETa TpelVoujJE ae a~io unepxpol), axpov'l, OiWllio, nou bell EXE OXEO~ ~E T6 xpii~a. ~lte 1'< 600 E~ouOla<E' T6 xpii~a.. 0 Xp6voS Ws XPEas ~iis 668~KE an6 T6v 0E6 v,a va 66E00W~E np6s T6v 0E6. 68avai<OVTas T6v xp6vo. -ETal ojjwe; 6 XPOO) anokoauntetot Ws JUOTlPO, loti jj6vov v jjuot'lpi4j 69avoTi~ETO TO 8VlT6 Koi T6 KTOTO geonoleito., OnoTe 6 xp6voe; OTO XEPO TOU av9pwnou 6EV eillol nl6 Kon TO anpoaol6poto Koi botjovk6. jjt'le Kon TO eaeiwe; OT'jV 6v8pujmVl ou80lpeoio nopo60jjevo, Elvot EVa OXEOO fjuatko nou T6 EXE, ~6~ 6pXioE,6 0E6S. Kai KaAE T6v 6v8pwno va T6 ou~na~pw OE. ~ Onwe; OKPlf3W) 6ivOUjJE OTO nolblo va VEjJiaouv jje XPWjJOTO Emq>avEEe; nou EjJEil) EXOUjJe npooxeblooe. Me TEOO not6k'j oio/obo~io Koi onaot"to, jje TETOO TonE 1- VWO" K EjJmOTOOUl1l oe; 6EX80UJ-lE K EjJEil) Til) jjepee; KOt Tie; VUXTE), Til) Ef360J-l06ee; Koi TOUe; jj~vee; nou 8ETE noa jjnpooto ~as 6 0E6s - xapov~eves 6n6 T6v -,6'0 EnopavE'ES Via va Tis YEjJioOUjJE, Movaxo 0l i onp6awn" blo60xn TWV OTVJ-lWV TOO JOS)JOTKOU Xp6vou 86 ViVE uneu8ul npoownlk'j uno6ox'j, anobox'j Koi nopo60x'j TOO i91kou Xp6vou nou elvot i oiwvl6- T~Ta ~as EV 0a;;.. A~lv. lllanupos EUXE~S np6s K0p'ov. 0 AuoTpaAias HY/\ANOl: <l>onh TH OP001l0:::A 242 Cleveland S.. Redlen ' EnioUJov opvavov Tie; ',. APXEniOKonie; AUCJTpaAiae;. EK6i6ETO ano UVTOKTlK'!. EnlTpon'! YnoH}u vot; ekoooewt;: npwtonp, MAno61le; xpuoouviie; TExvl/aj en/pea-eg: 'EpEUe; "AvvEAoe; ' AA4>EpoKlS Punted by S Halkeas Pinting?ty. Ltd. - Tel.: To ne"p106kov ljoe; OTEAAnO ToXu6po1J1KWe; OE 6Aoue; TOUe; ouv6po J'ln1e; KoBE ljiivo. ' Eov 6EV TO noipvne. TOUTO oujoivet OTi Mv EXETE OVOVEWOE niv ouv6polj'!v ooe; ii OT XelVETO OTO ToXu6pOJEiov. ' Eov ooe; AEinE EVO i neploootepo TEUX' TaU nep061kou JOe;, nopoko AOU!JE va!joe; Tel <'lt'jone JE EOiOTOAl'lv.

3 l l.. ~ :.:..,,:.,.. '., KUPOK112 'ovouopiou (Ma9. 4: 12-17).' 0 Aa6~ 6 Ka9jJ1fvo~ v ok6te1 d6< W~ /leya» (MaS. 4: 16) nws apaye va KaTOM~E o~~epa 6 'iv9pwnos OTi 6 Aa6s nou f3plok6tov oe ol<oto61 el6e 6 q>wc;. 6/ OT6v OnEVW}.EVQ KOO}.lO anokoaunteto 6 eeo;; nw; v6 ouvel6lltono~ae OK6}.1'1 K 6 KaBE XpioTlav6s OTi 6 A6yoS TOU 0EOU npookaae; OE ~O P~K~ }JEovOlo. npouno8ete }.ta 6Mav'J TOO p6nou ~wii;; lotf T6 EuoyyeAlo 6ev XWPOE UTa KoAoumo TOU K6oJ,Jou TOUTOU, 6ell pononoeio ao J..lEpa TOO KoSev6e; JOe;. noao DUXVO TaUTi~E TO 6 XploT6S ~e ~a 6~aA~ Kai YE~aT~ XA6~ ~w~; n600l ElvOi Cni nou JJplOKOUV T6v p6no va aujjjlpaa90uv, v6 Ko8foouv avet nollw oo oup6; Me T'JV opxl'j TOU VEOU ouoo ETOUS, oov 6 KOSel/a; JOt; 6va~ETpii T~V tvt~6t~to ~e T~V 6noia 6vTOnoKpB~KE OTiS npoawmkes TOU 6~EC; K oo v 6 Ko8evaC; 6vaAoJJJ6vE Eu80ve<;. 6vo VElOVE 6noq,00ES, ~ EtlaYVEAK~ neplkon~ ~iis tlnev9u~i~e ati 6tv BanPEnE va OT~pl~6~aOTE ot6v EauT6 ~as 6AM OT6v 6Mo, T6v KoBE MAo, oov OT6 0E6. MiiS tlnoypa~~~e6~ws novw 6n ' DAa ati OT6v n6vo ~ploketal 6 0E6S, ot6 66E~060 avakaaume TO 6 0E6s, OT6 MKPU YEwiiTO 6 0E6S. -OTOV E~avTA~Bouv oi OO}.llKEs ~.OC; 6UVOTOT1TE<; avolyouv oi oupavoi. AlJTl T'}V oiolo 6o~io EXE vo ~iis npaoq,epe ~ 'EKK~~olo. ' Evw Kanolos nou ~E; ~E T~V jjeu6olob~0~ - ~ ~e T~ OYOUPO, Bo ~nopouoo~e va noujje - on Eivol «f/jwtlapevot;», nw~ jjnopei note va ovoyvwpl OE T6 jjeyo q,w~ TOU SEOU; - OTOV KOVEi~ npoxwpei jje T6v <pok6 fl K08ETO jje T6 noptotiq" Koi 6EV OjKWVE TO jjoto TOU np6s T6v flag, nw~ 80 nape XO,mopl on ~jjjepwoe ; So outonototoon 6 Ml6to~ q>tvve. T6 EuaYYEAlo Aom6v jjoc; Tovi~E OT "JOVOXo KOTO ~ovta~ nepo Koi navw 006 T6v eout6 jjoc; 80 oku4je K 6 0E6~ va T6v 60UjJE, M ETO OKPlfkij~ ~oooav 01 -AYloi jjoc;: AElwvOvOC; Yl6 T6v ouv6v9pwn6 TOU~, Ylv6jJEVO OK6V] va TOU~ natoe 6 Ka8Evo~, 610KOVWVTOC; T6v OUYKEKPljJEVO na]oiov TOUe;, npookuvoooov K 6YY~ov T6v M 610 T6v SE6. KOTE~Ovov T600 XOjJ]Aa nou yivovtov ~ otepea y~ n6vw '}v 6noio va jjnopouv oi av8pwnol va nepnotouv jje OYOUPO, l ' OUT6 novw OT6 KOPlJi TWV 6yiwv ~EKoupa~6~00TE tlao, 6K6~~ K 60E6s. ' AAM 6 0E6S6 EV ayiols ovonou6jjevo~ EivOi K 6 SE6e; 6 EV oyiol~ 8oujJoo6C;. lvovov jjlkpoi Aom6v oj aylol, Y ' OUT6 Koi OV06EKVUOVTOV TEAKa jjey6- Aol., 0 jj'}voc; out6e; TOU. lovouopiou, 6 npwtoe; T~e; KOVOUpYOe; XpOVla~, neplkaeie nomoue; MEy6Aou~ 6yioue; T~e; 'EKKAjofoe; ~Os : T6v MEyo BaoiAElo, T6v ~EyoAo npoq,~t~ Koi np66po~0 ' wow~, T6v p~y6plo Nuoo~S, T6v MEYo 0wMOO, T6v MEyo ' AVTlOvlo, T6v MEyO EtlBu~O, T6v p~y6plo 0E0A6yo Kol T6v waw~ XPU060TO~0. AUToi K oaao OYO 6vojJa08jKOV ljeyaaol lo YOTi 668jKOV 6A6KA]pol 610KOVWVTOC; ota n6610 TOU ' ]oou, otlv un,peoio TOU najoiov - {TE jje npooeuxl, {TE jje ouyypojjjjoto, E-TE jje A6Ylo, EMTE jje. q>oy]t6 fl JE 6n0106'}noTE Tp6no ovtonokplv6tov o'}v npokeje.v] OVOYK] TOU auvov8pwnou TOUe;, AUT6 T6 nopo- 60~0 EXE i 6y6nj nepl006tepo 6fvEoO, T600 jjeyaautepas yiveool. ' 0 XpOT6S ~TOV nou ~iis 616a~E ati.6/lkp6tfpo~ avayvwpl(et"o wt; 6 peyaautepot; att} {iaalaeia TWV oupavwv» (MOTB. 11 : 11 ). l:t~ TOnEivwo~ Twvav9plOnwv ~pioketol ~ ~OOl Aeio TOU SEOU, Koi ot6 np6owno TWV ayiwv JO~ «"YYKEV ] {iaolaeia TWV oupavwv» (MaTe. 4 : 17), iot! 000 m6 noau KoAumETal Kovefe;, T600 m6 noau T6v anokoauntel 6 0e6e; Kof T6ao ",6 no~u 6vaKOAumE T6v 0E6, 6~Ao6~ T600",6 noau na~oa~e EKei 6nou )JEvel 6 0e6e; Kof onou T6v avojjeve 6 Se6;, n, '. X.,',. ;,:' '-, '.\" ",,:,:, '"...: The wods that speak unto.... they ae spiit and they ae life,.:..,,, ' " " : - ~, ' Sunday 12 Januay (Matt, 4: 12-17) " The people that lived in dakness saw a geat light" (Matt. 4: 16) How is it possible foman today to undestand that those who lived in dakness saw the light, that it is to the humbled peson that God eveals Himself? How is it possible even fo a Chistian to ealise that the wod of God is an invitation to a adial hange in one's way of life and pesupposes epentane? Fo the Gospel does not and annot be made to fit the measues of this wold. Unfotunately, all too otten Chist is identified with a omfotable and easy life. Unfotunately, all too often people ompomise and find ways of sitting leisuely on the Coss. With the beginning of the new yea, when eah of us eflets on the sineity of his pesonal values and assumes vaious esponsibilities, enewing esolutions, the Gospel passage eminds that we should not depend on ouselves but on othes, on eah peson as it wee on God. t emphasises above all that it is though pain that God is found, 1hat when all hopes fade is God evealed, that in teas is God bon. When ou individual possibilities ae exhausted, the heavens open. This is the optimism offeed by the Chuh. Wheeas someone living with the deeption - o with the etainty, pehaps - that he is "enlightened" an neve eognise the geat light of God. When one omplaently feels that he lives in the light, howan he eve beome awae of the pesene of God's light? The Gospel, 1hen, stesses that it is only when we look upwad and outwad fom ouself that God eahes down to us, This is how the Saints lived : though thei self-saifie, though thei exteme humility, though thei sevie to the neighbou, 1hey wee in fat veneating and touhing God Himself. They bent down so lowly as to beome the fim gound on whih all ould tead with onfidene. This is why all of us, even God, "find est in the Saints". At the same time, howeve, "God is wondeful in His Saints ". The Saints deeased, and God ineased them and was ineased by them. The month of Januay, that opens the alenda, inludes many suh Saints who wee polaimed "geat" by the Chuh: Basil the Geat, the geat pophet John the Foeunne, Gegoy of Nyssa, Theodosius the Geat, Anthony the Geat, Euthymius the Geat, Gegoy the Theologian and John Chysostom. These and othe Saints wee alled "geat"beause they wee totally given to the sevie of Chist and neighbou - whethe though paye, witing, wod, food o any appopiate means that esponded 10 the need of thei fellow human being. This is the paadox of love - the moe one is shaed, the geate one beomes. t was Chist who taught that "the least is the geatest in the Kingdom of heaven " (Matt. 11 : 11). t is in humility that the Kingdom of God is ealised. t is in the Saints "the Kingdom of God is at hand" (Matt 4: 17). Fo the moe is onealed, the moe one is evealed by God and the moe one disoves God. F J. C. 3

4 n --1 FROM THE LVES OF THE SANTS ~ n.. AYloC; 0e066ao; - 11 'avouaplou 0 8EOMO<><; 6ev ~Tav 004>0~, OUTE naouoo~. ' Hav Eva~ 0""00<; ~ovax6; (4)1EPW~EVOC; oe aypunviel). npoaeuxec) Kof ~EAEE~ TWV Mywv TOU 8EOU. Kal o~w~ TO ~OUXOOT~PO TOU {AKUE EKOTOVTo6e; emokemwv, 01 6noiOl epx6vtouaav Via va TOU ~~T~OOUV ou~lloua~ Kai nop~yoplo. np6~ 6Aou~ 6e e4>epelo JE "oaai avan" Koi KoAwouvl, wae noaaoi an' autou;. oi anoial TOV EYVWPOOV, o"e<l>ooloov va anapv'l800v TiV oljopia Kof JOAOTO va napoljeivquv KOVla TOU. T oloutop6nw; EVT6s 6Afyou xp6vou' avenux8fl un06evjotk6 KEVTPO nveujjotkls ~w~<;. TO 6"oio ~06~~Mv 6EKAa6W6~ oe noam KevTpa XpiOTla VK~~ 4>Aa6EA4>Eio~, TO 6noio avekou4>~av Kal e4>epav np6~ Kuplov XA66E~ Kal ~up06e~ jjuxwv. AUTO napotlpeito 6nou UnaPXE T6 XPOTOVK6 nap66el YJ.lo. -AC; Aeinouv TO 6lnAWJoo Kof oi lllaol.. ApKei ~ 6VltlTEP'l ~w~ ou ov6pwnou, Via va 6166~E Kai eakuoe Kai aaaou~ KOvO OT6v XploT6.. 0 EUOE~~~ Kal EvOPElO~ XpOTlaVO~ OW~E OX J.l6VQ T6v EouD TOU, 6AA6 VVETO Kof oitia v6 aw~wvto Kaf 6001 MAol QV6pwnOi. '0.. AYloC; MapTUC; noaukapnoc;,, EniaKOnOC; ~upv.,c; 23 q,.ppouopiou Me oe~00~6 Koi EuM~Ela-,oaa6MKA~po~ 6 Xp1OTlavlK6~ K6ojJoC; Evwmav TaU jjopupo noaukopnou,. EntOK6nou L~UpV~~. 0 noaukapno~ 'YEVv~6~KE npiv,m6 TO 60 ~. X. OT~V M KPO. Auia. EXE T~V T~~V va YVWpiOE T6v EuaVVEAOT~. wow~. EXE ~Ey6AE~ opete~ Kai Y' aut66. An60TOAo~. wovv~~ T6v ave6e~e,niokono T~~ L~UpV~~. O; eniokono; eneteaeoe TO Ko8~KOVTO TOU ~E ~iiao 6no OToAK6.. EvwpiC; KOTEOTl T6 ~lv6oajjo TOU Aoou. LUVKlvlTK~ ltov ~ OUVOVTlO~ TOU jje T6v ouaal >8EVTo ' lyvatlo, eniokono. AVTOXEioC;. ThOio >UOloyvwjJfo 6EV ltov 6UVOT6 va jjeive xwpic; 61wy~6. Mia ~epa ~A6av otpatlwte~ Kai T6v ouv'aa~av.. n6~y~ - 81lKE OT6v av8unoto LTaTiO Kop6iTo. 6 6noio; TOU np6teve va ~Aao4>~~~oE T6v XploT6.. 0 noaukapno~ o~w~ omjvt~oe:,(,a 86 xp6vlo T6v unf/petw. xwpi~ Ka(J6Aou va PE aolkfjof/. nw~ pnopw va PAool/>f/pi)aw T6v BaalMa pou, T6v WTijpO pou-; EnllKoAou81loE OElpa aneawv, TiC; 6noiEC; 6 YEPWV eniokono~ une6ex6~ke ~e yaa~v~ Kai il4>o~ia. Kai 'ne6~ TO OUYKEVTpw6ev na~60~ '~~T~OE T~V T~wpia TOU, " ilv6unoto~ 6lho~E T6v 80VOTO TOU noaukapnou jje >WTlO. OTav 6 noaukapno~ w6~y~6~ke Evwmov T~~ nup6~, npooeux~6~ke Kai EuxapiOT~oE T6v XploT6 Via T~V ilno60x~ T~~ 6uoia~ TOU. KaT6mv,ppi4>6~KE oti~ 4>MYE~. O~w~ ~ KaTo na~~~ OAwv ~TaV ~EvoA~, 6av E6av OTi oi 4>MYE~ 'Ox~~oTloav EVO E60; KOjJopa; vupw 6n6 T6 owjja TOU jjaptupo. xwpis va T6v 8i~ouv. T6TE Evas Ei6wAoAoTPlS WPjJllOE Kof ektunlloe T6v avlo ~e T6 ~i4>o~ TOU. ' Hav ~ 23~ <l>e~pouapiou 167 ~. X.. H ayia jjux~ TOU 6viiA8E OT6v oupav6, AouOjJEvl jje T6 OljJO TOU jjoptupiou. 4 n.. SANT THEODOSOS - 11th Januay Theodosios was neithe wise no ih. He was just a simple monk dediated to all-nighl vigils paye and the study of God's wod. And yet his hemitage attated hundeds of visitos who would ome fo his advie and spiitual omfot. To eveyone he showed love and kindness, to suh an extent, that many who knew him deided 10 ejel sin and emain lose to him. n this way, within a few yeas, a pototype ente of spiitual life was developed, whih gadually banhed aut into many athe entes of Chistian bothehoods that offeed spiitual elief and bought tllousands of souls to the Lod. This an be seen wheeve the Chistian example exisls. Diplomas and tilles ae not neessay. t is enough to live a spiitual life and in so doing. teah and attat othes to ome lose to Chist. A pious and vituous Chistian saves, not only himself, but beomes the ause fo so many othes to be saved. ~ Q~+~D The Holy Maty Polyap, Bishop of Smyna 23d Febuay The whole of the Chistian wold stands with espet and gatitude befoe Saint Polyap, Bishop of Smyna, now lmi, Tukey. Polyap was bon in Asia Mino sometime befoe 60 AD. He had the honou of knowing St John the Evangelist who eognizing his geat vitue, o dained him Bishop of Smyna. As a bishop he aied out his duties with apostoli zeal. Vey ealy he was the image of the people. His meeting with Bishop gnatios of Antioh, who as aested. was an emotionalone. Suh a physiognomy ould not last vey long without peseution. and soon he was aested by the so ldies. He was lead befoe the poonsul Statius Codatus, who gave him the oppotunity of using Chist fo his feedom. But Polyap eplied: "Fo 86 yeas have seved Him, without Him eve doing me any wong. How an use my King and my Saviou?" Following this the old bishop went though muh totue without showing any fea. Sine the owd asked fo his punishment, the poonsul odeed that Polyap be buned to death. When Polyap was lead befoe the pye, he payed and thanked Chisl fo aepting his saifie. AftelWads he was thown into the flames. With geat astonishment the owd saw hat the flames fomed a wall aound he maty's body without touhing him. Then an idolate killed the Saint with his swod. t was the 23d Febuay 167 A.D. His holy soul was taken to heaven, washed in the blood of matydom. F. l. (

5 . l BOOK REVEW* Pesons & Events n Othodoxy: Histoial Moments n the Develop~ M ment of Othodox Chistianity (with ahapleon Austalian Othod oxy). By F Miltiades Chyssavgis & F John Chyssavgis. Geek Othodox Ahdioese of Austalia Available at the Ahdi oesan Book Cente. 242 Cleveland Steet. Redfen Pie $4.50 inluding postage. Dates. Now, thee was a time when a good deal of pimay eduation was devoted to leaning by heat long lists of dates and othe useful items of infomation. My Mothe, now well ove eighty. who benefited fom the legay of this Nineteenth Centuy peoupation with fats, an still eel off suh useful hains of infomation as the books of the Old and New Testaments in thei oet ode and the Kings and Queens of England with the exat dates of thei eigns. The moden histoian, howeve, will tell you disdainfully that honology isn't histoy and exat dates aen't as a ule of muh inteest in and of themselves. Pehaps. Yet, suely, we stili have a need lo the kinds of famewok that wee built up by means of thi s ote leaning. Cetainly, Fathes Miltiades and John Chyssavgis believe that famewoks based on honology ae of geat eduational va lue. Though like to think of myself as an ulta-moden hi sto ian, think have to agee with them. n this modeslly pi ed and well-podued litlle volume the authos have povided us with two highly in lomative honologial lists. The fist and longe is onened with the histoy of the Othodox Chuh fom the bith of Chist though to What we have in this pat is not just a list of dates and events, but also muh useful explanatoy infomation whih enlightens the eade as to the signifiane of the event. Foexample, the pinipal Counils ae not simply listed, but a bief aount of thei wok and its histoial impotane is added. The infomation fo this pat is based on two standad woks on the Othodox Chuh, F Alexande Shmemann's, The Histoial Road of Easten Othodoxy and Bishop KallislOS Wae's, The Othodox Chuh. Clealy. diffeent sholas would wish to inlude diffeent events, and so it would be totally uneasonable fo a eviewe to waste spae by listing events he pesonally would have inluded. Howeve, a eviewe shou ld note what lie thinks the iteia of seletion employed by his autho o authos wee. So let me just obseve that the emphasis hee seems to be plaed on events whih ae of institutional. politial (Le., elesiastial politis) and dogmati signifiane. The seond pat, whih all Austalian eades will lind of geat inteest, is of signifi ant dates in the histoy of Othodoxy in Austalia. Not only dates of note in the histoy of the Geek Chuh ae listed, but those of note in the histoy of the othe Othodox juisditions as well. n addition to the two honologies, thee is a shollntodution, whih tells us what the Othodox Chuh isand lists theautoephalous Chuhes with the numbes (in nealy all ases highly poblematial. though this is no fault of the authos) of thei faithful. Ae all the dates oet? Well, as said, am an ulta-moden histoian, so don't ask me! n any event. this vey useful booklet deseves wide iulation and wish it well.. By D Guy Feeland, Univesity of New South Wales. THRD NATONAL YOUTH CONFERENCE The Thid National Youth Confeene of the Geek Othodox Ahdioese of Austalia will be held in Melboune, between August, To TpiTo navauotpaalavo Luve6plO NEoAaia<; Tii<; 'Epa<;. Apx,en,oKon~<; AuoTpoAio<; 96 Viv, OT~ M Apoupv~, 6n AuvouoTou Moments in the Divine litugy The Cheubi Hymn The Cheubi Hymn is so alled afte its opening wods Oi T6 X poup i~.. The hymn eads: "We who mystially epesent the Cheubim and sing the thie-holy hymn to the life-giving Tinity, let us now lay aside all eathly aes that we may eeive the King of all invisibly esoted by the angeli odes. Alleluia." t is sung in a deeply solemn manne at the beginning of the Litugy of the Faithful, afte the Catehumens wee fomely dismissed, and aompanies the Geat Entane. This is the ase exept an the Thusday and Satuday of Holy Week when altenative entane hymns ae sung. Aoding to the histoian Cedenus, witing in the t 1th entuy, the Cheubi Hymn was intodued into the Divine Litugy at Constantinople by Empeo Justin in about 573 A.D. As the influene of 8yzantium spead, othe plaes adopted the same patie. Histoial evidene also indiates that it was not until the 6th entuy that Chuhes adopted the thee-pat santuay, no was thee till then anything esembling the Geat Entane as we know it in the Othodox Chuh today. Oiginally the Cheubi Hymn was sung without a beak and the Geat Entane would take plae duing its singing. Late (pobably about the 14th entuy) the Cheubi Hymn was divided afte T6v 6Awv un06e~6jevo (afte jjepljjvav in Slavi Chuhes) to allow the piest to make audible ommemoations duing the entane, the most impotant one of whih was: "May the Lod God emembe us all in His Kingdom, now and foeve, and unto ages of ages ". A pobable oigin of this stems fom the patie of the faithful to gathe aound the legy duing t~e poession, hoping to be touhed by the saed vessels, theeby to eeive a blessing, and to enteat the piest to emembe them in the payes he is about to say. Cabasilas says: "The faithful hant duing this poession, kneeling dawn eveently and devoutly, and paying that they may be emembeed when the offeing is made... Duing this eemony we must postate ouselves befoe the piest and enteat him to emembe us in the payes he is about to say." t is thought that ommemoations wee fist said quietly and gadually aloud, especially if the empeo o patiah wee pesent. The ental theme of the Cheubi Hymn is, "Let us lay aside all eathly aes to eeive (ut1oo.(6jlfvo) the King of all." An 11th entuy ommentato wote that the Cheubi Hymn exhots eveyone to be moe attentive fom now on until the end of the sevie, ejeting all lowe woldly aes as befits those that ae to eeive the Geat King in ommunion. Undestood in this way, the Cheubi Hymn appeas to elate to the whole euhaisti litugy, with efeenes to the Tisagion Hymn, the "Lill up you heats", and to the ommunion itself. St Cyil of Jeusalem (4th entuy) wote, "tuly in that most awful hou we aught to have ou heat on high with God... Let no one ame hee who with his lips an say, 'We lift up ou heats to the Lad' but in mind employs his thoughts on woldly business". As un06 xo~0 (uno6 ~6~ vo, is the futue patiiple) is a tem ommonly used fo the eeption of Holy Communion, the Cheubi Hymn antiipates this ommunion. JvdH 5

6 THE LMA DOCUMENT A Response to Baptism, Euhaist and Ministy (BEM), Faith and Ode Pape No. 111, Wold Counil of Chuhes, on behalf of the Canonial Othodox Chuhes in Austalia n n 1. Peamble. The Canonial Othodox Juisditions in Austalia, being neithe autoephalous no autonomous, ae esponsible to thei espetive Holy Synods outside of Austalia, and ae theefoe unable to espond on an offiial level to the WC.C. doument on Baptism, Euhaist and Ministy independently of thei Mothe Chuhes. With the fo mation of the Standing Confeene of Canonial Othodox Chuhes in Austalia (S.C.O.C.C.A.) in the vaious juisditions have, howeve, had a foum fo the disussion, unde the Chaimanship of His Eminene Ahbishop Stylianos, of loal issues of mutual onen, but as of yet onsultative poedues of a kind whih would pemit a ommon and detailed loal esponse to any suh a doument as BEM have not been established. t an be antiipated. howeve. that with the opening'. God willing, of S. Andew's Geek Othodox Theologial College in the fist Othodox theologial College to be established in the Southen Hemisphee - theologial onsultation between membes of the seveal Othodox juisditions wi ll be enomously failita ted, and thus a onsideed esponse to impotant douments suh as BEM wi ll beome possible. The desiability of some esponse on behalf of the Ot hodox Chuhes in Austa lia to BEM is. howeve. appeiated. and to this end it is hoped that the pesent vey bief statement, whih should not be egaded in any sense as an offiial doumen t. might pove helpful. The statement has been pepaed on the basis of individual esponses to setions of BEM by Rev. F E. Kentotis (Geek Othodox Chuh). Rev. F M. Lona and M S. Mileti (Sebian Ot hodox Chuh). Rev. D G. Popesu (Romanian Othodox Chuh) and in the light of the esponse 10 BEM by seveal bodies and individual Othodox theo logians oveseas. 2. Geneal. t is lea that BEM has been most enthusiastially eeived by the Othodox Chuhes. taken as a whole, as making a most signifiant step fowad on th e path to eoniliation and onsensus; and fo this, as Othodox Chistians. we give thanks to Almighty God. Geneal suppot fo the doument, howeve. does not mean that some esevations, fom an Othodox point of view, have not been voied. but these should not be allowed to loud he highly favouable esponse to BEM as a whole (as witnessed. fo example. by the atiles in 51. Vladimi's Theologial Quately, whih was almost entiely dediated to disussion of the doument). With espet to all thee pats of BEM. it is lea that the Othodox Chuh is able. ove all, to "eognize in this text the failh of the Chuh though the ages." 3. Baptism. This pat lealy does expess the faith of the Chuh as it is undestood by the Othodox Chuh. Some speifi points. howeve, should be made. (1) Some development and laifiation of Setion V. 14would seem. fom an Othodox point of view. to be desiable. n Othodoxy, Baptism is unde nomal iumstanes immediately followed by Chismation and the administation of Holy Communion, so all thee saaments onstitute elements of Chistian initiat ion. Disussion of the links between the thee saaments needs. we would suggest, to be developed futhe. (2) Some onen has been expessed at the temi - 6 nologial distintion between "believe's baptism" and "infanl baptism". Othodoxy does not egad infant baptism as a distint fom of Baptism. A baptised and hismated infant beomes a full membe of the ongegation of the laithful and is admitted to Holy Communion. Setion V.23 has been seen as a most onstutive hallenge by many Othodox to estoe the Chuh's anient patie of linking Baptism wi lh the Litugy and suh Geat Festivals as Easte. Penteost and Epiphany. 4. Euhaist. The beadth and depth of the Euhaisti theology of this pat of BEM has been widely alaimed by Othodox. Amongst points that might need laifiation. fom an Othodox pespetive. two pehaps deseve speial mention. (1) Wi th espet to Setion. 28. it needs to be noted that enewal of Euhaisti patie and onsensus on Euhaisti theology, while neessay onditions, would not be seen by Othodox as suffiient onditions fo inte Communion. Communion between Chistians, in the Othodox view, should be an expession of unity in the faith as a whole. Cetainly. the question of Euhaisti shaing a nnot be divoed fom questions e lating to the ministy. (2) Setion. 32. onening esevation of the Saament et, would seem to need futhe development. Aoding to Othodox teahing, the bead and wine undego an ievesible hange at the Euhai st and emain the Body and Blood of Chist. 5. Ministy. As with othe pats. the thid pat of BEM has been well eeived by Othodox. Howeve. ( t). the teatment of the saamental natue of Odination would seem to be in need of ampl ifiation. (2) t should be poinled out that a numbe of aspets of the ministy whih ae egaded as highly laudable by BEM - suh as the Episopay. Aposloli Suession, the thee- fold ministy et - ae egaded as fundamental to the Chuh by Othodox. (3) The eumenial amifiations of the odination of women seems to be undestated by BEM. Clealy a geat deal of futhe laifiation wi ll be equied. D G. Feeland 8 0 v. ET')aoo n pookuvlljo E i ~. AVi o u ~ T 6"o u ~, T;V VET PO Koi KW VOToVTlvoun o Alv T6 E$ETEVOV npoolo:lvujo Eie;. Avioue; Tonou ;. T'lv EVETElPO Koi KWVOTOVTtVOuno... tv npovjotonoeitol OE 6uo. EK6poJEe;.. H npwtq 6iVEt T'lV UKOlplo OTOUe; EK6po1JEie; va EOPTaOOUV TO naoxa ata. EpoaO... UlJo. Koi il6eunpfl VivElol OJEOWC; J-lEla TO n aoxo. To npookuvflljo OUTO ElvO JO 90uJooiO EUKOlpio VO oaouc; Kol 6001 Ent8UJOUV va AaJ30uv JEpOe; nopoko... OUVTO TO OUVTOJWnpOV va K... eioouv 9EOV, oneu9uvoj-levo Eie; T'lV. APXEOoKon'lv. Tfl... (02) th Annual Pilgimage to the Holy Land, Geee and Constantinople This yea's Pilgimage to the Holy Land. Geee and Constantinople is oganised in two tips: The fist one offes the oppotunity fo elebating Easte at Jeusalem, while the seond tip takes plae immediately afte Easte. This pilgimage is an exellent oppotunity fo all. an d those wish ing to pa ti i ~ pate ae asked to apply to the Ahdioese fo details, Tel. (02) 699~5Bll o (02) 69B~ at thei ealiest onveniene. o o o o T L

7 e e EXPRESSON OF GRATTUDE THANKS n an almosphee of mutual undestanding and mutual espet the woks of the Seond State Confeene of the Geek Othodox Youth of the Thid Ahdioesan Distit wee aied out in Adelaide. (13-14 Otobe 1985). and in a ivilized manne all 138 delegates has the oppotunity to expess thei views on the always elevant topi "Tadition and life". The Oganizing Committee in the pesene and unde the patonage of His Gae the assistant Bishop Paul of Chistianoupolis. sueeded in the oganization of the Confeene, as a whole, in a way that eveything was done aoding to the pogamme. with absolute ode and o-opeation. We expess the ontentment of all the delegates to the oganizing Committee and in patiula the wok aied out in the fomation of the wokshops and the appointment of suitable pesons as o-odinating leades. something whih not only failitalted in a geat way the wok of evey goup sepaately. but also the ompiling of the epots on the disussion, and analysis of the topic, as well as, the anxieties and the poblems expessed by the delegates fo the ontinuane and maintenane of the tue Gee k Othodox taditions by futue geneations. The epots of the goup leades to the plenay sessions poved one geat tuth: That ou Youth has zeal. enthusiasm. and livelihood to wok fo thei own bette development and dissemination, and fo the fulfilment of this pupose, it was egisteed that thee was a geat need of taining youth leades, to at as oodinatos fo eah Commu.nity Paish. t must be noted that this need is of highest impotane of the nea and emote futue. but it is also ou top pioityonen among all othe pioities. The delegates to the South Austalian 2nd State Youth Confeene of the Geek Othodox Ahdioese held at Saint Geoge College. Thebaton on 13th and 14th Otobe wish to expess: (8) Thei deepest gatitude to the Pimate and Spiitual Leade of the Geek Othodox Chuh in Austalia. His Eminene Ahbishop Stylianos. fo his uneasing onen and affetion fo the Geek Othodox Youth and of his undestanding of thei poblems. as well as. of his inspiing leadeship, unde whih suh onfeenes have been oganised and ealized and whose ultimate pupose is the pogess and ight dietion of Youth. today and in the futue. (b) Thei geat appeiation to His Gae Bishop Paul of Chistianoupolis fo his guidane and leadeship with egad to the oganization of this Confeene and of his onen of the pogess and development of the life and ativities of the Geek Othodox Youth of the Thid Ahdioesan Distit. () Thei sinee thanks to the Geek Othodox Community and Paish of Saint Geoge fo making the whole Building Complex of thei Geek Othodox College and its failities available. so that the ealization and the vaious ativities of the Confeene took plae in geat omfot. (d) Thei sinee thanks and thei appeiation to the two speakes. M. Kyiaos Deliyannis and M. Kassapidis South Austalian 2nd State Youth Confeene the membes of the Oganizing Committee and to all those who played some ole in its suessful oganization and pesentation and in patiula to the ladies of the Philoptohos Soieties. RESOLUTONS AND RECOMMENDATONS The delegates undelined the neessity of the Geek Othodox Youth to ontinue and etain the Geek Othodox Faith and Tadition that has been inheited and to (peseve) pass it on to the futue geneations and fo this pupose fomulated the following esolutions and eommendations: 1. That eah one individually lind olletively ommit themselves with dediation and devotion to the Othodox Faith and Tadition. 2. That a Youth oganization be established in a systemati way in evey Community and Paish, whee thee is none, with the paish piest as its oodinato at its ealy stages. 3. That the exeutive ommittee of eah Community and Paish ende geate patiipation and involvement in a esponsible way in the life and ativities of the Youth. 4. That the Bible Study Goups be established in all Communities and Paishes and that these goups meet monthly al diffeent Paishes fo the pupose of exhnging views. 5. That an endeavou be made to seue a govenment gant gant fo the pupose of appointing a suitable peson to at as oodinato of ou Geek Othodox Youth with the pime task to oodinate all Youth Goups within the Thid Ahdioesan Distit. 6. That speial seminas be oganized as soon as possible fo the taining of Youth Leades as well as Sunday Shool teahes. 7. That the use of English in the Divine Litugy be atively pomoted in all Communities and Paishes at least in the Gospel lesson. the Epistle. the Ceed. Lod's Paye. and a Semon. to be said in both languages. 8. That the youth in ollaboation with thei Community Paish endeavou to make available inexpensive opies of the Divine litugy in Geek-English fo use in thei Chuh. 9. That ways be found by whih paents beome bette infomed about the litugial life and Tadition and elated ustoms and paties. so that they may have geate positive influene on thei hilden by good and ight example. With egad to this. it is the pevailing opinion that paents and hilden should ultivate togethe thei Geek Othodox spiituality. 10. That evey effot be made to esolve the shism within the Geek Community in Adelaide. as it has bought about geat deteioation in the spiitual life of the youth. having seious onsequenes fothe spiitual, soial and family life of the whole Community. 11. That an endeavou be made to enlighten the faithful that the existing sepaation of men and women in the Chuh duing the Divine Litugy is not neessaily equied and that the united family should emain and woship togethe. (n fat. this patie is obseved today only hee in Adelaide). 7

8 + DMTROS By the mey of God Ahbishop of Constantinople, New Rome and Eumenial Patiah. To all the faithful of the Chuh: gae. mey and peae fom the Saviou Chist bon in the ave "Gloy to God in the highest and on eath peae, goodwill to all men" (Luke, 2: 14). The angeli hymn one again esounds joyfully, binging the good news to all humanity of the bith of the Saviou. The Mange again eeives the nanate Wod, and the Sta of Bethlehem, despite the deep dakness in the wold today, leads suely the steps of the Magi to the Mange. ' The whole histian wold, having emoved itself on this day fom evey wodly ae, diets its way - so shaken by the geat aay of suffeings and tial that beset it - towads the humble adle of Bethlehem, whee by the geat ondensension of Divine Love, the heavens have been opened and the "hope 01 the Gentiles" is laid in a adle to hea the angeli himn and, with shepheds and wise men, to bend the knee befoe the Divine nfant, who has taken on himself the use of the wold. Ou most Holy, Apostoli, Patiahal and Eumenial See, a fellow tavelle in the univesal jouney towads the Mange in Bethlehem, is also taking pat in the ntenational Yea of peae with the United Nations, whih has enteed its fotieth yea and has dediated the oming yea 1986 to peae. The Eumenial See peahes fom the humble Fene the peae of Chist whih supasses all human undestanding and without whih the wold finds, and will find itself always in anguish. And, with the peae of Chist, it peahes and bings to mind the most basi fuits of this: bothehood, justie. and feedom; feedom of onsiene in patiula. The angeli hymn, "Gloy to God in the highest and on eath peae, goodwill towad men" (Luke 2' 14), was head fo the fist time with Chist's pesene on eath. This means that thee an be no hope fo tue peae without Chist, without His living pesene in ou life and in ou wold, but athe only fo false peae and a manipulation of the high ideal of peae. On the othe hand, Chist, who is "the file and the light and the peae 01 the wold", by His eve new ommandment of love and though the tansfomation of us men in His light, an bing an end to onflit and establish unending peae. "May the peae of God ule in you heats " (Col. 3: 15). Fo twenty entuies now the Holy Chuh of Chist has not stopped peahing His message and His gift, without tiing o despaiing. The Chuh alone peahes univesal peae and bothehood sineely and without alulation o ulteio motives and pays day and night "lo the peae of the whole wold" and fo the oming of that day when the human ae, in the wods of the pophet, "shall beat thei swods into 12. That Chistian Libay/bookshops be established in eah Community and Paish and that a omplete atalogue of English language Othodox books in pint fo the use of paents and hilden. 13. The vaiety of pamphlets bne podued fom time to time on issues onneted with the atehism and fomation of ou Youth. 14. That a speial ommittee be appointed to pomote the implementation of these esolutions. B ploughshaes, and thei speas into puning hooks: nation shall not lift up swod against nation neithe shall they lean wa anymoe" (Miah, 4' 13). And in what stak ontast stands the view of the wold today to the angeli host whih desends fom heaven and the Divine nfant lying in the mange! But the enomous diffiulties that beset the wold today have podued geat tibulations, filling the heats of men with anxiety, onflit, unetainty and anguish, enveloping, as they do the heat of evey man. The enstangement fom the ommandments of God, the disegad of the Divine Will, the manipulated establishment of peae and happiness in the wold, based on pemises ontay to the teahings of the Gospel, has ontibuted to the inflation of the ego of man, to the absene of love and espet between people, and a deline in the spiit of undestanding and onod in human elations. And so men today go out to meet the Pine of Peae having in thei heats, instead of peae, the anxiety of wa; instead of seenity, disode; instead of joy, bitteness and gief. Howeve, despite the ontinuing unetainties, anxiety and anquish besetting humanity, the angeli hymn shall esound again as a divine voie, announing to the human ae the geat blessing whih is peae, and eminding us that the misdeeds of men do not pass unnotied by the Most High. The divine voie, epeated though the bith of the Saviou as a eassuane that God does not deset the wold to its fate, elieves the ontinuing anxiety of the wold and fills eveyone with stong hope fo the futue. Duing this holy feast of Chistmas, "the feast of feasts", in whih the passions ae in tue, suspiions and pevese deeds emain at bay, may the hope of a bette tomoow visit evey one of the eath and may this hope give stenght to a mankind that lost its way. Enough of the "sound of ams and hosemen" (Miah, l' 13). Let us sineely epent and let us lift up ou hands "to the Lod of all the eath " (Mi. 4' 13), beseehing His enlightment and stength fo the building up of a wold of pemanent peae, joy, love, feedom and justie. With these thoughts, payes and hopes, we embae in bothely affetion on the geat Feast of Chistmas, the feasts pa exellene of divine love and peae, all the Most Reveend Pesiding Bishops and Ahbishops of God's Holy Othodox Chuhes, and we bless all the Othodox faithful eveywhee, uging them to ontibute tothe saed ause of wold peae. We geet the leades of ou site Chistian Chuhes and Confessions, and invite them to a stonge oopeation towads the maintenane of peae on eath. t is ou duty as Chistian leades a duty imposed on us by ou faith in the Saviou Chist as the Pine of Peae. May His Gae and boundless Mey, togethe with ou Patenal and Patiahal paye and blessing be with you all, Amen. Chistmas 1985 The Patiah of Constantinople, A fevent beseehe to God fo all of you. T n o

9 MESSAGE by His Eminene Ahbishop Stylianos on the oasion of the New Yea 1986 On the oasion of the New Yea, wish to shae with you etain simple th oughts, whih, feel, onen evey human peson egadless of one's own pesuppositions. We go though a simila poedue and outine evey twelve months: we lose ou aounts in elation to the past yea and elebate in advane the new yea. Without admitting it, we ae pejudied in ou behaviou. On the one hand, we dislike the passing yea, while, on the othe hand, we taitly expess ou favou in divese ways towads the oming yea. As if the passing yea left nothing wothwhile fo wh ih we should be gateful: and as if the new yea has no unpleasant supise, fo whih we should be aeful and autious! Suh be~laviou, howeve, is not only unjust in essene. but also bet. 's a lak of ealism. t makes us eat like ill-nutued luen, who want to blame a thid peson fo all thei failues, the so alled "sapegoat" o the saifiial vitim! O, again, who expet all thei suesses by some magial means fom a etain "good luk", athe than as it shou ld be, fom a oneted, esponsible and ambitious effot. Yet, beyond these hildish appoahes and supestitions, suely many ae those who onside time to be an absolute value and measue it avaiiously and passively. whethe fo the past, pesent o futue. These people think ommeially and do not hesitate to delae always that "time is money"! Between these two exteme a tegoi es mentioned above, namely the ategoy of the esponsible ones, who egad lime as the instument of fate, and the ategoy of those filled with anguish, who egad time as a mint woking day and night, thee is always a thid ategoy of people, that of the faithful, who eveently and gate! ully aept time to be a tem limit, an oppotu nity, an offeing. Whethe it is the old o the new yea, the faithful know that, behind time and beyond time, it is the Timeless God, "Who has put times and seasons in His own powe" (Ats 1: 7), who is vigilant. Thus time beomes a debt, given us so that we may tansfom it into a timeless, etenal value, that has no elation to money and all that is govened by money. God has given us time as a debt, so that we may poeed towads God, thus endeing time immotal. Thus time is evealed as a mystey, beause only in the mystey does the motal beome immotal, and the eated beomes divine. Theefoe, time fo man is not something indefinite and demoni, no again something altogethe abitay. t is a mystial plan, whih God has stated and man is alled to omplete, just as we give a plan to hilden fo olouing. With suh hitdish ambition and simpliity, with suh humility and tust let us aept the days and nights, the weeks and months, whih God offes us, dawn by Him fo us to olou. Only thus the impesonal suession of the moments of mathematial time will beome a esponsible pesonal welome, aeptane and eognition 01 the ethial time, whih is ou etenity in God. Amen. With fevent payes to God Ahbishop Stylianos LAW TERM SERVCE 1986 * t is indeed with geat spiitual pleasue that we meet one again in ou Cathedal in ode to pay with eah othe fo a blessed, peaefu l and fuitful Legal Tenn, The Gospel eading that we have just head is, believe, a su ffiient eminde of the links between eligion and law. Jesus went into the synagogue, as it was His ustom on the Sabbath, and ead fom the book of the Pophet saiah. All these elements and details: the time - Sabbath day, the plae - synagogue, the ustom as a nom, and the ationeading fom the Pophets, ae ategoies of law. Fo law is ode. And ode is hamony. And hamony is peae. And peae is well-being of people and gloy to God. Both testament people, Jews and Chistians, have always expeiened eligion in the fom of law. At the sa me time, they have always espeted law as a moal ode oming immediately fom God, even in the ases whee foensi law is inspied immediately fom natual law. The vey onept of Testament is a genuine legal onept. At the same time, howeve, law as an expession of a moal will is a eligious onept. do not think that need to elaboate moe on eligion and law in od e to make lea how the Chuh undestands the links between the two. The aleady mentioned inteation eveals a deep elationship between eligion and law based on the faith that this visible univese has a Ceato who is nol indiffeent towads its adventues. f law and justie always deal with intepesonal elations in thei legal and moal esponsibility, then it is quite lea that law and justie ae plaed on the same saed lavel as eligion. f the ultimate pupose of eligion is the sa lvation of man and the gloy of God, then it beomes obvious that the gloy of God an be ahieved only afte and th ough the salva tion of man. And this sa lvation is not a a tegoy onening the li fe beyond. begins aleady hee and now. And ou Lod Jesus Chist has passionately stessed the tuth that the Kingdom of God is within us. n this Kingdom and fo this salvation, you sevies ae oi unique impotane. We know and we app eiate deeply the fat that quite often you must ende justie unde manifold pessues and danges. even al the isk of you own life. This is why we always pay fo you. And this is why we shall always be immensely gateful to you on behalf of the whole soiety whih loves peae, od e and justie. God bless you, God enlighten you, and God save you now and thoughout you whole life.. An Addess by HS Emmene AhbishOp Styllanos on the oasion 01 tho Opelllflg o ( the Law Tom, al the Cathedal Chuh o ( the AnnunCiation. Redfen. on Wednesday. 5th Febuay Ana jv KoaouOv od TJ.liou aupod fit; 6v AlfJivo "'it; M EApoupv'lf) KuplOKlj

10 SANT ANTHONY Bon in Egypt duing the 3d entuy, St. Anthony depated into the Nita Deset and late to a mountain top nea the Red Sea in ode to tind solitude. His aseti tehniques fomed the basis of Chistian monastiism. He was the fist anhoite. 10 Anthony's path: motifiation of the flesh to the point of life. t omes to us all, this need to unbend the body, sway with the ease of palms at the height of a sand-s tom. He knew what mean: thee was no madness to the way he dismissed his pesene among things. They simply moved him. To aept eath as a gain of salt was his deam, and deaming is al/. Wy and aw-boned man, skin winkled by the sun - he hose a house to live and die in. But oh! the ventuesome eath was mofe than iust a gave: it bespoke solitude, the hane to give o f himself when giving had beome a hoe. How the deset honed him! Wits tied in hell wee the least 01 his laim to something beyond satiety. And those vigils at night - appentied to pain and an exempla who supassed what we all life. Chist! You almost boke him with you penhant fo gae and the veitable suffeing psyhe. Ah yes, those deams o f his. O should all them by thei othe name, lued as he was into in teminable visions of vie? The Temptations of Saint Anthony. Neithe union no lapdog ould eve begin to amouflage the innoene he felt wasn't in him. Fo, as a sepent, lust enveiled his loins into The Fall he'd only begun to suvive. The delusions of santity! High on Mt Colzim this man baiaded himself, alone with his make and the jan iss aies of doubt awaiting the onslaught fom within. Old Adam neve quite gave up tying. n the end the deset laimed him, a bundle of bones wapped in a won-out sheepskin. What moe ould he want than to lie at est in the dust he'd spung fom? To the gound the Spiit suited him. He gave up the ghost in the manne it had possessed him fom the stat. Deified at last! t ost no moe than a lifetime to pepae fo the dea th he'd been bon to : at est, his pesent onvolving with the past, his futue aleady at wok in the ell he'd quit so timelessly befoe. Poem by James Cowan, an Austalian, Othodox Chistian. LVNG THE LlTURGY* Satuday, Novembe 30th, 1985 t was indeed most appopiate that the 5th Annual Confeene o f Othodox Chistian Tetiay Students should begin in the midst of its theme - the Divine Litugy. Some thity patiipants, fom a egisteed total of 65, assembled spoadia lly in the Paish o f St. Spyidon at Kingsfod to attend the litugy of S. John Chyssostom. This day, the litugy was also ommemoating the fist a lled of Chist's apostles, namely St. Andew. Afte the moning's sevie. all delegates onvened at the Chaplainy of the Univesity of New South Wa les. and wee wamly welomed by th e Vey Reveend F. Milliades Chyssavgis. Univesity Chaplain, who also onveyed a message to the patiipan ts fom Hs Eminene. Ahbishop Stylianos. F. Mittiades. in tun. intodued the two eminent speakes. namely. Reveend F. Steven Soutas. fom S. Spyidon Paish. Kingsfod. and the Vey Reveend Ahimandite Leonidas. fom St. Niholas Paish. Canbea. to the Univesity gatheing. The fist speake began... "Univesities emind me of emeteies. They ae both plaes 01 in tense leaning. " These unexpeted yet didati intodutoy wods healded what was to be a most thoughtful and moving speeh pepaed by F. Steven on the "Litugy as Life". F. Steven ganted to most pesent a vision of the litugy neve befoe ealised - the sevie as seen though the eyes of death as well as though the eyes of life. The talk that followed was pesented by F. Leonidas and was entitled "The Litugy as a Mystey". This talk was equally thoughtpovoking as it seved to pain t yet anothe pitue of the manifold faets of the Divi ne Litugy. F. Leonidas deftly explained how th e mystey of the Litugy was its santifying medium whih ulminated in the "olleing of eation as a whole to the thone of God". Side by side. both talks spaked a multitude of questions. most of whih wee anvassed afte lunh when the delegates boke up into thee majo disussion goups. This was then followed by a eview of the day's poeedings. As the tied Satuday sun withdew th e last of its faint ays. the onfeene delegates made thei way to the Paish of S. Geoge. Rose Bay. whee with fevou and new lound stength they atten ded the vespe sevie and tuly expeiened the adiant wods ;.. i6ovt ) pw) EanEpl vo v ~ of that immotal hymn. Fos laon. Sunday, Deembe 1st, 1985 The day that followed was liteally a "day 01 est". Following the Divine Litugy at the Paish o f Sts. Constantine and Helen. Newtown, the vibant patiipants wee aised to even highe spiits by the kindness and paisewothy effots of the Newtown l.adies Auxiliay. ndeed. so deletable was the lunh pepaed by the Ladies Auxil ay. that many patiipants ontinued to ponde its ontents well into the two hou plenay and Committee eletions l! One again vespes healded the end of the day... but not the end o f the patiipants' fevou. n a noisy onvoy o f vehiles. an en thusiasti ontingent of delegates made "amp" at Bonte Beah and "babequed" thei way into the wam summe's evening. The 5th Annual Confeene of Othodox Tetiay Students did not fail the a use of its pedeessos. n a ontinuum of wamth and undestanding. and with the ga e of God. the Confeene sueeded in binging togethe youth of vaious ba kgounds. and helped lay th e foundations of tue fellowship and life in Chist. John Golfin A epot o f the Poeedings of the Fifth Con fe ene of Othodox Tetiay Students. o n T m

11 ll ~ _ TO XPONKON THl: APXEnll:KOnHl: MAl: le A' APXEn l:konkh n EP<>EPEA. EKKA ~ aiq'. Xopw6io T~, Xp la"ov,"~, NeoAaia, MeA~oupv~, ' 'ame KivflUC; TOO.eJ3au tj 1wTC1TOU. ApXlenOKOTTOU ' Op966o~a KQAovQ 6loq>6pwv Enoxwv Kof nep1oxwv (Bu(aVTlva novtt- K.K. TUA,ovou To of3f3oo 21., 6EKEJJ3piou. 1985, 6 EJ300JJWTOT OS EneOTpE4JEV Ei<; Tflv E6po TOU JETO on6 onouoio EVQ; nepinou JflVO<;. KOla T OTfllJO TOUTO nop'1koaou9floev, W<; yvwot6v, TOS Eni 158'lJJEpov EPVO oio <; Tile; 8 ' ' EKTOKT OU EVKii<; 1uv660u ' EOoK6nwv TW V PWJ0 10Ko80AKwv Eie; TO BOTKov6 un6 T;V 1616TlTO TaU ' AVTlnpoownOU nopoflpjtou T; <; 'Op9060~ou. EKKAlOlo<;, KOT6ntv EVTOAfi e; TOU OiKOUjJ EVKOU n OTp lopxeiou, T'jv T pitl EKEJf3piou, 0 EJ300~WTOTO<; E6EX91l E9 11J0un1Kwe; TOV ' EPOJOVOXo n, ' yvollov TOUPOVKTlllOVO, a 6noio<; tinflpetei Ko' on60noo'1 Eie; T';V EV KOPEQ. Op8060~1l ' EponooTo"", KO! TOV EK notjou. ApXJJ, n. EpOOJJO MXEAiiv, 01 6noiol 'ja80v npoe; enioke4j1l OiKEiwv TOU<;, T6 onoveujjo Til<; outiie; ti~epo<;, 6 LEJ300JJWTOTOe;, ouvo- 6EUOJEVO<; uno TOU n, ' wovvou KonETO, EnEOKE 9fl Ele; TO NOOOKOJEio T')V J30PEW<; OC(JEvouoa MovoX')v KoAAlviKl (TouponouAou), T') v TETOpT.1 ~' )q 6EKEjJl3piou, EOPT" TWV XPOTOUVEVVWV, 6 Ef30-0 JJWTO TO<; EAElouPV'l0EV Ei<; TOV '. K08e6plk6 Noo, OUME TOUPVOUS EXWV TOV Ao~EVOUJJEVOV EPOJ. n. ' YVO TO LTOUpoVKlTOVO, TOV n. '. KonETO Koi TOV. EpWEplo TOU Ko8E6pKou NooO n. '. pumll, METa T" V QVOYVWOV TOU EuoyyeAiou, 6vEyvW08flon ' ajjl3wvoe; un6 TOU.110kOVOU n. '. Xpuoouvii i Eni Toie; XPOTOUvEVVOe; n oplopxk'l «' Ano6E ~ S. nepi TO TEAo; Tiie; 0, AETOUpvioe;, 0 Ef300~ WTOTO<; wljialoe np6e; TO nukvo EKKAlOiaolJo kof o EVfllJEPWOE En! Tfi<; npoo(f)otou onootoail<; TOU Eie; PWJJ'1v, onwe; 6AAwOTE EKOJE Koi E<; Ei6K" OUVEVTEU~1l 6no Po610q>wvou (n p6vpoljljo 2EAl, T OJJEOlJEP Til<; outfi<; 'JJEPOS, 61EJ3o OJ1WTOTO<; nopeko8floe JE amous ntotoue; el<; novllvuplko VEUJO nou nop09ee. novtote El e; Ti'lv OiKio TOU 6 np6e6po<; TOU. EKKA. 1UJJJ3ouAiou TOO K08E6p.KoU Noou, K. ' A. ' AvbpEOU. T"v neljnj EKEJ J3piou, 0 EJ3001JWTOTOe; E6EX8j E6JJOTUnt kws 6v KU3EPVlTfl Tfie; ' OAUlJntOKil<; K., nono(ovaou Koi TOV iolpo K. N, Bop6oKfl JJETO TWV ou(uvwv TWV. T 6 J3po6u T;e; outil<; lijjepo e;, 6 El3001J1WTOTOe;, neploto'xoujevo<; on6 T6v ' 1. KAiipo oo u6veu, npoeotl KOla TOV M.. Eo nep lv6v Eie; TOV novfwupi(ovto '. Nao Tii e; 'Evopio<;. Av, LTEq>6vou, Hulslone Pak, Kol wljialoe kotoaalaw<;. Ev ouvexeq nopek091l0ev 6 LEjloO JJWTOTOe; JJETO TOU KAi'lpou Kol TOU UJJ3ouAiou Eie; TO KOVO novlvup.ko 6Einvo nou napes we... i. Evopio T'jv EnolJEvj, nopookeu" 271lv, 6 Ef300JJWTOlo; EAETOUPVlOE Koi EK'lpu~EV Eie; TOV ClUTOV novlvupi(ovto ' 1. Noo. T'jv KUPOK'; 29fl 6EKEJf3piou, 6 LEJ3001JWTOlO<; EAmouPVlloE Koi E K'lpu~Ev E<; TOV '. Noov. AV, NKoA60u Maikville, JETO TO TEAo<; 6E ils 0. AE TOUpvioe; nopek08floev E<; VEUJO Til<; ' Evopioe;-KolvOTlTO<; JETO TWV KA'lPKWV Koi TOU ~OK. UJf3ouAiou. Tiv TpiTl EKEJJ3piou, T6 3po6u, 0 LEJ300~WTOTO <; JJETEJ3j E<; TO EV MEAf)oupvl).. KPllllKO Xwpl6.. onou elxov OUVKEVTpw9Ei E<; OiKOVEvE OKi 6100KE600fl nepi TOU<; 1 (X)() KpiiTE<; Koi liaot TWV KPlTWV, Koi JE ;v oaaov'l TOU Xpovou onflu8uve npa<; OUTOU<; EUXO<; Koi XOPET01J6v. T'j... T ETOPTl 'llv ' ovouopiou, 0 EJ3001JWTOTOS EAETOUPV10E KO; EK;pU~EV EC; T6v '. Noov ' AV. EuoTo8iou MEAJ3ouPVfl<;, nepi 6ETO TEAo<; Tile; 0. AETOUPVio<; npoeot'l Ttit; nop060010k;e; ~o~oaovio<; Eni Tij 11) TOU " ETOUe;, Koi EK04JE T;V BOOMntTTO, Tt'!V 6noiov 61EVE JE Eie; 6Ao T6 ekkalloioo ~o. T"v nejjmfl 20v. lovouopiou, 0 LEJ3001JWTOTOe; E6EX91l TO (EUvOe; K. TOlJnouAOK'l Koi T6v ' OTp6 uio TOUe; 6'1J'TP0 Kof OUVWlJiAflOE JJET ' OUTWV OXElKO JJE T'jV JEV6Afl6wPEO TWV np6s-16puo'j ' EVOPOKOU Noou Eie; T"V neplox'l Templestowe, MEAJ3oupvflS, uv06euojevo<; 6 Lef)ooJJ WTOTOe; 6no TOV EV MEAl3oupvl) BOfl86 TOU ' EnioKono ~Epf)lS K. ' E(EK'lA Koi TOUe; EV AoVl!J EuAoJ3Eie; 6wPflTOS Enl8EwPllOE T6 OXETKO oikone60 Koi v OUVEXEiQ nopeko8floe 1J0(i TWV Ei<; VEO jjo Ei e; T;V olklo... TOU ' OTpOU K, LToJJnouAoKfl To OnOVEUJO Tiie; OUT fie; 't~epae;, EAoJ3E Xwpo 't TEAo" T;<; 8001A6ntT TO<; E<; TOV ', Noo ' AV, EUOT09iou, onou npooila80v OAOt oi ' tepei e; JETO TWV OiKOVEVEWV TWV Koi apketoi KOVOTOPXO Koi AOlnol OUVEPVOTO Tii <; 01(0, NEOEAA" VKO K.O.), 6 6E EPaa~luJTOTO;;on.,u9uvE6v6"oVov61.. uafa, Kof Ell OUVEXeiQ EK04J E Kol 6EVE ~ E 11'1" BOOlA6nTTO. T6. EKKA)OOOTKO UJJ}ouAO eie;; ov nepil3oaov Tau ' L NaoO npooe$epev ovolvukm:o Kof VAul(ioJ,JOTO, KOj 6 epaoj.hwoo;; JETO lou 0eop,Aeooou elxev 11'}" EUKOlpia v6 ouvoj,ja'}oouv JE Kogella nov nopeupe9evtwv KOj '0'6 ovtea M~ouv ae; en T4) NE41 - EE' EUXaC;;. T'" napaokeul'l 3'1 ' avouopiou, 6 el3ooj..wtotoc;; n AOOouJ,JEVOC;; 6n6 ov '. KAiipo lou u6veu npoeot" ii;; NEKpwoijJou. AKOAou8io; Keno "" Kl6Eio ii;; CU:JV')OT OU Movoxiis KoA)wiK'le; (LTouponouAou) Koi 610 JOKPllV neplevpolvev Ele; T'lV OlJlAiov TOU T"V nveujotk" npoowmk6t'lto Koi TO naouolov EPVO nou 080pul3we; EnETEAEoE Eni 16 E'l 't ovo OLT" 4JUX" Ee; T"V EbW nopolkiov. n pene VO O'lJEw8Ei Oll 't 00p6e; Tiie; OE}JV"OTOU EXEV EKTE8Ei EV T ~ Ko8E6pK~ No~ Eie; AO(6v npookuv'll..o 6no Tiie; npo'lvou..ev'le; 't..lepoe;, T"V be npwtov Tiie; nopaokeufie; ETEAEo8 '1 Eml..lv'lJOOUVo; 0Eio AETOUpVio. T6 onoveu}jo Tfie; outfie; li..lepoe;, nopouoiq TOU ev 1u6vEu ' 1. KA'Jpou, Tiie; KEVTpKiie; taomwxou koi TWV OikOVEVEWV TWV, 0 LE300JtWTO TOe; EK0 4JE T"V BOOlMnlTTo Koi on'lu9uvev ovoaovov npooaoalo ko EUxOe;. Eie; T;V OElJvl'Jv TEAET"V nopeot'loov koi 0 nopemb'll..lwv EV Lu6vEU E~ EpoooAu..lWV 0EOC:PAEOTOlo;. EnioKonx;. AS')Awv K, ' HouXlo;. 0 EPOUOOOT"e; K. KoA6iie; Koi 6Mol Enio'llJol. T"v KUPOK" 5'1 ' ovoupiou, 6 1El3001JWTOTOe; EAETOUPV'l0E Koi oljialoe KOTOAA;Awe; Eie; TOV ' 1. Noo TllJiou 1TOupou EV Woliongong, EV OUVEXEiQ nopeko91l0ev Eie; Tpo ne\o JETO TOU.110K. 1UJ(3,ouAiou Eie; Tl'lv Oi Kio TOU iepewe;, T6 anoveujo Tii e; outiie; liljepo;. 6 LEl3001JWTOTOe; nopeotl Ee; TO T ' LUVE6plo Tfj e; novkpjtiou 'OlJoonov6ioe; AuoTpoAioe; (n. 0,A. ), Koi ojiaqoe KowM';Awe;. T'v TpiTfl 7q ' avouopiou, 0 LE(3,oOJ1WTOTOe; E6ex8fl e8 11J0TUntKwe; ';V E ~. A9,lVwV.1KflV6po.1i60 0E06tiJpo ZEP~U EK TOU LUVTOkTlkOU ' EmTEAEiou TOU YVWOTOU nepl06kou o\w». T'lv T ETOPTfl 8 1l ' ovouopiou, 6 LEl3001J1WTOlOe; npo,,6peuoe OUOKE- 4JEW<; JE EKnpoownoue; 6Awv TWV. EmTponwv nou EXOUV OXEOfl jje T'V 0mAoVK'j JOe; LxoM KOHl Tt'!V 6noiov 6pio8jKE. OPVOVWlK". Em pon" 610 va npoetol jjooe T'jV EmKE lljevl EOPT" TWV ' EVKolviwv. T'jv OJT'lv ~jjepo, To13pa6u, 6 LEl3001JWTOTOe; E6E~lw8j Eie; T6 ' O}Jo VEVEOKO EOTtOTOPO Le Sands TOUe; E~. AJEpKfje; avwt OTOUe;O~WJOTOUxoue; fie; n OVKoolJiOU ' OjJoonov6ioe; KPlTWV. E~WTEPKOU, naololouljevoue; 6n6 EntTEAKO oteaexl Tile; E6w KpflTlKile;. AbEAp6TflToe; Koi TaU npoe6pou Tiie; novkpltiou. A8lvwv nelpowe;. T'jv nejjnhj 911 ' ovouopiou, 6 LEf)OO J1WTOTO<; E6Ex8 1l E8tjJoTUm KW<; T'lV E~. EMo60<; 6woolovPoq>o Koi OUYYPO EO KO 0EKAo, A jjn ot~ovao u, T"v KUpOK; 12j ' ovouopiou, 6 LESOOjJWTOTO<; EAETOUPYlOE ko; 6JiAlOE KOTOMlAwe; EiS TaV ', Noo Tii<;, AVOOTOOEWe; Kupiou, Kogaah. EV OUVEXEiQ be T6 EKKAlOioolJo koi oi AE TOUpvoi JETEf31l00V Ee; T'JV nopoaiov TOU Sans Soui onou 6 LEf300jJWTOTO<;, EV JJE04J nafl60w;, JOO~U nov 6noiwv Koi noa TEuoi AUOTpoAoi Koi 'tjjetepo EPPlJlE TOV LTOUpaV El e; TO u60to, nou TOV OVEOUPE JETO~U na,,80ue;omwv610vwvl- 09EVTWV VEWV, 0 uio<; TOU n. ' wovvou BopSopfi, KWVOTOVTivoe;. ' EmKo Aou8flOE nov1lvupko VEUjJO Ttie;. Evopio<;-KOVOTlTO e; Eie; TO. 0 JJOVEVEOKO ' EOTOlOPO Le Sands, onou JJETO Tau LEJ3001J1WTOTOU Koi TOU Aomou KA')pou nopek08floov JEAfl TOO 610lK, UJJ30uAlou, Tile; $ AOOTWXOU ' A6EA 6TjTOe;, oi 6~ ljopxo Koi 01 n OATEUTOi T ~<; mploxiie;, wi 6 npo~evkoe; A ~ EVOpX'le; K, 0EOxapi61l<; ~ETO Tiis OU\UVOU TOU. T'lv TnopT' 1511 ' ovouopiou, 6 Ef)OOJWTOTOS, npookall9eie; EUYEVW<; un6 TOU ~ O K. LUlJl3ouAiou TOU. EM'lvtKOU ' ElJnOplKOu. EntjJE AlTlPiou u6veu, h04je T'l BOOiAonlTTo Ele; TOUe;XWpoUs Tfje;. EMflv1Kile; Ae-OXfle;, Koi onllu9uve ovoaovo npooaoalo Koi EUXOS np6<; TOUS 61JA'l OOVTOe; npo'lvoulje-vw e;, np6e6pov TOO ' EOjJEAflTlPlou K,. nonovootooiou wi ' EJJnoplK o ' AK6Aou90 TOU Lu6vEli K, X, 'A90vooonouAo. T"v n e-jjotl 161lv, 6 1EJ3oolJl.lJTOTO<; naooloujevo; ana T6v EV 'A6EAol61 '. KAfipo npoeotl KOTO T'JVOKOAou9ioTOU M, ' EonEptVOU EiS T6v novflyupi(ovto '. N06 ' Av, 'AVTwviou Pospet, Koi OlJiAflOE 11

12 KOTOM'jAWC;. EV OUVEXEh:;J be nopeko8'loev Eie; 6Einvov.ETO.lEAWV TOO,lj,OK. U.lPOUAiou Eie; T'jV olklo TOG iepewe;. T'jv EnO.lEVl, nopookeu'j 171lV, a EPOOl.lu,JTOToe; EAETOupY)OE Koi OlJiA)OEV Eie; TOV OUTOV novl)yupi(ovto. i. Noo, OnEVEll.lE 6E En' EUKOpiQ Eie; T6v ' EpoT, n poioto.evo n, "AVVEAo,lj,ponovui.lT) T6 64l4liKOV TOO OiKov6j.Jou, ' Ev OUVEXEQ 6 Epo0l.llunoTOe;,.ET6 TOO 0EO AEOH1TOU 801)900 'EmOK6nou XPOTlovoun6AEWe; K, nouaou, TOU EV. npo~evou K. K, KOpOl.lnETO'l. TOU,lj,OK. Uj.JpouAiou KOt TOU EKKAlOOO.lOTOe;, nope ' Ko9)00v Eie; KOV6 YEU.0 Eie; T'jV noponaeupwe; TOG Noou 0"190uoo. T6 onoyeu.o Tile; outile; ).EpOe;, 6 EPoo.WTOTOe; naooou.evoe; ana TOV EV MEAUoupvl) ' L KAilpo EEAEOE T6v ' EonEplv6 Eie; TOV nov)yu pi(ovto '. Noo 'Ay, 'A90voolou Spingvale MEApouPVl~ Koi ojjia)oe KOTOAA'jAWC; Eie; TO nukvo EKKAlOio0.l0, ' En ' EUKClpiQ 6 Epoo.WTOTOe; aneveljjev Eie; TOV n, ' A80voOio TPOVT04luMou T66p,iK10 TOO nveu.0 - TlKOO,. Ev OUVEXEiQ nopek081l0e.eto TOU 0EOCPAEOTOou BOl)900. Em OKanOV',lj,EPPle; K, ' ie(ek'ja. TOU,lj,OK, U.lPouAiou Koi aaawv nlonilv Eie; KOlv'lV TpanE(O nou nope81)ke i ' Evopto Eie; T'jV nopokeljjevll 0"180uoo. T'jv EnojJEv), oppoto l81lv, 6 EPo0l.llwTOTOe; EAETOUPY)OEV Eie; TOV OU TOV nvllyupi(ovto '. N6 Koi EK'jPU~E KOTOAA'jAwe;, i:v OUVEXEiQ be OUVEq>0YE JETO TOU 0EO,AEOTOTOU Koi TOU EKKAf)OOOjJOTOe; Eie; T6v nepipoao TOU Noou. T'jv KUPOK'j 19f1 ' )ovouopiou, 6 EpoojJlwTOToe; i:ae TOUPYflOE Ki ojjiafl OEV Eie; TOV ' Epo N06 ' Ay, Tp1060e; Rihmond. Koi oneve ljje TO 6<P,iKO TOU OiKov6jJou Eie; T6v' EpOT, npoiaojjevo. n,, 'A90V00l66", ' Ev OUVEXEiQ EnE9EwpqOE TO OVOKOV09EVTO Koi i:nekto8i:vto KTiplO OOK'jOEWe; Koi OXOAElwv, Koi ouve 'oye JETO TOU KA'jpou, TOO,lj,OK. UjJpouAiou Koi Tile; $Aomwxou. A6eA l6t)toe; Eie; T'jV 0190uoo TEAETWV Til e;. Evopioe;-KolvOTlTo;, T6 anoyeujjo Tile; outiie; lijjepoe;, a EPOOjJlWTOTo; jjeteul oeponopl KW; Eie; BploP6vlV onou EEAEOE TOV i:vopkt'jpo. Eoneplvo 610 T6 170 n ovouotpoaov6 UVE6plo 'EAA'jvwv $OT'lTWV (NUGAS), Koi ol.lialoe KOTOAA'jAwe; i:v T4 N04l, 609EVToe;oTl TO uve6plov EEAE una T'jV oiyi60 TOU euoojjlwtotou, nopeko91l0ev OUTOe;, JJEH) TOU EVKOU n po~evou Tiie;. EAA06o; K, 'A. CPPUAlYKOU. TOU ' OJOYEVOUe; BouAEUTOU K, $oupa Kai aaawv EnlO'jjJWV, Eie; T'jV XopoEonepi60 TOO uveopiou 'J anoia i:aape xwpo Eie; TOUe; veo6jjltoue; Xwpoue; TaU noatotkou KEVTPOU Tiie; n6aewe;, KOTO T')V ev AOV4l XopoEonEpi6a EiXE Kai noalv a EPOOjJWTOTOe; 'lv eukolpio va ojja'joe KOTOAA"Awe; npoe; TOUe; >QTlT6e; Koi TOUe; noploto, jjevoue; 616 T'jV onou6016tlto nau EXE Kat T6 uve6pl0 Tiie; NUGAS OToV jjeve EAEU9EPO an6 KOjJJOTlKo noatk" EKjJEToAAeuoll TWV >QTlTWV, ave~opt"twc; i6eoaoykou npooovotoalojjoo, T'jv Eno}JEvflv 6 EPOOjJlWTOTo; i:6woe 610AE~" npo; TOUe; unep6lo Kooioue; >QTlTOe; TOO UVE6piou jje 9EjJO.. niotq Koi noat0f,l6e;-. ' En'l ' KoAou9'lOE 6iwPil nepinou YOVljJOTOTl OU("Tlloq Eie; T~ V anoia jje noaa~ np09ujjio i:aopav jjepoe; oi naeioto TWV noploto}jevwv, T'jv T pltllv 2 11lv, TOV EPOOf,lWTOTOV eneokeq>91l00v Koi ouvo}jial' oov jjo(i TOU ek jjepoue; AuoTpaAlovou 116"poopof,lOU oi K,K, 0, Hill Ki 0, Wood YC:) 9EJO oikone60u nou 6V"KE Eie; TOV ev MY4J 'OPYOVOjJO 6AA' Ev610,EPE O}JEOO T"V ev Belmoe KOlv6TlTo Kol ' Evopio 610 ave yepol OXOAEiou. To jjeolljepl Tii e; autile; )jjepoe;, a EPa0-,WTOTOe; EOEx9q f OV Hppo. 0p8060~0. EnioKono BooiAEO OUV06EUO}JEVO 6no T6v iepeo TOU n. M, Lona, Kai i:kpotlloev OUTOUe; Ei e; yeul.lo. To onoyeujjo Tile; outile; h..lepoe;, i:6ex9fl E91}JOTUOKWe; o ~Euyoe; K, MX, KOTTOPEVOO, ' EKno6EuT(QU UJ,JpouAou TOO i:v 'A6EAol.51 ev, npo~eveiou. T'}v nopookeu" 241lv, O'EPOOjJWTOTOe; e6ex9q i:9jjotunkwe; ov ' EPOT, npooto}jevo Tile; EV u6veu PoulJavlKiie; '0p9060 ~ou KOVOT'lTOe;- ' EvopioS, n. D G. Popesu JETO Tiie; npeoputepae; TOU, T"v KUPOK') 26'lv ' avouopiou, 0 epoojjlwto Toe; EAETOU('lYlOE Kai EKiPU~Ev eie; TOV ' L No6 ' Ay, nupl6wvoe;, Kingsfod, EV ouvexeiq 6E napeka91l0ev eie; yeojja jjeto TOU (Euyoue; TOU ' EPOT, npoiotojjevou n., bouto Koi 6AAwv OUVEPYOTWV Eie; T" V oikiov TOU npoe6pou Tile; ' Evopioe;"KoVOT'lTO) K,. nanovaotooiou. T"v TETOPTl 29'lv ' lovouopiou, a EP,OOjJWTOTOe;, nepotoxoujjevoe; ono TOV EV MeAUoupvl) ' epa KAilpov EXOPOOTOT"OE KOTO TOV MEyo 'Eoneplvov eie; TOV novllyupi(ovta ' 1. Noov TWV Tplwv ' EPOPXWV, Clayton, Koi EK"pU~E KoTOAA"Awe; Eie; TO nukvo EKKAlOioo}JO, METa TOV, EonEplvo nopek09'loe JE TOV 0EO,AEOTOTO. TOV ' 1. KAilpo Ka! noaaous motou e; OE KOVO 6Einvo nou nope9eoev ~. Evopio Eie; T"V nopokejev'l 0"190uoo, 12 Tw En0.lEv'l, nejjntll 30')v 'ovouopiou, a epoojjlwtotoe; Mel TOUPY"OE Koi EK"PU~EV eie; TOV OUTOV '. Nao, METa T~ 0El0 l\eltoupyio napek0810e Koi noa OE KOVO novllyuplko YEO]JO JE TOV 0EOPAEOTOTOV Koi naii8o; KOojJOU. To onoyeulja Tile; outill) ~jjepae;, 6 EUOOjJWToTOe; npo,,6peuoe Till) 'EntTponile;. AVEYEpoeWe; TWV Ev MeApoupvl) KTlpiwv 610K"OEWC; Tiie; '. ' APXEnOKOniie;, Kai one )Qoio81l ~ OV09EOil TOU epyou eil) TOV npokplgevto ono TOUe; epyomp'oue; nou E~E6"Awoav Ev610 'epov, To ~p06u Tiil) outiie; ~.EpOe;, a EPoOJWTOTOe;, ouv06euojjevoe;ono ov 0EOq>AEOTOTO -AYlo,lj,EPPle; Koi TOV \OYOT" Tile;, APXEOO<onile; K, 4JWJO, nopek081oev Ele; KOVO 6elnvo nou opyivwoev i 'EmTpon", Eop TOOjJOU TWV 0eo loveiwv Eie; Tiv. Evopio. Ay, KupiAAou Koi Me906iou, Peston, KOla TO 6Einvo auto, a EP,ooJ,JlwTaToe; EiXE )v eukolpia vi EKq>POOE T)V EUOPEOKEOV TOU Kai va ouyxopei oa6ka'lpl T"V uno TOV 0EO,AeOTOTO noau jj EAii 'OpyOVWTlK". EnlTpon" yla Tfiv npwto,ovii EnlTuxio nou EXe E >EOe; 0 K01VOe; 'EopTOO.lOe; TOU ' AYloOlJou TlOV u60- TWV Koi i KOT06uOil TOU TljJ/ou TOUPOO Eie; TO Pot Melboune. Tfiv nopookeu)3 1 qv ' lovouopiou, uno Tfiv npoe6pio TaU EpoojJl WTOTOU Koi JE oul.ljjetoxfi TOO 0EO,AEOTOTOU, EnpoYjJOTonO';9'l 0 uva~1l TOU '. KAfipou BKTwpiae; EiC; Tel EV MEAPoupV) po 'Eio Tiie; '., APXEnOKOnii;, KOTO TlV EV AOY4J UVO~1l6 EUOO}JWTOTOe; evllljepwoe 6 E~06K We; TOV ' 1. KAiipo we; npoe; Tfiv npao >OfOV onootoa'jv TOU eil) PWW1V. Kai EV OUVEXEiQ OUVE('jTlloe JE TOUe; JETOOXOVTOe; Tiie; UVO~EWe; 0 8EjJOTO AelToupYKiie; TO~EWe; Koi noljjovtkile; EV yeve. To ~p66u Tile; outile; lijjepoe;. 0 EpoOJUnOTOe; wjjiaqoev EKTEVWe; EVWOOV nukvwtotou OKPOOT'lPiou Eie; TOV '. Noov 'Ay. BooAe/ou, Bunswik, JE 9E}Ja,, ' H ' EKKAlO/O Koi ai XEoE e; AUTiie;jJE TOUS. Enpo oo~oue; Ka i TiV OiKou jjevlki')v Kiv'lolv YEVKWTEPOV", Ti')v ojjlaiov OUTiV elxov 610PYCVWOE oi EV MEApoupvl) KA'lpKOi ljas 610 va 610 >WTlo9Ei TO EupCmpo EKKAilOiOOliKO KOVO we; npoe; Tie; oikoujjevkee;6paotilplotqtee; Tiie;, Op9066~ou ' EKKA'loioe; YEVKW~ Tie;onoiEe; nomoi un06aua(o}jevol >ovotikoi 6no TJiv 'EAA oTpepAwvouv Koi OUKO :lovtouv uvo- 6oue;, n OTplOpXOS, ' APXEpEi e; Koi 0EoA6youe;, 9ETOVTOe; TOV EOUTOV TOUe; KOHl Tponov EW04l0PKOV novw 6no TlV Enio'ljJll >WV" Tiie;, EKKAlOioe;, METa T"V ev A6Y4J ojjlaiov, 0 EjloO}JWTOTa<; EXE T~V eukolpio va onovt) OEl6'ljJooiQ oe epwtl'loee; Koi onopiee; TOU nai90ue; TlOV nopotof,levwv, e6lawoe 6e 011 EOv OUVEX09Ei ono TOUe; 6Aiyoue; DUTOUe; Topo~ioe; TO oae9pl0 Koi 6100nooTKo ouko >avtko i:pyo TOUS, 90 ovoyko09ei va EneKTEivE TJiV anoyopeuoj va KOVWVOUV TWV 'AXPOVTWV MUOTllpiwv OX j,jovov 01 npwtepyoto TWV, 6AM Koi 0001 one TOUe; motou e; nopanaa VWVTO Koi TOUe; OKoAou90uv ouvepya(oj.jevol. B APXEn~KOniKH nep<\lepea KivJlO<; 0 eo4>aeototou BOteou. EnlOKOnou Ll.Epll'1~ K. E~EKli" TllV KUPOK liv 1 flv,lj,ekej~piou E,E, a 0EoplAEoOToe; EAETOUPYlOE f ' Koi EKiP U~Ev EiS TOV novllyupi(ovto '. Noov Tile; ' Ayioe; AiKOTEpiv'le; L.. Malven. MeTCi TO nepoe; Tile; 0, \ETOupyio e; nopek09qoev eie; EUjJO JETO TOU,lj,OKPKOU UJJ~ouAiou Tiie; ' Evopiae;-Kolv6TlTOe; ii, ' Ayioe; AiKo, TEpiV'le;, Tile; CPAonwxou ' A6eApOT'lfOC. TWV Kupl,ilv Koi,lj,eonolviowv, ile; NEOAoioe; Koi TOU ' lepofkwe; npoofoljevou Tfie; i:v MY4J 'Evopioe; KOVOfqloe; Ai6eo, n, ' Av6pEOU non06qjqtponouaou, T"v Tpi"v 31lv,lj,EKE)JP,piou E.E, TO npwl npoeo T" uvo~ewe; TOO ' lepoo KA~ pou Til e; Boe;. APX1EOoKomKiie; neplpepeioe; eie; TO po 'Eia l Tii. '.. ApXlen lokonii., To onoyeujja i;6ex9q i:91j,jotunlkwe;, Eie; TO po >Eio. TOV VE0610P09EVTO,lj,Eu8uvTliv Tile; KTlljJanKiie; TponE(le; Tile; ' EAA06a<; EV MEA~oupvl) K, Eu8u jjiou, To EonEpOe; npoeot'l Tile; JlVlaioe; uvo~ewe; Tiie; NeoAoioe; )Joe; Eie; TO XwA Tile; 'EAAqvKile; 'Op9066~ou. Evopioe;-KolvoTqToe; TWV ' Ayiwv 'Avopyupwv Oakleigh, T'tv n EjJmllv 5'lv,lj,EKejJppiou i:,e. TO EonEpOe; nepotoxoujevoe; uno ToO ' L KAiPou MeApoupvqe; EXOPOOTOTlOE KOTO TOV. Eoneplvov Eie; TOV novflyupi(ovto 'L N06v Tile; 'Evopiae; KolvOTl'lloe; TOO ' Ayiou NKOAoou YaaviUe, T't v napookeu~v 61lv,lj,EKejJppiou E, :, KUPWVUjJOV ljjepov Tile; EOP Tile; lao ' Ayiou NKOAOou EAETOUPYilOE Koi i:k~pu~ev eie; TOV ~1610V novll YUp i ~ovto ' L Noov, To i:onepoe; Tile; i6iae; "jjepoe; OUVOOEUOjJEVOe; uno TOU npwtonpeo~utepou BoolAeiou XploTo >il nopeotl Eie;,lj,e~iwOv T"V 6noiov wpyovwoov oi Kll6EjJ6vee; Kol TO,lj,OKlTKOV UlJpouAlov Tile; ' Evopioe;-Kolv6T'lToe; o 1 LJ V t

13 TOO TJ.,dou Qupou Box Hitl npoe; TllJ'lv TaU novoa.. ApXtJ.JOv6piou TOO OiKOUj,JEVKOU 0p6vou n. XpuaoonJJOu BOYlo~6yAou. Tw KUPOKJ'jv BflV 6EKE-'13piou E.E. taetoupvloe Koi EKipU~EV eie; ov navlyupi~ovta '. Nov TOU. Ayiou NKOMou, Yaavilie. Tl')v JEOfll-l3piov napeotl eie; T')V xoa 1K'!V Eopn'JV eni ii Af')sE nov j,j08n.l(l TWV, TiV anoiav 61wpyovwoav TO. EAAlvlKO xoaeia ile;. Evopia; KOlv6lTo;, wv. Ayiwv KwvoovTivou Kof. EAe vls South Yaa-Pahan. T6 anoyeu-lo napectl eh; nopojoiov Eop'}v, 'tv onoiav 61wpyavwoav TO xoaeia ile;. Evopioo; TWV Tplwv ' epapxwv Clayton. Tf')v 6euTEpov gllv llekej.jf3piou e.e-. T6 6n6YEuJo e6ex9fl TO nol610 nau 96 Mf30uv JEPOC; eie; T6 E ETEV6v npookuvujo fie; niv EVETEPO, KOH) o; 610Kon60; nov Xp.OTouyewwv, )JETO TWV yovewv TWV Kai TOU ouv060u TOU npookuvhjcto~ n. 0EObwpou!Ta)JCTonouAou. 0 0Eop.AeoTOTO~ wjjialloe Ei~ TO nalblo OXETKW~ jj E TO npookuvwo Kai TOU~ i:bwoev wpo)jevo~ ou)j aouao~ Koi obllvia~. To EonEpo~ npoeotq ouvebplooew~ Tii~ ' En npo nft~ TWV 0EOCPOVEiwv, Tiv Tpitv 10llv 8EKEJ..lapiou E.. o anoyeujjo npoe-mq ouvebpa OEW~ Tii ~. E KKAllolooTlKii~, Ennponii~ TWV T p wv ' tepopxwv Clayton Ei~ TO pa<j>eio Tii~ ' 1.. ApX lenl okonf)~ Koi ouve~itqoe )JET' OUTWV 8EjJOTO (UPOPWVTO iv EV AOY4J 'Evopiov. E i~ Tiv EV MY4J OUVE6pioOlV nopeoq Koi 0 ' EPOl, npoloopevo~ Tii~ 'Evop i o~ AibED. n. ' wovvq ~ KouYOUJ..lT<f)e;. Tiv TETOPTllv 111lV 8EKEJ..lapiou E.E. TO EonEpOe;, nopojjov1v f)~ Eopi'je; TOU. Ayiou nupibwvo~, EXOpOOTOTqOE KOTO TOV 'EonEplvov Eie; TOV '1. Noov f)e;. YnonovTf)e; TaU Kupiou Cobug. ' ApYOTEPOV TO EonEpoe;, npookaq8ei e; nopeko81l0ev Eie; 8Ein vov TO onoiov wpyovwoev 6 EV MEAaoupvl) evlkoe; npo~evoe; Tiie; ' EAA660e;. EVJOTOTOe; K. 8 ql.lipl0e; MovwMnouAo~, npoe; Tll)lv TOU npw'lv. Ypu noupyou nol6eioe; Koi 0pqoKEUl)OWV K. T. n OnOSE,l EAii Koi Tiie; EUYEvEooTqe; ou<jyou ouou. T;v nopookeuiv 13JV 8EKEJ..lapiou E.E. TO npwi E6ex8fl Ei~ TO popeo iie; '.. ApXE nok onf)~ i:s',louolk')v EnioKElV.V TaU E~oxwOTou ' ypunoupyou K,, nonosejeaf) J.lETO ou. EVTl.l. EV. n po~evou K. 8. MovwAonouAou. T 6 OaaOTOV 14JV 8EKEJ.lap iou U :. T6 EonepOe; nep.oo.xoujjevoe; uno ou.. KA)pou MEAaOUpVfle; EXoPOoToTlloe KOTO )v. AKOAou8iov TOU 'EonEp.vou Ei ~ ov novqyupi<ovo.. Noov TOU ' Ayiou ' EAEU8Epiou Bunswik. T)v KUPOK )V 151lv 8eK E J.l~pio u E. E. KUPWVU,lOV )p epov Tf)e; eopii; TOU. Ayiou. EAEuSepiou EAElTouPYlOE Koi E K')PU~EV ei e; Ov ".610v novqyupi<ovo ' 1. NoOv. Tiv TpiH1V 17'lv 8 EKEJ.lapiou E.E. TO onoyeujo npoeo'l ouve6p.o OEWe; Tii; KEVTPKf)C; CP,AOnTWXOU Eie; TO po$eio iie; ' 1. ' Apx.en.oKonf)e;. To EonEpo~ iie; ou Ti') e; )ljepa e; a uv0 6EUOJEVOe; u no WV novoo,. APX J.l. n. M ES06iou \~OVOU, ou n pwtonp. Sao laeiou XplooCPii w i ou Ai6ea. n. TEp yiou KonoKouMKl nopek08.,oev Eie; ouveotioo lv wv K.,6El)OVWV, ou 810lKqTlKOU U,l~ouA i ou, Tfte; plaomwxou ' A6EA<t>OTq TOe; ;e; NEOAoioe; Koi ou AibEO. n. Ewpyiou. A8ovool06q, ' lepolkwe; n po.oto,levou Ti')e;. EAAll V Kii~ ' Op8060~ou. Evopioe; -KoVOTlvOe; Tiie; Ayia~ Tpl('J60e; Rihmond, T)v enojjevfw, n ej.lntflv 12flV 8eKEjJ~piou E.E. KUptWVUJOV )l)epav ii e; eopiie; TOU 'Ayiou nupi6wvoe;, ExoPOOTOTlOE KOTO T)V 0Eiov \E oupyio v Koi EK;pU~EV Ei~ ov ~1610V ' epov N o6v, T)v T ETOPTlV 181lv LlEKE J.l~ piou e,e. TO eo n epo~ npoeotl ouve6pl0- oewe; Tiie;. EnTponf)e; TWV KoMvTWV eie; TO po eio Tiie; '1., ApXEnloKon;e;, T')v n ej.lntflv 19'1v 8EKEJ.lapiou U :. TO onoyeuj.lo E6EX8'l Eie; TO po Eo Tile; ' EpOe;. APXEnOKOn;e; ov AibEO. n. UVEOOV CPPOYKOV ve06,oplo8evto ' EpEo Eie; TOV ' 1. N06v iie;. Ayioe; nopaokeuiie; S. Albans JJETO TaU n poe6pou ;~ ev AOY4J ' Evopio~ - KotvOlTOe; K. Av6peou KpOTOl. To Eon e pa~ npoeot., ouvebpooewe; Tii~. En ltponiie; wv 0EO OVEiwv. T,v nopookeu,v 20)v 8EKEjJJ3piou e.e. t6ex81l Eie; e8.l,louolkiv en iokelvlv ov anootpotov uvtoyj.lotopxllv K. Kovov i:a80vto EVT0 080 np6e; EnioKElV.V OUYYEVWV TOU, OUV06EUOJ.leVOv 6n6 TOV EVTou9a eykote OTlJ.leVOV OVElVtOV ou K. Kovov, J.leAo~ TaU 810lKlTl KOU!ujJ~ouAiou T; e; ' EMllviKile;. Op8060~ou. Evopioe;-KolvOTlTOe; TaU' Ayiou 8flJ.lllpiou Aso t Vale, T'lv KUPOKiV 220v 8EKE,l~piou E.E. taetoupyloe Koi ekipu~ev Eie; ov '. Noov wv ' Ayiwv KWVOTOVTivou Koi. EAevle; South Yaa~ Pahan. MEn] T6 nepoe; Tile; 0. \ETOUpyio~ nopeko9]oev E i ~ EU J.lO JETe TOU LlOKlTtKOU UJ..l~ouAiou, ;e; CPAonwxou 'A6EAq>6T fl TO~, Tii~ Neo Aoioe; Koi TaU ' EpOTtK We; npo"loto J.lEVOU n. 8 ]J.l]Tpiou n onokuploko nouaou il~ Ev MV4J ' Evopiae; Kolv6TlTOe;, To eonepoe; nopeotl Koi nap]koaou9floe TlV EKb;AwOV nov novopbo- 60~wv KoMvTWV, TO 6noio MY4J il ~ KOKOKo lpioe; 6ev EAo~ov xwpav Eie; TO nepko (Vitoia Gadens) EVOVTt Til~ ' EKKA]oioe; TaU' Ayiou 8'lJ.l] Tpiou, High Steet. Pahan, am' EVT6e; TOU ' Epou Noou,. H ek61'}aw Ot~ ou] nap' 6Alv iv KOKOKOlpiov eoe<f>9] uno n A')poue; E mtu x io~. T;v 8EUTEPOV 231lv 8EKEJ.l~piou e.e. T6 eonepoe; npoeotl o uve6p.o OEWe; T;~ KEVTPKil~ ' Emponile; Til e; NEOAoio~. T;v TETOPTllv 251lv LlEKEJ.lf3piou e.e, eoptliv Tii~ EVV,OEWe; TOU Kupiou ~J.lWV ' l'loou Xploou EAElTOUPYl10E Koi EK;pU~EV Ei~ TOV ' Ep6v 'ApX1E mokonlk6v No6v TOU 'Ayiou EUOTOaiou South Melboune. T;v nej.lnt'lv 2611v LlEKEJ.lf3piou E.E, eopt'jv Tii~ U VO~EWe; T;~ 'YnE~ poyiae; 0 EOTOKOU ExopoooTlloE KOTO T)V 0Eiov \EToupyiov Eie; TOV '. Naov Tii ~ no voyio~ KOJ.loplovile; Ei e; 6 Red Hill Koi wl,lialoev Eie; TOUe; npookuv]toe;.. Ev OUVEXEiQ nopeko9floev E i ~ KOVlV Tpone<ov,le 6Ao u ~ TOUC; nopeupe8evtoe; Koi Ej.JE VEV J..lET ouwv 6A]v T'JV lj.lepov, T iv n OpooKEul'}v 2711 v.8ekel)~piou E,E. npooka]9eie; napeot) Eie; XptoouYEvvlOTllCllV EKbiAwotv ;e; NEOAoioe; ile;. YnonoVT; e; TOU Kupiou Cobug, l 6noio EAOJ3E xwpov E i ~ TiV A"180uoov ou "Aion Reeptions". Tiv KuploK'jv 29)v 8EKEl)Ppiou E. :. eaetoupyloe Koi EKipU~EV Ei~ ov '. N06v Tau ' Ayiou N EKTOpiou Fawk n e. T;v TpiT]V 31 fly 8EKE,l~piou E.E. T6 n pw E6EX81l e811,l0un.kwe; 6v E~ ' EAAaboe; EA90vo 'YnooTpo TlYOv K. notouo1v l)eto Tiie; ou\uyou ou EA86vTO evtou80 np6~ EnioKElJV auyyevwv TOU. To on6yeuj.l0 OUV06EU6,lEVOe; un6 ou n pwtonpeof3utepou BaolAEiou XploTopil Koi omwv 'EPEWV J.l ETE~ 11 Ei~ T6 aepobp0j.lov opou unebex91lo o v TOV EPOO,l.WTOTOV 'ApXtEnioKonov AUOTpoAioe; K.K. ua.ov6v. T6 Eonepo~ iie; i6i o~ ')J.lEpOe; nepoolxouj.levoe; un6 ou ' EPOU KA'jpou MEAaOUpVle; EXOPOOTOTlOE KOla TOV. Eoneplvov Eie; T6v novflyupi\ovto. t. Noov ou ' Ayiou BaolAEiou Bunswik Koi wj.liafloev Eie; o noaunall See; ' EKKAqo iooj.lo.,... Ti'lv T ETOPT'lV 11lv ' ovouopiou e,e. eopti'lv Til~ npwoxpovlo;. Til~ neptojj;e; TOU Kupiou "'J.lWV ' 1lOOU XPOTOU Koi TOU ' Ayiou SoO.AEiou EAElTouPYlOE Koi EK i'lpu~ev Eie; T6v navllyupi\ovto ' Ep6v No6v TOU ' Ayiou SOOAEiou Bunswik, METa TO nepoe; Tiie; 0, J\E ltoupyio~ npoe OTl iie;.8o~oaoyio e; eni T# N E4 - ETE' Koi tv OUVEXEiQ EKOlVE i'lv Ko8.Epw J.lev'lv BooA6nno Koi e6ex8'l oe; EUxOe; Koi TO OUYXOPflTi'lPlo TaU XpOTEnWVU J.lOu na'lpwl)oloe;. Ti'lv neljm)v 2av ' avouopiou E.E, T6 on oyeu,lo OUV06EUWV T6v LE~OO,l ' WTOTOV napeotl Eie; T6v. ApXEmoKomKov Noov TaU. Ayiou EUOT08iou South M elboune 6nou 0!EJ300 J.ll tlhoto~ 'ApXEnioKonOe; K,K. TUAlov6e; EKOlVE T'jV K08EDWJ.lEVllv B OOlMnmo. Eie; T;V TEAETi'lV OUT'V nopeupe8floav 6 ' Ep6e; KA;poe; ile; MEA~ouPVl~. TO LlOK'lTtKO LU,l~uA. o wv KOVOT)TWV-' EVOPWV, oi KupiEe; Kai LlEono l vi6e~ TWV $Aonwxwv 'A6EA )(Hi'lTwv, 6Awv TWV ' Epwv N owv, 6Aol oi ' EPOlVoA Tal, nail90e; O,lOYEVWV Koi ovt,np6owno. Tiie; N EoAaioe;. KOTo T)V TEAET)V ElVOMEV i BU\OVT'v'} Xopw6ia ; ~ 'APXEOoKonii~ Koi Ev OUVEXEiQ ) Xopwbio Tfte; NeoAoio e; ElVOAAEV XplOTOU YEVVOTlKO KaAoVTO on popo j.jepll Tile;. EMa6a<;, TlV n apookeu;v 3qv ' ovouopiou E,E, TO eonepo~ npoeo] OUVE- 6pOOEWe; T; e;. Ennponiie; TWV 0EO<f>OVEiwv. Ti'lv KUptOKiV 5fV ' ovouopiou E,E. eae ltoupyloe Kai EKiPU~EV Eie; TOV '. N06v ;e;. Ayioe; Tp106a<; Ri hmond. METa TO nepoe; Tii e; 0, \ElToupyioe; EEAWE TiV ' AKoAou8iav ou M. ' AYlool,loU. Tiv 8EuTEpav 61lv ' ovouopiou e.e., eop;v wv 0EopovEiwv eaeoupyfloe Koi i:k'lpu~ev Eie; TOV ' Ep6v N oov T;e; n ovoyi a ~ KOJ.loploviie; Eie; o MovOOTiP.OV TOU Red Hill. METa 6 nepo~ ;e; 0Eioe; \EToupy io ~ EAwE 'tv. AKOAou9iov TOU MeyoAou 'AYloo J.loU Coi okoaou9w~ OUV06EUOJ.lEVO~ uno nov ' Epewv n. 'EAEu8epiou TOTO), n.. H Aio KEV TPWTi') Koi 810KOVOU 8tovuoiou 81lJ..lll p06'1 KoilA80v Ei~ TiV onopo- 8pov TaU Aye 6nou ETEAEOE T,V. AKOAou8iov Tiie; TEAETil e; TOU K08oYOOJOU nov UbOTWV Koi Tiv KOT06uOV TOU TJ..liou TOUPOU, T ooov TiV 0 Eiov \Eloupyiav 600v Koi TiV TEAETiV Tiie; KOT06uOEWe; TOO TljJiou 13

14 TOUpOU ei~ TO Rye naplkoaou81laav XA06e~ nlotwv,., 6'1.J apxo~ Tii~ n ep l ox ii ~ Ka Tyne Koi /JEAfl TOU.o.fl/JaPXloKoO U/Jl3ouAiou, KoiTol wpvavw8fl 610 npuhllv lopav,., napouoia TWV nlotwv ito KaTonAlKTlK'j. Tl'jv TeopTflv 8flv '!avouapiou E.E:, T6 EonEpa~ npoeotl ouve6plooew~ Tfie; ' EnlTponfi ~ TOU EOpaO-iOO TWV 0eo laveiwv. Tl'lv napookeul'jv 10llV ' ovouopiou E,. T6 n pw, EbEX81l ei~ TO po leia Tfi ~ ' L 'ApX l e OioKon fi ~ T6v Aibea. n. KuploKov Taupou Koi ovtlnpoownou~ Tiie;. EniTponfi~ Klbel-l6vwv Tii~. EAAllvKiie; 'Op9066- ~o u. Evopioe;-Kolv6TlT O<; TOU 'AViou 'AVTwviou Sunshine Kaf OUVE<l Tlloe -ET' oun.llv 9E-OTO o lopwva T'jV EV A6V4J. Evopiov, TlV KUPOK'jV 121lv ' ovouopiou e,e, EAE TOUPVflOE Koi ek lpu~ev ei~ TOV '. 'ApXleOioKoOlK6v No6v TOU 'AViou EUOT08iou South M elboune, Meo T6 n (;po ~ Tfi~ 0eioe;l\enoupvioe; KOTfiAgev Eie; TlV ono13a8pov (Station Pie) eie; T6 Po t Melboune 6nou TO OU --ETOXO TOU ' epou KAipou Tiie; MeAl3oupVfl e; Koi napouoio 30,000 Koi naeov Aoou ETeAEOE Tllv 'AKOAou9iov TOO. AVlo0 -l0u TWV u6cnwv Koi Tllv KOTObuOlV TOU Tll-liou toupou, ' H EV AoV4J TeAel EVEVETO bl0 npwtflv lopov eie; TlV MeAl30upvllv Koi EO lj..leiwoev EnlTuxiov oveu npollvou/jevou, Meo TO nepoe; Tiie; TEAETiie; TOU ' AVloo!.Jou TWV u6cn wv enflkoaou81l0e nov;vuple; Ewe; T';V 91lv 3p06uv'jv. Tov aupov oveoupev EK TWV U60TWV 0 VEOpOe; nupoe; ouafl e; ono TO N o thote, 60Tle; Koi EAol3ev we; euaoviov enlot';810v Xpuoouv OTOUpov, T;v TeAe'jv TOO 'AVloo!.JoO Koi TO Festival napflkoaou8qoov noa Aoi Enioll!.Jol,!.JEa~u TWV onoiwv 0 EV MEApoupvl) evkoe; npo~evoe; Tiie; ' EAA060e; 'EvT!.J, K, 6, MovwMnouAoe;!.Jeo Tiie; euveveototfle; ou(uvou ou, 0 K, p, Spyke, M iniste of Ethni A ff ai s, 0 K, Roge Pesott, Shadow Ministe fo Ethni Affais, ol\op60e; 6ilJopxoe; Tile; n6aewe; MEAPoupVfl e; K. T. S, Lynh, 0.o. J')-OPXOe; TOU South Melboune M Ken Hikey, 0 6 "l-opxo<; TOU Po t Melboune M Pe W hite, 6 K. ewpvloe; n o no66nouaoe; Dieto o f Ethni A ffais, ovtmp60wnoi TOU 'EAAllvl KOU Koi TOU AUOTpoAlovou Tunou Ko i noaaoi 6Mol. Tl'Jv LleuTEpov 1 31lv ' avouopiou e.e, TO npw EbEx9q Eie; o po leio Tile; '. 'ApXlentOKOnfie; E9 11J0unlK'jV enioke4j1v ou61eu9uvtou TOU uno KOToo T'JJOT Oe; EV M eapoupvf] Tfie; K TwoTlKfie; T pone(le; Tfie;, EM060e; K. n epii Tl')v TpiTflV 14flv ' avouopiou E.E. TO EonEpOe; npoeotil ouve6plo OEWe; Tfie; KEVTpKile; <J>Aomwxou wi ev ouvexeio Tfie; KEVTpKile;. EnlTponile; Tiie; NwAoiae;. Tiv TEToPTllv 1 5 flv ' ovouopiou e.e. TO Eonepoe;, OVTl npoowneuwv TOV EpOO!.J ll~ltotov npoeoq ouve6pl00ewe; fie; XOA Kiie; 'EnlT poniie; TOU veolbpu8evtoe; 6 1VAwooou Wepqoiou KoMEViou TOU 'AViou BoOl- AE iou Bunswik... Tl')v nopookeu;v 17JV ' ovouopiou e,e. Ti']v J.. EoqJ..lPpiov npoe(jtq ouve6puloewe; TWV ljeawv 1iie;. EnlTponiie; Tiie; veoouot010u 'Evopiae, Tfi e; neploxiie; TOU Templestowe, To onoveuljo ouv06eu6ljevoe, un6 TOU npwonpeoputepou n. BOOiAeiou XPO TO 'fi, TOU OiKOV. oo OiKou /Jevl KOU 0povou n.. EAEU8Epiou Toofl Koi 6Mwv iepewv /Jeel3q eie; TO oep06p61j10v 6nou une6ex81l00v T6v E300!.JH~lTO T OV, T';v KUPOKi']V 19f1v ' avouopiou U :. eaeltoupvloe Koi EKl')pu~ev Eie; T6v novwupi\ovto ' Ep6v No6v TOU. Aviou. A90vooiou Spingvale. METa T6 nepoe; Tiie; 0. l\eltoupyio<; nopek081loev Eie; KOV'JV pone(ov JETO TWV ljeawv Tfie;. EKAllolooTKiie; 'Ennponii<;, Tfi<; q>,aomwxou 'A6eA l6tltoe" TaU 'lepotlk W; npo'otojevou Koi omwv lj eawv fie;, Evopioe;. T;v KUPOK ')V 26flv ' ovouapiou e.e. EAETOUPVflOE Koi EKl')pu~ev ei<; ov 'lep6v N 06v Tiie; ' Avioe; n OpOOKEUiie; St. A lbans, Koi enopouoiooev TOV veob,op08evto. lepotlkwe; n polotojevov A i6ea. n. UveolOv <J>POVKOV, ' APXEniLKOniKH nepl<>epea KivlGlC; 0eoQ>.AEoTCnou BOlleOu ' EmOKonou XplaTiovounoAew<; K. nauaou T;v KuplaKi']v 1 flv LlEKEJPpiou E.E., 0 0EO,AEOTOTOe;, OUlJnopooo OUJEVOe; uno wv ' EPEWV OiKOV, n. aupou KWToovonouAou K. n, N KoA. nouaou, iepoupvloe EV unoi8pl+l Koi o j.jialoe EOKOipw<; ei<; N oalunga. Tl'lv 6euTepo 20 6eKe!.Jl3piou E.E. ei<; TO EV. A6EAoi61 po 'Eio Tii e; ' 1., ApXleOioKonfie; OUVElPVoo81l!.JETO TOU n poe6pou Kof wv ljeawv Tlie;. Ennponii<; KOVWVKiie; npovoioe;. 14 T;v TETOPTllv 41lv t.eke.j~piou E.E. TJ')V npwiov nopflkoaou8joe eie; T6 nveu!.jotlk6v KEvpov TOU 'AV. nupi6wvoe; Unley EOPTOOTK6v np6- VP0!.J!.JO T6 6noiov eto i!.jooov Koi nopouoiooov Alov eoltuxwe; unep')akee; oljovevei e; uno TtiV en~ae4jv Tii e; uneu9uvou TOO KEvpou npovoioe; b lo T')V lpovti6a unepllaikwv K. ' AAE~Ov6poe; KopoAii. '0 0e04)1AEOTOTOe;, OipoO 6!.JiAflOE EO KOipw<;. 6lEpif3aoe npos OAoue; o<; EUXO<; Ko i T;V EuAo Viov TOU nolljevopxou JOe;. uyxopfll'jplo 8epJ0 610 T6 uno TOU KEVTPOU npovoio<; Tiie, '. 'APXEOoKoniie; 1J0e, enlteaou!.jevov EPVOV we; Kai euxo<;, EV 04JE nov eoptwv TWV XPOTOUVEWWV, onju8uve Koi 0 nopeupe8eie; Eie; i)v we; ovw oe!.jv;v TEAel')v EVT J. ev. n p6~evo<; Tle, eveteipoe;!.joe; K. Kwv/ voe; KOpOJ..lnETOfle;. To Eon EpOe; Tiie; outile; ~!.Jepoe; ouvelpvo091l JETO TWV!.JEAwv T';e, 'OpvovwTlKii e;. Ennponiie; TOU Geek Festival TOU KevTpou n povoioe;, T6 on oiov 80 M3l xwpov Eie; Glenelg T'JV 12flv, levouopiou E.E. To opl3otov 71lv 6eKeJ..l13piou e.e. TO onoveuljo e6ex81l eie; E u nlkiv EnioKe4J V T6v npwflv. Y lunoupvov noioeioe; Tiie; 'EMoooe; K. TuA, n ono8eljeai')v wi Tl')v ou\uvov OUTOU, ouv06euo!.jevoue; uno TOU evtj. ev. n po~evou K. Kwv/ vou Kopo!.JnEoll. Ti']v KUPOK)V 81lv.l)EKEJPpiou U,. iepoupvjoe wi oj..liafloev eie; ov L N06v. AV. novea;ljovo<; Glenelg, Ti']v T eoplflv 111lv LlEKE!.JPpiou U:. npo;6peuoe ouve6plooew<; Tiie; KevTplKiie; Aonwxou. T 6 eonepoe; T';e; OUT';<; hljepoe;, ouj..lnopoototouljevo" un6 TOU '1. KAlPou 'A6eAol60e" exopoototqoe KOHl ov M. EonEplv6v KOj 6JiAlOev En lkoipwe; Eie, TOV n ovflvupi(ovto.. N06v ou AV. nupi6wvoe; Unley. T'jv leljntlv 12 1lv 6eKeJPpiou e.e. iepoupvloe Koi 6!.JiAlloe KooA Ali Aw<;, EvwnlOv nukvou EKKAlOOOJOTOe;, Ei e; TOV npoova,ep8evto '. Noov. ou!.jnopoototou ljevoe; un6 TOU 'Epo Tl Kw~ npootc!.jevou npwonp, n. KUPOKOU 4J0Alou Koi 6Mwv ' EPEWV Tiie; ' 1.. ApXleOiOKoniie; JOe;. Mea T6 nepae; ';e; 0. \ETOupvioe;, eie; TO n VEU!.JOTKOV KEVTPOV, EuMVflOE KOV')V Tp6ne\ov eie; Tf'JV 6 noiov. EKT6<; TWV O~WJOTOUXWV Til<; we; avw 'Evopioe;-KoVOTlTOe; Koi 6PKETWV. O!.JOVevwv : TOU EKKAflOO OJ..lOTOe" nopeupe91l00v 6 EVTlJ.., ev, np6~evo<; K. Kwv/ voe; Kopo!.Jne TO'1e" 0 UlJl3ouAoe; EKn0l6EuoeWe; K, MX, KOTTOPEV6; K.a. KOTO T')V 610pKe iov TOO EU j.jotoe; 0 n. KUpOKOe;, ek JEpOUe; wv ouvepvowv OUTOO, 6v enolpe,ov10 Eie; T'v evete poekn0l6eutkovk, Boo, Kp190 pov, eni 5eT iav nepinou unflpe'joovto KOl ' on60noolv eie; TO oxoaeio Tau' Av. nupi6wvoe; Unley, 8ept.Jwe; euxopiolloe Koi nope6wke Eie; ouov OVOj.JVllOTKOV 6wpov.. 0 K. Baa. Kpl86poe;,!.J E P08UTOTqV ouvki VqOV, e~e pooe liv euvvw!.joouvllv TOU Kof 6101l; VOUO OOTlKlvouj.Jno POOOOV n;v 6noiov E'XEV Ei<; o EPVov ou EK!.JEpoue; no'jlwv TWV EPVO<OlJevwv 9EOPEOTWe, Eie, T';V ' Evopiov-KOVOTqTO oo' AV. nupi6w Voe, Unley Koi 610 ';v OoPVK';V 6vonqv!.JETO Tfie; anoio e; OUTOV neplepo Aov, EU l l/jov JvEiav 6 10 Ti']V npoo$opov TOU K. B. Kpl80po EKovov 600v 6 0eo Ai:oloo<;, 600v Koi oi ' evl!.j, EV. np o~evoe; Koi 6 UllPOU Aoe; ekno6euoew<;. To OP3OTov 14qv t.ekeljl3piou e.i':. i']v npwlov, ei" ' 0 i:v. A6EAo l61 pmtleio Tiie; '.. APXEOoKon iie;, ouvelpvo09q ljeto TaU npoeopou Koi wv JEAwv Tiie,. Enlpon';e; Boo1AE1060e; w<; Koi TOU n poeopou Koi TWV JEAwv liie;. EVOPOKiie, 'EOTponfie;. AV.. Av6pEOU Noalunga, 610 8i:1J010 TO onoio O lopouv T;V ljemovtklv nopeiav ou6aou EPVOU iie; BOOAE060<;, we; Koi Tf'lV 6vEvepolv TOU '. NooO ' Av,. Av6pEOU, 'Ev OUVEXEiQ e6ex91l Eie; e8 11J0uOlKlv EnioKe4J V 6v ev AuoTpoAiO unflpe louvto 0eo '. 'EnioKonov Tiie; epj3kije,. EKKAqoioe; K. BaoiAElov, ouvo- 6eUOJEVOV ono TOV ' lepotlkwe; n poioto ljevov Tii e; v. A6EA061 eppki')e; 'EKKAqoioe; n, Rade Radan. Tliv KUPOK'jV 15flV 6EKEJPpiou U:. neplotoxoujevoe; uno TOU npwonp. n. KUPOKOU 41oA.ou Koi TOU OiKOV. n. ltoupou KWToovonou Aou iepoupvfloe Koi 6J..1iAlOE eie; l 6v novqvupi(ovto ' 1. Noov TOU. AV nupi6wvoe,. 'Ev OUVEXEiO!.JETO TWV O~WJOTOUXWV Tfie; we; ovw Evopioe; -KolvolqTOe,. nopek091l0e eie; KOVOV eopaolikov euljo. To onoveu!.jo Tii e, outi)e; i!.jep0e, Eie; lv dl8ouoov TeAETwv TOO Plympton High Shool nop'lkoaou81l0e eopoo lk';v ek6liawov eni Ti) Ah~e l TWV 1J091l1J0TWV TOU KOTlXllTiKOU LxoAeiou we; Koi TWV anoveu!.jotlvwv ' EMflVKWV XoAeiwv Tfie; ' Evopioe;. AViou novt Aei']lJovoe, Glenelg, Eie; enikolpov olj laiov ou 6 0EO,f.EOTOlOe;, EKTOe; TWV 6Mwv, 610 gepjwv Mvwv ouvexopl 6v tueu6uvtiv TWV XoAeiwv novooloa, ' ApX!.J, n. NeKToploV, TO<; KotlXlTpio<; we; wi TOUe, hno6eutikoue; KO ~ Awo KovOPl Ko i K. ewpvlov q>povt\iiv,,maovov, 610 TO un' OUTWV EO TE AOUJ..lEVOV 6EopeOTOv i':pvov. ' Ev ouvexeiq, nopeupe8 1l eie;.o.e~jwolv Ti']V 6noiov E6wKE Eie; Ti']V Oi Kiov TOU 0 EV. A6EA061 EVT!.J. ev. npo~evoe; K. Kwv/ voe; KopolJneolle; npoe; TllJiv TOO e~ox, npeopewe, Tfi<; ' EM060e; ev AUOTpoAiO K. Eu8. T\O lepll. ( ( ( ( (

15 Tl')v T ElOPTjV 18jv 6EKEJJJpiou E.E. nopeupe9f") Eie; Tiv ouvavtlo.v Hiv onoiav EXE JETO TWV OJ-lOYEVWV J-loC;, eie; TO nveujjotk6v KEVTPOV. Ay. nupi6wvoe; Unley. 6 oj-l00nov610koe;. Ynoupyoe; KOVWVKWV. AO$oAi OEWV M. Bian Howe. KOTO T'JV we; ovw OUVOVTf")O.V 0 E;OX. K.. Ynoup y6e; oj-liajoe Eni 9EJoTWV Tii e; 6pJ-l0610TjTOe; OUTOU. 0 GEO$AEoTOTOe; L l T'jv.6.euTEpoV 1611v 60:E~J3pjOU E.E. T'lVnpwOV, nopouoio ' epewv, 6~W~OTOUXWV TWV. Evopn,i:iv KovOT)Twv!Joe; Kol JEAWV HOV CPAomw XWV. AAeA4X>T)TWV!Joe; e6tx91l eil; e9'jjotuok'tv enioke4jv T6v E~OX. npeoj3uv K. E08ul-llov T<at:pepflv ouvo6euojjevov uno TaU EVTJ. ev. npo~evou K. Kwv/ vou KapolJnEwl. EiC; TOV i:~ox. K. npeoj3uv, 60eo Ai: GTOlOe;. E( jjepou; TaU eflao-jllltoou. APX1EnloK6nou!Joe; 1<. 1<. ualovou, f)ux'}s., KoBe EvioXUOlV napa 0eou np6; EVQOK'lOV wv Ko91lKOVTWV TOU en' ayo9.jj Tfi;; latot)t;. OlJoYEveio; ~..lcc;. Tilv T pihjv 17Jv lw(ejf3piou E.E. TO Eoni:po; eie; TO. EA.Al1vopa66o~o 6iyAwooo KoMevlo fi;. Evopio;-KolvOTllTOC;. Av. ewpyiou Thebalon nopl'(o'\ou91l0e XpOTOUYEVVU)T<O EOPTOOTKO np6vpojjo TO ~nojov JE E~OPHKiV enltuxiov E;ElEAEOOV TO nol610 TOU KoMEyiou.. Ex ~EPOUC; TOU no~evapxou ~a;, 0 GEo laeotot<><;, auvexapfl 9EP~W; T6v EpoTlKwe; npoota~evov oi6eo. OiKov. n. 610yevJV notooupjv, T6v npoe6pov K. NKO"-. 610KO~lxoAflv Koi TOUe; ouvepyatoe;outou, ~EAJTOU 610lKilTKOU UJJJouAiou Tiie; we; avw. Evopioe;-Ko VOTjTOC;, TOUe; K.K. wow.,v KloaoyAou (npoe6pov) Koi Boo. ToAloVT<iiv (6vTlnpoE6pov TOU KoMEyiou) Koi a unoaomo ~EAf") outiie;, iv 61EU9uvouoo 6160 ualavi noywvj TO 6160KTKO npoownlko, TOUe; yoveie; Kai TO nol TOe; npoon09eioe; TOe; onoiae; KOTeJJoAov Koi E$ETOe; WOTE EUKOAwe; vo 610KpivE KOVEie; 6AJOTW6q np6060v Eie; DAoue; oue; TOJeie; OUTOU. E;E$POOE EUXOptOTioe; np6e; 6v K.. Ynoupy6v, 616" E6EX9j J-liov on eu9eioe; Eno l'j lje TOUe; ojjoyeveie; jjoe;. EUXjgeie; onwe; 6 0E6e; xopi<j Eie; aut6v Koi Eie; TOUe; ouvepyaoe; OUTOU EuAoyiov Koi 6uvolJ'v, WOTE va EnAUWVTO' 90 gejjo,0 wv JE10VOOTWV TO anoia EJnin10UV01ie;oPJo61-61f")TEe; OUTOU, JE nveujo 6.KOloouvqe; Koi oyonqe;. T'Jv KUP'OK'JV 220v LlEKEjJj3piou E.E. iepoupyf")oe Koi oj-liailoe EniKOi pwe; Ei e; T6v.1. Noov. Ay. LlqlJf")piou Salisbuy. To Eo nepoe; Tii e; outiie; ')jjepoe;, eie; TO npooualov TaU 1 Noou npo l'jtou. HA.ou Nowood, nopqkoaou9f")oe XptOTOUYEVV.OTlKO EOP TOOTlK6 npoypoljljo, ije Ko"ov60, EKK"l0l00TlKOUe; UJVOue; ana xopw6iov. lepo4joatwv, onovve "oie; Koi okee; ana VEOUe; KO; VEOV60e; iie; we; ovw. Evopioe; KO'VOT'lTOe;. OJAioe; OXETKOe; JE TO v6jijo T;e; EOpTiie; TWV XplOTOUYEWWV anqu9uvav a n. Taup<><;.J)0POJJOTje;, 0 np6e6poe; iie;. Evopioe;-KOVOT'lTOe; K. EWpy. KapOloooe;. a Ynoupy6e; n0l6eioe; M. Geg. Cafte. 0 0eo $AE010TOe;, oljlaiooe; EOKOipwe;, 6lellif3aoE np6e; Moue; JOe; notptkoe; EUXOe; Koi TiV euaoyjov TaU nolljevapxou 1J0e;. T'Jv liijepov TWV XploouYEwwV naoooujevoe; uno TOU novoo. APXJ. n. NEKTOpiou KEAAii iepoupyf")oeei~t6v 1. NoovTou. Ay. novte AEiJOVOe; Glenelg. T'}v nejjntjv 26qv Koi napookeuiv 27,... LlEKEiJJJpiou E.E. EXOPO OTOTqOEv Eie; 6v npoovo$ep9ev Naov. To ollj3otov 281,... LleKelJf3piou E.E. npookaf")geie; un6 TOU LljlJOPXOU Glenelg M Don Mason Koi OUV06EU6iJEVOe; un6 TOU novoo.. ApXliJ. n. N. KEAA; Koi TOU AKOOTOU n. wowou Kloo6yAou nopf")koaou9f")o EV Eie; TOV xwpov onou eupioketo " The Old Gum Tee" TEAET'!V En eukolpiq OUlJnAf")pwoeWe; 149 EWV OnOTlv ijepov T;C; EYKOTOOTOOEWe; JETOVO OTWV i;v N. AuopoAiQ. Eie; TlV we; ovw oeijvlv TeAe'Jv EKTOC; 6Mwv EO0lJWV nopeupe9"joov 0 noalteokoc; Kuj3epviq; M Don Dunstan. a noateoko; npw9unoupyo; M John Bannon K.O. T'}v KUPOK!')V 29f")v AeKejJf3piou E.E. iepoupyjoe Koi ojjiaf")oe eie; T6v Noov Tii e;.1. Movii;. Ay. NEKTOpiou. Tlv T pit"jv 3 1 f")v AeKe~ppiou E.E. nopeupe9q ei; EOPTOOTKlV EK6'} Awolv T'}V onoiov 61wpyovwoev Eie; T'}V 0190uoov TeAElwv TOU Plympton High l. EKKAjOOOTlK'J. EniTpOnl. Ay. novteaeijovoc; Glenelg Koi ojjia")oe KOloAAtiAwe; En ' eukolpiq T;e;. AVOlOAiie; TOU Neou - ETOUt;,. Ttiv T ETOPTjV 1 jv ovouopiou E.E. iepoupyjoe Koi EeAeoe Llo;oAoyiov Eni T) Evop;el TOU Neou EOUe;, EiC; T6v.,. VOOVTOU ' Ay. novteaetijjo VOC; G lenelg. nopouoi;j Koi TOU EVTliJ. ev. npo;evou Tiil') eveteipoe; ijoe; K. Kwv/ vou KOPOlJneTOj. Ttiv nejjntf")v 20v ' ovouopiou E.E. EXopOOTOjOE KOla TOV Eonepl vov 0 onoioe; ETeAe06") EiC; TOV "Ay. novteae'!jjovo Koi EV OUVEXEiQ, Eie; TO OKf")iJO Tiil'). ApXlemOKOniil'), nopouoiq TaU '. KA'!pou. A6EAo.60e;, TaU evtljj. ev. npo;evou, npoe6pwv Koi ljeawv LlOKjTlKWV UjJj30uAiwv TWV EVOPWV -KoVOT'!TWV JJOC;, WC; KOj TWV <PAonTwxwV. A6eA$OT;TWV, h04je TiV BOOlA6mno, 610Plj3ooo;; np6<; 6AouC; TOC; euxo; Kol T'lV EuAoyiov TOU ejk!ojjlwtotou noljjevopxou jjoe; K.k. TUAlovou. T'lv KUplOKnV 5")v ' ovouopfou t.e. iepoupyjoe kololjfaft0ev Emkofpwt; eie; T6v ' 1. Noov ou npq<t>f)ou. HAtou Nowood. Tiv LlEuTepov 6.,v. lovouopiou E.E. iepoupyjoe Koi ojjiaf")oev ei;; T6v. Noov Tau Ay. novteaellj OVo; Glenelg. Tf)v nopookeu'jv 10f")v ' ovouopiou E.E;. e6ex9q eie; e911j0tumkf)v EnioKe4J1V TOV 0eoqllAtoToTOV. EnioKonov. Af3lAwv K.. HouXlov (TOU notp,opxeiou 'epoooauljwv). Tf)v KUPOK!'JV 12ftv ' ovouopiou E.E. a GeoqlAeoTOTOC;, EXWV WC; ouaaeltoupyov TOV -Ay.. Af3lAwv, EeAeoev T'!V G. AElToupyiov Eie; T6v. 1. Noov TOU. Ay. Ewpyiou Thebaton, ojjiaft0ev EnlKoipwC; npo; TO nukvov EKKAjoioOJO KOt 610 9EpJWV Mywv nopouoiooev Eie; TOU e; nlotoue; JOC;; TOV v XPOTt.;:i 06EAqlOV TOU,. EnioKonov T~e; lwvitl60e; EKKA'loiae;. 0 0eo$AeOToTo;. EnioKonOe; K.. Houxloe; jje paeutot")v ouykiv f")ov onf")u9uve npo; 6AouC; vougeoio; Koi eux6;;. Tf)V jjeojljl3piov fie; TO Glenelg 6 Geo AeoToTo;, naoooujevoc; uno Tau ' Ay.. AJJ'!Awv K.. HouXiou, TaU.1. KA!'Jpou. A6eAaib<><;, npoeotf") KOTO T!'JV TeAET!'Jv Tii;; KOTa6uoew; TOU TllJiou TOUpOU. np6; TO na~90<;; TWV motwv ojjlaio) enlkoipoue; EKT6e; ou 0eoq>AeoToTou onf")u9uvov: 6 -Ay.. A3!'JAwv. EK ljepoue; TOU noateokou npw9unoupyou 6. Ynoupy6e; nol6eio; M. Geg Cafte. EK ljepoue; Tii e; O;WJOTlK;; 6VTlnoAlTeUOEWe; 6 M. Leigh Davis, 6 Ll'!jJapx<><;. A6eAo160e; M. James K.O. Eie; TOV veap6v KoAulJf3f")T!')V K. EWpYOV epov.,v, 0 anoio; aveoupev EK TWV UbOTWV T6v TilJlOV Taupov, 6 0EO$AeOTOlOe; npooe$epev EniOT'!910V Xpuoov OTOUpov. 6v onoiov 610 T6v okonov autov E6wp.,OEV '). Evopio-Kolv6T")e; Ay. ewpyiou Thebaton.. Ev ouvexeiq, eie; TO Colley Reseve EAo{3e xwpav TO Geek Festival, T6 6noiov 61wpyovwoe Koi EqlE<><; TO. EM.,V KOV KEVTPOV npovoioe; ~e;.,.. ApXEmOKOniie;lJoe;. np6;oaou;. oi onoioi ouvef3oaov 610 TlV EmTuxiov TOU Feslival. 0 0wqllAeoToTOt.; 6lEj3if3aoe TOe; EUXOe; Koi TO ouyxopf")t';po TOU ef300jjlwtotou. ApXlemoKonou 1.0e;. Tlv LleuTepav 13jv 'ovouopiou E... TlV npwlov E6ex9j Eie; Ee'JOTU nlkilv En /OKE t4-v T6v noattelakov (v. pojjoleo Tiie; Bf3AK;e;. ETOpeia; M. John Phelps. T)v nopaokeulv 17jv ovouopiou E.E. OUlJnpooeux'l9f") EV TW.1. B)JOT fou ' 1. Noou. Ay.. AVTwviou Pospel KOTO TlV 0. AelToupyiov Tliv 6noiov EeMoev 6 E(300.lWTOlOe;. ApXlenioKono; ijoe; K.K. TUAlovoe;. Tilv ljeof")l.j3piov ljeto TOU Ef3001JWTOTOU, TWV OUAAeTOUPYf")OaV,wv lepewv Kai ou EKKAftOlOOJOTOe; napek09qoev Eie; EUJO T66noiov nopegeoe i EOPT6<ouoo. Evopio-KOV6Tf")C;. T 6 onoyeu lja npoene jjljjev eie; T6 oep06p6ljlov TOV avoxwp'!oovto 610 M eaf3ou pvf")v n OllJEVOPXjV jjoe; KGi TO Eonepo; ljetef311 eie; Noalunga 6nou npo'!6peuoe ouve6pl0- OEWC; jjeo ou n poe6pou Koi TojV ljeawv Tii;. EVOpOKiie;. EnlTponii; TOU Ay.. Av6pEOU. nopouoio Koi TOU LlKOOTOU Koi. AVTmpoebpou TaU ApXleniOKOnlK Ou UJJlouAiou K.,wov. KloooyAou. Tiv KUPOK"V 19qv ovouopiou E.E. naoooujjevo; un6twv: Albeo. OiKov. n.. AVVEAou LlponavlwTOu Koi oi6. n. NK. nouaoueteaeoe Tlv0. \ElToupyiov, u"lljiaqoev emkoipw; Kai npoeotj ATovEuoeWe; ~;. 1. eikovoe; TaU Ay.. AVTwviou, nepl; TOU OiJWVUJOu ' 1. NooG. Ei e; T';V ' Evopiov KOtVOTqTa Pospet. Tiv LleuTEpov 20'Jv ' ovouopiou U :. T6 EonepOe; eie; TO EV A6EA061 po<j>eia Tiie;. 1.. ApXlemoKonii; ouve lpyo09j JETO TOU npoe6pou Koi TWV J E"WV fle;. Enlponii; TOU KevTpou npovoioe;. Tlv TETOPTjV 220v. lovouop/ou E.E. ei; West Toens Auditoium nopqkoaou91l0e npoj3oalv. EAAf")VKWV TOVWV. TO e; onoio; oneoteae, npo; OiKOVOjJlKlV EvioXUOV TaU KeVTpou npovoioe;, TO YnoupYEiov E~WTEP KWV f1e; EVETEipoe; 1J0e;, $povti61 TOU EVTliJ. ev. npo;evou K. Kwv / vou KopolJneToll. Tiv n El.lnT qv 2311v ' ovouopiou U :. TO eonepa;;, 60eoqlAeoTOTOe;, npooka")9eie; uno TOU Al1lJoPXoU Glenelg M. Don Mason, nopeupee" eie; TeAm;v noaltoypoqlloewc; i onoia EAa~e xwpav eie; T6.D.m.lOPXEiov. Tlv KuptOKlV 26jv 'ovouopiou E.E. onooex8eie; euyevii np60kaj OV ouv AeTOupY f")oe ei; T6v ' 1. Noov. Ay. oj3{3o. A6EAo160; JETO TOU 0eo AeOToTOu. EnloK6nou Tile; EV AUOTpoAi;J ep~kiie;. EKKAf")oiot;, K. SoolAeiou. Tiv TpiT1V 28.,v avouopiou U:. OUV06EuOlJeVOC; uno TOU navo OoA.. APXJ. n. NeKTopiou KeA"; nopeupe9j eie; TlV EYK09i6pUOlV TOU VEOU npoebpou Tiie; ev. AoeA06t $Aoyevou; A6eA$6Tf")TOC;AHEPA k. Kwv/ vou. ApEloii. 15

16 \ -' nako:ma XPHANKA NEA AYTPA\A - Me np6oka~o~ TOO u~~ouaiou. EKKA~olwv Meo~s. AVOTOA~S. T6 AuoTpaAlav6 u~~oualo. EKKA~olwv eoteae ~16: 6 ) E~ )JEAwv TOU np6e; enioke4j1l TWV Xwpwv upias, 11~6vou,. lopoavias, ' lopa~ A Kai Aiyumou. METe; T~V Emopo4>'l TOU e; o'] v AuopaAia otis 10 LlEKE)JPpiou, oi 6vTl ~ np6awnol T~ C;. OJ.J66oC; emokelpewc; ova$ep8llkov ol']v KOTaalOOf"! nou emkpotei of']v Meo.,. AvooA;. palla - T6 TpiTO ou~~oua l o TOO.uvoeo~ou. TWV. OpSoM ~wv 8eoAoYKWV LXOAwv, 86 QUVEASE a;v 0eoAoylKlV 'AKao ~~io TOO \EvVYKpavT ano 3-9 </le~pouapiou 1986, ~e ee~a :. ' H. Ope6oo~~ 0EOAoYK~ naloeia a~~epa : ~ Bu~a v Tl v~ Kai noteplki KAlPOVO)J lo.... POA - M ApXloe ~6fl i Qvi:yepo') VEOU 610lK1111<00 KEvpou TaU n oplopxeiou Pwaia; 010 Movao;pl Tau ' Ayiou.6.avl'}A o'} M 6axa, nou TEAeuoiw; EnEOTpa<p'l 011'}V ' EKKA'loia 6n6 TO LOPETKO KpOTOC;.. H 6VClKoivtall TOU MovaoTlPiou 86 eaeh.lae TO 1988, 6n6TE ~ PwalK~. Ope660~~. EKKA~aia eo YOPTOaE Ti V XAETlpi6a 6n6 TOTE nou i Xwpa 6ex8'lKE T6v X POTOVO),J6v. AlvnTol -. H. Ope660~ ~ NEoAaia TWV AiyunTiwv E1XE T~V ET~a i a T~S a u ve6p ia a~ ana Tis EmE~~piou 1985 a T~ v H A l ou ~o A~.. 0 M~TponoAiT~S ~o vou K. ewpylos ~Tav 6 KUPOC; 61J 1A'lTiC;. T6 9EjJoo nou DU<JlTi 9'lKOV ~ T av: ometovoo Koi npopa;j.joo nijv VEWV». NOPBHlA - Me enltuxiov npayl-lotonol;61lkeo 6Stavange Tii; NOPPllyia; TO nepaojjevo KoAoKoipl ) auva~) Ti;; 6Ao jj EAEOC; Tii;. En ltponii; «n io., Koi T6~fl " uno l;v npoe6pio TOU Ko6] v)tii K. John Deshne.. H. EnlTpon; anoteaeito 6n6 120 jjea., 6n6 TO anoia 18 eival 6p966o~o l. H ijj Ep)oia 616Ta~., aujjn epleaape Tpio POOKO 6EjJoo n00 6noTEAoOv 'lv npopa}jjotk'j Y(J T'l'; enoj..lev'l 6EKonio. T (] 9EjJOTO auto 64>opoOoav: 1. T6 KEiJ.lEVO "p6ntlo}jo - EuxaptoTio - iepwauvl'>, 2. Tli jjeaetl.. npoc; KOVi EK paoll Ti;;, AnooToAKiis niot"ls O; jjepo» Kol 3. T ') jj eaet'l «' EVOH1TO Ti; ; EKKA'loia; Koi 6vQVEWOll iic; av9pwmvflc; KOVOT'lTO;,. <P\\AN.1A -. H. Ope660~oS NEoAaia T~S </laaav6ias auv~a8e ae auve6piaa~ otis OKTw~piou 1985 ~a~i ~ E TOUe; iepeic) TWV EVOpU..lv Kai Ev6 a<pepo ~ EVOUe; Aai"Kaue; VC} va au~'ltiaouv npojja'woto Koi eukolpiee; Via EPvaoia Via Tiv Ope660~~ veoaaia T~ S </lmav6ias.. H auve6piaa~ 'YVE YO npwtjl <papa Kai napeupe8'lkav n6:vw on6 EsiVTO (ito~o. E\\A.1A ApXEniaKonos. A8~vwv wi noa~s. EAA060s, K.K. epa<peij-j e6woe XP Jl~OTlKi V EnlTOviv, 6eKanEvTE EKOTO ~~U piwv 6pox~wv, OTav npae6'po TOU ' EAAJlVKOU Lu~JJouAiou TOU Opyavla~oO "UNCEF" YO TO n0l6,0 T~S Ai810nias. T a OVWTEPW XPJl~OTKaV noaav, npoila8e 6n6 6wpeEe; Kai q>aav- 8pwmde; EK6JlAwoele; nau 610pvovw8JlKOV, uno Tiv aivi6a TWV Evoplwv. noykol:\aba - KOTo T~ 0Eia ElToupyia T~S Kup l ak~s 1 2~S Maiou. 1985, 6 notpopx~s TWV Hp~wv K. E p~a v6s ovekoivwoe TiV auvexojl Tfj e; ovevepoewe; TOU Ko8e6pKaO N 000 TOO. Ayiou o~~a at6 BEAlyp06" nou EiXE apxiae T wi 61eKOnJl KOTo TOV 6euTepo noykoo~o noae~o. T6 0XE6o TOU Ka8e6pKou Noou eivol E ~n veuo ~ Evo 6no Tiv. Avia o<pia Tfje; KwvoTavnvoun6Aewe; Koi 80 xwpoel Koo~a. 00 elval 6JlA. 6 ~ eyaautepoe; XPlon avlkoe; vaoe; Tl.llV BoAKoviwv. 16 WORLD CHRSTAN NEWS AUSTRALA - A the invilation of the Middle East Counil of Chuhes, he Auslalian Counil of Chuhes oganised an eumenial team of six epesentatives fom its membe Chuhes hal visited some of he most toubled aeas in Syia, Lebanon, Jodan, sael and Egypt. On ils elun 10 Auslalia on Deembe 10, 1985, the team held a Pess Confeene on the siluation in the Middle East. U.S.S_R. - The Thid Syndesmos Consullation of Othodox Theologial Shools will take plae at he Lenigad Theologial Aademy Febuay 3-9, 1986, unde he theme "Othodox Theologial Edualion Today: The Byzantine and Patisti Heitage". SYNDESMOS is he Wold Fellowship of Othodox Youth Foum whih disusses poblems, expeienes and pespelives ommon to Othodox Theolog ial eduation. U.S.S.R. - Wok has begun lo a new adm inistative ente of he Russian Olhodox Patiahate within he walls of he monasley of St. Daniel in Mosow, whih was eenlly etuned 10 he Ch uh by the Soviet Siale. The enovalion of he monastey should be ompleled by 1988, when the Russian Othodox Chuh elebates he looolh annivesay. EGYPT - The Othodox Youth Assoialion of Egypt held its annual meeling on Septembe 19-20th in Heliopolis. Metopolitan Geoge 01 Lebanon was the main speake. Topis unde disussion wee "Repentane" and "Poblems o f Youth". NORWAY - Last summe, thee was a suessful meeling at the Failh and Ode Committee 01 W.C.C. The Committee ompises a total of 120 membes, 18 of whih ae Othodox. The daily pogamme involved thee basi themes wh ih elated 10 the poblems 01 he fothoming deade: 1) The texl of Baplism, Euhaist and Odination; 2) The study of a uenl ommentay of the Aposlati failh: 3) A study towads he union of Chuhes and human fellowship. FNLAND - The Othodox Youlh Assoiation held a twoday wokshop between youlh wok es, paish piests, and inteesled lay pesons to disuss poblems and oppotunilies fo youth wok in Finnish Othodoxy, Otobe 12-13, Th is, the fist-eve meeling of ils kind, was attended by ove 60 pesons. GREECE - Ahbishop Seaphim of Alhens and Geee has pesented a heque fo 15 million dahmas 10 he pesident of the Geek UNCEF Committee fo he Ch ilden of Elhiopia. The money was olleled by fund-aises sponsoed by paish haily funds. YUGOSLAVA - At he Divine Litugy of May 12, 1985, Paliah Geman announed the esumption of the building of St. Sava's Calhedal in Belgade, whih began in 1935and was inleupted duing Wold Wa. The Calhedal is designed afte Agia Sophia in Constantinople, and will be able 10 hold 25,000 people, making it the lagest plae of Chistian woship in he Balkans. l L L L L l L

(a,b) Let s review the general definitions of trig functions first. (See back cover of your book) sin θ = b/r cos θ = a/r tan θ = b/a, a 0

(a,b) Let s review the general definitions of trig functions first. (See back cover of your book) sin θ = b/r cos θ = a/r tan θ = b/a, a 0 TRIGONOMETRIC IDENTITIES (a,b) Let s eview the geneal definitions of tig functions fist. (See back cove of you book) θ b/ θ a/ tan θ b/a, a 0 θ csc θ /b, b 0 sec θ /a, a 0 cot θ a/b, b 0 By doing some

Διαβάστε περισσότερα

1 3D Helmholtz Equation

1 3D Helmholtz Equation Deivation of the Geen s Funtions fo the Helmholtz and Wave Equations Alexande Miles Witten: Deembe 19th, 211 Last Edited: Deembe 19, 211 1 3D Helmholtz Equation A Geen s Funtion fo the 3D Helmholtz equation

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙΙ. Ενότητα 12b: The Little Prince. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙΙ. Ενότητα 12b: The Little Prince. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 12b: The Little Prince Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Example 1: THE ELECTRIC DIPOLE

Example 1: THE ELECTRIC DIPOLE Example 1: THE ELECTRIC DIPOLE 1 The Electic Dipole: z + P + θ d _ Φ = Q 4πε + Q = Q 4πε 4πε 1 + 1 2 The Electic Dipole: d + _ z + Law of Cosines: θ A B α C A 2 = B 2 + C 2 2ABcosα P ± = 2 ( + d ) 2 2

Διαβάστε περισσότερα

Econ 2110: Fall 2008 Suggested Solutions to Problem Set 8 questions or comments to Dan Fetter 1

Econ 2110: Fall 2008 Suggested Solutions to Problem Set 8  questions or comments to Dan Fetter 1 Eon : Fall 8 Suggested Solutions to Problem Set 8 Email questions or omments to Dan Fetter Problem. Let X be a salar with density f(x, θ) (θx + θ) [ x ] with θ. (a) Find the most powerful level α test

Διαβάστε περισσότερα

7 Present PERFECT Simple. 8 Present PERFECT Continuous. 9 Past PERFECT Simple. 10 Past PERFECT Continuous. 11 Future PERFECT Simple

7 Present PERFECT Simple. 8 Present PERFECT Continuous. 9 Past PERFECT Simple. 10 Past PERFECT Continuous. 11 Future PERFECT Simple A/ Ονόματα και ένα παράδειγμα 1 Present Simple 7 Present PERFECT Simple 2 Present Continuous 8 Present PERFECT Continuous 3 Past Simple (+ used to) 9 Past PERFECT Simple she eats she is eating she ate

Διαβάστε περισσότερα

Finite Field Problems: Solutions

Finite Field Problems: Solutions Finite Field Problems: Solutions 1. Let f = x 2 +1 Z 11 [x] and let F = Z 11 [x]/(f), a field. Let Solution: F =11 2 = 121, so F = 121 1 = 120. The possible orders are the divisors of 120. Solution: The

Διαβάστε περισσότερα

derivation of the Laplacian from rectangular to spherical coordinates

derivation of the Laplacian from rectangular to spherical coordinates derivation of the Laplacian from rectangular to spherical coordinates swapnizzle 03-03- :5:43 We begin by recognizing the familiar conversion from rectangular to spherical coordinates (note that φ is used

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013 LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV 10 December 2013 I get up/i stand up I wash myself I shave myself I comb myself I dress myself Once (one time) Twice (two times) Three times Salary/wage/pay Alone/only

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

Section 8.3 Trigonometric Equations

Section 8.3 Trigonometric Equations 99 Section 8. Trigonometric Equations Objective 1: Solve Equations Involving One Trigonometric Function. In this section and the next, we will exple how to solving equations involving trigonometric functions.

Διαβάστε περισσότερα

4.2 Differential Equations in Polar Coordinates

4.2 Differential Equations in Polar Coordinates Section 4. 4. Diffeential qations in Pola Coodinates Hee the two-dimensional Catesian elations of Chapte ae e-cast in pola coodinates. 4.. qilibim eqations in Pola Coodinates One wa of epesg the eqations

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

Assalamu `alaikum wr. wb.

Assalamu `alaikum wr. wb. LUMP SUM Assalamu `alaikum wr. wb. LUMP SUM Wassalamu alaikum wr. wb. Assalamu `alaikum wr. wb. LUMP SUM Wassalamu alaikum wr. wb. LUMP SUM Lump sum lump sum lump sum. lump sum fixed price lump sum lump

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Instruction Execution Times

Instruction Execution Times 1 C Execution Times InThisAppendix... Introduction DL330 Execution Times DL330P Execution Times DL340 Execution Times C-2 Execution Times Introduction Data Registers This appendix contains several tables

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Day one I. Word Study and Grammar 1. Most Greek verbs end in in the first person singular. 2. The present tense is formed by adding endings to the present stem.

Διαβάστε περισσότερα

Section 7.6 Double and Half Angle Formulas

Section 7.6 Double and Half Angle Formulas 09 Section 7. Double and Half Angle Fmulas To derive the double-angles fmulas, we will use the sum of two angles fmulas that we developed in the last section. We will let α θ and β θ: cos(θ) cos(θ + θ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 4: English a Language of Economy Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

Exercises 10. Find a fundamental matrix of the given system of equations. Also find the fundamental matrix Φ(t) satisfying Φ(0) = I. 1.

Exercises 10. Find a fundamental matrix of the given system of equations. Also find the fundamental matrix Φ(t) satisfying Φ(0) = I. 1. Exercises 0 More exercises are available in Elementary Differential Equations. If you have a problem to solve any of them, feel free to come to office hour. Problem Find a fundamental matrix of the given

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

3.4 SUM AND DIFFERENCE FORMULAS. NOTE: cos(α+β) cos α + cos β cos(α-β) cos α -cos β

3.4 SUM AND DIFFERENCE FORMULAS. NOTE: cos(α+β) cos α + cos β cos(α-β) cos α -cos β 3.4 SUM AND DIFFERENCE FORMULAS Page Theorem cos(αβ cos α cos β -sin α cos(α-β cos α cos β sin α NOTE: cos(αβ cos α cos β cos(α-β cos α -cos β Proof of cos(α-β cos α cos β sin α Let s use a unit circle

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ενότητα 1β: Principles of PS Ιφιγένεια Μαχίλη Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

WEEK 21. The Feast of Firstfruits, the Feast of Pentecost, and the Feast of Tabernacles OUTLINE DAY 1

WEEK 21. The Feast of Firstfruits, the Feast of Pentecost, and the Feast of Tabernacles OUTLINE DAY 1 WEEK 21 The Feast of Firstfruits, the Feast of Pentecost, and the Feast of Tabernacles OUTLINE DAY 1 I. The Feast of Firstfruits signifies the resurrected Christ as the firstfruits for our enjoyment as

Διαβάστε περισσότερα

Example Sheet 3 Solutions

Example Sheet 3 Solutions Example Sheet 3 Solutions. i Regular Sturm-Liouville. ii Singular Sturm-Liouville mixed boundary conditions. iii Not Sturm-Liouville ODE is not in Sturm-Liouville form. iv Regular Sturm-Liouville note

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι She selects the option. Jenny starts with the al listing. This has employees listed within She drills down through the employee. The inferred ER sttricture relates this to the redcords in the databasee

Διαβάστε περισσότερα

Analytical Expression for Hessian

Analytical Expression for Hessian Analytical Expession fo Hessian We deive the expession of Hessian fo a binay potential the coesponding expessions wee deived in [] fo a multibody potential. In what follows, we use the convention that

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

ΦωτίστεΤονΚόσμο. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Νοεμβρίου Δεκεμβρίου 2017

ΦωτίστεΤονΚόσμο. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Νοεμβρίου Δεκεμβρίου 2017 ΦωτίστεΤονΚόσμο ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2017 24 Νοεμβρίου -- 25 Δεκεμβρίου 2017 ΘΕΜΑ «Καθώς ακολουθούμε το παράδειγμα του Σωτήρος και ζούμε όπως ζούσε Εκείνος και όπως δίδασκε, αυτό το φως θα καίει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

HOMEWORK 4 = G. In order to plot the stress versus the stretch we define a normalized stretch:

HOMEWORK 4 = G. In order to plot the stress versus the stretch we define a normalized stretch: HOMEWORK 4 Problem a For the fast loading case, we want to derive the relationship between P zz and λ z. We know that the nominal stress is expressed as: P zz = ψ λ z where λ z = λ λ z. Therefore, applying

Διαβάστε περισσότερα

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 Name: Surname: Date: Class: 1. Write these words in the correct order. /Γράψε αυτέσ τισ λέξεισ ςτη ςωςτή ςειρά. 1) playing / his / not /

Διαβάστε περισσότερα

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951)

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) 1 Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) Αναγνώσματα από το βιβλίο Η Απόλαυση της Μουσικής (Machlis, Forney), για τους μαθητές που θα μελετήσουν το έργο: «Ο Σαίνμπεργκ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. του Γεράσιμου Τουλιάτου ΑΜ: 697

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. του Γεράσιμου Τουλιάτου ΑΜ: 697 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ του Γεράσιμου Τουλιάτου

Διαβάστε περισσότερα

Approximation of distance between locations on earth given by latitude and longitude

Approximation of distance between locations on earth given by latitude and longitude Approximation of distance between locations on earth given by latitude and longitude Jan Behrens 2012-12-31 In this paper we shall provide a method to approximate distances between two points on earth

Διαβάστε περισσότερα

The Simply Typed Lambda Calculus

The Simply Typed Lambda Calculus Type Inference Instead of writing type annotations, can we use an algorithm to infer what the type annotations should be? That depends on the type system. For simple type systems the answer is yes, and

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

ANSWERSHEET (TOPIC = DIFFERENTIAL CALCULUS) COLLECTION #2. h 0 h h 0 h h 0 ( ) g k = g 0 + g 1 + g g 2009 =?

ANSWERSHEET (TOPIC = DIFFERENTIAL CALCULUS) COLLECTION #2. h 0 h h 0 h h 0 ( ) g k = g 0 + g 1 + g g 2009 =? Teko Classes IITJEE/AIEEE Maths by SUHAAG SIR, Bhopal, Ph (0755) 3 00 000 www.tekoclasses.com ANSWERSHEET (TOPIC DIFFERENTIAL CALCULUS) COLLECTION # Question Type A.Single Correct Type Q. (A) Sol least

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 3: Phrases to use in business letters and e-mails Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Homework Greek Math 5 th Grade 9/21/2017

Homework Greek Math 5 th Grade 9/21/2017 Homework Greek Math 5 th Grade 9/21/2017 Dear parents, Please print the homework packet and make sure the kids complete it according to the following schedule Page 12 is due on 9/21 Page 14 is due on 9/22

Διαβάστε περισσότερα

Laplace s Equation in Spherical Polar Coördinates

Laplace s Equation in Spherical Polar Coördinates Laplace s Equation in Spheical Pola Coödinates C. W. David Dated: Januay 3, 001 We stat with the pimitive definitions I. x = sin θ cos φ y = sin θ sin φ z = cos θ thei inveses = x y z θ = cos 1 z = z cos1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε.

Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε. THE PASSIVE VOICE ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε. Είναι επίσης πιθανό είτε κάποιος να αγνοεί το άτομο που έκανε κάτι (το ποιητικό αίτιο agent) είτε

Διαβάστε περισσότερα

Math221: HW# 1 solutions

Math221: HW# 1 solutions Math: HW# solutions Andy Royston October, 5 7.5.7, 3 rd Ed. We have a n = b n = a = fxdx = xdx =, x cos nxdx = x sin nx n sin nxdx n = cos nx n = n n, x sin nxdx = x cos nx n + cos nxdx n cos n = + sin

Διαβάστε περισσότερα

Κατανοώντας και στηρίζοντας τα παιδιά που πενθούν στο σχολικό πλαίσιο

Κατανοώντας και στηρίζοντας τα παιδιά που πενθούν στο σχολικό πλαίσιο Κατανοώντας και στηρίζοντας τα παιδιά που πενθούν στο σχολικό πλαίσιο Δρ. Παναγιώτης Πεντάρης - University of Greenwich - Association for the Study of Death and Society (ASDS) Περιεχόµενα Εννοιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Matrices and Determinants

Matrices and Determinants Matrices and Determinants SUBJECTIVE PROBLEMS: Q 1. For what value of k do the following system of equations possess a non-trivial (i.e., not all zero) solution over the set of rationals Q? x + ky + 3z

Διαβάστε περισσότερα

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά.

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Διαστημικό εστιατόριο του (Μ)ΑστροΈκτορα Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Μόλις μια παρέα πελατών κάτσει σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

I haven t fully accepted the idea of growing older

I haven t fully accepted the idea of growing older I haven t fully accepted the idea of growing older 1 Peter Authorship Questions Πέτρος ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐκλεκτοῖς παρεπιδήμοις διασπορᾶς Πόντου, Γαλατίας, Καππαδοκίας, Ἀσίας 1 Peter Authorship

Διαβάστε περισσότερα

Tutorial Note - Week 09 - Solution

Tutorial Note - Week 09 - Solution Tutoial Note - Week 9 - Solution ouble Integals in Pola Coodinates. a Since + and + 5 ae cicles centeed at oigin with adius and 5, then {,θ 5, θ π } Figue. f, f cos θ, sin θ cos θ sin θ sin θ da 5 69 5

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV. 14 January 2014

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV. 14 January 2014 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV 14 January 2014 Nobody/No-one Κανένας/καμία/κανένα What s the matter?/what s happening? Τι συμβαίνει; (simvenee) All right/ok εντάξει Moment η στιγμή (stigmee)

Διαβάστε περισσότερα

Writing for A class. Describe yourself Topic 1: Write your name, your nationality, your hobby, your pet. Write where you live.

Writing for A class. Describe yourself Topic 1: Write your name, your nationality, your hobby, your pet. Write where you live. Topic 1: Describe yourself Write your name, your nationality, your hobby, your pet. Write where you live. Χρησιμοποίησε το and. WRITE your paragraph in 40-60 words... 1 Topic 2: Describe your room Χρησιμοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Matrix Hartree-Fock Equations for a Closed Shell System

Matrix Hartree-Fock Equations for a Closed Shell System atix Hatee-Fock Equations fo a Closed Shell System A single deteminant wavefunction fo a system containing an even numbe of electon N) consists of N/ spatial obitals, each occupied with an α & β spin has

Διαβάστε περισσότερα

Srednicki Chapter 55

Srednicki Chapter 55 Srednicki Chapter 55 QFT Problems & Solutions A. George August 3, 03 Srednicki 55.. Use equations 55.3-55.0 and A i, A j ] = Π i, Π j ] = 0 (at equal times) to verify equations 55.-55.3. This is our third

Διαβάστε περισσότερα

Section 9.2 Polar Equations and Graphs

Section 9.2 Polar Equations and Graphs 180 Section 9. Polar Equations and Graphs In this section, we will be graphing polar equations on a polar grid. In the first few examples, we will write the polar equation in rectangular form to help identify

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 22 - Heat Engines, Entropy, and the Second Law of Thermodynamics

Chapter 22 - Heat Engines, Entropy, and the Second Law of Thermodynamics apter - Heat Engines, Entropy, and te Seond Law o ermodynamis.1 (a).0 J e 0.069 4 or 6.94% 60 J (b) 60 J.0 J J. e eat to melt 1.0 g o Hg is 4 ml 1 10 kg 1.18 10 J kg 177 J e energy absorbed to reeze 1.00

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28 100 τηλ. : 26710-27311 fax : 26710-27312

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 29. Adjectival Participle

Chapter 29. Adjectival Participle Chapter 29 Adjectival Participle Overview (29.3-5) Definition: Verbal adjective Function: they may function adverbially or adjectivally Forms: No new forms because adverbial and adjectival participles

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE

«ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE «ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE We would like to invite you to participate in GAMIAN- Europe research project. You should only participate if you want to and choosing

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Κατ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μοντέλα στρατηγικής διοίκησης και

Διαβάστε περισσότερα

The challenges of non-stable predicates

The challenges of non-stable predicates The challenges of non-stable predicates Consider a non-stable predicate Φ encoding, say, a safety property. We want to determine whether Φ holds for our program. The challenges of non-stable predicates

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η προβολή επιστημονικών θεμάτων από τα ελληνικά ΜΜΕ : Η κάλυψή τους στον ελληνικό ημερήσιο τύπο Σαραλιώτου

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

MATH 38061/MATH48061/MATH68061: MULTIVARIATE STATISTICS Solutions to Problems on Matrix Algebra

MATH 38061/MATH48061/MATH68061: MULTIVARIATE STATISTICS Solutions to Problems on Matrix Algebra MATH 38061/MATH48061/MATH68061: MULTIVARIATE STATISTICS Solutios to Poblems o Matix Algeba 1 Let A be a squae diagoal matix takig the fom a 11 0 0 0 a 22 0 A 0 0 a pp The ad So, log det A t log A t log

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

Solutions to Exercise Sheet 5

Solutions to Exercise Sheet 5 Solutions to Eercise Sheet 5 jacques@ucsd.edu. Let X and Y be random variables with joint pdf f(, y) = 3y( + y) where and y. Determine each of the following probabilities. Solutions. a. P (X ). b. P (X

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 11: The Unreal Past Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Every set of first-order formulas is equivalent to an independent set

Every set of first-order formulas is equivalent to an independent set Every set of first-order formulas is equivalent to an independent set May 6, 2008 Abstract A set of first-order formulas, whatever the cardinality of the set of symbols, is equivalent to an independent

Διαβάστε περισσότερα

Block Ciphers Modes. Ramki Thurimella

Block Ciphers Modes. Ramki Thurimella Block Ciphers Modes Ramki Thurimella Only Encryption I.e. messages could be modified Should not assume that nonsensical messages do no harm Always must be combined with authentication 2 Padding Must be

Διαβάστε περισσότερα

Homework 3 Solutions

Homework 3 Solutions Homework 3 Solutions Igor Yanovsky (Math 151A TA) Problem 1: Compute the absolute error and relative error in approximations of p by p. (Use calculator!) a) p π, p 22/7; b) p π, p 3.141. Solution: For

Διαβάστε περισσότερα

Concrete Mathematics Exercises from 30 September 2016

Concrete Mathematics Exercises from 30 September 2016 Concrete Mathematics Exercises from 30 September 2016 Silvio Capobianco Exercise 1.7 Let H(n) = J(n + 1) J(n). Equation (1.8) tells us that H(2n) = 2, and H(2n+1) = J(2n+2) J(2n+1) = (2J(n+1) 1) (2J(n)+1)

Διαβάστε περισσότερα

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can.

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can. BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN Name GRADE Science Teacher A. What do I think about School? bit I try hard to do well in school. I look forward to coming to school.

Διαβάστε περισσότερα

the total number of electrons passing through the lamp.

the total number of electrons passing through the lamp. 1. A 12 V 36 W lamp is lit to normal brightness using a 12 V car battery of negligible internal resistance. The lamp is switched on for one hour (3600 s). For the time of 1 hour, calculate (i) the energy

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

Phys460.nb Solution for the t-dependent Schrodinger s equation How did we find the solution? (not required)

Phys460.nb Solution for the t-dependent Schrodinger s equation How did we find the solution? (not required) Phys460.nb 81 ψ n (t) is still the (same) eigenstate of H But for tdependent H. The answer is NO. 5.5.5. Solution for the tdependent Schrodinger s equation If we assume that at time t 0, the electron starts

Διαβάστε περισσότερα

Calculating the propagation delay of coaxial cable

Calculating the propagation delay of coaxial cable Your source for quality GNSS Networking Solutions and Design Services! Page 1 of 5 Calculating the propagation delay of coaxial cable The delay of a cable or velocity factor is determined by the dielectric

Διαβάστε περισσότερα

e t e r Cylindrical and Spherical Coordinate Representation of grad, div, curl and 2

e t e r Cylindrical and Spherical Coordinate Representation of grad, div, curl and 2 Cylindical and Spheical Coodinate Repesentation of gad, div, cul and 2 Thus fa, we have descibed an abitay vecto in F as a linea combination of i, j and k, which ae unit vectos in the diection of inceasin,

Διαβάστε περισσότερα

Areas and Lengths in Polar Coordinates

Areas and Lengths in Polar Coordinates Kiryl Tsishchanka Areas and Lengths in Polar Coordinates In this section we develop the formula for the area of a region whose boundary is given by a polar equation. We need to use the formula for the

Διαβάστε περισσότερα

Areas and Lengths in Polar Coordinates

Areas and Lengths in Polar Coordinates Kiryl Tsishchanka Areas and Lengths in Polar Coordinates In this section we develop the formula for the area of a region whose boundary is given by a polar equation. We need to use the formula for the

Διαβάστε περισσότερα

Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία

Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία Σταλίκας Αναστάσιος, Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Γιωτσίδη Βασιλική, Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας, Ψυχοθεραπεύτρια. Χριστίνα Σεργιάννη, Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Φροντιστήριο 9: Transactions - part 1 Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Tutorial on Undo, Redo and Undo/Redo

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 1: Elements of Syntactic Structure Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

SUPERPOSITION, MEASUREMENT, NORMALIZATION, EXPECTATION VALUES. Reading: QM course packet Ch 5 up to 5.6

SUPERPOSITION, MEASUREMENT, NORMALIZATION, EXPECTATION VALUES. Reading: QM course packet Ch 5 up to 5.6 SUPERPOSITION, MEASUREMENT, NORMALIZATION, EXPECTATION VALUES Readig: QM course packet Ch 5 up to 5. 1 ϕ (x) = E = π m( a) =1,,3,4,5 for xa (x) = πx si L L * = πx L si L.5 ϕ' -.5 z 1 (x) = L si

Διαβάστε περισσότερα

9.09. # 1. Area inside the oval limaçon r = cos θ. To graph, start with θ = 0 so r = 6. Compute dr

9.09. # 1. Area inside the oval limaçon r = cos θ. To graph, start with θ = 0 so r = 6. Compute dr 9.9 #. Area inside the oval limaçon r = + cos. To graph, start with = so r =. Compute d = sin. Interesting points are where d vanishes, or at =,,, etc. For these values of we compute r:,,, and the values

Διαβάστε περισσότερα

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών [ ] Ματούλα Βελιανίτη, Έφορος Κλάδου Μεγάλων Οδηγών 2004-2009 20 τεύχη κυκλοφορίας συμπληρώνει ο Τρόπος Ζωής. Ήταν πριν από

Διαβάστε περισσότερα

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska Living and Nonliving Created by: Maria Okraska http://enchantingclassroom.blogspot.com Living Living things grow, change, and reproduce. They need air, water, food, and a place to live in order to survive.

Διαβάστε περισσότερα

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα)

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) CAN-COULD To βοηθητικό ρήµα can δείχνει: α. δυνατότητα-ικανότητα β. πιθανότητα - άδεια Π.χ. I can lift this box (ικανότητα) can I go out? (άδεια) You

Διαβάστε περισσότερα

Exercise, May 23, 2016: Inflation stabilization with noisy data 1

Exercise, May 23, 2016: Inflation stabilization with noisy data 1 Monetay Policy Henik Jensen Depatment of Economics Univesity of Copenhagen Execise May 23 2016: Inflation stabilization with noisy data 1 Suggested answes We have the basic model x t E t x t+1 σ 1 ît E

Διαβάστε περισσότερα

Statistical Inference I Locally most powerful tests

Statistical Inference I Locally most powerful tests Statistical Inference I Locally most powerful tests Shirsendu Mukherjee Department of Statistics, Asutosh College, Kolkata, India. shirsendu st@yahoo.co.in So far we have treated the testing of one-sided

Διαβάστε περισσότερα

The Laplacian in Spherical Polar Coordinates

The Laplacian in Spherical Polar Coordinates Univesity of Connecticut DigitalCommons@UConn Chemisty Education Mateials Depatment of Chemisty -6-007 The Laplacian in Spheical Pola Coodinates Cal W. David Univesity of Connecticut, Cal.David@uconn.edu

Διαβάστε περισσότερα