Homework Greek Math 5 th Grade 9/21/2017

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Homework Greek Math 5 th Grade 9/21/2017"

Transcript

1 Homework Greek Math 5 th Grade 9/21/2017 Dear parents, Please print the homework packet and make sure the kids complete it according to the following schedule Page 12 is due on 9/21 Page 14 is due on 9/22 Page 15 is due on 9/26 Page 18 is due on 9/27 Page 19 is due on 9/28 Test on Friday 9/29 Sincerely Chris Kralievits

2 6. 0 nopokotw nivokoe; nopoumo~cl OKpII3We;TOV natl8uoilo ~CpLKWV.CAATlVU<WV noacwv (onoypolpri 1981). a. No OTpoyyuAonoLricrcTc TOUe; api8~oue; TOU nivoko OTLe;CKOVTOVTOlice;. noatl okpll3rie; opi8~oe; OTpoyyuAono~~tvoe; opl8~oe; Rounded number BOAoe; Ko~ovTl AAc4'nOATl wcroAoviKTl ,... notpo i\oplcro Ltppce; "... KOTCpivTl A8rivo No ypoljjctc0ttl crctpo TIe; noacle;au~cpwvo ~c TOV nai')8uoilo TOUe;, apxi- ~OVTOe;ono Tl')v noatl ~C TO ~LKpOTCPOnATl8UOIlO. Least to greatest 7. 0 nopokotw nivokae; IicixvCL nocro! ToupiOTCe; ono Ko8c rinclpo CnLOKtcpTl')- KOV TI') XWpo ~oe; TO LTpoyyuAonolriOTc TOUe; opi8~oue; TOU nivoko ane; ~ovolice; TWV XtALoliwv. rinclpoe; okpll3rie; opi8~oe; OTpoyyuAonOII')~tvoe; api8~oe; Eupwnl') A~CpLKri Acrio ,...,... AcpplKri okcovio

3 AOK~O&IC; KOInpo6MlloTO 1. YnoAoyiOT& 10 a6poloilam: a. ( ) = = ( ) = YnoAoYLOT& 10 napokctw a6po[oilam ~& TOV &ukoaot&po Tp6no. a y easiest way 3. An6 TI<; napokctw npotca&l<; xapak111piot& ~& 1\ 111Aav6aOllEI/Tl. :1:&Eva c6poloila TPLWVnpOa6&TEWV TO anotea OIla 5&v amc~&l, 6mv: o AMc~ou~& 111a&LpC TWV npoa6&tewv. o A VTIKamOTJiaoU~& TOV Evav npoa6&teo ~& Evav emo. o :1:TOc6poLOIla TWV 500 npoa6&tewv npoa6eaou~& TOV TpiTO. 4. n6011 Timv auvoau<c T) napaywyti KpEaTO<; KOl n6011 T) napaywyti yq}..akto<; 0111 xwpa ~a<; TO 1984; T)napaywylj KPEOToc; OTT)xwpa ~ae; TO 1984 TOVOl T)napaywylj y6aoktoc; OTT)xc.ilpa ~ae; TO 1984 TOVOl KpEae;~0~Lv KpEae;XOlplv KpEae;OlyonlTwv KpEae;nouAEplKwV OUVOAlKrinapaywylj y6aa ayeaa~lv y6aa np6~elo y6aa KOTOlKimo OUVOAlKrinapaywyrj 5. Na K6Il&T& TI<; napokctw npoa6ea&l<; KQLTI<; 50KlIlE<; TOU<;

4 6. rne:; napakatw npooatoete:; OUIlnAr1plixlT!; TO KeVa TeTpciywvO ~eto KOTQA- AIlAO tlnlq>io rto &T1Aovo KI.JWKO&aypawo q>aivetol Il KOTOv~ti TOO nar1suo1joo TIle:;rile:; KOTa tinelpo noooe:; eivol 0 auvoalkoe:;t1ailbu~6c:; TIle:;rile:;; 25 ""atoll. KOTOVOIJIi TOO rw]8ualjqtj KOTQ ~neipo 8. r evo unokarocjtlwo TT]e:;AYPOTlKtie:;Tpone~oe:; eylvov 01 nopokmw Karo- Beaete:;: To 0' TeTpa~IlVO , TO W neplaamepo KOITO y' re Tl noa6 ovepxovtov auvoalko 01 KaroBeaele:;; 9. Me 13<i0T]TO a8pol~o ( ) va ypcil/jete ato Te- Tpai510 aoe:; evo lilko ooe:; npol3ail~o npo08eot]e:; KOIva TO MaeTe. 15

5 Classwork 4. ~TO TeTp0516ooe; va 510TUmooeTeKat va AuoeTe OVOAOYOnp613ATUJO~eyvw- 010 O1OlXeiOTO noo6 noo &molll'}ar,ke Kat 11')VuntPl3a011noo t'{lve Kat OyvW- 010 O1Olxeio 11')Vni01W011.noo eixe npof3aeqnei apxlko'{io 11')veKTtAe011TOO tpyou. 5. ~u~natlpwotetoue;nopokotw nivokee;~etoue; KOTOMTlAOUe; api9l.t0ue;. a. ~elwttoe; oq>olpettoe; Un6AOlnO ri 5!atp0p e; npoo8ettoe; oc; npoo8ettoc; o8pol~ ~11e;riopaKOTw oq>olptoele; ~natlpw01e 10 tjjrlq>ionou Aeinouv Mia TOUPlO1lKriemXelp11011Tl'lv TeAeUTOIO51eTl0 elxe OUVOAlKri elonp0!; An6 auto TO ritov 11elonpa!;11 Classwork T11e;TeAeUTOlae;xpOVlOe;. n600 ritov 11elonpa!;11 Tl'le; npo11you~ev11e;xpovioe;; 8. ~11')Vonoypaq>ri TOU ouvoalk6e; natl8u~6e; 11')e;xwpae; ~oe; rimv KOTOlKOI.An6 OUT6v rimv 0011K6c;nA118u~6c; KOTOlKOlTl~IOO11K6c; natl8u- Classwork ~6e; Kat 01 Un6AOlnOl KOTOlKOlOYP0l1K6e;nATl8u~6e;. n6ooc; rimv 0 oyp011k6c;na118u~6e;; npoono8r;01e va AUoeTe TO np613al1~a~e000 Tp6noue;. An0'fP0lPf'l

6 5. 01 npa~ele; Tile; np6agealle; Kal Tile;acpaipealle; AaK~aele;Kal npo6a~~ata 1. Na K6J.l T!: aro T Tpa1>lO aae; TIe; napakotw npae; le; KOI TIe; OOKlIlE:e;TOUe;: MnopEiT va GU>LnAIlPwa T Ta K VO TOU nivoka E:Tat, nou va l3ya[v l OPI~Ovna KOI Ko8 TO TO (1)lO anote:a G>La; Na GU>LnAIlPWO T TIe; looti"jt e;: = = = Na KO>L T ato T Tpa1>lO aae; TIe; napakotw npae; le; KOI va OUVKP(V T TO anote:a O>La. a ( (00) ( ) ( ) ( )

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ. Ο ΦΗΜΣ διασφαλίζει ότι τα φορολογικά αρχεία δεν μπορούν να αλλοιωθούν μετά την έκδοση τους.

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ. Ο ΦΗΜΣ διασφαλίζει ότι τα φορολογικά αρχεία δεν μπορούν να αλλοιωθούν μετά την έκδοση τους. ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Λευκωσία, 15 Δεκεμβρίου 2015 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Όλους τους ενδιαφερομένους Έκδοση «νόμιμων» αποδείξεων είσπραξης και τιμολογίων Κυρία/ε, Υπενθυμίζουμε ότι, το Τμήμα Φορολογίας με επίσημη ανακοίνωσή

Διαβάστε περισσότερα

Σας διαβιβάζουμε το με αριθμ.πολ.1101/6-5-2011 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με το άνω θέμα, για να λάβετε γνώση.

Σας διαβιβάζουμε το με αριθμ.πολ.1101/6-5-2011 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με το άνω θέμα, για να λάβετε γνώση. Θεσσαλονίκη 1-7-2011 Αριθμ.πρωτ.524 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.-Έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

Fax no +302106505936 To. 2310263139 Page: 1/12

Fax no +302106505936 To. 2310263139 Page: 1/12 rom Ktimatoiogio SA ax no +302106505936 To. 2310263139 Page: 1/12 Date 11/19/2015940.39 Mv1 EeNtKo KTHMATOAOnO a XAPTOrPAeHlH A.I. A911va, 18/11/2015 A.n.: 15317781L\.AK 926 nuos: YnoOT]KoAaKdo Nto)v

Διαβάστε περισσότερα

NEAm.&Jr JL (0) 1L1L i. APTI (Q) TI A(Q)Jr APlI& N. ««[}={]»» [M[}={]u l] (Q) tf (Q) (O)ll.(0)1 TJF. (O)j].$,,

NEAm.&Jr JL (0) 1L1L i. APTI (Q) TI A(Q)Jr APlI& N. ««[}={]»» [M[}={]u l] (Q) tf (Q) (O)ll.(0)1 TJF. (O)j].$,, [ [ r I [ nepie X OMENA *XAIPETIIMOI TOY npoe4poy (I:EAlaA 1) *renikh IYNEAEYIH (I:EAlaA 2) A. EK8EIH nenparmennn 2009 B. TAMEIAKH EK8EIH r. npoynoi\orlimoi 2010 6. ANABA8MIIH YnHPEilnN E. EKI\OrH 6. IYMBOY

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ : ΜΕΓΑΛΗ : ΜΕΣΑΙΑ: ΜΙΚΡΗ

ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ : ΜΕΓΑΛΗ : ΜΕΣΑΙΑ: ΜΙΚΡΗ Page 1 of 67 Page 2 of 67 Page 3 of 67 Page 4 of 67 1. Page 5 of 67 Page 6 of 67 Page 7 of 67 2. Page 8 of 67 Page 9 of 67 Page 10 of 67 Page 11 of 67 Page 12 of 67 Page 13 of 67 Page 14 of 67 Page 15

Διαβάστε περισσότερα

Sarò signor io sol. α α. œ œ. œ œ œ œ µ œ œ. > Bass 2. Domenico Micheli. Canzon, ottava stanza. Soprano 1. Soprano 2. Alto 1

Sarò signor io sol. α α. œ œ. œ œ œ œ µ œ œ. > Bass 2. Domenico Micheli. Canzon, ottava stanza. Soprano 1. Soprano 2. Alto 1 Sarò signor io sol Canzon, ottava stanza Domenico Micheli Soprano Soprano 2 Alto Alto 2 Α Α Sa rò si gnor io sol del mio pen sie io sol Sa rò si gnor io sol del mio pen sie io µ Tenor Α Tenor 2 Α Sa rò

Διαβάστε περισσότερα

IIANEilILTHMIO AlrAIQy MYTIAHNH ::"~~~1ID

IIANEilILTHMIO AlrAIQy MYTIAHNH ::~~~1ID @ IIANEilILTHMIO AlrAIQy MYTIAHNH DANEnu:.THMI0 AlfAIOY I:.YPOI:. ::"~~~1ID EMHNIKH l1hmokpatia AlJapOUOIO, 071avouaplou 2010 ynoypreio nai~eiar Ap. npwt. BaSIJ6~ npotep I1/A BIOY MA8HrHr KAI 8PH~:KEYMATON

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Ο. Π. Σ. Αθήνα, 17-9-2010 Αρ. Πρωτ. /ΟΠΣ 1133

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Ο. Π. Σ. Αθήνα, 17-9-2010 Αρ. Πρωτ. /ΟΠΣ 1133 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Ο. Π. Σ. Αθήνα, 17-9-2010 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

2011 ra ~~e; nal~avwviko lja8~ijota:

2011 ra ~~e; nal~avwviko lja8~ijota: EMHNIKH lihmokpatia IXOJ\H cj)j\oiocj)ikh TMHMA cj)j\oiocj)iai KAI naimrnnkhi rpaljljotefa naryporpopiu;: Av. HAIOrrouAou-navvaKCrKfJ 0EaaOAoviKIl -0-00 APlrTOTE/\EIO TryA.: 09950 Fax: 099677 ApI8/l. npwr.

Διαβάστε περισσότερα

HW 13 Due THURSDAY May 3, 2018

HW 13 Due THURSDAY May 3, 2018 Όνομα: Τάξη: Αριθμό# (Greek First and Last name) Name: HW 13 Due THURSDAY May 3, 2018 For My HW 13: - PRINT HW 13 packet and bring to class on THURSDAY May 3, 2018! - Write my name (Greek and English),

Διαβάστε περισσότερα

.1-""" Ap19. npwt.: KATA6UH: TAXYlIPOMIKm:: """"."... HIJ POlJllvio:...

.1- Ap19. npwt.: KATA6UH: TAXYlIPOMIKm:: .... HIJ POlJllvio:... .1-""" KATA6UH: Ap19. npt.: Ap.MTpWOU TAXYlPOMKm:: """"."... HJ POlJllvo:... dhmuh n poualake; KaTaaraalle; troue; 211 KaTa TO ap9po 2 TOU v. 3213/23 (41EK 39/A/31-12-23) 5Aa: EnTpOn EAtvxou lawaf] n pouolok

Διαβάστε περισσότερα

MA: lj.it08465x18-35b

MA: lj.it08465x18-35b INFORMATICS ~~'g'm~~ OJ DEVELOPMEN DEVELOPME..n AGENCY T AGENCY ~~~ 201711.02 130747 Reason' Location : Athena MA: lj.it08465x18-35b ANAPTHTEA l:to.6imiktyo EMHNIKH.6HMOKPATIA ynoypreio OIKONOMIAl: KAI

Διαβάστε περισσότερα

KOlN: n.l1. IUjJcpwvo jje T'lV KOIVOTIK~ KOI 8VIK~ vojjo8 aio anayopeuetoi 11

KOlN: n.l1. IUjJcpwvo jje T'lV KOIVOTIK~ KOI 8VIK~ vojjo8 aio anayopeuetoi 11 EJ\J\HNIKH llhmokpatia ynoypreio ArpOTIKHI: ANAnTY::HI: & TPOIMON llini:h MET AnOIHI:HI:, TYnOnOIHI:HI: KAI noiotikoy EJ\ErXOY TMHMA OINOY KAI AJ\KOOJ\OYXON noton Tax. llivo"il: Axapvwv 2,101 76, A8HNA

Διαβάστε περισσότερα

4 th Grade Greek Language HW 02/19-02/25 Week 27 NOTES Ένα δώρο για την Ελένη. Ms. Mesimeri

4 th Grade Greek Language HW 02/19-02/25 Week 27 NOTES Ένα δώρο για την Ελένη. Ms. Mesimeri 1 Name: Ms. Mesimeri Homework # 27 Δευτέρα Section: Unit 20 Κlik book (pgs. 33-34) A present for Helen-Ένα δώρο για την Ελένη No school!!! 4 th Grade Greek Language HW 02/19-02/25 Week 27 NOTES Ένα δώρο

Διαβάστε περισσότερα

Ms. Mesimeri

Ms. Mesimeri Name: Section: 4 th Grade Greek Ms. Mesimeri aikaterini.mesimeri@mailarchimedean.org Language HW 8/26-9/3 1 st period-week 2 Homework # 1 Reviewing the Greek vowels and the double vowels!!! NOTES Δευτέρα

Διαβάστε περισσότερα

Weekend with my family

Weekend with my family Name: 1 Ms. Mesimeri Homework # 6 Δευτέρα Parent initial Tρίτη Parent initial Τετάρτη Parent initial Section: Unit 16 Κlik book Weekend with my family Parent homework -Print this HW packet pg.(1-5)-prepare

Διαβάστε περισσότερα

BIOMHXANIA. 2. Λογική των μελετών για τη βιομηχανία. 1. Γενικά. Εισηγητής: Επαμ. Τολέρης, ΜΜΜ, Χ-Μ, ΠΕΡΠΑ. 36 Τεχνικά Χρονικά Ιαν.

BIOMHXANIA. 2. Λογική των μελετών για τη βιομηχανία. 1. Γενικά. Εισηγητής: Επαμ. Τολέρης, ΜΜΜ, Χ-Μ, ΠΕΡΠΑ. 36 Τεχνικά Χρονικά Ιαν. 36 Τεχνικά Χρονικά Ιαν.-Φεβρουάριος 1990 Πρόεδρος (Γ. Παντέκης): Ευχαριστούμε τον κ. Ζήρο. Φαντάζομαι ότι πιστοποιείται πια, ότι είναι λίγο δύσκολο για τους ανθρώπους, που έχουν επί χρόνια ασχοληθεί με

Διαβάστε περισσότερα

Παρόντες: Δυτικής Ελλάδας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 26/ΘΕΜΑ 01. Πάτρα

Παρόντες: Δυτικής Ελλάδας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 26/ΘΕΜΑ 01. Πάτρα ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 26/ΘΕΜΑ 1 Πάτρα 13-1-217 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΤΑΜΕΛΕΣ ΟΡΓΑΝΟ Στην Πάτρα σήμερα 13-1-217, ημέρα Πέμπτη και ώρα 1:, συνήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ms. Mesimeri. 4 th Grade Greek Language HW 9/15-10/2 Week 6 NOTES. Reviewing Singular-plural nouns, Verbs, Adjectives Months, Seasons, Presentations

Ms. Mesimeri. 4 th Grade Greek Language HW 9/15-10/2 Week 6 NOTES. Reviewing Singular-plural nouns, Verbs, Adjectives Months, Seasons, Presentations Name: 1 Ms. Mesimeri Homework # 5 Δευτέρα Parent initial Section: Reviewing Singular-plural nouns, Verbs, Adjectives Months, Seasons, Presentations Parent homework -Print this HW packet pg.(1-8)-prepare

Διαβάστε περισσότερα

Ap~0p.llpwr /rl TENIKH AIEYOYNIH ANOPClnINOY AYNAMII(0Y

Ap~0p.llpwr /rl TENIKH AIEYOYNIH ANOPClnINOY AYNAMII(0Y EnErON - lpooema 8 &=+i f EMHNKH AHMOKPATA map olio^, 20-08-2018 YnOYPrElO nalaea, EPEYNA KA OPHKEYMATClN Ap~0p.llpwr. 136817/rl TENKH AEYOYNH ANOPClnNOY AYNAM(0Y Ba0p65 npor~p. AEYOYNH ANOPnnlNOY AYNAMll(0Y

Διαβάστε περισσότερα

JUNIOR FORENSICS Dear Parents,

JUNIOR FORENSICS Dear Parents, JUNIOR FORENSICS Dear Parents, We are very happy to introduce Junior Forensics! The Junior Forensics Team is for the students of 7 th and 8 th grades (Α και Β Γυμνασίου) and its goal is to introduce students

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΝΕΤΙΑ ΚΟΥΣΙΑ ΣΠΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ TOY ΕΦΗΣΥΧΑΣΜΟΥ

ΒΕΝΕΤΙΑ ΚΟΥΣΙΑ ΣΠΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ TOY ΕΦΗΣΥΧΑΣΜΟΥ 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 ΒΕΝΕΤΙΑ ΚΟΥΣΙΑ ΣΠΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ TOY ΕΦΗΣΥΧΑΣΜΟΥ 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 ανθρώπινο δυναµικό ΣΠΑΖ TOY ΕΦΗΣΥΧΑΣΜΟΥ 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 σπάζοντας τον κυκλο

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩN) ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ

(ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩN) ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

It is a 60-page book. You do not have to print it but I recommend it.

It is a 60-page book. You do not have to print it but I recommend it. Name: Section: Ms. Pappa Everyday Bring the Archie packet - Learn the Carols! NOTES: Sections: 5A, 5B, 5C, 5D, 5E 5 th Grade HW Greek language 12/11-12/15/17 Week 17 Δευτέρα Parent Initials: Ελληνικά/Greek:

Διαβάστε περισσότερα

Please be sure that your kid memorized the song. Students homework -Pg.2: Read the song and the translation 3 times.

Please be sure that your kid memorized the song. Students homework -Pg.2: Read the song and the translation 3 times. 1 Name: Ms. Mesimeri Homework Δευτέρα Section: Τράβα μπρος Trava embros Parents homework -Print this homework packet. During the next two weeks we will mainly deal with the song «Trava ebros. Students

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6 OO ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4 OO ΑΓΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6 OO ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΒΡΑΑΜ 3 OO ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6 OO ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4 OO ΑΓΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6 OO ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΒΡΑΑΜ 3 OO ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΣΟ ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6 OO ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4 OO ΑΓΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6 OO ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΒΡΑΑΜ 3 OO ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7 OO ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΙΤΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

KEEP CALM BE PREPARED & TRUST YOUR TEACHER!!!

KEEP CALM BE PREPARED & TRUST YOUR TEACHER!!! Dear Parents/Guardians, This is a homework packet for the following week. An ORAL QUIZ is scheduled for next Thursday, Sept. 17 th on Weather Vocab/Expressions AND Α TEST for Monday Sept. 21 st on the

Διαβάστε περισσότερα

6HI\nIH neplouoiokrje; KOTOOTOOIle; ETOUe; 2011 KOTO TO op9po 2 TOU v. 3213/2003 (CIlEK 3091A/ )

6HI\nIH neplouoiokrje; KOTOOTOOIle; ETOUe; 2011 KOTO TO op9po 2 TOU v. 3213/2003 (CIlEK 3091A/ ) KATA0E~H: Ap16. npwt.: Ap.M~TpWOU TAXYI'IPOMIKn~: H~Epo~~via : 6HI\nIH neplouoiokrje; KOTOOTOOIle; ETOUe; 2011 KOTO TO op9po 2 TOU v. 3213/2003 (CIlEK 3091A/31-12-2003) napaa~nt~c; T~C; b~awo~c;: EnlTpon~

Διαβάστε περισσότερα

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς. Η Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς. Η Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας Θεσσαλονίκη 2-9-2015 Αριθμ.πρωτ.503 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Αναστολή διενέργειας πλειστηριασμών και άλλων πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης Σχετικά: α) Το

Διαβάστε περισσότερα

ETAIPEIA Y4PEYIEnI & AnOXETEYIEnI npnteyoyihi E. Y 4.A.n. A.E.

ETAIPEIA Y4PEYIEnI & AnOXETEYIEnI npnteyoyihi E. Y 4.A.n. A.E. ETAIPEIA Y4PEYIEnI & AnOXETEYIEnI npnteyoyihi E. Y 4.A.n. A.E. AIOIKHTIKO IYMBOY/\10 AnOCl>AIH 18982 To LllOIK'lTIKO LUµj30UAIO, OT'lV 1190 11 LUVE6pfoo~ TOU, T'l~ 20 11

Διαβάστε περισσότερα

L\HAQ1:.H. lleplouo'ulkll<; KaTiiO'TUO'll<; ETOU<; 2015 (<I>.E.K. A 160/ )

L\HAQ1:.H. lleplouo'ulkll<; KaTiiO'TUO'll<; ETOU<; 2015 (<I>.E.K. A 160/ ) opTCYOK)S 0t6l>wpos npwtokomou 7386 Ap e~as: Ml)tpwou 3471 H~tpo~l)vla 30/12/2015 l L\HAQ1:.H lleplououlkll

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS ~iwi;'~~~by DEVELOPMEN DEVELOPMENT AGENCY EmXEI PHILlktllPfffPAMMA~~':~~:

INFORMATICS ~iwi;'~~~by DEVELOPMEN DEVELOPMENT AGENCY EmXEI PHILlktllPfffPAMMA~~':~~: INFORMATICS ~iwi;'~~~by DEVELOPMEN DEVELOPMENT AGENCY EmXEI PHILlktllPfffPAMMA~~':~~: 165149 E8NlKO An09EMATIKO Al1POMEmnN 2007 2013 ~yl&'ijr'"'" d,{jf"v' EMHNIKH 6HMOKPATIA vnovpreio OIKONOMIAl:, ANAnTY::HI

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος οδηγία του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) περί Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (ΙΚΕ)

ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος οδηγία του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) περί Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (ΙΚΕ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 33η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αριθμ. Πρωτ. 132 Προς όλους

Διαβάστε περισσότερα

11 OktwbrÐou 2012. S. Malefˆkh Genikì Tm ma Majhmatikˆ gia QhmikoÔc

11 OktwbrÐou 2012. S. Malefˆkh Genikì Tm ma Majhmatikˆ gia QhmikoÔc Mˆjhma 7 0 11 OktwbrÐou 2012 Orismìc sunart sewn mèsw orismènwn oloklhrwmˆtwn To orismèno olokl rwma prosfèrei ènan nèo trìpo orismoô sunˆrthshc afoô to orismèno olokl rwma mia suneqoôc sunˆrthshc f (t),

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου

Θέμα : Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ: Φαξ: e-mail: Φάκελος: Μον. Προμηθειών ΕΕ ΑΠΘ Γούλιου Ελένη 2310.994082 2310.200392 Prosk@rc.auth.gr 91821 Θεσσαλονίκη,09/03/2016 Αρ. Πρωτ. : 22871/2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Estimation of grain boundary segregation enthalpy and its role in stable nanocrystalline alloy design

Estimation of grain boundary segregation enthalpy and its role in stable nanocrystalline alloy design Supplemental Material for Estimation of grain boundary segregation enthalpy and its role in stable nanocrystalline alloy design By H. A. Murdoch and C.A. Schuh Miedema model RKM model ΔH mix ΔH seg ΔH

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Ταξίδι Τρώγοντας έξω ελληνικά-ελληνικά

bab.la Φράσεις: Ταξίδι Τρώγοντας έξω ελληνικά-ελληνικά Τρώγοντας έξω : Στην είσοδο Θα ήθελα να κρατήσω ένα τραπέζι για _[αριθμός ατόμων]_ στις _[ώρα]_. (Tha íthela na kratíso éna trapézi ya _[arithmós atómon]_ στις _[óra]_.) Θα ήθελα να κρατήσω ένα τραπέζι

Διαβάστε περισσότερα

0ttJa: Rany - Motor: evac; veoc; KLVTlTnpac; eoooteplknc; KauOTlC;.

0ttJa: Rany - Motor: evac; veoc; KLVTlTnpac; eoooteplknc; KauOTlC;. 0ttJa: Rany - Motor: evac; veoc; KLVTlTnpac; eoooteplknc; KauOTlC;. ElOTJYl1Tr;

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA) ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ Φύση του σύμπαντος Η γη είναι μία μονάδα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο αποτελείται από τον ήλιο, τους πλανήτες μαζί με τους δορυφόρους τους, τους κομήτες, τα αστεροειδή και τους μετεωρίτες.

Διαβάστε περισσότερα

H κρίση σβήνει κλήσεις

H κρίση σβήνει κλήσεις KIPΓIΣIA EKATOMBH MEIONOTIKΩN OYZMΠEKΩN AΠO MAZIKEΣ ΣΦAΓEΣ /ΣΕΛ. 13 35Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.473 Àƒø 1,30 EYTEPA 14 IOYNIOY 2010 www.enet.gr Oι παραβάτες αδυνατούν να πληρώσουν H κρίση σβήνει κλήσεις Συζητούν τώρα

Διαβάστε περισσότερα

Weekend with my family ( pgs.6-7-8)

Weekend with my family ( pgs.6-7-8) Name: 1 Ms. Mesimeri Homework # 7 Δευτέρα Tρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Section: Unit 16 Κlik book Weekend with my family ( pgs.6-7-8) Parent homework -Print this HW packet and Make the flash cards. Student

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες : Δ.ΞΥΝΑΡΙΟΥ Τηλέφωνα : 210 3382211 Fax : 210 3617217 Ε-mail: xynariou@acci.gr Αθήνα, 16/01/2017 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος της Ελληνικής Οµοσπονδίας Χειροσφαίρισης Ελλάδος (ΟΧΕ).

Πρόεδρος της Ελληνικής Οµοσπονδίας Χειροσφαίρισης Ελλάδος (ΟΧΕ). Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: ΑΓΓΕΛΟΥ ΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Πατρώνυµο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ηµεροµηνία γέννησης: 26-11-1959 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαµος µε δύο παιδιά Επάγγελµα:

Διαβάστε περισσότερα

Parent Homework: - Μake sure that your child has the homework in the blue folder every day.

Parent Homework: - Μake sure that your child has the homework in the blue folder every day. Νame: Ms. Mesimeri Every day Δευτέπα Study 10 minutes! Section: Ελληνικά/Greek: - Reading Chapter, 17: Weekend with my friends - Τake notes in your agenda for any extra HW. - Use Quizlet and dictionary

Διαβάστε περισσότερα

Review and study guide packet for the final assessment in Greek language 4 th Grade. Α. Διάβαςε το κείμενο και βάλε ςε κύκλο τη ςωςτή απάντηςη:

Review and study guide packet for the final assessment in Greek language 4 th Grade. Α. Διάβαςε το κείμενο και βάλε ςε κύκλο τη ςωςτή απάντηςη: Όνομα: Τμήμα: Αριθμόσ 1 Ημερομηνία: Parent signature Review and study guide packet for the final assessment in Greek language 4 th Grade Α. Διάβαςε το κείμενο και βάλε ςε κύκλο τη ςωςτή απάντηςη: 0.Εύναι

Διαβάστε περισσότερα

Eνεση ρευστότητας µε εγγύηση του ηµοσίου από την EKT Nέα προίκα 25 δισ. ÎÔ. È ÂappleÈÎÂÊ Ï ÙÔ, ÔÏ fiìûâó,

Eνεση ρευστότητας µε εγγύηση του ηµοσίου από την EKT Nέα προίκα 25 δισ. ÎÔ. È ÂappleÈÎÂÊ Ï ÙÔ, ÔÏ fiìûâó, PΩΣIA METAΦEPOYN ΠYPHNIKA - ΠYPAYΛOYΣ ΛOΓΩ TΩN ΠYPKAΓIΩN /ΣΕΛ. 11 36Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.517 Àƒø 1,30 APA KEYH 6 AY OY TOY 2010 www.enet.gr Eνεση ρευστότητας µε εγγύηση του ηµοσίου από την EKT Nέα προίκα 25 δισ.

Διαβάστε περισσότερα

BHMA BHMA POETOIMAZETAI TO E AºO IA PO ºY H, A A... Ψυχώ με ΔNT

BHMA BHMA POETOIMAZETAI TO E AºO IA PO ºY H, A A... Ψυχώ με ΔNT ΣABBATO 17 AΠPIΛIOY 2010 www.enet.gr ΕΤΟΣ 35ο Αρ. φύλλου 10.427 2,00 (ΜΕ BIBΛIO 3,50 ) BHMA BHMA POETOIMAZETAI TO E AºO IA PO ºY H, A A... Ψυχώ με ΔNT Περί Κουζίνας ANAZHTOYNTAI 2,5 IΣ. EΠIΠΛEON Γ. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΠANEΠIΣTΉMIA KAΠO IΣTPIAKO KAI AΠΘ ΣTA 400 KAΛYTEPA ΣTON KOΣMO /ΣΕΛ. 12. Oργιάζουν. οι φοροφυγάδες. A OæEI Δεν αρκούν οι ανακοινώσεις / E.

ΠANEΠIΣTΉMIA KAΠO IΣTPIAKO KAI AΠΘ ΣTA 400 KAΛYTEPA ΣTON KOΣMO /ΣΕΛ. 12. Oργιάζουν. οι φοροφυγάδες. A OæEI Δεν αρκούν οι ανακοινώσεις / E. ΠANEΠIΣTΉMIA KAΠO IΣTPIAKO KAI AΠΘ ΣTA 400 KAΛYTEPA ΣTON KOΣMO /ΣΕΛ. 12 36Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.527 Àƒø 1,30 EM TH 19 AY OY TOY 2010 www.enet.gr Oι διασταυρώσεις βγάζουν λαγούς Tο κράτος όµως θα εισπράξει; Oργιάζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 12/

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 12/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΚΕ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΤΑΜΕΛΕΣ ΟΡΓΑΝΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 12/21-06-2018 Στην Πάτρα σήμερα 21-06-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, (καθυστέρηση

Διαβάστε περισσότερα

et~a: Tl~oA6YllOl111AeKTplK~~ ev8pyela~ oe l5lokatavaawt8~ - autonapaywyou~

et~a: Tl~oA6YllOl111AeKTplK~~ ev8pyela~ oe l5lokatavaawt8~ - autonapaywyou~ eta: TloA6YllOl111AeKTplK ev8pyela oe l5lokatavaawt8 - autonapaywyou e aveoyewtpla. Kupiee; Kat KUPlOl KaAlljJepa oae;. Go oae; avamue;w TO oujjnepoojjota TOU OTE ana Te; avejjoyevvrltplee; Te; 0 noiee;

Διαβάστε περισσότερα

24o YNE PIO I O O IA 24th INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY

24o YNE PIO I O O IA 24th INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY IE NH ETAIPEIA E HNIKH I O O IA 5, 17456 - H H YMMETOXH N 1 (N μ 29/02/2012 ) (.,,,,.): KATOIKIA : TH E NO TH E NO KATOIKIA : KINHTO TH E NO: NA META X TO : μ YNE PO AKPOATH KAI YNE PO PO O OY YNO EYEI

Διαβάστε περισσότερα

BY THE CONSECRATION OF THE HOLY CHRISM The most prominent, but also the "darkest':

BY THE CONSECRATION OF THE HOLY CHRISM The most prominent, but also the darkest': _' 0 "6Vo'i 4v OKOUETE O\iK l:otiv E~6'i -Kal En"I'ta9Iloov 6nOVTE'i nveu~oto'i 'Ayiou. lama TOU nef' OVTO'i ~E notpcu;_. (' Iwav, 4:24) Kol "'p~avto AoAEiv ETEpal'i V"WOOOI'i": (np6~ewv 2:4) OFFICIAL

Διαβάστε περισσότερα

Aπολύσεις. φτηνά και εύκολα. Bουτιά παντού... Tο «κόλπο» µε την προειδοποίηση, που µειώνει δραµατικά τις αποζηµιώσεις

Aπολύσεις. φτηνά και εύκολα. Bουτιά παντού... Tο «κόλπο» µε την προειδοποίηση, που µειώνει δραµατικά τις αποζηµιώσεις ΠETPEΛAIO MEIΩΣH THΣ ZHTHΣHΣ ΓIA TO 2010 ΠPOBΛEΠEI O OΠEK /ΣΕΛ. 14 35Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.470 Àƒø 1,30 EM TH 10 IOYNIOY 2010 www.enet.gr Tο «κόλπο» µε την προειδοποίηση, που µειώνει δραµατικά τις αποζηµιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

22o YNE PIO I O O IA 22nd INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY

22o YNE PIO I O O IA 22nd INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY IE NH ETAIPEIA E HNIKH I O O IA 5, 17456 - TEL: +30210 9956955, +30210 7277545, +30210 7277548 FAX: +30210 9923281, +30210 7248979 website: http://www.hri.org/iagp/, http://www.iagp.gr E-mail: kboud714@ppp.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

SCOPE OF ACCREDITATION TO ISO 17025:2005

SCOPE OF ACCREDITATION TO ISO 17025:2005 SCOPE OF ACCREDITATION TO ISO 17025:2005 TFF CORPORATION TEKTRONIX COMPANY 1-14-1 Midorigaoka, Naka-gun, Ninomiya-machi, Kanagawa Pref. 259-0132 JAPAN Hideki Yuyama Phone: 81 463 70 5634 CALIBRATION Valid

Διαβάστε περισσότερα

AP./HM.:M/ ~ \ 19_.1. Dol2_ TE E. a) YnANtYNb-5/HNB/ >1.10/6636/26.03.2007 (ct>ek/b '/440/30.03.2007) f3) PAE/0-44102/08.09.2010.

AP./HM.:M/ ~ \ 19_.1. Dol2_ TE E. a) YnANtYNb-5/HNB/ >1.10/6636/26.03.2007 (ct>ek/b '/440/30.03.2007) f3) PAE/0-44102/08.09.2010. ...... ~-... AI U8UVO'Il Ancniou MJIIU ift.mj,if3ji311111qjliijuu.ii-jm Aanopll AP./HM.:M/ ~ \ 19_.1. Dol2_ n.).ruxxpopl

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Πρωτ.: 35742-7 Αθήνα, 19/09/2014. Προς: Υπεύθυνο/η Διαφήμισης και Marketing. Αξιότιμε/η κύριε/α

Αρ.Πρωτ.: 35742-7 Αθήνα, 19/09/2014. Προς: Υπεύθυνο/η Διαφήμισης και Marketing. Αξιότιμε/η κύριε/α Αρ.Πρωτ.: 35742-7 Αθήνα, 19/09/2014 Προς: Υπεύθυνο/η Διαφήμισης και Marketing Αξιότιμε/η κύριε/α Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών με μέλη σαράντα ένα (41) συλλόγους από όλη την

Διαβάστε περισσότερα

Elanyqaq r&vikn~ lu&ijeuvaq~ noa&o6o~ia~ Y.nE.XQ.4.E.

Elanyqaq r&vikn~ lu&ijeuvaq~ noa&o6o~ia~ Y.nE.XQ.4.E. Elanyqaq r&vikn~ lu&ijeuvaq~ noa&o6o~ia~ Y.nE.XQ.4.E. et~a: noaeoo6~~o~ 11l~ ekt6~ oxeoiou neploxn~ ~e T~V enwvu~ia «EAatwva~}) TWV ~n~wv Ae~vaiwv, AV.!. PevT~, AIVOAew, neplotepiou Kat Taupou. ELOIWflni

Διαβάστε περισσότερα

MEIø H MI øn 20% KAI YNTA EøN ºEPNEI A O TI H A

MEIø H MI øn 20% KAI YNTA EøN ºEPNEI A O TI H A Δ 37Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.852 Àƒø 1,30 TPITH 27 E TEMBPIOY 2011 www.enet.gr Aυξήσεις ώς και 60% στο ρεύμα και διώξιμο υπαλλήλων KAM ANAKI ÁÈ Ó Â Í ÛÂÈ ÛÙÔ ÏÔÁ ÚÈ ÛÌÔ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ ÚÂ Ì - ÙÔ, appleô ÌappleÔÚÂ Ó ÊÙ

Διαβάστε περισσότερα

Black Tie Wedding Invitations GREEK FONT SELECTION FONT 1 FONT 2

Black Tie Wedding Invitations GREEK FONT SELECTION FONT 1 FONT 2 GREEK FONT SELECTION FONT 1 FONT 2 Νικολάου Δέσποινας Τουμανίδη Page 1 FONT 3 FONT 4 Νικολάου Δέσποινας Τουμανίδη Page 2 FONT 5 FONT 6 Νικολάου έσποινας Τουμανίδη Page 3 FONT 7 FONT 8 Νικολάου Δέσποινας

Διαβάστε περισσότερα

npoo<pwv~o&i~ EVEpYEla~ Kat TE)(VoAoyfa~. KUPlO~ MaVTEAIl~, KIlPU~El TTJV Evap~1l TWV EpyaOlwv TTJ~ IlflEp(i5a~ fla~.

npoo<pwv~o&i~ EVEpYEla~ Kat TE)(VoAoyfa~. KUPlO~ MaVTEAIl~, KIlPU~El TTJV Evap~1l TWV EpyaOlwv TTJ~ IlflEp(i5a~ fla~. T&T6pT~ 5.3.95 0t~a: npoonnk ~ Kal KUPl8~ KaT8UeUVa8l~ 8cpapIlOY~~ TOU VOIlOU Yla TTlV TlA8KTponapaywy~ ana avav8walll8~ ntly ~ 8vepY8la~ (N.2244/94). npoel5ptfo: K. AAB~6nouAO~, tj.. Ayop~~, E. tj.tmlou.

Διαβάστε περισσότερα

Daewoo Technopark A-403, Dodang-dong, Wonmi-gu, Bucheon-city, Gyeonggido, Korea LM-80 Test Report

Daewoo Technopark A-403, Dodang-dong, Wonmi-gu, Bucheon-city, Gyeonggido, Korea LM-80 Test Report LM-80 Test Report Approved Method: Measuring Lumen Maintenance of LED Light Sources Project Number: KILT1212-U00216 Date: September 17 th, 2013 Requested by: Dongbu LED Co., Ltd 90-1, Bongmyeong-Ri, Namsa-Myeon,

Διαβάστε περισσότερα

EVOTl1Ta 611: HA&KTpoKivIlOIl OlaIlPOapOIJWV, ploljllxavik&c; apaotilplo TIlT&C; OTllv IlA&KTpoKivIlOIl 0XIlIJOTwv.

EVOTl1Ta 611: HA&KTpoKivIlOIl OlaIlPOapOIJWV, ploljllxavik&c; apaotilplo TIlT&C; OTllv IlA&KTpoKivIlOIl 0XIlIJOTwv. EVOTl1Ta 611: HA&KTpoKivlOl OlalPOapOJWV, ploljllxavk&c; apaotlplo TlT&C; OTllv la&ktpokivlol XlJOTwv. npo ap io: A. Kavopaxoc;, A. ToullepKac;, f::.. MepTlvoe;, f::.. NeYKae;. npocapoc:;: MnopOUlle v'

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙΣΩΣΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΤΥΧΑΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

ΕΞΙΣΩΣΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΤΥΧΑΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΤΥΧΑΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ Έστω â μια παρατηρήσιμη (διανυσματικός τελεστής) με συνεχές φάσμα ιδιοτιμών. Επίσης, έστω ότι t είναι η κατάσταση του συστήματός μας την τυχαία χρονική στιγμή

Διαβάστε περισσότερα

10/2013. Mod: 02D-EK/BT. Production code: CTT920BE

10/2013. Mod: 02D-EK/BT. Production code: CTT920BE 10/2013 Mod: 02D-EK/BT Production code: CTT920BE GR ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ σελ. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΚΕΦ 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 3 2.1 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ...3 2.2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Q π (/) ^ ^ ^ Η φ. <f) c>o. ^ ο. ö ê ω Q. Ο. o 'c. _o _) o U 03. ,,, ω ^ ^ -g'^ ο 0) f ο. Ε. ιη ο Φ. ο 0) κ. ο 03.,Ο. g 2< οο"" ο φ.

Q π (/) ^ ^ ^ Η φ. <f) c>o. ^ ο. ö ê ω Q. Ο. o 'c. _o _) o U 03. ,,, ω ^ ^ -g'^ ο 0) f ο. Ε. ιη ο Φ. ο 0) κ. ο 03.,Ο. g 2< οο ο φ. II 4»» «i p û»7'' s V -Ζ G -7 y 1 X s? ' (/) Ζ L. - =! i- Ζ ) Η f) " i L. Û - 1 1 Ι û ( - " - ' t - ' t/î " ι-8. Ι -. : wî ' j 1 Τ J en " il-' - - ö ê., t= ' -; '9 ',,, ) Τ '.,/,. - ϊζ L - (- - s.1 ai

Διαβάστε περισσότερα

BATOΠE IO Mε πρόταση ΠAΣOK παρά τον σκόπελο της παραγραφής 5 υπουργοί N.Δ. για προκαταρκτική

BATOΠE IO Mε πρόταση ΠAΣOK παρά τον σκόπελο της παραγραφής 5 υπουργοί N.Δ. για προκαταρκτική ΣYMΦΩNIA AΠO E.E. ΓIA ΠEPIOPIΣMOYΣ ΣTH ΛEITOYPΓIA TΩN HEDGE FUNDS /ΣΕΛ. 56 35Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.453 Àƒø 1,30 (Ì CD 3,00) TETAPTH 19 MA OY 2010 www.enet.gr BATOΠE IO Mε πρόταση ΠAΣOK παρά τον σκόπελο της παραγραφής

Διαβάστε περισσότερα

Ms. Mesimeri. 4 th Grade Greek Language HW 10/14-10/21 Week 9 NOTES

Ms. Mesimeri. 4 th Grade Greek Language HW 10/14-10/21 Week 9 NOTES Name: 1 Ms. Mesimeri Homework # 8 Δευτέρα Tρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Section: Unit 16 Κlik book Weekend with my family Write your account in quiz let: User name: Password: Pg. 1: Read the grammar chart,

Διαβάστε περισσότερα

HW13: DUE TUESDAY APRIL 30 th 2019 TEST: THURSDAY MAY 2 nd 2019 on Articles, Nouns & Present Tense!

HW13: DUE TUESDAY APRIL 30 th 2019 TEST: THURSDAY MAY 2 nd 2019 on Articles, Nouns & Present Tense! *Όνομα: Tμήμα: 3 Αριθμόσ#: Ημερομηνία (π.χ.δευτέρα 10 Απριλίου 2019): Parent Signature: HW13: DUE TUESDAY APRIL 30 th 2019 TEST: THURSDAY MAY 2 nd 2019 on Articles, Nouns & Present Tense! 3A, 3B, 3C, 3D,

Διαβάστε περισσότερα

EPNTOΓAN: EΛΠI OΦOPA H EΠIΣTOΛH ΠAΠAN PEOY ΓIA IAΛOΓO /ΣΕΛ. 4. 10 μπλόκα. στο εργασιακό χάος

EPNTOΓAN: EΛΠI OΦOPA H EΠIΣTOΛH ΠAΠAN PEOY ΓIA IAΛOΓO /ΣΕΛ. 4. 10 μπλόκα. στο εργασιακό χάος EPNTOΓAN: EΛΠI OΦOPA H EΠIΣTOΛH ΠAΠAN PEOY ΓIA IAΛOΓO /ΣΕΛ. 4 35Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.364 Àƒø 1,30 (ÌÂ È Ï Ô 3,00) TETAPTH 27 IANOYAPIOY 2010 www.enet.gr Πακέτο παρεµβάσεων για στήριξη του 8ωρου και του Aσφαλιστικού

Διαβάστε περισσότερα

Το άτομο του Υδρογόνου

Το άτομο του Υδρογόνου Το άτομο του Υδρογόνου Δυναμικό Coulomb Εξίσωση Schrödinger h e (, r, ) (, r, ) E (, r, ) m ψ θφ r ψ θφ = ψ θφ Συνθήκες ψ(, r θφ, ) = πεπερασμένη ψ( r ) = 0 ψ(, r θφ, ) =ψ(, r θφ+, ) π Επιτρεπτές ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

21 YNE PIO I O O IA 21st INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY

21 YNE PIO I O O IA 21st INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR GREEK PHILOSOPHY 5, SIMONIDOU STR., 174 56 ALIMOS GREECE TEL: +30210-9956955, +30210-7277545, +30210-7277548 FAX: +30210-9923281, +30210-7248979 Website: http://www.hri.org/iagp,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΛΕΟΝ ΤΡΟΤΣΚΙ ΑΝΤΡΕ ΜΠΡΕΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΛΕΟΝ ΤΡΟΤΣΚΙ ΑΝΤΡΕ ΜΠΡΕΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΛΕΟΝ ΤΡΟΤΣΚΙ ΑΝΤΡΕ ΜΠΡΕΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ http://politikokafeneio.com Επιμέλεια κειμένων: Θ. Θωμαδάκης Μετάφραση: Θ. Θωμαδάκη- Α. Τσακίρογλου Β. Μπόμπολη Α. Φραγκά

Διαβάστε περισσότερα

α/α Α.Μ. Ονοματεπώνυμο Σύλλογος Βαθμοί Έτος Πόλη1 Κτγ1

α/α Α.Μ. Ονοματεπώνυμο Σύλλογος Βαθμοί Έτος Πόλη1 Κτγ1 1 30537 ΒΟΛΤΥΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Ο.Α.ΧΑΝΙΩΝ 117,0 2003 ΗΡΑ b12 2 32680 ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α.Ο.Α.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 110,5 2003 ΗΡΑ b12 3 30776 ΖΕΡΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο.Α.ΧΑΝΙΩΝ 71,5 2003 ΗΡΑ b12 4 33545 ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΑΡΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Thin Film Chip Resistors

Thin Film Chip Resistors FEATURES PRECISE TOLERANCE AND TEMPERATURE COEFFICIENT EIA STANDARD CASE SIZES (0201 ~ 2512) LOW NOISE, THIN FILM (NiCr) CONSTRUCTION REFLOW SOLDERABLE (Pb FREE TERMINATION FINISH) Type Size EIA PowerRating

Διαβάστε περισσότερα

AKPIBEIA KAI TEPH EI. TÔÓˆÌ Ó ÍÂÓÔ Ô Â, ÚÁ appleâúè ÏÏÔÓÙÔ ºıËÓ ÓÔ Ó Ù Ê ÚÌ Î. Î È ÌÂÈÒÓÂÈ Ù ÂÈÛÔ Ì Ù Î È ÙÈ ı ÛÂÈ ÂÚÁ Û. www.enet.

AKPIBEIA KAI TEPH EI. TÔÓˆÌ Ó ÍÂÓÔ Ô Â, ÚÁ appleâúè ÏÏÔÓÙÔ ºıËÓ ÓÔ Ó Ù Ê ÚÌ Î. Î È ÌÂÈÒÓÂÈ Ù ÂÈÛÔ Ì Ù Î È ÙÈ ı ÛÂÈ ÂÚÁ Û. www.enet. 36Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.605 Àƒø 1,30 APA KEYH 19 NOEMBPIOY 2010 www.enet.gr O appleúô appleôïôáèûìfi Ó ÂÈ ÙÈ ÙÈÌ Û ÙÚfiÊÈÌ, appleëúâû Â Î È ÌÂÈÒÓÂÈ Ù ÂÈÛÔ Ì Ù Î È ÙÈ ı ÛÂÈ ÂÚÁ Û AKPIBEIA KAI TEPH EI POB E ETAI

Διαβάστε περισσότερα

Meren virsi Eino Leino

Meren virsi Eino Leino œ_ œ _ q = 72 Meren virsi Eino Leino Toivo Kuua o. 11/2 (1909) c c F c Kun ne F iu L? c œ J J J J œ_ œ_ nœ_ Min ne rien nät, vie ri vä vir ta? Kun ne c c F c Kun ne F iu L? c œ J J J J œ_ œ_ nœ_ Min ne

Διαβάστε περισσότερα

. H navavia Kai 0. Av9pwTTlvoe; novoe;

. H navavia Kai 0. Av9pwTTlvoe; novoe; Kol EnA"'o9l1oov 6nOvTE~ n VE U~OTO~. AVlou, 1(01 "P~OVTO AoAEiv E TEPOI~ va waaal~" fnp6~e~v 2 :41 IvvIOoOUOI uno ' Enllponllc;. npovolq ToU.bjkJajJlWTChou. APXIEnlOK6nou 242 Cleveland 51.. Redfern, 2016.

Διαβάστε περισσότερα

ANAKOINnIH. TOY EnArrEJ\MATIKOY EnIMEJ\HTHPIOY AeHNAI AVOKOIVWVEI (m :

ANAKOINnIH. TOY EnArrEJ\MATIKOY EnIMEJ\HTHPIOY AeHNAI AVOKOIVWVEI (m : EMHNKH AHMOK1TA EnArrEJ\MATKO E MEJ\HTHPO AeHNA TMHMA: MHTPn?y 'j Ynnpeoin r.e.mh. A.von: novenictllljlou44 T.K.: 10679 na1lpocpopiec;:katl:ent AMAAA TlMcpwvo: 210338020 Fax: 2103380217 E-mail: akatseni@eea.gr

Διαβάστε περισσότερα

e E M A: «Kolvonoillall Eoplvou QpoAoViou IlpoVpa~~OTOe; oko5rwo'ikou ETOUe; »

e E M A: «Kolvonoillall Eoplvou QpoAoViou IlpoVpa~~OTOe; oko5rwo'ikou ETOUe; » TMHMA MHXANOAOrnN & AEPONAYTIHrnN MHXANIKnN noj\ytexnikh :LXOJ\H naneni:lthmio natpqn KaerlYIlT~C; lnupoc; navteaokilc; n p6 ~poc; TIlA: 2610-969 498 Fax: 2610-997 190 E-Mail: gantelak(ci)mech.ugatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

Example Sheet 3 Solutions

Example Sheet 3 Solutions Example Sheet 3 Solutions. i Regular Sturm-Liouville. ii Singular Sturm-Liouville mixed boundary conditions. iii Not Sturm-Liouville ODE is not in Sturm-Liouville form. iv Regular Sturm-Liouville note

Διαβάστε περισσότερα

HW6: DUE TUESDAY DEC. 11 th 2018 SPELLING TEST ON THE LAST SET OF FLASHCARDS THIS THURSDAY DEC. 13 TH Homework Εργασία για το σπίτι

HW6: DUE TUESDAY DEC. 11 th 2018 SPELLING TEST ON THE LAST SET OF FLASHCARDS THIS THURSDAY DEC. 13 TH Homework Εργασία για το σπίτι *Όνομα: Τμήμα: 3 Αριθμόσ#: Ημερομηνία (full): HW6: DUE TUESDAY DEC. 11 th 2018 SPELLING TEST ON THE LAST SET OF FLASHCARDS THIS THURSDAY DEC. 13 TH 2018 3A, 3B, 3C, 3D, 3E Homework Εργασία για το σπίτι

Διαβάστε περισσότερα

ÔÓ ıìfi ÙË appleúfiîúèûë ÓÂÈ Ô Ï ÌappleÈ Îfi ÎfiÓÙÚ ÛÙËÓ ÚÛÂÓ Ï. Mε τον νόµο για τις κουκούλες και τις µαζικές προσαγωγές 13 για κακούργημα

ÔÓ ıìfi ÙË appleúfiîúèûë ÓÂÈ Ô Ï ÌappleÈ Îfi ÎfiÓÙÚ ÛÙËÓ ÚÛÂÓ Ï. Mε τον νόµο για τις κουκούλες και τις µαζικές προσαγωγές 13 για κακούργημα HMEPA ƒπ π π πã ª ΜΑΖΙ 8 ΣΕΛΙ ΕΣ ΥΓΕΙΑ µô ÙÈ ÛÙÔ Ú Ûfi + ÔÓ ıìfi ÙË appleúfiîúèûë ÓÂÈ Ô Ï ÌappleÈ Îfi ÎfiÓÙÚ ÛÙËÓ ÚÛÂÓ Ï «Θεραπείες» οµορφιάς ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ E.E. ΑΠΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ ΣΚΟΠΙΑΝΟ, ΕΙΣΗΓΟΥΝΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

By R.L. Snyder (Revised March 24, 2005)

By R.L. Snyder (Revised March 24, 2005) Humidity Conversion By R.L. Snyder (Revised March 24, 2005) This Web page provides the equations used to make humidity conversions and tables o saturation vapor pressure. For a pd ile o this document,

Διαβάστε περισσότερα

How to register an account with the Hellenic Community of Sheffield.

How to register an account with the Hellenic Community of Sheffield. How to register an account with the Hellenic Community of Sheffield. (1) EN: Go to address GR: Πηγαίνετε στη διεύθυνση: http://www.helleniccommunityofsheffield.com (2) EN: At the bottom of the page, click

Διαβάστε περισσότερα

25η Mαρτίου η ηµεροµηνία-ορόσηµο για το σχέδιο στήριξης. Λάβαρο ΔNT. επισείει ο Γιώργος

25η Mαρτίου η ηµεροµηνία-ορόσηµο για το σχέδιο στήριξης. Λάβαρο ΔNT. επισείει ο Γιώργος AΦΓANIΣTAN OI EI IKEΣ YNAMEIΣ TΩN HΠA EN ΛOΓO OTOYΣAN ΣE KANENAN! /ΣΕΛ. 15 35Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.403 Àƒø 1,30 (Ì CD 3,00) TETAPTH 17 MAPTIOY 2010 www.enet.gr 25η Mαρτίου η ηµεροµηνία-ορόσηµο για το σχέδιο στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

l1&ut&pa 6.6.88, npwi

l1&ut&pa 6.6.88, npwi l1&ut&pa 6.6.88, npwi npoeopeio: r. navt&ki1c;, K. Iappi6nc;, I. IWOKtlpi611C;, Ayy. Iuvo6IVOU, B. ItAAouVTOC;. npoelipoc; (r. navti::knc;): KUPIOI, oac; KallwooplsOUIJC avtovaklio KalaTa yevlkotc pa Qloe~IJQTa

Διαβάστε περισσότερα

για σύνταξη... 35ετίας

για σύνταξη... 35ετίας BPETANIA ANAZHTEITAI NEA KYBEPNHΣH, ΠAPEΛΘON O MΠPAOYN ΓIA TOYΣ EPΓATIKOYΣ /ΣΕΛ. 19 35Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.446 Àƒø 1,30 TPITH 11 MA OY 2010 www.enet.gr A ºA I TIKO Oλες οι αλλαγές από φέτος µέχρι το 2018 Δουλειά

Διαβάστε περισσότερα

. 0 1\6yoc. TOU 0eou Kai T(l NeulTa

. 0 1\6yoc. TOU 0eou Kai T(l NeulTa .Kai En"I'lO'e.,oav anavfefi nveuijafafi. AViou. Kai "p~avta "a"eiv EdpcUfi v"wo'o'aifio. (npa~f!~v ~;41 IUIITaaOUOf una. Enflpon~ npovolq fou IEI300~.UWTdTOU. APXfEMfoKonou 242 Cleveland 51.. Redfern.

Διαβάστε περισσότερα

IKAIΩΣH ΣTAΘMOΣ KYΠPIOY ΓIA TIΣ ΠEPIOYΣIEΣ ΣTA KATEXOMENA / ΣΕΛ. 3. Aνησυχεί η κυβέρνηση Yπουργικό σήµερα Φωνές από βουλευτές Συναγερμός για τα μπλόκα

IKAIΩΣH ΣTAΘMOΣ KYΠPIOY ΓIA TIΣ ΠEPIOYΣIEΣ ΣTA KATEXOMENA / ΣΕΛ. 3. Aνησυχεί η κυβέρνηση Yπουργικό σήµερα Φωνές από βουλευτές Συναγερμός για τα μπλόκα IKAIΩΣH ΣTAΘMOΣ KYΠPIOY ΓIA TIΣ ΠEPIOYΣIEΣ ΣTA KATEXOMENA / ΣΕΛ. 3 35Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.358 Àƒø 1,30 (Ì CD & DVD 3,00) TETAPTH 20 IANOYAPIOY 2010 www.enet.gr Aνησυχεί η κυβέρνηση Yπουργικό σήµερα Φωνές από

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ» ΑΔΑ: 7ΔΙΨ46Ψ8ΒΞ-67Μ ΑΔΑ: 7ΔΙΨ46Ψ8ΒΞ-67Μ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ» Στο Άστρος Κυνουρίας σήμερα, 22 Ιουλίου 2014, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Για φοροδιαφυγή άνω των 150.000

Για φοροδιαφυγή άνω των 150.000 BPETANIA ME ΛITOTHTA ΞEKINAEI H ΠPΩTH KYBEPNHΣH ΣYNAΣΠIΣMOY /ΣΕΛ. 14-15 35Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.448 Àƒø 1,30 EM TH 13 MA OY 2010 www.enet.gr Mπαράζ µέτρων και ελέγχων κατά φοροφυγάδων Δεσμεύσεις καταθέσεων Για

Διαβάστε περισσότερα

Eκ-ρήξεις. λόγω εξεταστικής A. ΣAMAPAΣ. KPIΣTIN ΛAΓKAPNT (Γαλλίδα υπ. Oικονοµικών) 6 Aγγλοσάξονες κερδοσκόποι κτυπούν την Eλλάδα

Eκ-ρήξεις. λόγω εξεταστικής A. ΣAMAPAΣ. KPIΣTIN ΛAΓKAPNT (Γαλλίδα υπ. Oικονοµικών) 6 Aγγλοσάξονες κερδοσκόποι κτυπούν την Eλλάδα KAΛΛIKPATHΣ ΠIEΣEIΣ PAΓKOYΣH ΓIA ΠIO ΓPHΓOPA ANTI PAΣEIΣ AΠO KE KE /ΣΕΛ. 7 35Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.382 Àƒø 1,30 Σε τεταµένο κλίµα η χθεσινή συνάντηση, αποχαιρετιστήρια της συναίνεσης Eκ-ρήξεις λόγω εξεταστικής

Διαβάστε περισσότερα

για Xρυσοχοι δη Aµείλικτα ερωτήµατα για το απροστάτευτο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

για Xρυσοχοι δη Aµείλικτα ερωτήµατα για το απροστάτευτο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ΓAΛΛIA ΠANEPΓATIKH EKPHΞH OPΓHΣ ΓIA AΣΦAΛIΣTIKO ΣYNTAΞEIΣ /ΣΕΛ. 13 35Ô Ú. Ê ÏÏÔ 10.483 Àƒø 1,30 APA KEYH 25 IOYNIOY 2010 www.enet.gr Πρωτοφανές χτύπηµα στο υπουργικό γραφείο Δέμα θανάτου για Xρυσοχοι δη

Διαβάστε περισσότερα

ÙËÓ ÂappleÔ ÙÔ ÈÒÚÁÔ OÈ ÌÂÙÔ Í Û Ó ÙËÓ ÎÚ ÛË. PÔ ÛÊ ÙÈ ÛÙÔ apple Ú 5 M ÚÈ Î È ÙËÓ ÙÂÏÂ Ù ÒÚ. «EÏÏËÓ Ú» applefi ÙËÓ AÏ Ó

ÙËÓ ÂappleÔ ÙÔ ÈÒÚÁÔ OÈ ÌÂÙÔ Í Û Ó ÙËÓ ÎÚ ÛË. PÔ ÛÊ ÙÈ ÛÙÔ apple Ú 5 M ÚÈ Î È ÙËÓ ÙÂÏÂ Ù ÒÚ. «EÏÏËÓ Ú» applefi ÙËÓ AÏ Ó B EK O H AÏÏ Á... ÌÂ ÙËÓ ÂappleÈÛÙÚÔÊ 4 OKTøBPIOY 2009 ñ ºY O 1.652 ñ appleâú Ô Ô B www.enet.gr TIMH: E ÚÒ 2 (EÎ ÔÛË ÌÂ appleúôûêôú Â ÚÒ 4) E. 46 A A H KHNIKOY. KA APH NIKH A OK EIXNOYN OI POB EæEI. H

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Φροντιστήριο 9: Transactions - part 1 Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Tutorial on Undo, Redo and Undo/Redo

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (1) Ηλία Σκαλτσά ΠΕ ο Γυμνάσιο Αγ. Παρασκευής

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (1) Ηλία Σκαλτσά ΠΕ ο Γυμνάσιο Αγ. Παρασκευής ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (1) Ηλία Σκαλτσά ΠΕ04.01 5 ο Γυμνάσιο Αγ. Παρασκευής Όπως συμβαίνει στη φύση έτσι και ο άνθρωπος θέλει να πετυχαίνει σπουδαία αποτελέσματα καταναλώνοντας το λιγότερο δυνατό

Διαβάστε περισσότερα

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 17.507.448,88 15.957.154,24

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 17.507.448,88 15.957.154,24 BP ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ AP.M.A.E. 13495/01ΑΤ/Β/86/0214 Ε ΡΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 26 & ΠΑΡΑ ΕΙΣΟΥ 2, ΜΑΡΟΥΣΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 έως 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (δημοσιευόμενα

Διαβάστε περισσότερα