ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη"

Transcript

1 Συνοπτική περίληψη Η παρούσα µελέτη αφορά στην καταγραφή παραµέτρων λειτουργίας του ΧΥΤΑ Αλµωπίας, ο οποίος είναι από τους πρώτους ΧΥΤΑ που κατασκευάστηκαν στον Ελλαδικό χώρο, και αποσκοπεί στην εξεύρεση βιώσιµων λύσεων για τη συνέχιση της λειτουργίας του και της ένταξής του στον κοινωνικό ιστό της επαρχίας Αλµωπίας. Η µελέτη στηρίχθηκε στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία καθώς επίσης και στη διεθνή εµπειρία και πρακτική λειτουργίας παρόµοιων έργων, εντός και εκτός συνόρων. Επικεντρώθηκε αρχικά στις τεχνικές παραµέτρους λειτουργίας του έργου δηλαδή: Ταφή απορριµµάτων, συλλογή και επεξεργασία στραγγισµάτων, συλλογή και καύση βιοαερίου, παρακολούθηση περιβαλλοντικών παραµέτρων. Εκτεταµένη αναφορά γίνεται στο Φορέα ιαχείρισης και λειτουργίας του συγκεκριµένου ΧΥΤΑ, δίνοντας βαρύτητα στην γενικότερη οργάνωση και λειτουργία του. Στα συµπεράσµατα της µελέτης περιλαµβάνονται εξειδικευµένες τεχνικές βελτιστοποίησης λειτουργίας καθώς και γενικότερες προτάσεις που αφορούν στον Φορέα ιαχείρισης του έργου. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η συνεργασία µε τους τοπικούς φορείς αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη λόγω βασικά της καχυποψίας ως προς τη σκοπιµότητα της µελέτης. Ο.Μ. Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ

2 Πρόλογος Το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος / Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας ανέθεσε µε την υπ αριθ. 71/ απόφασή της ιοικούσας Επιτροπής στους παρακάτω επιστήµονες: Παυλίδη Γεώργιο, Χηµικό Μηχανικό Χισκάκη Μελιτίνη, Μηχανολόγο Μηχανικό Καραπαναγιωτίδη Λάζαρο, Πολιτικό Μηχανικό την Μελέτη του θέµατος «Καταγραφή παραµέτρων λειτουργίας Χ.Υ.Τ.Α. Αλµωπίας - Προτάσεις βελτιστοποίησης λειτουργίας».η χρονική διάρκεια της Οµάδας Εργασίας ορίστηκε στους 4 µήνες. Η σύνταξη της Μελέτης βασίστηκε σε επί τόπου παρατήρηση, στο ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο, στην διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία, καθώς και στην διεθνή εµπειρία και πρακτική λειτουργίας έργων παρόµοιας φύσης. Ο.Μ. Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Συνοπτική περίληψη Πρόλογος Ιστορική αναδροµή Τι είναι Χ.Υ.Τ.Α.; Χ.Υ.Τ.Α. στην Ελλάδα - Ιστορική εξέλιξη Χ.Υ.Τ.Α. Αλµωπίας Φορέας λειτουργίας Νοµοθετικό πλαίσιο Το θεσµικό πλαίσιο που ρυθµίζει την διαχείριση των αποβλήτων σήµερα, περιλαµβάνει: Γεωγραφική θέση - υφισταµένη κατάσταση Γεωγραφική θέση Υφιστάµενη Κατάσταση Έργα-εξοπλισµός Σηµερινή λειτουργία Χ.Υ.Τ.Α Εντοπισµός προβληµάτων λειτουργίας Προβλήµατα που οφείλονται σε ελλείψεις στην κατασκευή του έργου Προβλήµατα που οφείλονται στην οργάνωση λειτουργίας του έργου Προτάσεις εναρµόνισης µε το νοµοθετικό πλαίσιο Προτάσεις άρσης επιπτώσεων δυσλειτουργίας Επεξεργασία στραγγισµάτων Συλλογή και καύση βιοαερίου Μετρήσεις παραµέτρων λειτουργίας (περιβαλλοντική παρακολούθηση - monitoring) Χώρος δειγµατοληψίας Συνδέσεις µε δίκτυα Φορέας διαχείρισης Επιπτώσεις στο περιβάλλον Επιπτώσεις στην ατµόσφαιρα Αέρια Σωµατίδια Καπνός Σκόνη Οσµές Επιπτώσεις στο έδαφος και στο υπέδαφος Επιπτώσεις στους υδάτινους πόρους Ποσότητα - Ποιότητα στραγγισµάτων Λοιπά υγρά Επιπτώσεις στη χλωρίδα και πανίδα Επιπτώσεις στο οικιστικό περιβάλλον Επιπτώσεις στην αισθητική του τοπίου Επιπτώσεις στις χρήσεις γης Επιπτώσεις στους χρήστες του έργου Προτάσεις άρσης περιβαλλοντικών επιπτώσεων Αντιµετώπιση επιπτώσεων στην ατµόσφαιρα Αντιµετώπιση της παραγόµενης σκόνης Αντιµετώπιση των παραγόµενων αερίων Αντιµετώπιση των παραγόµενων οσµών Αντιµετώπιση επιπτώσεων στο έδαφος και στο υπέδαφος αντιµετώπιση επιπτώσεων στους υδάτινους πόρους Ο.Μ. Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ

4 Επιφανειακά νερά Υπόγεια νερά αντιµετώπιση επιπτώσεων στη χλωρίδα και πανίδα αντιµετώπιση επιπτώσεων στην αισθητική του τοπίου Περιγραφή κοινωνικών επιπτώσεων και ωφελειών από την κατασκευή και λειτουργία της εγκατάστασης Προτάσεις εκµετάλλευσης παραπροϊόντων Εκµετάλλευση βιοαερίου Συλλογή και διαχείριση παραγόµενου βιοαερίου Γενικά Τελική διαχείριση των αερίων ανάκτηση και αξιοποίηση απορριµµάτων Συµπεράσµατα προτάσεις-αξιολόγηση τελικής πρότασης Ιεράρχηση προτεραιοτήτων Συµπεράσµατα ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ο.Μ. Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ

5 1. Ιστορική αναδροµή 1.1 Τι είναι Χ.Υ.Τ.Α.; Υγειονοµική Ταφή είναι η µέθοδος της ελεγχόµενης και οργανωµένης διάθεσης των αποβλήτων στο έδαφος, στους χώρους υγειονοµικής ταφής αποβλήτων (Χ.Υ.Τ.Α.). Οι Χ.Υ.Τ.Α. δεν θα πρέπει να συγχέονται µε τις υπάρχουσες χωµατερές όπου δεν υπάρχει κατάλληλη υποδοµή και η απόρριψη των αποβλήτων είναι συχνά ανεξέλεγκτη. Ο σχεδιασµός, η τεχνολογία και οι τεχνικές διαχείρισης των Χ.Υ.Τ.Α. έχουν βελτιωθεί σηµαντικά τα τελευταία χρόνια και η εξέλιξη συνεχίζεται. Για την επιλογή του χώρου πρέπει να εξετάζονται τα υδρογεωλογικά στοιχεία της περιοχής, ώστε να µη δηµιουργηθεί κίνδυνος ρύπανσης του υδροφόρου ορίζοντα. Οι σύγχρονοι Χ.Υ.Τ.Α. πρέπει να έχουν επικάλυψη στον πυθµένα τους από φυσικά ή τεχνητά υλικά για στεγανοποίηση, κατάλληλα συστήµατα συλλογής και επεξεργασίας των στραγγισµάτων και σύστηµα συλλογής του βιοαερίου. Κατά την υγειονοµική ταφή τα απορρίµµατα διαστρώνονται, συµπιέζονται, και στο τέλος της ηµέρας σκεπάζονται µε αδρανές υλικό (χώµα, µπάζα, κοµπόστ κλπ). Έτσι µειώνεται στο ελάχιστο ο κίνδυνος από τη διασπορά των απορριµµάτων και οι δυσάρεστες οσµές. Στραγγίσµατα Τα στραγγίσµατα είναι υγρά που δηµιουργούνται στον Χ.Υ.Τ.Α. από την αποσύνθεση του οργανικού µέρους των απορριµµάτων και από τη διείσδυση στη µάζα τους των νερών της βροχής. Κατά την πορεία των υγρών µέσα από τη µάζα των απορριµµάτων διαλύονται και παρασύρονται διάφορες ουσίες και έτσι µπορούν να µολύνουν τα επιφανειακά και υπόγεια νερά. Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται για πολλά χρόνια µετά το κλείσιµο του Χ.Υ.Τ.Α.. Κατά την κατασκευή ενός νέου Χ.Υ.Τ.Α. πρέπει να εγκατασταθούν συστήµατα συλλογής και επεξεργασίας των στραγγισµάτων, ώστε να προστατευτούν τα επιφανειακά και υπόγεια νερά. Βιοαέριο Τα οργανικά υλικά που ενταφιάζονται στον Χ.Υ.Τ.Α. αποσυντίθενται σταδιακά απουσία οξυγόνου (αναερόβια ζύµωση). Η διαδικασία αυτή εκλύει διάφορα αέρια που αποκαλούνται συλλογικά βιοαέριο. Το βιοαέριο αποτελείται κατά κύριο λόγο (>90%) από περίπου ίσα µέρη µονοξειδίου του άνθρακα και µεθανίου, ενώ σε µικρές ποσότητες περιλαµβάνει αµµωνία, διοξείδιο του άνθρακα, υδρογόνο, υδρόθειο, άζωτο και οξυγόνο. Η ανεξέλεγκτη παραγωγή βιοαερίου µπορεί να αποτελέσει κίνδυνο έκρηξης και πυρκαγιάς, ενώ το µεθάνιο συνεισφέρει σηµαντικά στο φαινόµενο του θερµοκηπίου. Αντίθετα, αν συγκεντρωθεί µε κατάλληλα συστήµατα, το βιοαέριο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή ενέργειας από τα σκουπίδια. Ο.Μ. Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ

6 Πλεονεκτήµατα της Υγειονοµικής Ταφής Κατάλληλη για ένα ευρύ φάσµα απορριµµάτων. Σχετικά χαµηλό κόστος. Υπάρχουν κατάλληλοι χώροι σε πολλές περιοχές. Παραγωγή βιοαερίου, το οποίο είναι ανανεώσιµη πηγή ενέργειας για θέρµανση και παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος. Η ανάπλαση µετά το κλείσιµο του Χ.Υ.Τ.Α. προσφέρει κατάλληλους χώρους για πάρκα, αθλητικές εγκαταστάσεις και άλλες χρήσεις. Ένας καλοσχεδιασµένος Χ.Υ.Τ.Α. δεν αλλοιώνει την ευρύτερη περιοχή. Μειονεκτήµατα Μετά το κλείσιµο του Χ.Υ.Τ.Α., η γη µπορεί να είναι ακατάλληλη για κάποιες χρήσεις, λόγω ρύπανσης. Η ευκολία και η ευελιξία της Υγειονοµικής Ταφής δεν δίνει κίνητρα στους παραγωγούς απορριµµάτων να εφαρµόσουν καινοτοµικές λύσεις. Ανεξαρτήτως σχεδιασµού, υπάρχει πάντα ένας µικρός κίνδυνος ρύπανσης από τη λειτουργία των Χ.Υ.Τ.Α.. Το βιοαέριο, αν δεν τεθεί υπό έλεγχο, µπορεί να είναι επικίνδυνο (πυρκαγιά, έκρηξη, συνεισφορά στο φαινόµενο του θερµοκηπίου). Η ανάκτηση ενέργειας από Χ.Υ.Τ.Α. δεν είναι ιδιαίτερα αποδοτική. Μπορεί να υπάρξει όχληση λόγω θορύβου, οσµών, διέλευσης οχηµάτων και αισθητικής υποβάθµισης, όπως µε όλες τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας απορριµµάτων. 1. Πυθµένας που αποτελείται από πολλαπλές στρώσεις συµπυκνωµένου πηλού και πλαστικών µεγάλης πυκνότητας. 2. ίκτυο διάτρητων σωλήνων στα ενδιάµεσα των στρώσεων. 3. Γεωτρήσεις από τις οποίες ελέγχονται τα υπόγεια νερά της περιοχής για πιθανή µόλυνση 4. ιάστρωση και συµπυκνωση απορριµµάτων 5. Κάλυψη απορριµµάτων µε χώµα Ο.Μ. Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ

7 6. Σωλήνες για συλλογή µεθανίου 7. Παραγωγή ηλεκτρισµού από µεθάνιο 8. Σφράγισµα µε συνεχή αδιάβροχη στρώση αργίλου 9. Περιµετρικός στραγγιστήρας για νερά βροχής 10. Πιθανές αθλητικές εγκαταστάσεις ή 11. Αεροδρόµιο ή 12. Πάρκο ή Χ.Υ.Τ.Α. στην Ελλάδα - Ιστορική εξέλιξη Οι πρώτες συζητήσεις για τη δηµιουργία Χ.Υ.Τ.Α. στον Ελλαδικό χώρο, ξεκίνησαν µε τον εντοπισµό κατάλληλων χώρων για την υγειονοµική ταφή των απορριµµάτων, του λεκανοπεδίου Αττικής, σχετικά πρόσφατα, ή µάλλον µε µεγάλη καθυστέρηση, µόλις το Πάντα οι αντιδράσεις των τοπικών φορέων και των κατοίκων, που αρνούνταν να επωµιστούν το «βάρος» και τη «δυσοσµία» του συνόλου των σκουπιδιών στην περιοχή τους, ήταν το εµπόδιο στις κατά καιρούς προτάσεις, οι οποίες βέβαια ουδέποτε υλοποιήθηκαν. Σχετικές έρευνες για την προώθηση και εγκατάσταση Χ.Υ.Τ.Α. στην Ευρώπη είχαν αρχίσει πολλά χρόνια νωρίτερα. Η µετεξέλιξη των Χ.Υ.Τ.Α. σε ΧΥΤΥ (ή ακόµη και η οριστικής τους κατάργηση) στην Ευρώπη βρίσκει την Ελλάδα στο στάδιο της αρχικής τους εφαρµογής. Ενδεικτικά παρουσιάζεται η σηµερινή κατάσταση στην Ευρώπη (Πίνακας 1.1) η οποία προϊδεάζει για οριστική κατάργηση των Χ.Υ.Τ.Α.. Αντίθετα η ελληνική πραγµατικότητα κινείται προς την κατασκευή και κοινωνική προώθηση νέων Χ.Υ.Τ.Α. ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1. Χώρες που απαγορεύουν (ή προτίθενται να απαγορεύσουν) την ταφή βιοαποικοδοµήσιµων απορριµµάτων Αυστρία Από το 2004 Βέλγιο (Φλάνδρα) Ναι Γαλλία Ναι Γερµανία Από το 2005 ανία Ναι Ιταλία Ναι Νορβηγία Ναι Ολλανδία Ναι Σουηδία Από το 2005 Φινλανδία Από το 2005 ΠΗΓΗ: Ευρωπαϊκός Οργανισµός Περιβάλλοντος, 2002 Ο.Μ. Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ

8 Ελληνική πραγµατικότητα ΕΡΓΑ.Σ.Α. Η υφιστάµενη κατάσταση διαχείρισης στερεών αποβλήτων στη Χώρα µας αποτυπώνεται µε τα ήδη κατασκευασµένα έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων ( ΣΑ), τα υλοποιούµενα έργα ( ΣΑ), τις χρηµατοδοτήσεις των έργων και τελικά µε τον εξυπηρετούµενο πληθυσµό. Συγκεκριµένα τα έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων ( ΣΑ) είναι : ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΑ. Έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν 45 Χ.Υ.Τ.Α. προς εξυπηρέτηση 318 ΟΤΑ σε όλη την Ελλάδα. Έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν 3 ΕΜΑΚ. Έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν 6 ΣΜΑ. ΥΠΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑ ΣΑ. 56 νέοι Χ.Υ.Τ.Α. και επεκτάσεις βρίσκονται σε φάση υλοποίησης µε εγκεκριµένη χρηµατοδότηση, οι οποίοι θα εξυπηρετήσουν περίπου 670 ΟΤΑ. 48 Σταθµοί Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (ΣΜΑ) βρίσκονται υπό υλοποίηση. Η υλοποίηση των παραπάνω έργων ΣΑ προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί µέχρι το Εγκεκριµένες πιστώσεις υλοποίησης των έργων ΣΑ. Συνολικά έχουν εγκριθεί µέχρι σήµερα από το Ταµείο Συνοχής ΙΙ περίπου 483 εκατοµµύρια Ευρώ για έργα ΣΑ. Επίσης υπάρχουν εγκεκριµένες πιστώσεις και από άλλα χρηµατοδοτικά προγράµµατα (κυρίως διαρθρωτικό ταµείο ΕΤΠΑ µέσω ΕΠΠΕΡ και ΠΕΠ Γ ΚΠΣ). Σχεδιασµένα µη υλοποιηµένα έργα ΣΑ. Τα έργα ΣΑ (Χ.Υ.Τ.Α., ΣΜΑ κλπ) που υπολείπονται για την κάλυψη του συνόλου της χώρας µε οργανωµένους Χ.Υ.Τ.Α., αφορούν σε συγκεκριµένες περιοχές (νοµοί Ιωαννίνων, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Αργολίδος, Αρκαδίας και Ηλείας) και µικρούς Χ.Υ.Τ.Α. νησιών. Τα έργα ΣΑ στους προαναφερόµενους Νοµούς βρίσκονται σε φάση ωρίµανσης για ένταξη σε χρηµατοδοτικά προγράµµατα. Τα έργα των µικρών Χ.Υ.Τ.Α. νησιών θα κατασκευασθούν κάνοντας χρήση ειδικών προδιαγραφών, για τον καθορισµό των οποίων έχει εκδοθεί η σχετική ΚΥΑ Η.Π. 4641/232/2006 (ΦΕΚ 168 Β, Τεχνικές προδιαγραφές µικρών Χ.Υ.Τ.Α.). Τα έργα των µικρών Χ.Υ.Τ.Α. νησιών έχουν ωριµότητα και έχουν δεσµευτεί πιστώσεις από το ΕΠΠΕΡ για την υλοποίησή τους. Ο.Μ. Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ

9 1.3 Χ.Υ.Τ.Α. Αλµωπίας Φορέας λειτουργίας ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ υναµικότητα Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΥ Κ Τεχνική Υπηρεσία ήµων και Κοινοτήτων Ν. Πέλλας Σύνδεσµος Καθαριότητας Αλµωπίας «ΑΛΜΩΠΙΑ» ton / έτος Εξυπηρετούµενοι ήµοι (Πληθυσµός) ήµος Αριδαίας (20.000) ήµος Εξαπλατάνου (10.000) Θέση Έκταση - χωρητικότητα ιάρκεια ζωής.. Χρυσής. Εξαπλατάνου Τοπονύµιο: Μαυρόλακκος 25 στρ / ton / m 3 η Α φάση 26 στρ / ton / m 3 η Β φάση 10 έτη η Α φάση και 15 έτη η Β φάση ηµοπράτηση 17/08/1998 Έγκριση αναδόχου εκέµβριος 1999 Χρηµατοδότηση Τα στοιχεία δε διατέθηκαν Προϋπολογισµός Τα στοιχεία δε διατέθηκαν Ανάδοχος Κ/Ξ ΣΥΜΕΩΝΙ ΗΣ ΧΡ Ε Ε - ΤΡΟΥΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε Ε Σύνταξη µελέτης εφαρµογής Κ/Ξ ΠΑΣΧΑΛΗ ΜΑΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΙΑ - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΝΑ - ΤΣΟΜΠΑΝΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΛΩΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ειδικός Σύµβουλος Μελέτης ENVIROPLAN O.E. Ηµεροµηνία Μελέτης Εφαρµογής Φεβρουάριος 2000 Υπογραφή σύµβασης κατασκευής Τα στοιχεία δε διατέθηκαν Περαίωση εργασιών Τελικό κόστος κατασκευής δρχ / ,40 Παραλαβή του έργου ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2002 Έναρξη λειτουργίας (χωρίς άδεια Αύγουστος 2002 λειτουργίας) Λήψη άδειας λειτουργίας Η υπ αριθ. 1878/ απόφαση Νοµάρχη Πέλλας για χορήγηση άδειας διάθεσης και λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. Αλµωπίας Ν. Πέλλας Μελετητής Τεχνικός Σύµβουλος Φραντζής Ιωάννης Συνδέσµου Ο.Μ. Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ

10 Ο Χ.Υ.Τ.Α. Αλµωπίας χωροθετείται εντός των διοικητικών ορίων του ήµου Εξαπλατάνου στην περιοχή Μαυρόλακκος του.. Χρυσής και σε ακτίνα 1.500µ από τα όρια του οικισµού. Το µήκος του δρόµου πρόσβασης από τον οικισµό της Χρυσής είναι 3.896µ. Ουσιαστικά η σύλληψη της αρχικής ιδέας έγινε το Το έργο χωρίστηκε σε δύο φάσης, την Α και Β φάση. Η Α φάση περιλαµβάνει το 50% της έκτασης που προορίζεται για ταφή και το σύνολο των κτιριακών εγκαταστάσεων. Η Β φάση περιλαµβάνει την ολοκλήρωση του έργου. Το χρονικό διάστηµα που ακολούθησε της αρχικής ιδέας, η Α φάση τέθηκε σε διαδικασία µελέτης, δηµοπράτησης και τελικά κατασκευής. Η ολοκλήρωση της κατασκευαστικής φάσης, σύµφωνα µε δήλωση του αναδόχου, ήταν την 1/3/2002. Η έναρξη λειτουργίας (χωρίς άδεια λειτουργίας) έγινε τον Αύγουστο του Επισηµαίνεται ότι υπάρχει µεγάλο χρονικό κενό µεταξύ της έναρξης λειτουργίας και της νοµιµοποίησης της λειτουργίας (άδεια λειτουργίας - 31/05/2005). Ο.Μ. Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ

11 2. Νοµοθετικό πλαίσιο 2.1 Το θεσµικό πλαίσιο που ρυθµίζει την διαχείριση των αποβλήτων σήµερα, περιλαµβάνει: Η Ελλάδα, ως κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλείται να εναρµονίσει τη νοµοθεσία της µε τις κοινοτικές οδηγίες για τη διαχείριση των απορριµµάτων. Στο πλαίσιο αυτής της εναρµόνισης θεσπίστηκαν οι Κ.Υ.Α /96, /97 και /97, που αποτελούν το καταστάλαγµα των ως τώρα προσπαθειών της να εισέλθει στον επόµενο αιώνα µε ένα νοµικό πλαίσιο ικανό να αντεπεξέλθει στις παγκόσµιες περιβαλλοντικές απαιτήσεις για τα απορρίµµατα και να περάσει στην ελληνική νοοτροπία αρχές, όπως «ο ρυπαίνων πληρώνει» και τα διάφορα υλικά δεν είναι για «µία µόνο χρήση». Η Κ.Υ.Α /96, θέτει τις γενικές κατευθύνσεις της πολιτικής διαχείρισης των αποβλήτων σε εθνικό επίπεδο, α) καταρτίζοντας γενικό πλαίσιο και υιοθετώντας επιµέρους διαχρονικούς στόχους προς υλοποίηση για τη µελέτη και τον καθορισµό των µεθόδων διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, β) θεσπίζοντας όρους καταλληλότητας και κριτήρια συγκριτικής αξιολόγησης κι επιλογής των χώρων διάθεσης και αξιοποίησης των στερεών απορριµµάτων (π.χ. να µην προκαλείται αλλοίωση του τοπίου, να µην δηµιουργούνται κίνδυνοι στο νερό, το έδαφος και τον αέρα, κ.α.), γ) καθιερώνοντας ενιαίες διαδικασίες και όρους για το σχεδιασµό διαχείρισης των στερεών απορριµµάτων (καθορισµός υπόχρεων φορέων διαχείρισης, υποχρεώσειςδικαιώµατα, αναφορά στην επιλογή µεθόδου διαχείρισης, οικονοµικές και περιβαλλοντικές συνέπειες, γεωλογικά, υδρογεωλογικά, χωροταξικά, κλιµατολογικά στοιχεία, κ.λ.π.). Οι γενικές αυτές κατευθύνσεις αποσκοπούν στη συµµόρφωση της Ελληνικής Νοµοθεσίας µε το γενικό πλαίσιο της Κοινοτικής Στρατηγικής όπως αυτή διατυπώνεται στην οδηγία (SEC (89) 934,ΤΕΛΙΚΟ). Στη συνέχεια, η Κ.Υ.Α /97 κινείται στην κατεύθυνση : α. της κατάρτισης ενός γενικού πλαισίου µε την ταυτόχρονη υιοθέτηση επιµέρους διαχρονικών στόχων προς υλοποίηση για τη µελέτη και τον καθορισµό των µεθόδων διαχείρισης των στερεών αποβλήτων β. της θέσπισης όρων καταλληλότητας και κριτηρίων συγκριτικής αξιολόγησης και επιλογής των χώρων διάθεσης και αξιοποίησης των στερεών αποβλήτων γ. της καθιέρωσης ενιαίων διαδικασιών και όρων για την εκπόνηση κι εφαρµογή του σχεδιασµού διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Ο.Μ. Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ

12 Τέλος, η Κ.Υ.Α /97, θεσπίστηκε για να δώσει υπόσταση στις απαιτήσεις των προηγούµενων Κ.Υ.Α., διαµορφώνοντας τις τεχνικές προδιαγραφές: α. των χώρων διάθεσης, (έργα διαχείρισης οµβρίων, συστήµατα µόνωσης πυθµένα, διαχείριση στραγγισµάτων και βιοαερίου, κ.λ.π.) β. του εξοπλισµού προσωρινής αποθήκευσης και συλλογής απορριµµάτων (τυποποίηση κάδων, συχνότητα πλύσης κάδων, συχνότητα δροµολογίων, κ.λ.π.) γ. των µονάδων ανάκτησης ή κοµποστοποίησης (εξοπλισµός, διαδικασίες). Συγχρόνως, η Κ.Υ.Α. αυτή, αναλύει τα επίµαχα σηµεία των προγραµµάτων ανακύκλωσης, (π.χ. ο αριθµός των προς ανακύκλωση υλικών, το σύστηµα συλλογής, οι δραστηριότητες ευαισθητοποίησης των πολιτών), ώστε να τα βοηθήσει στην εφαρµογή τους. ΓΕΝΙΚΑ ΚΥΑ 29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572 B) «Μέτρα και όροι για την υγειονοµική ταφή των αποβλήτων». ΚΥΑ 22912/1117 /2005 (ΦΕΚ 759 B) «Μέτρα και όροι για την πρόληψη και τον περιορισµό της ρύπανσης του περιβάλλοντος από την αποτέφρωση των αποβλήτων». ΚΥΑ Η.Π. 4641/232/2006 (ΦΕΚ 168 Β) «Καθορισµός τεχνικών προδιαγραφών µικρών Χ.Υ.Τ.Α. σε νησιά και αποµονωµένους οικισµούς κατ εφαρµογή του άρθρου 3 (παρ.4) σε συνδυασµό µε το άρθρο 20 (Παρ.Ι) της υπ αριθµ.29407/3508/2002 ΚΥΑ» ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909 B) «Μέτρα και Όροι για τη ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός ιαχείρισης». ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Εκδόθηκε η ΚΥΑ 13588/725/2006: «Μέτρα όροι και περιορισµοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συµβουλίου της 12 ης εκεµβρίου Αντικατάσταση της υπ. αριθ /1546/1997 ΚΥΑ «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων» (Β 604)». Το νοµοθετικό αυτό πλαίσιο θα συµπληρωθεί µε την έκδοση των παρακάτω αναφερόµενων «Γενικών Τεχνικών προδιαγραφών για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων» και του «Εθνικού Σχεδιασµού διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων», που προβλέπονται στο άρθρο 5 της ίδιας ΚΥΑ. Η εθνική νοµοθεσία περιλαµβάνει και ειδικές ρυθµίσεις που αφορούν: Πολυχλωροδιφαινύλια και των πολυχλωροτριφαινύλια (ΚΥΑ 7589/731/2000 (ΦΕΚ 514 Β) και ΚΥΑ 18083/1098 Ε.103/2003 (ΦΕΚ 606 Β). Εναλλακτική διαχείριση ρευµάτων επικινδύνων αποβλήτων (π.χ. λιπαντικά έλαια) (Π.. που έχουν εκδοθεί κατ εξουσιοδότηση του Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179 A). ιαχείριση ιατρικών αποβλήτων (ΚΥΑ 37591/2031/2003 (ΦΕΚ 1419 Β). Ο.Μ. Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ

13 Ευρωπαϊκό Νοµοθετικό Πλαίσιο ιαχείρισης Με σκοπό τη νοµοθετική στήριξη της Κοινοτικής Περιβαλλοντικής Πολιτικής, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε µια σειρά οδηγιών που καθορίζουν το πλαίσιο για τη διαχείριση των απορριµµάτων, ώστε να αντιµετωπιστεί η απαίτηση των καιρών για περιβαλλοντικά ορθή αντιµετώπιση των απορριµµάτων, πάντα βέβαια στο πλαίσιο µιας επίσης βέλτιστης οικονοµικής αντιµετώπισης. 1. Η Κοινοτική στρατηγική για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, (SEC (89) 934,ΤΕΛΙΚΟ), όπως προαναφέρθηκε, στηρίζει: α. Τον περιορισµό της παραγωγής απορριµµάτων, µε την εφαρµογή καθαρότερων τεχνολογιών παραγωγής και την παρέµβαση στα παραγόµενα προϊόντα, ώστε κατά την κατανάλωσή τους να παράγονται λιγότερα και φιλικότερα προς το περιβάλλον απορρίµµατα. β. Την ανακύκλωση ή επαναξιοποίηση, ώστε να επανενταχθούν υλικά των απορριµµάτων εντός του οικονοµικού κύκλου. Η δράση αυτή ενισχύεται µε την έρευνα και ανάπτυξη κατάλληλων τεχνολογιών, τη βελτιστοποίηση των συστηµάτων διαλογής στην πηγή, τη µείωση των εξόδων επαναξιοποίησης και τη δηµιουργία αξιόπιστων αγορών των ανακυκλούµενων προϊόντων. γ. Τη βελτιστοποίηση της τελικής διάθεσης των µη ανακυκλούµενων υλικών, τα οποία θα πρέπει υποστούν µείωση του όγκου τους και επεξεργασία αδρανοποίησης, σταθεροποίησης και ζύµωσης ώστε να µειωθεί η επικινδυνότητά τους πριν φτάσουν στο Χώρο διάθεσής τους. Οι χώροι διάθεσης θα πρέπει να πληρούν αυστηρές προδιαγραφές όσο αφορά την επιλογή της θέσης, την υποδοµή του χώρου, τη λειτουργία, τον έλεγχο των απορριπτόµενων υλικών και την τελική αποκατάσταση κι επανένταξη του χώρου. δ. Την ασφαλή µεταφορά, κυρίως των επικινδύνων αποβλήτων. ε. Την αποκατάσταση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (έδαφος και υπόγεια νερά) από την κακή διαχείριση των στερεών απορριµµάτων. Οδηγία 75/442/ΕΟΚ, της 15ης Ιουλίου 1975, περί στερεών αποβλήτων (πλην ραδιενεργών αποβλήτων, στερεών αποβλήτων από εργασίες ανίχνευσης, εξαγωγής, εναπόθεσης µεταλλευτικών πόρων και αποβλήτων από εκµετάλλευση λατοµείων). Η οδηγία αυτή αποσκοπεί στη δηµιουργία συνθηκών διάθεσης των στερεών αποβλήτων χωρίς τη δηµιουργία κινδύνων για το νερό, τον αέρα, το έδαφος, την πανίδα και τη χλωρίδα, την πρόκληση ηχητικής ρύπανσης και οσµών ή βλάβης του τοπίου. Με την ίδια οδηγία, οι αρµόδιοι φορείς καλούνται να συντάξουν σχέδιο, σε σχέση µε τον τύπο και την ποσότητα των απορριµµάτων, τις γενικές τεχνικές προδιαγραφές, τις κατάλληλες τοποθεσίες διάθεσης των στερεών Ο.Μ. Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ

14 αποβλήτων, τα ειδικά µέτρα για τα ειδικά απόβλητα. Επίσης το σχέδιο πρέπει να καθορίζει τους αρµόδιους φορείς για τη διάθεση των στερεών αποβλήτων, να κάνει εκτίµηση της δαπάνης για τις εργασίες διάθεσης και να καθορίζει τα κατάλληλα µέτρα προώθησης ορθολογικής οργάνωσης της περισυλλογής, διαλογής και επεξεργασίας των στερεών αποβλήτων. 3. Οδηγία 91/156/ΕΟΚ, της 18ης Μαρτίου Η οδηγία αυτή τροποποιεί την οδηγία 75/442/ΕΟΚ, της 15ης Ιουλίου 1975, προωθώντας ταυτόχρονα µε την απαίτηση για ασφαλή διάθεση των στερεών αποβλήτων, την απαίτηση για περιορισµό της παραγωγής τους και την προώθηση της επαναχρησιµοποίησης κι ανακύκλωσης των προϊόντων. 4. Οδηγία αριθµ.91/689/εκ, της 12ης εκεµβρίου 1991, περί επικίνδυνων αποβλήτων, η οποία αντικαθιστά την οδηγία αριθ. 78/319/ΕΟΚ, της 20ης Μαρτίου 1978, περί τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων. Η οδηγία στοχεύει στην: α. Πρόληψη ή µείωση της παραγωγής και βλαπτικότητας των απορριµµάτων. Για αυτό τον σκοπό προωθείται τόσο η ανάπτυξη καθαρών τεχνολογιών, όσο και η τελειοποίηση από τεχνικής πλευράς προϊόντων που µειώνουν τη βλαπτικότητα των απορριµµάτων και τεχνικών που εξασφαλίζουν την ασφαλή τελική διάθεση των επικίνδυνων ουσιών. β. Αξιοποίηση των απορριµµάτων µε ανακύκλωση, επαναχρησιµοποίηση ή ανάκτηση, ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που στοχεύει στην παραγωγή δευτερογενών πρώτων υλών, αλλά και την χρησιµοποίηση των απορριµµάτων ως πηγή ενέργειας. 5. Οδηγία 94/62/ΕΟΚ, της 20ης εκεµβρίου 1994, περί συσκευασιών και απορριµµάτων συσκευασιών. Με την οδηγία αυτή: α. Θεσπίζει µέτρα στον τοµέα πρόληψης των απορριµµάτων. β. Ενθαρρύνει την ανάπτυξη συστηµάτων επαναχρησιµοποίησης για τις συσκευασίες που µπορούν να επαναπληρωθούν ή να επαναχρησιµοποιηθούν. γ. Θεσπίζει ποσοτικούς στόχους για την ανάκτηση και ανακύκλωση των απορριµµάτων, απαιτώντας από τα κράτη µέλη να λάβουν τα απαραίτητα µέτρα για τη διασφάλιση της ανάκτησης, έως τις , του 50% ως 65% κατά βάρος των αποβλήτων συσκευασιών και η ανακύκλωση µεταξύ του 25% ως 45% των απορριµµάτων συσκευασιών ( µε ένα ελάχιστο 15% για κάθε υλικό συσκευασίας). Η σηµασία αυτής της οδηγίας γίνεται εµφανέστερη όταν ληφθεί υπόψη ότι τα απορρίµµατα των συσκευασιών αποτελούν το 40% ως 50% των στερεών δηµοτικών αποβλήτων. Ο.Μ. Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ

15 Συνοπτικά: Ο.Μ. Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ

16 Ο.Μ. Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ

17 3. Γεωγραφική θέση - υφισταµένη κατάσταση 3.1 Γεωγραφική θέση Όπως φαίνεται στους Χάρτες που ακολουθούν, η περιοχή µελέτης καταλαµβάνει ένα µικρό τµήµα στο νότιο άκρο της Επαρχίας Αλµωπίας του Ν. Πέλλας. Η ακριβής θέση του έργου φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα. Θέση Περιγραφή Α Β ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1. ΑΚΡΙΒΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Θέση κατά Ε.Γ.Σ.Α , , , ,42 Γ , ,66 Γεωγραφικό µήκος, λ Γεωγραφικό πλάτος, φ Υψόµετρο z 22 o o m 22 o o m 22 o o m Εξολοκλήρου το έργο βρίσκεται εκτός ορίων περιβαλλοντικά προστατευόµενων περιοχών και εκτός των ορίων των προτάσεων ΖΟΕ (Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου) του Ν. Πέλλας. Η περιοχή µελέτης ανήκει: 1. ιοικητικά στη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πέλλας, στο ήµο Εξαπλατάνου ( ηµοτικό ιαµέρισµα Χρυσής). 2. ικαστικά υπάγεται ως προς τα πολιτικά δικαστήρια στο Ειρηνοδικείο Αριδαίας, στο Πρωτοδικείο Έδεσσας και στο Εφετείο Θεσσαλονίκης και ως προς τα διοικητικά δικαστήρια στο Πρωτοδικείο Βέροιας και στο Εφετείο Θεσσαλονίκης. 3. Οικονοµικά - Φορολογικά υπάγεται στη.ο.υ. Αριδαίας. 4. ασοπολιτικά η περιοχή υπάγεται στο ασαρχείο Αριδαίας, στη ιεύθυνση ασών Πέλλας, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στην Επιθεώρηση ασών Κεντρικής Μακεδονίας. 5. Πολεοδοµικά ανήκει στο πολεοδοµικό γραφείο Αριδαίας και στην Πολεοδοµία της Έδεσσας. 6. Ως προς τη διαχείριση των υδατικών πόρων ανήκει στην Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας. 7. Ως προς την τήρηση του Αρχαιολογικού Νόµου ανήκει στην αρµοδιότητα της ΙΖ Εφορείας Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων µε έδρα την Έδεσσα και στην 11 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων µε έδρα τη Βέροια. Ανήκει ακόµη στην περιοχή δράσης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αριδαίας και της Αστυνοµικής ιεύθυνσης Πέλλας. 1 ΕΓΣΑ 87: Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστηµα Αναφοράς Ο.Μ. Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ

18 Ιδιοκτησιακό και νοµικό καθεστώς Οι εκτάσεις της περιοχής µελέτης ανήκουν στο Ελληνικό ηµόσιο. Οι περισσότερες περιήλθαν σε αυτό δικαιώµατι πολέµου, ως διάδοχο του Οθωµανικού κράτους µετά τον πόλεµο του σύµφωνα µε τη συνθήκη του Βουκουρεστίου, και ένα µέρος κατόπιν εξαγοράς από τη Υπηρεσία διαχείρισης Ανταλλάξιµων Περιουσιών. Στην ευρύτερη περιοχή του έργου εκτός των δασών δασικών εκτάσεων και βοσκοτόπων, υπάρχουν διάσπαρτοι ή συνεχόµενοι αγροί που ανήκουν ή διακατέχονται από τους κατοίκους των γειτονικών δηµοτικών διαµερισµάτων. Σχετικά µε το παρόν ιδιοκτησιακό καθεστώς του χώρου, οι πληροφορίες που συλλέχτηκαν ήταν περιορισµένες και ασαφείς. Ο.Μ. Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ

19 Περιοχές προστασίας Αρχαιολογικοι χώροι Ερείπια κάστρου στο χωριό Χρυσή, Παλαιοχριστιανικό Νεκροταφείο στο χωριό 'Αλωρο και το κάστρο και οι εκκλησίες της Αψάλου. Ο.Μ. Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ

20 Αποστάσεις από ειδικά σηµεία χωροθέτησης Το υφιστάµενο έργο βρίσκεται σε απόσταση 1,5Km περίπου από τον οικισµό της Χρυσής, ο οποίος είναι ο πλησιέστερος οικισµός της ευρύτερης περιοχής µελέτης. Η απόστασή του από την πόλη της Αριδαίας είναι 8Km. Το έργο όπως προαναφέρθηκε βρίσκεται εκτός προστατευόµενων περιοχών και σε απόσταση 3,5Km περίπου από την περιοχή προστασίας µε κωδικό GR Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι το έργο γειτνιάζει άµεσα µε απορροϊκό χειµµαρικό ρέµα, το οποίο αποτελεί συµβάλλον του ποταµού Αλµωπαίου (µήκος ρέµατος 3,5Km). Ο.Μ. Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ

21 3.2 Υφιστάµενη Κατάσταση Έργα-εξοπλισµός Υλοποιηθέντα έργα: ιαµόρφωση χώρου Στεγανοποίηση πυθµένα και των πλευρών του χώρου διάθεσης Σύστηµα συλλογής προεπεξεργασίας και ανακυκλοφορίας στραγγισµάτων Περιµετρική τάφρος απορροής όµβριων Σύστηµα συλλογής και καύσης βιοαερίου (ηµιτελές) ρόµος πρόσβασης Εσωτερικό δροµολόγιο Κτίριο διοίκησης προσωπικού Μικρή αποθήκη Περίφραξη Περιµετρική δεντροφύτευση (ελλιπής) Χώρος αναµονής και στάθµευσης απορριµµατοφόρων ιαµορφωµένος χώρος εκποίησης τροχών (δεν λειτουργεί) ανειοθάλαµος χωµατισµών εξαµενή νερού Σύστηµα πυρόσβεσης εξαµενές συλλογής στραγγισµάτων Κτίριο έλεγχου ηλεκτροπαραγωγούς ζεύγους 2 γεωτρήσεις Εξοπλισµός: ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος γεφυροπλάστιγγα φορητός αναλυτής αερίων ανιχνευτής εκρηκτικών αερίων σταθµήµετρο µηχανικό Σηµερινή λειτουργία Χ.Υ.Τ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Χ.Υ.Τ.Α. Το αρχικό στάδιο της διαδικασίας είναι η αποκοµιδή των απορριµµάτων. Αυτή συντελείται µε ευθύνη των ήµων Αριδαίας και Εξαπλατάνου µε απορριµµατοφόρα οχήµατα. Η αποκοµιδή ακολουθεί καθορισµένο από τους ήµους πρόγραµµα, αποτέλεσµα του οποίου είναι η µεταφορά 28 τόνων ηµερησίως (κατά µέσο όρο). Αµέσως µετά την είσοδο στο χώρο του Χ.Υ.Τ.Α. τα απορριµµατοφόρα ζυγίζονται από τον υπεύθυνο υπάλληλο και τα αποτελέσµατα καταγράφονται. Ακολουθώντας το εσωτερικό δροµολόγιο, τα απορρίµµατα εναποθέτονται στο χώρο ταφής. Τα απορριµµατοφόρα αποχωρούν από το χώρο του Χ.Υ.Τ.Α. αφού πρώτα έχουν ζυγιστεί και έχει καταγραφεί το αποτέλεσµα. Ο.Μ. Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ

22 Όσον αφορά στην διαδικασία διάστρωσης συµπύκνωσης ταφής, κατά το χρονικό διάστηµα παρατήρησης που ταυτίζεται µε το χρόνο µελέτης, διαπιστώθηκε ότι :δεν ακολουθείται ο συστηµατικός προβλεπόµενος τρόπος εργασιών.δηλαδή για µικρά χρονικά διαστήµατα οι εργασίες είναι εντατικές αντίθετα στην πλειονότητα του χρόνου οι εργασίες είναι υποτυπώδεις. Πιο συγκεκριµένα στο µεγαλύτερο ποσοστό του χρόνου, οι εργασίες διάστρωσης συµπύκνωσης ταφής εκτελούνται από τον µοναδικό εργαζόµενο ο οποίος ταυτόχρονα εκτελεί χρέη φύλακα, ζυγιστή και καταγραφέα. Όσον αφορά στα στραγγίσµατα, αυτά συλλέγονται µέσω υπόγειου δικτύου και οδηγούνται σε στεγανή δεξαµενή καθίζησης. Στο ανώτερο σηµείο της δεξαµενής υπάρχει αγωγός µεταφοράς προς δεύτερη δεξαµενή στην οποία τα λύµατα επανασυλλέγονται και ανακυκλοφορούν στην επιφάνεια του Χ.Υ.Τ.Α.. Όσον αφορά στη συλλογή και καύση του βιοαερίου, το σύστηµα συλλογής δεν έχει ολοκληρωθεί και κατά συνέπεια δεν έχει λειτουργήσει ποτέ, µε αποτέλεσµα το βιοαέριο να εκλύεται στην ατµόσφαιρα. Όσον αφορά στον περιβαλλοντικό έλεγχο λειτουργίας σηµειώνεται ότι δεν έχουν γίνει οι απαιτούµενες κατά το νόµο µετρήσεις αναλύσεις (µετρήσεις - αναλύσεις υπογείων υδάτων, αερίων, στραγγισµάτων και µετεωρολογικών παραµέτρων). Όσον αφορά στις υποδοµές, αξίζει να σηµειωθούν τα παρακάτω: 1. η έλλειψη δικτύου σύνδεσης µέσης τάσης (οι ανάγκες ηλεκτροδότησης «καλύπτονται» από Η/Ζ ζεύγος) 2. η έλλειψη δικτύου υδροδότησης (οι ανάγκες υδροδότησης «καλύπτονται» από δεξαµενή) 3. οι δύο υφισταµένες γεωτρήσεις δεν έχουν δυνατότητα άντλησης. 4. δεν υπάρχει σύνδεση µε το δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας. Στο χώρο του Χ.Υ.Τ.Α. δεν υπάρχει οργάνωση καταγραφής παραµέτρων λειτουργίας. Το µόνο στοιχείο που καταγράφεται είναι το βάρος των εισερχοµένων απορριµµάτων. 4. Εντοπισµός προβληµάτων λειτουργίας 4.1. Προβλήµατα που οφείλονται σε ελλείψεις στην κατασκευή του έργου. 1. Επεξεργασία στραγγισµάτων: Στο έργο υπάρχει εγκατάσταση προεπεξεργασίας στραγγισµάτων. εν υφίσταται δευτερογενής επεξεργασία. Κατά συνέπεια τα στραγγίσµατα ανακυκλοφορούν στην επιφάνεια του Χ.Υ.Τ.Α.. 2. Συλλογή και καύση βιοαερίου Το σύστηµα είναι ηµιτελές. Η έκκληση του βιοαερίου γίνεται ανεξέλεγκτα στην ατµόσφαιρα. 3. Μετρήσεις παραµέτρων λειτουργίας (περιβαλλοντική παρακολούθηση - monitoring) Το χηµικό εργαστήριο δεν κατασκευάστηκε όπως προέβλεπε η αρχική µελέτη. Χηµικές αναλύσεις (υδάτων, στραγγισµάτων, βιοαερίου), δεν πραγµατοποιούνται από εξωτερικό συνεργάτη. Μετεωρολογικές παρακολουθήσεις δεν υφίστανται (µετεωρολογικός σταθµός δεν υπάρχει). Ο.Μ. Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 8selido.indd 2 12/1/10 8:38 AM Η κατάσταση σήμερα Στην Περιφέρειά μας

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σκουπίδια µας. Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα:

Τα Σκουπίδια µας. Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα: Τα Σκουπίδια µας (Αστικά Στερεά Απόβλητα) Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα: Ζυµώσιµα: 44% Η µέση ποιοτική σύσταση των παραγόµενων Χαρτί: 25% αστικών στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα, Πλαστικά: 12%

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Σητείας» 1.2 ΕΙΔΟΣ & ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χ ώ ρ ο ι Υ γ ε ι ο ν ο μ ι κ ή ς Τ α φ ή ς Α π ο ρ ρ ι μ μ ά τ ω ν Α χ α ΐ α ς. Επένδυση για ένα υγιές μέλλον... ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΙΑΣ

Χ ώ ρ ο ι Υ γ ε ι ο ν ο μ ι κ ή ς Τ α φ ή ς Α π ο ρ ρ ι μ μ ά τ ω ν Α χ α ΐ α ς. Επένδυση για ένα υγιές μέλλον... ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΙΑΣ Χ ώ ρ ο ι Υ γ ε ι ο ν ο μ ι κ ή ς Τ α φ ή ς Α π ο ρ ρ ι μ μ ά τ ω ν Α χ α ΐ α ς Επένδυση για ένα υγιές μέλλον... ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΙΑΣ Χ ώ ρ ο ι Υ γ ε ι ο ν ο μ ι κ ή ς Τ α φ ή ς Α π ο ρ ρ ι μ

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας ΑΡΓΥΡΩ ΛΑΓΟΥΔΗ Δρ. Χημικός TERRA NOVA ΕΠΕ περιβαλλοντική τεχνική συμβουλευτική ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΕΕ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΥΤΑ [CHECKLIST]

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΥΤΑ [CHECKLIST] ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΥΤΑ [CHECKLIST] Ονομασία ΧΥΤΑ: Τοποθεσία ΧΥΤΑ: Επωνυμία Φορέα Λειτουργίας ΧΥΤΑ: Ημερομηνία εσωτερικού ελέγχου : Όνομα συντάκτη : 1 Περιεχόμενα Σελίδα 1. Διαχειριστικές

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» Εισηγήτρια: Άννα Μίχου Γενική Διευθύντρια Ανατολική Α.Ε Εισαγωγή Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων (αστικών και βιομηχανικών) αποτελεί ένα σύνθετο και κρίσιμο πρόβλημα για

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογικές Επεξεργασίες Στερεών Αποβλήτων

Βιολογικές Επεξεργασίες Στερεών Αποβλήτων Βιολογικές Επεξεργασίες Στερεών Αποβλήτων Κάτια Λαζαρίδη Επίκουρη Καθηγήτρια Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο klasaridi@hua.gr 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΚΟΠΟΣ Οδηγία 1999/31/ΕΚ για την Υγειονοµική Ταφή Εναρµόνιση Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή ΜΠΕ 2. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή

Εφαρμογή ΜΠΕ 2. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Εφαρμογή ΜΠΕ 2 Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων ΧΥΤΑ είναι ο συνδυασμός ενός χώρου ειδικά επιλεγμένου, διαμορφωμένου και εξοπλισμένου και ενός τρόπου λειτουργίας, διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Πένη Ιωαννίδου - Αλαμάνου Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Δ/ντρια Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Ν.Α. Εύβοιας 6 Συνέδριο Νησιωτικών ΤΕΕ - ΧΑΛΚΙΔΑ, 5-7 ΙΟ ΥΝ ΙΟ Υ2008

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός 1 Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός Η διαχείριση των στερεών απορριμμάτων αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα, δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό, αλλά πολιτικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς Εισηγητής: Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΣΤΟΧΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ -ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι στερεά απόβλητα; Ποια η διαχείρισή τους; Σε ποια τα στάδια ; Τι είναι ολοκληρωμένη διαχείριση ΑΣΑ; Παραγωγή γήκαι σύσταση ΑΣΑ Πηγές και

Τι είναι στερεά απόβλητα; Ποια η διαχείρισή τους; Σε ποια τα στάδια ; Τι είναι ολοκληρωμένη διαχείριση ΑΣΑ; Παραγωγή γήκαι σύσταση ΑΣΑ Πηγές και Ελένη Βαϊοπούλου Δρ.. Μηχανικός Περιβάλλοντος Περιεχόμενα Τι είναι στερεά απόβλητα; Ποια η διαχείρισή τους; Σε ποια τα στάδια ; Τι είναι ολοκληρωμένη διαχείριση ΑΣΑ; Παραγωγή γήκαι σύσταση ΑΣΑ Πηγές και

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική και Εργαλεία Διαχείρισης στερεών αποβλήτων

Πολιτική και Εργαλεία Διαχείρισης στερεών αποβλήτων Πολιτική και Εργαλεία Διαχείρισης στερεών αποβλήτων Σωκράτης Φάμελλος, Χημικός Μηχανικός MSc, Μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ/ΤΚΜ Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Προημερίδα HELECO 2011 22/03/2010 Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ιωάννης Μαχαίρας ΥΠΕΧΩΔΕ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3η Πανελλήνια Σύνοδος ΦΟΔΣΑ. Χανιά, 2-4 Ιουλίου 2009 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων µπορούν να καταταχθούν σε τρεις κατηγορίες: Φυσικά Χηµικά Βιολογικά. Πολλές από τις παραµέτρους που ανήκουν στις κατηγορίες αυτές αλληλεξαρτώνται π.χ. η θερµοκρασία που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Στερεά απόβλητα είναι τα υλικά από τα οποία ο κάτοχος τους θέλει ή είναι υποχρεωμένος να απαλλαγεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Δύο

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι άμεση ρύπανση?

Τι είναι άμεση ρύπανση? ΡΥΠΑΝΣΗ ΝΕΡΟΥ Τι είναι ρύπανση; Ρύπανση μπορεί να θεωρηθεί η δυσμενής μεταβολή των φυσικοχημικών ή βιολογικών συνθηκών ενός συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή/και η βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη βλάβη στην

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Μελέτης: 2 / 2015 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Υπηρεσίες περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου του ανενεργού ΧΥΤΑ και του αποκαταστημένου ΧΔΑ Δήμου Σερρών έτους

Διαβάστε περισσότερα

«ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη γιαµια

«ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη γιαµια «ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη τηχρήσηηλιακώνσυστηµάτων γιαµια µιααειφόροπροοπτική» Ν. Φραντζεσκάκη 1, Β. Γκέκας 1 και Θ. Τσούτσος 2 1. Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά 2. Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

90711400-8. Σελίδα 2 από 5

90711400-8. Σελίδα 2 από 5 CPV κωδικοί «Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες» 90XXXXXX CODE EL 90000000-7 Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες 90400000-1

Διαβάστε περισσότερα

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών IP/04/84 Βρυξέλλες, 22 Ιανουάριος 2004 Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαµβάνει ευρέως φάσµατος νοµική δράση µε στόχο να

Διαβάστε περισσότερα

Η ολοκληρωµένη διαχείριση των. Ανακύκλωσης. Αδαµάντιου. Σκορδίλη ρ ος Χηµικού Μηχανικού ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ.

Η ολοκληρωµένη διαχείριση των. Ανακύκλωσης. Αδαµάντιου. Σκορδίλη ρ ος Χηµικού Μηχανικού ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ. Η ολοκληρωµένη διαχείριση των απορριµµάτων στην κοινωνία της Ανακύκλωσης Αδαµάντιου. Σκορδίλη ρ ος Χηµικού Μηχανικού ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Αθήνα, Μάιος 2006 Εκτίµηση Παραγωγής Απορ/µάτων στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας

Διαχείριση αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας Διαχείριση αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας Καθ. Κ. Κομνίτσας Τμήμα Μηχ. Ορυκτών Πόρων Πολ. Κρήτης Ημερίδα Βιώσιμη Διαχείριση Αδρανών» ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης 16 Μαΐου 2011 Οδηγία 2006/21/EC 15 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός Προϋπολογισμός: Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ελλάδα Ισπανία. Ιταλία

Συνολικός Προϋπολογισμός: Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ελλάδα Ισπανία. Ιταλία 2009 2012 Συνολικός Προϋπολογισμός: 1.664.986 Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης: 802.936 Ελλάδα Ισπανία Ιταλία Η παρουσίαση Η κατάσταση στην Ελλάδα Τι κάνουν στην Ισπανία Τι κάνουν στην Ιταλία Τι θα μπορούσαμε

Διαβάστε περισσότερα

Countries: Ανάπτυξη συστηµάτων για τη βέλτιστη

Countries: Ανάπτυξη συστηµάτων για τη βέλτιστη Θέµα: Πρόγραµµα LIFE 3 rd διαχείριση ειδικών ρευµάτων στερεών αποβλήτων στην Κύπρο Countries: Ανάπτυξη συστηµάτων για τη βέλτιστη Η Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων

Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ ΗΛΙΑΣ Δρ. Χημικός Μηχανικός Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ. Ειρήνη Βασιλάκη. αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ. Ειρήνη Βασιλάκη. αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2008/98/ ΕΚ "ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ" Ειρήνη Βασιλάκη αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν 7. Επαναχρησιμοποίηση νερού στο δήμο μας! Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν επεξεργασία πριν την επανάχρησή τους. Ο βαθμός επεξεργασίας εξαρτάται από την χρήση για την

Διαβάστε περισσότερα

NON TECHNICAL REPORT_PIKROLIMNI II 1,012 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

NON TECHNICAL REPORT_PIKROLIMNI II 1,012 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το έργο της εγκατάστασης και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 1 MW σε μισθωμένο γήπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 Σελίδα 2 από 12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ...3 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ...5 ΕΙΚΤΕΣ...8 i) ενεργειακή απόδοση...8

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Στρατηγική της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στοχεύει αφενός στην υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. "Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00)" 70.000 (µε ΦΠΑ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00) 70.000 (µε ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ "Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00)" 70.000 (µε ΦΠΑ) Φεβρουάριος 2012 K:\N2500\cons\tefxi\MAPS.doc N2500/5136/B02 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. EΡΓΟ: "Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00)"

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ. Τεχνική Έκθεση «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΥΘΝΟΥ»

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ. Τεχνική Έκθεση «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΥΘΝΟΥ» Κύθνος, 08 / 11 / 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Λειτουργία του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και του σταθμού μεταφόρτωσης ανακυκλώσιμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, ankallia@auth.gr 2 δισ. τόνοι αποβλήτων /χρόνο παράγονται στην

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Τα στερεά απόβλητα ανάλογα µε την προέλευσή τους µπορούν να ταξινοµηθούν ως εξής: Aστικά απόβλητα. Χαρακτηρίζονται από πολύ µεγάλο όγκο και προέρχονται από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ενότητα 5: Στερεά απόβλητα και Αστική Ρύπανση (Μέρος 2 ο ) Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας Σκοποί ενότητας Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Βιο-αέριο? Το αέριο που παράγεται από την ζύµωση των οργανικών, ζωικών και φυτικών υπολειµµάτων και το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ... 1

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ... 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Κ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ...1 1.2. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ...1 1.3. ΠΗΓΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ... 2 1.4. ΟΜΑ Α ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 3 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Εναλλακτική Διαχείριση Βιοαερίου: Αξιολόγηση περίπτωσης μελέτης ΧΥΤΑ ΠΕ Λάρισας»

«Εναλλακτική Διαχείριση Βιοαερίου: Αξιολόγηση περίπτωσης μελέτης ΧΥΤΑ ΠΕ Λάρισας» «Εναλλακτική Διαχείριση Βιοαερίου: Αξιολόγηση περίπτωσης μελέτης ΧΥΤΑ ΠΕ Λάρισας» Αργύρης Γιώργος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ Γκαρμπούνης Γιώργος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ Αθήνα, 01/04/2016

Διαβάστε περισσότερα

αστικά στερεά απορρίµµατα

αστικά στερεά απορρίµµατα υνατότητες ενεργειακής αξιοποίησης βιοαερίου από αστικά στερεά απορρίµµατα Εφαρµογή στον ΧΥΤΑ Ταγαράδων Χριστόδουλος Χατζηδηµούλας, ιευθυντής Λειτουργίας & Συντήρησης Το πρόβληµα των Αστικών Στερεών Απορριµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΑ7ΛΩ-9Ψ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΛΑ7ΛΩ-9Ψ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ Τηλέφωνο : 22513-52000

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.2 ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ 1.4 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΡΓΟΥ 1.5 ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1-1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1-1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1-1 1.1. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 1-1 1.2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ... 1-2 1.3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Κεφάλαιο 02-04 σελ. 1 02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Όπως επισημάνθηκε στο κεφάλαιο 01-04, η πρώτη ύλη για τα «ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας είναι μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) 514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) Το Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας συστάθηκε στα πλαίσια της Ενέργειας "Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" του

Διαβάστε περισσότερα

η περιβαλλοντική διάσταση ν. γεωργιάδης

η περιβαλλοντική διάσταση ν. γεωργιάδης 1 η περιβαλλοντική διάσταση ν. γεωργιάδης Ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό κεκτημένο κύρια χαρακτηριστικά προώθηση αειφόρου ανάπτυξης εγγενής ενοποιημένος χαρακτήρας πολιτικών/ νομοθετημάτων παρακολούθηση/ επιβολή

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ. Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ. Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ξέφρενη ανάπτυξη της τεχνολογίας την τελευταία πεντηκονταετία είχε και έχει σαν επακόλουθο εκτεταµένες οικολογικές καταστροφές που προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- Το νερό μπορεί να θεωρηθεί ως φυσικός πόρος, ως οικονομικό αγαθό και

Διαβάστε περισσότερα

NON TECHNICAL REPORT_VAFIOHORI 1 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

NON TECHNICAL REPORT_VAFIOHORI 1 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το έργο της εγκατάστασης και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 1 MW σε μισθωμένο γήπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Νομικό Πλαίσιο Λατομείων Αδρανών Υλικών

Νομικό Πλαίσιο Λατομείων Αδρανών Υλικών Βιώσιμη Ανάπτυξη ιαχείριση Αδρανών Υλικών Νομικό Πλαίσιο Λατομείων Αδρανών Υλικών Ιωάννης Κυριαζής Μεταλλειολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Στέφανος Αργυράκης Γεωλόγος-Περιβαλλοντολόγος, Περιφ. Ενότητα Πέλλας Έδεσσα,

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

NON TECHNICAL REPORT_FARSALA III 1 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

NON TECHNICAL REPORT_FARSALA III 1 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το έργο της εγκατάστασης και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 1 MW σε μισθωμένο γήπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός

Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Νοµοθεσία για την εναλλακτική διαχείριση Υλικών Συσκευασίας και άλλων προϊόντων Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Νόµος Πλαίσιο 2939/2001

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική μηχανική

Περιβαλλοντική μηχανική Περιβαλλοντική μηχανική 2 Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab Enve-Lab, 2015 1 Environmental Μεγάλης κλίμακας περιβαλλοντικά προβλήματα Παγκόσμια κλιματική αλλαγή Όξινη βροχή Μείωση στρατοσφαιρικού

Διαβάστε περισσότερα

(Σανταµούρης Μ., 2006).

(Σανταµούρης Μ., 2006). Β. ΠΗΓΕΣ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO 2 ) Οι πιο σηµαντικές πηγές διοξειδίου προέρχονται από την καύση ορυκτών καυσίµων και την δαπάνη ενέργειας γενικότερα. Οι δύο προεκτάσεις της ανθρώπινης ζωής που είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης

Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης Χαρακτηριστικά υγρών αποβλήτων Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Εργαστήριο Διαχείρισης και Τεχνολογίας Υγρών Αποβλήτων Τα υγρά απόβλητα μπορεί να προέλθουν από : Ανθρώπινα απόβλητα

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ. Η Ελλάδα υστερεί σοβαρά στη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων. Η

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ. Η Ελλάδα υστερεί σοβαρά στη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων. Η Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΔΚΝΑ, κ. Γ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Η Ελλάδα υστερεί σοβαρά στη βιώσιμη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ Βασικές γνώσεις - Παραδείγματα

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ Βασικές γνώσεις - Παραδείγματα ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ Βασικές γνώσεις - Παραδείγματα Dr. Stefan Junne Chair of Bioprocess Engineering, TU Berlin Seite 1 Γιατί βιοαέριο? Α)Είναι η μόνη Ανανεώσιμη Πηγή Ενέργειας που είναι ανεξάρτητη

Διαβάστε περισσότερα

Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α

Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Σ χ ε δ ι α σ μ o ς Α π ο κ ο μ ι δ h Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η Μ ε τ α φ ο ρ a Α ν α κ y κ λ ω σ η Κ α θ α ρ ι σ μ o ς Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Π λ y σ η κ a δ ω ν Ολυμπιακοί Αγώνες Αθήνα 2004 Χάρη στη μακρόχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη νέας γενιάς σταθµών Ηλεκτροπαραγωγής

Ανάπτυξη νέας γενιάς σταθµών Ηλεκτροπαραγωγής ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ανάπτυξη νέας γενιάς σταθµών Ηλεκτροπαραγωγής υνατότητες προσαρµογής υφιστάµενων Μονάδων ΕΗ I. ΚΟΠΑΝΑΚΗΣ Α. ΚΑΣΤΑΝΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ.

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης

Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης λυµάτων µικρής & µεσαίας κλίµακας Προβλήµατα στα οποία δίνεται λύση Οι λύσεις που προτείνει η Agrologistics, έρχονται να δώσουν απάντηση σε πολλά προβλήµατα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Κυρκίτσος Φίλιππος, Δρ. Περιβαλλοντολόγος Πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης Ημερίδα «Πράσινο Επιχειρείν και Τοπική Αυτοδιοίκηση»

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση για τη Διαβούλευση

Παρουσίαση για τη Διαβούλευση Παρουσίαση για τη Διαβούλευση Νομικό Πλαίσιο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Τοπικό (Δημοτικό) Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΑΔΑ) Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Ημέρα Νερού

Παγκόσμια Ημέρα Νερού ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ Παγκόσμια Ημέρα Νερού Ενημερωτική Εκδήλωση «Οι ευεργετικές ιδιότητες του νερού στη διατήρηση της καλής υγείας και ενυδάτωσης» HILTON ATHENS

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση διαρροών στα δίκτυα κοινής ωφέλειας

Διαχείριση διαρροών στα δίκτυα κοινής ωφέλειας Διαχείριση διαρροών στα δίκτυα κοινής ωφέλειας Εισηγητές: Απόστολος Καραναστάσης. Ηλεκτρονικός Μηχανικός, ΔΕΥΑ Λαμίας Κωνσταντίνος Μηλιωρίτσας. Πολιτικός Μηχανικός, Προϊστάμενος Ύδρευσης ΔΕΥΑ Λαμίας. Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο είναι δύο μίγματα υδρογονανθράκων που χρησιμοποιούνται σε διάφορους τομείς από τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

«Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων»

«Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων» «Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων» (ΟΔΗΓΙΑ 2000/60/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Μονάδων Παραγωγής Βιοαερίου Ελληνογερµανικό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Φεβρουάριος 2011

Ασφάλιση Μονάδων Παραγωγής Βιοαερίου Ελληνογερµανικό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Φεβρουάριος 2011 Ασφάλιση Μονάδων Παραγωγής Βιοαερίου Ελληνογερµανικό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Φεβρουάριος 2011 1 Περιεχόµενα 1 Το πρόβληµα 2 Η αναγνώριση 3 4 Ο στόχος Η λύση 5 Η ασφάλιση 2 Το πρόβληµα Εκποµπές

Διαβάστε περισσότερα

3. Την Ε(2007)5439/05.11.2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013».

3. Την Ε(2007)5439/05.11.2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά Ε ΑΦΟΣ Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Έδαφος Το έδαφος σχηµατίζεται από τα προϊόντα της αποσάθρωσης των πετρωµάτων του υποβάθρου (µητρικό πέτρωµα) ή των πετρωµάτων τω γειτονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΡΑΚΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ. Συνολική ποσότητα άνθρακα στην ατμόσφαιρα: 700 x 10 9 tn

ΑΝΘΡΑΚΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ. Συνολική ποσότητα άνθρακα στην ατμόσφαιρα: 700 x 10 9 tn ΑΝΘΡΑΚΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ CO 2, CO, CH 4, NMHC Συνολική ποσότητα άνθρακα στην ατμόσφαιρα: 700 x 10 9 tn Διοξείδιο του άνθρακα CO 2 : Άχρωμο και άοσμο αέριο Πηγές: Καύσεις Παραγωγή τσιμέντου Βιολογικές διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ «KNOW WASTE» ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ «KNOW WASTE» ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ «KNOW WASTE» ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Aθηνά Παπαναστασίου ΛειτουργόςΤμήματος Περιβάλλοντος Λευκωσία 20.11.2014 ΔΕΔΟΜΕΝΑ 800 700 600 500 400 300 200 100 0 κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 1.4 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΜΕΤΡΟ 1.4 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟ 1.4 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ : Α. ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΕΙ ΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Α.1 Συµβατότητα της προτεινόµενης πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 6 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 6 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 6 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ ΚΟΠΗ ΨΗΛΩΝ ΕΝ ΡΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ

Διαβάστε περισσότερα

Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία. Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας

Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία. Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας Η συµβολή του ήµου Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας 1 Ο ήµος Λαρισαίων µετά τον Καλλικράτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 1 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., κατά 100% θυγατρική εταιρεία της ΕΗ Α.Ε., προωθεί την ολοκλήρωση της αδειοδοτικής διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΤΚΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΤΚΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΤΚΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ιω ά ννη ς Μ α χα ίρ α ς ΥΠΕΧΩΔΕ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 6ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ Τ.Ε.Ε. 5-7 Ιουνίου 2008 TO ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Έργων Βιοαερίου στην Κρήτη

Ανάπτυξη Έργων Βιοαερίου στην Κρήτη Ανάπτυξη Έργων Βιοαερίου στην Κρήτη Ομιλητής: Αντώνης Πουντουράκης, MSc Μηχανικός Περιβάλλοντος Εμπορικός Διευθυντής Plasis Τεχνική - Ενεργειακή Χανιά Νοέμβριος 2015 Plasis Τεχνική-Ενεργειακή Δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Απορριμμάτων

Διαχείριση Απορριμμάτων Διαχείριση Απορριμμάτων Βιβλιογραφικές πηγές Περιβαλλοντική Τεχνολογία, 2008, Α. Ανδρεαδάκης κ.α., Κεφάλαιο 7, Εκδόσεις Συμμετρία (κατά κύριο λόγο) Introduction to Environmental Engineering and Science,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ -

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ -.Ε. Ι.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Η ΣΧΕΣΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗ ΓΗ Δ. ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΔΟΥ

ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Η ΣΧΕΣΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗ ΓΗ Δ. ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΔΟΥ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Η ΣΧΕΣΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗ ΓΗ Δ. ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΔΟΥ είναι οι παραγωγικές δυνάμεις ή το αποτέλεσμα των παραγωγικών δυνάμεων που υπάρχουν και δρουν στο φυσικό περιβάλλον και που για τον σημερινό άνθρωπο μπορούν,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αγαπητοί/ες κύριοι/ες,

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αγαπητοί/ες κύριοι/ες, Αγαπητοί/ες κύριοι/ες, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Η Ελλάδα, στα πλαίσια της ορθολογικής εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων με σκοπό την τελική τους διάθεση με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και ακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Σοφοκλής Λογιάδης

Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Σοφοκλής Λογιάδης Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Σοφοκλής Λογιάδης Τι ειναι ρυπανση του νερου -ορισμος Το νερό είναι η πηγή ζωής στον πλανήτη μας. Περίπου το 70% της επιφάνειας του σκεπάζεται με νερό. Από το συνολικό διαθέσιμο νερό

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση αποβλήτων

Διαχείριση αποβλήτων Διαχείριση αποβλήτων Καθ. Μ. Λοϊζίδου Μονάδα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Τομέας Χημικών Επιστημών Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο email: mloiz@orfeas.chemeng.ntua.gr website:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Τα υγρά απόβλητα µονάδων επεξεργασίας τυροκοµικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό φορτίο και προκαλούν αυξηµένα περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων Ευάγγελος Καπετάνιος «Ο

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αποβλήτων

Διαχείριση Αποβλήτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διαχείριση Αποβλήτων Ενότητα 11 : Βιομηχανικά Στερεά και Υγρά Απόβλητα Δρ. Σταυρούλα Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα