«ΒΙΩΙΜΔ ΠΟΛΔΙ» ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΒΙΩΙΜΔ ΠΟΛΔΙ» ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ"

Transcript

1 «ΒΙΩΙΜΔ ΠΟΛΔΙ» ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ Δυαγγελία Αθαναζίου Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, Σκήκα Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, ΠΔΡΗΛΖΦΖ Η εηζήγεζε αλαδεηθλχεη πηπρέο ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζηε ζπλζήθε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηνλ ζηφρν ηεο αζηηθήο βησζηκφηεηαο. Όπσο θαη ε έλλνηα ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, ε έλλνηα ηεο αζηηθήο βησζηκφηεηαο ζηνηρεηνζεηήζεθε, ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90, σο κία πξαγκαηηζηηθή έλλνηα δηαρείξηζεο θαη ζρεδηαζκνχ ησλ πφιεσλ ζην πιαίζην ηνπ ππάξρνληνο κνληέινπ αλάπηπμεο θαη φρη σο ελαιιαθηηθή, θνηλσληθά κεηαξξπζκηζηηθή πξφηαζε. Δίθνζη ρξφληα αξγφηεξα, ε βησζηκφηεηα ζπξξηθλψλεηαη ζηε πξάζηλή ηεο ζπληζηψζα θαη ελζσκαηψλεηαη ζηε θπξίαξρε λενθηιειεχζεξε ξεηνξηθή σο κία δηάζηαζε ηεο αζηηθήο αληαγσληζηηθφηεηαο. Η πξάζηλε ζηξαηεγηθή ησλ πφιεσλ, παξνπζηάδεηαη σο κία ζεηξά ηερληθψλ επηινγψλ, πνπ δελ ζπλδένληαη κε ηηο πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο δηαδηθαζίεο πνπ ζπγθξνηνχλ, αλαπαξάγνπλ θαη εκπεξηέρνληαη ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ. ηελ Διιάδα, ηα ρξφληα ηεο θξίζεο, ε πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία ηίζεηαη κε φξνπο αληηθαηηθνχο θαη απνθιίλνληεο ζηε δεκφζηα ζθαίξα: αθ ελφο παξνπζηάδεηαη σο εκπφδην ζηνλ ζηφρν ηεο αλάπηπμεο, αθ εηέξνπ ελζσκαηψλεηαη ζηελ ξεηνξηθή ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο, σο ζηνηρείν πξνζέιθπζεο επελδχζεσλ. Δηδηθφηεξα, ε ζρέζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο κε ηελ αζηηθή βησζηκφηεηα πινπνηείηαη ζε πνιιαπιέο ρσξηθέο θιίκαθεο. Δζληθέο πνιηηηθέο πνπ λνκηκνπνηνχληαη ζην πιαίζην ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ Μλεκνλίσλ, φπσο ν λφκνο γηα ηηο fast track επελδχζεηο, ε πνιενδνκηθή κεηαξξχζκηζε, ε αμηνπνίεζε ηεο δεκφζηαο γεο ππνλνκεχνπλ βαζηθέο δηαζηάζεηο ηνπ παξαδείγκαηνο ηεο βηψζηκήο πφιεο. Σνπηθέο πξαθηηθέο γηα ηελ πφιε, φπσο νη ήπηεο παξεκβάζεηο ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο ζην δεκφζην ρψξν θαη ε δηεθδίθεζε ηνπ ηίηινπ ηεο European Green Capital 2014, επελδχνπλ ζηελ ξεηνξηθή ηεο πξάζηλεο πφιεο. Σαπηφρξνλα, παξαρσξήζεηο εδάθνπο θαη επζχλεο ζε ηδηψηεο, ε επηθείκελε ηδησηηθνπνίεζε θπζηθψλ πφξσλ, φπσο ην λεξφ, ππνλνκεχνπλ βαζηθέο δηαζηάζεηο ηεο θνηλσληθήο βησζηκφηεηαο θαη απνγπκλψλνπλ ηελ πφιε απφ ην πνιηηηθφ ηεο πεξηερφκελν. Λέξεις Κλειδιά: αζηική βιωζιμόηηηα, περιβαλλονηική προζηαζία, οικονομική κρίζη 1. ΔΗΑΓΧΓΖ Η εηζήγεζε εζηηάδεη ζηελ θιίκαθα ηεο πφιεο θαη επηρεηξεί λα θσηίζεη πηπρέο ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζηε ζπλζήθε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηνλ ζηφρν ηεο αζηηθήο βησζηκφηεηαο. Η ζρέζε δηεξεπλάηαη ζην επίπεδν ησλ ζπληεηαγκέλσλ πνιηηηθψλ θαη ηεο ξεηνξηθήο ηνπο, θαη φρη ησλ παξάπιεπξσλ επηπηψζεσλ ηεο κείσζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ, ζηελ πεξηβαιινληηθή ζπκπεξηθνξά ησλ πνιηηψλ, πνπ είλαη πνιιέο θαη πνηθίιεο. 1

2 2. ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Η ζρέζε αλάκεζα ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο είλαη αληηθείκελν ζπδήηεζεο ηνπιάρηζηνλ απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, φηαλ δηνξγαλψζεθε απφ ηνλ ΟΗΔ ζηε ηνθρφικε, ε πξψηε δηάζθεςε θνξπθήο κε ζέκα ηελ παγθφζκηα πεξηβαιινληηθή θξίζε θαη ηελ αλάγθε παγθφζκηαο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηεο 1. Οη εγέηεο ησλ θησρψλ ρσξψλ ηνπ θφζκνπ εκθαλίζηεθαλ ηφηε δχζπηζηνη ζε νπνηαδήπνηε ζπλεξγαζία γηα ην πεξηβάιινλ, πνπ απεηινχζε λα ππνλνκεχζεη ηηο δηθέο ηνπο δπλαηφηεηεο γηα αλάπηπμε, ζην φλνκα ηεο πιαλεηηθήο ηζνξξνπίαο. Η επίθιεζε ηεο νηθνπκεληθφηεηαο ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ, ηνπ θνηλνχ πιαλεηηθνχ ζπκθέξνληνο θαη ηεο θνηλήο επζχλεο γηα ηελ αλαζηξνθή ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ έγηλε αληηιεπηή σο κία αθφκε πξνζπάζεηα ρεηξαγψγεζήο ησλ θησρψλ ρσξψλ απφ ηηο πινχζηεο βηνκεραληθέο ρψξεο ηεο Γχζεο απφ εθείλεο δειαδή πνπ ήηαλ ππεχζπλεο γηα ηελ πεξηβαιινληηθή θξίζε. Κακία ζπκθσλία δελ επεηεχρζε θαη ην δήηεκα ηεο θηψρεηαο αλαδείρζεθε ζην θέληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο. «Γελ είλαη ε θηψρεηα θαη ε αλάγθε νη ρεηξφηεξεο αηηίεο ξχπαλζεο;» έιεγε ε πξσζππνπξγφο ηεο Ιλδίαο Ίληηξα Γθάληη ζηελ ελαξθηήξηα νκηιία ηεο. Η αληίδξαζε εθείλε ησλ θησρψλ κπνξεί λα εληαρζεί ζηελ παξαδνζηαθή άπνςε πνπ ζεσξεί ηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία έλα «κεηα-πιηζηηθφ» δεηνχκελν, πνπ δηαηππψλεηαη ζε θνηλσλίεο πνπ έρνπλ ήδε αλαπηπρζεί επαξθψο ψζηε λα έρνπλ ιχζεη ηα πξνβιήκαηα επηβίσζεο θαη λα αλεζπρνχλ πιένλ γηα δεηήκαηα πνηφηεηαο δσήο. Η πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο γίλεηαη αληηιεπηή σο εκπφδην ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. ην αληίπνδα ηεο παξαδνζηαθήο απηή πξνζέγγηζεο, νη Martinez-Alier θαη Guha (1997) ζεσξνχλ φηη ην ελδηαθέξνλ γηα ηνπο θπζηθνχο πφξνπο θαη ην πεξηβάιινλ είλαη ζπρλά κέξνο ηεο ίδηαο ηεο ζηξαηεγηθήο επηβίσζεο ησλ θνηλσληψλ θαη επνκέλσο φρη «κεηα-πιηζηηθφ» δεηνχκελν, αιιά αλαγθαία ζπλζήθε. Σεθκεξηψλνπλ ηελ άπνςή ηνπο παξνπζηάδνληαο πεξηβαιινληηθά θηλήκαηα πνπ εθδειψζεθαλ ζε θησρέο ρψξεο, φρη κε ζηφρν ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο αιιά ηελ ίδηα ηελ επηβίσζε παξαδνζηαθψλ θνηλνηήησλ πνπ εμαξηψληαη απφ ηνπο ηνπηθά δηαζέζηκνπο θπζηθνχο πφξνπο θαη αγσλίδνληαη γηα ηελ δηαηήξεζή ηνπο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, δηαηππψζεθαλ ηα νηθνλνκηθά ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ πξνψζεζαλ ηελ ηδέα φηη ε πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία, φρη κφλν δελ είλαη εκπφδην ζηελ αλάπηπμε αιιά κπνξεί θαη λα απνηειέζεη εθαιηήξην. Οη ζεσξεηηθνί ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ πεξηβάιινληνο πξνηείλνπλ ηελ έληαμε ηεο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο ζηνπο κεραληζκνχο ηεο αγνξάο θαη φρη ζηνλ έιεγρν ηνπ θξάηνπο. Με ηελ απφδνζε ρξεκαηηθήο αμίαο ζηα κέρξη ηψξα θνηλά πεξηβαιινληηθά αγαζά, φπσο ην θαζαξφ λεξφ, ε πνηφηεηα ηεο αηκφζθαηξαο ή ε ζέα ελφο φκνξθνπ ηνπίνπ (Pearce, Markandya, Barbier, 1989) ε πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε κπνξεί λα γίλεη αζχκθνξε θαη λα πξνσζήζεη ηε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ρσξίο λα είλαη αλαγθαία ε ξπζκηζηηθή παξέκβαζε θαη ν έιεγρνο ηνπ θξάηνπο. Σα νηθνλνκηθά ηνπ πεξηβάιινληνο πξνεηνίκαζαλ ην έδαθνο γηα ηελ κεηέπεηηα θπξηαξρία ηεο έλλνηαο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο. Η βηψζηκε αλάπηπμε, απαληψληαο ζην αδηέμνδν ηεο ηνθρφικεο, θαη αθήλνληαο πίζσ ηελ θνηλσληθά κεηαξξπζκηζηηθή αηδέληα ηνπ 70, δελ αζθεί θξηηηθή ζην ηζρχνλ πξφηππν αλάπηπμεο. Απελνρνπνηεί ηελ αλάπηπμε θαη ζεσξεί φηη πεξαηηέξσ νηθνλνκηθή θαη ηερλνινγηθή αλάπηπμε είλαη απαξαίηεηε ψζηε λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο ησλ θησρψλ ηνπ θφζκνπ. Έηζη κπνξεί λα εμαζθαιηζηεί θαη ε ζπλεξγαζία ηνπο ζην φλνκα ηνπ πιαλήηε. Υσξίο απνθιίζεηο απφ ην ηζρχνλ θαπηηαιηζηηθφ κνληέιν, ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζπλδπάδεηαη κε 1 United Nations Sustainable Development Knowledge Platform 2

3 ηαπηφρξνλε πξνψζεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο θαη ηεο θνηλσληθήο ηζφηεηαο. Η βηψζηκε αλάπηπμε είλαη έλαο αζαθψο νξηζκέλνο φξνο θαη, σο ηέηνηνο, έγηλε θνηλά απνδεθηφο. Κπξηάξρεζε ζηε ζπδήηεζε γηα ην πεξηβάιινλ απφ ηε δεθαεηία ηνπ 90 θαη κεηά, ελψ γηα θάπνηνπο θξηηηθνχο δελ πεξηείρε θακία κεηαξξπζκηζηηθή δπλακηθή. Αληηζέησο ιεηηνχξγεζε σο πξνπέηαζκα θαπλνχ, αθνχ πξφζθεξε λνκηκνπνίεζε ζε κία business as usual πξαθηηθή γηα ην πεξηβάιινλ. ηε ζπλέρεηα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, αλαπηχρζεθε ε ζεσξία ηνπ νηθνινγηθνχ εθζπγρξνληζκνχ (Hajer 1995, Spaargaren, 1997 θ.α.) πνπ ππνζηήξημε φηη ε νηθνλνκηθή θαη ηερλνινγηθή αλάπηπμε απνηεινχλ δηέμνδν απφ ηελ πεξηβαιινληηθή θξίζε, πηνζέηεζαλ ηνλ ξφιν ηεο αγνξάο θαη ηνλ ζπκπιεξσκαηηθφ ξφιν ηνπ θξάηνπο, θαη δεκηνχξγεζαλ ηε βάζε γηα ηελ δηαηχπσζε ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο. ηε θπξίαξρε ζπδήηεζε γηα ην πεξηβάιινλ, ε πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία θαη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε δελ ζεσξνχληαη πιένλ αληηθαηηθνί ζηφρνη, αιιά αιιεινηξνθνδνηνχκελνη. 2.1 ΑΠΟ ΣΖ ΒΗΧΗΜΖ ΠΟΛΖ ΣΖ ΠΌΛΖ ΠΟΤ ΑΝΣΔΥΔΗ ΚΑΗ ΑΝΣΑΓΧΝΗΕΔΣΑΗ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, ε αζηηθνπνίεζε είρε γίλεη πιένλ πιαλεηηθφ θαηλφκελν θαη νη πφιεηο αλαγλσξίζηεθαλ σο κέξνο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ δεηήκαηνο αιιά θαη, γηα πξψηε θνξά σο κέξνο ηεο ιχζεο. Απφ ηε Γηάζθεςε ηνπ Ρίν ην 1992 θαη έπεηηα, ε αζηηθή δηάζηαζε ηεο πεξηβαιινληηθήο θξίζεο ππάξρεη ζε φιεο ηηο δηαθεξχμεηο θαη ζπκθσλίεο γηα ην πεξηβάιινλ. Όπσο θαη ε έλλνηα ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, κε ηελ νπνία ζπλδέεηαη ελλνηνινγηθά, ε έλλνηα ηεο αζηηθήο βησζηκφηεηαο ζηνηρεηνζεηήζεθε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, σο κία πξαγκαηηζηηθή έλλνηα δηαρείξηζεο θαη ζρεδηαζκνχ ησλ πφιεσλ ζην πιαίζην ηνπ ππάξρνληνο κνληέινπ αλάπηπμεο θαη φρη σο ελαιιαθηηθή, θνηλσληθά κεηαξξπζκηζηηθή πξφηαζε. Η αξρηθή ηεο ζεσξεηηθή ζπγθξφηεζε εκπεξηείρε ηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία, ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε σο ηξεηο αιιειέλδεηεο δηαζηάζεηο ηεο βηψζηκεο πφιεο. Ο ζηφρνο ηεο βηψζηκεο αζηηθήο αλάπηπμεο έρεη πιένλ ελζσκαησζεί ζηα εζληθά πιαίζηα ηνπ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ ζηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο θαη είλαη θπξίαξρνο ζην ζθεπηηθφ αζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ, δηαγσληζκψλ, κεκνλσκέλσλ παξεκβάζεσλ θαη ζηελ ξεηνξηθή ησλ θνξέσλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο γηα ηηο πφιεηο. Η αζηηθή βησζηκφηεηα, κε κία ζπξξηθλσκέλε θαη κνλνδηάζηαηε έθθαλζή ηεο απηή ησλ θαινζρεδηαζκέλσλ πάξθσλ, ησλ πεδνδξνκεκέλσλ θέληξσλ κε ηα ππαίζξηα θαθέ, ηεο θαζαξήο αηκφζθαηξαο θαη ηεο βηψζηκεο θηλεηηθφηεηαο, κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ πξνβνιή κίαο αλαλεσκέλεο θαη ειθπζηηθήο εηθφλαο ηεο πφιεο ζηνλ θφζκν ησλ επελδπηψλ, ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ ηνπξηζηψλ. Πεξηζσξηνπνηείηαη ε θνηλσληθή ηεο δηάζηαζε, ζπξξηθλψλεηαη ζε κηα ηερληθή θαη επηθαλεηαθή πξάζηλε ζπληζηψζα θαη ελζσκαηψλεηαη ζηε λενθηιειεχζεξε αζηηθή πνιηηηθή σο κία δηάζηαζε ηνπ θπξίαξρνπ δφγκαηνο ηεο αζηηθήο αληαγσληζηηθφηεηαο. Απφ ην 2010, θάζε ρξφλν ε Δπξσπατθή Έλσζε απνλέκεη ηνλ ηίηιν ηεο Δπξσπατθήο Πξάζηλεο Πξσηεχνπζαο 2 ελψ ην Economist Intelligence Unit ηνπ πεξηνδηθνχ Economist, πνπ έρεη σο αληηθείκελν λα βνεζά ηνπο επελδπηέο λα αλαγλσξίδνπλ επελδπηηθέο επθαηξίεο, αμηνινγεί θαη θαηαηάζζεη ηηο πφιεηο ηνπ θφζκνπ σο πξνο ηελ πεξηβαιινληηθή ηνπο βησζηκφηεηα3. Σν πξφγξακκα απηφ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηε Siemens. Η βηψζηκε πφιε γίλεηαη πξάζηλε θαη αληαγσληζηηθή. Η πην πξφζθαηε έλλνηα ηεο αζηηθήο αλζεθηηθφηεηαο (urban resilience) κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κία κεηεμέιημε ηεο αζηηθήο βησζηκφηεηαο. Αλαθέξεηαη ζηελ δπλαηφηεηα ησλ

4 πφιεσλ λα αληηκεησπίζνπλ κία θξίζε πνπ πξνέξρεηαη είηε απφ θπζηθά αίηηα παξαδείγκαηνο ράξηλ έλαλ ζεηζκφ ή κία πιεκκχξα είηε απφ αλζξσπνγελή αίηηα παξαδείγκαηνο ράξηλ έλα ηξνκνθξαηηθφ ρηχπεκα ή αθφκε θαη κία κεγάιε νηθνλνκηθή θξίζε (Vale θαη Campanella 2005). Κεληξηθή ζηε λέα ζπδήηεζε είλαη ε δπλαηφηεηα αλάθακςεο απφ ηηο πηζαλέο επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο (OECD, 2010). Η αζηηθή αλζεθηηθφηεηα αμηνινγψληαο ζεζκνχο θαη ππνδνκέο πεξηζσξηνπνηεί ηηο ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο επηπηψζεηο ησλ θξίζεσλ κέζα ζηελ ίδηα πφιε, ζε δηαθνξεηηθέο θνηλφηεηεο θαη δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο θαη απνδίδεη ηερληθφ, κε πνιηηηθφ ραξαθηήξα επείγνληνο ζηε δηαρείξηζε ησλ αζηηθψλ δεηεκάησλ. Γξήγνξα, θαη ε αλζεθηηθφηεηα ζπλδέζεθε κε ηελ αληαγσληζηηθφηεηα, θαζψο κία αλζεθηηθή πφιε πξνεηνηκαζκέλε γηα ηελ νπνηαδήπνηε αιιαγή πξνζθέξεη ζηαζεξφ πεξηβάιινλ γηα επελδχζεηο. Η αλζεθηηθή πφιε, κηα πφιε ηερληθά πξνεηνηκαζκέλε γηα ηελ επηθείκελε αιιαγή, είλαη κία αληαγσληζηηθή πφιε. πλνιηθά, νη ζηξαηεγηθέο γηα ηελ «πξάζηλε» αλάπηπμε θαη ηελ αλζεθηηθφηεηα ησλ πφιεσλ παξνπζηάδνληαη σο κία ζεηξά ηερληθψλ, κε πνιηηηθψλ επηινγψλ, πνπ επηβάιινληαη απφ κία επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλε, θαη αδηακθηζβήηεηε επείγνπζα αλαγθαηφηεηα θπζηθήο θαη άξα αλψηεξεο - πξνέιεπζεο (βι. Swyngedouw, 2009). Η αλαγθαηφηεηα ησλ πφιεσλ λα απνθξηζνχλ ζηα δεηλά ηεο πεξηβαιινληηθήο ππνβάζκηζεο θαη λα πξνιάβνπλ ηηο θαηαζηξνθηθέο επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, απνζπλδέεη ηηο πφιεηο απφ ηηο πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο δηαδηθαζίεο πνπ ζπγθξνηνχλ, αλαπαξάγνπλ θαη εκπεξηέρνληαη ζε φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο. ε ζπλδπαζκφ κε ην, επίζεο αδηακθηζβήηεην, δεηνχκελν ηεο αζηηθήο αληαγσληζηηθφηεηαο ζηε παγθφζκηα νηθνλνκία, ε αζηηθή πνιηηηθή γίλεηαη δήηεκα ηερληθήο δηαρείξηζεο. 3. Ζ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΡΗΖ ΚΑΗ Ζ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ηελ Διιάδα, ηα ρξφληα ηεο θξίζεο θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθήο αλαπξνζαξκνγήο ν ζηφρνο ηεο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο γεληθά ηίζεηαη κε φξνπο αληηθαηηθνχο θαη απνθιίλνληεο ζηε δεκφζηα ζθαίξα: παξνπζηάδεηαη αθ ελφο σο εκπφδην ζηνλ ζηφρν ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο επαλάθακςεο ηεο νηθνλνκίαο αθ εηέξνπ ελζσκαηψλεηαη ζηελ ξεηνξηθή ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο σο ζηνηρείν νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο θαη πξνζέιθπζεο επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ. Η ξεηνξηθή ηεο ζχγθξνπζεο αλάκεζα ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία αλαπηχρζεθε ξεηψο ζηηο αξρέο ηνπ 2011, ηελ πεξίνδν πνπ ε ηφηε ππνπξγφο Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο πξνσζνχζε ην Ννκνζρέδην γηα ηελ πξνζηαζία ηεο Βηνπνηθηιφηεηαο πνπ ηειηθά ςεθίζηεθε κε ηξνπνπνηήζεηο. Μέζα απφ ην λφκν απηφ, αλάκεζα ζε άιια, επηρεηξήζεθε ε αχμεζε ηεο αξηηφηεηαο ησλ εθηφο ζρεδίνπ νηθνπέδσλ κφλν ζε πεξηνρέο πνπ εληάζζνληαη κέζα ζην επξσπατθφ δίθηπν πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ Natura Η αληηδξάζεηο ήξζαλ απφ φια ηα θφκκαηα θαη εζηίαζαλ ζε δεηήκαηα θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο αιιά θπξίσο ζην επηρείξεκα φηη κία ηέηνηα θίλεζε ζα πεξηφξηδε πεξαηηέξσ ηελ αλάπηπμε πνπ είρε ήδε πιεγεί απφ ηελ θξίζε 4. Τπφξξεηα, εηδηθνί λφκνη θαη δηαηάμεηο ζε «πνιπλνκνζρέδηα» ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ επηρεηξνχλ λα πξνσζήζνπλ ηελ πνιππφζεηε αλάπηπμε παξαθάκπησληαο ή πεξηνξίδνληαο ηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία. Ο λφκνο 3894/2010 γηα ηελ Δπηηάρπλζε θαη Γηαθάλεηα Τινπνίεζεο ηξαηεγηθψλ Δπελδχζεσλ, γλσζηφο θαη σο fast track, είλαη ν θεληξηθφο λφκνο πνπ ζηνρεχεη ζηελ βειηίσζε ηνπ επελδπηηθνχ θιίκαηνο θαη ηελ πξνζέιθπζε 4 Πιεζαξάο Α. «Δθηφο ζρεδίνπ δφκεζε: κηα πξάμε ηνπ πνιέκνπ γηα ην πεξηβάιινλ» Εθημερίδα Αυγή Φχιιν

5 ηδησηηθψλ θεθαιαίσλ. απηή ηε θαηεχζπλζε θαη κε ζηφρν ηελ κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο ν λνκφο επηηξέπεη, αλάκεζα ζη άιια, ηελ ηξνπνπνίεζε φξσλ δφκεζεο ζηηο εληφο ζρεδίνπ πεξηνρέο θαζψο θαη άιισλ δεζκεχζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα ζεζκνζεηεκέλα Γεληθά Πνιενδνκηθά ρέδηα θαη ηηο Πνιενδνκηθέο Μειέηεο. ηηο εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρέο επηηξέπεη ηελ κεηαθίλεζε ηεο γξακκήο ηνπ αηγηαινχ γηα ηελ παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο ηεο παξαιίαο ζηνπο επελδπηέο θαη ηελ θαηαζθεπή θηηξίσλ ζηε δψλε ηνπ αηγηαινχ, κε ηνλ φξν φηη ε ηδηνθηεζία ηνπο ζα παξαρσξεζεί ζην ειιεληθφ δεκφζην απφ ην νπνίν ν επελδπηήο ζα ηα λνηθηάδεη. ηε πξάμε, ε θεληξηθή πνιηηηθή πηνζεηεί κε ηξφπν ζαθή ηελ πξνζέγγηζε πνπ ζεσξεί ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο εκπφδην ζηελ αλάπηπμε, φπσο απηή είρε δηαηππσζεί ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 θαη θπξηάξρεζε ζηε ζπδήηεζε ηεο πξψηεο δηάζθεςεο ηνπ ΟΗΔ γηα ην πεξηβάιινλ. Η άξζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ειέγρσλ θαη πεξηνξηζκψλ ζπλδέεηαη κε ηελ δεκηνπξγία επλντθνχ επελδπηηθνχ θιίκαηνο θαη ηελ ψζεζε ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Η πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία γίλεηαη πνιπηέιεηα ζην φλνκα ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο. Σαπηφρξνλα, ε έλλνηα ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο ελεξγνπνηείηαη γηα λα λνκηκνπνηήζεη πνιηηηθέο θαη έξγα απνδίδνληάο ηνπο «πξάζηλε» ρξνηά. Γηαηππψλεηαη εδψ κία απνθιίλνπζα ξεηνξηθή πνπ δελ βιέπεη ζχγθξνπζε αλάκεζα ζηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, αληηζέησο ζεσξεί φηη ηα δχν κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ θαη λα αιιεινυπνζηεξηρηνχλ. ην πλεχκα ηεο ζεσξίαο ηνπ νηθνινγηθνχ εθζπγρξνληζκνχ θαη ηεο πεξηβαιινληηθήο νηθνλνκίαο, ε βηψζηκε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ, ε κεηαθίλεζε ηεο παξαγσγήο ελέξγεηαο πξνο ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, ε πξνζηαζία ελφο επαίζζεηνπ νηθνζπζηήκαηνο κπνξνχλ λα ηξνθνθνδνηήζνπλ κία πξάζηλε αλάπηπμε. απηή ηελ θαηεχζπλζε, κεγάιεο θιίκαθαο επελδχζεηο γηα εγθαηαζηάζεηο εθκεηάιιεπζεο αηνιηθήο θαη ειηαθήο ελέξγεηαο, θαη λένπ ηχπνπ ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ εληάζζνληαη ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ λφκνπ γηα ηηο fast track επελδχζεηο, επελδχνληαη κε πξάζηλν καλδχα. Με πεξηνξηζκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο ειέγρνπο, ακθηζβεηνχκελα νηθνλνκηθά νθέιε, θαηαλάισζε γεο, αηζζεηηθή θαη ιεηηνπξγηθή ππνβάζκηζε επαίζζεησλ ηνπίσλ, εμάληιεζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ θαη κε ηελ αληίδξαζε ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ 5, ν πεξηβαιινληηθφο ραξαθηήξαο ηέηνησλ έξγσλ παξακέλεη κφλν σο κέζν λνκηκνπνίεζε ηεο επέλδπζεο. 3.1 ΒΗΧΗΜΔ ΠΟΛΔΗ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΖ ΚΡΗΖ Η ζρέζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο κε ηελ αζηηθή βησζηκφηεηα πινπνηείηαη ζε πνιιαπιέο ρσξηθέο θιίκαθεο πνπ θαιχπηνπλ φιν ηα θάζκα αλάκεζα ζηε δηεζλή ζθελή ησλ ζπκθσληψλ γηα ηα πιαλεηηθά πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα κέρξη ηηο ηνπηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ πηνζεηνχληαη απφ ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε. Παξαηεξείηαη επηζηξνθή ζηελ πηνζέηεζε κίαο ζπγθξνπζηαθήο ζρέζεο αλάκεζα ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ αζηηθή βησζηκφηεηα ζην επίπεδν ησλ πνιηηηθψλ, είηε απηέο αθνξνχλ άκεζα ην αζηηθφ πεξηβάιινλ είηε έκκεζα. Σελ ίδηα ζηηγκή, πξνσζείηαη κία ξεηνξηθή ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηελ «πξάζηλε» αζηηθή αλάπηπμε θαη ηελ αζηηθή αληαγσληζηηθφηεηα, θπξίσο φζνλ αθνξά ηνπηθέο αζηηθέο παξεκβάζεηο ζηελ Αζήλα θαη ηελ Θεζζαινλίθε. 5 Βι., παξαδείγκαηνο ράξηλ, ηηο αληηδξάζεηο γηα ηε εγθαηάζηαζε αηνιηθψλ πάξθσλ ζηελ Κξήηε ζην Ινο, «Φαξασληθά έξγα κε fast track θαη πξάζηλν καλδχα: Οη εγθαηαζηάζεηο Βηνκεραληθψλ ΑΠΔ κεηαβάιινπλ ην λεζί ζε πεγή ελέξγεηαο γηα φιε ηελ Δπξψπε, αιιά κε βαξχ θφζηνο γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηνπο θαηνίθνπο ηνπ» Εθημερίδα ηων Συνηακηών, Φχιιν 10/2/2013. Γηαζέζηκν ζην (ηειεπηαία πξφζβαζε 10/10/2013) 5

6 Δζληθέο πνιηηηθέο πνπ λνκηκνπνηνχληαη ζην πιαίζην ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ Μλεκνλίσλ φπσο ν λφκνο γηα ηηο fast track επελδχζεηο, ε «αμηνπνίεζε» δεκφζηαο γεο απφ ην Σακείν Αμηνπνίεζεο Ιδησηηθήο Πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ θαη νη απαλσηέο «ηαθηνπνηήζεηο» απζαηξέησλ ζπλζέηνπλ ην επξχηεξν πιαίζην ηεο αζηηθήο αλάπηπμεο, ζέηνπλ ππφ ακθηζβήηεζε βαζηθέο δηαζηάζεηο ηνπ παξαδείγκαηνο ηεο βηψζηκήο πφιεο θαη έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο ρσξηθά πξνζδηνξηζκέλεο επηπηψζεηο ζε δηαθνξεηηθά αζηηθά πεξηβάιινληα. Αληηκεησπίδνπλ ην θηηζκέλν ρψξν σο αλεμάληιεην πεδίν παξαγσγήο εηζνδήκαηνο, ελψ αθπξψλνπλ θάζε πξνεγνχκελε ζεζκηθή πξνζπάζεηα πεξηνξηζκνχ ηεο αζηηθήο δηάρπζεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ ηνπίνπ. Σν κνληέιν ηεο ζπκπαγνχο πφιεο πνπ απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 πηνζεηήζεθε απφ πνιενδνκηθέο κειέηεο θαη ξπζκηζηηθά ζρέδηα σο βηψζηκε αζηηθή κνξθή θαη γηα ηελ ειιεληθή πφιε, θπξίσο φζνλ αθνξά ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο αζηηθήο δηάρπζεο θαη ηελ αλάκημε ησλ ρξήζεσλ γεο, εγθαηαιείπεηαη ζηελ πξάμε κέζα απφ πνιιαπιέο πνιηηηθέο πνπ επηρεηξνχλ λα εμάγνπλ αμία απφ ην ηνπίν θαη λα κεηαηξέςνπλ ηε γε ζε επέιηθην ππνδνρέα ηεο αλάπηπμεο. Η δξνκνινγεκέλε πνιενδνκηθή κεηαξξχζκηζε, πνπ πξνέθπςε σο ππνρξέσζε ηεο θπβέξλεζεο απφ ην δεχηεξν Μλεκφλην θαη έπξεπε λα έρεη νινθιεξσζεί ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2012, αθνξά εηδηθφηεξα ηηο πφιεηο θαη ην πιαίζην πνπ ξπζκίδεη ηελ αλάπηπμή ηνπο 6. χκθσλα κε ην Μλεκφλην, ε πνιενδνκηθή κεηαξξχζκηζε, πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηα «Λνηπά κέηξα γηα ηε βειηίσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο», ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζεη «κεγαιχηεξε επειημία ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ηδησηηθψλ αθηλήησλ θαη λα απινπνηήζεη θαη λα επηηαρχλεη ηα ρσξνηαμηθά ζρέδηα». Οη ζεζκνί, ηα ξπζκηζηηθά πιαίζηα θαη ηα ζρέδηα φπσο έρνπλ δηακνξθσζεί ζηελ Διιάδα απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1980 κέρξη ζήκεξα, παξνπζηάδνληαη σο εκπφδην ζηελ αμηνπνίεζε ηεο ηδησηηθήο πεξηνπζίαο, σο πνιχπινθνο κεραληζκφο θαζπζηέξεζεο ηεο εθαξκνγήο ησλ ρσξνηαμηθψλ ζρεδίσλ θαη άξα σο πεξηνξηζηηθφ πιαίζην ζηελ αλάπηπμε. ην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο νηθνλνκηθήο αλάθακςεο ηεο ρψξαο, ε ινγηθή ην δεχηεξνπ Μλεκνλίνπ ππαγνξεχεη ηελ κεηάιιαμε ησλ ζηφρσλ ηεο πνιενδνκίαο: απφ ηελ πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο ηζφηεηαο θαη ηεο πεξηβαιινληηθήο πνηφηεηαο κέζα απφ ηελ ξχζκηζε ηεο laissez faire αζηηθήο αλάπηπμεο, ζηελ άξζε ησλ πεξηνξηζκψλ ηεο αλάπηπμεο ηεο ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο, ηελ επειημία ζηελ αμηνπνίεζε ηεο γεο θαη ηελ επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ κέζα απφ ηελ κείσζε ησλ ειέγρσλ θαη ηεο θνηλσληθήο ζπκκεηνρήο. Γελ είλαη βέβαηα ε κεηάιιαμε απηή ειιεληθή ηδηαηηεξφηεηα, φπσο δελ είλαη ειιεληθή ηδηαηηεξφηεηα ην ζχλνιν ησλ λενθηιειεχζεξσλ πνιηηηθψλ πνπ δνθηκάδνληαη κέζσ ηνπ Μλεκνλίνπ ζηελ Διιάδα, φπσο έρνπλ δνθηκαζηεί ζε άιιεο ρψξεο ηνπ θέληξνπ θαη ηεο πεξηθέξεηαο. ην επίπεδν ησλ εζληθψλ πνιηηηθψλ πνπ αθνξνχλ έκκεζα ή άκεζα ηελ αζηηθή αλάπηπμε πηνζεηείηαη ελεξγά ε ξεηνξηθή ηεο ζχγθξνπζεο ηεο βηψζηκεο αζηηθήο αλάπηπμεο κε ηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε. Οη δηαδηθαζίεο ηνπ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ εκθαλίδνληαη σο γξαθεηνθξαηηθά εκπφδηα θαη νη ζηφρνη ηνπ, σο πεξηηηή πνιπηέιεηα. Αληίζεηα, ζην επίπεδν ησλ ηνπηθψλ πνιηηηθψλ ζπρλά επηιέγεηαη ε ξεηνξηθή ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο αιιεινυπνζηήξημεο ησλ δχν ζηφρσλ. Σνπηθέο πξαθηηθέο γηα ηελ πφιε θαη ηνλ δεκφζην ρψξν, επελδχνπλ ζηελ ξεηνξηθή ηεο πξάζηλεο πφιεο θαη ηεο βηψζηκεο αζηηθήο αλάπηπμεο σο ζηξαηεγηθέο πνπ βειηηψλνπλ, φρη κφλν ηελ πνηφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο γηα ηνπο πνιίηεο αιιά θαη ηελ εηθφλα ηεο πφιεο θαη άξα ηελ ειθπζηηθφηεηα ηεο ζηηο επελδχζεηο. Ωο παξάδεηγκα κπνξεί λα αλαθεξζεί ν δηαγσληζκφο Re-think Athens γηα ηελ αλάπιαζε ηνπ θέληξνπ ηεο Αζήλαο, πνπ πξνθεξχρζεθε απφ ην Ίδξπκα Ωλάζε. Ο δηαγσληζκφο είρε σο ζηφρν, αθ ελφο ηελ βειηίσζε ηεο εηθφλαο θαη ηελ 6 Μλεκφλην πλελλφεζεο ζηηο πγθεθξηκέλεο Πξνυπνζέζεηο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο, Παξάξηεκα V_2, Κεθάιαην 4.2, (Φεβξνπάξηνο 2012) δηαζέζηκν ζην 6

7 «πξνψζεζε κίαο πγηνχο κειινληηθήο εηθφλαο κηαο δσληαλήο κεηξφπνιεο πνπ ζπλερίδεη λα εμειίζζεηαη» αθ εηέξνπ ηελ πεξηβαιινληηθή αλαβάζκηζε ηνπ θέληξνπ. Δίλαη ζαθέο φηη νη δχν ζηφρνη ζεσξνχληαη αιιειέλδεηνη. πγθεθξηκέλα, φπσο δηαηππψλεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δηαγσληζκνχ επηδηψθεηαη «ε βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηνπ πνιίηε κε ηε δηακφξθσζε πξνυπνζέζεσλ πεξηβαιινληηθήο αλαβάζκηζεο, ηε βειηίσζε ηνπ κηθξνθιίκαηνο κε θπηεχζεηο θαη ζηέγαζηξα, ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε κε νηθνινγηθά κέζα καδηθήο κεηαθίλεζεο πνπ ζα κεηψζνπλ ηνπο παξαγφκελνπο ξχπνπο θαη ζα είλαη θηιηθά ζηνλ πεδφ θαη ηνπο πνδειάηεο. Όια απηά, ζε ζπλδπαζκφ κε επξχηεξα θίλεηξα, ζα νδεγήζνπλ ζηελ αληηζηξνθή ηνπ θιίκαηνο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο ππνβάζκηζεο, ζηελ απνθαηάζηαζε θαη ηελ επαλαιεηηνπξγία ησλ θηηξίσλ, θαη ζην δσληάλεκα ησλ πην θεληξηθψλ πεξηνρψλ ηεο πφιεο». 7 Όπσο δηαηππψλεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Re-think Athens, ε ιεηηνπξγία ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ πνπ πξνσζείηαη είλαη ην πξσί γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ην βξάδπ γηα ηελ ςπραγσγία θαη ην δεκηνπξγηθφ ειεχζεξν ρξφλν. ηελ αληαγσληζηηθή πφιε ηεο λενθηιειεχζεξεο ζπλζήθεο, ν δεκφζηνο ρψξνο κεηαηξέπεηαη ζε πξνλνκηαθφ πξάζηλν θαη θαινζρεδηαζκέλν ππνδνρέα κνλαδηθψλ εκπεηξηψλ θαηαλάισζεο θαη ειεχζεξνπ ρξφλνπ. Όπσο ζπκβαίλεη θαη ζε άιιεο πφιεηο ηνπ θφζκνπ, ζηε πεξίπησζε ηνπ θέληξνπ ηεο Αζήλαο, ν θνξέαο πνπ πξνσζεί θαη εγγπάηαη ηελ θαιή ιεηηνπξγία θαη ηελ ειθπζηηθή εηθφλα ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ δελ είλαη ην θξάηνο θαη ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε, αιιά έλαο ηδησηηθφο νξγαληζκφο. Σελ ίδηα ινγηθή ζπλεξγαζίαο θαη αιιειινυπνζηήξημεο αλάκεζα ζηελ αζηηθή βησζηκφηεηα θαη ηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε πηνζεηεί θαη ην δηακνξθνχκελν λέν πξφηππν παξεκβάζεσλ ζην δεκφζην ρψξν ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο. Σα ηειεπηαία ηξία ρξφληα θαηαγξάθεηαη έλα αλαλεσκέλν ελδηαθέξνλ γηα ηνλ δεκφζην ρψξν. Έρνπλ πξνθεξπρζεί ηέζζεξηο δηαγσληζκνί γηα δηακφξθσζε λέσλ πιαηεηψλ ζηελ πφιε θαη ηνλ επαλαζρεδηαζκφ ησλ ππαξρφλησλ ρψξσλ ελψ νινθιεξψλεηαη θαη ε δεχηεξε θάζε ηεο αλάπιαζεο ηεο Νέαο Παξαιίαο. ηηο πξνθεξχμεηο ησλ δηαγσληζκψλ, ε βειηίσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ ζπλδπάδεηαη κε ηνλ ζηφρν ηεο αχμεζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη απνηειεί θξηηήξην αμηνιφγεζεο ησλ πξνηάζεσλ. Δπηπιένλ, έρεη πινπνηεζεί έλαο αξηζκφο κηθξήο θιίκαθαο παξεκβάζεσλ ηνπ Γήκνπ ζην δεκφζην ρψξν κε ζαθή θαη δηαηππσκέλε θαηεχζπλζε ηελ αλάθηεζε ρψξνπ απφ ην ηδησηηθφ απηνθίλεην πξνο φθεινο ησλ πεδψλ θαη ησλ πνδειαηψλ, θαη ηελ αχμεζε ηνπ πξαζίλνπ ζηελ πφιε. Σέινο, ν Γήκνο Θεζζαινλίθεο ζε κηα πξνζπάζεηα δηεζλνπνίεζεο ηεο εηθφλαο ηεο πφιεο, επέλδπζε ζηε πξνσζνχκελε πξάζηλε εηθφλα ηεο θαη δηεθδίθεζε ηνλ ηίηιν ηεο European Green Capital 2014, ηνλ νπνίνλ φκσο δελ θαηάθεξε λα θαηαθηήζεη. Δίλαη ζαθέο φηη ζην επίπεδν ησλ αζηηθψλ παξεκβάζεσλ ε βησζηκφηεηα, κε ηελ πεξηνξηζκέλε έθθαλζή ηεο, ηεο αχμεζεο ηνπ πξαζίλνπ θαη ηεο βηψζηκεο θηλεηηθφηεηαο απνηειεί θπξίαξρε ξεηνξηθή. Η «πξάζηλε» απηή ζηξνθή επελδχεη ζε κία δηάζηαζε ηεο βησζηκφηεηαο, ηελ πεξηβαιινληηθή κε ηξφπν απνζπαζκαηηθφ θαη επηθαλεηαθφ. Η ζεκαληηθή απνζάξξπλζε ηνπ ηδησηηθνχ απηνθηλήηνπ ζην θέληξν ηεο πφιεο θαη ε κηθξή αχμεζε ηνπ πξαζίλνπ πεξηνξίδνληαη ζηα θεληξηθά θαη πεξηζζφηεξν νξαηά ζεκεία ηεο πφιεο θαη δελ αθνξνχλ ηνπο αζέαηνπο ρψξνπο ησλ γεηηνληψλ πνπ αζθπθηηνχλ απφ ηελ ππθλή δφκεζε, ηελ απνπζία αλνηθηψλ ρψξσλ πξαζίλνπ θαη ηα ηδησηηθά απηνθίλεηα. Γελ αθνξνχλ δειαδή, ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηψξα, ηνπο πην επηβαξπκέλνπο πεξηβαιινληηθά ρψξνπο, φπνπ μεηπιίγνληαη νη θαζεκεξηλέο δσέο ησλ θαηνίθσλ ηεο πφιεο, αιιά ηελ εηθφλα ηεο. Οη παξεκβάζεηο επίζεο, πεξηνξίδνληαη ζηε απνζάξξπλζε ηνπ ΙΥ θαη ηελ δελδξνθχηεπζε ελψ δελ αζρνινχληαη κε δεηήκαηα δηαρείξηζεο ηνπ λεξνχ ζηνλ αζηηθφ ηζηφ, δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ θαη ησλ πιηθψλ, απνθαηάζηαζεο ησλ θπζηθψλ δηαδηθαζηψλ ζηνλ 7 7

8 πεξηβάιινλ ηεο πφιεο. Σα ζεκεηαθά πεξηβαιινληηθά νθέιε ησλ παξεκβάζεσλ εληάζζνληαη ζε έλα επξχηεξν πιαίζην πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηηο ηνπηθέο εθθάλζεηο ησλ εζληθψλ πνιηηηθψλ, φπσο νη πξφζθαηεο εθρσξήζεηο δχν ζηξαηνπέδσλ ηεο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο ζην ΣΑΙΠΔΓ θαη ε δξνκνινγνχκελε ηδησηηθνπνίεζε ηεο Δηαηξείαο Ύδξεπζεο Θεζζαινλίθεο (ΔΤΑΘ) πνπ έρεη επίζεο πεξηιεθζεί ζηελ πξνο αμηνπνίεζε δεκφζηα πεξηνπζία ηνπ ΣΑΙΠΔΓ. Η «πξάζηλε» ζηξνθή ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο ζα πξέπεη λα εηδσζεί ζην πιαίζην άιισλ πξσηνβνπιηψλ ηνπ Γήκνπ πνπ αθνξνχλ ηελ δηαρείξηζε ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ. Πξσηνβνπιίεο, πνπ λνκηκνπνηνχληαη ζην φλνκα ηεο θξίζεο θαη ηεο ζπξξίθλσζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ ηνπ δήκνπ, ππνλνκεχνπλ ηνλ δεκφζην ραξαθηήξα ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ θαη ακθηζβεηνχλ θαζνξηζηηθέο ηνπ δηαζηάζεηο. Σέηνηεο πξαθηηθέο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηψλ ρξφλσλ είλαη ε εθρψξεζε επζχλεο γηα ηε ζπληήξεζε δεκφζησλ ρψξσλ ζε ηδηψηεο, νη ρνξεγίεο δεκφζησλ ρψξσλ, νη εληεηλφκελεο εθθαζαξίζεηο δεκφζησλ ρψξσλ απφ αλεπηζχκεηνπο ρξήζηεο φπσο είλαη νη κεηαλάζηεο-κηθξνπσιεηέο θαη νη ρξήζηεο λαξθσηηθψλ, θαζψο θαη ε απαγφξεπζε πνιηηηθψλ ζπγθεληξψζεσλ ζε θεληξηθέο πιαηείεο ζην φλνκα ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο (Athanassiou, 2013). πκπεξαζκαηηθά, ε αζηηθή βησζηκφηεηα φπσο θαη ε πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία ηίζεληαη ζηε δεκφζηα ζθαίξα, αθ ελφο σο εκπφδηα ζηελ αλάπηπμε πνπ πξέπεη λα παξαθακθζνχλ, αθ εηέξνπ ελεξγνπνηνχληαη επηιεθηηθά σο πξνσζεηηθή δχλακε ηεο αλάπηπμεο, ζπλήζσο γηα λα παξέρνπλ λνκηκνπνίεζε ζε κεγάιεο επελδχζεηο ακθηζβεηνχκελεο πεξηβαιινληηθήο ηαπηφηεηαο. Η παξαπάλσ αληηθαηηθή ελεξγνπνίεζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο αζηηθήο βησζηκφηεηαο έρεη αλαδεηρζεί κε ηξφπν έληνλν ζηα ρξφληα ηεο θξίζεο ζηελ Διιάδα. Έρεη φκσο ηηο θαηαβνιέο ηεο ζηελ ίδηα ηελ θπξίαξρε ξεηνξηθή γηα ην πεξηβάιινλ πνπ παξαδνζηαθά εκθνξείηαη απφ ηερλνθξαηηθφ ληεηεξκηληζκφ θαη πίζηε ζε κία παξσρεκέλε αληίιεςε ηεο επηζηήκεο. Η έλλνηα ηεο αζηηθήο βησζηκφηεηαο εθθηλψληαο απφ κία ηέηνηα βάζε, απνρσξίδεηαη ηελ θνηλσληθή ηεο δηάζηαζε, απνγπκλψλεη ηελ πφιε απφ ηελ πνιηηηθή ηεο θχζε θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα λνκηκνπνίεζε αζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ θαη παξεκβάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ θπξίαξρνπ δφγκαηνο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ Athanassiou, Evangelia, 2013 The shifting grounds of public space in Thessaloniki: bottom-up and top-down responses to crisis ζην Spaces of Crisis, πξαθηηθά εκηλαξίνπ ηνπ Αηγαίνπ, χξνο, επηέκβξηνο 2012, (ππφ δεκνζίεπζε). European Commision, Environment, European Green Capital Guha R., Martinez-Alier J Varieties of environmentalism: Essays North and South, Earthscan, London. Hajer M.A The politics of environmental discourse Ecological modernization and the policy process, Clarendon Press, Oxford. OECD 2010 Cities and climate change OECD Publishing. Pearce D., Markandya, A. Barbier E A blueprint for a Green Economy, Earthscan, London. Rethink Athens (ηειεπηαία πξφζβαζε 10 Οθησβξίνπ 2013) Siemens (ηειεπηαία πξφζβαζε 10 Οθησβξίνπ 2013) Spaargaren G Ecological modernization of production and consumption. Essays on environmental sociology, Wageningen University, Wageningen. 8

9 Swyngedouw E The antinomies of the post-political city. In search of a democratic politics of environmental production, International Journal of Urban and Regional Research, 33, United Nations Environment Programme 503 (ηειεπηαία πξφζβαζε 10 Οθησβξίνπ 2013) United Nations Sustainable Development Knowledge Platform (ηειεπηαία πξφζβαζε 10 Οθησβξίνπ 2013) Vale L, Campanella, T The resilient cities: How modern cities recover from disaster, Oxford, Oxford University Press. Ινο 2013 «Φαξασληθά έξγα κε fast track θαη πξάζηλν καλδχα: Οη εγθαηαζηάζεηο Βηνκεραληθψλ ΑΠΔ κεηαβάιινπλ ην λεζί ζε πεγή ελέξγεηαο γηα φιε ηελ Δπξψπε, αιιά κε βαξχ θφζηνο γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηνπο θαηνίθνπο ηνπ» Δθεκεξίδα ησλ πληαθηψλ, Φχιιν 10 Φεβξνπαξίνπ 2013 Γηαζέζηκν ζην (Σειεπηαία πξφζβαζε 10 Οθησβξίνπ 2013) Μλεκφλην πλελλφεζεο ζηηο πγθεθξηκέλεο Πξνυπνζέζεηο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο, Παξάξηεκα V_2 (Φεβξνπάξηνο 2012) δηαζέζηκν ζην Πιεζαξάο Α «Δθηφο ζρεδίνπ δφκεζε: κηα πξάμε ηνπ πνιέκνπ γηα ην πεξηβάιινλ» Εθημερίδα Αυγή, Φχιιν 6 Φεβξνπαξίνπ Γηαζέζηκν ζην ss/118523/articleactionshow.action?articleid= (ηειεπηαία πξφζβαζε 10 Οθησβξίνπ 2013) ΦΔΚ Α/ 204/02/12/2010 Νφκνο 3894/2010 Δπηηάρπλζε θαη Γηαθάλεηα ηξαηεγηθψλ Δπελδχζεσλ. ΦΔΚ/Α 60/ Νφκνο 3937/2011 «Γηαηήξεζε ηεο Βηνπνηθηιφηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο». ΔΡΓΑΣΗΡΙΑ ΑΣΙΚΟΤ-ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΚΟΤ ΣΗ ΤΝΘΗΚΗ ΣΗ ΚΡΙΗ: ΓΙΔΡΔΤΝΗ Δύη Αθαναζίος, Αλέκα Αλεξοπούλος, άζα Λαδά, Γηδαθηηθή νκάδα, Σκήκα Αξρηηεθηόλσλ Μερα ΠΔΡΗΛΖΦΖ Η εηζήγεζε δηεξεπλά κεηαηνπίζεηο ζηε δηδαζθαιία πνιενδνκίαο θαη ηεο κεηαμύ ηνπο ζρέζεο, ζηε ζπλζήθε ηε εξγαζηήξην δηπιώκαηνο «Αζηηθόο ζρεδηαζκόο ζηα όξηα ηεο ηνπ Σκήκαηνο Αξρηηεθηόλσλ ηνπ Α.Π.Θ., πνπ δηεξεπλά η ελλνηνινγηθνύ πεδίνπ, όπνπ ηίζεληαη ηαπηόρξνλα νη θιίκα αζηηθνύ θαη ηνπ πνιενδνκηθνύ ζρεδηαζκνύ. Σν εξγαζηήξην ησλ δηδαθηηθώλ νκάδσλ ελόο εξγαζηεξίνπ πνιενδνκηθνύ ελόο εξγαζηεξίνπ αξρηηεθηνληθήο ζύλζεζεο. 9 Λέξειρ κλειδιά: αζηηθόο ζρεδηαζκόο, πνιενδνκηθόο ζρεδηαζ ζρεδηαζκόο ζηελ θξίζε

10 ΔΡΓΑΣΗΡΙΑ ΑΣΙΚΟΤ-ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΣΗ ΤΝΘΗΚΗ ΣΗ ΚΡΙΗ: ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΣΩΝ ΟΡΙΩΝ Δύη Αθαναζίος, Αλέκα Αλεξοπούλος, άζα Λαδά, Υάπιρ Υπιζηοδούλος Γηδαθηηθή νκάδα, Σκήκα Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ Α.Π.Θ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ Η εηζήγεζε δηεξεπλά κεηαηνπίζεηο ζηε δηδαζθαιία ηεο αξρηηεθηνληθήο θαη ηεο πνιενδνκίαο θαη ηεο κεηαμύ ηνπο ζρέζεο, ζηε ζπλζήθε ηεο θξίζεο. Αθεηεξία είλαη ην εξγαζηήξην δηπιώκαηνο «Αζηηθόο ζρεδηαζκόο ζηα όξηα ηεο πόιεο κεηαβαηηθνί ηόπνη» ηνπ Σκήκαηνο Αξρηηεθηόλσλ ηνπ Α.Π.Θ., πνπ δηεξεπλά ηηο δπλαηόηεηεο ελόο εληαίνπ ελλνηνινγηθνύ πεδίνπ, όπνπ ηίζεληαη ηαπηόρξνλα νη θιίκαθεο ηνπ αξρηηεθηνληθνύ, ηνπ αζηηθνύ θαη ηνπ πνιενδνκηθνύ ζρεδηαζκνύ. Σν εξγαζηήξην πξνέθπςε από ηελ ζύλζεζε ησλ δηδαθηηθώλ νκάδσλ ελόο εξγαζηεξίνπ πνιενδνκηθνύ θαη αζηηθνύ ζρεδηαζκνύ θαη ελόο εξγαζηεξίνπ αξρηηεθηνληθήο ζύλζεζεο. Λέξειρ κλειδιά: αζηηθόο ζρεδηαζκόο, πνιενδνκηθόο ζρεδηαζκόο, αξρηηεθηνληθέο ζπνπδέο, ζρεδηαζκόο ζηελ θξίζε 1. ΔΗΑΓΧΓΖ Οη ρσξηθέο εθθάλζεηο ηεο θξίζεο είλαη πνιιαπιέο θαη αλαδεηθλύνπλ ηνλ δπλακηθό πνιπδηάζηαην ραξαθηήξα ηεο πόιεο. Οηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο, πεξηβαιινληηθέο, πνιηηηθέο δηαδηθαζίεο ζπλζέηνπλ, κε ηξόπν ζπλερή θαη απξόβιεπην, ηε δηαθνξνπνηεκέλε θαζεκεξηλόηεηα ηεο ζύγρξνλεο αζηηθήο ζπλζήθεο, κεηαζρεκαηίδνληαο ξαγδαία όρη κόλν ην πεδίν αλαθνξάο ηνπ ζρεδηαζκνύ αιιά θαη ην ίδην ηνπ ην πεξηερόκελν. 2. Ζ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ Μεηαηοπίζειρ Η εηζήγεζε δηεξεπλά κεηα-ηνπίζεηο ζηε δηδαζθαιία ηεο αξρηηεθηνληθήο θαη ηεο πνιενδνκίαο θαη ηεο κεηαμύ ηνπο ζρέζεο, ζηε ζπλζήθε ηεο θξίζεο. Αθεηεξία είλαη ην εξγαζηήξην δηπιώκαηνο «Αζηικός ζτεδιαζμός ζηα όρια ηης πόλης μεηαβαηικοί ηόποι» ηνπ Σκήκαηνο Αξρηηεθηόλσλ ηνπ Α.Π.Θ., πνπ δηεξεπλά ηηο δπλαηόηεηεο ελόο εληαίνπ ελλνηνινγηθνύ πεδίνπ, όπνπ ηίζεληαη ηαπηόρξνλα νη θιίκαθεο ηνπ αξρηηεθηνληθνύ, ηνπ αζηηθνύ θαη ηνπ πνιενδνκηθνύ ζρεδηαζκνύ. Σν εξγαζηήξην πξνέθπςε από ηελ ζύλζεζε 10

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα ηις πρώηες μεηαπολεμικές δεκαεηίες

Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα ηις πρώηες μεηαπολεμικές δεκαεηίες Αλεξία Σοθία Παπαζαθειποπούλος, ΕΜΠ Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα Διάπθπωζη παποςζίαζηρ 1. Θεσξεηηθνί άμνλεο i. Σπνπδέο Επηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών πόλεων

Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών πόλεων ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΗΜΕΙΑ Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα