Solvency II Συχνές ερωτήσεις - 1 -

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Solvency II Συχνές ερωτήσεις - 1 -"

Transcript

1 Solvency II Συχνές ερωτήσεις - 1 -

2 1. Πώς έχει εξελιχθεί ανά τα χρόνια η διαχείριση ασφαλιστικών κινδύνων ; Το τρέχον νομοθετικό πλαίσιο για τη διαχείριση των ασφαλιστικών κινδύνων έχει τις ρίζες του στη δεκαετία του 70, όπου για πρώτη φορά καθορίστηκαν οι κεφαλαιακές απαιτήσεις για τις ασφαλιστικές εταιρίες με συγκεκριμένο περιθώριο φερεγγυότητας. Έκτοτε, η διαχείριση ασφαλιστικών κινδύνων έχει εξελιχθεί σημαντικά δεδομένου ότι έχουν δημιουργηθεί πολλά και καινούργια ασφαλιστικά προϊόντα τα οποία με τη σειρά τους δημιουργούν καινούργιους κινδύνους ενώ παράλληλα δημιουργούνται και νέες μέθοδοι περιορισμού των κινδύνων αυτών. 2. Γιατί οι εταιρίες χρειάζονται να εφαρμόσουν τεχνικές διαχείρισης κινδύνων; To Solvency I, έχει χαρακτηριστεί κατά καιρούς ως «απλοποιημένη» ή ακόμα «υπεραπλουστευμένη» μέθοδος υπολογισμού της φερεγγυότητας των ασφαλιστικών εταιριών, τα δε μειονεκτήματα του είναι γνωστά και τεκμηριωμένα. Για παράδειγμα, ενώ οι τιμές ασφαλίστρων αυξομειώνονται μια ασφαλιστική εταιρία μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο της αφερεγγυότητας με το να μειώσει το επίπεδο των ασφάλιστρων ζημιών χωρίς να χρειάζεται να προχωρήσει σε αλλαγές στο προφίλ κινδύνου και στις προβλέψεις της. Το Solvency I δεν αναγνωρίζει όμως την επίπτωση μιας τέτοιας κίνησης. Σε αρκετές περιπτώσεις οι κανόνες του Solvency I έρχονται σε αντιπαράθεση με τη σωστή διαχείριση κινδύνων. Επιπλέον, το τρέχον νομικό πλαίσιο δεν καλύπτει όλες τις ομάδες κινδύνων που πιθανό να αντιμετωπίζει μια ασφαλιστική εταιρία αλλά επικεντρώνεται κυρίως στον κίνδυνο του underwriting αγνοώντας όμως τον κίνδυνο της αγοράς (market risk). Σαν αποτέλεσμα της τακτικής αυτής, πολλές εταιρίες έχουν αναγκαστεί να υιοθετήσουν αρκετά αυστηρούς κανόνες διαχείρισης κινδύνων, αυστηρότερους ίσως από ότι είναι αναγκαίο. Η σχετική έκθεση του CEA - Impact Assessment επιβεβαίωσε ότι η πλειοψηφία των εταιριών έχει ήδη εγκαταστήσει μια οικονομική προσέγγιση βασισμένη στη διαχείριση κινδύνων ή βρίσκονται στην διαδικασία βελτίωσης των εργαλείων που διαθέτουν για τη διαχείριση κινδύνων. 3. Γιατί πολλά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υιοθετούν καινούργιους κανόνες εποπτείας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, επιπλέον από αυτούς που έχει θεσπίσει το Solvency I; Για τον ίδιο λόγο που αρκετές εταιρίες, όπως προαναφέρθηκε, χρησιμοποιούν νέες μεθόδους διαχείρισης κινδύνων έτσι και οι τοπικοί - 2 -

3 επόπτες έχουν θεσπίσει κάποιους επιπλέον κανόνες στο Solvency I ή έχουν υιοθετήσει τους δικούς τους νομοθετικούς κανόνες, προκειμένου να εξασφαλίζουν τη σωστή διαχείριση κινδύνων. Τα πιο γνωστά μοντέλα διαχείρισης κινδύνων που έχουν υιοθετηθεί από τις ανά χώρα εποπτικές αρχές είναι : στο Ηνωμένο Βασίλειο το μοντέλο ICAS, στην Δανία και την Σουηδία το μοντέλο «Traffic Lights», το SST (Swiss Solvency Test) στην Ελβετία, το FTK στην Ολλανδία και τέλος το GVD στην Γερμανία. Οι βασικές αρχές στα προαναφερόμενα μοντέλα συγκλίνουν. Σε όλες τις περιπτώσεις το νομοθετικό πλαίσιο βασίζεται στη χρήση της αγοραίας αξίας (market price) για τον υπολογισμό της αξίας του Ενεργητικού και του Παθητικού ενώ ο υπολογισμός των αναγκαίων κεφαλαίων στηρίζεται σε τεστ σεναρίων και οικονομικά μοντέλα. Παρόλα αυτά, η προσέγγιση ως προς τον υπολογισμό των κινδύνων διαφέρει από μοντέλο σε μοντέλο με σημαντικές αλλαγές ως προς την πολυπλοκότητα ή την απλότητα τους. 4. Γιατί το Solvency II διαφέρει από το Basel II; Το Basel II είχε σαν στόχο του τη δημιουργία ενός νέου νομοθετικού πλαισίου για την τραπεζική αγορά, όπως και το Solvency II έχει σαν στόχο του τη δημιουργία ενός νέου νομοθετικού πλαισίου για την ασφαλιστική αγορά. Το Basel II αναπτύχθηκε με τη μέθοδο των «Τριών Πυλώνων» η οποία αποτέλεσε και τη βάση για το Solvency II, αλλά πέραν αυτού, οι ομοιότητες του Solvency II με το Basel II είναι ελάχιστες. Το επιχειρηματικό μοντέλο των ασφαλιστικών εταιριών διαφέρει δραματικά από αυτό των τραπεζών και έτσι το Solvency II διαμορφώνει τις δικές του αρχές λειτουργίας βασισμένο στις ιδιαιτερότητες της ασφαλιστικής αγοράς. 5. Ένα νομοθετικό πλαίσιο του τύπου του Solvency II, θα μπορούσε να αποτρέψει τις περιπτώσεις αφερεγγυότητας (ανακλήσεις αδειών) του παρελθόντος; Είναι τρομερά δύσκολο να κρίνουμε μια κατάσταση εκ των υστέρων. Το Solvency II, εκτός από το ότι θα εισαγάγει μια ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση των κινδύνων η οποία θα βασίζεται σε τρεις συμπληρωματικούς πυλώνες, θα ακολουθήσει επίσης βασικές αρχές οι οποίες θα συντελέσουν i) στην έγκαιρη αξιολόγηση των πραγματικών κινδύνων και στη δημιουργία προφίλ κινδύνου των εταιριών από τις εποπτικές αρχές, γεγονός που θα συντελέσει στη δημιουργία των σωστών κεφαλαιακών απαιτήσεων ii) στην έγκαιρη εποπτική παρέμβαση η οποία θα μπορεί να επέλθει πριν από μια κρίσιμη κατάσταση χάρη των αποτρεπτικών μηχανισμών

4 6. Το Solvency II θα αποτρέψει την πιθανή αφερεγγυότητα στο μέλλον; Πιθανώς, όχι. Ο σκοπός του νέου νομοθετικού πλαισίου δεν είναι η καθιέρωση ενός συστήματος το οποίο θα έχει μηδενικό ρίσκο (zero risk) αφερεγγυότητας, αλλά η καθιέρωση ενός συστήματος που σε γενικές γραμμές θα μειώνει την πιθανότητα κατάρρευσης μιας ασφαλιστικής εταιρίας αξιολογώντας σωστά την πραγματική κατάσταση της εταιρίας αυτής, ενώ παράλληλα θα προσφέρει ένα υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης ( level of confidence) για το ότι η ασφαλιστική εταιρία θα είναι σε θέση να καλύψει τις υποχρεώσεις κάτω από δυσμενείς συνθήκες. 7. Ποια είναι η βασική διάρθρωση της εποπτείας με το Solvency II; Ενώ το Solvency I βασίζεται κυρίως σε ποσοτικές απαιτήσεις κεφαλαίων, η νέα προσέγγιση της εποπτείας θα βασίζεται σε τρεις πυλώνες οι οποίοι θα αλληλεπιδρούν. Ο πυλώνας Ι, θα καθορίζει τους χρηματοοικονομικούς πόρους τους οποίους χρειάζεται η εταιρία προκειμένου να έχει τα επιθυμητά επίπεδα φερεγγυότητας. Ο πυλώνας ΙΙ, θα καθορίζει τις ποιοτικές απαιτήσεις και θα παρέχει μεγαλύτερα προνόμια παρέμβασης στις εποπτικές αρχές. Τέλος, ο πυλώνας ΙΙΙ, θα καθορίζει τις απαιτήσεις δημοσίευσης /διαφάνειας, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα ελέγχου στην εποπτεία αναφορικά με την ασφαλιστική αγορά αλλά και με την προστασία των καταναλωτών. 8. Πως θα διαμορφωθούν οι μηχανισμοί πρόληψης αφερεγγυότητας με το Solvency II; Ένας μηχανισμός πρόληψης της αφερεγγυότητας είναι η λεγόμενη «κλιμακωτή παρέμβαση» (ladder of intervention). Ο μηχανισμός αυτός προβλέπει την εντονότερη παρέμβαση της εποπτικής αρχής μεταξύ των δύο επιπέδων των κεφαλαιακών απαιτήσεων δηλαδή του SCR Solvency Capital requirement και του MCR Minimum Capital requirement, υπό την μορφή καθοδήγησης αλλά και προτεινόμενων κινήσεων, προκειμένου να αποφευχθεί η αφερεγγυότητα. Ο μηχανισμός αυτός έχει το πλεονέκτημα ότι επιτρέπει την έγκαιρη αλλά και την ανάλογη με την περίπτωση παρέμβαση της εποπτικής αρχής, προκειμένου να διασφαλιστεί η λήψη διορθωτικών μέτρων στη σωστή για την εταιρία χρονική στιγμή. Επίσης, οι απαιτήσεις του πυλώνα II αναφορικά με τον κίνδυνο που πιθανό να προκύπτει από την ίδια την εταιρία ( internal risk) αποτελούν από μόνες τους ένα προληπτικό μηχανισμό μείωσης του κινδύνου της αφερεγγυότητας. Ο CEA πιστεύει ότι ο αποτελεσματικός εσωτερικός έλεγχος σε συνδυασμό με την διαχείριση των κινδύνων σε καθημερινή βάση, αλλά και ως χαρακτηριστικά ενσωματωμένα στην πολιτική λειτουργίας της εταιρίας, αποτελούν τον καλύτερο μηχανισμό πρόληψης της αφερεγγυότητας

5 9. Ποιες είναι οι ποσοτικές απαιτήσεις οι οποίες θα εξασφαλίζουν υψηλά επίπεδα προστασίας των κατόχων ασφαλιστηρίων συμβολαίων; Ο πυλώνας Ι του μελλοντικού πλαισίου του Solvency II θα εισαγάγει 2 είδη μέτρησης των κεφαλαιακών απαιτήσεων, τα οποία θα εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς : το MCR (Minimum capital requirement) και το SCR (Solvency Capital requirement). Το επίπεδο του MCR θα αντικατοπτρίζει ένα επίπεδο κεφαλαίου κάτω του οποίου θα υπάρχει η έσχατη παρέμβαση της εποπτικής αρχής. Ο σκοπός του MCR είναι να θέσει ένα επίπεδο ελέγχου στο οποίο το ενεργητικό της εταιρίας θα υπερβαίνει κατά ένα επαρκές περιθώριο την αξία των υποχρεώσεων της εταιρίας απέναντι στους κατόχους ασφαλιστηρίων συμβολαίων και θα διασφαλίζει έτσι τη βραχυχρόνια επιβίωση της εταιρίας, μέχρι δηλαδή μπορέσει να μεταφέρει το χαρτοφυλάκιο της σε μια άλλη εταιρία ή μέχρι να συλλέξει τα αναγκαία κεφάλαια για την επιβίωση της. Το SCR αντιπροσωπεύει το επιθυμητό επίπεδο κεφαλαίου που επιτρέπει σε μια εταιρία να απορροφήσει σημαντικές και απρόβλεπτες ζημιές, δίδοντας παράλληλα μια λογική επιβεβαίωση στους κατόχους ασφαλιστηρίων συμβολαίων ότι η εταιρία θα είναι σε θέση να καλύψει τις υποχρεώσεις της. Οι ασφαλιστικές εταιρίες που θα είναι σε θέση να καλύψουν το SCR θα βρίσκονται σε θέση ισχύος και θα έχουν την ελευθερία να διοικούν την επιχείρηση και τις εργασίες τους χωρίς περιορισμούς ή παρεμβάσεις από τις εποπτικές αρχές. Οι εταιρίες αυτές θα υπόκεινται μόνο σε τακτικούς ελέγχους. 10. Ποιος είναι ο σκοπός του Solvency II ; Περιλαμβάνει τις μικρές επιχειρήσεις και τα pension funds; To Solvency II θα εισαγάγει ένα καινούργιο νομικό πλαίσιο σε όλες τις Ευρωπαϊκές Ασφαλιστικές και Αντασφαλιστικές εταιρίες ανεξαρτήτως του μεγέθους τους ή της νομικής τους μορφής. Δεν θα περιλαμβάνει τα pension funds. Αναμένεται ότι οι εξαιρέσεις που ισχύουν για πολύ μικρές επιχειρήσεις με το Solvency I, θα συνεχίσουν να ισχύουν και με το Solvency II. 11. Πόσο αναμένεται να είναι το κόστος του Solvency II για την ασφαλιστική αγορά όσον αφορά την εγκατάσταση και τη δημοσίευση στοιχείων; Το κόστος ανεκτό από όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου; Το ερώτημα της επιβάρυνσης των εταιριών για την εγκατάσταση και λειτουργία του Solvency II απασχολεί την Ευρωπαϊκή επιτροπή αλλά και τις - 5 -

6 ανά την Ευρώπη εταιρίες. Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα δεν είναι καθόλου απλή και θα βασιστεί πάνω στην τελική μορφή του πλαισίου του Solvency II. O CEA πιστεύει ότι η εγκατάσταση του Solvency II θα πρέπει να είναι ανάλογη με το κόστος. Με την δημιουργία μιας Κοινής Προσέγγισης (Standard Approach) για τον υπολογισμό του SCR, η επιτροπή εποπτών Ευρωπαϊκής Ασφάλισης και Επαγγελματικών Συντάξεων (CEIOPS) συμμετέχει ενεργά στη δημιουργία μιας λύσης αποδοτικού κόστους ( cost efficient), που θα επιτρέπει στις εταιρίες να είναι σύμμορφες προς τους κανονισμούς του Solvency II χωρίς όμως να χρειάζεται να πραγματοποιήσουν μεγάλες δαπάνες σε συστήματα και διαδικασίες. Μετά από απαίτηση της Ευρωπαϊκής επιτροπής, ο CEA διενήργησε πρόσφατα μια έρευνα που αφορούσε τα λειτουργικά κόστη του Solvency II. 12. Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις του Solvency II για τις μικρές ασφαλιστικές επιχειρήσεις; To Solvency II θα έχει επιπτώσεις σε όλες τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των μικρών επιχειρήσεων. Ο CEA σε στενή συνεργασία με τους οργανισμούς AISAM (Association Internationale des Societes d Assurance Mutuelles),ACME ( Association of European Cooperative and Mutual Insurers)και ICISA (International Credit Insurance & Surety Association), εργάζεται εντατικά για να διασφαλίσει ότι το μελλοντικό πλαίσιο του Solvency II θα είναι ευεργετικό και επικερδές για όλες τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Ο CEA υποστηρίζει ολοκληρωτικά την αναλογία των απαιτήσεων του νέου πλαισίου με το μέγεθος των επιχειρήσεων. Τελικά όμως, το νέο πλαίσιο θα παραμείνει προσανατολισμένο προς την διαχείριση κινδύνων δηλαδή, αυτό που θα καθορίζει τη μελλοντική αξιολόγησης της φερεγγυότητας μιας εταιρίας από την εποπτική αρχή θα είναι το προφίλ κινδύνου μιας εταιρίας και όχι το μέγεθος της. Σε μεγάλο βαθμό, οι επιπτώσεις του Solvency II για τις μικρές και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, παραμένουν άγνωστες. Οι εν λόγω επιχειρήσεις δεν έχουν συμμετέχει στις μελέτες αξιολόγησης των ποσοτικών επιπτώσεων (Quantitative Impact Studies) που διενεργήθηκαν από τον CEIOPS και ελάχιστες από αυτές συμμετείχαν και στη μελέτη αξιολόγησης επιπτώσεων ( Impact Assessment) του CEA. Ωστόσο, τα αποτελέσματα της μελέτης αξιολόγησης επιπτώσεων (Impact Assessment) του CEA, έδειξαν ότι οι μικρές επιχειρήσεις που απάντησαν στις ερωτήσεις, ήταν σύμφωνες με τις απαντήσεις που έδωσαν και οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις και έδωσαν και αυτές έμφαση στην δέσμευση τους για τη στήριξη του Solvency II. Η δέσμευση αυτή ενδυναμώθηκε από την μεγάλη ομοιογένεια των απαντήσεων των μικρών, των μεσαίων επιχειρήσεων και των μεγάλων επιχειρήσεων καθώς και των αντασφαλιστών, των mutual insurers και των εταιριών joined stock

7 13. Με ποιο τρόπο λήφθηκαν υπόψη οι ανησυχίες των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (SME s) στον σχεδιασμό του Solvency II - ειδικά όσον αφορά το κόστος εγκατάστασης και διοικητικής λειτουργίας καθώς και την ανταγωνιστικότητα τους σε σχέση με τις μεγάλες εταιρίες; Οι ανησυχίες καθώς και τα διάφορα θέματα που απασχολούν ιδιαίτερα τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις, αποτελούν ένα αναπόσπαστο κομμάτι στις εργασίες για το Solvency II. Οι εντατικές συζητήσεις μεταξύ του CEIOPS και της ασφαλιστικής αγοράς αναφορικά με τη δομή και τη βαθμονόμηση της μελλοντικής Κοινής Προσέγγισης ( Standard Approach), έγιναν με σκοπό να καλύψουν ακριβώς αυτές τις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ειδικά για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν και ένα χαμηλό προφίλ κινδύνου, ο επίτροπος Mc Greevy στην παρέμβαση του στο Συνέδριο του CEA για το Solvency II τον Νοέμβριο του 2006, ενημέρωσε ότι η Ευρωπαϊκή επιτροπή εξετάζει τη χορήγηση κανόνων απαλλαγής. Στο κοινό συνέδριο του AISAM/ACME, το φθινόπωρο του 2006, ο κος. Mc Greevy επιβεβαίωσε: «Είναι βέβαιο ότι δε θέλουμε σε καμία περίπτωση να «σπρώξουμε» όλες τις μικρές επιχειρήσεις έξω από την ασφαλιστική αγορά. Οι ιδιαιτερότητες τους έχουν ληφθεί υπόψη : οι πολύ μικρές εταιρείες θα εξαιρεθούν από το καθεστώς του Solvency II. Για εταιρίες οι οποίες θα υπερβαίνουν τα όρια της εξαίρεσης από το Solvency II, αλλά εξακολουθούν να είναι σχετικά μικρές εταιρίες, πιθανό να υπάρξουν σχετικές απλοποιήσεις όπου κριθεί απαραίτητο και κατάλληλο για την περίσταση. Τα εσωτερικά μοντέλα τα οποία λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες των μικρών εταιριών θα είναι αποδεκτά από τις εποπτικές αρχές.» 14. Τι είναι ο «επικεφαλής επόπτης» ( Lead Supervisor) ; Γιατί είναι αναγκαία η αποτελεσματική εποπτεία των Ασφαλιστικών Ομίλων; Η αρχή του «επικεφαλής επόπτη» (Lead Supervisor) αποτελεί το «κλειδί» στην ευθυγράμμιση της εποπτικής πρακτικής όσον αφορά τον τρόπο διαχείρισης των κινδύνων από ενεργούς ασφαλιστικούς και αντασφαλιστικούς ομίλους που δρουν σε διεθνές επίπεδο. Οι περισσότερες Ασφαλιστικές και Αντασφαλιστικές εταιρίες που λειτουργούν σε διεθνές επίπεδο είναι οργανωμένες με τη μορφή «Ομίλου» εταιριών. Η μορφή αυτή είναι έτσι οργανωμένη, ούτως ώστε τα ανά χώρα νομικά πρόσωπα ( solo entities) αναφέρονται στην κεντρική διοίκηση ( head quarters) η οποία κεντρική διοίκηση υπάγεται στις τοπικές της εποπτικές αρχές. Με αυτή τη μορφή, η διαχείριση κινδύνων συνήθως εκτελείται και συντονίζεται κεντρικά, δηλαδή ο υπολογισμός των κεφαλαιακών απαιτήσεων, ο - 7 -

8 καθορισμός της πολιτικής για την ανάληψη κινδύνων ή για τα όρια που θέτει η εταιρία όσον αφορά τους κινδύνους που θα αναλάβει, η ευθύνη για τη διαχείριση των κινδύνων του οργανισμού καθώς και οι αποφάσεις που αφορούν την διαχείριση των στοιχείων του Ενεργητικού και του Παθητικού ( Asset/Liability management), λαμβάνονται σε κεντρικό επίπεδο. Η ασφαλιστική αγορά υποστηρίζει ότι η εποπτεία τέτοιου είδους ομίλων θα πρέπει να ακολουθεί μια παρόμοια προσέγγιση δηλαδή κάποιες συγκεκριμένες ευθύνες και εξουσίες θα πρέπει να δίνονται στην κεντρική εποπτική αρχή, δηλαδή στην εποπτική αρχή όπου ο Όμιλος εδρεύει και διατηρεί την κεντρική του διοίκηση. Οι ευθύνες και οι εξουσίες αυτές θα καθιστούν την συγκεκριμένη εποπτική αρχή «επικεφαλής επόπτη» (Lead Supervisor), σε σχέση με τις εποπτικές αρχές που θα εποπτεύουν τα ανά χώρα νομικά πρόσωπα ( solo entities) του Ομίλου. Αυτή η δομή, αντικατοπτρίζει τα οφέλη που προκύπτουν από τη διασπορά των κινδύνων μέσα σε ένα όμιλο εταιριών και δίνει τη δυνατότητα στους ομίλους να διαχειρίζονται τα διαθέσιμα τους με τον πιο αποδοτικό τρόπο. Ο «επικεφαλής επόπτης» ( Lead Supervisor) θα βρίσκεται στην πιο κατάλληλη θέση για να μπορεί να κατανοήσει όλο τον κύκλο εργασιών του Ομίλου καθώς και τους βασικούς κινδύνους που αντιμετωπίζει ο εν λόγω όμιλος και θα μπορεί έτσι να διασφαλίσει επαρκώς την προστασία των κατόχων ασφαλιστηρίων συμβολαίων, αποφεύγοντας πιθανές συγκρούσεις μεταξύ των τοπικών εποπτών. Στην παρούσα φάση ο CEA προετοιμάζει μια σχετική μελέτη για τον «επικεφαλής επόπτη» (Lead Supervisor), με σκοπό να αναλύσει τον ρόλο και τις ευθύνες του σε βάθος. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι και ο κλάδος των mutual insurers υποστηρίζει το σκεπτικό της ύπαρξης του «επικεφαλής επόπτη» (Lead Supervisor) αν και στην παρούσα φάση δεν υπάρχουν όμιλοι σε επίπεδο mutual insurers στην Ευρώπη. 15. Γιατί η κοινή προσέγγιση (Standard Approach) για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων του Solvency II αποτελεί εξέλιξη συγκριτικά με το υπάρχον καθεστώς του Solvency I ; Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις σύμφωνα με το Solvency I υπολογίζονται πολύ εύκολα και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την υπεραπλούστευση και τη διαστρέβλωση ίσως των κεφαλαιακών αναγκών μιας ασφαλιστικής επιχείρησης. Αυτή η απλοποιημένη μορφή υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων -μια μορφή υπολογισμού που προτείνεται σε όλα τα μεγέθη και τα είδη εταιριών και που βασίζεται αποκλειστικά σε συγκεκριμένους κανόνες - δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε όλο το εύρος των προφίλ κινδύνου που παρουσιάζουν οι ασφαλιστικές εταιρίες αλλά ούτε και στις εξελίξεις που προέκυψαν στον τομέα της διαχείρισης κινδύνων γενικότερα τα τελευταία χρόνια

9 Ο ακριβής υπολογισμός του προφίλ κινδύνου της κάθε εταιρίας μπορεί να γίνει μόνο με την χρήση ενός εσωτερικού μοντέλου. Η χρήση εσωτερικού μοντέλου πιθανό να είναι υπερβολικά πολύπλοκη και μη χρηστική σε εταιρείες με χαμηλό προφίλ κινδύνου και για αυτό το λόγο είναι απαραίτητο να υπάρχει μια ολοκληρωμένη κοινή προσέγγιση, ευαίσθητη στους κινδύνους και βασισμένη πάνω στις σωστές αρχές αξιολόγησης κινδύνων διαθέσιμη γι αυτές τις εταιρίες που δε θέλουν να δημιουργήσουν τα δικά τους εσωτερικά μοντέλα. 16. Ποιες είναι οι διαφορές της Κοινής προσέγγισης (Standard Approach) και των εσωτερικών μοντέλων (internal models); Ένας μεγάλος αριθμός εταιριών έχει δημιουργήσει εσωτερικά μοντέλα προκειμένου να αξιολογεί καλύτερα τους κινδύνους που αναλαμβάνει. Τα εσωτερικά μοντέλα είναι ειδικά σχεδιασμένα αναλόγως των αναγκών της δημιουργίας προφίλ κινδύνου και αποτελούν το κεντρικό εργαλείο διαχείρισης κινδύνων της συγκεκριμένης εταιρίας που τα δημιουργεί. Η Κοινή Προσέγγιση, θα αποτελέσει μια απλή και οικονομική εναλλακτική λύση η οποία θα προσφέρει μερικά από τα πλεονεκτήματα της αντιστάθμισης των κινδύνων που προσφέρουν τα εσωτερικά μοντέλα για εκείνες τις εταιρίες που δεν είναι σε θέση να δημιουργήσουν εσωτερικά μοντέλα ή στρατηγικά έχουν επιλέξει να μην αναπτύξουν τα δικά τους εσωτερικά μοντέλα. Με σχετικά χαμηλό κόστος συμμόρφωσης, η Κοινή Προσέγγιση στοχεύει να ταυτιστεί με το προφίλ κινδύνου μιας μέσης εταιρίας. Η έλλειψη όμως της ειδικής προσαρμογής στα δεδομένα της εταιρίας -σε περιπτώσεις εταιριών που αναλαμβάνουν υψηλούς ή πολύπλοκους κινδύνους- πιθανό να επιφέρει μια πιο συντηρητική προσέγγιση στη διαχείριση των κινδύνων και να οδηγήσει έτσι σε αυξημένες κεφαλαιακές ανάγκες. Η Κοινή Προσέγγιση και τα Εσωτερικά Μοντέλα έχουν αρκετές κοινές αρχές όσον αφορά το σχεδιασμό τους. Η πιο σημαντική αρχή όλων είναι η ισότιμη βαθμονόμηση του υπολογισμού των κεφαλαιακών αναγκών η οποία θα διασφαλίσει το γεγονός ότι και οι δύο προσεγγίσεις θα επιφέρουν το ίδιο επίπεδο προστασίας στους κατόχους ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Επιπρόσθετα, η Κοινή Προσέγγιση έχει κατασκευαστεί με παρόμοιες αρχές που χρησιμοποιούνται και στην κατασκευή των Εσωτερικών Μοντέλων.Για παράδειγμα και οι δύο προσεγγίσεις λαμβάνουν υπόψη τις επιπτώσεις της διασποράς των εργασιών σαν παράγοντα μείωσης του κινδύνου. Σύμφωνα με την μελέτη αξιολόγησης επιπτώσεων (Impact Assessment) του CEA, το 21% των εταιριών που έλαβαν μέρος στην έρευνα ήδη χρησιμοποιούν εσωτερικά μοντέλα (13% αυτών είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ενώ το 38% αυτών είναι μεγάλες επιχειρήσεις), ενώ το 14% των εταιριών που έλαβαν μέρος στην έρευνα βρίσκονται στη διαδικασία εγκατάστασης εσωτερικών μοντέλων ή στη διαδικασία βελτίωσης των υφισταμένων μοντέλων

10 17. Τι είναι τα «μερικώς» εσωτερικά μοντέλα (partial internal models); Όπως αναφέρεται και στην ονομασία τους, τα «μερικώς»εσωτερικά μοντέλα (partial internal models), συνδυάζουν στοιχεία των ειδικά κατασκευασμένων εσωτερικών μοντέλων για το συγκεκριμένο εταιρικό προφίλ κινδύνου με κάποια στοιχεία της Κοινής Προσέγγισης που χρησιμοποιεί τις γενικές παραμέτρους που προαναφέρθηκαν. Το πλεονέκτημα της αναγνώρισης των μοντέλων αυτών είναι ότι δίδεται στην εταιρία που τα χρησιμοποιεί η δυνατότητα να βελτιώσει τμηματικά τους τρόπους με τους οποίους υπολογίζει τους κινδύνους που αντιμετωπίζει. Δεν είναι εύκολα πιθανό, εταιρείες που θα χρησιμοποιήσουν την Κοινή Προσέγγιση να μπορέσουν να μεταπηδήσουν στην πλήρη χρήση Εσωτερικών Μοντέλων. Είναι πιο πιθανό, να μεταβούν από απλούς υπολογισμούς, στη χρήση σεναρίων και τέλος στη μερική χρήση Εσωτερικών Μοντέλων που αρχικά θα υποστηρίζουν στα βασικά προϊόντα και σε ένα δεύτερο στάδιο τους βασικούς κινδύνους. Μετά από αυτή την σταδιακή αλλαγή, θα μπορούν να μεταβούν στην πλήρη χρήση εσωτερικών μοντέλων. Τα «μερικώς»εσωτερικά μοντέλα (partial internal models), θα αποτελέσουν ένα χρήσιμο εργαλείο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (SME s). 18. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του Solvency II για τις ασφαλιστικές εταιρίες; Tα βασικά πλεονεκτήματα είναι τα ακόλουθα: -Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις ταυτίζονται με τους πραγματικούς κινδύνους της εταιρίας και με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η βέλτιστη κεφαλαιακή κατανομή(optimum capital allocation). -Μείωση ή και κατάργηση των περιττών νομικών περιορισμών. -Ενιαία εφαρμογή του Solvency II σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεδομένων των πιο πάνω πλεονεκτημάτων, το Solvency II θα αναβαθμίσει τον ανταγωνισμό στις Ευρωπαϊκές ασφαλιστικές αγορές. Σε μια έρευνα που διενεργήθηκε από την Ιταλική Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών (ANIA), το 85% των εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα θεωρούν ότι το Solvency II είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για νέες καινοτομίες

11 19. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του Solvency II για τους καταναλωτές; To βασικό πλεονέκτημα για τους καταναλωτές (κατόχους ασφαλιστηρίων συμβολαίων αλλά και δικαιούχους ασφαλιστηρίων συμβολαίων) είναι το επαρκές επίπεδο προστασίας απέναντι σε πιθανή αφερεγγυότητα της εταιρίας με την οποία συνεργάζονται, δεδομένου ότι η εταιρία διασφαλίζει ότι το κεφάλαιο που διατηρεί είναι ανάλογο των κινδύνων που αναλαμβάνει. Ο αυξημένος ανταγωνισμός στις Ευρωπαϊκές ασφαλιστικές αγορές θα επιφέρει μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων σε πιο προσιτές τιμές για τον καταναλωτή, δεδομένου ότι με το Solvency II τα ασφαλιστικά προϊόντα θα κοστολογούνται με τις σωστές τιμές αφού θα γίνεται σωστή και ολοκληρωμένη αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων. Σύμφωνα με τη μελέτη αξιολόγησης επιπτώσεων (Impact Assessment) του CEA, η τάση που διαφαίνεται κλείνει προς τη δημιουργία καινούριων προϊόντων από τις εταιρίες και προς τις αυξημένες ευκαιρίες πώλησης των προϊόντων σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες.παράλληλα, δε φαίνεται πιθανή η απόσυρση προϊόντων από την ασφαλιστική αγορά λόγω αυξημένων κεφαλαιακών απαιτήσεων για τη διατήρηση τους. Τέλος, είναι πιθανό οι εταιρίες να αναπροσαρμόσουν τις τιμές τους, το σχεδιασμό και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων τους. 20. Ποιες είναι οι βασικές αρχές και ποια τα βασικά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της εγκατάστασης ενός οικονομικού μοντέλου βασισμένου στην διαχείριση κινδύνων ; Ένα οικονομικό μοντέλο βασισμένο στην διαχείριση κινδύνων και ταυτισμένο με το πραγματικό προφίλ κινδύνου μιας εταιρίας, υποδηλώνει αυξημένη ακρίβεια στην αξιολόγηση της φερεγγυότητας. Ένα τέτοιο μοντέλο θα επιφέρει ομοιόμορφα μέτρα σύγκρισης της φερεγγυότητας σε όλους τους τύπους προϊόντων λαμβάνοντας υπόψη την ποιότητα διαχείρισης κινδύνων αλλά και την ακρίβεια διαχείρισης τους. Οι βασικές αρχές ενός οικονομικού μοντέλου που βασίζεται στη διαχείριση κινδύνων είναι οι ακόλουθες : - Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά τα στοιχεία του ισολογισμού (Total Balance Sheet Approach) - H αναγνώριση της αρχής της συντηρητικότητας στις λογιστικές αξίες (prudency) - Η αποδοχή των επιπτώσεων της διασποράς και της εξειδίκευσης (diversification & specialization)

12 - Η αποδοχή των επιπτώσεων των μεθόδων μείωσης κινδύνων (risk mitigation) - Η αποδοχή των χαρακτηριστικών απορρόφησης κινδύνου στοιχείων του παθητικού. (risk absorption) 21. Ένα οικονομικό μοντέλο βασισμένο στη διαχείριση κινδύνων, δεν είναι πολύ διαφορετικό από την τρέχουσα λειτουργική πραγματικότητα των ασφαλιστικών εταιριών; Ποια είναι τα «χειροπιαστά» πλεονεκτήματα αυτού του μοντέλου; Eνα τέτοιο οικονομικό μoντέλο έχει πολλά πλεονεκτήματα: - Μπορεί να ρυθμιστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχει ισορροπία μεταξύ της προστασίας των κατόχων ασφαλιστηρίων συμβολαίων αλλά και της ενθάρρυνσης της αποδοτικότητας των εργασιών της ασφαλιστικής εταιρίας. - Επιτρέπει τη διαφάνεια και θα περιορίσει τις ευκαιρίες κερδοσκοπίας (arbitrage). - Μοντέλα στα οποία το επίπεδο σύνεσης δεν είναι ξεκάθαρο, που η αποτίμηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού υπερβαίνει την αξία της αγοράς και που οι κεφαλαιακές ανάγκες είναι ασαφείς, οδηγούν σε διπλή επιμέτρηση των κινδύνων και πολλές φορές σε υπερκεφαλαιοποίηση. Το μοντέλο αυτό διευκρινίζει όλες αυτές τις παραμέτρους. - Ευθυγραμμίζει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις με την σωστή πρακτική όσον αφορά τους εσωτερικούς κινδύνους και τις διαδικασίες της διοίκησης της εταιρίας. - Μπορεί να αντεπεξέλθει στην εξελικτική διαδικασία ενός οικονομικού περιβάλλοντος με πολύπλοκες διαδικασίες σχεδιασμού προϊόντων και με συνεχείς καινοτομίες στις κεφαλαιαγορές. 22. Τι σημαίνει «ολοκληρωμένη προσέγγιση του ισολογισμού» (Total Balance Sheet Approach); To Solvency I αλλά και το Solvency II, για την αξιολόγηση της φερεγγυότητας χρησιμοποιούν τους εταιρικούς Ισολογισμούς. Εκεί όμως που το Solvency I βασίζεται στις αξίες έτσι όπως προβλέπονται από το νομικό πλαίσιο και παρουσιάζονται στις Οικονομικές καταστάσεις ( με κύρια έμφαση στο Παθητικό), το Solvency II στοχεύει να συλλάβει και να παρουσιάσει την πραγματική οικονομική αξία των στοιχείων του Ισολογισμού. Αυτή η προσέγγιση είναι ανεξάρτητη από το λογιστικό σχέδιο και λαμβάνει υπόψη,

13 εκτός από τα στοιχεία του παθητικού και τα στοιχεία του ενεργητικού μιας επιχείρησης. Για να επιτευχθεί αυτό, χρησιμοποιείται η μέθοδος της «ολοκληρωμένης προσέγγισης των στοιχείων του Ισολογισμού». Από την προσέγγιση αυτή προκύπτουν οι εξής συνέπειες : - To διαθέσιμο κεφάλαιο φερεγγυότητας παρουσιάζεται ως η διαφορά μεταξύ της αγοραίας αξίας του ενεργητικού και του παθητικού. - Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας υπολογίζονται βάση εκτενούς ανάλυσης των κινδύνων, λαμβάνοντας υπόψη την αλληλεπίδραση του ενεργητικού και του παθητικού, τις μεθόδους περιορισμού των κινδύνων και τις επιπτώσεις της διασποράς των κινδύνων. 23. Τι είναι η «διασπορά» κινδύνων ; ( diversification effect) H διασπορά βασίζεται στην αρχή ότι δεν είναι πιθανό όλοι οι κίνδυνοι να προκύψουν την ίδια χρονική στιγμή δεδομένου ότι οι παράγοντες κινδύνου είναι ανεξάρτητοι. Όσο μεγαλύτερο αριθμό κινδύνων αναλαμβάνει μια ασφαλιστική εταιρία τόσο πιο πιθανό είναι να προβλέψει βασισμένη στην εμπειρία της, το επίπεδο των ζημιών που θα κληθεί να καλύψει. Οι επιπτώσεις της διασποράς συντελούνται σε διαφορετικά επίπεδα : μεταξύ μεμονωμένων κινδύνων μέσα σε ένα χαρτοφυλάκιο με πολλά είδη προϊόντων, μεταξύ διαφορετικών ειδών κινδύνων μέσα στο χαρτοφυλάκιο ενός προϊόντος, μεταξύ διαφορετικών γεωγραφικών περιοχών ή μεταξύ διαφορετικών νομικών προσώπων σε ένα όμιλο εταιριών. 24. Τι είναι οι επιπτώσεις «συγκέντρωσης ή συσσώρευσης»; (concentration/ accumulation) Οι επιπτώσεις της συγκέντρωσης ή συσσώρευσης είναι ακριβώς αντίθετες από αυτές της διασποράς, δηλαδή αντιπροσωπεύουν την περίπτωση όπου οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η εταιρεία έχουν ένα σημαντικό επίπεδο αλληλεξάρτησης. Η συγκέντρωση (concentration) χρησιμοποιείται σαν ορολογία στα πλαίσια του κινδύνου της αγοράς (market risk) κυρίως όταν ένα χαρτοφυλάκιο επενδύεται σε πολύ συγκεκριμένες θέσεις. Η συσσώρευση (accumulation) χρησιμοποιείται σαν ορολογία για τον καθορισμό συγκεκριμένων ασφαλιστικών κινδύνων, όπως π.χ ο κίνδυνος καταστροφικών συμβάντων

14 25. Ποιες είναι οι πιο συνηθισμένες τεχνικές μείωσης κινδύνων (mitigation measures); Για ποιο λόγο χρησιμοποιούνται; Οι τεχνικές μείωσης κινδύνων είναι ένα βασικό στοιχείο για την αποτελεσματική στρατηγική διαχείρισης κινδύνων και αποτελούν μια από τις καλύτερες πρακτικές της αγοράς. Οι τεχνικές μείωσης κινδύνου μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλα τα είδη κινδύνου ακόμα και για τους ασφαλιστικούς κινδύνους ή τον κίνδυνο της αγοράς. Η πιο κοινή τεχνική μείωσης κινδύνου που σχετίζεται με τον ασφαλιστικό κίνδυνο, είναι η μέθοδος της μεταφοράς (retrocession) ενός μέρους ή ολόκληρου του χαρτοφυλακίου σε αντασφαλιστική εταιρία. Σε τέτοιου είδους συναλλαγές, οι κίνδυνοι μπορούν να μοιραστούν είτε σε επίπεδο ποσοστού είτε σε επίπεδο ενός μέγιστου ορίου ποσού. Μια άλλη συνήθης τεχνική μείωσης κινδύνου είναι η προστασία έναντι του χρηματοοικονομικού κινδύνου με τη χρήση εργαλείων hedging.πρόσφατα, έχουν δημιουργηθεί καινοτόμες τεχνικές μείωσης κινδύνου όπως τα swaps, το securitization κλπ. 26. Ποια Ευρωπαϊκή Νομοθεσία θα αλλάξει μετά την κωδικοποίηση του Solvency II; To πρόγραμμα Solvency II στοχεύει στη δημιουργία μιας καινούργιας οδηγίας φερεγγυότητας η οποία θα αντικαταστήσει τις εν ισχύ οδηγίες για τις ασφαλίζεις ζωής και ζημιών, καθώς και την οδηγία Solvency I. Παράλληλα με τη δημιουργία της Οδηγίας, οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής επιτροπής εργάζονται εντατικά για την κωδικοποίηση των 17 οδηγιών που σχετίζονται με τις ασφαλιστικές εργασίες, απλοποιώντας τη μορφή τους ούτως ώστε όλες οι οδηγίες να εμφανίζονται σε μια οδηγία με κοινή ορολογία και κοινό περιεχόμενο, διατηρώντας όμως τις απαιτήσεις των οδηγιών αυτών άθικτες. 27. Πότε θα τεθεί σε ισχύ το Solvency II ; Σε συνέπεια με το μοντέλο Λαμφαλούσι ( Lamfalussy Approach), το Solvency II θα τεθεί σε ισχύ μετά από την υιοθέτηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των μέτρων εγκατάστασης του, δηλαδή γύρω στις αρχές του Οι βασικές ημερομηνίες για την εξέλιξη του Solvency II είναι οι ακόλουθες : - H παρουσίαση του σχεδίου οδηγίας από την Ευρωπαϊκή επιτροπή - Ιούλιο Το τελικό αποτέλεσμα της οδηγίας από την Ευρωπαϊκής Επιτροπή και το Συμβούλιο Υπουργών - Πρώτο εξάμηνο

15 - Η παρουσίαση των μέτρων εγκατάστασης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Καλοκαίρι Η απόφαση των εθνικών οικονομικών αρχών μέσω του EIOPC για τα μέτρα εγκατάστασης Τέλος Μετά το Solvency II θα χρειαστούμε και Solvency III; Ποιοι παράγοντες επιτρέπουν στο νέο πλαίσιο να παραμείνει ελαστικό και χρηστικό σε μεγάλο χρονικό ορίζοντα; Στην παρούσα φάση δεν υπάρχει καμία ανάγκη αλλαγής ή αναθεώρησης του Solvency II, δεδομένου ότι το Solvency II θα ακολουθήσει τις σωστές οικονομικές αρχές. Οι αρχές αυτές θα καθορίσουν και τους περιορισμούς του Solvency II στο μέλλον. Με το μοντέλο Λαμφαλούσι, η οδηγία του Solvency II μπορεί να συμπληρωθεί στο μέλλον με πιο ευέλικτα μέτρα εγκατάστασης και πιο σαφείς οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη τις μελλοντικές εξελίξεις στην αγορά, τις νέες καινοτομίες κλπ

Μικρές / µεσαίες επιχειρήσεις και το Solvency II

Μικρές / µεσαίες επιχειρήσεις και το Solvency II Μικρές / µεσαίες επιχειρήσεις και το Solvency II 1. Εισαγωγή 1.1 Το έγγραφο αυτό επικεντρώνεται σε θέµατα σχετικά µε τις µικρές και µεσαίες ασφαλιστικές επιχειρήσεις και στoυς τρόπους αντιµετώπισης των

Διαβάστε περισσότερα

Volume. Ιανουάριος 2009 ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ. Solvency II Newsletter

Volume. Ιανουάριος 2009 ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ. Solvency II Newsletter Volume 3 Ιανουάριος 2009 ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ Solvency II Newsletter Οι αναµενόµενες προθεσµίες για την υιοθέτηση της Οδηγίας Solvency II Οκτώβριος 2008 Αποτελέσµατα του QIS 4 εκέµβριος

Διαβάστε περισσότερα

Volume. Ιανουάριος 08 ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ. Solvency II Newsletter

Volume. Ιανουάριος 08 ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ. Solvency II Newsletter Volume 1 Ιανουάριος 08 ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ Solvency II Newsletter Οι αναµενόµενες προθεσµίες για την υιοθέτηση της Οδηγίας Solvency II Απρίλιος Ιούνιος 2008 ιεξαγωγή του QIS4 Νοέµβριος

Διαβάστε περισσότερα

Solvency II. Πυλώνας ΙΙ Εταιρική ιακυβέρνηση και Εσωτερικός Έλεγχος. Μυρτώ Χαμπάκη. Υπεύθυνη Οικονομικών Θεμάτων & Κλάδου Ζωής Ε.Α.Ε.

Solvency II. Πυλώνας ΙΙ Εταιρική ιακυβέρνηση και Εσωτερικός Έλεγχος. Μυρτώ Χαμπάκη. Υπεύθυνη Οικονομικών Θεμάτων & Κλάδου Ζωής Ε.Α.Ε. Solvency II Πυλώνας ΙΙ Εταιρική ιακυβέρνηση και Εσωτερικός Έλεγχος Μυρτώ Χαμπάκη ΒΑ,ΜΑ Υπεύθυνη Οικονομικών Θεμάτων & Κλάδου Ζωής Ε.Α.Ε.Ε 21/01/2009 1 Γιατί το «Solvency II» ; Η παρούσα κατάσταση Solvency

Διαβάστε περισσότερα

March 14, 2006. H εμπειρία από τη διαδικασία εφαρμογής της Βασιλείας ΙΙ στις τράπεζες

March 14, 2006. H εμπειρία από τη διαδικασία εφαρμογής της Βασιλείας ΙΙ στις τράπεζες Μάρτιος 2006 0 ΒασιλείαΙΙ H εμπειρία από τη διαδικασία εφαρμογής της Βασιλείας ΙΙ στις τράπεζες Λεωνίδας Χατζηκωνσταντής, Senior Manager, Ernst & Young South Eastern Europe Περιεχόμενα Επισκόπηση πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Solvency II Σχέδιο Οδηγίας της 10 ης Ιουλίου, 2007

Solvency II Σχέδιο Οδηγίας της 10 ης Ιουλίου, 2007 Solvency II Σχέδιο Οδηγίας της 10 ης Ιουλίου, 2007 Σύµφωνα µε το σχέδιο Οδηγίας Solvency II, το οποίο παρουσιάστηκε στο Ευρωκοινοβούλιο την 10 η Ιουνίου 2007, η οικονοµική και κοινωνική σηµασία της Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA-BoS-15/108 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

Volume. Σεπτέµβριος 2009 ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ. Solvency II Newsletter

Volume. Σεπτέµβριος 2009 ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ. Solvency II Newsletter Volume 4 Σεπτέµβριος 2009 ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ Solvency II Newsletter Το «Solvency II Newsletter» είναι µια πρωτοβουλία της Υποεπιτροπής Solvency II & Eλέγχου της Ε.Α.Ε.Ε. Θα χαρούµε να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ. Solvency II. Οδηγίες εφαρμογής

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ. Solvency II. Οδηγίες εφαρμογής ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Solvency II Οδηγίες εφαρμογής Μ.Χαμπάκη Φεβρουάριος 2010 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 4 Τα πρώτα βήματα... 8 Οι προκλήσεις για την επίτευξη της εφαρμογής του Solvency II...

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα της Άσκησης QIS 5 με στοιχεία 31/12/2010

Συμπεράσματα της Άσκησης QIS 5 με στοιχεία 31/12/2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Συμπεράσματα της Άσκησης QIS 5 με στοιχεία 31/12/2010 03 Μαΐου 2012 1 Στόχοι της Άσκησης και Βαθμός Επίτευξής τους Στόχοι της Άσκησης, όπως είχαν τεθεί κατά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 0.7.007 SEC(007) 870 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Συνοδευτικό έγγραφο στην Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA-BoS-14/165 EL Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Volume. Ιανουάριος 2010 ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ. Solvency II Newsletter

Volume. Ιανουάριος 2010 ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ. Solvency II Newsletter Volume 5 Ιανουάριος 2010 ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Solvency II Newsletter Το «Solvency II Newsletter» είναι μια πρωτοβουλία της Υποεπιτροπής Solvency II & Eλέγχου της Ε.Α.Ε.Ε. Θα χαρούμε να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και Ασφαλιστική Αγορά Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 30 Ιουνίου 2010 / Αθήνα Μαρία Φαράντου Νομικός Σύμβουλος Ε.Α.Ε.Ε. Ε Ε Οδηγία 2004/35/ΕΚ & Π.Δ. 148/2009 ΕΝΩΣΗ «Σκοπός»: η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΧΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΔΑΕΠ)

ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΧΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΔΑΕΠ) ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΧΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΔΑΕΠ) ΤΑΜΕΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Εισαγωγή και Σκοπός Αυτό το έγγραφο είναι η Δήλωση των Αρχών Επενδυτικής Πολιτικής (η Δήλωση ) του πιο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA-BoS-15/106 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ SOLVENCY II ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΖΩΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ SOLVENCY II ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΖΩΗΣ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ SOLVENCY II ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΣΚΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2015 Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («ΕΚΤ») ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης («Comprehensive Assessment»)

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων για τις μακροπρόθεσμες εγγυήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων για τις μακροπρόθεσμες εγγυήσεις EIOPA-BoS-15/111 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων για τις μακροπρόθεσμες εγγυήσεις EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Διαβάστε περισσότερα

Solvency II. Συνοπτική Παρουσίαση. Έκδοση : 1.3 Ημ/νία : 02/11/2006. Μ.Χαμπάκη Ε.Α.Ε.Ε

Solvency II. Συνοπτική Παρουσίαση. Έκδοση : 1.3 Ημ/νία : 02/11/2006. Μ.Χαμπάκη Ε.Α.Ε.Ε Solvency II Συνοπτική Παρουσίαση Έκδοση : 1.3 Ημ/νία : 02/11/2006 Μ.Χαμπάκη Ε.Α.Ε.Ε Περιεχόμενα Περιεχόμενα...2 Περίληψη...3 Ιστορική αναδρομή...5 Solvency II...6 H δομή των τριών πυλώνων...9 Solvency

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ INTERNATIONAL LIFE Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ INTERNATIONAL LIFE Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ INTERNATIONAL LIFE Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ του Μιλτιάδη Νεκτάριου, Προέδρου του Δ.Σ. Αθήνα, 11 Ιουνίου 2014. Το Πλαίσιο των Εξελίξεων για

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικά προϊόντα σύνταξης. Tα προβλήματα και οι δυνατότητες ανταπόκρισης της ασφαλιστικής αγοράς.

Ασφαλιστικά προϊόντα σύνταξης. Tα προβλήματα και οι δυνατότητες ανταπόκρισης της ασφαλιστικής αγοράς. Ασφαλιστικά προϊόντα σύνταξης. Tα προβλήματα και οι δυνατότητες ανταπόκρισης της ασφαλιστικής αγοράς. Θέλω να συγχαρώ το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο για την οργάνωση του Συνεδρίου αυτού που

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 114/4.8.2014

Συνεδρίαση 114/4.8.2014 Συνεδρίαση 114/4.8.2014 ΘΕΜΑ: 1 Μεταβατικές διατάξεις για τον υπολογισμό των Ιδίων Κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ ΕΤΟΣ 2009 ΑΠΡΙΛΗΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ... 3 3. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΒΑΣΗ... 4 4.

Διαβάστε περισσότερα

12o Συνέδριο Αριστοτέλης ReBuilding Sucess. Νοέμβριος 2014

12o Συνέδριο Αριστοτέλης ReBuilding Sucess. Νοέμβριος 2014 12o Συνέδριο Αριστοτέλης ReBuilding Sucess Νοέμβριος 2014 Κεφαλαιακή επάρκεια Η σημασία των «κόκκινων» δανείων Μια ένδειξη του μέτρου της σημασίας στην επιτυχή διαχείριση των κόκκινων δανείων.. Πρωταρχικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Σύστηµα Αξιολόγησης Κινδύνων Στα πλαίσια της πρακτικής εφαρµογής της ιαδικασίας Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (SREP), όπως προκύπτει από την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης EIOPA-BoS-14/169 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους.

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. 19Α. (1) Οι τράπεζες διαθέτουν αξιόπιστες, αποτελεσματικές και πλήρεις στρατηγικές και διαδικασίες για την αξιολόγηση και τη διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αποτίμηση των τεχνικών προβλέψεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αποτίμηση των τεχνικών προβλέψεων EIOPA-BoS-14/166 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αποτίμηση των τεχνικών προβλέψεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά εν έτει 2015 24.6.2015

Η Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά εν έτει 2015 24.6.2015 Θέση φωτογραφίας Η Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά εν έτει 2015 24.6.2015 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Ζούμε στον πλανήτη Γη και από την πρώτες έως τις τελευταίες ημέρες μας αντιμετωπίζουμε κινδύνους που απειλούν το άτομο, την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΔΟ) ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (STATE CONTROL IN INSURANCE COMPANIES)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου υπολόγισε τις κεφαλαιακές ανάγκες του τραπεζικού τομέα μέσω ανεξάρτητου διαγνωστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 6η: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Συνέντευξη στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Συνέντευξη στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Συνέντευξη του Πανίκου Δημητριάδη, Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, που δόθηκε στις 14 Μαρτίου 2014 στον Μιχάλη Περσιάνη Ερ.: Σήμερα η οικονομία προσβλέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Συμμετοχή στη διαδικασία μεταβίβασης του συνόλου ή μέρους του χαρτοφυλακίου ζωής των υπό εκκαθάριση ασφαλιστικών εταιρειών ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Εσωτερική ιαδικασία Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής Επάρκειας (Ε ΑΚΕ) των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και ιαδικασία Εποπτικής

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων EIOPA-BoS-15/113 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στο περιβάλλον της Βασιλείας ΙΙ

Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στο περιβάλλον της Βασιλείας ΙΙ Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στο περιβάλλον της Βασιλείας ΙΙ Το νέο εποπτικό πλαίσιο Νίκος Ζαγορήσιος, MBA, CFA Διευθυντής, Διεύθυνση Θεμάτων Capital Management & Τραπεζικής Εποπτείας, Alpha Bank Εποπτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διαχείριση επιχειρηματικών κινδύνων

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διαχείριση επιχειρηματικών κινδύνων ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διαχείριση επιχειρηματικών κινδύνων Συμβάντα κινδύνου 1. Βεβαιότητα: Η έλλειψη αμφιβολίας και η έκφραση σιγουριάς αναφορικά με μια συγκεκριμένη ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ. Ενότητα 2: ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ. Ενότητα 2: ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 2: ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

VΙΙΙ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ 4. Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης

VΙΙΙ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ 4. Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης VΙΙΙ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ 4. Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης. Παράρτηµα Χ Παράρτηµα Χ Παράρτηµα Χ 49. (1) Οι τράπεζες δύνανται να χρησιµοποιούν εξελιγµένες µεθόδους µέτρησης βάσει

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Δ. Κωνσταντινόπουλος Δικηγόρος παρ Αρείω Πάγω Ειδικός Εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε περιβαλλοντικά έργα και αξιολογήσεις

Γιώργος Δ. Κωνσταντινόπουλος Δικηγόρος παρ Αρείω Πάγω Ειδικός Εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε περιβαλλοντικά έργα και αξιολογήσεις Γιώργος Δ. Κωνσταντινόπουλος Δικηγόρος παρ Αρείω Πάγω Ειδικός Εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε περιβαλλοντικά έργα και αξιολογήσεις Σκοπός: η διαμόρφωση ενός πλαισίου για την περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Τραπεζικό Σύστημα: Τι Πρέπει να Αλλάξει;

Το Κυπριακό Τραπεζικό Σύστημα: Τι Πρέπει να Αλλάξει; Το Κυπριακό Τραπεζικό Σύστημα: Τι Πρέπει να Αλλάξει; Κωνσταντίνος Στεφάνου Ανώτερος Οικονομολόγος (Χρηματοοικονομικά Θέματα) Συμβούλιο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας / Παγκόσμια Τράπεζα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

PwC. Νομοθετικό πλαίσιο και βέλτιστες πρακτικές Εσωτερικού Ελέγχου σε Ασφαλιστικές Εταιρείες

PwC. Νομοθετικό πλαίσιο και βέλτιστες πρακτικές Εσωτερικού Ελέγχου σε Ασφαλιστικές Εταιρείες Νομοθετικό πλαίσιο και βέλτιστες πρακτικές Εσωτερικού Ελέγχου σε Ασφαλιστικές Εταιρείες Ανδρέας Γ. Κουτούπης MIIA, PIIA, CIA, CCSA Senior Manager, Internal Audit Services PwC Εισαγωγή Η Εταιρική ιακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης Balanced Scorecard Η ΜΕΘΟΔΟΣ BALANCED SCORECARD Όπως είναι γνωστό οι εταιρείες αντιµετωπίζουν πολλά εµπόδια στην ανάπτυξη συστηµάτων µέτρησης επίδοσης τα οποία πραγµατικά µετρούν τα κατάλληλα µεγέθη. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA-BoS-14/167 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλοι Επιχειρήσεων (1)

Όμιλοι Επιχειρήσεων (1) Όμιλοι Επιχειρήσεων (1) ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Νίκος Συκιανάκης Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Πειραιά Συνδεδεμένες Ανώνυμες Εταιρείες Διαμέσου Εξαγορών και Συγχωνεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος.

ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος. ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος Οκτώβριος 2013 Τί είναι η ΑΕΕΑΠ; Εταιρία ειδικού σκοπού Επενδύει τα κεφάλαιά της αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO 19thRoundtable with the Government of Greece-The Economist Kυρίες και Κύριοι Πριν ξεκινήσω

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Απρίλιος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ... 2 3. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Του Μιλτιάδη Νεκτάριου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πρόεδρος INTERNATIONAL LIFE AEAZ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, Ημερίδα, 5 Μαρτίου 2014. Η Επίδραση της Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί. H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί. H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ ΜΑΘΗΜΑ 3ο Μάνατζµεντ - Ορισµοί H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί... η τέχνη να φέρνεις εις πέρας κάθε έργο µε τη στήριξη και την συµµετοχή ατόµων οργανωµένων

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης 1. Εισαγωγή Οι προβλεπόμενες υψηλές χρηματοδοτικές ανάγκες του Ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στο μέλλον καθιστούν επιτακτική την αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

Κατακτώντας ηγετική θέση στην περιοχή

Κατακτώντας ηγετική θέση στην περιοχή Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Επενδυτική Ηµερίδα Λονδίνο, 22 Φεβρουαρίου 2007 May 2006 Κατακτώντας ηγετική θέση στην περιοχή Η ταχεία οργανική ανάπτυξη απαιτεί πιο ενεργή ιαχείριση Κεφαλαίων Χρησιµοποιήσαµε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 205 Δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET σχεδόν αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση παρά την πίεση στα εγχώρια έσοδα λόγω της εκτεταμένης τραπεζικής αργίας

Διαβάστε περισσότερα

«Το Eurogroup καλωσορίζει τη συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα και τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς με την προσθήκη του ΔΝΤ για το πρόγραμμα του ESM. ΤΟ Eurogroup συγχαίρει τις ελληνικές αρχές για την ισχυρή δέσμευση

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.12.2005 31.12.2004 Διαφοροποίηση σε % έτους 2005 έναντι του έτους 2004 % Κύκλος εργασιών 15.018.396 14.827.278 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 104% σε επίπεδο Ομίλου και 95% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ, REPORTING & ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΙ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ, REPORTING & ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΙ Ενότητα κύκλου «Η Βασιλεία ΙΙ στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα» 23 Νοεμβρίου 2007 H αναβάθμιση του κανονιστικού πλαισίου περί υπολογισμού της επάρκειας ιδίων κεφαλαίων (Νέο Σύμφωνο της Βασιλείας,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Τάσεις και εξελίξεις στο ελεγκτικό επάγγελμα. Νίκος Ιωάννου Partner Grant Thornton

Τάσεις και εξελίξεις στο ελεγκτικό επάγγελμα. Νίκος Ιωάννου Partner Grant Thornton Τάσεις και εξελίξεις στο ελεγκτικό επάγγελμα Νίκος Ιωάννου Partner Grant Thornton Παρούσα κατάσταση και τάσεις 2015 Grant Thornton. All rights reserved. Πώς διαμορφώνεται το ελεγκτικό επάγγελμα στις παρούσες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών L 120/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.5.2009 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2014

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2014 Σύνταξη Πολυετούς Σχεδίου Ανάπτυξης 2020 Αγγελική Καλλαρά, M.Sc. Βιολόγος-Ιχθυολόγος Προϊσταμένη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων:

Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων: 6 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2015 Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων: Τα οφέλη των έμμεσων επενδυτικών οχημάτων όπως REITs/ AIFs για τα Ταμεία Προνοίας Δρ. Γεώργιος Μούντης

Διαβάστε περισσότερα

Μεσίτης Ασφαλίσεων Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΚΟ PROFILE VESTER ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ : 270415

Μεσίτης Ασφαλίσεων Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΚΟ PROFILE VESTER ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ : 270415 ΕΤΑΙΡΙΚΟ PROFILE VESTER ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ : 270415 Νόμιμος Εκπρόσωπος : Ευάγγελος Α. Κατσίκας AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ : 266324 Έδρα : Βαλαωρίτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (TRADING)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (TRADING) ΙΙ. ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 2. Συστήµατα και έλεγχος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (TRADING) ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 1. Οι τράπεζες συγκροτούν και διατηρούν σε ισχύ συστήµατα και ελέγχους που να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1725-2547 L 335 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 52ο έτος 17 Δεκεμβρίου 2009 Περιεχόμενα I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Καθηγητής Αθιανός Στέργιος ΣΕΡΡΕΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Hellastat: Μειώνεται σταδιακά ο βαθμός φερεγγυότητας των ελληνικών επιχειρήσεων

Hellastat: Μειώνεται σταδιακά ο βαθμός φερεγγυότητας των ελληνικών επιχειρήσεων Hellastat: Μειώνεται σταδιακά ο βαθμός φερεγγυότητας των ελληνικών επιχειρήσεων Μειώνεται σταδιακά ο βαθμός φερεγγυότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, ενώ ασφαλέστερες εμφανίζονται οι μεγάλες επιχειρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΥΝΟΧΉΣ 2014-2020 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης EIOPA-BoS-14/171 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που Συμπληρωματικές διατάξεις του Ν.2190/1920 Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που επιβάλλει τη συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόµου καθιερώνονται στην Ελλάδα νέα Λογιστικά Πρότυπα τα οποία ονοµάζονται «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)»

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κίνδυνος και η ιοικητική του Κινδύνου

Ο Κίνδυνος και η ιοικητική του Κινδύνου μέρος Α Εισαγωγή στη ιοικητική Κινδύνων κεφάλαιο 1 Ο Κίνδυνος και η ιοικητική του Κινδύνου 1.1 Κίνδυνος... 23 1.1.1 ιάφορες Έννοιες του Κινδύνου... 23 1.1.2 Ο Κίνδυνος Κοστίζει... 25 1.2 1.1.3 Άμεσες και

Διαβάστε περισσότερα