ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΌ ΕΥΡΕΤΉΡΙΟ ΌΡΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΌ ΕΥΡΕΤΉΡΙΟ ΌΡΩΝ"

Transcript

1

2 354 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΌ ΕΥΡΕΤΉΡΙΟ ΌΡΩΝ Ελληνικοί όροι Α αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο 305 αδιαβατικός παλμός, 169 αιματοεγκεφαλικός φραγμός 62 αιμοσιδηρίνη 55, 62 αιμοσφαιρίνη 306 ακοή 86 ακολουθία παλμών, 14, 35, 109. Βλ. και gradient echo (GE); Βλ. και spin echo (SE) διάγραμμα 35, 73 ακόρεστο 186, 52 ακουστικός θόρυβος 10, 288, 322, 331 στα υψηλά πεδία 288 ακρωνύμια 345 ακύρωση με παλμούς ΡΣ 144, 156 με πηνίο βαθμίδας 144 αλγόριθμος παρεμβολής 103 ανάκληση σήματος FID. Βλ. FID: ανάκληση του σήματος FID ανάκτησης αναστροφής. Βλ. inversion recovery (IR) ανανάς 64 αναπνευστική κίνηση 5 συγκράτηση αναπνοής 215 τεχνικές ελέγχου 215 τεχνική navigator echo gating 218 τεχνική respiratory compensation 217 τεχνική συγχρονισμού 215 ανατομική κάλυψη 95, 108, 117, 255, 283 ανισοτροπικό voxel 239 ανιχνευτές 13 ανοιχτός μαγνήτης 3 ανομοιογένειες 27, 29, 34, 165 πεδίου B1 169, 170, 285 αντενδείξεις 11 απόλυτες 11 αντίθεση 14, 38, 246 DWI 293 EPI 275 ενδογενείς παράμετροι 38 εξωγενείς παράμετροι 38 και γωνία πρόσπτωσης 58 στα υψηλά πεδία 286 στον Κ-χώρο 92 χρόνος TR 40 χρόνος TΕ 43 αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων 10 αντιπαράλληλα πρωτόνια, 22, 19 αντιστάθμιση ποιότητας 256 αντίστροφος FFT 86 άξονας συχνότητας 82 άξονας φάσης 83, 239 απεικόνιση αιματικής διήθησης. Βλ. PWI (απεικόνιση αιματικής διήθησης) απεικόνιση μαγνητικής επιδεκτικότητας. Βλ. SWI (απεικόνιση μαγνητικής επιδεκτικότητας) απεικόνιση μοριακής διάχυσης. Βλ. DWI (απεικόνιση μοριακής διάχυσης) απεικόνιση τανυστών διάχυσης 295 απεικονιστικοί στόχοι 256 απεικονιστικό σύστημα 1 αποκατάσταση διαμήκους μαγνήτισης, 25 απόπνιξη, 10, 316 απόσβεση εγκάρσιας μαγνήτισης 353 απόσβεση ελεύθερης επαγωγής. Βλ. FID απόσβεση Τ2*, 27, 57, 88 απώλεια σήματος λόγω ροής 182 αριθμός επαναλήψεων NEX, 93 SNR 241 αύξηση των επαναλήψεων 219 ασαφοποίηση 214 στην FSE 116, 120, 250 ασκίτης 286 ασφάλεια 6. Βλ. και βιοεπιδράσεις αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων 10 κατηγορίες υλικών 8 αύξηση κυμάτων Τ στο ΗΚΓ 327 Β βαθμιδωτά πεδία 4 βιοεπιδράσεις 330 χρονικά μεταβαλλόμενα βαθμιδωτά πεδία 10 βαθμιδωτής ηχούς ακολουθία. Βλ. gradient echo (GE) βαλβίδες καρδιάς 12 βάρος εικόνας 15, 37, 44 DWI 294 GE 52 PDW, 15, 44 SE Τ1W, 15, 44 Τ2*W 57 Τ2W, 15, 44 βατόμουρο 64 βήματα κωδικοποίησης φάσης 73, 75 βηματοδότης 11, 12 βιοεπιδράσεις 326 βαθμιδωτών πεδίων 330 ραδιοσυχνοτήτων 327 στατικού μαγνητικού πεδίου 326 βιταμίνη E 13 βλήματα 7 βοηθήματα διαχείρισης του ασθενούς 5 βρόχος 9, 330 Γ γαδολίνιο 16, 55, 62, 64, 287 δόση 204, 62 γάλα 64 γεωμετρική παραμόρφωση 277 γλωσσάριο 348

3 Αλφαβητικό ευρετήριο όρων 355 γραμμικότητα 323 γυρομαγνητικός λόγος 20 γωνία Ernst 58, 138, 239 γωνία πρόσπτωσης, 23, 58, 52, 138 SNR 238 εναλλασσόμενη 153 μειωμένου εύρους 156 Δ δειγματοληψία 77 δεοξυαιμοσφαιρίνη 55, 62, 306 δεσμιδογραφία 296 διάγραμμα ακολουθίας παλμών 35, 73 διαδικασία της εξέτασης 10 διαμαγνητικό υλικό, 55 διάμετρος αγγείου 185 διαμήκης μαγνήτιση, 20, 21 αποκατάσταση 25 διασταυρούμενη διέγερση. Βλ. cross talk διάχυση, 292 ανισοτροπική 292, 295 ισοτροπική 292, 295 διεγερμένη ηχώ. Βλ. stimulated echo (STE) διέγερση, 22 διεύθυνση κωδικοποίησης ροής 200 διηλεκτρικό φαινόμενο 286 δινορρεύματα Eddy 325 διπολικό πηνίο 184, 348 διωνυμικός παλμός, 176, 170 δυναμική απεικόνιση 205, 160 Ε εγκάρσια μαγνήτιση, 23, 21 απόσβεση 25 εγκάρσια συνοχή σημάτων 142 εγκυμοσύνη 12 είδωλα, 214 εικόνα magnitude 91 εικόνα βάρους PD (PDW) 46 εικόνα βάρους Τ1 (Τ1W) 46 εικόνα βάρους Τ2 (T2W) 44 εικόνα φάσης 198, 57, 91, 308 εκλεκτική διέγερση 170, 288 μειονεκτήματα 171 πλεονεκτήματα 170 εκτός φάσης 70 εκχύμωση 167 ελεύθερα πρωτόνια ύδατος 176 εμφυτεύματα 12 ενδαγγειακά υλικά 12 ενδοκογχικό εμφύτευμα 12 ξένο σώμα 11 ενδοκρανιακό ανεύρυσμα 12 ενδοπροσθέσεις 12 ενίσχυση σήματος λόγω ροής 185 ένταση μαγνητικού πεδίου 2, 8, 246. Βλ. και μαγνητική τομογραφία υψηλού πεδίου εντοπιστική σάρωση 16 εξεταστική κλίνη 4 εξισώσεις Bloch 26 εξίσωση Larmor 20 εξομάλυνση, 166 ενεργητική 317 παθητική 317 εξωκυττάριος χώρος 62 επανεστίαση 31 επεξεργασία εικόνων MRA 212 επιλεκτική διέγερση 66 επιλογές πλήρωσης Κ-χώρου 104 επιλογή μερικής ηχούς 108 επιλογή τομής 65, 232 επινεφρίδια 229 επίπεδο τομής 68 ερωτηματολόγιο 10 ευθύγραμμη σειριακή τεχνική 202, 99, 83, 218 εύρος παραθύρου 47 εύρος συχνοτήτων δέκτη rbw, 88, 79, 120, 241, 277 SNR 241 χημική μετατόπιση 225, 229 εύρος συχνοτήτων εκπομπής, 68 ζώνες ασφαλείας 6, 10 Η ΗΚΓ 13 ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία πηνίων ΡΣ 9 ήλιο 3, 10, 316 ηπατοκυτταρική ειδικότητα 63 ηχώ 111 Ζ Θ θερμοκρασία 19 επιτρεπτή αύξηση 328 θερμότητα 9, 12, 25 θέση τομής 67 θεώρημα Nyquist 78 θόρυβος 237, 257 θωράκιση, 234, 317 ενεργητική 317, 325 παθητική 317 Ι ισόκεντρο 207, 65, 166, 322 ισοτροπική εικόνα 295 ισοτροπικό voxel 239 ιστορία μαγνητικής τομογραφίας ορόσημα 16 ισχαιμική παρασκιά 305 ισχαιμικό έμφρακτο 299 Κ καμπύλη αποκατάστασης Τ1 25 καμπύλη απόσβεσης Τ2 26 καρδιακός βηματοδότης 11 κύκλος 196 μυς 330 συγχρονισμός 218

4 356 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ καρωτιδικά προθέματα 12 καταστολή ιστών 128, 165, 288, 310 ανομοιογένειες 165 ένταση του μαγνητικού πεδίου 165 καταστολή με ακολουθία παλμών IR 128, 164 κενά ροής 182 κέντρο παραθύρου 47 κηδεμόνας κορμού 12 κίνηση 213 τεχνικά σφάλματα λόγω κίνησης 213 κλειστοφοβία 3, 12 κλωβός Faraday 4 κονσόλα χειρισμού 5 κορεσμός, 58, 52, 138, 237 κοχλιακό εμφύτευμα 12 κρυογενές υγρό, 3 Κ-χώρος, 84 profile order 101, 116 αντίθεση 92 επιλογές πλήρωσης 104 επιλογές πλήρωσης στην CE-MRA 202 σαν συρταριέρα 85 σειρά συμπλήρωσης των γραμμών 116 τροχιές πλήρωσης 99 τροχιές πλήρωσης στην EPI 272 χαρακτηριστικά 91 χωρική διακριτική ικανότητα 92 κωδικοποίηση ροής 349 κωδικοποίηση συχνότητας, 72 κωδικοποίηση τομής 97 κωδικοποίηση φάσης, 69, 221, 276 τεχνικό σφάλμα αναδίπλωσης 221 τεχνικό σφάλμα κίνησης 214 Λ λειτουργική μαγνητική απεικόνιση. Βλ. fmri (λειτουργική μαγνητική απεικόνιση) λίπος 280 λοβός επανεστίασης πηνίου επιλογής τομής 69, 75 πηνίου κωδικοποίησης συχνότητας 72, 75 λόγος αντίθεσης προς θόρυβο (CNR). Βλ. CNR (λόγος αντίθεσης προς θόρυβο) λόγος σήματος προς θόρυβο (SNR). Βλ. SNR (λόγος σήματος προς θόρυβο) Μ μαγγάνιο 55, 63, 64 μαγνήτης 2, 314 ανοιχτός 3, 315 αντιστάσεως 2, 315 βιοεπιδράσεις 327 μόνιμος 2, 315 υβριδικός 315 υπεραγώγιμος 2, 316 μαγνητική αγγειογραφία (MRA) 191, 350 επεξεργασία εικόνων 212 εφαρμογές 211 πλεονεκτήματα 191 σύγκριση τεχνικών 211 τυπικές τιμές παραμέτρων 205 μαγνητική επιδεκτικότητα, 54, 301 στα υψηλά πεδία 287 τεχνικό σφάλμα μαγνητικής επιδεκτικότητας (susceptibility) 230, 279 μαγνητική τομογραφία υψηλού πεδίου 2, 283 SAR 284 ακουστικός θόρυβος 288 αλλαγές στην αντίθεση 286 ανομοιογένεια του πεδίου B1 των ΡΣ 285 μαγνητική επιδεκτικότητα 287 περιορισμοί 284 πλεονεκτήματα 283 χημική μετατόπιση 288 μαγνητικός τομογράφος βασικά τμήματα 1 σύγκριση με υπολογιστική τομογραφία 46 χώροι μαγνητικού τομογράφου 6 μαγνητο-υδροδυναμικό αποτέλεσμα 327 μακιγιάζ 12 μακροσκοπική μαγνήτιση, 20, 21 μέγιστη ένταση πηνίου βαθμίδας 323 μέγιστος αριθμός τομών 255 μεθαιμοσφαιρίνη 55, 56, 62 μείωση συμφασικότητας στο voxel 185 μεσοδιάστημα 95, 233, 249 μέσο σκιαγραφικής αντίθεσης (ΜΣΑ) 16, 60, 248 blood-pool 209 αρνητικό 60 για την μελέτη του εντέρου 64 θετικό 60 παραμαγνητικό με εξωκυττάρια διάχυση 207, 62 παραμαγνητικό με ηπατοκυτταρική ειδικότητα 63 υπερπαραμαγνητικό με ηπατοκυτταρική ειδικότητα 63 χρόνος άφιξης 201 μεταλλικά θραύσματα 11, 12 μεταπτωτική κίνηση, 20 συχνότητα 20 μήτρα απεικόνισης, 239 μόνιμο περίγραμμα ματιών 12 μουρουνόλαδο 13 μυοκάρδιο 130, 137, 209, 274 Ν νεκρός χρόνος 95 νευροδιεγέρτης 12 νόμος επαγωγής του Faraday 22 ξένα υλικά 8 Ο οδηγία IEC Ευρωπαϊκής ένωσης 2004/ οίδημα 167 ολίσθηση συχνότητας 72 ολίσθηση φάσης, 71 Ξ

5 Αλφαβητικό ευρετήριο όρων 357 ολόσωμη MRI 322 ομπρέλα κάτω κοίλης φλέβας 12 οξεία υπαραχνοειδής αιμορραγία 131, 132 οξυ-αιμοσφαιρίνη 62, 306 οπτική λάμψη 10, 331 ορθοπεδικά υλικά 12 Π πακέτο τομών 95, 255 παλμός VERSE 329 αναστροφής 126, 156, 168 προκορεσμού 165, 174, 175 παλμός ραδιοσυχνότητας (ΡΣ), 22 παράγοντας g 270 παράγοντες ποιότητας της εικόνας 236 παράγων R 263 παράλληλα πρωτόνια, 22, 19 παράλληλη απεικόνιση 204, 205, 99, 219, 263, 277, 285, 299 ποιότητα εικόνας 270 τεχνικές στον Κ-χώρο 266 τεχνικές στο πεδίο εικόνας 264 παραμαγνητικό υλικό, 63, 55 παράμετροι αντίθεσης 38 παράμετροι αντίθεσης στην GE 57 παράμετροι αντίθεσης στην SE 49 πάχος τομής 67 πεδίο απεικόνισης 73 πεδίο εικόνας 264 πεδίο συχνοτήτων 86 πεδίο χρόνου 86 περιβάλλον μαγνητικό πεδίο, 8 πηνίo διάχυσης 292 πηνίo συνέργειας 321 πηνία βαθμίδας, 10, 4, 33, 322 επίπεδο λειτουργίας 324 μέγιστη ένταση 279 χρήση στην GE 53 χρόνος ανόδου 279 πηνία εξομάλυνσης 317 πηνία επιφανείας 224, 245, 319 πηνία κυκλικής πόλωσης 245, 321 πηνία όγκου 320 πηνία ραδιοσυχνότητας (ΡΣ) 3 SNR 244 ανομοιογένεια πεδίου B1 285 βιοεπιδράσεις ραδιοσυχνοτήτων 327 τύποι 318 πηνίο ανάγνωσης 74 πηνίο δέκτης 318 πηνίο επανεστίασης 148, 150 πηνίο επιλογής τομής 68 λοβός επανεστίασης 69 πηνίο κωδικοποίησης συχνότητας 73 λοβός επανεστίασης 72 πηνίο κωδικοποίησης φάσης 71 πηνίο πομπός 318 πηνίο σώματος 3, 320 πλατό μέγιστης ενίσχυσης 201 πλάτος 29 πλέγμα 25 πλήκτρα τερματισμού λειτουργίας 10 πλήκτρο απόπνιξης 10 πλήκτρο έκτακτης ανάγκης 10 ποιότητα εικόνας αντιστάθμιση της ποιότητας 256 βήματα βελτιστοποίησης 260 παράλληλη απεικόνιση 270 πολυκάναλα πηνία, 3, 245, 321 πουάρ ειδοποίησης 13 πραγματική εικόνα 352 πράσινο τσάι 64 προετοιμασία ασθενούς 10 προετοιμασία της μαγνήτισης 126, 156 πρόθεμα πέους 12 προθέσεις 12 προσανατολισμός εικόνας. Βλ. βάρος εικόνας πρωτογενή δεδομένα 84 πρωτόκολλο εξέτασης 16 πρωτόνιο 18 πυκνότητα πρωτονίων, 14, 38 Ρ ροή αλλαγές στο σήμα 180 μείωση της συμφασικότητας 184, 185 στροβιλώδης 181 στρωτή 181 τύποι ροής 189, 190 τυρβώδης 181, 184 φαινόμενα ροής 182 ΡΣ. Βλ. παλμός ραδιοσυχνότητας (ΡΣ) ρυθμός δειγματοληψίας, 77 ρυθμός ειδικής απορρόφησης. Βλ. SAR Σ σάρωση αναφοράς 266 σήμα 26, 29, 74, 92, 236 εγκάρσια συνοχή 142 είδη σημάτων 139 ροή 180 σήμα spin-echo (SE) 32, 139, 140 σήμα βαθμιδωτής ηχούς GE 33 χαρακτηριστικά σήματος 29 σημείο απόδοσης 257 σημείο μηδενισμού 127 σιδηρομαγνητικό υλικό, 55 σιλικόνη 167 σκλήρυνση κατά πλάκας 120, 131 σπειράματα 12 σταθερή κατάσταση (steady state), 57, 138 στάθμιση της αντίθεσης στην FSE 115 στάσιμα κύματα 285, 286 στατικό μαγνητικό πεδίο 7, 18 συγκρότηση 314 συγχρονισμός 195, 5, 209, 218 αναδρομικός 218 περιφερικός 218

6 358 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ προοπτικός 218 σύζευξη J, 119 συζυγής συμμετρία 91, 104 συμφασικά 23, 70 σύνθετος παλμός. Βλ. διωνυμικός παλμός συνθήκη Carr - Purcell - Meiboom - Gill (CPMG) 114 συντονισμός, 22 συρμός από σήματα ηχούς, 113 συσκευές αποχέτευσης γλαυκώματος 12 συσκευή έγχυσης 12 σύστημα αναφοράς εργαστηριακό 24 περιστρεφόμενο 24 σύστημα ραδιοσυχνότητας 318 σύστημα συντεταγμένων 21 συχνότητα 29, 70 διαφορά συχνότητας και φάσης 70 εναλλαγή αξόνων φάσης και συχνότητας 215, 221 συχνότητα Larmor 20, 22, 24, 26 σφάλματα φάσης 277 σχηματισμός εικόνας 76 Τ τατουάζ 12 ταχύς μετασχηματισμός Fourier (FFT), 86 δύο διαστάσεων 2D FFT 89 μιας διάστασης 1D FFT 86 τεταρτοκυκλίου. Βλ. πηνία κυκλικής πόλωσης τεχνικές καταστολής ιστών 163 τεχνικές λειτουργικής απεικόνισης 291 τεχνικές πρόσκτησης δεδομένων 94 τεχνική Echo Planar Imaging (EPI). Βλ. EPI (τεχνική Echo Planar Imaging) τεχνική αντιστάθμισης της ροής GMN 189, 191, 350 διόρθωση σφαλμάτων κίνησης 220 τεχνική ελέγχου αναπνευστικής κίνησης 215 τεχνική παραθύρου 47 τεχνική παρεμβολής 147 τεχνική χωρικού προκορεσμού, 174, 312, 310 διόρθωση αναδίπλωσης 224 διόρθωση σφαλμάτων κίνησης 219 διόρθωση σφαλμάτων ροής 187, 219 εφαρμογές 174 μειονεκτήματα 175 πλεονεκτήματα 175 τεχνικό σφάλμα, 213 moire ή zebra 221 αναδίπλωσης, 79, 220, 263 ζώνης 142, 147, 156 και διεύθυνση κωδικοποίησης φάσης 214 λόγω κίνησης 213 λόγω ροής, 108 μαγικής γωνίας 178, 234 μαγνητικής επιδεκτικότητας 108, 120, 166, 230 χημικής μετατόπισης 1ης τάξης 224, 242, 288 2ης τάξης 228, 288 τοπόγραμμα 16 τοποθέτηση του ασθενούς 13 τροχιές πλήρωσης του Κ-χώρου 99 Υ υβριδική ακολουθία 109 υδρογόνο 18 υπερδειγματοληψία 221 υπερπαραμαγνητικά ΜΣΑ με ηπατοκυτταρική ειδικότητα 63 υπερπαραμαγνητικό σωματίδιο, 55 υποδειγματοληψία 107 υπολογιστής 5 Φ φαινόμενα ροής 182 φαινομενικός συντελεστής διάχυσης (ADC) 293 φαινόμενο entry slice 187 φαινόμενο time of flight (TOF) 187 φαινόμενο μερικού όγκου 248 φαινόμενο υπεραγωγιμότητας 316 φανταστική εικόνα. Βλ. imaginary εικόνα φάση 29, 70 in phase 172 διαφορά συχνότητας και φάσης 70 εκτός φάσης 172 εναλλαγή αξόνων φάσης και συχνότητας 215, 221 φασματικός προκορεσμός. Βλ. χημικός προκορεσμός φασματοσκοπία 352 φασματοσκοπία μαγνητικού συντονισμού (MRS) 274, 288, 309 φασματοσκοπία στοιχειώδη όγκου (SVS) 311 φασματοσκοπική απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού (MRSI) 288, 312 φεριτίνη 55 Χ χαλάρωση spin - spin 25 χαλάρωση spin - πλέγματος 25 χαλάρωση της μαγνήτισης, 25 χαρακτηρισμός των ιστών 228 χάρτης CBF 302 CBV 302 MTT 302 ανισοτροπίας 296 χειρουργικά clip 12 χημική μετατόπιση, 163. Βλ. και τεχνικό σφάλμα: χημικής μετατόπισης στα υψηλά πεδία 288 χημικός προκορεσμός, 130, 165, 248 εφαρμογές 167 μειονεκτήματα 168 πλεονεκτήματα 167 χρήση πηνίου επιφανείας διόρθωση αναδίπλωσης 224 χρόνος TE effective, 115, 120, 150, 115 χρόνος TE reverse 150, 152 χρόνος TΙ effective 159 χρόνος αναστροφής ΤΙ 126, 130 χρόνος ανόδου 323 χρόνος δειγματοληψίας 77 χρόνος επανάληψης TR, 14, 35, 74, 111 χρόνος TR και SNR 237

7 Αλφαβητικό ευρετήριο όρων 359 χρόνος TR και αντίθεση 40 χρόνος ηχούς ΤΕ, 14, 32, 58, 74, 111, 235, 242, 310 πλεονεκτήματα μείωσης 108 χρόνος TE και SNR 237 χρόνος TΕ και αντίθεση 43 χρόνος συλλογής δεδομένων, 99, 252 ελαχιστοποίηση 259 χρόνος χαλάρωσης T1 14, 25, 38 νερού και λίπους 42 χρόνος χαλάρωσης T2 14, 26, 38 νερού και λίπους 42 χωρικές πληροφορίες 73, 87 χωρικές συχνότητες 92 χωρική διακριτική ικανότητα 248, 279 3D τεχνική 249 ακολουθία FSE 250 βελτίωση 258 στον Κ-χώρο 92 χωρική καταγραφή, 65 χώροι μαγνητικού τομογράφου 6 χώρος δεδομένων 82 ψευδοσυχνότητα 89 Ψ Αγγλικοί όροι A ACQ. Βλ. αριθμός επαναλήψεων NEX acquisition time, 99 acquisition window 77 ADC (φαινομενικός συντελεστής διάχυσης) 293 χάρτης 294 adiabatic pulse, 169 aliasing, 220 AlNiCo 315 anisotropy map 296 antiparallel, 19 arterial spin labelling (ASL), 286, 303 artifact 348. Βλ. τεχνικό σφάλμα averaging. Βλ. serial averaging B B0, 20 B1, 22, 318 B1 ανομοιογένεια. Βλ. ανομοιογένεια του πεδίου B1 band artifact 142, 147, 156 bandwidth. Βλ. εύρος συχνοτήτων εκπομπής; Βλ. εύρος συχνοτήτων δέκτη rbw b factor 293 binomial pulse. Βλ. διωνυμικός παλμός bipolar 197, 198, 348 black blood imaging 348 black blood IR 135 εφαρμογές 137 μειονεκτήματα 137 black blood MR imaging 182, 209 BLADE 102 blip 102, 272 Bloch 26 blood-pool 209 body coil 3, 320 BOLD, 286, 306 bolus arrival time 201 bolus chasing 207 bolus tracking 201 BOPTA 63 boundary effect 228 breath-hold 215 bright blood MRA 181, 182, 348 Brown 291 C Carr - Purcell - Meiboom - Gill (CPMG) 114 CBF 302, 303 CBV 302 CE-MRA 201, 229 δυναμική απεικόνιση 205 επιλογές πλήρωσης Κ-χώρου 202 τυπικές τιμές παραμέτρων 204 χρονισμός λήψης δεδομένων 201 centrically ordered phase encoding 217 centric profile order 202, 101, 159 chemical pre-saturation. Βλ. χημικός προκορεσμός chemical shift. Βλ. χημική μετατόπιση chemical shift imaging (CSI). Βλ. φασματοσκοπική απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού (MRSI) CHEM SAT 170 cine 212 circulary polarized (CP) 321 CISS (constructive interference in steady state) 156 clip ενδοκρανιακού ανευρύσματος 12 CNR (λόγος αντίθεσης προς θόρυβο), 246 coherence 142, 144 coherent GE. Βλ. rewound GE coil 12 color-coded orientation map 296 composite pulse. Βλ. διωνυμικός παλμός concatenation 95, 255 concentration curve 302 conjugate symmetry 91 continuous ASL 304 contrast-detail curve 259 contusion 167 cross talk 187, 95, 175, 232 cryogen, 316 cryostat 316, 325 CSI. Βλ. φασματοσκοπική απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού (MRSI) D data points 77, 83 db/dt 330 dead time 95 decay time. Βλ. T2 decay deconvolution 302

8 360 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ decoupling 321 default gradient mode 324 DESS 153 dewar 316 diamagnetic, 55 DICOM 5 DIET 119 diffuse axonal injury 308 diffusion 349 diffusion tensor imaging (DTI) 295 Dixon 172, 228 three-point Dixon 172 εφαρμογές 173 μειονεκτήματα 173 πλεονεκτήματα 173 DOTA 62 double IR 209, 135 driven Equilibrium FSE 125 DTPA 62 DTPA-BMA 62 dual echo FSE 123 dual echo SE, 123, 113, 243 μειονεκτήματα 113 πλεονεκτήματα 113 duty cycle 324 DWIBS 299 DWI (απεικόνιση μοριακής διάχυσης) 102, 274, 291 ακολουθίες παλμών 297 είδη τεχνικών DWI 295 φαινομενικός συντελεστής διάχυσης (ADC) 293 DW MR neurography 299 dynamic contrast enhancement MRI (DCE-MRI) 303 dynamic susceptibility contrast MRI (DSC-MRI) 62, 301 E ECG gating 218 echo-shifting 274 echo spacing ESP, 120, 277, 281, 118, 275 echo time. Βλ. χρόνος ηχούς ΤΕ echo train, 114, 113 Eddy currents 325 effective TE. Βλ. χρόνος TE effective elliptical centric 202, 104, 312 emergency shutdown button 10 entry slice 186, 187 EOB-DTPA 63 EPI (τεχνική Echo Planar Imaging), 102, 272 EPI factor 281 GE-EPI 275, 301, 307 IR-EPI 275 multishot EPI 102, 273 SE-EPI 275, 301, 307 single shot EPI 102, 273, 307 αντίθεση 275 άξονας κωδικοποίησης φάσης 276 εφαρμογές 274 μειονεκτήματα 279 πλεονεκτήματα 278 τροχιές πλήρωσης του Κ-χώρου 272 τυπικές τιμές παραμέτρων 275 ETL (echo train length), 115, 116, 114, 281 even echo rephasing 184 excitation 349 eye-liner 12 F FAME 147 Faraday 4, 22 fast FLAIR 131 fast Fourier transform. Βλ. ταχύς μετασχηματισμός Fourier (FFT) fast GE 156 3D Fast GE 159 τυπικές τιμές παραμέτρων 159 fast spin echo (FSE) 114 magnetization transfer contrast (MTC) 119, 176 ασαφοποίηση 116, 120 διαφορά με SE 114, 115 εφαρμογές 115 μειονεκτήματα 119 πλεονεκτήματα 118 στάθμιση της αντίθεσης 115 τεχνικό σφάλμα μαγνητικής επιδεκτικότητας 120 τυπικές τιμές παραμέτρων 115 χωρική διακριτική ικανότητα 250 FAT SAT 170 fat/water shift 82 ferromagnetic, 55 FFT. Βλ. ταχύς μετασχηματισμός Fourier (FFT) FID, 26, 139, 321 ανάκληση του σήματος FID 30 filling factor 244 first-level mode 326 first pass 302 FISP 150 flag 191 FLAIR, 131, 164 εφαρμογές 131 μειονεκτήματα 132 πλεονεκτήματα 132 τυπικές τιμές παραμέτρων 132 FLASH. Βλ. gradient echo (GE) flip angle, 23 flow comp (FC) 191 flow encoding axis 200, 349 flow related enhancement (FRE). Βλ. ενίσχυση σήματος λόγω ροής flow related signal loss. Βλ. απώλεια σήματος λόγω ροής flow voids 182 fluoro triggering 202 fmri (λειτουργική μαγνητική απεικόνιση), 102, 274, 287, 306, 291 κλινικές εφαρμογές 307 foldover suppresion, 222 Fourier transform. Βλ. ταχύς μετασχηματισμός Fourier (FFT) FOV (field of view), 73, 107, 166 διόρθωση σφάλματος αναδίπλωσης 221 fractional RF 156

9 Αλφαβητικό ευρετήριο όρων 361 free induction decay. Βλ. FID frequency domain 86 frequency encoding gradient, 74 frequency matrix 77 frequency oversampling 221 fresh blood imaging 196, 349 fringe field, 8 FSE. Βλ. fast spin echo (FSE) FSE variable flip angle 210, 121 μειονεκτήματα 122 πλεονεκτήματα 122 full echo train 123 fully rewound GE, 153 εφαρμογές 155 μειονεκτήματα 156 πλεονεκτήματα 156 τυπικές τιμές παραμέτρων 155 G gantry 1 gating 5, 215, 218 Gfe 74 ghost artifacts, 214 Gibbs ringing 229 Gpe 74 gradient arrays 324 gradient coils, 4 gradient echo (GE), 15, 35, 33, 137 βάρος εικόνας γωνία πρόσπτωσης 52, 138 εικόνα GE PDW 59 εικόνα GE T1W 58 εικόνα GE T2*W 59 παράμετροι αντίθεσης 57 σύγκριση βασικών ακολουθιών GE 156 χρήση πηνίου βαθμίδας 53 gradient field 4 gradient moment nulling (GMN). Βλ. τεχνική αντιστάθμισης της ροής GMN gradient spoiling 144 GRAPPA 266 GRASE 281 Gss 74 H Hahn echo 139, 141 half Fourier 202, 106, 125, 253 half scan 106 halo vest 12 HASTE 125 Herz 70 high-low profile order 101 high order shim (HOS) 166, 317 HP-DO3A 62 hyperecho 122 I imaginary εικόνα, 91 incoherent GE. Βλ. spoiled GE India ink etching 228 in-phase, 172, 228 interleaved 95 interpolation 103 intra-voxel dephasing 185 inversion recovery (IR), 126, 256 καταστολή ιστών με IR 164 isotropic image 295 J coupling, 119 keyhole filling, 104 k-space. Βλ. Κ-χώρος k-space shutter 107 k-t BLAST 269 k-t SENSE 269 L laboratory reference frame 24 Larmor, 20 Lauterbur, Paul 88 LAVA 147 linearity 323 linear polarized (LP) 321 linear profile order 101 longitudinal magnetization 350 Lorentz 288, 323 low-high profile order 101 low-pass filter 81 J K M M0, 20 magic angle 234 Magnetic Resonance Imaging (MRI) 350 magnetization preparation 126 magnetization prepared GE 156 magnetization transfer contrast (MTC) 195, 119, 118, 176, 248 FSE 176 εφαρμογές 177 μειονεκτήματα 178 πλεονεκτήματα 178 magnetophosphenes 331 magnitude image, 91 main power switch 10 Maki artifact 203 Mansfield, Sir Peter 88 matrix. Βλ. μήτρα απεικόνισης MEDIC 162 MERGE 162 mffe 162 MIP 205, 212, 350 modulus. Βλ. magnitude image moiré 221 MOTSA 195 MP-RAGE 159 MRA. Βλ. μαγνητική αγγειογραφία (MRA) MR conditional, 9 MRS. Βλ. φασματοσκοπία μαγνητικού συντονισμού

10 362 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (MRS) MR safe, 8 MRSI. Βλ. φασματοσκοπική απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού (MRSI) MR unsafe, 9 msense 266 MTT 302 multichannel excitation 286 multiecho FSE 123 multiecho GE 160 εφαρμογές 162 multiecho SE, 113 multiplanar reconstruction (MPR) 205 multishot EPI 273 multi-slab τεχνική 97, 221, 246, 249 multislice τεχνική, 95, 116, 219 Aνατομική κάλυψη 255 multi-station peripheral MRA 206, 207 multivane 102 N N/2 ghost artifact 280 navigator echo gating 218 NEX. Βλ. αριθμός επαναλήψεων NEX Nobel 88 no phase wrap, 222 normal mode 326 NSA. Βλ. αριθμός επαναλήψεων NEX null point 127 number of excitations. Βλ. αριθμός επαναλήψεων NEX Nyquist είδωλα 280 θεώρημα, 78 out-of-phase, 172, 228 O P PACS 5 parallel 351 parallel imaging 351. Βλ. και παράλληλη απεικόνιση paramagnetic, 55 partial echo, 108, 108, 231 partial voluming 248 partition 160 pathology weighting 130, 135 PC-MRA 197, 198, 91 βελτιστοποίηση 201 penumbra 305 perfusion 351 peripheral nerve stimulation. Βλ. PNS phase contrast 197 phased array coil. Βλ. πολυκάναλα πηνία phase encoding gradient, 74 phase image, 91 phase oversampling, 222 phase shift 184 pixel 46, 239 PNS, 10, 330, 324, 330 Poppen-Blaylock 12 ppm 163, 315 precession. Βλ. μεταπτωτική κίνηση pre-emphasis 325 prescan 318 PRESS 312 PRESTO 274, 301 profile order 101 projection reconstruction 102 PROPELLER 102 prospective triggering 218 proton desnity 352 pulse control unit 318 pulsed ASL 304 pulse sequence 352 PWI (απεικόνιση αιματικής διήθησης) 102, 274, 287, 300 κλινικές εφαρμογές 305 quadrature 321 quench, 10, 316 Q R radial blade 209, 102, 219, 299 radial τεχνική 102, 231, 273 radiofrequency (RF) pulse 352 ramped RF pulses 194 ramp sampling 277 raw data 84 rbw. Βλ. εύρος συχνοτήτων δέκτη rbw readout gradient 74 real IR 133 εφαρμογές 134 μειονεκτήματα 135 πλεονεκτήματα 135 τυπικές τιμές παραμέτρων 135 real εικόνα, 91 receiver bandwidth. Βλ. εύρος συχνοτήτων δέκτη rbw rectangular FOV 107, 221, 253, 263 rectilinear sequential 99 reduced matrix 106, 229, 253 reduction factor 263 relaxation, 25 repetition time. Βλ. χρόνος επανάληψης TR resonance 352 respiratory compensation 104, 217 respiratory triggering 215 retrospective gating 218 reverse-centric profile order 101 reverse-linear profile order 101 rewinder 148, 150 rewound GE 197, 148, 142 εφαρμογές 148 μειονεκτήματα 150 πλεονεκτήματα 150 τυπικές τιμές παραμέτρων 148 RF spoiling 144, 159 ringing artifact 203, 230, 281 ringing filter 230 rise time 323

11 Αλφαβητικό ευρετήριο όρων 363 ROI 202 rotating reference frame 24 S sampling frequency, 77 sampling rate 77 sampling time 77 SAR, 9, 122, 178, 175 ασφαλή όρια 328 περιοριστικός τύπος 328 σε υψηλό πεδίο 284 τρόποι μείωσης του SAR 329 τύποι 327 SAT 176 moving SAT 174 satpads 166 saturation, 52 scan percentage 106 scan time, 99 second-level mode 326 selective excitation. Βλ. εκλεκτική διέγερση SENSE 264 msense 266 sequential-slice τεχνική, 94, 219 serial averaging, 104, 219, 241 shared echo 124 shielding 352 active 317, 325 passive 317 shim coils 317 shimming, 166 active 317 passive 317 signal intensity curve 302 sinc 329 single shot EPI 273, 297 single shot FSE 125 single-slab τεχνική 97, 221, 246, 249 slice encoding 97 slice gap 233. Βλ. μεσοδιάστημα slice profile 232 slice select gradient 74 SMART 219 SNR (λόγος σήματος προς θόρυβο), 258, 237 3D τεχνική 246 αριθμός διεγέρσεων NEX 241 βελτίωση 257 γωνία πρόσπτωσης 238 είδος και θέση πηνίου 244 ένταση μαγνητικού πεδίου 246, 283 εύρος συχνοτήτων δέκτη rbw 241 μέγεθος του voxel 239 σχετικός δείκτης 258 χρόνος TR 237 χρόνος ΤΕ 237 SPACE 122 SPAIR 169 spatial encoding, 65 spatial pre-saturation. Βλ. τεχνική χωρικού προκορεσμού spatial resolution. Βλ. χωρική διακριτική ικανότητα SPECIAL 168 spectral pre-saturation. Βλ. χημικός προκορεσμός spectroscopy 352 spin echo (SE), 15, 35, 32, 139, 111 αναγνώριση του βάρους εικόνας 51 διαφορά με FSE 114, 115 εικόνα SE PDW 50 εικόνα SE T1W 49, 111 εικόνα SE T2W 50, 111 εφαρμογές 111 μειονεκτήματα 112 παράμετροι αντίθεσης 49 πηνίο επιλογής τομής 69 πλεονεκτήματα 112 τυπικές τιμές παραμέτρων 49, 112 spin-lattice relaxation 25 spin-spin relaxation 25 SPIO (superparamagnetic iron oxides) 63 SPIR 168 διαφορές με STIR 168 spiral τεχνική 103, 273 split echo train 123 spoiled GE 191, 144, 142 εφαρμογές 144 μειονεκτήματα 147 πλεονεκτήματα 146 τυπικές τιμές παραμέτρων 145 spoiler gradient, 174, 165, 312 steady state free precession (SSFP) GE 143, 150 εφαρμογές 150 μειονεκτήματα 152 πλεονεκτήματα 152 τυπικές τιμές παραμέτρων 152 steady state free precession (SSFP) MRA 211 STEAM 312 stent 12 stimulated echo (STE), 121, 139, 141, 311 STIR, 128, 164, 299 διαφορές με SPIR 168 εφαρμογές 128 μειονεκτήματα 130 πλεονεκτήματα 130 τυπικές τιμές παραμέτρων 130 superparamagnetic, 55 susceptibility. Βλ. μαγνητική επιδεκτικότητα SVS. Βλ. φασματοσκοπία στοιχειώδη όγκου (SVS) Swan-Ganz 11 SWI (απεικόνιση μαγνητικής επιδεκτικότητας) 91, 286, 308 κλινικές εφαρμογές 308 T1 agents 60 T1 recovery 25 T1 relaxation time, 25 T2 agents 60 T2 blackout effect 294 T2 decay, 26 T2* decay 26, 27 T

12 364 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ T2* mapping 162 T2 relaxation time, 26 T2 shine through effect 294 TE effective. Βλ. χρόνος TE effective test bolus 201 THRIVE 147 time domain 86 time resolved MRA 205, 303 time-reversed GE. Βλ. steady state free precession (SSFP) GE time to echo 32 time οf flight (TOF) φαινόμενο time of flight 187 TOF-MRA , , 286 βελτιστοποίηση 193 γωνία πρόσπτωσης 194 trace image 295 tractography 296 transmit bandwidth. Βλ. εύρος συχνοτήτων εκπομπής transverse magnetization 353 TRICKS 205 triggering 5, 218 triple IR 209, 135 truncation 229, 253 turbo factor. Βλ. ETL (echo train length) Turbo-FLASH 159 turbo-mrsi 312 turbo spin echo (TSE). Βλ. fast spin echo (FSE) V velocity-selective ASL 304 VENC 198 VERSE 329 VIBE 147 VISTA 122 voxel 46, 239 VR 205, 212 wrap-around, 220 zebra 221 zero filling, 253 zero interpolation 147 zipper 233 z άξονας 21 W Z 3D volume interpolated GE 147 4D-MRA 205, 303 Σύμβολα

Μαγνητική Μαστογραφία

Μαγνητική Μαστογραφία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μαγνητική Μαστογραφία Τεχνικές απεικόνισης και πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Απεικόνισης. Απεικόνιση Μαγνητικού Συντονισμού

Βασικές Αρχές Απεικόνισης. Απεικόνιση Μαγνητικού Συντονισμού Βασικές Αρχές Απεικόνισης Απεικόνιση Μαγνητικού Συντονισμού Απεικόνιση Μαγνητικού Συντονισμού - MRI Μαγνητικός Τομογράφος Ανοικτός Μαγνητικός Τομογράφος Μαγνητικός Τομογράφος Το φαινόμενο του πυρηνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ: Από το πρωτόνιο στη βιοχημική ανάλυση του ανθρώπινου οργανισμού. Αναστάσιος Καρατόπης

ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ: Από το πρωτόνιο στη βιοχημική ανάλυση του ανθρώπινου οργανισμού. Αναστάσιος Καρατόπης e-περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας 41 ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ: Από το πρωτόνιο στη βιοχημική ανάλυση του ανθρώπινου οργανισμού Αναστάσιος Καρατόπης Τμήμα Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων, ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Τα όργανα και η μέθοδος ελέγχου μπορεί να διαφοροποιείται από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ Γενικά Σύστημα Αξονικής Τομογραφίας 128 τομών αποτελούμενα από :

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ Γενικά Σύστημα Αξονικής Τομογραφίας 128 τομών αποτελούμενα από : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ Γενικά Σύστημα Αξονικής Τομογραφίας 128 τομών αποτελούμενα από : 1. Gantry 2. Ακτινολογική λυχνία 3. Γεννήτρια Aκτίνων -Χ 4. Εξεταστική Τράπεζα 5.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT) Διάταξη ανιχνευτικού συστήματος PET Αριθμός δακτυλίων ανιχνευτών Διάμετρος δακτυλίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ. Λία Ε. Μουλοπούλου Καθηγήτρια Ακτινολογίας Διευθύντρια Α Εργαστηρίου Ακτινολογίας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ. Λία Ε. Μουλοπούλου Καθηγήτρια Ακτινολογίας Διευθύντρια Α Εργαστηρίου Ακτινολογίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Λία Ε. Μουλοπούλου Καθηγήτρια Ακτινολογίας Διευθύντρια Α Εργαστηρίου Ακτινολογίας ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Μία ιατρική ειδικότητα που χρησιμοποιεί απεικονιστικές μεθόδους για να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. θαλασσαιµία. Η πάθηση αυτή εµφανίζεται σε ζωτικά όργανα, όπως στην καρδία και το ήπαρ,

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. θαλασσαιµία. Η πάθηση αυτή εµφανίζεται σε ζωτικά όργανα, όπως στην καρδία και το ήπαρ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η αιµοσιδήρωση είναι ο κυριότερος λόγος θανάτου σε ασθενείς που πάσχουν από θαλασσαιµία. Η πάθηση αυτή εµφανίζεται σε ζωτικά όργανα, όπως στην καρδία και το ήπαρ, και οφείλεται στις συχνές και

Διαβάστε περισσότερα

Υπερηχογραφία Αγγείων Βασικές αρχές

Υπερηχογραφία Αγγείων Βασικές αρχές Υπερηχογραφία Αγγείων Βασικές αρχές Δημ. Καρδούλας M.Sc, Ph.D Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Κρήτης Ευρωκλινική Αθηνών Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2014 Βασικές Αρχές Φυσικής Οργανολογία των Υπερήχων Αιμοδυναμική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. «Σχεδίαση, ανάπτυξη και κλινική εφαρμογή πηνίων φασικής συνάφειας για απεικόνιση και φασματοσκοπία μαγνητικού συντονισμού»

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. «Σχεδίαση, ανάπτυξη και κλινική εφαρμογή πηνίων φασικής συνάφειας για απεικόνιση και φασματοσκοπία μαγνητικού συντονισμού» Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών Σχολή Μηχανολόγων Μηχ. Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κ. ΚΟΥΠΠΑΡΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κ. ΚΟΥΠΠΑΡΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κ. ΚΟΥΠΠΑΡΗ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Σημειώσεις από τα μαθήματα Φαρμακευτικής Ανάλυσης του καθηγητή κ. Ιωάννη Κουντουρέλλη ΑΝΙΣΟΤΡΟΠΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 12 13 Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy

Διαβάστε περισσότερα

1/21/2013. November 25, 1975 Patent for Full-body CAT Scan 1979 Nobel prize for physiology

1/21/2013. November 25, 1975 Patent for Full-body CAT Scan 1979 Nobel prize for physiology November 25, 1975 Patent for Full-body CAT Scan 1979 Nobel prize for physiology Sir Godfrey Newbold Hounsfield CBE, FRS, (28 August 1919 12 August 24) Allan MacLeod Cormack (February 23, 1924 May 7, 1998)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ. Ευάγγελος Παντελής Επ. Καθ. Ιατρικής Φυσικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Αθηνών

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ. Ευάγγελος Παντελής Επ. Καθ. Ιατρικής Φυσικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Αθηνών ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Ευάγγελος Παντελής Επ. Καθ. Ιατρικής Φυσικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Αθηνών ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Διαγνωστικές και θεραπευτικές εφαρμογές ακτινοβολιών : Κεφάλαιο 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Resonance

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Resonance ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ (MRI-Magnetic Resonance Imaging) Κωνσταντίνα Νικήτα, Ph.D., M.D. Aναπλ.. Καθηγήτρια Περιεχόµενα Εισαγωγή Σύγκριση µε CT Βασικές αρχές NMR Eξίσωση Bloch Χρόνοι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 001 -Υγεία και Τεχνολογία. Για να σε βλέπω καλύτερα (Μαγνητική Τοµογραφία)

ΗΜΥ 001 -Υγεία και Τεχνολογία. Για να σε βλέπω καλύτερα (Μαγνητική Τοµογραφία) ΗΜΥ 001 -Υγεία και Τεχνολογία Για να σε βλέπω καλύτερα (Μαγνητική Τοµογραφία) Η ιστορία του Ρ.Μ. Παρ όλο που τα κλινικά σηµεία φανέρωναν υποψίες εγκεφαλικού επεισοδίου, εντούτοις η διάγνωση του Ρ.Μ. δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΟ 5.1 Tο θεώρημα δειγματοληψίας. Χαμηλοπερατά σήματα 5.2 Διαμόρφωση πλάτους παλμού 5.3 Εύρος ζώνης καναλιού για ένα PAM σήμα 5.4 Φυσική δειγματοληψία

Διαβάστε περισσότερα

Απεικόνιση εγκεφάλου με διάχυση (diffusion imaging)

Απεικόνιση εγκεφάλου με διάχυση (diffusion imaging) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Απεικόνιση εγκεφάλου με διάχυση (diffusion imaging) Βασικές αρχές και κλινικές

Διαβάστε περισσότερα

Εξαγωγή του πεδίου κίνησης από εικόνες spin tagging MRI με χρήση μεθόδων οπτικής ροής ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εξαγωγή του πεδίου κίνησης από εικόνες spin tagging MRI με χρήση μεθόδων οπτικής ροής ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Εξαγωγή του πεδίου κίνησης από εικόνες spin tagging MRI

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Μαγνητικός Τοµογράφος Ενας από τους πιο ακριβούς εξοπλισµούς στο Νοσοκοµείο Μαγνητικός Τοµογράφος Ανοικτός Μαγνητικός Τοµογράφος Μαγνητικός Τοµογράφος Το φαινόµενο του πυρηνικού µαγνητικού

Διαβάστε περισσότερα

HY 571 - Ιατρική Απεικόνιση. ιδάσκων: Kώστας Μαριάς

HY 571 - Ιατρική Απεικόνιση. ιδάσκων: Kώστας Μαριάς HY 571 - Ιατρική Απεικόνιση ιδάσκων: Kώστας Μαριάς 10. MRI Μαγνητική Ροπή τα βασικά. The magnetic moment can be considered to be a vector quantity with direction perpendicular to the current loop in the

Διαβάστε περισσότερα

Quality Assurance of MRI Systems. Slide 1. Technical Aspects of Quality Control in Magnetic Resonance Imaging. Slide 2 Quality Control of MRI Systems

Quality Assurance of MRI Systems. Slide 1. Technical Aspects of Quality Control in Magnetic Resonance Imaging. Slide 2 Quality Control of MRI Systems Slide 1 Technical Aspects of Quality Control in Magnetic Resonance Imaging Slide 2 Quality Control of MRI Systems, Ph.D. Department of Radiology Henry Ford Hospital, Detroit, MI Slide 3 Objectives To gain

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Κ. Γιαννακοπούλου

ρ. Κ. Γιαννακοπούλου ρ. Κ. Γιαννακοπούλου 1 Iστορικό 1945: Bloch, Hansen, Packard (Stanford U.), H 2 O 1945: Purcell, Torrey, Pound (Harvard U.), H 2 O, παραφίνη 1991: Richard Ernst παλµικό FT/MRI 2002: Fenn, Tanaka (MS),

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Τ1, Τ2, Τ2*) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΒΕΝΕΤΗ

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Τ1, Τ2, Τ2*) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΒΕΝΕΤΗ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Τ1, Τ2, Τ2*) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΒΕΝΕΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΔΠΜΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΤΚ ΣΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΒΑΛΒΙΔΟΠΑΘΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΤΚ ΣΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΒΑΛΒΙΔΟΠΑΘΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΤΚ ΣΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΒΑΛΒΙΔΟΠΑΘΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΜΑΡΙΑ Β. ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΙΑΣΩ GENERAL ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΒΑΛΒΙΔΟΠΑΘΕΙΩΝ (ΒΠ) διευκρίνηση της πάσχουσας βαλβίδας (κλινική εξέταση) καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Εργαστήριο Επεξεργασίας Σημάτων και Τηλεπικοινωνιών Κινητά Δίκτυα Επικοινωνιών Μέρος Α: Τηλεπικοινωνιακά Θέματα: Τεχνικές Ψηφιακής Διαμόρφωσης και Μετάδοσης Tο γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές της Φασµατοσκοπίας NMR

Βασικές αρχές της Φασµατοσκοπίας NMR Βασικές αρχές της Φασµατοσκοπίας NMR Φώτης Νταής Καθηγητής Πανεπιστηµίου Κρήτης, Τµήµα Χηµείας Φασµατοσκοπία NMR Ο Πυρηνικός µαγνητικός Συντονισµός (NMR) είναι ένα φαινόµενο που συµβαίνει όταν πυρήνες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΥ. Α. ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Β ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ «Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Η υπολογιστική τοµογραφία (CT)! Στις αρχές της δεκαετίας του1970 ο Hounsfield

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ. Φονταρά Σοφία, Ιατρός Ακτινολόγος Πανεπιστημιακός Υπότροφος Ά Εργαστήριο Ακτινολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ. Φονταρά Σοφία, Ιατρός Ακτινολόγος Πανεπιστημιακός Υπότροφος Ά Εργαστήριο Ακτινολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Φονταρά Σοφία, Ιατρός Ακτινολόγος Πανεπιστημιακός Υπότροφος Ά Εργαστήριο Ακτινολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών Η πρώτη ακτινογραφία μέλους ανθρώπινου σώματος. Είναι το χέρι της κυρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Aθηνά Χ. Τσίλη, Αλεξάνδρα Ντόρκου, Βασίλης Μάλιακας, Μαρία Ι. Αργυροπούλου Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθετα Υλικά: Χαρακτηρισμός και Ιδιότητες

Σύνθετα Υλικά: Χαρακτηρισμός και Ιδιότητες Σύνθετα Υλικά: Χαρακτηρισμός και Ιδιότητες Εργαστηριακή Άσκηση 6: Ποιοτικός Έλεγχος Σύνθετων Υλικών Διδάσκοντες: Α. Παϊπέτης, Αν. Καθηγητής, Δρ. Μηχ/γος Μηχανικός Εργαστηριακή Υποστήριξη: Τ. Μπέκας, Υποψήφιος

Διαβάστε περισσότερα

Amplitude Mode, A - Mode

Amplitude Mode, A - Mode US TPA Amplitude Mode, A - Mode 1. Κεφαλή Υπερήχων, 2. Εκπεμπόμενη δέσμη, 3. Ηχοανακλαστικές επιφάνειες, 4. Επιστρεφόμενη Ηχώ 5. Απεικόνιση Αφετηρία για την εξέλιξη... Βασικές αρχές: Απεικόνιση ως peaks

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή γή στη Φυσική των Επιταχυντών II Γ. Παπαφιλίππου Τμήμα Επιταχυντών -CERN

Εισαγωγή γή στη Φυσική των Επιταχυντών II Γ. Παπαφιλίππου Τμήμα Επιταχυντών -CERN γή στη Φυσική των στη Φυσική τω ων Επιταχυντώ ών Επιταχυντών II Γ. Παπαφιλίππου Τμήμα Επιταχυντών -CERN Επιμορφωτικό πρόγραμμα Ελλήνων καθηγητών CERN, Ιούλιος 2008 1 Βασικές αρχές δυναμικής των επιταχυντών

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 6. Fourier Ανάλυση Σημάτων. (Επανάληψη Κεφ. 10.0-10.2 Κεφ. 10.3, 10.5-7) Ανάλυση σημάτων. Τι πρέπει να προσέξουμε

Διάλεξη 6. Fourier Ανάλυση Σημάτων. (Επανάληψη Κεφ. 10.0-10.2 Κεφ. 10.3, 10.5-7) Ανάλυση σημάτων. Τι πρέπει να προσέξουμε University of Cyprus Biomedical Imaging & Applied Optics Διάλεξη (Επανάληψη Κεφ. 10.0-10. Κεφ. 10.3, 10.5-7) Ανάλυση σημάτων Τι πρέπει να προσέξουμε Επαρκής ψηφιοποίηση στο χρόνο (Nyquist) Αναδίπλωση (aliasing)

Διαβάστε περισσότερα

3 η Εργαστηριακή Άσκηση

3 η Εργαστηριακή Άσκηση 3 η Εργαστηριακή Άσκηση Βρόχος υστέρησης σιδηρομαγνητικών υλικών Τα περισσότερα δείγματα του σιδήρου ή οποιουδήποτε σιδηρομαγνητικού υλικού που δεν έχουν βρεθεί ποτέ μέσα σε μαγνητικά πεδία δεν παρουσιάζουν

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 2. Εργαστήριο Ακτινολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 3

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 2. Εργαστήριο Ακτινολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 3 ΑΝΆΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚHΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΞΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΝΥΣΤΗ ΔΙΑΧΥΣΗΣ (DTI) ΣΕ ΥΨΗΛΟ Τσούγκος Ιωάννης 1, Μπακώσης Μιχαήλ 1, Βλυχού Μαριάννα 2, Πουλτσίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ Γενικές Αρχές Απεικόνισης 2 Κ. Χατζημιχαήλ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ Καλώς ήλθατε..δεν ξεχνώ Ιατρική Απεικόνιση-Υπερηχογραφία Υπέρηχοι Για τη διάδοση απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΘ.Π.ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΥΠΕΡΥΘΡΟΥ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΜΑΖΩΝ ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ-ΟΡΑΤΟΥ, RΑΜΑΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Τμήμα Χημείας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος της ελληνικής έκδοσης... v Πρόλογος...vii Λίγα λόγια για τον συγγραφέα...ix Ευχαριστίες...ix

Πρόλογος της ελληνικής έκδοσης... v Πρόλογος...vii Λίγα λόγια για τον συγγραφέα...ix Ευχαριστίες...ix Περιεχόμενα Πρόλογος της ελληνικής έκδοσης... v Πρόλογος...vii Λίγα λόγια για τον συγγραφέα...ix Ευχαριστίες...ix Κεφαλαιο 1: Eισαγωγή... 1 1. ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ... 1 2. ΜΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ και ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ και ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ και ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1) Να αναφέρετε τις 4 παραδοχές που ισχύουν για το ηλεκτρικό φορτίο 2) Εξηγήστε πόσα είδη κατανοµών ηλεκτρικού φορτίου υπάρχουν. ιατυπώστε τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ. 1.3.1 Μετατροπή από καρτεσιανό σε κυλινδρικό σύστηµα... 6 1.3.2 Απειροστές ποσότητες... 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ. 1.3.1 Μετατροπή από καρτεσιανό σε κυλινδρικό σύστηµα... 6 1.3.2 Απειροστές ποσότητες... 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 1.1 Φυσικά µεγέθη... 1 1.2 ιανυσµατική άλγεβρα... 2 1.3 Μετατροπές συντεταγµένων... 6 1.3.1 Μετατροπή από καρτεσιανό σε κυλινδρικό σύστηµα... 6 1.3.2 Απειροστές ποσότητες...

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος... 11. Εισαγωγή... 13. Κεφάλαιο 1. Η Σεισμική Μέθοδος... 15

Περιεχόμενα. Πρόλογος... 11. Εισαγωγή... 13. Κεφάλαιο 1. Η Σεισμική Μέθοδος... 15 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Εισαγωγή... 13 Κεφάλαιο 1. Η Σεισμική Μέθοδος... 15 1.1 Γενικά...15 1.2 Ελαστικές σταθερές...16 1.3 Σεισμικά κύματα...19 1.3.1 Ταχύτητες των σεισμικών κυμάτων...22 1.3.2 Ακτινικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΚΑΘ. Δ. Κουτσούρης Δρ. Ο. Πάνου-Διαμάντη MΕΘΟΔΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ Χρήση των υπερήχων στην Ιατρική κύρια στο τομέα της Διάγνωσης με τη μέτρηση διαφόρων χαρακτηριστικών των

Διαβάστε περισσότερα

Ήχος. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 04-1

Ήχος. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 04-1 Ήχος Χαρακτηριστικά του ήχου Ψηφιοποίηση με μετασχηματισμό Ψηφιοποίηση με δειγματοληψία Κβαντοποίηση δειγμάτων Παλμοκωδική διαμόρφωση Συμβολική αναπαράσταση μουσικής Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ -ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ -ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ -ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ (προϋπολογισμός 30.000Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΓΕΝΙΚΑ-ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Σύστημα υπερηχοτομογραφίας για Νεογνική

Διαβάστε περισσότερα

HY 571 - Ιατρική Απεικόνιση. ιδάσκων: Kώστας Μαριάς

HY 571 - Ιατρική Απεικόνιση. ιδάσκων: Kώστας Μαριάς HY 571 - Ιατρική Απεικόνιση ιδάσκων: Kώστας Μαριάς 9. Υπολογιστική τοµογραφία και 3 απεικόνιση-περίληψη/συµπεράσµατα Για την Ιστορία Nobel prizes Roentgen (1901): Discovery of X-rays X Hounsfield & Cormack

Διαβάστε περισσότερα

Aρρυθµιογόνος δυσπλασία/ µυοκαρδιοπάθεια της δεξιάς κοιλίας: Αρκεί η απεικόνιση και ποια;

Aρρυθµιογόνος δυσπλασία/ µυοκαρδιοπάθεια της δεξιάς κοιλίας: Αρκεί η απεικόνιση και ποια; Οµάδες εργασίας Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας Ιωάννινα 26-28 Φεβρουαρίου 2015 Aρρυθµιογόνος δυσπλασία/ µυοκαρδιοπάθεια της δεξιάς κοιλίας: Αρκεί η απεικόνιση και ποια; Αγάθη-Ρόζα Βρεττού Επιµελήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Ογκομέτρηση του Ιππόκαμπου και της Αμυγδαλής για Κατάθλιψη και Αλτσχάιμερ. Σύγκριση με τη Φασματοσκοπία.

Ογκομέτρηση του Ιππόκαμπου και της Αμυγδαλής για Κατάθλιψη και Αλτσχάιμερ. Σύγκριση με τη Φασματοσκοπία. Ογκομέτρηση του Ιππόκαμπου και της Αμυγδαλής για Κατάθλιψη και Αλτσχάιμερ. Σύγκριση με τη Φασματοσκοπία. Δημητρίου Ελένη Αθήνα Ιούλιος 2012 Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Αλεξόπουλος Θεόδωρος 0 .. Δημητρίου Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

Ευαιθησιομετρία Sensitometry ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Ι-6

Ευαιθησιομετρία Sensitometry ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Ι-6 Ευαιθησιομετρία Sensitometry ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Ι-6 Ακτινοβολία Χ και φιλμ Οι ακτίνες- X προκαλούν στο ακτινολογικό φιλμ κατανομή διαφορετικών ΟΠ επειδή Η ομοιόμορφη δέσμη που πέφτει πάνω στο ΑΘ εξασθενεί σε

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Βιογραφικό v Πρόλογος vii Μετατροπές Μονάδων ix Συμβολισμοί xi. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Σύντομο Βιογραφικό v Πρόλογος vii Μετατροπές Μονάδων ix Συμβολισμοί xi. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύντομο Βιογραφικό v Πρόλογος vii Μετατροπές Μονάδων ix Συμβολισμοί xi ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 1.1 Θερμοδυναμική και Μετάδοση Θερμότητας 1 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας. Ακαδημαϊκό Έτος 2006-2007

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας. Ακαδημαϊκό Έτος 2006-2007 Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ακαδημαϊκό Έτος 2006-2007 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Έκθεση Προόδου Υλοποίησης του Μαθήματος Διδάσκων: Φλώρος Ανδρέας Περιεχόμενα 1 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Καθ. Αλέξανδρος Ρήγας Εξάμηνο: 9 ο

Διδάσκων: Καθ. Αλέξανδρος Ρήγας Εξάμηνο: 9 ο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Διαστημικής Εργαστήριο Ηλεκτρομαγνητικής Θεωρίας Διδάσκων: Καθ. Αλέξανδρος Ρήγας Εξάμηνο:

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση

Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση MYE006-ΠΛΕ065: ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Ευάγγελος Παπαπέτρου Διάρθρωση μαθήματος Βασικές έννοιες μετάδοσης Διαμόρφωση ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕ ΙΣΟΤΟΠΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ

1. ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕ ΙΣΟΤΟΠΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ 1. ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕ ΙΣΟΤΟΠΑ 1 x y 1. γ-κάµερα ή Κύκλωµα Πύλης Αναλυτής Ύψους Παλµών z κάµερα Anger (H. Anger, Berkeley, 1958) Λογικό Κύκλωµα Θέσης ιάταξη Φωτοπολλαπλασιαστών Μολύβδινη Θωράκιση

Διαβάστε περισσότερα

Παρεμβολή Ενισχυτών μεταξύ γεωφώνων και καταγραφικού

Παρεμβολή Ενισχυτών μεταξύ γεωφώνων και καταγραφικού Ενισχυτές σήματος στη σεισμική διασκόπηση Καλώδιο μεταφοράς των σημάτων απο τα γεώφωνα Σεισμικό σήμα πολύ ασθενές για να καταγραφεί Παρεμβολή Ενισχυτών μεταξύ γεωφώνων και καταγραφικού Ενισχυτής Καταγραφικό

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του Μεταπτυχιακού Φοιτητή Γεώργιου Ιωαννίδη

Διπλωματική Εργασία του Μεταπτυχιακού Φοιτητή Γεώργιου Ιωαννίδη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Ιατρικής Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ιατρική Φυσική Διπλωματική Εργασία του Μεταπτυχιακού Φοιτητή Γεώργιου Ιωαννίδη Θέμα: Εφαρμογή και συγκριτική

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρική Υπερηχογραφία: Φυσικές αρχές και οργανολογία

Ιατρική Υπερηχογραφία: Φυσικές αρχές και οργανολογία Ιατρική Υπερηχογραφία: Φυσικές αρχές και οργανολογία Περίληψη Ιστορία Τρόπος διάδοσης ήχων, Ηχητικό φάσµα Εξασθένηση των υπερήχων Πιεζοηλεκτρικό φαινόµενο Πιεζοηλεκτρικοί κρύσταλλοι Σχεδιασµός µεταλλακτών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Τεχνολογία Πολυμέσων Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις V: Υπολογιστική Τομογραφία CT, MRI, PET

Σημειώσεις V: Υπολογιστική Τομογραφία CT, MRI, PET HY 673 - Ιατρική Απεικόνιση Στέλιος Ορφανουδάκης Κώστας Μαριάς Σημειώσεις V: Υπολογιστική Τομογραφία CT, MRI, PET Σεπτέμβριος 2003-Φεβρουάριος 2004 Υπολογιστική Τομογραφία α. Γενικές Αρχές: Στην κλασική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΨΧ 00)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΨΧ 00) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΨΧ 00) Πέτρος Ρούσσος ΔΙΑΛΕΞΗ 3 Ορισμός της Ψυχολογίας Η επιστήμη που σκοπό έχει να περιγράψει και να εξηγήσει τη συμπεριφορά και τις νοητικές διεργασίες του ανθρώπου (κυρίως)

Διαβάστε περισσότερα

Αντοχή (ruggedness) στο θόρυβο μετάδοσης Αποτελεσματική αναγέννηση (regeneration) Δυνατότητα ομοιόμορφου σχήματος (uniform format) μετάδοσης Όμως:

Αντοχή (ruggedness) στο θόρυβο μετάδοσης Αποτελεσματική αναγέννηση (regeneration) Δυνατότητα ομοιόμορφου σχήματος (uniform format) μετάδοσης Όμως: ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ Πλεονεκτήματα: Αντοχή (ruggedness) στο θόρυβο μετάδοσης Αποτελεσματική αναγέννηση (regeneration) Δυνατότητα ομοιόμορφου σχήματος (uniform format) μετάδοσης Όμως: Αύξηση απαίτησης εύρους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΡΟΠΗ ΠΑΡΑΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΡΟΠΗ ΠΑΡΑΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΡΟΠΗ ΠΑΡΑΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ Του Αλέκου Χαραλαμπόπουλου ΠΡΟΛΟΓΟΣ Όταν ένα φορτισμένο σωμάτιο με spin L, βρεθεί μέσα σε ομογενές

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ d.fotiadis@kastoria.teikoz.gr

Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ d.fotiadis@kastoria.teikoz.gr Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΦΩΤΙΑ ΗΣ Α. ΗΜΗΤΡΗΣ M.Sc. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ d.fotiadis@kastoria.teikoz.gr Ασύγχρονη σειριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ( DE) ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ ΣΤΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΩΝ.

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ( DE) ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ ΣΤΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΩΝ. ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ( DE) ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ ΣΤΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΩΝ. Μισιχρόνη Ι., Βελονάκης Γ., Πούλου Λ., Κμπνάρου Σ., Κρβσίλης

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών Ψηφιακή Τηλεόραση

Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών Ψηφιακή Τηλεόραση Χειμερινό Εξάμηνο 2013-2014 Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών Ψηφιακή Τηλεόραση 5 η Παρουσίαση : Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Διδάσκων: Γιάννης Ντόκας Σύνθεση Χρωμάτων Αφαιρετική Παραγωγή Χρώματος Χρωματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ YΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ YΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ YΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Σύστημα Υπερηχοτομογραφίας Καρδιολογικής Χρήσης, μικρού όγκου και βάρους, ευέλικτο για εύκολη μετακίνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ, ΦΩΣΦΩΡΙΣΜΟΥ, ΣΚΕΔΑΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ, ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ, ΦΩΣΦΩΡΙΣΜΟΥ, ΣΚΕΔΑΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ, ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ, ΦΩΣΦΩΡΙΣΜΟΥ, ΣΚΕΔΑΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ, ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ ΠΗΓΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΠΗΓΕΣ ΠΗΓΕΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΟΙΛΗΣ ΚΑΘΟΔΟΥ & ΛΥΧΝΙΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακατασκευή εικόνας από προβολές

Ανακατασκευή εικόνας από προβολές Ανακατασκευή εικόνας από προβολές Μέθοδος ανακατασκευής με χρήση χαρακτηριστικών δειγμάτων προβολής Αναστάσιος Κεσίδης Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Θέματα που θα αναπτυχθούν Εισαγωγή στις τομογραφικές μεθόδους

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα

Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα Εισαγωγή Πως λειτουργούν οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες: Ένα βασικό μοντέλο ηλεκτρονικής επικοινωνίας αποτελείται απλά από ένα πόμπο, το δίαυλο μεταδόσεως, και το δέκτη.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Προχωρημένα Θέματα Τηλεπικοινωνιών. Ανάκτηση Χρονισμού. Τρόποι Συγχρονισμού Συμβόλων. Συγχρονισμός Συμβόλων. t mt

Εισαγωγή. Προχωρημένα Θέματα Τηλεπικοινωνιών. Ανάκτηση Χρονισμού. Τρόποι Συγχρονισμού Συμβόλων. Συγχρονισμός Συμβόλων. t mt Προχωρημένα Θέματα Τηλεπικοινωνιών Συγχρονισμός Συμβόλων Εισαγωγή Σε ένα ψηφιακό τηλεπικοινωνιακό σύστημα, η έξοδος του φίλτρου λήψης είναι μια κυματομορφή συνεχούς χρόνου y( an x( t n ) n( n x( είναι

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης Δρ. Δημήτριος Ευσταθίου Επίκουρος Καθηγητής & Δρ. Στυλιανός Π. Τσίτσος Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Μαγνητικό Πεδίο. Ζαχαριάδου Αικατερίνη Γενικό Τμήμα Φυσικής, Χημείας & Τεχνολογίας Υλικών Τομέας Φυσικής ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

Μαγνητικό Πεδίο. Ζαχαριάδου Αικατερίνη Γενικό Τμήμα Φυσικής, Χημείας & Τεχνολογίας Υλικών Τομέας Φυσικής ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μαγνητικό Πεδίο Ζαχαριάδου Αικατερίνη Γενικό Τμήμα Φυσικής, Χημείας & Τεχνολογίας Υλικών Τομέας Φυσικής ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Προτεινόμενη βιβλιογραφία: SERWAY, Physics for scientists and engineers YOUNG H.D., University

Διαβάστε περισσότερα

Μαγνητικό Πεδίο. μαγνητικό πεδίο. πηνίο (αγωγός. περιστραμμένος σε σπείρες), επάγει τάση στα άκρα του πηνίου (Μετασχηματιστής) (Κινητήρας)

Μαγνητικό Πεδίο. μαγνητικό πεδίο. πηνίο (αγωγός. περιστραμμένος σε σπείρες), επάγει τάση στα άκρα του πηνίου (Μετασχηματιστής) (Κινητήρας) Ένας ρευματοφόρος αγωγός παράγει γύρω του μαγνητικό πεδίο Ένα χρονικά μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο, του οποίου οι δυναμικές γραμμές διέρχονται μέσα από ένα πηνίο (αγωγός περιστραμμένος σε σπείρες), επάγει

Διαβάστε περισσότερα

H ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ (SPECTROSCOPY-MRS) ΣΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ 3Τ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

H ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ (SPECTROSCOPY-MRS) ΣΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ 3Τ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ H ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ (SPECTROSCOPY-MRS) ΣΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ 3Τ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ Γ. Μπουλογιάννη 1, Α. Δρεβελέγκας 1, Ι. Χρυσογονίδης 2 1.Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ό ς ς ί ς ύ ί ύ ς ό ς ά

ό ς ς ί ς ύ ί ύ ς ό ς ά ό ς ς ί ς ύ ί ύ ς ί ς ό ς ά 3ο Επιστηµονικό Καλοκαιρινό Διαδραστικό Διεταιρικό Συµπόσιο NAVARINO DUNES 23 26 Ιουνίου 2011 ί ά Medical ultrasound βασίστηκε σε αρχές sonar που αναπτυχθήκαν στο World War

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 3: Διαλείψεις

Εργαστήριο 3: Διαλείψεις Εργαστήριο 3: Διαλείψεις Διάλειψη (fading) είναι η παραμόρφωση ενός διαμορφωμένου σήματος λόγω της μετάδοσης του σε ασύρματο περιβάλλον. Η προσομοίωση μίας τέτοιας μετάδοσης γίνεται με την μοντελοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΦΡΕΝΤΖΟΣ. 6 ο ΕΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (2004-05) του Ε.Κ.Π.Α. ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΦΡΕΝΤΖΟΣ. 6 ο ΕΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (2004-05) του Ε.Κ.Π.Α. ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΦΡΕΝΤΖΟΣ 6 ο ΕΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (2004-05) του Ε.Κ.Π.Α. ΕΡΓΑΣΙΑ 148 ΑΡΧΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Γ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δ. ΚΑΣΣΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MATLAB... 13

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MATLAB... 13 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MATLAB... 13 1.1. Τι είναι το Matlab... 13 1.2. Περιβάλλον εργασίας... 14 1.3. Δουλεύοντας με το Matlab... 16 1.3.1. Απλές αριθμητικές πράξεις... 16 1.3.2. Σχόλια...

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χημεία. Κεφάλαια 12 &13: Φασματοσκοπία μαζών και υπερύθρου

Οργανική Χημεία. Κεφάλαια 12 &13: Φασματοσκοπία μαζών και υπερύθρου Οργανική Χημεία Κεφάλαια 12 &13: Φασματοσκοπία μαζών και υπερύθρου 1. Γενικά Δυνατότητα προσδιορισμού δομών με σαφήνεια χρησιμοποιώντας τεχνικές φασματοσκοπίας Φασματοσκοπία μαζών Μέγεθος, μοριακός τύπος

Διαβάστε περισσότερα

6η Εργαστηριακή Άσκηση Μέτρηση διηλεκτρικής σταθεράς σε κύκλωµα RLC

6η Εργαστηριακή Άσκηση Μέτρηση διηλεκτρικής σταθεράς σε κύκλωµα RLC 6η Εργαστηριακή Άσκηση Μέτρηση διηλεκτρικής σταθεράς σε κύκλωµα RLC Θεωρητικό µέρος Αν µεταξύ δύο αρχικά αφόρτιστων αγωγών εφαρµοστεί µία συνεχής διαφορά δυναµικού ή τάση V, τότε στις επιφάνειές τους θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ. Του Αλέκου Χαραλαμπόπουλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ. Του Αλέκου Χαραλαμπόπουλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ Του Αλέκου Χαραλαμπόπουλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένα επαναλαμβανόμενο περιοδικά φαινόμενο, έχει μία συχνότητα επανάληψης μέσα στο χρόνο και μία περίοδο. Επειδή κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο. Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ. «Μέτρηση της αιματηρής. Αρτηριακής Πίεσης»

Εργαστήριο. Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ. «Μέτρηση της αιματηρής. Αρτηριακής Πίεσης» Εργαστήριο Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ «Μέτρηση της αιματηρής Αρτηριακής Πίεσης» Αιμοδυναμική παρακολούθηση α) Μη επεμβατική Ηλεκτροκαρδιογράφημα Αρτηριακός σφυγμός Αναίμακτη αρτηριακή πίεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΕΡΑΙΟΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΒ ΤΗΣ COSMOTE ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗ 19 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΕΡΑΙΟΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΒ ΤΗΣ COSMOTE ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗ 19 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΕΡΑΙΟΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΒ ΤΗΣ COSMOTE ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗ 19 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ Φ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠ Ημερομηνία 26/09/2014

Διαβάστε περισσότερα

Περιέχει 30-50 αδένες και το (πρόσθιο) ινομυώδες στρώμα

Περιέχει 30-50 αδένες και το (πρόσθιο) ινομυώδες στρώμα Ε. ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ Περιέχει 30-50 αδένες και το (πρόσθιο) ινομυώδες στρώμα οι οποίοι περιβάλλονται από παχιά κάψα συνδετικού ιστού. Οι εκκριτικοί πόροι εκβάλλουν στην προστατική μοίρα της ουρήθρας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Η ηλεκτρική μηχανή είναι μια διάταξη μετατροπής μηχανικής ενέργειας σε ηλεκτρική και αντίστροφα. απώλειες Μηχανική ενέργεια Γεννήτρια Κινητήρας Ηλεκτρική ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερα ηλεκτρόνια στα μέταλλα-σχέση διασποράς

Ελεύθερα ηλεκτρόνια στα μέταλλα-σχέση διασποράς Ελεύθερα ηλεκτρόνια στα μέταλλα-σχέση διασποράς Στόχος : Να εξηγήσουμε την επίδραση του δυναμικού του κρυστάλλου στις Ε- Ειδικώτερα: Το δυναμικό του κρυστάλλου 1. εισάγονται χάσματα στα σημεία όπου τέμνονται

Διαβάστε περισσότερα

Β' τάξη Γενικού Λυκείου. Κεφάλαιο 1 Κινητική θεωρία αερίων

Β' τάξη Γενικού Λυκείου. Κεφάλαιο 1 Κινητική θεωρία αερίων Β' τάξη Γενικού Λυκείου Κεφάλαιο 1 Κινητική θεωρία αερίων Κεφάλαιο 1 Κινητική θεωρία αερίων Χιωτέλης Ιωάννης Γενικό Λύκειο Πελοπίου 1.1 Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα αντιστοιχεί σε ισοβαρή μεταβολή;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ - ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ - ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ - ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α.1. Βηματοδότες δύο κοιλοτήτων με προσαρμοζόμενη συχνότητα (DDDR) και με ειδικές θεραπευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΝΣ (Ι) Α. Δ. ΓΟΥΛΙΑΜΟΣ agouliam@med.uoa.gr

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΝΣ (Ι) Α. Δ. ΓΟΥΛΙΑΜΟΣ agouliam@med.uoa.gr ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΝΣ (Ι) Α. Δ. ΓΟΥΛΙΑΜΟΣ agouliam@med.uoa.gr ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΚΝΣ) ΚΡΑΝΙΟ-ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΣΠ.ΣΤΗΛΗ-ΝΩΤΙΑΙΟΣ ΜΥΕΛΟΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΝΣ (Κρανίου-Εγκεφάλου) Απλές Ακτινογραφίες Υπολογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 9. Μη καταστροφικοί έλεγχοι υλικών Δινορεύματα

Άσκηση 9. Μη καταστροφικοί έλεγχοι υλικών Δινορεύματα Άσκηση 9 Μη καταστροφικοί έλεγχοι υλικών Δινορεύματα Στοιχεία Θεωρίας Η αναγκαιότητα του να ελέγχονται οι κατασκευές (ή έστω ορισμένα σημαντικά τμήματα ή στοιχεία τους) ακόμα και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Για τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Για τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση B' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΖΗΤΗΜΑ 1 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές Αρχές συστημάτων PET/CT Ποζιτρονιακή τομογραφία / Αξονική τομογραφία

Φυσικές Αρχές συστημάτων PET/CT Ποζιτρονιακή τομογραφία / Αξονική τομογραφία Φυσικές Αρχές συστημάτων PET/CT Ποζιτρονιακή τομογραφία / Αξονική τομογραφία Για την καλύτερη διερεύνηση του εσωτερικού του σώματος Μαρία Λύρα Γεωργοσοπούλου Πανεπιστήμιο Αθηνών Το ποζιτρόνιο ψάχνει για

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο. Ερμηνεία της έννοιας της ηλεκτροπληξίας. Περιγραφή των παραμέτρων που επηρεάζουν ένα επεισόδιο ηλεκτροπληξίας.

Αντικείμενο. Ερμηνεία της έννοιας της ηλεκτροπληξίας. Περιγραφή των παραμέτρων που επηρεάζουν ένα επεισόδιο ηλεκτροπληξίας. Αντικείμενο Ερμηνεία της έννοιας της ηλεκτροπληξίας. Περιγραφή των παραμέτρων που επηρεάζουν ένα επεισόδιο ηλεκτροπληξίας. Θανατηφόρα ατυχήματα από ηλεκτροπληξία στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1980-1995

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Οργάνωση και διαχείριση της Πληροφορίας στον. Υπολογιστή

Κεφάλαιο 2. Οργάνωση και διαχείριση της Πληροφορίας στον. Υπολογιστή ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Κεφάλαιο 2 Οργάνωση και διαχείριση της Πληροφορίας στον Υπολογιστή Δεδομένα και Εντολές πληροφορία δεδομένα εντολές αριθμητικά δδ δεδομένα κείμενο εικόνα Επιλογή Αναπαράστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ

ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 101 ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Βασίλειος Μανιάτης Ιατρός Ακτινοδιαγνώστης - Απεικονιστής Συνεργάτης Διαγνωστικού Κέντρου ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ- Μαγνητική Τομογραφία Η εξέλιξη της Μαγνητικής Τομογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 3 ο εργαστήριο Φασµατοσκοπία MR στη ιαµορφωτική Ανάλυση Φασµατοσκοπία MR Εύρεση περιοριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Patient Information Sheet (Greek) - Πληροφοριακό Φύλλο Ασθενών MRI - Magnetic Resonance Imaging Μαγνητική Τοµογραφία (MRI)

Patient Information Sheet (Greek) - Πληροφοριακό Φύλλο Ασθενών MRI - Magnetic Resonance Imaging Μαγνητική Τοµογραφία (MRI) Patient Information Sheet (Greek) - Πληροφοριακό Φύλλο Ασθενών MRI - Magnetic Resonance Imaging Μαγνητική Τοµογραφία (MRI) 1. Τι είναι η Μαγνητική Τοµογραφία; Η Μαγνητική Τοµογραφία (MRI) είναι µια προηγµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΙΟΙΝΩΜΑ ΕΛΥΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΧΙΤΩΝΑ ΤΟΥ ΟΡΧΙ: ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΓΓΕΙΟΙΝΩΜΑ ΕΛΥΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΧΙΤΩΝΑ ΤΟΥ ΟΡΧΙ: ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΓΓΕΙΟΙΝΩΜΑ ΕΛΥΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΧΙΤΩΝΑ ΤΟΥ ΟΡΧΙ: ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Ντόρκου Αλεξάνδρα 1, Τσίλη Χ. Αθηνά 1, Γιαννάκης Δημήτριος 2, Μπατιστάτου Άννα 3, Σταύρου Σωτήριος 2, Σοφικίτης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις

Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις Σφάλματα Μετρήσεων Συμβατικά όργανα μετρήσεων Χαρακτηριστικά μεγέθη οργάνων Παλμογράφος Λέκτορας Σοφία Τσεκερίδου 1 Σφάλματα μετρήσεων Επιτυχημένη μέτρηση Σωστή εκλογή

Διαβάστε περισσότερα

1. PHOTOMOD Montage Desktop (βασικό πρόγραμμα)

1. PHOTOMOD Montage Desktop (βασικό πρόγραμμα) PHOTOMOD 4.4 Lite Προσοχή: Πριν από την εκκίνηση του PHOTOMOD πρέπει να ενεργοποιηθεί η λειτουργία PHOTOMOD System Monitor (παρουσιάζεται με το εικονίδιο ) με την εντολή: START Programs PHOTOMOD Utility

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΧΟΥ Αναλογικό και Ψηφιακό σήμα Τα αναλογικά μεγέθη μπορούμε να τα μετατρέψουμε σε ηλεκτρικά ή ψηφιακά σήματα. Μετατροπή Αναλογικού

Διαβάστε περισσότερα