ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΌ ΕΥΡΕΤΉΡΙΟ ΌΡΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΌ ΕΥΡΕΤΉΡΙΟ ΌΡΩΝ"

Transcript

1

2 354 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΌ ΕΥΡΕΤΉΡΙΟ ΌΡΩΝ Ελληνικοί όροι Α αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο 305 αδιαβατικός παλμός, 169 αιματοεγκεφαλικός φραγμός 62 αιμοσιδηρίνη 55, 62 αιμοσφαιρίνη 306 ακοή 86 ακολουθία παλμών, 14, 35, 109. Βλ. και gradient echo (GE); Βλ. και spin echo (SE) διάγραμμα 35, 73 ακόρεστο 186, 52 ακουστικός θόρυβος 10, 288, 322, 331 στα υψηλά πεδία 288 ακρωνύμια 345 ακύρωση με παλμούς ΡΣ 144, 156 με πηνίο βαθμίδας 144 αλγόριθμος παρεμβολής 103 ανάκληση σήματος FID. Βλ. FID: ανάκληση του σήματος FID ανάκτησης αναστροφής. Βλ. inversion recovery (IR) ανανάς 64 αναπνευστική κίνηση 5 συγκράτηση αναπνοής 215 τεχνικές ελέγχου 215 τεχνική navigator echo gating 218 τεχνική respiratory compensation 217 τεχνική συγχρονισμού 215 ανατομική κάλυψη 95, 108, 117, 255, 283 ανισοτροπικό voxel 239 ανιχνευτές 13 ανοιχτός μαγνήτης 3 ανομοιογένειες 27, 29, 34, 165 πεδίου B1 169, 170, 285 αντενδείξεις 11 απόλυτες 11 αντίθεση 14, 38, 246 DWI 293 EPI 275 ενδογενείς παράμετροι 38 εξωγενείς παράμετροι 38 και γωνία πρόσπτωσης 58 στα υψηλά πεδία 286 στον Κ-χώρο 92 χρόνος TR 40 χρόνος TΕ 43 αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων 10 αντιπαράλληλα πρωτόνια, 22, 19 αντιστάθμιση ποιότητας 256 αντίστροφος FFT 86 άξονας συχνότητας 82 άξονας φάσης 83, 239 απεικόνιση αιματικής διήθησης. Βλ. PWI (απεικόνιση αιματικής διήθησης) απεικόνιση μαγνητικής επιδεκτικότητας. Βλ. SWI (απεικόνιση μαγνητικής επιδεκτικότητας) απεικόνιση μοριακής διάχυσης. Βλ. DWI (απεικόνιση μοριακής διάχυσης) απεικόνιση τανυστών διάχυσης 295 απεικονιστικοί στόχοι 256 απεικονιστικό σύστημα 1 αποκατάσταση διαμήκους μαγνήτισης, 25 απόπνιξη, 10, 316 απόσβεση εγκάρσιας μαγνήτισης 353 απόσβεση ελεύθερης επαγωγής. Βλ. FID απόσβεση Τ2*, 27, 57, 88 απώλεια σήματος λόγω ροής 182 αριθμός επαναλήψεων NEX, 93 SNR 241 αύξηση των επαναλήψεων 219 ασαφοποίηση 214 στην FSE 116, 120, 250 ασκίτης 286 ασφάλεια 6. Βλ. και βιοεπιδράσεις αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων 10 κατηγορίες υλικών 8 αύξηση κυμάτων Τ στο ΗΚΓ 327 Β βαθμιδωτά πεδία 4 βιοεπιδράσεις 330 χρονικά μεταβαλλόμενα βαθμιδωτά πεδία 10 βαθμιδωτής ηχούς ακολουθία. Βλ. gradient echo (GE) βαλβίδες καρδιάς 12 βάρος εικόνας 15, 37, 44 DWI 294 GE 52 PDW, 15, 44 SE Τ1W, 15, 44 Τ2*W 57 Τ2W, 15, 44 βατόμουρο 64 βήματα κωδικοποίησης φάσης 73, 75 βηματοδότης 11, 12 βιοεπιδράσεις 326 βαθμιδωτών πεδίων 330 ραδιοσυχνοτήτων 327 στατικού μαγνητικού πεδίου 326 βιταμίνη E 13 βλήματα 7 βοηθήματα διαχείρισης του ασθενούς 5 βρόχος 9, 330 Γ γαδολίνιο 16, 55, 62, 64, 287 δόση 204, 62 γάλα 64 γεωμετρική παραμόρφωση 277 γλωσσάριο 348

3 Αλφαβητικό ευρετήριο όρων 355 γραμμικότητα 323 γυρομαγνητικός λόγος 20 γωνία Ernst 58, 138, 239 γωνία πρόσπτωσης, 23, 58, 52, 138 SNR 238 εναλλασσόμενη 153 μειωμένου εύρους 156 Δ δειγματοληψία 77 δεοξυαιμοσφαιρίνη 55, 62, 306 δεσμιδογραφία 296 διάγραμμα ακολουθίας παλμών 35, 73 διαδικασία της εξέτασης 10 διαμαγνητικό υλικό, 55 διάμετρος αγγείου 185 διαμήκης μαγνήτιση, 20, 21 αποκατάσταση 25 διασταυρούμενη διέγερση. Βλ. cross talk διάχυση, 292 ανισοτροπική 292, 295 ισοτροπική 292, 295 διεγερμένη ηχώ. Βλ. stimulated echo (STE) διέγερση, 22 διεύθυνση κωδικοποίησης ροής 200 διηλεκτρικό φαινόμενο 286 δινορρεύματα Eddy 325 διπολικό πηνίο 184, 348 διωνυμικός παλμός, 176, 170 δυναμική απεικόνιση 205, 160 Ε εγκάρσια μαγνήτιση, 23, 21 απόσβεση 25 εγκάρσια συνοχή σημάτων 142 εγκυμοσύνη 12 είδωλα, 214 εικόνα magnitude 91 εικόνα βάρους PD (PDW) 46 εικόνα βάρους Τ1 (Τ1W) 46 εικόνα βάρους Τ2 (T2W) 44 εικόνα φάσης 198, 57, 91, 308 εκλεκτική διέγερση 170, 288 μειονεκτήματα 171 πλεονεκτήματα 170 εκτός φάσης 70 εκχύμωση 167 ελεύθερα πρωτόνια ύδατος 176 εμφυτεύματα 12 ενδαγγειακά υλικά 12 ενδοκογχικό εμφύτευμα 12 ξένο σώμα 11 ενδοκρανιακό ανεύρυσμα 12 ενδοπροσθέσεις 12 ενίσχυση σήματος λόγω ροής 185 ένταση μαγνητικού πεδίου 2, 8, 246. Βλ. και μαγνητική τομογραφία υψηλού πεδίου εντοπιστική σάρωση 16 εξεταστική κλίνη 4 εξισώσεις Bloch 26 εξίσωση Larmor 20 εξομάλυνση, 166 ενεργητική 317 παθητική 317 εξωκυττάριος χώρος 62 επανεστίαση 31 επεξεργασία εικόνων MRA 212 επιλεκτική διέγερση 66 επιλογές πλήρωσης Κ-χώρου 104 επιλογή μερικής ηχούς 108 επιλογή τομής 65, 232 επινεφρίδια 229 επίπεδο τομής 68 ερωτηματολόγιο 10 ευθύγραμμη σειριακή τεχνική 202, 99, 83, 218 εύρος παραθύρου 47 εύρος συχνοτήτων δέκτη rbw, 88, 79, 120, 241, 277 SNR 241 χημική μετατόπιση 225, 229 εύρος συχνοτήτων εκπομπής, 68 ζώνες ασφαλείας 6, 10 Η ΗΚΓ 13 ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία πηνίων ΡΣ 9 ήλιο 3, 10, 316 ηπατοκυτταρική ειδικότητα 63 ηχώ 111 Ζ Θ θερμοκρασία 19 επιτρεπτή αύξηση 328 θερμότητα 9, 12, 25 θέση τομής 67 θεώρημα Nyquist 78 θόρυβος 237, 257 θωράκιση, 234, 317 ενεργητική 317, 325 παθητική 317 Ι ισόκεντρο 207, 65, 166, 322 ισοτροπική εικόνα 295 ισοτροπικό voxel 239 ιστορία μαγνητικής τομογραφίας ορόσημα 16 ισχαιμική παρασκιά 305 ισχαιμικό έμφρακτο 299 Κ καμπύλη αποκατάστασης Τ1 25 καμπύλη απόσβεσης Τ2 26 καρδιακός βηματοδότης 11 κύκλος 196 μυς 330 συγχρονισμός 218

4 356 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ καρωτιδικά προθέματα 12 καταστολή ιστών 128, 165, 288, 310 ανομοιογένειες 165 ένταση του μαγνητικού πεδίου 165 καταστολή με ακολουθία παλμών IR 128, 164 κενά ροής 182 κέντρο παραθύρου 47 κηδεμόνας κορμού 12 κίνηση 213 τεχνικά σφάλματα λόγω κίνησης 213 κλειστοφοβία 3, 12 κλωβός Faraday 4 κονσόλα χειρισμού 5 κορεσμός, 58, 52, 138, 237 κοχλιακό εμφύτευμα 12 κρυογενές υγρό, 3 Κ-χώρος, 84 profile order 101, 116 αντίθεση 92 επιλογές πλήρωσης 104 επιλογές πλήρωσης στην CE-MRA 202 σαν συρταριέρα 85 σειρά συμπλήρωσης των γραμμών 116 τροχιές πλήρωσης 99 τροχιές πλήρωσης στην EPI 272 χαρακτηριστικά 91 χωρική διακριτική ικανότητα 92 κωδικοποίηση ροής 349 κωδικοποίηση συχνότητας, 72 κωδικοποίηση τομής 97 κωδικοποίηση φάσης, 69, 221, 276 τεχνικό σφάλμα αναδίπλωσης 221 τεχνικό σφάλμα κίνησης 214 Λ λειτουργική μαγνητική απεικόνιση. Βλ. fmri (λειτουργική μαγνητική απεικόνιση) λίπος 280 λοβός επανεστίασης πηνίου επιλογής τομής 69, 75 πηνίου κωδικοποίησης συχνότητας 72, 75 λόγος αντίθεσης προς θόρυβο (CNR). Βλ. CNR (λόγος αντίθεσης προς θόρυβο) λόγος σήματος προς θόρυβο (SNR). Βλ. SNR (λόγος σήματος προς θόρυβο) Μ μαγγάνιο 55, 63, 64 μαγνήτης 2, 314 ανοιχτός 3, 315 αντιστάσεως 2, 315 βιοεπιδράσεις 327 μόνιμος 2, 315 υβριδικός 315 υπεραγώγιμος 2, 316 μαγνητική αγγειογραφία (MRA) 191, 350 επεξεργασία εικόνων 212 εφαρμογές 211 πλεονεκτήματα 191 σύγκριση τεχνικών 211 τυπικές τιμές παραμέτρων 205 μαγνητική επιδεκτικότητα, 54, 301 στα υψηλά πεδία 287 τεχνικό σφάλμα μαγνητικής επιδεκτικότητας (susceptibility) 230, 279 μαγνητική τομογραφία υψηλού πεδίου 2, 283 SAR 284 ακουστικός θόρυβος 288 αλλαγές στην αντίθεση 286 ανομοιογένεια του πεδίου B1 των ΡΣ 285 μαγνητική επιδεκτικότητα 287 περιορισμοί 284 πλεονεκτήματα 283 χημική μετατόπιση 288 μαγνητικός τομογράφος βασικά τμήματα 1 σύγκριση με υπολογιστική τομογραφία 46 χώροι μαγνητικού τομογράφου 6 μαγνητο-υδροδυναμικό αποτέλεσμα 327 μακιγιάζ 12 μακροσκοπική μαγνήτιση, 20, 21 μέγιστη ένταση πηνίου βαθμίδας 323 μέγιστος αριθμός τομών 255 μεθαιμοσφαιρίνη 55, 56, 62 μείωση συμφασικότητας στο voxel 185 μεσοδιάστημα 95, 233, 249 μέσο σκιαγραφικής αντίθεσης (ΜΣΑ) 16, 60, 248 blood-pool 209 αρνητικό 60 για την μελέτη του εντέρου 64 θετικό 60 παραμαγνητικό με εξωκυττάρια διάχυση 207, 62 παραμαγνητικό με ηπατοκυτταρική ειδικότητα 63 υπερπαραμαγνητικό με ηπατοκυτταρική ειδικότητα 63 χρόνος άφιξης 201 μεταλλικά θραύσματα 11, 12 μεταπτωτική κίνηση, 20 συχνότητα 20 μήτρα απεικόνισης, 239 μόνιμο περίγραμμα ματιών 12 μουρουνόλαδο 13 μυοκάρδιο 130, 137, 209, 274 Ν νεκρός χρόνος 95 νευροδιεγέρτης 12 νόμος επαγωγής του Faraday 22 ξένα υλικά 8 Ο οδηγία IEC Ευρωπαϊκής ένωσης 2004/ οίδημα 167 ολίσθηση συχνότητας 72 ολίσθηση φάσης, 71 Ξ

5 Αλφαβητικό ευρετήριο όρων 357 ολόσωμη MRI 322 ομπρέλα κάτω κοίλης φλέβας 12 οξεία υπαραχνοειδής αιμορραγία 131, 132 οξυ-αιμοσφαιρίνη 62, 306 οπτική λάμψη 10, 331 ορθοπεδικά υλικά 12 Π πακέτο τομών 95, 255 παλμός VERSE 329 αναστροφής 126, 156, 168 προκορεσμού 165, 174, 175 παλμός ραδιοσυχνότητας (ΡΣ), 22 παράγοντας g 270 παράγοντες ποιότητας της εικόνας 236 παράγων R 263 παράλληλα πρωτόνια, 22, 19 παράλληλη απεικόνιση 204, 205, 99, 219, 263, 277, 285, 299 ποιότητα εικόνας 270 τεχνικές στον Κ-χώρο 266 τεχνικές στο πεδίο εικόνας 264 παραμαγνητικό υλικό, 63, 55 παράμετροι αντίθεσης 38 παράμετροι αντίθεσης στην GE 57 παράμετροι αντίθεσης στην SE 49 πάχος τομής 67 πεδίο απεικόνισης 73 πεδίο εικόνας 264 πεδίο συχνοτήτων 86 πεδίο χρόνου 86 περιβάλλον μαγνητικό πεδίο, 8 πηνίo διάχυσης 292 πηνίo συνέργειας 321 πηνία βαθμίδας, 10, 4, 33, 322 επίπεδο λειτουργίας 324 μέγιστη ένταση 279 χρήση στην GE 53 χρόνος ανόδου 279 πηνία εξομάλυνσης 317 πηνία επιφανείας 224, 245, 319 πηνία κυκλικής πόλωσης 245, 321 πηνία όγκου 320 πηνία ραδιοσυχνότητας (ΡΣ) 3 SNR 244 ανομοιογένεια πεδίου B1 285 βιοεπιδράσεις ραδιοσυχνοτήτων 327 τύποι 318 πηνίο ανάγνωσης 74 πηνίο δέκτης 318 πηνίο επανεστίασης 148, 150 πηνίο επιλογής τομής 68 λοβός επανεστίασης 69 πηνίο κωδικοποίησης συχνότητας 73 λοβός επανεστίασης 72 πηνίο κωδικοποίησης φάσης 71 πηνίο πομπός 318 πηνίο σώματος 3, 320 πλατό μέγιστης ενίσχυσης 201 πλάτος 29 πλέγμα 25 πλήκτρα τερματισμού λειτουργίας 10 πλήκτρο απόπνιξης 10 πλήκτρο έκτακτης ανάγκης 10 ποιότητα εικόνας αντιστάθμιση της ποιότητας 256 βήματα βελτιστοποίησης 260 παράλληλη απεικόνιση 270 πολυκάναλα πηνία, 3, 245, 321 πουάρ ειδοποίησης 13 πραγματική εικόνα 352 πράσινο τσάι 64 προετοιμασία ασθενούς 10 προετοιμασία της μαγνήτισης 126, 156 πρόθεμα πέους 12 προθέσεις 12 προσανατολισμός εικόνας. Βλ. βάρος εικόνας πρωτογενή δεδομένα 84 πρωτόκολλο εξέτασης 16 πρωτόνιο 18 πυκνότητα πρωτονίων, 14, 38 Ρ ροή αλλαγές στο σήμα 180 μείωση της συμφασικότητας 184, 185 στροβιλώδης 181 στρωτή 181 τύποι ροής 189, 190 τυρβώδης 181, 184 φαινόμενα ροής 182 ΡΣ. Βλ. παλμός ραδιοσυχνότητας (ΡΣ) ρυθμός δειγματοληψίας, 77 ρυθμός ειδικής απορρόφησης. Βλ. SAR Σ σάρωση αναφοράς 266 σήμα 26, 29, 74, 92, 236 εγκάρσια συνοχή 142 είδη σημάτων 139 ροή 180 σήμα spin-echo (SE) 32, 139, 140 σήμα βαθμιδωτής ηχούς GE 33 χαρακτηριστικά σήματος 29 σημείο απόδοσης 257 σημείο μηδενισμού 127 σιδηρομαγνητικό υλικό, 55 σιλικόνη 167 σκλήρυνση κατά πλάκας 120, 131 σπειράματα 12 σταθερή κατάσταση (steady state), 57, 138 στάθμιση της αντίθεσης στην FSE 115 στάσιμα κύματα 285, 286 στατικό μαγνητικό πεδίο 7, 18 συγκρότηση 314 συγχρονισμός 195, 5, 209, 218 αναδρομικός 218 περιφερικός 218

6 358 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ προοπτικός 218 σύζευξη J, 119 συζυγής συμμετρία 91, 104 συμφασικά 23, 70 σύνθετος παλμός. Βλ. διωνυμικός παλμός συνθήκη Carr - Purcell - Meiboom - Gill (CPMG) 114 συντονισμός, 22 συρμός από σήματα ηχούς, 113 συσκευές αποχέτευσης γλαυκώματος 12 συσκευή έγχυσης 12 σύστημα αναφοράς εργαστηριακό 24 περιστρεφόμενο 24 σύστημα ραδιοσυχνότητας 318 σύστημα συντεταγμένων 21 συχνότητα 29, 70 διαφορά συχνότητας και φάσης 70 εναλλαγή αξόνων φάσης και συχνότητας 215, 221 συχνότητα Larmor 20, 22, 24, 26 σφάλματα φάσης 277 σχηματισμός εικόνας 76 Τ τατουάζ 12 ταχύς μετασχηματισμός Fourier (FFT), 86 δύο διαστάσεων 2D FFT 89 μιας διάστασης 1D FFT 86 τεταρτοκυκλίου. Βλ. πηνία κυκλικής πόλωσης τεχνικές καταστολής ιστών 163 τεχνικές λειτουργικής απεικόνισης 291 τεχνικές πρόσκτησης δεδομένων 94 τεχνική Echo Planar Imaging (EPI). Βλ. EPI (τεχνική Echo Planar Imaging) τεχνική αντιστάθμισης της ροής GMN 189, 191, 350 διόρθωση σφαλμάτων κίνησης 220 τεχνική ελέγχου αναπνευστικής κίνησης 215 τεχνική παραθύρου 47 τεχνική παρεμβολής 147 τεχνική χωρικού προκορεσμού, 174, 312, 310 διόρθωση αναδίπλωσης 224 διόρθωση σφαλμάτων κίνησης 219 διόρθωση σφαλμάτων ροής 187, 219 εφαρμογές 174 μειονεκτήματα 175 πλεονεκτήματα 175 τεχνικό σφάλμα, 213 moire ή zebra 221 αναδίπλωσης, 79, 220, 263 ζώνης 142, 147, 156 και διεύθυνση κωδικοποίησης φάσης 214 λόγω κίνησης 213 λόγω ροής, 108 μαγικής γωνίας 178, 234 μαγνητικής επιδεκτικότητας 108, 120, 166, 230 χημικής μετατόπισης 1ης τάξης 224, 242, 288 2ης τάξης 228, 288 τοπόγραμμα 16 τοποθέτηση του ασθενούς 13 τροχιές πλήρωσης του Κ-χώρου 99 Υ υβριδική ακολουθία 109 υδρογόνο 18 υπερδειγματοληψία 221 υπερπαραμαγνητικά ΜΣΑ με ηπατοκυτταρική ειδικότητα 63 υπερπαραμαγνητικό σωματίδιο, 55 υποδειγματοληψία 107 υπολογιστής 5 Φ φαινόμενα ροής 182 φαινομενικός συντελεστής διάχυσης (ADC) 293 φαινόμενο entry slice 187 φαινόμενο time of flight (TOF) 187 φαινόμενο μερικού όγκου 248 φαινόμενο υπεραγωγιμότητας 316 φανταστική εικόνα. Βλ. imaginary εικόνα φάση 29, 70 in phase 172 διαφορά συχνότητας και φάσης 70 εκτός φάσης 172 εναλλαγή αξόνων φάσης και συχνότητας 215, 221 φασματικός προκορεσμός. Βλ. χημικός προκορεσμός φασματοσκοπία 352 φασματοσκοπία μαγνητικού συντονισμού (MRS) 274, 288, 309 φασματοσκοπία στοιχειώδη όγκου (SVS) 311 φασματοσκοπική απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού (MRSI) 288, 312 φεριτίνη 55 Χ χαλάρωση spin - spin 25 χαλάρωση spin - πλέγματος 25 χαλάρωση της μαγνήτισης, 25 χαρακτηρισμός των ιστών 228 χάρτης CBF 302 CBV 302 MTT 302 ανισοτροπίας 296 χειρουργικά clip 12 χημική μετατόπιση, 163. Βλ. και τεχνικό σφάλμα: χημικής μετατόπισης στα υψηλά πεδία 288 χημικός προκορεσμός, 130, 165, 248 εφαρμογές 167 μειονεκτήματα 168 πλεονεκτήματα 167 χρήση πηνίου επιφανείας διόρθωση αναδίπλωσης 224 χρόνος TE effective, 115, 120, 150, 115 χρόνος TE reverse 150, 152 χρόνος TΙ effective 159 χρόνος αναστροφής ΤΙ 126, 130 χρόνος ανόδου 323 χρόνος δειγματοληψίας 77 χρόνος επανάληψης TR, 14, 35, 74, 111 χρόνος TR και SNR 237

7 Αλφαβητικό ευρετήριο όρων 359 χρόνος TR και αντίθεση 40 χρόνος ηχούς ΤΕ, 14, 32, 58, 74, 111, 235, 242, 310 πλεονεκτήματα μείωσης 108 χρόνος TE και SNR 237 χρόνος TΕ και αντίθεση 43 χρόνος συλλογής δεδομένων, 99, 252 ελαχιστοποίηση 259 χρόνος χαλάρωσης T1 14, 25, 38 νερού και λίπους 42 χρόνος χαλάρωσης T2 14, 26, 38 νερού και λίπους 42 χωρικές πληροφορίες 73, 87 χωρικές συχνότητες 92 χωρική διακριτική ικανότητα 248, 279 3D τεχνική 249 ακολουθία FSE 250 βελτίωση 258 στον Κ-χώρο 92 χωρική καταγραφή, 65 χώροι μαγνητικού τομογράφου 6 χώρος δεδομένων 82 ψευδοσυχνότητα 89 Ψ Αγγλικοί όροι A ACQ. Βλ. αριθμός επαναλήψεων NEX acquisition time, 99 acquisition window 77 ADC (φαινομενικός συντελεστής διάχυσης) 293 χάρτης 294 adiabatic pulse, 169 aliasing, 220 AlNiCo 315 anisotropy map 296 antiparallel, 19 arterial spin labelling (ASL), 286, 303 artifact 348. Βλ. τεχνικό σφάλμα averaging. Βλ. serial averaging B B0, 20 B1, 22, 318 B1 ανομοιογένεια. Βλ. ανομοιογένεια του πεδίου B1 band artifact 142, 147, 156 bandwidth. Βλ. εύρος συχνοτήτων εκπομπής; Βλ. εύρος συχνοτήτων δέκτη rbw b factor 293 binomial pulse. Βλ. διωνυμικός παλμός bipolar 197, 198, 348 black blood imaging 348 black blood IR 135 εφαρμογές 137 μειονεκτήματα 137 black blood MR imaging 182, 209 BLADE 102 blip 102, 272 Bloch 26 blood-pool 209 body coil 3, 320 BOLD, 286, 306 bolus arrival time 201 bolus chasing 207 bolus tracking 201 BOPTA 63 boundary effect 228 breath-hold 215 bright blood MRA 181, 182, 348 Brown 291 C Carr - Purcell - Meiboom - Gill (CPMG) 114 CBF 302, 303 CBV 302 CE-MRA 201, 229 δυναμική απεικόνιση 205 επιλογές πλήρωσης Κ-χώρου 202 τυπικές τιμές παραμέτρων 204 χρονισμός λήψης δεδομένων 201 centrically ordered phase encoding 217 centric profile order 202, 101, 159 chemical pre-saturation. Βλ. χημικός προκορεσμός chemical shift. Βλ. χημική μετατόπιση chemical shift imaging (CSI). Βλ. φασματοσκοπική απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού (MRSI) CHEM SAT 170 cine 212 circulary polarized (CP) 321 CISS (constructive interference in steady state) 156 clip ενδοκρανιακού ανευρύσματος 12 CNR (λόγος αντίθεσης προς θόρυβο), 246 coherence 142, 144 coherent GE. Βλ. rewound GE coil 12 color-coded orientation map 296 composite pulse. Βλ. διωνυμικός παλμός concatenation 95, 255 concentration curve 302 conjugate symmetry 91 continuous ASL 304 contrast-detail curve 259 contusion 167 cross talk 187, 95, 175, 232 cryogen, 316 cryostat 316, 325 CSI. Βλ. φασματοσκοπική απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού (MRSI) D data points 77, 83 db/dt 330 dead time 95 decay time. Βλ. T2 decay deconvolution 302

8 360 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ decoupling 321 default gradient mode 324 DESS 153 dewar 316 diamagnetic, 55 DICOM 5 DIET 119 diffuse axonal injury 308 diffusion 349 diffusion tensor imaging (DTI) 295 Dixon 172, 228 three-point Dixon 172 εφαρμογές 173 μειονεκτήματα 173 πλεονεκτήματα 173 DOTA 62 double IR 209, 135 driven Equilibrium FSE 125 DTPA 62 DTPA-BMA 62 dual echo FSE 123 dual echo SE, 123, 113, 243 μειονεκτήματα 113 πλεονεκτήματα 113 duty cycle 324 DWIBS 299 DWI (απεικόνιση μοριακής διάχυσης) 102, 274, 291 ακολουθίες παλμών 297 είδη τεχνικών DWI 295 φαινομενικός συντελεστής διάχυσης (ADC) 293 DW MR neurography 299 dynamic contrast enhancement MRI (DCE-MRI) 303 dynamic susceptibility contrast MRI (DSC-MRI) 62, 301 E ECG gating 218 echo-shifting 274 echo spacing ESP, 120, 277, 281, 118, 275 echo time. Βλ. χρόνος ηχούς ΤΕ echo train, 114, 113 Eddy currents 325 effective TE. Βλ. χρόνος TE effective elliptical centric 202, 104, 312 emergency shutdown button 10 entry slice 186, 187 EOB-DTPA 63 EPI (τεχνική Echo Planar Imaging), 102, 272 EPI factor 281 GE-EPI 275, 301, 307 IR-EPI 275 multishot EPI 102, 273 SE-EPI 275, 301, 307 single shot EPI 102, 273, 307 αντίθεση 275 άξονας κωδικοποίησης φάσης 276 εφαρμογές 274 μειονεκτήματα 279 πλεονεκτήματα 278 τροχιές πλήρωσης του Κ-χώρου 272 τυπικές τιμές παραμέτρων 275 ETL (echo train length), 115, 116, 114, 281 even echo rephasing 184 excitation 349 eye-liner 12 F FAME 147 Faraday 4, 22 fast FLAIR 131 fast Fourier transform. Βλ. ταχύς μετασχηματισμός Fourier (FFT) fast GE 156 3D Fast GE 159 τυπικές τιμές παραμέτρων 159 fast spin echo (FSE) 114 magnetization transfer contrast (MTC) 119, 176 ασαφοποίηση 116, 120 διαφορά με SE 114, 115 εφαρμογές 115 μειονεκτήματα 119 πλεονεκτήματα 118 στάθμιση της αντίθεσης 115 τεχνικό σφάλμα μαγνητικής επιδεκτικότητας 120 τυπικές τιμές παραμέτρων 115 χωρική διακριτική ικανότητα 250 FAT SAT 170 fat/water shift 82 ferromagnetic, 55 FFT. Βλ. ταχύς μετασχηματισμός Fourier (FFT) FID, 26, 139, 321 ανάκληση του σήματος FID 30 filling factor 244 first-level mode 326 first pass 302 FISP 150 flag 191 FLAIR, 131, 164 εφαρμογές 131 μειονεκτήματα 132 πλεονεκτήματα 132 τυπικές τιμές παραμέτρων 132 FLASH. Βλ. gradient echo (GE) flip angle, 23 flow comp (FC) 191 flow encoding axis 200, 349 flow related enhancement (FRE). Βλ. ενίσχυση σήματος λόγω ροής flow related signal loss. Βλ. απώλεια σήματος λόγω ροής flow voids 182 fluoro triggering 202 fmri (λειτουργική μαγνητική απεικόνιση), 102, 274, 287, 306, 291 κλινικές εφαρμογές 307 foldover suppresion, 222 Fourier transform. Βλ. ταχύς μετασχηματισμός Fourier (FFT) FOV (field of view), 73, 107, 166 διόρθωση σφάλματος αναδίπλωσης 221 fractional RF 156

9 Αλφαβητικό ευρετήριο όρων 361 free induction decay. Βλ. FID frequency domain 86 frequency encoding gradient, 74 frequency matrix 77 frequency oversampling 221 fresh blood imaging 196, 349 fringe field, 8 FSE. Βλ. fast spin echo (FSE) FSE variable flip angle 210, 121 μειονεκτήματα 122 πλεονεκτήματα 122 full echo train 123 fully rewound GE, 153 εφαρμογές 155 μειονεκτήματα 156 πλεονεκτήματα 156 τυπικές τιμές παραμέτρων 155 G gantry 1 gating 5, 215, 218 Gfe 74 ghost artifacts, 214 Gibbs ringing 229 Gpe 74 gradient arrays 324 gradient coils, 4 gradient echo (GE), 15, 35, 33, 137 βάρος εικόνας γωνία πρόσπτωσης 52, 138 εικόνα GE PDW 59 εικόνα GE T1W 58 εικόνα GE T2*W 59 παράμετροι αντίθεσης 57 σύγκριση βασικών ακολουθιών GE 156 χρήση πηνίου βαθμίδας 53 gradient field 4 gradient moment nulling (GMN). Βλ. τεχνική αντιστάθμισης της ροής GMN gradient spoiling 144 GRAPPA 266 GRASE 281 Gss 74 H Hahn echo 139, 141 half Fourier 202, 106, 125, 253 half scan 106 halo vest 12 HASTE 125 Herz 70 high-low profile order 101 high order shim (HOS) 166, 317 HP-DO3A 62 hyperecho 122 I imaginary εικόνα, 91 incoherent GE. Βλ. spoiled GE India ink etching 228 in-phase, 172, 228 interleaved 95 interpolation 103 intra-voxel dephasing 185 inversion recovery (IR), 126, 256 καταστολή ιστών με IR 164 isotropic image 295 J coupling, 119 keyhole filling, 104 k-space. Βλ. Κ-χώρος k-space shutter 107 k-t BLAST 269 k-t SENSE 269 L laboratory reference frame 24 Larmor, 20 Lauterbur, Paul 88 LAVA 147 linearity 323 linear polarized (LP) 321 linear profile order 101 longitudinal magnetization 350 Lorentz 288, 323 low-high profile order 101 low-pass filter 81 J K M M0, 20 magic angle 234 Magnetic Resonance Imaging (MRI) 350 magnetization preparation 126 magnetization prepared GE 156 magnetization transfer contrast (MTC) 195, 119, 118, 176, 248 FSE 176 εφαρμογές 177 μειονεκτήματα 178 πλεονεκτήματα 178 magnetophosphenes 331 magnitude image, 91 main power switch 10 Maki artifact 203 Mansfield, Sir Peter 88 matrix. Βλ. μήτρα απεικόνισης MEDIC 162 MERGE 162 mffe 162 MIP 205, 212, 350 modulus. Βλ. magnitude image moiré 221 MOTSA 195 MP-RAGE 159 MRA. Βλ. μαγνητική αγγειογραφία (MRA) MR conditional, 9 MRS. Βλ. φασματοσκοπία μαγνητικού συντονισμού

10 362 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (MRS) MR safe, 8 MRSI. Βλ. φασματοσκοπική απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού (MRSI) MR unsafe, 9 msense 266 MTT 302 multichannel excitation 286 multiecho FSE 123 multiecho GE 160 εφαρμογές 162 multiecho SE, 113 multiplanar reconstruction (MPR) 205 multishot EPI 273 multi-slab τεχνική 97, 221, 246, 249 multislice τεχνική, 95, 116, 219 Aνατομική κάλυψη 255 multi-station peripheral MRA 206, 207 multivane 102 N N/2 ghost artifact 280 navigator echo gating 218 NEX. Βλ. αριθμός επαναλήψεων NEX Nobel 88 no phase wrap, 222 normal mode 326 NSA. Βλ. αριθμός επαναλήψεων NEX null point 127 number of excitations. Βλ. αριθμός επαναλήψεων NEX Nyquist είδωλα 280 θεώρημα, 78 out-of-phase, 172, 228 O P PACS 5 parallel 351 parallel imaging 351. Βλ. και παράλληλη απεικόνιση paramagnetic, 55 partial echo, 108, 108, 231 partial voluming 248 partition 160 pathology weighting 130, 135 PC-MRA 197, 198, 91 βελτιστοποίηση 201 penumbra 305 perfusion 351 peripheral nerve stimulation. Βλ. PNS phase contrast 197 phased array coil. Βλ. πολυκάναλα πηνία phase encoding gradient, 74 phase image, 91 phase oversampling, 222 phase shift 184 pixel 46, 239 PNS, 10, 330, 324, 330 Poppen-Blaylock 12 ppm 163, 315 precession. Βλ. μεταπτωτική κίνηση pre-emphasis 325 prescan 318 PRESS 312 PRESTO 274, 301 profile order 101 projection reconstruction 102 PROPELLER 102 prospective triggering 218 proton desnity 352 pulse control unit 318 pulsed ASL 304 pulse sequence 352 PWI (απεικόνιση αιματικής διήθησης) 102, 274, 287, 300 κλινικές εφαρμογές 305 quadrature 321 quench, 10, 316 Q R radial blade 209, 102, 219, 299 radial τεχνική 102, 231, 273 radiofrequency (RF) pulse 352 ramped RF pulses 194 ramp sampling 277 raw data 84 rbw. Βλ. εύρος συχνοτήτων δέκτη rbw readout gradient 74 real IR 133 εφαρμογές 134 μειονεκτήματα 135 πλεονεκτήματα 135 τυπικές τιμές παραμέτρων 135 real εικόνα, 91 receiver bandwidth. Βλ. εύρος συχνοτήτων δέκτη rbw rectangular FOV 107, 221, 253, 263 rectilinear sequential 99 reduced matrix 106, 229, 253 reduction factor 263 relaxation, 25 repetition time. Βλ. χρόνος επανάληψης TR resonance 352 respiratory compensation 104, 217 respiratory triggering 215 retrospective gating 218 reverse-centric profile order 101 reverse-linear profile order 101 rewinder 148, 150 rewound GE 197, 148, 142 εφαρμογές 148 μειονεκτήματα 150 πλεονεκτήματα 150 τυπικές τιμές παραμέτρων 148 RF spoiling 144, 159 ringing artifact 203, 230, 281 ringing filter 230 rise time 323

11 Αλφαβητικό ευρετήριο όρων 363 ROI 202 rotating reference frame 24 S sampling frequency, 77 sampling rate 77 sampling time 77 SAR, 9, 122, 178, 175 ασφαλή όρια 328 περιοριστικός τύπος 328 σε υψηλό πεδίο 284 τρόποι μείωσης του SAR 329 τύποι 327 SAT 176 moving SAT 174 satpads 166 saturation, 52 scan percentage 106 scan time, 99 second-level mode 326 selective excitation. Βλ. εκλεκτική διέγερση SENSE 264 msense 266 sequential-slice τεχνική, 94, 219 serial averaging, 104, 219, 241 shared echo 124 shielding 352 active 317, 325 passive 317 shim coils 317 shimming, 166 active 317 passive 317 signal intensity curve 302 sinc 329 single shot EPI 273, 297 single shot FSE 125 single-slab τεχνική 97, 221, 246, 249 slice encoding 97 slice gap 233. Βλ. μεσοδιάστημα slice profile 232 slice select gradient 74 SMART 219 SNR (λόγος σήματος προς θόρυβο), 258, 237 3D τεχνική 246 αριθμός διεγέρσεων NEX 241 βελτίωση 257 γωνία πρόσπτωσης 238 είδος και θέση πηνίου 244 ένταση μαγνητικού πεδίου 246, 283 εύρος συχνοτήτων δέκτη rbw 241 μέγεθος του voxel 239 σχετικός δείκτης 258 χρόνος TR 237 χρόνος ΤΕ 237 SPACE 122 SPAIR 169 spatial encoding, 65 spatial pre-saturation. Βλ. τεχνική χωρικού προκορεσμού spatial resolution. Βλ. χωρική διακριτική ικανότητα SPECIAL 168 spectral pre-saturation. Βλ. χημικός προκορεσμός spectroscopy 352 spin echo (SE), 15, 35, 32, 139, 111 αναγνώριση του βάρους εικόνας 51 διαφορά με FSE 114, 115 εικόνα SE PDW 50 εικόνα SE T1W 49, 111 εικόνα SE T2W 50, 111 εφαρμογές 111 μειονεκτήματα 112 παράμετροι αντίθεσης 49 πηνίο επιλογής τομής 69 πλεονεκτήματα 112 τυπικές τιμές παραμέτρων 49, 112 spin-lattice relaxation 25 spin-spin relaxation 25 SPIO (superparamagnetic iron oxides) 63 SPIR 168 διαφορές με STIR 168 spiral τεχνική 103, 273 split echo train 123 spoiled GE 191, 144, 142 εφαρμογές 144 μειονεκτήματα 147 πλεονεκτήματα 146 τυπικές τιμές παραμέτρων 145 spoiler gradient, 174, 165, 312 steady state free precession (SSFP) GE 143, 150 εφαρμογές 150 μειονεκτήματα 152 πλεονεκτήματα 152 τυπικές τιμές παραμέτρων 152 steady state free precession (SSFP) MRA 211 STEAM 312 stent 12 stimulated echo (STE), 121, 139, 141, 311 STIR, 128, 164, 299 διαφορές με SPIR 168 εφαρμογές 128 μειονεκτήματα 130 πλεονεκτήματα 130 τυπικές τιμές παραμέτρων 130 superparamagnetic, 55 susceptibility. Βλ. μαγνητική επιδεκτικότητα SVS. Βλ. φασματοσκοπία στοιχειώδη όγκου (SVS) Swan-Ganz 11 SWI (απεικόνιση μαγνητικής επιδεκτικότητας) 91, 286, 308 κλινικές εφαρμογές 308 T1 agents 60 T1 recovery 25 T1 relaxation time, 25 T2 agents 60 T2 blackout effect 294 T2 decay, 26 T2* decay 26, 27 T

12 364 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ T2* mapping 162 T2 relaxation time, 26 T2 shine through effect 294 TE effective. Βλ. χρόνος TE effective test bolus 201 THRIVE 147 time domain 86 time resolved MRA 205, 303 time-reversed GE. Βλ. steady state free precession (SSFP) GE time to echo 32 time οf flight (TOF) φαινόμενο time of flight 187 TOF-MRA , , 286 βελτιστοποίηση 193 γωνία πρόσπτωσης 194 trace image 295 tractography 296 transmit bandwidth. Βλ. εύρος συχνοτήτων εκπομπής transverse magnetization 353 TRICKS 205 triggering 5, 218 triple IR 209, 135 truncation 229, 253 turbo factor. Βλ. ETL (echo train length) Turbo-FLASH 159 turbo-mrsi 312 turbo spin echo (TSE). Βλ. fast spin echo (FSE) V velocity-selective ASL 304 VENC 198 VERSE 329 VIBE 147 VISTA 122 voxel 46, 239 VR 205, 212 wrap-around, 220 zebra 221 zero filling, 253 zero interpolation 147 zipper 233 z άξονας 21 W Z 3D volume interpolated GE 147 4D-MRA 205, 303 Σύμβολα

Μαγνητική Μαστογραφία

Μαγνητική Μαστογραφία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μαγνητική Μαστογραφία Τεχνικές απεικόνισης και πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Τ1, Τ2, Τ2*) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΒΕΝΕΤΗ

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Τ1, Τ2, Τ2*) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΒΕΝΕΤΗ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Τ1, Τ2, Τ2*) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΒΕΝΕΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΔΠΜΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Τα όργανα και η μέθοδος ελέγχου μπορεί να διαφοροποιείται από

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΡΟΗΣ IN VITRO ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΛΑΘΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΡΟΗΣ IN VITRO ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΛΑΘΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Τ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α : ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΡΟΗΣ IN

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ. Μεταπτυχιακή Εργασία

Τ.Ε.Ι ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ. Μεταπτυχιακή Εργασία Τ.Ε.Ι ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μεταπτυχιακή Εργασία «ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ» Συγγραφέας: Σαρουσαββίδης Μιχαήλ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics. HMY 370 Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική. Άλλες Απεικονιστικές Μέθοδοι

University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics. HMY 370 Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική. Άλλες Απεικονιστικές Μέθοδοι University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics HMY 370 Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική Άλλες Απεικονιστικές Μέθοδοι Μαγνητική Τομογραφία Απεικόνιση μέσω μαγνητικού συντονισμού Τομογραφικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3oυ Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακτινοτεχνολογίας. Αγαπητέ συνάδελφε,

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3oυ Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακτινοτεχνολογίας. Αγαπητέ συνάδελφε, Αγαπητέ συνάδελφε, Η Επιστημονική Εταιρεία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Τεχνολόγων Ακτινολόγων ανακοινώνουν, με ιδιαίτερη χαρά, την διοργάνωση του: 3ου Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT) Διάταξη ανιχνευτικού συστήματος PET Αριθμός δακτυλίων ανιχνευτών Διάμετρος δακτυλίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 1 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟ Α Β Γ

Διαβάστε περισσότερα

Απεικόνιση του Αρθρικού Χόνδρου

Απεικόνιση του Αρθρικού Χόνδρου 5 ΚΕΦΆΛΑΙΟ Απεικόνιση του Αρθρικού Χόνδρου Απόστολος Καραντάνας Αν. Καθ. Ακτινολογίας, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης, Δ/ντής Εργαστηρίου Ιατρικής Απεικόνισης ΠΓΝΗ Mιχάλης Χαντές Επικ. Καθ. Ορθοπαιδικής,

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ ΣΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MATLAB ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ ΣΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MATLAB ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ ΣΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MATLAB

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Για να σε βλέπω καλύτερα

Κεφάλαιο 4 Για να σε βλέπω καλύτερα Κεφάλαιο 4 Για να σε βλέπω καλύτερα Η Π.Μ. είναι 46 χρονών, οικοκυρά, από την Λευκωσία, παντρεμένη με φθαρτέμπορα και μια κόρη 19 χρονών. Παρ όλο που ο άντρας της διαφωνεί με αχρείαστες και ακριβές ιατρικές

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές 1 από 37

Τεχνικές Προδιαγραφές 1 από 37 Τεχνικές Προδιαγραφές 1 από 37 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ, ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Aixplorer. Εργαλείο διάγνωσης πέρα από τα όρια της συμβατικής Υπερηχογραφίας. UlrtaFast Imaging. ShearWave Elastography. UltraFast Doppler PWV

Aixplorer. Εργαλείο διάγνωσης πέρα από τα όρια της συμβατικής Υπερηχογραφίας. UlrtaFast Imaging. ShearWave Elastography. UltraFast Doppler PWV Aixplorer Εργαλείο διάγνωσης πέρα από τα όρια της συμβατικής Υπερηχογραφίας UlrtaFast Imaging ShearWave Elastography UltraFast Doppler PWV Συνοπτικά για τον υπερηχογράφο Aixplorer : Η διακριτική ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 001 -Υγεία και Τεχνολογία. Για να σε βλέπω καλύτερα (Μαγνητική Τοµογραφία)

ΗΜΥ 001 -Υγεία και Τεχνολογία. Για να σε βλέπω καλύτερα (Μαγνητική Τοµογραφία) ΗΜΥ 001 -Υγεία και Τεχνολογία Για να σε βλέπω καλύτερα (Μαγνητική Τοµογραφία) Η ιστορία του Ρ.Μ. Παρ όλο που τα κλινικά σηµεία φανέρωναν υποψίες εγκεφαλικού επεισοδίου, εντούτοις η διάγνωση του Ρ.Μ. δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υπολογιστικός προεγχειρητικός σχεδιασμός του μυοσκελετικού

Διαβάστε περισσότερα

University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics. ΗΜΥ 370 Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική. Βιοϊατρική Οπτική I

University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics. ΗΜΥ 370 Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική. Βιοϊατρική Οπτική I University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics ΗΜΥ 370 Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική Βιοϊατρική Οπτική I Λέιζερ Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation Ενίσχυση φωτός με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ θέσεις 17 κωδ. αρ. γνωστικό πεδίο θέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Tα Laser και οι εφαρμογές τους. Σοφία Κόττου

Tα Laser και οι εφαρμογές τους. Σοφία Κόττου Tα Laser και οι εφαρμογές τους Σοφία Κόττου Μάιος 2009 Σκοπός της ανάπτυξης του θέματος είναι η συγκεντρωμένη παρουσίαση ιδιοτήτων και εφαρμογών της ακτινοβολίας Laser. Με την ταχύτατη εξέλιξη της σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Α Κ Ο Υ Σ Τ Ι Κ Η Σ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΟΤ/ΤΕ2/ΟΕ5 Ηχομόνωση Ε Λ Ο Τ Ε 2 5. Συλλογικό μέλος της ΕΛΕΤΟ

Α Κ Ο Υ Σ Τ Ι Κ Η Σ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΟΤ/ΤΕ2/ΟΕ5 Ηχομόνωση Ε Λ Ο Τ Ε 2 5. Συλλογικό μέλος της ΕΛΕΤΟ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΟΤ/ΤΕ2/ΟΕ5 Ηχομόνωση Συλλογικό μέλος της ΕΛΕΤΟ Η Ομάδα ΕΛΟΤ/ΤΕ2/ΟΕ5 λειτούργησε στο παρελθόν με ευθύνη του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). Σήμερα δεν λειτουργεί. Ο Ε Λ Ο Τ Ε 2

Διαβάστε περισσότερα

University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics. HMY 370 Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική. Ακτινολογική Απεικόνιση

University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics. HMY 370 Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική. Ακτινολογική Απεικόνιση University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics HMY 370 Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική Ακτινολογική Απεικόνιση Ακτίνες Χ Νέα διάσταση στη διαγνωστική ιατρική Δυνατότητα να βλέπουμε τι υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Μελέτη της τεχνικής ψαλιδισμού (clipping) του λόγου μέγιστης τιμής ισχύος προς μέση τιμή ισχύος σημάτων με ψηφιακή διαμόρφωση QPSK

Διαβάστε περισσότερα

In Vivo φασματική χαρτογράφηση της οξυγονωμένης και μη αιμοσφαιρίνης

In Vivo φασματική χαρτογράφηση της οξυγονωμένης και μη αιμοσφαιρίνης In Vivo φασματική χαρτογράφηση της οξυγονωμένης και μη αιμοσφαιρίνης ΓΑΛΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Μ:2002030038 Επιτροπή διπλωματικής εργασίας Μπάλας Κώστας (επιβλέπων) Μπούχερ Ματτίας Καλαϊτζάκης Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

211 Μηχανολόγων Μηχανικών Θεσσαλονίκης

211 Μηχανολόγων Μηχανικών Θεσσαλονίκης 211 Μηχανολόγων Μηχανικών Θεσσαλονίκης Σκοπός Τα Τμήματα στόχο έχουν την ανάδειξη επιστημόνων που θα ασχοληθούν με τη μελέτη, την παραγωγή, την εγκατάσταση και την επίβλεψη μηχανολογικού εξοπλισμού σε

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ρόφησης Πολυμερικής Συστοιχίας Παρουσία Ατμών Οργανικών Ενώσεων & Εφαρμογή σε Χημικούς Αισθητήρες

Μελέτη Ρόφησης Πολυμερικής Συστοιχίας Παρουσία Ατμών Οργανικών Ενώσεων & Εφαρμογή σε Χημικούς Αισθητήρες ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΑΡΙΑ ΚΙΤΣΑΡΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Μελέτη Ρόφησης Πολυμερικής Συστοιχίας Παρουσία Ατμών

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 «ειγµατοληψία και κβαντισµός»

Άσκηση 1 «ειγµατοληψία και κβαντισµός» Άσκηση 1 «ειγµατοληψία και κβαντισµός» Φλώρος Ανδρέας ρ. Ηλ/γος Μηχ/κός και Τεχνολογίας Υπολογιστών Σκοπός της άσκησης Η εφαρµογή των διαδικασιών δειγµατοληψίας και κβαντισµού για τη δηµιουργία ψηφιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Οδηγός Σπουδών Τμήματος Επιστήμης &Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο Ανασκόπησης. Από την Ευάλωτη Αθηρωματική Πλάκα στον Ευάλωτο Ασθενή με Στεφανιαία Νόσο. Η Συμβολή τής Αναίμακτης Καρδιαγγειακής Απεικόνισης

Άρθρο Ανασκόπησης. Από την Ευάλωτη Αθηρωματική Πλάκα στον Ευάλωτο Ασθενή με Στεφανιαία Νόσο. Η Συμβολή τής Αναίμακτης Καρδιαγγειακής Απεικόνισης Άρθρο Ανασκόπησης Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση 2011, 52: 234-243 Από την Ευάλωτη Αθηρωματική Πλάκα στον Ευάλωτο Ασθενή με Στεφανιαία Νόσο. Η Συμβολή τής Αναίμακτης Καρδιαγγειακής Απεικόνισης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία αξονικού τομογράφου διπλής πηγής - διπλής ενέργειας και κλινικές εφαρμογές

Λειτουργία αξονικού τομογράφου διπλής πηγής - διπλής ενέργειας και κλινικές εφαρμογές Ε. Μολυβδά-Αθανασοπούλου - Λειτουργία αξονικού τομογράφου διπλής πηγής - διπλής ενέργειας 69 Λειτουργία αξονικού τομογράφου διπλής πηγής - διπλής ενέργειας και κλινικές εφαρμογές Στεφανία Χαντζή 1, Δανάη

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικά πρότυπα υψηλής ευκρίνειας στην εικόνα και τον ήχο

Επαγγελματικά πρότυπα υψηλής ευκρίνειας στην εικόνα και τον ήχο Επαγγελματικά πρότυπα υψηλής ευκρίνειας στην εικόνα και τον ήχο Πρότυπο καλούμε ένα σύνολο κανόνων συμμόρφωσης με σκοπό την επίτευξη ενός πολύ συγκεκριμένου αποτελέσματος. Σχοινοπλοκάκης Ροδόλφος Τεχνολόγος

Διαβάστε περισσότερα