ULTRA Energy Savers. Λειτοςπγία και Απσέρ Εξοικονόμησηρ Ενέπγειαρ. Διαχείπιση και Εξοικονόμηση Ενεπγειακών Πόπων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ULTRA Energy Savers. Λειτοςπγία και Απσέρ Εξοικονόμησηρ Ενέπγειαρ. www.atticaenergy.com. Διαχείπιση και Εξοικονόμηση Ενεπγειακών Πόπων"

Transcript

1 ULTRA Energy Savers Λειτοςπγία και Απσέρ Εξοικονόμησηρ Ενέπγειαρ Διαχείπιση και Εξοικονόμηση Ενεπγειακών Πόπων Βλαχάκη 5, Ν. Ψυχικό, ΑΘΗΝΑ Τηλ.: Fax:

2 Σερληθή πεξηγξαθή Η ζπζθεπή εμνηθνλόκεζεο ULTRA παξέρεη ηελ δπλαηόηεηα κείσζεο ηεο θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, εθαξκόδνληαο κία θαηλνηόκν ηερλνινγία. Απνξξνθά (κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ελόο αληίζηξνθνπ ειεθηξνκαγλεηηθνύ πεδίνπ), ην πθηζηάκελν πεξηζηξεθόκελν ειεθηξνκαγλεηηθό πεδίν πνπ δεκηνπξγείηαη ζηνπο αγσγνύο ηεο εγθαηάζηαζεο, κε απνηέιεζκα ηελ βειηίσζε ηεο ξνήο ησλ ειεθηξνλίσλ, κεηώλνληαο έηζη ηελ κεηαηξνπή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε ζεξκηθή, θαηά ηελ δηέιεπζε ησλ ειεθηξνλίσλ από ηνπο αγσγνύο. Η ζπζθεπή ULTRA δελ ρξεζηκνπνηεί ππθλσηέο ή άιια ειεθηξνληθά θπθιώκαηα γηα πηώζε ηάζεο, αληίζεηα εθκεηαιιεύεηαη πιήξσο ηηο σο ηώξα γλσζηέο ειεθηξνρεκηθέο θαη ειεθηξνκαγλεηηθέο ηδηόηεηεο ησλ θεξακηθώλ πιηθώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ ειεθηξνινγία θαη εηδηθόηεξα ζην πεδίν ησλ ππεξαγσγώλ πςειήο ζεξκνθξαζίαο. Αξρή ιεηηνπξγίαο Η αληίζηαζε ησλ αγσγώλ νθείιεηαη ζηηο ζπγθξνύζεηο ησλ ειεθηξνλίσλ κε ηα ππάξρνληα εληόο ηνπ κεηάιινπ ζεηηθά ηόληα. Τα ηόληα απηά εθηεινύλ ηαιαληώζεηο γύξσ από ηελ ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπο, δεκηνπξγώληαο ηαπηόρξνλα έλα ειεθηξνκαγλεηηθό πεδίν. Λόγσ όκσο απηώλ ησλ ζπγθξνύζεσλ, απμάλεηαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ αγσγνύ θαζώο θαη ην πιάηνο ηαιάλησζεο ησλ ζεηηθά θνξηηζκέλσλ ηόλησλ, κε απνηέιεζκα λα απμάλεηαη θαη ν αξηζκόο ησλ θξνύζεσλ ησλ ειεθηξνλίσλ κε ηα ηόληα ηνπ κεηαιιηθνύ πιέγκαηνο. Απηή ε δηαδηθαζία πξνθαιεί ηελ αύμεζε ηεο αληίζηαζεο ηνπ αγωγνύ θαη θαηά ζπλέπεηα νδεγεί ζε κεγαιύηεξε θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Αληίζεηα ε ειάηησζε ηνπ πιάηνπο ησλ ηαιαληώζεσλ ησλ ζεηηθώλ ηόλησλ, κέζσ ελόο αληίζηξνθνπ ειεθηξνκαγλεηηθνύ πεδίνπ, έρεη σο απνηέιεζκα, νη θξνύζεηο κεηαμύ ησλ ειεθηξνλίσλ θαη ησλ ηόλησλ λα πεξηνξίδνληαη ζεκαληηθά θαη έηζη επέξρεηαη ειάηησζε ηεο αληίζηαζεο ηνπ κεηάιινπ, θαη αθνινύζσο αύμεζε ηεο ειεθηξηθήο αγωγηκόηεηαο. Ωο απνηέιεζκα έρνπκε κείσζε ησλ ζεξκηθώλ απσιεηώλ εληόο ηνπ αγσγνύ ή ησλ θπθισκάησλ θαη άξα εμνηθνλόκεζε ηεο θαηαλαιηζθόκελεο ελέξγεηαο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία κηαο ζπζθεπήο. Η ππεξαγσγηκόηεηα ησλ κεηάιισλ, γηα λα γίλεη αληηιεπηή, πξέπεη λα ιάβνπκε ππόςε ηελ ζπιινγηθή ζπκπεξηθνξά ησλ ειεθηξνλίσλ θαη ησλ ηόλησλ, πνπ ηειεπηαία απνθαιείηαη αιιειεπίδξαζε πνιιώλ ζωκάηωλ θαζώο θαη ηνπο λόκνπο ηεο θβαληνκεραληθήο. 2

3 Δθαξκνγέο Οη ζπζθεπέο ULTRA, εμνηθνλνκνύλ ελέξγεηα θπξίσο από θαηαλαιηζθόκελα επαγσγηθά θνξηία όπσο θσηηζκό, θιηκαηηζκό, ζεξβνκνηέξ, ειεθηξνθίλεζε θιπ. Καηά ζπλέπεηα εθαξκόδνληαη ηόζν ζηνλ βηνκεραληθό όζν θαη ζηνλ βηνηερληθό ηνκέα θαη κπνξνύλ λα θαιύςνπλ όιν ην θάζκα ειεθηξνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ, ζε κνλνθαζηθέο θαη ηξηθαζηθέο παξνρέο. Πιενλεθηήκαηα Γελ αιιάδεη ηελ ηάζε νύηε θαη ην ζπλεκίηνλν (cos θ). Δμνηθνλνκεί πνζνζηό ελέξγεηαο από 10 έωο 19%. Παξέρεη εγγπεκέλα ζηαζεξή απόδνζε ηνπιάρηζηνλ γηα 20 ρξόληα. Δγθαζίζηαηαη εύθνια, κε παξάιιειε ζύλδεζε θαη έρεη κηθξέο δηαζηάζεηο θαη βάξνο. Πξνζθέξεη ζπλνιηθή βειηίωζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο. Απμάλεη ηελ δηάξθεηα δωήο ηωλ ζπζθεπώλ θαη ηελ απόδνζή ηνπο. Διαρηζηνπνηεί ηνλ ζηαηηθό ειεθηξηζκό. Μεηώλεη ηα επηβιαβή γηα ηελ εγθαηάζηαζε ειεθηξνκαγλεηηθά θύκαηα. Δίλαη ζηαηηθή ζπζθεπή θαη δελ έρεη επηπηώζεηο ζε άιιεο ζπζθεπέο. Φηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ. Καηαζθεπαζκέλε ζύκθωλα κε ηα δηεζλή πξόηππα αζθαιείαο. Χακειό θόζηνο αγνξάο κε εγγπεκέλε απόζβεζε ηεο επέλδπζεο από έλα έωο ηξία ρξόληα, αλάινγα κε ην είδνο ηωλ θαηαλαιωηξηώλ ζπζθεπώλ. Δπαλαιεηηνπξγεί ρωξίο πξόβιεκα κεηά από δηαθνπή ηνπ ξεύκαηνο. Σνπνζεηείηαη θαη κεηά από γελλήηξηα diesel. 3

4 Απνηειέζκαηα Τν πνζνζηό ηεο εμνηθνλόκεζεο εμαξηάηαη από ην είδνο ησλ θνξηίσλ (επαγσγηθά ή σκηθά) θαη πνηθίιεη αλαιόγσο ησλ ζπλδεδεκέλσλ ζπζθεπώλ θαη ησλ δεηνύκελσλ θνξηίσλ. Οη παξάγνληεο ζηελ ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε, πνπ παίδνπλ ξόιν, ζπλνπηηθά είλαη νη εμήο: Σν πνζνζηό ηωλ επαγωγηθώλ θνξηίωλ. Έθηαζε. Μέγεζνο ηζρύνο. Πνηόηεηα θαηαζθεπήο. Παιαηόηεηα. Ώξεο ιεηηνπξγίαο. Η πνιπεηήο εκπεηξία καο ζηνλ Ειιαδηθό ρώξν έρεη δείμεη όηη ζε κεηθηά θνξηία ην πνζνζηό εμνηθνλόκεζεο θπκαίλεηαη από 10% έωο 19%. Μεγάιεο εηαηξίεο ηνπ εμσηεξηθνύ όπσο ε Samsung έρνπλ εκπηζηεπζεί ηηο ζπζθεπέο εμνηθνλόκεζεο ULTRA. Αθνινπζνύλ παξαδείγκαηα Εηαηξηώλ πνπ έρνπλ εκπηζηεπζεί ηηο ζπζθεπέο ULTRA, θαζώο θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ πξνθύςεη κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ησλ ζπζθεπώλ. Public 19,28% Σζηκεληνπνηΐα Βαζηιηθνύ 12,5% EFG Eurobank 18,02% Νέα Διιεληθά Ναππεγεία 16,84% Έξεπλεο Οη ζπζθεπέο ULTRA έρνπλ δνθηκαζηεί θαη εγθξηζεί από θξαηηθνύο νξγαληζκνύο θαη παλεπηζηήκηα ζε όιν ηνλ θόζκν. Η πην πξόζθαηε κειέηε δηελεξγήζεθε ζην πνιπηερλείν ηεο Απζηξίαο (TGM Federal Institute Of Technology Electrical and Electronic Engineering) έηζη ώζηε λα ειεγρζεί ε απνδνηηθόηεηα ησλ ζπζθεπώλ ULTRA. Ο πεηξακαηηθόο έιεγρνο θαηέδεημε ζεκαληηθή κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηόζν ζε επαγσγηθά όζν θαη ζε σκηθά θνξηία. Μεηαμύ άιισλ, αλάινγεο κειέηεο έρνπλ γίλεη θαη από ηελ αξκόδηα Κηλεδηθή αξρή αιιά θαη από απηή ηνπ Μεμηθό. Σηελ Ειιάδα, αλάινγε κειέηε δηεμάγεηαη από ην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο θαη ην Εζληθό Ιλζηηηνύην Μεηξνινγίαο γηα ηελ απνδνηηθόηεηα θαη πηζηνπνίεζε ησλ ζπζθεπώλ. 4

5 Αζθάιεηα Τν ζύζηεκα εμνηθνλόκεζεο ULTRA, είλαη θαηάιιειν θαη απνιύησο αζθαιέο, γηα ηελ ζύλδεζή ηνπ ζε νπνηνδήπνηε θύθισκα. Δελ δεκηνπξγεί θακία παξελέξγεηα ζηελ εγθαηάζηαζε. Τν πιενλέθηεκα απηό νθείιεηαη ζηνπο εμήο ιόγνπο: Γελ θέξεη ειεθηξνληθά ή ειεθηξηθά θπθιώκαηα ζην εζωηεξηθό ηνπ, παξά κόλν εηδηθά επηθαιπκκέλα κε θεξακηθό πιηθό ζηνηρεία. πλδέεηαη παξάιιεια ζην θύθιωκα, νπόηε δελ δηαξξέεηαη από ξεύκαηα (εληάζεηο). Η αληίζηαζε κεηαμύ ηωλ θάζεωλ θαη θειύθνπο είλαη κεγαιύηεξε ηωλ ΜΩ, νπόηε θαζίζηαηαη αδύλαηε ε δεκηνπξγία ειεθηξηθνύ ηόμνπ (ππεξπήδεζε). Γηα ηελ εγγπεκέλε θαη νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο (δειαδή ειάηησζε ζεξκηθώλ απσιεηώλ) απηό δελ πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζε αζθαιεηνδηαθόπηε, δηόηη έηζη δεκηνπξγείηαη αζπλέρεηα ζην θύθισκα θαη αιιάδεη ε ζπκπεξηθνξά ησλ θεξακηθώλ ζηνηρείσλ πνπ δηαζέηεη ε ζπζθεπή Ultra. Σπζηήκαηα πνπ δελ αζθαιίδνληαη είλαη π.ρ. ηα αιεμηθέξαπλα, ηα νπνία είλαη θαηαζθεπαζκέλα από δηειεθηξηθά πιηθά, ηα νπνία γίλνληαη αγώγηκα κόλν ζε πεξηπηώζεηο πνπ έρνπκε κεγαιύηεξε ηάζε ή δηαθνξεηηθή ζπρλόηεηα. Με ηελ ζύλδεζή ηνπο όκσο, δελ δεκηνπξγνύλ θαλέλα απνιύησο πξόβιεκα, ην αληίζεην πξνζηαηεύνπλ. Τν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ην ζύζηεκα ULTRA, ην νπνίν κόλν γεηώλεηαη. Πεξηβάιινλ Η θαηαλάισζε ελέξγεηαο απνηειεί ηνλ κεγαιύηεξν ζπληειεζηή ζηελ παγθόζκηα αιιαγή ηνπ θιίκαηνο, θαζώο επζύλεηαη γηα πεξηζζόηεξν από ην έλα ηξίην ησλ ζπλνιηθώλ εθπνκπώλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. Ο ελεξγεηαθόο ηνκέαο ζηε ρώξα καο είλαη ε θύξηα πεγή εθπνκπώλ θαη ε Ειιάδα, εμαθνινπζεί λα έρεη κεγάιν βαζκό εμάξηεζεο από ηνλ "ξππνγόλν" ιηγλίηε ζηελ ειεθηξνπαξαγσγή. Με ηελ ρξήζε ησλ ζπζθεπώλ Ultra επηηπγράλνπκε κείωζε ηωλ εθπνκπώλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO 2 ) ζηελ αηκόζθαηξα, σο επαθόινπζν ηεο κείσζεο θαηαλαιηζθόκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Είλαη πνιύ ζεκαληηθό ζήκεξα ζηελ βηνκεραλία λα έρνπκε κείσζε ησλ εθπνκπώλ CO 2, όρη κόλν γηα πεξηβαιινληηθνύο ιόγνπο αιιά θαη νηθνλνκηθνύο, αθνύ ζήκεξα ππάξρνπλ ζθέςεηο γηα ρξέσζε ησλ εθπνκπώλ, πξάγκα πνπ ήδε γίλεηαη ζε θάπνηεο ρώξεο ηεο Επξώπεο. 5

6 Πηζηνπνηήζεηο ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ISO 9001:2008 Η πξσηνπόξνο KESECO CO, LTD είλαη πηζηνπνηεκέλε θαηά ηα Δηεζλή πξόηππα: Κ S Q ISO:9001:2008 από ηνλ θνξέα πηζηνπνίεζεο ICR ηεο Κνξέαο. ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ CE Η KESECO CO LTD αθνινπζώληαο ηελ Επξσπατθή Ννκνζεζία έρεη πηζηνπνηήζεη όια ηα πξντόληα ηεο ζύκθσλα κε ηελ θνηλνηηθή νδεγία 73/23/EEC θαη 93/68/EEC ώζηε όια ηα πξντόληα ULTRA λα απνθηήζνπλ ην Επξσπατθό Σήκα CE. Η ζήκαλζε CE επηβάιιεηαη από ηελ Επξσπατθή Έλσζε γηα όια ηα πξντόληα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ Επξώπε. Τα πξντόληα ULTRA πνπ ζεκαίλνληαη κε ην εηδηθό ζήκα CE, έρνπλ πηζηνπνηεκέλεο ηδηόηεηεο ζύκθσλα κε ην ζρεηηθό Επξσπατθό πξόηππν ΕΝ 50178:1998 θαη ην εηδηθό TEST πνπ έγηλε από ηνλ Οξγαληζκό Πηζηνπνίεζεο DASTEK. ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ RoHS Η KESECO CO,LTD ελδηαθέξεηαη γηα ην πεξηβάιινλ. Οη ζπζθεπέο ULTRA έρνπλ Πηζηνπνίεζε RoHS (Restriction of the use of certain Hazardous Substances). Σύκθσλα κε ην RoHS, νη ζπζθεπέο ULTRA δελ ρξεζηκνπνηνύλ βιαβεξέο θαη επηθίλδπλεο γηα ην πεξηβάιινλ νπζίεο. ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ILAC MRA, CNAS ( SAVING RATE ) Ο βαζκόο εμνηθνλόκεζεο ηνπ Ultra πηζηνπνηήζεθε από ην Εξεπλεηηθό Ιλζηηηνύην ηεο Κίλαο Certified by ILAC MRA, CNAS about electricity saving rates in the China Institute of Electricity Research. ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ILAC MRA, CNAS ( SAFETY ) Certified by ILAC MRA, CNAS about products safety in the China Institute of Electricity Research ΑΦΑΛIΣΗΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ PL Οη ζπζθεπέο ULTRA είλαη αζθαιηζκέλεο θαηά νπνηνπδήπνηε θηλδύλνπ ή δεκηάο ζην πιαίζην ηεο ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ PL ην νπνίν δηαζθαιίδεη όινπο ηνπο πειάηεο ηνπ ULTRA ζε όιν ηνλ θόζκν. ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ EMC Τα πξντόληα Ultra έρνπλ εμεηαζηεί θαη πηζηνπνηεζεί γηα ηηο ειεθηξνκαγλεηηθέο ηνπο ηδηόηεηεο θαη ζπκβαηόηεηα ζύκθσλα κε EMC από το EMC LABORATORY ηεο Κνξέαο. 6

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΠΔ Σ8 ΣΤΠΟΤ ΔΣΙΣ. Λαμπτήρασ Φθοριςμού Εξοικονόμηςησ Ενεργείασ

ΛΑΜΠΔ Σ8 ΣΤΠΟΤ ΔΣΙΣ. Λαμπτήρασ Φθοριςμού Εξοικονόμηςησ Ενεργείασ 2011 ΛΑΜΠΔ Σ8 ΣΤΠΟΤ ΔΣΙΣ Λαμπτήρασ Φθοριςμού Εξοικονόμηςησ Ενεργείασ Η Δηαηξεία καο, πξσηνπνξώληαο ζε ζέκαηα ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ δηαζέηεη ζηελ Διιεληθή αγνξά, ηε κνλαδηθή ιύζε αληηθαηάζηαζεο ιακπηήξσλ

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ Σερληθή Ηκεξίδα Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ 1 πζηήκαηα δηαρείξηζεο θαη εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο KERS -Kinetic Energy Recovery System Σπζηήκαηα αλάθηεζεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο. Απηή ε ηερλνινγία

Διαβάστε περισσότερα

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ Οη τηκέο πετξειαίνπ θαη αεξίνπ σπλερίδνπλ λα απμάλνλταη σπλερώο, γεγνλότα θαη πξνβιέςεηο. Μηα καηηά ζηηο ζηαηηζηηθέο δείρλεη ζαθώο όηη ε ηάζε είλαη αλνδηθή. Οη ηξέρνπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ Οη αθηίλεο γ αλαθαιύθζεθαλ ζην ηέινο ηνπ 1900 από ηνλ Vllard. Πξόθεηηαη γηα πνιύ δηεηζδπηηθή αθηηλνβνιία,

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΗΠΙΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΡΟΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΑΣΙΚΧΝ ΘΔΡΜΙΚΧΝ ΝΗΙΓΧΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Μ. ΛΑΕΟΓΛΟΤ, Ν. ΚΑΡΑΝΗΚΟΛΑ, Γ. ΒΑΓΗΩΝΑ Σκήκα Μεραληθώλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο, Πνιπηερληθή ρνιή, Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Ειδική ερευνητική εργαςία ΛΙΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Επιβλέπων καθηγητήσ: ΚΟΤΡΗ ΣΤΛΙΑΝΟ ΠΑΤΡΑ 11 ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΗ ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ Με

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ: <<ΑΣΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΣΟΤ ΡΑΓΔΡΦΟΡΝΣ ΚΑΙ ΣΟΤ ΜΠΟΡ>>

ΣΙΣΛΟ: <<ΑΣΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΣΟΤ ΡΑΓΔΡΦΟΡΝΣ ΚΑΙ ΣΟΤ ΜΠΟΡ>> Δξγαζία ζην κάζεκα ηεο Υεκείαο ΣΙΣΛΟ: Οκάδα: Μήηζηνο Υξήζηνο, Μειηώηεο Βαζίιεο, Σζηκπνύθεο Κσλζηαληίλνο. Τπεύζπλνο Καζεγεηήο: Κνξθήο Άγγεινο 1 ν Γεληθό Λύθεην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ»

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΥΟΛΗ: ΥΗΜΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΜΔ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ISL Σημειώζεις Εργαζηηριακού Μέροσς ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΗΜΕΙΩΕΙ και ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΜΑΡΣΗΟ 2011 Γ. Δ. ΥΑΜΗΛΟΘΩΡΗ & M.Γ. ΠΑΠΟΤΣΙΓΑΚΗ ISL Σημειώζεις ηοσ εργαζηηριακού μέροσς

Διαβάστε περισσότερα

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1079 Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε Ε. Ζωγόπνπινο 1, Κ. Μπαγνπιή 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΔΠΑ. Αηγάιεσ, ezogo@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA ΟΓΖΓΗΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΖ, ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ - GR ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA Διεγκέλν θαηά EN 13229 πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ηεο μπιόζνκπαο-ηδαθηνύ LA NORDICA! Με ηα πξντόληα ηεο LA NORDICA κπνξείηε λα

Διαβάστε περισσότερα

Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο

Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο 1.θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη λα εμνηθεησζνύλ νη ζπνπδαζηέο κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηε ξαδηελέξγεηα, λα κεηξήζνπλ κε κεηξεηή Geiger-

Διαβάστε περισσότερα

6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ

6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ Τ.Ε.Ι. Θεζζαιίαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Σκήκα ρεδηαζκνύ & Σερλνινγίαο Ξύινπ & Δπίπινπ Μάζεκα: Σερλνινγία μύιηλωλ θαηαζθεπώλ ΙΙ. Δμωηεξηθέο θαηαζθεπέο 6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. Γεληθή Γηεύζπλζε Ιεηηνπξγίαο & Αλάπηπμεο Γηεύζπλζε Δμνπιηζκνύ Πρνιείσλ Σκήκα Πξνδηαγξαθώλ, Σππνπνίεζεο & Έξεπλαο Αγνξάο Δμνπιηζηηθώλ Μέζσλ ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ: ΜΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2003-2008

ΑΣΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ: ΜΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2003-2008 ΑΣΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ: ΜΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2003-2008 ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟΤ ΓΙΠΛΩΜΑΣΟ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ΗΛΙΟΠΟΤΛΟ Π. ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΒΕΝΕΣΗ A. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos Περιεχόμενα ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 2 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ρεηηθά κε ηελ ππεξεζία ibisologismos.... 3 Υαξαθηεξηζηηθά... 3 Πιενλεθηήκαηα... 3 Όλνκα Υώξνπ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα