Panorama Cuba West. Panorama Cuba West 9 ημέρες / 7 νύχτες!

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Panorama Cuba West. Panorama Cuba West 9 ημέρες / 7 νύχτες!"

Transcript

1 Panorama Cuba West 9 ημέρες / 7 νύχτες! 1 ε κέξα: Αζήλα Αβάλα πγθέληξσζε ζην δηεζλή αεξνιηκέλα Αζελώλ Δι. Βεληδέινο (ζεκεηώζηε όηη ζα πξέπεη λα βξίζθεζηε ζην αεξνδξόκην ηνπιάρηζηνλ 2 ώξεο πξηλ από ηελ πξνγξακκαηηζκέλε ώξα αλαρώξεζεο) θαη αλαρώξεζε κε πξννξηζκό ηελ Αβάλα. Δθεί ζα ζαο πεξηκέλεη ε μελαγόο καο ζηελ Κνύβα πνπ ζα ζαο ζπλνδεύζεη ζην μελνδνρείν ζαο. Πνηό/ θνθηέηι θαισζνξίζκαηνο, ηαθηνπνίεζε ζηα δσκάηηα ζαο θαη δηαλπθηέξεπζε. 2ε κέξα: Αβάλα: Ξελάγεζε πόιεο Πξσηλό ζην μελνδνρείν θαη ζηε ζπλέρεηα αλαρσξνύκε γηα ηε κεζηή θαη θαηαηνπηζηηθή μελάγεζε καο ζηελ πην όκνξθε πόιε ηεο Καξατβηθήο. Θα μεθηλήζνπκε από ηελ Πιαηεία ηεο Δπαλάζηαζεο κε ηηο ηεξάζηηεο πξνζσπνγξαθίεο ηνπ Σζε Γθεβάξα θαη ηνπ Κακίιν ηελθνπέγθνο. ηε ζπλέρεηα ζα πεξάζνπκε από ην Παλεπηζηήκην ηεο Αβάλαο, ζα δηαζρίζνπκε ηε "ζύγρξνλε" ζπλνηθία ηνπ Βεδάδν κε ηελ θεληξηθή πιαηεία Copelia θαη ηελ πεξίθεκε παξαιηαθή ιεσθόξν Malecón, ζα θαηαιήμνπκε ζην Καπηηώιην, πηζηό αληίγξαθν απηνύ ζηελ Οπάζηλγθηνλ ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηώλ. Ζ πεξηήγεζε καο αιιάδεη ξπζκό θαη κπαίλνπκε ζηελ Habana Vieja ή Παιηά Αβάλα, πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηεο αλζξσπόηεηαο θαη πξνζηαηεπόκελε από ηελ UNESCO από ην 1982, ε νπνία θηινμελεί κεξηθά από ηα σξαηόηεξα απνηθηαθά θηίξηα ζηελ θαξατβηθή. Θα μελαγεζνύκε ζην κνπζείν ηνπ ξνπκηνύ όπνπ καο πξνζθέξεηαη πνηό, ζα επηζθεθηνύκε ηε κνλαδηθή ειιεληθή νξζόδνμε εθθιεζία ηεο Καξατβηθήο ηνλ Άγην Νηθόιαν.

2 ηε ζπλέρεηα πεξπαηώληαο ζα δνύκε ηελ Πιαηεία ηνπ Αγίνπ Φξαγθίζθνπ ηεο Αζζίδεο (Plaza de San Francisco de Asís) ηελ Παιηά Πιαηεία (Plaza Vieja) θαη ηελ Πιαηεία ησλ Όπισλ (Plaza de Armas). Δίζνδνο ζηελ εληππσζηαθή Μηθξνγξαθία ηεο Παιηάο Αβάλαο (Maqueta de La Habana Vieja) θαη ηέινο ζα ζπλερίζνπκε πξνο ηελ Καζεδξηθή Πιαηεία (Plaza de la Catedral), ηνλ «λαΐζθν» Templete θαη ην Castillo de La Fuerza Real. Θα ηειεηώζνπκε ηε βόιηα καο κε επίζθεςε ζην πεηξαηηθό θξνύξην Δι Μόξν, ζε ζέζε πεξησπήο ζηελ είζνδν ηνπ ιηκαληνύ θαη κε καγεπηηθή ζέα. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν θαη ειεύζεξν ππόινηπν ηεο εκέξαο. Σν βξάδπ πξναηξεηηθό δείπλν a la carte ζε έλα από ηα πην ξνκαληηθά εζηηαηόξηα ηεο Αβάλαο κε ζέα ζηελ παιηά πόιε (Habana Vieja). 3ε κέξα: Αβάλα Οινήκεξε εθδξνκή Βηληάιεο/Πηλάξ δει Ρίν Αβάλα Μεηά ην πξσηλό αλαρσξνύκε γηα ηελ καγεπηηθή θνηιάδα Βηληάιεο (Viñales) ζηε δπηηθόηεξε επαξρία ηεο Κνύβαο, ην Πηλάξ δει Ρίν (Pinar del Río), όπνπ θαιιηεξγνύληαη ηα θαπλά γηα ηα θαιύηεξα πνύξα ζηνλ θόζκν. Δπίζθεςε ζε εξγνζηάζην πνύξσλ γηα λα δνύκε από θνληά ηελ επεμεξγαζία ηνπο. Ζ βόιηα καο ζηελ θνηιάδα ηνπ Βηληάιεο ζα ζαο κείλεη αμέραζηε: πξάζηλνη βεινύδηλνη ινθίζθνη, γλσζηνί κε ην όλνκα mogotes (κνγθόηεο) πνπ δελ ππάξρνπλ πνπζελά αιινύ ζηνλ θόζκν, μεπεδνύλ από ηελ θνηιάδα, θαηάθπηνη θαη ζρεδόλ απόθνζκνη... παλύςεια θνηληθόδεληξα, θαηαξξάθηεο θαη ππόγεηεο ζπειηέο κε πνηάκηα ζπλζέηνπλ έλα καγεπηηθό ηνπίν. Δπίζθεςε ζηελ ηεξάζηηα Σνηρνγξαθία ηεο Πξντζηνξίαο (Mural de la Prehistoria) θαη ζηε πειηά Σνπ Ηλδηάλνπ (Cueva del Indio) γηα λα δηαζρίζνπκε κε κηθξή βάξθα ην ππόγεην πνηάκη ηεο. Μεζεκεξηαλό γεύκα ζε ηνπηθό εζηηαηόξην ζ`έλα κνλαδηθό πεξηβάιινλ κε δσληαλή κνπζηθή. Δπηζηξέθνληαο ζηελ Αβάλα, ζα θάλνπκε κηα ζηάζε ζην παξαηεξεηήξην Λνο Υαζκίλεο (Los Jazmines) κε ηε καγεπηηθή ζέα ζε νιόθιεξε ηελ θνηιάδα ηνπ Βηληάιεο. Άθημε ζηελ Αβάλα.

3 4ε κέξα: Αβάλα ειεύζεξε κέξα Πξσηλό θαη ζηε ζπλέρεηα ειεύζεξε κέξα λα ηελ αμηνπνηήζεηε όπσο επηζπκείηε... εκείο απιώο ζα «θιέςνπκε» ιίγν από ηνλ ρξόλν ζαο, πξνζθέξνληαο ζαο κία αλεπαλάιεπηε βόιηα κε απηνθίλεηα-αληίθεο ζην θαηαπξάζηλν, εμσηηθό δάζνο ηεο Αβάλαο. Δπηζθεθζείηε ην κεγάιν παδάξη ηεο πόιεο όπνπ ζα βξείηε θνζκήκαηα θαη δηαθνζκεηηθά αληηθείκελα θαηαζθεπαζκέλα από μύιν, θνπθνύηζηα θξνύησλ θαη ιαραληθώλ, δέξκα θαη δόληηα θξνθνδείινπ, παπηέ καζέ ή πειό, αιιά θαη έξγα δσγξαθηθήο ηέρλεο. Πεξπαηήζηε ζηα ζηελά ζνθάθηα ηεο παιηάο πόιεο, πηείηε έλα θξέζθν ρπκό από "θξνύηα κπόκπα" (ε γλσζηή ζε καο παπάγηα) ή "γθνπαγηάκπα" ππό ηνπο ήρνπο ελόο λνζηαιγηθνύ ζνλ ή κπνιέξν, θαη επηζηξέςηε ζην μελνδνρείν ζαο πεξπαηώληαο θαηά κήθνο ηεο πεξίθεκεο παξαιηαθήο ιεσθόξνπ Malecón, αγλαληεύνληαο ην ειηνβαζίιεκα θαη ηνλ ήιην λα ράλεηαη ζηε ζάιαζζα ζε κηα παλδαηζία ρξσκάησλ. Σν βξάδπ ζα επηζθεθηνύκε ην Δζληθό Δλπδξείν όπνπ ζα δεηπλήζνπκε ζην Τπνβξύρην Δζηηαηόξηό ηνπ θαη ζα παξαθνινπζήζνπκε έλα εληππσζηαθό ζέακα κε δειθίληα. 5ε κέξα: Αβάλα Γθνπακά άληα Κιάξα ηελθνπέγθνο Πξσηλό θαη αλαρώξεζε γηα ηε Υεξζόλεζν Εαπάηα γηα κία ζπλαξπαζηηθή κίλη θξνπαδηέξα κε ηαρύπινν ζθάθνο ζην Νεζί ηνπ Θεζαπξνύ (Isla del Tesoro) ζην Γθνπακά (Guamá), ηε κεγαιύηεξε θπζηθή ιίκλε ηεο Κνύβαο, ζηελ θαξδηά ηεο νπνίαο βξίζθεηαη κηα αλαπαξάζηαζε Ηλδηάληθνπ ρσξηνύ κε ηα ζπίηηα λα είλαη ρηηζκέλα πάλσ ζηε ιίκλε θαη λα ζπλδένληαη κε ηελ όρζε κε μύιηλα κνλνπάηηα-γέθπξεο. Ζ αξρηηεθηνληθή ησλ Ηλδηάλσλ Σαΐλν θαη 32 γιππηά κε αλαπαξαζηάζεηο από ηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηόηεηεο ηεο δσήο ηνπο ηαμηδεύνπλ ηνπο επηζθέπηεο εθαηνληάδεο έηε πίζσ ζην ρξόλν. ην «Λα Μπόθα», ηελ είζνδν ησλ θαλαιηώλ πνπ νδεγνύλ ζηε ιίκλε, βξίζθεηαη ε «Φάξκα Αλαπαξαγσγήο Κξνθνδείισλ» πνπ ζα επηζθεθηνύκε.

4 Σα δώα απηά, ζεκαληηθό θνκκάηη ηεο άγξηαο παλίδαο ηεο Κνύβαο, πξνζηαηεύνληαη ζην θπζηθό ηνπο πεξηβάιινλ από ην αλεμέιεγθην θπλήγη. Αλαρώξεζε γηα ηε άληα Κιάξα, πόιε πνπ ζρεηίζηεθε άκεζα κε ηνλ κεγάιν επαλαζηάηε ζύκβνιν Σζέ Γθεβάξα. Δπίζθεςε ζην Μαπζσιείν θαη Μνπζείν ηνπ Σζε ζην Πάξθν Λεόλζην Βηληάι θαη ην ηξαίλν ηνπ Batista πνπ θαηέιαβαλ νη επαλαζηάηεο. Αλαρώξεζε γηα ην ηελθνπέγθνο, πόιε ρηηζκέλε ην 1819 από Γάιινπο άπνηθνπο θαη έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα ιηκάληα ηεο ρώξαο. Παλνξακηθή μελάγεζε ζηελ πόιε κε ζηάζε ζηελ θεληξηθή πιαηεία κε ην θαηάιεπθν άγαικα ηεο ζεάο Αζελάο, όπνπ δεζπόδνπλ ην Θέαηξν Tomas Terry, ην Γεκαξρείν θαη ην θιαζζηθό θηήξην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Άθημε ζην μελνδνρείν ζαο, πάλσ ζηε ζάιαζζα, ζηε ζηελή ρεξζόλεζν ηεο «Punta Gorda» θαη πεξηήγεζε ζην δηπιαλό Palacio del Valle, έλα άθξσο εληππσζηαθό θηήξην 100 εηώλ, αξρηηεθηνληθό αξηζηνύξγεκα, ζπγθέξαζκα ξνκαληηθήο, γνηζηθήο, ελεηηθήο θαη καπξηηαληθήο ηερλνηξνπίαο. Από ηα θειάξηα θαη ηα επηβιεηηθά ζαιόληα, ζα αλεβνύκε ζηελ ηαξάηζα ηνπ Παιαηηνύ, όπνπ ε ζέα ηεο πόιεο θαη ηνπ ειηνβαζηιέκαηνο καγεύεη. Σαθηνπνίεζε ζηα δσκάηηα ζαο, θαη ειεύζεξν ππόινηπν ηεο εκέξαο. Γείπλν ζην μελνδνρείν. 6ε κέξα: ηελθνπέγθνο Σξηληδάδ Cardenas - Βαξαδέξν Πξσηλό. Αλαρώξεζε γηα ην γξαθηθό Σξηληδάδ, πόιε πνπ ίδξπζαλ νη Ηζπαλνί ζηηο αξρέο ηνπ 16νπ αηώλα, αλαθεξπγκέλν σο παγθόζκην κλεκείν πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο από ηελ UNESCO ην Δπίζθεςε ζηελ θεληξηθή πιαηεία (Πιάζα δε Άξκαο), πεξηζηνηρηζκέλε από απνηθηαθά θηίξηα, ζην «Μνπζείν Cantero» θαη ζην παξαδνζηαθό θαθελείν La Canchánchara, όπνπ ζα απνιαύζνπκε ην ηνπηθό πνηό από ξνύκη, κέιη θαη ιεκόλη πνπ έδηλαλ νη απνηθηνθξάηεο ζηνπο ζθιάβνπο γηα λα πάξνπλ δπλάκεηο. ηε ζπλέρεηα αλαρώξεζε γηα ηε καγεπηηθή παξαιία ηνπ Βαξαδέξν (Varadero) πεξλώληαο απν ηελ πόιε ησλ πνδειάησλ ηεο Cardenas. Άθημε, ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν θαη δείπλν.

5 7ε κέξα: Βαξαδέξν Διεύζεξε κέξα γηα λα απνιαύζεηε κία από ηηο πην όκνξθεο παξαιίεο ηεο Κνύβαο. Πξνζθέξνληαη δηάθνξεο πξναηξεηηθέο ζαιάζζηεο δξαζηεξηόηεηεο, ή κπνξείηε λα θάλεηε κηα βόιηα από ην ηνπηθό παδάξη ή λα επηζθεθζείηε ην δειθηλάξην. εκεηώζηε όηη όια ηα γεύκαηα θαη ηα πνηά ζην μελνδνρείν ζαο πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή. Προαιρεηική κρουαζιέρα ζηο Κάγιο Μπλάνκο με κολύμπι με δελθίνια: Αλαρώξεζε κε θαηακαξάλ γηα ην εξεκνλήζη ηνπ Κάγην Μπιάλθν (Cayo Blanco ή αιιηώο ιεπθό λεζάθη). ηάζε θαζ νδόλ ζε έλαλ θνξαιιηνγελή ύθαιν, όπνπ ζα ζαο δνζεί ρξόλνο θαη εμνπιηζκόο (κάζθεο, πξνζσπηθνί αλαπλεπζηήξεο θαη βαηξαρνπέδηια) γηα λα εμεξεπλήζεηε ηνλ ύθαιν θαη ηελ πνιύρξσκε ππνβξύρηα θύζε γύξσ ηνπ. ηάζε επίζεο ζε έλα πεξηθξαγκέλν ρώξν κεζνπέιαγα, όπνπ θηινμελνύληαη δειθίληα θαη ζα ζαο δνζεί ε επθαηξία λα θνιπκπήζεηε καδί ηνπο. ην Κάγην ζα έρεηε ρξόλν λα θάλεηε κπάλην ή ειηνζεξαπεία. πκπεξηιακβάλεηαη κεζεκεξηαλό γεύκα ζε κπνπθέ κε θξέζθα ςάξηα, αζηαθνύο θαη άιια ζαιαζζηλά ςεηά ζηα θάξβνπλα. Δπηζηξνθή ζην Βαξαδέξν κε ξνύκη, ζάιζα θαη πνιύ θέθη θαη ρνξό! 8ε κέξα: Βαξαδέξν αεξνδξόκην Αβάλαο Πξσηλό ζην μελνδνρείν θαη ειεύζεξν πξσηλό γηα κηα ηειεπηαία βνπηηά. ηελ ζπλέρεηα αλαρσξνύκε κε ηε γιπθόπηθξε γεύζε ηεο επηζηξνθήο γηα ην αεξνδξόκην ηεο Αβάλαο, από όπνπ ζα πάξνπκε ηελ πηήζε καο ηεο επηζηξνθήο. 9ε κέξα: Άθημε ζηελ Αζήλα Άθημε ζε ελδηάκεζν επξσπατθό ζηαζκό θαη ζηε ζπλέρεηα, ζηελ Αζήλα.

6 Σηκέο θαη άηνκν ζε δίθιηλν δωκάηην: Ημερομηνίες κάθε Πέμπτη με Swiss Ξενοδοχεία Δίκλινο Από 01/07 έως 14/07/2015 & 24/08-30/09/15 Από 15/07-31/07/2015 Από 01/08 εως 23/08/2015 Επιβ. Μονόκλινου Παιδική Έκπτωση 5*Nacionalor Melia Cohiba 5* 1195,00 340,00 On request Jagua 4* Royalton Hicacos5* 5*Nacional or Melia Cohiba 5* 340,00 On request Jagua 4* Royalton Hicacos 5* 1395,00 5*Nacional or Melia Cohiba 5* Jagua 4*Royalton Hicacos 5* 1455,00 340,00 On request Πεξηιακβάλνληαη: Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα νηθνλνκηθνύ λαύινπ κε Swiss Γηακνλή ζηα μελνδνρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη θόξνη μελνδνρείσλ Πξσηλό θαζεκεξηλά θαη όια ηα γεύκαηα (ζπλνιηθά 7) πνπ αλαθέξνληαη ζην πξόγξακκα Όιεο νη κεηαθνξέο (κε ηδησηηθό θιηκαηηδόκελν πνύικαλ), μελαγήζεηο θαη εθδξνκέο ηνπ πξνγξάκκαηνο Διιελόθσλνο μελαγόο θαζ όιε ηε δηακνλή ζηελ Κνύβα (ζεκεηώζηε όηη ν μελαγόο δελ παξακέλεη καδί ζαο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ειεύζεξσλ εκεξώλ, ζηελ Αβάλα θαη ζην Βαξαδέξν) Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο Γελ πεξηιακβάλνληαη: Φόξνη αεξνδξνκίσλ, βίδα Κνύβαο, αζθάιηζε ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Κνπβαληθήο θπβέξλεζεο 638. Όια ηα γεύκαηα πνπ αλαγξάθνληαη ζην πξόγξακκα ζαλ πξναηξεηηθά Πξναηξεηηθέο εθδξνκέο, δηαζθεδάζεηο (Δλδεηθηηθέο ηηκή : βξαδηλό γεύκα ζηελ Αβάλα 16 ). ηελ πεξίπησζε ζπκκεηνρήο κόλν δύν αηόκσλ ζην πξόγξακκα ππάξρεη ε αληίζηνηρε επηβάξπλζε ζηηο ηηκέο ησλ πξναηξεηηθώλ Πξνζσπηθά έμνδα (ηειεθσληθέο θιήζεηο, ππεξεζίεο θαζαξηζκνύ ξνύρσλ, ηαηξηθά έμνδα θιπ.) Φηινδσξήκαηα γηα ηνπο ηνπηθνύο νδεγνύο θαη μελαγνύο ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΚΑ ΠΛΖΡΩΝΟΝΣΑΗ ΔΠΗ ΣΟΠΟΤ!

7 εκεηώζεηο: Υσξίο θαλέλα ξίζθν αθύξσζεο εθδξνκήο ή επηπιέσλ ρξεώζεηο. Γηα όζνπ επηζπκνύλ ε δηακνλή ηνπο ζηελ Αβάλα λα είλαη ζην Iberostar Parque Central ην Νν1 μελ/ρείν ε ρξέσζε γηα ηηο έμηξα 4 λύρηεο,ζα είλαη ην άηνκν επηβάξπλζε ζην παθέην. Γηα όζνπο ζέινπλ λα δηακείλνπλ ζε 4* μελνδνρεία ( Hotel Riviera 4* ζηελ Αβάλα + Hotel Memories Varadero 4* ζην Βαξαδέξν ε ηηκή είλαη -100 ην άηνκν από ηελ αξρηθή αλαγξαθόκελε ηηκή Ζ ζεηξά ηνπ πξνγξάκκαηνο κπνξεί λα αιιάμεη, ρσξίο όκσο λα παξαιεθζεί θακία από ηηο αλαγξαθόκελεο δξαζηεξηόηεηεο/εθδξνκέο. Όιν ην ρξόλν εγγπεκέλεο αλαρωξήζεηο κε ειάρηζηε ζπκκεηνρή 2 άηνκα (ηηκή θαηόπηλ δήηεζεο) Γηα ηελ έθδνζε Βίδαο απαηηείηαη: Απαξαίηεηε 6κελε ηζρύο ηνπ δηαβαηεξίνπ Φσηνηππία δηαβαηεξίνπ

Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με. Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ 25-29/03/2009

Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με. Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ 25-29/03/2009 Κ.Π. LEADER+ - Γιαπεπιθεπειακή ςνεπγαζία: «Κοινέρ Γπάζειρ για ηη νηζιωηική Δλλάδα Νήζων Πεπίπλοςρ» Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤ ΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ Απξίιηνο Μάηνο Ηνύληνο 2010 Γιανέμεηαι δωρεάν Σεύρνο 18 Ο ΦΤ ΗΟΛΑΣΡΖ ΣΑΘΔΡΑ ΣΖΝ Α ΔΘΝΗΚΖ Πξσηάζιεκα Α Δζληθήο ζην

Διαβάστε περισσότερα

Θενηρική Ξίνδος: Γεμάηη ανηιθέζεις. Δθεκεξίδα Θαζεκεξηλή. Σαμίδηα. 29-11-2009

Θενηρική Ξίνδος: Γεμάηη ανηιθέζεις. Δθεκεξίδα Θαζεκεξηλή. Σαμίδηα. 29-11-2009 Θενηρική Ξίνδος: Γεμάηη ανηιθέζεις Δθεκεξίδα Θαζεκεξηλή. Σαμίδηα. 29-11-2009 ΘΔΗΚΔΛΟ: ΛΣΗΛΟ ΘΗΟΤΖ, ΦΩΣΟ: Γ. ΘΔΙΔΑΘΟ, ΣΕ. ΘΙΖΚΖ, Β. ΤΘΑ Παλέκνξθε θαη μαθνπζηή ε Πίλδνο, αιιά θαη... αηειείσηε. Αξρίδεη ζηo

Διαβάστε περισσότερα

Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ

Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ Βοςνιάκοσ Νίκοσ Γ1 Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ Σαξιδεφοντασ ςτην Αλεξανδροφπολη 4ο Γυμνάςιο Αλεξανδροφπολησ 2010 Διαθεματική εργαςία Γ1 Δημιουργήθηκε από: Νίθν Βνζληάθν *ΣΡΟΠΟ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΝΑΓΝΩΗ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 ΔΙΑΚΟΠΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 ΔΙΑΚΟΠΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 ΔΙΑΚΟΠΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ NATSIS TRAVEL National Tourist Agencies 2 CHR. SALAKOU STR. 30100 AGRINIO GREECE, TEL: (+30) 2641033300/39661, FAX: (+30) 26410 39784 Web side.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΑΤΓΟΤΣΟ 2009 1 1. ΘΔΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΙΓΡΤΗ 1.1. Η ζέζε Σν ρσξηό Λόθνπ αλήθεη ζηελ επαξρία Λεκεζνύ,

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο Διάλεξη τος Ν. Λςγεπού με θέμα: "Από την αναγνώπιση στην επιστπουή". Τελετή αποκάλςψηρ μνημείος Γενοκτονίαρ των Ελλήνων τος Πόντος. Κεντπική πλατεία Σιταγπών, Δπάμα. 24/05/2015 Θα ήζεια πξώηα απ όια λα

Διαβάστε περισσότερα

Πίζσ από ηηο πιάηεο ησλ εξώσλ, κέζα από ηα παξάζπξα ησλ θηηξίσλ θαη θάησ από ηα πόδηα ησλ ππεξεξώσλ, ην ζθεληθό ηεο πόιεο ζπλνδεύεη ηε ξνή ηνπ εηθνλόγξαπηνπ. Νηεθόξ ξνπηίλαο, κεγεζπζκέλε ιεπηνκέξεηα, ή

Διαβάστε περισσότερα

Δπαγγεικαηηθή Μαγεηξηθή

Δπαγγεικαηηθή Μαγεηξηθή Σ.Ε.Ι. Πάτρας τολή Διοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Σοσριστικών Επιτειρήσεων Δπαγγεικαηηθή Μαγεηξηθή Χ ρ υ σ ο ύ λ α Λάζαρη Β ασιλική Δημητροπούλου 1 2 Α Εξάμηνο 1 ε Δβδνκάδα Αζθάιεηα θαη πγηεηλή ζην ρώξν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΣΗΑΣΟΡΗΚΖ ΣΔΥΝΖ Β ΔΣΟ. εκεηώζεηο, θύιια εξγαζίαο

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΣΗΑΣΟΡΗΚΖ ΣΔΥΝΖ Β ΔΣΟ. εκεηώζεηο, θύιια εξγαζίαο ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΣΗΑΣΟΡΗΚΖ ΣΔΥΝΖ Β ΔΣΟ εκεηώζεηο, θύιια εξγαζίαο 2 Δλόηεηα 1 ΔΗΑΓΧΓΖ, ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΓΗΔΗΝΖ ΔΣΗΑΣΟΡΗΟΤ 1. Μελ ηξώηε θαηά ηε παξάζεζε. 2. Μελ θαπλίδεηε θαηά ηε παξάζεζε. 3. Μελ βήρεηε,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΟΥΗ: θαιό είλαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξνγξακκαηηζηή θαη πξηλ ηνλ πξνγξακκαηηζκό

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα Ειζαγωγικά Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνινπζνύλ έρνπλ θαζαξά βησκαηηθό ραξαθηήξα θαη έρνπλ ζαλ ζηόρν ηελ πξνεηνηκαζία ησλ παηδηώλ γηα λα επηζθεθηνύλ έλα κνπζείν. Είλαη έμη δξαζηεξηόηεηεο κέζα από ηηο νπνίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΛΗΜΝΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗ ΠΑΙΓΙΚΗ HELMEPA

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΛΗΜΝΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗ ΠΑΙΓΙΚΗ HELMEPA ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗ ΠΑΙΓΙΚΗ HELMEPA ΤΙΤΛΟΣ: «Θαλάσσιος Κόσμος» Υπεύθσνοι προγράμματος: Καρύδης Θωμάς (Προϊζηάμενος), Ποργιαζίδοσ Σοθία. ΚΟΠΟ: Να επαηζζεηνπνηεζνύλ ηα παηδηά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΤΠΟ ΗΩΑΝΝΟΤ Α. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Πξηλ από επηά ρξόληα ζην Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο θαη ζηνπο ρώξνπο δηδαζθαιίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, εηειεύηεζαλ θαηά θνβεξό θαη

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ-ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ Δπηβιέπσλ: Καζ. ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΝΣΑΝΖ Σ.Δ.Ι. ΘΔΑΛΙΑ ΚΑΡΓΙΣΑ 2014 Πεξηερόκελα Δηζαγωγή.......... 4

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ ΣΡΗΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΔΣΟ 1 ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ 3 ΟΚΣΩΒΡΗΟ ΝΟΔΜΒΡΗΟ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2008 ΣΗΜΖ 2,5 ΔΤΡΩ ΜΟΡΦΩΣΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΑΗΜΟΓΟΗΑ ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ ΠΡΟΦΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ.

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΣ.: 503037 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Μειεηώλ & Δπελδύζεσλ ΣΜΗΜΑ : Αλάπηπμεο Νέσλ Μνξθώλ Σνπξηζκνύ ΣΑΥ.

Διαβάστε περισσότερα

Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο

Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο Αποηέλεζμα δοκιμαζηικής λειηοσργίας κάμερας Foscam FI8905w ποσ παρατωρήθηκε από ηην novatron. Παξάξηεκα: Κξηηήξην επηινγήο IP θάκεξαο θαη Μεηεσξνινγηθνύο ζηαζκνύο. 2 Ειζαγωγή H ζπγθεθξηκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο Joy of Satan Ministries [Ο αηαληζκόο Δίλαη] ε αξρέηππε ζξεζθεία ηεο αλζξσπόηεηαο. - αηαλάο Ζ Joy of Satan Ministries έρεη ζθνπό ηελ επαλαζπγθξόηεζε ηνπ Αιεζηλνύ αηαληζκνύ. Ο αηαληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Ναύπλιο: οι επικίνδςνοι αηπαποί ηηρ ανάπηςξηρ

Ναύπλιο: οι επικίνδςνοι αηπαποί ηηρ ανάπηςξηρ Ναύπλιο: οι επικίνδςνοι αηπαποί ηηρ ανάπηςξηρ Μαξία Π. Γνληά Φηιόινγνο, Υπεύζπλε Σρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ Γ.Γ.Δ. Αξγνιίδαο madonda@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΦΗ Η δηεξεύλεζε ηωλ πξνβιεκάηωλ ζρεδηαζκνύ κηαο ηνπηθήο αεηθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡ: 2108707894, 2108707838,2108707828, 210870756,2108707778,

Διαβάστε περισσότερα

EchoLink. Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη

EchoLink. Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη Ραυήνα 24 Φεβροσαρίοσ 2003 EchoLink Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη ηηο αξρέο ηνπ Φεβξνπαξίνπ ν ζπλάδειθνο Γηώξγνο SV1BDS εγθαηέζηεζε έλα ζηαζκό πνπ ζπλδέεηαη κε

Διαβάστε περισσότερα

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο Ολεηξεύηεθα πσο ήκνπλ κηα πεηαινύδα πνπ πεγαηλνεξρόηαλ ζηνλ αέξα θαη δελ ήμεξε ηίπνηα γηα ηνλ Τζνπάλγθ Τζνπ. Κάπνηε ν Τζνπάλγθ Τζνπ νλεηξεύηεθε πσο ήηαλ κηα πεηαινύδα, κηα πεηαινύδα πνπ πεηάξηδε, έλησζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΔ ΣΑ ΓΤΟ ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι ανόητοι

Διαβάστε περισσότερα