ΠΡΑΓΑ-ΒΙΕΝΝΗ-ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ 8 ΗΜΕΡΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΓΑ-ΒΙΕΝΝΗ-ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ 8 ΗΜΕΡΕ"

Transcript

1 ΠΡΑΓΑ-ΒΙΕΝΝΗ-ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ 8 ΗΜΕΡΕ 1 η ΖΜΔΡΑ: ΑΘΖΝΑ ΠΡΑΓΑ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα Πξάγα. Άθημε ζηελ ρξπζή πόιε θαη ζπλάληεζε κε ηνλ ηνπηθό μελαγό καο, επηβίβαζε ζην ιεσθνξείν θαη ε μελάγεζή καο μεθηλάεη κε ην Μηθξό κέξνο κία από ηηο παιαηόηεξεο ηζηνξηθέο ζπλνηθίεο ζηελ Πξάγα, ζηελ ζπλέρεηα ζα επηζθεθζνύκε ηελ επηβιεηηθή κπαξόθ εθθιεζία ηνπ Αγ.Νηθνιάνπ,. Θα πεξπαηήζνπκε από ηελ γξαθηθή Γνηζηθή γέθπξα ηνπ Καξόινπ κέζα από ηα κεζαησληθά δξνκάθηα ηεο Βαζηιηθήο νδνύ σο ηελ πιαηεία ηεο παιηάο πόιεο, κε ην Γεκαξρείν θαη ην θεκηζκέλν αζηξνλνκηθό ξνιόη θαη ηελ παξέιαζε ησλ απνζηόισλ θαζώο θαη ζηελ πιαηεία ηνπ ηζηνξηθνύ θέληξνπ ηεο Πξάγαο. Μεηά ηελ μελάγεζε ζα έρνπκε γεύκα ζε ηνπηθό εζηηαηόξην γηα λα απνιαύζνπκε ηελ παξαδνζηαθή ηνπηθή θνπδίλα. ηε ζπλέρεηα ζα κεηαθεξζνύκε ζην μελνδνρείν καο, γηα ηαθηνπνίεζε. Σν βξάδπ δηαζθεδάζηε ζε ηππηθέο Σζέρηθεο κππξαξίεο κε ηνπηθέο ζπεζηαιηηέ θαη κπύξα παξαγσγήο ηνπο ή ζηα θεκηζκέλα ηδαδ θιακπ ηεο Πξάγαο. 2 η ΖΜΔΡΑ: ΠΡΑΓΑ ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ Μεηά ην πξσηλό, ζα αλαρσξήζνπκε από ηελ Πξάγα κε πξννξηζκό ηελ γλσζηή ινπηξόπνιε Κάξινβπ Βάξπ ζηε Γπηηθή Βνεκία. Γλσζηή ιόγσ ησλ ηακαηηθώλ πεγώλ ηνλ 14 ν αηώλα νλνκάζηεθε «Βαζηιηθή Πόιε» από ηνλ απηνθξάηνξα Κάξνιν ηνλ 4 ν θαη έθηνηε θαζηεξώζεθε ζαλ ηόπνο ζπλάληεζεο πξνζσπηθνηήησλ ησλ γξακκάησλ, ησλ ηερλώλ θαη ηεο πνιηηηθήο. Γηαζρίδνληαο ηνλ θεληξηθό πεδόδξνκν δίπια ζηνλ πνηακό Σέπια θαηαιαβαίλνπκε γηαηί ν Γθαίηε, ν ίιιεξ, ν Μπεηόβελ, ν Μπάρ ν Σζάξνο ηεο Ρσζίαο θ.α. πεξπάηεζαλ ηνλ ίδην δξόκν. Μεηά ηελ μελάγεζε καο ζηελ πόιε ζα έρνπκε γεύκα ζε παξαδνζηαθό ηνπηθό εζηηαηόξην.

2 3 η ΖΜΔΡΑ: ΠΡΑΓΑ ΞΔΝΑΓΖΖ ΚΑΣΡΟΤ Πξσηλό ζην μελνδνρείν θαη ε μελάγεζε καο ζπλερίδεηαη κε ην κνλαζηήξη ηνπ ηξάρνβ θαη ην Λνξέηην έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα κλεκεία ηεο Πξάγαο, ζηε ζπλέρεηα θαηεπζπλόκαζηε ζηε καγεπηηθή θαζηξνύπνιε, ηελ Αθξόπνιε ηεο Πξάγαο πνπ απιώλεηαη πάλσ ζην ιόθν ηεο Μάια ηξάλα θαη θαηαιήγνπκε ζηνλ εληππσζηαθό Γνηζηθό λαό ηνπ Αγ.Βίηνπ θαη ζηελ βαζηιηθή ηνπ Αγ.Γεσξγίνπ. Μεηά ηελ μελάγεζε ζα έρνπκε γεύκα ζε ηνπηθό εζηηαηόξην. Μεηά ην γεύκα ζα επηζηξέςνπκε ζην μελνδνρείν καο. Γηα ην βξάδπ ζαο πξνηείλνπκε λα παξαθνινπζήζεηε κηα παξάζηαζε «Μαύξνπ Θεάηξνπ», όπεξα θιπ άιισζηε βξίζθεζηε ζηελ πόιε όπνπ γελλήζεθε ε ηδέα ηνπ Μαύξνπ Θεάηξνπ! Γηαλπθηέξεπζε. 4 η ΖΜΔΡΑ: ΠΡΑΓΑ ΣΔΚΤ ΚΡΟΤΜΛΟΒ ΒΗΔΝΝΖ Μεηά ην πξσηλό καο αλαρσξνύκε γηα ηελ όκνξθε πόιε ηεο Βηέλλεο, κέζα από κία όκνξθε δηαδξνκή ζε απόζηαζε ιίγσλ σξώλ από ηελ Βηέλλε, ζα θάλνπκε 2σξε ζηάζε ζηε δεύηεξε πην όκνξθε πόιε κεηά ηελ Πξάγα ζην «Σζέζθπ Κξνύκινβ». Χείκαξξνη ηνπ πνηακνύ Βνιηαβα ηξέρνπλ ζε πνιιά ζεκεία απηήο ηεο κεζαησληθήο πόιεο ε νπνία όπσο θαη ε Πξάγα είλαη ζηελ ιίζηα ησλ δηαηεξεηέσλ πόιεσλ ηεο Οπλέζθν. Απνηειεί πνιηηηζκηθό ζηνιίδη κε ηα ηδηαίηεξα θαινδηαηεξεκέλα γνηζηθνύ θαη αλαγελλεζηαθνύ ξπζκνύ θηήξηα ηεο, ηηο εθθιεζίεο ηεο θαη ηα ζηελά δξνκάθηα ηεο. Σα ηείρε ηνπ Κξνύκινβ εζσθιείνπλ ζεζαπξνύο ηδηαίηεξεο αξρηηεθηνληθήο θαη πνιηηηζκηθήο αμίαο όπσο ε θξπθή γέθπξα. Δπηζθεθζείηε ην θάζηξν ηεο πόιεο θαη ζαπκάζηε από ςειά ηελ παλνξακηθή ζέα. ηε ζπλέρεηα ζα έρνπκε γεύκα ζε έλα εμαηξεηηθό παξαδνζηαθό εζηηαηόξην ηνπ Σζέζθπ Κξνύκινβ. Νσξίο ην απόγεπκα αλαρσξνύκε κε πξννξηζκό ηελ Βηέλλε. Σαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν θαη δηαλπθηέξεπζε. 5 η ΖΜΔΡΑ: ΒΗΔΝΝΖ Πξσηλό ζην μελνδνρείν καο θαη αθνύ ζπλάληεζνύκε κε ηνλ ηνπηθό μελαγό αλαρώξνύκε γηα ηελ μελάγεζε ηεο πόιεο. Μεηαμύ ησλ άιισλ ζα δνύκε ηνλ δηάζεκν δξόκν Mariahilfer Strasse, ηελ Όπεξα, ην δεκαξρείν, ην παιάηη Hofburg ηα αλάθηνξα Schonbrunn θ.α. Aξγόηεξα ζα έρεηε ειεύζεξν ρξόλν γηα λα γλσξίζεηε ηηο νκνξθηέο ηεο Βηέλλεο. Γηα ην βξάδπ ζαο πξνηείλνπκε λα παξαθνινπζήζεηε κία από ηηο εληππσζηαθέο όπεξεο ηεο Βηέλλεο, ή λα απνιαύζεηε ην πνηό ζαο ζε έλα από ηα ξεηξό καγαδηά ηεο πεξηνρήο.

3 6 η ΖΜΔΡΑ: ΒΗΔΝΝΖ - ΒΗΔΝΔΕΗΚΑ ΓΑΖ ΜΠΡΑΣΗΛΑΒΑ BΟΤΓΑΠΔΣΖ Πξσηλό ζην μελνδνρείν καο θαη αλαρώξεζε γηα ηελ εθδξνκή καο ζηα πεξίρσξα ηεο Βηέλλεο, ηα πεξίθεκα Βηελλέδηθα Γάζε. Πξώηνο ζηαζκόο καο ην κνλαζηήξη ηνπ Χάηιηγθελθξόηηο. ηελ ζπλέρεηα ζηελ ηνπνζεζία Μάγηεξιηλγθ, ζα δνύκε ην άιινηε θπλεγεηηθό πεξίπηεξν ησλ Αςβνύξγσλ, γλσζηό από ηε ζιηβεξή ηζηνξία ηεο απηνθηνλίαο ηνπ πξίγθηπα Ρνδόιθνπ, ηειεπηαίνπ δηαδόρνπ ηνπ Θξόλνπ θαη ηεο Μαξίαο Βεηζέξα θαη ηέινο ζα θιείζνπκε ηελ εθδξνκή καο κε κηα επίζθεςε θαη γλσξηκία ηεο γλσζηήο ινπηξόπνιεο Μπάληελ. ηελ ζπλέρεηα ζα αλαρσξήζνπκε γηα ηελ Μπξαηηζιάβα, ηελ παλέκνξθε πξσηεύνπζα ηεο ινβαθίαο όπνπ ζα έρνπκε γεύκα ζε ηνπηθό εζηηαηόξην. ηελ ζπλέρεηα ζα αλαρσξήζνπκε γηα Βνπδαπέζηε. Άθημε θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν καο. Γηαλπθηέξεπζε 7 η ΜΔΡΑ: ΒΟΤΓΑΠΔΣΖ Πξσηλό θαη ε κέξα καο μεθηλάεη κε ηελ μελάγεζε ζηελ Πέζηε ζα ζηακαηήζνπκε ζηελ πιαηεία ησλ Ηξώσλ πνπ είλαη ζηνιηζκέλε κε ηα ππέξνρα αγάικαηα ησλ Ούγγξσλ βαζηιέσλ. ηελ ζπλέρεηα ζα πεξάζνπκε από ην εθπιεθηηθό θηίξην ηεο Όπεξαο θαη θαηόπηλ κέζσ ηεο νδνύ Αληξάζζπ, έλαλ από ηνπο πην όκνξθνπο θαη εκπνξηθνύο δξόκνπο ηεο πόιεο, ζα θαηαιήμνπκε ζηνλ θαζεδξηθό λαό ηνπ Αγίνπ ηεθάλνπ, ν ηξνύινο ηνπ νπνίνπ θαίλεηαη από όιεο ηηο γσληέο ηεο πόιεο. Η μελάγεζε καο νινθιεξώλεηαη, δηαζρίδνληαο ηελ νκνξθόηεξε από ηηο 8 γέθπξεο ηεο πόιεο, απηή ησλ αιπζίδσλ, γηα λα βξεζνύκε ζηελ παξακπζέληα πιεπξά ηεο Βνύδαο θαη λα δνύκε ηνλ Πύξγν ησλ ςαξάδσλ, όπνπ ζα απνιαύζνπκε ηελ ζέα ζε όιε ηελ πόιε. Σν βξάδπ ζαο πξνηείλνπκε θξνπαδηέξα ζηνλ Γνύλαβε ή ηελ ζπκκεηνρή ζαο ζε παξαδνζηαθή ηαβέξλα ηεο Βνπδαπέζηεο.

4 8 η ΜΔΡΑ ΒΟΤΓΑΠΔΣΖ ΠΑΡΑΓΟΤΝΑΒΗΑ ΥΩΡΗΑ Μεηά ην πξσηλό καο ζα μεθηλήζνπκε γηα ηελ εκεξήζηα εθδξνκή καο ζηα παξαδνπλάβηα ρώξηα. Μόιηο 15 ρηιηόκεηξα από ηελ Βνπδαπέζηε ζα ζπλαληήζνπκε ην γξαθηθό ρσξηό ησλ θαιιηηερλώλ, ηνλ Άγην Αλδξέα, όπνπ κπνξείηε λα ςσλίζεηε θξύζηαιια, πνξζειάλεο θαη πνιιά αλακλεζηηθά δώξα. ηε ζπλέρεηα ζα αλεθνξίζνπκε ζην Βίζελγθξαη κε ην κεζαησληθό θάζηξν θαη ηελ ππέξνρε ζέα. Γεύκα ζε ηνπηθό εζηηαηόξην. Μεηαθνξά ζην αεξνδξόκην ηεο Βνπδαπέζηεο γηα ηελ πηήζε ηεο επηζηξνθήο ζηελ Αζήλα.

5 ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ: Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα Αζήλα - Πξάγα & Βνπδαπέζηε - Αζήλα 3 δηαλπθηεξεύζεηο ζηελ Πξάγα ζε μελνδνρείν 4* κε πξσηλό κπνπθέ 2 δηαλπθηεξεύζεηο ζηελ Βηέλλε ζε μελνδνρείν 4* κε πξσηλό κπνπθέ 2 δηαλπθηεξεύζεηο ζηελ Βνπδαπέζηε ζε μελνδνρείν 4* κε πξσηλό κπνπθέ 1 γεύκαηα ζηελ Πξάγα ζε ηνπηθό εζηηαηόξην 1 γεύκα ζηελ θξνπαδηέξα ζηνλ ΜΟΛΓΑΒΑ 1 γεύκα ζην Κάξινβπ Βάξπ 1 γεύκα ζην Σζέζθπ Κξνπκιόβ 1 γεύκαηα ζηελ Μπξαηηζιάβα ζε ηνπηθό εζηηαηόξην 1 γεύκαηα ζηελ εθδξνκή ζηα Παξαδνπλάβηα, ζε ηνπηθό εζηηαηόξην Ξελάγεζε ηεο παιηάο πόιεο ηεο Πξάγαο κε Διιελόθσλν μελαγό Ξελάγεζε ηνπ Κάζηξνπ ηεο Πξάγαο κε Διιελόθσλν μελαγό. Οινήκεξε εθδξνκή ζην Κάξινβπ Βάξπ Δθδξνκή ζην Σζέζθπ Κξνπκιόβ θαηά ηελ δηαδξνκή καο πξνο ηελ Βηέλλε Ξελάγεζε ηεο πόιεο ηεο Βηέλλεο κε Διιελόθσλν μελαγό. Δθδξνκή ζηα Βηελέδηθα δάζε. Παλνξακηθή μελάγεζεο ηεο Μπξαηηζιάβαο. Ξελάγεζε ηεο Βνπδαπέζηεο κε Διιελόθσλν μελαγό. Δθδξνκή ζηα Παξαδνπλάβηα ρσξηά Μεηαθνξέο κε πνιπηειέο πνύικαλ Διιελόθσλνο ηνπηθόο αξρεγόο - ζπλνδόο Χάξηεο ελεκεξσηηθά έληππα Σαμηδησηηθή αζθάιεηα Φ.Π.Α ΓΔΝ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ: Όηη δελ αλαθέξεηαη ζην πξόγξακκα θαζώο θαη νηη αλαθέξεηαη σο πξναηξεηηθό Δίζνδνη ζε κνπζεία θαη ρώξνπο επηζθέςεσλ. Φόξνη ησλ αεξνδξνκίσλ

ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ

ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ Ημέρα 1: ΑΘΗΝΑ-ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΞΕΝΑΓΗΗ ΠΟΛΗ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα Βνπδαπέζηε. πλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΞΑΛΝΟΑΚΑ ΔΙΒΔΡΗΑΠ. 1ε 2ε εκέξα: ΑΘΖΛΑ ΞΑΡΟΑ (ΘΔΠ/ΛΗΘΖ) ΖΓΝΚΔΛΗΡΠΑ - ΔΛ ΞΙΩ

ΞΑΛΝΟΑΚΑ ΔΙΒΔΡΗΑΠ. 1ε 2ε εκέξα: ΑΘΖΛΑ ΞΑΡΟΑ (ΘΔΠ/ΛΗΘΖ) ΖΓΝΚΔΛΗΡΠΑ - ΔΛ ΞΙΩ ΞΑΛΝΟΑΚΑ ΔΙΒΔΡΗΑΠ Επξίρε * Θαηαξξάθηεο Οήλνπ * Ινπθέξλε * Βέξλε * Γελεύε * Ιωδάλε * Κηιάλν 9 ΖΚΔΟΔΠ ΑΛΑΣΩΟΖΠΔΗΠ 19,26/02 05,19/03 02,09,30/04 07,21/05 1ε 2ε εκέξα: ΑΘΖΛΑ ΞΑΡΟΑ (ΘΔΠ/ΛΗΘΖ) ΖΓΝΚΔΛΗΡΠΑ - ΔΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες από 179 Mε διαμονή ςε ξενοδοχείο 4*, 4*διακ. ή 5* Με πρωινό καθημερινά Με πτήςεισ τησ Singapore Κωνσταντινούπολη (4 ημέρες) Η Κσλζηαληηλνύπνιε, είλαη ε κεγαιύηεξε

Διαβάστε περισσότερα

Panorama Cuba West. Panorama Cuba West 9 ημέρες / 7 νύχτες!

Panorama Cuba West. Panorama Cuba West 9 ημέρες / 7 νύχτες! Panorama Cuba West 9 ημέρες / 7 νύχτες! 1 ε κέξα: Αζήλα Αβάλα πγθέληξσζε ζην δηεζλή αεξνιηκέλα Αζελώλ Δι. Βεληδέινο (ζεκεηώζηε όηη ζα πξέπεη λα βξίζθεζηε ζην αεξνδξόκην ηνπιάρηζηνλ 2 ώξεο πξηλ από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Μόζρα - Αγία Πεηξνύπνιε πιήξεο πξόγξακκα μελαγήζεσλ θαη δώξα, ηώξα πεξηιακβάλεηαη θαη ΜΟΝΑΓΙΚΗ ΠΑΡΑΣΑΗ-ΚΟΝΣΔΡΣΟ ζηε Κόζρα από 17/07!

Μόζρα - Αγία Πεηξνύπνιε πιήξεο πξόγξακκα μελαγήζεσλ θαη δώξα, ηώξα πεξηιακβάλεηαη θαη ΜΟΝΑΓΙΚΗ ΠΑΡΑΣΑΗ-ΚΟΝΣΔΡΣΟ ζηε Κόζρα από 17/07! όζρα-αγία Πεηξνύπνιε 7, 8 εκέξεο Αγία Πεηξνύπνιε-Μόζρα 8 εκέξεο Αγία Πεηξνύπνιε-Μόζρα 9(8+1) εκέξεο "Σα θαιύηεξα ησλ δύν πόιεσλ" κε ηηο "Ιεπθέο Λύρηεο" Ηνύιηνο - επηέκβξηνο απεπζείαο από θαη πξνο ηε Θεζζαινλίθε

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

3 ΗΜΕΡΕ ΕΚΔΡΟΜΕ 2 ΗΜΕΡΕ ΕΚΔΡΟΜΕ

3 ΗΜΕΡΕ ΕΚΔΡΟΜΕ 2 ΗΜΕΡΕ ΕΚΔΡΟΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΑ ΜΑΡΣΙΟ 2013 ΑΠΟΚΡΙΕ 3 ΗΜΕΡΕ ΕΚΔΡΟΜΕ 2 ΗΜΕΡΕ ΕΚΔΡΟΜΕ Μαζκέ party ζε όλερ ηιρ εκδπομέρ, η καλύηεπη αμθίεζη θα έχει δώπο έκπληξη!!! ΑΒΒΑΣΟ 16/3 ΣΡΗΖΜΔΡΖ ΝΑΟΤΑ ΣΤΡΝΑΒΟ ΠΑΝΑΓΗΑ ΟΤΜΔΛΑ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤ ΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ Απξίιηνο Μάηνο Ηνύληνο 2010 Γιανέμεηαι δωρεάν Σεύρνο 18 Ο ΦΤ ΗΟΛΑΣΡΖ ΣΑΘΔΡΑ ΣΖΝ Α ΔΘΝΗΚΖ Πξσηάζιεκα Α Δζληθήο ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΤ ΓΜΠ. Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ.

ΑΓΤ ΓΜΠ. Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ. ΗΟΤΝΗΟ 2009 Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ. Η Υπεξεζία βξίζθεηαη ηόζν ζην πιεπξό ζαο, όζν θαη ηεο νηθνγέλεηαο ζαο θαη ζα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΝΤΙΝΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΝΤΙΝΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ Κάβο Μαλιάς: Ρομανηική Μονεμβαζιά Kαηαπξάζηλνη θάκπνη κε ειηέο, θνηιάδεο, ηξερνύκελα λεξά, ππέξνρεο παξαιίεο, θόζκνο επγελέζηαηνο θαη ζηελ πάλσ γσλία ε κνλεκβαζηώηηθε θαζηξνπνιηηεία. Πην θάησ,ε μεραζκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με. Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ 25-29/03/2009

Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με. Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ 25-29/03/2009 Κ.Π. LEADER+ - Γιαπεπιθεπειακή ςνεπγαζία: «Κοινέρ Γπάζειρ για ηη νηζιωηική Δλλάδα Νήζων Πεπίπλοςρ» Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Φσηνγξαθίδνληαο ηελ Αζήλα ηόηε θαη ζήκεξα. Project 2012-13

Φσηνγξαθίδνληαο ηελ Αζήλα ηόηε θαη ζήκεξα. Project 2012-13 Φσηνγξαθίδνληαο ηελ Αζήλα ηόηε θαη ζήκεξα Project 2012-13 1 ε Οκάδα Γεκεηξίνπ Διέλε Ρηδό νπινο Αιέμαλδξνο Σηεξγην νύινπ Εαραξνύια Φνύξνπ Ρελάηα Λίγα ιόγηα γηα αξρή ηελ νκάδα καο αλαηέζεθαλ κεξηθά α ό ηα

Διαβάστε περισσότερα

Aζπροπόηαμος 4/3/2010. Αζελόξακα

Aζπροπόηαμος 4/3/2010. Αζελόξακα Aζπροπόηαμος 4/3/2010. Αζελόξακα Από ηη μία η κοζμική Ελάηη και από ηην άλλη η παρθένα περιοτή ηοσ Αζπροπόηαμοσ. Η Έλλη Μποσμποσρή ακροβαηεί ανάμεζά ηοσς ζε ένα great drive θοσλ ηοσ πράζινοσ. Σξώκα θζηλνπώξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Θενηρική Ξίνδος: Γεμάηη ανηιθέζεις. Δθεκεξίδα Θαζεκεξηλή. Σαμίδηα. 29-11-2009

Θενηρική Ξίνδος: Γεμάηη ανηιθέζεις. Δθεκεξίδα Θαζεκεξηλή. Σαμίδηα. 29-11-2009 Θενηρική Ξίνδος: Γεμάηη ανηιθέζεις Δθεκεξίδα Θαζεκεξηλή. Σαμίδηα. 29-11-2009 ΘΔΗΚΔΛΟ: ΛΣΗΛΟ ΘΗΟΤΖ, ΦΩΣΟ: Γ. ΘΔΙΔΑΘΟ, ΣΕ. ΘΙΖΚΖ, Β. ΤΘΑ Παλέκνξθε θαη μαθνπζηή ε Πίλδνο, αιιά θαη... αηειείσηε. Αξρίδεη ζηo

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πξνζθπλεκαηηθή Δθδξνκή ζηελ Μαγεπηηθή Πάηκν!! Πιεξνθνξίεο εθδξνκήο: L. Μαξία Πνιίηνπ (6944541122 θαη mail dhras.politou@gmail.

ΘΕΜΑ: Πξνζθπλεκαηηθή Δθδξνκή ζηελ Μαγεπηηθή Πάηκν!! Πιεξνθνξίεο εθδξνκήο: L. Μαξία Πνιίηνπ (6944541122 θαη mail dhras.politou@gmail. ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΚΔΗΛΩΕΩΝ ΘΕΜΑΣΟ 117Α ΘΕΜΑ: Πξνζθπλεκαηηθή Δθδξνκή ζηελ Μαγεπηηθή Πάηκν!! Ζκεξνκελία:19-21 επηεκβξίνπ Γηακνλή: Patmos Aktis Suites and Spa Hotel Πιεξνθνξίεο εθδξνκήο: L. Μαξία Πνιίηνπ (6944541122

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ Δπηβιέπωλ: Διεπζέξηνο Σζηθνπξίδεο πλεξγαδόκελν Μέινο: Γηάλλεο Εαξίαο ΗΟΤΛΗΟ 2011 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΓΙΝΩΝ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΓΙΝΩΝ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΓΙΝΩΝ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ: 2012-2013 Μάζεκα: Δλληνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ. Ηαλνπάξηνο Φεβξνπάξηνο Μάξηηνο 2010 Σεύρνο 17 ΤΝΔΥΗΕΟΤΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΠΑΘΔΗΑ

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ. Ηαλνπάξηνο Φεβξνπάξηνο Μάξηηνο 2010 Σεύρνο 17 ΤΝΔΥΗΕΟΤΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΠΑΘΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ ΚΑΛΟ ΠΑΥΑ Διανέμεηαι δωρεάν Δθδήισζε ζην Γεκαξρείν Νίθαηαο θαη θόςηκν ηεο πίηαο ηνπ πιιόγνπ ηελ θαηάκεζηε από θόζκν αίζνπζα ηνπ Γεκαξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ

Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ Βοςνιάκοσ Νίκοσ Γ1 Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ Σαξιδεφοντασ ςτην Αλεξανδροφπολη 4ο Γυμνάςιο Αλεξανδροφπολησ 2010 Διαθεματική εργαςία Γ1 Δημιουργήθηκε από: Νίθν Βνζληάθν *ΣΡΟΠΟ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΝΑΓΝΩΗ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Σνπνζεζία. Γηακνλή. Δωμάηια :

Σνπνζεζία. Γηακνλή. Δωμάηια : Σνπνζεζία Σν μελνδνρείν βξίζθεηαη ζην καγεπηηθό ρσξηό ησλ πβόησλ, ρηηζκέλν ζην ιόθν ηνπ νηθηζκνύ πάλσ από ηελ παξαιία ηεο Μπέιια Βξάθα. Έλα ζπγθξόηεκα πςειήο αηζζεηηθήο θαη ππεξεζηώλ πνπ κπνξεί λα ηθαλνπνηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

The Hellenic Society Prometheas. Newsletter September 2012

The Hellenic Society Prometheas. Newsletter September 2012 The Hellenic Society Prometheas Τη γλώσσα μοσ έδωσαν Ελληνική Το σπίτι υτωτικό στις αμμοσδιές τοσ Ομήροσ. Μονάτη έγνοια η γλώσσα μοσ στις αμμοσδιές τοσ Ομήροσ. www.prometheas.org Οδσσσέας Ελύτης Prometheas

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011. ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com

ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011. ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011 ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com E-mail : ayliaylidas@gmail.com EDITORIAL Ώηζίσο, ινηπόλ,θηάζακε ζην Μάξηην! Καη ε αιήζεηα είλαη πσο δηαλύνπκε κηα Άλνημε ηδηαίηεξα

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Βηνθιηκαηηθά ηνηρεία Παξαδνζηαθήο Αξρηηεθηνληθήο - Πνιηηηθνύ Βάληα Αζελνδώξνπ, Μαξία Πξνδξόκνπ Πιαηεία Ηξώσλ Πνιηηηθνύ ππό κειέηε θαηνηθίεο πνπ αλαιύνληαη ζηε ζπλέρεηα ηεο

Διαβάστε περισσότερα

2012/13 Έκδοζη 6. Νηθόι Γεσξγίνπ, Έθε Υξπζνρνύ (η1)

2012/13 Έκδοζη 6. Νηθόι Γεσξγίνπ, Έθε Υξπζνρνύ (η1) 2012/13 Έκδοζη 6 ΕΡΜΗΣ Διαβάστε στον Ερμή 3ο Βραβείο ζηο διαγωνιζμό «Έρεσνα από μαθηηές 2013» ζελ.1, Σσμμεηοτές ζε ζσνέδρια και διαγωνιζμούς, μαθηηικές εκδηλώζεις ζελ. 2-3, Θεαηρική παράζηαζη «Ο Πακκαλλόκαηηος»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΔΠΟ20: Ζ ΗΣΟΡΗΑ ΣΩΝ ΣΔΥΝΩΝ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΔΠΟ20: Ζ ΗΣΟΡΗΑ ΣΩΝ ΣΔΥΝΩΝ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΔΠΟ20: Ζ ΗΣΟΡΗΑ ΣΩΝ ΣΔΥΝΩΝ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΘΔΜΑ 2 ης ΔΡΓΑΗΑ 2012-2012 Τα έργα τέτνης και η λειτοσργία τοσς την εποτή τοσ μπαρόκ Δελ κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικό Μεταλλικό Νερό, Χυμοί, Αναψυκτικά

Φυσικό Μεταλλικό Νερό, Χυμοί, Αναψυκτικά - Εμθιαλώζεις - Εμπόριο Μια Στάλα Δροσιάς για εσάς Φυσικό Μεταλλικό Νερό, Χυμοί, Αναψυκτικά Καιώο νξίζαηε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο καο. Βαζηδόκελνη ζηνλ θαηλνύξγην θαη απηνκαηνπνηεκέλν εμνπιηζκό καο,

Διαβάστε περισσότερα