ΞΑΛΝΟΑΚΑ ΔΙΒΔΡΗΑΠ. 1ε 2ε εκέξα: ΑΘΖΛΑ ΞΑΡΟΑ (ΘΔΠ/ΛΗΘΖ) ΖΓΝΚΔΛΗΡΠΑ - ΔΛ ΞΙΩ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΞΑΛΝΟΑΚΑ ΔΙΒΔΡΗΑΠ. 1ε 2ε εκέξα: ΑΘΖΛΑ ΞΑΡΟΑ (ΘΔΠ/ΛΗΘΖ) ΖΓΝΚΔΛΗΡΠΑ - ΔΛ ΞΙΩ"

Transcript

1 ΞΑΛΝΟΑΚΑ ΔΙΒΔΡΗΑΠ Επξίρε * Θαηαξξάθηεο Οήλνπ * Ινπθέξλε * Βέξλε * Γελεύε * Ιωδάλε * Κηιάλν 9 ΖΚΔΟΔΠ ΑΛΑΣΩΟΖΠΔΗΠ 19,26/02 05,19/03 02,09,30/04 07,21/05 1ε 2ε εκέξα: ΑΘΖΛΑ ΞΑΡΟΑ (ΘΔΠ/ΛΗΘΖ) ΖΓΝΚΔΛΗΡΠΑ - ΔΛ ΞΙΩ πγθέληξσζε θαη αλαρώξεζε γηα ην ιηκάλη πξννξηζκνύ. Δπηβίβαζε ζην πινίν, ηαθηνπνίεζε ζηηο θακπίλεο θαη απόπινπο γηα ην ιηκάλη ηεο Βελεηίαο. ηνλ ειεύζεξν ρξόλν ζαο κπνξείηε λα δηαζθεδάζεηε ζηνπο πνιπηειείο ρώξνπο αλαςπρήο ηνπ πινίνπ. Γηαλπθηέξεπζε ελ πισ. 3ε εκέξα: ΒΔΛΔΡΗΑ ΕΟΗΣΖ - ΘΑΡΑΟΟΑΘΡΔΠ ΟΖΛΝ Άθημε ην πξσί ζηε Βελεηία. Aπνιαύζηε ηελ Γαιελόηαηε ηελ ώξα πνύ ην πινίν κπαίλεη ζην ιηκάλη. Αλαρώξεζε γηα ηελ θνζκνπνιίηηθε Επξίρε. Άθημε θαη ε πεξηήγεζή καο αξρίδεη κε ηελ παιηά πόιε, ηνλ Θαζεδξηθό θαη ηελ εθθιεζία Φξανπκίλζηεξ, ην Γεκαξρείν, ην πάξθν Ρίηεξ, ην ιόθν ηνπ Ζιίνπ όλελκπεξγθ, θαη ηνπο ηξνπηθνύο θήπνπο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Ζ Κπαλρόθζηξαζε, ιεσθόξνο ησλ κεγάισλ ηξαπεδώλ, είλαη ν θεληξηθόηεξνο θαη πνιπηειέζηεξνο δξόκνο ηεο Επξίρεο. ηε ζπλέρεηα αλαρώξεζε γηα ηνπο θαηαξξάθηεο Ρήλνπ, ζηελ πόιε άθράνπδελ (ζύλνξα Διβεηίαο - Γεξκαλίαο)γηα λα απνιαύζνπκε ηνπο πην εληππσζηαθνύο ζε όγθν λεξνύ θαηαξξάθηεο ηεο Δπξώπε. Σέινο κεηαθνξά ζην μελνδνρείν(πεξηνρή Επξίρεο) ηαθηνπνίεζε ζηα δσκάηηα θαη ρξόλνο ειεύζεξνο. Γηαλπθηέξεπζε Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 12A Νέο Λιμάνι, Κέρκσρα,Τηλ: (+30) Σελίδα 1

2 4ε εκέξα: ΕΟΗΣΖ - ΙΝΘΔΟΛΖ - ΕΟΗΣΖ Πξσηλό θαη αλαρώξεζε γηα ηε Ινπθέξλε. Δληππσζηαθή ε παιηά πόιε κε ηηο ρξσκαηηζηέο πξνζόςεηο ησλ ζπηηηώλ, ηα πιαθόζηξσηα δξνκάθηα θαη ηηο ζηνιηζκέλεο κε ζηληξηβάληα κηθξέο πιαηείεο. πνπδαίν αμηνζέαην είλαη ε μύιηλε ζθεπαζηή κεζαησληθή γέθπξα Θαπεικπξίθε πνπ απεηθνλίδεη ηελ ηζηνξία ηεο πόιεο ζε 120 πίλαθεο δσγξαθηζκέλνπο ζε μύιν, ην παιηό Γεκαξρείν θαη ην ιηζόζηξσην ηζηνξηθό θέληξν δίλνπλ ζηελ πόιε κηα παξακπζέληα ρξνηά. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν καο, δηαλπθηέξεπζε. 5ε εκέξα: ΕΟΗΣΖ ΒΔΟΛΖ(ΞΔΟΗΖΓΖΠΖ ΞΝΙΔΩΠ) ΓΔΛΔΖ(ΞΔΟΗΖΓΖΠΖ ΞΝΙΔΩΠ) Πξσηλό θαη αλαρώξεζε γηα ηελ πξσηεύνπζα ηεο Διβεηίαο ηε Βέξλε, ρηηζκέλε ζηελ απόθξεκλε θακπή ζηνλ πνηακό Ααξ κε ραξαθηεξηζηηθή αξρηηεθηνληθή ηνπ 16 νπ αηώλα. κε θόλην ηηο θνξπθέο ησλ Άιπεσλ. Θα δνύκε ηνλ Θαζεδξηθό Λαό ηνπ Αγ.Βηθεληίνπ, ην Ρνιόη κε ηηο θηγνύξεο, ην θπβεξλεηηθό Κέγαξν, ηελ Κεηξόπνιε, ην Γεκαξρείν, θαη ην ιάθθν κε ηηο αξθνύδεο. ηε ζπλέρεηα αλαρώξεζε γηα ηελ πόιε πνπ θηινμελεί πνιινύο παγθόζκηνπο Οξγαληζκνύο ηε Γελεύε. Θα δνύκε ην Κέγαξν ησλ Δζλώλ κε ην κεγαιύηεξν ζπλεδξηαθό θέληξν παγθνζκίσο, ην Κνπζείν ηνπ Δξπζξνύ ηαπξνύ ηελ παιηά πόιε κε ην κεγάιν Ρνιόη πνπ θηηάρηεθε ην 1955, ην ςειόηεξν ζηληξηβάλη ηνπ νπνίνπ ν Πίδαθαο θηάλεη ηα 140 κέηξα ύςνο θαζώο επίζεο ην Γεκαξρείν όπνπ γξάθηεθε ε Πξώηε πλζήθε ηεο Γελεύεο,αιιά θαη ην θαζεδξηθό λαό ηνπ Αγ.Πέηξνπ ρηηζκέλνο από ηνλ 13 ν αηώλα. Υξόλνο ειεύζεξνο. Κεηαθνξά ζην μελνδνρείν θαη ηαθηνπνίεζε ζηα δσκάηηα. Γηαλπθηέξεπζε. 6ε εκέξα: ΓΔΛΔΖ - ΙΩΕΑΛΖ (ΞΔΟΗΖΓΖΠΖ ΞΝΙΔΩΠ) ΓΔΛΔΖ Πξσηλό θαη αλαρώξεζε γηα ην δεύηεξν κεγαιύηεξν αζηηθό θέληξν πεξηκεηξηθά ηεο ιίκλεο Ιεκάλ αιιά θαη έδξα ηεο Γηεζλνύο Οιπκπηαθήο επηηξνπήο ηε Ισδάλε. Θα ζαπκάζνπκε ηνλ Θαζεδξηθό Λαό ηνπ 13 νπ αηώλα αθηεξσκέλν ζηε Παλαγία, κε ηελ γνηζηθή αξρηηεθηνληθή θαη ηνλ παλύςειν Πύξγν ηνπ πνπ θηάλεη ηα 75 κέηξα. Θα δνύκε ην Θάζηξν ελ Κεξ έδξα ησλ θαληνληαθώλ Αξρώλ, ην Γεκαξρείν ηεο θαζώο θαη ηνλ Λαό ηνπ Αγ. Φξαγθίζθνπ. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν. Γηαλπθηέξεπζε. 7 ε εκέξα: ΓΔΛΔΖ - ΚΗΙΑΛΝ Πξσηλό θαη αλαρώξεζε γηα ηελ νηθνλνκηθή πξσηεύνπζα ηεο Ηηαιίαο, ην Κηιάλν. Άθημε θαη πεξηήγεζε ζηα αμηνζέαηα όπσο ην Ληνπόκν, ν επηβιεηηθόο θαζεδξηθόο ηεο πόιεο, ην κέγαξν ηεο Όπεξαο, θάια ηνπ Κηιάλνπ θαη ηηο ζηνέο κε ηα θαηαζηήκαηα πνπ δίλνπλ έλαλ αιιηώηηθν αέξα ζηελ πόιε. ηελ ζπλέρεηα κεηαθνξά ζην μελνδνρείν, ηαθηνπνίεζε ζηα δσκάηηα. Γηαλπθηέξεπζε. Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 12A Νέο Λιμάνι, Κέρκσρα,Τηλ: (+30) Σελίδα 2

3 8ε εκέξα: ΚΗΙΑΛΝ ΑΛΘΝΛΑ ΔΛ ΞΙΩ Πξσηλό θαη δηαζρίδνληαο ηελ Βόξεηα Ηηαιία ζα θζάζνπκε ζην ιηκάλη ηεο Αλθόλαο. Δπηβίβαζε ζην πινίν, ηαθηνπνίεζε ζηηο θακπίλεο θαη απόπινπο. Γηαλπθηέξεπζε ελ πισ. 9ε εκέξα: ΖΓΝΚΔΛΗΡΠΑ (ΘΔΠ/ΛΗΘΖ) - ΞΑΡΟΑ ΑΘΖΛΑ Υαξείηε ηηο αλέζεηο ηνπ ζύγρξνλνπ πινίνπ έσο ηελ ώξα πνπ ζα θζάζνπκε ζην ιηκάλη απνβίβαζεο. Άθημε θαη άκεζε αλαρώξεζε γηα ηνλ ηειηθό πξννξηζκό καο. Ρηκή θαη άηνκν : 495 Κνλόθιηλν : 670 Γηαθνξά δίθιηλεο θακπίλαο : 50 Δπηβάξπλζε εκηδηαηξνθήο : 100 Ξεξηιακβάλνληαη: Αθηνπιντθά εηζηηήξηα γξακκήο Πάηξα Βελεηία / Αλθόλα Πάηξα ζε 4θιηλεο εζσηεξηθέο θακπίλεο κε wc/ ληνπδ (ΑΒ4). Κεηαθνξέο, κεηαθηλήζεηο κε πνιπηειή πνύικαλ ηνπ γξαθείνπ καο Γηαλπθηεξεύζεηο ζε μελνδνρεία 4*. Πξσηλό θαζεκεξηλά (εθηόο πινίνπ). Δθδξνκέο, πεξηεγήζεηο, μελαγήζεηο όπσο αλαθέξνληαη ζην αλαιπηηθό πξόγξακκα ηεο εθδξνκήο. Έκπεηξν Αξρεγό πλνδό ηνπ γξαθείνπ καο. Αζθάιεηα αζηηθήο / επαγγεικαηηθήο επζύλεο. Φ.Π.Α Γελ πεξηιακβάλνληαη: Δίζνδνη ζε κνπζεία, αξραηνινγηθνύο ρώξνπο, παιάηηα, ζεάκαηα θαη γεληθά όπνπ απαηηείηαη. Όηη ξεηά αλαθέξεηαη ζαλ πξναηξεηηθό ή πξνηεηλόκελν. Πεκείωζε: ην πξόγξακκα δύλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη αληίζηξνθα. Πεκείωζε : νη δηαλπθηεξεύζεηο ελδέρεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ Ινπθέξλε αληί γηα Επξίρε Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 12A Νέο Λιμάνι, Κέρκσρα,Τηλ: (+30) Σελίδα 3

4 ΞΑΛΝΟΑΚΗΘΝΠ ΓΟΝΠ ΗΡΑΙΗΑΠ * Οώκε * Πηέλα * Ξίδα * Φιωξεληία * Βεξόλα * Βελεηία * 9 ΖΚΔΟΔΠ ΑΛΑΣΩΟΖΠΔΗΠ 12,19,28/02 12,19/03 02,09,30/04 07,14,21/05 1 ε εκέξα : ΑΘΖΛΑ ΞΑΡΟΑ (ΘΔΠ/ΛΗΘΖ) ΖΓΝΚΔΛΗΡΠΑ - ΔΛ ΞΙΩ πγθέληξσζε θαη αλαρώξεζε γηα ην ιηκάλη πξννξηζκνύ. Δπηβίβαζε ζην πινίν, ηαθηνπνίεζε ζηηο θακπίλεο θαη απόπινπο γηα ην ιηκάλη ηεο Αλθόλα. ηνλ ειεύζεξν ρξόλν ζαο κπνξείηε λα δηαζθεδάζεηε ζηνπο πνιπηειείο ρώξνπο αλαςπρήο ηνπ πινίνπ. Γηαλπθηέξεπζε ελ πισ. 2 ε εκέξα : ΑΛΘΝΛΑ ΟΩΚΖ Άθημε ζην ιηκάλη ηεο Αλθόλα θαη αλαρώξεζε γηα ηελ Αηώληα Πόιε, ηελ Ρώκε. Άθημε ζην μελνδνρείν (πεξηνρή), ηαθηνπνίεζε ζηα δσκάηηα θαη ρξόλνο ειεύζεξνο γηα κηα πξώηε γλσξηκία κε ηελ πόιε. Ζ δηθή καο πξόηαζε είλαη (πξναηξεηηθά) ην Roma By Night, γηα λα γλσξίζεηε ηελ καγεία ηεο θσηηζκέλεο Ρώκεο ζε κηα ηξίσξε λπθηεξηλή μελάγεζε.. Γηαλπθηέξεπζε. 3 ε εκέξα: ΟΩΚΖ (ΜΔΛΑΓΖΠΖ ΞΝΙΔΩΠ) Πξσηλό θαη αξρίδεη ε μελάγεζε καο ζηελ Αηώληα Πόιε. Θα δνύκε ην Θνινζζαίν, ην κεγαιύηεξν ζσδόκελν αξραίν Ρσκατθό θηίζκα ηνπ θόζκνπ. Θάπνηε αληερνύζε από ηηο θξαπγέο ησλ κνλνκάρσλ θαη ηα νπξιηαρηά ηνπ ξσκατθνύ όρινπ, ελώ αξγόηεξα από ηνπο ρηύπνπο ησλ ζθπξηώλ πνπ αθαηξνύζαλ ηα κάξκαξά ηνπ γηα λα ρηηζηνύλ νη κεζαησληθέο εθθιεζίεο θαη ηα παιάηηα ηεο Ρώκεο. Σε ξσκατθή αγνξά πνπ ήηαλ ε θαξδηά ηεο αξραίαο Ρώκεο θαη ν ππξήλαο κηαο απηνθξαηνξίαο πνπ εθηεηλόηαλ ζην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ ηόηε γλσζηνύ θόζκνπ. ήκεξα απνηειεί έλαλ από ηνπο ζπνπδαηόηεξνπο αξραηνινγηθνύο ρώξνπο ηεο Δπξώπεο. ηελ Πηάηζα Βελέηζηα ζα ζαπκάζνπκε ην νγθώδεο κλεκείν ηνπ Βηηόξην Δκαλνπέιε ΗΗ πνπ είλαη αθηεξσκέλν ζηελ Ηηαιηθή Δλνπνίεζε, ην Θαπηηώιην. Ζ Βαζηιηθή ηνπ Αγίνπ Πέηξνπ είλαη ζίγνπξν όηη ζα ζαο εληππσζηάζεη. Δίλαη ε κεγαιύηεξε εθθιεζία ηεο ρξηζηηαλνζύλεο, αληηπξνζσπεύεη ηελ θαξδηά ηνπ ξσκαηνθαζνιηθηζκνύ, πξνζειθύεη αθόκα θαη Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 12A Νέο Λιμάνι, Κέρκσρα,Τηλ: (+30) Σελίδα 4

5 ζήκεξα πιήζε πξνζθπλεηώλ απ όιν ηνλ θόζκν θαη πξνζθέξεη παλνξακηθή ζέα ζηελ Αηώληα Πόιε από ηνλ ηεξάζηην ηξνύιν ηεο, πνπ ζρεδίαζε ν Κηραήι Άγγεινο. Αλ θαη πεξηέξγσο δελ ππάξρνπλ κεγάια έξγα ηέρλεο όπσο ζε άιιεο εθθιεζίεο, εμαίξεζε απνηειεί ε Πηεηά ηνπ Κηραήι Άγγεινπ. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν (πεξηνρή). Γηαλπθηέξεπζε. 4 ε εκέξα : ΟΩΚΖ ΠΗΔΛΑ ΞΗΕΑ - ΦΙΩΟΔΛΡΗΑ Πξσηλό θαη αλαρώξεζε γηα ηελ πην κεζαησληθή θσκόπνιε ηεο Ηηαιίαο, ηελ ηέλα κέζα από ηελ όκνξθε ύπαηζξν ηεο Σνζθάλεο. Ο επαξρηαθόο δξόκνο καο νδεγεί ζηελ ύπαηζξν, όπνπ δεζπόδνπλ εηθόλεο απαξάκηιιεο νκνξθηάο, πέηξηλεο βίιεο, κεζαησληθά θάζηξα, ην Πεύθν θιαζηθή εηθόλα ηεο Σνζθάλεο θαη νη ακπειώλεο ηνπ Θηάληη. Άθημε ζηελ ηέλα, όπνπ έλδεθα δξόκνη ηεο ζπγθιίλνπλ πξνο ηελ παλέκνξθε Πηάηζα ληει Θάκπν, ηελ θεληξηθή πιαηεία πνπ πιαηζηώλεη αξκνληθά ην ππέξνρν Γεκαξρείν θαη ζεσξείηαη κία από ηηο σξαηόηεξεο πιαηείεο ηεο Ηηαιίαο. Δληππσζηαθόο είλαη θαη ν κλεκεηώδεο Θαζεδξηθόο Λαόο, θαζώο θαη νη εθθιεζίεο καπξηζκέλεο από ηνλ ρξόλν πνπ καξηπξνύλ ηελ αιινηηλή ηεο αίγιε. ηελ ζπλέρεηα αλαρώξεζε γηα ηελ πόιε κε ην πην γλσζηό αμηνζέαην ηεο πεξηνρήο, ηνλ θεθιηκέλν πύξγν ηεο Πίδαο. Θα πεξάζνπκε ηα ηείρε πνπ πεξηβάιινπλ ηελ πόιε θαη ζα αληηθξίζνπκε έλα από ηα πην πνιπθσηνγξαθεκέλα κλεκεία ηνπ θόζκνπ. Καδί κε ηνλ πύξγν «δέλνπλ» αξκνληθά ην βαπηηζηήξην θαη ν θαζεδξηθόο λαόο. Σειεπηαίνο ζηαζκόο γηα ζήκεξα ε πόιε ηεο Αλαγέλλεζεο, ε Φισξεληία. Άθημε, κεηαθνξά ζην μελνδνρείν, ηαθηνπνίεζε ζηα δσκάηηα θαη ρξόλνο ειεύζεξνο γηα κηα πξώηε γλσξηκία κε ηελ πόιε. Γηαλπθηέξεπζε. 5 ε εκέξα: ΦΙΩΟΔΛΡΗΑ (ΜΔΛΑΓΖΠΖ ΞΝΙΔΩΠ ) Πξσηλό θαη αθνινπζεί μελάγεζε πόιεσο, όπνπ ζα γλσξίζνπκε από θνληά ηελ Πηάηζα ληε ια ηληνξία, ηελ εθθιεζία άληα Θξόηζε κε ηνπο ηάθνπο ηνπ Γάληε θαη ηνπ Γαιηιαίνπ, ην Πόληε Βέθθην θαη ηελ ηζηνξηθή πιαηεία ηνπ Θαζεδξηθνύ Λανύ κε ην θακπαλαξηό, ηελ Παλαγία ησλ Ινπινπδηώλ θαη ην ηζηνξηθό Βαπηηζηήξην. ηελ ζπλέρεηα ζα επηζθεθζνύκε ην ζπίηη ηνπ Γάληε, κεγάινπ θηινζόθνπ ηεο Αλαγέλλεζεο θαη ζα θάλνπκε έλα πέξαζκα από ηνλ Λαό ηνπ Οξζαλκηθέιε θαη δελ ζα παξαιείςνπκε λα επηζθεθζνύκε ηελ πεξίθεκε Πηάηζα Ρεπνύκπιηθα κε ηα ηζηνξηθά θαθέ Gilli θαη Paszkowski θαη ηελ πεξίθεκε αςίδα ηεο Διεπζεξίαο Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν καο. Γηαλπθηέξεπζε. 6ε εκέξα: ΦΙΩΟΔΛΡΗΑ ΒΔΟΝΛΑ ΒΔΛΔΡΗΑ Πξσηλό θαη αλαρώξεζε γηα ηελ πόιε ησλ αηώλησλ εξαζηώλ ηνπ αίμπεξ, ηε Βεξόλα, όπνπ ζα ζαπκάζνπκε ηελ Ρσκατθή Αξέλα, ηηο όκνξθεο πιαηείεο Ληέιε Έξκπε θαη Ληέη ηληόξη πνπ πεξηβάιινληαη από άξηζηα δηαηεξεκέλα κεζαησληθά θηίξηα θαη βέβαηα ην αξρνληηθό ησλ Θαπνπιέησλ κε ην ζξπιηθό κπαιθόλη ηεο Ηνπιηέηαο. ηελ ζπλέρεηα αλαρώξεζε γηα ηελ πόιε ησλ Γόγεδσλ θαη ησλ Θαλαιηώλ ηε Βελεηία. Άθημε, κεηαθνξά ζην μελνδνρείν(πεξηνρή), ηαθηνπνίεζε θαη ρξόλνο ειεύζεξνο ζηελ παλέκνξθε πόιε. Γηαλπθηέξεπζε. Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 12A Νέο Λιμάνι, Κέρκσρα,Τηλ: (+30) Σελίδα 5

6 7ε εκέξα: ΒΔΛΔΡΗΑ(ΜΔΛΑΓΖΠΖ ΞΝΙΔΩΠ) Πξσηλό θαη κεηαθνξά εμ ίδησλ κε ηα βαπνξέηην ζηελ πην όκνξθε ζπλνηθία ηεο Βελεηίαο ην Θαζηέιν. Θα επηζθεθζνύκε ηελ Ηεξά Κεηξόπνιε ηεο Διιάδαο ζηελ Ηηαιία, ηελ ειιελνξζόδνμε εθθιεζία ηνπ Αγ. Γεσξγίνπ ηνπ Έιιελα θαη ην Διιεληθό Ηλζηηηνύην. Κέζα από γξαθηθά θαιληεξίκηα, εθηπθισηηθά θαλάιηα θαη ακέηξεηα παιάηηα ζα θαηαιήμνπκε «ζην πην όκνξθν ζαιόλη ηνπ θόζκνπ» θαηά ηνλ Λαπνιένληα, ηελ Πηάηζα αλ Κάξθν. Θα δνύκε ηελ βαζηιηθή ηνπ Αγ. Κάξθνπ, ηνλ πεξίθεκν πύξγν ησλ Καπξηηαλώλ, ηελ Ιηκπεξία αλζνβηάλα βηβιηνζήθε ηεο πόιεο, ηελ «ηζέθα» ην παιηό λνκηζκαηνθνπείν, ην Θακπαλίιε ην ςειόηεξν θηίξην ηεο πόιεο, ηελ Πηαηζέηα ηνπ Αγ. Κάξθνπ, ηηο παιηέο θαη λέεο θπιαθέο θαη βέβαηα ηελ δηάζεκε γέθπξα ησλ αλαζηελαγκώλ. Σέινο ζα θαηαιήμνπκε ζε έλα από ηα ελαπνκείλαληα εξγαζηήξηα θαηαζθεπήο ηνπ δηάζεκνπ γπαιηνύ Κνπξάλν. Υξόλνο ειεύζεξνο θαη ζηελ ζπλέρεηα επηζηξνθή ζην μελνδνρείν. Γηαλπθηέξεπζε. 8ε εκέξα: ΒΔΛΔΡΗΑ ΑΛΘΝΛΑ ΔΛ ΞΙΩ Πξσηλό θαη ζηελ ζπλέρεηα αλαρώξεζε γηα Αλθόλα, όπνπ ην πινίν καο πεξηκέλεη γηα ην ηαμίδη ηεο επηζηξνθήο. Σαθηνπνίεζε ζηηο θακπίλεο, απόπινπο, δηαλπθηέξεπζε ελ πισ. 9ε εκέξα : ΖΓΝΚΔΛΗΡΠΑ (ΘΔΠ/ΛΗΘΖ) ΞΑΡΟΑ - ΑΘΖΛΑ Υαξείηε ηηο αλέζεηο ηνπ ζύγρξνλνπ πινίνπ έσο ηελ ώξα πνπ ζα θζάζνπκε ζην ιηκάλη απνβίβαζεο. Άθημε θαη άκεζε αλαρώξεζε γηα ηνλ ηειηθό πξννξηζκό καο. Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 12A Νέο Λιμάνι, Κέρκσρα,Τηλ: (+30) Σελίδα 6

7 Ρηκή θαη άηνκν : 495 Κνλόθιηλν : 645 Γηαθνξά δίθιηλεο θακπίλαο : 50 Ξεξηιακβάλνληαη : Κεηαθηλήζεηο κε πνιπηειή πνύικαλ ηνπ γξαθείνπ καο Λαπηηιηαθά εηζηηήξηα γξακκήο Πάηξα Αλθόλα -Πάηξα θαηά ηελ επηζηξνθή ζε 4θιηλεο εζσηεξηθέο θακπίλεο κε wc/ ληνπδ (ΑΒ4) Γηαλπθηεξεύζεηο ζε μελνδνρεία 4 **** Πξσηλό θαζεκεξηλά Γώξν (04) δείπλα. Δθδξνκέο, πεξηεγήζεηο όπσο αλαθέξνληαη ζην πξόγξακκα Έκπεηξνο, αξρεγόο ζπλνδόο ηνπ γξαθείνπ καο Ιηκεληθά ηέιε Φ.Π.Α. Αζθαιηζηηθή θάιπςε αζηηθήο/ επαγγεικαηηθήο επζύλεο Γελ πεξηιακβάλεη Δηζόδνπο ζε κνπζεία, παιάηηα, αξραηνινγηθνύο ρώξνπο, βαπνξέηηα Βελεηίαο (15 ), check point (15 ) by night (15 ) Αρζνθνξηθά, θηινδσξήκαηα θαη όηη ξεηά αλαθέξεηαη ζαλ πξναηξεηηθό ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΛΑΡΑΗ ΛΑ ΞΟΑΓΚΑΡΝΞΝΗΖΘΔΗ ΘΑΗ ΑΛΡΗΠΡΟΝΦΑ Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 12A Νέο Λιμάνι, Κέρκσρα,Τηλ: (+30) Σελίδα 7

8 ΞΟΩΡΔΝΠΔΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΔΟΩΞΖΠ 12 ΖΚΔΟΔΠ * Βνπδαπέζηε * Ξξάγα * Θάξινβπ Βάξπ * Βηέλλε * Βελεηία* ΑΛΑΣΩΟΖΠΔΗΠ 16/02 02,16,30/03 06/04 04,18/05 1ε - 2ε εκέξα: ΑΘΖΛΑ ΞΑΡΟΑ (ΘΔΠ/ΛΗΘΖ) ΖΓΝΚΔΛΗΡΠΑ ΔΛ ΞΙΩ πγθέληξσζε θαη αλαρώξεζε γηα ην ιηκάλη πξννξηζκνύ. Δπηβίβαζε ζην πινίν, ηαθηνπνίεζε ζηηο θακπίλεο θαη απόπινπο γηα ην ιηκάλη ηεο Βελεηίαο. ηνλ ειεύζεξν ρξόλν ζαο κπνξείηε λα δηαζθεδάζεηε ζηνπο πνιπηειείο ρώξνπο αλαςπρήο ηνπ πινίνπ. Γηαλπθηέξεπζε ελ πισ. 3ε εκέξα: ΒΔΛΔΡΗΑ ΒΝΓΑΞΔΠΡΖ Άθημε ην πξσί ζηελ Βελεηία θαη αλαρώξεζε γηα ηελ απηνθξαηνξηθή Βνπδαπέζηε κε ελδηάκεζεο ζηάζεηο, πεξλώληαο κέζα από παλέκνξθα ρσξηνπδάθηα. Άθημε ζηελ πξσηεύνπζα ηεο Οπγγαξίαο, ηελ Βνπδαπέζηε. Κεηαθνξά ζην μελνδνρείν θαη ηαθηνπνίεζε ζηα δσκάηηα. Υξόλνο ειεύζεξνο γηα κία πξώηε γλσξηκία κε ηελ πόιε. Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε. 4ε εκέξα: ΒΝΓΑΞΔΠΡΖ (ΜΔΛΑΓΖΠΖ ΞΝΙΔΩΠ) Πξσηλό θαη αθνινπζεί μελάγεζε. Παλέκνξθε, θηιόμελε θαη «αθνπκπηζκέλε» ζηηο όρζεο ηνπ Γνύλαβε, δεμηά ε Βνύδα θηηζκέλε πάλσ ζε ρακεινύο ιόθνπο θαη αξηζηεξά ε Πέζηε απισκέλε ζε πεδηάδα. Οθηώ ζαπκαζηέο γέθπξεο ζπλδένπλ ηνύηα ηα δύν θνκκάηηα, πνύ εδώ θαη πεξίπνπ 100 ρξόληα έρνπλ ελσζεί ζε κία πόιε. Όια απηά ζα ηα ζαπκάζεηε ζηε ζεκεξηλή καο μελάγεζε πνπ πεξηιακβάλεη ην εληππσζηαθό θηίξην ηνπ Θνηλνβνπιίνπ, ηε Πιαηεία Ζξώσλ, ηε Γέθπξα ησλ Αιπζίδσλ, ηελ ππέξνρή εθθιεζία ηνπ Αγ. Καηζαίνπ, ην Πύξγν ησλ Φαξάδσλ πνπ είλαη ην ζύκβνιν ηεο πόιεο, ηνλ ιόθν Γθέιεξη ζηε πεξηνρή ηνπ θάζηξνπ πνπ θξαηά ηελ κεζαησληθή ηνπ αηκόζθαηξα θ.α. Γηα ην βξάδπ πξνηείλνπκε λα δηαζθεδάζεηε ζε ηππηθή ηαβέξλα, όπνπ ην πηθάληηθν γθνύιαο θαη ηα ηζηγγάληθα βηνιηά ζα ζαο δαιίζνπλ επράξηζηα. Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε. Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 12A Νέο Λιμάνι, Κέρκσρα,Τηλ: (+30) Σελίδα 8

9 5ε εκέξα: ΒΝΓΑΞΔΠΡΖ - ΞΟΑΓΑ Πξσηλό θαη αλαρώξεζε γηα ηελ πξσηεύνπζα ηεο Σζερίαο, ηελ Πξάγα, κέζα από κηα παλέκνξθε δηαδξνκή. Άθημε ζηελ «Υξπζή πόιε», κεηαθνξά θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν. Υξόλνο ειεύζεξνο γηα κηα πξώηε γλσξηκία κε ηελ πόιε. Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε. 6ε εκέξα: ΞΟΑΓΑ(ΜΔΛΑΓΖΠΖ ΞΝΙΔΩΠ) Πξσηλό θαη αθνινπζεί μελάγεζε ζην ζεκαληηθόηεξν Αξρηηεθηνληθό κλεκείν ηεο Δπξώπεο, ζηελ κηθξή πόιε Κάια ηξάλα θαη ηελ παιηά πόιε. Θα πεξπαηήζνπκε από ηελ γξαθηθή γνηζηθή γέθπξα ηνπ Θαξόινπ κέζα από ηα κεζαησληθά δξνκάθηα ηεο Βαζηιηθήο νδνύ σο ηελ πιαηεία ηεο Παιηάο πόιεο κε ην Γεκαξρείν θαη ην θεκηζκέλν Αζηξνλνκηθό Ρνιόη. Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε. 7ε εκέξα: ΞΟΑΓΑ ΘΑΟΙΝΒ ΒΑΟ Πξσηλό θαη εθδξνκή ζηελ νκνξθόηεξε ινπηξόπνιε ην Θάξινβπ Βάξπ, πνπ αθνύγεηαη ζα ζξύινο ζην Βνξξά. Βνπλά, δάζε θαη ρσξηά πεξλνύλ από ηα κάηηα καο ζηε δηαδξνκή, ζαλ εηθνλνγξαθεκέλν βηβιίν. Ζ παλέκνξθε ινπηξόπνιε ζα καο εληππσζηάζεη κε ην πξάζηλν, ηα γάξγαξα λεξά θαη ηα ππέξνρα θηίζκαηα. Γλσζηή ιόγσ ησλ ηακαηηθώλ ηεο πεγώλ κε κνλαδηθέο ζηνλ θόζκν ηδηόηεηεο, ηνλ 14 ν αηώλα νλνκάζηεθε «Βαζηιηθή Πόιε» απ ηνλ απηνθξάηνξα Θάξνιν ηνλ 4 ν θαη έθηνηε θαζηεξώζεθε ζαλ ηόπνο ζπλάληεζεο πξνζσπηθνηήησλ ησλ γξακκάησλ, ησλ ηερλώλ θαη ηεο πνιηηηθήο, όπσο ν Σζάξνο Πέηξνο ν 1 νο, ν Γθαίηε, ν Κπεηόβελ, ν Κπάρ θαη ν Κάξμ. ήκεξα είλαη έλα από ηα πην γλσζηά θέληξα Τγείαο & Αλαλέσζεο ηεο Θεληξηθήο Δπξώπεο. Αξγά ην απόγεπκα επηζηξνθή ζην μελνδνρείν καο. Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε. 8ε εκέξα: ΞΟΑΓΑ ΒΗΔΛΛΖ Πξσηλό θαη αλαρώξεζε γηα ηελ αξηζηνθξαηηθή Βηέλλε. Ιίκλεο, πνηάκηα, ρσξηνπδάθηα είλαη νη παξάκεηξνη πνπ ζα θάλνπλ ην ζεκεξηλό καο νδνηπνξηθό, κνλαδηθή εκπεηξία. Άθημε ζην μελνδνρείν λσξίο ην κεζεκέξη. Σαθηνπνίεζε ζηα δσκάηηα. Θαηόπηλ αλαρώξεζε γηα κηα επίζθεςε ζηα πεξίρσξα ηεο Βηέλλε, ην πεξίθεκν Βηελλέδηθν Γάζνο. Δθεί ζηελ ηνπνζεζία Κάγηεξιηλγθ, ζα δνύκε ην άιινηε θπλεγεηηθό πεξίπηεξν ησλ Αςβνύξγσλ, γλσζηό από ηελ ζιηβεξή ηζηνξία ηεο απηνθηνλίαο ηνπ πξίγθηπα Ρνδόιθνπ, ηειεπηαίνπ δηαδόρνπ ηνπ Θξόλνπ θαη ηεο Καξίαο Βεηζέξα. ηε ζπλέρεηα ζα επηζθεθζνύκε ην κνλαζηήξη ηνπ Υαηιηγθελθξόηηο. Αξγά ην απόγεπκα επηζηξνθή ζην μελνδνρείν καο. Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε. Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 12A Νέο Λιμάνι, Κέρκσρα,Τηλ: (+30) Σελίδα 9

10 9ε εκέξα: ΒΗΔΛΛΖ (ΜΔΛΑΓΖΠΖ ΞΝΙΔΩΠ) Πξσηλό θαη μεθηλάκε ηε μελάγεζε ηεο «πόιεο ηεο κνπζηθήο». Θα επηζθεθζνύκε ηα ζεξηλά αλάθηνξα ηεο Καξίαο Θεξεζίαο, ην παζίγλσζην έκπξνπλ, πνπ ζεσξείηαη ηζάμην ησλ Βεξζαιιηώλ. Δδώ έδεζε ε Καξία Θεξεζία, ε Καξία Αληνπαλέηα θαη εδώ έπαημε ν 6ρξνλνο Κόηζαξη. Θα δνύκε ην αλάθηνξν Κπειβεληέξε θαη ζα πεξηεγεζνύκε ζηε πεξίθεκε ιεσθόξν ηνπ Ρηλγθ, όπνπ ζα ζαπκάζνπκε ηα πην ζεκαληηθά αμηνζέαηα ηεο Βηέλλεο, όπσο ην Γεκνηηθό Πάξθν, ηελ Όπεξα, ην ηεηξάγσλν ησλ κνπζείσλ, ηε πύιε ηνπ Φξαγθίζθνπ Ησζήθ, ην Θνηλνβνύιην, ην Γεκαξρείν, ην παιηό Αλαθηνξηθό Θέαηξν, ην Παλεπηζηήκην θαη ηελ εθθιεζία ηνπ Σάκαηνο, ηε Φσηίξ Θίξρε. ηε ζπλέρεηα ζα θαηαιήμνπκε ζηνλ Θαζεδξηθό λαό ηνπ Αγίνπ ηεθάλνπ θαη ζα πεξπαηήζνπκε ζηελ ηζηνξηθή ζπλνηθία ηεο Διιεληθήο παξνηθίαο. Υξόλνο ειεύζεξνο. Πξνηάζεηο πνιιέο. Αλ ζέιεηε αλεβείηε γηα θαθέ «Βηελλνπά» ζην πύξγν ηνπ Γνύλαβε, επηζθεθζείηε ηελ θξαζν-γεηηνληά Grinzing, όπνπ ζα πεξάζεηε ηε βξαδηά ζαο ζπληξνθηά κε ηνπηθνύο κνπζηθνύο ηηγκέο πνπ ζα ζπκάζηε γηα πάληα!!! Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε. 10ε εκέξα: ΒΗΔΛΛΖ ΒΔΛΔΡΗΑ Πξσηλό θαη αλαρώξεζε γηα ηελ καγεπηηθή πόιε ηεο Βελεηίαο. Άθημε, κεηαθνξά θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν καο(πεξηνρή). Υξόλνο ειεύζεξνο γηα κηα πξώηε γλσξηκία κε ηελ καγηθή πόιε. Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε. 11ε εκέξα: ΒΔΛΔΡΗΑ ΑΛΘΝΛΑ ΔΛ ΞΙΩ Πξσηλό θαη αλαρώξεζε γηα ην ιηκάλη ηεο Αλθόλα, όπνπ ην πινίν καο πεξηκέλεη γηα ην ηαμίδη ηεο επηζηξνθήο. Άθημε, ηαθηνπνίεζε ζηηο θακπίλεο θαη απόπινπο. Γηαλπθηέξεπζε ελ πισ. 12ε εκέξα: ΖΓΝΚΔΛΗΡΠΑ (ΘΔΠ/ΛΗΘΖ) ΞΑΡΟΑ ΑΘΖΛΑ Υαξείηε ηηο αλέζεηο ηνπ ζύγρξνλνπ πινίνπ έσο ηελ ώξα πνπ ζα θζάζνπκε ζην ιηκάλη απνβίβαζεο. Άθημε θαη άκεζε αλαρώξεζε γηα ηνλ ηειηθό πξννξηζκό καο. Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 12A Νέο Λιμάνι, Κέρκσρα,Τηλ: (+30) Σελίδα 10

11 Ρηκή θαη άηνκν : 625 Κνλόθιηλν : 825 Γηαθνξά δίθιηλεο θακπίλαο : 50 Ξεξηιακβάλνληαη: Αθηνπιντθά εηζηηήξηα γξακκήο Πάηξα Βελεηία / Αλθόλα Πάηξα ζε 4θιηλεο εζσηεξηθέο θακπίλεο κε w/c θαη ληνπδ (ΑΒ4). Κεηαθηλήζεηο κε πνιπηειή πνύικαλ ηνπ γξαθείνπ καο. Γηακνλή ζε μελνδνρεία 4*. Πξσηλό θαη 1 δείπλν θαζεκεξηλά (εθηόο πινίνπ). Δθδξνκέο, πεξηεγήζεηο, μελαγήζεηο όπσο αλαθέξνληαη ζην πξόγξακκα. Σνπηθόο μελαγόο ζηε Βηέλλε// Πξάγα // Βνπδαπέζηε. Έκπεηξν αξρεγό ζπλνδό ηνπ γξαθείνπ καο. Αζθάιεηα αζηηθήο/ επαγγεικαηηθήο επζύλεο. ΦΠΑ. Γελ πεξηιακβάλνληαη: Δίζνδνη ζε κνπζεία, αξραηνινγηθνύο ρώξνπο, παιάηηα, βαπνξέηηα Βελεηίαο, ζεάκαηα θαη γεληθά όπνπ απαηηείηαη. Πνηά, αρζνθνξηθά, θηινδσξήκαηα. Ό,ηη ξεηά αλαθέξεηαη ζαλ πξναηξεηηθό ή πξνηεηλόκελν. Πεκείωζε: Ρν πξόγξακκα δύλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη αληίζηξνθα. Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 12A Νέο Λιμάνι, Κέρκσρα,Τηλ: (+30) Σελίδα 11

12 ΠΗΘΔΙΗΑ ΔΙΙΖΛΝΦΩΛΑ ΣΩΟΗΑ Ράξαληαο * Κεζζήλε * Θεθαινύ * Ξαιέξκν * Αθξάγαληαο * Θαηάληα * Ππξαθνύζεο * Ρανξκίλα * Ιέηζε * Θνξηιηάλν * Πηεξλαηία * ΑΛΑΣΩΟΖΠΔΗΠ 12,19,26/02 05,12,19,26/03 02,09,30/04-07,14,21/05 1ε εκέξα: ΑΘΖΛΑ ΞΑΡΟΑ ΖΓΝΚΔΛΗΡΠΑ ΔΛ ΞΙΩ πγθέληξσζε θαη αλαρώξεζε από Πάηξα. Δπηβίβαζε ζην πνιπηειέο πινίν. Σαθηνπνίεζε ζηηο θακπίλεο θαη απόπινπο γηα ην ιηκάλη ηνπ Κπάξη. Υαξείηε ηηο αλέζεηο πνπ ζαο πξνζθέξεη ην ζύγρξνλν πινίν. Γηαλπθηέξεπζε ελ πισ. 2ε εκέξα: ΚΞΑΟΗ ΡΑΟΑΛΡΑΠ ΟΖΓΗΝ Άθημε ζην ιηκάλη ηνπ Κπάξη θαη άκεζε αλαρώξεζε γηα ηνλ Ηηαιηθό Λόην. Πξώηνο καο ζηαζκόο ε πόιε Σάξαληαο κε πνιύ έληνλν ην ειιεληθό ζηνηρείν. Θα δνύκε ηε γξαθηθή παξαιία, ην παιηό ηζηνξηθό θέληξν θαη ζηε ζπλέρεηα αθνινπζώληαο κηα παλνξακηθή δηαδξνκή θαηά κήθνο ησλ αθηώλ ηεο Θαιαβξίαο, ζα θζάζνπκε ζην Ρήγην. Κε ηελ άθημε, κεηαθνξά θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν καο. Γείπλν, δηαλπθηέξεπζε. 3ε εκέξα: ΟΖΓΗΝ - ΚΔΠΠΖΛΖ ΘΔΦΑΙΝ ΞΑΙΔΟΚΝ Πξόγεπκα θαη ζα πεξάζνπκε ζύκθσλα κε ηελ κπζνινγία ηα ηελά ηεο θύιιαο, ζα θαηαιήμνπκε ζηελ Κεζζήλε, όπνπ ηα κπζηθά ηέξαηα θαηαπόληηδαλ ηα πινία θαη θαηέηξσγαλ λαύηεο θαη ηαμηδηώηεο, όπσο καο αλαθέξεη ν Όκεξνο ζηελ «Οδύζζεηα» ηνπ. θαη ζήκεξα ζα δηαζρίζνπκε ηελ Βόξεηα ηθειία, όπνπ ζα θζάζνπκε ζηελ Θεθαινύ. Θα θάλνπκε κία ζύληνκε επίζθεςε ζηελ γξαθηθή Πηάηζα Ληνπόκν θαη ζηνλ Λαό ηνπ Ρνγήξνπ, κε ηα βπδαληηλά ςεθηδσηά. Σέινο, αλαρώξεζε θαη άθημε ζην πνιύβνπν Παιέξκν. Κε ηελ άθημε, κεηαθνξά θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν καο. Γείπλν, δηαλπθηέξεπζε. 4ε εκέξα: ΞΑΙΔΟΚΝ Πξόγεπκα θαη αξρίδεη ε γλσξηκία καο κε ηελ πόιε ησλ αληηζέζεσλ πνπ επηθεληξώλεηαη ζηα κεζαησληθά αμηνζέαηα ηνπ 12νπ αηώλα. Θα δνύκε ηνλ Θαζεδξηθό Λαό, ην Λνξκαδηθό Κέγαξν, ηελ Κνλή Κνλξεάιε κε ηα πεξίθεκα ςεθηδσηά ηεο, ηνπο ηάθνπο ησλ Βαζηιέσλ, ην Ληνπόκν ηε Καξηνξάλα θαη ηέινο ζα επηζθεθζνύκε ην κνπζείν ηνπ Παιέξκν, όπνπ ζηεγάδνληαη κεξηθνί Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 12A Νέο Λιμάνι, Κέρκσρα,Τηλ: (+30) Σελίδα 12

13 από ηνπο σξαηόηεξνπο ζεζαπξνύο ησλ αλαζθαθώλ ηεο Κεγάιεο Διιάδαο. Σν απόγεπκα ειεύζεξν ζηελ δηάζεζε ζαο. Γείπλν, δηαλπθηέξεπζε. 5ε εκέξα: ΞΑΙΔΟΚΝ ΑΘΟΑΓΑΛΡΑΠ ΘΑΡΑΛΗΑ Πξόγεπκα θαη αλαρώξεζε γηα ηνλ Αθξάγαληα. Έλα εθπιεθηηθό ζέακα καο πεξηκέλεη ζήκεξα, ε θνηιάδα ησλ Διιεληθώλ Λαώλ. Θα δνύκε ηνλ Γσξηθό Λαό ηεο Οκόλνηαο, ην λαό ηνπ Οιπκπίνπ Γηόο κε ην ζσξηαζκέλν άγαικα ηνπ γπκλνύ Άηιαληα, ηνλ Λαό ηνπ Ζξαθιή, ηεο Ήξαο θαη ησλ Γηόζθνπξσλ. Υξόλνο ειεύζεξνο ζηε δηάζεζε ζαο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα αλαρσξήζνπκε γηα ηελ παξαιηαθή Θαηάληα. Άθημε θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν(πεξηνρή). Γείπλν, δηαλπθηέξεπζε. 6ε εκέξα: ΘΑΡΑΛΗΑ ΠΟΑΘΝΠΔΠ Πξόγεπκα θαη αλαρώξεζε γηα ηηο πξαθνύζεο, ηελ πόιε κλεκείν ηεο Κεγάιεο Διιάδαο πνπ ην αλέπαθν ηζηνξηθό ηεο θέληξν βξίζθεηαη πάλσ ζην λεζάθη Οξηπγία. Θα δνύκε ην αξραίν ζέαηξν, ηελ ζηνά ηνπ Γηνλύζηνπ, ην Βσκό ηνπ Ηέξσλα, ηα Ιαηνκεία. Υξόλνο ειεύζεξνο λα πεξπαηήζνπκε ζηα γξαθηθά δξνκάθηα ηεο Οξηπγίαο θαη λα αγνξάζνπκε αλακλεζηηθνύο ηνπηθνύο πάππξνπο. ηε ζπλέρεηα επηζηξνθήο ζην μελνδνρείν καο ζηελ Θαηάληα. Γείπλν, δηαλπθηέξεπζε. 7ε εκέξα: ΘΑΡΑΛΗΑ ΡΑΝΟΚΗΛΑ ΙΔΡΠΔ Πξόγεπκα θαη αλαρώξεζε γηα ηελ παλέκνξθε Σανξκίλα, όπνπ ζα επηζθεθζνύκε ην αξραίν Διιεληθό Θέαηξν. Υξόλνο ειεύζεξνο θαη ζηε ζπλέρεηα αλαρώξεζε γηα ην Ιέηζε κε ελδηάκεζνπο ζηαζκνύο. Άθημε θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν καο. Γείπλν, δηαλπθηέξεπζε. 8ε εκέξα: ΙΔΡΠΔ ΘΝΟΗΙΗΑΛΝ ΠΡΔΟΛΑΡΗΑ ΚΞΑΟΗ ΔΛ ΞΙΩ Πξόγεπκα θαη πεξηήγεζε ζην Ιέηζε, ρξόλνο ειεύζεξνο θαη αλαρώξεζε γηα Θνξηιηάλν θαη αθνινύζσο γηα ηελ ηεξλαηία κε ηα ππόγεηα ειαηνηξηβεία. ηε ζπλέρεηα αλαρώξεζε γηα Κπάξη, επηβίβαζε ζην πινίν, ηαθηνπνίεζε ζηηο θακπίλεο θαη απόπινπο. Υαξείηε ηηο αλέζεηο ηνπ ζύγρξνλνπ πινίνπ. Γηαλπθηέξεπζε ελ πισ. 9ε εκέξα: ΔΛ ΞΙΩ ΞΑΡΟΑ ΑΘΖΛΑ Άθημε ζην ιηκάλη απνβίβαζεο καο, ηελ Πάηξα θαη άκεζε αλαρώξεζε γηα ηνλ ηειηθό καο πξννξηζκό. Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 12A Νέο Λιμάνι, Κέρκσρα,Τηλ: (+30) Σελίδα 13

14 Ρηκή θαη άηνκν: 545 Κνλόθιηλν : 695 Γηαθνξά δίθιηλεο θακπίλαο : 50 Ξεξηιακβάλνληαη: Αθηνπιντθά εηζηηήξηα γξακκήο Πάηξα Κπάξη ή Κπξίληεδη / Κπάξη ή Κπξίληεδη Πάηξα ζε 4θιηλεο εζσηεξηθέο θακπίλεο κε w/c θαη ληνπδ(αβ4). Κεηαθηλήζεηο κε θιηκαηηδόκελν ππεξπςσκέλν πνύικαλ ηνπ γξαθείνπ καο. Γηακνλή ζε μελνδνρεία 3* θαη 4*. Πξσηλό θαη 1 δείπλν θαζεκεξηλά (εθηόο πινίνπ). Δθδξνκέο θαη πεξηεγήζεηο όπσο αλαθέξνληαη ζην πξόγξακκα. Έκπεηξν αξρεγό-ζπλνδό ηνπ γξαθείνπ καο. Αζθάιεηα αζηηθήο /επαγγεικαηηθήο επζύλεο. Φ.Π.Α. Γελ πεξηιακβάλνληαη : Δίζνδνη ζε κνπζεία, αξραηνινγηθνύο ρώξνπο, ζεάκαηα θαη γεληθά όπνπ απαηηείηαη. Ό,ηη ξεηά αλαθέξεηαη ζαλ πξναηξεηηθό ή πξνηεηλόκελν. Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 12A Νέο Λιμάνι, Κέρκσρα,Τηλ: (+30) Σελίδα 14

15 ΡΝΠΘΑΛΗΘΑ ΣΩΟΗΑ 7 ΖΚΔΟΔΠ Βελεηία* Φιωξεληία * Ινύθα * Ξίδα * Πηέλα * Παλ Ρδηκηληάλν * Barberino(outlet) 8ΖΚΔΟΔΠ ΑΛΑΣΩΟΖΠΔΗΠ 12,19,26/02 05,12,19,26/03 02,09,30/04 07,14,21/05 1ε 2ε εκέξα: ΑΘΖΛΑ ΞΑΡΟΑ (ΘΔΠ/ΛΗΘΖ) ΖΓΝΚΔΛΗΡΠΑ - ΔΛ ΞΙΩ πγθέληξσζε θαη αλαρώξεζε γηα ην ιηκάλη πξννξηζκνύ. Δπηβίβαζε ζην πινίν, ηαθηνπνίεζε ζηηο θακπίλεο θαη απόπινπο γηα ην ιηκάλη ηεο Βελεηίαο. ηνλ ειεύζεξν ρξόλν ζαο κπνξείηε λα δηαζθεδάζεηε ζηνπο πνιπηειείο ρώξνπο αλαςπρήο ηνπ πινίνπ. Γηαλπθηέξεπζε ελ πισ. 3ε εκέξα: ΒΔΛΔΡΗΑ (ΜΔΛΑΓΖΠΖ ΞΝΙΔΩΠ) ΦΙΩΟΔΛΡΗΑ Άθημε ην πξσί ζηε Βελεηία. Aπνιαύζηε ηελ Γαιελόηαηε ηελ ώξα πνύ ην πινίν κπαίλεη ζην ιηκάλη. Άθημε θαη αθνινπζεί μελάγεζε ηεο παλέκνξθεο Βελεηίαο. Κεηαθνξά εμ ίδησλ κε ην βαπνξέηην ζηελ πην όκνξθε ζπλνηθία ηεο Βελεηίαο ην Θαζηέιν. Θα επηζθεθζνύκε ηελ Ηεξά Κεηξόπνιε ηεο Διιάδαο ζηελ Ηηαιία,ηελ ειιελνξζόδνμε εθθιεζία ηνπ Αγ. Γεσξγίνπ ηνπ Έιιελα θαη ην Διιεληθό Ηλζηηηνύην. Κέζα από γξαθηθά θαιληεξίκηα,εθηπθισηηθά θαλάιηα θαη ακέηξεηα παιάηηα ζα θαηαιήμνπκε «ζην πην όκνξθν ζαιόλη ηνπ θόζκνπ» θαηά ηνλ Λαπνιένληα,ηελ Πηάηζα αλ Κάξθν. Θα δνύκε ηελ βαζηιηθή ηνπ Αγ. Κάξθνπ, ηνλ πεξίθεκν πύξγν ησλ Καπξηηαλώλ, ηελ Ιηκπεξία αλζνβηάλα βηβιηνζήθε ηεο πόιεο,ηελ «ηζέθα» ην παιηό λνκηζκαηνθνπείν, ην Θακπαλίιε ην ςειόηεξν θηίξην ηεο πόιεο, ηελ Πηαηζέηα ηνπ Αγ. Κάξθνπ, ηηο παιηέο θαη λέεο θπιαθέο θαη βέβαηα ηελ δηάζεκε γέθπξα ησλ αλαζηελαγκώλ. Σέινο ζα θαηαιήμνπκε ζε έλα από ηα ελαπνκείλαληα εξγαζηήξηα θαηαζθεπήο ηνπ δηάζεκνπ γπαιηνύ Κνπξάλν. ηελ ζπλέρεηα αλαρώξεζε γηα ηελ πόιε ηεο Αλαγέλλεζεο, ηε Φισξεληία. Άθημε, κεηαθνξά ζην μελνδνρείν, ηαθηνπνίεζε ζηα δσκάηηα. Ζ δηθή καο πξόηαζε είλαη (πξναηξεηηθά) By Night, Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε 4ε εκέξα: ΦΙΩΟΔΛΡΗΑ (ΜΔΛΑΓΖΠΖ ΞΝΙΔΩΠ) Πξσηλό θαη αθνινπζεί μελάγεζε πόιεσο, όπνπ ζα γλσξίζνπκε από θνληά ηελ Πηάηζα ληε ια ηληνξία, ηελ εθθιεζία άληα Θξόηζε κε ηνπο ηάθνπο ηνπ Γάληε θαη ηνπ Γαιηιαίνπ, ην Πόληε Βέθθην θαη ηελ ηζηνξηθή πιαηεία ηνπ Θαζεδξηθνύ Λανύ κε ην θακπαλαξηό, ηελ Παλαγία ησλ Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 12A Νέο Λιμάνι, Κέρκσρα,Τηλ: (+30) Σελίδα 15

16 Ινπινπδηώλ θαη ην ηζηνξηθό Βαπηηζηήξην. ηελ ζπλέρεηα ζα επηζθεθζνύκε ην ζπίηη ηνπ Γάληε, κεγάινπ θηινζόθνπ ηεο Αλαγέλλεζεο θαη ζα θάλνπκε έλα πέξαζκα από ηνλ Λαό ηνπ Οξζαλκηθέιε θαη δελ ζα παξαιείςνπκε λα επηζθεθζνύκε ηελ πεξίθεκε Πηάηζα Ρεπνύκπιηθα κε ηα ηζηνξηθά θαθέ Gilli θαη Paszkowski θαη ηελ πεξίθεκε αςίδα ηεο Διεπζεξίαο. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν καο(πεξηνρή).γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε. 5ε εκέξα: ΦΙΩΟΔΛΡΗΑ (ΙΝΘΑ ΞΗΕΑ) Πξσηλό θαη αξρίδνπκε ηηο εμνξκήζεηο ζηελ παλέκνξθε ελδνρώξα ηεο Σνζθάλεο κε ηα νρπξσκέλα ρσξηά, ηηο θαινδηαηεξεκέλεο πνιηηείεο θαη ηα εηδπιιηαθά ηνπία. Πεγαίλνληαο βόξεηα, πνιύ ζύληνκα. Θα ζηαζνύκε ζηε κεζαησληθή πόιε Ινύθα κε ηελ απξόζκελε πηάηζα ληει Κεξθάην, πνπ δηαηεξεί ην ζρήκα ηνπ αξραίνπ ξσκατθνύ ακθηζεάηξνπ, ζα καο εληππσζηάζεη ε πόιε πνπ έρεη ζρήκα νθηάγσλν. Θα επηζθεθζνύκε ηνλ Θαζεδξηθό ηνπ Αγίνπ Καξηίλνπ θαη ζα καο εληππσζηάζεη ην άγαικα πνπ απεηθνλίδεη καύξν ηνλ Ηεζνύ Υξηζηό. πλερίζνπκε γηα ην πην γλσζηό αμηνζέαην ηεο πεξηνρήο, ηνλ θεθιηκέλν πύξγν ηεο Πίδαο Θα πεξάζνπκε ηα ηείρε πνπ πεξηβάιινπλ ηελ πόιε θαη ζα αληηθξύζνπκε έλα από ηα πην πνιπθσηνγξαθεκέλα κλεκεία ηνπ θόζκνπ. Καδί κε ηνλ πύξγν «δέλνπλ» αξκνληθά ην βαπηηζηήξην θαη ν θαζεδξηθόο λαόο. Θα πεξπαηήζνπκε ζηνλ ρώξν όζν θαη ζηελ ππόινηπε πόιε επηζηξέθνληαο ην απόγεπκα ζηε Φισξεληία (πεξηνρή). Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε. 6ε εκέξα: ΦΙΩΟΔΛΡΗΑ( ΠΑΛ ΡΕΗΚΗΛΗΑΛΝ ΠΗΔΛΑ) Πξσηλό θαη αιιάδεη ην ζθεληθό ζήκεξα θαζώο αθήλνπκε ηηο αλαγελλεζηαθέο πόιεηο θαη εμνξκνύκε ζηηο κεζαησληθέο. Σν ππεξζέακα ηνπ αλ Σδηκηληάλν είλαη ηέηνην πνπ αδηθεί ηηο επόκελεο πόιεηο πνπ ζα δνύκε ζηε ζπλέρεηα. Φεινί αγέξσρνη πύξγνη καο θαινζσξίδνπλ από καθξηά δίλνληαο ζην αλ Σδηκηάλν κηα παξακπζέληα όςε, ζρεδόλ απίζηεπηε. Πην θάησ ζα ζηαζνύκε ζην γξαθηθό νρπξσκέλν ρσξηό Κνληεξηηδηόλη, ηππηθό δείγκα ηεο Σνζθάλεο. Όκσο ην ζεκαληηθόηεξν αμηνζέαην ηεο εκέξαο είλαη ρσξίο ακθηβνιία ε κεζαησληθή ηέλα κηα από θείλεο ηηο ιηγνζηέο πόιεηο πνπ δηεξσηάηαη θαλείο πσο θαηόξζσζαλ λα παξακείλνπλ αλέγγηρηεο από ηε θζνξά ηνπ ρξόλνπ θαη ηελ αλζξώπηλε παξέκβαζε. Θα πεξπαηήζνπκε κέζα ζηελ παιηά πόιε, εμεξεπλώληαο ηα δξνκάθηα θαη ηηο γεηηνληέο ζα ζηαζνύκε ζηελ Πηάηζα ληει Θάκπν, κε ηνλ ηππηθό πύξγν ηνπ Γεκαξρείνπ θαη ζα αλεθνξήζνπκε κέρξη ηελ πιαηεία ηνπ Ληνπόκν. Αθνύ ρνξηάζνπκε ηελ παλέκνξθε πνιηηεία ζα επηζηξέςνπκε ζηε Φισξεληία(πεξηνρή). Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε. 7 ε εκέξα: ΦΙΩΟΔΛΡΗΑ BARBERINO(OUTLET) Πξσηλό θαη ζήκεξα ζα κεηαθεξζνύκε 30ρικ έμσ από ηελ Φισξεληία ζην θεκηζκέλν εκπνξηθό θέληξν Barberino όπνπ κπνξείηε λα πξαγκαηνπνηήζεηε, ηηο αγνξέο ζαο ζε πνιύ πξνζηηέο ηηκέο,κέζα από κηα κεγάιε γθάκα επώλπκσλ εηδώλ ξνπρηζκνύ ζηελ ζπλέρεηα αλαρώξεζε γηα ην ιηκάλη ηεο Αλθόλα, όπνπ ην πινίν επηζηξνθήο καο πεξηκέλεη. Άθημε, επηβίβαζε ζην πινίν, ηαθηνπνίεζε ζηηο θακπίλεο θαη απόπινπο. Γηαλπθηέξεπζε ελ πισ. Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 12A Νέο Λιμάνι, Κέρκσρα,Τηλ: (+30) Σελίδα 16

17 8ε εκέξα: ΖΓΝΚΔΛΗΡΠΑ (ΘΔΠ/ΛΗΘΖ) - ΞΑΡΟΑ ΑΘΖΛΑ Υαξείηε ηηο αλέζεηο ηνπ ζύγρξνλνπ πινίνπ έσο ηελ ώξα πνπ ζα θζάζνπκε ζην ιηκάλη απνβίβαζεο. Άθημε θαη άκεζε αλαρώξεζε γηα ηνλ ηειηθό πξννξηζκό καο. Ρηκή θαη άηνκν: 395 Κνλόθιηλν : 475 Γηαθνξά δίθιηλεο θακπίλαο 50 Ξεξηιακβάλνληαη: Κεηαθνξέο, κεηαθηλήζεηο κε πνιπηειή πνύικαλ ηνπ γξαθείνπ καο. Λαπηηιηαθά εηζηηήξηα γξακκήο Πάηξα Βελεηία / Αλθόλα Πάηξα ζε 4θιηλεο εζσηεξηθέο θακπίλεο κε wc/ ληνπδ(αβ4). Σηο δηαλπθηεξεύζεηο ζαο ζε μελνδνρείν 4*. Πξσηλό θαη 1 δείπλν θαζεκεξηλά(εθηόο πινίνπ) Δθδξνκέο, πεξηεγήζεηο, μελαγήζεηο όπσο αλαθέξνληαη ζην αλαιπηηθό πξόγξακκα ηεο εθδξνκήο. Έκπεηξν Αξρεγό πλνδό ηνπ γξαθείνπ καο. Αζθάιεηα αζηηθήο /επαγγεικαηηθήο επζύλεο. Φ.Π.Α Γελ πεξηιακβάλνληαη: Δίζνδνη ζε κνπζεία, αξραηνινγηθνύο ρώξνπο, παιάηηα θαη ζεάκαηα βαπνξέηηα Βελεηίαο (15 ), check point (15 ) by night (15 ). Ό,ηη ξεηά αλαθέξεηαη ζαλ πξναηξεηηθό ή πξνηεηλόκελν. Πεκείωζε: Νη μελαγήζεηο, εθδξνκέο, πεξηεγήζεηο είλαη ελδεηθηηθέο θαη δύλαηαη λα αιιάμεη ε ζεηξά πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ. Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 12A Νέο Λιμάνι, Κέρκσρα,Τηλ: (+30) Σελίδα 17

Panorama Cuba West. Panorama Cuba West 9 ημέρες / 7 νύχτες!

Panorama Cuba West. Panorama Cuba West 9 ημέρες / 7 νύχτες! Panorama Cuba West 9 ημέρες / 7 νύχτες! 1 ε κέξα: Αζήλα Αβάλα πγθέληξσζε ζην δηεζλή αεξνιηκέλα Αζελώλ Δι. Βεληδέινο (ζεκεηώζηε όηη ζα πξέπεη λα βξίζθεζηε ζην αεξνδξόκην ηνπιάρηζηνλ 2 ώξεο πξηλ από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

3 ΗΜΕΡΕ ΕΚΔΡΟΜΕ 2 ΗΜΕΡΕ ΕΚΔΡΟΜΕ

3 ΗΜΕΡΕ ΕΚΔΡΟΜΕ 2 ΗΜΕΡΕ ΕΚΔΡΟΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΑ ΜΑΡΣΙΟ 2013 ΑΠΟΚΡΙΕ 3 ΗΜΕΡΕ ΕΚΔΡΟΜΕ 2 ΗΜΕΡΕ ΕΚΔΡΟΜΕ Μαζκέ party ζε όλερ ηιρ εκδπομέρ, η καλύηεπη αμθίεζη θα έχει δώπο έκπληξη!!! ΑΒΒΑΣΟ 16/3 ΣΡΗΖΜΔΡΖ ΝΑΟΤΑ ΣΤΡΝΑΒΟ ΠΑΝΑΓΗΑ ΟΤΜΔΛΑ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤ ΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ Απξίιηνο Μάηνο Ηνύληνο 2010 Γιανέμεηαι δωρεάν Σεύρνο 18 Ο ΦΤ ΗΟΛΑΣΡΖ ΣΑΘΔΡΑ ΣΖΝ Α ΔΘΝΗΚΖ Πξσηάζιεκα Α Δζληθήο ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΤ ΓΜΠ. Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ.

ΑΓΤ ΓΜΠ. Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ. ΗΟΤΝΗΟ 2009 Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ. Η Υπεξεζία βξίζθεηαη ηόζν ζην πιεπξό ζαο, όζν θαη ηεο νηθνγέλεηαο ζαο θαη ζα

Διαβάστε περισσότερα

Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ

Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ Βοςνιάκοσ Νίκοσ Γ1 Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ Σαξιδεφοντασ ςτην Αλεξανδροφπολη 4ο Γυμνάςιο Αλεξανδροφπολησ 2010 Διαθεματική εργαςία Γ1 Δημιουργήθηκε από: Νίθν Βνζληάθν *ΣΡΟΠΟ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΝΑΓΝΩΗ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΝΤΙΝΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΝΤΙΝΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ Κάβο Μαλιάς: Ρομανηική Μονεμβαζιά Kαηαπξάζηλνη θάκπνη κε ειηέο, θνηιάδεο, ηξερνύκελα λεξά, ππέξνρεο παξαιίεο, θόζκνο επγελέζηαηνο θαη ζηελ πάλσ γσλία ε κνλεκβαζηώηηθε θαζηξνπνιηηεία. Πην θάησ,ε μεραζκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Θενηρική Ξίνδος: Γεμάηη ανηιθέζεις. Δθεκεξίδα Θαζεκεξηλή. Σαμίδηα. 29-11-2009

Θενηρική Ξίνδος: Γεμάηη ανηιθέζεις. Δθεκεξίδα Θαζεκεξηλή. Σαμίδηα. 29-11-2009 Θενηρική Ξίνδος: Γεμάηη ανηιθέζεις Δθεκεξίδα Θαζεκεξηλή. Σαμίδηα. 29-11-2009 ΘΔΗΚΔΛΟ: ΛΣΗΛΟ ΘΗΟΤΖ, ΦΩΣΟ: Γ. ΘΔΙΔΑΘΟ, ΣΕ. ΘΙΖΚΖ, Β. ΤΘΑ Παλέκνξθε θαη μαθνπζηή ε Πίλδνο, αιιά θαη... αηειείσηε. Αξρίδεη ζηo

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με. Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ 25-29/03/2009

Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με. Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ 25-29/03/2009 Κ.Π. LEADER+ - Γιαπεπιθεπειακή ςνεπγαζία: «Κοινέρ Γπάζειρ για ηη νηζιωηική Δλλάδα Νήζων Πεπίπλοςρ» Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ

ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Β ΣΔΣΡΑΜΗΝΟΤ 2015 ΟΜΑΓΑ: REPLETE ηνύηεο Γεκήηξεο ηαύξνπ Παλαγηώηα Σαζηάλε Φισξεληία Σζίγθνπ Γήκεηξα Υξηζηόπνπινο Νίθνο ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ Σν κεγαιείν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΑΤΓΟΤΣΟ 2009 1 1. ΘΔΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΙΓΡΤΗ 1.1. Η ζέζε Σν ρσξηό Λόθνπ αλήθεη ζηελ επαξρία Λεκεζνύ,

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Αλαθάιπςε ηνπ ξαδηoθώλνπ Ο Γνπιηέικν Μαξθόλη ε (25 απξηιίνπ1874-20 Ηνπιίνπ 1937) ήηαλ ηηαιόο εθεπξέηεο, γλσζηόο σο ν παηέξαο ηεο εθπνκπήο ξαδηνθπκάησλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ 1 η ΣΡΑΣΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΔΡΙΜΝΑ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ ειίδα 1. ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ ΣΡΑΣΖΓΟΤ ΓΚΣΟΤ 1 Ζ ΣΡΑΣΗΑ 2 2. ΔΜΒΛΖΜΑ 1 Ζ ΣΡΑΣΗΑ 3 3. Ζ ΗΣΟΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ

ΟΓΗΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ ΑΝΩΣΑΣΗ ΓΙΑΚΛΑΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΠΟΛΔΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, ΦΔΒ 2012 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ Πποζθώνηζη Γενικά Ιζηοπικά ηοισεία ΑΔΙΠΟ Ιζηοπικά ηοισεία Υπήζιμα Σηλέθωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ναύπλιο: οι επικίνδςνοι αηπαποί ηηρ ανάπηςξηρ

Ναύπλιο: οι επικίνδςνοι αηπαποί ηηρ ανάπηςξηρ Ναύπλιο: οι επικίνδςνοι αηπαποί ηηρ ανάπηςξηρ Μαξία Π. Γνληά Φηιόινγνο, Υπεύζπλε Σρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ Γ.Γ.Δ. Αξγνιίδαο madonda@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΦΗ Η δηεξεύλεζε ηωλ πξνβιεκάηωλ ζρεδηαζκνύ κηαο ηνπηθήο αεηθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο

Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Εσή Γαβξηειίδνπ Μαξία θπξόεξα Λνπθία Μπεδέ Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο Β Γεκνηηθνύ γ ηεύρνο 1νο ηόκνο Γιώζζα Β Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14. Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία

ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14. Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14 Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία «Ζ Ναπηηιία ε Διιεληθή είλαη ππεξαλάπηπθηνο, θαη αγσλίδεηαη λα ρσξέζε εηο ηα πιαίζηα

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σνπνζεζία. Γηακνλή. Δωμάηια :

Σνπνζεζία. Γηακνλή. Δωμάηια : Σνπνζεζία Σν μελνδνρείν βξίζθεηαη ζην καγεπηηθό ρσξηό ησλ πβόησλ, ρηηζκέλν ζην ιόθν ηνπ νηθηζκνύ πάλσ από ηελ παξαιία ηεο Μπέιια Βξάθα. Έλα ζπγθξόηεκα πςειήο αηζζεηηθήο θαη ππεξεζηώλ πνπ κπνξεί λα ηθαλνπνηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ ΣΡΗΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΔΣΟ 1 ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ 3 ΟΚΣΩΒΡΗΟ ΝΟΔΜΒΡΗΟ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2008 ΣΗΜΖ 2,5 ΔΤΡΩ ΜΟΡΦΩΣΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΑΗΜΟΓΟΗΑ ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ ΠΡΟΦΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 1 Δρ. Ιωάννης Ν. Λίλης εθι. Λέθηνξαο Γνγκαηηθήο θαη πκβνιηθήο Θενινγίαο ηεο Αλσηάηεο Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο Ηξαθιείνπ Κξήηεο Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 Ζ δηαπξαγκάηεπζε ηνπ ζέκαηνο ζρεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο Joy of Satan Ministries [Ο αηαληζκόο Δίλαη] ε αξρέηππε ζξεζθεία ηεο αλζξσπόηεηαο. - αηαλάο Ζ Joy of Satan Ministries έρεη ζθνπό ηελ επαλαζπγθξόηεζε ηνπ Αιεζηλνύ αηαληζκνύ. Ο αηαληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ-ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ Δπηβιέπσλ: Καζ. ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΝΣΑΝΖ Σ.Δ.Ι. ΘΔΑΛΙΑ ΚΑΡΓΙΣΑ 2014 Πεξηερόκελα Δηζαγωγή.......... 4

Διαβάστε περισσότερα

5ε πλάληεζε Νέσλ Διιήλσλ Κνπθινπαηθηώλ θαη λέσλ εζνπνηώλ/θαιιηηερλώλ ζσκαηηθνύ ζεάηξνπ www.kilkis-festival.gr

5ε πλάληεζε Νέσλ Διιήλσλ Κνπθινπαηθηώλ θαη λέσλ εζνπνηώλ/θαιιηηερλώλ ζσκαηηθνύ ζεάηξνπ www.kilkis-festival.gr 15 Γηεζλέο Φεζηηβάι Κνπθινζεάηξνπ θαη Παληνκίκαο ηνπ Κηιθίο. 5ε πλάληεζε Νέσλ ήλσλ Κνπθινπαηθηώλ θαη λέσλ εζνπνηώλ/θαιιηηερλώλ ζσκαηηθνύ ζεάηξνπ www.kilkis-festival.gr Juanjo Corrales Καιιηηερληθόο Γηεπζπληήο

Διαβάστε περισσότερα

Γεληθό Λύθεην Αξραγγέινπ. Δξεπλεηηθή Δξγαζία : «Μόδα»

Γεληθό Λύθεην Αξραγγέινπ. Δξεπλεηηθή Δξγαζία : «Μόδα» Γεληθό Λύθεην Αξραγγέινπ Δξεπλεηηθή Δξγαζία : «Μόδα» 1 ΘΔΜΑ: Ζ ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΜΟΓΑ ΤΝΣΔΛΔΣΔ: ηέιια Οίθνπηα. Αλαζηαζία Νηθνινύ. Σζακπίθα Κνπηνύδε. αξηθά Εσή. ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΗ: ΣΑΓΚΑΡΖ ΣΡΑΣΟ ΣΟΛΖ ΟΦΗΑ 2 ...ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ...

Διαβάστε περισσότερα

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο Διάλεξη τος Ν. Λςγεπού με θέμα: "Από την αναγνώπιση στην επιστπουή". Τελετή αποκάλςψηρ μνημείος Γενοκτονίαρ των Ελλήνων τος Πόντος. Κεντπική πλατεία Σιταγπών, Δπάμα. 24/05/2015 Θα ήζεια πξώηα απ όια λα

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΩΜΑ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ

Γ ΩΜΑ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ Γ ΩΜΑ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ ΓΗΟΗΚΖΣΟΤ Γ ΧΜΑ ΣΡΑΣΟΤ Αμηόηηκε Κύξηε-α πλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΔ κεηαηίζεζηε ζε Μνλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...6 2.3. Μεζνδνινγία...14 3. ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΙ...15

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΤΠΟ ΗΩΑΝΝΟΤ Α. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Πξηλ από επηά ρξόληα ζην Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο θαη ζηνπο ρώξνπο δηδαζθαιίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, εηειεύηεζαλ θαηά θνβεξό θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ

ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ Παξνπζίαζε ζηελ θνπή πίηηαο ηνπ Ν.Δ.Δ. 10 Ιαλνπαξίνπ 2013 Γξ. Γεώξγηνο Α. Γξάηζνο Πξόεδξνο Ναπηηθνύ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδαο ΚΑΛΗ ΥΡΟΝΙΑ ΜΔ ΤΓΔΙΑ, ΔΤΣΤΥΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα