ΞΑΛΝΟΑΚΑ ΔΙΒΔΡΗΑΠ. 1ε 2ε εκέξα: ΑΘΖΛΑ ΞΑΡΟΑ (ΘΔΠ/ΛΗΘΖ) ΖΓΝΚΔΛΗΡΠΑ - ΔΛ ΞΙΩ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΞΑΛΝΟΑΚΑ ΔΙΒΔΡΗΑΠ. 1ε 2ε εκέξα: ΑΘΖΛΑ ΞΑΡΟΑ (ΘΔΠ/ΛΗΘΖ) ΖΓΝΚΔΛΗΡΠΑ - ΔΛ ΞΙΩ"

Transcript

1 ΞΑΛΝΟΑΚΑ ΔΙΒΔΡΗΑΠ Επξίρε * Θαηαξξάθηεο Οήλνπ * Ινπθέξλε * Βέξλε * Γελεύε * Ιωδάλε * Κηιάλν 9 ΖΚΔΟΔΠ ΑΛΑΣΩΟΖΠΔΗΠ 19,26/02 05,19/03 02,09,30/04 07,21/05 1ε 2ε εκέξα: ΑΘΖΛΑ ΞΑΡΟΑ (ΘΔΠ/ΛΗΘΖ) ΖΓΝΚΔΛΗΡΠΑ - ΔΛ ΞΙΩ πγθέληξσζε θαη αλαρώξεζε γηα ην ιηκάλη πξννξηζκνύ. Δπηβίβαζε ζην πινίν, ηαθηνπνίεζε ζηηο θακπίλεο θαη απόπινπο γηα ην ιηκάλη ηεο Βελεηίαο. ηνλ ειεύζεξν ρξόλν ζαο κπνξείηε λα δηαζθεδάζεηε ζηνπο πνιπηειείο ρώξνπο αλαςπρήο ηνπ πινίνπ. Γηαλπθηέξεπζε ελ πισ. 3ε εκέξα: ΒΔΛΔΡΗΑ ΕΟΗΣΖ - ΘΑΡΑΟΟΑΘΡΔΠ ΟΖΛΝ Άθημε ην πξσί ζηε Βελεηία. Aπνιαύζηε ηελ Γαιελόηαηε ηελ ώξα πνύ ην πινίν κπαίλεη ζην ιηκάλη. Αλαρώξεζε γηα ηελ θνζκνπνιίηηθε Επξίρε. Άθημε θαη ε πεξηήγεζή καο αξρίδεη κε ηελ παιηά πόιε, ηνλ Θαζεδξηθό θαη ηελ εθθιεζία Φξανπκίλζηεξ, ην Γεκαξρείν, ην πάξθν Ρίηεξ, ην ιόθν ηνπ Ζιίνπ όλελκπεξγθ, θαη ηνπο ηξνπηθνύο θήπνπο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Ζ Κπαλρόθζηξαζε, ιεσθόξνο ησλ κεγάισλ ηξαπεδώλ, είλαη ν θεληξηθόηεξνο θαη πνιπηειέζηεξνο δξόκνο ηεο Επξίρεο. ηε ζπλέρεηα αλαρώξεζε γηα ηνπο θαηαξξάθηεο Ρήλνπ, ζηελ πόιε άθράνπδελ (ζύλνξα Διβεηίαο - Γεξκαλίαο)γηα λα απνιαύζνπκε ηνπο πην εληππσζηαθνύο ζε όγθν λεξνύ θαηαξξάθηεο ηεο Δπξώπε. Σέινο κεηαθνξά ζην μελνδνρείν(πεξηνρή Επξίρεο) ηαθηνπνίεζε ζηα δσκάηηα θαη ρξόλνο ειεύζεξνο. Γηαλπθηέξεπζε Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 12A Νέο Λιμάνι, Κέρκσρα,Τηλ: (+30) Σελίδα 1

2 4ε εκέξα: ΕΟΗΣΖ - ΙΝΘΔΟΛΖ - ΕΟΗΣΖ Πξσηλό θαη αλαρώξεζε γηα ηε Ινπθέξλε. Δληππσζηαθή ε παιηά πόιε κε ηηο ρξσκαηηζηέο πξνζόςεηο ησλ ζπηηηώλ, ηα πιαθόζηξσηα δξνκάθηα θαη ηηο ζηνιηζκέλεο κε ζηληξηβάληα κηθξέο πιαηείεο. πνπδαίν αμηνζέαην είλαη ε μύιηλε ζθεπαζηή κεζαησληθή γέθπξα Θαπεικπξίθε πνπ απεηθνλίδεη ηελ ηζηνξία ηεο πόιεο ζε 120 πίλαθεο δσγξαθηζκέλνπο ζε μύιν, ην παιηό Γεκαξρείν θαη ην ιηζόζηξσην ηζηνξηθό θέληξν δίλνπλ ζηελ πόιε κηα παξακπζέληα ρξνηά. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν καο, δηαλπθηέξεπζε. 5ε εκέξα: ΕΟΗΣΖ ΒΔΟΛΖ(ΞΔΟΗΖΓΖΠΖ ΞΝΙΔΩΠ) ΓΔΛΔΖ(ΞΔΟΗΖΓΖΠΖ ΞΝΙΔΩΠ) Πξσηλό θαη αλαρώξεζε γηα ηελ πξσηεύνπζα ηεο Διβεηίαο ηε Βέξλε, ρηηζκέλε ζηελ απόθξεκλε θακπή ζηνλ πνηακό Ααξ κε ραξαθηεξηζηηθή αξρηηεθηνληθή ηνπ 16 νπ αηώλα. κε θόλην ηηο θνξπθέο ησλ Άιπεσλ. Θα δνύκε ηνλ Θαζεδξηθό Λαό ηνπ Αγ.Βηθεληίνπ, ην Ρνιόη κε ηηο θηγνύξεο, ην θπβεξλεηηθό Κέγαξν, ηελ Κεηξόπνιε, ην Γεκαξρείν, θαη ην ιάθθν κε ηηο αξθνύδεο. ηε ζπλέρεηα αλαρώξεζε γηα ηελ πόιε πνπ θηινμελεί πνιινύο παγθόζκηνπο Οξγαληζκνύο ηε Γελεύε. Θα δνύκε ην Κέγαξν ησλ Δζλώλ κε ην κεγαιύηεξν ζπλεδξηαθό θέληξν παγθνζκίσο, ην Κνπζείν ηνπ Δξπζξνύ ηαπξνύ ηελ παιηά πόιε κε ην κεγάιν Ρνιόη πνπ θηηάρηεθε ην 1955, ην ςειόηεξν ζηληξηβάλη ηνπ νπνίνπ ν Πίδαθαο θηάλεη ηα 140 κέηξα ύςνο θαζώο επίζεο ην Γεκαξρείν όπνπ γξάθηεθε ε Πξώηε πλζήθε ηεο Γελεύεο,αιιά θαη ην θαζεδξηθό λαό ηνπ Αγ.Πέηξνπ ρηηζκέλνο από ηνλ 13 ν αηώλα. Υξόλνο ειεύζεξνο. Κεηαθνξά ζην μελνδνρείν θαη ηαθηνπνίεζε ζηα δσκάηηα. Γηαλπθηέξεπζε. 6ε εκέξα: ΓΔΛΔΖ - ΙΩΕΑΛΖ (ΞΔΟΗΖΓΖΠΖ ΞΝΙΔΩΠ) ΓΔΛΔΖ Πξσηλό θαη αλαρώξεζε γηα ην δεύηεξν κεγαιύηεξν αζηηθό θέληξν πεξηκεηξηθά ηεο ιίκλεο Ιεκάλ αιιά θαη έδξα ηεο Γηεζλνύο Οιπκπηαθήο επηηξνπήο ηε Ισδάλε. Θα ζαπκάζνπκε ηνλ Θαζεδξηθό Λαό ηνπ 13 νπ αηώλα αθηεξσκέλν ζηε Παλαγία, κε ηελ γνηζηθή αξρηηεθηνληθή θαη ηνλ παλύςειν Πύξγν ηνπ πνπ θηάλεη ηα 75 κέηξα. Θα δνύκε ην Θάζηξν ελ Κεξ έδξα ησλ θαληνληαθώλ Αξρώλ, ην Γεκαξρείν ηεο θαζώο θαη ηνλ Λαό ηνπ Αγ. Φξαγθίζθνπ. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν. Γηαλπθηέξεπζε. 7 ε εκέξα: ΓΔΛΔΖ - ΚΗΙΑΛΝ Πξσηλό θαη αλαρώξεζε γηα ηελ νηθνλνκηθή πξσηεύνπζα ηεο Ηηαιίαο, ην Κηιάλν. Άθημε θαη πεξηήγεζε ζηα αμηνζέαηα όπσο ην Ληνπόκν, ν επηβιεηηθόο θαζεδξηθόο ηεο πόιεο, ην κέγαξν ηεο Όπεξαο, θάια ηνπ Κηιάλνπ θαη ηηο ζηνέο κε ηα θαηαζηήκαηα πνπ δίλνπλ έλαλ αιιηώηηθν αέξα ζηελ πόιε. ηελ ζπλέρεηα κεηαθνξά ζην μελνδνρείν, ηαθηνπνίεζε ζηα δσκάηηα. Γηαλπθηέξεπζε. Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 12A Νέο Λιμάνι, Κέρκσρα,Τηλ: (+30) Σελίδα 2

3 8ε εκέξα: ΚΗΙΑΛΝ ΑΛΘΝΛΑ ΔΛ ΞΙΩ Πξσηλό θαη δηαζρίδνληαο ηελ Βόξεηα Ηηαιία ζα θζάζνπκε ζην ιηκάλη ηεο Αλθόλαο. Δπηβίβαζε ζην πινίν, ηαθηνπνίεζε ζηηο θακπίλεο θαη απόπινπο. Γηαλπθηέξεπζε ελ πισ. 9ε εκέξα: ΖΓΝΚΔΛΗΡΠΑ (ΘΔΠ/ΛΗΘΖ) - ΞΑΡΟΑ ΑΘΖΛΑ Υαξείηε ηηο αλέζεηο ηνπ ζύγρξνλνπ πινίνπ έσο ηελ ώξα πνπ ζα θζάζνπκε ζην ιηκάλη απνβίβαζεο. Άθημε θαη άκεζε αλαρώξεζε γηα ηνλ ηειηθό πξννξηζκό καο. Ρηκή θαη άηνκν : 495 Κνλόθιηλν : 670 Γηαθνξά δίθιηλεο θακπίλαο : 50 Δπηβάξπλζε εκηδηαηξνθήο : 100 Ξεξηιακβάλνληαη: Αθηνπιντθά εηζηηήξηα γξακκήο Πάηξα Βελεηία / Αλθόλα Πάηξα ζε 4θιηλεο εζσηεξηθέο θακπίλεο κε wc/ ληνπδ (ΑΒ4). Κεηαθνξέο, κεηαθηλήζεηο κε πνιπηειή πνύικαλ ηνπ γξαθείνπ καο Γηαλπθηεξεύζεηο ζε μελνδνρεία 4*. Πξσηλό θαζεκεξηλά (εθηόο πινίνπ). Δθδξνκέο, πεξηεγήζεηο, μελαγήζεηο όπσο αλαθέξνληαη ζην αλαιπηηθό πξόγξακκα ηεο εθδξνκήο. Έκπεηξν Αξρεγό πλνδό ηνπ γξαθείνπ καο. Αζθάιεηα αζηηθήο / επαγγεικαηηθήο επζύλεο. Φ.Π.Α Γελ πεξηιακβάλνληαη: Δίζνδνη ζε κνπζεία, αξραηνινγηθνύο ρώξνπο, παιάηηα, ζεάκαηα θαη γεληθά όπνπ απαηηείηαη. Όηη ξεηά αλαθέξεηαη ζαλ πξναηξεηηθό ή πξνηεηλόκελν. Πεκείωζε: ην πξόγξακκα δύλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη αληίζηξνθα. Πεκείωζε : νη δηαλπθηεξεύζεηο ελδέρεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ Ινπθέξλε αληί γηα Επξίρε Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 12A Νέο Λιμάνι, Κέρκσρα,Τηλ: (+30) Σελίδα 3

4 ΞΑΛΝΟΑΚΗΘΝΠ ΓΟΝΠ ΗΡΑΙΗΑΠ * Οώκε * Πηέλα * Ξίδα * Φιωξεληία * Βεξόλα * Βελεηία * 9 ΖΚΔΟΔΠ ΑΛΑΣΩΟΖΠΔΗΠ 12,19,28/02 12,19/03 02,09,30/04 07,14,21/05 1 ε εκέξα : ΑΘΖΛΑ ΞΑΡΟΑ (ΘΔΠ/ΛΗΘΖ) ΖΓΝΚΔΛΗΡΠΑ - ΔΛ ΞΙΩ πγθέληξσζε θαη αλαρώξεζε γηα ην ιηκάλη πξννξηζκνύ. Δπηβίβαζε ζην πινίν, ηαθηνπνίεζε ζηηο θακπίλεο θαη απόπινπο γηα ην ιηκάλη ηεο Αλθόλα. ηνλ ειεύζεξν ρξόλν ζαο κπνξείηε λα δηαζθεδάζεηε ζηνπο πνιπηειείο ρώξνπο αλαςπρήο ηνπ πινίνπ. Γηαλπθηέξεπζε ελ πισ. 2 ε εκέξα : ΑΛΘΝΛΑ ΟΩΚΖ Άθημε ζην ιηκάλη ηεο Αλθόλα θαη αλαρώξεζε γηα ηελ Αηώληα Πόιε, ηελ Ρώκε. Άθημε ζην μελνδνρείν (πεξηνρή), ηαθηνπνίεζε ζηα δσκάηηα θαη ρξόλνο ειεύζεξνο γηα κηα πξώηε γλσξηκία κε ηελ πόιε. Ζ δηθή καο πξόηαζε είλαη (πξναηξεηηθά) ην Roma By Night, γηα λα γλσξίζεηε ηελ καγεία ηεο θσηηζκέλεο Ρώκεο ζε κηα ηξίσξε λπθηεξηλή μελάγεζε.. Γηαλπθηέξεπζε. 3 ε εκέξα: ΟΩΚΖ (ΜΔΛΑΓΖΠΖ ΞΝΙΔΩΠ) Πξσηλό θαη αξρίδεη ε μελάγεζε καο ζηελ Αηώληα Πόιε. Θα δνύκε ην Θνινζζαίν, ην κεγαιύηεξν ζσδόκελν αξραίν Ρσκατθό θηίζκα ηνπ θόζκνπ. Θάπνηε αληερνύζε από ηηο θξαπγέο ησλ κνλνκάρσλ θαη ηα νπξιηαρηά ηνπ ξσκατθνύ όρινπ, ελώ αξγόηεξα από ηνπο ρηύπνπο ησλ ζθπξηώλ πνπ αθαηξνύζαλ ηα κάξκαξά ηνπ γηα λα ρηηζηνύλ νη κεζαησληθέο εθθιεζίεο θαη ηα παιάηηα ηεο Ρώκεο. Σε ξσκατθή αγνξά πνπ ήηαλ ε θαξδηά ηεο αξραίαο Ρώκεο θαη ν ππξήλαο κηαο απηνθξαηνξίαο πνπ εθηεηλόηαλ ζην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ ηόηε γλσζηνύ θόζκνπ. ήκεξα απνηειεί έλαλ από ηνπο ζπνπδαηόηεξνπο αξραηνινγηθνύο ρώξνπο ηεο Δπξώπεο. ηελ Πηάηζα Βελέηζηα ζα ζαπκάζνπκε ην νγθώδεο κλεκείν ηνπ Βηηόξην Δκαλνπέιε ΗΗ πνπ είλαη αθηεξσκέλν ζηελ Ηηαιηθή Δλνπνίεζε, ην Θαπηηώιην. Ζ Βαζηιηθή ηνπ Αγίνπ Πέηξνπ είλαη ζίγνπξν όηη ζα ζαο εληππσζηάζεη. Δίλαη ε κεγαιύηεξε εθθιεζία ηεο ρξηζηηαλνζύλεο, αληηπξνζσπεύεη ηελ θαξδηά ηνπ ξσκαηνθαζνιηθηζκνύ, πξνζειθύεη αθόκα θαη Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 12A Νέο Λιμάνι, Κέρκσρα,Τηλ: (+30) Σελίδα 4

5 ζήκεξα πιήζε πξνζθπλεηώλ απ όιν ηνλ θόζκν θαη πξνζθέξεη παλνξακηθή ζέα ζηελ Αηώληα Πόιε από ηνλ ηεξάζηην ηξνύιν ηεο, πνπ ζρεδίαζε ν Κηραήι Άγγεινο. Αλ θαη πεξηέξγσο δελ ππάξρνπλ κεγάια έξγα ηέρλεο όπσο ζε άιιεο εθθιεζίεο, εμαίξεζε απνηειεί ε Πηεηά ηνπ Κηραήι Άγγεινπ. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν (πεξηνρή). Γηαλπθηέξεπζε. 4 ε εκέξα : ΟΩΚΖ ΠΗΔΛΑ ΞΗΕΑ - ΦΙΩΟΔΛΡΗΑ Πξσηλό θαη αλαρώξεζε γηα ηελ πην κεζαησληθή θσκόπνιε ηεο Ηηαιίαο, ηελ ηέλα κέζα από ηελ όκνξθε ύπαηζξν ηεο Σνζθάλεο. Ο επαξρηαθόο δξόκνο καο νδεγεί ζηελ ύπαηζξν, όπνπ δεζπόδνπλ εηθόλεο απαξάκηιιεο νκνξθηάο, πέηξηλεο βίιεο, κεζαησληθά θάζηξα, ην Πεύθν θιαζηθή εηθόλα ηεο Σνζθάλεο θαη νη ακπειώλεο ηνπ Θηάληη. Άθημε ζηελ ηέλα, όπνπ έλδεθα δξόκνη ηεο ζπγθιίλνπλ πξνο ηελ παλέκνξθε Πηάηζα ληει Θάκπν, ηελ θεληξηθή πιαηεία πνπ πιαηζηώλεη αξκνληθά ην ππέξνρν Γεκαξρείν θαη ζεσξείηαη κία από ηηο σξαηόηεξεο πιαηείεο ηεο Ηηαιίαο. Δληππσζηαθόο είλαη θαη ν κλεκεηώδεο Θαζεδξηθόο Λαόο, θαζώο θαη νη εθθιεζίεο καπξηζκέλεο από ηνλ ρξόλν πνπ καξηπξνύλ ηελ αιινηηλή ηεο αίγιε. ηελ ζπλέρεηα αλαρώξεζε γηα ηελ πόιε κε ην πην γλσζηό αμηνζέαην ηεο πεξηνρήο, ηνλ θεθιηκέλν πύξγν ηεο Πίδαο. Θα πεξάζνπκε ηα ηείρε πνπ πεξηβάιινπλ ηελ πόιε θαη ζα αληηθξίζνπκε έλα από ηα πην πνιπθσηνγξαθεκέλα κλεκεία ηνπ θόζκνπ. Καδί κε ηνλ πύξγν «δέλνπλ» αξκνληθά ην βαπηηζηήξην θαη ν θαζεδξηθόο λαόο. Σειεπηαίνο ζηαζκόο γηα ζήκεξα ε πόιε ηεο Αλαγέλλεζεο, ε Φισξεληία. Άθημε, κεηαθνξά ζην μελνδνρείν, ηαθηνπνίεζε ζηα δσκάηηα θαη ρξόλνο ειεύζεξνο γηα κηα πξώηε γλσξηκία κε ηελ πόιε. Γηαλπθηέξεπζε. 5 ε εκέξα: ΦΙΩΟΔΛΡΗΑ (ΜΔΛΑΓΖΠΖ ΞΝΙΔΩΠ ) Πξσηλό θαη αθνινπζεί μελάγεζε πόιεσο, όπνπ ζα γλσξίζνπκε από θνληά ηελ Πηάηζα ληε ια ηληνξία, ηελ εθθιεζία άληα Θξόηζε κε ηνπο ηάθνπο ηνπ Γάληε θαη ηνπ Γαιηιαίνπ, ην Πόληε Βέθθην θαη ηελ ηζηνξηθή πιαηεία ηνπ Θαζεδξηθνύ Λανύ κε ην θακπαλαξηό, ηελ Παλαγία ησλ Ινπινπδηώλ θαη ην ηζηνξηθό Βαπηηζηήξην. ηελ ζπλέρεηα ζα επηζθεθζνύκε ην ζπίηη ηνπ Γάληε, κεγάινπ θηινζόθνπ ηεο Αλαγέλλεζεο θαη ζα θάλνπκε έλα πέξαζκα από ηνλ Λαό ηνπ Οξζαλκηθέιε θαη δελ ζα παξαιείςνπκε λα επηζθεθζνύκε ηελ πεξίθεκε Πηάηζα Ρεπνύκπιηθα κε ηα ηζηνξηθά θαθέ Gilli θαη Paszkowski θαη ηελ πεξίθεκε αςίδα ηεο Διεπζεξίαο Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν καο. Γηαλπθηέξεπζε. 6ε εκέξα: ΦΙΩΟΔΛΡΗΑ ΒΔΟΝΛΑ ΒΔΛΔΡΗΑ Πξσηλό θαη αλαρώξεζε γηα ηελ πόιε ησλ αηώλησλ εξαζηώλ ηνπ αίμπεξ, ηε Βεξόλα, όπνπ ζα ζαπκάζνπκε ηελ Ρσκατθή Αξέλα, ηηο όκνξθεο πιαηείεο Ληέιε Έξκπε θαη Ληέη ηληόξη πνπ πεξηβάιινληαη από άξηζηα δηαηεξεκέλα κεζαησληθά θηίξηα θαη βέβαηα ην αξρνληηθό ησλ Θαπνπιέησλ κε ην ζξπιηθό κπαιθόλη ηεο Ηνπιηέηαο. ηελ ζπλέρεηα αλαρώξεζε γηα ηελ πόιε ησλ Γόγεδσλ θαη ησλ Θαλαιηώλ ηε Βελεηία. Άθημε, κεηαθνξά ζην μελνδνρείν(πεξηνρή), ηαθηνπνίεζε θαη ρξόλνο ειεύζεξνο ζηελ παλέκνξθε πόιε. Γηαλπθηέξεπζε. Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 12A Νέο Λιμάνι, Κέρκσρα,Τηλ: (+30) Σελίδα 5

6 7ε εκέξα: ΒΔΛΔΡΗΑ(ΜΔΛΑΓΖΠΖ ΞΝΙΔΩΠ) Πξσηλό θαη κεηαθνξά εμ ίδησλ κε ηα βαπνξέηην ζηελ πην όκνξθε ζπλνηθία ηεο Βελεηίαο ην Θαζηέιν. Θα επηζθεθζνύκε ηελ Ηεξά Κεηξόπνιε ηεο Διιάδαο ζηελ Ηηαιία, ηελ ειιελνξζόδνμε εθθιεζία ηνπ Αγ. Γεσξγίνπ ηνπ Έιιελα θαη ην Διιεληθό Ηλζηηηνύην. Κέζα από γξαθηθά θαιληεξίκηα, εθηπθισηηθά θαλάιηα θαη ακέηξεηα παιάηηα ζα θαηαιήμνπκε «ζην πην όκνξθν ζαιόλη ηνπ θόζκνπ» θαηά ηνλ Λαπνιένληα, ηελ Πηάηζα αλ Κάξθν. Θα δνύκε ηελ βαζηιηθή ηνπ Αγ. Κάξθνπ, ηνλ πεξίθεκν πύξγν ησλ Καπξηηαλώλ, ηελ Ιηκπεξία αλζνβηάλα βηβιηνζήθε ηεο πόιεο, ηελ «ηζέθα» ην παιηό λνκηζκαηνθνπείν, ην Θακπαλίιε ην ςειόηεξν θηίξην ηεο πόιεο, ηελ Πηαηζέηα ηνπ Αγ. Κάξθνπ, ηηο παιηέο θαη λέεο θπιαθέο θαη βέβαηα ηελ δηάζεκε γέθπξα ησλ αλαζηελαγκώλ. Σέινο ζα θαηαιήμνπκε ζε έλα από ηα ελαπνκείλαληα εξγαζηήξηα θαηαζθεπήο ηνπ δηάζεκνπ γπαιηνύ Κνπξάλν. Υξόλνο ειεύζεξνο θαη ζηελ ζπλέρεηα επηζηξνθή ζην μελνδνρείν. Γηαλπθηέξεπζε. 8ε εκέξα: ΒΔΛΔΡΗΑ ΑΛΘΝΛΑ ΔΛ ΞΙΩ Πξσηλό θαη ζηελ ζπλέρεηα αλαρώξεζε γηα Αλθόλα, όπνπ ην πινίν καο πεξηκέλεη γηα ην ηαμίδη ηεο επηζηξνθήο. Σαθηνπνίεζε ζηηο θακπίλεο, απόπινπο, δηαλπθηέξεπζε ελ πισ. 9ε εκέξα : ΖΓΝΚΔΛΗΡΠΑ (ΘΔΠ/ΛΗΘΖ) ΞΑΡΟΑ - ΑΘΖΛΑ Υαξείηε ηηο αλέζεηο ηνπ ζύγρξνλνπ πινίνπ έσο ηελ ώξα πνπ ζα θζάζνπκε ζην ιηκάλη απνβίβαζεο. Άθημε θαη άκεζε αλαρώξεζε γηα ηνλ ηειηθό πξννξηζκό καο. Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 12A Νέο Λιμάνι, Κέρκσρα,Τηλ: (+30) Σελίδα 6

7 Ρηκή θαη άηνκν : 495 Κνλόθιηλν : 645 Γηαθνξά δίθιηλεο θακπίλαο : 50 Ξεξηιακβάλνληαη : Κεηαθηλήζεηο κε πνιπηειή πνύικαλ ηνπ γξαθείνπ καο Λαπηηιηαθά εηζηηήξηα γξακκήο Πάηξα Αλθόλα -Πάηξα θαηά ηελ επηζηξνθή ζε 4θιηλεο εζσηεξηθέο θακπίλεο κε wc/ ληνπδ (ΑΒ4) Γηαλπθηεξεύζεηο ζε μελνδνρεία 4 **** Πξσηλό θαζεκεξηλά Γώξν (04) δείπλα. Δθδξνκέο, πεξηεγήζεηο όπσο αλαθέξνληαη ζην πξόγξακκα Έκπεηξνο, αξρεγόο ζπλνδόο ηνπ γξαθείνπ καο Ιηκεληθά ηέιε Φ.Π.Α. Αζθαιηζηηθή θάιπςε αζηηθήο/ επαγγεικαηηθήο επζύλεο Γελ πεξηιακβάλεη Δηζόδνπο ζε κνπζεία, παιάηηα, αξραηνινγηθνύο ρώξνπο, βαπνξέηηα Βελεηίαο (15 ), check point (15 ) by night (15 ) Αρζνθνξηθά, θηινδσξήκαηα θαη όηη ξεηά αλαθέξεηαη ζαλ πξναηξεηηθό ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΛΑΡΑΗ ΛΑ ΞΟΑΓΚΑΡΝΞΝΗΖΘΔΗ ΘΑΗ ΑΛΡΗΠΡΟΝΦΑ Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 12A Νέο Λιμάνι, Κέρκσρα,Τηλ: (+30) Σελίδα 7

8 ΞΟΩΡΔΝΠΔΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΔΟΩΞΖΠ 12 ΖΚΔΟΔΠ * Βνπδαπέζηε * Ξξάγα * Θάξινβπ Βάξπ * Βηέλλε * Βελεηία* ΑΛΑΣΩΟΖΠΔΗΠ 16/02 02,16,30/03 06/04 04,18/05 1ε - 2ε εκέξα: ΑΘΖΛΑ ΞΑΡΟΑ (ΘΔΠ/ΛΗΘΖ) ΖΓΝΚΔΛΗΡΠΑ ΔΛ ΞΙΩ πγθέληξσζε θαη αλαρώξεζε γηα ην ιηκάλη πξννξηζκνύ. Δπηβίβαζε ζην πινίν, ηαθηνπνίεζε ζηηο θακπίλεο θαη απόπινπο γηα ην ιηκάλη ηεο Βελεηίαο. ηνλ ειεύζεξν ρξόλν ζαο κπνξείηε λα δηαζθεδάζεηε ζηνπο πνιπηειείο ρώξνπο αλαςπρήο ηνπ πινίνπ. Γηαλπθηέξεπζε ελ πισ. 3ε εκέξα: ΒΔΛΔΡΗΑ ΒΝΓΑΞΔΠΡΖ Άθημε ην πξσί ζηελ Βελεηία θαη αλαρώξεζε γηα ηελ απηνθξαηνξηθή Βνπδαπέζηε κε ελδηάκεζεο ζηάζεηο, πεξλώληαο κέζα από παλέκνξθα ρσξηνπδάθηα. Άθημε ζηελ πξσηεύνπζα ηεο Οπγγαξίαο, ηελ Βνπδαπέζηε. Κεηαθνξά ζην μελνδνρείν θαη ηαθηνπνίεζε ζηα δσκάηηα. Υξόλνο ειεύζεξνο γηα κία πξώηε γλσξηκία κε ηελ πόιε. Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε. 4ε εκέξα: ΒΝΓΑΞΔΠΡΖ (ΜΔΛΑΓΖΠΖ ΞΝΙΔΩΠ) Πξσηλό θαη αθνινπζεί μελάγεζε. Παλέκνξθε, θηιόμελε θαη «αθνπκπηζκέλε» ζηηο όρζεο ηνπ Γνύλαβε, δεμηά ε Βνύδα θηηζκέλε πάλσ ζε ρακεινύο ιόθνπο θαη αξηζηεξά ε Πέζηε απισκέλε ζε πεδηάδα. Οθηώ ζαπκαζηέο γέθπξεο ζπλδένπλ ηνύηα ηα δύν θνκκάηηα, πνύ εδώ θαη πεξίπνπ 100 ρξόληα έρνπλ ελσζεί ζε κία πόιε. Όια απηά ζα ηα ζαπκάζεηε ζηε ζεκεξηλή καο μελάγεζε πνπ πεξηιακβάλεη ην εληππσζηαθό θηίξην ηνπ Θνηλνβνπιίνπ, ηε Πιαηεία Ζξώσλ, ηε Γέθπξα ησλ Αιπζίδσλ, ηελ ππέξνρή εθθιεζία ηνπ Αγ. Καηζαίνπ, ην Πύξγν ησλ Φαξάδσλ πνπ είλαη ην ζύκβνιν ηεο πόιεο, ηνλ ιόθν Γθέιεξη ζηε πεξηνρή ηνπ θάζηξνπ πνπ θξαηά ηελ κεζαησληθή ηνπ αηκόζθαηξα θ.α. Γηα ην βξάδπ πξνηείλνπκε λα δηαζθεδάζεηε ζε ηππηθή ηαβέξλα, όπνπ ην πηθάληηθν γθνύιαο θαη ηα ηζηγγάληθα βηνιηά ζα ζαο δαιίζνπλ επράξηζηα. Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε. Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 12A Νέο Λιμάνι, Κέρκσρα,Τηλ: (+30) Σελίδα 8

9 5ε εκέξα: ΒΝΓΑΞΔΠΡΖ - ΞΟΑΓΑ Πξσηλό θαη αλαρώξεζε γηα ηελ πξσηεύνπζα ηεο Σζερίαο, ηελ Πξάγα, κέζα από κηα παλέκνξθε δηαδξνκή. Άθημε ζηελ «Υξπζή πόιε», κεηαθνξά θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν. Υξόλνο ειεύζεξνο γηα κηα πξώηε γλσξηκία κε ηελ πόιε. Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε. 6ε εκέξα: ΞΟΑΓΑ(ΜΔΛΑΓΖΠΖ ΞΝΙΔΩΠ) Πξσηλό θαη αθνινπζεί μελάγεζε ζην ζεκαληηθόηεξν Αξρηηεθηνληθό κλεκείν ηεο Δπξώπεο, ζηελ κηθξή πόιε Κάια ηξάλα θαη ηελ παιηά πόιε. Θα πεξπαηήζνπκε από ηελ γξαθηθή γνηζηθή γέθπξα ηνπ Θαξόινπ κέζα από ηα κεζαησληθά δξνκάθηα ηεο Βαζηιηθήο νδνύ σο ηελ πιαηεία ηεο Παιηάο πόιεο κε ην Γεκαξρείν θαη ην θεκηζκέλν Αζηξνλνκηθό Ρνιόη. Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε. 7ε εκέξα: ΞΟΑΓΑ ΘΑΟΙΝΒ ΒΑΟ Πξσηλό θαη εθδξνκή ζηελ νκνξθόηεξε ινπηξόπνιε ην Θάξινβπ Βάξπ, πνπ αθνύγεηαη ζα ζξύινο ζην Βνξξά. Βνπλά, δάζε θαη ρσξηά πεξλνύλ από ηα κάηηα καο ζηε δηαδξνκή, ζαλ εηθνλνγξαθεκέλν βηβιίν. Ζ παλέκνξθε ινπηξόπνιε ζα καο εληππσζηάζεη κε ην πξάζηλν, ηα γάξγαξα λεξά θαη ηα ππέξνρα θηίζκαηα. Γλσζηή ιόγσ ησλ ηακαηηθώλ ηεο πεγώλ κε κνλαδηθέο ζηνλ θόζκν ηδηόηεηεο, ηνλ 14 ν αηώλα νλνκάζηεθε «Βαζηιηθή Πόιε» απ ηνλ απηνθξάηνξα Θάξνιν ηνλ 4 ν θαη έθηνηε θαζηεξώζεθε ζαλ ηόπνο ζπλάληεζεο πξνζσπηθνηήησλ ησλ γξακκάησλ, ησλ ηερλώλ θαη ηεο πνιηηηθήο, όπσο ν Σζάξνο Πέηξνο ν 1 νο, ν Γθαίηε, ν Κπεηόβελ, ν Κπάρ θαη ν Κάξμ. ήκεξα είλαη έλα από ηα πην γλσζηά θέληξα Τγείαο & Αλαλέσζεο ηεο Θεληξηθήο Δπξώπεο. Αξγά ην απόγεπκα επηζηξνθή ζην μελνδνρείν καο. Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε. 8ε εκέξα: ΞΟΑΓΑ ΒΗΔΛΛΖ Πξσηλό θαη αλαρώξεζε γηα ηελ αξηζηνθξαηηθή Βηέλλε. Ιίκλεο, πνηάκηα, ρσξηνπδάθηα είλαη νη παξάκεηξνη πνπ ζα θάλνπλ ην ζεκεξηλό καο νδνηπνξηθό, κνλαδηθή εκπεηξία. Άθημε ζην μελνδνρείν λσξίο ην κεζεκέξη. Σαθηνπνίεζε ζηα δσκάηηα. Θαηόπηλ αλαρώξεζε γηα κηα επίζθεςε ζηα πεξίρσξα ηεο Βηέλλε, ην πεξίθεκν Βηελλέδηθν Γάζνο. Δθεί ζηελ ηνπνζεζία Κάγηεξιηλγθ, ζα δνύκε ην άιινηε θπλεγεηηθό πεξίπηεξν ησλ Αςβνύξγσλ, γλσζηό από ηελ ζιηβεξή ηζηνξία ηεο απηνθηνλίαο ηνπ πξίγθηπα Ρνδόιθνπ, ηειεπηαίνπ δηαδόρνπ ηνπ Θξόλνπ θαη ηεο Καξίαο Βεηζέξα. ηε ζπλέρεηα ζα επηζθεθζνύκε ην κνλαζηήξη ηνπ Υαηιηγθελθξόηηο. Αξγά ην απόγεπκα επηζηξνθή ζην μελνδνρείν καο. Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε. Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 12A Νέο Λιμάνι, Κέρκσρα,Τηλ: (+30) Σελίδα 9

10 9ε εκέξα: ΒΗΔΛΛΖ (ΜΔΛΑΓΖΠΖ ΞΝΙΔΩΠ) Πξσηλό θαη μεθηλάκε ηε μελάγεζε ηεο «πόιεο ηεο κνπζηθήο». Θα επηζθεθζνύκε ηα ζεξηλά αλάθηνξα ηεο Καξίαο Θεξεζίαο, ην παζίγλσζην έκπξνπλ, πνπ ζεσξείηαη ηζάμην ησλ Βεξζαιιηώλ. Δδώ έδεζε ε Καξία Θεξεζία, ε Καξία Αληνπαλέηα θαη εδώ έπαημε ν 6ρξνλνο Κόηζαξη. Θα δνύκε ην αλάθηνξν Κπειβεληέξε θαη ζα πεξηεγεζνύκε ζηε πεξίθεκε ιεσθόξν ηνπ Ρηλγθ, όπνπ ζα ζαπκάζνπκε ηα πην ζεκαληηθά αμηνζέαηα ηεο Βηέλλεο, όπσο ην Γεκνηηθό Πάξθν, ηελ Όπεξα, ην ηεηξάγσλν ησλ κνπζείσλ, ηε πύιε ηνπ Φξαγθίζθνπ Ησζήθ, ην Θνηλνβνύιην, ην Γεκαξρείν, ην παιηό Αλαθηνξηθό Θέαηξν, ην Παλεπηζηήκην θαη ηελ εθθιεζία ηνπ Σάκαηνο, ηε Φσηίξ Θίξρε. ηε ζπλέρεηα ζα θαηαιήμνπκε ζηνλ Θαζεδξηθό λαό ηνπ Αγίνπ ηεθάλνπ θαη ζα πεξπαηήζνπκε ζηελ ηζηνξηθή ζπλνηθία ηεο Διιεληθήο παξνηθίαο. Υξόλνο ειεύζεξνο. Πξνηάζεηο πνιιέο. Αλ ζέιεηε αλεβείηε γηα θαθέ «Βηελλνπά» ζην πύξγν ηνπ Γνύλαβε, επηζθεθζείηε ηελ θξαζν-γεηηνληά Grinzing, όπνπ ζα πεξάζεηε ηε βξαδηά ζαο ζπληξνθηά κε ηνπηθνύο κνπζηθνύο ηηγκέο πνπ ζα ζπκάζηε γηα πάληα!!! Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε. 10ε εκέξα: ΒΗΔΛΛΖ ΒΔΛΔΡΗΑ Πξσηλό θαη αλαρώξεζε γηα ηελ καγεπηηθή πόιε ηεο Βελεηίαο. Άθημε, κεηαθνξά θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν καο(πεξηνρή). Υξόλνο ειεύζεξνο γηα κηα πξώηε γλσξηκία κε ηελ καγηθή πόιε. Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε. 11ε εκέξα: ΒΔΛΔΡΗΑ ΑΛΘΝΛΑ ΔΛ ΞΙΩ Πξσηλό θαη αλαρώξεζε γηα ην ιηκάλη ηεο Αλθόλα, όπνπ ην πινίν καο πεξηκέλεη γηα ην ηαμίδη ηεο επηζηξνθήο. Άθημε, ηαθηνπνίεζε ζηηο θακπίλεο θαη απόπινπο. Γηαλπθηέξεπζε ελ πισ. 12ε εκέξα: ΖΓΝΚΔΛΗΡΠΑ (ΘΔΠ/ΛΗΘΖ) ΞΑΡΟΑ ΑΘΖΛΑ Υαξείηε ηηο αλέζεηο ηνπ ζύγρξνλνπ πινίνπ έσο ηελ ώξα πνπ ζα θζάζνπκε ζην ιηκάλη απνβίβαζεο. Άθημε θαη άκεζε αλαρώξεζε γηα ηνλ ηειηθό πξννξηζκό καο. Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 12A Νέο Λιμάνι, Κέρκσρα,Τηλ: (+30) Σελίδα 10

11 Ρηκή θαη άηνκν : 625 Κνλόθιηλν : 825 Γηαθνξά δίθιηλεο θακπίλαο : 50 Ξεξηιακβάλνληαη: Αθηνπιντθά εηζηηήξηα γξακκήο Πάηξα Βελεηία / Αλθόλα Πάηξα ζε 4θιηλεο εζσηεξηθέο θακπίλεο κε w/c θαη ληνπδ (ΑΒ4). Κεηαθηλήζεηο κε πνιπηειή πνύικαλ ηνπ γξαθείνπ καο. Γηακνλή ζε μελνδνρεία 4*. Πξσηλό θαη 1 δείπλν θαζεκεξηλά (εθηόο πινίνπ). Δθδξνκέο, πεξηεγήζεηο, μελαγήζεηο όπσο αλαθέξνληαη ζην πξόγξακκα. Σνπηθόο μελαγόο ζηε Βηέλλε// Πξάγα // Βνπδαπέζηε. Έκπεηξν αξρεγό ζπλνδό ηνπ γξαθείνπ καο. Αζθάιεηα αζηηθήο/ επαγγεικαηηθήο επζύλεο. ΦΠΑ. Γελ πεξηιακβάλνληαη: Δίζνδνη ζε κνπζεία, αξραηνινγηθνύο ρώξνπο, παιάηηα, βαπνξέηηα Βελεηίαο, ζεάκαηα θαη γεληθά όπνπ απαηηείηαη. Πνηά, αρζνθνξηθά, θηινδσξήκαηα. Ό,ηη ξεηά αλαθέξεηαη ζαλ πξναηξεηηθό ή πξνηεηλόκελν. Πεκείωζε: Ρν πξόγξακκα δύλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη αληίζηξνθα. Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 12A Νέο Λιμάνι, Κέρκσρα,Τηλ: (+30) Σελίδα 11

12 ΠΗΘΔΙΗΑ ΔΙΙΖΛΝΦΩΛΑ ΣΩΟΗΑ Ράξαληαο * Κεζζήλε * Θεθαινύ * Ξαιέξκν * Αθξάγαληαο * Θαηάληα * Ππξαθνύζεο * Ρανξκίλα * Ιέηζε * Θνξηιηάλν * Πηεξλαηία * ΑΛΑΣΩΟΖΠΔΗΠ 12,19,26/02 05,12,19,26/03 02,09,30/04-07,14,21/05 1ε εκέξα: ΑΘΖΛΑ ΞΑΡΟΑ ΖΓΝΚΔΛΗΡΠΑ ΔΛ ΞΙΩ πγθέληξσζε θαη αλαρώξεζε από Πάηξα. Δπηβίβαζε ζην πνιπηειέο πινίν. Σαθηνπνίεζε ζηηο θακπίλεο θαη απόπινπο γηα ην ιηκάλη ηνπ Κπάξη. Υαξείηε ηηο αλέζεηο πνπ ζαο πξνζθέξεη ην ζύγρξνλν πινίν. Γηαλπθηέξεπζε ελ πισ. 2ε εκέξα: ΚΞΑΟΗ ΡΑΟΑΛΡΑΠ ΟΖΓΗΝ Άθημε ζην ιηκάλη ηνπ Κπάξη θαη άκεζε αλαρώξεζε γηα ηνλ Ηηαιηθό Λόην. Πξώηνο καο ζηαζκόο ε πόιε Σάξαληαο κε πνιύ έληνλν ην ειιεληθό ζηνηρείν. Θα δνύκε ηε γξαθηθή παξαιία, ην παιηό ηζηνξηθό θέληξν θαη ζηε ζπλέρεηα αθνινπζώληαο κηα παλνξακηθή δηαδξνκή θαηά κήθνο ησλ αθηώλ ηεο Θαιαβξίαο, ζα θζάζνπκε ζην Ρήγην. Κε ηελ άθημε, κεηαθνξά θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν καο. Γείπλν, δηαλπθηέξεπζε. 3ε εκέξα: ΟΖΓΗΝ - ΚΔΠΠΖΛΖ ΘΔΦΑΙΝ ΞΑΙΔΟΚΝ Πξόγεπκα θαη ζα πεξάζνπκε ζύκθσλα κε ηελ κπζνινγία ηα ηελά ηεο θύιιαο, ζα θαηαιήμνπκε ζηελ Κεζζήλε, όπνπ ηα κπζηθά ηέξαηα θαηαπόληηδαλ ηα πινία θαη θαηέηξσγαλ λαύηεο θαη ηαμηδηώηεο, όπσο καο αλαθέξεη ν Όκεξνο ζηελ «Οδύζζεηα» ηνπ. θαη ζήκεξα ζα δηαζρίζνπκε ηελ Βόξεηα ηθειία, όπνπ ζα θζάζνπκε ζηελ Θεθαινύ. Θα θάλνπκε κία ζύληνκε επίζθεςε ζηελ γξαθηθή Πηάηζα Ληνπόκν θαη ζηνλ Λαό ηνπ Ρνγήξνπ, κε ηα βπδαληηλά ςεθηδσηά. Σέινο, αλαρώξεζε θαη άθημε ζην πνιύβνπν Παιέξκν. Κε ηελ άθημε, κεηαθνξά θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν καο. Γείπλν, δηαλπθηέξεπζε. 4ε εκέξα: ΞΑΙΔΟΚΝ Πξόγεπκα θαη αξρίδεη ε γλσξηκία καο κε ηελ πόιε ησλ αληηζέζεσλ πνπ επηθεληξώλεηαη ζηα κεζαησληθά αμηνζέαηα ηνπ 12νπ αηώλα. Θα δνύκε ηνλ Θαζεδξηθό Λαό, ην Λνξκαδηθό Κέγαξν, ηελ Κνλή Κνλξεάιε κε ηα πεξίθεκα ςεθηδσηά ηεο, ηνπο ηάθνπο ησλ Βαζηιέσλ, ην Ληνπόκν ηε Καξηνξάλα θαη ηέινο ζα επηζθεθζνύκε ην κνπζείν ηνπ Παιέξκν, όπνπ ζηεγάδνληαη κεξηθνί Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 12A Νέο Λιμάνι, Κέρκσρα,Τηλ: (+30) Σελίδα 12

13 από ηνπο σξαηόηεξνπο ζεζαπξνύο ησλ αλαζθαθώλ ηεο Κεγάιεο Διιάδαο. Σν απόγεπκα ειεύζεξν ζηελ δηάζεζε ζαο. Γείπλν, δηαλπθηέξεπζε. 5ε εκέξα: ΞΑΙΔΟΚΝ ΑΘΟΑΓΑΛΡΑΠ ΘΑΡΑΛΗΑ Πξόγεπκα θαη αλαρώξεζε γηα ηνλ Αθξάγαληα. Έλα εθπιεθηηθό ζέακα καο πεξηκέλεη ζήκεξα, ε θνηιάδα ησλ Διιεληθώλ Λαώλ. Θα δνύκε ηνλ Γσξηθό Λαό ηεο Οκόλνηαο, ην λαό ηνπ Οιπκπίνπ Γηόο κε ην ζσξηαζκέλν άγαικα ηνπ γπκλνύ Άηιαληα, ηνλ Λαό ηνπ Ζξαθιή, ηεο Ήξαο θαη ησλ Γηόζθνπξσλ. Υξόλνο ειεύζεξνο ζηε δηάζεζε ζαο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα αλαρσξήζνπκε γηα ηελ παξαιηαθή Θαηάληα. Άθημε θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν(πεξηνρή). Γείπλν, δηαλπθηέξεπζε. 6ε εκέξα: ΘΑΡΑΛΗΑ ΠΟΑΘΝΠΔΠ Πξόγεπκα θαη αλαρώξεζε γηα ηηο πξαθνύζεο, ηελ πόιε κλεκείν ηεο Κεγάιεο Διιάδαο πνπ ην αλέπαθν ηζηνξηθό ηεο θέληξν βξίζθεηαη πάλσ ζην λεζάθη Οξηπγία. Θα δνύκε ην αξραίν ζέαηξν, ηελ ζηνά ηνπ Γηνλύζηνπ, ην Βσκό ηνπ Ηέξσλα, ηα Ιαηνκεία. Υξόλνο ειεύζεξνο λα πεξπαηήζνπκε ζηα γξαθηθά δξνκάθηα ηεο Οξηπγίαο θαη λα αγνξάζνπκε αλακλεζηηθνύο ηνπηθνύο πάππξνπο. ηε ζπλέρεηα επηζηξνθήο ζην μελνδνρείν καο ζηελ Θαηάληα. Γείπλν, δηαλπθηέξεπζε. 7ε εκέξα: ΘΑΡΑΛΗΑ ΡΑΝΟΚΗΛΑ ΙΔΡΠΔ Πξόγεπκα θαη αλαρώξεζε γηα ηελ παλέκνξθε Σανξκίλα, όπνπ ζα επηζθεθζνύκε ην αξραίν Διιεληθό Θέαηξν. Υξόλνο ειεύζεξνο θαη ζηε ζπλέρεηα αλαρώξεζε γηα ην Ιέηζε κε ελδηάκεζνπο ζηαζκνύο. Άθημε θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν καο. Γείπλν, δηαλπθηέξεπζε. 8ε εκέξα: ΙΔΡΠΔ ΘΝΟΗΙΗΑΛΝ ΠΡΔΟΛΑΡΗΑ ΚΞΑΟΗ ΔΛ ΞΙΩ Πξόγεπκα θαη πεξηήγεζε ζην Ιέηζε, ρξόλνο ειεύζεξνο θαη αλαρώξεζε γηα Θνξηιηάλν θαη αθνινύζσο γηα ηελ ηεξλαηία κε ηα ππόγεηα ειαηνηξηβεία. ηε ζπλέρεηα αλαρώξεζε γηα Κπάξη, επηβίβαζε ζην πινίν, ηαθηνπνίεζε ζηηο θακπίλεο θαη απόπινπο. Υαξείηε ηηο αλέζεηο ηνπ ζύγρξνλνπ πινίνπ. Γηαλπθηέξεπζε ελ πισ. 9ε εκέξα: ΔΛ ΞΙΩ ΞΑΡΟΑ ΑΘΖΛΑ Άθημε ζην ιηκάλη απνβίβαζεο καο, ηελ Πάηξα θαη άκεζε αλαρώξεζε γηα ηνλ ηειηθό καο πξννξηζκό. Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 12A Νέο Λιμάνι, Κέρκσρα,Τηλ: (+30) Σελίδα 13

14 Ρηκή θαη άηνκν: 545 Κνλόθιηλν : 695 Γηαθνξά δίθιηλεο θακπίλαο : 50 Ξεξηιακβάλνληαη: Αθηνπιντθά εηζηηήξηα γξακκήο Πάηξα Κπάξη ή Κπξίληεδη / Κπάξη ή Κπξίληεδη Πάηξα ζε 4θιηλεο εζσηεξηθέο θακπίλεο κε w/c θαη ληνπδ(αβ4). Κεηαθηλήζεηο κε θιηκαηηδόκελν ππεξπςσκέλν πνύικαλ ηνπ γξαθείνπ καο. Γηακνλή ζε μελνδνρεία 3* θαη 4*. Πξσηλό θαη 1 δείπλν θαζεκεξηλά (εθηόο πινίνπ). Δθδξνκέο θαη πεξηεγήζεηο όπσο αλαθέξνληαη ζην πξόγξακκα. Έκπεηξν αξρεγό-ζπλνδό ηνπ γξαθείνπ καο. Αζθάιεηα αζηηθήο /επαγγεικαηηθήο επζύλεο. Φ.Π.Α. Γελ πεξηιακβάλνληαη : Δίζνδνη ζε κνπζεία, αξραηνινγηθνύο ρώξνπο, ζεάκαηα θαη γεληθά όπνπ απαηηείηαη. Ό,ηη ξεηά αλαθέξεηαη ζαλ πξναηξεηηθό ή πξνηεηλόκελν. Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 12A Νέο Λιμάνι, Κέρκσρα,Τηλ: (+30) Σελίδα 14

15 ΡΝΠΘΑΛΗΘΑ ΣΩΟΗΑ 7 ΖΚΔΟΔΠ Βελεηία* Φιωξεληία * Ινύθα * Ξίδα * Πηέλα * Παλ Ρδηκηληάλν * Barberino(outlet) 8ΖΚΔΟΔΠ ΑΛΑΣΩΟΖΠΔΗΠ 12,19,26/02 05,12,19,26/03 02,09,30/04 07,14,21/05 1ε 2ε εκέξα: ΑΘΖΛΑ ΞΑΡΟΑ (ΘΔΠ/ΛΗΘΖ) ΖΓΝΚΔΛΗΡΠΑ - ΔΛ ΞΙΩ πγθέληξσζε θαη αλαρώξεζε γηα ην ιηκάλη πξννξηζκνύ. Δπηβίβαζε ζην πινίν, ηαθηνπνίεζε ζηηο θακπίλεο θαη απόπινπο γηα ην ιηκάλη ηεο Βελεηίαο. ηνλ ειεύζεξν ρξόλν ζαο κπνξείηε λα δηαζθεδάζεηε ζηνπο πνιπηειείο ρώξνπο αλαςπρήο ηνπ πινίνπ. Γηαλπθηέξεπζε ελ πισ. 3ε εκέξα: ΒΔΛΔΡΗΑ (ΜΔΛΑΓΖΠΖ ΞΝΙΔΩΠ) ΦΙΩΟΔΛΡΗΑ Άθημε ην πξσί ζηε Βελεηία. Aπνιαύζηε ηελ Γαιελόηαηε ηελ ώξα πνύ ην πινίν κπαίλεη ζην ιηκάλη. Άθημε θαη αθνινπζεί μελάγεζε ηεο παλέκνξθεο Βελεηίαο. Κεηαθνξά εμ ίδησλ κε ην βαπνξέηην ζηελ πην όκνξθε ζπλνηθία ηεο Βελεηίαο ην Θαζηέιν. Θα επηζθεθζνύκε ηελ Ηεξά Κεηξόπνιε ηεο Διιάδαο ζηελ Ηηαιία,ηελ ειιελνξζόδνμε εθθιεζία ηνπ Αγ. Γεσξγίνπ ηνπ Έιιελα θαη ην Διιεληθό Ηλζηηηνύην. Κέζα από γξαθηθά θαιληεξίκηα,εθηπθισηηθά θαλάιηα θαη ακέηξεηα παιάηηα ζα θαηαιήμνπκε «ζην πην όκνξθν ζαιόλη ηνπ θόζκνπ» θαηά ηνλ Λαπνιένληα,ηελ Πηάηζα αλ Κάξθν. Θα δνύκε ηελ βαζηιηθή ηνπ Αγ. Κάξθνπ, ηνλ πεξίθεκν πύξγν ησλ Καπξηηαλώλ, ηελ Ιηκπεξία αλζνβηάλα βηβιηνζήθε ηεο πόιεο,ηελ «ηζέθα» ην παιηό λνκηζκαηνθνπείν, ην Θακπαλίιε ην ςειόηεξν θηίξην ηεο πόιεο, ηελ Πηαηζέηα ηνπ Αγ. Κάξθνπ, ηηο παιηέο θαη λέεο θπιαθέο θαη βέβαηα ηελ δηάζεκε γέθπξα ησλ αλαζηελαγκώλ. Σέινο ζα θαηαιήμνπκε ζε έλα από ηα ελαπνκείλαληα εξγαζηήξηα θαηαζθεπήο ηνπ δηάζεκνπ γπαιηνύ Κνπξάλν. ηελ ζπλέρεηα αλαρώξεζε γηα ηελ πόιε ηεο Αλαγέλλεζεο, ηε Φισξεληία. Άθημε, κεηαθνξά ζην μελνδνρείν, ηαθηνπνίεζε ζηα δσκάηηα. Ζ δηθή καο πξόηαζε είλαη (πξναηξεηηθά) By Night, Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε 4ε εκέξα: ΦΙΩΟΔΛΡΗΑ (ΜΔΛΑΓΖΠΖ ΞΝΙΔΩΠ) Πξσηλό θαη αθνινπζεί μελάγεζε πόιεσο, όπνπ ζα γλσξίζνπκε από θνληά ηελ Πηάηζα ληε ια ηληνξία, ηελ εθθιεζία άληα Θξόηζε κε ηνπο ηάθνπο ηνπ Γάληε θαη ηνπ Γαιηιαίνπ, ην Πόληε Βέθθην θαη ηελ ηζηνξηθή πιαηεία ηνπ Θαζεδξηθνύ Λανύ κε ην θακπαλαξηό, ηελ Παλαγία ησλ Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 12A Νέο Λιμάνι, Κέρκσρα,Τηλ: (+30) Σελίδα 15

16 Ινπινπδηώλ θαη ην ηζηνξηθό Βαπηηζηήξην. ηελ ζπλέρεηα ζα επηζθεθζνύκε ην ζπίηη ηνπ Γάληε, κεγάινπ θηινζόθνπ ηεο Αλαγέλλεζεο θαη ζα θάλνπκε έλα πέξαζκα από ηνλ Λαό ηνπ Οξζαλκηθέιε θαη δελ ζα παξαιείςνπκε λα επηζθεθζνύκε ηελ πεξίθεκε Πηάηζα Ρεπνύκπιηθα κε ηα ηζηνξηθά θαθέ Gilli θαη Paszkowski θαη ηελ πεξίθεκε αςίδα ηεο Διεπζεξίαο. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν καο(πεξηνρή).γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε. 5ε εκέξα: ΦΙΩΟΔΛΡΗΑ (ΙΝΘΑ ΞΗΕΑ) Πξσηλό θαη αξρίδνπκε ηηο εμνξκήζεηο ζηελ παλέκνξθε ελδνρώξα ηεο Σνζθάλεο κε ηα νρπξσκέλα ρσξηά, ηηο θαινδηαηεξεκέλεο πνιηηείεο θαη ηα εηδπιιηαθά ηνπία. Πεγαίλνληαο βόξεηα, πνιύ ζύληνκα. Θα ζηαζνύκε ζηε κεζαησληθή πόιε Ινύθα κε ηελ απξόζκελε πηάηζα ληει Κεξθάην, πνπ δηαηεξεί ην ζρήκα ηνπ αξραίνπ ξσκατθνύ ακθηζεάηξνπ, ζα καο εληππσζηάζεη ε πόιε πνπ έρεη ζρήκα νθηάγσλν. Θα επηζθεθζνύκε ηνλ Θαζεδξηθό ηνπ Αγίνπ Καξηίλνπ θαη ζα καο εληππσζηάζεη ην άγαικα πνπ απεηθνλίδεη καύξν ηνλ Ηεζνύ Υξηζηό. πλερίζνπκε γηα ην πην γλσζηό αμηνζέαην ηεο πεξηνρήο, ηνλ θεθιηκέλν πύξγν ηεο Πίδαο Θα πεξάζνπκε ηα ηείρε πνπ πεξηβάιινπλ ηελ πόιε θαη ζα αληηθξύζνπκε έλα από ηα πην πνιπθσηνγξαθεκέλα κλεκεία ηνπ θόζκνπ. Καδί κε ηνλ πύξγν «δέλνπλ» αξκνληθά ην βαπηηζηήξην θαη ν θαζεδξηθόο λαόο. Θα πεξπαηήζνπκε ζηνλ ρώξν όζν θαη ζηελ ππόινηπε πόιε επηζηξέθνληαο ην απόγεπκα ζηε Φισξεληία (πεξηνρή). Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε. 6ε εκέξα: ΦΙΩΟΔΛΡΗΑ( ΠΑΛ ΡΕΗΚΗΛΗΑΛΝ ΠΗΔΛΑ) Πξσηλό θαη αιιάδεη ην ζθεληθό ζήκεξα θαζώο αθήλνπκε ηηο αλαγελλεζηαθέο πόιεηο θαη εμνξκνύκε ζηηο κεζαησληθέο. Σν ππεξζέακα ηνπ αλ Σδηκηληάλν είλαη ηέηνην πνπ αδηθεί ηηο επόκελεο πόιεηο πνπ ζα δνύκε ζηε ζπλέρεηα. Φεινί αγέξσρνη πύξγνη καο θαινζσξίδνπλ από καθξηά δίλνληαο ζην αλ Σδηκηάλν κηα παξακπζέληα όςε, ζρεδόλ απίζηεπηε. Πην θάησ ζα ζηαζνύκε ζην γξαθηθό νρπξσκέλν ρσξηό Κνληεξηηδηόλη, ηππηθό δείγκα ηεο Σνζθάλεο. Όκσο ην ζεκαληηθόηεξν αμηνζέαην ηεο εκέξαο είλαη ρσξίο ακθηβνιία ε κεζαησληθή ηέλα κηα από θείλεο ηηο ιηγνζηέο πόιεηο πνπ δηεξσηάηαη θαλείο πσο θαηόξζσζαλ λα παξακείλνπλ αλέγγηρηεο από ηε θζνξά ηνπ ρξόλνπ θαη ηελ αλζξώπηλε παξέκβαζε. Θα πεξπαηήζνπκε κέζα ζηελ παιηά πόιε, εμεξεπλώληαο ηα δξνκάθηα θαη ηηο γεηηνληέο ζα ζηαζνύκε ζηελ Πηάηζα ληει Θάκπν, κε ηνλ ηππηθό πύξγν ηνπ Γεκαξρείνπ θαη ζα αλεθνξήζνπκε κέρξη ηελ πιαηεία ηνπ Ληνπόκν. Αθνύ ρνξηάζνπκε ηελ παλέκνξθε πνιηηεία ζα επηζηξέςνπκε ζηε Φισξεληία(πεξηνρή). Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε. 7 ε εκέξα: ΦΙΩΟΔΛΡΗΑ BARBERINO(OUTLET) Πξσηλό θαη ζήκεξα ζα κεηαθεξζνύκε 30ρικ έμσ από ηελ Φισξεληία ζην θεκηζκέλν εκπνξηθό θέληξν Barberino όπνπ κπνξείηε λα πξαγκαηνπνηήζεηε, ηηο αγνξέο ζαο ζε πνιύ πξνζηηέο ηηκέο,κέζα από κηα κεγάιε γθάκα επώλπκσλ εηδώλ ξνπρηζκνύ ζηελ ζπλέρεηα αλαρώξεζε γηα ην ιηκάλη ηεο Αλθόλα, όπνπ ην πινίν επηζηξνθήο καο πεξηκέλεη. Άθημε, επηβίβαζε ζην πινίν, ηαθηνπνίεζε ζηηο θακπίλεο θαη απόπινπο. Γηαλπθηέξεπζε ελ πισ. Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 12A Νέο Λιμάνι, Κέρκσρα,Τηλ: (+30) Σελίδα 16

17 8ε εκέξα: ΖΓΝΚΔΛΗΡΠΑ (ΘΔΠ/ΛΗΘΖ) - ΞΑΡΟΑ ΑΘΖΛΑ Υαξείηε ηηο αλέζεηο ηνπ ζύγρξνλνπ πινίνπ έσο ηελ ώξα πνπ ζα θζάζνπκε ζην ιηκάλη απνβίβαζεο. Άθημε θαη άκεζε αλαρώξεζε γηα ηνλ ηειηθό πξννξηζκό καο. Ρηκή θαη άηνκν: 395 Κνλόθιηλν : 475 Γηαθνξά δίθιηλεο θακπίλαο 50 Ξεξηιακβάλνληαη: Κεηαθνξέο, κεηαθηλήζεηο κε πνιπηειή πνύικαλ ηνπ γξαθείνπ καο. Λαπηηιηαθά εηζηηήξηα γξακκήο Πάηξα Βελεηία / Αλθόλα Πάηξα ζε 4θιηλεο εζσηεξηθέο θακπίλεο κε wc/ ληνπδ(αβ4). Σηο δηαλπθηεξεύζεηο ζαο ζε μελνδνρείν 4*. Πξσηλό θαη 1 δείπλν θαζεκεξηλά(εθηόο πινίνπ) Δθδξνκέο, πεξηεγήζεηο, μελαγήζεηο όπσο αλαθέξνληαη ζην αλαιπηηθό πξόγξακκα ηεο εθδξνκήο. Έκπεηξν Αξρεγό πλνδό ηνπ γξαθείνπ καο. Αζθάιεηα αζηηθήο /επαγγεικαηηθήο επζύλεο. Φ.Π.Α Γελ πεξηιακβάλνληαη: Δίζνδνη ζε κνπζεία, αξραηνινγηθνύο ρώξνπο, παιάηηα θαη ζεάκαηα βαπνξέηηα Βελεηίαο (15 ), check point (15 ) by night (15 ). Ό,ηη ξεηά αλαθέξεηαη ζαλ πξναηξεηηθό ή πξνηεηλόκελν. Πεκείωζε: Νη μελαγήζεηο, εθδξνκέο, πεξηεγήζεηο είλαη ελδεηθηηθέο θαη δύλαηαη λα αιιάμεη ε ζεηξά πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ. Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 12A Νέο Λιμάνι, Κέρκσρα,Τηλ: (+30) Σελίδα 17

ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ

ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ Ημέρα 1: ΑΘΗΝΑ-ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΞΕΝΑΓΗΗ ΠΟΛΗ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα Βνπδαπέζηε. πλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΓΑ-ΒΙΕΝΝΗ-ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ 8 ΗΜΕΡΕ

ΠΡΑΓΑ-ΒΙΕΝΝΗ-ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ 8 ΗΜΕΡΕ ΠΡΑΓΑ-ΒΙΕΝΝΗ-ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ 8 ΗΜΕΡΕ 1 η ΖΜΔΡΑ: ΑΘΖΝΑ ΠΡΑΓΑ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα Πξάγα. Άθημε ζηελ ρξπζή πόιε θαη ζπλάληεζε κε ηνλ ηνπηθό μελαγό καο, επηβίβαζε ζην ιεσθνξείν θαη ε μελάγεζή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες από 179 Mε διαμονή ςε ξενοδοχείο 4*, 4*διακ. ή 5* Με πρωινό καθημερινά Με πτήςεισ τησ Singapore Κωνσταντινούπολη (4 ημέρες) Η Κσλζηαληηλνύπνιε, είλαη ε κεγαιύηεξε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΝΓΙΝΟ - ΒΡΔΣΑΝΙΚΟ ΜΟΤΔΙΟ

ΛΟΝΓΙΝΟ - ΒΡΔΣΑΝΙΚΟ ΜΟΤΔΙΟ Πληπώζηε με ηην πιζηυηική ζαρ κάπηα 100 ηο μήνα ηο άηομο ζε δίκλινο δυμάηιο ζε 6 άηοκερ δόζειρ και ηαξιδέτηε ζηο Μαγεςηικό και Υπιζηοςγεννιάηικο Λονδίνο. ΛΟΝΓΙΝΟ - ΒΡΔΣΑΝΙΚΟ ΜΟΤΔΙΟ 1η μέπα: Αθήνα - Λονδίνο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΡΣΔ ΣΗΝ ΒΟΤΓΑΠΔΣΗ ( 4 & 5ΗΜΔΡΔ ΑΠΟΓΡΑΔΙ )

ΓΙΟΡΣΔ ΣΗΝ ΒΟΤΓΑΠΔΣΗ ( 4 & 5ΗΜΔΡΔ ΑΠΟΓΡΑΔΙ ) ΓΙΟΡΣΔ ΣΗΝ ΒΟΤΓΑΠΔΣΗ ( 4 & 5ΗΜΔΡΔ ΑΠΟΓΡΑΔΙ ) ΑΝΑΥΩΡΗΔΙ: 19, 23, 24, 26, 29, 30 Γεκεμβρίου 2015 3, 6 Ιανουαρίου 2016 1 η ημέρα: Αθήνα - Βοσδαπέζηη πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Δ. Βεληδέινο θαη αλαρώξεζε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πνιιά από ηα ξσκατθά εθζέκαηα βξίζθνληαη ζην αξραηνινγηθό κνπζείν ηεο Πάηξαο, θαζώο επίζεο θαη ζηελ άλσ πόιε.

Πνιιά από ηα ξσκατθά εθζέκαηα βξίζθνληαη ζην αξραηνινγηθό κνπζείν ηεο Πάηξαο, θαζώο επίζεο θαη ζηελ άλσ πόιε. Πνιιά από ηα ξσκατθά εθζέκαηα βξίζθνληαη ζην αξραηνινγηθό κνπζείν ηεο Πάηξαο, θαζώο επίζεο θαη ζηελ άλσ πόιε. Σα ξσκατθά ρξόληα όπνπ ε Πάηξα ήηαλ ππό ηνλ πιήξε έιεγρν ηεο Ρώκεο είλαη από ην 31 π.υ. κέρξη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο ΣΚΙΑΘΟΣ Ξενοδοτείο KASSANDRA BAY RESORT & SPA GARDEN VIEW Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7, 11/7, 14/7 1,019 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,099 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 25/7,28/7 1,159 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 11/8,15/8,18/8

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΞΝΙΖ-ΞΟΗΓΘΗΞΝΛΛΖΠΑ-ΒΝΠΞΝΟΝΠ

ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΞΝΙΖ-ΞΟΗΓΘΗΞΝΛΛΖΠΑ-ΒΝΠΞΝΟΝΠ -- 5 ΖΚΔΟΔΠ 5 ΞΑΠΣΑ 09-13/04/2015 10-14/04/2015 655 935 475 550 720 460 550 720 460 INNPERA 4* 525 675 455 AVANTGARDE 4* 525 675 455 METROPARK 4* 525 675 455 525 675 455 TURKISH AIRLINES 09-13/4/2015 A3

Διαβάστε περισσότερα

Αςηό ηο Πάζσα ηαξιδεύοςμε με ηην τςσή μαρ

Αςηό ηο Πάζσα ηαξιδεύοςμε με ηην τςσή μαρ ΠΑΧΑ ΣΗ ΚΕΡΚΤΡΑ Αςηό ηο Πάζσα ηαξιδεύοςμε με ηην τςσή μαρ Μπξσδηέο ηεο Άλνημεο θαη ηνπ Παζραιηλνύ ηξαπεδηνύ, ήρνη από Κεξθπξατθέο θηιαξκνληθέο θαη βπδαληηλέο πκλσδίεο, εηθόλεο πόηε θαηαλπθηηθέο θαη πόηε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Panorama Cuba West. Panorama Cuba West 9 ημέρες / 7 νύχτες!

Panorama Cuba West. Panorama Cuba West 9 ημέρες / 7 νύχτες! Panorama Cuba West 9 ημέρες / 7 νύχτες! 1 ε κέξα: Αζήλα Αβάλα πγθέληξσζε ζην δηεζλή αεξνιηκέλα Αζελώλ Δι. Βεληδέινο (ζεκεηώζηε όηη ζα πξέπεη λα βξίζθεζηε ζην αεξνδξόκην ηνπιάρηζηνλ 2 ώξεο πξηλ από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μηα εξγαζία ησλ καζεηώλ Καξακήηξνπ Τειέκαρνπ θαη Εαξαβίλνπ Γηώξγνπ

Μηα εξγαζία ησλ καζεηώλ Καξακήηξνπ Τειέκαρνπ θαη Εαξαβίλνπ Γηώξγνπ Μηα εξγαζία ησλ καζεηώλ Καξακήηξνπ Τειέκαρνπ θαη Εαξαβίλνπ Γηώξγνπ Ζ Λεσκάδα είλαη ην ηέηαξην ζε έθηαζε ειιεληθό λεζί ηνπ Ηνλίνπ πειάγνπο θαη ησλ Δπηαλήζσλ. Βξίζθεηαη λόηηα ηεο Κέξθπξαο θαη πιεζίνλ ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΔΟ 6 Μέρες. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 3ος Ενήλικας. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 2ο Παιδί AVRA BEACH HOTEL. 1ο Παιδί.

ΡΟΔΟ 6 Μέρες. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 3ος Ενήλικας. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 2ο Παιδί AVRA BEACH HOTEL. 1ο Παιδί. ΡΟΔΟ 6 Μέρες FOREST PARK AMATHUS BEACH DLX/5* Πξόγεπκα 11/7, 609 760 509 199 349 18/7,25/7 639 820 530 199 379 1/8,8/8,15/8 665 845 555 199 379 BUNGALOWS (2 ελήιηθεο + 2 παηδηά) AMATHUS BEACH DLX/5* Πξόγεπκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Πζτρινα γεφφρια τθσ Ηπείρου Το γεφφρι μασ άντεξε ςτο χρόνο, όπωσ κι εμείσ κα αντιςτακοφμε ςτα ορμθτικά ψυχοφκόρα ρεφματα τθσ εποχισ μασ. Οι 3 καμάρεσ του ςυμβολίηουν τα 3 ςτάδια

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΧΣΟΓΔΧΚΔΣΡΗΘΖ ΠΔΡΗΟΓΟ ΑΡΥΗΣΔΘΣΟΛΗΘΖ. 17/11/2014 Τομ. Αρχαιολογίας, Μάθημα ΙΑ 11 1

ΠΡΧΣΟΓΔΧΚΔΣΡΗΘΖ ΠΔΡΗΟΓΟ ΑΡΥΗΣΔΘΣΟΛΗΘΖ. 17/11/2014 Τομ. Αρχαιολογίας, Μάθημα ΙΑ 11 1 ΠΡΧΣΟΓΔΧΚΔΣΡΗΘΖ ΠΔΡΗΟΓΟ ΑΡΥΗΣΔΘΣΟΛΗΘΖ 17/11/2014 Τομ. Αρχαιολογίας, Μάθημα ΙΑ 11 1 ΓΗΓΑΘΣΗΘΑ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΑ Δ. εκαληώλε-κπνπξληά, Αξραηνινγία ησλ Πξώηκσλ Διιεληθώλ Υξόλσλ, 1997, ζει. 97-124 N. Kνύξνπ, Oηθηζκνί

Διαβάστε περισσότερα

Απολογιζηική Έκθεζη Εκπαιδεσηικής Εκδρομής Τμήμαηος Ηλεκηρονικής ζηην Κρήηη, 4/6/2010 7/6/2010

Απολογιζηική Έκθεζη Εκπαιδεσηικής Εκδρομής Τμήμαηος Ηλεκηρονικής ζηην Κρήηη, 4/6/2010 7/6/2010 Απολογιζηική Έκθεζη Εκπαιδεσηικής Εκδρομής Τμήμαηος Ηλεκηρονικής ζηην Κρήηη, 4/6/2010 7/6/2010 Παρασκευή 4/6/2010 Μεηά ηελ έιεπζε ζην ιηκάλη ηεο νύδαο θαη ηελ ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν, ε νκάδα αλαρώξεζε

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

1ε κέξα : Πηήζε ζηελ Πξωηεύνπζα ηνπ θόζκνπ 2ε κέξα : Πεθίλν-ην πην λόζηηκν παπάθη

1ε κέξα : Πηήζε ζηελ Πξωηεύνπζα ηνπ θόζκνπ 2ε κέξα : Πεθίλν-ην πην λόζηηκν παπάθη Πήιηλε Σηξαηηά ζε Παξάηαμε - Πεθίλν Σηάλ Σαγθάε Σνπηζόνπ Σηληθό Τείρνο Τάθνη ηωλ Μίλθ - Τηελ Αλ Μέλ Απαγνξεπκέλε Πόιε Τέκπιν ηνπ Οπξαλνύ - Πήιηλνο Σηξαηόο Μνπζείν Νεθξίηε - Υδάηηλε πόιε - Σνπηζόνπ 9 Ηκέξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΛΔΒΟΤ. Αγροτοσριστικός σνεταιρισμός Γσναικών Γέρας

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΛΔΒΟΤ. Αγροτοσριστικός σνεταιρισμός Γσναικών Γέρας ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΛΔΒΟΤ Αγροτοσριστικός σνεταιρισμός Γσναικών Γέρας Γπλαίθεο από ηα πέληε ρσξηά ηεο πεξηνρήο Γέξαο είλαη ηα κέιε ηνπ δξαζηήξηνπ Σπλεηαηξηζκνύ πνπ κε ηδηαίηεξε δεμηνηερλία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Μόζρα - Αγία Πεηξνύπνιε πιήξεο πξόγξακκα μελαγήζεσλ θαη δώξα, ηώξα πεξηιακβάλεηαη θαη ΜΟΝΑΓΙΚΗ ΠΑΡΑΣΑΗ-ΚΟΝΣΔΡΣΟ ζηε Κόζρα από 17/07!

Μόζρα - Αγία Πεηξνύπνιε πιήξεο πξόγξακκα μελαγήζεσλ θαη δώξα, ηώξα πεξηιακβάλεηαη θαη ΜΟΝΑΓΙΚΗ ΠΑΡΑΣΑΗ-ΚΟΝΣΔΡΣΟ ζηε Κόζρα από 17/07! όζρα-αγία Πεηξνύπνιε 7, 8 εκέξεο Αγία Πεηξνύπνιε-Μόζρα 8 εκέξεο Αγία Πεηξνύπνιε-Μόζρα 9(8+1) εκέξεο "Σα θαιύηεξα ησλ δύν πόιεσλ" κε ηηο "Ιεπθέο Λύρηεο" Ηνύιηνο - επηέκβξηνο απεπζείαο από θαη πξνο ηε Θεζζαινλίθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Yangon* Bagan * Mandalay* Kalaw* Inle Lake 10 days 9 nights Day01:05Feb/Doha Yangon Άθημε ζην Γηεζλέο Αεξνδξόκην ηεο Γηαλγθόλ, θαισζόξηζκα από ηνλ ηνπηθό μελαγό καο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα