ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ"

Transcript

1 ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ Ημέρα 1: ΑΘΗΝΑ-ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΞΕΝΑΓΗΗ ΠΟΛΗ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα Βνπδαπέζηε. πλάληεζε κε ηνλ ηνπηθό μελαγό. Η μελάγεζε ζα μεθηλήζεη από ηελ Πέζηε όπνπ ζα δνύκε ηελ Πιαηεία ησλ Ηξώσλ, ηα Απηνθξαηνξηθά Αλάθηνξα, ην λαό ηνπ Αγίνπ ηεθάλνπ, θαη ηελ Όπεξα. πλερίδνπκε ζηε Βνύδα κε ηνλ Πύξγν ησλ Ψαξάδσλ, ηελ εθθιεζία ηνπ Μαηηάο θαη ηελ πεξηνρή ησλ Παιαηηώλ ην ιόθν ηνπ Γθέιεξη θαη ην άγαικα ηεο Νίθεο. Γηα ην βξάδπ ζαο πξνηείλνπκε, δείπλν ζε εζηηαηόξην κε ηζηγγάληθα βηνιηά. Γηαλπθηέξεπζε. Ημέρα 2: ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ Πξσηλό ζην μελνδνρείν καο. Αλαρώξεζε γηα ηελ εθδξνκή καο ζηνλ ηζηνξηθό Μεζαίσλα ηεο Οπγγαξίαο. Ξεθηλάκε ηελ βόιηα καο από ην γξαθηθό ρσξηνπδάθη ηνπ Αγ. Αληξέα, γλσζηό θαη ζαλ «ρσξηό ησλ θαιιηηερλώλ» κε ηα γξαθηθά ζνθάθηα, ηελ Οξζόδνμε εξβηθή Δθθιεζία ηελ Πηλαθνζήθε FERENCY θαη ην Μνπζείν Κεξακηθήο ηεο KOVAC. πλερίδνπκε κε ην Βίζεγθξαλη θαη ην νκώλπκν θάζηξν πνπ δεζπόδεη ζηελ θαηαπξάζηλε θνηιάδα ηνπ Γνύλαβε θαη ηειεηώλνπκε ηελ εθδξνκή ζαο κε ην Έζηεξγθνκ, ηελ παιηά πξσηεύνπζα ηνπ Οπγγξηθνύ θξάηνπο, όπνπ βξίζθεηαη ε κεγαιύηεξε εθθιεζία ηεο ρώξαο κε ην ζεζαπξνθπιάθην θαη ηηο θαηαθόκβεο. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο ζα έρνπκε γεύκα ζε ηνπηθό εζηηαηόξην. Δπηζηξνθή ζηελ Βνπδαπέζηε.

2 Ημέρα 3: ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ- ΒΙΕΝΝΗ Πξσηλό ζην μελνδνρείν καο θαη ζηελ ζπλέρεηα ζα αλαρσξήζνπκε γηα ηελ Μπξαηηζιάβα, ηελ παλέκνξθε πξσηεύνπζα ηεο ινβαθίαο όπνπ ζα έρνπκε γεύκα ζε ηνπηθό εζηηαηόξην. ηελ ζπλέρεηα ζα αλαρσξήζνπκε γηα Βηέλλε. Άθημε θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν καο. Σν βξάδπ ζαο πξνηείλνπκε λα επηζθεθηείηε ην ινύλα πάξθ Prater θαη ηνλ πύξγν ηνπ Γνύλαβε. Πξναηξεηηθή δηαζθέδαζε ζην Γθξίληζηρ. Γηαλπθηέξεπζε. Ημέρα 4: ΒΙΕΝΝΗ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ Πξσηλό ζην μελνδνρείν καο. πλάληεζε κε ηνλ ηνπηθό μελαγό καο θαη αλαρώξεζε γηα ηελ μελάγεζε ηεο πόιεο όπνπ ζα δνύκε ηα ζεξηλά αλάθηνξα ηεο Μαξίαο Θεξεζίαο, ην παζίγλσζην ελκπξνύλ, πνπ ζεσξείηαη ηζάμην ησλ Βεξζαιιηώλ. Θα δνύκε ην αλάθηνξν Μπειβεληέξε θαη ζα πεξηεγεζνύκε ηελ πεξίθεκε ιεσθόξν ηνπ Ρηλγθ, όπνπ ζα ζαπκάζνπκε ηα πην ζεκαληηθά αμηνζέαηα ηεο Βηέλλεο, όπσο ην Γεκνηηθό Πάξθν, ηελ Όπεξα, ην ηεηξάγσλν ησλ Μνπζείσλ, ηελ πύιε ηνπ Φξαγθίζθνπ Ισζήθ, ην Κνηλνβνύιην, ην Γεκαξρείν, ην παιηό Αλαθηνξηθό Θέαηξν, ην Παλεπηζηήκην θαη ηελ Δθθιεζία ηνπ Σάκκαηνο, ηε Φσηίθ Κίξρε. ηε ζπλέρεηα ζα θαηαιήμνπκε ζηνλ θαζεδξηθό λαό ηνπ Αγίνπ ηεθάλνπ θαη ζα πεξηδηαβνύκε ηελ ηζηνξηθή ζπλνηθία ηεο ειιεληθήο παξνηθίαο. ηε ζπλέρεηα αλαρώξεζε γηα ηελ εθδξνκή καο ζηα πεξίρσξα ηεο Βηέλλεο, ηα πεξίθεκα Βηελλέδηθα Γάζε. Πξώηνο ζηαζκόο καο ην κνλαζηήξη ηνπ Χάηιηγθελθξόηηο. ηελ ζπλέρεηα ζηελ ηνπνζεζία Μάγηεξιηλγθ, ζα δνύκε ην άιινηε θπλεγεηηθό πεξίπηεξν ησλ Αςβνύξγσλ, γλσζηό από ηε ζιηβεξή ηζηνξία ηεο απηνθηνλίαο ηνπ πξίγθηπα Ρνδόιθνπ, ηειεπηαίνπ δηαδόρνπ ηνπ Θξόλνπ θαη ηεο Μαξίαο Βεηζέξα θαη ηέινο ζα θιείζνπκε ηελ εθδξνκή καο κε κηα επίζθεςε θαη γλσξηκία ηεο γλσζηήο ινπηξόπνιεο Μπάληελ. Δπηζηξνθή ζηελ Βηέλλε. Γηαλπθηέξεπζε.

3 Ημέρα 5: ΒΙΕΝΝΗ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΠΡΑΓΑ Πξσηλό ζην μελνδνρείν καο. Καη αλαρώξεζε γηα ηελ εθδξνκή ζην Σζέζθπ Κξνύκισβ. Σελ δεύηεξε πην όκνξθε πόιε κεηά ηελ Πξάγα. Χείκαξξνη ηνπ πνηακνύ Μνιδάβα ηξέρνπλ ζε πνιιά ζεκεία απηήο ηεο κεζαησληθήο πόιεο ε νπνία όπσο θαη ε Πξάγα είλαη ζηελ ιίζηα ησλ δηαηεξεηέσλ πόιεσλ ηεο Οπλέζθν. Απνηειεί πνιηηηζκηθό ζηνιίδη κε ηα ηδηαίηεξα θαινδηαηεξεκέλα γνηζηθνύ θαη αλαγελλεζηαθνύ ξπζκνύ θηήξηα ηεο, ηηο εθθιεζίεο ηεο θαη ηα ζηελά δξνκάθηα ηεο. Σα ηείρε ηνπ Κξνύκινβ εζσθιείνπλ ζεζαπξνύο ηδηαίηεξεο αξρηηεθηνληθήο θαη πνιηηηζκηθήο αμίαο όπσο ε θξπθή γέθπξα. Δπηζθεθζείηε ην θάζηξν ηεο πόιεο θαη ζαπκάζηε από ςειά ηελ παλνξακηθή ζέα. ηε ζπλέρεηα ζα έρνπκε γεύκα ζε έλα εμαηξεηηθό παξαδνζηαθό εζηηαηόξην ηνπ Σζέζθπ Κξνύκινβ. Μεηά ηελ μελάγεζε καο ζα έρνπκε γεύκα ζε ηνπηθό εζηηαηόξην θαη ζηελ ζπλέρεηα ζα αλαρσξήζνπκε γηα ηελ Πξάγα. Άθημε θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν καο. Γηαλπθηέξεπζε. Ημέρα6: ΠΡΑΓΑ-ΞΕΝΑΓΗΗ ΠΟΛΗ-ΚΑΣΡΟΤΠΟΛΗ Πξσηλό ζην μελνδνρείν θαη ε μελάγεζε καο μεθηλάεη κε ηελ καγεπηηθή θαζηξνύπνιε, ηελ Αθξόπνιε ηεο Πξάγαο πνπ απιώλεηαη πάλσ ζην ιόθν ηεο Μάια ηξάλα. θαη θαηαιήγνπκε ζηνλ εληππσζηαθό Γνηζηθό λαό ηνπ Αγ.Βίηνπ θαη ζηελ βαζηιηθή ηνπ Αγ.Γεσξγίνπ. πλερίδνπκε κε ην Μηθξό κέξνο κία από ηηο παιαηόηεξεο ηζηνξηθέο ζπλνηθίεο ζηελ Πξάγα, ζηελ ζπλέρεηα ζα επηζθεθζνύκε ηελ επηβιεηηθή κπαξόθ εθθιεζία ηνπ Αγ.Νηθνιάνπ,. Θα πεξπαηήζνπκε από ηελ γξαθηθή Γνηζηθή γέθπξα ηνπ Καξόινπ κέζα από ηα κεζαησληθά δξνκάθηα ηεο Βαζηιηθήο νδνύ σο ηελ πιαηεία ηεο παιηάο πόιεο, κε ην Γεκαξρείν θαη ην θεκηζκέλν αζηξνλνκηθό ξνιόη θαη ηελ παξέιαζε ησλ απνζηόισλ θαζώο θαη ζηελ πιαηεία ηνπ ηζηνξηθνύ θέληξνπ ηεο Πξάγαο. Μεηά ηελ μελάγεζή καο ζα έρνπκε 2σξε θξνπαδηέξα ζην πνηακό Βνιηαβα όπνπ ζα έρνπκε ηελ επθαηξία λα ζαπκάζνπκε ηελ Πξάγα από άιιε άπνςε. Η θξνπαδηέξα ζα ζπλνδεύεηαη από γεύκα ζε κπνπθέ ηε ζπλέρεηα ζα κεηαθεξζνύκε ζην μελνδνρείν καο, δηαλπθηέξεπζε. Σν βξάδπ δηαζθεδάζηε ζε ηππηθέο Σζέρηθεο κππξαξίεο κε ηνπηθέο ζπεζηαιηηέ θαη κπύξα παξαγσγήο ηνπο ή ζηα θεκηζκέλα ηδαδ θιακπ ηεο Πξάγαο.

4 Ημέρα 7: ΠΡΑΓΑ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ. Πξσηλό ζην μελνδνρείν καο. Αθήλνπκε ηελ Πξάγα θαη κεηαθεξόκαζηε νδηθώο ζε κηα πεξηνρή απαξάκηιιεο νκνξθηάο πνπ λνκίδεη θαλείο όηη βξίζθεηαη ζε παξακύζη. Η ινπηξόπνιε ηνπ Καξόινπ, ην Κάξινβη Βάξη, πνπ ππήξμε ζην παξειζόλ ηόπνο ζπλάληεζεο επηθαλώλ πξνζώπσλ, είλαη ζίγνπξν όηη ζα ζαο εληππσζηάζεη. Γλσζηό γηα ηηο ηακαηηθέο πεγέο ηνπ, έρεη θαζηεξσζεί από ηνλ 14ν αη. σο ζεξαπεπηηθό θέληξν. Γεύκα ζε ηνπηθό εζηηαηόξην θαη επηζηξνθή ζηελ Πξάγα αξγά ην απόγεπκα. Ημέρα 8: ΠΡΑΓΑ-ΑΘΗΝΑ Πξσηλό θαη αλαρώξεζε γηα ην αεξνδξόκην ηεο Πξάγαο όπνπ ζα πάξνπκε ηελ πηήζε ηεο επηζηξνθήο γηα ηελ Αζήλα.

5 ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα Αζήλα - Βνπδαπέζηε & Πξάγα - Αζήλα 2 δηαλπθηεξεύζεηο ζηελ Βνπδαπέζηε ζε μελνδνρείν 4* κε πξσηλό κπνπθέ 2 δηαλπθηεξεύζεηο ζηελ Βηέλλε ζε μελνδνρείν 4* κε πξσηλό κπνπθέ 3 δηαλπθηεξεύζεηο ζηελ Πξάγα ζε μελνδνρείν 4* κε πξσηλό κπνπθέ 1 γεύκαηα ζηα Παξαδνπλάβηα ρσξηά ζε ηνπηθό εζηηαηόξην 1 γεύκαηα ζηελ Μπξαηηζιάβα ζε ηνπηθό εζηηαηόξην 1 γεύκα ζην Σζέζθπ Κξνύκινβ 1 γεύκα ζηελ θξνπαδηέξα ζε κπνπθέ ζην Μνιδάβα 1 γεύκα ζην Κάξινβπ Βάξπ Ξελάγεζε ηεο Βνπδαπέζηεο κε Διιελόθσλν μελαγό. Δθδξνκή ζηα Παξαδνπλάβηα ρσξηά Παλνξακηθή μελάγεζε ηεο Μπξαηηζιάβαο. Δθδξνκή ζηα Βηελέδηθα δάζε. Ξελάγεζε ηεο πόιεο ηεο Βηέλλεο κε Διιελόθσλν μελαγό. Δθδξνκή ζην Σζέζθπ Κξνύκινβ Ξελάγεζε ηνπ Κάζηξνπ θαη ηεο παιηάο πόιεο ηεο Πξάγαο κε Διιελόθσλν μελαγό. Οινήκεξε εθδξνκή ζην Κάξινβπ Βάξπ Μεηαθνξέο κε πνιπηειέο πνύικαλ Διιελόθσλνο ηνπηθόο αξρεγόο - ζπλνδόο Χάξηεο ελεκεξσηηθά έληππα Σαμηδησηηθή αζθάιεηα Φ.Π.Α ΓΔΝ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Όηη δελ αλαθέξεηαη ζην πξόγξακκα θαζώο θαη όηη αλαθέξεηαη σο πξναηξεηηθό Δίζνδνη ζε κνπζεία θαη ρώξνπο επηζθέςεσλ. Φόξνη ησλ αεξνδξνκίσλ

Panorama Cuba West. Panorama Cuba West 9 ημέρες / 7 νύχτες!

Panorama Cuba West. Panorama Cuba West 9 ημέρες / 7 νύχτες! Panorama Cuba West 9 ημέρες / 7 νύχτες! 1 ε κέξα: Αζήλα Αβάλα πγθέληξσζε ζην δηεζλή αεξνιηκέλα Αζελώλ Δι. Βεληδέινο (ζεκεηώζηε όηη ζα πξέπεη λα βξίζθεζηε ζην αεξνδξόκην ηνπιάρηζηνλ 2 ώξεο πξηλ από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

3 ΗΜΕΡΕ ΕΚΔΡΟΜΕ 2 ΗΜΕΡΕ ΕΚΔΡΟΜΕ

3 ΗΜΕΡΕ ΕΚΔΡΟΜΕ 2 ΗΜΕΡΕ ΕΚΔΡΟΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΑ ΜΑΡΣΙΟ 2013 ΑΠΟΚΡΙΕ 3 ΗΜΕΡΕ ΕΚΔΡΟΜΕ 2 ΗΜΕΡΕ ΕΚΔΡΟΜΕ Μαζκέ party ζε όλερ ηιρ εκδπομέρ, η καλύηεπη αμθίεζη θα έχει δώπο έκπληξη!!! ΑΒΒΑΣΟ 16/3 ΣΡΗΖΜΔΡΖ ΝΑΟΤΑ ΣΤΡΝΑΒΟ ΠΑΝΑΓΗΑ ΟΤΜΔΛΑ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤ ΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ Απξίιηνο Μάηνο Ηνύληνο 2010 Γιανέμεηαι δωρεάν Σεύρνο 18 Ο ΦΤ ΗΟΛΑΣΡΖ ΣΑΘΔΡΑ ΣΖΝ Α ΔΘΝΗΚΖ Πξσηάζιεκα Α Δζληθήο ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΤ ΓΜΠ. Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ.

ΑΓΤ ΓΜΠ. Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ. ΗΟΤΝΗΟ 2009 Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ. Η Υπεξεζία βξίζθεηαη ηόζν ζην πιεπξό ζαο, όζν θαη ηεο νηθνγέλεηαο ζαο θαη ζα

Διαβάστε περισσότερα

Θενηρική Ξίνδος: Γεμάηη ανηιθέζεις. Δθεκεξίδα Θαζεκεξηλή. Σαμίδηα. 29-11-2009

Θενηρική Ξίνδος: Γεμάηη ανηιθέζεις. Δθεκεξίδα Θαζεκεξηλή. Σαμίδηα. 29-11-2009 Θενηρική Ξίνδος: Γεμάηη ανηιθέζεις Δθεκεξίδα Θαζεκεξηλή. Σαμίδηα. 29-11-2009 ΘΔΗΚΔΛΟ: ΛΣΗΛΟ ΘΗΟΤΖ, ΦΩΣΟ: Γ. ΘΔΙΔΑΘΟ, ΣΕ. ΘΙΖΚΖ, Β. ΤΘΑ Παλέκνξθε θαη μαθνπζηή ε Πίλδνο, αιιά θαη... αηειείσηε. Αξρίδεη ζηo

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με. Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ 25-29/03/2009

Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με. Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ 25-29/03/2009 Κ.Π. LEADER+ - Γιαπεπιθεπειακή ςνεπγαζία: «Κοινέρ Γπάζειρ για ηη νηζιωηική Δλλάδα Νήζων Πεπίπλοςρ» Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Σνπνζεζία. Γηακνλή. Δωμάηια :

Σνπνζεζία. Γηακνλή. Δωμάηια : Σνπνζεζία Σν μελνδνρείν βξίζθεηαη ζην καγεπηηθό ρσξηό ησλ πβόησλ, ρηηζκέλν ζην ιόθν ηνπ νηθηζκνύ πάλσ από ηελ παξαιία ηεο Μπέιια Βξάθα. Έλα ζπγθξόηεκα πςειήο αηζζεηηθήο θαη ππεξεζηώλ πνπ κπνξεί λα ηθαλνπνηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ

Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ Βοςνιάκοσ Νίκοσ Γ1 Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ Σαξιδεφοντασ ςτην Αλεξανδροφπολη 4ο Γυμνάςιο Αλεξανδροφπολησ 2010 Διαθεματική εργαςία Γ1 Δημιουργήθηκε από: Νίθν Βνζληάθν *ΣΡΟΠΟ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΝΑΓΝΩΗ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΝΤΙΝΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΝΤΙΝΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ Κάβο Μαλιάς: Ρομανηική Μονεμβαζιά Kαηαπξάζηλνη θάκπνη κε ειηέο, θνηιάδεο, ηξερνύκελα λεξά, ππέξνρεο παξαιίεο, θόζκνο επγελέζηαηνο θαη ζηελ πάλσ γσλία ε κνλεκβαζηώηηθε θαζηξνπνιηηεία. Πην θάησ,ε μεραζκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ

ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Β ΣΔΣΡΑΜΗΝΟΤ 2015 ΟΜΑΓΑ: REPLETE ηνύηεο Γεκήηξεο ηαύξνπ Παλαγηώηα Σαζηάλε Φισξεληία Σζίγθνπ Γήκεηξα Υξηζηόπνπινο Νίθνο ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ Σν κεγαιείν

Διαβάστε περισσότερα

To κτίριο τοσ «Υποσργείοσ Ναστικών» στην πλατεία Κλασθμώνος

To κτίριο τοσ «Υποσργείοσ Ναστικών» στην πλατεία Κλασθμώνος To κτίριο τοσ «Υποσργείοσ Ναστικών» στην πλατεία Κλασθμώνος Τνπ Αληηλαπάξρνπ (ε.α.) Ξελνθώληνο Π. Μαπξνγηάλλε Π.Ν. Φση.: Γεκήηξεο Παλαγησηόπνπινο Τν ηζηνξηθό ηνπ θηηξίνπ όπνπ ζήκεξα ζηεγάδνληαη νη ππεξεζίεο

Διαβάστε περισσότερα

Πίζσ από ηηο πιάηεο ησλ εξώσλ, κέζα από ηα παξάζπξα ησλ θηηξίσλ θαη θάησ από ηα πόδηα ησλ ππεξεξώσλ, ην ζθεληθό ηεο πόιεο ζπλνδεύεη ηε ξνή ηνπ εηθνλόγξαπηνπ. Νηεθόξ ξνπηίλαο, κεγεζπζκέλε ιεπηνκέξεηα, ή

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Α Σαμίδη / Γηάξθεηα ει. Γηαη. Ξελ. ΗΟΤΛΗΟ ΑΤΓΟΤΣΟ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ Φφξνη Παξαηεξήζεηο

Α Ι Α Σαμίδη / Γηάξθεηα ει. Γηαη. Ξελ. ΗΟΤΛΗΟ ΑΤΓΟΤΣΟ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ Φφξνη Παξαηεξήζεηο Α Ι Α Κ Δ Ν Σ Ρ Η Κ Ζ Α Η Α Αθγαληζηάλ Διιεληθφ Βαζίιεην ηεο Βαθηεξηαλήο 13 κέξεο ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΟΜΑΓΙΚΩΝ ΣΑΞΙΓΙΩΝ ΔΚΣΟ ΔΤΡΩΠΗ (ΑΙΑ ΑΜΔΡΙΚΗ ΑΦΡΙΚΗ ΩΚΔΑΝΙΑ ΑΡΚΣΙΚΗ ΑΝΣΑΡΚΣΙΚΗ) ΙΟΤΛΙΟ ΑΤΓΟΤΣΟ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΑΤΓΟΤΣΟ 2009 1 1. ΘΔΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΙΓΡΤΗ 1.1. Η ζέζε Σν ρσξηό Λόθνπ αλήθεη ζηελ επαξρία Λεκεζνύ,

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιηιζμική διάζηαζη ηων ηοπικών ποικιλιών Σε αναζήηηζη ηης ηασηόηηηας ενός ηοπικού διαηροθικού πολιηιζμού ζηη νεόηερη ελληνική περίοδο

Η πολιηιζμική διάζηαζη ηων ηοπικών ποικιλιών Σε αναζήηηζη ηης ηασηόηηηας ενός ηοπικού διαηροθικού πολιηιζμού ζηη νεόηερη ελληνική περίοδο Η πολιηιζμική διάζηαζη ηων ηοπικών ποικιλιών Σε αναζήηηζη ηης ηασηόηηηας ενός ηοπικού διαηροθικού πολιηιζμού ζηη νεόηερη ελληνική περίοδο Αλδξνκάρε Οηθνλόκνπ Γξ Δζλνιόγνο Κύξηα Δξεπλήηξηα Κέληξν Λανγξαθίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΗ ΠΤΡΟΒΟΛΙΚΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΟΓΗΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ ΣΗ ΥΟΛΗ ΠΤΡΟΒΟΛΙΚΟΤ

ΥΟΛΗ ΠΤΡΟΒΟΛΙΚΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΟΓΗΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ ΣΗ ΥΟΛΗ ΠΤΡΟΒΟΛΙΚΟΤ ΥΟΛΗ ΠΤΡΟΒΟΛΙΚΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΟΓΗΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ ΣΗ ΥΟΛΗ ΠΤΡΟΒΟΛΙΚΟΤ Μήνσμα Γιοικηηού τολής Πσροβολικού Αγαπεηέ ε θαισζνξίδσ ζηε ρνιή Ππξνβνιηθνύ θαη ζνπ εύρνκαη θαιή ηύρε ζηα λέα ζνπ θαζήθνληα.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε Κεθάιαην Α Μηζνπιαγηαζκέλε θνληά ζην ηδάθη ηνπ θησρηθνύ ζπηηηνύ ηεο ε Φξαγθνγηαλλνύ πξνζέρεη ηελ κηθξή εγγνλή ηεο, ε νπνία είλαη άξξσζηε. Σν ζπίηη, θαη ηδηαίηεξα ην ζαιόλη,

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ 1 η ΣΡΑΣΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΔΡΙΜΝΑ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ ειίδα 1. ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ ΣΡΑΣΖΓΟΤ ΓΚΣΟΤ 1 Ζ ΣΡΑΣΗΑ 2 2. ΔΜΒΛΖΜΑ 1 Ζ ΣΡΑΣΗΑ 3 3. Ζ ΗΣΟΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΩΜΑ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ

Γ ΩΜΑ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ Γ ΩΜΑ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ ΓΗΟΗΚΖΣΟΤ Γ ΧΜΑ ΣΡΑΣΟΤ Αμηόηηκε Κύξηε-α πλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΔ κεηαηίζεζηε ζε Μνλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο

Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Εσή Γαβξηειίδνπ Μαξία θπξόεξα Λνπθία Μπεδέ Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο Β Γεκνηηθνύ γ ηεύρνο 1νο ηόκνο Γιώζζα Β Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ Ι (ΘΔ ΠΛΗ 12) ΔΡΓΑΙΑ 5 η Ημεπομηνία Αποζηολήρ ζηο Φοιηηηή: 21 Μαπηίος 2011

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ Ι (ΘΔ ΠΛΗ 12) ΔΡΓΑΙΑ 5 η Ημεπομηνία Αποζηολήρ ζηο Φοιηηηή: 21 Μαπηίος 2011 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ Ι (ΘΔ ΠΛΗ ) ΔΡΓΑΙΑ 5 η Ημεπομηνία Αποζηολήρ ζηο Φοιηηηή: Μαπηίος Ημεπομηνία παπάδοζηρ ηηρ Δπγαζίαρ: 5 Αππιλίος. Πξηλ από ηε ιύζε

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο.

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εηδηθεπκέλνη Ιαηξνί Κπηηαξνιόγνη Έθδνζε 0.3 Εξγαζηήξην Δηαγλσζηηθήο Κπηηαξνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΛΗΜΝΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗ ΠΑΙΓΙΚΗ HELMEPA

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΛΗΜΝΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗ ΠΑΙΓΙΚΗ HELMEPA ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗ ΠΑΙΓΙΚΗ HELMEPA ΤΙΤΛΟΣ: «Θαλάσσιος Κόσμος» Υπεύθσνοι προγράμματος: Καρύδης Θωμάς (Προϊζηάμενος), Ποργιαζίδοσ Σοθία. ΚΟΠΟ: Να επαηζζεηνπνηεζνύλ ηα παηδηά

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ

ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ Μνπζεία θαη ζπιινγέο κε ιανγξαθηθό πξνζαλαηνιηζκό απνηεινύλ ηδηαίηεξα δεκνθηιείο πξννξηζκνύο γηα ηηο ζρνιηθέο νκάδεο, θπξίσο ηεο πξσηνβάζκηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ

ΟΓΗΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ ΑΝΩΣΑΣΗ ΓΙΑΚΛΑΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΠΟΛΔΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, ΦΔΒ 2012 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ Πποζθώνηζη Γενικά Ιζηοπικά ηοισεία ΑΔΙΠΟ Ιζηοπικά ηοισεία Υπήζιμα Σηλέθωνα

Διαβάστε περισσότερα

Αληώλεο Παπάδνγινπ Σκήκα :Α4 14ν Γπκλάζην Λάξηζαο

Αληώλεο Παπάδνγινπ Σκήκα :Α4 14ν Γπκλάζην Λάξηζαο Αληώλεο Παπάδνγινπ Σκήκα :Α4 14ν Γπκλάζην Λάξηζαο 2011 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ 1. Αλάιπζε ηεο ηερλνινγηθήο ελόηεηαο: Μεηαθνξέο θαη επηθνηλσλίεο 2 2.Ιζηνξηθή εμέιημε 3 3.Πεξηγξαθή ηεο θαηαζθεπήο 6 4.Σερληθά ζρέδηα

Διαβάστε περισσότερα