ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ Επίκουρθ Κακθγιτρια Νευροψυχολογίασ Τμιμα Ψυχολογίασ Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ Επίκουρθ Κακθγιτρια Νευροψυχολογίασ Τμιμα Ψυχολογίασ Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν"

Transcript

1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ Επίκουρθ Κακθγιτρια Νευροψυχολογίασ Τμιμα Ψυχολογίασ Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν Τθλ: (Ρανεπιςτιμιο), (οικία) ΠΟΤΔΕ University of La Verne, La Verne, California & Ακινα, B.S. Ψυχολογία, Magna Cum Laude (1980). University of Surrey, Guildford, Αγγλία, M.Sc. Medical (Health) Psychology (1982). University of Chicago, Chicago, USA, ειδίκευςθ: Human Development (1986). City University of New York (C.U.N.Y) Graduate Center, New York, NY, ειδίκευςθ ςτθ Νευροψυχολογία (1998). Οι τίτλοι ςπουδϊν μου είναι αναγνωριςμζνοι από το ΔΛ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. (αρικμοί πράξεων & , 1998). ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΓΟ Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμιμα Ψυχολογίασ (πρϊθν Ρρόγραμμα Ψυχολογίασ, Τμιμα Φιλοςοφίασ Ραιδαγωγικισ και Ψυχολογίασ), Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν (ΦΕΚ διοριςμοφ 285/ , ΦΕΚ μονιμοποίθςθσ 376 (τ.γ )/ ) Διδάςκουςα, Μεταπτυχιακό Ρρόγραμμα ςτθν Κλινικι Νευροψυχολογία, Αιγινιτειο Νοςοκομείο, Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν Λζκτορασ, Τομζασ Ψυχολογίασ, Τμιμα Φιλοςοφίασ Ραιδαγωγικισ και Ψυχολογίασ, Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν (Αρικ. ΦΕΚ 15/ ) Διδάςκουςα (Ρ.Δ. 407/80), Τομζασ Ψυχολογίασ, Τμιμα Φιλοςοφίασ, Ραιδαγωγικισ και Ψυχολογίασ, Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν Διδάςκουςα, Summer Institute on Language and the Brain, The Vivian Smith Advanced Studies Institute of the International Neuropsychological Society, Ξυλόκαςτρο. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν ςτθ Νευροψυχολογία και τισ Νευροεπιςτιμεσ Διδάςκουςα, Τμιμα Μεκοδολογίασ τθσ Λςτορίασ και Κεωρίασ τθσ Επιςτιμθσ, Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν. Διαπανεπιςτθμιακό-Διατμθματικό Ρ.Μ.Σ. Ειδίκευςθσ ςτθ "Βαςικι και Εφαρμοςμζνθ Γνωςιακι Επιςτιμθ" Διδάςκουςα (Ρ.Δ. 407/80), Τμιμα Ψυχολογίασ, Ράντειο Ρανεπιςτιμιο. ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΑΡΙΣΕΙΑ: DriverBRAIN PERFORMANCE OF DRIVERS WITH CEREBRAL DISEASES AT UNEXPECTED INCIDENTS (Επιδόςεισ οδηγϊν με εγκεφαλικζσ παθήςεισ ςε μη αναμενόμενα ςυμβάντα) Φορζασ: Υπουργείο Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων, Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ ΕΣΡΑ Περιγραφή θζςησ: Μζλοσ Ερευνθτικισ Ομάδασ

2 ΘΑΛΗ: DISTRACT CAUSES AND IMPACTS OF DRIVER DISTRACTION: A DRIVING SIMULATOR STUDY (Διερεφνηςη αιτιϊν και επιπτϊςεων τησ απόςπαςησ τησ προςοχήσ του οδηγοφ με τη χρήςη προςομοιωτή οδήγηςησ) Φορζασ: Υπουργείο Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων, Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ ΕΣΡΑ Επιςτημονικόσ υπεφθυνοσ: Γιϊργοσ Γιαννισ (Εκνικό Μετςόβειο Ρολυτεχνείο). Περιγραφή θζςησ: Υπεφκυνθ Ερευνθτικισ Ομάδασ ΘΑΛΗ: APHASIA LEVELS OF IMPAIRMENT IN GREEK APHASIA: RELATIONSHIP WITH PROCESSING DEFICITS, BRAIN REGION, AND THERAPEUTIC IMPLICATIONS (Επίπεδα διαταραχήσ του λόγου ελληνόφωνων ατόμων με αφαςία: ςχζςεισ με ελλείμματα επεξεργαςίασ, εγκεφαλική βλάβη και προςεγγίςεισ θεραπείασ) Φορζασ: Υπουργείο Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων, Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ ΕΣΡΑ Επιςτημονικόσ υπεφθυνοσ: Σπυριδοφλα Βαρλοκϊςτα (ΕΚΡΑ). Περιγραφή θζςησ: Υπεφκυνθ Ερευνθτικισ Ομάδασ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑ: Η ΧΕΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ ΣΟΤ ΕΓΚΕΦΑΛΟΤ ΜΕ ΔΙΑΝΟΗΣΙΚΕ ΚΑΙ ΨΤΧΙΑΣΡΙΚΕ ΔΙΑΣΑΡΑΧΕ: ΝΕΤΡΟΨΤΧΟΛΟΓΙΚΗ-ΝΕΤΡΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΤΧΕΣΙΗ Ε ΝΕΚΡΟΣΟΜΙΚΟ ΤΛΙΚΟ Φορζασ: ΕΛΚΕ (ΕΚΡΑ) Διαχειριςτήσ Προγραμμάτων Καποδίςτριασ: Γεϊργιοσ Λ. Σπανόσ, Ρρόεδροσ Τμιματοσ Φ.Ρ.Ψ. Επιςτημονικόσ Τπεφθυνοσ: Αλεξάνδρα Οικονόμου ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΤΛΗ ΨΤΧΑΓΩΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ, Τποζργο ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΗ ΠΤΛΗ, Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ Φορζασ: Λνςτιτοφτο Επεξεργαςίασ του Λόγου Επιςτημονικόσ υπεφθυνοσ: Λωάννα Αντωνίου-Κρθτικοφ Περιγραφή θζςησ: Ερευνθτικι ςυνεργάτθσ ProMenPol PROMOTING AND PROTECTING MENTAL HEALTH - SUPPORTING POLICY THROUGH INTEGRATION OF RESEARCH, CURRENT APPROACHES AND PRACTICES, European Commission (6 th Framework Programme) υντονιςτικό όργανο: The Federal Institute for Occupational Safety and Health (BAuA) Germany Περιγραφή θζςησ: Expert Practitioner ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ-Γ' ΚΠ), ΤΠΕΠΘ, Μζτρο 1.1 Ενζργεια 1.1.3, Κατηγορία Πράξεων με τίτλο

3 3 πράξησ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΚΑΙ ΣΑΘΜΙΗ 12 ΔΙΕΡΕΤΝΗΣΙΚΩΝ-ΑΝΙΧΝΕΤΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ (ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ) ΣΩΝ ΜΑΘΗΙΑΚΩΝ ΔΤΚΟΛΙΩΝ Φορζασ: Ρανεπιςτιμιο Ρατρϊν, Ραιδαγωγικό Τμιμα Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ Τπεφθυνοσ ζργου: Κων/νοσ Δ. Ρόρποδασ Φορζασ υλοποίηςησ Τποζργου 2: ΕΚΡΑ, Τμιμα Φ.Ρ.Ψ., Τομζα Ψυχολογίασ Τπεφθυνοσ Τποζργου 2: Θλίασ Μπεηεβζγκθσ Περιγραφή θζςησ: Ερευνιτρια ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑ: ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΣΗΣΩΝ ΔΙΑΣΑΡΑΧΩΝ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ Φορζασ: ΕΛΚΕ (ΕΚΡΑ) Τπεφθυνοσ ζργου: Αλεξάνδρα Οικονόμου ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑ: H ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΝΟΗΣΙΚΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΑΣΟΜΩΝ ΜΕ ΗΠΙΑ ΓΝΩΣΙΚΗ ΕΞΑΘΕΝΙΗ (ΗΓΕ) ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΔΙΑΓΝΩΗ ΣΗ ΝΟΟΤ ALZHEIMER ΚΑΙ ΤΝΑΦΩΝ ΔΙΑΣΑΡΑΧΩΝ Φορζασ: ΕΛΚΕ (ΕΚΡΑ) Τπεφθυνοσ ζργου: Αλεξάνδρα Οικονόμου ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑ: H ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΡΟΚΑΣΑΡΣΙΚΩΝ ΝΟΡΜΩΝ ΔΟΚΙΜΑΙΩΝ ΜΝΗΜΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΔΙΑΓΝΩΗ ΣΗ ΝΟΟΤ ALZHEIMER ΚΑΙ ΤΝΑΦΩΝ ΔΙΑΣΑΡΑΧΩΝ (Κ.Α. ΕΡΕΤΝΑ 70/4/7587) Φορζασ: ΕΛΚΕ (ΕΚΡΑ) Τπεφθυνοσ ζργου: Αλεξάνδρα Οικονόμου ΤΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ Α. Δημοςιεφςεισ ςε επιςτημονικά περιοδικά με κριτζσ 1. Economou, A., Tartter, V. C., Chute, P. M., & Hellman, S. A. (1992). Speech changes following reimplantation from a single-channel to a multichannel cochlear implant. Journal of the Acoustical Society of America, 92(3), Chute, P. M., Hellman, S. A., Parisier, S. C., Tartter, V. C., & Economou, A. (1992). Auditory perception changes after reimplantation in a child cochlear implant user. Ear and Hearing, 13(3), Οικονόμου, Α. (2000). Ρρϊιμθ διάγνωςθ τθσ άνοιασ Νευροψυχολογικζσ δοκιμαςίεσ. Επιθεϊρηςη Κλινικήσ Φαρμακολογίασ και Φαρμακοκινητικήσ, 18, Economou, A. (2003). Olfactory identification in elderly Greek people in relation to memory and attention measures. Archives of Gerontology and Geriatrics, 37, Οικονόμου, Α. (2004). Θ ζκπτωςθ μνθμονικϊν και μθ μνθμονικϊν λειτουργιϊν ςτθν ιπια γνωςτικι εξαςκζνθςθ. Hellenic Journal of Psychology, 1, Κωτςόπουλοσ, Σ. Λ., & Οικονόμου, Α. (2004). Ανάπτυξθ του εγκεφάλου και ψυχοφάρμακα ςτθν παιδικι θλικία. Εγκζφαλοσ, 41, Οικονόμου, Α. (2005). Σφγχρονεσ προκλιςεισ ςτθν ζρευνα τθσ μνιμθσ: Θ ςυνειςφορά τθσ όςφρθςθσ ςτθ διερεφνθςθ τθσ δθλωτικισ μνιμθσ. Νόηςισ, 1,

4 4 8. Economou, Α., Papageorgiou, S., & Karageorgiou, C. (2006). Working delayed memory difference detects Mild Cognitive Impairment without being affected by age and education. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 28, Ραπακωνςταντίνου, Κ., Οικονόμου, Α., Χαςιάκοσ, Δ., Βιτωράτοσ, Ν., & Κρεατςάσ, Γ. (2006). Ζκπτωςθ τθσ μνθμονικισ λειτουργίασ κατά τθ διάρκεια τθσ λοχείασ. Ελληνικό Περιοδικό Γυναικολογίασ & Μαιευτικήσ, 5, Varlokosta, S., Valeonti, N., Kakavoulia, M., Lazaridou, M., Economou, A., Protopapas, A. (2006). The breakdown of functional categories in Greek aphasia: Evidence from agreement, tense and aspect. Aphasiology, 20, (Note: All co-authors have contributed equally to this article). 11. Economou, Α., Papageorgiou, S. G., Karageorgiou, C., & Vassilopoulos, D. (2007). Nonepisodic memory deficits in amnestic MCI. Cognitive & Behavioral Neurology, 20, Οικονόμου, Α. (2008). Θ αξιολόγθςθ τθσ μνιμθσ ςε άτομα μζςθσ μεγάλθσ θλικίασ: Ρροκαταρκτικά δεδομζνα ςτάκμιςθσ και κλινικζσ προεκτάςεισ. Ψυχολογία, 15(4), Economou, A. (2009). Memory score discrepancies by healthy middle-aged and older individuals: The contributions of age and education. Journal of the International Neuropsychological Society, 15, Polychroni, F., Economou, A., Printezi, A., & Koutlidi, I. (2011). Verbal memory and semantic organisation of children with learning difficulties. Learning Disabilities: A Contemporary Journal, 9, Economou, A. & Katsetos, C. D. (2012). Patterns of cognitive and fine motor deficits in a case of Dandy-Walker continuum. Journal of Child Neurology, 27, Koros, K., Economou, A., Mastorakos, G., Bonakis, A., Kalfakis, N., & Papageorgiou, S. G. (2012). A selective memory deficit due to autoimmune encephalopathy associated with Hashimoto s thyroiditis. Cognitive & Behavioral Neurology, 25, Economou, A., Zhang, G. X., & Katsetos, C. D. (2013). Psychiatric disturbance and mild intellectual disability in the context of a vascular malformation (capillary telangiectasia) of the posterior hippocampus and subiculum. The Journal of Neuropsychiatry & Clinical Neurosciences 25 (3) E23-E24. doi: /appi.neuropsych Kasselimis, D. S., Simos, P. G., Economou, A., Peppas, C., Evdokimidis, I., & Potagas, C. (2013). Are memory deficits dependent on the presence of aphasia in the left brain damaged patients? Neuropsychologia, 51, Economou, A., Ballal, S. S., Kazmi, K. S., & Katsetos, C. D. (accepted). Cavum septum pellucidi and cavum vergae with increased amyloid β cortical load in a 65 year-old woman with bipolar disorder: Post-mortem neuropathological observations. The Journal of Neuropsychiatry & Clinical Neurosciences. 20. Papageorgiou, S. G., Economou, A., & Routsis, C. (accepted). The 5 Objects Test: a novel, minimal-language, memory screening test. Journal of Neurology. (Note: The first two authors have contributed equally to the writing of the manuscript). Β. Δημοςιεφςεισ ςυνεδρίων ςε επιςτημονικά περιοδικά & τόμουσ με επιμελητζσ 21. Economou, A. (2002). The contribution of linguistic and patient variables to aphasic reading performance. Brain & Language, 83, Protopapas, A., Varlokosta, S., Economou, A., & Kakavoulia, M. (2006). Towards empirical dimensions for the classification of aphasic performance. In A. Botinis (Ed.), Proceedings of ISCA Turorial and Research Workshops on Experimental Linguistics (pp ). 23. Economou, A., Varlokosta, S., Protopapas, A., & Kakavoulia, M. (2007). Factors affecting the production of verb inflections in Greek aphasia. Brain & Language, 103, Pavlou, D., Beratis, I., Liosidou, A., Andronas, N., Yannis, G., Economou, A., Papadimitriou, E., Papantoniou, P., & Papageorgiou, S. G. (2013). Effect of cerebral diseases on driver distraction. Proceedings of the 3 rd International Conference on Driver Distraction and Inattention, Gothenburg, Sweden, September 2013 (13 pp.).

5 5 25. Yannis, G., Golias, J., Antoniou, C., Papadimitriou, E., Vardaki, S., Papantoniou, P., Pavlou, D., Papageorgiou, S. G., Andronas, N., Papatriantafyllou, I., Liosidou, A., Beratis, I., Kontaxopoulou, D., Fragkiadaki, S., & Economou, A. (2013). Design of a large driving simulator experiment on performance of drivers with cerebral diseases. Proceedings of the 4 th International Conference on Road Safety and Simulation, Rome, October 2013 (14 pp.). Γ. Δημοςιεφςεισ περιλήψεων ςε επιςτημονικά περιοδικά & τόμουσ με επιμελητζσ 1. Εconomou, A., Chute, P. M., Hellman, S. A., & Tartter, V. C. (1990). Speech changes in a postlingually deafened girl using a multichannel cochlear implant. Journal of the Acoustical Society of America, 87 (Suppl)., S Tartter, V. C., Abdelli, N., & Economou, A. (1992). Effects of distorted auditory feedback on speech. Journal of the Acoustical Society of America, 91(4, Pt. 2), Abdelli, N., Tartter, V. C., & Economou, A. (1992). A. A six-month post-electrical stimulation effect in speech production. Journal of the Acoustical Society of America, 92(4, Pt. 2), Εconomou, A. (1995). Lexical and phonemic sources of error in the reading and repetition of nouns and verbs in aphasic patients. Journal of the International Neuropsychological Society, 1(2), Amador, X. F., Barr, W. B., Economou, A., Mallin, E., Marcinko, L., & Yale, S. A. (1997). Awareness deficits in neurological disorders and schizophrenia. Schizophrenia Research, 24, Ραπαϊωάννου, Α., Τηαβάρασ, Α., Οικονόμου, Α. (2004). Θ μεταφορικότθτα τθσ ςκζψθσ και ο παροιμιακόσ λόγοσ: γνωςτικό υπόβακρο και χρθςιμότθτα. Εκτενισ περίλθψθ δθμοςιευμζνθ ςτον τόμο Η γνωςτική ψυχολογία ςήμερα: Γζφυρεσ για τη μελζτη τησ νόηςησ. Επιμζλεια Ν. Μακρισ & Δ. Δεςλι. Τυπωκφτω Γ. Δαρδανόσ (ςελ ). 7. Κοςμίδου, Μ., Οικονόμου, A., Γιαννακοφ, Μ., Ανεηουλάκθ, Δ., Γιαηκουλίδου, Α., Χριςτοφορίδου, Α., & Καρπουχτςισ, (2004). Σ. Ερμθνεία παροιμιϊν: Δθμιουργία δοκιμαςίασ Ελλθνικϊν παροιμιϊν. Ρερίλθψθ δθμοςιευμζνθ ςτον τόμο Η γνωςτική ψυχολογία ςήμερα: Γζφυρεσ για τη μελζτη τησ νόηςησ. Επιμζλεια Ν. Μακρισ & Δ. Δεςλι. Τυπωκφτω Γ. Δαρδανόσ (ςελ. 534). 8. Οικονόμου, Α., Κοςμίδου, Μ., Ραπαϊωάννου, Α., Ραπαδι, Σ., & Κουβαράκθ, Ε. (2004). Θ αντίλθψθ των Ελλθνικϊν παροιμιϊν: Ζνα παράκυρο ςτο μεταφορικό λόγο. Εκτενισ περίλθψθ δθμοςιευμζνθ ςτον τόμο Η γνωςτική ψυχολογία ςήμερα: Γζφυρεσ για τη μελζτη τησ νόηςησ. Επιμζλεια Ν. Μακρισ & Δ. Δεςλι. Τυπωκφτω Γ. Δαρδανόσ (ςελ ). 9. Εconomou, Α. (2006). Intraindividual variability in memory test performance in middle aged and elderly persons from the community. Journal of the International Neuropsychological Society, 12 (S1), Economou, A. (2006). Primary and secondary memory differences as a function of age and education. Annals of General Psychiatry, 5(Suppl. 1), S Papageorgiou, S. G. & Economou, A. (2011). Out of sight, out of mind: The role of the hidden object in a novel memory screening test. Journal of Neurology, 258 (Suppl. 1), P362, S Koros, C., Economou, A., Mastorakos, G., Bonakis, A., Kalfakis, N., & Papageorgiou, S. G. (2011). A case of abortive Hashimoto encephalopathy exhibiting a selective memory deficit. Journal of Neurology, 258 (Suppl. 1), P357, S Economou, A. & Papageorgiou, S. G. (2011). Discrepancies of memory functions in healthy and memory-impaired older persons. Alzheimer s & Dementia, 7(4) (Suppl. 1), S Economou, A., Routsis, C., Tsapanou, A., Matsi, S., Kontaxis, T., Bonakis, A., Kalfakis, N., Kyrozis, A., & Papageorgiou, S. G. (2012). Episodic memory differences in Alzheimer s disease, frontotemporal dementia, and dementia with Lewy bodies/parkinson s disease dementia. Journal of Neurology, 259(Suppl. 1), P647, S Papageorgiou, S. G., Economou, A., Routsis, C., Tsapanou, A., Kontaxis, T., Matsi, S., Bonakis, A., Kyrozis, A., Kalfakis, N. (2012). Nonverbal memory differences in Alzheimer s disease,

6 6 frontotemporal dementia, and dementia with Lewy bodies/parkinson s desease dementia. Journal of Neurology, 259(Suppl. 1), P648, S 169-S Economou, A., Beratis, I., Kosmidis, M. H., Liozidou, A., Andronas, N., Papatriantafyllou J., Yannis, G., & Papageorgiou, S. G. (2013). Neuropsychological parameters associated with driver distraction in a driving simulator experiment: presentation of methodology and preliminary findings. Journal of Neurology, 260(Suppl. 1), P822, S Economou, A., Beratis, I., Kosmidis, M. H., Liozidou, A., Andronas, N., Papatriantafyllou J., Yannis, G., & Papageorgiou, S. G. (2013). The impact of neurological condition on driver distraction in a driving simulator experiment: Preliminary findings. Journal of the Neurological Sciences, 333(Suppl. 1), e Voskou, P., Douzenis, A., Economou, A., & Papageorgiou, S. (2013). Testamentary capacity and intention in patients with dementia. Journal of the Neurological Sciences, 333(Suppl. 1), e348. Δ. Ψυχομετρικά Εργαλεία 1. Α. Οικονόμου, Θ. Μπεηεβζγκθσ, Κ. Μυλωνάσ, & Σ. Βαρλοκϊςτα. Εργαλείο Ανίχνευςθσ Διαταραχϊν Λόγου και Ομιλίασ ςε Ραιδιά Ρροςχολικισ Θλικίασ. Υπουργείο Εθνικήσ Παιδείασ και Θρηςκευμάτων ΕΠΕΑΕΚ (2008). 2. Θ. Μπεηεβζγκθσ, Α. Οικονόμου, Κ. Μυλωνάσ Εργαλείο Ανίχνευςθσ και Διερεφνθςθσ Διαταραχϊν Μνιμθσ ςτο Νθπιαγωγείο και ςτο Δθμοτικό. Υπουργείο Εθνικήσ Παιδείασ και Θρηςκευμάτων ΕΠΕΑΕΚ (2008). 3. Α. Οικονόμου, Θ. Μπεηεβζγκθσ, Κ. Μυλωνάσ, Φ. Ρολυχρόνθ. Εργαλείο Ανίχνευςθσ και Διερεφνθςθσ Διαταραχϊν τθσ Διαδικαςίασ τθσ Μάκθςθσ και τθσ Κατθγοριοποίθςθσ ςτο Νθπιαγωγείο και ςτο Δθμοτικό. Υπουργείο Εθνικήσ Παιδείασ και Θρηςκευμάτων ΕΠΕΑΕΚ (2008). Ε. Κεφάλαια ςε υλλογικοφσ Σόμουσ με Επιμελητζσ 1. Οικονόμου, Α. (2000). Το WISC-III ωσ εργαλείο νευροψυχολογικισ διάγνωςθσ. Θζματα Επιμόρφωςησ-Ευαιςθητοποίηςησ Στελεχϊν Ψυχικήσ Υγείασ Παιδιϊν και Εφήβων. Επιμελθτζσ ζκδοςθσ Α. Καλατηι-Αηίηι & Θ. Γ. Μπεηεβζγκθσ. Ελλθνικά Γράμματα (ςελ ). 2. Varlokosta, S., Valeonti, N., Kakavoulia, M., Lazaridou, M., Economou, A., & Protopapas, A. (2005). Verbal inflection in Greek aphasia. In M. Georgiafentis & G. Kotzoglou (Eds.), Reading Working Papers in Linguistics 8, Economou, A., Simos, P., & Papanicolaou, A. (2006). Age-Related Memory Decline. In A. Papanicolaou, The Amnesias: A Clinical Textbook of Memory Disorders. Oxford University Press (pp ). 4. Economou, A., Papageorgiou, S., & Papanicolaou, A. (2006). Amnesias Associated with the Dementias. In A. Papanicolaou, The Amnesias: A Clinical Textbook of Memory Disorders. Oxford University Press (pp ). Ελλθνικι ζκδοςθ του βιβλίου The Amnesias: Ραπανικολάου, Α. Κ., Billingsley-Marshal, R., Blum, S., Γιαηκουλίδου, Α., Dash, P. Κ., Herbert, A. E., Κοςμίδου, Μ., Loring, D.W., Molfese, D., Μποηίκασ, Β. Ρ., Novak, B., Οικονόμου, Α., Ραπαγεωργίου, Σ. Γ., Runyan, J. D., Σαββίδου, Λ., Σίμοσ, Ρ. (2007). Οι Αμνηςίεσ. Ρανεπιςτθμιακζσ Εκδόςεισ Κριτθσ. 5. Οικονόμου, Α. & Βαρλοκϊςτα, Σ. (2011). Θ Ειδικι Γλωςςικι Διαταραχι. Στο Μ. Κοςμίδου & Μ. Κωνςταντίνου (επιμ.), Η νευροψυχολογία των μαθηςιακϊν διαταραχϊν, Ακινα: Επιςτθμονικζσ Εκδόςεισ Ραριςιάνου. 6. Οικονόμου, Α. (2011). Ζχουν οι μακθςιακζσ δυςκολίεσ γενετικι βάςθ; Θ περίπτωςθ τθσ δυςλεξίασ. Στο Σ. Τάνταροσ (επιμ.), Δυςκολίεσ μάθηςησ. Αναπτυξιακζσ, εκπαιδευτικζσ και κλινικζσ προςεγγίςεισ, (ςελ ), Ακινα: Ρεδίο.

7 7 Σ. Άλλεσ εργαςίεσ 1. Yannis G., Papageorgiou S.G., Economou A., Golias J., Papadimitriou E., Papantoniou P., Pavlou D., Beratis I., Liozidou A., (2013). Review of driver behaviour and distraction parameters. Deliverable 2 of the Distract project within the framework of the Action THALES, Athens. 2. Yannis G., Papageorgiou S.G., Economou A., Kosmidis M., Golias J., Antoniou C., Papadimitriou E., Vardaki S., Papantoniou P., Pavlou D., Espié S., Andronas N., Papatriantafyllou I., Liozidou A., Beratis I., Kontaxopoulou D., Fragiadaki S., Papanicolaou A. (2013). Methodology for determining the causes and impacts of driver distraction using a driving simulator. Deliverable 3 of the Distract project within the framework of the Action THALES, Athens. 3. Papageorgiou S.G., Economou A., Beratis I., Andronas N., Liozidou A., Kontaxopoulou D., Fragiadaki S., Papatriantafyllou I., Papanicolaou A., Yannis G., Golias G., Vardaki S., Pavlou D., (2013). Review of performance parameters of drivers with cerebral diseases. Deliverable 1.1 of the Driverbrain project within the framework of the Action ARISTEIA, Athens. 4. Papageorgiou S.G., Economou A., Beratis I., Andronas N., Liozidou A., Kontaxopoulou D., Fragiadaki S., Papatriantafyllou I., Papanicolaou A., Yannis G., Golias G., Vardaki S., Pavlou D., (2013). Review of performance parameters of drivers with cerebral diseases. Deliverable 1.1 of the Driverbrain project within the framework of the Action ARISTEIA, Athens. 5. Papageorgiou S.G., Economou A., Beratis I., Andronas N., Liozidou A., Kontaxopoulou D., Fragiadaki S., Papatriantafyllou I., Papanicolaou A., Yannis G., Golias G., Vardaki S., Pavlou D., (2013). Review of performance parameters of drivers with cerebral diseases. Deliverable 1.1 of the Driverbrain project within the framework of the Action ARISTEIA, Athens. ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΙ Α. Ανακοινϊςεισ ερευνϊν ςε ςυνζδρια με κριτζσ 1. Εconomou, A., Chute, P. M., Hellman, S. A., & Tartter, V. C. Speech changes in a postlingually deafened girl using a multichannel cochlear implant. 119th Meeting of the Acoustical Society of America, University Park, PA, May, Economou, Α. Speech changes as a result of the use of a multichannel cochlear implant. Ανακοίνωςθ ςτο 3ο Πανελλήνιο Συνζδριο Ψυχολογικήσ Ζρευνασ, Ακινα, Μάιοσ Tartter, V. C., Abdelli, N., & Economou, A. Effects of distorted auditory feedback on speech. 123rd Meeting of the Acoustical Society of America, Salt Lake City, UT, May, Αbdelli, N., Tartter, V. C., & Economou, A. A six-month post-electrical stimulation effect in speech production. 124th Meeting of the Acoustical Society of America, New Orleans, LA, November, Economou, A. Lexical and phonemic sources of error in the reading and repetition of nouns and verbs in aphasic patients. 23rd Annual Meeting of the International Neuropsychological Society, Seattle, WA, February, Economou, Α. Phonology in Broca s aphasia. 35th Annual Convention of the New York State Speech-Language-Hearing Association, in the context of a seminar entitled Current Work in Agrammatism, New York, NY, April, Economou, Α. Lexical and phonemic sources of error in the reading and repetition of different types of aphasics. IV European Congress of Psychology, Athens, Greece, July, Economou, Α. The contribution of grammatical, semantic, phonological and orthographic factors to word reading in nonfluent and fluent aphasics, in the context of a seminar entitled Morphological processing in normal and aphasic populations. American Speech- Language-Hearing Association (ASHA), Boston, MA, November, 1997.

8 8 9. Οικονόμου, Α. Ρρϊιμθ διάγνωςθ τθσ άνοιασ-νευροψυχολογικζσ δοκιμαςίεσ. 6 ο Πανελλήνιο Συνζδριο Γεροντολογίασ-Γηριατρικήσ, Ακινα, Λανουάριοσ, Οικονόμου, Α., Barr, W. B., & Amador, J. F. Ψυχιατρικά ςυμπτϊματα ςε αςκενείσ με εγκεφαλικζσ πακιςεισ ςτθν οξεία φάςθ τθσ αςκζνειασ ςχζςθ με περιοχι εγκεφαλικισ βλάβθσ. 16 ο Πανελλήνιο Συνζδριο Ψυχιατρικήσ, Ράφοσ, Κφπροσ, Μάιοσ, Οικονόμου, Α., Ραπαγεωργίου, Σ. & Καραγεωργίου, Κ. Σχετίηεται θ αυτοεκτίμθςθ μνιμθσ με τθν αντικειμενικι τθσ αξιολόγθςθ; Μια μελζτθ ςε θλικιωμζνα άτομα. 2 ο Πανελλήνιο Διεπιςτημονικό Συνζδριο Νόςου Alzheimer, Κεςςαλονίκθ, Λανουάριοσ, Economou, Α. The contribution of linguistic and patient variables to aphasic reading performance. 40 th Annual Meeting of the Academy of Aphasia, New York, NY, October, Οικονόμου, Α., Ραπαγεωργίου, Σ., & Καραγεωργίου, Κ. Ιπια Γνωςτικι Εξαςκζνιςθ: Θ διαφορά άμεςθσ ανάκλθςθσ-μνιμθσ εργαςίασ είναι ευαίςκθτοσ δείκτθσ χωρίσ να επθρεάηεται από τθν θλικία και το μορφωτικό επίπεδο. Ανακοίνωςθ ςτο 18 ο Πανελλήνιο Συνζδριο Ελλήνων Νευρολόγων, Ακινα, Νοζμβριοσ, Economou, Α., Papageorgiou, S., & Karageorgiou, C. Non-memory cognitive deficits in amnestic MCI. 6 th International Conference of Alzheimer s Disease/Parkinson s Disease, Seville, Spain, May, Οικονόμου, Α. Ρροοπτικζσ ςυνεργαςίασ τθσ νευροψυχολογίασ και τθσ κλινικισ ψυχολογίασ. Ανακοίνωςθ ςτο 9 ο Πανελλήνιο Συνζδριο Ψυχολογικήσ Ζρευνασ, όδοσ, Μάιοσ, Οικονόμου, Α., Λυμπεροποφλου, Ο. & Τουπαλι, Β. Θ ςχζςθ οςφρθτικϊν και μνθμονικϊν λειτουργιϊν ςε άτομα μζςθσ-μεγάλθσ θλικίασ από τθν κοινότθτα. Ανακοίνωςθ ςτο 9 ο Πανελλήνιο Συνζδριο Ψυχολογικήσ Ζρευνασ, όδοσ, Μάιοσ, Οικονόμου, Α., Μερμίγκθ, Ρ., Λυμπεροποφλου, Ο., Ηερβοφλθ, Α., & Τουπαλι, Β. Θ ςχζςθ τθσ αυτοεκτίμθςθσ τθσ μνιμθσ με τθν αντικειμενικι τθσ εκτίμθςθ ςε ζνα δείγμα ατόμων μζςθσ-μεγάλθσ θλικίασ από τθν κοινότθτα. Ανακοίνωςθ ςτο 9 ο Πανελλήνιο Συνζδριο Ψυχολογικήσ Ζρευνασ, όδοσ, Μάιοσ, Μπάρδοσ, Α., Οικονόμου, Α., Ηερβοφλθ, Α., Μερμίγκθ, Ρ., & Τουπαλι, Β. Διαπολιτιςμικι μελζτθ τθσ «Κλίμακασ Γενικϊν Λκανοτιτων για Ενιλικεσ» (General Ability Measure for Adults-GAMA) ςτθν Ελλάδα: Ριλοτικά αποτελζςματα ςε άτομα μζςθσ-μεγάλθσ θλικίασ και ςχζςθ με μνθμονικζσ λειτουργίεσ. Ανακοίνωςθ ςτο 9 ο Πανελλήνιο Συνζδριο Ψυχολογικήσ Ζρευνασ, όδοσ, Μάιοσ, Οικονόμου, Α. Θ νευροψυχολογικι αξιολόγθςθ των εκτελεςτικϊν λειτουργιϊν. Ανακοίνωςθ ςτο 13 th Alzheimer Europe Conference and 3 rd Hellenic National Alzheimer Disease and Related Disorders Conference, Κεςςαλονίκθ, Λοφνιοσ, Οικονόμου, Α. Ο ρόλοσ τθσ όςφρθςθσ ςτθν πρϊιμθ διάγνωςθ τθσ νόςου του Alzheimer. Ανακοίνωςθ ςτο 13 th Alzheimer Europe Conference and 3 rd Hellenic National Alzheimer Disease and Related Disorders Conference, Κεςςαλονίκθ, Λοφνιοσ, Valeonti, N., Economou, A., Kakavoulia, M., Protopapas, A., & Varlokosta, S. The breakdown of functional categories in Greek aphasia. The Science of Aphasia V, Potsdam, Germany, September, Χαρίλα, N., & Οικονόμου, A. Ραρουςίαςθ περιςτατικοφ με ψυχολογικζσ δυςκολίεσ μετά από τοξικι δθλθτθρίαςθ. Ειςιγθςθ ςτα πλαίςια ςυμποςίου με τίτλο «Φοιτθτικόσ πλθκυςμόσ και ςωματικι και ψυχικι υγεία». 1 ο Πανελλήνιο Συνζδριο Ψυχολογίασ τησ Υγείασ, Ράντειο Ρανεπιςτιμιο, Ακινα, Οκτϊβριοσ, Οικονόμου, Α. Θ αξιολόγθςθ τθσ ικανότθτασ επίλυςθσ πρακτικϊν κακθμερινϊν προβλθμάτων: Ρροκαταρκτικι ανάλυςθ των αποκρίςεων υγιϊν ατόμων από τθν κοινότθτα. Ειςιγθςθ ςτα πλαίςια ςυμποςίου με τίτλο «Νευροψυχολογία και Ψυχολογία τθσ Υγείασ». 1 ο Πανελλήνιο Συνζδριο Ψυχολογίασ τησ Υγείασ, Ράντειο Ρανεπιςτιμιο. Ακινα, Οκτϊβριοσ, Διοργανϊτρια ςυμποςίου: Αλεξάνδρα Οικονόμου

9 9 24. Οικονόμου, Α., Κοςμίδου, Μ., Ραπαϊωάννου, Α., Ραπαδι, Σ., & Κουβαράκθ, Ε. Θ αντίλθψθ των Ελλθνικϊν παροιμιϊν: Ζνα παράκυρο ςτο μεταφορικό λόγο. Πανελλήνιο Συνζδριο Γνωςτικήσ Ψυχολογίασ, Αλεξανδροφπολθ, Νοζμβριοσ, Ραπαϊωάννου, Α., Τηαβάρασ, Α., Οικονόμου, Α. Θ μεταφορικότθτα τθσ ςκζψθσ και ο παροιμιακόσ λόγοσ: γνωςτικό υπόβακρο και χρθςιμότθτα. Πανελλήνιο Συνζδριο Γνωςτικήσ Ψυχολογίασ, Αλεξανδροφπολθ, Νοζμβριοσ, Κοςμίδου, Μ., Οικονόμου, A., Γιαννακοφ, Μ., Ανεηουλάκθ, Δ., Γιαηκουλίδου, Α., Χριςτοφορίδου, Α., & Καρπουχτςισ, Σ. Ερμθνεία παροιμιϊν: Δθμιουργία δοκιμαςίασ Ελλθνικϊν παροιμιϊν. Πανελλήνιο Συνζδριο Γνωςτικήσ Ψυχολογίασ, Αλεξανδροφπολθ, Νοζμβριοσ, Economou, A., & Papaioannou, E. Assessing language development in 3-4-year old children through narratives: Pilot data and theoretical implications. 27 th International School Psychology Colloquium, Athens, Greece, July, Οικονόμου, Α., & Αδαμοποφλου, Ε. Μνθμονικζσ λειτουργίεσ ςε νζουσ με και χωρίσ μουςικι παιδεία. 19 ο Πανελλήνιο Συνζδριο Νευροεπιςτημϊν, Ράτρα, Σεπτζμβριοσ-Οκτϊβριοσ, Economou, A. Primary and secondary memory differences as a function of age and education. 2 nd International Congress on Brain and Behaviour, Thessaloniki, Greece, November, Οικονόμου, Α. Ενδοατομικζσ διαφορζσ ςε δοκιμαςίεσ μνιμθσ ςτο γιρασ και ςτθν Ιπια Γνωςτικι Εξαςκζνιςθ: διαγνωςτικζσ προεκτάςεισ. 10 ο Πανελλήνιο Συνζδριο Ψυχολογικήσ Ζρευνασ, Λωάννινα, Δεκζμβριοσ, Economou, A. Intraindividual variability in memory test performance in middle aged and elderly persons from the community. 34 th Annual Meeting of the International Neuropsychological Society, Boston, MA, February, Economou, A., Protopapas, A., Varlokosta, S., & Kakavoulia, M. The contribution of frequency, regularity and phonological complexity to the production of verb inflections in Greek aphasia. 1 st Conference on Language Disorders in Greek, Patra, Greece, June Economou, A. Cognitive reserve: impact on neuropsychological test performance and diagnosis of dementia. 26 th International Congress of Applied Psychology, Athens, Greece, July, Economou, A. Cognitive reserve: impact on neuropsychological test performance and diagnosis of dementia. 9 th European Conference on Psychological Assessment, Thessaloniki, Greece, May Οικονόμου, Α. Υπάρχουν νευροψυχολογικζσ δοκιμαςίεσ που είναι ανεξάρτθτεσ του μορφωτικοφ επιπζδου; Λειτουργίεσ που εξετάηουν και κλινικζσ εφαρμογζσ. 11 ο Πανελλήνιο Συνζδριο Ψυχολογικήσ Ζρευνασ, ζκυμνο, Μάιοσ, Economou, A., Varlokosta, S., Protopapas, A., & Kakavoulia, M. Factors affecting the production of verb inflections in Greek aphasia. 45 th Annual Meeting of the Academy of Aphasia, Washington, D.C., October, Οικονόμου, Α., & Ευκυμίου, Κ. Ζνα περιςτατικό αγενεςίασ του μεςολοβίου: Νευροψυχολογικζσ και κεραπευτικζσ διαςτάςεισ. 3 ο Πανελλήνιο Συνζδριο του Κλάδου Κλινικήσ Ψυχολογίασ και Ψυχολογίασ τησ Υγείασ τησ ΕΛΨΕ, Κεςςαλονίκθ, Νοζμβριοσ, Μπεηεβζγκθσ, Θ., Οικονόμου, Α., Χατηθχριςτου, Χ., Μυλωνάσ, Κ., Ρολυχρόνθ, Φ., & Ραυλόπουλοσ, Β. Καταςκευι και ςτάκμιςθ διερευνθτικϊν-ανιχνευτικϊν εργαλείων των μακθςιακϊν δυςκολιϊν από το Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν. 11 ο Συνζδριο Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπεδικϊν, Ακινα, Νοζμβριοσ, Οικονόμου, Α., Μπεηεβζγκθσ, Θ., Βαρλοκϊςτα, Σ., & Μυλωνάσ, Κ. Το τεςτ ανίχνευςθσ διαταραχϊν λόγου και ομιλίασ: Ρεριγραφι και προκαταρκτικά ευριματα. 11 ο Συνζδριο Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπεδικϊν, Ακινα, Νοζμβριοσ, Οικονόμου, Α., Μπεηεβζγκθσ, Θ., Μυλωνάσ, Κ., &. Βαρλοκϊςτα, Σ. Λεξιλόγιο και αφιγθςθ ςε παιδιά με κακυςτζρθςθ ςτο λόγο. Επιςτημονικό Συνζδριο «Αναπτυξιακζσ Γλωςςικζσ

10 10 Διαταραχζσ: Η Ειδική Γλωςςική Διαταραχή από τη βαςική ζρευνα ςτην κλινική πράξη», Ρανεπιςτιμιο Μακεδονίασ, Κεςςαλονίκθ, Μάρτιοσ, Οικονόμου, Α., Μπεηεβζγκθσ, Θ., Μυλωνάσ, Κ., & Ρολυχρόνθ, Φ. Το Τεςτ Ανίχνευςθσ και Διερεφνθςθσ τθσ Διαδικαςίασ τθσ Μάκθςθσ και τθσ Κατθγοριοποίθςθσ ςτο Νθπιαγωγείο και ςτο Δθμοτικό: Ρεριγραφι και αποτελζςματα από τθ ςτάκμιςθ. 1 ο Πανελλήνιο Συνζδριο Εξελικτικήσ Ψυχολογίασ, Ακινα, Μάιοσ-Λοφνιοσ, Μπεηεβζγκθσ, Θ., Οικονόμου, Α., & Μυλωνάσ, Κ. Το Εργαλείο Ανίχνευςθσ και Διερεφνθςθσ Διαταραχϊν Μνιμθσ ςτο Νθπιαγωγείο και ςτο Δθμοτικό: Ρεριγραφι και αποτελζςματα από τθ ςτάκμιςθ. 1 ο Πανελλήνιο Συνζδριο Εξελικτικήσ Ψυχολογίασ, Ακινα, Μάιοσ-Λοφνιοσ, Οικονόμου, Α., Μπεηεβζγκθσ, Θ., Μυλωνάσ, Κ., &. Βαρλοκϊςτα, Σ. Το Εργαλείο Ανίχνευςθσ Διαταραχϊν Λόγου και Ομιλίασ: Ρεριγραφι και αποτελζςματα από τθ ςτάκμιςθ. 1 ο Πανελλήνιο Συνζδριο Εξελικτικήσ Ψυχολογίασ, Ακινα, Μάιοσ-Λοφνιοσ, Μπεηεβζγκθσ, Θ., Οικονόμου, Α., Χατηθχριςτου, Χ., Μυλωνάσ, Κ., Ρολυχρόνθ, Φ., & Ραυλόπουλοσ, Β. Καταςκευι και ςτάκμιςθ Διερευνθτικϊν-Ανιχνευτικϊν Εργαλείων των μακθςιακϊν δυςκολιϊν από το Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν. 1 ο Πανελλήνιο Συνζδριο Εξελικτικήσ Ψυχολογίασ, Ακινα, Μάιοσ-Λοφνιοσ, οφτςθσ, Χ. & Οικονόμου, Α. Ρρότυπα ςυςχζτιςθσ πρωτογενοφσ και δευτερογενοφσ ςυςτιματοσ λεκτικισ μνιμθσ ςε παιδιά θλικίασ 6-8 ετϊν: Ριλοτικά δεδομζνα. 1 ο Πανελλήνιο Συνζδριο Εξελικτικήσ Ψυχολογίασ, Ακινα, Μάιοσ-Λοφνιοσ, Economou, A., Besevegis, E., Mylonas, K., & Polychroni, F. Development and standardisation of three learning disabilities tests. 6 th Conference of the International Test Commission (ITC) 2008, Liverpool, UK, July, Foka-Kavaleraki, P., Kakavoulia, M., Economou, A., Varlokosta, S., Routsis, C., Kasselimis, D., Potagas, C., Evdokimidis, I., & Protopapas, A. A comprehensive approach to the analysis of narrative discourse by Greek speakers with aphasia. Science of Aphasia 9, Chalkidiki, Greece, September, Οικονόμου, Α., Μπεηεβζγκθσ, Θ., Μυλωνάσ, Κ., & Ρολυχρόνθ, Φ. Θ χριςθ ςτρατθγικϊν εννοιολογικισ οργάνωςθσ και θ μνθμονικι επίδοςθ ςε παιδιά 5-12 ετϊν: Δεδομζνα από τθ ςτάκμιςθ του «Τεςτ Μάκθςθσ και Κατθγοριοποίθςθσ». 2 ο Πανελλήνιο Συνζδριο Γνωςτικήσ Ψυχολογίασ τησ ΕΛΨΕ, Κεςςαλονίκθ, Νοζμβριοσ, Φωκά-Καβαλιεράκθ, Ρ., Κακαβοφλια, Μ., Οικονόμου, Α., οφτςθσ, Χ., Βαρλοκϊςτα, Σ., Καςςελίμθσ, Δ., Ρόταγασ, Κ., Ευδοκιμίδθσ, Λ., Ρρωτόπαπασ, Α. Ανάλυςθ αφθγθματικοφ λόγου ςτθν αφαςία. 2 ο Πανελλήνιο Συνζδριο Γνωςτικήσ Ψυχολογίασ τησ ΕΛΨΕ, Κεςςαλονίκθ, Νοζμβριοσ, Οικονόμου, Α. Θ αξιολόγθςθ τθσ προνοςθρισ νοθτικισ λειτουργίασ ςτθν Ελλάδα: Ρροκλιςεισ και λφςεισ. 2 ο Πανελλήνιο Συνζδριο Γνωςτικήσ Ψυχολογίασ τησ ΕΛΨΕ, Κεςςαλονίκθ, Νοζμβριοσ, Economou, A., Besevegis, E., Mylonas, K., & Polychroni, F. Semantic organization and learning: Data from the standardization of the Learning and Categorization Test for Kindergarten and Primary School Children. 31 st ISPA Conference, Malta, July, Αςλάνθ, Α. & Οικονόμου, Α. Θ αξιολόγθςθ των διαςτάςεων τθσ αυτοματοποίθςθσ και τθσ προςοχισ με πρωτότυπεσ παραλλαγζσ του πειράματοσ Stroop ςε παιδιά με και χωρίσ δυςλεξία. 2 ο Πανελλήνιο Συνζδριο Εξελικτικήσ Ψυχολογίασ, Αλεξανδροφπολθ, Μάιοσ, Economou, A., Varlokosta, S., Mylonas, K., & Besevegis, E. Narrative characteristics of language-impaired Greek-speaking preschool children. 3 rd Conference on Language Disorders in Greek, European University, Nicosia, Cyprus, June, Cheimariou, S., Varlokosta, S., Economou, A., Kakavoulia, M., & Protopapas, A. Error patterns of Greek aphasic speakers in sentence completion and grammaticality judgment. 48 th Annual Meeting of the Academy of Aphasia, Athens, Greece, October, Economou, A. Memory assessment in children. Presentation at the invited symposium entitled The contribution of neuropsychology to the understanding of normal and

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1985 Πτυχίο Οικονομικού Τμήματος Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1985 Πτυχίο Οικονομικού Τμήματος Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ: Σουζάνα Παντελιάδου Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής Μαθησιακών Δυσκολιών Τμήμα Φιλοσοφία & Παιδαγωγικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τηλ. 0030 2310 997204 e-mail: spadeli@edlit.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΠΟΥΔΕΣ Ονοµατεπώνυµο: Κωνσταντίνος Δ. Πόρποδας Ιδιότητα: Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πατρών Ειδίκευση Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Γνωστική Ψυχολογία, Ψυχολογία της Ανάγνωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΟΝΙΑ ΚΑΦΟΥΣΗ. Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια ςτο γνωςτικό αντικείμενο «Διδακτικι Μακθματικϊν» Kafoussi@rhodes.aegean.gr ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΓΟ

ΒΙΟΓΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΟΝΙΑ ΚΑΦΟΥΣΗ. Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια ςτο γνωςτικό αντικείμενο «Διδακτικι Μακθματικϊν» Kafoussi@rhodes.aegean.gr ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΓΟ ΒΙΟΓΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΟΝΙΑ ΚΑΦΟΥΣΗ Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια ςτο γνωςτικό αντικείμενο «Διδακτικι Μακθματικϊν» Ελληνικά και διεθνή περιοδικά Kafoussi@rhodes.aegean.gr ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΓΟ Σόνια Καφοφςθ, Χαροφλα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΙΑΣ ΠΛΑΤΣΙΔΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΙΑΣ ΠΛΑΤΣΙΔΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΙΑΣ ΠΛΑΤΣΙΔΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εξελικτικής Ψυχολογίας Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τηλ. 2310 891384 E-mail: platsidu@uom.gr ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. svarlokosta@phil.uoa.gr http://uoalinguistics.web.officelive.com/svarlokosta.aspx http://svarlokosta.weebly.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. svarlokosta@phil.uoa.gr http://uoalinguistics.web.officelive.com/svarlokosta.aspx http://svarlokosta.weebly. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυµο Βαρλοκώστα Όνοµα Σπυριδούλα Ηµεροµηνία γέννησης 18 Αυγούστου 1964 Τόπος γέννησης Σπάρτη Επάγγελµα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τοµέας Γλωσσολογίας, Τµήµα Φιλολογίας, Εθνικό και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση οικίας: Σπ. Λάμπρου 22 B 453 32 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Τηλ.: 265 10 78 693. Ημ/νία Γέννησης: 28.05.1967 Τόπος Γέννησης: Θεσσαλονίκη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση οικίας: Σπ. Λάμπρου 22 B 453 32 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Τηλ.: 265 10 78 693. Ημ/νία Γέννησης: 28.05.1967 Τόπος Γέννησης: Θεσσαλονίκη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Ευαγγελία Καραγιαννοπούλου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Φ.Π.Ψ. Τομέας Ψυχολογίας Πανεπιστημιούπολη 451 10 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΤΔΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΤΔΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΤΔΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΜΠΟΤΡΝΑΡΗ Γ. ΘΩΜΑ Διδάκτορασ Αγροτικισ Οικονομίασ Γεωπονικισ χολισ Αριςτοτελείου Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθ Γεωπόνοσ Α.Π.Θ., MSc,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ. Βασίλειος Γ. Παυλόπουλος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ. Βασίλειος Γ. Παυλόπουλος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Βασίλειος Γ. Παυλόπουλος Ραιδεστού 43 Τηλ.: 210 7277523 E-mail: vpavlop@psych.uoa.gr 121 32 Περιστέρι Fax: 210 7277534 URL: http://www.psych.uoa.gr/~vpavlop/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Υπουργείο Υγείασ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Strategic Plan Rare.2Aug ΔΛΟΚΩΣΕΛΣ ΟΛΩΝ_ΒΑΣΟΣ_0.doc Λευκωςία, Μάρτιοσ 2012 Strategic Plan Rare Diseases 30 8 2012 τελικό ςελίδα 1 από 76 Η ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ηλίας Ε. Κουρκούτας 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ηλίας Ε. Κουρκούτας 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ηλίας Ε. Κουρκούτας 11/06/1961, Λάρισα ΠΤΔΕ, Παν/μιούπολη Κρήτης, Γάλλος, 74100, Ρέθυμνο 28310/77647-57202-6976446342, hkourk@edc.uoc.gr ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗ ΘΕΗ ΕΙΔΙΚΟΤ ΕΠΙΣΗΜΟΝΑ (LCE_671: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΚΟΠΟΤ/ΤΓΓΡΑΦΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΙΙ)

ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗ ΘΕΗ ΕΙΔΙΚΟΤ ΕΠΙΣΗΜΟΝΑ (LCE_671: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΚΟΠΟΤ/ΤΓΓΡΑΦΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΙΙ) Μπενάκθ 14, Κάτω Πολεμίδια 4157 ΛΕΜΕΣΟΣ 18 Ιουνίου 2015 Τεχνολογικό Πανεπιςτιμιο Κφπρου Τομζασ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ Τ.Θ. 50329, 3603 ΛΕΜΕΣΟΣ Αξιότιμε κφριε/κυρία, ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗ ΘΕΗ ΕΙΔΙΚΟΤ ΕΠΙΣΗΜΟΝΑ (LCE_671:

Διαβάστε περισσότερα

Dr. ΧATZΗΣTAMATIOY ΜΑΡΙΖΑ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ, ΜSc, PhD

Dr. ΧATZΗΣTAMATIOY ΜΑΡΙΖΑ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ, ΜSc, PhD Dr. ΧATZΗΣTAMATIOY ΜΑΡΙΖΑ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ, ΜSc, PhD ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία Γέννησης: 13/5/1980 Τόπος Γέννησης: Aθήνα Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμη Παιδιά: 1 αγόρι & 1 κορίτσι Διεύθυνση Εργασίας Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο: Βατάκη Όνοµα: Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: Αργυρώ argiro.vatakis@gmail.com 1.2 ΣΠΟΥ ΕΣ ιδακτορικό (Ph.D.) 2004- Πανεπιστήµιο της Οξφόρδης, Ηνωµένο Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετιςμόσ από τουσ Προζδρουσ τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ Κοινωνικήσ Παιδιατρικήσ και Προαγωγήσ τησ Τγείασ & τησ ΕΕ του 24 ου υνεδρίου

Χαιρετιςμόσ από τουσ Προζδρουσ τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ Κοινωνικήσ Παιδιατρικήσ και Προαγωγήσ τησ Τγείασ & τησ ΕΕ του 24 ου υνεδρίου 1 Χαιρετιςμόσ από τουσ Προζδρουσ τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ Κοινωνικήσ Παιδιατρικήσ και Προαγωγήσ τησ Τγείασ & τησ ΕΕ του 24 ου υνεδρίου Αγαπθτοί ςυνάδελφοι, Το 24 Ο Πανελλήνιο υνζδριο τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ

Διαβάστε περισσότερα

ABSTRACT BOOK ASSOCIATION OF PSYCHOLOGY & PSYCHIATRY FOR ADULTS & CHILDREN. Psychology, Neuropsychiatry & Social Work In Modern Times

ABSTRACT BOOK ASSOCIATION OF PSYCHOLOGY & PSYCHIATRY FOR ADULTS & CHILDREN. Psychology, Neuropsychiatry & Social Work In Modern Times ABSTRACT BOOK 13 th INTERNATIONAL - 2 nd WORLD CONFERENCE OF THE A.P.P.A.C. ASSOCIATION OF PSYCHOLOGY & PSYCHIATRY FOR ADULTS & CHILDREN Psychology, Neuropsychiatry & Social Work In Modern Times MAY 20-23,

Διαβάστε περισσότερα

14-17 May 2015. Πρόγραμμα - Program. Grand Hotel Palace, Thessaloniki

14-17 May 2015. Πρόγραμμα - Program. Grand Hotel Palace, Thessaloniki 9ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο Νόσου Alzheimer & Συγγενών Διαταραχών & 1ο Μεσογειακό Συνέδριο Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων 9th Panhellenic Interdisciplinary Conference on Alzheimer's Disease & Related

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα Κικής Πετρουλάκη. Ατομικά Στοιχεία. Σπουδές. Επιμορφωτικά Σεμινάρια

Βιογραφικό Σημείωμα Κικής Πετρουλάκη. Ατομικά Στοιχεία. Σπουδές. Επιμορφωτικά Σεμινάρια Βιογραφικό Σημείωμα Κικής Πετρουλάκη Ατομικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Κική Πετρουλάκη Τηλέφωνο: 210 9225491 e-mail: kiki@antiviolence-net.eu Σπουδές 1992-1997 Ph.D. στην Ψυχολογία Πειραματική Ψυχολογία.

Διαβάστε περισσότερα

2005-2009 Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Η ΡΑ ΣΤΗ ΡΙ ΟΤ Η ΤΑ Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ι Ρ Υ Μ Α ( Τ. Ε. Ι. ) Π Α Τ ΡΑ Σ

2005-2009 Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Η ΡΑ ΣΤΗ ΡΙ ΟΤ Η ΤΑ Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ι Ρ Υ Μ Α ( Τ. Ε. Ι. ) Π Α Τ ΡΑ Σ Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ι Ρ Υ Μ Α ( Τ. Ε. Ι. ) Π Α Τ ΡΑ Σ Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Η ΡΑ ΣΤΗ ΡΙ ΟΤ Η ΤΑ 2005-2009 τ ό µ ο ς B ιεθνή Επιστηµονικά συνέδρια, Συνέδρια στην Ελλάδα, Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

Ειρήνη Σ. Καρανάσιου

Ειρήνη Σ. Καρανάσιου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ειρήνη Σ. Καρανάσιου Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου Λέκτορας ΠΔ 407 Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων Αθήνα, Ιανουάριος 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

OC002 Gerlinde Strunk-Richter Well-being of people with dementia in small house units Ευημερία των ασθενών με άνοια που ζουν σε μικρά σπίτια

OC002 Gerlinde Strunk-Richter Well-being of people with dementia in small house units Ευημερία των ασθενών με άνοια που ζουν σε μικρά σπίτια Tuesday 9 March 2010 13:00-15.00 Registration opens (Hotel Lobby) Έναρξη εγγραφών PROGRAMME Wednesday 10 March 2010 10:00 - Registration opens (Hotel Lobby) 22.00 Έναρξη εγγραφών Special Session Quality

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα της Σταυρούλας Πολυχρονοπούλου Καθηγήτριας ειδικής αγωγής στο ΠΤΔΕ του πανεπιστημίου Αθηνών

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα της Σταυρούλας Πολυχρονοπούλου Καθηγήτριας ειδικής αγωγής στο ΠΤΔΕ του πανεπιστημίου Αθηνών Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα της Σταυρούλας Πολυχρονοπούλου Καθηγήτριας ειδικής αγωγής στο ΠΤΔΕ του πανεπιστημίου Αθηνών Βιογραφικά στοιχεία: Γεννήθηκα στην Καλαμάτα της Μεσσηνίας όπου και ολοκλήρωσα τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ. 15 Ιανουαρίου 2013 - Σήμερα: Αναπληρωτής Καθηγητής στον Τομέα. Τελευταία ενημέρωση 09/03/2014

ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ. 15 Ιανουαρίου 2013 - Σήμερα: Αναπληρωτής Καθηγητής στον Τομέα. Τελευταία ενημέρωση 09/03/2014 Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο: Νικόλαος Στριμπάκος Όνομα Πατρός: Σωτήριος Στριμπάκος Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με ένα παιδί Εθνικότητα: Ελληνική Χρονολογία γέννησης: 1972

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΠΑΓΓΕ Καθηγήτρια Π.Τ.Ν. ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 [1] Περιεχόμενα α/α Τίτλος ενότητας Σελίδα 1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα 2. Αναλυτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του. Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΛ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του. Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΛ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΛ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 Ονοματεπώνυμο: Ιωάννης Τηλ. Λαζαρίδης Ημερομηνία γεννήσεως:

Διαβάστε περισσότερα

From DSM-I to DSM-5 V. Kontaxakis & G. Konstantakopoulos

From DSM-I to DSM-5 V. Kontaxakis & G. Konstantakopoulos PSYCHIATRIKI Quarterly journal published by the Hellenic Psychiatric Association, Volume 26, No 1, January-March 2015 From DSM-I to DSM-5 V. Kontaxakis & G. Konstantakopoulos The relationship of Theory

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΕΡΡΕΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΕΡΡΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΕΡΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ Νοέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος δηµοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε συνέδρια

Κατάλογος δηµοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε συνέδρια Κατάλογος δηµοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε συνέδρια των οµιλητών στην 1 η Ετήσια Ερευνητική Ηµερίδα διδακτορικών φοιτητών και αποφοίτων του Τµήµατος Νοσηλευτικής, ΤΕ.ΠΑ.Κ «Έρευνα κοντά στον Άνθρωπο». 70

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επίκουροσ Κακθγθτισ. Σθλζφωνο/Fax: 2651005871-6973372330

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επίκουροσ Κακθγθτισ. Σθλζφωνο/Fax: 2651005871-6973372330 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπϊνυμο: Πατρϊνυμο: Θζςθ: Γνωςτικό Αντικείμενο: ταμάτιοσ Πορτελάνοσ Ανδρζασ Επίκουροσ Κακθγθτισ Διδακτικι Θρθςκευτικϊν - Θρθςκειολογία Σθλζφωνο/Fax: 2651005871-6973372330 Διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΦΑΛΙΟΥ. Τηλ. Εργασίας: ++30 210 414 2157

ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΦΑΛΙΟΥ. Τηλ. Εργασίας: ++30 210 414 2157 ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΦΑΛΙΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης Καραολή & ημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς E-mail: fafaliou@unipi.gr Url: http://www.unipi.gr/faculty/fafaliou/index.html

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. της Όλγας Σολομώντος-Κουντούρη. Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, Λεωφόρος Δανάης 2, 8042, Πάφος, Κύπρος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. της Όλγας Σολομώντος-Κουντούρη. Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, Λεωφόρος Δανάης 2, 8042, Πάφος, Κύπρος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Όλγας Σολομώντος-Κουντούρη Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, Λεωφόρος Δανάης 2, 8042, Πάφος, Κύπρος E-mail: o.solomontos-kountouri@nup.ac.cy Τηλ: +357 26843602 Κιν: +357 99216190 Fax:

Διαβάστε περισσότερα