ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ Επίκουρθ Κακθγιτρια Νευροψυχολογίασ Τμιμα Ψυχολογίασ Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ Επίκουρθ Κακθγιτρια Νευροψυχολογίασ Τμιμα Ψυχολογίασ Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν"

Transcript

1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ Επίκουρθ Κακθγιτρια Νευροψυχολογίασ Τμιμα Ψυχολογίασ Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν Τθλ: (Ρανεπιςτιμιο), (οικία) ΠΟΤΔΕ University of La Verne, La Verne, California & Ακινα, B.S. Ψυχολογία, Magna Cum Laude (1980). University of Surrey, Guildford, Αγγλία, M.Sc. Medical (Health) Psychology (1982). University of Chicago, Chicago, USA, ειδίκευςθ: Human Development (1986). City University of New York (C.U.N.Y) Graduate Center, New York, NY, ειδίκευςθ ςτθ Νευροψυχολογία (1998). Οι τίτλοι ςπουδϊν μου είναι αναγνωριςμζνοι από το ΔΛ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. (αρικμοί πράξεων & , 1998). ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΓΟ Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμιμα Ψυχολογίασ (πρϊθν Ρρόγραμμα Ψυχολογίασ, Τμιμα Φιλοςοφίασ Ραιδαγωγικισ και Ψυχολογίασ), Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν (ΦΕΚ διοριςμοφ 285/ , ΦΕΚ μονιμοποίθςθσ 376 (τ.γ )/ ) Διδάςκουςα, Μεταπτυχιακό Ρρόγραμμα ςτθν Κλινικι Νευροψυχολογία, Αιγινιτειο Νοςοκομείο, Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν Λζκτορασ, Τομζασ Ψυχολογίασ, Τμιμα Φιλοςοφίασ Ραιδαγωγικισ και Ψυχολογίασ, Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν (Αρικ. ΦΕΚ 15/ ) Διδάςκουςα (Ρ.Δ. 407/80), Τομζασ Ψυχολογίασ, Τμιμα Φιλοςοφίασ, Ραιδαγωγικισ και Ψυχολογίασ, Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν Διδάςκουςα, Summer Institute on Language and the Brain, The Vivian Smith Advanced Studies Institute of the International Neuropsychological Society, Ξυλόκαςτρο. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν ςτθ Νευροψυχολογία και τισ Νευροεπιςτιμεσ Διδάςκουςα, Τμιμα Μεκοδολογίασ τθσ Λςτορίασ και Κεωρίασ τθσ Επιςτιμθσ, Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν. Διαπανεπιςτθμιακό-Διατμθματικό Ρ.Μ.Σ. Ειδίκευςθσ ςτθ "Βαςικι και Εφαρμοςμζνθ Γνωςιακι Επιςτιμθ" Διδάςκουςα (Ρ.Δ. 407/80), Τμιμα Ψυχολογίασ, Ράντειο Ρανεπιςτιμιο. ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΑΡΙΣΕΙΑ: DriverBRAIN PERFORMANCE OF DRIVERS WITH CEREBRAL DISEASES AT UNEXPECTED INCIDENTS (Επιδόςεισ οδηγϊν με εγκεφαλικζσ παθήςεισ ςε μη αναμενόμενα ςυμβάντα) Φορζασ: Υπουργείο Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων, Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ ΕΣΡΑ Περιγραφή θζςησ: Μζλοσ Ερευνθτικισ Ομάδασ

2 ΘΑΛΗ: DISTRACT CAUSES AND IMPACTS OF DRIVER DISTRACTION: A DRIVING SIMULATOR STUDY (Διερεφνηςη αιτιϊν και επιπτϊςεων τησ απόςπαςησ τησ προςοχήσ του οδηγοφ με τη χρήςη προςομοιωτή οδήγηςησ) Φορζασ: Υπουργείο Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων, Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ ΕΣΡΑ Επιςτημονικόσ υπεφθυνοσ: Γιϊργοσ Γιαννισ (Εκνικό Μετςόβειο Ρολυτεχνείο). Περιγραφή θζςησ: Υπεφκυνθ Ερευνθτικισ Ομάδασ ΘΑΛΗ: APHASIA LEVELS OF IMPAIRMENT IN GREEK APHASIA: RELATIONSHIP WITH PROCESSING DEFICITS, BRAIN REGION, AND THERAPEUTIC IMPLICATIONS (Επίπεδα διαταραχήσ του λόγου ελληνόφωνων ατόμων με αφαςία: ςχζςεισ με ελλείμματα επεξεργαςίασ, εγκεφαλική βλάβη και προςεγγίςεισ θεραπείασ) Φορζασ: Υπουργείο Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων, Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ ΕΣΡΑ Επιςτημονικόσ υπεφθυνοσ: Σπυριδοφλα Βαρλοκϊςτα (ΕΚΡΑ). Περιγραφή θζςησ: Υπεφκυνθ Ερευνθτικισ Ομάδασ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑ: Η ΧΕΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ ΣΟΤ ΕΓΚΕΦΑΛΟΤ ΜΕ ΔΙΑΝΟΗΣΙΚΕ ΚΑΙ ΨΤΧΙΑΣΡΙΚΕ ΔΙΑΣΑΡΑΧΕ: ΝΕΤΡΟΨΤΧΟΛΟΓΙΚΗ-ΝΕΤΡΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΤΧΕΣΙΗ Ε ΝΕΚΡΟΣΟΜΙΚΟ ΤΛΙΚΟ Φορζασ: ΕΛΚΕ (ΕΚΡΑ) Διαχειριςτήσ Προγραμμάτων Καποδίςτριασ: Γεϊργιοσ Λ. Σπανόσ, Ρρόεδροσ Τμιματοσ Φ.Ρ.Ψ. Επιςτημονικόσ Τπεφθυνοσ: Αλεξάνδρα Οικονόμου ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΤΛΗ ΨΤΧΑΓΩΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ, Τποζργο ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΗ ΠΤΛΗ, Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ Φορζασ: Λνςτιτοφτο Επεξεργαςίασ του Λόγου Επιςτημονικόσ υπεφθυνοσ: Λωάννα Αντωνίου-Κρθτικοφ Περιγραφή θζςησ: Ερευνθτικι ςυνεργάτθσ ProMenPol PROMOTING AND PROTECTING MENTAL HEALTH - SUPPORTING POLICY THROUGH INTEGRATION OF RESEARCH, CURRENT APPROACHES AND PRACTICES, European Commission (6 th Framework Programme) υντονιςτικό όργανο: The Federal Institute for Occupational Safety and Health (BAuA) Germany Περιγραφή θζςησ: Expert Practitioner ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ-Γ' ΚΠ), ΤΠΕΠΘ, Μζτρο 1.1 Ενζργεια 1.1.3, Κατηγορία Πράξεων με τίτλο

3 3 πράξησ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΚΑΙ ΣΑΘΜΙΗ 12 ΔΙΕΡΕΤΝΗΣΙΚΩΝ-ΑΝΙΧΝΕΤΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ (ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ) ΣΩΝ ΜΑΘΗΙΑΚΩΝ ΔΤΚΟΛΙΩΝ Φορζασ: Ρανεπιςτιμιο Ρατρϊν, Ραιδαγωγικό Τμιμα Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ Τπεφθυνοσ ζργου: Κων/νοσ Δ. Ρόρποδασ Φορζασ υλοποίηςησ Τποζργου 2: ΕΚΡΑ, Τμιμα Φ.Ρ.Ψ., Τομζα Ψυχολογίασ Τπεφθυνοσ Τποζργου 2: Θλίασ Μπεηεβζγκθσ Περιγραφή θζςησ: Ερευνιτρια ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑ: ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΣΗΣΩΝ ΔΙΑΣΑΡΑΧΩΝ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ Φορζασ: ΕΛΚΕ (ΕΚΡΑ) Τπεφθυνοσ ζργου: Αλεξάνδρα Οικονόμου ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑ: H ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΝΟΗΣΙΚΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΑΣΟΜΩΝ ΜΕ ΗΠΙΑ ΓΝΩΣΙΚΗ ΕΞΑΘΕΝΙΗ (ΗΓΕ) ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΔΙΑΓΝΩΗ ΣΗ ΝΟΟΤ ALZHEIMER ΚΑΙ ΤΝΑΦΩΝ ΔΙΑΣΑΡΑΧΩΝ Φορζασ: ΕΛΚΕ (ΕΚΡΑ) Τπεφθυνοσ ζργου: Αλεξάνδρα Οικονόμου ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑ: H ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΡΟΚΑΣΑΡΣΙΚΩΝ ΝΟΡΜΩΝ ΔΟΚΙΜΑΙΩΝ ΜΝΗΜΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΔΙΑΓΝΩΗ ΣΗ ΝΟΟΤ ALZHEIMER ΚΑΙ ΤΝΑΦΩΝ ΔΙΑΣΑΡΑΧΩΝ (Κ.Α. ΕΡΕΤΝΑ 70/4/7587) Φορζασ: ΕΛΚΕ (ΕΚΡΑ) Τπεφθυνοσ ζργου: Αλεξάνδρα Οικονόμου ΤΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ Α. Δημοςιεφςεισ ςε επιςτημονικά περιοδικά με κριτζσ 1. Economou, A., Tartter, V. C., Chute, P. M., & Hellman, S. A. (1992). Speech changes following reimplantation from a single-channel to a multichannel cochlear implant. Journal of the Acoustical Society of America, 92(3), Chute, P. M., Hellman, S. A., Parisier, S. C., Tartter, V. C., & Economou, A. (1992). Auditory perception changes after reimplantation in a child cochlear implant user. Ear and Hearing, 13(3), Οικονόμου, Α. (2000). Ρρϊιμθ διάγνωςθ τθσ άνοιασ Νευροψυχολογικζσ δοκιμαςίεσ. Επιθεϊρηςη Κλινικήσ Φαρμακολογίασ και Φαρμακοκινητικήσ, 18, Economou, A. (2003). Olfactory identification in elderly Greek people in relation to memory and attention measures. Archives of Gerontology and Geriatrics, 37, Οικονόμου, Α. (2004). Θ ζκπτωςθ μνθμονικϊν και μθ μνθμονικϊν λειτουργιϊν ςτθν ιπια γνωςτικι εξαςκζνθςθ. Hellenic Journal of Psychology, 1, Κωτςόπουλοσ, Σ. Λ., & Οικονόμου, Α. (2004). Ανάπτυξθ του εγκεφάλου και ψυχοφάρμακα ςτθν παιδικι θλικία. Εγκζφαλοσ, 41, Οικονόμου, Α. (2005). Σφγχρονεσ προκλιςεισ ςτθν ζρευνα τθσ μνιμθσ: Θ ςυνειςφορά τθσ όςφρθςθσ ςτθ διερεφνθςθ τθσ δθλωτικισ μνιμθσ. Νόηςισ, 1,

4 4 8. Economou, Α., Papageorgiou, S., & Karageorgiou, C. (2006). Working delayed memory difference detects Mild Cognitive Impairment without being affected by age and education. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 28, Ραπακωνςταντίνου, Κ., Οικονόμου, Α., Χαςιάκοσ, Δ., Βιτωράτοσ, Ν., & Κρεατςάσ, Γ. (2006). Ζκπτωςθ τθσ μνθμονικισ λειτουργίασ κατά τθ διάρκεια τθσ λοχείασ. Ελληνικό Περιοδικό Γυναικολογίασ & Μαιευτικήσ, 5, Varlokosta, S., Valeonti, N., Kakavoulia, M., Lazaridou, M., Economou, A., Protopapas, A. (2006). The breakdown of functional categories in Greek aphasia: Evidence from agreement, tense and aspect. Aphasiology, 20, (Note: All co-authors have contributed equally to this article). 11. Economou, Α., Papageorgiou, S. G., Karageorgiou, C., & Vassilopoulos, D. (2007). Nonepisodic memory deficits in amnestic MCI. Cognitive & Behavioral Neurology, 20, Οικονόμου, Α. (2008). Θ αξιολόγθςθ τθσ μνιμθσ ςε άτομα μζςθσ μεγάλθσ θλικίασ: Ρροκαταρκτικά δεδομζνα ςτάκμιςθσ και κλινικζσ προεκτάςεισ. Ψυχολογία, 15(4), Economou, A. (2009). Memory score discrepancies by healthy middle-aged and older individuals: The contributions of age and education. Journal of the International Neuropsychological Society, 15, Polychroni, F., Economou, A., Printezi, A., & Koutlidi, I. (2011). Verbal memory and semantic organisation of children with learning difficulties. Learning Disabilities: A Contemporary Journal, 9, Economou, A. & Katsetos, C. D. (2012). Patterns of cognitive and fine motor deficits in a case of Dandy-Walker continuum. Journal of Child Neurology, 27, Koros, K., Economou, A., Mastorakos, G., Bonakis, A., Kalfakis, N., & Papageorgiou, S. G. (2012). A selective memory deficit due to autoimmune encephalopathy associated with Hashimoto s thyroiditis. Cognitive & Behavioral Neurology, 25, Economou, A., Zhang, G. X., & Katsetos, C. D. (2013). Psychiatric disturbance and mild intellectual disability in the context of a vascular malformation (capillary telangiectasia) of the posterior hippocampus and subiculum. The Journal of Neuropsychiatry & Clinical Neurosciences 25 (3) E23-E24. doi: /appi.neuropsych Kasselimis, D. S., Simos, P. G., Economou, A., Peppas, C., Evdokimidis, I., & Potagas, C. (2013). Are memory deficits dependent on the presence of aphasia in the left brain damaged patients? Neuropsychologia, 51, Economou, A., Ballal, S. S., Kazmi, K. S., & Katsetos, C. D. (accepted). Cavum septum pellucidi and cavum vergae with increased amyloid β cortical load in a 65 year-old woman with bipolar disorder: Post-mortem neuropathological observations. The Journal of Neuropsychiatry & Clinical Neurosciences. 20. Papageorgiou, S. G., Economou, A., & Routsis, C. (accepted). The 5 Objects Test: a novel, minimal-language, memory screening test. Journal of Neurology. (Note: The first two authors have contributed equally to the writing of the manuscript). Β. Δημοςιεφςεισ ςυνεδρίων ςε επιςτημονικά περιοδικά & τόμουσ με επιμελητζσ 21. Economou, A. (2002). The contribution of linguistic and patient variables to aphasic reading performance. Brain & Language, 83, Protopapas, A., Varlokosta, S., Economou, A., & Kakavoulia, M. (2006). Towards empirical dimensions for the classification of aphasic performance. In A. Botinis (Ed.), Proceedings of ISCA Turorial and Research Workshops on Experimental Linguistics (pp ). 23. Economou, A., Varlokosta, S., Protopapas, A., & Kakavoulia, M. (2007). Factors affecting the production of verb inflections in Greek aphasia. Brain & Language, 103, Pavlou, D., Beratis, I., Liosidou, A., Andronas, N., Yannis, G., Economou, A., Papadimitriou, E., Papantoniou, P., & Papageorgiou, S. G. (2013). Effect of cerebral diseases on driver distraction. Proceedings of the 3 rd International Conference on Driver Distraction and Inattention, Gothenburg, Sweden, September 2013 (13 pp.).

5 5 25. Yannis, G., Golias, J., Antoniou, C., Papadimitriou, E., Vardaki, S., Papantoniou, P., Pavlou, D., Papageorgiou, S. G., Andronas, N., Papatriantafyllou, I., Liosidou, A., Beratis, I., Kontaxopoulou, D., Fragkiadaki, S., & Economou, A. (2013). Design of a large driving simulator experiment on performance of drivers with cerebral diseases. Proceedings of the 4 th International Conference on Road Safety and Simulation, Rome, October 2013 (14 pp.). Γ. Δημοςιεφςεισ περιλήψεων ςε επιςτημονικά περιοδικά & τόμουσ με επιμελητζσ 1. Εconomou, A., Chute, P. M., Hellman, S. A., & Tartter, V. C. (1990). Speech changes in a postlingually deafened girl using a multichannel cochlear implant. Journal of the Acoustical Society of America, 87 (Suppl)., S Tartter, V. C., Abdelli, N., & Economou, A. (1992). Effects of distorted auditory feedback on speech. Journal of the Acoustical Society of America, 91(4, Pt. 2), Abdelli, N., Tartter, V. C., & Economou, A. (1992). A. A six-month post-electrical stimulation effect in speech production. Journal of the Acoustical Society of America, 92(4, Pt. 2), Εconomou, A. (1995). Lexical and phonemic sources of error in the reading and repetition of nouns and verbs in aphasic patients. Journal of the International Neuropsychological Society, 1(2), Amador, X. F., Barr, W. B., Economou, A., Mallin, E., Marcinko, L., & Yale, S. A. (1997). Awareness deficits in neurological disorders and schizophrenia. Schizophrenia Research, 24, Ραπαϊωάννου, Α., Τηαβάρασ, Α., Οικονόμου, Α. (2004). Θ μεταφορικότθτα τθσ ςκζψθσ και ο παροιμιακόσ λόγοσ: γνωςτικό υπόβακρο και χρθςιμότθτα. Εκτενισ περίλθψθ δθμοςιευμζνθ ςτον τόμο Η γνωςτική ψυχολογία ςήμερα: Γζφυρεσ για τη μελζτη τησ νόηςησ. Επιμζλεια Ν. Μακρισ & Δ. Δεςλι. Τυπωκφτω Γ. Δαρδανόσ (ςελ ). 7. Κοςμίδου, Μ., Οικονόμου, A., Γιαννακοφ, Μ., Ανεηουλάκθ, Δ., Γιαηκουλίδου, Α., Χριςτοφορίδου, Α., & Καρπουχτςισ, (2004). Σ. Ερμθνεία παροιμιϊν: Δθμιουργία δοκιμαςίασ Ελλθνικϊν παροιμιϊν. Ρερίλθψθ δθμοςιευμζνθ ςτον τόμο Η γνωςτική ψυχολογία ςήμερα: Γζφυρεσ για τη μελζτη τησ νόηςησ. Επιμζλεια Ν. Μακρισ & Δ. Δεςλι. Τυπωκφτω Γ. Δαρδανόσ (ςελ. 534). 8. Οικονόμου, Α., Κοςμίδου, Μ., Ραπαϊωάννου, Α., Ραπαδι, Σ., & Κουβαράκθ, Ε. (2004). Θ αντίλθψθ των Ελλθνικϊν παροιμιϊν: Ζνα παράκυρο ςτο μεταφορικό λόγο. Εκτενισ περίλθψθ δθμοςιευμζνθ ςτον τόμο Η γνωςτική ψυχολογία ςήμερα: Γζφυρεσ για τη μελζτη τησ νόηςησ. Επιμζλεια Ν. Μακρισ & Δ. Δεςλι. Τυπωκφτω Γ. Δαρδανόσ (ςελ ). 9. Εconomou, Α. (2006). Intraindividual variability in memory test performance in middle aged and elderly persons from the community. Journal of the International Neuropsychological Society, 12 (S1), Economou, A. (2006). Primary and secondary memory differences as a function of age and education. Annals of General Psychiatry, 5(Suppl. 1), S Papageorgiou, S. G. & Economou, A. (2011). Out of sight, out of mind: The role of the hidden object in a novel memory screening test. Journal of Neurology, 258 (Suppl. 1), P362, S Koros, C., Economou, A., Mastorakos, G., Bonakis, A., Kalfakis, N., & Papageorgiou, S. G. (2011). A case of abortive Hashimoto encephalopathy exhibiting a selective memory deficit. Journal of Neurology, 258 (Suppl. 1), P357, S Economou, A. & Papageorgiou, S. G. (2011). Discrepancies of memory functions in healthy and memory-impaired older persons. Alzheimer s & Dementia, 7(4) (Suppl. 1), S Economou, A., Routsis, C., Tsapanou, A., Matsi, S., Kontaxis, T., Bonakis, A., Kalfakis, N., Kyrozis, A., & Papageorgiou, S. G. (2012). Episodic memory differences in Alzheimer s disease, frontotemporal dementia, and dementia with Lewy bodies/parkinson s disease dementia. Journal of Neurology, 259(Suppl. 1), P647, S Papageorgiou, S. G., Economou, A., Routsis, C., Tsapanou, A., Kontaxis, T., Matsi, S., Bonakis, A., Kyrozis, A., Kalfakis, N. (2012). Nonverbal memory differences in Alzheimer s disease,

6 6 frontotemporal dementia, and dementia with Lewy bodies/parkinson s desease dementia. Journal of Neurology, 259(Suppl. 1), P648, S 169-S Economou, A., Beratis, I., Kosmidis, M. H., Liozidou, A., Andronas, N., Papatriantafyllou J., Yannis, G., & Papageorgiou, S. G. (2013). Neuropsychological parameters associated with driver distraction in a driving simulator experiment: presentation of methodology and preliminary findings. Journal of Neurology, 260(Suppl. 1), P822, S Economou, A., Beratis, I., Kosmidis, M. H., Liozidou, A., Andronas, N., Papatriantafyllou J., Yannis, G., & Papageorgiou, S. G. (2013). The impact of neurological condition on driver distraction in a driving simulator experiment: Preliminary findings. Journal of the Neurological Sciences, 333(Suppl. 1), e Voskou, P., Douzenis, A., Economou, A., & Papageorgiou, S. (2013). Testamentary capacity and intention in patients with dementia. Journal of the Neurological Sciences, 333(Suppl. 1), e348. Δ. Ψυχομετρικά Εργαλεία 1. Α. Οικονόμου, Θ. Μπεηεβζγκθσ, Κ. Μυλωνάσ, & Σ. Βαρλοκϊςτα. Εργαλείο Ανίχνευςθσ Διαταραχϊν Λόγου και Ομιλίασ ςε Ραιδιά Ρροςχολικισ Θλικίασ. Υπουργείο Εθνικήσ Παιδείασ και Θρηςκευμάτων ΕΠΕΑΕΚ (2008). 2. Θ. Μπεηεβζγκθσ, Α. Οικονόμου, Κ. Μυλωνάσ Εργαλείο Ανίχνευςθσ και Διερεφνθςθσ Διαταραχϊν Μνιμθσ ςτο Νθπιαγωγείο και ςτο Δθμοτικό. Υπουργείο Εθνικήσ Παιδείασ και Θρηςκευμάτων ΕΠΕΑΕΚ (2008). 3. Α. Οικονόμου, Θ. Μπεηεβζγκθσ, Κ. Μυλωνάσ, Φ. Ρολυχρόνθ. Εργαλείο Ανίχνευςθσ και Διερεφνθςθσ Διαταραχϊν τθσ Διαδικαςίασ τθσ Μάκθςθσ και τθσ Κατθγοριοποίθςθσ ςτο Νθπιαγωγείο και ςτο Δθμοτικό. Υπουργείο Εθνικήσ Παιδείασ και Θρηςκευμάτων ΕΠΕΑΕΚ (2008). Ε. Κεφάλαια ςε υλλογικοφσ Σόμουσ με Επιμελητζσ 1. Οικονόμου, Α. (2000). Το WISC-III ωσ εργαλείο νευροψυχολογικισ διάγνωςθσ. Θζματα Επιμόρφωςησ-Ευαιςθητοποίηςησ Στελεχϊν Ψυχικήσ Υγείασ Παιδιϊν και Εφήβων. Επιμελθτζσ ζκδοςθσ Α. Καλατηι-Αηίηι & Θ. Γ. Μπεηεβζγκθσ. Ελλθνικά Γράμματα (ςελ ). 2. Varlokosta, S., Valeonti, N., Kakavoulia, M., Lazaridou, M., Economou, A., & Protopapas, A. (2005). Verbal inflection in Greek aphasia. In M. Georgiafentis & G. Kotzoglou (Eds.), Reading Working Papers in Linguistics 8, Economou, A., Simos, P., & Papanicolaou, A. (2006). Age-Related Memory Decline. In A. Papanicolaou, The Amnesias: A Clinical Textbook of Memory Disorders. Oxford University Press (pp ). 4. Economou, A., Papageorgiou, S., & Papanicolaou, A. (2006). Amnesias Associated with the Dementias. In A. Papanicolaou, The Amnesias: A Clinical Textbook of Memory Disorders. Oxford University Press (pp ). Ελλθνικι ζκδοςθ του βιβλίου The Amnesias: Ραπανικολάου, Α. Κ., Billingsley-Marshal, R., Blum, S., Γιαηκουλίδου, Α., Dash, P. Κ., Herbert, A. E., Κοςμίδου, Μ., Loring, D.W., Molfese, D., Μποηίκασ, Β. Ρ., Novak, B., Οικονόμου, Α., Ραπαγεωργίου, Σ. Γ., Runyan, J. D., Σαββίδου, Λ., Σίμοσ, Ρ. (2007). Οι Αμνηςίεσ. Ρανεπιςτθμιακζσ Εκδόςεισ Κριτθσ. 5. Οικονόμου, Α. & Βαρλοκϊςτα, Σ. (2011). Θ Ειδικι Γλωςςικι Διαταραχι. Στο Μ. Κοςμίδου & Μ. Κωνςταντίνου (επιμ.), Η νευροψυχολογία των μαθηςιακϊν διαταραχϊν, Ακινα: Επιςτθμονικζσ Εκδόςεισ Ραριςιάνου. 6. Οικονόμου, Α. (2011). Ζχουν οι μακθςιακζσ δυςκολίεσ γενετικι βάςθ; Θ περίπτωςθ τθσ δυςλεξίασ. Στο Σ. Τάνταροσ (επιμ.), Δυςκολίεσ μάθηςησ. Αναπτυξιακζσ, εκπαιδευτικζσ και κλινικζσ προςεγγίςεισ, (ςελ ), Ακινα: Ρεδίο.

7 7 Σ. Άλλεσ εργαςίεσ 1. Yannis G., Papageorgiou S.G., Economou A., Golias J., Papadimitriou E., Papantoniou P., Pavlou D., Beratis I., Liozidou A., (2013). Review of driver behaviour and distraction parameters. Deliverable 2 of the Distract project within the framework of the Action THALES, Athens. 2. Yannis G., Papageorgiou S.G., Economou A., Kosmidis M., Golias J., Antoniou C., Papadimitriou E., Vardaki S., Papantoniou P., Pavlou D., Espié S., Andronas N., Papatriantafyllou I., Liozidou A., Beratis I., Kontaxopoulou D., Fragiadaki S., Papanicolaou A. (2013). Methodology for determining the causes and impacts of driver distraction using a driving simulator. Deliverable 3 of the Distract project within the framework of the Action THALES, Athens. 3. Papageorgiou S.G., Economou A., Beratis I., Andronas N., Liozidou A., Kontaxopoulou D., Fragiadaki S., Papatriantafyllou I., Papanicolaou A., Yannis G., Golias G., Vardaki S., Pavlou D., (2013). Review of performance parameters of drivers with cerebral diseases. Deliverable 1.1 of the Driverbrain project within the framework of the Action ARISTEIA, Athens. 4. Papageorgiou S.G., Economou A., Beratis I., Andronas N., Liozidou A., Kontaxopoulou D., Fragiadaki S., Papatriantafyllou I., Papanicolaou A., Yannis G., Golias G., Vardaki S., Pavlou D., (2013). Review of performance parameters of drivers with cerebral diseases. Deliverable 1.1 of the Driverbrain project within the framework of the Action ARISTEIA, Athens. 5. Papageorgiou S.G., Economou A., Beratis I., Andronas N., Liozidou A., Kontaxopoulou D., Fragiadaki S., Papatriantafyllou I., Papanicolaou A., Yannis G., Golias G., Vardaki S., Pavlou D., (2013). Review of performance parameters of drivers with cerebral diseases. Deliverable 1.1 of the Driverbrain project within the framework of the Action ARISTEIA, Athens. ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΙ Α. Ανακοινϊςεισ ερευνϊν ςε ςυνζδρια με κριτζσ 1. Εconomou, A., Chute, P. M., Hellman, S. A., & Tartter, V. C. Speech changes in a postlingually deafened girl using a multichannel cochlear implant. 119th Meeting of the Acoustical Society of America, University Park, PA, May, Economou, Α. Speech changes as a result of the use of a multichannel cochlear implant. Ανακοίνωςθ ςτο 3ο Πανελλήνιο Συνζδριο Ψυχολογικήσ Ζρευνασ, Ακινα, Μάιοσ Tartter, V. C., Abdelli, N., & Economou, A. Effects of distorted auditory feedback on speech. 123rd Meeting of the Acoustical Society of America, Salt Lake City, UT, May, Αbdelli, N., Tartter, V. C., & Economou, A. A six-month post-electrical stimulation effect in speech production. 124th Meeting of the Acoustical Society of America, New Orleans, LA, November, Economou, A. Lexical and phonemic sources of error in the reading and repetition of nouns and verbs in aphasic patients. 23rd Annual Meeting of the International Neuropsychological Society, Seattle, WA, February, Economou, Α. Phonology in Broca s aphasia. 35th Annual Convention of the New York State Speech-Language-Hearing Association, in the context of a seminar entitled Current Work in Agrammatism, New York, NY, April, Economou, Α. Lexical and phonemic sources of error in the reading and repetition of different types of aphasics. IV European Congress of Psychology, Athens, Greece, July, Economou, Α. The contribution of grammatical, semantic, phonological and orthographic factors to word reading in nonfluent and fluent aphasics, in the context of a seminar entitled Morphological processing in normal and aphasic populations. American Speech- Language-Hearing Association (ASHA), Boston, MA, November, 1997.

8 8 9. Οικονόμου, Α. Ρρϊιμθ διάγνωςθ τθσ άνοιασ-νευροψυχολογικζσ δοκιμαςίεσ. 6 ο Πανελλήνιο Συνζδριο Γεροντολογίασ-Γηριατρικήσ, Ακινα, Λανουάριοσ, Οικονόμου, Α., Barr, W. B., & Amador, J. F. Ψυχιατρικά ςυμπτϊματα ςε αςκενείσ με εγκεφαλικζσ πακιςεισ ςτθν οξεία φάςθ τθσ αςκζνειασ ςχζςθ με περιοχι εγκεφαλικισ βλάβθσ. 16 ο Πανελλήνιο Συνζδριο Ψυχιατρικήσ, Ράφοσ, Κφπροσ, Μάιοσ, Οικονόμου, Α., Ραπαγεωργίου, Σ. & Καραγεωργίου, Κ. Σχετίηεται θ αυτοεκτίμθςθ μνιμθσ με τθν αντικειμενικι τθσ αξιολόγθςθ; Μια μελζτθ ςε θλικιωμζνα άτομα. 2 ο Πανελλήνιο Διεπιςτημονικό Συνζδριο Νόςου Alzheimer, Κεςςαλονίκθ, Λανουάριοσ, Economou, Α. The contribution of linguistic and patient variables to aphasic reading performance. 40 th Annual Meeting of the Academy of Aphasia, New York, NY, October, Οικονόμου, Α., Ραπαγεωργίου, Σ., & Καραγεωργίου, Κ. Ιπια Γνωςτικι Εξαςκζνιςθ: Θ διαφορά άμεςθσ ανάκλθςθσ-μνιμθσ εργαςίασ είναι ευαίςκθτοσ δείκτθσ χωρίσ να επθρεάηεται από τθν θλικία και το μορφωτικό επίπεδο. Ανακοίνωςθ ςτο 18 ο Πανελλήνιο Συνζδριο Ελλήνων Νευρολόγων, Ακινα, Νοζμβριοσ, Economou, Α., Papageorgiou, S., & Karageorgiou, C. Non-memory cognitive deficits in amnestic MCI. 6 th International Conference of Alzheimer s Disease/Parkinson s Disease, Seville, Spain, May, Οικονόμου, Α. Ρροοπτικζσ ςυνεργαςίασ τθσ νευροψυχολογίασ και τθσ κλινικισ ψυχολογίασ. Ανακοίνωςθ ςτο 9 ο Πανελλήνιο Συνζδριο Ψυχολογικήσ Ζρευνασ, όδοσ, Μάιοσ, Οικονόμου, Α., Λυμπεροποφλου, Ο. & Τουπαλι, Β. Θ ςχζςθ οςφρθτικϊν και μνθμονικϊν λειτουργιϊν ςε άτομα μζςθσ-μεγάλθσ θλικίασ από τθν κοινότθτα. Ανακοίνωςθ ςτο 9 ο Πανελλήνιο Συνζδριο Ψυχολογικήσ Ζρευνασ, όδοσ, Μάιοσ, Οικονόμου, Α., Μερμίγκθ, Ρ., Λυμπεροποφλου, Ο., Ηερβοφλθ, Α., & Τουπαλι, Β. Θ ςχζςθ τθσ αυτοεκτίμθςθσ τθσ μνιμθσ με τθν αντικειμενικι τθσ εκτίμθςθ ςε ζνα δείγμα ατόμων μζςθσ-μεγάλθσ θλικίασ από τθν κοινότθτα. Ανακοίνωςθ ςτο 9 ο Πανελλήνιο Συνζδριο Ψυχολογικήσ Ζρευνασ, όδοσ, Μάιοσ, Μπάρδοσ, Α., Οικονόμου, Α., Ηερβοφλθ, Α., Μερμίγκθ, Ρ., & Τουπαλι, Β. Διαπολιτιςμικι μελζτθ τθσ «Κλίμακασ Γενικϊν Λκανοτιτων για Ενιλικεσ» (General Ability Measure for Adults-GAMA) ςτθν Ελλάδα: Ριλοτικά αποτελζςματα ςε άτομα μζςθσ-μεγάλθσ θλικίασ και ςχζςθ με μνθμονικζσ λειτουργίεσ. Ανακοίνωςθ ςτο 9 ο Πανελλήνιο Συνζδριο Ψυχολογικήσ Ζρευνασ, όδοσ, Μάιοσ, Οικονόμου, Α. Θ νευροψυχολογικι αξιολόγθςθ των εκτελεςτικϊν λειτουργιϊν. Ανακοίνωςθ ςτο 13 th Alzheimer Europe Conference and 3 rd Hellenic National Alzheimer Disease and Related Disorders Conference, Κεςςαλονίκθ, Λοφνιοσ, Οικονόμου, Α. Ο ρόλοσ τθσ όςφρθςθσ ςτθν πρϊιμθ διάγνωςθ τθσ νόςου του Alzheimer. Ανακοίνωςθ ςτο 13 th Alzheimer Europe Conference and 3 rd Hellenic National Alzheimer Disease and Related Disorders Conference, Κεςςαλονίκθ, Λοφνιοσ, Valeonti, N., Economou, A., Kakavoulia, M., Protopapas, A., & Varlokosta, S. The breakdown of functional categories in Greek aphasia. The Science of Aphasia V, Potsdam, Germany, September, Χαρίλα, N., & Οικονόμου, A. Ραρουςίαςθ περιςτατικοφ με ψυχολογικζσ δυςκολίεσ μετά από τοξικι δθλθτθρίαςθ. Ειςιγθςθ ςτα πλαίςια ςυμποςίου με τίτλο «Φοιτθτικόσ πλθκυςμόσ και ςωματικι και ψυχικι υγεία». 1 ο Πανελλήνιο Συνζδριο Ψυχολογίασ τησ Υγείασ, Ράντειο Ρανεπιςτιμιο, Ακινα, Οκτϊβριοσ, Οικονόμου, Α. Θ αξιολόγθςθ τθσ ικανότθτασ επίλυςθσ πρακτικϊν κακθμερινϊν προβλθμάτων: Ρροκαταρκτικι ανάλυςθ των αποκρίςεων υγιϊν ατόμων από τθν κοινότθτα. Ειςιγθςθ ςτα πλαίςια ςυμποςίου με τίτλο «Νευροψυχολογία και Ψυχολογία τθσ Υγείασ». 1 ο Πανελλήνιο Συνζδριο Ψυχολογίασ τησ Υγείασ, Ράντειο Ρανεπιςτιμιο. Ακινα, Οκτϊβριοσ, Διοργανϊτρια ςυμποςίου: Αλεξάνδρα Οικονόμου

9 9 24. Οικονόμου, Α., Κοςμίδου, Μ., Ραπαϊωάννου, Α., Ραπαδι, Σ., & Κουβαράκθ, Ε. Θ αντίλθψθ των Ελλθνικϊν παροιμιϊν: Ζνα παράκυρο ςτο μεταφορικό λόγο. Πανελλήνιο Συνζδριο Γνωςτικήσ Ψυχολογίασ, Αλεξανδροφπολθ, Νοζμβριοσ, Ραπαϊωάννου, Α., Τηαβάρασ, Α., Οικονόμου, Α. Θ μεταφορικότθτα τθσ ςκζψθσ και ο παροιμιακόσ λόγοσ: γνωςτικό υπόβακρο και χρθςιμότθτα. Πανελλήνιο Συνζδριο Γνωςτικήσ Ψυχολογίασ, Αλεξανδροφπολθ, Νοζμβριοσ, Κοςμίδου, Μ., Οικονόμου, A., Γιαννακοφ, Μ., Ανεηουλάκθ, Δ., Γιαηκουλίδου, Α., Χριςτοφορίδου, Α., & Καρπουχτςισ, Σ. Ερμθνεία παροιμιϊν: Δθμιουργία δοκιμαςίασ Ελλθνικϊν παροιμιϊν. Πανελλήνιο Συνζδριο Γνωςτικήσ Ψυχολογίασ, Αλεξανδροφπολθ, Νοζμβριοσ, Economou, A., & Papaioannou, E. Assessing language development in 3-4-year old children through narratives: Pilot data and theoretical implications. 27 th International School Psychology Colloquium, Athens, Greece, July, Οικονόμου, Α., & Αδαμοποφλου, Ε. Μνθμονικζσ λειτουργίεσ ςε νζουσ με και χωρίσ μουςικι παιδεία. 19 ο Πανελλήνιο Συνζδριο Νευροεπιςτημϊν, Ράτρα, Σεπτζμβριοσ-Οκτϊβριοσ, Economou, A. Primary and secondary memory differences as a function of age and education. 2 nd International Congress on Brain and Behaviour, Thessaloniki, Greece, November, Οικονόμου, Α. Ενδοατομικζσ διαφορζσ ςε δοκιμαςίεσ μνιμθσ ςτο γιρασ και ςτθν Ιπια Γνωςτικι Εξαςκζνιςθ: διαγνωςτικζσ προεκτάςεισ. 10 ο Πανελλήνιο Συνζδριο Ψυχολογικήσ Ζρευνασ, Λωάννινα, Δεκζμβριοσ, Economou, A. Intraindividual variability in memory test performance in middle aged and elderly persons from the community. 34 th Annual Meeting of the International Neuropsychological Society, Boston, MA, February, Economou, A., Protopapas, A., Varlokosta, S., & Kakavoulia, M. The contribution of frequency, regularity and phonological complexity to the production of verb inflections in Greek aphasia. 1 st Conference on Language Disorders in Greek, Patra, Greece, June Economou, A. Cognitive reserve: impact on neuropsychological test performance and diagnosis of dementia. 26 th International Congress of Applied Psychology, Athens, Greece, July, Economou, A. Cognitive reserve: impact on neuropsychological test performance and diagnosis of dementia. 9 th European Conference on Psychological Assessment, Thessaloniki, Greece, May Οικονόμου, Α. Υπάρχουν νευροψυχολογικζσ δοκιμαςίεσ που είναι ανεξάρτθτεσ του μορφωτικοφ επιπζδου; Λειτουργίεσ που εξετάηουν και κλινικζσ εφαρμογζσ. 11 ο Πανελλήνιο Συνζδριο Ψυχολογικήσ Ζρευνασ, ζκυμνο, Μάιοσ, Economou, A., Varlokosta, S., Protopapas, A., & Kakavoulia, M. Factors affecting the production of verb inflections in Greek aphasia. 45 th Annual Meeting of the Academy of Aphasia, Washington, D.C., October, Οικονόμου, Α., & Ευκυμίου, Κ. Ζνα περιςτατικό αγενεςίασ του μεςολοβίου: Νευροψυχολογικζσ και κεραπευτικζσ διαςτάςεισ. 3 ο Πανελλήνιο Συνζδριο του Κλάδου Κλινικήσ Ψυχολογίασ και Ψυχολογίασ τησ Υγείασ τησ ΕΛΨΕ, Κεςςαλονίκθ, Νοζμβριοσ, Μπεηεβζγκθσ, Θ., Οικονόμου, Α., Χατηθχριςτου, Χ., Μυλωνάσ, Κ., Ρολυχρόνθ, Φ., & Ραυλόπουλοσ, Β. Καταςκευι και ςτάκμιςθ διερευνθτικϊν-ανιχνευτικϊν εργαλείων των μακθςιακϊν δυςκολιϊν από το Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν. 11 ο Συνζδριο Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπεδικϊν, Ακινα, Νοζμβριοσ, Οικονόμου, Α., Μπεηεβζγκθσ, Θ., Βαρλοκϊςτα, Σ., & Μυλωνάσ, Κ. Το τεςτ ανίχνευςθσ διαταραχϊν λόγου και ομιλίασ: Ρεριγραφι και προκαταρκτικά ευριματα. 11 ο Συνζδριο Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπεδικϊν, Ακινα, Νοζμβριοσ, Οικονόμου, Α., Μπεηεβζγκθσ, Θ., Μυλωνάσ, Κ., &. Βαρλοκϊςτα, Σ. Λεξιλόγιο και αφιγθςθ ςε παιδιά με κακυςτζρθςθ ςτο λόγο. Επιςτημονικό Συνζδριο «Αναπτυξιακζσ Γλωςςικζσ

10 10 Διαταραχζσ: Η Ειδική Γλωςςική Διαταραχή από τη βαςική ζρευνα ςτην κλινική πράξη», Ρανεπιςτιμιο Μακεδονίασ, Κεςςαλονίκθ, Μάρτιοσ, Οικονόμου, Α., Μπεηεβζγκθσ, Θ., Μυλωνάσ, Κ., & Ρολυχρόνθ, Φ. Το Τεςτ Ανίχνευςθσ και Διερεφνθςθσ τθσ Διαδικαςίασ τθσ Μάκθςθσ και τθσ Κατθγοριοποίθςθσ ςτο Νθπιαγωγείο και ςτο Δθμοτικό: Ρεριγραφι και αποτελζςματα από τθ ςτάκμιςθ. 1 ο Πανελλήνιο Συνζδριο Εξελικτικήσ Ψυχολογίασ, Ακινα, Μάιοσ-Λοφνιοσ, Μπεηεβζγκθσ, Θ., Οικονόμου, Α., & Μυλωνάσ, Κ. Το Εργαλείο Ανίχνευςθσ και Διερεφνθςθσ Διαταραχϊν Μνιμθσ ςτο Νθπιαγωγείο και ςτο Δθμοτικό: Ρεριγραφι και αποτελζςματα από τθ ςτάκμιςθ. 1 ο Πανελλήνιο Συνζδριο Εξελικτικήσ Ψυχολογίασ, Ακινα, Μάιοσ-Λοφνιοσ, Οικονόμου, Α., Μπεηεβζγκθσ, Θ., Μυλωνάσ, Κ., &. Βαρλοκϊςτα, Σ. Το Εργαλείο Ανίχνευςθσ Διαταραχϊν Λόγου και Ομιλίασ: Ρεριγραφι και αποτελζςματα από τθ ςτάκμιςθ. 1 ο Πανελλήνιο Συνζδριο Εξελικτικήσ Ψυχολογίασ, Ακινα, Μάιοσ-Λοφνιοσ, Μπεηεβζγκθσ, Θ., Οικονόμου, Α., Χατηθχριςτου, Χ., Μυλωνάσ, Κ., Ρολυχρόνθ, Φ., & Ραυλόπουλοσ, Β. Καταςκευι και ςτάκμιςθ Διερευνθτικϊν-Ανιχνευτικϊν Εργαλείων των μακθςιακϊν δυςκολιϊν από το Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν. 1 ο Πανελλήνιο Συνζδριο Εξελικτικήσ Ψυχολογίασ, Ακινα, Μάιοσ-Λοφνιοσ, οφτςθσ, Χ. & Οικονόμου, Α. Ρρότυπα ςυςχζτιςθσ πρωτογενοφσ και δευτερογενοφσ ςυςτιματοσ λεκτικισ μνιμθσ ςε παιδιά θλικίασ 6-8 ετϊν: Ριλοτικά δεδομζνα. 1 ο Πανελλήνιο Συνζδριο Εξελικτικήσ Ψυχολογίασ, Ακινα, Μάιοσ-Λοφνιοσ, Economou, A., Besevegis, E., Mylonas, K., & Polychroni, F. Development and standardisation of three learning disabilities tests. 6 th Conference of the International Test Commission (ITC) 2008, Liverpool, UK, July, Foka-Kavaleraki, P., Kakavoulia, M., Economou, A., Varlokosta, S., Routsis, C., Kasselimis, D., Potagas, C., Evdokimidis, I., & Protopapas, A. A comprehensive approach to the analysis of narrative discourse by Greek speakers with aphasia. Science of Aphasia 9, Chalkidiki, Greece, September, Οικονόμου, Α., Μπεηεβζγκθσ, Θ., Μυλωνάσ, Κ., & Ρολυχρόνθ, Φ. Θ χριςθ ςτρατθγικϊν εννοιολογικισ οργάνωςθσ και θ μνθμονικι επίδοςθ ςε παιδιά 5-12 ετϊν: Δεδομζνα από τθ ςτάκμιςθ του «Τεςτ Μάκθςθσ και Κατθγοριοποίθςθσ». 2 ο Πανελλήνιο Συνζδριο Γνωςτικήσ Ψυχολογίασ τησ ΕΛΨΕ, Κεςςαλονίκθ, Νοζμβριοσ, Φωκά-Καβαλιεράκθ, Ρ., Κακαβοφλια, Μ., Οικονόμου, Α., οφτςθσ, Χ., Βαρλοκϊςτα, Σ., Καςςελίμθσ, Δ., Ρόταγασ, Κ., Ευδοκιμίδθσ, Λ., Ρρωτόπαπασ, Α. Ανάλυςθ αφθγθματικοφ λόγου ςτθν αφαςία. 2 ο Πανελλήνιο Συνζδριο Γνωςτικήσ Ψυχολογίασ τησ ΕΛΨΕ, Κεςςαλονίκθ, Νοζμβριοσ, Οικονόμου, Α. Θ αξιολόγθςθ τθσ προνοςθρισ νοθτικισ λειτουργίασ ςτθν Ελλάδα: Ρροκλιςεισ και λφςεισ. 2 ο Πανελλήνιο Συνζδριο Γνωςτικήσ Ψυχολογίασ τησ ΕΛΨΕ, Κεςςαλονίκθ, Νοζμβριοσ, Economou, A., Besevegis, E., Mylonas, K., & Polychroni, F. Semantic organization and learning: Data from the standardization of the Learning and Categorization Test for Kindergarten and Primary School Children. 31 st ISPA Conference, Malta, July, Αςλάνθ, Α. & Οικονόμου, Α. Θ αξιολόγθςθ των διαςτάςεων τθσ αυτοματοποίθςθσ και τθσ προςοχισ με πρωτότυπεσ παραλλαγζσ του πειράματοσ Stroop ςε παιδιά με και χωρίσ δυςλεξία. 2 ο Πανελλήνιο Συνζδριο Εξελικτικήσ Ψυχολογίασ, Αλεξανδροφπολθ, Μάιοσ, Economou, A., Varlokosta, S., Mylonas, K., & Besevegis, E. Narrative characteristics of language-impaired Greek-speaking preschool children. 3 rd Conference on Language Disorders in Greek, European University, Nicosia, Cyprus, June, Cheimariou, S., Varlokosta, S., Economou, A., Kakavoulia, M., & Protopapas, A. Error patterns of Greek aphasic speakers in sentence completion and grammaticality judgment. 48 th Annual Meeting of the Academy of Aphasia, Athens, Greece, October, Economou, A. Memory assessment in children. Presentation at the invited symposium entitled The contribution of neuropsychology to the understanding of normal and

11 11 pathological cognitive processes in children. Convenor: M.-H. Kosmidis. 3 rd International Conference Children and Youth in Changing Societies. Thessaloniki, Greece, December, Οικονόμου, A., Ρρωτόπαπασ, Α., Βαρλοκϊςτα, Σ., Χειμαριοφ, Σ., & Κακαβοφλια, Μ. Ραράγοντεσ που επιδροφν ςτθν παραγωγι ρθμάτων ςε δοκιμαςίεσ ςυμπλιρωςθσ προτάςεων ςτθν αφαςία. 13 ο Πανελλήνιο Συνζδριο Ψυχολογικήσ Ζρευνασ, Ακινα, Μάιοσ Σταμοφλθ, Σ., Κακαβοφλια, Μ., Βαρλοκϊςτα, Σ., Οικονόμου, Α., & Ρρωτόπαπασ, Α. Ραραγωγι αφθγθματικοφ λόγου από άτομα με αφαςία: μικρογλωςςικζσ και μακρογλωςςικζσ παράμετροι τθσ αφθγθματικισ αποτελεςματικότθτασ. 13 ο Πανελλήνιο Συνζδριο Ψυχολογικήσ Ζρευνασ, Ακινα, Μάιοσ Χειμαριοφ, Σ., Βαρλοκϊςτα, Σ., Οικονόμου, Α., Κακαβοφλια, Μ., & Ρρωτόπαπασ, Α. θματικά λάκθ ελλινων αφαςικϊν ςε δοκιμαςίεσ ςυμπλιρωςθσ προτάςεων και κρίςθσ γραμματικότθτασ. 13 ο Πανελλήνιο Συνζδριο Ψυχολογικήσ Ζρευνασ, Ακινα, Μάιοσ (Οι εργαςίεσ 56, 57, 58, ανακοινϊκθκαν ςε ςυμπόςιο με τίτλο: Ερευνητικζσ προςεγγίςεισ ςτη μελζτη τησ αφαςίασ: από την πρόταςη ςτον αφηγηματικό λόγο. Διοργανϊτρια: Αλεξάνδρα Οικονόμου, ςυηθτθτισ: Ακανάςιοσ Ρρωτόπαπασ). 59. Papageorgiou, S. G. & Economou, A. Out of sight, out of mind: The role of the hidden object in a novel memory screening test. 21 st Meeting of the European Neurological Society, Lisbon, Portugal, May, Koros, C., Economou, A., Mastorakos, G., Bonakis, A., Kalfakis, N., & Papageorgiou, S. G. A case of abortive Hashimoto encephalopathy exhibiting a selective memory deficit. 21 st Meeting of the European Neurological Society, Lisbon, Portugal, May, Economou, A. & Papageorgiou, S. G. Discrepancies of memory functions in healthy and memory-impaired older persons International Conference on Alzheimer s Disease, Paris, France, July, Economou, A., Routsis, C., Tsapanou, A., Matsi, S., Kontaxis, T., Bonakis, A., Kalfakis, N., Kyrozis, A., & Papageorgiou, S. G. Episodic memory differences in Alzheimer s disease, frontotemporal dementia, and dementia with Lewy bodies/parkinson s disease dementia. 22 nd Meeting of the European Neurological Society, Prague, Czech Republic, June, Papageorgiou, S. G., Economou, A., Routsis, C., Tsapanou, A., Kontaxis, T., Matsi, S., Bonakis, A., Kyrozis, A., Kalfakis, N. Nonverbal memory differences in Alzheimer s disease, frontotemporal dementia, and dementia with Lewy bodies/parkinson s desease dementia. 22 nd Meeting of the European Neurological Society, Prague, Czech Republic, June, Economou, A., Beratis, I., Kosmidis, M. H., Liozidou, A., Andronas, N., Papatriantafyllou J., Yannis, G., & Papageorgiou, S. G. Neuropsychological parameters associated with driver distraction in a driving simulator experiment: presentation of methodology and preliminary findings. 23 rd Meeting of the European Neurological Society, Barcelona, Spain, June, Economou, A., Beratis, I., Kosmidis, M. H., Liozidou, A., Andronas, N., Papatriantafyllou J., Yannis, G., & Papageorgiou, S. G. The impact of neurological condition on driver distraction in a driving simulator experiment: preliminary findings. XXI World Congress of Neurology, Vienna, Austria, September Voskou, P., Douzenis, A., Economou, A., & Papageorgiou, S. Testamentary capacity and inattention in patients with dementia. XXI World Congress of Neurology, Vienna, Austria, September, Pavlou, D., Beratis, I., Liosidou, A., Andronas, N., Yannis, G., Economou, A., Papadimitriou, E., Papantoniou, P., & Papageorgiou, S. G. Effect of cerebral diseases on driver distraction. 3 rd International Conference on Driver Distraction and Inattention, Gothenburg, Sweden, September Economou, A. Assessing cognition in elderly drivers. Invited presentation at the 8 th International Congress on Vascular Dementia, Athens, Greece, October, 2013.

12 Yannis, G., Golias, J., Antoniou, C., Papadimitriou, E., Vardaki, S., Papantoniou, P., Pavlou, D., Papageorgiou, S. G., Andronas, N., Papatriantafyllou, I., Liosidou, A., Beratis, I., Kontaxopoulou, D., Fragkiadaki, S., & Economou, A. Design of a large driving simulator experiment on performance of drivers with cerebral diseases. 4 th International Conference on Road Safety and Simulation, Rome, October Β. Προςκεκλημζνη ςυμμετοχή ςε επιςτημονικζσ ημερίδεσ και διαλζξεισ 1. Social adjustment in Greek and Greek-American children: A comparative study. Ανακοίνωςθ ςτο ςυνζδριο Education and Greek Americans: Process and Prospects, το οποίο διοργανϊκθκε από το City University of New York και το Greek American Behavioral Sciences Institute, New York, USA. May «Aphasic Disorders». Διάλεξθ ςτο Parker Jewish Geriatric Institute (Long Island Jewish Medical Center), Νζα Υόρκθ, Θ.Ρ.Α. Λανουάριοσ «Teaching beginning reading and writing in Greek to English-Greek bilingual children». Διάλεξθ ςτο Hellenic American Academy, Maryland, USA, υπό τθν αιγίδα των St. Katherine s & St. George s Greek Schools & Hellenic American Academy. Λανουάριοσ «Το WISC-III ωσ εργαλείο νευροψυχολογικισ διάγνωςθσ». Ειςιγθςθ ςτθν Θμερίδα για τθν αξιολόγθςθ γνωςτικϊν λειτουργιϊν και δυςκολιϊν μάκθςθσ, Ακινα. Φεβρουάριοσ «Αναπτυξιακζσ και Επίκτθτεσ Δυςλειτουργίεσ Ανάγνωςθσ». Διάλεξθ ςτο Ρ.Μ.Σ. «Βαςικι και Εφαρμοςμζνθ Γνωςιακι Επιςτιμθ» του τμιματοσ Μεκοδολογίασ, Λςτορίασ και Κεωρίασ τθσ Επιςτιμθσ» του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν. Νοζμβριοσ «Ρρϊιμθ Διάγνωςθ τθσ Άνοιασ-Νευροψυχολογικζσ Δοκιμαςίεσ». Διάλεξθ ςτο Ρ.Μ.Σ. «Βαςικι και Εφαρμοςμζνθ Γνωςιακι Επιςτιμθ» του τμιματοσ Μεκοδολογίασ, Λςτορίασ και Κεωρίασ τθσ Επιςτιμθσ» του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν. Μάιοσ «Ο ρόλοσ των ομάδων αυτοβοικειασ ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των ατόμων με εγκεφαλικό επειςόδιο». Ειςιγθςθ ςτθν Θμερίδα για τθν Αφαςία, Ελλθνικόσ Σφλλογοσ για τθν Αφαςία, Ακινα. Μάιοσ «Θ εξζλιξθ των αφαςικϊν ςυμπτωμάτων από τθν οξεία ςτθ χρόνια μορφι τθσ πάκθςθσ». Ειςιγθςθ ςτθν Θμερίδα για τθν Αφαςία, Ελλθνικόσ Σφλλογοσ για τθν Αφαςία, Ακινα. Μάιοσ «Σχετίηεται θ αυτοεκτίμθςθ μνιμθσ με τθν αντικειμενικι τθσ αξιολόγθςθ; μια μελζτθ ςε θλικιωμζνα άτομα». Διάλεξθ ςτο Ρ.Μ.Σ. «Βαςικι και Εφαρμοςμζνθ Γνωςιακι Επιςτιμθ» του τμιματοσ Μεκοδολογίασ, Λςτορίασ και Κεωρίασ τθσ Επιςτιμθσ» του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν. Δεκζμβριοσ «Οι ψυχοκοινωνικζσ επιπτϊςεισ τθσ αφαςίασ». Ειςιγθςθ ςτα πλαίςια ςεμιναρίου του Ρανελλθνίου Συλλόγου Λογοπεδικϊν με κζμα «Αφαςία: Από τθν Αξιολόγθςθ ςε μια Ολιςτικι Ρροςζγγιςθ», Ακινα. Απρίλιοσ «Οι Ψυχοκοινωνικζσ Επιπτϊςεισ τθσ Αφαςίασ». Ειςιγθςθ ςτα πλαίςια τθσ θμερίδασ «Ηϊντασ με τθν Αφαςία», διοργανωμζνθσ από το τμιμα Λογοκεραπείασ του Τ.Ε.Λ. Ρατρϊν και του New York State Speech-Language-Hearing Association (Σφλλογοσ Λογοπακολόγων τθσ Ρολιτείασ τθσ Νζασ Υόρκθσ). Μάιοσ «Σφγχρονεσ Ρροκλιςεισ ςτθν Ζρευνα τθσ Μνιμθσ». Ειςιγθςθ ςτα πλαίςια τθσ θμερίδασ «Ψυχολογία και Βιολογία», διοργανωμζνθσ από το Ρ.Μ.Σ. «Βαςικι και Εφαρμοςμζνθ Γνωςιακι Επιςτιμθ» του τμιματοσ Μεκοδολογίασ, Λςτορίασ και Κεωρίασ τθσ Επιςτιμθσ» του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν και του κλάδου Γνωςτικισ Ψυχολογίασ τθσ Ελλθνικισ Ψυχολογικισ Εταιρίασ, Κεντρικό κτιριο Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν. Νοζμβριοσ «Συςτιματα νευροδιαβιβαςτϊν, ανάπτυξθ του εγκεφάλου και ψυχοφάρμακα». Ειςιγθςθ ςτα πλαίςια ςυμποςίου με τίτλο «Ψυχοφάρμακα για το παιδί και τον ζφθβο: Χριςθ και κατάχρθςθ», διοργανωμζνο από τθν Ελλθνικι Εταιρεία Ψυχικισ Υγιεινισ και Νευροψυχιατρικισ του Ραιδιοφ και τθν Εταιρεία για τθν Ψυχικι Υγεία Ραιδιοφ και Εφιβου, Αιγινιτειο Νοςοκομείο. Μάρτιοσ 2004.

13 «Θ νευροψυχολογικι αξιολόγθςθ αναπτυξιακϊν και επίκτθτων διαταραχϊν: Διαγνωςτικζσ και κεραπευτικζσ διαςτάςεισ». Διάλεξθ ςτθν Ραιδοψυχιατρικι Κλινικι του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν, Νοςοκομείο Ραίδων «Αγία Σοφία». Μάρτιοσ «Νευροβιολογικζσ βάςεισ ςυςτθμάτων μνιμθσ και γλϊςςασ». Σεμινάριο ςτο Ρ.Μ.Σ. «Ειδικι Αγωγι, Λογοκεραπεία-Συμβουλευτικι» του Ραιδαγωγικοφ Τμιματοσ Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ του Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ Ρανεπιςτιμιου Ακθνϊν. Απρίλιοσ «Οι επιλεκτικζσ διαταραχζσ των γλωςςικϊν λειτουργιϊν ςε άτομα με και χωρίσ αφαςία: Μοντζλα για τθν οργάνωςθ τθσ γλϊςςασ ςτον εγκζφαλο και προβλζψεισ για τθ ςχζςθ περιοχισ εγκεφαλικισ βλάβθσ και είδουσ γλωςςικισ διαταραχισ». Διάλεξθ ςτουσ ειδικευόμενουσ ιατροφσ ςτθ νευρολογία, Αιγινιτειο Νοςοκομείο. Δεκζμβριοσ «Συνιςταμζνεσ κεραπευτικϊν προγραμμάτων για παιδιά με προβλιματα λόγου». Σεμινάριο ςτο πρόγραμμα εξειδίκευςθσ ςτθν ανίχνευςθ προβλθμάτων λόγου ςτθν προςχολικι και πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ, Τμιμα Εκπαιδευτικισ και Κοινωνικισ Ρολιτικισ, Ρανεπιςτιμιο Μακεδονίασ. Λανουάριοσ «Κζματα τρίτθσ θλικίασ, κατάκλιψθ, άνοια, οργανικζσ πακιςεισ». Σεμινάριο ςτο Λνςτιτοφτο Ζρευνασ και Κεραπείασ τθσ Συμπεριφοράσ, Ακινα. Λοφλιοσ θ Εκνικι Συνάντθςθ Στάκμιςθσ Ρολιτϊν και Ειδικϊν με Κζμα «τον Εγκζφαλο και τθ Νόθςθ». Μδρυμα Ευγενίδου. Συμμετοχι ωσ ειδικόσ ςτθν ςυνάντθςθ ςτο πλαίςιο του Ευρωπαϊκοφ Ρρογράμματοσ «Διάλογοσ Πολιτϊν για τισ Επιςτήμεσ του Εγκεφάλου και τησ Νόηςησ» ( Meeting of Minds ). Τόμοσ πεπραγμζνων τθσ εκδιλωςθσ από το Μδρυμα Ευγενίδου Οκτωβρίου «Θ νευροψυχολογία του ταλζντου». Ειςιγθςθ ςε ςυμπόςιο με τίτλο «Διαςτάςεισ τθσ ανάπτυξθσ και εκπαίδευςθσ των χαριςματικϊν και ταλαντοφχων μακθτϊν: Διλιμματα και προοπτικζσ». Ελλθνικι Εταιρεία για τθν Ρροαγωγι τθσ Εκπαίδευςθσ Δθμιουργικϊν/ Χαριςματικϊν/ Ταλαντοφχων Ραιδιϊν και Εφιβων, Ακινα. Δεκζμβριοσ «Θ μνιμθ και οι διαταραχζσ τθσ». Διάλεξθ ςτο Μεταπτυχιακό Ρρόγραμμα «Ανοϊκά Σφνδρομα: Κεωρία και Ρράξθ» τθσ Εταιρείασ Νόςου Alzheimer και Συναφϊν Διαταραχϊν Ακθνϊν ςε ςυνεργαςία με τον Πμιλο UNESCO, Ακινα. Νοζμβριοσ «Αφαςία και ζλλειμμα επικοινωνίασ ςτον αςκενι με αγγειακό εγκεφαλικό επειςόδιο». Ειςιγθςθ ςτθν Επιςτθμονικι Θμερίδα τθσ Ελλθνικισ Επιςτθμονικισ Εταιρείασ Φυςικοκεραπείασ, Ακινα. Μάιοσ Συμμετοχι ςτα ςεμινάρια Επιμόρφωςθσ για τθ χριςθ των 12 διερευνθτικϊν ανιχνευτικϊν εργαλείων των μακθςιακϊν δυςκολιϊν, ςτα πλαίςια του ζργου ΕΡΕΑΕΚ «Καταςκευή και ςτάθμιςη 12 διερευνητικϊν ανιχνευτικϊν εργαλείων (κριτηρίων) των μαθηςιακϊν δυςκολιϊν». Σεμινάριο Ακινασ: 26 Φεβρουαρίου 2 Μαρτίου Σεμινάριο Κεςςαλονίκθσ: 11 Μαρτίου 16 Μαρτίου Επιμορφοφμενοι: ψυχολόγοι, παιδαγωγοί, λογοπεδικοί. 24. «Τι διαφοροποιεί τθ φυςιολογικι εξαςκζνθςθ τθσ μνιμθσ από τθν πακολογικι ζκπτωςι τθσ ςτθν άνοια?» Ειςιγθςθ ςτθν Επιςτθμονικι Θμερίδα «Νόςοσ Alzheimer: Μια πολυπαραγοντικι προςζγγιςθ» ςτο πλαίςιο τθσ Ραγκόςμιασ Θμζρασ Νόςου Alzheimer, Ακινα. Σεπτζμβριοσ «Γνωςτικά ελλείμματα ςτθν αφαςία». Ειςιγθςθ ςτθ διθμερίδα «Διαταραχζσ λόγου και επικοινωνίασ ςε παιδιά και ενιλικεσ», ςτα πλαίςια των εκδθλϊςεων του 28 ου Συνεδρίου του International Association of Logopedics and Phoniatrics-IALP, Ακινα. Νοζμβριοσ «Δυςκολίεσ τθσ μάκθςθσ ςτισ διαφορετικζσ αναπτυξιακζσ διαταραχζσ». Ειςιγθςθ ςτο ςυμπόςιο τθσ Ελλθνικισ Εταιρείασ Ψυχικισ Υγιεινισ και Νευροψυχιατρικισ του Ραιδιοφ με τίτλο: «Ειδικζσ Μακθςιακζσ Δυςκολίεσ», Ακινα. Δεκζμβριοσ «Γιατί το παιδί δεν μπορεί να μάκει τα μακιματά του;» Ειςιγθςθ ςτα επιμορφωτικά ςεμινάρια «Ψυχο- παιδία» του Ρ.Μ.Σ. Σχολικισ Ψυχολογίασ του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν και του κλάδου Σχολικισ Ψυχολογίασ τθσ ΕΛΨΕ ςε ςυνεργαςία με τθν Φιλεκπαιδευτικι Εταιρεία. Φεβρουάριοσ 2009.

14 «Ρλαςτικότθτα του εγκζφαλου και αυτιςμόσ». Ειςιγθςθ ςτο ςυνζδριο «Σφγχρονεσ απόψεισ για τθν αιτιολογία-πακογζνεια-κεραπευτικι παρζμβαςθ», Τμιμα Λογοκεραπείασ, ΤΕΛ Ράτρασ, υπό τθν αιγίδα του 28 ου Συνεδρίου του International Association of Logopedics and Phoniatrics-IALP. Οκτϊβριοσ «Οι νοθτικζσ λειτουργίεσ των θλικιωμζνων οδθγϊν με και χωρίσ νοθτικι ζκπτωςθ ςε ςχζςθ με τθν οδθγικι τουσ ςυμπεριφορά», προςκεκλθμζνθ παρουςίαςθ ςτο ςυνζδριο τθσ Ψυχολογικισ Εταιρείασ Βορείου Ελλάδασ με τίτλο «Θ Ψυχολογία Σιμερα-Ρροςανατολιςμοί και Εφαρμογζσ). Δεκζμβριοσ ΑΛΛΕ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ Ρολεμικι Αεροπορία, 251 Γενικό Νοςοκομείο Αεροπορίασ Διδαςκαλία ςτο Εκπαιδευτικό πρόγραμμα τθσ ψυχιατρικισ κλινικισ Ζτθ , , ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΕ ΕΣΑΙΡΕΙΕ ΚΑΙ ΤΛΛΟΓΟΤ Ελλθνικι Εταιρεία Ψυχικισ Υγιεινισ και Νευροψυχιατρικισ του Ραιδιοφ Εταιρεία Ψυχικισ Υγείασ Ραιδιοφ και Εφιβου Αιτωλοακαρνανίασ (ΕΨΥΡΕΑ) Ελλθνικόσ Σφλλογοσ για τθν Αφαςία, μζλοσ Association Internationale Aphasie (Αντιπρόεδροσ , μζλοσ ελεγκτικισ επιτροπισ 2008). Ελλθνικι Ψυχολογικι Εταιρεία (ΕΛΨΕ), μζλοσ των κλάδων Νευροψυχολογίασ και Γνωςτικισ Ψυχολογίασ Ελλθνικι Εταιρεία για τισ Νευροεπιςτιμεσ (ΕΕΝ) Federation of European Neuroscience Societies (FENS) American Psychological Association (APA) American Psychological Society (APS) International Neuropsychological Society (INS) New York Academy of Sciences (NYAS) Acoustical Society of America (ASA) International Association for Cross-Cultural Psychology (IACCP) Ελλθνικι Εταιρεία των Επιςτθμϊν τθ Γνϊςθσ και τθσ Νόθςθσ (ιδρυτικό μζλοσ) Ελλθνικι Εταιρεία για τθν Ρροαγωγι τθσ Εκπαίδευςθσ Δθμιουργικϊν/ Χαριςματικϊν/ Ταλαντοφχων Ραιδιϊν και Εφιβων ΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΤΝΕΔΡΙΩΝ & ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΕΩΝ Behavioural Neurology Brain & Cognition Clinical Linguistics & Phonetics Cortex European Psychiatry Hellenic Journal of Psychology Journal of Epidemiology & Community Health Journal of the International Neuropsychological Society Neurocase Neuropsychology Ψυχολογία Conference of the International Association for Cross-Cultural Psychology (IACCP) (2006) 13 th Biennial Conference of the European Association for Research on Adolescence (2012)

15 15 Μδρυμα Ρροϊκθςθσ Ζρευνασ Κφπρου (2008) Γλϊςςεσ Αγγλικά (άριςτα) Γαλλικά (καλά) Λςπανικά (καλά)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ Διδάςκουςα (Ρ.Δ. 407/80), Τομζασ Ψυχολογίασ, Τμιμα Φιλοςοφίασ, Ραιδαγωγικισ και Ψυχολογίασ, Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ Διδάςκουςα (Ρ.Δ. 407/80), Τομζασ Ψυχολογίασ, Τμιμα Φιλοςοφίασ, Ραιδαγωγικισ και Ψυχολογίασ, Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ Επίκουρθ Κακθγιτρια Με γνωςτικό αντικείμενο «Νευροψυχολογία» Τμιμα Ψυχολογίασ Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν Ρανεπιςτθμιοφπολθ, Ιλίςια 157 84 Τθλ.: +30 210-727 7589, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από: «Οδηγός Συγγραφής Πτυχιακής Εργασίας. Αλεξάνδρα Οικονόμου, Βασίλης Παυλόπουλος & Πέτρος Ρούσσος

Απόσπασμα από: «Οδηγός Συγγραφής Πτυχιακής Εργασίας. Αλεξάνδρα Οικονόμου, Βασίλης Παυλόπουλος & Πέτρος Ρούσσος Απόσπασμα από: «Οδηγός Συγγραφής Πτυχιακής Εργασίας Αλεξάνδρα Οικονόμου, Βασίλης Παυλόπουλος & Πέτρος Ρούσσος Πρόγραμμα Ψυχολογίας, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΔΙΣΗ «ΣΕ ΕΥΘΕΙΑ ΓΡΑΜΜΗ» ΩΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΟΣΟ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ

ΒΑΔΙΣΗ «ΣΕ ΕΥΘΕΙΑ ΓΡΑΜΜΗ» ΩΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΟΣΟ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ 27 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΕΥΡΟΛΟΓΩΝ A096 ΒΑΔΙΣΗ «ΣΕ ΕΥΘΕΙΑ ΓΡΑΜΜΗ» ΩΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΟΣΟ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ Νίκος Ανδρονάς 1, Ίων Μπεράτης 1, Διονυσία Κονταξοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιδόσεις Ελλήνων στο Mini Mental State Examination με βάση την ηλικία και τη νοητική κατάσταση από την παιδική στην τρίτη ηλικία.

Οι επιδόσεις Ελλήνων στο Mini Mental State Examination με βάση την ηλικία και τη νοητική κατάσταση από την παιδική στην τρίτη ηλικία. CLINICAL TRIALS ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 25 Οι επιδόσεις Ελλήνων στο Mini Mental State Examination με βάση την ηλικία και τη νοητική κατάσταση από την παιδική στην τρίτη ηλικία. Τσάνταλη, Ε. 1,2,3, Οικονομίδης,

Διαβάστε περισσότερα

της Συμπεριφοράς Καθηγητής. Τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Συμπεριφοράς Καθηγητής στο Τμήμα Ψυχολογίας του ΑΠΘ. Έχει μεταπτυχιακούς

της Συμπεριφοράς Καθηγητής. Τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Συμπεριφοράς Καθηγητής στο Τμήμα Ψυχολογίας του ΑΠΘ. Έχει μεταπτυχιακούς ONOMA: Kιοσέογλου Γρηγόριος, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΘΕΣΗ: Καθηγητής στη Στατιστική Εφαρμοσμένη στις Επιστήμες της Συμπεριφοράς Καθηγητής. Τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σύντομο Βιογραφικό:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟ-ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ: ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΥΓΙΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΗΠΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ (ΗΝΔ)

ΑΥΤΟ-ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ: ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΥΓΙΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΗΠΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ (ΗΝΔ) A095 ΑΥΤΟ-ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ: ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΥΓΙΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΗΠΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ (ΗΝΔ) Στέλλα Φραγκιαδάκη 1, Ίων Μπεράτης 1, Διονυσία Κονταξοπούλου 1, Νικόλαος Ανδρονάς 1,

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Master's in Neuropsychology

Oδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Master's in Neuropsychology Oδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2016-17 Master's in Neuropsychology Επωνυμία και Βασική Περιγραφή Εκπαιδευτικού Προγράμματος Οι τίτλοι σπουδών Master of

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ Α) Ελληνικά 1. 1 ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Λοιμώξεων Π.Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», 11-13 Οκτωβρίου 1991 2. 2 ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία:

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Επιπτώσεις στη συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία με μετανάστες και τις οικογένειές τους Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών vpavlop@psych.uoa.gr http://www.psych.uoa.gr/~vpavlop

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυµα / Όνοµα Λοϊζίδου Ιερείδου Νάταλη ιεύθυνση ηµητρίου Χαραλάµπους, 3, 3020 Λεµεσός

Επώνυµα / Όνοµα Λοϊζίδου Ιερείδου Νάταλη ιεύθυνση ηµητρίου Χαραλάµπους, 3, 3020 Λεµεσός Βιογραφικό Σηµείωµα Προσωπικές πληροφορίες Επώνυµα / Όνοµα Λοϊζίδου Ιερείδου Νάταλη ιεύθυνση ηµητρίου Χαραλάµπους, 3, 3020 Λεµεσός Τηλέφωνα επικοινωνίας (357) 25372130, (357) 99851998 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο

Διαβάστε περισσότερα

"ΣΗΛΕΚΠΑΙΔΕΤ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΤΓΕΙΑ Ε ΘΕΜΑΣΑ ΑΝΟΙΑ

ΣΗΛΕΚΠΑΙΔΕΤ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΤΓΕΙΑ Ε ΘΕΜΑΣΑ ΑΝΟΙΑ ΠΑΝΕΛΛΘΝΛΟ ΛΝΣΛΣΟΤΣΟ ΝΕΤΡΟΕΚΦΤΛΛΣΛΚΩΝ ΝΟΘΜΑΣΩΝ & ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΕΣΑΛΡΕΛΑ ΝΟΟΤ ALZHEIMER ΚΑΛ ΤΓΓΕΝΩΝ ΔΛΑΣΑΡΑΧΩΝ "ΣΗΛΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΤΓΕΙΑ Ε ΘΕΜΑΣΑ ΑΝΟΙΑ" / επτζμβριοσ 2010-Ιοφνιοσ 2011 ΕΠΣΕΜΒΡΛΟ 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία: Στοιχεία επικοινωνίας: ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία: Στοιχεία επικοινωνίας: ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ ΣΟΦΙΑ ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 07/09/1987 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΑΓΑΜΗ Στοιχεία επικοινωνίας: E-mail: soph.papanikola@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία

Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Παιδαγωγικό Τμιμα Προςχολικισ Εκπαίδευςθσ Ένταξθ και Αναπθρία: Εκπαιδευτικζσ Προςεγγίςεισ Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία Διδάςκων: Βαςίλθσ Στρογγυλόσ Περιεχόμενο μακιματοσ Ειςαγωγι

Διαβάστε περισσότερα

Η φφςθ, θ διάγνωςθ και θ αντιμετώπιςι τθσ ςτα παιδιά και ςτουσ εφιβουσ

Η φφςθ, θ διάγνωςθ και θ αντιμετώπιςι τθσ ςτα παιδιά και ςτουσ εφιβουσ Επιστημονική ημερίδα ΔΙΑΣΑΡΑΧΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΣΙΚΗ ΠΡΟΟΧΗ ΤΠΕΡΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΕΠ-Τ): Η φφςθ, θ διάγνωςθ και θ αντιμετώπιςι τθσ ςτα παιδιά και ςτουσ εφιβουσ Σάββατο 9 Απριλίου 2011 Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 72-74, 11528 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 7257830-7289325 FAX: 7249902 ΓΕΝΙΚΑ Η Βιβλιοθήκη μας αποτελεί μία από τις υπηρεσίες του Αιγινητείου Νοσοκομείου και έχει

Διαβάστε περισσότερα

Οι Γνώσεις των Παιδαγωγών Προσχολικής Εκπαίδευσης, Σχετικά με τα Χαρακτηριστικά του Αυτισμού, και η Σημασία Αυτών.

Οι Γνώσεις των Παιδαγωγών Προσχολικής Εκπαίδευσης, Σχετικά με τα Χαρακτηριστικά του Αυτισμού, και η Σημασία Αυτών. Οι Γνώσεις των Παιδαγωγών Προσχολικής Εκπαίδευσης, Σχετικά με τα Χαρακτηριστικά του Αυτισμού, και η Σημασία Αυτών. Όνομα Φοιτήτριας: Βεκύρη Σοφία Επιβλέπουσα: Γιόκα Μαράνια BA (HONS) Early Childhood Studies

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ Π Ο Λ Υ Ξ Ε Ν Η

Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ Π Ο Λ Υ Ξ Ε Ν Η Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ Π Ο Λ Υ Ξ Ε Ν Η Μυτιλήνης 8β, Μαρούσι 210.8103444-6955.183707 www.kentroinp.gr info@kentroinp.gr ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Εθνικότητα: Ελληνική Ημερομηνία Γέννησης: 04/11/1978

Διαβάστε περισσότερα

Ϊννα Πολεμικού. Πλατάνων 65 (πρώην 45), Νίκαια, 184 54 Τηλέφωνο: +30-6979079398 Email: apolemikou@aegean.gr

Ϊννα Πολεμικού. Πλατάνων 65 (πρώην 45), Νίκαια, 184 54 Τηλέφωνο: +30-6979079398 Email: apolemikou@aegean.gr Ϊννα Πολεμικού Πλατάνων 65 (πρώην 45), Νίκαια, 184 54 Τηλέφωνο: +30-6979079398 Email: apolemikou@aegean.gr ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΔΩΝ Φεβ. 2004-10 Doctor of Philosophy (Ph.D.) Research in Psychology University of Bath,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ο Δημήτρης Δημητρίου εργάζεται ως εκπαιδευτικός δημοτικής εκπαίδευσης στην Κύπρο. Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Κύπρου (Πτυχίο Επιστημών της Αγωγής) και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΔΥΣΑΝΑΓΝΩΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΗ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ

ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΔΥΣΑΝΑΓΝΩΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΗ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΔΥΣΑΝΑΓΝΩΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΗ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΜΝΗΜΗ ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΜΠΟΝΩΤΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΜΠΟΝΩΤΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΜΠΟΝΩΤΗ Ακαδημαϊκή Θέση Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αναπτυξιακής Ψυχολογίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. email: fbonoti@uth.gr Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΤΜΟ: ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΣΑΚΑ ΟΝΟΜΑ: ΠΑΡΑΚΕΤΗ (ΒΟΤΛΑ) ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ: ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΟΝΟΜΑ ΜΘΣΡΟ: ΔΕΠΟΙΝΑ ΕΣΟΓΕΝΝΘΕΩ: 1951 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΘ ΚΑΣΑΣΑΘ: Παντρεμζνθ με τον ΔΘΜΘΣΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. :

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. : «Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Καινοτοµίας. ικτύωση της έρευνας µε την παραγωγή» ρ. Ιωάννης Χατζηκιάν Οκτώβριος 2006 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Πρόλογος 3 1. Εισαγωγή 4

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της θεωρίας της εξέλιξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Η διδασκαλία της θεωρίας της εξέλιξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Η διδασκαλία της θεωρίας της εξέλιξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Πανελλήνιο συνέδριο με θέμα: Βιολογικές και Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση Αθήνα, 11-13/04/2008 Κώστας Καμπουράκης Εκπαιδευτήρια Γείτονα,

Διαβάστε περισσότερα

«Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα από τθ Θεωρία ςτθν Πράξθ»

«Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα από τθ Θεωρία ςτθν Πράξθ» ΗΜΕΡΙΔΑ «Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα από τθ Θεωρία ςτθν Πράξθ» Πζμπτθ 27 Μαρτίου 2014, 09:00 πμ- 18:00 μμ Συνεδριακό Κζντρο ΤΕΙ Ακινασ Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ και εγγραφζσ ςτα γραφεία τθσ ΜΟΚΕ που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΔΑΙΚΩΝ ΠΤΡΚΑΓΙΩΝ

ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΔΑΙΚΩΝ ΠΤΡΚΑΓΙΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΔΑΙΚΩΝ ΠΤΡΚΑΓΙΩΝ ΙΣΟΡΙΚΟ Στθν 8θ Συνάντθςθ των αρμοδίων Υπουργών των κρατών μελών τθσ Ανοικτισ Μερικισ Συμφωνίασ (ΑΜΣ) του Συμβουλίου τθσ Ευρώπθσ (ΣτΕ) για τθν Αντιμετώπιςθ Μεγάλων Καταςτροφών,

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

International Society on Brain and Behavior

International Society on Brain and Behavior International Society on Brain and Behavior Θεσσαλονίκη,. 2015 ΠΡΟΣ: Υπόψιν: Αγαπητέ/ή, Με ιδιαίτερη χαρά σας ενημερώνουμε για την πραγματοποίηση του 7th Congress on BRAIN & BEHAVIOR της International

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΜΕΝΟΥΝ ΣΕ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΜΕΝΟΥΝ ΣΕ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. 1 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΜΕΝΟΥΝ ΣΕ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. Γεωργία Γκαντώνα, Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ Εκπαίδευση: 5.2010-10.2013 PhD in Marketing and Communication (Άριστα) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 9.2008-5.2010 MSc

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τηλέφωνα επικοινωνίας : 2421083930, 6908664695, 6982501266

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τηλέφωνα επικοινωνίας : 2421083930, 6908664695, 6982501266 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα : Λέκκα Στυλιανή Ημερομηνία γέννησης : 24/6/1976 Τόπος γέννησης : Οικογενειακή κατάσταση : Βόλος έγγαμη Τέκνα: 2 Διεύθυνση κατοικίας Αναγνωστοπούλου 30β, Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ. Καθηγητής: Αργύρης Β. Καραπέτσας

ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ. Καθηγητής: Αργύρης Β. Καραπέτσας ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Καθηγητής: Αργύρης Β. Καραπέτσας Πότε προστρέχω στη Νευροψυχολογική Αξιολόγηση ; Οι Νευροψυχολογικές Αξιολογήσεις γενικά προτείνονται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 1. Περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011

Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011 Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011 Τι είναι η Διδακτική τησ Πληροφορικήσ; Η μελζτθ, ο προβλθματιςμόσ, και θ εξάςκθςθ τθσ μετάδοςθσ γνϊςθσ ςτα γνωςτικά αντικείμενα:

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66)

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Διδάςκουςα: Αλεξάνδρα Οικονόμου Παρουςίαςη διαλζξεων: Πζτροσ Ροφςςοσ Διάλεξη 1 Ειςαγωγι Αντικείμενο και τρόποσ λειτουργίασ του μακιματοσ Τι είναι επιςτιμθ; Καλωςορίςατε ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: Φυςικι αγωγι και προςχολικι αγωγι

Θζμα: Φυςικι αγωγι και προςχολικι αγωγι ΔΙΟΙΚΗΣΙΚ0 ΤΜΒΟΤΛΙΟ Πρόεδροσ: Σριπόδθσ Νικόλαοσ 6972356658 Αντιπρόεδροσ: Βοφξινου Ανδριανι 6932796434 Γραμματζασ: Γρυπάρθσ Ιωάννθσ 6944326657 Ειδικόσ Γραμματζασ: Μαφρου Κυριακι 6977746346 Σαμίασ: Παπαδόπουλοσ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Σ Μ. Σ Π Ε Γ Γ Ο Σ Π Λ Η Ρ Ε Σ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Σ Μ. Σ Π Ε Γ Γ Ο Σ Π Λ Η Ρ Ε Σ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Σ Μ. Σ Π Ε Γ Γ Ο Σ Αναπληρωτής Καθηγητής Νευρολογίας Ιατρικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Π Λ Η Ρ Ε Σ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΑΘΗΝΑ, Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Μαθητές με Ειδική Γλωσσική Διαταραχή και Διδακτική Παρέμβαση - Κλινικά Χαρακτηριστικά και Θεραπευτικές Προσεγγίσεις

Μαθητές με Ειδική Γλωσσική Διαταραχή και Διδακτική Παρέμβαση - Κλινικά Χαρακτηριστικά και Θεραπευτικές Προσεγγίσεις Μαθητές με Ειδική Γλωσσική Διαταραχή και Διδακτική Παρέμβαση - Κλινικά Χαρακτηριστικά και Θεραπευτικές Προσεγγίσεις Students with Specific Language Impairment and Teaching Intervention - Clinical Features

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθμα 2 Ιατρικό και Κοινωνικό Μοντζλο Διαχείριςθσ των ειδικϊν αναγκϊν

Μάκθμα 2 Ιατρικό και Κοινωνικό Μοντζλο Διαχείριςθσ των ειδικϊν αναγκϊν Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Παιδαγωγικό Σμιμα Προςχολικισ Εκπαίδευςθσ Ένταξη και Αναπηρία: Εκπαιδευτικζσ Προςεγγίςεισ Μάκθμα 2 Ιατρικό και Κοινωνικό Μοντζλο Διαχείριςθσ των ειδικϊν αναγκϊν Διδάςκων: Βαςίλθσ

Διαβάστε περισσότερα

Λύδια Μίτιτς. Αβέρωφ 6, 691 00, Κομοτηνή. Τηλέφωνο: 25310-36839, 6937131484. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: lydiamitits@gmail.com

Λύδια Μίτιτς. Αβέρωφ 6, 691 00, Κομοτηνή. Τηλέφωνο: 25310-36839, 6937131484. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: lydiamitits@gmail.com Λύδια Μίτιτς Αβέρωφ 6, 691 00, Κομοτηνή Τηλέφωνο: 25310-36839, 6937131484 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: lydiamitits@gmail.com Βιογραφικό σημείωμα: Λύδια Μίτιτς Εκπαίδευση Διδάκτορας του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Νικολζτα Παπαϊωάννου

Νικολζτα Παπαϊωάννου Νικολζτα Παπαϊωάννου Λεωφόροσ Μαρακϊνοσ 18, ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ, ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ Σαχυδρομικόσ κϊδικασ: 19005 PAPAIOANNOUNICOLE@GMAIL.COM Κινθτό Σθλζφωνο: 6986812280 Ημ. Γζννθςθσ: 22/08/1989 Ατομο με φροντίδα, κατανόθςθ

Διαβάστε περισσότερα

Νόσος Parkinson-Νέοι ορίζοντες Ξηροµερήσιου Γεωργία Νευρολόγος-Μέλος ερευνητικής οµάδας Νευρογενετικής Αίτια της νόσου Parkinson Περιβαλλοντικοί παράγοντες Γενετικοί παράγοντες Γενετική βλάβη (παθογόνα

Διαβάστε περισσότερα

Antoniou, Antonis. Neapolis University. þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

Antoniou, Antonis. Neapolis University. þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ µà¹² ÁÅ½Ã Ä Â ¹º ³ ½µ¹±Â þÿæá ½Ä µ¹ ¼»  ¼µ Ãǹ Æ Antoniou, Antonis

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ονοματεπώνυμο: Παρθένη Χαρίκλεια

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ονοματεπώνυμο: Παρθένη Χαρίκλεια ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Παρθένη Χαρίκλεια Πατρώνυμο: Παναγιώτης Ημερομηνία γεννήσεως: 21/03/1986 Διεύθυνση κατοικίας: Πρασίνου Λόφου 101 Β, 141 22, Νέο Ηράκλειο, Αθήνα Τηλέφωνα: 210 2830221

Διαβάστε περισσότερα

Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015

Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α. ΡΩΤ.: 739/21-01-2015 Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015 Σιμερα, 20 Ιανουαρίου 2015, θμζρα Τρίτθ και ϊρα 13:00., ςτο Γραφείο του Ρροζδρου του Ινςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών Πρόγραμμα: «Κ. Καραθεοδωρή 2010-2013» Κωδικός έργου: D.160 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μιχαήλ Ντεμούσης Ερευνητική

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή Ψυχολογία

Οργανωσιακή Ψυχολογία Οργανωσιακή Ψυχολογία Ιωάννης Νικολάου Επίκουρος Καθηγητής Οργανωσιακής Συμπεριφοράς Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα ιοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας www.inikolaou.gr inikol@aueb.gr Ιωάννης Νικολάου

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές Ημερίδες

Εκπαιδευτικές Ημερίδες Ελληνικός Οργανισμός Εγκεφαλικών (ΕΛ.Ο.Ε.) Hellenic Stroke Organization Εκπαιδευτικές Ημερίδες Εγκεφαλικών Επεισοδίων Divani Caravel, Αθήνα 2015-2016 19 Δεκέμβριου 2015 16 Ιανουαρίου 2016 20 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

9 o Πανελλήνιο Συνέδριο Νόσου A lzheimer και Συγγενών Διαταραχών

9 o Πανελλήνιο Συνέδριο Νόσου A lzheimer και Συγγενών Διαταραχών Στρογγυλό Τραπέζι Σωματική άσκηση και Άνοια. Από τη Γενική Ιατρική και την κοινότητα στο νοσοκομείο και στις εξειδικευμένες υπηρεσίες: Παρέμβαση στην Ελλάδα του σήμερα 9 o Πανελλήνιο Συνέδριο Νόσου A lzheimer

Διαβάστε περισσότερα

BRAIN MATTERS INSTITUTE. Προγράμματα. Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2015. Promoting Excellence in Mental Health through Learning

BRAIN MATTERS INSTITUTE. Προγράμματα. Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2015. Promoting Excellence in Mental Health through Learning BRAIN MATTERS INSTITUTE Προγράμματα Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2015 Στόχος του η Προώθηση της Ψυχικής Υγείας μέσα από την Μάθηση Promoting Excellence in Mental Health through Learning www.brainmattersinstitute.com

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΔΙΣΗ «ΣΕ ΕΥΘΕΙΑ ΓΡΑΜΜΗ» ΩΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΟΣΟ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ

ΒΑΔΙΣΗ «ΣΕ ΕΥΘΕΙΑ ΓΡΑΜΜΗ» ΩΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΟΣΟ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ 9 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ & 1 Ο ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΥΡΟΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΒΑΔΙΣΗ «ΣΕ ΕΥΘΕΙΑ ΓΡΑΜΜΗ» ΩΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Χρήστος Παπακώστας

Δρ. Χρήστος Παπακώστας Ερευνητικά Πεδία Ενδιαφέροντα Δρ. Χρήστος Παπακώστας Christos Papakostas, PhD Χορός, Μουσική, Λαογραφία, Λαϊκός Πολιτισμός, Πολιτισμικές ταυτότητες, ++302431047059 Επικοινωνία: christospakostas@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνης Βεντούρης. Επίκουρος Καθηγητής Διδακτικής των Γλωσσών Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αντώνης Βεντούρης. Επίκουρος Καθηγητής Διδακτικής των Γλωσσών Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αντώνης Βεντούρης Επίκουρος Καθηγητής Διδακτικής των Γλωσσών Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Δυσκολία κειμένων Δυσκολία ερωτημάτων (items) Ίση βαρύτητα πιστοποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015

Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α. ΡΩΤ.: 740/21-01-2015 Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015 Σιμερα, 20 Ιανουαρίου 2015, θμζρα Τρίτθ και ϊρα 13:00., ςτο Γραφείο του Ρροζδρου του Ινςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ο Ευθύµιος Κάκουρος είναι κλινικός παιδοψυχολόγος. Έχει αποφοιτήσει από το τµήµα ψυχολογίας του πανεπιστηµίου Eotvos Lorand και από το ίδιο πανεπιστήµιο πήρε αργότερα το διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Speakers Index Ευρετήριο Ομιλητών

Speakers Index Ευρετήριο Ομιλητών Speakers Index Ευρετήριο Ομιλητών Γρηγοριάδης Ν. Αν. Καθηγητής Νευρολογίας, Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Δαρδιώτης Ε. Λέκτορας Νευρολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

1988 XXXI Congresso Internazionale di Storia dellamedicina /Bologna Italia.

1988 XXXI Congresso Internazionale di Storia dellamedicina /Bologna Italia. 1986 Β Πανελλήνιο Συνέδριο Μεσογειακής Αναιμίας Πάτρα. 1988 XXXI Congresso Internazionale di Storia dellamedicina /Bologna Italia. 1990 Δ Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ιστορίας, Κοινωνιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΨΤΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΤΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟ ΧΩΡΟ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ - ΨΧ92

ΨΤΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΤΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟ ΧΩΡΟ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ - ΨΧ92 ΨΤΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΤΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟ ΧΩΡΟ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ - ΨΧ92 Aργυροποφλου, Μαρία Ιωάννα, Kλινικόσ Ψυχολόγοσ, MSc, Ph.D. -Ψυχοκεραπεφτρια Γνωςιακισ / υμπεριφοριςτικισ κατεφκυνςθσ gmargirop@gmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : Αθανασιάδης Θεοφύλακτος ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ : Χρήστος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : Ακράγαντα 2, 50100 Κοζάνη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6976773990 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 31 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ. αντικείμενο Δ.Π.Θ.-ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ. αντικείμενο Δ.Π.Θ.-ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 1. ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ Α/α Ονοματεπώνυμο Ίδρυμα- Τμήμα 1 2 3 4

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου

Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου 50 ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 3, 2006 (50-54) Προσεχείς επιστημονικές συναντήσεις Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειολογίας-Αγγειοχειρουργικής 20-22 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Συζητήσεις για τον Λόγο στο Αιγινήτειο 2011-2012 Ι ΙΟΤΥΠΟΙ ΛΟΓΟΙ Αµφιθέατρο Αιγινητείου Νοσοκοµείου

Συζητήσεις για τον Λόγο στο Αιγινήτειο 2011-2012 Ι ΙΟΤΥΠΟΙ ΛΟΓΟΙ Αµφιθέατρο Αιγινητείου Νοσοκοµείου Συζητήσεις για τον Λόγο στο Αιγινήτειο 2011-2012 Ι ΙΟΤΥΠΟΙ ΛΟΓΟΙ Αµφιθέατρο Αιγινητείου Νοσοκοµείου Από την Οµάδα Νευροψυχολογίας της Α Νευρολογικής Κλινικής του Αιγινητείου Το πρόγραµµα των Συζητήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φωτογραφία Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ιδιότητα: Γνωστικό αντικείμενο: Τομέας: Εργαστήριο: Τρέχουσα διοικητική θέση: Προσωπική ιστοσελίδα: Τσορμπατζούδης Χαράλαμπος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Γιεσθ. καηοικίας: Αγίοσ Γεφργίοσ 38, Σπάηα, 190 04 Τηλέθφνο : 210-9968816, 6977-200852 Ηλεκηρονικό

Γιεσθ. καηοικίας: Αγίοσ Γεφργίοσ 38, Σπάηα, 190 04 Τηλέθφνο : 210-9968816, 6977-200852 Ηλεκηρονικό 1. Προζφπικά ζηοιτεία Όνομα: Μαρία Δπίθεηο: Κρεκούκια Ημερομηνία Γέννηζης: 2 Φεβροσαρίοσ 1970 Τόπος Γέννηζης: Κσπαριζζία Μεζζηνίας Όνομα παηέρα: Ιφάννης Όνομα μηηέρας: Αναζηαζία Οικογενειακή καηάζηαζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Πατρός: Γεώργιος Ημερομηνία Γέννησης: 8 Νοεμβρίου 1981 Διεύθυνση Κατοικίας: Σωκράτους 13 Ν. Ηράκλειο Αττικής Προσωρινή Κατοικία: Β Πάροδος Καλαμπόκα 6, Χίος,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Δημητριάδος 95 και Παύλου Μελά 38333 Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES. City Date Time Hall. Rethymno, Crete 13 March pm Xenia Hall, Rethymno

BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES. City Date Time Hall. Rethymno, Crete 13 March pm Xenia Hall, Rethymno BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES City Date Time Hall Rethymno, Crete 13 March 2013 6.30 pm Xenia Hall, Rethymno TITLE: THE MENTAL HEALTH TODAY: THE ROLE OF THE BRAIN 1 Title of the 2 Title of

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονα δεδομένα για την αξιολόγηση και αποκατάσταση της αφασίας

Σύγχρονα δεδομένα για την αξιολόγηση και αποκατάσταση της αφασίας ΠΑΤΡΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 18 IANOYAΡ IOY 2014 Ξ Ε Ν Ο Δ Ο Χ Ε Ι Ο Α Σ Τ Ε Ρ Α Σ Πληροφορίες Προεγγραφές www.synedra.gr Tηλ: 2610 432.200 ΗΜΕΡΙΔΑ Σύγχρονα δεδομένα για την αξιολόγηση και αποκατάσταση της αφασίας Διαγνωστική

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα του Κύρου Σιώμου Ειδικού Παθολόγου Διαβητολόγου

Βιογραφικό σημείωμα του Κύρου Σιώμου Ειδικού Παθολόγου Διαβητολόγου // // Βιογραφικό σημείωμα του Κύρου Σιώμου Ειδικού Παθολόγου Διαβητολόγου Γεννήθηκε στην Γουμένισσα, αποφοίτησε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ολοκλήρωσε την υπηρεσία υπαίθρου και την στρατιωτική

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Europass

Βιογραφικό σημείωμα Europass Βιογραφικό σημείωμα Europass Προσωπικές πληροφορίες Επώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ Ευτυχία Διεύθυνση (-εις) Φρε 43, Λειβάδια, Χανιά Κρήτης, ΤΚ 73100 Τηλέφωνο (-α) Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 2821094568

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στέφανος I. Πέρκος Τ.Ε.Φ.Α.Α., Π.Θ. Καρυές, 42100 Τρίκαλα Τηλ. 6944-635903 e-mail: sperkos@pe.uth.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στέφανος I. Πέρκος Τ.Ε.Φ.Α.Α., Π.Θ. Καρυές, 42100 Τρίκαλα Τηλ. 6944-635903 e-mail: sperkos@pe.uth.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στέφανος I. Πέρκος Τ.Ε.Φ.Α.Α., Π.Θ. Καρυές, 42100 Τρίκαλα Τηλ. 6944-635903 e-mail: sperkos@pe.uth.gr 1. ΣΠΟΥΔΕΣ 1999-2003 Διδακτορικό Δίπλωμα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Φυσικής Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποιημένες εξ αποστάσεως εκπαιδεύσεις από την Βρετανική Ένωση Ψυχολόγων

Πιστοποιημένες εξ αποστάσεως εκπαιδεύσεις από την Βρετανική Ένωση Ψυχολόγων Πιστοποιημένες εξ αποστάσεως εκπαιδεύσεις από την Βρετανική Ένωση Ψυχολόγων Εισαγωγή στην Κλινική Νευροψυχολογία της Μείζωνος Κατάθλιψης & της Σχιζοφρένειας (ONLINE CLINICAL SEMINAR) Εισηγητής: Δρ. Αλεξάνδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε 3. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ.. 4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση μεταξύ κατάθλιψης και οδηγικής συμπεριφοράς σε άτομα με Ήπια Νοητική Διαταραχή (ΗΝΔ)

Σχέση μεταξύ κατάθλιψης και οδηγικής συμπεριφοράς σε άτομα με Ήπια Νοητική Διαταραχή (ΗΝΔ) Σχέση μεταξύ κατάθλιψης και οδηγικής συμπεριφοράς σε άτομα με Ήπια Νοητική Διαταραχή (ΗΝΔ) Ίων Μπεράτης, MSc, PhD 1 ; Νίκος Ανδρονάς, MD 1 ; Διονυσία Κονταξοπούλου, MSc 1 ; Στέλλα Φραγκιαδάκη, MSc 1 ;

Διαβάστε περισσότερα

: Ιωάννης Αλ. Νηματούδης

: Ιωάννης Αλ. Νηματούδης ΟΝΟΜΑ : Ιωάννης Αλ. Νηματούδης ΙΔΙΟΤΗΤΑ : Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής Α.Π.Θ. ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 1955 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΊΑ : Λεωφόρος Νίκης 37, 54622 Θεσσαλονίκη ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Πανεπιστημιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΤΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

ΠΑΤΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα ΠΑΤΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Δημήτριος Πατίκας Πατρώνυμο: Αλέξανδρος Ημερομηνία Γέννησης: 18.06.1974 Τόπος γέννησης: Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 10 Ιουνίου, Εξειδικευμένο Σεμινάριο. Αξιολόγηση Ασθενών με Αφασία και παρουσίαση του Boston Diagnostic Aphasia Examination-SF

Παρασκευή 10 Ιουνίου, Εξειδικευμένο Σεμινάριο. Αξιολόγηση Ασθενών με Αφασία και παρουσίαση του Boston Diagnostic Aphasia Examination-SF Παρασκευή 10 Ιουνίου, 2016 Εξειδικευμένο Σεμινάριο Αξιολόγηση Ασθενών με Αφασία και παρουσίαση του Boston Diagnostic Aphasia Examination-SF Κατηγορία: Λογοθεραπεία, Λογοπαθολογία, Νευρολογία, Κλινική Νευροψυχολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διδακτορικό δίπλωμα της Σχολής Επιστημών της Αγωγής Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διδακτορικό δίπλωμα της Σχολής Επιστημών της Αγωγής Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Καραδημητρίου Email: kkaradim@psed.duth.gr Τηλέφωνο: 2551030114 ΣΠΟΥΔΕΣ Διδακτορικό δίπλωμα της Σχολής Επιστημών της Αγωγής Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τφπου. Τερηδόνα, η «ςιωπηλή αςθζνεια». Ενημζρωςη και πρόληψη αναςτρζφουν τισ επιπτϊςεισ.

Δελτίο Τφπου. Τερηδόνα, η «ςιωπηλή αςθζνεια». Ενημζρωςη και πρόληψη αναςτρζφουν τισ επιπτϊςεισ. Δελτίο Τφπου Τερηδόνα, η «ςιωπηλή αςθζνεια». Ενημζρωςη και πρόληψη αναςτρζφουν τισ επιπτϊςεισ. Ανθςυχία προκαλοφν οι δείκτεσ ςτοματικισ υγείασ ςτον ελλθνικό πλθκυςμό. Η χϊρα μασ εξακολουκεί να εμφανίηει

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ & ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΗΜΟΙΕΤΕΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ & ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΗΜΟΙΕΤΕΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ & ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΗΜΟΙΕΤΕΩΝ ΜΑΡΙΑ Ι. ΚΟΤΣΟΤΜΠΑ (ΜΑ, Ph.D.) ΑΘΗΝΑ ΙΟΤΝΙΟ 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ Α. ΠΟΤΔΕ Β. ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προσεχείς επιστημονικές εκδηλώσεις

Προσεχείς επιστημονικές εκδηλώσεις 58 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Τόμος 3, (1):58-63, 2006 Προσεχείς επιστημονικές εκδηλώσεις 36o ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚO ΣΕΜΙΝΑΡΙO ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤOΧΕΙΡOΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΛΙΠOΓΛΥΠΤΙΚΗ ΣΩΜΑΤOΣ ΚΑΙ ΠΡOΣΩΠOΥ»

Διαβάστε περισσότερα

7. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 8. ΠΗΓΕΣ 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

7. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 8. ΠΗΓΕΣ 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Παιδαγωγική - Θεωρία και Πράξη, 5, 85-97. Εμβαλωτής, Α., Ανδρουλάκης, Γ., Μπονίδης, Κ., Σταμοβλάσης, Δ., Κακλαμάνη Σ., (2011). «Εμπειρίες και απόψεις εκπαιδευτικών που εργάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΟΝΙΑ ΚΑΦΟΥΣΗ. Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια ςτο γνωςτικό αντικείμενο «Διδακτικι Μακθματικϊν» Kafoussi@rhodes.aegean.gr ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΓΟ

ΒΙΟΓΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΟΝΙΑ ΚΑΦΟΥΣΗ. Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια ςτο γνωςτικό αντικείμενο «Διδακτικι Μακθματικϊν» Kafoussi@rhodes.aegean.gr ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΓΟ ΒΙΟΓΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΟΝΙΑ ΚΑΦΟΥΣΗ Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια ςτο γνωςτικό αντικείμενο «Διδακτικι Μακθματικϊν» Ελληνικά και διεθνή περιοδικά Kafoussi@rhodes.aegean.gr ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΓΟ Σόνια Καφοφςθ, Χαροφλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. Προσεγγίσεις στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του σχολείου

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. Προσεγγίσεις στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του σχολείου Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Η Πράξη "Εκπαίδευση Αλλοδαπών & Παλιννοστούντων Μαθητών" υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Διά Βίου

Διαβάστε περισσότερα

BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES. City Date Time Hall. Rhodes 16 March 2012 7.00 pm Cultural Events Hall Aktaion

BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES. City Date Time Hall. Rhodes 16 March 2012 7.00 pm Cultural Events Hall Aktaion BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES City Date Time Hall Rhodes 16 March 2012 7.00 pm Cultural Events Hall Aktaion TITLE: BRIDGE, COGNITIVE ENHANCEMENT AND BRAIN PLASTICITY: HOW TO KEEP BRAIN FIT

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ερευνητική Περιοχή: Οικονομικά της Υγείας Άλλα Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Μικροοικονομική, Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική: Παραγωγικότητα, Αποτελεσματικότητα, Οικονομετρία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΥΣΣΔΑΣ ΜΟΥΕΑΣ Επίκοσρος Καθηγητής Ψστιατρικής ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΣΖΜΔΗΩΜΑ

ΟΓΥΣΣΔΑΣ ΜΟΥΕΑΣ Επίκοσρος Καθηγητής Ψστιατρικής ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΣΖΜΔΗΩΜΑ ΟΓΥΣΣΔΑΣ ΜΟΥΕΑΣ Επίκοσρος Καθηγητής Ψστιατρικής ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΣΖΜΔΗΩΜΑ ΛΑΡΙΣΑ, 2012 Ρροςωπικά Στοιχεία Ρροςωπικά Στοιχεία Πνομα Επϊνυμο Οδυςςζασ Μουηάσ Θμερομθνία Γζννθςθσ 20-06-1956 Τόποσ Γζννθςθσ Οικογενειακι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 10434 ΑΘΗΝΑ Ε - ΜΑΙL : mkap@aueb.gr ΤΗΛ: 210-8203814, 6947-931643 ΚΑΠΕΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ. Βιογραφικό Σημείωμα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 10434 ΑΘΗΝΑ Ε - ΜΑΙL : mkap@aueb.gr ΤΗΛ: 210-8203814, 6947-931643 ΚΑΠΕΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ. Βιογραφικό Σημείωμα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 10434 ΑΘΗΝΑ Ε - ΜΑΙL : mkap@aueb.gr ΤΗΛ: 210-8203814, 6947-931643 ΚΑΠΕΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Εθνικότητα: Ελληνική Ημερομηνία Γέννησης:

Διαβάστε περισσότερα

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων»

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ προώκθςθ τθσ αξιολόγθςθσ και θ ενθμζρωςθ/επιμόρφωςθ

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από τη Νομαρχία Θεσσαλονίκης με αριθμό πρωτοκόλλου 24/27110.

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από τη Νομαρχία Θεσσαλονίκης με αριθμό πρωτοκόλλου 24/27110. Εκπαίδευση Πτυχίο Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Master of Science in Addictive Behaviours, Department of Psychology, University of Liverpool, UK. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Μόνιμη επίκουρη καθηγήτρια στον Τομέα Παιδαγωγικής, Τμήμα Φιλοσοφίας και

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Μόνιμη επίκουρη καθηγήτρια στον Τομέα Παιδαγωγικής, Τμήμα Φιλοσοφίας και ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Τίτλος: Μάρω Δόικου Επίκουρη καθηγήτρια Τηλέφωνο: 2310-997312 e-mail: maro@edlit.auth.gr ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ Διδακτορικό δίπλωμα (Doctorat de 3ème cycle) στην

Διαβάστε περισσότερα

Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium 10:00 14:00

Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium 10:00 14:00 Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium Προφορικές Ανακοινώσεις Oral Presentations Σάββατο, 21 Μαΐου 2011 Saturday, 21 st May 2011 10:00 14:00 ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ TELE CONFERENCE CONGRESS ROOM «Συμπόσιο Πάλης»

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ερευνητικού έργου

Παρουσίαση ερευνητικού έργου Παρουσίαση ερευνητικού έργου Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων B Καρδιολογική Κλινική Study of peripheral circulation in patients with Heart Failure 11/2/2016 Μπεχλιούλης Άρης, MD, PhD Kαρδιολόγος, Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα