coffee machines & bar equipment Πολιτική Εταιρικής Ηθικής Ethical Business Practice Policy

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "coffee machines & bar equipment Πολιτική Εταιρικής Ηθικής Ethical Business Practice Policy"

Transcript

1 coffee machines & bar equipment Πολιτική Εταιρικής Ηθικής Ethical Business Practice Policy

2 02 Πολιτική Εταιρικής Ηθικής Ethical Business Practice Policy Η Eurogat παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και επιδιώκει τη συνεχή βελτίωση όλων των δραστηριοτήτων της. Για το λόγο αυτό έχει δεσμευτεί για την ανάπτυξη επωφελών και βιώσιμων εμπορικών σχέσεων, που βασίζονται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, με όλους τους εμπλεκόμενους συνεργάτες. Αυτή η πολιτική εταιρικής ηθικής παρέχει το πλαίσιο και αποτελεί τη δέσμευση της εταιρείας για την ανάπτυξη και την εφαρμογή ηθικών επιχειρηματικών πρακτικών σε όλον τον οργανισμό. Η εταιρεία έχει την υποχρέωση να δρα με υπευθυνότητα και να επιδεικνύει την υψηλότερη δυνατή περιβαλλοντική, ηθική και κοινωνική διαχείριση όσον αφορά στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών. Οι συνεργάτες της εφοδιαστικής αλυσίδας επιλέγονται και αξιολογούνται με βάση την ικανότητά τους να εφαρμόσουν τις ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές. Με βάση τα παραπάνω η Eurogat υποχρεούται να διενεργεί όλες τις δραστηριότητες της επιχείρησης σε συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, αλλά και να καθιερώσει τα παρακάτω κριτήρια ως ελάχιστα για την επιλογή των συνεργατών της (εργαζομένων, προμηθευτών και πελατών), προκειμένου να διέπεται από ακεραιότητα και εντιμότητα. Eurogat provides high quality services and seeks constant improvement of all its activities. Therefore, we are committed to develop sustainable and beneficial business relationships based on mutual trust with our stakeholders. This ethical business practice policy provides the framework and is the company s commitment to develop and implement ethical business practices across the organization. The company is obliged to operate with responsibility and to show the highest possible environmental, ethical and social management in terms of providing quality services. The partners of the supply chain are selected and evaluated on the basis of their ability to apply the business ethics practices. Taking all the above into account, Eurogat is obliged to carry out all the company s activities in compliance with the applicable laws and regulations. Moreover, we have to establish the following criteria as a minimum for selecting partners (employees, suppliers and customers), to be guided by integrity and honesty

3 03 1. Βασικές αξίες ακεραιότητας επιχείρησης Core Values of business integrity Η Eurogat υιοθετεί τα υψηλότερα ηθικά πρότυπα και ευθύνες. Για το λόγο αυτό η πολιτική αυτή εφαρμόζεται σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων, πελατών, προμηθευτών, ανταγωνιστών στα παρακάτω σημεία: Τα προσωπικά δεδομένα των υπαλλήλων, των προμηθευτών και των πελατών χρησιμοποιούνται με υπευθυνότητα και προστατεύονται από τους ισχύοντες νόμους. Η προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών της εταιρίας είναι απαράβατη υποχρέωση όλων των υπαλλήλων. Καταγγέλλονται τα αντικρουόμενα συμφέροντα. Δεν επιτρέπεται η δωροδοκία και η διαφθορά. Δεν επιτρέπεται ο αθέμιτος ανταγωνισμός. Οι σχέσεις με τους προμηθευτές, πελάτες και συνεργάτες και οι πρακτικές πληρωμής είναι δίκαιες και ισότιμες, ενώ δεν επιτρέπονται τα δώρα και οι διευκολύνσεις πληρωμών. Δεν επιτρέπονται οι δωρεές σε πολιτικές οργανώσεις. Eurogat adopts the highest ethical standards and responsibilities. Therefore, this policy is applied to all parties involved, including employees, competitors in the following areas: Personal data of employees, suppliers and customers are handled with responsibly and in compliance with applicable privacy laws. Insider dealing is prohibited to all employees. Conflict of interests must be declared. Bribery and corruption is prohibited. Unethical competition is prohibited. Relationships with suppliers, customers and partners as well as payment practices are honest and equitable, whilst gifts and payments facilitations are prohibited Donations to political bodies are prohibited

4 1. Βασικές αξίες ακεραιότητας επιχείρησης Core Values of business integrity Οποιοσδήποτε υπάλληλος που υποπτεύεται ή γνωρίζει ότι υπάρχει κάποια σύγκρουση συμφέροντος σχετική με θέματα της επιχείρησης οφείλει να ενημερώσει άμεσα τον προϊστάμενό του, οποίος θα δώσει τις κατάλληλες οδηγίες. Any employee who suspects or is aware of conflict of interest related to the Company s issues should immediately report it to his/her supervisor, who will give appropriate instructions. Αντικρουόμενα συμφέροντα Conflict of interest Η δωροδοκία στην Ελλάδα είναι ποινικό αδίκημα και αποτελεί μια μορφή διαφθοράς που μπορεί να οριστεί ως μια οποιαδήποτε προσφορά ή αποδοχή δώρου, δανείου, χρηματικού ποσού, βραβείου ή οποιουδήποτε άλλου προνομίου από ή προς οποιοδήποτε πρόσωπο της Eurogat ως κίνητρο για να κάνει κάτι ανέντιμο ή παράνομο σε οποιαδήποτε δραστηριότητα της επιχείρησης. Δωροδοκία Bribery Μηδενική ανοχή στη δωροδοκία και σε οποιαδήποτε άλλη μορφή διαφθοράς. Οι υπάλληλοι που δεν αναφέρουν ενέργειες δωροδοκίας και άλλες μορφές διαφθοράς, ενώ τις γνωρίζουν, διαπράττουν σοβαρό παράπτωμα, που θεωρείται συνέργεια. Για το λόγο αυτό λαμβάνονται πειθαρχικά μέτρα από την επιχείρηση και εφαρμόζονται οι συνέπειες του νόμου. Bribery is a criminal offence according to the Greek law and consists a form of corruption which can be defined as any offer or receipt of gift, loan, money, prize, ore any equivalent, to or from any employee of Eurogat to encourage any dishonest, illegal action in any of the company s operations. Zero tolerance to bribery and any form of corruption. Employees who do not report bribery actions and other forms of corruption while they are aware of it, they commit serious offence considered as complicity. For that reason the company takes disciplinary actions, while the employee will face the consequences of the law. 04

5 05 2. Ανθρώπινα δικαιώματα και πρότυπα εργασίας Human rights and labour standards Η Eurogat διασφαλίζει ότι: Η εργασία επιλέγεται ελεύθερα. Οι συνθήκες εργασίας είναι ασφαλείς και υγιεινές. Η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι είναι σεβαστή. Η παιδική εργασία απαγορεύεται. Οι μισθοί δεν είναι χαμηλότεροι από τον ελάχιστο μισθό της εκάστοτε συλλογικής σύμβασης. Το ωράριο εργασίας δεν ξεπερνά τα όρια που ορίζονται από το νόμο. Δεν ασκείται καμία διάκριση με βάση τα κριτήρια όπως η φυλή, το χρώμα, η θρησκεία, το φύλο, η ηλικία, η σωματική ικανότητα, η εθνική καταγωγή ή ο σεξουαλικός προσανατολισμός. Δεν επιτρέπεται σκληρή ή απάνθρωπη μεταχείριση. Eurogat assures that: Labour is freely chosen. Working conditions are safe and hygienic. Freedom of association is respected. Child labour is prohibited. Wages are not lower than the minimum wage of the current collective agreement. Working hours do not exceed the limit set by law. There is no discrimination based on criteria as race, color, religion, gender, age, physical ability, ethnic origin or sexual orientation. Cruel or inhumane treatment is not tolerated.

6 06 3. Περιβάλλον Environment Η Eurogat έχει συνείδηση των επιπτώσεων που μπορεί να προκαλέσουν οι επιχειρηματικές της δραστηριότητες στο φυσικό περιβάλλον και προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει ή να μετριάσει τις συνέπειες αυτές, όπου είναι δυνατό, με τη χρήση ευνοϊκών προς το περιβάλλον υλικών και πρακτικών. Για το λόγο αυτό η Eurogat συμμετέχει σε πρόγραμμα ανακύκλωσης συσκευών και απορριμμάτων. Επίσης, όλοι οι προμηθευτές της επιχείρησης λειτουργούν σε συμμόρφωση με τους ισχύοντες περιβαλλοντολογικούς νόμους και κανονισμούς στην χώρα στην οποία τα προϊόντα και οι υπηρεσίες κατασκευάζονται ή παρέχονται. Eurogat is conscious of the impact that its business activities may cause to the natural environment and strive to diminish or mitigate these effects where possible, by developing environmental friendly material and practices. To this end Eurogat participates in recycling equipment and waste program. Additionally, all company s suppliers operate in compliance with applicable environmental laws and regulations in country where their goods or services are produced or provided.

7 07 4. Βιωσιμότητα Sustainability Η βιωσιμότητα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της επιχείρησής μας και επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Ο Διευθύνων Σύμβουλος φέρει την τελική ευθύνη για τη βιωσιμότητα της επιχείρησης και για το ρόλο αυτό υποστηρίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και τους Διευθυντές όλων των τμημάτων, οι οποίοι δεσμεύονται να ερευνούν και να αναπτύσσουν πρακτικές που είναι βιώσιμες με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας. Sustainability is an integral part of our company and affects the way involved parties interact. The CEO is ultimately responsible for the company s sustainability and for this role he is supported by the Board of Directors and the managers of all departments, who are committed to research and to develop practices that are sustainable in order to improve efficiency.

8 08 5. Προμηθευτές Suppliers Η Eurogat παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες που παράγονται σε συμμόρφωση με τις τρέχουσες ευρωπαϊκές νομοθετικές απαιτήσεις έχοντας σα στόχο όχι μόνο τη σχέση τιμής απόδοσης, αλλά και τις κοινωνικές, ηθικές και περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις που προκύπτουν από αυτά. Για το λόγο αυτό η επιχείρηση διασφαλίζει τη γνωστοποίηση της πολιτικής της σε όλους τους προμηθευτές, προκειμένου να οργανώνει την επικοινωνία, την κατανόηση και την αποδοχή της πολιτικής αυτής ως αναπόσπαστο τμήμα της συνεργασίας. Τέλος, η Eurogat υποστηρίζει και ενθαρρύνει οποιαδήποτε βιώσιμη στρατηγική των προμηθευτών της με την αμοιβαία ανάπτυξη επωφελών σχέσεων συνεργασίας και με την προώθηση ηθικών πολιτικών, πρακτικών και διαδικασιών. Eurogat provides products and services produced in compliance with current European legal requirements aiming not only to the good value for money, but as well as to the social, moral end environmental impacts arising from that. Therefore, the company ensures the announcement of its policy to all its suppliers in order to organize communication, understanding, and the acceptance of this policy as an integral part of the partnership. Finally, Eurogat supports and encourages any sustainable strategy of its suppliers by developing mutual beneficial partnerships and promoting ethical policies, practices and procedures.

9 09 6. Πωλήσεις και marketing Sales and marketing Η Eurogat δεσμεύεται να χρησιμοποιεί υπεύθυνες πρακτικές πωλήσεων και marketing, που έντιμα και δίκαια αντιπροσωπεύουν τις ικανότητες της να αναλάβει τις υπηρεσίες που παρέχει προς όφελος της επιχείρησης και των πελατών της λαμβάνοντας υπόψη τις κατάλληλες κοινωνικές, ηθικές και περιβαλλοντολογικές πτυχές. Eurogat is committed to responsible sales and marketing practices which honestly and fairly represent the company s skills to undertake its services provided to the benefit of the company and its clients, taking in to account the relevant social, ethical and environmental aspects

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Ε.Α.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ε.Α.Σ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Ε.Α.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ε.Α.Σ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α ΣΕΡ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Τ ΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. Ε.Α.Σ. ΠΙΕΡΙΑΣ Ε Ε.Α.Σ. ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ Ε.Α.Σ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ Ε.Α ΑΣ Ε.Α.Σ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΜΙΑΣ Ε.Α.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟ Α ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ε.Α.Σ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ε.Α.Σ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Α ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Δικαστηριακή Διερμηνεία σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο

Η Δικαστηριακή Διερμηνεία σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο Τει Hπειρου Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Η Δικαστηριακή Διερμηνεία σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο Εξελίξεις & Προοπτικές Επιστημονική Επιμέλεια: Ελευθερία Δογορίτη & Θεόδωρος Βυζάς Legal Interpreting

Διαβάστε περισσότερα

1 ο "ΣΤΗΡΙΖΩ" Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Η ΕΚΕ ως Γέφυρα Επικοινωνίας μεταξύ των Επιχειρήσεων και της Κοινωνίας.

1 ο ΣΤΗΡΙΖΩ Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Η ΕΚΕ ως Γέφυρα Επικοινωνίας μεταξύ των Επιχειρήσεων και της Κοινωνίας. 1 ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Η ΕΚΕ ως Γέφυρα Επικοινωνίας μεταξύ των Επιχειρήσεων και της Κοινωνίας 28/06/2011 ΑΘήνα "ΣΤΗΡΙΖΩ" CSRinGreeceForum2011 Νικόλαος Μπορνόζης Πρόεδρος Capital Link

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων Ελληνική ΕΕΛΛ ΛΛΗΗ ΝΝΙ ΙΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΟ ΚΚΡΡΑΑ ΤΤΙ ΙΑΑ ΥΥΠΟΥΥΡΡ ΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ HH EE E LL LLL L EE E NN II ICC R EE EPP P UU B LL LII I CC MM II INN II SS IST R Y OO FF FII I NN T EE ER II IOO

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2011-12

Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2011-12 Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2011-12 Ε τ ή σ ι α Έ κ θ ε σ η A n n u a l R e p o r t Ο χρόνος αυτός ήταν ο πιο κρίσιμος σε εθνικό και διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική CSL Limited Ιούλιος 2013 Περιεχόμενα > < Προηγούμενη σελίδα Περιεχόμενα Επόμενη σελίδα > Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική Εστίαση στον Πελάτη. Καινοτομία. Ακεραιότητα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧ-ΑΝΤΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΕΧ-ΑΝΤΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΔ ΠΚΠ Interreg III KYΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ REGIO ΕΧ-ΑΝΤΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΤΕΛΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

12 Ξένες γλώσσες και διαπολιτισμικές δεξιότητες κατά την υλοποίηση

12 Ξένες γλώσσες και διαπολιτισμικές δεξιότητες κατά την υλοποίηση 12 Ξένες γλώσσες και διαπολιτισμικές δεξιότητες κατά την υλοποίηση μιας καινοτομίας Λέξεις-κλειδιά: Πολιτισμικό υπόβαθρο, πολιτιστική ταυτότητα, ικανότητα αντιμετώπισης διαπολιτισμικών διαφορών, ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Αιγαίου

Πανεπιστήµιο Αιγαίου Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων Η Ενηµερότητα Ασφάλειας στα Πλαίσια της ιοίκησης Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστηµάτων ιδακτορική διατριβή Τσώχου Γ. Αγγελικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 11(ΠΙ)/94 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συμβάσεως για τις Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών (Κυρωτικός)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) σε Περιφερειακό Επίπεδο

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) σε Περιφερειακό Επίπεδο Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) σε Περιφερειακό Επίπεδο Επιβλέπουσα: ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Η επικοινωνία δράσεων ΕΚΕ. πιο αναγκαία από ποτέ» Όλγα Μπορνόζη. Πρόεδρος CSRinGREECE & MaritimeCSR ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

«Η επικοινωνία δράσεων ΕΚΕ. πιο αναγκαία από ποτέ» Όλγα Μπορνόζη. Πρόεδρος CSRinGREECE & MaritimeCSR ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ 1 «Η επικοινωνία δράσεων ΕΚΕ πιο αναγκαία από ποτέ» Όλγα Μπορνόζη Πρόεδρος CSRinGREECE & MaritimeCSR ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ 2013 ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΕ ιανύουμε μια εποχή παγκόσμιου οικονομικού κλονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ο τρόπος εργασίας μας. Κώδικας δεοντολογίας για τον Όμιλο Belron

Ο τρόπος εργασίας μας. Κώδικας δεοντολογίας για τον Όμιλο Belron Ο τρόπος εργασίας μας Κώδικας δεοντολογίας για τον Όμιλο Belron Περιεχόμενα Ο τρόπος εργασίας μας Ο τρόπος εργασίας μας μεταξύ μας με άλλους Ο τρόπος διαχείρισης της επιχείρησης Επικοινωνία & πηγές μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ. SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ ΑΒΕΡΩΦ 30, 10433 ΑΘ ΗΝΑ ΤΗΛ. 210 8214407, FAX. 210 8225755 e-ma il. : speed@speed.

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ. SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ ΑΒΕΡΩΦ 30, 10433 ΑΘ ΗΝΑ ΤΗΛ. 210 8214407, FAX. 210 8225755 e-ma il. : speed@speed. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα Τηλ. 210 8846852, Fax: 210 8846853 www.imegsevee.gr, info@imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ. ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιχειρήσεις πιο κοντά στην Ευρώπη

Οι επιχειρήσεις πιο κοντά στην Ευρώπη Μάιος 2015 1 No 79 Mάιος 2015 Οι επιχειρήσεις πιο κοντά στην Ευρώπη Μέσω του ιστότοπου EUR-Lex Xρήσιμο εγχειρίδιο για τον εντοπισμό επικείμενων κανονισμών και της εφαρμογής τους Ο ιστότοπος EUR-Lex είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ

ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ Περιεχόµενα Γενικές Αρχές Σχέσεις µε Τρίτους Ανθρώπινο υναµικό Πελάτες Προµηθευτές Εκµισθωτές ηµόσιες Αρχές Μέτοχοι και Οικονοµική Κοινότητα Ανταγωνισµός

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο συλλογικών διαπραγματεύσεων και επίλυσης διαφορών στη Δημόσια Διοίκηση

Εγχειρίδιο συλλογικών διαπραγματεύσεων και επίλυσης διαφορών στη Δημόσια Διοίκηση Εγχειρίδιο συλλογικών διαπραγματεύσεων και επίλυσης διαφορών στη Δημόσια Διοίκηση ΤΜΗΜΑ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Διεθνές Γραφείο Εργασίας Γενεύη Copyright Διεθνής Οργάνωση Εργασίας 2013 Πρώτη δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ» ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ» ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ 64 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ» ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ Των: Μαρίας Μπλέτσου, Τριανταφυλλιάς Νατσιοπούλου 1. «Φιλικές προς την οικογένεια» πολιτικές εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Θέμα Εργασίας: ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΩ- ΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ Σπουδάστρια: ΛΟΥΚΙΑ ΣΑΝΔΑΛΗ Επιβλέπουσα:

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας μια κοινότητα Ελεύθερου Λογισμικού

Χτίζοντας μια κοινότητα Ελεύθερου Λογισμικού Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛΛΑΚ Μελέτη στρατηγικής Χτίζοντας μια κοινότητα Ελεύθερου Λογισμικού Ιωάννης Μπερεδήμας Δημήτρης Γλέζος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HILTON

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HILTON ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HILTON ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:ΜΠΕΛΕΚΑ ΔΟΜΝΑ ΑΜ: 41 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 5. Pierre Mendθs-France Grenoble 2).

IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 5. Pierre Mendθs-France Grenoble 2). IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 5 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (Ε.Κ.Ε.): Η ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΣΧΕΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Tης Βαρβάρας Γεωργοπούλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τις αρχές της βιοµηχανικής επανάστασης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ & ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΧΩΡΑ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Ιωάννης Βασιλάκης (ΜΝ04019)

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας της Xerox. Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας: Σύνδεση με τις Θεμελιώδεις Αξίες μας

Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας της Xerox. Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας: Σύνδεση με τις Θεμελιώδεις Αξίες μας Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας της Xerox Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας: Σύνδεση με τις Θεμελιώδεις Αξίες μας Ο Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας της εταιρείας μας αποτυπώνει και ενισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Η Διακήρυξη του Τορόντο για τη Φυσική Δραστηριότητα: Μια παγκόσμια Έκκληση για Δράση.

Η Διακήρυξη του Τορόντο για τη Φυσική Δραστηριότητα: Μια παγκόσμια Έκκληση για Δράση. Η Διακήρυξη του Τορόντο για τη Φυσική Δραστηριότητα: Μια παγκόσμια Έκκληση για Δράση. process of developing this Charter which we hope will provide a clear call for action, to health and non health Η Φυσική

Διαβάστε περισσότερα

Ηανάπτυξη και χρήση του Διαδικτύου (Internet) κατά τη διάρκεια των τελευταίων

Ηανάπτυξη και χρήση του Διαδικτύου (Internet) κατά τη διάρκεια των τελευταίων 56 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (e-government): ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Των: Γρηγόρη Σπυράκη, Χριστίνας Σπυράκη 1. Εισαγωγή Ηανάπτυξη και χρήση του Διαδικτύου (Internet) κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλεία των αγαπημένων σας προσώπων, τώρα στο...σπίτι σας!

Νοσηλεία των αγαπημένων σας προσώπων, τώρα στο...σπίτι σας! Support Line: 77 77 6 300 Fax: 22 02 96 15 Website: www.medigence.com.cy 113 Prodromos Str., 1st Floor, 2064 Strovolos, Nicosia, Cyprus Γραμμή Στήριξης: 77 77 6 300 Φαξ: 22 02 96 15 Ιστοσελίδα: www.medigence.com.cy

Διαβάστε περισσότερα