Σνπνζεζία. Γηακνλή. Δωμάηια :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σνπνζεζία. Γηακνλή. Δωμάηια :"

Transcript

1 Σνπνζεζία Σν μελνδνρείν βξίζθεηαη ζην καγεπηηθό ρσξηό ησλ πβόησλ, ρηηζκέλν ζην ιόθν ηνπ νηθηζκνύ πάλσ από ηελ παξαιία ηεο Μπέιια Βξάθα. Έλα ζπγθξόηεκα πςειήο αηζζεηηθήο θαη ππεξεζηώλ πνπ κπνξεί λα ηθαλνπνηήζεη αθόκα θαη ηνλ πην απαηηεηηθό πειάηε. Βξίζθεηαη ζε απόζηαζε 310ρικ από ηελ Θεζζαινλίθε θαη 460ρικ από ηελ Αζήλα. Η πξόζβαζε ζηελ πεξηνρή κπνξεί λα γίλεη νδηθώο από ηελ Δγλαηία θαη ηελ Ιόληα Οδό, αθηνπιντθώο κέζσ Ηγνπκελίηζαο πνπ απέρεη κόιηο 24ρικ, θαη ηέινο αεξνπνξηθώο κέζσ ησλ αεξνδξνκίσλ ησλ Ισαλλίλσλ, ηνπ Αθηίνπ θαη ηεο Κέξθπξαο. Γηακνλή Μεγάια, θσηεηλά δσκάηηα κε νλεηξηθή ζέα, εξγνλνκηθά bungalows, άλεηεο ζνπίηεο θαη πνιπηειείο βίιεο παξέρνπλ ηηο απζεληηθόηεξεο εκπεηξίεο θηινμελίαο. Υώξνη πξνζεγκέλνη σο ηελ ηειεπηαία ιεπηνκέξεηα, minimal design θαη γήηλνη ηόλνη, κε κπαιθόληα ή απιέο κε ηδησηηθέο πηζίλεο θαη όιεο ηηο ζύγρξνλεο παξνρέο, ραξίδνπλ εξεκία, ραιάξσζε θαη δσνγόλα, θνζκνπνιίηηθε ιάκςε. Δωμάηια : Σα δσκάηηα βξίζθνληαη ζην θεληξηθό θηίξην ηνπ μελνδνρείνπ. Η πξόζβαζε γίλεηαη από ηηο ζθάιεο ή κε αζαλζέξ θαη ζπληζηάηαη γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. Γύν δίθιηλα δσκάηηα κε ζέα ζάιαζζα. Σέζζεξα δίθιηλα δσκάηηα κε ζέα ζην ιηκάλη θαη ην βνπλό Γύν δίθιηλα δσκάηηα κε ελδηάκεζε πόξηα, κε ζέα βνπλό. Bungalows: Σα bungalows βξίζθνληαη ζε δηώξνθα θηίξηα, κέζα ζηνπο θήπνπο ηνπ μελνδνρείνπ. Οη κεγάιεο επηπισκέλεο βεξάληεο ηνπο αγλαληεύνπλ ην ζκαξαγδέλην Ιόλην. Σξηάληα έλα δίθιηλα bungalows κε ζέα ζάιαζζα. Έμη δίθιηλα bungalows κε ζέα ζάιαζζα θαη ελδηάκεζεο πόξηεο. Δλλέα δίθιηλα bungalows κε ηδησηηθή πηζίλα θαη ζέα ζάιαζζα. Γύν δίθιηλα bungalows κε ηδησηηθή πηζίλα, ζέα ζάιαζζα θαη ελδηάκεζεο πόξηεο.

2 Junior Suites: Οη Junior suites βξίζθνληαη ζε δηώξνθα θηίξηα, κέζα ζηνπο θήπνπο ηνπ μελνδνρεηαθνύ ζπγθξνηήκαηνο. Σέζζεξηο Junior suites κε ζέα ζάιαζζα. Σξεηο Junior suites, κε ζέα ην βνπλό. Deluxe Villas: Οη πνιπηειείο βίιιεο, αλεμάξηεηεο από ην ππόινηπν μελνδνρεηαθό ζπγθξόηεκα βξίζθνληαη κέζα ζηνπο θήπνπο πξνο ην γξαθηθό ιηκαλάθη ησλ πβόησλ, θαη έρνπλ ζέα ην θαηαπξάζηλν βνπλό, κε ηδησηηθέο πηζίλεο, γηα όζνπο επηζπκνύλ δηαθξηηηθή απνκόλσζε θαη πνιπηειή δηακνλή. Σξεηο βίιιεο, απνηεινύκελεο από δύν δσκάηηα ε θάζε κία, κε ζέα ηνλ θόιπν θαη ην γξαθηθό ιηκαλάθη ησλ πβόησλ θαη κε ηδησηηθέο πηζίλεο. Εξοπλιζμόρ Δωμαηίων Όια ηα δσκάηηα δηαζέηνπλ απηόλνκν θιηκαηηζκό (ςύμεζέξκαλζε), TV plasma 32 κε δνξπθνξηθά θαλάιηα, πόξηα αζθαιείαο, δσξεάλ αζύξκαηε ζύλδεζε Internet, ηειέθσλν, mini bar, ρξεκαηνθηβώηην, βξαζηήξα, κπαληέξα, ζηεγλσηήξα καιιηώλ, πιήξεο ζεη θαιιπληηθώλ, κπνπξλνύδηα, πεηζέηεο παξαιίαο, πεηζέηεο θαη παληόθιεο. Οξηζκέλα δσκάηηα θαη bungalows ζπλδένληαη αλά δύν κεηαμύ ηνπο κε ελδηάκεζεο πόξηεο, ώζηε λα δεκηνπξγνύλ έλα κηθξό δηακέξηζκα κε δύν κπάληα, όπνπ κπνξνύλ λα θηινμελεζνύλ από ηξία έσο έμη άηνκα. Σν Sivota Diamond Spa Resort πξνζθέξεη ζηηο πνιπηειείο εγθαηαζηάζεηο ηνπ, κηα πιεηάδα ππεξεζηώλ, πςειήο πνηόηεηαο, γηα ηνπο εθιεθηνύο ηνπ πειάηεο.

3 Υώξνη Δζηίαζεο Κνκςνί, πξνζεγκέλνη ρώξνη, απίζηεπηε ζέα, ζετθέο νζκέο θαη γεύζεηο, εμαηξεηηθήο πνηόηεηαο πιηθά θαη άςνγν ζέξβηο. Σν μελνδνρείν δηαζέηεη δύν εζηηαηόξηα, θαη έλα Pool Snack Bar. Κενηπικό εζηιαηόπιο «Εθύπα» Σν θεληξηθό εζηηαηόξην ηνπ μελνδνρείνπ «Δθύξα» εμππεξεηεί όια ηα γεύκαηα ηεο εκέξαο. Σν πξσηλό θαη ην δείπλν πξνζθέξνληαη ζε κπνπθέ, ελώ γηα ην κεζεκεξηαλό γεύκα ην εζηηαηόξην ιεηηνπξγεί a la carte. A la carte εζηιαηόπιο «Θέα» Σν a la carte εζηηαηόξην «Θέα» βξίζθεηαη ζηνλ πξώην όξνθν ηνπ θεληξηθνύ θηηξίνπ ηνπ μελνδνρεηαθνύ ζπγθξνηήκαηνο θαη έρεη κηα κεγάιε βεξάληα κε ζέα ην απόιπην κπιε ζάιαζζαο θη νπξαλνύ. Λεηηνπξγεί κόλν γηα δείπλν θαη πξνζθέξεη εμαηξεηηθέο γαζηξηκαξγηθέο δεκηνπξγίεο εμεηδηθεπκέλεο θνπδίλαο. Pool snack bar «Ίπιδα» Σν Pool snack bar «Ιξηδα» ιεηηνπξγεί από λσξίο ην πξσί έσο αξγά ην βξάδπ θαη πξνζθέξεη εθηόο από πνηά θαη κηθξά γεύκαηα.

4 Κέληξν Spa Έλαο λαόο ραιάξσζεο, θαηάιιεια δηακνξθσκέλνο, ώζηε λα επαλαθέξεη ηε ρακέλε ελέξγεηα θαη λα θξνληίζεη γηα ηελ αλαδσνγόλεζε ηεο ςπρήο θαη ηνπ ζώκαηνο. Ο εθπιεθηηθόο ρώξνο ηνπ Diamond Spa Center κε όκνξθν πδάηηλν δηάθνζκν πεξηιακβάλεη κηα εζσηεξηθή ζεξκαηλόκελε πηζίλα, έλα πιήξσο εμνπιηζκέλν γπκλαζηήξην, ρακάκ, ζάνπλα, ζεξκαηλόκελεο θαξέθιεο θαη ηδηαίηεξνπο ρώξνπο καζάδ, ζεξαπεηώλ θαη θαιισπηζκνύ. Πξνζθέξνληαη εηδηθά πξνγξάκκαηα επεμίαο, αλαδσνγόλεζεο θαη νκνξθηάο. Δδώ, ε θάζε ζεξαπεία γίλεηαη κε πξνζνρή θαη δένο ηεξνηειεζηίαο. Γηα ηνπο πειάηεο ηνπ μελνδνρείνπ ε ρξήζε ηνπ ρακάκ, ηνπ γπκλαζηεξίνπ, ηεο ζάνπλαο θαζώο θαη ηεο εζσηεξηθήο ζεξκαηλόκελεο πηζίλαο είλαη δσξεάλ. Σν Diamond Spa Center ιεηηνπξγεί θαη σο club κε κέιε πνπ κπνξεί λα κε δηακέλνπλ ζην μελνδνρείν. Αίζνπζεο Σν Sivota Diamond Spa Resort δηαζέηεη ζπλεδξηαθέο εγθαηαζηάζεηο πιήξσο εμνπιηζκέλεο, πνπ απνηεινύληαη από κηα αίζνπζα ζπλεδξίσλ ρσξεηηθόηεηαο 180 αηόκσλ θαη κία αίζνπζα ζπλαληήζεσλ γηα 30 άηνκα. Άξηηα νξγάλσζε, ππεξεζίεο πςεινύ επηπέδνπ θαη εμνπιηζκόο ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο, εγγπώληαη έλα άξηζην απνηέιεζκα. Η αίζνπζα ζπλεδξίσλ ζπλδπάδεη ιεηηνπξγηθόηεηα θαη πςειή αηζζεηηθή, δηαζέηεη νπηηθναθνπζηηθά κέζα ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο (projectors, TV, DVD, νζόλε, Internet, κηθξνθσληθή εγθαηάζηαζε θ.ά.) θαη είλαη ηδαληθή γηα ηε δηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ, επηδείμεσλ, παξνπζηάζεσλ, εκεξίδσλ, ζεκηλαξίσλ, δεηγκαηηζκώλ θαη εηδηθώλ εθδειώζεσλ.

5 Γπν εληππσζηαθέο, εμσηεξηθέο πηζίλεο γιπθνύ λεξνύ γηα ελήιηθεο ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα, θαη κηα κηθξόηεξε γηα παηδηά, βξίζθνληαη κπξνζηά ζην θεληξηθό θηίξην ηνπ μελνδνρεηαθνύ ζπγθξνηήκαηνο. Γηα ηνπο κηθξνύο επηζθέπηεο ην μελνδνρείν δηαζέηεη εμσηεξηθή παηδηθή ραξά κε πιεζώξα παηρληδηώλ, θαζώο θαη εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό γηα ηελ απαζρόιεζή ηνπο. ε απόζηαζε κόιηο 2 από ην μελνδνρείν ζηελ παξαιία «ΚΑΡΒΟΤΝΟ» παξέρνληαη νκπξέιεο θαη μαπιώζηξεο γηα ηνπο πειάηεο καο. Η ρξήζε ηνπο θαη ε κεηαθνξά είλαη δσξεάλ. Σν μελνδνρείν παξέρεη ζηνπο πειάηεο ηνπ δσξεάλ parking. Δπηπιένλ ζηνπο ρώξνπο ηνπ μελνδνρείνπ κπνξνύλ λα θηινμελεζνύλ θνηλσληθέο εθδειώζεηο όπσο γακήιηεο δεμηώζεηο θαη πάξηπ.

Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με. Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ 25-29/03/2009

Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με. Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ 25-29/03/2009 Κ.Π. LEADER+ - Γιαπεπιθεπειακή ςνεπγαζία: «Κοινέρ Γπάζειρ για ηη νηζιωηική Δλλάδα Νήζων Πεπίπλοςρ» Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 ΔΙΑΚΟΠΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 ΔΙΑΚΟΠΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 ΔΙΑΚΟΠΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ NATSIS TRAVEL National Tourist Agencies 2 CHR. SALAKOU STR. 30100 AGRINIO GREECE, TEL: (+30) 2641033300/39661, FAX: (+30) 26410 39784 Web side.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΔΟ 6 Μέρες. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 3ος Ενήλικας. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 2ο Παιδί AVRA BEACH HOTEL. 1ο Παιδί.

ΡΟΔΟ 6 Μέρες. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 3ος Ενήλικας. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 2ο Παιδί AVRA BEACH HOTEL. 1ο Παιδί. ΡΟΔΟ 6 Μέρες FOREST PARK AMATHUS BEACH DLX/5* Πξόγεπκα 11/7, 609 760 509 199 349 18/7,25/7 639 820 530 199 379 1/8,8/8,15/8 665 845 555 199 379 BUNGALOWS (2 ελήιηθεο + 2 παηδηά) AMATHUS BEACH DLX/5* Πξόγεπκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο ΣΚΙΑΘΟΣ Ξενοδοτείο KASSANDRA BAY RESORT & SPA GARDEN VIEW Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7, 11/7, 14/7 1,019 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,099 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 25/7,28/7 1,159 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 11/8,15/8,18/8

Διαβάστε περισσότερα

Θενηρική Ξίνδος: Γεμάηη ανηιθέζεις. Δθεκεξίδα Θαζεκεξηλή. Σαμίδηα. 29-11-2009

Θενηρική Ξίνδος: Γεμάηη ανηιθέζεις. Δθεκεξίδα Θαζεκεξηλή. Σαμίδηα. 29-11-2009 Θενηρική Ξίνδος: Γεμάηη ανηιθέζεις Δθεκεξίδα Θαζεκεξηλή. Σαμίδηα. 29-11-2009 ΘΔΗΚΔΛΟ: ΛΣΗΛΟ ΘΗΟΤΖ, ΦΩΣΟ: Γ. ΘΔΙΔΑΘΟ, ΣΕ. ΘΙΖΚΖ, Β. ΤΘΑ Παλέκνξθε θαη μαθνπζηή ε Πίλδνο, αιιά θαη... αηειείσηε. Αξρίδεη ζηo

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ

Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ Βοςνιάκοσ Νίκοσ Γ1 Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ Σαξιδεφοντασ ςτην Αλεξανδροφπολη 4ο Γυμνάςιο Αλεξανδροφπολησ 2010 Διαθεματική εργαςία Γ1 Δημιουργήθηκε από: Νίθν Βνζληάθν *ΣΡΟΠΟ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΝΑΓΝΩΗ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos Περιεχόμενα ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 2 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ρεηηθά κε ηελ ππεξεζία ibisologismos.... 3 Υαξαθηεξηζηηθά... 3 Πιενλεθηήκαηα... 3 Όλνκα Υώξνπ...

Διαβάστε περισσότερα

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ Οη τηκέο πετξειαίνπ θαη αεξίνπ σπλερίδνπλ λα απμάλνλταη σπλερώο, γεγνλότα θαη πξνβιέςεηο. Μηα καηηά ζηηο ζηαηηζηηθέο δείρλεη ζαθώο όηη ε ηάζε είλαη αλνδηθή. Οη ηξέρνπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤ ΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ Απξίιηνο Μάηνο Ηνύληνο 2010 Γιανέμεηαι δωρεάν Σεύρνο 18 Ο ΦΤ ΗΟΛΑΣΡΖ ΣΑΘΔΡΑ ΣΖΝ Α ΔΘΝΗΚΖ Πξσηάζιεκα Α Δζληθήο ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 1.ΣΕΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. 1 Δίδνο αλειθπζηήξα Αηόκσλ 10 Δίδνο ζαιακίζθνπ Αηόκσλ 2 Ολνκαζηηθό θνξηίν 600 Κg 11 Ύςνο ζαιακίζθνπ 3 Σαρύηεηα ζαιακηζ. 0.63 (m/s) (Καζαξό) 2.20 4 Δπηηάρπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΣΗΑΣΟΡΗΚΖ ΣΔΥΝΖ Β ΔΣΟ. εκεηώζεηο, θύιια εξγαζίαο

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΣΗΑΣΟΡΗΚΖ ΣΔΥΝΖ Β ΔΣΟ. εκεηώζεηο, θύιια εξγαζίαο ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΣΗΑΣΟΡΗΚΖ ΣΔΥΝΖ Β ΔΣΟ εκεηώζεηο, θύιια εξγαζίαο 2 Δλόηεηα 1 ΔΗΑΓΧΓΖ, ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΓΗΔΗΝΖ ΔΣΗΑΣΟΡΗΟΤ 1. Μελ ηξώηε θαηά ηε παξάζεζε. 2. Μελ θαπλίδεηε θαηά ηε παξάζεζε. 3. Μελ βήρεηε,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ. Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ. Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάιπζε απαηηήζεωλ θαη ζρεδηαζκόο ελζύξκαηνπ δηθηύνπ θνξκνύ βαζηζκέλν ζε ηερλνινγία Cisco IPv4/IPv6. Παξακεηξνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

NEWS FAX/MAIL. Νέα πποφόνηα από ηην KLEEMANN. FREESTAIR VertiPlat (καηακόπςθη πλαηθόπμα για ΑΜΕΑ)

NEWS FAX/MAIL. Νέα πποφόνηα από ηην KLEEMANN. FREESTAIR VertiPlat (καηακόπςθη πλαηθόπμα για ΑΜΕΑ) NEWS FAX/MAIL Κιλκίς, 1 Ιουλίου 2011 Νέα πποφόνηα από ηην KLEEMANN FREESTAIR VertiPlat (καηακόπςθη πλαηθόπμα για ΑΜΕΑ) Νέα πξόηαζε γηα ηελ ειεύζεξε κεηαθίλεζε ησλ αλζξώπσλ κε θηλεηηθέο δπζθνιίεο γηα κέγηζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. Γεληθή Γηεύζπλζε Ιεηηνπξγίαο & Αλάπηπμεο Γηεύζπλζε Δμνπιηζκνύ Πρνιείσλ Σκήκα Πξνδηαγξαθώλ, Σππνπνίεζεο & Έξεπλαο Αγνξάο Δμνπιηζηηθώλ Μέζσλ ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

GREENWINDOWS AE Ενεργειακά παράκυρα - προςόψεισ - κωρακιςμζνεσ πόρτεσ. ΘΩΡΑΚΙΜΔΝΔ ΠΟΡΣΔ

GREENWINDOWS AE Ενεργειακά παράκυρα - προςόψεισ - κωρακιςμζνεσ πόρτεσ. ΘΩΡΑΚΙΜΔΝΔ ΠΟΡΣΔ 1 ΘΩΡΑΚΙΜΔΝΔ ΠΟΡΣΔ 1 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΘΩΡΑΚΙΜΔΝΩΝ ΘΤΡΩΝ GOLDEN ΣΗ GREENWINDOWS Οη ζσξαθηζκέλεο πόξηεο Golden ηεο GREENWINDOWS, είλαη πηζηνπνηεκέλεο, ηαηδβμνίαξ αζθαθείαξ 4, θαηά ην Δονςπασηό πνόηοπμ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών : 210 82 59 313, : 210 82 17 486, : info@ctrust.gr, Url: www.ctrust.gr ειίδα 1 / 40 Πίνακας περιεχομένων Στοιχεία Επικοινωνίας Τοποθεσία... 3 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 4 Εταιρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Απόςεηο θαη πξνηάζεηο ηνπ Παξαξηήκαηόο καο ζρεηηθά κε ηε: «Γηεξεύλεζε θαη Τπνβνιή Πξνηάζεσλ γηα ηελ Αμηνπνίεζε ηεο Πεξηνρήο ΔΚΗ ΚΑΠΟΤ ηνπ Γήκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΠΔ Σ8 ΣΤΠΟΤ ΔΣΙΣ. Λαμπτήρασ Φθοριςμού Εξοικονόμηςησ Ενεργείασ

ΛΑΜΠΔ Σ8 ΣΤΠΟΤ ΔΣΙΣ. Λαμπτήρασ Φθοριςμού Εξοικονόμηςησ Ενεργείασ 2011 ΛΑΜΠΔ Σ8 ΣΤΠΟΤ ΔΣΙΣ Λαμπτήρασ Φθοριςμού Εξοικονόμηςησ Ενεργείασ Η Δηαηξεία καο, πξσηνπνξώληαο ζε ζέκαηα ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ δηαζέηεη ζηελ Διιεληθή αγνξά, ηε κνλαδηθή ιύζε αληηθαηάζηαζεο ιακπηήξσλ

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

Κατ Οίκον Φροντίδα και Κοινωνική. Οδηγός για τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΑ

Κατ Οίκον Φροντίδα και Κοινωνική. Οδηγός για τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΑ Κατ Οίκον Φροντίδα και Κοινωνική Μέριμνα (HACC) Οδηγός για τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΑ 24 Περιεχόμενα Ειιεληθή Οξζόδνμε Κνηλόηεηα Ν.Α. Κξηηήξηα Επηινγήο Τπεξεζίεο

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τν κηθξνζθόπην ειεθηξνληθήο ζάξσζεο είλαη έλα είδνο ειεθηξνληθνύ κηθξνζθνπίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξσκέλε Ιύζε Ιηαληθήο

Οινθιεξσκέλε Ιύζε Ιηαληθήο Οινθιεξσκέλε Ιύζε Ιηαληθήο Τν Entersoft Retail απνηειεί ηελ πην νινθιεξσκέλε πξόηαζε γηα αιπζίδεο ιηαληθήο θαη franchising θαη είλαη πιήξσο ελνπνηεκέλν κε ERP, CRM θαη E-Commerce. Entersoft Retail Οινθιεξσκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΑΓΑΜ:15PROC002864560 ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΓΑ: 7Υ4691ΩΓ-ΝΛ3 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & Αξ.Πξωη. Γ99/ΠΤ62/2332 ΥΗΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS» Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS» ΚΑΘΗΓΗΣΗ: κ.παυαλιγη ΠΑΠΔΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ ΦΟΡΕΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ: Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΗΜΟΤ ΒΟΡΔΙΑ ΚΤΝΟΤΡΙΑ ΕΡΓΟΔΟΣΗ : ΓΗΜΟ ΒΟΡΔΙΑ ΚΤΝΟΤΡΙΑ ΕΡΓΟ : ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΔΣΑΣΔΓΑΗ ΣΗ ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΗ Γ.Κ. ΑΣΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική μελέηη ακηινοβολίαρ LASER

Φςζική μελέηη ακηινοβολίαρ LASER Φςζική μελέηη ακηινοβολίαρ LASER 1. θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη ε εμνηθείσζε ηνπ ζπνπδαζηή κε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο αθηηλνβνιίαο laser θαη ε κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο πεξίζιαζεο ηελ άζθεζε ζα

Διαβάστε περισσότερα