ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 ΔΙΑΚΟΠΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 ΔΙΑΚΟΠΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ"

Transcript

1 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 ΔΙΑΚΟΠΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ NATSIS TRAVEL National Tourist Agencies 2 CHR. SALAKOU STR AGRINIO GREECE, TEL: (+30) /39661, FAX: (+30) Web side. Vol 2.b (2-Ιουν-14) 2-Ιουν-14 # 12:25 ζει. 1

2 KARMA PORTO PAROS HOTEL VILLAS & AQUA PARK 4* Family Summer Club Premium All Inclusive ANANΔΧΜΔΝΟ!! KΟΛΤΜΠΖΘΡΔ ΝΑΟΤΑ ΠΑΡΟ - Σηκή θαη άηνκν κε PREMIUM ALL INCLUSIVE 3 λύρηεο PORTO PAROS HOTEL 9/6 10/7 9/6 10/ /7 25/7-17/8 9/6 10/ /7 (θεληξηθό θηίξην) & 25/8 15/9 & 25/8 15/9 & 18-24/8 & 25/8 15/9 & 18-24/8 25/7-17/8 Δίθιηλν βνπλό Δίθιηλν πηζίλα/ πιατλή ζάιαζζα Δίθιηλν ζάιαζζα ν άηνκν -30% -30% -30% -30% -30% -30% -30% 3 ν άηνκν έσο 12 εηώλ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 4 ν άη εηώλ ζέα πηζίλα/ πιατλή ζάιαζζα * 4 ν άηνκν 2-12 εηώλ ζέα ζάι.* Μνλόθιηλν βνπλό Μνλόθιηλν πηζίλα/ πιατλή ζάι * Μεηαθνξά ζε δίρσξν ηεηξάθιηλν δσκάηην ηνπ Ηotel ή θαηόπηλ δηαζεζηκόηεηαο ζε Aqua Park Family Villas. ην θεληξηθό θηίξην γηα νηθνγέλεηεο 2 ελειίθσλ + 2 παηδηώλ έσο 12 εηώλ, πνπ επηζπκνύλ λα δηακείλνπλ ζε δύν αλεμάξηεηα δηπιαλά δσκάηηα, παξέρεηαη έθπησζε 30% ζην δσκάηην ησλ παηδηώλ. & Tηκή αλά δσκάηην ηε δηαλπθηέξεπζε κε PREMIUM ALL INCLUSIVE PORTO PAROS VILLAS 9/6 10/7 & 25/8 15/ /7 & 18-24/8 Minimum 2 δηαλ/ζεηο 25/7-17/8 Minimum 4 δηαλ/ζεηο Α. AQUA FAMILY VILLA πιατλή ζέα ζάιαζζα / πηζίλα 2 ελήιηθεο & 2 παηδηά έσο 12 εηώλ B. AQUA FAMILY VILLA πιατλή ζέα ζάιαζζα / πηζίλα ελήιηθεο (2 ρσξν) C. Γίθιηλν Superior, 2 άηνκα (1 ρώξνο) D. Σεηξάθιηλν Superior, 4 άηνκα (1 ρώξνο) E. FAMILY VILLA, 2 4 άηνκα (2 ρσξν) F. Junior Suite, 2 άηνκα G. Sharing Pool Family Room 2 άηνκα ΔΚΠΣΧΔΗ ζηνπο ηύπνπο C, F, G - 3ν άηνκν άλσ ησλ 12 εηώλ ζε δίθιηλν -30% - Παηδηθό θξεβαηάθη ΓΧΡΔΑΝ - 1ν παηδί έσο 12 εηώλ ζην ίδην δσκάηην ΓΧΡΔΑΝ - 2ν παηδί έσο 12 εηώλ ζην ίδην δσκάηην κε ηνπο γνλείο -50% Οη ηηκέο είλαη πξνζθνξά γηα θξαηήζεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ κέρξη 15 Ινπλίνπ Από 16 Ινπλίνπ θαη κεηά νη ηηκέο πξνζαπμάλνληαη πεξίπνπ 10%. 2-Ιουν-14 # 12:25 ζει. 2

3 AKS PORTO HELI HOTEL & WATER PARK 4*sup Family Summer Club Premium All Inclusive 4 νο Υξόλνο Επηηπρίαο ΜΟΝΑΓΗΚΟ & ΔΓΓΤΖΜΔΝΟ! ΠΡΟΦΟΡΑ γηα θξαηήζεηο 5 λπρηώλ, κε άθημε Κπξηαθή θαη αλαρώξεζε Παξαζθεπή, έθπησζε 5% ζηηο πην θάησ ηηκέο. Ηζρύεη γηα ηε ρακειή θαη ηε κεζαία πεξίνδν ΠΟΡΣΟ ΥΔΛΗ - Σηκή θαη άηνκν κε PREMIUM ALL INCLUSIVE 3 λύρηεο 10/6 12/7 10/6-12/ /7 1/8-17/8 10/6-12/ /7 1/8-17/8 & 25/8 8/9 & 25/8-8/9 & 18-24/8 & 25/8-8/9 & 18-24/8 Δίθιηλν θήπνο Δίθιηλν ζάιαζζα ν άηνκν -30% -30% -30% -30% -30% -30% -30% 3 ν άηνκν έσο 12 εηώλ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 4 ν άηνκν 2-6 εηώλ* -60% -60% -60% -60% -60% -60% -60% 4 ν άηνκν 7-12 εηώλ* -30% -30% -30% -30% -30% -30% -30% Μνλόθιηλν θήπνο Μνλόθιηλν ζάιαζζα * 4 ν άηνκν έσο 12 εηώλ ζε θνπθέηα. Οηθνγέλεηεο κε 2 γνλείο & 2 παηδηά έσο 14 εηώλ ζε 2 μερσξηζηά δσκάηηα έρνπλ έθπησζε 30% ζην δσκάηην ησλ παηδηώλ. Οη ηηκέο είλαη πξνζθνξά γηα θξαηήζεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ κέρξη 15 Ινπλίνπ Από 16 Ινπλίνπ θαη κεηά νη ηηκέο πξνζαπμάλνληαη πεξίπνπ 10%. ΠΟΡΣΟ ΥΔΛΗ - PLUS+ 3 λύρηεο 10/6 12/7 10/6-12/ /7 1/8-17/8 10/6-12/ /7 1/8-17/8 & 25/8 8/9 & 25/8-8/9 & 18-24/8 & 25/8-8/9 & 18-24/8 Δίθιηλν θήπνο Δίθιηλν ζάιαζζα ν άηνκν -30% -30% -30% -30% -30% -30% -30% 3 ν άηνκν έσο 12 εηώλ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 4 ν άηνκν 2-6 εηώλ* -60% -60% -60% -60% -60% -60% -60% 4 ν άηνκν 7-12 εηώλ* -30% -30% -30% -30% -30% -30% -30% Μνλόθιηλν θήπνο Μνλόθιηλν ζάιαζζα * 4 ν άηνκν έσο 12 εηώλ ζε θνπθέηα. Οηθνγέλεηεο κε 2 γνλείο & 2 παηδηά έσο 14 εηώλ ζε 2 μερσξηζηά δσκάηηα έρνπλ έθπησζε 30% ζην δσκάηην ησλ παηδηώλ. Οη ηηκέο είλαη πξνζθνξά γηα θξαηήζεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ κέρξη 15 Ινπλίνπ Από 16 Ινπλίνπ θαη κεηά νη ηηκέο πξνζαπμάλνληαη πεξίπνπ 10%. + Πεπιλαμβάνει πλούζιο ππυινό & βπαδινό ζε μποςθέ, ποηά ζηο δείπνο, τςσαγυγία, παιδική απαζσόληζη και ΔΩΡΕΑΝ είζοδο ζηο θαλάζζιο Πάπκο και ηο Παιδικό Αθληηικό Πάπκο Ξηπάρ. 2-Ιουν-14 # 12:25 ζει. 3

4 BELLE HELENE BEACH RESORT 3* Sup. Family Summer Club Smart All Inclusive 1 νο Υξόλνο Δ ΓΧΜΑΣΗΑ ΜΔ ΘΔΑ ΘΑΛΑΑ!! ΠΑΡΑΛΗΑ ΒΑΘΤ, ΓΤΘΔΗΟ - Σηκή θαη άηνκν κε SMART ALL INCLUSIVE 3 λύρηεο 10/6 10/7 10/6 10/ /7 1/8-24/8 10/6 10/ /7 1/8-24/8 & 25/8 15/9 & 25/8 15/9 & 25/8 15/9 Δίθιηλν standard Δίθιηλν superior ν άηνκν -30% -30% -30% -30% -30% -30% -30% 3 ν άηνκν έσο 12 εηώλ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 4 ν άηνκν έσο 12 εηώλ -50% -50% -50% -50% -50% -50% -50% Μνλόθιηλν standard Μνλόθιηλν superior Family Cozy* Family Comfort** Οη ηηκέο ησλ Family δσκαηίσλ είλαη ζπλνιηθέο γηα 4 άηνκα αλεμαξηήηνπ ειηθίαο. * Πνιύ επξύρσξν δσκάηην (ελόο ρώξνπ) κε θαλνληθό κπαιθόλη. ** Πνιύ επξύρσξν δσκάηην (ελόο ρώξνπ) κε βεξάληα 18ηκ. θαη μαπιώζηξεο ΠΑΡΟΥΔ - 1 βξαδηά BBQ ηελ εβδνκάδα κε δσληαλή Μνπζηθή - Υύκα θξαζί, κπύξεο draft & αλαςπθηηθά ζηα γεύκαηα - Παηδηθή ραξά - Παηδηθή απαζρόιεζε κε παηδαγσγό (10:00 13:00 & 16:30 19:00) - HAPPY HOUR γηα παηδηά κε ΓΧΡΔΑΝ παγσηό ( 17:00 18:00) - Παηδηθόο Θεξηλόο θηλεκαηνγξάθνο, 5 θνξέο ηελ εβδνκάδα - Παηδόηνπνο μεξάο κε θνπζθσηά παηρλίδηα 2-Ιουν-14 # 12:25 ζει. 4

5 PREVEZA SUNSET BEACH RESORT & WATERFUN PARK 3*sup Family Summer Club Premium All Inclusive 2 νο Υξόλνο Επηηπρίαο ΚΑΣΡΟΤΚΗΑ-ΠΡΔΒΔΕΑ - Σηκή θαη άηνκν κε PREMIUM ALL INCLUSIVE 14/6-10/ /7 25/7-17/8 14/6-10/ /7 25/7-17/8 & 25/8-15/9 & 18-24/8 & 25/8-15/9 & 18-24/8 Δίθιηλν ν άηνκν ν άηνκν έσο 12 εηώλ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 4 ν άηνκν 2-12 εηώλ Μνλόθιηλν Οηθνγέλεηεο κε 2 ελήιηθεο & 2 παηδηά έσο 12 εηώλ, κπνξνύλ λα δηακέλνπλ ελαιιαθηηθά ζε 2 δίθιηλα δηπιαλά δσκάηηα ή θαη κε ελδηάκεζε πόξηα όπνπ ζα έρνπλ έθπησζε 30% ζηε ρξέσζε ηνπ δίθιηλνπ ησλ παηδηώλ. Επηβάξπλζε γηα δσκάηηα κε ζέα ζάιαζζα 6 ην δσκάηην ηελ δηαλπθηέξεπζε. Οη ηηκέο είλαη πξνζθνξά γηα θξαηήζεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ κέρξη 15 Ινπλίνπ Από 16 Ινπλίνπ θαη κεηά νη ηηκέο πξνζαπμάλνληαη πεξίπνπ 10%. DOLPHIN BAY FAMILY BEACH RESORT 4* Family Summer Club Smart All Inclusive 3 νο Υξόλνο Επηηπρίαο ΓΑΛΖΑ-ΤΡΟ - Σηκή θαη άηνκν κε SMART ALL INCLUSIVE 9/6-10/ /7 25/7-17/8 9/6-10/ /7 25/7-17/8 & 25/8-15/9 & 18-24/8 & 25/8-15/9 & 18-24/8 Δίθιηλν ν άηνκν ν άηνκν έσο 12 εηώλ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ -- ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 4 ν άηνκν 2-12 εηώλ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ -- ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 2 παηδηά ΓΧΡΔΑΝ Μνλόθιηλν Επηβάξπλζε γηα superior δσκάηηα κε ζέα ζάιαζζα 15 ην δσκάηην ηελ δηαλπθηέξεπζε. ΠΡΟΦΟΡΑ ΗΟΤΝΗΟΤ : Γηα δηάζηεκα από 9 έσο 22 Ινπλίνπ & δηακνλή 7 λύρηεο, ΔΩΡΟ ηα αθηνπιντθά εηζηηήξηα 2 ελήιηθσλ αηόκσλ. 2-Ιουν-14 # 12:25 ζει. 5

6 MIRAMARE HOTEL ERETRIA 4* Family Summer Club Premium All Inclusive 3 νο Υξόλνο Σηκή θαη άηνκν κε PREMIUM ALL INCLUSIVE 3 λύρηεο 09/6 12/7 09/6-12/ /7 1/8-17/8 09/6-12/ /7 1/8-17/8 & 25/8 8/9 & 25/8-8/9 & 18-24/8 & 25/8-8/9 & 18-24/8 ΔίθιηλνANNEX Δίθιηλν Κεληξηθό ν άηνκν -30% -30% -30% -30% -30% -30% -30% 3 ν άηνκν έσο 12 εηώλ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 4 ν άηνκν έσο 12 εηώλ -50% -50% -50% -50% -50% -50% -50% Μνλόθιηλν ΑΝΝΕΥ Μνλόθιηλν Κεληξηθό Οη ηηκέο είλαη πξνζθνξά γηα θξαηήζεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ κέρξη 15 Ινπλίνπ Από 16 Ινπλίνπ θαη κεηά νη ηηκέο πξνζαπμάλνληαη θαηά 10% πεξίπνπ. THRAKI PALACE THALASSO & WELLNESS SPA 5* Family Summer Club Premium All Inclusive 1 νο Υξόλνο 2 παηδηά ΓΧΡΔΑΝ Γπηηθή παξαιία Αιεμαλδξνύπνιεο - Σηκή θαη άηνκν κε PREMIUM ALL INCLUSIVE 3 λύρηεο 9/6 10/7 9/6 10/ /7 1/8-17/8 9/6 10/ /7 1/8-17/8 & 25/8 15/9 & 25/8 15/9 & 18-24/8 & 25/8 15/9 & 18-24/8 Δίθιηλν πιεπξ. ζέα ζάιαζζα Δίθιηλν ζάιαζζα ν άηνκν -30% -30% -30% -30% -30% -30% -30% 3 ν άηνκν έσο 12 εηώλ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 4 ν άηνκν έσο 12 εηώλ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 3 ν & 4 ν άη. έσο εηώλ -50% -50% -50% -50% -50% -50% -50% Μνλόθιηλν πι. ζέα ζάιαζζα Μνλόθιηλν ζάιαζζα Οη ηηκέο είλαη πξνζθνξά γηα θξαηήζεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ κέρξη 15 Ινπλίνπ Από 16 Ινπλίνπ θαη κεηά νη ηηκέο πξνζαπμάλνληαη πεξίπνπ 10%. 2-Ιουν-14 # 12:25 ζει. 6

7 AVRA IMPERIAL BEACH RESORT & SPA 5*Deluxe Κνιπκπάξη - Υαληά Κξήηεο 23/5 12/6 13/6-10/7 11/7 23/8 & 14/9-11/10 & 24/8 13/9 Δίθιηλν Deluxe θήπνο Δίθιηλν Deluxe ζάιαζζα Δίθιηλν κνηξαδόκελε πηζίλα Δίθιηλν Deluxe ηδηση. πηζίλα Family ζέα πηζίλα ή ζάιαζζα ν άηνκν -40% -40% -40% 3 ν άηνκν έσο 12 εηώλ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 4 ν άηνκν έσο 12 εηώλ* ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ Μνλόθιηλν *4 ν άηνκν έσο 12 εηώλ ΜΟΝΟ ζε Family δσκάηην. Οη ηηκέο είλαη πξνζθνξά γηα θξαηήζεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ κέρξη 15 Ινπλίνπ Από 16 Ινπλίνπ θαη κεηά νη ηηκέο πξνζαπμάλνληαη πεξίπνπ 15%. ASTERION BEACH HOTEL & SUITES 5* Πιαηαληάο Υαλίσλ Κξήηε 7 λύρηεο 15/6 12/7 13/7 22/8 15/6 12/7 13/7 22/8 & 23/8 18/9 & 23/8 18/9 Δίθιηλν Standard ζέα θήπν Δίθιηλν Sup. πι. ζέα ζάιαζζα Δίθιηλν Deluxe ζέα ζάιαζζα Family ζέα θήπν Family πιάγηα ζέα ζάιαζζα Junior Suite πι. ζέα ζάιαζζα Junior Suite κνηξαδόκελε πηζίλα ν άηνκν -30% -30% -30% -30% 3 ν άηνκν έσο 12 εηώλ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 4 ν άηνκν έσο 5 εηώλ* ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 4 ν άηνκν 6-12 εηώλ* -50% -50% -50% -50% Μνλόθιηλν Standard ζέα θήπν * 4 ν άηνκν παηδί δηακέλεη κόλν ζε Family δσκάηηα θαη Junior ζνπίηεο. 2 παηδηά ΓΧΡΔΑΝ 2 παηδηά ΓΧΡΔΑΝ 2-Ιουν-14 # 12:25 ζει. 7

8 MICHELANGELO HOTEL 5* Φαιίδη Κσο 11/6 08/7 09/7 29/8 11/6 08/7 09/7 29/8 & 30/8 26/9 & 30/8 26/9 Δίθιηλν classic ζέα ζάιαζζα Δίθιηλν superior ζέα ζάιαζζα Δίθιηλν premium Sea front Junior Suite ν άηνκν -30% -30% -30% -30% 3 ν άηνκν έσο 12 εηώλ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 4 ν άηνκν 2-12 εηώλ** 50% 50% 50% 50% Μνλόθιηλν +80% +80% +80% +80% *Επηβάξπλζε γηα All inclusive αλά δηαλπθηέξεπζε: 25 ν ελήιηθαο, 12,5 ην παηδί έσο 12 εηώλ **4ν άηνκν έσο 12 εηώλ (κόλν ζε Junior Suite) LA MARQUISE RESORT COMPLEX 5*Deluxe Καιιηζέα - Ρόδνο 7 λύρηεο 15/5-7/7 8-31/7 & 26/8 25/9 Δίθιηλν Sup. ζέα θήπν (promo) Δίθιηλν Sup. ζέα πηζίλα ή ζάιαζζα Δίθιηλν Fam. Suite πηζίλα ή ζάιαζζα ν άηνκν -30% -30% -30% 3 ν άηνκν έσο 12 εηώλ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 4 ν άηνκν έσο 12 εηώλ* -50% -50% -50% Μνλόθιηλν Superior *4 ν άηνκν έσο 12 εηώλ ΜΟΝΟ ζε Family δσκάηην. Οη ηηκέο είλαη πξνζθνξά γηα θξαηήζεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ κέρξη 15 Ινπλίνπ Από 16 Ινπλίνπ θαη κεηά νη ηηκέο ελδέρεηαη λα απμεζνύλ. 2-Ιουν-14 # 12:25 ζει /8

9 LOUIS COLOSSOS BEACH 4* Φαιεξάθη Ρόδνο Σηκή θαη άηνκν 5 λύρηεο 23/5-30/6 01/7-15/7 & 01/9-25/9 16/7-31/8 2 παηδηά ΓΧΡΔΑΝ (γηα θξαηήζεηο σο 30/6) Ηκηδ/θή ALL INCLUSIVE Ηκηδ/θή ALL INCLUSIVE Ηκηδ/θή ALL INCLUSIVE Δίθιηλν πιατλή ζέα ζάιαζζα Δίθιηλν θεληξηθό θη. ζέα βνπλό Δίθιηλν θεληξηθό θη. ζέα ζάιαζζα Family πιατλή ζέα ζάιαζζα o άηνκν -25% -25% -25% -25% -25% -25% 3o άηνκν έσο 12 εηώλ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ Μνλόθιηλν +60% +60% +60% +60% +60% +60% Σηκή θαη άηνκν 7 λύρηεο 23/5-30/6 01/7-15/7 & 01/9-25/9 16/7-31/8 2 παηδηά ΓΧΡΔΑΝ (γηα θξαηήζεηο σο 30/6) Ηκηδ/θή ALL INCLUSIVE Ηκηδ/θή ALL INCLUSIVE Ηκηδ/θή ALL INCLUSIVE Δίθιηλν πιατλή ζέα ζάιαζζα Δίθιηλν θεληξηθό θη. ζέα βνπλό Δίθιηλν θεληξηθό θη. ζέα ζάιαζζα Family πιατλή ζέα ζάιαζζα o άηνκν -25% -25% -25% -25% -25% -25% 3o άηνκν έσο 12 εηώλ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ Μνλόθιηλν +60% +60% +60% +60% +60% +60% **. 4ο άηοκο ως 12 εηώλ (ζε Family κόλο) -50%. Οι ηιμέρ είναι πποζθοπάρ για κπαηήζειρ πος θα ππαγμαηοποιηθούν με πποκαηαβολή μέσπι ηιρ 30/6. Από ηην 01/7 και μεηά, πποζαςξάνονηαι καηά 10% πεπίπος. Επιπλέον ειδική πποζθοπά για κπαηήζειρ μέσπι ηιρ 30/6, παπέσεηαι η διαμονή και 2ος παιδιού (4 ο άηομο υρ 12 εηών) ΔΩΡΕΑΝ. 2-Ιουν-14 # 12:25 ζει. 9

10 GOLDEN COAST HOTEL & BUNGALOWS 4* Παξαιία Μαξαζώλα - Αηηηθή Σηκή θαη' άηνκν κε ALL INCLUSIVE 15/4-20/7 & 21/8-31/10 3 λύρηεο 21/7-20/8 Δίθιηλν θεληξηθό ζέα θήπνο Δίθιηλν Bungalow ζέα θήπνο Δίθιηλν θεληξηθό ζέα ζάιαζζα ν άηνκν ν άηνκν έσο 12 εηώλ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 4ν άηνκν έσο 12 εηώλ ΔΩΡΕΑΝ 85 Family Room* bungalow * Η ηηκή γηα ην Family Room αθνξά ζην ζύλνιν 2 ελήιηθεο & 2 παηδηά Πξόγξακκα All Inclusive: Γεύκαηα: Πξσηλό, Μεζεκεξηαλό, Δείπλν ζε κπνπθέ Πξσηλό: 07:00-10:00 Γεύκα: 13:00-15:00 Δείπλν: 20:00-22:00 Πνηά (Διεύζεξε θαηαλάισζε κέρξη ηηο 23:00): Αιθννινύρα πνηά (εγρώξηα) ρύκα θξαζηνύ, βαξειίζηαο κπύξαο: νύδν, ξαθή, ηζίπνπξν, κπξάληπ, κπύξα, θξαζί, ηδηλ, βόηθα, ξνύκη, νπίζθη. Με αιθννινύρα πνηά: ρπκνί, ζόδεο, αλαςπθηηθά, θαθέο θίιηξνπ & ηζάη. nak (εμαηξνύληαη ηα παγσηά) Pool Bar 11:00-19:30, Μίλη Κιακπ 16:00-17:00. Πξόγξακκα Φπραγσγίαο : Δηεζλήο & ειιελόθσλε νκάδα ςπραγσγίαο. Ηκεξήζην πξόγξακκα, νκαδηθά παηρλίδηα, ζπνξ θαη βξαδηλή δηαζθέδαζε. Ειιεληθή βξαδηά κε παξαδνζηαθνύο ρνξνύο θάζε εβδνκάδα. Μίλη Κιακπ γηα παηδηά (4-12 εηώλ) ζε μερσξηζηό ρώξν κε παηδηθή πηζίλα, παηδηθή ραξά, παηρλίδηα, δξαζηεξηόηεηεο θαη δηαζθέδαζε. Σδνύληνξ Κιακπ γηα εθήβνπο (12-16 εηώλ) κε ζπνξ, νκαδηθά παηρλίδηα θαη δηαζθέδαζε. Σν Μίλη θαη ην Σδνύληνξ Κιακπ ιεηηνπξγνύλ κόλν θαηά ηηο ζεξηλέο δηαθνπέο 2-Ιουν-14 # 12:25 ζει. 10

11 LEDA VILLAGE RESORT Κόιπνο Υόξηνπ Πήιην Σηκή θαη' άηνκν κε ΖΜΗΓΗΑΣΡΟΦΖ (θξαζί & ρπκνύο) ΔΩΜΑΣΙΑ 10/5-20/6 & 11/9-5/10 5 λύρηεο 21/6-4/7 5/7-1/8 & 17/8-30/8 2/8-16/8 31/8-10/9 Δίθιηλν ν άηνκν ν άηνκν έσο 12 εηώλ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 4ν άηνκν έσο 12 εηώλ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ Μνλόθιηλν Σηκή θαη' άηνκν κε ΖΜΗΓΗΑΣΡΟΦΖ (θξαζί & ρπκνύο) ΔΙΑΜΕΡΙΜΑΣΑ 10/5-20/6 & 11/9-5/10 5 λύρηεο 21/6-4/7 5/7-1/8 & 17/8-30/8 2/8-16/8 31/8-10/9 Δηακέξηζκα 2ρσξν ν άηνκν ν άηνκν έσο 12 εηώλ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 4ν άηνκν έσο 12 εηώλ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ *Ξαπιώζηξεο & νκπξέιεο ζηελ πηζίλα & ζηελ παξαιία δσξεάλ Επηβάξπλζε γηα Πιήξε Γηαηξνθή, 8 αλά ελήιηθα ηελ εκέξα Οη αλσηέξσ ηηκέο ηζρύνπλ γηα θξαηήζεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ έσο 10/06. Από 11/6 θαη κεηά επηβαξύλνληαη πεξίπνπ 10% 2-Ιουν-14 # 12:25 ζει. 11

12 DELPHI BEACH HOTEL 3* Δξαηεηλή - Φσθίδα Σηκή θαη άηνκν κε ALL INCLUSIVE 9 30/6 1 15/7 16/7 31/8 9 30/6 1 15/7 16/7 31/8 & 1 30/9 & 1 30/9 Δίθιηλν ν άηνκν ν άηνκν έσο 12 εηώλ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 4 ν άηνκν έσο 6 εηώλ* ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 4 ν άηνκν 7-12 εηώλ* Μνλόθιηλν *Σν 4 ν άηνκν παηδί, δηακέλεη ζε θνπθέηα. MESSINIAN BAY HOTEL 3* Sup. Βέξγα Καιακάηα Σηκή θαη' άηνκν κε ΖΜΗΓΗΑΣΡΟΦΖ 1/6-15/7 & 1/9-30/9 5 λύρηεο 16/7-2/8 & 20/8-31/8 3/8-19/8 Δίθιηλν ν άηνκν ν άηνκν έσο 12 εηώλ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 100 4ν άηνκν έσο 12 εηώλ Μνλόθιηλν *ηελ εκηδηαηξνθή πεξηιακβάλνληαη 1 πνηήξη θξαζί αλά ελήιηθα & 1 πνηήξη αλαςπθηηθό αλά παηδί 2-Ιουν-14 # 12:25 ζει. 12

13 OASIS HOTEL 3* Καιό Νεξό - Κππαξηζζία Σηκή θαη' άηνκν κε ΖΜΗΓΗΑΣΡΟΦΖ 01-26/6 27/6-24/7 25/7-23/ /6 27/6-24/7 25/7-23/8 & 14-30/9 & 24/8-13/9 & 14-30/9 & 24/8-13/9 Δίθιηλν ν άηνκν ν άηνκν έσο 12 εηώλ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ Δηακέξηζκα* ν άη εη. ζε δηα/ζκα Μνλόθιηλν * Η ηηκή ηνπ δηακεξίζκαηνο είλαη ζπλνιηθή ηηκή δσκαηίνπ γηα 2 ελήιηθεο & 2 παηδηά (12 & 6 εηώλ) Επηβάξπλζε γηα πιήξε δηαηξνθή 7 ην άηνκν εκεξεζίσο ζε κπνπθέ Δσξεάλ μαπιώζηξεο & νκπξέιεο ζηελ παξαιία & ηελ πηζίλα MESSINA MARE SEASIDE 4* 2 παηδηά Καιό Νεξό - Κππαξηζζία ΓΧΡΔΑΝ 10/6-7/ /7 1-24/8 10/6-7/ /7 1-24/8 & 25 31/8 & 25 31/8 Δίθιηλν Studio Δίθιηλν Δηακέξηζκα Δίθιηλν Μεδνλέηα ν άηνκν έσο 12 εηώλ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 4 ν άηνκν έσο 12 εηώλ* * Σν 4 ν άηνκν παηδί, δηακέλεη κόλν ζε δηακέξηζκα ή κεδνλέηα. 2-Ιουν-14 # 12:25 ζει. 13

14 PORTO RIO HOTEL & CASINO 4* Ρίν Αραΐα Σηκή θαη' άηνκν κε ΠΛΖΡΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ & απεξηόξηζην θξαζί ζηε δηάξθεηα ησλ θαγεηώλ Bungalows & θηίξην ARTEMIS 16/6 20/7 & 25/8 30/9 21/7 24/8 Δίθιηλν ν άηνκν ν άηνκν έσο 11 εηώλ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 4 ν άηνκν έσο 11 εηώλ Μνλόθιηλν Σηκή θαη' άηνκν κε ΠΛΖΡΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ & απεξηόξηζην θξαζί ζηε δηάξθεηα ησλ θαγεηώλ Κεληξηθό θηίξην 16/6 20/7 & 25/8 30/9 21/7 24/8 Δίθιηλν ν άηνκν ν άηνκν έσο 11 εηώλ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ Μνλόθιηλν *4 ν άηνκν (έσο 11 εηώλ) ρσξάεη κόλν ζηα bungalows 2-Ιουν-14 # 12:25 ζει. 14

15 IONIAN BEACH HOTEL 3* Sup. Λαθόπεηξα Κάησ Αραΐα Σηκή θαη' άηνκν κε ALL INCLUSIVE 01-30/ /7 19/7-25/ / /7 19/7-25/8 & 1/9-21/9 & 26-31/8 & 1/9-21/9 & 26-31/8 Δίθιηλν ν άηνκν ν άηνκν έσο 12 εηώλ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 4ν άηνκν έσο 12 εηώλ Μνλόθιηλν *Επηβάξπλζε γηα ζέα ζάιαζζα 8 αλά δσκάηην εκεξεζίσο. Πξόγξακκα All Inclusive - Γεύκαηα: πξσηλό, κεζεκεξηαλό, δείπλν ζε κπνπθέ - Πνηά (ειεύζεξε θαηαλάισζε): ρύκα θξαζί, βαξειίζηα κπύξα, αλαςπθηηθά, ρπκνί θαη θαθέ θίιηξνπ - Παηδηθέο δξαζηεξηόηεηεο από επαγγεικαηία παηδαγσγό - Οκπξέιεο θαη μαπιώζηξεο ζηελ πηζίλα θαη ηελ παξαιία BARCELO HYDRA BEACH 5*Deluxe Πιέπη - Θεξκίζα Δξκηνλίδνο, ΑΡΓΟΛΗΓΑ 1 30/6 1 31/7 1 31/8 16/9 30/9 1 30/6 1 31/7 1 31/8 16/9 30/9 & 1 15/9 & 1 15/9 Δίθιηλν Superior Δίθιηλν Deluxe Δίθιηλν Bungalow Superior Δίθιηλν Bungalow Deluxe ν άηνκν -15% -15% -15% -15% -15% -15% -15% -15% 3 ν άηνκν έσο 12 εηώλ* ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 4 ν άηνκν 3 έσο 12 εηώλ* 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% Μνλόθιηλν Superior Μνλόθιηλν Bungalow Superior * Σα Superior δσκάηηα (θηηξίνπ ή Bungalows) έρνπλ κέγηζηε ρσξεηηθόηεηα 2 άηνκα. Δπηβαξύλζεηο: *γηα ζέα ζάιαζζα (πιεπξηθή) αλά δηαλπθηέξεπζε: 6,00 ν θάζε ελήιηθνο (1 ν παηδί: Δσξεάλ, 2 ν παηδί: 3,00) *γηα All Inclusive αλά δηαλπθηέξεπζε: 20 ν θάζε ελήιηθνο. (1 ν παηδί: Δσξεάλ, 2 ν παηδί: 10,00) 2-Ιουν-14 # 12:25 ζει. 15

16 ALDEMAR OLYMPIAN VILLAGE 5* θαθηδηά - Ζιεία 26/5-15/6 & 16/6-27/7 28/7-24/8 26/5-15/6 & 16/6-27/7 28/7-24/8 25/8-07/9 25/8-07/9 Δίθιηλν θεληξηθό θήπν Δίθιηλν θεληξηθό ζάιαζζα Δίθιηλν bungalow θήπνο Δίθιηλν bungalow ζάιαζζα Bungalow κνηξαδ. Πηζίλα Bungalow pool front Bung. Μνηξαδ. Πηζίλα sea front o άηνκν -30% -30% -30% -30% -30% -30% 3o άηνκν έσο 12 εηώλ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 4o άηνκν έσο 12 εηώλ 25 /λπρηα 25 /λύρηα 25 /λύρηα 25 /λύρηα 25 /λύρηα 25 /λύρηα Μνλόθιηλν +60% +60% +60% +60% +60% +60% * Η δηακολή ηοσ 2οσ παηδηού περηορίδεη αρθεηά ηο τώρο ηοσ δωκαηίοσ θαη γίλεηαη δεθηή κόλο κε ηελ αποδοτή ηοσ γολέα. Επηβάρσλζε γηα πιήρε δηαηροθή ηελ δηαλσθηέρεσζε 15 ο ελήιηθας θαη 7,5 ηο παηδί έως 12 εηώλ γηα ηελ 1ε περίοδο θαη 20 ο ελήιηθας θαη 10 ηο παηδί έως 12 εηώλ γηα ηελ 2ε θαη 3ε περίοδο. Επηβάρσλζε γηα ALL INCLUSIVE ηελ δηαλσθηέρεσζε 20 ο ελήιηθας θαη 10 ηο παηδί έως 12 εηώλ γηα ηελ 1ε περίοδο θαη 25 ο ελήιηθας θαη 12,5 ηο παηδί έως 12 εηώλ γηα ηελ 2ε θαη 3ε περίοδο. Γηα όζοσς επηζσκούλ δηακολή κόλο κε πρωηλό, ΕΚΠΤΩΣΗ 8 ο ελήιηθας γηα ηελ 1ε περίοδο θαη 10 γηα ηελ 2ε θαη 3ε περίοδο ηελ δηαλσθηέρεσζε από ηης ηηκές ηες εκηδηαηροθής. Οη ηηκές ηωλ παηδηώλ δελ επηδέτοληαη έθπηωζε από ηης ηηκές ηες εκηδηαηροθής. Σηκή Βίιιαο αλά δηαλπθηέξεπζε κε εκηδηαηξνθή γηα 2 ελήιηθεο θαη 2 παηδηά έσο 12 εηώλ 26/5-15/6 &25/8-07/9 16/6-27/7 28/7-24/8 Family Villa 2 ρώξσλ κε θνπδίλα, ζέα θήπν 43 m Family Villa 2 ρώξσλ κε θνπδίλα & κνηξαδόκελε πηζίλα 43 m Family 2 ρώξσλ θεληξηθό θηίξην, ζέα ζάιαζζα & κπαιθόλη 47 m Family Villa 2 ρώξσλ κε θνπδίλα & κνηξαδόκελε πηζίλα 63 m Γηα ηολ Ιούιηο θαη ηολ Αύγοσζηο ηζτύεη ειάτηζηε δηακολή 5 δηαλσθηερεύζεωλ. 2-Ιουν-14 # 12:25 ζει. 16

17 SECRET PARADISE HOTEL & SPA 3* Sup. 2 παηδηά Νέα Καιιηθξάηεηα Υαιθηδηθή ΓΧΡΔΑΝ 1 13/ /6 1 14/7 15/7 15/8 1 13/ /6 1 14/7 15/7 15/8 & 20 30/9 & 1 19/9 & 16-31/8 & 20 30/9 & 1 19/9 & 16-31/8 Δίθιηλν standard Δίθιηλν ζέα ζάιαζζα ν άηνκν -30% -30% 30% -30% 30% -30% 30% -30% 3 ν άηνκν έσο 12 εηώλ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 4 ν άηνκν έσο 12 εηώλ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ Μνλόθιηλν standard *Οη ηηκέο είλαη πξνζθνξά γηα θξαηήζεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ κέρξη 30 Ινπλίνπ Από 1 Ινπιίνπ θαη κεηά νη ηηκέο πξνζαπμάλνληαη πεξίπνπ 15%. PORTES BEACH HOTEL 4* SUP Νέα Πνηίδαηα - Υαιθηδηθή Έσο 13/6 14/6 22/7 23/7 26/8 Έσο 13/6 14/6 22/7 23/7 26/8 & 10/9-23/9 & 27/8-09/9 & 10/9-23/9 & 27/8-09/9 Δίθιηλν ν άηνκν ν άηνκν έσο 14 εηώλ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 4 ν άηνκν έσο 14 εηώλ Μνλόθιηλν * Επηβάξπλζε γηα ALL INCLUSIVE αλά δηαλπθηέξεπζε: Ελήιηθαο: 20. Παηδηά σο 14 εηώλ: ην 1 ν ΔΩΡΕΑΝ, ην 2 ν 10. Οη ηηκέο είλαη πξνζθνξά γηα θξαηήζεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ κε πξνθαηαβνιή κέρξη ηηο 30 Ινπλίνπ Από 1 Ινπιίνπ θαη κεηά νη ηηκέο πξνζαπμάλνληαη πεξίπνπ θαηά 15%. 2-Ιουν-14 # 12:25 ζει. 17

18 MEDITERRANEAN VILLAGE 5* LUX. Παξαιία Πηεξία ΙΟΤΝΙΟ ΙΟΤΛΙΟ ΑΤΓΟΤΣΟ ΙΟΤΝΙΟ ΙΟΤΛΙΟ ΑΤΓΟΤΣΟ & ΕΠΣ. & ΕΠΣ. Δίθιηλν standard ζέα ζάιαζζα Δίθιηλν superior ζέα ζάιαζζα o άηνκν -30% -30% -30% -30% -30% -30% 3o άηνκν έσο 14 εηώλ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 3o άηνκν 4-14 εηώλ sup -50% -50% -50% -50% -50% -50% Μνλόθιηλν *Οη αλσηέξσ ηηκέο είλαη πξνζθνξέο γηα έγθαηξεο θξαηήζεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ κέρξη 30/6 κε πξνθαηαβνιή 50%. Από 01/7 θαη κεηά νη ηηκέο πξνζαπμάλνληαη πεξίπνπ 10%. ΓΧΡΔΑΝ ΤΠΖΡΔΗΔ SPA: ζεξκαηλόκελε πηζίλα κε Jacuzzi, hamam sauna & γπκλαζηήξην ΓΧΡΔΑΝ ρξήζε πάξθσλ θνπζθσηώλ παηρληδηώλ μεξάο (πάλσ ζηελ άκκν) αιιά θαη ζαιάζζεο, κπξνζηά ζηνλ πνιπρώξν ηνπ ζπγθξνηήκαηνο. LESVOS INN RESORT & SPA 3* Sup. Πύξγνπ Θέξκεο Μπηηιήλε ΙΟΤΝΙΟ ΙΟΤΛΙΟ ΙΟΤΝΙΟ ΙΟΤΛΙΟ & ΕΠΣ & ΑΤΓ. & ΕΠΣ & ΑΤΓ. Δίθιηλν ν άηνκν ν άηνκν έσο 12 εηώλ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 4 ν άηνκν 2-12 εηώλ Μνλόθιηλν *Επηβάξπλζε ALL INCLUSIVE 10 ν ελήιηθαο ηε κέξα (1o παηδί δσξεάλ, 2o παηδί 5 ηε κέξα) 2-Ιουν-14 # 12:25 ζει. 18

19 TINOS BEACH 4* Κηόληα - Σήλνο 2 παηδηά ΓΧΡΔΑΝ Σηκή θαη άηνκν κε ΠΛΖΡΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΑΦΤΚΣΗΚΑ + ΚΡΑΗ, ζε δσκάηηα ζηελ πηέξπγα «ΚΤΚΛΑΔΙΣΙΚΑ» 29/6-13/7 14/7-3/8 4-24/8 29/6-13/7 14/7-3/8 4-24/8 & 25/8 7/9 & 25/8 7/9 Δίθιηλν ν άηνκν ν άηνκν έσο 12 εηώλ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 4 ν άηνκν έσο 6 εηώλ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 4 ν άηνκν 7-12 εηώλ Μνλόθιηλν ALONI HOTEL 3* Πίζσ Ληβάδη - Πάξνο πλνιηθή ηηκή δσκαηίνπ κε ΜΠΟΤΦΔ ΠΡΧΗΝΟ ΤΝΟΛΗΚΖ ΣΗΜΖ ΑΝΑ Έσο 15/6 16/6 15/7 16/7 31/8 Έσο 15/6 16/6 15/7 ΣΤΠΟ ΓΧΜΑΣΗΟΤ & 15 30/9 & 29/8 14/9 & 15 30/9 & 29/8 14/9 16/7 31/8 Δίθιηλν ζέα θήπν Δίθιηλν ζέα ζάιαζζα Family ηξίθιηλν ζέα θήπν Family ηξίθιηλν ζέα ζάιαζζα νπίηα ηεηξάθιηλε ζέα ζάιαζζα Οη αλσηέξσ ηηκέο, είλαη ζπλνιηθέο ηηκέο αλά ηύπν δσκαηίνπ, θαη εκπεξηέρνπλ πξνζθνξά ΔΩΡΕΑΝ δηαλπθηέξεπζεο ζηα 7λπρηα παθέηα ζηε ρακειή & ηε κεζαία πεξίνδν. 2-Ιουν-14 # 12:25 ζει. 19

20 KOUFONISIA HOTEL 4* Kνπθνλήζηα Σηκή θαη άηνκν κε ΜΠΟΤΦΔ ΠΡΧΗΝΟ Έσο 16/6 17/6 14/7 15/7 1/9 Έσο 16/6 17/6 14/7 15/7 1/9 & 2 30/9 & 2 30/9 Δίθιηλν ν άηνκν ν άηνκν έσο 4 εηώλ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ Σεηξάθιηλν* Μνλόθιηλν *Αθνξά ζπλνιηθή ηηκή δσκαηίνπ γηα 4 άηνκα. SKIROS PALACE 4* Γπξίζκαηα Πέξα Κάκπνο θύξνο Αλαθαηληζκέλν /6 & 30/6 18/7 19/7 25/ /6 & 30/6 18/7 19/7 25/8 26/8 25/9 26/8 25/9 Δίθιηλν o άηνκν o άηνκν έσο 12 εηώλ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 3o άηνκν έσο 12 εηώλ Μνλόθιηλν Ιουν-14 # 12:25 ζει. 20

21 ANDROS HOLIDAY HOTEL 3* Γαύξην - Άλδξνο Σηκή θαη άηνκν κε ΜΠΟΤΦΔ ΠΡΧΗΝΟ ΙΟΤΝΙΟ ΙΟΤΛΙΟ ΑΤΓΟΤΣΟ ΙΟΤΝΙΟ ΙΟΤΛΙΟ ΑΤΓΟΤΣΟ &ΕΠΣ/ΡΙΟ &ΕΠΣ/ΡΙΟ Δίθιηλν πιάγηα ζάιαζζα / βνπλό Δίθιηλν ζέα ζάιαζζα ν άηνκν πιάγηα ζάιαζζα / βνπλό ν άηνκν ζάιαζζα ν & 4ν άηνκν έσο 6 εηώλ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 3ν & 4ν άη εη. (Πιάγηα ζέα ζάι /βνπλό) ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ν & 4ν άη εηώλ ζάιαζζα Μνλόθιηλν πιάγηα ζάιαζζα / βνπλό Μνλόθιηλν ζέα ζάιαζζα Οη αλσηέξσ ηηκέο 7 δηαλπθηεξεύζεσλ πεξηιακβάλνπλ πξνζθνξά ΔΩΡΕΑΝ δηαλπθηέξεπζεο. ΠΡΟΦΟΡΑ: Γηα θξαηήζεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ 30 κέξεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία άθημεο ηνπ πειάηε θαη ζα πξνεμνθιεζνύλ κεηξεηνίο (ρσξίο ην δηθαίσκα επηζηξνθήο ρξεκάησλ ζε πεξίπησζε αθύξσζεο-non refundable), νη αλσηέξσ ηηκέο κεηώλνληαη θαηά 8% PERRAKIS ΒΔΑCH HOTEL 3* Sup. Κππξί - Αλδξνο ΠΡΟΦΟΡΑ γηα θξαηήζεηο 5 λπρηώλ, κε άθημε Κπξηαθή θαη αλαρώξεζε Παξαζθεπή, έθπησζε 5% ζηηο πην θάησ ηηκέο. Ηζρύεη γηα ηε ρακειή θαη ηε κεζαία πεξίνδν 10/6 4/7 5/7 13/7 14/7 23/8 10/6 4/7 5/7 13/7 14/7 23/8 & 7/9 30/9 & 24/8 6/9 & 7/9 30/9 & 24/8 6/9 Δίθιηλν Standard Δίθιηλν Superior ν άηνκν ν άηνκν έσο 10 εηώλ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 4 ν άηνκν έσο 10 εηώλ Sup* Μνλόθιηλν Standard *Σν 4 ν άηνκν έσο 10 εηώλ θηινμελείηαη κόλν ζε superior δσκάηην. PERRAKIS SUMMER TIPS: * ΔΩΡΕΑΝ κεηαθνξά ιηκάλη-μελνδνρείν-ιηκάλη θαηά ηελ άθημε θαη αλαρώξεζε. * ΔΩΡΕΑΝ μαπιώζηξεο νκπξέιεο θαη πεηζέηεο ζηε ζάιαζζα θαη ζηελ πηζίλα. 2-Ιουν-14 # 12:25 ζει. 21

22 NAXOS PALACE 4* ηειίδα Αγ. Πξνθόπηνο, Νάμνο Σηκή θαη άηνκν κε ΜΠΟΤΦΔ ΠΡΧΗΝΟ 3 λύρηεο 10/6 1/7 10/6 1/7 2/7 22/7 23/7 26/8 10/6 1/7 2/7 22/7 23/7 26/8 & 17/9 30/9 & 17/9 30/9 & 27/8 16/9 & 17/9 30/9 & 27/8 16/9 Δίθιηλν Standard Δίθιηλν Superior ν άηνκν ζε Standard ν άηνκν έσο 12 εηώλ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ Tεηξάθιηλν Standard* Μνλόθιηλν Standard *πλνιηθή ηηκή δσκαηίνπ γηα 2 ελήιηθεο θαη 2 παηδηά έσο 12 εηώλ ζε θνπθέηα. Οη ηηκέο είλαη πξνζθνξά γηα θξαηήζεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ κέρξη 30 Ινπλίνπ Από 1 Ινπιίνπ θαη κεηά νη ηηκέο πξνζαπμάλνληαη πεξίπνπ 10%. Οη αλσηέξσ ηηκέο 5 & 7 δηαλπθηεξεύζεσλ, πεξηιακβάλνπλ πξνζθνξά ΔΩΡΕΑΝ δηαλπθηέξεπζεο ζηε ρακειή & ηε κεζαία πεξίνδν. ΠΡΟΦΟΡΑ: Γηα όιεο ηηο πεξηόδνπο εθηόο ηεο πςειήο (23/7-26/8), ηζρύεη εηδηθή πξνζθνξά ελνηθίαζεο Ι.Υ. απηνθηλήηνπ ΜΟΝΟ κε 20 ηελ εκέξα, ζε απεπζείαο ζπλελλόεζε κε ην μελνδνρείν ηε ζηηγκή πνπ ζα νινθιεξώζεηε ηελ θξάηεζε ζαο, ζηα γξαθεία καο. KAVURAS VILLAGE 3* Sup. Aγ. Πξνθόπηνο - Νάμνο Σηκή θαη άηνκν κε ALL INCLUSIVE 2 παηδηά ΓΧΡΔΑΝ 20/6-5/7 6/7-1/8 2-24/8 20/6-5/7 6/7-1/8 2-24/8 & 8 29/9 & 25/8 7/9 & 8 29/9 & 25/8 7/9 Δίθιηλν ν άηνκν ν άηνκν έσο 12 εηώλ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 4 ν άηνκν έσο 12 εηώλ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ Μνλόθιηλν Ιουν-14 # 12:25 ζει. 22

23 LOUIS PLAGOS BEACH 4* Σζηιηβί Εάθπλζνο 01/6-30/6 01/7-15/7 & 01/9-25/9 Σηκή θαη άηνκν ALL INCLUSIVE 16/7-31/7 1/8 31/8 01/6-30/6 01/7-15/7 16/7-31/7 1/8 31/8 & 01/9-25/9 Δίθιηλν ζέα θήπν Δίθιηλν πιατλή ζέα ζάιαζζα Δίθιηλν ζέα ζάιαζζα o άηνκν -30% -30% -30% -30% -30% -30% -30% -30% 3o άηνκν έσο 12 εηώλ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ Family ζέα θήπν Family ζέα ζάιαζζα Family κπξνζηηλή ζέα ζάιαζζα Μνλόθιηλν +60% +60% +60% +60% +60% +60% +60% +60% 2 παηδηά ΓΧΡΔΑΝ (γηα θξαηήζεηο σο 30/6) 01/6-30/6 01/7-15/7 & 01/9-25/9 16/7-31/7 1/8 31/8 01/6-30/6 01/7-15/7 16/7-31/7 1/8 31/8 & 01/9-25/9 Δίθιηλν ζέα θήπν Δίθιηλν πιατλή ζέα ζάιαζζα Δίθιηλν ζέα ζάιαζζα o άηνκν -30% -30% -30% -30% -30% -30% -30% -30% 3o άηνκν έσο 12 εηώλ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ Family ζέα θήπν Family ζέα ζάιαζζα Family κπξνζηηλή ζέα ζάιαζζα Μνλόθιηλν +60% +60% +60% +60% +60% +60% +60% +60% * 4ο άηοκο ως 12 εηώλ (ζε Family κόλο) Ειδική πποζθοπά για κπαηήζειρ πος θα ππαγμαηοποιηθούν με πποκαηαβολή μέσπι ηιρ 30/6, παπέσεηαι ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΚΠΣΩΗ 10% επί ηυν ανυηέπυ ηιμών και η διαμονή και 2ος παιδιού ΔΩΡΕΑΝ!!! Από 01/7 θαη κεηά, ηο 2 ο παηδί (4 ο άηοκο ως 12 εηώλ) τρεώλεηαη -70% από ηελ ηηκή ηοσ ελειίθοσ. 2 παηδηά ΓΧΡΔΑΝ (γηα θξαηήζεηο σο 30/6) 2-Ιουν-14 # 12:25 ζει. 23

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο ΣΚΙΑΘΟΣ Ξενοδοτείο KASSANDRA BAY RESORT & SPA GARDEN VIEW Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7, 11/7, 14/7 1,019 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,099 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 25/7,28/7 1,159 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 11/8,15/8,18/8

Διαβάστε περισσότερα

Τιμή κατ άτομο με ημιδιατροφή 26/7-20/8. 3 ο άτομο -30% -30% -30% -30% -30% -30%

Τιμή κατ άτομο με ημιδιατροφή 26/7-20/8. 3 ο άτομο -30% -30% -30% -30% -30% -30% Χανιά με ATRION RESORT HOTEL & APTS 3* ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ-ΧΑΝΙΑ 1/6-30/6 16/9-30/9 1/7-25/7 21/8-15/9 26/7-20/8 1/6-30/6 16/9-30/9 1/7-25/7 21/8-15/9 26/7-20/8 Δίκλινο 210 235 275 275 325 369 3 ο άτομο παιδί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012 B ΕΚΔΟΣΗ 15/06/2012

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012 B ΕΚΔΟΣΗ 15/06/2012 ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012 B ΕΚΔΟΣΗ 15/06/2012 PORTO PAROS 4* Sup. ΝΑΟΥΣΑ, ΚΟΛΥΜΠΗΘΡΕΣ ΠΑΡΟΣ Τιμή κατ άτομο με PREMIUM ALL INCLUSIVE 3 ο άτομο 3 ο άτομο 4 ο άτομο έως 12 ετών Μονόκλινο 5 νύχτες

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΕΑΝ 0-12 208 12-18 CLASSIC BNG 219 197 350 ΩΡΕΑΝ 100 87 2-6 150 7-12 SV 235 211 345 ΩΡΕΑΝ 95 2-6 165 7-12 GV 280 252 419 ΩΡΕΑΝ

ΩΡΕΑΝ 0-12 208 12-18 CLASSIC BNG 219 197 350 ΩΡΕΑΝ 100 87 2-6 150 7-12 SV 235 211 345 ΩΡΕΑΝ 95 2-6 165 7-12 GV 280 252 419 ΩΡΕΑΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ ΑΜΟΡΓΟΣ ΑΝ ΡΟΣ ΑΡΓΟΛΙ Α Ginis Vacances S.A. Travel Organization Athens: 2325 Ermou st. 10563, Greece Tel: (0030) 211 211 2111, 210 32504015, Fax: 210 3237703 Email: ginis@ginis.gr / http://www.ginis.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τιμές κατ άτομο ανά διανυκτέρευση εκτός αν άλλως αναφέρεται

Τιμές κατ άτομο ανά διανυκτέρευση εκτός αν άλλως αναφέρεται Apollonion Resort & Spa 5* Κεφαλονιά 1/6-8/7 & 7-27/9 9-22/7, 24/8-6/9 23/7-23/8 28/9-31/10 1/6-8/7 & 7-27/9 9-22/7, 24/8-6/9 23/7-23/8 28/9-31/10 1/6-8/7 & 7-27/9 9-22/7, 24/8-6/9 23/7-23/8 28/9-31/10

Διαβάστε περισσότερα

Δίκλινο. Δίκλινο Μονόκλινο Τρίκλινο Δίκλινο. Τρίκλινο. Δωμάτια με Κζα Κάλαςςα. Οικογενειακό δωμάτιο 4 ατόμων (2 ενιλικεσ & 2 παιδιά 2-12 ετϊν)

Δίκλινο. Δίκλινο Μονόκλινο Τρίκλινο Δίκλινο. Τρίκλινο. Δωμάτια με Κζα Κάλαςςα. Οικογενειακό δωμάτιο 4 ατόμων (2 ενιλικεσ & 2 παιδιά 2-12 ετϊν) TRAVEL PLAN Για πληροφορίεσ & κρατήςεισ: Λ. Εκνικισ Αντιςτάςεωσ 12A Νζο Λιμάνι 49100 Κζρκυρα Σθλ: (+30) 26610 45005 Fax: (+30) 26610 45005 e-mail: info@kingtravel.gr Web : www. kingtravel.gr Με το Δικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΣΗΑΣΟΡΗΚΖ ΣΔΥΝΖ Β ΔΣΟ. εκεηώζεηο, θύιια εξγαζίαο

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΣΗΑΣΟΡΗΚΖ ΣΔΥΝΖ Β ΔΣΟ. εκεηώζεηο, θύιια εξγαζίαο ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΣΗΑΣΟΡΗΚΖ ΣΔΥΝΖ Β ΔΣΟ εκεηώζεηο, θύιια εξγαζίαο 2 Δλόηεηα 1 ΔΗΑΓΧΓΖ, ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΓΗΔΗΝΖ ΔΣΗΑΣΟΡΗΟΤ 1. Μελ ηξώηε θαηά ηε παξάζεζε. 2. Μελ θαπλίδεηε θαηά ηε παξάζεζε. 3. Μελ βήρεηε,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ- ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2015 Early Bookings (Νο 1 24/04/15) ΤΙΜΕΣ ΚΑΤ' ΑΤΟΜΟ ΜΕ Ι.Χ.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ- ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2015 Early Bookings (Νο 1 24/04/15) ΤΙΜΕΣ ΚΑΤ' ΑΤΟΜΟ ΜΕ Ι.Χ. Ginis Vacances S.A. - Travel Organization Athens: 23-25 Ermou st. 10563, Greece Tel: (0030) 211 211 2111, 210 3250401-5, Fax: 210 3237703 E-mail: ginis@ginis.gr / http://www.ginis.gr ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-

Διαβάστε περισσότερα

Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ

Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ Βοςνιάκοσ Νίκοσ Γ1 Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ Σαξιδεφοντασ ςτην Αλεξανδροφπολη 4ο Γυμνάςιο Αλεξανδροφπολησ 2010 Διαθεματική εργαςία Γ1 Δημιουργήθηκε από: Νίθν Βνζληάθν *ΣΡΟΠΟ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΝΑΓΝΩΗ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΣ ( 8 ΗΜΕΡΕΣ - 7 ΔΙΑΝ/ΣΕΙΣ )

ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΣ ( 8 ΗΜΕΡΕΣ - 7 ΔΙΑΝ/ΣΕΙΣ ) ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΣ ( 8 ΗΜΕΡΕΣ - 7 ΔΙΑΝ/ΣΕΙΣ ) ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΑΤ/ΦΗ PAVLINA BEACH 4* www.pavlinahotel.gr IONIAN BEACH ΒGN 3* www.ionianbeach.gr LONG BEACH 3* www.longbeach.gr ACHAIA BEACH 4* www.airotel.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2012

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2012 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2012 ΠΑΡΟΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΤ ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ 4 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (BLUE STAR FERRIES) MINOIS VILLAGE SUITES HOTEL & SPA 4* ( ΠΑΡΑΣΠΟΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

"Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή."

Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή. ΟΙ ΖΩΝΕ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΡΑΜΤΘΙΑ "Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή." Αλ πηζηεύακε ζε θάζε ηζηνξία πνπ ιέγεηαη ζηηο κέξεο καο! Η αιήζεηα είλαη όηη

Διαβάστε περισσότερα

2. Ζ δηάξθεηα ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο Έθηαθηε πξνζθνξά κε δηαδηθαζία άκεζεο λίθεο (instant win) είλαη απφ 17/05/2012 έσο θαη ηηο 09/06/2012.

2. Ζ δηάξθεηα ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο Έθηαθηε πξνζθνξά κε δηαδηθαζία άκεζεο λίθεο (instant win) είλαη απφ 17/05/2012 έσο θαη ηηο 09/06/2012. ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ «Έκτακτη Προσυορά» 1.H αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη Αηηηθήο, Λ. Κεθηζίαο 44, ζε

Διαβάστε περισσότερα

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΧΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΧΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Απόιαπζε ηνλ ήιην κε πξνζηαζία Μάζε πώο κπνξείο λα κεηώζεηο ηνλ θίλδπλν γηα θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΑΣΧΑ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 2015 (Νο 8 27/3/15) ΤΙΜΕΣ ΚΑΤ' ΑΤΟΜΟ ΜΕ Ι.Χ.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΑΣΧΑ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 2015 (Νο 8 27/3/15) ΤΙΜΕΣ ΚΑΤ' ΑΤΟΜΟ ΜΕ Ι.Χ. Ginis Vacances S.A. Travel Organization Athens: 2325 Ermou st. 10563, Greece Tel: (0030) 211 211 2111, 210 32504015, Fax: 210 3237703 Email: ginis@ginis.gr / http://www.ginis.gr ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ ΑΝΑΧ/ΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Health (A 6000)(κωδ.30207) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30207 / 02.2009 / I.3. / Ind. L. / E.O. Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕΙΑΝΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2010 1 η ΈΚΔΟΗ 01/06/2010

ΛΕΜΕΙΑΝΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2010 1 η ΈΚΔΟΗ 01/06/2010 ΛΕΜΕΙΑΝΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2010 1 η ΈΚΔΟΗ 01/06/2010 6ΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΟ ΠΑΙΓΙ 2-12 σε Δ ΓΙΚΛΙΝΟ τρίκλινο ΓΙΑΦΟΡΑ Δ ΓΙΚΛΙΝΟ ΠΑΙΓΙ 2-12 σε τρίκλινο ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΤ 26/06 20/07/10 & 01/09 10/10/10 27/07

Διαβάστε περισσότερα

Πάρος. Σιμοκατάλογος Ελλάδας Καλοκαίρι 2011. MARINERO HOTEL (Γ Κατηγορίας) Νάουσσα. PAROS PHILOXENIA HOTEL (Β Κατηγορίας) Νέα Φρυσή Ακτή

Πάρος. Σιμοκατάλογος Ελλάδας Καλοκαίρι 2011. MARINERO HOTEL (Γ Κατηγορίας) Νάουσσα. PAROS PHILOXENIA HOTEL (Β Κατηγορίας) Νέα Φρυσή Ακτή Πάρος MARINERO HOTEL (Γ Κατηγορίας) Νάουσσα Με Πρωινό 15/09-30/09 20/06-20/07 21/07-27/08 28/08-14/09 Μονόκλινο 322 413 586 Δίκλινο 228 283 378 Σρίκλινο 215 265 248 Δίκλινο SUPERIOR 263 343 430 Σρίκλινο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Η πνδνζθαηξηθή απόδνζε εμαξηάηαη από πνιινύο παξάγνληεο. Από απηνύο

Διαβάστε περισσότερα

Δλεκεξσηηθό έληππν Αζθαιηζηηθνύ Πξνγξάκκαηνο ΔΦΑΠΑΞ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ (ΚΛΑΓΟ I1)

Δλεκεξσηηθό έληππν Αζθαιηζηηθνύ Πξνγξάκκαηνο ΔΦΑΠΑΞ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ (ΚΛΑΓΟ I1) ΔΦΑΠΑΞ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ (ΚΛΑΓΟ I1) Ζ ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΕΩΖ δεκηνύξγεζε ην λέν πξόγξακκα «Σν Δθάπαμ ησλ Διιήλσλ», ην νπνίν δηαηίζεηαη κε αξρηθό θεθάιαην πνπ μεθηλάεη από 100 κόιηο επξώ, θαη εγγπάηαη σο ειάρηζην

Διαβάστε περισσότερα

Όποι Σςμμεηοσήρ καηαζηημάηων ΙΚΕΑ Αεποδπόμιο, ΙΚΕΑ Κηθιζόρ, ΙΚΕΑ Αεποδπόμιο, ΙΚΕΑ Κηθιζόρ

Όποι Σςμμεηοσήρ καηαζηημάηων ΙΚΕΑ Αεποδπόμιο, ΙΚΕΑ Κηθιζόρ, ΙΚΕΑ Αεποδπόμιο, ΙΚΕΑ Κηθιζόρ Όποι Σςμμεηοσήρ Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ θιήξσζε IKEA-FEELGOOD ENTERTAINMENT πνπ δηνξγαλώλνπλ ε εηαηξεία "HOUSE MARKET ANΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΥΡΗΕΩ, ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΙΑΗ" θαη ε εηαηξεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2015

ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2015 ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2 1 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ LINTZI 2*sup Αρκούδι Κυλλήνη IONIAN BEACH 3* All Inclusive & ημιδιατροφή Λακόπετρα Κάτω Αχαΐα 115/ & 2/830/9 115 80 10 1/20/7 135 85 185 21/725/8 170 95 245 29/52/7 &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2015

ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2015 ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2 1 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ LINTZI 2*sup Αρκούδι Κυλλήνη IONIAN BEACH 3* All Inclusive & ημιδιατροφή Λακόπετρα Κάτω Αχαΐα 115/ & 2/830/9 115 80 10 1/20/7 135 85 185 21/725/8 170 95 245 29/52/7 &

Διαβάστε περισσότερα

Δβδοκαδηαία Έθζεζε Δπηδεκηοιογηθής Δπηηήρεζες ηες Γρίπες 26 Απρηιίοσ 2012

Δβδοκαδηαία Έθζεζε Δπηδεκηοιογηθής Δπηηήρεζες ηες Γρίπες 26 Απρηιίοσ 2012 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ Δβδοκαδηαία Έθζεζε Δπηδεκηοιογηθής Δπηηήρεζες ηες Γρίπες 26 Απρηιίοσ 2012 Καηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν, γίλεηαη εβδνκαδηαία αλαθεθαιαίσζε

Διαβάστε περισσότερα

EU KIDS ONLINE II Δξσηεκαηνιόγην Παηδηώλ

EU KIDS ONLINE II Δξσηεκαηνιόγην Παηδηώλ ΑΝΣΗΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΚΧΓΗΚΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΦΤΛΛΟ ΔΠΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΟ ΥΧΡΑ ΑΡΗΘΜΟ ΖΜΔΗΟΤ ΔΚΚΗΝΖΖ ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΝΟΜΑ & ΑΡΗΘΜΟ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΚΧΓΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ ΣΖΛΔΦΧΝΟΤ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΖΜΔΗΧΔ ΖΛΗΚΗΑ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 120»

ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 120» ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 120» Σα νλόκαηα ησλ ηπρεξώλ πνπ πξνέθπςαλ ύζηεξα από ηελ ειεθηξνληθή θιήξσζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα γξαθεία ηνπ Οκίινπ Δπηρεηξήζεσλ Λεκνλή ζηηο 16 Μαξηίνπ θαη ώξα 12:00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα