ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 ΔΙΑΚΟΠΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 ΔΙΑΚΟΠΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ"

Transcript

1 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 ΔΙΑΚΟΠΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ NATSIS TRAVEL National Tourist Agencies 2 CHR. SALAKOU STR AGRINIO GREECE, TEL: (+30) /39661, FAX: (+30) Web side. Vol 2.b (2-Ιουν-14) 2-Ιουν-14 # 12:25 ζει. 1

2 KARMA PORTO PAROS HOTEL VILLAS & AQUA PARK 4* Family Summer Club Premium All Inclusive ANANΔΧΜΔΝΟ!! KΟΛΤΜΠΖΘΡΔ ΝΑΟΤΑ ΠΑΡΟ - Σηκή θαη άηνκν κε PREMIUM ALL INCLUSIVE 3 λύρηεο PORTO PAROS HOTEL 9/6 10/7 9/6 10/ /7 25/7-17/8 9/6 10/ /7 (θεληξηθό θηίξην) & 25/8 15/9 & 25/8 15/9 & 18-24/8 & 25/8 15/9 & 18-24/8 25/7-17/8 Δίθιηλν βνπλό Δίθιηλν πηζίλα/ πιατλή ζάιαζζα Δίθιηλν ζάιαζζα ν άηνκν -30% -30% -30% -30% -30% -30% -30% 3 ν άηνκν έσο 12 εηώλ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 4 ν άη εηώλ ζέα πηζίλα/ πιατλή ζάιαζζα * 4 ν άηνκν 2-12 εηώλ ζέα ζάι.* Μνλόθιηλν βνπλό Μνλόθιηλν πηζίλα/ πιατλή ζάι * Μεηαθνξά ζε δίρσξν ηεηξάθιηλν δσκάηην ηνπ Ηotel ή θαηόπηλ δηαζεζηκόηεηαο ζε Aqua Park Family Villas. ην θεληξηθό θηίξην γηα νηθνγέλεηεο 2 ελειίθσλ + 2 παηδηώλ έσο 12 εηώλ, πνπ επηζπκνύλ λα δηακείλνπλ ζε δύν αλεμάξηεηα δηπιαλά δσκάηηα, παξέρεηαη έθπησζε 30% ζην δσκάηην ησλ παηδηώλ. & Tηκή αλά δσκάηην ηε δηαλπθηέξεπζε κε PREMIUM ALL INCLUSIVE PORTO PAROS VILLAS 9/6 10/7 & 25/8 15/ /7 & 18-24/8 Minimum 2 δηαλ/ζεηο 25/7-17/8 Minimum 4 δηαλ/ζεηο Α. AQUA FAMILY VILLA πιατλή ζέα ζάιαζζα / πηζίλα 2 ελήιηθεο & 2 παηδηά έσο 12 εηώλ B. AQUA FAMILY VILLA πιατλή ζέα ζάιαζζα / πηζίλα ελήιηθεο (2 ρσξν) C. Γίθιηλν Superior, 2 άηνκα (1 ρώξνο) D. Σεηξάθιηλν Superior, 4 άηνκα (1 ρώξνο) E. FAMILY VILLA, 2 4 άηνκα (2 ρσξν) F. Junior Suite, 2 άηνκα G. Sharing Pool Family Room 2 άηνκα ΔΚΠΣΧΔΗ ζηνπο ηύπνπο C, F, G - 3ν άηνκν άλσ ησλ 12 εηώλ ζε δίθιηλν -30% - Παηδηθό θξεβαηάθη ΓΧΡΔΑΝ - 1ν παηδί έσο 12 εηώλ ζην ίδην δσκάηην ΓΧΡΔΑΝ - 2ν παηδί έσο 12 εηώλ ζην ίδην δσκάηην κε ηνπο γνλείο -50% Οη ηηκέο είλαη πξνζθνξά γηα θξαηήζεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ κέρξη 15 Ινπλίνπ Από 16 Ινπλίνπ θαη κεηά νη ηηκέο πξνζαπμάλνληαη πεξίπνπ 10%. 2-Ιουν-14 # 12:25 ζει. 2

3 AKS PORTO HELI HOTEL & WATER PARK 4*sup Family Summer Club Premium All Inclusive 4 νο Υξόλνο Επηηπρίαο ΜΟΝΑΓΗΚΟ & ΔΓΓΤΖΜΔΝΟ! ΠΡΟΦΟΡΑ γηα θξαηήζεηο 5 λπρηώλ, κε άθημε Κπξηαθή θαη αλαρώξεζε Παξαζθεπή, έθπησζε 5% ζηηο πην θάησ ηηκέο. Ηζρύεη γηα ηε ρακειή θαη ηε κεζαία πεξίνδν ΠΟΡΣΟ ΥΔΛΗ - Σηκή θαη άηνκν κε PREMIUM ALL INCLUSIVE 3 λύρηεο 10/6 12/7 10/6-12/ /7 1/8-17/8 10/6-12/ /7 1/8-17/8 & 25/8 8/9 & 25/8-8/9 & 18-24/8 & 25/8-8/9 & 18-24/8 Δίθιηλν θήπνο Δίθιηλν ζάιαζζα ν άηνκν -30% -30% -30% -30% -30% -30% -30% 3 ν άηνκν έσο 12 εηώλ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 4 ν άηνκν 2-6 εηώλ* -60% -60% -60% -60% -60% -60% -60% 4 ν άηνκν 7-12 εηώλ* -30% -30% -30% -30% -30% -30% -30% Μνλόθιηλν θήπνο Μνλόθιηλν ζάιαζζα * 4 ν άηνκν έσο 12 εηώλ ζε θνπθέηα. Οηθνγέλεηεο κε 2 γνλείο & 2 παηδηά έσο 14 εηώλ ζε 2 μερσξηζηά δσκάηηα έρνπλ έθπησζε 30% ζην δσκάηην ησλ παηδηώλ. Οη ηηκέο είλαη πξνζθνξά γηα θξαηήζεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ κέρξη 15 Ινπλίνπ Από 16 Ινπλίνπ θαη κεηά νη ηηκέο πξνζαπμάλνληαη πεξίπνπ 10%. ΠΟΡΣΟ ΥΔΛΗ - PLUS+ 3 λύρηεο 10/6 12/7 10/6-12/ /7 1/8-17/8 10/6-12/ /7 1/8-17/8 & 25/8 8/9 & 25/8-8/9 & 18-24/8 & 25/8-8/9 & 18-24/8 Δίθιηλν θήπνο Δίθιηλν ζάιαζζα ν άηνκν -30% -30% -30% -30% -30% -30% -30% 3 ν άηνκν έσο 12 εηώλ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 4 ν άηνκν 2-6 εηώλ* -60% -60% -60% -60% -60% -60% -60% 4 ν άηνκν 7-12 εηώλ* -30% -30% -30% -30% -30% -30% -30% Μνλόθιηλν θήπνο Μνλόθιηλν ζάιαζζα * 4 ν άηνκν έσο 12 εηώλ ζε θνπθέηα. Οηθνγέλεηεο κε 2 γνλείο & 2 παηδηά έσο 14 εηώλ ζε 2 μερσξηζηά δσκάηηα έρνπλ έθπησζε 30% ζην δσκάηην ησλ παηδηώλ. Οη ηηκέο είλαη πξνζθνξά γηα θξαηήζεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ κέρξη 15 Ινπλίνπ Από 16 Ινπλίνπ θαη κεηά νη ηηκέο πξνζαπμάλνληαη πεξίπνπ 10%. + Πεπιλαμβάνει πλούζιο ππυινό & βπαδινό ζε μποςθέ, ποηά ζηο δείπνο, τςσαγυγία, παιδική απαζσόληζη και ΔΩΡΕΑΝ είζοδο ζηο θαλάζζιο Πάπκο και ηο Παιδικό Αθληηικό Πάπκο Ξηπάρ. 2-Ιουν-14 # 12:25 ζει. 3

4 BELLE HELENE BEACH RESORT 3* Sup. Family Summer Club Smart All Inclusive 1 νο Υξόλνο Δ ΓΧΜΑΣΗΑ ΜΔ ΘΔΑ ΘΑΛΑΑ!! ΠΑΡΑΛΗΑ ΒΑΘΤ, ΓΤΘΔΗΟ - Σηκή θαη άηνκν κε SMART ALL INCLUSIVE 3 λύρηεο 10/6 10/7 10/6 10/ /7 1/8-24/8 10/6 10/ /7 1/8-24/8 & 25/8 15/9 & 25/8 15/9 & 25/8 15/9 Δίθιηλν standard Δίθιηλν superior ν άηνκν -30% -30% -30% -30% -30% -30% -30% 3 ν άηνκν έσο 12 εηώλ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 4 ν άηνκν έσο 12 εηώλ -50% -50% -50% -50% -50% -50% -50% Μνλόθιηλν standard Μνλόθιηλν superior Family Cozy* Family Comfort** Οη ηηκέο ησλ Family δσκαηίσλ είλαη ζπλνιηθέο γηα 4 άηνκα αλεμαξηήηνπ ειηθίαο. * Πνιύ επξύρσξν δσκάηην (ελόο ρώξνπ) κε θαλνληθό κπαιθόλη. ** Πνιύ επξύρσξν δσκάηην (ελόο ρώξνπ) κε βεξάληα 18ηκ. θαη μαπιώζηξεο ΠΑΡΟΥΔ - 1 βξαδηά BBQ ηελ εβδνκάδα κε δσληαλή Μνπζηθή - Υύκα θξαζί, κπύξεο draft & αλαςπθηηθά ζηα γεύκαηα - Παηδηθή ραξά - Παηδηθή απαζρόιεζε κε παηδαγσγό (10:00 13:00 & 16:30 19:00) - HAPPY HOUR γηα παηδηά κε ΓΧΡΔΑΝ παγσηό ( 17:00 18:00) - Παηδηθόο Θεξηλόο θηλεκαηνγξάθνο, 5 θνξέο ηελ εβδνκάδα - Παηδόηνπνο μεξάο κε θνπζθσηά παηρλίδηα 2-Ιουν-14 # 12:25 ζει. 4

5 PREVEZA SUNSET BEACH RESORT & WATERFUN PARK 3*sup Family Summer Club Premium All Inclusive 2 νο Υξόλνο Επηηπρίαο ΚΑΣΡΟΤΚΗΑ-ΠΡΔΒΔΕΑ - Σηκή θαη άηνκν κε PREMIUM ALL INCLUSIVE 14/6-10/ /7 25/7-17/8 14/6-10/ /7 25/7-17/8 & 25/8-15/9 & 18-24/8 & 25/8-15/9 & 18-24/8 Δίθιηλν ν άηνκν ν άηνκν έσο 12 εηώλ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 4 ν άηνκν 2-12 εηώλ Μνλόθιηλν Οηθνγέλεηεο κε 2 ελήιηθεο & 2 παηδηά έσο 12 εηώλ, κπνξνύλ λα δηακέλνπλ ελαιιαθηηθά ζε 2 δίθιηλα δηπιαλά δσκάηηα ή θαη κε ελδηάκεζε πόξηα όπνπ ζα έρνπλ έθπησζε 30% ζηε ρξέσζε ηνπ δίθιηλνπ ησλ παηδηώλ. Επηβάξπλζε γηα δσκάηηα κε ζέα ζάιαζζα 6 ην δσκάηην ηελ δηαλπθηέξεπζε. Οη ηηκέο είλαη πξνζθνξά γηα θξαηήζεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ κέρξη 15 Ινπλίνπ Από 16 Ινπλίνπ θαη κεηά νη ηηκέο πξνζαπμάλνληαη πεξίπνπ 10%. DOLPHIN BAY FAMILY BEACH RESORT 4* Family Summer Club Smart All Inclusive 3 νο Υξόλνο Επηηπρίαο ΓΑΛΖΑ-ΤΡΟ - Σηκή θαη άηνκν κε SMART ALL INCLUSIVE 9/6-10/ /7 25/7-17/8 9/6-10/ /7 25/7-17/8 & 25/8-15/9 & 18-24/8 & 25/8-15/9 & 18-24/8 Δίθιηλν ν άηνκν ν άηνκν έσο 12 εηώλ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ -- ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 4 ν άηνκν 2-12 εηώλ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ -- ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 2 παηδηά ΓΧΡΔΑΝ Μνλόθιηλν Επηβάξπλζε γηα superior δσκάηηα κε ζέα ζάιαζζα 15 ην δσκάηην ηελ δηαλπθηέξεπζε. ΠΡΟΦΟΡΑ ΗΟΤΝΗΟΤ : Γηα δηάζηεκα από 9 έσο 22 Ινπλίνπ & δηακνλή 7 λύρηεο, ΔΩΡΟ ηα αθηνπιντθά εηζηηήξηα 2 ελήιηθσλ αηόκσλ. 2-Ιουν-14 # 12:25 ζει. 5

6 MIRAMARE HOTEL ERETRIA 4* Family Summer Club Premium All Inclusive 3 νο Υξόλνο Σηκή θαη άηνκν κε PREMIUM ALL INCLUSIVE 3 λύρηεο 09/6 12/7 09/6-12/ /7 1/8-17/8 09/6-12/ /7 1/8-17/8 & 25/8 8/9 & 25/8-8/9 & 18-24/8 & 25/8-8/9 & 18-24/8 ΔίθιηλνANNEX Δίθιηλν Κεληξηθό ν άηνκν -30% -30% -30% -30% -30% -30% -30% 3 ν άηνκν έσο 12 εηώλ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 4 ν άηνκν έσο 12 εηώλ -50% -50% -50% -50% -50% -50% -50% Μνλόθιηλν ΑΝΝΕΥ Μνλόθιηλν Κεληξηθό Οη ηηκέο είλαη πξνζθνξά γηα θξαηήζεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ κέρξη 15 Ινπλίνπ Από 16 Ινπλίνπ θαη κεηά νη ηηκέο πξνζαπμάλνληαη θαηά 10% πεξίπνπ. THRAKI PALACE THALASSO & WELLNESS SPA 5* Family Summer Club Premium All Inclusive 1 νο Υξόλνο 2 παηδηά ΓΧΡΔΑΝ Γπηηθή παξαιία Αιεμαλδξνύπνιεο - Σηκή θαη άηνκν κε PREMIUM ALL INCLUSIVE 3 λύρηεο 9/6 10/7 9/6 10/ /7 1/8-17/8 9/6 10/ /7 1/8-17/8 & 25/8 15/9 & 25/8 15/9 & 18-24/8 & 25/8 15/9 & 18-24/8 Δίθιηλν πιεπξ. ζέα ζάιαζζα Δίθιηλν ζάιαζζα ν άηνκν -30% -30% -30% -30% -30% -30% -30% 3 ν άηνκν έσο 12 εηώλ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 4 ν άηνκν έσο 12 εηώλ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 3 ν & 4 ν άη. έσο εηώλ -50% -50% -50% -50% -50% -50% -50% Μνλόθιηλν πι. ζέα ζάιαζζα Μνλόθιηλν ζάιαζζα Οη ηηκέο είλαη πξνζθνξά γηα θξαηήζεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ κέρξη 15 Ινπλίνπ Από 16 Ινπλίνπ θαη κεηά νη ηηκέο πξνζαπμάλνληαη πεξίπνπ 10%. 2-Ιουν-14 # 12:25 ζει. 6

7 AVRA IMPERIAL BEACH RESORT & SPA 5*Deluxe Κνιπκπάξη - Υαληά Κξήηεο 23/5 12/6 13/6-10/7 11/7 23/8 & 14/9-11/10 & 24/8 13/9 Δίθιηλν Deluxe θήπνο Δίθιηλν Deluxe ζάιαζζα Δίθιηλν κνηξαδόκελε πηζίλα Δίθιηλν Deluxe ηδηση. πηζίλα Family ζέα πηζίλα ή ζάιαζζα ν άηνκν -40% -40% -40% 3 ν άηνκν έσο 12 εηώλ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 4 ν άηνκν έσο 12 εηώλ* ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ Μνλόθιηλν *4 ν άηνκν έσο 12 εηώλ ΜΟΝΟ ζε Family δσκάηην. Οη ηηκέο είλαη πξνζθνξά γηα θξαηήζεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ κέρξη 15 Ινπλίνπ Από 16 Ινπλίνπ θαη κεηά νη ηηκέο πξνζαπμάλνληαη πεξίπνπ 15%. ASTERION BEACH HOTEL & SUITES 5* Πιαηαληάο Υαλίσλ Κξήηε 7 λύρηεο 15/6 12/7 13/7 22/8 15/6 12/7 13/7 22/8 & 23/8 18/9 & 23/8 18/9 Δίθιηλν Standard ζέα θήπν Δίθιηλν Sup. πι. ζέα ζάιαζζα Δίθιηλν Deluxe ζέα ζάιαζζα Family ζέα θήπν Family πιάγηα ζέα ζάιαζζα Junior Suite πι. ζέα ζάιαζζα Junior Suite κνηξαδόκελε πηζίλα ν άηνκν -30% -30% -30% -30% 3 ν άηνκν έσο 12 εηώλ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 4 ν άηνκν έσο 5 εηώλ* ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 4 ν άηνκν 6-12 εηώλ* -50% -50% -50% -50% Μνλόθιηλν Standard ζέα θήπν * 4 ν άηνκν παηδί δηακέλεη κόλν ζε Family δσκάηηα θαη Junior ζνπίηεο. 2 παηδηά ΓΧΡΔΑΝ 2 παηδηά ΓΧΡΔΑΝ 2-Ιουν-14 # 12:25 ζει. 7

8 MICHELANGELO HOTEL 5* Φαιίδη Κσο 11/6 08/7 09/7 29/8 11/6 08/7 09/7 29/8 & 30/8 26/9 & 30/8 26/9 Δίθιηλν classic ζέα ζάιαζζα Δίθιηλν superior ζέα ζάιαζζα Δίθιηλν premium Sea front Junior Suite ν άηνκν -30% -30% -30% -30% 3 ν άηνκν έσο 12 εηώλ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 4 ν άηνκν 2-12 εηώλ** 50% 50% 50% 50% Μνλόθιηλν +80% +80% +80% +80% *Επηβάξπλζε γηα All inclusive αλά δηαλπθηέξεπζε: 25 ν ελήιηθαο, 12,5 ην παηδί έσο 12 εηώλ **4ν άηνκν έσο 12 εηώλ (κόλν ζε Junior Suite) LA MARQUISE RESORT COMPLEX 5*Deluxe Καιιηζέα - Ρόδνο 7 λύρηεο 15/5-7/7 8-31/7 & 26/8 25/9 Δίθιηλν Sup. ζέα θήπν (promo) Δίθιηλν Sup. ζέα πηζίλα ή ζάιαζζα Δίθιηλν Fam. Suite πηζίλα ή ζάιαζζα ν άηνκν -30% -30% -30% 3 ν άηνκν έσο 12 εηώλ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 4 ν άηνκν έσο 12 εηώλ* -50% -50% -50% Μνλόθιηλν Superior *4 ν άηνκν έσο 12 εηώλ ΜΟΝΟ ζε Family δσκάηην. Οη ηηκέο είλαη πξνζθνξά γηα θξαηήζεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ κέρξη 15 Ινπλίνπ Από 16 Ινπλίνπ θαη κεηά νη ηηκέο ελδέρεηαη λα απμεζνύλ. 2-Ιουν-14 # 12:25 ζει /8

9 LOUIS COLOSSOS BEACH 4* Φαιεξάθη Ρόδνο Σηκή θαη άηνκν 5 λύρηεο 23/5-30/6 01/7-15/7 & 01/9-25/9 16/7-31/8 2 παηδηά ΓΧΡΔΑΝ (γηα θξαηήζεηο σο 30/6) Ηκηδ/θή ALL INCLUSIVE Ηκηδ/θή ALL INCLUSIVE Ηκηδ/θή ALL INCLUSIVE Δίθιηλν πιατλή ζέα ζάιαζζα Δίθιηλν θεληξηθό θη. ζέα βνπλό Δίθιηλν θεληξηθό θη. ζέα ζάιαζζα Family πιατλή ζέα ζάιαζζα o άηνκν -25% -25% -25% -25% -25% -25% 3o άηνκν έσο 12 εηώλ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ Μνλόθιηλν +60% +60% +60% +60% +60% +60% Σηκή θαη άηνκν 7 λύρηεο 23/5-30/6 01/7-15/7 & 01/9-25/9 16/7-31/8 2 παηδηά ΓΧΡΔΑΝ (γηα θξαηήζεηο σο 30/6) Ηκηδ/θή ALL INCLUSIVE Ηκηδ/θή ALL INCLUSIVE Ηκηδ/θή ALL INCLUSIVE Δίθιηλν πιατλή ζέα ζάιαζζα Δίθιηλν θεληξηθό θη. ζέα βνπλό Δίθιηλν θεληξηθό θη. ζέα ζάιαζζα Family πιατλή ζέα ζάιαζζα o άηνκν -25% -25% -25% -25% -25% -25% 3o άηνκν έσο 12 εηώλ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ Μνλόθιηλν +60% +60% +60% +60% +60% +60% **. 4ο άηοκο ως 12 εηώλ (ζε Family κόλο) -50%. Οι ηιμέρ είναι πποζθοπάρ για κπαηήζειρ πος θα ππαγμαηοποιηθούν με πποκαηαβολή μέσπι ηιρ 30/6. Από ηην 01/7 και μεηά, πποζαςξάνονηαι καηά 10% πεπίπος. Επιπλέον ειδική πποζθοπά για κπαηήζειρ μέσπι ηιρ 30/6, παπέσεηαι η διαμονή και 2ος παιδιού (4 ο άηομο υρ 12 εηών) ΔΩΡΕΑΝ. 2-Ιουν-14 # 12:25 ζει. 9

10 GOLDEN COAST HOTEL & BUNGALOWS 4* Παξαιία Μαξαζώλα - Αηηηθή Σηκή θαη' άηνκν κε ALL INCLUSIVE 15/4-20/7 & 21/8-31/10 3 λύρηεο 21/7-20/8 Δίθιηλν θεληξηθό ζέα θήπνο Δίθιηλν Bungalow ζέα θήπνο Δίθιηλν θεληξηθό ζέα ζάιαζζα ν άηνκν ν άηνκν έσο 12 εηώλ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 4ν άηνκν έσο 12 εηώλ ΔΩΡΕΑΝ 85 Family Room* bungalow * Η ηηκή γηα ην Family Room αθνξά ζην ζύλνιν 2 ελήιηθεο & 2 παηδηά Πξόγξακκα All Inclusive: Γεύκαηα: Πξσηλό, Μεζεκεξηαλό, Δείπλν ζε κπνπθέ Πξσηλό: 07:00-10:00 Γεύκα: 13:00-15:00 Δείπλν: 20:00-22:00 Πνηά (Διεύζεξε θαηαλάισζε κέρξη ηηο 23:00): Αιθννινύρα πνηά (εγρώξηα) ρύκα θξαζηνύ, βαξειίζηαο κπύξαο: νύδν, ξαθή, ηζίπνπξν, κπξάληπ, κπύξα, θξαζί, ηδηλ, βόηθα, ξνύκη, νπίζθη. Με αιθννινύρα πνηά: ρπκνί, ζόδεο, αλαςπθηηθά, θαθέο θίιηξνπ & ηζάη. nak (εμαηξνύληαη ηα παγσηά) Pool Bar 11:00-19:30, Μίλη Κιακπ 16:00-17:00. Πξόγξακκα Φπραγσγίαο : Δηεζλήο & ειιελόθσλε νκάδα ςπραγσγίαο. Ηκεξήζην πξόγξακκα, νκαδηθά παηρλίδηα, ζπνξ θαη βξαδηλή δηαζθέδαζε. Ειιεληθή βξαδηά κε παξαδνζηαθνύο ρνξνύο θάζε εβδνκάδα. Μίλη Κιακπ γηα παηδηά (4-12 εηώλ) ζε μερσξηζηό ρώξν κε παηδηθή πηζίλα, παηδηθή ραξά, παηρλίδηα, δξαζηεξηόηεηεο θαη δηαζθέδαζε. Σδνύληνξ Κιακπ γηα εθήβνπο (12-16 εηώλ) κε ζπνξ, νκαδηθά παηρλίδηα θαη δηαζθέδαζε. Σν Μίλη θαη ην Σδνύληνξ Κιακπ ιεηηνπξγνύλ κόλν θαηά ηηο ζεξηλέο δηαθνπέο 2-Ιουν-14 # 12:25 ζει. 10

11 LEDA VILLAGE RESORT Κόιπνο Υόξηνπ Πήιην Σηκή θαη' άηνκν κε ΖΜΗΓΗΑΣΡΟΦΖ (θξαζί & ρπκνύο) ΔΩΜΑΣΙΑ 10/5-20/6 & 11/9-5/10 5 λύρηεο 21/6-4/7 5/7-1/8 & 17/8-30/8 2/8-16/8 31/8-10/9 Δίθιηλν ν άηνκν ν άηνκν έσο 12 εηώλ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 4ν άηνκν έσο 12 εηώλ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ Μνλόθιηλν Σηκή θαη' άηνκν κε ΖΜΗΓΗΑΣΡΟΦΖ (θξαζί & ρπκνύο) ΔΙΑΜΕΡΙΜΑΣΑ 10/5-20/6 & 11/9-5/10 5 λύρηεο 21/6-4/7 5/7-1/8 & 17/8-30/8 2/8-16/8 31/8-10/9 Δηακέξηζκα 2ρσξν ν άηνκν ν άηνκν έσο 12 εηώλ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 4ν άηνκν έσο 12 εηώλ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ *Ξαπιώζηξεο & νκπξέιεο ζηελ πηζίλα & ζηελ παξαιία δσξεάλ Επηβάξπλζε γηα Πιήξε Γηαηξνθή, 8 αλά ελήιηθα ηελ εκέξα Οη αλσηέξσ ηηκέο ηζρύνπλ γηα θξαηήζεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ έσο 10/06. Από 11/6 θαη κεηά επηβαξύλνληαη πεξίπνπ 10% 2-Ιουν-14 # 12:25 ζει. 11

12 DELPHI BEACH HOTEL 3* Δξαηεηλή - Φσθίδα Σηκή θαη άηνκν κε ALL INCLUSIVE 9 30/6 1 15/7 16/7 31/8 9 30/6 1 15/7 16/7 31/8 & 1 30/9 & 1 30/9 Δίθιηλν ν άηνκν ν άηνκν έσο 12 εηώλ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 4 ν άηνκν έσο 6 εηώλ* ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 4 ν άηνκν 7-12 εηώλ* Μνλόθιηλν *Σν 4 ν άηνκν παηδί, δηακέλεη ζε θνπθέηα. MESSINIAN BAY HOTEL 3* Sup. Βέξγα Καιακάηα Σηκή θαη' άηνκν κε ΖΜΗΓΗΑΣΡΟΦΖ 1/6-15/7 & 1/9-30/9 5 λύρηεο 16/7-2/8 & 20/8-31/8 3/8-19/8 Δίθιηλν ν άηνκν ν άηνκν έσο 12 εηώλ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 100 4ν άηνκν έσο 12 εηώλ Μνλόθιηλν *ηελ εκηδηαηξνθή πεξηιακβάλνληαη 1 πνηήξη θξαζί αλά ελήιηθα & 1 πνηήξη αλαςπθηηθό αλά παηδί 2-Ιουν-14 # 12:25 ζει. 12

13 OASIS HOTEL 3* Καιό Νεξό - Κππαξηζζία Σηκή θαη' άηνκν κε ΖΜΗΓΗΑΣΡΟΦΖ 01-26/6 27/6-24/7 25/7-23/ /6 27/6-24/7 25/7-23/8 & 14-30/9 & 24/8-13/9 & 14-30/9 & 24/8-13/9 Δίθιηλν ν άηνκν ν άηνκν έσο 12 εηώλ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ Δηακέξηζκα* ν άη εη. ζε δηα/ζκα Μνλόθιηλν * Η ηηκή ηνπ δηακεξίζκαηνο είλαη ζπλνιηθή ηηκή δσκαηίνπ γηα 2 ελήιηθεο & 2 παηδηά (12 & 6 εηώλ) Επηβάξπλζε γηα πιήξε δηαηξνθή 7 ην άηνκν εκεξεζίσο ζε κπνπθέ Δσξεάλ μαπιώζηξεο & νκπξέιεο ζηελ παξαιία & ηελ πηζίλα MESSINA MARE SEASIDE 4* 2 παηδηά Καιό Νεξό - Κππαξηζζία ΓΧΡΔΑΝ 10/6-7/ /7 1-24/8 10/6-7/ /7 1-24/8 & 25 31/8 & 25 31/8 Δίθιηλν Studio Δίθιηλν Δηακέξηζκα Δίθιηλν Μεδνλέηα ν άηνκν έσο 12 εηώλ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 4 ν άηνκν έσο 12 εηώλ* * Σν 4 ν άηνκν παηδί, δηακέλεη κόλν ζε δηακέξηζκα ή κεδνλέηα. 2-Ιουν-14 # 12:25 ζει. 13

14 PORTO RIO HOTEL & CASINO 4* Ρίν Αραΐα Σηκή θαη' άηνκν κε ΠΛΖΡΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ & απεξηόξηζην θξαζί ζηε δηάξθεηα ησλ θαγεηώλ Bungalows & θηίξην ARTEMIS 16/6 20/7 & 25/8 30/9 21/7 24/8 Δίθιηλν ν άηνκν ν άηνκν έσο 11 εηώλ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 4 ν άηνκν έσο 11 εηώλ Μνλόθιηλν Σηκή θαη' άηνκν κε ΠΛΖΡΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ & απεξηόξηζην θξαζί ζηε δηάξθεηα ησλ θαγεηώλ Κεληξηθό θηίξην 16/6 20/7 & 25/8 30/9 21/7 24/8 Δίθιηλν ν άηνκν ν άηνκν έσο 11 εηώλ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ Μνλόθιηλν *4 ν άηνκν (έσο 11 εηώλ) ρσξάεη κόλν ζηα bungalows 2-Ιουν-14 # 12:25 ζει. 14

15 IONIAN BEACH HOTEL 3* Sup. Λαθόπεηξα Κάησ Αραΐα Σηκή θαη' άηνκν κε ALL INCLUSIVE 01-30/ /7 19/7-25/ / /7 19/7-25/8 & 1/9-21/9 & 26-31/8 & 1/9-21/9 & 26-31/8 Δίθιηλν ν άηνκν ν άηνκν έσο 12 εηώλ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 4ν άηνκν έσο 12 εηώλ Μνλόθιηλν *Επηβάξπλζε γηα ζέα ζάιαζζα 8 αλά δσκάηην εκεξεζίσο. Πξόγξακκα All Inclusive - Γεύκαηα: πξσηλό, κεζεκεξηαλό, δείπλν ζε κπνπθέ - Πνηά (ειεύζεξε θαηαλάισζε): ρύκα θξαζί, βαξειίζηα κπύξα, αλαςπθηηθά, ρπκνί θαη θαθέ θίιηξνπ - Παηδηθέο δξαζηεξηόηεηεο από επαγγεικαηία παηδαγσγό - Οκπξέιεο θαη μαπιώζηξεο ζηελ πηζίλα θαη ηελ παξαιία BARCELO HYDRA BEACH 5*Deluxe Πιέπη - Θεξκίζα Δξκηνλίδνο, ΑΡΓΟΛΗΓΑ 1 30/6 1 31/7 1 31/8 16/9 30/9 1 30/6 1 31/7 1 31/8 16/9 30/9 & 1 15/9 & 1 15/9 Δίθιηλν Superior Δίθιηλν Deluxe Δίθιηλν Bungalow Superior Δίθιηλν Bungalow Deluxe ν άηνκν -15% -15% -15% -15% -15% -15% -15% -15% 3 ν άηνκν έσο 12 εηώλ* ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 4 ν άηνκν 3 έσο 12 εηώλ* 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% Μνλόθιηλν Superior Μνλόθιηλν Bungalow Superior * Σα Superior δσκάηηα (θηηξίνπ ή Bungalows) έρνπλ κέγηζηε ρσξεηηθόηεηα 2 άηνκα. Δπηβαξύλζεηο: *γηα ζέα ζάιαζζα (πιεπξηθή) αλά δηαλπθηέξεπζε: 6,00 ν θάζε ελήιηθνο (1 ν παηδί: Δσξεάλ, 2 ν παηδί: 3,00) *γηα All Inclusive αλά δηαλπθηέξεπζε: 20 ν θάζε ελήιηθνο. (1 ν παηδί: Δσξεάλ, 2 ν παηδί: 10,00) 2-Ιουν-14 # 12:25 ζει. 15

16 ALDEMAR OLYMPIAN VILLAGE 5* θαθηδηά - Ζιεία 26/5-15/6 & 16/6-27/7 28/7-24/8 26/5-15/6 & 16/6-27/7 28/7-24/8 25/8-07/9 25/8-07/9 Δίθιηλν θεληξηθό θήπν Δίθιηλν θεληξηθό ζάιαζζα Δίθιηλν bungalow θήπνο Δίθιηλν bungalow ζάιαζζα Bungalow κνηξαδ. Πηζίλα Bungalow pool front Bung. Μνηξαδ. Πηζίλα sea front o άηνκν -30% -30% -30% -30% -30% -30% 3o άηνκν έσο 12 εηώλ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 4o άηνκν έσο 12 εηώλ 25 /λπρηα 25 /λύρηα 25 /λύρηα 25 /λύρηα 25 /λύρηα 25 /λύρηα Μνλόθιηλν +60% +60% +60% +60% +60% +60% * Η δηακολή ηοσ 2οσ παηδηού περηορίδεη αρθεηά ηο τώρο ηοσ δωκαηίοσ θαη γίλεηαη δεθηή κόλο κε ηελ αποδοτή ηοσ γολέα. Επηβάρσλζε γηα πιήρε δηαηροθή ηελ δηαλσθηέρεσζε 15 ο ελήιηθας θαη 7,5 ηο παηδί έως 12 εηώλ γηα ηελ 1ε περίοδο θαη 20 ο ελήιηθας θαη 10 ηο παηδί έως 12 εηώλ γηα ηελ 2ε θαη 3ε περίοδο. Επηβάρσλζε γηα ALL INCLUSIVE ηελ δηαλσθηέρεσζε 20 ο ελήιηθας θαη 10 ηο παηδί έως 12 εηώλ γηα ηελ 1ε περίοδο θαη 25 ο ελήιηθας θαη 12,5 ηο παηδί έως 12 εηώλ γηα ηελ 2ε θαη 3ε περίοδο. Γηα όζοσς επηζσκούλ δηακολή κόλο κε πρωηλό, ΕΚΠΤΩΣΗ 8 ο ελήιηθας γηα ηελ 1ε περίοδο θαη 10 γηα ηελ 2ε θαη 3ε περίοδο ηελ δηαλσθηέρεσζε από ηης ηηκές ηες εκηδηαηροθής. Οη ηηκές ηωλ παηδηώλ δελ επηδέτοληαη έθπηωζε από ηης ηηκές ηες εκηδηαηροθής. Σηκή Βίιιαο αλά δηαλπθηέξεπζε κε εκηδηαηξνθή γηα 2 ελήιηθεο θαη 2 παηδηά έσο 12 εηώλ 26/5-15/6 &25/8-07/9 16/6-27/7 28/7-24/8 Family Villa 2 ρώξσλ κε θνπδίλα, ζέα θήπν 43 m Family Villa 2 ρώξσλ κε θνπδίλα & κνηξαδόκελε πηζίλα 43 m Family 2 ρώξσλ θεληξηθό θηίξην, ζέα ζάιαζζα & κπαιθόλη 47 m Family Villa 2 ρώξσλ κε θνπδίλα & κνηξαδόκελε πηζίλα 63 m Γηα ηολ Ιούιηο θαη ηολ Αύγοσζηο ηζτύεη ειάτηζηε δηακολή 5 δηαλσθηερεύζεωλ. 2-Ιουν-14 # 12:25 ζει. 16

17 SECRET PARADISE HOTEL & SPA 3* Sup. 2 παηδηά Νέα Καιιηθξάηεηα Υαιθηδηθή ΓΧΡΔΑΝ 1 13/ /6 1 14/7 15/7 15/8 1 13/ /6 1 14/7 15/7 15/8 & 20 30/9 & 1 19/9 & 16-31/8 & 20 30/9 & 1 19/9 & 16-31/8 Δίθιηλν standard Δίθιηλν ζέα ζάιαζζα ν άηνκν -30% -30% 30% -30% 30% -30% 30% -30% 3 ν άηνκν έσο 12 εηώλ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 4 ν άηνκν έσο 12 εηώλ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ Μνλόθιηλν standard *Οη ηηκέο είλαη πξνζθνξά γηα θξαηήζεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ κέρξη 30 Ινπλίνπ Από 1 Ινπιίνπ θαη κεηά νη ηηκέο πξνζαπμάλνληαη πεξίπνπ 15%. PORTES BEACH HOTEL 4* SUP Νέα Πνηίδαηα - Υαιθηδηθή Έσο 13/6 14/6 22/7 23/7 26/8 Έσο 13/6 14/6 22/7 23/7 26/8 & 10/9-23/9 & 27/8-09/9 & 10/9-23/9 & 27/8-09/9 Δίθιηλν ν άηνκν ν άηνκν έσο 14 εηώλ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 4 ν άηνκν έσο 14 εηώλ Μνλόθιηλν * Επηβάξπλζε γηα ALL INCLUSIVE αλά δηαλπθηέξεπζε: Ελήιηθαο: 20. Παηδηά σο 14 εηώλ: ην 1 ν ΔΩΡΕΑΝ, ην 2 ν 10. Οη ηηκέο είλαη πξνζθνξά γηα θξαηήζεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ κε πξνθαηαβνιή κέρξη ηηο 30 Ινπλίνπ Από 1 Ινπιίνπ θαη κεηά νη ηηκέο πξνζαπμάλνληαη πεξίπνπ θαηά 15%. 2-Ιουν-14 # 12:25 ζει. 17

18 MEDITERRANEAN VILLAGE 5* LUX. Παξαιία Πηεξία ΙΟΤΝΙΟ ΙΟΤΛΙΟ ΑΤΓΟΤΣΟ ΙΟΤΝΙΟ ΙΟΤΛΙΟ ΑΤΓΟΤΣΟ & ΕΠΣ. & ΕΠΣ. Δίθιηλν standard ζέα ζάιαζζα Δίθιηλν superior ζέα ζάιαζζα o άηνκν -30% -30% -30% -30% -30% -30% 3o άηνκν έσο 14 εηώλ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 3o άηνκν 4-14 εηώλ sup -50% -50% -50% -50% -50% -50% Μνλόθιηλν *Οη αλσηέξσ ηηκέο είλαη πξνζθνξέο γηα έγθαηξεο θξαηήζεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ κέρξη 30/6 κε πξνθαηαβνιή 50%. Από 01/7 θαη κεηά νη ηηκέο πξνζαπμάλνληαη πεξίπνπ 10%. ΓΧΡΔΑΝ ΤΠΖΡΔΗΔ SPA: ζεξκαηλόκελε πηζίλα κε Jacuzzi, hamam sauna & γπκλαζηήξην ΓΧΡΔΑΝ ρξήζε πάξθσλ θνπζθσηώλ παηρληδηώλ μεξάο (πάλσ ζηελ άκκν) αιιά θαη ζαιάζζεο, κπξνζηά ζηνλ πνιπρώξν ηνπ ζπγθξνηήκαηνο. LESVOS INN RESORT & SPA 3* Sup. Πύξγνπ Θέξκεο Μπηηιήλε ΙΟΤΝΙΟ ΙΟΤΛΙΟ ΙΟΤΝΙΟ ΙΟΤΛΙΟ & ΕΠΣ & ΑΤΓ. & ΕΠΣ & ΑΤΓ. Δίθιηλν ν άηνκν ν άηνκν έσο 12 εηώλ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 4 ν άηνκν 2-12 εηώλ Μνλόθιηλν *Επηβάξπλζε ALL INCLUSIVE 10 ν ελήιηθαο ηε κέξα (1o παηδί δσξεάλ, 2o παηδί 5 ηε κέξα) 2-Ιουν-14 # 12:25 ζει. 18

19 TINOS BEACH 4* Κηόληα - Σήλνο 2 παηδηά ΓΧΡΔΑΝ Σηκή θαη άηνκν κε ΠΛΖΡΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΑΦΤΚΣΗΚΑ + ΚΡΑΗ, ζε δσκάηηα ζηελ πηέξπγα «ΚΤΚΛΑΔΙΣΙΚΑ» 29/6-13/7 14/7-3/8 4-24/8 29/6-13/7 14/7-3/8 4-24/8 & 25/8 7/9 & 25/8 7/9 Δίθιηλν ν άηνκν ν άηνκν έσο 12 εηώλ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 4 ν άηνκν έσο 6 εηώλ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 4 ν άηνκν 7-12 εηώλ Μνλόθιηλν ALONI HOTEL 3* Πίζσ Ληβάδη - Πάξνο πλνιηθή ηηκή δσκαηίνπ κε ΜΠΟΤΦΔ ΠΡΧΗΝΟ ΤΝΟΛΗΚΖ ΣΗΜΖ ΑΝΑ Έσο 15/6 16/6 15/7 16/7 31/8 Έσο 15/6 16/6 15/7 ΣΤΠΟ ΓΧΜΑΣΗΟΤ & 15 30/9 & 29/8 14/9 & 15 30/9 & 29/8 14/9 16/7 31/8 Δίθιηλν ζέα θήπν Δίθιηλν ζέα ζάιαζζα Family ηξίθιηλν ζέα θήπν Family ηξίθιηλν ζέα ζάιαζζα νπίηα ηεηξάθιηλε ζέα ζάιαζζα Οη αλσηέξσ ηηκέο, είλαη ζπλνιηθέο ηηκέο αλά ηύπν δσκαηίνπ, θαη εκπεξηέρνπλ πξνζθνξά ΔΩΡΕΑΝ δηαλπθηέξεπζεο ζηα 7λπρηα παθέηα ζηε ρακειή & ηε κεζαία πεξίνδν. 2-Ιουν-14 # 12:25 ζει. 19

20 KOUFONISIA HOTEL 4* Kνπθνλήζηα Σηκή θαη άηνκν κε ΜΠΟΤΦΔ ΠΡΧΗΝΟ Έσο 16/6 17/6 14/7 15/7 1/9 Έσο 16/6 17/6 14/7 15/7 1/9 & 2 30/9 & 2 30/9 Δίθιηλν ν άηνκν ν άηνκν έσο 4 εηώλ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ Σεηξάθιηλν* Μνλόθιηλν *Αθνξά ζπλνιηθή ηηκή δσκαηίνπ γηα 4 άηνκα. SKIROS PALACE 4* Γπξίζκαηα Πέξα Κάκπνο θύξνο Αλαθαηληζκέλν /6 & 30/6 18/7 19/7 25/ /6 & 30/6 18/7 19/7 25/8 26/8 25/9 26/8 25/9 Δίθιηλν o άηνκν o άηνκν έσο 12 εηώλ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 3o άηνκν έσο 12 εηώλ Μνλόθιηλν Ιουν-14 # 12:25 ζει. 20

21 ANDROS HOLIDAY HOTEL 3* Γαύξην - Άλδξνο Σηκή θαη άηνκν κε ΜΠΟΤΦΔ ΠΡΧΗΝΟ ΙΟΤΝΙΟ ΙΟΤΛΙΟ ΑΤΓΟΤΣΟ ΙΟΤΝΙΟ ΙΟΤΛΙΟ ΑΤΓΟΤΣΟ &ΕΠΣ/ΡΙΟ &ΕΠΣ/ΡΙΟ Δίθιηλν πιάγηα ζάιαζζα / βνπλό Δίθιηλν ζέα ζάιαζζα ν άηνκν πιάγηα ζάιαζζα / βνπλό ν άηνκν ζάιαζζα ν & 4ν άηνκν έσο 6 εηώλ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 3ν & 4ν άη εη. (Πιάγηα ζέα ζάι /βνπλό) ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ν & 4ν άη εηώλ ζάιαζζα Μνλόθιηλν πιάγηα ζάιαζζα / βνπλό Μνλόθιηλν ζέα ζάιαζζα Οη αλσηέξσ ηηκέο 7 δηαλπθηεξεύζεσλ πεξηιακβάλνπλ πξνζθνξά ΔΩΡΕΑΝ δηαλπθηέξεπζεο. ΠΡΟΦΟΡΑ: Γηα θξαηήζεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ 30 κέξεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία άθημεο ηνπ πειάηε θαη ζα πξνεμνθιεζνύλ κεηξεηνίο (ρσξίο ην δηθαίσκα επηζηξνθήο ρξεκάησλ ζε πεξίπησζε αθύξσζεο-non refundable), νη αλσηέξσ ηηκέο κεηώλνληαη θαηά 8% PERRAKIS ΒΔΑCH HOTEL 3* Sup. Κππξί - Αλδξνο ΠΡΟΦΟΡΑ γηα θξαηήζεηο 5 λπρηώλ, κε άθημε Κπξηαθή θαη αλαρώξεζε Παξαζθεπή, έθπησζε 5% ζηηο πην θάησ ηηκέο. Ηζρύεη γηα ηε ρακειή θαη ηε κεζαία πεξίνδν 10/6 4/7 5/7 13/7 14/7 23/8 10/6 4/7 5/7 13/7 14/7 23/8 & 7/9 30/9 & 24/8 6/9 & 7/9 30/9 & 24/8 6/9 Δίθιηλν Standard Δίθιηλν Superior ν άηνκν ν άηνκν έσο 10 εηώλ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 4 ν άηνκν έσο 10 εηώλ Sup* Μνλόθιηλν Standard *Σν 4 ν άηνκν έσο 10 εηώλ θηινμελείηαη κόλν ζε superior δσκάηην. PERRAKIS SUMMER TIPS: * ΔΩΡΕΑΝ κεηαθνξά ιηκάλη-μελνδνρείν-ιηκάλη θαηά ηελ άθημε θαη αλαρώξεζε. * ΔΩΡΕΑΝ μαπιώζηξεο νκπξέιεο θαη πεηζέηεο ζηε ζάιαζζα θαη ζηελ πηζίλα. 2-Ιουν-14 # 12:25 ζει. 21

22 NAXOS PALACE 4* ηειίδα Αγ. Πξνθόπηνο, Νάμνο Σηκή θαη άηνκν κε ΜΠΟΤΦΔ ΠΡΧΗΝΟ 3 λύρηεο 10/6 1/7 10/6 1/7 2/7 22/7 23/7 26/8 10/6 1/7 2/7 22/7 23/7 26/8 & 17/9 30/9 & 17/9 30/9 & 27/8 16/9 & 17/9 30/9 & 27/8 16/9 Δίθιηλν Standard Δίθιηλν Superior ν άηνκν ζε Standard ν άηνκν έσο 12 εηώλ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ Tεηξάθιηλν Standard* Μνλόθιηλν Standard *πλνιηθή ηηκή δσκαηίνπ γηα 2 ελήιηθεο θαη 2 παηδηά έσο 12 εηώλ ζε θνπθέηα. Οη ηηκέο είλαη πξνζθνξά γηα θξαηήζεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ κέρξη 30 Ινπλίνπ Από 1 Ινπιίνπ θαη κεηά νη ηηκέο πξνζαπμάλνληαη πεξίπνπ 10%. Οη αλσηέξσ ηηκέο 5 & 7 δηαλπθηεξεύζεσλ, πεξηιακβάλνπλ πξνζθνξά ΔΩΡΕΑΝ δηαλπθηέξεπζεο ζηε ρακειή & ηε κεζαία πεξίνδν. ΠΡΟΦΟΡΑ: Γηα όιεο ηηο πεξηόδνπο εθηόο ηεο πςειήο (23/7-26/8), ηζρύεη εηδηθή πξνζθνξά ελνηθίαζεο Ι.Υ. απηνθηλήηνπ ΜΟΝΟ κε 20 ηελ εκέξα, ζε απεπζείαο ζπλελλόεζε κε ην μελνδνρείν ηε ζηηγκή πνπ ζα νινθιεξώζεηε ηελ θξάηεζε ζαο, ζηα γξαθεία καο. KAVURAS VILLAGE 3* Sup. Aγ. Πξνθόπηνο - Νάμνο Σηκή θαη άηνκν κε ALL INCLUSIVE 2 παηδηά ΓΧΡΔΑΝ 20/6-5/7 6/7-1/8 2-24/8 20/6-5/7 6/7-1/8 2-24/8 & 8 29/9 & 25/8 7/9 & 8 29/9 & 25/8 7/9 Δίθιηλν ν άηνκν ν άηνκν έσο 12 εηώλ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 4 ν άηνκν έσο 12 εηώλ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ Μνλόθιηλν Ιουν-14 # 12:25 ζει. 22

23 LOUIS PLAGOS BEACH 4* Σζηιηβί Εάθπλζνο 01/6-30/6 01/7-15/7 & 01/9-25/9 Σηκή θαη άηνκν ALL INCLUSIVE 16/7-31/7 1/8 31/8 01/6-30/6 01/7-15/7 16/7-31/7 1/8 31/8 & 01/9-25/9 Δίθιηλν ζέα θήπν Δίθιηλν πιατλή ζέα ζάιαζζα Δίθιηλν ζέα ζάιαζζα o άηνκν -30% -30% -30% -30% -30% -30% -30% -30% 3o άηνκν έσο 12 εηώλ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ Family ζέα θήπν Family ζέα ζάιαζζα Family κπξνζηηλή ζέα ζάιαζζα Μνλόθιηλν +60% +60% +60% +60% +60% +60% +60% +60% 2 παηδηά ΓΧΡΔΑΝ (γηα θξαηήζεηο σο 30/6) 01/6-30/6 01/7-15/7 & 01/9-25/9 16/7-31/7 1/8 31/8 01/6-30/6 01/7-15/7 16/7-31/7 1/8 31/8 & 01/9-25/9 Δίθιηλν ζέα θήπν Δίθιηλν πιατλή ζέα ζάιαζζα Δίθιηλν ζέα ζάιαζζα o άηνκν -30% -30% -30% -30% -30% -30% -30% -30% 3o άηνκν έσο 12 εηώλ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ Family ζέα θήπν Family ζέα ζάιαζζα Family κπξνζηηλή ζέα ζάιαζζα Μνλόθιηλν +60% +60% +60% +60% +60% +60% +60% +60% * 4ο άηοκο ως 12 εηώλ (ζε Family κόλο) Ειδική πποζθοπά για κπαηήζειρ πος θα ππαγμαηοποιηθούν με πποκαηαβολή μέσπι ηιρ 30/6, παπέσεηαι ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΚΠΣΩΗ 10% επί ηυν ανυηέπυ ηιμών και η διαμονή και 2ος παιδιού ΔΩΡΕΑΝ!!! Από 01/7 θαη κεηά, ηο 2 ο παηδί (4 ο άηοκο ως 12 εηώλ) τρεώλεηαη -70% από ηελ ηηκή ηοσ ελειίθοσ. 2 παηδηά ΓΧΡΔΑΝ (γηα θξαηήζεηο σο 30/6) 2-Ιουν-14 # 12:25 ζει. 23

ΡΟΔΟ 6 Μέρες. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 3ος Ενήλικας. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 2ο Παιδί AVRA BEACH HOTEL. 1ο Παιδί.

ΡΟΔΟ 6 Μέρες. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 3ος Ενήλικας. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 2ο Παιδί AVRA BEACH HOTEL. 1ο Παιδί. ΡΟΔΟ 6 Μέρες FOREST PARK AMATHUS BEACH DLX/5* Πξόγεπκα 11/7, 609 760 509 199 349 18/7,25/7 639 820 530 199 379 1/8,8/8,15/8 665 845 555 199 379 BUNGALOWS (2 ελήιηθεο + 2 παηδηά) AMATHUS BEACH DLX/5* Πξόγεπκα

Διαβάστε περισσότερα

Α Μ Ο Ρ Γ Ο. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ANAX/ΣΕΙΣ HM ΔΙΑ/ΦΗ ΔΙΚ/ΝΟ ΜΟΝΟ 3 Ο ΑΤΟΜΟ 1 Ο ΠΑΙΔΙ 2 Ο ΠΑΙΔΙ FAMILY ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΗΓΗΑΛΖ ΑΜΟΡΓΟΤ Lakki Village 1-30/9 21-31/8

Α Μ Ο Ρ Γ Ο. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ANAX/ΣΕΙΣ HM ΔΙΑ/ΦΗ ΔΙΚ/ΝΟ ΜΟΝΟ 3 Ο ΑΤΟΜΟ 1 Ο ΠΑΙΔΙ 2 Ο ΠΑΙΔΙ FAMILY ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΗΓΗΑΛΖ ΑΜΟΡΓΟΤ Lakki Village 1-30/9 21-31/8 Α Μ Ο Ρ Γ Ο ΑΗΓΗΑΛΖ ΑΜΟΡΓΟΤ Lakki Village 2131/8 6 B/B 160 229 270 405 50 12 δυπεάν ΓΩΡΟ μία νύσηα επιπλέον για διαμονή 5 διαν/ζευνεκηόρ ςτηλήρ πεπιόδος(21/720/8) 21/720/8 235 420 ΑΗΓΗΑΛΖ ΑΜΟΡΓΟΤ 27/815/9

Διαβάστε περισσότερα

Α Σ Τ Π Α Λ Α Ι Α Κ Α Λ Τ Μ Ν Ο

Α Σ Τ Π Α Λ Α Ι Α Κ Α Λ Τ Μ Ν Ο Α Σ Τ Π Α Λ Α Ι Α ΥΧΡΑ Melograno Villas 21/09 120/9 3 B/B 155 199 40 212/30 212/30 Σο ππυινό ζεπβίπεηαι ζηην Villa ή ζηο yaught café. Γυπεάν μεηαθοπά από / ππορ ηο λιμάνι ή ηο αεποδπόμιο. ΥΧΡΑ Melograno

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο ΣΚΙΑΘΟΣ Ξενοδοτείο KASSANDRA BAY RESORT & SPA GARDEN VIEW Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7, 11/7, 14/7 1,019 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,099 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 25/7,28/7 1,159 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 11/8,15/8,18/8

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΕΛΛΕ ΜΑΧΕ. Δπηπιένλ δηαλπθηέξεπζε θαηά άηνκν. Σηκή Παθέηνπ

ΕΥΧΕΛΛΕ ΜΑΧΕ. Δπηπιένλ δηαλπθηέξεπζε θαηά άηνκν. Σηκή Παθέηνπ ΕΥΧΕΛΛΕ ΜΑΧΕ Σηκή Παθέηνπ Δπηπιένλ δηαλπθηέξεπζε θαηά άηνκν 2-1- 3- ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ ΚΑΣ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΔΠΟΥΙΚΟΣΗΣΑ 7ΗΜ/5ΝΤΥ θιηλν θιηλν θιηλν Le Relax Hotel & restaurant 3* ππωινο 01/05-31/10 1.085 63 107 0 Anse

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΝΖΑΝΙΑ(Αρχιπέλαγος Ζανδιβάρες) Ζανδιβάρε (Stonetown)

ΤΑΝΖΑΝΙΑ(Αρχιπέλαγος Ζανδιβάρες) Ζανδιβάρε (Stonetown) ΤΑΝΖΑΝΙΑ(Αρχιπέλαγος Ζανδιβάρες) Ζανδιβάρε (Stonetown) Σηκή Παθέηνπ Επηπιένλ δηαλπθηέξεπζε θαηά άηνκν ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΑ ΚΑΣ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΕΠΟΥΙΚΟΣΗΣΑ 8ΗΜ/5ΝΤΥ 2-θιηλν 1-θιηλν 3-θιηλν Dhow palace 4*S πρωινο 01/05-31/10

Διαβάστε περισσότερα

c/s Salamis Filoxenia Πξόγξακκα θξνπαδηέξσλ Καινθαίξη 2015

c/s Salamis Filoxenia Πξόγξακκα θξνπαδηέξσλ Καινθαίξη 2015 Πξόγξακκα θξνπαδηέξσλ Καινθαίξη 2015 Α/Α Ηκεξνκελίεο Ηκέξεο Γηάξθεηα Πξννξηζκνί ΙΟΤΝΙΟ 1 12-14/06/15 Παξαζθεπή κε Κπξηαθή 2-ήκεξε (2 λύθηεο / 3 κέξεο) Λίβαλνο 2 14-19/06/15 Κπξηαθή κε Παξαζθεπή 5-ήκεξε

Διαβάστε περισσότερα

καλοκαιρινών διακοπών

καλοκαιρινών διακοπών 8ήμερα πακέτα καλοκαιρινών διακοπών στα καλυτερα 5*, 4* & 3* superior Ξενοδοχεια στισ kaλυτερεσ τιμεσ!!! δειτε ολα τα ξενοδοχεια στο 16/06-06/07 & 25/08-29/09 07/07-20/07 21/07-24/08 ΖΑΚΥΝΘΟΣ MABELY HOTEL

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ- ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2015 Early Bookings (Νο 1 24/04/15) ΤΙΜΕΣ ΚΑΤ' ΑΤΟΜΟ ΜΕ Ι.Χ.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ- ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2015 Early Bookings (Νο 1 24/04/15) ΤΙΜΕΣ ΚΑΤ' ΑΤΟΜΟ ΜΕ Ι.Χ. Ginis Vacances S.A. - Travel Organization Athens: 23-25 Ermou st. 10563, Greece Tel: (0030) 211 211 2111, 210 3250401-5, Fax: 210 3237703 E-mail: ginis@ginis.gr / http://www.ginis.gr ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012 B ΕΚΔΟΣΗ 15/06/2012

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012 B ΕΚΔΟΣΗ 15/06/2012 ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012 B ΕΚΔΟΣΗ 15/06/2012 PORTO PAROS 4* Sup. ΝΑΟΥΣΑ, ΚΟΛΥΜΠΗΘΡΕΣ ΠΑΡΟΣ Τιμή κατ άτομο με PREMIUM ALL INCLUSIVE 3 ο άτομο 3 ο άτομο 4 ο άτομο έως 12 ετών Μονόκλινο 5 νύχτες

Διαβάστε περισσότερα

...και δώρο. 8ήμερες καλοκαιρινές. www.thelodiakopes.gr. στισ καλυτερεσ τιμεσ. στα καλύτερα 5*, 4* και 3* sup. ξενοδοχεία me hμιδιατροφη

...και δώρο. 8ήμερες καλοκαιρινές. www.thelodiakopes.gr. στισ καλυτερεσ τιμεσ. στα καλύτερα 5*, 4* και 3* sup. ξενοδοχεία me hμιδιατροφη 8ήμερες καλοκαιρινές στα καλύτερα 5*, 4* και 3* sup. ξενοδοχεία me hμιδιατροφη στισ καλυτερεσ τιμεσ...και δώρο 3ήμερες ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ...όσους πραγματοποιήσουν την κράτηση των διακοπών τους έως 30/06/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕΙΑΝΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2010 1 η ΈΚΔΟΗ 01/06/2010

ΛΕΜΕΙΑΝΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2010 1 η ΈΚΔΟΗ 01/06/2010 ΛΕΜΕΙΑΝΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2010 1 η ΈΚΔΟΗ 01/06/2010 6ΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΟ ΠΑΙΓΙ 2-12 σε Δ ΓΙΚΛΙΝΟ τρίκλινο ΓΙΑΦΟΡΑ Δ ΓΙΚΛΙΝΟ ΠΑΙΓΙ 2-12 σε τρίκλινο ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΤ 26/06 20/07/10 & 01/09 10/10/10 27/07

Διαβάστε περισσότερα

Sirenis Punta Cana Res.Aqualand & Casino 5* Πποζθοπέρ / Παποσέρ νεόνςμθυν. Σύπορ Γυμαηίος Εποσικόηηηα Δίκλινο Μονόκλινο

Sirenis Punta Cana Res.Aqualand & Casino 5* Πποζθοπέρ / Παποσέρ νεόνςμθυν. Σύπορ Γυμαηίος Εποσικόηηηα Δίκλινο Μονόκλινο Sirenis Punta Cana Res.Aqualand & Casino 5* Standard 1155 1155 1155 1530 1299 Grand Palladium Punta Cana Res.& spa 5* Double Promo 1245 1245 1400 1480 1560 1655 1505 1375 Occidental Grand Punta Cana 5*

Διαβάστε περισσότερα

Β Ο Ρ Ε Ι Α Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Σ

Β Ο Ρ Ε Ι Α Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Σ Β Ο Ρ Ε Ι Α Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Σ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ANAX/ΣΕΙΣ HM ΔΙΑ/ΦΗ ΔΙΚ/ΝΟ ΜΟΝΟ 3 Ο ΑΤΟΜΟ 1 Ο ΠΑΙΔΙ 2 Ο ΠΑΙΔΙ FAMILY ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΡΑΧΑΤΙ 5*Alkyon Resort& Spa 25/08-30/09 01-24/07 25/07-24/08 3 F/B+ 195 99-12

Διαβάστε περισσότερα

CORFU HOLIDAY PALACE KONTOKALI BAY HOTEL DIVANI CORFU PALACE H H H H H. H H H H H De Luxe. H H H H Sup. ΚΑΝΟΝΙ - ΚΕΡΚΥΡΑ

CORFU HOLIDAY PALACE KONTOKALI BAY HOTEL DIVANI CORFU PALACE H H H H H. H H H H H De Luxe. H H H H Sup. ΚΑΝΟΝΙ - ΚΕΡΚΥΡΑ H H H H H CORFU HOLIDAY PALACE To Corfu Holiday Palace (πρώην Hilton) είναι ένα εκπληκτικό κατάλυμα 5*, το οποίο βρίσκεται στην γνωστή τοποθεσία Κανόνι, μόλις 4 χλμ. οπό την πόλη της Κέρκυρας. Από το ξενοδοχείο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σύπορ Δωμαηίος Εποχικότητα Δίκλινο Μονόκλινο Πποζθοπέρ / Παποσέρ νεόνςμθων. Standard 2015 595 650 Με ππωινό

Σύπορ Δωμαηίος Εποχικότητα Δίκλινο Μονόκλινο Πποζθοπέρ / Παποσέρ νεόνςμθων. Standard 2015 595 650 Με ππωινό Athome @Nanai 8 2* Standard 2015 595 650 Με ππωινό Bamboo Beach Hotel And Spa 3* Superior 2015 610 660 Με ππωινό Arimana 3* Standard 2015 615 670 Με ππωινό Club Bamboo Boutique Resort & Spa 3* Superior

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Alba Express Travel. 28 A. Papandreou str. Halandri Athens Tel 210 6833127 - info@albatravel.gr - www.albatravel.gr

Alba Express Travel. 28 A. Papandreou str. Halandri Athens Tel 210 6833127 - info@albatravel.gr - www.albatravel.gr ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ Αναχωρήσεις καθημερινά με EMIRATES μέσω Ντουμπάϊ ΤΙΜΕΣ ΚΑΤ ΑΤΟΜΟ ΑΠΟ 01/04 ΕΩΣ 30/09 ΠΑΚΕΤΟ 8 ΗΜΕΡΕΣ/ 5 ΝΥΚΤΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 10/03/2013 CALODYNE SUR MER 3* - NORTH COAST Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ρ Α Κ Η Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Υ Π Ο Λ Η Κ Α Β Α Λ Α X A Λ Κ Ι Δ Ι Κ Η

Θ Ρ Α Κ Η Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Υ Π Ο Λ Η Κ Α Β Α Λ Α X A Λ Κ Ι Δ Ι Κ Η Θ Ρ Α Κ Η Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Υ Π Ο Λ Η Κ Α Β Α Λ Α ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ANAX/ΣΕΙΣ HM ΔΙΑ/ΦΗ ΔΙΚ/ΝΟ ΜΟΝΟ 3 Ο ΑΤΟΜΟ 1 Ο ΠΑΙΔΙ 2 Ο ΠΑΙΔΙ FAMILY ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 09/06-10/07 4 A/I 142 205 100-12 δωρεάν

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφαλονιά. Επτάνησα με δικό σας μέσο Καλοκαίρι 2011. ELEFTHERIA APARTMENTS Φελμάτα Μακρύς Γιαλός. STELLA APARTMENTS Υισκάρδο. HOTEL AMMES βορονάτα

Κεφαλονιά. Επτάνησα με δικό σας μέσο Καλοκαίρι 2011. ELEFTHERIA APARTMENTS Φελμάτα Μακρύς Γιαλός. STELLA APARTMENTS Υισκάρδο. HOTEL AMMES βορονάτα Κεφαλονιά ELEFTHERIA APARTMENTS Φελμάτα Μακρύς Γιαλός Μόνο διαμονή 10/06-19/07 20/07-10/09 11/09-30/09 Διαμέρισμα 4 ατόμων 68 125 STELLA APARTMENTS Υισκάρδο Μόνο διαμονή 25/06-22/07 23/07-19/08 20/08 09/09

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΣ 2013

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΣ 2013 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΣ 2013 Alexia Hotel & Studios 3* - Ρόδος 07.05.13-05.06.13-03.07.13-17.07.13-28.08.13-12.09.13-04.06.13 02.07.13 16.07.13 27.08.13 11.09.13 26.10.13 Studio - RR 2Ad 30 35 50 60 35 30

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Ζ Α Κ Υ Ν Θ Ο Σ. 79-12 δωρεάν 510 635 740 125 135 169. -12 δωρεάν -12 δωρεάν 308/358 400/450 +60% -30% -12 δωρεάν -12/-70% 690 μόνο σε 740

Ζ Α Κ Υ Ν Θ Ο Σ. 79-12 δωρεάν 510 635 740 125 135 169. -12 δωρεάν -12 δωρεάν 308/358 400/450 +60% -30% -12 δωρεάν -12/-70% 690 μόνο σε 740 Ζ Α Κ Υ Ν Θ Ο Σ ΚΑΜΠΙ 5*Mabely Grand ΤΣΙΛΙΒΙ 3*Park Hotel ΜΠΟΧΑΛΗ 3*Avalon Hotel ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ Palazzo Di Zante TΣΙΛΙΒΙ 4*Louis Plagos Beach TΣΙΛΙΒΙ 4*Louis Plagos Beach ΜΠΟΧΑΛΗ 3*Avalon Hotel ΤΣΙΛΙΒΙ 3*Park

Διαβάστε περισσότερα

Τιμή κατ άτομο με ημιδιατροφή 26/7-20/8. 3 ο άτομο -30% -30% -30% -30% -30% -30%

Τιμή κατ άτομο με ημιδιατροφή 26/7-20/8. 3 ο άτομο -30% -30% -30% -30% -30% -30% Χανιά με ATRION RESORT HOTEL & APTS 3* ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ-ΧΑΝΙΑ 1/6-30/6 16/9-30/9 1/7-25/7 21/8-15/9 26/7-20/8 1/6-30/6 16/9-30/9 1/7-25/7 21/8-15/9 26/7-20/8 Δίκλινο 210 235 275 275 325 369 3 ο άτομο παιδί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Ρηκή Ξαθέηνπ. ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑ ΘΑΡ ΓΗΑΡΟΝΦΖ ΔΞΝΣΗΘΝΡΖΡΑ 8ΖΚ/5ΛΣ 2-θιηλν 1-θιηλν 3-θιηλν 01/04-14/06 & 16/8-31/10 658 27 54 0 15/06-15/08 696 34 69 0

Ρηκή Ξαθέηνπ. ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑ ΘΑΡ ΓΗΑΡΟΝΦΖ ΔΞΝΣΗΘΝΡΖΡΑ 8ΖΚ/5ΛΣ 2-θιηλν 1-θιηλν 3-θιηλν 01/04-14/06 & 16/8-31/10 658 27 54 0 15/06-15/08 696 34 69 0 IΝΔΟΝΗΣΙΑ ΜΠΑΛΙ Ρηκή Ξαθέηνπ Δπηπιένλ δηαλπθηέξεπζε θαηά άηνκν ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑ ΘΑΡ ΓΗΑΡΟΝΦΖ ΔΞΝΣΗΘΝΡΖΡΑ 8ΖΚ/5ΛΣ 2-θιηλν 1-θιηλν 3-θιηλν Oasis Hotel (Kuta) 3* ππωινο 01/04-14/06 & 16/8-31/10 658 27 54 0 15/06-15/08

Διαβάστε περισσότερα

Σνπνζεζία. Γηακνλή. Δωμάηια :

Σνπνζεζία. Γηακνλή. Δωμάηια : Σνπνζεζία Σν μελνδνρείν βξίζθεηαη ζην καγεπηηθό ρσξηό ησλ πβόησλ, ρηηζκέλν ζην ιόθν ηνπ νηθηζκνύ πάλσ από ηελ παξαιία ηεο Μπέιια Βξάθα. Έλα ζπγθξόηεκα πςειήο αηζζεηηθήο θαη ππεξεζηώλ πνπ κπνξεί λα ηθαλνπνηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 2013

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 2013 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 2013 Anastasia aptms - Φούρκα 28.04.13-01.06.13-26.09.13-31.05.13 25.09.13 31.10.13 Double Room- BB 2Ad 30 45 30 Double Room- BB 2Ad+1ch(2-11) 30 45 30 Double Room- BB 2Ad+2ch(2-11)

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012 Julia Htl 2*+ Φούρκα ΟΦΗ ATOMA 31.05.12-01.07.12-01.08.12-01.09.12-30.06.12 31.07.12 31.08.12 30.09.12 Double Room-Standard AL 2Ad 55 55 75 75 Double Room-Standard

Διαβάστε περισσότερα

1150 HB 1180 HΒ 1240 ΒΒ 1320 ΒΒ 1100 ΗΒ 1140 ΗΒ

1150 HB 1180 HΒ 1240 ΒΒ 1320 ΒΒ 1100 ΗΒ 1140 ΗΒ PARADISE ISLAND RESORT & SPA Superior Beach Bungalow 1150 HB 1180 HΒ 137 240 Η/Μ: Welcome drinks on arrival - Up to 2 bottles of Water 500ml per room per day - Tea /Coffee making facilities (1 set of Tea/Coffee

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΗΑΘΟ ΓΗΑΚΟΠΔ 4 ΔΩ 8 ΖΜΔΡΔ ΚΑΘΔ ΣΔΣΑΡΣΖ ΠΔΜΠΣΖ ΑΒΒΑΣΟ & ΚΤΡΗΑΚΖ

ΚΗΑΘΟ ΓΗΑΚΟΠΔ 4 ΔΩ 8 ΖΜΔΡΔ ΚΑΘΔ ΣΔΣΑΡΣΖ ΠΔΜΠΣΖ ΑΒΒΑΣΟ & ΚΤΡΗΑΚΖ ΚΗΑΘΟ ΓΗΑΚΟΠΔ 4 ΔΩ 8 ΖΜΔΡΔ ΚΑΘΔ ΣΔΣΑΡΣΖ ΠΔΜΠΣΖ ΑΒΒΑΣΟ & ΚΤΡΗΑΚΖ PENSION MANDO STD RIGAS & ZOI STD ZORBA VAIA POTHOS MARLTON ELENI S HOUSE PENSION CHRISOULA STD LAZAROS APTS MATOULA STELLINA 4 εκέξεο θάζε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μαλδίβες 2012. Τιμοκατάλογος διακοπών - τιμές κατ ατομο Ατομικά πακέτα 5 διανυκτερεύσεων. Ειδική εκδοση Σεπτέμβριος Οκτώβριος 2012

Μαλδίβες 2012. Τιμοκατάλογος διακοπών - τιμές κατ ατομο Ατομικά πακέτα 5 διανυκτερεύσεων. Ειδική εκδοση Σεπτέμβριος Οκτώβριος 2012 Ειδική εκδοση Σεπτέμβριος Οκτώβριος 2012 Universal resorts Velassaru 5* sup Baros Kurumba 5* Kuramathi 4* 1/9-31/10 1210 Dlx bungalow 1/9-31/10 1490 1/9-31/10 1620 Water bungalow 1/9-31/10 1595 Delux villa

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΤ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ 8ΗΜ/5ΝΥΧ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΤ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ 8ΗΜ/5ΝΥΧ ΜΑΛΔΙΒΕΣ ΜΑΛΔΙΒΕΣ Τιμή Holiday Island (superior 01/11-27/12 1.058 77 148 70 28/12-6/1 1.631 192 377 169 7/1-31/3 1.301 126 245 114 Sun Island ( standard beach bungalow) S 01/11-27/12 1.076 81 155 73 28/12-6/1

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΑΙΒΙΚΗΑΡΑΙΒΙΚΗ 2012. Πακέτα διακοπών 7 διανυκτερεύσεων

ΚΑΡΑΙΒΙΚΗΑΡΑΙΒΙΚΗ 2012. Πακέτα διακοπών 7 διανυκτερεύσεων Almond beach club & spa Standard Deluxe pool Deluxe garden Deluxe ocean view Deluxe beachfront Super deluxe pool Super deluxe garden Barbados 1843 1500 2010 1668 2112 1769 2213 1836 2348 1937 Standard

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 120»

ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 120» ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 120» Σα νλόκαηα ησλ ηπρεξώλ πνπ πξνέθπςαλ ύζηεξα από ηελ ειεθηξνληθή θιήξσζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα γξαθεία ηνπ Οκίινπ Δπηρεηξήζεσλ Λεκνλή ζηηο 16 Μαξηίνπ θαη ώξα 12:00

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Πακέτων για Μαυρίκιο (Σελίδες: 8) 5 διανυκτερεύσεις

Τιμοκατάλογος Πακέτων για Μαυρίκιο (Σελίδες: 8) 5 διανυκτερεύσεις Τιμοκατάλογος Πακέτων για Μαυρίκιο (Σελίδες: 8) 5 διανυκτερεύσεις Coin De Mire cat. A - North East Coast http://www.veranda-resorts.com 01/11-21/12 & 05/01-05/04 & 1.219 60 01/09-31/10/09 22/12-04/01/09

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 2013

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 2013 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 2013 Anastasia aptms - Φούρκα 28.04.13-01.06.13-26.09.13-31.05.13 25.09.13 31.10.13 Double Room- BB 2Ad 30 45 30 Double Room- BB 2Ad+1ch(2-11) 30 45 30 Double Room- BB 2Ad+2ch(2-11)

Διαβάστε περισσότερα

Alba Express Travel 28 Andrea Papandreou str. Halandri Athens tel 210 6833127 info@albatravel.gr www.albatravel.gr ΜΑΛΔΙΒΕΣ

Alba Express Travel 28 Andrea Papandreou str. Halandri Athens tel 210 6833127 info@albatravel.gr www.albatravel.gr ΜΑΛΔΙΒΕΣ ΜΑΛΔΙΒΕΣ Αναχωρήσεις καθημερινά με μέσω Ντόχα & καθε ΔΕΥΤΕΡΑ & ΣΑΒΒΑΤΟ με μέσω Zυριχης ΤΙΜΕΣ ΚΑΤ ΑΤΟΜΟ ΑΠΟ 01/11/2013 ΕΩΣ 31/03/2014 ΠΑΚΕΤΟ 8 ΗΜΕΡΕΣ/ 5 ΝΥΚΤΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 27/09/2013

Διαβάστε περισσότερα

Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις έως 30/06, έπειτα θα προσαυξηθούν περίπου 15% Η προσφορά ισχύει για περιορισμένο αριθμό δωματίων.

Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις έως 30/06, έπειτα θα προσαυξηθούν περίπου 15% Η προσφορά ισχύει για περιορισμένο αριθμό δωματίων. SUNSHINE RHODES 4* Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις έως 30/06, έπειτα θα προσαυξηθούν περίπου 15% Η προσφορά ισχύει για περιορισμένο αριθμό δωματίων. Τιμή κατ άτομο για 5 διανυκτερεύσεις με εκπληκτικό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ 2013. Προσφορές Μαϊου - Ιουνίου (Διακοπές - Fly & Drive)

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ 2013. Προσφορές Μαϊου - Ιουνίου (Διακοπές - Fly & Drive) ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ 2013 Προσφορές Μαϊου - Ιουνίου (Διακοπές - Fly & Drive) ΧΑΝΙΑ (AEGEAN AIRLINES) 6 ΗΜΕΡΕΣ καθε Δευτερα ACHILLES PLAZA 3* - 199 99 599 ΝΟΝΤΑS APARTMENTS - 219 99 669-229 99 769

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΤ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ 8ΗΜ/5ΝΥΧ 2-κλινο 1-κλινο 3-κλινο

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΤ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ 8ΗΜ/5ΝΥΧ 2-κλινο 1-κλινο 3-κλινο ΜΑΛΔΙΒΕΣ ΜΑΛΔΙΒΕΣ Τιμή Holiday Island (superior beach bgl) 01-20/04 1.146 107 208 97 21/04-25/07 857 55 102 49 26/07-31/08 932 70 132 63 01/09-30/09 905 64 121 58 01-31/10 905 64 121 58 Sun Island ( standard

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

FLY & DRIVE ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ

FLY & DRIVE ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ FLY & DRIVE ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ Σκιάθος 4ημ κάθε Κυριακή ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Ξενοδοχείο Τοποθεσία Διατροφή ΔΙΚΛΙΝΟ ΤΡΙΚΛΙΝΟ ΤΕΤΡΑΚΛΙΝΟ ΔΙΚΛΙΝΟ ΤΡΙΚΛΙΝΟ Skiathos Studios Χώρα.- 125 122 119 135

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Μαλδίβες 2011-2012. Τιμοκατάλογος διακοπών - τιμές κατ ατομο Ατομικά πακέτα 5 διανυκτερεύσεων. 1η έκδοση 1/11/11

Μαλδίβες 2011-2012. Τιμοκατάλογος διακοπών - τιμές κατ ατομο Ατομικά πακέτα 5 διανυκτερεύσεων. 1η έκδοση 1/11/11 Universal resorts Kuramathi 4* 1/1/-5/1 6/1-30/4 1/5-19/7 20/7-31/8 1/1/-5/1 6/1-30/4 1/5-19/7 20/7-31/8 1/1/-5/1 6/1-30/4 1/5-19/7 20/7-31/8 1/1/-5/1 6/1-30/4 1/5-19/7 20/7-31/8 1550 1800 1830 1645 1347

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΤ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ 8ΗΜ/5ΝΥΧ 2-κλινο 1-κλινο 3-κλινο

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΤ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ 8ΗΜ/5ΝΥΧ 2-κλινο 1-κλινο 3-κλινο ΜΑΛΔΙΒΕΣ ΜΑΛΔΙΒΕΣ Τιμή Holiday Island (superior 01/11-27/12 1.064 85 162 76 28/12-06/01 1.637 199 391 179 07/01-31/03 1.307 133 259 120 Sun Island ( standard beach bungalow) S 01/11-27/12 1.082 88 169

Διαβάστε περισσότερα

Καλοκαιρινές διακοπές

Καλοκαιρινές διακοπές ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΤΝΣΕΥΝΙΑ ΝΟΗΛΕΤΣΩΝ (ΠΑ.Τ.ΝΟ) Βερενίκης 14, Διαμ.104, Άγιος Δημήηριος, 2002 Σηρόβολος, Λεσκωζία Τηλέθωνο: 22 379610 - Τηλεoμοιόησπο: 22 379611 Ηλεκηρονική διεύθσνζη: pasynocyprus@gmail.com Επίζημη

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΜΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΥΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ------------------------- Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ ΓΗΜΟΤ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ Ζ Αληηδεκαξρία

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΤ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ 8ΗΜ/5ΝΥΧ 2-κλινο 1-κλινο 3-κλινο. 1-30/11 1.459 198 372 0 Kurumba Village (delux bgl)επιβ.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΤ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ 8ΗΜ/5ΝΥΧ 2-κλινο 1-κλινο 3-κλινο. 1-30/11 1.459 198 372 0 Kurumba Village (delux bgl)επιβ. ΜΑΛΔΙΒΕΣ ΜΑΛΔΙΒΕΣ Τιμή Holiday Island (superior 01/11-27/12 998 77 148 70 28/12-6/1 1.571 192 377 169 7/1-31/3 1.241 126 245 114 Sun Island ( standard beach bungalow) S 01/11-27/12 1.016 81 155 73 28/12-6/1

Διαβάστε περισσότερα

Μαλδίβες 2012. Τιμοκατάλογος διακοπών - τιμές κατ ατομο Ατομικά πακέτα 5 διανυκτερεύσεων. έκδοση 31/1/12

Μαλδίβες 2012. Τιμοκατάλογος διακοπών - τιμές κατ ατομο Ατομικά πακέτα 5 διανυκτερεύσεων. έκδοση 31/1/12 Universal resorts Velassaru sup Baros 10/1-15/4 16/4-30/4 1/5-24/7 25/7-31/8 10/1-15/4 16/4-30/4 1/5-24/7 25/7-31/8 10/1-15/4 16/4-30/4 1/5-24/7 25/7-31/8 10/1-15/4 16/4-30/4 1/5-24/7 25/7-31/8 10/1-15/4

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Πακέτων για Μαυρίκιο (Σελίδες: 7)

Τιμοκατάλογος Πακέτων για Μαυρίκιο (Σελίδες: 7) Τιμοκατάλογος Πακέτων για Μαυρίκιο (Σελίδες: 7) Coin De Mire cat. A - North East Coast 01/05 30/06/09: ΜΕΙΩΣΗ 190 από τις τιμές τιμοκαταλόγου 01/07-30/09/09: ΜΕΙΩΣΗ 215 από τις τιµές τιµοκαταλόγου 16/04-31/08/09

Διαβάστε περισσότερα

Alba Express Travel 28 Andrea Papandreou str. Halandri Athens tel 210 6833127 info@albatravel.gr www.albatravel.gr ΜΑΛΔΙΒΕΣ

Alba Express Travel 28 Andrea Papandreou str. Halandri Athens tel 210 6833127 info@albatravel.gr www.albatravel.gr ΜΑΛΔΙΒΕΣ ΜΑΛΔΙΒΕΣ Αναχωρήσεις καθημερινά με μέσω Ντόχα & με μέσω Κωνσταντινούπολης ΤΙΜΕΣ ΚΑΤ ΑΤΟΜΟ ΑΠΟ 01/04 ΕΩΣ 31/10 ΠΑΚΕΤΟ 7 ΗΜΕΡΕΣ/ 5 ΝΥΚΤΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 24/03/2013 CORAL HOTEL & SPA 3*

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ.

ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ. ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ. Αζήλα, Γεθέκβξηνο 2011 Α/Α ΘΔΑΣΡΟ ΠΑΡΑΣΑΖ ΚΑΝ. ΜΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΣΗΜΖ ΔΚΠΣΩΖ 1. @Roof Εεηείηαη δνινθόλνο 13/άηνκν 13/δύν άηνκα 2. Rabbithole Grimm 15 10 3.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2012

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2012 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2012 ΠΑΡΟΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΤ ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ 4 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (BLUE STAR FERRIES) MINOIS VILLAGE SUITES HOTEL & SPA 4* ( ΠΑΡΑΣΠΟΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πξνζθπλεκαηηθή Δθδξνκή ζηελ Μαγεπηηθή Πάηκν!! Πιεξνθνξίεο εθδξνκήο: L. Μαξία Πνιίηνπ (6944541122 θαη mail dhras.politou@gmail.

ΘΕΜΑ: Πξνζθπλεκαηηθή Δθδξνκή ζηελ Μαγεπηηθή Πάηκν!! Πιεξνθνξίεο εθδξνκήο: L. Μαξία Πνιίηνπ (6944541122 θαη mail dhras.politou@gmail. ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΚΔΗΛΩΕΩΝ ΘΕΜΑΣΟ 117Α ΘΕΜΑ: Πξνζθπλεκαηηθή Δθδξνκή ζηελ Μαγεπηηθή Πάηκν!! Ζκεξνκελία:19-21 επηεκβξίνπ Γηακνλή: Patmos Aktis Suites and Spa Hotel Πιεξνθνξίεο εθδξνκήο: L. Μαξία Πνιίηνπ (6944541122

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΤ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ 8ΗΜ/5ΝΥΧ 2-κλινο 1-κλινο 3-κλινο. 01-20/04 1.281 125 151 113 Sun Island ( superior beach bgl)

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΤ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ 8ΗΜ/5ΝΥΧ 2-κλινο 1-κλινο 3-κλινο. 01-20/04 1.281 125 151 113 Sun Island ( superior beach bgl) ΜΑΛΔΙΒΕΣ ΜΑΛΔΙΒΕΣ Τιμή Holiday Island (superior 01-20/04 1.202 111 214 100 21/04-25/07 839 47 87 42 26/07-31/08 925 62 117 56 01/09-31/10 899 54 100 48 Adaaran Rannalhi (std room) Sun Island ( standard

Διαβάστε περισσότερα

Hotel Mitsis La Vita 4* ( το δείπνο προσφέρεται στο Grand Hotel )(πόλη) www.mitsishotels.com Διανυκτερεύσεις 7 7 7 7

Hotel Mitsis La Vita 4* ( το δείπνο προσφέρεται στο Grand Hotel )(πόλη) www.mitsishotels.com Διανυκτερεύσεις 7 7 7 7 Hotel Amfitryon 4* Lux Boutique (πόλη) www.amphitryonhotel.gr Τιμή κατά άτομο με πρωινό 270 330 360 340 Επιβάρυνση ημιδιατροφής 70 70 70 70 Επιβάρυνση ημιδιατροφής 0 0 0 0 (σε 4κλινο δωμάτιο) 135 165 185

Διαβάστε περισσότερα

Veranda :Paul & Virginie 4* 8 Ηµέρες / 5 Νύχτες Island Location : North

Veranda :Paul & Virginie 4* 8 Ηµέρες / 5 Νύχτες Island Location : North Ginis Vacances S.A - Travel Organization Athens: 23-25 Ermou st. 10563, Greece Tel: 211 211 2111, 210 3250401-5, Fax: 2103237703 e-mail: ginis@ginis.gr / http://www.ginis.gr Honeymoon Special Rates edition

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Δίκλινο. Δίκλινο Μονόκλινο Τρίκλινο Δίκλινο. Τρίκλινο. Δωμάτια με Κζα Κάλαςςα. Οικογενειακό δωμάτιο 4 ατόμων (2 ενιλικεσ & 2 παιδιά 2-12 ετϊν)

Δίκλινο. Δίκλινο Μονόκλινο Τρίκλινο Δίκλινο. Τρίκλινο. Δωμάτια με Κζα Κάλαςςα. Οικογενειακό δωμάτιο 4 ατόμων (2 ενιλικεσ & 2 παιδιά 2-12 ετϊν) TRAVEL PLAN Για πληροφορίεσ & κρατήςεισ: Λ. Εκνικισ Αντιςτάςεωσ 12A Νζο Λιμάνι 49100 Κζρκυρα Σθλ: (+30) 26610 45005 Fax: (+30) 26610 45005 e-mail: info@kingtravel.gr Web : www. kingtravel.gr Με το Δικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Μαλδίβες 2013. Τιμοκατάλογος διακοπών - τιμές κατ ατομο Ατομικά πακέτα 5 διανυκτερεύσεων

Μαλδίβες 2013. Τιμοκατάλογος διακοπών - τιμές κατ ατομο Ατομικά πακέτα 5 διανυκτερεύσεων Universal resorts Velassaru 5* sup Baros 5* dlx 11/1-15/4 16/4-30/4 1/5-24/7 25/7-31/8 11/1-15/4 16/4-30/4 1/5-24/7 25/7-31/8 11/1-15/4 16/4-30/4 1/5-24/7 25/7-31/8 1/5-24/7 25/7-31/8 1/5-24/7 25/7-31/8

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΡΑΣΤΕ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΛΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!!! ΠΑΣΧΑ- ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ- ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΙΧ ΣΑΣ

ΑΠΟΔΡΑΣΤΕ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΛΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!!! ΠΑΣΧΑ- ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ- ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΙΧ ΣΑΣ ΑΠΟΔΡΑΣΤΕ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΛΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!!! ΠΑΣΧΑ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΙΧ ΣΑΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΠΟΛΗ ΑΡΑΧΩΒΑ ΑΡΚΑ ΙΑ ( ΗΜΗΤΣΑΝΑ & BYTINA) ATTIKH AXAIA ΒΟΛΟΣ ΓΡΕΒΕΝΑ ΕΛΦΟΙ EYBOIA

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δωρεάν. Παιδί έως 04 ετών Δωρεάν 4 250. Δωρεάν 4 180. Δωρεάν 4 295 (για κρατήσεις μέχρι 20/04) Παιδί έως 05 ετών Δωρεάν

Δωρεάν. Παιδί έως 04 ετών Δωρεάν 4 250. Δωρεάν 4 180. Δωρεάν 4 295 (για κρατήσεις μέχρι 20/04) Παιδί έως 05 ετών Δωρεάν ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ: Ακτή Ποσειδώνος 38, στον Ηλεκτρικό Σταθμό του Πειραιά 18531, Πειραιάς. Τηλ. 210 4101601. Φαξ: 210 4101603 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ: Φιλελλήνων 7, Πλατεία Συντάγματος, 10557, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Μαλδίβες 2011. Universal resorts. Kuramathi 4* ΠΡΟΣΦΟΡΑ 1/7-19/7 & Τιμοκατάλογος διακοπών - τιμές κατ ατομο Ατομικά πακέτα 5 διανυκτερεύσεων

Μαλδίβες 2011. Universal resorts. Kuramathi 4* ΠΡΟΣΦΟΡΑ 1/7-19/7 & Τιμοκατάλογος διακοπών - τιμές κατ ατομο Ατομικά πακέτα 5 διανυκτερεύσεων μεταφορά Προσφορά Νεονύμφων Universal resorts Kuramathi 4* 1/5-19/7 20/7-31/8 1/5-19/7 20/7-31/8 1/5-19/7 20/7-31/8 1/5-19/7 20/7-31/8 1/5-19/7 20/7-31/8 1/5-19/7 20/7-31/8 1280 1418 1315 1445 1605 1488

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2015

ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2015 ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2 1 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ LINTZI 2*sup Αρκούδι Κυλλήνη IONIAN BEACH 3* All Inclusive & ημιδιατροφή Λακόπετρα Κάτω Αχαΐα 115/ & 2/830/9 115 80 10 1/20/7 135 85 185 21/725/8 170 95 245 29/52/7 &

Διαβάστε περισσότερα

Alba Express Travel. 28 A. Papandreou str. Halandri Athens Tel 210 6833127 - info@albatravel.gr - www.albatravel.gr

Alba Express Travel. 28 A. Papandreou str. Halandri Athens Tel 210 6833127 - info@albatravel.gr - www.albatravel.gr ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ Αναχωρήσεις καθημερινά με EMIRATES μέσω Ντουμπάϊ & καθε ΚΥΡΙΑΚΗ με SWISS μέσω Zυριχης ΤΙΜΕΣ ΚΑΤ ΑΤΟΜΟ ΑΠΟ 01/11/2013 ΕΩΣ 31/03/2014 ΠΑΚΕΤΟ 10 ΗΜΕΡΕΣ/ 7 ΝΥΚΤΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΤ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ 8ΗΜ/5ΝΥΧ 2-κλινο 1-κλινο 3-κλινο 01-20/04 1.146 107 208 97 Holiday Island (superior

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΤ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ 8ΗΜ/5ΝΥΧ 2-κλινο 1-κλινο 3-κλινο 01-20/04 1.146 107 208 97 Holiday Island (superior ΜΑΛΔΙΒΕΣ ΜΑΛΔΙΒΕΣ Τιμή 01-20/04 1.146 107 208 97 Holiday Island (superior 21/04-25/07 857 55 102 49 26/07-31/08 932 70 132 63 01/09-31/10 905 64 121 58 Sun Island ( standard beach bungalow) 01-20/04 1.259

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΚΕΤΟ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2ΚΛΙΝΟ 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ. 05/01-19/01 στις 5 νύχτες έχετε 2 νύχτες επιπλέον δωρεάν ημιδιατροφή

ΠΑΚΕΤΟ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2ΚΛΙΝΟ 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ. 05/01-19/01 στις 5 νύχτες έχετε 2 νύχτες επιπλέον δωρεάν ημιδιατροφή ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2ΚΛΙΝΟ 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ MERVILLE BEACH 3*Sup 01/11-30/11 1.254 1.755 133 234 προσφορά 01/12-19/12 1.177 1.596 118 202 (5=7) 20/01-31/03 επιβάρυνση 31/12 100 το άτομο www.luxislandresorts.com

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2004

ΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2004 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήν, 11 Ιυνίυ 24 ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΙΝΑ 16-ΑΘΗΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Τηλ. 361.21.67, 361.21.4 ΕΦΟΡΙΑ ΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 24 Συνάδελφι, Σς ενηµερώνυµε γι τις κάτωθι πρσφρές τυ Πρκτρείυ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 279, ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 279, ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 279, ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙ Τ: 210 6771000 (10 ΓΡΑΜΜΕΣ) Φ: 210 6710639E-MAIL: tsokasn@otenet.gr ΠΟΥΚΕΤ summer 2011 απο 829 με Thai Airways!!! Περίοδος αναχωρήσεων από 01 Απριλίου ως και 30 Οκτωβρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2015

ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2015 ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2 1 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ LINTZI 2*sup Αρκούδι Κυλλήνη IONIAN BEACH 3* All Inclusive & ημιδιατροφή Λακόπετρα Κάτω Αχαΐα 115/ & 2/830/9 115 80 10 1/20/7 135 85 185 21/725/8 170 95 245 29/52/7 &

Διαβάστε περισσότερα

01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 2η έκδοση 6/4/2014 Ατομικά πακέτα 5 διανυκτερεύσεων 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 VILLA HOTELS Holiday Island Resort & Spa Οι τιμές είναι υπολογισμένες κατ' άτομο Superior Beach Bungalow 7/1 20/4 1,478

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα